www.glassrpske.

com

Utorak
18. avgust 2009.

Broj 11.984 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

[piri}: Imenovawa direktora na sjednici u ~etvrtak
strana 2.

DRU[TVO

Ratari u Srpskoj strahuju da }e krompir propasti
strana 6.

SRBIJA

Ostaje potjernica za glumcem @arkom Lau{evi}em
strana 19.

FOTO: GLAS SRPSKE

Igor Radoji~i}, predsjednik NSRS

VU^INI]U odre|en pritvor

Odlukom o popisu imovine OHR se upustio u avanturu

strana 3.

Kozarska Dubica

FK Borac

Sini{a Vu~ini}

Poslije prijetwi Vasi}u i Kora}u zbog izjava datih “Glasu Srpske“

Najboqi start od 1995. godine Mango najja~i u potezawu balvana
strana 8.

U Beogradu uhap{en Sini{a Vu~ini}
Samoproklamovani ~etni~ki vojvoda Sini{a Vu~ini} priveden zbog prijetwi Vasi}u i Kora}u zbog wihovih izjava objavqenih u “Glasu Srpske“. Oni su u tim izjavama Vu~ini}evu najavu o formirawu ^etni~kog pokreta RS u Trebiwu ocijenili kao potez “seoske lude koja uznemirava javnost“ Tu`ila{tvo je od prvog dana veoma ozbiqno shvatilo pretwe upu}ene Vasi}u i Kora}u i u Srbiji, koja je demokratska dr`ava, niko nema pravo da ugro`ava sigurnost drugih qudi zbog druga~ijeg uverewa i mi{qewa, strana 5. rekao Zori} Uo~i koncerta u Bawoj Luci Gorana Bregovi}a i najboqih orkestara Gu~e
FOTO: GLAS SRPSKE

strana 41.

Oskrnavqen spomenik majke Mladena Stojanovi}a Jovanke

Ukraden medaqon velike vrijednosti

strana 11.

Sti`e orkestar Dejana Petrovi}a, zlatne trube Gu~e, te orkestri Dejana Mladenovi}a, Elvisa Ajdinovi}a i Gvozdena Rosi}a. Svi orkestri svira}e po 30 minuta, a Goran Bregovi} dva ~asa

Goran Bregovi}

Brega, orkestar i truba~i zavr{nica Ko~i}evog zbora
strana 27.

2 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
DNS

Mislim da bi se dogodilo ~udo kada bi politi~ari zaista ulo`ili napor da BiH postane pravna dr`ava. Me|utim, kao hri{}anka nikad ne gubim nadu. Doris Pak, {ef delegacije Evropskog parlamenta za jugoisto~nu Evropu

FOTO: GLAS SRPSKE

Udvostru~iti broj poslanika u NSRS
PRIJEDOR - Ciq Demokratskog narodnog saveza jeste da na op{tim izborima sqede}e godine dobije osam poslani~kih mjesta u Narodnoj skup{tini RS, izjavio je ju~e predsjednik Op{tinskog odbora DNS-a Prijedor Mirko Soviq. - To je realan ciq, s obzirom na rezultat na lokalnim izborima 2008. godine. U odnosu na te posqedwe izbore, mi treba da uve}amo broj glasova za svega desetak odsto - rekao je Soviq na konferenciji za novinare. On je naglasio da je DNS stranka koja je na izborima pro{le godine imala najve}i porast broja osvojenih glasova.

Nikola Puziga}a

Treba da se popi{e imovina i u inostranstvu
BAWA LU KA - Vi so ki predstavnik u BiH Valentin Incko treba da upotrijebi autoritet da bi obezbijedio da bude popisana i imovina BiH u inostranstvu, smatra Ni ko la Pu zi ga }a, pred sje dnik Udru `ewa ra dni ka i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske sa dr`avqanstvom BiH. - BiH ima ogromnu nepopisanu imovinu u inostranstvu, kao {to su `eqeznice, odmara li {ta, sta no vi gra |a na, kao i stanovi raznih preduze}a i drugi reprezentativni objekti - rekao je Puziga}a Srni, komentari{u}i ~iwenicu da se imovina nad kojom je BiH bi la ve }in ski vlasnik ne nalazi na popisu radne grupe zadu`ene za pitawe nekretnina van BiH. On je podsjetio da su vlasti Hrvatske izbjeglim Srbima oduzeli oko 50.000 stanova, radna i penziona prava, iako se ta zemqa nalazi na pragu prijema u EU.
Nikola [piri}

Nikola [piri}, predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH

Imenovawa direktora na sjednici u ~etvrtak
Mislim da }e za predstoje}u sjednicu Savjeta biti obezbije|en kvorum. Nijednom od tri naroda ne odgovara da se ne odr`avaju sjednice, rekao [piri}
RAZGOVARALA: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com

Mirsad \apo

Prioritet usvajawe rebalansa buxeta
BR^KO - Me|u prioritetima Skup{tine distrikta Br~ko je usvajawe rebalansa buyeta, pa }e s tim u vezi biti neophodno usaglasiti pitawa koja se ti~u politike rebalansa i raspodjele tih sredstava, izjavio je predsjednik br~anskog parlamenta Mirsad \apo. \apo je kazao da je sre}na okolnost to {to je distrikt u ovu godinu u{ao sa vi{kom od 15 miliona maraka prihoda nad rashodima, tako da }e sva ona “kresawa“ buyeta u entitetima koja se nisu mogla izbje}i, ovdje biti ne{to mawa. - ^lanovi zakonodavne vlasti u ovoj lokalnoj zajednici u septembru biti anga`ovani na dono{ewu zakona o javnom privatnom vlasni{tvu i o visokom obrazovawu, kao i na utvr|ivawu strategije razvoja distrikta u sqede}ih pet godina - istakao je \apo.

U dr`avnim agencijama u kojima je konkurs i izbor kandidata zavr{en direktori bi trebalo da se izaberu u ~etvrtak. Prije zasjedawa Savjeta za implementaciju mira (PIC) u novembru ove godine ministri i predsjedavaju}i Savjeta stavili su sebi u zadatak da ispune obaveze iz paketa pet ciqeva i dva uslova kako bi izvje{taj PIC-a bio pozitivan. Rekao je ovo “Glasu Srpske“ predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri}. On je dodao da ako SIPA i CIK pri hva te kan di da tu ru Sadika Ahmetovi}a na mjesto

ministra bezbjednosti BiH ne ma ra zlo ga da on ne bu de imenovan. GLAS: Kada Savjet ministara planira da odr`i sje dni cu po sli je blo ka de prethodne sjednice od strane ministara iz reda bo{wa~kog naroda? [PIRI]: Sjednica Savjeta zakazana je za ~etvrtak i na woj }emo da razmatramo ono {to je trebalo da se uradi na prethodnoj. O~ekujem da }e biti raspolo`ewa da se izaberu ~elni qudi dr`avnih agencija ma kar u slu ~a je vi ma gdje je konkursna procedura okon~ana. Prije svega, treba da imenujemo direktora Direkcije za evropske integracije BiH jer

je zavr{eno bodovawe kandidata. U ~etvrtak ministri }e raspravqati i o Prijedlogu zakona o popisu stanovni{tva.

ZA SJEDNICU }e biti obezbije|en kvorum
GLAS: Vjerujete da }e do}i do de blo ka de Sa vje ta. [ta ako se ponovo ne pojave bo{wa~ki ministri? [PIRI]: Nemam druge mehanizme izuzev da zakazujem nanovo sjednice. Mislim da }e za predstoje}u sjednicu Savjeta biti obezbije|en kvorum. Nijednom od tri naroda ne odgovara da se ne odr`avaju sjednice. Bilo je neraspolo`ewa u proteklom periodu, ali moramo zajedno na}i na~in da to prevazi|emo. GLAS: Pre ma na ja va ma uskoro }e se pred Savjetom na}i i izmjene Krivi~nog zakona BiH? [PIRI]: Krivi~ni zakon BiH je uslov za liberaliza ci ju vi znog re `i ma. U proceduri su javne rasprave {to se ti~e dr`avnog nivoa, a entiteti treba da usklade sa tim zakonom svoje krivi~no

DIREKTORI
Savjet ministra trebalo bi da odlu~i o izboru direktora nekih va`nih tijela poput Direkcije za evropske integracije (DEI), Uprave za indirektno oporezivawe (UIO) i Regulatorne agencije za komunikacije (RAK). Na konkursu za direktora DEI najvi{e bodova dobila je Lidija Topi}. Direktoru UIO mandat je istekao jo{ u decembru pro{le godine. U konkurenciji za direktora UIO BiH ~etiri kandidata dobila su u julu prolazne ocjene i to Miro ]akula i Zoran Tegeltija ocjenu 9,66, a Kemal ^au{evi} i Miodrag Kudi} ocjenu {est.

zakonodavstvo. Ne radi se o prenosu nadle`nosti ve} uskla|ivawu. GLAS: Ho}e li biti izabran ministar bezbjednosti? [PIRI]: Kandidaturu Sadika Ahmetovi}a na mjesto ministra bezbjednosti BiH provjeravaju SIPA i CIK. Poslije toga prijedlog ide na potvrdu u Predstavni~ki dom Parlamenta BiH. Bilo je dovoqno vremena da se o ovom pitawu razgovara unutar SDA. Spreman sam da to uskoro rije{imo. Politi~ke partije do sada nisu uslovqavale jedne dru ge u ka drov skim rje {ewima, ukoliko bude pozitivan izvje{taj CIK-a i SIPA nema razloga da Ahmetovi} ne bude imenovan. GLAS: [ta }e Savjet da uradi prije zasjedawa Savjeta za primjenu mira (PIC) koji zasjeda u novembru? [PIRI]: Nastoja}emo da uradimo sve {to je na{a obaveza da bi izvje{taj PIC-a bio pozitivan. Poku{a}emo da stvo ri mo atmo sfe ru da ispunimo ono {to je u na{oj nadle`nosti, a podrazumijeva obaveze iz paketa pet ciqeva i dva uslova.

www.glassrpske.com
Kao {to smo imali priliku da ~ujemo prije nekoliko dana Visoki je opet zauzeo bo{wa~ku stranu. Mislim da Vlada RS mora da prona|e neki alternativni pravac za{tite interesa RS jer sada, vi{e nego ikada ranije, Srpska ne smije da bude o{te}ena! Email: ruza.z@teol.net Republika Srpska nije “tisu}qetni san“ srpskog naroda nego je nastala na nu`noj potrebi. Glavni razlog za takvu potrebu su pru`ila ostala dva naroda. Zato sve daqe aktivnosti treba razvijati na putu koji u zadwe dvije godine prokopava na{ premijer. Samo poslovna saradwa, a nov~anik ~vrsto dr`ati u na{em xepu. Email: vlado.bl@hotmail.com

NATO nema lo{u namjeru prema RS
BAWA LUKA - Predsjednik Odbora za bezbjednost Narodne skup{tine RS Petar \oki} smatra da predstoje }a voj na vje `ba NA TO-a “Zdru `e ni na por“, ko ja }e bi ti odr`a na od 4. do 17. sep tem bra u bawolu ~koj ka sarni “Kozara“, u pozadini nema nikakvu lo{u namjeru, niti je rije~ o zavjeri protiv RS i BiH. - Nije sporno da se mo`e zakqu~iti da ova vje`ba ima odre|ene daqe implikacije na ukupne odnose u regionu i na samu BiH, ali mislim da to ne treba gledati na taj na~in, ve} da se putem NATO-a pros tor BiH kao dio re giona Evro pe u~i ni do da tno bezbjednijim - rekao je \oki} Srni. Dodao je da li~no ne vidi da je namjera NATO-a da ovu vje`bu iskoristi za instalisawe opreme za prislu{kivawe u Bawoj Luci, pog-

Petar \oki}, predsjednik Odbora za bezbjednost Narodne skup{tine RS

NEMA zavjere NATO-a prema RS i BiH
o to vo ako se uzme u ob zir ~iwenica da je BiH odavno ukqu~ena u aktivnosti u ve-

zi sa re ali za ci jom NA TOovog programa “Partnerstvo za mir”. - Nije sporno da je NATO vojno i politi~ki veoma mo}an i da ono {to taj savez odlu~i to i ostvari, ali ne mislim da u ovom trenutku posto je za vje re ni ~ka ra zmi{qawa unutar NATO-a prema RS i BiH - zakqu~io je \oki}.

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 3

Pripreme za izdavawe biometrijskih paso{a teku po planu
SARAJEVO - Pripreme za izdavawe biometrijskih paso{a teku prema utvr|enom planu, zakqu~eno je ju~e na sastanku ministra civilnih poslova BiH Sredoja Novi}a i direktora IDDEEA Sini{e Macana sa prvim qudima policije Tuzle i Zenice. Novi} i Macan su tokom posjeta MUP-ovima Tuzlanskog i Zeni~ko-dobojskog kantona istakli da sve institucije ukqu~ene u lanac identiteta obavqaju svoje aktivnosti u skladu sa va`e}im propisima, saop{teno je iz IDDEEA.

Igor Radoji~i}, predsjednik Narodne skup{tine Republike Srpske

Radoji~i} naglasio da u BiH ne postoji a`uriran i digitalizovan sistem zemqi{nih kwiga, {to }e biti ogromna prepreka efikasnom i kvalitetnom popisu

Odlukom o popisu imovine OHR se upustio u avanturu
OHR }e se susresti sa brojnim problemima

Igor Radoji~i} PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

BAWA LUKA - Odlukom da OHR obavi popis imovine u BiH visoki predstavnik Valentin Incko nije ni svjes tan u ka kvu su se avanturu upustili, a sada je ve} jasno da taj posao ne}e mo}i da obave do novembra. Rekao je ovo ju~e predsjednik Na ro dne skup {ti ne Republike Srpske Igor Rado ji ~i}, do da ju }i da }e se OHR su sres ti s broj nim problemima u procesu popisa imovine u BiH. - OHR javnim oglasom u me di ji ma tra `i qude ko ji treba da obave popis imovine. Ne vjerujem da }e se tako dobiti dovoqno kvalifikova na pro fe si onal na stru ktura - ukazao je Radoji~i}. OHR je u srijedu po~eo

pro ces po pi sa imo vi ne u BiH nad kojom je 31. decembra 1991. godine pravo raspo la gawa i upravqawa imala biv{a SR BiH. Istoga dana u medijima objavio je kon kurs za for mi rawe tima od 19 ~lanova.

MOGLO BI do}i do nervoze i {tetnih rje{ewa
Radoji~i} je naglasio da u BiH ne postoji a`uriran i di gi ta li zo van sis tem zemqi{nih kwiga, {to }e bi ti ogro mna pre pre ka efi ka snom i kva li te tnom popisu. - Kod nas ne postoji digitalizovan sistem zemqi{nih kwiga, a`u ri ran i sa vre men, ko ji bi mo gao odmah podatke da u~ini dostu pnim. Mno ge zemqi {ne

kwige su jo{ iz austrougarskog perioda. Sve to }e ~ekati OHR u pro ce su po pi sa imovine - kazao je Radoji~i}. Dodao je da }e problem predstavqati i ~iwenica da se u biv{oj Jugoslaviji nije poklawalo previ{e pa`we pitawu imovine i svojine. - U to vrijeme podaci o ~itavim kompleksima i fabri ka ma ni su uno {e ni u zemqi{ne kwige, a postoji i zna~ajno neslagawe izme|u stawa u katastrima i gruntovnicama - rekao je Radoji~i}. Na veo je da bi tim OHR-a za po pis imo vi ne, zbog nea`uriranih baza podataka u katastarskim kance la ri ja ma, mo gao da “u nekim slu~ajevima propusti po pis ci je log gra da, a u drugim u|e u najsitnije detaqe“.

- Ka da se ut vrdi da se popis imovine ne mo`e obaviti do novembra moglo bi do}i do nervoze, “lomqewa pre ko koqena“ i {te tnih rje{ewa - upozorio je Radoji~i}.

Po vo dom na ja ve Klu ba Bo{waka u Vi je }u na ro da RS da }e pred Us ta vnim sudom RS osporiti zakone i odlu ke usvo je ne na posqedwoj sje dni ci NSRS, Ra do ji ~i} je ka zao da

bo{wa ~ki de le ga ti ni su is ko ris ti li pre dvi |e ni rok od sedam dana za stavqawe veta na ova akta i da su oni usvo je ni i objavqeni u skla du sa za ko nom i Ustavom.

Ti{kijevi~
Ambasador Poqske u BiH Andr`ej Ti{kijevi~ ju~e je u Bawoj Luci tokom susreta sa predsjednikom NSRS Igorom Radoji~i}em naglasio da }e Poqska pru`iti punu podr{ku BiH i RS na putu ka EU. - Uloga parlamenta u procesu evropskih integracije je veoma bitna i zato }e iskustva Poqske u tom procesu biti od velikog zna~aja za RS i BiH - rekao je Ti{kijevi~.

Andr`ej Ti{kijevi~ i Igor Radoji~i}

“Tehnomag“: Pqa~ka pred o~ima grani~ne policije
ORA[JE - Predstavnici kompanije “Tehnomag“ saop{tili su ju~e da su {okirani ~iwenicom da niko iz kancelarije Grani~ne policije BiH, koja je udaqena svega 35 metara od skladi{ta ovog preduze}a u Ora{ju nije ni reagovao, a kamoli uspio sprije~iti veliku pqa~ku. - ^iwenica da je neko udarav{i u vrata zadwim dijelom teretnog vozila uspio ostati neprimije}en pored cijele policijske smjene na jednom od najve}ih grani~nih prelaza u najmawu ruku zvu~i nevjerovatno. Koli~ina robe koja je ukradena zahtijevala je veliki kamion i brojne qude - navodi se u pismu direktora prodaje “Tehnomaga“ Izmira Imamovi}a.

Zaplijeweno po kilogram marihuane i spida
SARAJEVO - Policija je u op{tini centar u Sarajevu uhapsila dvije osobe i zaplijenila po kilogram marihuane i spida, odre|enu koli~inu ekstazija, novca i pi{toq, saop{teno je ju~e u sarajevskoj policiji. “Glas Srpske“ saznaje da su uhap{eni Alen Jawo{ (29) i Amer Pehali} (25), koji su policiji poznati odranije po preprodaji droge. Uli~na vrijednost zaplijewenog spida je oko 10.000 KM, a marihuane oko 7.000 KM. N. T.

Ruska mornarica prona{la nestali brod
MOSKVA - Nestali brod “Arkti~ko more“ prona|en je u blizini obale ostrvske dr`ave Kejp Verd, a svi ~lanovi ruske posade su dobro i preba~eni su na brod ruske mornarice, izjavio je ju~e ministar odbrane Anatolij Serdjukov. - Posada je preba~ena na na{ protivpodmorni~ki brod - izjavio je Serdjukov na sastanku sa predsjednikom Dmitrijem Medvedevim, prenosi Srna. On je dodao da je brod uo~en nedaleko od obale dr`ave Kejp Verd, te da su svi ~lanovi posade “`ivi i zdravi“ i da nisu bili pod oru`anom pratwom. Serdjukov je rekao Medvedevu da je brod prona|en na oko 500 kilometara od obale.

4 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Nikola Dereti}, predsjednik Upravnog odbora BHRT-a

Komentar dana
Pi{e: Krstina ]IRKOVI]

Zbog zakona te{ko do korporacije
FTV je vrlo jasna. Ona svoje najsna`nije finansijsko upori{te vidi u marketingu i nije voqna da postupa u skladu sa Zakonom o javnom RTV sistemu. To je jedan od tri stuba na kojima po~iva korporacija, ka`e Dereti}
SARAJEVO - Prvi ~ovjek Upravnog odbora BHRT-a i is to vre me no pred sje dnik Nad zor nog odbo ra bu du }e korporacije javih emitera Ni ko la De re ti} ka `e da najve}i problem u ovom trenutku za uspostavqawe korporacije predstavqa to {to zakoni o javnim servisima nisu usagla{eni sa Zakonom o javnom RTV sistemu, posebno Zakon o FTV-u. - Zakon o Federalnoj radioteleviziji u jednom od tri kqu~na stuba na kojima po~iva budu}a korporacija direktno je suprotstavqen Zakonu o javnom RTV sistemu. FTV je vrlo jasna. Ona svoje najsna`nije finansijsko upori{te vidi u marketingu i nije voqna da postupa u skladu sa Zakonom o javnom RTV sistemu, koji predvi|a podjelu marketinga - 50 odsto za BH radio-televiziju i po 25 odsto za entitetske emitere. Opet, sa druge strane, to je jedan od tri stuba na kojima po~iva korporacija - ka`e Dereti}.

Kr{ewe zakona

“Slu~aj Vidosave Nikoli}“ iz Srebrenice, samo je jedan od brojnih primjera kr{ewa va`e}ih zakona i propisa u Republici Srpskoj. Stoga je logi~no pitawe - za{to se donose i ~emu oni slu`e, ako odlu~nost izvr{ne vlasti op{tine Srebrenica da na odre|eni na~in sankcioni{e dosada{we propuste, ne budu i drugi “Mi{qewe slijedili. ^iwenica je da loi preporuke“, kalne zajednice, uglana`alost, vnom, ignori{u dopise zavr{avaju Ministarstva uprave i u ladicama lokalne samouprave RS lokalnih koje, na osnovu odre|enih funkcionera, koji `albi, ukazuje na nepo{tovawe zakona u koniz wima znanih kretnim slu~ajevima. razloga pre}utno “Mi{qewe i preporudozvoqavaju ke“, na`alost, zavr{avladavinu vaju u ladicama anarhije nad lokalnih funkcionera, pravom i zakonom koji iz wima znanih razloga pre}utno dozvoqavaju vladavinu anarhije nad pravom i zakonom. Neko je omogu}io Nikoli}evoj da, kao “vi{i stru~ni saradnik“ u Odjeqewu za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove u op{tini Srebrenica, skoro devet mjeseci, bespravno uzima pau{al i platu iz op{tinske kase. Ako je utvr|eno da ona ima status slu`benika i da je, prema Zakonu o lokalnoj samoupravi RS, nespojivo da u isto vrijeme bude odbornik i obavqa navedene poslove, pitawe je da li }e Nikoli}eva vratiti novac, koji je do sada uzimala po dva nespojiva osnova. Ona bi, kao predstavnik lokalne zakonodavne vlasti, trebalo da zna da nije “obi~an radnik op{tine“ i da svjesno kr{i zakon. Bespotrebno se poziva na Komisiju za utvr|ivawe sukoba interesa, koja je navela da “ne postoji sukob sa aspekta Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti RS“, jer je ta komisija konstatovala da “sukob postoji“ sa aspekta Zakona o lokalnoj samoupravi, koji to izri~ito zabrawuje. Nerazumna je i wena tvrdwa da mi{qewe i preporuke Ministarstva “nisu obavezuju}e“, kao i tra`ewe politi~kih razloga za ne{to, za {ta je u velikoj mjeri i ona odgovorna. Nadle`no ministarstvo i komisija decidno su naveli zbog ~ega je nespojivo da Nikoli}eva istovremeno bude odbornik i radnik organa uprave, te ostavili na~elniku op{tine Osmanu Suqi}u da postupi u skladu sa zakonom. Na Suqi}u je da, imaju}i u vidu zakonske odredbe i dopise koje je dobio od nadle`nih vi{ih organa vlasti, rije{i taj slu~aj i po{aqe jasnu poruku drugima da se zakon mora po{tovati. A Nikoli}eva }e, u skladu sa zakonom, morati da se odrekne odborni~kog pau{ala ili plate “vi{eg stru~nog saradnika“. Ukoliko se odlu~i za prvo na weno mjesto u Skup{tini op{tine Srebrenice do}i }e Rom Muharem Haki}, koji je nekoliko mjeseci ukazivao lokalnim parlamentarcima i predstavnicima izvr{ne vlasti na propuste u slu~aju Vidosave Nikoli}, koja je dobila mandat odbornika kao kandidat Socijaldemokratske unije 2002. sa liste za nacionalne mawine, jer se izja{wava kao Crnogorka.

RTRS POSTAVQA pitawe udru`ivawa imovine
Isti~e da je posebno va`no to {to zakon uop{te nije predvidio kome je Upravni odbor korporacije odgovoran i kome pola`e ra~une. Dereti} ka`e da RTRS postavqa pitawe udru`ivawa imovine. - Mnoga imovina je kupqena putem kredita, pa postavqaju pitawe ko }e im nadoknaditi {tetu, re cimo, na reporta`nim kolima, ukoliko nastane ili u slu~aju neke havarije - ka`e on. Dereti} je rekao da je trenutna situacija oko formirawa korporacije apsurdna, jer radna grupa Savjeta mi-

Nikola Dereti}

FOTO: GLAS SRPSKE

nistara radi na izmjenama i dopunama Zakona o javnom RTV sistemu. - Od nas kao odbora sistema se tra`i da u roku od trideset dana usaglasimo statut korporacije sa postoje}im Zakonom o javnom RTV sistemu, a radna grupa koju ~ine predstavnici Ministarstva saobra}aja, RAKa i sva tri emitera ima suprot-

ZAKON O JAVNOM RTV SISTEMU
Javni RTV servisi imaju institucionalnu autonomiju u upravqawu i raspolagawu imovinom, stoji u ~lanu 4. Zakona o javnom RTV sistemu BiH. Korporacija javnog RTV sistema koordinira kori{}ewe i upravqawe tehni~kim resursima, imovinom i infrastrukturom informacione tehnologije, navodi se u ~lanu 6. Zakona o javnom RTV sistemu BiH.

Igor Radoji~i}, predsjednik NSRS
Ne vjerujem da }e OHR, koji javnim oglasom tra`i qude za popis imovine, tako dobiti dovoqno kvalifikovanu strukturu.

stavqene stavove. I imate nas u odboru sistema koji moramo, u skladu sa starim zakonom, u roku od 30 dana da usvojimo statut - istakao je Dereti} za Radio Slobodnu Evropu. On je rekao da je prethodni visoki predstavnik Miroslav Laj~ak insistirao na tome da se u korporaciju ne mo`e ulaziti bez ~istih ra~una. - ^ak je to ostavio u jednom dopisu kao svojevrstan nalog emiterima. Tako da bi trebalo da u|emo u korporaciju sa izuzetno velikim dugovima, sa nera{~i{}enim ra~unima unutar javnih emitera i sa vrlo lo{om pretpostavkom da ona profunkcioni{e na zdravim nogama kazao je Dereti}.

Nisu ispunili BBC plan
On je rekao da je jedan od velikih problema i to {to problem BBC-ja iz 2004. godine nije na vrijeme ozbiqno shva}en. - Vrijeme se izgubilo na nekim stvarima koje su morale biti ura|ene zbog samih emitera, ~ak i kad nikad ne bi do{lo do korporacije. Taj plan je predvidio racionalizaciju broja zaposlenih, da se ide u susret korporaciji i da svaki emiter to uradi pojedina~no, u okviru sebe. Predvidio je ekonomsku stabilnost podsjetio je Dereti}.

SPONA uputila zahtjev Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije

Tra`e istragu protiv muxahedina
BI JEQINA - Srpski pokret nevladinih organizacija (SPONA) koje ~ine Bo ra ~ka or ga ni za ci ja RS, Republi~ka organizacija porodica zarobqenih i poginu lih bo ra ca i nes ta lih ci vi la i Sa vez lo go ra {a RS podnijeli su ju~e zahtjev Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije da pokrene istragu protiv muyahedina koji su ratovali u BiH, a za koje je Ha{ki sud u dvije presude utvrdio da su po~inili ratne zlo~ine.

Kancelarija visokog predstavnika
OHR jo{ nije formirao tim za popis imovine u BiH.

DUKI]: Hrvati tra`e procesuirawe muxahedina
Pred sje da va ju }i SPO NA-e Branislav Duki} rekao je Srni da su, pre ma dokumentima koje posjeduje ovaj pokret, ta lica po~ini-

la ra tni zlo ~in nad srpskim narodom u BiH, a potom i na Kosovu. - Poslije toga ubacili su se u ne ke me |u na ro dne organizacije koje jo{ rovare po Srbiji - naveo je Duki}, ko ji je i pred sje dnik Saveza logora{a Republike Srpske. Prema wegovim rije~ima, i hrvatske nevladine orga ni za ci je, ko je okupqaju

biv{e logora{e, najavile su da }e tra`iti da muyahedini budu procesuirani i da se u ovaj pro ces ukqu~i i Tu`ila{tvo Hrvatske. - Sma tra mo da, ka da je rije~ o ratnim zlo~inima, svi treba da budu procesuira ni. Na `a lost, ov dje se samo progone Srbi i dijelom Hrvati, dok Bo{waka, kada je rije~ o tome, nema precizirao je Duki}.

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 5

Poslije prijetwi Vasi}u i Kora}u zbog izjava datih “Glasu Srpske“

Radovan Karaxi}

Tu`ila{tvo je od prvog dana veoma ozbiqno shvatilo pretwe upu}ene Vasi}u i Kora}u i u Srbiji, koja je demokratska dr`ava, niko nema pravo da ugro`ava sigurnost drugih qudi zbog druga~ijeg uverewa i mi{qewa, rekao Zori}

U Beogradu uhap{en Sini{a Vu~ini}
VU^INI]: “\in|i} mrtav zahvaquju}i meni”

Fundamentalisti htjeli islamsku dr`avu
HAG - Radovan Karayi} u novom podnesku dostavqenom sudskom vije}u Ha{kog tribunala tvrdi da su mnogi islamski fundamentalisti tokom rata dolazili u BiH da se bore na strani bosanskih muslimana, radi osnivawa muslimanske dr`ave u Evropi i baze za teroristi~ke napade kakav je izveden 11. septembra 2001. u Americi, objavio je Ha{ki sud. - Ve}ina islamskih fundamentalista je aktivno u~estvovala u borbama na strani bosanskih muslimana i bila spremna da zapo~ne “sveti rat - yihad“ - naveo je Karayi}. Podneskom je tra`io da sud nalo`i vladama Egipta i Jordana da mu dostave dokumentaciju neophodnu za pripremu odbrane, koja se ti~e u~e{}a islamskih grupa u sukobima u BiH.

Op{tinski sud u Sarajevu

Prva presuda za podizawe kamata
SA RA JE VO - Op {tin ski sud u Sarajevu saop{ti}e }e danas presudu Inteza Sanpaolo banci i po~eti pretres u sporu sa Unikredit bankom, protiv kojih je zbog neosnova nih po di zawa ka ma tnih stopa prekr{ajne naloge podnijela federalna Uprava za inspekcijske poslove. Presuda Inteza Sanpaolo banci trebalo je da bude saop{tena 14. avgusta, ali je Sud odgodio za sqede}u sedmi cu, a osim za vr{et ka izvo |ewa do ka za ko ji se odno se na po ve }awe go di{we kamatne stope na nenamjenski kredit od 33.000 KM Admiru Tati}u iz Sarajeva, protiv iste banke prote kle se dmi ce odr`a na su jo{ dva ro~i{ta. Usmenim pretresom u ovom spo ru 12. av gus ta po ~eo je dokazni postupak na osnovu 192 prekr{ajna naloga fede ral ne Upra ve za in spe kcij ske po slo ve pro tiv de set ba na ka u BiH zbog neosnovanog podizawa kamatnih stopa.

Sini{a Vu~ini} PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

FOTO: ARHIVA

BEO GRAD - Po li ci ja Srbije uhapsila je ju~e Sini{u Vu~ini}a, koji je putem ja vnih sa op {tewa prijetio smr}u novinaru Milo{u Vasi}u i poslaniku Skup{tine Srbije @arku Kora}u. Sa mo pro kla mo va ni ~e tni~ki vojvoda Sini{a Vu~ini}, koji se predstavqa i kao predsjednik Inicijativnog odbora Srpskog ~etni~kog pokreta RS, priveden je zbog prijetwi koje je 28. jula uputio Vasi}u i Kora}u zbog

Telegram
Poslije prijetwi iznesenih u “demantiju“ u redakciju “Glasa Srpske“ 28. jula u 14.30 ~asova stigao je telegram sqede}eg sadr`aja: “Povodom smrti gospodina Milo{a Vasi}a, novinara nedeqnika Vreme, primite izraze mog najiskrenijeg sau~e{}a. Sini{a Vu~ini} “

wihovih izjava objavqenih u “Glasu Srpske“. Oni su u tim izjavama Vu~ini}evu najavu o formirawu ^etni~kog pokreta RS u Trebiwu ocijenili kao po tez “se os ke lu de koja uznemirava javnost“. U tim dopisima Vu~ini} je, pored ovih prijetwi, naveo da je “zahvaquju}i wemu mrtav Zoran \in|i}“. - Tre}e op{tinsko javno tu`ila{tvo u Beogradu predlo`ilo je ju~e sudu da protiv Vu ~i ni }a po kre ne istra`ne radwe i odredi mu pritvor - rekao je portparol Tu`ila{tva Tomo Zori}. U Tre}em op{tinskom sudu ju~e su saop{tili da je Vu~ini}u odre|en pritvor od osam dana zbog opasnosti da bi mogao da ponovi prijetwe Kora}u i Vasi}u. - Kao {to smo i najavili, Tu`ila{tvo je od prvog dana veoma ozbiqno shvatilo pretwe upu}ene Vasi}u i Kora}u i u Srbiji, koja je demokratska dr`ava, niko nema pravo da ugro`ava sigurnost drugih qudi zbog druga~ijeg uverewa i mi{qewa - rekao je Zori}.

U prvoj reakciji, @arko Kora} je za B92 rekao da je privo|ewe Vu~ini}a poruka da se u Srbiji ne mo`e javno prijetiti smr}u.

SUD ODREDIO pritvor protiv Sini{e Vu~ini}a
- Svakako da je Vu~ini}, pre nego {to je pretio smr}u Vasi}u i meni i hvalio se da je dao svoj pu ni ka pa ci tet ubistvu Zorana \in|i}a, morao da razmisli da li u iole nor mal nom dru{ tvu ta kve pretwe mogu javno da se iznose, posebno u vidu pisma koje je on uputio - kazao je Kora}. Mi lo{ Va si} ka `e da Vu~ini} ima i jedan prethodni krivi~ni postupak, te da

je iznena|uju}e da se poslije svega pojavio u Beogradu. - Upravo sam dobio vest da je kod istra`nog sudije i da }e za po ~e tak da do bi je osam dana pritvora. Nije mi jasno {ta mu je bilo da preti, ali gledaju}i wegovu kompletnu karijeru, to ipak od wega ne ~udi. Ali svako je budala o svom tro{ku - ka`e Vasi}. On isti~e da je o~igledno da su se u ovom slu~aju tu`ila{tvo i policija potrudili da odrade svoj posao kako treba. Dodaje da je u slu ~a je vi ma ova kvih pri jetwi on uglavnom ravnodu{an, ali da je Vu ~i ni} u svojoj dugogodi{woj karijeri ste kao pri li ~an broj pristalica sli~nih sebi.

Masonska organizacija u BiH

Registrovana Velika lo`a
BIJEQINA - U BiH je po zakonskim propisima registrovana Velika lo`a i tako je poslije 60 godina ponovo uspostavqena masonska organizacija u BiH, javile su ju~e agencije. Prije deset godina “slobodni zidari“ su se vratili u BiH i to zahvaquju}i Velikoj lo`i Austrije. U tome je mnogo pomogla i masonska organizacija iz Slovenije. U BiH su djelovale tri masonske lo`e - bo{wa~ka, srpska i hrvatska, a prije tri godine ujedinile su se u jedinstvenu Ve li ku lo `u BiH. Na wenom ~e lu je Ve li ki maj stor, a wegov identitet se ~uva u tajnosti.

UVREDE NOVINARU “GLASA“
- A {to se ti~e novinarke, lude Jelene Milanovi}, za wu mogu da ka`em da je ortodoksna la`qivica, koja iskqu~ivo barata poluistinama, a sve zbog toga {to boluje od kompleksa seksualne insuficijencije nastale od ranog djetiwstva, heteroseksualnog promiskuiteta - rije~i su kojima je Vu~ini} opisao autora teksta objavqenog u “Glasu Srpske“.

Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine u Beogradu

Stigla prijava protiv Bekta{a
BEOGRAD - U Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine u Beogradu ju~e je stigla krivi~na prijava protiv Elisa Bekta{a, potvr|eno je Srni u ovom tu`ila{tvu. - Kri vi ~na pri ja va je stigla. Mi }emo da je prou~imo, razmotrimo i postupi }e mo u skla du sa za kon skim ovla{ }ewima re ~e no je u srpskom tu `i la{tvu.

BEKTA[ umije{an u ratne zlo~ine
U Tu`ila{tvu nisu mogli da ka`u ko je podnosilac prijave, niti {ta ona sadr`i, a Srna iz dobro obavije{tenih izvora saznaje da je to u~iweno zbog Be-

kta{eve umije{anosti u ratne zlo~ine Tre}eg korpusa Armije RBiH nad Srbima i Hrvatima. Agencija navodi i to da je Bekta{ pripadao obavje{tajnim strukturama Armije RBiH, a da je posqedwih godina pod paravanom predava~a na Akademiji za bezbjednost Orhana Draga{a u Beogradu radio na prikrivawu identiteta odgo-

vornih za zlo~ine nad Srbima i Hrvatima. Prema istom izvoru, Bekta{ je navodno pobjegao iz Armije RBiH, a zatim kao pripadnik Me|unarodne organizacije za migracije oti{ao na Kosovo i Metohiju, gdje je pripremao logistiku u vezi sa muyahedinima i vehabijama na Kosovu.

Prema preliminarnim podacima iz buxeta BiH za sqede}u (izbornu) godinu, za poslanike i delegate, te ~lanove Predsjedni{tva i Savjeta ministara kojima isti~e mandat poreski obveznici moraju da obezbijede 3,4 miliona KM za otpremnine. Tako }e svaki ~lan kolegijuma Predstavni~kog i Doma naroda, kada ostane bez funkcije, dobiti otpremninu u iznosu od 51.991 KM. Predsjedavaju}i komisija i klubova stranaka dobi}e po 50.928 KM, poslanici i delegati po 50.196 KM. Prvi je led probio smijeweni ministar bezbjednosti Tarik Sadovi}. Na ime otpremnine trebalo bi da dobije 50.000 KM.

6 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Ma{inovo|e FBiH obustavqaju rad 28. avgusta

Dru{tvo
Tr`i{na inspekcija RS

SARAJEVO - Sindikat ma{inovo|a Federacije BiH dostavio je generalnom direktoru @eqeznica FBiH Narcisu Xumhuru dopis u kojem najavquje generalni {trajk za 28. avgust ove godine, javile su agencije. Kako se navodi, Upravni odbor SMS-a u FBiH je, ra-

zmatraju}i cjelokupnu situaciju na @eqeznicama FBiH, te nakon svih napora koje je preduzeo s ciqem prevazila`ewa mnogih problema, a koji nisu dali rezultate, donio odluku o organizovawu generalnog {trajka.
FOTO: GLAS SRPSKE

Izre~eno ukupno 100.000 maraka kazni
BAWA LUKA - Inspektori Republi~ke tr`i{ne inspekcije i Inspekcije rada i za{tite na radu su tokom pro{le nedjeqe kontrolisali 113 ugostiteqskih objekata {irom Republike Srpske, izrekli kazne u iznosu od oko 100.000 KM, saop{teno je iz Republi~ke uprave za inspekcijske poslove. U saop{tewu se navodi da su inspektori rada i za{tite na radu utvrdili da od 301 radnika zate~enih na poslu, wih 49 nije sa poslodavcem imalo zakqu~en ugovor o radu i da nisu bili prijavqeni na obavezne vidove osigurawa. Inspektori su izdali 28 prekr{ajnih naloga vrijednih 52.200 KM i pet rje{ewa o zabrana rada. Tako|e su konstatovali nepravilnosti u 69 objekata, zbog neizdavawa ra~una i nezakonitosti u vezi sa organizovawem igara na sre}u, dodaje se u saop{tewu. D.S.

Ministarstvo prosvjete RS

Po{tova}e preporuku o organizaciji ekskurzija
BAWA LUKA - Ministarstvo prosvjete i kulture RS sa ra |i va }e i daqe sa Mi nis tar stvom zdravqa RS i In sti tu tom za za {ti tu zdravqa RS koji prate epidemiolo{ku situaciju i po{tova}e wihovu preporuku u vezi sa |a~kim ekskurzijama, javila je Srna. - Svjesni smo da u~enici `ele da putuju, tako|e svjesni smo velike odgovornosti roditeqa i rukovodstva {kola, ali Ministarstvo prosvjete ne}e nijednim potezom ugroziti bezbjednost u~enika - re~eno u Ministarstvu prosvjete RS. Mi nis tar stvo pros vje te po zva lo je sve osno vne i sredwe {kole u RS da ispo{tuju preporuku Ministarstva zdravqa da zbog novog gripa odgode |a~ke ekskurzije u inostranstvo predvi|e ne za sep tem bar. U Ministarstvu prosvjete ka`u da ni su do bi li do pis Udru `ewa tu ris ti ~kih agencija BiH, u kojem se ka`e da su preporukom agencija ma na ne se ne mi li on ske {tete.

Ovogodi{wi rod krompira od tri do ~etiri tone po hektaru

Zbog nemogu}nosti prodaje ovogodi{weg roda u RS

Plasman ovog povr}a u RS na nezavidnom nivou. Proqetos ba~eno 200 {lepera lawskog krompira, rekao Dra{ko Bawac
PI[U: TAWA MILAKOVI] milakovict@glassrpske.com DALIBORKA SEKULI] daliborkas@glassrpske.com

Ratari strahuju da }e krompir propasti
- Ve le pro daj na ci je na krompira u Bawoj Luci je od 0,20 do 0,25 maraka, {to je za is ta ma lo. Za si jao sam krom pir na pet he kta ra, a prinosi su ove godine natpro sje ~ni, odno sno tri do ~etiri tone po hektaru. Najvjerovatnije je da ve}i dio roda ne}u imati gdje da prodam - kazao je Bawac. zvo|a~i krompira u BiH, nije izvezeno vi{e od pet {lepera krompira - istakao je Bawac. Pred sje dnik Udru `ewa poqoprivrednih proizvo|a~a i sto~ara RS Vladimir Usorac ka`e da se kod nas kao nigdje u svijetu, za vrijeme va|ewa krompira, to isto povr}e na {iroko uvozi iz svih krajeva svijeta, pa ~ak i iz Al`ira i Kipra. - Jedan od mogu}ih na~ina da se problem rije{i jeste uvo |ewe se zon skih zabrana uvoza ili enormno pove}awe carina, kako se nikome ne bi isplatilo da uvozi krompir iz inostranstva - rekao je Usorac. Ako se ovakvo stawe zadr`i i Zakon o za{titi doma}e proizvodwe ne za`ivi u BiH, Usorac isti~e da }e se doma}a proizvodwa ugasiti, jer }e veliki inostrani proi zvo |a ~i sa ne kva li te tnom i jef ti ni jom ro bom pro dri je ti na na {e tr`i {te i osvojiti ga. - Iako ne znamo koliko se u RS na godi{wem nivou proi zve de, ni ko li ko nam treba krompira, sigurno je da sa doma}om proizvodwom krompira, kupusa i kukuruza mo`emo podmiriti potrebe cijele BiH - dodao je Usorac.

Zavod za zdravstvo FBiH

Voda iz Bu{kog jezera nije radioaktivna
SARAJEVO - Prema rezultatima analize federalnog Zavoda za javno zdravstvo, voda iz Bu{kog jezera nije radioaktivna i u woj nema te{kih metala, javila je Srna. Kako je rekla direktor hercegbosanskog Kantonalnog zavoda Diana Mami}, voda iz najve}eg vje{ta~kog jezera u Evropi podvrgnuta je ispitivawu nakon izjava gra|ana da su me|unarodne snage tokom i poslije rata iz helikoptera na dno jezera spu{tale nepoznati otpad. - Stanovnici su bili uvjereni da je rije~ o opasnom otpadu, ali poslije istra`ivawa utvr|eno je da jezero nije radioaktivno - kazala je Mami}eva.

BAWA LU KA - Poqo privrednici u Srpskoj koji su po~eli ovih dana da vade zasijani krompir, ka`u da im ovo go di{wi natprosje~an rod od tri do ~eti ri to ne po he kta ru ne zna~i mnogo, jer se pribojavaju da }e krompir, zbog nemogu}nosti prodaje, kao i pro{le godine morati da bace. Proi zvo |a~ po vr}a iz Lijev~a Dra{ko Bawac pla{i se da, kada povadi krompir, ne}e imati kome da ga proda. - Strahujemo da se ne ponovi lawska situacija, jer smo proqetos bacili 5.000 tona, odnosno 200 {lepera lawskog krompira. Situacija za doma}e proizvo|a~e povr}a nikada nije bila te`a nego sada - rekao je Bawac i dodao da je plasman ovog povr}a u RS na nezavidnom nivou.

Premije
U Ministarstvu poqoprivrede RS ka`u da poqoprivrednicima daju premije za proizvedeni i prodati krompir, a visina premije utvr|uje se poslije obrade prispjelih zahtjeva, dok premija ne mo`e iznositi vi{e od deset odsto od prosje~ne tr`i{ne cijene. - Ministarstvo je proizvo|a~ima, u vidu podr{ke za proqe}nu sjetvu, podijelilo po 260 kilograma mineralnog |ubriva i 120 litara dizela po hektaru. Da bi dobili pomo}, poqoprivrednici je trebalo da za sjetvu prijave minimalno 0,5 hektara krompira - ka`u u Ministarstvu.

NEMA organizovanog otkupa krompira
Isti~e da organizovanog otkupa krompira u RS skoro da i nema, jer ne postoje prera|iva~ki kapaciteti koji bi otkupqivali ono {to je proizvedeno na doma}im terenima. - Pro{le godine do polovine avgusta u Hrvatsku je izve ze no oko 1.250 to na krompira. Tada je iz RS oti{lo 50 {lepera u kojima je bilo po 25 tona krompira, dok ove godine sa podru~ja la kta {ke i gra di {ke op {tine, koje su najve}i proi-

Oko 200 preduze}a u Srpskoj konkurisalo za socijalni program

Zbrinuto vi{e od 35.000 radnika
BAWA LUKA - Realizacijom programa socijalnog zbriwavawa radnika, Vlada RS je od 2004. go di ne odo brila 103 miliona maraka za zbriwavawe 35.000 ra dni ka iz 200 pre du ze }a u Srpskoj - izja vio je po mo }nik ministra rada i bora~ko-invalidske za{tite RS ^edo Kova~evi}. Ovo ministarstvo u kontinuitetu sprovodi program socijalnog zbriwavawa radnika koji su zbog ste~aja, likvidacije i privatizacije preduze}a ostali bez posla.

Zavod za statistiku
BAWA LUKA - U Republici Srpskoj pro{le go di ne sklopqen je 6.401 brak, dok je registrovano 317 razvoda, podaci su Zavoda za statistiku RS, a prenosi Srna. Broj sklopqenih brakova u pro{loj godini mawi je za 587, a broj razvoda za 125 ne-

Sklopqen 6.401 brak
go godinu ranije. Najvi{e sklopqenih brakova - 1.068 bilo je u Bawoj Luci, gdje su registrovana 22 ra zvo da, za tim u Bi jeqini, gdje se sklopqena 602 a ra zve de na 52 bra ka, te u Do bo ju, gdje su sklopqena 452 i razvedena 42 braka.

DOVOQNO novca za socijalno zbriwavawe
- Buyetom RS u 2009. godini Vlada Republike Srpske je za pro gram so ci jal nog zbriwavawa radnika namije-

nila 18,2 miliona maraka. Smatramo da }e to biti dovoqno, s obzirom na to da se o~ekuje zna~ajan priliv sredstava koja }e biti ostvarena kao prihod od prodaje preduze}a koja su u ste~aju - naglasio je Kova~evi}. Dodao je da stru~na Komisija za realizaciju osnova programa socijalnog zbriwavawa ra dni ka odo bra va zahtjeve u skladu sa redosli-

jedom kojim se predaju. - U preduze}ima drvoprera|iva~ke industrije: “DIP” Kozarska Dubica, “Mawa~a“ Mrkowi} Grad, “Vrbas“ Bawa Lu ka, “DIP” Pod grad ci, “Magli}“, “Previja“ omogu}e no je pove zi vawe ra dnog sta`a za sve radnike koji su zbog ste~aja ostali bez posla - rekao je predsjednik Udru`ewa ste~ajnih upravnika RS Du{an Kova~evi}. M. M.

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 7

ZENICA - Sindikat kompanije “Arcelor Mittal Zenica“ pozvao je predsjednika Sindikata metalaca BiH Ismeta Bajramovi}a da {to prije dogovori sastanak s federalnim premijerom Mustafom Mujezinovi}em i ministrom energetike, rudarstva i industrije, Vahi-

Radnici @eqezare ne}e reviziju ugovora
dom He}om, javile su agencije. - @elimo razmotriti aktuelnu situaciju u kompaniji s osvrtom na zahtjev za reviziju privatizacinog ugovora koji je tra`ila Uprava kompanije - navodi se u dopisu Sindikata.

Vijesti

Od ju~e zvani~no nove cijene naftnih derivata u RS

Glamo~

Gorivo poskupjelo za pet do deset feninga
Poslije odluke Udru`ewa prevoznika i distributera nafte i naftnih derivata promjene cijena evrodizel }e ko{tati u prosjeku od 1,79, do 1,85, a benzini od 1,85 do 1,90 maraka, rekao Vuka{in Vojinovi}
PI[E: DALIBORKA SEKULI] daliborkas@glassrpske.com

Neispravni uzorci vode
GLA MO^ - U Li vawskom kan to nu za prvih {est mjeseci ove godine od 204 pregledana uzorka vode u 52 slu~aja utvr|ena je mikrobiolo{ka neis pra vnost, ja vi la je Srna. Po jedan pozitivan fi zi kal no-he mij ski na laz imali su uzorci vode iz bunara i ~atrwa u op{ti na ma Li vno, Gla mo~ i Bo san sko Gra ho vo, dok je naj vi {e ne is pra vnih na la za vo de bi lo u op {ti ni Gla mo~ - 18, Bo san skom Gra ho vu 14, Drvaru pet...

