You are on page 1of 16

CNG N TP S 11 HK II

Bi 17: CHIN TRANH TH GII TH HAI (1939 1945)


Cu hi
Cu 1: Hy phn tch nguyn nhn !ng n" c#$ Ch%&n t'$nh th&
g%(% th) h$%
- Sau xa: Do s phat trien khong eu ve kinh te,
chnh tr cu!a cac n"c t #a!n trong th"$i ai ch ngha
quc %au thuan v"i nhau ve cac van e thuo&c
a'
* Do mu thun v quyn li gia cac nc quc sau chin tranh
th gii thu nht lai tip tuc nay sinh.
- Truc tip: Do cuc khng hoang kinh t 1929 1933 dn n
su ra oi va ln cm quyn ca ch ngha phat xit o Duc, I-ta-li-a va
Nht Ban nhm gy chin tranh chia lai th gii.
- Do chinh sach thoa hip, 'dung dng ca cac nc phong Ty
tao iu kin cho bon phat xit phat ng chin tranh.
- Cac nc quc hinh thanh hai khi i lp nhau:
Anh, Phap, M thi hanh chinh sach thoa hip nhng b nhm
y khi phat xit tn cng Lin X, inh cao ca chinh sach nay la
Hip c Muy-nich, 'ban ung Tip Khc cho Duc. Tuy vy, thy
cha suc tn cng Lin x, Hit-le tn cng cac nc chu u trc
Ngay 1-9-1939, phat xit Duc tn cng Ba Lan, chin tranh th
gii thu hai bung n.
Cu +: T',nh -y nh.ng n/t chnh 0h% 1un 2ng 3%nh chuy4n
5$ng ph6n c7ng8
- Tu thang 11 1942 n thang 2 1943, Hng qun Lin X phan
cng tai Xta-lin-grat tao ra bc ngot ca chin tranh th gii,
Hng qun Lin X va phe Dng minh chuyn sang tn cng ng
loat trn cac mt trn.
- Tu ngay 5 7 n ngay 23 8 1943, Hng qun Lin X be gy
cuc phan cng ca qun Duc tai vong cung Cuc-xco, tip tuc tn
cng n thang 6 1944 giai phong phn ln lnh th Lin X.
- Mt trn Bc Phi: qun Anh, M tn cng manh m (tu thang 3 n
thang 5 1943) qun Duc va I-ta-li-a phai ha vu khi.
- O I-ta-li-a, qun Dng minh b anh chim ao Xi-xi-li-a (7
1943) Phat xit I-ta-li-a sup . Nhng qun Duc giai thoat cho
Mut-x-li-ni lp lai chinh ph phat xit chng cu n thang 5 1945
mi khut phuc.
1
- O Thai Binh Dong, qun M anh bai Nht trong trn Gu-a-an-
ca-nan (tu thang 8 1942 n thang 1 1943) tao ra bc ngot
trn mt trn M chuyn sang phan cng.
- Du nm 1944, Hng qun Lin X lin tuc phan cng quet
sach qun Duc khi lnh th Lin X.
- Mt trn Ty u: Ngay 6 6 1944, qun Anh, M b ln
Nooc-mng-i (min Bc nc Phap), mo Mt trn thu hai.
- Sau thng li ca Hng qun Lin X o chin dich cng pha Bec-
lin(4 1945), ngay 9 5 1945, chinh ph mi ca Duc u hang v
iu kin. Chin tranh kt thuc o chu u.
- Mt trn Thai Binh Dong, M tng cong uy hip, anh pha cac
thanh ph ln ca Nht Ban bng khng qun. Ngay 8 8, Hng qun
Lin X anh tan ao qun Quang Dng ca Nht. Ngay 6 va 9 8,
M tha hai qua bom nguyn tu xung hai thanh ph Hi-r-si-ma va
Na-ga-xa-ki ca Nht lam cht hon 10 van ngoi.
- Ngay 15 8 1945, Nht Ban u hang khng iu kin. Chin
tranh th gii thu hai kt thuc.
Cau 3:Hau qua cua cuoc chien tranh the gii
th hai? anh gia vai tro cua 9%n :7 trong cuoc
chien tranh nay?
( )a&u *ua!:
- +,,- th hai ket thuc v"i s sup o hoa$n toa$n
cu!a phe phat xt .c, /-ta-0i-a va$ 1ha&t 2a!n' ,hng li
v ai thuc v cac dn tc trn th gii kin cong chin u
chng ch ngha phat xit. Trong cuc chin u y, ba cong quc
Lin X, M Anh la luc lng tru ct, gi vai tro quyt inh trong
vic tiu dit ch ngha phat xit.
- -a3 ra ha&u *ua! na4ng ne oi v"i nhan 0oai: h"n
56 *uoc gia v"i 7566 trie&u ng"$i a8 # 0oi cuon va$o
vo$ng chien, khoa!ng 96 trie&u ng"$i chet, :6 trie&u
ng"$i # ta$n phe' 1hieu tha$nh pho, 0a$ng %ac, va$
nhieu c" s"! ;, # ta$n pha'
- Chin tranh th gii thu hai kt thuc dn n nhng thay i cn ban
trong tinh hinh th gii.
