You are on page 1of 6

HBMS4303_SEM MEI09/F_AH

BAHAGIAN A

ARAHAN

Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan. SOALAN Markah

1.

Set induksi adalah set bagi memulakan sesuatu pelajaran yang melibatkan pembinaan aliran fikiran, pendekatan, teknik, proses, aktiviti dan sumber. Berikan EMPAT prinsip dalam melaksanakan set induksi. (4)

2.

Pencipta abad ke-20 terus mencipta karya untuk balet, opera dan teater di samping meneroka cara baru untuk menggabungkan pelbagai seni. Senaraikan EMPAT teknik penciptaan yang digunakan dalam muzik abad ke-20. (4)

3.

Tuliskan EMPAT aspek utama yang dititikberatkan dalam sukatan Pendidikan Muzik di negara kita. (4)

4.

Pembelajaran boleh berlaku dalam berbagai cara. Seseorang guru muzik perlu memahami aspek-aspek pemindahan pembelajaran sama ada ianya berlaku secara formal dan tidak formal. Jelaskan EMPAT pemindahan pembelajaran secara formal bagi seseorang pelajar. (4)

1…

Jelaskan DUA aspek utama perkembangan kanak-kanak mengikut Feldman (1991). (4) (Jumlah: 20) 2… . Pemahaman guru terhadap perkembangan kanak-kanak boleh meningkatkan lagi keyakinan dan menjadi panduan kepada guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan setiap pelajar.HBMS4303_SEM MEI09/F_AH 5.

Perancangan dan persediaan yang disediakan lebih awal membantu memberikan kesan yang positif dalam perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Pentadbir sekolah anda telah mengarahkan anda untuk membentuk sebuah kumpulan koir.HBMS4303_SEM MEI09/F_AH BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi LIMA soalan. (8) (b) Bincangkan beserta contoh. apakah cara untuk mengenal pasti kemampuan pelajar anda menyanyi dalam tempo yang tepat? (6) 3… . ( 8) (c) Huraikan DUA komponen utama dalam penutup dalam sesebuah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. (a) Untuk pemilihan ahli-ahli koir baru. Oleh itu. Jawab TIGA soalan SAHAJA. (a) Jelaskan EMPAT komponen yang dapat digunakan dalam melaksanakan set induksi. SOALAN Markah 1. penyampaian dan penutup. (4) (Jumlah: 20) 2. Pada umumnya persediaan mengajar mempunyai tiga komponen yang penting iaitu persediaan. EMPAT kepentingan kesinambungan sesuatu isi pelajaran. anda perlu melakukan beberapa perkara seperti menyediakan kertas kerja dan pemilihan ahli koir. Persediaan mengajar perlu disediakan oleh guru sebelum memulakan sesuatu pengajaran.

( 12 ) (Jumlah: 20) 4… .HBMS4303_SEM MEI09/F_AH (b) Berikan TIGA kriteria penting yang harus dititikberatkan dalam membuat pemilihan ahli koir. seseorang guru mestilah mengambil kira beberapa perkara berkaitan dengan skor lagu. (a) Bincangkan faktor-faktor yang diambil kira dalam pemilihan skor lagu. (8) (Jumlah: 20) 3. kemampuan membuat analisis skor lagu dan persediaan latihan. (8) (c) Huraikan perkara-perkara yang perlu dalam membuat persediaan untuk latihan. (8) (b) Jelaskan cara-cara menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ton. Ton sering dikaitkan dengan keindahan. adunan dan kawalan. Antaranya adalah pemilihan skor lagu. (6) (c) Sediakan borang Uji Bakat bagi tujuan pemilihan ahli koir tersebut. Ton merupakan elemen yang penting dalam muzik. (a) Bincangkan EMPAT perkara utama yang boleh membantu pelajar menghasilkan ton yang baik. (6) (b) Jelaskan LAPAN aspek yang perlu dianalisa berkaitan dengan skor lagu oleh seseorang guru muzik sebelum latihan dan persembahan. (6) (Jumlah: 20) 4. Dalam mengendalikan sesebuah ensemble.

(a) Apakah yang dimaksudkan dua lapisan suara? (2) (b) Senaraikan ENAM teknik untuk menghasilkan nyanyian dua lapisan suara. Menyanyi dalam dua suara tidak semestinya menyanyi dalam harmoni semata-mata. ( 12 ) (Jumlah: 20) 5… .HBMS4303_SEM MEI09/F_AH 5. (6) (c) Jelaskan langkah-langkah menghasilkan nyanyian dua suara dari enam teknik di atas dengan contoh lagu. Ada beberapa teknik khusus untuk menyanyi dua lapisan suara.

Penggabungjalinan memberi maksud proses integrasi pelbagai kaedah dalam aktiviti yang sama bagi mewujudkan satu pengajaran yang intergratif dan menyeluruh. Jawab SATU soalan SAHAJA. (6) (Jumlah: 20) 2.HBMS4303_SEM MEI09/F_AH BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. ( 12 ) (b) Analisa EMPAT faktor yang mempengaruhi kualiti nyanyian berbanding dengan aktiviti ko-kurikulum di sekolah anda. Untuk melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Kodaly mencadangkan beberapa kaedah pengajaran yang boleh digunakan dalam kelas Pendidikan Muzik. ( 14 ) (b) Jelaskan kelebihan strategi penggabungjalinan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik di sekolah. Zoltan Kodaly dan Dalcroze mempunyai kaedah yang tertentu dalam Markah mempraktikkan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik lebih berkesan. (8) (Jumlah: 20) KERTAS SOALAN TAMAT 6 . (a) Jelaskan ENAM kaedah pengajaran yang boleh digunakan dalam Pendidikan Muzik di sekolah. Kaedah pengajaran Zoltan Kodaly telah menjadi salah satu tunjang utama pembentukan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) di negara kita. Tokoh pendidik muzik Carl Orff. SOALAN 1. (a) Huraikan perbezaan antara kaedah yang diutarakan oleh Carl Orff dan Dalcroze dalam pengajaran Pendidikan Muzik di sekolah.