BAWA LUKA - Na benzin skim pum pa ma u Re pu bli ci Srpskoj go ri vo je ju~e poskupjelo u prosjeku od pet do de set fe nin ga, potvrdio je “Glasu Srpske“ predsjednik Udru`ewa prevo zni ka i dis tri bu te ra nafte i naftnih derivata Vuka{in Vojinovi}. Poslije promjene cijena evrodizel }e sada ko{tati u prosjeku od 1,79, do 1,85, a benzini od 1,85 do 1,90 maraka. Vojinovi} je rekao da tek ju~e do{lo do zvani~ne izmjene cijena nafte i naftnih derivata u RS. - Pojedine pumpe su tokom vikenda korigovale cije ne, ali tek sa da su zva ni~no donesene nove cijene goriva u RS. Oni koji nisu di gli ci je ne go ri va to }e u~initi danas ili narednih dana - kazao je Vojinovi}. Na benzinskim pumpama u RS cijene goriva ju~e su bile razli~ite. Na pojedinim pumpama kazali su da su cijene goriva ve} podigli, dok drugi o~ekuju zvani~nu odluku o poskupqewu. Najskupqe gorivo imale su pumpe u Bawoj Luci, Palama i Trebiwu, dok su cijene goriva u Bijeqini bile

Direkcija za puteve FBiH

Za obnovu puta 2,1 milion KM
SARAJEVO - Direkcija za pu te ve Fe de ra ci je BiH(FBiH) odo bri la je 2.102.812 maraka za rekonstrukciju dionice magistral ne sao bra }aj ni ce Li vno-[u ica u du `i ni od 20 kilometara, a radovi, koji }e po~eti ovih dana, tre ba lo bi da bu du zavr{eni za tri mjeseca, odno sno do sre di ne no vembra, javila je Srna.
Cijene benzina ponovo sko~ile FOTO: GLAS SRPSKE

Biha}

ni`e za desetak feninga u odnosu na ostale gradove u RS. Na ben zin skoj pum pi “Petrol“ u Bawoj Luci cijene go ri va su pro mi jewene pri je ju ~e ra{we odlu ke Udru`ewa prevoznika i dis-

NAFTA POJEFTINILA
Na ameri~kom tr`i{tu barel sirove nafte pojeftinio je ju~e za 1,44 dolara, na 66,07 dolara. Na londonskom tr`i{tu nafta je pojeftinila za 1,37 dolara, na 70,07 dolara. Cijene nafte na svjetskim tr`i{tima ju~e su se spustile ispod 66 dolara, na najni`i nivo u posqedwe dvije sedmice.

tributera nafte. - Prema sada{wem cjenovniku, evrodizel ko{ta 1,79, bezolovni 1,81, a super 1,84 maraka. Cijene se razlikuju za dva do tri fe nin ga u odnosu na prethodni cjenovnik a ni su iskqu~e ne ni nove korekcije cijena - kazali su na “Petrolu“. Iste cijene goriva kao u Bawoj Luci ima i benzinska pumpa “Petrol“ u Palama. - Novi cjenovnik nafte i naftnih derivata koristimo od petka, a cijene su pora sle u pro sje ku za dva do tri fe nin ga - ka za li su u paqanskom “Petrolu“.

Benzinska pumpa “Despotovi}“ ima ni`e cijene goriva, nego ostatak RS.

U BIJEQINI gorivo najjeftinije
- Cijene smo promijenili a poslije odluke Udru`ewa prevoznika i distributera nafte vjerovatno }e i}i jo{ gore. Evrodizel je trenutno sa 1,64 poskupio na 1,70, a benzini sa 1,69 na 1,74 marke - kazali su na “Despotovi}“ pumpi. “Best Petrol“ i Trebiwu cijene goriva posqedwi put

je korigovao prije sedam dana pa se mogu o~ekivati nove korekcije. Evrodizel je ju~e ko{tao 1,79, a benzini 1,81 marku a mogu se o~ekivati nove korekcije cijena.

Razgovori o stend-baj aran`manu
BI HA] - De le ga ci ja Vla de Fe de ra ci je BiH pre dvo |e na pre mi je rom Mus ta fom Mu je zi no vi }em, po sje ti la je Un skosanski kanton, gdje je sa ~la no vi ma kan to nal ne Vla de i na ~el ni ci ma osam op{tina razgovarala o stend-baj aran`manu sa MMF-om i na ~i ni ma u{tede na svim nivoima, javila je Srna.

Federacija BiH
I u FBiH na ve}ini benzinskih pumpi tokom pro{le sedmice, do{lo je do poskupqewa goriva u prosjeku za pet feninga. Tako, evrodizel sada ko{ta od 1,75 do 1,83, a benzini od 1,87 do 1,99 maraka.

Kowic

Danas sastanak radnika “Oslobo|ewa“ i “Delta-Zekstre“

Raz go vo ri o pre ki du {traj ka
BAWA LUKA - Predstavnici beogradske kompanije “Delta-Zekstra“, koja je ve}inski vlasnik Novinsko{tam par skog pre du ze }a “Oslobo|ewe“, odr`a}e danas sas ta nak sa {traj ka ~kim odborom, sindikatom i radnicima ovog bawolu~kog preduze}a na kojem }e biti ponu|eno rje{ewe za prekid {trajka. Ovo je potvrdila predsjednik Sindikalne organizacije “Oslobo|ewa“ Zora Stojanovi}.

Otvarawe tunela u Dowem Poqu
KOWIC - Tu nel u Dowem Poqu koji se na la zi na pu tu od cen tra gra da pre ma in dus trij skoj zoni Kowica, a daqe vodi prema Bora~kom jeze ru i Gla va ti ~e vu, da nas }e bi ti otvo ren za saobra}aj, javile su agencije. Tunel je zbog rekonstru kci je bio za tvo ren za sao bra }aj od 16. fe bruara.

TRA@ENA martovska plata i topli obrok
- Na sastanku }e, osim direktora preduze}a Zdravka Golubovi }a, prisustvovati ~lanovi {trajka~kog odbora, predstavnici Granskog sindikata i tridesetak radnika “Oslobo|ewa“ - navela je Stojanovi}eva.

Pred sje dnik {traj ka ~kog odbora “Oslobo|ewa“ Ranka Vukeli} istakla je ju~e da su radnici spremni da prekinu generalni {trajk i nastave sa radom ukoliko im poslodavac ispuni minimum uslova za rad, ali i da, ukoliko se to ne desi, preduzmu i radikalnije mjere. - Ukoliko nam do 18. avgusta, odnosno do danas, isplate martovske plate, topli obrok za ovu godinu i omogu-

}e minimalni uslovi za rad spremni smo da prekinemo {trajk i da o ostalim zahtje-

vima razgovaramo tokom rada - naglasila je Vukeli}eva. V. K.

Radikalne mjere
Vukeli}eva je upozorila da }e u slu~aju ako poslodavac ne ispuni minimum wihovih uslova uslijediti jo{ radikalnije mjere. - U tom slu~aju }e radnici “Oslobo|ewa“ i {trajka~ki odbor zajedno sa Sindikalnom organizacijom biti spremni i za jo{ radikalnije mjere koje }e po~eti 19. avgusta i trajati sve do ispuwewa zahtjeva - zakqu~ila je Vukeli}eva.

8 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

U bijeqinskoj bolnici do avgusta ro|eno 700 beba

Kroz RS
Partenios u Prijedoru

BIJEQINA - U Porodili{tu Op{te bolnice “Sveti vra~evi“ u Bijeqini od po~etka godine do sredine avgusta ro|eno je gotovo 700 beba, dok godi{wi prosjek iznosi 1.200, rekla je Srni pedijatar i neonatolog Lela Vidakovi}. - Prema dosada{wim pokazateqima, ove godine mo`emo

o~ekivati ve}i broj poro|aja - rekla je Vidakovi}eva. Vidakovi}eva je istakla da je Porodili{tu potrebno jo{ medicinskih radnika, mnogo vi{e prostora i kreveta za porodiqe, te izrazila nadu da }e izgradwom nove bolnice ti problemi biti rije{eni.
FOTO: T. DERIKU]A

Gr~ki dobrotvor obradovao mali{ane
PRIJEDOR - Arhimandrit Partenios po~eo je ju~e u Prijedoru da dijeli redovne nov~ane donacije za oko 500 djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i iz socijalno najugro`enijih porodica. Gr~ki dobrotvor je uru~ivao po 50 evra djeci sa podru~ja Prijedora u prostorijama Kola srpskih sestara, danas }e obradovati korisnike u Novom Gradu, a u srijedu u Kozarskoj Dubici. U Novom Gradu gr~ki donatori poma`u 110 djece, u Kostajnici 21 dijete, a u Kozarskoj Dubici wih 130. S. T.
FOTO: S. TASI]

Snagu odmjerila 34 kowa

Sokolac
STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. PORODILI[TE Ro|eni dje~ak i djevoj~ica. VODA Redovno snabdijevawe vodom. POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela ni naru{avawa javnog reda i mira. Dogodilo se pet saobra}ajnih nesre}a. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i Doma zdravqa u Sokocu pregledano 27 pacijenata, u Kasindolu 20 i u Fo~i 27 pacijenata.

U selu Gorwa Mqe~anica odr`ano takmi~ewe kowa u potezawu balvana

Inicijator manifestacije porodica Ritan, na ~ijem imawu je takmi~ewe i odr`ano. Kowi su se takmi~ili u tri kategorije, za nagradni fond od 7.000 maraka
PI[E: TAWA DERIKU]A krozrs@glassrpske.com

Mango najja~i na "[traparijadi"
KOZARSKA DUBICA - U du bi ~kom se lu Gorwa Mqe~a ni ca pro te klog vi kenda prvi put je odr`ana manifestacija pod nazivom “[traparijada“, takmi~ewe kowa u po te zawu bal va na. “[traparijadi“ je prisustvovalo oko 3.000 posjetilaca, a takmi~ari su sa svojim kowima do{li iz Petrovca, Drini}a, Kozarca i Pala. Inicijator ove manifestacije bila je porodica Ritan, na ~ijem imawu je takmi~ewe i odr`ano. - Uredili smo stazu dugu 100 metara, a kowi su se takmi~ili u tri kategorije, za nagradni fond od 7.000 maraka. Prva je bila te{ka kategorija, gdje su kowi u parovima vukli balvane od 2,2 kubika duge tri metra. Druga je laka kategorija, gdje su kowi, tako|e, u parovima vukli klade od 1,6 kubika, a tre}a kategorija su bili vu~ni kowi samci, koji su vukli balvane od jednog kubika - objasnio je Manojlo Ritan, organizator “[traparijade” i dodao da se kowi takmi~e u spretnosti i brzini.

Na osnovu ~lana 18. Poslovnika o radu Skup{tine, Upravni odbor Dru{tva Rudnik kaolina "MOTAJICA" AD Koba{-Srbac,

SAZIVA
Devetu redovnu sjednicu Skup{tine akcionara Rudnik kaolina "MOTAJICA" Koba{-Srbac, koja }e se odr`ati dana 12.9.2009. godine sa po~etkom u 10 ~asova u prostorijama Dru{tva u Srpcu (Zdravka ^elara bb). Za sjednicu se predla`e sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor verifikacione komisije i Zapisni~ara za utvr|ivawe (verifikacija) mandata predstavnika u Skup{tini akcionara Dru{tva i izbor ~lana Upravnog odbora 2. Izbor Kandidacione komisije 3. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine akcionara Dru{tva 4. Dono{ewe Odluke o usvajawu ostavke ~lana Upravnog odbora 5. Dono{ewe Odluke o imenovawu ~lana Upravnog odbora 6. Usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice 7. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora za 2008. god. 8. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora u 2008. god. 9. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu za 2007. sa mi{qewem Nadzornog odbora 10. Razmatrawe i usvajawe finansijskih Izvje{taja (godi{weg obra~una) za 2008. godinu 11. Usvajawe Odluke o rasporedu iskazane neto dobiti po zavr{nom ra~unu za 2008. godinu 12. Razmatrawe i usvajawe osnova Godi{weg plana za 2009. godinu 13. Razno: a) Informacija o poslovawu u 2009. godini U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica }e se odr`ati istog dana sa po~etkom u 11 ~asova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Za sva pitawa u vezi sa odr`avawem Skup{tine akcionari se mogu javqati na tel.051/740-136, osoba za kontakt je Goran Peri} UPRAVNI ODBOR

TAKMI^EWE privuklo 3.000 posjetilaca
Takmi~ile su se 24 ekipe, odnosno 34 kowa. Najja~i i najbr`i u pojedina~noj konkuren ci ji bio je Man go, kow Mi lo ra da Sto ja no vi }a iz Drini}a. Osim toga, wegov kow Ciga u paru sa Mangom odnio je i prvo mjesto u te{koj kategoriji. U lakoj kategoriji naj boqi su bi li Ga vran i Cvetko, kowi u vlasni{tvu Petka Gavrilovi}a iz Pala. Op{tina Kozarska Dubica je finansijski podr`ala ovu ma ni fes ta ci ju ko joj su pri sus tvo va li pred sje dnik

Skup{tine op{tine Stojan Bawac i zamjenik na~elnika op{tine Rajko Mar~eta, koji je istakao da je manifestacija ura|ena na vrlo kvalitetnom nivou, te da bi ubudu}e mogla da potakne razvoj ove grane sto~arstva na podru~ju ove op{tine.

Ritani
U vlasni{tvu porodice Ritan je ergela od 30 kowa, a wihovo prezime je poznato i po tome {to je re`iser vi{e dokumentarnih filmova i kustos Spomen-podru~ja Dowa Gradina, Dubi~anin Simo Brdar dobio brojne me|unarodne nagrade za dokumentarni film “Ritani“, ~iji scenario se temeqi na pri~i o toj porodici.

Manastir Presvete Bogorodice proslavio krsnu slavu

Potrebna popravka krova
SOKOLAC - Manastir Presvete Bogorodice u Kne`ini kod Sokoca obiqe`io je pro te kle ne djeqe krsnu slavu i va`an jubilej, 20 godina postojawa. ^ast da bude kum slave pripala je Aleksandru Ra do vi }u, mla dom ~o vje ku iz kne `in skog kra ja, ko ji je, ka ko ka `e, na ovaj na ~in `elio da poka`e privr`enost Srpskoj pra vo sla vnoj crkvi.

OBIQE@ENO i 20 godina postojawa hrama
- Moj kr{teni kum Dobro Gajovi} je prije 20 godina kumovao na krsnoj slavi ovog hrama, kada je crkva Svetih cara Konstantina i carice Jelene u Kne`ini progla{ena manastirom. I to je bio jedan od motiva da se moja porodica i ja prihvatimo ove obaveze - ka`e Radovi}.

Na nedjeqnoj sve~anosti u Kne`ini, episkop zvorni~ko-tuzlanski Vasilije uputio je apel vjer ni ci ma i svim qudima dobre voqe da se hram u Kne`ini obnovi. - Vjerujem da }e apel vladike Vasilija uroditi plodom, jer je, zaista, potrebno {to prije izvr{iti popravke na krovu, a unutra{wost manastira ukrasiti freskama - istakao je Aleksandar Radovi}. B. G.

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 9

Mine jo{ ugro`avaju bezbjednost
TESLI] - Slu`bi Civilne za{tite u Tesli}u u prvom polugodi{tu ove godine prijavqeno je vi{e od 1.500 neeksplodiranih eksplozivnih naprava zaostalih iz proteklog rata. [ef tesli}ke Slu`be Civilne za{tite Vladimir Jankovi} rekao je da je ogroman broj zaostalih mina ostao na nekada{wim ratnim linijama razdvajawa. Jankovi} ka`e da mina ima i na drugim lokacijama, kao {to su smetqi{ta, na koja ih odla`u nesavjesni gra|ani, dok su neke, naj~e{}e zbog poplava, pomjerene sa ranijih mjesta. V. T.
FOTO: ARHIVA

Mje{tani Han Pijeska dobili nove “kom{ije“

Vratile se rode u selo Han Kram
Rode su posebna atrakcija za turiste, koji dolaze iz svih krajeva da ih vide i fotografi{u za uspomenu. Mnogi do|u samo da posmatraju wihovu neobi~nu igru, rekla Stojanka Golijan
[amac

Otvorena ku}a za wegu starih i invalida
[AMAC - Prva ku}a za wegu starih i invalidnih lica “Svitawe“, ~ije }e osobqe, osim osnovne djelatnosti, pru`ati i patrona`ne usluge, otvorena je ju~e u [amcu. Slavica Jovanovi}, vlasnik ove ustanove, rekla je da }e “Svitawe“ raditi po principu porodi~ne medicine, odnosno da }e stanare iz [amca lije~iti porodi~ni qekar, a bi}e anga`ovani i doktori specijalisti. Ku}a za wegu starih i invalidnih lica “Svitawe“, povr{ine 300 kvadrata, ima {est soba sa kupatilima, dnevni boravak, dvije kuhiwe i dvori{te. Prema rije~ima Jovanovi}eve, cijena boravka zavisi}e od kategorije bolesti i dijagnoze. V. A.
Rode se privikle na okolinu PI[E: BRANKA MITROVI] krozrs@glassrpske.com
FOTO: B. MITROVI]

Dragan Paji}

HAN PIJESAK - Statisti~ki podaci govore da samo u julu nikada nije padao snijeg u Han Pijesku, a u se lu Han Kram u zim skom periodu `iva u termometru se spusti i do minus 30 stepe ni. Ipak, u ovaj divqi kraj nedavno su po~ele da se vra}aju rode, koje su simbol ra|awa, sre}e i blagostawa. Mje{tanka Stojanka Golijan ka`e da ve} drugu godinu zaredom rode dolaze u ovo gnijezdo. Sada imaju i mlade. - Rode odlaze, sakupqaju hranu i vra}aju se u gnijezdo da nahrane svoje mlade. Gledala sam kako ih u~e da polete. Pro{le godine ih je bilo dvoje, ali je jedna roda nastradala od struje, a druga je

oti {la - ka `e mje {tan ka Stojanka Golijan. Ona je dodala da su rode posebna atrakcija za turiste, koji dolaze iz svih krajeva da ih vide i fotografi{u za uspomenu. Mnogi do|u samo da posmatraju wihovu neobi~nu igru.

privikle na svoju okolinu i na qude isto onako kao {to i mje{tani Han Krama vi{e ne mogu zamisliti svoje selo bez wih. - Rode su simbol nataliteta. Mo`da ove donesu boqitak op{tini Han Pijesak i broj ro|ene djece bude mno-

go ve}i. Prema starom vjerovawu, ro de do no se sre }u i one su glasnice veselog - istakla je Stojanka Golijan. Za sada je, ipak, samo sigurno da su ove lijepe ptice, nastawene u Han Kramu, privla~ne za objektive fotoaparata ili kamera.

Za obnovu lokalnih puteva 85.000 KM
DERVENTA - Op{tina Derven ta }e za obno vu i odr`avawe lokalnih puteva izdvojiti 85.000 maraka, istakao je na~elnik Odjeqewa za prostorno ure|ewe op{tine Derventa Dragan Paji}. - Programom sanacije lokalnih kategorisanih puteva obuhva}eno je 13 glavnih putnih pravaca, u {ta je utro{eno oko 26.000 KM. Kada je u pitawu sanacija nekategorisanih puteva, obuhva}ena su 64 putna pravca, a vrijednost posla je oko 53.000 maraka. Izvo|a~ radova je bio “Geokop“ d.o.o iz Dervente - istakao je Paji}. On je dodao da je u toku ko{ewe trave, kr~ewe rastiwa, nabavka i ugradwa saobra}ajne vertikalne i horizontalne signalizacije.

FOTO: N. SIMI]

MJE[TANI se nadaju da }e biti ve}i natalitet
- Dok je jedna roda ~uvala mla de sto je }i u gni jez du, druga je marqivo sakupqala plo do ve po tek po ko {e noj livadi, {etaju}i se bez straha oko traktora. ^ini se da su se i rode navikle na `ivot u na{em selu i mje{tane - rekla je Stojanka Golijan. Ona je dodala da je mnogi ma ne obi ~no {to su se

- Sanacija i posipawe lokalnih pu te va vr{e ni su u sa radwi sa izvo|a~em radova i predstavnicima savjeta mjesnih zajednica na podru~ju koje oni obuhvataju, uz kontrolu predstavnika op{tine Derventa - dodao je Paji}. N. S.

Bijeqinsko preduze}e “Vodovod i kanalizacija“

[amac
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je 36 pacijenata. POLICIJA Zabiqe`ena tri krivi~na djela. Nije bilo saobra}ajnih nesre}a. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

Na mre`i 100.000 potro{a~a
BIJEQINA - Na vodovodnu mre `u u Bi jeqini prikqu~eno je oko 100.000 potro{a~a, podaci su bijeqinskog pre du ze }a “Vo do vod i kanalizacija“. Vodovod Bijeqina ima dobar potencijal i dovoqne koli~ine vode za pi}e, tako da kompletan sistem mo`e da izdr`i potro{wu od oko 550 litara u sekundi. Izvori{ni kapaciteti sa 17 bu na ra na lo ka li te tu Grmi} su oko 520 litara u sekundi. Me|utim, ako se voda tro{i neracionalno i nenamjenski, tada pojedini dijelovi grada mogu da imaju probleme u vodosnabdijevawu.

VODA u Bijeqini me|u naj~istijim u BiH
Zbog qetnih vru}ina iz ovog preduze}a ~esti su apeli potro{a~ima da se uzdr`e od nepotrebnog i neracionalnog kori{}ewa vode. - S obzirom na to da su nepovoqni vremenski uslovi, tokom qetnih vrelina potro{wa vode je i do dva i po puta ve}a od prosje~ne, ali je vodosnab-

OBUSTAVA ISPORUKE
Zbog izgradwe tre}e faze gradske kanalizacije, kvarova na mre`i i zbog rekonstrukcije hidrantske mre`e u Op{toj bolnici “Sveti vra~evi“, ju~e je do{lo do obustave u snabdijevawu vodom nekih potro{a~a.

dijevawe zdravom i higijenski ispravnom vodom zadovoqavaju}e - rekao je direktor preduze}a “Vodovod i kanalizacija“ Vasilije Mi}i}. On tvrdi da je voda u Bijeqini me|u naj~istijim u BiH i istakao da preduze}e “Vodovod i kanalizacija“ redovno kontroli{e ispravnost. Ono {to je u Bijeqini tako|e prisutno jeste i smawen pritisak u vododistributivnoj mre`i i instalacijama potro{a~a u pojedinim dijelovima grada u ~asovima maksimalne potro{we.

Doboj
POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo, naru{avawa javnog reda i mira nije bilo. Dogodile su se dvije saobra}ajne nesre}e. STRUJA Zbog radova povremeni nestanci struje u naseqima: Op{ine, Kladari, Johovac, Bukova~ke ^iv~ije, Kotorsko, Bukovac, Rite{i}, Majevac, Trwani, Glogovica, Dowi Bo`inci i Podnovqe. PORODILI[TE Ro|ene ~etiri djevoj~ice i tri dje~aka. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

10 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Udru`ewe “Volf“ dobilo ronila~ku opremu
Udru`ewe “Jednakost“ u Mili}ima
FO^A - Predstavnici wema~ke ambasade u BiH uru~ili su ju~e ronila~ku opremu vrijednu oko devet hiqada maraka fo~anskom Udru`ewu za pomo} u vanrednim okolnostima “Volf“, javila je Srna. Ambasada na ovaj na~in `eli da pru`i podr{ku unapre|ewu turisti~ke infrastrukture, rada omladine i za{tite okoline, saop{teno je iz ambasade Wema~ke u BiH. Udru`ewe }e u saradwi sa Civilnom za{titom RS i Crvenim krstom, zapo~eti obuku mladih u akcijama spasavawa na rijekama Drini i ]ehotini.
FOTO: S. SAVI]

Izgradwa trotoara za |ake sa invaliditetom
MILI]I - Mali{ani sa posebnim potrebama u Mili}ima ima}e u novoj {kolskoj godini znatno boqe uslove za boravak i u~ewe u Osnovnoj {koli “Bra}a Jak{i}“. Uz pomo} sarajevske Fondacije “Mozaik“ mili}ko Udru`ewe za pomo} osobama sa invaliditetom “Jednakost“ realizuje projekat “Na{a {kola prilago|ena svim |acima“ s ciqem uklawawa barijera, koje sputavaju kretawe mali{ana u {kolskom objektu. Predsjednica udru`ewa Tatjana Malikanovi} ka`e da je do sada zavr{eno 25 metara trotoara, koji }e omogu}iti nesmetan pristup {koli u~enicima sa invaliditetom, a tokom se dmi ce pla ni ra no je da se adap ti ra i pri laz fiskulturnoj sali. - U sklopu projekta planirane su i posjete porodicama koje imaju djecu ometenu u razvoju i sastanak sa roditeqima koji imaju takvu djecu, a koja nisu kategorisana. Te aktivnosti trebalo bi da zavr{imo do kraja avgusta, no problema imamo zbog godi{wih odmora i pomawkawa interesa roditeqa ka`e Malikanovi}eva. Buyet projekta je oko 9.000 maraka, od ~ega je Fondacija “Mozaik“ obezbijedila 5.800 KM, a ostatak op{tina i lokalni donatori. G. P.
FOTO: G. PERI]

Stanari se okupili na gradili{tu

Pojedini Zvorni~ani nezadovoqni izgradwom Doma omladine

Saradwa op{tina Bratunac i Qubovija

Zajedno do br`eg razvoja
BRA TU NAC - Na ~el nik op{tine Bratunac Nedeqko Mla |e no vi} i po mo }nik pred sje dni ka op {ti ne Qubovija Vidoje Jovanovi} potpisali su ju~e u Bratuncu memorandum o prekograni~noj saradwi i najavili zaje dni ~ku izra du pro je kta, koji }e kandidovati za dodjelu sredstava predpristupnih fon do va Evrop ske unije (IPA). Ciq memoranduma je zajedni ~ko stva rawe uslo va za ubrza ni ra zvoj ovih, su sje dnih op{tina. - Prostorno-planska dokumen ta ci ja ovog projekta doprinije}e izgradwi modernog mosta na Drini sa prate}im sadr`ajima, kao i planskoj izgradwi ciqanih tu ris ti ~kih podru~ja uz tu rijeku, {to }e ima ti pre su dan uti caj na pove}awe privrednih aktivnosti i privla~ewe investi ci ja re kao je Mla|enovi} i istakao da }e to do ves ti do eko nom skog ra zvo ja i po ras ta za po sle nosti. Jovanovi} o~ekuje da }e te op{tine dobiti sredstva od po 270.000 evra, koja su predvi|ena projektom. K. ].

