You are on page 1of 10

TÇng

CÊu kiÖn

Cét biªn
Cét gi÷a
I DÇm chÝnh D1
DÇm chÝnh D1'
DÇm phô D2
DÇm D3
Sµn lo¹i 1
Sµn lo¹i 2
Tæng
Cét biªn
II Cét gi÷a
III DÇm chÝnh D1
IV DÇm chÝnh D1'
DÇm phô D2
DÇm D3
Sµn lo¹i 1
Sµn lo¹i 2
Tæng
Cét biªn
Cét gi÷a
V DÇm chÝnh D1
VI DÇm chÝnh D1'
VII DÇm phô D2
DÇm D3
Sµn lo¹i 1
Sµn lo¹i 2
Tæng
Cét biªn
VIII Cét gi÷a
DÇm chÝnh D1
DÇm chÝnh D1'
DÇm phô D2
DÇm D3
Sµn lo¹i 1
Sµn lo¹i 2
Tæng

Dµi

Réng

Cao

SL cÊu ThÓ tÝch
kiÖn
1 ckiÖn

0.50
0.50
6.70
5.50
3.70
3.75
3.75
3.75

0.30
0.30
0.25
0.25
0.20
0.20
7.00
5.80

4.55
4.55
0.80
0.60
0.35
0.20
0.15
0.15

38
42
32
32
75
60
30
30

0.68
0.68
1.34
0.83
0.26
0.15
3.94
3.26

0.50
0.50
6.70
5.50
3.70
3.75
3.75
3.75

0.30
0.30
0.25
0.25
0.20
0.20
7.00
5.80

3.60
3.60
0.80
0.60
0.35
0.20
0.15
0.15

38
42
32
32
75
60
30
30

0.54
0.54
1.34
0.83
0.26
0.15
3.94
3.26

0.40
0.40
6.80
5.60
3.70
3.75
3.75
3.75

0.30
0.30
0.25
0.25
0.20
0.20
7.00
5.80

3.60
3.60
0.80
0.60
0.35
0.20
0.15
0.15

38
42
32
32
75
60
30
30

0.43
0.43
1.36
0.84
0.26
0.15
3.94
3.26

0.40
0.40
6.80
5.60
3.70
3.75
3.75
3.75

0.30
0.30
0.25
0.25
0.20
0.20
7.00
5.80

3.40
3.40
0.80
0.60
0.35
0.20
0.12
0.12

38
42
32
32
75
60
30
30

0.41
0.41
1.36
0.84
0.26
0.15
3.15
2.61

ThÓ
tÝch

25.94
28.67 54.60
42.88
26.40
19.43
97.71
9.00
118.13
97.88 216.00
368.31
20.52
22.68 43.20
42.88
26.40
19.43
97.71
9.00
118.13
97.88 216.00
356.91
16.42
18.14 34.56
43.52
26.88
19.43
98.83
9.00
118.13
97.88 216.00
349.39
15.50
17.14 32.64
43.52
26.88
19.43
98.83
9.00
94.50
78.30 172.80
304.27

313.71

313.71

314.83

271.63

25 0.80 0.75 3.00 7.25 0.00 7.45 3 4 6 3 2 1 11 9 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 3 2 1 1 6 5 11 11 11 11 11 11 11 11 19 38 -3.00 6.15 0.00 7.80 7.00 7.00 7.00 7.80 7.00 6.15 .45 4 5 6 3 2 1 14 12 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 3 2 1 1 7 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11.00 3.60 0.45 6.75 3.80 11.00 7.80 7.00 7.00 4.80 7.75 0.45 6.45 6.00 7.45 4 4 6 3 2 1 14 12 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 3 2 1 1 7 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11.80 11.00 7.00 5.35 0.§Þnh møc Sè l-îng CN Thêi gian Sè l-îng CN Thêi gian 11.00 7.20 7.80 11.00 6.45 6 6 6 3 2 1 14 12 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 3 2 1 1 7 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11.00 7.45 6.20 0.80 0.80 11.20 0.00 6.80 6.