( .anh gia: <ien xo la 1 trong ba cong quc 0uon gi8
vai tro$ i au va$ 0a$ %o&t 0c 0"ng chu! chot cung vi
cac n"c ong %inh =nh, >? gop phan gia$nh tha@ng
0"i trong vie&c tieu Aie&t +1BC'
- La thanh vin ch cht trong phe ng minh chng phat xit, tham
gia chin tranh vi muc ich bao v hoa binh th gii, giup cac dn
tc trn th gii u tranh gianh c lp
2
- Dp tan cuc chin tranh xm lc ca phat xit Duc, giai phong
lnh th ca minh, giup cac nc Dng u giai phong t nc
khi ach phat xit. Tin cng n tn sao huyt ca ch ngha phat xit
Duc va tiu dit chung.
Cu ;: Ch%&n th<ng =t$>%ng'?t c@ A nghB$ >Cch 5D nhE th& n-F8
- Trn Xtalingrat la mt trong nhng trn anh ln, tiu biu nht v
ngh thut qun su, co y ngha xoay chuyn toan cuc chin, giang
nhng on khng khip vao tinh thn chin u ca qun Duc. No
chung t suc manh vt cht va tinh thn ln lao ca Hng qun va
nhn dn Lin x, c vu qun dn Lin x tip tuc chin u gianh
thng li cui cung. Chin thng Xtalingrat anh du bc ngt
ca chin tranh th gii, buc phat xit phai chuyn tu tn cng sang
phong ngu. Dng thoi bt u tu y, Lin x va phe ng minh
chuyn sang tn cng ng loat trn cac mt trn.
Cu G: Nu tnh chHt c#$ ch%&n t'$nh th& g%(% th) h$%8 ?nh g%?
I$% t'J c#$ 9%n =7 I- c?c nE(c K2ng L%nh 3BM Nnh t'Fng I%Oc
t%u P%Ot ph?t :t )c I- NhQt R6nS
- Tinh cht :
Giai oan 1939 1941: la cuc chin tranh quc, xm lc
phi ngha. Su banh trng ca phat xit Duc o chu u cha ap
nghim trong ln quyn c lp, tu ch thing ling ca cac dn tc,
y hang triu ngoi dn v ti vao cht choc.
Giai oan 1941 1945: la cuc chin tranh chng ch ngha phat
xit do cac cong quc Lin X, M, Anh i u.
- Vai tro:
Lin X, M va Anh u la luc lng tru ct trong vic tiu dit
phat xit Duc (thoi gian 1944 1945). Vic Lin X mo mt trn tn
cng Duc o mt trn phia Dng va qun Dng minh mo cuc tn
cng o mt trn phia Ty lam cho phat xit Duc bi kep gia hai
gong kim, bi uy hip v tinh thn va nhanh chong i n tht bai. Lin
X ong vai tro ln lao trong trn cng pha Bec-lin, tiu dit ch
ngha phat xit Duc tai sao huyt cui cung ca chung.
O mt trn Thai Binh Dong, tu nm 1944 lin qun M Anh
trin khai cac cuc tn cng anh chim Min Din va qun ao
Philippin.
Lin X, M, Anh u la luc lng tru ct, gi vai tro quyt inh
trong vic tiu dit ch ngha phat xit Nht. Cuc tn cng ca M,
Anh o khu vuc chim ong ca Nht o Dng Nam A thu hep dn
th luc ca phat xit Nht. Vic qun M uy hip, anh pha cac thanh
ph ln ca Nht bng khng qun, c bit vic M nem hai qua bom
3
nguyn tu xung Nht Ban co tac dung ln trong vic pha huy luc
lng phat xit Nht ca v vt cht ln tinh thn. Tuy nhin, cung
khng th ph nhn vic M nem hai qua bom nguyn tu xung Nht
Ban la mt ti ac, gieo rc tham hoa cht choc kinh hoang cho nhn
dn Nht Ban.
Bi 21: PHONG TRO YU NC CHNG PHP CA
NHN !N "I#T NA$ TRONG NH%NG N&$ CUI TH '( )I)
Cu hi
Cu 1: TL hy chF %&t phFng t'-F CUn VEWng !ng n" t'Fng
hF-n c6nh n-F8
- Sau Hip c Hacmng nm 1883 va Patont nm 1884 thuc dn
Phap bt u thit lp ch bao h o Bc Ki va Trung Ki.
- Phong trao chng Phap ca nhn dn ta tip tuc phat trin.Dua vao
o phai ch chin trong triu inh do Tn Tht Thuyt ung u
manh tay hanh ng.
- Nhng hanh ng ca phai ch chin nhm chun bi cho mt cuc
ni dy chng Phap gianh ch quyn t nc
- Trc su uy hip cua ke thu, phai ch chin ung u la Tn Tt
Thuyt quyt inh anh trc gianh th ch ng.
- Cuc phan cng kinh thanh Hu ca phai ch chin m 4 ngay 5
thang 4 nm 1885 cui cung bi tht bai. Tn Tht Thuyt a vua
Ham Nghi roi khi Hoang thanh ln Tn So (Quang Tri). 13/7/1885
ly danh ngha Ham Nghi, ng ha chiu Cn vong, ku goi nhn dn
giup vua cuu nc.
