www.glassrpske.

com

Ponedjeqak
10. avgust 2009.

Broj 11.977 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Hrvati bezobzirno uskra}eni u Federaciji BiH
strana 4.
FOTO: G. [URLAN

VIJESTI

UIO BiH otpustila 59, a zapo{qava 160 novih pripravnika
strana 5.

KROZ RS

Dragiwa Dragi~evi} proslavila 101. ro|endan
strana 10.

Gorwa Dragotiwa kod Prijedora

Izabran seoski knez strana 12.
Poqoprivrednici u Republici Srpskoj

Ote`an izvoz u susjedne zemqe strana 6.
Kina

Borba bikova pred vi{e od 3.000 posjetilaca

Na Popovi}a brdu odr`ana tradicionalna 237. po redu “Grme~ka korida“

Zbog tajfuna evakuisano milion qudi strana 22.

[arowa ja~i od Macana
Pobjednik ovogodi{weg megdana bik [arowa koji je svojim vlasnicima @eqku Tomi}u i Stipi Bilandiji donio 3.000 KM. Drugo mjesto zauzeo bik Macan, a tre}e mladi bik Mrkowa “Grme~ka korida“ nije samo borba bikova, to je ponos i `eqa da se pred brojnu publiku iznese sve ono {to se godinama radilo. To je ne{to {to je u krvi, {to je tradicija, ~ast porodi~nog prezimena i qubavi prema ovim `ivotiwama, istakao [krbi}

Borbe bikova, koje se svake godine odr`avaju u prvoj nedjeqi poslije Ilindana, ranije su se odr`avale na Me|e|em brdu kod Sanice u FBiH. Srbi s tog podru~ja “Grme~ku koridu“ nastavili da odr`avaju od 1996. godine na Popovi}a brdu

strana 3.
Obrad Kesi}, politi~ki analiti~ar iz Va{ingtona Zavr{en Sabor truba~a u Gu~i

DANAS

Amerika ne}e imenovati specijalnog izaslanika
U ameri~koj administraciji uop{te nije predvi|eno mesto specijalnog izaslanika za Balkan, o tome nema zvani~ne odluke, niti iko od zvani~nika o tome govori, naglasio Kesi}
strana . strana 2.

Pobjednik orkestar Ekrema Mamutovi}a

strane 3, 26. i 27.

2 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
MUP RS

Ustanovqeno je da je ispo{tovana zakonska procedura prilikom odobravawa vanzavodskih pogodnosti za Karaja Kamela bin Alija. Nihad Spahi}, direktor KZP Zenica

FOTO: GLAS SRPSKE

Suspendovano 11 policajaca
BAWA LUKA - Ministarstvo unutra{wih poslova RS podnijelo je u prvih {est mjeseci ove godine 37 inicijativa za pokretawe disciplinskog postupka protiv 60 radnika, a zbog uo~enih nezakonitosti u radu suspendovano je wih 11, javile su ju~e agencije. Istovremeno podneseno je i {est izvje{taja tu`ila{tvu o po~iwenim krivi~nim djelima protiv sedam pripadnika MUP-a i ~etiri prekr{ajne prijave protiv pet radnika MUP-a RS. Pored inicijativa za pokretawe disciplinskog postupka, od rukovodilaca osnovnih organizacionih jedinica, donesena su 102 rje{ewa o izricawu disciplinske mjere zbog lak{e povrede radne du`nosti. Ove mjere su izre~ene za 109 radnika policije RS.

IMENOVAWE Klajna ~udna informacija

“Slu~aj @drale“

Sud BiH razmatra `albu Tu`ila{tva
SARAJEVO - Sud BiH razmatra}e danas `albu Tu`ila{ tva BiH na rje {ewe kojim se ovaj sud progla{ava ne na dle `nim u pre dme tu \or |a @dra le, ko ga op tu `nica tereti za ubistvo nekada{weg na~elnika Uprave policije RS Qubi{e Savi}a Mauzera. - Odluka o `albi nema zakonski predvi|eni rok, ali s obzirom na to da je rije~ o pritvorskom predmetu, `alba }e se hitno razmatrati - saop{teno je Srni iz Suda BiH. U rje{ewu Suda BiH navodi se da je u optu`nici iznesen pogre{an stav Tu`ila{tva BiH, ko jim svo ju i na dle `nost Suda za su|ewe u ovom krivi~nom predmetu zasniva na rje{ewu Suda od 19. juna pro{le godine.

Obrad Kesi}

Obrad Kesi}, politi~ki analiti~ar iz Va{ingtona

Ne}e biti imenovan specijalni izaslanik
U administraciji SAD nije predvi|eno mesto specijalnog izaslanika za Balkan, o tome nema zvani~ne odluke, niti iko od zvani~nika o tome govori, naglasio Kesi}
nis tra ci ji ne ma ra spo lo `ewa za to. Kesi} je, povodom izjave VA[INGTON - Politi~ki analiti~ar iz Va{in- Bi la Stu bne ra, ame ri ~kog gtona Obrad Kesi} izjavio eksperta za qudska prava i je “Glasu Srpske“ da za sada hu ma ni tar nu po mo} da bi ne}e biti imenovan speci- penzionisani ameri~ki gejalni ameri~ki izaslanik neral @ak Pol Klajn trebao za BiH i Balkan, jer u ovom biti imenovan za specijaltrenutku u ameri~koj admi- nog izaslanika SAD za BiH, ka zao da je ri je~ o “~u dnoj informaciji“, koja je plasirana da bi izazvala odre|e ne spe ku la ci je u BiH. Stubner je naveo da bi specijalni izaslanik SAD Obrad Kesi} ka`e da se politi~kom vratio regiju u situacijom u BiH u Va{ingtonu posefokus ameri~kog bno aktivno bave interesovawa. ~lanovi i konsultanti Me|unarodne - U ameri~koj krizne grupe (MKG) i Akcionog savjeadmi nis tra ci ji ta za Balkan. uop{te nije prePI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

dvi|eno mesto specijalnog izaslanika za Balkan, o tome nema zvani~ne odluke, niti iko od zvani~nika o tome govori. U Va{ingtonu nema nikakvih zvani~nih informacija o imenovawu specijalnog izaslanika - naglasio je Kesi}.

BO[WA^KI lobisti tra`e promjenu politike SAD
Istakao je da istovremeno postoji “velika `eqa“ pojedinih ameri~kih nevladinih organizacija da bude imenovan specijalni izaslanik za Balkan kako bi do{lo do nagle promjene ameri~ke politike prema ovom regionu, posebno prema BiH. - Te organizacije i lobisti su bili veoma aktivni tokom

MKG

SDA Mostar o izboru gradona~elnika

Qubo Be{li} ima najve}e {anse
MOS TAR - Pred sje dnik Grad skog odbo ra SDA Zi jo Hayiomerovi} izjavio je ju~e za agencije da }e Mostar ove godine dobiti gradona~elnika i da se situacija, ipak, ne}e toliko odu`iti. Prema wegovom mi{qewu, Qubo Be{li} ima trenutno ve}e {anse od Suada Hasandedi}a da postane gradona~elnik Mostara. - OHR treba da napravi pravne izmjene, pomo}u kojih bi se olak{ao izbor gradona~elnika u tre}em krugu. To se mora napraviti ne samo zbog trenutne situacije, nego da se ovaj problem ne bi ponavqao poslije sqede}ih izbora - istakao je Hayiomerovi}.

rata u BiH i uglavnom su u Va{ingtonu lobirali u korist bo{wa~kih interesa. Zato se i sada ponovo zala`u za ja~awe ameri~ke uloge u BiH i nametawe re{ewa - rekao je Kesi}. Naveo je da odre|eni nevladini krugovi u Va{ingtonu uporno poku{avaju da dramatizuju situaciju u BiH i stawe prika`u mnogo lo{ijim nego {to zaista jeste. Dodao je da je Stu bner “ozbiqan ~ovek i analiti~ar“, ali da nije previ{e upu}en u zvani~ne stavove ameri~ke administracije. - Verujem da }e SAD zadr`ati realan pristup prema politi~koj situaciji u BiH i da }e nastaviti da podr`avaju dogovor doma}ih politi~kih lidera bez direktnog uplitawa - istakao je Kesi}.

Porodice poginulih i nestalih RS tra`e reviziju rada Instituta za nestale

Sumwa u ostale identifikacije
BAWA LUKA - Savjet ministara BiH u sqede}ih trideset dana trebalo bi da osnuje nezavisnu stru~nu komisiju koja bi obavila reviziju rada Instituta za nestala lica BiH i da imenuje mje{oviti Upravni odbor u Me|unarodnoj komisiji za tra`ewe nestalih, koja ima najve}e ingerencije u tom procesu. Izja vio je to “Gla su Srpske“ predsjednik Organizacije porodica zarobqenih i poginulih boraca i nestalih civila RS Nedeqko Mitrovi} i dodao da }e Odbor porodica zarobqenih boraca i nestalih civila RS zakqu~ke sa vanredne sjednice povodom slu~aja identifikacije pu ko vni ka Ar mi je RBiH Avde Pali}a i ostalih nerije{enih slu~ajeva, pored Savjeta ministara BiH, uputiti i Kancelariji visokog predstavnika u BiH i premijeru RS Miloradu Dodiku. ovog slu~aja imamo dovoqno prostora za sumwu i nepovjerewe u ostale identifikacije - rekao je Mitrovi}. Nezavisnu komisiju i mje{oviti UO, kazao je Mitrovi}, treba da ~ine predstavnici Me|unarodne komisije za tra`ewe nestalih, Savjeta ministara, entitetskih vlada i porodica poginu lih, zarobqenih i nestalih iz sva tri naroda. @. B.

www.glassrpske.com
Nema potrebe da se OHR mije{a u proces popisa i raspodjele imovine u BiH kada ima mnogo doma}ih institucija, komisija i radnih grupa koje se bave ovim pitawem. Email: rade_pavlic@blic.net Bespravna gradwa je o~igledno veliki problem u na{em dru{tvu. Zgrade ni~u ko pe~urke poslije ki{e, a pitawe da li }e smjeti da sru{e neke od nelegalnih, kada se zna kako su i ko ih je napravio... Email: sanja777@xahoo.com

ZAKQU^CI upu}eni i OHR-u
- Jedan mjesec je dovoqno vremena, s obzirom na to da su trenutno u ve}ini institucija BiH godi{wi odmori. Tra`i}emo da se uskoro zape~ate svi obdukcioni centri u BiH sa pohrawenim posmrtnim ostacima i u RS i u FBiH. Poslije

DEMAGOGIJA
Mitrovi} je rekao da je izjava {efa DNK laboratorije Me|unarodne komisije za tra`ewe nestalih Adnana Rizvi}a da su se novim na~inom identifikacije koji je po~eo u pro{loj godini uspjeli identifikovati Pali}evi posmrtni ostaci demago{ka, bez upori{ta u pragmatici i tehnolo{kim mogu}nostima. - Pali}eva identifikacija je objelodawena pod ne~ijim pritiskom ili mo`da same porodice koja je ispa{tala zarad politi~kih ciqeva i pritisaka na RS - rekao je Mitrovi}.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 3

Gu`ve na grani~nom prelazu u Brodu
SARAJEVO - Na grani~nom prelazu Brod stvaraju se ve}e gu`ve i kolone vozila, pa se na izlazu iz BiH ~eka oko jedan ~as, a na ulazu pola ~asa, pa se voza~ima savjetuje da koriste GP [amac, gdje nema du`ih ~ekawa, javile su ju~e agencije. Na grani~nim prelazima Gradi{ka i Doqani u oba smjera na prelazak granice ~eka se od 15 do 20 minuta. Na ostalim grani~nim prelazima u BiH zadr`avawa nisu du`a od desetak minuta.

Na Popovi}a brdu odr`ana tradicionalna, 237. po redu “Grme~ka korida“

Macan posrnuo pred [arowom
“Grme~ka korida“ nije samo borba bikova, to je ponos i `eqa da se pred brojnu publiku iznese sve ono {to se godinama radilo. To je ne{to {to je u krvi, {to je tradicija, ~ast porodi~nog prezimena i qubavi prema ovim `ivotiwama, istakao [krbi}
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

O[ TRA LU KA - Na obroncima Popovi}a brda ne da le ko od O{ tre Lu ke ju ~e je pred vi {e od tri hiqade qudi na 237. tra dicionalnoj “Grme~koj kori di“ sna ge od mje ri lo osam bikova te{kih vi{e od tone, koji su ukr{tali rogove jedan sa drugim da bi svome vlasniku donijeli vrijedne nagrade, a posje ti oci ma pru `i li je dinstven prizor. Pobjednik ovogodi{weg megdana je bik [arowa, koji je svo jim vla sni ci ma @eqku Tomi}u i Stipi Bilandiji donio nov~anu nagra du od 3.000 ma ra ka, a dru go mjes to za uzeo je bik pod ime nom Ma can, u vla sni{tvu bra}e Sarajli} iz Sanskog Mosta, koji su kao dru go pla si ra ni osvo ji li 1.500 maraka. Tre}e mjesto i nagradu vla sni ku od 500 ma ra ka osvo jio je mla di bik Mr kowa, vlasnika Dragoquba [krbi}a iz [ekovaca kod Mrkowi} Grada.

“Grme~ka korida“ jedna je od najstarijih manifestacija na Balkanu, a najpozna ti ja i naj sta ri ja na te ri to ri ji Srpske i BiH, koja je kroz tradiciju dugu vi {e od 200 go di na okup qala broj ne qude sa svih strana. Tako je bilo i ove godine, uz razne vrste i}a i pi}a, broj ne su ve ni re za sve one koji su do{li i koji }e sa so bom u srcu po ni je ti dio tradicije naroda ovog podru~ja.

TRE]E mjesto pripalo biku Mrkowi
“Grme ~ka ko ri da“ ni je sa mo ma ni fes ta ci ja ko ja osli ka va duh na ro da, ne go pokazuje porodi~ni ponos i tradiciju jednog prezimena. Dra go mir [krbi} iz Mrkowi}a, ~i ji je bik Mrkowa osvojio tre}e mjesto na ovogodi{woj koridi, nastavio je o~evu tradiciju ko ja je za po ~e ta jo{ da vne 1964. go di ne i za je dno sa jo{ dvojicom bra}e jedan je

Borba bikova pred vi{e od tri hiqade qudi

FOTO: G. [URLAN

od naj~e{}ih u~esnika koride. - “Grme~ka korida“ nije samo borba bikova, to je ponos i `eqa da se pred brojnu pu bli ku iznese sve ono

{to se godinama radilo. To je ne{to {to je u krvi, {to je tra di ci ja, ~ast po ro di ~nog pre zi me na i quba vi pre ma ovim `i vo tiwama istakao je [krbi}.

Do dao je da je ko ri da to kom svo je is to ri je bi la most ko ji je spa jao i ko ji }e jo{ dugo godina spajati qude sa svih stra na svijeta.

Po red bor be bi ko va, i prisutni su iskazali svoje sposobnosti, i to u bacawu kamena sa ramena i u povla~ewu konopca.

Istorijat
Borbe bikova, koje se svake godine odr`avaju u prvoj nedjeqi poslije Ilindana, ranije su se odr`avale na Me|e|em brdu kod Sanice, u federalnoj op{tini Sanski Most. Srbi sa tog podru~ja “Grme~ku koridu“ su, kao dio prekinute niti tradicije u proteklom ratu, nastavili da odr`avaju od 1996. godine na Popovi}a brdu. “Grme~kom koridom“ ujedno se zavr{avaju i ilindanske sve~anosti, kojima op{tina O{tra Luka svetkuje slavu.

Bacawe kamena sa ramena

Potezawe konopca, poslastica za posjetioce

Automobil grupe "U2" sru{io Eksplodirala bomba bistu Ru|era Bo{kovi}a na Majorki
ZA GREB - Slu `be ni auto mo bil “mer ce des“ gru pe "U2" ju~e se na raskrsnici ulica Josipa Ru|era Bo{kovi}a i [trosmajerovog trga u Zagrebu sudario sa drugim vozilom, pri ~emu je oborio bistu Ru|era Bo{kovi}a, javile su agencije. Vozilo je krenulo po pjeva~a legendarne irske grupe Bono Voksa, ali se sudarilo sa automobilom “folksvagen bora“ rumunskih registarskih tablica. “Mercedes“ je od siline udarca odba~en na trotoar, gdje je polomio nekoliko metalnih stupi}a i sru{io kamenu bistu Ru|era Bo{kovi}a. Voza~i oba automobila lak{e su povrije|eni i prevezeni u bolnicu. MADRID - Na {panskom ostrvu Majorka ju~e je eksplodirala bomba u restoranu “La rigoleta“, koji je prethodno evakuisan, saop{tili su {panski vladini zvani~nici. Bomba je eksplodirala u restoranu na samoj pla`i u gradu Palma de Majorka, poslije anonimne telefonske dojave u ime baskijske separatisti~ke grupe ETA, prenosi Srna. U napadu pripadnika ETA na Majorki 30. jula dvije osobe su poginule.

Pobjednik Gu~e orkestar Ekrema Mamutovi}a iz Vrawa
GU^A - Orkestar Ekrema Mamutovi}a iz Vrawa progla{en je za pobjednika 49. draga~evskog sabora truba~a, koji je sino} zavr{en u Gu~i, javile su agencije. U finalnom dijelu Sabora nadmetali su se truba~i, bubwari i basisti iz 16 orkestara, prenose agencije. Najboqi orkestar predstavqa}e Srbiju na 50. saboru, kada se odr`ava svjetsko takmi~ewe truba~a. ^etvoro~asovno truba~ko nadmetawe po~elo je ju~e u 15 ~asova na gradskom stadionu, uz zvuke saborske himne “Sa Ov~ara i Kablara“, pra}ene pucwavom prangija sa okolnih brda. Za vr{nu sve ~a nost otvo rio je am ba sa dor Ru si je u Srbiji.

4 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Tawa MILAKOVI]

Iako gra|ewe bez odobrewa i uredne dokumentacije predstavqa krivi~no djelo, za koje je, osim nov~ane, mogu}e dobiti i zatvorsku kaznu, u Republici Srpskoj bespravno izgra|eni objekti, ~ak i u vrijeme krize, ni~u kao pe~urke poslije ki{e. A da je “divqa“ gradwa u Srpskoj uzela maha, govori i ~iwenica da ni pojedine op{tine ne raspola`u ili ne `ele da saop{te podatke o nelegalno izgra|enim objektima. Od Oni koji imaju toga, jo{ ~udnije je novac i daqe {ta u cijeloj pri~i bespravno “podi`u“ rade op{tinski grazgrade na najboqim |evinski inspektolokacijama u ri. U Mi nis tar stvu gradovima i op{tinama Srpske, za pros tor no ure |ewe, gra |e vi nar a izbjegavaju}i pla}awe potrebnih stvo i ekologiju RS o broju bespravno izdozvola o{te}uju gra|enih objeka ta u republi~ki buxet Srpskoj ne ma ju ni i same stanovnike okvirnih podataka, jer op {ti ne ni po slije upozorewa nisu dostavile spiskove o tome koliko se i u kojoj op{tini objekata izgradilo bez dozvole. Ono {to se sigurno zna jeste da je situacija najgora u rubnim i nerazvijenih op{tinama Srpske, gdje je prostorno-planska dokumentacija ve} odavno zastarjela. Me|utim, nelegalno izgra|enih objekata, napretek, ima u i najve}em gradu Srpske, gdje se iz godine u godinu produ`ava rok za legalizaciju. Tako je u pro{loj godini, od ukupno 15.000 bespravno izgra|enih objekata u Bawoj Luci, zaprimqeno svega oko 6.000 zahtjeva za do bi jawe ur ba nis ti ~ke sa gla snos ti i gra|evinske dozvole, dok je u prvoj polovini ove godine sru{eno 19 nelegalno izgra|enih objekata, a zbog nedostatka potrebne dokumentacije zaustavqena gradwa 400 objekata. I dok je veliki broj naseqa, zbog doseqavawa izbjeglog stanovni{tva, poslije rata nikao doslovno na livadama i wivama, a mno{tvo poslovnih prostora i na samim saobra}ajnicama, zelenim povr{inama u centrima gradova i drugim nedozvoqenim lokacijama, wihovi vlasnici ni dan-danas ne razmi{qaju da legalizuju svoju imovinu. Naprotiv, oni koji imaju novac i daqe bespravno “podi`u“ zgrade na najboqim lokacijama u gradovima i op{tinama Srpske, a izbjegavaju}i pla}awe potrebnih dozvola o{te}uju republi~ki buyet i same stanovnike. Ho}e li dono{ewe Zakona o ure|ewu prostora, koji je trenutno u parlamentarnoj proceduri, zaustaviti bespravnu gradwu ili }e biti samo mrtvo slovo na papiru, ostaje da se vidi...

Bespravna gradwa

Ivo Miro Jovi}

Josip Peri}

I hrvatski politi~ari ukazuju na bo{wa~ku dominaciju u FBiH

Za neustavnu raspodjelu kqu~nih funkcija u FBiH odgovorni bo{wa~ki politi~ari, koji `ele svu vlast u svoje ruke, i OHR jer ne `eli da ~uje za probleme hrvatskog naroda, istakao Ivo Miro Jovi}
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Hrvati bezobzirno diskriminisani
probleme hrvatskog naroda istakao je Jovi}. Aman dma nom na Us tav FBiH, koji je jo{ 2002. godine do nio vi so ki pred sta vnik u BiH Vol fgang Pe tri~, na ve de no je da od {est funkcija - premijera FBiH, pred sje da va ju }ih Predstavni~kog i Doma naro da FBiH, pred sje dni ka Vrhovnog i Ustavnog suda i federalnog tu`ioca najvi{e dvi je mo gu da bu du po puwene iz re da je dnog od konstitutivnih naroda ili iz reda ostalih. suda FBiH - nalaze Bo{waci. - Hrvati su u krajwe neravnopravnom polo`aju u FBiH, ne samo u vrhu kqu~nih institucija, ve} u svim segmentima dru{ tva. U Za vo du za za po{qavawe FBiH zaposlen je samo jedan Hrvat - rekao je Jovi}. Kazao je da je OHR, tako|e, nametawem statuta grada Mostara, stvorio “konfuznu i ne mo gu }u si tu aci ju u ovom gradu“. - Mostar ve} deset mjeseci nema gradona~elnika zahvaquju }i me |u na ro dnoj za je dni ci i uro ti pro tiv Hrvata i nametnutog statuta od OHR-a koji sada di`e ruke od svega - ogor~en je Jovi}. Sada se pokazuje, ka`e on, da je Va{ingtonskim sporazumom stvorena FBiH kao “nemo gu }a mi si ja“, u ko joj je vlast prepu{tena jednom narodu.

BAWA LUKA - Direktno kr{ewe Ustava FBiH u vezi sa raspodjelom {est kqu~nih politi~kih i pravosudnih funkcija ovog entiteta ja sno po ka zu je be zob zir nu diskriminaciju Hrvata i bo{wa~ku `equ za dominacijom za vla{}u. Izja vio je to za “Glas Srpske“ delegat HDZ-a BiH u Domu naroda Parlamenta BiH Ivo Miro Jovi} reaguju}i na to {to Bo{wacima ve} godinama, mimo Ustava, pripadaju tri od ukupno {est kqu~nih funkcija u FBiH. - Za neustavnu raspodjelu funkcija i potla~en polo `aj Hrva ta u FBiH odgovorni su bo{wa~ki poli ti ~a ri, ko ji `e le svu vlast u svoje ruke, i Kancelarija visokog predstavnika (OHR) jer ne `eli da ~uje za

Trgovina
Josip Peri} ka`e da za lo{ polo`aj Hrvata u FBiH nisu odgovorni samo bo{wa~ki politi~ari, ve} i hrvatski politi~ki lideri koji su “o~igledno trgovali sa kqu~nim funkcijama u FBiH na {tetu svog naroda“. Na neravnopravan polo`aj Hrvata u FBiH ukazao je i delegat iz reda hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH Josip Peri}. - Bo{waci `ele da predstave kao da je ovo samo wihova dr`ava, a svi drugi da su podstanari. BiH na takav na~in jednostavno ne mo`e da funkcioni{e. Ustav se mora po{tovati - upozorio je Peri}.

PERI]: Federacija BiH “nemogu}a misija“
Trenutno se u FBiH na tri kqu~ne funkcije - premijer, predsjedavaju}i Predstavni ~kog do ma Par la men ta FBiH i predsjednik Vrhovnog

Federacija nije zainteresovana za Fond za pravi~nu nadoknadu

Srbi nisu za povratak u FBiH
BAWA LUKA - Da se u BiH for si ra pro ces po vrat ka, a pra va na izbor mjes ta `ivqewa i pra vi ~nu na do kna du za pos tavqaju, prepoznali su to i srpski delegati u Domu naroda Parlamenta BiH, koji iz tih razloga nisu usvojili Revidiranu strategiju za spro vo |ewe Ane ksa 7. Dej ton skog mi ro vnog spo razuma. Rekao je to predsjednik Saveza udru`ewa izbjeglih, raseqenih i povratnika RS Veqko Stevanovi}, podsje}aju}i da Revidirana strategija nije ostavila dovoqno prostora za podr{ku izboru mjes ta sta no vawa i pra vi ~noj nadoknadi, koje tako|e garantuje Aneks 7. se u ve}inu gradova u FBiH ne `e le vra ti ti, dok Bo{waci i Hrvati te`e povratku. Najmawe interesovawe za povratak Srba je u Zeni~ko-dobojski i Unskosan ski kan ton, a imo vi na Srba najvi{e je uni{tena u okolini Sarajeva - rekao je Stevanovi}. Pro cje ne po ka zu ju da u Sarajevu danas `ivi mawe od pet odsto srpskog stanovni{tva. U mjes tu Mu tni ca kod Ze ni ce, ka `e Ste va no vi}, je lo vi nom je pre kri ve no 200 srpskih ku}a ~iji vlasni ci da nas `i ve u ko le kti vnim cen tri ma u Bratuncu. @. B.

Drago Kalabi}, funkcioner SNSD-a
Apsolutno je neprihvatqivo uplitawe Kancelarije visokog predstavnika u proces rje{avawa dr`avne imovine u BiH.

FOND ZA POVRATAK Haris Silajxi}, predsjednik SBiH
Podr`ao uplitawe OHR-a u proces popisa dr`avne imovine u BiH. Direktor Fonda za povratak u BiH Mla|an Bo`ovi} rekao je da je odlukom najvi{e novca iz Fonda za povratak po nacionalnoj strukturi ulagano u Podriwe, Vi{egrad, Gora`de i Mili}e, gdje se Bo{waci najvi{e vra}aju, zatim u Glamo~, Grahovo, Drvar i Petrovac, gdje se uglavnom vra}aju Srbi i u Posavinu, sredwu Bosnu, [amac, Oxak, Brod, Tesli}, Doboj gdje su najvi{e Hrvati zainteresovani za povratak.

SRBI I HRVATI nisu rije{ili imovinske probleme
On ka`e da je oko 80 odsto Bo{waka u BiH obnovilo ratom uni{tenu imovinu, dok Hrvati i Srbi ni pribli`no nisu rije{ili svoje imovinske probleme. - U BiH ima oko 100 hiqada srpskih porodica ~ija je imovina poru{ena. Srbi

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 5

Otpu{teni radnici UIO BiH ukazali na nepravilnosti u ovoj instituciji

Obiqe`eno stradawe Srba u Prebilovcima

Pro{log mjeseca prekinut radni odnos za 59 slu`benika i na osnovu javnog konkursa, koji je raspisan u aprilu ove godine, primqeno 160 novih pripravnika. Direktoru UIO BiH Kemalu ^au{evi}u, koji je potpisao konkurs za prijem pripravnika, istekao mandat

Otkaz za 59, posao za 160 pripravnika
MASOVNO otpu{tawe u UIO

Selo “prekr{teno“ u Pribilovci
^APQINA - Srpsko selo Prebilovci, u kojem je u subotu slu`en parastos za vi{e od 4.000 Srba iz doline Neretve koje su usta{e ubile u qeto 1941. godine, bacile u oko 20 kra{kih jama, rijeku Neretvu, i na desetinama drugih strati{ta, vlasti su “prekrstile“ u Pribilovci. Mje{tani isti~u da je samo za neupu}ene rije~ o tehni~kom propustu ili lapsusu, ve} je naziv sela ikaviziran da bi se stvorila predstava da se radi o hrvatskom nasequ, u kome bi Srbi bili samo okupatori. Samo u Prebilovcima, gdje je obiqe`ena 68. godi{wica stradawa prebilova~kih i drugih mu~enika, za nekoliko dana mu~ki je ubijeno 850 Srba, uglavom `ena, djece i staraca. Parastosu je prisustvovalo nekoliko stotina Srba, prete`no mje{tana i predratnih stanovnika doline Neretve i zvani~nici pojedinih isto~nohercegova~kih op{tina. R. Mi.

Sud BiH

Odbrana Vukovi}a i Tomi}a izla`e dokazni postupak
SA RA JE VO - Pred Odjeqewem za ratne zlo~ine Suda BiH tokom ove sedmice planiran je nastavak dokaznog postupka odbrana Radomira Vukovi}a i Zorana Tomi}a, koji su optu`eni za genocid u Srebrenici, javio je BIRN. Tu `i la{ tvo BiH te re ti Vukovi}a i Tomi}a da su 13. ju la 1995. go di ne, kao ta da{wi pripadnici Drugog odreda Specijalne policije iz [ekovi}a, u~estvovali u
Sjedi{te UIO BiH u Bawoj Luci PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com
FOTO: GLAS SRPSKE

za robqavawu, a po tom i stri jeqawu vi {e od 1.000 mu {ka ra ca u Zemqora dni ~koj za dru zi Kra vi ca, op {tina Bratunac. Za danas je zakazano ro~i{te u slu~aju Milisava Gavri }a, biv {eg za mje ni ka komandira policijske stanice Srebrenica, koji je optu `en za zlo ~in pro tiv ~ovje~nosti “u vezi s genocidom“ i koji je nedostupan Sudu BiH.

Su|ewe za zlo~ine u Kqu~u

BAWA LUKA - Uprava za indirektno oporezivawe BiH pro{log mjeseca prekinula je radni odnos za 59 slu`benika, a istovremeno u radni odnos primila 160 novih pripravnika na odre|eno vrijeme u trajawu od godinu dana. Otpu{teni slu`benici ka`u da su otkaz dobili u “~udnim okolnostima“ i da im nije dovoqno jasno obrazlo`eno zbog ~ega su dobili otkaz. Direktoru UIO BiH Kemalu ^au{evi}u mandat je istekao u decembru pro{le godine, a Savjet ministara BiH jo{ nije imenovao direktora. - Dobili smo otkaze, a na na{a mjesta su dovedeni novi qudi - kazao je otpu{teni slu`benik UIO BiH, koji nije `elio da pomiwemo wegovo ime.

Na{ sagovornik sumwa da je ciq masovnih otpu{tawa i dovo|ewa novih qudi da se “iskoristi situacija bez direktora kako bi se doveli podobni qudi u UIO BiH”.

SAVJET ministara BiH jo{ nije imenovao direktora UIO
“Glasu Srpske“ je u UIO BiH potvr|eno da je pro{log mjeseca prekinut radni odnos za 59 slu`benika i da je na osnovu javnog konkursa, koji je raspisan u aprilu ove godine, primqeno 160 novih pripravnika u regionalnim centrima UIO BiH u Bawoj Luci, Mostaru, Sarajevu i Tuzli. Konkurs za prijem pripravnika potpisao je ^au{evi}. - Kada je rije~ o prekidima radnih odnosa, u pitawu su ugovori na odre|eno vrijeme koji

su istekli 31. juna 2009. godine za 59 zaposlenih prete`no sa sredwom stru~nom spremom naglasila je Jadranka Deki} iz Odjeqewa za ko munikacije UIO BiH. Dodala je da su, u skladu sa Odlukom o uslovima i na~inu prijema pripravnika sedmog stepena stru~ne spreme u radni odnos u institucije BiH, ura|eni na~ini i uslovi prijema pripravnika, kao i druge obaveze institucija BiH u vezi sa prijemom pripravnika. Na konkurs za prijem pripravnika u UIO BiH prijavio se 1.581 kandidat, a primqeno je 160 diplomiranih pravnika, ekonomista i in`ewera elektrotehnike i informatike. - Prijem pripravnika je odre|en prije i u okviru buyeta koji je odobren za te namjene rekla je ona. Na pitawe da je 59 slu`be-

nika otpu{teno, a primqeno 160 novih pripravnika u trenutku kada nije imenovan direktor UIO, Deki}eva je kazala da ne mo`e o tome da govori i da su sve informacije o prijemu pripravnika objavqene na Internet stranici ove institucije. UIO BiH }e sa pripravnicima zasnovati radni odnos po~ev od 1. septembra 2009. godine. Kemal ^au{evi} nije se javqao na mobilni telefon.

Novi svjedoci Tu`ila{tva BiH
SARAJEVO - Novi svjedoci Tu`ila{tva BiH pojavi}e se danas na su|ewu Vinku Kondi}u, Marku Adamovi}u i Bo{ku Luki}u, optu`enima za udru`ivawe u organizovawu grupe qudi i podstrekavawu na genocid, zlo~ine protiv ~ovje~nosti i ratne zlo~ine na podru~ju Kqu~a tokom 1991. i 1992. godine, javile su ju~e agencije. Odbrane Gojka Kli~kovi}a, Mladena Drqa~e i Jovana Ostoji}a nastavi}e svoj dokazni postupak u utorak. Svu trojicu Tu`ila{tvo BiH tereti da su tokom 1992. godine po~inili zlo~ine protiv ~ovje~nosti na podru~ju Bosanske Krupe. Novi svjedoci Tu`ila{tva iskaz }e dati u srijedu na su|ewu Momiru Pelemi{u i Slavku Peri}u, biv{im pripadnicima Zvorni~ke brigade VRS optu`enim za “planirawe, podsticawe, nare|ivawe i pomagawe“ ubistava zarobqenih Srebreni~ana u julu 1995. u Pilici, u op{tini Zvornik.

Pripravnici
U regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivawe BiH u Bawoj Luci primqena su 43 pripravnika, u Tuzli 47, u Sarajevu 43 i u Mostaru 27.

Poslije podno{ewa 536 tu`bi Op{tinskom sudu u Sarajevu protiv FBiH

BAWA LUKA - Predsjednik Advokatske ko more RS Jovan ^izmovi} rekao je da do sada nije dobio nijednu primjedbu u an ga `ma nu ~lan stva komore koji zastupa lo-

Nema primjedbi na advokate
go ra {e u tu `ba ma pro tiv FBiH za organizovawe 536 lo go ra u ko ji ma su za tva ra ni i mu~eni srpski civili i vojnici u periodu 19921996. godina. - Logora{i snose samo materijalne tro{kove, ali ne na do kna de za advo kat ski rad. Za sada sve ide svojim tokom - rekao je ^izmovi}. Predsjednik Duki} je potvrdio da je Vlada RS uplatiSaveza logorala na ra~un Saveza logora{a RS stotinu {a RS Bra ni hiqada maraka za tro{kove realizacije Du ki} ovog sudskog procesa ali da Op{tinskom slav podsjetio je da je sudu u Sarajevu ne}e platiti taksu dok 536 tu`bi prone po~nu procesuirawa. tiv FBiH predato u junu Op{tinskom sudu u Sarajevu za ratne zlo~ine nad Srbima.

DOSTAVQENA obimna dokumentacija
- Dokumentacija koju smo dostavili sudu u Sarajevu je veoma obimna, a u tu`bama logore smo registrovali na po jednog ~ovjeka. Oni su registrovani i od Me|unarodnog komiteta Crvenog krsta. U ovom sudskom procesu logora{e zastupa 11 advokata Advokatske komore RS koji su godinu i po radili na pripremama tu`bi - rekao je Duki}.

Taksa

On je dodao da su dostavqeni i dokazi o tome da su logore posje}ivali najuticajniji qudi iz vojnog i po li ti ~kog vrha FBiH na ~elu sa Alijom Izetbegovi}em, reis-ululemom Ceri}em, Harisom Si lajyi}em i Jo va nom Divjakom koji su li~no posje}ivali kasarnu “Viktor Bubaw“, logor “Silos“ i os ta le lo go re u FBiH. Povodom tu`bi logora{a Upravni odbor Saveza logora{a i Advokatska ko mo ra tre ba lo bi da odr`e sastanak po~etkom septembra. @. B.

Sjednica Predsjedni{tva RVI RS

U Republici Srpskoj registrovano 42.000 RVI
ZVOR NIK - Pred sje dnik Skup{tine Saveza organizacija i udru`ewa ratnih vojnih invalida RS Dragislav Mijanovi} rekao je ju~e u Zvorniku da na podru~ju Srpske ima oko 42.000 registrovanih RVI. - To je, na`alost, veliki broj qudi koji su u ratu raweni ili izgubili dio tijela - rekao je Mijanovi} novinarima poslije sjednice Predsjedni{tva RVI RS i izrazio o~ekivawa da }e krajem septembra ovoj populaciji biti priznat status od posebnog interesa. Na centralni spomenik podignut za 1.080 poginulih bora ca u pro te klom ra tu polo`eni su vijenci, dok su ~la no vi Op {tin skog udru `ewa Zvornik tradicionalno darivali krv u Slu`bi transfuzije krvi u Zvorniku. S. S.

6 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

SOBL o~ekuje podr{ku rektora za nove izbore

Dru{tvo
Prognoze meteorologa za RS

BAWA LUKA - Studentska organizacija Univerziteta u Bawoj Luci o~ekuje pozitivan stav rektora ovog Univerziteta Stanka Stani}a i svih ~lanova Senata Univerziteta u vezi sa zahtjevom za

odr`avawe legalnih i legitimnih izbora za ~lanove Studentskog predstavni~kog tijela bawolu~kog Univerziteta na po~etku akademske 2009/2010. godine, saop{teno je ju~e iz SOBL-a. M. ^.
FOTO: ARHIVA

Do srijede nestabilno i hladno
BAWA LUKA - Prema prognozama meteorologa u Republici Srpskoj u prvoj polovini ove sedmice o~ekuje se nestabilno vrijeme i osjetno zahla|ewe, dok se od srijede o~ekuje stabilizacija vremenskih prilika. De`urni meteorolog Hidrometeorolo{kog zavoda RS Dra{ko Rudan rekao je da se danas u Srpskoj o~ekuje prolazno naobla~ewe sa ki{om i grmqavinom lokalno. - Maksimalne dnevne temperature kreta}e se od 25 do 33 stepena Celzijusa - kazao je Rudan. Najve}e nevrijeme i najve}i pad temperature o~ekuje se sredinom sedmice, a utorak }e biti jedan od najnestabilnijih dana. Meteorolozi isti~u da bi se ne{to qep{e i stabilnije vrijeme ponovo moglo o~ekivati u drugoj polovini avgusta i prvoj polovini septembra. M.^.

PROIZVODI danima na carini

Sarajevo

Hrana po postavqenim standardima
SA RA JE VO - Hra na ko ja se gra |a ni ma BiH nu di u prodavnicama sve vi{e zadovoqava postavqene standar de, re zul tat je ana li ze koju je sprovela Agencija za bez bje dnost hra ne BiH na osno vu uzo ra ka uze tih u prvih {est mjeseci ove godine, javila je Srna. - Pro ce nat uzo ra ka ko ji nisu zadovoqavali higijensku ispravnost u 2006. godini bio je 6,34 odsto, u 2007. godini 6,9, pro{le godine 6,6 odsto, a u prvoj polovini ove go di ne taj pro ce nat iznosi 2,62 odsto - rekao je di re ktor Agen ci je Se jad Ma~ki}.

Rigorozne kontrole proizvoda na granici

Zbog zahtjeva susjednih zemaqa proizvo|a~ima iz RS ote`an izvoz

U Hrvatskoj objavili dokument kojim se destimuli{e uvoz uvo|ewem mjera iz domena tehni~kog zakonodavstva, kao {to su kontrola kvaliteta, standardi, inspekcijska kontrola, rekao Vladimir Usorac
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Tra`e dodatne i skupe kontrole
samo jedna od mjera za smawewe uvoza, {to je zabraweno sporazumom CEFTA - kazao je Usorac. Prema wegovim rije~ima, doma}i proizvo|a~i poku{avaju na sli~an na~in da za{tite sebe, ali nemaju nikoga ko bi ih podr`ao. - Proizvo|a~i u susjednim zemqama imaju dr`avu koja iza wih stoji, a BiH ne stoji iza nas - kazao je Usorac. On je istakao da su doma}i proi zvo |a ~i, pri li kom izvo za pi li }a, pri mo ra ni pla }a ti ogro mne ci jene za kontrolu svoje robe. - Kada je rije~ o izvozu u Srbiju, na{im proizvo|a~ima su tra`ili dodatne anali ze za ko je su mo ra li da plate 1.100 evra, a pri tome je pile}e meso na granici bilo oko 25 dana. Tako da je ta roba na kraju propala, a {te tu proi zvo |a ~i ma ni je namirio niko - rekao je Usorac.

Mlijeko
Kao i sa poqoprivrednim proizvodima, ista situacija je i sa mlijekom, koje se i daqe zadr`ava na granicama kako bi se uradile dodatne kontrole. - Srpska i BiH u Hrvatsku izvoze 30 miliona litara mlijeka godi{we, a i Hrvatska u BiH izvozi pribli`no iste koli~ine, ali ne sirovog mlijeka, nego mlije~nih proizvoda. Wihova dobit je 20 miliona maraka ve}a, jer u BiH izvoze gotove proizvode - kazao je Vladimir Usorac.

Drvar

Konkurs za obnovu ku}a do 21. avgusta
DRVAR - U op{tini Drvar do 21. avgusta bi}e otvoren javni poziv za podno{ewe zahtjeva za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica, s ciqem povratka srpskog stanovni{tva u tu op{tinu, a u projekat }e biti ulo`eno 250.000 KM, javile su agencije. Sredstva za ovaj projekat obezbijedi}e Komisija za izbjeglice i raseqena lica BiH, putem Fonda za povratak BiH. U zavisnosti od stepena o{te}enosti stambenih jedinica odabranih korisnika i ponu|enih cijena izvo|a~a radova, koji }e biti izabrani na tenderu, predvi|eno je da ovim projektom bude obuhva}ena obnova tridesetak porodi~nih ku}a povratnika.

BAWA LUKA - Poqoprivredni proizvo|a~i iz Republi ke Srpske i BiH jo{ uvijek ne mogu nesmetano da izvoze proizvode u Hrvatsku i Srbiju gdje im se prilikom uvoza tra`e dodatne kontrole koje pri tome moraju papreno da plate. Rekao je to predsjednik Udru`ewa poqoprivrednih proi zvo |a ~a RS Vla di mir Usorac. - U Hrvatskoj su objavili dokument u kojem se, izme|u ostalog, navodi da je potrebno destimulisati uvoz uvo|ewem mjera iz domena tehni~kog zakonodavstva, kao {to su kontrola kvaliteta, standardi, inspekcijska kontrola... To je

TRI ANALIZE mesa ko{taju 1.100 evra
Vlasnik preduze}a “@ivani} DS” Desimir @ivani} ka`e da je kontrola uzoraka mesa za izvoz preskupa. - Izuzetno je mnogo da kontrolisawe tri uzorka mesa ko{ta 1.100 evra. Vancarinske mjere uvijek postoje i upotrebqavaju se, a mi ovdje imamo jake uvozne ku}e koje bez ikakvih problema rade i u takvoj situaciji te{ko da bilo {ta mo`emo da postignemo kazao je @ivani}.

Bawa Luka

Klinika za unutra{we bolesti bawolu~kog KC

Nabavqena moderna oprema
BAWA LUKA - Repub li ~ki hidrometeorolo{ki zavod u saradwi sa Ministarstvom nauke i tehnologije realizovao je tri va`na projekta nabavke opreme, kao i softverskog paketa koji predstavqa numeri~ki prognosti~ki model za prognozu vremena. - Nabavili smo hidrolo{ku automatsku stanicu, nu meri~ki prognosti~ki model, anionske i kationske hromatografske kolone za jonski hromatograf koji omogu}ava Zavodu kontinuirano pra}ewe aniona i kationa u vodama, kao i padavinama koji su zakonska obaveza Zavoda, ali i me|unarodna obaveza Srpske prema propisanim protokolima i konvencijama iz ove oblasti - istakao je direktor Republi~kog hidrometeorolo{kog zavoda Zoran Bo`ovi}. Bo`ovi} je rekao da su projekti vrijedni oko 50.000 maraka. V. K.

Od oktobra nove metode lije~ewa
BAWA LUKA - U Klinici za unutra{we bolesti Kli ni ~kog cen tra Bawa Luka od oktobra ove godine trebalo bi svakodnevno da se obavqaju endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP). Prema ri je ~i ma por tpa ro la bawolu~kog Klini~kog centra Tamare Radlovi}, ovo je pla ni ra no po sli je obu ke qeka ra KC Bawa Lu ka u KC Srbije. - U ERCP pretrage spadaju endoskopski pregledi `u~nih kanala i pankreasa te interventne procedure, kao {to su {irewe su`enih `u~nih kanala, odstrawivawe `u~nog kamenca i plasirawe stentova - objasnila je Radlovi}.

OPREMA
Tamara Radlovi} ka`e da je Klinici za unutra{we bolesti Klini~kog centra Bawa Luka u maju ove godine isporu~ena najmodernija medicinska oprema za obavqawe ERCP-a, vrijedna 400.000 maraka. Ona dodaje da je zna~aj ERCP-a to {to ovakav zahvat po{te|uje pacijenta od klasi~nog hirur{kog zahvata odstrawewa kamenaca.

DO SADA ura|ene dvije ERCP
Ona ka`e da je u planu da se u Klinici za unutra{we bolesti obavqaju i ultrasonografije, enteroskopije po-

mo}u najnovije tzv. double balloon metode koja se ne primjewuje na na{im prostorima (pre gled i tre tman tan kog crijeva), polipektomije, mukozne resekcije i papilotomije. - U Interventnom kabine tu za gorwu en dos ko pi ju Odjeqewa za gastroenterologiju i hepatologiju Klinike za unutra{we bolesti u Bawoj Lu ci, po mo }u mo dernog endoskopskog stuba , prvi put u RS ura|ene su dvije ERCP - naglasila je Radlovi}. D. S.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 7

Imenovawe rukovodilaca u {umarijama
KUPRES - Predsjednik Upravnog odbora [umsko-privrednog dru{tva “[ume Hercegbosanske `upanije“ Milan Ra{tegorac potvrdio je da u ovom preduze}u predstoji imenovawe novih rukovodnih qudi u {umarijama u Livnu, Tomislavgradu, Kupresu, Glamo~u, Bosanskom Grahovu i Drvaru, te u Radnoj jedinici “Rasadnik“ u Pr`inama, javile su agencije. Pro{le godine ovo preduze}e ostvarilo je finansijsku dobit od oko 4,5 miliona KM.

Medikamenti za smirewe na tre}em mjestu po potro{wi

Vijesti
Tuzla

Za prvih {est mjeseci ove godine tro{ak Fonda za lijekove za smirewe koji se izdaju na recept iznosi oko 590.000 KM, a za antidepresive oko 795.000 KM
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Raste broj stanovnika RS koji uzimaju antidepresive

Ne}e mawe plate
TU ZLA - Kan to nal ni odbor Sindikata MUP-a Tuzlanskog kantona odbio je prijedlog Kantonalne vla de o smawewu pla ta buyetskih korisnika za jul uz obrazlo`ewe da su ti prijedlozi neprihvatqivi za zaposlene u MUP-u, javile su agencije. Za danas je zakazan sastanak policijskih sindikata sa kantonalnim ministrima i premijerom FBiH.

BAWA LU KA - Po tro{wa an ti de pre si va i lijekova za smirewe u Republici Srpskoj posqedwih godina je u porastu, a u ukupnoj po tro{wi li je ko va oni se na la ze na tre }em mjes tu, po ka zu ju po da ci Fonda zdravstvenog osigurawa RS. - Na osnovu podataka o potro{wi lijekova za smirewe i antidepresiva mo`e se zakqu~i ti da je wiho va potro{wa u porastu u odnosu na ranije godine - istakla je por tpa rol Fon da Nikolina Du{ani}. Za prvih {est mje se ci ove godine tro{ak Fonda za lijekove za smirewe koji se izdaju na recept iznosi oko 590.000 KM, a za antidepresive oko 795.000 KM. Na ci onal ni ko or di na tor za mentalno zdravqe RS psi hi ja tar Biqana La ki} ka`e da su neki od faktora koji uti~u na pove}anu upotre bu li je ko va za smi rewe ~esta pojava depresije, nove gru pe an ti de pre si va i wiho va dos tu pnost na na {em tr`i{tu. - Ni je sa mo li jek ili antidepresiv taj koji lije~i i poma`e, jer medikament je sa mo spo na ko ja re gu li {e suptilne biohemijske meha-

Livno

Penzioneri kao socijalni slu~ajevi
LI VNO - Ve }i na od 3.116 penzionera u op{tini Livno spada u kategoriju socijalnih slu~ajeva jer wih 68 odsto sa najni`im i zagarantovanim penzijama `i vi ispod gra ni ce egzistencijalnog minimuma, rekao je predsjednik Udru`ewa penzionera Livna Slavko Konta, a prenije le agen ci je. Livawsko Udru`ewe penzionera pro{le godine izrazilo nezadovoqstvo mirnim protestima, {to }e u~initi opet ukoliko se situacija sa penzijama pogor{a.
Lijekovima lije~e depresiju FOTO: GLAS SRPSKE

ni zme. Je dna ko va `an je i dobar odnos izme|u terapeuta i pacijenta, psihoterapij ski tre tman, do bro socijalno okru`ewe, prvenstve no ~la no va po ro di ce, ali i {ire zajednice - ista-

ZAVISNOST
- Antidepresivi ne izazivaju zavisnost i to je jako va`no da se ka`e pacijentu. Tako|e je va`no naglasiti da anksiolitici kao {to su dijazepam, bromazepam, alprazolam koji se kod nas {iroko upotrebqavaju i ~esto ih qudi uzimaju samoinicijativno, imaju potencijal za izazivawe zavisnosti - ka`e Biqana Laki}.

kla je Laki}eva. Ona ka`e da su depresivni poreme}aji ~esti u svim starosnim grupama. - Do dvadesetih godina sre}emo podjednaku ra{irenost depresije kod oba pola, poslije toga depresija je dva pu ta ~e{ }a kod `e na ne go kod mu{karaca.

DEPRESIJA ~e{}a kod `ena
Skorije kanadsko istra`ivawe pokazuje da se u najve }em pos tot ku po ~e tak depresije javqa kod mladih odraslih osoba u dobi od 12

do 24 godine, dok je u nekim ra ni jim is tra `i vawima naj ve }i pos to tak obo li je vawa zabiqe`en u starijoj sredwoj dobi od 50 do 64 godine - istakla je Laki}eva. Osim pola, me|u ostale sociodemografske faktore rizika ubrajaju se sama~ki `ivot, mawak edukacije, neza po sle nost, nea kti vnost, nedavno pro`ivqeni stresni doga|aji, posebno te{ki gubici, siroma{tvo, mawak so ci jal ne po dr{ke, du go traj ne te {ko }e i `i vot u gradu. U Fon du is ti ~u da se lijekovi za smirewe i anti-

depresivi se ne smiju izdavati bez nalaza qekara ili recepta. - U apo te ka ma se mo gu bez re cep ta ku pi ti je di no lijekovi za smirewe koji su na biqnoj bazi, poput persena, ali Fond kada je rije~ o ovim lijekovima nema nikakve nadle`nosti i podatke o potro{wi ovih lijekova nemamo - istakli su u Fondu. Od ovih li je ko va naj ~e{}e se koristi diazepam (bensedin), kao i flufenazin, haloperidon, klozapin, risperidon, litijum, alprazolam, zolpidem.

Br~ko

Obnova Vije}nice do oktobra
BR^KO - Za vr{e tak obnove Gradske vije}nice u Br~kom planiran je za kraj oktobra a ostalo je jo{ da se urade podovi, dovr{i kre~ewe, postakle prozori i postave unutra{wa vrata na salama i kancelarijama, javile su agencije. U ovom reprezentativnom zdawu na spratu bi}e smje{ten kabi net gra do na ~el ni ka i sala za odr`avawe sjednica Vlade distrikta...

Za prvih {est mjeseci u Republici Srpskoj

Zbog bruceloze uni{teno 2.250 ovaca
BAWA LUKA - Za prvih {est mje se ci u Re pu bli ci Srpskoj zbog bolesti brucelo ze euta na zi ra no je 2.250 `i vo tiwa, ka `u u Mi nis tarstvu poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS. - Kada je rije~ o novim `a ri {ti ma, ne da vno su euta ni zi ra no pe de se tak ovaca u op{tini Derventa, ali u sta du ko je je ra ni je imalo pozitivne reaktore ka`u u Ministarstvu. U ciqu su zbi jawa ove bolesti, isti~u u resornom ministarstvu, u maju ove godine u BiH je po~ela masovna va kci na ci ja ma lih pre`ivara.

Sokolac

NEMA novog `ari{ta u Derventi
- Vakcinacija je dobrim dijelom privedena kraju, jer su jun i jul period kada je bilo najvi{e `ivotiwa koje nisu bile gravidne. Sada se radi na vakcinaciji `ivotiwa koje su u tom periodu

mu`ene i `ivotiwa koje nisu bile dovoqno stare za vakci na ci ju, dok su prvo vakcinisana grla starija od tri mjeseca - objasnili su u Ministarstvu. Vakcinacija je obavezna, a protiv vlasnika stada koji je odbiju vodi}e se postupak pre ma Za ko nu o veterinarstvu. U Ministarstvu su podsjetili da je u protekloj godi ni u Srpskoj eutanazirano 22.000 `ivotiwa, a od bruceloze je obo-

qelo 314 qudi. Po za vr{et ku ma so vne va kci na ci je u RS tre ba lo bi da bude vakcinisano oko

500.000 ma lih pre `i va ra, poslije ~ega }e po~eti kontrole efekata imunizacije `ivotiwa. T. M.

Vodovod za dva sela
SOKOLAC - Sela Nepravdi}i i Bogovi}i kod So ko ca, ju ~e su do bi la novi vodovod u du`ini od 5,5 kilometara, ~ija je izgradwa ko {ta la 70.000 KM, javila je Srna. Na~el nik So ko ca Du {an Kova~evi} rekao je da je op{tina iz buyeta za izgradwu vodovoda izdvojila 15.000 KM, op {ti na Pa le 10.000 KM, dok su ostala sredstva obezbijedili mje{tani sela.

8 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Po~ela qetwa {kola ukrajinskog jezika

Kroz RS
@eqeznice Republike Srpske

PRWAVOR - U Ukrajinskom centru u Prwavoru u toku je qetna nastava materweg jezika. U tri smjene predavawa }e slu{ati oko 70 mali{ana iz Republike Srpske i Hrvatske. - Svojevremeno sam slu{ao nastavu kao u~enik, a sada

sam jedan od predava~a. Osnovci iz nekoliko gradova su i ovog qeta pokazali veliko interesovawe za predavawa iz istorije, geografije, ukrajinskog jezika, ali i folklora i vjerske nastave - rekao je jedan od instruktora Aleksandar Hmiq. B. R.
FOTO: S. SAVI]

Obnova pruge od Jo{avke do Kostajnice
DOBOJ - Saobra}aj na na{im prugama je bezbjedan, a brzine su prilago|ene postoje}oj infrastrukturi i stawu vu~nih i vu~enih sredstava, izjavio je generalni direktor @eqeznica Republike Srpske Petko Stanojevi}. On je dodao da }e bezbjednost biti jo{ boqa kada se izvr{i rekonstrukcija pruge i nabave savremene lokomotive i vozovi. - Ove godine po~iwe sanacija pruge od Jo{avke do Kostajnice. Krenu}e i ure|ewe tunela Kri`evi}i, bolnoj ta~ki na pruzi Doboj-Tuzla, na kojoj je planirana i elektrifikacija - rekao je Stanojevi}. O~ekuje se nabavka ~etiri kompozicije modernih, talgo vozova i osavremewavawe lokomotiva. - Rije~ je o vozovima savremene generacije sa brzinama ve}im od 200 kilometara na ~as, a nabavi}emo i oko 300 novih teretnih vagona. Poboq{a}emo tehnologiju na pet elektri~nih i dvije dizel lokomotive - najavio je Stanojevi}.

Obiqe`avawe slave u Zvorniku

Sve~anost u ~ast svetog Pantelejmona i svete Petke Trnove

Vatrogasno dru{tvo Ribnik

Ja~i u borbi protiv vatre
RIBNIK - [estorica {umar skih te hni ~a ra iz Ri bnika zavr{ili su obuku za vatrogasce i dobili neophodnu opremu: odijela, obu}u, ka ci ge i na prtwa~e za vodu. - Va tro ga sni sa vez Re pu bli ke Srpske do di je lio je op{tini Ribnik vatrogasno vozilo, “ladu nivu“ sa opremom za ga {ewe po `a ra. Ovih {est obu~enih vatroga sa ca su prvi ko ji }e ko ris ti ti ovo vo zi lo i cisternu [umskog gazdin stva i ga si ti po `a re. S
FOTO: V. KEVAC

U Han Pijesku, Isto~nom Sarajevu i Bijeqini obiqe`en dan Svetog velikomu~enika Pantelejmona. Op{tina Zvornik u subotu proslavila krsnu slavu Svetu Petku Trnovu u hramu posve}enom ovoj svetici na \ur|ev gradu kod Zvornika
PI[U: SLOBODANKA SAVI] krozrs@glassrpske.com BRANKA MITROVI] krozrs@glassrpske.com

Op{tine Srpske obiqe`ile sla vu
Obiqe`avawu krsne slave prisustvovali su i na~elnik op{tine Han Pijesak Goran A{owa, na~elnici op{tina Sokolac i Rogatica Du{an Kova~evi} i Radomir Jovi~i}, te predsjednik bratske op{tine Aran |e lo vac Ra do slav [vabi}. Wegovo visokopreosve{tenstvo mitropolit dabrobosanski Nikolaj slu`io je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog velikomu~enika Pan te lej mo na u Is to ~nom Starom Gradu, poslije ~ega je i osve{tao Parohijski dom na Vu~ijoj Luci. Sve~anost povodom proslave krsne slave op{tine Isto~ni Stari Grad i hrama Svetog velikomu~enika Pantelejmona nastavqena je obredom lomqewa slavskog kola~a i slavskim ru~kom u Parohijskom do mu, po sli je ~e ga su uslijedila sportska takmi~ewa i narodno veseqe.

ciqem da budu {to efikasniji na terenu, uspjeli smo putem Slu`be Civilne za{ti te op {ti ne Ri bnik za wih {estoricu da obezbijedi mo uni for me, ~i zme, {qemove i brenta~e - rekao je rukovodilac Slu`be Civilne za{tite op{tine Ribnik Vaso Stojakovi}. Stojakovi} dodaje da su ribni~ki vatrogasci ovog mjeseca, kada su opasnosti od po`ara najve}e, oslobo|eni redovnih obaveza kako bi se posvetili za{titi od po`ara. V. K.

HAN PI JE SAK - Slu `ewem sve te ar hi je rej ske li tur gi je i lomqewem slav skog ko la ~a ju ~e je u Han Pi jes k u, Is to ~nom Sa ra je vu i Bi jeqini obiqe`en dan Svetog velikomu~enika Pantelejmona krsna slava ovih op{tina. Wegovo visokopreosve{tenstvo vladika zvorni~kotuzlanski Vasilije slu`io je svetu arhijerejsku liturgiju u Han Pijesku, poslije ~ega je darovan krst, barjak i ikona, a zatim je litija obi{la oko hrama Svetog velikomu~enika Pantelejmona.

ORGANIZOVANA sportska takmi~ewa i narodno veseqe
Na~elnik op{tine Isto~ni Stari Grad Bojo Ga{anovi} izjavio je da su glavni zadaci op{tinske administracije svakodnevna i sveobuhvatna briga o gra|anima ove lokalne zajednice, otvarawe perspektiva za wihov boqi `ivot, ekonomski razvoj op{tine i obezbje|ivawe uslova za odr`ivi povratak.

Sla va op {ti ne Bi jeqina obiqe`ena je ju~e ispred zgrade op{tine, gdje je u prisustvu brojnih zvanica iz Republike Srpske i predstavnika bratskih gradova Ku ma no va iz Ma ke do ni je, Kru{evca iz Srbije i Langen ha ge na iz Wema ~ke lomqen slavski kola~. Op{tina Zvornik u subo tu je pro sla vi la krsnu slavu Svetu Petku Trnovu u hramu posve}enom ovoj sveti ci na \ur |ev gra du kod Zvornika. Svetu Petku Trnovu kao svoju slavu proslavili su i Omladinska svetosavska zaje dni ca i hram na \ur |ev gra du, te su u ovoj crkvi lomqena tri kola~a.

@etva strnih `ita u Rogatici

P{enica dobro rodila
ROGATICA - Za razliku od pro{le i nekih ranijih godina, kada je ozima p{enica rijetko sijana, ove godine u Rogatici zasijano je 65 hektara. Ovo je istakla referent za poqoprivredu u Administrativnoj slu`bi op{tine Milenka Samaryija. Razlog je u podsticajima ko je je Mi nis tar stvo za poqoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Republike Srpske nudilo u jesewoj sjetvi i obavezi vra}awa u p{enici premija koje su registrovana poqoprivredna doma}instva ko ris ti la kao pod sti caj u proqe}noj sjetvi u vidu nafte i vje{ta~kih |ubriva.

ZASIJANO 65 hektara p{enice
Po red ozi me p{e ni ce, poqoprivrednici su zasijali i vi{e od 70 hektara jarog je~ma, zobi, ra`i, heqde i sve popularnijeg tritikale kao nove sorte `itarica koja se koristi za ishranu stoke. Sjetva strnih `ita u ni`im dijelovima op{tine ve} je gotovo zavr{ena. - Kombajni na bori~koj visoravni rade od jutra do mraka. Prinos je izuzetno do-

Kozarska Dubica
POLICIJA Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a, koja je za posqedicu imala materijalnu {tetu. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledana 83 pacijenta.

@etva na Borikama

FOTO: S. MITROVI]

bar. P{enica je donijela i vi{e od ~etiri tone po hektaru - istakao je poqoprivrednik Milija Planojevi} iz Mrkowi}a kod Borika.

Zadovoqni su proizvo|a~i i ostalih strnih `ita na ~iji su prinos, kako ka`u, pozitivno uticale junsko-julske ki{e. S. M.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 9

Planinari krenuli na Ostrog
ISTO^NO SARAJEVO - Dvadeset troje planinara Planinarsko-sportskog dru{tva “Treskavica” krenulo je ju~e, poslije jutarwe slu`be i molitve za hodo~asnike u crkvi Svetog Georgija u Trnovu, na tradicionalni “Pokloni~ki pohod Svetom Vasiliju Ostro{kom”, javila je Srna. Ovo, peto po redu, hodo~a{}e do manastira Ostrog odvija}e se na mar{ruti dugoj 220 kilometara, koja od Trnova do manastira Ostrog vodi preko Treskavice, Lelije, Zelengore, ^emernog, Lebr{nika, Golije i Nik{i}a.

Turisti~ke agencije iz Prijedora nezadovoqne sezonom

Bora~ka organizacija Pelagi}evo

Sezona znatno slabija nego pro{logodi{wa, a jedan od uzroka je nelojalna konkurencija iz regije, a pogotovo grani~nih op{tina sa podru~ja Federacije BiH
PI[E: SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com

Agencije iz FBiH "otimaju" klijente

Obiqe`avawe dana Tre}e posavske brigade
PELAGI]EVO - Dan Tre}e posavske brigade, 10. oktobar, ove godine prvi put }e biti dostojno obiqe`en, dogovoreno je na sastanku predstavnika bora~kih organizacija iz Pelagi}eva i Doweg @abara. - Formirali smo Organizacioni odbor za obiqe`avawe ovog zna~ajnog datuma, a postigli smo dogovor da se ove godine taj dan proslavi u Pelagi}evu. Ve} naredne godine bi}e obiqe`en u Dowem @abaru i tako naizmjeni~no, jer su borci bili sa podru~ja ove dvije op{tine - istakao je predsjednik Op{tinske bora~ke organizacije Pelagi}evo Jovan Erleti}. On je istakao da }e biti pozvani svi borci brigade, porodice poginulih boraca, ratni invalidi, komandni kadar bri ga de i kor pu sa, te pred sta vni ci Vla de RS, BORS-a, lokalnih vlasti iz ove dvije, kao i susjednih op{tina. - Punu pomo} obe}ali su i na~elnici op{tina Pelagi}evo i Dowi @abar, Simo Staki} i Goran Mitrovi} - dodao je Erleti}. Tre}a posavska brigada imala je oko 1.300 boraca, a popuna je vr{ena iz op{tina Pelagi}evo i Dowi @abar. V. S.