88 Max 4.76 0.00 6.00 13.67 3.00 13.33 3.33 1.67 2.67 Vmin -1.87 0.70 22.52 1.67 3.00 4.13 10.28 0.26 Max 4.80 10.-0.33 6.33 1.33 Vmin -3.60 2.00 4.33 6.00 8.15 .15 3.13 10.60 2.00 4.04 3.80 1.20 15.88 27.94 3.67 5.04 3.33 3.00 4.75 13.89 19.05 33.33 2.04 3.90 0.36 Min 4.00 2.59847 Vmax -3.60 2.00 8.33 27.80 1.00 8.00 10.50 8.00 Vmax -3.00 4.89 Min 2.

94822 .25.

88 19.38 57823.25 0.18 2.50 3.13 97.80 0.73 1413.76 6732.67 42.31 2848.61 8572.36 1.25 0.15 25.20 7.20 0.25 0.52 22.33 0.35 0.75 3.16 4144.88 0.30 0.42 18.00 118.40 19.89 3221.30 0.36 1.60 3.60 3.64 4220.80 3.39 0.70 5.43 9.89 1.70 3.64 4220.63 15366.88 19.40 6.86 0.13 2690.20 0.20 7.53 0.75 0.54 0.50 17.60 0.38 56034.35 0.39 0.30 0.80 3049.60 0.52 0.88 0.70 3.25 0.60 3.75 3.00 5.30 0.30 0.80 3.30 0.18 2.15 16.18 1.39 0.60 0.73 1413.53 0.75 0.41 6732.75 3.20 7.88 26.14 43.43 9.50 12293.50 0.55 4.30 0.25 0.70 5.40 6.40 0.38 54853.50 3.00 118.50 6.20 0.00 5.80 5.00 18545.34 0.15 20.70 3.00 5.16 3049.68 42.75 3.36 1.52 26.88 26.12 0.50 0.30 0.30 0.35 0.75 0.80 3.40 19.70 3.80 5.18 2.20 0.63 15366.35 6832.15 0.75 3.73 1413.20 0.80 4500.80 0.13 97.96 0.88 0.41 0.40 0.87 0.09 2577.96 0.55 0.15 0.87 0.20 7.43 9.52 26.45 2434.69 .15 0.80 0.00 18545.64 3560.31 0.25 0.20 49251.61 6832.75 3.35 0.16 4144.10 47769.40 0.80 0.50 6.00 5.25 0.20 0.57 4071.36 0.00 14836.75 3.14 43.16 3049.86 0.20 0.94 28.75 3.00 94.20 0.13 97.40 3.45 0.39 0.60 0.80 4.00 118.80 3049.73 1413.43 9.96 0.60 0.25 0.57 0.00 18545.TÇng CÊu kiÖn Cét biªn Cét gi÷a I DÇm chÝnh D1 DÇm chÝnh D1' DÇm phô D2 DÇm D3 Sµn lo¹i 1 Sµn lo¹i 2 Tæng Cét biªn II Cét gi÷a III DÇm chÝnh D1 IV DÇm chÝnh D1' DÇm phô D2 DÇm D3 Sµn lo¹i 1 Sµn lo¹i 2 Tæng Cét biªn Cét gi÷a V DÇm chÝnh D1 VI DÇm chÝnh D1' VII DÇm phô D2 DÇm D3 Sµn lo¹i 1 Sµn lo¹i 2 Tæng Cét biªn VIII Cét gi÷a DÇm chÝnh D1 DÇm chÝnh D1' DÇm phô D2 DÇm D3 Sµn lo¹i 1 Sµn lo¹i 2 Tæng Dµi Réng Cao ThÓ tÝch tæng ThÓ tÝch thÐp Khèi l-îng 0.75 0.50 78.60 3.63 15366.54 0.60 0.12 15.

80 6.85 5.85 5.30 3 4 7 5 3 2 32 26 2 2 4 2 2 1 16 13 6.85 5.80 6.85 5.30 9.30 9.30 5 6 7 4 3 2 32 26 3 3 4 2 2 1 16 13 6.85 5.85 9.85 5.85 5.85 9.80 6.30 9.§Þnh C«ng møc nh©n 6.85 9.80 5.80 6.30 4 4 7 4 3 2 32 26 2 2 4 2 2 1 16 13 6.85 5.85 5.30 9.85 9.80 5.80 5.85 5.80 5.85 5.30 3 3 7 5 3 2 25 21 2 2 4 2 2 1 13 10 74 37 .85 5.

