You are on page 1of 88

RUGĂCIUNI

  RUGĂCIUNILE DIMINEŢII  

Sculându-te din somn, fără de lene şi trezvindute, să te depărtezi de aşternut, şi îndată să te închini de 3 ori, zicând: Slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă ţie. Dupre aceasta să stai puţin tăcând, până ce se vor alina toate simţirile tale, şi atuncea să faci trei închinăciuni până la pământ. i de este !reot, zice: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru... "ară de nu, Doamne "isuse #ristoase, $iul lui Dumnezeu, pentru ru%ăciunile !reacuratei &aicii tale şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte pre noi, 'min. i să zici: Slavă ţie Dumnezeul nostru, slavă ţie. Împărate (eresc, &ân%âietoriule, Duhul 'devărului, carele pretutindenea eşti şi toate plineşti) (omoara *unătăţilor, şi Dătătoriule de viaţă, vino şi sălăşluieşte întru noi, şi curăţeşte pre noi

de toată întinăciunea, şi mântuieşte, *unule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pre noi. De 3 ori. Slavă +atălui şi $iului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. 'min. Preasfântă +reime, miluieşte pre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădele%ile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru ,umele tău. Doamne miluieşte, de 3 ori. Slavă... i acum... Tatăl nostru carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău. -ie .mpărăţia ta, facă-se voia ta, precum în cer, şi pre pământ. !âinea noastră, cea a zilei ce vine, dă nouă astăzi, şi lasă nouă datoriile noastre, precum şi noi lăsăm datornicilor noştri, şi nu duce pre noi întru ispită, ci ne iz*ăveşte de cel viclean. i +roparele acestea, /las 0. Sculându-ne din somn, cădem către tine, *unule, şi cântare în%erească stri%ăm ţie, !uternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule) pentru ,ăscătoarea de Dumnezeu, miluieşte pre noi. Slavă..., /las 1. Din pat şi din somn m2ai ridicat, Doamne, mintea mea luminează, şi inima şi *uzele mele

; 34/5("4,"67 D"&",78""

deschide, ca să cânt pre tine, Sfântă +reime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule) pentru ,ăscătoarea de Dumnezeu miluieşte pre noi. i acum..., /las 3. Fără de veste 9udecătoriul va veni, şi ale fieştecăruia fapte se vor %oli) ci cu frică să stri%ăm în miezul nopţii: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule) pentru ,ăscătoarea de Dumnezeu miluieşte pre noi. Doamne miluieşte, de 01 ori, şi ru%ăciunea aceasta: in somn sculându-mă, mulţămesc ţie, !reasfântă +reime, că pentru multă *unătatea ta, şi îndelun%ă-ră*darea ta, nu te-ai mâniat pre mine, leneşul şi păcătosul, nici m2ai pierdut cu fărădele%ile mele, ci ai făcut iu*ire de oameni dupre o*iceiu) şi întru deznădă:duire zăcând eu, m2ai ridicat, ca să mânec şi să slăvesc puterea ta. i acum luminează-mi ochii cu%etului, deschidemi %ura, ca să mă învăţ cuvintele tale, şi să înţele% poruncile tale, şi să fac voia ta, şi să-ţi cânt întru mărturisirea inimii, şi să laud preasfânt ,umele tău, al +atălui, şi al $iului, şi al Sfântului Duh, acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. 'min. 'ltă ru%ăciune.

D

Doamne.mpăratului nostru Dumnezeu.= 34/5("4. dupre mare mila ta şi dupre mulţimea îndurărilor tale şter%e fărădele%ea mea. ca pre al sfintelor şi înţele%ătoarelor tale !uteri. i 3 închinăciuni. că fărădele%ea mea eu o cunosc. şi să cădem la #ristos . pre păcătosul şi nevrednicul. şi *inevoieşte ca. şi a do*ândi întrarea în sfântă casa ta. Veniţi să ne închinăm. să se aducă ţie cea din spurcate *uzele mele lauda) ca şi eu părtaş să mă fac fecioarelor celor înţelepte cu luminată făclia sufletului meu) şi să slăvesc pre tine.mpăratul şi Dumnezeul nostru.78"" S lavă ţie. Dumnezeule atotputernice. şi îndată !salmul . carele cu purtarea ta de %ri:ă cea dumnezeiască şi de oameni iu*itoare m2ai învrednicit. !riimeşte. şi să cădem la . pre cel în +atăl şi în Duhul slăvit Dumnezeu (uvântul.nsuşi #ristos.mpăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm.mpărate. . &ai vârtos mă spală de fărădele%ea mea. şi %lasul ru%ăciunii mele. cu inimă curată şi cu duh de smerenie. iluieşte-mă. şi de păcatul meu mă curăţeşte. din somn a mă scula.<. şi păcatul meu M . . 'poi: Veniţi să ne închinăm ."67 D"&". Dumnezeule. 'min.

"nimă curată zideşte întru mine. 8ie unuia am %reşit. aş fi dat: arderi de tot nu vei *inevoi. şi mai vârtos decât zăpada mă voiu al*i. Dumnezeule. inimă zdro*ită şi smerită Dumnezeu nu va . Dumnezeul mântuirii mele) *ucura-se-va lim*a mea de dreptatea ta. . *ucurase-vor oasele cele smerite. "z*ăveşte-mă de sân%iuri. (ă de ai fi voit :ertfă. şi în păcate m2a născut maica mea. şi Duhul tău cel Sfânt nu lua dela mine. şi ce este viclean înaintea ta am făcut.u mă lepăda dela faţa ta. şi cu duh stăpânitoriu mă întăreşte. . . şi să *iruieşti când te vei :udeca tu. (ă iată întru fărădele%i m2am zămislit. Dă mie *ucuria mântuirii tale. Dumnezeule.nvăţa-voiu pre cei fără de le%e căile tale."67 D"&". 9ertfa lui Dumnezeu. şi %ura mea va vesti lauda ta. 'uzului meu vei da *ucurie şi veselie. cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii tale ai arătat mie. *uzele mele vei deschide.> 34/5("4. şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. şi cei necinstitori la tine se vor întoarce. ca să te îndreptăţeşti întru cuvintele tale. duhul zdro*it. şi toate fărădele%ile mele şter%e.ntoarce faţa ta de către păcatele mele. şi mă voiu curăţi) spălamă-vei.78"" înaintea mea este pururea. Stropi-mă-vei cu issop. (ă iată adevărul ai iu*it. Doamne.

şi pururea. "ară a aceluiaşi sfânt. prinosul şi arderi de tot) atuncea vor pune pre altarul tău viţei. şi să se zidească zidurile "erusalimului. şi pre mine. $ă *ine. %ră*ind mă scoală. Doamne. ci mă miluieşte. şi în vecii vecilor. al +atălui. &ântuitoriule. şi să fie întru mine voia ta. păcătosul. Doamne. curăţeşte pre mine. şi mă mântuieşte întru starea înainte. şi al Sfântului Duh. că niciodinioară *ine înaintea ta n2am făcut. Si?nului."67 D"&". ru%ăciunea 0-a. cel ce te-ai răsti%nit de voie. întru *unăvoirea ta. şi mă mântuieşte.u mă da să adorm în moartea păcatelor. . cântare de miază-noapte aduc ţie. cela ce zac în lene. #ristoase Doamne. ci mă iz*ăveşte de vicleanul. Deci. şi să laud !reasfânt . a Sfântului &ac@rie celui &are. 'min. stri%: . să-mi luminezi ziua fără de păcat. şi întru ru%ăciuni) şi dupre somnul nopţii. ca fără de osândă să deschid %ura mea cea nevrednică.78"" defăima. şi al $iului. Din somn sculându-mă. 3u%ăciunea a 1-a. acum. 'tunci *inevoi-vei :ertfa dreptăţii.A 34/5("4. şi înaintea ta căzând. 3u%ăciunea a 3-a. "ară a aceluiaş sfânt.umele tău.

şi mă iz*ăveşte de toate lucrurile cele rele lumeşti. şi întru tot . carele priimeşti dela !uterile tale cele (ereşti cântarea a Sfintei +reimi. nevrednicii ro*ii tăi. şi cu îndurările tale cele mari. ro*ului tău. a toate câte sânt $ăcătoriule. şi de sporirea drăcească. şi ne dăruieşte întru toţi anii vieţii noastre. 'min. cântarea a Sfintei +reimi. în tot lucrul. tu însuţi. acum şi pururea. a:ută-mi cu milostivirea ta în toată vremea. de am trecut vremea ce a trecut a nopţii aceştiia. priimeşte şi dela noi. 3u%ăciunea a . carele cu multă *unătatea ta.-a. Doamne. şi întru tine este toată năde:dea mea.78"" Către tine. învredniceşte-mă cu adevărată lumina ta. ai dat mie. şi mă mântuieşte. şi spre lucrurile tale mă nevoiesc) ro%u-mă ţie.mpărăţia ta cea vecinică. Dumnezeule. ca cu luminată inimă să fac voia ta. 'min."67 D"&". sculându-mă din somn scap. acum şi pururea şi în vecii vecilor. iu*itoriule de oameni. fără de ispită de toată răutatea pizmaşului. şi mă du întru . şi în vecii vecilor. 'totţiitoriule. Stăpâne. Stăpâne. "ară a aceluiaşi sfânt. şi purtătoriu de %ri:ă a tot *inele şi dătătoriu.C 34/5("4. (ă tu eşti făcătoriul meu. 3u%ăciunea a B-a. şi ţie slavă înalţ. Doamne.

"67 D"&". 'min. +atălui.78"" ceasul. şi în vecii vecilor. şi $iului.0< 34/5("4. şi Sfântului Duh. ţie slavă să înălţăm. acum şi pururea. .

78"" D 3u%ăciunea a =-a. oamne 'totţiitoriule. pre pământ 9udecător tuturor va veni. *iserică pre noi făcând. aşteptând luminata şi sfânta zi a 4nuia-născut $iului tău.00 34/5("4. Dumnezeul !uterilor şi a tot trupul. ca să nu ne aflăm zăcând şi dormitând.mpărate. a trece toată noaptea aceştii vieţi. cu slavă. a Sfântului Duh. în carea nu este mutare sau um*rire de schim*are) . priimeşte ru%ăciunile noastre. şi cele smerite priveşti) cela ce ispiteşti inimile şi rărunchii. i dăruieşte nouă. întru inimă prive%hitoare şi treaz cu%et. pentru mulţimea milostivirilor tale îndrăznind. a Domnului şi Dumnezeului şi &ântuitoriului nostru "isus #ristos. din spurcate *uzele noastre către tine facem. ci prive%hind şi sculaţi întru lucrarea poruncilor lui) . ca să plătească fieştecăruia dupre lucrurile lui. din cunoştinţă sau necunoştinţă) şi curăţeşte pre noi de toate spurcăciunile trupeşti şi duhovniceşti. şi cu cuvântul. întru carea. carele în cele de sus lăcuieşti. cu lucrul."67 D"&".nsuţi. carile întru această vreme a nopţii. fără de moarte . şi lasă nouă %reşalele carile am %reşit înaintea ta. a &arelui -asilie. şi cele ascunse ale oamenilor le ştii adevărat) lumină fără de început şi pururea fiitoare. şi cu %ândul.

a aceluiaşi.nalte. ca să putem întru linişte a lăuda şi a cânta. luminează cei ai cu%etului nostru ochii. preaproslăvite şi preaminunate. şi nepovestita dulceaţă a celor ce văd a feţei tale ne%răită frumseţea. Deschide %ura noastră. şi a ne mărturisi ţie pururea. (ă tu eşti lumina cea adevărată.78"" şi să fim %ata întru *ucurie şi în cea dumnezeiască de nuntă cămara slavei lui a întra. 'min.01 34/5("4. cela ce faci cu noi pururea lucruri mari şi cu anevoie a le urma. Dumnezeule şi Doamne al milelor. şi întru deznădă:duire zăcând noi. 3u%ăciunea a >-a. &ulţămimu-ţi. carile nu au număr) cela ce ai dat nouă somn spre odihna neputinţelor noastre. carea luminezi şi sfinţeşti toate. !entru aceea. unde este %lasul cel neîncetat al lăudătorilor. şi umple pre ea de laudele tale. şi spre răpaosul ostenelilor mult-truditului trup."67 D"&". cu stăruinţă ne ru%ăm ceii neasemănatei *unătăţii tale. Pre tine *ine te cuvântăm. ne-ai ridicat a mâneca şi a slăvi puterea ta. ci ai făcut iu*ire de oameni dupre o*iceiu. +atălui celui fără de . şi pre tine cântă toată Didirea în vecii vecilor. . şi mintea noastră din somnul cel %reu al lenii ridică. lui Dumnezeu celui slăvit întru toate şi dela toţi. că nu ai pierdut pre noi cu fărădele%ile noastre.

Doamne. Doamne. luminează-mi inima.78"" început. şi de viaţă făcătoriului tău Duh. şi îndrăznirea. ci dă mie dupre milosârdia ta să pun început *un. Doamne. iară tu ca un Dumnezeu îndurătoriu mă miluieşte. Doamne. şi !reasfântului. de am %reşit măcar cu mintea. Doamne. sau cu lucrul. şi-mi dăruieşte sfârşit *un. Dumnezeul meu. iz*ăveşte-mă de toată ispitirea şi părăsirea.03 34/5("4. iz*ăveşte-mă de toată nevoia. carea o a întunecat pofta cea vicleană. stropeşte în inima . Doamne. Doamne. şi uitarea. şi trimite harul tău întru a:utoriul meu."67 D"&". scrie numele ro*ului tău în cartea vieţii. iartă-mă. 'min. vezi neputinţa sufletului meu. iz*ăveşte-mă de vecinicile munci. acum şi pururea. şi *unului. Dupre numărul (easurilor nopţii. împreună şi 4nuia-născut $iului tău. Doamne. şi în vecii vecilor. 3u%ăciunea a A-a. şi de nesimţirea cea împietrită. măcar de nu am făcut nici un *ine înaintea ta. nu mă lipsi de cereştile tale şi vecinice *unătăţi. Doamne. măcar cu %ândul. Doamne. şi ale zilei. sau cu cuvântul. "isuse #ristoase. Doamne. eu ca un om am %reşit. a Sfântului "oann /ură de 'ur. şi necunoştinţa. ca să se proslăvească întru mine numele tău cel sfânt.

