Obrada rane

As. dr Milan Hadži Milić

POVREDE
Povrede nastaju dejstvom različitih sila. odnosu na !riterijum da li je do"lo do #re!ida !ontinuiteta !ože i sluzo!oža ili ne #ovrede se dele na otvorene i zatvorene #ovrede.

O$VORE%E POVREDE&RA%E
Otvorene povrede & rane 'vulnera traumati(a) nastaju kada sila koja izaziva oštećenje tkiva dovode do prekida kontinuiteta kože i sluzokoža. Prili!om ranjavanja* zavisno od jačine sile* mo+u biti #ovre,eni i dublji slojevi t!iva 'mi"ići i !osti).

e!(ijom) i artificijelne 'namerne ili o#erativne !oje #odrazumevaju u#otrebu svih za!ona ase#se i antise#se).#ovezane sa in. penetrirajuće i nepenetrirajuće perforirajuće i neperforirajuće .Podela rana Rane se po načinu nastanka mo+u #odeliti na akcidentalne 'slučajne .

./riterijumi rane U cilju postavljanja pravilne dijagnoze* !ao i svrsishodne tera#ije* !od #ro(enjivanja rane moraju se izanalizirati !riterijumi rane* a to su0 anatoms!o razaranje* !rvarenje* bol i #oremećaj .un!(ije.

Anatoms!o razaranje Anatoms!o razaranje #redstavlja #osledi(u dire!tno+ e. .ivanje ade!vatne hirur"!e tera#ije i #ro+nozu rane.e!ata sile na t!ivo. Pravilno #oznavanje i #ro(ena elemenata anatoms!o+ razaranja ima za (ilj odre.

.Elementi anatoms!o+ razaranja Ivice (rubovi) rane & #redstavljaju otvor na t!ivu i mo+u biti #ravilne '!od #ose!otine) ili ne#ravilne '!od razderotine)1 Šupljina rane & #odrazumeva #rostor u t!ivu nastao nje+ovim o"tećenjem1 Sadržaj rane strana tela* .ivanja #risustva "u#ljina i dže#ova1 idovi rane & o+raničavaju "u#ljinu rane i važni su !od ada#ta(ije i "ivenja rane.uje se instrumentalnom e!s#lora(ijom 'du+mastom sondom)* a !od većih rana di+italno* a sve u (ilju utvr.ra+menti !osti i +noj1 Obimnost rane & utvr.

eni ste#en !rvarenja. Primarno !rvarenje nastaje dire!tnim dejstvom sile na !rvne sudove i #risutno je od momenta 2e!undarno !rvarenje nastaje ne!oli!o dana na!on zaustavljanja #rimarno+ !rvarenja i obično je #ovezano sa in.e!(ijom./rvarenje 2va!u ranu #rati odre. . Pravilna hemostaza u rani* mora biti s#rovedena jer su mo+uće !om#li!a(ije u #ro(esu zarastanja.

3ol 3ol je najizraženiji i najne#rijatniji #ratila( rane* !ao i mno+ih dru+ih bolesnih stanja.enomen !oji ne sme #ratiti savremenu hirur"!u #ra!su. 3ol je . .

un!(ije #oremećene . .Poremećaj . Opšti poremećaji funkcije mo+u se mani. !okalne smetnje izazivaju izostana! .un!(ije e!stremiteta* !oji nastaje zbo+ same rane i bola !oji sa sobom nosi* jeste hromost '(laudi(atio).un!(ije Poremećaj .un!(ije* !ao !riterijum rane* može biti lo!alni i o#"ti.estovati #ojavom "o!a i .ebre.

om i obimom* ostavlja otisa! na #ovre.i!a(ija rana na sledeće vrste0 &vulnus #un(tum 'ubodna rana)1 vulnus (ontusum &vulnus la(eratum 'razderana rana)1 &vulnus la(ero(ontusum 'razderano&na+nječena rana)1 &vulnus (on4uassatum 'smrs!otina)1 &vulnus s(issum '#ose!otina)1 &vulnus morsum 'ujedna rana)1 &vulnus s(lo#etarium 'rana od vatreno+ oružja)1 &traumats!a am#uta(ija.enom t!ivu dajući rani s#e(i./lasi.i!a(ija rana Predmet !oji izaziva ranjavanje* svojom s#e(i. %a osnovu ovo+ #rin(i#a vr"i se !lasi.ičan obli!* odnosno* iz+led. .ičnom +ra.

Pose!otine !od !ojih dolazi do #re!ida !ontinuiteta svih slojeva t!iva e!stremiteta* najče"će #o uzdužnoj osi.E$5O6O758A 5 PODE6A RA%A 're!onstru!tivni #o+led) 5n(izione rane Abrazije Avulzije i 9De+lovin+ :ounds. '2hearin+ injuries) 7i#sane i zavojne rane Pun!ti.orativne rane jedi inse!ata i zmija O#e!otine 'termič!e* hemijs!e* ele!trične* radija(ione) Povrede vatrenim i dru+im oružijem .ormne i #er.

era(ija Matura(ija i remodula(ija .lama(ija Proli.<arastanje rane Hemostaza i in.