- Chiu Cn vong thi bung ln ngon lua u tranh ca nhn dn
ta, phong trao keo dai 12 nm
Cu +: T',nh -y c?c g%$% KFXn ph?t t'%4n c#$ phFng t'-F CUn
VEWng ?
( 1885-1888:
- Lnh ao: ,Dn ,hEt ,hu3Ft, vua )G% 1ghi, cHc vIn
thJn sK phu 3Lu nc
- Luc 0Mng tha% gia: Dng ao qun chung nhn dn, co ca dn
tc thiu s.
- NOa #Gn hoPt Q@ng: +h 3Fu 4 2Rc vG ,rung ;S
- Khoi ngha tiu biu: Khoi ngha ca >ai CuJn ,h4ng,
BhP% 2Gnh, Ninh +Dng ,rHng''''
- B chi huy ca phong trao ong tai vung rung nui phia Ty 2 tinh
Quang Binh va Ha Tnh.
- Cui nm 7TTT, Ao su phan bi ca Trong Quang Ngoc, vua
)G% 1ghi #O BhHp #Rt vG 0u QG3 sang Angiri'
4
( 1888-1896:
- Lnh ao: Cac vn thn, s phu yu nc.
- <c 0Mng tha% gia: Dng ao qun chung nhn dn, co ca dn
tc thiu s.
- Dia #Gn hoPt Q@ng: BhP% vi thu h.p AUn, *u3 t"
thGnh cHc trung tm khoi ngha ln o trung Au vG %iVn n?i
nh )ng WLn, ,hanh )oH, )G ,Knh'
- Khoi ngha tiu biu: ;h4i nghKa 2a NXnh, )Yng ;hL'''
Nm 1896, Phap AZp tRt cu@c kh4i nghKa )Yng ;hL,
QHnh AEu s kFt th?c ca phong trGo +Un [Yng'
( Mc tiu: Danh Phap, gianh c lp dn tc, bao v ch quyn t
nc, lp lai ch phong kin.
* Tnh cht: Bhong trGo +Un vYng 0G phong trGo 3Lu nc
ca AJn t@c ta, Ai\n ra theo khu3nh hng vG ] th$c h^
phong kiFn, th hin tinh dn tc su sc'
Cu Y: Em hieu the nao ve !hong trao Can
"ng? T',nh -y nZ% Pung cW 6n I- A nghB$ c#$ ch%&u CUn
VEWng 8
( Phong trao Can Vng: 0a$ phong tra$o pho$ vua, giup
vua )a$% 1ghi chong gia4c cu n"c'
( N*+ ,-./:
- T cao m mu xm lc Vit Nam ca thuc dn Phap.
- Ln an su phan bi ca mt s quan lai, tinh bt hp phap ca
triu inh Dng Khanh do Phap mi dung ln.
- Khich l s phu, vn thn va nhn dn ca nc quyt tam khang
chin chng Phap n cung.
( Viec . . .co y ngha: +hieu +an v"ng keu goi
va_n than, s? phu, nhan Aan ra sc giup vua v`
%uc tieu anh Bhap, khoi phuc nen o&c 0a&p
Aan to&c, 0a&p 0ai che o& phong kien co vua
hien, vua gio!i'
- ;hau hie&u a+an v"ngb a8 nhanh chong thoi
#u$ng ngon 0!a 3eu n"c cha3 a% c #a3 0au,
%o&t phong tra$o vu8 trang chong Bhap Aiedn ra
soi noi, 0ien tuc keo Aa$i 7e na_%, en cuoi ,;
C/C %"i cha% At'
-,r"c a3 nha$ 1gu3edn cha %o&t 0an hie&u
trie&u nhan Aan ng 0en cu n"c, v` va&3
phong tra$o a+an v"ngb a8 nhanh chong *ui tu
"c 0c 0"ng'
5
Cu ;: nh gi v phong tro Cn vng
- Uu im:
Phat huy cao long yu nc, huy ng su ng h ca ng
ao nhn dn; tranh th su giup moi mt ca ng bao.
Bit su dung cac phong thuc tac chin linh hoat, khai thac suc
manh tai ch, phat huy tinh ch ng sang tao trong cach anh, li
anh ca cuc chin tranh.
- Han ch:
Cha lin kt tp hop c luc lng dn tc trn quy m rng,
tao thanh phong trao trong toan quc.
Phong trao Cn Vong n ra le te, roi rac; cha tao thanh su kt
gia cac cuc khoi ngha.Th hin t duy phong ngu bi ng ca y
thuc h phong kin: ao hao, p luy, xy dung cn cu o noi c inh.
Cu G: gu!n nh"n tht #$i v #i h%c &inh nghi'( c)* phong
tro !u n+c ch,ng -hp cu,i th. &/ 0102
[Nguyn nhn thHt X%
- Thiu ong li lnh ao ung n. Ngon co phong kin li
thoi, khng th tp hp, oan kt tin hanh cuc chin tranh nhn
dn chng Phap.
- Thiu su thng nht, phi hp gia cac cuc khoi ngha vi nhau.