Okupqeni stanari zgrade koja ima devet spratova sa oko 50 stanova izrazili su bojazan da je bezbjednost wihove zgrade sa temeqima oko 1,5 metara ugro`ena, jer se temeqi za Dom kopaju na dubini od 3,5 metra
PI[E: SLOBODANKA SAVI] krozrs@glassrpske.com

Stanari tra`e obustavu radova
tavi daqe radove na kopawu temeqa. Tako|e, tra`imo od nadle`nih u op{tini Zvornik da po nu de dru go pri hvatqivi je rje {ewe za izgradwu Doma omladine sto ji u zah tje vu gra |e vin skom in spe kto ru u ko me je istaknuto da je ve} poslije prvih radova do{lo do pucawa zida u hodniku zgrade. za uzvrat podignu sprat vi{e na objektu koji se zida. Na li ce mjes ta ju ~e su iza {la i stru ~na li ca iz op {tin skog odjeqewa za prostorno ure|ewe koji su sta na re upu ti li na na dle `nu inspekciju. Kopawe te-

FOTO: K. ]IRKOVI]

ZVOR NIK - Sta na ri zgrade “Centar ~etiri“ uz koju se pravi Dom omladine u Zvorniku poslije ju~era{weg okupqawa na gradili{tu uputili su dopis nadle`noj inspekciji sa zah tje vom da iza |e na gra di li {te i obus ta vi daqe kopawe temeqa. Okupqeni stanari zgrade koja ima devet spratova sa oko 50 stanova izrazili su bojazan da je bezbjednost wihove zgrade sa temeqima oko 1,5 metara ugro`ena, jer se temeqi za Dom kopaju na dubini od 3,5 metra. - Od gra|evinskog inspekto ra tra `i mo da hi tno iza|e na gradili{te i obus-

meqa za Dom omladine po~elo je u petak na lokaciji neka da{weg bi os ko pa “Drina“, izvo|a~ je zvorni~ki “Hi dro kom“, a ra do ve fi nan si ra Vla da RS iz sredstava Razvojnog programa.

DRAGI^EVI]
Potpredsjednik SO Zvornik Danijel Dragi~evi} pojasnio je da su prije po~etka izgradwe preduzeta sva potrebna ispitivawa, a ura|en je i projekat za{tite temeqa. - Treba naglasiti op{ti interes i korist od izgradwe Doma omladine, kao jedinog objekta takve vrste u op{tini, posebno ako se ima u vidu ~iwenica da vi{e od 30 godina u gradu nije izgra|en objekat sa takvom namjenom. Nedoumice stanara zgrada su neosnovane i mi smo im i pismeno odgovorili da nema potrebe da se pla{e da }e izgradwa nanijeti {tetu wihovim objektima - istakao je Dragi~evi}.

ZBOG radova pukao zid u hodniku zgrade
Pred sje dnik Upra vnog odbora zgrade “Centar ~etiri“ Vinka Bosiq~i} istakla je da se stanari moraju za{tititi, te naglasila da oni tra`e da temeqi novog objekta ne idu dubqe od temeqa wihove zgrade, a da se

Ambasador SAD u BiH boravio u Fo~i

Obnova {kole pri kraju
FOTO: D. TODOROVI]

Fo~a
POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela, ni naru{avawa javnog reda i mira. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. PORODILI[TE Ro|ena dva dje~aka.

^arls Ingli{ i Zdravko Krsmanovi}

ovog qeta se radi na potpunom sanirawu unutra{wosti {kole, sa izmjenom stolarije i elektroinstalacija. - Ovaj pro je kat pred stavqa ispuwavawe obaveze SAD da obe zbi je de mir i stabilnost na ovim prostorima, a u ovom konkretnom slu~aju da obezbijede mir za najmla|e - kazao je Ingli{.

Zvornik
POLICIJA Po~iweno jedno krivi~no djelo, dogodila se jedna saobra}ajna nezgoda. STRUJA Uredno snabdijevawe. VODA Vodosnabdijevawe uredno.

FO^A - Ambasador SAD u BiH ^ar ls In gli{, na ~el nik Oru `a nih sna ga BiH general-pukovnik Miladin Miloj~i} i na~elnik op {ti ne Fo ~a Zdrav ko Krsmanovi} posjetili su ju-

~e fo~ansku Osnovnu {kolu “Veselin Masle{a“, gdje je u toku unutra{wa obnova koju obavqaju in`eweri oru`anih snaga BiH i SAD. Spoqni dio {kol ske zgrade renoviran je lani, a

ULO@ENO 500.000 ameri~kih dolara
On je pohvalio i anga`ovawe pripadnika Oru`anih snaga BiH, da, kako je

rekao, rade u interesu svih gra |a na u BiH , na wenom putu prema NATO. Miloj~i} je kazao kako }e projektom potpune obnove {kolske zgrade, oko 750 u~enika fo~anske {kole “Vese lin Ma sle {a“ no vu {kolsku godinu do~ekati u odli~nim uslovima. Krsmanovi} je zahvalio SAD, ko je pre ko Evrop ske komande oru`anih snaga svoje vojske, finansiraju obnovu {kole u Fo~i, u iznosu od 500.000 ame ri ~kih do la ra. Rok za zavr{etak radova je 27. avgust. D. T.

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 11

Humanitarni teniski turnir u Kotor Varo{u
KOTOR VARO[ - U Kotor Varo{u je odr`an humanitarni turnir u tenisu, a sredstva od kotizacije u~esnika namijewena su za transplantaciju bubrega @eqku Kalamandi iz Grabovice, javila je Srna. Pobjednicima je pehare uru~io Kalamanda, koji je zahvalio organizatoru, Svetosavskoj omladinskoj zajednici i igra~ima na nov~anoj pomo}i. ^lan Izvr{nog odbora Svetosavske omladinske zajednice Simo Kostre{ je rekao da planiraju da uskoro organizuju i {ahovski turnir, kao i turnir u malom fudbalu, da bi bilo prikupqeno jo{ sredstava.

Prwavor

Oskrnavqena grobnica porodice Mladena Stojanovi}a

Zavr{ene pripreme za tradicionalni va{ar
PRWAVOR - Radnici Komunalnog preduze}a “Park“ uspje{no su priveli kraju pripreme za tradicionalni prwavorski va{ar, koji danas po~iwe u prigradskom nasequ Vijaka. - I pored krize, vladalo je veliko interesovawe vlasnika raznih zabavnih parkova i ugostiteqskih objekata za iznajmqivawe prostora. Svih 15 dunuma prostora je zauzeto - ka`e tehni~ki rukovodilac “Parka“ Zoran Uletilovi}. Va{ar se ve} vi{e od stotinu godina organizuje povodom vjerskog praznika Preobra`ewa Gospodweg, koje je od prije pet godina i krsna slava grada. O~ekuje se da }e prostor va{ari{ta u sqede}a tri dana posjetiti vi{e od 80.000 gostiju. Na snazi su mjere posebnog re`ima saobra}aja, a poja~ana su i de`urstva raznih javnih slu`bi. B. R.

Ukraden medaqon vrijedan 20.000 KM
Rije~ je o izuzetnom kulturno-istorijskom spomeniku, tako da je {teta izuzetno velika i nemjerqiva materijalnim sredstvima, rekao Milenko Radivojac

Novi Grad

Po~ela naplata parkirawa
NO VI GRAD - U No vom Gradu ju~e je po~ela naplata par ki rawa na ~e ti ri no vo ure |e na ja vna par ki ra li {ta sa uk u pno 270 mjesta. Na svakom parkirali{tu pre dvi |e na su i mjes ta za parkirawe invalida. Par ki rawe }e se na pla }i va ti ra dnim da nom od sedam do 21 ~as, subotom i dr`avnim praznikom od seMilenko Radivojac pored spomenika PI[E: SNE@ANA TASI] Sa unutra{we strane spo krozrs@glassrpske.com
FOTO: S. SAVI]

dam do 15 ~a so va, dok }e nedjeqom biti besplatno. Cijena parkirawa iznosi jednu marku za dva ~asa, za ci je li dan ~e ti ri mar ke, za mje sec 25 i za go di nu 250 KM, dok za povla{}ene ili stanarske karte za stanare koji nemaju drugo parki ra li {te ko {taju osam maraka mjese~no ili 90 maraka godi{we. S. T.
FOTO: ARHIVA

PRIJEDOR - Nepoznati po ~i ni lac ili vi {e wih os krna vi li su gro bni cu po ro di ce Sto ja novi} na sta rom pra vo sla vnom grobqu u Prijedoru.

menika lopovi su odnijeli bron za ni me daqon Jo vanke Stojanovi}, majke narodnog he ro ja Mla de na i ~u ve nog va ja ra Sre te na Stojanovi}a i time pri~ini li {te tu od oko 20.000 maraka.

Otisak
Milenko Radivojac ka`e da je sre}a {to u Spomen-ku}i porodice Stojanovi} postoji otisak medaqona u gipsu, tako da, ako se ne prona|e ukradeni medaqon, mo`e biti izliven novi.

BRONZANI medaqoni postavqeni 1955. godine
Direktor Muzeja Kozare Milenko Radivojac, kome je nestanak medaqona prijavila Prijedor~anka prije dva dana, potvrdio je da je rije~ o porodi~noj grobnici poro di ce Sto ja no vi} ko ja je ura|ena 1939. godine, ka-

da je umrla Jovanka Stojanovi}. - Tada je bio postavqen gra ni tni stub sa fo togra fi ja ma Si me i Jovanke Stojanovi}, a 1955. godine Sreten Stoja no vi}, naj ve }i ju go slo ven ski vajar, donio je bron za ne me daqone oca i maj ke i ugra dio ih umjesto fotografija re kao je Ra di vojac. On je dodao i da je nestanak jednog od medaqona pri mi je tio slu ~aj ni prolaznik, koji je smatrao

da o tome treba obavijestiti radnike ove kulturne ustanove. - Ri je~ je o izu ze tnom kul tur no-is to rij skom spo meniku, tako da je {teta, ako se me daqon ne pro na |e, izu ze tno ve li ka i nemjerqiva materijalnim sred stvi ma re kao je Ra divojac. On je iz ra zio ve li ko ne z a do v o q s t v o ovim vandalskim ~inom, te o tome izvijestio i pri pa dni ke Sta ni ce ja vne bezbjednosti Prijedor.

Porodi~no okupqawe u Prwavoru

Segi}i ~uvaju tradiciju
PRWAVOR - Kada su se Segi}i iz prwavorskog sela [trpci okupili 1987. godine na sahrani svog ro|aka, odlu~ili su da ubudu}e organizuju godi{we drugovawe, koje }e imati qep{i povod. Ono {to su dogovorili, to su i realizovali. Od tada, sredinom avgusta svake godine, dolaze sa svih strana da se provesele i nastave da weguju plemensku lozu koja je zapo~ela od supru`nika Dragi}a i Marije Segi} prije vi{e od 150 godina. Izgradili su Segi}i i Dom porodice, koji je i ovaj put bio mjesto okupqawa. Veselom vi{e~asovnom susretu prisustvovalo je vi{e od 200 gostiju.

Mrkowi} Grad
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. POLICIJA Nije bilo saobra}ajnih nesre}a, ni naru{avawa javnog reda i mira. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Bilo je planiranih iskqu~ewa zbog radova na elektroprenosnoj mre`i.

SUSRETI po~eli prije 22 godine
- Ovo je za nas doga|aj godine. Mnogi se vide samo na ovaj dan, jer Segi}i sti`u sa raznih strana svijeta. Na poseban na~in pozdravqamo one koji su u me |u vre me nu ste kli visoko {kolsko obrazovawe, jer oni na najboqi na~in promovi{u na{e pleme - ka`e doma }in ovo go di{we za ba ve Slavko Segi}. Na ~elu plemena, u ulozi predsjednika Udru`ewa, nala-

Prijedor
PORODILI[TE Nije bilo poro|aja.
Sabor Segi}a
FOTO: B. RADULOVI]

zi se Vlado Segi}, koji ne krije ponos na ~iwenicu da su ovakvi susreti za`ivjeli jo{ prije 22 godine. - Precizno vodimo evidenciju potomaka na{ih prarodi-

teqa, Dragi}a i Marije. Imamo i kompletno ura|eno porodi ~no sta blo, izlo `e no u na{em porodi~nom domu - isti~e Vlado. B. R.

POLICIJA Evidentirana dva naru{avawa javnog reda i mira i dvije saobra}ajne nesre}e sa materijalnom {tetom.

VODA Uredno snabdijevawe grada vodom, osim u naseqima Kozarac i Qubija. STRUJA Uredno snabdijevawe. HITNA POMO] Hitnu qekarsku pomo} zatra`ilo 69 pacijenata.

12 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Djeca na qetovawu u Kumboru
TREBIWE - Ukupno 23 djece iz Trebiwa boravi}e do nedjeqe, 23. avgusta, na qetovawu u Kumboru na Crnogorskom primorju, u okviru projekta “Socijalizacija djece 2009“ koji provodi Javni fond za dje~iju za{titu Republike Srpske. - Na moru, u pratwi dva vaspita~a, borave djeca iz vi{e~lanih porodica, zatim ona koja koriste dje~iji dodatak. Osim wih, na moru su mali{ani iz strukturalno promijewenih porodica, dvoje romske, kao i petoro posebno nadarene djece - re~eno je u trebiwskom Centru za socijalni rad.
FOTO: R. MIJANOVI]

Vodoprivreda Trebi{wica

Bujice vi{e nisu problem
TREBIWE - Radnici AD Vodoprivreda Trebi{wica Trebiwe ju~e su zavr{ili izgradwu betonskih kanala za regulisawe oborinske odvodwe na potezu [umska uprava-Blace i Blace-oborinska odvodwa. Ovaj projekat, u vrijednosti od 50.000 maraka, prema planu kapitalnih ulagawa za ovu godinu finansira op{tina Trebiwe, i to iz vodnih naknada. Kako saznajemo od {efa gradi li {ta Da ni la Kuqi}a, vi {e de ce nij ski pro blem sa bujicom na ovom podru~ju }e kona~no biti rije{en. - Povr{inske vode }e putem sabirnog odvoda, koji se ispod magistralnog puta ra~va u dva kanala, du`ine od 70 metara, biti usmjerene u Trebi{wicu - istakao je Kuqi}. On je dodao da projekat regulisawa oborinske odvodwe na potezu [umska uprava-Blace postoji ve} 10 godina, a ove godine doradio ga je projektni centar iz Bawe Luke. R. Mi.

Poziv pre`ivjelim logora{ima
BILE]A - Pre`ivjelim logora{ima iz logora na ostrvu Ma mu la, wiho vim po tomcima i po{tovaocima, iz Her ce go vi ne i Dal ma ci je, Savez udru`ewa boraca NORA-a uputio je poziv za skoru posjetu tom zloglasnom logoru iz Drugog svjetskog rata. - Inicijativa je krenula od SUBNOR-a Herceg Novi, a toj crnogorskoj op{tini teritorijalno i pripada ostrvo Mamula gdje su Italijani, u vrijeme Drugog svjetskog rata, formirali logor za rodoqube i sve one koji
FOTO: [. ALEKSI]

Posjeta ostrvu Mamula
su im bili sumwivi. Jednodnevni izlet i posjeta Mamuli predvi|en je za 12. septembar ove godine, a svi zainteresovani trebalo bi da se jave do 25. avgusta ove godine - istakao je predsjednik SU BNO RA-a Bi le }e Ra do slav Milo{evi}. Kroz logor na ostrvu Mamula pro{lo je oko 2.300 qudi iz cijele Hercegovine, me|u kojima veliki broj `ena i djece, a mnogi od wih tamo su umrli. Samo sa podru~ja op{tine Bile}a na Mamuli je bilo zatvoreno 63 qudi. [. A.
\aci ponovo u klupama

U trebiwskim i bile}kim sredwim {kolama

Na popravnim ispitima u trebiwskim sredwim {kolama bi}e 250 u~enika, dok }e u Bile}i 156 |aka poku{ati da “ispravi ocjenu“
PI[U: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com []EPAN ALEKSI] krozrs@glassrpske.com

U~enici pola`u popravne ispite
U tre biwskom Cen tru sredwih {ko la, ju ~e je 60 u~enika iza{lo na popravni ispit i to uglavnom iz matematike. Da li su tokom qeta u~ili gradivo danas }e pokazati 129 u~enika Sredwe tehni~ke {kole u Trebiwu, koji su najmawe znawa tokom {kolske godine pokazali iz stru~nih predmeta. U Gimnaziji “Jovan Du~i}“ popravni ispiti po~iwu tek 24. avgusta, a od ukupno 61 u~enika, najvi{e wih polaga}e popravni ispit iz matematike, fizike i srpskog jezika. U ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi polagawe maturskog ispita u avgustovskom roku po~iwe 20. avgusta, a u Centru sredwih {kola i Sredwoj tehni~koj {koli - dan kasnije.

Na Bile}kom jezeru

Bo{wak i Deli} pobjednici “Somovijade“
BILE]A - Bile}ani Ne|o Bo{wak i Ne|o Deli} pobjednici su “somovijade“ na Bile}kom jezeru, koju je organizovalo Sportsko-ribolovno dru{tvo “Bile}a“, a ulovili su soma te{kog 18 kilograma i 200 grama. Drugo mjesto pripalo je posadi koju su sa~iwavali Bile}ani Ranko Boki} i wegovi sinovi Borko i Bojan, sa ulovqenim somom od dva kilograma i 800 grama, dok su tre}i bili Zoran i \or|e Milivojevi}, Dragan Lu~i} i @eqko Vasi}, tako|e iz Bile}e, sa ulovom od kilogram i 700 grama. U lovu soma varalicom i bu}kom u~estvovalo je 18 posada na isto toliko ~amaca, sa ukupno oko 50 takmi~ara iz Bile}e, Trebiwa i Po`ege u Srbiji. U spremawu ribqe ~orbe najuspje{niji je, prema ocjeni `irija, bio Marinko Mitrovi}, ~lan Ribolovnog dru{tva “Skrape`“ iz Po`ege. [. A.

TREBIWE, BILE]A Za sredwo {kol ce iz Tre biwa i Bile}e, koji su na kraju redovne nastave u junu imali negativne ocjene, ju~e su po~eli popravni ispiti. Na popravnim ispitima u trebiwskim sredwim {kolama bi}e 250 u~enika, dok }e u Bile}i 156 |aka poku{ati da “ispravi ocjenu“. Matematika i daqe predstavqa naj ve }i pro blem za |ake u Isto~noj Hercegovini, a onda dolaze biologija, strani jezici i stru~ni predmeti.

NAJVI[E |aka ima jedinicu iz matematike
U Sredwo{kolskom centru “Golub Kure{“ u Bile}i ju~e je po~elo polagawe popravnih ispita, kao i polagawe zavr{nog ispita za maturante koji to nisu okon~ali tokom juna ove godine. Pro{le godine je u Centru “Golub Kure{“ bilo 530 u~e ni ka u Gi mna zi ji, Ma {inskoj tehni~koj i Ekonom-

skoj {koli, kao i {kolama tre}eg stepena. . Za razliku od ranijeg perioda, kada je na popravni ispit padalo najvi{e u~enika prvog i drugog razreda, posqedwih godina nema pravila, pa popravni ispit ima poneko i iz reda maturanata.

Ekskurzije
Kako saznajemo, shodno preporuci Ministarstva prosvjete i kulture RS, a zbog novog gripa, nijedna trebiwska sredwa {kola ne}e organizovati ekskurzije u septembru, ve} krajem {kolske godine, u maju.

Otvaraju se punktovi za prodaju meda iz Hercegovine

Hercegova~ki med postaje brend
TREBIWE - Trebiwske ne vla di ne or ga ni za ci je “Oaza“ i “Centar za razvoj Hercegovine“ u saradwi sa p~elarskom zadrugom “@alfija“ iz Trebiwa otvori}e sedam punktova na podru~ju ~etiri op{tine u BiH, gdje }e se prodavati tradicionalni hercegova~ki med. Prema rije~ima izvr{nog direktora “Oaze“ Nedjeqke Iliji} projekat }e uvezati p~elare iz najmedonosnijeg dijela BiH i predstavqati novu turisti~ku ponudu Hercegovine. - Punktovi na kojima }e turisti na licu mjesta mo}i da prate proces proizvodwe meda bi}e otvoreni na ~etiri mjesta u trebiwskoj op{tini, kao i u op {ti na ma Ra vno, Stolac i Blagaj kod Mostara u Federaciji BiH. Obiqe`avawe pun kto va o~e ku je se sqede}eg mjeseca, po{to se odaberu najboqi projekti koje su uradili hercegova~ko p~elari - istakla je Iliji}eva. 45.000 maraka. Pre ma po da ci ma Udru `ewa p~elara op{tine Trebiwe na podru~ju ove op{tine re gis tro va no je oko 12.500 p~elarskih dru{tava. U Udru`ewu isti~u da je ova go di na ne {to boqa za proizvodwu meda od prethodnih, iako je i daqe ispod prosje~nih medonosnih godina. R. Mi.

Trebiwe
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledano 39 pacijenata, a obavqeno je 17 ku}nih posjeta.

U TREBIWU ima 12.500 p~elarskih dru{tava
Projekat “Zlatni put Hercegova~kog meda“ finansijski je podr`an kroz razvojni program Ujediwenih nacija, a wego va vri je dnost je oko

Ova godina nije bila medonosna

FOTO: ARHIVA

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 13

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA LAKTA[I Na~elnik op{tine Broj: 01-022-114/08 Datum: 14.8.2009. godine

OBAVJE[TEWE
"Obavje{tavaju se gra|ani i pravna lica da }e nacrt izmjene dijela izmjene "Regulacionog plana bawsko-rekreacionog centra Lakta{i", biti izlo`en na javni uvid u vremenu od 25.8.2009. godine do 23.9.2009. godine, od 7.30 do 15.30 ~asova svakim radnim danom (osim subote i nedjeqe), u prizemqu zgrade op{tine Lakta{i - kancelarija br. 17, radi izja{wavawa i podno{ewa pismenih primjedbi." NA^ELNIK Milovan Topolovi}
Na osnovu ~lana 5. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 75/04) ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik RS, broj 41/03), a u vezi sa ~lanom 30. Statuta Akcionarskog dru{tva za proizvodwu pozamanterije "Novi Elastik" Vlasenica, v.d. direktor raspisuje:

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora
I - Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora Akcionarskog dru{tva za proizvodwu pozamanterije "Novi Elastik" Vlasenica. U Nadzorni odbor se imenuju tri ~lana. II - Nadle`nosti Nadzornog odbora propisane su ~lanom 7. Zakona o javnim preduze}ima ( "Sl. gl. RS", broj 75/04) i ~lanom 32. Statuta preduze}a. III - Mandat ~lanovima Nadzornog odbora traje ~etiri (4) godine uz mogu}nost ponovnog imenovawa. IV - ^lanovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na naknadu za rad, kao i druga primawa u skladu sa op{tim aktima preduze}a. V - Op{ti uslovi: a) da su dr`avqani Bosne i Hercegovine, 2) da su stariji od 18 godina, 3) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa konkursa. 4) da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili prekr{aj za povredu propisa o privrednom ili finansijskom poslovawu koji ih ~ini nepodobnim za obavqawe du`nosti u navedenom organu. 5) da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, 6) da se na wih ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 7) da nisu na funkciji u politi~koj stranci ili organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti. VI - Posebni uslovi; 1) visoka stru~na sprema (VII stepen tehni~kog, ekonomskog ili pravnog smjera), 2) najmawe 5 (pet) godina radnog iskustva u struci. 3) posjedovawe stru~nih i profesionalnih znawa i sposobnosti za obavqawe poslova iz nadle`nosti organa za koje se kandiduju, 4) poznavawe propisa iz djelatnosti koju obavqa dru{tvo. VII - Sukob interesa Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Slu`beni glasnik RS", broj 41/03) i Zakonom o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik RS", broj 34/02). VIII - Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwewu op{tih i posebnih uslova: 1) uvjerewe o dr`avqanstvu, koje nije starije od {est mjeseci, 2) izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3) uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, koje nije starije od mjeseca, 4) ovjerenu kopiju diplome, 5) biografiju o kretawu u slu`bi, 6) dokaz o radnom iskustvu, 7) ovjerene li~ne izjave iz ta~ke 3, 4 i 6 i 7 Op{tih uslova, 8) druge dokaze kojima se potvr|uju stru~na znawa i sposobnosti. IX - Rok za podno{ewe prijave Prijave se dostavqaju li~no ili po{tom na adresu AD "Novi Elastik" Vlasenica ul. Ilije Bir~anina 24, 75440 Vlasenica, sa naznakom: "Komisija za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora "Novi Elastik" ad Vlasenica - ne otvarati". Rok za podno{ewe prijave je 15 dana od dana posqedweg objavqivawa javnog konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor, Komisija }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. X - Javni konkurs }e se objaviti u "Slu`benom glasniku RS" i dnevnom listu "Glas Srpske". Broj: 58/09 Vlasenica, 14.8.2009. god. V.D. Direktor Dip. ing. teh. Miji} Bo`idar

14 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Kupovina automobila “hjundai i30“ oslobo|ena carine

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs 16.54 3.80 136,343.06

SARAJEVO - “Hjundai auto BiH”, generalni distributer “hjundai” vozila za BiH, najavio je da }e se uskoro u BiH u prodaji na}i prvi evropski “hjundai”. Radi se o modelu “hjundai i30“ koji je proizveden u

tvornici u Republici ^e{koj. Ovaj model }e u BiH biti oslobo|en pla}awa carine, a prodava}e se po najni`oj cijeni do sada, od 23.850 maraka. D. S.
FOTO: AGENCIJE

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo " " IF BIG INVEST. GR. D.D. SARAJEVO " " IF CROBIH FOND D.D. MOSTAR(K1) IF NAPRIJED D.D. SARAJEVO Sredwi PrometVrijednost kurs dionica 5.43 5.30 4.08 8.72 6.00 0.00 10,850.34 848.00 722.16

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica -8.31 7,289.88 1.35 23,519.80 -3.97 2,466.00 4.09 38,606.45 49.90 7.31 0.00 3,960.00 0.00 2,990.00 0.85 8,126.82

Kriza prolazi i u drugoj svjetskoj ekonomskoj velesili

229.24 SPARKASSE BANK DD 21.00 BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 8.22 ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO 107.02 4.99 HIDROGRADWA D.D. SARAJEVO 110.00 IK BANKA D.D. ZENICA 46.00 JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR 20.52 JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO

Poslije ohrabruju}ih rezultata Wema~ke i Francuske

Ma|arska banka Rajfajzen Hungari

Pred zatvarawem 20 poslovnica
BUDIMPE[TA - Ma|arska banka Rajfajzen Hungari, koja je ogranak austrijske banke Rajfajzen Internacional, planira da do kraja oktobra zatvori 20 poslovnica, ukqu~uju}i i pet u glavnom gradu Budimpe{ti, kako bi smawila tro{kove, javio je Tanjug. Iz ove banke istaknuto je da je malo vjerovatno da se u blis koj bu du }nos ti po no vi di na mi ~an rast ko ji je obiqe`io posqedwih pet godina, prenosi ma|arski portal portfpolio.hu. Rajfajzen banka Hungari peta je po veli~ini imovine u Ma |ar skoj, a u 22 go di ne po slo vawa u ovoj dr`a vi za biqe`ila je rast iznad tr`i{nog prosjeka. U 2006. godini ova banka otvorila je 64 nove poslovnice, ~ime je ukupan broj pove}an na 161. Banka je najavila u februaru da }e smawiti broj zaposlenih za osam odsto ili za 315 radnika.

Rast japanske privrede, ne{to mawi od jedan odsto u drugom kvartalu u odnosu na prethodno tromjese~je, prvi je pozitivan podatak o kretawu druge po snazi svjetske ekonomije u posqedwih 15 mjeseci
LONDON - Pozivaju}i se na naj no vi je zva ni ~ne podatke objavqene u Tokiju, Japan je nakon Francuske i Wema~ke, tako|e iza{ao iz re ce si je, izvi jes ti la je londonska radio i TV stani ca Bi-Bi-Si, a pre nio Tanjug. Bi-Bi-Si is ti ~e da je rast japanske privrede, ne{to mawi od jedan odsto u drugom kvartalu u odnosu na prethodno tromjese~je, prvi po zi ti van po da tak o kre tawu druge po snazi svjetske eko no mi je u posqedwih 15 mjeseci. - Pokazateqi objavqeni pro{le sedmice za Wema~ku i Francusku, ~ije su privrede bez premca u zoni evra, uka zu ju da ove dvi je zemqe mo `da izla ze iz re ce si je poslije godine u kojoj su zabiqe`i le ne ga ti van pri vredni rast - navodi se u izvje{taju Bi-Bi-Si-ija. Na isti, uzlazni trend, ukazuju i podaci objavqeni u petak za Hongkong, jer je tamo{wa privreda zabiqe`ila rast od 3,3 odsto u drugom kvartalu. kvartalu ove godine, u pore|ewu sa is tim pe ri odom 2008. - Francuska ministarka finansija Kristina Lagard je pro{le sedmice prekinula godi{wi odmor i pozvala jednu radio stanicu da bi obja vi la no ve sta tis ti ~ke podatke o rastu doma}e privrede, prije nego {to su objavqeni zvani~no - podsje}a Bi-Bi-Si. Istina, bankarski sistem je jo{ nestabilan, a veli ke su me nov ca ko ji su vlade evropskih zemaqa potro{ile na ekonomske podsti ca je mo ra }e da bu du smawene i za tim uki nu te kad-tad. Najnoviji podaci Sta tis ti ~ke agen ci je Evrop ske uni je po ka zu ju, ina ~e, da je bru to do ma }i proizvod svih 16 zemaqa zone evra u dru gom kvar ta lu

I japanska privreda iza{la iz recesije
opao sve ga 0,1 od sto. To predstavqa zna~ajan napredak u odnosu na prva tri mjese ca ove go di ne, ka da je pri vre da evro zo ne za biqe`ila rekordni dvoipoprocentni pad.

BANKARSKI sistem jo{ nestabilan
Svi najnoviji podaci za dvije vode}e evropske i najve}u azijsku privredu predstavqali su iznena|ewe za eko nom ske pro gnos ti ~a re, ko ji upo zo ra va ju da za biqe`e ni rast jo{ uvi jek nije stabilan, prenosi BiBi-Si. Stopa privrednog rasta, pre ma no vim po da ci ma, u Wema~koj i u Francuskoj je iznosila 0,3 odsto u drugom

Nezaposlenost
Iako najnoviji statisti~ki podaci djeluju ohrabruju}e, me|u ekonomistima, na ~ije mi{qewe se poziva britanska radio i TV stanica, jo{ vlada zabrinutost, jer nije izvjesno koliko je ovaj nagovje{taj ekonomskog oporavka jak i pouzdan. U prilog takvom stavu idu i podaci o nezaposlenosti, koja }e najvjerovatnije u evropskim zemqama nastaviti da raste i ove godine.

“Tojota“ i “Nisan“

Proizvodwa u ruskim fabrikama
SAN KT PE TER BURG Rus ke fa bri ke ja pan skih kompanija “Tojota“ i “Nisan“ nas ta vi le su da nas proizvodwu poslije kolektivnog godi{weg odmora od 3. do 16. avgusta, javqa ItarTas. Por tpa rol “To jo te” izja vio je da je qetni odmor u prvoj polovini avgusta postao tradicija u fabrici u San kt Pe ter bur gu, po sli je ~e ga je u po ne djeqak obnovqen nor ma lan pro ces proizvodwe. Tatjana Natarova, “Nisanov“ predstavnik za {tampu, kazala je da je odmor iskori{}en za popravku ma{ina i da je je dan broj ra dni ka bio anga`ovan na poslovima odr`avawa. U San kt Pe ter bur gu fa brike imaju tri me|unarodne kom pa ni je, “To jo ta“, “Nisan“ i ameri~ki “Yeneral mo tors“, u ko ji ma se izra|uju modeli “{evrolet kap ti va”, “opel an ta ra”, “tojota kamri“ i “nisan teana.” Dvi je os ta le ro bne mar ke, “{e vro let kruz” i “nisan y-trejl“, na}i }e se na mon ta `nim tra ka ma u septembru.

Planovi “Krajslera“

U Meksiku proizvodwa "fijata 500"
VA[INGTON - Ameri~ki “Krajlser“, koji se udru`io sa ita li jan skim “Fi ja tom“ u okvi ru pla na izlaska iz bankrota, razmatra mo gu }nost proi zvodwe maweg kom pak tnog vo zi la “fi jat 500” u wego voj fa bri ci u Me ksi ku, pi {e “Vol strit `urnal“ pozivaju}i se na anonimni izvor blizak kompaniji. Ka ko pre no si Ta njug, list na vo di da gru pa ci ja “Krajsler“, pod nadzorom italijanskog partnera, tako|e analizira koje }e druge “Fijatove“ modele mo}i da ponudi u SAD, na jednom od najve}ih svjetskih tr`i{ta vozila. Pla no vi ma po slo vawa “Krajslera“ predvi|a se, tako |e, proi zvodwa maweg “Fijatovog“ motora u Trento nu, u Mi ~i ge nu, kao i izrada kompaktnog vozi la, ne{to ve}eg od “fijata 500” u SAD, pi{e list. Meksi~ka fabrika “Toluka“, u kojoj se sada montiraju modeli “doy yerni“ i “PT kruzer“, kako se ocjewuje, predstavqa najboqe rje{ewe za “fijat 500”, jer bi se taj model mogao izvoziti u Ju`nu i centralnu Ameriku, gdje je robna marka “fijat“ po pu lar na, na vo di “@urnal“.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP LLOYDS BANKING BT GROUP PLC BARCLAYS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
44.84 125.95 95.91 132.8 345.8

Promjena
-2.84 -0.36 -3.61 -1.04 -3.7

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC ALCOA INC CISCO SYSTEMS PFIZER INC

Cijena
16.52 13.25 12.34 20.9 15.73

Promjena
-5 -4.81 -7.01 -1.92 -0.25

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 15

Dinar ja~i prema evru za 18 para
BEOGRAD - Dinar je ju~e nastavio da ja~a prema evru za 0,19 odsto, tako da zvani~ni sredwi kurs evra iznosi 93,2993 dinara, objavila je NBS a prenio Tanjug. Zvani~ni sredwi kurs u petak, 14. avgusta, iznosio je 93,5770 dinara za jedan evro, {to zna~i da je srpska valuta oja~ala za 18 para. Prema podacima NBS, dinar je u julu nominalno oja~ao prema evru za 0,3 odsto, dok je u prvih sedam mjeseci ove godine nominalno oslabio za pet odsto.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Prosje~na Promjena Promet cijena Република Српска - измирење ратне штете 1 4,96 74.436,52 41,93 Naziv emintenta Република Српска - измирење ратне штете 2 42,54 1,27 0,38 0,40 0,49 0,35 0,23 41,00 0,07 0,18 0,42 4,20 6,44 69.199,35 0,00 19.323,00 8,07 17.177,99 -1,95 12.079,39 -1,99 11.201,50 6,15 0,00 4,57 1,52 9,82 5,75 5,00 9.819,80 3.036,01 865,10 645,48 179,00 105,75 50,40 Телеком Српске а.д. Бања Лука Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Електрокрајина а.д. Бања Лука Електро - Бијељина а.д. Бијељина Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик Република Српска - обавезе добављачима 2 Жељезнице РС а.д. Добој Рафинерија уља а.д. Модрича Семберија ПД а.д. Бијељина Фратело Трејд а.д. Бања Лука

Markica stara, a cijena proizvoqna
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Nedoumice kupaca cigareta zbog Zakona o akcizama

Kupila sam kutiju cigareta na kojoj je pisalo da ko{taju 3,10 KM, a prodavac mi je naplatio ~etiri KM, dok se iste cigarete u supermarketima prodaju za 3,5 marke, tako da mi nije jasno koliko ko{taju, kazala jedna Bawolu~anka

FONDOVI
Naziv emintenta Prosje~na Promjena Promet cijena 4,70 4,05 4,01 3,47 8,13 0,06 2,70 5,21 5,37 2,26 1,10 4,50 2,76 5,45 0,00 0,00 0,00 9,12 -0,25 3,51 0,00 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 80,20 385,17 2.033,45 83,78 0,00 7.243,85 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20

BAWA LUKA - Iako su stupawem na snagu Zakona o akcizama pove}ane cijene cigareta one se jo{ uvijek prodaju sa starim markicama na kojima stoji ni`a cijena, {to kod kupaca ~esto izaziva zbuwenost i sumwu u to koliko zaista ko{taju. - Kupila sam kutiju cigareta u centru Bawe Luke na kojoj je pisalo da ko{taju 3,10 KM, a prodavac mi je naplatio ~etiri KM, dok se iste cigarete u supermarketima prodaju za 3,5 marke, tako da mi nije jasno koliko, u stvari, one ko{taju kazala je Bawolu~anka koja nije `eqela da se predstavi. Portparol Uprave za indirektno oporezivawe BiH Ratko Kova~evi} rekao je da se cigarete sa starim markicama mogu prodavati do 31. decembra ove godine, ali da su trgovci obavezni staviti novu cijenu na vidqivo mjesto u radwi. Ipak, prilikom obilaska maloprodajnih radwi mo`e se uo~iti da nove cijene gotovo nigdje nisu istaknute. - Cigarete koje su obiqe`ene starim markicama na kojima se nalazi i stara maloprodajna cijena mogu se na}i u prodaji do 31. decembra ove godine, a od po~etka idu}e godine trebale bi se prodavati

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука

9,00 21.349,00

Bawa Luka

Pove}an indeks potro{a~kih cijena
Prodavci moraju da istaknu cijenu cigareta FOTO: G. [URLAN

iskqu~ivo cigarete koje su obiqe`ene novim markicama na kojima je istaknuta nova maloprodajna cijena.

STARE markice va`e}e do kraja godine
To je prelazni period dat novim Zakonom o akcizama kako bi svi koji su kupili stare markice i wima obiqe`ili cigarete uspjeli da ih prodaju, ali u prodavnicama na vidqivom mjestu mora biti istaknuta nova maloprodajna cijena kazao je Kova~evi}.

On je podsjetio da su svi koji prodaju akcizne proizvode bili obavezni da na dan po~etka primjene zakona, odnosno do 1. jula popi{u sve zalihe cigareta i na te zalihe obra~unaju novu akcizu i razliku izme|u

stare i nove akcize uplate na jedinstveni ra~un UIO. Dodao je da se prilikom uvoza cigareta tako|e obra~unavaju da`bine i napla}uje razlika akcize po osnovu primjene novog zakona.

BAWA LUKA - Ukupan indeks potro{a~kih cijena u Republici Srpskoj u julu ve}i je za jedan odsto nego u junu, podaci su Zavoda za statistiku RS a prenosi Srna. Indeks potro{a~kih cijena kod alkoholnih pi}a i duvana vi{i je za 18,5 odsto, kod prevoza za 3,7 odsto, a kod stanovawa vi{i je za 0,5 odsto. U tom periodu indeks potro{a~kih cijena kod hrane i bezalkoholnih pi}a ni`i je za jedan odsto, dok je indeks odje}e i obu}e ni`i za 0,1 odsto.

Frankfurt

KAZNE
Zbog neobra~unavawa razlike u akcizama poreski obveznici su u prvih mjesec dana primjene Zakona o akcizama platili 858.000 konvertibilnih maraka kazni, rekao Kova~evi}. - U tom periodu izdato je 986 prekr{ajnih naloga, a uglavnom se radilo o obveznicima koji nisu na vrijeme dostavili popisne liste i obra~unali razliku akciza. Neki obveznici su namjerno poku{ali izbje}i pla}awe svojih obaveza kazao je Kova~evi}.

Udru`ivawe “Por{ea“ i “Folksvagena“
FRAN KFURT - Wema ~ki proi zvo |a ~i auto mo bi la “Por{e“ i “Folksvagen“ mogli bi se udru `i ti ve} u 2010. godini, umjesto u 2011, kako je to ranije prognozirano, prenijele su agencije pisawe “Di Velta“ koji citira fi nan sij skog di re kto ra “Folksvagena“ Hansa Ditera. - U “dosta optimisti~nom scenariju“, ako se privreda i fi nan sij sko tr`i {te oporave, obje kompanije mogle bi da ubrza ju udru `i vawe - izjavio je Diter.

Federacija BiH

Smawena industrijska proizvodwa
SARAJEVO - Ukupna industrijska proizvodwa u Federaciji BiH od januara do jula mawa je za 10,6 odsto u odnosu na isti period lani, saop{teno je iz Federalnog zavoda za statistiku a prenijela Srna. Ukupna industrijska proizvodwa u podru~ju rudarstva ve}a je za 1,9 odsto, u podru~ju prera|iva~ke industrije mawa je za 17,2 odsto, a u podru~ju snabdijevawa elektri~nom energijom, gasom i vodom ve}a je za 1,2 odsto. U tom periodu zabiqe`eno je pove}awe proi zvodwe ener gi je za 1,7 od sto, te smawewe intermedijarnih proizvoda, osim energije, za 21,8 odsto, kapitalnih proizvoda za 42 odsto, trajnih proizvoda za {iroku potro{wu za 27 odsto i netrajnih proizvoda za {iroku potro{wu za 3,7 odsto. U FBiH industrijska proizvodwa u julu mawa je za 11,6 odsto nego u istom periodu lani, za 5,8 odsto u odnosu na prosje~nu mjese~nu proizvodwu u pro{loj godini, a ve}a je u odnosu na juni ove godine za 1,4 odsto.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 18.8.2009. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.133741 1.248922 26.715330 0.075661 0.262100 0.711840 1.467535 0.565032 0.223565 0.189633 1.282501 0.919301 2.260912 1.386399 2.091056

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.136582 1.252052 26.782286 0.075851 0.262757 0.713624 1.471213 0.566448 0.224125 0.190108 1.285715 0.921605 2.266578 1.389874 2.096297

Prodajni za devize
1.955830 1.139423 1.255182 26.849242 0.076041 0.263414 0.715408 1.474891 0.567864 0.224685 0.190583 1.288929 0.923909 2.272244 1.393349 2.101538

ZIF Boris invest fond ZIF Euro investment fond a.d. Bawa Luka a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

3,47

9,12%

8,13

-0,25%

16 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Iz Vakufske banke u Hrasnom ukradeno oko 15.000 maraka

Hronika
SHP “Celeks“

SARAJEVO - Maskirani mladi} naoru`an pi{toqem u ponedjeqak ujutro oteo je 15.000 maraka od radnika iz ekspoziture Vakufske banke u sarajevskom nasequ Hrasno, saznaje “Glas Srpske“ od izvora bliskih istrazi.

Razbojnik je na sebi imao ka~ket i majicu preko glave. Po ulasku u banku dotr~ao je iza pulta i radnici prislonio pi{toq na glavu, poslije ~ega je uzeo oko 15.000 KM. Kada je istr~ao iz banke, neko od radnika je pritisnuo tihi alarm. N. T.
FOTO: T. DERIKU]A

Materijalna {teta oko 400.000 maraka
BAWA LUKA - Materijalna {teta pri~iwena u po`aru koji je u subotu izbio u skladi{tu gotovih proizvoda SHP “Celeks“ se procjewuje na 400.000 maraka bez indirektne {tete, a broj izgorjelih ili uni{tenih paleta je 1.865 po lager listi, saop{tio je ju~e UO SHP “Celeks“. - Zbog uru{avawa krova, pod betonskim panelima ostali su proizvodi koji tiwaju pa se de`urne ekipe i daqe nalaze na licu mjesta i po izbijawu vatre iz tih slojeva odmah je gase. Iz tog razloga stru~ne ekipe inspekcije i tu`ila{tva jo{ uvijek ne mogu da uzmu uzroke - naveli su u ovom preduze}u.

“Slu~aj Mistri}“

Saslu{ani Vuk i Herak, sudija odredio pritvor
SPLIT - Sarajlije Edin Vuk (22) i Anel Herak (22), osumwi~eni za ubistvo Amira Mistri}a, ju~e ujutro su privedeni u istra`ni centar @u pa nij skog su da u Splitu, potvrdila je portparol Policijske uprave splitsko-dal ma tin ske Ma ri na Kraqevi}-Gudeq. Vuk i Herak su na ispitivawu kod is tra `nog su di je Stanka Grbavca izjavili da se ne protive izru~ewu. To }e uveliko pojednostaviti postupak izru~ewa bh. vlastima, jer }e za izru~ewe biti dostupna i do ku men ta ci ja ko jom trenutno raspola`e hrvatska policija, prenose hrvatski mediji. Sudija Grbavac odredio je Vuku i Heraku ekstradicioni pritvor u trajawu od 40 dana.

Potraga za tijelom Ranka [ali}a

Tragedija na kupali{tu u Mlinaricama kod Kozarske Dubice

Mladi} se utopio u rijeci Savi
Nastradali Ranko na obalu Save do{ao sa dva mla|a brata na kupawe. Nisu znali plivati i nisu ni ulazili duboko u rijeku. Popeli su se na jednu kladu i vjerovatno se prevrnuli, rekao o~evidac Goran Milanovi}
PI[E: TAWA DERIKU]A krozrs@glassrpske.com

Te{ka saobra}ajna nesre}a u Austriji

Poginula tri ~lana porodice \uli}
INSBRUK - U saobra}ajnoj nesre}i na autoputu “A12” u Austriji ju~e su oko 30 minuta poslije pono}i poginula tri ~lana porodice \uli} iz Bu`ima, javio je portal svevijesti.ba. Poginuli su otac Husein (43), majka Nada (40) i sin Aldin (15), dok je pre`ivjela samo djevoj~ica Aldina (11). Porodica \uli} bila je na povratku sa godi{weg odmora kada je Husein pred samim ciqem putovawa zaspao za volanom. Prema procjeni policije, vozilo je kod odmarali{ta udarilo u metalnu {inu koja je virila iz zemqe i odletjelo u vazduh, poslije ~ega je udarilo o metalnu ogradu i zvu~ni zid gdje je skoro razneseno i rascijepqeno.

KOZARSKA DUBICA Ranko [ali} (24) iz sela Demirovac kod Kozarske Dubice utopio se u nedjequ u kasnim poslijepodnevnim ~a so vi ma u ri je ci Sa vi u mjestu Mlinarice. Tijelo nastradalog mladi}a jo{ uvijek nije prona|eno, iako intenzivno pretra`ivawe korita i obale rijeke neprekidno traje. - Tijelo nesre}nog mladi}a jo{ nije prona|eno, a ju~e

ujutru je anga`ovan i ronila~ki tim Specijalne jedinice MUP-a RS - potvrdila je por tpa rol CJB Bawa Lu ka Gospa Arsenovi}. Prema izjavama mje{tana se la De mi ro vac, pri ja teqa i ko m{i ja po ro di ce [a li}, nas tra da li Ran ko na obalu Save do{ao je sa dva mla|a brata, ~iji `ivoti su, s obzirom da nijedan od bra }e ni je bio pli va~, spaseni intervencijom dvoji ce su gra |a na ko ji su se, po{to su nedaleko pecali,

na{li u blizini mjesta nesre}e. - Momci su do{li na kupawe prvi put i ja sam ih vidio. Poku{avao sam pomo}i mladi}u koji se utopio. Nisu znali plivati nijedan i nisu ni ulazili duboko rijeku. Popeli su se na jednu kladu i vjerovatno su se prevrnuli rekao je o~evidac Goran Milanovi}.

TIJELO mladi}a nije na|eno
Dodao je da je odmah dotr~ao sa ko le gom, ko ji je uspio da pomogne mla|em bratu nastradalog mladi}a. - Zaronio sam nekoliko puta u blizini nastradalog, ali ga nisam uspio na}i - ispri~ao je Milanovi}. On je kazao da je tokom spasavawa mladi} ve} bio potopqen i da je ubije|en da se ni{ta vi{e nije moglo u~initi.

POTRAGA
Pored ronila~kog tima Specijalne jedinice MUP-a RS, u potrazi za nastradalim mladi}em u~estvuje vi{e desetina mje{tana, dobrih poznavalaca rijeke. - Potraga }e biti nastavqena sa ~amcima i reflektorima. Trudimo se koliko mo`emo, ukqu~en je veliki broj mje{tana i ronioci i o~ekujemo da rijeka izbaci tijelo. Pretra`ili smo teren dug pet kilometara, ali nismo ni{ta prona{li - rekao je Dejan Mari}, kom{ija nastradalog mladi}a.

Prema wegovim rije~ima, Sava je veoma mutna i vidnost nije ve}a od 20 do 30 centimetara. Tijelo mladi}a su odmah po~eli tra`iti i proveli su nekoliko ~asova u potrazi sa ~amcima i sidrima. - Ovo je veliki {ok i ne znam da sam mogao vi{e da u~inim, siguran sam da nisam i vjerujem da nije bilo nas u blizini da bi se sva tri brata [ali}a utopila - procijenio je Milanovi}. Wegov prijateq Radoslav Rodi}, koji je uspio da spase mla |eg bra ta nas tra da log Ranka rekao je da je on bio bli`e obali. - Uspio sam ga izvu}i iz dubine. Glava mu je bila ve} potopqena ali se hvatao za mene. Ronio sam iza wega i gurao ga koliko sam mogao, ali sam se upla{io da }e i mene ponijeti rijeka. Tre}i brat se uspio izvu}i jer mu je po mo gao mla di} ko ji se sa wima kupao - kazao je Rodi}.

Za saobra}ajnu nesre}u 2,2 godine zatvora
PI[E:NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

BAWA LU KA - Go ran [a la ba li ja (30) osu |en je ju~e na dvije godine i dva mje se ca za tvo ra u bawolu ~kom Okru `nom su du zbog iza zi vawa sao bra }aj ne ne sre}e, u kojoj je jedno lice poginulo, kao i zbog nepru`awa pomo}i povrije|enom. Presudu je izrekla predsjednik Sudskog vije}a Dani-

jela Milovanovi} na osnovu Sporazuma o priznawu krivice koji je [alabalija sklopio sa Okru`nim tu`ila{tvom. Prema tom sporazumu kazna za izazivawe nesre}e je dvi je go di ne, a za ne pru `awe pomo}i povrije|enom ~e ti ri mje se ca i obje diwena je u jedinstvenu. Obra zla `u }i pre su du, Milovanovi}eva je rekla da je kao ola k{a va ju }e okol -

nosti cijenila priznawe i kajawe, a ote`avaju}e to da je ranije osu|ivan.

[ALABALIJA godinu bez voza~ke dozvole
Milovanovi}eva je izrekla [alabaliji i mjeru zabra ne upravqawa vo zi lom “B” kategorije na godinu. Okru`ni tu`ilac Mirja na Mio dra go vi}-Ba srak,

izno se }i do ka ze kri vi ce podsjetila je da je [alabalija 2000. godine zbog ugro`avawa saobra}aja uslovno bio osu|en na 11 mjeseci zatvora. Ona je rekla da je on osu|ivan i zbog tu~e. [a la ba li jin advo kat Radovan Stani} nije se protivio dokazima. Pre ma na vo di ma op tu `ni ce [a la ba li ja je 5. oktobra 2008. godine oko ~e-

tiri ~asa ujutro voze}i “audi A6” u ulici Aje Ra{kovi}a u Pri je do ru uda rio pje {a ka Faruka Cipari}a, a zatim pobjegao sa mjesta nesre}e. Cipari} je preminuo istog da na, a uvi |a jem je ut vr|e no da je [a la ba li ja vozio u stawu sredweg pijanstva sa 1,8 promila alkohola u krvi i 60 kilometara na ~as, iako je tu predvi|eno 50 kilometara na ~as.

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 17

Stevo \uri} ubio se bombom u Lugovima kod [amca
[AMAC - Stevo \uri} (36) oduzeo je sebi `ivot aktiviraju}i bombu nedaleko od svoje ku}e u selu Lugovi kod [amca. On je na mobilnom telefonu ostavio poruku: “Ja sam na ulazu u wivu Bo{ka Marinkovi}a. Pozdravi Maju...“ Stevin ro|ak Cvjetin \uri} ispri~ao je da je on imao ~etiri sestre i tri brata, od kojih je jedan o`ewen, dok druga dvojica nisu. Sve ~etiri sestre su udate i imaju svoje porodice. @ivio je u Lugu poslije izbjegli{tva. V. A.

Policija

“Folksvagen golf“ i “reno klio“ sudarili se na putu Bawa Luka - Kla{nice

Vijesti
Srbac

@ena nastradala u direktnom sudaru
Do nesre}e do{lo kada je Miodrag Savkovi} u “renou klio“ pre{ao na suprotnu saobra}ajnu traku i udario u “golf 1”, kojim je upravqala Slavica Petkovi}. Slavica u sudaru zadobila povrede karlice i noge
PI[E:NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Razbojnik oteo 600 maraka
SRBAC - Nepoznati maskirani razbojnik u nedjequ je prijete}i vatrenim oru`jem oteo 600 maraka od radnice u prodavnici “Borik“, u mjestu Kukuqe kod Srpca, saop{teno je iz CJB Bawa Luka. N. T.

Bawa Luka

BAWA LUKA - Slavica Petkovi} (46) te{ko je povrije|ena, a Miodrag Savko vi} la k{e ju ~e u sao bra}ajnoj nesre}i na magistralnom putu Bawa Luka Kla {ni ce, ne da le ko od “Ide al“ pum pe u bawolu ~kom nasequ Lazarevo. Petkovi}eva je preba~ena u bawolu~ki Klini~ki centar iz kojeg je saop{teno da ima povrede karlice i lijeve butne kosti. - Primqena je sa tra umatskim {okom i bila je svjesna. Weno zdravstveno stawe za sada je stabilno, ali su sve pro gno ze pre urawene. Smje {te na je na Kli ni k u za anes te zi ju rekli su u Klini~kom centru.

Lopov zate~en na djelu
BAWA LUKA - Bawolu~ka po li ci ja za te kla je Igo ra Muwizu prilikom provale u vozilo “golf 3” u Bulevaru @ivojina Mi{i}a i privela ga. Iz CJB Bawa Luka je, navode}i wegove inicijale, saop{teno da je on pu{ten po sli je kri mi na lis ti ~ke obra de i uz sa gla snost de `urnog tu`ioca. N. T.

Bawa Luka

Provalnik odnio 280 maraka
“Golf“ u kojem je povrije|ena Slavica Petkovi} FOTO: G. [URLAN

POVRIJE\ENU vatrogasci izvukli iz vozila
Iz policije je saop{teno da je do ne sre }e do {lo kada je Savkovi} upravqaju}i “reno kliom“ pre{ao na suprotnu saobra}ajnu traku i udario u “golf 1”, koji je vozila Petkovi}eva.

- Ta~an uzrok ove nesre}e bi}e utvr|en nakon uvi|aja i istrage - rekli su u CJB Bawa Luka. O~evidac nesre}e An|elko Bubi} rekao je da je automo bil “klio“ i{ao iz pravca Bawe Luke i odjednom je po ~eo da gu bi kon tro lu i prelazi na suprotnu kolovoznu traku.

- Pre {ao je dvi je pu ne linije i isprekidanu liniju i direktno udario u “golf“ ko ji je do la zio iz prav ca Kla{nica. ^uo se stravi~an prasak - rekao je Bubi}. On je is ta kao da se na mjestu ovog doga|aja saobra}ajne nesre}e de{avaju dosta ~es to, jer vo za ~i ovom di onicom puta voze brzo.

Vatrogasci sjekli vozilo
O~evici su ispri~ali da je nesre}a bila stravi~na i da je povrije|ena `ena bila zarobqena u vozilu i nije mogla da iza|e. - Vi{e od pola ~asa poku{avali su je izvu}i neki momci, a tek kada su do{li vatrogasci i isjekli vozilo, ona je izvu~ena. Vidjelo se da je povrije|ena. Sudar je bio stravi~an, a “golf“ uni{ten - rekao je o~evidac nesre}e An|elko Bubi}.

BAWA LUKA - Nepoznati provalnik je iz prostorija KC “Po li dron“ ukrao 280 maraka, saop{teno je ju~e iz CJB Bawa Luka. Uvi|ajem je ut vr|e no da je ne po zna ti provalnik otkinuo katanac na ulaznim vratima navedene prostorije, naveli su u policiji. N. T.

Srbac

Polupao vozilo i izbu{io gume
SRBAC - Srp~anin N. D. prijavio je policiji da je nepoznato lice u ulici Mome Vidovi}a u Srpcu polupalo wegov automobil “mercedes“ i izbu {i lo sve gu me. Iz Cen tra ja vne bez bje dnos ti Bawa Luka je saop{teno da je uvi |a jem ut vr|e no da su na vozilu o{te}eni lim i lak. N. T.

Pretukli maloqetnika i oteli novac
MODRI^A - Petorica nepoznatih mladi}a napali su i pretukli maloqetnika ispred wegove ku}e u Modri~i i oteli odre|enu koli~inu novca, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Doboj. - Ovo je policiji prijavio maloqetnik koji je do{ao sa ocem V. S. On je ispri~ao da su mu mladi}i prvo pretresli yepove, a zatim ga primorali da otkqu~a vrata ku}e, odakle su uzeli novac - saop{tili su u policiji. U policiji su dodali da je u toku istraga s ciqem rasvjetqavawa doga|aja, otkrivawa izvr{ilaca i utvr|ivawa istinitosti navedene prijave. N. T.

Produ`en pritvor Rajku Savi}u
DOBOJ - Okru`ni sud u Doboju produ`io je pritvor Rajku Savi}u (47), optu`enom za ubistvo Branislava Gari}a, potpredsjednika SO Doboj i predsjednika OO SDS-a. Pritvor Savi}u mo`e trajati najdu`e dvije godine, uz kon tro lu oprav da nos ti pri tvo ra sva ka dva mje se ca, objavqeno je ju~e na sajtu Suda. Pritvor je produ`en zbog sumwe da bi pu{tawe na slobodu dovelo do prijetwe naru{avawa javnog reda. Savi} je ubio Gari}a 26. aprila u prostorijama Op{tinskog odbora SDS-a u Doboju sa pet hitaca iz pi{toqa, navodi se u optu`nici Okru`nog tu`ila{tva u Doboju. Savi} je direktor gra|evinske firme “Gra|-promet“ iz Doboja. Sl. P.

Napadnut odbornik SNSD-a u Glamo~u
GLAMO^ - MUP Livawskog kantona podnio je zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka protiv Mirka Bartulo vi }a, ko ji je u Gla mo ~u fi zi ~ki na pao odbor ni ka SNSD-a u glamo~kom Op{tinskom vije}u Petra [krbi}a, rekao je ju~e Srni portparol policije Ivica Vrdoqak. Vrdoqak je kazao da su policajci u ~etvrtak, 13. avgusta, poslije dojave o naru{avawu javnog reda i mira u kafi}u “Amadeus“ u Glamo~u, u tom objektu zatekli [krbi}a kojeg je najprije verbalno, a zatim i fizi~ki napao Bartulovi}. - Bartulovi} je bio pijan, a [krbi}u je pru`ena medicinska pomo} u Domu zdravqa - rekao je Vrdoqak.

18 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Srbija
Dragan [utanovac

^im ne{to ka`em, sutradan imam neke posledice. Dragan Markovi} Palma, predsjednik op{tine Jagodina

FOTO: BETA

Skroman broj srpskih mirovwaka
BEOGRAD - Ministar odbrane Srbije Dragan [utanovac ka`e da je broj u~esnika mirovnih misija iz Srbije skroman i da je u mirovnim operacijama UN trenutno anga`ovano oko 40 pripadnika Vojske Srbije. [utanovac je rekao za RTS da su oni anga`ovani u misijama u Kongu, ^adu, Liberiji i Obali Slonova~e. Dodao je da Srbija ima potencijal za mnogo ve}e anga`ovawe u mirovnim operacijama u svijetu. [utanovac je naveo da }e u misiji u ^adu, u sastavu norve{kog kontingenta, pripadnici Vojske Srbije, koji se prijavquju dobrovoqno, prvi biti put anga`ovani na osnovu odluke parlamenta.

Uhap{en Branko Z. iz Bele Crkve

Izbori na Kosovu

Povrijedio policajaca na du`nosti
[ABAC - Branko Z. (52) iz Bele Crkve, kod Krupwa, uhap{en je zbog sumwe da je fizi ~ki na pao i la k{e povrijedio policijskog slu`benika na du`nosti, saop{ti la je ju ~e Po li cij ska uprava [abac. Osumwi~enom je odre|ena mjera zadr`avawa od 48 ~asova, zbog sumwe da je 15. avgusta u Beloj Crkvi izvr{io krivi~no djelo napad na slu`beno lice u vr{ewu slu`bene du`nosti. Zbog sumwe da je Branko Z. “mogu}i po~inilac saobra}ajne nezgode koja se dogodila u mestu Tolisavac, posle koje je izvr{ilac pobegao, po li ci ja je sa zna la gde se osumwi~eni nalazi“. Branko Z. je “odbio da se legitimi{e, a tokom privo|ewa u policijsku stanicu fizi~ki je napao policijskog slu`benika i naneo mu lak{e telesne povrede, {to je konstatovano u Domu zdravqa“.

Rezultati vanrednih lokalnih izbora u dvije op{tine na Kosovu

U Pe}i pobijedio SPS u Pri{tini SNS
Izbori za skup{tine op{tina Pe} i Pri{tina, koje su izmje{tene u Gora`devac, odnosno Gra~anicu, odr`ani ponovo, jer je Vlada Srbije po~etkom aprila raspustila lokalne skup{tine
GRA^ANICA - Na vanrednim lokalnim izborima za odbor ni ke Skup{tine op{tine Pri{tina, izmje{tene u Gra~a ni cu, naj vi {e gla so va, 2.092, osvo ji la je Srpska napredna stranka, a na drugom mjes tu je ko ali ci ja SPS-PUPS-Je din stve na Srbi ja, sa op {te no je iz SNS-a, prenose agencije. Na tre}em mjestu je Demokratska stranka, a slijede Srpska radikalna stranka i koalicija DSS-Nova Srbija. U op{tini Pe}, sa izmje{tenim sjedi{tem u Gora`devcu, najvi{e glasova, prema nezvani~nim podacima, ima So ci ja lis ti ~ka partija Srbije. Na prekju~e odr`a nim izborima odziv je bio slab, a re zul ta ti sa bi ra ~kih mjesta u centralnoj Srbiji, gdje su gla sa li ra seqeni, jo{ se prikupqaju. Izbo ri za skup {ti ne op{tina Pe} i Pri{tina, koje su izmje{tene u Gora`devac, odnosno Gra~anicu, odr`a ni su po no vo, jer je Vla da Srbi je po ~et kom aprila raspustila lokalne skup{tine. De mo krat ska stran ka Srbije tvrdi da su rezultati gla sawa za lo kal ne skup {tine Pri{tina i Pe}, koje su obja vi le po je di ne stranke, neta~ni.

Vu~i}: Manipulacija vlasti
Srpska napredna stranka optu`ila je vlast za manipulacije i neregularne uslove na vanrednim izborima za lokalne organe uprave u Pri{tini i Pe}i. Na konferenciji za novinare SNS-a prikazan je i snimak napravqen mobilnim telefonom na kojem se vidi kako ~ovek unosi xakove u bijeli kombi, a Vu~i} je rekao da je to bra{no dijeqeno Romima da bi glasali za Socijalisti~ku partiju Srbije.

Milo{ Bugarin

PKS za smawewe PDV-a
BEOGRAD - Privredna komora Srbije predlo`i}e Vladi novi paket mjera za ubla`avawe ekonomske krize, jer dosada{we nisu dale rezultate, ka`e predsjednik PKS-a Milo{ Bugarin. - Privredna komora Srbije predla`e smawewe PDV-a i poreza na li~na primawa, ne zato {to `eli da di`e pra{inu, bude kontrate`a Vladi i ometa pregovore sa MMF-om, ve} zato {to su to zahtevi privrede - istakao je predsjednik PKS-a. Bugarin smatra da je neophodno da se o narednim potezima postigne dogovor na relaciji privreda-dr`ava, kako ne bi samo jedna strana pla}ala. Nove mjere }e, kako je rekao Bugarin, biti predlo`ene do kraja qeta. Za sada je sigurno da }e privrednici tra`iti smawewe PDV-a i drugih poreskih optere}ewa, poput poreza na li~na primawa, ali i o{trije kazne za one koji porez ne pla}aju.

SLAB ODZIV bira~a u obje op{tine
Pot pred sje dnik Iz vr{nog odbo ra DSS-a Ne boj{a Bakarec rekao je da nijedan dr`avni organ niti stranka ne mo`e da ima ta ~ne re zul ta te pre kju ~e odr`anih izbora za odbornike Skup{tine grada Pri{ti na i Skup {ti ne op{tine Pe}. Kosovske institucije ne priznaju ove izbore.

Policija intenzivno traga za dvije osobe koje su oko devet ~asova u Zemunu opqaTARA ~kale vozilo za prevoz novPrirodne qepote Tare, kao i ca, re~eno je Tanjugu u tradicionalna umjerenost MUP-u. Osoba maskirana cijena u objektima Vojne uskapuqa~om prvo je poprskatanove “Tara,” koja raspola- la suzavcem u spreju jednog `e sa oko 550 le`aja, glavni od radnika firme za transu razlog {to su hotelski ka- sport novca, a zatim je sa paciteti i ovog qeta pooduzetim novcem pobjegla, puweni, izjavio je ju~e Tanjugu navode u MUP-u. upravnik hotela “Omorika“ Milan Lazovi}.

DOBRA VIJEST

BEOGRAD

Radnici iz ]uprije protiv odluke o privatizaciji preduze}a
]U PRI JA - Ra dni ci “Ravanice“ iz ]uprije po~iwu generalni {trajk jer se protive odluci da se pokrene proces privatizacije u tom preduze}u. Za po sle ni okrivquju Agenciju za privatizaciju za lo{e stawe u tom preduze}u i tra`e da Agencija stavi van sna ge odlu ku o ra zrje {ewu sada{weg direktora Milutina Vasi}a i imeno-

Generalni {trajk u "Ravanici"
vawu Slavoquba Popovi}a. Oni navode da ne}e dozvoliti Popovi}u da zastupa fabri ku jer je on ~lan Upra vnog odbo ra fa bri ke “Para}inka“ u Para}inu i tvrde da je jedan od najve}ih krivaca za weno propadawe. Zaposleni u “Ravanici“ navode da je Popovi} prije nekoliko godina htio da kupi “Ravanicu“, ali mu to nije uspjelo i da sada pomo}u Agencije za privatizaciju poku{ava da ostvari ranije namjere i uni{ti fabriku.

OD 13. JULA radnici “Ravanice“ na prinudnom odmoru
Od 13. jula radnici “Ravanice“ su na prinudnim odmoru. Sve do maja fabrika je normalno radila i radnici su redovno primali plate. Agencija za privatizaci-

LO[A VIJEST

ju je saop{tila da “uprkos jasnim zakonskim odredbama da se sva preduze}a moraju privatizovati, odre|ena lica ve} godinama opstrui{u proces privatizacije, falsifikuju dokumentaciju i neovla{}eno skidaju novac sa ra~una preduze}a“. Radnici nedavno nisu dozvolili rukovodstvu, koje je imenovala Agencija, da u|e u fabriku, ga|aju}i ih jajima.

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 19

Na carinskom punktu Merdare prona|eno oru`je
MERDARE - ^etiri pi{toqa marke “CZ” prona{li su carinici na punktu Merdare u automobilu marke “ford fokus“ koje je do{ao iz pravca Kosova i Metohije i kojim je upravqao L. V. albanske nacionalnosti. Protiv voza~a pokrenut je prekr{ajni postupak, a otkriveno oru`je i vozilo su predati Policijskoj upravi Kur{mlija.

Tre}i op{tinski sud odlu~io da nema uslova za odobravawe zahtjeva srpskog glumca

Lau{evi} 2001. godine, pravosna`no osu|en na 13 godina zatvora zbog krivi~nog djela prekora~ewa nu`ne odbrane, jer je hicima iz pi{toqa u podgori~kom kafi}u “Epl” usmrtio Dragora Pejovi}a, Radovana Vu~ini}a i ranio Andriju Ka`i}a
BEO GRAD - Tre }i op {tin ski sud u Beo gra du odlu~io je da me|unarodna potjernica koja je raspisana za glum cem @ar kom La u{e vi }em os ta ne na snazi, prenosi Tanjug. - Posle razmatrawa predlo ga za po vla ~ewe po ter ni ce ko ji je po dneo Lau{evi}ev advokat i uvida u pra vo sna `nu pre su du crnogorskog suda, Tre}i op{tin ski sud je ut vrdio da nema uslova za weno povla~ewe - izjavio je portparol su da Dra gan Mi lo {e vi}. Za Lau{evi}em je 2002. godi ne ra spi sa na me |u na ro dna po tjer ni ca ra di iz vr{ewa za tvor ske ka zne od 13 go di na, po na re dbi Tre }eg op {tin skog su da u Beogradu, koji je u to vrijeme bio na dle `an za iz vr{ewe pre su da ~la ni ca dr`avne zajednice SCG. Lau{evi} je 2001. godine, poslije vi{e ponovqenih su|ewa, pravosna`no osu|en na 13 go di na za tvo ra zbog kri vi ~nog dje la pre ko ra ~ewa nu`ne odbrane, jer je hicima iz pi{toqa u no}i izme|u 30. i 31. jula 1993. u

Ostaje potjernica za @arkom Lau{evi}em
POSLIJE pritvora oti{ao u SAD

Vijesti
Beograd

Po`ar podmetnut
BEOGRAD - @ena koja je preksino} stradala u po`aru, prema nezvani~nim informacijama, ubodena je u vrat tri puta, a sumwa se da je po`ar podmetnut. Tijelo `ene je prevezeno na Institut za sudsku medicinu, a policijska istraga i obdukcija }e pokazati ta~an uzrok smrti i po`ara. Po`ar je izbio na osmom spratu zgrade u Pre{evskoj ulici broj 61. Vatrogasci, koji su stigli za pet minuta, prona{li su `enu u dnevnoj sobi.

Horgo{

U koloni tri sata
BEOGRAD - Putnici koji iz Srbije ulaze u Ma|arsku preko grani~nog prelaza Horgo{ mogu da ra~unaju na ~ekawe od oko tri sata na ma|arskom drumskom prelazu Reske, saop{tila je predstavnica policije u Budimpe{ti. Ma|arska policija preporu~uje da putnici vi{e koriste grani~ne prelaze u Tompi ili Tisasigetu nego u Reskeu, dodala je predstavnica Silvana Tucakov u izjavi ma|arskoj novinskoj agenciji MTI.
@arko Lau{evi} FOTO: ARHIVA

podgori~kom kafi}u “Epl” us mrtio Dra go ra Pe jo vi }a (20), Ra do va na Vu ~i ni }a (19) i ra nio An dri ju Ka `i}a.

La u{e vi} je bio u za tvo ru u Spu `u, iz ko jeg je pu {ten po sli je ~e ti ri go di ne i se dam mje se ci 1998. ka da je mu u Pod go ri ci

izre ~e na pre su da ko jom je osu |en na ~e ti ri go di ne za tvo ra zbog pre ko ra ~ewa nu `ne od bra ne.

PRITVOR U WUJORKU
@ar ko La u{e vi} je u pri tvo ru u Wujor ku, po {to je 2. ju la uha p{en zbog ne po sje do vawa bo ra vi {ne vi ze i ~e ka odlu ku ame ri ~kog su da o de por ta ci ji, ko ja je za ka za na za 14. sep tem bar. Od odlu ke ame ri ~kog su da za vi se i daqi po te zi srpskog mi nis tar stva prav de, ko ji se ti ~u even tu al nog po dno {ewa zah tje va za izru ~ewe.

ZA LAU[EVI]EM 2002. raspisana me|unarodna potjernica
Po sli je izlas ka iz pri tvo ra La u{e vi} je 1999. oti {ao u SAD. Ta pre su da je, me |u tim, uki nu ta i u po novqenom pro ce su osu |en je na ~e ti ri go di ne za tvo ra, da bi u `al be nom pos tup ku Vrho vni sud Crne Go re po ve }ao ka znu na 13 go di na.

La u{e vi }u je, pre ma toj pre su di, os ta lo da od slu `i jo{ osam go di na i pet mje se ci za tvo ra. O zah tje vu za van re dno ubla `a vawe ka zne La u{e vi }u, ko ji je wegov advo kat po dnio Vrho vnom su du Srbi je, ras pravqa}e se idu }eg mje se ca - po okon ~awu go di{wih odmo ra. VSS mo ra prvo da zau zme stav da li je na dle `an za odlu ~i vawe o zah tje vu za van re dno ubla `a vawe ka zne La u{e vi }u, po {to je pra vo sna `no osu |en u Crnoj Go ri, u vri je me dok su Srbi ja i Crna Go ra bi le je dna dr`a va.

Zadu`enost dr`ave

Dug deset milijardi evra
BEOGRAD - Ukupan javni dug Srbije na kraju jula iznosio je 9,69 milijardi evra, {to je 908 miliona evra vi{e nego na kraju pro{le godi ne. Uku pne di rek tne obaveze Srbije iznosile su 8,48 milijardi evra, od ~ega je spoqni dug bio 4,79 milijardi evra, a unutra{wi 3,69 milijardi evra - navedeno je na sajtu Ministarstva finansija Srbije.

Virus A H1N1

Registrovano 127 oboqelih Odgo|ena ekshumacija rudara
BEOGRAD - Ekshumacije na podru~ju rudnika Bela}evac gdje se, prema navodima svjedoka, nalaze tijela 14 otetih rudara i jo{ desetak Srba i drugih nealbanaca, ponovo je odgo|ena na do sqede}eg qeta - saop{tilo je Udru`ewe porodica kidnapovanih i ubijenih Srba na Kosovu i Metohiji. O tome je udru`ewe obavijestio EULEX, uz obrazlo`ewe da ni jedna od oko 30 dr`ava kojima su se obratili nije izrazila spremnost da pomogne taj projekat koji iziskuje zna~ajne finansije. Udru`ewe je nedavno od EULEX-a zatra`ilo odgovor na pitawe za{to se stalo sa iskopavawima kod rudnika Bela}evac. Od EULEX-a je stigao odgovor Udru`ewu da je “planirana procjena lokacije u Bela}evcu odgo|ena do idu}eg qeta“.

Hap{ewa na Kosovu
PRI[TINA - Policija Kosova uhapsila je sedam osoba zbog sumwe da su ukqu~ene u organizovani kriminal, a me|u wima su i dr`avqani Srbije, re~eno je u policiji. - Trojica su dr`avqani Srbije, dok su ostala ~etvorica dr`avqani Kosova razli~itih etni~kih zajednica, ukqu~uju}i i Albance - rekao je novinarima portparol policije Kosova Arber Beka. Policija nije navela imena uhap{enih. Oni su uhap{eni u akciji jedinica za borbu protiv organizovanog kriminala Policije Kosova, u jednom hotelu u blizini Vu~itrna. Tokom operacije je zaplijewena i velika koli~ina zlata, novca i oru`ja, vrijednih nekoliko stotina hiqada evra. Policija je na grani~nom prelazu Pre{evo uhapsila dr`avqanina Turske Mevluta A. (43), jer je u automobilu koji je vozio prona{la gasni pi{toq sa 11 metaka, saop{tila je Policijska uprava Vrawe.

U porastu karcinom plu}a
BEOGRAD - U Srbiji zabriwava porast broja oboqelih od raka plu}a, koji kod `ena postaje u~estaliji od raka dojke, a kod mu{karaca od raka debelog crijeva i prostate. Nadu za du`e pre`ivqavawe od opake bolesti, pru`a ameri~ka vakcina, ~ija se efikasnost trenutno ispituje u 100 najuglednijih bolnica u svijetu, me|u kojima su i na{e dvije institucije: Institut za onkologiju u Sremskoj Kamenici i KBC “Be`anijska kosa“. Karcinom plu}a je izuzetno podmukla bolest i prve znake daje kada se ve} pro{iri i zahvati nerve, pa se javqa bol, ili krvne sudove pa se javi iska{qavawe krvi. Otkriven u odmakloj fazi, za sada je, neizqe~iv. Vakcina protiv raka plu}a, ima za ciq da produ`i period od zavr{etka terapije do ponovnog napredovawa bolesti.

BEOGRAD - U Srbiji je, prema podacima Nacionalne re fe ren tne la bo ra to ri je Instituta “Torlak“, do danas potvr|eno 127 slu~ajeva obolijevawa od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1). Posebna radna grupa Ministarstva zdravqa za primjenu Plana aktivnosti prije i u toku pandemije gripa zakqu~no sa ju~era{wim danom potvrdila je da me|u oboqelima ima 65 wih ~ije se obolijevawe dovodi u vezu sa putovawem, navedeno je u saop{tewu Instituta za javno zdravqe “Batut“.

20 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Region
Zagreb

Sad je kasno da vratim stan, ako se doka`e da sam ga dobio protuzakonito. Stan sam ve} otkupio. Rade Buquba{i}, strana~ki vojnik HDZ-a fiktivno zaposlen u HEP-u

FOTO: ARHIVA

Opqa~kali uz poruku “Crkni, Srbin“
ZAGREB - Nepoznati lopovi su u Novom Zagrebu provalili u automobil srpskih registarskih oznaka, u vlasni{tvu hrvat skog dr`avqani na (65) i ukra li auto-ra dio i kameru. Osim {to su ga pokrali, lopovi su vlasniku automobila ostavili i uvredqivu poruku na haubi automobila: “Crkni, Srbin“. Materijalna {teta iznosi vi{e od deset hiqada kuna, saop{tila je zagreba~ka policija, prenose hrvatski mediji.

Oru`ana pqa~ka u Budvi

Rawen mladi} zbog 2.000 evra
BUDVA - Budvanin Mirko ]upi} (28) te`e je rawen u oru`anoj pqa~ki, koja se rano ju~e dogodila u Budvi metropoli crnogorskog turizma. Na ]upi}a je iz vatrenog oru`ja pucala za sada nepoznata osoba, nanose}i mu nekoliko prostrelnih rana po nogama, saop{teno je iz budvanske policije. Mas ki ra ni na pa da~ je od ]upi}a oteo 2.000 evra pazara koje je nosio iz kafi}a u kojem je radio, a zatim na motoru pobjegao u nepoznatom pravcu. ]upi} je operisan u kotorskoj bolnici i nalazi se van `ivotne opasnosti.

MiG 29

Ministarstvo odbrane Srbije demantovalo pisawe medija u Hrvatskoj

Stav SPC o promjeni pola

Odobrena vjen~awa i kr{tewa u crkvi
BEOGRAD - Osobe koje su promijenile pol mogu da se krste i vjen ~a va ju u Mi tropoliji crnogors ko - p r i mo r s ko j SPC, ka `e pa roh podgori~ki Velibor Yomi}. Pro to je rej Ve li bor Yomi}, ko ji je stru~wak za crkveno pravo, izjavio je da je zva ni ~an stav SPC da je ta kvim oso ba ma “bla go slo veno kori{}ewe darova crkve Hristove od kr{tewa do pri~e{}a“. - S obzirom na to da promjena pola ne predstavqa uobi~ajenu pojavu, crkveni postupak sa takvim osobama je druga~iji kao {to je, na primjer, druga~iji i postupak kada je mlado`ewa stariji od mlade vi{e od 15 godina ili mlada od mlado`ewe vi{e od tri godine - rekao je Yomi}. On je objasnio da osoba koja je zbog medicinske opravdanosti promijenila pol mo`e da koristi blagodati svetih tajni, ali da sa svojim stawem mora da upozna sve{tenika.

Ako se ne{to brzo ne preduzme, Hrvatsko ratno vazduhoplovstvo osta}e bez lova~ke komponente. Tri su opcije pred HRV-om: kupovina novog aviona, kupovina polovnog ili modernizacija postoje}ih MiG-ova 21, smatra Igor Tabak
ZAGREB - Srbija u ovom trenutku ne razmi{qa o tome da svoje vojne avione ponudi za kontrolu vazdu{nog prostora susjednih zemaqa, kao {to pi {e hrvat ska {tampa - re~eno je Srni u Mi nis tar stvu od bra ne Srbije. - U ovom trenutku ne postoje razmi{qawa o tome da vazduhoplovi Srbije budu ponu|eni za kontrolu vazdu{nog prostora zemaqa u okru`ewu isti~u u ovom ministarstvu, reaguju}i na pisawe hrvatskih medija. Ju~e je “Slobodana Dalmacija” objavila da Srbija, uprkos recesiji, ima namjeru da poja~a ratnu avijaciju i usluge kontrole vazdu{nog pros to ra po nu di i Hrvatskoj, ~ije je ratno vazduhoplovstvo na ivici pre`ivqavawa. List je objavio da Ministarstvo odbrane Srbije krajem 2012. godine treba da donese odluku o nabavci novog borbenog mlazwaka, a da bi krajem 2013. godine prvi borbeni lovci ~uvali srpsko nebo, a mo`da i nebo susjednih zemaqa. `eli da shvati da su se okolnosti na Balkanu promijenile. - Srbija uporno gaji velike ambicije kada je vojska u pitawu. Na vidim kojim novcem Beograd mo`e da kupi nove avione u trenutku dok sklapa aran`mane sa MMFom, uzima kredite od Rusije i Kine za golo pre`ivqavawe - ka`e Tabak. Prema wegovim rije~ima, srpsko vazduhoplovstvo nije spo so bno ni te hni ~ki da odr`ava postoje}e letjelice. - To se vidjelo pri nedavnom padu MiG-a 29, kada im je poginuo vrlo iskusan pilot - navodi Tabak. On smatra da bez obzira na Srbiju, Hrvatska mora da ima suvislije vazduhoplovstvo radi sebe same. - Ako se ne{to brzo ne

Srpski avioni ne}e ~uvati hrvatsko nebo

BEZ KONTROLE neba Crna Gora, Albanija i Makedonija
- U okru`ewu Srbije bez kontrole vazdu{nog prostora su Crna Go ra, Al ba ni ja i Makedonija - ka`e sagovornik lista blizak srpskom minis tru od bra ne Srbi je Draganu [utanovcu. Zagreba~ki vojni analiti~ar Igor Tabak smatra da Srbija, koja grca u finansijskim problemima, nikako ne

pre du zme, Hrvat sko ra tno vazduhoplovstvo }e ostati bez lova~ke komponente. Tri su opcije pred HRZ-om: kupovina novog aviona, kupovina polovnog ili modernizacija postoje}ih MiG-ova 21, {to je sve realnija opcija - ka`e Tabak. Hrvatskim MiG-ovima 21 krajem 2011. godine isti~u resursi, zbog ~ega Hrvatska ubrzo mora ne{to da preduzme, pi{u mediji.

Slovenija
Nebo Slovenije ili pribalti~kih dr`ava {tite avioni drugih NATO dr`ava za iznos za koji se procjewuje da je izme|u 40 i 60 miliona dolara godi{we, navode hrvatski mediji.

Seizmolo{ki zavod Crne Gore registrovao je ju~e ja~i PULA zemqotres sa epicentrom deU Barbarigi kraj Pule, zaset kilometara isto~no od hvaquju}i pribranosti dvoji- Ulciwa, na granici izme|u ce pliva~a, spasen je Crne Gore i Albanije. Ja~i64-godi{wi turista iz Slona zemqotresa u hipocentru venije Franc Er`en. Reagoiznosila je 3,5 stepeni Rivali su u posqedwi ~as i hterove skale, {to odgovara izvukli ga na obalu. Od petka epicentralnom intenzitetu Er`en mo`e da slavi dva ro- od pet stepeni Merkalijeve |endana. skale.

DOBRA VIJEST

PODGORICA

Obra~un vlasti sa neposlu{nim
PODGORICA - Novinari u Crnoj Gori se susre}u sa di rek tnom cen zu rom, smawivawem plata kao sredstvom ucjena i otkazima za jednu rije~ koja se ne svi|a vlastima, ocijenio je wema~ki “Doj~e vele“. U tek stu “Me di ji u Crnoj Gori: Dozvoqeno samo {to se Milu svi|a“, wema~ki radio navodi da se vlast u toj dr`avi “sve odlu~nije obra~unava sa neposlu{nim medijima“ i da je “cenzura na ma ksi mu mu, slo bo da na nuli, a izlaz nije na vidiku“. Radio, citiraju}i novina re iz Pod go ri ce, ta ko |e pre no si da svrha po sje do vawa ili kon tro le me di ja nije da slu`e gra|anima, ve} da se ostvaruje ili politi~ki uti caj ili eko nom ska dobit. Glavni problemi medija na prostoru Crne Gore su, osim cenzure, autocenzura i lo{a finansijska situacija, ali kqu ~ni pro blem je uticaj vladaju}e partije na medije.

“Doj~e vele“ o stawu medija u Crnoj Gori

“DOZVOQENO samo {to se Milu svi|a“
Pro{lonedjeqni napad podgori~kog gradona~elnika Miomira Mugo{e na fotoreportera i urednika dnevni ka “Vi jes ti“ sa mo je jedan u nizu incidenata sa pred sta vni ci ma me di ja u

LO[A VIJEST

Crnoj Gori. Novinara Radija Berane pretukli su nepoznati napada ~i po ~et kom no vem bra 2007. godine. Glavni i odgovorni urednik lista “Dan” Du{ko Jova no vi} ubi jen je kra jem maja 2004. godine u centru Podgorice. Zbog ugro`avawa slobode govora Crna Gora je nedavno do bi la i mi nus u me |u na ro dnim kru go vi ma, navodi “Doj~e vele“.

GLAS SRPSKE utorak 18. avgust 2009. 21

Svijet

Vlasti ameri~ke savezne dr`ave Kalifornije pozvale su stanovnike pojedinih podru~ja da se evakui{u, dok vatrogasci poku{avaju da obuzdaju velike po`are koji i daqe bjesne

TOP STORIES oblasti. Guverner Kalifornije CNN u nekoliko
Arnold [varceneger obi{ao je podru~je u sjeverozapadnim planinama Santa Kruz, gdje je u po`aru izgorjelo gotovo 3.000 hektara.

Vijesti

Teroristi~ka akcija u Ingu{etiji

Tajvan

Poginulo najmawe 20 qudi
Terorista kamionom sa eksplozivom probio kapiju dvori{ta zgrade lokalne policije, u vrijeme postrojavawa pripadnika policije. Me|u povrije|enima i desetoro djece

Sna`an zemqotres
TAJPEJ - Sna`an zemqotres magnitude 6,8 po Rihteru pogodio je preksino} ve}i dio Tajvana i ju`na ostrva Japana, ali za sada nema izvje{taja o materijalnoj {teti i eventualnim `rtvama. Epicentar potresa nalazio se na 188 kilometara jugoisto~no od grada Hualiena, na isto~noj obali Tajvana, i na dubini od 11 kilometara, saop{tio je Centralni meteorolo{ki zavod, a prenijela agencija Rojters.

SAD

Tropska oluja
MAJAMI - Tropska oluja “Klodet” pogodila je ameri~ku obalu ju~e rano ujutro, uda riv {i sje ve ro za pa dni dio ameri~ke savezne dr`ave Floride, saop{tio je ameri~ki Nacionalni centar za uragane. Ovogodi{wa sezona uragana ve} nosi nekoliko oluja. O~ekuje se da }e “Klodet”, nakon udara na Floridu, pre }i na jug sa ve zne dr`a ve Ala ba me. Sna `na ki{a poga|a sjeverozapadne dijelove Floride, a o~ekuje se da bi neka obalska podru~ja mogla imati problema s mawim poplavama.

Spasila~ke ekipe anga`ovane na evakuaciji

FOTO: AP

NAZRAN - U ruskoj repu bli ci In gu {e ti ji, u sna`noj eksploziji u gradu Nazranu, najmawe 20 qudi je poginulo, a 138 je povrije |e no, pre no si Itar-Tas. Me |u po vri je |e ni ma je i de se to ro dje ce, ja vio je RTS. Ek splo zi ju je iza zva la bom ba ra zor ne mo }i, 20 kilograma TNT. Kako su saop {ti li pred sta vni ci re pu bli ~kih vlas ti, te ro ris ta je ka mi onom sa ek splozivom

pro bio ka pi ju dvo ri {ta zgrade lokalne policije, u vri je me pos tro ja vawa pri padnika policije. Me|u povrije|enima je i desetoro djece. Ministarstvo unutra{wih poslova Ingu{etije nave lo je da je zgra da bi la zahva}ena vatrom i da je vi{e od pet vatrogasnih brigada anga`ovano na ga{ewu po`ara, prenosi Itar-Tas. Spasila~ke ekipe poku{avaju da evakui{u qude, a u bolnicu je preba~eno vi{e od 30 osoba. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izUpori{te javio je ju~e da je smijenio minisislamista tra unutra{wih poslova u InguIngu{etija je ju`na ruska republika {etiji. Tako|e za koju snage bezbjednosti vjeruju da je nalo`io mipredstavqa upori{te islamskih eknistru unutra{stremista. Ruske vlasti su zabrinute wih po slo va zbog rasta tenzija u Ingu{etiji i druIn gu {e ti je Ra gim regionima u Sjevernom Kavkazu. {idu Nurgalije-

vu da preduzme dopunske mjere za uspostavqawe poretka u MUP-u te ju`ne ruske republike.

TRI dana `alosti
Izra`avaju}i sau~e{}e porodicama poginulih, ruski predsjednik je ministru, tako|e, nalo`io da predlo`i ka drov sko po ja ~awe u ingu{etijskom MUP-u. Predsjednik Ingu{etije Junus-Bek Jevkurov naredio je poja~awe obezbje|ewa dr`avnih objekata i prilago|avawe ~uvawa dr`avnih us ta no va zbog te ro ris ti ~kog akta. Osim milicione ra, stra da li su `i teqi obli`we ~etvorospratnice, a o{te}ene su zgrade republi~ke sanitarne inspekcije, odjeqewa ruskog Crvenog krsta i dvije banke. Pre mi jer In gu {e ti je Ra {id Gaj sa nov pro gla sio

je tri dana `alosti - od danas do 19. avgusta. Predsjednik Ingu{etije, koji je i sam 22. juna te{ko rawen u teroristi~kom napadu, rekao je da je ciq ju~era{we eksplozije da se des ta bi li zu je si tu aci ja u Republici i da ekstremisti dobiju na autoritetu. - Eks tre mis ti su se

aktivirali nakon {to su u {um skim oblas ti ma na admi nis tra ti vnoj gra ni ci Ingu{etije i ^e~enije mi nis tar stva unu tra{wih po slo va ^e ~e ni je i In gu {e ti je po ~e la za je dni ~ku ope ra ci ju neu tra li sawa pripadnika nelegalnih oru`a nih for ma ci ja - oci je nio je Jevkurov.

Ma|arska

Nigerijka sa kilogramom kokaina
BUDIMPE[TA - Ma|arska policija uhapsila je na me|unarodnom aerodromu u Budimpe{ti Nigerijku (26) koja je poku{ala da prokrijum~ari skoro kilogram koka ina, ko ji je pro gu ta la, izja vio je ju ~e por tpa rol policije. Portparol je rekao ma|arskoj agenciji MTI da je `e na do pu to va la iz Holandije. Ona je, poslije kontrole, bila sumwiva cari ni ci ma, ko ji su je pod vrgli skenirawu. Skener je pokazao da je progutala 83 kapsule u kojima je ukupno 926 grama kokaina i amfetamina.

Napad na zgradu lokalne policije

Neuspjeli harakiri ispred parlamenta u Tokiju
TOKIO - Jedan Japanac bezuspje{no je poku{ao da izvr{i ha ra ki ri, ri tu al no sa mo ubis tvo sa mu ra ja, is pred parlamenta u Tokiju, objavila je policija. Mu {ka rac je uspio da 20 cen ti me ta ra du gu o{ tri cu zarije u stomak, ali je ~udom pre`ivio ovo samopovre|ivawe. Policija je potvrdila incident, ali nije iznijela pojedinosti o motivima i okolnostima. Me |u tim, ka ko pre no se to kij ski me di ji, ovaj 39-go di{wak je ~lan japanske krajwe desnice, a neposredno pri je po ku {a ja ha ra ki ri ja po sje tio je {in to is ti ~ki hram posve}en japanskim vojnicima poginulim u ratovima od 1800. do 1945. godine.

Dolarske nov~anice sa tragovima kokaina
LON DON - Na de vet od de set do lar skih nov ~a ni ca u svijetu ima tragova kokaina, pokazalo je novo istra`ivawe. Pa pir ne nov ~a ni ce os ta ju kon ta mi ni ra ne ko ka inom ukoliko se droga u{mrkava kroz “urolanu“ banknotu, ili ako novcem rukuju dileri droge tokom kupoprodaje, prenio je londonski dnevnik “Indipendent“. Novo istra`ivawe, sprovedeno u ~ak 30 zemaqa, pokazalo je da je najve}i procenat kokainom “zaga|enih“ nov~anica u velikim gradovima u SAD i Kanadi - u ameri~koj prijestonici Va{ingtonu, na primjer, on iznosi ~ak 95 odsto - dok je najmawa u Kini i Japanu, ne{to ispod 20 procenata.

DOBRA VIJEST

SOMALIJA
Naoru`ani napada~i napali su preksino} zgradu humanitarne organizacije UN u Somaliji, poslije ~ega je izbila bitka u kojoj su poginula tri napada~a, a jedan rawen, saop{tila je ta organizacija. Napad je po~eo kada je deset naoru`anih mu{karaca pucalo na ~uvare koji su odbili da ih puste u sjedi{te Svjetskog programa za hranu UN.

BUGARSKA
Bugarski ministar finansija Simeon \ankov na po~etku mandata smawio je buxetski deficit za milijardu leva, odnosno pola miliona evra. Smawewe je postignuto zahvaquju}i prestrukturirawu dr`avne administracije i izvr{ne vlasti, te smawewem agencija i ministarstva.

LO[A VIJEST

22 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: ROJTERS

Odluka iranskih vlasti

Francuskiwa pu{tena iz zatvora
PARIZ - Iranske vlasti, uz kauciju, pustile su iz zatvora Francuskiwu, asistenta na iranskom univerzitetu, kojoj se u Teheranu sudi zbog {pijuna`e, saop{tio je kabinet francuskog predsjednika Nikole Sarkozija, javile su agencije. U saop{tewu je navedeno da je Klotild Rajs (24) dobrog zdravstvenog stawa i da }e ostati u francuskoj ambasadi u Teheranu dok ne bude izre~ena presuda u wenom slu~aju, prenosi Rojters. Rajs je optu`ena da je pomagala zavjeru protiv re`ima poslije spornih predsjedni~kih izbora odr`anih u Iranu u junu i od po~etka jula se nalazi u zatvoru. Jo{ jedna slu`benica francuske ambasade, Nazak Af{ar, kojoj se tako|e sudi zbog {pijuna`e, oslobo|ena je ranije ove sedmice i nalazi se u francuskoj ambasadi.

Uzroci tragedije na svadbi u Kuvajtu

Po`ar podmetnula biv{a supruga
KUVAJT - Po`ar, u kojem su 43 osobe na jednoj svadbi izgubile `ivot bio je podmetnut, a mo tiv po ~i ni oca je li~ne prirode, saop{tile su kuvajtske vlasti. Po~inilac je identifikovan i priznao je da je zlo~in po ~i nio iz li ~nih ra zloga, sa op {ti lo je ku vaj tsko Mi nis tar stvo unu tra{wih po slo va. Ku vaj tski me di ji spe ku li {u da je u ne sre }u umi je {a na mla do `ewina biv{a supruga, a vlasti odbijaju da komentari{u te navode dok traje istraga, prenosi agencija AP. U po`aru koji je izbio u subotu uve~e u oblasti Al-Yahra, zapadno od prijestonice Kuvajta, za tri minuta izgorio je {ator u kojem su se nalazili `ene i djeca, a tijela `rtava su ugqenisana i ne mogu da se prepoznaju.
Jedna od najve}ih hidrocentrala u svijetu

Poginulo osam osoba
Povrije|eno osam, a 58 osoba se vodi kao nestale. Havarija se dogodila zbog eksplozije uqanog transformatora. Nizvodnim naseqima ne prijeti potapawe
MOSKVA - Spasila~ka ekipa Ministarstva za vanredne situacije do{la je ju~e u si bir sku Re pu bli ku Hakasiju, gdje je u havariji u Sa ja no-{u {en skoj hi dro centrali na rijeci Jenisej, prema posqedwim podacima Is tra `nog ko mi te ta ruskog tu`ila{tva, poginulo osam, povrije|eno 10 a 58 osoba se vode kao nestale, javile su agencije. Itar-Tass naveo je da je predstavnik Istra`nog komiteta Vladimir Markin rekao da se nesre}a u toj HE, 35 kilometara udaqenoj od Sajano gor ska, de si la zbog ek splozije uqanog transformatora. hidrocentrala u svijetu uputi}e se i ministar Sergej [oj gu, ko ji }e ru ko vo di ti akcijom otklawawa posqedica havarije, naveo je ItarTass. Prema navodima agencija, ha va ri ja se do go di la u vrijeme remonta jednog od hidroagregata na centrali, kada je u ma {in sku sa lu probila voda. Na mjes tu ne sre }e se u me |u vre me nu, ka ko je sa op {tila kompanija “Rusgidro“ koja eksploati{e tu centralu, nastavqaju potrage i spasi la ~ka ope ra ci ja, kao i proces su{ewa ma{inske sale, javio je Itar-Tass. Nije iskqu~eno da se u potopqenoj ma{inskoj Sali nalazi jo{ radnika, navela je ruska dr`avna agencija, dodaju}i da je na stanici ju~e ujutro u trenutku havarije radila smjena od 60 qudi. Poslije udara u potpunosti je sru{en drugi agregat, djelimi~no su sru{ena jo{ dva, a o{te}ena su jo{ tri agregata, od 10 koliko ih ima na cen tra li uku pne sna ge 6.500 megavata. Pred sje dnik Re pu bli ke Hakasije Viktor Zimin pru`io je uvjeravawe da nizvodnim naseqima ne prijeti potapawe. Agenciji Itar-Tass re~eno je u pres-slu`bi kompanije “RusGidro“ da je uqana mrqa u Jeniseju poslije havari je lo ka li zo va na i da }e biti u potpunosti uklowena. Predstavnik kompanije precizirao je da se u havariji izlilo u rijeku 40 tona ma{inskog uqa. Havarija je izazvala ograni~ewa u snabdijevawu Hakasije i susjednih sibirskih regiona.

Havarija na hidrocentrali u Sibiru

U JENISEJ izliveno 40 tona ma{inskog uqa
Prema wegovim rije~ima, od eksplozije su sru{eni zid i plafon u ma{inskoj sali u kojoj se nalaze turbine, zbog ~ega je po~ela da probija voda, {to je sada zaustavqeno. Po nalogu ruskog premijera Vladimira Putina, na mjesto nesre}e na najve}oj u Rusiji i jednoj od najve}ih

Eksplozija bombe u Bagdadu

Stradalo {est qudi
BAGDAD - [est osoba je poginulo, a 18 raweno u eksploziji dvije bombe u jednom popularnom restoranu u Bagdadu. Bombe su skoro istovremeno eksplodirale u ve}inski {iitskom isto~nom dijelu ira~ke prijestonice. Jedna bomba je odjeknula u restoranu, a druga ispred objekta, saop{tila je policija. Serija bomba{kih napada od povla~ewa ameri~kih snaga iz ira~kih gradova krajem juna dovodi u pitawe sposobnost ira~kih bezbjednosnih snaga da za{tite stanovni{tvo od napada pobuweni~kih grupa, konstatuje Rojters.
Sru{eni zid i plafon u sali u kojoj su turbine

Obnova
Prema ocjeni stru~waka, za djelimi~no obnavqawe rada Sajano{u{enske centrale bi}e potrebno nekoliko mjeseci a za opremawe novih agregata na mjestu sru{enih jo{ vi{e vremena. [teta nastala u toj nesre}i jo{ nije precizno utvr|ena.

