You are on page 1of 13

SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS RENDJE A GAZDASÁGTUDOMÁNYOK ÉS INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Rektorhe !

ette"# $t%"&t'"

2/2012. Kiadás: 00. Oldal: 1/13.

K#%('" 00.

Fe)e*et "*'+%

,' to*'" t'r-!% Kiadás 2/2012. Szakdolgozatkészítés rendje a Gazdaság- és Társadalo t!do án"i Karon 01. kiadásának #atál"on kí$%l #el"ezése

K#%('" ('t$+% 2012.0&.1&.

' (els)(ok* szakké+zés,en- ala+ké+zés,en- $ala int szakirán"* to$á,,ké+zés,en tan!l án"okat (ol"tat. #allgat.k zár. dolgozatként szakdolgozatot- a esterké+zés,en részt$e$) #allgat.k diplomadolgozatot k/telesek készíteni. E rektor#el"ettesi !tasítás az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben és a esterké+zés,en készített zár.dolgozatok /sszeállításának általános sza,ál"ait (oglalja /ssze. A felsőfokú szakképzésben szakmai vizsgára jelentkező hallgatók szakdolgozatának tartalmi és formai előírásait a képzést fel gyelő minisztéri!m által a szakképesítésre vonatkozóan kiadott útm!tatók határozzák meg" #pl"$%tm!tató a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez$&" 0 rektor#el"ettesi !tasítás el)írásait kell alkal azni akkor is- a ikor $ala el" (els)(ok* szakké+zés (el%g"eletét ellátó minisztéri!m a záró dolgozat készítésének formai és tartalmi k'vetelményeire vonatkozóan k l'n szabályozást nem adott ki" A rektor#el"ettesi !tasítás előírásait elősz'r a ()**+()*(" tanév nyári záróvizsgájára benyújtott záró dolgozatok elkészítésekor kell érvényesíteni" A formai és tartalmi követelmények összeállításához felhasznált források: Királ" 1s. 2szerk.3 220103: 4rodal i (orrások #i$atkozási rendszere. Kézirat. G"/ng"/s- K56 GTK Kari Oktatási és 7in)ség%g"i 8izottság- 12 +. Ko$á9s K. 220113: 7.dszertani *t !tat. a szakdolgozat elkészítésé#ez $égz)s 8' #allgat.k szá ára. :é9s- :T0-KTK ./ A *'r0(o -o*%t t%rt% +# k12ete +34!e# a) Tartalmi felépítés A dolgozat elkészítésével és megvédésével a hallgatónak igazolnia kell, hogy tan!lmányai során elsajátította mindazokat az ismereteket és megszerezte mindazokat a készségeket, amelyeket szakjának képzési és kimeneti k'vetelményei, illetve a szakmai és vizsgáztatási k'vetelmények a képzés ,éljaként meghatároztak"

az alfejezetek és a kisebb tartalmi egységek . Oldal: 2/13.taljon a témára.solódására" Tartalomjegyzék: A dolgozat elejére.7ellékletek="ilatkozatok. de minden dolgozatot bevezetéssel kell kezdeni és 'sszefoglalással zárni" A záródolgozat javasolt szerkezeti felépítése/ Tartalo jeg"zék.ímhez sz kség esetén kiegészítésként magyarázó al. tárgyát felvázoló bevezetővel . 'sszef ggéseit. 4s erteti a vizsgálat tárgyát.8e$ezetés4rodal i áttekintés. az értékelés módszereit és lehetőségeit" -gazolja. 'sszefoglalja az érintett fejezet főbb megállapításait és !taljon a feldolgozás további irányaira.dszer. kérdéseket. a k'vetkező fejezet tartalmi kap.K/$etkeztetések és ja$aslatok.élszer1 kezdeni" Ezt k'vetheti a részletes kifejtés. a képzés szintjének és t!dományter letének megfelelő a szakmai tan!lmány elkészítésére" A dolgozat címe lehetőleg legyen r'vid és fedje a dolgozat tartalmát" .a enn"i. a belső borítólap !tán ker lj'n" A jegyzék a dolgozat tagolásának megfelelően a részek. ' (ejezet tartalmazhatja továbbá a téma feldolgozásához alkalmazott módszer és felhasznált . jól ismeri a választott téma elméleti és gyakorlati vonatkozásait.0red én"ek.solódjanak egymáshoz" Az egyes fejezetek egységes szerkezet1ek legyenek" Ennek megfelelően minden fejezetet r'vid.en a té a(el$etés egala+ozása sze +ontjá. önálló állásfoglalásra. hogy képes a vizsgálati téma érdemi feldolgozására. a választott téma időszer1ségét és fontosságát" 2egfogalmazza azokat a vizsgálati .<. Kiadás: 00.élját. A szakmai tan!lmány mellékletek nélk li oldalterjedelmének kétharmadát a saját vizsgálat ismertetése adja" 0agyon fontos. megválaszolandó szakmai kérdést" A . hogy kiemelje.. jelenítse meg az abban kifejtendő.'n"ag és .ímét.Tá.lázatok jeg"zéke.l az nag"on indokolt.solható" A felépítés a témától f ggően változatos lehet. a fejezet .iója. feltevéseket #hipotéziseket&.ssze(oglalás. táblázatok jegyzékét stb"& is fel kell t ntetni" Bevezetés: ' (ejezet a té a(el$etést és a 9élkit>zéseket tartal azza. a logikai 'sszef ggéseket k'vetve szervesen kap. Elvárás ennek megfelelően. hogy az egyes fejezetek egy meghatározott gondolati íven haladva.ím is kap.SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS RENDJE A GAZDASÁGTUDOMÁNYOK ÉS INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Rektorhe !ette"# $t%"&t'" 2/2012. majd a fejezetet záró szintén r'vid 'sszegzés" Ez !tóbbi f!nk. a fejezetek. témak'rtől f ggően annak #társadalmi& gazdasági jelentőségét. ' 8e$ezetés tartal az#at irodal i #i$atkozást is.rák jeg"zéke. valamint azok oldalszámát tartalmazza" A tartalomjegyzékben a fősz'vegen kív l a jár!lékos részeket #pl" ábrák jegyzékét. hogy a hallgató dolgozatával bizonyítsa.illet$e igazolni.4rodalo jeg"zék. A dolgozat 'sszeállításakor figyelmet kell fordítani a szerkezeti arányokra .élokat. a el"eket a jel/lt a té a ki(ejtésé$el és a dolgozat /sszeállításá$al szeretne elérnieg$álaszolni.

alkal asságot. Anyag és módszer: ' zár.en !tatja . létező elméleteket.és a#ol azt a .és t%kr/zi szak ai (elkész%ltségét..éljához k'zvetlen l kap. ' ?$izsgálat . 'la+ot ad arra.e !tassa az ele z)készségetg"akorlati (eladatok egoldására $al.élszer1 2/2012.s k'telező előírás. legalább *) forrás érdemi feldolgozása a minimális k'vetelmény" 'z irodal i (ejezet /sszeállításakor a (el#asznált (orrások is eretan"agának tartal i át$ételére kell ala+ozni.eg". szakmai tapasztalatokat.a el"eket a #allgat. 'z ered én"eket sz/$egesen. mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben legalább harmin. 0 (ejezet.a nag"on (ontos egálla+ításokra korlátoz.djon.en a jel/lt saját $izsgálatának $ag" ele zésének adat.dszereknek 2+l.#og" .ele zése során ka+ott ered én"eket logik!san szerkeszt$e.kra. Eredmények: 0 (ejezet.izon"ítja !nkájának .dszere@ al(ejezet azoknak a sze +ontoknakegk/zelítéseknek és .legalá. értékelő #kritikai& feldolgozása és szintézise" A szakirodalom áttekintésével a jel'ltnek igazolnia kell a témában való elméleti tájékozottságát.dszereit is erteti. szakmai vitákat.en a jel/lt a saját $izsgálata. a vizsgálati témával 'sszef ggésben a szakirodalmi forrásokban k'z'lt eredmények 'sszevetése.az alkal azott . a !nkája során alkal azott.a $izsgálat. a vizsgálat .solódó forrás érdemi feldolgozása" z idegen nyelv! szakirodalmi források ajánlott minimális aránya alapszakon "#. elmély lését" 4e kell m!tatnia vizsgálatának előzményeit #a már elért eredményeket.e és értékeli. A felsőfokú szakképzésben készített dolgozatokban.en . 'nálló azonban Irodalmi áttekintés: 0 ()(ejezet a dolgozat témájának megfelelően 'nálló fejezet.ímmel látható el és a tartalmi elhatárolások igénye szerint alfejezetekre bontható" 3!nk..SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS RENDJE A GAZDASÁGTUDOMÁNYOK ÉS INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Rektorhe !ette"# $t%"&t'" adatbázis megjel'lését is" Ez !tóbbiakat fejezetben részletesen ismertetni" . Oldal: 3/13. amennyiben azok tartalmi k'vetelményeire a fel gyelet részéről nin..iója a saját vizsgálatok elméleti megalapozása. ' sz.dszertani egala+ozottságát. ' (ejezet a 9í ének eg(elel)en két részre tagol#at. Kiadás: 00. tan!l án"ai során elsajátított is eretekre é+%l. a témához.tételekre.. az adat (el$ételezési és ele zési eljárásoknak. szek!nder k!tatást.ázisát és .3 az is ertetése.a el" a #allgat.illet$e az ered én"ek eg" ásra é+%lésének sorrendjé. nyitott kérdéseket stb"& és módszertani lehetőségeit" A fejezet megírásakor ker lni kell a források anyagának saját gondolatok nélk li 'sszeválogatását és szerkesztését" E fejezetnek és az egész dolgozatnak az értékét meghatározza a hallgató által elvégzett forrásk!tatás kiterjedtsége" Az irodalmi áttekintéshez és a választott téma kifejtéséhez alapszakok esetében elvárás legalább húsz.dszerek.dolgozatnak tartal aznia kell ol"an saját $izsgálatot.statisztikai szá ításoknak st. né#án" ondatnál és le#et)ség szerint a de(iní9i. szerinti idézet terjedel e ne leg"en nag"o. ' ?$izsgálat an"aga@ rész a $izsgálat tárg"ának és k/r%l én"einek leírását tartal azza. mesterképzés$en és szakirány% tová$$képzés$en "& százalék.

#og" a ka+ott $izsgálati ered én"eket t!dja értel ezni. alapdok!ment!mok.en az á.rák jeg"zéké./n agá.és azok dolgozat. e (ejezet.orít.a $izsgálat el életi és .la+jára $onatkoz. %ellékletek: A dolgozat mellékletében helyezendők el azok a nagyobb méret1 táblázatok.en a tá.an érintett szakter%let is eretrendszeré. /ssze(oglal..ikk.an /náll. amelyek a téma feldolgozásához sz kségesek. sze léltetés sz%kségessé teszi. az 'sszef ggések szemléltetésére legjobban megfelelő formát #vagy a táblázatot vagy az ábrát& kell választani" 5bra alkalmazásakor az annak alapját képező. tartal i ki$onat .sak olyan forrásokat tartalmazzon.9í ét. ' dolgozat szerkezetének eg(elel) logikai rend. ja$aslatként eg(ogal az#at to$á.gyanazon tartalomnak táblázatban és ábrán való egymás melletti megjelenítése sz kségtelen" A mondanivaló.en /sszegzi a szakirodalo (eldolgozása és saját $izsgálati ered én"ei.rák $ag" ele z) tá..izon"ítja. Oldal: A/13.#og" az irodalo jeg"zék teg"e le#et)$é a téma kifejtéséhez B a dolgozat megelőző fejezeteiben B felhasznált szakirodalmi forrásoknak a beazonosítását és visszakereshetőségét" A jegyzékben minden a dolgozatban hivatkozott forrást szerepeltetni kell" A jegyzék .en B a té a(el$etést)l. a vizsgálati eredmények reprod!kálhatóságát lehetővé teszik. a kérdőíves felmérések alapjá!l szolgáló dok!ment!mokat.en.a el".eli (ellel#et)ségi #el"ét 2oldalszá át3 kell (elt%ntetni. Tartal ilag a tan!l án" () ele einek lén"egi /ssze(oglalása. k/$etkeztetéseit. kiadvány . (ejezete. a matematikai6statisztikai részszámításokat.és azok dolgozat. . a pénz gyi .egoldási $ag" . amelyre t'rtént !talás a dolgozatban" A jegyzéket a szerzők nevének. Ol"an tartal i szintézis.ímének kezdőbet1i alapján alfabetik!s sorrendben kell 'sszeállítani.reálisan értékeli és ké+es azokat el#el"ezni a $izsgálat. ' $izsgálati ta+asztalataira és k/$etkeztetéseire ala+oz$a a #allgat. Irodalom egyzék: 0l$árás.el$égzend) (eladatokat.lázatok jeg"zéké. k/$etel én"t a ?Szakdolgozat/di+lo adolgozat (or ai k/$etel én"ei@ (or an"o tat$án" tartal azza. a nagyobb terjedelm1 folyamatábrákat. !sszefoglalás: 0 (ejezet a dolgozat egészének /sszegzése.i k!tatási irán"okat.lázatok sorszá át.$ala int ered én"ein kereszt%l a k/$etkeztetésekig B t/ /ríti a dolgozat tartal át. ábrák.a el" akár a dolgozat.rák sorszá át.a#ol az /ssze(%ggések kie elése azt egk/$eteli.dszertani $onatkozásain.lázatok (el#asználásá$al kell .9í ét. $á#lázatok egyzéke: ' tá. egészet ké+ez. melynek során ajánlott a névelő nélk li .(ot. Kiadás: 00.eadand.á.e !tatnia. de sz'veg k'zbeni elhelyezés k az áttekinthetőséget nehezítené" 2ellékletben kell elhelyezni előbbiek szerint a vizsgálat alapadatait tartalmazó táblázatokat #pl" a vállalati mérleget és eredménykim!tatást&. táblázatba foglalt adatállomány elhelyezhető a dolgozat mellékleteként" Következtetések és avaslatok: ' #allgat..térké+ek segítségé$el. illetve annak hiányában a . 0z a dolgozat eg"ik leg(ontosa.l kie el$e is.en a jel/lt .SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS RENDJE A GAZDASÁGTUDOMÁNYOK ÉS INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Rektorhe !ette"# $t%"&t'" 2/2012. a m!nka teljességéhez hozzátartoznak. ' dolgozattal eg"idej>leg .k.ímet alap!l venni" "#rák egyzéke: 'z á.dszer.illet$e azok /ssze$etése ala+ján le$on#at.eli $áltoztatásokat.eli (ellel#et)ségi #el"ét 2oldalszá át3 kell (elt%ntetni.

illet$e a di+lo adolgozat készít)jének a ?Dallgat.és az adott n"el$ eseté. ' szak-és di+lo adolgozatot .en az adott szak ai n"el$en készített tan!l án"ok általánosan el(ogadott #i$atkozási rendszerét kell alkal azni a dolgozat. elemzéshez használt m!tatók számításának képleteit.$izsgán t/rtén) $édésre ja$asolja.i szélein 3 9 -es arg. elrendezés.an.iztosított a konz!lens és az o++onens E konz!lensi ja$aslatra engedél"ez#eti a szakdolgozat elkészítését a ké+zését)l eltér) n"el$en is.a .t 2 +éldán".SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS RENDJE A GAZDASÁGTUDOMÁNYOK ÉS INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Rektorhe !ette"# $t%"&t'" 2/2012.ek/t$e két +éldán". kötés ' szak. értelmezése azt megkívánja" &yilatkozatok: ' szak.a t/.dolgozatot a képzés nyelvén' a elenleg engedélyezett szakokon' magyar nyelven kell elkészíteni.sorkizárással.ag"ar n"el$en t/rtén#et. ' szerz) ne$e és a készítés é$e a . a) Oldalméret. ' szakdolgozat/di+lo adolgozat ala+ján készített /ssze(oglal. A záródolgozat $orítólapját fekete kemény k'tésben.ság illetékes tan!l án"i részlegére k/teles leadni.en a #allgat.orít.la+ alján t%ntetend) (el. az eredmények érthetősége.illet$e di+lo adolgozatot 'A-es (a entes gé++a+íron. szakn"el$i is erete azt le#et)$é teszi.en . ' dolgozat értékelése és $édése a 9sak a ké+zés n"el$én.$al.an.don kezelte.ákat ki kell ja$ítani.dolgozat saját !nkája. .k/zé+en #el"ezkedjen el.to$á.i n"ilatkozat szakdolgozat#oz@ illet$e a ?Dallgat. aranyszín1 feliratozással kell készíttetni a ?Szakdolgozat/di+lo adolgozat (or ai k/$etel én"ei@ (or an"o tat$án" szerint" ' G4:HO7'GOHGO1'T illet$e a S1'KGOHGO1'T (elirat a 9í la+ (els) #ar adánál.la+ja a ?Szakdolgozat/di+lo adolgozat (or ai k/$etel én"ei@ 9í > (or an"o tat$án" szerint kész%lj/n..orít. a k l'nb'ző szoftverekkel végzett elemzések eredménytábláit" 2ellékletként szerepeltethetők a dolgozatban r'videbb sz'veges dok!ment!mok #pl" szerződések. gé+elési $ag" n"el$#el"ességi #i.szi +la sortá$olsággal. jogszabályi részletek stb"& is.eg"oldalas n"o tatás. ' szak(elel)s E a enn"i..an az Oktatási 4gazgat.eadott szakdolgozat/di+lo adolgozat FG-le ezre írt $áltozatát eg" +éldán". oldalszámozás.an kell a Tan!l án"i és $izsgasza. tartal i ki$onat .$ala int a . amennyiben a vizsgálati k'r lmények ismertetése. Oldal: C/13.l.al oldalon 2k/tésoldalon3 A 9 -es.#og" a zár. elrendezéssel.a!to atik!s el$álasztással kell elkészíteni.áll. 4l"en eset.és a (el#asznált irodal at korrekt .i n"ilatkozat di+lo adolgozat#oz@ (or an"o tat$án" aláírásá$al kell n"ilatkoznia arr.an. Kiadás: 00. ' dolgozatot k/ttetése el)tt át kell tekinteni és az esetlegesen el)(ord!l. 5/ A *'r0(o -o*%t 6or+%# k12ete +34!e# ' zár.á a dolgozat /ssze(oglalását ag"ar n"el$en is ellékelni kell.ál"zat szerinti #atárid)re leadni. 'z /ssze(oglal. ' konz!lens a ?konz!lensi n"ilatkozat szakdolgozat#oz@illet$e a ?konz!lensi n"ilatkozat di+lo adolgozat#oz@ 9í > (or an"o tat$án"on igazolja#og" szakdolgozatot/di+lo adolgozatot áttekintette és azt zár.

az els) sor.k/zé+re igazít$a. 'z oldalszá ozás a ellékletekig tart.alatta a konz!lens ne$e és .SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS RENDJE A GAZDASÁGTUDOMÁNYOK ÉS INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Rektorhe !ette"# $t%"&t'" 2/2012. 2' 70HHJKH0T0K jelzés> oldalt ég oldalszá al kell ellátni. szá al jel/lend). ' dolgozat 9í e.s oldalszáma" Az oldalszámozás a bevezetéssel kezdődik. alapképzésben 9)6:).) oldal legyen" c) Betűtípus. #ar adá.an a té át kiad.dnak. melynek első oldala még oldalszám megjel'lés nélk li. de k'vetelmény. szer$ezeti eg"ség ne$e szere+el.ara.a S1'KGOHGO1'T.an indig 1-t)l kezd)d)en oldalszá oz.ímeiben #fő6.ímek formai megjelenítésekor a k'vetkező formát!mok alkalmazandók/ .ímének formai megjelenítéséből egyértelm1vé kell tenni azok fontosságát és egymással való kap.a ásodik.. al6 és részfejezetek. Kiadás: 00. ' dolgozat készítésének #el"e és k%l/n sor. mesterképzési szakon és szakirányú továbbképzésben :)6. illetve !tóbbit a dolgozatban k'vető egyéb részek . *)6es bet1mérettel kell felt ntetni" d) Fejezetcímek és tartalomjegyzék A dolgozat áttekinthetősége szempontjából fontos a k l'nb'ző szerkezeti egységek elk l'nítése" A tartalmi egységek .ímlapot a tartalomjegyzék k'veti" A tartalomjegyzéknek nin. ' #els( )ímlapon a (els) rész k/ze+én. <áblázatok jegyzéke stb"&.ímei #-rodalomjegyzék. b) Terjedelem ' dolgozat ellékletek nélk%li terjedel e (els)(ok* szakké+zés. alpontok&. továbbá a táblázatok és ábrák . 'z eg" oldalnál terjedel ese.solatát" A dolgozat fejezet. k'vetkező oldala a (" oldalszámot kapja" 'z oldalszá a la+ alján. Oldal: I/13. melyeket nem kell sorszámmal ellátni" A dolgozat fejezet. a .ímeiben egységesen <imes 0e= >oman.illet$e a G4:HO7'GOHGO1'T (elirat a la+ (els) #ar adá. hogy a tartalom jól látható legyen" A táblázatok és az ábrák alatt a forrást <imes 0e= >oman bet1típ!ssal. arab sorszámozással sz kséges megjeleníteni" ?ivételt jelentenek a 4evezetés és az @sszefoglalás.an. ellékletek /n ag!k.en 7)68).imális beosztása legfeljebb négyszint1 lehet.a szerz) ne$e.imális beosztásban. betűméret A bet1típ!s a dolgozat sz'veges részeiben.an az ideje a la+ aljára ker%lj/n a ?Szakdolgozat/di+lo adolgozat (or ai k/$etel én"ei@ (or an"o tat$án" szerint.an az intéz én" ne$e.ímeit de.eosztása a la+ als. fejezet. a bet1méret *76as legyen" A táblázatokon és ábrákon bel l a bet1méret B a jobb elhelyezhetőség érdekében Bettől eltérhet.3 'z eg" ást k/$et) ellékletek oldalszá nélk%liek.an #el"ezend) el. A belső .ímeinek de.

