превземено од w w w . p r a v o . o r g .

m k

ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА
ЗА ЗАКОНСКИОТ СТАТУС НА ВОНБРАЧНИТЕ ДЕЦА
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.12 од 16.02.2002 година

1

o r g . m k 2 .превземено од w w w . p r a v o .

p r a v o . m k 3 .превземено од w w w . o r g .

o r g . p r a v o . m k 4 .превземено од w w w .

o r g . p r a v o .превземено од w w w . m k 5 .

p r a v o .превземено од w w w . o r g . m k 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful