You are on page 1of 35

Mulakan dengan lafaz

PSK 3103 Pembelajaran Berasaskan Komuniti


DISEDIAKAN OLEH: AHMAD SUHAIMI BIN TERMIZI CHE NIRWANA BT MOHD RAFAIE PGSR BM KOHOT 2 AMBILAN 2009 PENSYARAH: PN HAMIDAH BT ABDUL HAMID PN ZALINA BT MUHAMAD

Definisi
(society) merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia yang tinggal bersama-sama.

Perkataan society datang daripada Bahasa Latin (societas).


Melibatkan komuniti bilik darjah yang melibatkan rakan sebaya dan guru Komuniti luar bilik darjah berkaitan masyarakat setempat

Aktiviti Pembelajaran Komuniti


1.Gotong-royong kawasan sekolah
2.Khidmat masyarakat di rumah orangorang tua 3.Membersihkan kawasan persekitaran sekolah dan surau 4.Lawatan ke rumah anak-anak yatim.

Panduan Guru sebelum mengaplikasi sesuatu kaedah pengajaran (Al-Kailany, 1986)

Mestilah sesuai dengan tujuan dan matlamat pelajaran.


Sejajar dengan objektif pelajaran yang hendak dicapai. Haruslah sesuai dengan tabiat (nature) pelajaran yang diajar. Sepadan atau setara dengan umur pelajar

KAEDAH PROJEK
Satu aktiviti pembelajaran yang menggunakan kaedah pemusatan murid di mana guru memberikan satu tajuk/masalah untuk dibincangkan oleh murid.

Kaedah projek
Kaedah yang disarankan oleh Profesor William Kilpatrick ( 1871 -1965 ).
Pengubahsuaian daripada kaedah penyelesaian masalah oleh Dewey ( 1859 1952 )

PBP Sekilas Pandang


Kaedah P&P Bersistematik

Berorientasikan Tugasan dan Hasil

Pembelajaran yang Menyeronokkan

PBP
Berasaskan Kemahiran

Penaksiran yang sahih

Anjakan Paradigma
Sebelum Guru memindahkan pengetahuan Kini & Masa Depan Guru memimpin dan kerja bersama dengan pelajar Pelajar terlibat secara aktif

Pelajar mendengar secara pasif


Menghafal pengetahuan & konsep

Berfikir - hubungkait & integrasi


9

Sebelum Soalan tertutup spt menyoal apa

Kini & Masa Depan Soalan terbuka spt menyoal mengapa, bagaimana?

Struktur berasingan Perkembangan berasaskan senario menekankan hasil dan menekan hubung kait
Menekan hasil individu Menekankan kolaborasi

CIRI-CIRI
Penyiasatan menggunakan Driving Question (soalan utama terbuka) dan soalan-soalan sampingan Tidak memerlukan senario yang dirancang tetapi pelajar yang menjalankannya sendiri Masa yang agak panjang dan banyak matlamat

Membina Idea Tentang Projek S (Set Tugasan & Penyelesaian)


P (Hasilan) E (Penaksiran)

CIRI-CIRI
Menggunakan proses yang sistematik dan arahan yang jelas untuk memandu aktiviti Distruktur dengan kemas Memerlukan ingatan, amalan dan ulangan Memerlukan penilaian

Penaksiran (Evaluation)
Contoh:

Refleksi kendiri: Gunakan senarai semak kolaborasi untuk memastikan pelajar berada pada landasan dan mempromosi kolaborasi kalangan pelajar. Penaksiran Guru: Gunakan rubrik untuk menilai persembahan multimedia dan brosur

Bagaimana PBP dilaksanakan?


Merancang Menyediakan Jadual

Membuat Refleksi

Melaksana & Memantau


25

1.Merancang
Menentukan hasil pembelajaran yang khusus Semak kandungan HSP dan SP Hubung-kait dengan kehidupan sebenar

Membina Soalan Kerangka Kurikulum Membina soalan utama Sediakan soalan di mana pelajar merasakan wujudnya impak apabila menjawab soalan tersebut atau menyelesaikan masalah

26

Merancang
3) Menyediakan pelan taksiran Bagaimana anda tahu bahawa pelajar telah mencapai hasil pembelajaran? Apakah kriteria yang digunakan untuk menilai pelajar? 4) Reka bentuk idea dan aktiviti projek Gunakan G R A S P E (Goal, Role, Audience, Set of Tasks and Solutions, Products, Evaluation )

Reka bentuk dan rancangan projek

Mulakan dengan sesuatu yang diharapkan


Bentuk Driving Question, rancang penilaian dan lakaran projek Kembangkan idea projek

Reka bentuk dan rancangan projek


Tetapkan skop mengikut sukatan pelajaran, objektif/hasil pembelajaran

- mantapkan reka bentuk projek


- hasilkan suasana pembelajaran yang optimum dengan menetapkan masa, fizikal dan ICT

Driving Question

Membina Driving Question Soalan terbuka yang dapat menjawab mengikut masa dan sumber Menjurus kepada disiplin, subjek dan topik Membawa kepada dilema dunia sebenar dan pelajar merasa seronok belajar Selaras dgn kurikulum dan mencakupi kandungan

Contoh Driving Question


Pend. Sivik dan Kewarganegaraan Mengapa kita perlu hidup berjiran? Bagaimanakah cara-cara menghormati jiran? Kenapa kita perlu menghormati jiran ?

2. Menyediakan Jadual
Sediakan jadual untuk komponen projek
Tentukan penanda aras Permudahkan dan wajar mengikut umur pelajar

32

Contoh Jadual
Tarikh/Hari 6th September Waktu ke 3 Tugasan Pengenalan Projek Menentukan Kumpulan 8th September Waktu ke 6
Tempoh 25 min 10 min

1 jam Meneliti kajian membimbing pelajar secara kumpulan menjalan aktiviti kajian menggunakan panduan yang telah disediakan.

10th September Waktu ke 5

33

3. Melaksana dan Memantau


Patuhi jadual projek yang telah disediakan Gabung jalin pembelajaran di lapangan dan di bilik darjah Permudahcarakan proses dengan bersama mereka untuk memberi sokongan sediakan resos
34

Melaksana dan Memantau


sediakan panduan kemukakan soalan supaya mereka berfikir dan cabar mereka untuk mempertahankan rumusan yang dikemukakan Membuat pemantauan dan penaksiran gunakan rubrik Sediakan masa untuk mereka berkongsi dan mempamerkan hasil projek

4.Membuat Refleksi
Sediakan masa untuk membuat refleksi secara individu atau kumpulan untuk mengetahui apa yang berjalan lancar atau sebaliknya Bincangkan Analisis hasil pembelajaran secara kuantitatif dan kualitatif Perkembangan profesional anda secara kuantitatif dan kualitatif

36

4. Membuat Refleksi
Lain-lain: persepsi ibubapa, persepsi pengetua Berkongsi pengalaman dan perasaan Berkongsi idea yang boleh mencetuskan inkuri baru, projek baru

Cubakan nilai apa yang telah anda lakukan dan bagaimana ianya boleh dibaiki pada masa hadapan

KEKUATAN DAN KELEBIHAN


Menyelesaikan kekeliruan antara pengetahuan dan penilaian serta membantu pelajar untuk tahu dan buat
Membantu pelajar belajar dan mempraktikkan kemahiran penyelesaian masalah, komunikasi dan pengurusan diri

KEKUATAN DAN KELEBIHAN


Menggalakkan perkembangan habit minda yang berkait dengan pembelajaran sepanjang hayat, t/jawab sivik, personal dan kejayaan karier Mengintergrasikan kurikulum, pengajaran tematik dan isu-isu komuniti

KEKUATAN DAN KELEBIHAN


Dapat mempersembahkan kandungan dan kemahiran dengan menggunakan kriteria yang hampir sama dengan kerja-kerja yang sebenar dan mempengaruhi akauntabiliti, matlamat dan memperbaiki persembahan Mewujudkan komunikasi dan hubungan kolaboratif antara kumpulan pelajar

KEKUATAN DAN KELEBIHAN


Menemui keperluan pelajar dengan pelbagai aras kemahiran dan gaya pembelajaran Mempertemukan dan memotivasikan rasa jemu atau perbezaan pelajar

FAKTOR KEJAYAAN
Kekuatan hubungan guru murid Kadar perkongsian Peluang-peluang untuk pelajar bersuara dan memilih Sokongan daripada persekitaran sekolah

Rumusan
PBP menjadikan pembelajaran di sekolah seperti pembelajaran dalam kehidupan sebenar PBP membantu pelajar mempelajari isi kandungan sama, cuma melalui cara yang berlainan

Rumusan
Selain menguasai isi kandungan, PBP merangkumi komponen seperti kolaborasi, penyelesaian masalah, persembahan/penyampaian dan komunikasi dengan pihak lain PBP memotivasi pelajar untuk mengali lebih mendalam kefahaman ke atas sesuatu isu.

44

DAUN SELASIH DAUN TERIMA KASIH, KELADI, JUMPA LAGI.