Doamne. când vei veni întru . pre păcătosul.0B 34/5("4. Doamne. Doamne. Doamne. !entru ru%ăciunile şi stăruinţele !reasfintei . precum porunceşti. pomeneşte-mă. şi să fac întru toate voia ta. Doamne. Doamne. vicleanul şi necuratul. şi nu a mea. tăiere a voii şi ascultare. nu mă duce întru ispită."67 D"&". învredniceşte-mă să te iu*esc din tot sufletul şi cu%etul şi inima mea.ăscătoarei de Dumnezeu. şi de draci. Doamne. precum voieşti. .mpărăţia ta.78"" mea roua harului tău. Doamne. Doamne. dă-mi ră*dare. şi de patimi. şi de toate alte lucruri necuvioase. precum cunoşti. sădeşte în mine rădăcina *unătăţilor E frica ta. şi ale tuturor sfinţilor tăi: (ă *ine eşti cuvântat în veci. Doamne. acoperă-mă de oamenii vicleni. Doamne. !ână aci urmează ceasurile nopţii Doamne. şi umilinţă. dă-mi lacrămi şi aducere-aminte de moarte. priimeşte-mă întru pocăinţă. ruşinatul. 'min. Doamne. şi nu mă lăsa. dupre mare mila ta. dă-mi să mărturisesc %ândurile mele. facăse voia ta. facă-se întru mine voia ta. îndelun%ără*dare şi *lândeţe. dă-mi smerenie. dă-mi cu%et *un. Doamne Dumnezeul (eriului şi al pământului. Doamne. 'min.

şi păcătosului meu trup. în carile caz preste toate zilele şi nopţile. Dar cum vei putea să cauţi spre mine. şi cu îndrăcirea spre curvie. sau să te apropii către mine. cu *eţia. păzitoriul vieţii. şi în tot ceasulH (i caz înaintea ta. am mâniat preacurata lumina ta. cu pizma.0. păzitoriul . în%erul lui #ristos. cu osândirea. cu scumpetea. cu o*iceiurile cele rele. sau cum voiu putea să-mi cer iertăciune faptelor mele celor amare şi rele. cu clevetirile.78"" 3u%ăciunea a C-a. vei căuta spre mine. cu trufia. cu %ândurile cele rele şi viclene.n%er. şi mă ro%. şi viclene. având ose*ită voire spre toată pofta cea trupească. şi cu o*iceiurile mele cele rele. şi cu ţinerea minte de rău. dela Sfântul Fotez. cu iu*irea de ar%int. rea-voirea mea. cela ce m2am împleticit aşa rău în lucruri împuţite. cu multa voroavă. În%erul lui #ristos cel sfânt. cu neiu*irea de fraţi. păzitoriul meu cel sfânt. carea şi do*itoacele cele necuvântătoare nu o fac. sau cu ce ochi. "ară eu cu lenea mea. 34/5("4. cu neplecarea. carele eşti dat mie spre păzirea sufletului. G. şi te-am %onit dela mine cu toate lucrurile cele de ruşine: cu minciunile. cu preacurvia. cel ca un câine împuţit. către Sfântul ."67 D"&". cu mâncarea cea fără saţiu. către tine caz şi mă ro%. cu mânia.

cele rele şi hulitoare. de Dumnezeu .mpărăţiei lui Dumnezeu mă fă părtaş. şi &aica Dumnezeului nostru.0= 34/5("4. i mă iz*ăveşte de multe rele şi aduceri aminte. acum. deznădă:duirea. necunoştinţa. şi în vecii vecilor. şi se slăveşte preacinstitul numele tău în vecii vecilor. Deci: Vrednic este cu adevărat să te fericim. nepurtarea de %ri:ă. 'min. şi năravuri. %oneşte dela mine.ăscătoarea."67 D"&". şi toate %ândurile cele spurcate. de Dumnezeu . şi dela întunecată mintea mea. cea pururea fericită. şi preanevinovată. 3u%ăciunea a 0<-a. şi-mi fii întru a:utoriu. păcătosul ro*ul tău. i stân%e văpaia poftelor mele. (ătre !reasfânta de Dumnezeu .ăscătoare.ăscătoare. dela ticăloasă inima mea. uitarea. milostiveşte-te spre mine. şi de toate faptele rele mă slo*ozeşte. cu sfintele tale ru%ăciuni. cu toţi sfinţii. cu sfintele şi prea puternicile tale ru%ăciuni.78"" meu cel sfânt. asupra pizmaşului meu celui rău. (ă *ine eşti cuvântată de toate neamurile. smeritul şi ticălosul ro*ul tău. şi . şi pururea. şi spri:initoriu. 'min. că sărac sânt şi ticălos. Preasfântă Stăpâna mea. .

78"" Pre cea mai cinstită decât #eruvimii. . carea fără stricăciune pre Dumnezeu (uvântul ai născut.ăscătoare de Dumnezeu te mărim. pre tine adevărat ."67 D"&". şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii.0> 34/5("4.

nici altă părtinitoare de%ra*ă. Fla%osloveşte. Slavă. i acum. de 3 ori. i GtpIstul.. că nu am alt a:utoriu afară de tine."67 D"&". *ucuria scâr*iţilor.0A 34/5("4. şi a:utătoarea streinilor. a:ută-mi ca unui neputincios. Î      . hrăneşte-mă ca pre un strein) necazul meu îl ştii. Doamne miluieşte. mpărăteasa mea prea*ună. vezi-mi scâr*a. de Dumnezeu . acoperitoarea necă:iţilor. şi să mă acoperi. 'min. &aica lui Dumnezeu. ci îl dezlea%ă precum vrei.. vezi-mi nevoia. ci numai pre tine.78"" 3u%ăciune către !reasfânta de Dumnezeu .. şi năde:dea mea.. nici altă mân%âitoare *ună. ca să mă păzeşti. în vecii vecilor.ăscătoare.ăscătoarea. priimitoarea săracilor.

(ă nici lumină am. 4nul Dumnezeul cel 'devărat E auzi ru%ăciunea mea. ziua aceasta. crezând. carea mi-o ai dat.umele meu voiu face vouă. că Jtot ceea ce veţi cere în ru%ăciune.RUGĂCIUNE DE DIMINEAŢĂ a Arhimandritu ui S!"r!ni# Împărate Sfânt. nici înţelepciune. nici viaţă. Dumnezeul meu) ci pentru (uvântul tău.K îndrăznind chem către tine: Finecuvântează. să caut către tine. "isuse #ristoase. şi a pune pecetea Darului acestuia pre mădulările trupului meu în Sfânta +aină a &irun%erii. cela ce *ine ai voit a-mi dărui în scăldătoarea Fotezului harul naşterii ceii de Sus în Sfântul Duh. pentru cea ne%răită *unătatea ta) şi . $ăcătoriul (eriului şi al pământului. cela ce ai pus în inima mea dorul de a căuta pre tine. pentru mulţimea păcatelor mele. şi pre mine întru această viiaţă m2ai adus. carele prin atotziditoare porunca ta ai scos toate dintru nefiinţă. Diditoriul meu. Doamne. veţi priimiK şi Jtot ce veţi cere întru . cela ce eşti mai nainte de toţi vecii. nici putere afară de tine) dară nici vrednic sânt. nici *ucurie. $iul +atălui şi (uvântul lui cel împreună fără de început şi împreună vecinic.

atunci nu mă cruţa. Aşa. &ântuitoriul meu. cu Duhul tău cel Sfânt mă povăţuieşte întru tot lucrul şi cuvântul cel *un. (ăci tu. spre slava ta.1< 34/5("4. ca toată fapta şi cuvântul din ziua ce încep acum. şi ne*unia. toată or*eala mea. Doamne. cu ru%ăciune. cel mare şi multmilostiv.78"" mă învredniceşte. !entru aceasta mă ro% ţie: auzimă în scâr*a mea. al *ăr*ăţiei. însuţi pentru tine. al înţelepciunii. şi suspinurile sufletului meu înaintea ta sânt. şi-mi dăruieşte fără poticnire să trec toată calea vieţii înaintea feţei tale. al păcii. şi cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. nici căile mântuirii tale) iară de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pre alte căi. ca nici o fărădele%e să mai adau% dreptăţii carea o ai descoperit nouă."67 D"&". al *lândeţii. şi în tot ceasul amintindu-mi că pretutindenea eşti. să le săvârşesc. şi toată nepriceperea) dar şi durerea inimii mele. (unoscătoriule de inimi cel *un. al ră*dării. pre cel do*orât de păcat. cunoşti toată nimicnicia mea. în duhul între%ii cu%etări şi al curăţiei. pentru nemăr%inită *unătatea ta. al dra%ostei. în puterea *inecuvântării tale. în frica ta. slo*o- . al smeritei cu%etări. îndură-te spre mine. Doamne. cela ce rău mă pierd) să nu ascunzi dela mine faţa ta. întăreşte-mă de Sus cu puterea ta) ridică-mă. dupre voia ta.

ţie neplăcută. nici în ceasul întunecării mele.nsuţi mă învaţă ce mi se cade să %răiesc) iară de este voia ta să tac. (alea în carea voiu mer%e. curăţeşte-mă de toată întinăciunea trupului şi a duhului) păzeşte-mă de tot lucrul şi cuvântul stricătoriu de suflet. Dăruieşte mie. şi mai înainte de a părăsi această viaţă. !relun%eşte-mi viaţa până voiu aduce ţie roada de pocăinţă adevărată) să nu mă iei la :umătatea zilelor mele. . Ro%umă ţie. Doamne."67 D"&". să vază sufletul meu slava fiilor . le%e pune mie în căile poruncilor tale. să a:un% la cunoştinţa 'devărului tău. întru adâncul . nu scâr*ind. de toată mişcarea cea lăuntrică şi cea dinafară.nvierii. *inevoieşte să mă întorc la tine. şi aproapelui meu nefolositoare. ci.nţelepciunii tale. şi nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pre urmă să mă înstreinez de 6umina 'şezămintelor tale. "ar când. 'rată mie. tămăduieşte-mi toată rana cea ascunsă. ai rânduit a pune capăt vieţii mele pre pământ. până ce va fi porunca ta sin%ura le%e a între%ii mele firi: şi cea vremelnică şi cea vecinică. în duhul păcii să tac. înainte de a mă întoarce în pământul dintru care am fost luat. Doamne. învaţă-mă cum. Dumnezeul meu.78"" zeşte-mă. atunci mai nainte fă mie cunoscută .10 34/5("4. pre cel ro*it de patimi. nici smintind pre fratele.

Doamne. şi apărătoriul vieţii mele. nici urâciunea) ci. şi dăruieşte mie *ucuria cea ne%răită a mântuirii tale. din toată vârtutea mea) cu întrea%a mea făptură îmi dăruieşte să te iu*esc pre tine.n ziua aceea. şi din tot sufletul meu. Doamne. miluieşte-mă şi nu mă trece cu vederea.11 34/5("4. şi întru puterea dra%ostei tale mă călăuzeşte pre urmele paşilor tăi. cea mare şi sfântă mie. Dumnezeul meu. Dăruieşte mie. multe lucruri şi mari cer eu dela tine. precum . şi de toată fărădele%ea ce se tăinuieşte întru cele dinlăuntru ale mele. pentru preamultă îndrăzneala mea) *a mai vârtos şi înmulţeşte în mine această sfântă şi dreaptă îndrăzneală. fii cu mine. nici spurcăciunea mea.mpăratul cel !reaînalt. dară nu am uitat nevrednicia mea. nici lepăda pre mine dela faţa ta."67 D"&". (urăţeşte-mă de toată %reşala cea văzută şi cea ascunsă. ro%umă ţie. .nsuţi ai poruncit nouă: din toată inima mea. . şi ţie ru%ăciunile mele . Că Sin%ur eşti acoperitoriul cel Sfânt şi atotputernic. Dumnezeule. să te iu*esc pre tine. celui mai de pre urmă şi mai lepădat dintre toţi oamenii. ca să se %ătească sufletul meu spre a te întâmpina.78"" moartea mea. şi mă învredniceşte să aduc răspuns *un înaintea Scaunului celui înfricoşat al 9udecăţii tale. şi din tot cu%etul meu.

acum şi în vecii vecilor. 'min.13 34/5("4."67 D"&". .78"" aduc şi cuvântările de slavă.

Doamne. întărit întru credinţa că preste toate-i sfântă . +u ale mele vezi nevoi ce nici cunosc) ci fă cu mine dupre mila ta. aceea ce a cere nici nu ştiu. tot ce-mi aduce ziua să priimesc. . ca să pot în pacea ta. !re însumi :ertfă ţie mă aduc: mă-nvaţă a mă ru%a. !ărinte. .ici cruce a cerşi. . &itropolitul &oscovei Eu.nvredniceşte-mă ca sfintei voii tale cu totul să mă dau) şi în tot ceasul. nu ştiu ce să-ţi cer: tu sin%ur ştii ce-mi este de folos. cu inima deschisă către tine.1B 34/5("4. şi întru toate sămi călăuzeşti. Doamne.nsuţi în lăuntrul meu te roa%ă. cu linişte mă-nvaţă să-ntâmpin. ro*ului tău dă-mi. &ă curăţeşte şi tămăduieşte. nici mân%âiere nu îndrăznesc) stau doar naintea ta.78"" 3u%ăciunea Sfântului $ilaret."67 D"&". i orice veşti de-a lun%u-acestei zile va să priimesc. smereşte-mă şi iarăşi mă ridică. +u mă iu*eşti mai mult decât pot eu pre tine să iu*esc a desluşi. şi alor tale nepătrunse căi. 3u%ăciunea Stareţilor Gptinei Dă-mi. +u . (i tu.aintea ta mănchin şi stau tăcut naintea voii tale ceii sfinte. 'min. pre mine azi să mă povăţuieşti.

34/5("4. 'min. câte mi-e dat."67 D"&". (ălăuzeşte-mi voia. şi ca pre nimeni să amărăsc. Doamne. cred şi nădă:duiesc. şi toate să îndur. să uit că de la tine ne vin toate. dă-mi putere osteneala. +u-mi stăpâneşte %ânduri şi simţire. Să nu mă laşi. . şi mă-nvaţă.1. pre nimeni să-ntristez.nvaţă-mă ca fără făţărie şi înţele%ător să fiu către oricare din fraţi şi din surori. în tot ce fac şi în tot ce %răiesc. a zilei cea de astăzi a purta. ca să mă ro%. în cele de năprasnă. să ra*d.78"" voia ta. i. să iert şi să iu*esc. .