PRIJEDOR - Turisti~kim agencijama na podru~ju op {ti ne Pri je dor veoma lo{u turisti~ku sezonu dodatno pogor{ava nelo jal na kon ku ren ci ja iz re gi je, a po go to vo gra ni ~nih op{tina sa podru~ja Federacije BiH. Slu `be nik Tu ris ti ~ke agencije “VD turs“ Mirjana Vejnovi} ka`e da je sezona znatno slabija nego pro{logodi{wa, a jedan od uzroka je upravo nelojalna konkurencija. - Sad se tu ris ti ~ki aran`mani nude po banderama. Poka`e se fotografija mjesta i nude, kako u oglasu pi {e, izu ze tno po voqni aran`mani sa nevi|eno niskim cijenama i dobrim provo dom. Kon takt je obi ~no ne~iji broj mobilnog telefona - ka`e Vejnovi}eva. Ona dodaje da u vrijeme kada je ekonomska kriza gotovo na vrhuncu, a plate`na mo} gra |a na ve oma ma la, u `eqi da se stigne do mora

Somovijada na Bile}kom jezeru

Trebiwci najuspje{niji
BILE]A - Na takmi~ewu u ulo vu so ma va ra li com i mu}kom, popularnoj “somovija di“ na Bi le }kom je ze ru, najuspje{niji su bili Radoslav Topalovi} i Obren Puji} iz Sportsko-ribolovnog dru{ tva Tre biwe sa dva ulovqena so ma od uku pno 13,9 kilograma. Drugo mjesto pripalo je tako|e trebiwskoj eki pi, u ko joj su na ~amcu bili Mi{o Kova~ i Qubo Bendera}, ~ija su dva so ma te `i la uku pno 11,09 kilograma. Tre}a je bila ekipa iz Bile}e, koju su sa~iwavali Radivoje Pare`anin i k}i mu Mi li ca, kao i Ni ko li na Mi le ni} i wen stric Krsto, a ulovili su soma od 3,14 kilograma. U~estvovalo je 15 ekipa na isto toliko ~amaca sa oko 40 ta kmi ~a ra iz Bi le }e, Tre biwa, Ni k{i }a, Ko to ra i Podgorice, a organizator je bio splav restoran “Apolon“. Pobjednicima su pripale nagrade i priznawa. Organizovan je zajedni~ki ru~ak sa ribqim specijalitetima. [. A.
FOTO: [. ALEKSI]

Mirjana Vejinovi}

FOTO: S. TASI]

pa i na jedan dan mnogi pose`u za takvim putovawima. - Jedno je sigurno, da se poslovica “Koliko para toliko muzike“ ovdje pokazuje u praksi. Svi koji su putovali putem takvih oglasa bili su nezadovoqni, jer su se vozili kombijem, a na mo ru bi li smje {te Doma}e ni u nedovr{enim agencije ku}ama, ~ak i podrumima. Tako da Mirjana Vejnovi} je istakla da konim se trodnevni kurencija ne postoji me|u doma}im odmor na mo ru agencijama. Ona je naglasila da im pre tvo rio u sezonu kvare i zaradu odnose agenumor - is ta kla cije sumwivog kvaliteta i registraje Vejnovi}eva. cije. Ona je dodala

da je inspekcija tek nedavno krenula u kontrolu agencija ko je na pros to ru op {ti ne Pri je dor nu de tu ris ti ~ke aran`mane.

INSPEKCIJA po~ela da kontroli{e agencije
- Odvukli su nam dobar dio klijentele, a ipak na{a, kao i jo{ nekoliko agencija, pla}aju redovno svoje poreske i druge obaveze prema op{tini. O~ekivali smo da }e ne {to bi ti pre du ze to mnogo ranije - kazala je Vejnovi}eva. Dok smo razgova-

rali u prostorije agencije u{la je nekolicina mladih qudi ko ji su u `eqi za odlaskom bar na jednodnevno kupawe na moru tra`ili informaciju u ovoj agenciji. Ho }e li sta gna ci ja kri ze do ves ti vi {e re da u ovu oblast i ho}e li Prijedor~a ni us ko ro pu to va ti na pravi, a ne jednodnevni godi{wi odmor, pokaza}e vrijeme. Ostaje da se mnogi od nas vrate starim navikama na{ih roditeqa, da se tokom godine mnogi izdaci podrede {tedwi nov ca za go di{wi odmor te da se qetuje kao nekada sa stilom.

Preduze}e “Vodovod i kanalizacija“ iz Isto~nog Sarajeva

ISTO^NO SARAJEVO Komunalno preduze}e “Vodovod i kanalizacija“ iz Isto~nog Sarajeva, prema ocjeni korisnika wegovih usluga i menaymenta preduze}a, mo`e se ubrojiti u jedno od najuspje{nijih javnih preduze}a na podru~ju grada. To kom pro {le go di ne ovo preduze}e je uspje{no poslovalo i ostvarilo prihod od 2.843.603 marke, koji je ve}i za 14,28 odsto u odnosu na isti period godinu ranije. Ka ko za “Glas Srpske“ tvrdi direktor ovog preduze}a Sini{a Perkovi}, tro{kovi poslovawa u pro{loj go di ni izno si li su 2.818.292 marke, ~ime je os-

tvarena dobit ve}a od 25.000 maraka. On je dodao da je lani u ovom preduze}u zaposleno 19 novih radnika. - Ci je ne na {ih uslu ga ni su se mi jewale od 2005. godine i mada se voda uglavnom napla}uje o~itavawem

CIJENE usluga iste kao 2005. godine
vodomjera, jo{ uvijek na dijelu naseqa Dobriwa jedan vr{i se pau{alna naplata jer su prostorije u kojima su prije rata postojali vodomjeri pretvorene u stambeni prostor. Na taj na~in gubi se zna~ajan dio sredstava rekao je Perkovi}. Pre ma Per ko vi }e vim rije~ima, tokom pro{le godine procenat naplativosti iznosio je 67,65 odsto. On je is ta kao da su na ja `ur ni je plati{e u Isto~noj Iliyi, gdje je procenat naplativosti ve}i 74 odsto. On je istakao da }e ove godine biti izdvojena zna~aj na sred stva u iz gradwu vodovodne i kanalizacione mre`e na podru~ju Isto~nog Sarajeva. @. D.

FOTO: @. DOMAZET

Dobit ve}a od 25.000 KM

Trebiwe
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano 66 pacijenata, a obavqeno je 18 ku}nih posjeta. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

10 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Tesli}ani racionalno tro{e vodu
TESLI] - Snabdijevawe tesli}ke op{tine vodom odvija se bez problema i redukcije ovog qeta ne}e biti, istakao je tehni~ki direktor preduze}a “Rad”, Marin Ra{i}. Ra{i} ka`e da je potro{wa vode smawena gotovo za jednu tre}inu u odnosu na isti period prethodnih godina. - Javni poziv proteklih mjeseci Tesli}anima da racionalno tro{e vodu je uozbiqio potro{a~e, ali mawa potro{wa vode je rezultat i recesije jer mnogi smawuju tro{kove gdje god je to mogu}e - mi{qewa je Ra{i}. V. T.
FOTO: S. PUHALO

U Dowim Ceranima kod Dervente

Dru`ewe pjesnika na obali rijeke Ukrine
DERVENTA - @ivko Vuji} iz Bawe Luke pobjednik je osmih Ilindanskih pjesni~kih susreta, koji su odr`ani na rijeci Ukrini, na lokaciji Prqa~a, u Dowim Ceranima kod Dervente. - Pjesma “Sve rijeke-jedna porodica“ progla{ena je za najboqu i to je za mene velika ~ast. Izuzetno mi je drago {to sam u~esnik ovih susreta i {to sam osvojio vrijedno priznawe rekao je prvonagra|eni pjesnik @ivko Vuji} iz Bawe Luke. Na nagradni konkurs Srpskog kwi`evnog kluba “Vihor“, organizatora manifestacije, javilo se 35 stvaralaca iz Republike Srpske i Srbije, a jedna pjesma je stigla iz Frankfurta. Stru~ni `iri u sastavu Ranko Preradovi}, Vawa Koji} i Mirko Du{ani} odabrali su najqep{e pjesme. Drugo mjesto pripalo je Miloradu Mi{i \ur|evi}u iz Dervente, a tre}u poziciju podijelili su pjesnici Rada Paunovi} iz ^a~ka i Predrag Mitri} iz Dervente. - Prvi boravak pjesnika na Prqa~i oko Ilindana zabiqe`en je 1996. godine, a onda se razvijala ideja da se organizuju susreti pjesnika u prirodi pored rijeke - ka`e predsjednik Srpskog kwi`evnog kluba “Vihor“, i utemeqiva~ susreta na Prqa~i Savko Pe}i}. N. S.
FOTO: N. SIMI]

Dragiwa Dragi~evi} sa potomcima

Dragiwa Dragi~evi} iz Dowih Bo`inaca proslavila 101. ro|endan

Najdra`e mi je kada me posje}uju potomci. Sada mi je srce puno radosti, jer su na okupu moja djeca, unu~i}i, praunu~i}i i ~ukununu~i}i, rekla Dragiwa Dragi~evi}
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

Najqep{i dar su moja 92 potomka
ju ~e, a pre dnost da jem po vr}u. Nikada nisam voqela da je dem me so, a ni sam ni pila alkohol - rekla je Dragi~evi}eva.

Doboj
PORODILI[TE Ro|eno pet djevoj~ica i {est dje~aka. POLICIJA Zabiqe`ena tri krivi~na djela. Naru{avawa javnog reda i mira nije bilo. Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. STRUJA Uredno snabdijevawe elektri~nom energijom. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

DOBOJ - Zdrava, vedra duha, okru`ena brojnim potomcima, Dragiwa Dragi~evi} iz Dowih Bo`inaca u op{tini Doboj, proslavila je 101. ro|endan. - Najdra`e mi je kada me posje}uju potomci. Sada mi je srce puno radosti, jer su na okupu moja djeca, unu~i}i, praunu~i}i i ~ukununu~i }i. Imam vi {e od 90 po to ma ka i to je za me ne najqe p{i po klon - ka `e Dragiwa. Ona ka`e da nema neki po se ban re cept za du bo ku sta rost, ali po ru ~u je da u svemu treba biti umjeren. - Ni u ~emu ne vaqa pretje ri va ti. Umje re nost i skromnost su glavne vrline. I danas vodim ra~una o ishrani, jer ne jedem hranu od

NE JEDE meso i ne pije alkohol
Zbog ovakvog na~ina `ivo ta ni kad ni je bi la ozbiqnije bolesna, a optimizam je nikada nije napu{tao. Sa su pru gom Mi lo ra dom, koji je umro 1978. godine, izro di la je ~etrnaestoro djece, od kojih je troje umrlo kao novoro|en~ad. - Takva su, vaqda, vremena bila. Porodice su bile ne uporedivo brojnije ne go danas. Za bijelu kugu se nije zna lo - obja{wava slavqenica. Sve su izveli na put ta-

ko {to su, ugla vnom, za vr{ili visoke {kole. Wen su prug je, ka `u u selu, bio veoma ugledan lovac, mno gi ma je ku mo vao, {to je bila velika ~ast. Iza Dragiwinih i Miloradovih {est si no va i pet k}e ri ostala su 92 potomka. Najmla |i od wih, je dno go di{wi ~u ku nu nuk Ma tej Dra gi ~e vi}, ko ji sa ocem Pre dra gom i maj kom Qiqanom `ivi u {vajcar-

skom Ror{ahu, ovom prilikom je kr{ten. Osim u [vaj car skoj, wiho vi po tom ci `i ve u Americi, Wema~koj, Italiji, Sloveniji, Australiji i drugdje po svijetu, ali ih ima i u Re pu bli ci Srpskoj. Ve}ina wih nije mogla da do |e na slavqe, ali ogwi{te Dragi~evi}evih u Dowim Bo`incima je i pored toga bilo prepuno.

PORODICA
Milorad i Dragiwa vjen~ali su se 27. oktobra 1924. godine u crkvi u obli`wem Majevcu. Izme|u najstarije Koviqke, ro|ene 1926. i najmla|e Tode, ro|ene 1950 godine, su Mileva, Dragi}, Jovo, Savo, Radojka, Milenko, Slavko, Ratomir i Milena. - U pripremi je studija “Porijeklo Dragi}evi}a“. Dragi~evi}i smo postali gre{kom mati~ara 1948. godine. Kwigu }emo {tampati u sklopu monografije - ka`e jedan od autora ovog projekta, sin Slavko Dragi~evi}.

Pripreme za gradwu mini-hidroelektrana na rijeci Bosni

Tra `i se izvo |a~ ra do va
DOBOJ - Sredinom septembra zatvara se me|unarodni ten der ko ji je norve{ka firma “Tehnoreneryi“ raspisala za izgradwu {est mini-hidroelektra na na ri je ci Bo sni. Potpisivawe ugovora sa najboqim ponu|a~em planirano je u ja nu aru na re dne godine. - Izvo|a~ }e raObala di ti obje kte po sistemu kqu~ u ruke. Sada je u toku Izgradwom mini-hidroelektrana bi}e pos tu pak ek ure|eno korito rijeke Bosne tako da ona spro pri ja ci je vi{e ne}e plaviti oranice. [tavi{e, zemqi{ta na po poqoprivrednici }e dobiti novih 2.500 tri lokacije kohektara obradivih povr{ina. Stvori}e je se na la ze na se i uslovi za izgradwu mnogih sportskih po dru ~ju op {ti terena i drugih sadr`aja. na Doboj i Modri~a. Nadamo se da }emo krajem jeseni mo}i da iza|emo na teren i po ~ne mo sa pri pre mnim ra do vi ma - ka `e pred sta vnik investitora i konfesi ona ra nor ve {ke fir me “Te hno re neryi“ Vla di mir Aqeti}. elektrane od kojih }e sada biti izgra|ene dvije: u Majevcu na rijeci Bosni i na wenoj pritoci Paklenici. Glavni in`ewer za razvoj i analitiku “Elektro-Doboja“ Sa{a \eki} isti~e da }e instalisana snaga svake od ovih osam hidroelektrana u prosjeku iznositi po 14 megavata. On je dodao da }e godi{wa proi zvodwa stru je iznositi oko 70 gigavat ~asova. Pore|ewa radi, “ElektroDoboj“ je na svom podru~ju lani potro{a~ima isporu~io 440 gigavat ~asova. Sl. P.

BI]E izgra|eno {est malih hidroelektrana
“Elek tro-Do boj“ je na podru~ju dobojske op{tine dobio koncesije za tri mini-

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 11

Bi}e ura|en drugi rebalans buxeta
HAN PIJESAK - Na~elnik op{tine Han Pijesak Goran A{owa izjavio je Srni da }e u narednom periodu biti ura|en jo{ jedan rebalans op{tinskog buxeta, nakon {to je prethodnim rebalansom ovogodi{wi planirani buxet umawen za 12 odsto. On je podsjetio da buxetski dug iznosi 511.000 KM, a dug Komunalnog preduze}a “Javor“ za elektri~nu energiju je 523.000 KM.
FOTO: S. SAVI]

Poslije poskupqewa ogrevnog drveta za 30 odsto

U fo~anskom Centru za socijalni rad, zasuti zahtjevima qudi za pomo} u nabavci ogreva. U Udru`ewu penzionera isti~u da }e poskupqewe najvi{e pogoditi primaoce najni`ih penzija

Cjepanica "zapalila" potro{a~e u Fo~i
Sve~ana sjednica SO Zvornik

Dodijeqeno deset op{tinskih priznawa
ZVORNIK - Na sve~anoj sjednici lokalne skup{tine u Zvorniku na~elnik op{tine Zvornik Zoran Stevanovi} uru~io je op{tinske nagrade i priznawa za deset dobitnika. - Dobitnici su ostavili dio sebe i svog radnog vijeka u oblasti kojom su se bavili, a neki od wih i danas rade i unapre|uju ovu sredinu i daju zna~ajne rezultate. Danas dokazujemo da je wihov rad vrednovan, uva`avan, po{tovan rekao je Stevanovi}. Poveqa, kao najvi{e op{tinsko priznawe, dodijeqena je Radoslavu Peri}u dugogodi{wem direktoru osnovnih {kola “Sveti Sava“ i “Desanka Maksimovi}“ koji je bio obnoviteq rada SPKD “Prosvjeta“ u Zvorniku, potom Jevti Suboti}u dugogodi{wem privrednom radniku i direktoru fabrike “Bira~“ koji je 1990. godine progla{en za najuspje{nijeg poslovnog ~ovjeka Jugoslavije, kao i zbratimqenoj solunskoj op{tini Kalamarija koja je humanitarno pomagala op{tini Zvornik. S. S.

Kubik ogrevnog drveta ko{ta 65 maraka PI[E: DRAGO TODOROVI] Ostali }e, izgleda, morati krozrs@glassrpske.com

FOTO: ARHIVA

FO ^A - Odlu ka o pos kupqewu ogrevnog drveta za 30 odsto, koja je stupila na snagu 3. avgusta, zapalila je strasti i podigla temperaturu me|u Fo~acima, koji se sko ro 80 od sto, gri ju na drva. Predsjednik fo~anskog Udru`ewa penzionera, koje ima 3.800 ~lanova, Lazo Tadi} je istakao da je najstarija populacija do sada imala {estomjese~nu mogu}nost otpla te drva kod ov da{weg [um skog gaz din stva “Ma gli}“. - Tu po go dnost, u ovim qetwim danima, iskoristilo je samo 30 penzionera i oni zadovoqno trqaju ruke, jer su se za zimu obezbijedili na vrijeme, po starim cijenama.

doplatiti 30 procenata vi{e - istakao je Tadi}. On je naveo da je kubik ogrevnog drveta sa 50,30 maraka, sada sko~io na vi{e od 65 maraka, na stovari{tu u {umi.

NAJAVQENO otpu{tawe radnika
U Udru`ewu fo~anskih penzionera isti~u da }e poskupqewe najvi{e pogoditi primaoce najni`ih penzija, u iznosu od 160 maraka, kojih u Fo~i ima vi{e od 500. Ogor~ewe poskupqewem drveta, ne kriju ni socijalni slu~ajevi. U fo~anskom Centru za socijalni rad su, ka`u, zasuti zahtjevima qudi za pomo} u nabavci ogreva.

Sli~no je raspolo`ewe i u Organizaciji porodica poginulih, zarobqenih i nestalih boraca i civila, koji su zbog poskupqewa cijena ve} protestovali u [umskom gazdinstvu “Magli}“. U Fo~i }e pod udar najnovijeg poskupqewa do}i i deseci biv{ih radnika preduze}a u ste~aju. - Ve} ne ko li ko da na je stala isporuka drveta zbog novih cijena i ako se ni{ta ne u~ini, mora}emo zatvoriti radwu i otpustiti 18 radni ka - pot vrdio nam je vlasnik “Javora“ d.o.o. Spaso Ze~evi}. Otpu {tawe ra dni ka, zbog novih cijena drveta, najavile su i ostale fo~anske brente “Tamara“ d.o.o., “Maksima“, “Kmur“ i “Rude`a“ u Fo~i.

Ili}
Generalni direktor “[uma Srpske“, Ne|o Ili} je istakao da nove cijene ne}e ugroziti penzionerska udru`ewa, borce, invalide i porodice poginulih. On je dodao da van doma{aja poskupqewa ostaju i industrijski prera|iva~i drveta. Prema Ili}evim rije~ima, cijene drveta u RS su jo{ uvijek najni`e u okru`ewu i novo poskupqewe }e, kako ka`e, pogoditi samo one koji su od drveta pravili biznis. - Uostalom, mi moramo voditi ra~una o interesima javnog preduze}a, ne o~ekuju}i aplauze - istakao je Ili}.

Podgaj kod Rogatice

Razvoj plasteni~ke proizvodwe
FOTO: S. MITROVI]

Todor Filipovi} najboqi proizvo|a~ vo}a i rakije u Fo~i

FO^A - Na gastro smotri u Fo~i {tand poqoprivre dni ka i vo }a ra To do ra Fi li po vi }a iz Pre vra }a izazivao je najvi{e pa`we. Posjetioci su u`ivali u degus ta ci ji To do ro vih naj boqih uzo ra ka ra ki je {qivo vi ce, kru {ko va ~e, duweva~e, jabukova~e, ~ak i rakije od oskoru{a. Neke od rakija “odle`ale“ su u drvenom sudu, dvadese tak i vi {e go di na, a na stolovima su se na{le i izuze tne sor te ora ha, su vih {qiva itd. Todor je decenijama bez konkurencije najboqi proizvo|a~ vo}a i rakije u gorwedrinskoj regiji. - Davne 1958. godine po

[qiva }e spasiti selo
nagovoru tada{weg izuzetnog agronoma Steva Pati}a ostavio sam ralo i sijawe `ita i posvetio se vo}arstvu - pri~a Todor, koji je dobitnik brojnih diploma i poveqa, na poqoprivrednim smotrama {irom nekada{we Jugoslavije. - Sa vje tu jem qudi ma da se po no vo okre nu zemqi i sadwi vo}a, jer }e to za koju godinu biti najboqi biznis - pre dvi |a To dor Fi li po vi}.

On je dodao da }e selo o~uvati {qive, kru{ke, jabu ke i ora si, a Evro pa }e nas prigrliti zbog zdravih proizvoda. D. T.

ROGATICA - Kako bi poboq{ali `ivot `ena na selu, Udru`ewe `ena “Snop“ iz Gu~eva kod Rogatice, realizovalo je pro je kat “Plas te ni ~ka proizvodwa povr}a“. U sa radwi sa Mi nis tar stvom za poqoprivredu, {umar stvo i vo do pri vre du Srpske i pomo} buyeta op{ti ne, {est ~la ni ca ovog udru`ewa podiglo je plastenike na po stotinu kvadrata. Pravi rezultati ovog proje-

kta pokazali su se ove godine. Najboqi primjer wegove uspje{nosti je plastenik Miqe Uji} u selu Podgaj. Paradajz, paprika i krastavci su ve} prispjeli za berbu i Miqa ra~una da }e ove godine tr`i{tu ponuditi najmawe 500 kilo gra ma pa ra daj za i 200 kilograma paprike, a krastavci su iskqu~ivo za vlastite potrebe i da koji kilogram pokloni prijateqima i rodbini. S. M.

Fo~a
POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela, ni naru{avawa javnog reda i mira. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. PORODILI[TE Ro|ena dva dje~aka.

GODI[WE proizvodi 4.000 litara rakije
Na svom imawu, po dvo }io je ~e ti ri he kta ra {qive, kru {ke i ja bu ke, a na ~etiri dunuma je zasadio duwu. Godi{we proizvodi i po 4.000 litara rakije. Po Todorovu rakiju dolaze kupci ~ak iz Crne Gore.

Zvornik
VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRU JA Uredno snabdijevawe strujom. POLICIJA Zabiqe`eno naru{avawe javnog reda i mira. Po~iwena su tri krivi~na djela, dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a.

Todor Filipovi}

FOTO: D. TODOROVI]

12 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Izgra|ena zgrada za bora~ke kategorije
FOTO: B. MAKSIMOVI]

RIBNIK - U Gorwem Ribniku je zavr{ena izgradwa zgrade sa {est stanova namijewenih za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do ~etvrte kategorije. - Op{tina je obezbijedila lokaciju, izgradila pris-

tupni put, projektnu dokumentaciju kao i reviziju projekta, prikqu~ak za struju, vodu kao i prikqu~ak na kanalizacionu mre`u. Za to je iz buxeta izdvojeno oko 30.000 KM - rekao je na~elnik odjeqewa za op{tu upravu, Du{ko Daki}. V. K.
FOTO: P. [PADI]

Brane{ci kod ^elinca

Uz muziku grade parohijski dom
^ELINAC - U porti hrama svetog Prokopija u Brane{cima kod ^elinca odr`an je humanitarni koncert, a sav prilog je usmjeren u zavr{etak gradwe parohijskog doma. Organizator ovog humanitarnog koncerta dr Vlado \aji} zahvalio je muzi~arima me|u kojima su bili Baja Mali Kninya, Darko Gavrilovi} Cigo, Gordan Kraji{nik, Jovana Savi}, kao i muzi~ke grupe “Maratonci“, “Sinovi Mawa~e“, “Jandrino jato“ i drugi. - Ovakav doga|aj organizovan je i pro{le godine i on je znatno ubrzao gradwu parohijskog doma. Ideja dr \aji}a, koji je ro|en u Brane{cima, bila je da ujedini sve qude dobre voqe iz svoga zavi~aja u potpunosti je realizovana - rekao je jerej Luka Bo`i}, paroh brane{a~ki. B. M.

Knez sa u~esnicima programa

U Gorwoj Dragotiwi kod Prijedora izabran seoski knez

Kotorvaro{ko kulturno qeto

Izlo`ba starih fotografija
FOTO: D. KEREZOVI]

Kne`eva du`nost je da predstavqa selo u {to boqem svjetlu. On treba da miri posva|ane kom{ije i poku{a preko dr`avnih institucija da ne{to u~ini za razvoj sela, kazao Milan Karlica
PI[E: PERO [PADI] krozrs@glassrpske

Kruna zasijala na @arkovoj glavi
pratwu kne`eve garde. Kneza i wegovu gardu obu~enu u specijalno sa{ivene uniforme sa {titovima, kopqima, buzdovanima i zastava pozdravilo je vi{e od 1.000 mje{tana ovog potkozarskog kraja. - Draga bra}o i sestre, zahvaqujem Sovjetu kne`evine koji je ukazao povjerewe i ponovo me predlo`io za kneza. Obavezujem se da }u u svome mandatu na {to boqi na~in predstavqati selo - kazao je Zgowanin nakon {to je intonirana himna kne`evine. Prema rije~ima predsjedni ka So vje ta kne `e vi ne Gorwa Dra go tiwa Mi la na Karlice, izbor kneza u ovom selu obnovqen je prije {est godina.

KO TOR VA RO[ - Za hvaquju }i ma ni fes ta ci ji “Ko tor va ro {ko kul tur no qeto“, ko ju je or ga ni zo vao Centar za kulturu i informisawe, proteklog vikenda izlo `e ne su sta re fotografije Kotor Varo{a u bioskopskoj sali. Prema rije~ima direktora Centra za kulturu i informisawe Vawe Kupre{ak ciq organizovawa izlo`be je da se stariji podsjete, a mladi

vide kako je nekada izgledao Kotor Varo{. Posjetoci su vidjeli 70 starih fotografija, od koji su neke nastale prije {est i vi{e decenija. Osim izlo`be starih slika, u okvi ru “Ko tor va ro {kog kulturnog qeta“ organizovana je smotra kulturno-umjetni~kih dru{tava i nastup tesli}kog Amaterskog dramskog pozori{ta “Branislav Nu{i}“. D. K.

PRI JE DOR - Gorwa Dragotiwa kod Prijedora, jedina kne`evina na Balkanu, sino} je dobila novogstarog kneza. Kne`evu krunu na svoju glavu ove godine, po odluci Sovjeta kne`evine, zadr`a}e sedamdesetjednogodi{wi @arko Zgowanin koji je lani izabran za seoskog kneza. Sve~ano progla{ewe po~elo je vatrometom koji je nagovijestio kne`evu {etwu uz

KNE@EVU gardu pozdravilo 1.000 mje{tana
On je dodao da Savjet broji 31 ~lana koji se svake godine sas ta je ka ko bi dao prijedlog i imenovao novog kneza. - Knez mo ra ima ti naj -

mawe pedeset godina. To mora biti ugledan doma}in. Wegova du`nost je da predstavqa selo u {to boqem svjetlu. On treba da, kako su to ~inili i ranije kne`evi, miri posva|ane kom{ije i poku{a preko dr`avnih institucija da ne{to u~ini za razvoj sela - kazao je Karlica. On je dodao da se izbor kneza odr`ava u okviru trodnevne manifestacije Dragotiwske ve ~e ri ko ja ~u va i weguje obi~aje i tradici ju naroda Potkozarja.

DRAGOTIWSKI ZET
Izboru kneza u Dragotiwi prisustvovao je i na~elnik op{tine Prijedor Marko Pavi}. - [est godina bira se knez u ovom selu, a ja sam evo prvi put do{ao ove godine. Manifestacija je dobro organizovana a zanimqivo je i vra}awe obi~aja birawa seoskog kneza koje je postalo i neka vrsta atrakcije u Potkozarju jer knezova odavno nema u na{im selima kazao je Pavi} koji je ina~e i dragotiwski zet.

Prijedor
PORODILI[TE Ro|ene tri djevoj~ice i jedan dje~ak. HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledana 104 pacijenta. POLICIJA Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a sa materijalnom {tetom i ~etiri krivi~na djela. VODA Uredno snabdijevawe grada vodom, osim redukcija u Kozarcu i Qubiji. STRUJA Uredno snabdijevawe grada strujom.

Knez sa gardom pro{etao selom

Nastavqena agonija u prwavorskoj “Metalki“

Du{ani} napusto sjednicu
PRWAVOR - Dugo o~ekiva na sje dni ca Skup {ti ne akcionara Fabrike lanaca i gra |e vin skih ar ma tu ra “Me tal ka“ pre ki nu ta je i prije nego {to je zvani~no po~ela. Skup {ti na oda vno ne ma predsjednika, a kada je Neboj{a Jugovi}, predstavnik ma lih akci ona ra, pre dlo `en za predsjedavaju}eg ovog skupa, salu je napustio Petar Du{ani}. Ovim je Du{ani}, ko ji ima 24 od sto vla sni{ tva u pre du ze }u, izra zio ne za do voqstvo ta kvim prijedlogom. Odlazak prwavorskog kontroverznog bi zni sme na zna ~io je pre kid sjednice, jer vi{e nije pos to jao kvo rum za pra vo vaqano odlu~ivawe. preduze}a, i daqe aktuelni. Pe de se tak ra dni ka su ve} dvadesetak dana u {trajku, tra`e}i pet posqedwih plata i uplatu osigurawa. - I pri je ne go {to smo stupili u {trajk, u na{im pogonima se nije radilo, jer ni smo ima li si ro vin skog ma te ri ja la, pa smo os ta li bez po sla. “Me tal ka“ ni je ni~ija briga, a ~ak se ne zna ko ima ve }in sko vla sni{ tvo - ka `e pred sje dnik [trajka~kog odbora i Sindi ka ta pre du ze }a, Mir ko Moravac. Du{ani} je za “Glas Srpske“ rekao da ga “sudbina preduze}a uop{te ne interesuje“, dok predsjednik Upravnog odbora, Dragan Pemac, nije bio raspolo`en da komentari{e nastalu si tu aci ju. Di re ktor preduze}a Milorad Stani}, koji je nedavno podnio ostavku, tako|e “nema stava“, pri ~emu tra`i da bude razdu`en sa sada{we rukovode}e pozicije. B. R.

Mrkowi} Grad
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. POLICIJA Zabiqe`ena dva naru{avawa javnog reda i mira, jedna saobra}ajna nesre}a bez povrije|enih lica, sa materijalnom {tetom. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

PEDESETAK radnika {trajkuje 20 dana
Zbog toga su problemi, nekada uglednog prwavorskog

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 13

14 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Dinar ja~i prema evru za sedam para

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO KLAS D.D. SARAJEVO Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs 14.18 0 0 6,382 87,527.03 0 0 0 0

BEOGRAD - Dinar }e danas da oja~a prema evru za sedam para, tako da }e zvani~ni sredwi kurs evra biti 93,2806 dinara, objavila je Narodna banka Srbije a prenio Tanjug. Zvani~ni sredwi kurs evra koji va`i od petka do pone-

djeqka u osam ~asova, je 93,3499 dinara, {to zna~i da }e doma}a valuta sutra oja~ati 0,07 odsto. Centralna banka je posqedwi put intervenisala na me|ubankarskom tr`i{tu 25. februara, a od po~etka godine je prodala ukupno 556,4 miliona evra.
FOTO: AGENCIJE

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo " " IF CROBIH FOND D.D. MOSTAR(K1) " " IF BIG INVEST. GR. D.D. SARAJEVO " " IF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO IF NAPRIJED D.D. SARAJEVO IF PREVENT-INVEST D.D. SARAJEVO Sredwi PrometVrijednost kurs dionica 4.44 17,093 4.73 12,885 4 859 4.1 552 6.68 20 68,355.55 60,256.43 3,466.00 2,257.28 133.6

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica 30 33,500 1,005,000 20.11 47,135 914,113.4 19.91 5,645 111,194.1 8.46 10,666 81,494.95 25 1,326 33,150.00

Na berzama cijene hrane se ne mijewaju

Agencija UN Svjetski program za hranu

DD ENERGOINVEST VMC D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO AIRABA D.D. SARAJEVO

Lo{e poslovawe be~kih preduze}a

Osje}aju posqedice krize
BE^ - Polovina be~kih preduze}a osje}a posqedice globalne ekonomske krize, rezultat je najnovije studije Instituta za ekonomska istra`ivawa (Wifo). Prema toj analizi tokom prvih {est mjeseci ove godine 46 odsto preduze}a u austrijskoj prijestonici osje}a konkretne posqedice te{kog stawa privrede. Pored toga, 41 odsto kompanija je istaklo, u anketi koju su obradili eksperti Wifo, da o~ekuje, u bliskoj budu}nosti, {tetne posqedice globalnih ekonomskih potresa. Pogo|ena preduze}a ra~unaju na pomo} svoje dr`ave i ve}a javna ulagawa, prvenstveno u infrastrukturne projekte, kao i u programe prekvalifikacija za qude koji ostanu bez posla. Studija “Wifo“, ~ije rezultate su prenijela vode}a austrijska glasila, pokazuje da posqedice krize vi{e ne osje}a samo industrija orijentisana na izvoz, ve} i sektor usluga koji je dominanta djelatnost u Be~u.

Uprkos stabilizaciji cijena hrane na svjetskom nivou, one uporno ostaju visoke u mnogim zemqama u razvoju, a taj trend dodatno pogor{ava svjetska privredna kriza, koja ugro`ava izvozne poslove i investicije
WUJORK - Cijene hrane na svjetskim trgovinskim berzama su se stabilizovale, ali se ne}e vratiti na nivo od prije 2008. godine, u kojoj je do{lo do vrtoglavog pos kupqewa si ro vi na, saop{tio je Svjetski program za hra nu a pre no se agencije. - Ta da je to pod sta klo in fla ci ju u mno gim zemqama u razvoju - navodi se u sa op {tewu Svjet skog programa za hranu. Daqe ova agencija Ujediwenih na ci ja na vodi da uprkos stabilizaciji cijena hra ne na svjet skom ni vou, one upor no os ta ju visoke u mnogim zemqama u razvoju, a taj trend dodatno pogor{ava svjetska privre dna kri za, ko ja Pomo} ugro `a va izvo zne po slo ve i in ves ticije. Svjetski program za hranu je Agencija UjeZamjenica diwenih nacija koja s koji prikupqa i dis- izvr{nog diretribui{e hranu i druge potrep{tine ktora Svjetskog populacijama koje pate od prirodnih kapro gra ma za tastrofa i gladi. Poma`e nacijama u koji- hra nu, [i la ma postoji takva populacija u prijemu i Siulu nagla{ava distribuciji hrane. da su se svjet ske cijene hrane stabilizovale na odr`ivom nivou, uprkos ~iweni ci da su glo bal ne zali he u ovom sektoru najni`e za posqedwe dvije decenije. - Svjetske ci je ne osnovnih `i ta ri ca - p{e ni ce, kukuruza i ri`e - koje su u 2008. znatno odsko~ile, tako|e su u ovom periodu posta le sta bil ne - is ta kla je [ila Sisulu. vni{ tva u afri ~kim zemqama gdje je problem nesta {i ce hra ne de ce ni ja ma prisutan. Mnoge zemqe nisu u mogu}nosti da nabavqaju hranu a zna se {ta taj problem nosi sa sobom i kako uti~e na siroma{no stanovni{ tvo - ka za la je [i la Sisulu. Prema prognozi Me|unaro dnog mo ne tar nog fon da (MMF), svjet ska pri vre da }e ove godine, zbog finansij ske kri ze, za biqe`i ti pad za 1,4 od sto, ali bi u 2010. trebalo ponovo da po~ne rasti. - Sto pa ras ta svjet ske pri vre de na re dne go di ne trebala bi da bude po stopi od 2,5 odsto - saop{teno je iz Me|unarodnog monetarnog fonda.

Stabilne cijene hrane na berzama

Ukrajina

POSEBNO te{ka situacija u Africi
Ona, me|utim, napomiwe da u Afri ci ci je ne hra ne ipak nisu opale u istoj mjeri kao drugdje u svijetu. - To dodatno ote`ava i onako te`ak polo`aj stano-

Opada inflacija
KIJEV - Inflacija mjere na ras tom po tro {a ~kih ci je na opa la je pro te klog mjeseca i u Ukrajini prvi put od po~etka ove godine, objavqeno je u Kijevu a prenose agencije. Podaci dr`avne statistike pokazuju da je ukrajinska in fla ci ja to kom ju la smawena 0,1 odsto, ra~unato pre ma mje se ~nom osno vi, ali je od po~etka godine zabiqe`en rast potro{a~kih cijena od 8,5 odsto, prenosi agencija Itar-Tas. Ruska agencija navodi da je pad julske inflacije uslijedio zbog pojeftiwewa raznih prehrambenih proizvoda, povr}a i bezalkoholnih pi}a. Proteklog mjeseca su, me|utim, cijene pojedinih poqopri vre dnih proi zvo da uve}ane, jer je zabiqe`eno poskupqewe {e}era, suncokretovog uqa, alkoholnih pi}a i duvanskih prera|evina. Prema izvje{taju ukrajinske dr`avne statistike pro{log mjeseca smaweni su i iz da ci do ma }in sta va za struju, gas i vodu, ali su isto vre me no uve }a ne ci je ne usluga u zdravstvu i turizmu. Zvani~ni podaci pokazuju da je lani Ukrajina imala infla ci ju od 22,3 od sto, dok kriti~ki nastrojeni doma}i ekonomisti navode da je re al na in fla tor na sto pa bila “ve}a od 30 odsto“.

Planovi proizvodwe Rusije za sqede}u godinu

Ciq 490 miliona tona nafte
MOSKVA - Rusija planira da idu}e godine proizve de 490 mi li ona to na sirove nafte, prenose elektronska glasila u Moskvi, pozivaju}i se na izjavu vicepre mi je ra Igo ra Se ~i na. On je rekao da je sada{wa projekcija proizvodwe nafte u idu}oj godini “dobra“ i da bi produkcija te energetske sirovine, ako to tr`i{ni uslovi budu zahtijevali, mogla u 2010. da bude i ve}a. - Tokom sqede}e godine mi ni mal ni ni vo naf tne produkcije je 490 miliona tona - precizirao je Se~in, uz napomenu da je u proteklih sedam mjeseci bilo “odre|enih problema u naftnoj produkciji“. Se~in je, me|utim, ukazao da ruska proizvodwa nafte ove godine ipak ne bi trebalo da bude mawa od 485 miliona to na, {to tre ba da zadovoqi sve doma}e potrebe i izvoznu tra`wu, prenosi agencija RIA “Novosti“ u svom elektronskom izdawu. Ra ni je je rus ko Mi nis tar stvo za ekonomski razvoj predvi |a lo pad ovo go di{we ruske produkcije nafte za 1,1 odsto, na 482 miliona tona, pod sje }a se u tek stu RIA “Novosti“. Pro{le godine je u Rusiji dobijeno 488 miliona tona nafte, od kojih je oko 170 miliona prodato u inostranstvu. Rusija, ina~e, zara|uje prodajom nafte na svjetskom tr`i{tu oko 25 odsto ukupnog deviznog priliva, a jo{ pribli`no 15 procenata od izvoza prirodnog gasa.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
ROYAL BK SCOTLAN LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC HSBC HLDGS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
46.99 102 127.95 365 667

Promjena
-12.09 -2.58 2.81 3.11 0.91

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC JPMORGAN CHASE INTEL CORP ALCOA INC

Cijena
16.42 14.7 42.36 18.5 13

Promjena
-1.68 2.73 3.95 -1.07 1.56

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 15

Agencija za inostrane investicije pred ga{ewem
BUKURE[T - U Rumuniji }e biti zatvorena Agencija za inostrane investicije, a wene aktivnosti preuze}e specijalizovana direkcija u okviru Ministarstva za mala i sredwa preduze}a, javili su rumunski mediji, a prenio Tanjug. U Agenciji, koja je formirana 2002. godine, zaposlena su 23 radnika. Buxet Agencije za ovu godinu iznosio je ukupno 400.000 evra.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Prosje~na Promjena Promet cijena Република Српска - измирење ратне штете 2 2,60 40.070,82 38,82 Naziv emintenta Република Српска - измирење ратне штете 1 38,69 0,65 1,05 0,33 0,62 19.176,16 -2,55 0,00 6,84 5.577,00 2.520,00 918,40 Електродистрибуција а.д. Пале Тржница а.д. Бања Лука Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње

Proizvodwa i prodaja {umskih sortimenata u RS

Drvo i drvne prera|evine iz Republike Srpske najvi{e se izvoze u Italiju, Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju, rekao Lazo [inik
PI[U: TAWA MILAKOVI] milakovict@glassrpske.com DALIBORKA SEKULI] daliborkas@glassrpske.com

Izvoz dva i po puta ve}i od uvoza

FONDOVI
Naziv emintenta Prosje~na Promjena Promet cijena 4,70 4,05 4,00 3,47 8,15 0,06 2,70 4,63 5,24 2,26 1,10 4,50 2,76 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,60

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука

BAWA LUKA - Bez obzira na to {to proizvodwa oblovine u Republici Srpskoj u prvih {est mjeseci ove godine biqe`i pad za 16,6 odsto u odnosu na isti period lani, izvoz drveta iz Srpske ve}i je za dva i po puta nego uvoz, kazao je sekretar Udru`ewa prerade drveta u Privrednoj komori RS Lazo [inik. On isti~e da je svjetska ekonomska kriza dovela do mawe potra`we obra|enih drvnih sor ti ma na ta, a sa mim tim i do smawewa proizvodwe u {umarstvu. Prema podacima Zavoda za statistiku RS, u junu se na za li ha ma na la zi lo 221.655 metara kubnih oblovine. - Prodaja ovih sortimenata u prvoj polovini 2009. godine mawa je za 17,4 odsto nego pro{le godine u istom periodu - podaci su republi~kog Zavoda za statistiku. Proi zvodwa {um skih sortimenata u junu ove godine, prema podacima Zavoda za statistiku, bila je ve}a za 2,4 odsto nego u istom periodu lani, dok je prodaja sortimenata u junu 2009. godine bila mawa za 6,7 odsto nego juna pro{le godine. - Uvoz oblovine iz Austri je i ze maqa okru `ewa uticao je na to da se smawi wena proizvodwa i prodaja kod nas. Drvo i drvne prera|e vi ne iz RS naj vi {e se izvo ze u Ita li ju, Srbi ju,

Devizne rezerve Japana

Pove}awe za 3,5 milijardi dolara
TOKIO - Devizne rezerve Japana pro{log mjeseca su blago uve}ane, u pore|ewu sa junom, za oko tri i po milijarde dolara, na bilion i 22 miliona dolara, objavqeno je u Tokiju, a prenose agencije. Podaci japanskog Ministarstva finansija pokazuju da se umjeren rast deviznih rezervi u drugoj po snazi svjetskoj ekonomiji biqe`i drugi mjesec uzastopno. Japanske devizne rezerve sastoje se u velikoj mjeri iz du`ni~kih papira ameri~ke vlade, iskazanih u dolarskoj protiv vri je dnos ti. Ja pan je, ina ~e, po sli je Ki ne, ko ja ima rekordne devizne rezerve vrijedne oko dva biliona (dvije hiqade milijardi) dolara, drugi u svijetu po tom pokazatequ. Na tre}em mjestu te liste je Rusija sa rezervama “te{kim“ oko 400 milijardi dolara. Potom slijede Saudijska Arabija, Italija, Wema~ka, Norve{ka, [vedska...

I drvoprera|iva~i osjetili krizu na svojoj ko`i

FOTO:GLAS SRPSKE

Hrvatsku i Sloveniju - rekao je [inik. On ka `e da su drvni prera|iva~i tra`ili da se smawi cijena oblovine, kako bi se tra`wa za drvetom pove}ala, ali da do toga nije do{lo.

PROIZVODWA oblovine pala za 16,6 odsto
- Cijene trupaca u zavisnosti od klase ostale su na ni vou pro {lo go di{wih, iako su prera|iva~i zahtijevali da se cijene vrate na onu s po~etka 2008. godine. U odnosu na trenutnu cijenu, to smawewe iznosilo bi oko de set od sto - ka zao je

[inik i naglasio da su, bez ob zi ra na kri zu, do ma }i prera|iva~i ostali konkurentni kvalitetom i cijenama svo jih proi zvo da u odnosu na zemqe okru`ewa. U FBiH uku pna proi zvodwa {umskih sortimenata u prvih {est mje se ci 2009. u odnosu na isti period 2008. godine mawa je za 234.000 kubnih metara ili 24,4 odsto. Proizvodwa sortimenata od ~etinara mawa je za 39 odsto, a od li{}ara mawa za 18 odsto. - Uku pna pro da ja {um skih sor ti me na ta u prvom po lu go di {tu ove go di ne u odnosu na isti period pro{le godine mawa je za 30,6 odsto. Prodaja sortimenata

od ~etinara mawa je za 42,4 odsto, a li{}ara za 19 odsto - stoji u izvje{taju Zavoda za statistiku FBiH.

“Sigejt tehnoloxi“

Reprogram
Lazo [inik ka`e da je reprogram obaveza prema Elektroprivredi za utro{enu elektri~nu energiju drvoprera|iva~a, koji je ponu|en u saradwi sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva, prihvatqivo rje{ewe za ve}a preduze}a. - Tra`en je reprogram na 36 mjeseci sa grejs periodom i on bi se odnosio na obaveze dospjele na kraju pro{le godine - rekao je [inik.

Otpu{teno 2.000 radnika
SIN GA PUR - Ame ri ~ki proizvo|a~ ~vrstih diskova za ra~unare “Sigejt tehnoloyi“ objavio je da }e do kraja godine zatvoriti fabriku za proizvodwu ~vrstih diskova u Singapuru i otpustiti po lo vi nu od uku pno 4.000 svojih radnika. “Sigejt“ je saop{tio i da }e proizvodwu prebaciti u dru ge po go ne ka ko bi smawio tro{kove. Ta konsolidacija je neophodna ka ko bi se omo gu }i lo “Si gej tu“ da os tva ri ve }u efikasnost i smawewe tro{kova usmjeravawem investicija u mawi broj proizvodnih pogona, istaknuto je u saop{tewu kompanije. “Sigejt“ planira da prebaci odre|eni broj radnika iz fabrike u Singapuru na dru gi broj po slo va ko je ta kom pa ni ja obavqa u ovoj azijskoj zemqi, dok }e ostali koji budu izgubili radna mjesta dobiti odre|eno obe{te}ewe.

Uticaj svjetske krize na SAD

Bankrotiralo milion Amerikanaca
VA[INGTON - Vi{e od milion Amerikanaca proglasilo je li~ni bankrot, u uslo vi ma o{ tre fi nan sij sko-eko nom ske krize, izvijestio je “Glas Amerike“ , pozivaju}i se na zvani~ne podatke. Sada{wa ekonomska kriza navela je mnoge Amerikance da razmotre ne{to o ~emu ranije nisu razmi{qali - o podno{ewu zahtjeva za progla{ewe bankrotstva - navodi VOA i precizira da je rije~ o jako te{koj odluci. - Bankrotstvo, naime, prema ameri~kom za ko nu s je dne stra ne zna ~i odu zi mawe i rasprodaju imovine, osim najnu`nijih stvari, kako bi se barem donekle namirili dugo vi. Ali, ban krot stvo is to vre me no podrazumijeva i otpis ostatka dugova kako bi du`nik mogao ponovo da stane na svoje noge - stoji u izvje{taju. Prema zvani~nim podacima, u prvih {est mjeseci ove godine broj privatnika koji su zatra`ili bankrotstvo u SAD je uve}an u odnosu na isti period lane za visokih 37 odsto.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 10.8. 2009. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.087480 1.203393 26.610385 0.074950 0.261990 0.703042 1.521675 0.565032 0.214767 0.177323 1.288600 0.901710 2.273823 1.403454 2.101908

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.090206 1.206409 26.677078 0.075138 0.262647 0.704804 1.525489 0.566448 0.215305 0.177767 1.291830 0.903970 2.279522 1.406971 2.107176

Prodajni za devize
1.955830 1.092932 1.209425 26.743771 0.075326 0.263304 0.706566 1.529303 0.567864 0.215843 0.178211 1.295060 0.906230 2.285221 1.410488 2.112444

Hotel Bosna a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

ZIF BLB - profit a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

0,45

31,96%

4,00

-4,53%

16 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Kamion se zabio u ku}u i ubio troje albanske djece

Hronika
Prijedor

KOSOVSKA MITROVICA - Troje albanske djece poginulo je u subotu u Suvom Dolu kod Kosovske Mitrovice, kada je u ku}u u kojoj su se djeca nalazila uletio kamion pod teretom. Povrije|eno je jo{ {est ~lanova porodice Aliju.

Portparol Kosovske policijske slu`be Besim Hoti je rekao da je troje djece, uzrasta od sedam do 14 godina, izgubilo `ivot, a da je povrije|eno jo{ {est osoba, od kojih tri lak{e, a tri te`e. Kamion je bio neispravan, javile su ju~e agencije.
FOTO: GLAS SRPSKE

Zapalio se “{iroko“
PRIJEDOR - Automobil “folksvagen {iroko“ zapalio se u subotu pred po~etak utakmice Rudar-^elik na parkingu kod prijedorskog stadiona, ~iji je vlasnik do{ao da gleda fudbalski me~. Prije vlasnika i vatrogasaca, reagovali su radnici sa stadiona, koji su potr~ali da ugase vatru. Budu}i da nije uspio jedan, pridru`io mu se i drugi, pa je vatra uga{ena. Na vozilu je pri~iwena ve}a materijalna {teta, {to nije sprije~ilo vlasnika iz Gorweg Jelovca da odgleda utakmicu. S. T.

Zenica

Brzi voz te{ko povrijedio `enu
ZENICA - Medina Lagumyija (47) iz Zenice zadobila je te{ke tjelesne povrede u `eqezni~koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~e ujutro kada je udario voz “@eqeznica Federacije BiH“. @enu, za koju se vjeruje da je poku{ala da po~ini samoubistvo, udario je u 5.25 ~asova brzi voz koji saobra}a na relaciji Zagreb - Sarajevo. Nakon ukazane pomo}i u bolnici u Zenici, M.L. je sa te{kim po vre da ma gla ve i ekstremiteta preba~ena na lije~ewe u Klini~ki centar u Sarajevu. N. T.

Lokal “Maredo“ u Zenici

Poslije pucwave i ubistva u kafe-baru “Maredo“ u Zenici

Policija privela sedam osumwi~enih
Prilikom hap{ewa policija prona{la dva pi{toqa i druge tragove koji upu}uju da uhap{eni imaju veze sa pucwavom u “Maredu“. U pucwavi koja se dogodila u petak u 23.30 ~asova, osim pogibije Vaqevca, povrije|eno {est osoba
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Zapre{i}

Dvoje poginulo, dvoje povrije|eno

ZE NI CA - Der vi{ \., Goran A., Faik. P., Saudin D., Mustafa P., i Mirza D. uhap{eni su u no}i izme|u subote i nedjeqe zbog sumwe da se dovode u vezu sa puc-

wavom u kafi}u “Maredo“ u Zenici u kojoj je u petak oko po no }i ubi jen Emir Vaqevac (28) iz Zenice, saznaje “Glas Srpske“. U su bo tu je zbog ove pucwave uhap{en i Almir. J. Do pucwave je do{lo kada

je poginuli Vaqevac, koji je do{ao iz Amerike, poku{ao da u|e u “Maredo“.

UHAP[ENI predati nadle`nom tu`ila{tvu
Obezbje|ewe kafi}a nije to do zvo li lo, a u obez bje |ewu je ra dio Me hmed Skomorac, koji se tada sukobio sa Vaqev cem. Ka da je Vaqevac povukao pi{toq i Skomorca ranio u grudi, navodno su vatru uzvratile kole ge po go |e nog ra dni ka obez bje |ewa. U dru{ tvu sa poginulim Vaqevcem bio je Pezer koji je policiji poznat kao diler droge i zbog toga je i osu|ivan.

POVRIJE\ENI
ZAPRE[I] - U te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~e ujutro oko 5.40 ~asova dogodila pored Zapre{i}a na 18. kilometru autoputa u pravcu Zagreba dvije su osobe poginule, a dvije te{ko povrije|ene, javili su ju~e hrvatski mediji. Mediji prenose da je automobil ~e{kih registarskih oznaka sletio sa autoputa. Prema prvim informacijama iz zagreba~ke policije, uzrok nesre}e najvjerovatnije je prebrza vo`wa. Dvoje povrije|enih je vozilom Slu`be hitne pomo}i prevezeno u Klini~ku bolnicu u Zagrebu. U pucwavi je najte`e povrije|en Asim Pezer (43) koji je preba~en na lije~ewe u Klini~ki centar Ko{evo u Sarajevu. U ovom centru su rekli da je wegovo zdravstveno stawe trenutno stabilno, a zadobio je ustrelnu ranu natkoqenice i povredu arterije. Povrije|eni su jo{ Mehmed Skomorac (46) biv{i bokser koji je pogo|en u stomak, Husein Skomorac (29), Davor ^ur~i} (40), Goran Leki} (41), svi iz Zenice, Ivica Popovi} (51) nastawen u Holandiji. Oni su u zeni~koj bolnici. Leki}, navodno, nije bio aktivni u~esnik ove pucwave i pogo|en je slu~ajno.

Portparol MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona Senaid Ha si} “Gla su Srpske“ navode}i inicijale uhap{enih je rekao da }e svi nakon kriminalisti~ke obrade biti pre da ti u na dle `nost Kan to nal nog tu `i la{ tva Zenica. Do zakqu~ewa ovog broja “Glasa Srpske“ iz ovog tu `i la{ tva ni smo do bi li informacije o ovom slu~aju. Pri li kom ha p{ewa po licija je prona{la dva pi{toqa i druge tragove koji upu }u ju da uha p{e ni ima ju veze sa pucwavom u “Maredu“. U ovoj pucwavi koja se dogodila u petak u 23.30 ~asova, osim pogibije Vaqevca, po vri je |e no je {est osoba.

Oru`ana pqa~ka u bawolu~kom nasequ Lau{

Opqa~kana benzinska pumpa "[eva"
BAWA LUKA - Dva nepo zna ta mas ki ra na lo po va u nedjequ oko 21.50 ~a sova uz pri jetwu pi {toqem opqa ~ka li su ben zin sk u pum pu “[e va“ na La u{u u Bawoj Lu ci, sa op {te no je ju ~e u bawolu ~kom Cen tru javne bezbjednosti. U bawolu~koj policiji re kli su da su tom pri li kom ra zboj ni ci odni je li 210 ma ra ka u ra znim apo eni ma i is ta kli da se za wima tra ga, a do kraja da na ni su bi li uha p{eni.

RAZBOJNICI odnijeli 210 maraka
Ra dnik pum pe V. B. re kao je da u trenutku kad su pqa ~ka {i upa li na pum pu da je on bio sam i da su mu za pri je ti li pi {toqem i ote li tor bi cu u ko joj se

na la zi 210 ma ra ka, te auto mo bi lom po bje gli u nepoznatom pravcu. Ko m{i je ka `u da ni ko od wih nije vidio ka ko se sve to desilo. U toku 2008. godine na podru~ju Republike Srpske opqa ~ka no je oko 30 ben zin ski pum pi, pri li kom ~e ga su lo po vi odni je li oko 53.000 maraka. Dvo ji ca na oru `a nih ra zboj ni ka 16. mar ta ove

go di ne su opqa ~ka la ben zin sk u pu mu “Pe trol“ ko ja se na la zi na ma gis tral nom pu tu Gra di {ka-Bawa Lu ka u No voj To poli. Mas ki ra ni ra zboj ni ci su oko 21 ~as uz pri jetwu automatskom pu{kom od radnika benzinske pumpe M. D. iz ladice radnog stola ukrali oko 1.000 KM u raznim apoenima. G. O.

Jedna od opqa~kanih pumpi tokom ove godine u RS

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 17

Uhap{eni zbog nasilni~kog pona{awa
ILIJA[ - Policija Ilija{a uhapsila je u subotu uve~e \. D. (19) iz Zenice i M. K. (18) iz Vogo{}e zbog napada na [. H. iz Ilija{a. Oni su poslije obrade predati u Odjeqewe za zadr`avawe osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Sarajevska policija uhapsila je i L. A. (28) iz Novog Pazara, nastawenog u Sarajevu, zbog sumwe da posjeduje drogu. Poslije kriminalisti~ke obrade, L. A. je iste ve~eri pu{ten, prenose agencije.

Policija

“Zastava 101” i “reno senik“ sudarili se ju~e u centru Bawe Luke

Vijesti
Tuzla

Do nesre}e do{lo kada je voza~ “zastave 101”, u kome je bila nastradala Zorka Bojani}, “presjekao“ put “renou senik“ koji je udario u suvoza~eva vrata “zastave“

Nastradala starica u udesu kod Gimnazije

Poginuo biciklista
TU ZLA - Do boj li ja [. M. (59) poginuo je u subotu u saobra}ajnoj nesre}i koja se do go di la u Ma loj Brijesnici kod Doboja, saop{teno je ju~e iz policije. Do ne sre }e je do {lo kada je [. M. dok je vozio bicikl podletio pod kamion “mercedes“ za ~ijim upravqa~em je bio D. A. iz Tuzle (40), naveli su u policiji. G. O.

Olovo

Provaqeno u “golf“
OLOVO - U mjestu Crni Potok u op{tini Olovo, u subotu uve~e nepoznati po~i ni lac ili vi {e wih provalili su u putni~ko vozilo “golf“ vlasni{tvo M. Y. iz Olova, iz kojeg su ukrali ribarski {tap, CD ka se to fon i ne se ser sa ban ko vnim kar ti ca ma i pa so {em na ime M. Y., prenijele su ju~e agencije.

Sarajevo

Oteli `eni 100 KM i telefon
Uvi|aj na mjestu nesre}e PI[E:NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com FOTO: S. ILI]

BAWA LUKA - Bawolu~an ka Zor ka Bo ja ni} (83) preminula je od povreda zadobijenih u sudaru vozila “zastava 101”, u kome je bila saputnik, i “renoa senik“ na raskrsnici bawolu~kih ulica Jovana Du~i}a, Bulevar cara Du{ana i Zmaj Jovine ulice.

Iz bawolu ~kog Kli ni ~kog centra je saop{teno da je Zorka dovezena u Kliniku za anesteziju i intenzivno lije~ewe bez znakova `ivota. - Imala je te{ke povrede glave i grudnog ko{a i unutra{we krvarewe. Qekari su poku{ali sa reanimacijom, ali je ona poslije nekog vremena preminula - rekao je de`ur ni qekar Pre drag Milo{evi}.

U ovoj nesre}i povrije|eni su Zorkin suprug Ostoja i Bo gdan Mla |e no vi}. Prema rije~ima Milo{evi}a, Ostoja je zadobio vi{e po sje ko ti na po ti je lu i zbrinut je, a Mla|enovi} je po sli je svih pre gle da pu {ten na ku}no lije~ewe. Iz bawolu~ke policije je saop{teno da se nesre}a do go di la oko de vet ~a so va ujutro kad su se na raskrsni-

ci ulica sudarili “reno senik“ i “zastava 101”.

QEKARI poku{ali sa reanimacijom nastradale
- Uzrok nesre}e bi}e poznat poslije vje{ta~ewa i istrage - rekli su u policiji. “Glas Srpske“ saznaje da je do nesre}e do{lo kada je

TU@ILA[TVO
Portparol bawolu~kog Okru`nog tu`ila{tva Mira Mileti} je rekla da je de`urni tu`ilac naredio vje{ta~ewa kako bi se utvrdio uzrok nesre}e. - Nalo`eno je da se uradi analiza krvi voza~a na prisustvo alkohola, kao i vje{ta~ewa vozila i druge mjere kako bi se utvrdio uzrok i krivac ove saobra}ajne nesre}e - rekla je Mileti}eva.

voza~ “zastave 101”, Ostoja Bojani} “presjekao put” vozilu “reno“ koji je vozio Mla|eno vi}. Pre ma ri je ~i ma o~evidaca, “zastava“ je kre}u}i se iz Du~i}eve ulice po~ela skretati u Bulevar cara Du{ana, presjekav{i put “renu senik“ koji se kretao iz pravca bawolu~ke Gimnazije. - “Reno“ je u punom naletu udario u suvoza~eva vrata, a od siline udara sa “renoa“ je ispalo predwe vjetrobransko staklo. Doktori iz Hitne po mo }i ko ji su brzo stigli poku{avali su o`ivjeti Bojani}evu - rekao je jedan od o~evidaca. Uvi |aj na li cu mjes ta obavila je policija u prisustvu de`urnog tu`ioca Okru`nog tu `i la{ tva Bawa Luka.

SARAJEVO - Dvije nepozna te oso be su u su bo tu uve~e uz prijetwu no`em u op {ti ni No vo Sa ra je vo ukrali 100 maraka i mobil ni te le fon od ^. J. (30). Poslije napada su se udaqili sa lica mjesta u nepoznatom pravcu, prenije su ju~e agencije.

@upawa

Prijateq ustrijelio lovca
@UPAWA - ^etrdesetsedmogodi{wi lovac poginuo je ju~e oko 3.40 ~asova nedaleko od @upawe. Lovac se s prijateqem nalazio u no}nom lovu, za kojeg su imali dozvolu. Prijateq ga je slu~ajno nastrijelio, a nesre}ni lovac je preminuo na putu do bolnice, javili se agencije.

Na autoputu nastradalo trogodi{we dijete
SLAVONSKI BROD - Trogodi{we dijete je poginulo, a jo{ su ~etiri osobe povrije|ene u nesre}i koja se u subotu nave~e dogodila na autoputu Zagreb-Lipovac, kod mjesta Lu`ani, saop{teno je ju~e iz policije. Nesre}a se dogodila kada je vozilo bugarskih registarskih oznaka, u kojem su bili mu{karac, `ena i dijete, bugarski dr`avqani, iz jo{ neutvr|enih razloga probio sredwu za{titnu ogradu i pre{ao na suprotnu stranu autoputa. Na wega je naletio automobil austrijskih registracija u kojem su bile dvije osobe. Dijete je na mjestu nesre}e preminulo, a ostali u~esnici su povrije|eni.

Taksista se sam obra~unao sa ~etvoricom napada~a
SPLIT - Splitski taksista Davor Brnada sam se odbranio od ~etvorice maskiranih napada~a koji su ga iznenadili u ne djequ oko je dan ~as iza po no }i u uli ci Jo si pa Jovi}a. Mada su napada~i imali i pi{toq, taksista je uspio da sa~uva novac, prenijele su agencije. Uprkos broj~anoj nadmo}i napada~a, Davor se nije obeshrabrio. Uhvatio se u ko{tac sa razbojnicima, koji su se razbje`ali kad je poku{ao da preko radio-stanice pozove pomo}. Pripadnici splitske policije tra`e napada~e na hrabrog taksistu. Brnada je ina~e potpredsjednik Uprave Radio-taksija grada Splita.

Prijavio da su ga pretukli radnici “Konzuma“
SARAJEVO - Sarajlija R. M. (38) javio se u subotu u bolnicu Ko{evo, gdje su qekari utvrdili da je zadobio te{ku tjelesnu povredu, prenijele su ju~e agencije. On je izjavio da su ga povrijedili radnici prodavnice “Konzum“ u ulici Kraw~evi}eva u op{tini Centar, te je slu`benicima policije i pokazao radnike koji su mu nanijeli povredu. U prostorije policije pozvani su Sarajlije R. A. (26) i R. E. (28), radnici navedene prodavnice, koji su kriminalisti~ki obra|eni, a od wih su uzete i pismene izjave u svojstvu osumwi~enih. O navedenom slu~aju je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac.

18 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Srbija
Ceri} i Trnava potpisali sporazum

Vlada je svesna da postoje odre|eni problemi na jugu, ali smo odlu~ni da ih re{imo. I ne}e nas ni{ta isprovocirati, ni teroristi~ki akti, ni bilo kakve deklaracije, da mewamo tu politiku. Milan Markovi}, ministar za dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu
FOTO: BETA

Saradwa islamskih zajednica BiH i Kosova
PRI[TINA - Poglavar Islamske zajednice BiH Mustafa Ceri} i kosovski muftija Naim Trnava potpisali su u Pri{tini Sporazum o saradwi islamskih zajednica BiH i Kosova, u `eqi da preuzmu lidersku ulogu u odnosu na muslimane, prenosi Srna. - Smatramo da smo sposobni i da mo`emo da preuzmemo tu lidersku ulogu u odnosu na muslimane, jer nas Bo{waka i Albanaca ima 20-ak miliona, kad bi se svi sabrali - naglasio je Ceri} na Forumu Bo{waka, koje je posjetio na Kosmetu. Ceri} je naveo da samo u Turskoj `ivi oko osam miliona Bo{waka, te jo{ dva miliona u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji, na Kosovu i u Makedoniji.

