You are on page 1of 11

KENNEN EN KUNNEN EX1 Algemene tips

KI

4AVV

- Weet wat je studeert: bestudeer eerst de tekststructuur met de titels en ondertitels vooraleer je begint te memoriseren. Zo vermijd je onder andere foute interpretaties van examenvragen. - Overloop eerst de grotere gehelen alvorens in detail te gaan; herhaal snel wat je nog goed kent besteed vervolgens je tijd aan wat je nog niet goed kent. - !tudeer "oveel mogelijk met afbeeldingen #"ie cursus en smart$%&$doc': door de kennis te koppelen aan concrete kunstwerken wordt "e beter onthouden. (as de kennis steeds toe op concrete voorbeelden. - !pecifieke vaktermen moet je kunnen uitleggen en gebruiken maar vermijd letterlijk van buiten leren; probeer "e "oveel mogelijk opnieuw "elf te verwoorden. Fotografiegeschiedenis (p. 1- ! "ie oo# $$%& ' theorie #ennen en #(nnen toepassen op af)eeldingen.

1&*amera o)sc(ra' +at is dat,


)e camera obscura is een donkere kamer of doos met aan de ene kant ervan een kleine opening en aan de andere kant een omgekeerde projectie van wat "ich buiten tegenover de camera obscura bevindt.

*eonardo da +inci is ,,n van de eerste kunstenaars die interesse tonen voor dit optisch verschijnsel*ijkwade van .urijn- "ou een poging "ijn van *eonardo om "ijn eigen beeld fotografisch vast te leggen .ijdens de /arok #01e eeuw' werd de camera obscura voor het eerst als hulpmiddel gebruikt door tekenaars en schilders #bv. +ermeer'.

-&.rie pioniers
(+aar en +anneer, technisch proc/d/! )elang 0oor fotografiegeschiedenis'

1& Niepce 0ste helft van de 02de eeuw 3rankrijk:


de heliogra0(re: schrijven met de "on in een camera obscura -tekent- de "on #-helios- in het 4rieks' "elf een beeld op een tinnen plaat die bedekt is met bitumen #teer'. )e gedeelten van de -tekening- die door de "on werden verhard kunnen nadien niet meer verwijderd worden. )e minder of niet belichte delen kunnen daarentegen wel weggewassen worden. 5et resultaat is een positieve reproductie.

123elang 0oor de fotografiegeschiedenis12 methode om de foto4s ho(d)aar te ma#en

-&.ag(erre' Fran#ri5# 1678


.e dag(errot9pie : offici6le uitvinding van de fotografie is een -spiegelachtige- afbeelding op een #ver"ilverde' koperen plaat ontstaan door lichtinval in een camera obscura.. )e daguerrot7pie is een positief proc,d, en kon niet gekopieerd worden.

123elang 0oor de fotografiegeschiedenis 12 goede #+aliteit 0an de foto

7.%al)ot ' Engeland #0892'


de *alot9pie .albot ontwikkelt een techniek om negatieve beelden af te drukken op papier en om te "etten in positieve beelden. 123elang 0oor de fotografiegeschiedenis :; door de methode van .albot kon er een onbeperkt aantal positieve afdrukken gemaakt worden. )e principes van de calot7pe techniek vormen aldus de basis van de moderne fotografie.

4&Nie(+e maatschappeli5#e f(nctie 0an de fotografie in de U.:.A. 12doc(mentaire;reportage 08<=-02==


- >nkele beroemde ?merikaanse pioniers: - 3rad9 - <= :(lli0an - Fenton +oornaamste onderwerpen: - verkenning en verovering van het continent - de burgeroorlog uit de jaren 08@=

>&%echnische e0ol(tie in de fotografie

16>? -18??

0. realisme en illusionisme )e illusie van de realiteit werd ten top gedreven door de stereofotografie #9)fotografie': twee foto-s die lichtjes van elkaar verschillen imiteren on"e -twee-ogigemanier van kijken #vanuit een verschillende hoek' en cre6ren daardoor in de hersenen een #valse' indruk van diepte. +ooral stereografische landschappen en naakten waren "eer populair. A.Bomentopname : snapshot : *umiCre

9. bewegingsfotografie seDuens: +erschillende fasen van een beweging worden vastgelegd. 3rankrijk : @are9 #fasen van de beweging weergegeven in ,,n foto'.

E.!.?. : @(9)ridge #fasen van de beweging weergegeven in een reeks'

F.kodakbox : het draagbaar fototoestel : Eastman

-flou artistiDue- die "oals de term reeds "egt als -artistieker- want suggestiever wordt ervaren dan de scherpe precie"e weergave. )e grote pionier van dit soort romantische fotografie was de /ritse fotografe Bargeret Gameron. Zij is ook een voorloopster van het picturalisme dat tegen het einde van de eeuw "al ontstaan # >.$ict(ralisme (+anneer en +aar, 3edoeling, Aoe "iet het er (it (1sti5l& %echnie# (hoe gemaa#t&. Voor)eelden. Ga 082= -020F oorsprong is een britse stroming maar ook in ?merika : kunstfotografie *egt nadruk op het beeld #picture' :; men wil een "elfstandig beeld cree6ren H verwijst naar het picturale : schilderkundige karakter in de foto .echniek : speciale technieken #bv. gomdruk oliedruk' imiteren het uit"icht van een schilderij of een tekening: op"ettelijke onscherpte overschildering combinatie van verschillende negatieven in ,,n foto gebruik van speciaal papier voor afdruk #bv. grofgekorreld papier'. I !tijl en inhoud picturalistische fotoJs leggen de nadruk op de schoonheid van het beeld #compositie kleur licht-donker effecten ...' de textuur #oppervlaktestructuur' en "e hielden ervan om kunstschilders na te bootsen. er is een wisselwerking tussen fotografie en schilderkunst. (icturalisten wilden vooral proberen om het lichtgebruik en andere kenmerken van schilderijen over te brengen in hun fotoJs. 3otoJs uit het picturalisme "ijn "wart-wit en met een onscherp of wa"ig beeld hetgeen vaak een impressionistisch effect geeft +oorbeelden van invloed uit beeldende kunst: Bodin! @onet! .

picturalisten in >ngeland

1&*ameron

-&*o)(rn

(icturalisten in 3rankrijk

1&.emach9

(icturalisten in /elgi6 1&@isonne

-&@arissia(C

$ict(ralisten in de U.:.A. 1&:tieglit"

-&:teichen

7&KDse)ier

Nie(+e fotografie' Na E< I


1&:traight $hotograph9! -&Nie(+e Visie! 7&Nie(+e Fa#eli5#heid

1&:traight $hotograph9 'ca 02A= U:A '


1&:tieglit" -&:teichen 7&:trand Kenmer#en' )irecte #eerlijke' en scherpe fotografie. Objectieve belangstelling voor de realiteit 4eometrische compositie #invloed van abstracte kunst'. !cherpe focus. Kadrukkelijk contrast

:teichen

:trand

-&Nie(+e Visie' ca 18-?s 1&3a(ha(s' @ohol9-Nag9! U@3< -&*onstr(cti0isme ' U::B ' Bodchen#o
Kenmer#en'

3AUAAU:(@ohol9-Nag9& 0'close-ups #waardoor we bekende dingen ener"ijds nauwkeuriger


ander"ijds abstracter gaan "ien'

A'geometrische abstractie in de compositie

/?E5?E! (U@3<&
9'Greativiteit en kunst"innigheid van de fotograaf-kunstenaar gaat gepaard met: F'Baatschappelijk engagement: fotografie is h,t nieuwe machinale medium van de moderne maatschappij. <'ongewone ge"ichtspunten #bv. foto-s van bovenaf met enorme verkortingen waardoor een nieuw ruimtelijk gevoel ontwikkeld wordt'

@'het Gonstructivisme :Bodchen#o

1'>xperimentele fotografie 8'fotogram en fotomontage.

7&Nie(+e Fa#eli5#heid

In .(itsland Ga 02A= 1& Benger-$at"sch -& A(g(st :ander 7& Karl 3lossfeldt& Ga 02A=
Kenmer#en 0an nie(+e "a#eli5#heid' objectieve #"akelijke' afbeelding van de realiteit. )e"e fotografie streeft in de eerste plaats naar maatschappelijke relevantie.

Benger-$at"sch fotografeerde voor "ijn fotoboek -)ie Welt ist !chLn- "owel het
platteland planten en dieren als mensen en machines.

A(g(st :ander

stelde een soort fotografische catalogus samen van alle mensent7pes #beroepen' in de )uitse samenleving tussen de twee wereldoorlogen.

Karl 3lossfeldt fotografeert met wetenschappelijke precisie planten. )e


organische vormen van de"e planten doen ons denken aan sierlijke art nouveaukrullen.

Fotografiegeschiedenis' af)eeldingen #ennen

#fotograaf' en #(nnen sit(eren #periode en plaats maar ook de context waarin we die foto ge"ien hebben: pionier picturalisme technische evolutie ... +an"elfsprekend moet je enkel de afbeeldingen kennen die betrekking hebben op de te kennen theorie. =%he famil9 of man= ("ie c(rs(s en $$% smart;KI;doc(menten& )e"e tekst kennen in functie van de vragen uit .aak ? #theoretisch gedeelte' p.<

3e#i5# de af)eeldingen op smart;KI;.oc(menten tijdens het studeren!