You are on page 1of 43

4

Ministerul Educaiei din Republica Moldova Universitatea de Stat A. Russo din Bli Facultatea de economie Catedra de finane i contabilitate

Raportul practicii de speciali!are


( pe materialele S.C. Plastexim Nord S.R.L.)

Studenta anului "" Studii de masterat #rupa C$ %& M Socoliuc Elena'''''''''''''''''''

Coordonatorul tiinific( dr.) conf. univ. *elli Amarfii Railean'''''''''''''''''''

Bli) %+&+

,lanul( ". Caracteristica -eneral a S.C. .,laste/im 0 *ord S.R.1. "". Contabilitatea principalelor operaiuni economice 2n cadrul S.C. .,laste/im 0 *ord S.R.1. 2.1 Contabilitatea activelor nemateriale 2.2 Contabilitatea mijloacelor fixe 2.3 Contabilitatea materialelor i obiectelor de mic valoare i scurt durat 2.4 Contabilitatea produselor finite i mrfurilor 2. !odalitatea de documentare" calculul i contabilitatea salariului 2.6 Contabilitatea mijloacelor bneti 2.# Contabilitatea crean$elor 2.8 Contabilitatea datoriilor 2.% Contabilitatea capitalului propriu 2.10 Contabilitatea consumurilor" c&eltuielilor i veniturilor 2.13 'apoartelor financiare. (tructura i modul de )ntocmire """. Sistemul esenialilor indicatori ce caracteri!ea! activitatea economico 0 financiar a S.C. .,laste/im 0 *ord S.R.1. 3.1 *ndicatorii stabilit$ii financiare i capacit$ii de plat a )ntreprinderii 3.2 *ndicatorii rentabilit$ii i re+ultatelor financiare 3.3 *ndicatorii formrii capitalului i structurii financiare Conclu!ii Ane/e 2% 2% 36 3% 42 43 6 8 8 10 12 14 16 18 1% 22 23 2# 3

". Caracteristica -eneral a S.C. .,laste/im 0 *ord S.R.1. (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1.
activitii executarea de antreprenoriat i ce lucrrilor prestarea este creeat pentru desfurarea produciei, n mod

prevede

fabricarea

serviciilor,

desfurat

independent, din propria iniiativ, din numele ntreprinderii, pe riscul propriu i sub rspunderea sa patrimonial, de ctre organele ei cu scopul de a asigura o surs permanent de venituri.

(.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. a fost fondat de ctre ')lsc&i *van" i )nre2istrat la Camera 3nre2istrrii de (tat" intr)nd )n drepturi de persoan juridic" la data de 01.12.200 4anexa 15" cu /umrul de *dentificare de (tat . Codul 6iscal 100 60200%340 7 1201834 4anexa 25" cu sediul pe adresa mun. 8l$i" str. 9tefan cel !are" 146. (.C. Plastexim Nord
patrimoniu distinct i .!.". are statut de persoan #uridic de pentru obligaiile sale cu acest drept privat, cu scop lucrativ $comercial%. Persoana #uridic are un rspunde patrimoniu, poate s dobndeasc i s execute n nume propriu drepturi patrimoniale i personale nepatrimoniale, s&i asume obligaii, poate fi reclamat i prt n instana de #udecat.

:up forma sa or2ani+atorico;juridic (ocietatea este societate cu rspundere limitat. (ocietatea dispune de bilan$ autonom i conturi bancare" are tampil cu denumirea sa i ima2inea emblemei. <ermenul de creare a societ$ii este nelimitat. =cesta poate poate constitui la r)ndul su filiale i repre+entan$e )n 'epublica !oldova i )n strintate dac le2ea nu prevede altfel. (tatutul (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1.
Nr.'()&*++ din ,-.,...//0 1u

este elaborat )n conformitate cu prevederile


privire la antreprenoriat i

Codului Civil al 'epublicii !oldova nr. 110#;>? din 06 iunie 2002" 1e2ii 'epublicii !ol dova
ntreprinderi, "egii !epublicii 2oldova Nr.l03)&*+4 din ,)..,.0,,, 1u privire la nregistrarea de stat a ntreprinderilor i organi5aiilor.

-entru a;i reali+a sarcinile asumate (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. desfoar urmtoarele 2enuri de activitate@ ; 1100. Comer$ul cu ridicata pe ba+ de tarife sau contracteA ; 28113. 6abricarea de construc$ii i prefabricate din aluminiu i aliaje de aluminiu pentru construc$iiA fabricarea articolelor din material plastic pentru construc$iiA ; 28120. 6abricarea de structuri i timplrii metalice pentru construc$iiA ; 2460. Comer$ul cu amnuntul al articolelor de fierrie" al vopselelor i sticlei6

&

).)-,.

1omerul

cu

ridicata

al

materialelor

lemnoase,

al

materialelor de construcie i ec7ipamentului sanitar.

Capitalul social determin valoarea minim a activelor pe care trebuie s le de$in societatea comercial i se formea+ din aporturile fondatorilor" (ociet$ii" capitalul social este de )(,, lei. ?aloarea mijlocelor fixe de care dispune
de ()'-3','0 lei. .1. Plastexim Nord .!.". este

exprimate )n lei. 1a data constituirii

Br2anele de conducere ale (ociet$ii s)nt@ ; ; ; =dunarea 2eneralA =dministratorulA Comisia de cen+ori

:e competen$a exclusiv a adunrii 2enerale $ine@ 15 aprobarea raportului i bilanului anual, reparti5area beneficiului6 25 modificarea actului de constituire, ma#orarea sau reducerea 1apitalului
social6

35 ale2erea i revocarea =dministratoruluiA 45 ale2erea i revocarea Cen+oruluiA 5 aprobarea modului de remunerare a muncii i a salariilor tarifare ale
8dministratorului i 1en5orului6

65 excluderea =sociatului din (ocietateA #5 aprobarea contractelor" )nc&eiate pe sume ce depesc de .9( ori 1apitalul
social, precum i a contractelor nc7eiate ntre ei6 ocietate i 8sociaii material a

85 aprobarea

deci+iilor

cu

privire

la

rspunderea

8dministratorului i 1en5orului6

%5 reor2ani+area i di+olvarea (ociet$ii. =dministratorul@ ; )nc&eie tran+ac$ii )n numele (ociet$iiA


& este n drept s acione5e, iar procura, n numele execute 7otrrile adunm6 ocietii, cu condiia s respecte prevederile pre5entului 8ct de constituire i s

; organi5ea5 activitatea
a lucrrilor de secretariat6 eliberarea lor din funcie6

ocietii, inerea evidenei contabile i anga#area lucrtorilor la ocietate i

; )ntocmete darea de sam i bilan$ul anual i ie pre+int adunriiA


& organi5ea5 executarea 7otrrilor adunrii.

Cen+orul are dreptul@ ; s efectue+e controlul economic ; financiar asupra activit$ii (ociet$ii din ini$iativ proprieA ; s cear de la func$ionarii (ociet$ii pre+entarea tuturor materialelor necesare i a explica$iilor personaleA
& s participe cu vot consultativ la edinele organului executiv $1onsiliului de administraie%.

Cen+orul este obli2at@ ; s verifice darea de seam i bilan$ul anual ale (ociet$ii" precum i bilan$ul de lic&idare" s raporte+e privind revi+ia efectuat" pe care o anexea+ la darea de seam anualA ; s controle+e activitatea economico ; financiar a (ociet$ii prin deci+ia adunrii sau la cererea cel pu$in a unuia dintre asocia$iA ; s transmit adunrii materialele cu re+ultatele controlului efectuatA
& s nu divulge secretele comerciale privind activitatea ocietii.

(.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. implementea+ )ncontinuu noi te&nolo2ii i lr2ete sortimentul produselor sale. 'eeind din nivelul de activitate desfurat de (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." putem men$iona cu si2uran$ c societatea dispune de toate premi+ele pentru o de+voltare strate2ic duarbil.

"". Contabilitatea principalelor operaiuni economice 2n cadrul S.C. .,laste/im 0 *ord S.R.1.

Bbiectul contabilit$ii )l constituie eviden$a calculului" anali+a i controlul situa$iei i micrii elementelor patrimoniale" precum i re+ultatele finale ob$inute. (istemul de re2lementare normativ a contabilit$ii repre+int totalitatea actelor le2islative i normative care re2lementea+ $inerea contabilit$ii i )ntocmirea rapoartelor financiare. Contabilitatea cuprinde o terminolo2ie unic i este ba+at pe anumite re2uli comune pentru toate )ntreprinderile care desfoar activitatea de )ntreprin+tor i sunt )nre2istrate )n 'epublica !oldova indiferent de tipul de proprietate" forma or2ani+atorico . juridic 4cu excep$ia or2ani+a$iilor bu2etare5" ca acte le2islative i normative privind re2lementarea contabilit$ii )n 'epublica !oldova se aplic@ Cviden$a opera$iilor economice se duce automati+at" pro2rama utili+at se numete 1C seria #. -ro2rama 1C seria # este destinat 2estiunii resurselor )ntreprinderilor mari i mijlocii" elaborat )n corespundere cu principiile interna$ionale de contabilitate. Caracteristica fundamental a sistemului 1C seria # este inte2rarea lui complet i 2radul sporit de flexibilitate" fapt ce )i permite s fie adaptat la orice specific de activitate )n termen rapid de implementare. Ca acte le2islative i normative privind re2lementarea contabilit$ii )n 'epublica !oldova" la (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. se aplic@ 15 1e2ea contabilit$ii nr. 113;>?* din 2#.04.200#A 25 -lanul de conturi contabile ale activit$ii economico;financiare a )ntreprinderilor nr.1#4 din 2 .12.%#A 35 Codul 6iscalA 45 (tandardele /a$ionale de ContabilitateA 5 Comentarii la (tandardele /a$ionale de ContabilitateA 65 1e2ea bu2etuluiA #5 *nstruc$iuni" scrisori i alte acte instructive emise de !inisterul 6inan$elor. 6

<oate documentele sunt introduse o sin2ur dat" sistemul asi2ur)nd le2tura automat )ntre departamente i ba+a de date central. 1C seria # este un sistem inte2rat ce include func$ionalit$ii referitoare la@ Contabilitatea 2estionea+ tran+ac$iile contabile" le sinteti+ea+ i le anali+ea+ )n rapoarte necesare sistemului contabil din 'epublica !oldova" dar i interna$ional. Gestiunea corelea+ fluxul de documente 4facturi fiscale" comen+i etc.5 i urmrete evolu$ia stocurilor on;line. Producie ; arbori i re$ete de produc$ie cu urmrirea consumurilor directe7indirecte i a rentabilit$ii" reparti+area c&eltuielilor auxiliare" abateri de produc$ie. Vnzri & Distribuie ; caracteri+ea+ anali+a )ntreprinderii )n timp real i )n termeni statistici specifici despre clien$i" produse" +one" depo+ite precum i evolu$ia acestora )n timp. Management ; 2enerator de rapoarte flexibil pentru emiterea tuturor anali+elor specifice activit$ii firmei. Rapoarte inanciare ; re2istre" jurnale pe conturi" Cartea !are" fia a&" bilan$ul contabil" darea de seam privind re+ultatul financiar" darea de seam privind fluxul capitalului propriu" darea de seam privind circuitul mijloacelor bneti" jurnalul de vDn+ri7cumprri" anexa la declara$ia privind <?=. <oate acestea facilit$i ale pro2ramului sunt inte2rate )ntr;o sin2ur ba+ de date" fapt ce permite utili+area informa$iei de ctre toate departamentele. <oate opera$iile economice se reflect )n documentele contabile 4documente de &Drtie5 i purttorii te&nici de informa$ie 4banda ma2netic" disc&ete5.:ocumentele primare capt putere juridic i se primesc spre eviden$ numai )n ca+ul dac con$in@ denumirea documentului" data )ntocmirii" con$inutul opera$iei economice" denumirea i sediul unit$ii economice" func$ia i numele persoanei responsabile de executarea opera$iei i semnturile lor.

%.& Contabilitatea activelor nemateriale Ca active nemateriale" la (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." este constatat numai licen$a" conform creia societatea are dreptul de executa lucrri de construc$ii reconstruc$ii. 4anexa 35 *ntrarea licen$ei" se )nre2istrea+ )n contabilitatea (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." prin formula contabil@ :ebitul contului 111 ,1icen$e0 . 2# 0 lei Creditul contului 3% ,=lte datorii pe termen scurt0 . 2# 0 lei 4anexa 45 =morti+area activelor nemateriale se calculea+ lunar prin metoda direct" reieind din termenii de func$ionare util" care pentru licen$ constituie ani" prin formula@ 2# 0 lei = 4 "83 lei ani 12 luni a cldirilor i de

!uma amortizarii lunare =

Valoarea de int rare a licentei = "umarul de ani de #untionare utila 12 luni

1a suma amorti+rii" calculate lunar" )n contabilitatea (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." se efectuia+ )nre2istrarea@ :ebitul contului #13 ,C&eltuieli 2enerale i administrative0 . 4 "83 lei Creditul contului 113 ,=morti+area licen$ei0 . 4 "83 lei. 4anexa 5 =stfel" suma amorti+rii licen$ei calculat pe )ntre2a perioad de valabilitate" se acumulea+ pe creditul contului 113 " iar la sf)ritul perioadei de valabilitate a licen$ei" )n anul 2012" va avea loc casarea licen$ei" prin decontarea amorti+rii acumulate timp de ani" prin formula contabil@ :ebitul contului 113 ,=morti+area licen$ei0 . 2# 0 lei Creditul contului 111 ,1icen$e0 . 2# 0 lei. =nali+a subcontului 111 i 113 " pentru trimestrul *** al anului 2010" este reali+at )n anexa 6. %.% Contabilitatea mi3loacelor fi/e

3n cadrul intrrii mijloacelor fixe sunt reflectate )n contabilitate la valoarea de intrare minus taxa pe valoare adu2at conform facturii fiscale" care este e2al pentru@ a5 mijloacele fixe procurate contra plat de la alte )ntreprinderi i persoane fi+ice@ cldiri i construc$ii ; cu valoarea de cumprare plus c&eltuielile le2ate de repara$ie i aducerea acestora )n stare de lucruA b5 maini i utilaje ; cu valoarea de cumprare i c&eltuielile privind procurarea acestora 4asi2urarea taxelor vamale5" impo+ite i taxe nerecuperabile" alte c&eltuieli de transport5" c&eltuielile de montare" instalare" experimentareA c5 mijloace fixe procurate pe calea sc&imbului 4barter5; cu valoarea activelor primite pe calea sc&imbului sau predate pentru sc&imb. mijloace fixe primite 2ratuit ; cu valoarea obiectelor stabilit )n actele de primire ; predare. (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. " conform documentelor justificative" dispune de diverse mijloace fixe" care la numr alctuiesc 31 de obiecte" i care )n 2eneral pot fi clasificate la urmtoarele cate2orii@ 15 !aini" utilaje i instala$ii de transmisie . 1% obiecteA 25 !ijloace de transport . # obiecteA 35 =lte mijloace fixe . obiecte. 4anexa#5 -entru reflecatrea )n contabilitate a mijloacelor fixe" care au fost procurate" dar la care momentul de procurare nu coincide cu momentul punerii )n func$iune" ca )n ca+ul procurrii de ctre (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." )n luna noiembrie 200%" a sistemei de )ncl+ire autonom" care p)n la punerea )n func$iune necesita de a fi instalat" )n contabilitate se )ntocmete formula@ :ebitul contului 121 ,=ctive materiale )n curs de execu$ie0 . 28 %2"6 lei :ebitul contului 342 ,:atorii privind <?=0 . #18" 3 lei Creditul contului 3% ,=lte datorii pe termen scurt0 . 34311"18 lei. 1a ac&itarea cu furni+orul" )n contabilitatea (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." se )nre2istrea+ formula contabil@ :ebitul contului 3% ,=lte datorii pe termen scurt0 . 34311"18 lei Creditul contului 242 ,Cont curent )n valut na$ional0 . 34311"18 lei. =poi" )n luna ianuarie 2010" c)nd sistema de )ncl+ire autonom a fost instalat i era 2ata de a fi pus )n func$iune" )n contabilitate s;a fcut )nre2istrarea@ :ebitul contului 123 ,!ijloace fixe0 . 28 %2"6 lei Creditul contului 121 ,=ctive materiale )n curs de execu$ie0 . 28 %2"6 lei. 4anexa 8" %5

3n contabilitate" pentru fiecare mijloc fix se desc&ide o fi de inventar a mijloacelor fixe 4anexa 105" )n care este )nre2istrat toat informa$ia referitor unui anumit mijloc fix" pentru care a fost desc&is fia de inventar respectiv. 1a punerea )n func$iune se )ntocmete -rocesul verbal de primire . predare a mijloacelor fixe. 4anexa %5 Bdat cu punerea )n func$iune a mijlocului fix" )ncepe calcularea u+urii acestuia. Calcularea u+urii mijlocelor fixe" la (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." se efectuia+ lunar" utili+)nd metoda liniar. :urata de func$ionare util este stabilit conform prevederilor Catalo2ului !ijloacelor 6ixe. 3n dependen$ de destina$ia mijlocului fix" calcularea u+urii mijloacelor fixe poate fi atribuit la conturile de c&eltuieli sau de consumuri. =stfel" calculul u+urii lunare a automobilului" =7! !ercedes 208 : 1%8% B'=/E" a crui perioad de func$ionare util este de # ani" care este utili+at de )ntreprindere )n vederea desfacerii mrfurilor" se reflect prin formula contabil@ :ebitul contului #123 ,C&eltuieli de transport privind desfacerea0 . 461"8 lei Creditul contului 1244 ,F+ura mijloacelor de transport0 . 461"8 lei. Calcularea lunar a u+urii 6ri2iderului /ord;244;010" a crui terioad de func$ionare util este de 10 ani" care are o destina$ie 2eneral i administrativ" se )nre2istrea+ prin formula contabil@ :ebitul contului #13 ,C&eltuieli 2enerale i administrative0 . 26 lei Creditul contului 1246 ,F+ura altor mijloce fixe0 . 26 lei. Calcularea lunar a u+urii mijlocelor de produc$ie" cum este de exemplu maina de splare a sticlei" a crei perioad de func$ionare util este de ani" se )nre2istrea+ prin formula contabil@ :ebitul contului 813 ,Consumuri indirecte de produc$ie0 . 368"% lei Creditul contului 1243 ,!aini" utilaje" instala$ii de transmisie0 . 368"% lei. 4anexa 115 1a casarea mijloacelor fixe" din cau+a u+urii inte2re" se )ntocmete un proces;verbal de lic&idare a mijlocului fix" i )n contabilitate se )ntocmete formula contabil@ :ebitul contului 124 ,F+ura mijloacelor fixe0 Creditul contului 123 ,!ijloace fixe0. Coresponden$a contului 123 i 124" precum i rulajele acestuia pe fiecare lun" de la )nceputul anului 2010" este pre+entat )n =nexa 12 i respectiv =nexa 13. %.4 Contabilitatea materialelor i obiectelor de mic valoare i scurt durat

10

-entru desfurarea activit$ii sale" (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." folosete o varietate i un volum )nsemnat de materiale. =stfel" dac vom anali+a sursele de provenien$ a materialelor" putem constata c acestea sunt ac&i+i$ionate de la furni+ori" cea mai mare parte fiind ac&i+i$ionate ini$ial sub form de mrfuri" i apoi transferate )n cate2oria materialelor" prin )nre2istrarea contabil@ :ebitul contului 211 ,!ateriale0 . 2 830#"31 lei :ebitul contului 342 ,:atorii privind <?=0 . 448%"1# lei Creditul contului 21# ,!rfuri0 . 23 861"48 lei Creditul contului 21 ,:atorii pe termen scurt privind facturile comerciale0 ; 26%3 lei. 1a procurarea materialelor" contabili+area acestora se efectuia+ )n ba+a facturii fiscale" eliberate de furni+or. 4anexa 145 6olosirea materialelor pentru repara$iile 2arantate i deservirile cu 2aran$ie" se )nre2istrea+ )n contabilitate prin formula@ :ebitul contului #12 ,C&eltuieli comerciale0 . 1#430"3 lei Creditul contului 211 ,!ateriale0 . 1#430"3 lei. 6olosirea materialelor pentru repararea i )ntre$inerea mijloacelor fixe cu destina$ie 2eneral" se )nre2istrea+ )n contabilitate prin formula@ :ebitul contului #13 ,C&eltuieli 2enerale i administrative0 . 1#430"3 lei. Creditul contului 211 ,!ateriale0 . 1#430"3 lei 6olosirea materialelor )n vederea remedierii produc$iei rebutate" se )nre2istrea+ )n contabilitate prin formula@ :ebitul contului #14 ,=lte c&eltuieli opera$ionale0 . 6 8%" # lei. Creditul contului 211 ,!ateriale0 . 6 8%" # lei 4anexa 1 5 -e l)n2 materialele pe care le procur" (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." acesta dispune i de obiecte de mic valoare i scurt durat" care sunt procurate cu scopul de a fi utili+ate at)t pentru activitatea de produc$ie" c)t de administrare a societ$ii. =ceste obiecte" de re2ul" nu se consum )ntr;un sin2ur ciclu de exploatare" ci )i transfer valoarea lor )n mai multe cicluri" pe msura )ntrebuin$rii lor" )n c&eltuielile activit$ilor sub form de u+ur calculat )n propor$ie de 100 G din valoarea acestora" diminuat cu valoarea probabil rmas. Cxcep$ie fac obiectele de mic valoare i scurt durat" a cror valoare unitar este mai mic de 1 00 lei. Cle se trec la c&eltuieli sau consumuri pe msura predrii lor )n exploatare. =stfel" procurarea obiectelor de mic valoare i scurt durat se )nre2istrea+ prin formula contabil@ :ebitul contului 213 ,Bbiecte de mic valoare i scurt durat0 . %62" lei 11

:ebitul contului 342 ,:atorii privind <?=0 . 11%2" lei Creditul contului 3% ,=lte datorii pe termen scurt0 . #1 lei. %1"6# lei :area )n folosin$ a &)rtiei pentru printer 480 de pac&ete5" i a unei scri din metal 41 articol5@ :ebitul contului #13 ,C&eltuieli 2enerale i administrative0 ; :ebitul contului 813 ,Consumuri indirecte de produc$ie0 . 2#23"32 lei Creditul contului 213 ,Bbiecte de mic valoare i scurt durat0 . 3314"%% lei. :area )n folosin$ a obiectelor de mic valoare i scurt durat cu valoarea unitar mai mare de 1 00 lei" cum ar fi de exemplu" convectorul ,Ha+ (anica0 de 2 IJ@ :ebitul contului 2132 ,Bbiecte de mic valoare i scurt durat )n exploatare0 . 1%8#" lei Creditul contului 2131 ,Bbiecte de mic valoare i scurt durat )n stoc0 . 1%8#" lei. :eoarece convectorul ,Ha+ (anica0 de 2 IJ este utili+at pentru )ncl+irea sec$iei de produc$ie" )n contabilitate se )nre2istrea+ formula@ :ebitul contului 813 ,Consumuri indirecte de produc$ie0 . 168#" lei Creditul contului 214 ,F+ura obiectelor de mic valoare i scurt durat0 . 168#" lei. 1a scoaterea din func$iune a obiectelor de mic valoare i scurt durat" se )nre2istrea+ formula contabil compus@ :ebitul contului 214 ,F+ura obiectelor de mic valoare i scurt durat0 . 168#" lei :ebitul contului 211 ,!ateriale0 . 300 lei Creditul contului 213 ,Bbiecte de mic valoare i scurt durat0 . 1%8#" lei. 4anexa 165. Bdat ce obiectele de mic valoare i scurt durat au fost constatate neutile se )ntocmete -roces;verbal de trecere la pierderi a Bbiectelor de mic valoare i scurt durat.

%.5 Contabilitatea produselor finite i mrfurilor /omenclatura produselor finite fabricate de (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. este pre+entat )n =nexa 1#. ?aloarea produselor fabricate" este format din totalitatea consumurilor directe i indirecte. =stfel" la finisarea procesului de produc$ie mrimea consumurilor directe i indirecte de produc$ie" formea+ valoarea produselor finite. :e exemplu" )n luna septembrie 2010" produsele finite fabricate )n cadrul (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." sunt reflectate )n contabilitate prin formula@ :ebitul contului 216 ,-roduse finite0 . 12#6%%"0 lei Creditul contului 811 ,=ctivit$i de ba+0 . 12144%"16 lei 12

Creditul contului 813 ,Consumuri indirecte de produc$ie0 . 624%"8% lei. -e parcursul aceleiai luni" au fost reali+ate produse" costul efectiv al acestora reflect)ndu;se )n contabilitate prin formula@ :ebitul contului #11 ,Costul v)n+rilor0 . 11#%% "% lei Creditul contului 216 ,-roduse finite0 . 11#%% "% lei. 3n caeeai lun" o parte din produsele finite au trecut )n cate2oria obiectelor de mic valoare i scurt durat@ :ebitul contului 213 ,Bbiecte de mic valoare i scurt durat0 . Creditul contului 216 ,-roduse finite0 . #3#"#% lei. 4anexa 185 #3#"#% lei

'e2istrul eviden$ei sintetice a produselor finite este pre+entat )n =nexa 1%. !rfurile cuprind bunurile ac&i+i$ionate )n vederea rev)n+rii )n aceeai stare. B parte din rec&i+itele articolelor termopan sunt fabricate de ctre )ntreprindere" deci provin din produc$ie proprie" alt parte sunt procurate de la furni+ori direct )n starea de a fi )ntrebuin$ate. =stfel" la procurarea mrfurilor" de exemplu )n luna octombrie 2010" )n contabilitatea (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." se face )nre2istrarea@ :ebitul contului 21# ,!rfuri0 . 634 34"43 lei :ebitul contului 342 ,:atorii privind <?=0 . 126%06"8% lei Creditul contului 21 ,:atorii pe termen scurt privind facturile comerciale0 ; #61441"32 lei 'idicarea mrfurilor de la furni+or" de ctre un dele2at al (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." se face )n ba+a :ele2a$iei. 4anexa 205 -entru reflectarea returnrii mrfurilor la pre$uri de utili+are posibil" )n contabilitate se face )nre2istrarea@ :ebitul contului 21# ,!rfuri0 . 2 2608"1# lei Creditul contului 822 ,'eturnarea i reducerea pre$urilor la mrfurile v)ndute0 . 2 2608"1# lei. 3n ca+ul procurrii mrfii )n contul stin2erii crean$ei furni+orului" fa$ de (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. " se )nre2istrea+@ :ebitul contului 21# ,!rfuri0 . 4#1%" 8 lei :ebitul contului 342 ,:atorii privind <?=0 . %43"%2 lei Creditul contului 221 ,Crean$e pe termen scurt privind facturile comerciale0 . 663" 0 lei. -rocentului mediu al adaosului comercial aplicat de (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." este de 23"6G. -entru contabili+area adaosului comercial aferent mrfurilor procurate se folosete formula@ :ebitul contului 21# ,!rfuri0 . 14%# 0"13 lei 13

Creditul contului 821 ,=daos comercial0 ; 14%# 0"13 lei. 1a reali+area mrfii" la valoarea de bilan$ a mrfii se )ntocmete formula@ :ebitul contului #11 ,Costul v)n+rilor0 . 62#342"## lei Creditul contului 21# ,!rfuri0 . 62#342"## lei. 4anexa 215 Contabili+area mrimii adaosului comercial" aferent mrfurilor v)ndute se reali+ea+ prin urmtoarea formul@ :ebitul contului 821 ,=daos comercial0 ; 14%# 0"13 lei Creditul contului 21# ,!rfuri0 ; 14%# 0"13 lei. -rocurarea i reali+area mrfurilor se face )n ba+a facturii fiscale. 4anexa 225 :eci" (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. pe l)n2 activitatea de produc$ie" practic i activitatea de comerciali+are. %.6 Modalitatea de documentare) calcul i contabilitate a salariului Bdat ce (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. este antrenat )n procesul de produc$ie i comerciali+are" re+ult c acesta are o multitudine de rela$ii cu an2aja$ii si" o parte din aceste rela$ii se concreti+ea+ )n rela$iile aprute privind salari+area muncii )ndeplinite. :atoriile fa$ de personal privind retribuirea muncii se concreti+ea+ )n drepturile an2aja$ilor aferente muncii prestate care se stabilesc prin ne2ocieri colective sau individuale )ntre persoane fi+ice i )ntreprindere. 3n ca+ul an2ajrii personalului la lucru se depune o cerere de an2ajare 4anexa 235" )n ba+a creia conductorul )ntreprinderii emite un ordin de an2ajare 4anexa 245" care se pre+int an2ajatului spre a lua cunotin$ contra semntur. Cu an2ajatul se )nc&eie un contract de munc i" dup ca+" un contract de rspundere material pentru valorile primite )n 2estiune. :up )nc&eierea contractului individual de munc 4anexa 2 5 " an2ajatul )nc&ee i un contract de rspundere material individual" 4anexa 265 completea+ )ntr.un sin2ur exemplar" fia personal de eviden$ a cadrelor. 4anexa 2#5 Concediile de ba+ i suplimentare se acord )n ba+a cererii depuse de an2ajat 4anexa 285 conform dispo+i$iei sau ordinului de acordare a concediului" care este eliberat de conductor )ntreprinderii. Bdat cu concedierea salariatului se emite un ordin de desfacere a contractului 4anexa 2% 5. Ca ba+ documentar de calculare a salariului la (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. servete <abela de pontaj. 4anexa 305

14

Calcularea salariului" pe fiecare an2ajat )n parte" se efectuea+ )n 8orderoul de calcul a salariului. 4anexa 315 :in salariu se fac diverse re$ineri privind asi2urarea medical" fondul de pensii" i impo+itul pe venit. (umele spre plat an2aja$ilor )ntreprinderii se calculea+" )n func$ie de re$inerile din salarii" al cror cuantum total" conform art. 133 din Codul muncii, nu poate s depeasc 20 G" iar )n ca+urile special prev+ute de le2isla$ie ; 0 G din salariul care se cuvine s fie pltit an2ajatului" )n ca+ul re$inerii din salariul de ba+ a cDtorva titluri executorii" an2ajatului i se pstrea+ 0 G din salariu Cotele impo+itului pe venit" pentru persoanele fi+ice" stabilite prin 1e2ea bu2etului pentru anul 200% i prevederile art.1 al Codului fiscal constituie@ ; #G din suma venitului impo+abil anual care nu depete 2 200 leiA ; 18G din suma venitului impo+abil anual care depete 2 200 lei. Cotele pentru asi2urrile sociale de stat pentru anul 200% sunt urmtoarele@ ; 23G din fondul de retribuire a muncii se pltete de ctre a2en$ii economici indiferent de tipul de proprietate i forma juridic. Contribu$iile de asi2urri sociale individuale constituie 6G din salariul calculat. =si2ararea medical se pltete de ctre toate persoanele ce ob$in un venit i constituie #G dintre care 3" G sunt pltite de ctre an2ajator" iar 3" G de ctre an2ajat. :e asemenea" fiecare an2ajat are dreptul de a beneficia" la locul de munc de ba+" de scutire personal" )n mrime de 8100 lei -entru acordarea scutirilor" an2ajatul pre+int patronului cererea de scutire pDn la data )ncadrrii )n munca ca an2ajat sau pDn la )nceputul anului. (alariul personalului" (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." este constituit numai din suma salariului de ba+" fr nici un premiu sau adaos. 15 :in cau+a c salariul pentru luna precedent se calculea+ )n luna curent" acesta se )nre2istrea+ sub forma salariului depus" i se )nre2istrea+ )n contabilitate prin formula contabil@ :ebitul contului 811 ,=ctivitatea de ba+0 . 2100 lei :ebitul contului 813 ,Consumuri indirecte de produc$ie0 . 1800 lei :ebitul contului #13 ,C&eltuieli 2enerale i administrative0 . 13 0 lei Creditul contului 312 ,:atorii fa$ de deponen$i0 . 2 0 lei. 25 'e$inerea din salariu a contribu$iilor individuale de asi2urri sociale" se )nre2istrea+ prin intermediul formulei contabile@ :ebitul contului 312 ,:atorii fa$ de deponen$i0 . 31 lei 1

Creditul contului 331 ,:atorii fa$ de 6ondul (ocial0 . 31 lei. 35 Calcularea contribu$iilor de asi2urri sociale de ctre an2ajator 423G5 se reflect )n contabilitate prin formula contabil@ :ebitul contului 811 ,=ctivitatea de ba+0 . 483 lei :ebitul contului 813 ,Consumuri indirecte de produc$ie0 . 414 lei :ebitul contului #13 ,C&eltuieli 2enerale i administrative0 . 310" lei Creditul contului 331 ,:atorii fa$ de 6ondul (ocial0 . 120#" lei. 45 'e$inerea din salariu a primei individuale de asi2urri sociale@ :ebitul contului 312 ,:atorii fa$ de deponen$i0 . 183"# lei Creditul contului 333 ,:atorii privind asi2urarea medical0 . 183"# lei. 5 Calcularea primei de asi2urare obli2atorie de asisten$ medical de ctre an2ajator@ :ebitul contului 811 ,=ctivitatea de ba+0 . #3" lei :ebitul contului 813 ,Consumuri indirecte de produc$ie0 . 63 lei :ebitul contului #13 ,C&eltuieli 2enerale i administrative0 . 4#"2 lei Creditul contului 333 ,:atorii privind asi2urarea medical0 . 183"# lei. 65 'e$inerea impo+itului pe venit din salariu@ :ebitul contului 312 ,:atorii fa$ de deponen$i0 . 180"34 lei Creditul contului 34 ,:atorii privind impo+itul pe venit al persoanelor fi+ice0 . 180"34 lei. 4anexa 31" 325 3n ca+ul )n care" anterior a fost acordat unui salariat o anumit sum" sub forma avansului" pentru procurarea anumitor materiale necesare pentru desfurarea procesului de produc$ie" dar avansul primit nu a fost utili+at dup destina$ie i nici nu a fost )ntors )n cas" atunci stin2erea avansului primit se reali+ea+ din contul salariului" prin formula contabil@ :ebitul contului 312 ,:atorii fa$ de deponen$i0 ; 13 3 lei Creditul contului 22# ,Crean$e pe termen scurt ale personalului0 . 13 3 lei. 1a ac&itarea salariului" )n contabilitate" se face )nre2istrarea contabil@ :ebitul contului 312 ,:atorii fa$ de deponen$i0 . 1%268"24 lei Creditul contului 241 ,Casa0 . 1%268"24 lei. 4anexa 335 -lata salariului se reali+ea+ )n ba+a 1istei de plat a salariului" care servete document justificativ pentru plata salriului. 4anexa 345 %.7 Contabilitatea mi3loacelor bne ti

16

3n procesul desfurrii activit$ii economico;financiare (.= , !olda2rote&nica 0 )ntre$ine diverse rela$ii cu alte )ntreprinderi" precum i cu persoane fi+ice" inclusiv membrii colectivului de munc. :econtrile )n cadrul rela$iilor nominali+ate mai sus necesit aplicarea mijloacelor bneti. -entru decontrile curente" )ntreprinderilor li se permite s aib disponibilit$i bneti )n numerar" decontrile date se efectuea+ la casieria )ntreprinderii. Casierul poart o responsabilitate material la locul su de munc" ca ea s aib caracter juridic el semnea+ un contract de rspundere material. 1a intrarea mijloacelor bneti )n casierie se )ntocmete o dispo+i$ie de )ncasare 4anexa 3 5 semnat de contabilul ef sau de o alt persoan )mputernicitA i totodat se )ntocmete formula contabil@ :ebitul contului 241 ,Casa0 . 463364 lei Creditul contului 221 ,Crean$e pe termen scurt privind facturile comerciale0 ; 4 %444 lei Creditul contului 22% ,=lte crean$e pe termen scurt0 . 3%20 lei. 1a eliberarea numerarului din casierie se )ntocmete o dispo+i$ie de plat 4anexa 365 semnat de conductor i contabilul ef al )ntreprinderii" )ntocmindu;se formula contabil@ :ebitul contului 242 ,Cont curent )n valut na$ional0 . 202684 lei :ebitul contului 13 ,3mprumuturi pe termen scurt0 . 280 lei :ebitul contului 31 ,:atorii fa$ de personal privind retribuirea muncii0 . 1%268"24 lei :ebitul contului 33 ,:atorii privind asi2urrile0 . 61%3" lei :ebitul contului 32 ,:atorii fa$ de personal privind alte opera$ii0 . 1#0 4"#6 lei :ebitul contului 3% ,=lte datorii pe termen scurt0 . 3 8 "42 lei Creditul contului 241 ,Casa0 . 3088##"0 lei. 4anexa 3#5 <ran+ac$ia privind )ncasarea i plata )n contul curent se efectuea+ de ctre banc )n ba+a documentelor tipi+ate@ ordinul de plat 4anexa 385 i notei de pat 4anexa 3%5. 3ntreprinderea periodic primete de la banc" de obicei dup fiecare tran+ac$ie bancar un extras de cont 4anexa 405. Bpera$iunile economice privind micarea mijloacelor bneti pe contul curent se reflect )n re2istrul pentru contul 242 ,Cont curent )n valut na$ional0 4anexa 415 care se elaborea+ de sine stttor de fiecare )ntreprindere i se or2ani+ea+ pe perioade" pe conturi corespondente i pe tipuri de activit$i. -entru reflectarea intrrilor de mijloace bneti )n contul curent se )ntocmesc formulele contabile@ :ebitul contului 242 ,Cont curent )n valut na$ional0 . 16 04%"3% lei Creditul contului 224 ,=vansuri pe termen scurt acordate0 . #2623"3% lei 1#

Creditul contului 22% ,=lte crean$e pe termen scurt0 . 1000 lei Creditul contului 21 ,:atorii pe termen scurt privind facturile comerciale0 . 81 #6 lei Creditul contului 23 ,=vansuri pe termen scurt primite0 . % 00 lei Creditul contului 3% ,=lte datorii pe termen scurt0 . 3 0 lei -entru reflectarea ieirilor de mijloace bneti )n contul curent se )ntocmesc formulele contabile@ :ebitul contului 21 ,:atorii pe termen scurt privind facturile comerciale0 . 31#%2%"32 lei :ebitul contului 23 ,=vansuri pe termen scurt primite0 . %84"4 lei :ebitul contului 33 ,:atorii privind asi2urrile0 . 811#"%2 lei :ebitul contului #13 ,C&eltuieli 2enerale i administrative0 . 4%3"14 lei Creditul contului 242 ,Cont curent )n valut na$ional0 . 32# 24"#8 lei. 4anexa 415 -entru reflectarea mijloacelor bneti )n contul curent )n valut strin" se folosete contul 243 ,Cont curent )n valut strin0. %.8 Contabilitatea creanelor (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. dispune de urmtoarele tipuri de crean$e@ ; ; ; ; Crean$e pe termen scurt privind facturile comercialeA 4anexa 425 =vansurile acordateA 4anexa 435 Crean$e pe termen scurt privind decontrile cu bu2etulA 4anexa 445 =lte crean$e pe termen scurt. 4anexa 4 5

1a v)n+area produselor" de exemplu )ntreprinderii (.'.1. ,=luminiu . Hrup0" fr ac&itarea imediat" apare o datorie crean$ fa$ de )ntreprinderea furni+oare" )n ca+ul dat fa$ de (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." care se )re2istrea+ )n contabilitate prin formula@ :ebitul contului 221 ,Crean$e pe termen scurt privind facturile comerciale0 .44%0643"48 lei Creditul contului 611 ,?enituri din v)n+ri0 . 3384#02"%6 lei Creditul contului 342 ,:atorii privind <?=0 . 6#6%40" 2 lei =c&itarea crean$ei pe termen scurt privind facturile comerciale se reflect )n contabilitate prin formula contabil@ :ebitul contului 242 ,Cont curent )n valut na$ional0 . 44%0643"48 lei Creditul contului 221 ,Crean$e pe termen scurt privind facturile comerciale0.44%0643"48 lei 4anexa 425

18

:eseori" se )nt)mpl c )nainte de a procura anumite bunuri" (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. " )n vederea asi2urrii pstrrii cantit$ii necesare care )n perspectiv va fi procurat" acord avans@ :ebitul contului 224 ,=vansuri pe termen scurt acordate0 . 113000 lei Creditul contului 242 ,Cont curent )n valut na$ional0 . 113000 lei. :econtarea sumei avansului acordat )n contul procurrii materialelor@ :ebitul contului 21 ,:atorii pe termen scurt privind facturile comerciale0 . 113000 lei Creditul contului 224 ,=vansuri pe termen scurt acordate0 . 113000 lei. 3n ca+ul acordrii avansurilor )n valut" veniturile din creterea cursului de sc&imb valutar" sunt reflectate prin formula contabil@ :ebitul contului 224 ,=vansuri pe termen scurt acordate0 . 11#2"2 lei Creditul contului 622 ,?enituri ale activit$ii financiare0 . 11#2"2 lei :ar sunt i ca+uri c)nd )ntreprinderea suport i pierderi din micorarea cursului de sc&imb valutar@ :ebitul contului #22 ,C&eltuieli ale activit$ii financiare0 . 1830"64 lei Creditul contului 224 ,=vansuri pe termen scurt acordate0 . 1830"64 lei. 4anexa 435 Crean$ele privind decontrile cu bu2etul apar )n momentul c)nd <?= la procurri este mai mare ca <?= la v)n+ri. Ftili+area crean$ei )n contul stin2erii datoriei fa$ de bu2et privind <?=" se refect rpin formula contabil@ :ebitul contului 342 ,:atorii privind <?=0 . 612"6# lei Creditul contului 22 ,Crean$e pe termen scurt privind decontrile cu bu2etul0 . 612"6# lei. 4anexa 445 3n cate2oria altor crean$e pe termen scurt intr crean$ele aprute din v)n+area mrfurilor" obiectelor de mic valoare i scurt durat" precum i din avansurile primite. =pari$ia altor crean$e pe termen scurt se contabili+ea+ prin formula@ :ebitul contului 22% ,=lte crean$e pe termen scurt0 . 3266"6# lei Creditul contului 612 ,=lte venituri opera$ionale0 . 3266"6# lei. =c&itarea crean$ei se reflect prin formula contabil@ :ebitul contului 242 ,Cont curent )n valut na$ional0 . 3266"6# lei Creditul contului 22% ,=lte crean$e pe termen scurt0 . 3266"6# lei. 4anexa 4 5 -eriodic" pentru verificarea uniformit$ii datelor referitor la contabilitatea decontrilor "din contabilitatea (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." cu cele din contabilitatea contra2en$ilor" se )ntocmete =ctul de comparare a decontrilor. 4anexa 465

1%

%.9 Contabilitatea datoriilor

'eeind din multitudinea relaiilor pe care le are


Nord apar i diverse tipuri de datorii a ntreprinderii

.1. Plastexim fa de diveri

.!.". cu diferite persoane fi5ice i #uridice, am constatat c

contrageni cu care aceasta are relaii.

3n primul r)nd" pentru desfurarea activit$ii" (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. s;a v+ut nevoit de a apela la credite i )mprumuturi bancare pe termen lun2 i scurt" astfel apr)nd datorii fa$ de institu$iile financiare privind creditele bancare. -entru reflectarea )n contabilitate a creditelor bancare pe termen lun2 )n valut strin" suma creditului" se transfer la cursul de sc&imb valutar" )n valut na$ional" iar )n contabilitate se face )nre2istarea@ :ebitul contului 243 ,Cont curent )n valut strin0 . 104 644" lei Creditul contului 4112 ,Credite bancare pe termen lun2 )n valut strin0 . 104 644" lei. 1a ac&itarea par$ial a creditului se )ntocmete formula contabil@ :ebitul contului 4112 ,Credite bancare pe termen lun2 )n valut strin0 . 1081%1"26 lei Creditul contului 243 ,Cont curent )n valut strin .,'./.,03 lei. $anexa
(:%

Calculul dob)n+ii aferent creditului bancar se reflect )n contabilitate prin formula contabil@ :ebitul contului #14 ,=lte c&eltuieli opera$ionale0 . 104 64 lei 64 lei.

