You are on page 1of 20

BI GING HO HC CC NGUYN

T KIM LOI
TRNG I HC NG THP

Ging vin: TS. Bi Vn Thng

Ni dung:
12 chng
Thi gian:
30 tit (15
tun hc
mi tun 2
tit)

Chng 1. i cng v kim loi


Chng 2. Cc nguyn t nhm IA
Chng 3. Cc nguyn t nhm IIA
Chng 4. Cc nguyn t nhm IIIA
Chng 5. Cc nguyn t nhm IVA (Ge, Sn, Pb)
Chng 6. Cc nguyn t nhm VA (As, Sb, Bi)
Chng 7. Cc nguyn t chuyn tip
Chng 8. Cc nguyn t nhm IB (Cu, Ag, Au)
Chng 9. Cc nguyn t nhm IIB (Zn, Cd, Hg)
Chng 10. Cc nguyn t nhm VIB (Cr, Mo, W)
Chng 11. Cc nguyn t nhm VIIB (Mn, Tc, Re)
Chng 12. Cc nguyn t nhm VIIIB (Fe, Co, Ni v
h platin)

PGS.TS. Nguyn c Vn, 2013, Ho hc V c, Tp 2, Cc


kim loi in hnh, NXB KH&KT.
PGS.TS. Nguyn c Vn, ThS. Nguyn Huy Tin, 2008, Cu
hi v bi tp Ho hc V c (Phn bi tp), NXB KH&KT.
Hong Nhm, 2006, Ho hc V c, Tp II, NXB GD.
Hong Nhm, 2005, Ho hc V c, Tp III, NXB GD.

STT

Thi gian (pht)


Kim tra iu kin

Thi kt thc mn hc

Chuyn cn

Trng s
0,1

Kim tra gia k

45

0,2

Kim tra cui k

45

0,2

T lun

90

0,5

Bng 1.1. Thnh phn cc nguyn t c ph bin cao trong thch quyn

Nguyn
t

% nguyn
t

% khi
lng

Nguyn
t

% nguyn
t

% khi
lng

58

47,20

3,0

(0,15)

Si

20

27,60

Ti

2,5.10-1

6.10-1

Al

6,6

8,80

(1,5.10-1)

(1.10-1)

Fe

2,0

5,10

Mn

3,2.10-2

9.10-2

Ca

2,0

3,60

5.10-2

8.10-2

Na

2,4

2,64

2.10-2

5.10-2

1,4

2,60

2,5.10-2

1.10-2

Mg

2,0

2,10

Bng 1.2. V tr ca kim loi, bn kim loi v phi kim trong bng tun hon
1

2
H

He
4

Li
11

5
Be

12
Na

19
K

Ca
38

Rb
55

Sr

Cs

Ba

Ra

31

Sc Zn

La Hg

15

32

49
81

Sn
Pb

Br

Te

Kr
54

I
85

Po

Ar
36

53

84
Bi

Cl

Se

Sb

Ne
18

35

52

83

As

10

17

34

51

82
Tl

16

33

50

9
O

Ge

In

8
N

Si

Ga

Y Cd
57 80

88
Fr

Al

39 48

56

87

14

Mg
21 30

7
C

B
13

20

37

Xe
86

At

Rn

Cc kim loi tiu biu:

Cc kim loi chuyn tip:

 Nhm IA: ns1


 Nhm IIA: ns2
 Nhm IIIA (ns2np1)
 Sn (5s25p2), Pb (6s26p2) IVA
 Bi (6s26p3) - VA

 Sc (Z = 21, 3d14s2) Zn (Z = 30, 3d104s2)


Dy cc nguyn t th nht, 3d1-104s1-2; ngoi l Cr, Cu
 Y (Z = 39, 4d15s2) Cd (Z = 48, 4d105s2)
Dy cc nguyn t th hai, (n-1)d1-10ns1-2
 H lantanit: Ce (Z = 58) Lu (Z = 71)
 H actinit: Th (Z = 90) Lr (Z = 103)

Ba kiu cu trc chnh ca kim loi


Lp B

(a)

Lp A

Lp B
C

Lp C

Lc phng
cht kht

Lp A

Lp A

Lp A

Lp B

Lp phng
tm mt

(b)

Lp phng tm khi
(a)

Lp phng tm mt

Lc phng cht kht

(b)

(c)

(a)

(b)

(a) mng l tng;


(b) mng khuyt Schottky;
(c) mng khuyt Frenkel;
(d) mng thay th.

(c)

(d)

Lc phng
cht kht

T
T

Lp phng
tm mt

O
T

Mng tinh th NaCl


Na
Cl

A
A'
B
B'
A

Zn

Vuarit ZnS

Mng tinh th lp phng

Zn

Sphalerit ZnS

Mng tinh th lc phng

Oxi
Ti
(a)

Rutin TiO2

Ca
F
(b)

Florit (CaF2)

Thuyt kh electron

Thuyt vng

2p

tr

Li N

Vng
ho tr

Vng cm

Vng
ho

Li Li2 Li3 Li8

Vng xen ph

3s

Vng
cm

1s

Vng
dn

3p

Vng
dn

2s

Thuyt lin kt ho tr

2s
E

1s
Mg

Mg N

 Trng thi

 Mu sc
 V sng

 Tnh cng

 Trng thi tinh th

 Khi lng ring

 Nhit ng nng chy

 Nhit si

 Tnh dn in

 Tnh dn nhit,

 Bn cht ca lin kt
trong kim loi

Bng 1.2. cng ca kim loi theo thang khong vt


(phng php rch)(1)
Cr

8,5

Ti

6,0

Zr

Al

2,75

Cd

2,0

Ba

1,25

7,5

Mn

6,0

Od 4,75 Mg

2,5

Ca

1,75

Tl

1,0

Os

7,0

Nb

6,0

Fe

4,0

Zn

2,5

Ga

1,5

Li

0,6

Re

7,0

Rh

6,0

Ni

4,0

Ag

2,5

Sr

1,5

0,5

Ir

6,5

Be

5,5

Pt

3,5

La

2,5

Sn

1,5

Na

0,4

Ta

6,5

Mo

5,5

Cu

3,0

Ce

2,5

Hg

1,5

Rb

0,3

Ru

6,5

Hf

5,5

Sb

3,0

Au

2,5

Pb

1,5

Cs

0,2

Ge

6,0

Co

5,0

Th

3,0

Bi

2,25

(1)

