You are on page 1of 1

[naam Jeugdzorgvader geanonimiseerd] From: ombudswerk <ombudswerk@dekinderombudsman.nl> Date: 20 !

" 2"2 #ub$e%t: &': F(: )la%*t over +ureau Jeugdzorg &otterdam " s%*ending ,-&) 20 !"00.!/ 0o: Jeugdzorgvader 1ea%*te *eer Jeugdzorgvader2 (i$ zullen %onta%t o3nemen met +ureau Jeugdzorg voor zover uw kla%*t beziet o3 *et niet reageren door +ureau Jeugdzorg ri%*ting uw zoon. -oor *et overige is er in de door u aan ons voorgelegde kla%*ten geen rol weggelegd voor de )inderombudsman. (i$ begri$3en dat u graag anders *ad gewild2 maar kunnen daarin niet voorzien. 4et vriendeli$ke groet2 5egg6 van +le6swi$k ondersteunend ombudswerker 5egg6.van+le6swi$k@dekinderombudsman.nl Van: Jeugdzorgvader Verzonden: dinsdag 15 oktober 2013 14:18 Aan: _Groepsadres In o !indero"buds"an #nder$erp: !%a&'t over (ureau Jeugdzorg )otterda" * s&'ending IV)! 2013*00834 (este 'eer+ "evrou$+ ,oa%s zo-uist te%e onis&' besproken zend ik u de k%a&'t van "i- sa"en "et "i-n zoon over (ureau Jeugdzorg stadsregio )otterda" .'ierna: (J,/0 1e k%a&'t 'eb ik in apri% 2013 per post aan de k%a&'ten&o""issie van (J, toegezonden0 #"dat ik niets 'oorde+ 'eb ik uiteinde%i-k de k%a&'ten per e2"ai% op 13 -uni 2013 nog"aa%s verzonden0 #p 18 -uni is de ontvangst 'iervan bevestigd0 Vervo%gens b%ee 'et .$eer/ sti%0 #p 28 septe"ber 2013 'eb ik (J, o" op'e%dering gevraagd+ "aar ik kreeg .$eer/ geen rea&tie0 Ik vind 'et raar+ "aar voora% ona&&eptabe% dat ik rui" 4 "aanden "oet $a&'ten tot "i-n k%a&'ten be'ande%d $orden0 Ik verzoek u dan ook "i-n k%a&'ten in be'ande%ing te ne"en0 5i-n standpunt is so$ieso dat ik 'et onzinnig vind dat de !indero"buds"an "i- de voor$aarde ste%t eerst %angs de k%a&'ten&o""issie van (J, te gaan+ voordat "i-n k%a&'ten in be'ande%ing $orden geno"en0 1e k%a&'ten&o""issie van (J, be'ande%t uits%uitend k%a&'ten over de be-egening van "ede$erkers+ $aar de !indero"dsbu"an 'et IV)! a%s uitgangspunt nee"t0 (i-gevoegd vindt u de origine%e k%a&'tenbrie 0 Ik 'oor graag van u $at u nu gaat doen0 Vriende%i-ke groet+ Jeugdzorgvader