Beograd

Godi{wica smrti Ar~ibalda Rajsa
BEO GRAD - Po la gawem vi je na ca na grob Ru dol fa Ar~ibalda Rajsa u Beogradu i obi las kom obnovqenog spomenika obiqe`eno je 80 godina od wegove smrti. Vijence na Rajsov grob na Top~iderskom grobqu polo`ili su u 11 ~asova predstavnici ministarstava rada i so ci jal ne po li ti ke i unu tra{wih po slo va, ve li kog broja lokalnih samouprava i udru `ewa gra |a na opre di jeqenih za wegovawe tradicija oslobodila~kih ratova Srbije. Rajs, jedan od najzna~ajnijih kriminologa svoga vremena, ro|en je 8. jula 1875. u wema~koj pokrajini Baden, a posli je sti cawa osno vnog i sredweg obrazovawa studirao je u [vajcarskoj, gdje je 1898. stekao zvawe doktora hemije, navodi se u saop{tewu.
Sahrana supru`nika Petkovi}

U crkvi Svete trojice u Parte{u kod Gwilana slu`eno opijelo

Od policijskog inspektora smo saznali da su Qiqanini otac i majka, odnosno moji tast i ta{ta, ubijeni profesionalno i da su im meci ispaqeni u glavu, rekao Vesko Vasovi}
NI[ - Ju~e su u Ni{u, uz prisustvo rodbine i prijateqa, sahraweni Trajanka i Bogdan Petkovi}, koji su 7. avgusta ubijeni u svojoj po ro di ~noj ku }i u gwilanskom selu Parte{. Ne{to ranije mje{tani sela Parte{ oprostili su se od supru`nika Petkovi}. Pret ho dno je ubi je nim supru`nicima Trajanki (59) i Bogdanu (65) Petkovi} u srpskoj pravoslavnoj crkvi Sve te tro ji ce u Par te {u slu`eno opijelo. Su pru `ni ke Pet ko vi} ubio je ne po zna ti po ~i ni lac 7. avgusta u wihovoj poro di ~noj ku }i u srpskom selu Parte{ kod Gwilana. Slu `ewu opi je la pri sustvovali su k}erka i zet ubijenih, Qiqana i Vesko Vasovi} koji `ive u Ni{u, kao i pe de se tak mje {ta na Parte{a. Nakon opijela tijela supru`nika Petkovi} odvezena su u Ni{ gdje su ju~e sahrawena.

Sahrawen bra~ni par Petkovi}
TRAJANKA i Bogdan ubijeni u svojoj ku}i
Vesko Vasovi}, zet ubijenih Petkovi}a, rekao je ju~e da je wemu i wegovoj supruzi policijski inspektor rekao da su Petkovi}i ubijeni veoma profesionalno. - Od policijskog inspekto ra smo sa zna li da su Qiqani ni otac i maj ka, odnosno moji tast i ta{ta, ubi je ni pro fe si onal no i

da su im me ci ispaqeni u glavu - rekao je agenciji Beta Vasovi}. Prema wegovim rije~ima, policijski inspektor mu je saop{tio da }e obdukcijski nalazi biti saop{teni poslije sveobuhvatnih analiza koje su u toku.

Solidarnost Zorana Bulatovi}a

Odbio do`ivotnu platu
NOVI PAZAR - Predsjednik Udru`ewa tekstilnih radnika Novog Pazara, Sjenice i Tutina Zoran Bulatovi}, koji je u aprilu tokom protesta radnika kombinata “Ra{ka” sebi odsjekao mali prst lijeve ruke, izjavio je da je odbio ponudu jedne wema~ke firme da do`ivotno prima wenu platu. - Ne}u da otkrijem ime firme koja je veoma poznata, ali nisam prihvatio tu dobronamjernu ponudu. Sve kolege iz Tekstilnog kombinata “Ra{ka” bile su sa mnom godinama u istim problemima i ostajem sa wima. Ne}u da zavr{im stvar za sebe, ve} za sve qude mog kolektiva - rekao je Bulatovi}. Po{to je Bulatovi} odsjekao sebi prst, Tekstilni kombinat “Ra{ka” nije oti{ao u ste~aj, radnicima su ispla}eni zaostali doprinosi, a o~ekuje se da }e uskoro dobiti i sve zaostale plate.

KOM[IJA PRONA[AO TIJELA
Bra~ni par Trajanka i Bogdan Petkovi} prona|eni su mrtvi u svojoj ku}i u selu Parte{ nadomak Gwilana, na Kosovu. Prema izjavama stanovnika ovog sela, u ku}i je bilo tragova krvi. Tijela bra~nog para Petkovi} prona{ao je kom{ija, kojem je bilo sumwivo {to ih nije vidio tokom dana. Kada je kom{ija do{ao do wihove ku}e, vrata su bila zakqu~ana, pa je kroz zavjesu vidio kako le`e na podu u lo-

kvi krvi, poslije ~ega je pozvao policiju. On je rekao da je vi-

dio da su stvari bile svuda razbacane i da je bilo krvi.

Eparhija ra{ko-prizrenska saop{tila je da je jedan Albanac napao |akona Steva BEOGRAD Grani~na policija presjekla je Mitri}a koji je iz Kosovske lanac krijum~arewa qudi prema Mitrovice krenuo u Veliku Ma|arskoj i uhapsila dvije oso- Ho~u. U selu Orlate nai{ao be koje su obavqale nedozvoqen je na svatove. Jedan od wih isprije~io je svoj automobil prelazak dr`avne granice i krijum~arewe qudi, saop{teno ispred vozila, a potom ispitivao Mitri}a ko je i za{to je iz policije. U akciji su uhatu prolazi, poku{avaju}i da p{eni Sa{a Buqov~i} (28) i ga izvu~e iz vozila - pi{e u Goran Sivi} (42) iz Subotice zbog sumwe da su izvr{ili kri- saop{tewu. vi~no djelo prelaska dr`avne LO[A granice i krijum~arewa qudi. VIJEST

DOBRA VIJEST

VELIKA HO^A
Jovica ^eki}, {ef Konzularnog odjeqewa Ambasade Srbije u Atini

Srpski turisti nisu oboqeli
BEO GRAD - Na gr~kom ostrvu Zakintos nema nikakvog ka ran ti na u ko ji su smje {te ni srpski tu ris ti koji su, navodno, oboqeli od novog gripa, izjavio je {ef Konzularnog odjeqewa Ambasade Srbije u Atini Jovica ^eki}. ^eki} je potvrdio da je Kon zu lat kon ta kti rao sa gr~kim agencijama koje prihva ta ju srpske tu ris te i, prema wihovim saznawima, na Za kin to su ne ma Srba oboqelih od novog gripa.

NA ZAKINTOSU nema Srba oboqelih od novog gripa
^lan ra dne gru pe Mi nistarstva zdravqa za pri-

mjenu plana aktivnosti prije i u toku pandemije Branislav Tiodorovi} rekao je da nema potvrde o velikom broju zara`enih Srba u Gr~koj. - O~e ku jem da }e nas Svetska zdravstvena organiza ci ja i Mi nis tar stvo zdravqa Gr~ke oba ves ti ti nor mal nim ka na li ma sa radwe na{ih ministarstava

i kancelarije SZO u Atini i Beogradu. Me|utim, skre}em pa`wu na{oj javnosti da nema potrebe za panikom. U Evropi su dominantni lak{i oblici ovog oboqewa i verujem da se i Grci pona{aju kao i svi u Evropi, da otkrivamo te slu~ajeve i re{avamo na adekvatan na~in - naglasio je Tiodorovi}.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 19

Da~i} za dono{ewe odluke o izdavawu paso{a gra|anima Kosova
BEOGRAD - Zamjenik premijera i ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} izjavio je ju~e da Vlada Srbije treba da donese odgovaraju}e odluke u vezi sa izdavawem paso{a za gra|ane Kosova i Metohije, shodno stavu Evropske komisije da u ju`noj pokrajini nisu ispuweni uslovi za viznu liberalizaciju. - Sa `aqewem smo primili vest da vizna liberalizacija ne}e va`iti za gra|ane Kosova i Metohije, ali Evropska komisija smatra da na Kosovu ne postoje uslovi da gra|ani putuju bez viza, zato {to nije pre|ena nijedna stvar iz takozvane Mape puta ka viznoj liberalizaciji - rekao je Da~i} Tanjugu.

Bratislav Diki}, komandant @andarmerije Ministarstva unutra{wih poslova Srbije

Vijesti
Trstenik

Mogu}i oru`ani napadi na jugu Srbije
@andarmerija }e u~initi sve da svi gra|ani budu bezbedni u bilo kom delu teritorije Srbije, pa i u op{tinama Pre{evo, Bujanovac i Medve|a, rekao Bratislav Diki}
BEOGRAD - Komandant @andarmerije Ministarstva unutra{wih poslova Srbi je Bra ti slav Di ki} ocijenio je da je stawe bezbje dnos ti u op {ti na ma Pre{evo, Bujanovac i Medve|a stabilno, ali da se mo gu o~e ki va ti oru `a ni napadi maweg intenziteta na pripadnike `andarmerije, policije i vojske, kao i na gra|ane. - Prema operativnim podacima kojima raspola`emo o~ekujemo da mo`e da do|e

Poginuo ~ovjek
KRU[EVAC - Jedna osoba je stradala u saobra}ajnoj nesre}i u selu Bresno Poqe, u op{tini Trstenik, saop{tila je Policijska uprava u Kru{evcu. Kako se navodi, do nez go de je do {lo ju ~e prije podne, kada je Nikola G. (31) iz sela Stopawa, koji se kretao putni~kim vozilom iz prav ca Kru {ev ca, pre{ao na suprotnu stranu kolovoza i direktno se sudario sa teretnim vozilom kojim je upravqao Aleksandar B. (28) iz kru{eva~kog naseqa Mudrakovac.

Kosovo

Smawena ilegalna trgovina
PRI[TINA - Generalni di re ktor Ca ri na Ko so va Naim Huruglica izjavio je da je posqedwih mje se ci ilegalna trgovina na sjeveru Kosova smawena 80 odsto, ali da se sada takve aktivnosti prebacuju na granicu izme|u Kosova i Crne Gore. Hu ru gli ca je u in ter vjuu dnevniku “Kosova sot” rekao da je postavqawem carinskih punktova EULEX-a na sjeveru Kosova do{lo do pozitivnih kretawa kada je rije~ o ulasku robe.

Pripadnici @andarmerije u patroli

FOTO: BETA

do napada mawih intenziteta, oru `a nih pro vo ka ci ja pripadnika dr`avnih organa, ali }e @an dar me ri ja u~initi sve da svi gra|ani budu bezbedni u bilo kom delu teritorije Srbije, pa i u op{tinama Pre{evo, Bujanovac i Medve|a - rekao je Diki} u intervjuu Beti u jednoj od baza @andarmerije na jugu Srbije. @an dar me ri ja je an ga `ovana u obezbje|ivawu Kopnene zone bezbjednosti du` administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Dvo-

jica pripadnika `andarmerije rawena su pro{log mjese ca u se lu Lu ~a ni kod Bujanovca, kada je na wihova vozila ispaqena “zoqa“, dok su nekoliko dana kasnije u eksploziji u zgradi u Pre{evu rawene dvije osobe.

ODLI^NA saradwa sa lokalnim albanskim stanovni{tvom
- Policijska istraga je u to ku i na dam se da }emo vrlo brzo imati konkretne rezultate i prona}i izvr{ioce te ro ris ti ~kih na pa da na `andarmeriju i gra|ane u proteklom periodu - rekao je Diki}. On je kazao da je analiza situacije u proteklim godinama i oru`anih napada poka za la da je ugro `e na bezbjednost gra|ana i pripa dni ka dr`a vnih or ga na, ali da je @andarmerija tu da osigura bezbjednost svim gra|anima.

Arsenal po ku}ama
Bratislav Diki} je kazao da “pojedini gra|ani“ u op{tinama Pre{evo i Bujanovac i daqe imaju naoru`awe i vojnu opremu i podsjetio da je `andarmerija ve} u vi{e navrata otkrivala i oduzimala oru`je. - Kad neko raspola`e velikom koli~inom naoru`awa, vojne opreme i minsko-eksplozivnih sredstava, verovatno je to nabavio da bi upotrebio. Za{to bi to dr`ao u svojoj ku}i, u stanu gde `ivi sa svojom porodicom, kome treba toliko naoru`awe i municija, zna~i da postoji sumwa da }e to i upotrebiti - rekao je Diki}.

Odgovaraju}i na pitawe o zahtjevima albanskih poli ti ~kih li de ra sa ju ga Srbije da se `andarmerija povu~e sa tih prostora, Diki} je kazao da `andarmerija ne ugro `a va ni ko ga u op{tinama Pre{evo, Bujanovac i Medve|a ve} da brine o bezbjednosti gra|ana. - Pri pa dni ci `an dar merije izvr{avaju sve svoje zadatke u skladu sa namenom na celoj teritoriji Srbije, pa tako i u op{tinama Pre{evo, Bujanovac i Medve|a, gra|ani koji `ive u tim op{tinama nemaju razloga da bri nu da }e pri pa dni ci `andarmerije postupiti na na~in koji nije u skladu sa zakonom - rekao je Diki}. Prema wegovim rije~ima, @an dar me ri ja ima odli ~nu sa radwu sa lo kalnim albanskim stanovni{tvom. - Nema primedbe na na{ rad, ni smo imali probleme sa sta no vni{ tvom u

zoni odgovornosti `andarmerije, tako|e je saradwa sa dr`avnim organima, sa lokalnom policijom i vojskom odli~na - rekao je Diki}.

Zoran Krasi}

Hag kao u vrijeme inkvizicije
BEOGRAD - [ef pravnog tima za odbranu Vojislava [e {eqa, Zo ran Kra si}, izjavio je ju~e da su sudije Ha{kog tribunala postale za ko no dav ci za kri vi ~no djelo nepo{tovawa suda, {to ne postoji nigdje u svijetu i postojalo je samo u vrijeme inkvizicije. Krasi} je na konferenciji za novinare rekao da u statutu Ha{kog tri bu na la ne ma ni je dne odredbe o nepo{tovawu suda, ve} da se ona nalazi u pravilniku o postupku i dokazima koje su donijele same sudije Ha{kog tribunala.

Bratislav Diki}

Vo`dovac sve bli`i novim izborima
BEOGRAD - Konstitutivna sjednica Skup{tine op{tine Vo`dovac zakazana je za danas, ali ni dan uo~i sjednice, na kojoj treba da budu verifikovani mandati, nema dogovora o ve}ini. Demokrate su sa svojim koalicionim partnerima sa gradskog nivoa postigle dogovor o zajedni~kom nastupu na dana{woj sjednici, ali i daqe nemaju rje{ewe kako da do|u do jo{ jednog odborni~kog mjesta, koje im nedostaje da bi imali ve}inu, rekao je za B92 {ef odbornika DS Branko Arsenijevi}. - Mi smo se obratili listi DSS-NS-NP, sa kojima su na{e kolege u koaliciji u op{tinama Mladenovac i Barajevo. Na`alost, preko medija smo ~uli odgovor Andreje Mladenovi}a da oni `ele da pregovaraju samo sa SNS-om. - rekao je Arsenijevi}.

“Prepolovqena“ srpsko Slobodan Homen Potvr|eno {est slu~ajeva novog gripa -ruska trgovinska razmjena Notari PRI[TINA - Ministarstvo zdravqa Koso- BEOGRAD - Spoqnotrgovinska razmjena Srbije rastere}uju va i Nacionalni institut javnog zdravqa pot- i Rusije u prvoj polovini godine duplo je mawa nego u istom periodu pro{le godine i iznosila je rad sudova vrdili su {est slu~ajeva gripa A H1N1.
Od uku pno de set sumwivih slu ~a je va, posqedwe analize obavqene u referentnoj laboratoriji u Skopqu potvrdile su da su ~etiri osobe oboqele od te vrste gripa. Prethodno su analize u laboratoriji Instituta Torlak u Beogradu potvrdile dva slu~aja novog gripa. U Ministarstvu zdravqa Kosova, Nacionalnom institutu javnog zdravqa i u Infektivnoj bolnici u kojoj se lije~e oboqeli od te vrste bolesti ka`u da se radi o sporadi~nim slu~ajevima, da nema epidemije gripa. 1,1 milijardu dolara, podaci su Privredne komore Srbije. Razlog za smawewe robne razmjene je svjetska ekonomska kriza. Srbija je u trgovini sa Rusijom zabiqe`ila deficit od 831,6 miliona dolara. Izvoz iz Srbije biqe`i pad od oko 48 odsto u odnosu na prvih {est mjeseci pro{le godine i iznosi 147,7 miliona dolara. Uvoz, tako|e, biqe`i smawewe u iznosu od oko 49 odsto i iznosi 979,3 miliona dolara.Pad uvoza izazvan je i gasnom krizom januara ove godine, kao i smawenom isporukom nafte i ugqa u proteklom periodu ove godine. BEO GRAD - Za kon o ja vnom biqe `ni{ tvu (no ta ri ma), ko jim }e se zna ~aj no ras te re ti ti rad sudova, preno{ewem dijela na dle `nos ti na ja vne biqe `ni ke ili no ta re, na}i }e se do kraja ove godi ne u parlamentu, na javquju u Mi nis tar stvu pravde Srbije.

20 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Region
Lorens Iglberger o sporu Skopqa i Atine

O~igledno je da mediji malo iskrivquju sliku o mi{qewu javnosti. U kontaktu s qudima shvatila sam da podr`avaju na{e mjere. Jadranka Kosor, hrvatski premijer

“Grci moraju da odrastu“
SKOPQE - Grci moraju da odrastu i priznaju da Makedonija ima pravo na ime kakvo ho}e, izjavio je biv{i dr`avni sekretar SAD Lorens Iglberger. U intervjuu Makedonskoj televiziji Iglberger je rekao da Gr~ka nema nikakvo pravo da se mije{a, blokira i uslovqava Makedoniju da sebe naziva kako `eli. - To bi bilo kao kad bi Meksiko rekao Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama da ne mogu tako da se nazivaju, jer su oni Sjediwene Dr`ave Meksiko. To je ludo. To je ~ista glupost. Nagla{avam: Makedonija ima pravo da se naziva onako kako `eli i, prema tome, vi treba da ka`ete Gr~koj da gleda svoja posla - kazao je Iglberger.

Lije~ewe Crnogoraca u Srbiji

Iz uprave Briona demantuju pisawe britanskog “Indipendenta“

Potro{eno tri miliona evra
PODGORICA - Pacijenti iz Crne Gore su u prvih {est mjeseci ove godine za lije~ewe u bolnicama u Srbiji, na ra ~un Dr`a vnog fon da za zdravstveno osigurawe, potro{ili 3,2 miliona evra. Prema podacima iz Fonda, odobreno je vi{e od 1.700 uputnica za lije~ewe u Srbiji, gdje je od januara do kraja juna ove godine upu }e no vi {e od 2.900 crnogorskih osiguranika. U istom periodu, za lije~ewe u dru gim dr`a va ma, Dr`avni fond za zdravstveno osigurawe Crne Gore potro{io je oko 373.000 evra. Najvi{e pacijenata koji su upu}eni u Srbiju lije~ilo se na Institutu za o~ne boles ti Kli ni ~kog cen tra Srbi je, kao i u Uni ver zi tet skoj de ~joj kli ni ci i Institutu za majku i dete u Beogradu.

Park nije na prodaju
Hrvatska, u o~ajni~koj potrazi za ke{om, ponudila na prodaju arhipelag Brioni, po cijeni od 2,5 milijardi evra, pi{e londonski “Indipendent“
nih projekata je da Brione pretvore u luksuzno qetovali{te sa ~etiri zvjezdice. U desetogodi{wem planu, koji bi trebalo da se usvoji 2011. godine, osim pro{irewa Na ci onal nog par ka, predvi|eno je da se adaptiraju postoje}i objekti koji bi bili dio luksuznog qetovali{ta.
FOTO:AGENCIJE

ZAGREB - Kakva prodaja Briona, pa to ni u kom slu~aju ne dolazi u obzir, rekao je istarski `upan Ivan Jakov~i} reaguju}i na vijest da je Hrvatska, u o~ajni~koj potrazi za ke{om, ponudila na prodaju arhipelag Brioni, po cijeni od 2,5 milijardi evra, koju je prenio londonski “Indipendent“. O prodaji Briona ne `ele da govore ni u Nacionalnom parku, jer je, kako navode mediji, takva ideja za wih bez presedana. Rukovodstvo Nacionalnog par ka ima svo je stra te {ke planove, a jedan od planira-

Brioni

NACIONALNI park ima druga~ije planove
- Ne sla`em se sa idejom koja predvi|a da se za ulagawa na Brione tra`i strani in-

OSTRVA
Saobra}ajka u Zagrebu
Dva glavna ostrva su Veliki Brioni i Mali Brioni. Najve}e ostrvo tog arhipelaga dugo je 4,5 kilometara, {iroko oko tri kilometara, ukupne povr{ine od oko 690 hektara. Najvi{i vrh na tom ostrvu je na 42 metra nadmorske visine. Preostala ostrva nalaze se na zapadnoj i sjeverozapadnoj strani, to su Sveti Marko, Gaz, Obqak, Supin, Galija, Gruw, Vanga, Pusti i Vrsar.

“Mercedes“ sru{io bistu Bo{kovi}a
ZAGREB - Slu`beni automobil zagreba~kog koncerta grupe U2 u~estvovao je ju~e oko podne u sudaru koji se dogodio u zagreba~koj Bo{kovi}evoj ulici na zelenom talasu kod Zriwevca. Hrvatski mediji javqaju kako je voza~ slu`benog “mercedesa“ povrije|en i prevezen u bolnicu. Sudario se s automobilom u kojem su bili mladi turisti iz Rumunije, a navodno je bio na putu prema aerodromu. “Mercedes“ s kojim su se sudarili dosta je brzo vozio i naglo se ubacio u traku ispred wih. Tada je do{lo do sudara, a automobili su poru{ili desetak stubova uz put. Slu`be ni U2-ov “mer ce des“ ~ak se za le tio u bis tu Ru |e ra Bo{kovi}a i sru{io je u cvije}e.

vestitor. Sve moramo i mo`emo da napravimo sami - smatra upravnik Nacionalnog parka Edvard Koli}. “Indipendent“ je naveo da }e kupac za dvije i po milijarde evra dobiti ~ak 14 ostrva brionskog arhipelaga, rijetke `ivotiwske vrste i Titovog 52-godi{weg papagaja Kokija. Gosti Titove vile na “Jadranskoj Polineziji“ bili su Naser, Nehru, Haile Selasije, Ruzvelt, Sofija Loren, Yejms Yojs i drugi. U Hrvat skoj, u ko joj su strane investicije pale za vi{ e od 40 odsto, Brioni su

stavqeni na prodaju zajedno sa dr`avnom osiguravaju}om kompanijom, `eqeznicom i dijelovima energetskog sektora, navodi list. “Indipendent“ pi{e da }e kupac Briona dobiti ne samo 14 ostrva ovog arhipelaga, ve} i nacionalni park sa rijetkim `ivotiwskim vrstama, ukqu~u ju }i Ti to vog 52-go di{weg papagaja Kokija. Brioni se nalaze nekoliko kilometara zapadno od obale Is tre, na su prot mjes ta Fa`ana, i sastoje se od dva ve}a ostrva i 12 ostrvaca ukupne povr{ine 36,3 kvadratnih kilometara.

Doktori tra`e uzrok upale plu}a koju je zadobio biv{i premijer

Sanader nema bakteriju legionelu
ZAGREB - Bakterija legionela nije prouzrokovala upalu plu}a kod biv{eg premijera Hrvatske Ive Sanade ra, pot vrdio je {ef Odjeqewa pul mo lo gi je na Klinici za plu}ne bolesti Jordanovac Miroslav Samaryija. On je dodao da su to tek prvi testovi i da }e testirawa biti nastavqena kako bi bio utvr|en ta~an uzrok upale plu}a, prenose hrvatski elektronski mediji.

DOBRA VIJEST

ZAGREB
Najve}e hrvatsko porodili{te zagreba~ka Petrova bolnica ve} 20 dana se bori protiv virusnog meningitisa. Zbog toga je u bolnici zabrawena posjeta roditeqa. Kada }e Petrova normalno funkcionirati jo{ se ne zna, a qekari poru~uju da razloga za strah nema, sve dr`imo pod kontrolom.

MESI] OBE]AO da }e posjetiti Sanadera

ZADAR
Policajci Elvis Perin~i} i Predrag Toma{ek sprije~ili su samoubistvo mlade Francuskiwe, koja je htjela da se baci s mosta u Zadru. U pomo} im je prisko~io i qekar, koji se slu~ajno na{ao na mostu. Po{to su je spasili, djevojka je opet poku{ala da se baci u more, ali na sre}u uspjeli su da je smire.

LO[A VIJEST

- Prvi testovi su takvi, ali to ni{ta ne zna~i. [ta }e se ka sni je do ga |a ti, vi dje }e mo - re kao je Zatvor Samaryija i dodao da je Sanader sada od bolnice dobro. Hrvatski miOd bolnice su napravili zatvor jer nis tar zdravqa su zakqu~ali bez nadzora vrata juDarko Milino`nog ulaza prema Rebru, a nikoga nivi}, koji je presu obavijestili, rekao je pacijent kju ~e po sje tio Ivan Petak, koji zbog Sanadera mora Sanadera u bolokolnim, daqim putem do prodavnice. nici, rekao je da

bi on za sedam dana mogao da bu de pu {ten na ku }nu wegu, ako antibiotska terapija bude davala o~ekivane rezultate. - Rezultati terapije ve} su vidqivi, jer Sanader vi{e nema temperaturu, ali je i daqe na antibioticima rekao je Milinovi}. Biv{i hrvatski premijer se od ~etvrtka, 6. avgusta,

nalazi u bolnici Jordanovac zbog upale plu}a. Ju ~e je u Met ko vi }u na pi tawe no vi na ra ho }e li posjetiti biv{eg premijera u bol ni ci pred sje dnik Hrvatske Stjepan Mesi} rekao da }e wegov pro to kol uspos ta vi ti kon takt. Ako Sanader mo`e da prima posjete, onda }u ga posjetiti, kazao je Mesi}.

Ivo Sanader

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 21

TOP STORIES CNN

Svijet

Amerikanac Ernest Soner (46) osu|en na do`ivotni zatvor zbog silovawa, oslobo|en je zahvaquju}i DNK testu nakon {to je proveo 23 godine u zatvoru, kazao je u saop{tewu wegov advokat. Soner je osu|en zbog silo-

vawa jedne `ene na Badwe ve~e 1985. Ve} tokom procesa, analize krvi prona|ene na `rtvi nisu odgovarale krvnoj grupi optu`enog {to je sugerisalo da je on nevin, kazao je wegov advokat Alba Morales.

Obiqe`ena 64. godi{wica drugog atomskog napada SAD na Japan

Vijesti
Irska

Tri dana poslije napada na Hiro{imu, ameri~ko vazduhoplovstvo bacilo jo{ jednu, slabiju atomsku bombu, na japanski grad Nagasaki. U napadu poginulo je 80.000 qudi, a tek nedjequ dana kasnije Japan kapitulirao

Sje}awe na Nagasaki

Prvi smrtni slu~aj
DABLIN - Jedna djevojka u Irskoj umrla je od novog virusa gripa tipa A /H1N1/, {to je i prvi smrtni slu~aj od ove bolesti u zemqi, javi la je mre `a Bi-Bi-Si. Djevojka je ve} odranije imala zdravstvene probleme, a umrla je u bolnici Talagt u Dablinu. Ovo je prva osoba koja je umrla od ovog gripa od kada je registrovan prvi slu~aj ovog oboqewa u Irskoj u maju. Desetine stranih tinejyera i odraslih osoba zara`eno je novim virusom gripa tipa A /H1N1/ u jednoj {koli jezika u mjestu Kapdail, na jugu Francuske.

Rijad

Zatvarawe libanske tv stanice
RIJAD - Vlasti u Rijadu najavile su ju~e zatvarawe u Saudijskoj Arabiji predstavni{tva satelitske tv stanice El-Bi-Si sa sjedi{tem u Libanu, zbog polemike koju je izazvala emisija “Crvena linija“ u kojoj se jedan Saudijac hvalio svojim seksualnim `ivotom. Kancelarije tv stanice su zatvorene po na re dbi mi nis ta ra unu tra{wih po slo va, prin ca Najefa ben Abdela Aziza, izjavio je portparol ministarstva informisawa Abdel Rahman al-Haza.

Obiqe`avawe godi{wice nuklearnog napada

FOTO: ARHIVA

NAGASAKI - U Nagasakiju je ju~e obiqe`ena 64. godi{wica atomskog napada SAD na taj ja pan ski grad, u ko jem je po gi nu lo oko 80.000 qudi. Gradona~elnik Nagasakija Tomihisa Taue apelovao je ju~e da se u svijetu uvede zabrana atomskog oru`ja. - Dva su puta ispred nas. Jedan nas vodi u svijet bez nuklearnog oru`ja, a drugi nas vodi ka uni{tewu i patwama koje smo pre`ivjeli u Hi ro {i mi i Na ga sa ki ju pri je 64 go di na - re kao je

gradona~elnik. On je zatra`io od me|unarodne zajednice da primora tu zemqu da uni{ti svoj nuklearni arsenal, isti~u}i da pet velikih sila - Veli ka Bri ta ni ja, Ki na, Francuska, Rusija i SAD moraju da “ispune svoju obave zu smawewa nu kle ar nog na oru `awa“, pre ni je le su agencije. Taue je upozorio da sve dok postoji nuklearno oru`je, uvijek postoji opasnost i od opa snih ze maqa, kao {to je Sjeverna Koreja.

Godi{wica u Nagasakiju obiqe`ena je uz minut }utawa i zvowavu ve li kog zvona u gradskom Par ku mira, a pred vi {e hiqada okupqenih govorili su i japanski premijer Taro Aso i ostali zvani~nici.

na japanski grad Nagasaki. U na pa du na Na ga sa ki po gi nulo je 80.000 qudi, a

tek nedjequ dana kasnije Japan je kapitulirao u Drugom svjetskom ratu.

Tokio

SVE DOK POSTOJI nuklearno oru`je, postoji opasnost
Ameri~ka vojska bacila je prvu atomsku bombu u isto ri ji 6. av gus ta 1945. na Hiro{imu. Od udara bombe i posqedi ca ra di ja ci je stradalo je 140. 000 qudi. U na re dne dvi je go di ne, od posqedica radijacije umrlo je jo{ ne ko li ko de se ti na hiqada qudi. Tri dana kasnije, ameri~ko vazduhoplovstvo bacilo je jo{ jednu, slabiju atomsku bombu,

Jak zemqotres u Japanu
TOKIO - Sna`an zemqotres ja~ine 7,1 stepeni pogo dio je ju ~e is to ~ne oblasti Japana, saop{tio je ameri~ki Institut za geologiju, a potres se kako je navela japanska meteorolo{ka slu `ba, osje tio i u cen tral nim di je lo vi ma zemqe ukqu~uju}i i Tokio. Zemqotres koji se dogodio oko 11 ~asova po sredwoevropskom vremenu osjetili su i stanovnici centralnih i sjevernih dijelova zemqe.

PO[TOVAWE PRINCIPA
Okupqenima se obratio i japanski premijer Taro Aso, isti~u}i da Tokio, kao i ranije, namjerava da po{tuje tri principa protiv nuklearnog oru`ja, proklamovana 1968. godine. Japan se tada obavezao da ne}e posjedovati, proizvoditi, niti uvoziti nuklearno oru`je.

Gradona~elnik Nagasakija polo`io vijenac

Peres protiv homofobije
TEL AVIV - Izraelski predsjednik [imon Peres pozvao na po{tovawe prava homoseksualaca u govoru na memorijalnom skupu organizovanom povodom ubistva dvoje mladih gej osoba. Peres je u govoru u Tel Avivu naglasio da svaki Izraelac “ima prava da bude to {to jeste“ i “pravo da bude druga~iji i ponosan zbog toga“. “Meci koji su ispaqeni na ovu zajednicu pogodili su i sve nas kao qudska bi}a, kao Jevreje i kao Izraelce“, naglasio je Peres i dodao da niko nema prava da se mije{a u `ivot drugih. Izraelska policija jo{ uvijek traga za maskiranim napada~em koji je pucao u tinejyere homoseksualce u Tel Avivu, ubiv{i pri tom dvoje i raniv{i 11 qudi. Policija u Jerusalimu privela je jednog osumwi~enog za kojeg se pretpostavqa da je preko Interneta prijetio da }e napasti u~esnike memorijalnog skupa. Uhap{eni se me|utim, ne dovodi u vezu i sa pro{lonedjeqnim ubistvom.

Osuje}en plan za ubistvo izraelskog ambasadora
TEL AVIV, KAIRO - Egipatske bezbjednosne snage otkrile su zavjeru za ubistvo izraelskog ambasadora u Kairu [aloma Koena i uhapsile trojicu osumwi~enih, prenijeli su danas izraelski mediji pisawe kairske {tampe. Potencijalne ubice, ~lanovi teroristi~ke }elije Zejtun, kovale su zavjeru jo{ od 2007. da ubiju ambasadora i dignu u vazduh wegovu dobro brawenu rezidenciju i izraelsku ambasadu. U novinskom izvje{taju, zasnovanom na informacijama egipatskih bezbjednosnih zvani~nika, se dodaje da dr`avno tu`ila{tvo sumwi~i istu grupu da je namjeravala da napadne i egipatske vladine institucije, ukqu~uju}i policijske stanice i vladine kancelarije.

DOBRA VIJEST

MAURITANIJA
Bomba{ samoubica raznio je ju~e sebe, lak{e raniv{i dvojicu ~uvara kraj ambasade Francuske u glavnom gradu Mauritanije, Nuak{otu. Do napada je do{lo tri dana po{to je Mohamed Uld Abdel Aziz polo`io zakletvu kao predsjednik ove islamske zemqe, obe}avaju}i da }e borba protiv “AlKaide” biti prioritet.

PARAGVAJ
Prerano ro|eno novoro|en~e progla{eno je mrtvim u dr`avnoj bolnici u Asunsionu, glavnom gradu Paragvaja. Hoze Alvarenga organizovao je bdjewe za svog, kako je mislio, mrtvog sina. Me|utim, uskoro se iz malenog sanduka za~uo tihi pla~. Otvorio ga je i shvatio da beba di{e. “Po~eo sam da pla~em i sa sinom u naru~ju pojurio nazad u bolnicu“.

LO[A VIJEST

22 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Brisel

Zabrinutost zbog su|ewa u Teheranu
BRISEL - Predsjedni{tvo EU izrazilo je ju~e zabrinutost zbog su|ewa radnicima britanske i francuske ambasade u Iranu, upozoravaju}i da je aktivnost protiv osobqa ambasada zemaqa EU aktivnost usmjerena protiv cijelog bloka. U saop{tewu [vedske kao predsjedavaju}e EU, zahtijeva se hitno osloba|awe dva iranska dr`avqanina koji rade za britansku i francusku ambasadu, kao i Francuskiwe koja je radila kao asistent na Univerzitetu u Teheranu. - Predsjedni{tvo izra`ava zabrinutost zbog su|ewa u Teheranu, ukqu~uju}i radnike dvije ambasade i dr`avqanina EU - isti~e se u saop{tewu. U saop{tewu se nagla{ava da je aktivnost protiv jedne zemqe, gra|anina i osobqa ambasade EU djelovawe protiv cijele EU.

Bijeg pred tajfunom

General David Ri~ards

Kineske vlasti uvele vanredno stawe u zemqi

Rat u Avganistanu jo{ 40 godina

Evakuisano milion qudi zbog tajfuna
U nekoliko tajvanskih oblasti palo je 200 centimetara ki{e u petak i subotu, {to je izazvalo najgore poplave za posqedwih 50 godina
Vjetrovi duvaju brzinom od 108 kilometara na ~as FOTO: ROJTERS

LONDON - Vojska Velike Britanije }e u Avganistanu biti prisutna sqede}ih 30 do 40 godina, ocijenio je budu }i vrho vni ko man dant bri tan ske voj ske, ge ne ral David Ri~ards u intervjuu koji je objavio “Tajms”. - Uloga britanske vojske }e se razvijati, ali cijeli proces bi mogao da traje izme|u 30 i 40 godina - rekao je ge-

neral Ri~ards koji }e krajem oktobra preuzeti du`nost. Britanske jedinice anga`ovane su u Avganistanu na sredwe du gi rok, a NA TO “nema nikakvih izgleda“ da se potpuno povu~e. Trenutno je 9.100 britanskih vojnika ra spo re |e no u sklo pu NA TO-ovih snaga ISAF-a u Avganistanu. Od 2001. tamo je ubijeno 195 Britanaca.

Akcija meksi~ke policije

Uhap{en jedan od vo|a narko-kartela
MEKSIKO - Meksi~ka policija saop{tila je ju~e da je uhapsila Manuela Ivanovi}a Zambrana, jednog od vo|a najve}eg meksi~kog narko-kartela. “El Yimi“, kako mu je bio nadimak, uhap{en je u Tihuani, nedaleko od granice sa SAD. Federalne vlasti Meksika u{le su mu u trag u petak i ubrzo ga uhvatile. Ameri~ka agencija za borbu protiv opojnih droga je Ivanovi} Zambrana tra`ila ve} du`e vrijeme. Po navodima meksi~ke policije, on je bio tre}i na listi najtra`enijih ~lanova kartela bra}e Arelano Feliks. Eduardo Arelano Feliks (52), poznatiji kao “Doktro“, i smatran brojem dva u kartelu koji nosi wegovo ime, uhap{en je oktobra pro{le godine, tako|e u Tihuani.

TAJPEJ - Kineske vlasti uvele su vanredno stawe u zemqi, a milion qudi je evakuisano zbog tajfuna Morakot koji je, nakon {to je opusto{io dijelove Filipina i Tajvana, do{ao i do Kine. Oko milion qudi je evakuisano sa isto~nih kineskih oba la, ukqu~u ju }i oko 470.000 u @e|iangu i vi{e od 485.000 u susjednom Fu|ijanu. Centar tajfuna udaqen je

od kineske obale stotiwak kilometara i kre}e se prema gradu Ven`ou u kojem `ivi ne{to mawe od osam miliona qudi.

MORAKOT opusto{io dijelove Filipina i Tajvana
U ne ko li ko taj van skih oblasti palo je rekordnih 200 centimetara ki{e u petak i

subotu, {to je izazvalo najgore poplave za posqedwih 50 godina. Centar za spasila~ke operacije saop{tio je da je 29 qudi nestalo na jugu te zemqe, a jedna `ena je poginula kada je wen automobil sletio u jarak za vrijeme olujnih ki{a u oblasti Kaohsijung. Centralni meteorolo{ki biro Tajvana saop{tio je da je tajfun donio vjetrove koji duvaju brzinom od 108 kilometara na ~as i da se kre}e u pravcu sjeverozapada prema Kini brzinom od 11 kilometara na ~as. Morakot je prvi tajfun koji je pogodio Tajvan ove godine. Tajfuni se naj~e{}e pojavquju u periodu izme|u jula i septembra i ~esto u planinskim re gi oni ma iza zi va ju qudske i materijalne gubitke zbog klizi{ta i poplava.

U odronu poginulo 46 osoba
LAKNOU - Najmawe 46 osoba je poginulo u odronima zemqe izazvanim olujnim ki{ama na sjeveru Indije, saop{tila je policija. [ef lokalne policije S. M. [amin rekao je da je izvu~eno 20 tijela ispod odrona zemqe koji su zasuli tri zaba~ena sela u indijskoj dr`avi Utarakand. On je dodao da su osobe “`ive sahrawene ispod zemqe i ru{evina ku}a“. [amim je rekao da policija i dobrovoqci kopaju kroz blato i kamewe poku{avaju}i da izvuku tijela jo{ 23 osobe.

Poslije serije napada na policajce u [paniji

Britanski princ ^arls u`iva na tradicionalnom takmi~ewu jakih qudi na sjeveru [kotske.

MADRID - Baskijska separatisti~ka grupa ETA preuzela je odgovornost za seriju nedavnih bomba{kih napada u [paniji, javila je mre`a BiBi-Si. U saop{tewu proslije|enom baskijskom listu “Gara” ETA navodi da je odgovorna za ubistvo dvojice policajaca u julu i policijskog inspektora Eduarda Pueqesa Garsije u junu, koga su opisali kao “u`asnog mu~iteqa“. Dva pripadnika civilne garde, Dijego Salva i Karlos Saens de Tehada, ubijena su 30. jula u mjestu Palmanova na Majorki u eksploziji bombe

ETA preuzela odgovornost
koja je bila postavqena ispod wihovog automobila. Od siline eksplozije povrije|eno je nekoliko qudi ispred policijske stanice.

ETA NAPALA i u Burgosu kada je povrije|eno 40 qudi
Ovo je bio najgori napad od ubistva dva {panska agenta tokom operacije u Francuskoj, decembra 2007. godine. Sli~an metod kori{}en je i u ju nu ka da je u mjes tu Bil bao ubi jen in spe ktor Pueqes Garsija. ETA tvrdi da je Garsija “bio {ef policijskih operacija protiv velikog broja nezavisnih aktivista qevi~ara i pronezavisne omladine za posqedwih 10 godina i koordinator razli~itih operacije protiv ETA“. ETA je preuzela odgovornost i za bomba{ki napad ispred po li cij ske ka sar ne u Burgosu 29. jula, kada je povrije|eno 40 qudi i napad na prostorije vladaju}e Socijalisti~ke partije u baskijskom gradu Durangu 10. jula.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 23

Sudar malog aviona i helikoptera iznad rijeke Hadson u Wujorku

Vijesti
Barak Obama

Poginulo devet qudi
U helikopteru je bilo pet italijanskih turista, a gradona~elnik Wujorka Majkl Blumberg izjavio da vjerovatno nema pre`ivjelih, iako je prvobitno bilo saop{teno da je jedna osoba spasena

Kqu~na reforma zdravstva
VA[INGTON - Ameri~ki pred sje dnik Ba rak Oba ma izja vio da je re forma sistema zdravstvene za{tite osnov budu}eg rasta i prosperiteta zemqe. U redovnom subotwem obra}awu naciji putem radija i Interneta, Obama je odba cio, ka ko je na veo, neosnovane glasine da se wegovim planom promovi{e eutanazija, ukida osigurawe za starije osobe i predvi|a vladino preuzimawe zdravstvenog sektora i rekao da to nije ta~no.

Somalija

Sukob suparni~kih pirata
MO GA DI[ - 17 oso ba poginulo, a 30 je raweno u sukobu suparni~kih klanova u lu~kom gradu Haradhir u Somaliji, upori{tu pirata. Pozivaju}i se na izjave lokalnog stanovni{tva, Rojters je prenio da su sukobi izbili kasno sino}, a poja~ali se u jutarwim ~asovima, zbog ~ega je ve}ina gra|ana bila primorana da napusti Haradhir.

Mjesto iznad kojeg su se sudarili avion i helikopter

FOTO: ROJTERS

WUJORK - U sudaru malog avi ona i he li kop te ra iznad rijeke Hadson u Wujor ku, u bli zi ni Men he tna, poginulo je devet qudi, ukqu~u ju }i pet tu ris ta iz Italije, prenosi Beta. U helikopteru je bilo pet italijanskih turista, a gradona~elnik Wujorka Majkl Blumberg izjavio je da vjerovatno nema pre`ivjelih, iako je prvobitno bilo saop{teno da je jedna osoba spasena. - Ovo ne}e imati sre}an kraj - izjavio je Blumberg. Nesre}a se dogodila izme|u Menhetna i Habokena, a vremenski uslovi bili su dobri za let. Spasila~ke ekipe do sada su prona{le dva tijela u rijeci Hadson, dok se tijela pre os ta lih po gi nu lih vje rovatno nalaze ispod olupina letjelica koje su pale u rijeku. Kako je saop{tila ameri~ka Savezna uprava za vaz-

duhoplovstvo, u malom avionu bilo je troje qudi, me|u kojima i jedno dijete. U helikopteru je, osim pet italijanskih dr`avqana, bio i pilot, tako da je ukupan broj poginulih devet. Navodi se da je mali avion “pajper PA-32” poletio sa aerodroma Teterboro u Wu

Yersiju. Helikopter “jurokopter AS 350” u kojem su bili turisti pripadao je agenciji Liberti turs, koja organizuje razgledawe Wujorka iz vazduha, i poletio je sa malog aerodroma na zapadu Menhetna. O~evici navode da se na nebu ~uo sna`an prasak, po-

slije ~ega su vidjeli ostatke letjelica kako padaju u vodu.

VREMENSKI uslovi bili dobri za let
U ja nu aru ove go di ne iznad Hadsona u Wujorku se ve} do go di la avi on ska ne -

sre}a. Tada je avion sa 155 putnika naletio na jato ptica, poslije ~ega je sletio u rijeku Had son. Svi pu tni ci i ~lanovi posade pre`ivjeli su zahvaquju}i samo prisebnosti pilota, koji je uspio da spusti avion u vodu i time ubla`i pad.

Arhipelag Tonga

U brodolomu 93 mrtvih
NUKUALOFA - U brodo lo mu kod ar hi pe la ga Tonga, u ju`nom dijelu Tihog okeana, poginule su 93 osobe, posqedwi je bilans nesre}e koji je danas saop{tila policija. Brod se potopio u srijedu nedaleko od prijestonice Tonga, Nukualofe. Prema novim po da ci ma po li ci je, na brodu je bilo 149 putnika. Prethodno je re~eno da je na brodu bio 141 putnik.

Pakistan
Potraga za tijelima nastradalih

Britanski “Dejli telegraf“ o rastu broja doseqenika iz islamskih zemaqa
LON DON - Bri tan ski “Dej li telegraf“ pi{e da }e do 2050. petinu stanovni{tva Evrope ~initi muslimani, iako u 27 zemaqa EU ~ine svega pet odsto stanovni{tva. Rastu}i broj doseqenika iz muslimanskih zemaqa, u kombinaciji sa niskim natalitetom starosjedila ~kog evrop skog sta no vni{ tva, zna~i da }e do 2050. muslimani ~initi 20 odsto stanovni{tva Evrope, predvi|aju statisti~ari. Podaci dobijeni iz raznih izvora nagovje{tavaju da }e Britanija, [pa ni ja i Ho lan di ja ima ti ~ak pro por ci onal no vi {e mu sli man skog `ivqa u kra }em vre men skom periodu. Iako neke ankete pokazuju da u muslimanskim zajednicama nije do{lo do porasta radikalizacije, one

Do 2050. petina Evropqana - muslimani
ipak nisu dovoqno integrisane i postoji opasnost od socijalnih nemira u sqede}im decenijama, pi{e “Telegraf“. Najve}i procenat muslimana, devet od sto, `i vi u Fran cus koj. U Marsequ oni ve} sada ~ine 25 odsto stanovni{tva. naselilo skoro milion Marokanaca, navodi Bi-Bi-Si. Wihovi planovi da izgrade nove yami je u posqedwe vrije me nailaze na otpor lokalnog stanovn-

Okr{aji u talibanskom vrhu
ISLAMABAD - Konfuzija u vezi sa talibanskim vo|stvom u Pakistanu se ju ~e do da tno pro du bi la, nakon nepotvr|enih izvje{taja o oru`anom okr{aju izme |u po ten ci jal nih nasqednika Bajtulaha Mehsu da, ko ji je, ka ko se tvrdi, po gi nuo u na pa du ameri~ke bespilotne letjelice. Pakistanska vlada ka`e da je obavije{tena da je na sastanku visokih talibanskih komandanata u Ju`nom Vaziristanu, na kojem je trebalo da se odlu~i o no vom ru ko vod stvu, do{lo do pucwave u kojoj je po gi nuo Ha ki mu lah Me hsud, pomo}nik Bajtulaha Mehsuda.

i{tva, pi{e “Telegraf“, konstatuju}i da }e nova evropska demografija prisiliti politi~are da se pozabave ovim osjetqivim pitawem {to prije.

NAJVE]I priliv muslimana u [paniju
Isti procenat otpada i na muslimansko stanovni{tvo u Roterdamu (Holandija), dok u Londonu i Kopenhagenu, Danska, muslimani ~ine 10 odsto stanovni{tva. Naj ve }i pri liv mu sli man skom stanovni{tva zabiqe`ila je [panija, gdje se u proteklih 10 godina

Sve vi{e muslimana u Evropi

24 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE ponedjeqak. 10. avgust 2009. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

Oti{ao Lala u Wema~ku da radi i nedugo potom {aqe on Sosi telegram u kojem pi{e: - @eno iskopaj onaj mitraqez u ba{ti, podma`i ga i vrati na isto mjesto. Vidi po{tar {ta u telegramu pi{e i to prijavi lo-

kalnoj policiji. Nekoliko policajaca do{lo sa komandirom, prekopali svu ba{tu, ali nisu na{li mitraqez. [aqe Lala Sosi drugi telegram: - Soso, ako je policija prekopala ba{tu, onda ti posadi krompir.

Na{la plavu{a kwigu na klupi u parku, a prijateq je pita: - [ta }e{ sada s tom kwigom? - Pa vrati}u je wenom vlasniku.

- A kako zna{ ~ija je i gdje se nalazi vlasnik? - E, ba{ si glup, vidi{ da na woj pi{e Ivo Andri}!

[etaju Mujo i Haso ulicom. Pri|e im pqa~ka{ i zatra`i sav novac koji imaju. Obojica brzo izvade nov~anike i po~nu vaditi

lovu. Na to se Mujo okrene prema Hasi i pru`i mu nov~anicu: - Bolan Haso, evo ti onih 100 maraka koje ti dugujem.

Problem sa koferima
Popularna voditeqka emisije “Magazin In“ Sawa Marinkovi}, nedavno je sa suprugom Aleksandrom Uhrinom i sinom Strahiwom qetovala u Portugaliji. Nekoliko nedjeqa prije odlaska na more sa suprugom Aleksandrom boravila je u Be~u, gdje im se desio peh. Naime, avionska kompanija im je izgubila kofere i u Austriji su morali da kupuju novu garderobu. Sli~na situacija dogodila im se i dok su bili u Portugaliji. - Do sa da sam pro pu to va la skoro celu zemaqsku kuglu, ali Portugalija mi je trenutno najlep{a destinacija. Strahiwa se tako|e lepo proveo i nije izlazio iz mora, non-stop je plivao. Ipak, neprijatnost koju smo do`iveli donekle nam je pokvarila odmor. Ka da smo sle te li, stjuardese na aerodromu su nas obavestile da je na{ prtqag izgubqen. Na svu sre}u, kofer sa Strahiwinim stvarima je stigao na vreme, dok su moji i Aleksandrov kofer lutali dva da na – is pri ~a la je Sawa za jedan nedjeqnik. Patlixani poput ve}ine srodnog povr}a imaju nenametqiv, gotovo neutralan okus, koji umnogome zavisi o drugim namirnicama koje se kombinuju u jelu, a naro~ito o za~inima. Za{to ne biste probali ne{to {to }e na vas zaista da ostavi utisak - quto?! Za pripremu ovog jela, za ~etiri osobe, potrebno je oko 50 minuta.

Sastojci
(za 4 osobe) 2 60 g 2 patlixana crnog luka ~e{wa bijelog luka uqa ka{i~ica nasjeckane qute papri~ice ka{ike sosa od soje ka{ika gustina ka{ika uqa od susama ka{i~ica mje{avine za~ina (dodatak jelu)

Priprema
1. Patlixane operite, ogulite i nare`ite na kockice. Crni i bijeli luk nasjeckajte. 2. Na zagrijanom uqu propr`ite patlixane, malo posolite, izvadite ih iz tave i stavite na toplo mjesto. 3. Na istoj masno}i kratko propr`ite crni i bijeli luk, qutu papri~icu, vratite propr`ene patlixane, dodajte sojin sos i susamovo uqe. 4. Gustin i mje{avinu za~ina pomije{ajte s malo vode, umije{ajte patlixane i kratko prokuvajte.

Cijene u KM
patlixani luk uqe papri~ice sojin sos gustin susamovo uqe za~ini 1,6 0,3 0,4 0,3 0,6 0,2 0,5 0,3

HOROSKOP
Ovan
( 21.3 - 20.4) Djelujete iz potaje i svoje planove ~uvate u dubokoj tajnosti dok se ne iskristali{e povoqna prilika. Boqe je da otka`ete kra}i put na koji se spremate jer biste mogli do`ivjeti ozbiqne neprijatnosti.

Vaga
( 24.9 - 23.10) Iako ste prili~no ambiciozni, ne odustajete da radite samo ono {to volite i {to vam pri~iwava zadovoqstvo. Svojom pojavom skre}ete pa`wu suprotnog pola i unosite pozitivnu energiju u svoju okolinu.

50 ml 1

Poslu`ivawe
Qute patlixane, pripremqene na opisani na~in, poslu`ite uz kuvanu ri`u.

2

Bik

[korpija
( 24.10 - 22.11) Trenutna fantasti~na finansijska situacija se mo`e vrlo brzo primijeniti tako da treba da budete oprezni. Opu{tawe i odmor su vam neophodni i {to prije treba da isplanirate putovawe u dogovoru sa partnerom.

1 1 1

Savjet
Prije pe~ewa narezane patlixane posolite i ostavite da puste te~nost. Vi{ak te~nosti upijte kuhiwskim papirom, a zatim ih pecite.

CIJENA RU^KA

( 21.4 - 20.5) Da biste sve probleme razrije{ili u svoju korist treba da imate vrlo mo}nu osobu koja }e vas podr`ati. Razmi{qajte pozitivno i konsultujte partnera u vezi sa rje{avawem zajedni~kih problema.

Quti patlixani

4,2

Blizanci
( 21.5 - 21.6) Vrlo ste nagli i skloni sva|i u posqedwe vrijeme, ~ak i kada znate da niste u pravu. Budite odgovorniji i realniji, ali i fleksibilniji prema qudima iz va{e okoline. Nemojte misliti da uvijek vi sve znate najboqe.

Strijelac
( 23.11 - 21.12) Priklonite se nekoj organizaciji i bavite se aktivnostima koje vas interesuju. Vrlo ste privla~ni jer ste puni energije koje vas pokre}e i plijeni sve oko vas. Dopustite qudima iz va{e okoline da do|u do izra`aja.

Torba po mjeri djeteta
Kad je {kolska torba ili ranac prete`ak, dijete izvija (izdu`uje) le|a i nagiwe tijelo i glavu prema naprijed da bi uspostavilo ravnote`u, pa zbog toga mo`e da ima hroni~ne bolove u ramenima, vratu i le|ima, upozoravaju stru~waci
i{e vi mo gu da iza zo vu `uqawe ispod pazuha. [irina ne smije da bude ve}a od djetetovog poprsja. Forma za le|a - mora da odgovara dr`awu tijela i bude adekvatno tapacirano. Da ne `uqa le|a i nalije`e na vi{e mjesta. Previ{e pos tavqena for ma pri tis ka le |a, a kod pre tan ko pos tavqene tor be `uqaju kwige. Va{ |ak prvak kre}e u prvi razred. Ima oko 20 kilograma, prosjek za prvake je od 19 do 28 kilograma i treba svakog dana do {kole da nosi torbu koja je u prosjeku te{ka oko ~etiri kilograma. Dakle treba da na le|ima svakog dana nosi petinu svoje te`ine. Ako tome jo{ do da te lo {u |a ~ku tor bu ili ranac, skoro je sigurno da }e va{ mali{an imati problema sa ki~mom. Pedijatar dr Qiqana Petrovi}, daje smjernice koje }e pomo }i va {em ma li {a nu da sa~uva ki~mu: Ispravna {kolska torba treba da bude primjerena te `i ni i uzras tu dje te ta, pet do deset odsto tjelesne te`ine djeteta. Naramenice tre ba da bu du do voqno {iroke, ali ne pre{iroke da ne bi pritiskale pazu{ne ja me i na taj na ~in spre ~a va le ure dni krvni pro tok kroz ve li ke krvne sudove koje prolaze ramenima i na dla kti com. Tor ba treba da bude napravqena od nepromo~ivog materijala i da ima tzv. ma~je o~i ili svijetle}e trake kako bi di je te bi lo uo~qivo u sumrak ili uve~e. A posebno po ve di te ra ~u na o sqede}em: Ru~ka za no{ewe - treba da bude dovoqno duga~ka, dobro postavqena i zgodna za no {ewe, ali bez ome k{iva~a (tj. {tetnih materi ja). Ide al no je da ima je dnu ru ~ku za ka ~ewe i dru gu na po klop cu za no {ewe. Ka i{e vi za ra me na moraju da budu najmawe ~etiri centimetra {iroki i dobro tapacirani. Preduga ~ki ili pre {i ro ki ka materijala, da se oblik iste ne bi deformisao. Ali, prije nego {to se odlu~ite za kupovinu odre|enog modela {kolske torbe, neophodno je da je dijete sa mo is pro ba. Ne ka je je dnom isproba preko majice, a jednom preko jakne jer }e je nositi i po hladnom i po toplom vremenu. Kada je ruksak opasan? Kad je ranac prete`ak, dijete izvija (izdu`uje) le|a i nagiwe tijelo i glavu prema naprijed da bi uspostavilo ravnote`u. To optere}uje mi{i}e le|a i vrata, pa postoji opasnost od prenapregnutosti ili ~ak povrede mi{i}a. Dakle, zbog prevelike te`ine torbe dijete mo`e da ima hroni~ne bolove u ramenima, vratu i le |i ma, upo zo ra va ju stru~waci.

Rak
(22.6 - 21.7) Pritiska vas prili~no lo{a finansijska situacija koja bi trebalo da se poboq{a u narednom periodu. Problemi koje imate nisu nerje{ivi kako ste vi predstavili. Pripazite da vam ne ukradu ne{to iz automobila.

Jarac
( 22.12 - 20.1) Ne dozvoqavate da vam se neko mije{a u odluke i poslovna pitawa koja su prili~no nesigurna i kao na staklenim nogama. Osoba koja se ne eksponira mo`e stati na va{u stranu i pomo}i vam.

PRETE[KA torba uzrokuje probleme sa ki~mom
Kai{ oko struka - da bi se teret ravnomjernije rasporedio po tijelu. Vi{e pregrada - da bi stva ri mogle da se ra vno mjernije razmjeste u ruksaku. Najbitnije je da torba bu de izra |e na od ~vrstog

Lav
( 22.7 - 22.8) Sve {to vi smatrate problemom u svojoj vezi posta}e vam neva`no ako se prepustite qubavi i svom partneru. Prija}e vam lagana {etwa pored rijeke ili ~ak izlet u prirodu. Vi{e se opu{tajte i odmarajte.

Vodolija
( 21.1 - 19.2) Nepovoqne okolnosti koje vas trenutno optere}uju }e se vrlo brzo okrenuti u va{u korist. Oslonite se samo na qude kojima vjerujete i na provjerene prijateqe. O~ekuju vas razli~iti i zanimqivi kontakti.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Djevica
( 23.8 - 23.9) Potrudite se da diplomatskim putem do|ete do rje{ewa problema koji vas pritiskaju. Nemojte forsirati doga|aje jer bi stvari mogle da izmaknu kontroli. Ne treba da sumwate u iskrenost va{eg partnera.

Ribe
( 20.2 - 20.3) Treba da zavr{ite neku vrstu do{kolovavawa ili usavr{avawa da biste napredovali na poslovnoj qestvici. Ako ste nedavno zapo~eli qubavnu vezu partneru smeta {to jo{ uvijek niste sigurni u svoja osje}awa.

RJE[EWE: ODABRANIK, KBK, BITANGE, VAQAR, UJAK, ARMATURA, KALEM, VARENIK, ASI, ED, G, SOMA, POLTRONSTVO, @O, AKADEM, IRI, AR, BOGATI], BANOVO POQE, A, ARIJELA, PRA]ETINA, ARON, VIZIR, BENTLI, ACA, AWA, K]I, AL.

26 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Kultura
Festival scenarija u Vrwa~koj Bawi

Patrik Beson, BRABANOVI

Radovan Beli Markovi}, PALIKU]A I TEREZA MILOSTI PUNA

Takmi~ewem najboqih orkestara

Mladi lavovi u konkurenciji
VRWA ^KA BAWA - Na qetwoj po zor ni ci u Vrwa~koj Bawi po ~eo je 33. festival filmskog scenarija, na ko jem }e, do 12. av gus ta, bi ti pri ka zno 10 doma}ih igranih filmova u glavnom takmi~arskom programu, kao i devet kratkih studentskih filmova u takmi~arskoj selekciji “Mladi lavovi“, javio je Tanjug. Festival je otvorio vi{estruko nagra|ivani scenarista \or|e Milosavqevi}, koji je ukazao da se u srpskoj kinematografiji scenarista ~esto smatra za “nu`no zlo”, dok se scenario tretira ~esto kao puki predlo`ak za film. - Jedinstvenost i dragocenost ovog festivala jeste upravo to {to je posve}en scenariju, koji se pa`qivo ~ita i vrednuje. Ovde se priznaje i objavquje da je scenario kqu~ni umetni~ki element svakog filma - istakao je Milosavqevi}. Na programu je bio dokumentarni film autora Milana [pi~eka o `ivotu i radu Puri{e \or|evi}a. Publika je uo~i pro je kci je bur nim apla uzom poz dra vi la veterana srpske kinematografije \or|evi}a, koji je proqetos napunio 85 godina.

Zemqotres truba~a
Mladi do ranih jutarwih ~asova do besvijesti igrali uz svirku Dejana Lazarevi}a, Nenada Mladenovi}a, Sini{e Stankovi}a i drugih velemajstora trube. Me|u sabora{ima na gradskom stadionu bilo na desetine hiqada gostiju iz Republike Srpske, najvi{e iz Bawe Luke, Prijedora, Bijeqine, Trebiwa, Pala i Vi{egrada
PI[E: RADOJE TASI] krozrs@glassrpske.com

Muzi~ki paviqon u Bawoj Luci

Fotografije Ju`ne Osetije
BAWA LU KA - Izlo `ba fotografija “Ju`na Osetija u Bawoj Luci“ otvorena je u subotu uve~e u Muzi~kom paviqonu u bawolu~kom parku “Petar Ko~i}“. Or ga ni za tor izlo `be, profesor @eqko Stojanovi}, rekao je da grad poput Bawe Luke zaslu`u je kva li te tne kulturne doga|aje. Ova izlo `ba je utemeqena na materijalima ruskih fo to gra fa. Na fotografijama su detaqno predstavqeni de taqi iz `i vo ta obi ~nih qudi iz Ju `ne Osetije. U posqedwe vrijeme za Ju`nu Osetiju se uglavnom zna po slika ma ra ta, ali na ovim fo to gra fi ja ma vi de se i svakodnevni prizori iz `ivota tamo{wih qudi. Qubi teqi fo to gra fi je imaju priliku da pogledaju ovu izlo`bu do sutra. A. R.

GU ^A - Ta kmi ~ewem najboqih orkestara Srbije na centralnoj pozornici na stadionu za “Zlatnu trubu“ i najboqeg truba~a praznika trube u Gu~i, zavr{en je tradicionalni Draga~evski sabor. Do zakqu~ewa ovog broja “Glasa Srpske“ jo{ nisu bili poznati dobitnici presti`nih nagrada, ali je atmosfera koja je vladala tokom ju~era{weg dana obe}avala veselu zavr{nicu. Vi{e od 50 hiqada gosti ju 49. sa bo ra tru ba ~a u Gu~i prisustvovalo je pono}nom truba~kom koncertu na glavnoj pozornici na gradskom stadionu. Truba~ki orkes tri Dra ga na Igwi}a i Bojana Krsti}a zapalili su stadion, a Dejan Petrovi} je do delirijuma doveo sabora{e izvo|ewem melodija “Bo`e pravde“ i “Mar{ na Drinu“. Mladi su do ranih jutarwih ~a so va do be svi jes ti igra li i uz svir ku De ja na Lazarevi}a, Nenada Mlade-

Doma}in Sabora

FOTO: R. TASI]

novi}a, Sini{e Stankovi}a, Ekrema Mamutovi}a, Gvozdena Rosi}a i drugih velemajstora trube. Me |u sa bo ra {i ma na gradskom stadionu bilo je na desetine hiqada gostiju iz Republike Srpske, najvi{e iz Bawe Luke, Prijedora, Bi-

jeqine, Trebiwa, Pala i Vi{egrada. U izbo ru za najqe p{u narodnu no{wu najvi{e uspjeha imala je djevojka Milica Vlahovi} iz Trebiwa, a za najqep{u narodnu mu{ku no{wu pro gla {e na je ona koju je nosio Velibor Veli-

~kovi} iz Sjenice. Mili~ina no{wa sta re Her cegovine stara je 80, a Veliborova 150 godina. Po ocje ni `i ri ja naj boqu zdravicu je govorio Mili vo je Ma ri ~i} Era iz Koviqa kod Ivawice, a pohvalu za wegovawe tradicije

Svadba
Na pozornici Doma kulture napravqena je improvizacija obi~aja stare draga~evske svadbe. Mlada i mlado`ewa, ina~e veliki prijateqi Ankica Gordi} i Velisav Jolovi}, u narodnim no{wama do{li su sa svatovima na oki}enim kowima. U mlado`ewinoj ku}i svekrva je do~ekala mladence i poslu`ila ih medom, a mlada je prije toga sa kowa preko krova iz sita bacala jabuku i `ito i poqubila nakow~e dje~a~i}a, koji je tako|e bio u narodnoj no{wi. Bili su tu i svekar sa prastarom kuburom, nakin|ureni ~ajo sa `ivim pijetlom, djeveri i jetrve, pilo se i nazdravqalo, a sve ovo za~iweno je svadbarskim pjesmama i truba~ima. Imitacija draga~evske svadbe

Postavka u Bijeqini

Filmski plakati
BIJEQINA - Povodom 100 godina filma u Bijeqini, u Muzeju Semberije otvorena je izlo`ba filmskih plakata i fotografija koje su svjedoci najzna~ajnijih trenutaka bioskopskog `ivota ove op{tine u proteklom vijeku, javila je Srna. - Muzej Semberije je prije tri godine preuzeo od bioskopa arhivu sa 1.200 filmskih plakata, od kojih je samo dio izlo`en u na{im prostorijama - rekao je direktor Muzeja Mirko Babi}. Najstariji plakat je plakat filma “Nino~ka“ Ernesta Lubi~a iz 1939. godine, sa Gretom Garbo u glavnoj ulozi. U zbirci se nalaze i plakat filma “Ben Hur“, koji je osvojio 11 “Oskara“, plakat filma “Ptice“ Alfreda Hi~koka, Diznijeve “Pepequge“ i brojnih drugih naslova. Posjetioci }e u narednih petna es tak da na, ko li ko tra je izlo`ba, mo}i da vide i stare projektore, razne ma{ine za prikazivawe filmova, kao i bioskopsku opremu.