Hemostaza i in.lama(ija .

Proli.era(ija .

Matura(ija i remodula(ija .

5s#iranje i dezin.Obrada rane #odrazumeva sledeće o#era(ije0 6o!alna anestezija* seda(ija ili o#"ta anestezija. =ivenje rane #o etažama. =i"anje o!oline rane sa za"titom rane +elom ili tu#.e!(ija rane.iziolo"!im rastvorom. $rajna & hirur"!a hemostaza. Pirvremena hemostaza Esmarhovom #oves!om ili tam#oniranjem i !om#resijom. <a"tita rane zavojem u zavisnosti od lo!aliza(ije. E!s#lora(ija i debridment & či"ćenje rane.e!(ija !ože o!o rane* i izola(ija od o!olne re+ije sterilnom !om#resom. Obrada rubova rane '#riljubljivanje rubova rane). . Postavljanje drena #o #otrebi.erom sa . Dezin.

a!tora !oji odre.uju da li treba ili ne za"iti ranu su0 2te#en !ontamina(ije rane 'čista* čista& !ontaminirana* !ontaminirana* #rljava) Ras#rostranjenost ishemije rane .Da li ili ne za"iti ranu> Dva najbitnija .

6AVA?A RA%E .

6o!alno tretiranje rane Antibioti(i Antise#ti(i Hidro+elovi&hidroa!tivni zavoj Enzims!a sredstva za či"ćenje rane %atrijum hi#o#lorit 'Da!ins solution) Or+ans!e !iseline Ostali #re#arati .

.Vreme za"ivanja rane Primarni "av Odložni #rimarni '#rimarni odložni)* @&Adana. 2e!undarni "av* #osle A dana <arastanje 9#er se(undam intentionem.

Hirur"!a obrada sveže rane 2veža rana je sva!a rana !oja je nastala unazad BC časa. . 2ve rane osim strelnih* dubo!ih ubodnih i ujednih rana mo+u se #rimarno za"iti. $a!va rana se mora hirur"!i zbrinuti "ivenjem #rimarnim "avom* ali uz #redhodnu obradu.

Primarni "av .

.

Obrada stare rane Vreme #rote!lo od nano"enja #ovrede iznosi vi"e od BC časa. Obavezni #ratila( stare rene jeste in.e!(ija uzna#redovala u manjem ili većem obimu. .

5z rane se moraju u #ot#unosti odstraniti devitalizovana t!iva i strana tela.Odložni #rimarni* @&Adana ili se!undarni "av* #osle A dana Dru+a mo+ućnost jeste obrada stare rane sa e!s(izijom ožiljnih rubova rane. %a!on ova!ve e!s(izije i či"ćenja* rana se is#ira .ibro#lastična .azi #roli. Rez se #ostavlja o!o D.iziolo"!im rastvorom i zatvara primarnim odloženim šavom ili skundarnim šavom. .A&E (m od rubova rane i #ruža se od #ovr"ine !a dnu rane sve do! se ne #ojave sitna !rvarenja.era(ije . 2vrha ova!vo+ #ostu#!a jeste da se rana zatvori u .aza zarastanja !oja nastaje četvrto+ do #eto+ dana na!on ranjavanja).ibroblasta '. =ivenje se vr"i #o slojevima 'etažama) i to od dna rane #rema #ovr"ini.

Dru+i način obrade stare rane .

Hirur"!i debridment .

Pozi(ioniranje ruba !orićenjem #al(a .

Redosled #ostavljanja "avova .

Redosled #ostavljanja "avova obeleženo sterilnim mar!erom .

Primena i+lodržača* #in(ete i i+le sa !on(em u za"ivanju rane na !oži .

Vo.enje i+le !roz !ožu i+lodržačem* #in(eta .i!sira samo !ožu .

Posto#erativni to! #osto#erativnom to!u životinja mora biti #od sva!odnevnom !ontrolom zbo+ mo+uće+ razvoja in. .e!(ija) oni se a#li!uju u trajanju od najmanje A dana. Povratni "avovi se s!idaju na!on #eto+ dana* a #ojedinačni te! #osle EC dana.e!(ije u dubljim slojevima rane. !oli!o je #ro(enjeno da treba #rimenjivati antibioti!e 'in.

Ova!av tretman* uz mo+uću #arenteralnu a#li!a(iju antibioti!a*omo+ućava se!undarno zarastanje rane bez !om#li!a(ija.ena drenaža) u (ilju stvaranja uslova za #ravilan #ro(es se!undarno+ zarastanja. Ova!vo stanje zahteva sva!odnevni tertman rane 'toaleta rane) !oji #odrazumeva eva!ua(iju sadržaja* mehanič!o či"ćenje . Ova!va rana se ostavlja otvorena* odnosno obrada se vr"i bez "ivenja. .<arastanje 9#er se(undam intentionem.ibrina i sasu"eno+ e!sudata.e!(ija rane i o!oline i obezbe. %eo#hodna je obrada rane '"i"anje dla!e* či"ćenje o!oline rane* dezin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful