You are on page 1of 6

Nama NIM LIPID

: Yanuar Fajar Ekaputra : 12613151

Lipid termasuk larutan non polar dan tidak larut dalam air dan bukan polimer.Lipid meliputi : asam lemak min!ak dan lemak netral lilin "os"olipid sterol dan #itamin larut lemak. $sam lemak memiliki %u%us karboksilat !an% bersi"at asam dan %u%us non polar !an% bersi"at &idro"obik.asam lemak 'enderun% non polar karena memiliki rantai non polar !an% panjan%.2 ma'am asam lemak : 1. $sam lemak jenu& : tidak men%andun% ikatan ran%kap.'onto& : asam oktanoat 2. $sam lemak tidak jenu& : mempun!ai ikatan ran%kap minimal 1.'onto& : 3(asam oktanoat. $sam 'is dan trans.)is : %u%us !an% sama pada sisi sejajar sedan%kan trans pada sisi !an% berla*anan.asam lemak pol!unsaturated merupakan lebi& dari 1 ikatan ran%kap terdiri 3 : 1. $sam linoleik :palin% sedikit ikatan ran%kap.'onto& : 'is 'is + 12(asam oktade'adienoat. 2. $sam linolenik : lebi& ban!ak dari asam linoleik.'onto& : 'is 'is 'is + 12 15( oktade'atrienoi' a'id 3. $sam ara'&idoni' : palin% ban!ak ikatan ran%kap.'onto& : 'is 'is 'is 'is 5 , 11 1-( ei'osatetraenoi' a'id $sam lemak !an% terbuat se'ara natural :  .erbentuk 'is  /idak ada ran%kap konju%asi  /ersusun sejumla& asam lemak $sam lemak semakin panjan% rantai karbon maka titik lele& semakin tin%%i0padat ke 'air1 dan sebalikn!a.2emakin panjan% rantai karbonn!a makin tidak larut dalam air..an!akn!a ikatan ran%kap mempen%aru&i meltin% point 0semakin renda&1 dan sebalikn!a.$dan!a ikatan ran%kap men!ebabkan bentuk ikatan antar molekul akan berbentuk menekuk dan bersi"at kaku 0ri%id1.2e&in%%a semakin ban!ak ikatan ran%kap maka akan semakin menekuk./etapi apabila ran%kap berbentuk trans lebi& menekuk daripada !an% 'is.Menekuk membuat %a!a intermolekul lema& dan den%an ener%! panas akan muda& lepas.se&in%%a semakin menekuk akan semakin 'air. Min!ak dan lemak keban!akan dalam bentuk tri%liserida.3eaksi antara %liserol dan 3 asam lemak akan membentuk tri%liserida dan 3 425 den%an reaksi esteri"ikasi !an% bersi"ar re#ersible !an% dikatalisis basa !an% disebut saponi"ikasi. Min!ak dan lemak keban!akan dalam bentuk tri%liserid 0+6(++71 :  8ari min!ak sa!ur 6,7

<&idrolisis ester pada kondisi basa. 3.  2uatu %olon%an den%an beberapa an%%ota seperti lilin #itamin !an% larut dalam lemak dan lain lain  ?lasi"ikasi : pen!erapan oksi%en di udara a. 8eterminasi kolesterol 3eaksi min!ak terjadi reaksi &idrolisis !an% dapat men!ebabkan keten%ikan ole& airBbasaBenCim lipase.<jumla& iodine !an% diserap ole& 1AA % min!ak. didalam manusia terdapat seba%ai testosterone pada laki(laki dan pro%esterone pada perempuan.  8itamba&kan dalam beberapa kasus untuk memperbaiki penampilan dan melindun%i dari pembusukan ketika di impor.  )onto& bees*a: dan sperma'eti Fos"olipid dimembran ada dan di makanan ju%a ada.<meliputi &ormone se: laki(laki dan perempuan asam empedu #itamin8 adrenal 'orti'osteroid dan kolesterol. Nilai saponi"ikasi.temula*ak ju%a di%unakan untuk menin%katkan empedu. ?romato%ra"i 'air 6.Lipid oksidasi men!eran% ikatan ran%kap terjadi karena adan!a radikal bebas. Lemak &e*an 2. .kolesterol merupakan sen!a*a steroid !an% &an!a terdapat pada animalia. -.<jumla& m%s ?54 di%unakan untuk netralis asam lemak dalam 1 %ram lemak 2.'onto& le'it&in 2terol .)iri('iri sterol mempun!ai 'in'in '6 '6 '6 '5 !an% bernama = >itamin larut lemak merupakan #itamin $ 8 E ?. Lilin merupakan asam lemak9 rantai panjan% al'o&ol..pentin% dalam bua&(bua&an :  8itemukan se'ara alami untuk melindun%i kulit bua& sa!ur dan lain(lain. Metode analisis untuk men%ukur konstanta lemak dan min!ak : 1.7  Min!ak laut -7 /itik lele& tri%liserida dalam bentuk 'is lebi& renda& daripada trans. E: : linseed oil.$sam empedu untuk meme'a& lemak. Nilai iodine. 8r!in% oil : bila terkena udara akan teroksidasi menjadi lapisan !an% keras. $n%ka asam .@ika terlalu ban!ak akan sulit diekskresi dan menumpuk di tubu&. $nalisis kromato%ra"i %as untuk asam lemak 5.

)otton seed oil .otani'al ori%in Famil! . Non(dr!in% oil : bila terkena udara tidak akan teroksidasi dan tidak membentuk lapisan keras.b. 2emi(dr!in% oil : min!ak apabila terkena udara teroksidasi sedikit dan memiliki lapisan tipis.a%ian !an% di%unakan Een!usun ?e%unaan : Doss!pium &erba'eum : Mal#a'eae : .otani'al ori%in : 3i'inus 'ommunis . Lenolead olead dll1 : makanan pelembut produksi sabun /oksiksitas : administrasi inta#ena 0jika ada lemak masuk dalam dara& maka terjadi penjedalan1 2.iji : Dliserida 0$s. E: : oli#e il '. )astor oil . E: : min!ak kapas  Sifat lipids  /idak bersi"at iritan  /idak bebau  /idak berasaB&ambar  Non #olatile  /idak larut dalam tapi larut dalam pelarut or%ani' 0kloro"orm et&anol etil asetil dll1  Men%&asilkan tanda bermin!ak di atas kertas  2etela& pemanasan kuat men%alami pen%uraian  2etela& &idrolisis men%&asilkan %liserol dan asam lemak  Jenis – jenis lipid : 1.

iji : Dliserida 0$s. )orn oil .Famil! .a%ian !an% di%unakan Een!usun ?e%unaan : 5lea europaea : 5lea'eae : . 5lead linolead stearad dll1 : tinta emulsi preparat &idro%enase min!ak 5. 3i'inolead 5lead1 : pen'a&ar pelembut bisa untuk tetes mata : administrasi oral e:'essi#e 0buan% !an% berlebi&an re(&idrasi 3.ua& matan% : Dliserida 0$s.otani'al ori%in Famil! .a%ian !an% di%unakan Een!usun ?e%unaan : Fea ma!s : Dramineae : Embrio : Dliserida 0$s.a%ian !an% di%unakan Een!usun ?e%unaan /oksiksitas  oralit1 : Eup&orbea'eae : . 5li#e oil . EnCim aldosa reduktase dapat men%uba& %u%us alde&ida 0)451 dalam %lukosa menjadi alko&ol 0)42541.iji : Dliserida 0$s. 5lead stearad palmitad dll1 : laksati" nutrisi pelembut demul'ent1 -.otani'al ori%in Famil! . 5lead linolead stearad dll1 : nutrisi sol#ent "or inje'tions1 2orbitol merupakan %ula alami pada ja%un% se&in%%a disebut %ula ja%un%.a%ian !an% di%unakan Een!usun ?e%unaan sa!ur1 : $ra'&is &!po%aea : Le%uminosae 0polon%(polon%an1 : . 2i"at %ula ja%un% tidak ta&an panas. Eeanut oil .otani'al ori%in Famil! . .

Ini adala& Cat lilin kunin% disekresikan ole& kelenjar seba'eous *ol bantalan &e*an. )o'onut oil .a%ian !an% di%unakan Een!usun ?e%unaan : )o'os nu'i"era : Ealmae : dried solid part o" endosperm : %liserida 0stearad 'aproad olead1 : 0nutrisi kosmetik1 Een%ola&an min!ak kelapa : Eendin%inan 0>)51 Eemanasan 0Min!ak biasa1. >)5 : 'old pressin% 0dibuat tidak melibatkan pemanasan aroma kelapa sedikit jerni& men%adun% asam lemak tidak jenu& semakin berbau kelapa semakin renda& kualitasn!a.a%ian !an% di%unakan Een!usun ?e%unaan : Erunus am!%dalus : 3osa'eae : ..otani'al ori%in Famil! .otani'al ori%in Famil! .iji : Dliserida 0m!ristad palmitad1 : nutrisi lotion rambut ba&an se&ari(&ari 6. Lanolin 0*ool *a:1 Lanolin ju%a disebut lilin *ol atau *ol %rease. 2*eet $lmond oil . .a%ian !an% di%unakan Een!usun ?e%unaan : /&eobroma 'a'ao : 2ter'ulia'eae : . /&eobroma oil .iji : 27 /&eobromine -A(6A7 solid "at mu'ila%e : ba&an kosmetik preparat suppositoria diuretik +. .ees *a: Foolo%i'al ori%in Famil! : $pis melli"era : $pidae . 1A.otani'al ori%in Famil! .6. ?eban!akan lanolin di%unakan ole& manusia berasal dari domba domestik.

.a%ian !an% di%unakan Een!usun ?e%unaan : 2aran% Leba& : palmitat &idroksipalmitat : makin% o" &one!'omb "oundation .