Izlo`ba Zdravka Milinkovi}a u Prijedoru

Kozara~ka rapsodija na slikama
PRIJEDOR - U izlo`benom prostoru Muzeja Kozare otvorena je izlo`ba slika Zdravka Milinkovi}a pod nazivom “Kozara~ka rapsodija“. Milinkovi} je jedan od u~esnika pro{logodi{we, ~etvrte Likovne kolonije “Sreten Stojanovi}“ na Mrakovici, ina~e profesor na Likovnoj akademiji u Beogradu. Izlo `bu ~i ni dva de se tak sli ka ra|enih tehnikom uqa na platnu i sedam skulptura, radovi u kamenu. - U~e{}e na pro{logodi{woj slikarskoj koloniji na Kozari za mene je bio svojevrstan do`ivqaj sa pome{anim ose}awima.

UQA NA platnu, skulpture i radovi u kamenu
I na slikama su ta neka saznawa o Kozari i istoriji Kozare, {to je rodilo i nova pitawa za{to se to ba{ ovde dogodilo - kazao je Milinkovi}. Izlo`ba }e biti otvorena do 31. avgusta. S. T.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 27

Festival u Veneciji uveo nagradu za filmove u 3D formatu
VENECIJA - Organizatori festivala u Veneciji uveli su novu nagradu - za najboqi film u 3D formatu, javila je Beta. Devet filmova nadmeta}e se za tu nagradu na ovogodi{woj Mostri, 66. po redu, koja se odr`ava od 2. do 12. septembra. Me|u wima su hitovi “Ledeno doba: dinosaurusi dolaze“, “^udovi{ta protiv vanzemaqaca“ i “Up“.

zavr{en Draga~evski sabor

Vijesti
Arheologija

od uranka do zaranka

Tragovi knegiwe Milice
REKOVAC - Na lokalitetu “Grad“, u selu @upawevac kod Rekovca, po~ela su arheolo{ka istra`ivawa, koja }e trajati mjesec dana, javio je Tanjug. @upawevac ~uva ostatke rimskih, anti~kih i sredwovjekovnih zdawa i jedno je od najzna~ajnijih istorijskih mjesta u Srbiji, koje je veoma malo istra`eno. Arheolozi su pri ori tet da li sredwovjekovnom manastiru i gradu, a jedna poveqa knegiwe Milice “kazuje da je ona tu boravila kao monahiwa“.

“Laguna“

Lektira za pla`u
BEOGRAD - Najve}i majstor klasi~nih avanturisti ~kih ro ma na Klajv Ka sler pi sac je “Ve li ke poplave“ u izdawu “Lagune“, koja je stigla u pravi ~as za ~itaoce koji kre}u na odmor - a pogotovo ako je wihova destinacija neka mor ska pla `a, javqa Ta njug. Ka sler je do bro po znat srpskim ~i ta oci ma ko ji u`i va ju da ~i ta ju o uzbudqivim avanturama.

Rasuo se zvuk trube po cijeloj Srbiji

i lijepe rije~i van konkurenci je do bi la je dje voj ~i ca Vawa Dobrosavqevi} iz Gu~e.

TREBIWKA nagra|ena za najboqu narodnu no{wu
Mamurne i pospane sabora{e probudile su prangije sa okol nih brda. Uli ca ma Gu ~e u tru ba ~koj bu di li ci pro{etali su zatim truba~ki orkestri, a poslije toga u defileu kroz {palir na deseti ne hiqada sa bo ra {a pro{lo je, sviraju}i, dvadesetak truba~kih orkestara i ~lanova KUD-ova. Kolonu su u ko ~i ja ma ko je su vu kli kowi bi jel ci pre dvo di li doma}in i doma}ica Sabora.

Predsjednik op{tine Lu~ani i saborskog odbora Slobo dan Jo lo vi} po ru ~io je Putinu i Medvedevu da posjete dogodine 50. jubilarni sabor i dovedu svoje truba~e. - Obe}avamo mi Srbi da }emo u ovom ratu pobediti i Rusiju i Ameriku, i to veli~anstvenim oru`jem - trubom - rekao je Jolovi}. Direktor Centra za kulturu Adam Tadi} rekao je da je bez bje do no sna si tu aci ja svih pet dana Sabora bila odli~na, da nije bilo intervencija policije, {to je nevjerovatno kad se zna da na ovako malom prostoru boravi vi{e od 600 hiqada sabora{a i da se Hitnoj slu`bi javqalo 131 lice u alkoholisanom stawu.

Monografija

Pe}inske dvorane i nakit
BEO GRAD - U mo no gra fiji speleologa prof. dr Ra den ka La za re vi }a “U car stvu ta me i ti {i ne“, ilustrovanoj mnogobrojnim fo to gra fi ja ma pre kra snih pe}inskih dvorana i nakita, “obra|eno“ je vi{e od hiqadu pe}ina, i to samo onih ure |e nih za, sve popularniji, speleolo{ki tu ri zam u Srbi ji, BiH i Crnoj Gori, javio je Tanjug.

Pariz
Veseqe uz trubu i lubenice

Kwi`evni klub “Branko Miqkovi}“

Festival gluma~kih ostvarewa u Ni{u

Slikarstvo Kandinskog
PARIZ - Prva zna~ajna izlo`ba Kandinskog u Parizu poslije ~etvrt vijeka okupila je stotiwak uqa ve}eg formata i izuzetne va`nosti, ne samo u opusu majstora, nego i u okviru moderne umjetnosti, javqa B92. Izlo`ena djela pozajmqena su iz najzna~ajnijih svjetskih kolekcija. Izlo`ba omogu}ava presjek kroz vi{e stvarala~kih faza Kandinskog i wegov prelaz iz realisti~kog slikarstva u apstrakciju.

Bibliofilski biseri
BEOGRAD - Kwi`evni klub “Branko Miqkovi}“ u Kwa`evcu i beogradska iz da va ~ka ku }a “Apo krif“ objavili su bibliofilske kwige koje }e biti savr{eni sklad rije~i i slika, javqa Tanjug. Rije~ je o poetskoj zbirci Obrena Risti}a “Venac tvorcu“, ukra{enoj crte`ima Dragoslava @ivkovi}a. To je 18 kwiga biblioteke “Krajinski kwi`evni krug“, koju su osmislili pis ci i li ko vni umje tni ci iz Timo~ke Krajine pokazuju}i i dokazuju}i da kreativnost i wegovawe visokih estetskih vrijednosti nisu samo rezervisani za prijestonicu, ve} mo`e da “nikne“ i, uslovno re~eno, u provinciji. Sve kwige edi ci je “Kra jin ski kwi`evni krug“ su pravi bibliofilski biseri, kojima se prikqu~ila zbir ka “Ve nac tvor cu“ pje sni ka i slikara koji su ro|eni u Krajini, da bi se po sli je za vr{e nih stu di ja u Beogradu vratili u zavi~aj i obojica sada `ive i rade u Kwa`evcu.

“Fantom“ na otvarawu
NI[ - Festival gluma~kih ostvarewa “Filmski susreti“ u Ni{u bi }e odr`an od 22. do 28. avgusta u ni{koj Tvr|avi, a bi}e prikazano 14 filmova u konkurenciji, javila je Beta. Savjet festivala usvojio je zvani~ni program, pa }e Ni{lije vidjeti osam premijera i {est repriza, dok }e van konkurencije biti prikazan film “Bjuik Rivijera“ Gorana Ru {i no vi }a. Prvog da na festivala bi}e prikazani filmovi “\avoqa varo{“ Vladimira Paskaqevi}a i “Beogradski fantom“ Jovana Todorovi}a, dok su drugog da na fes ti va la na re per to aru fil mo vi “Hi tna po mo}“ Go ra na Radovanovi}a i “Neko me ipak ~eka“ Marka Novakovi}a. Programom je obuhva}en i film “Srce je mudrih u ku}i `alosti“ Marina Male {e vi }a, kao i “Zo na mrtvih“ Milana Kowevi}a i Milana Todoro vi }a, ali i “Tur ne ja“ Go ra na Markovi}a.

28 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

2

dje~aka

3

djevoj~ice

Inspektori qeti poja~ano kontroli{u ispravnost hrane koja se prodaje na ulicama

Bez trovawa brzom hranom
Treba izbjegavati namirnice koje dugo stoje na otvorenom, van fri`idera i voditi ra~una o roku trajawa namirnica, na~inu ~uvawa proizvoda.., kazala Du{ica Stankovi}
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Zdravstveno-sanitarni inspektori na podru~ju gra da re do vno kon tro li {u ugostiteqske objekte u kojima se pro da je brza hra na, kao i ona mjesta gdje se prodaju `ivotne namirnice, i ovog qeta nisu zabiqe`ene ve}e nepravilnosti. Ovo je “Gla su Srpske“ izjavio na~elnik Odjeqewa za inspekcijske poslove Novak Petra{. - Redovno kontroli{emo hranu i deklaraciju proizvoda, a gdje se sumwa u ispravnost proizvoda, uzorak se odmah {aqe na ispitivawe rekao je Petra{. Petra{ je napomenuo da postoje odre|ene kazne za sve vlasnike kod kojih se prona|u neispravne namirnice i gdje se vr{i wihov promet. - Ukoliko se prona|u namirnice sumwivog kvaliteta, odmah se stavqaju van prometa, a ukoliko je prostor gdje se prodaju neuredan, kazne za vlasnika se kre}u od 100 do 500 ma ra ka. ^u vawe hrane i `ivotnih namirnica je normativno propisano i toga se svi moraju pridr`avati - dodao je Petra{. Portparol Doma zdravqa u Bawoj Luci Du{ica Stankovi} istakla je da brzu hranu, ma jo nez i, upo{te, svu hranu sa ulice treba izbjega-

Brza hrana ukusna i ispravna

FOTO: V. STOJAKOVI]

vati u qetnom periodu jer su osjetqive na visoke temperature i brzo kvarqive, pa mogu da izazovu trovawe hranom. Prema wenim rije~ima, u posqedwe vrijeme nije bilo obimnijeg trovawa hranom, ~iji su simptomi mu~nina, ote `a na pro ba va, gr~e vi u stomaku, povi{ena temperatura...

- U ambulante porodi~ne medicine javili su se samo spo ra di ~ni slu ~a je vi ko je smo mogli povezati sa uzimawem namirnica sumwivog kvaliteta koje su osjetqive na visoke temperature - kazala je Stankovi}eva.

QEKARI preporu~uju laganiju ishranu
Pre ven ti ve ra di, svim gra |a ni ma ko ji vo le brzu hranu preporu~uje se da tokom qeta povedu vi{e ra~una o ishrani. - Treba izbjegavati namirnice koje dugo stoje na otvorenom, van fri`idera, a tre ba vo di ti ra ~u na i o roku trajawa namirnica, kao i na~inu ~uvawa mlije~nih proizvoda... Vo}e i povr}e je obavezno dobro oprati prije konzumacije. Qekari preporu~uju laganiju hranu - ista-

kla je Stankovi}eva. Stanovnici Bawe Luke imaju opre~na mi{qewa kada je u pitawu konzumirawe brze hrane. Neki je qeti izbjegavaju, neki ne. - Za vrijeme toplih dana ne je dem pre ra |e vi ne od mqevenog mesa. Uz du`no po{tovawe svima koji prodaju }evape, pqeskavice i druge specijalitete sa ro{tiqa, imam lo{a iskustva iz nekih ranijih vremena, tako da to izbjegavam iako ih obo`avam - ka`e Miodrag Jovani} (46).

Mla|i stanovnici Bawe Luke isti~u da se i u ove tople dane ne odri~u brze hrane. - Kada sam u gradu i izgladnim, pojedem hamburger ili burek i do sada nisam imao ni ka kvih pro ble ma. Imam povjerewa u qude koji pripremaju brzu hranu jer nikom nije u interesu da mu lokal bu de pre po znatqiv po otrovanim gostima, salmoneli i sli~nim stvarima - rekao je student Bojan Dmitri} (21).

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

PIJACA
Minulih dana inspektori su imali opse`nu akciju na Novoj pijaci. Poja~ana kontrola uslijedila je poslije pritu`be mje{tana MZ Lazarevo koji nisu zadovoqni zbog otpada koji se odla`e na sto~noj pijaci. - Neke su primjedbe bile opravdane, a neke ne. Sav otpad od vo}a i povr}a mora se uklawati na vrijeme. Mi }emo redovno kontrolisati higijenske uslove ove pijace - rekao je Novak Petra{.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ MAMURLUK - komedija re`ija: Tod Filips uloge: B. Kuper, E. Helms, Z. Galifiankis, H. Graham termini: 16.55, 19, 20.15, 21.15 i 22.30 ~asova LEDENO DOBA 3: DINOSAURUSI DOLAZE - animirani glasovi: Nikola \uri~ko, Isidora Mini}, Goran Jefti}, Voja Brajovi} termin: 18.15 ~asova VJERIDBA - romanti~na komedija re`ija: An Fle~er uloge: Sandra Bulok, Rajan Rejnolds, Malin Akerman, Kreg T. Nelson, Meri Stinburgen termini: 18:20 i 20:30 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE “Trapisti~ka opatija Marija Zvijezda u Bawoj Luci 1869-2009“ Stalna izlo`bena postavka Muzeja RS “Od praistorije do savremenog doba“ i multimedijalna izlo`ba “Jasenovac“ LTG GALERIJA Izlo`ba odabranih slika iz fundusa galerije GALERIJA UDAS Izlo`ba Andree Krneti}, “Grafike“ otvorena do 15. avgusta MUZI^KI PAVIQON “PETAR KO^I]“ Ve~eras u 20 ~asova - Izlo`ba fotografija Sergeja Kala~eva i Ala Gagijeva pod nazivom “Ju`na Osetija“

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

PRORO^ANSTVA - triler re`ija: Aleks Projas uloge: Nikolas Kejx, ^endler Kentberi termin: 22:15

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 29

U toku obnova mosta u ^esmi
U toku su radovi na investicionom odr`avawu mosta preko rijeke Vrbawe u mjesnoj zajednici ^esma. U okviru obnove ove veoma va`ne komunikacije bi}e sanirana i mawa o{te}ewa na mostu, te izvr{eno farbawe ograde. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 89.682 KM, a izvo|a~ je preduze}e “Niskogradwa“ iz Lakta{a, koje sve radove treba da zavr{i za 40 dana. S. A.

FOTO: T. PAPI]-XAKULA

GRADSKE VIJESTI

Pri kraju izgradwa Bile}ke ulice
U mjesnoj zajednici [argovac u toku je zavr{etak izgradwe kanalizacije i sanacija jedne ulice. - Radovi u 750 metara dugoj Bile}koj ulici idu planiranom dinamikom i kada uskoro bude zavr{ena, bi}e {iroka {est metara. Rasvjeta i asfaltirawe ulice su ve} zavr{eni i sada se radi na ure|ewu trotoara. O~ekujemo da }e sve biti zavr{eno krajem ovog mjeseca i da }e tada jedna od najru`nijih, postati najqep{a ulica - rekao je predsjednik savjeta MZ [argovac Ostoja Veselinovi}. Prema wegovim rije~ima, u toku je izgradwa kanalizacije na potezu od Djevoja~kog mosta prema Drakuli}u. T. P. Y.

Radovi na vrelovodu zaustavili saobra}aj
Mladi ~itaoci ~esti gosti biblioteke

Ovog qeta dobra posje}enost gradskih biblioteka

Godi{wi odmor uz dobru kwigu
Iako je vrijeme godi{wih odmora, na{i sugra|ani se svakodnevno upisuju. Kwiga je dobar drug i na pla`i, i kod ku}e, i u hladovini.., rekla Orijana Vukovi}
PI[E: TATJANA PAPI]-XAKULA tatjanapdz@glassrpske.com

Minulog vikenda izvo|eni su ra do vi na iz mje ni cijevi magistralnog vrelovoda “Borik” i to na dijelu kod hotela “Bosna”. Zbog toga je ju~e bio zatvoren saobra}aj na dijelu glavne ulice Kraqa Petra Prvog Ka ra |or |e vi }a i to od raskrsnice sa ulicom Aleja Sve tog Sa ve do ras -

krsnice sa Bulevarom cara Du{ana. - Ukoliko ne bude nepredvi|enih pote{ko}a, radovi na ovom dijelu trebalo bi da budu zavr{eni danas kako bi se saobra}aj mogao nesmetano odvijati - saop{tili su iz Administrativne slu`be grada. T. P. Y.
FOTO: V. STOJAKOVI]

Posje}enost gradske jedinice Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, koja broji vi{e od 2.500 ~lanova, u ove qetne dane je veoma velika. - Iako je vri je me go di{wih odmora, na{i sugra|ani se svakodnevno upisuju. ^ak je ove godine posje}enost u qetnim danima mnogo ve}a nego ranije. Kwiga je dobar drug i na pla`i, i kod ku}e, i u hladovini... Na{a bi bli ote ka pra ti svjet ske trendove i ~itaoci imaju na ra spo la gawu kva li te tan izbor kwiga - rekla je infor ma tor u Bi bli ote ci Srpske Orijana Vukovi}. Prema wenim rije~ima, godi{wa ~lanari na je ove go di ne 50 od sto jef ti ni ja nego lani.

- ^la na ri na na go di{wem nivou iznosi deset maraka, a pro{le godine je bila 20 maraka. Mo`da je i to je dan od ra zlo ga za {to imamo dosta ~lanova. Na{i ~lanovi imaju i mogu}nost da dnevno po pola ~asa koriste Internet - naglasila je Vukovi}eva.

I DIGITALNA biblioteka veoma posje}ena
U biblioteci postoji i univerzitetski dio u kojem se nalazi ~itaonica. - Wu ugla vnom ko ris te studenti. Pomenula bih da posjedujemo i odjeqewe peri odi ke u kom su dos tu pne sve vrste ~a so pi sa i gdje imamo sve dnevne i sedmi~ne novine - istakla je Orijana Vukovi}.

U toku {kolske godine biblioteku ~esto posje}uju osnovci. - Na{a dje~ija biblioteka mo`e da se pohvali velikim bro jem ~la no va. ^lanarina za najmla|e iznosi deset maraka. Tu se nalazi oko 60.000 publikacija koje obuhvataju slikovnice, obave znu i slo bo dnu le kti ru, nau~no-popularne kwige te dje~ije ~asopise - rekla je Vukovi}eva. Narodna i univerzitetska bi bli ote ka Re pu bli ke Srpske ima svoja odjeqewa

na Obili}evu i Star~evici. - U Obili}evu imamo i ameri~ki kutak gdje ~itaoci mogu da na|u engleske ~asopise, CD-ove, a od jeseni tamo }e bi ti i dje ~i je igraonice, ~itawe pri~a na en gles kom. Na Star ~e vi ci ima ~i ta oni ca, In ter net klub, kao i dje~ije odjeqewe, dje~ija igraonica. Za vrijeme {kolske godine tamo su radile {kole pisawa, glume, {aha, engleskog i wema~kog jezika... I digitalna biblioteka je veoma posje}ena - dodala je na kraju Vukovi}eva.

Vikend putovawa na more
Mnogi Bawolu~ani ovih dana se odlu~uju za odlazak na vikend putovawe u Hrvatsku ili Crnu Goru. Dvodnevni spas od vru}ina gra|ane u turisti~kim agencijama ko{ta od 85 do 95 maraka. Bawolu~ki “Autoprevoz” organizuje dvodnevna putovawa na Makarsku rivijeru. - Turisti imaju prevoz i smje{taj. Prvi dan se boravi u mjestu Mali Rat, a drugi dan u Ba{kim Vodama. Polasci su svakog petka u ve~erwim ~asovima, a povratak je nedjeqom - ka`u u “Autoprevozu“. “@ak turs“ u svojoj ponudi ima no}ewe u mjestu Maru{i} kod Makarske. Pored toga, mnoge agencije organizuju pokloni~ka putovawa u manastir Ostrog i druge manastire u Srbiji, Hrvatskoj i BiH. S. T.

GRADSKA JEDINICA U BORIKU
- U toku su radovi u nasequ Borik i kada sve bude zavr{eno tamo }e biti dje~ija biblioteka. Nadamo se da }emo i tamo imati veliki broj malih ~lanova i da }e ova biblioteka biti posje}ena kao glavna, te one na Obili}evu i Star~evici rekla je Orijana Vukovi}.

PITAMO GRA\ANE
Sawa Kosi}, socijalni radnik
- Biciklisti koji se voze po gradu ne bi smetali pje{acima da postoji vi{e biciklisti~kih staza. Mislim da taj problem treba rije{iti. Naravno, protiv toga sam da jurcaju Gospodskom ulicom i izazivaju strah kod prolaznika da }e ih udariti.

Koliko biciklisti ugro`avaju pje{ake na {etali{tima?

Dvoto~ka{i siju strah Gospodskom ulicom
Neboj{a Pejakovi}, konobar
- Mislim da gra|ani ne bi smjeli da voze bicikl {etali{tima jer naru{avaju bezbjednost gra|ana, posebno djece. Nedopustivo je da nave~e mladi}i jure kroz masu svijeta u Gospodskoj ulici. Tu bi policija trebalo da bude rigorozna i ka`wava ih.

Haris Mujkanovi}, student
- ^esto se na trotoarima i {etali{tima po gradu mogu vidjeti biciklisti kako jure, a to ponekad mo`e da izazove i nezgode. Smatram da bi morali da obrate posebnu pa`wu tokom vo`we, posebno gdje je gu`va. Jurwavu biciklima nikako ne odobravam.

Suzana Vidovi}, vaspita~ - Volim da pro{etam gradom i ~esto se mo`e vidjeti kako biciklisti jure trotoarima. Posebno je nezgodno kada ih je vi{e, i mislim da je to problem podjednako i za pje{ake i bicikliste jer su obje strane ugro`ene. PRIPREMILA: D. KELE^

PA@WA
Povremeno iskqu~ewe struje
Zbog izvo|ewa planiranih radova na elektroenergetskim objektima danas elektri~nu energiju ne}e imati dijelovi ulica Stepe Stepanovi}a i IV prigradski put u vremenu od 8.30 do 13 ~asova, kao i naseqe Drago~aj i dio naseqa Mi{in Han u vremenu od devet do deset ~asova. Iz “Elektrokrajine” podsje}aju da je u toku sveobuhvatna akcija iskqu~ewa kupaca koji imaju dugovawa za elektri~nu energiju. S. A.

30 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Feqton

ORIJENTALISTA (Minareti i svilene ~arape)

(10)

TOM RAJS

Epopeja izme|u Evrope i Orijenta
koji je plovio ka italijanskoj obali Jadrana. Drugo po va`nosti odredi{te ruskih izbeglica bio je Berlin, pa su Nusimbaumovi odlu~ili da stupe na tlo Italije, “prave Evrope“, gde }e mirno razmisliti o daqem pravcu putovawa. Ono {to je nekada bilo prijatno turisti~ko krstarewe izme|u Evrope i Orijenta pretvorilo se u izbegli~ku epopeju gomile o~ajnika koji su nastojali da {to pre napuste Konstantinopoq i domognu se Evrope. Mnogi italijanski mornari prodavali su mesta u svojim kabinama putnicima koji nisu mogli sebi priu{titi redovnu kartu. Nusimbaumovi su uspeli da dobiju pristojnu kabinu. Na plove}em izbegli~kom ostrvu Leva je preplavila nostalgija za Istokom koji je upoznao u Konstantinopoqu. Svim srcem je stao uz sultana i wegov dvor. Sultanat i kalifat smatrao je velikim institucijama, a ne{to u yamijama i bazarima velike islamske prestonice navelo ga je da oseti kako je prona{ao smisao `ivota. Dok je putovao na Zapad, odeven po zapadwa~koj modi, bio je sve sigurniji da je, nezavisno od spoqweg utiska i onog {to je pisalo u gruzijskom paso{u, unutar sebe ostao ~ovek Istoka, podanik misterioznog i{~ezlog carstva. Fantazirao je o panislamskom duhu koji }e spasti svet od revolucionarnih nereda. Svi revolucionarni i agresivni politi~ki pokreti, u stvari moderna politika uop{te, podsticali su u wemu ga|ewe i uznemirenost. Tra`io je utehu u trajnim institucijama, ukorewenim u dalekoj pro{losti. no{}u prema idealnoj monarhiji o kojoj je sawao. On je, na neki na~in, od monarhije zahtevao isto ono {to savremeni Amerikanac zahteva od demokratije - da ga ostavi na miru. U srcu je bio konzervativac u starom, liberalnom smislu. Evropski Jevrejin je u to doba te{ko mogao biti konzervativan, jer je ure|ewe pre~esto po~ivalo na nekom obliku tiranije i progona. Ali deci velikih carstava u ranom dvadesetom veku konzer va ti vi zam je bio sve pri vla ~ni ja perspektiva.

Nusimbaumovi nisu po{li kopnenim putem, ve} su se ukrcali na brod koji je plovio ka italijanskoj obali Jadrana. Drugo po va`nosti odredi{te ruskih izbjeglica bio je Berlin, pa su Nusimbaumovi odlu~ili da stupe na tlo Italije, “prave Evrope“ Uprkos `estokom antisemitizmu carske Rusije, Lev je odrastao sa ~udnom naklono{}u prema idealnoj monarhiji o kojoj je sawao. On je, na neki na~in, od monarhije zahtijevao isto ono {to savremeni Amerikanac zahtijeva od demokratije - da ga ostavi na miru

Posle nekoliko nedeqa provedenih me|u yamijama i no}nim klubovima, Nusimbaumo vi su po no vo kre nu li na put. Kao i drugi beli emigranti, ve}ina izgnanika iz Bakua smatrala je Konstantinopoq usputnom sta ni com na pu tu ka pra vom odre di{tu, nezvani~nom glavnom gradu emigraci je: Pa ri zu. Rus ka eli ta go vo ri la je i ~itala francuski. Francuska je bila najzna ~aj ni ji fi nan si jer ka pi ta lis ti ~kih poduhvata u carskoj Rusiji. (To je dovelo do neuobi ~a je nog spe kta kla u ko me je po sledwi car, koji se je`io na samu pomen ustava, stajao pored francuskog predsednika slu {a ju }i Mar seqezu). Pre re vo lu ci je boq{evici su od neuglednih ~etvrti Pariza na~inili svoj operativni {tab. Revolucija je zna~ila promenu stra`e - na mesto crvenih koji su oti{li da zauzmu vlast, do{li su beli. Ne ki emi gran ti, kao iz gna na car ska porodica Osman, oti{li su na zapad Orijent ekspresom. Banina Asadulajeva se}a se putovawa vozom koje je provela zakqu~ana u kupeu, u strahu od “jednog ili vi{e mu{karaca“ iz voza koji bi svladani `udwom mogli da je napastvuju.

I{~ezla carstva
Kada je Vudro Vilson 1918. svetu predstavio viziju koja je podrazumevala nestanak im pe ri jal nih iden ti te ta u ko rist prava nacija na “samoopredeqewe“, nacije u nastanku unutar Otomanskog i Habzbur{kog carstva sko~ile su da iskoriste ponu|enu priliku i dohvate jedna drugu za gu{u. Kraj carskog sistema u Evropi i na Bliskom istoku pokrenuo je niz malih genocida po ~itavom kontinentu. U takvom okru`ewu nemali broj Jevreja za`alio je za i{~ezlim carstvima u kojima je `ivot bio relativno miran i siguran. Kao i Habzbur{ko, najtolerantnije od velikih carstava uni{tenih Prvim svetskim ratom, Otomansko carstvo je pri kraju pos ta lo la ba va fe de ra ci ja de se ti na razli~itih etni~kih grupa, prinu|enih da `i ve u re la ti vnom skla du pod car skim skiptrom. Desetine hri{}anskih nacija nije `alilo za propalim carskim ku}ama: znale su ta~no {ta }e uraditi ~im zadobiju kontrolu nad sopstvenim prostorom na karti. Jevreji nisu znali {ta }e ih zadesiti po pro pas ti mo nar hi ja, ali su na slu }i va li da ih ne ~eka ni{ta dobro. Bili su jedina etni~ka grupa, izuzev Cigana, koja nijedno par~e sveta nije mogla proglasiti rodnom gru dom. Za to su Je vre ji do sa mog kraja podr`avali Osmane i Habzburge, pa su mnogi i nakon wihove propasti produ`ili da nose steg multinacionalnog monarhizma. (Nastavi}e se)

Nostalgija za Istokom
Pre no {to je stigla do predgra|a Pariza, strgla je veo - simboli~no i doslovce - otpo~ev{i `ivot moderne, nezavisne, zapadne `ene. Nusimbaumovi nisu po{li kopnenim putem, ve} su se ukrcali na brod

Potraga
Lev Nusimbaum je bio Jevrejin, preobra}enik u muslimanskog princa i autor niza bestselera u nacisti~koj Wema~koj. Wegov `ivot prevazilazi i najma{tovitije stranice wegovih kwiga. Tragaju}i za istinom o Levu, Tom Rajs otkriva niz sjenovitih svijetova u me|uvremenu utonulih u zaborav evropski panislamizam, nihilisti~ke asasine, krijum~are antinacisti~kih kwiga, naftne bogata{e Bakua i jevrejske orijentaliste. Rezultat te potrage je potpuno neo~ekivana slika dvadesetog vijeka.

DJECI VELIKIH CARSTAVA konzervativizam bio privla~na perspektiva
Monarhizam, pa ~ak i apsolutizam, ~i ni li su mu se ja ko pri vla ~nim. Odrastao je pod zaostalim, apsolutisti~kim re`imom u kome je cvetao privredni di na mi zam ame ri ~kog sti la. Uprkos `estokom antisemitizmu carske Rusije, Lev je odrastao sa ~udnom naklo-

10. avgust 1877.

10. avgust 1913.

10. avgust 1936.

Ro|en pukovnik Apis
1877 - Ro|en je Dragutin Dimitrijevi} Apis, general{tabni pukovnik vojske Kraqevine Srbije. U vrijeme vladavine kraqa Aleksandra Obrenovi}a, zbog lo{eg stawa u zemqi, smislio je i organizovao oficirski pu~, ali ubistvo kraqevskog para Obrenovi} nije bila wegova ideja. Poku{ao je da stvori vojnu diktaturu u dr`avi, imao je jak uticaj na politi~are. Apis je u decembru 1916. uhap{en na Solunskom frontu kao ~lan tajne organizacije “Ujediwewe ili smrt“. Osu|en je na smrt, a strijeqan je 14. juna 1917. u Solunskom poqu.

Zavr{en Drugi balkanski rat
1913 - Zavr{en je Drugi balkanski rat vo|en izme|u Bugarske i saveza Gr~ke i Srbije, kojima su se prikqu~ili i Crna Gora, Rumunija i Turska zbog nezadovoqstva podjelom osvojenih teritorija iz Prvog balkanskog rata. Sve vojne operacije zaustavqene su 31. jula u podne, a mir je zakqu~en 10. avgusta u Bukure{tu. Bugarska se odrekla svih spornih teritorija u korist Srbije i Gr~ke. Drugim balkanskim ratom razbijen je Balkanski savez i oja~an uticaj Velikih sila na balkanske dr`ave. Makedonija je bila podijeqena izme|u Srbije i Gr~ke.

Veliki {ahovski turnir
1936 - Odr`ao se internacionalni {ahovski turnir na Univerzitetu u Notingemu u Engleskoj, jedan od 10 najja~ih turnira svih vremena, a sigurno najja~i u to vrijeme. Pobjednik ovoga turnira bio je Mihail Botvinik. U~esnici su bili svjetski prvak u {ahu Maks Eve, tri biv{a prvaka Lasker, Aqehin i Kapablanka, kao i budu}i svjetski prvak Botvinik. Bila je namjera da se u avgustu obiqe`i pedesetogodi{wica turnira odr`anog 1886. godine. Vremensko ograni~ewe je bilo 36 poteza za dva ~asa igre.

OGLASI
Bosna i Hercegovina BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA IB / IB 4600222830003
Vuka S. Karayi}a 4, 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine; Tel/faks: 049/211-102, E-mail: fzo-brcko@bdcentral.net Vuka S. Karad`i}a 4, 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine; Tel/fax: 049/211-102; E-mail: fzo-brcko@bdcentral.net

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 31
Bosna i Hercegovina BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE A.D. BAWA LUKA Broj : 1.-1235/09. Dana, 5.8.2009. godine Na osnovu Odluke Uprave Preduze}a broj:1.-1235/09 od 22.7.2009. godine, te ~lana 14. stav 14.4. ta~ka 14.4.15. Statuta Preduze}a za po{tanski saobra}aj RS, A.D. Bawa Luka, Uprava Preduze}a o b j a v q u j e:

DRUGU JAVNU LICITACIJU
za prodaju motornih vozila I PREDMET LICITACIJE: 1. Mercedes 208, teretno vozilo, registarskih oznaka 665-J-149, godina proizvodwe 1995., nije u voznom stawu, registrovan do 7.10.2009. godine, pre|ena kilometra`a je 240.244 km. Po~etna cijena 4.725,00 KM. 2. Toyota Corolla, registarskih oznaka 249-T-338, godina proizvodwe 1999., u voznom stawu, registrovan do 18.10.2009. godine, pre|ena kilometra`a je 185.890 km. Po~etna cijena 3.300,00 KM. 3. Renault 19, registarskih oznaka 312-A-739, godina proizvodwe 1997., registrovan do 20.1.2010, tehni~ki ispravan, u voznom stawu, pre|ena kilometra`a je 120.786 km. Po~etna cijena 2.250,00 KM. 4. Toyota Corolla 2.0, D H/B, registarskih oznaka 398-J-247, godina proizvodwe 2002., registrovan do 15.9.2009. godine, motorno vozilo nije u voznom stawu- imalo saobra}ajni udes. Na vozilu su ispravni slede}i dijelovi: zadwi dio vozila, mjewa~, sjedi{ta u vozilu, amortizeri i ko~ioni sistem, alternator, alanser, kompresor klime, blok motora o{te}en ostali dijelovi motora ispravni. Po~etna cijena 3.375,00 KM. 5. VW Caddy, registarskih oznaka 118-T-493, godina proizvodwe 2000., u voznom stawu, registrovan do 7.3.2010. godine, pre|ena kilometra`a je 327.432 km. Po~etna cijena 3.525,00 KM. 6. VW LT 35, furg. TDI, registarskih oznaka 416-A-561, godina proizvodwe 1998., neregistrovan, u voznom stawu, pre|ena kilometra`a je 376.213 km. Po~etna cijena 5.250,00 KM. 7. VW Caddy, registarskih oznaka 529-J-421, godina proizvodwe 1999., u voznom stawu, registrovan do 24.11.2009. godine, pre|ena kilometra`a je 533.959 km. Po~etna cijena 3.150,00 KM. 8. Mercedes Sprinter, registarskih oznaka 642-T-960, godina proizvodwe 2003., pre|ena kilometra`a je 550.089 km, vozilo je imalo saobra}ajnu nezgodu, o{te}ena predwa maska vozila, u voznom stawu, neregistrovan. Po~etna cijena 13.500,00 KM. 9. VW LT 35, furgon TDI, registarskih oznaka 103-T-551, godina proizvodwe 1998., limarija vozila u dobrom stawu, neregistrovan, pre|ena kilometra`a je 415.228 km. Po~etna cijena 6.150,00 KM. 10. Reno Trafik, registarskih oznaka 952-A-725, godina proizvodwe 1998., neregistrovan, pre|ena kilometra`a je 251.987 km. Po~etna cijena 4.125,00 KM. 11. Yugo Tempo 1.1., registarskih oznaka 126-M-634, god. proizvodwe 1999., registrovan do 15.9.2009. godine. Po~etna cijena 1.500,00 KM. 12. VW LT 35, furg. TDI, registarskih oznaka 037-M-335, godina proizvodwe 1998., registrovan do 11.1.2010. godine, pre|ena kilometra`a je 447.659 km. Po~etna cijena 4.950,00 KM. 13. VW LT 35, furg. TDI, registarskih oznaka 358-M-744, godina proizvodwe 1998., neregistrovan, pre|ena kilometra`a je 428.449 km. Po~etna cijena 4.650,00 KM. 14. Mercedes Sprinter, registarskih oznaka 642-T-961, godina proizvodwe 2003., vozilo nije u voznom stawu, neregistrovano, pre|ena kilometra`a 538.952 km. Po~etna cijena 12.750,00 KM. II NA^IN PRODAJE Prodaja predmetnih vozila vr{i se putem usmenog javnog nadmetawa. III USLOVI PRODAJE Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja do po~etka licitacije uplate kauciju u iznos od 10% od po~etne cijene vozila. Kaucija se upla}uje na blagajni Radne jedinice gdje se vr{i licitacija. Vozila se prodaju po principu "vi|eno-kupqeno". Kupac je du`an najkasnije u roku 5 dana, od dana zakqu~ewa licitacije zakqu~iti ugovor o kupoprodaji i preuzeti vozilo uz uplatu postignute kupoprodajne cijene. U protivnom, smatra}e se da je kupac odustao od kupovine vozila, u kojem slu~aju prodavac zadr`ava upla}enu kauciju. Tro{kove prepisa vozila snosi kupac. U postupku Javne licitacije Preduze}e ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. IV DAN I MJESTO ODR@AVAWA LICITACIJE Za vozila pod rednim brojevima 1-8 usmena licitacija }e se odr`ati dana 27.8.2009. godine sa po~etkom u 10 ~asova, u krugu poslovne zgrade Radne jedinice po{tansko saobra}ajni centar Bawa Luka, ulica Bra}e Podgornika br. 4b, Bawa Luka (kod `eqezni~ke stanice). Za vozila pod rednim brojevima 9, 10. i 11. usmena licitacija }e se odr`ati dana 27.8.2009. godine sa po~etkom u 10 ~asova, u krugu poslovne zgrade Radne jedinice za po{tanski saobra}aj Doboj, ulica Svetog Save br. 4., Doboj. Za vozila pod rednim brojevima 12. i 13. usmena licitacija }e se odr`ati dana 27.8.2009. godine sa po~etkom u 10 ~asova, u krugu poslovne zgrade Radne jedinice za po{tanski saobra}aj Bijeqina, ulica Knegiwe Milice br. 6., Bijeqina. Za vozilo pod rednim brojem 14. usmena licitacija }e se odr`ati dana 27.8.2009. godine sa po~etkom u 10 ~asova, u krugu poslovne zgrade Radne jedinice za po{tanski saobra}aj Fo~a, ulica Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a bb, Fo~a. V MJESTO, VRIJEME I NA^IN PREGLEDA VOZILA Zainteresovana lica mogu izvr{iti pregled vozila, svakog radnog dana u vremenu od 11 do 14 ~asova u krugu poslovne zgrade Radne jedinice u kojima }e biti odr`ane licitacije. Zainteresovana lica za vozilo pod rednim brojem 11. mogu pregledati, svakog radnog dana u vremenu od 11 do 14 ~asova u krugu objekta Po{te Derventa u Derventi. Vozila se pregledaju u prisustvu ovla{tenog lica Preduze}a. VI DODATNE INFORMACIJE Sve potrebne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona: - RJ po{tansko-saobra}ajni centar Bawa Luka 051-241-539 (kontakt osoba za pregled vozila Goran Kne`evi} i Novak Kalaba) - RJ za po{tanski saobra}aj Doboj 053-220-613 (kontakt osoba Branko Jo{i}) - RJ za po{tanski saobra}aj Bijeqina 055-239-012 (kontakt osoba Dragi{a Vasi}) - RJ za po{tanski saobra}aj Fo~a 058-225-405 (kontakt osoba Vojka Lero) Tekst ove licitacije bi}e objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske" a istovremeno }e se ista}i na oglasnoj plo~i u sjedi{tu Uprave Preduze}a u Bawoj Luci, ulica Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a br.93, te oglasnim plo~ama u sjedi{tima Radnih jedinica gdje se odr`ava licitacija. DIREKTOR Krivoku}a Jasminka, dipl. ecc.

Broj: 015-180/4-80/09 Br~ko, 7.8.2009. godine Direktor Fonda zdravstvenog osigurawa Br~ko distrikta BiH, na osnovu ~lana 2 Pravilnika o zapo{qavawu u Fondu zdravstvenog osigurawa Br~ko distrikta BiH, broj: 015-180/7-000008/07 od 22.5.2007. godine, na osnovu Odluke o raspisivawu javnog konkursa, broj: 015-180/8-78/09 od 30.7.2009. godine i uz saglasnost Upravnog odbora, broj: 015-180/7-61/09 od 30.7.2009. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODRE\ENO VRIJEME

Naziv poslodavca: Fond zdravstvenog osigurawa Br~ko distrikta BiH (u daqem tekstu: Fond) Naziv radnog mjesta: 2.7. Finansijski kwigovo|a Opis poslova radnog mjesta: 1. Provjerava materijalnu i formalnu ispravnost dokumentacije za kwi`ewe i kwi`i promjene u kwigovodstvenim evidencijama; 2. Kontira i kwi`i promjene na ra~unu Fonda; 3. U~estvuje u usagla{avawu stawa sa dobavqa~ima; 4. U saradwi sa Glavnim kwigovo|om – konterom i kwigovo|om – analiti~arem, priprema finansijske izvje{taje i vr{i sravwewe potra`ivawa i obaveza; 5. U~estvuje u izradi zavr{nih ra~una i obra~una; 6. Kwi`i fakture i uplate doprinosa za zdravstveno osigurawe i druge prihode Fonda; 7. Odgovoran je za pravilno, uredno ta~no i a`urno vo|ewe kwigovodstvene evidencije; 8. Odgovoran je za pravilnu primjenu propisa u vo|ewu poslovnih kwiga; 9. U~estvuje u izradi osnova plana i izvje{taja o poslovawu Fonda; 10. Odgovoran je za pripremu i predaju na arhivirawe kwigovodstvenih isprava na osnovu kojih se vodi analiti~ka evidencija; 11. Prati propise iz oblasti ra~unovodstva, finansija, poreza i doprinosa; 12. Obezbje|uje blagovremeno izvr{avawe odluka i zakqu~aka Upravnog odbora Fonda; 13. Obezbje|uje izvr{avawe zakonskih obaveza i obaveza koje proizilaze iz akata Fonda; 14. Obavqa i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca; 15. Za svoj rad odgovoran je [efu ra~unovodstva. Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Platni razred: IV-6 Minimalni uslovi koje mora da ispuwava kandidat: 1) Sredwa stru~na sprema (IV stepen) – ekonomska {kola; 2) 6 ({est) mjeseci radnog iskustva u struci, nakon zavr{ene {kole. Posebni uslovi koje mora da ispuwava kandidat: 1) Sposobnost za samostalan rad 2) Sposobnost za timski rad 3) Objektivnost 4) Ta~nost 5) Pouzdanost 6) Sposobnost za organizaciju 7) Poznavawe rada na ra~unaru. Rok i mjesto podno{ewa prijave: Javni konkurs je otvoren od dana objavqivawa u sredstvima javnog informisawa i traje do 21.8.2009. godine. Obrazac prijave na javni konkurs mo`e se preuzeti u zgradi Fonda. Popuwene prijave slati na adresu: FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA BR^KO DISTRIKTA BIH, Ul. Vuka S. Karayi}a br. 4, 76100 Br~ko, ili dostaviti li~no u zgradu Fonda, {alter broj: 3, najkasnije do 21.8.2009. godine, do 16 ~asova. NAPOMENA: Prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme po ovom javnom konkursu, traje do povratka finansijskog kwigovo|e sa odsustva, usqed privremene sprije~enosti za rad. Op{ti uslovi za zasnivawe radnog odnosa za sve kandidate koji konkuri{u na navedene pozicije su: a) da je dr`avqanin BiH b) da je punoqetan c) da je zdravstveno sposoban za vr{ewe poslova upra`wenog radnog mjesta d) da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak e) da se na kandidata ne odnosi ~lan IX stav 1 Ustava BiH f) da u posqedwe tri godine po~ev od dana objavqivawa upra`wene pozicije nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta i slu`be Br~ko distrikta BiH, usqed pravosna`no izre~ene disciplinske mjere Obrazac prijave je ovjeren pe~atom Fonda. Kandidati su du`ni unijeti ta~ne i istinite podatke u prijavu i potpisati je. Neva`e}e (neovjerene od strane Fonda) i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatrawe. Komisija za provo|ewe postupka prijema u radni odnos u Fondu izvr{i}e kontrolu dostavqenih prijava i poziva}e na intervju (na osnovu broja telefona koji je naveden u prijavi) samo one kandidate ~ije su prijave va`e}e i blagovremene. Kandidat koji bude ocijewen kao najuspje{niji du`an je, u roku koji utvrdi Komisija za provo|ewe postupka prijema u radni odnos, da dostavi sqede}e dokumente kojima dokazuje istinitost podataka unesenih u prijavu, a koji se odnose na ispuwavawe op{tih, minimalnih i posebnih uslova: a) Uvjerewe o dr`avqanstvu ne starije od 6 mjeseci; b) Ovjerenu kopiju li~ne karte; c) Uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci; d) Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka ne starije od 6 mjeseci; e) Diploma ili drugi dokument (uvjerewe, potvrda, svjedo~anstvo i drugo) izdat od obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini; f) Nostrifikovana diploma ili drugi dokument (uvjerewe, potvrda, svjedo~anstvo, potvrda o pokrenutom postupku nostrifikacije i drugo), izdat od nadle`nih obrazovnih institucija; g) Diploma ili drugi dokument (uvjerewe, potvrda, svjedo~anstvo i drugo) izdat od me|unarodnih obrazovnih institucija koje ne podlije`e nostrifikaciji prema propisima BiH; h) Uvjerewe, potvrda ili drugi dokument ovjeren od strane poslodavca, o du`ini radnog iskustva u struci, zajedno sa ovjerenom kopijom radne kwi`ice kojom se dokazuje du`ina radnog sta`a kod poslodavca koji je izdao uvjerewe, potvrdu ili drugi dokument o radnom iskustvu. Sve informacije u vezi sa Javnim konkursom mogu se dobiti na broj telefona 049/211-102. Kontakt osoba je Ivica Geqi}. DIREKTOR Aleksandra Tu~i}, dipl. menayer

32 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 33

34 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE
BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO FINANCIJA/ FINANSIJA I TREZORA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА

OGLASI

BOSNIA AND HERCEGOVINA MINISTRY OF FINANCE AND TREASURY

Broj: 04-34-2-4334-5/09 Sarajevo, 7.8.2009. godine

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 41/03) i ta~ke II Odluke o utvr|ivawu standarda i kriterijuma za izbor i imenovawe direktora Javnog preduze}a "Derventski list i Radio Derventa" broj; 03-26/09 i ta~ke 1. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora Javnog preduze}a "Derventski list i Radio Derventa", broj: 03-27/09, Nadzorni odbor Javnog preduze}a "Derventski list i Radio Derventa" na 1. sjednici odr`anoj dana 13.6.2009. godine, raspisuje

OBAVJE[TEWE
Dana 7.8.2009. godine na slu`benoj internet stranici Agencije za dr`avnu slu`bu BiH (www.ads.gov.ba/konkursi), objavqen je Javni oglas za popuwavawe radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe direktora Javnog preduze}a "Derventski list i Radio Derventa" Derventa 1. Nadzorni odbor Javnog preduze}a "Derventski list i Radio Derventa" raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovawe direktora Javnog preduze}a "Derventski list i Radio Derventa" Derventa. 2. Opis poslova. Direktor obavqa poslove u skladu sa zakonom i Statutom Preduze}a. 3. Mandat: Direktor Preduze}a imenuje se na mandat u trajawu 4 (~etiri) godine. 4. Op{ti uslovi za kandidate su: - da su dr`avqani BiH, odnosno Republike Srpske; - da su stariji od 18 godina; - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost; - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entitetima, u periodu od tri (3) godine prije dana objavqivawa konkursa; - da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak; - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe tra`enih poslova; - da ne slu`e kaznu izre~enu od Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju i da nisu pod optu`nicom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred Sudom (~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine); - da ne obavqaju izvr{nu funkciju u politi~koj stranci. 5. Posebni uslovi za kandidate su: - visoka (VII stepen) stru~na sprema dru{tvenog smjera; - najmawe pet (5) godina radnog iskustva u struci; - kvalitetan program rada za mandatni period; - posjedovawe rukovodnih i organizacionih sposobnosti, - dokazani rezultati i uspjesi u obavqawu ranijih poslova. 6. Sukob interesa Kandidati ne mogu obavqati du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske i drugim zakonima koji reguli{u sukob interesa. 7. Potrebna dokumenta: Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - biografiju o kretawu u slu`bi, - ovjerenu kopiju diplome, - ovjerenu kopiju li~ne karte, - uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od {est mjeseci); - uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka, - uvjerewe o neka`wavawu (za kandidate koji u|u u u`i izbor, a koji su ro|eni u Republici Srpskoj, Komisija }e uvjerewe tra`iti slu`benim putem, a kandidati koji su ro|eni van podru~ja Republike Srpske li~no }e dostaviti tra`eno uvjerewe), - potpisane i ovjerene izjave o ispuwavawu uslova iz ta~ke 4, alineja 4,8. i 9. i ta~ke 6. Konkursa, - uvjerewe o radnom iskustvu; - kvalitetan program rada za mandatni period; - kandidati mogu prilo`iti i druga dokumenta kojima dokazuju ispuwavawe posebnih uslova. Imaju}i u vidu ovla{}ewa ombudsmena iz ~lana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske, dokumenti prilo`eni uz prijavu ne}e se vra}ati kandidatima. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor, Komisija za izbor i imenovawe }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. 8. Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana posqedweg objavqivawa konkursa u jednom od javnih glasila iz ta~ke 9. ovog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Javno preduze}e "Derventski list i Radio Derventa" - Nadzorni odbor, ul. Cara Lazara sa naznakom "Komisija za izbor direktora JP "Derventski list i Radio Derventa". 9. Javni konkurs }e se objaviti u "Slu`benom glasniku Republike Srpske" dnevnom listu "Glas Srpske i "Derventskom listu". Broj: 03-28/09 PREDSJEDNIK Datum: 13.6.2009. godine NADZORNOG ODBORA Damir Kqaji}

Univerzitet u Bawaluci POQOPRIVREDNI FAKULTET

OBAVJE[TEWE
OBAVJE[TAVAMO JAVNOST DA JE MAGISTARSKA TEZA I REFERAT O OCJENI MAGISTARSKE TEZE, KANDIDATA MIROSLAVA PERA]A, POD NAZIVOM "EMBRIONALNO RAZVI]E I LARVENI RAZVOJ DU@I^ASTE PASTRMKE (Oncorhynchus mykiss Wal .) U RIBOGOJILI[TU "JEZERO" DATA NA UVID JAVNOSTI. ZAINTERESOVANI ISTU MOGU DOBITI NA UVID U BIBLIOTECI POQOPRIVREDNOG FAKULTETA SVAKI RADNI DAN OD 10 do 13 ^ASOVA.

"ZEPTER INVEST" A.D. Bawa Luka Bra}e Ma`ar i majke Marije 45 BAWA LUKA Tel. 051/230-090; Faks: 051/230-092 Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima "Zepter Invest" A.D., Bawa Luka objavquje

o neto vrijednosti sredstava ZIF-a "Zepter Fond" A.D. Bawa Luka na dan 31.7.2009. godine Neto vrijednost sredstava na dan 31.7.2009. godine iznosi 83.231.902,15 KM. Neto vrijednost sredstava po akciji na dan 31.7.2009. godine iznosi 11,17 KM.

OBAVJE[TEWE

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 35

Na osnovu ~lana 62. Statuta op{tine Derventa ("Slu`beni glasnik op{tine Derventa" broj:6/05, 4/08 i 6/08), Uputstva o na~inu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica("Slu`beni glasnik BiH", broj 48/06 od 26. juna 2006. godine) i Memoranduma o razumijevawu u svrhu implementirawa zajedni~kih sredstava individualnih stambenih jedinica izbjeglica, raseqenih osoba i povratnika u 2009. godini potpisanog 23.6.2009. godine izme|u Ministarstva za qudska prava i izbjeglice BiH i op{tine Derventa, Na~elnik op{tine objavquje

izbjeglicama iz BiH, raseqenim osobama u BiH i povratnicima za podno{ewe zahtjeva za rekonstrukciju stambene jedinice u ciqu povratka na podru~je op{tine Derventa
Pomo} u rekonstrukciji i povratku dodjequje se u okviru implementacije Zajedni~kih projekata u Bosni i Hercegovini, a za podru~je op{tine Derventa, obnovi}e se odre|eni broj stambenih objekata/jedinica (po sistemu "kqu~ u ruke") u zavisnosti od stepena o{te}enosti stambenih jedinica odabranih korisnika i ponu|enih cijena izvo|a~a radova na javnom tenderu. Odobrena sredstva za op{tinu Derventa kroz navedeni projekat iznose 150.000,00 KM (U skladu sa odlukom Dr`avne komisije za izbjeglice i raseqene osobe BiH broj K-16-15-982923/0 od 25.5.2009. godine predvi|eno je 150.000,00 KM za potencijalne korisnike bo{wa~ke nacionalnosti. Kriterijumi za odabir korisnika za rekonstrukciju stambenih objekata 1. Op{ti kriterijumi Op{ti kriterijumi su eliminatorni i obavezuju}i za sve korisnike pomo}i. Op{ti kriterijumi za utvr|ivawe potencijalnih korisnika pomo}i projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica su: - korisnik pomo}i je izbjeglica iz BiH, raseqena osoba u BiH ili povratnik, - korisnik pomo}i je iskazao namjeru za povratkom, - utvr|en je status vlasni{tva ili stanarsko pravo nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije, - korisnik pomo}i je na dan 30.4.1991. godine imao prebivali{te u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije, - stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije se smatra neuslovnom za stanovawe u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova, - korisnik pomo}i/nosilac doma}instva i ~lanovi wegovog doma}instva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovawe, u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova, - korisnik pomo}i nije primio pomo} u rekonstrukciji, dovoqnu da zadovoqi utvr|ene standarde u skladu sa utvr|enim standardima o minimumu stambenih uslova. 2. Dokumenti kojima se dokazuje ispuwavawe op{tih kriterijuma 2.1. Potvrda nadle`nog organa o statusu ( za sve ~lanove povratni~ke porodice prijavqene za pomo} u rekonstrukciji): - Izbjeglice iz BiH - odgovaraju}a potvrda ( izbjegli~ka legitimacija/karton) o statusu izbjeglice iz BiH, - Raseqene osobe u BiH - potvrda / pravosna`no rje{ewe nadle`nog organa op{tine privremenog boravka o statusu raseqene osobe, - Povratnici - potvrda nadle`nog organa op{tine povratka o statusu povratnika. 2.2. Izjava potencijalnog korisnika pomo}i kojom se dokazuje namjera za povratkom Izjavom podnosioca, koja se ovjerava od strane nadle`nog organa op{tine povratka, dokazuje se da: - je iskazana namjera za dobrovoqnim povratkom. - je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuslovna za stanovawe u skladu sa odgovaraju}im standardima o minimumu stambenih uslova, - korisnik / nositeq doma}instva i ~lanovi wegovog doma}instva koji su prijavqeni za dobijawe pomo}i u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovawe, u skladu sa odgovaraju}im standardima o minimumu stambenih uslova, - korisnik nije primio pomo} u rekonstrukciji, dovoqnu da zadovoqi odgovaraju}i standard o minimumu stambenih uslova. 2.3. Dokaz o vlasni{tvu/stanarskom pravu Dokaz o vlasni{tvu/stanarskom pravu nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije dokazuje se sqede}im dokumentima: - ZK (zemqi{no-kwi`ni) izvadak - izvod iz katastarske evidencije, ne stariji od 6 ({est) mjeseci, i/ ili - CRPC odluka - odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseqenih osoba, i/ili - Pravosna`no rje{ewe o povratu imovine/stanarskog prava rje{ewe nadle`nog op{tinskog organa o povratu i/ili uvo|ewu u posjed. U izuzetnim slu~ajevima, kada se vlasni{tvo ili stanarsko pravo ne mo`e pouzdano dokazati dokumentima iz prethodnog stava, vlasni{tvo se mo`e dokazivati i drugim relevantnim dokumentima, koje izdaju nadle`ni organi ( pravosna`no rje{ewe o nasqe|ivawu, gra|evinska dozvola, urbanisti~ka saglasnost, avionski snimak i sl.) 2.4. Uvjerewe o kretawu Uvjerewem o kretawu podnositeqa zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadle`ni organ unutra{wih poslova, dokazuje se da je korisnik pomo}i na dan 30.4.1991. godine imao prebivali{te u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije. Potrebno je prilo`iti original uvjerewe o kretawu ili ovjerenu kopiju. U izuzetnim slu~ajevima, kada se uvjerewem o kretawu ne mo`e pouzdano utvrditi prebivali{te na dan 30.4.1991. godine, kao dokaz prebivali{ta pribavqa se izjava dva svjedoka, ovjerena od strane nadle`nog organa op{tine povratka. 3. Posebni kriterijumi Ispuwavawe posebnih kriterijuma slu`i Komisiji za odabir korisnika na op{tinskom nivou kao temeq za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomo}i po prioritetima, te im poma`e da izvr{e odabir korisnika pomo}i u rekonstrukciji na transparentan na~in, po{tuju}i principe jednakopravnosti pristupu pomo}i u rekonstrukciji. 3.1. Posebni kriteriji su: a) Korisnik pomo}i se vratio na svoje prijeratno prebivali{te i `ivi u uslovima koji su ispod utvr|enog stambenog minimuma, ukqu~uju}i i korisnike koji privremeno borave u improviziranim naseqima, kampovima, kontejnerima i sli~no. b) Korisnik pomo}i pripada odre|enim skupinama kao {to su - socijalne kategorije, - osobe s onesposobqewem/invaliditetom, - samohrani roditeqi, starateqi ili hraniteqi porodice - porodice poginulog borca, - porodice nestalih osoba i biv{i logora{i. c) Korisnik se nalazi u kolektivnim oblicima zbriwavawa (tranzitno-prihvatni i kolektivni centri), alternativnom smje{taju ili zadovoqava uslove i ima/ostvaruje pravo na alternativni smje{taj. 4. Dokumenti kojima se dokazuje ispuwavawe posebnih kriterijuma 4.1. Dokaz o povratku u prijeratno prebivali{te Povratak u prijeratno prebivali{te dokazuje se kopijom li~ne karte, kojom se dokazuje da korisnik ima prijavqeno prebivali{te na adresi na kojoj se nalazi stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije i odnosno potvrda nadle`nog op{tinskog organa da se radi o povratniku. 4.2. Dokaz o pripadnosti odre|enim - posebnim skupinama Korisnik pomo}i pripada odre|enim skupinama. - socijalne kategorije svoj status dokazuju relevantnim dokazima Kompletirane prijave primqene do 11.9.2009. godine bi}e uzete u obzir od strane Komisije za odabir, prilikom formirawa preliminarne liste korisnika za dodjelu pomo}i u rekonstrukciji i povratku na podru~ju op{tine Derventa. Prigovor: Prigovor se podnosi Komisiji za odabir u roku od 15 dana od dana javnog ogla{avawa preliminarne liste korisnika na op{tinskoj oglasnoj plo~i. Broj: 02-442-25.2/09 Datum: 5.8.2009. NA^ELNIK OP[TINE Milorad Simi} i to: posqedwi ~ek od penzije, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davawa od nadle`nog centra za socijalni rad ili nadle`ne op{tinske slu`be za socijalnu i dje~iju za{titu, dokaz da se radi o civilnoj `rtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje prihode po tom osnovu, - status lica sa invaliditetom dokazuje se rje{ewem koje se pribavqa od strane nadle`nog organa (ratni vojni invalid, lice sa uro|enim ili ste~enim invaliditetom i sl), - status samohranog roditeqa, starateqa ili hraniteqa dokazuje se relevantnim dokazom koji se pribavqa od strane nadle`nog centra za socijalni rad ili op{tinskog organa uprave, nadle`nog za poslove socijalne i dje~ije za{tite kod kojeg se vodi slu`bena evidencija, - status porodice poginulog borca dokazuje se potvrdom koja se pribavqa od strane nadle`nog organa kod kojeg se vodi slu`bena evidencija, - status porodice nestale/ih osoba dokazuje se potvrdom koja se pribavqa od strane nadle`nog organa kod kojeg se vodi slu`bena evidencija i - status biv{eg logora{a dokazuje se potvrdom koja se pribavqa od strane nadle`nog organa kod kojeg se vodi slu`bena evidencija. 4.3. Dokaz o boravku u tranzitno-prihvatnim i kolektivnim centrima ^iwenica da se korisnik nalazi u kolektivnim oblicima zbriwavawa ( tranzitno-prihvatni i kolektivni centri), alternativnom smje{taju dokazuje se potvrdom nadle`nog organa na ~ijoj teritoriji se nalazi kolektivni centar ili alternativni smje{taj. ^iwenica da korisnik zadovoqava uslove i ima/ostvaruje pravo na alternativni smje{taj dokazuje se potvrdom nadle`nog organa op{tine privremenog boravka. 4.4. Dokaz o brojnosti porodice Brojnost porodice koje imaju vi{e ~lanova doma}instva i wihova starosna dob, koji su se prijavili za povratak, dokazuje se ku}nom listom, ovjerenom od strane nadle`nog op{tinskog organa. Uz ovjerenu ku}nu listu mora se prilo`iti rodni list za maloqetne ~lanove, odnosno ovjerena kopija li~ne karte za punoqetne ~lanove porodice. Podno{ewe prijava i dokumenata: Prijava za rekonstrukciju stambenih jedinica u okviru Zajedni~kog projekta, sa popuwenim obrascem prijave/izjave i prate}om dokumentacijom kojom se dokazuje ispuwavawe svih op{tih i pojedinih posebnih kriterijuma, dostaviti na protokol Op{tine svakim radnim danom od 7.30 do 15.30, ili po{tom na adresu: Op{tina Derventa, ulica Trg oslobo|ewa br. 3, po{tanski broj 74 400 mjesto Derventa, sa naznakom "ZA JAVNI POZIV U OKVIRU ZAJEDNI^KOG PROJEKTA - NE OTVARAJ". Javni poziv bi}e objavqen 10.8.2009. godine u novinama "Glas Srpske", "Dnevni Avaz" i "Derventski list" kao i na oglasnoj tabli op{tine Derventa, te na zvani~noj internet stranici op{tine Derventa www.opstinaderventa.ba

JAVNI POZIV

"KOSMOS" a. d. BAWA LUKA
AKCIONARSKO DRU[TVO ZA PROIZVODWU, REMONT I TRGOVINU "KOSMOS" BAWA LUKA 78000 Bawa Luka, Cetiwska 1, p.fah: 185; e-mail:kosmos@blic.net; www.vzkosmos.com TÜV Rheinland InterCert

Na osnovu Statuta "Kosmos" a.d. Bawa Luka i Odluke Nadzornog odbora broj 00-1295/09 od 17.6.2009. godine

REPUBLIKA SRPSKA Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju Bawa Luka, Trg Republike Srpske 1 Na osnovu ~lana 35. i ~lana 80. Zakona o za{titi `ivotne sredine - Pre~i{}en tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 28/07 i 41/08) i ~lana 2. Uredbe o postrojewima koja mogu biti izgra|ena i pu{tena u rad samo ukoliko imaju ekolo{ku dozvolu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 7/06) Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju obavje{tava zainteresovanu javnost

Prodaju rashodovanih motornih vozila putem javne licitacije i to: Tip vozila 1. Kamion TAM 150 2. Kamion TAM 110 T7BV 3. Kamion FAP-1314 SV/AV 4. Autodizalica KOLES 5. Autobus turisti~ki TAM 260A 119T 6. Putni~ko vozilo CITROEN XM CT TURBO Godina proizvodwe 1988. godina 1988. godina 1978. godina 1989. godina 1994. godina Po~etna cijena 3.000,00 KM 3.000,00 KM 2.000,00 KM 7.000,00 KM 20.000,00 KM 3.000,00 KM

OGLA[AVA

O PODNO[EWU ZAHTJEVA
ZA IZDAVAWE EKOLO[KE DOZVOLE Za postrojewe povr{inskog kopa "[AJKAMEN" Trbuk kod Doboja, povr{ine oko 17 ha. Podnosilac zahtjeva: "TERMINALI" A.D. Doboj Dana 5.8.2009. godine podnosilac zahtjeva "TERMINALI" A.D. Doboj, kao investitor, predao je Ministarstvu zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole za postrojewe povr{inskog kopa "[AJKAMEN" Trbuk kod Doboja, povr{ine oko 17 ha. Zainteresovana javnost mo`e izvr{iti besplatan uvid u zahtjev za ekolo{ku dozvolu i prilo`enu dokumentaciju u prostorijama op{tine Doboj, u roku od 30 dana od dana objavqivawa ovog obavje{tewa. U ovom roku zainteresovana javnost mo`e podnijeti ovom ministarstvu mi{qewe o zahtjevu i prilo`enoj dokumentaciji, u pisanoj formi. MINISTAR Fatima Fetibegovi}, dip. in`. arh.

- Licitacija za gore navedena vozila }e se odr`ati u krugu "Kosmos" a.d. Bawa Luka, Cetiwska broj 1 dana 20.8.2009. godine sa po~etkom u 11 ~asova, a ista se mogu pogledati 18 i 19.8.2009. godine od 11 do 14 ~asova. - Vozila se prodaju u vi|enom stawu, te se naknadne reklamacije - primjedbe ne}e uva`avati. - Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije zakazanog termina licitacije dostave dokaz o uplati 10% od vrijednosti po~etne cijene vozila. - Uplata se mo`e vr{iti na licu mjesta ili na `iro ra~un broj 562-099-00001491-95 kod Razvojne banke Bawa Luka. - Na~in i rok pla}awa kupoprodajne vrijednosti regulisa}e se posebnim ugovorom - Ukoliko Kupac u roku od 8 dana od dana javne licitacije ne uplati kupoprodajnu cijenu u KM postignutu na licitaciji, gubi pravo na povrat kaucije. Porez i ostale tro{kove snosi Kupac. Kontakt osoba: Rajko Peti}, tel. broj 213-486, lokal 556.

36 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 37
S tugom u srcu javqamo rodbini i prijateqima `alosnu vijest da je dana 8.8.2009. godine u 82. godini `ivota preminula na{a draga Tu`nim srcem javqamo rodbini, kumovima i prijateqima da je nakon kratke bolesti u 56. godini `ivota preminuo na{ dragi sin, brat, stric i djed Dana 11.8.2009. godine navr{ava se deset godina od smrti na{e drage

JOVANKA JAWI]
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se na grobqu ^iv~ije u ^iv~ijama, dana 10.8.2009. godine (ponedjeqak). Posmrtna povorka kre}e ispred ku}e o`alo{}enih u 13 ~asova. O`alo{}eni: sinovi Savko, Sretko i Nedeqko, k}erka Veselka, snahe Du{anka, Dragosava i An|a, zet Gojko, unu~ad, praunu~ad, brat Vojislav, sestra Jagoda i ostala o`alo{}ena rodbina i prijateqi. 000002 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci

RADE - RA[O (Save) BALTA
Sahrana }e se obaviti na grobqu u Kla{nicama dana 10.8.2009. godine, a pogrebna povorka kre}e ispred ku}e `alosti u Trnu u 14 ~asova. O`alo{}eni: otac Savo, brat Petar, stri~evi}i Boris i Sawa, unuk Kristijan, te ostala rodbina i prijateqi. 000007 A-8 G Posqedwi pozdrav voqenom bratu Posqedwi pozdrav dragom stricu

MILKE (ro|. Zeqkovi}) ROKVI]
Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Suprug Petar, sinovi Dragomir, Darko i unuka Stefani 000003 A-8 G Sje}awe Dana 10.9.2009. godine navr{ava se pet tu`nih godina od tragi~ne smrti moga sina jedinca

DARKA BABI]A JOVANKI
od sina Savka sa porodicom. 000001 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci

JOVANKI
od sina Sretka sa porodicom. 000002 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci

RADI
od brata Pere. 000007 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom sinu

RA[I
od Sawe, Borisa i Kristijana. 000007 A-1 G Posqedwi pozdrav

Sudbina je surova, stvarnost tu`na i bolna. Bol nije u suzama i rije~ima nego u du{i i srcu. Otac Milorad 000004 A-6 G Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav dragom

JOVANKI
od sina Nedeqka i snahe An|e. 0000002 A-1 G Dana 9.8.2009. godine navr{ilo se {est mjeseci tuge i bola otkad nisi sa nama

JOVANKI
od k}erke Veselke ]ori} sa porodicom. 000002 A-1 G

RADI
od oca Save. 000007 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

RA[I
od kom{ija Mijatovi} Mirka i Danice. 000007 A-1 G

RADI
od Stevana Glamo~anina sa porodicom. 000007 A-1 G

RA[I
od Vese Vu~kovi}a sa porodicom. 000007 A-1 G

VLADO KUKOQ NOVAK (Milana) VULI]
Tvoje sestre: Nevenka, Darinka i Drenka 000005 A-2 G I ove tri godine su pro{le kako si nas napustio. Tvoja supruga Zorica, sin Marko i k}erka Milica - tvoj Mickan 000005 A-2 G

RADI
od Rade Mihajlovi}a. 000008 A-2 G

Dana 10.8.2009. godine navr{avaju se tri bolne godine kako nisi sa nama, jedini sine

VLADO KUKOQ
Sudbina se s nama poigrala prvo nam te dala, a onda te uzela. Vrijeme nije lijek nego tiha patwa, tvoj veseli osmijeh je uvijek pred na{im o~ima. Tvoj otac Nikola i majka Mira 000005 A-6 G TU@NO SJE]AWE Dana 10.8.2009. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

VLADO KUKOQ
Ni hiqade kilometara ne mo`e smawiti bol koji osje}am prema tebi, jedini brate. Voli te tvoja jedina sestra Biqana, zet Nemawa, sestri}i Strahiwa, Ivana i mali Lazar. 000005 A-3 G Tu`no sje}awe na oca i djeda

CVIJETA (ro|. Qubi~i}) RAKOVI]
7.5.1957 – 10.8.1995. Dana 10.8.2009. godine navr{ava se ~etrnaest tu`nih godina kako te izgubismo, na{a najdra`a. Tvoji najmiliji: suprug Dragan i sinovi Boris i Nemawa 0025/09 A 4 GKD

BO[KA J. KOPRIVICE
Uvijek }emo te nositi u srcima sa qubavqu koju smrt ne prekida. Supruga Koviqka, sin Sr|an, k}erka Biqana i zet Goran 000028 A-4 G

MOMIRA RISTI]A
10.8.2006 - 10.8.2009. Sinovi: \or|o, Ilija, Dragan, Milan, snahe, unu~ad i praunu~ad 000004 A-3 G

38 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u 8h7, useqiva na tri eta`e (P+S+P) sa gra|evinskom dozvolom, iza {kole u Prije~anima, tel. 065/351-000 i 051/428-008. Prodajem ku}u sa oku}nicom (560 m2) na Petri}evcu. Telefon: 065/564-014, 051/355-861. Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici ili mijewam za stan u Bawoj Luci uz moju doplatu. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381/63/7025878 i 065/997834. Prodajem ku}u u Drago~aju kod Klindi}a vo}waka i 1800 m2 oku}nice pod vo}wakom. Cijena po dogovoru, tel. 065/773-730. Prodajem ku}u P 1 u Trnu, ulica Viktora Novaka 24 ili mijewam za dva mawa stana u Bawoj Luci ili Lakta{ima, tel. 387 65/531-960. Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacijama u Bawoj Luci, tel. 065/566207; 051/219-124. Prodajem ku}u 8h7 m, visoko potkrovqe sa prate}im objektima, namje{tena, 2000 m2 zemqe na glavnom putu Srbac - Bawa Luka, papiri 1/1, tel. 051/464-665; 066/132-751; 757-242. Prodajem ili izdajem u Trnu uz cestu veliku ku}u na sprat 600 m2 stambenog prostora, sa 400 m2 poslovnog prostora i 3.000 m2 oku}nice, sve ogra|eno, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u u Dervi{ima i prodajem {umu i zemqu kod Srpca, tel. 051/212-628; +385-98-9645-745.065/322834. Prodajem ku}u u ulici Te{ana Podrugovi}a - Debeqaci, tel. 051/424270. Prodajem u Vrbawi kod {kole dvije ku}e i ~etiri placa ukupno 2.650 m2 zemqe, cijena 150.000 KM, tel. 065/516927. Prodajem dvije ku}e + gara`u na placu 404 m2, ul. Kraji{kih brigada 5, tel. 065/705-460. Prodajem ku}u na sprat 1/1 kod mosta u Gorwem {eheru, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u B. Luka, Rosuqe, Trive Amelice 17 na parceli 400 m2, cijena 350.000 KM, tel. 051/318-239. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om po~etak ulice Jovice Savinovi}a, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10 h 9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno pod vo}em, grijawe, preko puta "Glasa" Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935-191. U Bawoj Luci prodajem novu ku}u na sprat sa poslovnim prostorom, sve 1/1, tel. 051/380-798. Mijewam ku}u u Kuqanima - Bawa Luka, za stan u gradu. Sve po dogovoru, tel. 051/386-487. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m, kod petqe, asfalt, struja, voda, useqivo odmah, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem povoqno ku}e u B. Luci u centru kod ekon. {kole, hotel "B" i zgrade Vlade, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u sa prate}im objektima, oku}nica 960 m2 u Kraji{niku Nova Topola, tel. 051/303-235. Mijewam ku}u u Livnu za ku}u ili stan u Bawoj Luci ili okolini Bawe Luke, tel. 051/380-798. Prodajem useqivu ku}u v.p. kod "Kosmosa" uredni papiri, tel. 065/528-247. Prodajem vilu sa 6 soba, 2 kuhiwe, 2 kupatila, 5 balkona i gara`om u Vrawici kod Trogira, 80 m do mora, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307514. Prodajem pod Star~evicom ku}u 10 h 9 (P + 1 + M), novogradwa, samo pokrivena na placu od 700 m2, sa strujom i vodom, cijena 170.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem u Prije~anima useqivu ku}u 8,5 h 9,5 (PR + 1 + M), novogradwa, plac 500 m2, voda, struja, septi~ka, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}e u B. Luci povoqno (od 40.00 KM do 1.000,000 KM), tel. 065/549-687. Prodajem ku}u 50 m2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m2 u ulici Gavrila Principa, tel. 065/636-545, 065/939-969. Prodajem uz svaki dogovor ku}u na sprat + posl. prostor - pekara s dvori{tem, zgradom sa placem od 500 m2 kod "Alibabe", ul. Koste Vojnovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u Dervi{ima ku}u P+1 sa placem 370 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u spratnicu 10h9, dvije gara`e u Buyaku sa 500 m2 oku}nice, papiri uredni 1/1, tel. 051/388-189. Prodajem ku}u u Rami}ima i Prijedorskoj petqi (100.000 KM), tel. 065/549-687. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m2, iza “Incela”, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Izdajem sprat ku}e studentkiwama kod PMF i zgrade Vlade, tel. 065/900-365. Prodajem ili mijewam za stan useqivu ku}u ul. Pionirska 33, tel. 065/528-247. Prodajem brvnaru 4h3 na parceli 850 m2 struja, ogra|eno, Drago~aj, 27 km udaqeno od grada cijena 7.000 KM, tel. 065/697-200; 051/213-139. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom 500 m2 u Krfskoj ulici, papiri 1/1, odmah useqiva, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem ku}u spratnicu, prizemqe + sprat + potkrovqe, tri stana + gara`a, na 300 m2 zemqi{ta, ul. Ranka [ipke, Paprikovac, tel. 063/904-603. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, na placu od 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Hitno i povoqno prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu od 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana s gara`om, oku}nicom 330 m2, centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara u ulici Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, useqiva odmah, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u lijevoj Novoseliji uz glavni put spratnicu 10 h 10 u prizemqu, poslovni prostor i jednosoban stan na placu 1.000 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Ku}a spratnica sa oku}nicom 1000 m2, 1/1, lijeva Novoselija, povoqno, tel. 051/211-165. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara na Paprikovcu ku}u (P + 1 + M) sa gara`om i grijawem u odli~nom stawu na placu 330 m2, cijena 330.000 KM, fiksno, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u 120 m2 u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500 m2 povoqno uz cestu, tel. 065/636545, 065/939-969. Prodajem ku}u, 2 trosobna stana i poslovni prostor, 300m2, cijena 250.000 evra, uz autoput kod kasarne Kozara, tel. 065/234-950. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana sa dvori{tem 120 m2, u ulici Gavrila Principa, hitno, tel. 065/636-545, 065/939-969. Stara ku}a i dvori{ni objekat na 400 m2 placa u Buyaku, okreti{te busa 13, fino, 95.000 KM, tel. 065/617-967; 051/370-039. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod “Pe{tana” na placu od 600 m2, tel. 065/560-386. Prodajem ku}u 10h10, prva plo~a, sa 3.000 m2 zemqi{ta, voda, struja, put, u ul. 1300 kaplara br. 65, tel. 061/241527. Prodajem ku}u i plac na Adi - 615 m2, tel. 065/530-578; 065/971-583. Ku}u u Karanovcu, 9h8, P+S+P na 500 m2 oku}nice prodajem ili mijewam za mawi stan u Bawoj Luci, tel. 051/212-357. Prodajem ku}u 10h9 na sprat sa centralnim grijawem na placu 574 m2, ul. Davida [trpca, povoqno, tel. 065/524-505. Prodajem ku}u u Slatini sa gara`om i vo}wakom, tel. 066/369864. Prodajem vikend ku}u 7h6 sa pomo}nom zgradom 4h4 i 750 m2 zemqi{ta u Lakta{ima - naseqe Lug, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem pola ku}e, dupleks, visokoprizemnica 7h9 dva dvosobna stana, dva podruma nije potpuno zavr{ena ali je useqiva. Hitno i povoqno, cijena po dogovoru, tel. 065/458-621. Prodajem ku}u sa vo}wakom, blizu centra grada u Visokom, tel. 051/462822, 065/911-318. Prodajem dvije ku}e u Livnu, dupleks, mo`e i zamjena za Bawu Luku, tel. 034/203-009. Prodajem ku}u u centru Bawe Luke, tel. 065/056-482. Prodajem imawe ku}a sa prate}im objektima, 25 dunuma oku}nice, Gradi{ka - Drageqi, tel. 065/569294. Prodajem ku}u u Srpcu 9,5h8, podrum, sprat, potkrovqe, 531 m2 oku}nice, tel. 051/280-037; 065/995464. Prodajem ku}u 1/1, 9h10 nedovr{ena, UT uslovi, gra|evinska sa oku}nicom 500 m2, ul. Stevana Bulaji}a bb, Bawa Luka, zelene zgrade, tel. 051/216-931; 066/449-749. Prodajem ku}u u Lakta{ima, centar prizemnice, 1/1, na placu 600 m2, povr{ina ku}e 140 m2, dvije terase, mali posl. prostor, cijena 152.000 KM - useqiva, tel. 065/582-402. Prodajem ku}u, visoku prizemnicu, 12h9, sa poslovnim prostorom, kod gorwe kapije “Kosmosa”, tel. 051/437934; 065/763-941. Prodajem ku}u u ul. Du{ka Ko{~ice 34, Bawa Luka, tel. 066/257156. Prodajem ku}u u Slatini kod Bawe Luke ili mijewam za stan u B. Luci ili u Srbiji, tel. 051/488-811; 065/305-892; 065/962-677. ZAMJENA Mijewam ku}u u centru Tuzle na korzu sa pos. pros. za Bawaluku uz dogovor. Tel.00385917303797. Mijewam sprat ku}e 80 m2 sa dvori{tem na Petri}evcu, za stan u centru Bawe Luke, tel. 065/566-207; 051/219-124. Mijewam ku}u u izgradwi, 10h9, vlasni{tvo, gra|evinska, 3 eta`e, pokrivena, dio unutra{wih radova, oku}nice 500 m2 u Bawoj Luci, ul. Stevana Bulaji}a, za mawi odgovaraju}i stan u centru ili blizu centra, tel. 051/216-931; 066/449749.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

IZDAVAWE Primam djevojku studentkiwu na stan, ul. Rade Vrawe{evi} 167, tel. 051/318-081. Izdajem namje{tenu ku}u sa dvori{tem i garsoweru sa posebnim ulazom u Novoj varo{i, tel. 065/176140; 351-548. Izdajem ku}u polunamje{tenu, Jovana Du~i}a na du`i period, tel. 065/636-545. Izdajem prvi sprat ku}e sa dvori{tem, trosoban stan, komforan, namje{ten, kupatilo, kuhiwa, Jovice Savinovi}a 153 A, tel. 065/191-162; 051/354-408; 000007 M. POTRA@WA Bra~ni par sa dvoje djece tra`i ku}u ili stan uz naknadu, tel. 065/ 626-474.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem dvosoban stan, novogradwa, 48 m2, prvi sprat, ul. Isidore Sekuli} 13, Hiseta, cijena 100.000 KM, tel. 065/614-854. Prodajem dvosoban stan, renoviran, 49 m2, prvi sprat, ul. P. A. ^arnojevi}a 9, Obili}evo, cijena 100.000 KM, tel. 065/614-854. Prodajem stan, 64 m2, drugi sprat, ul. Krfska 114, Obili}evo, tel. 065/620-322. Prodajem stan 62 m2 ul. Sime Matavuqa 2, tel. 065/656-571. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2, osmi sprat, Bawa Luka, ul. Reqe Krilatice. Mogu}a zamjena za mawi stan, tel. 387 65/885-111. Prodajem nov trosoban stan u Kozarskoj ulici, tel. 387 65/822-083. Prodajem dvosoban stan 55 m2 u Novom Beogradu, Du{ana Vukasovi}a, blok 62, tel. 381 64/6160578; 381 11/2691488; 387 65/665-914. Prodajem stan 73 m2 u ul. \ure \akovi}a, 6. sprat ili mijewam za mawi do 40 m2, tel. 387 65/918-240; 065/808-094. Prodajem stan na Star~evici, eta`a ku}e, 87 m2, V.P. ostava 30 m2 115.000 KM, tel. 387 66/280-130; 051/310-017. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, 2. sprat, ostava, Krfska ulica mob. tel., tel. 387 65/208-318. Prodajem stan u Boriku, Beogradska, 57 m2, IX sprat, tel. 066/235-816. Prodajem ili mijewam stan 53 m2 za jednosoban u Du{ka Ko{~ice na Hisetima, za sli~nu lokaciju, uz doplatu, tel. 065/566-207; 051/219-124. Prodajem jednosoban renoviran stan kod "Bugarske {kole" u Novoj varo{i na I spratu, tel. 065/566-207; 051/219-124. Prodajem jednosoban stan 37 m2 u Boriku, @ivojina Mi{i}a, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem stanove od 31, 44, 58, 75, 55, 46, 64, 47, 85 i 53 m 2 na razli~itim lokacijama, tel. 065/566207; 051/219-124. Prodajem nov useqiv stan 49 m2 i trosoban 64 m2 cijena 2000 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem u ulici Svetog Save dvosoban stan, novogradwa 75 m2, tre}i sprat, lift, cijena 2.500 KM/m2, tel. 065/516-927. Prodajem trosoban stan, 84 m2, prvi sprat, saniran, visoki strop, pogodan za mirnu djelatnost - kancelarije, ordinacije i sl., tel. 065/511-121. Prodajem dvosoban stan, 61 m2, tre}i sprat, odmah useqiv naseqe Ante Jaki}a, centar, tel. 063/904-603.

Prodajem stan u Trapistima, novogradwa, P. bataqon, 48 m2, III sprat, tel. 066/235-816. Hitno i povoqno u nasequ \ure \akovi}a, Ko~i}ev vijenac, prodajem dvosoban stan, 62 m2, drugi sprat, lift, u odli~nom stawu, tel. 066/165323. Prodajem stan 62 m2 ul. Marka Kraqevi}a 1900 km/m2, tel. 065/698012. Prodajem dvosoban stan u Bawoj Luci, Milo{a Obili}a 52/V 50 m2, 2300 KM/m2, tel. 065/881-644. Prodajem stan u Obili}evu, M. Kraqevi}a, 30 m2, IV sprat, tel. 066/235-816. Prodajem stan, ul. Save Mrkaqa, centar, 64 m2, III sprat, tel. 066/235816. Hitno prodajem jednoiposoban, kompletno renoviran, 37 m2 + podrum u Obili}evu (prvi sprat), tel. 065/811-161. Prodajem u Boriku dvosoban stan, 63 m2, tre}i sprat, cijena 2.300 KM/m2, tel. 065/516-927. Prodajem stan u Boriku, Reqe Krilatice, 71 m2, visoko prizemqe, tel. 066/235-816. Prodajem stan 40 m2, c. grijawe, vlasni{tvo 1/1 useqiv, klimatizovan + podrum oko 9 m2, tel. 065/355029; 066/782-684. Prodajem jednosoban stan, visoko prizemqe, Nova varo{, tel. 066/328643; 051/310-242. Prodajem trosoban stan 69 m2, kompletno saniran, polunamje{ten, tel. 051/303-378; 065/621-017. Prodajem jednosoban stan, ul. Slobodana Jovanovi}a 14, I sprat hitno, tel. 065/933-484; 065/611-144. Prodajem jednosobne stanove 47 m2 VP i 48 m2, prvi sprat, novogradwa, useqiv, naseqe `ute zgrade, tel. 065/511-121. B. Luka - Lau{, prodajem novi dvosoban stan, 40 m2, u zgradi, drugi sprat, tel. 065/569-294. Prodajem stan u centru, ul. Gorana Rad. Bimbe, 54 m2, II sprat, tel. 066/235-816. Prodajem stan, 64 m2, drugi sprat, ul. Krfska 114, Obili}evo, tel. 065/620-322. Prodajem svih veli~ina gotove stanove i stanove u izgradwi na vi{e lokacija, tel. 066/165-323. Prodajem stan u centru grada, 69 m2, dva balkona, tre}i sprat, ul. Marije Bursa}, cijena 3.000 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem u \ure \akovi}a na Hisetima dvosoban stan 62 m, drugi sprat, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/371-611. Prodajem stan u Boriku, Beogradska 57 m2 IX sprat, tel. 066/235-816. Prodajem na Paprikovcu dvosoban stan, 56 m2, prizemqe, ekstra renoviran, luksuzno namje{ten, sa gara`om, cijena 120.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem stan u strogom centru + zidanu gara`a - papiri uredni, tel. 065/986-453. Prodajem u Obili}evu ul. Vilsonova, dvosoban stan VP 54 m2, tel. 066/165-323. Prodajem stan, trosoban 69 m2, tel. 065/621-017. Prodajem stan u prizemqu u ul. Milana Tepi}a, pogodan za poslovni prostor, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem u Boriku, ul. Mi{e Stupara, trosoban stan, tre}i sprat, 92 2 m , fasadna cigla, cijena 200.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem u “Malba{i} zgradi” kod Medicinske elektronike, trosoban stan, 90 m2, peti sprat, lift, sa gara`nim mjestom 18 m2, useqiv u avgustu ove godine, tel. 065/516-927. Prodajem stanove jednosobane, 33 m2 i 38 m2, tre}i sprat, i dvoiposoban 60 m2, tre}i sprat novogradwa, use-

OGLASI
qivo u oktobru 2009. godine, naseqe Lau{, tel. 065/511-121. Prodajem nov odmah useqiv jednosoban stan 34 m2, na drugom spratu u Kozarskoj ulici, kod hotela “Meriot”,, tel. 066/165-323. Prodajem jednosoban stan u Novoj varo{i, visoko prizemqe, kompletno renoviran, tel. 065/569-294. Prodajem dva mawa stana u Mejdanu, prvi sprat, Kalemegdanska ulica, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem trosoban stan 87 m2, 2 sprat, u nasequ Sunce, ul. Majke Jevrosime, tel. 065/371-611. Prodajem jednosoban stan, 48 m2, peti sprat, novogradwa, useqiv u decembru 2009. godine, naseqe `ute zgrade, Petri}evac, tel. 065/511-121. Prodajem na Rebrovcu jednosoban stan 41 m2, prvi sprat u izgradwi useqiv u septembru ove godine, tel. 065/371-611. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan 79 m2 u Novoj varo{i, Masarikova ulica, prvi sprat, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u Obili}evu u ul. Gavrila Principa jednosoban stan 31 m2, prizemqe, tel. 065/516-927. Prodajem stan u Novoj varo{i 45 m2, visoko prizemqe, tel. 066/235-816. Prodajem stan 30 m2 Nova varo{, Ravnogorska, visoko prizemqe, tel. 066/235-816. Prodajem trosoban stan 86 m2, naseqe Sunce u ulici Svete kraqice Jelene, drugi sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 m2, {esti sprat, potpuno renoviran, sa upotrebom gara`nog mjesta, tel. 065/516-927. Prodajem u centru grada stanove na drugom spratu od 55 m2 i na ~etvrtom spratu, hitno, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem dvosoban stan 63 m2 na Star~evici, Ogwena Price, ~etvrti sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem jednosoban stan s poslovnim prostorom na Star~evici hitno, cijena povoqna, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem jednosoban renoviran stan u Boriku, 2 sprat, 42 m2, tel. 065/516927. Prodajem dva stana, jedan mawi trosoban 72,5 i ve}i stan od 90 m2 u ul. Nikole Pa{i}a, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan nov 44 m2 u Romanijskoj i ul. M. Jugovi}a kod fakulteta - useqiv, tel. 065/524-505. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem baraku u Buyaku vel. 60 m2, tel. 065/277-647. Prodajem za gotovinu na Rebrovcu dobro o~uvan dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, odmah useqiv, cijena 70.000 evra, tel. 066/165-323. Prodajem u ulici Majke Jugovi}a kod Studentskog doma nov dvosoban stan povr{ine 66 m2, ~etvrti sprat, lift, cijena 2.600 KM/m2, tel. 065/371-611. Prodaja ili izdavawe u centru stana 40 m2 kompletno renoviran, nov namje{taj, tel. 051/310-017. Prodajem trosoban stan u Boriku 92 m2 ili mijewam za mawi, tel. 065/262917. Prodajem dvosoban stan 57m2, drugi sprat iza SUP-a, naseqe ^aire, tel. 065/922-163. Prodajem trosoban stan, 69 m2, kompletno sre|en, saniran - polunamje{ten, tel. 065/621-017. Prodajem u Lazarevu baraku 61 m2, dupleks, tel. 065/698-012. Povoqno izdajem prazan dvosoban stan, Qubice Mrkowi} 8, Bawa Luka, tel. 051/355-960. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2 , Bulevar cara Du{ana u centru, ili mjewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan u ulici Reqe Krilatice, Borik, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban san 59 m2, II sprat ul. Du{ka Ko{~ice (kod SUP-a), useqiv, tel. 065/524-505. Prodajem ili mijewam stan 75 m2 u ul. \ure \akovi}a, za sli~an u Boriku, Bawa Luka, tel. 051/306-949. Prodajem u `utim zgradama nov odmah useqiv stan 49 m2, tre}i sprat, lift, tel. 065/371-611. Prodajem stan 34 m2 izme|u privatnog univerziteta i kasarne "Kozara" cijena 1.600 KM/m2 sa PDV, tel. 066/122-122. Prodajem dvosoban stan 57 m2, II sprat, naseqe Lau{ kod "Miqkovi} pumpe" po cijeni 1 m2/1970 KM, tel. 065/687-903. Prodajem trosoban stan, 69 m2, kompletno sre|en, polunamje{ten, tel. 051/303-378. Prodajem na Star~evici kod restorana "Ogwi{te" trosoban stan 73 m2, prvi sprat, totalno renoviran, tel. 066/165-323. Prodajem dvosoban stan 55 m2, I sprat, naseqe Vrbas u Bugojnu, tel. 00 381-216332-816. Prodajem na Bulevaru trosoban stan 75 m2, drugi sprat, tel. 066/165323. Prodajem dvosoban stan u prizemqu, kompletno renoviran u Obili}evu, povoqno, tel. 065/566204. Prodajem stan 40 m2, III sprat, ul. Kozarska, Bawa Luka, tel. 065/355029; 066/782-684. Prodajem stanove, nova gradwa u blizini fakulteta 47 i 50 m2, tel. 065/698-012. Prodajem dvosoban stan u "karingtonki" i u ulici Milana Tepi}a, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem stan u B. Luci naseqe Rosuqe 59 m2 I sprat, tel. 051/300-477; 065/912.980. Prodajem dvosoban stan, renoviran, 49 m2, I sprat, ul. P. A. ^arnojevi}a 9, Obili}evo, cijena 100 000 KM, tel. 065/614-854. Prodajem dvosoban stan, novogradwa, 48 m2, I sprat, ul. Isidore Sekuli} 13, Hiseta, cijena 100.000 KM, tel. 065/614-854. Prodajem dvosoban stan 58 m2 u Boriku, @ivojina Mi{i}a, tel. 065/636-545. Prodajem stan 105 m2, u Gunduli}evoj ulici, halogena svjetla, klimatizovano, ameri~ki plakar 5 m, cijena 2000 KM/m2, tel. 065/636-545. Prodajem nov useqiv stan, 51 m2, drugi sprat, ul. Majke Jugovi}a, iznad “Centruma”, tel. 065/621-004. Prodajem stan 62 m2, ul. Sime Matavuqa br.2, Bawa Luka, tel. 065/ 656-571. ZAMJENA Mijewam trosoban stan 82 m2 u Tuzli za stan ili poslovni prostor u Bawoj Luci, tel. 065/524-505. Mijewam dvosoban stan 66 m2 sprat 2. u kuli kod {kole u Novoj varo{i za trosoban u centru, sprat 1-2 uz doplatu, tel. 051/3'7-514; 051/303-038; 065/180-753. Mijewam stan u Sarajevu za odgovaraju}i u Bawoj Luci ili Doboju, mo`e i prodaja, tel. 065/355-029. Mijewam dva jednosobna stana u Boriku za dvosoban, tel. 066/776-188. Mijewam dvosoban stan u Srpskim toplicama za Mejdan. Prodajem televizor u boji HCM, tel. 051/413-640. Mijewam jednoiposoban stan za jednosoban, stan se nalazi u ul. Nikole Pa{i}a 80, tel. 051/318-990. IZDAVAWE Izdajem garsowere, jedan jednosoban i dvosoban stan sa gara`ama na du`i period kod restorana “Vrbas”. Sve namje{teno, prioritet mladi bra~ni parovi. Tel. 00385917303797 i 065/520-202. Izdajem dvoiposoban namje{ten stan sa centralnim grijawem i gara`om, tel. 387 66/470-570, 066/661213. Izdajem trosoban stan za u~enike, studente kod kasarne "Kozara", cijena 450 KM sa grijawem, tel. 387 65/234950. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Obili}evu blizu fakulteta, tel. 387 65/171-522. Izdajem garsoweru ulica Kara|or|eva 239 kod "Jadranke", tel. 065/588-889. Izdaje se namje{tena soba za jednu osobu u Buyaku 3, sada{we Lazarevo u ul. Kwaza Milo{a 45 A, tel. 051/327-050. Izdajem novi dvosoban stan 40 m2 nenamje{ten, u zgradi na Lau{u, tel. 065/569-294. Izdajem jednosoban namje{ten stan, Vla{i}ka 18 A - Lau{, tel. 051/281-218. Izdajem jednoiposoban stan polunamje{ten stan, u ul. Srpskih ustanika br. 70 Star~evica, tel. 467-104. Izdajem namje{ten komforan stan 40 m2, Bra}e Jugovi}a 70 Obili}evo, od 10 do 18 ~asova, tel. 062/181-603. Izdajem jednosoban stan u Lazarevu IV sprat, Poq. part. bataqon 28 T, tel. 352-748. Izdajem nov trosoban namje{ten stan (internet, parking mjesto) izme|u sajma i studentskog kampusa, tel. 065/897-559. Izdajem stan studentima na Petri}evcu, povoqno, tel. 051/354-656. Izdajem jednosoban namje{ten stan 38 m2 u ku}i, poseban ulaz, 140 KM, za bra~ni par, lokacija Bawalu~ko poqe ul. Frawe Supila, Bawa Luka, tel. 065/051-268. Izdajem namje{ten jednosoban stan u Gradi{ci, ul. Vidovdanska 60, tel. 051/485-997; 065/354-873. Izdajem ve}i dvosoban stan u strogom centru kod {kole “Ivo Andri}“, s centralnim grijawem na du`i period, tel. 065/636-545. Izdajem stan garsowera i sobe namje{teno ima centralno grijawe, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem namje{tenu garsoweru u Rosuqama, Bawa Luka, cijena 150 KM sve ura~unato, struja , grijawe i parking, tel. 065/988-590. Izdajem trosoban namje{ten stan na Novom Beogradu na du`i period, tel. 066/165-323. Izdajem nov jednosoban stan, cijena 400+re`ije, tel. 065/517-351. Izdajem komplet namje{ten dvosoban stan u blizini PMF-a, Nova varo{, tel. 065/629-100. Izdajem u Boriku jednosoban namje{ten stan, tel. 066/165-323. Izdajem nov stan 100 m2 u centru Novog Sada ul.Nikole Tesle 3 za kancelarije, predstavni{tva, tel. 00381/64-3713-375. Izdajem namje{ten stan u strogom centru kod Filozofskog fakulteta na du`i period, tel. 065/636-545. Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru, tel. 051/465-131; 065/305-254. Izdajem namje{tenu garsoweru za studente sa dva le`aja, cen. grijawe, kod Zelenog mosta - Mejdan, G. Principa 32, cijena 300 KM ura~unate re`ije, tel. 065/900-474. Izdajem namje{ten trosoban stan u Lakta{ima - Laktingova zgrada, strancima ili poslovnim qudima, tel. 065/785-028. Izdajem u centru trosoban namje{ten stan strancima ili poslovnim qudima, tel. 065/733-555. Izdajem jednosoban stan ul. Bo`idara Ayije br 12, tel. 281-491. Izdajem povoqno prazan jednosoban stan u ku}i, zvati poslije 15 ~asova, tel. 280-990. Izdajem jednosoban namje{ten stan u ku}i, poseban ulaz, cijena povoqna, tel. 051/280-713; 066/249-393. Izdajem dvosoban namje{ten stan u centru, tel. 051/465-131, 065/305-254. Izdajem jednosoban stan, po`eqno djevojkama, Drvarska 20, tel. 359-592. Izdajem stan na Pobr|u, tel. 065/ 836-036. KUPOVINA Hitno kupujem mawi, o~uvan, dvosoban stan u Obili}evu. Isplata odmah, tel. 387 66/213-232. Kupujem stan od 50 do 70 kvadrata u centru B. Luke, tel. 387 65/945-166; 062/709-879. Kupujem dvosoban stan u Prijedoru do 55.000 KM, tel. 387 66/634-805.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 39
lantu, tel. 066/235-816. Prodajem poslovni prostor 44 m2 u ul. Kraji{kih brigada 153, poseban ulaz 1m2/70 KM, tel. 065/687-903. Prodajem na putu za B. Majdan na po~etku Sara~ice ozidan i pokriven vi{enamjenski objekat 43 h 14 m na placu od 1.300 m2 sa vlastitim ve}im parkingom. Pogodan za svadbeni salon ili proizvodwu, cijena 360.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem poslovni prostor u centru Bawe Luke, sa parkingom, 85 m2 + ostave, nova gradwa, tel. 065/566-207; 051/219-124. Prodajem povoqno poslovne prostore 18, 30, 43, 44, 68, 168, 216, 360, 700, 1.260 i 1460 m2, tel. 065/549-687. Prodajem pored autoputa poslovni prostor, 1.000 m2, na placu od oko 6.000 m2, sa upotrebnom dozvolom, ozbiqni kupci }e dobiti dodatne informacije usmeno, tel. 065/371611. Prodajem poslovni prostor u Obili}evu, Bra}e Jovi}a 62 m2 sa upotrebnom dozvolom, tel. 066/235816. Prodajem u Rosuqama sre|en kafi}, sa inventarom, 52 m2, cijena 6.000 KM/m2, tel. 065/516-927. Prodajem poslovne prostore od 30 m2, 80 m2, 150 m2 i 200 m2, odmah useqive, u prizemqu stambenih zgrada, tel. 065/371-611. Prodajem hale kod “Incela” i u Trnu, cijena povoqna, tel. 065/631613. Prodajem nov ugostitaqski namje{taj, cijena i pogodba po dogovoru, tel. 051/532-426. IZDAVAWE Izdajem 3 kancelarije, Gr~ka 17, kod stare autobuske stanice, tel. 387 65/186-503. Izdajem poslovni prostor cca 90 m2 kod kasarne "Kozara" uz autoput, cijena 500 KM, tel. 387 65/234-950. Izdajem poslovni prostor u centru, 3 kancelarije, tel. 387 65/822-083. Izdajem razra|eno skladi{te gra|evinskog materijala u Trnu na glavnoj cesti sa svim prate}im objektima., tel. 387 65/539-888. Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinacije i kancelarije, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303-711; 065/367-413. Izdajem nov poslovni prostor od 25 m2, povoqno kod O[ "Branko Radi~evi}" i zgrade MUP-a, tel. 065/ 764-628. Izdajem kancelariju u centru Bawe Luke - povoqno, tel. 066/263-040. Izdajem vrlo povoqno novoizgra|eni vi{enamjenski prostor, 80 m2 u ul. Mla|e ]usi}a bb, Drakuli}, tel. 065/063-311. Izdajem poslovni prostor 22m2 na Star~evici, preko puta benzinske pumpe, povoqno, tel. 066/693-837. Izdajem poslovni prostor 22 m2 upotrebna dozvola cijena 150 KM Kara|or|eva 445 B. Luka, tel. 282106; 065/635-449. Izdajem poslovni prostor u centru grada 12 m2, tel. 066/235-816. Izdajem namje{tenu kancelariju, 20 m2, u centru, povoqno, tel. 065/631-613. Izdajem namje{ten kafi} u Lakta{ima, izdajem 50 m2 pooslovnog prostora, u B. Luci, tel. 065/936-588. Izdaje se poslovni prostor 20 ili 40 m2 za vi{e namjena sa upotrebnom dozvolom u Wego{evoj 55 a, B. Luka, tel. 065/530-030. Izdajem nov poslovni prostor 18,5 m2 pogodan za kancelariju ili predstavni{tvo, cijena 300 KM +re`ije Lakta{i, tel. 065/488-077. Izdajem poslovni prostor 27 m2 sa upotrebnom dozvolom, tel. 065/598326. Izdajem poslovni prostor kod Rebrova~ke crkve, ul. Novaka Piva{evi}a, na du`i perid, tel. 065/636-545; 065/939-969. Izdajem tri poslovna prostora u Dervi{ima, jedan iznad drugog uz glavnu cestu, 180, 180, i 80 m2, nova gradwa, tel. 065/566-207; 051/219-124. Izdajem poslovni prostor uz cestu, prva gradska zona Bawa Luka, tel. 065/510-156.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovni prostor u Rosuqama, 80 m2, opremqen za ambu-

Izdaje se proizvodna hala, vi{enamjenska, 956 metara kvadratnih, kompletna infrastruktura i parking 1.737 kvadrata, industrijska zona ^elinac, tel. 051/560-605; 065/675-670. Izdajem kancelarijski poslovni prostor u prizemqu zgrade povr{ine oko 60 m2, ure|en, namje{ten ul I.F.Juki}a, centar, tel. 065/904-603. Izdajem poslovne prostore za apoteku i ordinaciju na Petri}evcu kod `utih zgrada, tel. 065/565-919. Izdajem poslovni prostor 70 m2 podno`je Star~evice, tel. 051/438845. Izdajem kancelariju, 20 m2, luksuzno opremqenu, u u`em centru grada, cijena 200 evra + re`ije, tel. 065/631-613. Izdajem povoqno poslovni prostor, 80 m2, naseqe Ada, iznad zgrade invalida, za vi{e namjena, tel. 051/429524. Izdaje se poslovni prostor, kancelarije za predstavni{tvo, u centru, luksuzno opremqen namje{tajem, veoma povoqno, povr{ina 100 m2. Cijena 1.000 m2/mjese~no, tel. 051/216666; 065/703-880; 065/443-163. Izdajem trosoban namje{ten stan Internet, parking mjesto... izme|u studentskog kampusa i sajma, tel. 051/326-554. Izdajem povoqno frizerski salon 20 m2, povoqno za sve namjene, Nova varo{, ul. Stevana Mokrawca 40, tel. 312-881. Izdajem vrlo povoqno novoizgra|eni vi{enamjenski prostor, 80 m2 u ul. Mla|e ]usi}a bb Drakuli}, tel. 065/063-311. Izdajem poslovni prostor 32 m2, na po~etku Kuqana, tel. 065/354-774. Izdajem kancelarijski prostor 145 m2/cijena 12 KM, 5 kancelarija (2 mokra ~vora, klima, alarm) ul. Jevrejska, lamela II, III sprat, tel. 065/623658. Izdajem kancelarijski prostor 55 m2, sa upotebnom dozvolom u strogom centru Bawe Luke (Jevrejska ulica), tel. 065/902-567. Povoqno izdajem 100 m2 prostora za skladi{te ili zanatski rad, Maslova~ka 12 BL, tel. 051/308-084; 066/642-376. Izdajem luksuzno namje{tenu kancelariju na Star~evici, sa re`ijama 200 KM, tel. 065/512-035. Izdajem prostor 18 m2, ul. Aleja Svetog Save, tel. 051/216-201; 065/639-083. Izdajem 100 m2 prostora za skladi{te ili zanatski rad Moslova~ka 12, tel. 051/308-084; 066/642-376. Izdajem kancelarijski poslovni prostor povr{ine oko 20 m2 u poslovnom centru Hani{te kod kafe bara "Eks", tel. 065/511-121. Izdajem lokal za sve vrste namjena od 35 m2, sa mokrim ~vorom, u Lazarevu na gl. cesti, ul. Branka Popovi}a, tel. 066/266-629. Izdajem poslovni prostor 2h250 m2 + 2h300 m2 i komore + sistem 2h250 m3 s parkingom 800 m2 u Bawoj Luci Dervi{i, tel. 065/404-644.

40 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE
Izdajem lokal u PC "Ekvator" 18 m2, vi{enamjenski, tel. 065/917-520; 065/533-354. Izdajem vi{e kancelarija, tel. 065/631-613. Izdajem poslovni prostor u Bawoj Luci - centar Drage Mali}a 2, preko puta "Mog marketa", 130 m2, pogodan za kancelarije, ordinacije, predstavni{tvo ili market, upotrebna, centralno grijawe, telefon, klima i parking, tel. 065/580250; 000007 M. Izdajem poslovni prostor 18 m2 na Star~evici, ul. B.V. Stepe Stepanovi}a, tel. 065/600-911; 065/620-575. Prodajem plac 400 m2 u Drakuli}u, 1km od spomenika, cijena 16.500 KM, sa dozvolom i komplet papirima, tel. 065/588-889. Prodajem dva placa u Drago~aju, tel. 065/972-883. Prodajem plac u Motikama 1160 m2 cijena 20 KM/m2, tel. 065/649-649. Prodajem plac 1700 m2 za gradwu ku}e-vikendice naseqe Pavlovac 4,5 km od centra grada, tel. 282-106; 065/635-449. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem placeve za hale i stambene poslovne objekte, tel. 065/549687. Prodajem 3.000 m2 zemqe, 1/1, u Velikom Bla{ku, 2 km Kla{nice Prwavor, vrlo povoqno, tel. 371-166. Prodajem 5-10 dunuma zemqe u Gole{ima uz asflat, voda, struja, 14 km od centra, tel. 051/280-037; 065/677-138. Prodajem dva placa po 600 m2 u Trnu i pored Vrbasa u Karanovcu, tel. 065/516-927. Lakta{i - Mahovqani, prodajem 27 dunuma zemqe pored glavne ceste, povoqno za firmu, tel. 065/569-294. Prodajem 7.000 m2 obradive zemqe za sve namjene u Gorwim Karajzovcima (Lijev~e poqe), vlasni{tvo 1/1, tel. 065/683-125. Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem deset dunuma zemqe u [u{warima, struja, voda, telefon, asfalt, tel. 051/216-140; 065/310-057. Prodajem zemqi{te 1.660 m2 sa temeqom za ku}u u Debeqacima, povoqno, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem u Drakuli}u zemqu povr{ine 4.400 m2 uz asfalt, struja, voda, cijena 65.000 KM, tel. 065/671420. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli, 1/1, zvati od devet do 20 ~asova, tel. 0038552/543-601. Prodajem plac za halu sa UTU, tel. 065/671-420. Prodajem 3.000 m2 placa na Jeli}u brdu, Jakupovci - Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem dunum zemqi{ta sa vikendicom 6h5 pod plo~om, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem dva placa - livade od po 5 i 3 dunuma u centru Slatine, struja, voda, telefon, tel. 051/588-046. Prodajem plac 2230 m2 u Slatini gradska voda, struja, vo}wak 1/1, tel. 065/524-505. Prodajem plac 430 m2, sa urbanisti~kim rje{ewem, Kosovska 19, tel. 372-120. Prodajem 2.000 m2 zemqe u Krupi na Vrbasu iznad mlinova, 1/1, tel. 051/216-067; 065/456-965; 065/487-926. Prodajem vi{e placeva u Debeqacima, dozvoqena gradwa, i plac od 4.000 m2, vi{e “Kosmosa”, ul. @arka Zgowanina, hitno, ravnica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem zemqi{te 23.000 m2 sa zapo~etom vikendicom 7h5 na Kr~maricama, tel. 051/437-934; 065/ 763-941. Prodajem 2.000 m2 zemqe pored Toplane, predvi|ena poslovna zgrada, cijena 220.000 evra, tel. 065/631-613. Prodajem 2.000 m2 zemqe u Motikama, vl. 1/1, predvi|ena stambena gradwa, telefon, struja, cijena 15.000 evra, tel. 065/631-613. Prodajem tri placa u Sarajevu, ul. Novopazarska 88, ukupno povr{ine 1/100 m2, mo`e posebno ili u cjelini, uredno 1/1, tel. 061/991-185. Prodajem {umu 1.800 m2 u Debeqacima, blizu asfalta, pogodno za vikendicu, cijena 8KM/m2, tel. 065/ 763-941. Prodajem plac 500 m2 sa mawim objektom, Drago~aj, uz asfalt, 1/1, tel. 065/612-983. Prodajem pored autoputa kod “]ambele” 30.000 m2 zemqe, cijena 100 evra/m2, tel. 065/371-611. Prodajem plac u Trnu, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/251-263. Prodajem plac u Drago~aju, tel. 065/972-883. Prodajem zemqi{te 3.600 m2 sa starom ku}om u Motikama na glavnom putu, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem zemqi{te 1.800 m2 sa prvom plo~om, 10h5 u Slatini \uki}, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem povoqno placeve raznih veli~ina dozvoqena gradwa, cijena po dogovoru, ul. Franca [uberta, Lau{, tel. 051/437-862. Prodajem plac u Karanovcu, odli~na lokacija, asfalt, voda, struja, tel. 065/365-144. Prodajem plac povr{ine 487 m2, dozvoqena gradwa porodi~ne ku}e, ul. Franca [uberta, Lau{, cijena po dogovoru, vlasni{tvo 1/1, tel. 051/437-862. Prodajem 1.563 m2 zemqe u ul. Rakova~ih rudara br. 5 u B.Luci, vl. 1/1, tel. 065/683-125. Prodajem zemqu za stambenu i poslovnu gradwu, tel. 065/698-012. Prodajem plac 656 m2 imaju svi uslovi za gradwu ku}e, lice placa do ulice, nalazi se u ul. Bra}e Kukrika kod br 21, tel. 051/215-483. Prodajem 27 dunuma zemqe pored ceste za Gradi{ku, Lakta{i-Maglajani, tel. 065/569-294. Prodajem plac u [u{warima 1605 m2 udaqeno od magistralnog puta 100 m, tel. 051/539-006; 065/650-289. Podajem ran~ od 3.800 m2 udaqen 3 km od centra Lakta{a (Rije~ani). Asfaltiran put, plac ogra|en, betonski stubovi, uvedena voda, struja, izgra|en podrum, ima papire za daqu gradwu, 1/1, {upa i vo}wak, tel. 066/266-629. Prodajem {umu 1.800 m2 u Debeqacima, pored asfalta, cijena 12.000 KM, tel. 051/437-934;. Prodajem 7 dunuma zemqe u Jakupovcima, telefon, voda, struja i asfalt pogodno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem zemqu uz prijedorski i autoput, tel. 065/698-012. Prodajem osam dunuma zemqe, 1/1, Nova Topola, naseqe Kraji{nik. Zvati od 10 do 21 ~as, tel. 00385/52543-601. Prodajem 52.000 m2 zemqe u selu Ra~i} -Biha} (obradiva, vo}wak, {uma, izvor, vlasni{tvo 1/1, tel. 063/937-428. Prodajem plac u Karanovcu 1300 m2, asfalt, voda, struja, odli~na lokacija, povoqno, tel. 065/365-144. Prodajem 30 dunuma zemqe i {ume u komadu na Kr~maricama, tel. 065/623554. Prodajem dva placa na Kr~maricama sa UT uslovima, tel. 065/623554. Prodajem dva placa u Karanovcu od {est i sedam dunuma zemqe, tel. 066/242-599. Prodajem povoqno placeve, 1/1, Gorwe Motike, kod motela “Brvnara”, tel. 065/789-138. Prodajem 3.000 m2 zemqe u [u{warima, 100 m od firme “Elim”, tel. 065/034-932. Prodajem povoqno plac u Krupi na Vrbasu uz izvor rijeke Krupe, tel. 063/542-136. Prodajem tri dunuma zemqe na Kr~maricama, tel. 065/564-720. Prodajem plac na moru 454 m2 Milna-Bra~, put, struja, voda, cijena povoqna, papiri uredni, tel. 051/482249; 066/286-594. Prodajem povoqno 63,50 dunuma zemqe u Slatini, pogodno za vo}arstvo, cijena 1 dunum /1.000 KM, tel. 065/964-929. Prodajem plac 656 m2, svi uslovi za gradwu ku}e, cijena po dogovoru, ul. Bra}e Kukrika kod broja 21, tel. 051/215-483. Prodajem plac 750 m2, Lau{, Bawa Luka, tel. 051/308-895. ZAMJENA Mijewam plac za gradwu ku}e u Sarajevu za Bawu Luku, povr{ina placa je 320 m2, tel. 061/991-185. IZDAVAWE Izdajem 3 dunuma zemqe uz autoput preko puta "]ambele", struja, voda, kanalizacija na placu, tel. 063/ 560-311.

OGLASI
Prodajem vikendicu i 3 dunuma zemqe kraj potoka 3 eta`e, tel. 051/462-810; 065/813-077. Prodajem vikend ku}u sa dva dunuma zemqe u ogradi u selu Aleksi}i, tel. 066/683-034; 051/314-535. Prodajem ili mijewam za odgovaraju}i stan vikendicu u Barlovcima sa dva dunuma zemqe, gara`om i vo}wakom, tel. 051/460-985.

KIOSCI
PRODAJA
Prodajem metalni nov kiosk 12 m2, tel. 065/639-430.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem dvokrevetnu sobu studentima, nepu{a~ima, Borik, od 15.8.2009. godine, tel. 306-304. Izdajem sobu sa jednim le`ajem studentima i |acima parno grijawe, tel. 302-845. Izdajem namje{tenu sobu dvojici studenata u centru grada, ima centralno grijawe i upotreba kupatila, tel. 051/217-260; 065/837-295. Izdajem sobe studentima, poseban ulaz, centralno, kuhiwa, TV, tel. 065/642-920. Izdajem dvjema djevojkama sobu u u`em censtru grada kod Filozofskog fakulteta, tel. 065/925-922. Izdajem sobu sa centralnim grijawem i upotrebom kuhiwe, Obili}evo, tel. 065/742-677. Izdajem sobu za studenticama. Zvati od 9 do 11 ~asova, tel. 051/216375. Izdajem jednokrevetnu sobu studentu-mu{karcu kod fakulteta, tel. 051/302-196. Izdajem sobu za dvije djevojke blizu Pravnog fakulteta, tel. 051/466-699. Izdajem namje{tenu sobu sa centralnim grijawem upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 051/437-040; 065/897013. Izdajem jednokrevetnu sobu studentima - {kolarcima (mu{karcima) blizu fakulteta, naseqe Obili}evo, tel. 051/302-196. Izdajem sobe u Slatini za bawske pacijente, Nada, tel. 588-150; 065/964929. Izdajem jednokrevetnu namje{tenu sobu sa zasebnim kupatilom, tel. 051/372-040. Izdajem dvokrevetnu sobu u zgradi, centralno grijawe i upotreba kuhiwe, tel. 051/437-378. Izdajem namje{tenu sobu sa centralnim grijawem, upotreba kuhiwe i kupatila, blizu Pravnog fakulteta, tel. 051/437-040; 065/897-013. Izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu od 1.9.2009, studentkiwama ili sredwo{kolkama, lokacija Borik, udoban i siguran smje{taj, grijawe, tel. 051/309.583; 065/370-556. Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama, sredwo{kolkama, zaposlenim djevojkama, nalazimo se kod PMF, zgrade Vlade u centru, tel. 065/900-365. Izdajem sobu sa dva kreveta Korduna{ka 16 - Borik. Zvati od 8-20 ~asova, tel. 219-236. Izdajem sobe za no}ewe na kra}i i du`i period, nalazimo se kod zgrade Vlade u centru, tel. 065/900-365; 051/305-702. Izdajem namje{tene sobe, nova gradwa, centralno grijawe, kablovska TV, tel. 051/214-120; 065/337218.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem motor "honda" 400 kcm, registrovana godinu, povoqno, tel. 387 65/388-414. Prodajem "BMW" 520i benz-brc plin, 12v, 91. gp, alu felge, nove zimske i qetne gume, tel. 387 66/717442. Prodajem "nisan terano", 2,7, 2004. god. Cijena 26.999 KM, tel. 387 65/515-052. Prodajem "mercedes" 123-ku 200 D, registrovan do kraja godine. Vozilo se nalazi u Prijedoru, tel. 387 65/991-285. Prodajem plinski viqu{kar "yalle", 98. god. 1.500 kg, H = 4.5 m, tel. 387 65/515-052. "Ford orion" 1600 diesel, 87. god, mis crni, 5 brzina, registrovan godinu, 5 lit-100 km, o~uvan, 2500 KM, B. Luka, tel. 387 66/838-979. Prodajem "kamper fijat", 90. g. p. ili mijewam za razno, tel. 387 65/513-897. Prodajem "volvo V40" karavan td, 1998. godina, 160.000 km, klima, alu felge, el. podiza~i stakla, vrlo povoqno, tel. 065/668-197. Prodajem golf 2, 88. godi{te, registrovan do juna 2010. godine, tel. 051/482-249; 066/286-594. Prodajem “alfa romeo”, 145, proizveden 1.4.1998. godine, tel. 065528-320. Prodajem ili mijewam "punta" dizel, 2005. g.p. za jeftinije auto, tel. 065/528-247. Prodajem “mercedes 190 E” god. proizv. 90, benzinac, stranac u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem "reno klio" 1,4 72 KW 16 V, benzin, ful oprema, metalik sivi, proizvodwa 2000, pre{ao 77000km, registrovan do 10/09, tel. 065/585-573. Prodajem povoqno "mercedes" 190 dizel, 1986 god. mo`e zamjena, tel. 065/528-247. Prodajem povoqno "kadet" karavan 1990 g.p. registrovan godinu dana, u super stawu, tel. 065/528-247. Prodajem "fijat bravo" 1,6 SX, 99. g.p. ili zamjena za mawe, povoqno, tel. 063/220-776. Prodajem nov "ford", auto staro trideset godina, a novo, cijena i pla}awe i zamjena po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem "mercedes" E 200 cdi, automatik, 2002. godina registrovan, tel. 063/541-688. Prodajem “golf 3” crni, benzinac, godi{te 92, registrovan godinu dana, cijena 6.000 KM, tel. 065/582-345. Prodajem "opel korsu" 85. godi{te, registrovan do 5/10, cijena po dogovoru, tel. 065/387-006. Prodajem "opel korsu", kraj 1988, OHV motor 1,2 l, cijena 1.000 evra, tel. 065/659-282. Prodajem "golf" 3, godina proizvodwe 92, crni, registrovan godinu dana, cijena 6000 KM, tel. 065/582-345. Prodajem dijelove od "indos" viqu{kar, tel. 065/434-057. Prodajem motocikl "Piaggio beverli", 400 kubika, pre{ao 7.000 km, godi{te 2007., tel. 065/357-651. Prodajem "golfa" 2, 88. g.p. registrovan juni 2010. godine, tel. 051/482-249; 066/286-594. Prodajem "alfu romeo" 145, 1.4, 98. god, tel. 065/528-320. Prodajem "{kodu fabiju" 1.2, proizvedena 1/2004, klima, ABS, airbag, metalik, tel. 065/797-645. Prodajem "{kodu pick-up 136", proizvedena 95. nije registrovana, uvoz CH, pre{ala 65.000 km - Novi Grad, tel. 052/769-945.

GARA@E
PRODAJA
Prodajem zidanu gara`u u centru, sa urednim dokumentima, u ul. Cara Du{ana, Bawa Luka, tel. 066/122-087. Prodajem gara`u u centru ul. Nikole Tesle, tel. 065/497-846. Prodajem zidanu gara`u, 1/1, naseqe Marlesi pod Star~evicom, tel. 066/291-257. Prodajem zidanu gara`u u ul. Tarasa [ev~enka u Novoj varo{i, tel. 065/566-207; 051/219-124. IZDAVAWE Izdajem gara`u ul. Tal. bat. Mateoti - Ko~i}ev vijenac, tel. 065/697-200; 051/213-139.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem tri placa u Prije~anima iza {kole, od 450 do 500 m2, tel. 065/351-000 i 051/428-008. Prodajem 5.500 m2 zemqe na Rakova~kim barama. Telefon: 065/564014, 051/355-861. Prodajem zemqu sa vo}wakom u Vel. Bla{ku. Ima voda, struja, put asf.Tel. 051/318-609. Prodajem {umu u Han Kolima povoqno. Tel. 06 613-113. Prodajem plac u Bawoj Luci, naseqe Lau{, cijena povoqna - 15.000 evra, tel. 387 66/658-066. Prodajem plac u Lakta{ima u blizini bazena, dozvoqena gradwa, tel. 387 65/493-216; 051/351-478. Prodajem plac 3.143 m2 u Novoj Topoli, 150 m od glavnog puta, iza katoli~ke crkve, tel. 387 65/336-869. Prodajem plac u Karanovcu, asfalt, voda, struja, odli~na lokacija 1300 m2, povoqno, tel. 065/365-144. Prodajem u Tesli}u plac sa temeqom, pla}ena dozvola, vrijedi pogledati, zvati poslije podne, tel. 051/302-805. Prodajem - izdajem plac 2.000 m2 uz glavnu cestu, Barlovci, tel. 065/882511. Prodajem plac u Drago~aju kod igrali{ta, 470 m2, papiri 1/1, tel. 065/462-366. Prodajem plac u Karanovcu, odli~na lokacija, asfalt, voda, struja 1.300 m2, 12 evra/m2, tel. 065/365-144. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, cijena 30.000 KM, tel. 065/516-927. Prodajem 5 dunuma {ume + 5 dunuma placa super za vikendice, ~ista priroda sa ~istom rijekom ispod {ume kod Srpca, tel. 051/464-665; 066/132751. Prodajem plac od 596 m2 u Tuzlanskoj ulici na Star~evici, UT uslovi, tel. 065/912-876. Prodajem tri dunuma zemqe na Kr~maricama, tel. 065/482-426. Prodajem povoqno plac povr{ine 700 m2, dozvoqena gradwa porodi~ne ku}e, asfalt, voda, kanalizacija, cijena po dogovoru, ul. Franca [uberta naseqe Lau{, Bawa Luka, tel. 051/437862. Prodajem plac u Bawoj Luci, tel. 065/671-420. Prodajem plac za stambeni objekat Po+P+5 kod `utih zgrada, povoqno, tel. 065/705-460. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545: 065/939-969.

VIKENDICE
PRODAJA
Hitno i povoqno prodajem vikendicu, tel. 065/671-420. Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem nedovr{enu ku}u vikendicu u ^elincu, tel. 066/297171. Prodajem vikendicu, novogradwa, 4,6 h 6,5 m, samo pokrivena na parceli 1.100 m2, pored vode, u Slatini, cijena 17.500 evra, tel. 065/631613. Prodajem brvnaru 4 h 3, na parceli 1.850 m2, pored vode u Slavi}koj, cijena 7.500 evra, tel. 065/631-613. Prodajem vikendicu nezavr{enu sa 1.500 m2 zemqi{ta u Slatini, tel. 051/437-934; 065/763-941.

OGLASI
DIJELOVI I OPREMA Prodajem dijelove za "ford eskort" 1,6 dizel, tel. 065/822-319. Prodajem dijelove za "zastavu 624" kamion, tel. 065/822-319. Prodajem kompjuterski sto i stolicu, tel. 051/371-527; 065/566-527. Prodajem dobro o~uvanu fotequ na rasklapawe, tel. 051/313-212. Prodajem rastavqenu kaqevu pe}, 100 KM, tel. 065/650-509. Prodajem ve{ ma{inu "gorewe" 306 o~uvana, ps 19-85, tel. 065/622-916. Prodajem kuhiwske elemente drvo orah 2,80, fri`ider 250 l, {poret "korona" plin-struja, plinska boca, tel. 061/897-214. Prodajem regal sa dva ormara, povoqno, tel. 066/514-751. Moler najpovoqnije kre~i, gletuje, lakira stolariju i radijatore, tel. 066/616-060. Ozbiqna `ena 40-tih godina ~uvala bi djecu, ~istila, rad na tr`nici, rad u hotelu kao sobarica i pomo}na kuvarica, tel. 065/801-429. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno radim komplet moleraj, tel. 051/482-249; 066/286-594. Vr{imo usluge ko{ewa, {i{awa `ive ograde i ure|ewe vrta, tel. 065/636-623. Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, po potrebi prevoz obezbije|en, tel. 051/371-700; 065/885-944. Ozbiqna gospo|a bi peglala ve{, ~istila poslovne prostore, wegovala stariju `enu i sli~no, tel. 051/488811; 065/305-892. Potrebna `ena sredwih godina za odr`avawe higijene 5 puta nedjeqno po 4 sata, Rebrovac, tel. 066/713-035. Potreban radnikza cijepawe 16 m drva, izrezane klade bukove, tel. 066/713-035. Ozbiqna gospo|a tra`i posao (peglawe, ~uvawe djece, dvorewe starije `ene i sl.), tel. 051/488-811; 065/305-892; 065/962-677. Dajem instrukcije iz matematike i fizike vrlo povoqno i uspje{no. Po dogovoru dolazim ku}i u~enika, tel. 051/465-576.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 41
158h77 sa aluminijskom roletnom, 140h77 sa aluminijskom roletnom, 167h200 sa aluminijskom roletnom, tel. 065/342-713. Prodaje se komplet oprema za konfekciju u ispravnom stawu u pogonu konfekcije u ^elincu, tel. 051/560605, 065/675-670. Prodajem "ergoline" solarijum sa garancijom, prevoz i monta`a gratis, tel. 065/174-022. Prodajem nove plasti~ne prozore 140h80, 58h37 i plasti~ne sa metalnim {tokom 158-95, tel. 065/342-713. Prodajem bijeli vuneni tepih vel. 3h2m, 150,00 KM, bicikl za mr{avqewe 100,00 KM dje~iju stolicu za jelo, cijena 20,00 KM, tel. 0'51/215-639. Prodajem sto za kompjuter, kao nov, sto metalni okrugli ve}i sa ~etiri polufoteqe, kuhiwski sto mawi drveni cijena po dogovoru, tepih vuneni 2,5h3,5, tel. 051/315-548. Prodajem 2 rotora za TV antenu, tel. 065/822-319. Prodajem jednoobrazno posu|e (komplet) i stolove i klupe (monta`nodemonta`ne za 300 osoba i {ator za 150 osoba, tel. 066/266-629. Izra|ujem svatovske pe{kire i maramice za ploske, ru~ni rad, tel. 051/303-722; 065/529-614. Prodajem dva grobna mjesta na grobqu "Sveti Pantelija", tel. 065/528-247. Prodajem sto i stolicu za kompjuter, tel. 051/371-527; 066/411-754. Novo u Republici Srpskoj - prodajem rakiju medova~u sa otopqenim medom i sa}em, ekstra kvalitet, tel. 065/543-295. Prodajem vagu do 100 kg sredwe veli~ine, bojler od 100 l nov, pi{toq 7,65 imam dozvolu, tel. 065/056-482. Prodajem cipelarnik, puno drvo 110h72h32, tel. 065/826-656. Prodajem haubu za su{ewe i fenirawe kose “gorewe”, prodajem sto za dje~iju sobu sa dvije plo~e, tel. 065/826-656. Potrebna radnica za rad u kafi}u, tel. 065/585-573. Potrebna radnica u prodavnici pita u pekari u centru, tel. 065/540309. Prodajno-distributivni centar tra`i menayere prodaje, potrebna SSS ili VSS i automobil. O~ekujemo: ambiciozne, kreativne i pouzdane. Nudimo: dobru zaradu, napredovawe i putovawa. O~ekujemo va{e pozive radnim danom od 11 do 19 ~asova, tel. 065/882-209; 000009 M. Potrebne djevojke za rad na recepciji hotela, po`eqno poznavawe engleskog jezika, tel. 065/070-544. Restoranu "Mala kafana" (T.C. Zenit, Bawa Luka) potrebna konobarica sa iskustvom. Svaka nedjeqa slobodna. Tel. 066/234-320. @ena sredwih godina potrebna za rad u kafi}u u B. Luci, tel. 065/949750. Potreban radnik za rad u ugostiteqstvu sa radnim iskustvom, tel. 065/585-573.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem pe} za pe~ewe kora za pite, na trofaznu struju, tel. 355-288. Povoqno prodajem elektri~nu koslilicu 1.600 W, tel. 065/684-212. Prodaje se {tanc ma{ina (titl) kerma za proizvodwu kartonske ambala`e, tel. 051/560-605, 065/675-670. Prodajem liniju za obradu metala, malo upotrebqavano. Ima 12 ma{ina i garnitura. Kupac dobija dugoro~an posao, tel. 066/174-794. Prodaje se vakuum agregat v 100 ludbreg koja se nalazi u pogonu konfekcije u ^elincu, tel. 051/560-605, 065/675-670. Kugli~ni le`aj 16024 dim. 180h 120h19 cm SKF 20 komada povoqna, tel. 066/197-035. Prodajem univerzalov hidrauli~ni agregat snage 1,1 KW pritisak do 400 bara, tel. 065/620-595. Prodajem nove ma{ine za mqevewe vo}a i povr}a, cijena i pla}awe po dogovoru, tel. 051/532.426. Prodajem tokarski stroj "ada potisje" (Morando) sa komplet mjernim i reznim alatom, tel. 065/646-013.

