You are on page 1of 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ !"# $%& '() * +),
Căn cứ Bộ luật dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam c hiệu lực t! ngà" #$%#$%&##'( Căn cứ nhu c)u *à +h, năng của hai -.n/ th2ng năm &#$# t3i 45a ch6 7777/

01m na" ngà"

C -), ./0 ,1& #23 45 67) . 873 9G:0 .;. $% 67) A< Địa chỉ: CMND số: Điện thoại: =5 67) # ! . 873 9G:0 .;. 67) 6< 6% Nơi thường trú: Nơi ở hiện tại: H>0 ?7) #@), . !A . 8B) CD E* F1), . 87 ) % 'G0 #H# F0I8 C !A) J>8 FKL3 Đ0I8 4: ĐM0 .NE), E* F1), 67) 6 đồng ý cho 67) A thu c!n h" #c!n nh$% tại địa chỉ &'' thu"c sở h(u h)* *h+* c,a 67) 65 C 0 .0O. #() P ) N J>83 -ao gồ.: -an c/ng0 hệ thống điện nư1c đ2 s3n s$ng s4 56ng đư)c0 c+c 78ng đ9n trong c+c *h:ng ;$ hệ thống c/ng t<c0 c+c 7ồn r4a .=t0 7ồn ;ệ sinh đ>u s4 56ng tốt' Đ0I8 =: T Q0 R) . 87 ?$ @A #."t% n!. tBnh tC ng$D ng$D E@ th+ng AA n!. E@A@' FGt hạn F)* đồng0 67) A đư)c HuD>n ưu ti n thu tiG* nGu c8 nhu cIu' Đ0I8 S: G0H #A '% * NT), . U# . >) .!H) A' Ji+ thu nh$ cố định KL tC Khi Ký F)* đồng M$: &&&&'' ' Nố ti>n thu nh$ h$ng th+ng n8i tr n Kh/ng 7ao gồ. c+c chi *hB 5ịch ;6 như: điện0 nư1c0 điện thoại0 intOrnOt0 PaQ0 5Rn ;ệ sinh''' C+c chi *hB n$D sS 5o 67) A trTc tiG* thanh to+n h$ng

A

n W nh$ đối .c8 thL đư)c t!ng gi+ cho thu nh$ thOo gi+ thị trường tại thời điL.1i nh$ cho 67) A thu ' a' -]o đ]. Ký KGt nhưng Kh/ng đư)c . KGt Kh/ng c8 7Ut K` .$ ca. .> HuD>n s4 56ng 5ịch . thOo *h6 M6c% ngaD sau Khi Ký F)* đồng' Nố Mư)ng0 ch.ư)t Hu+ A@j tkng h)* đồng trư1c đ8' Đ0I8 \: X8LI) '% TYH# ) 0Z& #[> ?7) A A' N4 56ng 5iện tBch nh$ n8i tại Đi>u A đúng .ng Moại . 7ồi thường cho 7 n W số ti>n tường cng .1i @E th+ng ti>n cho thu nh$ như HuD định tại tại h)* đồng n$D' e' fhối h)* ./n 7$i0 thuG nh$ ho=c c+c Moại thuG Kh+c #C+c chi *hB n$D nGu *h+t sinh thY sS 5o 7 n thu nh$ thanh to+n%' S5 P NT). 5ct h)* đồng trong suốt thời hạn thu nGu Kh/ng thống nhUt đư)c .Xi>n thu nh$ đư)c thanh to+n &&& th+ng .ị giao 5ịch .$ đư)c thanh to+n . HuD>n s4 56ng trRn .n W trong .=t ho=c chuDLn Kho]n' Đ0I8 W: X8LI) '% TYH# ) 0Z& #[> 67) 6 A' -$n giao cho 67) A nh$ 5iện tBch s4 56ng c^ng c+c thiGt 7ị đi K9.$ ri ng rS c.0 đúng hạn ti>n thu nh$ thOo Đi>u a' E .iệc s4 56ng c!n nh$0 đ]. >) .1i 7 n W' d' Xrong .6 cho Khu nh$ KL tC sau ng$D Ký F)* đồng n$D' E' Ji+ tr n Kh/ng 7ao gồ. HuD>n cho thu nh$ ."t 7 n thc 7a n$o' E' Xhanh to+n đID đ.!H)3 Việc thanh to+n sS 7\ng ti>n .1i thY ."t tranh chU*0 KhiGu nại n$o đối .th+ng . 7]o .$ giú* đg 7 n thu trong nh(ng .Ri đi>u Kiện cho .$ thanh to+n M$ Đồng Việt na.a c+c nh$ cung cU* co 7 n thu W' Z' _h/ng đư)c đơn *hương chU.Ri trường h)* nGu đơn *hương chU. F)* đồng n$D . U# . 5ct h)* đồng trư1c thời hạn thY *h]i c8 tr+ch nhiệ.Un đ> Mi n Huan đGn 7 n thc a nGu c8 *h+t sinh .a .6c đBch . #_9.bn .$o c+c .1i *hIn 5iện tBch cho thu đ2 n8i ở Đi>u A' [' Xạo .6c đBch Kh+c như Ký h)* đồng cho thu Mại ho=c chuDLn như)ng h)* đồng thu nh$ n$D cho 7Ut K` .$ chUt Mư)ng c+c thiGt 7ị đư)c ghi trong -i n 7]n 7$n giao đBnh K9.a Đại 5iện hai 7 n' E' -]o đ].6 c/ng c"ng c.n .!H)3 .$o c+c ng$D tC @A đGn ng$D @Z c. U# . [' HV) .$ *h+* Muht c8 HuD định 7<t 7u"c #MRi chi *hB nGu c8 thu"c 7 n W%' i' _h/ng đư)c t!ng gi+ cho thu nh$ trong suốt thời gian c."t MIn .$ Kh/ng đư)c s4 56ng . >) .1i c+c cơ Huan cung cU* 5ịch . thuG VWX0 thuG .a th+ng đIu KY thanh to+n' Đơn .1i ch( Ký c.a h)* đồng thu nh$' Xrường h)* hai 7 n t+i t6c h)* đồng thOo thời hạn .

M<* đ=t' d' Xrong thời hạn F)* đồng0 nGu Kh/ng c:n nhu cIu thu nh$ n(a0 .n -' Xrường h)* Q]D ra hlng h8c 5o Mmi .1i 7 n .trư1c AZ ng$D đL hai 7 n c^ng HuDGt to+n ti>n thu nh$ .> đ].n .Khi hGt hạn h)* đồng' _hi 5ời nh$ thu 0 .ệ c.n W .a Nh$ nư1c .$ KiGn trúc nh$' o' .n .n .n W c8 HuD>n đ> QuUt ho=c thla thuhn chia sp chi *hB .a h)* đồng' Đ0I8 ]: T ^> .iệc s4a ch(a0 7]o 5ưgng nh$ nGu nh$ cho thu c8 5Uu hiệu Quống cU*0 chUt Mư)ng nh$ Quống cU* trong thời hạn c.ệ sinh0 trht tT0 an to$n .ệ sinh thOo HuD định c. 87 ) % 67) # ! .c8 HuD>n đơn *hương chU.a to$n 7" Khu nh$' Z' -$n giao Mại nh$ . A' . 8B) # 8). đ"ng 7$n 7ạc gi]i HuDGt tr n cơ sở thương Mư)ng0 đ$.Ri trang thiGt 7ị thu"c sở h(u c.a to$n 7" Khu nh$' i' Xrong Hu+ trYnh thu nh$ Kh/ng đư)c tT ý s4a ch(a0 thaD đki KGt cUu .$ Kh/ng thống nhUt đư)c gi(a hai 7 n' E' Xrường h)* c8 *h+t sinh tranh chU* trong Hu+ trYnh thTc hiện F)* đồng n$D0 hai 7 n ch. đ8ng g8* .a' -]o Hu]n0 gi( gYn . 87 ) % a .n W Kh/ng đư)c HuD>n th+o 5g trang thiGt 7ị 5o . c+c HuD định .n W gnD ra thY . 7]o . c+c đi>u Kho]n ghi trong F)* đồng .> .$ trang thiGt 7ị cho .$ c+c Kho]n Kh+c' e' C8 tr+ch nhiệ. *h+n' NGu hai 7 n Kh/ng thla thuhn đư)c thY tranh chU* sS đư)c gi]i HuDGt tại cơ Huan thq.$ *h:ng chống ch+D0 nk thOo HuD định chung c.$ n"i HuD 7]o . 5ct h)* đồng trong trường h)* .> chi *hB 7]o .$ ..a .ệ .n . HuD>n thOo Muht định' a' F)* đồng n$D đư)c Mh* th$nh @d đi>u0 @E 7]n0 c8 gi+ trị *h+* Mý như nhau' Mmi 7 n gi( @A 7]n đL thTc hiện' [' F)* đồng n$D c8 hiệu MTc KL tC ng$D Ký' 67) .n W *h]i 7+o cho .i *hạ.n W *h]i ho$n Mại thOo gi+ trị thiệt hại #Fo=c tT M<* đ=t Mại thiGt 7ị nGu 7 n cho thu đồng ý%' [' N4 56ng nh$ thu đúng *h+* Muht0 tunn th.