- Cach anh gic ch yu la dua vao ia th him tro (nh khoi
ngha Ba Dinh, khoi ngha Bi Sy)
- Thuc dn Phap con manh, tong quan luc long bt li cho ta
[R-% h\c 0%nh ngh%OL:
- Cn co mt luc lng x hi tin tin, co nng luc lnh ao.
- Phai co su phi hp gia cac cuc khoi ngha.
- Phai ch ng, linh hoat trong cach anhTrong phong trao yu
nc chng Phap ca nhn dn Vit Nam trong nhng nm cui th
ki XIX, hy tom tt din bin va nu c im ca phong trao Cn
Vong.
Cu ]: Nu K^c K%4L chung I- nguyn nhn thHt X% c#$ phFng
t'-F CUn VEWngS
Dc im chung:
- Pham vi hoat ng: rng ln, din ra trn pham vi ca nc, ch
yu la Trung, Bc Ki, v sau chuyn v vung trung du, min nui.
- Lnh ao: gm cac vn thn s phu yu nc.
- Muc tiu chung: anh Phap, gianh lai c lp dn tc, bao v ch
quyn t nc, lp lai ch phong kin.
- Luc lng tham gia: cac vn thn s phu yu nc va nng dn,
6
ng thoi co cac tc ngoi thiu s.
- Hinh thuc u tranh: khoi ngha vu trang.
- Kt qua: phong trao keo dai hon 10 nm, gy cho ich nhiu thit
hai nhng cui cung tht bai.
Nguyn nhn tht bai:
- Vn thn, s phu con chiu nhiu anh hong ca y thuc h phong
kin.
- Khu hiu Cn Vong chi ap ung mt phn nh yu cu ca
nhn dn con v co ban cha giai quyt trit yu cu khach quan
ca su tin b x hi vi th suc hp dn ca khu hiu nay i vi
nng dn bi han ch.
- Do su chnh lch luc lng cung nh vu khi gia qun ta va ich.
- Cac cuc khoi ngha n ra con roi rac khng co su oan kt thng
nht nn d bi qun Phap an ap.
- Bi chi phi boi quan im Nho giao nn nhng ngoi lnh ao
thong phiu lu mao him, it chu y n iu kin am bao thng li
choo cuc khoi ngha, d dao ng khi bi dn vao th bi him tim n
cai cht mt cach mu quang.
Thiu mt giai cp tin tin suc lnh ao.
Cu _: Tr3nh #! cu4c &h5i ngh6* n7ng 8"n 9n Th. :1;;< = 1>1?@
- Lnh ao: D Tham (Hoang Hoa Tham).
- Luc lng tham gia: ch yu la nng dn.
- Muc tiu: anh ui gic Phap, bao v qu hong t nc.
- Dia ban: ch yu din ra o cac tinh min nui phia Bc.
- Phong thuc u tranh: khoi ngha vu trang.
- Din bin:
Giai oan 1884 1892, ngha qun hoat ng ring le, cha
thng nht su chi huy ca 1 ngoi. Th lnh uy tin nht la D Nm chi
huy y lui nhiu trn can quet chua qun Phap. Xy dung h thng
phong ngu o Bc n Th. Thang 3 1892, Phap huy ng luc lng
tn cng vao cn cu ca ngha qun. Luc lng ngha qun bi tn tht
nng n, nhiu ngoi bi bt va git hai. Thang 4 1892, D Nm bi
sat hai.
Giai oan 1893 1897, Hoang Hoa Tham lnh ao, tim cach
giang hoa vi Phap cng c luc lng (10 1894). Nhng cuc
hoa hon keo dai cha c bao lu, Phap lai t chua tn cng. D
bao toan luc lng, Hoang Hoa Tham xin giang hoa ln hai(12 -1897)
phai chp nhn nhng iu kin ngot ngho do Phap ra. Tuy
nhin, ngha qun vn ngm ngm chun bi luc lng chng Phap.
Giai oan 1898 1908, tranh th thoi gian hoa hon keo dai,
7
Hoang Hoa Tham cho ngha qun vua san xut, vua tich cuc luyn tp
qun su i qun rt tinh nhu, thin chin.
Nm 1908, Phap mo cuc tn cng tiu dit phong trao nng dn
n Th. Ngha qun chin u rt anh dung, nhiu th lnh hi
sinh. Thang 2 1913, Hoang Hoa Tham bi sat hai, phong trao tan r.
- Kt qua: Phong trao keo dai sut 30 nm nhng cui cung bi thuc
dn Phap an ap va dp tt.
- Nguyn nhn tht bai:
Sau khi an ap xong phong trao Cn Vong, Phap co iu kin
tp trung luc lng an cuc khoi ngha n Th. D tiu dit ngha
qun, thuc dn Phap kt hp tn cng qun su va chinh tri (Phap
giang hoa, dung tay sai).
Do su chnh lch luc lng gia ta va ich.
Thiu vai tro lnh ao ca giai cp tin tin.
- ngha lich su:
Khng inh truyn thng yu nc, tinh thn u tranh kin
cong bt khut. Chung minh suc manh to ln ca giai cp nng dn
trong su nghip giai phong dn tc.
D lai bai hoc kinh nghim v cach thuc t chuc, lnh ao,
phong phap, chin thut, hu phong
Cu `: T',nh -y cuZc 0ha% nghB$ HEWng KhS V, 5$F n@% 0ha%
nghB$ HEWng Kh >- cuZc 0ha% nghB$ K%4n h,nh t'Fng phFng t'-F
CUn VEWng8
0 '12+ ./134 H56./ '17:
- Cn cu:
Hong Kh: huyn min nui phia ty Ha Tnh
Giap 4 tinh Thanh Hoa, Ngh An, Ha Tnh, Quang Binh.
- Lnh ao: Phan Dinh Phung, Cao Thng.
- Giai oan 1885 1888: chun bi, xy dung luc lng va co so
chin u ca ngha qun.
Phan Dinh Phung giao quyn chi huy cho Cao Thng ra Bc
lin kt luc lng.
Chiu tp binh s, hun luyn ngha qun, trang bi khi gii, xy
dung cn cu trong vung rung nui.
Ch tao sung trong theo mu Phap.
- Giai oan 1888-1896: thoi ki chin u quyt lit ca ngha qun.
Phan Dinh Phung tro v, cung Cao Thng truc tip lnh ao
cuc khoi ngha.
Ngha qun chia thanh 15 qun thu, t ai ban doanh o nui Vu
Quang.
Tu nm 1889, lin tuc mo cac cuc tp kich y lui cac cuc
8
hanh qun can quet ca ich, ch ng tn cng vi nhiu trn thng
ln ni ting nh trn tn cng n Trong Lu(5 1890), trn tp
kich thi x Ha Tnh (8 1892).
Tu nm 1893, luc lng ngha qun bi hao mon dn, ri vao th
bi bao vy, c lp. Cao Thng hi sinh trong trn tn cng n Nu.
Ngay 17 10 1894, ngha qun gianh thng li trong trn phuc
kich ich o nui Vu Quang nhng tinh th ngay cang bt li, ngha
qun bi trit ong tip t, qun s giam sut.
Ngay 28 12 1895, Phan Dinh Phung hi sinh.
Nm 1896, nhng th lnh cui cung ca cuc khoi ngha bi
Phap bt Khoi ngha Hong Kh tan r.
- Nguyn nhn tht bai:
Ngha qun cha lin kt, tp hp luc lng trn quy m ln
phat trin thanh phong trao toan quc.
Con han ch vi khu hiu chin u.
Bi chi phi boi t tong phong kin, tong quan luc lng gia
ta va ich.
- ngha:
Co vi tri to ln trong su nghip giai phong dn tc.
D lai nhiu tm gong va bai hoc kinh nghim quy bau.
0 '12+ ./134 H56./ '17 89 :+;. 1<.1 .1=>?
- Boi vi:
Dy la cuc khoi ngha co quy m rng ln, ia ban rng, lan
rng ra khp 4 tinh Bc, Trung Ki (Thanh Hoa, Ngh An, Ha Tnh,
Quang Binh).
Thoi gian tn tai hon 10 nm.
Luc lng tham gia: ng ao nhn dn va cac dn tc ngoi
thiu s.
Ch tao c loai vu khi ti tn: sung trong theo mu Phap.
Co t chuc tong i cht ch, lp nhiu chin cng, gy cho
ich nhiu tn tht.
Huy ng c su ng h va tim nng to ln ca nhn dn.
V qun su, bit su dung nhng phong phap tac chin linh hoat,
ch ng sang tao trong qua trinh chun bi va giao chin vi qun
ich.
Khoi ngha Hong Kh tht bai cung la mc anh du kt thuc
phong trao u tranh yu nc chng Phap di ngon co Cn Vong.
Cu b: Kha% nghB$ cn Th& c@ K^c K%4L n-F 0h?c 5F I(% c?c cuZc
0ha% nghB$ t'Fng phFng t'-F CUn VEWng chdng Ph?p 8
9
Ni dung
Phong trao nng dn
n Th
Cac cuc khoi ngha trong
phong trao Cn Vong
Muc ich
Danh ui gic Phap bao v
qu hong t nc.
Danh ui gic Phap gianh
lai c lp dn tc, khi
phuc lai ch phong kin.
Lnh ao Xut thn tu nng dn Vn thn, s phu yu nc.
Thoi gian
tn tai
30 nm (1884 1913) 11 nm (1885 1896)
Phong thuc
u tranh
Khoi ngha vu trang nhng
co giai oan hoa hon, co
giai oan tac chin
Khoi ngha vu trang
Tinh cht
Dn tc Dn tc (pham tru phong
kin)
Cu 1e: SF 5?nh h$% g%$% KFXn c#$ phFng t'-F CUn VEWngS
Ging nhau:
- Du la phong trao yu nc chng thuc dn Phap va phong kin
u hang khi phuc vong quyn.
- Thu hut c su tham gia ng h ca nhn dn, vn thn, s phu
yu nc.
- Du n ra vi hinh thuc khoi ngha vu trang.
- Tuy tht bai nhng gy nhiu kho khn cho Phap.
Khac nhau:
NhE t'n Cu 1
Bi 22: )@ HAI "I#T NA$ TRONG CUAC 'HAI THC
BCN TH NHDT CA THEC !N PHP
Cu hi
Cu 1: Nh.ng chuy4n %&n If cW cHu 0%nh t& I- : hZ% V%Ot N$L
PE(% t?c KZng c#$ chnh 5?ch 0h$% th?c thuZc KC$ >Un th) nhHt c#$
thgc Pn Ph?p8
Sau khi co ban binh inh c Vit Nam bng qun su, thuc dn
Phap bt u tin hanh khai thac trn t nc ta. Di tac ng
ca cuc khai thac lam bin i trong co cu kinh t keo theo su
bin i v x hi Vit Nam
1? N1F./ G1-H;. I+J. KL M+.1 >J
$h 3ic Kch: vo vet suc ngoi, suc ca nhn dn Dng Dong n
ti a phuc vu cho cuc thng tri lu dai.
h C?c chnh 5?ch:
- Nng nghip: Dy manh vic cp oat rung t lp n in
trng cao su, ca ph, thuc la.
10
- Cng nghip: Tp trung khai thac m (than a, thic, km),
ngoai ra con xy dung cac nganh cng nghip phuc vu oi sng nh:
in, nc, bu in
- Thong nghip: c chim thi trong, nguyn liu va thu thu
- Giao thng vn tai:
Xy h thng giao thng vn tai k ca ong thuy va ong b
phuc vu cho Phap khai thac va muc ich qun su.
Xy dung nhiu cu ln: Long Bin (Ha Ni), Trang Tin (Hu),
Binh Li (Sai Gon).
Mo rng nhiu cang bin.
ch Nh.ng chuy4n %&n If 0%nh t&:
- Tich cuc:
Phong thuc san xut t ban ch ngha tung bc du nhp vao
Vit Nam.
So vi nn kinh t phong kin, kinh t Vit Nam by gio san
xut ra nhiu ca cai vt cht hon.
B mt x hi Vit Nam thay i, co so ha tng c xy dung.
- Tiu cuc:
Tai nguyn thin nhin ca Vit Nam bi can kit.
Nng nghip: khng phat trin, nng dn bi boc lt tan nhn, bi
mt rung t, oi sng nng dn co cuc.
Cng nghip: phat trin nh giot, thiu hn cng nghip nng.
Nn kinh t Vit Nam luc by gio la nn san xut nh, lac hu va
l thuc, co so ha tng do Phap xy dung chi phuc vu cho quyn li
ca Phap.
N? N1F./ G1-H;. I+J. KL OP 1*+
Cac giai cp cu bi phn hoa :
* C$ ch# phFng 0%&n:
Mt b phn nh trong giai cp ia ch phong kin dua vao thuc
dn Phap, ra suc chim oat rung t, boc lt nng dn, tro nn giau
co va tro thanh tay sai ca Phap.
Tuy nhin, mt s ia ch nh va vua: bi quc chn ep, cho
nn co tinh thn chng Phap.
- #iai ca! nong $an%
f +hie% so 0"ng ong a!o nhat, # thc
Aan Bhap va$ a chu! chie% oat ruo&ng at,
#oc 0o&t g#ahng thue khoa, a to, phu phen, tap
Achij, cuo&c song cu!a ho kho cc'
Mt s ngoi ln thanh ph lam thu trong xi nghip, n in,
hm m cng nhn Vit Nam.
11
f Dy 0a$ 0c 0"ng to 0"n trong phong tra$o
chong Bhap, sn sang tham gia hong ung phong trao chng
Phap, tuy nhin do thiu su lnh ao ung n cho nn ho cha phat
huy c y suc manh ca minh.
Cac giai cp mi xut hin:
- G%$% cHp c7ng nhn:
a oi tu nn cng nghip thuc ia, 0a$% vie&c trong
on ien, ha% %o!, nha$ %a3, x nghie&pi
Xut thn tu nng dn.
S lng ngay cang tng.
2 giai cap t sa!n #oc 0o&t, tra 0"ng thap
"$i song co cuc.
Dy la luc lng sm co tinh thn u tranh. Tuy nhin, giai
oan nay ho au tranh, %uc tieu chu! 3eu 0a$ o$i
*u3en 0"i ve kinh te %ang tinh tu phat.
La giai cp con non yu v mt chinh tri cha nhn thuc c r
su mnh lich su ca giai cp minh
Dy la luc lng sn sang hong ung cac phong tra$o
chong Bhap Ao cac tang 0"p khac 0a8nh ao'
* TE 56n V%Ot N$L:
f 1h8ng ng"$i 0a$% trung gian, ai 0 ha$ng
hoa, mua ban nguyn va&t 0ie&u, ch xong, nha bun.
f )o # chnh *u3en thuc dn k`% ha8%, t #a!n
Bhap che$n ep, the 0c kinh te 3eu' +ho nn ho t
nhieu co tinh than Aan to&c, chong e *uoc,
chong phong kien.
f >o&t so s? phu 3eu n"c 0a&p ra cac ho&i
#uon, c" s"! sa!n xuat'
- TUng >(p t%4u tE 56n th-nh thC:
-o% nh8ng tieu th"ng, tieu chu!, nha bao,
hoc sinh, sinh vien' +o t t"!ng tien #o&, co tinh
than chong Bhap va$ phong kien, 0a$ %o&t #o&
pha&n 0c 0"ng cach %ang'
- T?c KZng:
Mu thun dn tc va mu thun giai cp ngay cang gay gt.
Tao iu kin bn trong cho cuc vn ng giai phong dn tc
theo xu hng mi vao u th ki XX.
Cu +: TX% 5$F c?c 5B phu V%Ot N$L >X% nF% gEWng NhQt R6nS
12
- Nht Ban tin hanh cai cach Minh Tri nm 1868 a nc Nht
thoat khi thuc ia ca cac nc phong Ty va tu o Nht tin ln
con ong t ban ch ngha.
- Trong cuc chin tranh Nga Nht (1904 1905), Nht anh
bai nc Nga.
- Nht la nc c coi la 'ng chng, ng vn vi Vit Nam,
co th dua vao anh Phap.

Bi 2?: PHONG TRO YU NC " CCH $QNG "I#T NA$
TR SCU T' )) SN CHIN TRANH TH GII TH NHDT (1914)
Cu hi
Cu 1: Nu nh&ng ho't ()ng cu n*c c+a ,han -)i
Ch.u v/o cud% th& 0j =I= k KUu th& 0j == ?
- 1902 Bhan 2@i +hJu 0Ln Q_ng vGo 1a%, sau Qd ra
2Rc tX% cHch 0iL% 0Pc vi nhkng ng_i cd cng chl hng
- 5-1904, thGnh lp Hi Duy Tn...
- 1905-1908, tc ch$c phong trGo NDng Au'''
- 8-1908, Phap-Nht cJu kFt, tr"c xuEt cHc 0u h&c sinh
vG Bhan 2@i +hJu vV nc''' Bhong trGo NDng Au tan rm
- 6-1912, thGnh 0Zp [i^t 1a% nuang ph"c h@i vi tDn
cho %"c Qlch: Danh ui gipc BhHp, khDi ph"c [i^t
1a%, thGnh 0Zp nc +@ng hoG dn quc Vit Nam.
- 1913-1916, [1 Quang phuc hi mun gy ting vang trong nc
Qq th$c tonh Qng #Go nLn Qm thc hi^n cHc hoPt
Q@ng H% sHt vG QHnh ?p gipc BhHp' 1hng kFt *ur thu
QMc rEt hPn chF, 0c 0Mng ca h@i #O tiLu hao 0n vG AUn
AUn ng8ng hoPt Q@ng'
- 24-12-1913, Phan Bi Chu #O #Rt, phong trGo cHch
%Png gpp nhiu kho khn'
Cu +: Nu h$% :u hE(ng c?ch LXng KUu th& 0j ==8
Xu hng bao ng Xu hng cai cach
Dai din
Phan Bi Chu (1967 1940)
qu o huyn Nam Dan, tinh
Ngh An, xut thn trong mt
gia inh nha nho ngho yu
nc, sm co hoai bo cuu
nc, cuu dn khi ach n l
Phan Chu Trinh(18721926)
ngoi ph Tam Ki, tinh
Quang Nam, xut thn trong
mt gia inh theo ngh v, tu
nh ni ting thng minh,
hoc gii.
Ch trong Chng Phap gianh c lp Dua vao Phap chng triu
13
cuu nc
dn tc, t chuc vn ng
nhn dn trong nc va dua
vao su vin tr ca nc
ngoai (cu vin Nht Ban),
bng cach bao luc vu trang.
inh phong kin, tin hanh
cai cach duy tn nhm gianh
lai tu do dn ch nhm nng
cao dn tri, dn quyn la
iu kin tin quyt gianh
c lp.
Phong
phap anh
Phap
Bao ng vu trang Cai cach (n hoa).
Muc tiu
Giai phong dn tc (cuu
nc cuu dn)
Tin hanh cai cach x hi
(cuu dn cuu nc).
Hoat ng
tiu biu
- Thang 5 1904, Phan Bi
Chu thanh lp Duy Tn hi
tai QuangNam vi ch trong
anh Phap, gianh c lp
thanh lp chinh th qun ch
lp hin.
- 1904 1908: t chuc phong
trao Dng du, a thanh nin
Vit Nam sang hoc tp tai
Nht Ban tht bai Phan
Bi Chu n Trung Quc
Xim lanh nan
- Nm 1911: Cach mang Tn
Hi o Trung Quc bung n
Phan Bi Chu quay lai TQ
- 6/1912: cung cac thanh nin
yu nc thanh lp Vit Nam
Quang phuc hi tai Quang
Chu (Trung Quc).
- Ch trong anh Phap thanh
lp nc Cng hoa Dn quc
Vit Nam.
Hoat ng: tru khu, tiu dit
tn u x, tay sai ca chung.
Kt qua: tht bai.
- Ngay 24 -12 -1913, Phan
Bi Chu bi gii qun phit
Trung Quc bt giam o nha tu
- Nm 1906, Phan Chu
Trinh cung mt s s phu yu
nc tin b khoi xng
cuc vn ng Duy tn o
Trung Ki.
- Kinh t: c ng vic chn
hng thuc nghip, lp h
kinh doanh phat trin cac
ngh th cng nghip (mo lo
rn, xong mc), lam von.
- Giao duc: mo cac trong
hoc theo li mi, day ch
Quc ng, mn hoc mi.
- Vn hoa: Vn ng cai cach
v trang phuc theo kiu u
hoa, ln an manh m nhng
h tuc phong kin.
- Nm 1908 din ra phong
trao chng su thu do anh
hong ca phong trao.
- Phap thng tay an ap
phong trao. Nm 1908, Phan
Chu Trinh bi bt va bi ay o
Cn Dao.
-Nm 1911, Phan Chu Trinh
bi a sang Phap.
14
Quang Dng.
Tac dung
Khuy ng tinh thn yu
nc, c vu tinh thn dn tc,
tp hp luc lng khang Phap
hung manh.
C vu tinh thn yu nc,
phat ng phong trao chng
thu, lp nhiu trong giao
duc t tong chng lai cac h
tuc phong kin.
Ging nhau
- Xut phat tu long yu nc i tim con ong giai phong
cho dn tc.
- Du ai din cho phong trao dn tc dn ch ca tng lp s
phu yu nc tin b u th ki XX.
- Tao ra nhng cuc vn ng cach mang mi theo con
ong dn ch t san.
- Thng nht v ch trong chin lc, thng nht v muc
ich cach mang la mun cuu nc, cuu dn, gn lin dn vi
nc, gn cuu nc vi duy tn lam t nc phat trin theo
hong cach mang tsan ungln conong ch ngha t ban.
- Dc su ng h nhit tinh ca ng ao qun chung nhn
dn. Tuy nhin ca hai xu hng cach mang nay u cha xy
dung c nhng co so vng chc cho x hi.
- Do han ch v tm nhin va t tong nn ca hai xu hng
cach mang nay u bi tht bai.
Cu Y: 9Qp 6ng 5F 5?nh g%.$ phFng t'-F CUn VEWng I- cuZc IQn
KZng g%6% ph@ng Pn tZc KUu th& 0j == 8
Ni dung Phong trao Cn Vong
Phong trao yu nc
u th ki XX
Bi canh
lich su
- Sau cuc phan cng ca
phai ch chin o kinh thanh
Hu bi tht bai, Tn Tht
Thuyt ly danh vua Ham
Nghi ha chiu Cn Vong.
- Phap tin hanh khai thac
thuc ia ln thu nht o VN.
- Cac s phu yu nc tin b
tip thu t tong dn ch t
san tu bn ngoai vao VN.
Muc tiu
u tranh
- Danh ui thuc dn Phap
va bon tay sai phong kin.
- Khi phuc lai vong triu
phong kin.
- Danh ui thuc dn Phap
va bon phong kin tay sai.
- Gn lin vi cuc duy tn
thay i ch theo kiu
dn ch t san.
Tng lp
lnh ao
- Triu inh phong kin do
vua Ham Nghi ung u.
- Cac vn thn, s phu.
- S phu yu nc tin b
mang t tong duy tn tiu
biu la Phan Bi Chu va
Phan Chu Trinh.
Luc lng S phu vn thn va ng ao S phu yu nc, tri thuc
15
tham gia
nng dn, cac tc ngoi thiu
s.
nh, tiu t san thanh thi,
gii cng thong, hoc sinh,
sinh vin va nng dn.
Phong trao
tiu biu
Khoi ngha Bi Sy, Ba Dinh,
Hung Lnh, Hong Kh.
Phong trao Dng du, Duy
tn, Dng kinh ngha thuc.
Kt qua va
y ngha
- Cui cung bi tht bai
- Gop phn c vu phong trao
yu nc chng Phap.
- D lai nhiu bai hoc kinh
nghim quy gia cho cac cuc
u tranh sau nay.
- Cui cung bi tht bai do
hoan canh lich su va iu
kin kinh t, chinh tri, x hi.
- Tip tuc phat huy tinh thn
u tranh bt khut ca dn tc.
- Tao tin tim ra con
ong cuu nc ung n.
MT S S KIN TI BI
Thoi gian Su kin chinh
7 1943 Phat xit I-ta-li-a sup
6 6 1944 Lin qun Anh, M b va Nooc-mng-i (Phap).
30 4 1945
La co bua lim ca Hng qun Lin x cm
trn toa nha quc hi Duc.
9 5 1945 Nc Duc ki vn ban u hang khng iu kin
6 8 1945
M nem qua bom nguyn tu u tin xung thanh ph
Hi-r-si-ma lam 8 van ngoi cht
15 8 1945 Nht Ban chp nhn u hang khng iu kin
13 7 1885
Tn Tht Thuyt ly danh vua Ham Nghi xung
chiu Cn Vong.
28 12 1895 Phan Dinh Phung hi sinh.
4 1892 D Nm bi sat hai
10 1894 Hoang Hoa Tham xin giang hoa ln thu nht
12 1897 Hoang Hoa Tham xin giang hoa ln thu hai
2 1913 D Tham bi sat hai, phong trao n Th tan r.
6 1912 Thanh lp Vit Nam Quang phuc hi
24 12 1913
Phan Bi Chu bi gii qun phit Trung Quc bt
giam o nha tu Trung Quc bt giam o nha tu Quang
Dng.
1908 Phan Chu Trinh bi bt va bi ay o Cn Dao
1911 Phan Chu Trinh bi a sang Phap
16