Creditul contului 4112 ,Credite bancare pe termen lun2 )n valut strin0 . 104

=c&itarea sumei dob)n+ei aferent creditului bancar pe termen lun2 primit )n valut strin" institu$ii bancare@ :ebitul contului 4112 ,Credite bancare pe termen lun2 )n valut strin0 . 104 Creditul contului 243 ,Cont curent )n valut strin0 . 104 64 lei. 64 lei

3n dependen$ de evolu$ia ratelor cursului de sc&imb valutar" )ntreprinderea poate suferi anumite c&eltuieli" c)nd rata cursului de sc&imb valutar crete" sau poate bineficia de anumite venituri din micorarea ratei cursului de sc&imb valutar. :e asemenea" )ntreprinderea are i datorii fa$ de institu$iile bancare" privind )mprumuturile pe termen scurt" i anume referitor la@ & )mprumuturile pe termen scurt )n pr$i nele2ate" pentru reflectarea cruia )n

contabilitate este destinat contul 131A 4anexa 485

20

&

)mprumuturile pe termen scurt de la personalul )ntreprinderii" pentru reflectarea cruia )n

contabilitate este destinat contul 134A 4anexa 4%% &


mprumuturi pe termen scurt de la ntreprinderile tere,

pentru reflectarea cruia n contabilitate este destinat contul ).-36 $anexa ),% !odalitatea de )nre2istrare )n contabilitate a primirii )mprumutului" rambursrii acestuia" precum i calculul dob)n+ii" este analo2 celei de )nre2istrare a creditului bancar pe termen lun2 )n valut strin" cu excep$ia folosii contului 242 )n locul contului 243. 1a sf)ritul perioadei de 2estiune informa$iile privind )mprumuturile bancare pe permen scurt se 2enerali+ea+ )n re2istrul contul 13 ,3mprumuturi pe termen acurt0 4anexa 15. =pari$ia datoriilor pe termen scurt privind facturile comerciale" se reflect )n contabilitate prin )nre2istrarea@ :ebitul contului 211 ,!ateriale0 . 2133#"4% lei :ebitul contului 21# ,!rfuri0 . 1#02306"%% lei :ebitul contului 213 ,Bbiecte de mic valoare i scurt durat0 . 2183"88 lei :ebitul contului 342 ,:atorii privind <?=0 . 34 16 "6# lei Creditul contului 21 ,:atorii pe termen scurt privind facturile comerciale0 . 20#0%%4"03 lei. 4anexa 25 =c&itarea datoriilor privind facturilor fiscale se reflect prin formula contabil@ :ebitul contului 21 ,:atorii pe termen scurt privind facturile comerciale0 . 20#0%%4"03 lei Creditul contului 242 ,Cont curent )n valut na$ional0 . 20#0%%4"03 lei. -entru reflectarea avansurilor pe termen scurt primite" se folosete formula contabil@ :ebitul contului 242 ,Cont curent )n valut na$ional0 . 11888 lei Creditul contului 23 ,=vansuri pe termen scurt primite0 . 11888 lei. 4anexa 35 :econtarea avansului primit )n contul stin2erii crean$ei se reali+ea+ prin formula contabil@ :ebitul contului 23 ,=vansuri pe termen scurt primite0 . 11888 lei Creditul contului 221 ,Crean$e pe termen scurt privind facturile comerciale0 . 11888 lei. Bdat ce (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. este o )ntreprindere pltitoare de <?=" )nre2istrat ca pltitoare de <?= la 01.12.200 4anexa 45 re+ult c )ntreprinderea are i datorii privind decontrile cu bu2etul privind <?=" i impo+itul pe venit. 3nre2istrarea <?= la livrri" se reali+ea+ prin formula contabil@ :ebitul contului 221 ,Crean$e pe termen scurt privind facturile comerciale0 . 23 3#0"11 lei Creditul contului 342 ,:atorii privind <?=0 . 23 3#0"11 lei. 4anexa 5

21

-entru reflectarea <?= la procurri" se )ntocmete formula contabil@ :ebitul contului 342 ,:atorii privind <?=0 . 028 "60 lei Creditul contului 21 ,:atorii pe termen scurt privind facturile comerciale0 . 028 "60 lei. -e l)n2 datoriile fa$ de bu2et privind <?=" )ntreprindea dispune de datorii fa$ de bu2et privind impo+itul pe venit" privind diferite taxe i impo+ite cum ar fi taxa pe drumuri" taxa pentru folosirea teritoriului" de palsare a publicit$ii. =pari$ia" de exemplu a datoriei privind taxa de plasare a publicit$ii" se reflect )n contabilitate prin formula contabil@ :ebitul contului #13 ,C&eltuieli 2enerale i administrative0 . 8100 lei Creditul contului 348 ,datorii privind alte impo+ite i taxe0 . 8100 lei =c&itarea acestei datorii se )nre2istrea+ )n contabilitate prin formula contabil@ :ebitul contului 348 ,datorii privind alte impo+ite i taxe0 . 8100 lei Creditul contului 242 ,Cont curent )n valut na$ional0 . 8100 lei. 4anexa 65 -entru reflectarea altor datorii pe termen scurt este destinat contul 3%. 4anexa #5 %.: Contabilitatea capitalului propriu Capitalul statutar" al (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. " constituie 400 lei" mrimea acestuia rm)n)nd nemodificat de la fondarea societ$ii.
Capitalul social al (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. se divi+ea+ )ntr;o sin2ur cot parte de

participare" apar$in)nd totalmente acocitului ')lsc&i *van. 1a valoarea nominal a aportului la capitalul statutar" ac&itate de c)tre fndator se )ntocmete formula contabil@ :ebitul contului 242 ,Cont curent )n valut na$ional0 . 400 lei Creditul contului 311 ,Capital statutar0 . 400 lei. 4anexa 85 Capitalul statutar poate fi majorat pe contul@ ; beneficiului restant la dispo+i$ia (ociet$ii dup ac&itarea pl$ilor )n bu2etA

; noilor pr$i sociale. 3n ca+ul majorrii capitalului social" aportul )n natur se vars )n termenul stabilit de adunarea 2eneral" dar nu mai t)r+iu de 60 +ile de la adoptarea &otr)rii de majorare a capitalului social. Capitalul statutar poate fi micorat pe contul;

22

& micorrii valorii certificatelor de parte social6 & rscumprrii de ctre ocietate a certificatului de parte social a 8sociatului retras din componenta ei, cu anularea ulterioar a acestui certificat.

=sociatul poate depune cote suplimentare la aport pentru acoperirea pierderilor suportate de (ocietate sau )n ca+ul )n care temporar s)nt necesare asemenea cote. Cota suplimentar nu majorea+ aportul =sociatului la Capitalul social. :eci+ia privind depunerea cotelor suplimentare i valoarea acestora este adoptat de adunarea 2eneral prin votul unanim a =socia$ilorA cu privire la modul i termenele de depunere ; cu majoritatea de "374 din voturile =socia$ilor.
2rimea capitalului suplimentar la la etapa actual constituie .1. Plastexim Nord .!."., (,:),, lei. 4anexa

%5

1a suma profitului net ob$inut la sf)ritul anului de 2estiune se )ntocmete formula contabil@ :ebitul contului 3 1 ,'e+ultat financiar total0 . %20464"%# lei Creditul contului 333 ,-rofitul net al perioadei de 2estiune0 . %20464"%# lei. :eoarece" fiecare an financiar trebuie s )nceap cu soldul ,00 al contului 333" la reformarea 8ilan$ului contabil" soldul contului numit se trece la re+ultatele anilor preceden$i. =stfel la suma profitului net se )ntocmete formula contabil@ :ebitul contului 333 ,-rofitul net al perioadei de 2estiune0 . %20464"%# lei Creditul contului 332 ,profit nereparti+at al anilor preceden$i0 . %20464"%# lei. 4anexa 60%
Profitul net al ocietii se reparti5ea5 conform deci5iei adunrii n modul urmtor;

& & & &

pentru crearea i completarea.


pentru de5voltarea

fondului de re5erv6

ocietii6

pentru stimularea 8dministratorului, 1en5orului, personalului

ocietii6 n alte scopuri prin deci5ia adunrii6

pentru plata dividendelor cuvenite asociailor conform totalurilor activitii de un an sau pentru o alta perioad de timp coordonat ntre ei n proporie stabilit conform prevederilor 8ctului de 1onstituire.

%.&+

Contabilitatea consumurilor) c;eltuielilor i a veniturilor

23

Bdat ce (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. )n urma desfurrii activit$ii ob$ine venituri" este necesar de a suporta i anumite c&eltuieli i consumuri. Consumurile repre+int resursele )ntreprinderii utili+ate pentru fabricarea produselor i prestarea serviciilor )n scopul ob$inerii venitului. =cestea sunt le2ate nemijlocit de procesul de produc$ie" )i 2sesc )ntruc&ipare material )n stocurile produselor finite. Consumurile se )nre2istrea+ )n contabilitate )n ba+a urmtoarelor documente primare@ bonul de consum al materialelor" fia;limit de consum" factura de expedi$ie" factura fiscal" etc. 3n vederea )nre2istrrii bunurilor care au fost consumate i care sunt le2ate direct cu procesul de produc$ie se )ntocmete formula contabil@ :ebitul contului 811 ,=ctivitatea de ba+0 . 1 6360#"11 lei Creditul contului 211 ,!ateriale0 . 142#3%2"4 lei Creditul contului 31 ,:atorii fa$ de personal privind retribuirea muncii0 .68802"21 lei Creditul contului 33 ,:atorii privind asi2urrile0 . 1601%"86 lei Creditul contului 3 ,:atorii preliminate0 . 243#"#% lei Creditul contului 813 ,Consumuri indirecte de produc$ie0 . 48% 4"8 lei. 1a finisarea procesului de produc$ie" )nre2istrarea costului efectiv al produselor finite se reflect prin formula contabil@ :ebitul contului 216 ,-roduse finite0 . 1 6360#"11 lei Creditul contului 811 ,=ctivitatea de ba+0 . 1 6360#"11 lei. 4anexa 615 :eci" costul efectiv al produc$iei este format din totalitatea consumurilor directe de materiale" consumurilor directe privind remunerarea muncii" precum i partea reparti+at a consumurilor indirecte de produc$ie. Consumurile indirecte de produc$ie sunt constituite din valoarea consumurilor privind retribuirea muncitorilor care sunt ocupa$i cu repara$ia utilajului de produc$ie" consumurilor de obiecte de mic valoare i scurt durat care sunt utili+ate pentru repara$ia utilajului de produc$ie" precum i calcularea u+urii utilajului de produc$ie@ :ebitul contului 813 ,Consumuri indirecte de produc$ie0 ; 62411" % lei Creditul contului 124 ,F+ura mijloacelor fixe0 . 32%82"6% lei Creditul contului 213 ,Bbiecte de mic valoare i scurt durat0 . 806"30 lei Creditul contului 31 ,:atorii fa$ de personal privind retribuirea muncii0 .186#3"%8 lei Creditul contului 33 ,:atorii privind asi2urrile0 . 42% "03 lei Creditul contului 3 ,:atorii preliminate0 . 6 3" % lei 1a finisarea procesului de produc$ie" consumurile indirecte de produc$ie sunt reparti+ate pe obiecte de calcula$ie" conform volumului de produc$ie" fiind atribuite activit$ii de ba+@ 24

:ebitul contului 811 ,=ctivitatea de ba+0 . 62411" % lei Creditul contului 813 ,Consumuri indirecte de produc$ie0 . 62411" % lei. 4anexa 625 -e ln2 consumuri (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. suport i un ir de c&eltuieli. Bpera$iunile economice privind c&eltuielile )ntreprinderii se reflect )n@ & & & & & re2istrul contului #11 ,Costul v)n+rilor0 4anexa 635 re2istrul contului #12 ,C&eltuielile comerciale0 4anexa 645 re2istrul contului #13 ,C&eltuielile 2enerale i administrative0 4anexa 6 5 re2istrul contului #14 ,=lte c&eltuieli comerciale0 4anexa 665 re2istrul contului #22 ,C&eltuieli ale activit$ii financiare0 4anexa 6#5

-entru )nre2istrarea costului produselor" mrfurilor v)ndute" reducerea pre$urilor la mrfurile v)ndute" se folosesc formulele contabile@ :ebitul contului #11 ,Costul v)n+rilor0 . %86#13 "3# lei Creditul contului 216 ,-roduse finite0 . 1 081#4"%% lei Creditul contului 21# ,!rfuri0 . 8613636"82 lei. Creditul contului 822 ,'eturnarea mrfurilor i reducerea pre$urilor la mrfurile v)ndute0 . 42 46#6"44 lei5 3nre2istrarea c&eltuielilor de publicitate" a salariului personalului din sectorul comercial se )nre2istrea+ )n contabilitate prin formula@ :ebitul contului #12 ,C&eltuieli comerciale0 . %2038"%6 lei Creditul contului 211 ,!ateriale0 . 642%1"66 lei Creditul contului 21# ,!rfuri0 . 22%"32 lei Creditul contului 31 ,:atorii fa$ de personal privind retribuirea muncii0 . 223#2"3 lei Creditul contului 33 ,:atorii privind asi2urrile0 . 14 "63 lei 1a fel" ca c&eltuielile comerciale" se )nre2istrea+ i c&eltuielile 2enerale i administrative" )nre2istr)nduse formula@ :ebitul contului #13 ,C&eltuieli 2enerale i administrative0 . 18#3#0"6 lei Creditul contului 113 ,=morti+area activelor nemateriale0 . 412"4# lei Creditul contului 124 ,F+ura mijloacelor fixe0 . 13664"%1 lei Creditul contului 211 ,!ateriale0 . 806 "0 lei Creditul contului 31 ,:atorii fa$ de personal privind retribuirea muncii0 . 134331"%1 lei Creditul contului 33 ,:atorii privind asi2urrile0 . 308%6"31 lei C&eltuielile privind arenda )ncperii" privind penalit$ile" privind plata dob)n+ilor se reflect prin formula contabil@

:ebitul contului #14 ,=lte c&eltuieli opera$ionale0 . 10%3 Creditul contului 3% ,=lte datorii pe termen scurt0 .

"%1 lei

Creditul contului 242 ,Cont curent )n valut na$ional0 . 30681"#3 lei 124%"4# lei Creditul contului 243 ,Cont curent )n valut strin0 . 2#424"#1 lei -e l)n2 c&eltuielile activit$ii opera$ionale (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. suport i c&eltuieli ale activit$ii financiare" care )n dependen$ de sursa de provenien$ se contabili+ea+ prin formula contabil@ :ebitul contului #22 ,C&eltuieli ale activit$ii financiare0 . 60 880"13 lei Creditul contului 221 ,Crean$e pe termen scurt privind facturile comerciale0 . 4118%%"#8 lei Creditul contului 224 ,=vansuri pe termen scurt acordate0 . 48130"0 lei Creditul contului 243 ,Cont curent )n valut strin0 . 2 12" 3 lei Creditul contului 411 ,Credite bancare pe termen lun20 . 6%#34"13 lei Creditul contului 21 ,:atorii pe termen scurt privind facturile comerciale0 . #3603"64 lei. 1a sf)ritul perioadei de 2estiune conturile de c&eltuieli se )nc&id prin intermediul contului 3 1 ,'e+ultat financiar total0@ :ebitul contului 3 1 ,'e+ultat financiar total0 . 10861#81"02 lei Creditul contului #11 ,Costul v)n+rilor0 . %86#13 "3# lei Creditul contului #12 ,C&eltuieli comerciale0 . %2038"%6 lei Creditul contului #13 ,C&eltuieli 2enerale i administrative0 . 18#3#0"6 lei Creditul contului #14 ,=lte c&eltuieli opera$ionale0 . 10%3 "%1 lei Creditul contului #22 ,C&eltuieli ale activit$ii financiare0 . 60 880"13 lei. (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. ob$ine urmtoarele tipuri de venituri" acor eviden$ se duce )n re2istrul de eivden$ a contului@ ; 611 ,?enituri din v)n+ri0 4anexa 685 ; 612 ,=lte venituri opera$ionale0 4anexa #05 ; 622 ,?enituri ale activit$ii financiare0 4anexa #15 -entru reflectarea venitului din v)n+ri privind produsele i mrfurile reali+ate" precum i reducerea pre$urilor la produsele reali+ate" se )nre2istrea+ )n contabilitate prin formula@ :ebitul contului 221 ,Crean$e pe termen scurt privind facturile comerciale0 . 121#4#4 " 6 lei :ebitul contului 822 ,'eturnarea mrfurilor i reducerea pre$urilor la mrfurile v)ndute0 . 4268#34"# lei5 Creditul contului 611 ,?enituri din v)n+ri0 . 11%06010"81 lei

26

Cviden$a facturilor fiscale privind reali+area mrfurilor" este reali+at )n 'e2istrul de eviden$ a v)n+rilor. 4anexa 6%5 -entru reflecatrea veniturilor din alte activ$i opera$ionale se )ntocmete formula contabil@ :ebitul contului 22% ,=lte crean$e pe termen scurt0 . 10031"0 lei Creditul contului 612 ,=lte venituri opera$ionale0 . 10031"0 lei. 3n dependen$ de sursa de provenien$ a veniturilor din activitatea finnaciar" )n contabilitatea (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. se )nre2istrea+ formulele contabile@ :ebitul contului 221 ,Crean$e pe termen scurt privind facturile comerciale0 . 4118%%"## lei :ebitul contului 224 ,=vansuri pe termen scurt acordate0 . 344#4"0# lei :ebitul contului 22% ,=lte crean$e pe termen scurt0 . 8##1"%4 lei :ebitul contului 243 ,Cont curent )n valut strin0 . 641"16 lei :ebitul contului 411 ,Credite bancare pe termen lun20 . 4 %04"2% :ebitul contului 21 ,:atorii pe termen scurt privind facturile comerciale0 . 8#14 "02 lei Creditul contului 622 ,?enituri din activitatea financiar0 . 88836"2 lei. 1a sf)ritul anului" la fel ca i )n ca+ul conturilor de c&eltuieli are loc )nc&iderea conturilor de venituri prin intermediul contului de re+ultate 3 1 ,'e+ultat financiar total0@ :ebitul contului 611 ,?enituri din v)n+ri0 . 11%06010"81 lei :ebitul contului 612 ,=lte venituri opera$ionale0 . 10031"0 lei :ebitul contului 622 ,?enituri din activitatea financiar0 . 88836"2 lei Creditul contului 3 1 ,'e+ultat financiar total0 . 12 048#8"11 lei. =stfel" )n ba+a re+ultatelor ob$inute putem men$iona c suma profitului ob$inut de la )ncepul anului i p)n la etapa curent" este de 16430%#"0% lei" cea ce am ob$inut prin suprapunerea debitului i creditului contului 3 1 ,'e+ultat financiar total0 i ob$inerea soldului creditor al contului respectiv. %.&& Structura i modul de 2ntocmire a rapoartelor financiare

'apoartele financiare repre+int un sistem re2lementat de indicatori financiari 2enerali+atori care caracteri+ea+ situa$ia patrimonial i financiar a )ntreprinderii i re+ultatele activit$ii economice a acesteia ob$inute )n cursul perioadei de 2estiune respective. 3n componen$a raportului trimestrial"(.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." include@ ; ; ; 8ilan$ul contabilA 'aportul privind re+ultatele financiareA 'aportul privind fluxul mijloacelor bneti. 2#

'aportul financiar anual al (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. trebuie s con$in )n afar de formularele enumerate mai sus@ ; ; ; ; 'aportul privind fluxul capitalului propriuA =nexa la 8ilan$ul contabil A =nexa la 'aportul privind re+ultatele financiareA /ota explicativ.

!odul concret de )ntocmire a rapoartelor financiare" )n cadrul (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. este pre+entat )n =nexa # . -e l)n2 rapoartele financiare" (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. pre+int trimestrial i anual" rapoartele statistice i anume@ 15 /r. 1;comer$;an2ro ,Comer$ul cu ridicata0 4anexa #25 25 /r. 1;3! ,Cfectivul de salaria$i i locurile de munc la a2en$ii economici cu un numr de p)n la 20 salaria$i 4anexa #35 35 /r. ;C ,Consumurile i c&eltuielile )ntreprinderii0. 4anexa #45

28

""" Sistemul esenialilor indicatori ce caracteri!ea! eficiena activitatii S.C. .,laste/im 0 *ord S.R.1. 4.&. "ndicatorii stabilitii financiare i capacitii de plat a 2ntreprinderii -entru determinarea capacit$ii de plat i stabilit$ii financiare a (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. este nevoie de calculat urmtorii indicatori@ rata lic&idit$ii absolute" intermediare i totale" rata autonomiei financiare" rata de autofinan$are a activelor totale" rata de finan$are a activelor curente" rata de finan$are a stocurilor i rata datoriilor 2lobale. Coe#icienii ( ratele)lic$iditii% &< Rata lic;iditii absolute 4reflect )n ce msur )ntreprinderea este capabil s;i onore+e imediat obli2a$iile curente5. R1a = >B ( $>S = ?@ rd. 4:+ A rd. 55+< ( rd. :8+ @f. nr. &<B) unde@ '1a . rata lic&idit$ii absoluteA :8 . disponibilit$i bneti 4 mijloace bneti i investi$ii pe termen scurt5A <:( . total datorii pe termen scurtA *ndicatorii :8 =nul 200# #% 3 4 =nul 2008 2%382% =nul 200% 3842%3

2%

<:( '1a

160 116 0"4%

4#%2316 0"0613

3881#%0 0"0%%0

!rimea optim 4 )ntre 0" 20 i 0"2 5. =ceast )nseamn c la fiecare leu datorii pe termen scurt )ntreprinderea trebuie s dispun de 20; 2 bani )n numerar. :e re2ul tendin$a majorrii acestui indicator poate fi considerat ca factor po+itiv" )ncepDnd de la indicii mult mai mici decDt cei indica$i mai sus. 'eieind din datele pre+entate )n tabel putem conclu+iona c nivelul ratei lic&idit$ii absolute la (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. pe perioada anilor 2008 i 200% este foarte sc+ut" )nre2istrDnd o tendin$ de crete )n 200%" dar nesemnificativ. %< Rata lic;iditii intermediare 4reflect capacitatea )ntreprinderii de a ; i ac&ita datoriile pe termen scurt" fr a fi obli2at s vDnd stocurile de mrfuri i materiale5. R1i = ?@$AC 0 SMM< ( $>SB = ?@rd. 57+ 0 rd. %6+< ( rd. :8+ @f. nr. &<B) unde@ '1i . rata lic&idit$ii intermediareA <=C . suma total a activelor curenteA (!! . suma total a stocurilor de mrfuri i materialeA <:( . total datorii pe termen scurtA *ndicatorii <=C (!! <:( '1i =nul 200# 420 3# 1%06310 160 116 1"13 =nul 2008 #400026 34128 0 4#%2316 0"83 =nul 200% 64 0660 418##44 3881#%0 0" 8

3n condi$iile favorabile pentru activitatea de produc$ie acest indicator trebuie s tind spre o mrime unitar 4 )ntre 0"# ; 1"05. :up cum se observ din datele tabelului acest indicator )n anul 200# a fost peste norma de minimum 0"#" )n 2008 s;a aflat )n intervalul optim" )ns )n 200% rata lic&idit$ii intermediare s;a redus sub nivelul optim cu 0"12" ceea ce ne vorbete despre reducerea capacit$ii )ntreprinderii de a; i ac&ita datoriile pe termen scurt )n acest an. 4< Rata lic;iditii totale sau de acoperire a bilan$ului contabil 4reflect posibilitatea activelor curente" de care dispune )ntreprinderea" de a se transforma conform datelor din bilan$ul contabil )ntr;un termen scurt )n lic&idit$i necesare pentru a satisface obli2a$iile de plat exi2ibile5. R1t = $AC ( $>S = ?rd. 57+ ( rd. :8+ @f. nr. &<B) unde@ '1t . rata lic&idit$ii totaleA

30

<=C . suma total a activelor curenteA <:( . total datorii pe termen scurtA *ndicatorii <=C <:( '1t =nul 200# 420 3# 160 116 2"62 =nul 2008 #400026 4#%2316 1" 4 =nul 200% 64 0660 3881#%0 1"66

(e )nre2istrea+ o lic&iditate total favorabil )n condi$iile cDnd acest indicator are o mrime supraunitar 4 )ntre 2 i 2" 5. =nali+Dnd datele din tabelul de mai sus" putem constata cu si2uran$ nivelul minim a acestui indicator 4rata lic&idit$ii totale5 )n anul 2008" din care re+ult i nivelul sc+ut al lic&idit$ii. :ar putem aprecia po+itiv situa$ia )n ansamblu din cau+a tendin$ei de majorare a indicatorului )n anul 200%" fa$ de 2008. Coe#icienii (ratele) ec$ilibrului economico & #inanciar% 5< Rata de autofinanare a activelor totale 4 reflect aportul capitalului propriu la finan$area tuturor elementelor patrimoniale ale )mtreprinderii5. RFa = C,r ( $A = @rd. 76+ ( 58+ @f. nr. &<<) unde@ '6a . rata de autofinan$are a activelor totaleA C-r . valoarea capitalului propriuA <= . valoarea total a activelor 4patrimoniului5 )ntreprinderiiA *ndicatorii C-r <= '6a =nul 200# 1 81% # 434603% 0"36 =nul 2008 1008230 ##8080# 0"13 =nul 200% 1%286% 68 612% 0"28

Conclu+ie@ 3n condi$ii normale de activitate mrimea acestui indicator se consider suficient )n ca+ul cDnd rata este mai mare de 0" 4 0 G5. :eci" din cele expuse )n tabel observm c )n tot$i cei trei ani acest indicator se afl sub nivelul minim" ceea ce se aprecia+ po+itiv. 6< Rata autonomiei financiare 4 reflect 2radul" )n care capitalul propriu al )ntreprinderii asi2ur autofinan$area activit$ii de produc$ie. Raf = C,r ( C, = ?rd. 76+ ( @rd. 76+ A rd. 88+ @f. nr. &<<B) unde@ 'af . rata autonomiei financiareA 31

C-r . valoarea capitalului propriuA C- . valoarea capitalului permanent. *ndicatorii C-r C'af =nul 200# 1 81% # 2#41%23 0" 8 =nul 2008 1008230 2%884%1 0"34 =nul 200% 1%286% 2%#433% 0"6

(e aprecia+ po+itiv )n ca+ul cDnd ponderea capitalului propriu tinde spre o mrime unitar )ntre 40"# . 15. :ar din cele expuse )n tabel se observ mrimea mic a indicatorului" ceea ce si2uran$ putem spune i despre capacitatea mic de autofinan$are a activit$ii de produc$ie" de asemenea c activele curente ale )ntreprinderii nu mai acoper datoriile pe termen scurt i" deci fondul de rulment este ne2ativ. 7< Rata de finanare a stocurilor 4reflect propor$ia" )n care fondul de rulment acoper stocurile de mrfuri i materiale5 RFs = FR ( SMM = ?@rd. 57+ 0 rd. :8+< ( @rd. %6+ @f. nr.&<<B) unde@ '6s . rata de finan$are a stocurilorA 6' . fondul de rulmentA (!! . suma total a tocurilor de mrfuri i materialeA *ndicatorii 6' (!! '6s =nul 200# 26002 % 1%06310 1"36 =nul 2008 260##10 34128 0 0"#6 =nul 200% 2 688#0 418##44 0"61

(e aprecia+ po+itiv situa$ia )n care mrimea acestui indicator depete 273 40"66665 . 6ondul de rulment trebuie s acopere cel pu$in 6 . # G din valoarea total a stocurilor de mrfuri i materiale eviden$iat )n bilan$ul contabil al )ntreprinderii. =cest lucru se obserrv i la )ntreprinderea anali+at" cu toate c )n anul 200% acest indicator s;a aflat sub nivelul de 0"66. 8< Rata de finanare a activelor curente 4reflect propor$ia" )n care fondul de rulment acoper activele curente ale )ntreprinderii5. '6ac K 6' ( <=C K L4rd. 460 . rd. %#05 ( 4rd. 460 4f. nr. 155M" unde '6ac . rata de finan$are a activelor curenteA 32

6' . fondul de rulmentA <=C . suma total a activelor curenteA

*ndicatorii 6' <=C '6ac

=nul 200# 26002 % 420 3# 0"62

=nul 2008 260##10 #400026 0"34

=nul 200% 2 688#0 64 0660 0"40

3n condi$ii normale de activitate mrimea acestui indicator trebuie s depeasc 0" 4 0G5. :in datele tabelului pre+entat mai sus re+ult c la (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. s;a )nre2istrat o micorare a acestui indicator )n anul 2008 fa$ de 200# cu 0"28" ceea ce se aprecia+ ne2aiv". =poi )n anul 200% se observ o cretere cu 0"06" fa$ de anul 2008" ceea ce se aprecia+ po+itiv. 9< Rata datoriilor -lobale @reflect ponderea datoriilor totale ale )ntreprinderii pe termen lun2 i scurt )n suma total a patrimoniului ei5 R>- = @$>1 A $>S< ( $A = ?@rd. 88+ A rd. :8+< ( @rd.58+ @f. nr. &<<B) unde@ ':2 . rata datoriilor 2lobaleA <:1 . total datorii pe termen lun2A <:( . total datorii pe termen scurtA <= . valoarea total a activelor 4patrimoniului5 )ntreprinderiiA *ndicatorii <:1 <:( <= ':2 =nul 200# 11 8%66 160 116 434603% 0"636 =nul 2008 1%80261 4#%2316 ##8080# 0"8# =nul 200% 104 644 3881#%0 68 612% 0"#1

Conclu+ie@ 'eieind din datele pre+entate )n tabel putem conclu+iona c nivelul ratei datoriilor 2lobale la (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. este subunitar i )n descretere )n anul 200% fa$ de 2008" ceea ce constituie un factor po+itiv" deoarece cu cDt rata este mai mic" cu atDt securitatea financiar a )ntreprinderii este mai stabil.

33

Coe#icienii (ratele) de gestiune #inanciar cuprind@ rata recuperabilit$ii activelor" rata utili+rii activelor materiale pe termen lun2" rata de rota$ie a crean$elor pe termen scurt" rata de rota$ie a datoriilor pe termen scurt. :< Rata recuperabilitii activelor 4reflect 2radul de rota$ie a tuturor activelor de care dispune )ntreprinderea la un moment dat pe ba+a datelor din bilan$ul contabil5. Rra = CCn ( $A = ?@rd. +&+ @f. nr. %<< ( @ rd. 58+ @f. nr. &<<B) unde@ 'ra . rata recuperabilit$ii activelorA ??n . volumul vDn+rilor neteA <= . valoarea total a activelor 4patrimoniului5 )ntreprinderiiA *ndicatorii ??n <= 'ra =nul 200# 1#3%6343 434603% 4"01 =nul 2008 1 161011 ##8080# 1"% =nul 200% 1211#83# 68 612% 1"##

-entru asi2ura o activitate eficient de produc$ie mrimea acestei rate trebuie s fie supraunitar" deci putem men$iona c )ntreprinderea anali+at asi2ur o activitate eficient" )ns se observ o diminuare semnificativ a mrimii acestui indicator )n anul 2008" ceea ce continu i )n anul 200%. . &+< Rata utili!rii activelor materiale pe termen lun- 4reflect 2radul de utili+are a activelor materiale pe termen lun2 i participarea lor )n procesul produc$iei5. Raml = CCn ( AM1 = ?@rd.+&+ @f. nr. %<< ( @rd. +:+ @f. nr.&<<B) unde@ 'aml . rata utili+rii activelor materiale pe termen lun2A ??n . volumul vDn+rilor neteA =!1 . valoarea de bilan$ a activelor materiale pe termen lun2A *ndicatorii ??n =!1 'aml =nul 200# 1#3%6343 138418 12 "68 =nul 2008 1 161011 3#%08 3%"%% =nul 200% 1211#83# 404323 2%"%#

34

<endin$a de majorare a acestei rate )n dinamic este un factor po+itiv. Ceea ce nu putem spune despre )ntreprinderea anali+at care )nre2istrea+ o scdere semnificativ )n dinamic pe parcursul celor 3 ani anali+a$i. :rept criteriu de comparare poate servi i rata medie ob$inut la nivel de ramur sau )ntreprinderi similare la finele perioadei de 2estiune precedente. &&< Rata de rotaie a datoriilor pe termen scurt 4indic vite+a de plat a datoriilor )ntreprinderii ctre ter$i " formate )n cadrul rela$iilor acesteia cu furni+orii" ac$ionarii" salaria$ii proprii" bu2etul" statul" bncile5. Rrds = CCn ( $>S = @rd. +&+ @f. nr. %<< ( @rd. :8+ @f. nr.&<< *ndicatorii ??n <:( 'rds =nul 200# 1#3%6343 160 116 10"83 =nul 2008 1 161011 4#%2316 3"16 =nul 200% 1211#83# 3881#%0 3"12

8a+Dndu;se din datele din tabel putem conc&ide c scderea ratei de rota$ie a datoriilor pe termen scurt" se aprecia+ ca un factor ne2ativ" deoarece cu c)t mrimea acestui indicator este mai mic" cu at)t perioada de recuperare a datoriilor este mai mare. 3n linii 2enerale am putea men$iona c )n anul 2008" (.C. N-lastexim . /ord0 (.'.1. a suferit un decline" care a fost cau+at de cri+a economic din 'epublica !oldova" dar )n anul 200% se observ o tendendin$ de )mbunt$ire a situa$iei economic . financiare a intreprinderii" ceea ce se aprecia+ po+itiv. &%< Rata de rotaie a creanelor pe termen scurt 4 reflect vite+a de transformare a crean$elor pe termen scurt )n numerar5. Rrcs = CCn ( C$S = @rd. +&+ @f. nr. %<< ( @rd.46+ @f.nr.&<<) unde@ 'rcs 0 rata de rota$ie a crean$elor pe termen scurtA ??n . volumul vDn+rilor neteA C<( . suma total a crean$elor pe termen scurtA *ndicatorii ??n C<( =nul 200# 1#3%6343 14%%8 4 =nul 2008 1 161011 3688601 =nul 200% 1211#83# 18#4%04

'rcs

11"60

4"11

6"46

Conclu+ie@ 3n ba+a datelor din tabel se observ o scdere considerabil a ratei de rota$ie a crean$elor pe termen scurt )n anul 2008 fa$ de 200#" ceea ce se aprecia+ ne2ative" deoarece cu c)t rata de rota$ie a crean$elor pe termen scurt este mai mic" cu at)t perioada de recuperabilitate a acestor crean$e este mai mic. 4.%. "ndicatorii re!ultatelor financiare i rentabilitii =nali+a financiar are drept scop aprecierea strii financiare a )ntreprinderii i dia2nosticarea acesteia. Cviden$a punctelor tari i slabi poate fi fcut numai ca urmare a anali+ei re+ultatelor financiari ob$inute pe parcursul ultimilor ani. -rincipalii indicatori re+ultativi" care reflect starea economico;financiar a )ntreprinderii i ajut la elaborarea strate2iilor viitoare" sDnt@ profitul sau pierderea i rentabilitatea. =nali+Dnd 'aportul privind re+ultatele financiare a (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. vom urmri scopul determinrii indicatorilor" i a factorilor de influen$ asupra acestora. 3n ba+a datelor ob$inute se va formula conclu+ia care va da natere strate2iilor viitoare. =ceste strate2ii vor avea sarcina de a ameliora situa$ia existent la )ntreprindere prin creterea volumului profitului" care aduce prosperitate. &< ,rofitul brut din activitatea de desfacere 4reflect re+ultatul financiar ob$inut din vDn+ri nete5 ,b = CCn 0 Cv sau ,b = @rd.+&+ 0 rd.+%+<) sau rd.+4+ @f. nr.%<) unde@ ??n . volumul vDn+rilor neteA Cv . costul vDn+rilorA -b . profitul brut din activitatea de desfacereA *ndicatorii ??n Cv -b =nul 200# (uma 4lei5 1#3%6343 14#2###0 2668 #3 =nul 2008 (uma 4lei5 1 161011 133068 8 18 41 3 =nul 200% (uma 4lei5 1211#83# 1004#664 20#01#3

Conform datelor tabelului de mai sus se observ o diminuarea semnificativ a profitului brut )n anul 2008 cu 814420 lei cDt i )n anul 200% . cu %8400 lei fa$ de 2668 #3 lei ai anului 200 . Cu toate acestea se aprecia+ po+itiv creterea profitului brut al anului 200% fa$ de 2008" cu 216020 lei.

36

%< ,rofitul perioadei de -estiune pDn la impo!itare 4 reflect re+ultatul financiar al )ntreprinderii ob$inut din activitatea de ba+ i din alte activit$i5. , = rd. &4+ @f. nr. %<" unde@ -; profitul perioadei de 2estiune pDn la impo+itareA *ndicatorul =nul 200# (uma 4lei5 13% #66 =nul 2008 (uma 4lei5 %33#3 =nul 200% (uma 4lei5 %2046

-otrivit datelor din tabel se observ o diminuare )n dinamic a profitul perioadei de 2estiune pDn la impo+itare" cu 8023%3 lei )n anul 2008 i respectiv o majorare a acestui indicator cu 32#0%2 lei )n anul 200% fa$ de anul precedent. =ceast tendin$ de cretere a profitului p)n la impo+itare se aprecia+ po+itiv. 4< ,rofitul net 4reflect re+ultatul financiar net ob$inut de )ntreprindere )n cursul anului de 2estiune sau diferen$a rmas la dispo+i$ia )ntreprinderii dup impo+itare5. ,* = , 0 "v = @rd. &4+ 0 rd. &5+< sau rd. &6+ @f. nr. %<) unde@ -/ . profit netA - . profit pDn la impo+itare A *v . suma impo+itului pe venitA *ndicatorii *v -/ =nul 200# (uma 4lei5 13% #66 226#0% 116%0 # =nul 2008 (uma 4lei5 %33#3 486#25 60204 =nul 200% (uma 4lei5 %2046 0 %2046

1uDnd ca reper anul 200#" din datele tabelului putem constata micorarea profitului net atDt )n anul 2008 cu 6#012 lei i respectiv )n anul 200% cu 248 %2 lei. :ar" )n anul 200% fa$ de 2008 se observ o cretere a profitului net cu 318420 lei" ceea ce se aprecia+ po+itiv i repre+int un ar2ument a ieirii din cri+ a )ntreprinderii. 5< Rentabilitatea vDn!rilor 4reflect )n ce msur )ntreprinderea este capabil s ob$in profit din activitatea de desfacere sau profitabilitatea acesteia5A Rv = ,b ( CCn = ?rd. +4+ ( rd. +&+ @f. nr. %<B) unde@

3#

'v . rentabilitatea vDn+rilorA -b . profitul brut din activitatea de desfacereA ??n . volumul vDn+rilor neteA *ndicatorii -b ??n 'v 4G5 =nul 200# 2668 #3 1#3%6343 1 "34 =nul 2008 18 41 3 1 161011 12"23 =nul 200% 20#01#3 1211#83# 1#"08

3n condi$iile normale de activitate mrimea acestui indicator trebuie s fie nu mai mic de 20G" real )ntreprinderea a )nre2istrat o rentabilitate comparativ sc+ut a v)n+rilor" fiind cu 4"66 G sub nivelul normal )n anul 200#" cu #"## G )n anul 2008 i repectiv cu 2"%2 G )n anul 200% ceea ce se calific ne2ativ pentru activitatea )ntreprinderii anali+ate. :ra creterea acestui indicator )n anul 200% fa$ de anul precedent" apropie valoarea rrentabilit$ii v)n+rilor de nivelul optim ceea ce se aprecia+ po+itiv. 6< Rentabilitatea economic @reflect eficien$a utili+rii activelor an2ajate )n activitatea )ntreprinderii" indiferent de sursele de provenien$ei lor5A Ra = ,pi ( $A = ?rd. &4+ @f. nr. %< ( rd. 58+ @f. nr. &<B) unde@ 'a . rentabilitatea activelorA -pi . profit pDn la impo+itareA <= . total activeA *ndicatorii <= 'a 4G5 =nul 200# 13% #66 434603% 32"12 =nul 2008 %33#3 ##8080# #"63 =nul 200% %2046 68 612% 13"42

'entabilitatea economic a (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. pe perioada anilor 200#; 200% )n linii 2enerale am putea afirma c are o valoare optim" cu excep$ia anului 2008" c)nd valoarea acestuia este mai mic de 10 G. -rin urmare la )ntreprinderea anali+at )i asi2ur activitatea favorabil de produc$ie" prin luarea msurilor de utili+are ra$ional a activelor )ntreprinderea. 7< Rentabilitatea financiar 4 reflect capacitatea )ntreprinderii de a utili+a capitalul propriu5. 38

R fin = ,* ( C,r = ?rd. &6+ @ f .nr. %< ( rd. 76+ @ f. nr. &<B) unde@ ' fin . rentabilitatea financiarA -/ . profitul netA C-r . valoarea capitalului propriuA *ndicatorii -/ C-r ' fin 4G5 =nul 200# 116%0 # 1 81% # #3"%0 =nul 2008 60204 1008230 %"#1 =nul 200% %2046 1%286% 4#"#2

'entabilitatea financiar a )ntreprinderii anali+ate este la un nivel destul de ridicat cu toate c a )nre2istrat o micorare cu 1 "1% G )n anul 2008 fa$ de anul 200#" i cu 11"%% G )n anul 200% fa$ de anul 2008. 'entabilitatea financiar ridicat demonstrea+ capacitatea ridicat a (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. de a utili+a capitalul propriu. 4.4 "ndicatorii structurii financiare i formrii capitalului -rincipalii indicatori care se refer la structura financiar i la formarea capitalului s)nt@ &< Efectul de 2ndatorare al 2ntreprinderii( '#ind ( (Datorii )otale *Capital Propriu) + (Rentabecon , Rata dobinzii) Rentabecon ( (Pro#it p-n la impozitare * )otal .cti/e) + 0112 E 2008 Cfind K 46##2 ## 7 10082305 O 4#"63 . 225 K ; %6" 6 G 'entabecon K 4 %33#37 ##8080#5 O 100G K #"63 G ; 200% Cfind K 44%2#434 7 1%286% 5 O 413"43 . 23 5 K ; 24"40 G 'entabecon K 4%2046 7 68 612%5 O 100G K 13"43 G 'eeind din calculele efectuate mai sus" Cfectul de )ndatorare este ne2ativ )n ambele perioade de anali+" dar )n anul 200% observm o micorare considerabil" a acestuia )n dinamica cu ;#2"16G 4;%6" 6P24"405 ca urmare a folosirii creditului )n calitate de capital )n mod abu+iv" dar cu ritm de micorare )n 200%. %< Coeficientul de 2ndatorare -lobal(

3%

C3G ( (Datorii )otale * Capital Propriu) 4 5 E %++9 C"# = @788%688 F &++9%4+< = 7)8% @G %< E %++: C"# = @5:%8545 F &:%97:6< = %)66 @G %< 4< Coeficientul de 2ndatorare la termen( C3) ( (Datorii totale pe termen lung * Capital Propriu) 4 0 E %++9 C"$ = @&:9+%7& F &++9%4+< = &):7 @G&< E %++: C"$ = @&+56755 F &:%97:6< = +)65 @H &< -entru aprecierea situa$iei )n care se poate afla un solicitator de credite" se utili+ea+ un sistem de 2 indicatori@ coeficientul de )ndatorare 2lobal i coeficientul de )ndatorare la termen" )n ca+ul (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1." la etapa actual ambii coeficien$i corespund re2ulilor" ceea ce ne arat c )ntreprinderea nu are probleme de )ndatorare i de 2estiune a datoriilor" )mprumuturilor i capitalului propriu. 5< Capacitatea ma/im de 2ndatorare( Capma60 ( (Capital Propriu * Datorii #inanciare totale) 7 0 Capma6 5 ( (Capital Propriu * Datorii totale pe termen lung) 7 0*5 ; 2008 Capmax1 K 41008230 7 3%##82 5 K 0"2 4Q 15 Capmax 2 K 41008230 7 1%802615 K 0" 1 4R 1725 ; 200% Capmax1 K 41%286% 7 31016185 K 0"62 4Q 15 Capmax 2 K 41%286% 7 104 6445 K 1"84 4R 1725 Capacitatea ma6im de -ndatorare exprim posibilitatea unui a2ent economic de a primi credite care s fie 2arantate i a cror rambursare inclusiv i plata dobDn+ii s nu cree+e dificult$i financiare. Capacitatea maxim de )ndatorare este limita maxim de )ndatorare impus de bnci )ntreprinderii. 'e2ula de )ndatorare maxim are 2 condi$ii@ raportul capital propriu raportat la datorii financiare totale trebuie s fie supraunitar" ceea ce nu observm )n cadrul (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. " raportul capital propriu raportat la datorii totale pe termen lun2 trebuie s fie mai mare ca S" ceea ce se respect )n cadrul (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1.. acest fapt apreciindu;se po+itiv. 6< Efectul levierului financiar( Efect 1F = Efect de 2ndatorare I @&E cota imp pe profit< 40

E %++9 E1F = E :7)67 I @& E +< = E :7)67J E %++: E1F = E %5)5+ I @& E +< = E%5)5+ J Cfectul levierului financiar )n cea mai mare parte depinde de mrimea ratei dobDn+ii i de rentabilitatea economic. 3n ca+ul (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. el este ne2ativ )n ambele perioade de anali+ " dar observm o micorare )n dinamic" )n 200% comparativ cu 2008 cu #2"16G 4; %6" 6 P 24"405 ceea ce se aprecia+ po+itiv" astfel cu cDt valoarea acestui indicator se apropie de valoarea nul" cpt)nd apoi valori po+itive" cu atDt )ndatorarea va conduce la majorarea costului capitalului propriu.

Conclu!ie (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. este un sistem ce se caracteri+ea+ printr;o structur

economic" social i financiar. 3n interiorul i exteriorul )ntreprinderii se nasc o mul$ime de fluxuri. 3ntre acestea" cele bneti de$in un rol important. =ceste fluxuri sDnt le2ate de formarea 41

capitalului i remunerarea acestuia" de sporirea capitalului fie prin creterea numrului ac$ionarilor" fie prin finan$area extern" fie prin cota$ia la burs. Brice )ntreprindere duce o activitate pentru ob$inerea unui profit maxim )n re+ultatul utili+rii eficiente a mijloacelor alocate" cDt i men$inerea unei situa$ii financiare stabile. 'eali+area acestor obiective presupune cunoaterea i evaluarea exact a debitorilor i creditorilor a posibilit$ilor de folosire a resurselor disponibile" a nivelelor cantitativ i calitativ ale produselor i serviciilor )n conformitate cu cererea i standardele interna$ionale" precum i a raportului dintre venituri i c&eltuieli. 1a (.C. ,-lastexim . /ord0 (.'.1. s;a studiat structura i or2ani+area activit$ii economice cDt i a modului de or2ani+are a contabilit$ii. 3n permanen$ la )ntreprindere se studia+ revistele de eviden$ contabil@ ,Contabilitate i audit0" ,!onitorul Bficial0 i Codul fiscal. Fnica recomandare pe care a puteaua face referitor la activitatea viitoare a )ntreprinderii este men$inerea situa$iei economice i financiare cel pu$in la nivelul actual i tinderea spre o de+voltare fructuoasa pe viitor" prin creterea propor$ional i )n mrimi optime a principalilor indicatori economico;financiari.

42

ANEXE

43