You are on page 1of 0

Svako sredstvo ekonomske propagande, koje je obuhvaćeno područjem grafčkog dizajna, predstav

-
lja svojevrsnu poruku propagandnog sadržaja, jer je u pitanju vizuelna komunikacija i obaveštavanje
pojedinaca ili određene društvene sredine o svojstvima proizvoda ili usluga. [1]
Cilj svakog sredstva ekonomske propagande u odnosu na zahteve tržišta i grafčkog dizajna kao
proizvoda jeste da se, kroz harmoniju grafčkog i likovnog izraza i samog sadržaja poruke, odno-
sno grafčkog rešenja, izazove pažnja, interes i određena akcija, da primalac poruke shvati njen smi-
sao i postupi onako kako to žele autori. Da bi se takav cilj postigao neophodno je da se prethodno
defnišu svi zahtevi, a to se može obezbediti kroz marketing-istraživanja. Njihova suština je potreba
za širokim fondom informacija kao osnovom za kvalitetno grafièko dizajniranje proizvoda. U tome
treba tražiti uzajamnu vezu i prožimanje marketinga i grafièkog dizajna.
G R FI È K I D I Z AJN U FU N K C I JI TR Ž I Š N E K O M U N I K AC I JE

KVALITET I DOMEN PROPAGANDE
Ocenu kvaliteta, odnosno stepen prihvatljivosti svake propagandne poruke izvlačićemo iz ocene
onih na koje se ona usmerava. [2]
Ljudi primaju poruke samo onda kad u njima osećaju rešavanje sopstvene problematike. Prema tome,
poruke svojim argumentima moraju nailaziti na dobrovoljnost prijema, da bi u primaocima pobudile
simpatije za plasiranu ideju i time nadalje uspostavile aktivan odnos.
Kvalitet i domen propagande zavisi od sledećih principa:
1. principa pisihološkog usmeravanja,
2. principa aktuelnosti,
3. principa suagstivne parole,
4. principa ponavljanja i
5. principa autoriteta.
1) U vezi sa prvim principom potrebno je uživeti se što više u psihologiju mase, u koju se šalju
poruke. Ovaj princip obavezno traži da interes društva na prvom mestu bude glavni aspekt i cilj. [2]
2) U vezi sa drugim principom, potrebno je uživeti se u aktuelnu kratkoročnu i dugoročnu politiku
zemlje, kako bi se u propagandi uvek pravilno odabrao onaj motiv koji je u datom času najvažniji,
koji je deo ukupnog programa zemlje i ima najbolje izglede za rešenje. Kod toga se vodi strogo
računa o mogućem reagovanju javnog mnjenja. [2]
3) Princip sugestivne parole govori sam za sebe. Za svaku aktuelnu temu propagande mora se isko-
vati i jedna glavna sugestivna parola, koja će dominirati u svim akustičnim i drugim sredstvima, dok
traje kampanja za određenu temu. [2]
4) Iskustvo je pokazalo da ponavljanje, i to neprekidno ponavljanje, vremenom može pridobiti i one
slojeve koji teže shvataju neku poruku. Neprekidnim ponavljanjem postižemo kod primalaca poruke
da je vremenom neprimetno usvajaju kao svoju izvornu misao i to od momenta kad u njoj osete svoj
poseban interes. [2]
5) U vezi s petim principom potrebno je podsetiti na okolnost da nije uvek važna samo poruka, već i
ko je poručuje. Stoga govori rukovodilaca, intervjui ili potpisani članci u značajnim prilikama igraju
veoma važnu ulogu. Autoritet propagira neku misao već samom svojom ličnošću. [2]
Sredstva kojima se poruke propagande prenose, manje-više su identična sredstvima ostalih vidova
uplivisanja, dakle, kao i kod reklame, ekonomskog publiciteta i borbe za povoljno javno mnjenje. [2]
NOSIOCI EKONOMSKE
PROPAGANDE I PUBLICITETA
Nosioci ekonomske propagande i publiciteta su elementi koji predstavljaju transmisiju saopštavanja
i prenošenja određenih ekonomsko-propagandnih poruka. [4]
Prema tome šta ti elementi znače u opštoj konstelaciji ekonomsko-propagandnog delovanja, delimo ih na:
1. Propagandne konstante
2. Posrednike (medije) ekonomske propagande
3. Sredstva ekonomske propaganda
Kako postoje niz karakteristika koje određuju svaku od navedenih grupa, to ćemo u jednom pregledu
objasniti svaku od njih:
1. PROPAGANDNE KONSTANTE :
naziv (ime) preduzeća, zaštitni znak, ime proizvoda, kućna boja, proparandni stil
2. POSREDNICI (MEDIJI) EKONOMSKE PROPAGANDE :
novine, časopisi, revije, radio, televizija, internet, razglas, izložbe, modne revije, izlog, sajmovi,
propaganda putem pošte [4]
3. SREDSTVA EKONOMSKE PROPAGANDE :
Ova se grupa deli na nekoliko podgrupa i svaka od njih ima nekoliko posebnih jedinica:
a) Oglas, reportaža
b) Prodajno-propagandna sredstva :
poslovno pismo i memorandum, koverat, garantno pismo, cenovnik, ostala propagandno-
prodajna sredstva
c) Direktna propagandna sredstva:
propagandno pismo, letak, prospekt, katalog, brošure, revije
d) Reprezentativna (prigodna) propagandna sredstva:
pozivnice, programi, čestitke, kalendari, propagandni predmeti (pokloni)
e) Spoljna propagandna sredstva:
ogledni karton, plakat, propagandne table, neonska i fuorescentna svetla, ostala svetleća tela i
prenosna propagandna sredstva
f) Projekciona propagandna sredstva :
dijapozitiv, dija-viva flmovi, flm
g) Akustičva propagandna sredstva :
propagandna pesma, radio igrokaz, propagandni flmski inserti, propagandni govor, predavanja i
diskusije
h) Ostala propagandna sredstva :
komercijanna fotografja, nagradni konkursi i nagrade, albumi, besplatni uzorci, pregradni
kartoni, ulošci, ambalaža i pakovanje [4]