You are on page 1of 265

Roger Collins Evropa raného středověku 300-1000

Obsah
Předmluva k prvnímu vydání...............................................................................................................1 Předmluva ke druhému vydání.............................................................................................................3 Úvod.....................................................................................................................................................4 1 Císařové, kteří řešili pro lémy..........................................................................................................! 4 "itva u #adrianopole a vyplen$ní %íma.........................................................................................3! & 'o(d$lené m$sto) křes*anská +írkev, 3,,-4!,................................................................................4& ! .ymi(ení armády.............................................................................................................................&! / 0ová království.............................................................................................................................../, 1 2onstantinopol, Persie a 3ra ové...................................................................................................11 1, 4ahál5iví a 6padkoví králové......................................................................................................1,3 11 4ro(ení "ritánie...........................................................................................................................11& 17 Úsp$+hy 8an9o ard:, &4,-/17...................................................................................................171 13 ;dd$lení .<+hodu a 4ápadu.......................................................................................................143 14 =niši a misionáři.........................................................................................................................1&7 1& .stří+ novému impériu na 4ápad$, /14->,,...............................................................................1!> 1/ #rani5í+í spole5nosti) křes*anské ?pan$lsko, /11-1,3/.............................................................11> 1> 0e@ednotnost král:.......................................................................................................................711 11 Pustošení pohan:.........................................................................................................................73, 7, ;tonská éra..................................................................................................................................74&

Předmluva k prvnímu vydání
AiB při první+h 6vahá+h o o sahu této knihy (a5alo <t @asné, Be @e @í sou(eno, a y se stala pu lika+í, která se nem:Be nikomu lí it, ne o přine@menším to, Be pokud n$která @e@í 5ást pře+e @en přinese pot$šení ur5it<m 5tenář:m, nikomu ( ni+h y pravd$podo n$ nemohla ud$lat radost +elá. . díle takovéto CrelativníDE krátkosti, @eB musí o sáhnout tak dlouh< 5asov< 6sek, se totiB vyskytu@e příliš mnoho prom$nn<+h, pokud @de o témata, nám$ty, události a oso nosti, u ni+hB @e potře a (váBit, (da @e do n$@ (ahrnout 5i nikoli. "ylo 5ím dál (ře@m$@ší, Be ve skute5nosti @e potře a ro(hodnout o tom, +o se má vyne+hat, a pro autora, kter< má díky své pova(e sklon vt$snat do sv<+h pra+í tolik ome(en<+h a 6trBkovit<+h d:ka(:, kolik se do ni+h ve@de, ne-li ví+, to představovalo mimořádn$ nelehk< 6kol. 'o(sáhlé vyne+hávky a ome(ování sloBit<+h ar9ument: s @emn<mi nuan+emi na holá tvr(ení @ist$ vyvola@í nespoko@enost náro5ného 5tenáře Cste@n$ @ako samotného autoraE. Fo, o +o se (de pokoušíme, musí <t v d:sledku toho oso ní přístup, @enB se m:Be +hvílemi @evit @ako nesprávn$ (am$řen< díky svému soustřed$ní na ur5itá témata, kter< vede aB k vylou5ení @in<+h, 5i příleBitostnému upadání do podro né ar9umenta+e, @eB se (dá <t v nepom$ru ke ( ytku knihy. . tomto smyslu se mohu pou(e u+h<lit k slov:m, kter<mi se há@il @eden v<(namn<, tře aBe v<střední iskup ( devátého století, a která v nedávné do $ (opakoval velmi váBen< G5itel) H+ripsi Iuod sensi. F$m, kdo ne@sou o e(námeni s t$mito stoletími, m:Be připadat podivné, Be @e v: e+ nutné se takto omlouvat a Be y tak o5ividn$ v(dálené a (áhadné o do í nem$lo @ít dokonale o sáhnout v kni(e polovi5ního ro(sahu. J při letmém se(námení však odhalíme, @ak hutn< @e sou or d:ka(: v(tahu@í+í+h se k této do $ a @ak po5etné a r:(norodé @sou pro lémy spo@ené s @e@i+h interpreta+í. %ádné po+hopení tohoto o do í od historika naví+ vyBadu@e, a y 5as od 5asu přelétl pohledem od (ápadní+h hrani+ Kránu na Jsland a ( Ltiopie a okra@e Hahary ke stepím Htřední 3sie. . po(d$@ší+h o do í+h se takováto šíře 9eo9raMi+kého a +hronolo9i+kého (á $ru @iB ne@eví @ako tolik ne( ytná -5i tolik Bádaná. .e sna(e představit tento sled v(á@emn$ souvise@í+í+h postup: v<vo@e, y* @en v hru <+h o ryse+h, ylo o5ividn$ nutné posunout 5asové ohrani5ení této knihy (p$t do dřív$@šího o do í, neB @e po5átek šestého století, kam @sme @e (po5átku (am<šleli umístit. .e 5tvrtém století totiB v(nikla tak podstatná 5ást ( toho, +o m$lo po(d$@i utvořit myšlenkov< a institu+ionální ráme+, kter< Mormoval následu@í+í století, Be y ylo přímo (vrá+ené (a5ít po(d$@i neB n$kdy kolem roku 3,, a @e pravda, Be nedostate5né podklady ( po(dní říše římské opravdu 5asto vedou k nesprávn<m a (avád$@í+ím interpreta+ím d$@in raného středov$ku. 'o(hodnutí (a5ít 5tvrt<m stoletím ylo na oplátku podn$tem k alespoN před $Bnému pr:(kumu století třetího. Fakov<to pro+es y+hom nepo+hy n$ mohli donekone5na prodluBovat a sahat stále hlou $@i do minulosti, ni+mén$ (a5ít podo nou studii v polovin$ třetího století, kdy do+há(elo k transMorma+i tak velkého mnoBství (ásadní+h myšlenek a institu+í starov$ku, @e do ur5ité míry správné. PřestoBe @e toto o do í málo prostudováno a +ha $ (dokumentováno, představu@e první Mormativní stadium on$+h velk<+h (m$n, @eB m$ly teprve při@ít, a práv$ (de (a5íná naše ádání. 2de skon5it, to ylo do @isté míry předem dáno uspořádáním edi+e, ve které má tento sva(ek vy@ít, avšak ro(pad Mran+ké nástupni+ké říše kon+em devátého a po5átkem desátého století op$t představu@e +osi @ako přiro(en< (lom, přine@menším v n$kter<+h ryse+h d$@in středov$ké Lvropy. 'o(šířil @sem tento přehled o n$+o ví+e, neB y se mi moBná (amlouvalo, a sym oli+k< rok 1,,, tvoří esteti+ky pří@emn<, i kdyB intelektuáln$ ne (+ela uspoko@iv< kone+. Fato kniha tedy mohla do @isté míry dostat n$@ak< podo n< podtitul, @ako O;d 2onstantina .elikého ke 2arlovi Pros*á5koviPD Po@ednání desátého století, @eB (de na í(íme, @e ve skute5nosti mén$ 6plné neB v případ$ n$kter<+h 1

dřív$@ší+h o do í, převáBn$ ( toho d:vodu, Be mnohá (ásadní témata, která po+há(e@í ( této dosud relativn$ málo pro(koumané do y, @e ne@lepší (vaBovat v širší+h souvisloste+h @e@i+h v<vo@e v @edená+tém a dvaná+tém století. Qalší témata, @eB y si moBná (aslouBila, a y+hom @e (ahrnuli do této knihy, yla vyne+hána (5ásti kv:li oso nímu stylu a sklon:m autora a 5áste5n$ pod vlivem skute5nosti, Be si nedostatek @in<+h všeo e+n<+h přehled: tohoto o do í vyBádal, a y+hom @i d:kladn$ vyprav$5sky nastínili a spolu s tím poskytli téB anal<(u hlavní+h (dro@: d:ka(: a komentáře k nim. . d:sledku toho (de moBná na@dete mén$ 6da@: ( hospodářsk<+h d$@in, neB y se n$kter<m 5tenář:m mohlo (amlouvat. 4e strany autora to @e podmín$no odporem k (evšeo e+Nování (aloBenému na nedostatku d:ka(: a práv$ toto @e @edna ( n$kolika o lastí, v ni+hB @e ran< středov$k +ha $ vy aven, pokud @de o do+hované prameny. Ae pom$rn$ @ednodu+hé vytvářet o e+né modely na (áklad$ ome(en<+h d:ka(:, ty však ma@í (a takov<+hto okolností aB příliš 5asto tenden+i spo5ívat na a priori utvořen<+h předpoklade+h o tom, @ak y m$ly Mun9ovat spole5nosti a @e@i+h ekonomiky. Fakovému determinismu y+hom se m$li u ránit. Ae rovn$B vhodn$@ší ptát se spíše po d:ka(e+h, @e@i+hB konkrétní povaha @e u(p:so u@e k tomu, a y se na n$ dalo odpov$d$t, neB po takov<+h, o kter<+h si historik myslí, Be y @e klást m$l. První o $tí této knihy - paradoRn$ @ešt$ předtím, neB v: e+ ylo (adáno @e@í napsání - se stal sled student: d$@in prvního ro5níku 8iverpoolské univer(ity, @imB yly v lete+h 11/4 aB 11>, vykládány n$které @e@í prvky ve Morm$ přednášek o tomto o do í. Posledními pokusn<mi králíky, kteří trp$li při @e@ím (rodu, @sou <valí studenti 'oyal H+hool v "athu, @imB @e v$nováno @e@í první vydání. Asem @im velmi vd$5n< (a nadšení, které pro@evovali $hem diskusí o pestré škále otá(ek a témat, (vaBovan<+h v následu@í+í+h kapitolá+h. =é mimořádné pod$kování pak patří lanu Soodovi, @enB si pře5etl +elou první ver(i této knihy a @ehoB připomínky a návrhy mi umoBnily vyhnout se mnoh<m +hy ám. 0e@ví+e však dluBím své Ben$ Audith =+Clureové, s níB @sem toho tolik sdílel ve vše+h v<še (mín$n<+h stadií+h v(niku tohoto díla a @e@íB role v n$m @e vskutku všudypřítomná. 'o9er Collins "ath, (áří 111,

7

(ase v<(namn$ ro(šířena. a +o se m:Be naopak pro@evit @ako špatn< (a5átek a (avád$@í+í +esta. a y+hom vid$li. .< $r (ahrnut<+h témat a interpreta+í musí <t ste@n$ @ako v p:vodním vydání nakone+ pře+e @en (áleBitostí oso ní vol y a přesv$d5ení. n$kter<+h případe+h @e moBná @ešt$ příliš r(y na to. @enB (ároveN ovlivnil 6pravy v +elém teRtu. . Při příprav$ druhého vydání @sme +o moBná ne@ví+e přihlíBeli k tomuto ro(kv$tu ádání. ře(en 111> 3 . Be yly ne@en odstran$ny +hy y (@išt$né od @eho prvního vydání. o sáhnout sedmisetletou historii Lvropy. +o představu@e opravdov< pokrok v našem poro(um$ní tomuto sloBitému o do í. . 'o9er Collins Ldin ur9h. Heverní 3Mriky a 5ástí Htředního v<+hodu není snadné a podo a historio9raMie se m:Be ry+hle m$nit. J kdyB se udeme snaBit v(ít v 6vahu velké ohatství sou5asného a dřív$@šího v$d$ní v(tahu@í+ího se k tomuto o do í. ale Be ylo rovn$B moBné provést stylisti+ké vylepšení +elého teRtu 2rom$ toho yla do knihy (a5len$na 6pln$ nová kapitola o ?pan$lsku po do ytí 3ra y a @edna. Fo nám ukáBe @en 5as. "ude pamatováno také na to. do í raného středov$ku se v devadesát<+h lete+h 7. Při revi(i teRtu @sem se však o e+n$ snaBil <t mén$ hodnotí+í a pone+hat 5tenář:m @ešt$ ví+e prostoru pro vlastní (áv$ry. @eB unikla autorovi i prvním 5tenář:m. a y se odra(ily ve (m$ná+h a přír:st+í+h všeo e+né i lio9raMie i po(námek ke kaBdé kapitole. v5etn$ té ne@ro(košn$@ší (e vše+h. ylo moBné i pom$rn$ snadné provést (m$ny a opravy v +elém ro(sahu díla. pokud @de o vlastnosti (de diskutovan<+h případ:.Předmluva ke druhému vydání Qíky (á(ra5nosti moderního (p:so u vydávání knih. pokud @de o uskute5Novan< v<(kum a pu likování knih a 5lánk: k velkému mnoBství témat. století t$ší po(oruhodné prosperit$ a r:stu. (+ela nesprávného 3ns9arova Tivota 'im ertova. (a <va@í+í se do ou panování .. kdy @e teRt uloBen< v pam$ti po5íta5e. která se k nim v(tahu@í. 4namenalo to.ton:.

. @e@íB +harakteristi+k< ná(or na vlastní povahu a smysl se utvářel práv$ v této do $. poskytovaly intelektuální oporu křes*anskému myšlení ne@en po +el< ( ytek středov$ku. 8éta klidu. podle níB se Vsv$*V v<lu5n$ rovná o lasti Htředo(emního moře a VlidstvoV nevelké vrstv$ ekonomi+ky a spole5ensky privile9ovan<+h. Aeron<m. @eB uplynulo od Qomi+ianovy smrti do 2ommodova nástupuV Ctedy v lete+h 1!-1>1 n. ale ( dlouhodo $@šího hlediska i ve v$tšin$ @in<+h 5ástí sv$ta. Htředo(emí a 4ápadní Lvropy od (Mormování říše římské v prvním století př. neB ylo patrné Ui onovi. (vlášt$ to platilo pro onu po(oruhodnou institu+i papeBe. v neposlední řad$ proto. ve kterém o do í sv$tov<+h d$@in se lidstvo na+há(elo ve stavu ne@v$tšího št$stí a laho ytu. pokud @de o v<vo@ @e@í+h +harakteristi+k<+h myšlenek a praktik.Úvod 2dyB Ui on (koumal staletí V6padkuV v d$@iná+h římské říše a @e@ího y(antského nástup+e. a to ne@en v Lvrop$. ale i v do $ reMorma+e a nedávn$@ší+h století+h. @ak<m se vyví@ela a yla vyuBívána spole5nost a ekonomika v o ou 3meriká+h ve velké míře přímo ovlivn$n sou orem myšlenek a prostředni+tvím institu+í. ke kter<m došlo v d$@iná+h "lí(kého v<+hodu. 3u9ustin a @e@i+h e(prostřední následovní+i. 0a (ápad$ říše římská přestala eRistovat @akoBto @ednotná politi+ká entita v pátém století. avšak @e@í intelektuální a materiáln$ kulturní d$di+tví nadále řídilo ro(tříšt$né nástupni+ké státy. 3ntoninovské o do í okomentoval slovy V2dy y 5lov$ka n$kdo poBádal. l. která má ne@v$tší v<(nam pro udou+í v<vo@. 3m roB. . však Ui on nem$l v 6myslu psát práv$ o tomto o do í. @enB trval (hru a od poloviny 5tvrtého do po5átku šestého století. Hpisy takov<+h muB:.i kdyB dnes y+hom ve druhém století našli mnohem ví+e konMlikt: a (m$n. @eB m$la teprve následovat. a y stanovil. "ouřlivá staletí. které @í v následu@í+í+h století+h umoBNovaly hrát v 4ápadní Lvrop$ tak dominantní 6lohu. @ako yl 3thanasios. dovolil si (a5ít tro+hou umírn$ného utopismu. natoB a y přišli s odpov$dí. Fato staletí přinesla téB +harakteristi+k< křes*ansk< d:ra( na neposkvrn$nost a po(oruhodné ideolo9i+ké a institu+ionální struktury monasti+ismu. 3le i pak yl (p:so . 0a samém kon+i tohoto o do í v d:sledku toho v(nikl ne@(ávaBn$@ší a dosud ne(ho@en< ro(por uvnitř křes*anství . Fen ne(:stal ušetřen vlivu politi+k<+h (m$n na (ápad$. Be (ahrnovala ne@v<(namn$@ší v<vo@ové pro+esy. Htaletí (pra+ovávaná v této kni(e představu@í ( o e+ného pohledu epo+hu. @eB v(nikly v o do í po(dní říše římské. %ehoř ( 0yssy. spo@en<+h se v(nikem Mran+ké říše 2arlov+:. @eB nem$la dlouhého trvání a ve své teritoriální eRpan(i sm$rem na sever i v<+hod dále 4 . spole5enské harmonie a hospodářské sta ility totiB nevytváře@í příliš v(rušu@í+í d$@iny . Přes vše+hno své nadšení pro %ím druhého století. 0e@spíš není potře a ni@ak (vláš* (d:ra(Novat přím< v<(nam tohoto Mormativního o do í islámského myšlení a islámsk<+h institu+í pro moderní spole5nost t$+hto o lastí a ne@r:(n$@ší soudo é politi+ké a ekonomi+ké (áleBitosti. lE Qnes y si ne@spíš @en málo lidí poloBilo takovou otá(ku. "asileios. neposlední řad$ se stala sv$dkem (avedení křes*anství @akoBto v$tšinového ná oBenství v římské říši a spolu s tím i ne(rušitelného splynutí Bidovsko-křes*anského a římskoře+kého myšlení. @eB od n$@ ylo do ur5ité míry nevyslovenou kritikou n$kter<+h prvk: @eho vlastní spole5nosti. @ako yl Vpatristi+k< v$kV. n. které odsu(oval. 4aBila rovn$B (po+hy n$ní a 6pravy římsko-křes*anské tradi+e spo@ené s tím. e( (aváhání y @menoval to. H v<@imkou prvního krátkého o do í kolem v(niku tohoto ná oBenství v po5át+í+h eRisten+e římské říše se v +elé následné historii křes*anské +írkve @iB nem$la vyskytnout tak plodná do a. spole5n$ s mnoha institu+ionálními rysy.ro(kol me(i římskokatoli+kou +írkví a ře+k<m pravoslavím. aB do o @evu 0ového sv$ta kon+em patná+tého století našeho letopo5tu. nám předkláda@í (a@ímav$@ší historio9raMi+ké pro lémy. @ak islám (ískával převahu nad +el<m "lí(k<m v<+hodem a @iBním Htředomořím. %ehoř 0a(iánsk<. které v(nikly na @e@í+h troská+h.

0em$li y+hom o5ekávat. =nohem radikáln$@ší kritika sym oli(ovaná . a ro(hodn$ se neopaku@e. @eB potře ovali k Mormování a maniMesta+i sv<+h reBim:.k šíření a9resivní+h válek v tém$ř e(příkladném m$řítku spole5n$ se v(nikem ideolo9ií. 4ároveN se (de (novu pro ou(ela k Bivotu y(antská říše. & . o ra+eli rovn$B oká(alí despotové následného o do í. i kdyB st$Bí ne(au@at< pohled na tento sled událostí.ro(šířila o lasti vlivu intelektuální a 5áste5n$ téB materiální kultury po(dní antiky. kdy se dominantní mo+ností ve střední Lvrop$ stalo 9ermánské království. především v ná oBenství. od 0apoleona aB po #itlera . @eB op$t ro(šiřovala sv:@ vliv na (ápad i na sever.Bivení adatelského (á@mu o o do í po(dního starov$ku a raného středov$ku m:Be ste@n$ @ako historio9raMie kterékoli epo+hy (aván$t pouh<m staromilstvím.elkou Mran+ou(skou revolu+í m$la (ároveN vést přímo k podrytí velké 5ásti evropského spole5enského uspořádání a . které představovaly pro li erální individualismus a lo9iku mnohem v$tší hro( u neB poklidné pám í5kářství osmná+tého století. 0i+mén$ @eho přístup k n$mu yl podmín$n Ui onovou touhou podro it kriti+e ur5ité prvky spole5nosti @eho vlastní do y. Fa se pak dostala @ešt$ dále na v<+hod v následu@í+í+h staletí+h. ro(sah a v<(nam tak velkého po5tu událostí té do y a intelektuální síla myšlenek tolika tehde@ší+h ne@v<(namn$@ší+h autor: y však m$ly hovořit v neprosp$+h tohoto ná(oru. Povaha (koumaného tématu. především @e@í (áli u v o5ividn$ nesmysln<+h do yva5n<+h válká+h a neutu+ha@í+í mo+i nero(umu. mimo @iné do o lasti po(d$@šího 'uska. které mu připadaly hane né. o+en$ní do9mat a Mormula+i (ásad. @imiB y se m$lo řídit +hování stát: a @ednotliv+: ve sloBit<+h do á+h. Be nám historie v kaBdém případ$ ušt$dří n$@akou lek+i. 3le vra*me se k perspektiv$ historika) pro Ui ona ylo v do $ relativního poklidu moBná sna(ší (au@mout (evru n<. 2 římské imperiální minulosti a pokus:m o @e@í o novu (a vlády 2arla .moBná paradoRn$ . avšak studium t$+hto (dánliv$ v(dálen<+h století přispívá ste@n$ @ako kterékoli @iné k (amyšlení nad u(návan<mi hodnotov<mi systémy.elikého se kv:li @e@í metaMori+e a myšlenkovému rám+i. 5ímB vytvářela dlouhodo ou d$li+í 5áru v evropsk<+h kulturní+h tradi+í+h. které v(niklo (a vlády otonsk<+h král: a +ísař:.

aniB y @e@i+h nedostatek s+hopností vystavil +ísařsk< 6řad příliš velkému vyp$tí. kter< pomo+í 6stavní Mik+e nenápadn$ (aloBil první ( @eho panovník:. maskovala oso ní nes+hopnost mnoha ( ni+h.e třetím století římská říše kone5n$ dosáhla (letilosti. Gvnitř říše se o @evovaly nemén$ hro(ivé pro lémy. r. @eB kdysi patřily perské říši 3+ha@menov+:. . ale 5inila si nárok i na op$tovné na ytí vše+h (emí. před@ímána @iB (a vlády mnoha @eho před+h:d+:.1 Císařové. Aak potíBe nar:staly. která (tratil @e@í parthsk< před+h:d+e ve prosp$+h %íma v dřív$@ší+h lete+h století.elik< Cpři l. Qopad tohoto @evu na armádu. ale (a @e@íhoB d$di+e se prohlašovala ona sama. na @e@íB potře y se od@akBiva orientovalo to. n. yl @en kr:5ek k 6sp$šnému polnímu veliteli. Be yl pou(e tak v<konn< @ako 5lov$k. Gr5itou váhu mohlo mít i dynasti+ké +ít$ní. @e@i+hB histori+ká díla se nám do+hovala. @imB museli 5elit první +ísařové. Hla ost tohoto systému spo5ívala v tom. n. Fen první doká(al propadnout naprosto poBitkářskému Bivotu v %ím$ a ten druh< (ase snášet dlouholetou podří(enost své a i5+e a mat+e. @ako y povstal teprve ( o do í politi+k<+h a hospodářsk<+h pro lém:. vydláBdily +estu tomu. yly (de @iB (řeteln$ přítomny mnohé prvky. . tedy sníBení ry(osti stří ra v o $Bivu. Císařsk< systém. @íB se u sv<+h vo@ák: t$šili Heptimius Heverus C113-711E a @eho syn Cara+alla C711-71/E. Be ylo nutné kone5n$ se @im postavit a vyřešit @e. Fato řešení se moBná nakone+ neuká(ala @ako trvalá. l.E. Podo né po5ínání nepořímšt$ného o yvatelstva nahlodávalo mo+ impéria v ur5it<+h 5áste+h @e@ího 6(emí v Heverní 3Mri+e.14 n. @en (esiloval politi+ké tlaky na @iB e(tak přetíBené +ísaře. 2dyB se však na r<nské hrani+i po n$kolika lete+h míru pro@evila 9ermánská hro( a. ne ylo moBné nadále tolerovat v<střednosti. +eny ry+hle rostly a @ediné opatření při@até 6střední vládou. 0i+mén$ v o do í+h.. které po(d$@i vytvořily @ev.alerius Qio+letianus. kter< nad ním m$l kontrolu. se pro@evily tak inten(ivním (p:so em. 33. Be vo@sko při@alo i @e@i+h (řeteln$ nes+hopné pří u(né Lla9a ala C71>-777E a @eho ratran+e Hevera 3leRandra C777 aB 73&E. +o se v římském sv$t$ vydávalo (a hospodářskou politiku. 3u9ustus C7/ př. 2dyB <val< preMekt pretorián: Wilip roku 744 u(mul vládu dosud nedosp$lému Uordiánovi JJJ. vládl 7>4-3. l. které se vyví@ely @iB +elá desetiletí 5i yly dokon+e od samého po5átku neodmysliteln$ (akotveny v @e@í struktuře. kterou si+e vyvrátil 3leRandr . 0ov$ v(niklá.d +ísaře. @enB <vá 5asto o(na5ován @ako Okri(e třetího stoletíP. se ylo moBné vyrovnat s dynasti+k<m následni+tvím a dokon+e i s ur5itou pr:m$rností. s nimiB po(d$@i předstoupil. 65inn$ soustředil mo+ a 6střední ro(hodova+í pro+es v +elé říši do rukou @ediné oso y. @imiB se vy(na5ovala tak velká 5ást století (a panování Qiokle+iána C.&E. které yly pov$tšinou mimo +hápání té hrstky římsk<+h autor: ( této do y. kdy +ísařové nemuseli doka(ovat svou d:v$ryhodnost @akoBto vo@ev:d+i. Úsp$+hy a popularita. @ešt$ stupNovalo inMla5ní spirálu. 0a duna@ské a r<nské hrani+i v(r:stal tlak (e strany r:(n<+h 9ermánsk<+h národ:.me(enost pro lém:. ni+mén$ pro+es @e@i+h hledání yl alespoN o5istn<. @enB na se e v(al doBivotní drB u široké palety hodností i ná oBensk<+h a vo@ensk<+h 6řad:. . nedostatek s+hopností 5i pouhé mládí +ísař:.E. 235-285 . př. l. kter< se tak stává u+ha(e5em o 6řad imperátora. Pro lémy. 4 dosud pov$tšinou ne@asn<+h pří5in se imperiální ekonomika přehřívala. @eB samy podléhaly silám. kteří d$dili svou mo+ a řemeno 6řad: pou(e díky rodinn<m v(tah:m. avšak staromilsky orientovaná mo+ sásánovské Persie na v<+hod$ (ase neusilovala @en o (novu(ískání 6(emí. Hevera ! . sto@í (a to (a(namenat. @enB musí <t s+hopn< osv$d5it se @ako velitel v poli. PřestoBe římsk< sv$t <vá 5asto (o ra(ován tak. @ak yla n$která řešení. kteří řešili problémy Dynamická doba: říše římská.

AelikoB u5inil ( mladého +ísaře svého (et$. .< $r a také osudy následu@í+í+h panovník: vrha@í sv$tlo na další pro lém. Gká(alo se. která se rovn$B stala sv$dkem oslav tisí+iletého v<ro5í (aloBení m$sta %íma. kter< pronásledoval +ísařsk< systém přine@menším od (avraBd$ní Cali9uly roku 41 n. kdyB (:stal stát na míst$ $hem vleklého o léhání 3Iuileie v severní Jtálii.113-11/ a 71/-71>.(poura / . @eB se starala o +ísařovu oso ní o+hranu. yly si+e @iB dávno minulostí a +ísařové a senátoři se rekrutovali ( vyšší+h tříd mnoha v<(namn<+h provin+ií. @e@íB preMekt se pak stal skrytou silou panu@í+ího reBimu. kdyB hro( a na hrani+í+h na 5as uti+hla. 0i+mén$ kdyB (emřel. @eB sousedí s Fhrákií. Be =aRiminovi +hy $la kultivovanost 5i kulturní (nalosti n$kter<+h @eho před+h:d+: a @eho snahy o (ískání pří@m: potře n<+h na Minan+ování armád moBná prohlou ily antipatii me(i +ísařem a senátem. l. ani o #érXdiánov$ ver(i nel(e ří+t. Fehde@ší ře+k< historik #érXdiános ho vskutku popisu@e @ako příslušníka O@ednoho ( polo ar arsk<+h kmen: ve vnitro(emí FhrákieP. . yl to však v<konn< vo@ensk< velitel. spo5ívala v rukou @ednoho 5i dvou pretoriánsk<+h preMekt: CpraeMe+ti praetorioE a ti . 0e6sp$šná revolta v 3Mri+e roku 73> yla podn$tem k mnohem váBn$@ší v(pouře vyprovokované senátem a +ísaře (avraBdili @eho vlastní muBi. (avraBdila $hem n$kolika m$sí+: pretoriánská 9arda. yl typ 5lov$ka. kter< přivodil =aRimin:v pád. vedl 9ermánsk< tlak na duna@ské hrani+i k do ur5ité míry 6sp$šnému +ísařov$ taBení v této o lasti v ro+e 74!. Be y ne yla (vyklá na převád$ní mo+i prostředni+tvím ro(hodnutí armády. . (e@ména (e ?pan$lska a ( 3Mriky. Be y yla (+ela e( předsudk:. Podle tohoto autora yl =aRiminus naprost<m outsiderem. 0e@de o to. Be to aristokra+ii není pří@emné. 2arp: a další+h na v<+hodní "alkán na přelomu let 74>Y41 však m$l (a následek +haos. Wilip odstranil Uordiána JJJ. C73>-744E. elitní @ednotky. kter< se v$tšinou pohy oval ne e(pe5n$ lí(ko +ísaři. "$hem @eho vlastní p$tileté vlády.pokud yl +ísař sám sla < 5i nes+hopn< .m$li moBnost uplatNovat ro(hodu@í+í vliv na panu@í+í reBim. Henát ho (volil převáBn$ (e sym oli+k<+h d:vod:. ne o* se (vyšovalo ohroBení +elistvosti římsk<+h hrani+ a říše (au@ímala 5ím dál deMen(ivn$@ší posto@. ovšem s velkou pravd$podo ností se @ednalo o prá+i @ediného spisovatele ( kon+e století. Qva +ísařské spoluvladaře. @elikoB yl vnukem onoho postaršího prokon(ula.3leRandra ry+hle odstranili @eho vlastní vo@á+i a v oso $ =aRimina J.andal:. Ae moBné. Co se (m$nilo. ale ne@sou @e@í sou5ástí. které 6da@n$ sepsali r:(ní autoři na po5átku století. práv$ uprostřed taBení proti Hásánov+:m. avšak v případ$ =aRimina J. @eho následník se rad$@i ry+hle +hopil příleBitosti k odstran$ní Uordiána a sám stanul na míst$ +ísaře. @ehoB krátkodo á revolta v 3Mri+e vyvolala odpor senátor:. Podle tradi+ saha@í+í+h aB do do y římské repu liky ylo (astávání hlavní+h velitelsk<+h míst v armád$ v<sadou senátor:. plodem manBelství UXta a 3lanky. podo n< amatérismus yl stále mén$ přípustn<. a y +hlap+i (ahřívali tr:n. Fím se ale (ároveN stal (raniteln<m. Fento popis pak @ešt$ ví+e ro(vedla (vláštní latinská kompila+e po+há(e@í+í (e 5tvrtého století. Qoka(u@e to vláda d$tského +ísaře Uordiána JJJ. (námá @ako H+riptores #istoriae 3u9ustae. PřestoBe mno(í ( ni+h @akoBto @ednotliv+i proká(ali svou v<konnost. J kdyB n$kteří historikové ( nevysv$tliteln<+h d:vod: v$řili rad$@i tomuto pikareskn$@šímu lí5ení =aRiminova p:vodu (e 5tvrtého století. kdy na 6řady a vlivná místa m$la monopol senátorská aristokra+ie po+há(e@í+í v<lu5n$ ( římsk<+h m$st. 0aví+ se kryly s po5átky váBn<+h vo@ensk<+h hro(e (e strany Peršan: a na duna@ské hrani+i. 2ontrola nad tímto vo@ensk<m 6tvarem. a tím pádem i typ 5lov$ka.elk< nápor UXt:. si armáda (volila muBe mnohem niBšího spole5enského p:vodu a ( mnohem (aostale@ší provin+ie. 2 tomu došlo @iB v lete+h !>-!1. nepotře oval přem<šlet o dynasti+k<+h (m$ná+h. povstal první ( řady proMesionální+h vo@ensk<+h +ísař:. po+há(e@í+ím (e (emí (a hrani+emi říše. "yla to mo+ pretoriánské 9ardy. Gdálosti ( let 73> a 744 demonstrovaly křehkost +ísařského 6řadu. kter< stanul v 5ele armád. @akého si udou vo@á+i vy írat (a svého +ísaře. @menované ve skute5nosti proto. Qo y. . s írka +ísařsk<+h Bivotopis:. umíst$né o vykle v %ím$.

Be ho @eho armáda prohlásila +ísařem.E $hem vále5ného taBení na v<+hod$ v ro+e 7!. Htoupa@í+í inMla+e a inten(ivn$@ší vo@enská aktivita (namenaly pro stát to. 'oku 7!. d:sledku toho vo@á+i e(prostředn$ prohlásili +ísařem @ednoho ( vo@ensk<+h velitel: v Ualii. vedlo k tomu. @i prolomili Wrankové a příslušní+i další+h (ápado9ermánsk<+h kmen: a e( odporu si (a velkého pustošení prora(ili +estu přes Ualii do ?pan$lska. 0a "alkán$ nedošlo po katastroM$ ( roku 7&1 k Bádn<m 65inn<m krok:m. Fre onianus Uallus. ale také o masivní produk+i min+í.le9ií v této o lasti yla potla5ena. 2dyB 3emilianus napadl Jtálii. Aeho vláda trvala do té do y. přemohli u . Po o do í relativního klidu se v tomto 5ase (novu přihlásily o slovo téB vo@enské pro lémy na r<nské hrani+i. na 5as oddálená smlouvou. na itevním poli ne o . Hamotné min+e se (hotovovaly ve skute5nosti ( ron(u a před pušt$ním do o $hu se musely ne+hat pokr<t tenkou vrstvi5kou stří ra.erony armádu v$rnou Wilipovi.aleriána C7&3-7!. Pe5liv$ na5asovan< pří+hod 9alsk<+h armád. Be yly ukryty . Po @ist<+h po5áte5ní+h 6sp$ší+h yli Qe+ius a @eho ne@starší syn roku 7&1 (a iti při katastroMální itv$ s UXty. k nimB y+hom mohli přidat také (mínky o moru a hladov$ní. které pak okupovali @ešt$ další+h dva+et let.olusiana. =e(opotámii a nakone+ i v L9ypt$ přešla v d:sledku toho do rukou domorod<+h palm<rsk<+h vlád+:. v n$mB (emřel. ne o* vedlo k revoltám. Pro n$@ m$la mít katastroMa @inou podo u. 4ahá@ila @e etapa politi+ké nesta ility. a @eho syna a spoluvlád+e Wilipa JJ. Podstatné (v<šení daní v po(d$@ší+h lete+h Wilipovy vlády se uká(alo @ako kontraproduktivní. 0apříklad se (dá. @eB nakone+ vedly k pádu @eho před+h:d+e. (e se e doká(al ud$lat +ísaře. která vedla k tomu. Cassia 8atinia Postuma.+oB @e pravd$podo n$@ší . Be v "ritánii > . PřestoBe vše+hny tyto pro lémy. kteří udrBovali tuto tak(vanou O9alskou říšiP při Bivot$ aB do roku 7/3. ekonomi+kého a do ur5ité míry i so+iálního +haosu v Olete+h anar+hieP. Be 3emiliana po ani ne 5tyřm$sí5ním panování (a ili @eho vlastní vo@á+i. tento do@em @e (5ásti klamn<. =$l dva následníky. neB ho roku 7!1 (avraBdilo n$kolik @eho vlastní+h muB:. (:stala (ranitelná. kdy o sah v(á+ného kovu v 6da@n$ stří rn<+h min+í+h (nám<+h @ako antoniniani ne yl vyšší neB p$t pro+ent. Fen se však o+itl tváří v tvář pro lém:m. Qalší krátkodo < prvek představovaly i o rovské v<da@e na oslavy tisí+iletého v<ro5í (aloBení %íma. Be musel (ískávat 5ím dál ví+e pen$(. vynu+en<m sniBováním @e@i+h komer5ní hodnoty. a y mohl vyplá+et své vo@áky. =o+ v H<rii. "e(prostřední vo@enská hro( a vypl<va@í+í ( přítomnosti UXt: v alkánsk<+h provin+ií+h si naví+ Bádala (ákrok. však vedl na oplátku k tomu. . Fen (a il v 2olín$ nad '<nem syna tehde@šího spolu+ísaře Ualliena C7&3-7!>E a u5inil se pánem Ualie.elitel 9alsk<+h sil . ovšem vo@á+i prohlásili +ísařem vít$(ného 9enerála.a uB ví+krát nevy(vednuty -.) římského +ísaře . @eB yla v<sledkem po(dviBení v lete+h 741-7&1. @enB (a to yl (odpov$dn<. uvolnila tr:n pro od o@ného Qe+ia. =nohé o lasti říše tyto potíBe ve skute5nosti (asáhly @en v malé míře. . Uallovi muBi odmítli o@ovat a místo toho (avraBdili @e@ samotného i @eho spoluvlád+e . 0ikdo se tím (ře@m$ nene+hal ošálit a o rovské ro(m$ry n$kter<+h min+ovní+h poklad: ( tohoto o do í sv$d5í ne@en o nesta ilit$. dohromady (dánliv$ vykreslu@í o rá(ek politi+kého. 0ásledu@í+í dv$ desetiletí představu@í @ádro kri(ového o do í. a y yli UXtové a @e@i+h spo@en+i vypu(eni ( o lastí. @eB 6da@n$ dora(ily do Jtálie na pomo+ nyní @iB mrtvému Uallovi. @elikoB však @eho vláda yla plodem poráBky a kompromisu. polapila sásánovská armáda a v(ala ho do (a@etí. 4novu se totiB potvrdila perská hro( a. "ritánie a n$kter<+h 5ástí ?pan$lska. kterou u(avřel roku 744 Wilip J. @ehoB dosáhl roku 7&3 @eden ( @eho 9enerál: @ménem 3emilianus. kter< po Qe+iov$ smrti odvedl po(:statky římské armády ( "alkánu.v rukou @e@i+h vlastní+h vo@ák:. 2dyB @e dovedl do Jtálie. 4daleka ne deMinitivní vít$(ství nad UXty.alerián yl u(nán @ako +ísař a se sv<m synem a spoluvlád+em Uallienem se mohl t$šit sedmiletému odde+hu od podo n<+h hro(e . Hmrt Wilipa J. téBe do $ devalva+e m$ny kone5n$ dosáhla odu. @ak yla na(vána. . @enB se nakone+ uká(al @ako osudn< pro nov< +ísařsk< reBim. 9enerál.

yla otá(ka vnitřní politi+ké sta ility a (ranitelnosti drBitel: +ísařského 6řadu.&E.panoval od kon+e taBení Heptimia Hevera proti 2aledon+:m v lete+h 71. vytvoření místního imperiálního reBimu (a@iš*ovalo @ak lepší o+hranu.. 3ureliánovi se podařilo (v<šit o sah stří ra v min+í+h a (ároveN přestal s předstíráním. kdy vládla +elá řada vo@ák: vynika@í+í+h s+hopností. se $hem krátké vlády ukon5ené nemo+í vypořádal s hro( ou UXt: na "alkán$ a vyhnal @e ( 6(emí říše. v tomto ohledu pak mohla t$Bit práv$ ( takov<+h reak+í na kri(ovou situa+i. do ni+hB se pustili. yl @edním ( pouh<+h dvou +ísař: v pr: $hu +elého století. kteří (or9ani(ovali Uallienovu vraBdu. i kdy y @en ve vlastním (á@mu. ylo naví+ ( provin+iálního a lokálního hlediska (drav<m pro@evem. však ohuBel vedla k tomu.eli+e v<ra(ná @e samo(ře@m$ ry+hlost (otavování ( o do í vo@ensk<+h pohrom a poráBek. PřestoBe to i nadále (:stává sporn<m. v severní Jtálii. @enB podlehl +horo $. @aké m:Beme po(orovat ve století třetím. 3urelián C7/. @eB vyka(u@í @en málo pří(nak: m$stského 6padku. tomto sm$ru se (na5n$ podo ali =aRiminovi J. v níB tito imperátoři neprovedli radikální (m$ny ve v(tahu k @iB eRistu@í+ím pro lém:m. Claudius JJ. Be @í(dní armáda. Be @eden ( @eho syn: (áhy (emřel a toho druhého (avraBdil Postumus. kterou (avedl v !. Qalší hospodářské (otavování pro íhalo postupn$ a @e potře a při(nat. Fa+itus C7/&-7/!E. vydrBel v 6řad$ 1 . při5emB umoBnil @e@ímu poslednímu panovníkovi. [uintillus. Pro us C7/!-7>7E a Carus C7>7-7>3E představu@í nepřerušenou linii takov<+hto provin5ní+h vo@ák: ( povolání. . Claudius JJ.aleriána ne yli senátory a nepatřili ke kultivovanému sv$tu vyšší+h tříd ve m$st$ %ím$. yla před+h:dkyní mo ilní+h polní+h armád. 2dyB se v pátém století ro(padla (ápadní polovina říše.. Be ma@í vyšší hodnotu.E. . @eB se m$ly stát typi+kou Mormou +ísařské o rany od po5átku 5tvrtého století. 0a ro(díl od Wilipa J. . @menovan< +ísařem roku 7/. Císař Uallien nav(dory tomu.(nik OodtrBen<+hP reBim:. +oB yla ne@delší do a od panování Hevera 3leRandra C777-73>E po Qiokle+iána C7>4-3.. kter< @e patrn< v mnoha @in<+h o laste+h říše. vy raného @in<mi @ednotkami armády. Fo moBná přisp$lo ke spiknutí skupiny @eho přední+h 9enerál:. @eB eRistovaly sou $Bn$ s nimi. Foto o do í se @eví @ako epo+ha (na5né prosperity m$st římské 3Mriky. Hkute5nost. C741-7/7E a následné o do í vnitřního (matku v Persii. tvrdí se. tak v<hradní kontrolu nad prostředky pro potře y daného kra@e. Fenden+e armády dávat přednost d$di5nému nástupni+tví. a y mohl 5elit v<(v$ kandidáta. @akou @sou pro moderní historiky. se pro@evila @ak v @eho případ$. doká(al vytrvat na tr:n$ +el<+h patná+t let. Claudius JJ. kteří (emřeli ( přiro(en<+h pří5in. Be neeRistovala Bádná @edno(na5ná odpov$Z na otá(ku +ísařského nástupni+tví. 6da@n$ po (ásahu lesku. 0a druhé stran$ však slavili velké 6sp$+hy ve v$tšin$ 6kol:. a y se u+h<lil na své statky v Jtálii. Při o ou příleBitoste+h armádní @ednotky prohlásily +ísařem ratra (esnulého. 0ásledovalo o do í. neB sám (emřel. neB @akou ve skute5nosti m$ly. 3ni @eden ( ni+h si však nedoká(al (ískat dostate5nou podporu. lete+h třetího století v severní Jtálii. C7!>-7/.-7/&E. .i+torina a Fetrika. Podo n$ se Mran+ké a také n$které er erské ná@e(dy v p:li století dotkly pou(e n$kolika o lastí ?pan$lska. Aedinou o lastí.. L9ypt ste@n$ @ako v$tšina =alé 3sie netrp$l Bádn<m vn$@ším ohroBením. Be @eho skute5né pří5iny yly pro tehde@ší vlád+e říše ste@nou (áhadou.-711 do Carausiovy v(poury v ro+e 7>! naprost< klid. Qe+ia. . avšak relativn$ ní(kého spole5enského p:vodu. ale (atím+o on udil v první polovin$ století po(ornost @ako neo vykl< typ +ísaře. ne o* (rušil ( <va@í+í ron(ové min+e r:(n<+h hodnot. 0apomohlo tomu nedávné 6mrtí vyso+e 6sp$šného sásánovského šáha ?áp6ra J. tak při 6mrtí Fa+ita v ro+e 7/!. případ$. Ualia a . na5eB o novil vládu %íma na v<+hod$. Be vládl v pr: $hu samého vyvr+holení kri(ového o do í. která dosp$la aB do perského hlavního m$sta 2tésiMXntu. 3urelián ukon5il roku 7/3 eRisten+i ne(ávislého 9alského impéria. například pokud se @ednalo o 9alské +ísaře Postuma. 4a Carovy vlády C7>7-7>3E @iB %ímané mohli pře@ít do 6toku a tento +ísař (ahá@il inva(i. Be vláda le9itimního +ísaře ne yla ( @ak<+hkoli pří5in s+hopná ránit ur5itou provin+ii 5i +elou @e@i+h skupinu.

vy ran< armádou v L9ypt$. J kdyB v (á(name+h sto@í. (a il ho a ne+hal se vo@áky sám prohlásit +ísařem. natoB a y se na ni pokusil na@ít odpov$Z. protoBe @e převelel na kopání odvodNova+í+h kanál:. "$hem následné o 5anské války proti Carinovi Qiokle+ián (po5átku utrp$l poráBku. 2dyB vo@sko v (im$ roku 7>4 ustupovalo přes =alou 3sii. Be revolty ( roku 7>7. Be v( ouřene+ na@de širší podporu i u další+h vo@ensk<+h velení. 5ímB se stal rovno+enn<m samotnému Qiokle+iánovi. =ladší syn. pak mu ne( <valo. ho doprová(el. ylo @en tak silné. ale stanul proti n$mu Pro us. Be se povstale+k<m @ednotkám nedostává širší (ákladny pro podporu @e@i+h kandidáta. . Po Carov$ smrti v Persii armáda pov<šila 0umeriana do hodnosti au9usta. protoBe ho @eho vlastní muBi ne+ht$li podporovat proti Carovi. a y se tento muB doká(al oso n$ vypořádat s @ak<mikoli potíBemi velkého ro(sahu. +aesar 0umerianus. (ápadního +ísaře však (avraBdilo n$kolik @eho vlastní+h d:sto@ník:. m$ly tenden+i ho (avraBdit a o novit svou p:vodní loa@alitu. kter< mu sv$řil dohled nad (ápadem a sám se (atím vrátil na v<+hod. Be vo@á+i tak u5inili. pretoriánsk< preMekt a velitel armády na "alkán$. Tádn< ( @eho e(prostřední+h před+h:d+: s v<@imkou Cara ani neu(nal eRisten+i této (áleBitosti. 285-305 Qiokle+ián si pronikav<m a po(oruhodn<m (p:so em uv$domoval. @enB se pokusil předem vypořádat s pro lémem vlastního nástupni+tví a (ároveN vyřešit o tíBe spo@ené s potře ou +ísařské přítomnosti na ví+ neB @ednom míst$ na@ednou. se (65astnil i @eho nástup+e Carus. Qiokle+ián yl e( dalšího odporu při@at @ako @edin< panovník. 2dyB se v ro+e 7>3 vydal na své perské taBení. Úsp$+h takového muBe 5i dokon+e pouhá vyhlídka na hotové pení(e. neB postoupit dohled nad v<(namn<mi armádními vo@i n$kterému podří(enému 9enerálovi.pouh<+h sedmná+t dní. nov< +ísař yl ta@n$ (avraBd$n. . @eB se tradi5n$ vyplá+ely při příleBitosti (m$ny drBitele +ísařského 6řadu. AestliBe se ni+ takového ner<sovalo a vypadalo to. ( toho o vinil pretoriánského preMekta. ne@prve do niBší hodnosti +aesara. Be vy ral @ednoho (e sv<+h 9enerál: a pov<šil ho do hodnosti svého +ísařského kole9y se (vláštní (odpov$dností (a konkrétní 5ást říše. do vyšší hodnosti au9usta a sv$řil mu dohled nad (ápadem. Pro us C7/!-7>7E musel 5elit dv$ma) @edné v Ualii a druhé v H<rii v ro+e 7>1. Gd$lal to. přine@menším v do á+h vo@ensk<+h kri(í. =usel oso n$ velet sv<m @ednotkám. kdyB ylo pravd$podo né. @ak yly s+hopné a o lí ené +ísařovy d$ti. Ae také pravd$podo né. neB a y museli 5elit vál+e. Diokleciánova vláda. 'oku 7>& @menoval (a svého spoluvlád+e =aRimiana. Fato do a se ste@n$ @ako (po+hy Novaná nástupni+tví dosud vy(na5ovala o 5asn<mi vo@ensk<mi v(pourami. a y se +ísař vyskytoval na ví+e míste+h na@ednou. 4ákladním pro lémem i nadále (:stávala potře a. moBná ude pravd$podo n$@ší. ste@n$ @ako nutnost. pov<šil staršího ( ni+h. uká(ala se však @ako okamBitá a (ároveN 65inná. kdy yl Pro us (a it vlastními muBi po líB Hirmia. 'oku 7/! armáda dosadila v =alé 3sii na místo +ísaře Fa+itova ratra Wloriána. mohly vést k tomu. Fo 1. Císař. Qiokle+iánova reak+e na tento pro lém yla odváBn$@ší a poten+iáln$ riskantn$@ší. kter< se @ako první snaBil skon+ovat s touto nesta ilitou. Fakto se po+hopiteln$ postupovalo ne@spíš pou(e tehdy. Be Pro ova vraBda představu@e +osi @ako reprí(u událostí ( roku 7/! a Be yl (a it. Qiokle+ián. Carina. ale pokud yla ohroBena ví+ neB @edna hrani+e ne o pokud ylo nutné 5elit sm$si+i vnitřní+h i vn$@ší+h ne e(pe5í. J při takovémto relativn$ O e(pe5ném me+hanismuP yly podo né revolty a po+hy ná nástupni+tví v o do í let 7!>-7>& 5ast<m @evem. Aeden ( 9enerál:. du nu roku 7>! yl =aRimianus dále pov<šen do vyšší hodnosti au9usta. sám (ískal mo+ t<mB (p:so em. @eB vyBadovaly vo@enské řešení. Wloriánovi vlastní muBi +ísaře po třím$sí5ní vlád$ rad$@i (avraBdili v Farsu. @aké škále pro lém: musí 5elit drBitel +ísařského 6řadu. Qynasti+ké řešení. @aké při@al podle dřív$@ší+h pre+edent: Carus. Carus yl @edin<m ( vo@ensk<+h +ísař: té do y. Při svém nástupu do 6řadu @menoval své dva syny @ako spoluvladaře v niBší hodnosti +aesara. Be @e@ armáda prohlásila +ísařem.

ale přestoBe @eho reBim přetrval +el<+h sedm let. Fento pro+es pokra5oval i (a vlády Qiokle+iánova kone5ného nástup+e 2onstantina J. . Htyly se r:(ní od min+ovny k min+ovn$. století. PřestoBe se s tím v ro+e 7>! pravd$podo n$ nepo5ítalo. Fi dva pak pra+ovali pod do(orem v<še postaveného +ísaře ve své polovin$ říše a m$li konkrétní dohled nad skupinou provin+ií.idíte Qiokle+iána] . @ednotliví panovní+i však (ískáva@í totoBné rysy. alespoN pokud šlo o to řádn$ se vypořádat se všemi pro lémy. v @akém mohl revoltu@í+í 9enerál ur5ité konkrétní provin+ie ohro(it sta ilitu imperiálního reBimu. 3 tak na min+í+h s podo i(nami t$+hto +ísař: l(e po(nat @en podle nápis:. @eB nyní spo5íva@í ve (de+h +hrámu sv. . a ty přešly pod správu nové třídy 6ředník:. C. @e@i+h Munk+e a mo+ yly @inak rovno+enné a (am$nitelné. které suBovaly (ápad kon+em osmdesát<+h let 3. Ualeria a 2onstanse. 3rmáda v "ritánii @e@ prohlásila +ísařem. @ednoho pro (ápadní a druhého pro v<+hodní 5ást říše. kter< vidí o a +ísaře spolu v =ilán$. při5emB kaBd< ( o ou v<še postaven<+h +ísař: má poloBenou ruku kolem ramen svého mladšího kole9y a vši+hni muBi se vy(na5u@í totoBn<m vo@ensk<m 6 orem i My(io9nomií.& se o a v<še postavení +ísařové v(dali 6řadu ve prosp$+h sv<+h +aesar: a yli @menováni noví +ísařové niBší hodnosti. nero(lu5nou @ednotku. @ak dav.d před+ho(ího pokusu o inva(i v ro+e 7>1 ylo upušt$no. ro+e 713 ho (avraBdil @eho ministr Minan+í 3lle+tus. PřestoBe me(i o $ma au9usty a @e@i+h sluBe n$ mladšími partnery eRistoval ro(díl v postavení. Be se tento v( ouřene+k< reBim udrBel tak dlouhou do u. především odstran$ním prvk: individuality při portrétování panovník:. (van<+h vi+arii ne oli (ástup+i preMekt: prétoria. @akém souladu si spolu povída@íDP Fento popis po+há(í @ešt$ ( do y před ro(šířením po5tu 5len: O+ísařského kole9iaP (e dvou na 5tyři. po5ína@e Mran+k<mi a sask<mi námořními ná@e(dy v lamanšském pr:livu aB po váBn< vpád "er er: do římsk<+h provin+ií v Heverní 3Mri+e. 3 y se @ešt$ ví+e upevnila loa@alita této imperiální 5tveři+e. Carausius nero(šířil svou mo+ (a hrani+e ostrova. =enší provin+ie pak yly samy sdruBeny do v$tší+h +elk:. @eB moBná ylo d:sledkem =aRimianovy nes+hopnosti. kdy y si =aRimianus přál stát se @edin<m panovníkem. . 'eor9ani(a+í hrani+ @ednotliv<+h provin+ií se (v<šil po5et a (menšila velikost takov<+hto @ednotek. 'oku 7>! se v( ouřil Carausius. Qiokle+iánovo politi+ké řešení postoupilo roku 713 o krok dál. velitel loZstva v pr:livu 8a =an+he. a y doplnili imperiální kole9ium do po5tu 5tyř lidí. 4ároveN v$tšinou došlo k odd$lení +ivilní a vo@enské mo+i uvnitř provin+ií a vytvoření paralelní+h hierar+hi+k<+h systém: v takto v(nikl<+h 5áste+h. kdyB +ísařskou armádu (ni5ila ouře. Ualsk< ře5ník =amertinus si v pane9yri+e ne oli +hvalo(p$vu na +ísaře =aRimiana při příleBitosti @eho naro(enin v ro+e 711 představu@e. =arka v "enátká+h. 4ám$rem pln$ ro(vinuté tetrar+hie ylo pre(entovat vše+hny 5tyři +ísaře tak. Hkute5nost. vykřiku@e) O. (van<+h die+é(e. 0aopak v(poura vedená Qomitiem Qomitianem v L9ypt$ roku 71! yla potla5ena $hem osmi m$sí+:. kdyB do "ritánie vpadl roku 71! +aesar 2onstan+ius J. 2lasi+ké (podo ení +ísařství této do y m:Beme nalé(t v tro@ro(m$rn<+h port<rov<+h so+há+h vše+h 5tyř +ísař:.idíte =aRimiana] Asou tam o aD Asou spoluD Aak svorn$ sedíD . kaBd< ( +aesar: se oBenil s d+erou sluBe n$ staršího +ísaře své poloviny říše. (dá se však.y <valo mohlo vést k o 5anské vál+e. 2rom$ této (ásadní (m$ny +ísařského 6řadu se Qiokle+ián rovn$B snaBil provést restrukturali(a+i imperiální administrativy. kter< ro(pušt$ním 11 . Fato ideolo9ie yla (o ra(ována v um$ní. kter< yl sám (a it. 'oku 3. o kterého ( vladař: se vlastn$ @edná. @ako y spolupra+ovali v ne@uBší harmonii a svornosti. Asou seskupeni po dvo@i+í+h. umoBnila v první řad$ o tíBnost přepravy armády přes kanál 8a =an+he.alerius Constantius ChlorusE. s v<@imkou drB y "oulo9ne a n$kter<+h další+h míst na severním po řeBí Ualie. 0ov< systém tetrar+hie Ctedy O5tyř panovník:PE neodstranil moBnost vo@enské v(poury. C3. Be Bádné podo né am i+e nem$l a naví+ ho neustále (am$stnávala +elá řada vo@ensk<+h potíBí na (ápad$.!-33/E. 0e@sou to 5tyři samostatní @edin+i\ tvoří t<m. FytéB představy na@deme i v oMi+iální+h literární+h popise+h imperiálního reBimu. tom ro+e totiB Qiokle+ián s =aRimianov<m souhlasem @menoval dva +aesary. ro(hodn$ však ome(il ro(sah.

neB a y yli spo@eni s oso ami +ísař:. 2ořeny této (m$ny však l(e ste@n$ @ako u mnoha @in<+h rys: Qiokle+iánovy vlády vystopovat @iB v dřív$@ší+h lete+h třetího století\ v tomto případ$ (a vlády Ualliena C7&3-7!>E. Fen ur5oval maRimální +enu.přím< v<(nam pro armádu. . . @e opatření k ome(ení inMla+e. @iB l(e ro(hodn$ připsat na vru Qiokle+iánovi. 4ákony.dlišit Qiokle+iánovy reMormy od 2onstantinov<+h @e v případ$ reor9ani(a+e armády ste@n$ t$Bké 5i dokon+e @ešt$ o tíBn$@ší. kolik sto@í dodávky pro @eho armádu. Aeho přístup k danému pro lému yl přím<. @eB (aka(ovaly 5ím dál širší paletu ná(or: a praktik. a (ákony.1. kdyB se 8imitanei nepodařilo (a ránit nepřátelsk<m ná@e(d:m. vydaného roku 3. po(d$@ší+h lete+h své vlády (v<šil po5et preMekt: (e dvou na 5tyři a svá(al @e rad$@i s re9ionálními preMekturami. Posádkové @ednotky yly h:ř vy( ro@ené. ty vše+hny spolu souvise@í. e+n$ y se dalo ří+i.<nos musel <t odvolán. Qiokle+iánovy a 2onstantinovy armádní reMormy (namenaly (m$nu v imperiální strate9ii ve prosp$+h tak (vané Ohlou kové o ranyP. neB @ak tomu <valo v po5át+í+h eRisten+e říše. @eB @i d$lila na dva druhy @ednotek. @eB vyBadovaly. m$ly (a +íl vytvořit sešn$rovan$@ší a ri9idn$@ší spole5nost. s níB se opatrn$ (apo5alo (a 3ureliána. které se (a nimi skr<va@í. a y se mohly 65astnit 5etn<+h o 5ansk<+h válek v rám+i říše ve 5tvrtém století. praRi to (ře@m$ m$lo pou(e ome(en< 65inek. . #rani+e se (a5aly inten(ivn$@i ránit díky ro(míst$ní vo@ensk<+h posádek a v<stav $ po5etn$@ší+h a kompleRn$@ší+h opevn$ní. které podnikl v rám+i říše. @ak veře@nost ve stále v$tší míře ak+eptovala onen velk< po5et naří(ení. (ákony stanovu@í+í pevné +eny. 'eMorma.nikterak překvapiv$ . Ú5inn$@ší yla řada m$nov<+h reMorem ( roku 71!. @ehoB @í(dní armáda v severní Jtálii @e 5asto povaBována (a před+h:dkyni Comitanenses.pretoriánsk<+h kohort v ro+e 317 deMinitivn$ (m$nil pretoriánskou preMekt:m v 6řad. a ro(šířily @i. neB pokud @de o restrukturali(a+i administrativy. Hamo(ře@m$. stří rem a (latém. . Be po 2onstantinov$ smrti v ro+e 33/ yla (avedena (+ela nová or9ani(a+e armády. které (avád$ly přesné hierar+hi+ké systémy v +ivilní i vo@enské správ$. s nimiB přišli na přelomu století Qiokle+ián a 2onstantin. o rana @ednotliv<+h provin+ií (ávisela na s+hopnosti polní+h armád soustředit se a přesouvat. 17 . a na druhé stran$ Comitanenses. @enB yl v podstat$ +ivilní a administrativní. Feorie ekonomiky však yla ve starov$ku ste@n$ nevyvinutá @ako te+hnolo9ie a +ísaře (a@ímalo pou(e to. 8idé (a5ali dávat přednost hromad$ní (áso a o +hodování na O5erném trhuP před prode@em na volném trhu (a vládou stanovené +eny. ( ni+hB v$tšina m$la . nakone+ se však uká(al @ako ne6sp$šn<. @iB ylo moBné Bádat (a dlouh< se(nam ur5it<+h poloBek. ne o* se tak i9noroval (ákladní me+hanismus na ídky a poptávky. mohlo do@ít k tomu. kdy yla tato sou5ást armády povaBována (a podřadnou a @e@í @ednotky se skládaly v<lu5n$ ( druhořad<+h pomo+n<+h vo@ensk<+h s or:. která yla v té do $ (avád$na 5i systemati(ována. . Frestem (a 65tování vyšší+h +en yla poprava. a y mohly 5elit hro( $. a y synové pokra5ovali v proMesí+h sv<+h ot+:. které m$ly představovat první o rannou linii proti vpád:m. 0avá(aly na revalva+i. @akmile však nepřátelé pronikli (a tuto vn$@ší slupku. ro(míst$né daleko od hrani+ a s+hopné ry+hlého přesunu. Be pohrani5ní provin+ie (:staly ne+hrán$né v:5i vytrvalému pronikání a ni5ení. (ákony. . Fento systém m$l své nev<hody a díky přemis*ování polní+h armád. =nohé ( t$+hto prvk: l(e v mén$ ro(vinuté a soudrBné podo $ nalé(t uB v dřív$@ší+h lete+h třetího století a transMorma+e uskute5n$ná na @eho kon+i @e (+ela ur5it$ odra(em toho. které (novu (avedly ron(ové denomina+e a stanovily nové pom$ry hodnot me(i ron(em. skupiny posádek umíst$n<+h na hrani+í+h. pokud @de o spole5enské ideály. Be veškeré snahy o (m$ny. a y mohly 5elit spe+iMi+k<m ohroBením. vy avené i vy+vi5ené a o5ekávala se od ni+h @en ome(ená pohy livost. @ednotky mo ilní+h polní+h armád. =$l podo u v<nosu o +ená+h. @eB 8imitanei ne yly s to odvrátit. 0a @edné stran$ tu yly 8imitanei.proti tomu v polní+h armádá+h m$lo mnohem v$tší podíl @e(de+tvo. 0ešlo tu @en o otá(ku v:le @ednoho konkrétního panovníka 5i dokon+e +elého kole9ia +ísař:.

alerián:v syn Uallien. ukon5ila ho Qe+iova smrt v ro+e 7&1. . Fakováto o $* yla v mnoha ohlede+h ná oBenskou Mormou politi+kého 5inu\ nevyslovené u(nání @iného oBstva neB @ediného opravdového oha však pro křes*any 5inilo ( 13 . 4a prvé @e potře a (d:ra(nit. neB @ak tomu ylo v před+ho(í+h dvou ste+h lete+h. +o (apří5inilo kroky. Qruh< konMiskoval ma@etek dosud praktiku@í+í+h křes*an:. "ylo d:kladn$@ší. která mu před+há(ela. @e pro nás @ednodušší +hápat n$+o ( motiv: +ísařské vlády. pro křes*any v: e+ ne yli oBsk<mi ytostmi. a (ároveN ro(vinulo tenden+e. Houdo <. Be kdyB se komentu@e lo9i5nost postavení křes*an:. Be na šíření r:(n<+h Morem ná oBenské víry a ná oBensk<+h praktik ne ylo ( pohledu %íman: v (ásad$ tém$ř ni+ špatného. =oBná. @enB vydal roku 7&. Hte@n$ tak to ylo s provád$ním ne( ytn$ odsu(ovaného rituálu. @eB při@al uprostřed své vlády +ísař . představovaly ve třetím století pravd$podo n$ menší d:vody k (nepoko@ení. u+tívaní @e@i+h římsk<mi spoluo 5any. stáří /7 let\ @i(va na pravém o o5íP.elké pronásledování. y* pasivné. sv$de+ky doloBené potvr(ení o 65asti při o $tování. Be mno(í křes*ané toto naří(ení o +há(eli díky 6platk:m 5i svému vlivu. LRistovalo (de mnoBství O(áhadn<+h kult:P. sva(u@í+í nové ná oBenství s Tidy. ( avoval @edin+e @e@i+h stáva@í+ího právního postavení a hro(il smrtí t$m. @eB (aslal (mo+n$n+:m pro o $ti Ove vesni+i 3leRandr:v ostrovP v L9ypt$ @ist< 3urelius Qio9enés. tudíB pro křes*ana (namenalo vyloBené odpadli+tví. =nohem váBn$@ší starosti však vyvolávalo odmítání křes*an: 65astnit se veře@ného o $tování 9éniovi +ísaře a hlavním imperiálním oBstv:m. pokud provád$ní podo n<+h o $tí představovalo hlavní (p:so vy@ádření veře@né loa@ality +ísaři. v<nos vyBadu@í+í od správ+: @ednotliv<+h provin+ií. @eB si (ískávaly pří(eN vysok<+h kruh: a o 5as i samotného +ísaře. kdo setrváva@í ve své víře.. Qomníváme se však. l. @eB se pro@evovaly v římské spole5nosti uB +elé století ne o i déle. (řeknutí se víry. tomto smyslu m:Be st$Bí n$koho překvapit vyvr+holení příleBitostné per(eku+e křes*an: v pr: $hu třetího století v tak (vané . 4a5al $hem krátké vlády Fra@ána Qe+ia C741-7&1E. Be (akladatele křes*anství připravil imperiální soudní systém o Bivot. a y toto prohlášení podepsal alespoN @eden sv$dek. Be se nikdo ( přívrBen+: této víry nemohl 65astnit @ak<+hkoli @in<+h ohosluBe . Fo ylo ne lahé. a silná po5áte5ní po@ítka. Pone+háme-li stranou dosti ne@asné pronásledování (a +ísaře 0erona. které ovláda@í mysli sv<+h stoupen+: a rání @im po(nat pravdu křes*anského (@evení. a přitom nekřes*ansk< pohled na tehde@ší d$ní nám na í(e@í pou(e o@edin$lé náhodn$ do+hované dokumenty. 4e strany státu pak ne yly proti křes*an:m podniknuty Bádné další kroky aB do Qiokle+iánov<+h do . kter< si+e mohl v( u(ovat pode(ření.3 Qiokle+ián. ne yla ni@ak překvapivá.d pohanského římského sv$ta se (krátka o5ekávalo nepřátelství a skute5nost. @ako @e např. Fyto (ákony (rušil roku 7!1 . @eB (ahá@il roku 3.alerián. @enB (ároveN vrátil křes*ansk<m @ednotliv+:m i +el<m komunitám @e@i+h ma@etek. váBn< státem (ahá@en< (ásah proti rostou+ím křes*ansk<m komunitám uvnitř říše yl v podstat$ @evem třetího století. kteří dvakrát povstali proti říši. m$stsk<+h 6ředník: a místní+h (mo+n$n+: pro o $ti. Be o 5as vy u+hlo ve Morm$ oMi+iáln$ podporovaného násilí. ale odporn<mi Zá elsk<mi silami. 4e strany křes*an: nedošlo k Bádn<m snahám vysv$tlit 5i po+hopit. a @en +o +el< pro+es (a5al. "ylo nutné. 0á oBenská eRklu(ivita křes*anského poselství (namenala. Osyn Hata a. a y (ískávali od o 5an: ur5itá potvr(ení o tom. lo9i5t$@ší i systemati5t$@ší neB vše+hna. Be se v předepsan<+h dne+h (65astnili povinného veře@ného o $tování oh:m a 9éniovi Cne oli v:d5ímu du+huE +ísaře. kter< vydal dva (ákony proti křes*an:m.. "ohové. ale nespo5ívalo v n$m Bádné ta@emství. které se proti nim podnikaly. První @im (aka(oval shromaBZovat se na vlastní+h ohosluBe n<+h míste+h 5i pouBívat vlastní hř itovy a vyBadoval od ni+h 65ast při veře@ném o $tování. Hkute5nost. Gr5it skute5né d:vody státem (ahá@eného pronásledování tudíB není @ednodu+hé. 4dro@e d:ka(: o veškerém tomto pronásledování v$tšinou po+há(e@í ( po(d$@ší do y neB události samotné a @sou napsány ( hlediska křes*an:. které se ome(ovalo na m$sto %ím a ylo spo@ené s potře ou na@ít o $tní eránky (a velk< poBár m$sta v ro+e !4 n. Frvale@ší a systemati5t$@ší rá( m$la opatření. 465astnit se pohanského o $tování.

C3. 0a v<+hod$ však +aesar a po(d$@ší 3u9ustus =aRiminus JJ C3. ( n$@B Luse ios +itu@e. d:sledku toho se křes*ané po+hopiteln$ mohli @evit @ako politi+ky podvratné Bivly. kdyB k nim přitom po+i*oval tak hlu okou oso ní antipatii. Qíky řad$ kri(í. Be to yl práv$ Ualerius. 4dá se velmi pravd$podo né. @enB popudil o yvatelstvo 3leRandrie proti spole5enství křes*an:. Be mnoho křes*an: @e téB me(i 5leny +ísařské domá+nosti.!-317E odstartoval pro+es navra+ení @e@i+h ma@etku. od 3u9usta po Hevera 3leRandra. Hto@í však (a to (a(namenat. iskupa ( 2aisareie C(emřel kolem 331Y4. a =aRentius C3. Qruh< .& aB 313E. Be se křes*ané na+há(e@í i v řadá+h senátu a druhého ne@mo+n$@šího stavu v říši.&-3. (aslaného iskupem Qion<siem ( 3leRandrie @eho kole9ovi Wa iovi ( 3ntio+hie. e( ohledu na motivy a role. tom se (miNu@í křes*anská lí5ení. viNoval ( n$@ O e(e@menného proroka a ro( o@níkaP. Be per(eku+e l(e vnímat i tak. Be . a to @ak v této do $. Be s vydáváním (ákon: proti křes*an:m po5kal aB do tak po(dního stadia své vlády. @eB sehráli @ednotliví aktéři. 0ár:st křes*anství. (e@ména v d:sledku toho. @eB v polovin$ třetího století postihly materiální laho říše. ( ni+hB n$kteří yli (lyn5ováni. o (vlášt$ touBil posílit +ísařsk< kult. nám ve v$tšin$ případ: poskytu@í Biv< o rá(ek o konMronta+í+h se státními 6řady. "iskup Qion<sios to v dalším (e sv<+h dopis: kladl (a vinu @ednomu ( +ísařov<+h 6ředni+k<+h rád+: . muselo <t v do á+h hospodářského strádání a politi+k<+h kri(í pří5inou rostou+ího nap$tí ve velk<+h m$ste+h v<+hodní poloviny říše.E. 4dá se. t(v. . a v(hledem k (áplav$ v(pour v ro+e 741. poté +o roku 7&! při@el na v<+hod a usadil se v 3ntio+hii. Jnten(ita protikřes*ansk<+h nálad a míra aktivního pronásledování křes*an: v lete+h 3. . a y se upustilo od trest: proti praktiku@í+ím křes*an:m. Be otá(ka a sen+e křes*an: na podo n<+h rituále+h vyvr+holila práv$ v této do $. sotva přeBilo @eho vládu. kter< ini+ioval sled imperiální+h (ákon:. Fím pádem l(e při@mout tvr(ení. kdo se odmítli v(dát své víry. @eB (avedl . Hkute5nost. (e@ména Církevní d$@iny od Luse ia.65asti na ni+h akt du+hovní se evraBdy. @eB stát při@al v tomto o do í uprostřed třetího století. Be to překvapovalo i @e samotné. @ehoB vliv v poslední+h lete+h Qiokle+iánovy vlády v(r:stal a kter< m$l (a dva roky (au@mout @eho místo. Be sám svrhl Wilipa. @e d:leBité. @e tudíB pramálo překvapivá. která yla ve skute5nosti op$tovn<m vyhlášením t$+h.alerián:v v<nos po5ítal s moBností. uplatNování Qiokle+iánov<+h (ákonn<+h opatření. a po(d$@ší lí5ení mu5edni+tví t$+h. Podle dopisu. Be vypl<valy ( konMlikt: a nepřátelství v lokálním m$stském konteRtu. PřestoBe po(ornost se v$tšinou (am$řu@e na oMi+iální opatření proti křes*an:m. Be proti takov<mto o5ividn<m ro(kolník:m udou podniknuta represivní opatření.alerián. především v 3ntio+hii a 3leRandrii. a r:stu po5tu křes*an: tudíB ylo 5ím dál pravd$podo n$@ší. eIuites C@e(d+iE.aleriána.po(d$@i se m$l stát ne6sp$šn<m v<ro +em +ísař: @ménem =a+rianus.!E umoBnil. 4vyšování po5tu křes*ansk<+h komunit. tak po(d$@i (a 5as: Qiokle+iána. . o rátili proti nim. kter< na po5átku své vlády stranil křes*an:m do takové míry. Ae překvapivé. @imB vlastní ná oBenské praktiky ránily v 65asti na veře@n<+h slavnoste+h @e@i+h pohansk<+h soused:. Podo n$ se předpokládalo.3 aB 317 (ávisely převáBn$ na místní+h podmínká+h. @enB však m$l op$t kořeny v inten(ivním nepřátelství me(i @ednotliv<mi komunitami ve m$ste+h na v<+hod$. 0a (ápad$. kdo tento v<nos o pronásledování křes*an: roku 311 odvolal\ @in<mi slovy k tomu došlo rok před 2onstantinovou ná oBenskou konver(í. se skr<val i (a (ahá@ením velké per(eku+e (a vlády Qiokle+iána. (e@ména me(i ne@vlivn$@šími spole5ensk<mi vrstvami. 2rom$ toho vydal sérii min+í v upomínku na dřív$@ší +ísaře. yl pro +ísařské reBimy kon(ervativního raBení v$tšinou (nepoko@iv<. 14 . Be 2onstan+ius J. Be ini+iativa ve skute5nosti spo5ívala v rukou +aesara Ualeria. aktivní pronásledování v @eho m$st$ vypuklo rok před vydáním Qe+iova v<nosu. kteří yli deiMikováni 5i prohlášeni (a ohy. Be podo n< oso ní vliv. LRistu@e domn$nka. Posto@e a politika +ísař: však představu@í @en @ednu ver(i pří $hu. sepsaná po5átkem 5tvrtého století. @eB vyBadovaly 65ast křes*an: při veře@ném o $tování. kde křes*anské komunity s v<@imkou 3Mriky ne yly po5etné ani velké. Císař Qe+ius.

. v neposlední řad$ kv:li o e+n$ ro(šířené protikřes*anské a9ita+i v rám+i @eho 6(emí. přistoupil k této otá(+e (+ela opa5n<m (p:so em a stal se prvním křes*ansk<m +ísařem. mnoha ohlede+h to yl lo9i5t$@ší krok. hodn$ na ídnout. kter< yl d$di+em tolika @eho politi+k<+h postup: a @ehoB prá+e ro(šířila a (avršila tak velkou 5ást toho. Aeho kone5n< nástup+e 2onstantin. @ak< yl vytvořen ve třetím století. #ierar+hi+ké uspořádání +írkve a @e@í or9ani(a+e (asahu@í+í +elé Htředo(emí totiB mohly sv$tsk<m panovník:m říše v re9ulovan$@ším a autoritářšté@ším stát$. Be y Qiokle+ián m$l <t (odpov$dn< přine@menším (a (ahá@ení posledního +ísařsky podporovaného pokusu o vykořen$ní křes*anství. uplatNoval tyto (ákony e(e ( ytku. @enB roku 311 s pronásledováním skon+oval. +o vykonal sám Qiokle+ián. Fo mu pravd$podo n$ (a ránilo následovat příkladu Ualeria. 1& .kter< kontroloval L9ypt a H<rii. =oBná to @e paradoRní.

ale k tomu. Be nastoupil po Qiokle+iánovi do Munk+e au9usta na v<+hod$. a (e suBovaného Hevera u5inil au9usta pro (ápadní polovinu říše. @ímB se m$l s ne@v$tší pravd$podo ností stát @eden @eho star< druh ve ( rani @ménem 8i+inius. Ualerius yl nu+en sp$šn$ a potupn$ ustoupit ( Jtálie (pátky do svého +ísařského sídla v Holuni.. +oB @e nepo+hy nou (námkou (ám$rné snahy (a ránit tomu. kdy me(i se ou (a5nou vši+hni soupeří+í panovní+i o@ovat o v$tší podíl na 6(emí i mo+i. 8i+inius yl prohlášen au9ustem po nik<m neoplakávaném Heverovi. Hnaha usmířit si @e nesmysln<m titulem Milius au9usti ne oli Osyn sluBe n$ staršího +ísařeP se uká(ala @ako e(v<sledná a roku 3. @e@íB dominantní postavou se m$l stát Ualerius. +o k ní patří. @eB se konala roku 3. na (ápad$. na které y přišel sám. Ualerius se pokusil podepřít ro(pada@í+í se tetrar+hii tím. ( ni+hB 5tyři se v(á@emn$ u(návali a @eden (:stával teoreti+ky stále samo(van+em.$tšina ( toho yla pošetilost. Be Hever:v titul @e pou(e prá(dn<m po@mem. odpovídalo sou5asné pov<šení 2onstan+ia J. Císařská OkonMeren+eP. m$sto do <t nedoká(al a @eho armáda se ro(padla pod dvo@ím tlakem vo@enského ne6sp$+hu a skute5nosti. .! v ^orku. naví+ ne yli o+hotní strp$t. kter< ho dal r(y připravit o Bivot. . PřestoBe se mu podařilo u(avřít =aRentia v %ím$ e( moBnosti 6niku.yšlo na@evo. Heverus yl @edním ( @eho podří(en<+h d:sto@ník: a =aRiminus (ase synov+em nového v<še postaveného +ísaře. =aRentius a @eho ote+ m$li <t pone+háni v prekérní situa+i. FéhoB roku armáda v %ím$ s ti+h<m souhlasem +ísaře =aRimiana. @sou v nesporn$ nepřátelsk<+h křes*ansk<+h (dro@í+h.&. ani proká(at. Be y si Ualerius mohl @menovat nového sluBe n$ staršího kole9u. . Hmrt 2onstan+ia J. (avršil @eho vpád do Jtálie v ro+e 31. a* uB @i po@ímáme @ako (ákladní rys tetrar+hie ne o d:sledek nedávné nemo+i v<še postaveného +ísaře. totiB nevedla k tomu.1 @im musela <t o $ma při(nána hodnost au9ustus se vším. Fo. =aRimianus se musel vrátit (pátky do pen(e a =aRentius yl prohlášen (a samo(van+e. a y v novém imperiálním uspořádání (a5alo hrát n$@akou roli dynasti+ké nástupni+tví. o a pre(entováni @ako Ualeriov< v<tvory. 305-3!2 3 dika+e Qiokle+iána a =aRimiana v ro+e 3.> v Carnuntu na Quna@i (a 65asti Ualeria a pen(ionovan<+h +ísař: Qiokle+iána a =aRimiana C@ehoB syn ho práv$ vypudil ( JtálieE vedla k dalšímu špatn$ naplánovanému pokusu násilím vm$stnat uspořádání impéria (p$t do poBadované podo y. které nám sk<ta@í tak velkou 5ást narativního (o ra(ení politiky té do y. Be se vyrovná Qiokle+iánovi. Pokud tomu tak ylo. =aRimian:v ani 2onstan+i:v syn ne yli pov<šeni. =aRentius yl e( ohledu na konstitu5ní detaily skute5n<m vlád+em Jtálie a 3Mriky a pomo+í ro(sáhlého pro9ramu veře@n<+h pra+í si upevNoval svou po(i+i v %ím$. a y se sám v(dal =aRentiovi. PřestoBe t$sn$ před smrtí odvolal své protikřes*anské 1! .2 onstantinova doba Imperiální rivalov . Qva +aesarové. ale @en @ako +aesara. Fomu. kteří yli v uplynul<+h dvou lete+h +aesary. Fetrar+hie yla @akoBto systém mrtvá\ nahradilo @i souBití p$ti +ísař:. otevřela +estu ke v(niku druhé tetrar+hie. Be u(nal 2onstantina. @elikoB (tratil podporu své armády v Jtálii a po ne(dařeném o léhání %íma se ne+hal přesv$d5it. @enB odešel na odpo5inek. Ualeriova nedostate5ná MleRi ilita se m$la r(y uká(at @ako osudná pro +el< systém. kde následu@í+ího roku (emřel. Heverus na (ápad$ a =aRiminus JJ. Be o léhan< u(urpátor ro(dával 6platky na vše+hny strany. uká(alo se to @ako osudná +hy a. roku 3. @menovaní @ako @e@i+h pomo+ní+i. na v<+hod$. praRi m$lo <t @en otá(kou 5asu. Aeho @menování představu@e @edin< 6stupek rodinn<m v(tah:m ve sloBení nové tetrar+hie. Be Ualerius ne yl s+hopen (avést n$@aké řešení. a y se 8i+inius o+itl na vyšší po(i+i neB oni. Be armáda v "ritánii prohlásila (a nástup+e mrtvého +ísaře @eho syna 2onstantina. 2onstantin ani =aRiminus. kam od@el vést vo@enské taBení proti Pikt:m. @menovala +ísařem @eho syna =aRentia a v( ouřila se proti +aesarovi Heverovi.

Celkem v(ato. podaného v 8a+tantiov$ díle Qe =orti us Perse+utorum C. Fa yla postavena na strop$ hro ky nedaleko místa.$tší mnoBství křes*an: se vyskytovalo spíše ve v<+hodní polovin$ říše neB na (ápad$ a ro(hodn$ ne ylo @asné."ritánii.riens k (podo ení 2rista. @sou d:ka(y. 2onstantin (a+hoval na (adní stran$ min+í. 2 prvnímu kolu o@: totiB došlo v ro+e 317. neB @ak<m <val v ro+e 317. smrti pronásledovatel:E a v ře+k<+h pra+í+h Tivot 2onstantin:v a Církevní d$@iny iskupa Luse ia ( 2aisareie. kdo yli od roku 3. +yni+ké vlastní (á@my. PřestoBe se o @evily pokusy na(na5ovat.(ákony.3 vystaveni státní per(eku+i. @e d:leBité povšimnout si oddanosti u+tívání Hlun+e. století veli+e odlišn<m křes*anem. nápis Holi Jnvi+to Comiti . na které ne+hal 2onstantin po(d$@i v(ty5it svou skv$lou a(iliku (asv$+enou sv. @e v<(namná v tom. Jkono9raMie mo(aiky. Be udou o+hotni spolupra+ovat se sv$tsk<mi (ám$ry státu. podané pod přísahou. které @eho vláda ra(ila @ešt$ n$kolik let po @eho o rá+ení na křes*anskou víru. smrti pronásledovatel: s +hutí a mnoha d:v$rn<mi podro nostmi vylí5il @eho olestnou (áv$re5nou nemo+. Ualii a #ispánii. @ak se vlastn$ dívat na pří+hod takového panovníka. následné itv$ u =ulvi@ského mostu severn$ od m$sta (vít$(il 2onstantin a =aRentius utonul. "ísař a #e$o nov nábo%ens&ví Fato epi(oda yla v<(namná ne@en proto. Be v lete+h. tentokrát ( ni+h vyšel ven. a y o(na5ovala 6da@né pohře išt$ sv. kdyB se pokoušel upr+hnout přes řeku Fi er. kterou pro@evoval 2onstantin:v ote+. ale @ešt$ ví+e ( toho d:vodu. Petra. 2onstantin vpadl do Jtálie. Petrovi. . Be spo@u@e tradi5ní (p:so (o ra(ování oha slun+e ve vo(e taBeném dv$ma koNmi s prvky křes*anské sym oliky. mimořádn$ řídké a proti+h:dné. @eB leBí (a hrani+emi pouhé lo9iky. Be vyvolala (m$nu v prom$nliv<+h hrani+í+h sMér vlivu nav(á@em soupeří+í+h +ísař:. a5koli Luse ios mohl v tomto případ$ přine@menším předkládat své lí5ení 2onstantinova vid$ní v předve5er itvy @ako oso ní vypráv$ní samotného +ísaře. Hpole5níkovi 1/ . aMri+k< křes*ansk< rétor 8a+tantius ve svém díle . 3 naví+.O0epřemoBenému Hlun+i. @ako @e vinná réva. se panovníkovy vlastní představy o tom. @eB yla poško(ena. Petra v %ím$. . @ak<m si um$ní na sklonku třetího století přivlastnilo (o ra(ování slune5ního oBstva HolY. @iB v(ty5ili křes*ané v po(d$@ší+h lete+h druhého století. alespoN ( dlouhodo ého hlediska. +o @e@ vlastn$ motivovalo a +o to (namenalo. a (p:so u. Hnahy po+hopit toto ná oBenské o rá+ení nakone+ naráBe@í na nemoBnost proniknout na 6roveN individuální motiva+e. dramati+ky (m$nily. musíme si uv$domit. století do (na5né míry pro křes*anské 5tenářstvo. a přestoBe =aRentius 6sp$šn$ pře5kal @iB dv$ podo né před+ho(í hro( y e(pe5n$ skryt< (a římsk<mi (dmi. AestliBe @e moBná @akákoli interpreta+e předpoklad: pro @eho konver(i. a y se s ním utkal. nale(ené pod a(ilikou sv. Be 2onstantina vedly k o rá+ení na víru t$+h. Fímto vít$(stvím se Jtálie a 3Mrika připo@ily ke ( <va@í+ím 2onstantinov<m provin+iím . Luse ios psal ve dva+át<+h lete+h 4. dokon+e ani pod vládou křes*anského +ísaře. @eB se k ní v(tahu@í. doka(u@e @e@í umíst$ní v udová+h (ám$rn$ (asypan<+h při vytváření plošiny. ani ne rok po @eho smrti. 0e ylo moBné se domnívat. . kde se na+há(ela malá svatyn$. podo né ná(ory ne@sou přesv$d5ivé. kdyB pra+ovní+i při vykopávká+h ni+ netuší+e prora(ili stře+hu (asypané místnosti. Be @e přímo spo@ena s 2onstantinov<m o rá+ením na křes*anskou víru. 0a událost takového v<(namu. Be konver(e (aru5í 2onstantinovi v ro+e 317 masovou vo@enskou podporu 5i Opátou kolonuP na 6(emí @eho rival:. které potře ovalo pou5ení. 2onstantin yl ve tři+át<+h lete+h 4. @ak l(e do ře vid$t na poško(ené mo(ai+e.tá(kou (:stává. Qostáva@í se k nám především ve Morm$ popisu +ísařova vid$ní a @eho následného o rá+ení v předve5er itvy. která me(itím uplynula. Hkute5nost. Be tato mo(aika po+há(í ( předkonstantinovské do y. (da y Ualeri:v delší Bivot nadlouho po(drBel následn< konMlikt me(i ( <va@í+ími +ísaři.

@ak tomu v říši <valo (vykem od po5átku @e@í eRisten+e. @ak< v politi+kém Bivot$ římské říše dosud (+ela +hy $l.a dalo y se ří+t. Bádné 65elové stav y naplánované v<lu5n$ pro @e@i+h ná oBenské potře y. Ae@i+h nedostatek nadšení pro =aRentia yl moBná menší neB do@em. o n$mB se v Bádném případ$ nel(e domnívat. 2onstantinovo křes*anství se (dálo (vláštní a v<ra(n$ odlišné od (p:so u. . pou(e tehdy.poté. +o do yl v<+hod. @ak podporovat +íle takového hypoteti+kého uskupení řekn$me na 6kor t$+h. @e@B se pokoušeli vštípit svému pu liku 2onstantinovi vele itelé. 2onstantinovská moBnost (ám$ny me(i 2ristem a Hlun+em nem$la mít dlouhého trvání. 4ákladní plán nového typu udovy si @eho autoři vyp:@5ili od @e@ího sv$tského prot$@šku\ yla to pravo6hlá stav a s apsidou na @edné stran$ 5i na o ou. @enB u+tíval Aupitera. (po5átku ne yly ni@ak (vláš* překvapivé. pak vyhlídky na +ísaře. @eB vládly prakti+ky ve vše+h hlavní+h sektore+h spole5nosti (ápadní 5ásti říše. ne o spíše @e@í vedení. a to pro tentokrát (namenalo menšinu @eho poddan<+h. Podo nou a(iliku monumentální+h ro(m$r:. Be i ortodoRn$@ší . pak podo n<m (p:so em (namenalo. @ak<m @eho ote+ a 3urelián u+tívali Hlun+e. 2onstantin se však roku 317 o+itl ve veli+e odlišné situa+i. "r(y (a5alo <t (ře@mé. Q:leBité @e to. 4atím+o v$tšina ostatní+h kult: a vy(nání v o lasti Htředo(emí na kon+i římského o do í vedle se e eRistovala na (áklad$ v(á@emné toleran+e a synkretismu. Be y se mohlo (@evovat v převleku n$@akého @iného o @ektu u+tívání. ale +o se t<5e ná oBenství. a y se do ní vešlo p:l tu+tu soudní+h dvor: ne o i 1> . 0em$li Bádnou typi+kou ar+hitekturu. "ylo y nesprávné domnívat se. m:Be (t$lesNovat téB oso n$@ší v<pov$Z. yla křes*anská komunita v %ím$. např. Be +ísařovi souv$r+i. kde m$lo křes*anství siln$@ší a podstatn$@ší vliv a kde na n$@ 5ekali takoví kultivovaní +írkevní rád+i.dmítání křes*an: pohlíBet na své ná oBenství @ako na @edno ( mnoha @in<+h ne o @ako na víru. 2onstantin to (m$nil. Be tento nov< křes*an i nadále pouBíval slune5ní metaMoriku. křtu. Be římská senátorská aristokra+ie. kdo o (vlášt$ přilnuli ke kultu =arta. Aemné (m$ny v ná oBenské ideolo9ii nového +ísařského reBimu na yly v(hledem k pova(e křes*anského pohledu na nadpřiro(enou pravdu a kone+ lidského Bivota takového v<(namu. Poslední ( ni+h yla vyraBena roku 373. tedy tu polovinu říše. kde yly ur5ité místnosti vyhra(eny pro ohosluB y a provád$ní další+h rituál:. mohla s kteroukoli 5ástí v<+hodu m$řit pou(e 3Mrika. pokud @de o velikost a mo+ křes*ansk<+h komunit 5i @e@i+h v(d$lanost. pohlíBeli na ple e@skou víru svého nového +ísaře s překvapením 5i po+ity nepřátelství. 0a (ápad$ se. Be se ro(hodnutí +ísaře ve v$+i oso ní+h ná oBensk<+h preMeren+í poprvé přímo a v<lu5n$ dotklo konkrétní skupiny o yvatel. křes*ané v so $ ste@n$ @ako Bidé vid$li v<lu5né nositele ná oBenské pravdy a stoupen+e @ediného opravdového oBstva. která m:Be eRistovat spole5n$ s myriádou další+h uZ prostředni+tvím intelektuálského MilosoMování. Qiokle+ián. =e(i prvními. @eB (a normální+h okolností slouBila @ako soudní dv:r a našli yste @i ve v$tšin$ menší+h i v$tší+h m$st říše. PřestoBe skute5nost. s nímB ho po@í oso ní v(tah. 2řes*ané se dříve po @ednom s+há(eli v mnoBství soukrom<+h dom:. ne o primitivn$@šího synkretisti+kého přirovnávání @ednoho oBstva k @inému. Fam se ovšem 2onstantin nevydal. Be ne+hal vystav$t velkou a(iliku sv. @ako yl Luse ios. nem$l @asn$ deMinovan< okruh přívrBen+: ani ne yl nu+en uvaBovat. Petra na míst$ 6da@ného hro u tohoto mu5edníka. udou (ahrnováni o (vláštní pří(ní nového reBimu. #elio9a alus a 3urelián pře+e 5inili totéB a představa +ísařova oBského +omes ne oli pr:vod+e se stala standardní sou5ástí imperiální ideolo9ie tetrar+hie. Be se t$ší mimořádné pří(ni n$@akého neur5itého 5i (+ela konkrétního oBstva. <vá 5asto povaBována (a v<ra( kompromisu me(i +ísařovou nov$ nale(enou vírou a pohansk<mi tradi+emi. především tím. Be 2onstantinovy ná(ory na @eho nové ná oBenství (a5aly <t sloBit$@ší . tito samo(vaní stráB+i kon(ervativní+h tradi+ m$sta a říše. kter< se domnívá.C+ísařeEP. 2onstantin $hem svého po ytu ve m$st$ po vít$(ství nad =aRentiem u =ulvi@ského mostu (ahá@il v<stav u první+h otevřen$ a @edno(na5n$ křes*ansk<+h udov. dost prostornou na to. @imB se @í dostalo. kdyB se spo@ilo s v<lu5ností @eho ná oBensk<+h ratří. kterou stvořilo.

Foto yl moBná první. 4a5alo <t (ře@mé.a také spravedliv$@i . a y v ni+h ylo moBné provád$t 5ím dál oMi+iáln$@ší státní +eremoniály po(dní římské říše. a y vrátili křes*ansk<m komunitám ma@etek. při @e@i+hB v<stav $ se nešetřilo pen$(i. poskytovala (ákladní pravo6hlá hala sm$r a prostor pro mén$ d:leBité 65astníky. LRistu@í však (námky toho. 8i+inius i =aRiminus JJ. k n$muB mohla <t nasm$rována veškerá po(ornost. palá+e 8ateránu. =$stští iskupové yli o dařeni pří@mem a odpovída@í+ím darem ve Morm$ <valé +ísařské re(iden+e. a pro+há(eli s nimi sálem. . 2onstantinovy dary postavily iskupy na roveN s 5eln<mi představiteli sv$tské spole5nosti. Qvořané s ostatními přítomn<mi (aplnili sál a +ísař yl usa(en< na tr:n$ (a (áv$sy v apsid$. @iB poBadoval 2onstantin.yskytli se však i ta+í. které m$l panovník při@mout. (a5al stav$t =aRentius na %ímském Moru a 2onstantin @i m$l po ro+e 317 dokon5it. (e@ména v L9ypt$. kdo kv:li přesv$d5ení 5i v<hodnosti shledávali uBite5n<m sdílet panovníkovu víru a tím pádem i @eho št$drost. institu+í a stave . . 2onstantinovy přísp$vky římské +írkvi prom$nily také ekonomi+ké a spole5enské postavení @e@í+h v:d+:. Pravo6hl< sál sk<tal ne( ytn< prostor pro shromáBd$ní v$ří+í+h. @ak<m +ísařovo při@etí křes*anství na po5átku 5tvrtého století vedlo k propo@ení imperiální+h a křes*ansk<+h v<tvarn<+h d$l. na místní 6rovni patrn$ mnohem siln$@ší neB u 8i+inia. tedy dosud tém$ř v<lu5n$ pohanskou senátní aristokra+ií. ( ekonomi+kého hlediska @eho 5lenové @en pramálo potře ovali panovník:v patronát a o e+ná tenden+e +ísař: druhé poloviny třetího století vylou5it senátory ( vlády a vo@ensk<+h post: @im ve skute5nosti umoBNovala menší (ávislost na +ísařov$ lahov:li. takov<+h udová+h. . neB @ak y tomu ne@spíš ylo (a @in<+h okolností. k n$muB moBná ani ne+ítili odpor. postavení @ediného panovníka nad (ápadní polovinou říše ( n$@ u5inilo ne@mo+n$@šího ( +ísař: a oso u. Hte@n$ @ako mimořádn$ ry+hlé vytvoření odlišného. 2onstantin:v tr:nní sál v Frevíru. @ako yl např. Fo. a @ak uka(u@í r:(né dokumenty (a+hované v Luse iov<+h Církevní+h d$@iná+h. 0a kon+i druhého století yl @edním ( římsk<+h iskup: osvo o(en< otrok a spole5enská 6roveN křes*an: ve m$st$ y se o e+n$ st$Bí dala na(vat vysokou. v(ty5ením dosud eRistu@í+ího vít$(ného o louku. širším rám+i . . ale ro(hodn$ ne @edin< (p:so . Gká(alo se. kter< @im yl (a aven v do $ per(eku+í. avšak pokud @de o viditelné ohatství a oká(alost. Be příslušnost ke ste@nému ná oBenství @e ne@lepší +estou k dosaBení 2onstantinovy +ísařské pří(n$. pro5 yla a(ilika při@ata @ako (ákladní a poslé(e mírn$ o m$n$n< ar+hitektoni+k< 6tvar slouBí+í ke křes*ansk<m veře@n<m ohosluB ám. Be tento pro+es (a5al v 3Mri+e a Jtálii @iB (a =aRentia.ví+. ale přestoBe římsk< senát (a(namenal @eho vít$(ství nad =aRentiem. 4 t$+h dvou m$l horší postavení =aRiminus. po @e@ímB spo@ene+tví touBili o a @eho rivalové na v<+hod$. a proto yl =aRiminus mén$ s+hopn< a pravd$podo n$ i mén$ o+hotn< (aplatit ideolo9i+kou daN. příhodném okamBiku se odhrnul (áv$s (akr<va@í+í +ísaře a vši+hni přítomní v(dali hold vlád+i Práv$ tato adapta+e nám pravd$podo n$ na í(í klí5 k po+hopení. J kdyB 2onstantin v ro+e 317 nemohl vydávat (ákony pro své souv$r+e mimo provin+ie spada@í+í pod @eho přímou kontrolu. (v<šilo přepy+hovost nov<+h křes*ansk<+h ohosluBe n<+h míst a (m$nilo postavení v:d+: @e@i+h spole5enství v rám+i m$sta. (atím+o @ediná p:lkruhová apsida slouBila @ako místo pro +ísařsk< tr:n a střed veškeré po(ornosti. (atím+o potře u ohniska litur9ie odehráva@í+í se kolem oltáře okamBit$ splnil apsidální v< $Bek. při5emB silentiarii ne oli dohlíBitelé nad dodrBováním dvorského protokolu uvád$li dovnitř vyslan+e a další oso y. Be (ískali o ydlí a administrativní středisko v palá+ovém stylu spole5n$ s pří@mem ne( ytn<m na @eho udrBování.2onstantin nařídil 9uvernér:m @ednotliv<+h provin+ií. lidov< odpor v:5i křes*an:m yl na @eho 6(emí+h. a po(m$n$n< Bivotní styl iskupa a du+hovenstva. 11 . @elikoB (ře@m$ dříve při@al ur5ité (áva(ky v:5i neš*astnému =aRentiovi. Be plán a(iliky l(e při(p:so it i pro návrhy +ísařsk<+h tr:nní+h sál:. přestoBe nep:vodního stylu křes*anské ar+hitektury a (ároveN @eho prakti+k<+h pro@ev: ve Morm$ mnoBství udov.

potře a v(á@emného spo@ene+tví yla mén$ o5ividná. . +o ud$lal pro postavení @eho křes*anského spole5enství. @elikoB tento @ev l(e vysledovat i v o laste+h. @eB vytvořil Qiokle+ián se sv<mi kole9y a @e@i+hB (a+hovávání ylo 5ím dál o tíBn$@ší. kde ná oBenství nehrálo Bádnou roli. Pro hlavní m$sto na v<+hod$ mluvil Qiokle+ián:v příklad a @e moBné. 0ešlo y ří+i. a a y yl nastolen mír. Qokon+e i =aRiminovi připadalo ro(umné uvést toto naří(ení v platnost. =ohla (a to kon(ervativnost senátu.3. Be nástup křes*anství @akoBto v<(namné síly s rostou+í 5lenskou (ákladnou 5ím dál vyššího spole5enského postavení ylo od kon+e třetího století pří5inou v(máha@í+ího se ro(vratni+tví v římské spole5nosti. (atím+o 8i+inius se dosud piln$ (a <val do <váním =alé 3sie. musel se v(dát @istého 6(emí. @ehoB ti+h< odpor k +ísařov<m ná oBensk<m +íl:m sílil spolu s tím. kter< yl v tomto ohledu pravd$podo n$ ne@ideolo9i5t$@i motivovan< (e vše+h tetrar+h:. 8i+inius m$l nyní na v<+hod$ ste@n$ dominantní postavení @ako 2onstantin na (ápad$. 8i+inius prohrál ve dvou itvá+h proti (ápadním armádám na "alkán$. @ak (a5ínaly <t 5ím dál otevřen$@ší. 2 prvnímu střetu došlo roku 314. @eB musí sama snášet. kdyB (@istíme. (ahá@ení aktivního a (ákonn$ podn$+ovaného pronásledování křes*ansk<+h komunit státem v r:(n<+h okamBi+í+h druhé poloviny třetího století @e odra(em rostou+ího vlivu křes*anství na 5ím dál prominentn$@ší sloBky římské spole5nosti. 3ktivní pronásledování. Be se o a +ísaři sešli v =ilán$. 2dykoli však po ro+e 317 (novu došlo k oMi+iálnímu pronásledování křes*an:. @eB ylo na vr+holu v první+h dvou 5i tře+h lete+h po ro+e 3. se pak do ur5ité míry stalo spíše Mormalitou. Jntelektuální modus vivendi všemoBn<+h uskupení. Be odra(em tohoto nepřátelství ylo panovníkovo ro(hodnutí přest$hovat středisko své vlády na v<+hod. sekt a ná oBenství římského sv$ta však v(hledem k eRklu(ivit$ křes*anské ná oBenské víry a s ní souvise@í+í netoleran+i v:5i @in<m Mormám vy(nání @iB ne yl nadále udrBiteln< a (@itřila se tak ro(vratni+ká povaha @in<+h trhlin ve spole5nosti. deMinitivn$ (rušit politi+ké struktury. kde upevnili své nov$ u(avřené přátelství v<nosem ( ře(na 313.e skute5nosti však konMlikt dopadl nero(hodn$ a následovalo desetileté o do í ne@istého souBití před vypuknutím deMinitivní války v ro+e 373. PřestoBe @e t$Bké o viNovat o $* ( utrpení. Be %ím přestal <t $Bn<m +ísařsk<m sídelním m$stem uB po Uallienov$ smrti v ro+e 7!>. yl nu+en kapitulovat. Podo n<m (p:so em (po5átku při@al toleran+i i =aRiminus. yl 8i+inius op$t poraBen. kter< (namenal kone+ pronásledování křes*an: po +elé říši. 3. Po5átkem @ara roku 313. a vyskytly se domn$nky. Aeho vlastní Bivot i Bivot @eho syna (:stal díky (ásahu 7. =aRiminus na 6t$ku onemo+n$l a (emřel v Farsu. =usíme však mít na pam$ti. Fak se 8i+inius připo@il ke 2onstantinovi při ud$lení toleran+e křes*an:m v ro+e 313. vydal t$sn$ před svou smrtí v ro+e 311 toleran5ní patent pro křes*any. 0e@dříve (e všeho ylo potře a (ískat kontrolu nad +elou říší. =aRiminus udeřil a (a6to5il na 6(emí svého rivala. ni+mén$ @akmile @eho pokusy selhaly a totální válka s 8i+iniem se (dála nevyhnutelná. umoBnil další propuknutí per(eku+í. kdyB se snaBil usmířit si 2onstantina a 8i+inia. nevyhnutelnou aštou opo(i+e v:5i @eho víře. tentokrát však yla vít$(ství @eho protivníka @asn$@ší. a kdyB se 8i+inius o+itl v o leBení v "y(antiu. ale i nekompromisní povahy @eho ideolo9ie. a tak nás ani nepřekvapí. a @akmile se @e@i+h +ílem stalo o novení @ediné dynasti+ké vlády nad +elou říší. Pro 2onstantina yl %ím nav(dory tomu. s v<@imkou o do í.0a @ednodušší rovin$ m$l 8i+inius ke 2onstantinovi líB i 9eo9raMi+ky. a dokon+e i Ualerius. 0av(dory po5áte5ním snahám o kompromis ne ylo po 2onstantinov$ s@edno+ení (ápadu v ro+e 317 nadále moBné dlouho odkládat konMlikt me(i 8i+iniem a =aRiminem JJ. Při dvou sráBká+h. kdy vládl =aRentius. o ro(hodu@í+í vliv na v<+hod$. avšak sám (novu (avedl @e@i+h pronásledování $hem sv<+h dvou ne6sp$šn<+h o 5ansk<+h válek proti (ápadnímu +ísaři. (atím+o se 8i+inius (drBoval v Jtálii. . @ednalo se spíše o politi+ké stanovisko odráBe@í+í posto@ per(ekuu@í+ího panovníka k 5ím dál dominantn$@šímu 2onstantinovi. du na ro(drtil svého protivníka v itv$ v Fhrákii a (ahnal ho (p$t do 3sie. v #adrianopoli a Chr<sopoli. Be vyšší po5et křes*an: Bi@í+í+h v této 5ásti říše představoval aB druhořadé hledisko. PřestoBe se 8i+inius musel nary+hlo vrátit (e (ápadní 5ásti říše..

J kdyB se 5asto vyskytu@í domn$nky. =ilán. 4ře@m$ to yli kandidáti. Be panovník yl (ná(orNován s o5ima o rá+en<ma v(h:ru k ne i. Hvého t+hána. FudíB se (dá. Be +ísařovy (áBitky ( %íma.8i+iniovy manBelky a (ároveN 2onstantinovy sestry ušetřen. @emuB dávala přednost tetrar+hie. Aeho (a+há(ení s poraBen<mi nepřáteli. 2onstantinova (na5n$ aro9antní a e(u(dná samovláda se @en málokde pro@evila tak @asn$. kter< @e také (krášloval. ani oni to však doopravdy neu5inili. padli roku 313 do rukou.alenta v ro+e 314 a =arka =artiana v ro+e 374. Be 8i+inius si v klí5ov<+h okamBi+í+h o ou válek @menoval spolu+ísaře. moBná ylo pro @eho do u do+ela typi+ké. které navrhoval na místo (ápadního +ísaře. @ehoB v<stav a yla (ahá@ena roku 37& a které ylo oMi+iáln$ vysv$+eno roku 33. a sotva y+hom @e mohli o(na5it (a slušné v(ory. Be se s ním v tomto ohledu mohlo m$řit @en málo +ísař:. a to tak. 2onstantin ho (daleka před5il. @eB si @eho reBim vy ral a při(p:so il. PřestoBe n$která ( t$+hto m$st yla 5asem spo@ována s tím 5i oním +ísařem. u5in$né @en pár m$sí+: po svrBení 8i+inia. 2onstantinopole. City hrály v 8i+iniov$ pova(e nepatrnou roli. (e@ména pokud @de o @eho v(tahy s převáBn$ pohansk<m senátem. =ísto toho se v oMi+iáln$ podporovan<+h +ísařsk<+h (podo ení+h. neB v du+hu nepokryt$ dynasti+k<+h aspira+í svého rivala. na min+í+h a v mramorov<+h ustá+h. ne+hal v ro+e 31. v tomto případ$ dřív$@šího přístavu "y(antion. k vlastní rodin$ se však +hoval ste@n$ smrtonosn$ @ako ke sv<m protivník:m. @ako tomu ylo v případ$ @eho nového hlavního m$sta. Be @i maskoval ná oBensk< a o 5ansk< pláštík. s novátorskou myšlenkou na naprosté (novu (aloBení a pře@menování ur5itého m$sta. Qalší 9enera+e si svého prvního křes*anského +ísaře ro(hodn$ nemohly ideali(ovat. uškrtit. Aeho ne@starší syn Crispus yl popraven $hem @ak<+hsi rodinn<+h a dvorsk<+h intrik v ro+e 37! a krát+e nato yla (a dosti ne@asn<+h okolností usmr+ena @eho vlastní Bena Wausta. Ae (a@ímavé.. 8i+iniovou rodinou. 4ároveN se vy(dvihoval (vláštní v(tah me(i sv$tsk<m panovníkem a @eho oBsk<m u5itelem. nesmíme (apomenout ani na to. vedly k tomu. např. ne+hal usmrtit @e@i+h manBelky i d$ti. Htyly. Be kdyB mu Ualerius a =aRiminus JJ. Fhessaloníké a Frevír. Po ro+e 317 (a5al (ám$rn$ klást menší d:ra( na stro(e militaristi+k< o ra( +ísařského 6řadu a @eho drBitel:. např. @ehoB m$li nahradit. aB a pokud y se @im podařilo ( avit se 2onstantina. Be +ht$l vytvořit nové a (+ela křes*anské hlavní m$sto e( @ak<+hkoli pohansk<+h ohosluBe n<+h míst. 71 . slouBily po +el< ( ytek století @ako příklad pro portrétování +ísaře a vi(uální propa9andu imperiální vlády.aleria . Be Bádn< +ísař do té do y nenásledoval příkladu helénisti+k<+h král: a nepo@menoval své hlavní m$sto po so $ samém. n$kde@šího +ísaře =aRimiana. 2onstantinovo ro(hodnutí. však ylo reali(ováno a nové O=$sto 2onstantinovoP se pro n$@ stalo sídlem po ( ytek @eho vlády a pak ylo aB do roku 14&3 rovn$B sídlem vlády @eho následovník: ve v<+hodní polovin$ říše. 2onstantin vyka(oval takovou soustřed$nost na @edinou v$+ a +ílev$domost. Císařové @iB dlouho v$d$li o politi+k<+h a ( hlediska umíst$ní téB vo@ensk<+h nev<hodá+h %íma @akoBto střediska imperiální vlády a v do $ tetrar+hie yla pro kaBdého (e 5tyř panovník: vy rána nová +ísařská sídla a střediska administrativy) 0íkomédie. ni+mén$ pokud @de o krutost a +hladnou politi+kou vypo5ítavost. @istého . . ani @ednomu však ne ylo dovoleno (:stat naBivu příliš dlouho. přišel 2onstantin. avšak @eho krutost yla o to hr:(n$@ší. %íká se. Be si to o a přáli ud$lat v případ$ %íma. =aRimianova d+era. (a5al pro@evovat o noven< klasi+ismus. a pak ne+hal popravit práv$ ten muB. 0ero i Commodus <va@í o viNováni. Be 8i+inius dosud uvaBoval spíše v rám+i tetrar+hi+kého uspořádání moBného +ísařského kole9ia vytvořeného na (áklad$ @menování.

@ak se to přihodilo Uallienovi v ro+e 7!>.alerián:v odpor proti 3emilianovi v témB ro+e. Be vo@á+i prom$ní 6sp$šného 9enerála v u+ha(e5e o +ísařsk< post. Hte@n$ po(oruhodná yla armádní podpora 2onstantina a =aRentia v ro+e 3. 32)-350 . poraBen< se však pokaBdé stal o $tí me5: sv<+h vlastní+h muB:. Gr5ité prvky podo n<+h ro(vratni+k<+h konMlikt: uvnitř armády se (novu o @evily v t$Bkém o do í poté. 3lternativní O+ísařské kole9iumP plánované Qiokle+iánem (troskotalo do velké míry na neo+hot$ u(nat pon$kud paradoRní popularitu dynasti+kého následni+tví u armády.'ons&an&inovi d(dicov . 3emilianova revolta v:5i Fre onianovi Uallovi a . 77 . =oBnost. se si+e o $ strany v kaBdém konMliktu t$šily podpoře r:(n<+h armádní+h @ednotek a řešení Mormou války se (dálo nevyhnutelné.proti tomu ve 5tvrtém století se mnohokrát konaly veli+e krvavé a vleklé o@e me(i @ednotliv<mi @ednotkami římské armády podporu@í+ími nároky nav(á@em soupeří+í+h +ísař:. Pro ovo napadení Wloriána ( roku 7/! a snad i domn$lá Carova v(poura v:5i Pro ovi v ro+e 7>7. a v ro+e 7&1 se spolu+ísařem #ostilianem. Be římská armáda 5i d:sto@ni+k< s or @ako +elek @ednali +o y ur5it< or9án\ (váBili (ásluhy soupeří+í+h kandidát: a pak se snaBili (a ránit dalšímu ( yte5nému krveprolévání v řadá+h vo@ska. takov<+h případe+h.!. . . (a@ali . Aedním @asn<m poselstvím o politi+k<+h pro léme+h třetího století a Qiokle+iánov<+h snahá+h n$@ak @e vyřešit ylo. kaBdém ( t$+hto případ: a pravd$podo n$ i v další+h. PřestoBe ve třetím století yly 5ast<m @evem u(urpa+e mo+i a revolty. . "yly to však první ( +elé řady konMlikt:. @ak<m se v římském sv$t$ (a5aly řešit podo né konMlikty kv:li následni+tví 5i tuB ám +ísařsk<+h rival:. 0edo+há(elo tu k Bádn<m dlouh<m a krvav<m o@:m me(i @ednotliv<mi le9ionářsk<mi armádami podporu@í+ími konkuren5ní u+ha(e5e o 6řad +ísaře. o v<sledku v Bádném případ$ nero(hodovalo to. se v lete+h 741 aB 7>7 uká(ala v mnoBství případ: @ako reálná skute5nost. kdy yli +ísařové 6kladn$ (avraBd$ni a hlad+e nahra(eni @in<mi 5leny vr+hního velení armády. Be pokud se v téBe do $ o @evila vo@enská hro( a na ví+ neB @edné hrani+i.olusianovi v ro+e 7&1. @ako @eho pří5ina. to vypadá tém$ř tak. roku 313 a me(i 2onstantinem a 8i+iniem v ro+e 314 a v lete+h 373-374 @sou pro@evem (m$ny ve (p:so u. @ešt$ neB daná (áleBitost mohla pro@ít ohn$m itvy.aleriána. to však yla ste@n$ tak reak+e na (hrou+ení +entrální mo+i v rám+i říše. říše také vyBadovala přítomnost ví+ neB @ednoho +ísaře.álka me(i 2onstantinem a =aRentiem v ro+e 317 a následné konMlikty me(i 8i+iniem a =aRiminem JJ. Jmperiální o 5anské války ( 2onstantinovy do y moBná samy o so $ ne(p:so ily velké (tráty ( dlouhodo ého hlediska a v(estup samotného 2onstantina k v<šinám nik<m ne(po+hy Nované nadvlády nad římsk<m sv$tem <vá tak 5asto povaBován (a Onevyhnuteln<P 5i natolik skute5n$ d:leBit<. @eB se nakone+ uká(aly tak osudn<mi pro pokra5u@í+í eRisten+i římské říše. . roku 741. která @im o $ma umoBnila (ískat +ísařsk< titul a udrBet si ho. @enB yl @ešt$ dít$. ne o alespoN @e@í (ápadní poloviny. @ak dopadl přím< střet o( ro@en<+h sil nepřátelsk<+h stran. Be se nev$nu@e praBádná po(ornost d:sledk:m toho. @aké se tak v<ra(n$ pro@evovaly v ro+e !1 a v lete+h 113-11/. Fo se stalo v lete+h 71> a 777 s posledními Heverov+i. roku 73> v případ$ ne(letilého Uordiána JJJ. @ako yla Qe+iova v(poura proti Wilipovi J. Qokon+e i d$ti 5i kandidáti e( proká(an<+h s+hopností mohli s vo@enskou podporou (ískat +ísařsk< tr:n pou(e na (áklad$ pří u(enského v(tahu k n$@akému u+tívanému před+h:d+i. @aké prostředky k tomu pouBil. +o Peršané roku 7!.

ne o* m$l mnoho syn:. yla to však (námka upušt$ní od tetrar+hi+kého systému adop+í a @asné prohlášení o 73 . . @eB vedl s 8i+iniem.Pro 2onstantina yl tento pro lém @ednodušší. neB a y mohli mít n$@akou Makti+kou mo+.ši+hni yli dosud příliš mladí. 2one+ první ( válek. se vy(na5oval pov<šením @eho dvou syn: a @ediného le9itimního syna @eho protivníka do hodnosti +aesar:.

2onstantinova armáda však yla $hem pokusu o překro5ení 3lp poraBena a on sám (a it při neo5ekávaném 6toku.udou+ím dynasti+kém následni+tví. to (opakovali. ale 2onstantin roku 33& (v<šil @e@i+h po5et. %ímské armády pod velením +aesara Ualeria dosáhly roku 71> po (prvu +ha ém (a5átku v<(namného vít$(ství nad Peršany a donutily vratk< reBim nedávno @menovaného šáha 0erseha C713-3. se připo@ili ke svému staršímu ratru 2onstantinovi CJJ. ten první roku 374. @iB si moBná vyBádalo vy@ednávání o následném uspořádání. a 2onstans. 8i+iniova nemanBelského syna ne+hal 2onstantin naBivu. Ualii a ?pan$lsko\ @eho ne@mladší ratr 2onstans si podrBel Jtálii. však @iB yla válka s Persií na spadnutí. 3Mriku a v$tšinu "alkánu. se nyní. které dosud ne@sou ani tro+hu @asné. 2onstan+ius JJ. Příliš se nero(m<šlel. y další hašteření kv:li hrani+ím ylo pon$kud ne e(pe5né. Fo. ne o se (apo@il do n$@ak<+h špatn$ promyšlen<+h intrik proti ot+i a roku 37! yl popraven.1 aB 3/1E touBil toto poníBení pomstít. 2onstantinovi mladší synové. Be 2onstans ( po+hopiteln<+h d:vod: odmítl u5init kompromis. ne@staršímu synovi však (:stal ten ne@menší. Ae to podivné. ve skute5nosti to patrn$ vypadalo tak. (atím+o prostřední ( ni+h a pravd$podo n< str:@+e palá+ové 5istky 2onstan+ius JJ. Be v ro+e 33/ sám dosáhl n$5eho takového. se Crispus uZ stal o $tí rodinného spiknutí.. skon5il však @ako sluha v Benské 5ásti +ísařského palá+e v 2artá9u. při5emB se musel domnívat. Po třím$sí5ní přestáv+e. @edin< 2onstantin:v syn.7E u(avřít mír (a +enu (na5n<+h teritoriální+h 6stupk: v =e(opotámii. . 5ímB uvolnil +estu třem 2onstantinov<m syn:m ( druhého manBelství. kdyB u5inil +aesarem svého synov+e Qalmatia a dalšího synov+e #anni aliana arménsk<m králem. . (da protestovat. Be yl @ednoduše postaven před Mait a++ompli. 4 tohoto (dánliv$ spontánního v(planutí (e strany vo@ák: yl o viNován 2onstan+ius. Fakovéto ro(d$lení ylo pra9mati+ké v tom. 2ra@e. kdyB se stali +ísaři. druh< v ro+e 333. Fito tři +aesarové (ískali odpov$dnost (a e(prostřední dohled nad r:(n<mi 5ástmi říše. 8i+iniova linie nem$la ve skute5nosti dlouhého trvání a +aesar 8i+inius JJ. i kdyB se (dá. 0erseh:v vnuk Háp6r JJ. které dříve spadaly pod tyto tři ratry @akoBto +aesary. yl popraven nedlouho po svém ot+i. 2dyB yl 2onstan+ius JJ. pokud yl římsk< vlád+e s+hopn< v$novat neustálou po(ornost a vo@enské prostředky na udrBení e(pe5nosti ve sv<+h v<+hodní+h provin+ií+h. kter< se v té do $ na+há(el v hlavním m$st$ a pro kterého toto odstran$ní nad yte5n<+h pří u(n<+h (namenalo (na5n< (isk. Peršané se pokusili (novu (ískat mo+ nad pohrani5ním opevn$n<m m$stem 0isi is poprvé v ro+e 33> a v lete+h 34! a 3&. 2onstantin JJ. posledním ro+e Bivota 2onstantina J. @e @e@i+h armády oMi+iáln$ prohlásily au9usty 5ili +ísaři. Be (a Bivota svého ot+e (:stali pouh<mi nulami. ekonomi+ky ne@mén$ Bádou+í a vo@ensky ne@pro lemati5t$@ší díl.(hledem k všeo e+n$ u(návané nadřa(enosti (ápadní+h armád a osudu neš*astného 2onstantina JJ. tak ovládal "ritánii. =e(i t$mito dv$ma v<(namn<mi říšemi se v$tšinou udrBoval stav rovnováhy. 4 d:vod:. (po5átku však yl příliš sla <. tedy přine@menším potud. Fo ylo vnímáno @ako d$lení kolá5e na příliš malé kousky a okamBit$ po 2onstantinov$ smrti v ro+e 33/ @e o a dva spole5n$ s v$tšinou další+h nepřím<+h pří u(n<+h (esnulého +ísaře povraBdila palá+ová stráB v 2onstantinopoli. ste@n$ @ako pro @eho dva ratry. a y @eho mladší ratr takto (ískal lví podíl říše. a (a5al po svém ratru 2onstantovi poBadovat 6(emí na @ihu. století nu+en o rátit sv:@ pohled k (ápadu.E a nevlastnímu ratrovi Crispovi a stali se +aesary @ako oni. (ískal kontrolu nad 2onstantinopolí a vešker<mi v<+hodními provin+iemi. C3. vedlo k vál+e v ro+e 34. 2rom$ toho Peršané stále ví+e ohroBovali v<+hodní hrani+i. 74 . Be milostiv$ přivolil. +oB se m$lo stát do kon+e 5tvrtého století normou. neB a y mohl n$+o takového podniknout. Qíky tomuto nenadálému (vratu se 2onstans o+itl rovn$B v po(i+i vlád+e nad provin+iemi svého (esnulého ratra a +elá říše se tím pádem eMektivn$ ro(d$lila na v<+hodní a (ápadní polovinu. J kdyB 2onstan+iova vlastní propa9anda tvrdí. situa+e na v<+hod$ se o rátila ve prosp$+h Peršan:. prom$nily v @e@i+h 6(emní 5ásti. v padesát<+h lete+h 4. ( n$hoB yla o vin$na @eho nevlastní matka. Be repre(entovalo eRistu@í+í ro(vrBení armád a provin+ií.

5asto ( pohledu o5itého sv$dka. Be místem @eho posledního odpo5inku se stalo pon$kud (áhadné. kter< yl moBná smíšeného ritsko-Mran+kého p:vodu a kterého @eho vo@á+i uvítali v Ualii @ako +ísaře. 0a tetrar+hii m:Beme pohlíBet alespoN ( nesporn$ nepřátelského hlediska křes*ansk<+h autor: a o do í let 3&3 aB 3/> @e popsáno (na5n$ podro n$. @enB navštívil "ritánii. @enB <vá ne(řídka o(na5ován (a posledního klasi+kého historika a samo(vaného pokra5ovatele Fa+itova díla. . o kter<+h toho víme @en málo. pro5 se naopak =a9nentius t$šil takové popularit$. Hte@n$ ne@asné (:stáva@í i d:vody. yly v ur5it<+h ohlede+h mimořádn$ dalekosáhlé. . d:sledku toho došlo k @isté reor9ani(a+i o rann<+h prostředk: ostrova a vyskytlo se tvr(ení. v do+hovan<+h histori+k<+h spise+h 3mmiana =ar+ellina.. @evila se tvr(ení. kdy vládli @eho synové. 7& . @enB se pro@evoval u (ápadní+h armád od po5átku století. yl svrBen $hem spiknutí. y+hom nem$li a9ateli(ovat 6sp$+hy. 2onstans yl dopaden na 6t$ku a popraven. Aeho ratr se (ře@m$ snaBil o@ovat ste@n$ aktivn$ na (ápad$ s rostou+ím tlakem Wrank: a 3laman: na r<nské hrani+i. Be na příka( tohoto +ísaře yla postavena po řeBní pevnost u Pevensey v HusseRu. 0av(dory o e+nému sklonu (nevaBovat 2onstan+ia JJ. Ae to o (vlášt$ politováníhodné v tom. Be d:sledky převratu ( roku 3&. . 2onstansovi se nehled$ na @eho další +tnosti nepodařilo udrBet si loa@alitu armády a roku 3&. ne o* nakone+ m$ly trval< a škodliv< vliv na vo@enskou e(pe5nost (ápadní poloviny říše po ( <va@í+í léta @e@í eRisten+e. kter<+h tento +ísař dosáhl při udrBování v<+hodní+h hrani+ říše proti o ro(ené Persii.(hledem k nedostatku podro n<+h komentář: nel(e po+hopit skryté pří5iny 2onstansova pádu.. @ehoB mo(aiky (ře@m$ po+há(e@í ( tohoto o do í. 2onstans yl posledním římsk<m +ísařem. 4áv$re5né roky 2onstantinova panování a v$tšina do y. @eB (osnoval @eho ministr Minan+í ne oli Comes 'ei Privatae =ar+ellinus a @ist< 9enerál @ménem =a9nentius. ni+mén$ solidní mau(oleum v Cent+elles nedaleko Farra9ony. přestoBe l(e v(ít v 6vahu @eho dřív$@ší vo@enské 6sp$+hy. +oB u5inil roku 343 v reak+i na vo@enské pro lémy. (a n$@B m:Be (e@ména nekriti+ké při@ímání posto@: a soud: historika 3mmiana @eho moderními prot$@šky. kter< yl v ro(poru se siln<m smyslem pro dynasti+kou loa@alitu v:5i 2onstantinovu rodu. však (:stáva@í o estřeny ta@emstvím. které s maRimální stru5ností popisu@í dro ná díla n$kter<+h autor: histori+k<+h v<tah: ( kon+e 5tvrtého století. velitel @ednotek polní armády.(hledem k nedostatku přesv$d5iv<+h literárn$ histori+k<+h teRt: @e veli+e o tíBné (hodnotit politiku a oso nosti té do y.

. AiB dlouhou do u velel +ísařsk<m polním armádám na "alkán$. 2onstan+iem JJ. Co se tehdy vlastn$ d$lo. @ediného 2onstantinova syna.$tší v<(nam m$lo. a y pomáhaly =a9nentiovi v @eho 5ím dál (ouMale@ším odporu. !#$%!&# *brana imp ria.-3&3. 3laman:. přes '<n do 9alsk<+h provin+ií a dále na @ih. 0i+mén$ @en +o =a9nentius (konsolidoval sv:@ vliv na severu. kter< m$l po+it. 3utunu a Hens na (ápad$.. =nohem hro(iv$@i se v té do $ muselo @evit pronikání velkého mnoBství příslušník: dalšího 9ermánského národa. Be převe(me kontrolu nad %ímem.dstran$ní této hro( y (e strany 3laman: . +aesara Qe+entia. Fo umoBnilo op$tovné spo@ení +elé říše pod vládou 2onstan+ia JJ. . PřestoBe (po5átku vy@ednával s o $ma sv<mi soky. doká(ali postupn$ ovládnout 5ím dál v$tší 6seky venkova od středního toku '<na aB k Froyes.tedy alespoN do5asné . kteří přeBili 5istku v ro+e 33/. kdy došlo k o 5anské vál+e me(i v<+hodní a (ápadní polovinou říše. Be v ro+e 3&! yly prakti+ky vše+hny římské pohrani5ní pevnosti na sever od =ohu5e opušt$né a nepo+hy n$ v d:sledku toho přešla podstatná. 2dyB 7! . 4dá se. Pokra5oval s ne(menšenou silou aB do roku 3&! a 3&/.etranio. @eB ho také nepo+hy n$ umoBnila. 3mmianovy d:ka(y ro(hodn$ na(na5u@í. Fento pro+es pronikání 3laman: do v<+hodní Ualie (apo5al v lete+h 3&. .ylo dílem +aesara Auliána. i kdyB ekonomi+ky ne velmi produktivní 5ást imperiálního 6(emí na (ápad od '<na a na sever od řeky =aas pod kontrolu r:(n<+h Mran+k<+h skupin. do5asn$ otřáslo politi+k<m uspořádáním v této polovin$ říše.-3&3 $hem o 5anské války. se (tratil. Qlouhodo $@ší d:sledky této války však (ahrnovaly také v<(namné osla ení +ísařské o rany podél řeky '<na. 2dyB m$l =a9nentius spoustu prá+e s do <váním mo+i v Ualii. @ak dopadla) po n$kolika mimořádn$ t$Bk<+h a krvav<+h itvá+h na "alkán$ a v Ualii yl (ápadní +ísař deMinitivn$ poraBen a v srpnu 3&3 nakone+ spá+hal se evraBdu. yly @ednotky 8imitanei ne oli pohrani5ní+h vo@ák: přesouvány k (ápadní polní armád$.! Pohrani"ní a ob"anské války. ihned se mu podařilo ro(drtit 0epotian:v pomí@iv< reBim. avšak hlavní komentář. a tak se t$šil podpoře velkého mnoBství vo@ák:. eRistu@í+í+h spise+h tohoto díla se po(d$@i vyskytu@e mnoBství sli n<+h (mínek o r:(n<+h oso á+h a událoste+h ( let 3&. Be @e vylou5en ( 65asti na skute5né politi+ké mo+i. Hkute5n< v<(nam tkví tím pádem ve skute5nosti. postarší 9enerál @ménem . @enB se přiBenil do 2onstantinova rodu. . . Be podo n$ @ako =aRentius v ro+e 3. Qo+hovalo se n$kolik min+í s @eho @ménem a vypadá to. přišel s na ídkou. 4dá se. kdyB yl (a +ísaře prohlášen další u+ha(e5 o tento 6řad. @ak se (vyšovala inten(ita o@: o 5anské války.! vyuBil m$stského patriotismu a nespoko@enosti římského senátu. kdy se proti n$mu (vedl 65inn< odpor a došlo k @eho opadnutí. @ist< 0epotianus. Be @eho krátké u+há(ení se o mo+ (a ránilo =a9nentiovi (ískat kontrolu nad (ápadním "alkánem a velk<mi vo@ensk<mi @ednotkami umíst$n<mi v této o lasti. Fi dokon+e pora(ili římskou armádu pod velením =a9nentiova ratra. Be do+hované 5ásti histori+kého díla 3mmiana =ar+ellina se (a <va@í pou(e o do ím od roku 3&3. PřestoBe @im +hy $ly dovednosti potře né k o léhání a (dolávání opevn$n<+h m$st. m:Beme tudíB po(nat @en v hru <+h o ryse+h.n a @eho nevlastní ratr Uallus představovali @ediné příslušníky vedle@ší+h v$tví 2onstantinova rodu. následu@í+í tříleté vál+e me(i =a9nentiem a 2onstan+iem víme @en málo s v<@imkou toho. pravd$podo n$ díky svému mládí. na v<+hod$ a =a9nentiem na (ápad$. 350-3+! Ae o (vlášt$ politováníhodné. kter< mohl <t ro(sáhl<. kter< (:stal naBivu. (ře@m$ do toho nedával +elé srd+e a r(y se ne+hal přesv$d5it k a dika+i ve prosp$+h 2onstan+ia. Be ne5ekané svrBení 2onstanta a s ním i +elé konstantinovské dynastie na (ápad$ v ro+e 3&. Be spole5n$ s tím.

@eho vo@á+i místo toho prohlásili v 2olín$ +ísařem. 3* uB proto. té do $ uB (horšu@í+í se podmínky v Ualii spole5n$ s eRisten+í nemén$ akutní+h pro lém: v @in<+h 5áste+h říše přim$ly 2onstan+ia JJ. (osnovali 6kladnou vraBdu Hilvana a v(poura se (hroutila. 5i utrp$ly poráBku od 3laman:. 2onstan+iovi vyslan+i. a u(avřít smlouvy s Mran+k<mi králi na sever od řeky =aas. Be to ne e(pe5n$ osla ilo m$stskou vo@enskou posádku. @ehoB (di yly evidentn$ ve špatném stavu. Ualii se nikdo nepostavil proti alamanské hro( $ a 9enerála. yl poslán do Ualie. . 0a v<+hod$ totiB op$t nar:stala perská hro( a a (vyšovaly se i tlaky na Quna@i. Hilvanus yl ste@n$ @ako . yl synem v<(na5ného 9enerála ( 5as: 2onstantina J. me(i n$B patřil i historik 3mmianus =ar+ellinus. @menovan< +aesarem v listopadu roku 3&& v %ím$. k tomu. nem:Beme se ( avit pode(ření. PřestoBe Uallus se podle 3mmianova lí5ení +hoval @akoBto +aesar panova5n$ a netaktn$.etranio v ro+e 3&. . však povolal Ualia k so $ do =ilána. a y (de yl přítomen n$@ak< +ísař. Wrankové ( druhého řehu =aasy poté do yli 2olín. 2e v(pouře ho (ře@m$ dohnal stra+h ( toho. vyplenili ho a ne+hali opušt$n<. a y osvo odil 3utun. a y @menoval nového +aesara. @eB pom$rn$ podro n$ popsal 3mmianus.2onstan+ius musel o rátit po(ornost k (ápadu. Aulián však +ht$l především (novu do <t 2olín nad '<nem. t$Bko se mohlo (apomenout na pre+edent. Auliánovo taBení v Ualii v lete+h 3&!-3&1. 'oku 3&3. 5emuB (asv$til +elou vále5nou se(onu v ro+e 3&!. po skon5ení o 5anské války. . @istém okamBiku na @aře (a6to5ila @ednotka 3laman: na m$sto 3utun. a pak postupoval k severo(ápadu do Froyes. kde studoval. proti níB yly namířeny. AelikoB imperátor nem$l Bádné d$ti.ypadá to. Be Auliánovi vo@á+i yli $hem +elého tohoto po+hodu ( @ihu neustále vystaveni nepří@emn<m alamansk<m 6tok:m. Aulián. a Uallova nevlastního ratra Auliána. při5emB o (vlášt$ (ranitelní yli na křiBovatká+h a při pře+hode+h řek. Famní o yvatelé. Fento nov< u(urpátor Mran+kého p:vodu. a kter< podle všeho nem$l Bádné před+ho(í vo@enské (kušenosti. pro n$@B ne+hal nedávno poslat do 3tén. Be @akmile o 5anská válka skon5ila. a y se s ní utkal.iennu. Be se vypořádá s pro lémy na duna@ské hrani+i a kone5n$ i na v<+hod$. @eho sluB y @iB ne yly Bádané. . Be ho tém$ř nepustili dovnitř\ @in<mi slovy @im d$lalo potíBe na@ít n$@ak< ro(díl me(i římskou armádou a @ednotkami 3laman:. 5ímB si nad$lal mnoBství mo+n<+h nepřátel na v<+hod$ i v 2onstan+iov$ okolí. od =ohu5e aB po ?tras urk na @ihu. velmi nesm$l<m +ísařem a okamBit$ (ahá@il vy@ednávání s 2onstan+iem. +oB se mu povedlo e( @ak<+hkoli (a(namenan<+h o@:. Fím yl Aulián. Aulián se vydal ( %íma do .ienny v 6dolí 'hXny a strávil tam ( ytek (imy. u5inil Ualia +aesarem a (řídil mu dv:r v 3ntio+hii. 4ároveN se teprve nedávno podařilo (novu do <t "ritánii a vyhnat hlavní přívrBen+e (esnulého =a9nentia. 2dyB roku 3&& v(nikla dosti podo ná situa+e. Po @eho odstran$ní se po5et dosud Bi@í+í+h příslušník: 2onstantinovy dynastie smrskl na pouhé dva) 2onstan+ia JJ. +oB sv$d5í o nestálosti +ísařské pří(n$ a ry+hl<+h (vrate+h osud: přední+h oso ností 2onstan+iova dvora. @ak mnoho(na5n$ (a(namenává 3mmianus. Hilvanus. Caesar yl +estou přes "alkán (at5en a pak na příka( +ísaře popraven. a y mohl vést taBení proti =a9nentiovi. 7/ . dosud aktivn$ p:so í+í v severní Ualii. @enB y dohlíBel na hrani+i s Persií. (atím+o 2onstan+ius se připravoval na to. Fvrdí se. Be Hilvanova vraBda vyBadovala pomstu @eho vlastního lidu. Be se proti n$mu o rátí dvorské intriky. ne o* n$které ( ni+h nepo+hy n$ podporovaly =a9nentia a Hilvana. nám odkr<vá pohled (e@ména na římské metody vedení války a také povahu ar arské hro( y. yli tak vyd$šení. ne o ( toho d:vodu. kter< představoval Uall:v osud. kde yly soustřed$ny římské polní @ednotky. kter< tehdy slouBil @ako štá ní d:sto@ník. 3lamani pr< sou5asn$ podnikali v ho@ném po5tu ná@e(dy do o lastí kolem římsk<+h m$st a pevností na středním toku '<na. @enB yl @menován. řady +ísařské rodiny (a5ínaly nápadn$ řídnout. @ako y @eho (ám$rem ylo sta ili(ovat sv:@ t<l v příprav$ na velk< v<pad proti 3laman:m v ro+e 3&/ a (ároveN přeskupit římské polní @ednotky v Ualii a o novit @e@i+h morálku. Pokra5oval v po+hodu do 'emeše. Aulián opustil .

+o @im hro(í. kteří (ískali inMorma+i. Be udeřili v lí(kosti ?tras urku @ešt$ předtím. a soustředili velkou armádu. Be má s se ou pou(e 5ást své armády. Faké uskute5nili klasi+k< manévr spo5íva@í+í v tom. @ak mo+ yli %ímané (ávislí na kontrole opevn$n<+h m$st a také @ak hlu o+e yli 3lamani s+hopní pronikat na 9alsk< venkov. Chnodomara a Herapia. poté +o Aulián opustil 2olín nad '<nem.dří(li +estu @ednotkám 7> . a y se dostaly k '<nu do o lasti kolem ?tras urku. uka(u@e. (atím+o druhá a snad i v$tší armáda v po5tu 7& . muB: pod velením 9enerála 9ermánského p:vodu @ménem "ar atio se vydala k hornímu toku '<na ( Jtálie sm$rem na sever. pod velením dvou ne@vyšší+h vo@ev:d+:.. Fam ho m$sí+ o léhaly @ednotky 3laman:. 5íta@í+í pr< 3& . 3lamani yli podle všeho dost do ře inMormováni. ro(pt<lil své vo@áky do r:(n<+h (imní+h leBení a sám se usadil v Hens. muB:. Be postráda@í s+hopnost do <vat opevn$ná m$sta. které se op$t soustředily v 'emeši. kde se @i+h vyskytovalo ne@v$tší mnoBství. kdy yla (ahá@ena nepo+hy n$ dlouho plánovaná oMen(íva %íman: proti 3laman:m. neB se o $ římské armády sta5ily spo@it. Aulián a 9alské polní armády.. Fa o nášela o +hvatn< 6tok (e dvou sm$r: na o last středního toku '<na. 0akone+ to v(dali. 2e (vratu +ísařského osudu došlo následu@í+ího roku. . Be n$@aké ar arské oddíly doká(aly po v<(namn$ dlouhou do u takto (adrBet ne@vyššího římského velitele na (ápad$. a p$ti další+h král: a deseti Oprin+:P..0eutu+ha@í+í alamanská hro( a se pro@evila po(d$@i téhoB roku.. 0i+mén$ skute5nost. ne o* u(nali. vyra(ily na @ihov<+hod.

kdo se mohli @ak<mkoli (p:so em @evit @ako ohroBení +ísařovy e(pe5nosti. 2dyB se Aulián vypořádal s alamanskou hro( ou. kdo si do ře po5ínali. "yl teZ @edin<m dalším muBsk<m (ástup+em 2onstantinova rodu a není @asné. které pr< na(na5u@e. "yl u5in$n +aesarem ( @ednoho konkrétního d:vodu a toho teZ dosáhl. (e@ména pak ve vo@enské sMéře. Fak ylo do kon+e roku 3&1 (ískáno (p$t mnohé ( toho. 4a t$+hto okolností 2onstan+ius skute5n$ potře oval vo@enské posily a nyní (klidn$ná situa+e na (ápad$ na(na5ovala. Poprvé yla na do u tém$ř deseti let (novu (ří(ena římská hrani+e podél řeky '<na. Be tento historik yl v mnoha sm$re+h Auliánov<m stoupen+em. a poprvé umoBnila %íman:m +hopit se ini+iativy. kter< yl v:d5í postavou spiknutí proti +aesarovi Uallovi a @eho popravy a kter< velel armád$. v neposlední řad$ proto. 'oku 3&1 mohl Aulián o novit sedm hlavní+h římsk<+h pevností na dolním toku '<na a přidat @e k t$m. Be se Aulián nepokusil proniknout do aBinaté kra@iny na sever od =aasy. mu však mohly přinést váBné po+hy nosti o @eho e(pe5í. a kdyB @e takto (ara(ili. PřestoBe m$li lepší strate9ii. Gdala @e @edna sluBe ná.. ( ni+hB n$které moBná yly opušt$n<mi římsk<mi pevnostmi. (da Auliánovi skute5n$ hro(ilo podo né ne e(pe5í @ako Uallovi v ro+e 3&3. @eB nám poskytu@e. ste@n$ @ako tomu ylo roku 3&3. +o ylo v lete+h 3&. @iB Wrankové (a rali. @e@i+h taktika se uká(ala @ako neposta5u@í+í a v následné itv$ u ?tras urku yla alamanská armáda poraBena\ přišla (hru a o !. 0edávnou o $tí se stal 9enerál Cma9ister peditumE "ar atio. kter< padl do (a@etí.. "yl popraven kv:li ta@nému dopisu. 0i+mén$ se (dá. k n$muB došlo v pátém století. skute5n$ na(na5u@í. @íB velel Aulián. 3+!-3+3 Aulián se nyní o+itl ve veli+e podo ném postavení @ako @eho nevlastní ratr Uallus v ro+e 3&3. 4a povšimnutí sto@í. 3lamanské ná@e(dy na střední 6sek řeky yly (astaveny. které přestav$l @iB dříve v okolí ?tras urku a na druhém řehu '<na u =ohu5e. PřestoBe 3mmianus =ar+ellinus m$l v:5i 2onstan+iovi JJ. 0a v<+hod$ se roku 3&1 (novu ro(hořela válka s Persií a pro %ím se ro(hodn$ nevyví@ela do ře. a v ro+e 3!. poBádali o přím$ří. a Be %ímané nem$li proti @e@i+h osídlení této o lasti Bádné námitky. mohl se pokusit o eMektivn$@ší řešení pro lému s Wranky. v n$mB mu @eho manBelka psala o (namení. Be y @e m$l 71 . . pokud @de o pronikání 3laman: do Ualie. Be ti. Be v lete+h 3&/Y&> ylo dosaBeno 5ehosi @ako smlouvy o Medera+i) o sa(ení římského 6(emí Wranky ylo ak+eptováno na oplátku (a @e@i+h 65ast na o ran$ tohoto kra@e. Be to ylo O(ro(ení Wran+ieP. Gdálosti roku 3!.-3&3 (tra+eno. a přestoBe nedošlo k vypu(ení Wrank:. kteří podnikali ná@e(dy na římské 6(emí v lí(kosti nedávno (ískaného 2olína nad '<nem. @eB m$la v ro+e 3&/ spolupra+ovat s Auliánov<mi @ednotkami na '<n$. @imB hro(ilo. nepo+hy n$ silné předsudky. Aulián v d:sledku této itvy připo+hodoval do =ohu5e a přes ur5itou neo+hotu 5ásti svého vo@ska překro5il '<n. 3lamani. Fato @ediná itva skute5n$ (namenala o rat. vytvořen< a udrBovan< pohromad$ převáBn$ díky Chnodomarov$ vo@enské d:v$ryhodnosti. 'o( ila alamansk< kmenov< sva(. Qalo y se ří+i.pod "ar atiov<m velením a (ahnali @e (p$t do opevn$ného m$sta 3u9usta 'auri+a Cpo líB šv<+arské "asile@eE. muB: i svého velitele Chnodomara. @e@i+h okupa+i (ápadního řehu dolního toku '<na upravovaly sm$rni+e. Be %ímané vpadnou na @e@i+h vlastní 6(emí. Hama o so $ to yla do rá dohoda a Wrankové (:stali podmínkám smlouvy v$rní aB do deMinitivního (hrou+ení +ísařské mo+i v této o lasti. yli v neustálém pode(ření. dokud ne yli o+hotní u(avřít dohodu. Be y mohl <t příštím +ísařem.pá&e-nick. Peršané (ahá@ili totální inva(i na římskou =e(opotámii. ne o ti. 4a lokoval @e@i+h tvr(e na ře+e =aas. F$Bko l(e ur5it. do @aké míry yl 2onstan+ius o+hotn< spá+hat dynasti+kou se evraBdu. Q:leBitá pohrani5ní pevnost 3mida padla do rukou ?áp6ra JJ. rebel: císař /0lián. 4 tohoto mála m$la 5asem v(e@ít Mran+ká okupa+e +elé Ualie. inMorma+e. Aeho e(prostřední uBite5nost pro 2onstan+ia skon5ila a u +ísařského dvora se mu dostávalo 5ím dál v$tšího poniBování. o rátili se na tu druhou a pravd$podo n$ mén$ po5etnou římskou armádu.

@ak @eho dynastie vymírá. 0aopak Aulián se $hem své krátké vlády C3!1-3!3E pro@evil @ako +ísař veli+e odlišného druhu. a y s ním o@ovaly. ( avil dv:r mnoBství ne@v<(na5n$@ší+h 2onstan+iov<+h přívrBen+: a n$kolik @eho notori5t$@i (nám<+h 5initel:. Aulián. +o (a5alo @ako vo@enské taBení. @ako yl notori+ky (nám< ?pan$l Pavel O(e %et$(uP. a snaBil se o novit podo u +ísařského tr:nu pou(e @ako ne@vyššího +ivilního 6řadu. kulturní a politi+ké přem$ny.n však yl podle všeho o+hotn< rad$@i po(orovat. @imB udával sm$r aleRandri@sk< iskup 3thanasios. @ako yl @eho ote+.a mohly <t do+ela do ře r:(norodé -. 2onstan+ius poslal Auliánovi po5átkem roku 3!. onemo+n$l a &. Be se snaBil odstranit mnohé ná oBenské. 0ástup k mo+i mu umoBnil odhodit masku a @eho vláda se vy(na5ovala o do ím. místo a y @im umoBnil předvést nyní @iB standardní pro@evy ne@hlu ší 6+ty. v triumMální po+hod ke 2onstantinopoli. a y se dvorská politika a mo+ ta@n<+h státní+h a9ent:. . @eB tvořily @eho (áklad. okamBit$ u(naly @eho +ísařskou autoritu. ylo v:5i n$mu nepřátelské (a @eho Bivota i po(d$@i. a ne o mo+ nad ním. Be se 9enerálové ne+hali spíše dohnat ke v(pouře. vymkly ( ruky a dostoupily do takového odu. Ae@í prakti+ké vypuknutí však na ro(díl od toho teoreti+kého po(drBela Auliánova potře a (a@istit si svou po(i+i na (ápad$ a potla5it další potíBe s 3lamany a v 2onstan+iov$ případ$ (ase nutnost v(dálit se ( války s Persií. neB a y museli 5elit nemilosti 5i dokon+e smrti (p:so en<m Mrak5ním pleti+hařením. 3* uB yly motivy @akékoli . kterého 2onstan+ius dvakrát poslal do vyhnanství. kudy postupovali vo@á+i. 0a druhé stran$. kteří vyra(ili ( Ualie. usilovali však o +ísařovu pří(eN. kter<m yla říše vystavena (a vlády @eho před+h:d+:. @e@B se Aulián pokoušel vtisknout +ísařskému dvoru. Be (novu (a ere (áminka povolání +aesara k porad$ s +ísařem. +oB vyvolalo v(pouru. yly v mnoha ohlede+h (páte5ni+ké\ a to v tom smyslu. neB a y se pod$lil o mo+ s n$k<m (e s+vrkáva@í+ího se mnoBství sv<+h muBsk<+h pří u(n<+h. Fo (namenalo novou o 5anskou válku. které se $Bn$ na(<vá pohanská reak+e. (vedl se ( n$@ a šel se s nimi oso n$ po(dravit. @elikoB ry+hle vyšlo na@evo. kteří dřív <vali oso ními sluhy +ísaře a @eho rodiny. kteří na+há(e@í romanti+ké (alí ení v Auliánovi. @iB se @eho prostředni+tvím snaBil ro(vinout. které postupovaly na (ápad. Aeho sklon podporovat ariánské teolo9y naví+ (namenal. osv$d5il se @ako s+hopn< a sv$domit< +ísař veli+e podo ného typu. ro(hodn$ nemá v 6myslu při@mout Auliána (a rovno+enného kole9u. ro(ka( vypravit mnoBství @eho @ednotek na v<+hod. Pavla O(e %et$(uP. "$hem studií literatury v 3téná+h se ne+hal (asv$tit do eleusinsk<+h mystérií. Fyto nostal9i+ké a staromilské sklony v @eho sm<šlení mohly <t do+ela do ře d:sledkem i(olované a u5ene+ké v<+hovy. poté +o podstoupil ne( ytn< rituál odmítnutí na í(ené mo+i. @enB se (ám$rn$ přesunul do míst.hledat práv$ tady. Aakmile se o+itl v 2onstantinopoli. s nímB do (na5né míry sdílel @eho krutost a houBevnatost. Be mnoBství křes*ansk<+h ná(or:. např. @eB ho drBela stranou veře@ného (á@mu a @e@ímB (ám$rem ro(hodn$ ne ylo připravit ho na udou+í 6řad +ísaře. Propustil eunu+hy. . ří@na 3!1 ne5ekan$ (emřel po líB Farsu. 3 tak si+e dál pouBíval tr:n. ne+hal postavit před soud. oso n$ se proti ná oBenství své dynastie v(epřel. 2ontrover(n$@ší však yl styl. Be 2onstan+ius JJ. 2onstan+ia JJ. a i kdyB dál udrBoval (dání. pokud y m$l <t Aulián odstran$n. kteří mu yli oddaní v d:sledku @eho 6sp$šn<+h vále5n<+h taBení. ni+mén$ kdyB mu yli představováni senátoři. hodn$ o5ernili. Ae moBné. ani ne deset let po skon5ení té první. souladu s touto snahou vrátit +ísařsk< protokol a politi+ké ide@e. Ht$Bí se dalo o5ekávat. ylo y ho nutné odd$lit od @eho vo@ák:. Aulián:v přístup k @eho novému 6řadu a politika. 0epředvídaná smrt @eho ratran+e 2onstan+ia ( n$@ u5inila nesporného vlád+e +elé říše a dokon+e i ty armádní @ednotky. o n$+o líB dřív$@ším m$řítk:m a praktikám říše ylo i Auliánovo veře@né při(nání k dosud soukromému pohanství. a tak y prvním ne( ytn<m krokem k Auliánovu odstran$ní ylo ro(pušt$ní @eho armád. 2dyB se mu nakone+ pře+e @en podařilo vydat se na (páte5ní +estu do 2onstantinopole. . yl v PaříBi prohlášen sv<mi armádami +ísařem.e skute5nosti Aulián u5inil pou(e 3. po5ína@e do ou 2onstantina J. PřestoBe 3mmianus a ti moderní historikové. Fak mohl prom$nit to. Be @e křes*ansk<m prin+em ( 2onstantinova rodu. Be skute5n$ dopustil. .

rat v +ísařské pří(ni si+e mohl s postupem 5tvrtého století potla5it vliv křes*anství na stále vyšší po5et lidí a 5ím dál vlivn$@ší vrstvy spole5nosti. i kdyB y+hom @i nem$li pod+eNovat. Be se na n$@ mohla snášet kritika ( o ou stran. 4dá se. kteří v ni+h m$li slouBit. Aulián. kdy křes*ané v @eho 5ásti říše yli pronásledovanou a tr<(n$nou menšinou. 0a Auliánov$ snaBení o novit staré (p:so y v politi+kém Bivot$. @eB ylo moBné nalé(t ve v$tšin$ velk<+h m$st říše. tedy v(estup křes*anství ve třetím a na po5átku 5tvrtého století. na o novu klasi+kého m$stského pohanství. např. Qokon+e i +ísařovi přívrBen+i. ná oBenství a lokálním m$stském patriotismu @e moBná ne@po(oruhodn$@ší @eho ne6sp$šnost a míra ne(á@mu. nepřátelství křes*an: v:5i @eho oso $ y se <valo mohlo (a5ít pro@evovat otevřen$@i.to.v neposlední řad$ ve vlastní+h spise+h . @ako Makt. např.pak. 3však @akmile se @ednou řekne. Fo (namenalo (am$ření státního Minan+ování spíše na přestav u (pustl<+h 5i (aned an<+h +hrám: a pla+ení stipendií pro m$stské kn$Bí. . avšak díky krátkodo ému p:so ení v roli +ísaře @eho reMormy (namenaly @en pomí@ivé o avy a @istou do u poté @ešt$ tr<(nivou v(pomínku. Ae vskutku po(oruhodné. vníma@í @e@i+h odn$tí spíše @ako vyloBené (nev<hodn$ní neB pouhé neutrální (novunastolení rovnováhy. Jntelektuální elita (ase povaBovala (a a surdní. o+eNu@í+í @eho vo@enské s+hopnosti. kdyB přitom @e@i+h spisy @asn$ na(na5u@í. kterou se Aulián snaBil vrátit @e@i+h ná oBenství. Be odNal iskup:m a kléru privile9ia.@eho MilosoMi+ké interpreta+e. a y se 5lov$k vyškolen< k poro(um$ní vyšším pravdám. Be se o ávan< pronásledovatel =aRiminus JJ. Be šířil . kter< studoval v 3téná+h pod vedením n$kolika přední+h novoplatXnsk<+h MilosoM: té do y a také se stal nadšen+em pro provád$ní rituál: starého ná oBenství. Be l(e st$Bí povaBovat (a vhodné. vyplá+ení kn$Bí+h a podpory op$tovného (avád$ní r:(n<+h veře@n<+h o řad:. Be y ho doká(al (+ela (vrátit. a +ht$l vde+hnout nov< Bivot skomíra@í+í pohanské reli9io(it$ v do $. usiloval o o novu tradi5ní+h Morem pohanství prostředni+tvím oprav +hrám:. které aB dosud sm$řovaly do rukou +írkve. Pří5ina toho. Be ur5itá soustava ná oBensk<+h domn$nek a s nimi spo@en<+h m<t: ve skute5nosti není pravdivá a představu@e pou(e (p:so vy@ádření hlu ší+h a sloBit$@ší+h skute5ností. @eB @im yla při(nána (a minulého reBimu. snaBil provést to. @im krom toho připadala nad @e@i+h +hápání. . stále MilosoMi5t$@ším Mormula+ím tradi5ní+h ná oBensk<+h představ. a y vyu5ovali o klasi+k<+h autore+h anti+ké literatury. @e však nepravd$podo né. ro(hodn$ pokud to pro n$ (namenalo Minan5ní v<da@e. . Fak se snaBil vlastními silami slou5it dva 5ím dál od+hyln$@ší prvky pohanství. Be v$tšina klasi+k<+h Morem pohanství m$la ve Htředo(emí v této do $ @iB na kahánku. @eB yly spo@ené s novoplatonismem. a (ároveN se snaBil dát tomuto ná oBenství nov< intelektuální ná o@ tím. ne o nov<m. (a@ímal o lidovou rovinu ná oBenství. 3mmianus.<sledkem ylo to. Be eRistovalo tolik opušt$n<+h +hrám: a tolik m$stsk<+h rad přestalo vyplá+et kn$Bí. ni+mén$ ti. o $tování (vířat. 2dy y yl Aulián vládl delší do u. 31 . povaBovali vypu(ení dvorní+h eunu+h: (a nespravedliv$ tvrdé. . a (ároveN převedl státní Minan+e. yl ve skute5nosti (hrou+ením d:v$ry veře@nosti v (avedené ná oBenské kulty m$st římské říše. Q:vodem pro toto tvr(ení není ani tak přiro(en$ silná po(i+e křes*anství. skr<va@í+ím se (a star<mi praktikami. Be se (+ela ro(+há(e@í s ideolo9ií a ná oBensk<mi prin+ipy.yšší spole5enské vrstvy a intelektuálové @iB dlouho dávali přednost uZ oddanosti 5ím dál populárn$@ším mysti+k<m kult:m. a MilosoMi+ká podpora. @imB se nau5il od sv<+h vyu5u@í+í+h na univer(it$. na n$@B nara(ilo a kter< postupn$ přer:stal v odpor. 0akone+ Aulián uskute5nil (+ela lo9i+k< krok a (aká(al křes*an:m (astávat místa proMesor: rétoriky a 9ramatiky. lidová a intelektuální rovina reli9io(ity se ro(+há(e@í. kteréBto dv$ v$+i se ro(hodn$ nav(á@em nevylu5ovaly. o5 usiloval i Aulián. Pro křes*any tohle vše+hno představovalo pronásledování. kdo se dříve t$šili @ist<m v<sadám. Be v$tšinou nekřes*anské o yvatelstvo m$st v<+hodního Htředomoří do (na5né míry (tratilo (áli u v tradi5ní+h o řadní+h 6kone+h. které yly podn$tem k v(niku této literatury i @e@í oporou. neB na v<stav u a vy avování kostel: a vydrBování křes*anského kléru. Fento (áka( se (akládal na ar9umentu. yla spíše odra(em nedostate5ného (á@mu veře@nosti neB v<sledkem n$@akého nepokrytého nátlaku (e strany +ísařského reBimu 2onstantinova rodu.

AelikoB Aulián nemohl dopravit lod$. toutéB +estou (ase (pátky. na n$B Aulián přímo apeloval a od kter<+h y se moBná dalo 5ekat. 4a tímto 65elem shromáBdil v 3ntio+hii neo vykle po5etnou armádu o síle !& . =isXpX9on. přidali k @eho dvoru. a y donutila Peršany svést s nimi itvu. (da y mu delší vláda yla v: e+ +o platná. @eB @e přive(ly po LuMratu. ylo dosud domovem po5etné pohanské popula+e a @iB dlouhou do u slouBilo @ako v<(namné intelektuální i o +hodní středisko ře+kého . v lete+h 3&1 a 3!.rientu. Be s ním udou sdílet mnohé ( @eho +íl:. "yli to pohanští MilosoMové a u5itelé.. Aist< pohansk< ře5ník po(d$@i v kaBdém případ$ přišel s moBností. Ae@i+h 6stup napří5 =e(opotámií prová(ely 5asté 6toky skupin persk<+h lu5ištník: na koní+h. a y mohli (:stat stranou a po5kat. @e v(hledem ke krátkosti @eho panování v podstat$ pou(e akademi+kou (áleBitostí. pokud @de o naplánování i provedení tohoto taBení. +oB se uká(alo $hem @eho taBení v Ualii. 2dy y se yl vrátil (e svého perského taBení v ro+e 3!3. (ískali (na5nou převahu a do ytím n$kter<+h strate9i+k<+h m$st v podstat$ (novu vyty5ili hrani+e ve sv:@ prosp$+h. yl y přesunul sídlo vlády ( 3ntio+hie do Farsu.(hledem k reak+ím. +o se u@al mo+i. . na @ehoB podo u a památku o 5as lákal ve své propa9and$. PřestoBe se @eden 5i dva. kam přesunul sv:@ dv:r. a @eho MilosoMsk< vous. Qe ata o tom. 5ervna 3!3 ve v$ku pouh<+h dvaatři+eti let. %ímské armád$ se si+e podařilo prora(it si +estu po ře+e LuMratu. 4emřel ve svém stanu 7!. v níB ušt$dřil odvetnou ránu tomu. Aak na(na5ily nedávné kritiky. ale místo toho @e@ uprostřed šarvátky odl do (ad křes*ansk< příslušník @eho vlastní 9ardy. a v následné poty5+e yl smrteln$ ran$n. . 0i+mén$ ani tady se Auliánovi nepodařilo (ískat mnoho sympatií pro své ná oBenské a kulturní +íle. se stal ter5em vtip: místní+h o yvatel. 37 .Aeho repu likánsk< přístup k +ísařskému 6řadu a @eho +eremoniálu yl odsou(en s tím. (da Aulián a @eho Oo nova pohanstvíP skute5n$ představovaly ohroBení pro rostou+í vliv křes*anství v římské říši 5i nikoli. a y unikl (e (+ela křes*anského prostředí 2onstantinopole. PřestoBe reak+e m$stsk<+h rad a $Bného o yvatelstva m$st ve v<+hodní+h provin+ií+h yly v<(namné. ne o* Aulián:v reBim m$l nakone+ mnohem kratší trvání. kter< y yl mohl pokra5ovat v n$kter<+h sm$re+h @eho politiky ne o alespoN střeBit @eho památku. Aulián. od ni+hB y se dalo o5ekávat. i kdyB ho tomu nikdo neu5il.. ro(hodn$ se (m<lil ve svém strate9i+kém 6sudku. Auliánovi se tudíB ani touto mo+nou uká(kou síly nepovedlo dosáhnout vo@ensk<+h a diplomati+k<+h +íl: a místo toho musel podstoupit onen demorali(u@í+í 6kol a stáhnout své vo@áky ( této neudrBitelné po(i+e. a y 6tok odra(il. Be @e pou(e ned:sto@n<. postrádala však mo ilitu potře nou k tomu. do @aké míry si Aulián představoval. Be Auliána nesra(il k (emi persk< šíp. Be udou @eho hlavními přívrBen+i. @e však sporné. Aulián se při @ednom ( t$+hto náhl<+h v<pad: na křídla @eho armády sp$šn$ vyřítil ( tá ora e( rn$ní. Peršané totiB při sv<+h válká+h s 2onstan+iem JJ.elikého. kdyB v ro+e 3!3 po <val v 3ntio+hii. mno(í @iní si našli n$@akou v<mluvu. tomto sm$ru se (a+hovali moudře. při5emB @eho nepřítel yl stále v plném po5tu a t$šil se lepší mo ilit$. neB y se mohlo 5ekat. +o povaBoval (a Mrivolnost a nedostatek +ílev$domosti 3ntio+he@+:. snad @ešt$ v<mluvn$@ší yl posto@ 5ásti t$+h lidí. 0edoká(al v( udit (á@em m$stské rady o o novu veře@n<+h udov a o 5anského ná oBenství a (esm$šNování @eho oso ního v(hledu o yvatelstvem @e@ vedlo k napsání @edné ( @eho ne@p:so iv$@ší+h knih. (e@ména novoplatXnsk< MilosoM =aRimus. yl nu+en Mlotilu spálit a po+hodovat se sv<mi @ednotkami po souši sm$rem k ře+e Fi9ris a na(pátek na římské 6(emí. 0el(e posoudit. @ak se situa+e vyvine. a y mohl vést opera+e na v<+hodní Mront$ a (ároveN. @aké Aulián vyvolával u t$+h. @e@B si ne+hal nar:st poté. i te+hni+ké s+hopnosti k do ytí m$sta 2tésiMXnu. Be y mohl o novit vo@enské 6sp$+hy 3leRandra . muB: a vyra(il po ře+e LuMratu k perskému hlavnímu m$stu 2tésiMXnu. Foto m$sto. @enB yl od přírody s+hopn< vo@ev:d+e. s nimiB nov< +ísař sdílel @e@i+h kulturní a intelektuální (á@my a kteří yli v n$kter<+h případe+h @eho vlastními u5iteli a studentsk<mi kole9y. se roku 3!3 ro(hodl podniknout inva(i do Persie. 0aví+ se neoBenil a nem$l Bádného ur5eného následníka.

kdy muselo (volit nového +ísaře a po @ist<+h de atá+h vy ralo 9enerála @ménem . . 3 ?áp6r JJ.. kteří poskytli vo@enskou pomo+ Prokopiovi. . . (miNu@e aB příliš stru5n$.(hledem k relativní krátkosti vlád @ednotliv<+h +ísař: a a sen+i dynasti+ké kontinuity ylo hledání nadpřiro(en<+h inMorma+í. Be ( avil armádu Auliánov<+h přívrBen+:. ve kterém se o+itl roku 3/1 v rodné 3ntio+hii. kterou v podstat$ vrátil Peršan:m vše. 6nora 3!4 (emřel na po+hodu (e (áhadn<+h. vedly ste@n$ @ako v ur5it<+h 6se+í+h třetího století k nepřátelství a nakone+ k násiln<m opatřením (e strany +ísař:. před n$B yl postaven. @elikoB se 5asto předpokládalo. Poprvé od roku 3&. lete+h 3!/ a 3!1 se . při5emB v ro+e 3!1 pora(il @e@i+h hlavního v:d+e 3thanari+ha a donutil @e poBádat o mír.alentinianus J. tvoří+ími třídu d:sto@ník:.alentovy vlády. římském sv$t$ se na ta@né porady s v$štírnami a další Mormy předvídání udou+nosti vBdy+ky pohlíBelo pode(řívav$. ur5it<+h ohlede+h to @e v:5i n$mu nespravedlivé a @e to do (na5né míry podmín$no v$domostmi o @eho kone5ném ne lahém osudu. @enB opustil armádu na po5átku . pokud @de o to.. kter< po v$tšinu století ro(d$loval +írkev. (ískan<mi teprve po(d$@i.elení armády se op$t o+itlo v situa+i. "e(odkladn$ tak u5inil u(avřením smlouvy se Háp6rem JJ. a to (aslouBen$.alens se uká(al @ako dostate5n$ s+hopn<. Fřeni+e me(i vyso+e kultivovanou o 5anskou aristokra+ií v senátu a venkovany (e střední+h vrstev. @ak dlouho ude konkrétní +ísař Bít a @ak y se mohl @menovat @eho nástup+e. 4 t$+hto dvou nov<+h +ísař: se od 5as: 3mmiana =ar+ellina stále t$šil pří(nivému ohlasu . Aeho ratr . @asn$ vyvstala potře a dvou +ísař:.$tšinu své @edená+tileté vlády C3!4-3/&E totiB (asv$til neutu+ha@í+ím a 65inn<m taBením na (ápadní+h hrani+í+h. . 0$kolik ( ni+h ylo popraveno.alentem a nav(á@em si ro(d$lí pole p:so nosti. Podo ná šetření uskute5Novali téB . +o říše (ískala $hem taBení v devadesát<+h lete+h 3.i(i9Xt:m. 3+3-335 Aulián:v e(prostřední následník v roli +ísaře.alentinianus.alenta v 2onstantinopoli a sám se vydal na (ápad. a to díky o noven<m hro( ám na hrani+í+h '<na a Quna@e (e strany 3laman: a další+h. yl (volen vo@áky v tá oře ihned po Auliánov$ smrti a yl postaven před 6kol dostat @ešt$ demorali(ovan$@ší římské @ednotky ( @e@i+h nesnesitelné po(i+e uprostřed =e(opotámie. k o5erNování (e strany stoupen+: ortodoRní strany. . a y přeBil v(pouru a do ytí 2onstantinopole.alentova trvalá podpora ariánské Mrak+e v onom velkém teolo9i+kém sporu. Be @i u(avřel s Aovianem. Po tomto neš*astném (a5átku své vlády vedl armádu (p$t přes 3ntio+hii ke 2onstantinopoli. pro@evem politi+ké disiden+e a moBn<m prvním krokem k spiknutí. a proto @í není nikterak (avá(án novému imperiálnímu reBimu. Fen se ry+hle ro(hodl. @eB nakone+ (vít$(ila. @enB mu podle @eho tvr(ení přislí il místo následníka na +ísařském tr:nu. (rušil v ro+e 3!> smlouvu ( roku 3!3 s od:vodn$ním. Podo ná taBení (a hrani+emi říše yla normáln$ povaBována (a velmi riskantní a podnikl @e pou(e mal< a vy ran< po5et po(dní+h římsk<+h +ísař:. . Be se (a nimi skr<va@í politi+ké (ám$ry.alentovi moBná @ešt$ @in< d:vod neB to.alens C3!4-3/>E <vá naopak v$tšinou vnímán @ako nes+hopn< vypořádat se s 6koly. 3mmianus =ar+ellinus m$l k nepřátelství v:5i .1ni&řní kon2lik&y. které m$l na sv$domí u(urpátor Prokopios C3!&-3!!E. kdy yli +ísařové příliš vytíBení na v<+hod$. Gsadil . Be se v +ísařském 6řad$ spo@í se sv<m ratrem . PřestoBe se o n$m 3mmianus. i kdyB moBná (+ela přiro(en<+h pří5in. Fo se nápadn$ pro@evilo (e@ména (a vlády 33 . @en a y 73. ro(hodn$ nešlo o n$@ak< e(v<(namn< vo@ensk< v<kon.alens vydal v 5ele sv<+h armád přes Quna@ proti . naví+ vedla podo n$ @ako v případ$ 2onstan+ia JJ. a ten spo5íval v oso ním ne e(pe5í. kdyB se (de (a5ala ro(šiřovat o vin$ní ( vlasti(rady a +ísařští a9enti provád$li +elou řadu vyšetřování a pro+es: s prominentními o 5any pode(řel<mi ( neloa@álnosti k reBimu. . velitel +ísařské oso ní stráBe (vané Qomesti+i Aovianus. <val< 9enerál a pří u(n< +ísaře Auliána.alentinianovi pov$řen+i v %ím$ a roku 3/7 ylo mnoBství senátor: odsou(eno (a pouBívání 5arod$@ni+k<+h praktik. . kteří se +hopili v<hodné situa+e. století.

a y mohl 5elit otevřené ro(trB+e s Fheodosiem.. ale yl dopaden a popraven. Fheodosius roku 3>> (a6to5il na 34 . a y ho +ísař v<+hodní 5ásti říše. Aak tomu ylo v případ$ tolika imperiální+h dynastií. kterého m$l . i kdyB moBná lBivé diplomati+ké kroky milánského iskupa 3m roBe (a ránily =aRimovi překro5it ne+hrán$né 3lpy a u5init (e se e rovn$B vlád+e Jtálie. 3* uB to ylo s pov<šením . Uratianus se pokusil upr+hnout na v<+hod. pak vytvoření nového. po ili 3& . 65innou mo+í na (ápad$ vládl v praRi Uratianus ne o @eho porad+i. 2dyB yl @ist< 9enerál špan$lského p:vodu @ménem =a9nus =aRimus prohlášen roku 3>3 sv<mi armádami v "ritánii +ísařem. @ednotky v Ualii.alentinianus a @eho matka se usadili na dvoře v =ilán$. proká(al. tak roku 3>/ kone5n$ překro5il 3lpy a stal se e( @akéhokoli odporu pánem nad +el<m (ápadem. a y @e donutili kapitulovat.. 'eBimu . @enB (tratil @e@i+h podporu díky své náklonnosti ke sv<m t$lesn<m stráBím ( řad ar ar: a tomu.alentinianovi JJ. Uratianus.alentiniana J. (po5átku velmi ovlivNovan< sv<m <val<m vy+hovatelem 3usoniem. nem$l však k dispo(i+i prakti+ky Bádnou vo@enskou podporu. Ualie a ?pan$lska. . Fheodosius J. @emuB v té do $ ylo pouh<+h osm let. (p:so enou (á+hvatem v(teku nad v<mluvami. kon+em téhoB roku (emřel $hem +ísařské audien+e na mrtvi+i. yl také =ero audes. .alentiniana JJ.(pomeneme-li na to.<+hodní +ísař ne yl o+hotn< n$+o takového tolerovat a (a5ala další o 5anská válka me(i o $ma polovinami říše. neB a y se o svou o ranu postaral sám. ve skute5nosti @akkoli. které tento v( ouřene+ hned na po5átku pora(il. si+e krátká. Uratianova o li a u @eho vlastní+h vo@ák: však slá la. 'oku 3/& po sérii vyso+e 6sp$šn<+h vo@ensk<+h taBení kolem dolního toku '<na o rátil svou po(ornost (pátky k Quna@i. @asn$ vyvstaly při r:(n<+h nástupni+k<+h uspořádání+h . (aloBenému n$@ak<m o lí en<m velitelem a +ísařem. Be si o 5as o lékal @e@i+h národní šat. . při5emB mal< . @enB yl nyní pánem "ritánie. @enB (:stal v Frevíru. . @eho příslušník: a pak přešli na @e@i+h vlastní 6(emí me(i horními toky '<na a Quna@e. kdo se přidali k =aRimovi. přední 9enerál 9ermánského p:vodu. proMesorem rétoriky ( "ordeauR a dosti nadan<m ásníkem.. (vaného 8entientové. Aako d:vod udali to. @eB vyBadovalo taktn$@ší (a+há(ení. kteří (am$stnávali na mnoha po(i+í+h d:sto@níky po+há(e@í+í ( podo ného prostředí @ako oni sami a ( @e@i+h rodné provin+ie Panonie na "alkán$. i kdyB tře a @en sym oli+kého imperátora ylo (a takov<+hto okolností (na5n$ takti+ké. pokud .so ní potře a dynasti+ké kontinuity a (p:so . Fo m$lo o5ividn$ uvolnit +estu Uratianovi. 'oku 3/> on a @eho armády (astavili mohutn< vpád @ednoho ( t$+hto kmen:. ylo to. @eB y se mohly +hopit příleBitosti a dosadit nového +ísaře podle svého vlastního v< $ru. a @eho dvoru (:stane kontrola nad Jtálií a 3Mrikou. 0i+mén$ první starostí =a9na =aRima.alentinianus roku 3!/ sám (volil svého staršího syna Uratiana. C3/1-31&E. Be Fheodosius @e o+hotn< tolerovat =aRimovu vládu na (ápad$. a y se stal spole5n$ s ním titulárním spolu+ísařem (ápadní 5ásti říše. v Jtálii. a to v neposlední řad$ v samotném m$st$ %ím$.alenta. @ak<m se daly (manipulovat posto@e armády v této (áleBitosti. nedostatek s+hopností v druhé 9enera+i narušil p:vodní loa@alitu armády v:5i rodu. avšak 9enerál:m velí+ím armád$ na Quna@i připadalo v<hodné prohlásit +ísařem 5tyřletého . a . @enB slouBil (a . a y 5elil dran+ování národa @ménem 2vádové. Be nel(e v$řit 9alsk<m kontin9ent:m. AelikoB však yl (ře@m$ od přírody +holerik.e v<sledku se uká(alo. ni+mén$ krvavá @ako o vykle. Be dokáBe přine@menším slouBit @ako postava sto@í+í v 5ele 6sp$šn<+h vo@ensk<+h opera+í proti o novenému tlaku 3laman: na horním toku '<na. ( druhého manBelství. které mu na í(eli vyslan+i 2vád: a které mu připadaly nestoudné.alentinianovy i Uratianovy vlády. kterému vládla @eho matka Austina. ry+hle opustily Uratiana. Foto a @isté raMinované. Be kaBdé (volení +ísaře prová(elo ro(d$lování pen$Bní+h dar: vo@ák:m.alentinianus J. neB @aké mu yli o+hotni 5i s+hopni poskytnout. u(nal @ako svého kole9u.alentiniana JJ.. =e(i t$mi.alentinianova rodu. . tím pádem ne( <valo.alentiniana JJ. Feprve kdyB se =aRimus +ítil dostate5n$ siln<.

vlád+em (ápadní 5ásti říše. <val mohl dohodnout s =a9nentiem. "yla to (vláštní vol a. @ako svého kole9u na (ápad$. vyBadu@e pohled na další rysy této ouřlivé druhé poloviny 5tvrtého století. Be tyto neutu+ha@í+í konMlikty m$ly ni5iv< 65inek na kvalitu armády. Faké y <val mohl tolerovat Auliána. #lavním prvkem vít$(ství Fheodosia J. . Pokud @de armádní škody. Be Fheodosius J. sám 3r o9ast však v(hledem ke svému 9ermánskému p:vodu @ako kandidát nepři+há(el v 6vahu a sotva mohl pov<šit n$@akého @iného vo@áka. kter< se stal pretoriánsk<m preMektem.ienn$ v Ualii. =oBná práv$ v d:sledku toho se n$kteří ne@v<(na5n$@ší senátoři v 5ele s .alentiniana JJ.alentiniana JJ. aniB y přitom (tratil své vlastní vynika@í+í postavení v armád$. pro5 yli +ísařové druhé poloviny 5tvrtého století tak neo+hotní tolerovat eRisten+i imperiální+h kole9: v @in<+h 5áste+h říše. @e však o mo+ dlouho nepřeBil. spá+hal roku 317 se evraBdu. PřestoBe 3r o9ast <vá o viNován ( . Be přišel o svého ratra. Be kdyB se mu nepodařilo tohoto příliš mo+ného 9enerála propustit. pouh<+h šest let po té před+ho(í. nad Lu9eniem na ře+e Wri9idu yl krom$ tro+hy št$stí. a Fheodosius strávil před sv<m návratem na v<+hod pár m$sí+: v =ilán$. v5etn$ dosud převáBn$ pohanské senátorské aristokra+ie v %ím$.(ápad a v t$Bké itv$ v Aulsk<+h 3lpá+h pora(il =aRima. Qošlo k ní roku 314. Fheodosius J. @akou kdy (aBil kter<koli ( nositel: +ísařského purpuru. Lu9eni:v a 3r o9ast:v reBim. Lu9enius padl do (a@etí a yl (a it. ( toho nem$l radost\ (a5al plánovat další inva(i na (ápad. Be se ude d$lit o říši s =a9nem =aRimem 5i Lu9eniem. pokud @de o po5así. kaBdém ( t$+hto případ: však danou otá(ku musela prov$řit válka s následn<m krveprolitím a škodami na armádá+h. 0ení snad potře a říkat. tohle ro(hodn$ ne ylo v @eho (á@mu\ nyní si totiB musel na@ít n$@akého náhradního +ísaře. 3r o9ast a 0i+oma+hus Wlavianus spá+hali se evraBdu. PřestoBe mohl tím pádem (novu u5init . a y . a @menoval @ednoho (e sv<+h 9enerál:. 3* uB m$lo toto uspořádání @ak<koli krátkodo < přínos. @enB m$l (ákladnu v Ualii. $hem 5tyř let vyprovokovalo další o 5anskou válku. které si sami nevy rali. @enB yl od před+ho(ího roku vyhnan+em na svém vlastním dvoře. s vervou vrhli do aktivní podpory Lu9eniovy vlády. 2onstan+ius JJ. 'oku 314 Fheodosius (a6to5il na Jtálii a (ápadní armáda yla v (áří $hem další a @ešt$ krvav$@ší itvy na ře+e Wri9idu v 3lpá+h po @istém po5áte5ním 6sp$+hu deMinitivn$ poraBena. ne o* (tráty v< orn$ vy+vi5en<+h římsk<+h veterán: v řadá+h elitní+h polní+h armád ylo moBné nahra(ovat @en ná orem ne(kušen<+h +ivilist: ne o vo@ensky (datn<+h.alentiniana JJ. avšak kulturn$ am ivalentní+h ar ar: (po(a hrani+e. 0ení vBdy snadné po+hopit. (ároveN se postaral o to. 0eš*astného . .alentinianus nepřestal <t loutkou. 0em$lo to valn< v<(nam. velitelem (ápadní+h polní+h armád.y ral si <valého u5itele a státního 6ředníka @ménem Lu9enius. kter< y (aplnil uvoln$né místo. "yla (rušena opatření ome(u@í+í u+tívání pohansk<+h oBstev a ( této krátké do y se nám do+hovaly ur5ité d:ka(y t<ka@í+í se o novy kultovní+h míst.. @ediného Bi@í+ího pří u(ného muBského pohlaví. Po itv$ se (novu usadil v =ilán$. poslali. se me(itím snaBil (ap:so it na vše+hny moBné (á@mové skupiny. @ak se tam v: e+ o+itli. @enB m$l (a se ou snad ne@d:sledn$@i skli5u@í+í kariéru +ísaře. y se pře+e nav(dory tomu.. kde však v lednu roku 31& ne5ekan$ (emřel a (ane+hal impérium sv<m dv$ma mlad<m syn:m. (a5ala @eho e(mo+ v 3r o9astov<+h rukou tak popou(et. 3& . ne(áleBí ani tolik na tom. @ako spíše na skute5nosti. @eho po5etn< kontin9ent vi(i9Xtsk<+h vo@ák:. @ak si to =a9nentius přál) rodinné +ity nehrály v 2onstantinov$ rodu Bádnou velkou roli. Wranka @ménem 3r o9ast. kdyB se sám tolik an9aBoval na hrani+i s Persií. kterou yl $hem +elého dosavadního panování. . kter< padl do (a@etí a yl popraven v 3Iuile@i. 4@istit.alentinianovy vraBdy. (da v po(dní římské říši panoval nedostatek muB:. Podo n$ y se snad i Fheodosius doká(al smířit s tím.iriem 0i+oma+hem Wlavianem. a y si (řídil dv:r ve . ne@vyšším +ivilním správ+em v Jtálii.

4 popis: (vyk: t$+h. @eB si vy udovaly přední postavení v této lokalit$. Aako do r< ná(orn< příklad nám mohou poslouBit 3! . @ako yla ta perská -. 3 tak y+hom m$li po pravd$ ří+i. . @ak to 5inili @eho před+h:d+i. a ten po+há(í (e spis: římsk<+h historik:. @ak y se dalo předpokládat. Co se t<5e psan<+h d:ka(:. 0$kolik popula+í. PřestoBe v<vo@ velk<+h +ivili(a+í ve Htředomoří a kultur tohoto Ov$ku st$hování národ:P ví+ na severu se v(á@emn$ ovlivNovaly. není ro(umné příliš se spoléhat na podro nosti vypráv$ní o neřímsk<+h spole5noste+h a @e@i+h (vy+í+h. . o ni+hB ( literární+h (á(nam: víme.>!/. století. G římského autora se však (ároveN předpokládalo. 3vaři. kteří yli o+hotní (a5lenit do svého (pra+ování soudo <+h událostí krátké lí5ení 5in: t$+hto O ar ar:P. proti nimB yly vedeny. Be vrhne příliš mnoho sv$tla na duševní po+hody. uB dávno před po5átkem eRisten+e římské říše. pak se přine@menším do pátého století našeho letopo5tu modernímu v$d+i na í(í @edin< pohled na události. %ímané přikládali etno9raMii @ešt$ menší v<(nam neB %ekové a naví+ m$li mnohem siln$@ší sklon k pouhému staromilství. Be se (míní o o yvatelí+h ur5it<+h o lastí ve své vlastní do $ takov<m (p:so em. yl (ře@m$ Pris+us. kdy si pohrani5ní války vyBádaly.' (itva u )adrianopole a vyplen*ní +íma 4říc$od 50n6 . následu@í+í+h století+h.d Bádného +ivili(ovaného 5tenáře y se totiB ne5ekal váBn< (á@em o takovéto otá(ky. @ako yli např. @eB se odehrály (a @e@i+h hrani+emi. d$lí+í+h veškeré o yvatele sv$ta do dvou skupin) na o 5any @e@i+h impéria. Be toto nesta ilní o do í (a5alo kolem poloviny prvního tisí+iletí před naším letopo5tem a trvalo přine@menším do samého kon+e prvního tisí+iletí našeho letopo5tu. u ni+hB tomu tak ne ylo. totiB sdílelo spole5nou hmotnou kulturu. 3r+heolo9ie nám (de není mo+ platná.$tšina v<+hodní a střední Lvropy yla d$@išt$m tém$ř nepřetrBitého pohy u a sráBek r:(n<+h národ:.a k t$m patřili i příslušní+i ( moderního pohledu tak vysp$l<+h spole5ností. @elikoB od ní t$Bko m:Beme o5ekávat. J kdy y se n$@ak< klasi+ky vyškolen< římsk< historik skute5n$ (a5al (a@ímat o ar ary Bi@í+í (a hrani+emi říše. se toho nedalo mo+ (ískat. pak v<+hodořímští autoři na(<vali #uny i příslušníky další+h kultur. kteří po v$tšinu té do y ovládali severní řeh Quna@e. @eB y+hom potře ovali k vysv$tlení vnitřního Mun9ování spole5ností eRistu@í+í+h (a hrani+emi impéria a o @asn$ní @e@i+h konání ( @e@i+h vlastní perspektivy. Be nám (+ela +hy í spousta inMorma+í. 4 @eho díla se nám však ohuBel do+hovaly @en Mra9menty @ako uká(ky v po(d$@ší+h teRte+h. 3 tak spisovatelé 5tvrtého a pátého století museli #un:m. století +ísařsk<m vyslan+em u #un:. kter< m$l opravdu ne(prostředkovanou (kušenost s ar arskou spole5ností. . 4a prvé totiB musíme v(ít v 6vahu (p:so myšlení %íman:. dlouho po (hrou+ení hunské he9emonie ( poloviny padesát<+h let &. o@ovaly. kdo yli povaBováni (a divo+hy . především v díle "i liothéké ne oli O2nihovnaP ( pera konstantinopolského patriar+hy WXtia C>&> . Qalo y se ří+i. Be yly so+iáln$ a politi+ky ro(dílné. a y se v$novala @istá po(ornost t$m. @enB yl ve 5tyři+át<+h lete+h &. říkat Hkythové. a na ( ytek. Be pro@eví svou erudi+i a (nalost díla dřív$@ší+h d$@epis+: a (em$pis+: tím. ro(hodn$ nepro íhaly syn+hronn$. >//->>!E. kteří se @ako @ediní t$šili v<do ytk:m +ivili(a+e.álky %íma proti @eho O ar arsk<mP soused:m představu@í v tomto konteRtu pou(e sou5ást delšího a sloBit$@šího +elku. a spo@ení konkrétní+h materiální+h kultur s @menovit<mi spole5nostmi (nám<mi ( histori+k<+h (á(nam: naví+ ro(hodné není tak snadné. ne ylo y pro n$@ ni@ak snadné (ískat podro né a spolehlivé inMorma+e. mi9rovaly. utvářely a přetvářely svou etni+kou identitu. Aedin<m (e (nám<+h d$@epis+: 5tvrtého a pátého století. O ar aryP. a proto @e od se e nel(e ar+heolo9i+ky odlišit. @eB se usa(ovaly. J v situa+í+h. @ak na(val o yvatele této o lasti ve své do $ #érodotos.

Fo @e samo o so $ po+hy n< předpoklad. @eB se postupn$ ro(šířila ( @iBní+h řeh: "altského moře do 2arpat. operovali v relativn$ mal<+h tlupá+h a ne yli ni@ak (vláš* po5etní. Hpole5enství nomád: @e ve skute5nosti mnohem křeh5í neB spole5nost (em$d$l+: a @ešt$ kon(ervativn$@ší. @eB @e o vykle pokládáno (a mo+né] Foto království ylo dlouho povaBováno (a e(prostředního před+h:d+e po(d$@šího 9Xtského kmenového sva(u.alenta vpustit upr+hlíky na +ísařské 6(emí na "alkán$.> pro(ra(u@í přítomnost po5etn$@ší+h a menší+h 9Xtsk<+h konMedera+í. +o ar+heolo9ové o(na5u@í @ako _iel arskou kulturu. Ae to tro+hu @ako diskuse o Oprvotním hy ateliP) @estliBe #unové vytla5ili UXty a UXtové (ase %ímany. #un:m +hy $la @ednotná spole5enská a politi+ká or9ani(a+e. Be ko5ovní+i tém$ř instinktivn$ tíhnou k tomu. Fento tlak (mírnilo ro(hodnutí +ísaře . římsk<+h pramene+h ( kon+e 5tvrtého a po5átku pátého století @sou #unové popisováni ( hlediska aktivit n$kolika (+ela samostatn<+h skupin. a n$kdy i (a (+ela totoBné s ním. @ak potom mohli vyvrátit 9reutun9ské království.e své tradi5ní podo $ @e pre(entován @ako pro@ev moderního vo@enskopoliti+kého po@etí Odominového eMektuP ve starov$ku. které sepsal roku &&1 Aordanes. Be vyrostlo ( 6sp$+hu #un: při (avád$ní @e@i+h he9emonie. . Podo n$ vyBadu@e podro n$@ší ro( or i povaha vlivu #un: na UXty. @e@íB @a(yk a kultura přeBívaly na 2rymu v ur5it<+h prv+í+h přine@menším do sedmná+tého století. ar+heolo9i+k< v<(kum však ro(hodn$ nem:Be potvrdit 5i vyvrátit tvr(ení v n$m o saBená. však Bádné (á(namy o podo ném @ednotném království nemáme. @enB 5asto <vá příhodn$. (hru a do roku 4. ( ni+hB n$kolik (:stalo trvale mimo římské 6(emí. Fím pádem neeRistu@e Bádn< ar+heolo9i+k< d:ka( stri+to sensu o eRisten+i UXt: v této do $. a y+hom @e@i+h 6sp$+hy v o@i proti UXt:m v tomto o do í při5ítali v:d+ovství n$@akého ne(námého hunského prot$@šku `in9is+hána. Fo a následn< 6t$k poraBen<+h Ureutun9: sm$rem na (ápad (ase vedlo k pádu sousední konMedera+e Fervin9:. Aednu ( ni+h tvořila skupina UXt:. v kone5ném d:sledku to však m$lo pro říši katastroMální d:sledky. Proto @e si+e politováníhodné. FakBe @e ne( ytn$ nutné vyhnout se tomu. tudíB na hrani+e římské říše. Ade o @ev. 3/. Aešt$ po+hy n$@ší @e pak domn$nka. kteří v první+h tře+h století+h našeho letopo5tu pravd$podo n$ tvořili pou(e @ednu sloBku toho. kdy @im %ímané (a5ali v$novat po(ornost. Fato lidská uskupení tudíB (a+hováva@í (avedená s+hémata přesun: a pevn$ stanovená (imní a letní pastvišt$ pro svá stáda. 3 tak si n$@aké vysv$tlení Bádá samotná skute5nost. Be pří5iny ne@v<(namn$@šího převratu v uspořádání a ro(míst$ní národ: na sever od %íma v o do í +ísařství nám (:stáva@í pov$tšinou ne(námé a nepo(natelné. 4daleka ne hodnov$rné lí5ení @e@i+h historie v tomto o do í l(e nalé(t v díle Ueti+a ne oli OQ$@iny UXt:P. (námého @ako . AestliBe však. 3/ . @ak l(e ostatn$ doká(at. J ti yli hnáni k (ápadu a @ihu a při+há(eli @ako upr+hlí+i ve stále ho@n$@ším po5tu podél severního řehu řeky Quna@e. a y okrádali své usedlé sousedy.$+ se má totiB tak. kter< se (ni5ehoni+ vyhrnul (e stepí střední 3sie. Be se #unové tak e(příkladn$ o @evili v o lasti. Be me(i UXty eRistovala v té do $ pou(e dv$ velká uskupení) v$tší a mo+n$@ší 9reutun9ské království a pon$kud menší království Fervin9:. 4 poslední 5tvrtiny 5tvrtého století. Qosud ne(nám< ko5ovn< národ @ménem #unové.UXtové. kdo potom vytla5il samotné #uny] Faková otá(ka se v$tšinou neklade. UXti @akoBto +elek yli tudíB @en nepatrn$ ví+e s@edno+ení neB #unové. . i kdyB příliš (@ednodušen$ na(<ván Opří+hod #un:P. Qo poloviny pátého století se #unové (or9ani(ovali ve velkou a d$sivou konMedera+i\ m$li pod se ou mnoho podří(en<+h národ: a nad se ou poprvé @ediného v:d+e. kter< po v$tšinu první poloviny šestého století ovládal Jtálii. @eB se soustředilo na severo(ápad od `erného moře. a ne Be ylo @e@í pří5inou. podle n$@ (apří5inil pád dříve sta ilního 9Xtského království Ureutun9:. . pokud @e ovšem n$@aké dramati+ké (vraty vn$@ší+h podmínek nedonutí po(m$nit @e@i+h staro ylé a 6+tyhodné postupy. Podo né lí5ení má i při takto @ednodu+hém podání (@evné nedostatky.stro9Xti. @eB se nakone+ táhla od (ápadního řehu Qonu aB k ře+e Quna@i. protoBe máme tenden+i se domnívat. pokud l(e o n$5em takovém v: e+ hovořit. %ímské prameny postihu@í+í o do í při liBn$ od r. ovšem nikterak překvapivé.

9ermánsky mluví+ího kmenového sva(u. která vládla smíšené poddané popula+i veli+e r:(norodého etni+kého a kulturního sloBení. Be k národ:m. patřila UXt:m. Be @e@i+h 6lohou v @ihoruské stepi od poloviny aB kon+e třetího století do sedmdesát<+h let století 5tvrtého yla v podstat$ role dominantní vo@enské aristokra+ie. 2dyB proti nim 8upi+inus vypo+hodoval. ko5ovn<+h Harmat:. a y @im na oplátku (a vo@enské sluB y dovolil vstoupit na 6(emí římské říše a přid$lil @im p:du. . při5emB povraBdil @e@i+h t$lesné stráB+e. "yl y se stal (dro@em vo@ák: pro armádu a ome(il řemeno provin+iálního (daNování v o laste+h. Be (ře@m$ představu@e první případ převáBn$ (em$d$lského. . 3vaři. století v severní a v<+hodní Lvrop$. Fakov<to plán ne yl sám o so $ ni@ak hane n< a představoval o do u smluv. Te (de nastín$né hypoté(y y tudíB vypl<valo. (namená vstoupit do mnohem lépe (dokumentované o lasti. není ani tak ne5ekan< a ni5ím nevyprovokovan< vpád hunsk<+h nomád: na 9Xtská 6(emí. @ako spíše ry+hl< návrat ke ko5ovnému (p:so u Bivota. pak @e rovn$B moBné ar+heolo9i+ky proká(at.pád UXt: do (mín$né o lasti me(i Quna@em a Qonem @e o (vlášt$ po(oruhodn< v tom. Be @akmile se na v<+hod od Qonu (Mormu@e nov< ko5ovn< kmenov< sva(. Be @evem. a y (ískali potraviny. Poka(ila ho však +hamtivost a (korumpovanost římsk<+h vo@ensk<+h velitel: (odpov$dn<+h (a kontrolu a usa(ování UXt: na v<+hodním "alkán$. . Gsa(ení UXt: v této o lasti (namenalo ( dlouhodo ého hlediska anomálii a ylo pravd$podo né. Připustíme-li. Qn$str a Quna@ po krátkém o do í.alenta. kteří UXty 6da@n$ nutili platit (a dodávky.: e+ se neví. kter< přišel (e severo(ápadu a ovládl toto 6(emí. @eB @im +ísař mínil poskytovat (darma. @ak ylo vlastn$ dosaBeno této 9Xtské he9emonie. @eB se o @evily ve druhé polovin$ 4.alens s tím souhlasil. k n$muB došlo v o lasti me(i řekami Qon. @eB podle všeho u(avřel Aulián s Wranky na severov<+hod$ Ualie. Qo poloviny třetího a od kon+e 5tvrtého století totiB he9emoni+kou mo+ (a normální+h okolností uplatNoval n$@ak< kmenov< sva( stepní+h ko5ovník:) dřív to yli Hkythové a Harmati a po(d$@i #unové. do@de k @e@í náprav$. . Ae@i+h rostou+í nespoko@enost s takov<mto (a+há(ením vedla římské velitele k tomu. Be tato kultura ( `erNa+hova Hintany de =ures. @enB uspíšil po5ína@í+í 9Xtskou v(pouru. Ae@i+h vlastní hmotná kultura yla tém$ř ur5it$ ta. (atím+o římsk< 9enerál 8upi+inus pořádal hostinu pro @e@i+h ná5elníky. náleBely skupiny Hlovan:.alenta v itv$ u #adrianopole. 78&ov a říše římská. Be přesunuli 9Xtské kontin9enty pod velením ná5elník: Writi9erna a 3laviva od Quna@e na @ih k m$stu =ar+ianopolis u `erného moře. 4panikařil a pokusil se (a@mout své hosty @ako ruko@mí. @eho armáda yla poraBena na hlavu a 3> . při5emB vyvr+holením @eho díla se stala poráBka +ísaře . 39+-335 'oku 3/! došlo k tomu. 5ást heleni(ovaného o yvatelstva ( o lasti Pontu i další 9ermánské o yvatelstvo. Fi vši+hni přišli ( v<+hodu. =ohou s tím souviset i (námky (horšení klimati+k<+h podmínek. které @im yly podří(eny. kde tehdy sídlilo armádní velení v Fhrákii. @eB se odehrávaly v druhé polovin$ třetího století. 0$kteří UXtové se pokusili násilím vniknout do m$sta. @iB moderní ar+heolo9ové po@menovali po dvou @e@í+h ne@v<(namn$@ší+h nale(iští+h) `erNa+hovu a Híntan$ de =ures. Be v d:sledku neo y5e@n<+h (m$n odehráva@í+í+h se na severu `erného moře dora(ilo k severnímu řehu Quna@e velké mnoBství Fervin9: i @ist< po5et Ureutun9: a @ako upr+hlí+i poBádali +ísaře . +hronolo9i+ky @i však musíme dát do souvislosti s o do ím převrat: a tlaku na hrani+í+h římské říše. kde yly usa(eny detašované 9Xtské @ednotky.4dálo y se. která se vy(na5ovala n$kolika nápadn<mi podo nostmi s dřív$@ší _iel arskou kulturou. "yl to tudíB pom$rn$ nedávn< a pravd$podo n$ ro(hodn$ ne sta ilní v<tvor. Gdálosti ( let 3/! aB 3/> tvoří (áv$re5nou 5ást histori+k<+h spis: 3mmiana =ar+ellina. kdy @i ovládalo usedle@ší spole5enství (em$d$l+: 0i+mén$ o rátit se od pří5in v(estupu mo+i #un: k d:sledk:m. @eB to m$lo pro římskou říši. "ulhaři a =aZaři. Fam došlo k in+identu. kter< máme pro(koumat. @eB se s ní mírn$ překr<vala. nastalém (matku se alespoN Writi9ernovi podařilo uté+i a u@mout se velení nad r:(n<mi skupinami UXt: v okolí m$sta.

stoupili na 6(emí impéria @ako upr+hlí+i. avšak vytrvalé osla ování protivník: ome(ováním svo ody @e@i+h pohy u a přístupu k ne( ytnému mnoBství potravy se vyplá+elo mnohem ví+ neB riskování vše+h moBností při @ediném vo@enském střetnutí. @iB $hem druhé punské války v o do í repu liky a inteli9entn$@ší. na venkov$. @eB pouBil při 6toku na (ápadní polovinu říše roku 3>> a pak (novu v ro+e 314. Fervin9ové spole5n$ s podstatnou detašovanou @ednotkou 9reutun9ské kavalerie soustředili své síly na severním okra@i #adrianopole.. Fo pak (namenalo . která si impérium (a@istilo. museli si o starávat to. Fheodosius J. @imB 5elili 9Xtští ná5elní+i v lete+h 3/>-3>7. "itva u #adrianopole @ako taková (asadila krutou. Pak mu slouBili @ako d:leBitá sloBka armád. 2e v(pouře se přidaly i další 9Xtské detašované @ednotky ví+e na @ihu. muB:.krát+e poté. Pro lémy. o vykle přála práv$ @im a připravila %ímany o @e@i+h prvotní v<hody. a přestoBe @im yly přislí eny (áso y i místa. . 4 vo@enského hlediska to yla hotová se evraBda. +okoli @im přišlo pod ruku. "$hem n$kolika m$sí+: po překro5ení Quna@e uB vedli válku s říší. Fento (p:so v první řad$ ome(il @e@i+h moBnosti (ískávání potravy @en na ur5itá ro5ní o do í. Fak se stalo. @estliBe proti nim @e@i+h nepřítel. a y se uBivili. muB:. @ak UXtové ro(drtili +ísaře Qe+ia v ro+e 7&1.. @elikoB nov< +ísař. a pak (ase nadm$rnou se e@istotu. k níB došlo 1. @ak prom$nit pohromu ve vít$(ství. takBe proti nim musel kon+em léta roku 3/> podniknout velkou opera+i sám +ísař . i kdyB tím pádem mén$ oká(alí +ísaři a 9enerálové na sklonku imperiální do y si to ne(řídka do ře uv$domovali. AelikoB doká(ali v neposlední řad$ sami so $ -. @ešt$ dříve. =useli rát. Pomalé. J kdyB se Writi9ern (a t$+hto nadmíru o tíBn<+h okolností uká(al @ako s+hopn< velitel svého lidu a v @ednu +hvíli dokon+e nem$l daleko k polapení Fheodosia . Be se mohli drBet pohromad$ @ako masa lidí k vo@ensk<m 65el:m @en po veli+e ome(ená 5asová 6do í. Pří5inou (dánlivé poslušnosti UXt: po itv$.alens s armádou 5íta@í+í (hru a 4. neB se n$kdy tvrdívá. +o potře ovali. Ben a d$tí. Fo se uká(alo @ako klí5ová taktika. přim$l UXty $hem 5tyř let (novu k poslušnosti a pomo+í smlouvy @im dal moBnost usadit se na 6(emí říše. +o ho Uratianus @menoval +ísařem -. Plodiny vyp$stované v kterékoli @ednotlivé o lasti naví+ doká(aly nakrmit pou(e relativn$ malé mnoBství lidí. 3 proto se museli ro(d$lit do menší+h skupin a ro(pt<lit po +elém venkov$. a přesto m$la práv$ tato polovina říše přeBívat @ešt$ ví+ neB další+h tisí+ let. `ern<m mořem a pohořím "alkán. římská armáda. 0a druhé stran$ přímá konMronta+e s nashromáBd$n<mi ar arsk<mi armádami. 31 . římské @ednotky utrp$ly drtivou poráBku. Proviantní pro lémy vypl<va@í+í (e snahy nasytit +elkov< po5et o yvatel.. odhadovan< na (hru a 7. 0av(dory o5ividné ni5ivosti této poráBky yl ome(en< i @e@í e(prostřední dopad. kdyB se @e římské vládní 6řady snaBily popohnat přes Qardanely do =alé 3sie. @ako tomu ylo v itv$ u #adrianopole. Be y si (a takov<+hto okolností mohli vyp$stovat vlastní 6rodu..+oB @e @ešt$ d:leBit$@ší -.. Qv$ třetiny armády yly (ni5eny a +ísař (a it.. Hamotn< @e@í v<(nam však yl pravd$podo n$ mnohem menší. . která @ešt$ ne yla (ralá ke spotře $. při5emB vo@enská a politi+ká vít$(ství. yla tém$ř vBdy v<sledkem (ru5ného vyuBití této sla osti. @e@i+h spo@en+: v itv$ u #adrianopole. doká(al podnikat 65inné polní opera+e a i(olovat potulu@í+í se skupiny UXt: vBdy @ednu po druhé. ylo @e@i+h dilema ohledn$ potravin.donu+ena upr+hnout (p$t do e(pe5í =ar+ianopole. 0epřipadalo v 6vahu. 0em$lo smysl sklí(et 6rodu. ve skute5nosti m$li vše+hny v<hody na své stran$ %ímané. v ro+e 3>. PřestoBe se římsk<m 9enerál:m (po5átku pře+e @en tro+hu dařilo drBet UXty na u(d$ v Qo rudBi. přestoBe @en krátkodo ou ránu vo@enské morál+e %íman: a oBivila v(pomínky na to. kde y se mohli usadit. yly (a takov<+hto podmínek nepřekonatelné. která pro n$ m$la (namenat velk< vo@ensk< 6sp$+h. Be @im +hy í vo@enské s+hopnosti a te+hnika ne( ytné k do <vání m$st a s tím i státní+h s<pek. srpna. Be k podro ení Fervin9: došlo roku 3>7 a detašovan<+h @ednotek Ureutun9:. PoraBena yla v<+hodní římská armáda. předvád$li střídav$ přílišnou opatrnost. . ni+ ( toho nedostali. kra@i me(i dolním tokem Quna@e. .. následné itv$. se m$ly stát $hem následu@í+ího století ne o i déle trval<mi potíBemi nepřátelsk<+h @ednotek operu@í+í+h uvnitř říše.

(a ránil svému polnímu veliteli Htili+honovi (avršit @eho po5áte5ní vít$(ství a (likvidovat @e. stal správ+em (ápadní poloviny říše. Be se stali 5ímsi @ako (em$d$l+i a vo@áky (ároveN\ v<m$nou (a to. PřestoBe se dokon+e i tradi5n$ Odo r<mP +ísař:m. (áleBí mén$ neB na skute5nosti. @iB +ísař Uratianus postoupil Fheodosiovi J. u(avřen<+h me(i imperiálními vládami 4.i(i9Xty. 2 takovému konMliktu moBná došlo v ro+e 31/ a další e(prostředn$ hro(il na přelomu let 4. na níB se mohli usadit. (namenala nov< prvek ve vše+h vo@ensk<+h a politi+k<+h kalkula+í+h $hem další+h tře+h desetiletí. :&ilic$o nebo 5onori0s.pokud y m$l ome(it své aktivity @en na (ápad . Přesn$ ur5it. po Lu9eniov$ pádu roli vr+hního vo@enského velitele na (ápad$ a pokra5oval v tom i po +ísařov$ před5asné smrti. Htili+ho musel v(ít v 6vahu . Při vlastním lí5ení t$+hto událostí tvrdil. Be Fheodosius @e@ na smrtelném loBi pov$řil poru5ni+tvím nad o $ma sv<mi syny. 'on2lik& dvo0 s&ra&e<ií... Htili+honova kariéra správ+e a de Ma+to vo@enského diktátora v (ápadní 5ásti říše spadá me(i tato dv$ data.ome(en$@ší.i(i9Xti. Práv$ ( tohoto převáBn$ 9Xtského kmenového sva(u. kterou dostali u #adrianopole. 0e(řídka se na(na5u@e.$tšina Htili+honova (á@mu se tudíB (am$řovala na to./-4. 5asto dává (a vinu. k (ápadní 5ásti říše.0a druhé stran$ skute5nost. Be smlouva ( roku 3>7 ustavila přítomnost velkého mnoBství UXt: na v<+hodním "alkán$. Císař i 9enerál na druhé stran$ douMali ve vo@enské a politi+ké v<hody. Be de9radoval a propustil ( armády @ednoho 9enerála. @eB se mu na í(ely.a y (a@istil op$tovné při5len$ní Jl<rie.>. kteří se u n$@ střídali. (da @e@i+h v:d+e 3lari+h skute5n$ patřil k staro ylému královskému klanu 5i nikoli. @eB v(nikla na "alkán$ od poloviny do po(dní+h let pátého století.E 3* uB Htili+ho v$dom$ následoval příkladu svého +ísařského u5itele. kdyB se po smrti Fheodosia J. kdyB uB nemá +o (tratit. století (Mormovala kolem 3lari+ha. udou (de vystupovat @ako . Be otevřená itva @e příliš riskantní a nepřítel @e ne@ne e(pe5n$@ší tehdy. @ako yl Fheodosius J. . to ne yl o+hoten strp$t. .přání. a kdyB se roku 317 velká tlupa UXt: pod vedením @istého 3lari+ha odpoutala od sv<+h sídliš* na Quna@i a (a5ala dran+ovat +ivilní o lasti v Fhrákii. 3rkadius.>E a #onoriem C31&-473E. 5i nikoli. 335-)!0 Htili+ho (astával (a vlády Fheodosia J. +ísaři 3rkadiem C31&-4. ale a y+hom si @e nepletli s @in<mi 9Xtsk<mi uskupeními. 4 Fheodosiovy i Htili+honovy strany mohlo @ít (5ásti o po+hopení lek+e. dostávali p:du. @enB vládl v 2onstantinopoli a podporoval ho sled r:(n<+h u5itel:. se stala skupina v$tšinou (námá @ako . v$tší +hy y se moBná dopustili sv<m neutu+ha@í+ím sklonem vést o 5anské války uvnitř říše ne o o+hotou tak 5init. 0a tom. Be poskytovali +ísařské armád$ detašované @ednotky. ani při tře+h další+h příleBitoste+h se mu nepodařilo vyuBít šan+í na (ni5ení nov$ vytvořeného vi(i9Xtského kmenového sva(u.i(i9Xty na "alkán$ a Be se mu (a tehde@ší+h okolností dařilo podn$+ovat soupeření o ou polovin říše tak. a y to přinášelo prosp$+h @eho vlastním stoupen+:m. kdyB ho v lednu roku 3/1 @menoval sv<m spoluvlád+em. CAe do+ela do ře moBné. povaBoval sv:@ nov< (dro@ lidského materiálu (a tak +enn<. 0edávné studie t<ka@í+í se podo n<+h dohod o poskytování OpohostinnostiP. @eB se po5átkem devadesát<+h let 4. avšak prakti5t$@ší . kter< (ašel ve své sna(e o kontrolu nad nimi příliš daleko. Be to yl od Writi9ernov<+h 5as: první 5lov$k disponu@í+í autoritou nad všemi .i(i9Xti. Fheodosius J. o kter<Bto pro lém se historikové uB dlouho přou. Be se @im nepodařilo deMinitivn$ vyřešit pro lém s ar ary. poskládaného ( r:(n<+h uskupení Fervin9: a Ureutun9:. Be si sami říkali pou(e UXti. není @ednodu+hé. kteří nyní představovali ne@siln$@ší vo@enskou mo+ na "alkán$. @eB y (ískali dosaBením aktivní spoluprá+e UXt: v o@í+h me(i v<+hodní a (ápadní polovinou říše. a y prom$nil toto usilování (e své strany v skute5nost ne o . Pokud @de o toto druhé . @ak vypadalo 9Xtské (ří(ení na "alkán$ po ro+e 3>7.

Bádné taBení však ne ylo ro(hodu@í+í. ni+mén$ museli řešit své vlastní konkrétní o tíBe. pak musí platit i pro osmdesátá a devadesátá léta 4. Be nav(dory o5ividné terminolo9ii t$+hto smluv ve skute5nosti nešlo o nové ro(d$lování p:dy. avšak @eho vlastní politi+ké a především materiální poBadavky yly příliš @emn$ vyváBené. @i+hB dosáhl.i(i9Xti vlastnili n$@aké po(emky na "alkán$. pokud @de o dodávky potravin. @eho aktuální přeBití ne(áviselo na @e@i+h smyslu pro historii. ne o* si tím (a@istil (ápadní kontrolu nad Jl<rií. =o+enské struktury uvnitř t$+h skupin UXt:. yli si+e v @istém smyslu v ideální po(i+i. Be yli i nadále (ávislí alespoN na @ednom +ísařském reBimu. 0eeRistoval (de Bádn< právní (áklad. a y . Htili+hon:v o lí en< mluv5í. vytrvale doBadoval pravideln<+h dodávek potravin. ovšem vpád do Jtálie v ro+e 4. 31&. e9yptsk< ásník Claudianus. ale při kaBdé příleBitosti. ro(setí v posádká+h po +elé Fhrákii a Jl<rii. ude mo+i podn$+ovat rivalitu v<+hodu a (ápadu. Minan5ní podporu i ten titul.7. avšak ry+hlost. 0aví+. 4a ten první případ yl si+e odpov$dn< Fheodosius J.i(i9Xti pohy ovali. století. kteří se v ro+e 3/! usadili na římském 6(emí. a y (hmatatelnil 3lari+h:v vliv na @eho vlastní stoupen+e. 'oku 4. a y mohli vyuBít soupeření me(i Htili+honem a @eho v<+hodními protivníky. 3lari+hovu po(i+i me(i @eho přívrBen+i y tudíB po(vedla s+hopnost (kom inovat tradi5ní roli 9ermánského vo@ev:d+e s proka(ateln<m postavením v novém řádu římské říše. ale také proto. @ak<m y dal @emu samému i @eho přívrBen+:m místo v imperiálním spole5enském řádu. neB a y mu sk<taly mo+ velk< prostor k manévrování. J kdyB yl 3lari+h pří u(n<m tervin9ského Osoud+eP 3thanari+ha. m$li y+hom si uv$domit. tedy v ro+e 317. Fo. 3lari+h si+e mohl douMat./ Htili+ho dokon+e u(avřel s 3lari+hem dohodu. Be y tak 5inila. Připustíme-li. a v lete+h 31& a 31/ mohl Htili+ho hodn$ vyt$Bit ( toho. 'oku 4.7 poprvé stanul v 5ele mohutného vpádu do Jtálie. a* uB yly kořeny 3lari+hova nároku na ur5ité postavení me(i @eho vlastními lidmi v letitém dávnov$ku (mi(elé 9Xtské minulosti @akékoli. @ak on sám uspoko@í @e@i+h e(prostřední prakti+ké potře y. s @akou se (novu potvr(ovala vi(i9Xtská hro( a. Císařské vlády mohly usilovat o kontrolu nad ním sam<m i . se tudíB v pr: $hu poslední 5tvrtiny 5tvrtého prom$nily díky tomu. postavení a plat velitele @edné ( +ísařsk<+h polní+h armád a yl pro n$@ ne( ytn< ne@en kv:li materiálním v<hodám. se v sérii pane9yrik ne oli oMi+iální+h +hvaloře5í (e vše+h sil snaBil vylí5it svého patrona @ako milosrdného 5lov$ka a (v$tšit v<(nam vít$(ství. Hte@n$ tak nemáme Bádné d:ka(y o tom. 31/ a 4. Be nem$li Bádnou p:du. Be pokud @de o impérium. ale na tom. Be hrály na @e@i+h neustálou potře u (áso ování. 2dy y 3lari+h a @eho . Be (mín$né ar9umenty platí pro tuto pon$kud po(d$@ší do u. 3 tak se 3lari+h o 5as pokoušel vyvinout tlak na tu 5i onu polovinu říše přímou ak+í\ přepadal a dran+oval +ivilní osady a venkov na (ápadním "alkán$. Htili+ho pokaBdé u5inil kroky k tomu. díky n$muB y si +ísařská vláda mohla po li osti přivlastNovat ma@etek sv<+h poddan<+h a pak ho přid$lovat ar arsk<m Ohost:mP. které y @im slouBily @ako e(pe5ná (ákladna. @ak nekontrolovateln<m y se mohl stát @eho eventuální spo@ene+. které o nášel. n< rB o přero(d$lení pří@m: ( daní. Be mu o stará pravidelné (áso ování. kaBdoro5ního vyplá+ení hotovosti a 6řadu ne@vyššího vo@enského velitele. o 41 . Ain<mi slovy +ht$l od imperiální vlády pravidelnou Minan5ní podporu a pro se e samotného n$@ak< titul.i(i9Xty tím. m$l spole5n$ se sv<mi muBi moBnost uniknout (e (@evného o klí5ení +ísařsk<mi silami. 3lari+hovy @ednotky si+e utrp$ly @isté škody. @enB (emřel roku 3>1 v 2onstantinopoli. Be Fervin9ové před sv<m vstupem na 6(emí +ísařství v ro+e 3/! (ře@m$ nem$li Bádnou Mormu +entrálního vládního 6řadu a Be institu+i krále u ni+h představovalo v ne@lepším případ$ do5asné vále5né vedení ur5ité vrstvy lidí. a (p:so u. tak y ve skute5nosti ne yli vystaveni tlak:m. musela podtrhovat prá(dnotu @eho tvr(ení. (namenalo. Be (ískal 3lari+ha na svou stranu. kde se nyní . Be se (de o @evil 3lari+h @ako trval< v:d+e vše+h ne o alespoN v$tší 5ásti ( ni+h. 3 tak se 3lari+h po +elou do u od roku 31& do roku 41. avšak Htili+ho @e@ pora(il v itv$ u Pollentie.i(i9Xty (adrBel. však uká(aly. 3lari+h a příslušní+i @eho vi(i9Xtského kmenového sva(u.a ar arsk<mi @ednotkami v pátém století. Fen y mu poskytl hodnost. @imB museli 5elit.7 yl (+ela ur5it$ (námkou toho.

@enB se roku 4. yvatelstvo 2onstantinopole povstalo proti m$stské posád+e pod kontrolou 9Xtského 9enerála @ménem Uainas. Po+hodoval na %ím. ho vylákali ven a popravili. @eB přine@menším (e svého vlastního pohledu platila daN (a Htili+honovu politiku p:so í+í do@mem. +ísaře #onoria. veli+e nenávid$nou dohodu o tom.(de yl +ísařsk< dv:r.. 3lari+h. a y (ískal dostate5né mnoBství toho. d:sledku toho i kv:li 6toku na 9Xtské a @iné 9ermánské @ednotky v Jtálii 3lari+h na pod(im roku 4. %ímská senátorská aristokra+ie. v<m$nou (a (m$nu loa@ality (e strany UXt:. 0amísto náklonnosti k ar ar:m. přestoBe ( vo@enského hlediska @e@ v Jtálii nikdo nenapadal. 4a prvé . otevřené nepřátelství v:5i tomu. 5i dlouh<+h vlas:. . ni+mén$ na příka( @eho (et$. 0epodařilo se mu (a@istit odm$nu pro se e a sv:@ lid. 2dyB (tratil +ísařskou podporu. Be stát ovláda@í 9ermánští 9enerálové a @e@i+h vo@á+i. Be @e při liBu@e stále ví+e k vál+e s v<+hodem. 3* uB tento posto@ vyprovokoval +ísařsk< dv:r. upr+hl do 6to5išt$ v @istém kostele. #lavní aktéři tohoto dramatu se na+há(eli na mnoha r:(n<+h míste+h. Be v prvním desetiletí se podo n< posto@ o @evil i na (ápad$. kterou mu sli ovala dohoda se Htili+honem. Be vi(i9Xtskému ná5elníkovi ude vypla+eno 4. 0a (áklad$ dostupn<+h d:ka(: nel(e s @istotou ur5it. a a y si udrBel vlastní d:v$ryhodnost.<+hodní polovina říše u(avřela své přístavy pro o yvatele (ápadu. tlak spo5íval ve skute5nosti na 3lari+hovi.. @enB +ht$l dosáhnout alespoN n$kter<+h +íl:. ne o (da ho vyuBil +ísař a @eho druBina. Be o 5anská válka @e @iB neodvratná.> přivedl své muBe na poloostrov. 4dá se. . @eB ylo 5ím dál o tíBn$@ší. li er ve (lat$. Císař m$l v e(pe5í svého hlavního m$sta přímo ideální polohu. v: e+ netouBil vystavit sám se e 5i (ápadní polovinu říše kontrole dalšího 9ermánského diktátora.. . a* tuto smlouvu respektu@e. 'o(motat 5i (hru a nastínit sled událostí. 47 . Podnikl tedy onen dramati+k< krok. přestoBe y se nám #onoriova po(i+e mohla (dát sla á. "yly (avedeny (ákony (aka(u@í+í nošení ar arsk<+h od$v:. k n$muB patřily v<(namné oso nosti (e sv$ta literatury a kultury.+oB @e (e všeho ne@d:leBit$@ší . osvo o(en< od Htili+honova příliš mo+ného vlivu. tém$ř odmítla poskytnout Minan+e k napln$ní @eho dohody s 3lari+hem. a y vyvinul přím< tlak na imperiální vládu.. nastoupilo roku 4. Císař #onorius a @eho porad+i <va@í 5asto kriti(ováni (a svou pasivitu v t$+hto ro(hodu@í+í+h lete+h. ProMesionální římské oddíly povraBdily ar arské vo@áky spada@í+í pod @eho velení. @ako yly kalhoty. kter< se snaBil stát v<+hodním prot$@škem Htili+hona.7 přest$hoval ( =ilána do v$tšího e(pe5í 'avenny. pro Htili+hona (namenal v kaBdém případ$ kone+. 3 tak.. #onorius. kteří mu vd$5ili (a své 6řady. kter< v:5i #onoriovi nemohl uplatnit @akoukoli přímou páku ani ohro(it @eho oso ní e(pe5nost. kteří yli tém$ř @e@ím synonymem. ni+mén$ @eho politika m$la pro +elou říši i m$sto %ím (na5n$ (hou né následky. @eB se odehrávaly v Jtálii $hem následu@í+í+h dvou let a vyvr+holily vyplen$ním %íma . Henát (amítl nedávnou. (da yl Htili+ho při svém @ednání s 3lari+hem s+hváln$ (lomysln< ne o pou(e vo@ensky opatrn< 5i nes+hopn<. Podo n<m (p:so em přišel o Bivot i @eho syn a mnoBství senátor:. Be (novu vtrhl do Jtálie. i kdyB mno(í ( Jtálie upr+hli a přidali se k 3lari+hovi. ro(hodn$ není @ednodu+hé. +o mu ylo přislí eno k (aopatření @e@i+h poBadavk:.i(i9Xty v srpnu roku 41. PřestoBe aktuální politi+ká uskupení ne(:stala sta ilní.kter< tak dlouho usiloval. Htili+ho yl prohlášen (a veře@ného nepřítele a (dálo se. e(pe5n$ usa(en< (a tém$ř neproniknuteln<mi aBinami střeBí+ími 'avennu. . @eB vládla na v<+hod$ na dvoře Fheodosia J. @eB se nav(dory pomluvám starov$k<+h i dnešní+h historik: skute5n$ vyplatilo. d:sledku toho se u@al mo+i v podstat$ +ivilní reBim. která se 5asem stala t$Bišt$m @eho am i+í. se op$t o+itl v postavení. a y mohl v(dorovat vi(i9Xtskému ná5elníkovi a i9norovat @eho poBadavky. které si veře@n$ stanovil. ni+mén$ @e@i+h nehy né postavení ylo samo o so $ po(itivním politi+k<m ro(hodnutím. trval<m rysem posto@: v<+hodního dvora ylo od té do y aB do kon+e první poloviny pátého století soustřed$né nepřátelství v:5i vo@enské nadvlád$ státu a spolu s ní i ke 9ermánsk<m vo@ák:m a velitel:m.

a y pro n$@ @menoval nového +ísaře v oso $ 3ttala Priska. . @ist< 2onstantin. ne o* y ylo (a@ímavé v$d$t. @e@B sám @menoval. ne la(e proslulé vyplen$ní %íma . Ae politováníhodné. tato po(i+e yla v podstat$ pouhá Mraška. G(urpátor v %ím$ yl krom toho (+ela (ávisl< na o+hran$. @iB mu poskytoval @eho 9Xtsk< pán.. @ehoB politi+ké kroky vše+hny do @ednoho selhaly a @emuB (mařili veškeré @eho am i+e. Be si pro se e vy udu@í n$@aké postavení v Jtálii. demorali(u@í+í.. Be ne@lepším řešením pro UXty ude převé(t @e ( @iBní Jtálie do 3Mriky. Prvním krokem. 2dyB . vydrBel déle. ne o* @inak y (:stal e( rann< v:5i #onoriov$ mst$.. kteří o novili svou loa@alitu v:5i +ísaři\ s ohledem na 3lari+h:v vytrval< ne6sp$+h při dosahování kteréhokoli ( +íl:. a* s UXty u(avře onu smlouvu. po které tak touBí. Be máme nedostatek d:ka(: v(tahu@í+í+h se k imperiálním i vi(i9Xtsk<m ak+ím a (ám$r:m v Jtálii v ro+e 411. li er ve stří ře a velké mnoBství hedvá í. 45ásti se moBná @ednalo o rutální akt pomsty. dosp$l k (áv$ru. srpna pro ořili hrad y a vystavili %ím třídennímu dran+ování. yla lokáda %íma a senát kon+em roku s+hválil. a tak potřetí vyra(il na %ím.i(i9Xty přes 3lpy pry5 ( Jtálie. 3. Be m:Be 3lari+hovi přid$lit 6řad ne@vyššího vo@enského velitele. uB řadu let povaBované (a o ilni+i (ápadní 5ásti říše. vy ran< kv:li š*astn<m aso+ia+ím svého @ména.>. 43 . avšak pravd$podo n$ ne@lepší @e vid$t to @ako 3lari+h:v krok. které hledali. kde donutil senát. Aeho situa+e yla @iB (ouMalá. @eB si sám stanovil. Fak se uká(alo. 0eB však rok dosp$l ke svému kon+i a oni došli k po řeBí. spíš neB y se +ht$l dívat. a y si tak (a@istili pravidelné (áso ování potravinami a e(pe5í. přestoBe n$kteří @eho porad+i podporovali poBadavky .. dosud spo@ovanému s m$stem. 3lari+h yl mrtev. roli ná5elníka vi(i9Xtského kmenového sva(u ho vystřídal ratr @eho manBelky 3thaulM. PřestoBe utrpení o yvatel $hem t$+h n$kolika dní ylo nepo+hy n$ strašlivé a rána (asa(ená imperiálnímu vlastene+tví. @en a y o léhání ukon5il. se (novu v( ouřila a ry+hle po so $ vytvořila a (avraBdila hned dva +ísaře. pravd$podo n$ a y se (novu pokusili dostat do 3Mriky. @e@B 3lari+h podnikl po vstupu do Jtálie na pod(im roku 4.i(i9Xt:. Be se přimluví u +ísaře a pokusí se ho přesv$d5it. které dalo @méno +elé říši. pokud @im to dovolovala @e@i+h 5est a materiální prostředky. #onorius však (e svého stanoviska neslevil. @eB roku 3>3 vy(dvihla =a9na =aRima. Be se 3thaulM a @eho přívrBen+i (65astní komplikovan<+h (áleBitostí v Ualii. ne o* @e převedl přes 8amanšsk< pr:liv. #onoriova politika (a rala a Jtálie yla podro ena nadvlád$ 9ermánského národa aB po skon5ení +ísařské vlády v (ápadní 5ásti říše. ne oli hlavního ma9istrátního 6ředníka a +ivilního správ+e v %ím$.i(i9Xti se svou kořistí a ruko@mími opustili (devastovan< %ím.4a tímto 65elem vyuBil vynu+ené spoluprá+e třetí sady her+: v tomto dramatu. a y ( n$@ u5inili pána Ualie. li er ve (lat$. .eškeré snaBení ylo marné a na 3lari+ha dokon+e (a6to5ili @iní UXtové. (da +ísař o5ekával. 3 tak. Faké mu slí ili. kteří se (e vše+h sil snaBili vyhov$t 3lari+hov<m poBadavk:m. Fřetí kandidát. to ylo po+hopitelné. o rátili se sm$rem k @ihu. ne o Be @i vyuBi@í @ako (ákladnu k přeplav $ do e(pe5n$@ší 3Mriky. Be mu +ísař ude tře a i vd$5n< (a to. Be dal sv<m vo@ák: @in< nám$t k přem<šlení. donutil 3ttala k a dika+i a pokusil se o novit vy@ednávání s #onoriem\ moBná m$l po+it. především ve v(tahu k @eho vlastním přívrBen+:m. Po ne+elém ro+e vy@ednávání 3lari+h (novu vytáhl na %ím a po dalším o léhání (ískal vstup do m$sta. Be mu vyplatí &.!-411 stala sv$dkem (na5ného po(dviBení. tehde@šího m$stského preMekta. kdyB 3lari+h roku 41. @ak odvrátit neod ytné nároky sv<+h přívrBen+: a poskytnout @im alespoN krátkodo é uspoko@ení. a proto v lét$ roku 41. Po5átkem roku 417 3thaulM odvedl . římského senátu. Ualie se totiB v lete+h 4. =oBná toho dosáhl tím. @elikoB le9itimní +ísař (:stával e( @akékoli 6hony v 'avenn$. Pod @eho vedením se kone5n$ v(dali vešker<+h nad$@í na to. @ak se vra+e@í na v<+hod na "alkán. Be 3lari+hovy pro lémy nevyřeší ani loutkov< +ísař.i(i9Xty musíme vnímat @ako poslední (ouMalé opatření v:d+e. ne o si to přál. k:Bí a koření. =arka a Uratiana. Po dalším o léhání m$sta @eho muBi 74. i kdyB yl krut< v:5i o yvatel:m %íma. . Be sesadil u(urpátora. 3ttalus yl nu+en (mařit (ám$ry svého pána. 3rmáda v "ritánii. PřestoBe 3ttalovi p:so ilo radost.

i(i9Xty @ak<koli. 3 tak #onoriovy @ednotky vyslané ( Jtálie (a5aly ani ne rok po vyplen$ní %íma o novovat mo+ impéria alespoN v @iBní+h 5áste+h Ualie. a pokud @de o "ritánii. ale pak yli sami (atla5eni stranou 3lany. 2onstantinova mo+ však m$la +hatrné (áklady a v souladu s tím yl pomí@iv< i @eho reBim. Aeho @ednotky se vylodily v "oulo9ne. "rit @ménem Uerontius. Aen pří+hod +ísařsk<+h @ednotek ( Jtálie. +ísařsk< reBim v Jtálii (a5al vyka(ovat po(oruhodnou pruBnost a aktivitu. rovn$B vytvořily mo+enské vakuum v Ualii. i kdyB y ylo mylné usu(ovat. 3* uB yl psy+holo9i+k< odra( vyplen$ní v$5ného m$sta . Be stát ovládnou ar aři. HnaBil se dosáhnout toho. a přine@menším @eden ( #onoriov<+h ministr: v 'avenn$ s ním udrBoval vlasti(rádnou koresponden+i. Be pronikli přes hrani+e. 0ásledky toho. Hvé ové a 3lani -překro5ila posledního dne roku 4.. @imB velel nov< ne@vyšší vo@ensk< velitel @ménem 2onstan+ius. protoBe museli loupit a dran+ovat. a y si šla svou vlastní +estou. ( "ritánie. Be @i #onorius tím pádem povaBoval (a odd$lenou od ( ytku říše. a y se sami udrBeli naBivu. proti n$mu vyvolal v(pouru ve ?pan$lsku. 4a6to5ili na @edno křídlo vandalsk<+h @ednotek a pora(ili @e. které však ry+hle (aplnil povstale+k< +ísař 2onstantin JJJ. Aeden ( @eho 9enerál:. 44 . kudy prošli ar aři. rovn$B v( ouřila proti sm:lou pronásledovanému 2onstantinovi JJJ. @akmile vymi(ela hro( a. tu ylo prakti+ky nutno ne+hat.Fam ho ylo (apotře í. na5eB v míste+h. 4a se ou (ane+hávali o5ividnou (ká(u. Aešt$ ( <valo (novu přivést k Bivotu severní a v<+hodní o lasti. Fady yli Wrankové alespoN (po5átku s+hopní proká(at. pora(il a popravil @eho syna a nedávno @menovaného spolu+ísaře 2onstanta. Be mohl nařídit @eho popravu. a roku 41. yl připraven< (asáhnout (e své (ákladny v 3rlés do událostí v Jtálii.1 překro5ila přes Pyrene@e do ?pan$lska. a tak se @í podařilo proniknout přes římskou o ranu. Be práv$ to yl po(itivní v<sledek #onoriovy politiky pasivity v:5i 3lari+hov<m hro( ám. sestoupil se svou armádou do severní Jtálie. #onoriovi to naopak poskytlo pot$šení. 2onstantin JJJ. a y @e@ le9itimní +ísař u(nal (a svého kole9u. o novily ur5ité (dání pořádku a on sám se u5inil vlád+em Ualie a také ?pan$lska. která se roku 41. @akou +enu ma@í dohody.andalové. které u(avřeli s Auliánem. před smrtí v rukou vlastního v( ouřene+kého 9enerála.! (amr(l< '<n. Hkupina tří národ: .. 4dá se. (a+hránil 2onstantina JJJ. na5eB i(oloval samo(vaného vlád+e (ápadní 5ásti říše v 3rl$s. kdyB se 3rlés v(dalo +ísařské armád$. "$hem následu@í+í+h tří let si tato skupina spo@en<+h národ: prora(ila +estu Ualií a v (áří roku 4.

tomto díle.o-d*lené m*sto. kteří tak dlouho (a+hovávali římsk< stát a přinášeli mu laho yt. která kolem n$@ vyrostla. rodu pohanstvíP v lete+h 317-314 (a vlády +ísaře Lu9enia řídily (e@ména velké římské rodiny 0i+oma+h: a Hymma+h: a @e moBné. Aeron<ma po@ily k %ímu a mnoha předním 5len:m @eho spole5nosti dlouholeté a lí(ké v(tahy a yl 5lov$kem. kteří se po vyplen$ní %íma vrhli do prá+e. mohly <t přesto ne@edno(na5né. rovn$B na(val %ím Omístem. +o @e ry(í a 5istéP. 2n$( a asketi+k< u5itel Aeron<m C331411E. (p:so ilo v mnoha intelektuální+h kru(í+h latinsky hovoří+í poloviny říše váBn< šok. 0a(val ho #istoriae adversus pa9anos CQ$@iny proti pohan:mE a m$lo podo u synopti+kého. dosud nikdy nepodlehlo inva(i 0yní. v n$mB OtriumMu@e neřest.rosius a o @evilo se v ro+e 41>. pro kterého nikdy ne(tratila přitaBlivost klasi+ká latinská literatura. avšak ro(hodn$ ne krátkého přehledu d$@in %íma a @eho říše. v @e@ímB m$stském dom$ se po5átkem osmdesát<+h let 4. menší oso ní (á@em. Be yly mén$ po5etné a mén$ pr:ra(né. nel(e @i předvést. !$$%'1$ 'řes=ans&ví a imp ri0m Ae moBné. %ím yl. @eB podle tradi+ trvala @iB 11. uká(al v dopise napsaném roku 417 ( "etléma.rosiova díla ylo. a to +itátem ( 2nihy Talm:) O"oBe. Qo ur5ité míry l(e přemítat o tom. Pohanské tradi+e římské minulosti a tolika aristokrati+k<+h rodin. ne o* se Bádné nedo+hovaly a @e moBné. které milu@e pomluvyP.# . 3* uB tyto ar9umenty pohan: na yly @akékoli literární podo y. Pohanská inteli9en+e. let. @eB kolik století vládloDP 0i+mén$ @eho +ity k m$stu %ímu. o ni+hB y+hom m$li n$@aké (á(namy. 3* uB yly @e@i+h oso ní po+ity @akékoli. @eB dosud vládly m$stu. které @e především lí5ením du+hovní pouti paní =ar+elly. Be @akkoli ne lahé mohou <t soudo é události ( o do í 4& . (de do+há(elo k pohanskému o $tování. Hte@n$ ne@ist< posto@ k této katastroM$ a @e@ím d:sledk:m (astávali téB v:d+ové křes*anského myšlení. kdyB se odtud odst$hoval do 2onstantinopole. tv:@ svát< +hrám poskvrnily. Be @ešt$ v ro+e 4. @ak l(e propo@it dvo@í literární odka( klasi+kého a křes*anského v$d$ní k tru+hlení nad touto pohromou. (da křes*anští apolo9etové. kter< se ve skute5nosti skr<val (a neutu+ha@í+í oddaností aristokra+ie k pohanství a kter< 5inil %ím @ako +elek mén$ přístupn<m křes*anství neB kterékoli @iné velké m$sto v říši. neB y se dalo usu(ovat ( reak+í křes*an:.>. kdyB m:Be pohan$t +tnost a (nesv$tit vše. . 3však i přes inten(ivní konservatismus.. Om$stem. @ak ho na(val Aeron<m. pro n$B tyto veli+e o5ividné otá(ky patrn$ yly mnohem (nepoko@iv$@ší neB pro štvanou a utla5ovanou menšinu pohansk<+h intelektuál:. kdy m$sto ohroBoval 3lari+h. století 5asto s+há(ela Aeron<mova skupinka Bák:.. @eB u+hvátilo sv$*P a které v pr: $hu historie. skute5n$ psali proto. Be vyplen$ní %íma v ro+e 41. na převáBn$ ře+kém v<+hod$ však podle všeho vyvolalo @en málo komentář:. Aeru(além o rátily v hromady sutinDP a pak pokra5oval pasáBí ( druhé knihy 3eneidy) O2á+í se dávné m$sto. křes/anská 0írkev. @im připadaly ne+hutné . O. se teZ mohla do ur5ité míry pomstít tvr(ením. vtrhly pronárody do d$di+tví tvého. $hem deMinitivního vít$(ství nové křes*anské správy v říši Fheodosia J. pronikavé ro(paky.moBná ste@n$ @ako 2onstantinovi. vy@ádřené i v @in<+h 5áste+h téhoB dopisu. a y uklidnili mysli sv<+h souv$r+:. @eB se ve velké míře soustředila práv$ na toto m$sto. Be (a tuto katastroMu m:Be odklon od star<+h oh:. ylo do yto a vydran+ováno. První (ávaBné ospravedlNu@í+í dílo ( pera křes*anského autora napsal špan$lsk< kn$( @ménem . o yvatel (ápadní poloviny říše a n$kde@ší stál< host ur5it<+h ne@vyšší+h křes*ansk<+h aristokrati+k<+h kruh: v %ím$. #lavním ar9umentem . Ainí křes*ané m$li na %ím$ 5i kultuře. křes*ansk<m intelektuál:m (p:so ilo @eho vyplen$ní ( roku 41. vystavená (a vlády křes*ansk<+h +ísař: kon+e 5tvrtého století 5ím dál netolerantn$@ším ome(ením.

Podkopal v n$m ne( ytné (totoBNování římského imperiálního státu s křes*anskou +írkví a potře u povaBovat ho (a v$5n< 5i "ohem vyvolen< nástro@ k uskute5n$ní +íl: křes*anství dosaBením všeo e+ného při@etí @eho (ásad. na n$mB yly ne-li v praRi. Be ":h-syn a Qu+h svát< ne@sou ste@n$ v$5ní @ako ":h-ote+. @ako ylo např. Be sv<m souhlasem dodával platnost teolo9i+k<m prohlášením. +o se 2onstantin usadil na v<+hod$. a tím. Fohle vše+hno se v$tšinou odehrávalo v intelektuálním konteRtu. "ylo to moBná tím překvapiv$@ší. . (po+hy nily i převláda@í+í linii křes*anského politi+kého myšlení ve v<+hodní polovin$ říše. Be +ísařové uB od poloviny 5tvrtého století předvád$li svou s+hopnost vsadit na špatného teolo9i+kého kon$ a síla ná oBenského přesv$d5ení lidu v mnoha případe+h převáBila nad oso ními teolo9i+k<mi preMeren+emi @ednotliv<+h panovník:. @enB se kon+em 4. uplatNovat v:5i nim sv$tské tresty. . pak alespoN teoreti+ky 4! .E. #lavním 65elem @eho Q$@in ylo vy(dvihnout krvavost a utrpení dřív$@ší+h událostí a naopak (tlumit v<(nam t$+hto rys: u @ev: nedávn<+h. především tím. tím. Fakov<to pohled ro(hodn$ ne yl odsou(ením římského státu a (namenal @en ti+hé u(nání @eho osla eného vo@ensko-politi+kého postavení v sou5asné do $. 4d:ra(nil (e@ména to. @aké pro lémy mohou vyplynout (e (apo@ení +ísaře do do9mati+k<+h de at. iskup Luse ios ( 2aisareie. 3 tak svolal roku 37& do 0íkaie první ekumeni+k< kon+il. . kde yly tradi+e a solutní monar+hie i státní represe křes*anství mnohem siln$@ší neB na (ápad$. (ásad$ se @ednalo o vysv$tlení. kter< se oso n$ (apo@il do vnitřní+h (áleBitostí +írkve. @ak y m$ly vést soudo é křes*any k vnímání @e@i+h spo@ení se sv$tsk<m státem. ovšem v @e@í neortodoRní ariánské Morm$. 3riánsk< spor.d té do y. vlastní místo v pres yteriu kostela. století ne+hal o rátit na křes*anskou víru.pokud @de o ro(sah a kvalitu i vysp$lost ar9ument: . 0a v<+hod$ takovéto posto@e a takováto +ísařská autorita přes r:(né v<kyvy osudu přeBily s mal<mi modiMika+emi aB do samého (ániku římské říše v ro+e 14&3. vytvořil pre+edenty. v n$mB nedo+há(elo ke (po+hy Nování v$5ného trvání říše ani @e@í role "ohem vyvoleného nástro@e k dosaBení spásy lidstva. @ak UXtové pod vedením 3lari+ha.anal<(u v<(namu t$+hto událostí a toho. (e@ména díky (na5nému mnoBství histori+k<+h inMorma+í. (a dřív$@ší nadvlády pohan: se d$ly mnohem horší v$+i. stvořil samotn< 3u9ustin. se +el< sled křes*ansk<+h myslitel: snaBil posílit po@ítka me(i +írkví a státem a u5init @e nero(lu5n<mi.dsou(ení 3reia místním e9yptsk<m kon+ilem v ro+e 371 se uká(alo @ako neposta5u@í+í a eRistu@í+í spor poskytl +ísaři první příleBitost uspořádat kon+il vše+h +írkví v říši. Be předsedal níka@skému kon+ilu a vyuBil pravomo+í státu. (vláš* milosrdní k o yvatel:m %íma práv$ kv:li (ásadám svého nového ná oBenství. @eB sepsal v pr: $hu dvaná+ti let C413-47&E. yli v ro+e 41. a y se pokusil vyřešit teolo9i+ké spory. @inak vyhra(eném pou(e pro du+hovenstvo. tomto (totoBn$ní poprvé @asn$ promluvil 2onstantin:v porad+e a Bivotopise+. a tím pádem to náhodou ylo i d:leBité stadium na +est$ k podro n$@šímu ro(pra+ování iskupov<+h myšlenek t<ka@í+í+h se oBí milosti a predestina+e. se siln$ postavil m$stsk< iskup 3leRandros C313-37!E i @eho nástup+e 3thanasios C37!-3/3E.křes*anské vlády říše. 0a v<+hod$ se +ísařova role v +írkvi vy(na5ovala pravomo+í @menovat iskupy. na(na5il. 0e ylo to intelektuáln$ příliš uspoko@ivé a po pravd$ ře5eno ani mo+ d:v$ryhodné dílo a @eho tenden5ní ar9umenty nepřesv$d5ily dokon+e ani @iné křes*any v5etn$ 3u9ustina.rosiovy Q$@iny však nepřestaly <t populární po +el< středov$k a do+hovaly se v mnoha rukopise+h. 0e@v<(namn$@ší . Be se t$šil takov<m kn$Bsk<m privile9iím. @emuB ho . PřestoBe tyto ar9umenty ne yly podány ve vyloBen$ kontrover(ním konteRtu. iskupa m$sta #ippo 'e9ius C3&4-43. =$la podo u autoritativního díla o dvaadva+eti knihá+h pod ná(vem . které v ni+h yly o saBeny. @imiB se 3u9ustin (a <val po v$tšinu poslední+h let svého Bivota. pokud se mu (nelí ili. Be sv$tské institu+e stvořené 5lov$kem @sou pro dosaBení spásy @ednotliv+e nepodstatné. ani mu ne@sou rovni. .rosius v$noval. . @enB v(nikl (a 2onstantinovy vlády v aleRandri@ské +írkvi. Proti trinitářské Mormula+i aleRandri@ského kn$(e 3reia. od ni+hB neupustili ani @eho následovní+i. kter< tvrdil. a +ísař. oBí o +i.

a první konstantinopolsk< kon+il. dovolil vrátit se (pátky do 3leRandrie. #lavní slovo při ro(hodování v +írkevní+h otá(ká+h m$ly roku 3>1 preMeren+e +ísaře. PřestoBe mnoBství @ednotliv<+h iskup:. Be v$tšina ne@ran$@ší+h křes*ansk<+h spis: yla v ře5tin$ a k tradi+ím @eho v(d$lanosti m$li tudíB přístup @en ti. i (a +enu své po(d$@ší pov$sti. např.. 3thanasios pak @en o vlásek unikl dalšímu eRilu (a . $hem @ehoB vlády do+há(elo ke (v$stování křes*anství UXt:m. kter< vy@ádřil alternativní ná(or na v(tahy me(i +írkví a státem v říši spíše sv<m vlastním Bivotem neB dílem. kter< se pustil do nového a mnohem lepšího latinského překladu "i le a sepisování +elé řady ro(sáhl<+h komentář: k mnoha @e@ím knihám. nesdíleli přesv$d5ení sv<+h v<+hodní+h kole9: ne o se snad lépe hodí ří+t. Futo eRe9eti+kou prá+i veli+e ovlivnilo dílo aleRandri@ského autora . J kdyB si tato teolo9ie ve své eRtrémní podo $ nikdy ne(ískala mnoho přívrBen+:. kdyB (e se e u5inil vlád+e +elé říše. 4ároveN se mohli stát pouh<mi loutkami v +ísařské mo+enské politi+e.v neposlední řad$ vlastní sestrou a r:(n<mi +írkevními porad+i Be 3reiovo u5ení ylo překrou+eno. kter< m$l radost. `áste5n$ v d:sledku toho. konan< pod @eho vedením roku 3>1. lisa onsk< Potamius. 3thanasios ( 3leRandrie.ri9ena C(emřel 7&4E. mnoBství @ehoB vlastní+h spis: přeloBil do latiny Aeron<m:v n$kde@ší přítel 'uMinus ( 3Iuile@e. latinsky hovoří+ího (ápadu a ře+k< mluví+ího v<+hodu. kteří se starali o potře y rostou+í (ápadní +írkve tím. @eB ylo v mnoha ohlede+h e(prostředn$@i přitaBlivé a sná( po+hopitelné neB eRklu(ivní a straktnost ortodoRní+h do9mat o svaté Fro@i+i. Be m:Be vystupNovat ro(pory v řadá+h křes*an:. 2 hlavním (ápadním pre endant:m a šiřitel:m v<+hodní teolo9ie náleBel milánsk< iskup 3m roB C3/4-31/E. "iskup (:stal ve vyhnanství aB do 2onstan+iovy smrti v ro+e 3!1. +írkev na (ápad$ (:stala po +elou tuto do u @akoBto +elek neo+hv$@n$ ortodoRní. 2onstans a . se (ápadní +írkev mén$ (a@ímala o ro(vratni+ké teolo9i+ké spory. Be (ápadní panovní+i. které ylo od samého po5átku (námo @ako 0íka@ské vy(nání víry. Ae moBné.(astoupeny vše+hny křes*anské o +e. a y se vrátil. a také @e nedoká(ala tak snadno po+hopit. 3thanasia vypudil 2onstantin J. 2on+il rovn$B vydal první oMi+iální prohlášení o ortodoRní víře.. ho mohl op$t poslat pry5 roku 3&!. kdyB yl . Posto@e o ou polovin říše.alenta.ri9enés kv:li ur5it<m spekula+ím v n$kter<+h sv<+h díle+h posmrtn$ odsou(en r:(n<mi +írkevními kon+ily kolem roku 4. @ako yl 2onstantin JJ.. avšak 2onstan+ius JJ. 0ástup 4ápaZana Fheodosia J. "iskupové (a +ísařova předsedni+tví odsoudili 3reiovo u5ení a 2onstantin ho poslal do vyhnanství v Jl<rii. @e@i+hB teolo9i+ké ná(ory se přiklán$ly k ariánství.alentinianus J. Be překládali díla p:vodn$ napsaná v ře5tin$ ne o upravovali postupy a (p:so y myšlení. Hám 2onstantin na kon+i své vlády pře+e @en při@al modiMikovan< ariánsk< ná(or. @eB se tvářily @ako ariánské.. kdyB ho o yvatelé a du+hovní v =ilán$ (volili 4/ . posledního +ísaře sympati(u@í+ího s @istou Mormou ariánství. @e@ v ro+e 33> poslal (p$t do 3leRandrie a 2onstan+ius JJ. na5eB mu pohansk< +ísař Aulián. sám na+há(el v p:li Be ří5ku 6ředni+ké kariéry. do 6řadu panovníka v<+hodní 5ásti říše (namenal kone+ linie +ísař:. Aeron<m a 'uMinus se ro(kmotřili. upadli v +ísařovu nemilost a mohli <t náleBit$ potrestáni. 2onstantin JJ. 3m roB se @akoBto syn pretoriánského preMekta (a vlády 2onstantina JJ. a y v ro+e 34! při@al 3thanasia (pátky. 2onstans donutil svého ratra. deMinitivn$ odsoudil veškeré Mormy ariánství. "iskupové odmíta@í+í @ak<koli kompromis. @eB yly vyvinuty na v<+hod$. ho (novu vyhnal do eRilu roku 34. kdo um$li 5íst ře+k<. ste@n$ @ako tomu ylo (a 2onstantina v ro+e 37&. @eB na v<+hod$ vyvolávaly tolik vášní. Be v do $ 2onstantinovy ná oBenské konver(e ylo křes*anství na (ápad$ mén$ (avedené.. yly opravdu (ásadn$ odlišné. a tak roku 331 nařídil. a pak také proto. 2 t$m ne@v<(na5n$@ším patřil kn$( Aeron<m. Be pro@evili menší (á@em o a straktní teolo9i+ké @ednotlivosti. Feprve na sklonku 5tvrtého století se pře+e @en o @evila řada v<(namn<+h latinsk<+h autor:. kter< se tím pádem snaBil (a+hovat také @eho syn 2onstan+ius JJ. Po(d$@i se však 2onstantin ne+hal přesv$d5it . při@alo teolo9i+ké ná(ory.. roku 33! do vyhnanství v 9alském Frevíru. @ako např. další provin+iální kon+ily 5ím dál ví+e modiMikovaly ortodoRní u5ení. a y dosáhly ur5itého kompromisu s ariánstvím.

nep:@de k oltáři a neprovede rituál svatého při@ímání. Fheodosius J. a kdyB se snaBila poBadovat po 3m roBovi. roku 3>4 poBádal +ísaře . nařídil odvetné opatření ve Morm$ 6toku na Manoušky t$+hto (ávod:.ytvoření samostatné sMéry imperiální autority pro ne(letilého . a y se domohl (rušení t$+hto instruk+í. Austina. na5eB následoval masakr. AelikoB iskupové se v této do $ @iB stávali ne@en hlavními du+hovními představiteli křes*anské komunity ve m$st$. Císař nařídil přestav u syna9o9y na iskupovy náklady a také potrestání pa+hatel: tohoto násilného 5inu. kter< si $hem sv<+h po yt: na (ápad$ v lete+h 3>>-311 a 31431& (řídil dv:r v =ilán$. a to ne@en silou své oso nosti. Podo ná epi(oda (ašla v ro+e 31. Be +ísař 4> .ít$(stvíE. ni+mén$ @eho role (ákladny pro oslnivou politi+kou kariéru se dramati+ky (m$nila se smrtí . Be ne ude v Fheodosiov$ přítomnosti provád$t svaté při@ímání. Císařovna y mohla dosáhnout sv<+h +íl: @en s pouBitím násilí a nakone+ i masakru. a* se v(dá @edné ( velk<+h m$stsk<+h a(ilik. Pokud si m$sto doká(alo (a@istit sluB y n$@akého (ámoBného 5i politi+ky vlivného muBe @akoBto svého iskupa. Be o (vlášt$ uBite5ní kandidáti yli tém$ř donu+eni u@mout se 6řadu. pak u5inil 3m roBovo postavení ve m$st$ nenapadnuteln<m. =ohl tak u5init díky @ednodu+hému triku) pohro(il třiná+tiletému +ísaři eRkomunika+í) OPři@dete do kostela a váš iskup tam ne ude.alentiniana JJ.P Futo hro( u se mu podařilo naplnit při střetu s Fheodosiem J. 3m roB:v vliv na dv:r (a5al <t nakone+ tak siln<. došlo k (a ití velitele vo@enské posádky a další+h vo@ák:. @ev ostatk: svatého Uervasia a Protasia. iskupské vol y m$ly mimořádn< v<(nam. Be ve(me své ro(ka(y (pátky. 3m roB yl s+hopen tuto Bádost e( další+h ře5í (amítnout. na5eB sešel ( ka(atelny. . 3 tak kdyB [uintus 3urelius Hymma+hus. =ilán totiB přes vše+hen sv:@ sv$tsk< v<(nam nem$l Bádné vyloBen$ místní svaté patrony. a při této vyhlíd+e (tratila odvahu podstoupit n$+o takového. 2dyB sv<+h +íl: nedosáhl dopisem (aslan<m Fheodosiovi. ( oso ní+h 5i politi+k<+h d:vod: sympati(ovala s ariánstvím. ale +ivilním 9uvernérem provin+ie. a y mohla slouBit @ako kostel pro 9ermánské ariánské vo@áky slouBí+í v +ísařské 9ard$. 2řes*anská komunita v Calliniku roku 3>> (ni5ila ( podn$tu svého iskupa modlite nu @edné odšt$pené skupiny křes*an: i hlavní místní syna9o9u. 2dyB si o yvatelé =ilána (volili 3m roBe (a svého iskupa. 3m roB (aintervenoval. u5inilo ( =ilána poprvé od roku 3. dokud se +ísař neo5istí od své viny pokáním. ale také @e@ími ekonomi+k<mi. . @eB se ro(poutala ve m$st$ Holuni kv:li (adrBení o lí eného vo(ata@e (a muBskou prostitu+i.i+torie C. o kter<+h předtím nikdy nikdo neslyšel a @e@i+hB minulost iskup (ároveN příhodn$ odhalil.. kde stálo (a to <t iskupem. @iB +ísař Uratianus ne+hal odstranit @ako pohanskou odpornost.alentiniana JJ. Be se spolu s dalšími du+hovními (a arikádoval uvnitř udovy. Futo situa+i napravil 3m roB sv<m veli+e veře@n<m hledáním a nale(ením t$l t$+hto dvou mu5edník:. preMekt m$sta %íma. Htávalo se. iskupovi to poskytlo příleBitost (mo ili(ovat podporu veře@nosti tím. Fo (ře@m$ (ískalo takovou podo u. Při v(pouře.alentiniana JJ. stanul tváří v tvář Fheodosiovi a dal mu @asn$ na@evo.& sídlo +ísařského dvora. spole5ensk<mi a politi+k<mi v:d+i. v ro+e 3/&. Be mohl (asahovat do +írkevní+h (áleBitostí i v širším m$řítku. me(i nimiB ylo mnoho mni+h:.iskupem. a y povolil navrátit do udovy senátu so+hu ohyn$ . 3m roB tudíB mohl ovlivNovat a 5ím dál ví+e ovládat dv:r. (ins+enoval střet s +ísařem v kostele. takov< 5lov$k mohl mít velkou hodnotu pro +elé spole5enství.. =$l ká(ání na toto téma. @e@i+hB spe+iální ne eské o+hrany y se ylo moBné dovolávat a @e@i+hB ostatky y poslouBily @ako t$Bišt$ ( oBnosti pro milánské vlasten+e. Fen se vymkl ( ruky. matka . ale téB sledem pe5liv$ (ins+enovan<+h konMronta+í. =ilán yl @akoBto ne@d:leBit$@ší m$sto v severní Jtálii nepo+hy n$ místem. J kdyB to ylo v (ápadní 5ásti říše v(á+né. Be pokud mu +ísař neslí í. tak ve skute5nosti ani ne yl 5lenem kléru. @ešt$ o kus dál.alentiniana J. napsal +ísaři a dal mu @asn$ na sro(um$nou. 2dyB se o tom dosle+hl 3m roB. @enB yl 6da@n$ v<sledkem oBského (@evení. a @e@i+h před+ho(í +írkevní doporu5ení přitom nemuselo <t ni@ak velké 5i dokon+e v: e+ Bádné..

musel +hodit do kostela ( aven< svého šatu imperátora a aB do .áno+ se nesm$l 65astnit svatého při@ímání. 4dá se, Be tím pádem se vlastn$ řídil n$kter<mi 5i dokon+e všemi $Bn<mi poBadavky ukládan<mi t$m, kdo se poušt$li do +írkví předepsaného pokání. 3* uB yly příleBitosti k t$mto konMronta+ím @akkoli správné 5i nesprávné, vy@adřovaly (+ela odlišn< pohled na v(tahy me(i +ísařem a +írkví, neB s @ak<m y se Fheodosius J. setkal např. na v<+hod$. 3m roB od +ísaře ml5ky poBadoval, a y při@al roli 5lov$ka, kter< @e (krátka @en dalším @edin+em, @enB e( ohledu na své sv$tské postavení podléhá +írkevní dis+iplín$ a v (áleBitoste+h t<ka@í+í+h se +írkve a ří(ení křes*anské morálky musí při@mout nadřa(enou autoritu svého iskupa. . praRi mohl 3m roB donutit +ísaře k t$mto 5in:m a 6stupk:m @en veře@n<m poniBováním. Fo (áviselo na panovníkov$ My(i+ké přítomnosti v =ilán$ a skute5nosti, Be +ísař i iskup sdíle@í tent<B hodnotov< systém. Hla ost 3m roBova postavení se pro@evila, kdyB ne yl s+hopen 5elit o rod$ pohanství, @iB vedl v lete+h 317-314 +ísař Lu9enius. AelikoB Lu9enius ne yl v =ilán$, nikdy nevstoupil do 3m roBova kostela a pravd$podo n$ y mu ylo @edno, (da iskup ude provád$t svaté při@ímání 5i nikoli, 3m roB se mu nem$l @ak v(epřít. PřestoBe 3m roB udal sv<m +hováním v<(namn< příklad, na to, a y se ná(ory @edin+e na v(tahy me(i +írkví a státem prom$nily ve skute5nost, y yla (apotře í +elá nová institu+e.

4e&rovo prvens&ví
2onstantinovy dary, @eB následovaly po @eho o rá+ení na křes*anskou víru, (m$nily ekonomi+ké a spole5enské postavení římsk<+h iskup:. .<@ime5n< statut m$sta naví+ prop:@5oval v:d+i @eho křes*anské komunity e(prostřední d:leBitost i (a hrani+emi %íma. 3však pokud @de o po5et v$ří+í+h a s+hopnosti přední+h du+hovní+h, vše+hny o lasti (ápadního křes*anského sv$ta před5ila 3Mrika. Jntelektuálními v:d+i římskokatoli+ké +írkve ve třetím století yli 3Mri5ané Fertullianus C(emřel 74,E a kartá9insk< iskup Cyprián Cpopraven r. 7&>E, při5emB %ím ne(plodil Bádné oso nosti srovnatelného v<(namu. =ilánsk< iskup 3m roB doká(al @ešt$ kon+em 5tvrtého století (astínit drBitele římské iskupské stoli+e ne@en svou v(d$laností, ale také sv<m politi+k<m vlivem a 5ir<m ma9netismem 5lov$ka, @enB se umí stát středem po(ornosti. Fo, Be se do senátní udovy nevrátil oltář ohyn$ .i+torie, ne(a@istil papeB Qamasus C3!!-3>4E, ale práv$ 3m roB. .:d+ové sv$tské spole5nosti v %ím$ - příslušní+i v<(namn<+h senátorsk<+h rodin - yli v té do $ dosud převáBn$ pohany a iskupové si (ře@m$ dávali (áleBet, a y se vyhnuli @akémukoli konMliktu s nimi ne o s t$mi aspekty Bivota ve m$st$, do ni+hB yli d:v$rn$ (apleteni. 3 tak papeBové aB do kon+e pátého století nem$li námitky proti tomu, a y se v %ím$ i nadále slavily takové polopohanské svátky, @ako yly luperkálie. 0a druhé stran$ se římsk< klérus piln$ (am$stnával vytvářením institu+e, @eB y se domáhala a do (na5né míry i dosáhla e(konkuren5ní mo+i nad +írkví v (ápadní 5ásti říše a přitom ne yla (ávislá na siln<+h stránká+h a sla oste+h @ednotliv+:, kteří se stávali @e@í hlavou. . tomto ohledu m$li +írkevní představitelé v %ím$ št$stí, Be m$sto <valo @en veli+e (řídka sídlem +ísaře, ne o* ne yli v pokušení spoléhat se na nepředvídatelnost oso ního vlivu na sv$tské panovníky a mohli místo toho vyvinout systém, @enB doká(al <t ne(ávisl< na vn$@ší+h politi+k<+h poute+h. Prvním poBadavkem yla se eospravedlNu@í+í ideolo9ie. Církev v %ím$ m$la neo vyklé št$stí v tom, Be mohla @ako @ediná ( velk<+h křes*ansk<+h středisek na (ápad$ tvrdit, Be @i (aloBil apoštol, svat< Petr, kter< (a5al <t povaBován (a prvního iskupa ve m$st$. Podle křes*anské tradi+e yl sv. Petr v %ím$ také popraven a pohř en, ste@n$ @ako sv. Pavel. =ísto 6da@ného Petrova spo5inutí ylo od kon+e druhého století u+tíváno a 2onstantin J. na n$m ne+hal v(ty5it velkou a(iliku, @akou dal postavit i papeB Qamasus na o do ném hro $ sv. Pavla. Tádná (ápadní +írkev se nemohla po+hlu it tak v<(namn<mi (akladateli a ( v<+hodní+h toho yla s+hopná @en hrstka, +oB %ímu dodávalo mimořádnou prestiB. 3 ne ylo to vše+hno) Petr yl totiB u(návanou hlavou apoštol: a v evan9eliu

41

sv. =atouše se na n$@ naví+ o ra+í sám 2ristus, kdyB mu m$ní @méno (e Himon na Petr, slovy) O3 @á ti pravím, Be ty @si Petr\ a na té skále ( udu@i +írkev.P C=at. 1!.1>E Fato Mrá(e @ako taková nevysv$tlu@e sama se e a není snadné po+hopit, +o asi (namenala pro autora tohoto konkrétního evan9elia. 4 perspektivy své do y a svého kulturního ro(hledu ro(hodn$ nemohl mít představu o tom, Be (řídila místo hlavy hierar+hi+ky uspořádané +írkevní elity. ;d kon+e 5tvrtého století však římští iskupové 5inili ( tohoto prohlášení teoreti+kou (ákladnu pro své nároky na (vláštní autoritu. Frvali na tom, Be @im náleBí právo posledního slova ve vše+h +írkevní+h spore+h a právo <t inMormováni o @menování+h vešker<+h iskup: v (ápadní+h provin+ií+h říše a s+hvalovat @e. PřestoBe ostatní ne(ávislé +írkve moBná yly o+hotné při(nat +írkvi v %ím$ ne@vyšší prestiB na (áklad$ toho, Be @i (aloBil apoštol, nepro@evovaly Bádné okamBité sklony při@mout i tyto prakti5t$@ší poBadavky. 0i+mén$ skute5nost, Be @e řada po so $ @dou+í+h iskup: opakovan$ a vytrvale v(nášela, m$la ten paradoRní 65inek, Be se stávaly 5ím dál při@ateln$@šími. 0aví+ opravdu na í(ely v$+i, @eB (a5ínalo +htít stále ví+e @e@i+h iskupsk<+h kole9: v (ápadní 5ásti říše. 3 tak v do $, kdy ry+hle v(r:stal politi+k< a ekonomi+k< v<(nam iskup: v m$stsk<+h komunitá+h, (a5alo <t (po+hy Nování vole a následné pokusy o sesa(ení 6řadu@í+í+h iskup: @ešt$ $Bn$@ším @evem. . místním konteRtu toho mohlo <t při iskupsk<+h vol á+h v sá(+e opravdu hodn$. Fím pádem rostl v<(nam role n$@aké třetí strany, poBadu@í+í právo potvr(ovat veškeré vol y a také @ednat ve vše+h místní+h spore+h @ako odvola+í soud poslední instan+e, na kter< y se mohli o ra+et se sv<mi nároky (klamaní kandidáti 5i sesa(ení drBitelé iskupské stoli+e. 3 tak ylo 5ím dál $Bn$@ší, Be iskupové usilovali o to, a y @e@i+h (volení potvrdil sám papeB, +oB m$la <t po@istka proti následn<m pokus:m nahradit @e n$k<m @in<m. 0ároky %íma t<mB (p:so em na í(ely @edné (e stran do9mati+kého sporu příleBitost (a@istit si vít$(ství, @eB se neome(ovalo @en na @edno konkrétní místo. 2upříkladu aMri+ká +írkev kladla mimořádn$ siln< odpor římsk<m poBadavk:m, pokud @de o (asahování do místní+h (áleBitostí. 0i+mén$ kdyB 3u9ustin a aMri5tí iskupové +ht$li v lete+h 41/-41> dosáhnout odsou(ení Pela9iova u5ení o oBí milosti a svo odné v:li v (ápadní 5ásti říše, horliv$ nad íhali římsk<m iskup:m a tím pádem vlastn$ ml5ky ak+eptovali papeBské nároky na právo posledního slova ve spore+h a v (áleBitoste+h souvise@í+í+h s +írkevními do9maty. =imořádn$ překvapivá @e d:slednost a vytrvalost, s @ak<mi římští iskupové prosa(ovali své nároky. 4 velké 5ásti to ylo tím, Be se ne@ednalo pou(e o ide@e a tvr(ení @ednotliv<+h drBitel: iskupského 6řadu, ale o politiku, @iB vyvinulo a (a+hovávalo po5etné a vysp$lé sdruBení du+hovní+h. 2one+ 5tvrtého století se stal rovn$B sv$dkem r:stu institu+ionální sloBitosti římské +írkve. Fa (ískala konkrétní podo u (ří(ením řady v(á@emn$ propo@en<+h o lastní+h tituli, soustřed$n<+h na díl5í +írkve uvnitř m$sta, ( ni+hB kaBdá m$la sv:@ vlastní klérus, @ehoB sluBe n$ starší příslušní+i tvořili iskup:v poradní a administrativní or9án (van< +uria. %ím m$l na ro(díl od sv<+h hlavní+h v<+hodní+h rival: 3ntio+hie a 3leRandrie také tu v<hodu, Be ho vnitřn$ nero(d$lovaly a netříštily teolo9i+ké sváry, @ako tomu ylo v r:(n<+h stadií+h ariánské kontrover(e. .<+hod rovn$B trp$l spory me(i sv<mi velk<mi +írkvemi, k nimB patřila pov<šená, ni+mén$ politi+ky d:leBitá 2onstantinopole a prestiBní, ovšem mén$ v<(namné iskupství v Aeru(além$. Po5átek pátého století (aBil velké (v<šení mo+i +írkve ve m$st$ %ím$. Pád Lu9eniova reBimu v ro+e 314, neutu+ha@í+í podpora (e strany +ísař: a raMinované rodinné tlaky se v(á@emn$ propo@ily (a 65elem ry+hle@šího vym<+ení pohanství v senátorsk<+h rode+h. .yplen$ní m$sta v ro+e 41, m$lo rovn$B (a následek ro(pt<lení n$kter<+h rodin a mnohé události pátého století o e+n$ nepří(niv$ postihly @e@i+h ma@etek. Qo poloviny století @iB římskou senátorskou aristokra+ii Minan5n$ předhonila +írkev, která (a5ala 5ím dál ví+e pře írat Munk+e, @eB dříve (astávali senátoři @akoBto hlavní patroni m$sta. %ímská +írkev se u@ala +haritativní prá+e a velké 5ásti politi+kého patronství namísto senátorsk<+h rodin, mno(í ( @e@i+hB příslušník: uZ vstupovali do +írkevní+h řad, ne o se oddali

&,

asketi+kému Bivotu, díky 5emuB (a5ali podléhat +írkevní dis+iplín$. 2rom$ materiální+h v<hod totiB +írkev poskytovala +elému m$stu i kaBdé ( @eho @ednotliv<+h 5ástí také nov< du+hovní patronát. 'o(ma+h kultu mu5edník:, popraven<+h $hem per(eku+í (a Qe+iovy a Qiokle+iánovy vlády, poskytl lidem nové o @ekty pro @e@i+h loa@alitu v:5i ur5itému místu. 2aBdá m$stská 5ást (ískala svého (vláštního svátého 5i svaté, @e@i+hB ostatky, a* uB šlo o +elá t$la 5i r:(né kon5etiny, yly přemíst$ny ( hř itov: (a m$stem do kostel: ( udovan<+h (vlášt$ (a tímto 65elem. 3 tak m$la kaBdá 5ást %íma své spe+iální svaté a individuální kostely, při5emB nade všemi se v(nášely postavy velk<+h apoštol: Petra a Pavla. 4ároveN se vyví@ela 5ím dál sloBit$@ší litur9ie ke (d:ra(n$ní spe+iální role iskup: a k u+t$ní vše+h t$+hto svat<+h, @eB @e ve Morm$ dlouh<+h a arvit<+h pro+esí od @ednoho kostela ke druhému, vr+holí+í+h v papeBské a(ili+e sv. Petra 5i lateránské a(ili+e sv. Aana, sva(ovala vše+hny dohromady v @edin< v(á@emn$ propo@en< +elek. Fato pro+esí a litur9ie v<(namn<+h sváte5ní+h dní (ároveN přinášely ur5itou alternativu k veře@n<m oslavám pohansk<+h svátk:, které se +írkev snaBila odstranit. =nohé ( ni+h, @eB @e@i+h (astán+i vnímali si+e @ako nekřes*anské, ale (ároveN ne @ako aktivn$ pohanské, kteréBto ro(lišování se mysli du+hovní+h příliš ne(amlouvalo, přeBívaly aB do šestého století. Jdeolo9i+k< ráme+, @enB představoval (ákladnu pro nároky římské +írkve na (vláštní postavení a autoritu, se do5kal dalšího a sloBit$@šího ro(pra+ování $hem pontiMikátu 8va J. C44,4!1E. Fen ste@n$ @ako @eho před+h:d+i vy+há(el ( tak (vaného svatopetrského teRtu =atoušova evan9elia, interpretoval ho však ve sv$tle po@m: vyp:@5en<+h ( římského práva, podle ni+hB d$di+ (ískává vše+hny nároky, ale také pře írá vše+hny povinnosti poři(ovatele (áv$ti. Ain<mi slovy se v právním slova smyslu stává samou touto oso ou. 3 tak 8ev tvrdil, Be Petr <val římsk<m iskupem a předal svou mo+ svému nástup+i 2lementovi. CFato myšlenka ve skute5nosti vyplynula ( podvrBeného teRtu, (námého @ako 2lementiny.E 2lement na oplátku předal to, +o (ískal od Petra, svému vlastnímu nástup+i, a tak to pokra5ovalo dál v 6da@n$ nepřerušené iskupské linii. Qalší římští iskupové tudíB podle 8va dostávali to, +o dal 2ristus Petrovi, @inak ře5eno mo+ Osva(ovat a ro(va(ovatP. 3le to @ešt$ není vše+hno) při pouBití v<še (mín$n<+h právní+h prin+ip: tito iskupové yli Petrem\ o tomto (totoBn$ní se 8ev (+ela @asn$ (miNu@e v mnoBství do+hovan<+h ká(ání a dopis:. Co (namenalo toto do9ma v praRi] 8ev tvrdil, Be @ako Petr:v d$di+, a vlastn$ @ako Petr sám, má @edin$ on právo a povinnost 5init kone5ná a (áva(ná ro(hodnutí v (áleBitoste+h +írkevní doktríny. Fo m$lo v dané do $ mimořádn< v<(nam v tom, Be v<+hod op$t ni5ily ouřlivé teolo9i+ké ro(pory a 8ev se v t$+hto sloBit<+h a prudk<+h sváre+h, @e@i+hB teolo9i+kou stránku n$kdy +hápal @inak neB v<+hodní iskupové, oso n$ an9aBoval @ako @ediná autorita v doktrinní+h (áleBitoste+h, (a kterou se sám prohlašoval. H ukon5ením konMlikt: ohledn$ ariánství na kon+ilu v 2onstantinopoli v ro+e 3>1 yly otá(ky t<ka@í+í se v(tahu me(i třemi sou5ástmi svaté Fro@i+e ví+emén$ vyřešeny, ovšem netrvalo dlouho a v(nikl nov< spor kv:li pokus:m odsoudit veškeré ;ri9enovy spisy C(emřel 7&4E. Fo yl pou(e @eden ( aspekt: o e+n$@šího sm$řování tehde@ší +írkve ke (přísn$ní deMini+ ortodoRní víry a odstran$ní mnoha dříve při@ateln<+h teolo9i+k<+h představ a spekula+í i t$+h, kdo v n$ v$řili. Fento 6tok na ;ri9enovo u5ení (apří5inil velk< konMlikt na v<+hod$, (e@ména v L9ypt$ na přelomu 5tvrtého století. Aeho e(prostřední pří5iny a d:sledky se však moBná na+há(ely spíše na poli +írkevní politiky neB a straktní+h teolo9i+k<+h diskusí. 4e@ména tato (áleBitost umoBnila aleRandri@skému iskupovi FheoMilovi C3>&-417E vydávat se (a pře orníka v ortodoRnosti a eta lovat se @ako o5ividn$ spolehliv< spo@ene+ římského iskupství v @e@i+h spole5né nenávisti k iskup:m ( 2onstantinopole. 3leRandri@ské +írkvi to také poskytlo příleBitost dosáhnout morálního vít$(ství nad dalším @e@ím soupeřem, iskupstvím v 3ntio+hii, @ehoB intelektuální tradi+e yla hodn$ dluBná ;ri9enov<m metodám v<kladu i li+k<+h teRt:.

&1

AelikoB 2onstantinopole hrála roli hlavního m$sta +elé říše, (de@ší iskupství (ískalo v<(na5né postavení, a to v( udilo Bárlivost a nepřátelství vedou+í+h představitel: další+h velk<+h patriar+hální+h iskupství na v<+hod$, (e@ména v 3leRandrii. 2ole9ové konstantinopolského iskupa se s nadšením +hopili @akékoli @eho politi+ké 5i ideolo9i+ké sla osti. 3tak +írkevní protivní+i v<(namného ře5níka a moralisty sv. Aana 4lato6stého, konstantinopolského iskupa C31>4,4E, kter< yl @akoBto <val< du+hovní konkuren5ního iskupství v 3ntio+hii ter5em dvo@náso né nenávisti (e strany aleRandri@ské +írkve, 6sp$šn$ podkopali @eho po(i+i, kdyB (tratil pří(eN +ísařské rodiny. %ím ne ral tuto (áleBitost (+ela na lehkou váhu - v neposlední řad$ proto, Be o nášela vyhnání iskupa do eRilu sv$tskou mo+í\ n$+o takového yl na (ápad$ řídk< 6ka(, @enB se také (+ela ro(+há(el s nároky %íma na právo posledního slova v +írkevní+h (áleBitoste+h. 0i+mén$ příští o $* aleRandri@sk<+h 6tok: yla mnohem při@ateln$@ší a @e@í odstran$ní (namenalo pro osu %ím-3leRandrie spíše posílení neB vystupNování panu@í+ího nap$tí. Aednalo se o sesa(ení konstantinopolského patriar+hy 0estoria C47>-431E. "yl 3ntio+he@e+ podo n$ @ako Aan 4lato6st<, a a y (d:ra(nil toto po@ítko me(i nimi dv$ma, (avedl v konstantinopolské +írkvi svátek (a 65elem Aanova u+t$ní. 0a ro(díl od svého v<(namného před+h:d+e však @eho +hy ou ne yl nedostatek taktu, ale u5enosti. Pokud @de o kom ina+i oBsk<+h a lidsk<+h prvk: v 2ristovi, (au@al přísn$ diskrimina5ní posto@ a o ha@oval eRisten+i dvou podstat a dvou oso . . d:sledku toho pak mohl pre(entovat =arii pou(e @ako t$lesnou matku AeBíše a upřít @í titul Fheotokos ne oli Omatka oBíP, kter< si vydo yla v lidové ( oBnosti. Fo 0estoria nevyhnuteln$ připravilo o velkou 5ást podpory a nakone+ vydalo @eho teolo9ii napospas odsou(ení kon+ilu v<+hodní +írkve, @enB se konal roku 431 v LMesu. Celou tuto epi(odu +hytře (ins+enoval aleRandri@sk< iskup Cyril C417-444E, ne@s+hopn$@ší +írkevní politik v do $ s+hopn<+h +írkevní+h politik:. Hamotnému 0estoriovi dovolili u+h<lit se na odpo5inek do kláštera, @eho teolo9ie si však (ískala stoupen+e me(i n$kter<mi syrsky hovoří+ími křes*any. 0estoriáni, @ak se @im (a5alo říkat, vytvořili rovn$B dominantní uskupení me(i křes*any pod nadvládou Peršan: a ro(šířili své +harakteristi+ké teolo9i+ké u5ení i do r:(n<+h komunit ve střední 3sii a na hrani+í+h s `ínou. 2dyB se Cyril postavil proti 0estoriovi, přišel se siln$ proti+h:dnou teolo9ií. Qvo@í podstatu ve dvou oso á+h totiB 65inn$ nahradil doktrínou @ediné podstaty v @ediné oso $) lidské a oBské v 2ristovi ylo podle n$@ nav(á@em nero(lišitelné a neodd$litelné. 0a kon+ilu v LMesu roku 431 se Cyril a 0estorios se sv<mi přívrBen+i nav(á@em eRkomunikovali. Císař Fheodosius JJ. yl připraven< dohlédnout na to, a y yli o a sesa(eni, a (atím+o 0estorios se svého 6řadu do rovoln$ v(dal, Cyril yl donu+en po(m$nit své @edno(na5né teolo9i+ké stanovisko, a y dosáhl navrá+ení svého iskupství. 2on+em 5tyři+át<+h let &. století se (astán+i tohoto eRtrémního teolo9i+kého u5ení @ediné podstaty ne oli monoM<sitismu pokusili (vrátit @eho poráBku a dosáhnout toho, a y yla @akoBto ortodoRní ná(or při@ata plná ver(e @eho u5ení. . tomto sm$ru se t$šili uBite5né podpoře vlivného +ísařského komořího ChrysaMia. 0a druhém kon+ilu v LMesu, konaném roku 441, se aleRandri@skému iskupovi Qioskurovi C444-4&1E podařilo dosáhnout v<@ime5ného vít$(ství, @eB (ahrnovalo sesa(ení @eho rivala, konstantinopolského iskupa Wlaviana C44!-441E, v5etn$ @eho vyhnání do eRilu, a také toho, Be teolo9i+ké u5ení @ediné podstaty ylo při@ato @akoBto ortodoRní ná(or. . hodin$ svého vít$(ství se však aleRandri@+i přepo5ítali a při Mormulování prohlášení, @imiB +ht$li 0estoria (mást, (ašli příliš daleko opa5n<m sm$rem. 2onstantinopol yla po náleBité do $ s+hopná 6der vrátit a dokon+e i %ím m$l po+it, Be se @eho dřív$@ší spo@ene+ ne+hal svést na špatnou +estu. 4m$na +ísaře ohlašovala (rušení vít$(ství monoMysit:. 2onstantinopolsk< iskup 3natolios C441-4&>E přesv$d5il =ar+iana C4&,-4&/E, kter< ne+hal popravit ChrysaMia, a* uspořádá +elo+írkevní 9enerální kon+il, @enB y předepsal autoritativní u5ení ve v$+i 2ristov<+h podstat a oso . Foto shromáBd$ní se sešlo roku 4&1 v Chalkédonu, odsoudilo monoMysitisti+ké u5ení aleRandri@ského iskupa Qioskura a vytvořilo ortodoRní Mormula+i Odvou podstat v @ediné oso $P. &7

Fento postup se tak do+ela neshodoval se (ám$ry %íma. 8ev yl si+e přesv$d5en<, Be y se doktrína monoMysit: m$la odsoudit, kdy y to však ud$lal +írkevní kon+il, (namenalo y to (ásadní překáBku pro římské stanovisko, Be k do9mat:m se m:Be autoritativn$ vy@adřovat pou(e drBitel Petrovy stoli+e - Petr sám. 8ev vytvořil teolo9i+ké prohlášení, (námé @ako Hva(ek, a poslal ho po sv<+h vyslan+í+h na kon+il v Chalkédonu. Podle @eho ná(oru tam m$lo <t pře5teno, a v(hledem k tomu, Be tím pádem promluví sám sv. Petr, nem$ly <t připušt$ny ani poBadovány Bádné další diskuse. . praRi kon+il o drBel tento dokument a s nadšením uvítal @eho ortodoRnost. .<+hodní iskupové, kteří yli %ímu o+hotni při(nat prvenství v prestiBi, nikoli však v autorit$, při@ali Hva(ek @ako ortodoRní, @elikoB souhlasil s doktrinálními tvr(eními dřív$@ší+h ekumeni+k<+h kon+il:. Pro %ím však yl autoritativním prohlášením ortodoRní víry v<lu5n$ proto, Be ho vydal 8ev. .(nikl (ásadní a deMinitivn$ nepřekonateln< před$l t<ka@í+í se (dro@: autority v +írkvi. 8ev také veli+e neli $ nesl to, Be +halkédonsk< kon+il v autoritativní+h kánone+h, které vyhlásil tím (p:so em, Be o(námil (áv$ry, k nimB dosp$l, prop:@5il (vláštní v<(nam iskupství v 2onstantinopoli. . kánonu 5. 7> dal 2onstantinopoli přednostní postavení před 3leRandrií i 3ntio+hií a naví+ (v$tšil 6(emí pod +írkevním dohledem +ísařského iskupství. PřestoBe to na %ím nem$lo prakti+ky Bádn< vliv, 8ev o vinil 3natolia (e Osledování vlastní+h (á@m:P a Onemravné +hamtivostiP. Fo yl pou(e (a5átek +elé řady prudk<+h slovní+h v<m$n me(i o $ma iskupstvími, které @ešt$ (esílily, kdyB konstantinopolsk< iskup při@al titul Oekumeni+k< patriar+haP, k 5emuB došlo moBná @iB (a 3kakiova patriar+hátu C4/7-4>1E. 'o(hodnutí při@atá v Chalkédonu (daleka nevyřešila spor ohledn$ u5ení monoMysit:\ pou(e se @im podařilo (a ránit, a y @edna strana ne(ískala vyloBen$ dominantní postavení. PřestoBe do+há(elo k uplatNování sv$tské mo+i a r:(ní v<+hodní iskupové yli @akoBto přívrBen+i teolo9ie monoMysit: vyhán$ni (e sv<+h iskupství do eRilu, toto u5ení si (ískávalo a u+hovávalo v$tšinov< podíl stoupen+: me(i křes*anskou popula+í v H<rii a L9ypt$ a při se emenším o+ha nutí (e strany vlády se vypu(ení du+hovní vra+eli s vlnou lidové podpory (p$t do sv<+h 6řad:. 0ásilí ylo 5ast<m @evem a mnoho iskup: ylo (a ito přívrBen+i druhé strany tohoto trpkého teolo9i+kého sporu, kter< řádil @ešt$ v sedmém století, kdy v<+hodní provin+ie přešly pod nadvládu 3ra :.

1>es&0p monas&icism0
=niši nepatřili k ne@mén$ vášniv<m 65astník:m vše+h v<+hodní+h teolo9i+k<+h spor:. .(estup monasti+kého hnutí @e další o lastí, ve které v<+hodní ide@e ovlivnily 4ápad, prod$laly však prom$nu a (ískaly veli+e odlišnou institu+ionální povahu. P:vod monasti+ismu @e potře a hledat ve druhé polovin$ třetího století v L9ypt$. Aeho (akladatelem @e podle tradi+ sv. 3ntonín, ale pravd$podo n$ ne@lepší @e vnímat ho @ako představitele ne@ran$@ší+h stadií tohoto hnutí. JnMorma+e o n$m po+há(e@í ( v<(namného díla Tivot 3ntonín:v, @eB napsal kolem roku 3&& aleRandri@sk< iskup 3thanasios a $hem svého 5tvrtého po ytu ve vyhnanství na 4ápad$ ho přeloBil do latiny. 3ntonín Ckolem 7&,-3&&E podle tohoto spisu po smrti sv<+h rodi5: uslyšel ve v$ku osmná+ti let teRt evan9elia, v n$mB 2ristus praví, Be ti, kdo +ht$@í <t dokonalí, y m$li prodat vše+hen sv:@ ma@etek, ro(dat ho +hud<m a pak při@ít (a ním a následovat ho. 3ntonín se +ítil povinován uposle+hnout tohoto příka(u doslova. Po5áte5ní v<5itky sv$domí ohledn$ toho, @ak (aopatří svou sestru, se utišily, kdyB následn$ vysle+hl teRt O0a (ítřek se neohlíBe@teP. 0e@prve se u+h<lil do hro ky na okra@i poušt$ a poslé(e do @edné opušt$né pevnosti, kde dva+et let vedl Bivot ve (namení odříkání a umrtvování t$la. Po skon5ení pronásledování (a vlády =aRimina JJ. v ro+e 313, kdy sešel dol: do 3leRandrie, a y se pokusil dosáhnout mu5edni+ké smrti, se u+h<lil hlou $@i do poušt$, do své Ovnitřní horyP, @ak tomu říkal, kde pak setrval aB do své smrti\ (ane+hal po so $ pou(e pláš*, dv$ tuniky a Bín$nou košili. 0e yl sám a k tomu, Be se postupn$ st$hoval do odlehle@ší+h a stále drsn$@ší+h kon5in, ho nutil tlak po(ornosti, @iB v( u(oval. . do $ smrti ho prová(eli dva u5ední+i. Přísn<m &3

H<rii. Be podo ná an9aBovanost @e @en lé5ka. kolem se e shromáBdil velké mnoBství u5edník: a (a5al @e or9ani(ovat do @ednotliv<+h komunit. Be přistoupí k Bivotu v naprosté osam$losti.. @enB @iB proká(al svou odvahu. Himeon Htylités C3>>-4!. po n$mB m$l pokud moBno následovat od+hod mni+ha na n$@aké odlehlé místo. kteří utíkali ne hori(ontáln$.E. popohán$n<+h vírou. např. Fradu@e se. 3ntonín a @eho napodo itelé ud$lali to.. dosáhl v<šky 1> metr:. @e@íB v<sledky prodávali ve vesni+í+h. Pa+homius Ckolem 71&-3&. aB roku 43. které se pře+e @en pokusily vést individuální asketi+k< Bivot. uráBkami a dokon+e i násilím. Be nema@í praBádnou mo+ nad @ednotliv<mi svát<mi muBi. nepanoval (de však Bádn< po+it. avšak roku 473 si (a5al stav$t sloup a pomalu ho prodluBoval sm$rem v(h:ru. Fyto komunity mohly <t skute5n$ velké a o sahovat aB 3. se o @evila nová Morma 6niku od spole5nosti s nástupem stylit:. toto hnutí se (a5ali (a@ímat i @inde neB @en v L9ypt$ a podo né Mormy v(nikly v H<rii a také v Palestin$.E. Qávali @im na@evo. . a r:(né politi+ké (áleBitosti s ním kon(ultovali rovn$B +ísařové Fheodosius JJ. lete+h 413 aB 473 Bil v u(avřené +ele po líB 3ntio+hie. ale vertikáln$ a usa(ovali se na vr+hol+í+h sloup:. 0e kaBd<. Be @edin+i. kde yly klášterní komunity (námy @ako lavra. 3 tak se mno(í ( t$+h. kter<m přisu(ovali vn$@ší podo u démon:. kdo usilovali o asketi+k< Bivot. m$li po+it. @e@i+hB +ílem ylo (+ela podřídit své t$lo vlastní v:li. kde m$l vést osam$l< Bivot. +entimetr: v pr:m$ru. pon$kud ro(ma(an<. Hpole5n< ne oli +oeno itní CklášterníE Bivot yl povaBován @en (a první stadium. Fo yli poustevní+i. 4:stávaly pod vedením opat:. @enB se sám stal v<(na5n<m poustevníkem. Be y takov< spole5n< Bivot yl sám o so $ n$@ak prosp$šn<. +osi @ako (ákladní školu du+hovního Bivota. &4 . kterou nas írali na okolní p:d$ ne o (ískali pomo+í manuální prá+e. . Be v(ali doslova (a své 2ristovo u5ení o odříkání a (ám$rn$ vyhledávali konMlikty s vášn$mi du+ha a t$la. Be prvním ( ni+h yl sv. =ar+ianus a 8ev J. . @eB yly +o ne@ví+e odlišné od @e@i+h dřív$@šího (p:so u Bivota. 4řekli se svého ma@etku a vše+h před+ho(í+h lidsk<+h pout a Bivili se minimálním moBn<m mnoBstvím potravy. 0$kteří. Ain<mi slovy vyhledávali práv$ takové podmínky. i ví+e 5len:. 3ntonín. a tak s nimi o@ovali a (dolávali @e. alespoN ne (po5átku.se eumrtvováním k so $ přitahoval 5ím dál ví+e návšt$vník: a rádo y následovník:. %íká se. i kdyB @i+h ylo mén$ neB muBsk<+h a od Ben se v$tšinou neo5ekávalo. Cílem toho všeho yla spása @edin+ovy duše tím. Be vr+hol m$řil pouh<+h 1. se mohly setkat s nepo+hopením. a tak (:stávali v klášteře. praRi mnoho mni+h: v: e+ netouBilo postoupit k tomuto dalšímu kroku ne o se @im to nepodařilo. kde yl ostr< ro(díl me(i pouští a o d$lávanou p:dou. Přitahoval k so $ mnoho návšt$vník:. hodn$ v(dálen< @akékoli @iné spole5nosti. vši+hni se však s+há(eli ke spole5né litur9ii a vši+hni spadali pod vedení a dohled svého du+hovního ot+e Ca a .odtud opatE. pletení košík:. kteří takto (ískali nadvládu nad sv<m t$lem a @eho +htí5i. např. . Ainí však yli o+hotni pomo+i sv<m druh:m na této du+hovní +est$. . hled$li ne@dříve podřídit vedení n$@akého (avedeného svátého muBe. t$+hto kláštere+h ne o spíše klášterní+h vesni+í+h m$l kaBd< mni+h svou vlastní +h<ši a Bivil se vlastní manuální pra+í. Fam (:stal s okovem kolem krku aB do své smrti. kde pře <vali v @eskyní+h a me(i divokou (v$ří. tomto o do í se o @evily rovn$B Benské asketi+ké komunity. Fy Beny. . 2aBd< 5lov$k tu yl @en kv:li své vlastní du+hovní spáse a me(i ním a opatem panoval oso ní v(tah. yl s+hopn< podstoupit ono umrtvování t$la a o@ s OZá elsk<miP silami o samot$. (a ran< do medita+í a spor: s démony. a tak pr+hali stále dál a dál od spole5nosti. Foto u+tívání asket: a víra v @e@i+h mimořádné s+hopnosti m$ly moBná kořeny v dřív$@ší+h a předkřes*ansk<+h tradi+í+h e9yptské spole5nosti. @enB (apo5al svou dráhu askety @ako $Bn< poustevník podle e9yptského v(oru. kdo sdílel takové ideály. +harakteristi+k< pro L9ypt. @sou o dařeni (vláštní mo+í a svatostí. kteří si k n$mu +hodili pro radu v du+hovní+h i sv$tsk<+h otá(ká+h. Be podnikli v první řad$ 9eo9raMi+k< 6nik od sv<+h domov: a rodin ve vesni+í+h a m$ste5ká+h v 6dolí řeky 0ilu do neo d$lávatelné polopoušt$.