USLUGE
PONUDA
Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Profesor matematike priprema u~enike i studente, tel. 387 65/767248. Stru~an prevodilac za engleski jezik, kvalitetno prevodi sve vrste tekstova, tel. 387 65/984-668. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma. 25 god. iskustva, tel. 387 65/773-852; 051/311263. Izvodimo molerske radove, profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 387 65/773-852; 051/311-263. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju BL, PD, Dubice, Prwavora, Dervente, Gradi{ke, 20 godina iskustva, tel. 387 65/952-183. Dajem instrukcije iz finansijske matematike (prvi kolokvijum), tel. 065/933-233. Profesor ruskog jezika vr{i prevod tekstova i daje ~asove za sve zainteresovane, tel. 066/264-993. Prevoz kamionom, selidbe sa radnicima ili po dogovoru, furgon 3,5 t sa rampom, tel. 065/198-933; 063/541-688. Radim kovane ograde, kapije i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. Radim metalne ograde, kapije, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520223. Dajem instrukcije iz wema~kog jezika, tel. 066/834-749. Ozbiqna `ena bi ~uvala dijete, tel. 066/301-304. Dajem instrukcije za u~enike od I do V razreda osnovne {kole, tel. 051/219-851. Profesor matematike sa velikim iskustvom pripema u~enike za popravni ispit i studente matematiku za jesewi rok, tel. 051/217-260; 065/837-295. VKV zidar radi kvalitetno i odgovorno malterisawe, cijena ~etiri KM/m2, tel. 066/850-695. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta brzo i kvalitetno, Aleja Sv. Save br 16, tel. 051/318-227. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, vr{im pripreme za popravne i prijemne ispite i takmi~ewe, tel. 051/465-553; 065/484667. Izvodim sve vrste masa`e i kineziterapiskih procedura kod hroni~nih i degererativnih stawa, tel. 051/460-520; 066/268-938. SOD - interneto - dajem povoqno kwigovodstvene usluge za male radwe, mala i sredwa preduze}a, tel. 065/321-812; 051/318-249. Organizaciji "Dobri medo" potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period u Bawoj Luci, tel. 065/412-112. Radim sve hidroizolacije, radim sve ravne krovove i popravke ravnih krovova i radim podrume sa specijalnom masom, tel. 065/426-134; 051/584790.

TURIZAM
IZDAVAWE
Izdajem sobe i apartmane povoqno u Igalu, tel. 00 382 31/335-144. Povoqno izdajem sobe i apartman, tel. *382 67/421-451. Izdajem apartmane uz more adresa Srima III/43 a22211 VodiceHrvatska, tel. 00385(0) 22 441-230. Izdajem apartman za 4 osobe u centru Vodica slobodno od 1.9.2009. godine povoqno za mlade parove, tel. 065/996-090. Izdajem sobe i apartmane u Bijeloj iza hotela Delfin. Voda non-stop, parking, klima, tel. +382/88-683-379; +382/69-079-527. Izdajem apartmane u centru Neuma, tel. 063/715-509.

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem plava mu{ka odijela svih veli~ina, tel. 063/541-688; 065/198933. Prodajem dvoje dje~ijih kolica, mu{ku bundu od jelenske ko`e, tel. 065/811-058. IZDAVAWE Izdajem vjen~anice sa kompletnom opremom, povoqno, tel. 065/642-920.

TRGOVINA
PRODAJA
Prodajem sto~nu vagu, va`e 350 kg, uvoz iz Wema~ke, tel. 065/931-383.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem komodu i vitrinu, broj~anik za to~eno pivo - digitalni u ugostiteqstvu, povoqno, tel. 065/585573. Prodajem nov ugostiteqski namje{taj, cijena i pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem polovan solarijum, tel. 387 65/539-751. Prodajem "Kercher" ma{inu za prawe automobila, topla voda, dizel, tel. 387 65/515-052. Prodajem ma{ine za aluminijumsku bravariju, tel. 387 65/911-768. Prodajem pe} za centralno grijawe u odli~nom stawu, povoqno, tel. 065/642-920. Prodajem WC {oqu, umivaonik, tri ~esme, kadu, ormar za kupatilo sa dva ogledala, tu{ bateriju sa crijevom, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem telefon-faks "samsung" 100 KM, i ra~unar pentium celeron ~etiri, 450 KM, tel. 051/467-003; 065/757-252. Prodajem hrastovo bure 85 l, {ah drveni, nov, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem grobnice betonske Pravoslavno grobqe u Boriku Bawa Luka za 2,3,4, 6, 8,10, 12, 16 i 18 mjesta, tel. 065/973-605. Prodajem nove drvene prozore 250h222 za izlog iz tri dijela jedna vrata dva prozora, 136h186 sa tri krila 173h58, 168, 58, 160h58, 140h58, tel. 065/342-713. Prodajem polovne drvene prozore 190h135 sa aluminijskom roletnom,

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem {tenad labradora retrivera sa papirima, `enska 250, mu{ka 300 KM, tel. 065/674-192. Prodajem {tene maltezera sa papirima. Cijena 400 KM. Informacije na tel. 387 65/515-052; 065/ 945-166. Prodajem mlade ze~eve, VrbawaBawa Luka, tel. 066/297-171. Prodajem {tenad belgijskog ov~ara - malinda od roditeqa vi{e puta nagra|ivanih, tel. 065/417-263. PONUDA Poklawam psa rotvajlera, star 10 mjeseci, tel. 387 65/182-169.

LI^NI KONTAKTI
Udovac tra`i `enu do 63 g. kojoj nedostaje pa`we, razumijevawa, we`nosti za qetovawe, prijateqstvo, qubav, mogu} brak, tel. 387 65/869-208. Momak 31 god. 180 cm, 80 kg, zgodan, obdaren, kulturan, situiran tra`i starije dame i udate gospo|e za ugodna, diskretna druzewa, tel. 387 66/726-917. Slobodan intelektualac `eli dru`ewe sa karakternom, vitalnom `enom do 55 godina iz bawolu~kog regiona, mogu} brak, tel. 066/200024. Drago `ensko bi}e do 62 godine za qeto, more, qubav, radi qep{e budu}nosti udvoje u dobru i zlu tra`i usamqen udovac, tel. 00 385/98223-684. Momak 174, 37, SSS, `ivi na selu, tra`i nezaposlenu djevojku do 32 godine, radi braka, naravno koja voli selo i rad na selu, tel. 066/542-497. @elim upoznati slobodnu `ensku osobu do 35 godina radi veze, u obzir dolaze B. Luka i okolina, tel. 066/403-707.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem grajfer za utovar |ubra, redi preko kardana, na traktoru, uvoz iz Wema~ke, tel. 065/931-383. Prodajem traktor yondir 2020, registrovan, tel. 065/931-383. Prodajem nove fabri~ke korpe sa jednim i dvoja vrata, cijena i pla}awe po dogovoru, tel. 051/532426.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem armaturne mre`e, jelovu gra|u, betonske cijevi i ostali gra|evinski materijal. Povoqno, tel. 387 65/541-743. Prodajem dva prozora za ku}u, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem 40 komada {amotne opeke, tel. 065/822-319. Prodajem armirano-betonske stubove raznih du`ina, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem suvu hrastovu gra|u "5", tel. 051/354-807.

ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA
Restoranu "Mala kafana" (T.C. Zenit, Bawa Luka) potrebna kuvarica sa iskustvom. Svaka nedjeqa slobodna. Tel. 066/234-320. Potrebno osobqe sa radnim iskustvom u pekoteci ili brzoj hrani, tel. 387 65/448-058.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem fri`ider - zamrziva~ "obod - baukneht", tel. 065/826-656. Prodajem TA pe} 4, mali fri`ider "gorewe", tel. 216-358; 066/137-133. Povoqno prodajem zamrziva~ 210 l i fri`ider “gorewe”, tel. 217-889.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem nov krevet na sprat sa radnim stolom ispod kreveta, tel. 306304. Prodajem dva kau~a i dve velike foteqe, o~avano, tel. 216-358; 066/137133.

Telefon:

42 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Sport

Drago mi je {to sam nastavio tradiciju broja deset, jer Acu [api}a nije lako dosti}i, niti ga je mogu}e presti}i. Nisam razmi{qao o tome tokom {ampionata, ali drago mi je {to sam izdr`ao, jer nositi taj broj deset na kapici zna~i veliku odgovornost i veliko breme. Filip Filipovi}, vaterpolista Srbije
FOTO: AGENCIJE

Srpsko-kanadski dubl morao se povu}i zbog povrede ruke kanadskog igra~a

Vaterpolistima prvo mjesto
Juniorska reprezentacija Srbije na turniru u slova~kom Novakiju zavr{ila je na prvom mjestu sa pet pobjeda. Puleni Nenada Vasilovskog u petom kolu su prvo savladali Hrvatsku sa 10:7, a prije toga Slova~ku sa 7:3. Prethodno, u prva ~etiri kola Srbi su bili boqi od Crne Gore (7:6), Italije (6:5), Ma|arske (8:7), a jedini poraz do`ivjeli su od Australije (5:8).

Pe~onkina odustala od SP
Svjetska rekorderka na 400 metara s preponama Ruskiwa Julija Pe~onkina otkazala je nastup na Svjetskom atletskom prvenstvu, koje 15. avgusta po~iwe u Berlinu. Tridesetjednogodi{wa Ruskiwa odustala je od nastupa zbog upale sinusa.

Engleska badminton federacija saop{tila je da }e se osam takmi~ara koji su tre bali da u~estvuju na Svjetskom {ampionatu u badmintonu od 10. do 16. avgus ta u indijskom gradu Hajderabadu vratiti u Britaniju zbog teroristi~kih prijetwi. Prema informacijama sa stadiona “Bilino poqe“ u Zenici, mostarski sudija Mirko Buqan je dan prije utakmice u Prijedoru razgovarao sa trenerom ^elika Ivom I{tukom. Ina~e, strateg Zeni~ana je na udaru navija~a zbog lo{ih rezultata.

Nenad Zimowi} i Danijel Nestor

Bol u lijevoj ruci Danijela Nestora bio ja~i od nastupa, tako da su drugi nosioci bili primorani da predaju me~ za finale protiv ~e{ko-{vedske kombinacije Martin Dam - Robert Lind{ted
VA [IN GTON - Srpsko-kanadski teniski dubl Nenad Zimowi} i Danijel Nestor nije nastupio u polufinalu ATP turnira iz serije 500 u Va{ingtonu. Bol u lijevoj ruci Danijela Nestora bio je ja~i od nastupa, tako da su drugi nosi oci bi li pri mo ra ni da predaju me~ za finale protiv ~e{ko-{vedske kombinaci je Mar tin Dam - Ro bert Lind{ted, kako se povreda Nestorove ruke ne bi pogor{ala, odnosno kako bi dubl bio spre man za nas tup na idu}em turniru, masters serije u Montrealu. ocima turnira u prijestonici SAD, Poqacima Marijusom Firstenbergom i Marsinom Matkovskim. Pora`enima }e pripasti 32.700 dolara i 300 poena, dok je za plasman u polufinale bilo zagarantovano 17.500 dolara i 180 bodova. U finalu singla sino} su se sas ta li tros tru ki {am pi on i prvi no si lac ove go di ne Ame ri ka nac En di Ro dik i aktu el ni {am pi on, dru gi no si lac Ar gen ti nac Hu an Mar tin del Potro. Rodik je u polufi na lu po sli je dva i po ~a sa, sa vla dao zemqaka Yona Izne ra sa 2:1 (6:7, 6:2, 7:5), dok je Del Potro, {es ti te ni ser svi je ta, izba cio ~et vrtog no si oca ^ileanca Fernanda Gonzalesa 2:0 (7:6, 6:3). Ukupni nagradni fond turnira iznosi 1.402.000 dolara i igra se na tvrdoj podlozi.

SINO] igrano finale u singlu
Tako su Dam i Lind{ted bez borbe oti{li u finale, gdje su se sino} u borbi za 63.600 dolara i 500 ATP poena sastali sa petim nosi-

Foto dana

Nadam se debiju u reprezentaciji
Nema sumwe da su za poziv u A selekciju Srbije, koji sam dobio za prijateqski me~ protiv Ju`ne Afrike, zaslu`ni rezultati Vojvodine i mlade reprezentacije u pro{loj sezoni. Bio sam standardan deo tih timova i svakako da su to glavne stvari koje su me i dovele u priliku da odigram prvi me~ i za nacionalni tim. Normalno je da se nadam da }u stati na gol, mada ne}u kukati ni ukoliko ne budem dobio {ansu. Ipak, s obzirom na to da se radi o prijateqskoj utakmici, qudski je da o~ekujem da bar neko vreme budem u igri. Vreme }e pokazati da li }e mi ovo biti jedini me~, mada }u ja dati sve od sebe da ovo ne bude moj posledwi poziv u reprezentaciju. Mnogi mogu moju gre{ku kod drugog gola protiv Austrije u Be~u da iskoriste kao alibi, ali ~iwenica je da smo i kod ostala

@eqko BRKI], golman Vojvodine
“Normalno je da se nadam da }u stati na gol, mada ne}u kukati ni ukoliko ne budem dobio {ansu.“

Ruskiwa Elena Dementijeva i Belgijanka Kim Klajsters odigrale su egzibicioni me~ na platformi koja je smje{tena u fontani u gradu Sinsinatiju, gdje }e se igrati WTA turnir.

tri gola napravili kiks. Konkretno, kod tre}eg pogotka Austrije nijedan na{ fudbaler nije bio na mestu na kome je trebalo. Na kraju sam oti{ao pred protivni~ki gol i to nas je ko{talo i ~etvrtog pogotka. Neverovatno je da sam dva minuta potpuno sam proveo pred protivni~kim golom i da lopta nije do{la do mene. Tadi}, koji je izveo slobodan udarac, ka`e da me nije video. Ne znam kako je to mogu}e kad oko mene pet metara unaokolo nije bilo nikog. Posle svega sam ~ak izveo i aut, do{ao pred gol, ali smo onda dozvolili da naprave kontru, opet zahvaquju}i na{im gre{kama. [to se ti ~e {am pi ona ta u Srbi ji, prednost bih dao Partizanu koji ima vi{e is kus tva i, za ra zli ku od nas i Zvez de, mawe-vi{e isti tim. Ipak, ne vidim za{to ne bismo i mi konkurisali za prvo mesto.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 43

Menaxer slavnog Nijemca Vili Vebere odbacio spekulacije
FOTO: AGENCIJE

Po~iwe turnir u Montrealu

Nastupa i Federer
MONTREAL - Od danas }e ci jeli teniski svijet biti okrenut ATP turniru Masters serije u Montrealu. S ra zlo gom, jer }e na is tom nas tu pi ti 19 od 20 naj boqih igra ~a sa ATP lis te, a me |u wima i srpski as Novak \okovi}, te Viktor Troicki. U Mon tre alu se na kon po vre de koqena vra }a Ra fa el Nadal, a teniski krem }e predvoditi prvi teniser svijeta Royer Federer koji nije igrao od Vimbldona. - Nisam ba{ trenirao. Moja supruga Mirka je rodila i bili su to dani rezervisani samo i iskqu~ivo za moje dvije k}erkice [arlin Ri vu i Majlu Rouz. No, ~im sam prvi put iza{ao na teren, shva tio sam da nisam izgubio ni{ta od fizi~ke spremnosti. Osje}am se odli~no - rekao je Federer.

Rafael Nadal poru~io

Promjene neminovne
MON TRE AL Dva mje se ca na te nis kim te re ni ma ni je bi lo Ra fa ela Na da la, tre nu tno dru gog na svi je tu, a ra zlog je na ra vno te {ka po vre da koqena. Ipak, [pa nac je sti gao na tur nir u Montreal, ali ni je odus tao od pri~e o “lu dom ri tmu igrawa“: - Se zo na nam po~iwe 1. januara a za vr{a va 5. nih tenisera, ali i lu dog ritma odr`avawa turnira i stal no }u zas tu pa ti te zu da se ne{to mo ra mi jewati u ra spo re du. Ni sam sa mo ja na pa dnut po vredama, mno gi naj boqi na svijetu ima ju ne -

Mihael [umaher na testirawu u Bre{i

Vijest da Mihael nije spreman da vozi u Valensiji je samo naga|awe. Spremamo se za trku, jer znamo da }e on voziti
MARANELO - Menayer se dmos tru kog svjet skog prva ka “for mu le 1“, Mi ha ela [u ma he ra, Vili Ve ber, de man to vao je da wegov kli jent ima ozbiqnih pro ble ma sa vra tom zbog ko jih bi mo gao da pro pus ti trku za Ve li ku na gra du Evro pe u Valensiji. Trka se vo zi 23. av gus ta, a [umi bi u eki pi Fera ri ja tre ba lo da za mi je ni Fe li pea Ma su, ko ji je za do bio te {ke po vre de pri li kom ude sa na kvalifikacijama za Velik u na gra du Ma |ar ske na Hungaroringu. Da se sla vni Ni je mac vra }a u “naj br`i cir kus“ sada je ve} izvjesno. Uostalom, Mi ha el je u Mu |e lu testirao bolid iz 2007. godine, dok je u Bre{i sa Lukom Ba do erom in ten zi vno vozio karting. Za to se wegov po vra tak na pis tu `eqno i{ ~e ku je, a je dan od onih ko ji je dva ~e ka ju wegov po vra tak je pred sje dnik FIA Maks Mo zli. - Mi ha el je po bje dnik i ve} je to do ka zao. Si gu ran sam da mo `e do }i do po bje de. Wegov po vra tak je sjaj na vi jest i ve li ki pod strek za ci je lu “for mu lu 1”.

MOZLI najavquje [umijevu pobjedu
- Vijest da Mihael nije spreman da vozi u Valensiji su samo naga|awa. Spremamo se za trku, jer znamo da }e on voziti - rekao je Veber za wema~ku agenciju SID, iako je prije nekoliko dana [umaherov portparol Sa bi ne Kem izja vi la da }e se sve zna ti tek po sli je de taqnih qekar skih pregleda ove nedjeqe.

HAMILTON
Aktuelni svjetski {ampion Luis Hamilton tako|e je odu{evqen [umijevim povratkom. - Uzbu|en sam zbog ~iwenice da se [umaher vra}a. Ipak, povratak u ovom dijelu sezone, sa mnogo mawe iskustva sa ovim bolidima u odnosu na ostale voza~e, bi}e ote`avaju}a okolnost za wega, a i ne bi bilo fer da ka`em da mi je ciq da zavr{im ispred wega jer mu je ovo ipak prva trka sezone - poru~io je Britanac.

de cem bra. Ne znam koji sport traje toliko dugo. Ne mo gu }e je ci je lu go di nu bi ti na vi so kom ni vou. Mnogo je sjaj-

{to la k{e ili ve }e pro ble me. I sve to }e se po gor {a va ti iz go di ne u go di nu ako ne {to ne pro mijenimo.

Olimpijakos doveo poja~awa Reprezentativci Srbije imali slobodan vikend

Odbojka{ima dobrodo{ao predah
BEO GRAD - Do star ta kvalifikacionog turnira u Kra gu jev cu ko ji se igra za odlazak na Svjetsko prvenstvo u ostala su ~etiri dana, a selektor Srbije Igor Ko la ko vi} je po sli je pri prema na Kopaoniku igra~ima dao slobodan vikend. Dva dana odmora dobro su do{la cijeloj ekipi, ali i dru gom te hni ~a ru Vla di Petkovi}u:

Potpisao Vejfer
ATINA - Olimpijakos se poja~ao jo{ jednim igra~em iz NBA lige, ali nije rije~ o Alenu Ajversonu, Nejtu Robin so nu ili Rej mo nu Se{ nsu, ko ji su po ve zi va ni sa gr~kim klubom, ve} o Vonu Vejferu, koji je pro{le sezone igrao za Hjuston Roketse. Vejfer je u Pirej doveden umjesto Tomasa Kelatija, sa ko jim je Olim pi ja kos po tpi sao pre li mi nar ni ugo vor, ali biv {i ko {ar ka{ {pan ske Ma la ge ni je pro {ao qekarske preglede, nakon ~ega se vratio na Pirineje, tako da su “crveni“ odmah reagovali i doveli drugog beka {utera. Vejfer je potpisao dvogodi{wi ugovor sa “crveno-bi je li ma“, a ci je na tran sfe ra izno si pet mi li ona evra. Doju~era{wi ko{arka{ “raketa“ u karijeri je igrao i za LA Lej ker se, LA Kli per se, Den ver Na get se i Por tland Trejl Blejzerse.

RUMUNIJA i Estonija nepoznanice
- Ko pa onik nam je ba{ prijao, jer smo izbegli vru}i ne, do bro smo ra di li, a vikend pauzu smo iskoristili da se odmorimo pre kvali fi ka ci ja u Kra gu jev cu. ^ekaju nas dve nepoznanice, Ru mu ni ja i Es to ni ja, ali na{ ciq je plasman na SP u Italiji i to ne sme da do|e u pitawe. Glavni rival nam je [panija, ali s obzirom na to da dva tima idu daqe, mislim da dileme nema.

Begijanka se vra}a tenisu

Klajstersova uzbu|ena
BRISEL - Biv{a prva teniserka svijeta Kim Klajsters rekla je poslije dvije godine pauze jedva ~eka da istr~i na teren na turniru u Sinsinatiju, koji po~iwe danas. Sa mo 18 mje se ci po sli je poro|aja Belgijanka }e zapo~eti svoj povratak u vrh duelom prvog ko la pro tiv Francuskiwe Marion Bartoli. Klajstersova }e potom igrati na turniru u Torontu i US Openu krajem mjeseca. - Uzbu |e na sam. Du go sam se pripremala i ne mogu da do~ekam da istr~im na teren. Bi lo je ne op ho dno da vje `bam i da se vra tim u for mu i ve} ne ko vri je me sam tu i `e lim da igram me~eve i radujem se {to je kona~no do{lo vrijeme povratka - rekla je Klajstersova.

Petkovi} i Stankovi}

FOTO: AGENCIJE

Ne ka da{wi igra~ Ri bnice, Zvezde i Budu}nosti, vjeruje da }e reprezentacija u Kragujevcu imati veliku podr{ku sa tribina i da }e

joj to olak{ati posao na putu do italijanske vize: - Nacionalni tim prvi put igra u Kragujevcu i verujem da }e tribine biti pu-

ne. Ovi me~evi su nam veoma zna~ajni i podr{ka navija~a }e nam biti preko potrebna. Uz punu halu i podr{ku navija~a ne sumwam u uspeh.

44 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Trener Liverpula na mukama pred start Premijer{ipa
FOTO: AGENCIJE

Pi{e: Slavko BASARA

Fudbalska pri~a
Prijedor je fudbalski centar koji se nalazi na putu da povrati staru slavu! To je potvrdila i subotwa premijerna utakmica “rudara“ pred doma}om publikom u Premijer ligi BiH protiv ^elika (1:1). Grad na Sani je nekoliko dana prije susreta `ivio za praznik i do`ivio ga je! Fudbal je bio glavna tema svih razgovora, paralelno Gradski stadion je dobijao nove, moderne konture, Fudbalski klub Rudar Prijedor je bio u centru pa`we. U prvom redu trener Darko Nestorovi} i wegovi izabrani ci, ko ji su za tri se zo ne od Dru ge li ge Re pu bli ke Srpske stigli do elite BiH. U dana{we vrijeme recesije i te{kog dolaska do novca za obi~an `ivot, Rudar Prijedor je postao sinonim uspjeha, a grad Prijedor formula za povratak fudbala u nekada{we fudbalske centre, gdje je uvijek i pripadao. Bez obzira na to {to je rezultat bio 1:1, svi sa Gradskog stadiona u Prijedoru su u subotu oti{li zadovoqni. U`ivali su u veli~anstvenoj fudbalskoj predstavi, u fantasti~nom ambijentu pred 5.000 gledalaca, vjeruju}i da }e Prijedor svojim fudbalskim entuzijazmom probuditi i ostale fudbalske centre u Republici Srpskoj, ali i BiH. Nova fudbalska sezona je za fudbal Srpske po~ela dobro. Nadamo se da }e u na{oj Republici ubudu}e najmasovniji i najpopularniji sport kora~ati putem progresa! Fudbalski Prijedor je pokazao kako sa minimalno ulo`enim sredstvima mo`e da se napravi ispravna, velika, fudbalska pri~a.

Rafael Benitez

Mi{el Platini, predsjednik UEFA

^ekamo da se trojica {topera oporave, a ~etvrtog }emo morati da kupimo. Druga opcija je da nastavimo da radimo sa mladim igra~ima koje imamo u klubu, rekao Benitez
LIVERPUL - Premijer liga 2009/10. po~iwe sqede}eg vikenda, a menayer Liver pu la Ra fa el Be ni tez o~ajni~ki poku{ava da “zakrpi“ rupe u u`oj odbrani. Benitez je po~eo pregovo re sa Hal Si ti jem oko Majkla Tarnera, za kojeg nudi {est miliona funti, a Hal tra`i deset, ili po nekim izvorima ~ak 12 miliona. - Da, pri~ao sam sa Filom Braunom, ali ne bih javno o ciframa - rekao je Benitez. Sva tri centralna igra~a odbrane Liverpula - Danijel Ager, Martin [krtel i Yejmi Karager - trenutno su van stroja. Tako su u subotu, u prijateqskoj utakmici pro tiv Atle ti ko Ma dri da (1:2), igrali Dani Ajala i Mikel San Hoze, dvojica tinejyera iz [panije. Benitez je svjestan da sa wima te{ko mo`e da se bori za trofeje: - ^e ka mo da se tro ji ca {topera oporave, a ~etvrtog }emo morati da kupimo. Druga opcija je da nastavimo da radimo sa mladim igra~ima koje imamo u klubu. napustili iskusni centarhalf Sami Hipija i desni bek Alvaro Arbeloa. ]abi Alonso prodat je za 30 miliona funti Real Madridu, od toga je 20 miliona investirano u Alberta Akvilanija, tako da Benitez - teoretski ima na raspolagawu jo{ deset miliona. Iako je pro{ao qekarske preglede, Akvilani je tako|e povrije|en. On se oporavqa od operacije ~lanka i bi}e spreman za ~etiri do osam nedjeqa.

Upozorewe Ukrajini
NION - Predsjednik Evropske fudbalske unije Mi{el Platini upozorio je Ukrajinu da zbog problema u izgradwi neophodne infrastrukture postoji mogu}nost da joj bude oduzeta organizacija Prvenstva Evrope 2012. godine. Pored Ukrajine, doma}in {ampionata Starog kontinenta trebalo bi da bude i Poqska, koja je, kako je ocijenio Platini, u dosada{wem toku realizacije zadataka prema visokim kriterijumima UEFA “ne{to uspje{nija“. - Nismo zadovoqni napretkom radova na izgradwi stadiona i prate}e infrastrukture i ne iskqu~ujemo mogu}nost da Ukrajina ne bude doma}in {ampionata - poru~io je Platini, ~ije su “prijetwe“ izazvale reakcije u Wema~koj, koja je ponudila spremne stadione u Berlinu i Lajpcigu.

AGER, [krtel i Karager van stroja
Ali, klincima je sigurno te{ko da igraju protiv pametnih napada~a, koji znaju da zadr`e loptu u nogama, kao {to je u subotu bio Serhio Aguero. “Enfild“ su ovog qeta

Australijska fudbalska liga

Fauler debitovao golom
SIDNEJ - Nekada{wa zvijezda engleske fudbalske repre zen ta ci je i Pre mi jer{ipa Robi Fauler debitovao je u australskoj A-1 ligi. U debiju za svoj novi klub Nort Kvinslend Furi biv{i engleski reprezentativac postigao je pogodak. Ipak, ni sjajna predstava Faulera nije pomogla wegovoj ekipi. Naime, od Nort Kvinslenda boqi je bio Sidnej (3:2). Fauler je najskupqi fudbaler australijske fudbalske lige u posqedwih pet godina, ali ako se po jutru dan poznaje, ~elnici Nort Kvinslend Furija su anga`manom zlo~estog de~ka engleskog fudbala napravili sjajan posao. LONDON - Boqim izvo|ewem jedanaesteraca fudbale ri ^el zi ja sa vla da li su Man~ester junajted u engleskom Superkupu sa 4:1 i tako osvo ji li svoj prvi tro fej ove sezone. U regularnom dijelu me~a bilo je 2:2. Pred prepunim “Vemblijem“ ekipa ^elzija, iako je gubila 0:1, svom novom treneru Karlu An}elotiju doni je la je prvi tro fej ove sezone. Man~ester je prvi do{ao do prednosti golom Portugalca Nanija u 11. minutu, {to je bio rezultat sa kojim se oti{lo na odmor. U drugom dijelu igre ^elzi je do izje dna ~ewa do {ao go lom Rikarda Karvaqa u 52. minutu me~a, da bi Frank Lam-

Superkup Engleske u fudbalu na “Vembliju“

^elzi boqi od Man~estera
pard 18 minuta kasnije doveo ^elzi u vo|stvo. Aleks Ferguson, primoran da juri rezultat, napravio je vi{e izmjena i ne{to agresivnija igra isplatila se pred posqedwi sudijski zvi`duk, kada je iz pomalo sumwive situacije Vejn Runi postigao gol za 2:2 u drugom minutu sudijske nadoknade. lak, Didie Drogba i Salomon Kalu. Jedini gol u penal seriji za Man~ester junajted postigao je Majkl Kerik.

Karlu An}elotiju je Superkup Engleske (Komjuniti {ild) prvi trofej otkako je preuzeo londonski ^elzi.

Fudbalsko prvenstvo Crne Gore

Minimalac Budu}nosti
PODGORICA - Po~eo je novi fudbalski {ampionat Crne Gore, a ve} prvo kolo donijelo je mnogo bure. Podgori~ka Budu}nost je pobijedila De~i} u Tuzima 1:0 golom Kudemora u petom minutu sudijske nadoknade. Lov}en je bio boqi od Zete, 2:1 na svom terenu, dok je predsjednik Grbqa Milivoje Vuk{i} osuo paqbu na sudiju Milo{a Asovi}a. Grbaq je izgubio kod ku}e od {ampiona Mogrena sa 2:4. Rezultati prvog kola: De~i} - Budu}nost 0:1, Mornar - Kom 0:0, Lov}en - Zeta 2:1, Berane - Sutjeska 2:1, Grbaq - Mogren 2:4, Rudar - Petrovac odgo|eno.

JUNAK susreta golman Petr ^eh
U penal seriji istakao se golman ^elzija Petr ^eh, ko ji je uspio da za us ta vi udarce Rajana Gigsa i Patrisa Evre, dok su za londonski klub sigurni izvo|a~i bili Frenk Lampard, Mihael Ba-

Petr ^eh

FOTO: AGENCIJE

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 45

Rastu spekulacije o nasqedniku Aleksa Fergusona

Magazin “Pipl“ tvrdi da @oze Muriwo nije favorit da naslijedi Fergusona, nego Dejvid Mojes, koji sa velikim uspjehom vodi Everton ve} osam godina
LON DON - Je dnom }e morati da do|e i taj dan, a kada do|e, mnogi }e se zapitati ko }e naslijediti Aleksa Fergusona na mjestu menayera Man~ester junajteda. [kot je u jednom trenutku najavio da se povla~i u penziju, ali se predomislio i ve} ne ko vri je me ne po miwe tu temu, iako ima 67 godina, a “|avole“ vodi od 1986. godine.

MOJES po mjeri ~elnika Junajteda
Engleski magazin “Pipl“ tvrdi da trener Intera @oze Muriwo, nekada{wi menayer ^elsija, nije favorit da naslijedi Fergusona, iako se tako smatra na Ostrvu. Muriwo po odlasku iz ^elzija jeste izjavio da }e

Ferguson i Mojes

FOTO: AGENCIJE

se jednog dana vratiti u engleski fudbal. Ipak, “Pipl“ pi {e da }e legendarnog trenera zamijeniti wegov zemqak, Dejvid Mojes, koji sa velikim us pje hom vo di Ever ton ve} osam godina.

Mojes je poene kod ~lanova Borda Man~ester junajteda, izme|u ostalih i ser Bobija ^arltona, stekao zahvaquju }i ~iweni ci da biqe`i sjajne rezultate sa “ka ra me la ma“, iako ima prili~no skro man buyet i

ekipu bez velikih zvijezda, a go to vo da ni je “pro ma {io“ fudbalera kojeg je dovodio u svoje redove. Tako|e, sam Ferguson je jedan od najve}ih zagovara~a Mojesovog dolaska na “Old Traford“.

Ju naj ted, iako je ovog qeta samo od prodaje Kristijana Ronalda zaradio 93 mi li ona evra, o~e k u je {tedqiva politika u budu}nos ti, jer ve }in ski vla snik, ame ri ~ka po ro di ca Glejzer, jo{ otpla}uje kre-

dit po di gnut za ku po vi nu kluba od blizu 700 miliona fun ti. Dok bu de ta ko, Ju najted ne}e tro{iti veliki no vac na po ja ~awa, a Mo jes je do ka zao da mu to nije neophodno da ima dobar tim.
www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prete`no sun~ano
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

32 oC 18 oC

Sun~ano sa prolaznim naobla~ewem
U jutarwim ~asovima prete`no vedro, a po kotlinama i du` rije~nih tokova, mogu}a magla i sumaglica. Tokom prijepodneva sun~ano i toplo, a u drugom dijelu dana prolazno naobla~ewe }e mjestimi~no usloviti ki{u ili pqusak sa grmqavinom, uglavnom u planinskim oblastima. U no}i novo ja~e naobla~ewe sa zapada i jugozapada. Duva}e uglavnom slab i promjenqiv vjetar, tokom dana u skretawu na slab do umjeren, ju`ni i jugozapadni. Jutarwa temperatura vazduha 9 do 11 u planinama, u ostalim krajevima od 12 do 19, a najvi{a dnevna temperatura vazduha od 25 na planinama.

Zenica Sarajevo Pale

Prete`no sun~ano i toplo sa slabim i umjerenim ju`nim i jugoisto~nim vjetrom. Poslije podne i uve~e uz lokalni razvoj obla~nosti rijetka pojava kratkotrajnih pquskova sa grmqavinom.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Radmila [KONDRI] (dru{tvo, ekonomija) Dragana ]OSI] (dopisnici) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

32 oC 14 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 23 31 24 25 31 26 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t 22 26 25 19 20 29 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles 28 28 33 31 28

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
7.00 Radijsko dizawe 8.00 TV dizawe 11.00 Uvod u anatomiju, serija 12.05 Vil i Grejs, serija 13.00 Ragbisti u kolicima, film 14.20 Intervju U2 15.00 Nacionalna geografija i BBC 16.30 Seks i grad, serija 17.30 Dobre namjere, serija 19.00 Vil i Grejs, serija 19.30 Trnav~evi}i u divqini, crtani film 20.00 Uvod u anatomiju, serija 21.00 Nacionalna geografija i BBC 22.00 Lopovi i razbojnici 23.30 Seks i grad, serija 0.30 Dedvud, serija 1.30 Info kanal

22

00

Jo{ jedan dan u raju
Uloge: Xems Vuds Re`ija: Lari Klark

22

10

Ameri~ki psiho
Uloge: Kristijan Bejl Re`ija: Meri Haron

ATV

OBN

Patrik Bateman je mlad, privla~an i bogat. Pripada poslovnoj eliti Wujorka. @ivi savr{eno, u supermodernom apartmanu, koristi samo najboqe proizvode, nosi naj skupqu odje}u. Po danu je sa vr{e ni mladi poslovni ~ovjek, a no}u - savr{eni serijski ubica. Lijepe mlade `ene smatraju ga neodoqivim i malo koja }e odbiti wegov poziv. Neobuzdan u seksu, inventivan u zlo~inu, Patrik pomno bira sredstva za ubijawe, od motorne pile do skupocjenih sje~iva. Isti poziv za savr{enstvom opsjeda ga u zlo~inu i on pove}ava svoju zbirku le{eva. Detektiv Donald Kimbal sumwa da je on zlo~inac, ali kad se pojavquje drugi serijski ubica, Pol Alen, ni{ta mu vi{e nije jasno. Ko ubija? Pitawe je na koje ne mo`e odgovoriti, a le{eva sve je vi{e.

Vikom
6.00 Narodna muzika 7.30 Tele{op 8.00 Glas Amerike 8.30 Tele{op 9.00 Pismo-glava, putopis 9.50 Crtani film 10.00 Oliver Tvist kulinarski {ou 11.00 Zlatni minut, kviz 12.00 Radio i TV 13.00 Sveznalica, kviz 14.00 Tele{op 14.40 Tele{op 15.00 Sveznalica, kviz 15.50 Crtani film 16.00 Oliver Tvist kulinarski {ou 16.30 Kviz znawa 18.00 Dokaz stvarawa 19.30 Dnevnik RTS 21.00 Gost s povodom 22.00 Vi i sport 23.30 Kviz 0.00 Erotski program Bobi je zavisnik od droga i sitni lopov. Kad jedna od wegovih sitnih kra|a ne uspije, Mel dobija zadatak da sredi stvari. Mel mu nudi priliku da radi za ve}i dobitak. Vremenom Mel i wegova djevojka Sid Bobiju i wegovoj djevojci Rozi postaju poput roditeqa, ali ovakva zajednica ne mo`e potrajati. Wih ~etvoro upadaju u mre`u nasiqa koja potpuno izmi~e kontroli.

RTRS
6.00 Hajka, film 7.30 Muzika 8.00 Vijesti 8.30 Kuhiwica 9.00 Pod suncem Sen Tropea, serija 10.00 Vijesti 10.05 [umska {kola 10.10 Gledaj i crtaj 10.15 Spajder rajder, crtani film 10.40 MTS magazin 11.00 Sveti orah, serija 11.30 Parovi i partneri 12.00 Vijesti 12.10 Odjeqewe za istragu, serija 13.10 Projekat Pista 14.00 Stari renxer ja{u, film 15.10 Muzi~ki program 15.30 Biografije 16.30 Srpska danas 17.00 Pod suncem Sen Tropea, serija 18.00 Qetopis 19.00 Frej`er, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Odjeqewe za istragu, serija 21.00 Volim te najvi{e na svijetu, film 22.40 Na{i u Parizu 23.00 Info profil 23.20 ^arolija, serija 0.10 @ilet sport 0.40 MTS magazin 1.00 Qetopis 2.00 Sveti orah, serija 2.20 Dnevnik 2.50 Volim te najvi{e na svijetu, film 4.20 Muzika 4.40 Biografije 5.30 Kuhiwica

ATV
6.00 Muzi~ki program 7.00 Madre Luna, serija 8.00 Denis napast, crtani film 8.30 Pepa pra{~i}, crtani film 8.50 Vijesti 9.00 Ben 10, crtani film 9.30 Helo Kiti, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Seranovi, serija 11.50 Vijesti 12.00 Madre Luna, serija 13.00 VIP serija , 14.00 Kviz i grad 15.00 Sve }e biti dobro, serija 16.00 Vijesti 16.05 Muzika 16.30 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Luda ku}a, serija 18.00 Survivor Panama 19.00 Vijesti 19.40 Muzika 20.00 Povratak u Evropu 21.00 Insajder, slu`bena (zlo)upotreba 22.00 Jo{ jedan dan u raju, film 0.00 Kviz i grad

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 8.55 Vijesti 9.00 U zdravom telu 9.10 Kuvati srcem 9.30 Slagalica 9.55 Vijesti 10.00 Lov i ribolov 10.30 Put oko svijeta Srbija moja zemqa 11.00 Kapri, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.30 Kuvati srcem 12.40 Kosti, serija 13.20 Dejvi Kroket i rije~ni pirati, film 14.50 Kulinarski qetopis 15.00 Vijesti 15.10 Jednostavan `ivot 15.55 Vijesti 16.00 Boqi `ivot, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.25 Beogradska hronika 18.20 Razglednica 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Boqi `ivot, serija 20.50 Jedna pjesma, jedna `eqa 23.00 Vijesti 23.05 Kosti, serija 0.00 Dnevnik 0.20 Nevini, serija 1.10 Ku}a na imawu Kold Krik, film 3.10 Jenda pjesma, jedna `eqa 4.00 Vijesti 4.50 Lov i ribolov

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 6.40 Agroinfo 7.00 Kuvati srcem 7.30 Hrana kao lijek 8.00 Eko karavan 8.30 Vrele gume 9.00 Neven, serija 9.30 Slon Benxamin, crtani film 9.50 Male pri~e, serija 10.00 Moj ujak 10.20 Stepeni{te 11.00 ^uvari tradicije 12.10 Muzika 13.00 Trezor 14.00 Rat svjetova, film 16.00 Ovo je Srbija 16.40 Priru~nik za neupu}ene 17.00 Ekologija 17.40 Razglednica 18.10 Muzika 18.40 Neven, serija 19.20 Slon Benxamin, crtani film 19.40 Male pri~e, serija 20.00 Premijer liga, pregled 21.00 Kapri, serija 21.40 Malo ubistvo u porodici, film 23.20 Hronika festivala filmskog scenarija 0.00 Muzika 0.20 Rat svjetova, film 1.50 Trezor 2.50 Premijer liga, pregled 3.40 PG poligon 4.20 Priru~nik za neupu}ene 4.40 Ekologija 5.10 Bajaga 5.20 Razglednica

Foks
7.00 8.00 8.50 10.00 11.20 14.30 15.10 15.30 16.20 17.20 18.00 Vijesti Slomqeno srce, serija Slatka tajna, serija Smije{na strana `ivota Prava stvar, film Tajni agent Izi Vijesti Slomqeno srce, serija Ninxa ratnici Svijet na dlanu Vijesti 19.00 Largo, serija 20.00 Ninxa ratnici 21.00 Zemqotres u Wujorku, film 0.30 Vijesti 0.35 Vi{e od vode, film 2.20 Svi mrze Krisa, serija 2.50 Sibil 4.00 Dosije FBI 5.00 Largo, serija

National geographic
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 La`irawe Snagatori Hijene Snaga eksploziva Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane La`irawe Snagatori Uhva}eni na djelu Polarni medvjed Dugo putovawe na jug 18.00 Upozorewa na vulkansku aktivnost 19.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 19.30 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 20.00 Ratovi bandi 21.00 Legija 22.00 Interpol istra`uje 23.00 Ratovi bandi 0.00 Legija 1.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zapjevajmo pjesme stare Podnevne novosti Poslije dvanaest Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Za svakog pone{to Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 10. avgust 2009. 47

2200
PINK BH

Slijepa srxba
Uloge: Rudger Hauer Re`ija: Filip Nojs

2350
PINK BH

Lopov i striptizeta
Uloge: Majkl Madsen Re`ija: El Pi Braun III

Nova
7.00 8.00 8.30 10.00 11.00 12.20 13.10 14.10 15.00 17.10 17.30 18.20 19.10 20.00 Kozbi {ou, serija Beba Feliks, crtani film Nova lova Rebelde, serija Otvori svoje srce, serija Lude sedamdesete, serija Kozbi {ou, serija In magazin Gorile u magli, film Vijesti ^uvari pla`e, serija In magazin Dnevnik Lud, zbuwen, normalan, serija 21.00 22.00 22.50 23.20 23.50 0.20 1.00 1.50 2.50 4.50 5.20 Ne zaboravi stihove Privatna praksa, serija Mister Bin, serija Vijesti Sajnfeld, serija ^uvari pla`e, serija @ivot na sjeveru, serija Ezo TV Gorile u magli, film Sajnfeld, serija @ivot na sjeveru, serija 6.00 In magazin 6.40 Rebelde, serija

Uli~ni rat ne zapo~iwe tek tako iz ~ista mira – neko mora da ga podstakne. U namjeri da odr`i kontrolu na ulicama, ~ovjek poznat po imenu [eik hu{ka gangstere jednog protiv drugog. Za neke je to samo dio igre, ali najmo}niji gangster se ne}e igrati ovoga puta, ili mo`da ba{ ho}e?

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.10 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 Vijesti Top form Muzika Kad priroda podivqa Blesimetar, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Autosprint Plej 16.50 Katalina i Sebastijan, serija 17.40 Zabrawena qubav, serija 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.00 Sport kafe 20.10 Katalina i Sebastijan, serija 21.00 Tra`eni, serija 22.00 Vijesti 22.30 Film

Ovo je pri~a o slijepom vijetnamskom borcu, treniranom ma~evaocu, koji se vra}a u Ameriku u potrazi za svojim prijateqem koji ima problema sa mafijom.

HRT 2
HRT 1
5.50 Hrvatska u`ivo 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.00 ^arolija, serija 10.00 Vijesti 10.10 Hladnokrvne `ivotiwe 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom, serija 13.20 Idemo na put s Goranom Mili}em 14.00 Jelovnici izgubqenog vremena 14.30 Vijesti 14.40 Pas koji je zaustavio rat, film 16.30 Turisti~ke {piqe Hrvatske 17.10 Na{i i Va{i, serija 17.50 Hrvatska u`ivo 19.30 Dnevnik 20.10 ^arolija, serija 21.00 Korner 21.50 Potro{a~ki kod 22.30 Dnevnik 23.00 Profesije li~no 23.30 No}ne more i sawarije, serija 0.20 Zvjezdane staze, serija 1.00 U uredu, serija 1.20 Falkon Bi~, serija 2.10 Velemajstor, serija 2.50 Ksena - princeza ratnica, serija 3.40 Na rubu nauke 4.40 Potro{a~ki kod 5.10 Oprezno s an|elom, serija

PINK BH
7.00 Crtani film 7.10 Sarajevo na liniji 7.20 Mejd in Bawa Luka 8.00 Rubi, serija 9.00 Balkan net 10.10 Napu{teni an|eo, serija 11.00 Zauvijek zaqubqeni, serija 12.00 Info top 12.10 Mje{oviti brak, serija 13.00 Obi~ni qudi, serija 14.00 Info top 14.10 Sarajevo na liniji 14.20 Mejd in Bawa Luka 14.30 Sportisimo 14.40 Zabavni program 15.00 Rubi, serija 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo, serija 17.00 Kvizbi 18.00 Info top 18.20 Sarajevo na liniji 18.30 Mejd in Bawa Luka 18.40 Sportisimo 19.00 Zauvijek zaqubqeni, serija 19.50 Mijewam `enu 20.50 Ivkova slava, serija 21.30 Mahala{i, serija 22.00 Slijepa srxba, film 23.50 Lopov i striptizeta, film 2.00 Sarajevo na liniji 2.10 Mejd in Bawa Luka 2.20 Sportisimo 2.25 Mijewam `enu 3.20 Slijepa srxba, film 5.20 Pink xuboks

BHT 1
8.00 Vijesti 8.10 Neprolazna pjesma 9.00 Usputni dnevnik 9.30 ^ovjek i vrijeme 10.00 Vijesti 10.05 Mumijevi, crtani film 10.30 Uradi sam, uradi sama 10.35 Galakti~ki fudbal, crtani film 11.00 Qubavna oluja, serija 11.40 Moja mala kuhiwa 12.00 Vijesti 12.10 Kraqevski draguqi 13.00 Retrovizor 13.30 Jezero Garda 14.00 Vijesti 14.05 Dimenzija vi{e 14.30 Dok. program 15.00 Memoari porodice Mili}, serija 15.30 ^udesni svijet 15.40 Patkograd 15.50 Nema problema 16.10 Vijesti 16.20 Svjetsko blago 16.40 Pusti rijeku neka te~e 17.10 Poznati atentati 17.40 Moja mala kuhiwa 17.50 Qubavna oluja 18.50 Celestin, crtani film 19.00 Dnevnik 19.30 Premijer liga u BiH 20.00 Kapri, serija 21.00 Naked.TV 21.30 Klasi~ne destinacije 22.00 Vijesti 22.20 Dok. program 23.10 Mala Lili, film

OBN
7.10 Transformeri, crtani film 7.30 Pocoyo, crtani film 7.40 Transformeri, crtani film 8.00 Pocoyo, crtani film 8.10 Krsti}-kru`i} 8.20 Memori 8.30 Mala {kola 8.40 Sveznalica 9.10 Hari i porodica Henderson, serija 9.40 Kraq Kvinsa, serija 10.10 RPM, film 11.50 Info 12.10 Zabrawena qubav, serija 13.00 Zvijezde sa zvijezdama 14.40 Zvijezde ple{u 17.00 Fudge, serija 17.30 Hari i porodica Henderson, serija 18.00 @ivot na sjeveru, serija 18.50 Info 19.10 Muzi~ki program 20.00 Zvijezde sa zvijezdama 22.10 Ameri~ki psiho, film 0.50 RPM, film 2.30 Ameri~ki psiho, film 5.10 Zvijezde ple{u

7.00 Mali titani, crtani film 7.20 Deksterova laboratorija, film 7.40 Na kraju ulice 8.00 ^arobna plo~a 8.10 Moji su roditeqi vanzemaqci, serija 8.40 Tri Hil, serija 9.30 Muzi~ki program 10.00 Ali Mekbil, serija 10.40 Dragi Xon, serija 11.10 Prijateqi, serija 11.30 Prijateqi, serija 11.50 Veliki uspjesi hrvatskog sporta 12.50 Reprizni program 13.30 Obi~ni qudi, serija 14.20 Direkt

14.50 15.50 16.40 17.30 18.20 18.40 19.10 19.30 20.00 20.50 21.00 21.30 22.20 23.50

Normalan `ivot Vijetnam Falkon Bi~, serija Ksena - princeza ratnica, serija Vijesti U vrtu pod zvijezdama Xoni Bravo, crtani film Muzika Velemajstor, serija Vijesti Odmori se, zaslu`io si, serija 24, film Senzacionalna vijest, film Na rubu nauke

RTL
6.30 6.40 7.10 7.40 8.10 11.00 11.30 11.50 12.20 13.00 13.30 14.30 15.10 16.40 17.10 Pink Panter, crtani film Spu`va Bob, crtani film Punom parom Korak po korak, serija Astro {ou Kako sam upoznao va{u majku, serija U dobru i zlu, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Korak po korak, serija Pod istim krovom, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija 17.30 U dobru i zlu, serija 18.00 Rat u ku}i, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 19.30 Punom parom 20.00 Nulta ta~ka, film 21.30 Karlitov na~in, film 0.00 Vijesti 0.10 No} pokera 1.40 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 2.20 No} pokera 3.50 Astro {ou

BN
6.30 Muzika 8.30 Slu~ajni partneri 10.00 Novosti 10.10 Hrana i vino 11.00 Kriminal u Rusiji 12.00 Novosti 12.20 Espreso 13.00 Super ke{ 14.00 Novosti 14.05 Svijet na dlanu 15.00 Hrana i vino 16.00 Novosti 16.20 Fojlov rat, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Svijet na dlanu 19.00 Sport 19.30 Monitor 20.10 Sabor truba~a u Gu~i, reporta`a 21.00 Film 22.30 Pregled dana 23.00 Fojlov rat, serija 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

Luda planeta

Pi{toq u naslagama sala
Jedan gojazni osu|enik optu`en je da je u zatvoru u Teksasu skrivao oru`je u naslagama sala. Dnevnik “Hjuston kronikl“ objavio je da je 25-godi{wi zatvorenik Xorx Vera rekao ~uvaru da je prokrijum~ario pi{toq bez metaka. Zatvorenik te`ak 227 kilograma izdr`avao je kaznu za ilegalno presnimavawe kompakt diskova. Vera je nekoliko puta pretresan po dolasku u zatvor, ali je pi{toq u naslagama wegovog sala prona|en tek iz petog poku{aja.

Beogradska grupa “Legende“ nastupila je ovog vikenda u okviru programa Trebiwskih qetwih

sve ~a nos ti na Trgu slo bo de u ovom gradu, kao i na manifestaciji “Zvorni~ko kulturno qeto“.

“Legende“ su do sada objavile 17 albuma i nastupile na blizu 1400 solisti~kih koncerata, od Australije do Amerike. Samo u beograd skom Cen tru “Sa va“ nas tu pali su 40 puta. Koncert na Trgu slobode bio im je tre}i nastup u Trebiwu. Trebiwski platani su plesali u ri tmu “Le gen di“. Broj ni Trebiwci, od sedam do 77 godina, qubiteqi muzike ove kultne grupe ponovo su poslije pet godina u`ivali u romanti~nim notama. - ^ast nam je i zadovoqstvo da ponovo budemo u Trebiwu, u jednom od najlep{ih gradova uop{te. Ono {to je nama bitno jeste da grupa “Legende“ jo{ uvek, po-

sle toliko godina, ima da ka`e ne{to novo, da publika reaguje na na{u muziku - rekao je vokal grupe “Legende“ Ivan Milinkovi} na gostovawu u Trebiwu. Po zna te hi to ve “Le gen di“ pjevali su i stari i mladi Zvorni~ani, a muzi~ari su se potrudili da prirede koncert kakav zaslu`uje tamo{wa publika. Or ga ni za tor “Zvor ni ~kog kulturnog qeta“, koje je odr`ano na qetwoj pozornici na gradskoj pla`i i platou ispred “Kasine“, bila je op{tina Zvornik, a pokro vi teq Vla da Re pu bli ke Srpske. S. S. R. Mi.

[ampioni u sauni
Finac i Ruskiwa postali su svjetski {ampioni u izdr`qivosti u sauni, na takmi~ewu odr`anom u Finskoj, jer su u prostoriji zagrijanoj na 110 stepeni Celzijusa izdr`ali du`e od tri minuta, javila je Beta. Timo Kaukonen je pobijedio u mu{koj konkurenciji sa rezultatom tri minuta i 46 sekundi. Svjetska prvakiwa je Ruskiwa Tatjana Arhipenko sa rezultatom tri minuta i devet sekundi.

^etiri decenije kultne fotografije grupe “Bitlsi“
Sto ti ne obo `a va la ca “Bit lsa“ oku pi le su se u su bo tu da obiqe`e 40. godi{wicu nastanka fotografije na kojoj su muzi~ari snimqeni na pje{a~kom prelazu za sni mak stavqen na omot al bu ma “Ebi Roud“, javila je Beta. Obo`avaoci su se okupili oko prelaza, pjevali pjesme “Bitlsa“ i napravili haos u saobra}aju, objavio je Bi-Bi-Si wuz. Zatim su ~etvorica “dvojnika“ pre{la preko iste zebre pa je napravqena rekonstrukcija legendarnog snimka. Doga|aj je organizovao Ri~ard Porter, vodi~ obilaska znamenitosti vezanih za “Bitlse“ i vlasnik obli`weg kafea koji nosi ime grupe. “Bitlsi“ su ve}inu svojih nu me ra sni mi li u stu di ju u Ebi Roudu, u sjevernom dijelu Londona. Fotografiju, koja je postala omot albuma, snimio je Ijan Makmilan.

"Magnet" za lutriju
Edvard Vilijams iz Kanzasa postao je simbol ~ovjeka koji zaista ima sre}e kada je i drugi put u periodu od godine osvojio veliki dobitak na lutriji. U septembru pro{le godine 47-godi{wi Vilijams je dobio 75.000 dolara, a pro{le sedmice ra~un u banci uve}ao za ~ak 900.000 dolara. - Kada sam osvojio 75.000, mislio sam kako se to ~ovjeku mo`e dogoditi samo jednom u `ivotu, ali se ponovilo - rekao je presre}ni Edvard.

NEKAD BILO...
Ropstvo je zabraweno u cijeloj britanskoj imperiji na dana{wi dan 1834. godine, a u britanskim kolonijama oslobo|eno je vi{e od 770.000 robova. U svojoj osnovi ropstvo je definisano kao odnos me|u qudima, grupama qudi ili narodima temeqen na ekonomskoj, pravnoj, moralnoj, idejnoj, politi~koj ili vjerskoj zavisnosti i pokornosti. U svom u`em smislu predstavqa formalnu instituciju krajwe zavisnosti jednog od strane drugog ~ovjeka koji je temeq dru{tvenog sistema zvanog robovlasni{tvo. Ropstvo je danas zabraweno me|unarodnim konvencijama, iako se u odre|enim oblicima pojavquje u nekim zaba~enim dijelovima Afrike.

POSQEDWA
Rijanin povratak
Muzi~ka zvijezda sa Barbadosa Rijana sprema se za povratak u javnost, {est mjeseci poslije napada wenog de~ka Krisa Brauna na wu, javila je Beta. Pjeva~ica poznata po hitu “Umbrella“, gostova}e u emisiji Xeja Lenoa 14. septembra, zajedno za Kanijem Vestom i Xej-Zijem sa kojima }e izvesti wihov novi singl “Run This Town“. Rijana (21) se klonila javnosti od incidenta uo~i ceremonije dodjele muzi~kih nagrada “Gremi“ u februaru ove godine. Braun je u junu priznao da je kriv za napad na svoju tada{wu djevojku i osu|en je na pet godina uslovno, 180 dana dru{tveno korisnog rada i zabraweno mu je da se nalazi u wenoj blizini kako bi mu se onemogu}ilo da joj dosa|uje, da je zlostavqa ili uznemirava.

Zabraweno ropstvo u britanskoj imperiji

Troicki kupio “audija“
Srpski teniser Viktor Troicki, koji je zaradio prvih milion dolara u karijeri, odlu~io je da se po~asti, te je kupio novi “audi“ vrijedan pribli`no 30.000 evra. Zbog obaveza, odnosno turnira u SAD, on ne mo`e da u`iva u vo`wi, pa automobil koristi wegova djevojka, manekenka Sun~ica Travica.

Rudar Prijedor pred 5.000 gledalaca remizirao s ^elikom (1:1)

FOTO: S. BASARA

strane 8. i 9.

Dragoslav Staki}

PREMIJER LIGA BiH

RUKOMET
Turnir TV {ampiona “Doboj 2009“

VESLAWE

Sti`e rukometna elita strana 12.

Novi trijumf Bawolu~ana

SP za juniore

Osvojeni bodovi bez svjedoka
strana 3.

Srbiji pripalo zlato

strana 14.

2 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SPORT

Igra~i Rudar Prijedora u predivnom ambijentu remizirali sa ^elikom (1:1)

Vidjeli smo dva razli~ita poluvremena. U prvom ^elik je bio boqi i terensku nadmo} krunisao golom, u nastavku je bila druga slika na terenu ulaskom Aleksandra Kiki}a i Gorana Ku{qi}a, rekao Nestorovi}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

PRIJEDOR - Fudbal se vratio u Prijedor. Nekada popularni i veliki fudbalski centar u biv{oj zajedni~koj dr`avi opet ima svog mezimca, Rudar Prijedor. Svako ko je u subotu bio u gradu na Sani osjetio je fudbalsku atmosferu, na svakom koraku se pri~alo o utakmici protiv ^elika, debiju izabranika Darka Nestorovi}a pred doma}om publikom u Premijer ligi BiH. Definitivno, za ovaj sport u Pri je do ru se, opet, `ivi. Na terenu ambijent je bio predivan. Okupilo se vi{e od 5.000 gledalaca, atmosfera bila prava brazilska, a uveli~ali su je i gostuju}i navija~i, popularni “Robija{i“. Sve je bilo za ~istu “desetku“. Po~etni udarac na utakmici izveo je na~elnik op{ti ne Pri je dor Mar ko Pa vi}. Iako su svi pri `eqkivali pobjedu u doma}em taboru, utakmica je zavr{ena nerije{enim rezultatom 1:1. ^elik je poveo u 26. minutu

go lom Al di na Isa ko vi }a. Izjedna~io je rezervista Goran Ku{qi} u 51. minutu posli je uba ci vawa Ne boj {e [odi}a iz auta. U 62. minutu Vedran Kantar je postigao i drugi gol za doma}ina, ali ga je lo{i sudija Mirko Buqan iz Mostara poni{tio zbog navodnog prekr{aja nad golmanom Lukom Bilobrkom.

DOMA]INU poni{ten gol u 62. minutu
- Vidjeli smo dva razli~ita poluvremena. U prvom ^elik je bio boqi i terensku nadmo} je krunisao golom. Ne znam {ta je bio razlog na{e lo{e igre, mo`da strah, psiholo{ki pritisak ili ne{to tre}e. U nastavku je bila druga slika na terenu. Ulaskom Aleksandra Kiki}a i Gorana Ku{qi}a dobili smo krila, uspjeli da izjedna~imo. Mo`emo da `alimo za propu{tenim prilikama. Smatram da nismo razo~arali. Kada se sve sabere mislim da je remi i najpravedniji ishod - kazao je trener Rudar Prijedora DarNa tribinama u Prijedoru veliki broj gledalaca
FOTO: S. BASARA

ko Nestorovi}. O spornom trenutku u 62. minutu strateg doma}ih nije htio mnogo da pri~a: - Ne mogu da komentari{em da li je bio ili ne gol dok ne vi dim te le vi zij ski snimak. Samo mogu da ka`em da bih volio da na{ klub na

svim gostovawima ima ovakvo su|ewe kao ^elik u Prijedoru. I ovaj susret je pokazao da je ^elik veliki klub, mi smo mali, tek se borimo za svoje mjesto pod premijerliga{kim suncem. Volio bih da i moji igra~i na strani budu za{ti}eni kao Zeni~ani protiv nas.

RUDAR PRIJEDOR ^ELIK

1 (0) 1 (1)

Direktor Mladen Zgowanin je bio o~aran ambijentom ko ji je bio is tin ski fudbalski: - Mnogo smo uradili u pret ho dnih 15 da na, bu kvalno nismo spavali i sada vi dim da smo us pje li u svojim namjerama. Mislim da smo previ{e boja`qivo u{li u utakmicu. Mo`emo da `alimo za dva boda, ali i ovaj rezultat je povoqan

za nas po{to kroz utakmice sti~emo potrebno iskustvo. Sekretar Prijedor~ana Zoran Jawetovi} bio je duhovit poslije utakmice: - Noge su nam bile zavezane jer na{i fudbaleri nisu nau~ili da igraju pred ovolikim brojem gledalaca. Boqe bi bilo da je uprava na{eg kluba u prodaju pustila samo hiqadu karata.

TAPKAWE KARATA
Karte za me~ u Prijedoru ko{tale su sedam maraka (sjedewe) i pet maraka (stajawe). [tampano je 5.000, a nestalo ih je ve} do podne. Zanimqivo je da su karte za sjedewe pred utakmicu tapkane i ko{tale su deset maraka. O~ito su pojedinci vidjeli na~in da lako zarade odre|enu sumu novca.

STRIJELCI: 0:1 Isakovi} u 26, 1:1 Ku{qi} u 51. minutu. Gradski stadion u Prijedoru. Gledalaca: 5.000. Sudija: Mirko Buqan (Mostar) 5,5. @uti kartoni: Kiki}, [odi} (Rudar Prijedor), Zahirovi}, Deket (^elik). RUDAR PRIJEDOR: Avduki} 6,5, [odi} 6, Dobrijevi} 7, Staki} 8, Jevti} 7, Kova~evi} 7, Kantar 6,5, @eri} 7, Stijepi} 6, Goli} 6 (od 46. minuta Kiki} 7), Kecman 6 (od 46. minuta Ku{qi} 7, od 77. minuta Kolunxija -). Trener: Darko Nestorovi}. ^ELIK: Bilobrk 6,5, Rizvanovi} 6,5, Zahirovi} 6,5, Stojanov 6,5, Puziga}a 7, Vidovi} 6,5 (od 86. minuta Hori} -), Jamak 6,5 (od 61. minuta Radi} -), Niki} 7,5, Deket 7, Isakovi} 7 (od 67. minuta Nemeqakovi} -), Markovi} 7. Trener: Ivo I{tuk. IGRA^ UTAKMICE: Dragoslav Staki} (Rudar Prijedor) 8.

KU[QI] POVRIJE\EN
Goran Ku{qi} je u{ao u igru u 46. minutu, postigao gol u 51, a u 77. morao da napusti teren Gradskog stadiona zbog povrede. Prema prvim prognozama Ku{qi}u je stradao mi{i} i o~ekuje ga du`a pauza. Bi}e to veliki hendikep za Prijedor~ane jer je Ku{qi} jedan od rijetkih igra~a sa premijerliga{kim iskustvom. Ku{qi} }e ostati upisan zlatnim slovima u klupsku istoriju kao strijelac prvog gola u Premijer ligi BiH za Rudar Prijedor.