00 6.70 3.60 22.65 0.50 5.70 3.70 3.56 0.36 1.85 1.45 0.75 3.92 332.42 24.50 5.90 243.20 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 38 38 42 42 4 4 4 28 28 4 4 4 28 28 30 30 30 45 1.17 .68 4.38 2.70 3.50 3.40 38.20 0.25 0.95 33.74 0.56 0.00 90.75 3.75 876.70 6.50 5.45 0.50 5.60 45.70 5.70 6.75 12.45 0.50 5.84 60.45 0.12 46.50 3.74 0.20 49.45 85.70 6.20 22.34 95.65 0.25 0.36 6.90 0.20 22.96 177.90 243.70 3.40 38.70 5.48 0.36 0.50 5.50 160.77 3.70 6.70 17.70 2.88 5.48 3.70 0.70 0.13 2.00 2789.99 876.30 518.20 0.42 0.50 5.80 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 38 38 42 42 4 4 4 28 28 4 4 4 28 28 30 30 30 45 45 60 60 30 30 2.65 0.68 4.56 0.70 6.48 3.20 0.25 0.50 138.42 2.75 3.30 0.00 55.70 17.00 0.25 0.67 0.60 22.48 0.98 6.70 3.30 0.20 0.38 2.30 6.70 6.36 1.11 1.00 630.40 2.25 0.70 3.50 5.25 0.68 4.70 6.73 1.42 2.70 6.25 0.74 103.70 3.85 1.20 0.36 0.36 6.42 24.74 0.77 3.77 0.75 3.38 2.90 0.50 138.25 0.TÇng I II III IV CÊu kiÖn Cét biªn v¸n 1 Cét biªn v¸n 2 Cét gi÷a v¸n 1 Cét gi÷a v¸n 2 V¸n ®¸y D1 biªn V¸n thµnh D1 biªn tÊm 1 V¸n thµnh D1 biªn tÊm 2 V¸n ®¸y D1 gi÷a V¸n thµnh D1 gi÷a V¸n ®¸y D1' biªn V¸n thµnh D1' biªn tÊm 1 V¸n thµnh D1' biªn tÊm 2 V¸n ®¸y D1' gi÷a V¸n thµnh D1' gi÷a V¸n ®¸y D2 biªn V¸n thµnh D2 biªn tÊm 1 V¸n thµnh D2 biªn tÊm 2 V¸n ®¸y D2 gi÷a V¸n thµnh D2 gi÷a V¸n ®¸y D3 V¸n thµnh D3 Sµn lo¹i 1 Sµn lo¹i 2 Tæng Cét biªn v¸n 1 Cét biªn v¸n 2 Cét gi÷a v¸n 1 Cét gi÷a v¸n 2 V¸n ®¸y D1 biªn V¸n thµnh D1 biªn tÊm 1 V¸n thµnh D1 biªn tÊm 2 V¸n ®¸y D1 gi÷a V¸n thµnh D1 gi÷a V¸n ®¸y D1' biªn V¸n thµnh D1' biªn tÊm 1 V¸n thµnh D1' biªn tÊm 2 V¸n ®¸y D1' gi÷a V¸n thµnh D1' gi÷a V¸n ®¸y D2 biªn V¸n thµnh D2 biªn tÊm 1 V¸n thµnh D2 biªn tÊm 2 V¸n ®¸y D2 gi÷a Dµi Réng Sè SL cÊu DiÖn tÊm kiÖn tÝch 1ck DiÖn tÝch 0.13 1.68 4.65 0.18 113.67 0.20 0.88 5.17 1395.95 33.30 66.20 49.00 765.77 3.74 1.30 6.90 15.38 2.50 9.20 0.75 0.45 0.03 1.42 2.03 1.74 0.50 9.11 1.74 1.75 10.73 1.45 0.12 46.20 3.90 15.56 0.