5,0

( hot thch tc bt talc = 1; kim cng = 10; than ch = 0,5)

cng ph thuc: (1) mng tinh th; (2) bn knh nguyn t

Bng 1.3. Khi lng ring ca cc kim loi (g/cm3)


Os

22,6

Ta

16,6

Pb

11,3

Cd

8,7

Zn

7,1

As

5,7

Be

1,8

Ir

22,5 Hg 13,6 Ag 10,5 Nb

8,6

Ce

6,9

Ge

5,4

Mg

1,7

Pt

21,5 Rh 12,4 Mo 10,3

Fe

7,9

Sb

6,6

Ti

4,5

Ca

1,6

Re

20,9 Ru 12,2

Bi

9,8

Mn

7,4

Zr

6,5

Ba

3,5

Rb

1,5

Au 19,3

Pd

12,0

Cu

9,0

In

7,3

La

6,2

Al

2,7

Na

1,0

19,3

Tl

11,9

Co

8,9

Sn

7,3

6,0

Sr

2,6

0,9

18,3

Th

11,5

Ni

8,9

Cr

7,2

Ga

5,9

Cs

1,9

Li

0,5

Khi lng ring ph thuc: (1) Cu trc mng; (2) Khi


lng ca nguyn t kim loi

Bng 1.4. Nhit nng chy ca kim loi (Tnc0C)


W

3410

Nb

2415

1735

Mn

1250

La

826

Zr

449

In

156

Re

3170

Hf

2230

Ti

1725

1133

As

814

Pb

327

Na

98

Ta

3000

Rh

1966

Pd

1555

Cu

1083

Sr

770

Cd

321

63

Os

2700

Zr

1900

Fe

1539

Au

1063

Ba

704

Tl

303

Rh

39

Mo

2625

Cr

1800

Co

1495

Ag

961

Al

660

Bi

271

Ga

30

Ru

2500

Th

1800

Ni

1455

Ge

959

Mg

651

Sn

232

Cs

28

Ir

2450

Pt

1744

Re

1284

Ca

851

Sb

631

Li

186

Hg

-39

- Nhit nng chy ph thuc: (1) cu trc mng; (2) lc


tng tc gia cc tiu phn trong mng.
- Cc kim loi chuyn tip c nhit nng chy cao hn
cc kim loi chuyn tip.

Bng I.5. Nhit si ca cc kim loi (Ts, oC)


W

5930

Zr

5050

3500

Ni

2730

Ga

2070

Ba

1540

Na

890

Re

5500

Ru

4900

3400

Ge

2700

Al

2060

Tl

1460

770

Os

5300

Mo

4800

Ti

3260

Cu

2600

In

2000

Ca

1440

Cd

767

Hf

5300

Rh

4500

Au

2970

Cr

2500

La

1800

Sr

1380

Rb

680

Ir

5300

Pt

4400

Be

2970

Sn

2360

Pb

1740

Li

1336

Cs

670

Ta

5300

Pd

4000

Co

2900

Ag

2210

Sb

1630

Mg

1110

As

610

Th

5200

Nd

3700

Fe

2740

Mn

2150

Bi

1560

Zn

907

Hg

357

Nhit si: (1) lin kt kim loi; (2) bn knh nguyn t

Bng I.6. dn nhit ca cc kim loi (Hg = 1)


Ag

48,8

23,2

Na

16,2

Fe

9,5

Pt

8,3

Ni

7,0

In

2,9

Cu

46,2

Be

19,2

11,8

Li

8,5

Pd

8,1

Ta

6,5

Sb

2,2

Au

35,3

Mg

18,5

Cd

10,8

Co

8,3

Sn

7,9

Tl

4,7

Bi

1,0

Al

26,0

Mo

17,5

Rh

10,6

Cr

8,3

Ir

7,1

Pb

4,2

Hg

1,0

Bng I.7. dn in ca mt s kim loi (Hg = 1)


Ag

59,0

Na

20,8

Ni

13,9

Co

9,9

Rb

7,7

Nb

4,8

Sb

2,5

Cu

56,9

Mo

20,0

13,6

Fe

9,8

Cr

7,3

Pb

4,6

Ga

1,7

Au

39,6

Rh

19,4

Cd

12,6

Pt

9,7

Ta

6,2

Re

4,6

La

1,6

Al

36,1

17,5

Li

11,2

Pd

9,6

Th

5,3

Sr

4,2

Ce

1,2

Mg

21,4

Zn

16,0

In

10,6

Ru

9,6

Be

5,2

3,7

Bi

0,8

Ca

20,8

Ir

15,7

Os

10,6

Sn

8,3

Cs

4,8

2,6

Ge

0,00
1

Nguyn tc chung iu ch kim loi l kh cc ion kim


loi Mn+ c trong thnh phn cc hp cht nh oxit, sunfua,
halogenua,to thnh kim loi t do theo s sau:
Mn+ + ne M
Da trn nguyn tc , thc t p dng cc phng
php sau y:
- Phng php dng cht kh ho hc
- Phng php in phn
- Phng php nhit phn.