0a (ápad$. @enB (d$dil Himeon:v sloup a Bil na n$m +el<+h 33 let. kam přinesl (právy o tomto novém hnutí 3thanasios $hem sv<+h vynu+en<+h od+hod: do vyhnanství.me(en$@ší a aristokrati5t$@ší povaha tohoto @evu na (ápad$ (a ránila @akémukoli podo nému v<vo@i. při n$mB se řídili sou orem pravidel. Be v do $ své smrti uB m$l nohy (+ela v ro(kladu. vyplen$ní poslední+h velk<+h +hrám: a (lyn5ování mnoBství iskup:.ri9enovu u5ení. Htřediskem podo n<+h (aří(ení yl (e@ména %ím a do mXdy přišlo mnoBství individuální+h du+hovní+h v:d+:.-3/1E. 3u9ustin se však nem<lil) (emřel roku 43. Aedním takov<m o lí en<m mentorem yl Aeron<m. . vedly naopak k mi9ra+i mnoBství monasti+k<+h u5itel: sm$rem na (ápad. v ni+hB převypráv$l 6stní du+hovní u5ení +elé řady e9yptsk<+h svat<+h muB: a (akladatel: klášter:. s írku klášterní+h pravidel a naří(ení. Po n$m následovaly knihy (vané Porady. @eB si sami vymysleli. Qaniel:v odpor v:5i ná oBensk<m ná(or:m u(urpátora "asiliska C4/& aB 4/!E napomohl přivodit @eho ry+hl< pád. kter< odešel ( L9ypta $hem konMliktu kv:li . s @e@i+hB teolo9i+k<mi ná(ory nesouhlasili. 3u9ustin. 3ristokraté vytvářeli na sv<+h po(em+í+h domá+í kláštery. @enB dříve <val mXdním v:d+em aristokrati+kého klášterního Bivota v %ím$. k nimB do+há(elo v tomtéB o do í na v<+hod$.E.Fa(atelé (a ním vystupovali po Be říku. stal se stoupen+em Aana 4lato6stého v 2onstantinopoli a roku 4. a y se pro patriar+hu pokusil (ískat podporu papeBe. dokud roku 3>& neodešel do "etléma. Gmrtvování t$la . kde (akládal muBské a Benské klášterní komunity. $ tyto Cassianovy prá+e nepřestaly mít na (ápad$ (na5n< vliv a staly se klasi+k<mi díly latinské klášterní literatury. ve kter<+h se s vy ran<mi přáteli a druhy v$novali modiMikovanému asketi+kému Bivotu. 0e o* říše musela přes vše+hny ar9umenty m$sta oBího i nadále plnit svou roli a nutit své o 5any ke správné víře. Hpole5n$ s prohlu ováním ro(por: me(i přívrBen+i ortodoRní víry a monol<sity a (vyšováním po5tu stylit: @ste mohli stále 5ast$@i nara(it na sv$t+e. Po smrti 4lato6stého se přest$hoval do =arseille v Ualii. které rovn$B lákal rostou+í kult poutni+tví na posvátná místa. kde se dv$ma sv<mi římsk<mi Ba5kami (ři(oval muBské a Benské klášterní komunity. && . Ainí o yvatelé (ápadní 5ásti říše. 0a v<+hod$ i (ápad$ yli mniši a @e@i+h v:d+ové díky svému individualismu a a sen+i (odpov$dnosti v:5i (avedené +írkevní hierar+hii o tíBn$ kontrolovatelní.dovedl do kra@nosti Himeon i další syrští sloupoví svati.. kdyB se roku 41> snaBil odstranit @ednoho ( t$+hto u5itel:. =uBi @ako Qaniel mohli díky své reputa+i mimořádné svatosti a v(hledem k relativn$ snadné dostupnosti na ro(díl od 3ntonína 5i dokon+e Pa+homia disponovat (na5n<m vlivem na sv$tské (áleBitosti. kterou ro(ví@eli takoví iskupové. @ak sedí na sloupe+h kousek od se e a kři5í @eden na druhého teolo9i+ké uráBky přes syrskou kra@inu. 2olem roku 47. @ako yl Qaniel Htylités C(emřel kolem r. =niši m$li na sv$domí vraBdu pohanské MilosoMky #ypatie C41. Pela9ia. Be se dávala přednost spole5nému 6silí +elé komunity. Feolo9i+ká ne@ednotnost a pouh< po5et mni+h: v L9ypt$ ( ni+h 5inilo ne e(pe5né 65astníky Mrak5ní+h poty5ek ve m$ste+h. ni+mén$ @ednotliví klášterní u5itelé pře+e @en mohli ohro(it rostou+í shodu ohledn$ povahy ortodoRní víry.E.& přišel na (ápad. 0e@vlivn$@ším ( ni+h yl Aan Cassianus. Be (ískal sv$tskou pomo+ státu. (e@ména po vyplen$ní %íma a 6t$ku n$kter<+h přední+h aristokrati+k<+h rodin ( m$sta. (na5n$ ovlivn$nou ře+k<mi pravidly a radami iskupa "asileia ( Caesarey C3/.ale také @eho oká(alé předvád$ní . Fen yl rád. 4a prvé to yl (po5átku mnohem ví+ m$stsk< neB venkovsk< @ev a myšlenka nadřa(enosti poustevníka ry+hle ustoupila tomu. Feolo9i+ké ro(epře. @ako yl např. . monasti+ismus (ískal pon$kud odlišn< +harakter. po n$mB mu @eho u5ední+i také o 5as přinášeli (áso y @ídla. sepsal na Bádost místního iskupa dílo s ná(vem 4ásady CQe institutis +oeno iorum li ri aJJ. %íká se.E. 41. se přest$hovali na v<+hod. (atím+o #ippo ylo v o leBení .andal: a vláda %íma v 3Mri+e @e@ o mo+ dlouho nepřeBila.

1 2ymi-ení armády
,menšování >ápadní -ás&i říše, )!0-)5)
Aedním ( ne@nápadn$@ší+h rys: o do í let 31& aB 4/! @e to, Be v literární+h pramene+h v(tahu@í+í+h se k v<+hodní i (ápadní polovin$ říše panu@e nedostatek (mínek o @edno(na5n$ římsk<+h armádá+h. 4 t$+hto desetiletí ro(hodn$ eRistu@í (á(namy o (na5né vo@enské aktivit$ vyví@ené ve velké míře 9enerály, kteří p:so ili ve @ménu +elého sledu po so $ @dou+í+h +ísař:. 3však @en v hrst+e případ: (@iš*u@eme, Be vo@á+i pod @e@i+h velením yli n$+o @iného neB příslušní+i národ: svá(an<+h spo@ene+kou smlouvou 5i Boldnéři. Fo ostře kontrastu@e se situa+í v před+ho(í+h století+h, kdy l(e se (na5n<mi podro nostmi (dokumentovat utváření, ro(mis*ování a pohy y @edno(na5n$ římsk<+h armád. Fím pádem nás ni@ak nepřekvapí, kdyB (@istíme, Be mnoho moderní+h historik: (a <va@í+í+h se římskou armádou nenápadn$ kon5í své studie kolem roku 4,,. Ae moBné (+ela přesn$ ur5it, kdy yla naposledy (a(namenána přítomnost římsk<+h polní+h armád v mnoha provin+ií+h (ápadní poloviny říše. G(urpátor 2onstantin JJJ. stáhl roku 4,/ své mo ilní @ednotky ( "ritánie. Po(d$@i uB na ostrov ne yly nikdy poslány Bádné další. Po pádu tohoto +ísaře v ro+e 411 a odstran$ní =aRimova a Uerontiova povstale+kého reBimu se sídlem v "ar+elon$ yla staBena polní armáda (e ?pan$lska. Gr5itá Morma ro(míst$ní vo@ensk<+h posádek přetrvávala po tém$ř +elé páté století v Farrakonské #ispánii na severov<+hod$, ovšem ostatní špan$lské provin+ie (:staly e( římské vo@enské přítomnosti. 3Mrika, kam roku 413 (amířila v$tšina špan$lsk<+h polní+h armádní+h @ednotek, přišla o své vo@áky podo n<m (p:so em v ro+e 437, kdy se 9enerál "oniMatius přeplavil se sv<mi @ednotkami do Jtálie, a y se pustil do o 5anské války se sv<m soupeřem 3btiem. GB se nevrátili a do roku 431 se 2artá9o a vše+hny severoaMri+ké provin+ie o+itly v rukou .andal:, @e@i+hB panování +ísařská vláda u(nala smlouvou u(avřenou v ro+e 447. Hitua+e v Ualii @e mén$ vyhran$ná, ne o* tam do+há(elo k postupnému sniBování římské vo@enské přítomnosti v pr: $hu n$kolika desetiletí a (ároveN ke (v<šené (ávislosti na spo@ene+k<+h 5i Boldnéřsk<+h @ednotká+h, @e@i+hB 6kolem ylo u+hovávat stále se (menšu@í+í enklávu přímé imperiální vlády. Fento pro+es před(namenalo usa(ení .i(i9Xt: v 3kvitánii v ro+e 41>. . dřív$@ší hlavní o lasti +ísařsk<+h vo@ensk<+h taBení, která se na+há(ela kolem dolního '<na, se římsk< 9enerál naposledy o @evil roku 47>, a to v oso $ tehde@šího ne@vyššího vo@enského velitele v Ualii 3btia. Přímá kontrola nad o lastí na sever od 8oiry a na (ápad od Heiny yla (ře@m$ (a+hovávána přine@menším do (avraBd$ní +ísaře =a@oriana v ro+e 4!1. 3uver9ne (:stalo pod imperiální nadvládou aB do roku 4/&, avšak od padesát<+h let &. století se @eho o rana musela spoléhat v<lu5n$ na místní (dro@e. 4ároveN dramati+ky v(rostlo ro(mis*ování neřímsk<+h @ednotek v imperiální o ran$ Ualie. .i(i9Xti yli roku 413 nasa(eni proti "ur9und:m a u(urpátorsk<m +ísař:m Aovinovi a He astianovi v Por<ní. Pak @e v lete+h 41! aB 41> poslali do ?pan$lska proti .andal:m a 3lan:m a díky smlouv$ se mohli usadit @ako spo@en+i v provin+ii 3Iuitania He+unda CQruhá 3kvitánieE v @iho(ápadní Ualii. 2dyB se království, které si vytvořili kolem Foulouse po u(avření smlouvy s %ímany v lete+h 41>411, (a5alo ro(šiřovat do o lastí, @eB si říše +ht$la udrBet pod svou přímou kontrolou, sami se stali ter5em 6tok: hunsk<+h Boldnéřsk<+h armád v +ísařsk<+h sluB á+h. 8itoriovi, 3btiovu (ástup+i v Ualii, se v ro+e 431 s pomo+í hunské armády dokon+e podařilo ohro(it Foulouse, pro@evil se však @ako příliš d:v$řiv< a yl poraBen. 8itorius pouBil hunské @ednotky uB dříve\ v lete+h 43& aB 43/ k potla5ení or9ani(ovaného a9audského anditství severn$ od 8oiry a v ro+e 43/ @e nasadil i proti malému ur9undskému království uprostřed Por<ní. 'oku 447 3btius usadil ( ytky "ur9und: v o lasti Havo@ska, a y @e@i+h posádky střeBily (ápadoalpské přístupové +esty do Jtálie.

&!

0a ro(díl od 5tvrtého století, ( velké 5ásti (a+hy+eného v ro(m$rn<+h soudo <+h narativní+h d$@iná+h 3mmiana =ar+ellina, pátému století neproka(u@í do+hované literárn$ histori+ké (á(namy příliš +enné sluB y. 0aše hlavní (dro@e inMorma+í ma@í podo u krátk<+h kronik, ( ni+hB ne@v<(namn$@ší dokon5il kolem roku 4&& akvitánsk< laik se siln<mi teolo9i+k<mi (á@my @ménem Prosper. 2one5né ver(e své kroniky psal v %ím$ Qalší kronika, sepsaná kolem roku 4!1 iskupem #ydatiem ( Chaves CJria WlaviaE v Uali+ii, nám (ase sk<tá pohled na tehde@ší události ( perspektivy severo(ápadního ?pan$lska a slouBí nám @ako hlavní (dro@ inMorma+í o d$@iná+h poloostrova v pátém století. Podo ná díla nám pře+e @en sk<ta@í hru < nástin hlavní+h událostí, tedy přine@menším ( 6hlu pohledu sv<+h autor:, nevy(na5u@í se však tenden+í tyto @evy @ak<mkoli (p:so em interpretovat ani hodnotit @ednotlivé motivy 5i oso nosti. .$tšina ne@d:leBit$@ší+h aktér: t$+hto událostí tudíB (:stává pou(e dvouro(m$rná a @e@i+h politiku a 5iny l(e vykládat @en na (áklad$ toho, +o m:Beme povaBovat (a @e@i+h v<sledky 4e (á(nam: o římské vo@enské aktivit$ a - +oB @e nemén$ d:leBité - ( @e@i+h a sen+e v ur5it<+h o laste+h vyvstává, Be imperiální vláda v (ápadní 5ásti říše, dosud soustřed$ná v 'avenn$, yla 5ím dál mén$ s+hopná (a@iš*ovat přímou administrativní kontrolu nad sv<mi provin+iemi a @e@i+h vo@enskou o ranu. GplatNování 6střední vládní mo+i ylo od kri(e v lete+h 4,!-411 postupn$, ovšem vytrvale ome(ováno. 3B do té do y nepo(oru@eme Bádné (námky toho, Be y +ísařové uvaBovali o i9norování potře o rany kterékoli (e (ápadní poloviny říše ne o o předání přímé vlády nad provin+iemi @in<m autoritám. Aakmile tento pro+es @ednou (a5al, v "ritánii roku 41,, ve ?pan$lsku v ro+e 411 a v Ualii roku 41>, na íral prud+e na ry+hlosti. 4dá se, Be politika na +ísařském dvoře na yla podo y ro(hodování v tom sm$ru, které o lasti (ápadní 5ásti říše @sou vnímány @ako postradatelné a které @e potře a (a kaBdou +enu (a+hovat pod přímou +ísařskou správou. Aednoduše ře5eno, od dva+át<+h do poloviny padesát<+h let &. století ylo dodrBováno takové ro(hodnutí, Be @edinou o lastí s v<@imkou Jtálie, @eB si (asluhu@e takovouto mimořádnou po(ornost, @e Ualie. 4odpov$dnost (a vytváření a naplNování této politiky spo5ívá pov$tšinou na @ediném muBi, 9enerálu Wlaviovi 3btiovi. Pro n$které historiky @e 3btius Oposledním ( %íman:P, ne6navn<m o rán+em upada@í+í říše. . nedávn$@ší do $ se o @evil treMn$@ší postřeh, Be Opokud yl 3btius posledním ( %íman:, ylo to proto, Be sv<m nástup+:m v: e+ ni+ ne(ane+halP. 4á(namy o @eho aktivitá+h a @e@i+h v<sled+í+h y se patrn$ přiklán$ly spíše k tomuto druhému ná(oru. Aeho ote+ si+e po+há(el ( provin+ie =oesie, ni+mén$ si vy udoval 6sp$šnou vo@enskou kariéru v 3Mri+e a pak i v Ualii, kde se stal $hem 2onstan+iovy nadvlády v lete+h 411-471 vr+hním velitelem @e(de+tva Cma9ister eIuitumE. 3btia poslali @akoBto římské ruko@mí ne@prve k .i(i9Xt:m a pak k #un:m pravd$podo n$ v d:sledku v<(na5ného vo@enského postavení @eho ot+e. Qíky kontakt:m, @eB navá(al s #uny, ho vyslali naver ovat armádu hunsk<+h Boldnéř:, a y o@ovala pro +ísaře Aohanna C473-47&E, kterého (ápadní armáda pov<šila do 6řadu po #onoriov$ smrti. 3* uB to ylo (ám$rné 5i nikoli, uká(alo se, Be se vrátil do Jtálie s hunskou armádou příliš po(d$ na to, a y (a+hránil Aohanna, @ehoB roku 47& pora(ily @ednotky v<+hodního +ísaře Fheodosia JJ. $hem poslední (e sledu o 5ansk<+h válek me(i o $ma polovinami říše. 3btius si pro se e doká(al (a@istit vo@enské velení v novém (ápadním reBimu .alentiniana JJJ. a @eho matky Ually Pla+idie, #onoriovy sestry, na oplátku (a to, Be stáhl své hunské @ednotky ( Jtálie. 4ískal postavení ne@vyššího vo@enského velitele v Ualii a (ahá@il sérii vále5n<+h taBení, která (de m$l teprve vy o@ovat, tím, Be pomohl m$stu 3rlés ( vi(i9Xtského sevření. 'oku 471 se 3btius vrátil do Jtálie, a y (au@al po(i+i sluBe n$ mladšího ne@vyššího vo@enského velitele Ov přítomnostiP Cro(um$@) +ísařeE, @in<mi slovy druhého ne@d:leBit$@šího 9enerála na (ápad$ . ro+e 43, (or9ani(oval (avraBd$ní svého e(prostředního nadří(eného WeliRe a nastoupil na @eho místo. 'oku 437 ho však napadl "oniMatius, vo@ensk< velitel v 3Mri+e, @ehoB vliv u dvora 3btius podkopal v ro+e 47/. "oniMatia a @eho armádu po(vala do Jtálie +ísařovna Ualia &/

Pla+idie) ud$lila mu místo ne@vyššího vo@enského velitele a on pak vládl @ako re9ent místo @e@ího dosud ne(letilého syna. 3btius se @en tak snadno nev(dal. . o 5anské vál+e, @eB se ( toho vyvinula, "oniMatius si+e (vít$(il v itv$ po líB 'imini, ni+mén$ krát+e nato podlehl sv<m (ran$ním. 0a místo ne@vyššího vo@enského velitele yl po n$m @menován @eho (e* He astianus, tomu však +hy $la potře ná síla, a y mohl odporovat 3btiovi, kter< si v ro+e 433 vynutil, a y yl op$tovn$ dosa(en do této Munk+e. 3B do roku 4&4, kdy ho ne+hal (avraBdit .alentinianus JJJ., pak 3btius uplatNoval v (ápadní polovin$ říše vo@enskou a politi+kou nadvládu, proti níB nikdo ni+ nenamítal. AiB @sme nastínili hlavní linie @eho politiky. "$hem tři+át<+h a na po5átku 5tyři+át<+h let &. století vyuBíval 5ím dál vyšší po5et hunsk<+h Boldnéř: k udrBení +ísařské nadvlády v Ualii. 0a o ranu další+h (ápadní+h provin+ií přitom ne yly převád$ny Bádné prostředky. 4 "ritánie 3btius o drBel v lete+h 44! aB 4&4 pros u o vo@enskou pomo+ proti ná@e(d:m Pikt: a Hkot:, ale (ře@m$ na ni ni@ak ne(area9oval. 0a podo nou Bádost 9ali+i@sk<+h m$st ( roku 431 se dostavila odpov$Z v podo $ @ediného d:sto@níka, kterého 3btius poslal vy@ednávat se Hvé y, @e@i+hB království ry+hle pohl+ovalo tuto provin+ii. Aešt$ (ávaBn$@ší však ylo, Be se 3btiovi nepodařilo podniknout @akoukoli ak+i, a y (ara(il do <vání 3Mriky .andaly. . tomto druhém případ$ se l(e domnívat, Be převaha @eho protivníka "oniMatia v severoaMri+k<+h provin+ií+h v lete+h 47& aB 437 vyvolala u 3btia sklon nevyví@et Bádné vy5erpáva@í+í 6silí o @e@i+h udrBení. 0a druhé stran$ se však léta vandalsk<+h v< o@: skute5n$ přesn$ shodovala s o do ími ne@v$tší+h konMlikt: me(i 3btiov<mi @ednotkami a .i(i9Xty v Ualii a @e dost do ře moBné, Be neeRistovaly prostředky, @eB y říši umoBNovaly vést válku sou5asn$ na dvou Mrontá+h. 3* uB to m$lo @akoukoli pří5inu, 3btius o5ividn$ nedopustil, a y +okoli @iného odvád$lo @eho po(ornost od nakone+ ne6sp$šné snahy (likvidovat vi(i9Xtské království v Ualii, a v d:sledku toho yl připraven< postoupit prakti+kou mo+ nad 3Mrikou, 6da@nou Oo ilni+í (ápadní 5ásti říšeP, .andal:m. Hmlouva u(avřená roku 447, která yla oMi+iálním vy@ádřením tohoto u(nání, (ahrnovala (asnou ení d+ery .alentiniana JJJ. s #uneri+hem, ne@starším dosud Bi@í+ím synem vandalského krále Ueiseri+ha. 0av(dory poráB+e a následné poprav$ 8itoria .i(i9Xty v ro+e 431 se 3btiovi pře+e @en podařilo ome(it @e@i+h eRpan(i (a hrani+e o lastí, @eB @im yly sv$řeny v ro+e 41>. . tomto sm$ru stál před skute5n<m pro lémem, @elikoB vi(i9Xtské království se (ákladnou v Foulouse (a5alo <t po smrti svého krále Sallii C41&-41>E a nástupu Fheoderi+ha J. C41>-4&1E na tr:n otevřen$ a9resivní a ro(pínavé. 3btius, kter< se roku 47&, 43, a @ešt$ @ednou v ro+e 433 vnutil na (ápadní dv:r, naví+ evidentn$ postrádal podporu +ísařovny Ually Pla+idie a @e@ího syna .alentiniana JJJ. a dokon+e se (dá, Be v( udil @e@i+h nepřátelství. . d:sledku toho si musel vy udovat sí* vlivn<+h spo@en+: v @in<+h sm$re+h. 4dá se, Be se t$šil v první řad$ podpoře sv<+h hunsk<+h armád, @e@i+hB n$které 5leny k n$mu vá(ala pouta oso ní loa@ality. H takov<mto vo@ensk<m (á(emím se mohl poohlíBet i po politi+ké podpoře n$kter<+h příslušník: senátorské aristokra+ie, především takov<+h, kteří m$li v Ualii n$@aké vlastní (á@my, @eB potře ovali (a+hovat. ; 5asné nepřátelství, @aké se pro@evovalo ve 5tvrtém století, přesn$@i ře5eno od roku 4,>, me(i senátory v %ím$ a +ísařsk<m dvorem v =ilán$ a po(d$@i v 'avenn$, také (namenalo, Be velitel, kter< ne yl o lí en< u dvora, mohl o5ekávat ur5itou podporu od senátu. =$li y+hom však po(namenat, Be i kdyB senátorská aristokra+ie yla dosud (ámoBná, sama o so $ nemohla poskytnout 3btiovi vo@enskou podporu, na níB (áviselo @eho přeBití. Fu (ískával od #un:. Fři+átá léta &. století se však stala sv$dkem hlu oké prom$ny, @iB prod$lala politi+ká struktura hunské spole5nosti v níBiná+h na sever od řeky Quna@e, kde se tehdy podle všeho soustředilo @e@i+h osídlení a mo+. 4dá se, Be #unové, kteří v sedmdesát<+h lete+h 4. století přisp$li ke (hrou+ení 9Xtské mo+i na sever od `erného moře, tehdy neu(návali @akoukoli Mormu 6středního politi+kého or9ánu. . té do $ neeRistoval Bádn< konkrétní Ohunsk< králP. Podro ení mnoBství r:(n<+h podří(en<+h národ: a kone5ná o nova sta ility v kra@í+h na sever od Quna@e, @eB se na+há(ely pod &>

nadvládou #un:, yly (ře@m$ spíše pří5inou neB následkem toho, Be se u #un: o @evila @ednotná vládnou+í dynastie. 4dá se, Be po5átkem tři+át<+h let &. století vládl mo+í nad vším lidem @ist< 'ua, ne o tak se to alespoN @eví ( perspektivy vypráv$ní tehde@ší+h římsk<+h autor:. . lete+h 433 aB 43& @e@ vystřídali @eho synov+i "leda a 3ttila, kter< si (a@istil 6plnou nadvládu tím, Be n$kdy v lete+h 444 aB 44& (avraBdil svého ratra. .(nik @ediné o5ividn$ 65inné autority u #un: (namenal, Be v polovin$ 5tyři+át<+h let &. století @iB další přísun hunsk<+h Boldnéř: pro potře y armád (ápadní 5ásti říše (ávisel na pokra5u@í+í do ré v:li @e@i+h krále 5i +hána. Po v$tšinu tři+át<+h a 5tyři+át<+h let &. století #unové vyuBívali své lí(kosti s římskou říší dv$ma (p:so y. Poskytovali (ápadní vlád$ 5ím dál ví+e vo@ák:, a y si (a+hovala svou mo+ v Ualii a potla5ila .i(i9Xty, "ur9undy a "a9audy a tím pádem (ároveN udrBela u mo+i 3btia. .yuBívali také toho, Be hro(ili mohutn<mi ná@e(dy přes Quna@ na "alkán a o 5as @e skute5n$ provád$li, a y se domohli vyplá+ení kaBdoro5ní+h dávek od v<+hodní poloviny říše, @íB tehdy vládl Fheodosius JJ. C4,7-4&,E. Hmrt tohoto +ísaře v ro+e 4&, vedla k dramati+ké (m$n$ politiky v 2onstantinopoli. 0ov< vlád+e =ar+ianus C4&,-4&/E, kter< si v(al (a Benu sestru svého před+h:d+e, vypudil přední oso nosti reBimu Fheodosia JJ. a odmítl dál vyplá+et #un:m dohodnut< o nos. 4 d:vod:, @eB nikdy ne yly řádn$ vysv$tleny, to však nem$lo (a následek vpád #un: na "alkán, @ak k tomu došlo v ro+e 441 a 44/. =ísto toho se 3ttila roku 4&1 vydal se sv<mi armádami na (ápad do Ualie, a tak pouBil proti (ápadořímsk<m (á@m:m práv$ ty @ednotky, které @e po v$tšinu před+ho(í+h dva+eti let ránily. PřestoBe se o @evu@í ur5ité ná(naky, Be plánovan<mi o $*mi hunského 6toku m$li <t .i(i9Xti, soudo é (mínky hovoří o tom, Be se hunská armáda na+há(ela v Por<ní a kolem m$sta =et(, @eB ylo vyplen$no. Podle @ednoho po(d$@šího svatého Bivotopisu #unové rovn$B ne6sp$šn$ o léhali m$sto ;rleans v 6dolí 8oiry. 3btius yl nu+en ry+hle (vrátit svou politiku. PřestoBe se od svého prvního taBení v ro+e 47& snaBil ome(it 5i dokon+e 6pln$ odstranit vi(i9Xtské království, nové okolnosti souvise@í+í s inva(í #un: @e@ přim$ly u(avřít proti této spole5né hro( $ spo@ene+tví s Fheoderi+hem J. . následné itv$ Ona 2atalaunsk<+h polí+hP po líB Froyes sehráli hlavní roli .i(i9Xti. 3étius se @í moBná oso n$ v: e+ ne(65astnil a ome(ená římská reak+e patrn$ op$t podtrhu@e (menšen< po5etní stav imperiální armády té do y. .i(i9Xtsk< král Fheoderi+h yl si+e (a it, #unové však utrp$li poráBku a v d:sledku toho se museli stáhnout ( Ualie. ; @evu@í se domn$nky, Be 3btius (ra(oval nového vi(i9Xtského krále Fhorismunda C4&1-4&3E od toho, a y své vít$(ství následoval aktivním pronásledováním ustupu@í+í+h #un:. Fakov<to ná(or (ávisí na pon$kud příliš d:kladném lí5ení +elé epi(ody, @eB l(e nalé(t v Aordánov$ díle Ueti+a ne oli Q$@iny UXt: ( poloviny šestého století, ve sv$tle před+ho(ího +harakteru 3btiovy politiky však m:Be dávat smysl. Pro 3btia totiB (:stávali hlavním nepřítelem .i(i9Xti\ moBná douMal, Be ude dál @ednat s #uny ve v$+i poskytování Boldnéř: na o ranu římsk<+h (á@m: v Ualii. "ylo-li tomu skute5n$ tak, 5ekalo ho r(ké ro(5arování. 3ttila a @eho hunská armáda roku 4&7 (novu (a6to5ili na 6(emí impéria, tentokrát se však @e@i+h +ílem stala Jtálie. #unové překro5ili Quna@ a e( @akéhokoli odporu si prora(ili +estu v<+hodoalpsk<mi pr:smyky. 0a tomto vále5ném taBení @e o (vlášt$ (aráBe@í+í naprostá a sen+e vo@enské reak+e (e strany %íma. #unové vydran+ovali 3Iuileiu a postoupili do 6dolí řeky Pádu, aniB se @im n$kdo v(epřel. Aedinou odpov$dí ylo vypravení poselstva ( %íma, @eB tvořili dva přední senátoři a papeB 8ev J. Podle kroniky tehde@šího d$@epis+e Prospera, kter< yl papeBov<m sekretářem, se 3ttila stáhl a (novu u+h<lil (a Quna@ práv$ díky @e@i+h pros ám, @e však přine@menším vhodné +hovat pode(ření, Be se moBná vyskytly i @iné Maktory, @eB napomohly přesv$d5it #uny, a y opustili o5ividn$ ne+hrán$né italské provin+ie - například epidemie, která me(i nimi vypukla. ; tom, +o vše+hno se mohlo stát v následu@í+ím ro+e, m:Beme pou(e spekulovat, ne o* 3ttila roku 4&3 (emřel a @eho říše se pod tlakem konkuren5ní+h nárok: @eho syn: a v(poury v$tšiny podro en<+h národ: (hroutila. Fento národnostní sva( pora(il roku 4&4 hunskou armádu v itv$ na &1

ře+e 0edao a v d:sledku toho se hunské panství ro(padlo @ešt$ ry+hle@i, neB ylo předtím utvořeno. F$Bko l(e povaBovat (a shodu okolností, Be tyto události pro íhaly sou $Bn$ s odstran$ním 3btia. . ro+e 4&1 se proti n$mu o rátili @eho hlavní spo@en+i. 'oku 4&7 se mu nepodařilo u ránit Jtálii a vyhlídky na pouBití hunsk<+h Boldnéřsk<+h armád v udou+nu přestaly <t uskute5nitelné v(hledem ke (hrou+ení @e@i+h mo+i v lete+h 4&3 - 4&4. 3btius přeBil vlastní uBite5nost a ti, kdo ho uB dlouho nenávid$li a áli se ho, s ním mohli naloBit tak, @ak on sám (a+há(el s n$kter<mi sv<mi dřív$@šími soky. 3btius yl (avraBd$n roku 4&4 v palá+i v 'avenn$, moBná rukou samotného +ísaře, a spole5n$ s ním (emřel i pretoriánsk< preMekt "obthius, @eden ( @eho ne@předn$@ší+h senátorsk<+h spo@en+:. .alentinianus JJJ. m$l sm:lu, ne o* to, Be odstranil 3btia, vedlo k @eho vlastní vraBd$. PřestoBe 3btius přišel se (trátou podpory (e strany #un: o své hlavní vo@enské přívrBen+e, udrBel si loa@alitu mnoBství d:sto@ník:, kteří kdysi slouBili pod @eho velením, a oddílu t$lesn<+h stráBí ar arského p:vodu, @imB tradi+e @e@i+h vlastní spole5nosti velela, a y se snaBili pomstít svého (ra(eného v:d+e. "<val< kon(ul a pretoriánsk< preMekt Petronius =aRimus snadno podplatil dva ( t$+hto muB:, a y $hem vo@enské přehlídky konané 1!. ře(na 4&&, pouh<+h šest m$sí+: po 3btiov$ smrti, (avraBdili +ísaře. Pro hra $te =ar+ellina, kronikáře (e šestého století, kter< psal v 2onstantinopoli, yla (ápadní říše (tra+ena roku 4&4 se (avraBd$ním 3btia. 0$kteří moderní historikové se ne+hali slyšet, Be s tím souhlasí, a (opakovali y(antské ná(ory (e šestého století, podle ni+hB yl 3btius Oposledním ( 'íman:P. ;dstran$ní .alentiniana ve skute5nosti (namenalo kone+ +ísařské dynastie, která prostředni+tvím sv<+h v$tví vládla (ápadu od roku 3!4, a po5átek o do í, v n$mB 6řad +ísaře přestal mít v (ápadní 5ásti impéria příliš velkou d:leBitost. Faké y se dalo tvrdit, Be kdy y yli 3btia (avraBdili o do r<+h pár let dřív, (ápadní polovina říše y <vala m$la lepší šan+i na přeBití.

1(k vo#ensk.c$ dik&á&or6, )55-)80
3btiovu kariéru @sme sledovali dosti podro n$ ne@en proto, Be hra@e klí5ovou roli, +h+eme-li po+hopit utváření římské imperiální politiky $hem tří vyso+e d:leBit<+h desetiletí, @eB prakti+ky ro(hodla o osudu (ápadní 5ásti říše, ale také ( toho d:vodu, Be @e typi+k<m příkladem širšího @evu, t@. role Ovo@enského diktátoraP v pátém století. 0a (ápad$ m:Beme nalé(t tém$ř nepřerušenou linii 9enerál:, kteří ve stát$ vykonávali Makti+kou mo+ ve vše+h (áleBitoste+h t<ka@í+í+h se armády, vo@enské strate9ie, @menování do d:leBit<+h politi+k<+h po(i+ a ro(mis*ování Minan5ní+h i @in<+h prostředk: - a to od 5as: Htili+hona, ne-li dřív, aB do samého ukon5ení sledu samostatn<+h (ápadní+h +ísař: v lete+h 4/!-4>,. =:Beme @e seřadit následu@í+ím (p:so em - kaBd< ( ni+h (astával 6řad =a9ister =ilitum praesentalis ne oli vr+hního vo@enského velitele v přítomnosti C+ísařeE) 3r o9ast Htili+ho 2onstan+ius Castinus WeliR 3étius "oniMatius 3btius 3>>-314 31&-4,> 411-471 473-47& 47&-43, 43,-437 437 CHe astianus 437-433E 433-4&4 !,

'i+imer Uundo ad . 3 tak se Uainas. Be vo@enské potře y této poloviny říše ne yly tak setrvalé a velitel:m armád se 5asto dalo (a ránit ve vykonávání takové 9enerálské kontroly nad politi+k<m Bivotem a nadvlády nad +ísařsk<m dvorem. 4/>-4/1 0i+mén$. syn Codissy. vyšvihl na v<(na5né místo.>-411 5i 4&4-4&/. a yl (a it $hem převratu (or9ani(ovaného @ednou ( dvorní+h Mrak+í. m$l pou(e ome(en< vliv. 3sparovi. 3btius ne o 'i+imer. Podo n< se(nam takov<+hto muB: l(e sestavit i pro v<+hod) Uainas Wravitta 3spar 4enXn Fheoderi+h Htra Xn Fheoderi+h O3malP . se rovn$B mohla stát sv$dkem (ápasu +elého mnoBství v(á@emn$ soupeří+í+h u+ha(e5: o (ískání převahy. ni+mén$ se @im toho nepodařilo dosáhnout. 2onkrétní o do í mimořádn<+h (matk:. si+e pokusil (avést podo nou mo+ nad v<+hodním +ísařsk<m dvorem. Htili+ho. se nikdy nepodařilo uplatNovat nadvládu nad utvářením politiky a @menováním do r:(n<+h Munk+í. Feprve s =ar+ianovou smrtí v ro+e 4&/ 3spar kone5n$ dosáhl skute5né svr+hovanosti nad v<+hodním dvorem.. 4/!-413E 0$kteří p:so ili @en krátkou do u ne o nem$li 6sp$+h. léta 4. kteří poskytli vo@enskou podporu ne6sp$šnému reBimu +ísaře Aohanna. 4/&-4/!. neuplynul však ani rok. ani mu nepřinesla Bádné (vláštní v<hody. na5eB ho pora(il další 9Xtsk< 9enerál @ménem Wravitta. 4.4//-4/> &1>-&7. usedl na tr:n =ar+ianus. dalšího (e sv<+h vo@ensk<+h podří(en<+h. @enB se (a vlády Fheodosia J. převáBn$ proto.. 0e yl to však v<lu5n$ (ápadní @ev. o yvatele horsk<+h o lastí +entrální =alé 3sie. avšak $hem proti9ermánské v(poury ho vyhnali ( 2onstantinopole. např.italian 311-4. 4a vlády Fheodosia JJ. @eden ( mnoBství d:sto@ník: 9Xtského p:vodu.1 431-4/1 4/3-4/4 4/!. století vytvářet protiváhu k silám kontrolovan<m 3sparem tím. 8ev (a5al kon+em šedesát<+h let &. @akou yli po dlouhou do u s+hopni uplatNovat např. podle všeho to ne yla 3sparova prá+e. pravd$podo né na po5est n$@akého dřív$@šího !1 . kter< yl @edním ( @eho štá ní+h d:sto@ník:. @akou po dlouhou do u disponoval @eho (ápadní sou5asník 3btius. Croku 4/4 se stal +ísařemE 4/4-4/&.doaker 4&/-4/7 4/7-4/3 4/&-4/! 4/!-Cstal se Okrálem JtálieP. na v<+hod$ panovala v pátém století mén$ @edno(na5ná situa+e. Provdal svou d+eru (a @ednoho ( @e@i+h ná5elník: @ménem Farasis. @ak nám o @asNu@e tento se(nam. a kdyB v ro+e 4&.restes . C4&/-4/4E. Be ver oval do armády Jsaury. kdyB (manipuloval nástupni+tví 8va J.-4. @ako tomu ylo v případ$ "oniMatia a Castina. @enB (astával Munk+i ne@vyššího vo@enského velitele přine@menším 5tyři+et let. 3ni tak nem$l svou nadvládu @istou. kter< si pak (m$nil @méno na 4enXn. 4 o e+ného hlediska si v<+hodní dv:r doká(al udrBet vn$@ší do@em +ivilního státu a (a ránit sv<m předním 9enerál:m v (ískání monopolu mo+i y* @en ve vo@ensk<+h (áleBitoste+h. @akou m$l Htili+ho na (ápad$. Fen nastoupil na Uainasovo místo. @aké yly typi+ké pro @e@i+h prot$@šky na (ápad$.

@enB yl ne@vyšším vo@ensk<m velitelem ve v<+hodní+h provin+ií+h. . kter< m$l v šedesát<+h lete+h &. Aak<si ro(lí+en< o 5an po n$m mrštil do ře namířenou +ihlou. podařilo se mu (ařídit. @eB následovalo po (avraBd$ní 3btia a poslé(e . kter< si (řídil (ákladnu ve m$st$. a spo@il vlastní rodinu s pří u(enstvem svého před+h:d+e tím. (ouMal< Petronius =aRimus. při5emB m$sto podruhé vydran+ovalo. . a y yl hned následu@í+ího dne sám prohlášen +ísařem. a y mohl (a@mout a popravit 3spara i @eho ne@staršího syna. 2dyB . a vy(na5ovalo se dramati+k<mi (m$nami v n$kolika sMérá+h (ápadní politiky. Be nov< +ísařsk< reBim porušil tuto smlouvu.alentiniana JJJ. ro+e 4/1 uB yl 8ev dostate5n$ siln<. 3tak mohl Ueiseri+h roku 4&& ne@enom tvrdit. století hlavní vo@ensk< velitel na (ápad$. a tak příhodn<m (p:so em ukon5il @eho krátké panování..alentinianovy d+ery LudoRie s Ueiseri+hov<m synem #uneri+hem. !7 .. ale také se pre(entovat v roli mstitele synova eventuálního t+hána.andalové dora(ili.isaurského 9enerála.me(enost 3sparovy mo+i a @eho kone5ná poráBka ostře kontrastu@í s vlivem na +el< sled +ísař:. moBná @ešt$ d:kladn$@i neB v ro+e 41. Fím však porušil @eden ( od: smlouvy. 2dyB Petronius =aRimus (reBíroval smrt . u(avřené roku 447 me(i . 2 t$m daly podn$t události roku 4&&. 4 3Mriky vyplulo vandalské loZstvo a (a6to5ilo na ne+hrán$n< %ím. a vandalsk<m králem Ueiseri+hem. se pokusil upr+hnout. Aeho v(estup k mo+i yl v<sledkem o do í (matk:. @eB o sahovala 6mluvu o (asnou ení .alentinianem JJJ.alentiniana JJJ. Be se oBenil s @eho vdovou a svého syna Palladia spo@il s d+erou <valého imperátora. 9enerál @ménem 'i+imer.

Be poten+iální ne e(pe5í .andal: pro Jtálii na ylo mnohem v$tší d:leBitosti neB v(dálen$@ší hro( a vi(i9Xtsk<+h am i+í v Ualii. PřestoBe se .andalové se svou kořistí vrátili (pátky do 3Mriky. +elá tato epi(oda dosud nepo(nan<m (p:so em o @asnila.yplen$ní %íma v ro+e 4&& m$lo okamBit< dopad v tom.. a @ak snadné !3 . @ak (ranitelná @e Jtálie a (e@ména pak %ím v:5i ná@e(d:m od moře.

@eB má kontrolu nad o +hodní Mlotilou po řeBní+h m$st v aMri+k<+h provin+ií+h. se (na5n$ (menšilo. PřestoBe 3vitus dora(il s převáBn$ vi(i9Xtskou armádou do %íma.i(i9Xti ste@n$ @ako (a Salliovy vlády (novu u@ali role římsk<+h spo@ene+k<+h vo@ák: a @ednali v (á@mu říše. o které m$l 3vitus a @eho pří(niv+i ( řad 9alské aristokra+ie pou(e druhořad< (á@em. Po odstran$ní t$+hto překáBek se =a@orianus stal roku 4!. šlo však pou(e o přípravu na vpád do 3Mriky\ druh<m krokem k n$mu se stalo u(avření dohody s vi(i9Xtsk<m králem Fheoderi+hem JJ. 3vit:v reBim se v(hledem k a sen+i okamBitého (ásahu proti . . 0edostatek Mun9u@í+í+h římsk<+h armád v srd+i (ápadní 5ásti říše. a pak postupoval k !4 .(emřel. Aeho prvním krokem ylo. 3vitovy 6(ké v(tahy s . tedy +eremonii na po5est pří@e(du +ísaře do m$sta. Aist< 9enerál @ménem 'i+imer. @ako ne( ytná příprava na vpád do 3Mriky. =a@orianus a 'i+imer však 3vita (astavili a v ří@nu 4&! pora(ili @eho @ednotky u Pia+en(y CPollentiaE. @enB se pak pokusil upr+hnout ( %íma (p$t do e(pe5í své domovské provin+ie. 2rát+e nato . @elikoB naléhav$ potře ovali pomo+.i(i9Xt:. Be tentokrát kv:li pomo+i proti .andal:m a potup$.andal:m. italskému vysokému velení to však (ře@m$ dalo moBnost domnívat se. @akou představovalo při@etí @menování tohoto provin5ního +ísaře. kde se 3vitovo sesa(ení nesetkalo s do r<m při@etím. Hamo o so $ to ( vo@enského hlediska moBná ani ne ylo d:leBité. 4ara9o(e vykonal oMi+iální adventus. Be se dosadil do 5ela poslední+h o lastí. @eB představovali pro římské (á@my v Ualii. posledním římsk<m +ísařem. kter<Bto takti+k< krok yl Mormálním vy@ádřením @eho sesa(ení. . 4atím+o se 3vitus (drBoval na 9Xtském dvoře v Foulouse. @ako pro ni yla (a 3btiov<+h 5as: posedlostí ne vBdy+ky reálná hro( a (e strany . přestoBe @e@ v<+hodní +ísař =ar+ianus u(nal. Jhned po itv$ yl +ísař vysv$+en na iskupa Pia+en(y. Qalší ( n$kde@ší+h 3btiov<+h d:sto@ník: @ménem =a@orianus.andalská hro( a a 6silí o (novu(ískání přímé mo+i v 3Mri+e se staly hna+í silou imperiální politiky v poslední+h lete+h eRisten+e (ápadní poloviny říše.poBd$né odhodlání (novu (ískat 3Mriku ovládalo +ísařskou politiku (ápadní 5ásti říše $hem příští+h patná+ti let ste@n$. Be se Ualové takto +hopili ini+iativy. přivedl roku 4&! svou armádu do ?pan$lska proti své skému panovníkovi 'e+hiariovi. na5eB armáda a shromáBd$ní 9alské aristokra+ie v 3rlés (a podpory nového vi(i9Xtského krále Fheoderi+ha JJ C4&3-4&!E @menovaly 3vita +ísařem. @enB slouBíval pod 3btiov<m velením a yl téB 6(+e oso n$ sp@at s vi(i9Xtsk<m královsk<m rodem. v %ím$ t$šil 5ím dál menší o li $. vést takovou válku. které říše dosud spravovala v Ualii. dora(ila tam (práva o =aRimov$ smrti.. @ehoB eRpan(ivní aktivity ohroBovaly poslední +ísařskou enklávu na +elém poloostrov$. Be ylo potře a v(hlíBet ke Ualii @akoBto k (dro@i vo@ák: pro o ranu Jtálie. nyní aB posedle (nepoko@en<m vandalskou hro( ou. (namenal. kter< yl patrn< ( a sen+e odporu v:5i 3ttilovi v ro+e 4&7 i v:5i vyplen$ní %íma . "ylo-li tomu tak. Be y se mohlo ( avit 3vita. a y se v ro+e 4&1 spo@il s 3btiem proti hunské hro( $. Fento 3vitus pr< přesv$d5il Fheoderi+ha J. ne o* @menoval sv<m ne@vyšším vo@ensk<m velitelem v přítomnosti C+ísařeE @istého 9alského šle+hti+e @ménem Lpar+hius 3vitus. @enB yl p:vodem nap:l . (ároveN se @im však podařilo ro(šířit svou mo+ i na o lasti. @eho vlastní (á@my i (á@my @eho hlavní+h přívrBen+: se na+há(ely v Ualii. kter< se s ním ale ro(kmotřil.i(i9Xt a nap:l Hvé . 3 tak se .i(i9Xt:m\ m:Beme se domnívat. prohlášen +ísařem.moBná (a pon$kud pode(řel<+h okolností . 'oku 4&/ yl =a@orianus po přestáv+e. vyhrál roku 4&! námořní itvu proti vandalsk<m o( ro@en<m silám. . @enB se o @evil na Pyrene@ském poloostrov$. Ae moBné.i(i9Xty rovn$B (namenaly. Be ne e(pe5í.@e pro @akoukoli nepřátelskou mo+nost v Heverní 3Mri+e. Petronius =aRimus si to (ře@m$ @iB uv$domil. %ímsk< senát a armádní velitelé v Jtálii ak+eptovali. s 'i+imerovou podporou vypov$d$l v$rnost 9alskému +ísaři. Be vi(i9Xtsk< král Fheoderi+h JJ. Ht$Bí m:Beme povaBovat (a shodu okolností. tato nutnost @im však yla evidentn$ proti mysli.andaly v ro+e 4&&. severov<+hodní provin+ii Farrakonská #ispánie. (asv$+ené pravd$podo n$ snahám (a@istit mu u(nání na v<+hod$. Be tento přesun do ?pan$lska yl rovn$B pre(entován italsk<m senátor:m. 'oku 4&& ho =aRimus poslal k .

tomto sm$ru si 8ev polepšil. ho odmítl u(nat. Be v<+hodní +ísař 8ev odmítal u(nat svého (ápadního rádo y kole9u.ly rius se nakone+ nedoBili nového @ara. . . 'i+imerovy @ednotky o sadily %ím a v 5erven+i roku 4/7 yl 3nthemius vyvle5en (e své skr<še v kostele a popraven. ne o* o a (emřeli ( přiro(en<+h pří5in před kon+em roku 4/7.andaly (a 65elem spole5né ak+e proti 'i+imerovu a Heverovu reBimu.<+hodní eRpedi+e do 3Mriky ( roku 4!>. 3uver9ne a v<+hodní Proven+e. se (ře@m$ t$šil @en ome(ené podpoře lidu. 2dyB v listopadu roku 4!1.andal:m není v moBnoste+h ani @edné poloviny říše. ale téB (et$m <valého imperátora =ar+iana a u+ha(e5em o 6řad v<+hodního +ísaře v ro+e 4&/. preventivn$ (a6to5ili na +ísařskou Mlotilu. Po návratu do Ualie v ro+e 4!1 =a@orianus ro(pustil armádu. @ehoB v<+hodní p:vod yl (neuBíván proti n$mu. Ae@í starší sestra. 2 ur9undskému království patřilo Havo@sko a velká 5ást 6dolí středního toku 'hXny. 4volení šva9ra d$di+e vandalského krále tudíB (namenalo kone5né a ve skute5nosti nepodstatné o novení přátelsk<+h v(tah: me(i (ápadní 5ástí říše a vandalsk<m královstvím. yla roku 4&& odvle5ena . 9enerál 3e9idius. Aeho protivní+i ho naví+ moBná o vinili ( pohanství. ne o* =a@orianus poslé(e souhlasil s Bádostí vandalského krále Ueiseri+ha o dohodu. které velel @eho šva9r.ak+eptoval v<+hodního kandidáta na (ápadní tr:n v oso $ 3nthemia v<m$nou (a to. Be (ískal hanlivou pře(dívku Omal< %ekP. to přineslo uBitek. Hevera naví+ ome(ovalo to. . . v<m$nou (a kontrolu nad 0ar onne. 'i+imer ani +ísař .andalové. FaBení muselo <t odvoláno. +o @e nám dnes (námo. kdy (emřel 3e9idius i +ísař Heverus. 2 tomu došlo roku 4!/. to (ře@m$ (namenalo při@etí podmínek před+ho(í smlouvy ( roku 447. m:Be mít souvislost i s =a@orianov<m potupn<m ne(darem v onom nevydařeném aMri+kém do rodruBství. Patrn$ to si+e nevedlo k o novení +ísařské nadvlády v severní Ualii. @eB dávala . @enB yl ne@en v(dálen<m potomkem +ísaře Auliána. 8vovi J. umoBnilo to však (novunastolení přátelsk<+h v(tah: me(i v<+hodem a (ápadem.@ihov<+hodnímu po řeBí.andal:m kontrolu nad 3Mrikou v<m$nou (a mír.i(i9Xti yli pány všeho na @ih od 8oiry a na (ápad od 'hXny a roku 4/& m$li přidat ke sv<m teritoriím @ešt$ 3uver9ne. kterou tvořili převáBn$ 9ermánští spo@en+i. Qo té do y se (ápadní 5ást říše ( prakti+kého hlediska smrskla na 6(emí ome(ené hrani+emi Jtálie. Podle toho. 3e9idius se (ase (a5al st<kat s . kdyB římsk< senát . pouhé dva m$sí+e po =a@orianov$ smrti. té do $ @iB muselo <t @asné. Be v<+hodní říše Minan5n$ (aštítila a (ahá@ila inva(i do 3Mriky (a 65elem likvida+e . které n$kdo předem varoval. Be vypukla o 5anská válka. . při5emB (ni5ili 5i (a@ali v$tšinu lodí. a y (a6to5ili na 3e9idia. pro +oB nel(e na@ít Bádné d:ka(y. Jmperiální vládu !& . v neposlední řad$ tak. Be 65inn< vo@ensk< (ásah proti . Fam @e však @ešt$ téhoB roku potkala pohroma. Fo horší @e teprve 5ekalo.alentiniana JJJ. 3nthemius. a na pod(im (amířil do %íma\ +estou ho však (astavily 'i+imerovy @ednotky.andaly do 3Mriky a provdána (a #uneri+ha. 'i+imer podn$+oval své vi(i9Xtské spo@en+e. Jtálie tím pádem přestala vládnout římskému 6(emí na sever od 8oiry. J kdyB =a@orian:v neš*astn< kone+ <vá v$tšinou připisován mo+enskému o@i me(i t$mito dv$ma muBi. dopadla katastroMáln$. Ae@ím vy@ádřením ylo to. sesadily ho a popravily.ne o přesn$@i ře5eno 'i+imer . vedl pou(e k dalšímu ro(tříšt$ní @iB e(tak se (menšu@í+í+h 6(emí e(prostředn$ kontrolovan<+h (ápadním +ísařem. o ou případe+h padlo pode(ření na @ed a 'i+imera. Fento muB yl manBelem druhé d+ery <valého +ísaře . PřestoBe 'i+imer:v krok m$l ro(hodu@í+í v<(nam.ly ria. (aslí ená smlouvou ( roku 447 Ueiseri+hovu synovi a pak násilím provdaná (a syna Petronia =aRima. =o+enské střety me(i 3nthemiem a 'i+imerem na (ápad$ dosáhly takového stupn$. a y přepravila @eho armádu do 3Mriky. Hitua+e se (lepšila roku 4!&. . ne@vyšší vo@ensk< velitel <valého panovníka. vy ral a dosadil @ako +ísaře senátora @ménem 8i ius Heverus. Wlotila se u aMri+k<+h řeh: setkala s ne5ekan<m 6tokem (ápaln<+h lodí a od inva(e ylo upušt$no. a tak 'i+imer v posledním stadiu své kariéry sám u(avřel dohodu s Ueiseri+hem. ne o* tak odstranil na (ápad 3nthemia s @eho ne e(pe5n$ do r<mi styky. Be @ako nového (ápadního +ísaře vy ral senátora 3ni+ia . kde se @iB shromaBZovala Mlotila.andal:.

na @e@ímB vr+holu stál +ísař a @eho ne@vyšší vo@enští porad+i. aB přestala eRistovat. kterého 0epos sám sesadil roku 4/4. . k 5emuB musíme ry+hle dodat Ona (ápad$P. které velela hierar+hie d:sto@ník:. totiB po so $ @dou+í (ápadní +ísařské reBimy @ednoduše o $tovaly 5i (trá+ely kontrolu nad 5ím dál v$tší 5ástí 6(emí n$kde@ší říše..ypu(en< Aulius 0epos totiB dosud Bil a ovládal Qalmá+ii. . Fi (:stávali teoreti+ky podří(eni vyšší autorit$ +ísař:. 0ahradil @e@ @eho nov$ @menovan< ne@vyšší vo@ensk< velitel .doaker i +ísař 4enXn -. Uly+erius yl sesa(en a poslán @ako iskup do Halon v Qalmá+ii. Be se .nad 6dolím řeky L ro a s ním spo@en<m katalánsk<m po řeBím ukon5il po5átkem sedmdesát<+h let &. @eB se v pr: $hu století st$hovalo ( 'avenny do %íma a (ase (pátky. 0epotova vraBda v ro+e 4>. @e opravdu překvapivá @eho namátková. Miskální. praRi to o5ividn$ yla pouhá konstitu5ní Mik+e. @enB vládl v 2onstantinopoli. ale místo toho se rad$@i vydá soupeřit o kontrolu nad ur9undsk<m královstvím v Ualii. uplatNovat v praRi oso ní dohled nad @ednotliv<mi provin+iemi yla @ako vBdy (ávislá na @e@i+h dovednosti prosadit svou v:li. srpnu roku 4/! pak @in< a (kušen$@ší 9enerál smíšeného 9ermánského p:vodu @ménem . kter< v ří@nu 4/& u5inil +ísařem svého vlastního syna 'omula. @ednalo se o pro lém vo@enského rá(u. pak nadále !! . Po5ína@e rokem 41. kterého sám dosadil. Be říše @iB nemusí <t ro(5len$na na dv$ 5ásti.resta. Prakti+ká mo+ nad sMérou správy a o rany yla ( hlediska 6stavní teorie převedena na 9ermánské krále.(hledem k tomu. "e( ohledu na to. kterému @e (+ela ur5it$ potře a poro(um$t. "ylo (+ela lo9i+ké. Fímto (p:so em (ápadní 5ást říše postupovala pravomo+i tak dlouho. @i+hB se takto v(dávali. AestliBe v Jtálii nepřestala eRistovat uv$dom$le římská armáda. Be s+hopnost +ísař: 5i @e@i+h 6ředník: v hlavním m$st$ říše. právní a institu+ionální po(:statky na 6rovni @ednotliv<+h provin+ií. pr: $hu pátého století říše (tratila přímou kontrolu nad v$tšinou (ápadu a na valné 5ásti 6(emí @i neo novila uB v: e+ ne o @en na krátkou do u. Be te+hni+ky v(ato (namenala kone+ trvání římské říše na (ápad$. ne@vyššímu vo@enskému veliteli v Qalmá+ii. kde pak Bil @ako soukromá oso a moBná @ešt$ kolem roku &1. skute5n< ro(pad přímé +ísařské vlády @e pro+esem. i kdyB m$la ideolo9i+kou sílu. tém$ř (+ela nahodilá povaha. Be skute5n$ opoušt$@í r:(né provin+ie. .. ne o* @e@í v<+hodní polovina m$la přeBívat @ešt$ další+h 1. má p:so ivé ro(m$ry -. Hesa(ení 'omula a přev(etí mo+i v Jtálii .a tak to vid$li .doaker @menoval králem Jtálie a prohlásil.a pokud @de o administrativní. . ne o Be @e odsunu@í mimo říši. 4ároveN @e potře a u(nat. 0a pro+esu OPádu říše římskéP. teoreti+ky (namenaly . muB. století vi(i9Xtsk< král Luri+h C4!!-4>4E. Be 'i+imer:v nástup+e a synove+ Uundo ad se roku 4/3 ro(hodl.doaker svrhl a (avraBdil samotného .restes. Fakto opušt$n< Uly+erius nem$l k dispo(i+i Bádné vo@enské prostředky. přestoBe imperátoři @iB ne(ískávali materiální poBitky ( provin+ií ani nad nimi nem$li přímou kontrolu. a y se mohl postavit v<+hodnímu kandidátovi na +ísaře. Jtálie m$la tak mal< v<(nam. při5emB ránil tomu. Be místo ro(d$lení říše na v<+hodní a (ápadní 5ást (de nyní op$t ylo @en @edno ned$litelné impérium a práva a mo+ (ápadního panovníka nad podří(en<mi 9ermánsk<mi králi pou(e přešla na od té do y @ediného +ísaře. . ale na kon+i vrahova noBe v @edné vile v dalmatsk<+h Haloná+h.doakerem s titulem krále v ro+e 4/! ne(namenalo oMi+iální kone+ eRisten+e (ápadní 5ásti římské říše. let. tomto smyslu ne(emřela (a hlasitého třesku ani ti+hého nářku a* uB v %ím$ 5i 'avenn$. tuto překáBku odstranila a l(e ří+t. . Gdálosti ( let 4/! 5i 4>. @ak velkou kontinuitu (de m:Beme nalé(t .. @menované +ísařem.. 0epos však m$l v Jtálii podo n$ @ako 3nthemius @en malou Makti+kou podporu a po sotva rok trva@í+í vlád$ ho ( Jtálie vyhnali (p$t do Qalmá+ie. Auliovi 0epotovi. @iB pravd$podo n$ (or9ani(oval iskup Uly+erius. Be si +ísařové ani ne@vyšší vo@enští velitelé nemysleli. Be ne ude nadále podporovat reBim loutkového +ísaře Uly+eria. =lad< 'omulus se sm$l u+h<lit na panství v @iBní Jtálii. a y v<+hodní polovina říše u(nala status Iuo v Jtálii.

trvala i přímá imperiální vláda nad provin+iemi. se intelektuální. kteří (de vykonávali politi+kou mo+. . a ne teoreti+kém ro(míst$ní římské armády na kon+i první 5tvrtiny pátého století. Be odstran$ní této institu+ionální opory napomohlo (+hřadnutí ur5it<+h aspekt: spole5enského uspořádání a kulturní+h tradi+. podle všeho prodluBu@í @e@i+h Bivoty. v ni+hB se na+há(eli. náklady na vydrBování stálé armády a politi+ké potíBe. @eB mohly vyplynout ( @e@í eRisten+e. Be se do (na5né míry sama v(dala) 6střední správa (ápadní poloviny říše upoušt$la od kaBdodenní kontroly nad stále v$tším mnoBstvím sv<+h provin+ií. odhalu@e nespolehlivost t$+hto teRt:. . OPád říše římské na (ápad$P ne(namenal okamBité (mi(ení @edné +ivili(a+e) ylo to pou(e selhání vládního aparátu. 4ád ?íma. . @ak se (menšovala 6(emí pod přímou +ísařskou kontrolou. kter< ve sv$tle panu@í+í+h hospodářsko-politi+k<+h skute5ností ne ylo moBné nadále udrBet. 4áhadné vymi(ení římské armády @e @edním ( ne@po(oruhodn$@ší+h @ev: pátého století. Ae potře a (d:ra(nit.d kon+e 5tvrtého století vedl tlak (e strany samotn<+h vo@ák: ke sniBování mnoBství nošeného rn$ní a @in<+h dávno (aveden<+h prvk: římské vo@enské praRe a vy avení. @elikoB @e@í s+hopnost ránit @e a do(írat na n$ a tím pádem @e i přímo spravovat upadala tváří v tvář 5ím dál po5etn$@ší sérii vo@ensk<+h pro lém:. na n$B yla (ápadní 5ást říše ro(d$lena.. a y ylo moBné soustředit se na udrBení ur5it<+h 5ástí Ualie. Pou(e 6da@ná eRisten+e tradi5ní+h @ednotek v "ritánii a ?pan$lsku v do $. levn$@ší a e(pe5n$@ší pouBívat k o@:m ve @ménu +ísaře ar arské spo@en+e. se nevyhnuteln$ (trá+el i tradi5ní prostor pro doplNování římské armády. 0e však star<+h římsk<+h @ednotek. ale v praRi se uká(ala @ako nedostate5n$ +elistvá pro @e@i+h přeBití. v ni+hB yla tato armáda ro(míst$na. +entru d$ní se na vše pohlíBelo ( hlediska o rany Jtálie a @ak<+hkoli další+h (á@m: lí(k<+h srd+ím t$+h. . 0a(na5ili @sme. Hpolu s tím. (daleka přesahu@í+í o do í. ro+e 47& se přeBíva@í+í @ednotky římské armády sv<m v(hledem v5etn$ oša+ení a ( raní pramálo lišily od r:(n<+h nepřátel. na které se v$tšinou ome(u@í diskuse o Opádu říše římskéP. které následovaly po odstran$ní poslední+h (ápadní+h +ísař: v lete+h 4/!-4>. Be (trá+e@í skute5nou autoritu nad (ápadními provin+iemi. 0a@deme (de spoustu 9enerál: i ar arsk<+h vo@ák:. @ak (@istíme v následu@í+í+h kapitolá+h (a <va@í+í+h se událostmi. i kdyB takové ar+hai(u@í+í teRty. Pokud (de armáda ne yla. 4e (p$tného pohledu však m:Beme vid$t. 0a druhé stran$. vládní a materiáln$ kulturní tradi+e po(dní říše římské na (ápad$ nepřestaly t$šit vitalit$ @ešt$ dlouho po vymi(ení @ednotné politi+ké struktury. mohli v d:sledku toho ví+e poBadovat a také ví+e dostávali. Fi. Be se (dálo <t @ednodušší. Pokles v<+viku a od orn<+h s+hopností. @eB na ní spo5ívaly. =noho rys: římsko-křes*ansk<+h intelektuální+h tradi+ ( o do í po(dní říše přeBívá aB do dnešní do y a !/ . 4a 'i+imera se pořadí priorit tém$ř 6pln$ (m$nilo. kdyB skon+oval se smyšlenkami a u5inil ( Jtálie pou(e @edno ( n$kolika království. (tratila se i s+hopnost 6střední vlády vnu+ovat a prosa(ovat svá ro(hodnutí. 3 tak ylo v 3btiov$ do $ moBné o e@ít se e( 3Mriky. @eB @im dříve poskytovala podporu. s nimiB musely o@ovat a kteří se v o lasti materiální kultury v před+ho(í+h desetiletí+h sami do (na5né míry pořímštili. kdy se tam podle @in<+h d:ka(: nevyskytovaly. to však yl postupn< pro+es. @e@B sama vyprovokovala. @ako @e 0otitia Qi9nitatum (hru a ( roku 47&. Be +ísařové a @e@i+h porad+i to v té do $ vnímali pou(e @ako do5asné nou(ové opatření a ro(hodn$ nem$li po+it. 3 tak ne yla (a+hována 3Mrika ani Ualie a samotná říše ne yla v praRi o mo+ v$tší neB Jtálie. to vše+hno dohromady m$lo (a následek. Be na v$tšin$ t$+hto 6(emí uB přímá +ísařská vláda ne yla nikdy o novena a 6střední správa (ápadní poloviny říše se stala o $tí pro+esu. pokud y+hom @e m$li povaBovat (a tvr(ení o skute5ném. 4de na í(ená anal<(a m:Be @akoBto odpov$Z na v$5nou otá(ku po pří5iná+h pádu říše římské p:so it podivn$ ome(en<m do@mem. 2one5n$ l(e po+hopiteln$ namítnout.doaker ud$lal do ře. kdo @e řídili. pokud @de o kontrolu vlády a pří@my ( provin+ií.

@enB kate9ori+ky při5ítal vinu následk:m při@etí křes*anství. ovlivn$né an9li+k<mi li erálními ideály.napomohlo při Mormování vše+h spole5ností. tře aBe nerovn<+h kultur nepřekvapu@e. Be tato (áleBitost yla povaBována (a otá(ku morálky) @ak @e moBné. @eB y ylo potře a předloBit. ale i pro tu v<+hodní. Be se nám do+hovalo nedostate5né mnoBství d:ka(:. a toho. Ain<mi slovy duševní s+hopnosti %íman: se postupn$ (horšovaly. @e@í v<+hodní 5ást přeBívala nav(dory r:(n<m o m$nám @ešt$ další+h tisí+ let. #. . a y nám tento @ev dával n$@ak< smysl. Aones proto ve svém monumentálním díle 8ater 'oman Lmpire CPo(dní říše římskáE pou(e (a 65elem @e@i+h umírn$né a uhla(ené interpreta+e. ne(vít$(ili nad (ástup+i té OniBšíP] . do pátého století k tomu @iB po( yli ne( ytné duševní s+hopnosti. se kter<mi tak v<mluvn$ předstoupil Ld_ard Ui on. Be ude povaBováno (a při@atelné. pod(emní+h kanále+h a tak dále . proto musí rát v 6vahu veli+e odlišné osudy o ou sloBek říše. Be v(á@emné p:so ení %íma a tak (van<+h ar ar: se vnímalo pou(e ( konMronta5ního pohledu. Fo 65inn$ podkopalo ar9umenty.$tšinou se to5í kolem domn$l<+h ro(díl: ve spole5enském uspořádání a hospodářské or9ani(a+i římského sv$ta ve 5tvrtém a pátém století. Be se toRi+ké 65inky tohoto kovu 9eneti+ky přenášely ( 9enera+e na 9enera+i. Be vymi(ení +elkové politi+ké struktury (ápadní 5ásti říše přesn$ odpovídalo (ni5ení intelektuální a materiální kultury %íma. . tvrdil. kdo se t$šili v<hodám OvyššíP +ivili(a+e. @eB v(nikaly ve Htředo(emí a severní Lvrop$ po5ína@e pát<m stoletím. Ae@i+h ar9umenty se vy(na5u@í sklonem k v$tší sloBitosti. Fou první. pak y+hom se museli domnívat. a y historikové navrhovali hru ou podo u ideolo9i+ky předur5en<+h model: toho. i kdyB nemusí <t vBdy v$rohodn$@ší. Be !> .še+hny tyto rysy y však i e( posou(ení @e@i+h skute5né přesv$d5ivosti musely platit ne@en pro (ápadní polovinu říše. (atím+o ve třetím století se @ešt$ stále dovedli vypořádat se sloBitou sérií hro(e v:5i své spole5nosti. Be (ápadní senátoři yli (ámoBn$@ší neB v<+hodní a Be Ona v<+hod$ ylo pravd$podo n$ ví+e středn$ velk<+h statkář: a do+ela ur5it$ ví+ ma@itel: p:dy ( řad rolník:. Qřív$@ší tenden+e přistupovat k tomuto pro+esu @ako k OpáduP +ivili(a+e yla 5áste5n$ v<sledkem přílišného d:ra(u kladeného na 6da@n$ 9ermánskou povahu nástupni+k<+h stát:. @eB se před pár lety pro@evila v koresponden+i listu Fhe Fimes. 3 tak. ne@(ákladn$@ší.podle ní postupem 5asu vedla k tomu. Aakékoli vysv$tlení.P Fře aBe připouštíme. @ak toto hospodářství podle @e@i+h ná(oru m$lo pra+ovat. kteří sdíle@í @e@i+h domn$nky. 3r9umenty t<ka@í+í se Opádu říše římskéP yly v uplynul<+h desetiletí+h 5asto Mormulovány pon$kud @in<m (p:so em. @eB tudíB nemohou podepřít @akákoli (evšeo e+n$ní ohledn$ @e@í povahy a Mun9ování. převáBn$ vlivem pohledu na d:leBitost tohoto pro+esu. y se v d:sledku toho musela o ra+et k veli+e odlišn<m pří5inám.šeo e+n$ se však u(nává.dpov$Z y se v (ávislosti na intelektuální+h (áli á+h 5i ideolo9i+k<+h předpoklade+h ta(atele musela na+há(et v +elé škále morální+h 5i strukturální+h moBností. 0e@@ednodušší rovinu odpov$di představovala ta. 3. pro proMesionální provo(ovatele um$ní historie nemá příliš do ré doporu5ení. kde se ro(e íraly přednosti a nedostatky teorie Oolov$n<+h tru ekP. Pokud y+hom m$li (a to. Be došlo k mnohem sloBit$@šímu a převratn$@šímu pro+esu. nedostatek pra+ovní+h sil (p:so en< r:stem popularity monasti+ismu a křes*anského u5ení o neposkvrn$nosti a am ivalentní posto@ k vedení válek. . @elikoB po so $ @dou+ím 9enera+ím p:so ením olova (akrNoval mo(ek. ke kter<m podle n$@ patřilo (v<šené Osoustřed$ní na onen sv$tP.ysv$tlení. které v(nikly na (ápad$ po (mi(ení říše. i kdyB trpkou pravdou o ekonomi+e po(dní říše římské @e totiB to. . @eB smí douMat. Hamo(ře@m$ @e moBné. Převaha olov$ného potru í v systému ro(vod: vody v římsk<+h m$ste+h akvadukte+h. PřestoBe yla tato teorie vynalé(avá. 2omentátoři ( nov$@ší do y proto v(ali v 6vahu potře u předloBit ar9umenty (d:ra(Nu@í+í ro(díly me(i o $ma 5ástmi po(dní římské říše. Be ti. Be (atím+o (ápadní polovina římské říše (mi(ela v pátém století. ovšem ty mohou přesv$d5it @en lidi. Fím pádem však ma@í tenden+i ry+hle se v(dalovat drsné realit$ dostupn<+h d:ka(:. =. 4 hlediska konMliktu proti so $ sto@í+í+h.

pak povaBoval s ne@hlu ším morálním ro(hoř5ením (a pří5inu (ká(y impéria a předpokládal. Ain<mi slovy se @edná o @edno ( t$+h témat. a Be se (a ním skr<va@í předpoklady. ne o* podle n$@ @e potře a pohlíBet na tuto produktivitu a vlastene+tví v souvislosti se s+hopností spole5nosti vydrBovat Olíné krkyP. kdy se toho 5tenář do(ví ví+ o oso ní+h předsud+í+h daného historika neB o samotné histori+ké realit$. Aonesovy ar9umenty @sou ve skute5nosti pon$kud sloBit$@ší. spatřoval opravdovou pří5inu pádu %íma v podrytí kultury vyšší+h tříd středo(emní+h m$st vo@áky ( venkova. Be neeRistu@í Bádné přesv$d5ivé statisti+ké inMorma+e. @eB y takové tvr(ení podepřely 5i vyvrátily. Be @eho 5tenáři s ním udou tento konkrétní ná(or sdílet. podle ni+hB @sou svo odní rolni5tí vlastní+i p:dy hospodářsky produktivní a k tomu opravdoví vlasten+i. . musíme upo(ornit na to.proti tomu velk< rusk< historik 'ostov+ev. !1 .pouBitá vyme(u@í+í příslov+e ma@í svou váhu. Fyto leno+hy. ke kter<m patřili mniši a aristokraté. @e@B revolu+e ( roku 111/ vyhnala do eRilu. kterou se snaBí popsat.

o do í raného +ísařství povaBovali %ímané 5ásti o le5ení. . Aeho synove+ /. (a neklamn< pro@ev ar arství. 3 to přesto. Co se t<5e o lékání. . . Wran+k< 9enerál @ménem 'i+homer se v ro+e 3>3 stal velitelem na v<+hod$ a @eho hlavním stanem yla 3ntio+hie. @ako @e od$v a o(do y. Ae moBné. s ír+e římského práva ( roku 43>. @eB %ímané 5tvrtého a pátého století o(na5ovali @ako O ar aryP. H d:sto@níky 9ermánského p:vodu +o y nositeli vysok<+h vo@ensk<+h hodností se setkáváme ne@en v o laste+h lí(k<+h @e@i+h domovin$. Wakt. ne o yly vyro eny podle římsk<+h v(or:. Qáme-li neopatrn$ slovo pou(e pe@orativnímu v<(namu onoho v<ra(u. ro(troušené na 6(emí od @iBní "ritánie po střední ?pan$lsko. Ae@i+h oso ní o(do y a předm$ty denní potře y. spony a podo né o(do né prvky uBívané na uniMormá+h římského vo@ska. @ak @ednotliv+:. 0a po5átku pátého století @iB v(á@emná (ávislost dosáhla takového stupn$. v @ehoB řadá+h slouBilo nemalé mnoBství Uermán:. kter< (aka(oval senátor:m nosit ve m$st$ vo@ensk< od$v. 0ásledu@í+ího roku yl @iB kon(ulem a (a +ísaře Fheodosia p:so il od roku 3>> aB do své smrti v ro+e 313 v hodnosti vr+hního velitele v<+hodní+h vo@sk. Po5átky tohoto v<vo@e saha@í přine@menším do o do í 2onstantina J. Aeho Mran+k< p:vod a tím i p:vod @eho ot+e odhalu@e pou(e letmá po(námka v 3mmianovi =ar+ellinovi. 4mín$né tři edikty se do+hovaly v Fheodosiov$ (ákoníku. Aednotliv<m 9ermánsk<m o@ovník:m Mran+kého. roBe. Be v případ$ t$+hto předm$t: a 6pravy (evn$@šku neuráBela ani tak souvislost s ar arstvím. snadno si @e m:Beme představit málem @ako nahé. tak +el<+h skupin. pře(ky řemen: a @iné spony. %ímsk< styl šperkařsk<+h v<ro k: i prakti+k<+h předm$t: ( kovu se v @e@i+h spole5noste+h stal o e+n$ při@ímanou normou. ro+e 41! ro(šířil se(nam trestn<+h 5in: další 6da@n< pří(nak ar arství) nošení dlouh<+h vlas:. kter< (aka(oval na 6(emí m$sta %íma nosit kalhoty a @ist< druhu 9ermánské o uvi (vané t(an9ae.3 4ová království 1o#ev6dci a králov Ae ošidné +htít si představovat ty. kdy Wrank "onitus velel sedmé le9ii. prostředni+tvím o ra(: ( @in<+h. kde se krom$ sv<+h @men (ře@m$ ni5ím neodlišovali od sv<+h +ivilní+h kole9:. (arostlé a nepo+hy n$ křiklav$ pomalované divo+hy. Hkálu uveden<+h předm$t: ro(šiřoval me(i Uermány o +hod a vále5ná kořist. Be neuposle+hnutí se m$lo trestat vyhnanstvím a (trátou ma@etku. @ako @e@i+h vo@enské konota+e. "yli také při@ímáni do senátu. v konstantinopolském hipodromu. @ako yly kalhoty.. Aeho syn Hilvanus yl v lete+h 3&7 aB 3&& velitelem p$+hoty v Ualii a ve ste@ném ro+e @e@ politi+ké intriky na dvoře 2onstantina JJ. dohnaly k tomu. Be se v 2olín$ nad '<nem prohlásil +ísařem.i(i9Xt:. "yl vlastn$ prvním 5lenem rodové linie vysok<+h d:sto@ník:. 0a kon+i 5tvrtého století se kalhoty staly u(návanou normou v ne@vyšší+h vrstvá+h římské spole5nosti. #lavním (dro@em inspira+e yly pře(ky. Be ne ylo snadné ro(lišit římské vo@áky a 9ermánské vále5níky podle (nak:. Be @eho (ákon yl vydán (novu v ro+e 311 a op$tovn$ v ro+e 41!.e skute5nosti se ovšem r:(né 9ermánské národy ( hlediska hmotné kultury málo lišily od o yvatel římsk<+h provin+ií. dává tušit. Wrank: i . Be ylo t$Bké @e@ prosadit i v hrani+í+h samotného %íma. protoBe o a m$li naprosto při@atelná římská @ména. Proto y+hom nale(li identi+ké předm$ty ( pátého a šestého století u 3n9losas:. (de sm$řovaly v<p:@5ky moBná dokon+e opa5n<m sm$rem. v$tšinou uZ v(nikly přímo v dílná+h římsk<+h řemeslník:. . ro+e 31/ vydal +ísař #onorius (ákon. které nosili Uermáni a Peršané. kde se vyskytu@í vedle staršího (ákona ( roku 3>7. =:Beme to sledovat například na vyo ra(ení+h +ísařské t$lesné stráBe v soudo <+h um$le+k<+h díle+h typu Fheodosiova missoria ( roku 3>> a rytin na podstav+i o elisku v(ty5eného t<mB +ísařem kolem roku 31. vandalského 5i @iného p:vodu se $hem vo@enské sluB y v %ímské říši podařilo vyšvihnout se na vysoké velí+í posty. v$tšinou dávn$@ší+h do . .

@estliBe +ht$ly (ískat vo@enské síly. 0$kteří ná5elní+i ar arsk<+h kmenov<+h sva(: se ve v(tahu k říši +hopili podo né 5i dokon+e ste@né role. ( ni+hB mno(í ostatn$ yli 9ermánského p:vodu. ale tou do ou také ví+ neB dva+et let (astával niBší vo@enskou hodnost. ale soudo é ře+k< psané d$@episné /1 .. yl (miNován téB @ako Mran+k< král.>E a stala se matkou @eho nástup+e Fheodosia JJ. C4. kde n$kteří ( ni+h (a(namenali mimořádn< 6sp$+h. Ae samo(ře@m$ pravda. Platí to (vlášt$ o mimořádn$ rušném o do í po ro(kladu hunského panství v o lasti na sever od Quna@e v lete+h 4&3 aB 4&4. "ylo y (a@ímavé v$d$t. vyplenili Wrankové 2olín nad '<nem. mno(í vyso+e postavení Uermáni se (na5nou m$rou romani(ovali. Po Hilvanov$ (avraBd$ní lidmi 2onstantina JJ.alentiniána JJ. nositel římské vo@enské hodnosti +omes domesti+orum 5ili velitel @ednoho oddílu +ísařovy t$lesné stráBe. 0ero(hodnost. Be @e@i+h ote+ Ldeko yl #un. Hkute5nost. 0á(orn< příklad vše+h t$+hto @ev: na+há(íme u . "yla to pomsta. . (atím+o @e@i+h matka yla (ře@m$ příslušni+í 9ermánského kmene Hkir:. kter< (emřel kolem roku 4>!. Q$@iny tohoto o do í se o vykle +harakteri(u@í @ako st$hování +el<+h národ:. které se (dály ohroBovat Bivotn$ d:leBité (á@my říše. 3r itio.E. Be na v<+hod$ yl ste@n$ v<ra(n< @ako na (ápad$. ke skute5nému ohatství a politi+ké mo+i. Fyto a mnohé další příklady. Aak @sme uká(ali. do @aké míry v(estup t$+hto muB: ovlivnilo @e@i+h před+ho(í so+iální postavení ve spole5noste+h. LRistu@í však (právy. pro @eho literární s+hopnosti a (nalost klasik:. Ldeko vystupu@e v @edné (lomkovit$. 0el(e posoudit. také 3r o9astem. 3>&E "auta se provdala (a +ísaře 3rkadia C3>3-4. .3r o9ast se ve ste@ném o do í stal vr+hním velitelem vo@sk na (ápad$ a yl také odpov$dn< (a vraBdu 5i se evraBdu . do @aké míry yli tito muBi uv$dom$l<mi Wranky a @aké styky udrBovali se sv<m kmenem. @akou m$li +ísařští vr+hní velitelé. Wakti+ké (mi(ení uv$dom$le římsk<+h @ednotek v (ápadním vo@sku (namenalo. H @edním ( @eho potomk:. Fento v<vo@ nel(e povaBovat pou(e (a @ednu ( vedle@ší+h pří5in O6padku říše římskéP uB proto. Be m$l vlastní druBinu. v ro+e 3&&. Pohrdav< posto@ %íman: k ar ar:m @ist$ nevedl k i(ola+i vysoko postaven<+h d:sto@ník: 9ermánského p:vodu ve vyšší+h vrstvá+h spole5nosti. 0a druhé stran$ @ist< =allo audes.nulMa. ne o @en vhodná příleBitost k ra ování] Ae samo(ře@mé. v lete+h 3&1 C]E aB 3!1 p:so il ve Munk+i vr+hního velitele @e(de+tva a v ro+e 3&& yl kon(ulem. Předpokládá se. smíšeného etni+kého p:vodu a snaBili se vytvářet spíš nové kulturní a politi+ké +elky neB udrBovat při Bivot$ ty staré. a (a dosa(ení +ísaře Lu9enia. s k<m @ednat a koho se snaBit (ni5it.e v$tšin$ případ: není o @e@i+h dřív$@ším Bivot$ ni+ (námo. 'i+homer se v 3ntio+hii spřátelil se soMistou a rétorem 8i ániem a 3r o9asta mladšího vele il 9alsk< spisovatel a iskup Hidonius 3pollinaris. Q:sto@ní+i 9ermánského p:vodu m$li v o( ro@en<+h silá+h v<+hodní poloviny říše d:leBitou 6lohu hlu oko do šestého století. Be %ímská říše ne@po(d$@i od po5átku 5tvrtého století vstře ávala rostou+í po5et Uermán: do armády a @e@ím prostředni+tvím n$které ( ni+h do horní+h vrstev spole5nosti.e skute5nosti yly mnohé skupiny i @ednotliv+i.7-4&. kter< (a vlády 2onstantina JJ. ':(né skupiny a @ednotliv+i Bi@í+í do této do y v podru5í #un: se vypravili do %ímské říše. které y+hom mohli uvést. Be vyso+e postavení vo@á+i ar arského p:vodu yli o vykle 5ímsi ví+ neB pouh<mi nev(d$lan<mi křupany. Be přine@menším n$kteří yli v tomto ohledu OselMmademanyP. @eB nutn$ potře ovaly k udrBení kontroly nad @in<mi skupinami. uka(u@í. se kolem roku 4// setkáváme @ako s velitelem v Frevíru. Be nedostatek @asn$ vyme(eného v$domí OmyP a OoniP mohl prohlu ovat de(inte9ra+i (ápadní poloviny říše v pr: $hu pátého století. Q+era Mran+kého velitele a kon(ula Cod r. ste@n$ @ako se v o lasti hmotné kultury romani(ovaly @e@i+h p:vodní spole5nosti. (e kter<+h vyšli. Be říšské vlády musely do ře vy+há(et s @ednou 5i ví+e soupeří+ími 9ermánsk<mi skupinami. (a5ínal vo@enskou kariéru @ako prost< vo@ák. vedla k Matálnímu kolísání. moBná napomohla @eho pov<šení. vystoupivší do popředí ve druhé polovin$ pátého století. Politika nesledovala Bádnou pevnou linii v po@etí nepřítele.doakera a @eho ratra .

doakerova typu vedle Fheoderi+ha a Chlodvíka @e @ako srovnávat hrušky s @a lky. . Qo ur5ité míry to yla odm$na (a to. (atím+o dru(í dva se o vykle pokláda@í (a d$di5né vlád+e t$+hto spole5enství. @e@ vyvlekli (e svatostánku a (a ili ihned po (avraBd$ní @eho ratra . Be 3spar /7 . 2dyB pak yl . 3spara. 2ariéra @eho ratra . Gvádí se. @enB velel saskému vo@sku v Ualii. doplNovaná tehdy tém$ř v<lu5n$ ( řad n$kter<+h menší+h 9ermánsk<+h kmen:. >. !. Qomnívat se. lete+h po 'i+imerov$ smrti (ískal siln< vliv na římská vo@ska v Jtálii. Fak tomu ale (daleka není. protoBe . šipkami opatřené linie.doakera. tak spole5n$ se Hvévy. Před rokem 4/1 se .stro9Xty na "alkán$] Aak mohli #erulové v lete+h 4&& aB 4&1 vyráBet k pirátsk<m ná@e(d:m na severní pořeBí ?pan$lska a (ároveN po pádu hunské říše sídlit na @iBní =orav$] . mohli @iní (a pomo+i (d$d$ného vlivu v rám+i eta lované spole5enské skupiny (náso it svo@i oso ní mo+ i vliv sv<+h stoupen+:.eleli Hkir:m ve vál+e s . (ákladu tohoto uvaBování a t$+hto map (:stává málo prostoru pro r:(né odšt$pky národ:. lete+h pátého století vál5il @ménem kmene své matky proti . @eB vynesly nahoru 'i+imera.andal:m 3Mrika.stro9Xt:m Jtálie.doaker se postavil do @e@i+h 5ela. . které se (drBely po +est$. Aak @e ale moBné. +oB mohlo příleBitostn$ ovlivNovat @e@i+h +hování. lete+h pátého století s . !. Fak @ako se .. Fento (p:so uvaBování @e v<+hodiskem on$+h aB příliš 5asto vídan<+h map tak(vaného . ale ve svém vyvr+holení mén$ oslnivá. kterou vedli @ak samostatn$. situované o vykle do Hkandinávie. .<+hodořímské říše @ako vr+hní velitel vo@ska v Jl<rii.doaker postrádal v tradi5ním 9ermánském O ar arskémP spole5enství mo+enskou (ákladnu. Be @ednotliv+i. Po(d$@i.nulMem p:so ili na "alkán$. kam dora(ili krát+e po ro+e 4. kde yli (po5átku outsidery.doaker přesunul do Jtálie a podpořil 'i+imera v @eho o 5anské vál+e proti +ísaři 3nthemiovi. lete+h se . 0$kdo y mohl namítat. Hpolu se sv<mi muBi se stal pánem 3n9ers.doaker a @eho ratr propra+ovali k mo+enskému postavení ve spole5nosti. Be svévští králové a @e@i+h o@ovní+i vál5ili v !. . armáda dosadila . i kdyB (a ur5it<+h okolností ( n$@ ylo moBné t$Bit.i(i9Xt:m ?pan$lsko a . Be na popud +ísaře 4enXna (avraBdil svého patrona a před+h:d+e. Be 9ermánská spole5enství se na sklonku pátého a $hem šestém století (mo+Novala další+h a další+h 6(emí 4ápadořímské říše a (:stávala přitom nem$nn<mi etni+k<mi @ednotkami.doakerovi. ne o se samy odd$lily od hlavního proudu a u+hovaly si v$domí svého p:vodu. @íB @e Wrank:m Wran+ie. lete+h pátého století Ldeko s . vy(na5u@í+í. +omese 3r o9asta ( Frevíru a . . a osudy přine@menším na(na5u@í. .stro9Xt:m a v lete+h 4// aB 4/1 se o @evu@e ve sluB á+h .stro9Xty. 0e@ná(orn$@šími příklady tohoto @evu v po(dním pátém a raném šestém století @sou osudy ostro9Xtského velitele Fheoderi+ha a Mran+kého krále Chlodvíka.olker_anderun9(eit a 39e oM =i9rations ne oli v$ku st$hování národ:. @ak široká (em$pisná o last a kolik příleBitostí se v této do $ otevíralo před lidmi s potře n<m vo@ensk<m nadáním. skupiny a +elé 5ásti t$+hto pestr<+h etni+k<+h spole5enství yly odd$leny. o které @e ale v ro+e 4!1 připravil Mran+k< král Childeri+h a římsk< velitel C+omesE @ménem Pavel.restes spolu se sv<m ratrem popraven..nulM přesunul do Jtálie a v ro+e 4>> velel vo@sk:m svého ratra $hem vít$(ného taBení proti 'u9i:m na horním Quna@i. . . a vinou se staletími a tisí+i kilometr: aB do @eho nové domoviny. Fheoderi+hovy a Chlodvíkovy 6sp$+hy @e moBno po+hopit pou(e ve v(tahu k okolnostem. @e (rádn$ @ednodu+hé.prá+i @ako oso ní stráB+e 3ttily a @eden ( @eho přední+h rád+:.dpov$Z na tuto a mnohé podo né otá(ky @e taková. Aako dlouhé stuhy se @imi napří5 evropsk<m kontinentem táhnou r:(no arevné.restovi a .1. .nulMa yla podo n$ arvitá. v ro+e 413.. 4a5ína@í v @eho 6da@né pravlasti. kudy se ten kter< OnároZP u íral. rodiny.doakera.doakera do hodnosti italského krále.. 4 téhoB desetiletí po+há(í první (mínka o .<+ho(í postavení na spole5enském Be ří5ku ne ylo ne( ytnou podmínkou 6sp$+hu. Be stav$t podnikavé do rodruhy . . ro+e 4/! se vo@á+i v( ouřili proti svému veliteli . . Hvévové m$li <t v severo(ápadním ?pan$lsku.

.i(i9Xt: (daleka není v<@ime5n<. dávali (a pravdu Fheoderi+hovi a @eho rodin$. . Be práv$ této y+hom m$li přehnan$ d:v$řovat.tolik o lí ené ve vládní+h kru(í+h po(dního %íma a @eho nástup+: . Be totiB Ov5lenil po5átky UXt: do římsk<+h d$@inP. @akkoli ro(manité yly @e@i+h politi+ké osudy. 0$kteří tuto kontinuitu vladařského rodu povaBovali (a hlavní vysv$tlení dlouhé eRisten+e ostro9Xtského kmene. Qle vlastní+h slov (am<šlel napsat (krá+enou ver(i prá+e svého velkého sou5asníka a v<(na5ného římského státníka Cassiodora. (vlášt$ pak v<še (mín$n<+h Aordánov<+h Ueti+a ne oli Q$@in UXt:. kteří se dovolávali pří u(enského v(tahu se staro yl<m 9Xtsk<m královsk<m rodem (nám<m pod dynasti+k<m @ménem 3malové. Be @eho stru5né dílo o sahu@e 6ryvky autenti+ké tradi+e. kter< se o @evil v @ednom oMi+iálním lahopřání Cassiodorovi k napsání Q$@in UXt:. která v ni+h vystupu@e. a tak si Aordánovo tvr(ení nem:Beme ov$řit. napsan<+h Aordánem kolem roku &&1 v 2onstantinopoli. 2rom$ @edné královské 9enealo9ie v kni(e nena@deme @edin< prvek 9Xtského p:vodu.$tšinu teRt:. ro(pt<lené dosud v (áplav$ knihP. ve stylu kv$tnaté rétoriky . sklad y a histori+ké spolehlivosti podo n<+h 9enealo9ií v @in<+h ran$ středov$k<+h spole5noste+h pak spolehliv$ tlumí přehnané nad$@e. Hnad @ešt$ přesv$d5iv$@i (ní nedávno vyslovená hypoté(a. @e@i+h autorovi toho víme @en málo. (námí ostatn$ tou do ou pod @ménem Ureuthun9i. ale toto rodové spole5enství nem$lo v 9Xtské spole5nosti nárok na v<@ime5né postavení a nikdy v minulosti mu nepříslušela královská mo+. @ak si @i UXtové sami me(i se ou 6stn$ předávali. 8(e konstatovat. 3 osud . . Foto dílo se ale nedo+hovalo. let 5tvrtého století do &. 3* ylo putování kmen: se edelší a se eklikat$@ší. Qíla tohoto druhu <va@í aB příliš 5asto politi+kou maniMesta+í do y. 0ení Bádn<m překvapením. let století pátého. Be autor pouBíval literární a tedy vlastn$ římské prameny. Htudium +harakteru. Fheoderi+h:v rod moBná opravdu yl sou5ástí amalského klanu.6mysln$ sa otoval v<pady . skute5n$ dokáBeme identiMikovat. kdy . Aordanes Bil a pra+oval ve vyso+e romani(ovaném kulturním prostředí. @akkoli silné yly kulturní vlivy. Aak y to ylo moBné] 0apříklad .$ta ale pokra5u@e takto) Oa @ako y do @ediné koruny soustředil kvetou+í v<honky. @e@i+h spole5nost prošla mimořádn$ širokou škálou vnitřní+h (m$n.stro9Xti se podo n$ @ako . @eB yly v(orem ste@no@menného Aordanová díla. to (namená poslední datované postavy. Be pro lém odlišení Makt: a Mik+e v d$@iná+h . kter< trval od /. přesunuli se ( o lasti severov<+hodn$ od Quna@e přes "alkán. 0ikoli ne@kratší yl (a@isté přeryv ve vládnou+í dynastii. Bili v podru5í #un:. @$eoderic$ a os&ro<8&sk královs&ví v I&álii . protoBe @eho národ 3lan: yl sou5ástí vandalského kmenového sva(u. o rátili se na křes*anství a poprvé ve sv<+h d$@iná+h se podřídili @ednotné vlád$ @edné královské dynastie.andal:m v 3Mri+e. Přikládal se také velk< v<(nam slovnímu o ratu. které na n$ p:so ily. Be Fheoderi+hovy nároky na pří u(enství s 3malem yly 65elov$ vymyšleny. Ain<mi slovy. i kdyB @e @edním ( ne@v<ra(n$@ší+h příklad: t$+hto transMorma+í. Be yl alespoN 5áste5n$ 9Xtského p:vodu a Be psal tém$ř @ist$ kolem roku &&1. =noho starší+h studií o tomto o do í povaBovalo kmenovou kontinuitu (a samo(ře@mou.. Be 6stn$ tradované 9Xtské le9endy přetvořil do podo y psané historie.yskytly se však i ná(ory. Ain<mi slovy..se tady píše. Ainak ře5eno. Q$@in UXt: ve dvaná+ti knihá+h. v níB yla sestavena. . @evu@í se ar9umenty pro i proti.stro9Xt: tkví hlavn$ v kriti+kém posou(ení písemn<+h pramen:. o které se opírá Aordánovo a tím i Cassiodorovo vypráv$ní.<+hodořímské říše proti . která poutá v$tší po(ornost sv<mi diskontinuitami neB kontinuitami.stro9Xti.i(i9Xti v o do í od poloviny 5tvrtého století do druhé poloviny století pátého (m$nili své skupinové @méno.i(i9Xti vy(na5u@í historií. . trvání národa @ako +elku (:stávalo konstantou. =no(í histori+i v (ávislosti na stru5n<+h Q$@iná+h UXt: 5i Ueti+ae. a y de iure dodaly le9itimity @eho vlád$. #rani+e @e@i+h histori+ké /3 . Be propa9andou a konstruk+í yla sama teorie o staro ylosti 3mal:. Aeho 9Xtsk< p:vod ni+mén$ vedl mnohé historiky k domn$n+e. @iBní Jtálii a ?pan$lsko do @iho(ápadní Wran+ie.

2one5nou metou @im ne ylo ana+hroni+ké a nedosaBitelné s@edno+ení vše+h alkánsk<+h UXt: pod vládou @ediné dynastie. které nutn$ potře oval. a m$li vlastní druBinu podo n$ @ako Fheodemer a Fheoderi+h Htra o. Be hlavní m$sto v ro+e 4>/ odolalo o léhání. Ae@ím v:d+em yl @ist< Fheoderi+h Htra o ne oli OHilhave+P. . a y splnil intelektuální o5ekávání vyšší+h vrstev římské spole5nosti.<+hodořímské říše. senátor 8i erius. . podo n$ @ako předtím v ro+e 4>1 Htra oov$ hro( $.ny samy ostatn$ spřádaly Manta(ie o velkolep<+h pří u(ensk<+h va( á+h sv<+h rodin na aristokra+ii římské repu liky a raného +ísařství. a5 nikoli v<lu5n$ ( UXt:. Fento stav trval aB do Htra oovy smrti v ro+e 4>1 a 'e+ita+hova (avraBd$ní v ro+e 4>4. ale i poté mu +ísařská vláda upírala reálnou mo+ sniBováním dodávek potravin. ale nástupni+tví po 3sparovi v @eho roli vr+hního velitele +ísařské posádky a v:d5í postavy na +ísařském dvoře . @ehoB vo@enská mo+ moBná pramenila práv$ ( této va( y. 0$kolik přední+h %íman: a stoupen+: svrBeného reBimu. na stran$ druhé. Přine@menším @eden ( ni+h. 'ealita ostro9Xtsk<+h d$@in ve druhé polovin$ pátého století yla dosti odlišná a také (a@ímav$@ší. ale .-4&/E usadili v Panonii na (ápad$ "alkánského poloostrova. na @e@i+hB do ré v:li a spoluprá+i yl (ávisl<. +o Fheoderi+hovi UXtové nahradili .doakerovy muBe v italském vo@sku. se nové 9ermánské království stalo skute5ností. kdyB v ro+e 413 pře íral ( rukou @eho vraha hodnost praeMe+tus praetorio v Jtálii.. potaBmo 4!1-4/. nepodařilo udrBet si politi+k< vliv. pokud @e@i+h <val< pán @ešt$ Bil. . let pátého století se vy(na5ovaly mo+ensk<m o@em me(i Fheoderi+hem Htra em a @eho synem 'e+ita+hem na stran$ @edné a Fheodomerem a @eho synem. LRisten+e dvou soupeří+í+h skupin ar arsk<+h vále5ník: umoBNovala postupn$ se střída@í+ím +ísař:m ro(dm<+hávat @e@i+h rivalitu. ale v$tšinu 5asu (a ralo vleklé o léhání 'avenny. . trvala při liBn$ 5tyři roky. odmítl přev(ít 6řad pod nov<m vlád+em. /4 .doaker:v od+hod ( tohoto sv$ta.e ste@ném o do í se na v<+hodním "alkán$ o @evu@e @iná skupina skláda@í+í se převáBn$. @ako yl ministr Minan+í Cassiodorus. také Fheoderi+hem. 3rne9isklus a @eho syn 3na9astés (astávali Munk+i vr+hního velitele v Fhrákii v ro+e 44/.spolehlivosti nesahá dál neB 5tyři ne o p$t 9enera+í do minulosti. ale m:Be to <t @en další příklad po(d$@ší 9enealo9i+ké Mal(iMika+e. první polovin$ šestého století potře oval ostro9Xtsk< reBim v Jtálii vlastní d$@iny a konstitu5ní roli. kdy se Fheoderi+h v(dal sv<+h am i+í na v<+hod$ a souhlasil s inva(í do Jtálie ve @ménu +ísaře 4enXna. .doaker se udrBel v <valém hlavním m$st$ +ísařství aB do roku 413. kdy o a u(avřeli dohodu o d$l $ mo+i. Po (hrou+ení hunské nadvlády na sever od Quna@e v d:sledku 3ttilovy smrti a poráBky @eho syn: podří(en<mi kmeny v itv$ na ře+e 0edao roku 4&4 yly mnohé 9ermánské kmeny při@aty do %ímské říše. Be d$@iny "alkánu v /. @iB dřív přeneslo svo@i loa@alitu na Fheoderi+ha. Po t$+hto 6pravá+h a poté.doakerem a Fheoderi+hem. 3na9astovi se po ( rklém pokusu o v(pouru v ro+e 4/.almer yl krát+e nato (a it a @eho postavení (au@al Fheodemer. Hotva však yl Fheoderi+h vpušt$n do m$sta. která (a5ala Fheoderi+hov<m vpádem do Jtálie v ro+e 4>1. . kdy si Fheodemer:v syn Fheoderi+h @iB mohl dovolit o $ skupiny s@ednotit.álka me(i .doakera (avraBdil. Hnaha o kontinuitu vládnou+ího rodu yla spíš v<sledkem domn$nek a představ.almerov$ ratrovi. Ae však @isté.. a y udrBel své vo@sko pohromad$. @eB m$li %ímané o Mun9ování 9ermánsk<+h spole5enství neB realitou t$+hto spole5enství. Prameny o n$m hovoří @ako o . 2onstantinopol mohla d$kovat pevnosti svého opevn$ní..almera. Ainí v<(namní UXtové strávili v +ísařské sluB $ podstatn$ delší do u a vstoupili do ní @ešt$ před pádem hunské říše. Fo však asi @enom uspíšilo . Fheoderi+h se (mo+nil Jtálie pom$rn$ (áhy. Qosáhl tehdy k<Beného titulu vr+hního velitele. 8i ertia @ist$ nehry(lo sv$domí. 'o(u(lení nakone+ přinesl rok 4>>. Patřili k nim i stoupen+i @istého . a na po5átku >. kteří se po dohod$ s +ísařem =ar+ianem C4&. Fento Fheoderi+h yl pří u(n<m manBelky alamanského vo@ev:d+e a vr+hního velitele 3spara.

(ískal římské v(d$lání a yl si veli+e do ře v$dom politi+ké mo+i vo@ensk<+h velitel:. 2meni ylo (apotře í dodat v$domí vlastní minulosti. Be se ne@ednalo o v(tah me(i dv$ma rovno+enn<mi a své ytn<mi partnery. Qo ur5ité míry @e to pravda.doaker ne+hal o novit n$kolik veře@n<+h udov. @e@i+h o5í+h m$li Fheoderi+hovi lidé předpoklady k osvo@ení si role. kdo se v Jtálii první poloviny šestého století povaBovali (a C. ani kdy y se @e@ podařilo nau5it v$tšin$.. Aanem . .. Fento král se nomináln$ nemohl stát (ápadořímsk<m +ísařem. Hnad ne@velkolep$@ší se v %ím$ konaly v ro+e &. ne-li všem +ísařsk<m povinnostem. u příleBitosti /& . 2e slu5ování t$+hto kmen: do+há(elo aB od >. se o n$+o takového pokusil ve sv<+h Q$@iná+h UXt:. 'u9ii.stroE9Xty. se moBná na(<vali Hkiry. . . kterou do té do y v Jtálii a přilehl<+h o laste+h plnily . Podle %íman: m$li ar aři krále) 0eřekl @im to snad Fa+itus o Uermánii ( roku 1> př. ale m$ly vysoké mín$ní o hodnotá+h své spole5nosti a svém postavení v ní. ale takové minulosti. tedy vlád+e @ednoho 9ens ne oli kmene. 3rne9isklem a @in<mi veliteli. veře@n<+h lá(ní. Prvotními hy ateli t$+hto pro+es: yli ovšem %ímané. ale musíme si uv$domit. @inak hlava +ivilní správy a velitel pretoriánské 9ardy CpraeMe+tus praetorioE v Jtálii.doakerovy o( ro@ené síly a před nimi r:(né @iné 9ermánské 6tvary. Jtalské taBení v lete+h 4>1 aB 413 dále stmelilo nesourodé prvky ve spole5nou ener9ii a po(d$@i vytvořené království @im umoBnilo vyp$stovat si v<ra(n$@ší v$domí spole5né etni+ké příslušnosti a spole5ného +íle. Hám Fheoderi+h ne yl Bádn<m nev(d$lan<m ar arem. 0e@vyšší vrstvy římské spole5nosti dodávaly 6ředníky i od orné (nalosti nutné k v<konu vlády a ur5ovaly kulturní +íle nového reBimu. 0e nev<(namn<m sv$de+tvím ylo poří(ení sady nov<+h senátorsk<+h sedadel s vyryt<mi @mény v hlavním římském amMiteátru 2oloseu.. "yl o+hoten a s+hopen podílet se spolu s římsk<mi politiky na v5leNování sv<+h 9Xtsk<+h kra@an: na místo ur5ené @im v italské spole5nosti a sám (a se e. ale veře@ností o lí en<+h her v +irku. @eB y splNovala o5ekávání %íman:. nášel v<stav u ne o o novu akvadukt:. %ímané si (ároveN uv$domovali. . Aak dokládá Aordan:v 6da@n< v<tah ( @eho prá+e. s nov<mi skupinami UXt:. Fheoderi+h:v pro9ram v<stav y nov<+h udov a o novy stáva@í+í+h yl ovšem daleko ro(sáhle@ší. l. Hyn <valého ministra Minan+í Cassiodorus. "yly si+e podří(eny politi+ké mo+i ostro9Xtsk<+h vlád+: v 'avenn$. Htrávil (hru a deset let @ako ruko@mí v 2onstantinopoli Casi 4!1-4/1E a dvakrát si na +ísaří+h vymohl hodnost vr+hního velitele vo@ska C4/!-4!> a 4>3-4>/E. také @eho vládnou+í rod dostal vlastní historii. n.. 3lespoN v podo $ 9enealo9ie. 'avenny. . . Be @e@i+h noví o+hrán+i se od ni+h etni+ky liší a Be @e@i+h v:d+e @e reR ne oli král. let pátého století panovala (matená situa+e. let pátého století. 0a "alkán$ &. @eB yly při@aty do %ímské říše po itv$ na 0edau.erony a Pavie. 5erpala tém$ř v<lu5n$ ( ře+k<+h ne o římsk<+h písemn<+h pramen: a yla napsána tak. . vy(na5u@í+í se míšením 9ermánsk<+h o@ovník: slouBí+í+h pod 3sparem.stro9Xtská Jtálie <vá vnímána @ako podn$t k římsko-9ermánské spoluprá+i a v(á@emnému respektu i @ako 6sp$šn< pokus o o é.stro9Xtsk< Bivel. @ako @ednotlive+ a hlava vlády.rientoval se na +ísařsk<+h dvore+h. Aeho reálná historie nesahala hlou $@i neB ke kulturnímu Otaví+ímu kotliP o do í ro(padu hunské říše. v r:(n<+h italsk<+h m$ste+h v5etn$ %íma. této do $ také mno(í ( ni+h konvertovali ke křes*anství. Uepidy a r:(n<mi @in<mi @mény. Předkové t$+h. Ainé tradi5ní a politi+ky v<(namné rysy +ísařské vlády po(dního %íma oBily díky (novu(avedení e(platn<+h o ilní+h dávek +hudin$ m$sta %íma a pořádání nákladn<+h. 3 ste@n$ @ako národ. m$stsk<+h hrade a palá+:. které yly ne@en soukrom<mi re(iden+emi. @eB tvořily vo@sko 4ápadořímské říše v posledním století @e@ího trvání. která nesourodostí v typolo9ii @men okamBit$ udí pode(ření. a y vyhovovala +hápání minulosti v římském sv$t$. yl naproti tomu stále pom$rn$ nevyhran$n< a tvárn<. @ehoB @ádro se patrn$ soustřeZovalo v o lasti severn$ od řeky Pád. ale také administrativními středisky.andalem. plnit římská o5ekávání ohledn$ kontinuity.

=ateriální e(pe5í Jtálie ne ylo toliko klamavou ilu(í. . merove@sk< král Chlodvík C4>1]-&11]E. Be (ápadní Htředomoří se prom$nilo v Oostro9Xtské @e(eroP. tradi5ní (áso ni+e o ilí na do ro5inné 65ely. ale vo@ensky velmi 6sp$šn< panovník. "$lodvík 0a ro(díl od mnoBství r:(norod<+h soudo <+h doklad: písemné povahy. Hpo@ene+tví utuBená sNatkem @edné ( Fheoderi+hov<+h sester s durynsk<m králem a @edné ( @eho d+er s králem ur9undsk<m (a e(pe5ila o lasti severn$ od 3lp. a5koli Mormáln$ (:stala pod přímou +ísařskou vládou. se tak (novu. @en posilu@í představy o Mran+kém králi @ako O ar arském vále5níkoviP. Ae (ře@mé. y* @en nakrátko vrátily O+hlé a hryP. kdyB se s ním nepohodl při d$lení kořisti. @ak Chlodvík (a*al sekyru do hlavy @ednomu (e sv<+h spolu o@ovník:. Fen se @eví @ako násilni+k< a spíše nev(d$lan<. na hony v(dáleném vlád+i. #istori+i dlouho po+hy ovali o pravdivosti %ehořem uvád$ného data Chlodvíkova křtu C41/E a přiklán$li se k /! . především listář: iskupa Lnnodia ( Pavie C(emřel &71E a Cassiodora Qruhá s írka @e d:leBitá (vlášt$ tím. Fheoderi+h ale pokro5il @ešt$ dál. Podo ná va( a na vandalského vlád+e Fhrasamunda C4!1-&73E přinesla do ré v(tahy s 3Mrikou. let šestého století. @e naším (ákladním pramenem pro léta Chlodvíkovy vlády v Ualii C4>1]&11]E druhá ( deseti knih Q$@in Wrank: iskupa %ehoře ( Foursu C(emřel &14E. kter< ylo (vykem pořádat u příleBitosti +ísařova v@e(du do m$sta..$tšina materiál: @e proto sou5asná a oMi+iální povahy.doaker o+hránil severní Jtálii oMen(ivní politikou v 4áalpí. Po t$Bk<+h do á+h v lete+h 4&&-4/! Fheoderi+hova vláda .a předtím se o totéB asi snaBil . (a @ehoB vlády se malé království s hlavním střediskem v Fournai v dnešní "el9ii prom$nilo v říši prostíra@í+í se od 8amanšského pr:livu po Pyrene@e a 6dolí 'hXny. Fheoderi+hem @menovan<m (ápadním senátor:m se ste@n$ @ako @e@i+h kole9:m dosa(en<m +ísařem v 2onstantinopoli i nyní mohlo dostat +ti <t kon(uly.> o sadil Proven+e.. a5koli ereme v 6vahu. Podo nou nára(níkovou (Xnu vytvořil na (ápad$. tedy při liBn$ ministra (ahrani5í.4Y& ovládl provin+ii Panonii. 0a památku této události yla vydána i (vláštní medaile. a tím (a@istil o+hranu přístupov<+h +est do Jtálie ( v<+hodu. se nám v$tšina pramen: k Fheoderi+hov$ vlád$ do+hovala v podo $ soudo <+h dokument:. kdyB po ro(padu vi(i9Xtského království v Ualii roku &. Po připo@ení vi(i9Xtského království ve ?pan$lsku v ro+e &11 se (dálo. 'eor9ani(ovala se o rana @iBní+h o lastí provin+ie 0orri+um a v ro+e 4>> yli prakti+ky (ni5eni 'u9iové. které @sou ale pravd$podo n$ (krá+enou ver(í díla ( roku &11. "$hem své návšt$vy %íma v ro+e &. oká(al< a detailn$ promyšlen< po(dn$římsk< +eremoniál. které se v(tahu@í k ostro9Xtskému království. kdy (astával 6řad kvestora. 0aráBíme tu spíš na nesoulad typ: pramen: neB @e@i+h o sahu.dala vyšším vrstvám římské spole5nosti po+it e(pe5í a náva(nosti na tolik oslavovanou minulost. kterou Cassiodorus Mormuloval pro ostro9Xtské krále v do $. to (namená při liBn$ se stolet<m odstupem od ne@v$tšího ro(kv$tu Chlodvíkovy říše. si Fheoderi+h vy+hutnal poslední (ápadořímsk< 3dventus. kter< v 'avenn$ napodo oval římské (p:so y. které vytvářel @eho sou5asník. lete+h &. s nímB ylo velké dílo napsáno. vykle předkládan< o ra( Jtálie pod Fheoderi+hovou vládou se podstatn$ liší od o ra(u Mran+kého království v Ualii. platnosti (:stalo mnoho vn$@ší+h atri ut: staré +ísařské vlády. kteří @e dosud ohroBovali. a vr+hního velitele C&73-&7/E. H v<@imkou e(mála sou5asn<+h Aordanov<+h Q$@in UXt:. Be o sahu@e 6řední koresponden+i. Be Cassiodorus při v< $ru list: o e(řetn$ a s ohledem na své (á@my přihlíBel ke (m$n$né politi+ké situa+i po(dní+h 3.Fheoderi+hovy návšt$vy m$sta Po přestáv+e (avin$né ekonomi+kou sla ostí poslední+h +ísařsk<+h vlád na (ápad$ a vandalskou okupa+í 3Mriky. Aeho Chlodvík m$l @in<mi slovy plnit 6lohu v didakti+kém (ám$ru. . . #istorky o tom.doaker . Be %ehořovy inMorma+e o tomto o do í @sou @ednak skoupé a @ednak s nimi %ehoř (a+há(el selektivn$ a ideolo9i+ky podmín$n<m (p:so em. H írka yla vydána v ro+e &3/. Qílo ylo napsáno krát+e před autorovou smrtí. . .

+o ( ylo ( 6střední +ísařské vlády. @e@i+hB vo@enská mo+ se opírala převáBn$ o @edno etnikum. Fak se v této do $ // . kdo veleli smíšen<m @ednotkám multietni+kého p:vodu. kteří v 'avenn$ pra+ovali pro ostro9Xtského krále. @ako yl vr+hní velitel 3e9idius 5i +omes Pavel. nedokládá @eho pohanství. ale kvalitativn$ se @eho kariéra příliš nelišila od proMesní dráhy po(dn$ římsk<+h velitel:. 3ni @eho ote+ Childeri+h J. neB se deMinitivn$ přiklonil ke katoli+ismu.>. ( ni+hB n$kter<m vládl <val< vr+hní velitel v Jtálii Uundo ad. Qopis odeslan< v ro+e &. GváBíme-li však. AestliBe ale hodnotíme @ako nev$rohodn< %ehoř:v ná(or. Be Chlodvík yl křes*anem uB kolem roku 4>!. Be @e @edin<./ 5i &. které mu $hem @eho vlády udou dávat iskupové. ne oli t$mi. se dostalo ste@ného pohře ního rituálu. kteří se nedlouho předtím usadili v 6dolí 8oiry v o lasti kolem . "ylo y vskutku nero(umné posu(ovat +hování t$+hto @ednotliv+: a skupin.i(i9Xty a (ároveN pominul n$které ná(naky. Be 9alští aristokraté @ako Hidonius 3pollinaris yli v pátém století s+hopni vytvořit ste@n$ vytří enou kolek+i list: @ako @e@i+h italské prot$@šky a mohli se stát preMekty m$sta %íma C4!1E. Chlodvíkem ne o o Chlodvíkovi tohoto vlád+e (asa(u@í do typi+kého po(dn$ římského konteRtu. Be Chlodvík konvertoval @ako pohan. 'iotam 6da@n$ velel dvaná+titisí+ovému vo@sku. 'emi9i:v list Chlodvíkovi skute5n$ potvr(u@e.> Chlodvíkov<m @ménem iskup:m @iBní Ualie @e Mormulován v souladu s pravidly Mormální rétoriky a pouBívá 6řední terminolo9ii po(dn$ římsk<+h vlád. Be v o do í me(i lety 4!1 aB 4>! o@ovalo o mo+ v severní Ualii nemalé mnoBství soupeř:. Be v: e+ kdy pohanem yl. sloBenému ( ritsk<+h emi9rant:. . a nikoli toho./ aB &.doakerem. 0adto nel(e kvalitativn$ ro(lišovat me(i vále5níky. FeRt se @en málo liší od onoho druhu 6řední+h dokument: v(nika@í+í+h ve ste@né do $ v Fheoderi+hov$ Jtálii.e vo@ensk<+h (áleBitoste+h @e nutno na Chlodvíka nahlíBet ve sv$tle p:so ení @eho ot+e Childeri+ha.i(i9Xtskému králi a proka(atelnému křes*anovi 3lari+hovi J. 8o9i+ky l(e předpokládat. kdy y ne yla ur5ena křes*anovi. potaBmo hereti+k<mi . a y naslou+hal radám.šeho všudy @e to n$kolik dopis: iskup: 'emi9ia ( 'emeše a 3vita ( . Hte@n$ tak @e@ m:Beme srovnávat s . odpovída@í+í poBadavk:m na ideolo9i+k< předo ra( katoli+kého krále a o@ovníka. Aeden list @e vydán přímo Chlodvíkov<m @ménem. Be yl po smrti uloBen s pokladem v pohře ní mohyle. Be %ehoř 6mysln$ předsunul Chlodvík:v křest @eho (áv$re5nému střetu s ariánsk<mi. Be sám Mran+k< král yl předtím. Childeri+h yl vlád+em @edné (e skupin sálské odnoBe Wrank:. 4ávaBn$@ší @e však pode(ření. Be %ehoř:v Chlodvík @e v mnoha ohlede+h modelovou postavou. ne( <vá neB u(nat. o @evené a pro(koumané v sedmná+tém století. nem$li y+hom tyto ro(díly pře+eNovat. 8isty psané Chlodvíkovi. kter< v 6dolí 8oiry vál5il se sask<mi oddíly. "yli to spíš provin+iálové neB metropolitní senátoři a @e@i+h 6řední a9enda yla mén$ sloBitá. kterého si v ro+e 4!1 na@ímal +ísař 3nthemius. . Přidáme-li k této sm$si+i vi(i9Xtské království @iBn$ od 8oiry a "ur9undy v 6dolí 'hXny. Hkute5nost. 4 tohoto hlediska @e vyso+e pravd$podo né. siln$ ovlivn$n ariánstvím.po(d$@šímu datování kolem roku &. Faková v<(va y sotva dávala smysl. Be Chlodvík a @edna ( @eho sester před sv<m o rá+ením na katoli+tví vy(návali spíš ariánské křes*anství neB pohanství.3 5i v lete+h &. @ako y loa@alita k etniku yla hlavním motivem @e@i+h 5in:. kdo @sou $Bn$ po5ítání k ar arsk<m 5i 9ermánsk<m král:m. 0a ro(díl od Fheoderi+hova p:so ení se k Chlodvíkov$ vlád$ do+hovalo skrovné mnoBství do ov<+h pramen:. @ehoB hro yl o @even po líB Furnai. Fato Ovada na kráseP musí vést k maRimální o e(řetnosti při posu(ování vše+h prvk: %ehořova vypráv$ní o Chlodvíkovi. Be Chlodvík se v o lasti +ivilní správy pohy oval na poli tradi+e správního systému po(dního %íma a (am$stnával v severní Ualii kole9y on$+h %íman:.ienne. protoBe yla a9endou provin+ie. C(emřel 4>1E ne yl nutn$ @iné neB křes*anské víry. a t$mi. 0espolehlivá m:Be <t i +hronolo9ie @in<+h událostí Chlodvíkovy vlády. 0a (áklad$ soudo <+h teRt: a ro(por: v %ehořov$ podání událostí m:Beme skute5n$ hovořit o indi+ií+h. 'emi9ius @e@ inMormu@e o pře írání správy v provin+ii "el9i+a He+unda a na ádá @e@. Aeho (vláštnost spo5ívá v tom. ne o s @ist<m 'iotamem. .rléans. pak nemáme ne@menší d:vod v$řit.

0emusíme se také domnívat. Be sotva dva+etilet< Chlodvík podnikl v ro+e 4>! 6sp$šn< 6tok na Hoissons. Be Chlodvík (emřel v ro+e &11. ro+e &. musíme s @istou dávkou opatrnosti v(ít (a vd$k 5asov<m rám+em. @iB událostem vtiskl %ehoř ( Foursu. 0a severu se prostíralo aB k 6dolí 8oiry. 4vlášt$ ( perspektivy. vedla k pohl+ení n$kter<+h 3laman: @eho kmenov<m sva(em. vládnou+í ( 2olína nad '<nem. kter< @i+h vyuBíval k o ran$ severní+h přístupov<+h +est do Jtálie před hro( ou Mran+ké a9rese. @emuB vládl 3eridi:v syn Hya9rius./ a &. Ainí hledali o+hranu u Fheoderi+ha.>. kde yl v ro+e 4>1 pohř en. 4isky přitom mohly <t mnohem v$tší. o @evu@í spole5n$ s Auty a Hasy @ako kolonisté v @ihov<+hodní "ritánii. 0e(náme Bádné 5asové 6da@e. ro+e 4!1 se s ním ale setkáváme v o@í+h kolem 3n9ers a v ro+e 4>1 vy@ednával s tehde@ším vlád+em Jtálie . ale nyní uB ovládalo také nemalou 5ást ?pan$lska.i(i9Xty u . Htředem Childeri+hovy domény ylo pravd$podo n$ Furnai.. . kteří sídlili v Por<ní. 0evíme. @e však o saBena (mínka o @akémsi @eho daru poslaném do %íma. Qurynk:. Fo m$lo stále své středisko v Foulouse. aB ude válka ro(hodnuta. Podro nosti ( válek me(i Wranky a 3lamany v této do $ @sou (na5né mlhavé. %ehoř to datu@e lety 41! aB 41/.&. Fhérouanne C]E a 8e =ans. "el9iky He+undy (miNované remešsk<m iskupem 'emi9iem -.n$kteří ( t$+h. praRi však @e@i+h podpora o nášela toliko šakalí přísli . se uká(al @ako mén$ přínosn<.t(v./E yl (a it a akvitánské provin+ie vi(i9Xtského království připadly v lete+h &. v té do $ administrativní +entrum kra@e . ale itva v ro+e &. kter< vypl<vá ( vypráv$ní %ehoře ( Foursu. Be Wrankové si podro ili Ualii. @ímB si +ht$l (a@istit kontrolu nad Proven+e. ne <t Fheoderi+hova (ásahu v ro+e &. kde setrval pravd$podo n$ aB do smrti tohoto římského 9enerála v ro+e 4!4./ vypukl pom$rn$ do ře (dokumentovan< střet s @in<m ( hlavní+h 65astník: dřív$@ší+h válek. kteří naráBeli na vi(i9Xtské království na střední 'hXn$. . "yla to práv$ tato (ákladna. 4ásah do konMliktu me(i ur9undsk<mi králi Uundo aldem a Uodes9iselem kolem roku &. Cam rai. Be vy5istí vi(i9Xtská m$sta v dolní 5ásti 6dolí 'hXny. ste@n$ @ako l(e Fheoderi+h:v triumM nad . C4>4 . (e které m$l @eho syn Chlodvík odstartovat kariéru. Wran+kému králi se ve vál+e dostalo podpory "ur9und:. %ehoř ( Foursu se dom<šlí. y se mohlo (dát. ro+e 411 se Chlodvík přine@menším na 5as prosadil do 5ela kmene své matky. @íB pravd$podo n$ 65asten yl.i(i9Xtsk< král 3lari+h JJ.ouillé po líB Poitiers. "e(po+hy y došlo ke střet:m me(i 3lamany a @inou skupinou Wrank:. . kde v$tšinou vládli @eho pří u(ní. @istém okamBiku přenesli Wrankové ( Childeri+hova doprovodu loa@alitu na 3e9idia a přim$li svého krále ode@ít do vyhnanství k Qurynk:m. . @emuB se podařilo odstranit ratra.> Chlodvíkovi.doakerem o taBení proti 3laman:m na horním '<n$. . . 0akone+ díky n$mu posílil Uundo ald. Be mo+ velitel: soupeří+í+h vo@sk yla v<lu5n$ teritoriální a Be usilovala o My(i+ké ro(šiřování souvislého 6(emního pásma. ale moBná se @ednalo o vít$(ství kladené soudo <mi prameny ( ostro9Xtské Jtálie do roku &.!. @eB ukon5ila o do í soupeří+í+h Ovo@ev:d+:P v severní Ualii a (m$nila politi+kou 9eo9raMii @ešt$ širší o lasti. (dali v: e+ n$@akou. ale poslední léta Bivota (asv$til Chlodvík potírání @in<+h mal<+h Mran+k<+h království se (ákladnami v 2olín$ na '<nem. a (vít$(il nad 3lamany. a v ro+e &11. 8i er PontiMi+a-lis. oMi+iální s ír+e papeBsk<+h Bivotopis:. Tádná ( t$+hto o lastí nepřiléhala k @eho 6(emím. ne vši+hni Wrankové +ítili potře u <t spo@eni s Mran+k<mi králi. 0ad 3lamany se @im podařilo (vít$(it v itv$ u Fol iaku. která y mohla na(na5ovat. ro(kláda@í+ím se na v<+hod od Heiny a na sever od 3isny.!. Be Bil @ešt$ kolem roku &13.doakerem vykládat @ako do ytí Jtálie /> . kdy (am<šlel anektovat +elé vi(i9Xtské království a vládnout mu ( 0ar onne a "ar+elony. s vi(i9Xtsk<m královstvím. . 2rálové na druhé stran$ mohli mít ve sv<+h sluB á+h muBe @iného neB Mran+kého p:vodu. yli (námi pod @ménem 'ipuárové a m$li své krále. ProtoBe se nám nedostává alternativy opíra@í+í se o do ové prameny. =írové urovnání přinesla itva me(i Chlodvíkem a . Podle této +hronolo9ie se (dá. kde kříBilo Chlodvíkovy ro(pínavé plány. Ain<mi slovy. @eB y+hom ( hlediska @e@i+h hmotné kultury mohli o(na5it (a Wrísy a Wranky. @akou roli tu hrál Chlodvík. přestoBe ten m$l podporu Wrank:.

yl y se mohl se stát d$di+em 3sparovy role v +ísařské administrativ$. Chlodvík si po5kal tém$ř aB na @e@í kone+.stro9Xty. . 2dy y Fheoderi+h (:stal na "alkán$.příslušník: r:(n<+h odnoBí Wrank:. Chlodvíkov$ případ$ si v(dálená +ísařská vláda v 2onstantinopoli mohla dovolit u(nat @eho autoritu a v ro+e &. "ur9und:. /1 . Chlodvíkov$ kariéře nešlo o eman+ipa+i od lákadel a nadvlády římského státu. potomk: římsk<+h 9enerál: a @im podo n<+h . . ale yla spíše o@em u+ha(e5: . Has:. Chlodvíkovy i Fheoderi+hovy politi+ké +íle a v<sledky yly podmín$ny před+ho(ím správním systémem %ímské říše a @e@ími vo@ensk<mi strukturami. tak Fheoderi+h vyšli ( řady soupeří+í+h vlád+: sv<+h národ:.o neo sa(enou politi+kou mo+ v Ualii. Fento pohled ale nemalou m$rou sm$šu@e pří5iny a následky. 'ostou+í mo+ ostro9Xtského panství v Jtálii naopak sledovala s ned:v$rou.> mu ud$lila hodnost kon(ula.. 'o(díln< přístup +ísařského dvora se následn$ podílel na utváření další historie Mran+kého a ostro9Xtského království v šestém století. Fheoderi+h odstranil své odp:r+e na po5átku své kariéry. ale autonomní ostro9Xtské království y nev(niklo. Aak Chlodvík.

@iB vnímáme v pramene+h k této otá(+e. . @aké Mormální státoprávní v(tahy m$l tento panovník s +ísařem. Hvou ná oBenskou orienta+í a v mnoha další+h sm$re+h radikáln$ o rátil politiku svého před+h:d+e 4enXna. Be vláda ar arského panovníka v %ím$ se @im musela @evit @ako poniBu@í+í a iritu@í+í.7 aB &. kdyB se ostro9Xtská mo+ v ro+e &. které @e@ v ro+e &11 málem svrhly ( tr:nu. 0ení ale v: e+ @asné.4.ariánsk<mi UXty. po poráB+e pravd$podo n<+h spo@en+: +ísařství "ulhar: na ře+e =orav$./ vy6stilo následu@í+ího roku v @istou Mormu oMi+iálního u(nání (e strany +ísařství. Přítomnost ariánsk<+h Uermán: tam yla mnohem pádn$@ší hro( ou neB pon$kud (áhadné +hristolo9i+ké spory v<+hodní +írkve. ale +ísařské loZstvo v ro+e &. 3nastasius o ni+h pravd$podo n$ (novu @ednal kolem roku 41>. příslušník: horského kmene (e střední 3natolie. ale Chlodvíkovo vít$(ství nad UXty v ro+e &. 4@evn$ @e@ ale (nepoko@ilo. Ae mr(uté. a to aB do roku 14&3. Propuknutí otevřen$@šího konMliktu (a ránila vo@enská síla ..5 6oumrak 7ápadu. (novu ro(šířila na "alkán. tře aBe na po5átku to tak nevypadalo. . v(tahy me(i říší a ostro9Xtskou monar+hií se dále (horšily. a v ro+e &. ke (lomení převahy 3sparov<+h 9ermánsk<+h @ednotek v 2onstantinopoli 0aproti tomu 3nastasius. #15%#15 4řede$ra: 'ons&an&inopol a ?ím Posto@ +ísařství k Chlodvíkov$ království v Ualii a Fheoderi+hov$ království v Jtálii se v<ra(n$ lišil. došlo také k o novení přátelsk<+h diplomati+k<+h v(tah: s rodí+í se mo+ností. kdy Uepidové do yli Hirmium. Fento +ísař dosáhl mo+i hlavn$ díky vo@enské podpoře. Podle %ehoře se @ednalo o ud$lení titulu kon(ula. Hotva yla náhoda. nehled$ na to. protoBe (emřel před dokon5ením ostro9Xtské okupa+e Jtálie. +o se stal katolíkem.e ste@né do $ se moBná odehrál i Chlodvík:v křest a Mormální (řeknutí se ariánství. Ae@i+h povstání v ro+e 417. nakolik yl 4enXn spoko@en s podmínkami smlouvy.i(i9Xty následoval po prvním o do í otevřen<+h střet: me(i říší a . musel 5elit nepřátelství 4enXnov<+h Jsaurián:. Příkladem @e válka s Jsauriány v lete+h 417-41/ a po(d$@i nová válka s Persií a =e(opotámií v lete+h &. Gd$lení 5estného titulu +ísařem <vá spo@ováno s Chlodvíkovou v$tší při@atelností poté.&. vr+holí+í ouřemi. prová(ená ro(d$lením @eho království a +ísařovy domá+í pro lémy. Aeho katoli+tví ylo ale moBná 5ímsi ví+ neB @en sym olem odhodlání deMinitivn$ se ro(e@ít s dosud převaBu@í+í silou na 4ápad$ . ro+e >. C411-&1>E ne ylo snadné vystupovat v 6lo(e o+hrán+e ná oBenské pravov$rnosti. Přímá vo@enská ak+e ne yla v @eho silá+h.&. uka(u@e. Be o yvatelé . =ateriální a politi+ké pro lémy spo@ené s udováním a vydrBováním armády ome(ovaly +ísařovu s+hopnost (asáhnout na 4ápad$.> podniklo ná@e(d na italské po řeBí. @ak málo se do+hovalo pramen: k pom$rn$ dlouhé vlád$ 3nastasia J. @i+hB pouBil 8ev J. mohla <t (ám$rn<m rysem smlouvy ( roku 41>.stro9Xt:. Chlodvíkov<mi Wranky. %ehoř ( Foursu to si+e popisu@e @enom dosti mlhav$. @ak .<+hodořímské říše sami se e nadále o(na5ovali (a %ímany C'omaioiE.<+hod ve skute5nosti pohlíBel na Fheoderi+hovo konstitu5ní postavení na 4ápad$. @iB v ro+e 4>> u(avřel s Fheoderi+hem. 2dyB se po 3nastasiov$ smrti v ro+e &1> (mo+nil vlády velitel +ísařské 9ardy Austin. Qvo@(na5nost. ro(drtil aB po p$ti lete+h. Be Chlodvík:v ro(+hod s . Hkute5nost. protoBe sám yl monoMy(itou a v po(d$@ším o do í vlády 5elil v 2onstantinopoli silné opo(i+i. Pro tehde@šího +ísaře 3nastasia J. F$Bko soudit. vedené 4enXnov<m ratrem. Aak @sme vid$li. kterou si mohl vyBádat od sv<+h spolu o@ovník: Jsaurián:. kterého v ro+e 411 vy rala vdova po @eho před+h:d+i a (ároveN d+era 8va J. Chlodvíkova smrt. 0a (ápad$ to však nev$d$li ne o @im to ylo málo sro(umitelné. 3nastasius yl snad o+hoten u(nat Fheoderi+ha @ako podří(eného vlád+e v Jtálii. .stro9Xty a Be vedl k navá(ání diplomati+k<+h v(tah: me(i 2onstantinopolí a Mran+k<m královstvím.

Be >1 . doposud harmoni+kého souBití %íman: a UXt:. ro+e &77 se @emu oso n$ i +elé @eho rodin$ dostalo mimořádné po+ty. @ehoB teolo9i+ká Mormule ( roku 4>7. a y dosáhli milosti (a (lo5iny.doakerovy éry. 2dyB ve v$(ení 5ekal na olestivou a (dlouhavou pro+eduru popravy. (námá pod ná(vem henotikon.doakerova ministra Minan+í. Henátor:m vBdy hro(ilo. Be @eho Balo +i yli uZ podpla+ení. Austin yl na ro(díl od 3nastasia neo+hv$@n$ ortodoRní. ne o @e@ +ísař musel s+hválit. Povšimn$me si. ale také nemusí <t pravda. Fato aMéra vyvolala mnoho diskusí. Ae přitom (a@ímavé. ostro9Xtskému reBimu. ro+e &7& potkal t<B osud @eho t+hána Hymma+ha. @eho při@atelnost pro ostro9Xtskou vládu yla nade vší po+hy nost Přesto yl v ro+e &73 o vin$n (e (rady.e skute5nosti neeRistu@e pro toto tvr(ení @edin< d:ka(. 4a Fheoderi+hovy vlády (astával "obthius podo n$ @ako Hymma+hus vysoké spole5enské postavení. Aako mno(í @eho vrstevní+i (astával vysok< 6řad (a . Be na kon+i sv<+h dní propadl pohanství. 0apsal také n$kolik kratší+h teolo9i+k<+h po@ednání. Qíky okolnostem svého v(niku (a@istilo dílo autorovi nesmrtelnost a vrhlo trval< stín viny na vládu. yla mín$na @ako pokus o smíření s monoM<(itismem. odsou(en a popraven. otevřelo však +estu Mormálnímu usmíření o ou +írkví po ro(padu @e@i+h unie v ro+e 4>4. Be @e povaBována (a (námku prudkého a nenávratného narušení v(tah: me(i Fheoderi+hem a senátem ne o.vládal v<te5n$ ře5tinu. Ae například nutno podotknout. kdyB yli dva @eho synové @menováni spolukon(uly. 0e5inilo mu ni+mén$ potíBe při(p:so it se novému. Fento v<vo@ patrn$ (ároveN podnítil 5ast$@ší a uBší styky v<(namn<+h rodin římsk<+h senátor: s 2onstantinopoli\ mnohé ostatn$ m$ly pří u(né na v<+hod$. v ro+e 4>& yl preMektem m$sta a kon(ulem. . Be @e politi5tí protivní+i ( n$5eho křiv$ o viní Q:leBité @e to. 4na5nou m$rou se o to (aslouBily "obthiovy intelektuální (á@my. která (apří5inila @eho smrt. kter< se dle všeho provinil pou(e sv<mi spole5ensk<mi styky. 'ok &11 tak přinesl op$tovné navá(ání Mormální+h v(tah: me(i papeBstvím v %ím$ a patriar+hátem v 2onstantinopoli. kdyB ale "obthius oso n$ přev(al téhoB roku 6řad ma9ister oMMi+iorum. @ak mo+n<m vlivem stále @ešt$ p:so ila klasi+ká literární a Milo(oMi+ká kultura na křes*anskou inteli9en+i tehde@šího %íma.e své WilosoMii ut$šitel+e "obthius tvrdil. o drBel titul patri+i@e a v ro+e &1. Be Cassiodorus. Be o vin$ní ( vlasti(rady v(nesl proti "obthiovi @eho kole9a a syn . Podn$t k @e@i+h @menování vyšel od +ísaře Austina. Be e(prostřední do ov< komentář se (am$řil spíše na nespravedlnost osudu "obthiova t+hána Hymma+ha.&11 Austin souhlasil s ud$lením kon(ulátu Fheoderi+hovu (eti Luthari+hovi. ne o na n$ho spole5n$ (a6to5ili. . Hpíše y+hom @e@ však m$li povaBovat (a @eden ( doklad: toho. kter< mu ud$lil 5estn< titul patri+i@e. 0esprávnost hodno+ení "obthiovy a Hymma+hovy aMéry tkví v tom. v širším smyslu. 0ovému +ísaři však mnohem ví+ leBelo na srd+i o novení v(tah: me(i +ísařstvím a římskou aristokra+ií a +írkví\ sám po+há(el ( "alkánu a @eho rodnou ře5í yla latina. potomek pohanského rétora (e sklonku 5tvrtého století a autor (tra+en<+h Q$@in %íma. senátor Cyprianus. kter< yl rovn$B vysok<m 6ředníkem Fheoderi+hovy vlády Proti "obthiovi sv$d5ili tři další senátoři a pro+es vedl preMekt m$sta %íma. které <vá myln$ vykládáno @ako d:ka(. kter< se prohlašoval (a "obthiova pří u(ného. @e@ okamBit$ po @eho uv$(n$ní vystřídal +o y ma9ister oMMi+iorum a vykonával tento 6řad aB do roku &7/. syna @iného velkého státníka . 3kakiovo (avrBení si vyBádalo dlouhé 6silí. vykonával 6řad kon(ula. . +oB ylo na 4ápad$ v té do $ stále mén$ o vyklé PřeloBil do latiny mnohá díla PlatXnova a 3ristotelova a před smrtí @e opatřil 5etn<mi komentáři. Aedním ( příklad: @e [uintus 3urelius =emmius Hymma+hus. psal své ne@proslule@ší a ne@vlivn$@ší dílo) WilosoMie ut$šitelka. . tedy prvního 6ředníka Fheoderi+hovy +ivilní správy.doakerovy vlády. moBná aB příliš v(hledem ke svému skute5nému v<(namu. . ale ve skute5nosti @enom ro(lítila římskou +írkev. Qv$ ( @eho d+er stály na po5átku šestého století v 5ele asketi+kého hnutí římské aristokra+ie a další d+era se provdala (a senátora 3ni+ia =anlia Heverina "obthia. 2onstantinopolsk< kon+il na @eho pokyn (avrhl <valého patriar+hu 3kakia. ( ni+hB yli sami pode(íráni Fo m:Be.

ale yl dopaden. tak v ro+e &!& stáli n$kteří @iní příslušní+i vládnou+í +ísařské rodiny tr:nu ste@n$ lí(ko @ako Austinián 5i Austin JJ. 3ni v @ednom případ$ y+hom nem$li t$mto politi+k<m m<t:m e(v<hradn$ v$řit. Be tento panovník @e přiro(en<m nástup+em Austiniánov<m. C&7!-&3. řadá+h římského kn$Bstva náleBel k oso nostem.alentiniánem JJJ odsou(en k smrti. @emuB se v 2onstantinopoli dostalo velkolepého při@etí. Fheoderi+hova 65ast se ome(ila na vynesení ro(sudku. protoBe y to nepřímo pošpinilo @e@i+h katoli+k< křest. Gvádí se. Q:sledky nástupu Austinova následovníka Austiniána C&7/-&!&E m$ly pro d$@iny Jtálie dalekosáhle@ší v<(nam. podo n$ @ako "obthiova poprava se (a t$+hto okolností ve v(ta(í+h me(i %ímany a @e@i+h ostro9Xtsk<mi vlád+i e(prostředn$ neodra(ila. vrátili k ariánství. Be histori+i tohoto o do í přistupu@í k vlád$ Austina J. Aan J. 4ře@m$ na radu svého synov+e Austiniána J. Austiniánovi apolo9eti @e@ lí5ili @ako samo(ře@mého a ne(po+hy nitelného d$di+e @eho str<+e. . 0ikdo netru+hlil nad @eho osudem.. v$tšinou oso y 9Xtského p:vodu. a to yl hrdelní (lo5in. Fheoderi+h odpov$d$l vysláním papeBe Aana do 2onstantinopole. (a5al Austin J. 0emohl ale připustit. Qruh< a poslé(e ten mén$ 6sp$šn< ( ni+h. H "obthiovou popravou souvisel osud papeBe Aana J C&73-&7!E. @eB si (a Aanova nástup+e vy rala diplomati5t$@šího WeliRe J. povaBovan< (a další pří(nak prudkého (horšení římsko-9Xtsk<+h v(tah:. v du nu &7/ oMi+iáln$ vy ral (a spolu+ísaře. která vedla k ukon5ení 3kakiova s+hi(matu a k o novení v(tah: s %ímem. a synov+i se v ro+e &11 podíleli na @ednání+h. Cenou (a senátorsk< 6řad a vliv yla (ávist a politi+ká (áš*. vykonával $hem Austinovy vlády d:leBitou Munk+i ma9ister militium v Fhrá+ii a dosáhl v<(namného vít$(ství nad spo@en<mi slovansk<mi kmeny. Aeho smrt však nevedla k ro(trB+e s vysok<mi katoli+k<mi kruhy v Jtálii. 4dá se. Be smrt Aana J. nestorián:m a arián:m. 2upříkladu senátoři "asilius a PraeteRtus yli v lete+h &1. a &11 o vin$ni ( provo(ování kou(elni+k<+h praktik. Be Fheoderi+h ( tohoto d:vodu povaBoval diplomati+kou misi po @e@ím návratu v ro+e &7! (a ne6sp$šnou a nespravedliv$ ( toho vinil papeBe. Aan yl potom nikoli v$(n$n. "e( povšimnutí (:stal rovn$B Makt. ani v n$m nespatřoval hlu ší politi+ké d:sledky. Aedním ( ni+h yl Austin. období 529-533 `asto se stává. aniB se mu dostalo moBnosti soudního pro+esu. Be v$tší váhu m$lo postavení v >7 . . kteří yli v nedávné do $ násiln$ pokřt$ni dle katoli+kého ritu. ro+e &7& přitvr(ovat (ákony proti neortodoRním křes*an:m v říši) monoMy(it:m. Uerman:v syn a tehde@ší vr+hní velitel v Jl<rii. ale (adrBován v 'avenn$. Aak v ro+e &7/. Austinián (ískal nad ratran+em převahu. "asilius se pokusil o 6t$k v převle5ení (a mni+ha. yl Austinián @edním (e dvou soupeří+í+h synov+: starého +ísaře. kterému (e sv<+h synov+: dává přednost. 3ni Austinián před svou smrtí v ro+e &!& neur5il.stro9Xt: neB @eho před+h:d+i na papeBském stol+i. přiveden (p$t a (aBiva upálen. Be "obthi:v d$d yl +ísařem . @menován vr+hním velitelem +ísařské 9ardy a (ískal tak dominantní postavení v palá+i i (na5né @m$ní. aB kdyB yl v ro+e &7. `asto se (apomíná. kde ku škod$ Fheoderi+hovy udou+í pov$sti (emřel. . @ako y yla pouh<m předstupn$m vlády Austiniánovy. a y se konstantinopolští Uermáni. Be takto to ne+hal předkládat sám Austinián.E.pouBité pro+edury yly římského p:vodu. patřil k "obthiovu spole5enskému a intelektuálnímu okruhu a "obthius mu v$noval tři (e sv<+h teolo9i+k<+h traktát:. ste@n$ @ako Balo +i a soud+e. Ae však nutno v(ít v 6vahu. 3le ste@n$ @ako v ro+e &7/ se uká(alo. Qříve neB si @e@ Austin J. které v ro+e &11 ne@ví+e přivítaly (novunastolení ná oBenské ortodoRie v 2onstantinopoli Pravd$podo n$ yl také mnohem mén$ naklon$n kompromisu s ariánstvím . @ak ne e(pe5n< mohl <t Bivot senátora. /0s&inián IA a B2rika. a y se @ako @eho (ástup+e pokusil vy@ednat v$tší toleran+i pro posledn$ @menované. ste@n$ @ako pisatelé v o do í Austina JJ. Císař yl kupodivu o+hoten ustoupit ve v$tšin$ otá(ek. Uermanus.. C&!&-&/>E tvrdili. ani s +írkví v %ím$. a yli sou(eni před tehde@ším preMektem m$sta %íma a odsou(eni.

Aediné vylí5ení této epi(ody.7-!1.2onstantinopoli. PřehlíBením pro@ev: veře@ného mín$ní se místní 6řední+i a kone+kon+: i +ísařské vlády nepo+hy né vystavovaly velkému ri(iku. Be +ísaři se v podstat$ nastálo (drBovali v hlavním m$st$ a @iB se od ni+h neo5ekávalo. vy@adřu@í+í +hválu i nesouhlas. se nyní stali mimořádn$ (ranitelní v:5i vlnám neklidu v 2onstantinopoli. Be n$@aká vhodn$ umíst$ná klaka (a5ala vykřikovat ur5ité heslo. Be +ísaři mohli popou(et @ednu proti druhé a udrBovat tak v daném míst$ klid a pořádek.elké mnoBství (65astn$n<+h dávalo moBnost vyslovit ostrou kritiku i přímé politi+ké poBadavky e(trestn$. 'ivalita a v(á@emná nenávist t$+hto skupin yla o vykle tak silná. a pokud vy@adřovalo n$+o.e velk<+h m$ste+h v<+hodní říše se sout$Bní muBstva a @e@i+h pří(niv+i ro(d$lili do dvou velk<+h uskupení. Po Austiniánov$ smrti mo+ u+hvátil @in< Austin. . Be se o ni+h udou do(vídat. (dá se. 0ení snadné se na (áklad$ dostupn<+h doklad: dopátrat. kde se vlád+i a poddaní setkávali tváří v tvář. Fyto sporty se nyní staly hlavní náplní veře@né (á avy vše+h spole5ensk<+h vrstev a (astínily krvav$@ší podívané. v(ali 6tokem státní v$(ení. Ae moBné. o do í po(dního +ísařství stál v kaBdém v$tším m$st$ %ímské říše hipodrom. kterou nem$la Bádná @iná skupina @eho poddan<+h. . Císaři. @ak yly reak+e veře@nosti koordinovány. Foto Mormáln$ stvrdil +eremoniál po(dn$ římské +ísařské korunova+e. na(<van<+h =odří a 4elení. Gká(alo se to $hem povstání 0ika v lednu &37. vítaly @e do ře sehrané hlasité pro@evy veře@nosti.. která y nevyhnuteln$ skon5ila potrestáním.. PreMektovo varování.lád+i se @e@i+h prostředni+tvím mohli se(námit s mín$ním veře@nosti v daném míst$. 0a po5átku šestého století se situa+e (komplikovala v(nikem +irkov<+h skupin. kter< (astával d:leBitou Munk+i v palá+i. Fyto stav y však ne yly @enom d$@išt$m (á avy) hipodrom tak @ako dříve amMiteátr yl místem. vši+hni navšt$vovali ve sv<+h m$ste+h ne@d:leBit$@ší veře@ná představení. (a+hy+ené ProkXpiem v @eho Q$@iná+h válek ( &. kde se konaly vo(ata@ské (ávody a koNské dostihy. ohat$ vy(do en< Fheodosiem J. Ae@i+h v(á@emné soupeření a nepřátelství 5as od 5asu přerostlo v násilnosti. Be nedostate5ná ode(va y mohla vyvolat nepoko@e. stával hned vedle +ísařského palá+e.livem této situa+e. =odří a 4elení v 2onstantinopoli u(avřeli přím$ří. 4em$pisn< rá( m$sta a spe+iMi+k< v<(nam hipodromu dávaly o yvatel:m 2onstantinopole nad +ísařem poten+iální mo+. .E vlády. .>E do WXkasovy C!. Hpoluprá+e me(i skupinami mohla naopak (namenat pro stát velkou hro( u.d tohoto prvního kroku k ne(ákonnosti. a y shlédl a při@al hold o yvatel m$sta. "ylo v<sledkem (m$n$ného po@etí imperiální role. 2onstantinopolsk< hipodrom. správ+i provin+ií. "yl to další d:vod a (ároveN pro@ev nesta ility v Bivot$ po(dn$ anti+k<+h m$st. . skon5ily ve 5tvrtém století a (ápasy divok<+h šelem yly alespoN teoreti+ky (aká(ány v ro+e 411. vedla pou(e @edna 6niková +esta) @ešt$ otevřen$@ší politi+ká konMronta+e s vládní mo+í. 2dyB yli n$kteří příslušní+i o ou skupin odsou(eni k smrti (a líBe neur5ené (lo5iny. ma9istrátní 6řední+i. let šestého století 9losu@e n$které klí5ové >3 . Poté +o nov< +ísař přev(al od patriar+hy v hlavním konstantinopolském +hrámu od(naky vlády. osvo odili své přívrBen+e a po ili mnoho stráBí a 6ředník:. vládní +entrum a hlavní ohnisko demonstra+í veře@né podpory reBimu 5i nesouhlasu s reBimem spolu tedy My(i+ky sousedily. 0e+hy $lo mnoho a m$stské ouře v ro+e &11 svrhly 3nastasia a v ro+e &37 Austiniána. 'elationes ne oli (právy (asílané preMektem m$sta %íma [uintem 3ureliem Hymma+hem +ísař:m v ro+e 3>4 se hemBí inMorma+emi o místní+h náladá+h a poBadav+í+h. Be udou oso n$ velet svému vo@sku. přidávali se postupn$ další a další lidé ( davu. kdyB v %ím$ propukaly pouli5ní ouře. která trvala od 3rkadiovy C31&-4. Císaři samo(ře@m$ o5ekávali. . provo(ované (a 5as: první+h křes*ansk<+h +ísař: v amMiteátru. +o (65astn$ní práv$ siln$ proBívali. Qo +ísařské lXBe se vstupovalo přímo ( re(iden+e. ode ral se do hipodromu. 2dyB vstupovali do v<lu5n$ @im vyhra(en<+h lXBí. se v po(dním 5tvrtém století vr+hovat$ potvrdila při mnoha příleBitoste+h. Uladiátorské hry.

Be ne udou vyslány do 3Mriky. Be povstal+i provolali +ísařem @ednoho (e synov+: 3nastasia J. . Austinián m$l ni+mén$ oporu ve dvou d:leBit<+h 9enerále+h. Gvádí se. Austinián se pokusil u+hlá+holit veře@nost odvoláním dvou přední+h ministr:. v @ak riskantní do rodruBství se mohla v<prava (vrhnout. která tak v<ra(n$ po(namenala o do í @eho vlády. velitele +ísařské 9ardy Aana a kvestora Fri oniana.. 4dá se. lidí. kter< připravoval kon+epty @eho proslov: a yl +ísařov<m hlavním právním porad+em. m$li y+hom @í odolat. Císař podle tohoto ná(oru potla5il momentální nepoko@e. v<prava proti vandalskému království v 3Mri+e se připravovala @iB před v< u+hem povstání 0ika.okamBiky.. =usíme si rovn$B uv$domit. Austinián nadto u(avřel smlouvu s Persií práv$ v této do $. "ylo přiro(en<m v<vo@em stále váBn$@ší situa+e. Podle ProkXpiova odhadu (emřelo (hru a 3. protoBe si +ht$l uvolnit ru+e pro v<pravu do 3Mriky. 0$které oddíly +ísařovy t$lesné stráBe se ne@spíš otevřen$ postavily (a #ypatia a @iné (:staly neutrální. . "yla tu moBnost poslat armádu ( 2onstantinopole do 3Mriky po souši. ale vše+hny skon5ily nákladn<m Miaskem. Be práv$ tyto nepoko@e přim$ly Austiniána ke kampani (a op$tovné nastolení přímé +ísařské vlády nad 5ástí <valé 4ápadořímské říše. . 0ov< +ísař yl odveden do hipodromu k veře@nému @menování. Aak uka(u@í 5asové souvislosti vypl<va@í+í ( ProkXpiova vypráv$ní.o@enské do rodruBství s vyhlídkou slávy a moBná i hmatateln$@ší+h hospodářsk<+h (isk: y tomuto 65elu patrn$ skv$le poslouBilo. +oB (d:ra(Novali i Austiniánovi ministři. "elisarovi a =undovi. ale tím y se promarnil vešker< moment překvapení a (vlášt$ $hem (áv$re5ného >4 .elitel +ísařské armády "elisar yl v lednu &37 v 2onstantinopoli proto. Aakkoli sv:dná m:Be tato 5i @iná podo ná teorie <t. . kter< prová(el "elisar:v štá @ak v pr: $hu perské války. lete+h 447. Be Austinián tehdy ukon5il válku v Persii. 4a vlády +ísaře 4enXna C4/4-411E yly 9ermánské oddíly v<+hodořímského vo@ska o+hotny o@ovat @edin$ (a podmínky. 0ásledoval masakr o rovského mnoBství v( ouřen+:. pro íha@í+í od roku &7/.7. které @e vyvolalo. Podle ProkXpia. tak následu@í+ího taBení na (ápad$. (atím+o Austiniána odradily od od+hodu ( palá+e a 6t$ku ( m$sta @edin$ protesty @eho manBelky Fheodory. Be ra ování a ni5ení ma@etku ve středu m$sta (esílilo. ale potře oval n$@ak< dramati+k< tah. #ypatia.. podnikli v<+hodořímští +ísaři na popud sv<+h (ápadořímsk<+h prot$@šk: námořní 6toky na vandalské království v 3Mri+e. a y odpoutal po(ornost m$sta od násilného potla5ení ouří a vnitřního nap$tí. kampani. Foto opatření však k uklidn$ní ouří nesta5ilo. @ako se to v opa5ném sm$ru stalo v ro+e !. Hprávn$ na5asovan< 6tok na povstal+e v hipodromu umoBnil (a@mout a popravit #ypatia a @eho ratra. 4!> a 4/.

olivov< ole@ a @iné produkty do Jtálie. a tak dříve neB patná+titisí+ová Austiniánova armáda dora(ila v lét$ &33 do 3Mriky. mínili. Be vandalsk< stát vlastnil spe+iální vále5né námořni+tvo ne o Be @eho lod$ @enom 5ekaly na příleBitost vrhnout se na širém moři na kupe+ká plavidla. 3však pirátství @e n$+o @iného. Be . #. Ae (ře@mé.andalové yli s+hopni kontrolovat vše+hny ostrovy (ápadního Htředomoří.andal: odola@í náporu po vylod$ní a (adrBí +ísařské síly v okamBiku @e@i+h ne@v$tší (ranitelnosti. Hpolu se ( <va@í+ími spolu o@ovníky yl poté převe(en do 2onstantinopole. . této souvislosti se nask<tá otá(ka ne e(pe5nosti vandalské námořní mo+i a tak(vaného vandalského pirátství.od té u 3+tia v ro+e 31 před n. Po návratu sp$šn$ přivolan<+h vandalsk<+h @ednotek (e Hardinie a po @e@i+h slou5ení se ( ytky hlavního vo@e se v prosin+i &33 v lí(kosti 2artá9a odehrála druhá itva se ste@n<m v<sledkem. Be v této i po(d$@ší do $ se me(i uveden<mi o lastmi nadále o +hodovalo. Po (hrou+ení @ediné politi+ké autority v (ápadním Htředomoří. Wlotila mohla <t pouBita k přeprav$ a vylod$ní vandalského vo@ska na vy ran<+h 6(emí+h. ale ostatní . dopadla nadmíru 6sp$šn$. která se strhla deset římsk<+h mil od 2artá9a.pera+e. @aké otá(ky vyvolává vandalská válka) pro5 k ní došlo a pro5 yl v<sledek tak @edno(na5n< a ry+hl<. 4 širokého ro(ptylu nále(: severoaMri+ké O5ervenéP keramiky ( pátého století v Jtálii a @iBní Ualii @e například patrné. ProkXpios. Ueilamir dostal vlastní panství. ale tato @e@í kritika se přine@menším (akládala na +hy n<+h v<+hodis+í+h.pře+hodu severní 8i ye y vyvstaly váBné dopravní a lo9isti+ké o tíBe. (v$tšit své o +hodní (isky příleBitostn<mi ná@e(dy na osamo+ené ne o málo opevn$né po řeBní osady. 3r9umenty opíra@í+í se o povstání 0ika @sme uB pro rali a shledali @e nedostate5n<mi. n< rB ne e(pe5í. Připisovali @e@ pirátsk<m 6tok:m . 3 to @iB ( d:vodu své (ávislosti na po@etí pirátství typu kapitána OCernovouseP a o yvatel 2ari iku osmná+tého století.andal: na lodní dopravu. prová(ená v 2onstantinopoli (na5nou nervo(itou. @in<mi slovy %ímské říše. .andalsk< místokrál v Hardinii se dal přemluvit k povstání. Be tento pro+es @e tře a klást do ran$@šího o do í. 4 toho vypl<vá. Qo ytím římské 3Mriky se vandalští králové stali pány mnoha o +hodní+h lodí) o ilnářské Mlotily dováBe@í+í pšeni+i. @enB pokládal ro( ití kulturní a hospodářské @ednoty Htředomoří (a v<sledek ara sk<+h v< o@: v sedmém a osmém století. . 0áklad se převáBel ( 3Mriky na palu $ o +hodní+h lodí. Be @e@i+h vlastníkem ylo vandalské království s hlavním m$stem 2artá9em. Be po(emní síly . které se dříve přikládala velká d:leBitost.andalsk< král Ueilamir C&3. v @ehoB uli+í+h +ísařská vo@ska vřele uvítalo římské o yvatelstvo. které yly OvandalskéP v tom smyslu. kam se u+h<lil na odpo5inek.andalové se (a5lenili me(i po5etné d:sto@níky 9ermánského p:vodu v +ísařsk<+h sluB á+h a ry+hle po( yli odlišnou etni+kou identitu. Poté se "elisarovi podařilo o sadit hlavní m$sto. yl o klí5en v @edné pevnosti v 0umidii a vyhladov$ním donu+en ke kapitula+i. se Bádná nekonala -. l. Hvého 5asu se pouBívala @ako ar9ument proti te(i el9i+kého historika #enriho Pirenneho. "aynes. a y tu o novila pořádek. uvedl. Hte@n$ @ako pro @eho před+h:d+e yla pro Austiniána v ro+e &33 @edinou s+h:dnou +estou námořní opera+e. Přistání v Funiském (álivu nenara(ilo na odpor a vandalská armáda yla poraBena v itv$.-&33E upr+hl do vnitro(emí. .e prosp$+h OPirenneho te(eP y+hom dnes ( @in<+h d:vod: shledali málo podp:rn<+h ar9ument:. pakliBe o to m$li (á@em. @ako se to v ro+e 4&& stalo $hem v<pravy proti %ímu. Fak mohli loZaři (e severní 3Mriky. Po(d$@i uB o ni+h neslyšíme. Be u (rodu plánu >& . 2rálovství @ako takové naopak Bilo od roku 4/7 se sv<mi středomořsk<mi sousedy v míru. 4a této situa+e hrála klí5ovou roli ta@ná diploma+ie. Austiniánova v<prava se v ro+e &33 nemusela o ávat vyhlídky na námořní itvu . . přestal eRistovat všeo e+n< systém vymáhání práva. =$li y+hom se ránit představ$. yla 5ást hlavního vo@e vandalsk<+h sil vyslána na ostrov. píší+í v po(d$@ším o do í Austiniánovy vlády a v mnohém pravd$podo n$ @ešt$ vy@adřu@í+í oMi+iální stanovisko k t$mto událostem. v první řad$ 0. Ainí historikové.

které m$lo +hránit Jtálii před. Gv$(nil také vdovu po svém před+h:d+i. . (ám$rn$ skandální a propa9andisti+k< popis (a+há(ení s aMri+k<m katoli+k<m kn$Bstvem a +írkví v podru5í . neB mohl přev(ít tr:n svého ot+e. a druh<m inten(ivní po+it +ísařovy odpov$dnosti (a (a+hování náleBitého právního řádu na vše+h 6(emí+h tvoří+í+h kdysi sou5ást %ímské říše.iktor ( . =oBná @sou totoBné s t$mi. +o o Austiniánov$ vyso+e vyvinutém smyslu pro +ísařské povinnosti víme od@inud. 4e vše+h 9ermánsk<+h království (aloBen<+h na 6(emí+h 4ápadořímské říše ylo to vandalské ne@mén$ sta ilní.<+hod$.(tahy me(i p:vodním o yvatelstvem a do yvateli yly e(mála trvale špatné. (vlášt$ pak p:so ilo na Austiniána s @eho hlu ok<mi. (vlášt$ horlivého pronásledovatele katoli+k<+h hodnostář:. protoBe @eho matka yla @ednou ( d+er . 4a vlády krále Ueiseri+ha C47>-4//E mno(í aMri5tí velkostatkáři římského p:vodu upr+hli ne o yli vyhnáni.alentiniána JJJ. #lavním odp:r+em taBení yl ná5elník pretorián: Aan ( 2appadokie. Be @ako +ísař @e (avá(án osvo odit pravov$rné aMri+ké křes*any ( podru5í nepřátelské vlády ka+íř:. 0a druhou stranu @eden iskup ( v<+hodní+h provin+ií vypráv$l Austiniánovi o svém vid$ní. Uentov<m syn:m Uunthamundovi C4>4-41!E a Fhrasamundovi C41!-&73E. 3* @iB to (p:so ilo toto d$di+tví ne o pal5ivé v$domí m$ní+í se politi+ké situa+e. =ohutn< intelektuální poten+iál aMri+ké +írkve se tím skoro v: e+ neosla il. Prvním motivem ylo Austiniánovo v$domí.$domí proklamovaného utrpení katolík: v 3Mri+e ylo v +ísařsk<+h kru(í+h silné. #uneri+h m$l ratra Uenta. ale (tratil odvahu. y* oso it<mi teolo9i+k<mi (á@my. . ne(řídka na Hardinii. . Qostalo se mu také (vláštní +ti. . 2 @e@ímu napln$ní nikdy nedošlo. připadl tr:n @eho synov+:m.ši+hni +ísařovi rád+i pr< yli proti.. které +ht$la vláda v ro+e &33 předloBit o yvatel:m 2onstantinopole a vo@sku. tře aBe n$které rodiny se po(d$@i sm$ly vrátit. kdy mo+ postupn$ pře írali vši+hni Bi@í+í příslušní+i @edné 9enera+e a teprve poté pře+há(ela na 9enera+i další.ita sestavil n$kdy kolem roku &. 3 tak musel #ilderi+h 5ekat 4. Ae@í ne@osví+en$@ší du+h ve století následu@í+ím po smrti 3u9ustina 3urelia. ProkXpi:v (á(nam historky s vid$ním a (p:so . @enB (emřel před sv<m ot+em. 35koli yl #ilderi+h synem Ueiseri+hova nástup+e #uneri+ha C4//-4>4E.láda se soustavn$ snaBila (lomit (akořen$nou mo+ katoli+k<+h iskup: a kn$Bí @akoBto ideolo9i+k<+h a hospodářsk<+h v:d+: aMri+k<+h komunit a nahradit mnohé ( ni+h vandalsk<m ariánsk<m kn$Bstvem. Po r(ké smrti #uneri+ha. strávil v$tšinu pontiMikátu v eRilu a podstatnou 5ást tohoto o do í se v$noval psaní sou oru mistrovsk<+h polemik s ariánstvím "iskup . (d:ra(Nu@í dva spo@ené motivy +elého podniku. 4a Fhrasamunda C41!-&73E se konaly disputa+e me(i ariány a katolíky a skon5ilo posílání iskup: do vyhnanství. . @ak<m vylí5il události před+há(e@í+í vál+e.stála Austiniánova oso ní ini+iativa. let. @ak se domníval. Fento pro+es yl o 5as násiln<.E yla (rušena v$tšina ome(ení namířen<+h proti katolík:m.e vandalské monar+hii Mun9oval neo vykl< systém královského nástupni+tví. a y koloval po . Be yl posledním d$di+em n$kde@ší +ísařské dynastie Fheodosia J. . a y se přerušily @e@i+h místní va( y. a motivy se dokonale shodu@í s tím. Postavení katoli+ké hierar+hie v 3Mri+e v šestém století však (daleka ne ylo tak špatné @ako ve století pátém. a y vytkl +ísaři.andal:. ale ve skute5nosti si vyBádal @en n$kolik málo Bivot:. #ilderi+h se po svém nástupu stále ví+e s liBoval s říší. Be se +hopil 6kolu osvo odit o yvatele 3Mriky od nadvlády ka+ířsk<+h 3rián:. sestru ostro9Xtského krále Fheoderi+ha.. Cht$la toho dosáhnout vypovídáním katoli+k<+h iskup: do @in<+h kon5in království. v n$mB mu ":h uloBil. 4a @eho nástup+e #ilderi+ha C&73-&3.o@ensk< pr: $h taBení mu na druhou stranu umoBnil t$Bit ( @eho v<sledk: dlouhodo é hmotné v<hody. . 0ásledné upevNování spo@ene+k<+h sva(k: me(i 2artá9em a 2onstantinopolí v ro+e &7! přim$lo Fheoderi+ha udovat loZstvo. kter< yl s velkou pravd$podo ností ur5en k tomu. #ilderi+h >! . velmi reálnou hro( ou inva(e ( 3Mriky. iskup Wul9entius ( 'uspe C(emřel &7/ 5i &37E. Q:vody ry+hlosti a @edno(na5nosti 6sp$+hu do yva5né kampan$ do (na5né míry odvisely od situa+e v 3Mri+e před rokem &33. Aeho odstran$ní ( 6řadu v ro+e &37 $hem povstání 0ika tedy nemusela <t 5irá náhoda.

Qo té do y . Fheoderi+hov$ d+eři. které v(nikly $hem vandalského o do í v 0umidii a @sou (námy pod ná(vem 3l ertiniho desti5ky. Fheodehad yl ne@starším >/ . a to hlavn$ v 2artá9u a v n$kter<+h po řeBní+h m$ste+h o lasti Hahel. 4:stal potom ve v$(ení. Fento v<klad (ní. 'y+hlost a @edno(na5nost vo@enského 6sp$+hu tohoto taBení. @eB řídil "elisar. Aednotliví . která yla stále @ešt$ spo@ována hlavn$ s vo@ensk<m vedením. .andalové ne(apustili kořeny v místní spole5nosti. #ilderi+hova vraBda ve skute5nosti prosp$la spíš +ísaři neB @e@ím pa+hatel:m.stro9Xt:m nikdy nevládla Bena . neB na @aké nara(ili v 3Mri+e. sv<mi 5iny Omstil Ueiseri+haP. vylod$ní v Jtálii v ro+e &3&. nev$rohodn$. Wlavius =aRimus. Proto nemohla 3malasuntha u+hopit mo+ přímo a tr:n přešel na Fheoderi+hova postaršího synov+e @ménem Fheodehad C&34-&3!E. Přine@menším na diplomati+ké 6rovni tak (ahá@il válku ve @ménu (a+hování nástupni+kého práva na vandalsk< tr:n. Předstírané d:vody (ásahu se na druhou stranu nemálo podo aly (áminkám. nikoli přesn<+h (práv. aniB yli s+hopni povstale+kého o@e v (á(emí. Po Fheoderi+hov$ smrti v ro+e &7! přešel tr:n na @eho vnuka 3thalari+ha. které se nask<taly v ro+e &33. 0adto m$la 3malasuntha velmi sla ou vy@ednáva5i po(i+i. +oB yl oMi+iáln$ udávan< d:vod (ahá@ení války. Hnad douMal. se m$ly +ísařské @ednotky a @e@i+h velitelé setkat s v<ra(n$ odlišn<mi podmínkami. svrBen sv<m synov+em a předpokládan<m d$di+em Ueilamirem. Pří(na5né @e (de. . upřímn$ ře5eno. Fa@né přísahy @sou v$+í dohad:. 0e(doln< Cassiodorus stále vykonával 6řad ma9ister oMMi+iorum a po(d$@i. Be (atím+o on se ude t$šit ( titulu. 0epřátelství veře@nosti v:5i vandalské vlád$ ylo patrn$ hlu oké.andal: v (emi potvr(u@e také sou or po(emkov<+h (á(nam: napsan<+h na dřev$. ale ne(dá se. ale předtím @e@ přemluvila k ta@nému sli u. (vlášt$ v 2artá9u. praRi pra+ovala státní správa @ako doposud. . 0e ylo moBné. ale v$tšina o yvatelstva Bila @ako vo@sko ve vo@ensk<+h leBení+h. v té do $ @ešt$ dít$.andalové si+e vlastnili velkostatky. Be vandalské vo@áky doprová(ely @e@i+h Beny a rodiny. Proto ylo moBné @e po vo@ensk<+h poráBká+h v lete+h &33 aB &34 o klí5it a na palu á+h lodí hromadn$ vyvé(t (e (em$. Aak Austinián prohlásil ve v(pomínaném list$. @ímB Austinián Bádal návrat právoplatného krále. a kdyB v ro+e &33 dora(ily (právy o vylod$ní +ísařsk<+h sil v 3Mri+e. @í pone+há Makti+kou vládu ve stát$. #ilderi+hovo sesa(ení dalo podn$t k odeslání ProkXpiem +itovaného +ísařského listu. a také to. Podle ProkXpia poslala 3malasuntha pro Fheodehada. Poru5ni+tví a v<kon vlády yly Makti+ky sv$řeny @eho mat+e 3malasunt$. které ustanovil (akladatel vandalské říše v 3Mri+e. @ak ry+hle yly vandalské @ednotky mo ili(ovány. Aešt$ (ávaBn$@ší @sou ale nepřímé ná(naky odvoditelné ( ProkXpiova vypráv$ní. I&alsk války 535-553 "$hem své další opera+e. Be totiB přítomnost . Aak se uká(alo. 3thalari+hova smrt v ro+e &34 vedla ke v(niku kri(ové situa+e. Be y se mu to nakone+ podařilo. podporovalo 6to5níky e( ne@menší+h skrupulí. není t$Bké vysv$tlit. potomek +ísaře Petronia =aRima. Ueilamir @e@ (avraBdil.andal: v 3Mri+e se stále @en málo lišila od vo@enské okupa+e. (áři vo@enského 6sp$+hu se moBnost naprostého (ni5ení vandalského království @evila @ako neodolatelná. Aeden ( ni+h. se v ro+e &3& dokon+e oBenil s ostro9Xtskou prin+e(nou. a y se u@al tr:nu. Qomn$nku o nedostate5ném (astoupení . yl velitelem pretorián:. a y se postavily ne5ekanému ohroBení. v lete+h &33-&3/. i kdyB se s ním spoko@ily 9enera+e historik:. kdo ve vandalském stát$ stáli na #ilderi+hov$ stran$.yl v ro+e &3.narušila y se d:v$ryhodnost královské vlády. a y pro se e (ískala královsk< titul. Be tak (íská podporu t$+h. #ilderi+hova smrt osvo odila +ísaře od povinnosti dosadit @e@ (novu na tr:n. Qomorodé o yvatelstvo. Císař se stav$l do role o+hrán+e Ueiseri+hovy v:le. ostatní senátoři yli rovn$B o+hotni spolupra+ovat se stáva@í+ím reBimem.

UXtská posádka ne@prve odtáhla ( %íma. které dala popravit (a vlády svého syna. a (ahá@il ta@ná @ednání na vlastní p$st. a UXtové mu @e vydali v domn$ní. 4 tohoto hlediska se @e@í po(d$@ší uv$(n$ní a (avraBd$ní na Fheodehad:v ro(ka( @eví @ako mimořádn$ velk< nevd$k. =e(i pro@ednávan<mi diplomati+k<mi návrhy ylo i o novení přímé +ísařské vlády @iBn$ od Pádu. (atím+o nové +ísařské armád$ o síle &. . ale přesto se (dá. musel se "elisar vrátit do 3Mriky potla5it povstání v +ísařském vo@sku. Htřetnutí se d$lí na dva 5asové 6seky. kter< asi vypukl me(i ne@v<še postaven<m představitelem <valého reBimu a nov<m králem. Fak y na severu v(nikl uBite5n< vo@ensk< nára(ník. a y se u@al tr:nu.. muB: se podařilo vylodit se u 0eapole a o sa(ením 'imini přerušit Siti9isovo dopravní spo@ení s 'avennou. AestliBe však do 3Mriky ylo posláno 1& . a to ylo podle všeho málo. Be yla (a ita @ist<mi 9Xtsk<mi šle+hti+i. =noho ne+hy $lo a Austinián po 3malasunthin$ smrti v ro+e &3& hro( ou vo@enského (ákroku donutil Fheodehada k do rovolné a dika+i ve prosp$+h +ísaře. Aordanovy propa9andisti+ké Q$@iny UXt:. Útok mohl <t (ahá@en díky nedávno o novené (ákladn$ v 3Mri+e a (a pomo+i n$kter<+h @ednotek. aniB nara(il na odpor 9Xtsk<+h sil. 0a ro(díl od do <vání 3Mriky yly o@e v Jtálii vleklé. @eB ro(ká(ala (a ít kolem roku &7. "elisar to odmítal ud$lat. prohlásí-li se (a nového +ísaře 4ápadu. ni+mén$ Siti9is potom od léta &3/ ví+ neB rok o léhal "elisara a +ísařská vo@ska ve m$st$. mstí+ími se (a pří u(né. Podle Aordana. Be yl (astřen Fheodehad:v přím< nárok na tr:n. (a předpokladu. vynutil si však vstup a pokra5oval v postupu na %ím./.muBsk<m potomkem rodu. a5koli @e@i+h (áv$re5né etapy muselo (mapovat dílo @eho následovníka 39athia. (atím+o hlavní 6(emí ostro9Xtské koloni(a+e severn$ od Pádu y tvořilo podstatn$ (menšené království pod Siti9isovou vládou. s+hválen<+h @iB +ísařov<mi vyslan+i. 0av(dory potíBím v 3Mri+e doká(al "elisar e( odporu o sadit Hi+ílii a přeplavit se na kontinent. 3malasuntha vy rala Fheodehada a povolala @e@ ( místa @eho odpo5inku. >> . Fheodehad se pokusil pr+hnout do 'avenny.. ProkXpios ale vysv$tlu@e. @ak <valo (vykem. téBe do $ yla s nyní @iB ví+e mén$ o+ha l<m 9Xtsk<m reBimem (ahá@ena @ednání o mírovém uspořádání.třesení UXtové museli ukon5it o léhání a válka se posunula k severu. 4@evné o+hromení vládní mo+i v této +hvíli natolik po ouřilo ostro9Xtské elity. Gprostřed pro íha@í+í+h @ednání UXtové vpadli do Qalmá+ie a v itv$ u Holun$ (a ili vr+hního velitele +ísařsk<+h vo@sk v Jl<rii =unda. UXtští velitelé v5etn$ Siti9ise yli o+hotni vydat mu 'avennu.. se Balostn$ opoBZoval.E. . . @ednoho (e dvou Austiniánov<+h o rán+: v do $ povstání 0ika. . Be si ( vlastního středu (volily krále @ménem Siti9is C&3!-&4.álka pak yla nevyhnutelná.. ro(kladné a (ni5u@í+í.která v Bádném případ$ ne yla (a ita na Fheodehad:v příka( -. 3 sotva 6tok (a5al.(áp$tí se ale o @evil podstatn$ odlišn< návrh. @enB ne(miNu@e Bádnou přísahu. Qo roku &31 se situa+e tém$ř dokonale o rátila a "elisar se +hystal o léhat Siti9ise v 'avenn$. Be nám předkláda@í oMi+iální y(antské po@etí t$+hto událostí. ale yl dostiBen a (a it Siti9isov<mi stoupen+i. UXtsk< král yl nadšen< romanoMil a v(d$lane+ a v lete+h &33 aB &34 (vaBoval moBnost ode rat se na odpo5inek do 2onstantinopole.. Pravd$podo n$ se @ednalo o tři vo@enské velitele. a y se m$stu vyhnul. o sahu@í stru5n$@ší. ale v podstat$ podo n< v<klad. do Jtálie pou(e /&. @ehoB Bold. Be si nene+há u@ít příleBitost prohlásit se +ísařem. léhání @en vá(alo ostro9Xtské @ednotky. a od roku &4. Po5áte5ní Má(e yly @akousi Opodivnou válkouP. dokud nem$l m$sto v rukou.. od roku &3& do roku &4. Be "elisar odmítl přistoupit na ostro9Xtskou kapitula+i (a uveden<+h podmínek. ProkXpios lí5í o šírn$ tyto války.. @eB trvaly od roku &3& do roku &&3. do roku &&3. . Fakřka neprodyšná lokáda m$sta (a5ala v ro+e &4. +oB y asi ylo ne@v<hodn$@ším řešení pro o $ (65astn$né strany. #istorka ude nane@v<š ra+ionali(a+í sporu. ProkXpi:v popis @e ne@asn<. @imB "elisar velel v ro+e &33. %ímské o yvatelstvo 0eapole @e@ si+e odmítlo při@mout a Bádalo. Aordana ste@n$ @ako ProkXpia y+hom mohli oprávn$n$ pode(írat. muB:. ude-li mu +ísařem při(nán titul a renta. kteří @e@ nenávid$li. usilu@í+í o smíření %íman: a UXt:. kdo sv<mi skutky mstí 3malasunthu . Austinián mohl <t vykreslen @ako ten.

Houviselo s ním moBná (ám$rné ome(ování lidsk<+h a Minan5ní+h (dro@:. ostro9Xtsk< král yl (a@at. ale (áhy si uv$domil. lete+h &31 a &4. které Austinián vkládal do (ápadní+h taBení. kterou do yl a vyplenil. . 4aloBili si na severu Jtálie království s hlavním střediskem v Pávii. =no(í ( ni+h k n$mu +hovali hlu okou ned:v$ru. . 4ásah do o 5anské války ve ?pan$lsku vynesl Austiniánovi @enom nevelk< po řeBní pás na @ihov<+hod$ poloostrova. Ainé skupiny 8an9o ard: r(y nato (aloBily (pola ne(ávislá kníBe+tví v okolí Hpoleta a "eneventa ve střední a @iBní Jtálii. ne yla (daleka do yta +elá (em$. . Be v ro+e &&1 +ísařovy am i+e ani dál nesahaly. podepsan< roku &37. r(y nasm$ru@e svo@i a9resi k v<+hodu. 0e@prve (a6to5ili Wrankové vedení králem Fheude ertem J..Foto ylo o vyklé ri(iko. takBe představovala nane@v<š @ednu (e sou5ástí o ranného systému nov$ do yt<+h aMri+k<+h 6(emí. . Be Peršané se o ávali. . Aeho nástup+e Feiase potkal ste@n< osud v druhé polovin$ téhoB roku $hem (áv$re5ném střetnutí po líB . Pronikl e( odporu aB k 3ntio+hii.stro9Xtské posádky a velitelé stále drBeli ne@d:leBit$@ší m$sta severní Jtálie a ostatní kmenové @ednotky v ostro9Xtsk<+h sluB á+h. 0áklady a vo@enské 6silí vynaloBené na italské války ránily dalšímu šíření přímé +ísařské vlády v (ápadní Lvrop$. ne o skute5n$ pom<šlel na v(pouru. kdykoli n$kter< vo@ev:d+e dosáhl 6sp$+hu na v(dáleném o@išti. @imB Austinián $hem 9Xtsk<+h válek dovolil usadit se v Panonii.stro9Xty (a@até v 'avenn$. které yly paradoRn$ d:sledkem italské války. Be válka @e u kon+e.. "elisar se vrátil a přev(al velení. skláda@í+í se v tomto o do í skoro v<lu5n$ @en ( 9ermánsk<+h a @in<+h O ar arsk<+hP @ednotek. . ProkXpiem na(<van< Fotila. tomto o do í se o@ov<+h opera+í v Jtálii 65astnily i @iné 9ermánské kmeny Bi@í+í severn$ od 3lp. C&33-&4>E. Foto se potom skute5n$ stalo.yBádaly si také posílání stále v$tšího po5tu +ísařsk<+h vo@ák: do Jtálie. Po (astavení o@: v ro+e &4. královsk< poklad (a aven. politi+kém urovnání v Jtálii na pevn$@ší (ákladn$ se přestalo uvaBovat. Austinián musel 5elit nov<m pro lém:m na v<+hodní+h hrani+í+h. Be postrádá podporu sv<+h d:sto@ník: a vo@ák:. a y se prohlásil +ísařem 4ápadu. kaBdém případ$ se (dálo. Qo konMliktu yli (ataBeni (e@ména Wrankové a 8an9o ardi. >1 . Tádné další pokusy o ro(šíření této +ísařské enklávy se nekonaly.stro9Xtští předá+i v severní Jtálii se shromáBdili v Pávii a (volili (e sv<+h řad krále @ménem Jlde ad C&4. například 5ást 'u9i: a Uepid:. přeBivší o yvatele odvlekl do Persie.esuvu. +o do <vala $hem dva+etileté války. Be %ímská říše. (tratila v o@í+h s 8an9o ardy (a ne+el<+h p$t let. Ae pravd$podo né. Siti9is tváří v tvář vo@enské poráB+e naléhav$ Bádal o pomo+ perského šáha #usrava J. a y lstí dosáhl ostro9Xtské kapitula+e. ro+e &!> vpadli do Jtálie 8an9o ardi. . Qalší o@e pro íhaly v$tšinou pod vedením Jlde adova synov+e "aduila C&41-&&7E a yly vleklé a krvavé. které m$lo eRistovat aB do roku //4. . 0ení @asné. kteří @e@ vyuBívali ve sv:@ prosp$+h. hlavní m$sto ylo o sa(eno. yly doposud aktivní. lete+h. nastal @ak<si pat a trvalé politi+ké přím$ří. omla(ena vo@ensk<mi a ekonomi+k<mi (dro@i (ískan<mi $hem (ápadní+h taBení. 0ásledkem t$+hto událostí a protoBe (ouMale potře oval vy+vi5ené vo@áky. 'avennou a sítí další+h m$st a pevností. . porušil Ov$5n< mírP. odkud yli vytla5eni aB (a vlády Fheude ertova syna Fheude alda C&4>-&&&E.-&41E. (da "elisar vyuBil této příleBitosti @enom proto. Přes poráBku hlavní královské armády ve vál+e v lete+h &3& aB &4. a y se vrátil ( Jtálie a přivedl s se ou Siti9ise a . Po dalším ne6sp$šném pokusu přesv$d5it od+há(e@í+ího "elisara. #usrav tedy v ro+e &4. Ae ale moBné. @in<mi slovy +ht$l. a napadl =e(opotámii. ro+e &31 vyplenili =ilán a ovládli "enátsko a další o lasti severní Jtálie. Po(d$@i yl vystřídán eunu+hem a <val<m +ísařov<m pokladníkem 0arsem. nařídil Austinián "elisarovi. 0a ro(díl od vít$(ství vy o@ovaného v 3Mri+e v lete+h &33 aB &34 to však ne ylo ro(hodu@í+í vít$(ství. ro+e &&7 (emřel po velké poráB+e v itv$ na "usta Uallorum "aduila. ale mnohé ( toho. s nímB se muselo po5ítat. o novili válku. ale nepodařilo se mu dosáhnout takov<+h 6sp$+h: @ako ve 3. a y otevřel druhou Mrontu v =e(opotámii. . %íše si podrBela mo+ nad %ímem. 0epo+hy n$ @imi +ht$l posílil +ísařská vo@ska. pod @ehoB velením yla válka ukon5ena.

stro9Xty i velké římské rodiny.elk< persk< 6tok ve ste@ném ro+e rá(em (m$nil pořadí Austiniánov<+h priorit a situa+e v Jtálii se uB nedo5kala +itlivého řešení. ro+e &&7 se situa+e do té míry vyhrotila. @eB yla příliš sla á na to. Před (a5átkem ostro9Xtského o léhání vyhnal "elisar ( %íma mnoho přední+h senátor: v5etn$ Wlavia =aRima a papeBe Hilveria. Ae t$Bké vystavit 65et Austiniánov<+h (ápadní+h taBení. Ae to dostate5n$ @asné ( 5etn<+h anekdot v ProkXpiovi. y* @en ( pohledu 2onstantinopole.<da@e a (isky aMri+k<+h válek se v<ra(n$ lišily od v<da@: a (isk: války italské. "elisar (a ránil tomuto řešení a poslé(e ne yl s+hopen sám přev(ít titul (ápadního +ísaře.. Siti9is v ro+e &3/ popravil v 'avenn$ vše+hny senátory ve své mo+i. Be Feias povraBdil 3. me(i nimi (mín$n< Wlavius =aRimus. 0a kon+i válek mi(í ( histori+k<+h (á(nam: spolu s . podle kter<+h yli mno(í římští šle+hti+i pramálo nadšeni (e sv<+h +ísařsk<+h Oosvo oditel:P. . . UXtové @e na oplátku (a5ali pode(írat ( kola ora+e s 6to5níky. i kdyB pramenná (ákladna @e od této do y po kvantitativní i kvalitativní strán+e +hudší. Be musela odvád$t dan$ do 2onstantinopole v<m$nou (a vo@enskou o+hranu. (mo+Nu@í+í se v$tšiny 6(emí. @ehoB Bivot vypovídá o 5etn<+h (vrate+h italsk<+h d$@in poloviny šestého století. +oB y asi <valo ylo druhou ne@lepší moBností.stro9Xt:m +ísařem.Pro Jtálii yly náklady na válku nevy5íslitelné. pom$rn$ ry+hlá válka s vynaloBením ome(eného mnoBství lidsk<+h a Minan5ní+h (dro@: y v(hledem k o novení +ísařské vlády nad v$tšinou Jtálie a příslušn<m daNov<m v<nos:m přinesla slušné hmotné v<sledky. d$tí římsk<+h senátor: drBen<+h @ako ruko@mí. o které říše dva+et let o@ovala. 3* @iB ( @akéhokoli d:vodu. 'ukou UXt: ylo tehdy usmr+eno také mnoho dosp$l<+h %íman:. 2dy y se reali(ovaly podmínky na ídnuté Siti9isovi a . . 4lomem yl e(po+hy y rok &4. Fřiná+t let krutého (ápolení (namenalo pro osla enou Jtálii @edin$ to.. . LRisten+í oklešt$ného 9Xtského státu na severu y se (ároveN vyřešil pro lém o rany před (áalpsk<mi kmeny. a y (astavila 8an9o ardy. 1. Faké ar+heolo9i+ké d:ka(y podporu@í hypoté(u. Be v tomto o do í do+há(í k ro(sáhlému ni5ení a vytla5ování hospodářství velk<+h vil.

4ápadní polovina %ímské říše se ku své velké škod$ stávala na #une+h ( vo@enského hlediska stále ví+ (ávislá. ovšem @e@i+h mo+ si v kaBdodenním Bivot$ vynu+ovala nevrl< respekt. .láda nad n$kter<mi ( klí5ov<+h pevnostní+h m$st tohoto re9ionu yla (ákladní pří5inou a ohniskem konMliktu. Perské snahy se (@ednodušen$ ře5eno soustřeZovaly v<lu5né na menší 6pravy spole5n<+h hrani+ s %ímem. Hásánov+i u(návali %ím @ako partnerskou. yl to +ísař 4enXn C4/4-411E. diplomati+kém styku mohli tyto říše přirovnávat ke Hlun+i CPersieE a =$sí+i C%ímE. slouBily k vymáhání pravideln<+h plate od soused: @ako +eny (a mír. s+hopnost Peršan: udrBovat stav aktivní.& onstantinopol. kdo (aplatil v<kupné (a @eho propušt$ní. rá+ení 3rmén: na křes*anství na samém po5átku 5tvrtého století dokon+e @ešt$ před 2onstantinovou konver(í připoutalo @e@i+h království pevn$@i k římské kulturní o lasti. "yl to tlak. odpovídali %ímané na perskou v< o@nost umírn$n$ a ome(ovali se na posílení o rany ohroBen<+h hrani+. . Persie a 8rabové ?ímská říše a Irán Prudké (vraty št$st$ny na v<+hodní+h hrani+í+h %ímské říše ve třetím a 5tvrtém století ustoupily ve století pátém 6do í v$tší sta ility. PotíBe %íman: s #uny yly srovnatelné s pro lémy. nára(níkov< stát me(i o $ma soupeří+ími mo+nostmi. . Po Auliánov$ katastroMálním vpádu do Persie a Aoviánov$ potupném 6stupu a mírové smlouv$ přestaly <t sráBky me(i o $ma říšemi tak 5asté a také ro(sah vo@ensk<+h opera+í se (menšil. #lavní sty5nou o lastí o ou říší yla =e(opotámie. neB yla o nova panství star<+h 3+ha@menov+: nad v<+hodním Htředomořím. 3ni v @ednom případ$ nem$li ko5ovní+i (á@em o 6(emní (isky. +oB (a5alo komplikovat Ovelmo+enskouP diploma+ii o ou říší. 3rménská povstání na o ranu místního křes*anství si (ískala římskou podporu. ale +ht$li vymáhat v<kupné a v tomto smyslu se @im dařilo vyví@et ur5it< politi+k< nátlak na své o $ti. kter< na @e@i+h severní+h hrani+í+h vyví@ely po5etné sva(y ko5ovn<+h kmen:. Persii se šáh PerX( dvakrát ne6sp$šn$ pokusil (lomit mo+ #eMthalit: 11 . e+né ře5eno. stávalo se pro %ímany levn$@ší a @ednodušší kupovat si od Peršan: mír. . Pomineme-li po5áte5ní a (áv$re5né o do í sásánovské říše v polovin$ třetího a na po5átku sedmého století. %ímské posto@e yly kulturn$ mén$ při(p:so ivé. . HloBit$@ší yly pro lémy na severu v horsk<+h o laste+h v<+hodní 3natolie. . 4de se ro(kládalo arménské království. %ádn<+h itev ylo me(i %ímany a Peršany svedeno ne(vykle málo a Bádná ne yla nikterak ro(hodu@í+í. kdy yli @ako v lete+h 7>7 aB 7>3. pátém století 5elily o $ říše ste@n<m pro lém:m a ne e(pe5ím. +o o ni+h řekla hrstka autor: píší+í+h v rám+i %ímské říše. ale ome(ené a9resivity převyšovala (á@em %íman: o@ovat s ní vo@ensk<mi prostředky. o $ yly v$5né a nem$nné. Přítomnost perské říše na v<+hodní hrani+i yla v porovnání s mén$ krotk<mi sousedy vnímána @ako v<hodn$@ší.ále5né hro( y. i kdyB mén$ +ivili(ovanou mo+nost. Peršané yli v o5í+h %íman: ste@n<mi ar ary @ako Uermáni. perské am i+e se o e+n$ v(ato ome(ovaly na mnohem skrovn$@ší +íle. ale lišily se stupn$m @asu a d:leBitosti. 5as od 5asu i spln$né. se o e+n$ @evila podda@ná v:5i hunsk<m poBadavk:m. . Plány a 6mysly Peršan: musíme odvo(ovat ( toho.láda Fheodosia JJ. Aak rostly politi+ké a ekonomi+ké pro lémy spo@ené s udrBováním velk<+h armád v o@ové pohotovosti. . 0a druhou stranu to vedlo k tomu. Be Peršané se snaBili království inten(ivn$@i ovládnout a v r:(n<+h do á+h vnutit @eho o yvatel:m své vlastní (arathustrovské ná oBenství. @imB museli Peršané 5elit (e strany #eMthalit:. 71/ aB 71> a v ro+e 3!3 vyprovokováni (a ur5itou me(. 3 tak kdyB heMthalitští nomádi uv$(nili perského šáha PerX(e C4&/-4>4E. Te sásánovského o do í se nedo+hovaly tém$ř Bádné písemné prameny. H v<@imkou situa+í.

usa(eni v nov$ (aloBeném m$st$. 4a #usrava J. Be ro(hodu@í+í (lom v rovnová(e sil me(i šáhy a velk<mi rody nastal (a vlády 2aváda J. C&31-&/&E odehrávaly v 3rménii. vedla v šestém století ke stupNování nepřátelství me(i o $ma říšemi. kter< po <val v @e@i+h (a@etí.. Be Peršané se (a . (a vinu %íman:m. Futo potře u mohl (5ásti uspoko@it hromadn< transport m$stského o yvatelstva (a@atého ve válká+h s %ímem. @eB se v$tšinou nevy(na5u@í velk<m po+hopením. sv$dkem v: e+ ne@delší války. 0evíme. dosadili ho v ro+e 411 (novu. protoBe Peršané se snaBili (a5lenit tuto o last pevn$@i do svého kulturního sv$ta. soudo é 2roni+e Aošue Htylity ( roku &. a #usrava J. =e(opotámii yl (ahá@en ro(sáhl< pro9ram udování m$st. vstoupila v platnost nová daNová soustava po v(oru té římské. Podle syrského kronikáře 4a+hariáše ( =ytiléné. Be pokud se @í %ímané (mo+ní.válkou a v té druhé sám padl. Ae@í pří5inou. které vyuBíval ve své vál+e s %ímem. musíme se spoléhat na římské (právy o vnitřním v<vo@i Persie. píší+ího v ro+e &!1. 0ová m$sta se stávala sídly královsk<+h 6řad: a nepodléhala mo+i star<+h šle+hti+k<+h rod:.> se však vysv$tlu@e. mohli y ko5ovník:m (e severní strany hor dovolit pro@ít pr:smyky a plenit Bivotn$ d:leBité (em$d$lské o lasti @iBn$ od 2aspi+kého moře.7 k o novení války. 0a druhé stran$ ne yli tito spo@en+i ani spolehliví. Potře ovala také (ískat od orn$ (datné o yvatelstvo. @eB dluBili #eMthalit:m. Fi se mnohdy povaBovali (a potomky n$kde@ší+h ne(ávisl<+h místní+h král: a s panovníkovou podporou se stávali o $tí ro(manit<+h násilností. C4>>-41/. protoBe spole5ensk< a hospodářsk< Bivot m$st vyBadu@e (vláštní dovednosti.. která pokra5ovala i po u(avření přím$ří v ostatní+h o laste+h konMliktu. kterou poskytovali @eho vlád$. Pro@evilo se to mimo @iné (v<šením vlivu niBší a spíše venkovské šle+hti+ké vrstvy (vané di+hanové. Pro lémy. neposlední řad$ yli nástro@em (lomení mo+i ohat<+h aristokrat:. 2dyB @e@ @eho ratr svrhl. 0a @ednu stranu ylo pro 2aváda J.í+e na sever ylo malé 6(emí 8a(ika. Fito yli e(prostředn$@i sp@ati s 6střední vládou a ví+e @í podří(eni. které dostalo +hvástavé @méno O#usravova lepší 3ntio+hieP.láda se také (a5ala yrokrati(ovat a stávala se eMektivn$@ší. uBite5né v @eho soupeření s dynasti+k<mi protivníky a šle+htou. @iB ostatn$ vedl proto. . Qo+hovan<+h doklad: @e poskrovnu. a (a@istit o+hranu (raniteln<+h persk<+h hrani+. yl poten+iální strate9i+k< v<(nam této @inak ned:leBité kon5iny. Potře a (or9ani(ovat 65innou vo@enskou odpov$Z #eMthalit:m.alkase C4>4-4>>E i 2aváda J. op$t velmi podo n$ @ako #unové na (ápad$.vládnutím 8a(iky y na druhou stranu Peršané (ískali přístup k `ernému moři a tím i příleBitost podnikat námořní 6toky na severní po řeBí =alé 3sie aB po "ospor a 2onstantinopol. Peršané se o ávali. ale přesto @sou (de ná(naky. leBí+í @iho(ápadn$ od pohoří 2avka(u. Be $hem šestého století se odehrála řada v<(namn<+h ideolo9i+k<+h a hospodářsk<+h (m$n. . Proto došlo v ro+e &. 0adále do+há(elo k menším (m$nám v drBení hlavní+h pevností v =e(opotámii. se 5asov$ kryla s ro(ma+hem ma(disti+kého hnutí. ani snadno ovladatelní. Prudší o@e se (a šáha #usrava J. yly podo n$ @ako římsko-hunské v(tahy (na5n$ spletité a ne@r:(n$@šími (p:so y ovlivNovaly sásánovsk< reBim. kter<m yli Peršané vystaveni (e strany #eMthalit: (a řekou . která postihla PerX(e. v @aké míře tomu napomohli práv$ oni. kterou Peršan:m (p:so ili (a šáha PerX(e. a y od %íman: vymohl pení(e na plat y #eMthalit:m. 17 . . =a(dak a @eho stoupen+i nalé(ali oporu v šáhovi. . . odvle5ení #usravem v ro+e &4.Rus a @in<+h ko5ovník: ( o lasti severního 2avka(u. =a(disté yli nakone+ v po(d$@ší+h lete+h šáhovy vlády potla5eni. Fak yli například o yvatelé 3ntio+hie. +oB se podařilo aB (a vlády 2avádova syna #usrava J. a potupa. dodávali vo@áky. . . ale sto@í (a povšimnutí. Přesuny ko5ovník: ve střední 3sii a nes+hopnost sásánovského reBimu vo@ensky se postavit #eMthalit:m vedly ve svém d:sledku k 5etn$@ším kontakt:m perské diploma+ie s @in<mi kmenov<mi sva(y. snaBili vymámit ( %íman: pení(e na splá+ení daní. Peršané kladli heMthalitskou pohromu a katastroMu. 411-&31E. @ak se (dá. #eMthalité v ro+e 4>> dosadili na tr:n @eho syna 2aváda J. heMthalitské ne e(pe5í a podpora. #eMthalité mu také. stále olela. které pod vlivem mani+heismu hlásalo mimo @iné násilné (avedení spole5ného vlastni+tví.láda 2aváda J.

0e(am<šlen<m vedle@ším 65inkem se m$lo stát vy udování římského hedvá ni+kého pr:myslu v H<rii. které ve @ménu svého +hle odár+e o@ovalo proti nepřátelské říši. nadále se t$šil římské podpoře. drahokamy a @iné luRusní ( oBí. . Aemen yl d:leBitou hospodářskou křiBovatkou. . 4 této situa+e t$Bily především dva velké kmenové sva(y 8a+hmor+: a Uhassánov+:. aks6mské etiopské království.yostřování konMliktu me(i o $ma říšemi a rostou+í po+hy nosti o @e@i+h ara sk<+h spo@en+í+h vedly na přelomu století k neuváBen<m pokus:m přim$t ko5ovníky k v$tší podří(enosti. Přes Jndi+k< o+eán se k po řeBí v<+hodní 3Mriky dováBelo také koření.0akone+ se Peršan:m podařilo (ni5it mo+ #eMthalit: s vyuBitím Furk:. . a y (a ránil vytvoření dominantního nomádského státu na hrani+í+h %ímské říše. Qo té do y si monopol na v<ro u hedvá í +hránili `íNané. @eB se staly hlavními pouštními spo@en+i Peršan: a %íman:. Be @im u(avírali přímou +estu k v<+hodnímu trhu a nutili @e nakupovat luRusní ( oBí @ako hedvá í 5i koření od persk<+h prostředník:. které pak vel loudí karavany ro(váBely podél po řeBí 'udého moře. ylo kadidlo. kdyB +ísař Austinián při@al v ro+e &&7 návrh n$kolika mni+h:. Qíky pravideln<m dar:m @e@i+h ná5elník:m kmeny plnily 6lohu o rán+: +itliv<+h pouštní+h hrani+ o ou impérií a nepravidelného vo@ska. 4asahování velmo+í do křehké rovnováhy me(i r:(n<mi ko5ovn<mi skupinami při severní+h hrani+í+h o ou @e@i+h říší plodilo v(á@emnou pode(íravost. to v$tší ylo odhodlání Hásánov+: (astavit římsk< postup k Jndi+kému o+eánu. Perská v<prava do yla v ro+e &/& království Aemen a připo@ila @e k Persii. . Be se o $ skupiny od+i(ily sv<m tradi5ním +hle odár+:m a me(opotámské hrani+e o ou říší (:staly ne+hrán$ny před ne5ekan<m 6tokem ( poušt$. $ říše udrBovaly po n$kolik století t$sné v(tahy s ara sk<mi kmeny sídlí+ími na @iBním okra@i =e(opotámie. Aedin<m v<sledkem ve skute5nosti ylo. Hásánov+i se krom$ toho snaBili dosáhnout na 6kor %íman: další+h (isk: tím. 0av(dory tomu. Foto po 5ase přim$lo k (ásahu ne@mo+n$@ší křes*ansk< stát na @iBním po řeBí 'udého moře. Peršané se snaBili vnutit 8a+hmor+:m (arathustrismus. . v 2onstantinopoli yli v souvislosti s pronásledováním monoMy(it: v říši (a +ísař: =aurikia C&>7-!.E kulturní a hospodářskou v<spou %ímské říše. vyrá $né v @ihov<+hodním +ípu 3ra ského poloostrova a kaBdodenn$ pouBívané ve vše+h křes*ansk<+h kostelí+h.e ste@né do $. Be etiopsk< správ+e 3 raha vypov$d$l v$rnost 3ks6mu a vytvořil v Aemenu své vlastní ne(ávislé království. Wormální spo@en+i %íman: Uhassánov+i yli v$tšinou křes*any. kdy se odehrával o@ o kulturní nadvládu v @iBní 3rá ii. 13 . 0$kteří 8a+hmor+i yli nestoriánsk<mi křes*any a v polovin$ šestého století dostávali hmotnou podporu od +ísaře Austiniána. které %ímany o (vlášt$ (a@ímaly. Aednou ( o +hodní+h komodit.še pro $hlo (a ti+hého souhlasu a podpory ne@v$tšího (e vše+h křes*ansk<+h panovník:. diktovanou snad do ur5ité míry o avou ( r:stu hospodářského a politi+kého vlivu %íma na národy střední 3sie.-!41E (adrBováni 9hassánovští ná5elní+i. . podléha@í+í+h státní kontrole. Qh6 0uvás yl svrBen a Aemen se stal aks6msk<m protektorátem. 'oku &7& se vlád+e Aemenu Qh6 0uvás o rátil na @udaismus a (a5al pronásledovat křes*anskou menšinu ve svém království. ale monoMy(itské here(e. 0a Bádn< ( ni+h se ale @e@i+h pánové nemohli pln$ spoléhat. e+n$ ylo tedy křes*anské království Aemen (a 3 rahovy vlády Casi &3&-&/. Hnahy o ou říší ro(šiřovat o lasti své kulturní nadvlády a vytla5ovat konkurenta však (asahovaly stále nové a nové re9iony. 0a tomto poli se perskou hospodářskou lokádu. podařilo o e@ít. (aka(u@í+í v<vo( tohoto klí5ového Bivo5i+ha (e sv<+h 6(emí a drBav. . do n$ se +ísař Austinián snaBil podn$+ovat soupeření me(i r:(n<mi kmenov<mi sva(y na sever od `erného moře. se prohlou ily (ásahy %íman: a Peršan: do Bivota kmen: v severní 3rá ii. Be propašu@í housenky our+e morušového ( oá( Ho9diany ve střední 3sii.7E a #éraklea C!1. +ísaře v 2onstantinopoli. po moři sem připlouvalo ne@r:(n$@ší ( oBí.

Po5ína@e Austiniánem J. ro+e !1! yl e( v<ra(n$@šího odporu napaden a o sa(en L9ypt.e ste@ném ro+e se perské vo@sko (novu o @evilo v Chalkedonu.<+hodní provin+ie říše yly (tra+eny a +elá =alá 3sie vydána napospas perskému pronikání. 'oku !11 se (mo+nili také kappadoki@ské Caesarie. vyhnal . ale =aurikios se vrátil k opatřením nahlíBen<m @ako 14 . . . Qohoda o 6(emním uspořádání však yla pro vládu nového šáha tíBiv<m řemenem.Qříve neB to vyšlo na@evo.-!41E. WXkasovi se dostávalo silné podpory =odr<+h. . 4 hlediska %íma uspoko@iv$ skon5ily po +elá /. dosáhl vo@ensk< konMlikt na "lí(kém v<+hod$ ro(m$r: nevídan<+h od třetího století. . odd$leno od hlavního m$sta %ímské říše @en vodami =armarského moře a "osporem. Fento roku &11 vtrhl do (em$. a >. Hnahy spo@it skupiny 4elen<+h a =odr<+h s nepřátelstvím me(i ortodoRními a monoMy(itsk<mi křes*any vy(níva@í mén$ přesv$d5iv$. a 4elení se proto $hem státního převratu v ro+e !1. 0ovodo í historikové . ro+e !11 do yli 3ntio+hii a v ro+e !14 se (mo+nili Aeru(aléma. Be to ylo (a vlády tohoto +ísaře. 4a Austiniána J. souvise@í+í s rivalitou O4elen<+hP a O=odr<+hP. . a5koli @e@ nel(e spo@ovat s +irkov<mi stranami a násilím. které @e ro(d$lovaly. podle kterého Peršané (a 65asti místní Bidovské o +e (avraBdili mnoho křes*an: a vyplenili 5i ro( ořili mnohé kostely. syna #usrava J.E se vále5né opera+e vyví@ely o vykl<m (p:so em. #ledání @ediného vysv$tlení se ve skute5nosti @eví pon$kud +himéri+ky. Fo vše (a +enu v<ra(né 6pravy hrani+ v 3rménii a =e(opotámii ve prosp$+h %íma.<+hodořímské 5i "y(antské říše ma@í sklon doslovn$ pře@ímat propa9andisti+kou se e+hválu #érakleiova reBimu.. naproti 2onstantinopoli. #ormi(d:v d$di+ #usrav pr+hl k +ísaři =aurikiovi. @ehoB Bena Fheodora yla monoMy(itkou.ahrama . ale Biv< popis o léhání Aeru(aléma ( pera 3ntio+ha Htrate9a. . +ísaři samo(ře@m$ povaBovali (a uBite5né v$novat podporu té 5i oné skupin$ a na oplátku se t$šili (v<šené míře oso ní loa@ality @e@í+h 5len:. . se perskému vo@sku podařilo (novu o sadit vše+hna arménská 6(emí postoupená %ímu v ro+e &11. Peršané následn$ pronikli =alou 3sií aB k Chalkedonu. +o (p:so ilo toto ro(sáhlé a podle n$kter<+h do ov<+h ná(or: apokalypti+ké (hrou+ení v<+hodní o rany %ímské říše. přiklonili k #érakleiovi. v: e+ prvního nesásánovského vlád+e. F$Bko ří+i. 4a+hoval se krátk<.7-!1. se patrn$ lišily m$sto od m$sta. Be v$tšina domorodého o yvatelstva v<+hodní+h provin+ií %ímské říše náleBela k r:(n<m odnoBím monoMy(itské +írkve. ro+e !1.. 4a vlády +ísaře WXkase C!. Aešt$ v$tší 6sp$+hy si m$li Hásánov+i připsat na me(opotámské hrani+i. 0ásledovalo o do í ne@hlu šího vo@enského 6padku a politi+ké ro(tříšt$nosti římského státu. ale (dá se dosti pravd$podo né. 4á@my. svrhla #ormi(da J. kter< si (ískal váBnost sv<m vít$(stvím nad ture+k<mi ná@e(dníky.J.e vše+h u@elo skupinové násilí. které plodily. léta šestého století pro íha@í+í lokální války me(i o $ma říšemi a nastalo @edená+tileté o do í míru. dvou velk<+h uskupení. ro+e &1. ne yly nikdy uspoko@iv$ analy(ovány. v:5i nim stát pro@evoval vysokou míru toleran+e.edou se spory... a otá(ky. které tyto dv$ skupiny podporovaly. kdy se římská o rana (hroutila sou5asn$ na dvou Mrontá+h. 0á oBensk< ro(kol v rám+i v<+hodořímské 5i y(antské spole5nosti tohoto o do í yl další pří5inou nesta ility a politi+ké nespoko@enosti.ina se hledala v ro(kolu uvnitř ne@v$tší+h m$st říše.ahrama a o novil sásánovskou vládu v oso $ #usrava JJ. která tvořila (ávodní druBstva vo(ata@: a @e@i+h pří(niv+:. Bádná strana nedosáhla v<(namného pokroku. šle+hti+ká v(poura a na @eho místo dosadila . C&11!7>E. HvrBením +ísaře =aurikia v d:sledku vo@enské v(poury na "alkán$ se #usravovi v ro+e !.. . Potom však WXkase svrhla eRpedi+e vyslaná římsk<m správ+em v 3Mri+e a nahradila @e@ v +ísařské hodnosti správ+ov<m synem #érakleem C!1. . kter< polari(oval vše+hny vrstvy a sloBky spole5nosti.7 naskytla příleBitost k o novení války a (ároveN se mohl tvářit @ako mstitel svého do rodin+e... do @aké míry a (da v: e+ toto ro(d$lení odráBelo i @iné politi+ké a ná oBenské ro(pory ve spole5nosti. ne@d:leBit$@šího m$sta střední 5ásti =alé 3sie. 0emáme statisti+ké 6da@e. 0utno podotknout. Prvotní pří5iny tohoto ro(kolu uvnitř velk<+h m$st. 3rtikula+e tohoto ro(d$lení v podo $ skupinov<+h nálepek yla v +elé říši ste@ná. kter< se ro(kládal na druhém řehu =armarského moře.

3* @iB tomu ylo @akkoli. "ylo to především sesa(ování a vyhán$ní iskup:. . 4a patná+t let poté yla (tra+ena navBdy. . kteří vy(návali monoMy(itskou v$rouku. Po5áte5ní (hrou+ení římského vlivu na v<+hod$ ylo ry+hlé a dalekosáhlé. 0ení divu. které m$ly v po(dním šestém století (ískat převahu v o lasti na sever od Quna@e. se do+hovalo tolik inMorma+í o vo@ensk<+h a diplomati+k<+h událoste+h šestého století. Fak si+e nedošlo k přímému střetu s persk<mi vo@sky. které y tém$ř @ist$ ylo vylou5eno. a sásánovská dynastie skon5ila. velkolepé oslavy. ale (na5n$ pro lemati+k< systém vo@ensk<+h okrsk: středního o do í "y(antské říše. vypukl tam palá+ov< převrat.$tšina o yvatelstva v<+hodní+h provin+ií nadto hovořila syrsky Cv H<rii a Palestin$E ne o koptsky Cv L9ypt$E. mohlo to @e@i+h stoupen+e od+i(ovat 6střední vlád$. Ae opravdu nemilé. p:vodn$ přední persk< 9enerál v do yt<+h římsk<+h provin+ií+h. a y se (apo@ila do spole5né ak+e proti hlavnímu m$stu +ísařství. nale(en< matkou 2onstantina . #érakleus ve 7. kterou y @im <valy mohly poskytnout sásánovské síly. 0e( <vá neB se spolehnout na pár naráBek v oslavn<+h ásní+h na +ísaře #éraklea ( pera UeXr9ia Pisida a n$kolik (mínek v (áv$ru relativn$ stru5né Pas+halovy kroniky. ale mnohem dramati5t$@ší skute5nosti ( po5átku sedmého století @sou tém$ř naprosto (ahaleny ta@emstvím. Hmlouva (ahrnovala o novu hrani+ říše v podo $ před vypuknutím války. @eB se uká(ala <t ro(hodu@í+í.<+hodořímské říše po +elou první 5tvrtinu sedmého století @evila ídn$. ale +ísařská o nova yla @ešt$ po(oruhodn$@ší. kdy y se válku snaBil vést s 6myslem do <t (tra+ená 6(emí 5elním 6tokem. nikoli ře+ky @ako vláda a @e@í (ástup+i. lete+h !7> aB !3> vládlo ne@mén$ osm r:(n<+h šáh:. Be na tom m$la (ásluhu sásánovská diploma+ie. a &. 0ehled$ na vedle@ší pří5iny kolapsu se vo@enská situa+e . které se vyvinuly v klasi+k<. . lete+h sedmého století pro(írav$ pone+hal hlavní m$sto. 4ároveN s tím rostla mo+ Hlovan: na posledním ro(sáhlém 6(emí pod +ísařskou vládou. Ae moBné. Aeden ( do5asn<+h vlád+:. ale římsk< +ísař (ískal strate9i+kou v<hodu. "ohuBel o tom všem víme @en velmi málo.pronásledování. 0ov< šáh 2avád JJ. %ímskému námořni+tvu se však podařilo (a ránit Peršan:m ve vylod$ní a 3vaři si e( te+hniky.3. na "alkán$. 0a druhou stranu y+hom nem$li (a+há(et příliš daleko.. . sesadil a (avraBdil @eden ( @eho syn: a okamBit$ u(avřel mírovou smlouvu s #érakleem.elikého #elenou.<+hodní provin+ie a velkou 5ást vnitro(emí =alé 3sie ovládli Peršané. lete+h šestého století. a @e do+ela moBné. G příleBitosti navrá+ení relikvie do Aeru(aléma uspořádal #érakleios v ro+e !3.. které pokr<va@í o do í &>7 aB !. Císař dosáhl vít$(ství. =ohutné avarské vo@sko se slovansk<mi oddíly o lehlo 2onstantinopol a perská armáda se op$t @ednou vydala napří5 =alou 3sií k po řeBí "osporu. 2dyB se +ísařské @ednotky líBil ke (ranitelnému m$stu. Be v díle+h ProkXpia a @eho dvou pokra5ovatel: 39athia a =enandra Prote+tora ste@n$ @ako v Q$@iná+h FheoMylakta Himo+atty. +oB dodávalo kulturnímu od+i(ení další ro(m$r. . která dopustila takové poníBení. Be do té do y neporaBená perská vo@ska nem$la mnoho +huti tolerovat vládu. Císař od roku !77 operoval s vo@skem v =alé 3sii a 3rménii. Aak se (dá. kter< yl do 2tésiMXntu převe(en po do ytí Aeru(aléma v ro+e !14. Hlované při+há(e@í+í ( druhého řehu Quna@e pronikli hlu oko do nitra poloostrova ve 4.. yl (avraBd$n @ešt$ téhoB roku a v srd+i perské říše nastalo o do í silné politi+ké nesta ility. @e@i+h t<le v(r:stala ne e(pe5nost ko5ovn<+h avarsk<+h kmen:. především pod vedením svého iskupa Her9ia. tedy o do í od osmého do dvaná+tého století. pohy u@í+í se ví+e na (ápad. ylo y ana+hronismem spatřovat v t$+hto hlu o+e proBívan<+h teolo9i+k<+h ro(díle+h (ást$rku v(nika@í+ího na+ionalismu. . ro+e !7! se dv$ ne@v$tší vo@enské hro( y málem spo@ily.ši+hni (emřeli násilnou smrtí. a y se. ránilo vlastními silami. a překvapiv$ (a6to5it na perské hlavní m$sto 2tésiMXn v =e(opotámii. 1& . Be práv$ tehdy (avedl sou or ad ho+ reMorem ve (p:so u ver ování a udrBování vo@ska. díky taBení ve v<+hodní =alé 3sii se +ísaři v ro+e !7> podařilo proniknout (a hlavní persk< vo@. #usrava JJ. nedoká(ali poradit s m$stsk<mi hrad ami a poslé(e museli o léhání ukon5it. ProtoBe se tito ve sv<+h die+é(í+h t$šili široké podpoře lidov<+h vrstev. dodrBel podmínky smlouvy s #érakleem a vrátil ostatek Osvatého kříBeP.

0e ylo to @en křes*anství ve sv<+h r:(n<+h podo á+h a (arathustrovství. Be ara sk< král Qh6 0uvás konvertoval k @udaismu. tomto o do í @sme tedy sv$dky @istého ná oBenského kvasu. Ainé (právy na(na5u@í. 0ástup první+h Bidovsk<+h Malašah: v Ltiopii m:Beme pravd$podo n$ datovat práv$ tímto o do ím. Be v 3rá ii šestého století vy(návaly @udaismus +elé kmeny. . tak sm$rem na @ih. . kdo spolu soupeřili o v$ří+í. Be aktivní novov$re+tví a konver(e k @udaismu p$stovali @ednotliv+i i skupiny neBidovského p:vodu. Q:ka(y o nemalém nár:stu stoupen+: @udaismu v o lasti 3rá ie a 3Mri+kého rohu v tomto o do í však nel(e přehlíBet. Po(d$@ší d$@iny @udaismu a v<sledky n$kter<+h moderní+h politi+k<+h spor: m$ly potře u tento pro+es popírat a vysv$tlovat @e@ s odka(em na O(tra+ené kmenyP 5i @iná histori+ky neudrBitelná tvr(ení. utla5ovan<+h @e@i+h vlastní vládou v 2onstantinopoli.e ste@né do $ se Peršané opakovan$ pokoušeli (avést (arathustrismus v 3rménii. Be #usrav JJ. Hte@n$ @ako v případ$ po(d$@ší konver(e středoasi@sk<+h Cha(ar: (mín$né pramenné (lomky hovoří o tom. Císař aktivn$ podporoval křes*anské misionáře. Pr:vodním (nakem politi+ké loa@ality yla do té do y nevídaná míra ná oBenské spří(n$nosti.Islám a arabsk v. 1! . kteří šířili kulturní vliv %íma @ak v severní+h stepí+h. se nenápadn$ snaBil vystupovat @ako pří(nive+ monoMy(itsk<+h křes*an:. 4dá se také. podél toku 0ilu aB do 06 ie. AiB @sme uvedli.bo#e . Aešt$ ví+e se @í ale podři(ovalo ná oBenství. 0a od+hylky a neprávo v$rné skupinky se hled$lo s ned:v$rou. o do í velmo+enského soupeření %íma a Persie v šestém a na po5átku sedmého století o +hod do ur5ité míry sledoval politiku.

Pravda @e ohuBel taková. Be pro tento d:leBit< a komplikovan< pro+es. o kterou se @eho studium m:Be opírat. . 0a druhé stran$ @sou tu 5etná díla. +elou středomořskou o last a (na5nou 5ást (ápadní Lvropy od ro(d$lení %ímské říše v pátém století do o @evení O0ového sv$taP ve století patná+tém. 0e@d:leBit$@ší a ne@váBen$@ší @e me(i nimi dílo J n Jsháka C(emřel /!>E. @iB (pra+oval J n #išám C(emřel >33E 4a(níva@í ovšem námitky. eRistu@e @en +hudá a málo spolehlivá pramenná (ákladna. Be @eho spis. =íníme v(nik islámu a vytvoření ara ské říše v @eho d:sledku. První tvoří ony ara ské teRty po@ednáva@í+í o Bivot$ a u5ení proroka =uhammada. @e@i+hB o li a se datu@e od osmého století. které m$ly (asáhnout "lí(k< v<+hod. 1/ . Fradi5ní a dlouho při@íman< popis (ákladní+h událostí =uhammadova Bivota a 9ene(e @eho (@evení vy+há(í ( Bánru prorokov<+h Bivotopis:. 8(e @i ro(d$lit na dv$ v(á@emn$ naprosto neslu5itelné 5ásti. na ni+hB spo5ívá v<klad t$+hto Makt: v ortodoRním islámu.Foto vše se odehrávalo na po(adí asi ne@prudšího a ne@v<(namn$@šího řet$(+e (m$n. která ne@sou islámského p:vodu a která se (a <va@í především r:(n<mi aspekty vo@ensk<+h taBení prorokov<+h nástup+: v o do í po @eho smrti. @ehoB po5áte5ní etapy (ahrnu@í nikoli nepodstatné 5asové o do í. (árode5né Má(i nového ná oBenství mnoho nevypovída@í a ma@í málo poro(um$ní pro @eho u5ení. které se do+hovalo pou(e v ro(šířené ver(i.

@ak praví tradi+e.statní OsloupyP souvisely s 1> . @e (atíBen po(d$@ší ( oBnou tradi+í a deMorma+emi ortodoRní teolo9ie osmého století.datovan< sto padesát let po prorokov$ smrti. 0ásledu@í+í 5ást popisu@e rituální 5innosti. Fato 5ást o sahu@e také naří(ení. kter< vládl v =ek+e a okolí. . @eB k n$mu (a5ala přitahovat následovníky.e(m$me si @ako příklad s6ru (vanou OProstřen< st:lP. a to v amharském překladu poří(eném v ro+e 1!. Be v tomto a podo n<+h díle+h nale(ne ví+e o @ektivní+h Bivotopisn<+h inMorma+í neB v evan9elií+h. kdy se mu (@evil ar+hand$l Ua riel. ale menšího v<(namu. ale vid$ní pokra5ovala a 5asem se ro(vinula v u+elenou v$rouku a ná oBenskou praRi. 2olem roku !1. Aako datum =uhammadova naro(ení se udává o do í kolem roku &/. @ak se +hovat k Bid:m a křes*an:m. 0$kteří adatelé však ste@n$ @ako v případ$ Bivotopisn<+h pramen: varu@í před ne e(pe5ím interpola+e a přepisování v (á@mu ospravedln$ní v$rou5n<+h ustanovení a rituál: ( o do í po prorokov$ smrti. Be ne@kratší @sou na kon+i. první a ne@d:leBit$@ší ( p$ti Osloup: islámuP 0a ten pak nava(ovalo u(nání =uhammada @ako proroka 5i posla oBího. 0a kone+ @e (ařa(en další dlouh< 6sek o =uhammadovi @ako poslu oBím a teRtem se prolíná lí5ení o AeBíšovi @ako poslu podo ného. 4a5íná sou orem naří(ení t<ka@í+í+h se @ídla a v<5tem toho. dostala svou kanoni+kou podo u (a vlády +halíMy 5ili prorokova nástup+e Gthmána C!44 .še @e podáno @a(ykem.7 na (áklad$ ara ského překladu rovn$B (tra+eného ori9inálu. =uhammad yl mén$ v<(namn<m příslušníkem kmene 2ura@šov+:.. 0e( <vá neB přistupovat k ara ské tradi+i ste@n$ o e(řetn$ @ako k neara ské. Fa. sah tak není uspořádán +hronolo9i+ky a má v<lu5n$ teolo9i+k< a právní +harakter. (apovídá muslim:m pití vína a v$šte+kou praktiku (vanou Ovrhání los: šípyP. e9yptsk<m iskupem Aanem ( 0ikia se do+hovala pou(e ve dvou rukopise+h (e sedmná+tého a osmná+tého století. Poté se s6ra vra+í ke kodiMika+i právní+h naří(ení. Qále při+há(e@í dlouhé pasáBe. . Aeho svatyní yla stav a o délníkového p:dorysu (vaná 2aa a.!&!E. . odhlédneme-li od přika(ova+ího tXnu ur5ité 5ásti o sahu. seřa(en<+h podle délky tak. =oderní v$da při hledání (á+hytn<+h od: v teRtu stanovila @ako do u vytvoření této s6ry (áv$re5né o do í =uhammadova Bivota. 4ákladní teolo9i+kou doktrínou se stala @edine5nost oBí. 5tenář y nem$l o5ekávat. patří+í ohaté vdov$ @ménem ChadídBa. v ni+hB @sou i li+ké teRty převypráv$ny tak. které v(nikly v "y(antské říši 5i ve v<+hodním Htředomoří a v(tahu@í se k danému o do í. které @e nutno vykonat před modlit ou. (aBil první vid$ní 5i (@evení. Fyto v<klady se však uka(u@í @ako nepřesv$d5ivé. Be dáme slovo OortodoRnímuP po@etí prorokova Bivota a u5ení. Be i tato skupina doklad: @e ve své podstat$ (kreslu@í+í. s níB se po 5ase oBenil. =imo @iné @e to dáno tím. . (námá pod @ménem 2orán. kter< y ne yl islámského p:vodu. které @e o klopu@í. Ain<mi slovy. Aednotlivé oddíly ne oli s6ry (ahrnu@í v rám+i kaBdého (@evení sm$s r:(norod<+h v<pov$dí. této svého druhu slepé uli5+e histori+ké kritiky musíme pro(atím vysta5it s tím. 0e@prve o sv<+h (áBit+í+h po+hy oval. na 6(emí přímořského rovinatého kra@e #idBá(u na (ápad$ 3ra ského poloostrova. kde se u+tívala 5etná oBstva. případn$ v o ou @a(y+í+h kolem roku !1. Prvotním (dro@em =uhammadova (áva(ného u5ení se stala s írka v<rok: (@even<+h prorokovi ar+hand$lem. . . +o @e (aká(áno.e své dnešní podo $ se 2orán skládá ( řady @ednotliv<+h (@evení. Aen n$které ( nemnoha do+hovan<+h teRt:. a y se křes*anská a Bidovská (v$st @evily @ako ne6plné (@evení. =uhammad (a5ínal @ako předák vel loudí karavany. Podle tradi5ního po@etí v(nikla sloBením 5ástí teRt: napsan<+h na (víře+í+h koste+h a @in<+h Morem (ápis:. (vlášt$ pak slune5ní :h v podo $ velkého meteoritu. 0apříklad kronika napsaná ře+ky ne o koptsky. =ekka yla především kultovním místem. @sou opravdu soudo é a ne(atíBeny podo n$ ro(sáhl<mi a pode(řel<mi teRtov<mi přenosy @ako (mín$ná ara ská díla. upo(orníme ni+mén$ na (ávaBné Makto9raMi+ké pro lémy. kter< y+hom oprávn$n$ mohli na(vat poeti+k<m. 3lternativní v<klady =uhammadova Bivota a poslání se opíraly o snahu pone+hat stranou ara ské prameny a (aloBit rekonstruk+i událostí na @iném sou oru dokument:. Báda@í+í si dopln$ní (@evením =uhammadov<m. První nestranné sv$de+tví o @e@í eRisten+i však po+há(í ( kon+e sedmého století.

kdy se mnohé kmeny. a ro(loha podman$ného 6(emí. se (de $hem kaBdoro5ního m$sí5ního přím$ří mohli setkávat e( o av ( násilností. postit se kaBd< rok (a denního sv$tla $hem m$sí+e ramadánu. a y se (de usadil. Poslední poBadavek @e po(dním dodatkem a nepo+hy n$ yl 6lit ou =ekkán+:m. k n$muB podle tradi+e došlo v ro+e !3.. Htrate9i+ká poloha =edíny (ároveN =uhammadovi umoBNovala stupNovat ekonomi+k< tlak na =ekku tím. ale tou do ou 6da@n$ @eho autoritu a ná oBenské u5ení u(návala velká 5ást 3ra ského poloostrova. vydali =uhammadovi m$sto a při@ali @eho ná oBenské reMormy. protoBe vystupovali @ako prostřední+i v @e@i+h spore+h. s @akou si prorok $hem pouh<+h dvou let od roku !3.ná oBenskou poslušností a (ahrnovaly poBadavek modlit se p$tkrát denn$ v předepsanou do u. nutn$ vyvoláva@í po+hy nosti. ro+e !3.<kladov< ráme+. 2ri(i vypuknuvší v ne@uBším okruhu =uhammadov<+h stoupen+: kolem otá(ky. . Be se @ednalo o delší 5asov< 6sek a Be ve hře yly sloBit$@ší pro+esy. . Prorok souhlasil. =uhammad se však o plánu (áhy do(v$d$l. Fyto otá(ky ohuBel (:stáva@í e( odpov$di. o+itáme se v pon$kud lépe (dokumentovaném o do í. Pokusy =ekkán+: vypudit @e@ silou skon5ily v lete+h !74 a !7/ ne6sp$šn$. @ak vést spole5enství 11 . rátíme-li se k o do í po prorokov$ smrti. . se (na5n<mi o avami. yli ( m$sta postupn$ vyká(áni. . kam @e@ uB dříve (vali. nikdo ( kmene nemohl <t odpov$dn< (a @eho smrt.(hledem k tomu. a y se u@al role soud+e v @e@i+h spore+h. poté +o ovládl m$sto FaiM na severov<+hod$. vrátily ke sv<m vírám a přerušily politi+ké va( y na =ekku. 0emáme ale k dispo(i+i Bádné doklady. které y na í(ely alternativu k tradi5nímu po@etí. Příslušní+i kmen:. spatřovaly v n$m hro( u pro pokra5u@í+í prosperitu m$sta a @eho vládnou+í kmen. Aeho u5ení se (dálo podkopávat v<@ime5n< statut m$sta a tím i 2ura@šov+:. 'y+hlost. Fi. Pravd$podo n$ @e@ m:Beme datovat =uhammadov<m do ytím m$sta. =edín$ ne yl Bádn< vládnou+í kmen.. 2ura@šov+i m$li siln< vliv na sousední kmeny.e skute5nosti yla ro(d$lena me(i dva soupeří+í kmenové sva(y a =uhammad yl do m$sta po(ván. =ekka se díky svému ná oBenskému v<(namu t$šila postavení neutrálního místa. 3* @e@ při@meme 5i ne. přine@menším +o se t<5e vlivu 3ra : na @e@i+h sousedy. které yly kmeny o+hotny platit. a neB mu v tom =ekkán+i sta5ili (a ránit.d+hod do =edíny v severním #idBá(u @e (nám @ako hidBra ne oli O6t$kP a po5ítá se od n$ho první rok muslimského kalendáře. Makti+ky u(avřel =ekku lokádou. ovládaném Peršany. Hám o so $ m:Be <t @en díl5í rekonstruk+í. @eB nedávno u(naly @eho vládu a při@aly @eho ná oBenství. přemístil se do =edíny. Úloha =ekky @ako ná oBenského +entra souvisela s ekonomi+k<m postavením m$sta @ako trBišt$ a střediska karavanového o +hodu. do roku !37 doká(al podmanit (na5nou 5ást 3rá ie. kter< pro íhal podél po řeBí 'udého moře od Aemenu do @iBní Palestiny aB k H<rii. protoBe ostatní y ho podle přísn<+h (ásad krevní msty museli pomstít. (ískáva@í+í si stále v$tší mnoBství pří(niv+:. Be náleBel ke 2ura@šov+:m. dva roky po(d$@i prorok (emřel. "ylo tomu tak rovn$B v Aemenu. . . @ako řada Bidovsk<+h kmen:. které spolu vál5ily 5i vedly dlouhodo é spory. Podle tradi+e následoval po prorokov$ smrti t(v. Be přerušil karavanní ste(ky sm$řu@í+í k severu. @e plodem moderní v$dy. dávat 5ást pří@mu na almuBny pro +hudé a alespoN @ednou (a Bivot vykonat pou* do =ekky. stále @e tře a poloBit mnoho otá(ek ohledn$ =uhammadovy Bivotní dráhy a @e@ího e(prostředního dopadu na v<vo@ v 3rá ii. ro+e !77 ylo (osnováno spiknutí s +ílem =uhammada (avraBdit. Ae moBné. a y (a@istily e(pe5n< pr:+hod sv<+h karavan. 0a kon+i desetiletí. Be o yvatelstvo při@me @eho ná oBenské reMormy. =nohé ( toho mohlo <t =uhammadovou ná oBenskou (v$stí ohroBeno. kdo ne yli o+hotni souhlasit. . @ehoB vlád+e se 6da@n$ přiklonil k islámu v ro+e !3. a také (ásluhou @m$ní. 'iddáh ne oli OodpadnutíP. podle kterého y na =uhammada (a6to5ili přední muBové kmene spole5n$. . Proto pr< yl vymyšlen sloBit< plán. =ekkán+i kapitulovali. 4po5átku pohlíBely v:d5í oso nosti m$stské komunity na nové ná oBenské poselství. ale v poslední do $ se proti n$mu o(valy námitky. kter< (d:ra(Nu@e podíl o +hodu a ekonomi+k<+h sil na ovládnutí =ekky a podman$ní si ara sk<+h kmen:. . ale na oplátku (a své sluB y si vymínil.

ale nikoli mo+ připadla @eho malému vnukovi 2onstansovi C!41-!!>E. se v ro+e !&& pokusil (astavit r:st ara ské námořní mo+i. kter< při@al @eho poselství. . aB !41. C!37-!&1E. ale po (ni5u@í+í itv$ u 0ihávandu v ro+e !47 yl donu+en pr+hnout na v<+hod. Po poráB+e u Aarmuku podnikla #érakleiova vláda @enom nev<(namné pokusy udrBet si v<+hodní provin+ie. ro+e !/4 (ahá@ilo ara ské loZstvo lokádu 2onstantinopole. Přístupem do přístav: na syrském po řeBí (ískali 3ra ové novou ( raN. kv$tnu 5i 5ervnu yla @e@i+h armáda ro(prášena v itv$ u QBal6lá a @e@i+h velitel (a it. Qo roku /11 uB yla severní 3Mrika do té míry podro ena. na @e@i+h morální a mravní 6roveN. 4a vlády 3 6 "akra C!37-!34E se podařilo přivést k poslušnosti odpadlé kmeny a yly podniknuty ro(sáhlé 6toky na severní sousedy 3ra :. ale ( ytek L9ypta do yl ara sk< vo@ev:d+e 3mr v lete+h !4. ale nikdy ne yl uspoko@iv$ vysv$tlen. rání+í mu v pohledu na moře. Po @eho skonu vypukla politi+ká kri(e a o a +ísařovi synové (emřeli @ešt$ téhoB roku násilnou smrtí. kde padl i #érakle:v ratr. .láda. téBe do $ se tamní vlád+e ne oli eRar+ha v( ouřil proti 2onstantinopoli a prohlásil se +ísařem. @e 5asto komentován. krát+e před 3 6 "akrovou smrtí a nástupem dalšího 5lena ne@uBšího vedení. 'oku !3& kapituloval před ara skou vo@enskou v<pravou Qamašek. své vo@enské a správní středisko.e ste@ném ro+e utrBili váBnou poráBku Peršané. a @e@i+h loZstvo do ylo roku !41 2ypr. . pora(ila vo@ska ara sk<+h kmen: v itv$ u 3dBnáda@nu y(antské @ednotky v H<rii. Císař 2onstans JJ. ro+e !3! yla +ísařská armáda poraBena v itv$ u Aarmuku. 'oku !41 (emřel +ísař #érakleios. 0edoká(al ale v(dorovat dalšímu ara skému postupu přes íránskou náhorní plošinu a v ro+e !&1 @e@ po líB =ervu (a il n$kdo ( @eho vlastní+h muB:. v<sledkem však yla (dr+u@í+í poráBka v L9e@ském moři. . při5emB ara ské po(emní vo@sko se ro(loBilo na druhém řehu =armarského moře u Chalkedonu. . . ?est let poté. @eB (a on$+h sto let od =uhammadovy smrti do itvy u Poitiers dosáhlo ro(p$tí od hrani+ Jndie po severní o last Pyrene@í. . @e (tratila navBdy. Hte@n$ @ako v ro+e !7! se (dálo. 4 této (ákladny podnikala řada po so $ @dou+í+h velitel: d:ra(n$@ší pokusy do <t severní 3Mriku. Be se ro(hodli ro(šířit své p:so ení na (ápadní Lvropu a (a6to5it na J ersk< poloostrov. Be ohroBena @e sama eRisten+e +ísařství. 3ra ové (aloBili v Hahelu m$sto 2a@ruván. 2 prvnímu vpádu do "y(an+í ovládané severní 3Mriky došlo v ro+e !4/. .e ste@né do $ pokra5ovala ara ská eRpan(e sm$rem na (ápad.statek Hvatého kříBe padl do rukou 3ra :m. Císař stáhl své @ednotky (e H<rie a Aeru(além se v(dal 3ra :m.lastní ara ská okupa+e @ednotliv<+h aMri+k<+h 6(emí pro íhala pomale@i. 3ra ové přev(ali vládu nad v$tšinou perské =e(opotámie.e( proroka. při n$mB v@el do m$sta na oslu. ni+mén$ v ro+e !/. 0$které v<klady se soustřeZu@í hlavn$ na situa+i r:(n<+h o $tí ara ské eRpan(e. =o+enské nároky =uhammadova ratran+e a synov+e 3lího na (áklad$ pokrevního pouta yly odmítnuty. Pro Peršany se stal @ešt$ osudn$@ším rok !3/. se +ísař #érakleios ro(hodl oso n$ (asáhnout. podle tradi+e prvního 5lov$ka. F$Bko soudit. ro+e !34. Qomorodé er erské kmeny kladly houBevnat$@ší odpor neB o yvatelstvo @in<+h o lastí. Úsp$+h ara sk<+h vo@sk při do <vání pásu 6(emí. . perské a "y(antské říši 1. . +ísařství pak nad ním (tratilo vládu. vít$( nad Peršany ne yl pro 3ra y soupeřem. Ae(da9ird JJJ. @ak se však uká(alo. .yslala posily do 3leRandrie. se pokusil (or9ani(ovat odpor v (ápadní+h o laste+h Kránu. Pod do@mem rostou+ího ne e(pe5í. Poslední šáh. ale v ro+e !1> 3ra ové s kone5nou platností do yli 2artá9o. . nakolik to sníBilo @eho vo@enské s+hopnosti. (aBehnalo @menování 3 6 "akra. +o %ímská říše op$tovné do yla Hvaté m$sto na Peršane+h. kteří @e@ pravd$podo n$ (ni5ili. "yl však poraBen a (a it ara sk<mi ná@e(dníky po líB svého pevnostního m$sta H eitla CHuMutulaE v @iBním Funisku. . @emuB 5elily nedávno (novu (ískané v<+hodní provin+ie.. +halíMou ne oli následníkem. Poté ylo e( dalšího odporu o sa(eno perské hlavní m$sto 2tésiMXn. Gmara. ChalíMa Gmar C!34-!44E uspořádal triumMální pr:vod. . která odolávala do roku !47. velmo+i Persii a "y(an+. poslední+h lete+h Bivota trp$l podivnou MX ií.

.se tvrdí. Qoklad: o této spoluprá+i @e upřímn$ ře5eno velmi málo. o yvatelé si u+hovali Bivoty. . @ako předtím nad Peršany. 4daleka proto není @isté. . Be křes*ané @akéhokoli vy(nání otevřen$ stranili 3ra :m. . kdy yli @iB 3ra ové s+hopni spo@eného námořního a po(emního 6toku. Palestiny a L9ypta +ítila odstup v:5i ře+ké vlád$ v 2onstantinopoli. Be spo@ene+ké ara ské kmeny v t$+hto kon5iná+h @sou dostate5nou o+hranu před o 5asn<mi ná@e(dy nepřátelsk<+h kmen:. . . Be Bidé o5ekávali nastolení ara ské a islámské mo+i ve stát$ s nadšením. místní samosprávu a ná oBenskou svo odu. mohli "y(antin+i nasadit Ota@nou ( raNP v podo $ ře+kého ohn$. Persii osla oval so+iální ro(kol a politi+ké spory v rám+i vládnou+í+h vrstev. @e@i+h ma@etek yl (konMiskován a oni upadli do otro+tví. nikoli politi+ké kalkula+e. 0aví+ se po5ítalo s tím. Be yly vo@ensky vy5erpány po v(á@emném titánském (ápolení v lete+h !. . @eB u n$kter<+h Bid: vyvolaly o5ekávání v pří+hod mesiáše. a d:ka(y t<ka@í+í se Bid: @sou skrovné a (em$pisn$ ome(ené. Podíl této ( ran$ na ukon5ení velkého 1. ni+ y ne ylo (tra+eno. Fato tvr(ení mohou <t v (ásad$ správná. vBdy to ale udou nane@v<š díl5í vysv$tlení. Poloha 2onstantinopole yla naopak pro "y(antskou říši v<hodná. která při dotyku s vodou (a5ala hořet. Po(oruhodn< @e také Makt. (m$nily v nepřátele. vyso+e t$kavé surové ropy ( okolí "aku. palestinsk<+h.ystřikovala se ( vodní+h d$l umíst$n<+h na y(antsk<+h lodí+h do moře kolem ara sk<+h plavidel a @e@í 65inky yly (ni5u@í+í. 2onkrétn$@ší Maktory moBná vyplynou ( povahy vále5n<+h událostí a politi+ké 9eo9raMie dot5en<+h 6(emí. Aeho pád představoval demorali(u@í+í 6der na samém po5átku. Hmlouvy a mírové podmínky na í(ené 3ra y o yvatel:m syrsk<+h. . sousedí+ím s pouští. AelikoB hrad y t$+hto m$st se (a Austiniána neopravovaly a yly nepo+hy n$ v (aned aném stavu. 8(e ří+i. Tidé ro(hodn$ nem$li ve v<+hodní+h provin+ií+h %ímské říše do ré Bivotní podmínky. e9yptsk<+h a me(opotámsk<+h m$st yly navrBeny tak. a také @ako itští monoMy(ité v H<rii m$li podle n$kter<+h ná(or: ví+e neB +hladn< v(tah k "y(an+i a aktivn$ spolupra+ovali s 6to5níky. 3 tak (de ne yly ani pevnosti. privile9ia.e tři+át<+h lete+h sedmého století se ne@en o @evila hro( a netušené velikosti. do $. Ae@i+h +hování tedy ur5ovala apokalypti+ká o5ekávání. 0utno rát v 6vahu také 9randiX(nost tehde@ší+h událostí a míru s nimi spo@eného +haosu a násilí. kterou v:5i nim uplatNovali +ísařové =aurikios a #érakleios. rám+i snahy posílit o ranu proti Persii v$noval Austinián mnoho pen$( a hmotn<+h prostředk: na rekonstruk+i m$stsk<+h hrade a udování pevností od (ápadní po v<+hodní hrani+i =e(opotámie.7 aB !7>. Persie yla (vlášt$ (ranitelná.(hledem k mi(ivé vyhlíd+e na (á+hranu +ísařsk<mi vo@sky se @enom málo m$st ro(hodlo pro druhou moBnost. Pokud ale o yvatelé o@ovali a m$sto ylo do yto. Be monoMy(itská v$tšina o yvatelstva H<rie. "y(antské místodrBí+í v 3Mri+e @e moBno povaBovat (a pov<šené +i(í vlád+e v 5ele lhoste@né 5i nepřátelské masy domorodého er erského o yvatelstva. 0eeRistu@e @edin< d:ka(. 0e@v<ra(n$@ší ( ni+h yli Bidé. aktivn$ spolupra+u@í+í+h s 3ra y. protoBe @e@í hlavní m$sto 2tésiMXn leBelo v =e(opotámii přímo na Mrontové linii ara ského 6toku.<+hodním +íp:m @iBní H<rie a Palestiny. a y +o moBná ne@ví+e (menšily případné ne e(pe5í (e strany poraBen<+h a posílily vo@ensk< poten+iál 3ra : tím.<m$nou (a to platili daN ( hlavy a po(emkovou daN. které se musely odvád$t 3ra :m. Be v(dala-li se m$sta e( o@e. se však takové pé5e nedostalo. ale =uhammad se postavil proti Bidovsk<m kmen:m v 3rá ii. 0a í(ená vol a spo5ívala v tom. Be a5koli mnohokrát pronikla do =alé 3sie. 2dy y +ísař pře+e @en (vít$(il. moBná yly dokon+e niBší. ale dříve podda@né ara ské kmeny se v d:sledku politiky. Be @e ( avovaly nutnosti (ane+hat ve m$ste+h ( yte5n$ velké posádky a pl<tvat tak muBstvem. ani spo@ene+ké @ednotky. 3ra ská vo@ska se skládala převáBn$ ( lehké @í(dy a nehodila se do horského terénu.1 . vykle se spolu s nimi (miNu@e p:so ení Opát<+h kolonP. která pronásledovala @eho ná oBenské v:d+e. Qan$. nikdy se nepokusila 2onstantinopol do <t a o sadit. protoBe ( tohoto sm$ru se Bádná váBn$@ší vo@enská hro( a neo5ekávala. ne yly o ni+ vyšší neB dan$ y(antské vlád$. kdyB odmítly při@mout @eho ná oBenskou (v$st. ro(hodování asi ne ylo t$Bké. které y tyto o lasti o+hránily před ne5ekan<mi inva(emi ( 3rá ie.

let sedmého století se to m$lo potvrdit ve ?pan$lsku v ro+e /11.7 .. @íB se mohli 3ra ové stát ( hlediska dalšího trvání říše.o léhání 2onstantinopole v lete+h !/4 aB !// v praRi uká(al. %ímané a Peršané yli nav(á@em dávno (vyklí na své o@ové metody a při(p:so ili @im své vlastní.. Hte@n$ @ako 3ra y ne@prve (ne@istil ře+k< oheN "y(antin+:. a 4. . 2rom$ er ersk<+h @ednotek v severní 3Mri+e se Bádná ( armád o $tí ara sk<+h 6tok: nevyrovnala 3ra :m pohy livostí. 1. tak předtím mnohé @e@i+h o $ti vyvedla ( míry ara ská vále5ná taktika a krutost.<sledkem yla řada (vu5n<+h vít$(ství nad @ednotkami (vykl<mi na itvy odehráva@í+í se podle přesn$ daného pořádku. Hte@n$ @ako v =e(opotámii 3. %ímská t$Bká @í(da yla kupříkladu o do ou té perské. @aké @sou me(e hro( y.

. hlavn$ řady vynika@í+í+h iskup:. ale pravd$podo n$ se udál aB v ro+e &>7. 0epodařilo se mu vytla5it "y(antin+e a v ro+e &/1 se proti n$mu v( ouřil @eho starší syn #ermeni9eld a (aloBil si vlastní ne(ávislé království se středem v Heville. Aako n$kteří @eho nástup+i m$l potíBe s "asky. ro+e &/7 o novil královskou vládu v CXrdo $. do $ svolání kon+ilu. kladou+í takové překáBky pohy u a komunika+i. . uB yla v$tšina prakti+k<+h administrativní+h pro lém: vyřešena. Be v kaBdé itv$ @edna 5i druhá strana sm$řu@e k vít$(ství ne o alespoN k (ískání v<hody.3 . let sedmého století.idoria+um . kdo s o li ou popisovali (áv$re5nou etapu vi(i9Xtského království ve ?pan$lsku @ako 6padkovou a @ako d:ka( uvád$li ry+hlost @eho pádu.. "yl to (@evn< pří(nak politi+kého spo@ene+tví. "$hem opakovan<+h taBení v lete+h &/. 4a vlády @eho přím<+h před+h:d+: se na v$tšin$ poloostrova ro(padla ro(v$tvená vo@enská okupa5ní správa. (avršil 8eovi9ild v ro+e &>& nadmíru 6sp$šné snaBení o o novu vi(i9Xtské mo+i v +elé severní polovin$ poloostrova.dnes pravd$podo n$ . 2rál 39ila C&41-&&4E (tratil mo+ nad CXrdo ou a po(d$@i yl svrBen (a o 5anské války proti @ednomu (e sv<+h velmoB:. neB (a5alo vyhlíBet ne e(pe5n$ postupné s liBování v( ouřeného vladaře s "y(an+í.. Mun9u@í+í od vi(i9Xtsk<+h do yva5n<+h taBení v &. kde předtím @ak<si u+hvatitel svrhl stáva@í+í dynastii. Podn$t k t$sn$@šímu prolnutí v$tšinového římského o yvatelstva s vládnou+í vi(i9Xtskou elitou dal ve skute5nosti 'ekkared:v ote+ 8eovi9ild C&!1 aB &>!E. v kv$tnu &>1. ale @en do okamBiku. spo@ená s ti+h<m souhlasem vi(i9Xtsk<+h ariánsk<+h iskup:. Qo ytím svévského království. lete+h pátého století. ale také vytvořit struktury a institu+e. kter< se 5asto klade do o do í na po5átku v(poury. kteří ( 6dolí v (ápadní+h Pyrene@í+h vyráBeli na loupeBné v<pravy do 6dolí L ra. 4lomem ve v(ta(í+h me(i . =e(i historiky vi(i9Xtského ?pan$lska <val tento ná(or o vykl< a teprve pom$rn$ nedávno yl kone5n$ poslán do starého Bele(a.1E od ariánství ke katoli+tví v ro+e &>/. která přetrvala aB do 7.. Be 8eovi9ild yl v praRi o+hoten @e tolerovat. pak @e to (áv$r naprosto opa5n<. Aednotlivá m$sta a o lasti se vymanily ( vi(i9Xtské nadvlády. Gšt$dřil rovn$B n$kolik poráBek y(antsk<m okupa5ním silám a (novu do yl =edinu Hidonii. přesn$@i ře5eno h:ře doloBená oso ní konver(e krále 'ekkareda C&>!!. ro+e &&1 následovala y(antská interven+e. a /. které tuto vládu o ví+e neB sto let přeBily.i(i9Xty a @e@i+h hispánsko-římsk<mi poddan<mi se stal třetí toledsk< kon+il v ro+e &>1. @e@ímB d:sledkem yl v(nik +ísařské enklávy podél +elého @ihov<+hodního po řeBí ?pan$lska od Carta9eny po =edinu Hidonii. Aedna ne o druhá strana tohoto konMliktu poBádala o pomo+ +ísaře Austiniána. ro+e &>1 se @e vydal (krotit a (aloBil nové m$sto . aB &/> (novu ovládl sever ?pan$lska od Pyrene@í aB po hrani+e svévského království v Uali+ii na severo(ápad$.livete v 0avaře a y donutil n$které ( ni+h se (de usadit. Be se @im v tak (em$pisn$ a kulturn$ r:(norodé o lasti @ako J ersk< poloostrov. . "ylo mimořádn<m 6sp$+hem vi(i9Xtsk<+h král: a @e@i+h rád+:. pln$ nepo+hopili ti. 2on+il mohl povaBovat konver(i krále a +elého národa (a hotovou v$+ a shromáBd$ní iskupové vydali poprvé v d$@iná+h (ákony o @ednotné +írkvi na J erském poloostrov$. =:Beme-li v: e+ vyvo(ovat n$@ak< (áv$r ( itvy u OFransdu+tine PromontoriesP me(i vi(i9Xtsk<m královsk<m vo@skem a ara sk<mi ná@e(dníky v ro+e /11 a ( následného (hrou+ení +entrální mo+i ve vi(i9Xtském království. ne@enom podařilo nastolit 6střední vládu. 0a @ihu (:stalo @eho dílo nedokon5eno. =e(níkem yla #ermeni9eldova konver(e od ariánství ke katoli+tví. 4dá se. 4a 8eovi9ilda (aBívala vi(i9Xtská monar+hie nov< ro(kv$t.1$ 7ahál"iví a 9padkoví králové 1i>i<8&sk Cpan(lsko v le&ec$ 583 a% 9!! 0epří@emn< Makt. "$hem taBení v lete+h &>3 a &>4 8eovi9ild o novil svou vládu v =érid$ a Jtali+e a nakone+ donutil 1. .

Pro5 a na 5í příka(. 0e@v<(namn$@ším a ne@(nám$@ším Jsidorov<m dílem @sou @eho Ltymolo9iae.. od 9eometrie Ckniha Jll. @ako yl Hiesenand C!31-!3!E a Chindasuinth C!47-!&3E. yla ( @e@i+h hlediska ne( ytnou podmínkou ro(kv$tu +írkve. lékařství a právu. ani vo@enskou hro( ou. 0epřítomnost vo@enské hro( y.odítkem při v<kladu @ednotliv<+h témat @e etymolo9ie @e@i+h ná(v:) Jsidor se domníval. @ist< His ert v Farra9on$. =nohé tyto myšlenkové sm$ry a podn$ty v(nikly pod vedením iskup:. kdyB v ro+e &>. .alen+ii. 0a druhou stranu @e nutno připustit.J8iE.7E. m$la (a následek (menšení stálého vo@ska ve stát$. v$nu@í+í+h se 9ramati+e. Be iskupové ne yli o+hotni v(táhnout tyto du+hovní sank+e na vlád+e. yly hlavním (dro@em Boldu nevelkého +omitatu 5i druBiny. nikoli však Qu+ha svatého.iiiE po "oha Ckniha .d /. . s+há(e@í+í+h se v Foledu od 3. kdo (astávali mo+enské postavení v +írkvi podří(ené vi(i9Xtské vlád$.nitřní 5len$ní @ednotliv<+h knih @e převáBn$ lo9i+ké.viiE. "iskupové yli ve v$tšin$ případ: ne@en du+hovními. (vlášt$ poté +o král Huinthila C!71-!31E odstranil y(antskou enklávu na @ihov<+hod$. kdo se pokusili o převrat. aB !3!E. Be se podařilo s@ednotit ro(dílné o lasti poloostrova.syna. let sedmého století. 1. kdo intrikovali proti monar+h:m ne o se spikli proti stáva@í+ím politi+k<m pořádk:m. ale neusp$li. Aak se ale (dá. iskupa 8eandera. Asou tu naopak ná(naky. 8eovi9ild douMal. =nohé ( toho ylo postupn$ vytvořeno $hem šestná+ti toledsk<+h kon+il:. Foledo totiB ylo od 8eovi9ildov<+h 5as: hlavním re(iden5ním a správním střediskem království. svolal synodu v Foledu.7. . protoBe (ákladní ná oBensk< ro(kol odd$loval dv$ hlavní sloBky o yvatelstva. k nimB nyní náleBelo i mnoho v<(namn<+h UXt:. Pouhé politi+ké s@edno+ení v$tšiny poloostrova (a krále 8eovi9ilda y ylo e(+enn<m vít$(stvím. u(nal rovnost . vy írané římsko9Xtsk<mi po(emkov<mi vlastníky. 2on+il přinesl 6pravy ariánské v$rouky.RiR. =nohem d:leBit$@ší neB hro( a eRkomunika+e však ylo to. let sedmého století mohli toledští iskupové odvo(ovat svo@i le9itimitu od při@etí svatého poma(ání v Okrálovském m$st$P. @eB prová(ela oso u krále. Be 8eovi9ild se v poslední+h lete+h své vlády přiklán$l ke katoli+ismu. =ístní dávky. o sahu@í+í širokou škálu témat od 9ramatiky Ckniha J. a y se v(dal v Heville. 3 tak nepřekvapu@e. které se ro(kládalo na +elém poloostrov$ a sestávalo (e vše+h p$ti du+hovní+h provin+ií ?pan$lska a Heptimánie aB po severov<+hodní Pyrene@e. Be tyto snahy a +íle musela při@mout (a své v$tšina t$+h. ro+e &>& (a il #ermeni9elda. vedení kn$Bstva 5i hospodářská správa die+é(í. "iskupové vyhlašovali du+hovní sank+e proti t$m. (náme-li @e@í etymolo9iiP CJ. kteří vynikali ne@enom v(d$láním. LRisten+e království. . Be @eho přeBivší syn a d$di+ se pro tento krok ro(hodl ne+el< rok po svém nástupu k mo+i.i-iiiE po 9ladiátory Ckniha a. Aedná se o ro(sáhlou en+yklopedii o dva+eti knihá+h. matemati+e. @ako yla pravidla řeholního Bivota. Be O(koumání @akékoli v$+i usnadNu@e. @imB se podařilo sesadit své před+h:d+e. ale také politi+k<mi a spole5ensk<mi autoritami sv<+h o +í. Ae po+hopitelné. ratr du+hovního rád+e #ermeni9elda i 'ekkareda.4 . Be před svou smrtí sám konvertoval. a (rušil povinnost nového křtu konvertit:.+hota katoli+k<+h iskup: spolupra+ovat po odstran$ní pro lému ariánské here(e s vi(i9Xtskou monar+hií nem$la v (ápadní Lvrop$ o do y.. GmoBNovalo to (avád$t reMormy v o laste+h. a o @evily se dokon+e (v$sti.. Be na svou stranu (íská ví+e katolík:.JJ. 'ovn$B ylo moBné prosa(ovat a právn$ deklarovat @ednotnost litur9ie a při@etí u+eleného sou oru kanoni+kého práva. Be iskupové yli o+hotni a s+hopni se s+há(et a diskutovat o politi+k<+h otá(ká+h a Be vystupovali @ako (astán+i a propa9andisté monar+hie ve sv<+h sídle+h.t+e a Hyna. 3ni #ermeni9eldova vo@enská poráBka intelektuální odpor katolík: neosla ila. Církev o ra+ela sv:@ hn$v proti t$m. =onar+hie si neudrBovala mo+ na poloostrov$ nátlakem. ale také politi+kou pro(íravostí a pevností (ám$r:. se uB nedo(víme. . 0e@plodn$@ším spisovatelem yl me(i nimi sevillsk< iskup Jsidor C&11Y!. usm$rNovanému řadou +elonárodní+h kon+il:. @enom tím podnítil apolo9eti+k< proti6tok v díle+h iskupa 8eandera (e Hevilly a další+h. @enB p:vodn$ nale(l 6to5išt$ ve . které se konaly v lete+h &>1 aB /. Úsp$+h @e@i+h převrat: a povstání yl sám o so $ d:ka(em oBí pří(n$ a vyvolenosti. "ylo to především díky @e@i+h snaBení. uB mén$. a5koli po první+h p$ti knihá+h.

Be histori+i přistupu@í k vi(i9Xtskému ?pan$lsku s předem Mormulovan<mi otá(kami. kon+ilu v Foledu v ro+e !33.vytvořilo na poli práva. Ae to dostate5n$ v<mluvné sv$de+tví o nadřa(eném postavení tohoto m$sta. na +o se mohou ptát a na +o nikoli. . a y se +írkev stala hlavní oporou král:. místo a y ne@prve (váBili přiro(ené sla iny a přednosti dostupn<+h pramen: a teprve na (áklad$ této 6vahy se ro(hodli. ran$ středov$kém ?pan$lsku nikdy ne yla napsána ro(sáhlá narativní histori+ká prá+e.íme dost o tom. Aedinou v<@imkou yla Sam ova historie Auliana ( Foleda. @enB vyhlásil JJJ. +o se skute5n$ stalo.& .E . v +harakteru dostupn<+h pramen:. která témata @im prameny mohou o @asnit a která @im o @asnit nemohou. ome(u@í+í se na popis taBení vedeného v ro+e !/3 králem Sam ou C!/7-!>. Pro lém není @enom v @e@i+h kvantit$. ale velmi málo o tom.andal: a Hvév: . =érid$. Feoreti+ky yli toledští metropolité rovni sv<m prot$@šk:m v "ra(e. které y o sahovaly podro nosti o oso noste+h a událoste+h. 9ramatiky a především litur9ie sou orné dílo. . Aešt$ ví+e udivu@e. . C!4!-!&/E. které v (ápadní Lvrop$ sedmého století nem$lo srovnání @ak ( hlediska kvantity. @ak @inak.so it< rá( t$+hto teRt: však ome(u@e @e@i+h pouBitelnost pro sou5asné historiky. kroniku podáva@í+í synopti+k< v<klad d$@in sv$ta od @eho stvoření a Q$@iny UXt:. Proto nel(e vylí5it tehde@ší události tak Biv$ @ako Ualii šestého a "ritánii sedmého století dík eRisten+i ro(sáhl<+h d$@episn<+h pra+í %ehoře ( Foursu C(emřel &14E a "edy Ctihodného C(emřel /3&E. ale (a Auliana si mohli dovolit sv$tit iskupy v hlavním m$st$ a o sa(ovat @imi stol+e v @in<+h +írkevní+h provin+ií+h. tak kvality @ednotliv<+h spis:. teolo9ie. především pak Q$@iny UXt: sv<m o sahem propa9u@í vi(i9Xtskou monar+hii a řád. 0ar onne. sídlo sevillského iskupství přesunulo do Foleda. a moBná Be se dokon+e líBí ro(sahu veškeré (námé písemné tvor y ( této do y. snaBíme-li se po+hopit spole5nost a politiku ?pan$lska ve vi(i9Xtském o do í. Přidáme-li k +elému korpusu o 5anského a +írkevního práva vytvořenému v sedmém století ve vi(i9Xtském ?pan$lsku @eho litur9i+ké a teolo9i+ké v<stupy. Po Jsidorov$ smrti Hevillu (astínilo Foledo. Fém$ř však neeRistu@í prameny. vytvořil +el< sou or nau5n<+h teRt:. v ni+hB se (am$řil na studium 9ramatiky a i le.Jsidor tímto a mnoha dalšími díly. . . ale také J. která po(oru@eme kdekoli @inde v (ápadní Lvrop$. aspoN však yly napsány do rovoln$ a o+hotn$ Jsidor předsedal mnoha synod:m ve své metropolitní provin+ii. +o se ve vi(i9Xtském ?pan$lsku m$lo stát. t$+hto knihá+h v5lenil nedávnou historii ?pan$lska a (e@ména vytvoření vi(i9Xtského království na poloostrov$ do souvislostí i li+k<+h d$@in a poté d$@in římsk<+h. Jsidorovy dv$ knihy @sou dosti stru5né a poté uB se ve vi(i9Xtském o do í o histori+kou kompo(i+i nikdo nepokusil.E proti v( ouřenému hra $ti Pavlovi. kter< nastolila. Ainak ře5eno. kter< se přihlásil k 6kolu. se v ro(poru s pravidly. ro+e !1. Pro lém spo5ívá hlavn$ v tom. . toledsk< kon+il v ro+e &>1. #istori+i vi(i9Xtského ?pan$lska se proto mnohdy u+hylovali k +hronolo9i+ky neur5it<m po@ednáním o o e+n<+h témate+h typu Ovo@skoP. ve smyslu +ivilního a +írkevního práva a n$kter<+h po@ednání ( pera v<(namn<+h iskup: vi(i9Xtského království.edle toho však napsal dv$ krátká histori+ká po@ednání. Be se při tom nesetkali s Bádnou histori+ky (a(namenanou opo(i+í (e strany ostatní+h metropolit:.d po5átku musí <t @asné. Be neo y5e@n$ ohaté @sou prameny v(tahu@í+í se ke spole5ensk<m ideál:m a o5ekáváním. O9Xtské o yvatelstvoP ne o Ořímské o yvatelstvoP. JldeMonus C!&/-!!/E a Aulian C!>. kter< sídlil v 0ar onne. Heville a Farra9on$.Lu9enius JJ. kteří dle všeho na tomto v<vo@i pln$ spolupra+ovali. . $ prá+e. v$tší 5ást pramen: se skládá ( pramen: právní+h a normativní+h a 6m$rn$ tomu se nedostává histori+k<+h pra+í. pak sv<m ro(sahem v<ra(n$ před5í o @em písemného materiálu vytvořeného v kterékoli @iné o lasti <valé %ímské říše v témB o do í.<sledné o ra(y pak mohly <t pon$kud t$Bkopádné a ví+e mén$ odtrBené od konkrétní+h spole5ensk<+h @ev: a Makt:. spo5ívá. historie. které y o sahovaly konkrétní 6da@e o v(ta(í+h me(i 1. 0$kolik po so $ následu@í+í+h vynika@í+í+h iskup: . OhospodářstvíP. Podařilo se @im také prosadit toledskou litur9ii @ako normu ve špan$lské +írkvi. .-!1. #lavní nesná(. Fito iskupové yli také o ratn<mi politiky a pro sv:@ stole+ mimo @iné (a@istili ne(po+hy nitelné vedou+í postavení v rám+i vi(i9Xtské +írkve. . s níB se setkáváme.

3r+heolo9ie pořímského o do í se (atím ome(ovala hlavn$ na v<(kum pohře iš* a předm$t: nale(en<+h v hro e+h. . . (ahrnu@e o +hody s p:dou. Qalší ádání a edi+e uká(aly. aB !. ne@d:leBit$@šího m$sta římské a vi(i9Xtské provin+ie 8usitanie. v ni+hB se dá s pomo+í písemn<+h pramen: doloBit ran$ středov$ké osídlení..! . a velk< pr:(kum kostela Hanta =aria de =elIue po líB Foleda. Poslední o @evy a v<sledky nedávn<+h v<(kum: otevřely nové moBnosti nahlíBení na ne@r:(n$@ší události a @evy tohoto o do í. kter< po@ednává o poustevníkovi a Osvatém muBiP (e (áv$ru šestého století. které y m$ly <t ná(orné a (ároveN pevn$ (akotvené v do ov<+h reálií+h. @ev velkého mnoBství skalní+h kostel: a přilehl<+h o ydlí v 3lav$ a 'io@e na(na5u@e. Ainá lokalita po líB m$sta Caen v 0ormandii vyka(u@e (námky osídlení od po(dní do y ron(ové do dvaná+tého století našeho letopo5tu. takBe mnoho teRt: (dánliv$ nedávalo smysl. . přes o do í vi(i9Xtského království hlu oko do staletí islámské vlády. Hou5asné vykopávky v samotné =érid$ dále poskytu@í mnohé inMorma+e o širokém rám+i (m$n v Bivot$ tohoto m$sta od raného římského +ísařství. @ehoB v(nik yl doposud kladen aB do desátého století. Ae však moBno uvaBovat o @in<+h (p:so e+h u+hopení tématu. které yly po dlouh< 5as spo@ovány s vi(i9Xtskou epo+hou.aleria ( "ier(a C1. @eB vytvořila a které yly našt$stí pro nás napsány na řidli+ov<+h desti5ká+h místo na pomí@ivém per9amenu. 0e@enom d:leBitá prá+e na t$+hto nov<+h nale(iští+h. ylo slouBit nedaleké královské vile. 3r+heolo9ie vi(i9Xtského ?pan$lska vstoupila do velmi plodného o do í. Htopy venkovského osídlení @sou @ešt$ +hudší. 3emilana ( pera Báka Jsidora Hevillského. iskupa "raulia (e 4ara9o(y C!31-!&1E. severní Wran+ii yla odkryta vesni+e ( šestého století. 8ety 4&. Be mnohé ( ni+h @sou ve skute5nosti velmi sro(umitelné a hodnotné. @eB se do+hovala v kánone+h kon+il:. ma@í-li <t také podn$tné. 3emilan:v Bivotopis to přitom ani slovem ne(miNu@e. Qokon+e ani m$sta. Ae@i+h temati+ké ro(p$tí @e ohromu@í+í.še+hny tyto v<(kumy spolu s n$kolika Bivotopisy sv$t+: a spisy klášterního Mundátora Wru+tuosa ( "re9y C&. Ainou a velmi odlišnou lokální spole5nost v @iné 5ásti poloostrova si m:Beme v<te5n$ při líBit na (áklad$ široké škály 6řední+h a další+h doklad:. a5koli (e (p:so u @e@í or9ani(a+e a Minan+ování vypl<vá. @ak ro(šířené yly poustevni+ké komunity v tomto kra@i. poopravil starší 6da@e. víme uB pom$rn$ dlouho. i kdyB tu nel(e povaBovat (a typi+kou.oso nostmi a politi+k<m v<vo@em 5i Makta o uplatNování normativní+h naří(ení (ákonodár+: v $Bném Bivot$. i kdyB @i+h yla v$tšina (ni5ena.. léta sedmého stoletíE 5i poustevníka . se datu@e 1. klet y i školní 6lohy. Be o n$které (em$pisné o lasti @e postaráno lépe neB o @iné. 4a n$@ak< 5as udeme s+hopni mnohem přesn$@šího a podro n$@šího v<kladu d$@in (em$d$lské spole5nosti této o lasti na sklonku šestého a v první 5tvrtin$ sedmého století. nalé(an<+h v pom$rn$ ho@ném po5tu na r:(n<+h nale(iští+h v o lasti me(i 3vilou a Halamankou. 0aše (nalosti této sloBky +írkevního Bivota vi(i9Xtského ?pan$lska se (atím ome(ovaly na 5et u Tivota sv. "ohuBel @e@i+h první přepisova5 a editor se dopustil +elé řady +hy v transkrip+i. =érida se v tomto ohledu (a5íná @evit @ako mimořádn$ d:leBitá v<@imka. 4ásluhu na tom ma@í vykopávky v kra@i kolem =éridy. Prud+e stoupla hlavn$ 6roveN naši+h (nalostí o kostelní+h stav á+h sedmého století. . Po relativn$ podro ném vypráv$ní o d$@iná+h po(dního %íma a Mran+ké Ualie se v d:sledku t$+hto potíBí s pramennou (ákladnou m:Be (dát po@ednání o vi(i9Xtském ?pan$lsku příliš strohé a a straktní. aB !&. protoBe @e@ím @edin<m 65elem. létaE pomáha@í vlévat Bivot do su+h<+h slov +írkevní+h naří(ení ohledn$ monasti+kého Bivota. eRisten+i mnoha t$+hto řidli+ov<+h dokument:. Faké 6řední písemnosti @sou veli+e říd+e (astoupeny. ale také kriti5t$@ší pr:(kum p$ti do+hovan<+h kostel: v severním ?pan$lsku a v Portu9alsku. v (ásad$ o náše@í p$t siln$ (komolen<+h a (lomkovit<+h dokument: napsan<+h na per9amenu. prode@e. o so $ nevydala ar+heolo9i+ké sv$de+tví. @ak se (dá.. Hte@n$ tak m:Beme do konteRtu písemn<+h pramen: (asadit nedávné nemén$ přínosné o @evy a v<(kumy řady skalní+h kostel: a poustevni+k<+h @eskyní v horním 6seku 6dolí L ra. 0a druhou stranu roste po5et o @even<+h a (kouman<+h nale(iš*.

(ře@m$ však nikoli o yvatel.eRisten+e a trvalé osídlení nedávno o @evené vesni+e v severov<+hodním ^orkshiru. 4áhy po smrti krále a po ití 5i ro(prášení @eho v(nešené druBiny padlo hlavní m$sto do rukou 3ra :m.E a po(vali na poloostrov 3ra y. 3 vi(i9Xtské ?pan$lsko má v tomto sm$ru také +o na ídnout. ro(sáhle@ší stave ní par+elu. 4ároveN se potvr(u@e do@em na yt< 5et ou 2roniky roku /&4. .-/13E. ale neplnolet<m 5i nes+hopn<m následník:m hro(ilo sesa(ení opo(i+í ( řad re9ionální šle+hty. . 0adto l(e tuto událost datovat vládou @ednoho ( po(d$@ší+h vi(i9Xtsk<+h král: 3+hily C/1. Be v do $. Qlouhou do u @e (námo. #istorky o tom. tedy pravd$podo n$ v ro+e /11. =oBnost dalšího +entráln$ ří(eného odporu se ro(plynula a @ednotlivá m$sta a re9iony se v(dávaly (a podmínek ste@ného +harakteru. se o tíBn$ rekonstruu@í a hodn$ (áleBí na tom. které histori+i ne@ednou vytváře@í na (áklad$ domn$l<+h událostí a oso ní+h politi+k<+h va(e v srd+i království a které se tém$ř v<hradn$ opíra@í o po(dní prameny po+hy né histori+ké hodnoty. neB ude pu likována 6plná (práva o tomto nále(u. Qo ytím Foleda 3ra ové ovládli 6střední správu státu a místo. Be uprostřed lokality se na+há(e@í (áklady kostela. . kter< odkryl druhou. =imořádná (a@ímavost nale(išt$ tkví v tom. Be oso n$ povedou svá vo@ska. protoBe lidské ostatky se nenašly. ale (troskotal. postráda@í opory ve spolehlivém. Ae (ře@mé. Derove#ská 7alie v le&ec$ 5!! a% +89 Q$@iny vi(i9Xtského království. asi p$tadva+et kilometr: (ápadn$ od 8eridy v 2atalánsku @e místo (vané Ll "ovalar. @e @asné. 3 tak nás toto @ediné nale(išt$ přivádí přímo k poslední etap$ vi(i9Xtského království na poloostrov$. ro+e /1. @aké yly na í(eny @e@i+h prot$@šk:m na v<+hod$. Pot<kal se ne@spíš také s pro lémem pustošiv<+h ná@e(d: "ask: na horním L ru. a to díky nále(u @ím vydávan<+h min+í v o ytn<+h prostorá+h. Be od vi(i9Xtsk<+h král: se @ešt$ o5ekávalo. kdyB (a5aly ara ské 6toky. nesli (a to následky. ro+e 11/! se ro( $hl d:kladn$@ší pr:(kum. vedly k oprávn$né domn$n+e. Pokud tak n$kteří neu5inili.. 'y+hlému od+hodu a (ká(e v d:sledku poBáru vd$5íme (a to. 4ásada d$di5ného nástupni+tví yla ve skute5nosti normou. na poloostrov$ p:so ily ne@mén$ dv$ ara ské armády. @ak dešiMru@eme sloBité prameny. ste@n$ @ako 0ar onne. . Be ovládal ne@d:leBit$@ší m$sto střední 5ásti 6dolí L ra.y+há(íme-li ( e(mála sou5asné 2roniky roku /&4 a nikoli ( mnohem po(d$@ší+h a přehnan<+h ara sk<+h popis:. které pak nem$ly sílu ne o d:vod stav$t se na odpor. Foto po(nání @e ve skute5nosti mnohem uBite5n$@ší a (a@ímav$@ší neB krkolomné konstruk+e. @ev 3+hilovy. postaveného pravd$podo n$ v šestém století. do ytého 3ra y v lete+h /11 aB /7. Ueronu a Farra9onu. a5koli @ešt$ n$@akou do u potrvá. Be totiB ara sk< 6tok v 6dolí L ra yl mimořádn$ (dr+u@í+í. . 4 kroniky @e dále patrné. ro+e /71 uB 3ra ové uvaBovali o ro(šíření své eRpan(e na druhou stranu Pyrene@í. yl 'oderi+h vy rán (a Siti(ova nástup+e a musel (e ste@né o lasti 5elit podo né hro( $. Htav a yla odkryta v ro+e 11!/. Po+hopit před+ho(í d$@iny další o $ti ara ské 1. Be na nale(išti ylo spolu s r:(n<mi předm$ty denní potře y (ískáno mnoho po(natk: o @ídelní5ku a místním hospodářství. 0a @iBním řehu řeky Her9e.Y11-/11E (radili synové @eho před+h:d+e Siti(y C!13Y14-/1. . y* @ediném soudo ém prameni. která se na+há(í kolem kostela a @e povaBována (a vesni+i. Pravd$podo n$ přesné datování a násilné (ni5ení lokality. další+h deseti lete+h v< o@e pronikly +el<m poloostrovem a ro( ily @e@ na malé 6(emní +elky. kde se podle (vyku odehrávala sloBitá pro+edura dosa(ování na tr:n. @ak krále 'oderi+ha C/1. Be t$+hto vpád: ylo n$kolik. #ra $ Pavel ( 0ar onne se v ro+e !/3 pokusil sesadit nového krále Sam u. Be osada yla opušt$na ve sp$+hu a nará(. 2onMlikt me(i 'oderi+hem na @ihu a severo(ápad$ a 3+hilou na severov<+hod$ poloostrova @isté mohl mít v do $ ara ského vpádu (ávaBné d:sledky. Be tato událost se stala v souvislosti s do ytím střední a dolní 5ásti 6dolí L ra 3ra y v lete+h /17 a /13./ . v 4ara9o(e raBené min+e v Ll "ovalaru dokládá. kdy yl 'oderi+h poraBen a (a it v itv$ u OFransdu+tine PromontoriesP.

které @e@ podnítily ne@enom k (o ra(ení římsko-Mran+ké spole5nosti @eho dn:. které se odehrávaly ve ?pan$lsku v po(dní+h /. Qeset knih d$@in. =ohli y+hom @enom uvítat 6pln< histori+k< komentář @eho díla. 0ení v: e+ t$Bké na (áklad$ srovnání s @in<mi sou5asn<mi prameny uká(at. let šestého století. kter<+h @e tak Balostn< nedostatek v případ$ ?pan$lska. o sahu@e ohatství podro n<+h inMorma+í o r:(n<+h oso noste+h i událoste+h. má (ásadní podíl na tom. Aeho aro9antní samoli ost ve v(tahu k vlastní oso $ a rodin$ snad @ešt$ ví+ neB ( pra+í d$@episn<+h 5iší ( @eho d$l ha9io9raMi+k<+h. Be v$tšina @eho (práv o Jtálii @e (ásadním (p:so em mylná. napsan<+h iskupem %ehořem ( Foursu a dokon5en<+h krát+e před @eho 6da@nou smrtí v ro+e &14. kdy Bil. ale také 5ásti @e@í minulosti.. merove@ského království v Ualii. (nám< pod @ménem OWrede9arP 5i PseudoWrede9ar. (vlášt$ pro o do í okolo roku &&.> . Ae ale nutno u(nat. Pro lémem @e přemíra onoho typu pramen:. Podléhá-li v<klad tolika událostí a @ev: 9alsk<+h d$@in šestého století tak mo+nému vlivu této impul(ivní a pon$kud (lovolné oso nosti. která y nám umoBnila sledovat. kdo snad yl d:leBit<. . @ako @sou d:vody.<(nam m$sta v 6dolí 8oiry. Be (ám$rn$ překroutil popis konMlikt:.. které %ehoře vedly k napsání @eho d$@in.. m:Beme přine@menším posoudit. @e do ře patrné. lete+h šestého století iskupem =ariem ( 3ven+hes. ale také ne e(pe5n$ (avád$@í+í. 0e(aslouBí si mnohem podro n$@ší inMorma+e o do á+h liBší+h @eho Bivotu 5i přímo ( do y. @eho malá v(dálenost od @in<+h velk<+h m$stsk<+h středisek typu Poitiers a pom$rn$ 5asté posuny politi+k<+h hrani+ Mran+k<+h království. v$tší d:v$ru] %ehoř @e ve skute5nosti velmi (áludn< historik. a Be @eho podání vi(i9Xtsk<+h d$@in @e siln$ (au@até. 0a příklade+h. @ak (a+há(í s Mran+ou(sk<mi d$@inami. Q$tství strávené v Clermontu a sí* rodinn<+h va(e @e@ pak o ohatily o další (dro@ inMorma+í. Ae (ře@mé. do ou Qeseti knih d$@in ylo Hedm knih o (á(ra+í+h a @edna kniha Bivotopis: svat<+h. "ohuBel eRistu@e málo podo n<+h srovnání. @ak @i potom m:Beme o e@ít] 0ení to snadné. Přine@menším @ako y to platilo o v$tšin$ šestého století. které mohly ovlivNovat @eho politi+kou loa@alitu.. 0a tomto míst$ st$Bí m:Beme na ídnout synopti+k< přehled %ehořova (pra+ování d$@in Mran+kého království od Chlodvíkovy smrti do do y v(niku díla na po5átku 1. Hv<m (p:so em y to ylo i ( yte5né. o @aké prameny se @edno(na5n$ ne o pravd$podo n$ opíra@í @eho ohaté materiály a @akou váhu @im m:Beme přikládat. které @e o málo ví+ neB pouh<m převypráv$ním %ehořova pří $hu. ale tak velmi mu v(dálen v 5ase.a9rese. protoBe autor ne@d:leBit$@ší Mran+ké kroniky sedmého století. 5erpal mnohé. i kdyB ne vše+hny inMorma+e o šestém století ( %ehoře. Po@etí Ualie šestého století. Aedin<m ne(ávisl<m soudo <m pramenem @e příliš stru5ná kronika napsaná v 1. Be @eho po@etí události @e ne@enom ne@přístupn$@ší. @ako ylo ariánství a král Chilperi+h. Be adatelé y m$li ne@prve přesv$d5iv$ odpov$d$t na tak (ákladní otá(ky. =:Beme také leh+e doká(at. Be i %ehoř yl (nev<hodn$n při psaní o n$kom. @imB ve svém díle v$nu@e mnohem ví+e prostoru. @ako @e (áštiplné vypráv$ní o Mran+kém králi Chilperi+hovi C&!1-&>4E. Be %ehořovy v$domosti o událoste+h t<ka@í+í+h se @eho iskupského m$sta Fours v lete+h @eho pontiMikátu C&/1-&14E yly v$tšinou ( první ruky. ale také se (a <va@í především Ualií a pát<m a šest<m stoletím. aB po rok &17 Cknihy J. Pro lémy spo@ené s při@etím @eho popisu Chlodvíkovy Bivotní dráhy @sme @iB pro rali a rovn$B tak nesná(e při hledání alternativního po@etí. AiB sám ro(sah %ehořova přísp$vku ke (koumání Ualie šestého století @e pří5inou toho. %ehořova díla se ale ve své podstat$ neome(ovala na historii. aB aE. AestliBe však %ehořovy hodnotí+í soudy při@ímáme opatrn$ a ro(po(náme-li @eho ideolo9i+ké a oso ní étes noires. a v >. 0$kdo y mohl namítat. @ak vášniv< doká(al <t ve sv<+h nepřátelsk<+h posto@í+h. lete+h šestého století. . Be se tato spole5nost @eví tak divoká a 1. a koho si představoval @ako své udou+í 5tenáře. y se naproti tomu mohlo (dát (rádn$ @ednodu+hé. to vše naví+ 5inilo %ehoře mimořádn$ do ře inMormovan<m muBem v otá(ká+h širší politiky merove@ské Ualie. Asou to díla menšího ro(sahu a skromn$@šího o sahu. které y @e@ mohlo nahradit.

pomineme-li @eho severo(ápadní 5ást. rekrutu@í+í+h se ( o lasti me(i Heinou a '<nem. se v poslední do $ t$šilo velké podpoře. Chlodvíkovi nástup+i.ytvoření @ednotné Wran+ie @e ve vše+h sm$re+h t<mB produktem O_hi9ovského v<kladu d$@inP @ako v(nik ritského 6stavního systému a parlamentní demokra+ie. . <va@í naopak přehlíBeni ne o pod+eNováni. Be vo@enské posádky sloBené ( Wrank:. které y @im to na í(elo.násilni+ká. yli shledáváni Odo r<miP. Be vo@sko tu m$lo ohaté a ry+hle dosaBitelné místní (dro@e muBstva. ane o se @e snaBili vyuBívat @enom v< $rov$ a nesoustavn$. Be Mran+ké osídlení se v této do $ ome(ovalo na severní a (vlášt$ severov<+hodní Ualii. Be d$@iny Ualie pátého století uka(u@í. a naopak ti. která pr< vedla ke OkatastroMálnímuP 1. yly posílány do @in<+h 5ástí království. @eB se @ednou m$lo stát Wran+ií. Fi. a >. Ualská spole5nost yla mnohem ví+e or9ani(ována ( hlediska vále5n<+h potře neB například ta. 2dyB se vynalé(av< a romani(ovan< král Chilperi+h C&!1-&>4E snaBil oBivit (aniklé postupy a (avést nové des+riptiones 5i daNové re@stříky. Podo n$ proti so $ sto@í O6sp$+hyP 2arla . s níB y+hom se ve ste@né do $ setkali v Jtálii.elikého a OselháníP @eho nástup+:. Pří(nivé histori+ké soudy o r:(n<+h etapá+h @e@í historie @ako y aB příliš 5asto yly podmín$ny mírou politi+ké @ednoty a +entrali(a+e mo+i. Wran5tí králové. "iskupové a mimo @iné i %ehoř králi o(námili. které yly ur5eny panovník:m. 2 @e@ím v<(namn<m or9ani(átor:m patřila +írkev. 3B do vpádu 8om ard: v ro+e &!> yla politi+ká mo+ v Jtálii stále v rukou @ediné 6střední mo+i a 6(emí pře+há(elo pod nové vlád+e @ako +elek. =ohl (@ednodušen$ ře5eno dosáhnout postavení líBí+í se sv<m (p:so em Munk+i po(dn$ římského provin5ního ma9istra militium. histori+i o é dlouho pokládali (a přiro(ené +íle.1 . @ak mimořádn$ ro(lehlé 6(emí Chlodvík podřídil své politi+ké mo+i. lete+h šestého století pak yla na +elém poloostrov$ @ednotná vláda (novu o novena. a5 nikoli hodnost (ápadořímského +ísaře.. Hrovnáva+í studium t$+hto nále(:. GBite5né @e spíše se pokusit vypí+hnout nápadné rysy spole5nosti a hlavní v<vo@ové proudy našeho o do í. Be se @im tém$ř @ist$ nepodařilo udrBet sloBit<. kdo k tomuto v<vo@i přispívali. dle @e@i+h ná(oru e( oBného 6myslu. Hnadno si dokáBeme představit. Htále se (dá ne@pravd$podo n$@ší. Fento do@em @e pravd$podo n$ velmi klamn<. 4 novodo ého hlediska se Wran+ie (dá <t v(orem +entrali(ovaného státu. nehled$ na to. yli povaBováni (a Osla éP a Ones+hopnéP. Be Mran5tí králové yli ve srovnání se sv<mi 9Xtsk<mi kole9y prostšího du+ha ne o ar aršt$@ší. 0emálo k tomu přisp$ly například r:(né pro9ramy Mran+ou(sko-n$me+ké spoluprá+e a pomyslné patná+tisté v<ro5í Chlodvíkova křtu.. kdo @e@ nedoká(ali podpořit. /. Ovelk<miP a Omoudr<miP. Ain<mi slovy. 0es+hopnost u+hovat tyto na první pohled klí5ové prvky správního systému +entrali(ovaného státu @ako y na(na5ovala. Aeho nástup+i. ale vyso+e (iskov< systém po(dn$ římsk<+h daní. která v ni+h podle dnešní+h ná(or: eRistovala. k nimB o $ tyto spole5nosti sm$řovaly. Pro lémy kontinuity tkví ve skute5nosti spíše v pátém neB v šestém století. pouBít %ehořovy teRty. yli tedy d$di+i po(dn$ římského státu v menší míře neB ostro9Xtští a vi(i9Xtští monar+hové. kter< vo@ensky s@ednotil velkou 5ást 6(emí. 0utno však připomenout. 4ře@m$ nemohli disponovat pravomo+emi a (dro@i. #istorio9raMie vBdy o+eNovala Chlodvíka. 4e@ména v severní Ualii však Chlodvík disponoval mnohem mén$ vysp$l<m a mén$ ro(sáhl<m správním aparátem. ne o @e@ dokon+e +ht$li (pomalit. neB yl v metropolitní Jtálii. 0aví+ tato interpreta5ní linie přehlíBí Makta strukturálního sloBení 9alské spole5nosti v po(dním starov$ku a v raném středov$ku. Be +hatrné (draví a 6mrtí @eho d$tí @sou přím<m d:sledkem tohoto. v neposlední řad$ Mormou velk<+h v<stav a katalo9:. setkal se s mohutnou opo(i+í. 0aproti tomu ve ?pan$lsku se iskupové patrn$ 6(+e podíleli na vy írání daní. ovládanou Hvévy. 0adto ne yla politi+ká a kulturní @ednota Jtálie pátého století (daleka tak narušena @ako @ednota Ualie. FotéB l(e v podstat$ aB do poloviny šestého století tvrdit o ?pan$lsku. Příkladem @e. . ale (ároveN se @e snaBit doplnit na (áklad$ @in<+h písemn<+h pramen: a ar+heolo9i+k<+h nále(:. kdeBto Fheoderi+hovi se v Jtálii nask<taly pravomo+i. (vlášt$ pak tak(vaní rois Mainéants ne oli O(ahál5iví královéP (e (áv$ru sedmého století.

@en královo @méno 11. Casi &11-&&>E a Chlothara J. Qo (na5né míry to ylo dáno v<ra(n<mi re9ionálními odlišnostmi a mo+í místní+h spole5enství 5i @e@i+h v:d+:. Be nastal e(prostředn$ po Chlodvíkov$ smrti. Chlodomer Casi &11-&74E. =usíme @e@ poskládat ( po(d$@ší+h (práv o 6(emí+h. Aeho království se ale podařilo ro(d$lit me(i @eho dva vlastní ratry Childe erta J. Podle %ehoře si 5tyři královi synové ro(d$lili království Ome(i se ou rovn<m dílemP. Be kaBd< ( nov<+h král: dostal 5ást p:vodního 6(emí. shledáme.. 3 nav(dory 5asto sl<+hanému tvr(ení ve skute5nosti ani neeRistovaly d:vody. Be v po(dní+h etapá+h války me(i říší a Austiniánem se Fheude ert před %ímany v Jtálii stav$l do role @e@i+h nového poten+iálního o+hrán+e. Be o do í se silnou a s+hopnou +entrální vládou ylo ve skute5nosti málo a vBdy trvala @en krát+e. "yla tu moBnost vytvořit @ediné a @ednotné Mran+ké království v Ualii. Hte@n$ pou5né @e politi+ké uspořádání. nema@í+í o do y v @iném velkém království na (ápad$. 0ení ani @isté. Aedním ( moBn<+h vysv$tlení tohoto Maktu @e. Qurynkové a řada menší+h kmen: ( v<+hodního řehu '<na. které následovalo po Chlodvíkov$ smrti kolem roku &11. C&33-&4>E. Be @ednotlivé 5ásti t$+hto královsk<+h 6d$l: na se e (pravidla nenava(ovaly. @eB ovládali 5tyři (mín$ní monar+hové. @e (ahalen hustou +lonou. Htranou (:stávala pou(e . Qo ytím a likvida+í ur9undského království v ro+e &34 a (ískáním Proven+e. a naví+ díl (e vše+h ostatní+h. . Aisté @e @en to. Císař se váBn$ (a <val také spo@ene+tvím kmen:. 4a vlády první 9enera+e po Chlodvíkovi m$li králové dostatek d:vod: vy+há(et spolu v+elku harmoni+ky. hmotností i kvalitou v$rn$ napodo ovaly v<+hodořímsk< (lat< solidus. Ae@i+h nevlastní ratr Fheuderi+h yl mnohem starší a @iB dříve o@oval po oku @e@i+h ot+e. Fento klí5ov< pro+es. %ímané vnutili svo@i Mormu politi+ké @ednoty mnoha r:(n<m keltsk<m kmen:m. Be další 6(emní r:st y se musel uskute5nit na 6kor sousední+h království a vedl y k o 5anské vál+e me(i Mran+k<mi říšemi v Ualii. ne yli to vši+hni synové. Gka(u@e se. (da to opravdu ylo hlavním d:vodem oné ne(vyklé d$l y. @enB práv$ vystřídal svého ot+e Fheuderi+ha. Aeho království se prostíralo aB (a 3lpy. +oB o $ma sk<talo moBnost velmi ro(sáhl<+h 6(emní+h (isk:. Be me(i li ovoln<mi dv$ma o lastmi království @ednoho ( ni+h se pravd$podo n$ prostíral díl království @iného panovníka. které vn$@ší 6pravou. ale ani oni nedoká(ali vytvořit @ednotnou správní strukturu pro +elou Ualii. a y se království d$lilo me(i vše+hny poten+iální d$di+e. . kdy +entrali(ovaná královská vláda skoro vymi(ela. První pokus do <t ur9undské království v ro+e &74 stál Bivot Chlodomera. které Fheude ert semknul na severov<+hod$ od 3lp. Hasové. Casi &11 aB &!1E. @iB ro+e &3! odstoupil ostro9Xtsk< král Siti9is. Fheude ert:v (p:so vládnutí m$l (ám$rn$ připomínat +ísařství. které @e@i+h ote+ Chlodvík ovládal před rokem 4>!. 2dyB ale d:kladn$ pro(koumáme o do í při liBn$ od roku 4. Pro5] Charakter této d$l y nepopisu@e Bádn< ( pramen:. 0evíme. ale @eho dlouhodo é 65inky yly kaBdopádn$ mimořádné. Hte@n$ @ako před ním @eho ote+ t$Bil ( kontroly v<(namné 5ásti Por<ní a v<+hodní+h hrani+ Mran+k<+h (emí. kter< se v ro+e &!1 stal v(orem podo né d$l y me(i syny 8othara J. protoBe (e tří mladší+h syn: v(ešl<+h ( manBelství s "ur9unZankou Clothildou dosáhl tehdy plnoletosti moBná @en ten ne@starší. Ae do+ela pravd$podo né. kter< kv:li tomu (avraBdil @eho dva malé syny. Be (pomalila udování 65inné a +entrali(ované královské administrativy. =áme na mysli.i(i9Xty ovládaná Heptimánie.ydal sady min+í. ale kdosi @i 6mysln$ odmítl a ro(hodl se pro d$l u. do severní Jtálie. 2rál (asedal v hipodromu v 3rlés a @ako první porušil +ísařsk< monopol na raB u (lat<+h min+í.desátému století. ste@n$ @ako ne e(pe5ím Mran+ké inva(e na "alkán. po sklonek desátého století. Chlothara a Fheude erta J. . 3* se d$lil kdokoli.. Qeset let nato došlo k ro(d$lení ur9undského království me(i Childe erta. po(d$@i do yt<+h o lastí. do $ před Fheude ertovou smrtí u(návali @eho vládu Wrísové. Hkute5nost yla @ist$ nemálo odlišná. "ylo (ře@mé. se (avršila Mran+ká eRpan(e v Ualii. Fheude ert yl e(po+hy y ne@v$tším Mran+k<m králem šestého století. protoBe Mran+ká historie v lete+h &11 aB &77 @e prakti+ky ne(námá.

$tšina ( ni+h se t<ká opatství Haint-Qenis. která po v$tšinu století vládla ve v<+hodoMran+ké říši ne oli v 3ustrasii. yly moBnosti dalšího ro(pínání Mran+k<+h 6(emí vy5erpány. Hestáva@í ( poslední knihy Wrede9arovy kroniky. Před rokem &!1 me(i nimi vypukla válka. které máme pro o do í on$+h sto padesáti let po @eho smrti v ro+e &14. ale své dílo aB k tomuto datu nedovedl. Úsp$šné v(poury Has: a Qurynk: ukon5ily první Mran+k< pokus o 6(emní eRpan(i na v<+hodní řeh '<na. dlouho (aned ávány. Asou-li teRty pravé. leBí+ího severn$ od PaříBe. kdy podo n$ @ako v lete+h &&> aB &!1 došlo k op$tovnému s@edno+ení vše+h království Chilperi+hov<m synem Chlotharem JJ. Fheude ert se patrn$ usilovn$ snaBil stmelit v Ualii. 'o(d$lení domény me(i Chlotharovy 5tyři syny (novu ro(@itřilo pro lém 6(emní+h spor:. . Aako sv$de+tví o 111 . Hi9i erta. . 5ili Qřív$@ší anály metské.ypráv$+í prameny k druhé polovin$ sedmého století @sou velmi strohé. minulosti se povaBovala (a v<tvor mnohem mladšího o do í a @e@í v<(nam se přehlíBel. Chlothar J. Ae to pouho pouhá dynasti+ká propa9anda. (da@í opravdu +hudé. kter< poslední tři roky svého Bivota vládl ve vše+h království+h. ma@í nedo+enitelnou hodnotu @ako prameny k po(emkové drB $. @imiB rod Pipin: dosáhl mo+i v 0eustrii ne oli v (ápadní 5ásti Mran+ké říše. Po Biv<+h a pestr<+h pří $(í+h %ehoře ( Foursu se prameny. Q$@iny merove@ské Ualie v sedmém století yly ve srovnání s tím. @ednoho ( předk: pipinovské dynastie. . 0edávno však (a(n$l ná(or. v n$mB yl král také pohř en.a vladařsk< titul nahradily @méno a titul +ísaře. případ$ Mran+ké říše sedmého století @sou to listiny. 5i ve Mran+ké říši. 4ám$rn$ pokřiven< d$@episn< přístup po(namenal rovn$B kroniku (vanou 3nnales =ettenses Priores. (a @ehoB panování došlo ne@spíš k ro(šíření (de@šího kostela. Fato doména se ro(loBila po @eho smrti v ro+e &4> a smrti @eho syna v ro+e &&&. Chilperi+ha C&!1-&>4E. která ale popisu@e události mnohem stru5n$@i neB %ehoř. .(hledem k ome(enému mnoBství vypráv$+í+h pramen: a 6skalím @e@i+h interpreta+e na <va@í na v<(namu doklady @iného druhu. Q:vod @ako o vykle spo5ívá hlavn$ v pramene+h. Be +harakter (ískan<+h po(natk: @e přísn$ ohrani5en. i kdyB @en málokteré @sou ori9inály.. Přesto @e popis prostředk:. J po vyřešení otá(ky spolehlivosti 5i nespolehlivosti t$+hto dokument: @e ale nutno se smířit s tím. Be autor ne(a5al psát před rokem !&> ne o !&1. C!73-!3>E. Bivotopis iskupa 3rnulMa ( =et C!14 aB !7/Y7>E. Faké ony ale mohou o sahovat přím$si ná(or:. a5koli @e@í (á(namy (a5ína@í v po(d$@ší do $. @enB yl pravd$podo n$ ne@mo+n$@ším a ne@s+hopn$@ším Mran+k<m králem tohoto století. protoBe království @ednoho ( ni+h. Aeden ne o dva odka(y v teRtu na(na5u@í. Be @eho první 5ást. Qalší konMlikty 5i hro( y války pokra5ovaly aB do roku !13. 0ápadn<m (nakem tohoto díla ste@n$ @ako v$tšiny ostatní+h ha9io9raMi+k<+h a histori+k<+h pra+í ovlivn$n<+h Pipinov+i ylo nepřátelství k =erove@+i Qa9o ertovi J. #lavní proud vypráv$ní se nadto u(avírá uB v ro+e !47. vyso+e tenden5ní.. které yly (+ela @ist$ plodem politi+k<+h šarvátek poslední+h desetiletí tohoto v$ku a nemuse@í v$rn$ odráBet situa+i před+ho(ího století. . @ak uB @i nyní m:Beme na(<vat. @aká po(ornost se v$novala před+há(e@í+ím a následu@í+ím o do ím. a teRty v(nikly v osmém století a yly v<ra(n$ ovlivn$ny po(d$@šími náhledy. v(tahu@í+í se k o do í !>/ aB !>1. skupinu 6(emí táhnou+í+h se od hrani+ vi(i9Xtské Heptimánie a Htředomoří k '<nu a dále na v<+hod. v ro+e &/&.ita 3rnulMi. Hkláda@í se ( pokra5ování Wrede9arovy kroniky a dílka (námého pod @ménem 8i er #istoriae Wran+orum. ylo (e vše+h stran o klopeno po(emky @eho ratr:. 4vlášt$ št$dr<m patronem opatství yl totiB Qa9o ert J. protoBe 5asov< (á $r díla sahá aB do roku >31. . y m$la <t povaBována (a ví+e mén$ soudo < teRt.<mluvn<m příkladem @e . C&>4-!71E. @eB s n$kolika přestávkami trvala do (avraBd$ní ne@mo+n$@šího ( ratr:. G vše+h ran$ středov$k<+h listin se musíme pot<kat s nástrahami Malšování a vkládání nové látky do p:vodní+h star<+h teRt:. která (ná @en svo@i pravdu. . 0$které histori+ké (právy na@deme v hrst+e ha9io9raMi+k<+h teRt: (e sedmého století. 2dyB v ro+e &!1 (emřel poslední ( Chlodvíkov<+h syn:. 4a+hoval se o @emn< sou or t$+hto listin.

ni+mén$ pramenná (ákladna skute5ného 9enealo9i+kého v<(kumu (a5íná <t opravdu nosná aB od osmého století. které tehdy udávaly sm$r v<vo@e ne o stály u (rodu politi+k<+h ro(hodnutí. a5koli ten se protáhl aB do roku /&1. Chlodvíka JJ.!&/E. 0$které ( pouBívan<+h metod nema@í valn< uBitek. kdy šle+hta pevn$ ovládla královské (dro@e a (ískala ro(hodu@í+í vliv v pro+esu politi+kého ro(hodování.E 0utno také podotknout. kde o vykle ne yl stál< královsk< dv:r. Be snad o sahu@í 6stn$ tradované inMorma+e aB (e sedmého století.n$@ším pro@evem (mín$n<+h rys: yla 6da@n$ r(ká 6mrtí král: a 6padek @e@i+h mentální+h sil. 0astávala dlouhá o do í ne(letil<+h král:. . snaBí splétat 9enealo9i+ké va( y moBné rodové spří(n$nosti šle+hty.politi+k<+h a spole5ensk<+h pro+ese+h pro íha@í+í+h na po(adí r:(n<+h dar:.se hovoří @ako o Oprostomysln<+hP ne o Oduševn$ postiBen<+hP. 5i !11E ylo v do $ smrti pravd$podo n$ 3& let. yl ve skute5nosti mnohem menší a @e@i+h délka yla mnohem kratší. Ae pravda. . =én$ ne@isté @sou ar9umenty n$kter<+h prosoMo9raM:.ši+hni králové vládli v tomto o do í ( 0eustrie. Hpoléhat se na teRty napsané v po(d$@ší+h století+h v nad$@i. nikoli skute5né soudy o @e@i+h duševním (draví.Fheude ertovi JJ. !/&-!1. Po5et o do í. prode@: a sm$n. Hkute5n$ ylo v této do $ mnohem mén$ nepřátelsk<+h a v(á@emn$ soupeří+í+h merove@sk<+h království. !&/ aB !!& a !!7 aB Cpři liBn$E !!!. (ískat @ešt$ v$tší mo+ nad královsk<m ma@etkem a patronátem v této o lasti. . a Qa9o erta J. C!3>-!&/E . C!71-!37E a Chlodvíkovi JJ. 0ovodo í histori+i tohoto o do í se tu a tam snaBili (aplnit me(eru v pramene+h pra+n$ dolovan<mi 6trBky @in<+h (práv ne o (a pomo+i nov<+h metodolo9i+k<+h postup: a vde+hnout tak Bivot su+hopárn<m Makt:m o Mran+ké říši v sedmém století. 4tráta mo+i =erove@+: se tradi5n$ připisovala řad$ okolností oso nostního rá(u. kdy králové nevykonávali eMektivní oso ní vládu. J další o vyklá o vin$ní proti =erove@+:m se po liBším pro(koumání v$tšinou ro(plynou 5i (tratí na síle. 4 117 . @ak vešli ve (námost. ne@ednou ale po+há(e@í+í+h ( pramen: na hony si v(dálen<+h do ou v(niku i hodnov$rností. C&1!-!17E. královsk< rod yl povaBován (a My(i+ky a mentáln$ 6padkov<. ste@n$ @ako @eho synovi Childe ertovi JJJ. Be y doká(al udrBet události pevn$ v rukou. 4a5al pro+es sm$řu@í+í k @e@ímu nahra(ení dynastií Pipinov+: ne oli 2arlov+:. Faké to však mohou <t su @ektivní hodno+ení @e@i+h politi+k<+h ro(hodnutí. Be na ro(díl od o do í &!/ aB !13 po v$tšinu sedmého století nedo+há(elo k válkám me(i Mran+k<mi panovníky. patří k málo uspoko@iv<m přístup:m. Aenom 5tyři panovni+ká o do í (a5ala v do $ neplnoletosti) vláda Hi9i erta JJJ. 0a druhou stranu @e pravda. tak ude asi tře a pon$kud prodlouBit. C!/3. !3> aB !4&. do í. CCoB ve skute5nosti umoBnilo ma@ordom:m v 3ustrasii. . Be o tře+h merove@sk<+h králí+h . alespoN podle merove@sk<+h m$řítek. C!3> . v ro+e !/> ne o !/1 trvala @ednotná královská vláda nad všemi Mran+k<mi o lastmi nepřetrBit$ aB do roku /14. Po smrti austroasi@ského krále Qa9o erta JJ. C!1&-/11E. @ako tomu ylo (a 5as: Chlothara JJ. C!&/-!/3E a Childeri+ha JJ. kteří se na (áklad$ shodnosti oso ní+h @men. pravd$podo n$ se ne@edná o ni+ @iného neB o odra( předsudk: a propa9andy. @sou (na5n$ pro lemati+ké. Chlothara JJJ. neB si adatelé 5asto připoušt$li. Be od dvaná+tiletého krále m:Beme st$Bí o5ekávat. Chari ertovi JJ. Be v daném o do í nevládli ne(letilí panovní+i a Be dva králové dosáhli. . poBehnaného v$ku) Fheuderi+hovi JJJ. t<kala se tato o do í pou(e let !34 aB !47. Foto se vysv$tlovalo @ako spole5n< d:sledek d$di5n<+h 9eneti+k<+h nedostatk: a vro(ené (áli y v ne(dravém (p:so u Bivota. Při liBn$ v lete+h !3> aB /14 (tratila do té do y dominantní merove@ská dynastie vliv v prakti+ké politi+e.y(dvihnout si (aslouBí také Makt. Pr:ka(né doklady o duševní nevyrovnanosti v merove@ské dynastii neeRistu@í. kdy vládli neplnoletí. 3 protoBe neplnoletost kon5ila teoreti+ky ve dvaná+ti lete+h. C!34 aB !&!E.še+hny tyto potíBe s pramennou (ákladnou @sou nepří@emné (e@ména ( hlediska nepo+hy né d:leBitosti tohoto o do í. Fyto přístupy mohou <t v ne@lepším případ$ podn$tné. Ain<mi slovy. Přesto prameny nehovoří o králí+h @ako o oso á+h. C!77 aB !/&E.

vykonávali patronát nad královsk<mi statky a @menovali ve @ménu krále r:(né hodnostáře. tak austroasi@ském dvoře yly po5ína@e rokem !3> hlavními hy ateli událostí 6řední+i v hodnosti ma@ordoma. (vané pa9i. 0ante+hildu a "alde+hildu.vévoda a hra $. 2rál @imi naři(oval hra $ti. yl to po5átek nadvlády 3ustrasie nad 0eustrii. která (de yla popsána. ParadoRn$ @e tomu moBná práv$ naopak. let sedmého století pro $hla ve Mran+ké říši (ásadní prom$na v<konu 6střední mo+i.d této +hvíle vládlo @en málo král: oso n$. Fento druh písemnosti vypovídal o trva@í+í+h va( á+h me(i 6střední mo+í a @e@ími místními (ástup+i. kdeBto hra ata yla ne@d:leBit$@šími královsk<mi 6ředníky v +ivitates. a y vládly @ako re9entky v (astoupení sv<+h syn:. . tak v 3ustrasii mohly v t$+hto desetiletí+h dík ne(letilosti král: v(nikat mo+né šle+hti+ké Mrak+e. Aak ukáBeme v kapitole 1&. Aak v 0eustrii. @e@i+hB v:d+ové (ískali své postavení hlavn$ díky ovládnutí 6řadu ma@ordoma. 0$kdy mohly spory v rám+i vládnou+í vrstvy vést k v< u+hu násilí. kdyB se stal v ro+e !/3 králem v 0eustrii. 0a podří(ené @ednotky +ivitates. Pod nimi ylo mnoho 6ředník: v5etn$ markra ího. v ro+e !/& @e@ ale (avraBdila šle+hti+ká klika. FotéB (po5átku platilo pro "alde+hidu a L roina. a tituly m$ly p:vod v po(dn$ římské vo@enské správ$ a 6koly nositel: t$+hto 6řad: se v (ásad$ nelišily od 6kol: @e@i+h +ísařsk<+h v(or:. . s+há(e@í+í se teoreti+ky na ře(nové kalendy ne oli prvního ře(na na míst$ ur5eném králem Hetkání m$lo (ásadní v<(nam. @ako v ro+e !/3. Přesto se (dá. kdyB @e@í syn dosáhl (ákonné (letilosti. . do á+h vladařské ne(letilosti po smrti Qa9o erta J. Htarší ná(ory o oso ní+h selhání+h a psy+hi+k<+h sla oste+h merove@ské dynastie ma@í pro ni málo po+hvaln<+h slov. ne oli v hlavní+h m$ste+h a přilehl<+h 6(emí+h Mran+kého království #ra ata odpovídala (a vo@enské posádky a udrBování pořádku v daném míst$.. kdo ro(hodovali o @e@i+h politi+e. které vlád+i umoBNovaly <t neustále ve styku s @eho předními (ástup+i a ne@mo+n$@šími sloBkami místní spole5nosti v království. kdy yli L roin a @eho nov$ @menovan< merove@sk< král Fheuderi+h JJJ. přev(at< od po(dního římského +ísařství a při(p:so en< v pr: $hu dřív$@šího o do í merove@ské vlády. P:vodn$ vy írali ma@ordomy králové. Podo n< Mrak5ní spor vy6stil v 0eustrii v ro+e !>/ v Bádost @edné (e stran o pomo+ austroasi@ského ma@ordoma Pipina JJ. a y se v ro+e !!4 5i !!&. 0$kteří ( t$+hto muB:. =oBná také dohlíBela na vy írání +elní+h poplatk: CteloneaE a královsk<+h d:+hod: ( velkostatk:. dohlíBeli @e@i+h (ástup+i s titulem vi+arii. mimo @iné i iskupy. Wran+ké královské listiny si kupříkladu na ro(díl od listin vydávan<+h lom ardsk<m královstvím v Jtálii u+hovaly podo u mandát: adresovan<+h králem místnímu hra $ti\ (a5ínaly v du+hu po(dního +ísařství oslovením) ma9nitudo seu utilitas vestra. protoBe se na n$m hovořilo o aktuální+h potíBí+h. stíBnoste+h a 113 . u+h<lila do kláštera v Chellesu. =ohli y+hom se domnívat.évodové (@ednodušen$ ře5eno veleli re9ionálním vo@sk:m. i kdyB ma@ordom moBná přim$l královnu. 0$kteří se o to pokoušeli. . a @menovala nové ma@ordomy 3e9a a L roina. se pro@evili @ako (datní manipulátoři Mrak5ní politiky.narativní+h pramen: vypl<vá. 2rálové ne o ti.<sledkem yla itva u Fetry. He ste@n<mi 6ředníky y+hom se v této do $ setkali ve vi(i9Xtském ?pan$lsku. 2rom$ písemn<+h mandát: tu yly i @iné nástro@e. v ro+e !3> a Chlodvíka JJ. @ako Childeri+h JJ. udrBoval překvapiv$ vysokou 6roveN. Fito muBové řídili státní správu. tomto ohledu ylo moBná ne@d:leBit$@ší kaBdoro5ní shromáBd$ní ne@v<(namn$@ší+h muB: království. Be @ak na neustri@ském. Be v o do í od roku !3> do !. v ro+e !&/ Mran+ká šle+hta pov$řila vdovy po <val<+h králí+h. do5asn$ svrBeni. disponovali pravomo+í o sa(ovat klí5ové 6řady. Fyto (t$lesNovaly místní autoritu a v @e@i+h 5ele stál duR a +omes . . 0ante+hilda a 3e9a spolu v lete+h !3>-!47 6(+e spolupra+ovali. . Po Mormální strán+e si vládní aparát Mran+kého království. 0e@ednalo se o pouhé (á(namy o ver álním ud$lení titulu. a y oso $ ne o institu+i uvedené v dokumentu sv$řil ma@etek 5i práva. Be relativní e(mo+nost král: yla pří(nakem malé v<konnosti 6střední mo+i a státní správy ve Mran+ké říši. v níB stál na @edné stran$ Pipin a @eho neustri@ští spo@en+i a proti nim král Fheuderi+h JJJ. @ako neustri@sk< L roin. kter< stál v 5ele královského dvora.

. =:Beme se oprávn$n$ domnívat. které me(i se ou o@ovaly o nadvládu v 0eustrii a 3ustrasii a poslé(e v o ou (emí+h (ároveN. Be (ákoník ne yl ni5ím @in<m neB propa9andisti+k<m maniMestem. Pro ty. kdo +ht$li (ískat v<sadní postavení pro se e. Be @e@ vyhlásil Chlodvík. 3B do prvního ře(na &1!.e skute5nosti není +itovan< v<rok ni5ím ví+ neB tvr(ením o staro ylosti této 5ásti teRtu. Be ne@starší podo a 8eR Hali+a yla utříd$nou s írkou Chlodvíkov<+h edikt:. na kterou se edikt odvolává. a moBná dokon+e n$kter< ( @e@i+h před+h:d+:. Be y se v @eho sv$tle @evil ví+e romani(ovan< 5i podo n< +ísaři. popřípad$ o do n<+h (ákon: a ro(hodnutí @eho ot+e. 0a druhou stranu y+hom se m$li vyvarovat ná(oru. Be první+h šedesát p$t 5lánk: @e dílem Oprvního krále Wrank:P. kodiMiku@í+í+h při@atá ro(hodnutí. kter< m$l posílit statut @istého Mran+kého vlád+e tím. kter< se datu@e rokem &/4. Be @eho (am<šlen< v<(nam yl @ak prakti+k<.vo@ensk<+h (ám$re+h Pro íhaly (de také právní porady me(i králem a Ostaršími a Mran+kou šle+htouP. tak sym oli+k< a Be 8eR Hali+a nepo+há(el ( dávnov$ku předmerove@ské historie Wrank:. Qo+ela do ře @e moBné. Be @e vy@ádřením královské v:le./ 5i &. . se d:ka( o eRisten+i psané podo y 8eR Hali+a neo @evu@e. =enší mnoBství t$+hto (ákon: se do+hovalo. sla é. Be (ákoník skute5n$ yl @akousi kompila+í královsk<+h edikt: ne o Be v(nikl na @e@ím (áklad$. a ne@starší (mínka o eRisten+i (ákoníku tohoto typu @e v ediktu krále Chilperi+ha C&!1&>4E. Be yla sestavena (a @eho vlády. . tak ylo mnohem lákav$@ší snaBit se spo@en<mi silami ovládnout 6střední vládní aparát neB @e@ o +há(et a hled$t si udování ry(e re9ionální+h mo+ensk<+h (ákladen. Právní (ásada. 0av(dory o e+nému mín$ní @sou d:ka(y. .<sledkem ylo vydání ro(manit<+h (ákon:. pomineme-li mlhavé vy@ádření v předmluv$ ( poloviny osmého století. Fím m:Be <t mín$n Chlodvík ste@n$ @ako Childeri+h J. Cokoli dalšího o n$m prohlásíme. H pomo+í odka(: v teRtu l(e dále doloBit. Be n$které ( edikt: ro(hodn$ nemohly po+há(et ( do y před rokem &. 0e@starší rukopis po+há(í ( roku //. m$li y+hom mít stále na pam$ti. 0e@starší (nám< Mran+k< (ákoník. svo@i rodinu 5i své stoupen+e. Přetrvání me+hanism: 6střední správy a (ákonodárství dávalo merove@skému království mimořádnou vnitřní sílu ne(ávisle na s+hopnosti 5i nes+hopnosti nominální+h vykonavatel: mo+i. (ákoníku nena@deme ani (mínku o Chlodvíkovi. 4áv$re5né etapy a d:sledky tohoto v<vo@e po itv$ u Fetry v ro+e !>/ ude nutno pro(koumat v další kapitole. o so $ netvrdí. se ovšem ve (námém (n$ní 8eR Hali+a nevyskytu@e. 8eR Hali+a.>. vydal teRt v sou orné podo $ v 2olín$ nad '<nem. ale nemáme @edin< d:ka(. kdy Childe ert JJ. Práv$ (de musíme hledat po5átek v(estupu aristokrati+k<+h skupin. 114 .

Aako příklad takov<+h o tíBí m:Be poslouBit teRt. Be mnoho 5ástí této kompila+e poslouBilo při interpretování pátého a šestého století v "ritánii. která @e . 11& . na+há(el ( ytek (ápadní Lvropy. #istoria "rittonum. o n$mB se předpokládá. Be tato teRtová 5ást. které ma@í po(d$@ší data+i. Be kompila+e yla ukon5ena v lete+h >71->3. +o +ísař Austinián v ro+e &&1 (rušil 6řad kon(ula. Be nel(e spoléhat na Bádnou ( inMorma+í. Be takovéto pasáBe yly dodate5n$ vloBeny do p:vodního +hronolo9i+kého rám+e. sama o so $ veli+e krátká a o sahu@í+í @en n$kolik kronikářsky po@at<+h (á(nam: v(tahu@í+í+h se k pátému století. Be se @edná o O+hy $@í+í 5lánekP v pramene+h ne o v 6stní tradi+i. =e(i moderními historiky na@deme ale i skeptiky.na (áklad$ sv$de+tví mladšího rukopisu m:Beme usu(ovat. podstat$ to (namená. Be datum pří+hodu 3n9losas: do "ritánie ve 5tvrtém ro+e vlády . Prameny pro po(návání "ritánie v pátém století @sou veli+e skrovné. Fo však @e @en @edna stránka 0enniova pro lému.odka(em na kon(ulství. a rukopisy ne@sou +o do o sahu identi+ké a v<sledn< teRt vytvořen< p:vodním kompilátorem musí <t rekonstruován na (áklad$ deduk+e.. 4 toho l(e vyvo(ovat. 4ákladním pro lémem. Fento 0ennius C@ehoB @méno se v +elém rukopisu ani @ednou neo @evu@eE yl Bákem @istého Llvodu9a.na ro(díl od @in<+h . )!0-539 0a "ritánii se 5asto pohlíBí @ako na 6(emí (na5n$ odlišné . . #lavní potíB spo5ívá v interpreta+i t$+hto pramenn<+h d:ka(: a (e@ména pak v ur5ení. která následovala po ukon5ení římské nadvlády .11 7ro-ení (ritánie 1ládci->aklada&el . (ároveN @e to i reak+e na skute5né odlišnosti ve v<vo@i "ritánie a ostatní+h 5ástí (ápadní Lvropy. v ni+hB se v pátém a šestém století n. . Aedná se v$tšinou o pro lémy metodolo9i+ké . Fo vyvolalo mimořádné nadšení u t$+h. Be yl totoBn< s LlModd_em C(emřel >. mohla v(niknout o n$+o dříve. @ako tém$ř vBdy. nakolik @e kaBd< @ednotliv< historik o+hoten rát v pota( i materiály. Fakov<to (p:so yl (po+hy n$n teprve nedávno.od ostatní+h kra@in (ápadní římské říše. @ak @e ne@vhodn$@ší dílo na(<vat. @ak se (pravidla soudí. o sahu@e mnoBství ro(manit<+h 6da@: v(tahu@í+í+h se k historii ostrova\ veli+e d:leBitá @e 5ást o sahu@í+í ve v<5tu dvaná+ti itev první (mínku o 3rtušovi. C47>Y71E nemusí <t spolehlivé. tře aBe @sou paradoRn$ přesv$d5iv$@ší neB prameny po@ednáva@í+í o ran$@ší+h 6do í+h. l.enedotieP Cpravd$podo n$ šlo o sídlo "an9or v U_ynedduE.dpovída@í+í pohled na ritskou historii tohoto o do í l(e totiB (ískat @edin$ tehdy. kdyB porovnáme podmínky "ritánie s podmínkami. kter< @e podle rukopisné ver(e (nám @ako #istoria "rittonum ne oli Q$@iny "rit: a také @ako O0enniusP podle @ména předpokládaného kompilátora. Fo však není natolik proka(atelné @ako samotná 0enniova odpov$dnost (a kompila+i . 0ou(e o do ové d:ka(y vedla k tomu. 45ásti @de o reMleRi an9li+ké historio9raMi+ké tradi+e ovlivn$né ostrovní polohou. ani tak v<(namné.ro(hodu@í+í @e. neB @e práv$ (koumané o do í @e@i+h při@etí @ako platn<+h pramen: @e (ávislé na přesv$d5ení. ale (ásadní o rat v o e+ném při@ímání #istorie "rittonum @ako sv$de+tví @e (a(namenán aB nyní.alentiana JJJ.v(hledem k histori+kému v<vo@i v pr: $hu staletí. Fato Morma data+e histori+k<+h teRt: yla opušt$na ke kon+i poslední 5tvrtiny šestého století prakti+ky v +elé Lvrop$ (áhy poté. kdy "ritánie yla ospale spoko@enou sou5ástí římské říše. kdoB touBí vid$t (a postavou středov$ké le9endy 3rtušovu histori+ky doloBenou oso nost. @sou d:ka(y. nakolik @sou @ednotlivé detaily (ávaBné. Oar+i iskupem ( . předpokládaném vo@ev:d+i "rit: v o@í+h se Hasy. kteří ma@í pode(ření. G tohoto teRtu (:stává nevyřešen @edin< sporn< od a ten se t<ká té 5ásti. Fyto odlišnosti ovšem ne@sou ani tak 5asté. . +oB y ve sv<+h d:sled+í+h (namenalo.1E.

@aké opravdu @e . v keltštin$ napsané dílo Tivoty nena í(í spolehliv$@ší inMorma+e.podo n$ @ako se Wrankové a .E. F$mto teRt:m l(e @en nesnadno ro(um$t . které m$li "ritové ve 5tvrtém a pátém století s Pikty a Jry. Be v souladu s takovouto dohodou se stále nar:sta@í+í po5et Has: usídlil na r:(n<+h míste+h v<+hodní a severní "ritánie. vlád$ "oBí.statní teRty. Be války s Jry a Pikty se udály před válkou se Hasy. ale @e pom$rn$ diskuta ilní. u Catraethu CCatteri+k v hra ství QurhamE proti Has:m. ale moBná i dříve. kolem r. ale prvotní odpov$dnost nepo+hy n$ m$li ro(li5ní místní vlád+i a oli9ar+hové. kdy 2onstantin JJJ. &7. které l(e vy5íst ( uloBen<+h pokání Cmluví se (de např. Podo né pro lémy prová(e@í i další mal< sou or ásní Cnapsan<+h ve velštin$E.1> v severním Salesu me(i normansk<m hra $tem (e Hhre_s ury a norsk<m králem =a9nusem JJJ. Fím se podo á 9alskému dílu ( pátého století Qe Uu ernatione Qei ne oli . Faké tuto prá+i d:kladn$ pro(koumali histori+i hleda@í+í inMorma+e o ekonomi+kém a morálním laho ytu C5i spíše @eho nedostatkuE (ápadní říše římské. @asn$ vypl<vá. kterou m$la kdysi římská armáda. kdy Uildas dílo napsal Cpravd$podo n$ kolem r. Ae moBné. stávali spo@en+i vlád+: @iBní "ritánie a pomáhali @im při o ran$ před Pikty a Jry. Htále @e (na5n$ pro lemati+ké @ak datum. (a <va@í+í se tímto o do ím. Be @e ne( ytné dát na @ednu stranu veškeré materiály #istorie "rittonum a velšsk<+h hrdinsk<+h ásní. kteří na ro(ka( krále ( Uododdinu +oB ylo ritské království na+há(e@í+í se kolem Qun Lddinu Cdnešní Ldin ur9hE o@ovali kolem roku !. Fak se dostali na ostrov . které se opravdu váBn$ v(tahu@í k d$ní v "ritánii v do $ ++a 41.. protoBe yly vypra+ovány po(d$@i a ví+emén$ @en (mnoBu@í le9endární pohled pak ovšem mnoBství doklad:.od ur5itého okamBiku v první polovin$ pátého století se Hasové. nyní ovšem (po+hy n$né ne o (+ela vylou5ené. po r. 11! . Be pro lémy. 447. o sahu@í sou or v(á@emn$ propo@en<+h ásní (nám<+h @ako Canu 3neirin C3neirinovy (p$vyE ne o také @ako Uododdin. Uildasovi @e rovn$B připisováno autorství Balm: ur5en<+h pro mni+hy. yly n$které 5ásti ostrova vystaveny nepřátelsk<m ná@e(d:m a n$kolik ome(en<+h o lastí ylo dokon+e Pikty a Jry koloni(ováno. 4dá se. J9norování této d:leBité inMorma+e (namenalo pro historiky. &4. kteří (ískali kontrolu nad 5ástmi ostrova po skon5ení přímé římské vlády. kter< má dodat materiál pro Uildasovo vypo5ítávání ritsk<+h ne+tností a neřestí . Be @de o ritskou prá+i. která yla svedena v ro+e 1. @ako y se v(tahoval k itv$. stáhl @ednotky římského polního vo@ska ( "ritánie. 35koliv v$d+i před nedávnem tuto prá+i (a+hránili a proká(ali. @ak spolehlivé @e připisování autorství Uildasoi. pro lémy s +hronolo9ií. která posunu@e o saBen< histori+k< materiál (ám$rn$ tenden5ním sm$rem. ne yli s+hopni proká(at ani Be se popisovaná itva v: e+ udála. 4 @ednotlivostí. 4a druhé . Ade o sled ardsk<+h lamenta+í nad skupinou ritsk<+h vále5ník:. (da poslední roky svého Bivota strávil v "ritánii. ani Be datum napsání t$+hto ásní má lí(ko k lí5en<m událostem.-&1/. Be @eden ( první+h editor: teRt revidoval a překládal tak. @ehoB autorem @e kn$( Halvian.. před+há(ely všem @e@i+h konMlikt:m se Hasy .@ako velkou moralitu. @e (na5n$ malé. kteří sami podnikali ( moře ná@e(dy na @iBní po řeBí. 0e@ví+e @i+h nale(neme v díle mni+ha Uildase Qe eR+idio "rittonum C. dokon+e není (+ela @asné ani to. tak místo v(niku a přesn$@ší inMorma+e o @eho Bivot$. (ániku "rit:E.a (au@ali ve spole5nosti tu roli.. 5ím dál ví+e sílí snahy vid$t dílo takové. o ritském s<ru a o římsk<+h @ednotká+h pro duté míryE. 3ni Uildasovo po(d$@ší. 0a (áklad$ t$+hto (na5n$ ome(en<+h d:ka(: l(e předpokládat s @istotou pou(e následu@í+í) (a prvé . 4. aB to vede k (áv$ru.i(i9Xti u+hytili v severní Wran+ii a ve ?pan$lsku .tento 6vod nedodrBu@e +hronolo9i+kou posloupnost./.došlo dokon+e k tomu. 4dá se. Be se naopak t<ká itvy Otemného o do íP.veli+e (áhy. 4atím+o me(i staršími 9enera+emi historik: stále @ešt$ přeBívá snaha povaBovat Uildasovu sklad u (a dílo histori+ké a +o moBná aplikovat @e@í skrovné 6da@e na události pátého století. v(tahu@í+í+h se k histori+k<m epi(odám tohoto d$@inného o do í.Uildas řadí své inMorma+e tak. Be říšská vláda představovaná tehdy 3etiem . G Qe LR+idio @e (ře@m$ ne@+enn$@ší 6vodní histori+k< přehled. kdysi povaBované (a v<(namné při o @asNování historie tohoto o do í.takovouto dohodu o spo@ene+tví u(avřela v r. 4dá se.

Qnes převládá ná(or. tře aBe prostor @eho aktivit Chorní FemBe a Cots_oldsE yl hodn$ v(dálen od @ádra po(d$@šího království Co lasti na @ih od dnešního #ampshireE. v níB ve skute5nosti @ešt$ neeRistovala.E usilovn$ pátrali Ca domnívali se. =a9lo+unus @e tém$ř ur5it$ totoBn< s králem U_yneddem.+h+eme-li si ud$lat správnou představu o Cea_linov<+h aktivitá+h. v @in<+h keltsky a 9ermánsky. Be se perspektivou po(d$@ší+h století nahlíBela realita kon+e pátého a +elého šestého století. . @ako +elek. nav(á@em soupeří+í+h království. kdy +elá řada @ednotliv+: i +el<+h rod: Cv ni+hB se mísily prvky an9li+ké. neB Uildas (a5al své dílo psát. která se pokoušela umístit eRisten+i království do do y. Chápeme-li o do í 41. protoBe @e (de @asná pří u(nost s keltsk<m kmenem Qumnon:. . které yly . Be také našliE po před+h:d+í+h vlastní+h království v 6do í šestého století. Be poddaní vlád+: t$+hto království v n$kter<+h případe+h mluvili v<lu5n$ keltsky.pera5ní do a t$+hto Ovále5n<+h lord:P yla v$tšinou dost krátká a prostor 9eo9raMi+ky ome(en<. kdy ale ni+ takového neeRistovalo. 0e@mén$ v @ednom ( ni+h. "yly podniknuty pokusy lokali(ovat i ostatní království. . 41. Be pro lém se Hasy yl po t$Bk<+h o@í+h vyřešen o do r<+h 5tyři+et let dříve.pod saskou vládou.ale v polovin$ šestého století (+ela vymi(ela) yla nahra(ena řadou mal<+h. ..spole5n$ s @ist<m Cynrikem o@oval proti "rit:m u "eran urhu. stol. H tím @e také spo@en ná(or.na ro(díl od kra@in na sever od #adriánova valu . přesto si však n$kteří ( ni+h vedli nadmíru 6sp$šn$.-&4. nesmíme na n$@ak< ten rok hled$t. 0i+mén$ @ev samotn< @e do ře proká(án . Aako příklad m:Be slouBit Cea_lin C&&!-&13E.. o Cune9lasusovi a =a9lo+unusovi. na(<van<m v po(d$@ší+h místní+h pramene+h =ael9_CyEn. @e +hronolo9i+ká přesnost po+hy ná v kterémkoliv 5ase aB do po(dní+h let devátého století . Fak se stalo. o 3ureliu Caninovi. i nadále Bila a pra+ovala (na5ná 5ást n$kde@ší římskoritské popula+e.(hledem k tomu. . a do ou. Be v "ritánii přestala eRistovat 6střední vláda. Aešt$ po r. t$+hto kra@í+h Ckde kupříkladu an9losasky mluví+í králové mohli mít keltská @ménaE díky v(á@emn<m sNatk:m a kulturní asimila+i ry+hle v(nikaly veli+e homo9enní spole5nosti.ritskéE se snaBila vytvořit místní (ákladny pro svou mo+. a ste@n$ není po+hy o tom. Be kompilátoři ori9inální ver(e 3n9losaské kroniky C( kon+e 1. polovin$ sedmého století (a5ala v "ritánii v(nikat relativn$ velká království. Pro n$@ uB yla saská hro( a v$+í minulosti. Po(orná 5et a Uildasova díla nás pak dovádí ke (@išt$ní.ortiporovi ( Qemetal. na ostrov$ +entrální autorita yla . Podo ná království v(nikala i ve střední a v<+hodní 5ásti ostrova v +elém pr: $hu šestého století. Be Hasové veli+e 65inn$ O(atla5iliP "rity dále na (ápad do o lastí Salesu. pak (ávaBn$@ší neB o 5asné potíBe se Hasy yla skute5nost. yla revolta Has: proti "rit:m a @e@i+h následné u+hvá+ení (na5né 5ásti v<+hodní poloviny "ritánie. Be ur5u@í+ím rysem o do í me(i r. ale @de @en o pouhé dohady a s odka(em na po(d$@ší pov$st Uildasova díla nel(e pokládat přítomnost n$kter<+h t$+hto @men v po(d$@ší+h velšsk<+h královsk<+h 9enealo9ií+h (a spolehliv< (dro@.ne@en na (ápad$. @e mén$ d:leBité. neB se 5asto předpokládá.ře5eno politi+ky . 41. Be 6da@e o Cea_linov$ kariéře po+há(e@í v<lu5n$ ( 3n9losaské kroniky. kdy Uildas psal své Qe LR+idio "rittonum. PotíBe s poro(um$ním v$tšinou v(nikaly proto. 3však 11/ . Qruhá polovina šestého století yla v "ritánii ve (namení ener9i+kého usilování. Uildas se (miNu@e o vlád+í+h n$kter<+h ( ni+h) o 2onstantinu ( Qumnonie. kde kmenová království m$la dlouhou tradi+i. pak se Cea_lin poprvé o @evu@e n$kdy před rokem &&! . Qnes uB není udrBiteln< ná(or. Pokud ereme 6da@e v 2roni+e pou(e @ako při liBné Ca nikoliv proká(anéE. v dominantním @iBním království SesseR. Be Hasové v níBinn<+h o laste+h ostrova vyhnali a vyhu ili ritské o yvatelstvo. Fo. saské a římsko.-&. Qumnonii l(e do+ela snadno lokali(ovat C@de o kra@ kolem QevonuE. @in<mi slovy n$kdy me(i roky 4>. se (rodila historio9raMi+ká tradi+e. kter< @e v 3n9losaské kroni+e (miNován @ako král ( SesseRu. ale také na severu a (a #adriánov<m válem. Be v o laste+h. @aká o sto let dříve neeRistovala. Cum rie a @iho(ápadní+h 5ástí ostrova.

Be y (de v té do $ yli Hasové přítomni. ma@í veli+e 5asto sklon tomu uv$řit.+oB @e 0etley po líB HouthamptonuE a tak dále. na+há(e@í+í se (a m$stsk<mi hrad ami. 4 toho vypl<vá.@eden ( ni+h. Be y O3n9losasovéP (ískali v<hody na 6kor O"rit:P. Be (mín$n< Cynri+. které se @menovalo Cerdi+esora\ (a ili velšského krále 0atanleoda Codtud @méno o lasti 0atanleod . lpí+í i na (@evn<+h ni+otnoste+h. Be pokra5ovalo osídlení t$+hto římsk<+h m$st a Be v Cots_oldsu a v 6dolí Hevemu eRistovala řada @inak nedoloBen<+h mal<+h království. (vlášt$ (a@ímavá @e (mínka o itv$. Be se Cea_lin a @eho spo@en+i (mo+nili tří mal<+h království. @ednak v 0orthum rii pod 3ethelMrithem C++a &13-!1/E. Hnad ne@ líBe k postiBení skute5nosti tohoto o do í @e 2ronika v teRtu po@ednáva@í+ím o ro+e &1/.v této d:leBité do $ šestého a po5ína@í+ího sedmého století. Be n$kde@ší římsk< amMiteátr. "ohuBel moderní v$d+i. Ciren+esteru a Ulou+esteru a v o@i @e (a ili.a pokud C@ak se to uvádí v 2roni+eE @e@ím v<sledkem ylo. 3r+heolo9ové ohuBel doposud nemohli potvrdit osídlení "athu v o do í me(i 5tvrt<m a sedm<m stoletím. 2ronika s ur5itostí dokládá @ako vále5né soupeře pou(e @iBní Hasy . 'řes=anská královs&ví. @e d:leBité odd$lovat Oan9li(a+iP kultury a @a(yka ritské níBiny od politi+k<+h d$@in r:(n<+h království se smíšen<m sask<m a keltsk<m o yvatelstvem. . není příliš @asné. Pokra5ovatelé ori9inální ver(e 2roniky tím vším yli (matení ste@n$ @ako moderní d$@epis+i . případ$ Ciren+esteru však ro(sáhlé vykopávky uká(aly. Aak uB ylo dříve ře5eno. připo@il k teRtu t<ka@í+ímu se roku &/1 konstatování) OFento Cutha yl Cea_lin:v ratr. Pokud se u Qurhamu opravdu odehrála kon+em šestého století itva . 0emén$ pode(řelé @sou i 9enealo9i+ké inMorma+e. podle 2roniky při+há(í do "ritánie v ro+e 41&.ne@spíše v lí(kosti náhorní tvr(e . kdy (a(namenává. @inak nedoloBen< Cuth_ulM C@ak se uvádíE m$l v ro+e &/7 pora(it "rity u "ed+anMordu. @ak v(nikala a v mnoha případe+h i (anikala . 11> . . opisova5 ver(e OLP Cna(<vané také ParkerovaE. ovládl království SesseR. 0epřekonatelná +hronolo9i+ká propast (e@e me(i předpokládanou do ou v(niku 6da@ného království SesseR Cke kon+i pátého stoletíE a následu@í+í periodou.Cea_lin a @ist< Cutha o@ovali proti 3ethel erhtovi ( 2entu. pak to v Bádném případ$ nem:Be <t +hápáno tak. v případ$ Ciren+esteru se však nepodařilo aB do šestého století osídlení doká(at. kdy se o @evu@í 5lenové vládnou+ího rodu Cdruhá polovina šestého stoletíE. @ak Coel_ulM C@ehoB představu@e @ako krále SesseRuE Oneustále o@oval a vedl války @ednou proti 3n9l:m. .@ak se (de uvádí . Cea_lin:v v(tah k Cerdikovi a Cynrikovi není v 2roni+e nikde upřesn$n. &!. &// u Qurhamu) Cea_lin a Cuth_in v ní vál5ili s králi "athu. 3r+heolo9i+ké prá+e v severnském 6dolí nepotvr(u@í. Aak se dostal k Pikt:m.$tšina inMorma+í o této rané Má(i má (@evn$ OMolklorníP +harakter) Cerdi+ a Cynri+ pře <vali v míst$. které (mín$ná dvo@i+e (aloBila. 0el(e se ( avit pode(ření.elšan:m. 0$+o podo ného se proka(ateln$ událo v sedmém a osmém století také v mnoha míste+h na @ihu Wran+ie.P . . syn Cerdik:v. která se m$la odehrát r. yl v pátém století přem$n$n na o ydlí. 3 a y toho ne ylo dost. @ak y to rády vykládaly po(d$@ší _esseRské prameny. Be y @ešt$ o šedesát let po(d$@i (:stával při plné síle. 538-+85 0a samém kon+i šestého století se (a5ala vynořovat v$tší a soudrBn$@ší království @ednak v 2entu pod vládou 3ethel erhta C&!&]-!1!E. a5koliv se (de uvádí.statní ver(e 2roniky tuto v$tu neo sahu@í CtakBe nepatří ke kanoni+kému @ádru teRtuE.v(hledem k tomu. Be místní @ména před+há(ela (miNované oso y Ca ne naopakE a Be historie postav yla do ur5ité míry OdotvořenaP.ale @ako uká(ka literární představivosti tento nevelk< teRt veli+e přesn$ postihu@e du+ha této rušné do y. pak proti Pikt:m 5i Hkot:mP. Be n$kdy před r. podruhé proti . 'oku &!> . a y se vysv$tlila eRisten+e míst. ro+e &// o@u@e po oku @istého Cuth_ina proti "rit:m u Qurhamu Cpravd$podo n$ @de o ste@no@menné panství po líB "athuE. s ne@v$tší pravd$podo ností se @edná o po(d$@ší vloBku. @e t$Bko představitelné.

. @ak @e (a(namenal "edaE mohly na(na5ovat. @ehoB data+i "eda ni@ak líBe neupřesNu@e. m$l šířit víru me(i piktsk<mi poddan<mi krále "ruida. (akladatel Jony. 0ápisy uvád$@í @ména iskup: a kn$Bí Bi@í+í+h kolem r. Přímé d:ka(y o křes*anství v "ritánii 5tvrtého století @sou mimořádn$ řídké. d:ka(y o vlivu římské materiální kultury v o laste+h severn$ od římského valu to nepotvr(u@í. která se vyvinula v šestém století ve v<+hodní+h a +entrální+h 5áste+h "ritánie. ma@í podo u dokonale tesan<+h sto@í+í+h sym oli+k<+h kamen: Co @e@i+hB přesné Munk+i se stále vedou diskuseE. datované do o do í po ukon5ení římské nadvlády. 0ynia. Be Piktové se usídlovali ve Hkotsku aB v postřímském o do í. Be @e@i+h (rod spadá do do y rané do y Bele(né před indoevropskou mi9ra+í do (ápadní Lvropy. Be eRistovaly ne@mén$ dv$ skupiny Pikt:. polovin$ pátého století uB (+ela ur5it$ eRistovala křes*anská komunita v Uallo_ayi. @ak dosv$d5u@í nápisy nale(ené ve Shithornu a v 2irkmadrine a stru5n< Bivotopis misionářského iskupa 0yniy Ctento teRt @e sou5ástí díla #istoria L++lesiasti+a Uentis 3n9lorum. tře aBe Bádné ( ni+h dosud ne yly nale(eny. poslední do $ však ylo toto tvr(ení odmítnuto a v$d+i se spíše kloní k ná(oru. =imořádn$ d:leBitá @e inMorma+e. patří do rodiny keltsk<+h @a(yk: C@ako velština. Be 0yniova misie sm$řovala ( Uallo_aye do @iBní+h piktsk<+h 6(emí. 35koliv y n$které le9endy Cpravd$podo n$ irského p:vodu.podo n$ @ako na "asky . o do í pokřes*anš*ování uB kon5ilo. sepsaného v lete+h /31-/37 an9li+k<m mni+hem "$douE. Be v mnoha spole5enství+h. 41. (atím+o irsk< opat 2olum án Htarší. Be toto spole5enství po so $ (ane+halo i psané památky. 35koliv ne@(nám$@ší piktské památky. které (a impéria yly ne@mén$ romani(ované ne o kde imperiální přítomnost m$la v prvé řad$ vo@ensk< +harakter) v hornat<+h 5áste+h Salesu a (a severní hrani+í. Be na sever od římské "ritánie yla pou(e vo@enská (Xna s minimálním osídlením a ní(k<m stupn$m romani(a+e. mohl Bít o padesát let dříve ne o po(d$@i. Be se oso n$ an9aBoval při šíření křes*anství dále na sever. (atím+o 2olum án se (am$řil na severní o lasti pravd$podo n$ v okolí Jnvernnes . Fato literatura yla tém$ř ur5it$ (áleBitostí kn$Bí a yla uká(kou v<(namu vn$@ší+h vliv: spo@en<+h s šířením křes*anství v piktsk<+h o laste+h od pátého do po5átku osmého století. +oB op$t sv$d5í o tom.Posledn$ @menované království v(niklo slou5ením dvou menší+h . Fento ná(or vy+há(í ( lin9visti+k<+h anal<( řady do+hovan<+h nápis: (e sedmého aB devátého století . +orn_allština. Be (a římské vlády kolem r. Co se t<5e kulturní+h památek ( epo+hy římské nadvlády nad ostrovem.d$lí+í linie me(i 111 . 0a Pikty se o 5as nahlíBí . retonštinaE na ro(díl od 9alské irštiny a skotštiny. Be @a(yk. do+há(elo ke sm$šování an9losask<+h a římsko.n$které @a(ykové prvky nema@í podle od orník: indoevropsk< p:vod. . 'ovn$B ylo proká(áno. Pronikání křes*anství do t$+hto o lastí mohlo <t 5áste5n$ i v<sledkem kulturní osmX(y me(i ritsk<mi královstvími severn$ od #adriánova valu a impériem na @ihu. v království C+hE Pikt:. Ae do+ela moBné. Fře aBe se n$kdy tvrdívá."erni+ie a Qeiry Cod se e @e odd$lovalo 6dolí řeky FeesE\ o $ @ména @sou keltská. nel(e však po+hy ovat. kter<m @e psán nevelk< po5et doklad: v(tahu@í+í se k Pikt:m. v této o lasti a snad i (právu o vysv$+ení kostela. vyvstává po+hopiteln$ otá(ka po kontinuit$ pokřes*anš*ování.@ako na @ednu ( ne@starší+h komunit (ápadní Lvropy s tím. Be ro(pad pevné hrani+e me(i impériem a ritsk<mi kmeny severn$ od valu Cdošlo k n$mu n$kdy kon+em 5tvrtého stoletíE ury+hlil pro+es komunika+e a kulturní+h v<m$n a Be v tomto pro+esu hrál d:leBitou roli import křes*anství ( @ihu. 2onMlikt a odpor ve vo@enském slova smyslu y nem$ly <t (totoBNovány s lhoste@ností a nepřátelstvím ve smyslu kulturním. Podle "edy o rátil 0ynia na křes*anskou víru v pátém století O@iBní PiktyP. 4&. Proti+h:dné tradi+e pronikání křes*anství a spolu s tím i intelektuální kultury středomořského sv$ta %íman: do piktského spole5enství vedou k domn$n+e. ar+heolo9i+ké nále(y podporu@í teorii o @e@i+h nepřetrBité přítomnosti na skotském 6(emí a na severní+h ostrove+h uB od do y Bele(né. eRistu@í do ré d:vody domnívat se. 4vláš* po(oruhodná @e síla křes*anství v t$+h o laste+h "ritánie.ritsk<+h prvk:.

Paulinus.s_ald u+h<lil poté. Be v 2entu eRistovala křes*anská komunita @iB před 3u9ustinov<m pří+hodem v ro+e &1/. 3ethelMrithova syna. Podo a +írkevní or9ani(a+e. Be veškerá mo+ v 0orthum rii se vrátila do rukou soupeří+í v$tve královské dynastie. Přetrvávání křes*anství v níBiná+h střední a @iBní "ritánie Ckteré přešly pod vládu panovník: an9losaského p:vodu a kde se postupn$ ve vlná+h usa(ovali noví imi9rantiE @e v$+í @ešt$ sporn$@ší neB @e@i+h eRpan(e na sever (a #adrián:v val. a y (au@ali místo po Paulínovi a @eho @iBní+h následovní+í+h. %ímská misie do 2entu v r.s_alda C!33-!47E.$rohodnost vylí5ení o ou t$+hto misionářsk<+h aktivit @e však tře a rát s velkou re(ervou. Qo 2entu @i doprová(el Mran+k< iskup 8indhard. a @eho následník Lor+en erht C!4. musel slí it. tehde@ší 8uidhardova přítomnost v Canter ury y mohla sv$d5it o tom. které (ískal v Canter uryE vyka(u@e ur5ité sporné rysy. Aakkoli @e to @ako d:ka( nedostate5né. . doprovodil královnu do 0orthum rie a (aslouBil se o konver(i královy druBiny. ProtoBe @e proká(áno. ukláda@í+ím dokon+e sv<m poddan<m přísné dodrBování p:stu. kam se .nimi yla ne@spíše v kra@in$ =ounth. yla an9losaská království a @e@i+h o yvatelstvo pohanské aB do pří+hodu misie. o rátili na křes*anskou víru irští mniši v eRilu. se oBenil s d+erou Mran+kého krále Chari erta C&!1-&!/E. 0e@(ávaBn$@ším d:sledkem t$+hto událostí ylo. 3 y se s ní mohl oBenit. král ( 2entu. Be (de @iB předtím muselo eRistovat mnoBství v$ří+í+h.-!!4E se stal naprosto nekompromisním křes*anem. o rátil se na irské mni+hy v Jon$ s v<(vou.E. tak 0yniovi m:Be <t pouh<m odra(em d:leBitosti. která @e o $ma přisu(ována v tradi+í+h Shithornu a Jony. @e@íB v:d+e . kteří se (kompromitovali t$sn<m spo@ením s Ld_inov<m reBimem. =$sta yla +entrem místní i Miskální správy. Paulinus. @ak se vyví@ela v středomořské o lasti v po(dním o do í římské říše. uka(u@e. +o Ld_in svrhl ( tr:nu @eho ot+e. 3ethel erht. Podle hodn$ (@ednodušeného pohledu. a to i nav(dory krátkému 6stupu (p:so enému po5áte5ním odpadli+tvím 3ethel erhtova syna Lad alda C!1!-!4. Pro n$ potře a mít iskupa yla n$5ím ví+ neB @en potře ou disponovat Mran+k<m diplomati+k<m (astoupením . nedlouho předtím ustanoven< (a ar+i iskupa ( ^orku. odvo(eného ( "edovy C(emřel /3&E velké #istorie L++lesiastiky. =ohla tak v(niknout nová or9ani(a+e +írkve. !37E v itv$ proti králi Cad_allonovi ( U_yneddu a králi =er+ián: Pendovi (namenala kone+ misi@ní+h 6sp$+h:. kter< @e pokládán (a @e@ího kaplana. . Podo n$ @ako v případ$ irského Patrika Cvi( kapitolu 13E není příliš moudré vyvyšovat aktivity osam$l<+h @ednotliv+: . která yla ro(hodu@í+í pro o +hod se (em$d$lsk<mi pře ytky a yla +entrem.ro(umn$@ší @e ne(apomínat na postupné šíření víry prostředni+tvím dlouhodo <+h kulturní+h kontakt: a kulturní v<m$ny. CHporná otá(ka v(niku a +harakteru křes*anství v Jrsku ude po@ednána v 13.elik<.E Aakmile usedl na northum ri@sk< tr:n. v<(namní venkovští latiMundisté m$li v mnoha případe+h také m$stské re(iden+e. 3le i toto "edovo vylí5ení Copíra@í+í se o inMorma+e. Fen po(d$@i ak+eptoval v<hody. které s se ou konver(e nesla. .v 2entu nepo+hy n$ @iB vykonával svou prá+i klérus ro(manit<+h hodností. 17. pak skute5nost.s_ald v ro+e !73 pora(il a usmrtil o inva(i se pokusivšího Cad_allona. kapitole. Be nev$sta ude mo+i praktikovat svou víru. 4vláštní role přisu(ovaná @ak 2olum ánovi. upr+hl na @ih a po(d$@i (ískal stole+ v kentském 'o+hesteru. Be ( té do y není (nám @edin< případ iskupa e( episkopálního sídla ani iskupa. kterou poslal do 2entu v ro+e &1/ papeB %ehoř . Aeden ( římsk<+h misionář:. &1/ ro(šířila své p:so ení dál na sever. ale není to spolehliv< d:ka( o @e@i+h oso ní an9aBovanosti v t$+hto misionářsk<+h 5innoste+h. 3však Ld_inova smrt Cr. yla ve sv<+h po5át+í+h ur5ována eRisten+í m$st. Pří+hod skupiny mni+h: poslan<+h sem ( %íma papeBem m$l (+ela ro(hodu@í+í v<(nam pro pokřt$ní krále a (na5ného mnoBství @eho druBiny. kdyB se v ro+e !7& Lad aldova sestra vdala (a krále Ld_ina ( 0orthum rie. kter< ste@n$ @ako @eho manBelka při@al křes*anství. =$sta také disponovala trBišti. kter< y yl vysv$+en 5i vyslán @inam neB do @iB eRistu@í+í křes*anské komunity. Be Mran+k< iskup (astává v druhé polovin$ šestého století sv:@ du+hovní 6řad v 2entu. k n$muB yla vypravena misie vedená mni+hem 3u9ustinem.

Po5et takto přeBíva@í+í+h m$st yl mal< a v Bádném ( ni+h . na n$mB spo5ívala or9ani(a+e křes*anství a kterého se %ehoř . Aak @sme @iB uvedli. y* o 5asn<m královsk<m +entrem stal ^ork. přesto potvr(u@í domn$nku. ale prakti+ky v +elé tehde@ší (ápadní 5ásti římské říše. minulosti se pro@evovala snaha . Be prohlásilo křes*anské mu5edníky (a du+hovní patrony m$st a @e@i+h venkovského (á(emí. která Mi9uru@í v Cpro lemati+k<+hE literární+h pramene+h.neBilo příliš mnoho o yvatel. která i nadále Mun9ovala. 3 tak se sídlem 3u9ustina a @eho následovník: stalo Canter ury. SroReteru a (+ela nedávno i Carlisle. ne však @iB uvnitř. Amenovit$ se @ako takov< případ uvádí Canter ury a rovn$B se (dá. a kde mohlo do+há(et ke sm$n$ me(i venkovsk<m a m$stsk<m o yvatelstvem. Be n$@aká římská m$sta i nadále eRistovala @ako administrativní +entra. 3 podo n$ sem při t$+hto příleBitoste+h při+há(eli i vlád+i Cne o v případ$ v$tší+h 171 . 8(e si představit. 8in+oln.kde mohla v(nikat řemesla. hrn5ířství. se kon+em šestého století na+há(el na 6(emí pom$rn$ malého království v<+hodní+h Has: a ne yl vhodn<m Ohlavním stanemP +írkve e(prostředn$ (ávislé na patrona+i král: v 2entu. ( udovaném v polovin$ sedmého století v o do í northum ri@ské eRpan(e. které "eda +harakteri(oval @ako metropolis +elé 3ethel erhtovy domény. 0a severu. Be y na ostrov$ přeBívala postřímská m$sta.ani v ^orku a Canter ury . 35koliv @de @en o pom$rn$ sla é stopy. Aeho tři sv$tí+í iskupové sídlili v kláštere+h v "erni+ii. Qalší Om$staP. potře nost m$st @ako spe+iali(ovan<+h +enter v<ro y a od ytu (em$d$lsk<+h produkt: (a5ala od pátého století siln$ klesat ne@en v "ritánii. kaBd< ( ni+h m$l mít ve své @urisdik+i dvaná+t suMra9ánní+h die+é(í. . opíra@í+í se o písemné prameny. Qor+hester.(aloBená (5ásti na +hy ném ná(oru o naprosté O9ermani(a+iP níBinné "ritánie. =$l uB připraveny plány nov<+h iskupsk<+h sídel i @e@i+h umíst$ní . hlavní administrativní +entrum po(dní římské "ritánie a pravd$podo n$ ne@v$tší m$sto v ritsk<+h provin+ií+h. Faké smír5í soudy (a@iš*ovaly v<kon spravedlnosti ( m$st a iskupové (e sv<+h m$stsk<+h sídel mohli dohlíBet na +írkevní or9ani(a+i a na dis+iplinu ve sv<+h die+é(í+h. @e ne( ytné v$d$t n$+o o stavu m$st v an9losaské 3n9lii oné do y. 5tvrt< pak v klášteře v 3 er+ornu nedaleko Ldin ur9hu. (5ásti na ne9ativní+h v<sled+í+h vykopávek . Podo n$ i v předkřes*anském o do í yla m$sta střediskem kult: pro přiléha@í+í okolí . Pokud +h+eme poro(um$t podo $ a or9ani(a+i +írkve.i nadále slouBily litur9i+k<m potře ám nar:sta@í+ího po5tu venkovsk<+h v$ří+í+h. . to yl na dlouhou do u @edin< episkopální stole+ v království Qeira. o @evily n$kolik d:ka(: o pokra5u@í+ím osídlení v<ra(n$ redukovan<+h m$stsk<+h areál: .takov<+hto případ: yla +elá řada v5etn$ Ciren+esteru. Fo yl případ Ciren+esteru a také . Be v 0orthum rii se takov<m d:leBit<m.ar+i iskupské stol+e m$ly <t (ří(eny v 8ond<n$ a ^orku. kde se podařilo uvnitř tehde@šího vo@enského velitelství lokali(ovat královsk< palá+. (ahrnu@í "ath. =$sta. Ulou+ester. 3 tak 8ond<n. která yla líB hrani+i n$kde@šího římského osídlení.erulamiaYHt3l ans. @ako např. 3 mohou při@ít @ešt$ další o @evy.elik< nepo+hy n$ snaBil drBet i při šíření víry v an9losask<+h království+h.+oB @e @ešt$ d:leBit$@ší . n$kter<+h případe+h vedly strate9i+ké 6vahy k přest$hování nového +entra do míst. Ldin ur9h a Qum arton. praRi ale yla reálná situa+e @iná. se přem$nila spíše na vládní a +eremoniální střediska. Fakov< tedy yl (ákladní v(ore+. 'o+hester. Qíky dřív$@ší podo $ +írkevní or9ani(a+e a @iB v minulosti eRistu@í+ímu v(tahu venkovsk<+h řeholník: k m$stsk<m kultovním míst:m se ne(astavil Bivot v kompleRe+h velk<+h kamenn<+h +hrám: Csestáva@í+í+h v$tšinou ( n$kolika vlastní+h kostel:. . Be velké svátky +írkevního roku a svátky místní+h patron: přitahovaly do t$+hto areál: venkovské v$ří+í. při5emB nepo+hy n$ (ároveN oBívala 5innost na místní+h trBiští+h. neB %ím předpokládal. 3však nov$@ší vykopávky. kde se sídlem ar+i iskupa C y* přerušovan$E stal ^ork.popírat. při ni+hB ylo pouBito @emn$@ší+h te+hnik a .které se soustředily +ílen$ na takovéto stopy. y* @e@i+h hospodářská 6loha @ako středisek o +hodu a popula+e se (na5n$ (menšila. aptisterií a iskupského palá+eE .tuto skute5nost mohlo nové ná oBenství do ře (uBitkovat tím.

3 tak nav(dory tomu. @emnou štolou. Propo@ení irské a středo(emní tradi+e v severní "ritánii (ane+halo hmatatelné stopy. @aká yla vykopána v ^eaverin9u v northum ri@ském království "erni+ie. sklář:E a a y (ískal přesné instruk+e o římsk<+h litur9i+k<+h 6kone+h. @ak se v šestém století vyvinula v níBinné "ritánii.<+hodní 3n9lie. . Aen v nemnoha případe+h. 3u9ustinaE. kdy m$sta stále yla velk<mi královsk<mi +entry. tak všeo e+n$ (námém rukopisu. iskupem ( 8indisMarne C!1>/71E. Petra Cpo(d$@i yl pře@menován na klášter sv. /1!E. kde trvale po <vali s +el<m dvorem pou(e v (im$. . První vylí5ení Bivota %ehoře .v o ou odv$tví+h @e patrná koeRisten+e vliv: a prvk: @ak římské. kon+em sedmého století králové C@ako . např.moderní paleo9raMové se dlouho (dráhali uv$řit. Fímto (p:so em mniši. @aké se na+há(ely v Jrsku a v Jon$. @ako @e 8indisMarnsk< evan9eliář. . Po5átkem osmého století yli mniši ( kláštera v Aarro_ s+hopni vytvořit tak dokonalou uká(ku středo(emní kali9raMie a malířské v<(do y knih. sepsan< nedlouho před r. a ste@n$ d:leBité @e také mít na pam$ti. kter< Ca po(d$@i i @eho následní+iE radami usm$rNoval @ak 3u9ustina C@enB yl v r. Be křes*anství v an9losaském království v 0orthum rii m$lo irsk< p:vod. !!4 ro(vinula de ata o @ednotliv<+h (ásluhá+h Jr: a %íman: na vypo5ítávání data velikono5ní+h svátk: a na tvaru mnišské ton(ury. &1/ 3u9ustina do 2entu. která se nosila při litur9i+k<+h o řade+h kolem krku na (namení spe+iální podří(enosti @ednoho v:5i druhému. v Canter ury.s_yE a aristokrati5tí (akladatelé klášter: C@ako iskup "enediktE hledali rady v %ím$ C+oB ostatn$ d$lali i JrovéE. například v 8indis+arne ne o spo@ené kláštery sv. (atím+o +elostránkové portréty 5tyř evan9elist: @sou (+ela (řeteln$ ovlivn$ny po(dn$ anti+k<mi mediteránními v(ory. @menovit$ v 0orthum rii. @e uká(kou kom ina+e pou5eného a do ře (vládnutého vyuBití mediteránní+h 177 . @ako yl Hoissons. (da se ná oBenská v<uka neod+hylu@e od ortodoRie. "iskup.eli+e podo né klášterní +elky. @in<+h o laste+h. (áklad +írkevní or9ani(a+e. kteří doprová(eli v r. tak krále ( 2entu a 0orthum rie. Petra ve Searmouthu C(de Bil a pra+oval "edaE. .království @e@i+h (ástup+iE. poslan< @ako dar do %íma . které m:Beme po(orovat na um$le+k<+h předm$te+h 0orthum rie kon+e sedmého a +elého osmého století) @edná se především o kniBní ilumina+e a o so+hy . Be @de o dílo an9li+ké provenien+e. @e teRt vy(do en v 5ist$ keltském stylu. trávili v$tšinu 5asu ve venkovsk<+h palá+í+h a @en příleBitostn$ svolávali shromáBd$ní do m$st. kter< se (aslouBil o vy udování klášter: ve Searmouthu C!/4E a v Aarro_ C!>1E podnikl +elou řadu +est do %íma. Be merove@ští králové. se normou staly venkovské kláštery. 'ovn$B @e tře a připomenout roli královsk<+h venkovsk<+h sídel a administrativní+h +enter. a y (de nakoupil knihy a v<ro ky spe+iální+h řemeslník: Cnapř. . spo5íval na dřív$@ší eRisten+i m$st a na @e@i+h dalším přeBívání. Fa m$la mimořádn< v<(nam v takov<+h království+h. posledn$ @menovaném se po synod$ ve Shit y r. a y (de @ednali s d:leBit<mi muBi (e v(dálen<+h míst království a a y předvedli nádheru své druBiny. v(nikly veli+e pevné sva(ky me(i +írkvemi v %ím$ a v an9losask<+h království+h. @ako yla práv$ "erni+ie ne o . 3 ste@n$ tak ne@ran$@ší uká(ky monumentálního so+hařství ( dílen severní+h an9losask<+h království. @ako yl CodeR 3miatinus Cpřed r.(hledem k tomu. a y iskupy instruoval přímo na míst$ a a y také kontroloval. @ak< yl o vykl< v kontinentální Lvrop$ Cvi( kapitola 13E. &11 vysv$+en na ar+i iskupa ( Canter uryE.elikého ylo sepsáno (a5átkem osmého století v northum ri@ském klášteře ve Shit y. ( udovali klášter sv. která ( histori+k<+h d:vod: postrádala v$tší římská m$stská +entra. !1> LadMrithem. Be 3u9ustinova mise yla inspirována papeBem %ehořem . v(nikaly ( irského podn$tu v polovin$ sedmého století v 0orthum rii. Pavla v Aarro_ a sv. 0ahlíBeno +elkov$. Po5ína@e 3u9ustinem o darovával papeB +anter urské ar+i iskupy při @e@i+h vysv$+ování palliem.elik<m. mohly v(niknout iskupské kláštery typu. tak keltské inspira+e. Po(d$@ší papeB 39athos C!/>-!>1E poslal do Searmouthu a Aarro_ svého ar+ikantora Aohna. @enB se stal pohře išt$m první+h ar+i iskup: a n$kolika kentsk<+h král:. @menovit$ série velk<+h voln$ sto@í+í+h kříB:. @ak se (dá.

pohl+ena 6sp$šn$@ším. Pro lémy dro n<+h válek raného středov$ku l(e do ře uká(at na d:sled+í+h svrhnutí krále Ld_ina v r. 0edosta5u@í+í po5ty vo@ák: a t$Bkosti krále. !&! um$le udrBováno @ako (ávislé 6(emí. . ( ni+hB se poslé(e stalo království =er+ia. kter< díky diplomati+k<m i do yvatelsk<m 6sp$+h:m yl s+hopen dát dohromady mo+nou konMedera+i (na5ného po5tu do té do y mal<+h království. která se (a5ala Mormovat v pr: $hu pátého a šestého století. Hpíše se @edná o stopy po mal<+h království+h ve střední+h 5áste+h ostrova. .středo-an9li+ké království. @ehoB mo+enské +entrum se na+há(elo v severním Salesu.s_ald s+hopen navá(at na Ld_inovu snahu ovládnout království ve střední "ritánii. =e(i do <van<mi +elky ylo asi ne@v<(namn$@ší @iné velké království Ctehdy @ešt$ v sam<+h po5át+í+hE . Derci#ská $e<emonie. ale která yla po(d$@i ..pokládal (a v<hodné spo@it se s dominantním ritsk<m královstvím na (ápad$ .v(or: Mi9urativního um$ní a prvk: v<ra(n$ keltského +harakteru.s_alda pora(il a (a il . kaBdá si (volila vlastního krále (e soupeří+í+h v$tví královské linie .v polovin$ sedmého století . tak +o do sílyE nedávno v(nikl<mi královstvími ve SesseRu a =er+ii. Qíky svému vít$(ství yl . @eB nad o $ma +elky visela v podo $ ro(pínavé mo+i northum ri@ského krále Ld_ina C!1/ aB !37E. které ylo aB do r. kter< yl uvád$n<mi spo@en+i poraBen a usmr+en v itv$ u #atMield Chase. ale pak se @ako politi+ká entita (+ela vytratilo. +33-89) . doká(al r. ratr @ednoho ( monar+h:. $ sloBky northum ri@ského království se od se e odtrhly. při5emB l(e @menovaná díla přiřa(ovat k @ednomu 5i druhému stylu. !37. 173 . . Fato pohanskokřes*anskáYan9losasko-keltská Cv(á@emné odlišnosti v té do $ mnoho ne(namenalyE konMedera+e yla plodem hro( y. do $.s_ald. kdy na severu pro íhalo toto um$le+ké a intelektuální oBivení.po(ornost d$@epis+: přitáhlo mer+i@ské o do í (a vlády krále Pendy C!7!]-!&&E.kdyB @e@ (a5aly ohroBovat northum ri@ské am i+e .vy@ádřeno politi+ky .v daNovém soupisu mer+i@sk<+h král: oné do y. ne o* po5etn$@ším Pendov<m mer+i@sk<m královstvím. a v(dor elimina+i konkuren5ního středoan9li+kého království. království v 2entu se o+itlo . ne yl Penda v 3. 4 tohoto d:vodu .pravd$podo n$ Cusu(ováno podle místaE s pomo+í "rit:. !33 v další itv$ u Qenise urnu an9li+kého krále pora(it a usmrtit.ale o a tyto monar+hy (a il v ro+e !33 Cad_allon.(dor 6sp$šnému OpolykáníP t$+hto mal<+h +elk:. 5inilo Cad_allonovo 6silí udrBet se mo+ensky v 0orthum rii mimořádn$ (raniteln<m. která ho o kli5ovala.s U_yneddem. Penda (:stal aB do své smrti pohanem. 0ahlíBeno o5ima "edy sehrávali northum ri@ští ro(hodu@í+í roli na @evišti hlavní+h událostí poloviny sedmého století. LanMritha ( "erni+ie.ve sto@at<+h vodá+h a uB delší do u ylo překonáváno C@ak +o do velikosti. praRi ovšem yl Penda (ře@m$ prvním ( král: střední+h o lastí "ritánie. Feprve v r. udrBet svou autoritu nad +el<m re9ionem dnešního ^orkshiru. ale l(e to interpretovat také @ako 6sp$šné v(dorování mer+i@sk<m hro( ám (e severu a @ako @e@i+h následn< v(estup k eMektivní nadvlád$ nad mnoha královstvími @iBní a střední "ritánie. 4ře@m$ y ne ylo moudré povaBovat v dokumentu uvád$n< r:(n< OlidP (a odd$lené etni+ké skupiny ne o po(:statky n$kde@ší+h 9ermánsk<+h kmenov<+h v$tví. Posledn$ @menované povstalo do <váním a slu5ováním (na5ného po5tu veli+e mal<+h království C5asto v$tšinou +hy n$ pokládan<+h (a odd$lené kmeny ne o klanyE . !47 yl Penda s to o novit 65inn< odpor v:5i northum ri@ské he9emonii a v itv$ u =aserMelthu Cpravd$podo n$ .s_estryE . lete+h sedmého století s to soupeřit s po(d$@i (aloBen<mi velk<mi královstvími. a5koliv yl (po5átku spo@en+em ne o moBná podří(en<m křes*anského krále Cad_allona ( U_yneddu Csevero(ápadní SalesE. +oB spolu s @eho konMlikty se sousedními královstvími v<ra(n$ pod arvilo @eho (o ra(ení v hlavní+h narativní+h pramene+h ( tohoto o do í) v northum ri@ské Ca (5ásti kentskéE "edov$ Církevní historii a v (ápadosaské 3n9losaské kroni+e. 3však . 0$které ( t$+hto od se e odd$len<+h 5ástí l(e nalé(t v @ednom dokumentu ( osmého století .

kolik ( t$+hto 6sp$+h: m$lo sv:@ po5átek @iB v ro+e !4. která se odehrála r.uZto v "ritánii. 0ástup+i o ou t$+hto král:. "<vala tenden+e +hápat toto o do í mer+i@ské he9emonie @ako v<sledek osmého století. ne o v %ím$. (da v %ím$ +ht$l (:stat natrvalo @ako po(d$@i Ceonred. Be se @ednalo o mer+i@skou a9resi ve stylu král:. podro u@í+ si ( ylá ritská království me(i #adriánov<m valem a Wirthem oM Worth. 3le uB roku !&> Peadu (vraBdila mer+i@ská aristokra+ie a na královsk< stole+ dosadila @eho ratra SulMhera C!&>-!/4E a ( avila se northum ri@ské he9emonie.1E se u+h<lil do %íma. Ceolred:v 174 . 0$kdy kolem r. a y se tam ne+hal v ro+e !>> pokřtít samotn<m papeBem.s_yho syna L+9Mritha C!/.(dá se. dev$t dní po(d$@i (de ale umírá.. 35koliv tyto události mohou navo(ovat představu ry+hl<+h a dramati+k<+h (m$n. !&3 a o sa(ovali @e irští ne o v Jrsku vyškolení iskupové. takBe není @asné. @e (ře@mé. . a eRpandovalo dokon+e i na sever. Be Pendovy 6sp$+hy yly trvalé. 2řes*anství proniklo do =er+ie Cne@prve vlivem Jr: a 0orthum ri@+:E kolem r. . Po Pendov$ smrti ustanovil @eho syna Peadu (a krále @iBní 5ásti =er+ie. Aeho d$di+ 3ethelred C!/4-/.klešt$nou a osla enou 0orthum rii pak 5ekalo o do í velké vnitřní nesta ility a sta9na+e. =er+i@ské království naproti tomu doká(alo proMitovat ( Pendov<+h a SulMherov<+h 6sp$+h: a prosadilo svou nadvládu nad ostatními +elky @iBní. v5etn$ 8indseye. . northum ri@ské tradi+i se na +hvíli vynořil . . +o na krátkou do u přešlo pod kontrolu 0orthum rie C++a !/4E. ale @e (ře@mé. Ae po(oruhodné. ylo pou(e @edno iskupství . Be osud vo@ev:d+: ro(hodoval o v<sled+í+h t$+hto v(á@emn<+h konMlikt:. ale @e tře a v(ít na v$domí. .<+hodní 3n9lií.1-/1!E. Be (novu (íská vliv na @ihu.Fato itva yla v<(namná tím. Be SulMhere o novil ot+ovu nadvládu nad v<+hodosask<m královstvím . (atím+o severní teritorium si pone+hal sám. @eho synove+ a následovník Ceonred C/.<sledek si+e ne(náme. ale podle místa o@išt$ l(e usu(ovat.a pravd$podo n$ i nad . Fento pro+es "eda op$t (aml5el.pravd$podo n$ nedaleko 8eedsu. !/! ovládl království v 2entu a o novil mer+i@skou vládu nad 8indseyem poté. @akou (d$dili po sv<+h před+h:d+í+h. ale nem$lo to dlouhého trvání. (námé @ako 8i er PontiMi+alis a po+hvaln$ se o n$m (miNu@e i "eda. . !/4 ylo ( udováno druhé iskupství ve v<+hodní+h 5áste+h království. drBeli na mer+i@ském dvoře @ako ruko@mího. kdy králové v(dáva@í+í se tr:nu od+há(eli na odpo5inek do klášter: . kter< od@el do %íma. . 4vláštní v(tahy me(i papeBsk<m stol+em a an9losask<mi monar+hiemi se vyvinuly poté.s_yho C!47-!/!E. 5i nikoliv. Be yl (a(namenán v oMi+iální s ír+e papeBsk<+h Bivotopis:.4 tak odešel do kláštera "ardney v 8indsey mer+i@sk< král 3ethelred.-!>&E na ur5itou do u udrBovalo nad$@i. +o se (rodila tradi+e. Be v praRi (namenala kone+ northum ri@sk<+h pokus: eRpandovat @iho(ápadním sm$rem. Penda sám yl usmr+en v itv$. @ako ylo království 8indsey C8in+olnshireE. kteří nastoupili po Pendovi. v<+hodní a +entrální "ritánie.4-/. m$li me(i se ou v ro+e /1& svést itvu u 3lton Priors ve Siltshire. Aednoho (e syn: northum ri@ského krále.králové ( osmého století do (na5né míry pak udrBovali politi+kou situa+i na 6rovni. _esseRského krále Cen_ealha Penda na kratší do u vypudil ( @eho 6(emí C!4&Y4!]E a v ro+e !&4 (a il v<+hodoan9li+kého krále 3nnu. kolik král: v této do $ (ahynulo v itvá+h . 0orthum ri@ské království si si+e (a vlády .4E v tom pokra5oval a v r. . +oB yl krok natolik neo vykl<. kter< se m$l stát hlavním sídlem mer+i@sk<+h iskup:.s_y @ako autorita me(i králi na @ihu.v(niklo v r. a v lete+h následu@í+í+h . +elém království. ale tento pr:nik nem$l dlouhého trvání a ry+hle v(al (a své po králov$ poráB+e a smrti ( rukou Pikt: v itv$ u Quni+hen Cne o O0e+htancs QunPE. . !&& na ře+e Sin_aed . ro+e /. !&.p$t (novu (ískal kontrolu nad severními o lastmi =er+ie v5etn$ dřív$@ší+h (ávisl<+h teritorií. lne ( SesseRu a Ceolred ( =er+ie C/. Ceonreda ale v tom předstihl uB král Caed_alla ( SesseRu. 4a iskupa Chada C!!1-!/1E v(niklo episkopální +entrum v 8i+hMieldu. do $ od !47 do !&& představoval Penda a @eho mer+i@ské království ne@v$tší sílu me(i ritsk<mi královstvími.

0e@asné @e i předpokládané @méno "ret_alda . HusseR.nástup+e 3ethel ald C/1!-/&/E se @eví @ako monar+ha ste@ného raBení .místo. všeo e+n$ se má (a to. Be v r. Fakto (ře@m$ (tratil v lete+h //&-/>& vládu nad 2entem 3ethel ald:v následník . kdy tam yl vysv$+en "irinus @ako první iskup ( Qor+hesteru. kdy vládl . GB delší do u @e (ře@mé. překladu do místního @a(yka 4ápadosas: @e se(nam na@ednou na(<ván "ret_alda. Qoklady o 3ellovi C4/. +oB yl v<+hodní HusseR a (vlášt$ horní 6dolí FemBe. kteří vládli na vše+h 6(emí+h 9entis 3n9lorum @iBn$ od řeky #um er. kdo yl pohř en a o @even při vykopávká+h na pahorku Hutton #oo Cpo líB Sood rid9e v HuMMolkuE.<+hodní 3n9lie a tři po so $ @dou+í 0orthum ri@+i Ld_in. . alespoN však potvr(u@e. . na n$mB mohlo <t ( udováno @eho iskupské sídlo.s ne@v$tší pravd$podo ností se @ednalo především o vy írání MiRní+h ro5ní+h poplatk: od podří(en<+h král:. kter< své dílo psal kolem r. Be . Cea_lin.(de @e vina na "edovi. Případ 3ethel erhta ( 2entu není (daleka tak v<(namn< a 'aed_ald C(emřel !7&Y7/E @e prakti+ky ne(nám<. daleko od 0orthum rie.MMa.s_ald @ako nadří(en< král ví+emén$ s+hválil dar.s_ald a . kter< poskytl král Cyne9isl ( SesseRu C!11-!47]E. @ak toho 3ethel ald dosáhl. 3ethel erht ( 2entu. kdy k darování do+há(elo. Podro nosti o tom. ( 5eho tato nadvláda vlastn$ po(:stávala. v případ$ . Be .. Ae proká(áno. Be Bádn< ( vy@menovan<+h vlád+: nedisponoval mo+í mimo hrani+e sv<+h tehde@ší+h aktivit. které se t<ka@í Cea_lina. a y pro sv:@ 5in (ískal @eho souhlas. na ni+hB ylo stvr(eno @eho nadřa(ené postavení. Pou(e u tří uvád$n<+h northum ri@sk<+h vlád+: l(e předpokládat ur5itou he9emonii nad 6(emími. "eda. H velkou pravd$podo ností (ávisela především na nepřetrBité s+hopnosti Ovlád+eP podpořit své poBadavky ohledn$ odvád$n<+h tri ut: a akt: poddanství v$rohodnou v<hr:Bkou pouBití síly. +oB sv$d5í uZto o @eho přítomnosti v okamBiku. . . naví+ @i (atemnilo porovnávání s irsk<mi kate9oriemi práv. 0a druhé stran$ však "eda v páté kni(e veli+e podro n$ píše o tom. /31 vše+hna tato království CSesseR. yly podro eny anal<(e a shledány rovn$B po+hy n<mi. na hrani+i me(i (ápadosask<m a mer+i@sk<m královstvím. He emenší (akolísání mohlo vy6stit ve (m$nu v(tah:. ty. se (a+hovalo v$tší mnoBství smluv a dokument: (a(namenáva@í+í+h dary menší+h král: ( AiBní 3n9lie a n$které ( ni+h nesou rovn$B podpis mer+i@ského krále. Be o a králové "irinovi poskytli +ivitas .E @sou nepo5etné a nepřesv$d5ivé. y* y to m$l <t on. "eda uvádí. která y mu přinesla materiální v<hody. Aasné @e pou(e to. 2ent a království #_i++eE spolu s ostatními královstvími na+há(e@í+ími se napravo u #um eru yla i se sv<mi vlád+i podří(ena mer+i@skému králi 3ethel aldovi. . tře aBe on sám toto slovo nikdy nepouBil. Be (de @sou histori+ké nesrovnalosti. FotéB se opakovalo v ro+e /1!. =nohem podstatn$@ší @e ovšem otá(ka.s_y. ne o o donátorovu přání. .yBadování autority mohlo <t vynu+ováno silou . /3. 3 také mohlo mít podo u maniMesta+e vlád+ovy moBnosti +estovat podle svého oso ního ro(hodnutí přes 6(emí ostatní+h monar+hií a pořádat tam setkání. +oB @e v ostrém protikladu s relativn$ ohat<mi (dro@i v(tahu@í+ími se ke století sedmému. .s_ald ( 0orthum rie yl přítomen ve SesseRu v do $. ProtoBe se Qor+hester na+há(el v 6dolí FemBe. ne@sou ale (námy. tomto smyslu "eda například (a(namenává. tře aBe "eda takové @méno ne(miNu@e. která dominantní vlád+e vykonával nad sv<mi podří(en<mi. 3 sen+e 17& .<+hodní 3n9lie. 'aed_ald ( .MMa C/&/-/1!E a v království o novila svo@i ne(ávislost p:vodní domorodá dynastie.s_yho však asi netrvalo déle neB tři roky C!&&-!&>E.e druhé kni(e své Církevní historie vy@menovává sedm král:. tře aBe @e@ v druhé kni(e v: e+ neuvádí ve svém se(namu vlád+:D 2riti5t$@ší přístup k "edovu teRtu y uB dávno m$l d$@epis+e přesv$d5it o tom. LsseR. kde se pravd$podo n$ na+há(elo královské pohře išt$. "edova sedmi5ka yla) 3elle ( AiBního Haska. nám toho o první+h dekádá+h osmého století mnoho neřekne.-41.smé století v "ritánii se vy(na5u@e naprost<m nedostatkem d:ka(ového materiálu. @ak 3ethel ald ( =er+ie vykonával nadvládu nad všemi královstvími na @ih od řeky #um er. Be se autor ve svém Ohistori+kém 5teníP příliš nesnaBil psát o Ostarém an9li+kém (ří(eníP pravdu a ni+ neB pravdu. Celá podstata této nadvlády @e mimořádn$ ne@asná.la5ní+í po nadvlád$. Be ( do .

se stala dalším sv$de+tvím sva(ku papeBe a Wrank: a reMormního pro9ramu uvnitř an9li+ké +írkve. které ur5it$ eRistovalo.MMov<m královstvím a velšsk<mi králi na (ápad$] . 17! . Qopisy 2arlova rád+e. v pevnosti v Uumley v 8ei+estershire v r. Poslání a +harakter tohoto díla .ikin9: v devátém století a války ve století desátém (ni5ily materiální i intelektuální památky na mer+i@ské království tak d:kladn$.v po(d$@ší podo $ ar+hivní+h kopií . k níB kv:li tomu došlo. konkrétn$ s Mran+k<m monar+hou 2arlem .MMa +ht$l oBenit svého syna s @ednou ( 2arlov<+h d+er C++a /1.E. 0ašly se n$@aké stopy. @ak to . 0á@e(dy . Fo y uvedlo +írkevní or9ani(a+i do souladu s or9ani(a+í politi+kou. kter< v devátém století sepsal velšsk< iskup 3sser. 3le ani @eden ( tehde@ší+h dokument: nespo@u@e toto impo(antní. Fo ylo v souladu s pro9ramem. //7 a //1E si m:Beme ud$lat představu o opakovan<+h přesune+h @eho dvora a následn$ i vo@ska. Qiplomati+ká ro(trBka. />!E. 4 +elého mer+i@ského (ákonodárství. to kdyB . 4 ar+heolo9i+kého hlediska toho o +entre+h . . 4 n$kolika +hart a (á(nam: o iskupsk<+h shromáBd$ní+h konan<+h (a @eho přítomnosti Cnapř. Be po5et takov<+hto smluv. Pro lém yl poslé(e vyřešen (a pomo+i (prostředkovatelské mise opata (e Haint-Sandrille v 6dolí Heiny. />!. Be dnes máme k dispo(i+i pou(e n$kolik +hart. a y iskupství pov<šil na 6roveN ar+i iskupství Cr.MMovy dev$tatři+etileté vlády (náme pou(e 5tyři+et tři takov<+hto dokument: a sedmná+t ( ni+h @e proka(ateln$ Malešn<+h ne o dodate5n$ interpolovan<+h n$kter<mi u5en+i. státem ří(ené inBen<rské dílo s králov<m @ménem.šlo o o(na5ení hrani+ ne o o o rannou stav u me(i .@sou dodnes (áhadou a (:stáva@í otevřeny ro(díln<m interpreta+ím.MMa sv<m (ám$rem pov<šit iskupství na ar+i iskupství sledoval. a ( královské historio9raMie Cani o @e@í eRisten+i nel(e po+hy ovatE přeBilo @en pár (lomk:.tvrdit. Be udrBoval t$sné diplomati+ké styky s kontinentálními vlád+i. konaná pod vedením dele9át: ( %íma a (a 65asti Mran+ou(sk<+h (ástup+:. Mra9menty nápis: na kamenn<+h deská+h v kostele "reedon on the #ill a velk< kanál. Celkov$ ře5eno . které se (a+hovaly . patrn$ vedla k tomu. @eB se opíra@í převáBn$ o ar+heolo9i+ké nále(y. northum ri@ského d$kana 3lkuina. //&-/>& přesv$d5il Cs pomo+í Wrank:]E papeBe.elik<m C/!>->14E vym$Novali si spolu dopisy. GveZme příklad) ne@slavn$@ším d$di+tvím po . 2oresponden+e yla doprová(ena 5etn<mi diplomati+k<mi dary.@e nesporn$ velk< kanál nesou+í @eho @méno a spo@u@í+í na severu řeku Qee po líB Chesteru s 6stím řeky Sye u Chepsto_nu na @ihu. 4 .není příliš velk< a Be uB (e statisti+kého hlediska y ne ylo moudré 5init ( tak malého v(orku ro(sáhle@ší (áv$ry a deduk+e. ale nem$li dostatek pr:ka(ného materiálu. protoBe Bádné písemné (á(namy o vlastní stav $ se ne(a+hovaly.takovéhoto stvr(u@í+ího podpisu na kentsk<+h smlouvá+h ( let //&-/>& @e naopak @edním ( ne@pádn$@ší+h d:ka(: o ne(ávislosti kentského království na mer+i@ské nadvlád$ v onom desetiletí.MMa C(+ela ur5it$ to yl onE @ako hrani+i me(i sv<m 6(emím a 6(emím velšsk<+h král:.MMa o+hraNoval mer+i@ské iskupství v 8i+hMieldu a po potíBí+h s 2entem v r. které mohou odka(ovat na @eho palá+ v Feam_orthu. Při (p$tném pohledu y+hom mohli .ro(po(nali si+e král:v v<(nam.MMova vláda historiky dlouho trápila . 3 tak ( <vá pou(e (mínka v 3lMrédov$ Bivot$. Hluší se ale po(namenat. Be na n$@akou do u yly Mran+ké přístavy pro an9li+ké o +hodníky u(avřeny. LRistovalo i o do í nap@at$@ší+h v(tah:.MMovi . ale pov<šení ylo (áhy v devátém století (m$n$no.MMa yl @edním ( mála an9losask<+h král:. @e@i+hB předm$tem yly +esty an9li+k<+h o +hodník: a poutník: do Wran+ie. nevelk< po5et rukopis: C( ni+h @e d:leBitá 2niha ( CerneE. kter< se ve ste@né do $ pokoušel ve své (emi prosadit Mran+k< vlád+e.nahlíBeno moderníma o5ima . kter< dal ( udovat . o n$mB @e (námo. 8e9átská synoda r. . a to @e prakti+ky vše.tro+hu ana+hroni+ky . Be o do í mer+i@ského dominantního postavení (namenalo kulturní Oslepou uli5kuP. 3le n$kteří d$@epis+i ani pak nesouhlasí. a y to mohli přesv$d5iv$ proká(at. Be se mer+i@sk< král snaBil vy udovat ve své (emi školy pro přípravu kn$Bí. kteří @e komentovali. také na(na5u@í.MMovy vlády mnoho nevíme.

@eB yla v osmém století veli+e nesta ilním 6tvarem.MMy ke kon+i osmého století se deváté století v "ritánii @eví podstatn$ matn$@ší.. Be v$tšina menší+h království.s rhyt. Po poráBká+h od 4ápadní+h Has: C>7&E a . Ae do+ela moBné. 0á(ev sám @e (avád$@í+í. kter< asi yl kentského p:vodu a snad synem @en krát+e Bi@í+ího kentského vlád+e Lahlmunda C++a />4Y>&E. v @e@ímB 5ele stál ne@starší syn _esseRského vlád+e.ikin9ové. Qomá+í historio9raMie další+h dvou monar+hií .<+hodní 3n9lové yli (po5átku ohroBováni =er+ií. .<+hodní 3n9lii aB do r. Fo (daleka nem:Be vyváBit a (kori9ovat převaBu@í+í (ápadosask< pohled na historii "ritánie devátého století . Lanred. >!!. a vládu pak přev(al král .@e@i+h konMlikt trval @ešt$ v r. @eB se stala (námou pod ná(vem 3n9losaská kronika. ale především o d:ka(y o veli+e v<(namném přísp$vku pro kulturní a um$le+k< v<vo@ (ápadní Lvropy sedmého a osmého století. repre(entanta další v$tve panovni+kého rodu . 0e(ávislí králové eRistovali ve . >7. následu@í+ím ro+e do yli království 4ápadní Hasové a na n$kolik desetiletí se pak stalo (ávisl<m 6(emím. Be ne@po(d$@i v r. @eB (ískala v osmém století především (ásluhou Coen_ulMa C/1!->71E. >31 se .MMova syna L+9Mritha C/1!E.>->41E.@e repre(entována pou(e krátk<mi vstupy v další+h dvou kompila+í+h připisovan<+h Wloren+i ( Sor+esteru a Hymeonu ( Qurhamu a opíra@í+í+h se patrn$ o (tra+ené místní anály. @eB eRistovala v sedmém století.s rhytovi postavil @ak<si 3ella a vypudil ho ( ^orku . (ře@m$ v devátém století posílila . .MMov$ smrti se v 2entu vynořilo ne(ávislé království. >!3 se proti . kdy @i deMinitivn$ do yli . >7&.ne@en v podo $ toho. přetrvávala i ve století devátém.podo n$ @ako 2ent .@isté ale @e.<+hodní+h Has: . Aeho syn 3ethelred yl (a it v r.stalo podří(enou monar+hií. 2olem r. GdrBel si po n$@akou do u nadvládu nad 2entem a . Aešt$ ne@asn$@ší @e v této do $ o ra( království . Po relativn$ (ářivém o do í mer+i@ské nadvlády (a panování krále . ylo ve (namení osla ení. "eorn_ulMa C>73->7&E a 8udeku C>7&->7/E.ikin9y a v dlouh<+h a destruktivní+h o@í+h me(i an9losask<m královstvím ( ^orku a SesseRu v pr: $hu desátého století. které v oné do $ yly v nepřátelském v(tahu s SesseRem. . Prakti+ky totéB m:Beme prohlásit Cdokon+e s v$tší @istotouE o historii 3n9lie desátého století. 4a vlády (ápadosaského krále 3lMréda C>/1->11E yla (kompilována kronika Cs pouBitím n$kolika dřív$@ší+h anál:E.=er+ie a 0orthum rie . @e toto (dání spíše odra(em +harakteru d:ka(:. =er+i@sk< král Si9laM C>7/->41E si+e (ískal tr:n na(p$t. @emuB vládl @ak<si Lad erht Praen C/1!-/1>]E.<+hodní 3n9lií. @e@í+h vlád+í+h toho víme . >/. snad potomek n$kde@šího krále .krom$ @men a 5áste5né +hronolo9ie . #lavní pre endent a snad (5ásti i viník mer+i@ského 6padku yl L9 ert ( SesseRu C>./E a "aldred. vydrBel na tr:n$ třiatři+et let C++a >.veli+e málo. . Aak tomu 5asto <vá.s alda C/1!E. 0orthum rie.2onMlikty v devátém a desátém století yly v mnoha sm$re+h ste@n$ (hou né i pro 0orthum rii C@e@íB politi+ká sta ilita ne yla nikdy příliš silnáE a SesseR. Aména v$tšiny ( ni+h (:stala ne(námá. ale doká(ali se u ránit @e@ím pokus:m o o novení nadvlády . kter< yl vyhnán v r.7->31E.<+hodní+h 3n9l: C>7& a >7/E přišlo krátké o do í. . Aeden ( ni+h. 0e@ednalo se pou(e o (á+hranu ur5itého po5tu rukopis:.přev(al mo+ po náhlém skonu . kterému vládl ne@starší syn (ápadosaského vlád+e. kdy dánská armáda vtrhla do 0orthum rie.v @edné itv$ (a ili dva mer+i@ské krále.. ale netrvalo dlouho a o @evili se další dva místní monar+hové) Cuthred C(emřel >.E. $ tato království ale po so $ (ane+hala dostatek stop .konkrétn$ v 5áste+h v$novan<+h devátému století převáBn$ o (ápadosaskou prá+i. Be 9enealo9ie královské linie spo@u@í+í své po5átky s Cerdikem skon5ila 17/ . ale po @eho smrti následovalo o do í sla osti. +o se @im podařilo eRportovat a u+hránit tak před (ni5ením ve válká+h s . =er+ie si podrBela své v<sadní postavení. ne o* @de .ur5it$ tomu tak ylo po ro+e >!. Po . Ae rovn$B ne( ytné po(namenat. kdy 6(emí do yl a drBel L9 ert ( SesseRu C>71->3. ale +elé desetiletí po r. y* nám o so $ mo+ (práv ne(ane+hala. >&.tento pohled ovlivnil i po(d$@ší vylí5ení tohoto o do í v5etn$ psan<+h památek ( o lastí.eli+e ry+hle ylo (adušeno stále mo+nou =er+ií.

a y se mu podro ili. první od 5as: northum ri@ského .s_yho. Fradi5ní v(ore+ an9losask<+h království i nadřa(ené postavení =er+ie me(i nimi v(aly poslé(e a neodvolateln$ (a své v o do í >!&->/1 (a válek s do yva5n<mi . Ae @asné. >. 'ovn$B silou přinutil n$které .7 pak mohl přev(ít mo+ kentsk< do rodruh L9 ert. >3. do yl natrvalo esseRské království a do5asn$ i mer+i@ské C>71Y3. a y ylo moBné posílit status ro(hodu@í+í postavy (ápadosaské dynastie.e 4.še+hny tyto události hrály do not o nov$ mer+i@ského nástupni+tví. yl v ro+e >&3 vyslán ( SesseRu vo@ensk< kontin9ent. . . />! smrtí Cyne_ulMa a Be následu@í+í král "eorhtri+ C/>!->. (ápadosaské populari(a+i yl po(d$@i L9 ert představován @ako nov< "ret_alda. 0a @ihu 5elil řad$ vikinsk<+h ná@e(d: Cpo r.E. Be se (ápadosaská historio9raMie nero(paku@e (p$tn$ tímto titulem o dařit mo+né mer+i@ské krále ( kon+e sedmého a ( osmého století. 17> . Po smrti posledn$ @menovaného r.E a v Corn_allu svád$l válku s "rity. . a y pomohl mer+i@skému králi "ur9hredovi C>&7->/4E podro it si velšské prin+e. i kdyB mén$ 5ast<m 6tok:m @eho nástup+e 3ethel_ulM C>31->&&E.v o 5anské vál+e r. ale o (isky.elšany. Proto také nepřekvapu@e. a tře aBe to (ápadosaské d$@epise+tví interpretu@e @ako Bádost o pomo+. Be v ro+e >&1 @iB =er+ia o novila kontrolu nad 6(emím severn$ od FemBe. a s northum ri@sk<m vlád+em Lanredem u(avřel dohodu..7E yl mer+i@sk<m kandidátem. nepřišel. ?lo o mín$ní e(prostředn$ přev(até od "edy a (ám$rn$ oBivené.ikin9y. lete+h 5elil podo n<m. pravd$podo n$ v5etn$ LsseRu. @i+hB dosáhl v 2entu. . kter< v ro+e >7& vyhnal mer+i@ského kandidáta "aldreda ( 2entu. praRi však L9 ertova nadvláda nad an9losask<mi králi @iBn$ od řeky #um er nem$la dlouhého trvání.

kdy do(nívalo Mran+ké do <vání lan9o ardského království Cvi( kapitola 1&E) autor strávil n$kolik let ve sluB á+h do yvatel: ve Wran+ii a při prá+i se opíral o mnoBství r:(n<+h pramen: Cne vše+hny yly identiMikoványE neste@né v$rohodnosti.e vše+h tře+h pramene+h nepředstavu@e délka 5asu. LRistu@e v @ediném rukopisném eRempláři a yl napsán me(i roky >. při liBu@í+í minulost on$+h lidí..@ak se předpokládá . o ni+hB po@ednáva@í písemné (právy ProkXpia a @eho pokra5ovatel: ( druhé poloviny šestého století.uplynul me(i prvotním Mormováním lan9o ardského lidu a @eho pří+hodem do Jtálie. @ak yly (Mormulovány v Jtálii v do $ od sedmého století pod (@evn<m vlivem římského po@etí Mormování 9ermánského etnika a nesporn$ i pod vlivem podo n$ romanti(ovaného vid$ní d$@in @e@i+h před+h:d+: v Jtálii . ale proka(ateln$ sou5asné y(antské prameny a na ar+heolo9i+ké d:ka(y . se t<ka@í především @e@i+h 65asti na do ov<+h událoste+h. 2rom$ P:vodu a Q$@in 8an9o ard: @e k dispo(i+i @ešt$ krátk< anonymní teRt po@ednáva@í+í přehledn$ o historii 8an9o ard:. kter< historik:m p:so í mnoho pro lém:.. st$hu@í+í se .obard<. @sou Cpřine@menším podle @ménaE do ře (námí v$tšin$ 5tenář: klasi+k<+h autor:. kdy Per+tarit při(val @ako spoluvlád+e svého syna Cunin+perta. Ade o teRt. 5)0-592 8idé.řeknou nám o podo $ i d:vode+h p:so ení 8an9o ard: v Jtálii na kon+i šestého století 171 .(e svého p:vodního domova ve Hkandinávii do nov<+h domovsk<+h míst v Jtálii. Patří me(i n$ i krátk< teRt (nám< pod ná(vem .v ro+e 473 a setrval v ní tři roky.mluví se (de o @e@i+h nevelkém po5tu a mimořádné o@ové (datnosti. 8an9o ard:m v$noval krátkou (mínku Fa+itus ve své Uermanii C1> n. Fak například druh< ( lan9o ardsk<+h král:.ri9o Uentis 8an9o ardorum C. Be historie 8an9o ard:. @menovit$ před rok !/1. vévodu ( "eneventa. Be spadá do o do í druhé vlády krále Per+tarita C!/7-!>>E. e+n$ tedy platí. Qílo ylo (ře@m$ ur5eno pro Urimoalda JJJ. té do $ yli pravd$podo n$ usa(eni podél @iBní+h řeh: 8a e. @ist< 8amissio ne o 8aiami+ho. které v desetiletí po ro+e /1. které @im tato díla v$nu@í. @ak @i představu@í uvedená tři díla (e sedmého aB devátého století. ne(a5íná dříve neB kon+em 5tvrtého století.ískání I&álie.(dor proka(atelné staro ylosti této etni+ké skupiny (e@e me(i Fa+itov<mi 8an9o ardy a t$mi. . nale(neme v díle #istoria Uentis 8an9o ardum CQ$@iny 8an9o ard:E. 3 tak @sou 8an9o ardi Cpodo n$ @ako Uotové v Aordanov$ 9Xtském vypráv$níE představováni @ako samostatn< a homo9enní lid.E . kteří se v pr: $hu kon+e šestého a po5átku sedmého století m$li stát pány velké 5ásti Jtálie. 0ale(neme však i přesn$@ší +hronolo9i+ké 6da@e a m$řítka. kter< náleBel k @e@i+h 5tvrté 9enera+i. #'$%312 . . .!E.! aB >1.@ak (a(namenává interpolovaná ver(e Prosperovy kroniky . 5asné (mínky. kter< . l. a k @e@i+h histori+ké pravdivosti m:Beme přistupovat se ste@nou v$de+kou skepsí @ako ke (mín$n<m prvním dv$ma knihám "i le. . Be @e mnohem v<hodn$@ší soustředit se e(prostředn$ na vlastní pohled 8an9o ard: na @e@i+h d$@iny.še+hna tři díla Ci se sv<mi (a@ímav<mi variantamiE repre(entu@í pohledy na lan9o ardskou minulost tak.12 Úsp*0hy :an. . 3le Bádn< ( on$+h tří teRt: nem:Be <t ohuBel hodno+en @ako o @ektivní inMorma+e o předitalské etap$ lan9o ardsk<+h d$@in. proto se (dá. @aká (náme ( i li+k<+h knih Uenesis a LRodus. H v$domím t$+hto potíBí s lan9o ardskou d$@epise+kou tradi+í @e (+ela ur5it$ e(pe5n$@ší o rátit se na si+e nepřátelské. ne(ávisle na dvou před+há(e@í+í+h pra+í+h. (a5al svou vládu . sepsal v klášteře =onte Cassino Paulus Qia+onus.stro9Xt:. Hte@n$ tak ne@naivn$@i p:so í+í lí5ení nemohou <t povaBována C@ak tomu 5asto <váE (a do+hované Molklorní le9endy. C/>/->. "yl sepsán v do $. . 4 konteRtu tohoto díla vypl<vá. Fakov<to pohled.(5ásti ( vlastní v:le a (5ásti v d:sledku řady událostí a do rodruBství . velká inMorma5ní propast. p:vodu 8an9o ard:E. ví+e neB @edená+t 9enera+í. Ade o podo ná vypráv$ní.

pak 8an9o ardi yli křes*any @iB před nástupem 3nastasia J. Be nov< vladař yl připraven naopak podporovat Uepidy proti 8an9o ard:m. yli tímto d$ním hlu o+e ovlivn$ni. +oB sv$d5í o silném vlivu %íman: @iB v tomto raném o do í. které m$li Uepidové v drBení. Ae@i+h v(tah k Austinovi yl nepřátelsk<. ale krát+e po (a5átku =aurikiovy vlády C&>7-!. nám mohou podat dost odlišn< a ve svém +elku kompleRn$@ší o ra( historie 8an9o ard: v před+há(e@í+í+h osmdesáti lete+h. Houdo < kronikář iskup =arius ( 3ven+hes však uvádí. @e@i+h kontrola sousedí+í+h kra@in (a@iš*ovala duna@skou hrani+i a +hránila d:leBité o lasti @iBního "alkánu. mohou se vrátit. Austinián přim$l vše+hny tři soupeří+í skupiny.mnohem ví+e.<sledkem yla pohroma . Pokud máme ProkXpiovi v$řit. na5eB tito poBádali o pomo+ v:d+e ko5ovn<+h 3var:. Be svou n$kde@ší domovinu plánovit$ (devastovali a vytvořili tak me(i se ou a 3vary +ordon sanitaire. Ae (ře@mé. yli v té do $ usa(eni ví+e na v<+hod v o laste+h kolem m$sta Hin9idunum C"$lehradE. %ímsk< +ísař si+e doká(al udrBet kontrolu nad Hirmiem a poskytl a(yl pr+ha@í+ímu 9epidskému králi Gsdi adovi.7E se 3varové (mo+nili i tohoto m$sta. 8an9o ardy se podařilo přesv$d5it. Futo politiku (+ela (vrátil Austin JJ. pr: $hu Austiniánovy vlády to (namenalo podporovat 8an9o ardy proti mnohem mo+n$@ším Uepid:m. C&!&-&/>E) ( kroniky FheoMylakta Himo+atty a ( Mra9ment: =enandrova pokra5ování ProkXpiov<+h a 39athiov<+h d$l vypl<vá. @ak se (dá. ale i nad Jtálií. kra@inu me(i vlastní řekou a ilyrsk<m pohořím na @ihu. .ri9o. které nale(neme v ProkXpiovi. @e ví+ neB pravd$podo né. @ak< nám předkláda@í Paulus Qia+onus a .. 411E. Cr. a y +hránily duna@skou hrani+i v (ápadním "alkánu. kterou vy írali od do Austiniánov<+h. Be pokud @e udou potře ovat. Be hlavní 6lohu tehdy sehrála avarská konMedera+e. ale ostatní 6(emí. Uepid:m yla sv$řena kontrola nad Hirmiem poté. #erulové.stro9Xte+h. +o ylo (novu vy o@ováno na . 4 této konMedera+e se @ako první mohli (a5ít st$hovat #erulové. . Be o rok po(d$@i 8an9o ardi opustili svá opevn$ní v (ápadním 0oriku a přes pr:smyky Aulsk<+h 3lp vstoupili do Jtálie.doakerovo odstran$ní 'u9iho v r. Be v desetiletí po ro+e &4. yla pohl+ena konMedera+í ne o splynula s 8an9o ardy. kteří dodávali hlavní kontin9ent o@ovník: pro armády o@u@í+í v Jtálii. ale ( y(antsk<+h pramen: e( @ak<+hkoliv po+hy ností vypl<vá. Be %ímané nedovolili Bádnému ( 5len: konMedera+e. Be inMorma+e. ro+e &!/ 3vaři spole5n$ s 8an9o ardy (ni5ili 9epidské království s +entrem v Hirmiu. C&/>-&>7E si+e doká(ali Hirmium udrBet. Fře aBe 6loha 8an9o ard: v t$+hto událoste+h ne yla aB tak hrdinská. Be události ( desetiletí 4>. @ak se po(d$@i uvád$lo. Austin JJ.s podmínkou. po(d$@ší lan9o ardské tradi+i @e si+e role 8an9o ard: lí5ena @ako ro(hodu@í+í. Podle lan9o ardské d$@epise+ké tradi+e předali 3var:m do rovoln$ svá 6(emí .1 Podo n$ @ako tomu ylo u soupeří+í+h sil podporu@í+í+h v /. Jmperiální kontrola kaBdé ( t$+hto 5ástí konMedera+e však yla ome(ená. kv:li kter<m si přáli u5init kone+ 9epidské okupa+i karpatské kotliny. 35koliv detaily tohoto pro+esu @sou ne@asné. . 4 ProkXpiova vypráv$ní @e patrné C y* to není vy@ádřeno ver is eRpresisE. protoBe @im odmítl vyplá+et kaBdoro5ní daN. 4>> a Fheoderi+h:v přesun do Jtálie v ro+e následu@í+ím vytvořily mo+enské vakuum v o lasti severního "alkánu a horního Quna@e.pravd$podo n<m d:sledkem této (m$ny v karpatské kotlin$ ylo. vedly k velk<m (m$nám v usídlení a roli vedou+ího 9ermánského etnika ( o lastí severn$ od Quna@e. . přešlo pod kontrolu 3var: a v$tšina o yvatelstva. 'elativn$ ome(ená hro( a Uepid: yla nahra(ena eRpan(ivní silou avarské konMedera+e . . tře aBe v +ísařské armád$ slouBilo mnoho @ednotliv+: i +el<+h skupin ( t$+hto etnik. vliv imperiální politiky yl (a@iš*ován tím.-41. a y (ískal v<ra(nou převahu. 13.ne@en pokud šlo o udrBení imperiální kontroly nad (ápadním "alkánem. a y se přest$hovali dále na @ih od Quna@e a a y se (a ydlili v @iho(ápadním 0oriku a v (ápadní Panonii. 0aví+ m$li své vlastní d:vody. . a po n$m Fi erius JJ. ale nepodařilo se @im udrBet před protivníky C@menovit$ před Uepidy a 8an9o ardy. neB @e o ra(. tře aBe posledn$ @menované krátk< 5as ovládaliE své vlastní 6(emí. kteří se v té do $ ry+hle stávali dominantní silou v o laste+h severn$ od Quna@e. lete+h pátého století o a Fheoderi+hy.

Fen veškeré své 6silí v$noval d$@inám 8an9o ard: a ranému o do í @e@i+h vlády v Jtálii . kdy yl 0arses odvolán ( Munk+e velitele +ísařsk<+h sil v Jtálii. a ten na í(í @in< motiv. o n$B se opírala tato 5ást @eho #istorie. vypukly nepoko@e na Quna@i. LRistu@e však @eden pramen 5asov$ veli+e lí(k< t$mto událostem.Ae (a@ímavé Ca sv$d5í to o ro(sáhlé síti styk: v +elém HtředomoříE. +oB vedlo k vál+e me(i impériem a 3vary o kontrolu nad Hirmiem. Ae však veli+e nesnadné přesn$ ur5it.yla to d:leBitá vol a. "o@e proti ( yl<m ostr:vk:m . m$l Paulus Qia+onus přístup k po(d$@i (tra+ené #istoriole Cne oli =alé historiiE iskupa He+unda ( Fridentu C(emřel !17E. =ilán se @im vydal e( v$tšího odporu.. Be velkou 5ást 6(emí me(i t$mito dv$ma m$sty m$li pod kontrolou 8an9o ardi. Aeho nástup+i si však (a +entrum vlády (volili ne@prve =ilán Cne@po(d$@i r. Ain<mi slovy) uvedená epi(oda. Fato epi(oda . Be yl souko@en+em mrtvého krále. kdy padla . &/7 3l oin (avraBd$n. a %ím. v(dor své stru5nosti. Ae pravd$podo né. @eB se n$@ak dot<kaly Fridenta. @ak se (dá. let. !1!E a po n$m Pavii. . Austin JJ. Be @im nel(e příliš v$řit.eron$ . Be @i doprová(ela O5ást armádyP. !7. @ako Padova a =antova a řada přímořsk<+h m$st přeBívaly na severu a rovn$B na @ihu se dařilo udrBet ro(sáhlá 6(emí.+ht$l se tak pomstít +ísaři Austinu JJ. Pokud y takové u@ednání skute5n$ eRistovalo.@eho dílo @e mimořádn$ +enné. (a své propušt$ní ( vysokého 6řadu. 3však (atím+o u Paula (lo5ine+ká dvo@i+e pr+há do 'avenny sama.v odpovída@í+ím romanti+kém (arámování . @ehoB histori+ké prá+e se neopíraly o dostate5né inMorma+e. neB si @i podro ili. yl také administrativním +entrem imperiálního vévodství. tře aBe se přednostn$ v$noval událostem.@e p:so iv$ (pra+ována v #istorii Paula Qia+ona. o n$mB Paulus tvrdí. mohl s nimi (a5ít vy@ednávat o (a@išt$ní o rany v severní Jtálii. kter< předtím m$l ve své armád$ o@u@í+í proti . 'ad$@i y+hom m$li dát přednost prostému konstatování ve Wrede9arov$ kroni+e. ro+e &!/. ale v$tšina podo n<+h epi(od má u Paula natolik soukrom< rá(. Be 3l oinova manBelka yla (apletena do oné vraBdy a Be se r(y poté provdala (a @iného (e spiklen+:. @sou (námy.stro9Xt: v severní Jtálii pokra5ovaly aB do roku &!7. Ae do+ela moBné. @e@i+h poslední pevnost.@edni +ht$li st:@ +o st:@ udrBet ne(ávislost 131 . yl veli+e do ře inMormován o d$ní v severní Jtálii a @eho dílo @e tudíB. kde (emřel aB v polovin$ /. Podro nosti o t$+hto událoste+h nale(neme u Paula Qia+ona. tehdy odmítl vydat pr+ha@í+ího 9epidského krále. @sou prost$ nev$rohodné. 3 práv$ ve . kter< vedle toho. . Be ve spisu Jsidora (e Hevilly Cnapsal @e@ ve ?pan$lsku po r. =arius ( 3ven+hes tvrdí. (atím+o lokáda Pavie trvala tři roky. @e mohl po 0arsesov$ odvolání (rušit. Po ro+e &>.ta(ník však visí nad okamBikem. (ře@m$ ( popudu své manBelky 'osamund. 0a ro(díl od %ehoře ( Foursu. 9epidského krále Cunimunda. pokra5u@í+í drBení Peru9ie umoBNovalo @e@i+h v(á@emné kontakty. Be v lete+h &!>-&/7 8an9o ardi okupovali v$tšinu severní Jtálie. uka(u@e na ur5it< ro(kol v řadá+h 8an9o ard: .eron$ yl r. . pokládáno (a veli+e autoritativní. která tak +ht$la pomstít smrt svého vlastního ot+e. hlavní stan nedlouho předtím o novené +ísařské správy Jtálie. LRistu@í však váBné po+hy nosti o hodnov$rnosti tohoto tvr(ení .podlehlo impériu aB v ro+e &!7.daleko ne@d:leBit$@ší ( ni+h yly 'avenna. Austin JJ. dokon5il svou stru5nou kroniku iskup =arius ( 3ven+hes\ protoBe Bil v (ápadní+h 3lpá+h. Qva (dro@e. @istého #ilma9ise. =arius uvádí.0arses se totiB po svém sesa(ení u+h<lil do +ísařem kontrolované 0eapole. @ak se (dá. Be 8an9o ardy vpustil do Jtálie patri+i@ 0arses . Be yl sídlem papeBe. 3l oin se usadil ve .stro9Xt:m (na5né mnoBství 8an9o ard:. které 5ásti Paulova teRtu @sou odvo(eny od toho tém$ř soudo ého pramene. @e@íhoB ot+e on sám (a il. takBe y @e@ případná +ísařská pomsta mohla snadno dostihnout.erona. 4na5n< po5et m$st a k nim přilehl<+h o lastí však i nadále odolával .E a v ur9undské Wrede9arov$ kroni+e C( kon+e sedmého stoletíE a ste@n$ tak i v #istorii Paula Qia+ona se m:Beme do5íst. protoBe to ylo poslední místo ostro9Xtského odporu . Be 3l oin yl otráven vlastní manBelkou. Be (a této situa+e 0arses.(dor tomu. Qalší nemal< po5et enkláv s říšskou vládou.

Ae@i+h od$v i ( ran$ yly @ako u t$+hto etnik siln$ ovlivn$ny římskou tradi+í a hlavn$ stylem. nepřál. Fak to alespoN vypl<vá @ak ( y(antsk<+h.na ro(díl od arianismu Uepid: . ale deMinitivní lan9o ardsko-Mran+ké spo@ene+tví padesát<+h a šedesát<+h let sym oli(ovala svat a 3l oina a Chlotsuinty. kterou vedl proti sv<m ratr:m Chilperi+hovi a Uuntramnovi. pro které události Fheoderi+hovy éry yly přine@lepším ne@asnou minulostí překrytou roky v(á@emn<+h krutostí a divokostí. @ak @e vytvořil 3l oin. 2dyB pak v d:sledku toho Hi9i ert:v nástup+e Childe ert JJ. Be od kon+e pátého století yli křes*any a @e@i+h o e+ná náklonnost ke katoli+ké víře . C(emřel &!1E. . a to převáBilo. C&/&-&1!E o drBel v r. a y se 8an9o ardi stali Mederativní sou5ástí Jtálie a přev(ali tak roli .-&/7E konvertovali k arianismu. Be to neplatilo o vše+h. a y se Jtálie (novu dostala pod přímou +ísařskou vládu. Aak @iB ylo ře5eno. dru(í si naopak přáli podřídit se autorit$ +ísařství a dokon+e C@ako před nimi . do í v(á@emn<+h o@: ylo nepo+hy n$ po(namenáno krutostí a ro(vratem . 3 dokon+e n$kteří ( křes*ansk<+h 8an9o ard: (a 5as: 3l oina C++a &!. &>7 souhlas impéria.stro9Xt:. (a n$B yli 5asto vydáváni.tak tomu ostatn$ ylo ve vše+h Má(í+h ran$ středov$k<+h spole5ností.-&11 u(avřeli s Mran+k<m monar+hou. ti yli přinu+eni vykoupit si @eho staBení ( Jtálie a @e@i+h povinnost odvád$t dan$ yla (novu potvr(ena ve smlouvá+h. Aeden ( ne@v<(namn$@ší+h soudo <+h italsk<+h historik:. pravd$podo n$ pod vlivem Uepid:. 0i+ ( toho si+e ne ylo. Ae ale tře a připustit. které v lete+h &1. 3si 137 . Be (a(namenaná lan9o ardská inva(e do Proven+e a dolní 5ásti 6dolí 'hXny v ro+e &/4 yla podniknuta na příka( v<+hodoMran+kého krále Hi9i erta J. o ni+hB víme. . C&33-&4>E pokusil dát dohromady alian+i s 8an9o ardy a Uepidy proti římské říši a dokon+e plánoval spole5nou inva(i na "alkán a dále na 2onstantinopol. Be tento v(tah v so $ m$l i kus podří(enosti (e strany 8an9o ard: při @e@i+h pří+hodu do Jtálie v r. a y (ahá@il taBení proti 8an9o ard:m. Be yli v podru5í Wrank: Cnapř. se Mran+k< král Fheude ert J. @edné ( d+er Chlothara J. 1 vodov a králov . @ak enormní 6silí ylo vynaloBeno. Be hodno+ení ylo ovlivn$no hr:(ami dlouhé tříleté války me(i impériem a . 4 tohoto pohledu yly veli+e v<(namné @e@i+h styky s Wranky. kter< pro monar+hii představoval hodnotu @ak ekonomi+kou. 0ahra(ení .-!1!E doká(ala aktivn$ a 6sp$šn$ v(dorovat vo@enskému a diplomati+kému (astrašování Wrank:. . &!>.stále @ešt$ pohané.@im poslouBila @ako diplomati+ká v<hoda v @e@i+h v(ta(í+h s impériem (a Austiniánovy vlády. 2rát+e po ro+e &4. kter< yl v té do $ ne@o lí en$@ší u imperiální armády . protoBe po @e@i+h inva(i do Jtálie yli mno(í ( ni+h . Aediné pohotovost nov<mi silami o dařené lan9o ardské monar+hie pod vládou 39ilulMa C&1. tak sym oli+kou. #ilma9is a @eho pomaha5i také s se ou v(ali do 'avenny lan9o ardsk< královsk< poklad.(hledem k tomu. . HasovéE. imperiální reak+e na lan9o ardskou přítomnost v Jtálii yla kra@n$ nepřátelská a (:stala taková po +elé následu@í+í o do í @e@i+h království. tak i papeBsk<+h pramen: a donedávna i ( moderní+h historio9raMi+k<+h pra+í.stro9Xty. 3* uB yly dřív$@ší v(tahy @akékoliv. @ako yly dopisy římského impéria Mran+kému králi. 8an9o ardi yli lí5eni @ako mimořádn$ O ar arštíP a @e@i+h přítomnost v Jtálii yla kvaliMikována @ako pohroma.stro9Xt:. (a <va@í+í se d$@inami 8an9o ard:. @ako tomu ylo u @in<+h národ:. 8an9o ardi ne yli v Bádném případ$ ar aři.stro9XtiE přemístit se @ako sou5ást +ísařské armády na @iné místo v Jtálii ne o i (a @e@í hrani+e.i(i9Xt: ne o Wrank:. neodlišovali se od . o ha@u@e veli+e v$rohodn$ ná(or. Be si reBim Austina JJ.(dor trvale uráBliv<m v<rok:m. Ae do+ela moBné.stro9Xt: 8an9o ardy přitáhlo @en malou po(ornost t$+h. 592-58) Ae po+hopitelné. C&!1-&/&E @ako sou5ást @eho války. tomto ohledu ylo @e@i+h nešt$stím.království.podle do+hovan<+h (práv . které yly na @e@i+h adresu pouBity v takov<+h teRte+h. Co se t<5e materiální kultury. ne(dáli se <t 8an9o ardi příliš spolehliv<m spo@en+em. eRistu@í (právy o tom.

Be 8an9o ardy ro(d$loval i posto@ k otá(+e. Paulus Qia+onus uvádí příklad lan9o ardsk<+h vévod: v Jtálii připraven<+h spo@it se s +ísařem a @eho (ástup+em v 'avenn$. 0ení to aB tak paradoRní. (veli5en<. dosadila lan9o ardská armáda na tr:n @ednoho ( vévod: . 4da v této do $ uB vévodství ve Hpoletu eRistovalo. neB ho (avraBdil O@eho +hlape+P. Podle Paula 3l oin nepřekro5il 3lpy dříve. kter< sv<m +harakterem nápadn$ připomínal pořádek %íman:. . Be o $ vévodství eRistovala v do $ krále 3uthariho C&>4-&1.stro9Xty. "yla to veli+e (áhadná smrt. kteří p:so ili v d:leBit<+h m$ste+h lan9o ardské Jtálie. (vlášt$ v t$+h. kter< yl dílem lan9o ardského krále 'othariho C!3!-!&7E. Be drav< Waroald y se @inak dominia silou (mo+nil. ale (ře@m$ i okolnosti @e@i+h v(niku. . podniknut<+h pod královskou o+hranou. Hvou roli (de hrály ne@en velké v(dálenosti me(i @iBními vévodstvími a 6dolím Pádu.odpovídali (a dohled nad královsk<mi statky a (a d:+hody ( ni+h plynou+í. Gti9ur: a kutri9ursk<+h "ulhar:. ale ani Paulus Qia+onus. Be tento po5et @e. a y (adrBovaly aktivitu lan9o ardského království. 4á@em moderní+h historik: v( udil především @e@i+h systém vévodství. @ak y se (dálo) @ak @iB ylo ře5eno.Clepha. Paulus Qia+onus (ře@m$ vyuBíval 5asov$ nepříliš v(dálené dílo iskupa He+unda ( Fridenta tento vliv na @eho vypráv$ní potvr(u@í i ne(ávislé Mran+ké prameny. ve střední a @iBní Jtálii yla vévodství pou(e dv$ . není v: e+ @isté. neB @menoval svého synov+e UisulMa prvním duRem CvévodouE re9ionu Wriuli. Qo r. 35koliv @e to veli+e (a@ímavá a dokon+e i hodnov$rná teorie.vBdy v n$@akém m$st$. Ae do+ela moBné. @e do+ela moBné.ve Hpoletu a v "eneventu. (a5ala p:so it práv$ v tomto 6do í. ani =arius ( 133 . &!> yly (apleteny i 5etné @iné etni+ké skupiny v5etn$ Uepid:. a vyplenil @e@. Faké dohlíBeli na to. Be tyto dva +elky ne yly v<sledkem lan9o ardsk<+h v< o@:. která ne yla (a5len$na do vévodského 6(emního +elku.ne@nápadn$@ším rysem raného o do í lan9o ardské okupa+e severní Jtálie yla ry+hlost. (da s impériem spolupra+ovat. +oB se (daleka uB nedařilo @eho nástup+:m. Fen vydrBel naBivu ne+el< rok. které d:v$řu@í přine@menším @eho vylí5ení (rodu lan9o ardsk<+h vévodství. Be vévodové. mohli 9astaldi vykonávat ste@né Munk+e @ako vévoda a yli přímo odpov$dni králi. m$la <t @akousi protiváhou vévod:m . @eB (namenalo kone+ @eho dynastie. 4 t$+hto odka(: @e patrno. ne-li vši+hni. Politi+ká soudrBnost 8an9o ard: ne yla příliš silná a do st$hování do Jtálie v r. (odpovídali (a vo@enskou a soudní správu o lasti. @ak tvrdí d$@epis+i.. 9astaldové Ctaké +omes ne oli hra $E. let šestého století dostane (vláštní v<(nam ve sv$tle tehdy panu@í+í+h podmínek.<ra(n$ odlišné podmínky yly na @ihu Jtálie. @eB ostatn$ vydrBela pouhé dv$ 9enera+e. p:vodem Hvé . 0esporné @e pou(e to. 'ovn$B se (dá. Hvé :. ne o mu odporovat. uB ylo v království tři+et p$t takov<+hto 6ředník: . pokud @de o 5asov< 6sek. impérium vyuBívalo detašovan<+h 8an9o ard: v poslední Má(i války s . Be v ro+e &/1 se Waroald (mo+nil Classisu. Qalší kate9orie 6ředník:. +oB yl přístav v 'avenn$. Has:. LRistu@e teorie. pro @e@í u(nání neeRistu@í Bádné po(itivní d:ka(y. ur5it<+h teritorií+h. `asové umíst$ní v(niku o ou velk<+h vévodství Hpoleta a "eneventa do po5átku >. &/3Y4. s níB doká(ali v t$+hto o laste+h vytvořit nov< vo@ensk< a administrativní pořádek. kde např. Po 3l oinov$ (avraBd$ní. Hte@n$ ne@asné @sou i po5átky "eneventa. v sedmém století yli 9astaldi odpov$dni spíše vévod:m neB v(dálen<m monar+h:m v Pavii. proti lan9o ardsk<m král:m. 8e++os ( podo y 6řadu l(e odvodit ( n$kter<+h klau(ulí (ákoníku.E a ten Be @e doká(al udrBet pod svou autoritou. První (mínka o vévodovi (e Hpoleta se u Paula o @evu@e v souvislosti s 6tokem na eRar+hát v 'avenn$) uvádí se (de. @ako to u5inil s Classisem. @e v<slovn$ uvád$n @ako kola orant s impériem a Paulus (a(namenal nápis na @eho náhro ku. ale Be yly naopak (aloBeny imperiální vládou. která pod n$ spadala. Aak<si vévoda Qro+tulM. ale v$tšina vévod:. 4atím+o sever (em$ yl ro(5len$n do velkého po5tu ro(lohou mal<+h vévodství. eRar+hou. (da vévoda ve Munk+i soud+e ro(hodu@e spravedliv$.

p$t však @de @en a @en o podlehnutí (vláštnímu sklonu o5ekávat od 8an9o ard: @en to ne@horší a spolu s tím pak přev(ít od @e@i+h nepřátel i @e@i+h odsudek.mén$ kriti+ké. +o se @eví @ako sporná otá(ka.m$l to <t d:ka( @e@i+h nedostate5né vysp$losti. Htále @ešt$ @sou podnikány pokusy oBivovat starší po@etí. Be v ro+e &>4 se (de odehrálo přero(d$lení t$+h lidí. do í interre9na a následu@í+í panování 3uthariho C&>4-&1. . a y slouBili sv<m přemoBitel:m @ako va(alové připoutaní k p:d$ a přinu+ení odev(dávat přesn$ stanovenou 5ást v<sledk: své prá+e sv<m lan9o ardsk<m pán:m. Ainí histori+i však oponu@í a domníva@í se. Okteří m$li povinnost odvád$t dan$P. =no(í d$@epis+i se dokon+e domníva@í. trva@í+í do do y.star<+h i nov<+h. Fato pasáB @e tedy spíše d:ka(em o přeBívání příslušník: třídy římsk<+h vlastník: p:dy v teritorií+h pod lan9o ardskou vládou neB d:ka(em o @e@i+h vyhu ení. 0ov$@ší v<klad pra+u@í+í s potře ou inte9ra+e 9ermánské armády do Minan5ní or9ani(a+e postimperiální+h stát: (troskotává na pro lemati+ké sna(e prodlouBit lo9iku tohoto po@etí na +elé lan9o ardské království. +o (a(namenal události. kdy po5áte5ní stav. Poté nastalo desetileté me(ivládí. takBe uB nemuseli spoléhat na vále5nou kořist a o 5asné ra ování. 134 . 45ásti @e vina v přílišném (d:ra(Nování ne9ativního o ra(u lan9o ardské přítomnosti v Jtálii. vysv$tlitelnou @en @ako maniMesta+e nepřátelsk<+h vn$@ší+h vliv: pra+u@í+í+h proti 8an9o ard:m. kter< y (aru5oval lan9o ardsk<m vo@ák:m vyplá+ení pravidelného platu a potravní+h dávek. Podo n$ @ako u vi(i9Xtsk<+h království v @iBní Ualii a ?pan$lsku a ostro9Xtsk<+h v Jtálii m$l první krok Miskální podo u) @ednalo se o vytvoření me+hanismu. Ade o @ednu v$tu. Foto vysv$tlení není si+e tak ma+hiavelisti+ké.P 0$kteří histori+i si to vyloBili tak. Be vlastn$ šlo o desetileté re9entství. 3 dále) ( v$tné konstruk+e @e @asné. +oB @e samo o so $ produktem předsudk: . Fouto skute5ností se 5asto ar9umentu@e proti 8an9o ard:m . neB Cleph:v syn 3uthari dosáhl odpovída@í+ího v$ku. .P Ae ale také moBné přeloBit tuto 5ást v tom smyslu. uvádí) O. Be v<ra(em O( ytekP @sou mín$ny horní vrstvy %íman: a nikoliv +elá nelan9o ardská popula+e. kteří museli odvád$t třetinu sv<+h produkt: 8an9o ard:m. a stali se ( ni+h va(alové. =:Beme v tom rovn$B spatřovat otisk silného vlivu římsk<+h ide@í a institu+í na lan9o ardskou vládu i správu. Fo. @e ve skute5nosti (áleBitostí Miskálního uspořádání.pln<m právem . Be takov<to @ev musel <t pouhou v<@imkou.@ako Oplát+i daníP. Podo n$ @ako u @in<+h dříve v(nikl<+h postřímsk<+h spole5ností na (ápad$ to vyBadovalo aplika+i hospitalitis. klasi+kém Woulkov$ překladu oné Paulovy v$ty 5teme) OPodro ení lidé yli ni+mén$ ro(d$leni me(i své lan9o ardské hosty. Qruhé d:leBité místo @e tře a hledat v Paulov$ vypráv$ní o pov<šení Clephova syna 3uthariho na krále C&>4E. ale @de o po@etí (+ela nepřesv$d5ivé. Aako hlavní motiv a i nástro@ O(lo5inuP ylo uvád$no O y(antské (latoP. kter< yl sotva n$5ím ví+ neB vo@enskou okupa+í n$kter<+h italsk<+h m$st a kra@:. Paulov$ #istorii ma@í mimořádnou d:leBitost dv$ místa. . Be po tém$ř totálním vyvraBd$ní přeBíva@í+í+h příslušník: horní+h vrstev %íman: yl ( ytek poro eného o yvatelstva ro(d$len.E @e před$lem. t$+hto dne+h ylo mnoho v(nešen<+h %íman: (a ito (e (isku+htivosti. se (a5al m$nit na ustálen$@ší lan9o ardské osidlování. @eho předností však @e @ednodu+host. v níB n$kolik ne@edno(na5n<+h slov @e klí5em k po+hopení v<(namu .tato slova y se m$la interpretovat ve sv$tle správného poro(um$ní předešlého 6ryvku a o e+n$ v(ato v souladu s apriorními o5ekáváními o lan9o ardské spole5nosti a @e@ím +hování. hodnotí+í tento pro+es v<lu5n$ @ako (a írání p:dy a @e@í redistri u+i. . které následovaly po Clephov$ vraBd$. Poté.3ven+hes @i líBe neosv$tlu@í. v n$mB ne yl vy rán Bádn< král a ne@vyššími autoritami yli sami vévodové. =oBné ale @sou i @iné modiMika+e. 'o(umn$@ší však @e překládat v<ra( tri utarii v této 5ásti teRtu v @eho ne@přiro(en$@ším v<(namu . 0ov$@ší interpreta+e @sou však . ostatní pak yli ro(d$leni me(i své OhostyP.

kteří m$li povinnost odvád$t stanovenou 5ást (e sv<+h v<nos: Ca* uB šlo o ( oBí ne o o hotové pení(eE. kde m$li dohlíBet na hospodaření na královsk<+h po(em+í+h a na vy írání dávek pro krále. které si v uplynulé dekád$ přivlastnili. Be si @i+h doká(ali udrBet +elou polovinu. vedlo (ákonit$ k tomu. Be nové vytváření královského dvora a vládnou+ího aparátu o sahovalo i 6pravy a ro(d$lení daNov<+h poplatník:. Be takov<to systém mohl <t pouBit v lete+h &/3 a &>4 ve prosp$+h 8an9o ard:. které y @inak poprávu m$ly patřit králi.ne@ednou k tomu museli pouBít vo@enskou sílu. není Bádn< d:vod po+hy ovat o tom. +o monar+hie přestala prakti+ky Mun9ovat. která y @e (a@iš*ovala. ro+e &/3 ti. Be první v$tší snaha o vytvoření nového správního a pen$Bního systému se o @evila e(prostředn$ poté. ( ni+hB plynou veře@né d:+hodyP. Be plát+i daní yli v oné do $ napo@eni e(prostředn$ na pří@em+e. a y 5ást královsk<+h 6ředník: . a y u vévod: prosadili svou v:li . a @e@i+h pravd$podo nou sou5ástí ylo i právo na 5ást daní odvád$n<+h římsk<mi statkáři. mohla stát (a ro(hodnutím neo sa(ovat po Clephov$ smrti tr:n. spadali pod vévody a @e@i+h nástup+e. starší+h případe+h uplatNování hospitalitis yly odvody od plát+:. pro @eho dv:r a @eho 6ředníky solidní Minan5ní (ákladnu. o n$mB se v @edné kapitole své #istorie (miNu@e Paulus) vévodové shromáBdili polovinu sv<+h su stan+ií a v$novali @i králi se (ám$rem vytvořit pro n$@. 13& . se dopra+ovala k řad$ spe+iMik.9ermánsk<m vo@sk:m. Be 6řad vévody se stal d$di5n<m a Be králové m$li 5asto (na5né potíBe. kaBdém vévodství yl v ro+e &>4 ur5it< po5et ekonomi+ky 5inn<+h velkostatk: @akoB i právo ro(d$lovat d:+hody postoupeno královské korun$. po ro+e &>4 a nar:sta@í+í hro( a římského impéria namířená proti 8an9o ard:m vy6stily v ne( ytnost (novunastolení +entrální autority. @ako tomu ylo v případ$ Wran+ie. které y přinášely e(prostřední prosp$+h @im a @e@i+h nástup+:m . s nímB y ylo tře a se d$lit. Fak (a předpokladu. Be i nadále eRistovali %ímané s+hopní reáln$ uvaBovat. Be (na5n$ neo vyklá podstata 6řadu 9astalda se (rodila díky t$mto okolnostem. vévodové v d:sledku toho yli přinu+eni v(dát se n$kter<+h sv<+h (dro@:. Před+há(e@í+í (tráta královského pokladu C&/7E rovn$B vedla k tomu. takBe yla vyne+hána role státu. Přípustná @e i domn$nka. 0e@ví+e ovšem překvapu@e. a y se vévodové (mo+nili moBn<+h královsk<+h (dro@:. ma@í+í ostatn$ řadu podo ností s administrativním modelem 9ermánsk<+h království na (ápad$. . 3 tak nepřekvapu@e.. aniB se museli o ra+et o pomo+ ke králi. ale příleBitost. Podo a lan9o ardské administrativy. 9uvernéři. +oB se v té do $ nemuselo @evit @ako prvořad< 6kol. Aak uB ylo ře5eno. a* uB d:vodem ylo dlouhé re9entství 5i n$+o @iného. a tak yl (volen nov< král. 2 druhé aplika+i v r. Hílí+í války+htivost Mran+kého krále Childe erta JJ. kdo m$li povinnost platit. . Pokud toto ak+eptu@eme. která 5asto (nemoBNovala uplatNování královské mo+i nad +el<m 6(emím monar+hie. 4mín$né su stan+iae tedy (namena@í Ov<ro ní (dro@e. pokud m$lo <t o noveno @e@í ekonomi+ké postavení. pak to vrhá tro+hu @iné sv$tlo na o do í interre9na. nasm$rovány přímo k ur5en<m pří@em+:m . 2rálovská administrativa tak od roku &/3 m$la pau(u a to. +oB pro 5ást ne@v<(namn$@ší aristokra+ie ve vi(i9Xtském ?pan$lsku a ve Mran+kém království ylo n$5ím nemysliteln<m. (vláštní podmínky a d$ní v raném o do í lan9o ardského osídlování Jtálie vedly ke v(niku mnohem mo+n$@ší+h a o 5as (+ela autonomní+h vévodství.@e@i+h potře y tak yly uspoko@ovány. "ylo proto nutné. vo@enští velitelé i vévodové yli @menováni králem a spolupra+ovali me(i se ou CalespoN teoreti+kyE @ako @ednotná správní struktura. protoBe v té do $ (de ne yl Bádn< král.yla vyslána do kaBdého vévodství. . +oB @im v praRi (aru5ovalo ne(ávislost ve v(tahu ke králi. 3 tak ne y(antské (lato.teoreti+ky ne(ávisl<+h na místním vévodovi . hra ata.évodové tak v ro+e &/3 mohli přev(ít kontrolu nad t$mito (dro@i. Ae veli+e v<(namné. 4atím+o ve Wran+ii a ?pan$lsku m$stští 6řední+i. Be se monar+hie doBadovala v<(namn<+h Minan5ní+h (áruk. a uskute5nit takové Miskální 6pravy. &>4 došlo (ásluhou v<vo@e. @enB y @inak m$l tyto dávky vy írat a ro(d$lovat.

@menovit$ Pavii a =ilán . .3uthari sv<m sNatkem pro@evil mimořádn< smysl pro potře y své vlastní dynastie. dostalo v<(namné pomo+i od "y(an+e. 58)-9!2 . @ak se (dá. a y při@ali ur5itou podo u Mran+ké suverenity a a y se (avá(ali k pravideln<m plat ám. ( 3ustrasie smlouvu. . sNatky @e@í d+ery Uundiper9y le9itimi(ovaly další dva krále. Po 3uthariho před5asné smrti v ro+e &1. +o se Mran+ká vo@ska stáhla Cříká se. neposlední řad$ se o to (aslouBila oso nost nového krále 3uthariho. se uskute5nila +elá řada Mran+k<+h inva(í. 4 t$+hto d:vod: se spo@ení s Mran+k<m královsk<m rodem (dálo <t veli+e d:leBité . vše (a+hránili potom+i Fheodelindina ratra Uundoalda C(emřel !1!E. se vynořila mnohem Bivotas+hopn$@ší monar+hie. ti dodávali lan9o ardské krále aB do roku /17. .y@ednávání ylo ur5it$ doprová(eno ne6prosn<m politi+k<m handrkováním.3udoinova a 3l oinova . PřestoBe 8an9o ardi yli kriti(ováni (a e(po5et v(pour a spiknutí. d:sledku (m$n. podnikl v ro+e &>& velkou vo@enskou v<pravu do Jtálie .v< $r vhodné manBelky yl pro udou+nost lan9o ardské monar+hie mimořádn$ d:leBit<. iskupa He+unda ( Fridentu. a kdyB (anikly i tyto linie.1E a podnikl další inva(i do Jtálie.yla s+hopna na ídnout Urimoalda C!!7-!/1E. 2ontinuita dynastie a @e@í le9itimnost se pro 8an9o ardy stávaly stále d:leBit$@ší) přestoBe s Fheodelindin<m synem 3daloaldem C!1!-!7!E vymřel @e@í vlastní rod po me5i. Hkon5ilo to pohromou. tak Fheodelinda představovala ne@lepší (p:so . Před sv<m skonem se 3uthari snaBil u(avřít sNatek . Poté. @eB otřásaly @e@i+h monar+hií po +elé 13! . o rátil svou po(ornost na avorsk< vévodsk< rod 39ilolMin9: a oBenil se s Fheodelindou. Poté. yli v(hledem ke svému ro(míst$ní t$sn$ na sever od Jtálie pro 8an9o ardy veli+e +enn<m spo@en+em.<(namné ylo. 2 tomu ale nedošlo. @e@íB sou5ástí nepo+hy n$ yla i n$@aká Morma plate ní+h odvod: a @eB m$la <t sym oli+ky stvr(ena @eho svat ou se sestrou Mran+kého krále. . 8an9o ardi přeBívali díky tomu. Htále d:leBit$@ší se stávaly v(tahy s Wranky. . tak u autora hlavního (dro@e. a y udrBela lan9o ardské království při Bivot$. ale nemusela to <t 6pln$ pravda. ale i ten povaBoval (a v<hodn$@ší přiBenit se do avorského královského rodu Cvi( 9enealo9i+ká ta ulkaE. +o rok předtím se Childe ertovi JJ. "yly však do yty n$které pevnosti a +elkov$ se (dá. 3uthariho krátká vláda yla vo@ensky natolik 6sp$šná.tak nám to alespoN lí5í Paulus Qia+onus. ro+e &1. 'od nedlouho poté vyhynul po me5i a království přešlo na krát+e eRistu@í+í dynastie 3udoina a Clepha. ro+e &>! svedl tento král vít$(nou itvu s "y(an+í. Aediná alternativní panovni+ká dynastie . "avoři. @ak na kmen dřív$@šího královského rodu narou ovat novou v$tev. +o se neuskute5nil sva(ek s Childe ertovou sestrou C@e@í (asnou ení s 'ekkaredem však také nem$lo dlouhého trváníE.'rálovs&ví Ean<obard6. ale o rok po(d$@i yl v novém střetu poraBen. Fato @ednání stále @ešt$ pro íhala. Be se @im dařilo udrBet ro(hodu@í+í m$sta. @ehoB dynastie podle po(d$@ší tradi+e vládla pln<+h sedm 9enera+í.doká(ali v(dorovat Mran+ké lokád$ Cod =ilána se Wrankové museli stáhnout v d:sledku rostou+ího v<skytu nemo+íE. d+erou vévody Uari alda C(emřel &17E. kdyB došla (práva o 3uthariho smrti. (a5al 3uthari vy@ednávat s Childe ertem JJ. o @e@i+hB p:vodu C(5ásti snad románském. snad v<lu5n$ 9ermánskémE se vedla velká diskuse. se 3uthari pokusil do@ednat s Childe ertem JJ. protoBe Childe ert dal přednost sestřin<m (ásnu ám s 5erstv$ na katoli+kou víru o rá+en<m vi(i9Xtsk<m králem 'ekkaredem C&>!-!. ve sna(e (a ránit hro( $ další inva(e. Be hlavním +ílem 6tok: ylo přinutit 8an9o ardy. Be @im velelo dva+et vévod:E. Mran+kého krále v "ur9undsku.E. . Proto dostala plnou volnost v< $ru me(i stáva@í+ími vévody . ne-li přímo násilím.spíše však +ht$l (ap:so it na +ísaře =aurikia neB dosáhnout dlouhodo $@ší+h +íl:. Poté. Be nev$stina matka a Uari aldova manBelka yla d+erou n$kde@šího lan9o ardského krále Sa+a C(emřel ++a &4. kter<. se t$šil o li $ @ak u Paula Qia+ona. ro+e &>>. ke kter<m došlo v ro+e &>4. potomka 3l oinova synov+e vévody UisulMa ( Wriuli. a také se pokusil (a@istit si do ré postavení u Childe ertova str<+e Uuntramna.

13/ . sym oli+ky vy ran<m Fheodelindou. ale král tím (ískal moBnost sehrávat mnohem aktivn$@ší roli v Jtálii.-!1!E se uká(ala <t pro království o do ím sta ility a e(pe5í. a y (lomil @e@i+h mo+. 0ar:sta@í+í vo@enské pro lémy impéria . Be ( <valo stále mén$ (dro@: na o ranu imperiální+h (á@m: v samotné Jtálii. tře aBe se k n$mu p:vodn$ hlásili . +oB C y* se to m:Be @evit paradoRníE m:Be sv$d5it o silném římském vlivu na @e@i+h politi+ká o5ekávání i na @e@i+h institu+e. doká(al dovést do 6sp$šného kon+e. @menovit$ na (ahá@ení kampan$ proti 8an9o ard:m.sedmé století. #ro( a Mran+ké interven+e yla si+e odstran$na (a +enu souhlasu s vyplá+ením dávek. (apo5até 3utharim. Paulus Qia+onus @menu@e řadu ( ni+h @ako spiklen+e proti králi.n$které ( ni+h dal popravit a v n$kolika případe+h pouBil armádu. překvapu@e @e@i+h v$rnost dynasti+ké kontinuit$. se stal 39ilulM. Faké mu to umoBnilo lépe kontrolovat vévody. (5ásti durynského p:vodu. 0ahradil @e muBi.vedly k tomu.y@ednávání s Wranky. n$kde@ší vévoda v Furín$. 0ov<m králem. . Aeho vláda C&1. ale (ákladní administrativní strukturu ne(m$nil Cne o (m$nit nemohlE.ne@prve se Hlovany a 3vary na "alkán$ a pak s Peršany a 3ra y na v<+hodní+h hrani+í+h . především ty na severu. od kter<+h mohl o5ekávat v$tší v$rnost.

1E.39ilulM se +hopil příleBitosti a vyuBil alian+e s 3vary pro své taBení proti y(antsk<m silám v Jtálii a po(d$@i @e (novu vyuBil @ako hro( u proti Wrank:m. Fen také na krátkou do u ovládl opevn$né m$sto Peru9ii. Hnad ho k tomu přim$la i nutnost drBet na u(d$ sílu dvou velk<+h vévod: (e Hpoleta a "eneventa. 4a t$+hto podmínek yl 39ilulM s+hopen o novit eRpan(i. 13> . další pokus podnikl @eho nástup+e vévoda 3riulM C&11-!. &/1E. První váBn$@ší lan9o ardsk< pokus (mo+nit se %íma @e připisován vévodovi Waroaldovi (e Hpoleta Cr.

39ilulM:v pokus o lehnout m$sto v ro+e &13 mohl <t proto odpov$dí na o avy, a y %ím nepadl do rukou @menovan<+h (+ela ne(ávisl<+h vévod:. %ím při vše+h t$+hto pokuse+h odolal, ale yl to 39ilulM, kdo na kon+i o@: ovládl Peru9ii. "ylo y s podivem, kdy y se 39ilulMovi podařilo (mo+nit se %íma, protoBe postavení 8an9o ard: v Jtálii ne ylo aB tak silné a italské království (:stávalo stále @ednotné a v hrani+í+h, v ni+hB eRistovalo @ešt$ (a ;stro9Xt:. 'ovn$B nel(e odhadnout, (da y papeBsk< 6řad Ckter< se po +elou do u eRisten+e království otevřen$ stav$l proti myšlen+e, a y 8an9o ardi politi+ky kontrolovali %ímE pro@evil v$tší o+hotu k 6stupk:m, kdy y se o @evila nutnost přistoupit na n$@ak< modus vivendi s do yvateli. AelikoB však m$sto i 6(emí římského vévodství (:stávaly imperiální enklávou, papeBové m$li přine@menším politi+kou povinnost setrvávat v:5i 8an9o ard:m v opo(i+i, +oB ylo (po5átku (v<ra(n$no i +írkevním ro(kolem. .(dor (ám$rn$ vyostřenému slovníku, kter<m yli 8an9o ardi lí5eni v y(antsk<+h a papeBsk<+h dokumente+h, kde @e (novu a (novu připomínána @e@i+h O6d$snostP, OodpornostP a O(divo5elostP, m$li @en málo vlastností, které y pro italské +ivilní o yvatelstvo yly nepři@atelné a kter<mi se odlišovali od sv<+h ostro9Xtsk<+h před+h:d+:. Podo n$ @ako oni yli v raném o do í svého osídlení @iBn$ od 3lp ariánsk<mi křes*any, ale protoBe papeBové spolupra+ovali e( (á ran s Fheoderi+hem a @eho nástup+i, ariánství ur5it$ ne ylo ve v(ta(í+h s římskokatoli+kou +írkví nepřekonatelnou překáBkou. Ae ovšem pravda, Be není snadné po+hopit ná oBenskou historii 8an9o ard:. .še nasv$d5u@e, Be 3l oin yl v !,. lete+h arián Cpokud uv$říme dopisu, kter< poslal 0i+etius ( Frevíru své manBel+eE, ale 8an9o ardi se ne+el<+h deset let předtím vydávali před +ísařem Austiniánem (a v$rné katolíky. Faké 3uthari yl asi arián, kter< C@ak se tradu@eE (aká(al na .elikono+e roku &1, 8an9o ard:m při@mout katoli+k< křest. 39ilulMovo postavení není (+ela @asné, a5koliv Fheodelinda yla (+ela ur5it$ katoli5kou ste@n$ @ako @e@í syn 3daloald C!1!-!7!E. Qalší dva králové, 3rioald C!7!-!3!E a 'othari C!3!-!&7E, yli op$t ariáni. Feprve u 3riperta J. C!&3-!!1E tato Mluktua+e ná oBenského vy(nání kon5í, tře aBe se n$kteří d$@epis+i domníva@í, Be posledním ariánsk<m králem yl Urimoald C!!7-!/1E. H n$5ím takov<m se nesetkáme v Bádném @iném 9ermánském království, kde král i lid prošli Má(í ariánství, ale pak se stali s kone5nou platností katolíky. . případ$ "ur9und: a .i(i9Xt: Ca snad i Wrank:E před+há(ely královu ro(hodnutí konvertovat periody konMlikt: a spor:, ale @akmile padlo ro(hodnutí, pro lémy skon5ily. .e ?pan$lsku v krátkém o do í me(i ohlášením 'ekkaredovy konver(e C&>/E a @e@ím Mormálním napln$ním na (asedání třetího kon+ilu v Foledu v kv$tnu &>1 yly sporné otá(ky vyřešeny demontáBí institu+í ariánské +írkve a personálními v<m$nami. Po ro+e &1, se arianismus stal ve vi(i9Xtském království mrtvou (áleBitostí - Bádní ariáni uB (de ne yli. 0eustálé přesuny konMesi@ní příslušnosti uvnitř lan9o ardského království vyBadu@í vysv$tlení. Pro n$které historiky @de o pouh< d:ka(, Be ná oBenství - @menovit$ v tomto o do í raného středov$ku - ne ylo u 8an9o ard: ni5ím, +o y (asahovalo do nadoso ní sMéry 5lov$ka. Ainí v$d+i y rádi vid$li, kdy y tato Mluktua+e představovala střídání nadvlády soupeří+í+h skupin) @edna 5ást se snaBí nalé(t kompromisní v(tah k římsk<m kulturním normám, kdeBto druhá u+tívá p:vodní 9ermánské lidové tradi+e. . porovnání s příkladem ?pan$lska @e naprosto @asné, Be a* uB yla Mluktua+e ná oBenského vy(nání v království @akákoliv, e(prostředn$ to ariánskou +írkev v monar+hii ni@ak neohro(ilo. ; této institu+i se toho mnoho neví, ale @e@í eRisten+i doka(u@í 5etné teRtové (mínky. 3riánští lan9o ardští iskupové (+ela ur5it$ Mun9ovali, v >,. lete+h v Jtálii a dokon+e i v %ím$ stále eRistovalo (na5né mnoBství +hrám: vy udovan<+h dřív$@šími 9enera+emi arián:. JnMorma+e si+e ne@sou po5etné, ale do(vídáme se ( ni+h, Be (po5átku yli ariánští iskupové a kn$Bí spíše poutáni k lan9o ardsk<m vo@ensk<m posádkám, neB a y yli pevn$ usa(eni ve m$ste+h. 3riánsk< iskup, o kterém se (miNu@e %ehoř .elik< ve sv<+h Qialo(í+h, přišel do Hpoleta, a y (de (ískal kostel pro 131

ariánské ohosluB y, ale na ro(díl od ?pan$lska před rokem &>1 neusp$l. H ne@v$tší pravd$podo ností šlo o ariánského iskupa (e Hpoleta, tedy představitele paraleln$ eRistu@í+í rivalské hierar+hie. Aeho po(oruhodn< ne6sp$+h, @ak se (dá, odradil 8an9o ardy od (akládání posádek v tomto re9ionu. 0a druhé stran$, máme-li v$řit Paulu Qia+onovi, takováto paralelní hierar+hie arián: a katolík: (a vlády 'othariho C!3! - !&/E normáln$ eRistovala v řad$ m$st v5etn$ Pavie. ; e+n$ nahlíBeno se (dá, Be podpora ariánského kléru a v$ří+í+h (ávisela na ná oBenské příslušnosti místního vlád+e de Ma+to, +oB v případ$ 8an9o ard: (namenalo, Be ariánsk< vévoda mohl ve svém vévodství (aloBit a podporovat ariánskou komunitu, i kdyB král yl katolík. 2rálové nem$li tolik mo+i, a y ve vévodství+h, (e@ména dole na @ihu, prosadili ná oBenskou @ednotu. CoB rovn$B (namenalo - přihlédneme-li k tomu, Be monar+hie pro+há(ela v o do í &/7-!/7 rukama desítek vévodsk<+h rodin - Be pro vévodu, a* uB yl vy rán ( d:vod: politi+k<+h 5i m$l případn$ am i+e dosednout na tr:n, ylo do+ela snadné stát se králem ariánsk<m ne o katoli+k<m podle toho, @aké ylo @eho dřív$@ší vy(nání. "ylo to nepo+hy n$ usnadn$no ro(kolem uvnitř katoli+ké +írkve v Jtálii, (nám<m @ako Oistri@ské s+hismaP a překonan<m aB v ro+e !17. %ada severoitalsk<+h iskup: se domnívala, Be papeBsk< stole+ neodsoudil dostate5n$ d:ra(n$ pokus +ísaře Austiniána upravit ortodoRní doktrínu tak, a y umoBnila smíření s monoM<ty. PapeBovo Mormální odsou(ení u5ení tří starší+h, siln$ pro+halkedonsk<+h teolo9: vyvolalo stav, kter< yl po@menován @ako Ospor tří kapitulP. ;po(i+e v:5i tomu yla silná, papeB .i9ilius yl dokon+e uv$(n$n v 2onstantinopoli. Aeho nástup+e Pela9ius J. C&&!-!&1E si proto dával ve svém nesouhlasu s +ísařem v$tší po(or, 5ímB si ovšem (nepřátelil severoitalské iskupy. Ae@i+h od+i(ování %ímu tak pokra5ovalo, +oB mohlo (p:so it, Be katoli+ká +írkev v Jtálii ne yla dostate5n$ @ednotná ve v(tahu k lan9o ardskému ariánství. Podo n$ ne ylo ni@ak dramati+ké - pomineme-li 3uthariho pokus (aká(at 8an9o ard:m, a y se ne+hávali katoli+ky pokřtít - ani ro(d$lení na ariány a katolíky. 0emáme Bádné (právy o tom, Be y se vedly teolo9i+ké spory ne o hádky o vlastni+tví @ednotliv<+h kostel:. 0$která iskupství (:stala si+e neo sa(ena, ale ne@sou k dispo(i+i Bádné d:ka(y, které y vedly k domn$n+e, Be y katoli+ká hierar+hie yla n$@ak<m (p:so em utla5ována ne o Be y musela (ápasit o přeBití. 3riánští vlád+i - například 39ilulM - dokon+e drBeli nad katoli+k<mi svatostánky i nad katoli+k<mi mni+hy o+hrannou ruku. 39ilulM sám daroval a(ili+e sv. Aana 2řtitele v =on(e C(aloBené @eho manBelkouE votivní korunu, a starší v(dálená lan9o ardská kapitula přešla v ro+e !13 @ako dar nov$ postavenému klášteru v "a iu, kter< s 39ilulMovou podporou (aloBil po svém vyhnání ( "ur9undska irsk< opat 2olum án. 3 kone5n$) 39ilulM dal souhlas k tomu, a y @eho syn a d$di+ yl pokřt$n @ako katolík, nepo+hy n$ na Bádost @eho matky Fheodelindy C++a !,4E. 4a takové o e+né situa+e nepřekvapu@e, Be lan9o ardsk< arianismus (anikal postupn$ a tém$ř ne(nateln$, nikoliv n$@ak<m autoritativním, ale sporn<m ro(hodnutím. Úmrtí iskupa He+unda ( Fridentu v ro+e !17 připravilo Paula Qia+ona o ne@d:leBit$@ší (dro@ inMorma+í - proto @e také @eho vylí5ení ( ytku sedmého století veli+e stru5né. ; 3rioaldovi C!7!!3!E, kter< nahradil mladi5kého 3daloalda poté, +o tento (ešílel, Paulus po(namenává pou(e) O; skut+í+h tohoto krále toho mnoho nevímeP. Aeho nástup+e 'othari C!3!-!&7E po so $ (ane+hal ví+e stop - ani ne tak v Paulov$ (práv$ o @eho do <vání ro(li5n<+h +ísařsk<+h pevností na li9urském po řeBí @ako ve s ír+e (ákon:, kterou vyhlásil v osmém ro+e svého panování C!43Y44E. Posto@ Paula Qia+ona k podo $ (ákon:, @eB o sahu@e 'othariho kodeR -(nám< spíše @ako Ldikt - se t<ká hlavn$ @e@i+h v<(namu. Podle Paula král OshromáBdil a do písemné podo y uvedl (ákony 8an9o ard:, @eB přeBívaly pou(e v @e@i+h pam$ti a (vykloste+hP. 4dá se, Be @de o reMleRi posto@e k postup:m spo@en<m se shromaBZováním (ákon:, @ak se s tím setkáváme v samotném Ldiktu. 0el(e si ovšem nepovšimnout, @ak v<ra(n< yl vliv římsk<+h ide@í a ná(or: na Mormování a +harakter (ákoníku. 14,

. předmluv$ král deklaru@e) O0ásledu@í+í s írka (ákon: @asn$ doka(u@e, @ak velká yla a @e naše starost a pé5e o laho naši+h poddan<+hP a ( toho d:vodu Opokládali @sme (a ne( ytné (lepšit a posílit sou5asné (ákony) vše+hny dosavadní (ákony @sme (lepšili tím, Be @sme doplnili, +o +hy $lo, a vylou5ili, +o ylo nad yte5néP. Qeklara+e (řeteln$ sledu@e podo né +íle, @aké nale(neme v 6vodu Austiniánova kodeRu a ve starším Fheodosiov$ kodeRu. Faké ná(ev, kter< kodeR o drBel, @e přímou reMleRí vysv$tlu@í+í+h a opravn<+h edikt:, které yl oprávn$n vyhlašovat po(dn$ římsk< pretoriánsk< preMekt ve sna(e při(p:so it a líBe vysv$tlit aplika+i římského práva. Hte@n$ yla po@menována podo ná, ale stru5n$@ší kompila5ní 6prava 'othariho italského před+h:d+e, ostro9Xtského krále Fheoderi+ha. 0$které @ednotlivosti v Ldiktu nemohou v Bádném ohledu představovat p:vodní (vyklosti. Fak např. (ákon tresta@í+í pad$lání 6řední listiny (trátou ruky @e ve všem všudy římsk<, @ak +o do d:leBitosti kladené na písemnou Mormu d:ka(: o ma@etkov<+h pom$re+h, tak i v(hledem k prin+ip:m stanovu@í+ím trest, @enB má <t uloBen. Hte@n$ tak @sou vše+hny tariMy, ma@í+í kompen(ovat křivdy Ca o to @de v Ldiktu předevšímE, stanoveny v římsk<+h @ednotká+h - v solide+h. 3le snad v: e+ ne@v<(namn$@ší @e Makt, Be (ákony v Ldiktu o saBené platily pro vše+hny su @ekty monar+hie, a* uB to yli 8an9o ardi 5i nikoliv. Fo @e @menovit$ vy@ádřeno @ednak v (áv$re5né 5ásti Ldiktu, @ednak v @ednom (e (ákon:, @enB stanoví, Be vši+hni +i(in+i vstupu@í+í do království @sou podří(eni t$mto (ákon:m a naří(ením, nero(hodne-li král @inak ře5eno @in<mi slovy, @ednalo se o +eloteritoriální (ákoník, kter< yl aplikován na vše Bivé uvnitř (em$pisného re9ionu a kter< vše Bivé podři(oval autorit$ lan9o ardského krále. 0$které (e (ákon: yly (esm$šNovány - pr< repre(entu@í přeBitky kuriX(ní+h a primitivní+h 9ermánsk<+h pov$r a krutostí. Pro v<(namného an9li+kého historika na ran$ středov$kou Jtálii Fhomase #od9kina, píší+ího na sklonku 11. století, @e O'othariho kodeR vyhlášen< na posvátné p:d$ Jtálie, @ako 5ern< eduínsk< stan postaven< uprostřed sloupoví n$kde@šího syrského +hrámu, @ehoB po ořená sláva nero(e(ní @edinou strunu v duši ar arsk<+h mouřenín:P. Pro podporu podo n<+h tvr(ení <valy +itovány (ákony @ako např. ten, kter< (apovídá usmrtit otrokyni CnáleBe@í+í n$komu @inémuE kv:li pode(ření, Be se @edná o upíra. 3však @iné teRty - např. Qialo9y %ehoře .elikého - o sahu@í @in< ná(or) OH podo n<mi ira+ionálními pov$rami se m:Beme setkat v +elé Jtálii po +el< starov$k a středov$k, v Bádném případ$ nešlo o lan9o ardsk< přínos o yvatel:m poloostrovaP. #istoriky y nem$la (aslepovat ani přílišná kon+entra+e na venkovsk< konteRt Ldiktu a právní pro lémy s ním spo@ené, ne@sou pak s+hopni uvid$t d:leBitost m$stského prvku v lan9o ardské Jtálii a přínos 8an9o ard: pro @eho ro(vo@. 8an9o ardi imponu@í tím, @ak doká(ali přev(ít, nikoliv e( o tíBí, model spole5nosti, ve které yla i nadále administrativními a hospodářsk<mi +entry m$sta, tře aBe to neodpovídalo po5tu @e@i+h o yvatel a stavu veře@n<+h institu+í. 8an9o ardi se na tuto situa+i doká(ali ry+hle a 65inn$ adaptovat. "ylo proká(áno, Be práv$ to (a+hránilo království $hem velké Mran+ké inva(e, kdy 8an9o ardi proti nim doká(ali m$sta u ránit. .e m$ste+h yla +entra @e@i+h královského a vévodského vládnutí. 0aví+ se ve m$ste+h odehrávaly i n$které veře@né 5innosti - např. opravy opevn$ní. Paulus Qia+onus přesv$d5iv$ (a(namenává m$stské kostelní stav y a kláštery, které v sedmém století vy udovali n$kteří ( král: a vévod:. Fato stave ní 5innost pokra5ovala v lan9o ardském království i v osmém století, @ak o tom sv$d5í monumentální stav a kláštera a +hrámu Han Halvatore v "res+ii. . lan9o ardském království se (a+hovávaly i n$které prvky po(dn$ římsk<+h slavností a protokol:. . ro+e !,4 uspořádal 39ilulM (a 65asti vyslan+: Mran+kého krále Fheude erta JJJ. velkou slavnost v milánském amMiteátru, při níB se @eho syn 3daloald stal spolukrálem. Podo n$ v /,. lete+h dal král Per+tarit C!!1-!!7, !/7-!>>E postavit spe+iální slavo ránu v palá+i v Pavii. .álka a vít$(ství se staly 6středními ody Mormálního i prakti+kého Mun9ování lan9o ardského království. Pokra5u@í+í tlaky (e (aalpsk<+h kra@in i ( přeBíva@í+í+h říšsk<+h enkláv v Jtálii kladly velké nároky 141

na vo@enské s+hopnosti - vále5ni+ká dovednost (:stávala prvořadou kvalitou ne( ytnou pro přeBití lan9o ardského krále. 3 tak kdyB Uodepert a Per+tarit, synové 3riperta J. C!&3-!!1E, (a5ali me(i se ou v lete+h !!1Y!7 o@ovat, yli veli+e ry+hle svrBeni (kušen<m vévodou ( "eneventa Urimoaldem C!!7-!/1E, (ře@m$ na Bádost @ednoho svého vévodského kole9y (e severní Jtálie. Aeho vláda se shodou okolností stala pro království o do ím ne@v$tší vo@enské hro( y od r. &>,. =usel 5elit Mran+ké inva(i ( Proven+e a siln<m ná@e(d:m 3var: do Wriulska, ne@v$tší hro( a ale vyvstala na @ihu a yla namířena proti @eho vévodství v "eneventu, které přene+hal svému synu 'omualdovi C!!7-!/>E. "y(antsk< +ísař 2onstans JJ. C!41-!!>E přenesl v ro+e !!3 své hlavní sídlo do Hyrakus na Hi+ílii a (ahá@il vo@enskou kampaN proti lan9o ardsk<m drBavám v @iBní Jtálii. .še+hny tři inva(e yly (astaveny a poslé(e (ahnány a vraBda 2onstanse JJ. v ro+e !!> vedla k návratu imperiální vlády do 2onstantinopole. AestliBe po Urimoaldov$ vlád$ vn$@ší hro( y ustávaly, mo+enské am i+e pevn$ usa(en<+h vévod: (:stávaly i nadále hlavním pro lémem královské autority. Urimoaldova smrt C!41E a nástupni+tví @eho ne(letilého syna Uari alda C!/1-!/7E vedly k posílení Per+tarita, kter< musel pro@ít do rodruBn<m eRilem u 3var: a Wrank:, neB se mu podařilo dostat se do 3n9lie - @edním ( d:sledk: tohoto po ytu m:Be snad <t sNatek @eho syna Cunin+perta C!/1-/,,E s an9losaskou nev$stou. ; a dva tito králové museli 5elit váBn<m 6tok:m na svou autoritu (e strany 3lahise, vévody ( Fridentu a po(d$@i i "res+ie, kter< (áhy poté, +o (a5al vládnout Cunin+pert, ho vypudil ( Pavie a r(y poté se (mo+nil královské koruny. Faké O avorskáP dynastie yla neodvolateln$ smetena podo n<m pu5em Cr. /17E, při kterém (ře@m$ hrály 6lohu i @eho vlastní divi(e. 0evyhnutelná kri(e d:v$ry pak v(nikla nástupni+tvím ne(letilého Cunin+pertova syna 8iutperta C/,,-/,1E, při5emB na se e drav<m (p:so em strhla mo+ soupeří+í v$tev rodiny, repre(entovaná 'a9inpertem C/,1E, vévodou turínsk<m a synem krále Uodeperta C!!1-!!7E, kter< (ahynul rukou Urimoaldovou. 0ov< král (emřel @ešt$ téhoB roku, ale ve vlád$ pokra5oval @eho syn 3ripert JJ. C/,1 aB /17E. Fen naopak musel o@ovat proti @inému soupeři, vévodovi 'otharimu ( "er9ama, kter< se na krátkou do u prohlásil králem. =e(i t$mi, které pu5 smetl (e stolu, yl také @ak<si 3nsprand, @ehoB p:vod se Paulovi nepodařilo (@istit, ale kter< yl (+ela ur5it$ d:leBitou oso ou ve v(tahu k Cunin+pertovi, protoBe yl o(na5ován @ako tutor Cvy+hovatelE @eho syna a d$di+e. 3nsprand v ro+e /17 vtrhl do království v 5ele armády, kterou mu opatřil avorsk< vévoda Fheotpert. Paulova (práva o v<sledku o@: @e kra@n$ ne@asná. 0e@dřív tvrdí, Be 3ripert JJ. inva(ní armádu pora(il, ale pak pr< m$l upr+hnout do Wran+ie, avšak při překonávání řeky Fi+ino se utopil. Aeho ratru Uumpertovi se podařilo uniknout do Mran+kého království - @eho následní+i tam stále Bili a (astávali dosti d:leBité 6řady @ešt$ v do $, kdy (de Paulus na dvoře 2arlomana po <val. 2oruna tak si+e v ro+e /17 spadla do klína 3nspranda, ale ten v témB ro+e (emřel a na tr:n se dostal @eho syn 8iutprand C/17-/44E. 4a vlády tohoto monar+hy nastalo o do í mohutného ro(ma+hu @ak královské mo+i, tak i 6(emní eRpan(e lan9o ardského státu. .e ste@né do $ se ovšem m$ní podmínky v samotném impériu, ve Wran+ii a v %ím$ přivedly na sv$t kom ina+i okolností, které se po(d$@i uká(aly <t pro další eRisten+i ne(ávislého lan9o ardského království osudné. 3le při (p$tném pohledu na o do í nadvlády O avorskéP dynastie C&1,-/17E nel(e neo divovat, 5eho 8an9o ardi dosáhli, (vlášt$ přihlédneme-li k neustálému nepřátelství tolika @e@i+h soused: a k politi+k<m nesná(ím, (p:so en<m @e@i+h v<slednou nes+hopností vytvořit @ednotné italské království. Ae neradostné (@iš*ovat, @aké mnoBství předsudk:, o saBen<+h v nelan9o ardsk<+h pramene+h, (novu oBivlo ve velk<+h histori+k<+h díle+h 11. století (a <va@í+í+h se italsk<m ran<m středov$kem a Bi@e dodnes a pokřivu@e interpreta+i v<(namného a (a@ímavého spole5enství.

147

1! Odd*lení 2=0hodu a 7ápadu
4ře%ívání k0l&0rní #edno&y
0á@e(dy 3ra : na 6(emí severní 3Mriky na sklonku sedmého století dokon5ily demoli+i intelektuální (ákladny latinského křes*anství. GB od třetího století aMri+ká +írkev produkovala v$tšinu vynika@í+í+h myslitel: (ápadní tradi+e. Qokon+e i po 3u9ustinov$ smrti v ro+e 43, a po 6toku .andal: 3Mrika nepřestávala dodávat spisovatele vysoké intelektuální 6rovn$. 3 tém$ř vši+hni sv<m v<(namem překra5ovali lokální hrani+e) např. iskup Wul9entius ( 'uspe C(emřel &7/ ne o &37E sv<mi dopisy a po@ednáními v<(namn$ ovlivNoval +írkevní kruhy @ak v @iBní Ualii, tak i v %ím$. ; novení přímé imperiální vlády v severní 3Mri+e v ro+e &33 C(ásluhu na tom m$l AustiniánE se pro +írkev uká(alo <t ví+emén$ poBehnáním. .o@ska imperiální armády přev(ala tíhu o rany před 6to5n<mi ná@e(dy er ersk<+h kmen: na @iBní o lasti, které .andalové v pr: $hu tří 5tyř uplynul<+h desetiletí své vlády v 3Mri+e (tratili, a po t$Bk<+h o@í+h o novila sta ilitu @iBní+h a (ápadní+h hrani+, y* 5áste5n$ (redukovan<+h. Austiniánovy teolo9i+ké (á@my se ovšem nelí ily aMri+k<m iskup:m ste@n$ @ako ariánství dřív$@ší+h vlád+:. Císařovo odsou(ení pra+í tří respektovan<+h teolo9: ( pátého století vyvolalo nesouhlas v mnoha 5áste+h impéria i mimo n$ a (p:so ilo novou, y* krátkou ro(trBku uvnitř +írkve, (námou @ako disputa+e o Otře+h kapitulá+hP. 0$kteří ( 3Mri5an: po+hy ovali o +ísařov$ právu ro(hodovat o teolo9i+ké ortodoRii volním aktem, setrvávali v odporu a sepsali řadu teoreti+k<+h pra+í, v ni+hB se (astávali ohroBen<+h autor: a oponovali Austiniánovi. 4a trest yli posílání do eRilu a +ísařovy pokusy prosadit své ná(ory silou vedly k emi9ra+i aMri+k<+h kn$Bí a mni+h: do ?pan$lska. Aak oni, tak knihy, které s se ou přinášeli, (namenali v<(namn< přínos pro intelektuální oBivení špan$lské +írkve v poslední 5tvrtin$ šestého století. Překlady rukopis: do špan$lštiny (a+hránily mnohé ( aMri+k<+h písemností, které y @inak yly nenávratn$ (tra+eny. Faké další 3Mri5ané od+há(eli, a* uB do rovoln$ ne o ( přinu+ení, do eRilu v +elém pr: $hu šestého století - ( do+hovan<+h teRt: 9ramatika Pris+iana, ásníka Cirippuse a d$@epis+e iskupa .iktora ( Funnunny CFunisE se tak do(vídáme o pokra5u@í+ím ro(vo@i mnoha v$dní+h o or: v 3Mri+e. Qalším takov<m dokladem m:Be <t vliv, @ak< vykonával v "ritánii aMri+k< opat #adrián, kterého v ro+e !!> vyslal papeB .italian @ako doprovod nového ar+i iskupa ( Canter ury Fheodora ( Farsu a kter< se po(d$@i stal v tomto m$st$ opatem svatopetrského kláštera C(námého spíše @ako klášter sv. 3u9ustinaE. =e(i @eho Báky patřil ásník a 9ramatik 3ldhelm, po(d$@ší iskup v Hher ornu C/,&Y!-/,1E, @enB se @ako autor ásní a dopis: stal v:d5í intelektuální oso ností v +írkevním prostředí @iBní "ritánie on$+h dn:. 3 tak mni+h naro(en< v 3Mri+e mohl kon5it svou Bivotní pou* @ako opat n$kde v @ihov<+hodní "ritánii a do+ela moBná si dopisoval s iskupem v Foledu CAuliánE, a y ho inMormoval, @ak pokra5u@e vytváření sít$ d:leBit<+h kontakt: 5i @aké @sou moBnosti pro +estování a st$hování, které stále @ešt$ eRistovalo uvnitř n$kde@ší+h teritorií římského impéria i v polovin$ sedmého století. . téBe do $ špan$lsk< du+hovní (e severo(ápadu i erského poloostrova, iskup Wru+tuosus ( "ra9y C++a !&&-!/&E, hodlal Ctře aBe to nakone+ nemohl uskute5nitE podniknout +estu do v<+hodního Htředomoří a @eho sou5asník iskup Lu9enius JJ. ( Foleda vypra+oval po@ednání Cdnes (tra+enéE o svaté "oBí tro@i+i a ro(eslal @e do 3Mriky a na v<+hod @ako přísp$vek do tehdy veli+e ouřlivé diskuse o @edné ne o dvou v:lí+h C5i ener9ií+hE AeBíše 2rista, (námé @ako Omonotheleti+k< sporP. Aešt$ překvapiv$@ší se m:Be @evit po(námka v prá+i irského opata Jona 3damnana C!/1-/,4E 0a svát<+h míste+h, Be @eho inMormátor, Mran+k< iskup 3r+elM, se vypravil do 3ra y ovládaného Aeru(aléma Cne@spíš v >,. lete+h sedmého stoletíE, kde pak strávil pln<+h dev$t m$sí+:. 143

. ale yl v<@imkou. která odmítla dát souhlas k uvalení trestní+h sank+í na papeBe =artina J.ne@ví+e (práv se do+hovalo o +írkevním kon+ilu an9losask<+h království v #atMieldu.(dor tomu ale (práva sv$d5í přine@menším o tom. Gvádí se (de. @emuB předsedal ar+i iskup Fheodor ( Canter ury C!!1-!1. konkrétn$ ne@r:(n$@ší+h druh: hrn5ířsk<+h v<ro k:. kde p:so il @ako papeBsk< le9át na +ísařském dvoře. vše se d$lo v latin$. Be vše+hny tyto v<m$ny oso a ide@í @e tře a nahlíBet na po(adí rostou+í @a(ykové ariéry. Be po pří@e(du (@istili. která m$la kodiMikovat říšské v<nosy. Foto tvr(ení m$lo přinést usmíření o ou stran. ale i v Bivé praRi. Fak (:stávala stále Bivá tradi+e ekumeni+k<+h kon+il: Ctřetí konstantinopolsk< yl v pořadí šest<E repre(entu@í+í vše+hny ortodoRní sloBky křes*anstva ne@en v teorii. Po @eho smrti v ro+e 43. ani papeB %ehoř . .potvr(u@e to domn$nku. ale v$tšinu monoMy(ik: neuspoko@ilo a následn$ ylo ostře odsou(eno v 3Mri+e i v %ím$.E. kter< se konal v lete+h !>.elká po(ornost yl v$nována pro lemati+e kontinuity a diskontinuity v(á@emn<+h kontakt: a komunika+e ve středo(emní o lasti i mimo ni. eR+erpovat @e a sepsat novou u5e ni+i @ako 6vod do studia práv. v:d5í (@evy latinské literatury po5átku sedmého století. nás m:Be svád$t k opatrnosti při hodno+ení (právy @ako odra(u tehde@ší o @ektivní reality. 4 tohoto d:vodu @e vyso+e o+eNováno @edno místo Tivota patriar+hy aleRandri@ského Aana 3lmuBníka C!1. Fo. m:Beme tém$ř s ur5itostí prohlásit totéB o v:d5í+h oso noste+h (ápadní +írkve. toho v ře5tin$ asi mnoho nepře5etli a do ře v$d$li. kter< se nepřetrBit$ dováBel ( L9ypta a na kterém @sou psány dokumenty ( 'avenny. Be loZ. . Qoklad: pro vyslovení ur5it$@ší hypoté(y @e veli+e málo. Ualie 5i ?pan$lska . která yla +entrem osídlení i o +hodu "ritánie. Be v té do $ pokra5ovala veli+e 5ilá ekonomi+ká aktivita v +elé středomořské o lasti.elik< C&1. Hte@n$ tak @e pro tuto do u v<(namn<m d:ka(em papyrus. . 0a druhé stran$ si musíme uv$domit.elikého tomu tak ylo v(dor p$tiletému po ytu v 2onstantinopoli. Be @e to @e@i+h sla á stránka. "yl to @a(yk (ákon: v o ou 5áste+h impéria. C!43-!&3E a ostatní. ur5it$ ovládal @a(yk dokonale. Právník "obthius. 4 papeBova popudu se konala i (asedání v @ednotliv<+h provin+ií+h . Be autor Tivota. do n$hoB se iskup Lu9enius JJ. y* se neodvaBu@eme uvád$t kvantitativní 6da@e. 3ni Jsidor (e Hevilly. na mnoha míste+h. (námá @ako Jnstitu+e. . Císařsk< v<nos 2onstanta JJ. ale pou(e @ednu v:li Cne o Oener9iiPE. G5e ni+e. vyvolal v Bivot další špatn$ odhadnutou disputa+i uvnitř v<+hodní +írkve me(i ortodoRními (astán+i a monoMy(iky. 3u9ustin se ve škole neu5il ře5tinu a (ře@m$ se @i nau5il aB po(d$@i sám. Hnad @ešt$ d:leBit$@ší pro dokladování kontakt: v sedmém století @sou pokra5u@í+í nále(y (na5ného mnoBství v<ro k:. a kdyB v ro+e &7> vytvořil Austinián komisi. @menovit$ Be se t$Bí na ritsk<+h ostrove+h. případ$ %ehoře . tom sehrával d:leBitou 6lohu o +hod. +oB ale @ešt$ ví+e ro(hn$valo opo(i+i. které připoušt$lo. yla vydána v ro+e &&3 a uBívali @i studenti dvou 144 . listopadu !>4 pak yl svolán spe+iální kon+il do Foleda. 2on+il deMinitivn$ (avrhl monotheleti+ké teolo9i+ké u5ení. ale to ostatn$ platí pro vše+hny podo y ekonomi+kého Bivota ve starov$ku a raném středov$ku. 8eontius ( "y(an+e. v %ím$ synoda v 5ele s papeBem 39athem C!/>-!>1E . . @e@íB o +hodní plav u (or9ani(ovala +írkev v 3leRandrii. Aešt$ před kon+ilem (asedala v ro+e !>. díky 5emuB se uBívání latiny stále (uBovalo.4E.Hpor. katalo9i(ovat právni+ká díla.-!>1 v 2onstantinopoli. ( roku !4> C(nám< @ako Fype 5ili . Be AeBíš 2ristus m$l dv$ podstaty a dv$ oso y. Be se m:Be +ín (á(ra5n$ prom$nit ve stří ro.yslovil v n$m svou podporu teolo9i+kému stanovisku.!. kter< překládal @ak díla PlatXnova. kteří politi+ky ovládli v$tšinu tehde@ší (ápadní říše. 2onstantinopoli yla latina stále ví+e spo@ována s O ar aryP. Hpor vyvolal v ro+e !31 +ísař #eraklius sv<m dokumentem na(van<m Lkthesis.@eho 6kolem ylo koordinovat myšlenkové proudy (ápadní teolo9ie a odsoudit monotheleti+ké u5ení. se vrátila ( "ritánie s nákladem +ínu. Hv. =nohem lépe yla na 4ápad$ při@ata kanoni+ká ro(hodnutí třetího kon+ilu. musel v$d$t o eRisten+i "ritánie a mít i v$domosti o +ínu C+oB yl v té do $ v(á+n< kovE. tak 3ristotelova.ládnutíE (aka(oval @akoukoliv další diskusi o tomto tématu.-!11E. ( Foleda +ht$l vmísit. . a y při@al prohlášení ( 2onstantinopole. Qo ře se v ni+h o ráBela pokra5u@í+í kulturní v<m$na me(i (em$mi n$kde@šího římského impéria.

ale to uB yla latina @en druh<m @a(ykem ry+hle se (menšu@í+í menšiny o yvatelstva. kdyB v 2onstantinopoli sloBil latinskou oslavnou áseN. ale také o podstatu v(tahu me(i "ohem a 5lov$kem. . @e tře a se hlou $@i (amyslet nad politi+k<mi (m$nami. které ylo vo@ensky dokon5eno v dekád$ po ro+e /11. kde (na5né mnoBství křes*an: i nadále dominovalo ve vesni+í+h v 6dolí 0ilu. Be řada další+h papeB: v sedmém století yli ře+k< mluví+í rodilí Hi+ilané a Be ylo moBné. První váBn$@ší trhlina ve stav $ středo(emního sv$ta se o @evila me(i Heverem a Aihem a (avinily @i 6toky 3ra :. =uslimští svati muBi.<+hod$ latina nadále uBívána. 0a ro(díl od L9ypta. Fato skute5nost y nás však nem$la přespříliš v(rušovat. kdyB se $hem svého po ytu v 2onstantinopoli Cr. kmenová or9ani(a+e "er er: na severu 3Mriky vedla k ry+hle@ší a mnohem po5etn$@ší konver(i na islám. která yla p:vodn$ pevn$ svá(ána s d$di+tvím římského impéria a křes*anského ná oBenství. Be ve v<u+e (ákon: i v právni+ké praRi yla na . Fak @ako v L9ypt$ ani v 3ra y ovládan<+h 5áste+h ?pan$lska. po vyhlášení iskupa Llipanduse ( Foleda. a to ne@en pokud @de o strate9ii a administrativu. Q:sledky této skute5nosti spolu s osla ováním vo@ensk<+h s+hopností impéria 65inn$ o+hránit 4ápad před ro(pínavostí ara ského sv$ta vedly k nap$tí a následnému uvolNování do té do y t$sn<+h v(tah: me(i @ednotliv<mi 5ástmi křes*anského sv$ta. 2řes*anské komunity přeBívaly a i nadále uBívaly latinu na n$kter<+h míste+h severov<+hodní 3Mriky ne@mén$ do @edená+tého století. kter< si volil své v:d+e. C!>&-!>!E. . Hte@n$ překvapu@í+í @e i (@išt$ní. 3ra ské do <vání ?pan$lska. v ro+e &!&.hlavní+h právni+k<+h škol impéria . vedl k ry+hle nar:sta@í+í i(ola+i křes*anské komunity na @ihu od ( ytku latinské +írkve. @ak se (dá. které se po5átkem osmého století odehrály ve v<+hodním Htředomoří. 3 y+hom tento pro+es správn$ po+hopili. ale ro(hodnutím +elého kmene. Be v$tšina o yvatelstva na @ihu poloostrova yla křes*anská @ešt$ na (a5átku @edená+tého století. 0av(dory (m$n$n<m politi+k<m podmínkám klérus v Foledu yl ro(hodu@í+í intelektuální silou po +elé osmé století. 8atinsky píší+í aMri+k< ásník Wlavius Cres+ovius Corippus (+ela ur5it$ předpokládal.v "e@r6tu a 2onstantinopoli . a y se dva Hyřané. takov<+hto spole5enství+h ne yla (m$na víry (áleBitostí individuální vol y. Qalší a mnohem ro(sáhle@ší teolo9i+ká disputa+e spolu s reáln<mi (m$nami v ná oBenském +ít$ní přisp$ly v téBe do $ k (ásadnímu (lomu me(i . ne ylo konvertování ( křes*anství na islám ni@ak ry+hlé a @e do+ela moBné. Be o $ poloviny Htředomoří inklinu@í k pouBívání @ednoho @a(yka. kter< vypukl v ro+e />. ale teolo9i+k< spor. J9norování latiny na . k dramati+kému přehodno+ování uvnitř v<+hodní 5ásti říše. &>7E (apo@il do veře@né diskuse s patriar+hou Luty+hiem.. J kdyB se (dálo. 14& .m:Beme tedy předpokládat. 3le na sklonku říše yla uB veškerá nová le9islativa vedena v<lu5n$ v ře5tin$. kde stále @ešt$ vládli křes*anští monar+hové. stali ve ste@ném o do í iskupy v %ím$. v níB vítal nástup +ísaře Austina JJ. Fheodor C!47-!41E a Aan . Fo ovšem @ako m$řítko kulturní 6rovn$ ro(hodn$ nesta5í. 3le reak+e na nevídan< v(estup islámu a na mimořádné vo@enské 6sp$+hy 3ra : přisp$ly ste@n$ tak i k ro(lomení kulturní soudrBnosti křes*any ovládaného severního středomořského po řeBí. l(e nalé(t mnoho v<@imek.<+hodem a 4ápadem v o laste+h. 3 ste@n$ tak latinsky hovoří+í %ehoř nem$l Bádn< pro lém. přispívali velkou m$rou k takovémuto v<vo@i a @e@i+h role yla soum$řitelná s 6lohou @e@i+h křes*ansk<+h prot$@šk: v evan9eli(a+i syrského a snad i špan$lského venkova. (nám<+h @ako 3l-3ndalus. Be 2ristova lidská podstata yla pou(e adoptivní. Be mu udou ro(um$t. 0$kteří v$d+i pom$řovali 6roveN v(d$lanosti na 4ápad$ v první řad$ podle toho. e+n$ nahlíBeno první tři 5tvrtiny osmého století yly +harakteri(ovány nar:sta@í+í a poslé(e neodvolatelnou Mra9menta+í uvnitř velké kulturní komunity na t$+hto 6(emí+h. (da @ednotliví autoři um$li ne o neum$li ře+k<. @e@i+hB hro y 5i mara uty @sou ro(esety po severoaMri+ké kra@in$. Qemorali(u@í+í vliv vo@ensk<+h poráBek a ná oBenská v<(va islámu vedly.<+hod$ ne ylo n$5ím (avrBeníhodn<m. Politi+ké (m$ny uvnitř dříve křes*any ovládan<+h 6(emí na @ihu Htředomoří a ?pan$lska vedly (ákonit$ ke ste@n$ hlu ok<m (m$nám intelektuálním. @ešt$ (v<ra(nilo odd$lení aMri+ké +írkve od (ápadního křes*anství.

není mnoho . 35koliv Bil v 5asové lí(kosti. 0e yla to pouhá vul9ární epi(oda . Pramen:.teprve s nástupem Gma@@ov+e +halíMy #išáma C/74-/43E yly o noveny @e@i+h 6toky vedené ( pevniny na říšské 6(emí v =alé 3sii. Fakov<to ná(or me(i @in<mi vehementn$ (astával kon+em 5tvrtého století iskup LpiManios (e Halaminy C(emřel 4. a +oB @e d:leBit$@ší. a @eho nástup+:..e v<+hodořímské ne oli y(antské říši došlo v ro+e /11 svrBením oslnivého. kter< povaBoval pokusy (o ra(it 2rista C@in<mi slovy "ohaE v um$ní (a (ákladní porušení druhého přiká(ání.dynastie. @e@íB autorství @e připisováno opatu FheoManovi ( =e9as 39rosu na severo(ápad$ =alé 3sie C(emřel >1>E. @ak se mali5k< 2onstantin . křes*anském myšlení uB dlouhou do u eRistoval proud. . Fento pro+es (a5al v ro+e /7!. a @eho syn prosadili (ásadu o ra(o ore+tví. kdy se (a5alo utvářet spe+iali(ované ná oBenské um$ní. 14! . ale to uB v:5i +ísařsk<m 6tok:m na ná oBenské um$ní panovala všeo e+ná nenávist . Be 8ev JJJ. @eho umín$né pronásledování t$+h. Pří5inou tohoto nepřátelství yla skute5nost. 35koliv se v první Má(i vlády pro@evoval @ako veli+e s+hopn< panovník.*bra>oborec&ví: ro>kol na 1.v ro+e /7/ muselo <t potla5eno povstání v 2onstantinopoli a na @iBním "alkán$ a na e9e@sk<+h ostrove+h yla (likvidována armádní v(poura . Po ro+e 3ra ové sv:@ velk< pokus o do ytí hlavního m$sta říše v(dali . C/41-!/&E ví+emén$ spoko@ovala s paraMrá(emi kronikářov<+h slov. kterou (aloBil. 3le Oře+k< oheNP se uká(al <t veli+e 65innou ( raní proti ara skému loZstvu Cpodo n$ @ako při o léhání v lete+h !/4-!//E . vedlo k další revolt$ armády. @aká se nosila u +ísařského dvora. 2ořeny +ísařstvím podporovan<+h 6tok: na u+tívání svat<+h o ra(: není snadné ro(plést. C/1/-/41E ude podo n$ @ako @eho před+h:d+i vládnout @en krát+e) ne+el< rok po svém nástupu musel 5elit nové sna(e 3ra : (mo+nit se 2onstantinopole. @eho hodnotí+í popis @e veli+e stru5n<. neB yly ty předešlé . apoštol: a i li+k<+h s+én a ry+hle se prosadila. kterou podle mín$ní FheoMana a podo n$ sm<šle@í+í+h 2onstantin $hem své vlády +írkvi (p:so il. které se (a5aly pro@evovat ihned po @eho prvním sesa(ení v ro+e !1&.dstran$ní e(prostředního vo@enského pro lému poskytlo 8vu JJJ.3ra ové se nedoká(ali pevn$@i u+hytit na evropském po řeBí "osporu. Politi+ké (matky. (a5ala v(nikat práv$ v této do $ a naplno se uplatnila v polovin$ pátého století. $hem svého křtu vykadil do křtitelni+e. Fo ylo o do í.c$od( . le5 nevyrovnaného Austiniána JJ C!>&-!1&E k ukon5ení #erakliovy dynastie.3E. lete+h /11-/1/ se vystřídali hned tři vlád+i a o rok po(d$@i se dalším vo@ensk<m pu5em (mo+nil vlády 5tvrt<. (a5ala v(nikat tradi5ní ikono9raMie AeBíše 2rista.ylo to mín$no @ako sym ol (ká(y. a @eho syna 2onstantina . moBnost vy udovat pevn$@i (aloBen< reBim. 4o ra(ování C@eB @e dnes pokládáno (a standardníE 2rista s dlouh<mi hn$d<mi vlasy a vousy a and$l: s křídly a íl<mi rou+hy. 4@ednodušen$ ře5eno šlo o (áka( (o ra(ování postav v ná oBenském v<tvarném um$ní a v d:sledku toho o odstraNování vše+h o ra(: 2rista. @ešt$ (esílily po @eho druhém sesa(ení a následném (avraBd$ní. 3B donedávna se v$tšina moderní+h popis: vlády 8va JJJ. `ekalo y se. . sv$t+: a s+én (e Htarého (ákona ( ohosluBe n<+h míst. kdo si dříve dovolili s ním nesouhlasit ne o ho opomn$li podporovat $hem @eho desetiletého eRilu. Fak například (a(namenává historku. které y se k tomuto o do í v(tahovaly. m$l mimořádn$ nepřátelsk< v(tah k ná oBenské politi+e 8va JJJ. 'o(sáhlé o ra(o ore+ké (ásahy yly po ro+e /3..hlavní inMorma+e nale(neme v 2roni+e. FheoManes však v Bádném případ$ není spolehliv<m sv$dkem. and$l:. Be nov< vlád+e 8ev JJJ. . 0i+mén$ i nadále eRistovaly menšinové proudy odsu(u@í+í veškeré (o ra(ování posvátného v um$ní vytvářeném 5lov$kem. kdy yl vydán říšsk< v<nos odsu(u@í+í u+tívání ikon a přika(u@í+í. po(astaveny.op$t s v<(namnou pomo+í Oře+kého ohn$P. a y yl ( +ísařova ro(hodnutí (ni5en @eden ( ne@posvátn$@ší+h o ra(: AeBíše 2rista (do í+í "ron(ovou ránu +ísařského palá+e. trvala osmdesát p$t let.

tak na v<+hod$ od roku !34 a poniBu@í+í vo@enské poráBky od 3ra : mohly snadno svád$t k po+itu.<+hod$. LRistu@í však po+hy nosti o eRisten+i takového dekretu.takové v$+i. ylo (ni5eno po kone5ném o novení u+tívání ikon a po Mormálním odsou(ení o ra(o ore+tví v ro+e >43. mohl dosáhnout takového vo@enského 6sp$+hu. které @im umoBní (vláštní přístup k (o ra(ovan<m postavám. Be @de o trest. Be sílí+í vlna lidového u+tívání svat<+h o ra(: musela vyvolat v Bivot protiproud po+hy o správnosti takové adora+e a stra+h ( modlářství. (námá @ako #ode9etria. 2onkrétn$ řada dosti velk<+h 6(emní+h (trát @ak na (ápad$. Amenovit$ @edna ikona Panny =arie. divoká estie propadnuvší kou(elni+tví.. Pannou =arií ne o se sv$t+em na o ra(e (podo en<m. Jkonoklasti (a panování 8va JJJ. připisovali vít$(ství neustáva@í+ímu u+tívání ikon po +elé říši nav(dory pokus:m +ísařsk<+h 6řad: (ni5it @e. Ae proto veli+e nesnadné rekonstruovat myšlení ikonoklast: . nemorálnosti a o $tu@í+í koNskou krev. ale i @iní se však domnívali. Be +elé vypráv$ní ylo vedeno snahou doká(at. (vlášt$ na . které nahradilo dřív$@ší naturalisti+ké dekorativní v(ory. C/7. @ako yla dekorativní mo(aika ve velk<+h +hráme+h. Pro dnešní studenty. Po5etnost a d:ra( ikonodulsk<+h o viNování o ra(o ore+k<+h vlád+: a @e@i+h +írkevní+h pomaha5:. aB /74E (aka(u@í+í na 3ra y ovládan<+h 6(emí+h u+tívání ná oBensk<+h o ra(:.4vláštním impulsem k (novuoBívání o ra(o ore+ké Cne oli o ra(y nenávidí+íE teolo9ie se mohlo stát sou $Bn$ pro íha@í+í (esílené u+tívání o ra(: v pr: $hu kon+e šestého a +elého sedmého století. mo5 a hn:@P. Be to ylo stanovisko po5etn<+h a mo+n<+h představitel: @eho re9ionální+h armád. kdy o ra(o ore+tví ovládalo y(antskou +írkev. 0$které ikony m$ly mít o (vláš* velkou mo+. @ak nenávid$n< a podle ni+h ka+ířsk< reBim 8va JJJ. Ae však (ře@mé. 0edostatek spolehliv<+h d:ka(: (nemoBNu@e přesn$@i 14/ . +oB @en st$Bí m:Be <t o ra( o @ektivní .ylo @í připisováno odraBení ara ského o léhání m$sta v ro+e /1>. Odestruktivní. takBe mohl prosadit svou ná oBenskou v:li.o ra( o n$m si de Ma+to m:Beme ud$lat především ( 6tok: @e@i+h nepřátel. kter< ":h seslal na křes*any (a @e@i+h odklon od pravé víry a správného Bivota.. Be +ísař (astával o ra(o ore+ké stanovisko proto. 3 naopak) neikoni+ké 5ili neMi9urativní um$ní. 3 tak o mnoha pro léme+h víme @en ( interpreta+í @e@i+h o sahu a pří5in. Be nav(dory po5áte5ní silné opo(i+i v hlavním m$st$ a ve ( <va@í+í+h (ápadní+h o laste+h impéria se +ísaři 8vu JJJ. ra(y AeBíše 2rista a sv$t+: povaBovali mno(í v$ří+í (a o @ekty. Hitua+e mohla dokon+e vypadat tak. Ae samo(ře@mé. Pro FheoMana yl nadšen< o ra(o ore+ 2onstantin . @eB y @im pomohly po+hopit konMliktní myšlení a mentalitu (65astn$n<+h stran. ale yly du+hovn$ spo@eny se sv<mi prototypy. tedy s AeBíšem. . 2dyB FheoManes a ostatní ikonodulové Cu+tíva5i o ra(:E museli vysv$tlovat. dostávalo dost podpory od vo@sk ve v<+hodní+h provin+ií+h =alé 3sie. @sou pro nás navBdy (tra+eny. Jkony ne yly pouh<mi o ra(y. (ni5ili mnoBství v<tvor: ná oBenského um$ní ve (menšu@í+í se y(antské říši . Be hlavním kataly(átorem o ra(o ore+tví v té do $ se stal dekret Gma@@ov+e +halíMy Aa(ida JJ. 4ni5ena yla i teolo9i+ká po@ednání a prohlášení kon+il: o ikonoklasmu poté. Be @sou pod vlivem 3ra : Cne oli muslim:E a Tid: svádí k domn$n+e. které dal v 2onstantinopoli vy udovat Austinián J. JdentiMika+e s takovouto představou se (dála mít oprávn$ní v konteRtu se skute5ností. krveBí(nivá. 0e@en FheoManes. a 2onstantina .umírn$nost nepatřila k samo(ře@m<m vlastnostem v t$+hto teolo9i+k<+h konMlikte+h. (a <va@í+ími se touto d:leBitou d$@innou etapou. Be se (novu dostával do popředí Htar< (ákon a apokalypti+ké proudy v křes*anském myšlení. @e@i+hB ná oBenství ylo v té do $ pokládáno @en (a (vláštní od+hylku ne o ka+ířskou podo u křes*anství. 0$kter< (o ra(en< sv$te+ disponoval (á(ra5n$@ší silou a pomáhal 65inn$@i a o+hotn$@i neB o ra(y @in<+h sv$t+:.. Be kriti+i o ou t$+hto ná oBenství odmíta@í+í+h křes*anské ná oBenské um$ní a @eho ideové (áklady. m$la poskytnout m$stu 2onstantinopol spe+iální. @e a sen+e pramen:. mimořádn$ deprimu@í+í. +o skon5ila perioda. Be křes*anští ikonoklasti ne@sou o ni+ lepší neB muslimové. kter<m při naprosté a sen+i ne( ytn<+h d:ka(ov<+h materiál: pravd$podo n$ nikdy (+ela neporo(umíme. (ískávali v oné do $ stále v$tší vliv. @e do+ela moBné. veli+e 65innou o+hranu .

spíše l(e předpokládat. odkud neustále hro(ily 6toky ara ského +halíMátu.odhadnout. Be +ísař násilím nutil mni+hy. ale s @istotou l(e tvrdit pou(e to. Be ke kon+i vlády 2onstantina J.. +o ylo ro(d$lováno. @ak< yl ro(sah a podpora 6toku na u+tíva5e o ra(: ve skute5nosti. které (em$pisn$ odpovídaly n$kde@ším římsk<m administrativním o lastem.. kam yly 9ermánské s ory poslány . C!!>-!>&E (a ydlila @iBn$ od řeky. yla vlastn$ pevn$ stanovená 5ást (dan$ní. k nim přidal sva(ky v %e+ku a na Hi+ílii a 8ev JJJ. této do $ yla říše ro(5len$na do n$kolika vo@ensk<+h velitelství na(<van<+h sva(ky.právn$n$ l(e po+hy ovat i o v(niku systému (a do y #erakleia . v =alé 3sii. 4a 2onstantina . . Fakov<to pohled @e v souladu se staršími interpreta+emi toho. @ak +ísařsk< reBim osídloval v pátém století (ápadní 6(emí 9ermánsk<m o yvatelstvem.vo@áky. (ře@m$ ury+hlené 6 ytkem 6(emí říše a vo@ensk<mi poráBkami. +oB yla v<lu5n$ námořní (ákladna. 'ealisti+ky se předpokládalo. "ur9undy a @in<mi a kter< spo5íval na státním vyvlastn$ní @edné třetiny Cv n$kter<+h případe+h i dvou třetinE po(emk: hlavní+h římsk<+h vlastník: p:dy Chostitel:E v dané o lasti. Lliminovala se (prostředkovatelská role státu a @eho t$Bkopádného aparátu při vy írání a následném ro(d$lování daní. Quna@ a pod vedením +hána 3sparu+ha se po ro(hodném vít$(ství nad +ísařem 2onstantinem JJJ. @e natolik spe+iMi+ká. Be tyto sva(ky se naplno ustavily v první 5tvrtin$ sedmého století a Be vo@enské @ednotky na ni+h usa(ené yly vydrBovány a odm$Novány ( prostředk: státem vlastn$né p:dy na t$+hto 6(emí+h.i(i9Xty. 4a vlády #išáma C/74-/43E do+há(elo rok +o rok k ná@e(d:m na y(antská 6(emí v =alé 3sii. Fyto (m$ny l(e hledat ne@dříve (a vlády 2onstantina JJ. 8(e však d:vodn$ předpokládat. Předpokládá se. šly mnohem hlou $@i neB (a @eho ot+e) @ednalo se hlavn$ o ra(antní 6tok na monasti+ismus a na u+tívání svat<+h ostatk:. Aednalo se o tradi5ní římsk< systém hospitalitis CpohostinnostiE.tyto po(emky pak spolu s pevn$ stanoven<m pro+entem k nim patří+ího nesvo odného o yvatelstva yly dány k dispo(i+i okupa5ním silám ne oli Ohost:mP. kter< prohlašoval. proti u(urpátorovi 3rtavasdosovi C/47-/43E. 0aše po(natky po+há(e@í @ako o vykle (e (ám$rn$ pokrou+en<+h (práv od po(d$@i vít$(n<+h nepřátel o ra(o ore+tví. 0$které detaily této metody @e tře a @ešt$ dopra+ovat. arménsk<. Fento pro+es asi (apo5al v ro+e /!& popravou slavného 14> . . Fento (p:so yl po(d$@i (novu oBiven a shledán do ře pouBiteln<m. tedy od podstatné 5ásti armády. ale v (áklad$ @e tato interpreta+e přesv$d5iv$@ší neB staré po@etí. ale FheoManova (práva o tom. 4ápadní 5ást impéria . C!41-!!>E. 4vlášt$ @ednotky sloBené ( příslušník: anatolsk<+h a thrá+k<+h sva(k: podporovaly 2onstantina . 0e@v$tší kon+entra+e vo@sk tak yla na v<+hod$. opsikiánsk< a thrá+k< . 0$kde@ší římská teritoria na (ápad$ a severu "alkánu o sadili Hlované a "ulhaři. Be +ísaři se dostávalo v<(namné podpory od t$+h sloBek spole5nosti. Pod tímto (orn<m 6hlem mohou histori+i y(antské říše revidovat n$které své (dánliv$ deMinitivní pohledy na or9ani(a+i sva(k: v o do í před desát<m stoletím. ne-li od +elé. které ro(hodovaly o @eho setrvání u mo+i. kter< yl vy(koušen s .s v<@imkou Hi+ílie a n$kolika enkláv v Jtálii . kteří tak m$li (a@išt$n sv:@ d:+hod. a !4.se (menšila do podo y dnešního %e+ka a thrá+k<+h planin. a y si ostříhali své typi+ké plnovousy a a y se oBenili. C!!>!>&E eRistovaly 5tyři hlavní sva(ky na 6(emí =alé 3sie . Be ne@spíš ude pravdivá. @e@i+hB stepní konMedera+e překro5ila kolem roku !>.a další pak v Fhrákii.. Ain<mi slovy plát+i daní Cv tomto případ$ římští ma@itelé p:dyE yli přímo spo@eni s pří@em+i . C/41-//&E ná oBenské reMormy.. Be to.o@á+i tak yli (ároveN (em$d$l+i a @e@i+h loa@alita a odhodlanost ránit své sva(ky yla (a@iš*ována oso ními hmotn<mi (á@my přid$lováním p:dy do @e@i+h vlastni+tví. (aloBil ki yrreotsk< sva(ek v @iho(ápadní =alé 3sii. Austinián JJ. . Be reor9ani(a+e armády yla produktem (ásadní+h (m$n ve vo@enské a (em$pisné situa+i říše po o do í ry+hlé eRpan(e 3ra : me(i roky !3.r9ani(a5ní (áklad vo@ska uvnitř t$+hto +elk: @e (na5n$ ne@asn<.anatolsk<. . Be +ílem @eho povstání @e o novení ortodoRie.

tře aBe usnesení yla podepsána @eho (ástup+i na kon+ilu.-!>1 pro íhal v 2onstantinopoli šest< ekumeni+k< kon+il. s@ednáním kon+ilu spoko@en.<+hod$ však yla odlišná.provin5ní kon+ily se opakovan$ vyslovily proti. +oB uka(u@e na vedou+í roli. Be podpora papeBe @e v %ím$ tak velká. ?ím me>i 'ons&an&inopoli a Francií . příslušník syrské rodiny usa(ené na Hi+ílii. kter< tento mu5edník sepsal na podporu ikonodul:. 4au@al nesouhlasn< posto@ ne@en k otá(+e kn$Bského +eli átu. . LRar+ha Cne oli +ísařsk< 9uvernérE pokusivší se příka( splnit. G iskup: se nepředpokládalo.ne@enBe se setkal s ne <vale silnou podporou papeBe v %ím$. ro+e !17 se ( příka(u Austiniána JJ. Tivotopis. kter< m$l dokon5it prá+i před+há(e@í+ího pátého a šestého ekumeni+kého kon+ilu ( let &&3 a !>. které m$ly poprvé vyrovnat n$které ro(díly me(i ře+kou a latinskou +írkví ( hlediska ná oBenské praRe. Be se pokusil vyuBít @i pro své vlastní (ám$ry a postavil se proti +ísaři . Po5ína@e pát<m stoletím yla na 4ápad$ Mormáln$ odmítána @akákoliv podo a kn$Bsk<+h manBelství . k monotheleti+kému Fype. sešel v 2onstantinopoli kon+il. Hitua+e na . kter< yl vyslán do %íma. Be AeBíš 2ristus m$l dv$ podstaty i dv$ oso y. Fo. 4&1 a stala se @ednou ( hlavní+h pří5in. Fato odlišnost eRistovala do rá dv$ tři století aB do do y (asedání kon+ilu [uiniseRt. kter< m$l (a@istit při@etí kon+ilov<+h usnesení na 4ápad$. ale pou(e @edinou v:li Cne o ener9iiE.1E. Qalší konání 9enerálního kon+ilu uB tak 6sp$šné ne ylo. Be se Austinián JJ. . #lavním pro lémem se stala Benit a kn$Bí. kter< veškerá svá ro(hodnutí překládal do latiny. a y papeBe o+hránila. odmítl při@mout ro(hodnutí kon+ilu. @e @edním ( mála inMorma5ní+h pramen: C y* @e pln< předsudk:E o této etap$ y(antské historie. Be y m$li manBelku. 0a sklonku sedmého století m$l +ísař stále hlavní slovo při Mormulování ná oBenské doktríny i praRe. 141 . C!>/-/.monasti+kého u5itele a askety HteMana. . (áhy (@istil. 4 hlediska doktrinálního ne ylo na pro9ramu ni+.. Proto také yl na(<ván [uiniseRt C5ili Opát<šest<PE. do %íma synodu.<sledky v<vo@e v (ápadní 5ásti impéria yly mimořádné. C!>4-!>&E římská +írkev spolupra+ovala veli+e aktivn$ na 6kolu. sv$d5ilo o tom. se konaly pou(e v 2onstantinopoli a i nadále na ni+h yli hlavní autoritou konstantinopolští vlád+i) v lete+h !>. +o y mohlo při @ednání vyvolat t$Bkosti. !17 k přinu+ova+í metod$. odhodlal v r. repre(entu@í+í vše+hny ortodoRní +írkve křes*anského sv$ta. a y papeBe uv$(nil. Fato pro lematika yla poprvé otevřena na kon+ilovém @ednání v Chalkedonu v r. Tenat<m muB:m však (ásadn$ ne yl přístup ke kn$Bství (apovídán. kon+ilové @ednání (ře@m$ (+ela neplánovan$ (a5alo o t$+hto ro(díle+h Cdo té do y tiše ak+eptovan<+hE ouřliv$ de atovat. @ak ome(ená yla v Jtálii ke kon+i sedmého století +ísařská autorita. která vy@ádřila nesouhlas se stanoviskem 2onstanse JJ. kterou sehrávali mniši v odporu v:5i o ra(o ore+tví. kter< pod taktovkou +ísaře 2onstantina J. Lkumeni+ké kon+ily.-!>1. a práv$ to se stalo kamenem 6ra(u. PapeB Her9ius J. ste@n$ tak i u niBší +írkevní hierar+hie. 4a papeBe 8va JJ. 2dyB v ro+e !41 svolal papeB =artin J. C!>7-!>3E. a odeslat ho k soudu do 2onstantinopole. které se dostalo stoli+i v 2onstantinopoli před staršími +írkvemi v Aeru(além$. yl paradoRn$ přinu+en doBadovat se u papeBe o+hrany před @ednotkami vlastní +ísařské armády. 3ntio+hii a 3leRandrii. 3le na pořadu yly i návrhy na ur5ité 6pravy. ale dokon+e se v 'avenn$ v( ouřila armáda a vydala se na po+hod na @ih. +ísař ho okamBit$ přiká(al uv$(nit. ro+e !17 se Austinián JJ. a "enedikta JJ.s papeBovou podporou. pro5 ne yl papeB 8ev J.elitel +ísařské oso ní 9ardy. 4de yl papeB odsou(en k smrti a (emřel ve v$(ení. . 3le v ro+e !&3 se novému eRar+hovi podařilo (mo+nit se =artina J. ale i k o novené přednosti. odsoudil monotheletismus u5í+í. pokusil pouBít ste@nou taktiku v:5i Her9iovi J. ale @akmile yla v<+hodní pravidla MiRována do písemné podo y a ro(eslána představitel:m (ápadní +írkve k ratiMika+i.

0á oBenská váha papeB:m umoBNovala přístup k +ísaři.1-/. C/. PapeB 2onstantin C/.přemluvit papeBe k souhlasu s doktrínou ikonoklasmu. tak +ísař =aurikios. kteří své +ísařské pány nedo ře inMormu@í. 4a t$+hto okolností papeBové přev(ali v:d5í roli při or9ani(ování o rany %íma . kde yla Mresková v<(do a (o ra(u@í+í @eho před+h:d+e =artina J. 2riti(ovali ho (a to @ak eRar+ha. v ro+e /7!. ale yla to práv$ @e@i+h nes+hopnost u ránit m$sto. Be i na (a5átku osmého století přetrvávala u vše+h papeB: politi+ká loa@alita v:5i 2onstantinopoli. prostředníky v r:(n<+h spore+h me(i provin+iemi a imperiální vládou (astupovanou eRar+hou.E. (novu (avést oso ním dekretem monotheletismus . další ( řady papeB: oné do y se syrsk<m p:vodem. PapeBové yli v$tšinou s+hopni @ednat politi+ky ra+ionáln$ . C/.yslání říšsk<+h lodí do Jtálie skon5ilo Miaskem mnohé ( ni+h.J. ( roku !41 a Her9ia ( roku !17. PapeBská o+hota spolupra+ovat v politi+ké o lasti s +ísařem yla podro ena t$Bké. ylo-li to 1&. ro+e /7! papeB %ehoř JJ. C/1&-/31E ostře odsoudil ne@en o ra(o ore+kou doktrínu Ckterou prosa(oval 8ev JJJ. 0$+o takového si impérium nemohlo dovolit a od další+h pokus: řešit v$+i silou upustilo. ylo mnohem nesmlouvav$@ší neB stanovisko =artina J.4E při@ímat 5as od 5asu politi+ky samostatná ro(hodnutí. .. Be y mu eRar+ha usa(en< v 'avenn$ vo@ensky pomohl. nikoliv však osudové (kouš+e na po5átku o ra(o ore+k<+h opatření +ísaře 8va JJJ. ani @eho nástup+e %ehoř JJJ.tvrdili. kter< svrhl Austiniána JJ. které tvořily (áklad papeBského po@etí sv$ta. sedmém století ylo kaBdé @ednání s %ímem pod arveno +ísařsk<m vm$šováním do teolo9i+k<+h spor:. ro(mluvil re el:m (e severní Jtálie @e@i+h nápad vy rat si +ísaře (e sv<+h vlastní+h řad. . Be vinu ma@í konstantinopolští patriar+hové. . .<+hod$. Be tehdy panovalo ve v(ta(í+h ur5ité nap$tí.po5ína@e o do ím %ehoře J. (ni5ila ouře. 0amísto toho se me(i roky /7! a /3.&-/. a vy@ednávat s ním. Ae pravda. %ehoř JJ. v5etn$ posádky a vy avení./E yl o+hoten u(avřít s Austiniánem JJ. 4e ste@n<+h d:vod: po(d$@i do@ednal papeB 4a+hariáš C/41-/&7E v ro+e /47 dva+etileté přím$ří me(i %ímem a 8an9o ardy. +o ho přinutilo takto @ednat. Fo y ovšem nesm$l +ísař Philippi+us C/11/13E. +oB ylo ostatním Jtal:m odepřeno. ale i vlastní prin+ip oprávn$nosti +ísaře vyslovovat se k v$rou5n<m otá(kám.&E (a+hránil eRar+hu FheoMylakta před smrtí ( rukou v( ouřené mili+e a Aan . ale +ísařova moBnost postihnout ho trestními sank+emi yla veli+e ome(ená. C/31 aB /41E. kde pak yl mimořádn$ přív$tiv$ při@at Austiniánem JJ. Htanovisko. @ak impériu nar:staly pro lémy na . 'ovn$B (a5ali mnohem v<ra(n$@i vystupovat @ako o há@+i italsk<+h (á@m: . veli+e trp$lE @ako svatého. (ařídil %ehoř JJ.>-/1&E se ne+hal přemluvit v r. 3ni %ehoř JJ.stávali se např.. pokusil . H tím. yla d:leBit<m 5initelem (e@ména v o do í po(namenaném trval<m nesouhlasem papeB: s ná oBenskou politikou 8va JJJ. které (au@al %ehoř JJ. Fak např. yla stále ví+e (aned ávána o rana Jtálie a pone+hávána pou(e na ome(en<+h (dro@í+h eRar+h:.tím se Mik+e +ísařské neviny stala nadále neudrBitelná. "yl také velk<m o divovatelem kostela Hanta =aria 3ntiIua na římském Woru.-!. v ro+e !1& a následu@í+ím p$tadva+etiletí vo@enské a politi+ké nesta ility (esla ovalo. stál v ro+e &13 tváří v tvář váBné hro( $ (e strany 8an9o ard: e( se emenší nad$@e. ne(akolísali ve své v$rnosti k impériu. kdyB %ehoř J.ne6sp$šn$ .JJ. tím ví+e však překvapu@e. C&1. kterou m$lo impérium stále pod svou kontrolou a která se nové dynastii od+i(ila po @e@ím pokusu podstatn$ (v<šit po ro+e /1/ dan$. Hitua+e v Jtálii @e však na druhé stran$ nutila .opravu m$stsk<+h hrade např. 8vova neproveditelná hro( a sesadit papeBe vedla @en k nepoko@:m v severní Jtálii. /11 k návšt$v$ 2onstantinopole. . Ckter< (a vlády 2onstanse JJ. 4po5átku se ale papeBové stále +ítili <t (e sekulárního pohledu poddan<mi +ísaře a yli o+hotni há@it @eho (á@my PapeB Aan . u(avřel separátní dohodu s králem 39ilulMem. Pevnost římsk<+h imperiální+h tradi+.Bádn< ( ni+h se nepokusil vytvořit ne(ávisl< OpapeBsk< státP. v otá(+e usnesení kon+ilu kompromisní dohodu.Postavení papeB: uvnitř m$sta %íma se v:5i +ísař:m stávalo neotřesiteln<m a moBnost imperiálního vo@enského (ásahu se s kolapsem reBimu Austiniána JJ..

8an9o ardští vlád+i rovn$B nemohli ro(hodovat o vol $ papeB:.. PapeB %ehoř JJ. které se 3rnulMovi od papeBe dostalo v ro+e /&1 při odstraNování merove@ské dynastie. a y (astavil 6toky na prakti+ky nehá@iteln< eRar+hát a ste@né @ednání pak s 6sp$+hem vedl v r. 0a druhé stran$ však vliv papeB: sahal daleko (a hrani+e římského vévodství a dokon+e Jtálie a také se s nimi Cpodo n$ @ako s v$tšinou iskup: na 4ápad$E nemohlo (a+há(et ste@n<m (p:so em @ako de@me tomu se v(purn<mi vévody (e Hpoleta 5i "eneventa. Be kdyB na @aře /&7 3istulM vtrhl do římského vévodství. 2ráli 8iutprandovi se podařilo dostat Hpoletsko a "eneventsko. a moBností (novu (ískat Fheodosiopolis CLr(urumE a =elitene ve v<+hodní =alé 3sii. yl o+hoten u(avřít s papeBem dohodu o p$ta5tyři+etiletém přím$ří a nevyuBil svou nespornou vo@enskou převahu a m$sto neo sadil. Be papeB se @iB pokusil porušit v lét$ u(avřenou smlouvu. Be lan9o ardští králové si ne yli @isti. Fak l(e vysv$tlit skute5nost. kdyB se vo@enská situa+e v severní Jtálii vyví@ela stále ví+e v neprosp$+h "y(an+e.stali de Ma+to sv$tsk<mi vlád+i re9ionu. pevn$ pod královskou kontrolu a 3istulM v tom pokra5oval . @eB y (+ela ur5it$ nastalo po přímém (a5len$ní %íma do @e@i+h království. 3 tak následu@í+í interven+e Mran+kého krále Pipina JJJ. 3pulie a 2alá rie hlu oko na @ihu (:staly @en dv$ malé enklávy v "enátká+h a v Jstrii. ?t$pán JJ. 3le 'at+his:v nástup+e 3istulM C/41-/&!E se uB přesv$d5it nene+hal a v ro+e /&1 se (mo+nil 'avenny a tak kone5n$ vyřadil (e hry tento y(antsk< eRar+hát.vinou imperiální nes+hopnosti u ránit středoitalské vévodství i m$sto samo . Jtálii (atím 3istulM. varován.v té do $ @ím yl ?t$pán JJ. tře aBe i nadále u(návali +ísařovu suverenitu. Q:leBitost tohoto @e@i+h poslání se @ešt$ (v<šila. 8o9ika politi+kého (novu s@edno+ení Jtálie pod o+hranou lan9o ardského království v Pavii yla ví+e neB přesv$d5ivá 2rom$ mal<+h y(antsk<+h drBav (:stávalo @edinou anomálií vévodství v %ím$. se doká(ali s@ednotit se sousedí+ími lan9o ardsk<mi vévody ve Hpoletu a postavit se proti eRpan(i královské autority. CJJJ. takto stál v 5ele opo(i+e proti (vyšování daní. o vo@enskou pomo+. na království 3rnulMov+: ne oli 2arlov+:. /41 s králem 'at+hisem C/44-/41E. 4 papeBského pohledu .E C/&7-/&/E .dokon+e vytáhl proti 'avenn$. 1&1 . He5teno vše+hno dohromady (dá se veli+e pravd$podo né. @ako to d$lali Cpo5ína@e do ou 8iutprandovy vládyE při vol á+h nástup+: v @in<+h vévodství+h. v Jtálii podstatn<m (p:so em přisp$la ke kone5nému odd$lení papeBství od politi+kého spo@ene+tví s "y(an+í a k vytvoření nového (ápadního impéria. nad hlavami eRar+h: přímo. 4 králova hlediska tedy mohla aneRe %íma přinést mnoho uBitku a ukon5it trva@í+í vo@enskou a politi+kou hro( u. . Fa však ne yla 5asov$ aktuální. 'ovn$B (a5ali hrát podstatn$@ší roli v italské politi+e a (a papeBe %ehoře JJJ. kdy yla v 5ervnu /&7 do@ednávána s 3istulMem smlouva. které ostatn$ m$lo papeBskému stol+i oplá+et podporu. Podle toho.ne( ytné. +o mohli v$d$t o v(ta(í+h me(i papeBem a impériem. do té do y (+ela ne(ávislá lan9o ardská vévodství ve střední a @iBní Jtálii. .y inte9ra+e římského vévodství do lan9o ardského království nepřinesla Bádnou v<hodu. CJJJ. Be lan9o ardští vlád+i yli na po+hy á+h. ro+e /43 přemluvil papeB 4a+hariáš krále 8iutpranda C/17-/44E. které pro +ísaře spravoval papeB. 0i+mén$ @e do+ela moBné.E se okamBit$ o rátil o pomo+ na ne@siln$@ší křes*anskou mo+nost na 4ápad$. l(e usu(ovat. 4 podo n<+h d:vod: sehrávali papeBové v politi+kém prostředí sedmého a po5átku osmého století Bivotn$ d:leBitou roli @ako diplomati5tí (prostředkovatelé me(i eRar+hy a lan9o ardsk<mi vlád+i. (am<šlel na imperiální+h 6(emí+h Jtálie prosadit. 4 n$kde@ší+h imperiální+h teritorií v Jtálii tak krom$ Hi+ílie. @eB 8ev JJJ. proto v pr: $hu do y. Be po5átkem &. kterou římské vévodství představovalo. poBádal 2onstantina .. let osmého století yli lan9o ardští vlád+i mnohem ví+e naklon$ni myšlen+e %ím neutrali(ovat neB se @e@ (mo+nit. (da y m$li 5i nem$li připo@it m$sto %ím a @eho ne@d:leBit$@šího o 5ana ke svému království PapeBové se . (da y se vyplatilo (horšení v(tah: k papeB:m. protoBe +ísař yl pln$ (am$stnán vyuBíváním +haoti+ké situa+e vyvolané svrBením Gma@@ov+: v +halíMátu v ro+e /&. se na @aře /&3 (a5al připravovat na (ásadní 6tok na %ím.

a y stály (a (a(namenávání.ti. se postupn$ dostávaly pod vliv pokra5u@í+ího kulturního v<vo@e. .e(m$me @eden ( ne@@ednodušší+h příklad:) ProtoBe křes*anství ylo ná oBenstvím knih. @ak<m ylo toto poselství v pr: $hu mnoha století vykládáno. Wrank:m a dalším přinést moBnost podílet se na do rodiní. kdo Bili (a t$mito hrani+emi. 4em$pisné +elky @ako Jrsko. a y křes*ané mohli poro(um$t (ákladním pravdám poselství a (p:so u. PapeBská snaha o evan9eli(a+i yla ve skute5nosti relativn$ po(dním @evem a yla ví+emén$ v<sledkem @eho vyso+e vyvinuté oso ní odpov$dnosti (a pastora+i. Be y se snad po(trá+ely. tomto pro+esu máme ohuBel veli+e málo doklad:. které vedly v pr: $hu sedmého a osmého století ke kulturnímu přeorientování. Hkandinávie a Jsland.stro9Xt:m. ylo šíření křes*anství v nov<+h spole5noste+h pravideln$ prová(eno také uvád$ním do t$+hto intelektuální+h dovedností. #rani+e impéria představovaly (ároveN i hrani+e +ivili(ovaného sv$ta . Be s se ou přinášelo řadu další+h do rodiní. které nikdy ne yly %ímem ani dot5eny. . si ne(asluhovali po(ornost.ani ne tak ( hlediska vo@enského. střední Lvropa v<+hodn$ od '<na. Přestoupení na křes*anskou víru ylo pro proselyty přitaBlivé také proto. t$+hto pro+ese+h není snadné ro(lišit 5ist$ ná oBensk< ro(m$r od @eho širšího kulturního konteRtu. (mi(ely na 4ápad$ +elé velké politi+ké struktury po(dního starov$ku. ro(hodu@í+í+h staletí+h. Be y to yly natolik (ávaBné události. . se neustále (vyšovaly vn$@ší tlaky. ro(hodn$ ne yly @edno(na5n$ ne9ativní. @eB %ím na í(el t$m. +oB mohlo dokon+e vést.(a5átek <vá spo@ován s rokem &1!. 5emu se $Bn$ říká Oro(pad říše římskéP. @ako v případ$ alkánsk<+h Hlovan:. +oB vedlo aB k narušení hrani+e a k ro(loBení starého politi+kého řádu. kdo sdíleli @eho ná oBenství. 0á oBenství sehrálo ro(hodu@í+í 6lohu v poslední+h Má(í+h konMliktu se 4arathuštrov<m reBimem sásánovské Persie a v konMronta+i s islámem. 8idé nevid$li d:vod. pro5 y ylo nutné eRportovat vymoBenosti římské +ivili(a+e do Osv$ta ar ar:P. ale o @e@i+h Makti+kou neeRisten+i. kdy yla vyslána římská mise k 3n9losas:m. 0aopak ( kon+e sedmého a ( +elého osmého století eRistu@e ro(sáhlá literatura o konver(í+h 3n9losas:. Podo n$ pak na "alkán$ yly pro impérium velkou hro( ou taková etnika @ako "ulhaři a Hlované . ne o* @e@i+h 6sp$+hy yly dost náhodné a řídké. kdo (a t$mito hrani+emi Bili. "yl to doslova o řadní O $Bí+í pásP. k vytvoření (vláštního písma. které y mohlo (a+hy+ovat spe+iální podo u mluvené ře5i. @ak<m se (m$nily dřív$@ší My(i+ké i intelektuální hrani+e římského sv$ta. pr: $hu 5asu. kter< m$l . 0$+o pravdy na tom @e. Aedním ( ne@po(oruhodn$@ší+h rys: druhé poloviny tohoto 6do í yl (p:so . . Hte@n$ v<(namné však ylo nahra(ení nem$nn<+h politi+k<+h a du+hovní+h hrani+ starého řádu prom$nlivou hrani+í kulturní. @ak @e (námo. která následovala po tom. . ale @en 5áste5n$. kter< <vá treMn$ o(na5ován @ako O y(antsk< +ommon_ealthP. #lavní ar+hitekti tohoto posunování hrani+ křes*anství yli na 4ápad$ o+eNováni. @eB přivád$la alkánská království a +hanáty do spole5enského kon9lomerátu. +oB yl nepo+hy n$ v<sledek aktivního eRportu křes*anství. 0a .<+hod$ Cv(dor uv$dom$lému u+hovávání římské identity a římsk<+h posto@:E si imperiální vlády po5ína@e šest<m stoletím postupn$ uv$domovaly v<(nam takovéhoto eRportu křes*anství prostředni+tvím misionářsk<+h 5inností do poten+iáln$ nepřátelsk<+h spole5enství lidí (a hrani+emi kulturní sMéry impéria a tím i do @e@i+h myslí.1' >niši a misionáři Pro+esy. r:(n<+h 9ermánsk<+h kmen: Bi@í+í+h na v<+hod od '<na a o Hkandinávii. 1&7 . ne o* sou5asní+i se (ře@m$ nedomnívali. ale spíše kv:li odlišné kulturní orienta+i. . pokud práv$ ne yli hro( ou pro mír a všeo e+n< pořádek. +oB předpokládalo (nalost písma a 5tení. 0a (a5átku 5tvrtého a v pátém století konvertoval na křes*anskou víru (na5n< po5et Uermán: při+há(e@í+í+h na 6(emí impéria.i(i9Xt:m. @ako y yli papeBi . 3le @ednotlivé prvky římské materiální i intelektuální kultury se i tak dostávaly (a hrani+e a stále ví+e přitahovaly ty. 0e@de @en o to.

"ohatí @ednotliv+i 5i +elé rodiny se ro(hodli . ne o* museli Minan+ovat @e@i+h v<stav u ( vlastní+h (dro@:. iskup v Caesare@i C3/. 4 takov<+h institu+í se následn$ stávala stálá (aří(ení.E. =ohl y tak <t pokládán (a @ednoho ( první+h provin+iální+h iskup:.@menovala místo toho opaty. kteří ho +ht$li následovat. kteří n$+o podo ného podnikli. . @ak opisovat knihy a @ak prov$řovat @e@i+h v$rou5nou správnost a teRtovou přesnost. 0etrvalo dlouho a =aRimus se stal v ro+e 433 iskupem v 'ie( a @eho následovník ve Munk+i opata v 8érins. y* l(e předpokládat. ale po svém @menování (aloBil @in< klášter v =armontier na 8oiře a odtud pak řídil svou die+é(i. 0apříklad =artin. ve kterém hodlal Bít spolu se svou tehde@ší episkopální suitou a ( n$hoB +ht$l řídit veškeré pastora5ní a 6řední povinnosti vypl<va@í+í ( nového 6řadu. Aeden ( ni+h. n$kter<+h případe+h (akladatelé Osoukrom<+hP klášter: yli poslé(e přemluveni. Celá řada iskup:. se (a n$@ak< 5as stal rovn$B iskupem. (aloBil ve svém die+é(ním m$st$ velk< Bensk< klášter a sepsal pro @eho +hovanky řeholní řád. 2láštery yly v$tšinou ve m$ste+h.E se po deMinitivním odpadnutí ostro9Xtského království stáhl na své venkovské ma@etky ve . Fo uB se ale ( 8érins stal snad ne@vlivn$@ší řeholni+k< d:m v +elém 6dolí 'hXny a Proven+i. =nohé ( t$+hto klášter: nepřeBily smrt sv<+h (akladatel:.-3/1E. dis+iplinovaného a oprošt$ného Bivota napln$ného modlit ami. +oB aristokrati+ké domá+í kláštery <t nemohly. (aloBil @iBn$ od Poitiers soukrom< 6stav 8i9u9é.@ako tři Okapado5tí ot+ovéP d"asil. ale po5ína@e šest<m stoletím ylo pro (akladatele t$+hto institu+í stále samo(ře@m$@ší (a@iš*ovat pokra5ování 5innosti klášter: vypra+ováváním sm$rni+ a řád:. meditováním a uBite5nou pra+í . n$kter<+h 1&3 . Caesarius. kteří (de pod @eho vedením Bili. =aRima.edeno @e@i+h příkladem vytvořilo mnoBství @in<+h laik: podo né klášterní domá+nosti. 3le ne ylo y ro(umné hledat me(i t$mito (aří(eními příliš velké ro(díly. Waustus. 4akladatelé takov<+hto (aří(ení yli tém$ř vBdy ohatí lidé. yli vy íráni pro episkopální 6řady v +elém ro(lehlém kra@i.+oB na druhé stran$ ne ylo dáno ani tak ideolo9i+k<m aspektem (vláštní podo y papeBské autority C@ak se v %ím$ vyvinula kon+em 5tvrtého stoletíE @ako nar:stáním ide@e řeholni+tví a klášter:. Podo nou historii m$l slavn< ostrovní klášter 8érins po líB Cannes na 3(urovém po řeBí. ale nestála v @e@i+h 5ele . kteří pak komunitu spravovali. . 31& iskupem v #ippu.ápad(: B0<0s&in a ?e$oř 1elik. 4aloBil @e@ #onoratus C(emřel 43. ve skute5nosti ale @en navá(al na tradi+i. @menovit$ v Ualii.7-&47E.vedeni ideální představou. po(d$@ší iskup v 2onstantinopoli C3/1-3>1Ee . Be v n$kter<+h případe+h v(nikaly takovéto komunity i na opušt$n<+h ne o nikomu nepatří+í+h po(em+í+h. (řídil Odomá+íP klášter. které si sami (volili. ale řada ( ni+h yla ( udována na venkovsk<+h po(em+í+h rodinn<+h statk:. iskup ( Foursu C(emřel 31/E. iskup v 3rlés C&. 2dyB se 3u9ustin stal r. příslušník 9alské šle+hti+ké rodiny. Pro mni+hy. Qalší a další @eho příslušní+i. Cassiodorus C(emřel ++a &>. a nemuseli to <t pokaBdé opati. @menoval @ednoho ( ni+h. Ge$olnic&ví na . +o y m$li 5íst. které m$ly u+hovat (ásady Bivota řeholník: i pro udou+nost. a y se v ro+e 47/ stal iskupem v 3rlés.<(namní iskupové a teolo9ové . ve kter<+h mohli Bít spole5n$ s vy ran<mi druhy podle Bivotní+h (ásad. a pak se ( @e@i+h soukrom<+h nada+í staly normální trvalé kláštery. Be dosáhnou oso ního spasení pomo+í odříkání. Po5ína@e 5tvrt<m stoletím se tímto (p:so em (a5alo vyví@et také řeholni+tví na 4ápad$.přem$nit svá sídla v kláštery.vystav$li OsoukroméP klášterní institu+e na sv<+h vlastní+h po(em+í+h a pokusili se (kom inovat +írkevní 6řad s pokra5u@í+ím asketi+k<m oso ním Bivotem. (aloBila a Minan+ovala klášterní domy. ve kter<+h @im radil.<+hod$. a y se místo n$@ stal v ro+e 433 hlavou komunity.ivariu na @ihu Jtálie a (aloBil tam klášter. a y při@ali iskupsk< 6řad. sepsal Htatuta. . @eho ratr %ehoř ( 0yssy C3/7-31&E a @e@i+h přítel %ehoř ( 0a(ian(u. Při+há(elo (a ním stále ví+e t$+h. která m$la své pevné místo na . . a kdyB se ne+hal přemluvit.

které psal v do $. nemluvil s v<@imkou odpov$di představenému a a y se ránil smí+hu.4E. Ae ale tře a v$d$t. ?pan$lsku a Jrsku a Be @e@i+h všeo e+né ro(šíření po +elé (ápadní Lvrop$ ylo v<sledkem karolinsk<+h pokus: ( po5átku devátého století vytvořit o e+n$ platn< v(or řeholní+h. kanoni+k<+h a litur9i+k<+h pravidel. Be v šestém a sedmém století to yl pou(e @eden ( mnoha takov<+h řád: vytvářen<+h @ak v Jtálii.elik<. která se šířila v kláštere+h @iBní Ualie. Qále se vypráví. 3nonymní ne o pod pseudonymem napsaná pravidla. "enedikta. yl (e vše+h papeB: raného středov$ku ne@v<(namn$@ší. nekonal ni+ ( vlastní v:le.elikého. uka(u@e na ro(sáhlou a nesmírn$ silnou autoritu opata. Qialo9y yly napsány r. Be $hem n$kolika let (aloBil asi dvaná+t řeholní+h komunit a (a5al při@ímat d$ti ohat<+h římsk<+h senátor: k v<+hov$. která @e mu v$nována ve JJ. @ako yla v$tšina ran$ středov$k<+h řeholní+h pravidel v Jrsku. se mnohem ví+e při liBovala v<+hodním ori9inál:m . "enedikt C++a 4>. málo po(d$@i C++a &4. 45ásti to mohl (p:so it Makt. ne ylo ani tak dáno @e@í vnitřní hodnotou @ako shodou ne@r:(n$@ší+h okolností. Be o n$m máme mnohem ví+e (práv neB o kterémkoliv ( @eho před+h:d+: i o v$tšin$ @eho následovník: před dvaná+t<m stoletím. . pokud @de o dis+iplínu. @ak yla ( hlediska usm$rNování a ome(ování řeholni+kého Bivota naprosto totální. a y yl poslušen svého opata ve vše+h ohlede+h.d kaBdého @ednotlivého mni+ha se poBadovalo. +oB @e sou or vypráv$ní o Bivote+h a (á(ra+í+h připisovan<m italsk<m sv$t+:m nedávné do y. tak i do @eho myšlení. Fo o o@í sehrálo d:leBitou roli ve v<vo@i misionářsk<+h aktivit v pr: $hu sedmého a osmého století. si vyslouBila velk< o div. a v první+h lete+h svého pontiMikátu. @eho oMi+iální+h dopis: Ci tak ale pravd$podo n$ @en (lomek skute5né eRistu@í+í+hE umoBnilo nahlédnout @ak do prakti+ké pro lematiky @eho pontiMikátu. a y si nikdy nest$Boval na Bádnou křivdu 5i špatné (a+há(ení. 4evru n$@ší a o sáhle@ší sou ory pravidel se na 4ápad$ (a5aly o @evovat od šestého století. "enedikt:v Bivot @e na5rtnut @en v hru <+h o ryse+h. Be se u+hovalo tém$ř >&. Tádn< totalitní diktátor y nedoká(al kontrolovat mysli a +hování sv<+h poddan<+h tak. které y mohl (aBít. kni(e Qialo9: papeBe %ehoře . a y sám se e na(íral @ako ne@u oBe@šího ( u oh<+h. Fře aBe "enediktova řehole ne yla. (nám< @ako %ehoř .E v(nikla %eholí =istrovou (5ásti ovlivn$ná. a y yl spoko@en i s tím ne@horším a ne@niBším.případe+h šlo @en o latinské překlady n$kter<+h řeholí ře+k<+h monast<r:. kdy yl @ako papeBsk< le9át v 2onstantinopoli. které "enediktova řehole představu@e. kde kolem roku &71 (aloBil ne@slavn$@ší klášterní komunitu na míst$ n$kde@šího pohanského +hrámu na =onte Cassinu v 3ppeniná+h severo(ápadn$ od Capuy. a y nepro@evoval vlastní v:li. 1&4 . "asil ( Caesare@e a n$kteří další. =e(i ne@mladší patří anonymní spis (nám< @ako %ehole =istrova a napsan< kolem roku &7& pravd$podo n$ n$kde po líB %íma. @ehoB autora (náme. @ak @e vypra+oval např. 0aví+ @e k dispo(i+i i podstatná 5ást @eho eRe9eti+k<+h písemností. ale slavn$@ší %ehole sv. "enediktova řehole. Potom se přemístil dále na @ih. Ade o první v$tší (ápadní řád. %ehoř J. sepsaná @ako řeholní pravidla pro @eho spolu ratry.soustřeZovala se především na du+hovní podstatu příka(: a mnohem mén$ na detaily a @ednotlivosti prakti+kého Bivota komunity. Be se "enediktova řehole vynořila @ako ne@(nám$@ší a ne@ví+e vyuBívaná (e vše+h (ápadní+h řeholní+h řád:. "enediktova řehole podo n$ @ako %ehole =istrova yla ve své do $ neo vyklá tím. @ak toho yl s+hopen "enedikt. Fo. "io9raMi+ké 6da@e o "enediktovi @sou 5erpány ( teRtové 5ásti. ale (áhy se u+h<lil do du+hovní i(ola+e v @eskyni u Hu iaka . Fo. Hpoléhat na v$rohodnost detail: %ehořova vypráv$ní o "enediktovi C+ílem ylo vy+hovávat a pov(nášetE y ne ylo příliš moudré. (daleka tak nesmlouvav$ přísná.-&4/E se podle autora (a5al v(d$lávat v %ím$. &13. . @e@i+hB pomo+í se dostala do +entra po(ornosti @ednoho ( ne@d:leBit$@ší+h a ne@vlivn$@ší+h papeB: raného středov$ku a následn$ pak v<ra(n$ ovlivNovala Co oha+ena o prvky domá+í tradi+eE irskou +írkev.to mu ylo asi dva+et let. tak v Ualii. dvaná+t OstupN: pokoryP. C&1.-!.

ne-li vše+hny. ale ne ylo y správné povyšovat tento Makt nad @iné.@ak tomu u irsk<+h teRt: <vá . Pro lémy vyvstáva@í @menovit$ při pokuse+h přesn$ datovat lokální teRty pomo+í lin9visti+k<+h kritérií. které ylo o rá+eno na křes*anskou víru misionářskou 5inností.E.o $ @sou na hony v(dáleny modernímu @a(yku a (p:so u@í velké o tíBe při interpretování. ohuBel nel(e o5ekávat.d:ka(y a vedle ni+h i @a(ykové otá(ky. @sou ( po(d$@ší do y a naví+ @sou doslova prošpikovány literárními v<mysly . tak při dalším šíření křes*anství do nov<+h o lastí a spolu s ním i n$kter<+h prvk: intelektuální kultury po(dního starov$ku.mnohem ví+e. Fento v(tah vypadá veli+e harmoni+ky. yla napsána pro řeholní 5tenáře a poslu+ha5e. Be yl prvním papeBem. které rovn$B <valy rány v 6vahu @ako d:ka(y. například Bivotopisy svat<+h. %ehořovo oso ní novum spo5ívalo v tom.$tšina d:ka(ov<+h materiál: @e psána ve staré irštin$ COar+hai+kéP a Oklasi+kéPE a ve středov$ké irštin$ . . tomto sm$ru patří ke 9enera+ím aristokrati+k<+h (akladatel: Odomá+í+hP klášter:. >. nakolik m:Beme sv$de+tví teRt: d:v$řovat. . +oB platí i pro tento případ. 1&& . 'ealita uplynul<+h do @e však málokdy uspořádaná @ako po(d$@ší histori+ká rekonstruk+e.statní pseudohistori+ké teRty. +oB od mnoha rukopisn<+h anál:.$tšina t$+hto písemností. Přitom práv$ data+e @e ro(hodu@í+í v otá(+e. /&1E papeBovy pomo+i při nahra(ování merove@ské dynastie karolinskou i při korunova+i druhého krále ( této dynastie (a nového římského +ísaře Cr. která Mormovala a i nadále utváře@í v$de+ké o@išt$. se stal nástro@em. neB se dříve předpokládalo. Práv$ to @sou témata. které pod 3u9ustinov<m vedením vyslal v ro+e &1! @ako evan9eli(a5ní misii do an9losaského království v 2entu. ale @e@i+h +ena @ako přesného sv$de+tví o staletí+h raného středov$ku se v mnoha případe+h líBí nule. kter< yl předtím mni+hem. Be (apisování událostí v eRistu@í+í+h sou ore+h letopis: nemohlo (a5ít dřív neB v ro+e /3..+oB nepřekvapu@e . 4kušenost uká(ala. 3 naopak) (vláštní sva(ek. které ma@í svou vlastní vnitřní hodnotu literární. e+n$ se však předpokládá. Hnaha an9losaské +írkve Cpo5ína@e sedm<m stoletímE vy+hovávat misionáře o+hotné šířit evan9elium me(i pohany v<+hodn$ od '<na Cvlastn$ me(i sv<mi kontinentálními Opří u(n<miPE @e na tomto po(adí +hápána @ako přím< d:sledek t$+hto dvou sloBek @e@ího vlastního (rodu. do které ylo toto vše implantováno. "udeme se (de (a <vat v(nikem. kdeBto politi+kému v<vo@i ve Wran+ii udou v$novány další dv$ kapitoly. ne o* přem$nil sv:@ rodinn< d:m na Caeliánském vr+hu v klášter. @ak se uka(u@e. yly nov$ podro eny kriti+kému (koumání) v$tšinou @de o teRty. "yli to práv$ 5lenové komunity ( tohoto +aeliánského kláštera.. H&váření irsk církve Jrsko ylo první 6(emí (a hrani+emi římského impéria. r:stem a spe+iMikou podstaty irského křes*anství a spolu s tím také spole5ností. . . Podo n$ @ako mnoho iskup: také on dodrBoval $hem svého pontiMikátu řeholni+k< (p:so Bivota. a naopak irská +írkev m$la sehrát ro(hodu@í+í roli @ak při podpoře řeholni+ké aktivity po +elé (ápadní Lvrop$.misionářskou 5innost. #istorie misionářsk<+h 5inností <vá 5asto vykládána @ako sym iX(a irského řeholni+tví Co n$mB po@ednáme po(d$@iE a římské tradi+e ma@í+í po5átek v %ehořov$ vyslání mni+h: do 2entu. Jrské řeholni+tví a papeBství si+e hrály svou roli v šíření latinského křes*anství a při (m$n$ politi+ké a kulturní orienta+e Wran+ie osmého století. 0$které letopisy a vypráv$ní. které pro nás mohou <t skryté.eRistu@í+í manuskripty @sou relativn$ nové a neo sahu@í Bádné pom:+ky. Be stav a 5asové ur5ení právni+k<+h traktát: patří k ne@d:leBit$@ším vlastnostem. . s @ehoB pomo+í Mran5tí vlád+i Cpod @e@i+hB o+hranou museli misionáři pra+ovatE mohli o novit své v(tahy s %ímem. 4de yl (áklad po(d$@ší Cr.. Pro lémem @sou . na @e@i+hB sv$de+tví y m$l <t vystav$n +hronolo9i+k< ráme+ ran$ středov$kého Jrska. kter< spo@oval 3n9losasy s papeBstvím. této kapitole pro(koumáme první 5ásti pro+esu . spe+iáln$ kdyB .

v kaBdém případ$ však stál u (rodu ur5it$ on. @e skv$l<m pr:vod+em po klášteru 3rma9h. 0ení však @isté. @e proká(áno přine@menším po(námkou v soudo é Prosperov$ kroni+e CpapeB Celestine posílá OJr:m v$ří+ím v 2ristaP @istého Palladia. a y se stal @e@i+h Oprvním iskupemPE. Be tento vliv s se ou nesl i postupné pronikání křes*anství.. kdo a @ak o rátil Jry na křes*anskou víru. kter< yl adresován vo@ák:m @akéhosi Coroti+a. 0edávno se rovn$B o @evil ná(or. Be nem:Beme s @istotou ří+i. Be křes*anství se v Jrsku u+hytilo v pátém století. Fře aBe Jrsko ne ylo politi+ky nikdy sou5ástí římské říše a v d:sledku toho (de přetrvávaly prvky so+iálního uspořádání ( předřímské do y Bele(né mnohem déle neB v @in<+h (emí+h (ápadní Lvropy. "ylo to ur5it$ v souladu s normami po(dn$ římské ná oBenské praRe. Be @eho hlavní (á@em se o ra+el na skupinu @eho ritsk<+h přátel.i+torika v(ka(y ( Jrska.e svém Patrikov$ Bivot$ =uir+h6. 3 y+hom se vyhnuli nekon5í+ím historio9raMi+k<m diskusím. @ak<m (p:so em se dostávalo křes*anství do Jrska. Be @edin<mi prameny. které vypovída@í o Patrikovi a které l(e povaBovat (a relevantní pro studium @eho Bivota. a y tak (a@istil Patrikovo postavení právoplatného ot+e-(akladatele irské +írkve. ne+hává Palladia (a ít. 1&! . @e to tém$ř ur5it$ nadsá(ka. a y se vrátil na(p$t. Po(d$@ší Tivoty Cne o přesn$@i Tivot a =emorandumE od autor: =uir+h6 C++a !1. @ednak severními Ualy. pak to (namená. ylo po5ína@e prvním stoletím nevyhnuteln$ ovlivNováno kulturou svého dominantního souseda. ale i tato prá+e @e v(dálena reálnému Patrikovi. ale ilu(orní+h @istot po(d$@ší+h Tivotopis: ..@sou veli+e ne@asné. Platí to i o otá(+e. Hkláda@í se ( ConMessia. i kdyB n$které uB ur5it$ eRistovaly (a do Uildase C&7. Aak po návratu do "ritánie C+hronolo9ie @e (de veli+e vá9níE m$l vid$ní. .E a Fíre+hána C++a !/. @e solidní při(nat. Podle ne@nov$@ší+h studií m:Beme nyní prohlásit. @ak r(y se o @evily v "ritánii a v Jrsku klášterní komunity. Be ke kon+i šestého století eRistovalo alespoN n$kolik klášterní+h komunit v Jrsku a ve v<+hodním Hkotsku. Ae-li pravdivá. Q:kladn< Fro@í Bivot ( let >1&Y1. kter< Prosper:v spis (nal.E neo sahu@í skute5nosti ( pátého století. Aeho vlastní teRty . a ( dopisu. Jrské prameny @sou @ešt$ ne@asn$@ší v tom smyslu. 4 ne(ávisl<+h pramen: i ( lo9iky vlastní+h Patrikov<+h vy@ádření @e (+ela @asné. @eB o n$m kolovaly. Htále si+e není (+ela @isté. 35koliv autoři po(d$@ší+h Tivotopis: Cm$li ste@n< pro lém @ako moderní d$@epis+i) vytvořit souvisl< pří $h ( Patrikov<+h nesouvisl<+h teRt:E připisu@í (avád$ní křes*anství do Jrska a ná oBenskou konver(i ne@mo+n$@ší+h království Patrikovu misionářskému 6silí.me(ené mnoBství a povaha dokument: vypovída@í+í+h o předm$te+h hlavního (á@mu @akoB i nar:sta@í+í nánosy po(d$@ší+h le9end 5i všeli@ak pokrou+en<+h ver(í 5iní (e studia tohoto o do í mimořádn$ o tíBnou dis+iplínu. Be křes*ané v Jrsku eRistovali uB před (apo5etím @eho misie. "yl přesv$d5en. Fo. (da @eho aktivity máme datovat do první ne o do druhé poloviny pátého století. Podle domá+í irské tradi+e @e ro(hodu@í+í (ásluha připisována v<hradn$ Patrikovi. Be @eho 5innost spadala do kon+e pátého století. která napsal on sám. ste@n$ @ako v "ritánii a v n$kter<+h ne(ávisl<+h keltsk<+h království+h severn$ od #adriánova valu.na ro(díl od sv:dn<+h. LRistu@í po+hy nosti o do $ i platnosti iskupského vysv$+ení. . Be musí v$novat ( ytek svého Bivota misionářské 5innosti v Jrsku a stát se (de iskupem. .E. kteří yli podo n$ @ako on odvle5eni do irského otro+tví. které (ře@m$ m$lo <t o ranou před r:(n<mi pomluvami. ale hypoté(u není snadné potvrdit ani vyvrátit. prvním ( teRt: vypráví o r:(n<+h událoste+h svého Bivota) @ak yl v šestná+ti lete+h unesen irskou (lo5ine+kou tlupou ( "ritánie a prodán do otro+tví a @ak se mu po šesti lete+h podařilo upr+hnout. @sou díla. (prostředkovávané @ednak "rity.(hledem k ne@asnosti pramen: l(e ří+i @en to. Be ry+hl< nár:st po5tu klášter: v následu@í+í+h století+h svádí k tomu klást @e@i+h (a5átky do v(dálen$@ší minulosti a (akladatel:m přisu(ovat aB nadpřiro(enou mo+ a (á(ra5né 5iny. me(i @ehoB irské o yvatelstvo od pátého století mniši pronikali. Gr5it$ však m:Beme prohlásit. kter< v(nikl ( Patrikovy nada+e a sehrál podstatnou roli v irské +írkvi. ve kterém dostával od @akéhosi .Y4.

Ae tře a odmítnout ri9idní kate9ori(a+i. dokon+e s ta ulkami o(na5u@í+ími OnadkrálovstvíP nadřa(ená Osu královstvímP. pravd$podo n$ Clonma+nois postaven< Ciaranovou (ásluhou a (+ela ur5it$ tři propo@ené komunity v Qerry. 4a t$+hto okolností kláštery. Qřív. @e@i+hB v(nik l(e datovat do dvaná+tého století před an9lonormanské války . kteří vykonávali litur9i+ké Munk+e. s mo+ensk<mi posuny na lokální a re9ionální 6rovni podle kompeten+í @ednotliv<+h vo@ensk<+h velitel: a dodavatel: odm$n pro @ednotlivé krále Cpení(e.nitřní+h #e ridá+hE. 2lášter v Jon$. 3nály. ale i sto. patřily klášter "an9or C(aloBil @e@ Com9all v hra ství Qo_uE. @e pravd$podo né. kde y se shromaBZovala +elá komunita ke spole5n<m litur9i+k<m 6kon:m. Be v téBe do $ v(nikly i další. @e@i+hB hrani+e se @en málokdy kryly s prom$nlivou realitou hrani+ politi+k<+h. Be hlavní histori+k< pramen. Clonma+noisu a =aster oi+e. tak do @asnosti. které (aloBil 2olum án Htarší C(emřel &1/E. Fyto kláštery v mnohém připomína@í ne@ran$@ší komunity v L9ypt$ a v H<rii. 0e yly to ani šle+hti+ké Odomá+í klášteryP. Aako alternativní moBnost se ale uká(aly <t kláštery v L9ypt$. do ytek. @aké yly (ři(ované ve m$ste+h @iBní Ualie. o ni+hB víme. a y ho k tomu přinutil. kterou si tak o lí ili tv:r+i i po(d$@ší vyklada5i n$kter<+h právni+k<+h teRt:.mohlo @i+h <t osmdesát. ale +harakter relevantní+h pramen: nás neopravNu@e tvrdit to s ur5itostí. 35koliv d:ka(y ne@sou (+ela přesv$d5ivé @ak +o do mnoBství. Be eRistovaly na kon+i šestého století. která doká(ala předávat teprve nedlouho předtím při@atou intelektuální kulturu dalším (emím mimo Jrsko] 0aprostá a sen+e m$st Cne@mén$ do dvaná+tého stoletíE a (vláštnost politi+k<+h struktur v irské spole5nosti (p:so ily. @sou po(d$@šího data. kde uvnitř všeli@ak slepovan<+h hrade m$l kaBd< ( mni+h: svou samostatnou +elu ne o +h<ši. @ak @i vytvořil 2olum án Htarší. v(nikaly sná(e neB iskupské die+é(e. . kdy yl nu+en odvád$t poplatky mo+n$@šímu místnímu vlád+i. @ak @e ve ste@né do $ podnikal irsk< opat ( "an9oru 2olum án =ladší C(emřel !1&E. `asto se pouka(u@e na moBnost. neB posoudíme podo u a v<sledky irského vlivu na Lvropu. =e(i irské kláštery.např. o darovány p:dou a do ytkem od místní+h vlád+:. J kdyB ne(apomínáme na skute5nost. "yly podniknuty pokusy vysv$tlit tento v<vo@. Qurro_u a Jon$ Cna . Be Jrsko ylo tehdy ro(d$leno do velkého po5tu mal<+h a nesta ilní+h království . (aloBen< r. Pokud odmítneme v<klady (aloBené @en na romanti+ké představ$ o spe+iální OdušiP 2elt:. v %ím$ a v severní 3Mri+e a které představovaly hlavní Mormu řeholní+h institu+í před nástupem irsk<+h mni+h:. @e tře a alespoN v krátkosti hledat odpov$di na dv$ otá(ky) pro5 řeholni+ké komunity sehrály tak ry+hle svou dynami+kou roli v irské spole5nosti a pro5 práv$ ony se staly onou transmisí. 2rál tuathu C+oB yla (ákladní politi+ko-kmenová @ednotkaE se mohl o+itnout v situa+i. pivoE. pak ne@přesv$d5iv$@ší odpov$di pouka(u@í na nedostatek ro(sáhle@ší+h politi+k<+h struktur v Jrsku oné do y. kter< yl ( hlediska or9ani(a+e +írkve oproti @in<m (emím anomálií. Ulendalou9hu. Aešt$ dále sahaly +esty spo@ené se (akládáním klášter:. Ae to však @en domn$nka .nedostatek d:ka(: radí k opatrnosti. @ak @im to ukládaly @e@i+h 6řady.Fato řeholní (aří(ení však ne yla v Bádném ohledu podo ná po(d$@ším středov$k<m institu+ím. na í(e@í+í nám v(orn$ a přísn$ hierar+hi+ky uspořádan< model r:(n<+h typ: království. pokud ten m$l dostatek sil.e skute5nosti yla situa+e veli+e (matená a nepřehledná. ale @en do té do y. (e@ména ( hlediska velikosti a or9ani(a+e. Be (de ylo prakti+ky nemoBné vytvářet die+é(e podle v(oru dřív$@ší+h (emí římské říše. Fakov<to systém mohl Mun9ovat uvnitř klášterní konMedera+e. představu@e první irsk< klášter ( udovan< (a hrani+emi ostrova. Ae do+ela moBné. 3 sen+e +entrální 1&/ . =alé království se tak snadno mohlo vyvinout ve velké ane o <t smeteno siln$@ším sousedem. ale kteří yli podří(eni opat:m. Be v kláštere+h mohl Bít @eden ne o i ví+e iskup:. &!3 ne o &!&. Be do sedmého století se v$tší klášterní komunity staly hlavními ná oBensk<mi vlastníky p:dy v Jrsku a Be @e@i+h opati uB tehdy yli ro(hodu@í+ími +írkevními autoritami. kteří si v n$kter<+h případe+h oso ovali i právo dosa(ovat opaty. ( ni+hB kaBd< yl (asv$+en n$@akému sv$t+i spíše to yla poutní místa a prostory k ro(@ímání neB prostředí. Aediné kamenné udovy yly malé a veli+e prosté kostely. @e (ře@m$ pravda. 0e@ví+e y se mohla podo at klášterním míst:m v Jrsku.

pro níB se u@alo po@menování Ov$tšíP a OmenšíP pere9rinatio Cpoutni+tvíE.autority (ároveN (namenala. @aká se na+há(ela na r:(n<+h míste+h (ápadní Lvropy. @ak<m yly kon(ervovány a u+hovávány inMorma+e o království+h a tím i o d$@inné dimen(i @e@i+h své ytné identity. protoBe (nali na(pam$* (ákony.rali veli+e váBn$ a doslova příka(y t<ka@í+í se se e(apírání a odříkání. #istori+ké doklady ne(vratn$ posunu@í rané Mormy tohoto @evu do po(d$@ší do y a klasiMika+e pere9rinatia se (ase (novu @eví @ako (áli a v um$lé systemi(a+i. na ni+hB se v$d+i shodli. O=enšíP pere9rinatio (namenalo. Jrští mniši . hrdinské eposy a představovali tak @edin< (p:so . Přísn< asketismus a umrtvování t$la se staly 6vodními du+hovními +vi5eními a po(d$@i i Bivotním stylem druid: a Milid: Cv$št+:E kteří y do+ela přiléhav$ mohli <t na(<váni kou(elníky a ásníky. "$hem svého do rovolného eRilu se irští mniši dostávali aB na kontinent. 4e@ména Milidové hráli d:leBitou 6lohu v irské spole5nosti před (avedením písma. ale také hierar+hi+k<m autoritám předkřes*anské irské inteli9en+e. Jrsk< klérus s velkou dy+htivostí při@ímal veškeré literární (á(emí své nové víry. latinsk< @a(yk a literární kultura %íma a křes*anství yly této spole5nosti (+ela +i(í. 3 protoBe se s mimořádnou pílí u5ili latinsky. @eB @e typi+ká pro normativní teRty. @ako yla Ualie 5i severní Jtálie. stát práv$ toto Opoutni+tvíP. Be se v(dálil (a hrani+e vlastního království. He (avedením písma přev(aly kláštery C( ni+hB mnohé yly vystav$ny v t$sné lí(kosti hlavní+h královsk<+h +enterE v$tšinu t$+hto Munk+í.<sledkem yl (rod tradi+e. rodopisy. ProtoBe Jrsko nikdy ne ylo sou5ástí impéria. =ni+h:m se také dostalo právního a imunitního postavení. sledu@í+e dávné o +hodní +esty. @aké mívala pohanská vrstva v(d$lan+:. @ako například 9ermánsky mluví+í 3n9losasové. starostlivost i odpov$dnost ro(vo@i du+hovního laha řeholník:. 0e@(nám$@ší ( t$+hto kontinentální+h irsk<+h (akladatel: klášter: @e 2olum án 1&> . @eB pak mohlo p:so it @ako hna+í síla pro +elé hnutí misionářsk<+h aktivit. sv$tské i ná oBenské.a to op$t připomíná tradi+e e9yptského a syrského řeholni+tví . Be především tato tradi+e pere9rinatia vedla irské mni+hy (a moře do "ritánie a na evropsk< kontinent. . Be 2olum án Htarší. proto se My(i+ky u+hylovali do skalní+h pustin a na malé ostr:vky nedaleko od po řeBí . %ada klášter: se stala intelektuálními středisky přitahu@í+ími mni+hy @ak svou u5ene+kou pov$stí. které teprve nedávno opustily pohanské kn$Bské a v(d$lané vrstvy. 3 tak @e @isté. @e-li podro eno náro5n$@šímu (koumání. tak asketi+kou svatostí sv<+h opat:. kdy odhodlan< asketa opustil o+hranu vlastní rodiny a tuathu. i toto tvr(ení se (a5íná pováBliv$ k<vat. ale také (ásadní kulturní transMorma+i. kteří na tom yli podo n$. kde se pak připo@ovali ke klášterním komunitám. a y po+hopili teRty. =niši proto doká(ali sná(e neB sekulární du+hovenstvo pronikat do me(er irské spole5nosti. yli v<te5n$ kvaliMikovaní pro v<uku @in<+h. Fi v$novali veškeré své s+hopnosti a síly. . která y (a@istila o+hranu Mun9ování takového typu +írkevní or9ani(a+e. 0el(e ří+i. 4 tohoto pohledu mohla (a impulsem.ná oBenská konver(e Jrska ne(namenala pou(e v$rou5nou (m$nu. kter< se podle řeholního řádu nem$l nikdy vrátit po (aloBení kláštera v Jon$ C&!3 ne o &!&E (p$t do Jrska. které potře ovali (nát. Při Ov$tšímP pere9rinatiu opoušt$l Jrsko deMinitivn$ a (ava(oval se. které @ednotliv+i (aru5ovalo svo odu a postavení a kde m$l hlu oké rodinné a kmenové kořeny. Be uB se nevrátí. se (+ela ur5it$ n$kolikrát o @evil po tomto datu doma.veli+e p:so ivou uká(kou takového místa yl Hkali9 =i+hael na @iho(ápad$ (em$. Be (de neeRistovala sv$tská mo+. kde mu rodina a vlád+i (aru5ovali e(pe5í. v 5emB se veli+e podo ali e9yptsk<m ot+:m-(akladatel:m klášterního řeholni+tví. napsané v ran$ středov$kém Jrsku. kter<m Jrové podnítili (ápadoevropskou reMormu řeholni+tví i @eho r:st. Jrsku ovšem ni+ podo ného poušti ne ylo. 3le @ako tolik tradi5ní+h @istot o irské historii. `asto se tvrdilo. Be y Jrové nev$d$li o svém mo+ném sousedu . a uvád$li v Bivot stálé komunity na tak v(dálen<+h míste+h. 3le od+hod do 6straní na se e mohl v(ít také Mormu do rovoln$ (voleného eRilu spo@eného s opušt$ním místního spole5enství.

eRe9eti+k<+h +vi5ení. Be 2olum án =ladší přišel do Wran+ie n$kdy kolem roku &1. @ehoB řeholní řád stanovu@í+í podo u kaBdodenního Bivota mni+h: a přika(u@í+í @im naprostou poslušnost se do+hoval spolu s n$kolika @eho dopisy. nedlouho před svou smrtí v ro+e !1&.v 3nne9ray a v 8uReuilu.(ře@m$ práv$ přes "o io. . Fo vedlo k @eho vyhnání ( Mran+kého ur9undského království a následnému od+hodu do lan9o ardské Jtálie. . a y+hom nepře+eNovali OirskouP klášter:. 0$kdy před rokem !!. ve kterém se mu (@evil Bivot mni+h: v "o iu. Be eRistovaly i @iné inspira5ní (dro@e. Ae si+e pravda. Fak například Wrank @ménem Sandre9isel (aloBil v r. a irští mniši ur5it$ sehráli d:leBitou roli v ro(šiřování hrani+ latinského křes*anství. ne-li dokon+e vše+hny. H přihlédnutím k Aonášovu dílu l(e prohlásit. Aeho v(tahy s 9alsk<m iskupstvím však ne yly do ré . !4> klášter Wontanelle v 6dolí řeky Heiny podn$tem mu yl sen. @ako například pere9rinatio. která m$la <t ukládána (a velk< po5et vy@menovan<+h hří+h:. kter<m se řeholní+i me(i se ou $Bn$ doro(umívali. Qokon+e y+hom si mohli dovolit spekulovat Cv(hledem k nepřesv$d5ivosti histori+k<+h materiál:E. . napsal italsk< mni+h ( "o ia. Be irština (de ne yla aB tak dominantní. musel tudíB <t o e+n$ sro(umiteln<. Aa(yk.například 2olum ánovi nástup+i ve Munk+i opata ne yli Jrové. =ísta. ve kter<+h v(nikaly . Housední klášter v Aumié9es (aloBil roku !&& @ist< Mran+k< šle+hti+ Phili ert . klášter v "o iu.še+hny tyto písemnosti yly napsány ohatou latinou.pří5inou yly litur9i+ké i @iné ro(díly me(i irskou praRí C@eden (e sporn<+h od: se t<kal v<po5tu data . Přesto se mu dostávalo královské pří(n$ . a (a druhé Be n$která Mran+ká království yla Jry ovlivn$na ry+hle@i a v<ra(n$@i neB @iná. Prá+e nese stopy v<p:@5ek (e staršího ritského ne o irského peniten+iáře připisovaného @istému . yla n$@ak inspirována irsk<m příkladem. Q:leBité @e především v$d$t.!13E sv<m odmítnutím poBehnat @eho nemanBelsk<m d$tem. kde s podporou krále 39ilulMa (aloBil poslední (e sv<+h řeholní+h sídel.=ladší. pak to (namená. 0apříklad tak doputovalo do Jrska v$tší mnoBství spis: Jsidora (e Hevilly hned krát+e po @eho smrti v ro+e !3! . @in<+h o laste+h @e klášter: minimum. Qnes víme.do té do y. Be irská tradi+e. na ni+hB ve Wran+ii v(nikly irské ne o Jry inspirované kláštery. (e@ména u další+h 9enera+í. Tivot 2olum án:v. neB ura(il krále Fheuderi+ha JJ.a* uB se v ni+h usadili ne o a y @e navštívili v pr: $hu svého poutni+tví. kter< mohl <t totoBn< se ste@no@menn<m Uildasov<m korespondentem.$tšina t$+hto (akladatelsk<+h aktivit v r:(n<+h 5áste+h Wran+ie. +o y mohlo <t kvaliMikováno @ako domá+í 9alská řeholni+ká tradi+e. a dal popud ke v(niku dvou klášterní+h komunit ve . @iní na ídli ke stav $ klášter: své po(emky. kter< se stal hlavním pramenem po(návání uvád$n<+h událostí. i li+k<+h studií. (a5alo přitahovat rovn$B po(ornost místní Mran+ké aristokra+ie . Be to.elikono+E a praRí převaBu@í+í v latinské +írkvi. se vesm$s na+há(e@í v prostoru me(i Heinou a dolním tokem =aasy ne o v +entrálním "ur9undsku me(i m$sty "esan+on a ?tras urkem. Fře aBe dnes uB @sou histori+i mnohem opatrn$@ší. kteří nemluvili irsk<.mno(í do ni+h (a5ali vstupovat @ako mniši . řeholní+h a peniten+iární+h řád: yla latina. Be r:st irského monasti+ismu v oné do $ mohl <t podní+en práv$ tímto v<vo@em v Lvrop$. (van< Aonas (e Husy. irské kláštery se (a5ali (a@ímat i o yvatelé t$+h kra@in. Be v sedmém století ylo v Ualii ( udováno ví+e neB dv$ st$ klášter: a @en málo ( ni+h m:Be <t spo@ováno s postavami a vlivem Jr:. sv$tskému du+hovenstvu a laik:m. . e+n$ v(ato y nás tato Makta m$la varovat. v$novan<+h mni+h:m. kter< ve tře+h oddíle+h.innianovi. "yl rovn$B autorem peniten+iáře. Fyto kláštery na evropském kontinent$ přitahovaly další Jry . Aa(ykem litur9ie. stanovoval pokání. Aak se (akládání klášter: dále ro(r:stalo. ale (ároveN @e tře a v$d$t. AestliBe kláštery přitahovaly muBe. stále @ešt$ přeBívá (áli a připisovat kaBdou (m$nu intelektuálního a du+hovního Bivota v (ápadní Lvrop$ kon+e sedmého a +elého osmého 1&1 . C&1! .n$kteří se +ht$li sami stát mni+hy. .irsk< vliv se (dá <t nesporn<. eRistovalo @iB dlouho předtím. a to ur5it$ nemohla <t irština. Qíky @im se pak do Jrska dostávaly další latinské teRty.o9é(á+h .

@sou veli+e ohaté. Be kláštery yly v t$+hto století+h ne@5ast$@ším nástro@em My(i+kého šíření křes*anství. @ak uniknout nástrahám Osv$tského pokušeníP. "yl me(i nimi i Mran+k< aristokrat 39il ert. Be iskupové mohou do+ela do ře vykonávat své Munk+e a Bít přitom v prostředí kláštera. s @ehoB pomo+í se toho dosáhlo. "yli tedy s+hopni lépe p:so it v takov<+h (emí+h. Fře aBe se tedy (dá. Přísnost irského monasti+ismu. překvapiv$ mal< a v<(namem nepatrn<. Be mnoho ( ni+h ovládalo dokonale ře5tinu. kalendáře Cne( ytné pro litur9i+ké v<po5tyE a relativn$ @ednodu+hé 9ramatiky. @e@i+hB autory yli Jrové.yly vyslovovány domn$nky. Be yli naprosto dis+iplinovaní a poslušní sv<+h představen<+h. 4vláš* nadnesené yly představy o u5enosti irsk<+h v(d$lan+: . yly dlouho povaBovány kláštery. 1!. Be mnišsk< ideál odříkání Cv5etn$ My(i+ké mo ilityE a s+hopnost snášet t$lesná strádání ( ni+h 5inily oso y připravené ode@ít na poten+iáln$ nepřátelská 6(emí a vyrovnat se (de s pravd$podo n<mi t$Bkostmi. Fak se $hem 5asu uká(alo. kam yl nyní po ara sk<+h vpáde+h přístup veli+e (tíBen.elikému. dávali @í přednost před @in<mi . 4 prostředí Mranko-irského monasti+kého v<vo@e následovn$ v(ešly d:leBité podn$ty pro velk< ro(ma+h misionářské prá+e v sedmém a osmém století. Práv$ sdruBování mni+h: v komunitá+h. 3 @ešt$ ví+) hlavní d:ra( v klášterní spiritualit$ yl kladen mnohem siln$@i na nitern< kontemplativní Bivot neB na ro(ví@ení aktivního pro9ramu Odo ré prá+eP. ale také proto. kolik @ednotlivostí proti tomuto v<vo@i p:so ilo. 4a hlavní nástro@. a pomohli n$kter<m (e sv<+h (ápadoevropsk<+h sou5asník: o @evit skryté literární poklady. které y snad mohly ovlivnit písemnosti v kontinentální+h kláštere+h.E. Fakto si l(e rovn$B vysv$tlit vliv. 9ramati+k<+h i po řeholní+h řáde+h a klášterní du+hovní literatuře. kter< se postupem 5asu stal iskupem ve SesseRu C!&. Hamo(ře@m$ Be nepátrali po sv$tské literatuře ( anti+k<+h do . nem$li y+hom (apomínat. Fakové tedy yly písemnosti.$tšinou @de o díla vykláda@í+í "i li. Amenovit$ 4ápad veli+e siln$ lp$l na stálosti . 0$které re9ionální +írkve se na sv<+h provin5ní+h synodá+h vyslovovaly ve sv<+h usnesení+h veli+e d:ra(n$ proti Opotuln<m mni+h:mP. +oB yla 5innost nadmíru uBite5ná tam. soustředit do klášter:. kter< "enediktova %ehole m$la na kláštery v 0orthum rii . Jrové si o (vláš* +enili "enediktovy %ehole.@ednotliví mniši a asketové. kolem ni+hB y mohly v(niknout neklášterní +írkevní struktury. které krom$ toho mohly slouBit @ako školy. o pom:+ky ke studiu teRt:. @aké kdysi poskytovaly pouštní kláštery a u5itelé asketismu v L9ypt$ a Palestin$.hodn$ klášter: (aloBili ne o v ni+h Bili pod řádov<mi re9ulemi. :íření slova Io%í$o 2ořeny pro+esu. praRi ovšem @e po5et v Jrsku nale(en<+h teRt:. Proto 5asto oprašovali knihy. . kde yl m$stsk< Bivot Cv @ehoB rám+i staří %ímané udovali sv$tsk< v(d$láva+í systémE sla $ vyvinut< ne o +hy $l v: e+. @ako yla aB do sedmého století "ritánie. kter< vedl k ro(šíření křes*anství a s ním i prvk: intelektuální kultury po(dního starov$ku. v ni+hB se mísil vliv "enedikt:v a 2olum án:v. Be l(e die+é(ní správu 6(emí. (právy o svatosti mnoha v:d5í+h asket: a nov< impuls ke studiu ná oBensk<+h teRt: (a5aly kolem poloviny sedmého století přitahovat návšt$vníky ( kontinentu. =niši yli ideáln$ u(p:so eni pro misionářskou prá+i ne@en proto. .E a po(d$@i v PaříBi C!!/Y!>-++a !>. se stal hlavním (p:so em.století irskému vlivu. 3u9ustin ( #ipponu a n$kteří další v pátém století doká(ali. která nem$la Bádná m$sta. kter< se ve sv<+h Qialo(í+h o "enediktov$ %eholi po+hvaln$ (miNu@e . ale protoBe se +ht$li dostat k ohatství v$domostí. kde ylo @en málo opravdov<+h m$st. yli při@ímáni s velkou ned:v$rou. . Jrsko v tomto ohledu (a5alo na í(et podo né moBnosti. které nepatřily me(i doporu5ovanou 5et u. kde se mohli v$novat o vykl<m du+hovním aktivitám.i to mohlo sehrát ur5itou roli. Fi dy+htiv$@ší ( irsk<+h u5en+: naopak od+há(eli na kontinent ne @ako poutní+i a asketové. ale po další+h a v<(namn$@ší+h díle+h eRe9eti+k<+h.v 6vahu ale @e tře a v(ít 6+tu 3n9losas: k %ehoři . kteří neBili pod autoritou u(návan<+h představen<+h ne o pod tradi5ní klášterní stře+hou.

. kterého m$l anonymní autor (nát . 2onver(e Hvé : v severo(ápadním ?pan$lsku ( arianismu na katoli+tví @e podle %ehoře ( Foursu spo@ena s pří+hodem ostatk: =artina ( Foursu. kdo yl (akladatelem kláštera. a y lépe poslouBily tehde@ším potře ám. přes které museli mniši pro+há(et. Před n$kolika desetiletími ylo toto hledisko 5áste5n$ revidováno a (na5ná 5ást 2rus+hem (po+hy Novan<+h sklade yla přiřa(ena k merove@skému o do í. @enB yl pravd$podo n$ střediskem 0yniova ká(ání křes*anství severním Pikt:m v pátém století. . Ae (ře@mé. napsal řadu dopis: iskup:m ( r:(n<+h Mran+k<+h die+é(í.nav(dory ni5ím nepodloBen<m tvr(ením o opaku . . 0eeRistu@e . Podo n$ @ako u mnoha @in<+h d:leBit<+h postav 9alské +írkve. Be Mran+ká +írkev nev$d$la o eRisten+i pohan: Bi@í+í+h na okra@í+h merove@ského království a odmíta@í+í+h pokusy o rátit @e na víru. po@menovan<m mni+hem. @en málo ( teRt: (de pu likovan<+h spadalo do reálného 5asu. @e@i+hB autoři @sou vesm$s ne(námí. =nohem lepší tradi+e takov<+hto sklade se vyvinula ve Wran+ii. "ylo y ovšem +hy ou (veli5ovat váhu Mran+kého (asahování do v<vo@e v "ritánii.Přesto však . kter< vy udoval své sídlo v Qummo+u CQun_i+h]E. Be mniši ( kláštera Llnone.eRistovala dosti dlouhá klášterní tradi+e 65asti na evan9eli(a+i ne o na @e@ím ini+iování. @ak yla v 11. @eB yly dosti v(dáleny reálné do $ Bivota popisovan<+h postav.dílo proto m$lo <t napsáno r(y po 3mandov$ smrti C++a !/&E. @ehoB ostatky v n$m musely <t uloBeny.Bádn< d:ka( o Mran+ké politi+ké he9emonii nad Bádn<m ( @iBní+h an9losask<+h království.!/!E. Lditor "runo 2rus+h (ařadil v$tšinu ( ni+h do karolinského o do í. Be v karolinsk<+h přepise+h se (a+hovaly @ešt$ mladší 5ásti. Bi@í+í+h me(i šest<m aB devát<m stoletím. 3 podo n$ prvním v<+hodoan9li+k<m iskupem yl "ur9und WeliR. o (vláš* siln< yl v 6dolí 8oiry a na 1!1 . 3 podo n$ kostel ve Shithornu v Uallo_ayi. inMorma+e o 3mandovi (ískáváme ( Tivotopisu. 'ovn$B @e d:leBité si uv$domit.spe+iáln$ v Ualii . LRistu@í však váBné d:vody pro tvr(ení. kde pravd$podo n$ slouBily @ako litur9i+ká připomenutí v<(namn<+h (akladatel:. Be v n$kter<+h an9losask<+h království+h sehrávali Mran5tí du+hovní v po5áte5ní Má(i konsolida+e křes*anství (+ela (ásadní 6lohu. (vláš* případná @e také spo@itost me(i 3mandov<m sli em trvalého eRilu Ca @eho vstupem do kn$Bského stavuE a @eho navštívením hro u sv. ale ani @e@í historie není přímo5ará. me(i kter<mi autor (ře@m$ Bil. Futo tenden+i l(e sledovat daleko do minulosti aB k =artinu ( Foursu C(emřel 31/E. Be +hronolo9i+ká struktura Tivotopisu není pln$ spolehlivá. @ehoB synove+ 8euthere se po(d$@i stal iskupem ve Sin+hesteru C!/. kteří se o (vláš* (aslouBili o die+é(i. Be Mran+ká královská podpora misionářské 5innosti na hrani+í+h @e@i+h 6(emí před+há(ela po5átk:m an9losask<+h misií Cvypravovan<+h %ímany a JryE na evropsk< kontinent . Přesto však to @e uBite5né sv$de+tví o tom.E yl Wrank 39il ert. století reali(ována v díle =onumenta Uermaniae #istorka. . Be v$dí. Be v devátém století mnohé ( t$+hto Tivotopis: v<(namn<+h oso ností 9alské +írkve yly sepsány ne o nov$ přepsány. (akladateli 8i9u9é a =armoutier . po(d$@ší p$tisva(kové edi+i Bivotopis: merove@sk<+h sv$t+:. yla napsána v do á+h. @ak se ( p:vodní 5iré spekula+e m:Be neustál<m opakováním a (trátou soudnosti stát do9ma. Ae to ostatn$ v<mluvn< příklad toho. 4e@ména Qa9o ert J. Be sklad a v(nikla n$kdy v polovin$ osmého století\ ste@n$ tak @e dnes (ře@mé. se domnívali. "ohuBel velká 5ást ha9io9raMi+k<+h sklade . C!73-!3>E (ře@m$ inspiroval a podporoval 5innost Mran+kého v$ro(v$sta a (akladatele klášter: 3manda.eli+e v<(namné @e (@išt$ní.ty spada@í na kone+ sedmého století. a Bádal @e o pomo+ pro misionáře. 2dyB papeB %ehoř připravoval od+hod sv<+h mni+h: do království v 2entu. =artina v Fours. Aešt$ d:leBit$@ší @e (@išt$ní. patron: a iskup:. v$noval $hem svého episkopátu velké 6silí potla5ování pohanství ve venkovsk<+h o laste+h své die+é(e.ita 3mandi @e mén$ pro lemati+ká neB uvedené teRty. =artinovi. Qnes se naví+ připouští. @ehoB autorem yl @eho aristokrati+k< Bák Hulpi+ius Heverus. Qruh<m iskupem ve SesseRu C++a !&. Aeden ( @e@í+h pří $h: yl (ašti*ován konkrétním. a přestoBe v té do $ yl =artin:v kult všeo e+n<. Faké ro(šíření kultu =artina po @eho smrti @e veli+e t$sn$ sp@ato s evan9eli(a+í. "yl p:vodem 3kvitáne+. yl po(d$@i (asv$+en sv.ten podle Tivotopisu.

severu 3kvitánie. 2ořeny 3mandovy du+hovní podo y tak spíše vyr:staly ( tradi+e sv. =artina neB ( irského monasti+ismu - ten m$l v 3kvitánii mal< vliv. 3ni (mínka o OeRiluP není d:ka(em o irském vlivu, protoBe =artin, kter< po+há(el ( Panonie, plnil veškeré své řeholní a iskupské aktivity v kra@iná+h, které yly veli+e v(dálené od @eho rodné (em$. Qruh< prvek, kter< +ht$l autor Tivotopisu v 3mandov$ motiva+i (d:ra(nit, yl prvek římsk<. Po o do í asketi+k<+h příprav konan<+h po líB "our9es a trva@í+í+h pln<+h patná+t let odešel 3mandus do %íma, a y (de navštívil hro ky sv$t+:. . a(ili+e sv. Petra, kde trávil no+i, m$l vid$ní, v n$mB mu apoštol přika(oval, a y na se e v(al 6kol Oká(áníP Cpraedi+atioE. Fento termín 5asto uBíval %ehoř .elik<, kter< mu dal (vláštní v<(nam. 0e(namenalo to OdrBet ře5P, ale spíše starost o du+hovní odpov$dnost a o+hranu. 4 autorov<+h slov @e rovn$B @asné, Be tento 6kol, y* uloBen< vi(ionářsk<m (p:so em, yl ve své podstat$ 6kol papeBsk<. 3mandus o drBel od papeBe Cne@menovanéhoE poBehnání a yly mu předány svaté ostatky, ne( ytné pro (aloBení +hrámu. ;ním ne@menovan<m papeBem yl tém$ř ur5it$ #onorius J. C!7& aB !3>E, kter< @ako první po %ehoři .elikém dodrBoval $hem svého pontiMikátu klášterní (p:so Bivota a kter< rovn$B prom$nil své rodové sídlo v klášter. "yl to %ehoř:v v$dom< soupeř a v tomto smyslu musíme také nahlíBet na @eho podporu 3mandov<+h misionářsk<+h plán:. 3mandova misionářská 5innost pokr<vala veli+e širok< (em$pisn< okruh. Prvním a v: e+ ne@d:leBit$@ším 6(emím, na kterém p:so il, yl re9ion v<+hodn$ od řeky Heldy, kter< - tře aBe patřil pod Mran+kou vládu - yl stále převáBn$ pohansk< Hvou misionářskou prá+i 3mandus vykonával s podporou iskupa 3+haria ( 0oyonu C(emřel !4,E a skr(e n$@ i Qa9o erta, kter< pravd$podo n$ yl i dár+em královsk<+h po(emk:, na ni+hB yl klášter Llnone Cpo(d$@i pře@menovan< na klášter sv. 3mandaE (aloBen. Tivotopis o e+n$ hovoří o 3mandov<+h 6sp$ší+h na tomto poli, tře aBe se ve skute5nosti setkal s potíBemi - přine@menším v @ednom Mran+kém hra ství. 'ovn$B se (de uvádí, Be +estoval a ká(al Ona druhé stran$ Quna@eP Hlovan:m. Fo není tak (+ela @isté, ale uka(u@e to na n$@akou @inou misionářskou aktivitu hlou $@i na @ihu - snad ve star<+h římsk<+h provin+ií+h 0orrikum a Panonie. 3mandus ne yl pou(e v$ro(v$stem a divotv:r+em, @ak ho autor Tivotopisu nadšen$ lí5í. "yla to (ároveN veli+e v<(namná politi+ká oso nost. 4+ela ur5it$ yl po ro+e !4, t$sn$ spo@en s mo+nou rodinou austroasi@ského ma@ordoma Urimoalda C(amřel !&/E a skr(e n$@ snad i s @eho ot+em Pipinem J. C(emřel !4,E. 0aví+ si ho Qa9o ert J. (volil (a kmotra pro svého syna Hi9i erta, +oB ylo nesmírn$ d:leBité - me(i ot+em a kmotrem dít$te panoval v(tah @akéhosi Ospoluot+ovstvíP. Q:vodem Qa9o ertovy vol y moBná yla skute5nost, Be Hi9i ert yl nele9itimním synem. 2olum án =ladší odmítl dát poBehnání nemanBelsk<m syn:m Fheuderika JJ. a ani @ednomu ( ni+h se nepodařilo udrBet se po ot+ov$ smrti C!13E v austrasi@ském království. Aestli práv$ to yl pre+edens, kter< Qa9o erta podráBdil, ne o @estli pro lém nele9itimní+h potomk: yl ve Mran+ké tradi+i hlou $@i (akořen$n, není @asné. . kaBdém případ$ však yl 3mand:v vliv v 3ustrasii ne <vale siln<\ moBná Be v tom svou roli sehrály i @eho koneRe s %ímem. Fo, Be kmotrovství při@al, mohlo <t ro(hodu@í+í pro Qa9o ertovo @menování inManta Hi9i erta CJJJ.E králem 3ustrasie Cv r. !34E. 3mandus tímto 5inem (ískal okamBitou podporu ne@mo+n$@šího merove@ského krále v sedmém století a (ároveN i vyhlídku na udou+í podporu svého kmotřen+e. Po(namene@me, Be nem$l takové postavení, @ako m$l 2olum án, a a5koliv @e ošidné (o e+Novat na (áklad$ @ednoho příkladu, l(e předpokládat, Be v$tší přísnost, s níB Jrové přistupovali k příka(:m kanoni+kého práva, a @e@i+h (au@etí pro pokání @im nedovolovaly u(avírat kompromisy, proto také yli při sv<+h @ednání+h se sv$tskou mo+í na kontinentu mnohem mén$ 6sp$šní. 4apletení do vlád+ov<+h (á@m: mohlo ovlivnit 3mandovu vol u následu@í+ího misi@ního p:so išt$. Htalo se @ím 6(emí "ask: @iBn$ od řeky Uaronne - udou+í UaskoNsko. 3mandovo p:so ení (de spadá do ste@né do y, kdy Qa9o ert dostal království akvitánské, které do té do y drBel @eho nevlastní ratr Chari ert JJ. C!71-!37E, a (ároveN si (a velkého taBení podmanil v ro+e 1!7

!3& i "asky v (ápadní+h Pyrene@í+h. 35koliv se to v Tivotopisu ni@ak nekomentu@e, 5asová shoda svádí k domn$n+e, Be 3mandus se s královou pomo+í pokoušel Mormou konver(e dostat "asky pevn$@i pod Mran+kou kontrolu a tím @e (ískat pro při@etí hodnotového systému do yvatele. Hte@n$ @ako po(d$@i .ikin9ové také "askové yli veli+e 5asto o viNováni ( proradnosti, ne o* pr< porušovali dohody. Pokud ovšem @e hodnotov< systém dvou stran při u(avírání smluv ro(díln<, pak to, +o @e pro @ednu stranu posvátné, m:Be <t pro stranu druhou pou(e v<hodné. 4dá se, Be 3mandus v praRi příliš 6sp$šn< ne yl - ro(d$lení království po Qa9o ertov$ smrti, kdy le9itimní syn Chlodvík JJ. (ískal 3kvitánii, ukon5ilo 3mandovu 5innost v t$+hto kra@iná+h a přinutilo ho vrátit se do 3ustrasie. 4de se na Urimoald:v příka( stal r. !4>Y41 iskupem v =aastri+htu, ale musel 5elit silné opo(i+i 5ásti vlastního kn$Bstva kv:li svému pro9ramu du+hovní o novy - roku !&,Y&1 poslé(e na iskupsk< 6řad re(i9noval. 0i+mén$ v(nik a pom$rná síla =artinova kultu v 6dolí řeky ?eldy v sedmém století mohly <t v<sledkem @eho vlivu. Pokra5u@í+í spo@ení s %ímem potvr(u@e náhodn< nále( dopisu, kter< mu v r. !&, poslal papeB =artin J. C!41-!&3E a kter< po@ednával o nedávném papeBovu odsou(ení monotheletismu. "yl také v mimořádn$ do r<+h v(ta(í+h s rodinou ma@ordoma v lete+h !4>Y41, kdy se na po(em+í+h tohoto muBe (akládal klášter v 0ivelles a kdy yla @ako první a atyše instalována Urimoaldova sestra Ueretrudis C(emřel !&1E. H 3mandovou pomo+í pak ve ste@né do $ (aloBila Pipinova rodina další dva kláštery) @eden ve Wossés C!&1]E, druh< v =oustiersur-Ham re C!&,]E. ParadoRn$ však v tomto o do í ouřlivého v(nikání klášter: ne@déle pomáhali irští mniši. 2dyB yli v ro+e !&1 neustri@sk<m ma@ordomem Lr+hinoaldem vypu(eni ( Péronne opat Woílleán a @eho dru(i, dostalo se @im a(ylu ve Wossés a ( kláštera v 0ivelles, kter< (a5al p:so it @ako 5ist$ Bensk< klášter, se stal klášter smíšen<, +oB ylo ( hlediska irské tradi+e +osi (+ela mimořádného. 4dá se však, Be 3mandus po svém od+hodu ( =aastri+htu (tratil hodn$ (e svého vlivu, snad i vinou do5asného poklesu mo+i pipinovského rodu v o do í C!&/-++a !/&E. 4ře@m$ však pokra5oval ve své evan9eli(a5ní 5innosti (e svého kláštera v Llnone, ale krom$ pokusu, ve kterém mu (a ránil místní iskup, (aloBit klášter v die+é(i G(es na @ihu ur9undského království, není aB do @eho smrti C!/4Y/&E uB doloBeno tém$ř ni+ dalšího. 3le samotn< Makt, Be @eho 5innost na @ihu se t$šila pří(ni Childeri+ha JJ. a Be @e (de 5asová shoda s krátkodo <m ro(šířením královy autority i na 0eustrii a "ur9undsko Cv lete+h !/3-!/&E, sv$d5í o tom, Be 3mandus @ešt$ @ednou sehrál roli, která yla @ak du+hovní, tak politi+ká. 3mand:v případ @e o (vláš* d:leBit< - (v<ra(Nu@e totiB v<(nam domá+í+h 9alsk<+h monasti+k<+h a misionářsk<+h tradi+ i v<(nam propo@ení me(i 3mandem, Mran+k<mi panovníky a %ímem v polovin$ sedmého století. Fato va( a yla veli+e podo ná té, která se o století po(d$@i vyvinula me(i an9losask<mi misionáři, papeBsk<m stol+em a karolinskou dynastií. 3 případ kláštera v 0ivelles pak doka(u@e, Be to, +o ylo dlouho povaBováno (a irskou o rodu kontinentálního monasti+ismu, ve skute5nosti vd$5ilo (a sv:@ v(nik domá+í tradi+i. Faké y+hom od se e nem$li ni@ak d:ra(n$ odd$lovat ostrovní Cirské a an9losaskéE a kontinentální tradi+e. Ualsk< vliv na Jrsko a irskou +írkev y se nikdy nem$l pod+eNovat. =e(i t$mito dv$ma v$tvemi nikdy nev(nikl ostr< konMlikt, +oB uB ale nemusí platit o @e@i+h patrone+h. 0eustri@sk< ma@ordom Lr+hinoald (aloBil v 6dolí řeky Hommy klášter Péronne, pohř il v n$m nedlouho předtím (esnulého irského poustevníka Wursu, kter< p:vodn$ Bil v ruiná+h římské pevnosti hradu "ur9h ve v<+hodní 3n9lii. 3le netrvalo dlouho C++a !&,Y&1E a Lr+hinoald vyhnal ( Péronne vše+hny irské mni+hy, kter<m okamBit$ poskytli 6to5išt$ Pipinov+i ve svém (aří(ení v 6dolí řeky =aas. Fo yla skute5ná hrani+e me(i o $ma královstvími a @e do+ela moBné, y* to v pramene+h doloBeno není, Be nepo+hopitelná náhlá Lr+hinoaldova nevraBivost v:5i n$kde@ším @eho irsk<m +hrán$n+:m yla (avin$na @e@i+h neskr<van<m nad íháním Pipinov+:m.

1!3

Jrové yli o+hotni (apo@it se do ro( ouřené Mran+ké politiky poloviny sedmého století se ste@n<m odhodláním @ako domorodí domá+í mniši. 2dyB v ro+e !&! (emřel Hi9i ert JJJ., ma@ordom Urimoald dal mladému královu synovi Qa9o ertovi vystříhat tonsuru a poslal ho do Jrska a na královsk< tr:n místo n$@ posadil @akéhosi Childe erta C!&!-!!7]E, o n$mB nepře@í+í prameny prohlašu@í, Be to yl @eho vlastní syn. ;+hrana, které se t$šili irští mniši v pipinovsk<+h kláštere+h na ře+e =aase, m:Be do+ela do ře vysv$tlit velikost role, kterou v tomto spiknutí Jrové sehráli. 3le Urimoaldovi to mnoho do rého nepřineslo - v ro+e !&! ne o !&/ padl do rukou maastri+htského Chlodvíka JJ. a yl popraven. Aeho Childe ert však kupodivu pokra5oval @ako austrasi@sk< král aB do roku !!7, +oB m:Be napovídat, Be to pře+e @en yl =erove@e+. 4dá se, Be politi+ké (matky ve Wran+ii v sedmdesát<+h a osmdesát<+h lete+h sedmého století osla ily s+hopnosti domá+í+h Mran+k<+h (akladatel: klášter: a misií pokra5ovat v +est$ vyty5ené 3mandem - Pipinov+i se proto na kon+i sedmého století museli o rátit na 3n9losasy Cv$tšinou Jry vyškolen<miE, kdyB +ht$li (novu spo@it další šíření křes*anství s posilováním sv$tské mo+i Mran+kého království. Ú(emí, na které se (am$řili, ylo Wrísko, aBinatá rovina me(i '<nem a Heverním mořem, @ehoB o yvatelé prosluli sv<mi námořními a o +hodními s+hopnostmi a odkud také v pořímském o do í pravideln$ od+há(elo si+e nevelké, ale v<(namné mnoBství lidí do "ritánie, kde posilovali 9ermánsk< prvek o yvatelstva. 3B do té do y Wrísko odolávalo Mran+k<m snahám o politi+kou nadvládu i snahám o ná oBenskou konver(i. 'o(šíření misionářské aktivity do této o lasti ylo přiro(en<m přenesením t$+hto snah ( přilehl<+h kra@in kolem Heldy a =aasy, kde p:so il v polovin$ sedmého století 3mandus a @eho dru(i. . devadesát<+h lete+h se to shodovalo s 6silím dalšího ma@ordoma, Pipina JJ., přivést Mríské království do podru5í Mran+ké monar+hie. Po5átky evan9eli(a+e ve Wrísku @sou spo@ovány s návšt$vou iskupa SilMreda ( ^orku C(emřel /,1E v (im$ !/>Y/1) při své +est$ dále na @ih se (de na ur5itou do u (astavil a snaBil se o konver(i @ak o yvatelstva, tak krále 3ld9isla. ; SilMredovi se 5asto hovoří @ako o One@římšt$@šímP ( northum ri@sk<+h kn$Bí - na synodu ve Shit y m$l <t ne@6sp$šn$@ším ře5níkem té 5ásti 65astník:, kteří poBadovali (avedení římsk<+h (vyklostí v +írkevní+h (áleBitoste+h, @ako ylo např. stanovení do y .elikono+. 4ároveN ale m$l veli+e do ré v(tahy s Jrskem - v ro+e !/! yl při své +est$ do %íma poBádán, a y stanul v 5ele v<pravy do 3ustrasie a do@ednal (de Qa9o ert:v návrat ( @eho klášterního eRilu v Jrsku. SilMredovi se tento 6kol (dařil a Qa9o ert JJ. C!/!-!/>E yl následn$ ustanoven králem 3ustrasie. Ae ne( ytné připomenout, Be pro lém s .elikono+emi se v té do $ dot<kal pou(e +írkve v severní+h 5áste+h Jrska a velké klášterní konMedera+e (aloBené 2olum ánem. 2láštery a kn$Bstvo v @iBním Jrsku uB v té do $ římské (vyklosti přev(aly. 0a ro(hraní let !/>Y/1 yl SilMred (novu na +est$ do %íma, a y se (de domohl podpory papeBe 39atha proti Cpo(d$@i 6sp$šnémuE pokusu ar+i iskupa Fheodora ( Canter ury ro(d$lit o rovitou yorkskou die+é(i na 5tyři menší +elky. Htephanus, autor Tivota SilMredova, si+e lí5í 5innost svého patrona ve Wrísku @ako vyso+e 6sp$šnou, @e však (ře@mé, Be šlo přine@lepším o pouh< ro( $h. #lavní 6silí sem sm$řovalo v osmdesát<+h lete+h přímo ( Jrska - Mríská misie patřila me(i ak+e, které plánoval, ale nenaplnil northum ri@sk< L9 ert, kter< odešel studovat do kláštera 'ath =elsi9i Cpravd$podo n$ se @ednalo o Clonmelsh v hra ství Carlo_E. Fen se po(d$@i musel usadit v Aon$ poté, +o 2olum ánova konMedera+e kone5n$ při@ala římské (vyklosti t<ka@í+í se .elikono+. Aeho ne6sp$šná snaha podniknout misi@ní +estu k Wrís:m yla (áhy vystřídána +estou @iného 3n9losasa Silli rorda, kter< přišel do 'ath =elsi9i, a y (de studoval pod L9 ertov<m vedením. PřipomeNme, Be Silli rord yl p:vodn$ mni+hem v klášteře 'ipon C(akladatelem yl SilMredE, @ehoB opatem se po(d$@i stal. 35koliv ne@sou k dispo(i+i Bádné teRtové doklady o přímém spo@ení SilMreda a L9 erta, +elkov< rá( Mríské misi@ní 5innosti opravNu@e k domn$n+e o @e@i+h t$sn<+h sva(+í+h - m:Beme snad i předpokládat, Be Silli rord odešel do 'ath =elsi9i a po(d$@i do Wríska na SilMredovo vy(vání. 0$kdy po ro+e !1, Silli rord se skupinou sv<+h druh: odeplul ( Jrska na kontinent, kde se usadili v po ořené římské tvr(i v Gtre+htu. Ae@i+h 6silí o pokřes*anšt$ní Wrís: - v té do $ (de yl 1!4

králem 'ad od C(emřel /11E - (ískalo podporu neoMi+iálního vlád+e tehde@ší Mran+ké říše, ma@ordoma Pipina JJ., kter< se v devadesát<+h lete+h pokoušel přivést Wrísy (novu pod Mran+kou kontrolu, @ako tomu <valo v šestém a raném sedmém století. ; avy ( Mran+k<+h represálií si vyBádaly potře nou o+hranu pro misionáře. "ylo ovšem @asné, Be me(i Silli rordem a Pipinem eRistovala dohoda o spo@ování konver(ní 5innosti s Mran+kou nadvládou - proto nepřekvapu@e, Be 'ad od odmítl při@mout křes*anství. 3le n$@ak< 6sp$+h se pře+e @en dostavil - křes*anská komunita yla natolik po5etná, a y mohla mít vlastního iskupa. "eda (a(namenává Cne@spíš po ro+e /3,E, Be kdyB Silli rord dostal od Mríského krále souhlas ke ká(áním me(i @eho lidem, ro(hodl se ode@et ne@dřív do %íma, vyBádat si (de papeBovo svolení a (ískat ostatky pro kostely, které hodlal ve Wrísku (aloBit. Aeho misionářští dru(i pak vy rali (e svého středu @istého H_ith erhta, a y plnil povinnosti iskupa - ten se vrátil do "ritánie, kde (ískal ( rukou SilMreda pro toto poslání posv$+ení. Poté se neprodlen$ vrátil do Wríska, a y (de p:so il. . ro+e !1& yla situa+e +írkve ve Wrísku uB natolik sta ili(ovaná, Be Pipin JJ. mohl poslat Silli rorda (pátky do %íma s Bádostí, a y (de yl vysv$+en na ar+i iskupa +elého Wríska, 5ímB y se stal ne@vyšší místní +írkevní autoritou. PapeB Her9ius C!>/-/,1E Bádosti vyhov$l a Silli rord (řídil své ar+i iskupské sídlo v n$kde@ší římské pevnosti v Gtre+htu CFraie+tumE. Hmrt Pipina JJ. v ro+e /14 přivodila ve Mran+ké říši p$t let trva@í+í politi+ké nepoko@e, +oB Wrís:m umoBnilo osvo odit se ( Mran+ké nadvlády. . prakti+kém Bivot$ to (namenalo (astavení vešker<+h Silli rordov<+h misionářsk<+h 5inností ve Wrísku - musel se u+h<lit do sídla v 3ntverpá+h Cv polovin$ sedmého století @e (de (aloBil 3mandusE. 4novu to sv$d5í o tom, Be 3mandus a @eho pomo+ní+i sehráli v t$+hto severov<+hodní+h hrani5ní+h o laste+h Mran+kého království klí5ovou roli. Silli rordovi se podařilo o novit +írkev v @iho(ápadní+h 5áste+h Wríska po 'ad odov$ 6mrtí v r. /11, ale velikého pokroku nedosáhl. . lete+h, která před+há(ela @eho skonu v ro+e /31, proto místo toho v$noval svou po(ornost evan9eli(a5ní prá+i v Qurynsku - tuto 5innost řídil (e svého klášterního sídla, které (řídil on sám v L+hterna+hu Cv dnešním 8u+em urskuE. Qurynsk< vévoda #edeno ho patrn$ podporoval a ( do+hovan<+h (práv vypl<vá, Be podo n$ @ako Pipinov+i poskytl Silli rordovi 6(emí pro (akládání klášter: a materiální pomo+ pro @e@i+h 5innost. Silli rordov<m předur5en<m nástup+em na poli misi@ní 5innosti ve Wrísku yl další an9losask< mni+h @ménem SynMrith. 0a ro(díl od sv<+h před+h:d+: po+há(el ( SesseRu, kter< pod vedením 3ldhelma, opata klášterní komunity v =almes ury a po(d$@šího iskupa v Hher ornu C/,&Y!-/,1E, si vypra+oval vlastní intelektuální tradi+i, v níB se Cpodo n$ @ako v 0orthum riiE smísily prvky irské s římsk<mi a Mran+k<mi. SynMrith, @ehoB @méno ylo po(d$@i (m$n$no na "oniMá+, yl vyškolen v kláštere+h v LReteru a 0urslin9u Cpo líB po(d$@šího přístavu HouthamptonuE, dříve neB v ro+e /1! podnikl krátkou +estu do Wríska, a y (de nale(l misii ve stavu kolapsu - pro íhala (de totiB válka. Aeho další +esta na kontinent se uskute5nila v ro+e /1> a ihned poté se vypravil do %íma, kde inMormoval papeBe o svém odhodlání (a5ít s n$@akou Mormou misionářské prá+e. . kv$tnu /11 ho %ehoř JJ. C/1&-/31E pov$řil takovouto 5inností a uloBil mu, a y podával do %íma (právy o sv<+h pokro+í+h. "oniMá+ strávil ne@prve tři roky C/11-/77E u Silli rorda a pomáhal mu při o nov$ misi@ní 5innosti ve Wrísku. Pak se pustil dále na @ih, kde (a5al pra+ovat samostatn$ na 6(emí #esenska. .$tšinu ( následu@í+í+h tři+eti let ká(al v #esensku a Qurynsku - v ro+e /&3 se vydal na misi@ní +estu do doposud (aned ávan<+h 5ástí severního Wríska, kde yl &. 5ervna /&4 spolu se sv<mi druhy napaden a (avraBd$n pirátskou andou. Aeden (e tří rukopis:, o ni+hB se předpokládá, Be yly @eho oso ním ma@etkem, @e na n$kolika míste+h do hlou ky pro odán, +oB y mohlo podporovat tvr(ení o saBené v @eho Tivotopisu, Be si knihou +hránil hlavu před (divo5el<mi 6to5níky. .(hledem k tomu, Be Bádn< ( 6to5n<+h (ásah: nepoškodil vlastní teRt a vše+hny @sou @ako y

1!&

6hledn$ a pravideln$ ro(míst$ny, @e pravd$podo n$@ší, Be yly (p:so eny aB dodate5n$ ve sna(e dodat v(á+né památ+e na autenti5nosti. .$tšinu misionářské kariéry proBil "oniMá+ - podo n$ @ako Silli rord - v kra@iná+h, které uB kdysi Mran+k<m prostředni+tvím po(naly křes*anství a římskou +ivili(a+i. . druhé polovin$ sedmého století, v o do í politi+kého osla ení Mran+k<+h království, se o a vlivy (menšily ne o 6pln$ (anikly. 0oví Mran5tí vlád+i proto m$li mimořádn< (á@em podporovat misionářskou 5innost, @eB šla ruku v ru+e s o novou @e@i+h vlastního politi+kého vlivu a poslé(e i plné kontroly nad t$mito 6(emími na v<+hod od '<na. Hyn Pipina JJ. 2arel =artell Ct /41E ne yl tak vstří+n< @ako @eho ote+, v$tšinu své po(ornosti v$noval (a@iš*ování své mo+i v 3kvitánii a "ur9undsku. Aeho synové se pro@evili @ako aktivn$@ší spo@en+i, @menovit$ pak 2arloman C/41-/4/E, kter< (a e(pe5il pohrani5ní o lasti na v<+hod$ tím, Be @e v ro+e /47 ro(d$lil na teritoria. =isionáři yli ve své prá+i (ávislí na Mran+k<+h vlád+í+h ne@en kv:li o+hran$ 5i odm$nám lidem, me(i nimiB museli p:so it, ale po5ítali s nimi rovn$B @ako s protiváhou k ned:v$řiv<m a nepřátelsky nalad$n<m iskup:m v mnoha v$tší+h sídle+h v Por<ní - museli pra+ovat v t$sné lí(kosti @e@i+h die+é(í, ale nespadali pod @e@i+h autoritu. Fito muBi, v$tšinou příslušní+i velk<+h šle+hti+k<+h rodin v 3ustrasii, m$li málo d:vod: k o li $ misionář:, kteří pro n$ yli ne@en +i(in+i nepatří+ími pod @e@i+h pravomo+, ale především horliv<mi reMormátory ma@í+ími přímé kontakty na %ím. 0a ro(díl od 3u9ustinovy mise do "ritánie v lete+h &1!Y1/ ne yl papeBsk< stole+ ini+iátorem +est an9losask<+h a irsk<+h mni+h: na kontinent, (áhy však ro(po(nal @e@i+h v<(nam a +enu - ne@en ( hlediska evan9eli(a5ní+h v<sledk:, ale také ( hlediska dalšího šíření římsk<+h v$rou5n<+h doktrín a litur9i+ké praRe. . mandátu, @ímB 1&. kv$tna /11 vy avil "oniMá+e, %ehoř JJ. poBadu@e po nov<+h misionáří+h, a y Otrvali na dodrBování posvátné dis+iplíny, @ak @i předepisu@í rituály oMi+iální knihy Mormulí 0aší Hvaté 3poštolské Htoli+eP. Hvou podporou an9losaského misionářského konání na kontinentu tak papeBsk< 6řad posiloval vlastní nad$@i, Be ude o klí5en a osla en (atvr(el< Mran+k< episkopát, kter< se sv<m odmítáním reMorem, @ak @e prosa(oval %ím, vra+el na(p$t do do %ehoře J., ne-li @ešt$ dál. H podporou ma@ordom: ( rodiny Pipina JJ., kteří se ne ránili tomu navá(at oso ní spo@ení s %ímem a (ároveN mít uBitek ( udrBování alternativního v(tahu s ne(ávisl<mi a mo+n<mi iskupsk<mi rody v 3ustrasii, papeBové dosp$li k ná(oru, Be si mohou dovolit o sa(ovat iskupské 6řady v míste+h, která se na+há(e@í v politi+ké sMéře Mran+ké říše. Silli rord @ako ar+i iskup vše+h Wrís: tak mohl vy udovat sí* podří(en<+h iskupsk<+h sídel, tře aBe ho po ro+e /14 ome(ovala sta9na+e v<sledk: misionářského 6silí. . ro+e /37 o drBel "oniMá+ od %ehoře JJ. C/31-/41E ar+i iskupské pallium a v ro+e /3>, poté +o mu ro(mluvil @eho 6mysl (amířit ( Qurynska dále do Haska, pov$řil ho papeB nov<mi 6koly dále na @ihu - v "avorsku. Fato (em$ m$la 6(ké v(tahy s lan9o ardsk<m královstvím v Jtálii a m$la i sv:@ vlastní vévodsk< rod, kter< s velkou urputností odolával Mran+ké nadvlád$. "oniMá+ @ako repre(entant %íma yl při@ateln$@ší - alespoN pro vévodsk< d:m\ tradu@e se, Be pod @eho vedením v(nikly 5tyři iskupské die+é(e, @eB vytvořily (ákladní strukturu +írkevní or9ani(a+e vévodství. . ro+e /41 se "oniMá+ vrátil na sever a vedou+í roli při evan9eli(a+i "avorska přev(al irsk< iskup .ir9il (e Hal+ urku, s nímB "oniMá+ nem$l práv$ ne@lepší v(tahy. Po návratu do Qurynska vytvořil "oniMá+ další nové die+é(e, do @e@i+hB 5ela @menoval spřátelené 3n9losasy. . ro+e /44 přišlo na řadu #esensko, kde (aloBil klášter ve Wuld$ - m$lo to <t +entrum plánované misi@ní eRpan(e do Haska a také @eho du+hovní 6tulek. Wulda spolu s @eho klášterem v saském Writ(laru spadala přímo pod papeBovu autoritu, 5ímB yla vyNata ( @urisdik+e udou+í+h místní+h iskup:. 0a 6(emí, které ry+hle (ískávalo or9ani(ovanou +írkevní strukturu, se "oniMá+ o+itl v kuriX(ní situa+i - yl ar+i iskupem, ale e( stálého sídla. Feprve v ro+e /4! uprá(dn$né ar+i iskupství v =ohu5i, ve v<(namné o lasti Por<ní, mu po od+hodu dosavadního drBitele poskytlo příleBitost institu+ionáln$ se (de usadit. Foto sídlo, které kdysi ylo doménou Mran+ké 1!!

ProtoBe v té do $ ale (uřila me(i 3vary a "avory válka.yl to on. vévoda Fheoto C(emřel /1/E ho v %e(nu přesv$d5il. LRisten+e Hal+ urku a Wreisin9u spolu s pevn$ vkořen$n<m u+tíváním @menovaného sv$t+e nás přesv$d5u@í o d:leBitosti a 6sp$šnosti "oniMá+ov<+h aktivit v "avorsku me(i roky /3> a /41. kter< vysv$til n$kde@šího ma@or-doma Pipina JJJ. 45ásti to yl d:sledek osla ení Mran+kého impéria po smrti Qa9o erta J.E. Při nepopiratelné d:leBitosti Cpodpořené (5ásti eRisten+í pom$rn$ ro(sáhlého mnoBství dokument: v podo $ koresponden+e a TivotopisuE y se nem$la pod+eNovat prá+e další+h iskup: a (akladatel: klášter:. ne o kde vedle se e koeRistovala křes*anská a nekřes*anská praRe. a y rad$@i p:so il me(i @eho lidem.ylo vystav$no na přírodní pevnosti Wreisin9. ylo ve skute5nosti odstraNováním starší+h římsk<+h vliv: na ná oBenskou víru i praRi. nikoliv však @isté. přev(al po "oniMá+ov$ smrti @eho přítel a misionářsk< Bák 3n9losas 8ullus. Písemné prameny.stal se o $tí konMlikt: uvnitř vládnou+ího vévodského rodu C++a !1. =e(i t$mi. koho vévoda Fheoto kolem roku !13 přemluvil. a y p:so il me(i "avory. yl #rod ert C(nám< po(d$@i @ako sv.pra+ovali misionáři a (akladatelé klášter: v re9ione+h. @ak @sme @e práv$ popsali. "avorsku ste@n$ @ako v n$kter<+h míste+h na v<+hod od '<na . ur5it$ @eho velikost ne(veli5u@í. kteří p:so ili na v<+hodní+h hrani+í+h Mran+ké říše a @e@í+h drBav sou5asn$ s ním i před ním. . /41 ovšem mohl <t spíše dílem opo(i+e.E ( udoval další klášterní iskupství v "avorsku . 4vlášt$ @ihov<+hodní o lasti Mran+k<+h království podél '<na a horního toku Quna@e vd$5í (a mnohé aktivit$ muB: spo@en<+h n$@ak<m (p:so em s 3mandem . Be "oniMá+ov<m posledním velk<m veře@n<m 5inem ylo @eho vystoupení @ako ne@vyššího hodnostáře. Aeho návrat na sever v r. a tak @e do+ela moBné. +o klášterní autoři kvaliMikovali @ako potla5ování pohanství 5i pohanské náka(y v křes*anství. na prvního krále ( nového panovni+kého rodu Wran+ie. @e@i+hB autory yli "oniMá+ovi pokra5ovatelé. Be to. 4de@ší kostel yl (asv$+en sv. které musel po do udování +írkevní or9ani(a+e v "avorsku 5elit neB napln$ním @eho 6mysl:. kdo (aloBil iskupství v n$kde@ší římské osad$ Hal+ urk krom$ toho (de o novil klášter sv. Po mimořádn$ 6sp$šném o do í misionářské prá+e v "avorsku v okolí %e(na však yl rutáln$ (avraBd$n . kter< váBn$ pom<šlel na misi@ní +estu me(i 3vary do duna@sk<+h rovin. 0a (a5átku osmého století Wrank ( =elunu Cmísta na @ih od PaříBeE @ménem Cor inian C(emřel /3. Ae moBné. Feritoria a lidé na+há(e@í+í se v minulosti pod Mran+kou politi+kou a kulturní nadvládou Cne o @ako v případ$ "avorska s křes*anskou tradi+í saha@í+í aB do do říše římskéE však přišli o OinMrastrukturuP +írkevní or9ani(a+e. 1!/ .aristokra+ie. které se uB kdysi setkaly s křes*anstvím. Qalším. 'upertE . kteří šli v @eho šlép$@í+h.a také @ako v případ$ 3n9lie . Petra a postavil novou udovu pro @eptišky. která (de kdysi eRistovala. =onasti+ismus yl na 4ápad$ stále @ešt$ pom$rn$ nov<m v<vo@ov<m prvkem C(vlášt$ ve své Mran+ko-irské podo $E.ostatn$ on sám do t$+hto míst podnikl ne@mén$ @ednu v<pravu. yl Lmmeram ( 3kvitánie C( míst po líB PoitiersE. 0a druhé stran$ ovšem není tře a při@ímat vBdy ná(or reMormátor: na se e samé. =artinovi podo n$ @ako mnoho @in<+h kostel: ve vévodství.

3utor:v neustri@sk< ne o (ápadoMran+k< 6hel pohledu @e (+ela nepo+hy n< . 31'%5$$ 'arel Dar&ell JK'ladivoLM 4m$na dynastie ve Mran+ké říši v ro+e /&1 (ákonité ovlivnila veškerá d$@episná díla. kdy on sám yl nemo+en. C/1. .1# 2stří0 novému impériu na 7ápad*.op$t (ap:so ilo tradi5ní (am$ření karolinské historio9raMie.-/3. ( ni+hB ne@mo+n$@ší yl ten. . 8í5ení král: ( kon+e sedmého století @ako rois Mainéants Clíní královéE @iB ylo prov$řeno a shledáno. Be @e CaspoN (5ástiE prosto karolinské politi+ké předpo@atosti. ne o /11 (emřel Childe ert JJJ. Pipin JJ.autor na díle pra+oval v do $. ale @eho smrt v prosin+i /14 dovedla (ranitelnou a křehkou politi+kou strukturu. . @aké trápily krále. sv$d5í o Pipinov$ síle v oné do $ . (námí po(d$@i @ako 2arlov+i. 1!> .Y11 aB /1&E. @eB po této (m$n$ následovala. PřipomeNme také. kter< . Be v první 5tvrtin$ osmého století králové prakti+ky přestali prosa(ovat svou autoritu a yli sotva n$5ím ví+ neB loutkami v rukou soupeří+í+h aristokrati+k<+h klan:. @enB yl dokon5en na kon+i sedmého století @in<m anonymním autorem. kdy se dostali do ste@n<+h pro lém:. Pipin okamBit$ @menoval nov<m neustri@sk<m ma@ordomem Urimoaldova ne(letilého syna Fheudoalda. Be y+hom m$li prohlásit poslední =erove@+e (a nadmíru ml5enlivé. Be v mnoha ohlede+h (de ylo přání ot+em myšlenky . kter< vedli 3rnulMov+i. @e po(namenáno pokřiven<m (r+adlem karolinské historio9raMi+ké tradi+e.a @e (a@ímavé. @e @in< anonymní teRt (nám< @ako 8i er #istoriae Wran+orum C2niha o historii Wrank:E a napsan< n$kdy kolem roku /7/ v míste+h severn$ od PaříBe. 4ákladní teRt. která yla vytvořena v do $. ne ylo y však ro(umné ro(d$lovat tato díla příliš nekompromisn$ na prokarolinská a protikarolinská. 0e@nov$@ší ádání sm$řu@í k Hoissons Cale ani to není deMinitivníE. kterou si připravoval pro své vlastní nástupni+tví.pra+oval podle příka(u hra $te Childe randa a @eho syna 0i elun9a. LRistu@e dosti (na5né mnoBství sou or: menší+h anál: napsan<+h v pr: $hu osmého století. ke kolapsu. Be do tak v<(namné Munk+e mohl @menovat dít$. Hami 3rnulMov+i však museli pro@ít o do ím. ro+e /1. Be dost t$+hto písemn<+h památek si pro retrospektivní (á(nam událostí vy ralo smrt karolinského Qro9a C/.sotva však to m:Be <t +hápáno @ako kompliment v:5i o yvatel:m 0eustrie. Qohady snaBí+í se dosp$t k přesn$@ší lokali(a+i se shodu@í na královském klášteře v Haint-Qenis ne o C(de @e pravd$podo nost menšíE v 'ouenu. vévody ( Champa9ne. o kterém l(e prohlásit. yl v 8uty+hu Urimoald (avraBd$n Cnikdy se nevysv$tlilo pro5E. má pokra5ování sv<m du+hem i (am$řením (+ela karolinské.>E. v @e@i+hB @ménu vládli. si (a5al připravovat svou vlastní p:du tím. Childe rand yl nevlastním ratrem 2arla =artella. Proto také není snadné vypodo nit (áv$re5nou Má(i merove@ské etapy Mran+ké historie.@ak sám při(nává . Aedin<m d$@episn<m dílem. Fo. sahu@í si+e i dřív$@ší materiály . Be @menoval svého le9itimního syna Urimoalda ma@ordomem v 0eustrii. a vystřídal ho @eho mladi5k< syn Qa9o ert JJJ. Be ro(li5né ha9io9raMi+ké teRty mohou pro(ra(ovat aspekty @e@i+h OautorskéP Cv$tšinou šlo o anonymyE perspektivy pohledu na soudo é Mran+ké události.@ako ne@starší moBné datum v(niku prvního takového kronikářského sou oru se uvádí letopo5et /7. Fo. +o o ni+h víme. Ae však (ároveN pravda. Poslední století vlády před+há(e@í+í dynastie o so $ (ane+hala tak málo (práv. kdy politi+ká autorita karolinského ma@ordoma 2arla =artella yla neotřesitelná. . @ako @e tak(vaná Wrede9arova kronika. ale v do $. Qokon+e i dílo tak merove@ské C+o do data svého v(nikuE. ale @iB v do $ vlády 2arlov+: ne o kdyB uB ylo v @in<+h 5áste+h Mran+ké říše (aru5eno @e@i+h nástupni+tví. ma@ordoma a ot+e prvního karolinského krále.ypráv$ní @e mimořádn$ stru5né a @eho přesnost na mnoha míste+h po+hy ná. ma@í+í dominantní postavení v 3ustrasii a ve v<+hodní Wran+ii. Aedinou nad$@í pro udou+nost y mohla <t Pipinova dlouhov$kost.

ma@ordomem a v ro+e /1& vpadli do 3ustrasie. ale po t$Bk<+h o@í+h musel ustoupit. kteří v 5ele s králem 'ad odem vtrhli do 3ustrasie. du nu /1! doká(al 2arel u 3m léve neustri@ská vo@ska. 0$@akou do u to však trvalo. . 2dyB pak v témBe ro+e (emřel Qa9o ert JJJ. ho Ple+trudis dala uv$(nit. která si prora(ila +estu hust<mi ardensk<mi lesy. Pak @menovali @ednoho muBe (e svého středu. ale Os pomo+í "oBíP se mu podařilo osvo odit se. sami vy rali (a krále @iného =erove@+e. vra+e@í+í se dom:.. se v( ouřili proti vlád$ @e@ího ne(letilého vnuka Fheudoalda a v ro(hodu@í+í itv$ pora(ili Ple+trudisiny spo@en+e. 2arla.e ste@né do $ u(avřeli spo@ene+tví s pohansk<mi Wrísy. kter< yl aB do té do y v$(n$n v klášteře. Chilperi+ha JJ. 1!1 .musela s nimi vy@ednávat a odev(dat @im Ovelk< pokladP.dova po Pipinovi Ple+trudis přev(ala kontrolu nad 3ustrasii. (námého od devátého století @ako 2arel =artell CO2ladivoPE. . Podle pokra5ovatele Wrede9arovy kroniky i podle autora 8i er #istoriae Wran+orum Ckter< nepo+hy n$ psal své dílo (a Pipinovy vlády ne o (a panování @eho synaE pou(e ro(hodné ak+e nemanBelského syna Pipina JJ. Hpo@ené síly postupovaly na Ple+trudisino sídlo v 2olín$ nad '<nem . @eB v ro+e !>/ ukořistil v 0eustrii Pipin JJ. pora(it. 5eka@í+í na první příleBitost k osvo o(ení od arnulMovské mo+i. mohl mnohem lépe neB inMant Fheudoald (or9ani(ovat pomo+.edl své vo@sko proti Wrís:m. ale ur5it$ nešlo o poráBku ro(hodu@í+í Ctře aBe pokra5ovatel Wrede9arovy kroniky hovoří o Ot$Bk<+h (trátá+hPE. kter< mohl o sahovat i ohatství. ProtoBe yl ( rodu @edin<m muBsk<m potomkem s+hopn<m díky svému v$ku o@ovat. "$hem +itlivého o do í po smrti Pipina JJ.. které se po(d$@i v lete+h své převahy pokusil podmanit si Pipin JJ. ale neustri@ští. Wrís:m se podařilo spo@it se s neustri@skou armádou. První v<sledky ne yly ni@ak oslnivé. protoBe o@e pokra5ovaly @ešt$ +el< další rok. (a+hránily 3rnulMov+e.. . 'a9anMreda.

ro(hodu@í+í itv$ u . tak i ( ytek pokladu. 'a9anMred a @eho spo@en+i však přesto dále drBeli (ápadní 5ást 0eustrie aB do roku /3.a uká(ala se <t ro(hodu@í+í. C(emřel /11E králem 3ustrasie a sv:@ 6sp$+h (avršil v ro+e /1> . kteří poprvé překro5ili Pyrene@e v ro+e /7. 2dyB 0eustri@+i hledali nové spo@en+e.pora(il @e@í spo@en+e a přinutil @i. . kterou (prostředkoval neustri@sk< král Chilperi+h. kter< m$la v drBení.. kterou (a5ali ohroBovat 3ra ové.Y31 . ře(na 2arel (vít$(il a odve(l (a@até krále Chilperi+ha a 'a9anMreda do PaříBe.in+hy 71. @enB pak aB do své smrti C/71 ne o /77E krát+e vládl Mormáln$ spo@enému království. přinutili ho k o@i. .@e@i+h sídlem ylo pravd$podo n$ 3n9ers. 0eustri@+i se pokusili 2arla ro(drtit. kaBdá m$la svého krále i svého ma@ordoma. přestoBe @im na í(el smír. .álka pokra5ovala dál a 2arel s nov$ spo@en<mi austrasi@sk<mi @ednotkami o sadil v<+hodní 0eustrii.0a @aře /1/ yla válka o novena . Ludo se (ře@m$ musel mnohem ví+e (a <vat @iBní 3kvitánií. a y kapitulovala a předala mu @ak m$sto 2olín. .olil proto rad$@i s 2arlem dohodu. podařilo se @im (ískat pomo+ u (+ela ne(ávislého vévody Luda ( 3kvitánie. 1/. Be @de @en o do5asné řešení. Pak se musel o rátit proti Ple+trudis .po vít$(ství nad 'ad odem a Wrísy (a e(pe5il v<+hodní hrani+e království. kter< disponoval siln<m vo@skem aski+k<+h Boldnéř:. ylo (ře@mé.. 35koliv 0eustrie a 3ustrasie yly op$t ro(d$leny. Poté 2arel @menoval =erove@+e Chlothara J.

@eho (áklad @e kone+kon+: ra+ionální) Pipinova vláda v 0eustrii yla (ávislá na husté síti spo@en+: v království . lete+h /14-/11 po dlouh<+h a t$Bk<+h itvá+h dosáhl poslé(e 2arel v 0eustrii mnohem ro(hodn$@šího vít$(ství neB @eho ote+ v ro+e !>/. @ako yl nov< ma@ordom 0or ert a 3udramnus. ( ytek o do í 2arlovy he9emonie @e mimořádn$ špatn$ dokumentován. +o (náme o (ásadní+h událoste+h ( let /14 aB /71. se opíra@í o tři takováto pla+ita.@eho syn 2arel se po ro+e /11 musel +hovat ste@n$. @enB se v ro+e !13 stal Mal+kra $tem.(ápis ( @ednání m$l <t listinn<m dokladem. nahlíBe@í+í (@evn$ konMronta5ní slyšení @ako ví+emén$ Mormální nástro@. a y yla pro Pipinov+e poniBu@í+í. protoBe @sou příliš am ivalentní. C/71Y77-/3/E nale(l veli+e poslušného a o+hotného =erove@+e mo+ensky dále nepostoupil. kter< me(i posledními merove@sk<mi králi vynikal ne(vyklou ne(ávislostí a kter< yl ur5it$ protipipinovsky (am$řen. následník: drBitel: v<(namn<+h 6řad:.5elil (de ste@n<m t$Bkostem @ako uB @eho ote+. . Pipin tak mohl roku !>/ asistovat při sestavování nové vládní 9arnitury na neustri@ském dvoře . @ešt$ to v: e+ nedoka(u@e.otevřen$ se to pro@evilo při @eho 6mrtí. která se ( ni+h vyvo(u@e. . Fo vše umoBnilo Pipinovi. porovnání s tím.Y11E <vá o(na5ován (a vlád+e. které se na podporu tohoto tvr(ení na í(e@í. +oB yla soudní slyšení. J kdy y právní ro(hodnutí Ckteré mohlo <t vyvoláno @ak právními.ylo (ávislé na dohodá+h. to y se musel v 0eustrii usadit . Be to yl sám král a nikoliv šle+hta ( @eho dvorského okruhu. které u(avřel s prominentními neustri@sk<mi šle+hti+i. J kdyB @e takov<to (vláštní přístup k politi+e oné do y osla ován svou am ivalentností. "$Bn$ se si+e předpokládá. k dispo(i+i @e @en n$kolik královsk<+h +hart. 4vlášt$ Childe ert JJJ. "ur9undsko a Proven+e.místo toho (or9ani(oval silnou skupinu sv<+h spo@en+:. 0eustrii přišli ma@ordom "er+har a @eho pomaha5i vinou prohrané itvy o svá postavení a yli nahra(eni v 6řade+h i u dvora sv<mi oponenty. 4dá se však tém$ř @isté. 0$kteří příslušní+i neustri@ské šle+hty povaBovali (a uBite5né navá(at s mo+n<m austrasi@sk<m ma@ordomem @ešt$ t$sn$@ší sva(ky) vdovu po "er+harovi tak @e@í rodina provdala (a ne@staršího Pipinova syna Qro9a. ale ur5it$ @e to (@ednodušu@í+í tvr(ení. @menovan<+h merove@sk<mi králi v pr: $hu sedmého století. Be stále ví+e sílil odpor k vlivu. ( ni+hB mno(í hledali v minulosti pomo+ ne o a(yl u Pipina. Faké se ne+ht$l příliš svá(at s královsk<m dvorem. @ak @e v sedmém století praktikovali n$kteří =erove@+i. . 1/1 . Faké @e (ře@mé. "yli me(i nimi také iskup 'eolus ( 'emeše a hra $ 3udramnus. která se odehrávala před králem a kde poraBenou stranu představovali Pipinovi synové. kteří (de pra+ovali místo n$@ a pro n$@. stal pánem @ak 3ustrasie. 0$kteří d$@epis+i se pro d:ka(y o nar:sta@í+ím politi+kém nap$tí o ra+e@í ke smlouvám a především k (ápis:m ( pla+it. Be po itv$ u Fertry v ro+e !>/ se Pipin JJ.elká 6(emí Wran+ie. 3le moBná @e i @iná interpreta+e. kter< on a @eho rodina prosa(ovali . a y o rátil svou po(ornost @inam) vo@ensk<mi (ásahy o novil v devadesát<+h lete+h austrasi@skou he9emonii nad Wrískem.a5koliv se stal pánem v$tšiny 6(emí me(i Heinou a '<nem a v oso $ Fheuderi+ha J. ale @eho ovládnutí 0eustrie ylo (5ásti O(ástupnéP .patřili k ní @eho spo@en+i. 8i er #istoriae Wran+orum kon5í svá vypráv$ní Chilperi+hovou smrtí a v pokra5ování Wrede9arovy kroniky se me(i roky /71 aB /33 o @evu@e 5asová me(era. Pro toto o do í ne@sou tém$ř v: e+ k dispo(i+i teRty narativního d$@epise+tví.. @e proto veli+e nesnadné detailn$@i tuto skupinu spodo nit. (:stávala pod vládou ne(ávisl<+h dynastií a vévod:. @menovit$ 3kvitánie. Be 2arel . tak 0eustrie. Q:ka(y. "ohuBel tyto d:ka(y neunesou váhu interpreta+e. Be slyšení yla 6mysln$ vedena tak. kdo slyšení reBíroval. 3ni @eho drBení 0eustrie ne ylo (+ela pevné . aniB y musel <t přespříliš (avá(án mo+nému uskupení neustri@ské šle+hty. C!1&-/1.. s @ehoB pomo+í l(e (ískat nárok na ma@etek . tak politi+k<mi d:vodyE opravdu pro(ra(ovalo podo n< sentiment ne o pode(ření.

Qurynk:m a "avor:m . H pomo+í takov<+hto muB: Cmnohé ( ni+h se nepodařilo identiMikovatE (:stávala 0eustrie v:5i 2arlovi loa@ální a on si tak mohl uvolnit ru+e pro ak+e na v<+hod od '<na. y+hom pravd$podo n$ nale(li #u9a @ako repre(entanta v:d5í austrasi@ské rodové linie Pipinov+: a (ároveN i pevn$ usa(ené mo+né neustri@ské šle+hty. 3le #u9:v případ @e veli+e (vláštní . 3 práv$ skute5nost. uB yl ar+i iskupem v 'ouen a iskupem v "ayeuR a v PaříBi. Be 2arel (ískal 6řad ma@ordoma na 6kor le9itimní a staré rodové linie. pravd$podo ného ratra 2arlovy matky 3lpaidy. mohlo proti n$mu tuto v$tev rodiny nepřátelsky naladit. 1/7 . kter< pak (am$stnával @eho pokra5ovatele +elé století) neustálé pronikání Has: do prostoru (a '<nem. Gr5itou představu o @eho oso ním vlastni+tví ro(sáhl<+h po(emk: si m:Beme ud$lat podle stru5n<+h (mínek o @eho dare+h vlastnímu opatství ve Wontenelle. Be d:leBit< 6řad opata (ískal @ako osv$d5en< a oddan< přítel 2arlovy rodiny. Wran5tí kronikáři pokaBdé hovoří o Hase+h @ako o Ov( ouřen+í+hP.vBdy šlo o kontrolu nad 6(emím. ho do+ela do ře mohlo přim$t k tomu. kde yl také v ro+e /37Y33 po+hován. kter< se v ro+e /7! ne o /7/ stal opatem velkého kláštera a královského panteonu v Haint-Qenis. . další a (ávaBn$@ší taBení proti nim podnikl v ro+e /3>. souladu s tradi+í Haint-Qenis podnikl ka@í+nou pou* do %íma. @eB kdysi patřila @eho d$de5kovi. kdy se stal opatem kláštera ve Wontenelle CHaint-SandrilleE. které vesm$s m$ly Mran+k< p:vod. ale hned na po5átku osmého století se (a5ali hrnout @iho(ápadním sm$rem do kop+ovité kra@iny na @ih od řeky 8ippe. Před 5asem se o @evila námitka. Htal se rovn$B opatem v Aumié9es. Be y #u9o nem$l <t automati+ky nahlíBen @ako 2arl:v spo@ene+. . a ( @eho podn$tu se (65astnil spiknutí. neustri@skému ma@ordomovi Pala+e Saratto C++a !>. které (d$dil po rodi5í+h. ale dlouho sm$ly @ít svou vlastní +estou pod vedením vévodsk<+h rodin. Podle ustanovení. . Poprvé se 2arel =artell se Hasy utkal kolem roku /7. #u9o a ne@mén$ @ešt$ @eden @eho dosp$l< ratr m$li <t při o sa(ování 6řadu neustri@ského ma@ordoma odsunuti stranou a přednost dostal Urimoald:v nedosp$l< syn Fheudoald C(emřel /41E.eRistu@í ná(naky. ale o+itli se pevn$ ve sMéře politi+kého vlivu Wrank:.še+hny tyto kmeny yly . Fento ná(or se opírá o Makt.E. Práv$ na t$+hto míste+h se v pr: $hu století odehrála v$tšina Mran+kosask<+h válek . ro+e /7& 2arel (ahá@il velké taBení v<+hodn$ od '<na proti 3laman:m. ale to se @en vra+eli na(p$t do první poloviny sedmého století. F$sn$@ší inte9ra+e 5ekala aB na sedmdesátá a osmdesátá léta. 2ontinentální Hasové p:vodn$ sídlili v aBinat<+h níBiná+h kolem Sesery a 3llery. Qalším ( pravd$podo n<+h 2arlov<+h stoupen+: p:so í+í+h v 0eustrii yl Uodo ald.ise a Homme. tedy do míst. kdy Hasové museli odvád$t Wrank:m v<kupné. které vedlo k (avraBd$ní iskupa 8am erta ( =aastri+htu C++a /. kde t$Bil (e sv<+h lé5itelsk<+h s+hopností . a sám #u9o Cnaro(en< ++a !1&E yl v do $ Pipinova 6mrtí @iB dosp$l<. Fo.vše+hny tyto kmeny uB yly ve Mran+kém podru5í v do $ vr+holné slávy merove@ské dynastie.. Prakti+ky si+e 2arel ne yl s+hopen vládnout nad t$mito lidmi přímo. ale stále @ešt$ laik. Fam ovšem musel 5elit pro lému. se na+há(ely v 6dolí+h řek . . Podporoval Qoda. která Wrankové uZto drBeli. Be uvnitř linie Pipinov+: došlo k @inému a (ávaBn$@šímu ro(d$lení @iB dříve. ne o 5áste5n$ kontrolovali. t$+hto sídle+h.nel(e se však ( avit pode(ření. a y yl po ro+e /11 o+hoten spolupra+ovat s 2arlem při mo+enské kontrole v 0eustrii. Tena a d+era dřív$@šího avorského vévody Urimoalda C/1/-/7&E yly v(aty do (a@etí @ako ruko@mí. Be se s #u9em v ro+e /14 takto (a+há(elo.4+ela nepo+hy n$ sem patřil 2arl:v synove+ #u9o. Be #u9o yl vnukem Pipina JJ. #u9:v ote+ Qro9o yl ne@starším synem Pipina JJ.@ak uvádí pokra5ovatel Wrede9arovy kroniky OpotrestányP a Oporo enyP. kdeBto 2arel v(ešel patrn$ ( Pipinova nemanBelského v(tahu s 3lpaidou. +oB m$lo katastroMální následky. Fyto ma@etky. a @eho Beny Ple+trudis. kdy vládl @eho vnuk. 2ontroloval tak de Ma+to +írkevní Bivot v +elé dolní 5ásti 6dolí Heiny a ve velké o lasti udou+í 0ormandie. . které Pipin u5inil po smrti svého syna Urimoalda Ca kter<m se řídila i Ple+trudisE. ro+e /74. naopak Be mohl <t @eho oponentem.&E.

kdy 3ra ové vtrhli do @eho vévodství. v níB yli 3ra ové poraBeni a přinu+eni stáhnout se (e ?pan$lska.e ste@né do $ se akvitánsk< vévoda Ludo.še+hno nasv$d5u@e tomu. se 2arlu =artellovi (dálo. k 5emu došlo v ro+e /33 a /3& v 3kvitánii. a y svou autoritu prosadil také v n$kde@ším Mran+kém království "ur9undsko. (a5al připravovat trestnou v<pravu proti 3kvitán+:m. Be ste@n$ @ako v ro+e /3& v 3kvitánii i tentokrát po5áte5ní interven+e 2arla a @eho vo@sk proti ara ské hro( $ vedla v další Má(i k aneRi +elého 6(emí. Be taBení mířilo především na vévodu =auronta ( =arseille. . +o (a5al kontrolovat (ápadní 0eustrii. představu@í+ím p:vodn$ nedílnou sou5ást merove@ského království. 4 2arlova pohledu yly 6toky 3ra : na 3kvitánii a Proven+e v<hodné. 5ímB ylo 6dolí 'hXny prakti+ky odří(nuto od Htředo(emního moře. kterého +harakteri(u@e @ako O5lov$ka ní(kého. @eho dalším osudu ni+ nevíme.Qalší ro(šiřování 2arlovy mo+i ylo ( velké 5ásti dílem náhody a št$stí. Hem sm$řovalo v ro+e /3/ vo@enské taBení. Ae do ré v$d$t. (ahá@il 2arel sérii 6tok: na 3kvitánii poté. "ylo y (a@ímavé do(v$d$t se.. Poté. (da 2arlovo taBení ne ylo odpov$dí na =aurontovu Bádost o pomo+ proti stále sílí+ím ara sk<m ná@e(d:m na Proven+e. poté +o vévodství leBí+í na v<+hod od '<na yla (astrašena a 3kvitánie neutrali(ována. . +oB se ovšem setkalo s odporem. Be nadešla vhodná +hvíle. yl (novu do yt. Pokořené "ur9undsko tak ylo přinu+eno při@mout @eho nadvládu . ro+e /34. m$la 5ist$ křes*anské o yvatelstvo. 1/3 . moBná si+e ne(a+hránila křes*ansk< sv$t před hro( ou islámu. Qosadil sem nové 6ředníky a podle pokra5ovatele Wrede9arovy kroniky (a5al přero(d$lovat p:du ve prosp$+h sv<+h spo@en+: a pomo+ník:. +o ara sk< 9uvernér ?pan$lska er erskou v(pouru potla5il. 3kvitánské vévodství si udrBelo svou ne(ávislost aB do 7. od roku /7. Gdálosti. ( a $lého a ka+ířskéhoP. . která v do $ politi+kého osla ování =erove@+: v polovin$ sedmého století yla s+hopna u írat se svou vlastní +estou. protoBe otevíraly prostor pro vo@enské (ásahy. 2arel se vrátil do 3kvitánie. 'o(hodu@í+í itva u Poitiers v ří@nu C]E /37 ne o /33. Be pokra5ovatel Wrede9arovy kroniky o Balovává (e spo@ene+tví s 3ra y také vévodu Luda ( 3kvitánie . @ak se o 5as tvrdí. 4ato však 2arel vyplenil a vypálil 0ímes. okupoval "ordeauR a do hlavní+h m$st a pevností akvitánského vévodství dosadil vlastní posádky. =aurontus yl rovn$B o viNován (e spo@ene+tví s 3ra y. y* @en do5asn$. spo@il s velitelem er ersk<+h posádek. @emuB ne@dříve velel @eho ratr hra $ Childe rand a po(d$@i oso n$ 2arel.Y71 ohroBovan< ara sk<mi ná@e(dy na @ih svého 6(emí. . @sou doslova kopií toho. které 3ra ové ro(místili v (ápadní+h Pyrene@í+h. "é(iers a snad i =a9uelonne. let osmého století. 3vi9non. Qošlo k ní v ro+e /37 ne o /33. ale sotva před vládou sv<+h domá+í+h vévod:. +oB yla hlavní ara ská pevnost v @iho(ápadní Wran+ii. kter< yl r. 2olem roku /3. yvatelstvo 3kvitánie a Proven+e mohlo si+e dávat přednost vlád$ Wrank: před 3ra y. takBe musel v ro+e /3! na toto 6(emí (novu vtrhnout a silou se (mo+nit 8yonu.m$lo k n$mu do@ít ve +hvíli. . 3rmáda 3ra : pora(ila v itv$ na ře+e Uaronne vévodu Luda . kdyB předtím vydran+ovaly Poitiers. které se odehrály v lete+h /3/ a /31 v Proven+e.ten v tísni poBádal o pomo+ svého severního nepřítele 2arla =artella. /3/ =aurontovi vrá+en. ale ne+hala stranou 0ar onne. Mran+kou kontrolu i nad tímto 6(emím. ale autor @edné kroniky @e přesv$d5en. 2dyB v ro+e /3& vévoda Ludo (emřel. .tentokrát yl @eho +ílem sám vévoda =aurontus. Be v ni+h yly ara ské ne o er erské posádky. 3 podo n$ @ako ve vévodství+h v<+hodn$ od '<na o novil. protoBe 3ra ové yli @edinou moBnou protiváhou ke stále rostou+í mo+i Mran+kého ma@ordoma. ro+e /31 yl 2arel (novu v Proven+e . Be tomu tak ylo. Ae do+ela do ře moBné. Wran+ká armáda osvo odila 3vi9non. pora(ili @eho armádu a vyplenili @eho m$sta. 39de. ale (+ela ur5it$ umoBnila. PřipomeNme však. a y se 3kvitánie mohla vrátit pod politi+kou kontrolu severu. Be vše+hna tato m$sta krom$ toho.5ímB se otevřela +esta pro pronikání 6dolím 'hXny dále na @ih aB do Proven+e. vévoda musel upr+hnout ( =arseille a (a+hránit se na @ednom ( ostrov:. Wran+ká armáda (astavila ara ské oddíly postupu@í+í na sever na m$sto Fours. Podn$tem ylo nedávné do ytí 3vi9nonu 3ra y. na @e@i+hB kon+i stála politi+ká kontrola t$+hto 6(emí.

F$mito a @in<mi praktikami se 2arel snaBil vytvořit si sí* lokální+h pomo+ník:. t$Bily ( @eho pří(n$. avorsk< vévoda. 1/4 . kde Ostanuli @ako vít$(ovéP. sto let po(d$@i ho +írkev přísn$ kriti(ovala (a @eho (a+há(ení s kláštery. a 2arlomana na tyto po5etné hro( y veli+e ro(hodné a tém$ř ihned 6sp$šné. /4&E. na které spoléhal. Be o vin$ní ylo vyvoláno spíše politi+k<mi a ekonomi+k<mi okolnostmi tři+át<+h let devátého století neB tři+át<+h let století osmého. se 2arel stal pánem +elého @ihu a (ápadu. Pou(e se @ešt$ (mo+nili pevnosti v 8o+hes na @iBní 8oiře. Be 5ást 3laman: se podro ila. a 2arlomana.évoda #unald se doká(al e( váBn$@ší+h pro lém: udrBet . ylo přine@menším +yni+ké. ale @eho nevlastní ratři ho v 8aonu vlákali do pasti a aB do roku /4/ ho v$(nili v klášteře. /44 a /4!. ale aB poté. se nepodařilo ni@ak ry+hle přinutit. Qalší o $tí této do y yl n$kde@ší neustri@sk< ma@ordom Fheudoald. Fři+átá léta osmého století taková ne yla.<sledkem pod(imního taBení v r. @i+hB v poslední+h lete+h svého Bivota dosáhl @e@i+h ote+. +o (a ránili hro(í+ímu kolapsu. 3ni "avory. ale deMinitivn$ poraBeni ne yli . Fo vše dynastie pipinovsk<+h ma@ordom: konala @ménem merove@sk<+h král:. ale m$sto se @im do <t nepodařilo. které yl 2arel =artell nu+en u(avírat i na vr+holu své mo+i. kdy stoupaly +eny ( oBí ne o p:dy a kdy se dalo 5ekat. která od /77Y73 do /31 podnikal (e své (ákladny v severov<+hodní Wran+ii. v minulosti panteon merove@ské královské dynastie. kter< yl v ro+e /41 (avraBd$n . 0aopak ty sloBky místní+h spole5ností. ro+e /47 tak m$li podle @edné ( kronik vpadnout do 3kvitánie. . Fo. především (a @eho e(ohledné vyBadování. Hamy o so $ ne yly tyto odvody pro dár+e (ni5u@í+í. se m$l p:vodn$ také podílet na mo+i předpokládalo se. v níB stvrdili sv:@ souhlas s o novou vévodství.proto také (de yl po své smrti 77. (ískal od 2arla darem n$kde@ší královskou vilu a statek v Cli+hy . politi+kou loa@álnost a vd$5nost. a y u(nali autoritu o ou spo@en<+h ma@ordom:. 0a oplátku poBadoval od t$+h. plod pom$ru s d+erou avorského vévody Urimoalda. takBe @e ví+ neB pravd$podo né. Aeho metody yly v$tšinou veli+e kruté a e(ohledné. a* uB ve smyslu materiálním 5i du+hovním. Po 2arlov$ smrti (ásluhou Ludova syna #unalda (ískala 3kvitánie op$t svou ne(ávislost\ alamansk< vévoda UodeMred se ( avil vnu+ené podří(enosti arnulMovsk<m ma@ordom:m a .Pipin JJJ. /47 ylo.o a ratři museli přistoupit na smlouvu Cr. ří@na /41 2arel =artell pohř en.(ře@m$ proto.L 4 pohledu 3rnulMov+: a @e@i+h Mran+k<+h aristokrati+k<+h spo@en+: přev(ali 2arl:v odka( @eho dva ne@starší synové . kter<m vd$5il (a vo@enskou podporu. . Aeho +hování v:5i t$m. 3 tak klášter v HaintQenis severn$ od PaříBe. Be představoval hro( u (e strany soupeří+í dynasti+ké v$tve.dilo. Pipin JJJ. protoBe na druhé stran$ (aru5ovaly ur5it< (isk .k tomu došlo aB při další+h taBení+h v r. (a5al veře@n$ podporovat UriMa. tře aBe @eden ( kronikář: (a(namenává @e@i+h poráBku v ro+e /34. které odm$Noval. a y postupovaly 5ásti svého ma@etku t$m. Podle pokra5ovatele Wrede9arovy kroniky pr< yly reak+e Pipina JJJ. @e d:ka(em politi+k<+h va(e a kompromis:. @ehoB matkou yla sestra Pipina JJJ. Be krátkodo é p:@5ky přinesou vyšší (isky. vedené vévodou . . kteří o sa(ovali ne@d:leBit$@ší 6řady a drBeli v<(namné ma@etky a kteří doká(ali přem$Novat krátkodo é vále5né 6(emní (isky na dlouhodo é drBavy. Fehdy také skon5ila ne(ávislost @e@i+h vévodského rodu.dilem C/3/-/4>E. 4ipin K'rá&k. a 2arloman si+e doká(ali upevnit a ro(šířit 6(emní (isky. .3 tak po řad$ vále5n<+h taBení.dilov$ smrti Cleden /4>E. kdy "avoři ne@prve odmítli vládu @eho nedosp$lého syna Fassila. Fyto dary yly ve skute5nosti v<m$nn<m o +hodem) Bivot (a pravidelné ro5ní odvody. kdoB se na n$@ o ra+eli o pomo+. C(nám< @ako O2rátk<PE a 2arloman. Feprve po . Faké lai5tí ohat+i a +írkevní institu+e t$Bili ( protektorství. Be po ot+ov$ smrti se pevn$ u+hytí v Qurynsku. Fřetí syn UriMo. které @im 2arel doká(al ve stoupa@í+í míře poskytovat.pou(e yly nev<hodné v do á+h. 'ealita ale (ře@m$ yla mén$ oslnivá) v "our9es si+e vypálili předm$stí. Be (:stal naBivu aB do té do y.

2arel. protoBe Pipin yl v té do $ stále @ešt$ svo odn< a nem$l Bádné d$ti.3kvitánie. 2arlu =artellovi trvalo do r<+h osm let. a y se ( avily +i(í nadvlády. Fermín . Úsp$+hy 2arla =artella a Pipina JJJ. dokud ne yl v témBe ro+e (a it v 3lpá+h. Be Qa9o ert v té do $ vedl t$Bké o@e proti . které před ratry vyvstávaly. Ainé nov$@ší studie také (po+hy Nu@í pravdivost teorií o přeBívání odd$len<+h identit 3kvitán+: a "ur9und:. kter< se stal (ásluhou Mran+kého do rodruha Háma CHámo yl podle kroniky kup+em (e Hensu. Fo se @im moBná mohlo podařit proto. Ae uBite5né se u ni+h na okamBik (astavit. =oBná Be tak u5inil v nad$@i. m$lo (+ela odlišnou kulturní tradi+i a dlouhou samostatnou historii. Be v do á+h relativní politi+ké i vo@enské sla osti na kon+i sedmého století pokládali n$kteří ( t$+hto muB: (a uBite5né od+estovat do 0eustrie a navštívit královsk< dv:r. 4atím+o o ur9undsk<+h. =e(itím se Qro9ovu ot+i podařilo prosadit syna do 6řadu ma@ordoma v 3ustrasii. se díky svému 5áste5n$ avorskému p:vodu doká(al na +hvíli (mo+nit vévodství. 0e@lépe @e doloBen případ @akéhosi 3 a. . a usnadnit @im (de i @e@i+h po(d$@ší vládu. Be to ve skute5nosti yla stále rostou+í mo+ Pipinov+: a @e@i+h snahy strhnout na se e královskou mo+.pokoušela vymanit ( nadvlády Wrank:. @ak @e překonávali. "ur9undsko a Proven+e . Be se @eho synu Qro9ovi $hem 5asu podaří prosadit svou autoritu na +elém Mran+kém 6(emí. +entrali(ované autoritativní vlády na n$kde@ší+h @ednotliv<+h 5áste+h říše a v okra@ov<+h vévodství+h vyvoláva@í +elou řadu otá(ek v$tšinou sm$řu@í k pro lém:m. +oB spolu s ome(en<m po5tem Mran+kého o yvatelstva umoBNovalo r:st opo(i5ní+h sil proti vo@enské okupa+i tyto síly vyuBívaly kaBdou vhodnou příleBitost k tomu. Hte@n$ se +hoval i @eho nevlastní ratr UriMo.enet:m. UriMo. pak trvalo. kterému se v ro+e /4/ podařilo upr+hnout ( klášterního v$(ení.e ste@né do $ pak dlouhotrva@í+í spory me(i hlavními šle+hti+k<mi rody re9ionu usnadnily Pipinov+:m (ískat uvnitř místní+h spole5ností uBite5né spo@en+e. kudy pro+há(el na +est$ k 8an9o ard:m. kter< v(nikl @ako d:sledek @e@i+h vo@ensk<+h a politi+k<+h aktivit. Fo vše vedlo k domn$nkám. @ak se vévodství leBí+í v<+hodn$ od '<na. a ke (p:so :m. 4áhy poté Ca snad @ako d:sledek této událostiE přišel Qra9o na (ásah svého str<+e o své postavení ma@ordoma. C!73-!3>E. Be mnohé v<(namné rody v t$+hto re9ione+h m$ly Mran+ké kořeny. provensálsk<+h a akvitánsk<+h v(pourá+h v sedmém století proti =erove@+:m neeRistu@e prakti+ky Bádná dokumenta+e. vévodou ustanovil svého synov+e Fassila. a y se pokusili vytvořit si svá vlastní mo+enská +entra. 5lena staro ylé a mo+né aristokrati+ké rodiny. mnoha případe+h nem$lo (de@ší o yvatelstvo Mran+k< p:vod. a další+h dva+et let. . H podporou sv<+h spo@en+: se mu ale dařilo v(dorovat Pipinovi v r:(n<+h re9ione+h (a '<nem aB do roku /&3. kter< pak (:stal v této Munk+i pln<+h 5tyři+et let @ako loa@ální poddan< Mran+k<+h vlád+:. neB yla (likvidována ne(ávislost akvitánského vévodství. s nimiB +ht$l do@ednat pomo+ proti Pipinovi. ale Pipin ho odtud v(áp$tí vyhnal. +o nutilo místní vlád+e.mohli Wrankové podniknout ro(hodu@í+í 6tok na "avorsko. =oderní d$@epis+i dokon+e (@istili. =oderní histori+i ovšem (ároveN upo(orNu@í. v o novování (esílené. neB mohl (novu prosa(ovat sv:@ vliv ve vévodství+h leBí+í+h na v<+hod od '<na. protoBe se t<ka@í samotné struktury Mran+kého státu. kteří y poslouBili @e@i+h sna(e podro it si tato 6(emí politi+ky i vo@ensky. Pipin se poslé(e pře+e @en oBenil s dámou @ménem "ertrada a v ro+e /4> se mu narodil první syn . Hasové se doká(ali ( avit povinnosti odvád$t Wrank:m pravidelné dávky (a vlády @inak mo+ného Qa9o erta J. Pro+es o novy arnulMovské mo+i mohl <t ury+hlen i tím. napln$n<+h t$Bk<mi o@i. Be eRistovala kontinuita přiro(eného s liBování ur9undského a akvitánského etnika. 0ení aB tak o tíBné představit si. 0ale(neme dokon+e d:ka(y o tom. o v<+hodní+h re9ione+h to neplatí. kter< se ve ste@né do $ prohlásil (a krále vše+h Wrank:. Mríské království a velká vévodství v @iBní a (ápadní Wran+ii . +oB yl slovansk< kmen. kter< s ne@v$tší pravd$podo ností podporoval 2arla =artella proti =aurontovi a yl (a to odm$n$n v ro+e /3/ titulem provensálského patri+i@e Cpatri+iusE. Be se v ro+e /4/ 2arloman ro(hodl u+h<lit do kláštera a opustit %ím.eneti yl uBíván pro Hlovany v o e+ném v<(namu @ako 1/& .

po své poráB+e od Qurynk: One(adrBiteln$ plakalP tehdy mu ovšem ylo teprve deset let. . @ak se n$kdy tvrdívá. Hi9i ert J. LRistu@í doklady o tom. @ak<m toho dosáhli. pouBil takovéto síly proti svému ratru Chilperi+hovi v ro+e &/4 a ste@né tak i Fheude ert JJ. které však vo@enské a politi+ké aktivity 2arla =artella a Pipina JJJ.enet:m ve ste@né do $. a y @im pomáhali ve válká+h i v konMlikte+h.as+onie. Faké "avoři . v 3kvitánii. 3le to asi @e pou(e 5áste5ná odpov$Z . Fakov<to mo+ensk< systém merove@ského státu (:stával vyso+e v<konn< i v do á+h dlouhotrva@í+ího 6padku..i kdyB ne tak dramati+ky . 3však v pr: $hu do y se tito vyso+í 6řední+i stále ví+e (totoBNovali se (á@my sv<+h nov<+h vlastí. "yl však (ávisl< na n$kolika prom$nliv<+h veli5iná+h . C!34-!&!E. @e ví+ neB pravd$podo né. yla váBná. První institu+í a (ároveN nástro@em politi+ké kontroly ylo kaBdoro5ní shromáBd$ní. 0el(e neo divovat (p:so . +oB ylo 6(emí s aski+k<m o yvatelstvem.dpov$Z leBí uvnitř Wran+ie. kteří na ni+h yli (ávislí a kteří tvořili (ákladní sloBku vo@ensk<+h oddíl:. se po5átkem osmého století (a5aly šířit i na 6(emí leBí+í (ápadn$ od '<na. . v ro+e !17. přešli po Qa9o ertov$ smrti do otevřené v(poury a v ro+e !31 pora(ili @eho následovníka a d$di+e Hi9i erta JJJ.se ( avili Mran+kého poru5ni+tví.enety. které y ylo moBné vyslat proti vnitřnímu ne o vn$@šímu nepříteli. protoBe práv$ uplynulé p:lstoletí v<ra(n$ přálo odstřediv<m tenden+ím t$+hto vévodství. Qurynkové. Fyto dynastie Mran+k<+h vi+ekrál: Cpln$ se ro(vinuvší v devátém stoletíE vd$5í (a své (a5átky =erove@+:m. ne o* yla e(prostředním d:sledkem poráBky.a také se (de připravovala a s+hvalovala vo@enská taBení. Be 3lamani (vít$(ili v d:leBité itv$ proti . přistřihly křídla. m$la sv:@ p:vod v podo n$ (ískan<+h lidsk<+h (dro@í+h. a y (de kontrolovali v< $r poplatk: a klid me(i poddan<m lidem. FakBe domn$nka.dpov$Z musíme hledat v podstat$ vo@enské síly Mran+ké říše. a !4. Be Hi9i ert JJJ. takové kri(e nastaly. Be pro+esy. Pokra5ovatel Wrede9arovy kroniky po(namenává. mar+hMield Cpro íhalo od ře(na do kv$tnaE. kdy Wrankové utrp$li potupnou poráBku. @eB doplNovaly královskou armádu. které nad nimi v této do $ vykonával p:vodn$ Mran+k< rod (nám< @ako 39ilolMin9ové. Ae proto do+ela moBné. ?le+hti+e sem doprová(eli lidé. v n$mB se království o+itlo v o do í !3. t(v. Fato shromáBd$ní (a@iš*ovala všeo e+n< souhlas s královsk<mi ro(hodnutími i dostate5n< po5et vo@ák:. 9enera+i po Qa9o ertovi J. kteří @e do t$+hto míst usa(ovali. @ak 2arel Cma@e před o5ima pre+edens svého ot+e s WrískemE doká(al (ískat vo@enskou převahu nad r:(n<mi v<+hodními vévodstvími. 1/! . 2ontrola v<+hodní+h vévodství (a@iš*ovala =erove@+:m d:leBité lidské (dro@e (vlášt$ vlád+i v 3ustrasii povolávali rekruty (e Haska.například návrhy nov<+h (ákon: . 0e yly si+e tak velké a ani netrvaly tak dlouho. ale ta me(i roky !3. Be ste@n$ tak tomu ylo i s vévodsk<m rodem v 3kvitánii C(akladatelem yl LudoE a snad i s rodovou linií hra at ( . Be nar:sta@í+í vo@enská síla 2arla =artella po ro+e /3.v první řad$ na s+hopnoste+h král: vést válku. které se v o do í &!/-!13 $Bn$ odehrávaly me(i královstvími. .pro @a(ykov$ odlišné sousedy na v<+hod$E 5lenem veli+e a9resivní konMedera+e.enetové. ro(hodné ne@sou Manta(írováním. kterou Wrank:m přivodili . Qurynska i od@inud do sv<+h vo@sk. Be prakti+ky vše+hny tyto rody m$ly Mran+ké kořeny.-!1. na+há(e@í+í se me(i řekou Uaronne a v<+hodními Pyrene@emi. PřestoBe toho o vévodsk<+h rode+h r:(n<+h kmen: na v<+hod od '<na víme veli+e málo a v @e@i+h rodopise+h @sou (na5né me(ery. +oB mohlo pov( udit @e@i+h snahu osvo odit se ( merove@ského poru5ni+tví. Be tato v(poura yla přím<m d:sledkem alamanského vít$(ství nad . Hem yli svoláváni ne@d:leBit$@ší ma9náti (e vše+h re9ion: království a pro@ednávali ne@r:(n$@ší (áleBitosti . Fém$ř @isté @e.@e tře a hledat @ešt$ vysv$tlení. kdy přišli o svou nadvládu v o laste+h na v<+hod od '<na. Qo ová (práva hovoří o tom. "ur9undsku a Proven+e sílila samostatná re9ionální mo+. protoBe po ro(padu římské říše ne ylo Bádné v$tší království na 4ápad$ připraveno a u(p:so eno pro vál5ení tak do ře @ako Wrankové. Qalší v<(namné uskupení ( o lasti (a středním '<nem. které v polovin$ sedmého století pro íhaly (a '<nem. %e5eno @in<mi slovy.

a y mohli při spole5n<+h ak+í+h e(pro lémov$ spolupra+ovat e( pomo+i Mormální institu+e. 3le sou5asník. hledal (de u Pipina pomo+ proti lan9o ardskému králi 3istulMovi. Be práv$ odtud y yl tento (vyk v ro+e /&4 Cne o /&1E přev(at. v:d5ími Mran+k<mi šle+hti+i. Be do %íma ylo vysláno poselstvo a Be to. Be 3kvitánie má právo na svou ne(ávislost. Be si o a uv$domovali potře nost =erove@+: pro le9itimi(a+i svého reBimu. ale Pipin Be se stal králem Odíky vol $ vše+h Wrank:. 8itur9i+ká podo a korunova5ního +eremoniálu v r. ro+e /43 spole5n$ se sv<m ratrem sesadili @iného merove@ského krále. Futo praRi si+e nale(neme u vi(i9Xtsk<+h král: Cpo5ína@e rokem !/7E. a y král při@al poma(ání křiBmem . doká(ali ot+:v odka( udrBet a upevnit. 1// . Be se rituál dostal do Wran+ie ( Jrska. PapeB odpov$d$l. 4a situa+e. Childeri+ha JJJ. Be tento rituál yl pouBit v ro+e /&4. Be O y ylo lépe nastolit @ako krále toho. aniB ma@í v<konnou mo+. Aak @e (a(namenáno v 3nnales 'e9ni Wran+orum C8etopisy království Wrank:E. (da @e správné. kter< vše+hny politi+ké pro lémy nekompromisním (p:so em vyřešil. kter< psal pokra5ování Wrede9arovy kroniky. Qo té do y se ve Wran+ii ni+ takového nestalo. . 0epopiratelné však @e. první (mínku na@deme aB v po(d$@ší+h 8etopise+h království Wrank:. kdy konMlikty Mrak+í uvnitř království se střídaly s o do ími silného nap$tí. nepřekvapu@e. CJJJ. vyslal iskupa "ur+harda ( Sfr( ur9u a královského kaplana a opata (e HaintQenis Wulrada do %íma. které yly psány patrné me(i lety />/ aB /13. ro(hodl. Fo posilu@e ar9umenta+i t$+h. Be se m:Be o e@ít e( krále. . lete+h @eho synové . ..0eustrií a 3ustrasii . Poté následovala šestiletá 5asová proluka e( krále. m:Be na(na5ovat nesta ilitu @e@i+h postavení v ro+e /43.@menovit$ Pipin JJJ. @e však veli+e nepravd$podo né. kdy Hamuel li@e posvátn< ole@ na hlavy Haula a Qavida. m$li se otá(at papeBe 4a+hariáše. @ehoB vpády na římské 6(emí ho v lét$ téhoB roku přivedly do t$sné lí(kosti %íma. soudo <+h pramene+h o tom Bádná (práva není. Fo. Be se Wrankové neodhodlali k (ásadn$@ší o nov$ své nadvlády. . ro+e /&. Gvádí. Hte@n$ tak @e po+hopitelné. C/1&-/71E. ale v plném ro(sahu a s do r<mi v<sledky yl o noven (ásluhou 2arla =artella. Fento pro+es yl op$t ohroBen vnitřními konMlikty v lete+h /14-/11. Ainí d$@epis+i se domníva@í. vévod:E.k tomu pravd$podo n$ došlo na n$kterém ( kaBdoro5ní+h shromáBd$ní Cmar+hMieldE .. /&1 pr< vyBadovala.a odsoudily (de@ší krále k okra@ov<m rolím. 0astolením klidu na 6(emí+h v<+hodn$ od '<na a do5asn<m při(náním. PapeBsk< souhlas m$l v první řad$ přesv$d5it iskupy. si Pipin uvolnil ru+e pro @iná konání.a u(náním statutu nového vlád+e dosavadními peery. Be sesa(ení stáva@í+ího krále a odstran$ní @eho dynastie @e (+ela le9itimní.n$která 6(emí op$t (tratili. . ale také m:Be napovídat.m$lo @ít o paralelu ke Htarému (ákonu. 3 v d:sledku toho přiká(al vahou své Oapoštolské autorityP. a y králové Wrank: vládli. patrn$ syna Chilperi+ha JJ. +o následovalo. Feprve v ro+e /41 se Pipin JJJ. Be @e@i+h v(á@emné v(tahy ne yly tak ideální. 3le s @istotou to nevíme. PřestoBe ve 4. kdy papeB ?t$pán JJ.E vykonal novou konsekra+i Pipina a @eho dvou syn:. @akoB i no ilitou další+h kra@in podří(en<+h Mran+ké he9emonii. a y yl Pipin prohlášen (a krále. se událo se souhlasem papeBe.. 4 politi+kého hlediska ylo klí5ov<m pro lémem (ískání souhlasu Wrank: . (im$ /&3Y&4 při+estoval papeB do Wran+ie. posv$+ením iskup: a s+hválením prin+:P Ct@. ale o irském poma(ávání ole@em a posledním poma(ání Bádné doklady neeRistu@í. v n$mB yla o novena Mran+ká mo+ na v<+hod$. Be elimina+í otevřeného konMliktu me(i 3ustrasii a 0eustrií a politi+k<m uklidn$ním C+oB umoBnilo Pipinovo vít$(ství u FertryE si Pipin připravil +estu k pokra5ování a9resivn$@i vedené války na hrani+í+h a k odstartování pro+esu. další+h desetiletí+h si soupeří+í aristokrati+ké Mrak+e (a@istily kontrolu nad o $ma královstvími .ypráv$ní v 8etopise+h království Wrank: pro(ra(u@e náka(u ideolo9i+kou (au@atostí ( po(d$@ší do y\ v$tší váha y m$la <t pravd$podo n$ kladena na pokra5ovatelovo lí5ení vlastní+h událostí. kdo má královskou mo+P. @e mnohem (drBenliv$@ší. . kterého @ešt$ v ro+e /43 povaBoval (a potře ného. kdo v (avedení této (vláštní praRe spatřu@í siln< papeB:v vliv.

L Aešt$ před svou smrtí.elik< CCharlema9neE přid$lil p:vodní Mran+ká teritoria . (áří /!> v PaříBi (emřel. a tak ne@enBe nenavrátil (a raná 6(emí.ikin9ové. a y se uká(al v plném sv$tle. kdyB kon+em téhoB roku (emřel na následky (ran$ní při lovu. kdy před ním Pipin padl na (em a polí il @eho třmen.n$kteří histori+i @i ma@í (a d:v$ryhodnou.si Pipin vraBd$ním a dran+ováním ra(il +estu 3kvitánii.dále se do událostí @iBn$ od 3lp nevm$šovat. Fo ne ylo příliš moudré. podává propra+ovan$@ší. +oB @e série v$tšinou soudo <+h io9raMi+k<+h teRt: o papeBí+h. Be lan9o ardsk< král ani tentokrát nesplní dohodu. kteří se o n$ho starali. Hte@n$ tak ned al na Pipinovo varování.o@enská eRpedi+e do Jtálie mohla <t Ca také ylaE Minan5n$ (a@ímavá a tím i lákavá . .především m$l papeBi pomo+i přim$t Mran+kého krále. Pipin ale r.3ustrasii a pon$kud (ten5enou dolní 0eustrii. a y i nadále pokra5oval v o ran$ %íma i papeBe. a y kaBdoro5n$ odvád$li @ako tri utální daN 3. ro+e /&4 musel papeB od Pipina (ře@m$ (ískat mnohem ví+e neB při @in<+h příleBitoste+h. /&& Wrankové (novu intervenovali. Fitul Opatri+i@ %íman:P. +o (de po so $ (ane+hali v devátém století . si+e (n$l v(nešen$. syn vévody #unalda C/47-/4&E. po(d$@i (námému @ako 2arel . a veli+e detailn$ se vypráví o prvním při@etí papeBe v Panteonu v lednu /&4. . Tivotopisu papeBe ?t$pána JJ. 2arlovi. a y přestal s dalšími 6toky na římské 6(emí. poskytnutí ruko@mí a O ohat<+h dar:P Pipinovi a Mran+k<m ma9nát:m. která ( ver(í @e líBe pravd$. 1/> . @ak slí il. PapeBsk< historio9raMi+k< (dro@. . této do $ však papeBsk< stole+ (tratil sv:@ n$kde@ší e(pe5n< +it pro sv$tské v(tahy s impériem a pod tlakem událostí Cpředevším šlo o nar:sta@í+í lan9o ardské ohroBování @eho ne(ávislostiE (a5al hore5nat$ vypra+ovávat novou podo u své politi+ké role. 3istulM ur5it$ nepředpokládal. při5emB v$dom$ pokřivoval historii a Malšoval dokumenty. v Pavii o klí5il 3istulMa a přinutil ho. tak mohl soustředit po(ornost pou(e na 3kvitánii. 0ásledu@í+í Má(e @eho vlády yla napln$na především (adrBováním Has: a snahou do <t 3kvitánii. CJJJ. kter< Pipinovi ud$lil při poma(ávání. proto se ani nepokusil (a ránit ?t$pánovi v pře+hodu lan9o ardského království při @eho +est$ na sever. ale ideolo9i+ky (kreslenou ver(i t$+hto událostí . Po t$+hto dvou 6sp$šn<+h v<pravá+h do Jtálie se Pipin ro(hodl . Be y po @eho poráB+e r. které vy udovali na ře+e 8ippe.nov< královsk< reBim tak (ískával další spo@en+e a pří(niv+e. ro+e /&> 5ást Has: pora(il.E se uvádí. ro(d$lil Pipin království me(i své dva syny. /&! vypravil do Jtálie novou eRpedi+i a podo n$ @ako o rok dříve (novu o lehl 3istulMa v @eho Pavii. ale Bádn< prakti+k< v<(nam nem$l . (ni5il n$kolik pevností. se souhlasem Mran+k<+h šle+hti+: a iskup:. t(v. 3 tak na @aře /&& Pipin převedl svou armádu přes 3lpy. papeBova Bádost o pomo+ mu poskytla příleBitost. kde v té do $ vládl vévoda SaioMar C/&4-/!>E. .. 8i er PontiMi+alis CPontiMikální knihaE. Pipinovo postavení ve Mran+ké říši ne ylo stopro+entn$ @isté. . Be papeB korunoval Pipina ihned poté. sérii kaBdoro5ní+h vo@ensk<+h v<prav po5ína@e @arem téhoB roku a kon5e @eho smrtí v ro+e /!> . a y souhlasil s mírov<mi podmínkami) @e@i+h o sahem yla nedotknutelnost římského 6(emí.snad horším. . 4a5alo nové vy@ednávání a hro(ilo. Be (e strany Mran+ké říše mu Bádné váBné ne e(pe5í nehro(í. . která y nám dovolila ro(hodnout. "e( hlu šího kriti+kého studia y ylo veli+e nero(umné pln$ d:v$řovat t$mto papeBsk<m interpreta+ím tehde@ší+h událostí. (ápas stále ne yl doveden do kon+e.v(dor dalším papeBov<m Bádostem . kdyB Pipin 74. neB ylo to. ro+e /!. koní. LRistu@í (právy o nevídaném pustošení . 35koliv se SaioMar dal na 6t$k a poslé(e yl (avraBd$n a o( ro@ené síly 3kvitánie yly (de+imovány. a přinutil @e. Houdo é Mran+ké (dro@e takovéto detaily postráda@í a neeRistu@e Bádná opora. 'arel K1elik. ale dokon+e (a5al (novu ohroBovat ne(ávislost římského vévodství.3istulM se patrn$ domníval. +o ten slí il poslušnost @eho příka(:m.

vo@ska pro+há(ela pro lémov<m 6(emím kolem řek 8ippe. se popisu@e veli+e nesnadno. @e@i+hB pomo+í 2arel =artell a Pipin (adrBovali sask< nápor podél řeky 8ippe. kter< yl (nám @ako Jrminsul. která do yl on a 2arel =artell) "ur9undsko. Hpolu s tituly a teritorii. natoB v +elém Hasku. 2arel poslal svou lan9o ardskou manBelku (pátky @e@ímu ot+i. na . podo n$ @ako spoluvláda @e@i+h ot+e a str<+e me(i roky /41 a /4/. kdyB se vra+el na (ápad. 2arel (d$dil také řadu pro lém:. trva@í+í od roku /!> do //1. do @e@íhoB 5ela se v ro+e //& postavil oso n$ 2arel. ale @eho umíst$ní na teprve nedávno (ískaném 6(emí na eRponované hrani+i saského teritoria napovídá.. v<+hodoMal5tí Hasové (a5ali vy@ednávat s Mran+k<m králem o přím$ří) poskytli ruko@mí a slí ili svou loa@álnost. PapeB ?t$pán JJJ. Be v ro+e /4. která vyslal proti 1/1 . ale nedoká(aly (aru5it Mran+kou vládu ani v t$+hto míste+h.@ednalo se o klášter. Fato v<prava yla @ednou ( ne@mohutn$@ší+h.. 3 (de.yli Hasové. 4da n$+o takového (am<šlel od samého po5átku. Be y se n$kter< ( @eho Mran+k<+h o+hrán+: spo@il s lan9o ardsk<mi nepřáteli. k n$@aké konMronta+i 5i sporu me(i ratry došlo v =on+outouru severn$ od PaříBe. kdyB vtrhli do Lres ur9u a (ni5ili @e@ a pokusili se o sadit i Mran+kou pevnost v Hy ur9u v 6dolí řeky 'uhr. Pronikli dokon+e @ešt$ hlou $@i na @ih a v(ali 6tokem klášter ve Wit(laru na horním toku Sesery . kde pora(ila saskou armádu. Be m$la <t ro(d$lena me(i o a ratry. Be to patrn$ ne yl @en o @ekt o e+ného u+tívání. FaBení ( roku //7 ylo (am$řeno na (ískání saské pevnosti na ře+e 8ippe u Lres ur9u a na (ni5ení relikviáře v posvátném o @ektu. 2arloman se pak ( 3kvitánie stáhl. 3* uB se stalo +okoliv. 'uhr a Qiemel. +o ylo spo@eno s vále5n<mi 6sp$+hy. Aedním (dro@em konMlikt: mohla <t 3kvitánie. 4+ela ur5it$ však yla vypravena velká eRpedi+e. Aeho (ni5ení tedy ylo ne@en lukrativní Cv relikviáři se na+há(el velk< poklad tvořen< dary a o $tinamiE. kterému kdysi vládl @eho ote+. o které pokra5ovatel Wrede9arovy kroniky v předposlední 5ásti tvrdí.pokud @de o 6silí a 5as.še nasv$d5u@e tomu. Podo né podro ení při@al 2arel také od ne@@iBn$@ší saské konMedera+e 3n9rarie. //4. Hasové se pomstili hned r.v ro+e //& se tak skute5n$ stalo. Be kdyB v ro+e /!1 2arel vtrhl do 3kvitánie. Pravd$podo n$ šlo o přímou odpov$Z na (ni5ení @e@i+h posvátného Jrminsulu v r. syn vévody SaioMara. se kolem 2arlomana (a5aly seskupovat r:(né alian+e. Aednotlivé kampan$. @e@i+hB diploma+ii řídila @eho vlastní matka. 3lamanii. CJ. 8etopisy království Wrank: @sou veli+e (drBenlivé a dost nepřesné ohledn$ Mran+ké odpov$di. Hkute5ností (:stává. Pipinova vdova "ertrada. vévoda Fassilo JJJ.Hvému mladšímu synu 2arlomanovi sv$řil teritoria. k n$muB upr+hla i 2arlomanova vdova s mal<mi d$tmi poté. která (ískal od sv<+h dvou před+h:d+:. +oB (namenalo kone+ ratrské konMedera+e. a y si podmanil @iBní skupinu Has: . a Be na stran$ @eho protivník: yli ratr 2arel. 2arlomanovo 6mrtí C( přiro(en<+h pří5inE v prosin+i //1 přišlo nedlouho po papeBov$ smrti. Proven+e a Heptimánii. překro5ila Seseru. ale n$+o. .keře. do í koeRisten+e dvou král:. ale podle po(d$@ší+h 8etopis: království Wrank: připadla +elá 2arlovi. ale (namenalo i velkou pohanu pro saskou morálku. ale @eho podpory ylo poslé(e dosaBeno rutálním vyřa(ením skupiny vlivného římského kléru. @aké yly do Haska vyslány . Hkute5ná podo a tohoto památníku není (náma.ker. //7. a skon5ila u řeky .(namenalo to ne@en 6(emí vo@ensky do <t. Fím ne@v$tším . kter< vy udoval "oniMá+ @ako evan9eli(a5ní +entrum re9ionu. které mu yly v$novány . +o se ne@vlivn$@ší sv$tské i +írkevní oso nosti 2arlomanova království ro(hodly při@mout vládu @eho ratra. 3 tak v ro+e //1 (ískal 2arel . nevíme . "avorsk< a lan9o ardsk< král Qesiderius C/&!-//4E.E yl (po5átku ve sví(elné situa+i při představ$. kter< m$l pevné va( y na rodinu @eho před+h:d+e a aB dosud sehrával ro(hodu@í+í roli na papeBském dvoře i v politi+ké praRi. kterou po(d$@i po svém návratu ( Jtálie 2arel nařídil. a y potla5il neustáva@í+í místní odpor. ale pomo+í násilného pokřes*anš*ování inte9rovat poraBené do Mran+kého kulturního sv$ta. ro+e //7 2arel vyvinul veliké 6silí. a y (ískal na(p$t pevnosti (tra+ené o rok dřív. v @ehoB 5ele stál #unald JJ. . . "e( t$+hto událostí y se nikdy nedostavilo 6sp$šné o do í vále5n<+h (isk: a 6(emní eRpan(e.elik< kontrolu nad +el<m královstvím. a y spo@il ro(d$lená vo@ska.

lan9o ardského království v Pavii . "ylo to 6(emí. 2arel proto musel na pod(im (or9ani(ovat další ro(sáhlou eRpedi+i. kdy se rody spo@ovaly k o@i . . Pro lém s podman$ním Has: (5ásti spo5íval v o tíBnosti aBinatého terénu. 0em$li Bádné krále ani trvalé institu+e s +entrální autoritou. +o se museli kon+em $Bného ro5ního taBení vra+et (e severní+h 3lp dom:. 3 dokon+e ani nem$li . ale i de(inMorma+e. které sídlily v opevn$n<+h usedloste+h. a y se mu podřídili. a y (de při@ali křes*ansk< křest. 3* uB to ylo tak 5i onak. Aedin$ po takov<+hto ro(sáhl<+h střetnutí+h anály (a(namenávaly. ro+e //3 poBádal nov< papeB #adrián J. a y Hasové pronikli ta@n$ do @e@i+h leBení a (mo+nili se ho. Htřety v lete+h /&& a /&! předvedly. porovnání s Wranky ylo Has: pom$rn$ málo a @e@i+h nedostate5ná or9ani(ovanost @im neumoBNovala vést s 6sp$+hem 6to5nou válku proti mnohem siln$@ším soused:m.(ápadoMal5tí Hasové tak yli poraBeni a přinu+eni .přistoupit na podmínky Mran+kého krále. C//7-/1&E 2arla o pomo+ proti novému ohroBení římské ne(ávislosti (e strany 8an9o ard:. Fato násilím vynu+ená 6mluva se ovšem uká(ala <t ste@n$ křehká @ako ta ( roku //&. podo n<+h mal<m vesni+ím.yly (+ela odlišné a od toho se odví@ela také odlišná ry+hlost a ro(hodnost řešení o ou konMlikt:.<+hodoMal5tí a 3n9rariové . 2arel v ro+e //3 vtrhl do Jtálie s velkou armádou.4ápadoMal+k<m. @iBní Hasové napadli a (ni5ili Lres ur9 a ohro(ili Hy ur9. "o@ovat proti v$tšímu uskupení Has: ylo moBné @en v situa+í+h. Ho+iální struktura a politi+ká or9ani(a+e druhého hlavního 2arlova protivníka v sedmdesát<+h lete+h . .v$tší sídla. 2 tomu došlo ve +hvíli. 2arel m$l oso ní d:vody. Propa9andisti+ké pokřivení v dvorsk<+h 8etopise+h království Wrank: pln$ vyniká ve vypráv$ní o 5ine+h t$+hto vo@sk. která (ískala (p$t (tra+ená 6(emí a přinutila Hasy.ste@n$ @ako . Be lan9o ardské království v severní Jtálii m:Be <t paraly(ováno @edinou vále5nou poráBkou ne o ohroBením @e@ího administrativního +entra a hlavní re(iden+e krále v Pavii. kdyB se 2arel musel (novu vypravit do Jtálie. 2 lan9o ardskému králi Qesideriovi se na 6t$ku u+h<lila vdova s d$tmi @eho ratra 2arlomana. které (mařilo veškeré římské do yvatelské 6silí v do á+h +ísaře 3u9usta. 3nonymní autor opravené ver(e. Be se stanou poddan<mi Mran+kého krále a Be při@mou křes*anství) v ro+e //1 se @i+h velk< po5et o @evil před 2arlem v @eho novém sídle Pader ornu. Fyto roky rovn$B uká(aly. a druhá v$+ (a@istit @e@i+h následné pln$ní. Hasové slí ili. Be se r:(ná uskupení Has: podřídila a přistoupila na podmínky vít$(:. 3le +o se t<5e materiálního vy avení a ( raní. =:Be to <t pravda. Htalo se tak u pramen: řeky 8ippe. a y tehdy předvedl v Jtálii svou sílu. však podává (+ela @in< pří $h. a y pod nátlakem přistoupili na podmínky. +oB pro n$ ylo místo mimořádného u+tívání. Qo rou představu o takovémto typu osídlení si l(e ud$lat podle ar+heolo9i+k<+h vykopávek ve SarendorMu. 3le @ešt$ d:leBit$@ší 6lohu (ře@m$ hrála podo a saské so+iální a politi+ké or9ani(a+e. 4ákladní so+iální @ednotkou Has: yly po5etné rodiny. @ak ylo pro Mran+ké vlád+e o tíBné udrBet v lan9o ardské říši trvalé řešení pro lém: i poté. kdy se hovoří o velkém vít$(ství a (na5ném mnoBství po it<+h Has:. vy udovaném v<mluvn$ v t$sné lí(kosti pramen: 8ippe. kdy na místo dora(il 2arel s hlavním vo@em své armády . . Podle 8i er PontiMi+alis @e +ht$l Qesiderius vyuBít proti 2arlovi. pak se Hasové Wrank:m vyrovnali. s @e@íB pomo+í si +ht$l papeB (a@istit pomo+ Mran+kého krále proti 8an9o ard:m. Fento poniBu@í+í stav vydrBel @en do do y.a* uB 6to5nému ne o o rannému.nepo5ítáme-li takové pevnosti. dokud 2arel a hlavní síly @eho armády yli s to si @e@ vynutit. PoráBka @ednotlivého v:d+e tak nemohla Hasy vyřadit (e hry ste@n$ @ako (ni5ení hlavní+h usedlostí nevedlo k ry+hlému vo@enskému řešení. ro+e //!. v n$mB d:v$řiví Wrankové dovolili. . Aedna v$+ yla přinutit lan9o ardské krále. @eB yla pravd$podo n$ napsána po 2arlov$ smrti. Aedna 5ást @eho vo@sk 1>. @ako yl Lres ur9 . v n$mB Cne o na @eho okra@í+hE se itvy vesm$s odehrávaly.

. 4aloBení Pader ornu a hromadná konver(e 5ásti Has: ho moBná ukolé aly natolik. Hvé :m. Be (a5al povaBovat sask< pro lém (a vyřešen<.andal:m. nedovolila @im udrBet se v 3lpá+h. 2dyB se o . @e mimořádn$@ší událost. "yl to naprosto e(pre+edentní případ. kter< se postupn$ v pr: $hu dva+eti let stal pánem @iBní a střední 5ásti J erského poloostrova.<prava.i po tolika 6sp$šn<+h itvá+h a (isku nov<+h 6(emí . 35koliv o sa(ení Pavie a Qesideri:v eRil ve Mran+ou(ském klášteře sta5ily +entrali(ované královské mo+i. a y (avedla Mran+kou kontrolu nad lan9o ardsk<m královstvím. kde pokra5ovala válka se Hasy . 8an9o ardi yli přinu+eni podřídit se Mran+ké vlád$ a 2arel si přivlastnil titul lan9o ardského krále. 0$+o takového .stro9Xt:m a dalším. . kdy Mran5tí králové m$li potíBe v severní Jtálii a vypravili se tam. 2do ne o +o přim$lo 2arla. Be tváří v tvář tomuto dilematu se 2arel ro(hodl vytáhnout s vo@skem do ?pan$lska .elikono+í+h r. a y se vlád+e @edné etni+ké skupiny styli(oval do role krále @iného etnika. Po šesti m$sí+í+h se 2arel. (a5ali vál5it Hasové. a y (ašel při aneRi lan9o ardského království aB tak daleko. kterou 2arel v ro+e //> přivedl do 6dolí L ra. Be se reR Wran+orum mohl prohlásit (a reRe 8an9o ardorum díky vít$(ství nad tímto 8an9o ardem. 0ov$ instalovan< vévoda #ildeprand (e Hpoleta. Be v případ$ lan9o ardského království @e nutné při@mout kone5né řešení. yla 1>1 . kdy o sadil 0ar onne. kter< yl papeBov<m spo@en+em. pátém 5i šestém století y po takovém (ápolení následovalo vyhla(ení poraBeného +i(ího etnika.@eho 6silí vr+holilo v ro+e /&1. a dokon+e i do <t velká římská m$sta v 6dolí řeky L ro a v o laste+h dnešního 2atalánska\ 2arl:v ote+ Pipin JJJ. která Ctak @ako v 3kvitánii.ylo ve sv$t$ Mran+k<+h politi+k<+h ide@í i politi+ké praRe oné do y v$+í ne <valou. 4 uvedeného @edno(na5n$ vypl<vá. druhá 5ást pak u(avřela Qesideria v Pavii podo n<m (p:so em. kteří yli ohroBováni v(r:sta@í+í mo+í u má@@ovského emíra 3 d al-'ahmána J C/&! aB />>E. 4 papeBova hlediska yla 65innost dřív$@ší+h Mran+k<+h interven+í nedostate5ná a @e do+ela moBné. o léhání Pavie kone5n$ skon5ilo .o klí5ila 8an9o ardy ( oku. ale nikdy se nestalo. Podo né to ylo v "ritánii. 2on+em léta se vrátil do Wran+ie. k nimB se upínali @eho merove@ští a karolinští před+h:d+i. @ako se stalo . //& v(poura Cv @e@ím 5ela stál vévoda #rod9aud ( WriulskaE. kde se setkal s papeBem #adriánem. 2arel si tento titul přivlastnil v (áří //4 a uBíval ho nepřetrBit$ Ca to ne@en v JtáliiE i poté. Ae proto překvapu@í+í. Be si 2arel v této Má(i svého vládnutí předsev(al ro(šířit svou oso ní vládu (a hrani+e Wran+ie. ke kterému se před Pavií připo@ila spolu se synem @eho nová Bena #ilde9ard C(emřela />3E.<+hodní+h 3n9l:. . @ako se to stalo v padesát<+h lete+h 3istulMovi. Be y se de@me tomu vlád+e =er+ie prohlásil (a krále . takBe 2arel musel po5átkem dalšího roku podniknout další trestnou v<pravu.v Pavii (:stala vo@enská posádka. 3le na ro(díl od let //& a /&! se tentokrát o léhání protahovalo a trvalo aB do roku //4. není (námo. 0a severu pak po návratu nového Okrále lan9o ardskéhoP do Wran+ie vypukla r. Pro 2arla ale špan$lské do rodruBství představovalo +estu. a y re elii potla5il.tentokrát musel lan9o ardsk< král kapitulovat s +elou svou rodinou i s královsk<m pokladem. . ale vévoda 3ri+his ( "eneventa (a5al s 2arlem vy@ednávat aB v ro+e />/. Be pokaBdé. Pokud @de o motivy tradi5n$. neB se na první pohled (dá. kde v řad$ případ: králové mo+n$@ší+h kmen: (a ili vlád+e sousední+h sla ší+h království. //4 vrátil. 3le to. ode ral do %íma. ro+e /// na shromáBd$ní v Pader ornu při@al poselstvo od de Ma+to (+ela ne(ávisl<+h ara sk<+h vlád+: v "ar+elon$ a 4ara9o(e. ve velk<+h vévodství+h Hpoleto a "enevento kupodivu (:stávali i nadále domá+í vlád+i.u5inil tak v ro+e //>. Be (de d:leBitou roli sehrál při 2arlov$ velikono5ní návšt$v$ %íma papeB #adrián. Jtálii a na druhém řehu '<naE y ho dovedla k dosaBení n$kter<+h tradi5ní+h Mran+k<+h +íl:. kter< ho mohl přesv$d5it. u(nal v ro+e //4 ne o //& 2arlovu nadvládu. doká(al do <t v @iho(ápadní Ualii vše+hna ( <va@í+í 3ra y ovládaná 6(emí . Ae moBné. pokud @de o příleBitost (+ela ne5ekan$ se tedy vynořila Bádost místní+h ara sk<+h vlád+:. +o k o $ma královsk<m titul:m přidal @ešt$ titul +ísaře. AiB od šestého století se Mran5tí králové pokoušeli loupit.

1>7 . kteří se podřídili a ne+hali se na ře+e . Postaven před reálné ne e(pe5í 2arlovy interven+e vévoda 3ri+his ( "eneventa patrn$ na ídl n$@akou sym oli+kou Mormu podří(ení. Has:. a y se pokusila dohodnout s 2arlem spo@ene+tví) 2arel při@al návrh +ísařovny Jreny. o kterém se 8etopisy království Wrank: v přehledu onoho roku v: e+ ne(miNu@í.tentokrát kv:li sv<m dv$ma syn:m. aniB y mu v tom kdokoliv ránilP. která tehdy vládla @ako re9entka..v lete+h />7. Be @e@i+h odpor ne yl (lomen a Be králova přítomnost na @in<+h míste+h okamBit$ vedla k sask<m revoltám.E a velk<m po5tem Has:. 3le ani po takové uká(+e síly ne yli Hasové s kone5nou platností podman$ni a Mran+ké kronikářské prameny. se musel podřídit a při@mout křest. m$l překro5it hory na @e@i+h (ápadním kon+i a sestoupit k L ru. .. které 2arel oso n$ neřídil. které m$l papeB korunovat) Pipina (a krále 8an9o ard: a 8udvíka (a krále 3kvitánie. a y do vévodství vpadl a přinutil 3ri+hise k plné kapitula+i. . 3utor opravené ver(e t$+hto letopis: yl našt$stí upřímn$@ší a při(nává. . ale do té do y se 2arel mohl domnívat. kterou předtím okupoval. v @e@ímB pr: $hu ylo u . První uká(ka Mran+ké síly na @ihu Jtálie v ro+e />1 přim$la y(antskou vládu v 2onstantinopoli. nemohou Cv(dor opakovanému u@iš*ování o Mran+k<+h vít$(ství+h a tisí+ovká+h po it<+h Has:E tento Makt (aml5et.pravd$podo n$ špatn$ připravená a hro(ila. 0ov< pří+hod Mran+kého krále do @iBní Jtálie v ro+e />/ přim$l v<+hodní říši. 2arlovi ne( <valo neB stáhnout svou armádu do 6dolí a vrátit se na(p$t do Wran+ie Cestou ro( ořil opevn$ní v Pamplon$. druh<.+oB (novu doka(u@e. které 2arel tro+hu pošetile po@menoval po so $. @menovit$ 8etopisy království Wrank:. 2arel se musel v ro+e />1 (novu vydat do Jtálie . #ned poté se uskute5nila +elá řada vále5n<+h v<prav proti Has:m . Be má Hasko pevn$ v rukou a Be proto m:Be op$t @ednou upřít svou po(ornost na Jtálii. Při (páte5ním po+hodu přes Pyrene@e napadli @eho (adní vo@ "askové a (+ela ho (de+imovali. Be skon5í naprostou katastroMou. Be Wrankové utrp$li t$Bkou poráBku a Be yli (a iti dva 2arlovi přední velitelé a další 5tyři šle+hti+i.keře hromadn$ pokřtít. udou+ím +ísařem 2onstantinem . protoBe @iB kon+em 1. a y se @edna ( @eho d+er (asnou ila s @e@ím synem. Pronikli aB k v<+hodním řeh:m '<na do Qeut(u naproti 2olínu a (ni5ili nové sídlo na 8ippe. při5emB přišlo o Bivot mnoho @eho prominentní+h velitel:. Podo n$ @ako při italském taBení v ro+e //4 2arel ro(d$lil svá vo@ska do dvou +elk:. ale papeB #adrián přesv$d5il 2arla. a y mohl krále a @eho vládu představit @ako trvalé vít$(e. />. Podo n$ @ako tomu ylo u pokra5ovatel: Wrede9arovy kroniky. kteří se mu předtím v(dali. .erdenu (masakrováno 4&. @ako další vále5n< triumM. @ak (a(namenává letopise+..-/1/E.. a y napln$ní této dohody ury+hlila.e skute5nosti ale šlo (novu o do5asnou pa+iMika+i. Hte@n<m (p:so em Ci kdyB nemohl (aml5et smrt dvou přední+h Mran+k<+h šle+hti+:E lí5í i taBení proti Has:m v ro+e />7. J kdyB pomineme poníBení. 2arel pak na tento ne6sp$+h odpov$d$l ro(sáhlou vo@enskou ak+í. od roku /// v:d+e saského odporu a patrn$ potomek p:vodní vévodské dynastie. 3 protoBe se 6dolím L ra líBila ( @ihu umá@@ovská armáda. />4 a />& . kter< vedl oso n$ 2arel. a y vydali ruko@mí.áno+e />! strávil ve Wloren+ii a na @aře pokra5oval na @ih do %íma. Wrank:m yl odepřen vstup do "ar+elony a 4ara9o(a se postavila proti nim. Sidukind. C/>.J. @eB m$la <t (árukou @e@i+h udou+ího do rého +hování. Qlouhotrva@í+í o@e v první polovin$ >. které m$ly překonat Pyrene@e na r:(n<+h míste+h) v<+hodní proud se m$l přes "ar+elonu při líBit k 4ara9o(e. Úsp$+h yl (v<ra(n$n ry+hl<m postupem přes +elé Hasko aB k 8a i Cr. Hasy ( v<+hodní+h o lastí v<+hodn$ od Sesery přinutila.dvetná eRpedi+e v ro+e //1 pora(ila (ápadoMal+ké vo@sko. let yl sask< od o@ o noven. také kompilátor 8etopis: království Wrank: Cpsal @e v 1. let kone5n$ sra(ily Hasy na kolena. />3. té +hvíli však @eden ( @eho ara sk<+h spo@en+: (a5al vraBdit druhého. vo@enská v<prava nedosáhla Bádného (e sv<+h p:vodní+h +íl: a me(itím (a královy nepřítomnosti povstali proti Wrank:m Hasové. lete+h osmého století na královském dvoře ne o n$kde po líBE veli+e o+hotn$ lhal. a 2arel mohl Opo+hodovat napří5 +el<m Haskem po e(pe5n<+h +está+h.

o@enská eRpan(e v pr: $hu první+h dvou dekád 2arlovy vlády s se ou nesla své vlastní pro lémy. ale e( 6sp$+hu. Be vále5ná v<prava Ckterá ostatn$ yla naplánována @iB před 2arlov<m pří@e(dem do %e(naE m$la v<ra(nou ná oBenskou motiva+i. Podivné ylo. Be poté. C//&-/>. 4 dnešního hlediska musíme prohlásit. ve skute5nosti proti so $ urputn$ o@ovali. Be ude ne@uBite5n$@ší při(nat svou vinu . na5eB yl (novu potvr(en ve své Munk+i. kter< se v ro+e /14 sešel ve WrankMurtu. ne o* (m$nou ná oBenské politiky si proti so $ popudila 5ást sv<+h vo@ensk<+h @ednotek. Wran+ké prameny Fassila o viNu@í. HhromáBd$ní se pak uskute5nilo o rok po(d$@i v 0iká@i. ro+e />> napadli 3vaři "avorsko dvakrát po so $ a (ároveN vyslali své vo@sko na pome(í Wriulska v severov<+hodní Jtálii . se kter<mi se neš*astn< Fassilo m$l spol5it. "avorsk< poddan<m Mran+kého krále. kdo Bili (a hrani+emi p:vodní+h +íl: Mran+ké a9rese. protoBe se 3vaři Odopustili nepředstavitelného a neodpustitelného násilí na Hvaté +írkvi a křes*anském liduP.oprávn$n$ se l(e domnívat. dalším 2arlov<m +ílem ylo vyřadit (e hry ne@d:leBit$@ší mo+nost leBí+í me(i nimi. kterou si 2onstantin . konMedera+e 3var: ovláda@í+í uherské plán$.. yl o vin$n (e (rady a odsou(en k smrti. @ak skon+ovat s oMi+iáln$ podporovan<m ikonoklasmem. Wran+ké oddíly me(itím vstoupily do "avorska a +elou Fassilovu rodinu v(aly @ako ruko@mí. +o m$l @ak Jtálii. . @e však @asné. 4a t$+hto okolností po+hopil.následoval proto vpád do @eho vévodství.dstran$ní @eho oso y a +elé dynastie potvrdil kon+il. Be ti. yla nesrovnateln$ vyšší neB např. kdy vo@á+i (nemoBnili kon+ilové @ednání v 2onstantinopoli. Be proti 3var:m ude vyslána vo@enská v<prava.. tak Hasko pod svou kontrolou. v 3kvitánii. . @eB yla proti Fassilovi v(nesena . . vtrhla v ro+e />> hned dvakrát do "avorska a pokaBdé se setkala s tuh<m odporem domá+ího o yvatelstva.yl pak uv$(n$n v klášteře. .E yl synem +ha(arské prin+e(ny. Be @eho do(nání Copakované i na MrankMurtském kon+ilu v ro+e /14E m$la ste@nou hodnotu @ako do(nání o $tí Htalinov<+h Osoudní+h pro+es:P po ro+e 113. do+há(elo k silnému po ouření t$+h. LRistu@í proto váBné d:vody pro po+hy nosti o pravdivosti o vin$ní. které se konalo o rok po(d$@i v Jn9elheimu a kam yl donu+en se dostavit. kdo yl povaBován (a O ar araP především uBite5n<m diplomati+k<m tahem. kdy ylo tře a (ískat nové spo@en+e v o lastí severn$ od `erného moře.. ale @e tře a v$d$t.e ste@né do $ (ře@m$ +ísařovna hledala širší podporu. Příliš nepřekvapu@e.e vše+h o laste+h. kterou 2arel představoval pro @e@i+h 6(emní enklávy v @iBní Jtálii. Fassilo se ne(65astnil shromáBd$ní. v(al (a Benu ve +hvíli. ro+e />/ se po (ralé 6va(e "y(an+ ro(hodla neutrali(ovat hro( u. které se "avorsko t$šilo. Be o vin$ní Mran+k<+h kronikář: yla (leh5u@í+ím v<myslem a nel(e @im pln$ d:v$řovat. ro+e /11 na shromáBd$ní konaném v %e(nu ylo ro(hodnuto. Be v o do í před rokem />& konspiroval s v:d+em Has: Sidukindem a v ro+e />> s 3vary a Hlovany. se kter<m yl i spří(n$n.Wrankové si této na ídky váBili. . . . které 2arel svolal do Sormsu v ro+e />/ po svém návratu ( Jtálie . míra ne(ávislosti. yl na setkání ve Sormsu u5in$n pokus vyřešit neshody t<ka@í+í se pohrani5ní+h o lastí. .. První pokus. .pokaBdé však yli místními vo@sky odraBeni. kde yla teolo9ie ikonoklasmu Mormáln$ odsou(ena. 1>3 . Be spo@en+i. Fento poslední konMlikt (a5al v ro+e />> a pokra5oval nepřetrBit$ aB do po5átku 1. . koho Mran+ké kroniky o(na5u@í (a spo@en+e. se odehrál v ro+e />!. Ae kra@n$ překvapivé (@išt$ní. Co vše+hno se pod tím m$lo skr<vat. rovská vo@enská přesila přinutila Fassila podřídit se. Be pro y(antsk< dv:r yla svat a 5lena +ísařské rodiny s n$k<m. italské taBení (nepoko@ilo y(antskou říši a (p:so ilo potíBe se Hlovany na (ápadním "alkánu a vo@enská interven+e v avorském vévodství m$la (a následek konMronta+i s 3vary. t@. 2arel sám přišel do "avorska po(d$@i ve ste@ném ro+e s +ílem vy udovat hrani5ní o ranu proti dalším avarsk<m ná@e(d:m. let. ro+e /1. ale na shromáBd$ní. nevíme.álky v Hasku vyvolaly pro lémy se Hlovany a po(d$@i s Qány. které yly (asaBeny Mran+kou ro(pínavostí. 35koliv yl vévoda Fassilo JJJ. 2onstantin:v ote+ 8ev J.

%ím$ muselo <t @asné. re9entku Jrenu. která usilovala o pravou víru @ako skute5ná mu5edni+eP . mohl <t +hápán @ako snaha (a ránit v(niku nového politi+kého spo@ene+tví na 4ápad$. ro+e /1& @í dovolil. "y(antsk< 6tok v ro+e />> na vévodství v "eneventu. .še. Omoudrou a ohumilou +ísařovnou. Be se @ednalo o neospravedlniteln< (lo5in. Fento kriti+k< teRt yl vydáván (a samostatné dílo 2arlovo a po(d$@i @e@ histori+i (nali @ako 8i ri Carolini C2nihy karolinskéE. kterou přivedl ( Jtálie 2arl:v syn Pipin. @e podo a a pří5iny avarského (hrou+ení. . "y(antské říši nikdy v pravém smyslu nevládla Bena a Jrenini oponenti proto povaBovali +ísařsk< tr:n (a neo sa(en<. Wran+ká armáda. @e t$Bké poro(um$t.. (atím+o 2arlovi se podařilo proniknout na @e@i+h 6(emí a pokra5ovat dál po o ou ře(í+h Quna@e. v ro+e /11 3vary pora(ila. +írkevní+h kru(í+h (tratil svou popularitu vinou skandálu s náhl<m ro(vodem a následn<m nov<m sNatkem. 0a 2onstantinov$ sesa(ení a smrti se @eho matka oso n$ podílela. které veleli 2arlem pov$ření velitelé. Be v d:sledku toho (emřel. +o ne@ví+e překvapu@e. v n$mB yly shledávány ka+ířské ná(ory ře+k<+h iskup:. Qalší v<vo@ v 2onstantinopoli v 1. 3le y(antská vo@ska yla poraBena armádou. Aak FheodulM. UXt @ménem FheodulM Cpo(d$@i se stal iskupem v . Be se stále ví+e přiklání k o nov$ ikonoklasmu. aB yla v ro+e >.ten nakone+ v: e+ ne yl iskup:m ve WrankMurtu předloBen. . Jrenin reBim (trá+el neustále na své pevnosti. podle ni+h to hrani5ilo s modlářstvím. kter< vyvolal @e@í ministr Minan+í. loupit (de a dran+ovat a poslé(e i (+ela (ni5it velké o řadní +entrum (námé @ako 'in9. .J. 3le papeB #adrián kupodivu (novuo novení přivítal s mimořádn<m nadšením a o(na5il to (a (dravou doktrínu\ tato @eho o ha@o a ro(hodnutí druhého niká@ského kon+ilu (ře@m$ (p:so ila (adrBení dosud nedokon5eného teRtu 8i ri Carolini . na kter< při@eli i n$kteří italští a ritští iskupové. m$l připravenu o sáhlou kritiku tohoto ro(hodnutí. doká(al přev(ít mo+ do sv<+h rukou poté. Be v<+hodní říše není s+hopna o novit v Jtálii svou kontrolu a Be veškerá udou+nost ve veli+e krátké do $ ude (áviset na síle Wrank:.rléansuE. aniB y se setkal se se emenším odporem. Aeden ( králov<+h hlavní+h teolo9i+k<+h rád+:.shledává. Lmo+ionální a ideolo9i+ké va( y me(i římskou +írkví a iskupy v "y(an+i yly stále veli+e silné. po+há(í ( Mran+k<+h letopis: a ( @ednoho š*astn$ do+hovaného dopisu. 2on+il m$l (e@ména posoudit d:sledky o noveného u+tívání o ra(: v "y(an+i Cdošlo k n$mu v ro+e />/ na druhém kon+ilu v 0iká@iE. a y ne yl s+hopen Mormáln$ ani prakti+ky dále (astávat sv:@ imperiální 6řad. +o vo@enské povstání svrhlo @eho matku. a y se vrátila do 2onstantinopole. tře aBe yl papeB v praRi vo@ensky podporován Wranky. . 5erven+i /1/ se +ísařovn$ podařilo pomo+í pu5e podporovaného říšskou 9ardou strhnout na se e mo+ . Feoreti+ky uprá(dn$n< +ísařsk< tr:n yl siln<m lákadlem . Qokon+e i kronikář FheoManes . Be vysv$tlením tohoto triumMálního Mran+kého 6sp$+hu y snad mohla <t o 5anská válka me(i 3vary a v d:sledku toho i ro(pad a (mi(ení @e@i+h konMedera+e. dokud @ešt$ yl 5as. Fo. ro+e /14 svolal 9enerální kon+il Mran+ké +írkve.slepení . lete+h tuto domn$nku @ešt$ ví+e posílil. . 1>4 . tak /1!. kde však tém$ř okamBit$ proti n$mu (a5ala konspirovat. +o o ní víme.ál+e.ylo provedeno tak rutáln$. =e(itím hledala nové spo@en+e. .neš*astn< +ísař yl oslepen. která následovala. kde @en to šlo. kter< 2arel napsal své Ben$ Wastrad$ C(emřel /14E n$kdy před skon5ením v<pravy v ro+e /11.aB uB (ám$rn$ 5i nikoliv . . té do $ uB se 2arel vále5n<+h v<prav tak 5asto ne(65astNoval a od roku /14 +el< @eho dv:r stále 5ast$@i trávil (imní m$sí+e v nov$ vy udovaném palá+ovém kompleRu v Cá+há+h. které si nedlouho předtím podmanil 2arel. . Wran+ké armády postupu@í+í ( Jtálie mohly e( (á ran vpo+hodovat na 6(emí 3var: severn$ od Quna@e @ak v ro+e /1&.(vlášt$ v souvislosti s řadou ry+hl<+h a ne5ekan<+h událostí na 4ápad$. Po(d$@i po <val v Cá+há+h ne o v okolí i přes léto. 4dá se. a a y nemusela (ahá@it v Jtálii o@e proti Wrank:m. tak ostatní iskupové přítomní na tomto MrankMurtském kon+ilu yli k y(antskému u+tívání o ra(: veli+e kriti5tí. o novitelka u+tívání o ra(:. naví+ panovaly o avy.7 sama sesa(ena (a pomo+i pu5e. té do $ 2onstantin .pro kterého @ako (aní+eného ikonodula yla Jrena.. dokon+e se 2arlovi na ídla (a manBelku.

Pravidlem ylo.ti se po+hopiteln$ ne+ht$li v(dát své dosavadní mo+i a vlivu. yl (volen proti v:li opo(i+e seskupené kolem dvou synov+: @eho dlouho vládnou+ího před+h:d+e #adriána . kter< (a5al @ednat v prosin+i. 8ev JJJ. Císařsk< titul yl pro @eho nositele spíše překáBkou neB pomo+í .8vu JJJ. 3le na ro(díl od y(antsk<+h 6to5ník: v ro+e /1/ odvedli Mušerskou prá+i. 2arla (a +ísaře. . veli+e o e(řetn$ se(námil předem se svou vol ou 2arla . protoBe papeBe o vinili lidé. Be @e nevinen ve vše+h ode+h o Balo y proti n$mu v(nesené. to vše vytvořilo ( papeBského 6řadu mimořádn$ lákav< +íl. Be se o to nepokoušely. teoreti+ky proto. sdíleli 3lkuin:v ná(or a prohlásili se (a nekompetentní sehrát ro(hod5í roli . yl první papeB. se dostavili ke 2arlovi ihned po n$m a o vinili ho (e smilstva a křivopříseBni+tví. pak ylo umoBn$no. "yl unesen. Postavení Mran+kého krále ne ylo @ednodu+hé.. kter< to u5inil. tak sv$tské správ$ dostávali ti. které 2arel předal sv<m nástup+:m. dokon+e ani kon+ilu ne.v<m$na papeBe proto nevyhnuteln$ vedla k v<m$nám t$+hto vysok<+h 6ředník:. n$+o po(d$@i došlo k dalšímu oslepení . +oB však ne(namenalo. 8ev JJJ. které nám (:staly (+ela uta@eny. du na /11 spiklen+i udeřili a (e (álohy napadli 8va v pr: $hu pro+esí. a protoBe @e na svém stol+i nástup+em Petrov<m. 39enti t$+h. Fo. yl 8ev JJJ. 0a ?t$dr< den /1& (emřel papeB #adrián J. C/1&->1/E.m$lo však (+ela @iné d:sledky a místo usmr+ení vlád+e vedlo k @eho utvoření. Po velk<+h diskusí+h. 0apomohlo i (vláštní konstitu5ní postavení stáva@í+ího vlád+e v 2onstantinopoli. v %ím$ (novu instalován a dostalo se mu o+hrany od Wrank:. šlo o d$di+tví ne@pro lemati5t$@ší. 3 @ešt$ h:ř pro @eho nepřátele) oslepení a (mr(a5ení ylo vykonáno tak ne65inn$. kter< m$l pro@ednat o vin$ní v(nesená proti papeBi.. Úřad umoBNoval papeBi v první řad$ o sa(ovat d:leBitá místa sv<mi pří u(n<mi a přáteli. a toho 2arel dlouhou do u pokládal (a svého přítele. kdo 8va JJJ. Be pr+ha@í+ímu papeBi se vrátily vše+hny @eho smysly a on mohl o(námit své (á(ra5né u(dravení. . Fře aBe to 5asto <vá povaBováno (a přiro(ené vyvr+holení vo@ensk<+h 6sp$+h: 2arla a @eho Mran+kého království. vyří(li mu @a(yk a uv$(nili v klášteře. Be @e ne( ytné dodrBovat (ásadu.avřin+ova s+hi(matu ( do y ostro9Xtského krále Fheoderi+ha. se stalo skute5ností) po 37& lete+h od svrBení 'omula Cv ro+e 4/!E m$l 4ápad op$t svého nového +ísaře. Be se @im podaří 8va vyša+hovat. (vlášt$ ve(meme-li v 6vahu papeBovu roli v místní politi+e a rivalitu me(i r:(n<mi šle+hti+k<mi uskupeními ve Ov$5ném m$st$P. 3 a y se situa+e @ešt$ ví+e (komplikovala. 0edo+enili však novou 6lohu. nemusí se (odpovídat nikomu (e sv<+h podří(en<+h. a y 73. >.. v lét$ r. a po n$m nastoupil 8ev JJJ. a y @edna rodina 5i klan (ískaly vole ní monopol. oslepen. především @áhen 3lkuin C(emřel >. a y předsedal kon+ilu. které papeBsk< stole+ m$l pod svou kontrolou a které @ešt$ v(rostlo po (isku 5ástí lan9o ardského 6(emí. přesv$d5ovali 2arla. 4ásada volitelnosti papeBe si+e prakti+ky nedovolovala. prosin+e veře@n$ odpřísáhl. se podařilo upr+hnout ( kláštera i ( %íma a vydat se (a 2arlem.. kteří ( takovéhoto postavení m$li oso ní Minan5ní (isk. odvoláva@í+e se na ar9umenty při@até v pr: $hu t(v. kdo papeBe ne@ví+e podporovali . 0a druhé stran$ se však 8ev od samého po5átku svého pontiMikátu +hoval @ako 2arl:v 5lov$k. korunova+e a titul +ísaře při@at< ( papeBov<+h rukou yly plody (vláštní+h okolností a (+ela ur5it$ ne yly přiro(en<m kon+em. mno(í ( králov<+h +írkevní+h rád+:. listopadu téhoB roku při+estoval do %íma 2arel oso n$. Be ne@d:leBit$@ší 6řady @ak v +írkevní. J po vol $ douMali. 7&.n$+o takového ylo aB dosud vyhra(eno pou(e pro +ísaře v 2onstantinopoli. `lenové kon+ilu. svrhli. 1>& . kteří yli spo@en+i 8vova před+h:d+e. dva dny po(d$@i v pr: $hu slavnostní váno5ní mše korunoval 8ev JJJ. kterou v římsk<+h (áleBitoste+h hráli Wrankové. 2orunova+e yla především v<sledkem italsk<+h 5i spíše římsk<+h podmínek a v<slovn$ pak událostí ( let /11->. o kter< y král a @eho rád+i usilovali.4E ( 0orthum rie. . +o v ro+e &31 nedoká(al ne o ne+ht$l doká(at "elisar. Be římsk< iskup nesmí <t sou(en sv$tsk<m tri unálem. 8ev JJJ. 8vu JJJ. kter< v té do $ po <val v Pader ornu. PapeBova mo+ ve m$st$ %ím$ yla v té do $ mimořádná a materiální ohatství.( veškerého d$di+tví.

a y (volila 2arla. ne o* taková platila v dané situa+i konven+e. v dopise+h 3lkuina C(emřel>.e 5tvrtém století se vedly 5asté o@e kv:li tomu.ita 2aroli ne oli 2arl:v Bivotopis. GBití koruny ylo e(pre+edentní. Petra o .J. /11. Be @eden +ísař odmítl u(nat @iného imperiálního Okole9uP. k 5emu události sm$řu@í. +o se +hystá. =áme sv$de+tví. a @eho rád+ové. 1&.. a to ani ne tak s m$stem. Aak dale+e se druh ide@í. Qva +ísaři si+e mohli koeRistovat. v$d$l. +oB poskytlo římské +írkvi příleBitost. století napsal knihu . Be se podro ení Has: o rátilo v násilnou +hristiani(a+i. Prudká eRpan(e Mran+ké říše a podro ení o yvatel do yt<+h 6(emí (a 2arlovy vlády nevyhnuteln$ vedlo 5leny dvora k pouBívání termínu impérium ne oli +ísařství. dokon+e vytvořit @ešt$ t$sn$@ší spo@ení k (a@išt$ní své oso ní o+hrany před nepřáteli 1>! . mohl v: e+ uplatnit v praRi. Přesto však +el< plán nemohl v(niknout před neo5ekávan<m 6t$kem 8va do Pader ornu a králov<m ro(hodnutím vrátit mu %ím. kter< v druhé polovin$ tři+át<+h let >. Be špan$lská v<prava v r. Ae nutné po+hopit. pro(ai+kém slova smyslu @e tomu tak. a tím Mran+ké pode(ření. Fakovéto (vyklosti však nena(na5ovaly říšsk< titul ne o snad n$@aké aspira+e na n$@. //> yla (p$tn$ předkládána @ako pokus o osvo o(ení křes*an: od islámské nadvlády a Be avarské vále5né taBení v r. neB odra( tradi+e odepření mo+i. Be kdy y v$d$l. ne o si to nepřál. . ne o přesn$@i.4E ne@@asn$@i vy@adřu@í ná(or králov<+h rád+:. ne o (da mohla překonat římsk< podtXn imperiálního 6řadu. 0evy+há(ely ( tradi+e. Be (rovna tak papeBové v polovin$ >. 3le (da představa n$kter<+h křes*ansk<+h o yvatel mohla poskytnout nové ideolo9i+ké po@ivo pro ro(dílná etnika pod 2arlovou vládou. Be posílení královy mo+i vyBadu@e (lepšení @eho postavení. v tomto o do í @ediné (námé a u+hovávané v y(antské ideolo9ii. ne oli říši křes*an:. Be n$kdo ( 65astník: dramati+ké +ísařské korunova+e v +hrámu sv. yla říše @edna. . nel(e ří+i. Fomuto stále @ešt$ nes@edno+enému pro+esu dal nov< sm$r a impuls papeB 8ev JJJ. král prohlásil. Potom y mohl +htít 8ev JJJ. Fo (ře@m$ ne(namená ni+ ví+. Be odka(y na Jmperium Christianorum. které tehdy král povaBoval (a akt křes*anské odvety. římské imperiální tradi+i. Be idea říšské korunova+e yla pro írána (a 2arlovy přítomnosti ne@po(d$@i po @eho pří+hodu do %íma v listopadu roku >. ani ne yly přev(aty ( y(antské říše. avšak pou(e @ako spoluvlád+i sto@í+í v 5ele @ednoho impéria. Poten+iální +ísaři a také iskupové se museli uZ podle tradi+e skute5n$. ylo doprová(eno litaniemi a p:stem 5ásti @eho armády. které ylo @e@ím sym olem. ne o ve Mormálním rituálu v(epřít pokus:m o své (volení do nového postavení. =:Beme namítnout. 0apříklad "eda uBíval tento termín při psaní o králí+h (e sedmého století v 0orthum rii. století mohli usilovat o spo@ení Mran+k<+h vlád+: s %ímem a @eho (ávisl<mi teritorii k o+hran$ před 8an9o ardy. Pokud se Mran+k< král nemohl prohlásit (a římského +ísaře. .11 4ov= onstantin 1. Podle Linharda. ne o* ani v 2onstantinopoli před desát<m stoletím nepatřilo k +harakteristi+k<m rys:m říšského nástupni+tví. +oB ylo $Bné od starov$ku. se v 2onstantinopoli vytvořilo pou(e teoreti+ké vakuum v souvislosti se smrtí 2onstantina . to odhalit nem:Beme. které stály (a 3lkuinov<mi (p:so y. Be aB dosud se vše+hny (mínky o říši po@ily s %ímem. . Ae však nepo+hy né. pak se musela +elá ideolo9i+ká (ákladna opírat o (m$nu v @eho postavení.áno+í+h roku >. n$kde@šího 5lena 2arlova dvora. 3 tak římská +írkev (avedla pro tuto příleBitost sv:@ vlastní rituál.. nikdy y nepřipustil v tento den 65ast +írkve. kter< se sám prohlásil (a vlád+e. ro+e >. století Bádné říšské uvedení do 6řadu a následné litur9i+ké 6kony yly (+ela nové.. srpna /1/ a vládou +ísařovny Jreny.>nam císařs&ví Ae nepravd$podo né. ale s římskou +ivili(a+í. 4dá se. +o (de d$lá.. ned$litelná. pon$vadB na 4ápad$ neeRistovalo od &.

.láda +ísařovny Jreny yla smetena. 'o(hodnutí 8va JJJ. 45ásti to yl pro lém @edné ( autorit. ale ylo to (+ela nepři@atelné v 2onstantinopoli. a y vytvářelo n$@ak< tlak. i kdyB se t$šili de Ma+to mnohem v$tší svo od$ @ednání. . Qo té do y se však povaha titulu i 2arlova vlastního pohledu na nov< 6řad v<(namn$ (m$nila. >.J. 2onstitu5ní v(tah me(i monar+hií s +entrem v Pavii a dv$ma velk<mi vévodstvími. ne yl v Bádném případ$ (aru5en<.d r. . a tak pou(e postoupilo v$tšinu svého ( <va@í+ího 6(emí v Jstrii Wrank:m. papeBstvím a Mran+kou říší. kter<m papeBové ve svém sekulárním spo@ene+tví 5elili. podle n$@B @im 2arel vládl. 2on+em r.vytvoření nového (ápadního +ísařství y vyřešilo vleklé a trvalé o tíBe. +o se t<ká Mormální+h termín:. @e prvním skute5n<m (namením. Ain<mi slovy . . Be e( 2arlovy podpory ylo @eho přeBití ohroBeno. Pone+háme-li pro lém voln$ strukturovaného lan9o ardského království stranou. Be došlo ke (hrou+ení v(tah: a Be @edna (e stran . . Be papeBové a @e@i+h rád+i v tomto o do í se stále v$tším 6silím sm$řovali k vytvoření pln$ ne(ávislého teritoriálního státu O'epu liky sv. 2dy y papeBova motiva+e ne yla tak přímo5aře oso ní.&->14E představovala ve ste@né do $ pro "y(an+ mnohem váBn$@ší hro( u neB 2arlova korunova+e. .1 se 2arel vrátil do Mran+ké říše a do Jtálie uB nikdy neod@el. avšak 2onstantinopol to nikdy neu(nala.n i @eho rád+i (asv$tili sv:@ 5as prá+i na tom. C>11->13E smlouvu u(náva@í+í +ísařsk< status Mran+kého vlád+e. ro+e >17 vytvořil nov< +ísař =i+hal J. a po(d$@i v r. /&1 8an9o ardy vyNata ( říšské kontroly. 3však status t$+hto teritorií spolu s právem. pokoušel institu+ionali(ovat v(tah me(i Mran+k<m vladařem a m$stem %ímem tak. PapeBové tato teritoria prohlásili (a svá. >. Qo poloviny r. . 0amísto toho y se mohlo (dát. a y sám o so $ toho dosáhl. >11 yl 0ikéMoros poraBen a (a it "ulhary a ( @eho le ky si +hán ne+hal ud$lat 5íši. (:stáva@í o tíBe t<ka@í+í se 2arlova práva vládnout v souvislosti se všemi ostatními o lastmi Jtálie. a 8ev šel @ešt$ dále a ud$lil 2arlovi titul Jmperator 'omanorum ne oli Císař %íman:.uvnitř m$sta.římská +írkev hledala @asné a nedvo@smyslné přeskupení pom$ru k ostatním dv$ma. Be impuls k o novení (ápadního +ísařství yl. které se stav$ly do opo(i+e k @eho mo+i. nem$nila. 0$+o podo ného platilo pro m$sto %ím a @eho 6(emí. /&. kter< však stále sám se e povaBoval (a v<hradn$ @ediné %ímské impérium. nav(dory tomu. . Be vy avil Pipina a @eho syny titulem O%ímští patri+i@ovéP. Gdálosti v ro+e /11 uká(aly. Fato situa+e se. avšak ro(sah dřív$@šího lan9o ardského království yl uvnitř Jtálie ome(en. +o y @eho nov< status m$l (namenat ve Mran+kém konteRtu. @ak m:Be pohled na v$+ napovídat. C>. v$tšinou pravd$podo n$ na (áklad$ své kontinuální role administrátor: na římském 6(emí v rám+i impéria. a to středním a @iBním ve Hpoletu a "eneventu. +o se t<5e @eho p:vodu a sm$ru vyso+e italsk<. 3však nemáme Bádn< @asn< doklad.(r:sta@í+í síla "ulhar: na "alkán$ (a vlády +hána 2ruma C>. 2e všemu @ešt$ si eneventští vlád+i po do ytí Wranky neoprávn$n$ 5inili nárok na titul prin+:. Be @iB nastávalo s liBování %íma a Mran+k<+h král:. Fo mohlo vyhovovat (á@m:m papeBe a v ur5itém ro(šíření i samotnému 2arlovi. avšak (a @e@ího následníka 0ikéMora J. last dřív$@šího ravennského eRar+hátu spolu se spří(n$n<mi re9iony v Pentapolis yla v r. tře aBe @en v podo $ imperator Wran+orum ne oli +ísař Wrank:. 0$kteří adatelé tvrdí. 0a po5átku století yli papeBové politi+ky podří(eni +ísaři. a y +hránili 'avennu a Pentapolis postoupené papeBské administrativ$. hlavním m$st$ velmi (esla eného státu. //4 yl 2arel reR 8an9o ardorum.álka yla nevyhnutelná. (:stával velmi ne@asn<. r. Hte@n$ mohlo poslouBit @ako nov$@ší a uspoko@iv$@ší ráme+ k uplatn$ní autority Mran+kého vlád+e nad všemi 5ástmi Jtálie Ca všemi ostatními 5ástmi dřív$@šího %ímského impéria na (ápad$E. PetraP. @e moBné. poslat Mormální o(námení o své vol $ 2arlovi namísto 2onstantinovi . //4. Proto se papeB ?t$pán JJ.1 se (n$ní +ísařského titulu v oMi+iální+h dokumente+h (m$nilo ( imperator 'omanorum na spíše a straktn$@ší imperator Jmpérium 'oman:m 9u ernans ne oli OCísař 1>/ .7->11E ylo impérium sla é na to. Pokusy přesv$d5it Mran+ké vlád+e v r. Be n$kter< ( ni+h se přímo snaBil. nevedly nikam. Be (de po +elou druhou polovinu osmého století přetrvávala ne@asná situa+e v prakti+k<+h v(ta(í+h me(i impériem.

Be @im přiřkli novou aplika+i a v<(nam. a5koli @e mu připisován sou or ustanovení (nám< @ako OFheoderi+h:v ediktP. Ae (náma řada t$+hto mnohdy velmi krátk<+h s írek prohlašovan<+h (a (ákoníky Qurynk:. @ak se Wrankové v po(dním osmém století pokoušeli Ousm$rnitP své sousedy a prosadit pevnou etni+kou identitu a ro(li5né (vyky a (ákony. 0aví+ solidi ne yly ani domorodou ani @inou Mormou platidla Has: a Qurynk:. kdyB posoudíme hodnotu inMorma+í Wrank: o lide+h (a hrani+emi. LRistu@e velk< po5et další+h d:ka(:.še+hny. @akmile dosáhl tohoto statusu. neB ylo dovoleno pretori@skému preMektovi v o do í po(dního římského +ísařství. Be y redak+e v$tšiny ( ni+h mohla <t spo@ena s pro9ramem popisovan<m Linhardem. 0a druhé stran$ @de o Mran+ká pravidla. a5koli @eho ur5ití poddaní mohli OinterpretovatP eRistu@í+í (ákony takov<m (p:so em. Linhard ve své . Wrankové takto o(na5ovali o yvatele %íma a @eho 6(emí.vládnou+í římskému impériuP. Aen +ísař mohl vytvořit novou le9islativu. ud$lal o n$+o ví+e. řídí+í+h se le9álním statutem o $ti. století. +o se stal 2arel +ísařem. (ám$rn$ (am$Nu@í 1>> . Be nevytvářel (ákony. ProkXpios (vlášt$ +hválil ostro9Xtského krále Fheoderi+ha J. 0i+mén$ pon$kud po(d$@ší Mran+ké prameny. Worma titulu uBitá 8vem JJJ. ale (ároveN @ako @ediné moBné. Be nese předpoklad neBádou+ího připoutání 6řadu k m$stu %ímu a k papeBství. které yly vydány v moderní+h edi+í+h. +hamavsk<+h Wrank: a @in<+h. která se následovn$ o @evila v 8i er PontiMi+alis. o které se (miNu@e Linhard. Be eRistovala ver(e (ákoníku 8eR Hali+a uBívaná v$tšinou Wrank:. Při takovém konání. však yla mén$ kriti+ká. He (avedením křes*anství. 0e@edná se v Bádném případ$ o i(olovan< Menomén. které yly p:vodn$ v do $ po(dního římského +ísařství prvotní denomina+í (laté min+e a které se staly teoreti+kou @ednotkou hodnoty ve Mran+kém i vi(i9Xtském království. (a to. kter<mi se Hasové museli řídit. @eB ylo od poloviny >. Pokud to yla @eho prá+e. při korunova+i. =nohé ( ni+h. Petra. a sepsání (ákon: @e@i+h poddan<+h v d:sledku říšské korunova+e. Be tyto (ákony skute5n$ nepředstavu@í ni+ ví+e neB psanou Mormu (vykového práva lidí.7Y3. ale nyní mohlo @ít o d:ra(né odd$lení říšského 6řadu od toho. 4 našeho (orného 6hlu se (dá @ako velmi podivné uvaBování o sousede+h a také neMran+k<+h skupiná+h uvnitř vlastního 6(emí @ako o odlišn<+h 9entes ne oli lide+h. i toto se @eví @ako reminis+en+e římsk<+h konstitu5ní+h ide@í. . (de @iB neeRistovala Bádná 6roveN. které v do $ první+h 2arlov+: podřídili své politi+ké kontrole. =oderní adatelé u(náva@í. @sou opravdu velmi krátké a nepředstavu@í ni+ ví+e neB se(nam trest: (a (ran$ní ne o vraBdu.. 4ároveN se však dosud prosa(u@e i ná(or. +o se mohlo Wrank:m (dát @ako vyme(ení etni+ké identity %íman:. Has:. @e vBdy na(<va@í vlád+i 3kvitán+: a vnu+u@í spole5nou etni+kou identitu všem o yvatel:m 6(emí. yla aB dosud také ome(ená a téB se (dálo. @e při@ímáno @iB dlouho a také správn$. které hovoří o Mran+k<+h válká+h v 3kvitánii v o do í /33-/!1. kteří se stali @edin<mi poddan<mi Wrank: v osmdesát<+h lete+h >. @ako @sou 3nnales re9ni Wran+orum CO3nály království Wrank:PE. 'eak+e na druhou sloBku v Linhardov$ popisu 2arlovy (ákonodárné aktivity) sepsání (ákon: poddan<+h. například 8e9es HaRonum C4ákony Has:E ne o 8eR Fhurin9orum C4ákony Qurynk:E. století vnu+eno Has:m. Hte@n$ @ako v případ$ klasi+kého Oodmítnutí mo+iP přisou(ené 2arlovu v<roku v do $ o řadu v +hrámu sv. nikdy nepo@ednáva@í o o yvatelí+h o lasti @ako o odlišn<+h etni+k<+h skupiná+h a o @e@i+h představitelí+h reMeru@í pou(e @ako o vlád+í+h ne o kníBate+h 3kvitánie. @sou posu(ovány v termíne+h a míře solid:. Při pohledu na dohodu 3kvitánie a "ur9undska to vypl<vá v ne@t$sn$@ší+h souvisloste+h a smysluplného v<(namu se do ereme. "avor:. které uka(u@í. Představil @e @ako 6koly ne@en řešené poté. Ae opravdu velmi pří(na5né. pro kterou y tyto (ákony repre(entovaly (vyky ne o tradi5ní práva předk:. Fo. kter<m @sou připisovány. 3laman:. podle ni+hB Wrankové Bili. Podo n$ se (de tato (ákonná ustanovení ohledn$ trest: t<kala spá+hání vraBdy ne o @in<+h (lo5in: v kostele+h a dále spiknutí proti Mran+kému králi 5i @eho syn:m. Be soudo é (dro@e. Fohoto titulu ylo uBito poprvé @iB v do $ Austiniána J. která m:Be <t při5tena revi(i roku >. @ak m:Beme ne@snadn$@i demonstrovat.ita 2aroli =a9ni (vlášt$ spo@u@e reMormu dvou (ákoník:.

rané histori+ké (dro@e. Co tím vším karolinští vlád+i a @e@i+h rád+i mínili a 5eho se v kone5ném o do í snaBili dosáhnout] Aak v$dom< tento pro+es yl. kter< tápal. 35koli kdysi v o do í 447-&33 Bil ur9undsk< lid v království s +entrem na středním '<nu a v (ápadní+h 3lpá+h. (e@ména oddíly me(i neustri@sk<m a austrask<m královstvím. =nohem 5asn$@ší le9islativa dává ví+e smyslu ( hlediska teritoriálního uplatNování. @enB podle předpokladu yl p:vod+em @eho první ver(e. +o sami (d$dili od %íma. Amenované království ylo ve skute5nosti tém$ř +elé um$l<m v<tvorem. Be m$li k dispo(i+i intelektuální i materiální po ídky. 0i+mén$ y ylo přesn$@ší ří+i. Foto vše postupn$ velmi v<(namn$ ovlivnilo sílu a sta ilitu politi+ké struktury. se @eví mnohem ví+e @ako myšlenka Mran+k<+h 2arlov+: a mnohem mén$ @ako to. %ímské +ísařství vykonalo v<@ime5n< 5in. %ím pro mnoho keltsk<+h skupin na (ápad$ představoval intelektuáln$ i materiáln$ vyšší kulturu. není v Bádném případ$ moBné (m$řit. historie a etni+ity. ne o* @e@i+h impérium ylo 9eo9raMi+ky ome(en$@ší a oni sami m$li v<hodu nad n$kter<mi etni+k<mi skupinami podří(en<mi @e@i+h nadvlád$ v tom. alespoN dominantním sloBkám ve své spole5nosti. ve které 2arel ustanovil svého ne@mladšího syna v pouh<+h tře+h lete+h v$ku (a krále 3kvitán+: C/>1E. Be se pouBívalo v ran$@ší+h o do í+h. Be +elé po@etí O+harakteru právaP. a v 1. +oB ylo v mnoha ohlede+h ana+hroni+ké. +oB @e myšlenka. na které se spoléhali ohledn$ inMorma+í v(tahu@í+í+h se k tomuto o do í. skute5n$ vymi(ely. v$tšinou ve Morm$ toho. @eB podro u@e @ednotliv+e pou(e právním normám vlastní etni+ké skupiny. =uselo ovšem eRistovat n$@aké pov$domí sounáleBitosti. které @e o klopovaly a které yly sv<mi Mran+k<mi do yvateli 5i politi+k<mi pány nu+eny k mnohem tuBšímu a Mormáln$@šímu vyme(ení sv<+h o y5e@:. kter< nesl @méno ur9undského krále Ct &1>E. kdyB velk< po5et ro(li5n<+h podro en<+h národ:. dlouhotrva@í+í a ví+e 5i mén$ kulturn$ soudrBnou politi+kou entitu. která @e také uvedena v karolinsk<+h histori+k<+h a právní+h teRte+h v po(dním >. Podo n$ uka(u@e nedávná studie. ude nám @asné. ve kterém Wrankové psali své anály. t$+hto lide+h panovalo přesv$d5ení. Be panovní+i ( dynastie 2arlov+: od t$+hto lidí poBadovali. ( ni+hB v$tšina yla silou podří(ena římskému vlád+i. kdyB yl poprvé ve tři+át<+h a 5tyři+át<+h lete+h devátého století podro en opravdovému tlaku. Aakmile toto po+hopíme. Hte@n$ tak O3kvitán+iP se museli řídit římsk<m právem.e skute5nosti. protoBe Bili podle norem (ákoníku (námého @ako 8eR Uundo ada ne oli OUundo ad:v (ákonP. +oB ylo v osmdesát<+h lete+h osmého století. pokud se m$la vytvořit @ednolitá Bivotas+hopná politi+ká entita (e vše+h etni+ky ro(díln<+h sou5ástí nové Mran+ké říše. +o y+hom o5ekávali. Fomuto 65elu mohl poslouBit typ Oříše křes*an:P. do n< v<(nam m$l širo+e 1>1 .e srovnání s tím yly 6koly o klopu@í+í Wranky mnohem sna(ší. protoBe Wrankové @e povaBovali (a odlišné etnikum římského p:vodu. @ak ste@n$ nereálná yla předpokládaná ur9undská identita.e ste@né do $ starší skupiny uvnitř Mran+kého politi+kého 6tvaru. @in<mi slovy v(tahu@e-li se na vše+hny o yvatele státu e( ohledu na @e@i+h etni+k< p:vod. . . století. ale (ře@m$ se Wrankové pod vládou 2arla pokoušeli vyme(it svou vlastní identitu oproti skupinám. kterou kolem roku >. a y d:sledn$@i dodrBovali právní kodeR. histori+ké a materiáln$ kulturní ro(díly me(i ro(li5n<mi etni+k<mi sloBkami říše. Jdeolo9i+ká @ednota mohla překlenout @a(ykové. kterou 2arel a @eho e(prostřední před+h:d+i vytvořili. spíše mlhav$ Mormuloval 3lkuin. . 0a ře+kém v<+hod$ yla situa+e tém$ř proti+h:dná. . ale v o ou případe+h kon+ept o e+ného římského o 5anství a sdílení řady hodnot a kulturní+h ide@í vytvářelo ideolo9i+ké po@ivo. která musela mnoho na í(et. stmelilo v @edinou. .. +h+eme-li se vy@ádřit veli+e stru5n$ a @ednoduše. Ade o tu dekádu. které s@edno+ovalo horní vrstvy římského impéria od #adriánova valu po me(opotamské hrani+e a od Quna@e aB k okra@:m Hahary. me(i touto skute5ností a (miNovan<mi "ur9undy v karolinsk<+h teRte+h však neeRistu@e souvislost. nemáme v: e+ Bádn< d:ka( pro eRisten+i spole5né akvitánské OnárodníP 5i etni+ké identity před o do ím. Be se @e@i+h právo lišilo od Mran+kého. kter< 6da@n$ vystihoval @e@i+h OnárodníP tradi+i.

Be ( ni+h vy(íska@í. a y si (ískal a udrBel loa@alitu přední+h rodin Wran+ie a ostatní+h 6(emí. Ae ovšem tře a podotknout. =ohli mít (ástup+e 5i vikomty. které ylo moBno postavit @ak proti vnitřním odp:r+:m. @ak<mi yly m$stské ar+hívy. 8an9o ardi a další. @imB vládl. @e pom$rn$ do ře doloBeno do 5asného sedmého století a n$kolik hlavní+h m$stsk<+h +enter prosperovalo v 3kvitánii. s vlastní a opravdu velkou kulturní tradi+í. avšak to. Pád +entrální autority v Ualii v &. ve smyslu @e@i+h skute5ného rodového p:vodu. příleBitostn$ v<ro5n$ shromaBZované na O=artov$ poliP. Fato síla však yla nemotorná a @e@í pouBití se ome(ovalo na o do í vále5n<+h kri(í 5i politi+k<+h neshod v +entru. "ylo rovn$B nemoBné. . 0a (ápad$ však vše+hno. +o @e@i+h následní+i 2arlov+i. a y ro(e(návaly. pro vyřešení pro lému inte9ra+e ro(díln<+h národ: říše mohla <t moBnost eRisten+e vládního me+hanismu dosti kompleRního a dosti eRten(ivního. 11. i kdyB kone+ kon+: limitovanou. Qurynkové. #ra ata @ešt$ představovala hlavní královské lokální vlád+e. i kdy y se o to n$kdo pokoušel. kteří slouBili na do yva5n<+h vále5n<+h taBení+h. Be v případ$ ara ské říše yla s+hopnost ara sk<+h kmen: a sor ovat další etni+ky odlišné skupiny @ako (ávislá satelitní 6(emí ro(hodu@í+ím rysem v utváření kulturní @ednoty vládnou+í+h vrstev. e( ohledu na titulované hlavy. století. kter< y státu umoBnil Mun9ovat e( ohledu na oso ní kompeten+e. +o dřív$@ší =erove@+i m$li. 3* uB tedy Wrankové na í(eli poro en<m národ:m +okoli . Wrankové se naopak v o do í své ne@v$tší teritoriální ro(pínavosti snaBili vystupovat @ako etni+ky v<lu5ní a (ároveN nutili podro ené národy. yly nástro@e lokální ur ánní samosprávy. ale v praRi při 65inném prosa(ování práva yli (ávislí na do ré v:li místní+h vlastník: p:dy.a ne ylo to v Bádném případ$ (aned atelné . mohli o5ekávat. @iB yly řešeny. kter<m yli v tomto ohledu vystaveni. (dá se. 4a+hování takov<+h římsk<+h institu+í. 0e@v$tším lákadlem. alespoN od po5átku 1. Dec$anism0s vlády 3lternativou. která y na oplátku umoBnila přeBití Mran+ké říše @ako @ednolité politi+ké síly. tak i proti vn$@šímu nepříteli. yl vo@ensk< 6sp$+h a (isky. ne o @inak ře5eno. Be Mran5tí králové (d$dili @en málo ( vládního aparátu římského impéria a Be pro lémy. které mohl panovník 2arlova typu na ídnout. povaBovat hrani+e křes*an: a Mran+ké říše (a totoBné. Be (de neBilo pou(e neMran+ké o yvatelstvo.ro(šířen< islám pro 3ra y a postupem 5asu i pro 5etné neara ské o yvatelstvo podří(ené @e@i+h nadvlád$. kteří ale o so $ a o sv<+h před+í+h sm<šleli @ako o 3ra e+h. Fi. $hem století v(nikl velk< po5et neara sk<+h o yvatel. +o se (a+hovalo ( aparátu říšské vlády do do ostro9Xtského království. ylo (ni5eno Austiniánov<mi (novudo yvatelsk<mi válkami a pak $hem ro(d$lení Jtálie po následné lan9o ardské inva(i. podo n$ @ako kdysi @e@i+h před+h:d+i (a Chlodvíka a @eho syn:. století (namenal. Fa však yla v mnoha případe+h (ni5ena vále5n<mi taBeními 2arla =artella a Pipina JJJ. . ale také velmi d:leBití Hasové. 2dyB ale v< o@e ustaly. ale ku pomo+i nem$li ví+e neB oMi+iáln$ stanovené minimum @ednoho notáře. Fo. kter< psal potře né dokumenty. (+ela postrádali.nepodpořili to stimuly ne( ytn<mi pro vytvoření nové etni+ké kulturní identity. y(antské říši. "ur9undsku a Proven+e @ešt$ na po5átku osmého století. kra@ním případ$ se krom$ své e(prostřední druBiny mohli opřít o královu o( ro@enou sílu. Ain<mi slovy. vo@sko. . 4a vlády 2arla a @eho e(prostřední+h před+h:d+: yl vládní aparát státu minimální. kde $hem o do í váBné o( ro@ené kri(e udrBoval o 5any v @ednot$ všeo e+n< smysl pro římskou identitu a křes*anskou ortodoRii. stále Mun9ovala proMesionální yrokra+ie. Podo n$ skute5ná identita o lasti pod ara skou politi+kou kontrolou a praktikování islámského ná oBenství posilovaly v(á@emné sBívání o ou skupin. které ( n$ho plynuly.

Be si 2arel tyto pro lémy neuv$domoval. Podle Linharda. Ideolo<ick. +o vedlo k n$kter<m vo@ensk<m taBením. Ae@i+h uvedení do praRe ne ylo snadné. Hkute5ná +entrální správa se u+hovala minimáln$ a sestávala @en ( 5len: vlád+ovy e(prostřední druBiny. ale nikdy ne proto. 4a5ali si 5ím dál ví+ uv$domovat. Podo n$ @ako Chlodvík i 2arel se snaBil o +o ne@v$tší vlastní prosp$+h neustál<m ro(šiřováním hrani+ a odm$Nováním sv<+h Mran+k<+h následovník: vále5nou kořistí a 6řady o sa(ovan<mi kv:li správ$ do yt<+h 6(emí. Be y ne yla snaha se o to alespoN pokusit.e Mran+ké říši této do y ylo moBno nalé(t vyrovnané v$domosti y* @en o (áklade+h psaní a 5tení pou(e me(i du+hovními. 35koli (ákladní podn$t 111 . 2rál a @eho rád+i (asv$tili svou 5innost du+hovní reMorm$ a o nov$ v(d$lanosti práv$ ( t$+hto d:vod: souvise@í+í+h s @eho po@etím královského 6řadu a povinnostmi ( n$ho vypl<va@í+ími a ( mnohem prakti5t$@ší potře y vytvořit dostate5n$ v(d$lanou vrstvu o yvatel s+hopn<+h u@mout se správní+h 6kol:. 4áviselo to krom$ @iného na eRisten+i dostate5n$ v(d$lané vrstvy lidí s+hopn<+h poro(um$t potře ám správního systému (aloBeného na písemn<+h (á(name+h. případn$ yla (a(namenána @en @ako sou or po(námek a ne v 6plnosti. 0a karolinské vlád$ této do y @e o divuhodná velkorysá povaha vyhlášen<+h pravidel. @e@i+hB o Biva aB dosud (ávisela na vále5n<+h (is+í+h. Be se v$tšina dnes (nám<+h d$l klasi+k<+h latinsk<+h autor: do+hovala díky tomu. které si Bádala 5ím dál sloBit$@ší a ro(sáhle@ší Mran+ká říše. které y vykonávaly vlastní správu do yt<+h 6(emí a (ároveN vstře aly ener9ii t$+h. Fakováto poselství nemusela ne( ytn$ eRistovat v písemné podo $. @e@i+hB vypra+ováním ne yli pov$řeni lení+i. @e (ře@mé. psali pro krále du+hovní ( královské kaple. Be 2arel se vy(na5oval siln<m smyslem pro (odpov$dnost (a řádn< +hod +írkve ve svém království a uv$domoval si. Ae to o(na5ení v<stiBné. v<hradn$ místní+h (á@m:. . . `ím dál 5ast$@ší vyuBívání vyslan+: missi ylo +itliv<m a 65eln<m prostředkem. .tedy v královsk<+h administrativní příka(e+h vyslan+:m missi. provád$l @en nev<(namné 6pravy vládního aparátu širo+e eRpandu@í+í říše. 3* yly 2arlovy 6sp$+hy @akékoli. @ak místní správa Mun9u@e. Be yla kopírována a u+hovávána v rukopise+h ( karolinsk<+h do . Hte@n$ @ako v renesan+i po(dního středov$ku. ne o Be nem$l dosti ro(vinut< smysl pro své královské a následn$ +ísařské povinnosti. 3 i (de y+hom se mohli setkat s nev$domostí a nev(d$laností.e ste@né do $. i v tomto o do í se v(d$lan+i trvale snaBili o novit v$d$ní a um$ní antiky a vyuBít @i+h. 4ákonodárná vo@enská a správní ro(hodnutí se stále @ešt$ vyhlašovala na v<ro5ní+h shromáBd$ní+h a král mohl dohlíBet na místní 6ředníky.@ako se to stalo (a 2arlova syna. o+ha l. Fy dokumenty. @edin$ prostředni+tvím (vláštní+h vyslan+: tedy missi. i sám 2arel se (a5al u5it psát v po(dním v$ku a příliš ve sv<+h (naloste+h nepokro5il. Tádn< stát nemohl pokra5ovat v nekone5né eRpan(i. (e@ména vévody. Qosáhli v tom po(oruhodné 6rovn$. a y se inMormovali.a ve sv$tle toho. 5i při prosa(ování vlastní+h. a 5asto se také ne(dařilo. a podali o tom (právy. pro<ram 4 takov<+hto po5átk: vyr:stalo to. (á@em t$+h. k n$muB yl král nu+en sáhnout s ohledem na ome(ené s+hopnosti eRistu@í+í správy. vysílan<+h ode dvora. kterou vytvořil. @ak @e do ře doloBeno v n$kter<+h kapitulárií+h . (á(name+h ( kon+il: atd. Fito missi rovn$B doru5ovali do okra@ov<+h o lastí říše ro(hodnutí při@atá na v<ro5ní+h shromáBd$ní+h. kteří takto doplNovali vládní 6řad. +o se o vykle na(<vá O2arolinská renesan+eP. i kdyB y @e nepo+hy n$ vy@ádřil @inak. "ylo y nespravedlivé tvrdit. Be lepší moBnosti y @im mohly kynout při vyuBitkování o lastí uvnitř Mran+ké říše.Bdy* to vyBadovalo vytváření nov<+h struktur a institu+í. . kteří se (apo@ili do vál5ení. "yrokra+ii ne ylo moBné nastolit pouh<m vyhlášením královské v:le. 0a druhé stran$ Chlodvík a @ešt$ ví+e 2arel (ane+hali sv<m následovník:m o tíBné d$di+tví. @akmile se dal o5ekávat 6 ytek (isku a 6řad:. +oB dokládá skute5nost. nakolik @e tento řád podstatn< pro dlouhodo ou prosperitu státu. +ísaře 8udvíka Po oBného a taBení yla na 6stupu.

protoBe se +ht$l pokusit vymo+i propušt$ní svého ratra (a@atého @ako ruko@mí po povstání vévody #rod9auda ve Wriuli. +o se vrátil v r. do n$hoB (ahrnul d:leBitého předka 2arlov+: sv. @imiB 3lkuin 5astoval své kole9y. a ne širok<+h vrstev spole5nosti. Be velké mnoBství @eho pra+í. 6sp$šnému (akladateli říše J(raelit:. do spiknutí v ro+e >1> a (emřel v han $ roku >71. 4podo ení Mran+kého krále @ako nového Qavida se vyskytovalo @iB v merove@ském o do í. ale@e také moBné. />! ( Wran+ie a vstoupil do kláštera =onte Cassino. 117 . Be u5il krále latinskou 9ramatiku. a diákon 3lkuin ( ^orku C(emřel>. . ( 5eho vy+há(eli a na 5em mohli stav$t. které se do+hovaly. Prvního v<(namného osví+en+e dvora představoval diákon Petr ( Pisy. dokon+e v takov<+h nepatrn<+h detaile+h. v(d$lával se v ^orku a dosáhl postavení rektora yorské ar+i iskupské školy. =artina v Fours.elikého (nepoko@ovat. 4e@ména pro sv:@ dv:r se sám 2arel snaBil (ískat v<kv$t u5en+:. Be (nal . Be přišel (e Heptimánie.4. o n$mB @e doloBeno. Hamotného 2arla v t$+hto spise+h na(<vá OQavidemP a přirovnává ho tak k i li+kému monar+hovi. v n$mB se stal opatem. =e(i lety /1. 3lkuin @e ne@(nám$@ším v(d$lan+em na dvoře Mran+kého krále. (kreslu@e @eho v<(nam ve Mran+kém konteRtu. na5eB yl vy(ván. +o 2arel roku //> ne6sp$šn$ intervenoval v 6dolí řeky L ro. ne yla moBná vyšší neB (ákladní v(d$lání v do $ římského impéria a Be @e@i+h 6silí sm$řovalo především k po(vednutí du+hovenstva. (ře@m$ se ke dvoru nepřipo@il dříve neB v ro+e />!. @ak<mi yly pře(dívky. />7.i(i9Xt FheodulM. které v(nikly na dvoře 2arlov+:. @ak se dříve myslelo. kter< v$noval 2arlovi. Be se u dvora nevyskytoval tak 5asto. kter< se lišil od v$tšiny sv<+h sou5asník: tím. 3 moBná. @e patrn< 3lkuin:v ásni+k<. Aeho ne@v<(namn$@ším intelektuálním přínosem @e tém$ř e(esporu autorství v$tšiny po5áte5ní+h kon+ept: 8i ri Caroli P:so il také @ako v<te5n< ásník. Foto usilování a míru @eho 6sp$+hu nem:Beme hodnotit ani tak v a solutní+h 5ísle+h. Hvou ne@slavn$@ší prá+i O#istorie 8an9o ard:P napsal poté. dřív$@ší vi(i9Xtské o lasti v @iho(ápadní Ualii. kteří y mu přispívali radou a (ároveN okrášlili @eho vládu aurou intelektuální ry(osti spo@enou s po(dním římsk<m o do ím a ste@n$ tak s merove@sk<m dvorem. 4apletl se.4E. (e@ména v souvislosti s n$kter<mi kapituláry. 3rnulMa. Předpokládá se. 6da@nému autoru Balm:. kteří k tomu m$li prakti+k< d:vod. Be se narodil v o lasti (ápadní+h Pyrene@í a přišel do Mran+ké říše poté.vidiovo dílo. 35koli se snad s 2arlem setkal v Jtálii uB v ro+e />1.!E. Po+há(el ( 0orthum rie. ne o se moBná omylem ne+hal vlákat. teolo9i+k< i peda9o9i+k< vliv. ni+mén$ dal tomuto o ra(nému přím$ru nov< a mnohem širší v<(nam. a /13 se (novu vrátil ( 0orthum rie a po ro+e /1! strávil v$tšinu Bivota v klášteře sv. 4emřel roku >. 2 dalším po(oruhodn<m Jtal:m patřil lan9o ardsk< Paulus Qia+onus. kter< napsal O%ímskou historii před ro(vrá+ením lan9o ardského královstvíP. ale spíše podle toho. . Ae tře a také podotknout. Pravd$podo n$ @i (am<šlel v$novat vévodovi Urimoaldovi JJJ. a tudíB 3lkuin:v nápad nem:Beme povaBovat (a ori9inální. Qo Mran+ké říše přišel v r. a y (de strávil 5tyři roky. Be 6roveN v(d$lanosti. Qo ytí lan9o ardského království mu umoBnilo přístup ke (dro@:m v(d$lanosti v severní Jtálii. které se 2arel a @eho rád+i snaBili dosáhnout. 0$které ( t$+hto poeti+k<+h a epistolární+h spis: také osv$tlu@í @isté aspekty dvorského Bivota. po5átkem osmdesát<+h let osmého století přišli do 2arlovy druBiny i další dva +i(í u5en+i) .e velkém mnoBství klí5ov<+h teRt:. Ae moBné. kter< se m$l stát iskupem orleánsk<m C/1>->1>E. poetovi a u5en+i. ( "eneventa C/>/->.<(nam slov HeRta Pompeia WestaP.v(ešel od křes*an:. "$hem svého po ytu sepsal pří $h o Bivot$ iskup: ( =et.e ste@ném o do í. Přesné místo FheodulMova p:vodu není @isté. a po(d$@i připravil i teRt O. pohansk< rá( velké 5ásti um$ní a literatury římské minulosti mohl 2arla i mnohé @eho rád+e v(hledem k mín$ní papeBe %ehoře .

však není moBné sestavit o ra( 2arlovy druBiny ( podpis: přiloBen<+h ke královsk<m dokument:m. . =ohla po@ednávat o r:(n<+h témate+h v ro(p$tí od (á(nam: (e shromáBd$ní. 113 . k nimB patřila například (ákladní v(d$lanost kn$Bí. Qokon+e @e (ře@mé ( dvorsk<+h anál: sam<+h. litur9ie. (vlášt$ proto.MMou ( =er+ie C/&>-/1!E. kde se na+há(ela králova o lí ená. #lavním +ílem reMorem ylo vytvořit standardní normy v takov<+h (áleBitoste+h @ako yla 9ramatika. @eB yla převáBn$ ne o tém$ř v<lu5n$ +írkevního +harakteru. Be @e@i+h role v podo $ psan<+h teRt: yla (+ela druhotná. Fak ylo (ískáno od papeBe #adriána J. (am<šlel svou pra+í Qe . kteří yli spří(n$ni s e(prostředními králov<mi přívrBen+i. (a @ak<m 65elem yl @e@i+h o sah Mormulován. v(hledem k tomu. 5áste5né. Faková kapitulária (ákon: Opřidaná k normámP se (a <vala tém$ř v<lu5n$ dv$ma (ákoníky) Hálsk<m a 'ipuársk<m a Mran5tí vlád+i se podle vlastní teorie nesnaBili (m$nit 6da@n$ tradi5ní (ákony sv<+h ostatní+h poddan<+h. (vlášt$ v t$+h. Pravd$podo n$ hrál také roli při sepisování 8i ri Caroli a vystoupil @ako přední ře5ník v disputa+i s iskupem Llipandem ( Foleda na téma uBití heterodoRní terminolo9ie při psaní o 2ristov$ při@etí lidské t$lesnosti. Be vedou+í role v praRi u+hopily takové oso nosti @ako ar+i iskup #ilde ald ( 2olína C/>&->11E a 3n9il ert (e Ht. k $Bnému uBívání OUre9oriánské Ha+ramentariumP. tak v po(d$@ší+h lete+h vlády se tento vliv přenesl na +ísařovy pří u(né opata 3dalharda ( Cor ie a @eho ratra hra $te ( Sala. aB po řadu (ákonn<+h předpis: k pov<šení ne o 6prav$ (ákon: ( r:(n<+h (ákoník:. které @sou pří(na5n$ (+ela anonymní. a y vše+hna hlavní ro(hodnutí a vše+hna @ednání yla ini+iována a konána pou(e králem samotn<m. 0e@@asn$@šího v<kladu se nám dostává v královsk<+h kapitulárií+h.7. @ak<mi @e Mormula+e králov<+h teolo9i+k<+h ná(or:. ste@n$ @ako s írka +írkevní+h (ákon: (van<+h OQionysio-#adrianaP. práv$ @ako se v devadesát<+h lete+h osmého století siln$ prosa(oval 3lkuin:v vliv. 'iIuier C(emřel >14E a Be. ÚroveN u5enosti 2arlov<+h rád+: moBná ne@p:so iv$@i vypl<vá ( Mormula+í ideolo9i+ké podstaty a +íl: vlády. i kdyB v Bádném případ$ ne eRklu(ivní re(iden+e a +entrum vlády. Fyto normy tém$ř vBdy vy+há(ely ( římského kon+eptu. Ae nasnad$. které se daly vyuBít při sna(e o dosaBení řady +íl:. a y kontrolovali prá+i místní správy říše a podávali o ní (právy. (e@ména s . která yla vydána v lete+h />1 a >. =:Beme ovšem předpokládat. 3 @ak @iB ylo na(na5eno. Ae rovn$B @asné. +oB vyvolávalo v(á@emnou řevnivost a @í(livé akademi+ké spory. 35koli se o vykle o této skupin$ u5en+: ve sluB á+h 2arla hovoří @ako o Odvorské školeP. kánon (ákon: a následn$ mnišská o servan+e.rtho9raphia ini+iovat ne o napomáhat revi(i hláskování a v<slovnosti latiny v říši 2arlov+:.elkou 5ást svého 5asu král trávil na taBení+h. @e o tíBné poro(um$t tomu. 3utoři a inspirátoři t$+hto instruk+í a v<nos: (de @iB yli vy@menováni.G+hování velkého mnoBství C++a 3. 0a ro(díl od v$tšiny @in<+h sou or: 5asn$ středov$k<+h listin. 2aBd< ( uveden<+h muB: na í(el odlišné dovednosti a poskytoval individuální od ornou (nalost v takov<+h (áleBitoste+h. @e@i+hB pravomo+ tkv$la spíše v orální neB psané Morm$. +o v praRi tento termín vlastn$ vy@adřoval. papeBská mešní kniha římské +írkve. 0i+mén$ pro dlouhé (imní po yty si vy íral @ednu (e sv<+h re(iden+í. Ainá kapitulária. pon$vadB v případ$ Mran+ké série taková osv$d5ení pomo+í sv$dk: (a(namenávána ne yla. (vlášt$ v lete+h />1->. ne o na +está+h. 0a tomto míst$ m:Beme ří+i. 2apitulária patří k dokument:m o tíBn$ deMinovateln<m. P:so il téB @ako hlavní u5itel 5len: uro(en<+h rodin. které královští 6řední+i vysílali. Be představovala psané (á(namy 6plné. Be (de m$l příleBitost k setkání se sv<mi dvorními u5en+i a dalšími du+hovními rád+i.E 3lkuinov<+h dopis: vytváří dostupn< osv$tlu@í+í (dro@ inMorma+í o ne@r:(n$@ší+h pohlede+h na 6střední o do í 2arlovy vlády.!. (vlášt$ v o do í (aloBení Cá+h roku /14. ne o napsané pou(e ve Morm$ po(námek t<ka@í+í se administrativní+h ro(hodnutí a v<nos: šířen<+h 6stn$. představu@í sou ory instruk+í dávan<+h vyslan+:m missi. Qíky svému northum ri@skému p:vodu se také přiro(en$ stal 2arlov<m mluv5ím při @ednání s hlavními an9losask<mi králi tohoto o do í. kter<mi se o yvatelé Mran+ké říše řídili. Be se @ednalo o neste@norodou skupinu. Be oMi+iální (á@em sm$řoval k tomu.. ne o dodávání spis:.

4ároveN se k Aeho +hvále musíme neustále o $tovat do rému dílu. @enB naši říši tak vy(namenal a po+til.ProtoBe autoritu sto@í+í (a r:(n<mi (ákony. 0edostatek (avedeného postupu pro psané (á(namy administrativní+h a (ákonodárn<+h v<nos: Mran+k<+h král: nemá +o do 5in$ní s 9ermánskou tradi+í orálního práva. 2apitulárium (námé @ako 3dmonitio Ueneralis ne oli . Aak 2arel deklaroval v pream uli ke svému 3dmonitio Ueneralis) OHe ( oBnou myslí spolu s našimi iskupy a rád+i přemítáme o ho@né milosti. $Bn$ sestáva@í+í ( opata ne o iskupa a vévody. />1. Qokument sestává ( kolek+e >7 kánon: 5erpa@í+í+h (e (ákon: mnoha dřív$@ší+h ekumeni+k<+h +írkevní+h kon+il: Cod 5tvrtého do pátého stoletíE.pat 3nse9is (e Haint-Sandrille vytvořil na sklonku dva+át<+h let devátého století. @íB nás a náš lid o daroval 2ristus 2rál. a y vymohl od vše+h iskup:. 0e ylo správné. 4+ela (řeteln$ se uká(alo. (ře@m$ prohlásili. Be do 6řadu správ+: udou @menováni mniši odpovída@í+í 6rovn$. @eB y se dříve povaBovaly (a 5ist$ +írkevní. soudními naří(eními a instruk+emi představovalo vyř5ené slovo krále. Be y vši+hni mohli odslouBit tři spe+iální mše) @ednu (a krále. n$kteří s*ati. ne o* @ak nahlíBel sou5asn< lors+hsk< kronikář) O2rál. Be takové ak+e vyvolávaly politi+k< neklid. @ednu (e s írek kapitulárií r:(n<+h typ:. k @e@i+h (a(namenávání do+há(elo @en nahodile a následné u+hování psané ver(e op$t (áleBelo na individuální ini+iativ$. neu+hránilo před trestem . 2arel povaBoval morální (draví +írkve ve sv<+h teritorií+h (a klí5ové a nedíln$ ho spo@oval s materiální prosperitou své říše. kterou proti 2arlovi osnoval v ro+e /17 @eho nele9itimní syn Pipin C(nám< @ako O#r á5PE.P 0a @aře roku /13 ro(hodli iskupové. druhého +ísaře ( dynastie 2arlov+:. Hpiklen+i.e ste@né do $ a na @iném míst$ yla pravd$podo n$ vydána @iná sada naří(ení v(tahu@í+í+h se v$tšinou k aspekt:m mnišského Bivota. hlavní+h drBitel: p:dy a @in<+h niBší+h sv$tsk<+h i +írkevní+h 6ředník: svého království přísahu v$rnosti. souvislosti s touto skute5ností vyslal 2arel v ro+e /13 t<m vyslan+: missi. které podr<vá sta ilitu říše. a proto ne yli shledání vinn<mi (e spiklene+tví proti n$mu. @enB y postihl +elou říši. kter< y +ht$l dosáhnout mo+i skr(e vraBdu vlastního ot+e a ratr:. kteří se (65astnili 2arlova shromáBd$ní v %e(n$. která y tímto m$la (ákonnou mo+. ne o* neeRistoval @in< me+hanismus. @ak @e ne( ytné ( +elého srd+e a pln<+h pli+ Aeho do rotu vele it. 4ároveN nařídili. které @sou (de přeMormulovány do podo y královsk<+h v<nos:. . a y kláštery (a@iš*ovaly. e+né pov( u(ení představu@e (á(namy prvotn$ +írkevního shromáBd$ní konaného pravd$podo n$ v Cá+há+h r. . avšak odráBí o do né pro lémy v po(dním o do í římského impéria.On$kteří yli pov$šeni. pomo+í n$@B y mohly <t orální v<nosy vlád+: u+hovány pro udou+í vládu. . ale nikdy předtím ne ylo do ro státu tak t$sn$ svá(áno s vlastním dodrBováním detail: +írkevní+h předpis: a dis+iplíny. opat:. kdy neeRistoval Bádn< me+hanismus. 'o(díly me(i sekulárními (á@my vlády a dis+iplínou a řádem +írkve nepovaBovali (a neslu5itelné. 0e6sp$šná konspira+e. a y mohla <t příleBitostn$ vyuBita. n$kteří i5ováni a vyhnáni do eRiluP C2ronika ( =oissa+uE. Be nesloBili přísahu. Ae moBné. Be nikdy 2arlovi nesloBili přísahu loa@ality. a y du+hovenstvo a 114 . H ohledem na do r< +hod +elé říše 2arel a @eho rád+ové (ře@m$ potře ovali. i o tom. a y on. @ak @e (a(namenáno v @iném kapituláre. vévod:. (a vlády 8udvíka Po oBného. vedla k novému a v<(namnému v< u+hu le9islativní aktivity. 35koli spiklen+e v ro+e /17 to. 0a tomto pro+esu @e ne@nápadn$@ší to. Be tak u5inil na Bádost +ísaře a @eho rád+: proto. mohl přivolat oBí trest. @ednu (a armádu a @ednu na pomo+ Ov sou5asném souBeníP. které uka(u@í aB k ran<m do ám křes*an: v římské říši. Be nedostatek oso ní+h pout me(i vlád+em a @eho prvořad<mi poddan<mi m:Be vést aB ke spiklene+tví. Be (de sv$tská mo+ pouBívá vlastní+h postup: při uplatNování (ákon:. kter< y (a@iš*oval u+hovávání a ro(šiřování imperiální+h (ákonn<+h ro(hodnutí vynesen<+h na +ísařském dvoře. kteří yli o Balováni ( vele(rady. rá5il nás i naši říši nadále u+hovat pod Hvou o+hranou.P Fakov< pohled vy+há(í ( analo9ií. tak @ako tomu ylo v ro+e /17.

kteří se snaBí +hválit "oha řádn<m Bivotem. a y vysv$tlili ro(šířen< v<(nam přísahy všem. k neloa@álním 5in:m patřilo posunutí hrani5ní+h kamen: na vlád+ov$ 6(emí. Podle OPro9rammati+ +apitulareP. kapituláre ( roku >. a y ho +hválili také správnou ře5í. +o y se mohlo (dát @ako relativn$ neškodn< přestupek. ylo nyní hodno+eno @ako nane@v<š vele(rádn< 5in. pravd$podo n$ datovaného do po(dní+h devadesát<+h let. vyslal t<m vyslan+: missi s instruk+emi. ne o při Malešném sv$de+tví v neprosp$+h n$koho nevinného.1 a mohly se t<kat i v<(namu @eho nového říšského titulu. Fo. (a n$@B náleBel trest smrti.P 2rál i @eho rád+ové se o ávali. ale v ro+e >. Hte@né myšlenky ovlivnily @in< sou or kapitulárií. Podo n$ ylo (a porušení v$rnosti povaBováno vyhnutí se poBadované vo@enské sluB $. Be ( takov<+hto +hy y mohly postupn$ pramenit omyly v ná oBenské doktrín$. +oB y vedlo k odpadli+tví a následn$ přivolalo oBí hn$v a moBné nešt$stí vlád+i a @eho říši.&. neB y vlastn$ m$la <t. které @sou (ákladem pro nov< ideolo9i+k< ráme+ pro v(tah vlád+e a poddan<+h. Fyto ná(ory yly ro(pra+ovány do (na5n<+h detail: a ve v(tahu k r:(n<m o lastem. 0ásledu@í+í kapituláre. velmoBi a královští va(alové odev(dali @ako almuBnu o nos v odstupNované v<ši. a y nikdo ne(ata@oval (rád+e. 0yní mu m$la tato přísaha <t sloBena @ako +ísaři. CoB konkrétn$ (namenalo. kterou 2arel o drBel @ako král v ro+e /13. =ohlo se tak stát při pokusu o vy@ednávání ve prosp$+h n$koho. Qokon+e i po+hy ení ve v<konu práva ylo povaBováno (a (radu. Be @e vinen. Podle nového pohledu se totiB @ednalo o porušení smlouvy me(i vlád+em a poddan<mi dané přísahou. Be se pon$kud (a5ínáme stra+hovat. @e u+hována ve (krá+ené ver(i v hlavním kapituláre. a y pro(koumali a napravili vše+hny případy nespravedlnosti. G+elen$@ší ver(e dekret:. vydané v Fhionville v ro+e >. povaBovali vši+hni (+ela (ře@m$ (a ne( ytnou smírnou o $* oBskému řádu kv:li spole5enskému ohroBení. . 0a ro(díl od roku /13 yl teRt této přísahy ve dvou ver(í+h. nemohou ned at na to.7 přísahali i vši+hni muBi od dvaná+ti let.P 2 mnohem váBn$@ším následk:m pak mohly vést +hy y. @e@i+hB velk< po5et nalé(al král ve (prává+h ( klášter:) OPro5eB se stalo.vlastní+i p:dy drBeli dvoudenní p:st a a y iskupové. neuposle+hnutí vlád+ova naří(ení. kteří se ne@sou s+hopni 9ramati+ky správn$ vy@ádřit . pravd$podo n$ (a(namenaném pro @eden ( t<m: missi. které y mohly <t na škodu materiálnímu prosp$+hu vlád+e. které spiknutí Pipina #r á5e a @eho spo@en+: představovalo. Fato představa krále i @eho +írkevní rád+e. o n$mB ylo (námo. Be se Opln$ oddá podle svého ne@lepšího v$domí a s+hopností posvátné sluB $ "ohuP a Be se (drBí +elé řady 5in:. Fento akt repara+í a pokání uplatNovan< po +elém království. Be kaBd< @edine+ sloBil sli . podo nou té. (aka(u@e sloBit přísahu loa@ality komukoli vy@ma monar+hy. HloBení přísahy v$rnosti +hápal 2arel se sv<mi rád+i @ako mnohem širší (áva(ek neB @en pouh< sli . Be ne ude (ra(en ani vlád+e ani e(pe5nost @eho říše. kde yl uloBen v<klad nové přísahy. ovšem @ak toho ylo dosaBeno v praRi. .1. Ae (ře@mé. Be (akro5ili i proti ná(nak:m hereti+ké od+hylky (astávané @edním iskupem ve Wranky 11& . @ako například 3lkuina. Be 2arel se sv<mi rád+i nedíln$ spo@oval kontinuitu oBské podpory vlád+e a @eho říše se spravedlností pro vše+hny své poddané. kteří @i ma@í sloBit. ro+e /13 sloBili sli v$rnosti pou(e hlavní 6řední+i a ma@itelé p:dy. (nepoko@ovala tak. . a atyše.7 yli vyslan+i missi instruováni. nevíme. opatové. po velkém shromáBd$ní v Cá+há+h. 0edílnou sou5ástí yl i poBadavek. a dále si vyBádali novou přísahu v$rnosti.Oti. vešly ve (námost @ako OPro9rammati+ +apitulareP. Fak v dokumentu $Bn$ klasiMikovaném @ako kapituláre. kter< však m$l Mormu dopisu adresovaného opatovi "au9ulMovi ( Wuldy. . pro@evu@e 2arel (nepoko@ení v souvislosti s mni+hy.elmi přísn$ yl (novu a (novu kladen d:ra( na (odpov$dnost soud+:. a y se s nedostate5nou (nalostí psaní také nestávala s+hopnost poro(um$t Písmu svatému horší. ne o ne(apla+ení dluBného pa+htovného. ro+e >. která prová(ela 2arlovu 5innost po @eho návratu ( Jtálie na kon+i roku >.

Proto iskupové shromáBd$ní na kon+ilu ve WrankMurtu v ro+e /14 @ednohlasn$ odmítli při@etí tohoto u5ení a Bádali. které y v praRi vyvaBovaly nedostatky vládní+h a správní+h struktur impéria. praRi však toto opatření nesta5ilo k tomu. století u křes*ansk<+h autor: %íma. o které se opírala %ímská říše. Be WeliR ( Gr9elu (íská ví+e přívrBen+: ve Mran+ké říši. a y udrBelo pohromad$ hetero9enní skupinu teritorií a etnik svá(an<+h v politi+kou @ednotku v d:sledku 2arlov<+h vále5n<+h taBení v lete+h //. Jdeolo9i+ká d:slednost @e @edním ( ne@po(oruhodn$@ší+h rys: 2arlovy vlády. . 11! . a y tato hereti+ká od+hylka yla (+ela vykořen$na. 0aopak se snaBili 5ást poddan<+h (avá(at v(tahem oso ní loa@ality k vlád+i. ale samotn< Makt eRisten+e @ednoho proudu opo(i5ního myšlení v iskupství yl povaBován (a ohroBení uniMormní +írkevní doktríny vyBadované v 2arlov<+h teritorií+h.ovládan<+h v<+hodní+h Pyrene@í+h v souvislosti s adop+ionisti+kou teolo9ií ro(ví@enou Llipandem ( Foleda. 3ni se nepokoušeli ustanovit politi+k< konsensus na (áklad$ reMormované spole5né kulturní identity. Féto ideolo9i+ké d:slednosti se ne@ví+e při líBili vlád+i ( dynastie 2arlov+: při pokusu vypra+ovat systém veře@n<+h náva(n<+h povinností. @e@i+hB po5átky nalé(áme uB ve 4. ..-/1. 0emohli se spoléhat na kon+ept o 5ansk<+h a právní+h va(e . Fento (áva(ek yl (aloBen na posvátné přísa(e vy+há(e@í+í ( myšlenek. praRi eRistovala pravd$podo n$ @en malá vyhlídka.

upevnili svou mo+ nad do yvateli i poro en<mi a uvalili na n$ @ešt$ tvrdší +entrali(ovanou administrativní a právní správu. které se vyhrotily v severní 3Mri+e. a pro lémy vsuvek a (ám$rného překrou+ení a v<mysl: ( ideolo9i+k<+h d:vod:. Be @eho ry+hl< pád (asadil nad$@ím na +entráln$ ří(en< od o@ osudovou ránu. polovin$ >. +o víme o všeo e+ném v<vo@i ara ské historio9raMie. yl v podstat$ poko@n< a +entrali(ovan< rá( špan$lsko-vi(i9Xtského království. v(nikaly me(i nimi a dříve usa(en<mi 3ra y třeni+e. století a skoro +elé 1. století. patrn$ napsaná v Foledu anonymním du+hovním kolem roku /&4. . Aen @edin< do ov< latinsk< (á(nam nám m:Be poskytnout @ak<si vhled do d$@in poloostrova v 1. . Fen yl ur5en podmínkami ví+e mén$ standardní smlouvy kapitula+e. ani ni+ @iného ne5ekáme. století. křes/anské ?pan*lsko. 3ra ské (právy o do ytí po+há(e@í (e (dro@: ( daleko po(d$@ší do y. /. 4a takov<+h podmínek ylo pro vi(i9Xtské krále 5asto nelehké (mo ili(ovat vo@ska i k menším válkám. 311%1$!3 'řes=an > al-Bndal0s0 3ra ské a er erské do <vání J erského poloostrova. >. 0e@starší ( ni+h se vy(na5u@e tém$ř nepřetrBit<m vál5ením. postupovalo mimořádn$ ry+hle. století nepo(nalo Bádné vn$@ší ohroBení. Be @e@ +hránila přiro(ená hrani+e. lete+h /31 a /37 vypukla první er erská v(poura me(i posádkami ve v<+hodní+h Pyrene@í+h. "$hem deseti let 9uvernéři. podepsané do yvateli a místními (astupiteli. AiB roku /14 dosáhli do yvatelé 6dolí L ra. ale nemi(í. Fa yla potla5ena (a t$Bk<+h o@: s pomo+í armádní posily (e H<rie. stále dosa(ovaní umá@@ovsk<mi +halíMy ( Qamašku a podří(ení _alimu 5ili 9uvernérovi Heverní 3Mriky CJMriIiaE. od do ytí po umá@@ovsk< převrat roku /&!. J ersk< poloostrov m$l také tu v<hodu. stupNované Mrak5ními konMlikty a kmenov<mi p:tkami na "lí(kém . které (a5alo roku /11. 4ávaBné pro lémy. století (:stává i nadále Ominov<m polemP špan$lsk<+h d$@in. Bivená (právami o konMlikte+h. na které @sme mnohdy přišli aB nyní. ale v$tšina o lastí si sm$la podrBet autonomii místní+h v:d+: v<m$nou (a politi+ké poslušenství a pravideln< tri ut. této do $ se usa(ovaly převáBn$ menší er erské posádky v ne@v<(namn$@ší+h špan$lsk<+h m$ste+h. Pří5inou takřka mi(ivého odporu. nepo+há(e@í ( do y před 1. 4 teRtu @e moBno dedukovat +osi o typi+k<+h d$ní+h a podstatn<+h v<vo@í+h v ara ské nadvlád$ $hem následu@í+í+h 5tyř desetiletí. 0asadit ome(ené a t$Bko mo ili(ovatelné armádní (dro@e do o@e proti vetřel+:m ne o k ro(vleklému postupu proti do yvatel:m ne ylo snadné. na hony v(dálená od hlavního dvorního +entra v Foledu. Poté. a na ro(díl od Wran+ie. Pro lémy u <va@í.(hledem k tomu. t<ka@í+í se tradi+e a podání n$kter<+h teRt:.<+hod$ ve 11/ . m:Beme ro(d$lit na odlišná o do í. (e@ména k o ran$ proti aski+k<m ná@e(d:m a k p:tkám o nástupni+tví na tr:n. a i kdyB se (uBu@e me(era me(i (miNovan<mi 6do ími a t$mi. se vyskytu@í v řad$ (dro@:. Panování 9uvernér:. 0a ro(díl od !. kdy se také odehrála poslední (a(namenaná událost. . stoletím.elká v(poura me(i "er ery v 3Mri+e v lete+h /31 aB /4. vi(i9Xtské ?pan$lsko nemuselo <t na válku připraveno. 3 (vláštní postavení ur s re9ia Foleda @ako @ediného korunova5ního m$sta (p:so ilo. . Ae @ím tak(vaná =o(ara ská kronika ne oli 2ronika roku /&4. +o @e@í 5lenové setrvali v al-3ndalusu. vedla k podo né v(pouře ve ?pan$lsku. i t$+h ne@ran$@ší+h. překro5ili Pyrene@e a (ni5ili vedle@ší vi(i9Xtské království okolo 0ar onne. @e@i+hB (ápisy y nám @inak (:staly ne(námé.13 )rani"í0í spole"nosti. 3 přestoBe n$které vy+há(e@í ( pra+í starší+h autor:. kdy se do yté 6(emí ro(šířilo přes Pyrene@e a (a n$. kter< ustanovil ne(ávislou ara skou monar+hii v al-3ndalusu. se kter<m se setkali před prvními 6toky na 3kvitánii v ro+e /71. ve kter<+h první eRistu@í+í ara ští historikové pra+ovali. vyplenili hlavní m$sto 4ara9o(u a v ro+e /7.

@e@íB postupné (v$tšování. kteří (de i v lí(kém okolí ( udovali řadu palá+: a mešit. a to proto. Ae@i+h +ílem ylo napodo it utrpení ran<+h křes*an: a (práva o @e@i+h smrti (ám$rn$ imitovala popisy mu5edník: po(dního %íma. Be al3ndalus (a(namenal kon+em desátého a v pr: $hu @edená+tého století ne@v$tší nár:st konver(í. kter< navštívil al-3ndalus v ro+e 14>. sv$d5í o nár:stu muslimského o yvatelstva m$sta. a y soud odsoudil @e@í 5leny k poprav$. upr+hlého 5lena <valé umá@@ovské dynastie. . popsal tamní o yvatelstvo @ako stále převáBn$ křes*anské. @ak ry+hle se ná oBenské konver(e šířily hlavními o lastmi islámského sv$ta. např. 0eproka(u@e to. které ná oBenství skute5n$ (m$nily. . @aké pro+ento +elé ne-ara ské popula+e konvertovalo. není snadná.. Pravda @e. Fak to ylo především u v(d$lan+:. stol. . Fa yla po deseti lete+h svrBena opo(i5ními skupinami. a řadov< křes*an Paul 3lvar. (e@ména CXrdo y. kter< y toto v kaBdém případ$ v$rohodné a při@atelné tvr(ení vyvrátil. . v do $ po O#nutí mu5edník:P. J pokud v desátém a @edená+tém století po5et konver(í prud+e stoupl. spo@ené hlavn$ s CXrdo ou. 4 anál: ara sk<+h historik: @asn$ vypl<vá.E. Fo ylo krátké o do í střet: ve 5tyři+át<+h a padesát<+h lete+h 1. t<ka@í+í+h se tém$ř v<lu5n$ CXrdo y. mo+ umá@@ovsk<+h vladař: (na5n$ kolísala. 4atím+o islámské (ákony přísn$ (apovídaly sNatek me(i křes*anem a muslimkou.7E. nemáme Bádn< d:ka(. @e moBné. soustřed$n<mi kolem oso y 3 d al-'ahmána i n =6ávi@i C3 durrahmán J. Be ara sk< +estovatel a spisovatel J n #aukal. století. Pří5iny takového vypuknutí ná oBensk<+h konMlikt: @sou r:(né.<klad 9enealo9ií a vro5ení přem$ny rodinn<+h @men na ara ská 5i muslimská umoBnil sestavit 9raM. následu@í+í+h dvou století+h. C>&7 aB >>!E. 35koli @e moBné namítat opak.(hledem k shromáBd$n<m doklad:m nepřekvapí. dnes katedrála CXrdo y. 2 vedou+ím hnutí patřili i kn$( Ca po(d$@i titulární iskup Foledsk<E Lulo9ius. tak @ak se na+há(í ve velk<+h středov$k<+h Bivotopisn<+h en+yklopedií+h. 0$kdy se i sníBila na pouhou kontrolu nad UuadalIuivirskou níBinou a @e@ími v$tšími m$sty CXrdo ou a Hevillou. trva@í+í od @e@ího (aloBení 3 durrahmánem v ro+e />! aB do diktatury #a@iha.všem takto se pou(e dá m$řit nár:st konver(í rodin. vladařova lékaře. ovšem d$ti ( t$+hto sva(k: musely <t vy+hovány v muslimské víře. 0e@v$tší tlak 5i podn$t ke konvertování pravd$podo n$ po+i*ovali o yvatelé m$st. Ae@i+h 6myslem ylo vylí5it mu5edni+tví. . Be v +elé popula+i nadále eRistovala křes*anská v$tšina. kdy emírové trvali na tom. 0e@slavn$@ší ( ni+h @e =e(Iuita. a po poprav$ svého přítele roku >&1 3lvar napsal Tivot Lulo9ia. protoBe o ní máme málo Makti+k<+h doklad:. Ú(ké v(tahy me(i první 9enera+í ara sk<+h usedlík: a @e@i+h prot$@šk: v severní 3Mri+e a (hrou+ení komunika+e s L9yptem a H<rií vyplynuvší ( tam$@ší+h o 5ansk<+h válek. trvalo mu přes dva+et let.. Be křes*ané s do r<m v(d$láním mohli dosáhnout vysok<+h po(i+ ve vládní yrokra+ii a spe+iali(ovaného postavení. CXrdo a (:stala hlavním m$stem a t$šila se patronátu emír:. .tá(ka @ak daleko a @ak ry+hle p:vodní románsko-9Xtské o yvatelstvo přestupovalo na islám. Be takové posty @sou vyhra(eny pro muslimy. které yly stále pod ara skou a er erskou okupa+í. kde skupina křes*an: veře@n$ hano ila proroka =uhammada a islám. neB upevnil svou mo+ nad všemi re9iony poloostrova. PřestoBe yl s+hopen svrhnout posledního ( ne(ávisl<+h 9uvernér: a potvrdit svou autoritu @ako emír ne o král CXrdo y. Fo platilo (e@ména (a vlády =uhammada J. vy6stilo ve ?pan$lsku v ro+e /4! v (aloBení de Ma+to ne(ávislé vlády. ne oli velkého ve(íra al-=ans6ra C(emřel 1. Aeden ( nepopirateln<+h prvk: yl tlak po+i*ovan< v ná oBensky smíšen<+h rodiná+h. ale mohou odráBet podmínky. Aedním ( přínosn<+h a opravdu 65inn<+h (p:so : řešení @e pr:(kum (m$ny @men v rodiná+h muslim: neara ského p:vodu. @enB unikl vyvraBd$ní své rodiny v H<rii roku /&. @eB vy6stila o rok po(d$@i ve svrBení umá@@ovského +halíMátu. opa5né případy yly při@atelné. Aak vidno ( n$kolika 11> . kter< na(na5u@e.. 0a druhé stran$ yly do y.e v$tšin$ případ: @sou (apsána i @ména n$kolika 9enera+í předk:. kteří patrn$ pra+ovali ve sluB á+h umá@@ovské vlády. Fy přisp$ly k a ásovské revolt$ roku /41. ne o ne@ví+ +itelné v umá@@ovském hlavním m$st$.5tyři+át<+h lete+h >.

Fyto kláštery poslouBily @ako hlavní místa v al-3ndalusu. d:sledku restriktivního a v< ušného ov(duší v CXrdo $ v souvislosti s do(vuky #nutí mu5edník: a inten(ivní+h místní+h nepoko@: a konMlikt:. Be mnoho křes*an:. <vá 5asto interpretována @ako (námka prudkého poklesu uBívání latiny. kteří pře@ali mnohé ( ara ské kultury. ale v<(namném sou oru rukopis:. a v neposlední řad$ i v horá+h na severním okra@i m$sta. vy udovan<+h v 1. se křes*ané ( al-3ndalusu (a5ali @ednotliv$ i hromadn$ st$hovat na sever. Při <vá d:ka(: dvo@@a(y5nosti. cca 9!8-3!0 4 událostí v první polovin$ >. Fento vliv @e patrn< na řad$ kostel: a kaplí. podél @asn$ 111 . 0a tom m:Be překvapit i to. v druhé polovin$ 11. stále ví+e po(namenané ná oBensky motivovan<mi konMlikty a násilím. Fím skon5ila kontinuita křes*ansk<+h tradi+ v @iBním ?pan$lsku i po5etného osídlení v t$+hto kon5iná+h../3-1. století.>&E. kteří putovali na sever. kter< ne@lépe dokumentu@í ar+hitektoni+k< sloh i iluminované rukopisy. @asn$ vypl<vá. prošli nadvládou křes*ansk<+h král:. Ae@i+h v< o@e mířily ( @iho(ápadu k severov<+hodu. let 1. 2rásn<m písmem napsané a lin9visti+ky sloBité latinské pohře ní nápisy v(nikaly v mnoha 5áste+h al-3ndalusu aB do první 5tvrtiny 17. 'rálovs&ví severní$o Cpan(lska. Fímto termínem nel(e přesn$ o(na5ovat @iBní křes*any. stol. (apří5inily. kde si st$Bu@e na míru ara i(a+e @a(yka a literatury +Xrdo ské křes*anské komunity. @ak po5etn< yl tento přesun. Ae nemoBné ur5it. =o(ara ové. musí <t +hápány @ako reak+e na ohroBení křes*anské latinské kultury pod muslimskou nadvládou.JJ. i kdyB ome(en$@ší Lulo9iovo 6silí o o ro(ení latinské poe(ie v CXrdo $ na (a5átku &. pr+halo na sever.. 0$kteří potom+i t$+h. v takov<+h případe+h d$ti křes*anské matky mohly dát ( @akéhokoliv d:vodu přednost křes*anství před islámem. (a5ali (trá+et svou odlišnou identitu a a sor ovaly @e spole5nosti v(nika@í+í na ro(hraní me(i al-3ndalusem a křes*ansk<mi o lastmi. me(i Ualií a v<+hodními Pyrene@emi. (da =o(ara ové. aniB y přestoupili na islám. #nutí mu5edník: a pon$kud poko@n$@ší. Fito křes*anští upr+hlí+i @sou všeo e+n$ (námí @ako =o(ara ové. ve které yla latina nadále pouBívána v křes*ansk<+h kru(í+h na @ihu. kde se u+hovávala křes*anskolatinská kultura. =e(itím ve ?pan$lsku nastal (na5n< pohy o yvatelstva. Fakov< pohled pod+eNu@e míru. stol. @eB si upr+hlí+i přinesli s se ou. kteří při@ali kulturu sv<+h do yvatel:. C1. 0i+mén$ se toto po@menování vBilo. 3lmorávidé deportovali roku 117! o yvatelstvo ( UuadalIuivirské níBiny a @iBní+h o lastí. Fo na(na5u@e i skrovn$@ší moBnost přístupu ke křes*ansk<m latinsk<m literárním díl:m po(dní antiky. Be muslimové se příliš ne(a@ímali o severo(ápadní 5ást poloostrova. ne o (da neklidné podmínky na @ihu. Po(námka v @ednom ( 3lvarov<+h spis:. stol. 8atinské rukopisy se v tomto o do í i nadále ro(mnoBovaly a dokon+e v(nikla i hrstka nov<+h. 0ení v: e+ @asné. yli převáBn$ kn$Bí a mniši. kdy 3lmorávidé deportovali roku 117! ( ylé křes*anské o +e do =aroka. stol. kteří upr+hli na sever na po5átku 17. (na5n$ ovlivn$né soudo <m v<vo@em islámského um$ní. ale ne du+hovní+h. +o setrvali. ro(hořely prakti+ky po +elém @ihu.mu5edni+k<+h 5in:. ale latina (:stala (ákladním @a(ykem pro křes*anské teRty na @ihu aB do do y.. ( m$sta i venkova. . yli 5lenové stále po5etn<+h mnišsk<+h komunit v CXrdo $ a okolí. a 11. ale ne otevřen$. kdy se kastilská a ara9onská království šířila do nitra poloostrova. Fi. a na malém. Foto o(na5ení po+há(í ( ara ského v<ra(u pro neara ské muslimy. Be v dro n<+h křes*ansk<+h komunitá+h v o lasti moderního Funisu se latina stále pouBívala při příleBitostném styku se souv$r+i (e 4ápadu aB do vlády papeBe %ehoře . dlouho po o do í O#nutí mu5edník:P. kteří v tomto o do í islám nepokryt$ (avrhovali. které se ve druhé polovin$ 1. století. stol.

0ení @asné. @elikoB o n$m v @e@i+h letopise+h není ani (mínky. psány.. 2roniky se ni+mén$ shodu@í ve (práv$ o Pelayov$ vít$(ství nad =unnu((ou.. která yla nahlíBena @ako vytrval< hispánsko-křes*ansk< od o@ proti +i(í islámské nadvlád$.vy(na5en<+h +est. První (ře@m$ v(nikla. "er erská posádka v Ui@Xnu na "iska@ském po řeBí yla i(olovaná a v(dálená a 7. i kdyB kaBdá @inak. Be to. vi(i9Xtsk< šle+hti+. které se v následu@í+ím století do5kaly revi(í a ro(šíření. ur5en<+h hornatou povahou mnoha 5ástí ?pan$lska. takBe @im nestálo (a to investovat relativn$ v(á+né lidské (dro@e k udrBování nadvlády nad kra@em s t$Bk<m horsk<m terénem. která se (a+hovala v 5etn$@ší+h a 5asov$ dřív$@ší+h rukopise+h. které se vymyka@í o vyklé stru5nosti teRt: i @e@i+h neliterárnímu rá(u.E a adresátem iskup He astian. Be si 3ra ové toto 6(emí ne(a@istili. Fento spis má patrn$ (e dvou ver(í líBe k nedo+hovanému ori9inálu. kde v(niklo v ro+e 1/! krátké pokra5ování. kter< podle @ména musel <t "er er. . Qalší přístupová linie po římské +est$ spo@u@í+í Hevillu s =éridou. přináší pov$st o +hlípném C er erskémE 9uvernérovi @ménem =unnu((a ( Ui@Xnu a @eho nástrahá+h na Pelayovu sestru. 2dysi (námá sv<mi (lat<mi doly. Fím však není vysloven souhlas se staršími ná(ory na re+onIuistu. 2ronikář 3l eldy pokládá (a @eho +íl navrá+ení svo ody křes*an:m v 3sturii. převládala (de pevná víra. ale tato o last yla (em$pisn$ slepou uli5kou. spis dostal @méno podle kláštera v 8a 'io@a. které monar+hii (a@istilo osvo o(ení od ara ské poro y. této ver(i @e teRt uveden dopisem. století. . do $. @ak váBn$ rali toto povstání 3ra ové. kdyB yl na tr:n$ 3lMons:v syn Uar+ía J. ovšem Bádn< rukopis tento Makt nepotvr(u@e. První ( menší+h křes*ansk<+h nov$ v(nikl<+h stát: ylo malé království na (ápad od 3sturie. Fato prá+e se na(<vá 2ronika 3lMonse JJJ. Be yla sepsána v r. pyrene@ského sídla 'oda de Jsá ena. Asou to krátké kroniky. . vypl<vá ( inMorma+í v o ou ver(í+h 2roniky 3lMonse JJJ. >>3 ne o krát+e poté. e( moBností dalšího ro(pínání. Féto myšlen+e se dostalo dalšího (pra+ování v teRte+h ( 17. (van<+h ad He astian:m a rodská ver(e. +o povstání podnítilo. =ísto itvy u Covadon9y.. ta@n$ (praBen<m s 3ra y. Přesto ale ne(dar 5i nes+hopnost ara sk<+h do yvatel: udrBet si nadvládu nad +el<m <val<m vi(i9Xtsk<m královstvím umoBnily vytvořit +entra opo(i+e. @iB (na5n$ (menšen<+h muslimsk<+h enkláv poloostrova. o sahu@í delší pasáBe dialo9: me(i křes*ansk<m v:d+em a (rádn<m iskupem. a rodská ver(e 2roniky 3lMonse JJJ. ylo Matální +hy ou. Qruhá ver(e. kde yla po(d$@i vy udována mariánská svatyn$. 8eXnem a 3sturií mohla snad <t pouBita (po5átku k ry+hlému podro ení severo(ápadu. podle ver(e ad He astian:m i 2roniky 3lMonse JJJ. sepsané v >. kteří si tak vyslouBili právo na politi+kou a kulturní he9emonii nad +el<m poloostrovem. a @e-li tento teRt u(nán (a autenti+k<. Podle tradi+e povstání vedl Pelayo. nese @méno ne@staršího ma@itele. C>!!-11.. Halamankou. dokládá. Qnes uB @e @asné. kter< upr+hl na sever a v @ehoB Bilá+h. lete+h 1. $ interpreta+e (ní podo n$ ana+hroni+ky. stol. ini+iovan< v 3sturii. Q$@iny @eho v(niku přešly v následu@í+í+h století+h v le9endy a Bádné teRty popisu@í+í tyto události nepo+há(e@í ( do y před kon+em 1. . která přeBila a mohla vyuBít o do í sla osti a ro(kol: me(i vladaři @ihu. v hornatém kra@i sou $Bn$ se severním po řeBím poloostrova. století a i po(d$@i. Be autorem @e král. o sahov$ v<(namn$@ší letopis yl napsán v 3sturii (anedlouho po dokon5ení první ver(e 2roniky al eldské roku >>3. kdy yly letopisy v 3sturii po ro+e >>. vyvinut< v 8éonu a doveden< k triumMálnímu kon+i vladaři a lidem 2astilie. kter< na í(el poskrovnu v<hod a ne yl váBnou hro( ou. která o tém$ř osm set let po(d$@i vedla ke kone5nému kon+i poslední+h. ylo v<sledkem nadpřiro(eného (ákroku. 0e@starší ( ni+h @e 2ronika al eldská a ( odka(: v teRtu @e @asné. Proto není snadné do rat se pro(ai+ké reality v le9end$ o povstání v 3sturii. kolovala královská krev. Be ro(hodu@í+í vít$(ství. Qruh<. F$Bko odhadnout. C11. J kdyB p:vodní (n$ní (de nev(niklo. 4a+hovala se ve dvou r:(n<+h Mormá+h. nyní mohla na ídnout do yvatel:m příliš málo ekonomi+k<+h přísli :.-113Y14E. @ehoB autorem @e 3lMons JJJ. Qokon+e o $ ver(e 2roniky 3lMonse JJJ. @i+hB se drBeli %ímané při udování svého ro(sáhlého systému silni+. kter<m dala nakone+ po+ítit Matální d:sledky.

a tradi5ní datum /1> @e v<sledkem deduk+í ( po(d$@ší+h královsk<+h listin. 4da tento titul yl po(:statkem vi(i9Xtského administrativního systému. "$hem nepoko@: na @ihu ve tři+át<+h a 5tyři+át<+h lete+h >. 7.. při upevNování mo+i nad v$tšinou tohoto 6(emí a kdyB @e po li osti ro(dávali sv<m o lí en+:m a +írkevním institu+ím. ale ani to není @isté. Ae moBné. =$sta yla opušt$na a @e@i+h o yvatelé dopraveni (p$t do 3sturie. 8eXn a 3stor9a na severu a 3vila. @e ta potíB. Podle asturské historio9raMi+ké tradi+e ( kon+e 1. stol. která se táhne přes v$tšinu vnitro(emí severo(ápadní 5ásti J erského poloostrova. @iBním ?pan$lsku a v<+hodní+h Pyrene@í+h. po5tu 5i so+iálním a ekonomi+kém postavení šle+hty v tomto 6do í. Pelayo (aloBil po svém vít$(ství v 3sturii malé království. a Wruely J. která yla v<(namná (a do y %íman:. totiB kon+em 1. (volili asturští šle+hti+i králem Pelayova (et$ 3lMonse J. Be spo@ení 3sturií s Canta rií mladi5kému království pomohlo.1 . náhorní planin$. o lasti na v<+hod od 3sturie. vypráv$ní o vít$(ství a vysídlení poskytlo (ákonné právo po(d$@ším král:m uplatNovat na t$+hto 6(emí+h svo@i autoritu a (a+há(et s nimi. stol. krom$ t$+h. století 3lMons a po n$m Wruela do yli a vylidnili prakti+ky vše+hny v$tší osady na =eset$. (vlášt$ poslouBil (á@m:m následník: 3lMonse J. kteří Bili v p:vodn$ římsk<+h m$ste5ká+h v (ápadní+h Pyrene@í+h. kdy hrani+e asturského království yly kone5n$ posunuty na @ih. (a nímB leBelo Foledo. o (vlášt$ v @iBní+h 5áste+h =esety. (:stali ušetřeni přímé ara ské nadvlády a er erské posádky v Ualii @iB odešly. Be @e ovlivnily ur5ité okolnosti po(d$@šího o do í. 3lMons:v ote+ Petr yl 6da@n$ vévoda ( Canta rie.. Be tuto o last do yla asturská monar+hie v polovin$ >. AiBní hrani+i tvořilo pohoří Hierra de Uuadarrama. ane o @estli představoval @akousi Mormu ne(ávislé teritoriální autority není (námo. protoBe muslimové m$li patrn$ dost starostí s taBeními v Pyrene@í+h. 4a vlády 3lMonse J. O2rutéhoP C/&/-/!>E se hrani+e asturské monar+hie posunuly na (ápad do Uali+ie a na v<+hod do aski+k<+h o lastí me(i #orní L ro a "iska@ské po řeBí.. Qalší sm$ry ádání vrha@í stále ví+e po+hy ností. C/31-/&/E. s d:leBit<mi er ersk<mi posádkami. m$lo to (ře@m$ (a následek v<(namné ro(šíření 6(emí miniaturního asturského království. kter< platil po ví+e neB sto let. yl 3lMons J. 4dá se. např. Poté +o @eho syna WaMilu usmrtil medv$d C/3/-/31E. @ako y @im patřila. 0e@přesv$d5iv$@ší ar+heolo9i+ké nále(y. Podle @iné teorie @e správn<m datem rok /77. =eseta m$la m$ste5ka. AelikoB v( ouření se nesetkalo s váBnou ode(vou. na ni+hB @e (aloBen. století. a @eho syna Wruela J. Ain<mi slovy. Be tak do+ela neodpovídá a literární prameny. Be "askové. Qo@em vyvolan< kronikami. které po+há(e@í práv$ ( osad @ako 3vila a He9ovia. H tímto náhledem na dané o do í špan$lsk<+h d$@in. 3le o yvatelé ( t$+hto kon5in nevítali asturské vít$(e @ako osvo oditele křes*ansk<+h liBní+h. Be ni+ není (námo o p:vodu.. Be asturské v<pady (a panování 3lMonse J. století skute5n$ vylidn$na. staví na hlavu tvr(ení o 6da@né depopula+i a doka(u@í. PřestoBe nástup nového krále vyplynul ( ne5ekané nehody. Aeho prvním sídelním m$stem yl Can9as de . ne o* s+há(í d:ka(y pro sou5asn$ pro íha@í+í osídlování 3sturie. a y království osídlili a (ane+hali své staré 6(emí @ako opušt$n< +ordon sanitaire me(i křes*ansk<m severem a muslimsk<m @ihem. yly skromn$@ší. mén$ 5asté a mén$ (dárné.nis. Be (de@ší sídla nikdy nepřestala eRistovat. Pelayov$ vlád$ aB do @eho smrti v ro+e /3/ nemáme takřka Bádné (právy. patrn$ v d:sledku er ersk<+h v(pour v severní 3Mri+e. vyka(u@í. století. Ae dokon+e o tíBné ur5it datum v(poury. Fato o last se (novu (alidNovala aB od kon+e 1. ( 3sturie 6da@n$ s+hopen (mo+nit se mnoha m$st na =eset$. ale (dá se. v n$mB v(nikly.nem$la podstatn< vo@ensk< v<(nam. 0utno při(nat. . Falavera a =érida. He9ovia a Halaman+a v @iBním +ípu. a (a5átkem 1. neB po(d$@i kronikáři tvrdili. (da =eseta yla v polovin$ >.

Aako 9uvernéři před ním. snad kv:li 3lMonsov$ v$ku i kv:li p:tkám. 5ímB přišel @eho novoro(en< syn o tr:n. Po dvoulet<+h konMlikte+h #išám upevnil svou po(i+i a (apo5al první ( kaBdoro5ní+h v<pad: proti křes*ansk<m stát:m na severu. Fo y ovšem (namenalo. vtiskl novému hlavnímu m$stu ne@en estetiku vi(i9Xtského Foleda. ne o k tomu yl donu+en. ( udoval v . Qlouhá léta 3lMonsova panování @sou (námá (ákladními transMorma+emi asturského království. mén$ v<(namn< ekonomi+ky i vo@ensky. ale 6stavní+h prin+ip:. Po 3ureliovi následovala řada panovník: s kratší do ou panování. na kter< dosedl dosp$l< synove+ (emřelého krále 3urelio C/!>-//3E. @eB se (a+hovala dodnes. C>!!-11. v<ra(n$ při <vá. vládní struktuře. Be kronikář +ht$l ří+t. Hanta =aria a Han Firso. a tr:n (ískal 3lMons JJ. 3lMons 6da@n$ ur5il . Be v<roky o Ořádu UXt:P se net<ka@í 3lMonsova um$le+kého vkusu. 'oku /&!. ale u mnoh<+h @e @e@i+h d:v$ryhodnost sporná. 0i+mén$ (akusilo vnitřní nepoko@e. Be vi(i9Xtské (ákony a předpisy v 3sturii v do á+h @eho před+h:d+: neeRistovaly. @ako předtím v FoleduP. kteří s se ou přinesli ne(námé myšlenky a o y5e@e vi(i9Xtské minulosti. Wruela J. 0a druhé stran$ přetrvává ná(or. Ae@i+h 65elem ylo p:so it škody a (ískávat (a@at+e a kořist ( křes*ansk<+h 6(emí. Be se 3 durrahmánovi ratři o rátili proti ur5enému nástup+i. i on pokládal (a d:leBitou pro své (á@my tuto o last a ne severov<+hod. kdysi 7. Fímto prohlášením kon5í v al eldské kroni+e popis kostel: Han Halvador.imaru. 0e@d:leBit$@ší událostí aB do kon+e osmdesát<+h let >. na @e@i+hB po5átku yl tr:n vBdy (novu Wruelov$ synovi 3lMonsovi odepřen. 4 osmdesáti r:(n<+h listin ( do y před vládou 3lMonse JJJ. tato taBení patrn$ nem$la (a +íl systemati+ké do <vání. FéhoB roku (emřel ummá@ovsk< vlád+e 3 durrahmán J. a to O@ak v kostele.2on+em vlády 3lMonse J. které 3lMons JJ. 4a @eho vlády došlo ke v(pouře sluBe ni+tva. Fakové tvr(ení vysv$tlu@e tuto d:leBitou prom$nu vlivem eRulant: a upr+hlík: ( @ihu. stol. stol.viedu. které vyvolala vraBda @eho ot+e. %adu kri(í na @ihu vyvolala skute5nost. (mín$né v kroniká+h @en stru5n$. Ain<mi slovy. a y v n$m yl (aveden O+el< řád UXt:. C/11->47E. si svou pře(dívku vyslouBil tím.7 . upr+hlík ( rodu Gmá@@ov+: 3 d al-'ahmán se přepravil ( 3Mriky a svrhnul vládu A6suMa al-Wikrího. C/>>-/1!E. ylo přemíst$ní hlavního m$sta ( Can9as do Hantianes de Pravía (a panování Hila C//4-/>3E. "ermudo J. 3 durrahmánovu synovi #išámovi J. "ermuda C. Fo vedlo v(áp$tí k (avraBd$ní samotného Wruely v ro+e /!>. Qíky mi(ivé vo@enské ode(v$ ( @ihu se mohlo asturské království po v$tšinu století pom$rn$ klidn$ ro(ví@et 6(emn$ i institu+ionáln$. Be ( nikdy neo @asn$n<+h d:vod: (avraBdil svého ratra . Be 3lMons JJ.E yla po(d$@i v$tšina pad$laná ne o po(m$n$ná smyšlen<mi vsuvkami. 0i+mén$ mu trvalo tém$ř dva+et let. hierar+hii. Ae moBné. Fo (namená. neB upevnil svou mo+ nad středem poloostrova a (a5al @i šířit do 6dolí L ra. Fakov<+h teRt: v druhé polovin$ 1. @ménem =aure9ato. sym oli(ovan<mi (m$nou hlavního m$sta. 0a ro(díl od v<pad: ( po5átku >. o které ale není (námo ni+ @iného. ale skupina šle+hti+: dopomohla na tr:n nemanBelskému synovi 3lMonse J. Po Hilov$ smrti se Hilová vdova 3dosinda snaBila kone5n$ (a@istit mladému 3lMonsovi následni+tví. neB Be yla potla5ena. Fento pohled.ermudaE. pova(e a Munk+i +írkevní+h institu+í. se ránil a utrp$l t$Bkou poráBku. tedy asturskému království i Mran+ké enkláv$ kolem Uerony na @iBním okra@i Pyrene@í. také pro $hly ne@v$tší (m$ny v al-3ndalusu. Be se t<ká um$le+kého slohu. a 3lMonso kone5n$ dosedl na asturi@sk< tr:n. tak v palá+iP. platí i o asturském království od do 3lMonse JJ. ale i @eho rá(. po(d$@i (vaného O=ni+hP. +o platí o vi(i9Xtském království a @eho (ákone+h. stol.viedo k tomu. Aeden ( první+h v$tší+h ná@e(d: do 3sturie v ro+e /11 dosáhl vše+h tře+h +íl:. Fato listina @e @edním ( ne@ran$@ší+h špan$lsk<+h dokument: ( povi(i9Xtského o do í. k (aloBení nového kláštera. "uZ a dikoval. Fen také vydal první asturskou královskou listinu. Po =aure9atov$ smrti v ro+e />> se ste@ná 5i podo ná Mrak+e (aslouBila o korunování dalšího 5lena rodiny. FudíB Be to. král ne+hal nové udovy o(do it ve stylu vi(i9Xtského Foleda. tradi+e a étos.

2dyB 2arel po do ytí "ar+elony roku >. @ešt$ menší křes*ansk< stát na severu ?pan$lska. Be y 3lMonsovo panování ylo 5asem (m$n. spří(n$n<. kter< ale musel <t kolem roku >. . a r(y yl povolán (pátky do . Ae @asné. @eB vystřídalo 3sturii. také tvrdí.e skute5nosti Bádné d:ka(y nepodporu@í myšlenku. Hnad to (avinil 3lMons:v do5asn< pád ( tr:nu. @aké yly @eho oso ní d:vody. 0ásledu@í+í léta panování 3lMonse JJ. století. padla pod ara skou nadvládu.. ale nikdy nelí5í krále. i on se (rodil (e v(poury.i(i9Xty a (a+hovali si své p:vodní oso ité so+iální a politi+ké tradi+e. yl 7. a podstatn<+h uB v: e+ ne. Pamplona r(y nato. rodu "anu [asi. =ístní aski+ká dynastie. nikoli na @ihu. a @en n$@aká ta (mínka ( ara sk<+h (dro@: 5i dokument: sousedního leXnského království.vieda poté. d$@iná+h tohoto království v 1. +o @i 2arel . . o so $ ne(ane+hala mnoho sv$de+tví. o tom píší po+hvaln$.rdo Uothorum se t<ká um$le+kého slohu ve m$ste+h.!.&. k n$muB si+e nemáme přesné datum.. a ne proti 3ra :m.elik<m. a ne administrativní 5i právní reMormy. a* uB ( ideolo9i+k<+h. kdy @i vystřídala @iná panovni+ká rodina.viedem ani koordina+i vo@enské aktivity. FotéB platí o navarrsk<+h d$@iná+h v 1. protoBe ni+ nenasv$d5u@e tomu. století @e (námo málo. a v Bádném případ$ svatého. protoBe v této do $ nev(nikla Bádná kronika ani letopis. @ako ( oBného muBe. kterou (aloBil JNi9o 3rista. Be y se yl kdy oBenil ne o (plodil potomka. pol. a* uB v politi+ké ne o administrativní or9ani(a+i asturského království. +o oddaná skupina šle+hti+: (avraBdila ne@menovaného u+hvatitele tr:nu a v(ala palá+ (p$t do sv<+h rukou. té do $ se (rodil nov<. >.1. Be podo n$ @ako v případ$ syn: Lduarda Htaršího. ale tentokrát proti Wrank:m. s nimiB yl aspoN @eden @e@i+h král 3lMons JJ. Ae také moBné. 1. politi+k<+h 5i @in<+h d:vod:. Be v 1. ne o* středov$+í monar+hové u(avírali sNatky ( politi+k<+h d:vod: a (plo(ení potomka ylo $Bn$ povaBováno (a (áklad e(pe5í a sta ility říše. stol. Ae nemoBné uhodnout.(akořen$n< v oMi+iální špan$lské historio9raMii. Be yl donu+en vstoupit do kn$Bského řádu (a dlouhého o do í. @e dodnes (nám< ve špan$lské historio9raMi+ké tradi+i @ako O3lMons Cudn<P. G+h<lil se k aski+k<m pří u(n<m své matky. ani v astursk<+h letopise+h. =anBelství poutalo JNi9o 3ristu k prvním a ne@mo+n$@ším ( ni+h.3 . totiB Be kronikářova po(námka v . vládla novému ne(ávislému pamplonskému království aB do roku 1. 3lMons JJ.elik< na svém 6stupu ( 6dolí L ra roku //> ne+hal e( rannou. ale @e@i+h p:vod nutno hledat na severu. navá(al v ro+e /1/ diplomati+ké styky s 2arlem . nám události tro+hu osv$tlu@e. století pamplonští vladaři +ht$li s muslimy navá(at 6(ké v(tahy. i kdyB (dro@e o tom ml5í. 3sturští kronikáři ( kon+e 1. (e@ména s převáBn$ neautonomními vladaři ( horního 6dolí L ra. trva@í+í do r.. Wran+ká trestná v<prava yla poraBena a dv$ kníBata v @e@ím 5ele (a@ata. stol. Be (:stane e( d$di+e. a poslal Mran+kému vladaři kořist ( 6sp$šného taBení na 8isa on. 0ové kulturní proudy v tomto o do í v 3sturii yly (natelné.ít$(ství stvrdila téhoB roku druhá itva v pr:smyku 'on+esvalles. "ermudo J. a do @isté míry na tom ne(áleBí. "yl (nám @ako pamplonské království a po(d$@i se mu (a5alo říkat 0avarra. kdy nemohl přev(ít tr:n po ot+i. @ako tomu ylo v ro+e /1/. . Be 3lMons usedne na tr:n v ro+e /11. @en kdyB přislí í. Ae (námo.<še uveden< ná(or (ní pravd$podo n$@i. Qá se spekulovat. i (de eRistovala dohoda. Be 3sturi@+i se i v minulosti vyhnuli kulturnímu splynutí s %ímany a .. kdy podlehla vo@sku krále 8udvíka 3kvitánského. ( podn$tu @iBní+h pří+ho(í+h. kteří se vystřídali na tr:n$ _esseRském v 1. Wran+k< kulturní vliv moBná vydrBel. Be 3lMons JJ. Podo n$ @ako 3sturie. i 1.1 vnutil v<+hodním Pyrene@ím silnou Mran+kou přítomnost. se vi(i9Xtsk< vliv kone5n$ promítl na t$+hto ne(ávisl<+h seveřane+h. . a o $ dynastie si pomáhaly proti Gmá@@ov+:m i křes*ansk<m Wrank:m a 3sturi@+:m. ale diplomati+ké v(tahy ne. Po n$kolika ne6sp$šn<+h povstání+h ukon5ila Mran+kou vládu v(poura roku >74. 3sturi@+i se snaBili proniknout na (ápad do aski+ky mluví+í+h o lastí horního L ra. Fedy aB v do $ 3lMonse JJ. ni+ nena(na5u@e sou $Bnou v<m$nu (ástup+: s . .

Po =6sov$ smrti roku >!7 yla mo+ @eho dynastie v re9ionu pře+hodn$ osla ena. Ústřední autorita +Xrdo sk<+h emír: ve v$tšin$ @iBní+h o lastí a v nitru poloostrova (a panování =uhammada J. (pustošil @e@ a =6su pora(il. yla @en matnou v(pomínkou. které se dosud šířilo v<hradn$ na (ápad a na v<+hod do Ualie a aski+ké o lasti.vieda.. Be vytvořil nové (ákony. Be ne+hával oslepovat (lod$@e a upalovat 5arod$@ni+e.. kon5í smrtí .rdoNa J. vláda 3lMonse JJJ. star<+h římsk<+h le9ionářsk<+h opevn$ní v 8eXnu a 3stor(e. Aeho str<+ mu snad tr:n přál. kter< mu vyslouBil přívlastek Otřetí špan$lsk< králP. C>&.viedu. rodiny domorodého p:vodu.4 . Ae po(oruhodné. Qo anál: vstoupil v<stav ou palá+ového kompleRu na sva(í+h =onte 0aran+o severn$ od . a potom uti+ha@í tém$ř na sto padesát let.i(i9Xtsk< kodeR. uplynulo přes sto let. Aedním ( d:leBit<+h (nak: =6sovy síly yl hrad. J kdyB yl 'amiro J. />> diákonem a @eho přání vrátit se do kn$Bského 6řadu slouBilo k od:vodn$ní @eho a dika+e v ro+e /11. loupeBni+tví a nov$ na yt<+h sil místní+h předák:. 3lMonse JJJ. (nám< @ako Worum Judi+um. 3utor (á(nam: Hampiro <vá (totoBNován @ak se 7. @eB ovládala horní 5ást 6dolí L ra. 'amiro 5elil pokus:m o převrat. poprvé sepsány v osmdesát<+h lete+h 1. Be po 3lMonsov$ smrti roku >47 'amiro.E uB starší. =6sovo 6(emí na @ihov<+hodním kon+i . u5inilo (a @eho vlády první kr:5ky k okupa+i severního kon+e =esety.. a proto vládl pom$rn$ krát+e. @ménem 0epotian. 5len "anu [asi. v ro+e 111. ve vo@ensky daleko eRponovan$@ší+h 5áste+h asturi@sk<+h a +anta ri@sk<+h hor.E. al-=undhira C>>!->>>E a 3 dulláha C>>>-117E klesala pod tlakem v(pour.rdoNo na hrad (a6to5il. století neo sahu@e nová ustanovení astursk<+h 5i leXnsk<+h král:. OFrpí+ího dnouP. a Bádn< ( rukopis: 4a+hoval<+h ( 1.<pady vedly i přes =esetu a 9uadarramské pr:smyky. 4 <valého sluBe níka Gmá@@ov+:. @e@i+hB @ménem (po5átku spravoval Fudelu. která konvertovala k islámu. Fo y snad mohlo na(na5it.rdoNo J. kter< si postavil v 3l eld$. 3!0-!039 4á(nam 6stn$ tradovan<+h pramen: o d$@iná+h kone5né Má(e asturského království a @eho pokra5ování po ro+e 11. Be právo na tr:n @e @eho. kdy postaršího krále patrn$ svrhl nekrvav< pu5. kter< soka neprodlen$ přemohl a oslepil. stol. 'oku >&1 . . 3usturské království. tr:n připadl synov+i 3lMonse JJ. ale @eho syn .d komplet: astursk<+h kronik ( osmdesát<+h let 1. a o @eho osudu se do+hovaly proti+h:dné (v$sti. 4 ytky kompleRu @sou dnes patrné v sále s valenou klen ou Cpřem$n$ném na kostel Hanta =aria de 0aran+oE a na (ápadním kon+i palá+ové kaple Cnyní Han =i9uel de 8illoE. @enomBe po ni+h ne(:stala ani stopa. @eho triumMální vít$(ství (a@istilo tr:n @eho rodu na dv$ století. v$řil. .rdoNova syna a následníka. protoBe se podruhé Benil na svém panství v Ualii. roku >!! a smrtí "ermuda JJ. syn "ermuda J. stol. podo n<m @ako yl 0epotian:v na po5átku 'amirovy vlády. v novém hlavním m$st$ 8eXnu @sou @ešt$ +hudší neB dokumenty o před+ho(í do $. yl i nadále platn<. J události u(avíra@í+í @eho epo+hu.. C>!!11. C>&7->>!E. @sou krát+e a ne@asn$ popsány. 3sturské kroniky. Aeden ( první+h v<(namn<+h menší+h vlád+: yl =6sá i n =6sá. . ovšem ví+ šle+hti+: stálo (a 'amirem. 'rálovs&ví le8nsk a kra#ina kas&ilská. 3l eldsk< kronikář ho na(<vá O'amenem spravedlnostiP (a to. C>47->&. Fo (namenalo (novu(avedení osad. Htále neklidn$@ší podmínky v al-3ndalusu přály dravému ro(ma+hu 6(emí a mo+i asturského království. např.->!!E se s opo(i+í nesetkal. 0eB v severním ?pan$lsku v(nikl další histori+k< teRt.rdoNova království představovalo pro 3sturii akutn$@ší ne e(pe5í neB (eslá l< +Xrdo sk< emirát.6da@n$ před nástupem na tr:n r. se =6sá stal v(purn<m udovatelem 6(emního státu. ří(en< @edním ( @eho vlastní+h syn:. Překvapiv$ málo víme o dlouhém panování . AelikoB ale (rovna ne yl v . neB se další domorod< historik u@al stru5ného (apisování událostí me(i nástupem 3lMonse JJJ. a 1.

skon5ila v ro+e 1.. C114174E. @e malá. J kdyB v Ualí+ii Ckam nyní patřil i ne@v<+hodn$@ší kout 6(emí. "e(prostředn$@ší hro( a na v<+hodním kra@i království. Hesa(ení 3lMonse JJJ. . Prameny inMorma+í @sou v 1./ smrtí posledního 5lena této rodiny. 4dá se. . století v rám+i (pra+ování na nová a širší po@ednání.-113Y14E. pravd$podo nost. 0a (ápad$ ro(šíření asturského království k ře+e =ino v Ualí+ii pro $hlo ví+e mén$ v @ediné Má(i a pokra5ovalo pomale@i v o lasti me(i řekou =ino a po řeBím 3tlanti+kého o+eánu. k o lasti me(i dolním =iNem a 6dolím Quera. není t$Bké odhalit. liší+í+h se délkou i inMorma+emi. doklad: o @eho kariéře @e málo a není snadné 7. . @enB se ve 17. Hpada@í do let 1// aB 1. v<(nam teRt: spo5ívá spíše v tom. stal portu9alsk<m královstvímE p:so ilo n$kolik soupeří+í+h šle+hti+k<+h rod:. @enB (a5al na <vat nov<+h sil aB ve dva+át<+h lete+h 1. tak s královsk<m notářem. Be to vše po+há(í ( pera @ediného autora. Be i tady došlo k ur5it<m (m$nám. 2rom$ @ednoho ne o dvou odka(: na soudo é události a +hronolo9i+ké inMorma+e v date+h o vladaří+h. LRistu@e @en ve dvou po(d$@ší+h ver(í+h.. Fen se ohuBel t$ší (aslouBené pov$sti v<ro +e pad$lk: a Malešn<+h teRt:. stol. které (:stalo i nadále královsk<m střediskem. v (ásad$ namířené na posílení autority a ma@etku @eho die+é(e..47E. stol. přisp$la k e(pe5nosti asturského království.& . kterému se pro @eho 5etné hrady říkalo 2astilie. a kter< tuto Munk+i postoupil sv<m potomk:m @ako d$di5nou drB u. 4amora a "ur9os.vieda. Qelší a (ře@m$ v$+n$@ší ( o ou ver(í sepsal iskup Pelayo ( . QluBno do(nat. které na 6kor o lastní+h mo+ensk<+h středisek udovaly +entra místní mo+i. např.rdoNo JJ. umoBnilo přest$hovat hlavní m$sto ( tradi5ního.1>. i kdyB nevy5ísliteln< se9ment o yvatelstva přišel na severov<+hod ( aski+k<+h (emí. od "anu [asi v horním 6dolí L ra. Be neeRistu@e neutrální ver(e. P:tky me(i am i+iX(ními šle+hti+k<mi skupinami yly vyřešeny ve prosp$+h dynastie v 5ele s Wernánem Uon(ále(em C(emřel 1/. se usadil v m$st$ 8eXn. C11. +o vypráv$@í o právní+h a ekonomi+k<+h praktiká+h tohoto o do í. při porovnání teRtu s anonymním teRtem #istoria Hilense ne oli Hiloské d$@iny. Be #istoria. Fy @sou však aplikovatelné @en (5ásti. nakládá (e Hampirov<m teRtem sv$domit$@i. která patrn$ v(nikla v 8eXnu a ne v Hiloském klášteře. dost (@evné. a @eho (ásahy @sou v Hampirov$ kroni+e.34-1. $ ver(e @sou příkladem re+ykla+e. @iB podstoupil Hampir:v teRt ve 17.ste@no@menn<m iskupem Hampirem ( 3stor9y ( poloviny @edená+tého století C++a 1. ro+e >44 v(nikly nové osady. v ro+e 11. . které se dodnes (a+hovaly.sídlování v<+hodu. @eden ( ni+h v 2astilii převládl. stol. @enB p:so il @ako kníBe kastilsk< tém$ř po +el< střed 1.<(namn<. kra@e me(i 2anta ri@sk<m pohořím a horním Querem. PřestoBe po(d$@ší status Wernána Uon(ále(e @ako hrdiny kastilské mytolo9ie doprová(ely v<střední Mámy o @eho p:vodu. H @istotou není o tomto autorovi (námo takřka ni+.. a i kdyB to není (+ela vylou5eno. Aeho ratr a následník .E. stol. kter< se o dva+et let po(d$@i stal iskupem.vieda na nové místo na severní =eset$. Po tomto 6sp$+hu o rátila místní šle+hta po(ornost na @ih. Frvalá sla ost umá@@ovského reBimu na @ihu. @ak patrno ( ho@nosti aski+k<+h rodinn<+h i popisn<+h @men v místní+h listiná+h. ale v(dáleného . @ehoB 6kolem ylo napsat n$kolik listin. doposud místní král Uali+ie. století si+e kratší a pro lemati5t$@ší. Be dílo. Aeho ideolo9i+ké +íle. 5ine+h a odka(u. (nemoBNu@e i (de srovnávání. ale aspoN roste po5et pr:ka(n<+h materiál:. Proto tře a po5ítat s tím. se v p:vodní podo $ nedo+hovalo. Fo uB asturští králové po n$kolik desetiletí okupovali a ro(dávali po(emky v 6dolí Quera. skláda@í+í se (e stru5n<+h (práv o posloupné řad$ král:. nastalo v poslední 5tvrtin$ 1. 2oloni(a+e a osídlování pro íhalo ve tře+h přilehl<+h o laste+h. ovšem to. 4amora (ískala toto postavení v krátké do $ vlády 3lMonsova ne@staršího syna Uar+íi J.

které @sme (mínili. které (aloBil ne o o novil. 8isa on a Coim ru yla v(á+ná. (dá se. #ro( a váBné umá@@ovské odvety opadla po itv$ u Himan+as v ro+e 131. Htále ale mohlo slouBit v ouřliv<+h 5ase+h @ako 6to5išt$ král:. C117-1!1E (ískal na @ihu a ve vnitro(emí poloostrova (p$t v$tšinu ma@etk: svého rodu na (áklad$ řady taBení proti r:(n<m místním vlád+:m. které se +ht$lo pro o@ovat přes 6dolí Quera. 0i+mén$ menší o oustranné ná@e(dy přes hrani+e nerušen$ pokra5ovaly. "<valy to dodatky. které +ht$l (akladatel osadník:m na ídnout. která okupovala ne o do yla teritoria. (m$nilo politi+kou a ekonomi+kou tvář p:vodního asturského království tém$ř k nepo(nání. Ae@í severní soused.přesn$ po+hopit. které ylo darováno ne o prodáno do +írkevního vlastni+tví. podle všeho upadalo do politi+ké a ekonomi+ké e(v<(namnosti a @eho přední rodiny (trá+ely přístup k moBnostem. <valé asturské vnitro(emí. Ae@í metody @sou ne@(řeteln$@ší v případ$ klášterní+h dom:. Be hlavní vliv na osídlování m$la podle všeho pohrani5ní šle+hta. osídlování a op$tného (alidNování severní =esety. Fo doka(u@e @eho nepostradatelnost. 'elativn$ mal< po5et star<+h listin a pro lémy s @e@i+h autenti+itou. . o vyklé na kon+i >.sadní+i si potře ovali s podporou pána vy udovat opevn$ná sídlišt$ na o ranu 6(emí před ná@e(dy ( ara sk<+h pohrani5ní+h (Xn a místní+h andit:. století. vyBadu@í+í nové osadníky ( hor na severu a aski+k<+h o lastí na v<+hod$. 0i+mén$ v(hledem k tomu.elké o do í ro(pínavosti. kter< m:Be ovlivnit studium t$+hto postup:. 4právy o právní+h postupe+h (miNu@í kníBata 5ast$@i neB krále. ve které p:vodní ma@itel postoupí r:(ná práva a v<sady tomu. i kdyB se ne+hoval vBdy loa@áln$. 4ře@m$ (de hrála roli i podpora krále. ne o kdyB ylo tře a (přesnit práva o yvatel. Gmá@@ovské odvety se (ase o ra+ely proti šle+hti+:m ( pohrani5í tém$ř se ste@nou pravidelností. . Ain< druh dokumentu. poplatk: a @in<+h (áva(k:. století a trvalo snad přes sto let. které na ro(díl od 9ali+i@sk<+h a leXnsk<+h demonstru@í Uon(ále(ovu právní a administrativní mo+. AiBní hrani+e se stala hlavní o lastí eRpan(e a pohrani5ní aristokra+ie se soustředila na @e@í o ranu i vyuBití. Centrální o last pohrani5í me(i @iBní Ualí+ií a 2astilií se stala 6středím leXnského království. o sahu@í s írky takov<+h listin o y5e@n$ i 6da@e o předešlém sv$tském drBení panství. J kdyB ereme tyto pro lémy v 6vahu. ro(troušen<m po +elém al-3ndalusu. re el:m a @e@i+h ne(ávisl<m 6(emím. koho přesv$d5il. 8istiny (vané Mueros ne@en tyto povinnosti (evru n$ vy5íslily. přidávané pr: $Bn$ podle toho. a y se usídlil na novém míst$.! . plení+í+h o lasti 2astilie. 2on+em dva+át<+h let 1. +o yly opatřeny datem. ne o* dokument: o ni+h se (a+hovalo mnohem ví+ neB dokument: o sekulární+h vlastní+í+h p:dy. století. ale@e (a@ímavé. které nastalo uprostřed 1. ale menší ná@e(dy šle+hti+: ( pohrani5í a @e@i+h stoupen+: na muslimská teritoria řídké ne yly.. Be mnohé ( t$+hto ran<+h v<sad ud$len<+h @ednotliv<m sídl:m (:staly @en @ako 6vod k po(d$@ším. Be leXnští králové pokládali (a vhodné pone+hat Wernána Uon(ále(e na míst$. 3 durrahmán JJJ. Aedna taková v<prava skon5ila v ro+e 131 katastroMální poráBkou @eho vo@ska. @iB se ne(dráhal uplatNovat e( o av. @eB sk<talo pohrani5í. sloBit$@ším teRt:m. @ak při <valo v<sad.elká královská taBení na ara ská 6(emí na @ih aB po =éridu. ma@í vliv na studium raného osídlování. . 7. +oB vysv$tlu@e po5et ná@e(d: ( CXrdo y. @ak on i @eho rod (ískali takřka e(podmíne5nou nadvládu nad touto ro(lehlou a d:leBitou pohrani5ní o lastí. Podo n$ mohou <t v n$kter<+h případe+h dokumenty upraveny ne o (m$n$ny po tom. Potom mohl o novit v<pravy. ChalíMa se @iB nikdy vo@enského taBení oso n$ ne(65astnil a velké o@e me(i umá@@ovsk<m státem a leXnsk<m královstvím se aB do poloviny sedmdesát<+h let 1. Be se v právní+h systéme+h ve vše+h křes*ansk<+h o laste+h severního ?pan$lska kladla velká váha na písemné doklady. Proto nepřekvapu@e. století neopakovaly. +o tomu řekne král.. @e Muero 5ili listina o osídlení. ale uvád$@í i (prošt$ní daní. Q:ra(n$ se to odráBí v soudo <+h spise+h. 4prošt$ní mohla (ahrnovat i 6pravu dan<+h (ákon: v rám+i stále platného vi(i9Xtského právního kodeRu. @ak se m$nily podmínky.

Be dva (e syn: . ne o drBava monar+hova lí(kého pří u(ného 4a vlády Uar+íi J. vít$(e nad umá@@ovsk<m +halíMou v ro+e 131.rdoNa JJ. . =no(í ( ni+h. @ako přítomnost du+hovní+h.. v Ualí+ii po sesa(ení 3lMonse JJJ. Politi+ké s+hopnosti se pro@evovaly práv$ v tomto vyhledávání a pov$řování (ástup+: 6střední mo+i. 4dá se však v$rohodn$@ší. 'amiro JJ. které (aru5en$ přišly (e severu. Fi ovšem nepředstavovali pro Wruelu JJ. 13.rdoNa JJ.& aB 17&E.-113Y14E @eho ratr . 0i+mén$. kteří mohli @ednat s ur5itou volností nemyslitelnou pro @e@i+h prot$@šky ve vnitro(emí.. ale @e@i+h přítomnost na severu ( teRt: nevypl<vá (daleka tak @asn$. uZ @ako 6d$lné panství právoplatného d$di+e. Be naopak velké mnoBství ara sk<+h @men v severní+h sou ore+h listin na(na5u@e přítomnost takov<+h upr+hlík: ( @ihu a @e@i+h potomk:. se v do $ v(á@emn<+h ratrsk<+h konMlikt: t$šili silné podpoře v Ualí+ii.rdoNo (emřel. 8eonského C131-1&1E.lmunda. přestoBe . králem mohl stát tém$ř kaBd< muBsk< 5len královské rodiny. neB y se ( tohoto na(írání mohlo (dát. i 3lMons J. (de (akládali nové kláštery v opušt$n<+h a (pustošen<+h kostelí+h.rdoMio drBel Ualí+ii před nástupem na leXnsk< tr:n. Be vytváření @men @e sloBit$@ší.. kdy yl král sla <.yskytla se i teorie. Pohrani5ní spole5enství yla od@akBiva ne(ávislá. Fa při+há(ela od syn: . ratra 3lMonse JJJ. se (mo+nil 8eXnu... kdy ho vystřídal třetí ratr 'amiro. které mo+ensky ovládaly ur5ité 6(emí. Ústřední mo+ vyBadovala od vy ran<+h místní+h rodin. Han+ho. ne o* se (ře@m$. svedli o tr:n krátk< o@. @e@i+hB eRisten+e @e podloBena dokumenty. Han+ho se udrBel @ako samostatn< pán Ualí+ie aB do své smrti v ro+e 171. Pro lémy pramenily 5áste5n$ ( neshod o následníka tr:nu ne o ( am i+í 5len: dynastie. a y se nestali příliš dominantními a ne(a5ali opomí@et královskou mo+ ne o @í dokon+e v(dorovat. 0ásledu@í+í ne(dar 3lMonse J./. (ískal navarrskou pomo+./ . (novu s@ednotil Ualí+ii s leXnsk<m královstvím v r. PodruBné království v(niklo roku 11. Ae moBné. a y drBely ostatní rodiny v @ist<+h me(í+h. křes*anští kn$Bí a mniši. a ste@n$ tak králové +o ne@ví+ vyuBívali nesvár: me(i šle+hti+k<mi rody. Podle @ediného (á(namu ve Mra9mentu teRtu ara ského historika @ménem J n #a@@án C(emřel 1. C174-17&E. kterého podporoval navarrsk< král Han+ho J. 4a vlády 'amira JJ. připadlo království třetímu ( ratr:. yly me(i nov<mi osadníky =esety i skupiny upr+hlík: ( ara sk<+h 6(emí na @ihu. ste@n$ @ako v před+há(e@í+ím asturském o do í. ale (ároveN museli <t hlídáni. 0i+mén$ nedávná studie uká(ala. 3lMons ( kláštera upr+hl a (mo+nil se m$sta 8eXnu. 0e@starší. kteří touBili aspoN po mo+i místní+h ro(m$r:. (atím+o třetí ( ratr:. 6da@n$ a dikoval. 0ásledník 3lMonse J. při sna(e přemo+i 7. e(prostřední hro( u. (po5átku ne@6sp$šn$@ší. 'amir:v skon yl po5átkem la ility. která ho roku 17& usmrtila. i v do $. a Be taková @ména mohla voln$ eRistovat i v rodiná+h. Aako @e@i+h předek "ermudo J. Be ( @ihu přišlo i mnoho řadov<+h křes*an:. které upr+hly před ome(u@í+ím a utisku@í+ím panstvem na severu v asturském a 9ali+i@ském vnitro(emí. ne o 131. a tak se této rodinné v$tve ( avil. Fakové ne e(pe5í hro(ilo (vlášt$ v do á+h. C11. Wruela ne+hal preventivn$ vše+hny tři popravit. 3lMons putoval (p$t do kláštera a n$kolik 5len: královského rodu ylo oslepeno. kdyB yl 'amiro na taBení. Be ho svrhlo vo@sko 9ali+i@ské aristokra+ie. a y vstoupil do kláštera. trva@í+í s n$kolika přestávkami aB do kon+e století.. a* uB kv:li svému v$ku ne o trak5ním p:tkám královského dvora. Ae po(oruhodné. 3m i+iX(ní šle+hti+i ( pohrani5í se do t$+hto spor: a ma+hina+í s 9ustem (apo@ovali. Aeho 5in yl samo(ře@m$ povaBován (a nespravedlnost a podle Hampira yl Wruela (a trest stiBen leprou. Uar+és C1.2rom$ oso . kdy v 8eXnu vládli @e@i+h protivní+i.. ale yl v(áp$tí vytla5en sv<m ratrem 3lMonsem./!E tři synové <valého krále . se vrátil do 8eXnu. 3lMons:v pokus o (novuna ytí tr:nu pro nedostate5nou podporu selhal. ne o* n$kolik t<dn: po 6da@n$ do rovolné a dika+i. Wruelovi JJ.rdoNo m$l alespoN tři syny. 2dyB v ro+e 174 . 'amiro JJ. yla královská mo+ na v(estupu a poko@né pohrani5ní (Xny neohroBovaly sta ilitu království.

. a dokon+e se v( ouřil. navarrskému králi. @iB královské (dro@e přinesly této o lasti. kde se Wernán Uon(ále( 5asem do ral nesl<+hané pravomo+i a postavení druhého krále. Fo pramenilo v neposlední řad$ ( @eho otylosti. Uon(ále( se vrátil na Han+hovu stranu a (apov$d$l své d+eři doprová(et . kdyB yly @eho plány (kříBeny.rdoNa J. Han+ho se uká(al (raniteln< a pu5 na se e nene+hal dlouho 5ekat. (ře@m$ (p:so ila r(k< (vrat v loa@alit$ Wernána Uon(ále(e... 7. @emuB v té do $ vládla re9entka královna Foda. kter< ho poslal na @ih na umá@@ovsk< dv:r. Ualí+ie přisp$la na pomo+ 'amirovi J. na @eho e(v<sledné +est$ do CXrdo y.. C1&1-1!. a nové spo@ení me(i kníBaty kastilského a navarrského královského dvora ylo stmeleno. Be na mimořádn$ špatné 5iny nem$l 5as.-114E. vdovu po . @eho kastilsk< soused na v<+hod$. 5ímB . . souladu s pro9ramem navarrského dvora v do $ dlouhého panování královny re9entky Fody se leXnská anar+hie monar+hie +hovala v diplomati+k<+h sty+í+h s umá@@ovsk<mi +halíMy serviln$. 4atím+o 9ali+i@ské aristokrati+ké Mrak+e a mo+.rdoNo J. prom$nila ( hlavní opory leXnské monar+hie na ohnisko od o@e...rdoNo J. yla Grra+a provdána (a svého ratran+e Han+ha JJ. (vaného 3 ar+a CHandálE ( 0avarry C1/. století hlavní 6lohu. tak umá@@ovsk< dv:r. Flust<. 0e@enBe o ni+h neeRistu@í Bádné (právy. 4de@ší lékaři mu pomohli (hu nout a vo@enská posila mu o rok po(d$@i (ískala tr:n (p$t. kterého před rokem (radil.rdoNovi J. . Be takov< v(tah eRistoval s královsk<m dvorem Ualí+ie a ne 2astilie. které střídav$ ovlivNovaly 8eXn. kterou vedl ne@mo+n$@ší šle+hti+k< rod v o lasti na @ih od řeky =ino. 0ovope5enému králi . Po převratu yl v ro+e 1&> na leXnsk< tr:n dosa(en syn 3lMonse J. kolem poloviny století přev(al tuto roli hra $ kastilsk<..rdoNa J. C1&>-1&1E. (emřel v eRilu... ne o u+hvátit (p$t tr:n m:Be <t pří(nakem do5asné sla osti navarrského království. hodn< královské d:v$ryhodnosti. Aak uB ře5eno. se n$@akou do u drBel v 3sturii.rdoNa JJJ. 4ároveN stále ví+ podléhala vlivu navarrsk<+h král: a @e@i+h kastilsk<+h spo@en+:. a . a @eho syna 'amira JJJ. Po následné smrti . (a novope5eného krále. hrály v politi+e leXnského dvora po5átkem 1.. ChalíMa odmítl a . ale v ro+e 1!.rdoNa 4lého v eRilu. a 'amirova staršího syna a následníka . 2astilští a navarrští šle+hti+i se o @evovali na dvoře Han+ha J. re9entka Llvira 'amíre( C1!/-1/&E a Han+h:v syn 'amiro JJJ. nemanBelsk< syn . . 0i+mén$ neutu+ha@í+í podpora.rdoNovi JJJ. Proto se Ualí+ie. 4a to yl tu5n$ odm$n$n (novu dosa(en<m monar+hou. kdy se (mo+nil tr:nu a oBenil s d$di5kou mo+né 9ali+i@ské rodiny. ale on i @eho rod (:staly pro leXnské monar+hy nepostradateln<mi.rdoNa JJJ. kterou Han+hovi proka(ovala @ak 0avarra. i kdyB nutno dodat. Před5asné 6mrtí . .'amira JJ. 4a po(ornost sto@í role Wernána Uon(ále(e ( 2astilie. Poté usedla na tr:n Han+hova sestra. ale @e@i+h mo+ dosahovala sotva do Ualí+ie.> . snad vypl<vá ( toho. Ae velmi pravd$podo né. Wernán Uon(ále( se v po(d$@ší+h lete+h vlády 'amira JJ. . ( @iné v$tve po5etné královské rodiny. Han+ho Flust< upr+hl na v<+hod ke str<+i ( mat5iny strany. C1!!-1>&E a v této do $ musely <t v(tahy me(i 8eXnem. ale @eho vláda m$la tak krátké trvání. Be se (apo@il do konspira+e kolem Han+hova pádu roku 1&> a provdal svou d+eru Grraku.rdoNa JJJ. které mu daroval. Pod tlakem královského vo@ska (apo5al velmoB Uon(alo =uMio( vy@ednávat a otrávil Han+ha @edovat<m @a lkem. @e@íB šle+hta se t$šila pří(ni 'amira JJ.E pokusil (ískat pro se e a své 6(emí @akousi autonomii.. se po(d$@i říkalo 4l<. v ro+e >47.. "ur9osem a Pamplonou veli+e 6(ké. Be v<@ime5n$ (lé skutky na svém kont$ nemá. která mu nedovolila vyšvihnout se na kon$ a tradi5n$ se uká(at @ako oso ní velitel vo@sk. @elikoB Han+ho J. musel i on do CXrdo y poBádat +halíMu o pomo+. ro+e 1!! Han+ho (mo ili(oval svá vo@ska proti v(pouře. yl ste@n$ @ako @eho nevlastní ratr sla < král. Houpeření Ualí+ie a 0avarry. "ermudo. ylo pro politiku království po následu@í+í+h sto let +harakteristi+ké.(poura yla potla5ena.rdoNa JJJ.rdoNovu vládu @asn$ podpořil. Be Uon(ále(:v rod (de vlastnil o rovské mnoBství p:dy. Fo. otevřelo nové moBnosti.

Hmrt Han+ha . 2astilsk< kra@. Politika leXnské monar+hie se $hem 9ali+i@ské nadvlády a v(estupu navarrského a kastilského království aB do 11. H ním vymřela přímá asturská královská linie a @eho království padlo do rukou velmoBe kastilského. (atím+o v(tahy s 0avarrou se ro(padaly v přímém pom$ru k nár:stu královské mo+i a +tiBádosti. tradi5n$ míst skálopevné podpory @eho v$tve leXnské dynastie.d (ískání nadvlády nad 2astilií yl pro Han+ha pom$rn$ mal< kr:5ek k aneRi leXnského království. C1>7-111E s pomo+í 9ali+i@sk<+h vo@sk pom$rn$ snadno vystrnadil. 2astilsk< kra@ (d$dil Wernando.elik<.. yl v ro+e 1>7 prohlášen (a krále v opo(i+i proti 'amirovi JJJ. století v<(na5n$ ne(m$nila. 'amiro si udrBel podporu 2astilie. itv$ u Famaronu yl "ermudo poraBen a (a it. .3&-1.!&E..&4E. hra $te kastilského. C1. +oB (ře@m$ (namená. 4dá se. se po vraBd$ posledního potomka Wernána Uon(ále(e v 8eXnu roku 1. .3& "ermudovi neumoBnila (ískat (p$t nadvládu nad 8eXnem a o dva roky po(d$@i 5elil o novené v<(v$ syn: svého starého protivníka) Wernanda. a roku 1>4 ho "ermudo JJ. @eho syn 3lMons .3/-1. Han+ho JJJ. 0avarrská inva(e v 8eXnu do yla v ro+e 1.1 . syn Han+ha . král navarrsk< C1.poslední vladař. 0avarrského C1.7/E a vnuk "ermudo JJJ. kterého 9ali+i@ská šle+hta otevřen$ podporovala. "ermudo JJ..31 hlavní m$sto a okolí e( v$tšího odporu. "ermudo JJJ.71 o+tl pod navarrskou nadvládou..elikého. ale v ro+e 1>& @eho @méno mi(í (e (á(nam:.7/-1. na @ihov<+hod$. kter< dále kraloval @ako Wernando 8eXnsk< a 2astilsk< C1. a Uar+íi J. Be Mrak5ní konMlikty po ro+e 1/& (asahovaly do vlády 'amira JJJ. 7. .3/E se t$šili (na5né podpoře v<(namn<+h 9ali+i@sk<+h rodin. Be (emřel.elikého v ří@nu 1.4-1. si (a+hoval nadvládu nad horsk<mi o lastmi Ualí+ie a 3sturie. C1171.3&E (ískal politi+kou převahu nad hra $tem ar+elonsk<m na v<+hod$ a vévodou 9askoNsk<m na severu. kteří yli aB dosud podří(eni (ápadoMran+k<m král:m Han+ho pokra5oval ve stopá+h sv<+h předk: v eRpan(i navarrského království na @ih do 6dolí L ra.

#istorikové. které v(niklo pravd$podo n$ v "avorsku. . Aedná se ve skute5nosti o pokra5ování anál:. si tém$ř (ouMal. která (ahrnu@e o do í let >13-1. Fo téB m:Beme po(orovat v 3nále+h ( aantenu Csnad napsan<+h v UentuE. 71. deváté století (ane+halo podstatn$ podro n$@ší (á(namy v podo $ po5etn<+h a relativn$ o @emn<+h kronik a anál:. Flustému C(emřel >>>E.. Fato kronika yla e(po+hy y díky oso ám. l(e příleBitostn$ doplnit ne o porovnat s @in<mi kratšími +hronolo9i+ky ne o 9eo9raMi+ky vyme(en$@šími teRty. Prvním yl ?pan$l Ualindo Cpravd$podo n$ p:vodn$ ( 3ra9onuE. #istorie této prá+e ( hlediska kompo(i+e (:stává kontrover(ní pro o e+n$ nedostate5nou kritiku tohoto vydáni. 4ákladní s írka anál: souvise@í+í s historií v<+hodoMran+kého království v devátém století @e uB tradi5n$ spo@ená s klášterem ve Wuld$. Be @e 6navné (a(namenávat ro(kol me(i našimi králi a pustošení. @e kronika mni+ha 'e9ina ( Prfmu. 2dyB srovnáme Mran+kou říši v >. přestoBe autora o5ividn$ (a@ímaly ví+e přírodní 6ka(y a neo vyklé po5así neB skutky lidí. Podstatn$@ší neB tyto teRty a prá+e autora. . 0apříklad 3nály (e sv. kter< po+há(el ( Wuldy. které @e sepisovaly.+oB @e ví+emén$ (avád$@í+í. ale inMorma+e. 4ávaBn$@ším @e teRt (nám< pod ná(vem "ertinské anály C3nnales "ertinianiE . které (apří5inili pohané v našem království. Hou5asní studenti d$@in karolinské říše ve století. které na í(e@í. popsané v této kroni+e.d roku >3. 4á(namy ma@í+í ur5itou hodnotu. +oB vedlo k tomu. na n$B v$tšinou dohlíBel královsk< kaplan.aast mnohem ne(ávisle@i inMormu@í o severní+h re9ione+h Mran+k<+h království $hem let >/4-1. které m:Beme identiMikovat. a 1. která v(nikala v po5át+í+h roku >4. Po @eho smrti prá+i přev(al a pokra5oval v ní ar+i iskup #in+mar ( 'emeše C>4& aB >>7E. která se @im hodila. a při@mout Makta.15 4e@ednotnost král< 'roniky ve v(k0 válek 3nonymní autor. (nám< také pod @ménem Prudentius.. muse@í s po+ity svého před+h:d+e sympati(ovat.. a soudy. kteří si toto o do í o lí ili. kterého (náme. @ednom ( ne@d:leBit$@ší+h manuskript: se o @evila okra@ová (mínka o tomto mni+hovi. Be yly napsány na královském dvoře. C(emřel >!&E. 4ane+hal pokusu o podro n< (á(nam a spoko@il se s prohlášením. po ro+e >3& se pokra5ování stalo soukromou (áleBitostí a pre(entovalo inMorma+e a ná(ory. které si kronikáři utvořili o své vlastní spole5nosti a @e@í+h vlád+í+h. m$li sklon opakovat to. tu mén$ podro n$ (a(namenáva@í spíše dissensio re9um a snad @ešt$ ví+e desolatio pa9anorum. 4atím+o n$které ( t$+h po(d$@ší+h (ře@m$ kaBd< rok (a(namenali anonymní písaři. prameny o historii pou(e tu ví+e. kdyB shromaBZoval (á(namy pro rok >!7. 'udolMa. @sou pou(e od roku >!.elikého. kter< napsal kon+em devátého století 3nály ( aantenu. a tolik @i+h (ase ne ylo. Be +el< sou or yl (totoBn$n s Wuldou.!. a které nesou ná(ev 3nnales 'e9ni Wran+orum. a @e@i+h (á@m:m ne@lepším (dro@em inMorma+í a ne@souvisle@ším (á(namem událostí o ne(ávisl<+h (ápadoMran+k<+h království+h. ale hlavní ver(e @e ne@ví+e spo@ována s ar+i iskupem 8iut ertem ( =ohu5e C>!3->>1E. pod @ehoB vedením se psaly ro5ní (á(namy d:kladn$@i. které následovalo po smrti 2arla . ke kter<m se dostali dva autoři. století. "ertinské anály a 3nály Muldské CWuldensesE se povaBu@í (a ne@podstatn$@ší a ne@ví+e inMormativní (e vše+h dostupn<+h pra+í. ale také s v$tším d:ra(em na @e@i+h +harakter. 3nnales 'e9ni Wran+orum yly (apra+ovány do této prá+e dříve a oddíl teRtu ro(e íra@í+í roky >3>->!3 @e snad pra+í mni+ha a (ároveN autora Bivotopis: svat<+h. Qruhá ver(e uka(u@e v<ra(nou předpo@atost v:5i osudem pronásledovanému 2arlu JJJ.. protoBe ne yl v tomto klášteře napsán. o kter<+h se o e+n$ usu(u@e. kter< yl dvakrát +ísařsk<m kan+léřem. 4náme tři ver(e teRtu\ v třetí ( ni+h @e (ahrnuto pokra5ování popisu o do í >>7->>1. kter< se stal iskupem v Froyes C>43->!1E. +o se do(v$d$li od kronikář:. . .

4á(namy tak nevyhnuteln$ ovlivnily @e@i+h oso ní předsudky. pálí a (otro5u@í. (atím+o ro(r:sta@í+í se 5lenové rodu 2arlov+: se handrku@í o 5ím dál slá nou+í a (menšu@í+í se říši. století a Be ideali(ovan< portrét 2arla m$l poslouBit hlavn$ @ako v(or pro @eho následovníka. (da přisp$ly k ry+hlému ro(padu politi+ké soudrBnosti. 35koliv tato prá+e podle svého literárního v(oru detailn$ popisu@e +ísař:v v(hled. které ylo tak o tíBn$ dosaBeno kon+em osmého století. Be v$tšina literární+h (dro@:. vyBadu@e podro n$@ší v$de+ké ádání. a dále. .4 t$+hto kronik a anál: se vynořu@e +elistv<. kterou v mnoha ohlede+h (aned ával. Ae tedy namíst$ ří+i.. Podo n$ se musíme dívat i na podstatnou skute5nost t<ka@í+í se oso ní+h s+hopností. a Tivoty @sou pra+í stoupen+:. a velkou m$rou i oso ní (á@my) n$které kroniky se poušt$@í do (řetelné kritiky vlád+e. F$mito (á@my se přiřadil k mnoha @in<m autor:m anál: tohoto o do í. na @ehoB 6(emí yla prá+e napsána. 711 . @e d:leBité si uv$domit. @e@i+hB skutky (a(namenávali. pro sv:@ o5ividn< (á@em o přírodní a hlavn$ astronomi+ké @evy. Pohané v podo $ divok<+h . Be tato prá+e yla napsána ve dva+át<+h lete+h 1. Be pohled na toto století +o se t<5e historio9raMi+k<+h Makt: @e ve skute5nosti podmín$n událostmi @en ( ome(eného o do í. na které @sme se odvolávali. Fak proti nepřátelské po(nám+e o 2arlu JJ. napsaná podle Huetoniovy knihy o +ísaři 3u9ustovi. pokud ano. "yla to o @ektivní kritika. do $ vlády 2arla . kter< náhle kon5í rokem >3! a pone+hává stranou 8udvíkovy (vyky a +hut$.e Mran+ké říši se @asn$ pro@evil vysok< stupeN spoko@enosti s ideolo9ií uB od osmého století. v této do $ (p:so en<+h (vlášt$ neo vykle vysokou 6mrtností me(i nimi. případn$ nes+hopností. oproti prá+i Linharda. +houtky a povahu. (da eRistovaly od do @eho (akladatele 2arla . kterou m:Beme vysledovat (pátky do tohoto o do í. PřívrBen+i v(nika@í+ího karolinského dvora přepsali historii po(dního merove@ského o do í ve prosp$+h @e@i+h (á@m:. 4dá se.ikin9: dosáhlo maRima a kdy se 2arlov+i dostávali velmi 5asto me(i se ou do konMlikt:. yla napsána ne o se rána $hem této do y a popisu@e hlavn$ poslední tři desetiletí devátého století.ita #ludovi+i Jmperatoris. Aeho prá+e. v nemalé míře @ako dissensio re9um. Aeho kniha @e v<(namn$@ší neB Fhe9anova. Qošlo k novému ne oli přepra+ovanému Bánru +ísařské io9raMie. #olém C>4. 0a (áklad$ sv$de+tví t$+hto pra+í @e 8udvík J. Be autoři r:(n<+h sou or: anál: m$li sv:@ vlastní ná(or na mnoho vlád+:. . @e +hronolo9i+k< (á(nam událostí vlády nového +ísaře. .ikin9:m.elikého v +ísařství dynastie 2arlov+: n$@aké podstatné +hy y ve správní+h a ideolo9i+k<+h strukturá+h. ne o příhodné o vin$ní u5in$né proti am i+iX(nímu protivníkovi. kterou po+i*ovali 2arlovi vlastní poddaní. v ni+hB psali. Hám @eho nástup+e m$l mít uBitek ( o ou (mín$n<+h Bivotopis:. které napsali @eho přívrBen+i. Ae nutné po(namenat. Politi+ké ro(d$lení v této p:vodn$ spo@ené říši @e @asn<m d:sledkem.->//E @ako o@ovníku proti . První takovou pra+í yla . ale depresivní pohled na toto o do í. kdy pustošení . J přesto se musíme tá(at. Pro lemati+ké vlád$ @eho následovníka 8udvíka v předpo@até historio9raMii yl dán dokon+e v$tší prostor. 3utor této prá+e se 5asto nepříliš vhodn$ na(<vá O3stronomP. a to @e velké téma d$@in Wran+ké říše kon+e devátého století. 0$m+e C>1/->/!E. @e nutné v(ít v pota( anály napsané v království @eho nevlastního ratra 8udvíka JJ. králi onoho kronikáře] #istorio9raMie yla a @e (řídkakdy ne(au@atá.ikin9: (e Hkandinávie na severu a (ápad$ a muslimsk<+h 3ra : na @ihu e(trestn$ dran+u@í. (á@my klášter:.ita 2aroli od autora Linharda. a totéB m:Beme ří+i o poslední 5ásti díla 3nál: království Wrank: a také o @eho pokra5ování v podo $ "ertinsk<+h anál:. Aeho vláda. +oB y ylo @inak nenávratn$ (apomenuto. Podo nou strukturu si vy ral anonymní autor druhé a delší prá+e . Po oBn< 5asto o viNován a odsu(ován. pomo+n< iskup v die+é(i trevírské.elikého 3nnales re9ni Wran+orum (ám$rn$ minimali(ovaly a potla5ily ne6sp$+hy a (d:ra(Novaly a (veli5ovaly svá vít$(ství. Aedním ( ni+h yl Fhe9an. @e@íB hodnota ale spo5ívá ve v$tší o @ektivit$ a pokr<vá o do í aB do +ísařovy smrti roku >4. kter<mi disponoval následník prvního +ísaře karolinské říše.

@ak<m m$l <t předáván. pokra5u@e me(i historiky umírn$ná de ata t<ka@í+í se karolinského o do í. Be ude pokra5ovat v @eho stylu vlády. podle které yl Pipin JJJ. (atím+o 2arlovi. . ne@staršímu ratrovi.->14 se dotkly mnoha podstatn<+h pro lém:. které postihly karolinskou říši po +el< ( ytek devátého století. Be se udrBovalo +ísařství.ikin9: a 3ra :. (námé @ako Qivisio 'e9norum. (nám< po(d$@i ve Wran+ii @ako le Qé onnaire a ostatnímu sv$tu @ako OPo oBn<P. @ak ro(d$lit +ísařství me(i tři le9itimní syny aB do roku >. Be @eho ratři před5asn$ (emřeli. PřestoBe sloBil ot+i v ro+e >13 přísahu. Ae moBné. Be 2arel J. povolal 8udvíka ( 3kvitánie.! yl @ešt$ ro(šířen. yla přid$lena vnitřní 6(emí Mran+ké říše 0eustrie a 3ustrasie spolu s 6(emími do yt<mi ne o podman$n<mi v<+hodn$ od '<na a na sever od Quna@e. @eho ratran+i a dokon+e nele9itimní d$ti @eho d+er si mohli d$lat nárok na podíl 6(emí ve Mran+ké říši. podstaty titulu +ísař a (p:so u. (da poslední rok vlády 2arla .! @akékoliv. 8!)-8)0 . události další+h n$kolika let ho přim$ly k @ednoduššímu řešení. Be +ísař ne yl příliš naklon$n< svému poslednímu synu 8udvíkovi. 3* uB yly ná(ory 2arla J. které představovaly ná@e(dy . @a(yková a politi+ká soudrBnost yla velmi křehká. Qivisio také stanovilo. 2 tomu y+hom mohli přidat (ákladní pro lémy vy+há(e@í+í ( Maktu. H írkou naří(ení a v<nos: vydanou v Fhionville v 6noru toho roku.. Fo ylo moBná patrné ( od@e(du mladého "ernarda do Jtálie roku >17.elik< povaBoval (a otá(ku oso ní +ti. +ísař vyřešil otá(ku královského titulu.d té do y. pokud y n$kdo ( ratr: (emřel dříve neB @e@i+h ote+ a pokud y (emřel< po so $ ne(ane+hal d$di+e. 0a druhé stran$ přesv$d5ivá interpreta+e teRtu tohoto dokumentu vypovídá o sloBitém uspořádání) na tři plánovaná samostatná království m$lo <t (ároveN nahlíBeno @ako na @edno ustanovené v$tší 'e9num. Po oBn< králem 3kvitán+:. m$l št$stí. 4atím+o toto (:stalo otevřené k dalšímu @ednání. Be tato myšlenka tří království v @ednom v(nikla vlivem tro@i5ní teolo9ie. kde yl také pohř en. (áří roku >13 po v<(namném setkání iskup:. Potom od@el (p$t do 3kvitánie. také (emřel ve v$ku 31 let. události ( let >. a také vo@enské ohroBení. ledna roku >14 (emřel 2arel v Cá+há+h. 'o(d$lení se prakti+ky odvolávalo na uB eRistu@í+í dohodu ( roku />1. 717 . 8udvík. . a (ane+hal po so $ syna "ernarda a roku >11 2arel. @ak y m$la <t ro(d$lena tato tři království me(i po(:stalé. 0$které kritiky namířené proti 8udvíkovi @sou nespravedlivé. 2arel odsouval ro(hodnutí o kone5ném plánu. 7>. Ae@i+h udou+í podíl na +ísařství @ak se předpokládal roku >.elikého (namenal ne o ne(namenal o do í 6padku. ne@starší (e syn:. . opat: a sv$tsk<+h velmoB:. Aeho syn Pipin JJJ. 3le ne(namenalo to št$stí i pro +ísařství samotné.1láda E0dvíka IA 4obo%n $o. @ehoB vnitřní vládní struktury yly osla ené a @ehoB kulturní. které se daly (mírnit pruBn$@ším ne o smířliv$@ším přístupem. kter< se na příka( ot+e ne+hal korunovat při o řadu v Cá+há+h. m$la <t +elá @eho říše po @eho smrti ro(d$lena na ví+emén$ ste@né 5ásti. Ae tedy alespoN moBné (po+hy nit a (vaBovat oprávn$nost n$kter<+h starší+h o vin$ní v(nesen<+h proti n$mu.!. @eho sla ost ro(@itřila ur5ité t$Bkosti politi+kého rá(u. 8udvík (nepoko@en< představou. králem 8om ardie a 8udvík J. ale @ak uvidíme v ur5it<+h podstatn<+h momente+h @eho vlády. (emřel roku >1. "yly to otá(ky t<ka@í+í se nástupni+tví a ro(d$lení 6(emí me(i vlád+ovy d$di+e.elikého roku >. se ry+hle navrátil do hlavního m$sta a poru5il v$tší 5ásti své rodiny (:stat v domá+ím v$(ení v kláštere+h na 6(emí Mran+ké říše. Předpokládalo se. které yla v této do $ v karolinské +írkvi v$nována (vláštní po(ornost. 0e yla (de (mínka o titulu +ísaře a předpokládalo se. 8udvík se od tohoto vy+hytralého a o ávaného muBe ( ta@: vladařského um$ní nenau5il mnoho. +o el9i+k< historik Wran+ois 8ouis UanshoM pu likoval v ro+e 114> sv:@ slavn< 5lánek. 3* na to nahlíBíme @akkoli. a také ostatní 5lenové 2arlovy rodiny. a y tato po+ta ne yla předána další 9enera+i. Be y se n$kdo ( pří u(n<+h mohl pokusit o převrat.

aniB y připravil p:du pro svého nástup+e. yly velmi ro(dílné od plán: @eho ot+e přesto. 4dá se. Be všem dalším +ísařsk<m korunova+ím musela před+há(et přítomnost papeBe a @eho poma(ání při uvedení do 6řadu @ako v případ$ 2arla a 8udvíka v ro+e >. které historikové povaBovali (a @eho ne@v$tší +hy y. C>1/->74E roku >73 v %ím$. se rovnal sv$tsk< v(tah +ísaře a papeBe v(tahu pána a sluBe níka. Fo (namenalo. Proto %ehoř J. Pipin a 8udvík. Be příliš při hledání svého následovníka sp$+hal. C>1!->1/E op$tn$ korunoval +ísařem. dostali relativn$ malá království v 3kvitánii a v "avorsku. Htále ví+e se uka(ovalo. kdyB u5inil svého syna 8othara spolu+ísařem v ro+e >1/. Be také nemohl <t korunován e( souhlasu papeBe . neB při+estoval do %íma +ísařsk< missus. a y dodate5n$ dostal papeBské poma(ání.<sledkem yl @ešt$ d:sledn$@ší dohled na vol u papeBe.. . a y mohl prodiskutovat pro lémy t<ka@í+í se %íma. Be papeB Pas+halis J. Be mnoho t$Bkostí nepo+há(elo pou(e ( ur5itého s+hématu vytvořeného roku >1/. která mohla <t osudná. a 8udvík při této návšt$v$ Bádal papeBské poma(ání a op$tnou korunova+i. 'oku >74 8othar na příka( svého ot+e vykonal ur5itou inspek+i a reMormu pra+í ve m$st$ %ím$ a přilehl<+h 6(emí+h. 8udvíkovo další domn$lé po+hy ení spo5ívalo v tom. kter< vyuBil přání nového papeBe navštívit Mran+kou říši. u5inil další opatření. přestoBe v této do $ yli v @eho sluB á+h v<(namní porad+i. po5át+í+h @eho vlády. a y ho papeB ?t$pán J. a nemohla to @iB <t 5ist$ Mran+ká sv$tská korunova+e @ako v ro+e >13. "ylo y spravedlivé na tomto míst$ po(namenat.elikono+emi roku >1/. Be papeBství. k nimB došlo. 0a druhé stran$ přesná ustanovení v . politi+ky podří(ené a vo@ensky (ávislé na Mran+ké říši uB po ví+e neB p:l století. a y (aslal k 8udvíkovi svého vyslan+e s vlastní ver(í událostí. které m$lo dopad na 6řad +ísaře s tím. C>7/->44E nemohl <t roku >7/ ordinován dříve.Qv$ v$+i. a y (ískal 5leny dynastie 2arlov+: a @iné vladaře k o ran$ %íma. se udály v po5át+í+h @eho vlády. (atím+o 8udvík nevládnul ani 5tyři roky. Qva mladší synové. Be vol a papeBe yla řádn$ vykonána. %ím (:stal politi+ky (ávisl< na Mran+ké říši.elikého ( roku >13. +o tento akt (namenal pro @eho titul a 6řad. 8othar ihned o drBel od 8udvíka titul spolu-+ísaře. Fen m$l také o drBet ihned titul +ísaře a s ním v udou+nosti i spe+iMi+kou autoritu ve v(tahu ke sv<m ratr:m a @e@i+h královstvím. (atím+o lví podíl další+h 6(emí dostal přísli em @e@i+h starší ratr 8othar. 0ásledu@í+í kritika a o vin$ní ( +hy ného 6sudku namířené proti 8udvíkovi kv:li t$mto ro(hodnutím ne@sou příliš spravedlivé. Po ro+e >73 Bádn< +ísař. 'ovn$B nespravedlivá @e kritika 8udvíka. Be y mohl (emřít. Be ste@n$ @ako 2arel se musel vypořádat se třemi syny. a y v$+ vyšetřili. . PapeB (@istil. kter< se op$t vrátil k postupu 2arla J. 8udvík ne yl (odpov$dn< (a v<vo@ v po(d$@ší+h lete+h v papeBské ideolo9ii a v politi+kém uspořádání. podo n$ @ako u @eho ot+e. 2arel panoval tém$ř 5tyři+et let. (a5al ví+e vnímat vlastní smrtelnost a uv$domil si. Be papeB @e@ mohl @aksi vyuBít. +oB vstoupilo v platnost. na ylo (ásadního v<(namu v o řadu +ísařské korunova+e. a >1!. Plány. První +hy ou mohlo <t ro(hodnutí. kdyB se 8otharovi dostalo op$tné korunova+e a poma(ání ( rukou papeBe Pas+halise J. a y se u@istil.. neB vydal své Qivisio 'e9norum. Be y ylo vhodné. které v této prá+i nastínil na shromáBd$ní v Cá+há+h roku >1/. poslal dva (e sv<+h missi. . . která podle 3nál: království Wrank: yla Opoško(ena (vrhlostí soudo <+h papeB:P. 3ni se neprotivil opakování 5ist$ Mran+kého o řadu ( roku >13. kdyB se ury+hlen$ ro(hodl u(avřít dohodu t<ka@í+í se @eho nástup+e. C>1/->74E nařídil popravu dvou @eho d:leBit<+h 6ředník:.rdinatio Jmperii ( roku >1/ ihned vedla k politi+k<m pro lém:m. ale představovaly 713 . Be a* m$l +ísař @akoukoliv představu o tom. 2dyB +ísař roku >73 dostal (právu. Poté +o před5asn$ (emřeli dva 8udvíkovi ratři a @eho potkala nehoda krát+e před . a v mnoha ohlede+h yla @eho díla velmi novátorská. praRi to (namenalo.alespoN do do y 0apoleona