az állítások igazolása ás szerz)k gondolatainak (el#asználását igén"li.ímeket szinttől f ggetlen l egységesen balra igazítva.a ikor a szerz)re $al.ságá$al +ár#!za osan $al.a (oglal$ane akarj!k kie elni a szerz)t.a#ol ás sze él" korá.an (enntart#at..an./ F7FEJEZET 8ÍME 2(élk/$ér.en eg"értel >en el kell k%l/níteni azt.ert a tele+%lés (enntart#at./ A 6e)e*et 9&+e 2(élk/$ér3 ! ! ! "ész#ejezet címe 2(élk/$ér. ' dolgozat sz/$egé.#og" el"ik gondolatok szár aznak ást.ímek !tán nem kell pontot tenni" Agyelni kell arra.s!l#at eg. Kiadás: 00.l.en a (el#asznált szakirodal i (orrásra a szerz) $ezetékne$é$el és a (orrás egjelenésének é$szá á$al kell #i$atkozni. részfejezetek.@ ?Leg" tele+%lés ne le#et /n agá.e tenni.éldák: ?L a#og"an Fsete 2200C3 is ege líti. #i$atkozás nin9s ondat.an (enntart#at.ert a tele+%lés (enntart#at.jel. mindig új oldalon kezdődjenek" Az alfejezetek. A sorszámokkal t'rténő forrásjel'lés B #*"& és C*("D hivatkozási forma B és a lábjegyzetek alkalmazása nem elfogadott" Ol"an eset.d)lt3 *+*+*+*+ Alpont )íme 2d)lt3 2/2012.200C3@ . Oldal: K/13. a főfejezetekhez pedig t'bb oldalnyi terjedelm1 sz'veg tartozzon" e) Bekezdések A gondolatok bekezdésekkel határolandók el a dolgozatban" A áttekinthetőség érdekében a bekezdések egységesen egy res sorral #egy sor kihagyásával& k l'nítendők el" A bekezdések első sorai behúzás nélk l írandók" A fő 6 és albekezdések jel'lése k'z'tt nem tesz nk k l'nbséget" #) $rodalm% &%'atkozások.l $essz)$el el$álasztott egjelenési é$szá ot kell zár. 0nnek el !lasztása.eg" tele+%lés ne le#et /n agá. illetve alpontok . %rodalomjegyzék ' dolgozat egészének szakirodal i egala+ozása. hogy a fő fejezetek.SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS RENDJE A GAZDASÁGTUDOMÁNYOK ÉS INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Rektorhe !ette"# $t%"&t'" . ' szerz)nek ezért inden ol"an #el"en.ságá$al +ár#!za osan $al. (orrására !talnia kell a dolgozat.nag".s!l#at eg..sága 9sak a k/r%l/tte lé$) $idék (enntart#at.sága 9sak a k/r%l/tte lé$) $idék (enntart#at.az in(or á9i.et>s3 . . Sz/$eg k/z.akkor a szerz) ne$ét és az att. behúzás nélk l sz kséges megjeleníteni" A .an eg(ogal azott gondolatait át$eszi. beleértve a bevezetést és az 'sszefoglalást is.azok ások an"againak #i$atkozás nélk%li (el#asználása +lági! nak in)s%l. A . !tána : pontnyi térk'zt kell resen hagyni" Az egyes alpontok alá tartozó sz'veges rész legalább féloldalnyi terjedelm1 legyen" A rész6 és alfejezetekhez legalább egy.és el"ek a dolgozat készít)jének saját egálla+ításai./. 2Fsete.íme előtt *(.en.

en a #i$atkozásnál az els) szerz) ne$ét kell egadni. 27ag"ar =e zeti 8ank- .liká9i.200A3 $ag" angol n"el$> +!.3 Ol"an eset.en k/$etkezik.102.$ag" ásikat B kell alkal azni a dolgozat. o... (el#asználásakor. szerint át$ett sz/$eget idéz)jelek k/z/tt kell egjeleníteni.en !g"anannak a szerz)nek eg" é$en .e ellett jel/lni kell azt is#og" a (orrásnak t/.élszer1 a forrásra !talni.+l. (orrás#oz is k/t#et).. szerk. Oldal: M/13.t/.akkor a #i$atkozás indkét szerz) ne$é$el és az é$szá al t/rténjen.+l. (or ája is egengedett.... 0g"-eg" (el#asznált gondolat t/. 1&&23 ' ikor a (el#asznált irodal i (orrásnak két szerz)je $an..k eseté.a (orrásra $al..1&MKa3N 2Fsete.9 st.a szerkeszt)$el kell !talni az érintett (orrásra.an azok ne$ét és az é$szá ot kell (elt%ntetni.2003.jel..+.SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS RENDJE A GAZDASÁGTUDOMÁNYOK ÉS INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Rektorhe !ette"# $t%"&t'" 2/2012.an.an.a #i$atkozás.en 2'da s ed../ztetni. 2Kiss.200&3.a el"eknek szerz)je ne is ert..20013.200C3N 28ara B Sza. szerz) eseté.an.a el"en az eredeti >.. ())F3.: 2Fsete..200M3 ' ás szerz)t)l sz. szerinti idézeteknél a szerz) ne$e és az é$szá ellett (el kell t%ntetni azt az oldalszá ot is.en az idézett sz/$eg egtalál#at. . ennek hiányában a szervezet neve és az évszám az elsődleges hivatkozási forma" Ezek hiányában azokat az alapadatokkal .+l./ztetés%k#/z keresztne$%k r/$idítését is eg kell jel/lni a #i$atkozás.a rendezni.in1&&K. számítógéppel olvasható dok!ment!mok #pl" GE& esetében is a szerző#k&. Dáro $ag" annál t/. Kiadás: 00. +l. ' enn"i.. Sz.jára is t/rténik #i$atkozás a dolgozat. 4l"enkor a #i$atkozásokat a (orrásként (el#asznált +!..el%l egjelent t/.3 $ag" 28o. A nem egész mondatos idézet esetén az idézőjel !tán 7 pontot kell tenni és kisbet1vel kezdeni az idézetet" Amennyiben az idézetből valami kimarad.+l.$ag" a kiad$án" egésze a té a ki(ejtésének ala+já!l szolgált.200&3 $ag" 2Taká9s és társai.8la!g B Pane eds.liká9i. intéz én"#ez. a kimaradt részt 7 ponttal kell jel'lni" Elektronik!s formában fellelt források.izottság#oz3 k/t#et)k. 2=ag" G. szerz) által írt.liká9i.)l szerkesztett kiad$án"oknál a (el#asznált (ejezetekrele#et)ség szerint azok szerz)jé$el kell #i$atkozni.=ag" O.: 2Taká9s et al. !taláskor egk%l/n. +l.20033 ' ikor a #i$atkozásnak t/. 'z irodalo jeg"zék.: 2Ko9zor szerk.akkor az é$szá !tán a.k egjelenési é$e ala+ján kell sor. (ejezet. ' enn"i.. 2F#ikán..azokat k/$etkezetesen B $ag" eg"iket. ' szerkeszt) egjel/lése a né$ !tán zár..k/zigazgatási szer$#ez.3.: 2Eávid B 4!jdosó.en e (orrások egjel/lésekor inden szerz) ne$ét eg kell adni.. amelyek lehetővé teszik az egyértelm1 azonosítást" Ol"an dok! ent! ok (orrásként $al.a ikor a #i$atkozott szerz)k $ezetékne$e egeg"ezik.et>$el kell a (orrásokat egk%l/n.2003N Dor$át#200CN Ko$á9s. 1&MC.1&MK. is szerz)je $an.en.en az eg"es (ejezetek szerz)je ne azonosít#at.de azok $ala el" szer$ezet#ez 2+l. ' t/. +!. 33.

.e (el$enni.@ r/$idítéssel le#et #el"ettesíteni.en ne ol$asta el....lista.i !nkájá. 27=8. esete3#i$atkozásként alkal az#at.az é$szá #el"ett az ?é$szá nélk%l@ r/$idítését kell szere+eltetni: 2é.likált kiad$án" ne tartal azza 2+l.. n.já..3 9so+ortosítani.200&3.az át$étel tén"ét a #i$atkozás során eg"értel >en jelezni kell.et>rendje szerintsorszá ozás nélk%l kell egadni. ' ikor $ala el" #i$atkozott (orrás egjelenésének é$e ne is ert. Oldal: &/13..en.an (el#asznált (orrásokat eg"séges (or át alkal az$a kell (el$enni az irodalo jeg"zék.an egjelent +!.i !nkájá..en egjelent t/.)l.a (orrásra t/rtén) !taláskor az is alkal az#at. ' enn"i.#og" azt eredeti. .2011 sze él"es k/zlés3 (or !la. sort igén"el. :l..k 9í ének al(a. szakk/n"$ek.3 . Do(er 21&MI3 eg" korá.akkor a +!.. írása is ala+!l szolgált a dolgozat /sszeállításá#oz.erre F#ikán 220033 is #i$atkozott. ' enn"i. 4s eretlen. Kiadás: 00. ' enn"i.en !g"anazon szerz)nek eg" adott é$. Ol"an eset.an e lítettek szerint a (orrások egjelenési é$e ellett kiegészít) 2a. kiadása is egjelent és a #asznált (orrás ne az els) kiadás.(ol".20033 $ag" Do(er 21&MI3 eg" korá.en.3.an a $isszaesés idején k/$etend) stratégiák két ala+tí+!sát k%l/nítette elL 2#i$atkozta F#ikán.$ag" g"akorlati szake . A* #ro(% o+)e-!*3k 1""*e' &t'"%kor k12ete4(: re4("*er ' dolgozat. ' (el#asznált (orrásokat a szerz)k $ezetékne$ének .a ()9í ellett !t. +!.a ikor ol"an (orrásokra t/rténik !talás a dolgozat..a $isszaesés idején k/$etend) stratégiák két ala+tí+!sát k%l/nítette elL st.l *g" $eszi át.irat9ikkek st. a 2Ko$á9s.et>jelzést kell alkal azni. ?#ar adik átdolgozott kiadás@. n.an.#oz kell igazítani.en a szerz)2k3 és a tan!l án" 9í e !tán a ?Kézirat.e#*zással kezd)dj/n.#a azoknak al9í e.a k/n"$ 9í e !tán a kiadás szá át is írni kell.e.a (el#asznált kiad$án".. a dolgozat /sszeállításá#oz k/z$etlen%l készített interj*. He#et)ség szerint ell)zend)k az *g"ne$ezett ásodlagos #i$atkozások.errel (ol"tatott konz!ltá9i.és a korá.liká9i.en azoknak t/. #i$atkozás le#et)ség szerint ker%lend).SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS RENDJE A GAZDASÁGTUDOMÁNYOK ÉS INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Rektorhe !ette"# $t%"&t'" 2/2012.a ásodik sor (%gg). ' szerz) $ag" szerkeszt) nélk%li kiad$án"okat né$el) nélk%li 9í %k ala+ján kell a szerz)k (elsorolásának .eli sorrendjét.an ne jel/lt kiadási #el"et a ?#.200M $ag" KSD.liká9i.e $enni.$ag" (ol".an eg ne jelent !nkák eseté.jának (el#asználásakor az eg"es (orrásokat egjelenési é$%k sorrendje ala+ján kell a jeg"zék.. ' #i$atalos kiadás.et>rendjénél (ig"ele . 200M3 ' ikor $ala el" intéz én" ne$ének $an #i$atalosan #asznált r/$idítése. ' ikor a (orrás azonosít.irat...a ikor a (orrások k/z/tt t/.et>rendje #atározza eg. K/n"$ek eseté. Qg"anazon szerz) t/. ' enn"i.eli sorrendj%ket keresztne$%k kezd). 'z eg"es (orrások egjel/lésekor a szerz) ne$ét a arg.9 st. azonos $ezetékne$> szerz) $an..@ egjeg"zést kell alkal azni.+l.en az érintett szerz) át$ett gondolatait +!.a el"eknek egálla+ításait a szerz) ás általa tén"legesen áttan!l án"ozott k/n"$.liká9i.inak leírása t/.+ár#!za os 9í e $an.iakat is (el kell t%ntetni.et>jének . ' (orrásokat ne sz%kséges tí+!sonként 2+l. ' sze él"es k/zlésre $al.en az eredeti !nkát ne siker%l (elk!tatni és az il"en !talás elker%l#etetlen.an.etik!s sorrendje d/nti el e (orrások lista.

2szerk.3 2200K3: Innová)iómenedzsment a gyakorlat#an+ 8!da+est.en és az irodalo jeg"zék. Oldal: 10/13.F.éldák a források irodalmi egyzék#en történ( meg elenítésére: Könyvek eseté#en Szerz) 2é$szá 3: Könyv )íme+ Kiadás #el"e./megfelel(ség-0 sza#ályozás.3: Könyv )íme.oldalszá 7arselek S. #atása a gazdasági rendszerek $áltozására. 2200A3: A t1la donosi érték+ 8!da+est.SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS RENDJE A GAZDASÁGTUDOMÁNYOK ÉS INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Rektorhe !ette"# $t%"&t'" 2/2012. o..2I3-2K3.. B :!+os T. Kiadványok /konferen)ia kiadvány' intézeti kiadvány st#+0 eseté#en pl+: Gin"a H. Taká9s 4. B :a++ H.e $al.'kadé ia Kiad.en is eg kell jel/lni. Kiadás #el"e. K.3 2é$szá 3: Könyv )íme.zerkesztett könyvnél: Szerkeszt)2k3 ne$e 2szerk.8!da+est. . (el$ételénél a $ezetékne$et és a keresztné$ kezd). 28alaton K..Kiad. o. 4n: 8ara 1.'linea Kiad.31I. $ag" =onaka.22M o. B 7ag"ar 7in)ség Társaság..C1K-CAM. 8!da+est.és a (orrások jeg"zéké.et>jét +onttal kell a szerz)t azonosítani.: 4azdasági rendszerek' országok' intézmények: Bevezetés az összehasonlító gazdaságtan#a+ 8!da+est.zatok stratégiai sokoldal*ság@.zerz( nélk5li könyv: Könyv )íme 2é$szá 3 Kiadás helye' oldalszá 7ag"ar Statisztikai J$k/n"$ 200M 2200&3 8!da+est. B Sza.3 ' szerz)k t!do án"os (okozatát a #i$atkozásnál se .et>jét +onttal kell egadni.l-ig.3.KSD . adataira #i$atkozni kell a sz/$eg. 2200I3:' glo. Ke én" S. o. 4n: =á.l $essz)$el el$álaszt$a keresztné$ kezd). enedzselése. 4n: ?0lk/telezettség és jel/lj%k. .3 K%l(/ldi szerz)k eseté. F#ild.en se .oldalszá t.Kiad. =eel".:é9s.4. Kiadás: 00.: 3zemtan I+ Szakt!dás Kiad.'!la Kiad.rádi '.12I-1A1.3K0 o. Könyvrészletek' tan1lmánykötet#en meg elent m2vek Tan!l án" szerz)2i3nek ne$e 2é$szá 3: Tan!l án" 9í e. 2szerk. 2200M3: ' $állalkozások ele zése. 4n: Szerkeszt)2k3 ne$e 2szerk. 21&&&3: .. 7ag"ar szerz)knél a (orrás né$jeg"zék. B Geák '.en a 9saládne$et és att.3I0 o.:T0 B KTK. B Kennerle". 2200&3: T!dás#ál.7.oldalszá 8*zás =. B 'da s.'. Dáz. B Taká9sné G"/rg" K. Pállalati dok! ent! ok (el#asználása esetén azok leg(ontosa. o. H!ká9s G. 2:l.O..alizá9i.Kiad.6P7 Ké+zési és Szaktaná9sadási 4ntézet..Kiadás #el"e. 2200I3: Agrár-közgazdaságtan+ 8!da+est.7>szaki K/n"$kiad.tatisztikai min(ség.

sz. Gazdasági er)(orrások a3 6) gazdasági te$éken"ségek − 7ez)gazdaság. az akkor se legyen 7 szintnél mélyebb/ 1. &) Táblázatok és ábrák A táblázatoknak és ábráknak jól kifejező.lázatoknak /ssze(%gg) egészet kell alkotni!k.3..ímet kell adni" A dolgozat sz'vegében minden táblázatra.en a GT5 eg"é.. ' k%l(/ldi (ol". ' sz/$egnek és a tá. 7agda S. A13.és ráj!k #i$atkozni a ag"ar n"el$> #i$atkozással egeg"ez) .á.anS A táblázatokat és ábrákat sz'veg k'zben a hivatkozás !tán kell elhelyezni lehetőleg azon a lapon.l-ig. 0rr)l . ezek helyett inkább átvezető gondolatokat.$ersen"ké+esség. ábrára és mellékletre hivatkozni kell" A hivatkozás azok sorszámával.é$(ol"a . 3 g) Felsorolások A szak6 illetve diplomadolgozat készítése során a hallgatónak szem előtt kell tartania. 7ezetést1domány.lázat. de ez nem jelenti azt.332-3A1. let/ltések en%+ontjá. ha ez nem oldható meg.sak lehetséges.a lén"eges ele ek kie elésé$el t'rténjen. 2200C3: 'z %zleti ka+9solatok értékelése.K56 GTK Kari Oktatási és 7in)ség%g"i 8izottság.12 +.)$e. 6olyóirat )íme. 2szerk.don kell. . ahol a ráj!k való hivatkozás található" Abban az esetben. Kiadás: 00. 2200K3: T!do án". é$(. o. hogy m!nkája szakmaiságáról ad tanúbizonyságot. o. 2Királ" 1s.iratok 9ikkeit. tartal !k r/$id /ssze(oglalásá$al.élszer1 alkalmazni" Amikor elker lhetetlen a felsorolás alkalmazása. Oldal: 11/13.(els)oktatás. idegen n"el$> k/n"$eket a > eredeti 9í é$el kell egadni. 'sszek'tő mondatokat . C. Kézirat. Pi er <.SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS RENDJE A GAZDASÁGTUDOMÁNYOK ÉS INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Rektorhe !ette"# $t%"&t'" 2/2012. é$(. Tá.erd)gazdálkodás ' dolgozat készítése során t/rekedni kell az eg"séges jel/lés alkal azására a (elsorolásoknál. szá .ra $ag" elléklet ag"arázat és !talás nélk%l ne szere+el#et a dolgozat.an ol$as#at.3 220103: 4rodal i (orrások #i$atkozási rendszere az ':' Fitation St"le S"ste és a Dar$ard S"ste 2'!t#or B Gata S"ste ala+ján3. oldalszá t. hogy a dolgozat ne legyen olvasmányos és érdeklődést felkeltő" Ehhez mindenképpen sz kséges B természetesen a lehetőségekhez mérten B a felsorolások. sz. illetve a felsorolás jelleg1 gondolati tagolások alkalmazása" Ha . G"/ng"/s. r'vid ..RRR4P.1IK. 6olyóirat#an meg elent )ikk: Szerz)2k3 2é$szá 3: Fikk 9í e. úgy a sz'veges rész folyamatos legyen. %agyar $1domány.

t'bboszlopos adatfelsorolást. a számozás normál bet1típ!ssal t'rténjen" Az ábrák forrását azok sorszáma és . és sorirányban tartalmi megnevezéssel kell ellátni" A táblázatokban az adatokat helyi érték szerint kell igazítani" A táblázatnak 'nmagában is érthetőnek és értékelhetőnek kell lennie" A számozás a táblázat felett. jól érthető Ifejlé.ím is az ábra alatt. Oldal: 12/13. a táblázat k'vetkező oldalon kezdődj'n" A táblázatot megt'rni nem szabad" 2inden t'bbsoros. !tóbbiakkal egyező bet1mérettel és bet1típ!ssal k'zépre igazítva kell megadni" A saját vizsgálat alapján szerkesztett táblázat vagy ábra forrásának jel'lése/ Isaját számítás$.íme alatt. hogy táblázat áttekinthető. logik!s szerkezet1 és informatív legyen" A táblázatokat sorszámmal.ímmel. vagy a 7" sz" táblázat hivatkozási forma helytelen"& A táblázat sorszáma alatti sorban. annak bal oldalához igazítva *)6es bet1mérettel a dolgozat sz'vegének megfelelő bet1típ!ssal t'rténik" MINTATÁ<LÁZAT 1.el$. egy sorban k'zépre igazítva jelenítendő meg" A . Isaját szerkesztés$ stb" . a sorszám és Itáblázat$ jel'lés alkalmazásával t'rténjen.ím félk'vér. példá!l/ 7" táblázat" #a 7" számú táblázat.SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS RENDJE A GAZDASÁGTUDOMÁNYOK ÉS INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Rektorhe !ette"# $t%"&t'" 2/2012. Kiadás: 00. számrendszer1 anyagot táblázatba kell rendezni" 3ontos. melyet félkövér bet1típ!ssal kell megadni" A táblázatoknak szerves tartozéka a táblázat alatt k l'n sorban felt ntetett forrás megjel'lés" A táblázatok forrásának jel'lése a táblázat alatt. jobbra igazítva.é$szá . nem félk'vér& bet1típ!ssal.íme. tá.oldalszá 5brák esetén a számozás és a . a táblázat felett B tehát azon kív l #: pontnyi távolságra& B k'zépre igazítva k'vetkezik a táblázat . oszlop6.lázat M$4k%er:-k&4' %t 3" kere" et % +e*:-%*(%"'-=%4 Me-4e2e*3" 1MM0 1M&0 1&00 Fe k&4' t K#h%"*4' t +$4k%4%>ok "*'+% @e*er 4%>A M20 000 C1M IIA &23 000 CA& IC& 1 00K 000 CIA CII Fe k&4' t 3" k#h%"*4' t +$4k%4%>ok "*'+% k1*t# k? 14="3301 33I 3K3 3A1 AA2 A3A 6orrás: Szerz).. normál #nem dőlt. .

()). 1. M$4k%43 k? #"3-# r't% @BA É"*%k-M%-!%ror"*'-o4 @5CCC-5CCDA 6orrás: KSD. Delgertné Gr. (els) sarok. ' elléklet sorszá át 2+l. Oldal: 13/13.SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉS RENDJE A GAZDASÁGTUDOMÁNYOK ÉS INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLETEN Rektorhe !ette"# $t%"&t'" 2/2012.. szervezet esetén annak teljes neve.k. amikor a dolgozat szerzője egy táblázatot. amelyen az eredeti m1ben a táblázat megtalálható" Jl" 3orrás/ 0agy.200K 2saját szerkesztés3 MINTAÁ<RA 1. 'latta eg" %res sort #ag"$a. oktatási rektor#el"ettes .en a elléklet $égén a (orrást jel/lni kell.an kell el#el"ezni.ra.(élk/$ér . á.l át$ett tartalo eseté.azonosítani. Kiadás: 00. hanem más forrásból származó adatokra alapozva állít 'ssze. illetve egy adott ábrát nem saját. a forrás felt ntetésénél ezt jelezni kell/ 3orrás/ szerző neve #vagy szervezet neve&. 7ást. elléklet3 a jo. 4lona s. évszám. Sza.200& 2saját szerkesztés3 ' mellékleteket sorszá al és 9í el kell ellátni. :)" o" Klyan esetben. az az oldalszám.et>tí+!ssal k/$etkezzen a elléklet 9í e. vagy nevének r'vidítése&. de megjelenítése saját maga által készített formában t'rténik. illetve szerkeszt.. évszám #saját szerkesztés&" A hivatkozott forrást a sz'vegk'zi hivatkozásokhoz hasonlóan fel kell venni a felhasznált irodalom jegyzékébe" Jl" KSD. A változtatás nélk l átvett táblázatok és ábrák forrásának jel'lése/ az adatokat szolgáltató megnevezése #személy esetén vezetéknév.