Delegacija FS RS bila u Prijedoru

Donatorsko ve~e za pomo} Fudbalskom klubu Rudar Prijedor

Uru~en pehar
PRIJEDOR - Prije po~etka utakmice Rudar Prijedor - ^elik doma}im fudbalerima su uru~ene medaqe i pehar za osvojenu {ampionsku titulu u Republici srpskoj u protekloj sezoni. “Rudarima“ su pehar i medaqe uru~ili predsjednik i generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske, Mile Kova~evi} i Rodoqub Petkovi}, a pomagao im je i ~lan izvr{nog odbora FSRS, Stanko Vujkovi}. Poslije susreta prvi ~ovjek FSRS Mile Kova~evi} je istakao: - Utakmica je bila dobra, ambijent predivan na Gradskom stadionu u Prijedoru. ^elik je bio boqi u prvom, a Rudar Prijedor u drugom poluvremenu. @elimo da na terenima Republike Srpske i BiH bude {to vi{e ovakvih me~eva kao {to je bio ovaj u gradu na Sani. Fudbal se igra zbog navija~a. Rodoqub Petkovi} je ovako vidio debitantski nastup Prijedor~ana pred svojom publikom u bh. eliti: - Prijedor je fudbalski centar, Rudar Prijedor je klub s tradicijom i po meni nije nikakvo iznena|ewe {to se u subotu u gradu na Sani tra`ila karta vi{e. Zaista je sve bilo prelijepo, utakmica fer i korektna, rivali tako|e, publika za ~istu desetku. Nadam se da }e ovakvih fudbalskih priredbi biti mnogo u buduS. B. }em periodu.

Prikupqeno blizu 42.000 maraka
PRI JE DOR - Ru ko vod stvo Fudbalskog kluba Rudar Prijedor i op{tina Prijedor organizovali su donatorsko ve~e pod motom “Budimo uz na{ Fudbalski klub Rudar Prijedor“. ^iwenica da se ovaj klub pla si rao u Pre mi jer li gu BiH, postavio je pred upravu kluba veoma ozbiqan zadatak da obezbijedi dodatna sredstva za finansirawe nastupa eki pe u ovom ran gu ta kmi~ewa. Na~elnik op{tine Prijedor Marko Pavi} je bio me|u prvi ma ko ji je uru ~io li~nu donaciju za pomo} doma}em Fudbalskom klubu. - Plasman Rudar Prijedora u Premijer ligu BiH je jedan veliki sportski doga|aj za op{tinu Prijedor, a u vremenu recesije i ekonomske krize problem je obezbijediti nastup na{e ekipe u eliti sa finansijske strane. Izdaci su veoma veliki - kazao je Pavi}. On je dodao da je op{tina Prijedor dosta pomogla da se “Rudar Prijedor“ pripremi za bh. elitu, me|utim to nije bilo dovoqno pa je u tu svrhu i organizovano jedno ovakvo ve~e. kupqeno je blizu 42.000 maraka. Predsjednik Skup{tine Fudbalskog kluba Rudar Prijedor Bo`o Grbi} zahvalio je privrednicima i pojedincima koji su se odazvali pozivu i koji su donirali sredstva. On je istakao nadu da }e ovakvih i sli~nih akcija biti i ubudu}e, {to }e ekipa Rudar Prijedora znati da vrati na najboqi na~in, dobrim igrama i rezultatima, te promocijom Prijedora i van granica BiH. S. T.

NA^ELNIK Pavi} prvi donirao novac
- To je uobi~ajeno i to se radi u svim sportskim klubovima u svijetu, a mi smo evo prvi put organizovali jedno ovakvo ve~e donatora - dodao je Pavi}, izra`avaju}i nadu da }e se prikupiti sredstva za pomo} bar u startu Premijer lige. Iako su pozivnice poslate na go to vo tri sto ti ne adresa privrednih subjekata i pojedinaca, a poziv upu}en i pu tem me di ja svim qubi teqima sporta, posebno fudbala da se ukqu~e u akciju pri kupqawa do na tor skih sredstava, pozivu se odazvalo pe de se tak do na to ra. Pri -

Dodjela pehara Prijedor~anima

FOTO: GLAS SRPSKE

Marko Pavi} donirao novac klubu

FOTO: S. TASI]

GLAS SPORT ponedjeqak, 10. avgust 2009. 3
FOTO: S. ILI]

Fudbaleri Borca ostvarili novu pobjedu

REZULTATI 2. KOLA
MOSTAR: Vele` - Olimpik 4:1 (Zaimovi} 2, ^oli} 34, 82, Xafi} 87 - Spalevi} 72) PRIJEDOR: Rudar Prijedor - ^elik 1:1 (Ku{qi} 51 - Isakovi} 26) TRAVNIK: Travnik - Zriwski 3:3 (Dudi} 15, Saraj~i} 78, Doli} 86 - Ivankovi} 60, @ur`inov 68, Selimovi} 75) TUZLA: Sloboda - Lakta{i 2:4 (Hasi} 47, ^ehaji} 80 - Karali} 27, 33, 43, Miki} 62) BAWA LUKA: Borac - Leotar 2:0 (]ori} 35, Qubojevi} 39) SINO] ISTO^NO SARAJEVO: Slavija - Zvijezda MODRI^A: Modri~a Maksima - Sarajevo SARAJEVO: @eqezni~ar - [iroki Brijeg

Leotar drugi u nizu
Poslije trijumfa u Lakta{ima (2:0), identi~nim rezultatom na Gradskom stadionu Bawolu~ani savladali Leotar
PI[E: DUBRAVKO CURA] dubravkoc@glassrpske.com

Tabela
1. Vele` 2. Borac 3. Zvijezda 4. @eqezni~ar 5. Lakta{i 6. Leotar 7. Modri~a M. 8. Sarajevo 9. Rudar P. 10. ^elik 11. Zriwski 12. Sloboda 13. Olimpik 14. Travnik 15. Slavija 16. [. Brijeg 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 9:1 4:0 2:0 1:0 4:4 1:2 2:2 1:1 1:2 1:2 3:5 3:5 3:6 3:8 0:0 0:0 6 6 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

PAROVI 3. KOLA
U tre}em kolu 15. i 16. avgusta sastaju se: GRADA^AC: Zvijezda – @eqezni~ar, ZENICA: ^elik – Borac, SARAJEVO: Olimpik – Travnik, SARAJEVO: Sarajevo – Vele`, [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg – Rudar Prijedor, MOSTAR: Zriwski – Slavija, LAKTA[I: Lakta{i – Modri~a Maksima, TREBIWE: Leotar – Sloboda.

BAWA LUKA - U srpskom derbiju, pred praznim tribinama, doma}i fudbaleri Borca savladali su trebiwski Leotar sa 2:0. Pobjednik ovog susreta bio je poznat ve} poslije prvih 45 minuta kada su poslije asistencije Olivera Jandri}a, golmana Novicu Beraka savladali, najprije Leonid ]ori} u 35, a potom i Darko Qubojevi} u 39. minutu. Tako su fudbaleri Borca poslije trijumfa u Lakta{ima stigli i do druge prvenstvene pobjede. - Bili smo dobro upoznati sa vrlinama i manama gostiju. Trebiwci su dobro

Oliver Jandri} (Borac)

^orlija i Todorovi}
U 13. minutu poslije starta Du{ka Sakana teren je napustio prvotimac Leotara Vladimir Todorovi}. Igra~a gostiju odvezla su kola hitne pomo}i, a poslije pregleda, ustanovqeno je da se ne radi o te`oj povredi. - Pred sam me~ Gavrilo ^orlija po`alio se na bolove u koqenu i nije mogao da po~ne utakmicu. Potom nam se desila i povreda Todorovi}a, {to je svakako poremetilo na{u koncepciju - rekao je Sr|an Baji}.

organizovana i kvalitetna ekipa i bila je ovo, kao {to smo i pretpostavqali, te{ka utakmica. Poslije po~etnog ispitivawa snaga uspjeli smo da “otkqu~amo” odbranu Leotara i u pravo vrijeme postignemo dva pogotka. To nam je omogu}ilo dosta mirniji nastavak utakmice, a u drugom poluvremenu pru`ili smo klasi~nu igru na rezultat - rekao je {ef stru~nog {taba Borca Velimir Stojni}. Kormilar Trebiwaca Sr|an Baji} ~estitao je Borcu na zaslu`enoj pobjedi. - Nama se konstantno ponavqaju iste gre{ke na gostovawima. Prvo poluvrijeme igrali smo lo{e i jeftino smo primili dva pogotka. U nastavku me~a bili smo ne{to boqi i stvorili nekoliko {ansi, ali nismo uspjeli da ih realizujemo. Kada se sve sabere, Borac je zaslu`eno pobijedio - istakao je Baji}. Oba trenera slo`ila su

se da je {teta {to se ovaj me~ igrao pred praznim tribinama.

POBJEDNIK rije{en u prvom poluvremenu
- Susret je zaista kvalitetan i da je bila prisutna publika imala bi {ta i da vidi. Zaista je {teta {to je na Gradskom stadionu bila ovakva atmosfera - dodao je

trener Leotara. Iskusni Oliver Jandri} bio je asistent kod oba gola doma}ih. Najprije je u 35. minutu izveo slobodan udarac sa lijeve strane i loptu poslao u {esnaesterac, gdje se na{ao ]ori}, koji je glavom zatresao mre`u Leotara. ^etiri minuta kasnije Jandri} je preciznim pasom uposlio i Qubojevi}a. Kapiten Borca odli~no se sna{ao i rutinski savladao Beraka.

Reprezentacija BiH

Muslimovi} povrije|en
SARAJEVO - Zbog povrede zadobijene na utakmici Evropske lige, selektoru Miroslavu Bla`evi}u za prijateqski susret protiv Irana ne}e se mo}i odazvati Zlatan Muslimovi}, fudbaler gr~kog PAOK-a. Tako|e, protiv Iranaca ne}e mo}i da se odazovu ni Elvir Rahimi} (CSKA Moskva) koji je povrije|en, a zbog porodi~nih razloga ni Zvjezdan Misimovi} (Volfsburg). ]iro je umjesto Misketa i Rahimi}a naknadno pozvao Ermina Zeca i Mirnela Sadovi}a, ali se jo{ uvijek ne zna ko bi mogao da zamijeni Muslimovi}a. Prijateqski susret izme|u BiH i Irana igra se u srijedu, 12. avgusta na Olimpijskom stadionu “Ko{evo”.

BORAC LEOTAR

2 (2) 0 (0)

STRIJELCI: 1:0 ]ori} u 35. 2:0 Qubojevi} u 39. minutu. Stadion: Gradski. Igrano bez prisustva gledalaca. Sudija: Anto @ivkovi} (Ora{je) 7. @uti kartoni: Sakan, Qubojevi} (Borac), Milo{evi}, Komneni}, Dre~ (Leotar). BORAC: Star~evi} 7, Sakan 6,5 (od 86. minuta Petri} -), @ari} 6,5, Vrawe{ 7, ]ori} 7, Gagula 6,5, Stupar 7, Kajkut 6,5 (od 71. minuta Mazalica -), Jandri} 7,5, Bilbija 7, Qubojevi} 7,5 (od 78. minuta N. Damjanovi} -). Trener: Velimir Stojni}. LEOTAR: Berak 6,5, Trnini} 5,5, Todorovi} - (od 13. minuta ]erani} 5,5), Rami} 6, Milo{evi} 6, Krezovi} 5,5, Ra{evi} 6,5 (od 81. minuta Souto -), Komneni} 6, Ze~evi} 5,5 (od 46. minuta Dre~ 6), Lazi} 5,5, Vico 6. Trener: Sr|an Baji}. IGRA^ UTAKMICE: Oliver Jandri} (Borac) 7.5

Nemawa Supi} na “Grbavici”

Trenira zbog forme

Lakta{i trijumfovali na “vru}em” gostovawu u Tuzli

Karali} postigao het-trik
SLOBODA LAKTA[I 2 (0) 4 (3)
STRIJELCI: 0:1 Karali} u 27, 0:2 Karali} u 33, 0:3 Karali} u 43, 1:3 Hasi} u 47, 1:4 Miki} u 62, 1:5 ^ehaji} u 80. minutu. Stadion: “Tu{aw” u Tuzli. Gledalaca: 3.000. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo) 7. @uti kartoni: S. Muji}, Malki}, ^ehaji} (Sloboda), Mrkobrada, Ili} (Lakta{i). SLOBODA: Mujki} 5,5, Krasi} 5, Amir Reki} 5 (od 46. minuta ^ejvanovi} 5,5), Memi{evi} 5,5, Crnogorac 5,5, Hasi} 6, Sarajli} 6, Slomi} 5 (od 46. minuta ^ehaji} 5,5), Almir Reki} 5,5, M. Muji} 5,5 (od 46. minuta Malki} 5,5), S. Muji} 5,5. Trener: Adnan Osmanhoxi}. LAKTA[I: Mrkobrada 7, Drqa~a 7, Raca 7,5, Wegomirovi} 7, Baji} 7, Stanojevi} 7,5, Ili} 7 (od 77. minuta Mirkovi} -), Tanasijevi} 7, Miki} 8 (od 88. minuta Radulovi} -), Karali} 9, Petkovi} 7 (od 73. minuta \elmi} -). Trener: Milan Milanovi}. IGRA^ UTAKMICE: Vladimir Karali} (Lakta{i) 9. LAKTA[I - Fudbaleri Lakta{a o~itali su lekciju Tuzlacima na “Tu{wu“ i ponizili ih sa 4:2. Junak pobjede Lakta{ana bio je centarfor Vladimir Karali}, koji je postigao hettrik u prvom poluvremenu i trasirao put svom timu ka trijumfu. Odigrali smo takti~ki dobro i zrelo, kvalitetno i strpqivo. Na vrijeme smo postigli golove i kasnije je bilo mnogo lak{e da se igra. Ovim putem `elim da zahvalim fudbalerima i navija~ima Slobode koji su svih 90 minuta bili korektni, a u 88. minutu su na{eg Borislava Miki}a ispratili aplauzima kada je izlazio iz igre. Trijumfom u Tuzli iskupili smo se za po~etni poraz od Borca. Bila je to utakmica u kojoj smo previ{e sagorjeli kazao je trener Lakta{ana Milan Milanovi}. S. @. SARAJEVO - Nemawa Supi}, golman fudbalske “A“ reprezentacije BiH, prikqu~io se fudbalerima @eqezni~ara poslije otkaza u Anortozisu. Ipak, stameni Ga~anin ne}e obu}i plavu majicu sarajevskog premijerliga{a. - Na “Grbavici“ treniram kako bih odr`ao formu uo~i predstoje}e prijateqske utakmice protiv Irana. Kad sam se vratio sa Kipra razgovarao sam sa selektorom Miroslavom Bla`evi}em i on mi je sugerisao da se prikqu~im “@eqi“. Ovog qeta je na “Grbavicu“ stiglo nekoliko igra~a koje poznajem iz Jelen Superlige Srbije, a me|u wima i moj dobar prijateq Slaven Kova~evi}, koji je samo rije~ima hvale opisao prijem u novu sredinu - rekao je Supi}. Supi} }e vjerovatno poslije me~a sa Iranom ponovo spakovati kofere i otputovati u inostranstvo. Destinaciju nije `elio da otkrije.

ISKUPILI se za poraz od Borca
U nastavak susreta Tuzlaci su u{li sa trostrukom izmjenom, ali prednost gostiju bila je vi{e nego ubjedqiva, tako da su zaslu`eno trijumfovali na “vru}em” stadionu “Tu{aw”.

4 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SPORT

Prijateqske fudbalske utakmice

Prvoliga{ Sloboda iz Novog Grada ostao bez predsjednika

Uspjela “generalka“
ZVORNIK - U posqedwoj pripremnoj utakmici pred novo prvenstvo fudbaleri zvorni~ke Drine savladali su ekipu Loznice rezultatom 2:0. Prvi gol postigao je Gruji} na dodavawe ]uluma, a kona~an rezultat postavio je ]ulum nakon {to ga je poslu`io Novakovi}. - Moji fudbaleri su pokazali dosta htijewa i zalagawa pa je rezultat do{ao kao plod takvog pristupa igri - rekao je Mile Milanovi}, trener Drine. D. G.

DRINA (Z) LOZNICA

2 (2) 0 (0)

STRIJELCI: 1:0 Gruji} u 30, 2:0 ]ulum u 39. minutu. Stadion: Drine. Gledalaca: 250. Sudija: Velibor Vidakovi} (Zvornik). DRINA: Maksimovi}, Jevti}, Sredojevi}, Vuka{inovi}, Pavlovi}, Kikanovi}, M. Milo{evi}, Nini}, Novakovi}, Lazarevi}, ]ulum. Jo{ su igrali: Aleksi}, Jeremi}, Gruji}, V. Milo{evi}, Mitrovi}, ]uri}, Tomi}, Eri}. Trener: Mile Milanovi}. LOZNICA: [kori}, \ukanovi}, F. Tadi}, Veselinovi}, Sekuli}, Stefanovi}, Dragi~evi}, Simi}, Cerovac, @. Tadi}, Kikanovi}. Jo{ su igrali: U. Jevti}, Te{i}, Aleksi}, Jovanovi}, B. Jevti}, Gligori}, @ivanovi}. Trener: Milan Kovrlija.

Trojka Br~aka
BR^KO - Fudbaleri Jedinstva iz Br~kog u generalnoj probi pred start drugoliga{kog prvenstva savladali su Pe la gi }e vo sa uvjerqivih 3:0. Br~aci tako u dobrom raspo lo `ewu do ~e ku ju start prven stva i su sret pro tiv Napretka iz [epka na drugoliga{kom “istoku“, dok fudba le ri Pe la gi }e va ni su prikazali o~ekivanu igru i treneru Zari}u preostaje jo{ mnogo posla do premijernog susreta sa Krajinom u Bawoj Luci. V. S.

Igra~i Slobode u te{koj situaciji

Moju odluku svi moraju da shvate ozbiqno. Spreman sam Slobodi da pomognem na bilo koji drugi na~in kako klub ne bi pao na niske grane, rekao Lazi}
PI[E: NENAD \ERI] sport@glassrpske.com

JEDINSTVO (B) PELAGI]EVO

3 (1) 0 (0)

STRIJELCI: 1:0 Xonli} u 31, 2:0 [qivi} u 46, 3:0 Antunovi} u 85. minutu. Stadion: FK Jedinstvo. Gledalaca: 100. Sudija: Miodrag Novakovi} (Br~ko). JEDINSTVO: Babi}, Zari}, Divqanovi}, Vasi}, Josi}, Karahasanovi}, D. Gaji}, N. Te{i}, Xonli}, Ve. Kara}, Vasiqevi}. Jo{ su igrali: M. Te{i}, \okovi}, Perendija, [qivi}, Smaji}, Svitlica, Leti}, Antunovi}. Trener: Savo Obradovi}. PELAGI]EVO: Moranki}, Gatarevi}, Maksimovi}, Dujkovi}, D. Ili}, Va. Kara}, M. Gaji}, Bajraktarevi}, Duki}, P. Ili}, Borojevi}. Jo{ su igrali: Luki}, ^oli}, Jusufovi}. Trener: Vidoje Zari}.

Rajak za pobjedu
ROGATICA - Zbog niza peripetija rogati~ki fudbalski drugoliga{ sa pripremama za novu sezonu po~eo je vrlo kasno. Zbog toga je prvu kontrolnu utakmicu odigrao tek pro{log vi ken da. U dos ta do broj uta kmi ci no vi tre ner @eqko Kari{ik isprobao je sve igra~e koji pretenduju za prvi tim. Pobije|en je kom{ija sa Sokoca sa zaslu`enih 2:1, a pobjedonosni pogodak postigao je povratnik iz fo~anske Sutjeske Milija Miqe Rajak. S. M.

NOVI GRAD - Mitar Lazi} je podnio ostavku na mjesto predsjednika Fudbalskog kluba Sloboda iz Novog Grada. Te{ka fudbalska vremena lome i one koji su najva`nijoj sporednoj stvari na svijetu istinski privr`eni, a nerijetko su i posvetili gotovo ~itav svoj `ivot fudbalu. I ranije je u vi{e navrata Lazi} donosio ovakvu odluku, ali je zbog pritisaka biv{ih igra~a Novogra|ana, jednog dijela funkci one ra klu ba i qudi iz fudbalskih struktura Republike Srpske odustajao kako ne bi bio uzrok ispadawa Slobode iz Prve lige RS. Ovoga puta, poslije konsultacija sa prijateqima, savjeta svog qekara i razgovora sa kapitenom prvog tima Zoranom Luka~em povukao je potez o ko jem je oba vi jes tio

~lanove Upravnog odbora kluba, na~elnika i zamjenika op{tine Novi Grad. Igra~ima je razloge navedene u pismenoj formi prezentovao direktor prvoliga{a RS Radenko Bereta. - Sloboda je vi{e puta pored fi nan sij skih te {ko }a imala i rezultatske krize. Posebno isti~em sezone 2003/04, za tim 2005/06. i ko na ~no 2008/09. koje su bile vrlo kriti~ne i prijetila je opasnost da izgubi status prvoliga{a i vrati se u Drugu ligu iz koje se 1996/97. je dva izvu kla. Za hvaquju }i stru ~nom vo |ewu kluba i tima, kao i razumijevawu FS RS nije se ispadalo iz elitnog ranga Srpske. Nije vrijedno pomena destruktivno djelovawe jednog broja “prodava~a magle“, qudi sumwivog morala koji nemaju ni{ta zajedni~ko sa fudbalom, a i siju mr`wu prema Slobodi, wenom rukovodstvu, treneru Miloradu

In|i}u i meni - obja{wava Mitar Lazi}. Ne `ele}i da veli~a sopstveni doprinos kao igra~a i sportskog radnika, Lazi} nagla{ava da mu posebno te{ko padaju optu`be na ra~un trenera In|i}a kojeg u fudbalskim krugovima respektuju i cijene zbog wegovih rezultata. Uz to, isti~e da je nepovoqan am bi jent u op {ti ni za sve oblasti djelovawa, pa i sport produkt op{teg stawa u dru{tvu, ali i me|uqudskih odnosa koji su zabriwavaju}i:

ZASLU@AN za izgradwu stadiona 1980. godine
- Poslije vi{egodi{weg napornog rada u klubu i te{ko}a sa kojima sam se susretao, ponosan sam na rezultate i na sve {to sam u~inio u fudbalu RS. Isti~em da nisam pao pod uti caj po li ti ~kih struktura niti raznih grupa i pojedinaca jer Slobodu sam smatrao klubom kojem pripadam i ~iji su interesi iznad interesa pojedinaca, grupa, stranaka... Poznato je da Sloboda ima status i institucije i da je veliki klub iz male sredine. To pokazuje wena orijen ta ci ja i do me ti svih wenih selekcija, ali i odnos orga-

na FS RS prema woj. Sloboda je bila, a `elim da bude i nadaqe, najboqi promotor na{e op{tine, Srpske i BiH. La zi} je is ta knu ti fu dbalski radnik ~ijim zaslugama je Novi Grad 1980. godine do bio ve leqe pni sta di on “Mlakve“. - Moju odluku svi moraju da shvate ozbiqno. Spreman sam Slobodi da pomognem na bilo koji drugi na~in kako klub ne bi pao na niske grane. Poznato je da je jedna grupa prvotimaca kojima se duguje novac odvojena i ne igra prijateqske utakmice - istakao je Lazi}.

BUXET
U velikoj mjeri te{ko klupsko stawe kulminiralo je ~iwenicom da su prihodi Slobode iz op{tinskog buxeta neuporedivo mawi u odnosu na ostale rivale. Uz to, neizmirene obaveze iz protekle godine, 27.900 maraka od planiranih 110.000, te je za 2009. zahtjev bio za 135.000 maraka. Me|utim, predvi|eno je samo 86.000 maraka, pa se opravdano name}e pitawe ho}e li Sloboda sqede}e, 2010. i do~ekati veliki jubilej, stotinu godina postojawa.

MLADOST (R) GLASINAC

2 (0) 1 (0)

STRIJELCI: 1:0 S. Obrenovi} u 11, 2:0 Mil. Rajak u 79, 2:1 Vuksanovi} u 88 minutu. Stadion: Sportsko-rekreacioni centar u Rogatici. Gledalaca: 150. Sudija: Davor Vuka{inovi} (Rogatica). Crveni karton: Aleksandar Skoko (Glasinac). MLADOST: Sekuli}, Mitru{i}, Sokolovi}, S. Obrenovi}, Z. Rajak, Bal~akovi}, D. Rosi}, Jovanovi}, S. Tadi}, N. Kula{evi}, Obradovi}. Jo{ su igrali: B. Tadi}, Rac, S. Bjelakovi}, Sl. Bjelakovi}, Mil. Rajak, Kova~evi}, Ristanovi}, Spaji}, Cerovi}, Despotovi}, Neri}, Milovi}, Gvozdenac. Trener: @eqko Kari{ik. GLASINAC: V. Jolovi}, ]erani}, Vuji~i}, ]irjani}, Maksimovi}, Skoko, Vuksanovi}, N. Jolovi}, Gavrilovi}, \eri}, Planin~i}. Jo{ su igrali: \urovi}, Borov~anin, Batovac, Pqevaq~i}, Drin~i}, Peji}. Trener: Davor Krsmanovi}.

Mitar Lazi}

Fudbaleri iz Prwavora savladali novog drugoliga{a

Zabrinutost i pored trijumfa
PRWAVOR - Fudbaleri Qubi}a su savladali s 4:2 novog drugoliga{a Crvenu zemqu iz Nove Vesi u prijateqskoj utakmici. Iza bra ni ci tre ne ra Srboquba Nikoli}a su pokazali zavidnu efikasnost, ali bez ob zi ra na to Prwavor ~a ni ma jo{ pred stoji glancawe ekipe i tra`ewe do bre for me pred start Prve lige Republike Srpske. Najqep{i potez na utakmi ci bio je so lo pro dor Sini{e Blagojevi}a i efektan pogodak prvotimca doma}ih u fini{u prvog poluvremena. Iako su ostvarili po bje du, Prwavor ~a ni sa mnogo briga ~ekaju skora{wi prvenstveni start, pogotovo zbog ~iwenice da imaju izuzetno mali fond igra~a. To }e i biti najve}i problem Qubi }a u no voj se zo ni. Prwavor~anima }e biti izuzetno te{ko u prvoliga{kom dru{tvu. u blijedom izdawu, iako je tre ner Bo ro Pi li po vi} imao na ra spo la gawu kom pletan pogon na koji ra~una za ne djeqni der bi pro tiv kom{ija iz Srpca. Bi}e to is tin ski lo kal ni der bi, ali osvaja~ Turnira prvaka na sta di onu Kra ji ne ni je opravdao taj epitet. B. R.

Mladost iz Rogatice dobila upravu

Despetovi} izabrao tim
RO GA TI CA - Na pri je dlog novoizabranog predsjednika Milana Despetovi}a, Skup{tina Fudbalskog kluba Mladost imenovala je nove ~lanove Predsjedni{tva i Nadzornog odbora. Time je zavr{eno vanredno konstituisawe organa upravqawa drugoliga{a iz Rogatice, najbrojnijeg sportskog kolektiva, nad kojim su se posqedwih mjeseci bili nadvili crni oblaci. U Predsjedni{tvo kluba, uz predsjednika Milana Despetovi}a izabrani su jo{: Milovan Mihajlovi}, \oko Raz doqac, Mla den Ko va ~e vi}, Brane Puhalac, Milenko Ikoni} i Ilija Devura, a u Nadzorni odbor: Radovan Rosi}, Perica Pej~i} i Radisav Zekovi}. S. M.

QUBI] CRVENA ZEMQA

4 (2) 2 (1)

PRWAVOR^ANI imaju oskudan kadar
Drugoliga{ki debitant iz Nove Vesi predstavio se

STRIJELCI: 1:0 Vasi} u 11, 1:1 Ra|enovi} u 16, 2:1 Blagojevi} u 41, 3:1 An~i} u 61, 4:1 Deket u 69, 4:2 Zeqkovi} u 71. minutu. Stadion Qubi}a u Prwavoru. Gledalaca: 150. Sudija: Bojan Baji} (Prwavor). QUBI]: Crnadak, Simi}, Q. Pezer, Prodanovi}, Deket, Balaban, Vasi}, [u{ak, An~i}, Blagojevi}, Segi}. Jo{ su igrali: [ipragi}, N. Pezer, Lazi}, Sari}. Trener: Predrag [obot. CRVENA ZEMQA: Perduh, Ili}, Lepir, Kosti}, Lovri}, Te{i}, Zeqkovi}, Ga~i}, Novakovi}, Ra|enovi}, Glamo~i}. Jo{ su igrali: Sari}, Krkajli}, Vrhovac, Bogdanovi}, \eki}, Keki}, Pilipovi}, Miladinovi}. Trener: Boro Pilipovi}.

GLAS SPORT ponedjeqak, 10. avgust 2009. 5

Vladimir Petrovi} Pi`on, {ef stru~nog {taba Crvene zvezde

Navija~i su nam protiv Dinama dali kqu~nu podr{ku, kada je delovalo da ne}emo uspeti, oni su nas bodrewem budili i terali da nastavimo u jo{ ja~em ritmu, rekao Petrovi}
RAZGOVARAO: IGOR STANI[I] sport.bijeljina@gmail.com

BEO GRAD - Uprkos svim pro ble mi ma i po te {ko}ama, krizi najve}oj u is to ri ji klu ba, Crve na zvezda, fudbalski simbol srpskog na ro da, pro tiv Dinama iz Tbilisija (5:2) se izdigla poput mitskog feniksa. Iza bra ni ci tre ne ra Vla di mi ra Pe tro vi }a Pi `ona su priredili nezabo-

ra vnu spe kta ku lar nu uta kmicu pred vi{e od 30.000 gle da la ca na “Ma ra ka ni“ i pod sje ti li na ne ka da evrop ski mo }nu i ja k u Zvez du. Upra vo je ~et vrta Zvez di na zvi jez da, Vladi mir Pe tro vi} je dan od najzaslu`nijih {to “crveno-bi je li“ os ta ju i daqe na evropskom putu. - Sli ~an sce na rio do godio se i 1978. godine kada smo pro tiv Di na ma iz Ber li na gu bi li 0:1, a na

JELEN SUPER LIGA
Naredne ne djeqe po~iwe prven stvo Srbije, Jelen Su perliga. Beogra|ani u prvom kolu gostuju u Jagodini. - Sve {to je iza nas brzo se mora zaboraviti, jer za sedam da na po~iwe prven stvo. Na{e prvo gostovawe je nez godnoj ekipi Jagodine koja je dosta napredovala otkako se takmi~i u elitnom dru{tvu. Zvezda mora da igra napada~ki fudbal, jer se to od we o~ekuje. Iskreno se nadam da }e nam start biti uspe{an i u po bedni~kom ritmu - kazao je Pi`on.
Vladimir Petrovi} Pi`on
FOTO: AGENCIJE

kra ju smo po be di li 4:1. I tada su nam bila potrebna tri gola razlike za prolaz. Navija~i su nam dali kqu~nu podr{ku, kada je delovalo da ne}emo uspeti, oni su nas bodrewem budili i terali da nastavimo u jo{ ja~em ritmu. Svi smo verovali u pobedu, bilo je vrlo dramati~no, ali smo, ipak, uspeli da do|emo do ciqa is ta kao je za “Glas Srpske“ {ef stru~nog {taba Crve ne zvez de Vla di mir Petrovi} Pi`on. ^etiri dana nakon utakmi ce po {to su se utis ci i emo ci je sti {a le Vla di mir Petrovi} je ovako proko men ta ri sao hi ~ko kov ski scenario me~a protiv Gruzijaca: - K a da je re~ o sa moj uta kmi ci stvar no je bi la drama. Primili smo golove jeftino, iz prekida, posle sop stve nih gre {a ka. Ima li smo akci je i na pa de, {to se ka `e igra li smo fudbal. Nismo preskaka li igru, pa i ka da smo gubili znali smo {ta `elimo. Naravno, da je mnogo boqe ka da se pro |e daqe, po go tovo sa ovakvom pobe dom pred ova kvom ar mi jom na vi ja ~a. Ne bih za me rio igra~ima i da nismo u to-

me uspe li. Dra go mi je da ni smo do {li u si tu aci ju da se zadovoqavamo i pri~amo o tome kako smo igrali dobro, a nismo pro{li daqe. Rani pogodak Gruzijaca auto go lom De ja na Le ki }a, a za tim i vo| stvo Di na ma od 2:1 izazvao je pravi {ok me |u pris ta li ca ma “crve no-bijelih“.

PRA[KA Slavija nije za potcewivawe
- Moji igra~i su se vrati li u igru na kon lo {eg po~etka, a zatim i vo|stva Di na ma od 2:1. Sa ve to vao sam ih da se ne os vr}u na rezultat, te da igraju svoju igru kao do sada - rekao je Pi`on Petrovi}. Prvo poluvrijeme Zvezda je ri je {i la u svo ju ko rist 3:2 po got kom De ja na Le ki }a u posqedwim tre nucima prvog poluvremena. - Po go dak ko ji je pos ti gao Le ki} do {ao je u pra vi ~as, u tom tre nut ku Bog nas je po gle dao. Oti {li smo na odmor sa velikim mo ti vom. K a da sam u{ao u svla~ionicu rekao sam im da mo `e mo da ih eli mi ni {e mo, sa mo da taj

tem po odr`i mo do kra ja, re zul tat }e do }i. Ne ve ro vatan entuzijazam i velika `eqa za po be dom, no {e ni pjesmom sa “severa“ do{li smo do tri jum fa ko ji nam je doneo plasman u ~etvrto ko lo kva li fi ka ci ja za UEFA Ligu Evrope - kazao je vidno zadovoqan trener Zvezde. Crvena zvezda u 4. kolu kva li fi ka ci ja za UEFA Li gu Evro pe igra sa Sla vijom iz Praga 20. avgusta, revan{ sedam dana kasnije na “Marakani“. - Sla vi ja je ve oma ozbiqan pro ti vnik, ~e {ki fu dbal je u ek span zi ji {to go vo ri wihov pla sman u Li gu {am pi ona 2007. go di ne. Do bro je po nas {to se re van{ igra u Beo gra du, pred na {om ver nom pu bli kom, ko ja je u mno gim si tu aci ja ma bi la na{ dva na es ti igra~. Mi }e mo do su sre ta sa Sla vi jom u dva na vra ta gle da ti ~e {ku eki pu na de lu. Ima }u pri li ku da bu dem na je dnoj uta kmi ci ri va la, a do re van {a ne ko od mo jih sa ra dni ka }e jo{ je dnom oti }i u Prag, ka ko bi se de taqno upo zna li sa igrom pro ti vni ka - ka `e Pe tro vi}.

Okupili se mladi reprezentativci Srbije pred me~ u Novom Sadu

Prijateqski fudbalski me~

Izrael testira Ratomira Dujkovi}a
BEOGRAD - Mlada fudbal ska re pre zen ta ci ja Srbi je oku pi la se u su bo tu, pred prvi nas tup no ve ge ne ra ci je u toj sta ro snoj kategoriji sa Izraelom. No vi tim “or li }a“, sas tavqen od igra ~a ro |e nih 1. ja nu ara 1988. i ka sni je, igra }e u uto rak na no vo sad skom sta di onu “Ka ra |or |e“ sa Izra elom prijateqski me~, kojim po~iwe pri pre me za kva li fi ka ci oni ci klus za Evrop sko prven stvo 2011. Eki pa se oku pi la u beo gradskom hotelu “M“, a zatim pre bacila u No vi Sad, gdje je odr`a la prvi tre ning. - Jasno je da ovaj dan i prvi tre ning sa mom ci ma bu de u me ni ne ki po se ban ose}aj. Posle toliko go dina, pet nacionalnih timova ko je sam vodio, kona~no radim u zemqi gde sam ro|en, kojoj pripadam. Rekao sam ve} da u ovoj akci ji nema mnogo vremena za neki ozbiqni ji rad, ta kti ~ku pripremu, ali svakako o~ekujem da na pravimo bar ma li ko rak na pred u stva rawu ti ma i atmo sfe re u re pre zen ta ci ji - re kao je Ra to mir Duj ko vi} za zva ni~ni sajt FS Srbije. Na beo grad sko ok up qawe stigla su sedmorica igra ~a: gol ma ni @iv ko @iv ko vi} i Bra ni slav Danilovi}, tandem Crvene zvez de Vu ja din Sa vi} – Slav ko Pe ro vi}, Ne mawa Tomi} (Partizan), Milo{ @i va no vi} (Haj duk) i Ja go{ Vu ko vi} (Rad), a ka sni je se prikqu~io i kvar tet iz Par ti za na: Qubomir Fejsa, Rajko Bre`an ~i}, Si ni {a Ste va no vi} i Adem Qaji}.

Побједа Partizana
OBRENOVAC - Partizan je na Gradskom stadionu u Obrenovcu, pred oko 2.000 gledalaca, u prijateqskoj utakmici pobijedio doma}i Radni~ki 2:0 (1:0). “Crno-bijeli“ su poveli golom Va{ingtona u 24. minutu. Kona~an rezultat postavio je Brana Ili} u 72. minutu. Trener Partizana Slavi{a Jokanovi} ukazao je {ansu igra~ima koji nisu igrali protiv Apoela, ili bar nisu svih 90 minuta, kao i nekolicini iz Teleoptika. To je bila i posqedwa provjera za aktuelnog {ampiona Srbije pred start prvenstva. Partizan }e naredne subote u 1. kolu Jelen Superlige do~ekati Borac iz ^a~ka (20 ~asova).

Biv{i golman Vojvodine u komi

Svilar povrije|en
ANTVERPEN - Biv{i golman Vojvodine i Antverpena i sada{wi trener belgijske ekipe, Ratko Svilar (59), te{ko je povrije|en, nalazi se u komi, ali je van `ivotne opasnosti. Do nesre}e je do{lo kada je u pe tak uve ~e u Svi la re voj ku}i u Vilrijku izbio po`ar tokom pripreme ro{tiqa na gas. Svilar je zadobio te{ke opekotine po licu i le|ima
Ratomir Dujkovi}
FOTO: ARHIVA

NOVI po~etak “orli}a“
- Igra ~i iz inos tra nih klubova stiza}e u etapama, posledwi }e se timu prikqu~i ti Mi lo{ Bo san ~i}, s ob zi rom da ~e {ki Li be rec uta kmi cu u {ampionatu igra u ne dequ u ve ~erwim sa ti ma - obja snio je Pa vle Si mi}, se kretar stru~nog {taba. Poslije prvog treninga i upo zna vawa sa se le kto rom reprezentativac Vu ja din Savi} je izjavio da je zadovoqan atmosferom. - Ra no je govoriti, jo{ ni smo svi tu, ali za do voqan sam prvim da nom. Lepo je raditi sa Dujkovi}em. Dobro smo radili na

i do kto ri ga tre nu tno odr`avaju u vje{ta~koj komi dok se ne pro cje ni uku pni stepen povreda, prvenstveno na disajnim puteva. - Wegovo stawe je ozbiqnije nego {to smo mislili. Zbog drugog po`ara koji se desio u Belgiji, bolnica u Antverpenu je bila puna i zato smo morali da ga prebacimo u bolnicu Neder-Over-Hembek - izjavio je doktor Luk Bokur.

Anortozis prona{ao trenera
prvom tre nin gu - re kao je 19-go di{wak, ko ji je u ~et vrtak de bi to vao za Zvezdu. Du {an Ta di} je bio ~lan i pret ho dne ge ne ra ci je “or li }a“, ko ji su u [ved skoj ispa li u prvoj fazi. - Te {ko je pro ce ni ti na osnovu jednog treninga, ko ji smo odra di li ne kom pletni. Mlada reprezentaci ja je dos ta izmewena u odno su na sas tav iz pro {log ci klu sa. Ve ru jem da }e mo se brzo uklo pi ti i od go vo ri ti na za hte ve no vog se le kto ra Duj ko vi }a zakqu~io je Tadi}.

Povjerewe Muslinu
LARNAKA - Slavoqub Muslin je novi {ef stru~nog {taba kiparskog Anortozisa. On je zamijenio na ovoj funkciji Ernsta Minderdorpa koji je dobio otkaz nakon slabih rezultata u UEFA Ligi Evrope. Anortozis je pro{le sezone uspje{no igrao u Ligi {ampiona, a ove je, kao tre}i u kiparskom prvenstvu, u~estvovao u kvalifikacijama za Ligu Evrope i ispao od Petrovca jo{ u drugom kolu. Srpski stru~wak, koji je dva puta trenirao Crvenu zvezdu, posqedwi posao imao je pro{le sezone u Dinamu iz Minska.

6 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SPORT

Laciju Superkup Italije

Kolarovu prvi pehar
PEKING - Fudbaleri Lacija osvojili su Superkup Italije po{to su na stadionu “Pti~je gnijezdo“ u Pekingu savladali Inter 2:1 (0:0). Poslije igre bez golova u prvom poluvremenu Lacio je u tri minuta postigao dva gola po{to su mre`u Intera zatresli Fran}elino Matuzalem i Tomaso Roki, u 63, odnosno 66. minutu. Poraz milanskog kluba ubla`io je Samjuel Eto, na prvoj zvani~noj utakmici u dresu Intera. U pobjedni~kom timu na{ao se i srpski reprezentativac Aleksandar Kolarov, dok je sa druge strane bio kapiten nacionalnog tima Srbije Dejan Stankovi}. Superkup Italije je bio prvi zvani~ni sportski doga|aj koji je odr`an na “Pti~jem gnijezdu“ poslije zavr{etka Olimpijskih igara u Pekingu.

Startovala wema~ka Bundes liga

Nema sumwe da je Gojko igra~ utakmice. On je taj koji uvijek preuzme odgovornost na sebe, rekao direktor Herte
MIN HEN - Goj ko Ka ~ar ne posustaje. U pripremnom pe ri odu je, ka da se vra tio sa odmo ra po sli je Evrop skog prven stva za mlade, tresao mre`e Herti nih ri va la u pri ja teqskim uta kmi ca ma. Trend je nastavio i u {ampionatu Wema~ke. Ve} u prvom kolu Bundeslige donio je bodove berlinskom timu pogotkom u 82. minutu protiv Hanovera kod ku}e. Pored Ka~ara, u minimalnoj pobjedi u~estvovao je jo{ jedan srpski internaciona lac, Ne mawa Pej ~i no vi}. Novajlija u timu Lusijana Favra (pozajmqen iz Rada) odi grao je svih 90 mi nu ta. Uprkos odlas ku Marka Panteli}a, Herta }e i u ovoj sezoni imati dvojicu Srba u ti mu. Spor tski direktor berlinskog kluba Mihale Pric imao je samo rije~i hvale za Ka~ara. - Nema sumwe da je Gojko igra~ utakmice. On je taj koji uvi jek preu zme od go vor nost na sebe - rekao je Pric. Ka ~ar, s dru ge stra ne,

Selektor Engleske rigorozan

Kod Kapela nema slobodno
LONDON - Za razliku od ne ko li ci ne igra ~a srpske reprezentacije koji su po{te|eni puta u Ju`nu Afri ku, Fa bio Ka pe lo je na spi sak Gor dog al bi ona uvrstio naj boqe igra ~e Pre mi jer li ge iz Man ~es ter ju naj te da, Li ver pu la, ^elzija, pa i Arsenala, koji se pobunio protiv poziva Tiu Vol ko tu, ko ji je ovog qeta ve} nastupao na Evro U-21. I pored toga Kapelo je os tao ne umoqiv i mla di Volkot se tako|e na{ao na wegovom spisku. Selektor Engleske potvrdio je da i daqe ima povje rewa u Dej vi da Be ka ma, ko ga je uvrstio na spi sak igra ~a na ko je ra ~u na za prijateqsku utakmicu sa Holandijom, 12. avgusta u Amsterdamu.

Gojo Ka~ar

Ibrahimovi} isprepadao Gvardiolu

“Ne Ibra! Ne to”
BARSELONA - Najve}e poja~awe Barselone u qetwem prelaznom roku, Zlatan Ibrahimovi}, poprili~no je isprepadao svog trenera \ozepa Gvardiolu na treningu katalonske ekipe. Reprezentativac [vedske nedavno je operisao lijevu {aku pa jo{ uvijek ne trenira punim intenzitetom. Me|utim, Zlatan je na trenutak zaboravio na operaciju, pa je “makazicama“ poku{ao da postigne gol, ali je pao na lijevu ruku. - Ne Ibra! Ne to - zabrinuto je uzviknuo Gvardiola u pravcu Ibrahimovi}a koji je nepovrije|en odmah ustao sa trave sa `eqom da nastavi trening. Ipak, Gvardiola nije `elio da rizikuje, momentalno ga je poslao u bolnicu na pregled {ake kako bi se utvrdilo da nije do{lo do povrede.

spu{ta euforiju. - Samo je pobeda va`na. U budu}nosti moramo da poka`emo mnogo vi{e - poru~io je Ka~ar. Radovao se i Neven Suboti}. Nije bio strijelac, ali je wego va Bo ru si ja u Dor tmun du, sli ~no Her ti, do o~ekivanog plijena stigla te {ko, auto go lom “re zerviste“ Kelna, Matipa, u 75. minutu. Majnc, u ~ijem sastavu je bio Milorad Pekovi}, “izvukao“ je bod na svom terenu protiv Bajer iz Leverkuzena.

Posqedwi me~ u subotu, duel dva tima koji su vodili glavnu rije~ pro{le sezone u jesewem dijelu prvenstva, a potom ostali bez titule - zavr{en je remijem.

SUBOTI]EVA Borusija te{ko do trijumfa
Prvi put u Bundesligi u Hofenhajmu, istoimeni tim je igrao protiv Bajerna iz Minhena i izborio remi 1:1 (1:1). Bundesliga, 1. kolo: Borusija (D) - Keln 1:0 (Ma-

tip 75 autogol), Nirnberg [alke 1:2 (Mintal 88 - Kurawi 36, 51), Ver der - Aj ntraht 2:3 (Ozil 12 penal, Sanogo 44 - Amanatidis 6, 41, Fenin 71), Herta - Hanover 1:0 (Ka~ar 82), Majnc Bajer 2:2 (Hogland 5, Gunkel 81 Derdjuk 39, Kisling 40), Hofenhajm - Bajern 1:1 (Obasi 41 - Oli} 25), u petak: Volfsburg - [tutgart 2:0 (Misi mo vi} 71, Gra fi te 82), igrano sino}: Bohum - Borusija (M), Frajburg - Hamburger.

Po~eo fudbalski {ampionat Francuske

Legenda “svraka“ ne krije

[irer pati za Wukaslom
WUKASL - Biv {i re pre zen ta ti vac En gles ke Alan [irer izjavio je da bi volio da se vrati na mjesto menayera Wukasl junajteda. Vla snik “svra ka“, Majk E{li je prije nekoliko mjeseci objavio da planira da proda klub, koji je pro{le se zo ne ispao iz Pre mi jer lige. [irer je priznao da ne ma in for ma ci je o bu du }nosti kluba u kome je proveo najve}i dio karijere. - @elio sam da se situaci ja ra zri je {i jer mno go vo lim taj klub. Ve oma bih volio da dobijem {ansu da zavr{im ono {to sam zapo~eo pro{le sezone - rekao je [irer. Ranije ove nedjeqe biv{i me nayer Wuka sla Yo Kinir je objavio da je mu je po nu |en dvo go di{wi ugo vor, ali da ga je odbio. S druge strane, [irer je priznao da wegovi pregovori sa E{li jem ni su ni ma lo na predovali od kraja pro{le se zo ne, ka da je Wukasl ispao u ^empion{ip.

PARIZ - Samo nekoliko mi nu ta di je li lo je igra ~e Le Mana od velikog iznena|ewa na otvarawu francuskog fudbalskog {ampionata. Naime, doma}in je do 89. minuta imao prednost od 2:1 u duelu sa nekada{wim {ampionom Lionom, ali je Lisan dro Lo pez na de bi ju za svo ju no vu eki pu pos ti gao prvi gol u dre su klu ba sa “@erlana“ i postavio kona~an rezultat. Vice{ampion Francuske, Olimpik iz Marseja, ostvario je rutinski trijumf u Grenoblu. Gosti su poveli ve} u prvom mi nu tu za hvaquju }i po got ku Ma ma du Nijanga, a kona~an rezultat postavio je Benoa [ejru deset minuta prije kraja me~a. Ma te je Ke `ma na ni je bilo u redovima Pari Sen @ermena sve do 90. minuta ka da je sa mo “omi ri sao“ travu, dok su visokim pora-

zi ma Bu low i Va len si jen potvrdili da su glavni kandidati za ispadawe.

KE@MAN u{ao u 90. minutu za PS@
Rezultati 1. kola Francus ke li ge: Okser - So {o 0:1 (Sverkos 39), Grenobl Olim pik Mar sej 0:2 (Ni ang 1, [ejru 80), Le Man Lion 2:2 (Maiga 21, Kutader 59 pe nal - Bo dmer 28, Lisandro 89), Monako - Tuluz 1:0 (Nene 43), Monpeqe - PS@ 1:1 (Spa hi} 90 @ili 71), Ren - Bulow 3:0 (Bangura 6, Mangan 45, Leroj 90), Sent Etjen - Nica 0:2 (Tra ore 39, Re mi 87), Va len si jen - Nan si 1:2 (Samasa 5 - Feret 16, Brison 60), igrano sino}: Lil Me tro pol - Lo ri en, @i ron dins Bor do - Ra sing Lens.

Mamadu Niang

GLAS SPORT ponedjeqak, 10. avgust 2009. 7

U subotu po~iwe Prva fudbalska liga Republike Srpske

Borba za Premijer ligu
U predstoje}em {ampionatu nema izrazitog favorita za osvajawe prvog mjesta, a kao glavni kandidati figuriraju Drina iz Zvornika, Kozara, Radnik i Proleter, dok }e ostali klubovi uglavnom voditi borbu za opstanak
Fudbalski klub Kozara PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com FOTO: Z. VAJKI]

BAWA LU KA - Prvi dio sezone 2009/10. u Prvoj fudbalskoj ligi Srpske po~iwe u subotu, 15. avgusta, a zavr{ava se 7. novembra. Fudbalski savez Srpske odlu~io je da od ove sezone smawi broj klubova sa pro{logodi{wih 16 na 14, ~ime bi, po wiho vom mi{qewu, trebalo da se pove}a kvalitet samog takmi-

~ewa. U odnosu na pro{lu, u ovoj sezoni ne}e se takmi~iti ~etiri kluba, a to su Gla si nac So ko lac, Bo rac [a mac, Je din stvo Br~ko, koji su ispali iz lige, dok je Ru dar Pri je dor osva jawem {ampionata obezbije dio pra vo nas tu pa u Premijer ligi BiH. Novajlije u ligi su Romanija iz Pa la, prvak Dru ge li ge Srpske, grupa istok, i Sloga Trn, prvak Dru ge li ge

RS, grupa zapad. Iako su takmi~ewe u Drugoj ligi zavr{i li na dru gom mjes tu, iza Na pret ka iz Doweg [epka, Paqani su izborili pravo nastupa u Prvoj ligi.

NOVAJLIJE Romanija i Sloga Trn
Naime, oni su se `alili Fudbalskom savezu RS na ne pra vil nu re gis tra ci ju fudbalera Danijela Milo-

jevi}a, koji je nastupao Napredak, pa je Disciplinska ko mi si ja FSRS ka zni la eki pu iz Doweg [ep ka i oduzela joj pravo igrawa u Prvoj ligi. Sloga se “pro{etala“ kroz Drugu ligu, pa je nekoliko kola prije kraja ta kmi ~ewa osi gu ra la prvu poziciju i samim tim nastup u eliti Srpske. U predstoje}em {ampionatu nema izrazitog favori ta za osva jawe prvog

mjesta, a kao glavni kandida ti fi gu ri ra ju Dri na iz Zvornika, Kozara, Radnik i Pro le ter, dok }e os ta li klu bo vi ugla vnom vo di ti borbu za opstanak. I ove godine u skoro svim ekipama do{lo je do velikih promjena u igra~kom kadru u odnosu na pro{lu godinu, tako da se ne zna wihova stvarna snaga. Na kraju sezone prvak }e da obe zbi je di nas tup u Premijer ligi BiH, dok }e

se u ni`i rang u najboqem slu~aju preseliti dva kluba. Uko li ko ne ka od eki pa iz RS ispadne iz Premijer lige, on da }e se, sho dno tom broju, pove}ati i broj ekipa koje }e da napuste prvoliga{ko dru{tvo. Na `re bawu ta kmi ~ar skih brojeva 13 klubova se izja sni lo da }e uta kmi ce kao doma}ini igrati subotom, dok }e jedino Sloga iz Trna igrati nedjeqom.

Igra~ki kadar
golmani Dejan Plisni} Dado Luki} odbrana Vedran Sofi} Branko Aleksi} Danijel Vukovi} Sr|an Dobri} Sa{a Blagojevi} Neven Todorovi} Mladen Joksimovi} Slobodan Gosti} vezni red Sla|an Stjepanovi} Sa{a \uri~i} Darjan Todorovi} Du{ko Be}arevi} Amir Selimovi} Dragan [imunovi} napad Milan Marti} Vladimir Mi}evi} Aleksandar Jovanovi} Slavi{a \ukanovi} @eqko Radovanovi} Mario Paravac Do{li Du{ko Be}arevi} (Borac BL), Slavi{a \ukanovi} (Petro{imi Iran), Slobodan Gosti} (Hajduk Ko`uhe), Neven Todorovi} (Radnik Bijeqina), Mario Paravac (Na{a krila Kostajnica) Mladen Star~evi} (“B” ekipa Malage, [panija). Oti{li Zlatan Sofri} (Usora), Savo Mihajlovi}, Milomir Kiperovi} (@eqezni~ar Doboj).

SLOGA (DOBOJ)
Osnovana: 1945. godine Adresa: Nikole Pa{i}a 11 Stadion: “Luke“ Boja dresova: crveno-bijela Predsjednik: Xevad Haxikaduni} Sekretar: Milenko Maqenovi} [ef stru~nog {taba: Zlatko Spasojevi} Pomo}ni trener: Dalibor Stefanovi} Najve}i uspjesi: ulazak u Drugu saveznu ligu Jugoslavije (1983, 1986), osmina finala Kupa Jugoslavije (1981), finalista Kupa Republike Srpske (1994, 2004).

Igra~ki kadar
golmani Vladimir Mari} Borko Milisavqevi} Danilo Govedarica odbrana Ivan Mirkovi} Nikola Pavlovi} Marko Ninkovi} Mladen Te{evi} Slobodan Jev|evi} Nemawa Pikuli} Milo{ Tasi} Darko Mitrovi} vezni red Marko Vidakovi} Milan Te{evi} Zoran Markovi} Igor Mirkovi} Danko Gotovac Milo{ Bojat Vlado Jovanovi} Dejan Limi} Rado{ ^oli} Stefan Pqevaq~i} napad Aleksandar Milovi} Aleksandar Borov~anin Boban Jev|evi} Branislav Mutlak Dalibor Damjanovi} Neboj{a Glibeti}

DRINA HE (VI[EGRAD)
Osnovana: 1924. godine Adresa: Cara Lazara bb. Stadion: Gradski Boja dresova: plava Predsjednik: Dragan Laki} Sportski direktor: Vinko Droca Sekretar: Milovan Ne{kovi} [ef stru~nog {taba: Zoran Lori} Pomo}ni trener: Slavko Bo{kovi} Najve}i uspjesi: {ampion Sarajevsko-zeni~ke zone (1972), Tre}e mjesto u Drugoj saveznoj ligi Jugoslavije, grupa jug (1973), {ampion Druge lige Republike Srpske, grupa istok (2005/06).

Zlatko Spasojevi}

- O~ekujem da se u nastupaju}oj sezoni ne}emo boriti za opstanak kao u pro{loj, kada smo gotovo do posqedweg kola strahovali za prvoliga{ki status. Ove godine raspola`emo boqim igra~kim ka-

drom i zato realno mo`emo da ostvarimo solidan plasman. Smatram da zaslu`ujemo mjesto me|u prvih {est ekipa na tabeli - izjavio je trener Dobojlija Zlatko Spasojevi}.

do{li Dejan Limi} (Sutjeska), Darko Mitrovi}, Rado{ ^oli} (Glasinac), Neboj{a Glibeti} (BSK Bor~a). oti{li -

Marko Vidakovi}

- Ambicije ove sezone vezane su za plasman u gorwi dio tabele i da postanemo stabilan prvoliga{. Moramo sve da u~inimo da izbjegnemo pro{lu sezonu, u kojoj smo zamalo ispali u Drugu ligu, pa smo strepili do posqedweg kola. Vjerujem da }emo se

umije{ati u borbu za plasman u growi dio tabele jer nam je ekipa ostala na okupu, to jest nije nam oti{ao nijedan igra~, a do{la su ~etvorica novih koji bi trebalo da poja~aju konkurenciju u timu - istakao je strateg Vi{egra|ana Zoran Lori}.

8 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SPORT

GLAS SPORT ponedjeqak, 10. avgust 2009. 9

Sloboda (Novi Grad)
Igra~ki kadar
golmani: Vladimir Drqa~a Nikola Karanovi} Slobodan Majki} odbrana: Mirko Tica Tomas Mar~eta Sa{a Keranovi} Zoran Ivi~i} Nemawa Veinovi} Borislav Gligi} Milko Gligi} Nemawa Babi} Gojko Umi}evi} vezni red: Zoran Luka~ Zoran Luka~ Drago Ivan~evi} Osnovan: 1910. godine Du{ko Vrane{evi} Adresa: Lazara Drqa~e bb Mi{o Jelisavac Stadion: “Mlakve“ Mile Popovi} Boja dresova: crvena Aleksandar @uji} Predsjednik: Mitar Lazi} Danijel Gavranovi} Direktor: Radenko Bereta napad: Sekretar: Nenad \eri} Stevo Kova~evi} [ef stru~nog {taba: Zoran Popovi} Milorad In|i} Mladen Lukaji} - Ambicije Slobode koje Milan Zec su zacrtane planom i progrado{li Zoran Popovi} (Sloga Oto- mom rada i daqe ostaju borba ka), Milan Zec (Radni~ki za {to boqi plasman kojim bi dostojno do~ekali vijek posNovi Beograd), Danijel tojawa kluba sqede}e godine. Gavranovi} (Krajina Cazin). U okviru obiqe`avawa jubioti{li leja predvidjeli smo i sanaMarko Mazalica (Borac ciju stadiona “Mlakve“, ali Bawa Luka), Ernest [abi}, Bojan @uji} (Sloga Otoka), postoji opravdana bojazan da Predrag Adamovi} (Ravni- }e u te{koj ekonomskoj situaciji kako u dru{tvu tako i ce), Robert Ra{eta, Luka na{oj op{tini biti posGa~i} ?. tavqeno pitawe nesmetanog

Igra~ki kadar

Pomo}ni trener i trener golmana: Milenko Goji} Najve}i uspjesi: drugo mjesto u prvoj ligi Republike Srpske (2001), finalista Kupa Republike Srpske (2000), dugogodi{wi ~lan republi~ke lige BiH, ~lan Druge lige Jugoslavije (1973). takmi~ewa do kraja. Na`alost, u takvom statusu ne samo da je Sloboda koja ima sigurno najjeftiniji igra~ki kadar i stru~ni {tab u prvoj ligi Republike Srpske ve} i neki drugi klubovi i rje{ewe }e se morati tra`iti u okviru fudbalske organizacije Srpske a i drugih nadle`nih struktura ukoliko `elimo opstanak fudbalskog sporta u RS - kazao je predsjednik Novogra|ana Mitar Lazi}.

golmani: Dragan Racanovi} Nemawa Davidovi} Jovo [mawa Sini{a Tolimir odbrana: Davor Teli} Miroslav Babi} Savo Milojevi} Marko Rastovi} Boris Ba{i} Branko Kesi} Slavi{a Tepi} Milorad [ipovac vezni red: Danijel \uri} Predrag Travar Slavi{a Kraq Predrag Majki} Nenad Kuki} Aleksandar Petre{ napad: Dario Urukalo Ogwen Kremenovi} Bojan Milinovi} @arko Baki} Vojkan Teodorovi} do{li Danijel \uri}, Dario Urukalo, Ogwen Kremenovi}, Predrag Travar, Davor Teli}, Bojan Milinovi} (Borac Bawa Luka), @arko Baki} (Vele` Mostar), Miroslav Babi} (Gomionica), Savo Milojevi}, Marko Rastovi} (Qubi}), Boris Ba{i} (Rudar Prijedor), Branko Kesi} (Slavija Prijedor), Slavi{a Kraq (Krajina Cazin), Nemawa Davidovi} (Modri~a Maksima), Dragan Racanovi} (Sloga Nektar). oti{li ^edomir ]ulum, Dragan Beni} (BSK), Sr|an Barovi} (Omladinac), Milan Stanivukovi}, Goran Travar (Dionis standard, Jablanica), Dalibor Vukeqa, Dejan Kosi} (Sloga DIPO), Nenad Studen (Kozara), Mladen ^egar (@upa, Milosavci).

SLOGA (TRN)
Osnovan: 1938. godine Adresa: Dositeja Obradovi}a 8 Boja dresova: Bordo Predsjednik: Radmilo [ipovac Sekretar: Mile Jovi~i} [ef stru~nog {taba: Milan Vujasin Pomo}ni trener: Aleksandar Petre{ Trener golmana: Jovo [mawa Najve}i uspjesi: [ampion i osvaja~ Kupa Republike Srpske u sezoni 1996/97.

Igra~ki kadar

Marko Rastovi}

- S obzirom na to da smo novajlije u Prvoj ligi Republike Srpske, te{ko je da mo`emo o~ekivati da se borimo za ti tu lu. Na {e am bi ci je prvenstveno su vezane za opstanak u eliti Srpske, u nekoj zlatnoj sredini. Bitno je da postanemo stabilan prvoli-

ga{ i da ne dozvolimo borbu za opstanak. U odnosu na pro{lu sezonu tim je dosta izmijewen, u klub je sti glo 12 novih igra~a koji se jo{ uvijek uigravaju, i za to }e nam trebati i malo vremena - istakao je {ef stru~nog {taba Trwana Milan Vujasin.

golmani: Neboj{a Maslovari} Aleksandar Mari} Marko Ristovi} odbrana: Rade Risti} \or|e ]eha Goran Popovi} Jovo Koji} Goran Andri} Dra`en Vasi} Jovo Koji} vezni red: Osnovan: 1968. godine Nikola Mojevi} Adresa: Vojvode Mi{i}a bb Ogwen Damjanovi} Boja dresova: Ogwen [ehovac crveno-plavo-bijela Milan Tasi} Stadion: SRC “Famos - VojDejan Todorovi} kovi}i“ Milan Ruduqi} Predsjednik: Milomir Mi~i} Zoran [ehovac \or|e Jovanovi} - ^ak bez trinaest prvotiSr|an Vitkovi} maca ulazimo u novu sezonu sa Danijel Bla`i} golobradim mladi}ima, naBorislav Otovi} oru`ani motivom da ostarimo Vladimir Mi{ovi} ciqeve uprave. Bez straha sam Radovan Ra|enovi} se uhvatio u ko{tac i odmah na napad: po~etku priprema susreo se s \or|e Mo~evi} brojnim problemima. Oni su Stefan Stankovi} sada pro{lost tima koji je doMiroslav Bjelica `ivio korjenite promjene. Drgan Bjelica @elimo od samog po~etka \or|e Zubac \or|e Mo~evi} (Glasinac Dejan Prorok Sokolac), Milan Tasi} do{li: Mom~ilo Stani} ({ef stru- ([umadija Kragujevac), De~nog {taba, Slavija Isto- jan Todorovi}, Milan Ruduqi}, Dragan Bjelica ~no Sarajevo), Miroslav Bjelica (Famos Hrasnica), (omladinski pogon FamoAleksandar Mari}, Stefan sa), \or|e Jovanovi} (Romanija Pale), Dragan Vasi} Stankovi}, Ogwen [eho(Bratstvo Bratunac), \or|e vac, Goran Andri}, Zoran Zubac (Kalinovik). [ehovac, Borislav Otooti{li: vi}, Radovan Ra|enovi} Mirko Marvan ({ef stru(Slavija),

FAMOS (ISTO^NA ILIXA)

Igra~ki kadar
golmani: Miroslav Sari} Drgan Crnadak Sla|an Radulovi} odbrana: Bojan Simi} Slobodan [u{ak Qubi{a Pezer Veselin Vidovi} Dragomir Prodanovi} Boris @i`ak Milan [iragi} Aleksandar Burdeq vezni red: Goran Deket Vladimir An~i} Sini{a Blagojevi} Milan Balaban Radoje Kraji{nik Nikola Pezer Slavi{a Jovani} Bewamin Lazi} napad: Danko Segi} Neboj{a Vasi} Aleksandar Mirkovi} Majkl \uki} do{li oti{li: Aleksandar Wegomirovi} (Lakta{i), Savo Milojevi}, Marko Rastovi} (Sloga Trn), Igor Popovi} ?.

QUBI] (PRWAVOR)
Osnovan: 1946. godine Adresa: Vlade Vin~i}a bb Stadion: “Borik“ Boja dresova: plava Predsjednik: Miroslav \ura{ Sekretar: Drgan An~i} [ef stru~nog {taba: Srboqub Nikoli} Pomo}ni trener: Predrag [obat Trener golmana: Slavko @erebni Najve}i uspjesi: dvije vice{ampionske titule u prvenstvu republike Srpske (2005, 2006), polufinale Kupa Srpske (2006).

Sekretar: Radenko [ehovac Trener: Mom~ilo Stani} Pomo}ni trener: Dragan Todorovi}. Najve}i uspjeh: 5. mjesto u Prvoj ligi Republike Srpske (2008)
prvenstva da skupqamo bodove za sredinu tabele, nikako biti u opasnoj zoni. Momci su `eqni izazova, mnogi od wih debituju u ovom rangu takmi~ewa, i kadri su ciqati sredinu tabele i time nagovijestiti da }e Famos sqede}ih godina imati ulogu stabilnog prvoliga{a - rekao je Mom~ilo Stani}. ~nog {taba), Du{an Remi} ?, Slavi{a \eri}, Vladimir ]osovi}, Miroslav Damjanovi}, Bojan Govedarica (OFK Kasindo), Mirko ^ampara (SA[K Napredak), Jovo Sikima?, Damir Pe}anac?, Nikola Lu~i} ?, Nemawa Kre{talica ?, Goran Mari} ?, Nikola Blagojevi} (Romanija Pale), Nemawa Arseni} ?.