60 10.25 0.75 0.01 1395.60 45.45 0.40 2.70 3.65 0.22 2.60 5.00 630.60 3.75 3.60 5.68 0.80 6.73 1.00 630.75 15.60 5.75 12.69 3.60 5.95 33.50 24.70 3.25 0.94 6.V¸n thµnh D2 gi÷a V¸n ®¸y D3 V¸n thµnh D3 Sµn lo¹i 1 Sµn lo¹i 2 Tæng V Cét biªn v¸n 1 VI Cét biªn v¸n 2 VII Cét gi÷a v¸n 1 Cét gi÷a v¸n 2 V¸n ®¸y D1 biªn V¸n thµnh D1 biªn tÊm 1 V¸n thµnh D1 biªn tÊm 2 V¸n ®¸y D1 gi÷a V¸n thµnh D1 gi÷a V¸n ®¸y D1' biªn V¸n thµnh D1' biªn tÊm 1 V¸n thµnh D1' biªn tÊm 2 V¸n ®¸y D1' gi÷a V¸n thµnh D1' gi÷a V¸n ®¸y D2 biªn V¸n thµnh D2 biªn tÊm 1 V¸n thµnh D2 biªn tÊm 2 V¸n ®¸y D2 gi÷a V¸n thµnh D2 gi÷a V¸n ®¸y D3 V¸n thµnh D3 Sµn lo¹i 1 Sµn lo¹i 2 Tæng V Cét biªn v¸n 1 VI Cét biªn v¸n 2 VII Cét gi÷a v¸n 1 Cét gi÷a v¸n 2 V¸n ®¸y D1 biªn V¸n thµnh D1 biªn tÊm 1 V¸n thµnh D1 biªn tÊm 2 V¸n ®¸y D1 gi÷a V¸n thµnh D1 gi÷a V¸n ®¸y D1' biªn V¸n thµnh D1' biªn tÊm 1 V¸n thµnh D1' biªn tÊm 2 V¸n ®¸y D1' gi÷a V¸n thµnh D1' gi÷a 3.70 3.60 45.46 0.12 1.40 2.42 2.80 6.00 2604.20 3.02 0.42 6.20 0.73 1.45 0.68 39.80 5.80 6.80 6.74 1.00 765.46 0.75 10.20 0.20 0.70 4.48 47.70 0.80 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 38 38 42 42 4 4 4 28 28 4 4 4 28 28 30 30 30 45 45 60 60 30 30 1.00 765.90 0.53 876.62 85.68 24.61 50.17 1395.20 150.00 90.80 18.12 1.25 0.00 0.94 5.68 39.60 55.95 .00 90.62 1.80 6.25 0.46 0.22 2.42 1.98 6.75 3.70 4.90 0.50 84.80 6.75 3.08 15.25 0.60 10.18 93.20 0.40 2.20 0.74 0.20 0.40 2.80 6.75 10.30 0.50 66.70 3.22 2.45 0.69 77.02 0.20 0.62 6.70 3.48 47.60 258.70 4.00 2574.52 0.25 0.48 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 38 38 42 42 4 4 4 28 28 4 4 4 28 28 1.75 3.16 294.40 2.78 55.67 1.92 1.20 49.75 3.40 2.30 6.52 3.51 60.75 0.74 0.42 2.67 1.80 5.74 0.75 2.60 5.42 2.65 0.74 0.25 0.60 247.68 0.60 5.75 3.12 22.20 3.60 5.70 4.28 269.75 0.30 66.80 2 1 2 2 2 45 60 60 30 30 0.48 0.46 0.60 2.30 6.70 0.27 885.60 5.80 17.11 0.20 141.92 1.75 12.25 0.52 5.11 0.22 0.67 0.00 0.70 3.30 0.20 22.80 6.42 0.

50 22.59 45.23 3.45 0.80 1 1 1 1 2 1 2 2 2 30 30 30 45 45 60 60 30 30 0.67 0.75 3.40 2.30 76.85 1.75 3.70 3.20 25.75 0.74 0.70 3.95 33.V¸n ®¸y D2 biªn V¸n thµnh D2 biªn tÊm 1 V¸n thµnh D2 biªn tÊm 2 V¸n ®¸y D2 gi÷a V¸n thµnh D2 gi÷a V¸n ®¸y D3 V¸n thµnh D3 Sµn lo¹i 1 Sµn lo¹i 2 Tæng 3.75 3.75 0.75 10.23 0.00 630.15 1395.00 2599.70 3.20 0.53 49.70 3.10 .85 0.00 934.50 765.86 12.23 0.70 3.20 0.74 0.20 0.00 103.

60 1.50 1.90 4 3 4 3 1 1 2 2 8 1 1 1 2 5 2 2 2 2 3 2 4 28 23 2 2 3 2 1 1 1 2 4 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 14 12 92 55 .00 1.60 1.00 1.00 1.60 1.50 1.50 1.50 1.50 1.60 1.50 1.50 1.50 1.60 1.60 1.00 1.60 1.90 1.§Þnh møc Nh©n c«ng Nh©n c«ng 1.50 1.50 1.