. !âinea noastră. şi îndată ceteţul începe a ceti (uvântul. ci ne iz*ăveşte de cel viclean. de 3 ori. !ărinţilor noştri. cea a zilei ce vine.. precum în cer. şi în vecii vecilor. dă nouă astăzi. totdeauna. Şi acum. că Sfânt eşti. precum şi noi lăsăm datornicilor noştri. acum şi pururea. Slavă. !ărinte.mpărăţia ta. "ară !reotul zice: Pentru ru%ăciunile Sfinţilor.. *la%osloveşte mâncarea şi *ăutura ro*ilor tăi. !reotul *la%osloveşte pre cele puse înainte şi zice 3u%ăciunea mesei: %ristoase Dumnezeule. Doamne miluieşte. i ceteţul zice: Amin. sfinţească-se numele tău. ori -iaţa sfântului . zice: Bla%osloveşte. şi lasă nouă datoriile noastre. (eteţul: Amin. i aşteaptă puţin până când se aşază toţi fraţii la masă. facă-se voia ta.. i îndată zice titlul (uvântului ce are să cetească. iară dupre ce se aşază la masă. şi isprăvind titlul. loveşte !reotul în clopoţel. Bla%osloveşte. a ceti. şi pre pământ. şi nu duce pre noi întru ispită.. R$NDUIALA MESEI  MAI NAINTE DE %RANĂ LAUDĂ IARĂŞI PRE &IDIT'RIUL Tatăl nostru carele eşti în ceruri.. -ie .

Doamne "isuse #ristoase. ceteţul face sfârşit (uvântului.mpărate.ce se va întâmpla. (eteţul: Amin. Dupre aceea !reotul lovind iarăşi în clopoţel. Mulţămim ţie. i îndată zice: Bine este cuvântat Dumnezeu. cu Sfântul Duh. umple de *ucurie şi de veselie inimile noastre. zicând: Dumnezeului nostru slavă. 'min. Dumnezeul nostru. ca să ne aflăm înaintea ta *ineplăcuţi şi neruşinaţi. miluieşte pre noi. când vei răsplăti fieştecăruia dupre lucrurile lui. ceteţul zice: Pentru ru%ăciunile Sfinţilor !ărinţilor noştri. i dupre ce se scoală dela masă. cu carele ţie slava se cuvine. Slavă ţie Doamne. Slavă ţie Sfinte. cinstea şi închinăciunea. acum şi pururea. 'min. în veci. carele miluieşte şi hrăneşte pre noi din tinereţele noastre. că ai dat nouă *ucate spre veselie. "ară !reotul zice: Aceluia slava şi stăpânirea. şi în vecii vecilor. 4mple pre noi şi de Duhul tău cel Sfânt. #ristoase Dumnezeul nostru. că ai săturat pre noi de *unătăţile tale cele pământeşti) nu ne lipsi şi de cereasca ta . spre tot lucrul *un să ne prisosească. până când fraţii mâncând se îndestulează. întru #ristos "isus Domnul nostru. totdeauna. ca totdeauna toată îndestularea având. stăpânia. Slavă ţie . cela ce dă hrană la tot trupul.

sufletele ro*ilor tăi. ci viaţă fără de sfârşit. şi miluieşte pre noi. unde nu este durere. Şi acum..ăscătoarei de Dumnezeu.. pace dând lor. Pentru ru%ăciunile tuturor sfinţilor.. de 3 ori..D4"'6' &7S7" . Doamne miluieşte. Fla%osloveşte. Cu sfinţii odihneşte. vino şi la noi şi ne mântuieşte. Cu sân%iurile &ucenicilor tăi celor din toată lumea. Slavă.mpărăţie. ci pentru ru%ăciunile lor. şi ale .. #ristoase Dumnezeule. !reotul: .. şi sufletelor noastre mare milă. Deci +roparele: Dumnezeul !ărinţilor noştri.ndurările tale. ca un . Vrednic este cu adevărat să te fericim. nici întristare. Fiserica ta împodo*ită fiind.. pace G*ştii tale dăruieşte. în pace ocârmuiaşte viaţa noastră.. (eteţul zice: Slavă. ci precum în mi:locul ucenicilor tăi ai venit. #ristoase. &ântuitoriule. Doamne. pacea ta dă-o nouă. carele faci pururea cu noi dupre *lândeţele tale.. i acum. norodului tău trimite . nici suspin.. nu depărta mila ta dela noi.1C 3L.ndurat. ca cu o porfiră şi cu visson. printr2înşii stri%ă către tine.

aceasta este: cineva zice la începutul mesei Tatăl nostru.. #ristoase Dumnezeul nostru. şi în vecii vecilor... 'ceasta este. de 3 ori. 'min. vino şi la noi şi ne mântuieşte. Bla%osloveşte. că Sfânt eşti. rânduiala mesei dela amiazăzi în mănăstirile cu viaţă de o*şte) iară la mesele (reştinilor rânduiala. Slavă.mpărăţie. Şi acum. Slavă. *la%osloveşte mâncarea şi *ăutura ro*ilor tăi. când este de faţă !reotul. &ântuitoriule. Doamne miluieşte. totdeauna. Bla%osloveşte.. precum s2a spus. că ai săturat pre noi de *unătăţile tale cele pământeşti) nu ne lipsi şi de cereasca ta . Doamne miluieşte. cela ce ne miluieşte şi ne hrăneşte din darurile sale cele *o%ate.. cu al său har şi cu iu*irea de oameni. totdeauna. pace dând lor.. acum şi pururea. acum şi pururea. şi în vecii vecilor.. !reotul *la%osloveşte pre cele puse înainte şi zice ru%ăciunea mesei: %ristoase Dumnezeule. !reotul: . ci precum în mi:locul ucenicilor tăi ai venit.3< 3L.. Şi acum...D4"'6' &7S7" Bine este cuvântat Dumnezeu. 'min. de 3 ori. 6a scularea dela masă cineva zice iarăşi: Mulţămim ţie.

. i acum. precum au zis hrănitoriul tuturor. şi vor lăuda pre Domnul cei ce caută pre dânsul: via-vor inimile lor. "ară dupre ce ne sculăm dela masă zicem Fo%orodMcNna aceasta: Făcutu-s2a pântecele tău Sfântă &asă.ăscătoare $ecioară. în veacul veacului. şi dăruind vindecare celor ce cu credinţă iau *la%oslovenia ta. şi se vor sătura. zicem: Mânca-vor săracii. cu al său har şi cu iu*irea de oameni.. acum şi pururea. pre #ristos Dumnezeul nostru. de Dumnezeu . trecând cu vederea %reşalele noastre... i *la%osloveşte !reotul masa. şi celelalte.D4"'6' &7S7" Bine este cuvântat Dumnezeu. cel ce ne miluieşte şi ne hrăneşte din darurile sale cele *o%ate. totdeauna. !reacurată.ăscătoare. Slavă. având cereasca !âine.30 3L. Darurilor tale fă-ne vrednici... #ristoase Dumnezeul nostru. cineva din cei ce au mâncat zice: Mulţămim ţie. RUGĂCIUNEA LA MASA DE SEARĂ &er%ând seara la masă. de Dumnezeu . . şi în vecii vecilor. dintru carea tot cel ce mănâncă nu va muri.. De nu este !reot de faţă. 'min.

. Slavă. Doamne. . cu al său har şi iu*ire de oameni. întru făpturile tale. Fla%osloveşte. acum şi pururea. Dat-ai veselie în inima mea) de roada %râului. i: Veselit-ai pre noi. de 3 ori. i acum. .. Doamne miluieşte.n pace împreună mă voiu culca şi voiu adormi. că tu. a vinului şi a untdelemnului lor s2au umplut. şi întru lucrurile mâinilor tale ne-am *ucurat. deose*i întru năde:de m2ai aşezat..D4"'6' &7S7" 'poi cântăm Vrednic este cu adevărat să te fericim. 'min.. Doamne.31 3L. !reotul: Cu noi este Dumnezeu. Doamne. totdeauna..nsemnatu-s2a preste noi lumina feţii tale. şi în vecii vecilor. ..

Preasfântă +reime. . Dupre o*icinuitul început.. ca să nu pierim cei ce ne nădă:duim întru tine. toţi lucrul mâinilor tale..RUGĂCIUNILE DE SEARĂ (# !r (# m#r) *+r# *!mn.. A milostivirii poarta deschide nouă. că tu eşti Dumnezeul nostru.. noi păcătoşii. +roparele acestea. i acum. !reotul: Că a ta este ..ăscătoare de Dumnezeu $ecioară. ci să ne iz*ăvim prin tine din nevoi. miluieşte pre noi.. şi numele tău chemăm. Sfinte Dumnezeule. nici pomeni fărădele%ile noastre. această ru%ăciune aducem ţie. şi noi sântem norodul tău.. că tu eşti mântuirea neamului (reştinesc.... miluieşte pre noi că întru tine am nădă:duit) nu te mânia pre noi foarte. ca unui Stăpân... /las al =-lea: Miluieşte-ne pre noi Doamne.mpărăţia. miluieşte pre noi. Doamne. *la%oslovită . Slavă. că nepricepându-ne de nici un răspuns. i dupre Tatăl nostru. ci caută şi acum ca un milostiv şi iz*ăveşte pre noi dela vră:maşii noştri.

. de 01 ori.Doamne miluieşte.

şi pururea. "isuse #ristoase. însuţi fiind desăvârşit. "isuse."67 D7 S7'35 i 3u%ăciunea 0. către Dumnezeu +atăl. în toate zilele vieţii mele. cu lucrul. ci odihneşte întru mine pururea. ca sculându-mă din ticălosul meu aşternut. 34/5("4. Doamne. Doamne.mpărate a toată făptura. a trece somnul în pace. acum. întru această noapte. Doamne.mpărăţia. ' Sfântului 'nti?h. smeritul meu suflet de toată spurcăciunea trupului şi a sufletului. a +atălui şi a $iului şi a Sfântului Duh. umnezeule vecinice şi . pre cei trupeşti şi pre cei fără de trup. i-mi dă. i mă iz*ăveşte. (ă a ta este .ume. de %ândurile cele deşarte carile mă spurcă. 'min. nu te dezlipi niciodată de mine.3. Atotţiitoriule (uvinte al +atălui. şi în vecii vecilor. cela ce m2ai învrednicit a a:un%e până întru acest ceas.către Domnul nostru "isus #ristos. cu cuvântul şi cu %ândul) şi curăţeşte. iartă-mi păcatele cele ce am făcut întru această zi. ro*ul tău. şi să calc pre vră:maşii cei ce mă luptă. 3u%ăciunea a 1-a. puterea şi slava. cela D . şi de poftele cele rele. *ine să plac preasfântului tău . a Sfântului &acarie celui &are. pentru multă milostivirea ta.

cele ştiute şi cele neştiute. nevrednicului ro*ului tău. dormind mă păzeşte cu lumina cea neîntunecată. +u. cu carele ai sfinţit pre ucenicii tăi. cu Duhul tău cel Sfânt. . şi mă miluieşte. 3u%ăciunea a 3-a. Doamne Dumnezeule. Doamne. ci şi mai rău decât do*itocul. păcătosul ro*ul tău. toate câte am %reşit ţie astăzi ca un om. (ătre !reasfântul Duh oamne. în veci. celuia ce ne închinăm.3= 34/5("4. nevrednicului. 'min. sufletul meu cu dra%ostea (rucii tale. Duhule adevărate. că sămânţa putre:unii este întru mine. inima mea cu curăţia cuvintelor tale. şi mie. cu%etul meu cu smerenia ta îl păzeşte. "isuse #ristoase. &ân%âitoriule. !ăcatele mele cele de voie şi cele fără de voie. . . şi mai mult nu ca un om. şi cu !reasfântul Duh."67 D7 S7'35 ce eşti !ăstoriu Fun al oilor tale. trupul meu cu patima ta cea ne*iruită.u da pre mine mozavirMei şarpelui. i mă ridică în vreme cuvioasă spre a ta slăvire.mpărate Sfinte. nici mă lăsa în pofta satanii.mpărate (eresc. milostiveşte-te spre mine. şi iartă mie. şi-mi lasă. 6uminează mintea mea cu lumina înţele%erii Sfintei 7van%heliei tale. D . că preaproslăvit eşti cu cel fără de început al tău !ărinte. Dă. mântuirea ta întru aşternutul meu.

sau frumseaţă streină am văzut. sau m2am mâniat. sau pre fratele meu am scâr*it. ori de l-am hulit în %ândul meu. sau vreun sărac a venit la mine şi nu l-am socotit. sau de ceva m2am mâniat. (a cu pace să mă culc. sau ce nu se cade am %răit. pre leneşul şi nevrednicul ro*ul tău."67 D7 S7'35 carile sânt dintru tinereţe.3> 34/5("4. şi mă slo*ozeşte. sau de ru%ăciune nu am %ri:it. sau răzvrătire am cu%etat. sau pre cineva am osândit. şi să dorm. sau ne*uneşte am râs. că acestea toate. sau m2am trufit. mintea mea s2a în%ri:at de vicleniile aceştii lumi. sau prea m2am săturat. şi din o*iceiul cel rău. sau am minţit. şi carile sânt din voia cea slo*odă şi din lene) ori de m2am :urat cu numele tău. sau am clevetit pre cineva în mânia mea. ca un *un şi de oameni iu*itoriu. şi mai mari decât acestea am făcut. păcătosul şi curvariul şi ticălosul. şi mă uşurează. &iluieşte-mă. şi mă iartă. sau ceva rău am cu%etat. şi să mă închin şi să cânt şi să . şi cu dânsa mi-am rănit inima. sau pre cineva am ocărât. iară păcatele mele sânt nenumărate. sau de păcatul fratelui meu am râs. sau stând la ru%ăciune. sau fără de vreme am dormit. sau m2am sfădit. Stăpâne şi $ăcătoriul meu. sau m2am mărit. sau m2am îm*ătat. sau am scâr*it. sau altceva rău am făcut şi nu-mi aduc aminte.

potoleşte pornirea poftelor. şi ţie slavă înălţăm. să nu cădem din *inele tău cel fă%ăduit. şi cu 4nul-. şi în vecii vecilor. . !re . 'min. 'min.ume mai vârtos decât tot numele îl chemăm. Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru. ca do*ândind viaţă cu fapte *une. întru carele am crezut. stin%e aprinderea z*urdării trupeşti.n%erul tău cel apărătoriu îl trimite să mă acopere."67 D7 S7'35 proslăvesc !reacinstitul numele tău. acum şi pururea. ca un *un şi iu*itoriu de oameni. dă nouă iertare sufletului şi trupului. şi dă nouă întru curăţie a vieţui cu lucrurile şi cu cuvintele. împreună cu +atăl. acum şi pururea. şi Sfântului Duh. 'min. şi fără întunecată dulceaţă.-a Doamne. cu cuvântul.ăscut al lui $iu. 3u%ăciunea a .3A 34/5("4. şi al căruia . 3u%ăciunea a B-a. şi să mă păzească de tot răul. tot ce am %reşit întru această zi. că *ine eşti cuvântat în veci. Doamne. şi în vecii vecilor. cu lucrul şi cu %ândul. şi $iului. Somn cu pace şi fără scâr*ă dăruieşte-mi. iartămi. celor ce mer%em spre somn) păzeşte pre noi de toată năluca. (ă tu eşti păzitoriul sufletelor şi trupurilor noastre. +atălui.