Milan Balaban

Kada su u pitawu ambicije Qubi}a u sqede}oj sezoni one su prvenstveno vezane za opstanak u Prvoj ligi Republike Srpske. U klubu smo suo~eni sa brojnim problemima, te su nas u toku prelaznog roka napustila ~etvorica igra~a, a na wihovo

mjesto nismo doveli adekvatne zamjene, tako da }emo vjerovatno voditi borbu za opstanak. U toku ove sedmice treba da se odr`i i sjednica kluba, poslije koje bi dosta toga trebalo biti jasnije izjavio je kormilar Prwavor~ana Srboqub Nikoli}.

Igra~ki kadar
golmani: Milan Bijeli} Muhamed Harba{ Bojan Dobrijevi} odbrana: Bojan Sladojevi} Oleg Damjani} Dragan Plav{i} Miroslav [tekovi} Sini{a Tomi} Nenad Bereta Dejan Jorgi} vezni red: Milenko Devu{i} Sini{a Radoja ^edomir ]ulum Vladimir Vukovi} Perica Iveti} Nemawa Diqkan Aleksandar Stanivuk napad: Vladimir Strika Dragan Beni} Boris Mal~i} do{li: @eqko Vrawe{ ({ef stru~nog {taba), Milan Bijeli}, Nenad Bereta, Dejan Jorgi}, Nemawa Diqkan (Borac Bawa Luka), Muhamed Harba{ (Cazin), Dragan Plav{i} (Naprijed), ^edomir ]ulum, Dragan Beni} (Sloga Trn), Perica Iveti}, Vladimir Vukovi} (Lakta{i). oti{li: Miroslav Aleksi}?, Vladimir Karali} (Lakta{i), Predrag \uki}?, Dejan \udurovi}?, Sr|an Karanovi}?, Dejan Teli}?, Bojan Kne`evi} (Naprijed), Marko Kolunxija (Rudar P.), Mladen Glamo~i} ?.

BSK (BAWA LUKA)
Osnovan: 1932. godine Adresa: Radoja Domanovi}a bb Boja dresova: plava Predsjednik: Predrag Damjanovi} Sekretar: Nikola Vuji} [ef stru~nog {taba: @eqko Vrawe{ Pomo}ni treneri: Zoran - Kada je rije~ o na{im ovo go di{wim am bi ci ja ma ciq nam je da se plasiramo me|u prvih pet ekipa na tabeli. Te{ko je o~ekivati da napadnemo prvu poziciju po{to sam nastup u Premijer ligi mnogo ko{ta i smatram da je to u ovom trenutku te{ko izvodqivo. Nikako se ne smijemo dovesti u situaciju u kojoj smo bili pro{le sezone Dragi{i} i Goran Radojkovi} Najve}i uspjesi: Takmi~ewe u Drugoj saveznoj ligi Jugoslavije (1967, 1968, 1969.), me|urepubli~ka liga Jugoslavije (1990), dugi niz godina igrawa u Republi~koj ligi BiH, ~etvrtfinale Kupa BiH 2001. godine. kada smo skoro ispali u Drugu li gu. Pro mi je ni li smo dosta igra~a u odnosu na pro{lu sezonu i oni su se ve} sada dosta dobro uklopili. Kao naj ve }eg fa vo ri ta za osvajawe prvog mjesta vidim Drinu iz Zvornika, a tu su jo{ Kozara te Proleter iz Tesli}a - naglasio je trener “ro man ti ~a ra“ @eqko Vrawe{.

^edomir ]ulum

golmani: Dalibor Kozi} Marko Reqi} Nenad Vasi} odbrana: Nenad Studen Slavi{a Despotovi} \or|e Topi} Slavi{a Kova~evi} Ogwen Gwati} Miodrag Gigovi} Danijel Obradovi} Mihael Ili} vezni red: Miodrag Babi} Slavi{a Uji} Sini{a \uri} Nemawa Stan~i} Srboqub Jandri} Rajko Miti} Sr|an Beri} Sr|an Beri} Sa{a Koji} Igor Pilipovi} Ivica Banovi} napad: Vladica \or|evi} Dejan Koji} Aleksandar Malba{i} Goran Zakari} Aleksandar Majstorac do{li: Vinko Marinovi} ({sf stru~nog {taba), Nenad Studen (Sloga Trn), Miodrag Babi} (Borac Bawa Luka), Sr|an Beri} (Sloga DIPO), Ivica Banovi} (Dinamo Zagreb), Vladica \or|evi} (Sileks Kratovo, Makedonija) oti{li: Milo{ Poji} ({ef stru~nog {taba), Vinko Marinovi}, Sa{a Raca (prestali sa aktivnim igrawem), Nenad Filipovi}, Dejan We`i}, Sa{a Novakovi}, Vedran Kresojevi} (Sloga Srbac), Zlatko \ori} (Modri~a Maksima).

Igra~ki kadar

KOZARA (GRADI[KA)
Osnovan: 1945. godine Adresa: Dositeja Obradovi}a 9 Stadion: Gradski u Gradi{ci Boja dresova: crveno-bijela Predsjednik: Mirko Petrovi} Direktor: Sa{a Raca Sekretar: Dijana [etki} [ef stru~nog {taba: Vinko Marinovi} Pomo}ni trener: Zoran Kozlina Najve}i uspjesi: nastup u drugoj ligi Jugoslavije (1972, 1973, 1974, 1975), ~lan Premijer lige BiH (2003), osvaja~ Kupa RS (1994, 2000, 2001).

Igra~ki kadar
golmani:
Vladica Babovi} Ogwen Jolovi} \or|e Te{anovi} odbrana: Mladen Novakovi} Dejan Tasi} Ogwen Kre{talica Jovica Vukadin Dalibor Mi~i} Predrag Pajevi} Aleksandar Gutaq Nedeqko [uko Igor \api} Goran Kosori} vezni red: Sr|an Delipara Milo{ Granzov Veqko Aleksi} Nikola Mazi} Marko Kla~ar Nikola @ivkovi} Ogwen Eri} Stefan Tadi} napad: Nemawa Kne`evi} Ne|o [uka Marko Blagojevi} Nikola Blagojevi} Ogwen ^voro Slobodan \urovi} Vladan \api} do{li: Nikola Blagojevi} (Famos Vojkovi}i), Dalibor Mi~i} (Radnik Bijeqina), Nikola @ivkovi}, Dejan Tasi} (FAP Priboj), Marko Kla~ar (Spartak ZV Subotica). oti{li: Dalibor Krezovi} (Leotar Trebiwe), Stanko Savi} (Lokomotiva Br~ko), Slobodan Vujinovi} (Hercegovac Bile}a), \or|e Jovanovi} (Famos Vojkovi}i), Milo{ Pqevaq~i} (Glasinac Sokolac)

ROMANIJA (PALE)
Osnivan: 1934. godine Adresa: Romanijska bb Boja dresova: plava Stadion: SRC “Vlajko Petrovi}-Pale“ Predsjednik: Dragan Petkovi} Direktor: Predrag Golijanin - Ekipa je mlada, ali to ne zna~i da je i neiskusna. Neizvjesnost koja je trajala oko toga u kojem rangu }emo igrati malo nas je nervirala, ali ulo`ili smo dosta truda da pripreme odradimo prema pla nu. Bi }e mo spre mni da ispunimo ambicije kluba, da Predsjednik skup{tine: Ugqe{a Simovi} Trener: Dragan Radovi} Pomo}ni treneri: Dra`en Kla~ar, Vladimir Stani{i}. Najve}i uspjesi: prvo mjesto Druge lige Istok i plasman u Prvu ligu Republike Srpske (2009) kao novajlije budemo u gorwem dijelu tabele i u da stasamo u stabilnog prvoliga{a. Pokaza}emo da se radi o zaista dobroj i kvalitetnoj ekipi koja zaslu`uje mjesto u prvoliga{kom karavanu - naglasio je {ef stru~nog {taba Dragan Radovi}.

Igra~ki kadar
golmani: Predrag Kuvekalovi} Admir Faji} odbrana: Zoran Jorgi} Slavi{a Ga~i} Bojan U{umovi} Dimitrije [ijakovi} Nenad Doli} Rade Popovi} Slobodan Jovi~i} vezni red: Boris Peri{i} Neboj{a \ekanovi} Bojan Jeli} \or|e Niki} Predrag Doli} Davor Ninkovi} Nedo Pani} Danijel Savi} Dejan Galami} napad: Nemawa Ra{i} Semir Kapi} Darijan Grbi} Neboj{a Popovi} Vladimir Markovi} do{li: Danijel Savi} ?, Bojan U{umovi} ?, Admir Faji} ?. oti{li: Sr|an Davidovi} ?, Milan @ivkovi} ?, Slavi{a Stanojevi} ?, Sr|an Gotovac ?, Dado Pani} ?, Goran Gavri} ?, Mihajlo Stojkovi} ?, Aleksandar Jovi~i} ?.

PROLETER (TESLI])
Osnovan: 1926. godine Adresa: Radolinka bb Stadion: “Radolinka“ Boja dresova: crveno-plava Predsjednik: Marin Ra{i} Potpredsjednik: Goran \ekanovi} Predsjednik skup{tine: ^edomir Grbi} Sportski direktor: Goran Doli} Sekretar: Branko Stepanovi} [ef stru~nog {taba: Mihajlo Bo{wak Pomo}ni trener: Zoran Dujakovi} Trener golmana: Vedran Ga~i} Najve}i uspjesi: plasman u Prvu ligu Republike Srpske (2008), {esnaestina finala Kupa Jugoslavije (1969).

Vinko Marinovi}

- Ne bje`imo od {ampionske titule u sqede}oj sezoni. Me|utim, moram ista}i da nam je prvenstveni ciq u sqede}e dvije godine stvarawe ekipe koju }e ~initi igra~i iz na{e omladinske {kole, koja }e mo}i nositi teret igrawa utakmica u Premijer ligi BiH. Ve} sada imamo desetoricu igra~a ispod 19 godina i bila bi {teta da wih guramo u drugi plan, a na wihovo mjesto da dovodimo igra~e iz drugih sredina. Uz

to `elimo da se finansijski konsolidujemo, te smo na dobrom putu da boqe uslove za rad i trening po{to nam je u pla nu re kon stru kci ja svla~ionica, klupskih prostorija i ostalog. Tako|e, novi di re ktor klu ba Sa {a Raca i trener Vinko Marinovi} u`ivaju na{u veliku podr{ku u svom radu, i nadam se da }emo uz wih rasti i napredovati - izjavio je predsjednik Kozare Mirko Petrovi}.

Drgan Radovi}

- Ambicije Proletera su uvijek velike pa tako i ove godine kada planiramo da napadnemo prvo mjesto i ostvarimo plasman u Premijer ligu BiH. Smatram da to ne}e biti nimalo lak zadatak po{to ima jo{ nekoliko ekipa koje `ele da nam pomrse ra~une. Vjerujem da imao dobru ekipu koja je sposobna da izbori plasman u elitni dio bh. dru{tva, iako se i kod nas osjete posqedice ekonomske krize. Pored prvenstva o~ekuje nas i nastup u Kupu BiH, u koji ulazimo sa sli~nim ambicijama kao i u prvenstvo, te `elimo da napravimo {to boqi rezultat, i {to daqe da stignemo - rekao je sekretar kluba sa “Radolinke“ Branko Stjepanovi}. Bojan Jeli}

10 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SPORT

Igra~ki kadar
golmani Darjan Matovi} Qubi{a Pqevaq~i} odbrana Du{ko Ra{evi} Bojan Mihajlovi} Branimir Stevanovi} Nikola Prodanovi} Dejan Drakul Mirko Ikoni} Stefan Milutinovi} Vladimir Dosti} Jovan Simi} Dejan Xuxa vezni red Rade Radovi} Nemawa Drakul Nikola Mojovi} Radan Muminovi} Nemawa Matovi} Vladimir Radovi} Milo{ Srndovi} Ranko Simovi} napad Miqan Radanovi} Bo{ko Radovi} Dario Blagojevi} Mladen Bandovi} Aleksandar Kunovac

SUTJESKA (FO^A)

Igra~ki kadar
golmani Dragan \or|i} Nemawa Mitrovi} Rade Petrovi} odbrana Vinko \uri} Darko Mirkovi} Stanko Ostoji} Goran Jawi} Igor Milo{evi} Bojan Spawo{ Bo{ko Takovac Dragan Konculi} vezni red Cvijetin Pavi} Slavi{a Joki} Slobodan Vasi} Dejan Pavlovi} Darko Ga{evi} Branko Milutinovi} @eqko Krsmanovi} Davor Arnautovi} napad Zoran Niki} Muhamed Sajtanovi} Filip Vuji} Nenad Jefti}

RADNIK (BIJEQINA)
Osnovan: 1945. godine Adresa kluba: Balkanska bb. Stadion: Gradski Boja dresova: Plava Predsjednik Skup{tine kluba: Du{an Gli{i} Predsjednik kluba: Dragan Peri} Direktor kluba: Dragan Jevti} Generalni sekretar: Slobodan \or|i} [ef stru~nog {taba: Nikola Bala Pomo}ni trener: Jovo Borkovi} Najve}i uspjesi: plasman u Drugu saveznu ligu SFRJ, (1970/71, 1976/77, 1981/82), osmina finala Kupa SFRJ (1949, 1980), prvaci Republike Srpske (1999, 2005), plasman u Premijer ligu BiH (2005), finalisti Kupa Republike Srpske (2006, 2009).

Radan Muminovi}

do{li Darko Vojvodi} ({ef stru~nog {taba), Aleksandar Kunovac (Proleter Dvorovi), Nemawa Drakul (Mladost Gacko), Dejan Xuxa (Leotar Trebiwe). oti{li Obren Vuki}evi} ({ef stru~nog {taba), Veselko Wegu{ (Slavija Isto~no Sarajevo), Dejan Limi} (Drina HE Vi{egrad), Milija Rajak ?, Zoran Ivi} (Rudar Ugqevik), Bori{a Bodiroga ?, Milan Mileti} ?, Dragan Cicovi} ?.

Osnovana: 1946. godine Adresa: Branka Radi~evi}a bb. Stadion: Gradski Boja dresova: plavo-bijela Predsjednik: Zdravko Krsmanovi} Potpredsjednik: Nenad Vukovi} [ef stru~nog {taba: Darko Vojvodi} - Ciq je, prije svega, opstanak u Prvoj ligi. Kada su u pitawu poja~awa, bazirali smo se na igra~e iz okoline. Aleksandar Kunovac je ve} pokazao da smo wegovim do vo |ewem ura di li pra vu stvar. Na pro bi je bio i golman Famosa Remi}, ali wegove uslove nismo mogli

Pomo}ni trener: Ranko Sekuli} Trener golmana: Mirko Stojanovi} Najve}i uspjesi: prvak Regionalne lige, grupa jug (1980), ~lan Republi~ke lige BiH (1981), prvak Druge lige Republike Srpske, grupa jug (2007), polufinale Kupa Republike Srpske (2008/09). da prihvatimo, pa }e {ansu dobiti golman na{e kadetske se le kci je Qubi {a Pqevaq~i}. Prvom ti mu smo prikqu~i li ve li ki broj mladih igra~a i wihovim radom i zalagawem na treninzima sam zadovoqan re kao je tre ner Su tjes ke Darko Vojvodi}.

do{li Bo{ko Takovac, Branko Milutinovi}, Stanko Ostoji} (Ma~va [abac), Bojan [pawo{ (Metalac Futog), Muhamed Sajtanovi}, Igor Milo{evi} (Podriwe Jawa), Slavi{a Joki} (Gorica Pu~ile), Zoran Niki} (Proleter Dvorovi). oti{li Asmir Avduki} (Rudar Prijedor), Pavle Su{i} (Zriwski Mostar), Mirko Marinkovi} (Olimpik Sarajevo), Dragan Nikoli} (Slavija Isto~no Sarajevo), Perica Trifkovi} (Mladost Velika Obarska), @eqko Gavrilovi}, Mladen Mitrovi} (Rudar Ugqevik), Dalibor Mi}i} (Romanija Pale), Neven Todorovi} (Sloga Doboj), Nikola Kne`evi} (Radni~ki Sombor).

- U ovu sezonu ula zi mo sa po tpu no renoviranim ti mom. Ve li ki broj igra ~a ko ji su iznijeli pro{lu sezonu na ple}ima oti {ao je u druge klubove. U na {em ti mu na lazi se dosta novajlija, koji su se ve oma do bro uklo pi li u kon cep ci ju {e fa stru ~nog {ta ba Ni ko le Ba le. Uvjeren sam da }e Radnik i ove godi ne bi ti je dna od ekipa koja }e da konkuri{e za vrh ta be le Prve li ge Re pu bli ke Filip Vuji} Srpske, s ob zi tencijal i `equ za ve}e dorom na reputaciju koju u`i- mete. U timu je atmosfera va. To kom pri pre ma odi- izuzetna, stoga optimizam grali smo veliki broj kon- koji imamo pred start prtrolnih utakmica sa ja~im venstva s razlogom obe}ava protivnicima, gdje smo po- boqe dane - istakao je kapika za li da po sje du je mo po - ten Radnika Filip Vuji}.

DRINA (ZVORNIK)
Igra~ki kadar
golmani Goran Maksimovi} Dragan Aleksi} odbrana Miroslav Jevti} Svetozar Vuka{inovi} Radomir Jeremi} Neboj{a Kosti} Dragan Pavlovi} Darko Mitrovi} Du{an Sredojevi} Branislav Eri} vezni rad Milenko Milo{evi} Nikola Lazarevi} Darko Kikanovi} Slavi{a Gruji} Ivan Nini} Vedran Milo{evi} Vladan Tomi} Miroslav \eri} napada~i Zoran Novakovi} Danijel ]ulum Igor A}imovi}
do{li Milenko Milo{evi} (Belgija), Dragan Pavlovi}, Darko Kikanovi}, Goran Maksimovi}, (Loznica), Zoran Novakovi}, Du{an Sredojevi}, Ivan Nini} (Radni~ki Stobeks) oti{li Aleksandar Kiki} (Rudar Prijedor), Slavi{a Mili} ?, Miroslav Vasi} ?, Slavi{a Tomi} ?. Nikola Lazarevi}

Osnovana: 1945. godine Adresa: Priobalni put bb. Stadion: FK Drina Boja dresova: plava Predsjednik: Miodrag Jevti} Sekretar: Rade Vuki} [ef stru~nog {taba: Mile Milanovi} Pomo}ni trener: Dragan Josipovi} - Mislim da }e ova sezona bi ti mno go us pje {ni ja od prethodne. Uprava kluba je anga`ovala sedam iskusnih igra~a, koji }e sa nekoliko “sta ro sje di la ca“ ~i ni ti tim ko ji mo `e da os tva ri zacrtane ambicije, a one su da se plasiramo u sam vrhu

Najve}i uspjesi: amaterski prvak BiH (1972), amaterski vice{ampion Jugoslavije (1972), {esnaestina finala Kupa Jugoslavije (1982), igrawe u me|uop{tinskoj ligi Jugoslavije (1988), polufinale Kupa Republike Srpske (2006), ~etvrtfinale Kupa RS (1994). ta be le. Si gur no je da ima dosta kvalitetnih timova, me|u koje spada i Drina, pa }e bor ba za ti tu lu bi ti `estoka. Me|u takve timove ubra jam Ko za ru, Slo gu iz Doboja, Radnika i Slogu iz Trna - rekao je trener Mile Milanovi}.

Igra~ki kadar
golmani Dragan Vuksan Slobodan Guzina ^edomir [ukovi} odbrana Bojan Mrkovi} Slobodan Markovi} Krsto Denda Miqan Vico Novak Su{i} Aleksandar Goranovi} Novica Mu~ibabi} Nikola Koprivica Nemawa [ukovi} vezni red Dragi{a Tepav~evi} Radan Simunovi} Dragan Goranovi} Velibor Vasiqevi} Goran Prodanovi} Marko Drakul napad Nikola Su{i} Miroslav Prelo Marko Tohoq Mirko Bjelogrli} Nemawa Pu{ara
oti{li Veselin Slijep~evi} ({ef stru~nog {taba), Krsto Perovi} (Bokeq Kotor), Milan Toma{evi} (Vele` Nevesiwe), Ratko Buha (Hercegovac Bile}a), Nemawa Drakul (Sutjeska), Velibor Radovi} ?, Aleksandar Vukovi} ?. do{li @eqko Popovi} ({ef stru~nog {taba), Miqan Vico (Leotar), Dragan Goranovi} (Mladi proleter Beograd).

MLADOST (GACKO)
Osnovana: 1970. godine Adresa: Gradski stadion Stadion: Gradski Boja dresova: crvena Predsjednik: Luka A}imovi} Sportski direktor: Radenko Davidovi} Sekretar: Milan Ron~evi} [ef stru~nog {taba: @eqko Popovi} Trener golmana: Dragan Vuksan Najve}i uspjesi: plasman u Premijer ligu BiH (2002), polufinale Kupa BiH (2002), prvak Druge lige Republike Srpske, grupa istok (1998).

Velibor Vasiqevi}

- S obzirom na to da smo u fa zi kon ti nu iranog podmla |i vawa eki pe, prven stve ni ciq nam je da sa~uvamo prvoliga{ki status. Tako|e, ciq nam je da {to pri je obe zbi je di mo “mirnu luku“, tako da na{ mladi tim ima {anse da se jo{ vi {e ui gra va, a pri tom nije optere}en rezultatom. Ova godina nam je prekre tni ca u ra du klu ba i ciq nam je stabilizacija na svim nivoima. Kriza se

odra zi la i na grad i na klub, tako da su nam znatno umawena finansijska sredstva u odnosu na pro{lu sezonu, i ra~unamo da je to mawak od nekih 100.000 maraka. U prelaznom roku osta li smo bez ne ko li ko standardnih igra~a i tako izgubili na kvalitetu, koji }emo poku{ati da nadomjesti mo na {im igra ~i ma iz omladinskog pogona - izjavio je {ef stru~nog {taba Ga~ana @eqko Popovi}.

GLAS SPORT ponedjeqak, 10. avgust 2009. 11

FOTO: G. [URLAN

Ko{arka{i SL IAT Leotara vrijedno treniraju

KK Partizan tra`i poja~awa

Meta Be}irovi}
BEOGRAD - Slovena~ki as Sani Be}irovi} blizu je prelaska u Partizan. Doskora{wi ko{arka{ Lotomatike razi{ao se sa rimskim klubom, uporedo sa odlaskom generalnog menayera Dejana Bodiroge. - Ko ne bi volio da zaigra za Partizan. Svaka ~ast svim qudima u klubu, ali i “grobarima“, jer je “Pionir“ jedinstven u Evropi - rekao je Be}irovi}. Problem za “crno-bijele“ mogla bi da bude Be}irovi}eva zarada pro{le sezone, od 900.000 evra, koja je, ispostavilo se, bila i kqu~an razlog razlaza sa Lotomatikom, ~ije je mati~no ime Virtus Roma. Taj klub je, iako iz prijestonice Ita li je, pre ma ri je ~i ma pred sje dni ka Kla udi ja To ti ja, predstavnik “ko{arka{ke provincije“, jer navija~a nema.

Detroit anga`ovao centra

Povratak Big Bena
Postoji veliki broj kvalitetnih ko{arka{a koji su spremni do}i, a mi }emo u dogovoru sa trenerom Kisi}em odlu~iti ko nam je potreban, rekao Du~i}
Prvi ope ra ti vac klu ba se osvrnuo i na sponzore: - U toku su intenzivni pregovori sa glavnim sponzorom, firmom Svislajons Industrija alata, ali i sa ne ko li ko mawih spon zo ra. Pre go vo ri idu u do brom smjeru i na dobrom smo putu da obe zbi je di mo klu bu sredstva sa kojima mo`e da fun kci oni {e bez pro ble ma. DETROIT - Iskusni centar Ben Valas ugovorio je sa Detroitom jednogodi{wu saradwu, za veteranski minimum od 1,3 miliona dolara, a ugovor }e biti potpisan po~etkom ove nedjeqe. Nekada najboqi defanzivac NBA lige postao je slobodan agent, kada su Feniks Sansi otkupili posqedwu godinu wegovog prethodnog ugovora. U jednoj od najatraktivnijih trampi ovog qeta, Valas je sa Sa{om Pavlovi}em poslat iz Klivlenda u Feniks, u zamjenu za [akila O’Nila. Popularni Big Ben bio je jedan od lidera ekipe Detroita, koja je 2004. godine osvoji la ti tu lu {am pi ona, a godinu dana kasnije izgubila u fi na lu od San An to nio Sparsa. Onda je Pistonse napustio trener Leri Braun, Va las se u se zo ni 2005/06. stal no sva |ao sa Fli pom Sondersom, pa je na kraju potpi sao ugo vor sa ^i ka gom vrijedan 60 miliona dolara.
FOTO: AGENCIJE

Bojan Seten~i} PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com

TREBIWE - Ko{arka{i SL IAT Le ota ra ve} se dam da na vri je dno tr e niraju, za sada trener Radomir Ki si} ra di sa mo sa mladim snagama, kojima }e se postepeno prikqu~ivati stariji igra~i, te poja~awa. - Bitno je da smo po~eli sa pripremama, da ne kasnimo. Radimo sa mladim ko{arka {i ma, a u rad }e mo postepeno da uvodimo i ostale. Sada se postavqa baza za sve {to }e nas ~ekati u idu}em prvenstvu i veoma je bitno da se ovaj dio priprema dobro odradi. O~ekujemo da nam se sqede}ih dana pridru`e i novi igra~i - rekao je strateg Trebiwaca Radomir Kisi}.

[to se ti ~e troj ca iz Leotara, koji je bio na probi u “bratskom klubu“ Lajonsi ma, po tpi sa li su pre du go vor sa klu bom iz Vr{ca, ali }e najvjerovatnije jo{ jednu sezonu provesti u Le ota ru kao po zajmqeni igra~i. Rije~ je o Vladimiru Aleksi}u, Bojanu Seten~i}u i Slo bo da nu Ra du lo vi }u. Sqede}ih dana se o~ekuje i dolazak poja~awa, kako bi se {to ranije znalo sa ~ime se ra spo la `e, da bi se mo gle postaviti ambicije kluba i procijeniti realan domet.

koji su ostavili trag u Trebiwu da ponovo obuku plavobijeli dres i gleda}emo da pregovore sa wima zavr{imo {to prije. Tako|e, postoji veliki broj kvalitetnih ko{arka{a koji su spremni da do|u u na{ klub, a mi }emo u idu}ih nekoliko dana, naravno u dogovoru sa trenerom Kisi}em, odlu~iti ko nam je potreban - rekao je direktor Leotara Sre}ko Du~i}.

EKIPA
Stru~ni {tab sa Radomirom Kisi}em na ~elu nije se mijewao, pa mu je i ove sezone pomo}nik Sa{a Kosovi}, a kondicioni trener Mi{o Pe{i}. Trenutno na treninzima radi 11 ko{arka{a: Marko Zagorac, Risto Mi{kovi}, Gavrilo Rajkovi}, Stefan Aleksi}, Milo{ Axi}, \ur|e Salati}, Dejan Samarxi}, kadeti Aleksa Kurili}, Nemawa Mijatovi} i Sr|an Milanovi}, a jedini novajlija me|u wima je Goran Toma{evi}, koji je stigao iz Mladosti iz Gacka.

TRIO iz Lajonsa se vra}a na pozajmicu
- Pos to ji `eqa ne kih biv{ih ko{arka{a Leotara,

Ben Valas

Kvalifikacije za Evrobasket

Francuzi rutinski
BARSELONA - Francuzi rutinski odra|uju posao u kvalifikacijama za Evrobasket, koji }e se u septembru odr`ati u Poqskoj. Poslije pobjede na gostovawu u Italiji, “trikolori“ su kod ku}e savladali i Finsku - 82:72, a za “galske pijetlove“ zaigrao je i Toni Parker. Najefikasniji kod Francuza bio je Antoan Dio, sa 16 poena, a kod Finaca Hanpa, sa 21. U Grupi “A“ BiH se namu~ila sa Belgijom, ali je stigla do druge pobjede u neizvjesnoj zavr{nici - 82:77. Igra se po dvokru`nom bod sistemu. Pobjednici grupa }e me|usobno odmjeriti snage, a boqi iz tog duela u~estvova}e na Evropskom prvenstvu u Grupi “B“ sa Rusijom, Wema~kom i Letonijom. Plasman, grupa “A“: BiH 2-0, Belgija, 0-1, Portugalija 0-1, grupa “B“: Francuska 2-0, Italija 0-1, Finska 0-1.

KK Crvena zvezda u potrazi za trenerom

Kandidat i Aleksandar \or|evi}
BEOGRAD - Nedugo poslije definitivnog razlaza sa Sve ti sla vom Pe {i }em, uprava Ko{arka{kog kluba Crvena zvezda i, prije svih, generalni menayer Milan Opa~i}, krenuli su u potragu za novim trenerom. Kako srpski mediji nezvani~no saznaju iz izvora blis kih klu bu, uspos tavqeni su kontakti sa Aleksa n d r o m Saletom \or|evi }em, je dnim od najboqih ko{arka{a koje je Srbi ja ika da imala. Ipak, ne radi se o zvani~nim prego vo ri ma, ve} o ne formalnim razgovorima. \or|evi} je do sada kao trener radio samo u Armani Yinsu iz Milana, od januara 2006. do kra ja se zo ne 2006/07, ali on nije jedini stru~wak sa kojim pregovaraju ~elnici tima sa Malog Kalemegdana. FMP @e le zni ka Aco Pe trovi}. Ipak, ~ini se da je ta op ci ja naj mawe re al na, po {to je po mo }nik Du {ana Ivkovi}a u reprezen ta ci ji Srbi je poru~io da nije kontakti rao sa ~el ni ci ma “crveno-bijelih“, te da je u ovom trenutku reprezentacija prioritet, a da }e po sli je ra zmi{qati o po nu da ma iz inos tran stva.

REKALKATI i Antoni} u igri
Na istu temu vo|eni su pregovori i sa Jovicom Anto ni }em, a odra ni je se ~el ni qudi Zvez de ra spituju pod kojim bi uslovima ekipu preuzeo aktu el ni se le ktor Ita li je, K ar lo Re kal ka ti, ina ~e do bar pri ja teq Svetislava Pe{i}a. Posqedwe u nizu imena je i biv {i tre ner

Aleksandar \or|evi}

FOTO: AGENCIJE

Srbija izgubila i od Letonije

Drugi neuspjeh
KAUNAS - Kadetska ko{arka{ka reprezentacija Srbije pora`ena je od vr{waka iz Letonije rezultatom 75:85 u posqedwem kolu grupe “D“ {ampionata Evrope u Litvaniji. “Orlovi“ su pobijedili samo Ukrajinu 82:61, a sa skorom 1-2 zauzeli su tre}e mjesto u grupi iza Francuske i Letonije pa su u drugu kvalifikacionu rundu prenijeli samo dva boda. Na j e f i ka sniji u pobjedni~koj ekipi bio je Ojars Si lins sa 21 po enom. Kod srpske selekcije najefikasniji je bio Nenad Miqenovi} sa 25 ko{eva. Sqede}i me~ Srbija igra protiv [panije 10. avgusta, a sqede}i pro ti vni ci su Wema ~ka i Hrvatska.

12 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SPORT
FOTO: GLAS SRPSKE

Pred 41. me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona “Doboj 2009“

Ekipa Nordhorna

Dok je stasavao, danima smo putovali po Evropi, kumili ekipe da u~estvuju na turniru. Qudi su sa nevjericom prihvatali poziv, a svi koji su jednom do{li u Doboj, uvijek su nastojali da se opet pojave na veli~anstvenoj smotri, rekao Jovo Popovi}
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

DOBOJ - Me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona u Doboju, koji se od 11. do 15. avgusta odr`ava po ~etrdeset prvi put, stekao je ve li ku re pu ta ci ju i s pra vom je svo je vre meno po nio epi tet naj ja ~eg

Pobjednici
Na dobojskom turniru do sada su u~estvovale ekipe iz vi{e od ~etrdeset ze maqa Evrope i Afrike. Najuspje{niji, bez konku rencije, je bjelovarski Partizan koji je u Doboju trijumfovao {est puta. Interesantno je da vi{es truki {ampion nekada{we Jugoslavije i prvi osvaja~ Kupa {ampiona sa ovih prostora, na turniru ne nastupa od 1979. godine pa je wegov uspjeh jo{ zna ~ajniji. Po ~etiri puta trofej su osvajali bawolu~ki Borac i moskovski CSKA, ~iju tradiciju nastavqaju ^e hovski medvjedi koji su jedanput trjum fovali, a po dva puta Metaloplastika, Partizan, Crvena zvez da, Steaua iz Bu kure{ta i bitoqski Pelister... Lani je najboqi bio wema~ki Nordhorn koji brani trofej.

klupskog nezvani~nog skupa u Evropi, a time i u svijetu. Rat u posqedwoj deceniji minulog vijeka uslovio je prazninu od ~etiri godine, ali se mo`e re}i da traje u kontunuitetu kakav nema nijedna sportska manifestacija te vrste. Na ovim prostorima, a i tamo na zapadu, te{ko da se mo`e na}i tako dugovje~an turnir i da uz to odr`ava zaista zavidan nivo. U rukometu ne postoji, izuzev u Doboju, naravno. Kada su 1965. godine Dani{ Za hi ro vi} i Nu sret [ahovi} utemeqili turnir zajedno sa Jovom Popovi}em, koji i dan-danas, dakle, neprekidno, u~estvuje u wegovoj kre aci ji, ni ko ni je mogao ni da pretpostavi da }e tra ja ti to li ko du go i dosti}i najvi{i nivo. Pogotovo zato {to su te prve godine nastupile ekipe lokalnog zna~aja: Mladost iz Bri je sni ce, Par ti zan iz Gra~anice i dobojske ekipe Mladost i @eqezni~ar. - Te godine Doboj je zahvatila velika poplava pa smo gra |a ni ma `eqeli da po klo ni mo ma lo ra dos ti. Or ga ni zo va li smo tur nir po vo dom 23. av gus ta 1941, Dana ustanka naroda ovoga

kraja. Ali, zbog lo{ih uslova tur nir je odr`an u obli`woj Bri je sni ci na Ozre nu i o to me pos to ji spomen-plo~a koju je otkrio nekada najboqi rukometa{ Jugoslavije i svijeta, Bjelovar ~a nin Hrvo je Hor vat rekao je Popovi}. Na tome se, me|utim, nije stalo. Manifestacija je organizovana i sqede}e godine uz u~e{}e poznatijih ekipa, da bi 1969. poprimila me|unarodni karakter.

NORDHORN brani pro{logodi{wi trofej
Turnir je potom iz godine u godinu dobijao na zna~a ju i kao je di ni te vrste bio je uvr{}en u zvani~ni kalendar takmi~ewa Evropske ru ko me tne fe de ra ci je EHF i za wega je saznao cijeli rukometni svijet. - Dok je stasavao, danima smo putovali po Evropi, molili, kumili ekipe da u~estvuju na turniru. Qudi su sa nevjericom prihvatali poziv, a svi oni koji su jedanput do{li u Doboj, uvijek su nastojali da se opet pojave na ovoj veli~anstvenoj smotri. Bilo je situacija kada svima nismo mogli da udovo-

qimo zbog ogra ni ~enog broja u~esnika, to li ko je ve li ko in te re so vawe pos ta lo za nas tup na Tur ni ru {ampiona, na kome se okupqao krem rukometnog sporta, igra~ki i trenerski - prisje}a se Popovi}. Pot vr|u ju to i ri je ~i Ivana Snoja, jednog od najve }ih ru ko me tnih stru~ waka biv {e Ju go sla vi je, ko je je izre kao po vo dom odr`a vawa 25. ju bi lar nog turnira: - Na ovom na {em ru ko metnom globusu, a da ne kuje mo stvar pre vi {e u zvijezde, ne{to sli~no, ~ak ni pribli`no, ne samo da ne pos to ji, ve} ni ko ne ma hra bros ti o to me ni da sawa. Re koh je dnos ta vno “Doboj“, jer tome ne treba nikakav epitet. Zna se: turnir nad tur ni ri ma, kva litet nad kvalitetima, ruko met nad ru ko me tom. Ono {to je za na ci onal ne re prezentacije svjetski {ampi onat, to je za su per klup ske for ma ci je sim pa ti ~an, ali ozbiqan su dar na tlu stoqe tnog Do bo ja. Kroz turnir je pro{lo sve {to iole pred stavqa krem svjetskog klupskog rukometa. Rukometni svijet treba da se du bo ko sa gne i “do daske“ skine kapu svim znanim i ne zna nim ju na ci ma

do boj ske or ga ni za ci je i wenog aparata - govorio je Snoj. Takva ocjena nije pretje ra na i osli ka va re al nost jer na

U~esnici
Po tradiciji, na smotri u~estvuje osam ekipa koje su podijeqene u dvije grupe. U prvoj nastupaju: Nordhorn, Vaker Tun, Vardar i Sloga, a u drugoj: Kretej, Paok, Budu}nost i Bosna. Ime na ru kome tnih ve lika-

turniru su, izme|u os ta l i h , u~estvovala takva imena kao {to su: Steaua, Gumersbah, Dukla, CSKA, Bar se lo na, MAI, L u g i , Ves prem, Zagreb, Partizan (Bje lo var), bawolu ~ki Bo rac, Me ta lo plas ti ka, Netel{tat, Kre tej, Ivri, Ade mar Le on, Nor d horn i mnoge druge {ampionske ekipe najja~ih ru ko me tnih zemaqa.

na po put Stin ge, Vu jo vi }a, Hor va ta, [mi ta, Vun der li ha, ^er ni {e va, Ma ksi mo va, Duj {e ba je va, To mi na, Ka raye, Po po vi }a, Klem pe la, Isa ko vi }a, Vu jo vi }a, La vrni }a, Ba {i }a i os ta lih i wiho vih u~iteqa: Ocelee, @ivko vi }a, Pre de he, Jev tu {en ka, Se le {a, So lon ka, [ten cla, Andersona, Telmana, os ta ju za pi sa na u vje~itoj kwizi dobojskog rukometnog spekta kla. Za to me |u rukometnim poslenici ma oda vno kola uzre ~i ca: Ko ni je bio u Do bo ju, taj u ru ko me tu ne predstavqa ne{to.
Veselin Vujovi}, strateg Vardara
FOTO: GLAS SRPSKE

GLAS SPORT ponedjeqak, 10. avgust 2009. 13

Rukometa{i Borca vratili se sa priprema

Startovali rukometa{i Dervente

Budi{a hvali igra~e
Moram da pohvalim sve rukometa{e jer su maksimalno ozbiqno shvatili svoje obaveze, bili krajwe odgovorni i korektni, kako na treninzima, tako i u slobodno vrijeme, rekao Budi{a
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Isti tim, vi{e ambicije
DERVENTA - U skladu sa ranije utvr|enim planom, po~ele su pripreme rukometa{a Dervente. Prvom radnom dogovoru prisustvovalo je 15 igra~a, {to je odziv kojim je trener Neboj{a Kqaji} zadovoqan: - Zadovoqni smo plasmanom u prethodnoj sezoni, a sada su nam ambicije vi{e. Vjerujemo da se mo`emo umije{ati u borbu za titulu, pri ~emu }e nam najve}i rivali biti ekipe iz Prijedora, Bijeqine i Kotor Varo{a. U rukovodstvu su zadovoqni odlukom iskusnog golmana Dane Blagov~anina da ostane u klubu. Stru~ni {tab ima}e na raspolagawu i golmana Mladena Bjeli}a, a iz Broda se vratio Mladen Banovi}. Nije iskqu~eno da Derven}ani anga`uju iskusnog pivota, a sve }e biti jasno u narednih desetak dana.Sve faze priprema bi}e realizovane u Derventi. B. R.

Evropska rukometna federacija

Odgo|en “Trofej {ampiona“
BE^ - “Trofej {ampiona“, rukometno takmi~ewe u kojem u~es tvu ju po bje dni ci Lige {ampiona, EHF kupa i Kupa pobjednika kupova, ove godine se ne}e odr`ati ni u mu {koj, ali ni u `en skoj konkurenciji. “Sa velikim `aqewem moramo saop{titi da se mu{ko i `ensko izdawe “Trofeja {ampiona“ ove godine ne}e odr`ati. Obje smotre planira ne su za sep tem bar, ali zbog zgusnutog kalendara i nemogu}nosti da se osiguraju TV prenosi, otkazivawe je bilo jedina opcija“, navodi se u saop{tewu EHF-a.

BAWA LUKA - Rukometa{i Borca vratili su se sa Tare, gdje su odradili sedmo dne vne vi sin ske pri preme. Akcenat rada stavqen je na fizi~ku spremu, a {ef stru ~nog {ta ba aktu el nog bh. vi ce {am pi ona Dra {ko Budi{a zadovoqan je ura|enim na planinskoj qepotici: - Sve je pro {lo u naj boqem redu i za tih sedam dana uspjeli smo da odradimo sve zami{qeno. Moram

Kolubara predstavila poja~awa
Mario Bla`evi} FOTO: V. STOJAKOVI]

da pohvalim sve rukometa{e jer su maksimalno ozbiqno shvatili svoje obaveze, bili krajwe odgovorni i korektni, kako na treninzima, tako i u slobodno vrijeme. Strateg “crveno-plavih“

se os vrnuo i na sa me tre ninge:

PRVA PROVJERA u petak protiv Moslavine
- Po se bno nam je bi lo va `na du `in ska iz dr`qivost, kojoj smo i posve ti li naj vi {e pa`we. Posqedwih ne ko li ko da na ki{a nam je donekle pokvarila planove, ali smo i pored to ga us pje li da ispu ni mo za crta no. Da nas nastavqamo sa treninzima, ali i ra dom na ta kti ci,

Povrede
Stru~ni {tab Borca mo`e biti zadovoqan i ~iwenicom da tokom visinskih priprema nije bilo ozbiqnijih povreda. - Faruk Halilbegovi} je imao problema sa sko~nim zglobom, a Mario Bla`evi} sa pokosnicom, zbog ~ega su bili po{te|eni sa nekoliko treninga. Sre}om, ne radi se o te`im povredama i wih dvojica se ve} danas vra}aju u trena`ni proces - naglasio je Budi{a.

kondiciju }emo usavr{avati tokom cijele sezone, a moramo poboq{ati i eksplozivnost. Ve} u petak tim iz Gospod ske uli ce }e ima ti i prvu provjeru protiv Moslavine iz Kutine. - Duel se igra u “Boriku“, ba{ kao i onaj protiv vi so ~ke Bo sne, dan ka sni je. Bi }e tu jo{ dos ta kon trol nih me ~e va kroz ko je }e mo bru si ti for mu za nastup u EHF kupu i doma}oj sceni - zakqu~io je Budi{a.

Juri{ na tri krune
LAZAREVAC - Rukometa{i Kolubare u novu sezonu ulaze sa oreolom favorita u doma}im takmi~ewima. Tim koji je pro{le godine osvojio Kup Srbije, ja~i je za dva velikana srpskog rukometa, Nedeqka Jovanovi}a i Nenada Puqezevi}a, te Davida Ra{i}a i Mladen Rak~evi}. - Povratak ku}i je za mene veliki izazov i `elim da napravim dobar rezultat sa Kolubarom. Ciq je jasan, sva tri trofeja, titula, doma}i Kup i Super kup, ako se bude igrao. U Lazarevcu se dobro radi i Kolubara je jedan od predvodnika bu|ewa na{eg rukometa. Reprezentacija je sve boqa, pa je sada red da i klubovi ostave dubqi trag u Evropi. Kup kupova je posle Lige {ampiona, najja~e takmi~ewe i verujem da }emo se dobro pokazati - rekao je Jovanovi} Ekipa 12. putuje na pripreme u Krawsku Goru, a potom }e u~estvovati na Turniru {ampiona u Bawoj Luci.

Momir Ili}, novo poja~awe wema~kog {ampiona

Kil zna kako se pobje|uje
KIL - Jedan od najboqih beko va svi je ta, srpski as Mo mir Ili}, u raz go vo ru za zva ni ~ni sajt Evropske rukometne federacije eurohandball.com, priznao je da je uprkos va`e}em ugovoru sa Gumersbahom na stolu imao ponude Kila, Rajn-Nekar Levena i Flensburga, ali da se nije mnogo dvoumio: - Kil je klub svetske klase i do}i ovde je san svakog igra~a poru~io je Ili}, koji je, nakon {to su se wegov biv{i i sada{wi klub dogovorili oko transfera, sa wema ~kim prva kom po tpi sao ugovor na ~etiri godine. Ili} je ponikao u aran|elova~kom Samotu, afirmaciju stekao u Gorewu, odakle je stigao u Gumersbah. Zanimqivo, ni u jednom klubu nije osvojio titulu: - Da, to je je dna od mo jih prvih `eqa. Pre ne go li sam sti gao u Go rewe, na vi kli su da bu du pe ti, {es ti, pa su bi li pre za do voqni ka da smo bi li vi ce {am pi oni. Ali ja ni sam, jer smo ima li sa mo dva bo da mawe od Ceqa. Sre }om, moj no vi tim je bio prvak 15 pu ta, pa zna ka ko se osva ja ju lo vo ri. Druga Ili}eva `eqa je uspjeh u Li gi {am pi ona, u ko joj ni je stizao daqe od ~etvrtfinala: - U svakom slu~aju, `e lim na “Faj nal-for”. Moj ciq je da pobedimo u svakom me~u. Bilo bi dobro da budemo prvi u grupi jer je po sle la k{e, a mislim da imamo dovoqno kva li te tnu eki pu za to zakqu~io je srpski golgeter, dodaju}i da }e ove godine Barsa biti najopasniji rival u Evropi.

FOTO: ROJTERS

Rukometa{ice “Mire“ dobile poja~awe

PRVA Ili}eva `eqa - titula
Igraju}i na “kraqevskoj poziciji“ lijevog beka, tri puta je bio u vrhu liste strijelaca Bundeslige, pa ni ne ~u di {to su ba{ wega “zebre“ izabrale za nasqe dni ka Ni kole Karabati}a, koji se vra tio u Monpeqe. - Imam 27 go di na i ve li ko is kus tvo igrawa u Bun de sli gi, tako da taj pritisak ne bi trebalo da uti~e na mene.

Stigla Marijana Sorak
PRIJEDOR - Poslije uvodne faze priprema za novu sezonu Premijer lige BiH, rukometa{ice “Mire“ preselile su se na Mrakovicu, a trener Zoran [trbac isti~e da je zadovoqan onim {to je do sada ura|eno. - Djevojke su zdrave i mala zategnutost mi{i}a je normalna, a na Kozari, gdje imamo odli ~ne uslo ve za rad, akcenat }e biti stavqen na sticawu fizi~ke snage. Ponijeli smo odli~ne i lopte “medicinke“, pa }emo od tri treninga dnevno odra|ivati i jedan na terenu na Benkovcu - rekao je [trbac. Me |u 19 igra ~i ca pri je dorskog kluba je i Marijana Sorak koja je do{la iz redova bawolu~ke Mladosti. - Rije~ je o dvadesetjednogodi{woj rukometa{ici koja igra na spoqnim po zi ci ja ma. Uko li ko za do voqi, {to je za o~ekivati, a do go vo ri se s upra vom o uslovima, vjerujem da }e nam biti od pomo}i - naglasio je [trbac. N. \.

Momir Ili}

14 ponedjeqak, 10. avgust 2009. GLAS SPORT
FOTO: AGENCIJE

Pregled nedjeqe
nedjeqa, 2. avgust
Zavr{eno 13. svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima koje se odr`avalo u Rimu. Mlada ko{arka{ka reprezentacija Srbije osvojila Evropsko prvenstvo, po{to je u finalu savladala doma}ina {ampionata Francusku rezultatom 78:72.

ponedjeqak, 3. avgust

U Beogradu organizovan spektakularan do~ek osvaja~ima medaqa na Svjetskom prvenstvu u vodenim sportovima. Srpska teniserka Jelena Jankovi} napredovala za jedno mjesto i zauzela petu poziciju na WTA listi.

utorak, 4. avgust
Selektor odbojka{ke reprezentacije Srbije Igor Kolakovi} saop{tio je {iri spisak igra~a za Evropsko prvenstvo u Turskoj. KK Igokea Partizan dovela dva nova poja~awa za narednu sezonu. U Aleksandrovac su stigli Vladimir Zujovi} i Du{an Trajkovi}.

Igor Luci} i Luka \or|evi}

Svjetsko juniorsko prvenstvo u veslawu

srijeda, 5. avgust
Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da se plasiraju u posqedwe kolo kvalifikacija za Ligu {ampiona. “Crno-bijeli“ su pobijedili APOEL sa 1:0, ali zbog poraza u prvom susretu (0:2), nisu pro{li daqe. Mi}o Milovanovi} izabran za predsjednika Upravnog odbora Fudbalskog kluba Borac, odlu~eno je na Skup{tini premijerliga{a iz Bawe Luke.

Zlatni Igor Luci} i Luka \or|evi}
Nadam se da smo obradovali na{e zemqake {irom sveta. Imamo odli~ne uslove za rad, nastavi}emo da slu{amo savete trenera Ili}a, Guslova i Fedotova. Za Luku i mene jo{ }e se ~uti, rekao Luci}
BRIV - Srpski dvojac bez kor mi la ra ko ji ~i ne Igor Luci} i Luka \or|evi} osvo jio je zla to na Svjetskom juniorskom prvenstvu u francuskom Brivu. Luci} i \or|evi} su do trijumfa na stazi od 2.000 metara do{li u vremenu od 6:36,40 minuta, ispred posade Gr~ke, dok su kao tre}i kroz ciq pro{li Francuzi. Na pro la zu od 500 me ta ra Luci} i \or|evi} su dr`ali prvu po zi ci ju, sa mo se kun du is pred ti ma Gr~ke, ali ~ak pet sekundi ispred Hrvata, koji su bili {esti. Na ta~no pola trke srpski re pre zen ta tiv ci ima li su tri sekunde prednosti nad drugoplasiranim Grcima, a upravo ta dionica je za mnoge ~esto kobna jer ne mogu da izdr`e visoki ritam veslawa. Na sre }u, pred sta vni ci Srbi je su po ja ~a li ritam i na 500 metara prije ciqa ima li pet se kun di pre dnos ti is pred Grka i {est ispred Francuza. Nisu stali ni u samom fini{u i ra dost je mo gla da po~ne. Guslova i Fedotova. Za Luku i mene jo{ }e se ~uti rekao je Luci}. Pre os ta le dvi je po sa de Srbi je ni su us pje le da do |u do me daqa na Svjet skom prven stvu po {to su umor i ne is kus tvo u~i ni li svo je. Dubl skul u sastavu Radoje \eri} i Jovan Jovanovi} je za uzeo pe to mjes to, dok je Milo{ Vasi} u finalu skifova poveo od po~et ka trke i vo dio do posqedwih 1.500 metara, ali je on da po ~eo da sta je, za vr{iv{i trku kao {esti. - Ne mogu da verujem da mi se ovo do go di lo. Sam plasman u finale je veliki uspeh, jer bi ti me |u {est ve sla ~a na sve tu je ne {to veliko. Ipak, znam da sam vre dio za me daqu. Vo dio sam kada me je uhvatio gr~ u ramenu. Posledwih 300 metara maltene da nisam pome rao ve slo - is ta kao je Vasi}.

~etvrtak, 6. avgust
Crvena zvezda savladala Dinamo Tbilisi rezultatom 5:2 i tako nadoknadila minus od dva gola iz prvog susreta ~ime je obezbijedila plasman u daqu fazu takmi~ewa Lige Evrope.

MILO[ Vasi} zavr{io kao {esti
- Ima li ne {to le p{e kada u~estvujete na najve}em takmi~ewu na svetu i pobedi te, po sle trke do bi je te me daqu i slu {a te hi mnu. Nadam se da smo obradovali na{e zemqake {irom sveta. Ima mo odli ~ne uslo ve za rad, nastavi}emo da slu{amo sa ve te tre ne ra Ili }a,

Vojvodina, Sevojno i Slavija iz Isto~nog Sarajeva pora`eni su u tre}oj rundi kvalifikacija za Ligu Evrope. “Lale“ su pora`ene od Austrije u Be~u sa 2:4, Sevojno od Lila 0:2, dok je Slavija izgubila od Ko{ica 1:3.

petak, 7. avgust
Partizan i Crvena zvezda za protivnike, u ~etvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, dobili @ilinu odnosno Slaviju iz Praga. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Radomir Anti} saop{tio spisak za prijateqsku utakmicu protiv Ju`ne Afrike. Ko{arka{ki stru~wak Svetislav Pe{i} definitivno odbio mjesto trenera Crvene zvezde.

Predsjednik PSS nije zadovoqan stawem bazena u Srbiji

I daqe isti uslovi za pliva~e
BEOGRAD - Predsjednik Pliva~kog saveza Srbije Du{an Dimitrijevi} izjavio je da se uslovi za pliva~e ne}e brzo promijeniti, uprkos uspjesima na Svjetskom prvenstvu u Rimu. - Najgore je u Beogradu, ko ji i ima i ne ma ba ze na. Kad smo 1973. bili doma}ini Svjetskog prvenstva bilo je pet sjajnih objekata, a sada se to sve lo na Ta {maj dan, koji ima svojih problema, i Bawicu - istakao je Dimitrijevi}.

subota, 8. avgust
Kapiten Espawola Dani Harke preminuo je od sr~anog udara u 26. godini, javili su {panski mediji. Menayer Mihaela [umahera Vili Veber potvrdio je da }e Nijemac voziti trku za Veliku nagradu Evrope u Valensiji.

U SRBIJI mawak bazena
On je priznao da u Pliva~kom savezu Srbije nemaju precizne podatke o broju baze na u Srbi ji, kao ni o stawu tih objekata. - Dr`ava nije smela da do-

zvoli da se zapuste bazeni “11. april“ i “25. maj“. Pitawe je da li je opravdana gradwa novih bazena, jer su ti bazeni, kao onaj novi u Loznici, u funkciji samo dva meseca dodao je predsjednik PSS. Dimitrijevi} je kazao i da bi sistematskom akcijom trebalo izgraditi zatvorene bazene koji bi bili u funkciji tokom cijele godine. - Ko to treba da uradi? Pa

nema ko osim dr`ave. Mo`ete za razuman novac, koji sigurno nije problem dr`avi ni u ovo vreme ekonomske krize, da napravite pet bazena za godinu dana - naglasio je on. Prvi ~ovjek saveza je dodao da je problem i to {to sada{we cijene za pliva~ke klubove i {kole nisu ekonomske, a wihovo pove}awe dovelo bi do zatvarawa klubova.

GLAS SPORT ponedjeqak, 10. avgust 2009. 15
FOTO: AGENCIJE

Peti Gran pri Svjetske {ahovske federacije (FIDE)

Partije
Bogdanovski - Vasovski Struga 2009. 1. d4 f6 2. f3 e6 3. g5 d5 4. e3 c5 5. c3 b6 6. b3 e4 7. f4 d7 8. bd2 d2 9. d2 cd4 10. ed4 e7 11. d3 0-0 12. 0-0 b3 13. ab3 b6 14. b4 a6 15. b5 a5 16. b3 a4 17. c5 d7 18. c7 c5 19. dc5 c4 20. c6 ac8 21. g3 bc6 22. c4 cb5 23. e2 fd8 24. fd1 e8 25. d4 f6 26. f4 1−0 Movzizjan - Dvirwi Erts-Arinsal 2009. 1. d4 f6 2. c4 g6 3. c3 g7 4. e4 0-0 5. f4 d6 6. f3 c5 7. dc5 a5 8. d3 c5 9. e2 c6 10. e3 a5 11. c1 e6 12. a3 fc8 13. h3 d7 14. 0-0 c5 15. b4 a3 16. bc5 c3 17. cd6 ed6 18. g5 d4 19. f5 e3 20. e3 d7 21. f7 c5 22. c5 dc5 23. fg6 hg6 24. e5 f8 25. g6 g7 26. h5 ae8 27. c3 1−0 Va{ije Lagrav - Karuana Bil 2009. 1. e4 e5 2. f3 c6 3. b5 f6 4. 0-0 e4 5. d4 d6 6. c6 dc6 7. de5 f5 8. d8 d8 9. c3 e8 10. h3 h5 11. f4 e7 12. ad1 h4 13. d4 f5 14. ce2 g5 15. h2 a6 16. e6 d6 17. fe1 h6 18. ef7 f7 19. f3 g4 20. e5 g7 21. f4 h7 22. hg4 hg4 23. g3 f6 24. d3 f5 25. e4 e7 26. c7 e6 27. f4 f7 28. d7 e8 29. g5 h6 30. e5 g8 31. f7 f7 32. c3 g3 33. e5 gf2 34. f2 d6 35. b4 c8 36. b7 h4 37. e7 f4 38. e3 1−0 Gra~ev - T. Kosinceva Bil 2009.

Takmi~ewe nastavqeno i pored niza otkaza gostoprimstava (Doha, Montre i Karlove Vari u prvom, te Istanbul i Teheran u drugom krugu) i takmi~ara (Magnus Karlsen i Majkl Adams)
JER MUK - Pe ti Gran pri Svjet ske {a hov ske fe de ra ci je (FI DE) po ~eo je ju ~e u jer men skom Jer mu ku i tra ja }e do 23. av gusta. Ta kmi ~ewe se, i po red niza otkaza gostoprimstava (Do ha, Mon tre i Kar lo ve Vari u prvom, te Istanbul i Te he ran u dru gom kru gu) i

Boris Geqfand

takmi~ara (Magnus Karlsen i Majkl Adams) nastavqa, a ovog puta }e nastupiti: Levon Aro njan (Jer me ni ja, 2.768), Dmi tri Ja ko ven ko (Rusija, 2.760), Peter Leko (Ma |ar ska, 2.756), Bo ris Geqfand (Izra el, 2.755), Etjen Ba kro (Fran cus ka, 2.721), Ser gej Kar ja kin (Ukrajina, 2.717), Gata Kamski (SAD, 2.717), Pa vel Eqanov (Ukra ji na, 2.716), Jevgenij Aleksejev (Rusija, 2.714), Vla di mir Ako pjan (Jermenija, 2.712), Vasilij Ivan~uk (Ukrajina, 2.703), Ivan ^eparinov (Bugarska, 2.678), Er nes to Inar ki jev (Rusija, 2.675) i Rustam Ka-

simyanov (Uzbe kis tan, 2.672). Sudi}e Dirk de Rider i Armen Nikogosjan.

NASTUPA ~etrnaest {ahista
Izbor Jer mu ka po no vo pos tavqa pi tawe efe ka ta odr`a vawa ja kih tur ni ra, pogotovo ako se uzme u obzir da su u So ~i ju, na dru gom Gran pri tur ni ru, u ~et vrtom ko lu bi la pri su tna samo ~etiri gledaoca. Kako }e tek biti u Jermuku, u kojem trenutno `ivi samo oko 4.600 stanovnika? Dosada{wi pobjednici Gran pri turnira su, Baku:

Vu gar Ga {i mov (Azer bejyan), So~i: Levon Aronjan (Jermenija), Elista: Tejmur Rayabov (Azer bejyan), Na q~ik: Levon Aronjan (Jermenija). Prvo bi tno je bi lo za mi{qeno da ~e ti ri od {est turnira igra svaki od 21 velemajstora, da se ra~unaju tri najboqa rezultata, a da sve uku pni po bje dnik odigra me~ sa pobjednikom Svjetskog kupa, kako bi se do bio iza zi va~ svjet skog {ampiona. Kasnije je do{lo do izmje na pra vi la, pa je u “igru“ u{ao i Turnir kandi da ta (za dvo ji cu naj -

Tabela
Trenutno stawe na tabeli: Raxabov 363,33 (tri u~e{}a), Gri{~uk 363,33 (4), Aronjan 360 (2), Vang Ju 353,33 (3), Ga{imov 328,33 (3), Jakovenko 243,33 (2), Mamedjarov 240 (3), Kamski 235 (3), Svidler 230 (3), Leko 220 (2), Karjakin 205 (3)... boqih u ci klu su gran pri tur ni ra). Za vr{ni me~ za titulu igrao bi se navodno u tre}em kvartalu 2010. godine.
FOTO: ARHIVA

1. d4 f6 2. c4 e6 3. c3 b4 4. e3 0-0 5. ge2 d5 6. a3 e7 7. cd5 ed5 8. g3 e8 9. g2 f8 10. 0-0 c6 11. f4 f5 12. f3 h6 13. e1 bd7 14. g4 h7 15. h4 b6 16. g5 fd7 17. e4 de4 18. fe4 c5 19. d5 hg5 20. hg5 g5 21. e6 g6 22. c7 d6 23. a8 a8 24. e2 e8 25. f4 f4 26. f4 f6 27. d2 e5 28. f1 g4 29. e6 g6 30. g5 c4 31. f4 ge5 32. b3 d6 33. e6 fe6 34. e5 e4 35. ae1 g5 36. e3 f7 37. c7 e5 38. g3 h5 39. d6 f8 40. f7 f7 41. d5 1−0 Adiban - L’Ami Diren 2009. 1. e4 e5 2. f3 c6 3. c3 f6 4. b5 b4 5. 0-0 0-0 6. d3 d6 7. e2 e7 8. c3 a5 9. g3 g6 10. d4 b6 11. h3 h6 12. e1 c6 13. d3 e8 14. e3 e6 15. d2 c7 16. f5 f5 17. ef5 f8 18. h6 8h7 19. g4 e4 20. g5 h5 21. e4 gh6 22. f6 d7 23. d3 g5 24. f5 e1 25. e1 f4 26. d7 d3 27. e3 f4 28. h4 d5 0−1

Turnir “Pantelino 2009“ u Bijeqini

Dalibor Stojanovi}

Rje{ewe: 1. e5 e5 2. d5 f6 3. d6 1−0

BIJEQINA - Predstavnik do ma }i na Da li bor Sto ja no vi} po bje dnik je tradicionalnog {ahovskog turnira “Pantelino 2009“, koji je odr`an u Bijeqini. On je sa ku pio 7,5 po ena u de vet ko la i prvi pro {ao kroz ciq, a tem po igre je bio 15 minuta po igra~u. Drugo mjesto pripalo je Zo ra nu Ru ni }u, ko ji je za Stojanovi}em ostao pola koraka, dok je tre}i Qubi{a Panyi}. On je sakupio 6,5 poena, ba{ kao i Slavko Rosi}, ali je po dodatnom krite ri ju mu na “bron za nom“ postoqu. Se dmo ri ci prvo pla si ranih {ahista dodijeqene

su nov~ane nagrade, a uru~ena su i pri znawa za naj boqeplasiranog omladinca i naj boqe pla si ra nu `e nu na tur ni ru. Ta kmi ~ewe je otvorio na~elnik op{tine Bi jeqina Mi }o Mi }i}, a sudio je me|unarodni sudija Vlado Stojanovi}. Nastupila su 33 igra~a.

DRUGO mjesto Zoranu Runi}u
Kona~an plasman: Dalibor Sto ja no vi} 7,5 po ena, Zo ran Ru ni} 7, Qubi {a Panyi} i Slavko Rosi} po 6,5, Bo ro Mi lo va no vi} 6, Dra gan To pi}, Bo jan Pan -

ti}, Petar Savi}, Sa{a Petrovi} i Sando Mikanovi} po 5,5, Dobrosav Stojanovi}, Si ni {a Elez, Mo m~i lo Stojanovi} i @arko Manojlovi} po 5, Aleksandra Dimi tri je vi}, Ne nad Pu ri}, Milo{ Vidovi}, Milan Rado va no vi}, Si mo Lu ji} i Mikele di Stefano po 4,5, Jo van Bi je li}, Ti ho mir Fontan, Branko Bjelica, Jovana Milanovi}, Rajo Rista no vi} i Mio drag Mi hoj li} po 4, Cvi je tin Ivanovi}, Mihajlo Gali} i Robert Tonkovi} po 3,5, Zoran Jovi} i Pero Jefti} po 3, Sara Drapi} 2,5, Stojan Jovi} 2 poena. I. S.

Dijagram 54
Aleksejev - Morozevi~ Bil 2009.

Bijela igra i dobija

Nastupi Kire Grejsi odu{evqavaju publiku

Svijet borila~kih vje{tina ne ~ine samo “nabildovane ma{ine“, ve} obiluje mno{tvom prelijepih takmi~arki. Jedna od wih svakako je i Brazilka Kira Grejsi, koja se takmi~i u brazilskom yijuyicu. Kira je ro|ena u Rio de @aneiru 1985. godine i poti~e iz slavne porodice koja je mnogo poznata u svijetu borila~kih sportova, a zanimqivo je da je Kira prva `enska osoba u porodici koja se bavi ovim sportom. Titulu svjetske prvakiwe osvojila je 2004. godine, a isti uspjeh ponovila je 2006, odnosno 2008. godine. Wenoj planetarnoj popularnosti mnogo je dopri ni jelo i sli kawe za naslovni ce poznatih magazina koji su u prvi plan isticali wenu qepotu pa tek onda borila~ko umije}e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful