You are on page 1of 4

KIM TRA HC K I

NM HC 2010 - 2011
Mn: Cng Ngh
Thi gian lm bi: 45 pht;
( 14 cu trc nghim + v k thut )
M thi 134

(Hc sinh khng c s dng ti liu)

Phn 1: Trc nghim (15 pht)


Cu 1: Trn con s kch thc ng knh ng trn v bn knh ca cung trn ghi cc k hiu
ln lt sau:
A. M v R.
B. v R.
C. v M.
D. M v T.
Cu 2: ng bao khut v cnh khut c v bng nt v:
A. Lin m.
B. t mnh.
C. Lin mnh.
D. Ln sng.
Cu 3: Hnh chiu trc o xin gc cn c cc h s bin dng nh sau:
A. p = q = r .
B. p q r .
C. p q = r .
D. p = r q .
Cu 4: ng tm v ng trc i xng c v bng nt v:
A. Lin mnh.
B. t mnh.
C. Gch chm mnh. D. Lin m.
Cu 5: Hnh chiu trc o vung gc u c cc h s bin dng nh sau:
A. p q r .
B. p q = r .
C. p = q r .
D. p = q = r .
Cu 6: ng bao thy v cnh thy c v bng nt v:
A. Lin mnh.
B. Ln sng.
C. Lin m.
D. t mnh.
Cu 7: T l 1:2 l t l g?
A. Nng cao
B. Thu nh
C. Phng to
D. Nguyn hnh
Cu 8: Kh giy A4 c kch thc tnh theo mm l:
A. 420297.
B. 279297.
C. 297210.
D. 420210.
Cu 9: Trn bn v k thut nhng con s kch thc khng ghi n v th c tnh theo n v:
A. mm.
B. cm.
C. m.
D. dm.
Cu 10: Mt ct dng biu din hnh dng tit din:
A. Vung gc vi hnh chiu ca vt th.
B. Vung gc vi vt th.
C. Song song vi hnh chiu ca vt th.
D. Song song vi vt th.
Cu 11: ng kch thc v ng ging kch thc c v bng nt:
A. Ln sng.
B. t mnh.
C. Lin m.
D. Lin mnh.
Cu 12: C my loi nt v thng gp trong k thut?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Cu 13: Hnh chiu trc o l hnh biu din 3 chiu ca vt th, c xc nh bng:
A. Mt loi php chiu khc.
B. Php chiu song song.
C. Php chiu vung gc.
D. Php chiu xuyn tm.
Cu 14: Chiu rng d ca nt ch trong v k thut thng ly bng:
A. 5h .

B.

1
h.
20

C.

1
h.
5

D.

1
h
10

Trang 1/4 - M thi 134

KIM TRA HC K I
NM HC 2010 - 2011
Mn: Cng Ngh
Thi gian lm bi: 45 pht;
( 14 cu trc nghim + v k thut )
M thi 356

(Hc sinh khng c s dng ti liu)

Phn 1: Trc nghim(15 pht)


Cu 1: Hnh chiu trc o xin gc cn c cc h s bin dng nh sau:
A. p = q = r .
B. p = r q .
C. p q = r .
D. p q r .
Cu 2: ng bao khut v cnh khut c v bng nt v:
A. t mnh.
B. Ln sng.
C. Lin mnh.
D. Lin m.
Cu 3: T l 1:2 l t l g?
A. Nguyn hnh
B. Phng to
C. Nng cao
D. Thu nh
Cu 4: Chiu rng d ca nt ch trong v k thut thng ly bng:
A.

1
h.
20

B. 5h .

C.

1
h.
5

D.

1
h.
10

Cu 5: ng bao thy v cnh thy c v bng nt v:


A. Lin m.
B. t mnh.
C. Lin mnh.
D. Ln sng.
Cu 6: Mt ct dng biu din hnh dng tit din:
A. Vung gc vi hnh chiu ca vt th.
B. Song song vi vt th.
C. Song song vi hnh chiu ca vt th.
D. Vung gc vi vt th.
Cu 7: Trn bn v k thut nhng con s kch thc khng ghi n v th c tnh theo n v:
A. m.
B. cm.
C. mm.
D. dm.
Cu 8: Hnh chiu trc o vung gc u c cc h s bin dng nh sau:
A. p q = r .
B. p q r .
C. p = q = r .
D. p = q r .
Cu 9: Trn con s kch thc ng knh ng trn v bn knh ca cung trn ghi cc k hiu
ln lt sau:
A. M v R.
B. M v T.
C. v R.
D. v M.
Cu 10: ng tm v ng trc i xng c v bng nt v:
A. Gch chm mnh. B. Lin mnh.
C. Lin m.
D. t mnh.
Cu 11: ng kch thc v ng ging kch thc c v bng nt:
A. Ln sng.
B. Lin m.
C. t mnh.
D. Lin mnh.
Cu 12: Hnh chiu trc o l hnh biu din 3 chiu ca vt th, c xc nh bng:
A. Php chiu song song.
B. Mt loi php chiu khc.
C. Php chiu vung gc.
D. Php chiu xuyn tm.
Cu 13: Kh giy A4 c kch thc tnh theo mm l:
A. 297210.
B. 279297.
C. 420297.
D. 420210.
Cu 14: C my loi nt v thng gp trong k thut?
A. 4
B. 5
C. 2
D. 3
---------------------------------------

KIM TRA HC K I
Trang 2/4 - M thi 134

NM HC 2010 - 2011
Mn: Cng Ngh
Thi gian lm bi: 45 pht;
( 14 cu trc nghim + v k thut )
(Hc sinh khng c s dng ti liu)

Phn 2: Thc hnh (30 pht)


Hc sinh chn 1 hoc 2
--------------------------------------------E

1: V hnh chiu vung gc ca vt th sau


(Mi cnh hnh vung tng ng vi 10mm, khng cn ghi kch thc)

2: Bng phng php chiu trc o em hy biu din vt th sau


(Mi cnh hnh vung tng ng vi 10mm)

----------- HT ----------

AP AN THI HOC KY 1 LP 11 (2010-2011)


Mon: CONG NGHE
Trang 3/4 - M thi 134

Thi gian : 45 phut


356:
A. Trc nghim 4
Cu 1
Cu 2
A
A
Cu 8
D

Cu 9
C

134:
A. Trc nghim 4
Cu 1
Cu 2
B
B
Cu 8
C

Cu 9
A

Cu 3
D

Cu 4
D

Cu 5
A

Cu 6
D

Cu 7
C

Cu 10
A

Cu 11
D

Cu 12
D

Cu 13
A

Cu 14
B

Cu 3
A

Cu 4
C

Cu 5
C

Cu 6
C

Cu 7
B

Cu 10
B

Cu 11
D

Cu 12
D

Cu 13
D

Cu 14
D

B. T lun 6
1
Hnh chiu ng
Hnh chiu bng
Hnh chiu cnh

2
Hnh chiu trc o

- V ng hnh 1,5
- p 0,5
- V ng hnh 1,5
- p 0,5
- V ng hnh 1,5
- p 0,5

- V ng hnh, ng phng php 5


- V p 1

Trang 4/4 - M thi 134