3C 34/5("4,"67 D7 S7'35

3u%ăciunea a =-a. (ătre !reasfânta de Dumnezeu ,ăscătoare. Preacurată, şi *la%oslovită de Dumnezeu ,ăscătoare &arie, &aica cea *ună a *unului .mpărat, varsă mila $iului tău şi Dumnezeului nostru spre pătimaşul meu suflet, şi cu ru%ăciunile tale mă îndreptează spre *une săvârşiri, ca cealaltă vreme a vieţii mele fără prihană să o trec, şi pentru tine 3aiul să do*ândesc, $ecioară de Dumnezeu ,ăscătoare, carea eşti una (urată, şi *la%oslovită. 3u%ăciunea a >-a. (ătre Sfântul .n%er, păzitorul vieţii. În%erul lui #ristos, păzitorul meu cel sfânt, şi acoperitoriul sufletului şi al trupului meu, iartămi toate câte am %reşit în ziua de astăzi, şi de toată viclenia vră:maşului meu celui protivnic mă iz*ăveşte, ca să nu mânii nici cu un păcat pre Dumnezeul meu, şi te roa%ă pentru mine, păcătosul şi nevrednicul ro*, ca să mă arăţi vrednic *unătăţii şi milei !reasfintei +reimi, şi &aicii Domnului meu "isus #ristos, şi tuturor sfinţilor, 'min. Deci (ondacul ,ăscătoarei de Dumnezeu: Ne*iruitei între voievozi, cele de *iruinţă, ca iz*ăvindu-se din pierzanii, mulţămită aduce ţie

B< 34/5("4,"67 D7 S7'35

(etatea ta, de Dumnezeu ,ăscătoare. (i ca ceea ce puterea ai ne*iruită, din toată prime:dia mă slo*ozeşte, ca să stri% ţie: Fucură-te, &ireasă nenuntită. Fecioară, carea eşti pururea slăvită, de Dumnezeu ,ăscătoare, &arie &aica lui #ristos, Dumnezeului nostru, priimeşte ru%ăciunile noastre, şi le du $iului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată năde:dea mea spre tine o pun, &aica lui Dumnezeu, păzeşte-mă supt acoperemântul tău. De Dumnezeu ,ăscătoare $ecioară, nu mă trece cu vederea, pre păcătosul, cela ce-mi tre*uieşte al tău a:utor, şi a ta mi:locire, că spre tine nădă:duieşte sufletul meu, şi mă miluieşte. 3u%ăciunea Sfântului "oannMOie Năde:dea mea este +atăl, scăparea mea este $iul, acoperemântul meu este Duhul Sfânt, +reime Sfântă, slavă 8ie. 'poi: Vrednic este cu adevărat să te fericim... Slavă... i acum... Doamne miluieşte, de 3 ori, Fla%osloveşte. i GtpIstul: Doamne, "isuse #ristoase, $iul lui Dumnezeu, pentru ru%ăciunile !reacuratei &aicii tale, ale

B0 34/5("4,"67 D7 S7'35

cuvioşilor !ărinţilor noştri, şi ale tuturor Sfinţilor, mântuieşte pre mine, păcătosul. 3u%ăciunea Sfântului "o@nn DamasOMn. 'ceasta să o zici arătând spre patul tău. tăpâne iu*itoriule de oameni, au doară nu va fi acest pat mie %roapăH Sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu sufletH "ată %roapa îmi zace înainte, şi iată moartea îmi stă înainte. De :udecata ta, Doamne, mă tem şi de munca cea fără de sfârşit, iară a face rău nu mai contenesc. !re tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii, şi pre !reacurata &aica ta, şi pre toate !uterile (ereşti, şi pre sfântul .n%er, păzitoriul meu. i ştiu, Doamne, că nevrednic sânt iu*irii tale de oameni, ci vrednic sânt de toată osânda şi munca. (i ro%u-te, Doamne, mântuieşte-mă dupre mulţimea *unătăţii tale, că de vei mântui pre dreptul, nimica este lucru mare, şi de vei milui pre cel curat, nici o minune este, că vrednici milei tale sânt) ci spre mine, păcătosul, să minunezi mila ta) întru aceasta să arăţi iu*irea ta cea de oameni, ca să nu *iruiască răutatea mea, pre cea nespusă *unătatea şi milostivirea ta, ci precum voieşti, tocmeşte pentru mine lucrul. Deci, cu închinăciune până la pământ, zi:

S

B1 34/5("4,"67 D7 S7'35

Închinu-mă ţie, !reasfântă +reime, carea eşti G $iinţă, de viaţă făcătoare şi nedespărţită: !ărinte, $iule şi Duhule Sfinte. (rez întru tine, şi te mărturisesc, şi te slăvesc) mulţămesc ţie şi te laud, cinstescu-te şi te preaînalţ, şi te ro%: &iluieşte pre mine, nevrednicul ro*ul tău, pentru ,umele tău. De 3 ori. Închinu-mă ţie, !reasfântă de Dumnezeu ,ăscătoare, carea ai arătat nouă lumina cea adevărată cu ,aşterea ta, .mpărăteasa cerului şi a pământului, năde:dea celor fără de năde:de, a:utătoarea neputincioşilor şi împăcătoarea tuturor păcătoşilor. +u mă acoperă şi mă apără de toate nevoile şi împresurările sufleteşti şi trupeşti. i îmi fii mi:locitoare cu preaputernicele tale ru%ăciuni, ro%u-mă. .nchinăciune 0. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu ,ăscătoare, priimeşte această puţină ru%ăciune, şi o du $iului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să lumineze pentru tine sufletele noastre. .nchinăciune 0. Toate !uterile (ereşti: Scaunelor, Domniilor, .ncepătoriilor, Stăpâniilor, !uterilor, #eruvimilor, Serafimilor, 'rhan%helilor şi .n%erilor, ru%a-

!rorocilor. şi cu toţi sfinţii începătorii !reoţiei. şi aţi câşti%at îndrăzneală către Stăpânul. carii aţi pătimit pentru #ristos. +emătorilor de Dumnezeu.nchinăciune 0.nchinăciune 0.icolae. păcătosul. ro%umă şi mă cuceresc vouă. !ostnicilor. Sfinte şi mare !rorocule "o@nne. ca să mă mântuiesc cu ru%ăciunile voastre. 6ăcuitorilor în pustie.nchinăciune 0. păcătosul. cu -asMlie cel &are. Sfinţilor ai lui Dumnezeu: 'postolilor. şi ai luat îndrăzneală către Stăpânul."67 D7 S7'35 ţi-vă lui Dumnezeu pentru mine. +emătoare de Dumnezeu şi $ecioare. ca să mă mântuiesc cu ru%ăciunile tale. Toate Sfintele &uieri: &ironosiţe. . . (ălu%ărilor. carile aţi . &ucenicilor.nchinăciune 0. Drepţilor. .B3 34/5("4. . cu /ri%?rie de Dumnezeu (uvântătoriul şi cu făcătoriul de minuni . şi toţi sfinţii. păcătosul. a:utaţi-mi şi mă miluiţi cu ru%ăciunile şi cu a:utorul vostru. ru%aţi-vă pentru mine. 'rhiereilor. roa%ă-te pentru mine.nainte-mer%ătoriule şi Fotezătoriul Domnului. cela ce ai pătimit pentru #ristos. Sfinte "o@nne /ură de 'ur. &uceniţe. . !atriarhilor.

năde:dea tuturor creştinilor. Sfinte . Cea ne*iruită şi Dumnezeiască putere. şi %oneşte dela mine toată lucrarea cea rea a diavolului. cea cu totul nevinovată."67 D7 S7'35 slu:it lui #ristos cum se cuvine.nchinăciune 0.mpărăţiei sale să mă învrednicească. păzitoriul meu.ăscătoare. şi . păcătosul. . Stăpâna mea şi Doamnă de Dumnezeu . pre păcătosul. şi să mă iz*ăvească de vecinicile munci.BB 34/5("4.n%ere.nchinăciune 0. pentru aceea mă ro%: &iluieşte-mă şi mă iz*ăveşte de toate răutăţile mele) şi roa%ă pre milostivul $iul tău şi Dumnezeul meu. &aica lui #ristos. . păcătosul. Dumnezeului meu. . nu mă lăsa. acoperă-mă cu aripile *unătăţii tale.nchinăciune 0. pentru că altă îndrăzneală şi năde:de nu am. fără numai pre tine. şi roa%ă pre Dumnezeu pentru mine. a cinstitei şi de viaţă făcătoarei (rucii Domnului. i aşa vrând să şezi pre aşternut.ăscătoare. ci cu puterea ta mă acoperă de toată ispita cea trupească şi sufletească. ca să miluiască ticălosul sufletul meu. Preacurată Stăpână de Dumnezeu . ru%aţi pre Dumnezeu pentru mine. zi acestea: .

şi să fu%ă dela faţa lui cei ce urăsc pre dânsul. că um*lu prin mi:locul a multe curse) iz*ăveşte-mă de dânsele. ca nu cândva să zică vră:maşul meu: . şi să faci semnul (rucii pre locul unde va să te culci. şi mă mântuieşte.ntrupat. Dumnezeule. Slavă. şi te ro%i neîncetat pentru sufletele noastre. cum se topeşte ceara de faţa focului. #ristoase Dumnezeule.. ca nu cândva să adorm întru moarte. şi să se risipească vră:maşii lui. %răind ru%ăciunea (institei (ruci: S ă se scoale Dumnezeu.B.ăscătoare. Să piară cum piere fumul. carea eşti mai Sfântă decât sfinţii . Spri:initoriu sufletului meu fii. căci cu adevărat ai născut nouă pre Dumnezeu . ca un iu*itoriu de oameni. Preaslăvită &aica lui Dumnezeu.. aşa să piară dracii dela faţa celor ce iu*esc pre Dum- .. mărturisindu-te că tu eşti de Dumnezeu . *unule. dela cap până la picioare.. i acum. Deci să săruţi (rucea ta. 'şi:derea şi spre toate laturile.n%eri.ntăritu-m2am spre dânsul. 34/5("4."67 D7 S7'35 Luminează ochii mei. neîncetat te cântăm cu inima şi cu %ura.

preacinstită şi de viaţă făcătoare (rucea Domnului. a Domnului nostru "isus #ristos. preacinstită şi de viaţă făcătoare (rucea Domnului. şi au dăruit nouă pre tine. carea %oneşti dracii. cu puterea celui ce s2au răsti%nit pre tine. . spre %onirea atotpizmaşului. a:ută-mi cu Sfânta Doamnă $ecioară de Dumnezeu . şi s2au po%orît la iad. G."67 D7 S7'35 nezeu. şi cu toţi sfinţii. în veci. şi zic cu veselie: Fucură-te. 'min.B= 34/5("4.ăscătoare. şi se însemnează cu semnul (rucii. şi au călcat puterea diavolului. (instită (rucea sa.

&!53+5 "3" .+7" .R $ N D U I A L A S$".

Veniţi să ne închinăm. carele au despărţit marea.. pre netre*nicul. şi vindecătoriu de *oale de multe feliuri.. noroade. milostive Doamne. Stăpâne. şi Duhul tău cel Sfânt nu lua dela mine. că s2au proslăvit. 'poi !salmul . Sfinte Dumnezeule.. Învredniceşte-mă.u mă lepăda dela faţa ta. să mănânc +rupul tău cel preacurat. şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. StMh: . şi (institul Sân%e. StMh: "nimă curată zideşte întru mine. de 3 ori. Doamne miluieşte. "rm?s: Veniţi. să cântăm cântarea lui #ristos Dumnezeu.. /las 1. şi au trecut norodul pre carele au slo*ozit din ro*ia 7%hipetului.. Dumnezeule...R $ N D U I A L A SFINTEI ÎMPĂRTĂŞIRI Dupre ce face începere: Împărate (eresc. Miluieşte-mă. Pâine de viaţă vecuitoare facă-se mie +rupul tău cel sfânt. 01... i îndată: CAN'NUL (ântarea 0. Tatăl nostru..<. Dumnezeule... Preasfântă +reime.. şi să *eau Sân- .

Stăpâne. Spurcându-mă cu lucruri necuviincioase. nevrednic sânt de cuminecătura neîntinatului tău +rup. Pământule *une. Picături de lacrămi dă mie. "rm?s: Pre piatra credinţei întărindu-mă. şi nu este drept afară de tine. Doamne. . Slavă. pre acesta mâncând. că s2a veselit Duhul meu a cânta: . i acum. ticălosul..u este Sfânt ca Dumnezeul nostru. lăr%it-ai %ura mea asupra vră:maşilor mei. (ântarea a 3-a. cu credinţă şi cu dra%oste. căriia învredniceşte-mă.. întru împărtăşirea dumnezeieştilor tale Daruri. învredniceşte-mă. şi spre vecinica viaţă. a mă mântui. şi mântuitoriu lumii. #ristoase. ca cu *ună cunoştinţa cu%etului curăţit fiind cu credinţă să mă apropii.%ele tău cel preascump. şi a dumnezeescului Sân%e. Spre iertarea %reşalelor facă-se mie neîntinatul tău +rup. #ristoase. ceea ce ai odrăslit Spicul cel nearat. şi cu frică. şi dumnezeescul Sân%e spre cuminecarea Duhului Sfânt. carile curăţesc spurcăciunea inimii mele.. Fo%orodMcNna. *inecuvântată a lui Dumnezeu &ireasă..

Doamne. nevrednicul.. şi ca tâlhariul mărturisindu-mă. &ântuitoriule. Doamne.+7" . şi cu scump Sân%ele tău. Foc şi lumină fie mie priimirea preacuratelor şi de viaţă făcătoarelor +ainelor tale. Doamne miluieşte..&!53+5 "3" iu*itoriule de oameni. /las al A-lea.0 3L. de 3 ori. că nu voiu da cele Sfinte înşelăciunii vră:maşului. ci ca curva căzând înaintea ta. şi să slăvesc *unătatea ta. (ântarea a B-a.. nici voiu da ţie sărutare înşelătoare. Fo%orodMcNna. Masă !reasfântă a !âinii vieţii ceii ce de sus pentru milă s2a po%orît. Slavă. i acum.mpărăţia ta. arzând ne%hina păcatelor şi luminându-mă preste tot către cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată. şi lumii mai nouă viaţă a dăruit) şi pre mine. când vei veni întru . învredniceşte-mă să mă împărtăşesc fără de osândă cu preacurat +rupul tău..D4"'6' S$". "rm?s: . stri% către tine: !omeneşte-mă. Sedealna. şi spre înstreinarea de patimi şi de necazuri. învredniceştemă acum cu frică a %usta dintru aceasta şi a fi viu..

şi %reşalele mele să se ştear%ă. milostive Doamne. să mă sfinţesc. &ultmilostive Doamne. Doamne. Doamne. Doamne..1 3L.. şi cu cutremur. întru frica ta. pentru noi întrupându-te. Fo%orodMcNna.D4"'6' S$". Slavă. ca să mă cuminec din dumnezeiasca ta (ină cea de +aină. i acum.-a. mă ro% ţie.. nespurcat şi neprihănit. Ai voit.n%er. ci însuţi. "rm?s: Dătătoriule de lumină şi făcătoriul vecilor. nici . (ântarea a . pre ro*ul tău. te-ai întrupat.. şi către &ântuitoriul stri%ând: . a te :ertfi ca o oaie pentru păcatele oamenilor.+7" . Drept aceea. şi păzeşte-mă. şi mă învredniceşte. Stăpâne. Să stăm toţi cu frică. întru lumina poruncilor tale călăuzeşte . ticălosul. ai inimii ochi în sus ţiind. Milostiv fă şi mie pre cel din măruntaiele tale.. Doamne. ca înlăuntru priimind măr%ăritariul cel %ândit.ntăreşte şi înţelepţeşte pre noi. Tămăduiaşte ale sufletului meu r@nele. nu sol. tot omul) pentru aceea stri% ţie: Slavă puterii tale.&!53+5 "3" Venit-ai din $ecioară. Stăpână. şi tot mă sfinţeşte. şi ai mântuit pre mine.

.. cinstita sălăşluire a *unei mireazme. Precum mai nainte ai zis.. #ristoase. şi spre curăţirea spurcatului sufletului meu. +rupul tău cel dumnezeesc mănânc. precum te-ai fă%ăduit: (ă iată. Slavă.+7" . #ristoase. nu cutez să mă apropiiu către tine.ăscutului tău să mă împărtăşesc. căr*unele +rupului tău facă-se mie întunecatului spre luminare. Mintea. facă-se dar prostului ro*ului tău.3 3L. tu mă arată. chem adâncul milostivirii tale cel neurmat: Din stricăciune. Sân%ele tău. scoate-mă. &ântuitoriule.&!53+5 "3" pre noi. &aica lui Dumnezeu. i acum. Marie. şi învredniceşte-mă. Dumnezeule. cu ru%ăciunile tale vas de ale%ere mă fă. ca de sfinţeniile .D4"'6' S$". (ântarea a =-a. sufletul şi inima sfinţeşte-mi.. fără o- . Suflet spurcat şi *uze necurate având. "rm?s: Întru adâncul %reşalelor fiind încun:urat. Cuvinte al lui Dumnezeu şi Dumnezeule.. că afară de tine alt Dumnezeu nu cunoaştem. Fo%orodMcNna. şi întru mine rămâi. şi +rupul tău să priimesc) ci vrednic acum a fi. şi Sân%ele tău *eau. şi trupul meu.

Slavă. să nu mă treci cu vederea) cu +rupul tău.. împărtăşindu-mă acum. cu neîntinatele.. pre cel ce mă apropiiu la Dumnezeeştile tale +aine. 'poi: (ondac. şi adevăratul şi sfântul şi scumpul lui Sân%e. a mă apropia la înfricoşatele +aine. "rm?s: . Slavă. Deci Doamne miluieşte.. şi avea-te-aş adăo%ire de har. de 3 ori.&!53+5 "3" sândă. Cu frică şi cu cutremur să ne apropiem toţi către dumnezeeştile +aine ale lui #ristos. şi să priimim adevăratul şi sfântul +rupul lui.. /las 1. Stăpâne. prin împărtăşirea Sfintelor tale +aine.. (uvinte al lui Dumnezeu Sfinte. (ântarea a >-a. Pâinea. a o lua eu. #ristoase..+7" . tot sfinţeşte-mă acum. ci facă-se mie spre viaţa vecinică. Şi acum. şi dumnezeescul tău Sân%e. Fo%orodMcNna..D4"'6' S$". şi nemuritoare. şi înfricoşatele tale +aine. să nu mi se facă spre osândă. Înstreina-m2aş de patimi. #ristoase... ticălosul. !od?*ie: (ele de sus căutând. şi întărire de viaţă. Stăpâne. i acum...B 3L. Dumnezeule. cu ru%ăciunile Sfintei &aicii tale.

cel al !ărinţilor noştri. #ristoase.. Suflete al meu ticăloase... cel necurat: -rând acum a mă apropia la neîntinatele +aine. unule *un. lăcrămează suspinând. Slavă. împărtăşirea nemuritoarelor tale +aine. . 3L. iu*itoriule de oameni. suflete pătimaşe. facă-se mie acum lumină şi viaţă şi nepătimire. şi către *ună-săvârşirea mai dumnezeiască.. şi spre procopsală şi sporire pricinuitoriu. i acum. curăţeşte pre mine. Izvor de *unătăţi.. cel al !ărinţilor noştri. răcorindu-se au cântat: Fine eşti cuvântat. ca să cânt ţie: Finecuvântat eşti. curvariul. călcat-au cei trei (oconi porunca cea prea fără de Dumnezeu.D4"'6' S$".+7" . stri%ă şi zi: Doamne. ro%u-te acum. pre cea (urată.. Ceea ce ai născut pre &ântuitoriul #ristos mai presus de minte.&!53+5 "3" Chipul cel de aur în câmpul DeirP slu:indu-se. Fo%orodMcNna. cu evlavie. Iz*ăveşte-mă de patimi. ca să te slăvesc. Dumnezeule. de Dumnezeu hăruită. la nemuritoarele tale şi dumnezeeşti +aine. cu cutremur şi cu frică apropiindu-mă la tine acum. de vră:maşi şi de nevoi şi de tot necazul. şi *ătându-te pre piept. şi în mi:locul focului fiind aruncaţi. ro*ul tău. Dumnezeule. spăimântează-te văzând preaslăvitele +aine.

cela ce s2au po%orît în cuptoriul cel cu foc către (oconii 7vreieşti. şi mă fac fără de stricăciune. şi-l preaînălţaţi întru toţi vecii. Adevărat. i acum. Dumnezeule.= 3L. şi al tău Sân%e *eau. tina. .. (ă iată. Al cereştilor şi al înfricoşatelor. Fo%orodMcNna. mă împărtăşesc cu dumnezeescul +rup şi Sân%e. şi văpaia întru răcoreală au prefăcut.ntru mine rămâi. şi al dumnezeeştii şi tainicii (inei tale părtaş a mă face. (ântarea a A-a. ca să nu mă arz ca ceara şi ca iar*a.. şi al sfintelor tale +aine. "rm?s: Pre Dumnezeu.+7" .. şi eu.. Slavă.&!53+5 "3" curăţeşte-mă tot. Su*t a ta milostivire scăpând. şi a duhului. precum ai zis. al tău +rup mănânc. înfricoşată +ainăQ G.D4"'6' S$". ca pre Domnul cântaţi. pre cel deznădă:duit. îndrăznind spre mila ta. &ântuitoriul meu. stri% ţie cu frică: . Funule. şi pre mine acum învredniceşte-mă. #ristoase. &aica lui Dumnezeu. s2au copt în pântecele tău !âinea cea Dumnezeiască a vieţii. milostivire a lui DumnezeuQ (um. G. Mă cutremur priimind focul. întru tine. de spurcăciunea trupului. lucrurile. &ântuitoriule..

nouă s2au arătat. cu împărtăşirea Sfinţitelor +aine. . ca să mă închin Dumnezeirii tale. pururea se :un%hie. arzând materia păcatului.D4"'6' S$". că pentru noi. şi tot luminându-mă.ăscătoarea de Dumnezeu o mărim. !entru aceea lăudăm pre tine. %ustaţi şi vedeţi.. din $ecioară întrupându-se. ca noi dedemult făcându-se. făcătorule de *ine &ultmilostive. ca un prinos aducându-se. şi pâr:olind spinii patimilor. "rm?s: Fiul !ărintelui celui fără de început. cele întunecate să lumineze şi să adune cele risipite) pentru aceasta. +rupul tău şi Sân%ele cel preascump.. pre . şi cu Duhul. de m2aş mântui. ca pre #rănitoarea noastră.> 3L. şi o dată pre sineşi. pre cea atotcântată. !ărintelui său.&!53+5 "3" păzind nevătămat pântecele tău cel nevinovat. &ântuitoriul meu. de m2aş face casă a ta. Dumnezeu şi Domnul. Cu sufletul împreună şi cu trupul. şi ca o 6umină. (ântarea a C-a. sfinţind pre cei ce se împărtăşesc. Stăpâne. Bun este Domnul. întru toţi vecii. Ca un $oc facă-se mie. de m2aş lumina. înlăuntru avându-te cu +atăl.+7" . de m2aş sfinţi.. Slavă.

'poi: Doamne miluieşte. Fo%orodMcNna. Doamne. Dumnezeu s2au . i aceşti !salmi: !salm.. "ară a doua zi. Doamne.. şi nimic nu-mi va lipsi.. 11...... i ru%ăciunea !avecerniţei: Nespurcată. Şi acum..mpărătesc.ntrupat din curate sân%iurile tale) pentru aceasta tot neamul te cântă..... de 01 ori. Doamne miluieşte. neîntinată... Sfinte Dumnezeule. de B< de ori.. Tatăl nostru... A milostivirii poarta deschide nouă.. dupre slu:*a cea o*icinuită a (easurilor.. i îndatăşi: -rednic este cu adevărat să te fericim. Preasfântă +reime. sufletul meu au întors. Domnul mă păstoreşte. acolo m2au sălăşluit. cel ce vrea să se cuminece face început. . 'poi: Împărate (eresc.. sau al !raznicului.. i mulţimea &inţilor te slăvesc. şi +ropariul zilei. de este !raznic .... Slavă... pentru nu- . miluieşte pre noi.A 3L. Stăpână.D4"'6' S$". la apa odihnei m2au hrănit.. de 3 ori.&!53+5 "3" i acum. Veniţi să ne închinăm.+7" .. Preasfântă +reime. că s2au înfiinţat cu omenirea.n locul păşunii. ca cele ce prin tine arătat au văzut pre cel ce stăpâneşte preste toate.... Tatăl nostru. 'poi +roparele: Miluieşte pre noi. Sfinte Dumnezeule. !ovăţuitu-m2au pre cărările dreptăţii.

/ătit-ai înaintea mea masă împrotiva celor ce mă necă:esc) uns-ai cu untdelemn capul meu. 'cesta va lua *la%oslovenie dela Domnul şi milostenie dela Dumnezeu &ântuitoriul său. Domnul cel tare în răz*oi. şi vă ridicaţi. lumea şi toţi cei ce lăcuesc întru dânsa) acesta pre mări au întemeiat pre el. 3idicaţi *oieri porţile voastre. şi ca să lăcuesc eu în casa Domnului întru îndelun%are de zile. (ine este acesta. carele nu a luat în deşert sufletul său. 3idicaţi *oieri porţile voastre.C 3L. acestea m2au mân%âiat.D4"'6' S$". !salm. sau cine va sta în locul cel sfânt al luiH (el nevinovat cu mâinile şi curat cu inima.mpăratul SlaveiH Domnul cel tare şi puternic. 'cesta este neamul celor ce caută pre Domnul. porţi vecinice.&!53+5 "3" mele lui. 13. al celor ce caută faţa Dumnezeului lui "ac?v. (ine se va sui în &untele Domnului. şi va întra . şi pre râuri au %ătit pre el.+7" . porţi . că tu cu mine eşti: toia%ul tău şi var%a ta.mpăratul Slavei. şi păharul tău este adăpându-mă ca un puternic. şi vă ridicaţi. şi nu s2a :urat întru vicleşu% vecinului său. . i mila ta mă va urma în toate zilele vieţii mele.. Al Domnului este pământul şi plinirea lui. nu mă voiu teme de rele. (ă de voiu şi um*la în mi:locul um*rei morţii.

eu ro*ul tău.. 7u am zis întru uimirea mea: +ot omul mincinos. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor lui. Nele%iuirile mele trece-le cu vederea. !salm.umele Domnului voiu chema.mpăratul Slavei. Crezut-am. cela ce ai nemăsurată marea milă. i aceste +ropare. G. şi va întra .&!53+5 "3" vecinice. Să nu mă lepezi dela faţa ta. Doamne.+7" . eu ro*ul tău şi fiul slu:nicei tale: rumpt-ai le%ăturile mele. de 3 ori. (e voiu răsplăti Domnului pentru toate carile au dat mieH !ăharul mântuirii voiu lua. pentru aceea am %răit. 8ie voiu :ertfi :ertfă de laudă şi întru . cela ce din $ecioară te-ai născut.. şi inima mea curăţeşte... Slavă.umele Domnului voiu chema. şi . /las al =-lea.. . . "erusalime. iară eu m2am smerit foarte..=< 3L.mpăratul SlaveiH Domnul !uterilor. în mi:locul tău. 'lliluia. 3u%ăciunile mele Domnului voiu da înaintea a tot norodului lui. (ine este acesta. 3u%ăciunile mele Domnului voiu da înaintea a tot norodului lui. în curţile casei Domnului.. Doamne. Fiserică pre ea făcându-o a preacuratului +rup şi a Sân%elui tău. 00. Slavă.mpăratul Slavei. acesta este . i acum. &etanii 3.D4"'6' S$".

ca să se dea mie iertare de relele ce am făcut. şi te roa%ă $iului tău.=0 3L. Multe sânt mulţimile %reşalelor mele. şi Dumnezeului nostru. cum mă voiu o*răznici. i acum. haina mă vădeşte.. de Dumnezeu . (urată. că nu este de (ină. mântuire tre*uindu-mi.. (urăţeşte. şi mă mântuieşte ca un iu*itoriu de oameni. una *la%oslovită. şi osândă voiu pricinui mult-păcătosului meu suflet. . Doamne.ăscătoare) la tine am scăpat. nevredniculH (ă de voiu îndrăzni la tine a mă apropia împreună cu cei vrednici. spurcăciunea sufletului meu. (ercetează neputinciosul meu suflet.+7" .D4"'6' S$".&!53+5 "3" Spre împărtăşirea Sfinţeniilor tale.

care unele ca acestea asupra .&!53+5 "3" "ar în Sfânta şi &area Di 9oi. să nu te arzi. Doamne. 'poi. şi nele%iuiţilor :udecători. pre tine. 'poi îndrăznind mânâncă &âncare de +aină.ntâiu te împacă cu cei ce mâhnesc pre tine. îndră%itoriule de avuţie. de iu*irea de ar%int *olnăvindu-se.ntru acesta chip te roa%ă cu cutremur: . se întuneca. i Dumnezeesc Sân%e *ând spre împărtăşire. a mânca +rupul Stăpânului.D4"'6' S$". atunci "Ida răul-cinstitoriu. omule. (ela ce eşti spre toţi *un. (u +rupul Stăpânului cel de viaţă făcătoriu. slavă ţie. &etanii câte vei voi. că foc este. Vrând o. te-a dat. la spălarea (inei se lumina.+7" .nvăţătoriului a îndrăznit. .=1 3L. Doamne miluieşte. $u%i de sufletul nesăţios. 'lte stihuri: &ai nainte până a nu te împărtăşi cu înfricoşata 9ertfă. să zici acesta: Când slăviţii ucenici. . pre cela ce pentru acestea spânzurare şi-a a%onisit. (u frică te apropie. -ezi. dreptul 9udecătoriu. i îndată StMhurile acestea. de B< de ori.

şi te-ai răsti%nit. Dumnezeul nostru. (ă tu ai zis.=3 3L.nsuţi nemuritoriule . prin prorocul tău. (i tu. (ă am păcătuit. $iul cel împreună-vecinic şi împreună fără de început al +atălui celui fără de început) cela ce pentru covârşirea *unătăţii.+7" . şi rânduirile tale neascultând. în tot chipul întoarcerea mea aşteptând. nemulţămitorii şi nerecunoscătorii şi. şi teai :ertfit pentru noi. şi nu sânt vrednic a căuta la înălţimea slavei tale) că am întărâtat *unătatea ta. izvorul vieţii şi al nemuririi.&!53+5 "3" 3u%ăciunea 0. fără de răutate fiind. precum a se . Doamne. nu m2ai dat ca să pier împreună cu fărădele%ile mele. a păcătosului. Doamne.mpărate. că nu cu voie voiesc moartea păcătosului. . de-al doilea ai zidit firea noastră cea stricată de păcat. îndelun%ră*dătoriu şi multmilostiv.D4"'6' S$". şi înaintea ta. a toată zidirea cea văzută şi nevăzută $ăuritoriu. şi pleacă urechea ta mie. ' &arelui -asMlie S tăpâne Doamne "isuse #ristoase. şi ascultă %raiurile mele. păcătuit-am la (eriu. în zilele cele mai de pre urmă trup ai purtat. priimeşte şi a mea pocăinţă. poruncile tale călcând. iu*itoriule de oameni. cu sân%ele tău.

=B 3L. ci pre cei păcătoşi la pocăinţă) şi curăţeşte-mă de toată spurcăciunea trupului şi a duhului. ci vrei toţi a se mântui. de a mea mântuire) ci întru a ta nemăsurată *ună-milostivire îndrăznind.&!53+5 "3" întoarce. ci fiindcă a ta făptură şi plăzmuire m2am făcut. cela ce ridici păcatul lumii. şi faci lor odihnă) cela ce nu ai venit să chemi pre drepţi. nu mă deznădă:duiesc. ticălosul. nici *inevoieşti spre pierzarea oamenilor. ca pre vameşul. Stăpâne. cela ce pre cei osteniţi şi împovăraţi către sineţi chemi. deşi nevrednic sânt (eriului şi pământului. Deci priimeşte-mă şi pre mine. şi însăşi vieţii vremelnice.D4"'6' S$". şi neputinţele oamenilor tămăduieşti. iu*itoriule de oameni #ristoase. făptura mâinilor tale să piară. mă apropiiu. şi a viia el. ca pre curva. priimind partea sfinţeniilor tale. împreună cu +atăl şi Sfântul . şi să te ai* întru mine lăcuind şi rămâind. şi chipul tău netre*nicind. ca pre tâlhariul. învaţă-mă a săvârşi sfinţenia întru frica ta. şi îndulcirilor ro*indu-mă. (ă nu vrei. cu sfântul tău +rup şi Sân%e să mă unesc. ca întru curată mărturia cunoştinţei cu%etului meu.+7" . şi ca pre cel întru pierzare) şi ridică sarcina cea %rea a păcatelor mele. şi la cunoştinţa adevărului a veni. pre mine tot supuindumă păcatului. !entru aceasta şi eu.

dimpreună cu toţi aleşii tăi. cu neosândire să priimesc partea sfinţeniilor tale. şi spre *ine priimit răspuns la înfricoşatul tău Divan) ca şi eu.&!53+5 "3" tău Duh. (i precum din înălţime te-ai smerit pre sineţi pentru noi. 3L. i precum ai priimit a te culca în peşteră şi în ieslea do*itoacelor. 'şa.D4"'6' S$". a celui întru sfinţi !ărintelui nostru "o@nn #risost?m. smereşte-te şi acum împreună cu smerenia mea. şi nu ai întru mine loc vrednic ca să-ţi pleci capul. Doamne. 3u%ăciunea a 1-a. aşa priimeşte şi în ieslea . nici să mă fac neputincios cu sufletul şi cu trupul. pentru că este pustiu tot surpat. nici îndestulat. pentru că mă împărtăşesc de dânsele cu nevrednicie) ci dă-mi.=. ştiu că nici sânt vrednic. Doamne Dumnezeul meu.+7" . Dumnezeul meu) şi să nu se facă mie spre :udecată împărtăşirea preacuratelor şi de viaţă făcătoarelor +ainelor tale. părtaş să mă fac al nestricăcioaselor tale *unătăţi. carile ai %ătit celora ce iu*esc pre tine. ca să întri supt acoperemântul casei sufletului meu. Doamne "isuse #ristoase. spre merindea călătoriei vieţii vecinice. întru carii preaproslăvit eşti în vecii vecilor. 'min. până la cea de pre urmă a mea răsuflare. spre împărtăşirea Duhului celui Sfânt.

carea se apropia şi se atin%ea de tine. (i facă-se mie căr*unele preasfântului tău +rup şi a scumpului tău Sân%e. nici de %ura mea cea mai spurcată decât a aceiia şi mai necurată.&!53+5 "3" do*itocescului meu suflet. #ristoase Dumnezeule. şi a trupului. spre uşurarea %reutăţii %reşalelor mele celor multe. spre înfrân%erea şi împiedecarea relei şi viclenei mele o*icinuinţe. ci nădă:duindu-mă la cea ne%răită a ta *unătate.mpărăţiei tale. şi de lim*a mea cea mai necurată.== 3L. carele mă apropiiu şi mă atin% de tine.D4"'6' S$". aşa îndură-te şi spre mine. i precum nu te-ai în%reţăluit de spurcata aceiia şi necurata %ură sărutându-te. spre adăo%irea dumnezeescului tău har şi spre unirea . păcătosul. spre luminarea şi spre sănătatea smeritului meu suflet. a leprosului şi păcătosului. spre sfinţenie. i precum nu ai socotit de necuviinţă a întra şi a cina împreună cu păcătoşii în casa lui SMmon leprosului. aşa priimeşte a întra şi în casa smeritului meu suflet. spre păzirea de toată diavoleasca lucrare.+7" . nici de *uzele mele cele *orâte şi necurate şi spurcate. spre omorârea patimilor. şi . spre paza poruncilor tale. şi întru întunecatul meu trup a întra. i precum nu ai împins pre cea asemenea mie curvă şi păcătoasă. (ă nu ca defăimând mă apropiiu la tine.

i fă-te mie a:utătoriu şi spri:initoriu. cu venirea Dumnezeescului Duh. şi prins să mă fac de lupul cel înţele%ătoriu. carele pentru nepovestita milostivire a iu*irii de oameni ai luat toată frământătura noastră din curatele şi fecioreştile sân%iuri a ceiia ce mai presus de fire te-a născut.&!53+5 "3" ca nu îndelun% să fiu depărtat de împărtăşirea ta. mintea şi inima. chivernisind în pace viaţa mea. sfinţeşte-mi sufletul şi trupul. şi a tuturor sfinţilor celor ce din veac au *ineplăcut ţie. cel sin%ur curat şi nestricăcios. ca cela ce sin%ur eşti Sfânt.+7" . a lui Sime?n &etafr@stul Doamne.=> 3L. şi pacea şi puterea) cela ce pre +rupul tău cu adăo%irea ta !atimile cele de viaţă făcătoare şi mântuitoare ai priimit. 3u%ăciunea a 3-a. (rucea. înţelepciunea lui Dumnezeu. !iroanele. rărunchii şi măruntaiele. şi a nematerialnicilor tăi slu:itori. . !entru aceea mă ro% ţie. şi cu *unavoire a pururea vecuitoriului !ărinte. Suliţa. Stăpâne. învrednicindu-mă şi stării ceii de-a dreapta ta împreună cu sfinţii tăi. şi a nespurcatelor !uteri.D4"'6' S$". şi înrădăcinează frica ta întru mădulările mele. #ristoase "isuse. 'min. pentru ru%ăciunile şi solirile preanespurcatei &aicii tale. şi sfinţenia ta fă-o neştearsă dela mine. şi pre mine tot mă înnoieşte.

+7" . ca fără de sfârşit să te slavoslovesc şi să te cânt. omoară-mi patimile cele stricătoare de suflet a trupului meu.nălţarea ta ai îndumnezeit +rupul carele ai luat.D4"'6' S$".n%roparea ta împărăţiile iadului ai prădat. (ela ce va să vii iarăşi să :udeci lumea întru dreptate.&!53+5 "3" &oartea. acum. (ela ce cu . în%roapă-mi prin *unele cu%etări sfaturile cele vicleane. (ela ce cu slăvită . 3u%ăciunea a B-a. pre $ăcătoriul şi !lăzmuitoriul meu. vase cinstite pre sfinţii tăi ucenici i-ai lucrat. şi pre acesta cu şederea dea dreapta a +atălui l-ai cinstit. şi duhurile vicleniei risipeşte. pre cel alunecat prin păcat. şi cu preasfântul şi *unul şi de viaţă făcătoriul tău Duh. (ela ce cu venirea &ân%âitoriului Duh. a aceluiaşi Precum aş sta înaintea înfricoşatului şi necăutătoriului în faţă Divanului tău. arată şi pre mine vas de priimire a venirii lui. împreună cu !ărintele tău cel fără de început. chipuri de pocăinţă puindumi. 'min. şi în vecii vecilor. împreună cu toţi Sfinţii tăi. *inevoieşte ca şi eu să întâmpin pre tine în nouri. #ristoase Dum- . învredniceşte-mă prin împărtăşirea sfintelor tale +aine a do*ândi partea cea de-a dreapta a celor mântuiţi. (ela ce cu . şi pururea.nvierea ta cea de a treia zi şi de viaţă purtătoare pre Strămoşul cel căzut ai înviat.=A 3L. înviază-mă.

şi cuvinte aş da pentru relele cele făcute de mine.n%eri. *eţie. şi toate mădulările le-am spurcat. mai nainte de a a:un%e la ziua osândirii mele. nedreptate. (ăci ce rău nu am făcutH (are păcat nu am lucratH (are rău nu am închipuit în sufletul meuH "ar acum şi în lucruri am făcut. împrotivă-%răire. iu*ire de sinemi. şi mila suferitoarei de rele *unătăţii tale este nespusă. ruşinoasă câşti%are. smerenia mea. trufie. -ezi. şi înaintea înfricoşaţilor şi sfinţilor tăi . urâciune. i ştiu. hulă. du%heană cu totul diavolului făcându-mă. şi nu este păcat . neîncetată mâncare. le-am netre*nicit. răpire.&!53+5 "3" nezeule. aşa astăzi. aduc înainte viclenele mele şi nenumăratele fapte. iu*ire de slavă. -ezi că s2au înmulţit mai presus decât perii capului meu fărădele%ile mele. împilându-mă de cunoştinţa cu%etului meu. şi vădindu-le. şi aş suferi cercetări. le-am stricat. Doamne.D4"'6' S$". mândrie. vor*ă zădarnică. preacurvie. fier*ere de râs. la sfântul tău 9ertfelnic stând înaintea ta. iu*ire de avere. Doamne. ocară. lăcomie.=C 3L. zavistie. malachie de pântece. iu*ire de ar%int. +oată simţirea mea. împriveliştind pre ele. curvie. călcare de le%e. că fărădele%ile mele au covârşit capul meu) ci neasemănată este mulţimea îndurărilor tale.+7" . pizmă. şi lasă toate păcatele mele.

şi cu cuvântul. şi întru arătare.D4"'6' S$".&!53+5 "3" care să *iruiască "u*irea de oameni a ta. păcătosul. nici cu ur%ia ta să mă pedepseşti. şi te vei între*a cu mine pentru păcatele cele ce întru cunoştinţă neiertate le-am lucrat. carii nimic vrednic au lucrat. că nu numai neputincios. şi cu lucrul. Doamne. suferitoriule de rele Doamne. şi întorcându-mă. i precum ai priimit pre cei către al unsprezecelea ceas. milele tale) arată puterea *unătăţii tale. precum ai priimit pre cel întru pierzare.+7" . şi cu %ândul. &ulte am %reşit. ci şi a ta zidire sânt. +u. în ce chip şi de mine s2au făcut. pre tâlhariul şi pre curva) priimeşte-mă. !entru aceasta. . şi cu cuvântul. aşa priimeşte şi pre mine.>< 3L. în noapte şi în zi. priimeştemă. i ştiu că vei pune înaintea mea păcatele mele acest feliu. şi m2am învierşunat. şi pre Duhul tău cel Sfânt l-am mâhnit. păcătosul. nu cu dreapta ta 9udecată. şi descoperă tăria milostivnicii pornirii tale.ndurările tale cele iu*itoare de oameni le-am amărât. preaminunate . şi cu lucrul. priimeşte pre mine păcătosul. şi . luminează şi spre mine. (i. &iluieşte-mă. Doamne.mpărate. şi întru nearătare. şi cu pofta necuviincioasă. şi de voie şi fără de voie. nici cu mânia ta să mă mustri. pre carele cu covârşire am %reşit ţie. şi cu aducerea aminte do*itocească.

cel întru acest feliu de răutăţi. şi nu sânt vrednic. sfaturile spre păcat. şi izvodirile. (ă toate relele lucruri. să nu întri la :udecată cu ro*ul tău. (ine mă va scula pre mine. slă*eşte.+7" . Doamne. ai întărit preste mine frica ta. %âdilMrile. şi întru atâtea %reşale căzutH Spre tine Doamne. lasă. şi alte zeci de mii de patimi nu au lipsit dela mine. de mulţimea păcatelor mele.D4"'6' S$". ci mă ro% ţie. că de multe răutăţi s2a umplut sufletul meu. am nădă:duit.etre*nicitum2am dela tine. cărora nu este număr. şi nu este întru mine năde:de de . şi meşteşu%irile sataniceşti. cur%erile. iară eu vicleşu% am făcut înaintea ta) deci ţie unuia am %reşit. stricările. Dumnezeului meu. malachMile. Doamne. cine va suferiH (ă eu sânt noianul păcatului. adecă. toată desfrânarea o am pus în sufletul meu. nici îndestulat.&!53+5 "3" Doamne. a mă uita şi a vedea înălţimea (eriului. fă-te mie &ântuitoriu) şi dupre îndurările şi milele tale. stricările de copii. de *iruiaşte iu*irea ta de oameni pre mulţimea fărădele%ilor mele. (ăci de vei pândi fărădele%ile mele. mozavirMile. iartă mie toate câte am %reşit ţie. şi dela oameni. Dumnezeul meu. .>0 3L. (ăci cu care păcat nu m2am stricatH De care răutăţi nu m2am prinsH +ot păcatul am lucrat. de este mie năde:de de mântuire.

acum. şi de viaţă făcătoarele +ainele tale. ca un *un şi iu*itoriu de oameni. şi să nu răsplăteşti mie dupre lucrurile mele. şi să te laud.-a. şi ţie slavă înălţăm. şi iz*ăveşte sufletul meu de relele cele ce au odrăslit împreună cu dânsul. şi spre iz%onirea . nu spre muncă. şi spre a:utoriu. împreună şi !ărintelui celui fără de început. spri:ineşte. dupre mare mila ta. şi slăvitele. ci spre curăţirea. şi de adaosurile cele cumplite.+7" . şi pururea. şi preacuratele.&!53+5 "3" mântuire. &iluieşte-mă.mpărăţiei. (ă tu eşti Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Dumnezeule. cela ce sin%ur ai stăpânie a ierta oamenilor păcatele. ca unde s2a înmulţit păcatul. şi mă învredniceşte fără de osândă a mă împărtăşi cu dumnezeeştile. şi &ântuitoriul celor ce %reşesc. şi a . să preaprisosească harul tău. 'min. treci cu vederea toate %reşalele mele cele întru cunoştinţă şi întru necunoştinţă. spre zid.D4"'6' S$". şi în vecii vecilor. şi să te proslăvesc totdeauna. 3u%ăciunea a . ci întoarce. a Sfântului "o@nn DamasOMn Stăpâne Doamne "isuse #ristoase. şi întrutotsfântului şi *unului şi de viaţă făcătorului tău Duh. şi spre arvuna a vieţii ceii viitoare. Dumnezeul nostru.>1 3L. şi sfinţirea. întru toate zilele vieţii mele. nici spre adăo%irea păcatelor. &ântuieşte-mă pentru mila ta.

carea dupre %ând întru mădulările mele se lucrează. spre împărtăşirea Sfântului Duh. 'min. acum. Doamne. că cu nevrednicie mă împărtăşesc cu preacuratul tău +rup. Ştiu. întru mine rămâne. împreună şi +atălui. ci fă cu mine dupre mila ta) şi facă-se mie Sfintele acestea spre sănătate. şi mântuire. a &arelui -asMlie.+7" . şi vinovat sânt. spre îndrăznirea şi dra%ostea cea către tine. şi eu întru dânsul. şi al îndurărilor. şi a lucrării diavoleşti. şi luminare. şi Sfântului Duh. spre plinirea poruncilor. &ilostiveşte-te dar. şi spre şter%erea multelor mele %reşale. şi cu scumpul tău Sân%e. nedesluşind +rupul tău şi Sân%ele tău.>3 3L. şi în vecii vecilor. Doamne. cela ce ai zis: (el ce mânâncă +rupul meu. pre păcătosul. şi păzire. al lui #ristos Dumnezeului meu) ci spre îndurările tale îndrăznind.&!53+5 "3" celor dimprotivă. şi curăţire. spre adăo%irea *unei-săvârşiri şi a desăvârşirii. şi sfinţenia sufletului şi trupului. spre îndreptarea vieţii şi întărire. spre %onirea a toată nălucirea şi a faptei ceii viclene. şi nu mă vădi. (ă tu eşti Dumnezeul milei. şi al iu*irii de oameni. şi osândă mie mănânc şi *eau. 3u%ăciunea a =-a. şi *ea Sân%ele meu. la tine mă apropiiu.D4"'6' S$". şi ţie slavă înălţăm. spre merindea călătoriei vieţii . şi pururea.

şi a le săruta. din suflet întinat. şi . 3u%ăciunea a >-a. lasă şi %reşalele mele. şi dă mie iertare. dară şi credinţa ştii. nici chipurile. iară mai vârtos mă şi învaţă. apropiindu-se din inimă.D4"'6' S$". (uvinte. cu îndrăzneală a le un%e. nici neruşinarea. şi a le ţinea. ce mi se cade a face şi a zice.+7" . Ştii a răutăţilor mulţimea. mir cumpărând.>B 3L. (uvinte. din necurată lim*ă. sau spre osândă. ci pre ale tale picioare dă-mi. ştii şi r@nele mele) şi *u*ele mele vezi. spre darea de răspunsul cel *inepriimit la înfricoşatul Divanul tău.mpărtăşiri. a lui Sime?n . Spală-mă cu lacrămile mele. nici de mine să te în%reţeluieşti. ca şi cu un mir de mult preţ. ale #ristosului meu.oului de Dumnezeu (uvântătoriu. nu spre :udecată. Din întinate *uze. din scârnavă inimă.&!53+5 "3" vecinice. #ristoase al meu) şi nelepădându-mi nici cuvintele. carea aflând unde %ăzduieşti. curăţeşte-mă cu dânsele. Din Dumnezeeştile 3u%ăciuni ale Sfintei . cu îndrăzneală venit-a să un%ă picioarele tale. (um pre aceea nu o ai împins. dă mie cu îndrăzneală a zice cele ce voiesc. priimeşte ru%ăciune. Păcătuit-am mai mult decât curva. şi osârdia zăreşti. ale Stăpânului şi Dumnezeului meu. şi cu cur%erea lacrămilor. #ristoase al meu.

cea a lumii mântuirea. Stăpânul meu: +ot cela ce mănâncă +rupul meu. cu lacrămi şi cu suflet zdro*it. Deci ca nu sin%ur să rămân. şi cele încă nelucrate. Dătătoriule de viaţă. câtă este) şi păcatele toate. precum vezi. 3L. şi preacuratele +aine. ru%ându-mă ca să iau iz*ăvire de %reşalele mele.&!53+5 "3" suspinurile auzi.D4"'6' S$". Vezi smerenia mea. cel din 6umina cea cu trei Sori carea luminează lumea. întru mine adică acesta rămâne. scrise la tine se află. ci cu tine. nici din picătură vreo parte. Cel nelucrat al meu au cunoscut ochii tăi) iară în cartea ta. Dumnezeule a toate. ne%reşit nu este sin%ur. nici picătură de lacrămi. şi cu de . şi *ea şi Sân%ele meu. Cu totul adevărat este cuvântul. Că tu ai zis. al Stăpânului şi Dumnezeului meu.+7" . suflarea mea. Dumnezeul meu. răscumpărătoriul meu. cu neîntinatele tale să mă împărtăşesc. (ă cela ce cu dumnezeieştile şi de Dumnezeu făcătoarele daruri se împărtăşeşte.>. vezi-mi osteneala. cu cutremurată %ândire şi cu suflet zdro*it. ca întru curată inimă. cu carile se îndumnezeieşte şi se înviază tot cel ce te mănâncă şi te *ea din inimă curată. fără de tine. viaţa mea. făcătoriul meu. pentru aceasta am venit către tine. Nu se ascund de tine. şi eu întru dânsul mă aflu. #ristoase al meu. *ucuria mea. lasă-mi-le.

de trei ori ticălosul) ca nu ose*it aflându-mă de harul tău. Pentru aceasta la tine caz. şi luminii părtaşi îi faci.D4"'6' S$". lucru înstreinat şi în%erilor şi omeneştilor %ândiri. că nu mărimea %reşalelor. pre curvariul şi pierdutul. covârşaşte a Dumnezeului meu multa îndelun%ă-ră*dare. şi îi curăţeşti. precum ai zis. precum cu prietenii tăi adevăraţi. ca să rămâi. căci cu suflet zdro*it acum viu la tine. nici a lucrat faptele precum eu le-am lucrat. aşa mă priimeşte. *ucurându-mă şi împreună cutremurându- .ndurate. #ristoase al meu) şi cutezându-mă la *o%atele tale către noi lucrări de *ine. şi iu*irea de oameni cea nemăr%inită) ci cu untul-de-lemn al milostivirii. să mă depărtez dela îndumnezeitoarele tale cuvinte. cu mine.>= 3L.&!53+5 "3" viaţă dătătoarele şi neprihănite +ainele tale fără de osândă să mă împărtăşesc. &ântuitoriule. Ci aceasta iarăşi ştiu. Acestea îndrăzneţ mă fac. şi înşelându-mă. că altul ca mine nu a %reşit ţie. de multe ori cu dânşii voroveşti. Ştiu. înşelătoriul să mă răpească cu vicleşu%. nici a păcatelor mulţimea. şi pre curva ce venise către tine. şi fier*inte stri% ţie: (um pre cel întru pierzare ai priimit.+7" . pre cei ce fier*inte se pocăiesc. . acestea mă întraripează. şi îi străluceşti. împărtaşi ai Dumnezeirii tale lucrându-i cu nepizmuire) şi.

şi a $iului. lasă.D4"'6' S$". şi pururea. . iar*ă fiind. ale sufletului şi ale trupului meu. şi în vecii vecilor. acum. ori cu %ândul. 3u%ăciunea a A-a. şi a Sfântului Duh. ca pre cela ce eşti *inecuvântat. cu mulţămitoare mădulări. Deci cu mulţămitoare socotinţă. Dumnezeul meu. şi spre şter%erea viclenelor mele cu%etări. şi a +atălui.&!53+5 "3" mă.+7" . acum şi în veci. în cunoştinţă sau în necunoştinţă. carele fără de ardere ardea. şi E streină minuneQ E răcorindu-mă nepovestit. cu focul mă împărtăşesc. ca ru%ul dedemult. iartă-mi %reşalele câte am %reşit ţie. toate mi le iartă ca un *un şi iu*itoriu de oameni.>> 3L. a lui #risostom. slă*eşte. şi ale tuturor Sfinţilor celor din veac *ineplăcuţi ţie. Dumnezeule. a aceluiaşi. şi ale slu:itorilor tăi celor de %ând. spre sănătatea sufletului şi a trupului. 3u%ăciunea a C-a. (ă a ta este împărăţia. 'min. i cu solirile !reacuratei &aicii tale. 'min. de voie sau fără de voie. şi slava. ori cu lucrul. şi te măresc. *inevoieşte fără de osândă a priimi eu sfântul şi preacuratul tău +rup şi cinstitul tău Sân%e. mă închin. şi puterea. şi cu mulţămitoare inimă. şi te slăvesc pre tine. ori cu cuvântul. şi ale sfintelor !uteri.

nici pre tâlhariul cunoscând . şi pururea.&!53+5 "3" Nu sânt îndestulat. şi netre*nicului. ca să întri supt acoperemântul sufletului meu) ci fiindcă tu voieşti. carile tu unul ai făurit. Doamne "isuse #ristoase. şi iartă mie păcătosului. ca un iu*itoriu de oameni. slă*eşte. că nu ai fu%it de curva carea cu lacrămi a venit la tine. nici pre vameşul ai lepădat pocăindu-se. ori cu cunoştinţa şi cu necunoştinţa. îndrăznind mă apropiiu. sau cu %ândurile. %reşalele şi scăpătările şi căderile mele. şi voiu deşchide porţile. 'min. nici pre %onaciul cel ce s2a pocăit l-ai părăsit în ceea ce era) ci pre toţi carii au venit la tine cu pocăinţă. Dumnezeul meu. şi întră cu iu*irea de oameni. a aceluiaşi. ori cu cuvintele sau cu lucrurile.D4"'6' S$".+7" . şi în nemăr%initele veacuri.>A 3L. i cu solirea a ceiia ce . în ceata prietenilor tăi i-ai rânduit. Stăpâne Doamne. lasă. şi cu toate simţirile mele. i crez că aceasta o vei face. !orunceşte. precum ai zis) întră şi luminează %ândul meu cel întunecat. acum. cela ce sin%ur eşti *inecuvântat totdeauna. sau cu cu%etele şi cu izvodirile. şi nevrednicului ro*ului tău. întru mine a lăcui. 3u%ăciunea a 0<-a. milostiveşte-te.mpărăţia ta l-ai %onit. câte ţie din tinereţele mele până în ziua şi în ceasul acesta am păcătuit.

ca pre curva. a uneia neruşinatei năde:di. 3u%ăciunea a 00-a. 'min. carele pre -ameşul ai îndreptăţit.>C 3L. şi în veacurile vecurilor. acum. şi cu sfântul tău Duh. #ristoase Dumnezeule. şi închinăciunea. şi a nălucirilor celor de noapte ale duhurilor celor întunecate şi viclene. şi de viaţă făcătoarele. spre lăsarea păcatelor şi spre viaţa vecinică. şi pururea. (ă a ta este împărăţia. şi a %reşitelor socotinţe. deşchide mie milostivirile iu*irii tale de oameni. şi +âlhariului porţile 3aiului ai deşchis. şi spre şter%erea şi cea de istov pierderea viclenelor mele %ânduri şi cu%ete.&!53+5 "3" fără sămânţă a născut pre tine. (ă aceea adecă.+7" . şi înfricoşatele +ainele tale. învredniceşte-mă neosândit a mă împărtăşi cu preacuratele şi nemuritoarele. spre sfinţenie. şi priimeşte-mă viind şi atin%ându-mă de tine. a !reacuratei şi pururea $ecioarei &ariei &aicii tale. şi puterea. şi spre sănătatea sufletului şi a trupului. a Sfântului "o@nn DamasOMn.D4"'6' S$". şi părtinitoarei şi mântuirii mele. şi cinstea. şi luminare. şi de cele cumplite %ânduri nu mă depărtez) ci tu. împreună cu +atăl. Înaintea uşilor Fisericii tale stau. şi vindecare. de poalele . şi slava. şi pre #ananianca ai miluit. şi tărie. şi ca pre ceea ce îi cur%ea sân%e.

şi ale (ereştilor !uteri. carele ai venit în lume pre păcătoşi să mântuieşti.+7" . Crez. zi întru sineţi stihurile acestea ale lui &etafrast: Iată viu spre Dumnezeiasca (uminecătură. 'min.D4"'6' S$". şi luminează simţirile sufletului meu.&!53+5 "3" tale atin%ându-se. cele cu cuvântul şi cele cu lucrul. ci priimeşte-mă ca pre acelea. că tu eşti cu adevărat #ristos. dintre carii cel dintâiu sânt eu. cele de voie şi cele fără de voie. cu lesnire vindecarea a luat. $iul lui Dumnezeu celui viu. iară ceealaltă. că însuşi acesta este preacurat +rupul tău. 'min. . să nu mă pâr:olesc. a lui #risostom. 3u%ăciunea a 01-a. . şi însuşi acesta scump Sân%ele tău. şi spre viaţa vecinică. "ară eu.ncă crez. cu solirile ceiia ce fără de sămânţă te-a născut. dezle%are păcatelor sale a câşti%at. 3o%u-mă dar ţie.A< 3L. că *inecuvântat eşti în veacurile veacurilor. şi iartă %reşalele mele. şi mărturisesc. Doamne. arzând vinovăţiile păcatelor mele. între% +rupul tău cutezând a priimi. spre lăsarea păcatelor. miluieşte-mă. cele în cunoştinţă şi necunoştinţă) şi mă învredniceşte fără de osândă a mă împărtăşi cu preacuratele tale +aine. preacuratele tale picioare ţiindu-le. Deci mer%ând să te împărtăşeşti. vrednicul de :ale.

Funule. Doamne.&!53+5 "3" &iditoriule. omule.D4"'6' S$". întru . cum voiu întra. şi mă hrăneşte: Pre duh îl îndumnezeieşte. şi m2ai prefăcut cu dumnezeiasca ta iu*ire: ci arde-mi cu nematerialnic foc păcatele. că nu voiu spune vră:maşilor tăi +aina ta. amândouă venirile tale. să nu mă arzi cu împărtăşirea) Că foc eşti.A0 3L. astăzi $iule al lui Dumnezeu părtaş mă priimeşte. văzând. Deaciia: Al (inei tale ceii de +aină. Întru strălucirile sfinţilor tăi. nevredniculH (ă de voiu îndrăzni a împreună- . Al lui Dumnezeu +rup şi mă îndumnezeieşte. iar pre minte strein o hrăneşte. 'poi iarăşi stihurile acestea: Îndumnezeitoriul Sân%e înfricoşază-te. #ristoase. pre cei nevrednici arzând. pre cei nevrednici arzând: Ci dar curăţeşte-mă de toată spurcăciunea.mpărăţia ta. Deci +roparele acestea: Trasu-m2ai cu dorul tău.+7" . şi a mă sătura de desfătarea cea întru tine mă învredniceşte. ci ca +âlhariul mărturisesc ţie: !omeneşte-mă. Căci aprins căr*une este. sărutare ţie ca "Ida nu voiu da. ca săltând să măresc.

D4"'6' S$". (urăţeşte.n%eri. Doamne.+7" . că nu este de nuntă. şi le%at mă voiu scoate de . şi mă mântuieşte. ca un iu*itoriu de oameni.&!53+5 "3" întra în cămară. haina mă vădeşte.A1 3L. spurcăciunea sufletului meu. .

Stăpâne iu*itoriule de oameni.mpărăţiei.&!53+5 "3" Deci ru%ăciunea. să nu se facă mie spre :udecată Sfintele acestea.A3 3L. pentru că sânt nevrednic. ci spre curăţirea şi sfinţirea sufletului şi a trupului. Doamne "isuse #ristoase. i aşa cu umilinţă să mer%i să te împărtăşeşti. a pune în Domnul năde:dea mântuirii mele.+7" . Deci iarăşi zi: Al (inei tale ceii de +aină... . şi spre arvuna celei viitoare vieţi. "ară mie a mă lipi de Dumnezeu *ine este. şi celelalte. şi a .D4"'6' S$".. Dumnezeul meu.

Mulţămesc ţie. 6audă îndată şi mulţămeşte foarte. (i. iu*itoriule de oameni. &ulţămescu-ţi că pre mine nevrednicul a mă împărtăşi cu !reacuratele tale şi (ereştile Daruri m2ai învrednicit. Iară dupre ce vei do*ândi Sfânta . Slavă ţie Dumnezeule. spre %onirea a .AB 3L.D4"'6' S$". dă să fie acestea şi mie spre tămăduirea sufletului şi a trupului. ci părtaş a fi Sfintelor tale m2ai învrednicit. spre facerea de *ine şi sfinţirea sufletelor şi trupurilor noastre. pre păcătosul. a &arelui -asilie.mpărtăşire. şi tainice Daruri.+7" . că nu m2ai lepădat. Deci această ru%ăciune de mulţămire. ' făcătoarelor de viaţă. şi ai dăruit nouă aceste înfricoşate şi de viaţă făcătoare +aine. carele pentru noi ai murit şi ai înviat. Slavă ţie Dumnezeule. i acestea cu căldură din suflet lui Dumnezeu să %răieşti: Slavă ţie Dumnezeule. Stăpâne. Doamne Dumnezeul meu.&!53+5 "3" RUGĂCIUNILE DE MULŢĂMIRE DUPRE  DUMNE&EIASCA ÎMPĂRTĂŞIRE  Stihuri de îndemn.

spre adăo%irea #arului tău celui Dumnezeiesc şi spre unirea . *unule şi iu*itoriule de oameni. Stăpâne #ristoase. ci ţie. spre luminarea ochilor inimii mele.+7" . mulţămesc ţie de toate *unătăţile câte ai dat mie. Dumnezeule. Dumnezeul nostru. ca întru Sfinţenia ta cu acestea fiind păzit. 3u%ăciunea a 1. .A. păzeşte-mă supt acoperemântul tău. să pomenesc harul tău pururea. spre plinirea înţelepciunii. şi pre tine laudă toată făptura în veci. şi dulceaţa fără de sfârşit a celor ce văd frumseţea cea ne%răită a feţii tale. unde este %lasul lăudătorilor cel neîncetat. şi veselia cea nespusă a celora ce iu*esc pre tine. spre paza poruncilor tale.mpăratul veacurilor şi $ăuritoriul tuturor.&!53+5 "3" tot protivnicului. spre dra%oste nefăţarnică. 'min. i aşa ieşind dintru această viaţă întru năde:dea vieţii ceii vecinice. a &arelui -asMlie. #ristoase. Stăpânului nostru şi făcătorului de *ine. spre credinţă neruşinată. spre împăcarea sufleteştilor mele puteri. (ă tu eşti dorirea cea adevărată. şi întru um*ra aripilor tale) .a.mpărăţiei tale.D4"'6' S$". şi să nu mai viez mie. şi de împărtăşirea preacuratelor şi de viaţă făcătoarelor tale +aine. 3L. să a:un% la odihna cea deapururea. Deci mă ro% ţie.

. înţelepţeştemă şi mă luminează) arată-mă sălaş unuia Duhului tău. (ă tu eşti pâinea vieţii. ci ţie casă. acum. şi întru toate închieturile. şi Sfântului tău Duh. spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. întru curată cunoştinţă. carele arde pre cei nevrednici.+7" . Cel ce de *unăvoie spre hrană ai dat mie trupul tău. 3u%ăciunea a 3-a. sfinţeşte-mi %ândurile) închieturile le întăreşte cu oasele împreună) numărul deplin al celor cinci simţuri îl luminează) preste tot mă pătrunde cu frica ta. toată patima. prin întrarea . i arde spinii tuturor păcatelor mele) sufletul curăţeştemi. în rărunchi şi în inimă. şi să nu mai fiu sălaş păcatului. a lui &etafrast. până la suflarea cea mai de pre urmă. să nu mă arzi. foc fiind.&!53+5 "3" şi-mi dăruiaşte. dătătoriul *unătăţilor.A= 3L. izvorul sfinţirii. să mă împărtăşesc cu sfinţeniile tale. ca de foc să fu%ă de mine tot lucrul rău. şi pururea. !ururea mă acoperă. şi în vecii vecilor. împreună şi !ărintelui. (urăţeşte-mă. şi ţie slavă înălţăm.D4"'6' S$". 'min. şi mă spală. !lăzmuitoriul meu) ci mai vârtos întră întru alcătuirea mădulărilor mele. cu vrednicie. şi mă îndreptează) împodo*eşte-mă.mpărtăşaniei. mă apără şi mă păzeşte de tot lucrul şi cuvântul pierzătoriu de suflet.

slu:itoriul tău.-a. pre păcătosul. mân%âierea şi *ucuria .ăscătoare de Dumnezeu. să stau de-a dreapta slavei tale.+7" . lumina întunecatului meu suflet. . învredniceşte-mă.naintemer%ătoriul tău. sfinţirea şi luminarea sufletelor noastre) şi ţie. pre înţelepţii 'postoli.ăscătoare de Dumnezeu Preasfântă Stăpână. i la înfricoşata şi a doua venire a ta. şi scump Sân%ele tău spre iertarea păcatelor. 'min. Trupul tău cel sfânt. spre sănătate şi spre veselie. pre mai-marii (etelor celor fără de trup. 3u%ăciunea a B-a. scăparea. pre . ca unui Dumnezeu şi Stăpân. acoperământul.&!53+5 "3" 3u%ători aduc ţie pre toţi Sfinţii. Dumnezeul meu. năde:dea.A> 3L. (ă tu unul eşti. dupre cuviinţă. a Sfântului Riril 'leSandreanul. i fie mie împărtăşania aceasta spre *ucurie.D4"'6' S$". copil al luminii mă fă. şi pre mine. *unule. către !reasfânta . milostive #ristoase al meu. 3u%ăciunea a . toţi slavă înălţăm în toate zilele. şi cu aceştia şi pre preacinstita şi preacurata &aica ta) ale cărora ru%ăciuni priimeşte. pentru ru%ăciunile preacuratei &aicii tale. şi ale tuturor Sfinţilor tăi. să fie mie spre viaţa de veci. Doamne "isuse #ristoase.

Stăpână.. şi ridicare din ro*ia cu%etelor mele. pre cel omorît de păcat) ceea ce eşti a milostivului Dumnezeu iu*itoare de milostivire &aică.&!53+5 "3" mea.. luminează-mi ochii cei înţele%ători ai inimii) ceea ce ai născut izvorul nemuririi..+7" ... !reotul: Că a ta este .mpărăţia. miluieşte-mă. carea ai născut lumina cea adevărată.. pre nevrednicul. dupre %raiul tău în pace) că văzură ochii mei mântuirea ta. viiază-mă. fără de osândă să priimesc sfinţirea preacuratelor +aine. până la sfârşitul vieţii. 'min. lumină spre descoperirea neamurilor. ca să cânt şi să slăvesc pre tine în toate zilele vieţii mele. Sfinte Dumnezeule. Tatăl nostru. Deci: Acum slo*ozeşte pre ro*ul tău. i . şi dă umilinţă şi zdro*ire în inima mea. carea o ai %ătit înaintea feţii tuturor noroadelor.. a fi părtaş preacuratului +rup şi cinstitului Sân%e al $iului tău. lacrămi de pocăinţă şi de mărturisire. (i tu.D4"'6' S$".AA 3L. spre tămăduirea sufletului şi a trupului) şi-mi dă. Preasfântă +reime.. i mă învredniceşte. şi slavă norodului tău "sraMl. Stăpâne. şi smerenie întru %ândurile mele. mulţămescu-ţi că m2ai învrednicit. (ă *la%oslovită şi preaproslăvită eşti în veci.

(i cu cuvintele tale învăţându-ne. Slavă. /las al A-lea: Din %ura ta. zicem +ropariul. dupre vrednicie lăudăm pre tine) că eşti îndreptătoriu. Fo%orodMcNna: Ceea ce eşti părtinitoare (reştinilor neruşinată.+7" .. De este 6itur%hia Sfântului "o@nn /ură de 'ur. ca cela ce arăţi cele Dumnezeeşti.. !ărinte "o@nne /ură de 'ur. lumea toată a luminat) ale neiu*irii de ar%int comori lumii a câşti%at) înălţimea smeritei cu%etări nouă a arătat. . şi sâr%uieşte spre îm*lânzire. şi cu *uzele tale pre toţi îi înveţi. să se închine în +reime unuia Dumnezeu) "o@nne /ură de 'ur. .D4"'6' S$". (ondacul.ăscătoare de Dumnezeu. apărând pururea. să se mântuiască sufletele noastre. mi:locire către $ăcătoriul neschim*ată. /las al =-lea: Din (eriuri ai luat dumnezeescul har. pre cei ce te cinstesc.&!53+5 "3" +ropariul sfântului a căruia va fi 6itur%hia întru acea zi. ca un foc strălucind #arul.. roa%ă pre (uvântul #ristos Dumnezeu..AC 3L. carii cu credinţă stri%ăm către tine: /ră*eşte spre ru%ăciune. i acum. nu trece cu vederea %lasurile cele de ru%ăciune ale păcătoşilor. ci apucă înainte ca o *ună spre a:utorul nostru. preafericite (uvioase.

Slavă.+7" . ai luat dumnezeescul har. întrutot-fericite) pre acela roa%ăl. Tcaută mai susU. Slavă.. firea celor ce sânt ai arătat.... Fo%orodMcNna: Ceea ce eşti părtinitoare (reştinilor. să se mântuiască sufletele noastre.. că acela a priimit cuvântul tău) prin carele cu dumnezeiască cuviinţă ai învăţat.. . /las 0: În tot pământul a ieşit vestirea ta. zicem +ropariul. zicem +ropariul /las al B-lea: Cela ce de sus. (ondacul. pecetluindu-o cu învăţăturile tale.C< 3L. /las al 3-lea: . mărite /ri%?rie. roa%ă pre #ristos Dumnezeu. dând tuturor oamenilor domnia cea nefurată. de *unăvoie ai urmat Sfintei 7van%helii a lui #ristos.&!53+5 "3" De este 6itur%hia Sfântului -asMlie celui &are. o*iceiurile oamenilor ai împodo*it.mpărătească preoţie. de la Dumnezeu. de cele cereşti arătătoriule -asMlie cuvioase.. (ondacul. să se mântuiască sufletele noastre.. dela carele ai luat plata ostenelelor tale. "ară de este 6itur%hia Darurilor mai nainte sfinţite. şi cu puterea aceluia întărindu-te. /las al B-lea: Arătatu-te-ai temeiu neclătit al Fisericii. i acum.D4"'6' S$". !ărinte cuvioase.

!ărinte /ri%?rie. Fo%orodMcNna: Ceea ce eşti părtinitoare (reştinilor.D4"'6' S$".. 'poi Doamne miluieşte. . i GtpIstul....+7" . de unde turma lui #ristos ai învăţat poruncile lui.&!53+5 "3" Asemenea începătoriu te-ai arătat lui #ristos. Slavă.. Ceea ce eşti mai cinstită.. şi în corturile cereşti dănţuieşti. i acum. şi părtaş călu%ărilor. şi acum cu dânşii te *ucuri...C0 3L. Tcaută mai susU. i acum. de 01 ori. către (etatea cea (erească povăţuindu-i.      ..ncepătoriului păstorilor..