You are on page 1of 2

Agrochimie curs 2 INGRASAMINTELE CHIMICE

8.10.2012

-sunt su st!nte miner!"e s!u org!nice# sim$"e s!u com$"e%e# n!tur!"e s!u o tinute $rin sinte&!# c!re se !$"ic! su 'orm! so"i(! s!u "ichi(! in so"# "! su$r!'!t! s!u $e $"!nt!# $entru com$"et!re! neces!ru"ui (e e"emente nutriti)e. *n ingr!s!m!nt i(e!" !r tre ui s!+ - !i ! continut ri(ic!t (e m!croe"emente $rinci$!"e ,N#-#./. - s! !i ! continut ri(ic!t in C! si Mg 012 sc!&ut# $H !ci(3 - continut m!i mic in microe"emente - s! 'ie g!nu"!t si nehigrosco$ic 0ten(int! (e ! retine !$! si (e ! se !g"omer!4 ce"e cu N3 - s! nu se s$e"e 0N3# s! nu se retrogr!(e&e 0-3. • 1856 - Ang"i!# $rim! '! ric! (e ingr!s!minte 'os'!tice • 1708 - 1712 - ingr!s!minte cu N C"!si'ic!re+ !. miner!"e - o tinute $rin $re"ucr!re! &!c!minte"or9$rin sinte&! . org!nice - se o tin in mo( n!tur!"# $ro)enin( (in re&i(uri"e re&u"t!te (in !cti)it!ti um!ne si !grico"e. :(u$! num!ru" (e e"emente+ !3 simple - m!croe"emente (e or(in $rinci$!" - N 0NH5; # NH5;N<6-# NH2-uree# N<6-3. - P 0inso"u i"e in !$!# so"u i"e in so")enti con)ention!"i si so"u i"e in !$!3 - K 0usor so"u i"e# greu so"u i"e3 - microe"emente - =e# ># ?n# Mn# Cu# Co# Mo. 3 complexe Ingr!s!minte org!nice+ - gunoi (e gr!@( si (eri)!te"e - mr!nit! 0gunoi (e gr!@( 'erment!t3 - gunoi (e $!s!ri - tur ! - com$osturi - ingr!s!minte )er&i - !$e u&!te E%$im!re! continutu"ui in su st!nt! !cti)! s.!. -ionii nutriti)i usor !simi"! i"i - se e%$rim! in - o%i&i - e"ement C!"cu"u" continutu"ui in s.!. AS! se c!"cu"e&e su st!nt! !cti)! $entru urm!to!re"e ingr!s!minte+ 1. uree 0NH232C<

M 0NH232C<B 015;232;12;1CB C0
28N.......... C0g 0NH232C< % N.............100g %B 28 % 100 9 C0 B 5C#CC 2. NH5C"

M NH5C" B 15;5;6D#D B D6#D
D6#Dg NH5C" ........... 152N 100g NH5C" ............. %2 N %B15 % 1009D6#D BE 15009D6#D BE 2C#1C2N

.N2 (in (escom$unere! g!&u"ui met!n.nu )rem s! crestem s!r!turi"e :in &one"e nor(ice .com$"ete!&! ne)oi! $"!ntei in e"emente nutriti)e $e $erio!(! (e )eget!tie.N2 (in !eru" !tmos'eric . se !$"ic! I .N .in so"utii BE "! su$r!'!t! so"u"ui# cu . .se numeste ingr!s!re (e 'on( $entru in'iint!re! $"!nt!tiei (e )ii# $omi# o(!t! cu (es'un(!re! terenu"ui. -se !$"ic! o c!ntit!te (e G $!n! "! H (in (o&! !nu!"!# !"t'e" !re "oc inhi !re! germin!tiei. Fertilizarea odata cu semanatul sau plantatul .se $o!te '!ce cu so"utii nutriti)e s!u cu ingr!s!minte $ur)e"urente 0!$"ic!re+ stro$ire# $r!'uire3# !tunci c!n(+ :microe"emente+ :so"uri s!r!tur!te .e'icient! ingr!s!minte"or (e$in(e (e meto(! si e$oc! (e 'erti"i&!re0!$"ic!re3. Fertilizarea in timpul vegetatiei . Fu$! e$oc! (e !$"ic!re+ :'eriti"i&!re in!inte (e sem!n!nt9$"!nt!t B (e !&! : 'erti"i&!re o (!t! cu sem!n!tu" : 'eriti"i&!re! in tim$u" )eget!tiei. .sunt ce"e m!i mo i"e. .si .#.. . Fertilizarea inainte de semanat .H to!mn! .!$"ic!re .se m!i numeste si 'erti"i&!re su$"iment!r! . Ce"e cu .se tine cont (e + N<-6 $!trun(e (e (ou! ori m!i r!$i( (ec!t NH5.$entru $"!nte"e c!re se se!m!n! in r!n(uri9cui uri# ingr!s!minte"e se !$"ic! cu sem!n!tori s$eci!"e -E "!s! !t!t ingr!s!m!ntu" c!t si s!m!nt!.se m!i $o!te 'o"osi si 'erti"i&!re 'o"i!r! . Se e)it! ingr!s!minte"e 'o!rte so"u i"e $entru c! $ot (uce "! concentr!re! so"utiei so"u"ui. Coe'icientu" (e uti"i&!re !" ingr!s!m!ntu"ui creste (!c! se !$"ic! in en&i $!r!"e"e cu r!n(uri"e sem!n!te.se '!ce to!mn! $rin im$r!stiere $e to!t! su$r!'!t! cu o incor$or!re su$er'ici!"! 00#6cm3 s!u in $ro'un&ime 0 0#20 0#60# 0#6D cm in 'unctie (e sistemu" r!(icu"!r3. Meto(e (e !$"ic!re ! ingr!s!minte"or .in st!re usc!t! s!u '!r! incor$or!re.o $!rte $ot 'i incor$or!te cu "ucr!ri"e (in!inte! sem!ntu"ui -Ese 'o"osesc ingr!s!minte usor so"u i"e $entru ! 'i uti"i&!re (e c!tre $"!nte "! ince$utu" $ornirii in )eget!tie.J to!mn! .'erti"i&!nti (e !&! . Se !sigur! !st'e" nutriti! $"!nte"or $e o $erio!(! (e 20-60 (e &i"e (e "! r!s!rire.o(!t! cu "ucr!re! so"u"ui# # !r!tur! !(!nc!# su r!&(! se incor$ore!&! ce! m!i m!re $!rte (in (o&! (e ingr!s!minte 'os'!tice# $ot!sice si cu !&ot !moni!c!". .M!terii $rime $entru ingr!s!minte N .si $utin N. -o&itie+ • (e!su$r! semintei • in @uru" semintei • "!ter!" '!t! (e s!m!nt! 0"! r!(!cin! '!sciu"!r!3 • su s!m!nt! • "!ter!" si su s!m!nt! 0r!(!cin! $i)ot!nt!3 Fist!nt! ingr!s!minte"or '!t! (e s!m!nt! este (e 1-1#D cm. ..