You are on page 1of 10

NOTA RINGKASAN TUGASAN 1 Sistem Persamaan Linear Terdapat 2 jenis persamaan linear, iaitu : 1.

Persamaan pada satah Contoh : y = mx +c atau ax +by = c 2. Persamaan dalam ruang Contoh : ax + by +c = d !istem persamaan linear berma"sud terdapat lebih daripada satu persamaan di dalam satu sistem. Contohnya#

a1 x + b 1 y= c1
$tau

dan

a2 x + b2 y = c2

a 1 x + b 1 y + c1 z = d 1

a 2 x + b 2 y + c2 z = d 2

a 3 x + b 3 y + c3 z= d 3

Penyelesaian Sistem Persamaan Linear %apat"an nilai pembolehubah & "emung"inan: 1. 'aris
X2

bersilang penyelesaian uni"

X1

2. 'aris
X2

bertindih penyelesaian tida" uni" ( lebih daripada satu nilai

X1

3. 'aris selari tiada penyelesaian

X2

Penyelesaian Sistem Persamaan


2 2 2 1 2 1 2 1 1 1

X1

Linear

Penyelesaian persamaan linear melibat"an penyelesaian matri"s.

a1 b1 x1 c1 a b x = c 2 2 2 2

c x b x a c x b x a = + = +
Tu"ar"an sistem persamaan linear "pd bentu" matri"s.

3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 2 2 1 2 1 3

a1 a 2 a3

b1 b2 b3

c1 x1 d1 x = d c2 2 2 c3 x3 d 3

1 2 1 1 1

d x c x b x a d x c x b x a d x c x b x a = + + = + + = + +

)mumnya bentu" matri"s $x = *

A => matriks pekali , x => vekt r penyelesaian !an " => vekt r la#$r

%enis #enis &atriks 1. +atri"s segiempat sama ( ,bilangan baris sama dengan bilangan lajur-

[ ]
a b c d
2. +atri"s identiti

[ ]
a b c o b o o o c

[ ]
1 0 0 0 1 0 0 0 1
&.+atri"s segitiga ba.ah

[ ]
a 0 b c d e 0 0 f
/.+atri"s segitiga atas

[ ]
a b 0 d 0 0 c e f
0.+atri"s transposisi

a b A= d e

a c T A = b f c

d e f

Uns$r ai# ' a#i

= = 1 2 4 2 1 2 4 2 1

1 2

4 2 1 2 4 2 1
T

A A
1. +atri"s simetri $ = $T

2.+atri"s songsangan $31 $* = *$ = 4 ,matri" identiti $ ialah matri"s songsangan bagi * dan * ialah matri" songsangan bagi $ %isimbol"an $31 dan * 31 $31 $ = 4

Penent$ (!eterminant) *A*

$=

[ ]
a b c d

5$5 = ad ( bc

Sistem persamaan linear memp$nyai penyelesaian $nik #ika +erupa"an matri"s segiempat sama 6ilai 5$5 7 8ujud !ongsangan matri"s $ 31

+a,aimana men$karkan persamaan linear ke "ent$k matriks im"$-an.


2 2 2 1 2 1 2 1 1 1

c x b x a c x b x a = + = +

=
Contoh:

[ ][ ][ ]
a 1 b1 x 1 c 1 a 2 b 2 x2 c2

a 1 b1 c 1 a 2 b 2 c2

2 x 1 + 2 x 2 + 2 x 3= 3

1 x 1 1 x 2 + 2 x 3= 1

1 x 1 2 x 2 + 4 x 3= 2

Operasi +aris Perm$laan %alam persamaan linear terdapat & jenis 9perasi *aris Permulaan iaitu# a) !aling tu"ar baris 9perasi ini mengguna"an simbol +i

+#

b) +endarab satu baris dengan pemalar bu"an si:ar 9perasi ini mengguna"an simbol /+i

+#

c) +enambah satu baris yang didarab dengan pemalar bu"an si:ar "epada baris lain. 9perasi ini mengguna"an simbol +# +
/+i

+#

Kae!a- Pen,-ap$san Ga$ss

;aedah ini diguna"an untu" menyelesai"an satu persamaan linear di mana mengguna"an operasi baris permulaan dalam mendapat"an nilai3nilai pembolehubah yang ada.

LANGKAH KAEDAH PENGHAPUSAN GAUSS

0 nt - Kae!a- Pen,-ap$san Ga$ss %engan "aedah Penghapusan 'auss, selesai"an sistem persamaan linear beri"ut:

x + y =3 4x y = 2

Penyelesaian 1

Lan,ka- 1: %apat"an matri"s imbuhan yang berpadanan dengan sistem yang diberi.

[
Lan,ka- 2:

1 1 3 4 1 2

)nsur bu"an si:ar yang pertama dalam baris satu ialah 1. 4ni ialah 1 terdahulu untu" baris pertama. )nsur di ba.ah 1 terdahulu ini ialah / ,baris "edua-. ;ita perlu jadi"an / ini 7 dengan mendarab baris pertama dengan 3/ dan tambah "epada baris "edua.

1 1 3 0 5 10

Lan,ka- 3: )nsur bu"an si:ar yang pertama dalam baris "edua henda"lah dijadi"an 1. <adi darab baris "edua dengan

1 5

1 1 3 0 1 2

+atri"s ini sudah berbentu" eselon baris. Tu"ar"an matri"s ini "epada sistem persamaan linear dan selesai"annya dengan "aedah gantian "e bela"ang. )ntu" menjimat"an ruang, "ita boleh mengguna"an simbol yang telah "ita bincang"an bagi setiap operasi baris permulaan yang terlibat dan "ita boleh tulis"an "etiga3tiga lang"ah di atas seperti beri"ut#