Smrtonosna vakcina
Britanska Agencija za za{titu zdravqa
LON DON - Bri tan ska Agencija za za{titu zdravqa (HPA) upozorila je qekare da vakcina za novi grip mo`e biti smrtonosna, podsjetiv{i na slu~aj iz 1976. kad je u SAD 25 qudi umrlo od Giqen-Bareovog sindroma. Taj sindrom napada nervni sistem, te uzrokuje paralizu i onemogu}ava disawe, a mo`e zavr{iti i smr}u. Ono {to dodatno pove}ava zabrinutost je ~iwenica da nova vakcina nije dovoqno testira na, pa se ne zna ju sve posqedice, posebno na dje~iji organizam. Vakcinu koje su razvile farmaceutske kompanije primi}e u Velikoj Britaniji 13 miliona qudi samo u prvom navratu vakcinacije, koja bi trebalo da po~ne u oktobru. Prednost }e imati trudnice, qekari i osobe s ve}im potencijalnim rizikom od oboqewa. Nakon vakcinacije 1976. godine pojavilo se oko 500 slu~ajeva oboqewa od GiqenBa re ovog sin droma, a 25 je osoba umrlo. U SAD je program vakcinacije obustavqen nakon 10 sedmica, a dr`ava je isplatila ogromne od{tete po ro di ca ma oso ba ko je su osjetile posqedice vakcinisawa.

JO[ nisu poznate sve posqedice vakcine
U me|uvremenu, SAD se na da ju da }e do po lo vi ne oktobra biti napravqena vakci na pro tiv no vog gri pa, izjavila je ameri~ki sekretar za zdravqe Katlin Sebelijus. - Nadamo se da }emo vakcinu imati na raspolagawu oko 15. oktobra - rekla je ona

Povodom Dana nezavisnosti Indonezije, u Xakarti su organizovani razni nagradni turniri, a jedan od wih je i pewawe uz stubove premazane uqem.

za CNN, ali je upozorila da }e zbog perioda inkubacije biti potrebno jo{ pet sedmica da se vakcinisane osobe sma tra ju imu ni zo va nim. U SAD je od novog gripa umrlo 477 qudi, a vlasti strahuju da bi do novog talasa {irewa gripa moglo da do|e na jesen. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije objavqenim u utorak, od novog gripa su umrle 1.462 osobe, a 177.457 je zara`eno u 170 zemaqa i teritorija. Kako je saop{teno, epidemija je se {iri u vi{e zemaqa ju`ne hemisfere.

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 23

Sjeverna Koreja ponovo prijeti Seulu i Va{ingtonu

Vijesti
Bolivija

Pjongjang upozorio da }e na provokacije odgovoriti svim sredstvima, ukqu~uju}i i nuklearno. Istovremeno, najavqeno otvarawe granice prema ju`nom susjedu
PJONGJANG - Sjeverna Koreja podigla je i vojsku i stanovni{tvo na najvi{i ste pen pri pra vnos ti zbog najavqenih ameri~kih i ju`nokorejskih manevara i upozorila da }e na provoka ci je od go vo ri ti svim sred stvi ma, ukqu~u ju }i i nuklearno, javile su agencije. - Predstoje}i manevri su velika prijetwa miru i uvod u invaziju - saop{tio je General{tab sjevernokorejske vojske, prenosi dr`avna novinska agencija KCNA. Vojni vrh te zemqe navodi da }e “brzo i ne mi lo srdno“ od go vo ri ti na “najmawu vojnu provokaciju“ suverenitetu, “svim ofanzivnim i defanzivnim sredstvi ma, ukqu~u ju }i i nuklearna“. Sje ver na Ko re ja, ko ja ima nuklearno naoru`awe, ~esto osu|uje takve vojne manevre, koje Seul i Va{ington pred stavqaju kao iskqu~ivo odbrambene. Ju `na Ko re ja i SAD obavijestile su u julu Pjongjang da }e odr`ati zajedni~ku voj nu vje `bu, na gla {a va ju }i da ne }e na pasti Sjevernu Koreju. U vje`bama koje }e trajati do 27. avgusta u~estvova }e 10.000 ame ri ~kih i 56.000 ju`nokorejskih vojnika.

Vojska i narod na najvi{em stepenu pripravnosti

Autobus sletio u ponor
LA PAZ - Najmawe 19 osoba je poginulo, a 23 se povri je |e ne u ne djequ u Bo li vi ji, ka da je auto bus sletio s puta u ponor, izvijestio je policijski izvor, a prenijela Hina. Nesre}a se dogodila izme|u prijestonice La Paza i sela ^ulumanija, u pokrajini Los Jungas, dodao je na~elnik policije u ^ulumaniju Horhe Pinedo. Prema prvim rezultatima istrage, autobus koji je vozio po zavojitom pu tu sle tio je u po nor. Uzrok nesre}e nije poznat.

Irak

Odlo`en popis stanovni{tva
BAGDAD - Irak je odustao od namjere da izvr{i popis stanovni{tva, prvi u posqedwe 22 godine, zbog straha da bi taj proces mogao da poja~a tenzije izme|u Ara pa i Kur da. Ovim po pi som, pla ni ra nim za okto bar, prvi put bi od 1987. godine bile ukqu~ene kurdske oblasti na sjeveru Ira ka. Ira ~ki mi nis tar planirawa Ali Baban izjavio je da je wegovo ministar stvo spre mno “sa tehni~ke ta~ke gledi{ta“ da sprovede popis. “Ipak, poslije izra`enih strahovawa, za bri nu tos ti i re zer vi sa nos ti po li ti ~kih grupa u Kirkuku i Ninivi, odlu~ili smo da usporimo taj proces“, rekao je Baban.

Vojska Sjeverne Koreje spremna na odgovor

FOTO: AGENCIJE

Is to vre me no, Sje ver na Ko re ja na ja vi la je da }e otvoriti granicu prema susjednoj Ju`noj Koreji, ~ime }e okon~ati samonametnutu devetomjese~nu blokadu, {to je jedan od posqedwih koraka u nas to jawu re `i ma u Pjongjangu da se “otvori“ ka svijetu. Ukidawe blokade }e doni je ti i nor ma li zo vawe saobra}aja ka industrijskom parku Kesong, kojim upravqa Seul na teritoriji Sjeverne

Ko re je, a ~i je fun kci oni sawe je bilo dovedeno u pitawe zbog zah tje va Pjongjanga da mu se pove}aju neophodne nadoknade i plate skoro 40.000 sjevernokorejskih radnika.

{to je na ~elo Ju`ne Koreje do{ao konzervativni predsjednik Li Mjung-bak prije 18 mjeseci.

VOJNI MANEVRI traju do 27. avgusta
Odnosi izme|u dvije Koreje, koje su tehni~ki u ratu vi{e od 50 godina, postali su jo{ vi {e za te gnu ti po -

Ju `no ko rej ski pred sje dnik Li Mjung-bak je ukinuo bilo kakvu vrstu pomo}i sjevernom susjedu sve dok se re`im u Pjongjangu ne odrekne svog nu kle ar nog pro grama, zbog koga zemqa trpi i me |u na ro dne sankcije.

Turska

Nuklearni program
Prema tvrdwama Sjeverne Koreje, nuklearni program }e joj biti neophodan sve dok ameri~ki vojnici, wih 28.000, budu prisutni u Ju`noj Koreji. Eksperti smatraju da Pjongjang `eli boqe odnose sa SAD, uz ocjenu da }e tome morati da prethodi unapre|ewe odnosa sa Seulom.
Li Mjung-bak

Protjeran zbog Ataturka
ANKARA - Sud u Turskoj naredio je da mladi britanski turista bude protjeran iz zemqe zbog vrije|awa lika osniva~a moderne turske dr`a ve Mus ta fe Ke ma la Ata tur ka, ja vi la je Be ta. Policija je privela 19-godi{weg Britanca zato {to se popeo na spomenik Ataturku u Marmarisu, skinuo se i “nedoli~no“ pona{ao, navodi agencija.

Mahmud Ahmadinexad Poslije trovawa olovom vi{e od 600 djece

PE KING - Gru pa gwe vnih demonstranata upala je ju~e ujutro u topionicu koja je odgovorna za trovawe vi{e od 600 kineske djece na sjeverozapadu zemqe, a oko fabrike su razmje{tene snage bezbjednosti nakon {to je do {lo do uni {ta vawa fa bri ~ke imo vi ne, ja vi le su agencije. Vi {e od 600 dje ce ko ja `ive u blizini topionice Dongling u sjeverozapadnoj provinciji [ansi otrovano je olo vom iz te fa bri ke i

Demonstranti upali u topionicu
wih 154 je zadr`ano na bolni~kom lije~ewu.

Amerika ne}e mir
TEHERAN - Americi nije stalo do bezbjednosti Iraka ili Avganistana, ve} do {irewa wenog uticaja u svijetu, ocijenio je iranski predsjednik Mahmud Ahmadineyad, javio je Tanjug. Poslije “incidenta u Wujorku, u kome je bilo vi{e hiqada `rtava“, Ame ri kan ci su osvo ji li Irak i “uni{tili nekoliko stotina hiqada qudi“, rekao je Ahmadineyad i dodao da je borba protiv Sadama Huseina i protiv oru`ja za masovno uni{tavawe poslu`ila SAD sa mo kao iz go vor za prisustvo u toj zemqi.

UNI[TAVALI ogradu, kamione i drugu imovinu
Protest je izbio po{to se me |u mje {ta ni ma obli`wih se la oko to pi onice pronijela vijest da je trovawe bilo i motiv jedne tinejyerke da poku{ava samoubistvo. Ka ko je ja vi la Sin hua, 19-godi{wa studentkiwa je popila jedan pesticid nakon

{to su roditeqi odbili da plate da joj se urade neophodni testovi krvi, po{to je ki nes ka vla da omo gu }i la bes pla tno tes ti rawe sa mo djeci do 14 godina. Po {to je sa ma pla ti la tes ti rawe, ut vr|e no je da djevojka, poput ve}ine djece, ima ~etiri puta ve}u vrijednost olova u krvi od dozvoqenih 100 mi li gra ma po litru krvi. Oko 100 policajaca raspore|eno je ju~e ujutro oko topionice po{to su demon-

stran ti upa li u fa bri ku, koja je po~etkom mjeseca pod pritiskom javnosti obustavila rad, i po~eli da uni{ta va ju ogra du, ka mi one i drugu imovinu. Agencija Sinhua je prenijela da je do podneva ve}ina demonstranata napustila topionicu i vratila se svojim ku}ama. Za ga |ewe `i vo tne sre di ne i lo {i bez bje dno sni stan dar di ki nes kih proi zvoda su i ranije bili uzrok nereda u kineskim provin-

cijama, posebno ako vlasti za ne ma re one ko ji su ti me pogo|eni. Tro vawe olo vom iz lo kalne topionice otkriveno je pro{log mjeseca, kada su mje{tani obli`wih sela u velikom broju po~eli da dovo de kod qeka ra oboqelu djecu. Istraga je pokazala da je olovo iz topionice dospjelo u vazduh, zemqu i izvore vode iz kojih se snabdijevaju doma }in stva, a to pi oni ca je zatvorena 6. avgusta.

24 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

- Lalo, ~ula sam danas novi pojam, ali nikako da shvatim {ta zna~i - ka`e Sosa mu`u. - A koji ti je to pojam, `eno bogati? - Situacija??? - E vidi{ `eno, situacija ti je ne{to kao kad ti sti-

gne{ ku}i i zatekne{ mene i kom{inicu u krevetu. Razume{ li? - Ja razumem da bi to bilo kao kad bi ti do{ao ku}i i zatekao mene i Peru u krevetu! - E, jok! Bogami si ti sad pobrkala “situaciju“ i “batine“.

- Mo`ete li ta~no re}i {ta vam je odnijeto? - pita policajac vlasnika antikvarnice koju su lopovi opqa~kali.

- Pa za po~etak, dva francuska ~asovnika, svaki star 150 godina. - Dobro, samo mi jo{ recite jesu li bili na baterije?

U trenutku kad je mladi hirurg izlazio iz operacione sale, zaustavi ga upravnik bolnice i upita:

- Kolega, kako je pro{la operacija? Je li bilo kakvih problema? - Operacija? Uh, ja mislio autopsija...

Tawa izmamila uzdahe
Atraktivna Tawa Savi} jo{ jedna je u nizu pjeva~ica koje ~itavo qeto provode u Crnoj Gori. Ona je posqedwih mjesec dana na moru smje{tena nadomak Budve, gdje }e ostati sve do kraja avgusta zbog unaprijed ugovorenih tezgi. Bez obzira na to {to ispred apartmana ima bazen, zgodna crnka mnogo vi{e preferira br~kawe u slanoj vodi, pa zbog toga koristi svaki slobodan trenutak da ode na neku od najpopularnijih crnogorskih pla`a. Tako je prije nekoliko dana uhva}ena nadomak Svetog Stefana kako sun~a zanosne obline u dru{tvu nekoliko drugarica. Obu~ena u atraktivni bijeli kupa}i kostim, poznata “grandovka“ je sve vrijeme mamila uzdahe brojnih mu{karaca, koji nisu propustili priliku da je odmjere od glave do pete, a oni najhrabriji nisu {tedjeli komplimente na ra~un wenog izgleda, {to je Tawu o~ito mnogo zabavqalo. Bilo je i onih koji su tra`ili brojeve telefona, nudili kule i gradove i htjeli da se `ene s wom, a s obzirom na to da Tawa ve} neko vrijeme nema de~ka, nije iskqu~eno da je neko od mnogobrojnih udvara~a dobio priliku da se poka`e na djelu. Kad `elite ne{to zdravo, fino i toplo na stolu, evo recepta za jednostavnu pitu s povr}em. U osnovi jednostavna jela, razne pite i sli~ne kombinacije iz rerne svaki put odu{eve druga~ijim ukusom i to zavisno od sastojaka i wihovih odnosima, te za~ina. Pita po ovom receptu, za ~iju pripremu je potrebno oko 60 minuta zasigurno }e zadovoqiti sve koji je budu probali.

Sastojci
(za 4 osobe) 300 g 125 g 2 2 bra{na hladnog margarina ka{ike hladne vode paprike (jedna `uta, jedna crvena) glavice crvenog luka tikvica ( oko 300 g) ka{ika maslinovog uqa malo soli prstohvat bibera jaja mlijeka zelenog sosa “pesta“

Priprema
Tijesto: 1. Odmjerite bra{no i pretresite u jednu zdjelu, te mu dodajte margarin narezan na komadi}e. Izradite prstima masu koja se mrvi pod prstima. Dodajte vodu, te izradite tijesto. 2. Razvaqajte tijesto i rasporedite ga po formi za pe~ewe (oko 24 cm u promjeru). Izbodite viqu{kom i ostavite tijesto da “odmara“ u fri`ideru 15-30 minuta. Fil: 1. Ukqu~ite rernu na 250 stepeni Celzijusa. O~istite paprike od sjemenki, te ih nare`ite na tanke komade. Luk nare`ite na tanke plo{ke. Tikvicu tako|e nare`ite na tanke plo{ke. 2. Rasporedite sve po jednom limu, prelijte maslinovim uqem, te za~inite. Pecite u sredini rerne 15-20 minuta. Pe~ewe: 1. Izvadite povr}e iz rerne, te smawite temperaturu rerne na 200 stepeni. Stavite tijesto da se zape~e u sredini rerne oko 10 minuta. 2. Izvadite tijesto, te po wemu rasporedite povr}e i zalijte mje{avinom od jaja, mlijeka i zelenog sosa “pesto“, te pecite dodatnih 35-40 minuta.

Cijene u KM
bra{no margarin paprike luk tikvica uqe za~ini jaja mlijeko sos 0,6 0,8 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,6 0,3 0,8

HOROSKOP
Ovan
( 21.3 - 20.4) Posvetite pa`wu novim poslovnim idejama. Postupite diplomatski, u tome bar nikada ne mo`ete pretjerati. Savjet partnera }e vam biti dragocjen. Odmorite se od fizi~ke aktivnosti i malo vremena posvetite qudima oko vas.

Vaga
( 24.9 - 23.10) Veoma ste vedro i optimisti~ki raspolo`eni, ali zbog pogre{nih izjava i nepromi{qenih postupaka mo`ete da zapadnete u konfliktne situacije. Pojavila se osoba koja vam je isuvi{e izazovna i intrigantna.

2 1 1

Bik

[korpija
( 24.10 - 22.11) Va{ pogled na svijet i va{i stavovi u izvjesnom smislu prolaze kroz neku vrstu transformacije. Va{a impulsivna priroda vam ne dozvoqava da strpqivo sa~ekate da vam jedna osoba uzvrati emotivni impuls.

CIJENA RU^KA

( 21.4 - 20.5) Pitawe organizacije posla i povjerewe u odre|ene saradnike zahtijeva da dobro procijenite situaciju i razmislite prije nego {to donesete kona~nu odluku. Vama bar nije te{ko da do|ete do provjerenih informacija.

3 2 dl 1 dl

Pita sa povr}em

Poslu`ivawe:
Pripremqenu pitu s povr}em servirajte uz salatu po `eqi…

4,8

Blizanci
( 21.5 - 21.6)

Strijelac
( 23.11 - 21.12) Vje{to koristite svoje sposobnosti i povla~ite poslovne poteze koji donose dobre rezultate. Nije dobro da imate previ{e dilema, {irom otvorite svoje o~i i realno sagledajte gdje se nalazite i koliko ste postigli.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Priprema malog {kolarca
[kola brzo postaje gotovo ~itav dje~iji svijet, koji se ne sastoji samo od lekcija i ocjena, ve} u taj svijet spadaju i de~ija osje}awa, a svaka razvojna faza, te i {kolska, iziskuju od djeteta razvijawe povjerewa i odgovornosti
mentu. Tek duga vje`ba donosi rezultate kada je rije~ o strpqewu. Oni daqe predla`u da se dijete podsti~e, ne i pri mo ra va, da nes trpqewe po bi je di na naj te `em te re nu, na pre dmetu koji mu se ~ini najte`im ili najdosadnijim. To }e da u~i ni ta ko {to }e una pri jed da se pri pre mi za ~as. Tako spremno mo`e da se ukqu~i u predavawe, postavqa pitawa ili i ono samo daje odgovore koje predava~ tra`i. Gledano s druge strane, postoji i pozitivno izdvajawe djeteta iz dru{tva. Treba dopustiti da se dijete ma{tovito i kreativno izra`ava kroz igru, sportske vje{tine, crtawe, pisawe... Roditeqska o~ekivawa treba uskladiti sa saznajnim mogu}nostima i emocionalnim potrebama djeteta. Samu pripremu za {kolu, a kasnije i za {kolske aktivnosti, treba da prati pozi ti vno emo ci onal no stawe dje te ta. Na ro di teqima je da to obezbijede. Da pos to ji je dnos ta vna for mu la ka da je ri je~ o pri pre mi za {ko lo vawe djece, svi bi je primjewivali. Ali, po la zak u {ko lu nikako nije kraj, ve} predstavqa po~etak nove faze djetiwstva! U svakoj porodici koja ima |aka - prvaka, upis i priprema za {kolu tre ba da bu de za je dni ~ki radostan doga|aj!

Va{ odnos sa djecom, osim rijetkih nesporazuma, je veoma zadovoqavaju}i. Gre{ke treba ispraviti bez dramati~nog prizvuka i suvi{nih re~i. Da biste se dobro osje}ali napravite promjene koje vam prijaju.

Rak
(22.6 - 21.7) Qudi koji vas okru`uju mo`da misle da vas poznaju, ali vi ne pokazujete javnosti svoje pravo lice. Va{e namjere znaju samo va{i uku}ani. Sve je lak{e i boqe kada se stvari rje{avaju uz zajedni~ki dogovor.

Jarac
( 22.12 - 20.1) Odnos sa saradnicima vas mo`e dovesti u nezavidan polo`aj. Budite oprezni. Bez obzira na uspone i padove, bi}ete zadovoqni kona~nim ishodom. Va{e iskustvo je od presudnog zna~aja u ovoj situaciji.

Godi{wi odmor je najboqa prilika za roditeqe da pomognu budu}em |aku da se {to boqe pripremi. Mali{ani treba da budu u~esnici u svim pripremama, a u wih ne spada samo kupovina opreme za prvi razred. Emo ci onal na i sa znaj na zrelost ~esto kod djece nisu u savr{enoj harmoniji. Da li je dijete spremno da se na izvjestan na~in odvoji od porodice je jedno, a sasvim drugo pitawe da li je ono nau~ilo da ~ita ili ra~una. Ro di teqsko ra zu mi je vawe, to le ran ci ja i po dr{ka su ne izos ta vni. [kola brzo postaje gotovo ~itav dje~iji svijet, koji se ne sastoji samo od lekcija i ocjena. U taj svijet spadaju i de~ija osje}awa. Svaka razvojna faza, te i {kolska, izis ku ju od dje te ta ra zvi jawe povjerewa i odgovornos ti. Brzo ukla pawe

dje te ta u no vu sre di nu i prilago|avawe novim `ivotnim uslovima su veoma komplikovani. [kola zahtijeva uspostavqawe granica slobode u pona{awu djeteta, a samim tim vr{i i pritisak na di je te. Ako {to pri je shvate {kolu kao li~nu odgovornost, taj }e pritisak sve mawe da osje}aju. Sti cawe osje }a ja za vrijeme je veoma bitno. Zato je ta~no definisan kraj i po~etak ~asa, ure|en raspored ~asova, trajawe malog i ve li kog odmo ra i sli~no. Strpqewe je osobina koja se u~i cijeli `ivot, a po se bno to kom {kolovawa. Psiholozi smatraju da je za po~etak najboqe da se di je te usred sre di na ne ku akti vnost koju voli i koja mu je naj blis ki ja. Od crtawa, trenirawa omiqenog sporta ili svirawa na instru-

Lav
( 22.7 - 22.8) U odnosu sa voqenom osobom mnoge stvari vidite druga~ijim o~ima, {to uop{te ne mora biti lo{e, ve} mo`e djelovati vrlo podsticajno na zajedni~ki `ivot. Prvo dobro razmislite prije nego {to krenete u akciju.

Vodolija
( 21.1 - 19.2) Dobro se osje}ate kada dobijate priznawa od svoje okoline za svoje profesionalne sposobnosti. Va`no vam je da radite posao koji volite i samo tako mo`ete da do|ete do dobrih rezultata bilo poslovnih ili finansijskih.

STICAWE osje}aja za vrijeme je veoma bitno za dijete
Ro di teqski strah da wihovo dijete mo`e da bude socijalno neprihva}eno, mo`e samo da bude zamka u koju se lako upada. Dijete mo`da ni je sa svim emo ci onal no zrelo da se uklopi u dru{tvo i to bi trebalo prepoznati.

Djevica
( 23.8 - 23.9) Zra~ite pozitivnom energijom. Predosje}ate vrhunac sre}e i zadovoqstva kako na poslovnom tako i na qubavnom planu. Oslonite se na snagu svojih osje}awa i nemojte prera~unavati {ta bi bilo boqe...

Ribe
( 20.2 - 20.3) Psihi~ki ste jaki i zbog toga suvi{e o~ekujete od svog partnera. Ne zaboravite na one prave vrijednosti koje vas zbli`avaju u qubavnoj vezi. Imajte na umu da je ipak najva`nija zajedni~ka sre}a i zadovoqstvo.

RJE[EWE: EGZAKTNOST, RUGLA, IKAR, EN, DOPLATA, RADO, R, TIP, ARV, SEBAR, GOLUBAC, S, JURIMIR, PA, BRANI^EVO, RN, NE, ZA[ARANOST, STARTNA LISTA, UJA, SEKCIJA, J, METRO, A, [ATRA, ODRINA, RT, KUN, REAL, CVJE]ARA.

26 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Kultura
Zatvorena kolonija “Rakani“

A. S. Pu{kin, PIKOVA DAMA

Erih Marija Remark, TRI RATNA DRUGA
FOTO: S. ILI]

Studenti bawolu~ke Akademije umjetnosti na festivalu u Bukure{tu

Ta~ka na boje prirode
NOVI GRAD - Umjetni~ka kolonija “Rakani“ kod Novog Grada, na kojoj je stvaralo deset umjetnika, zatvorena je ju~e zavr{nom izlo`bom. Dvadeset radova, koji su nastali tokom trajawa kolonije, izlo`eno je ju~e pod vedrim nebom, gdje su umjetnici slikali. Ovogodi{wa kolonija okupila je umjetnike Ninu Popovi}, Maju [olak, Milicu \eri}, Sawu Stupar, Nemawu Pani}a, Gorana Kne`evi}a, Goricu Kne`evi}, Sla|anu Marinkovi}, Oliveru [ipka, Milicu To{i} i Vujadina Male{evi}a. Sva djela nastala na koloniji pripa{}e Galeriji u Novom Gradu, kao i prethodnih godina. Idu}e godine Umjetni~ka kolonija “Rakani“ proslavi}e jubilej, 20 godina postojawa. A. R.

Gradski akademski hor iz Srpca

Koncert “Bisera“
SRBAC - Gradski akademski hor “Biser“ Srbac obiqe`io je ~etvrtu godi{wicu postojawa koncertom na otvorenom, u dvori{tu nekada{weg popa Luke Davidovi}a u srba~kom nasequ Kaoci. Dvadesetak ~lanova hora, pod dirigentskom palicom Gorazda \evenice, pjevalo je tradicionalne srpske, ruske, makedonske, ali i crna~ke duhovne pjesme, {to je odu{evilo posjetioce.

- Koncert je uvod u na{e nastupe koje }emo do kraja godine odr`ati u nekoliko pravoslavnih hramova u srba~koj op{tini, kako bi se qudi i u malim mjestima uvjerili u qepotu ove vrste muzike - rekao je dirigent \evenica. U prigodnoj besjedi srba~ki kwi`evnik i publicista @arko [ari} iznio je vi{e detaqa o porodici i `ivotu popa Luke Davidovi}a, na ~ijem je imawu odr`an koncert. D. J.

Marijana @ivanovi} i Milan Trnini}

“Maslina“ se svake godine odr`ava u drugoj zemqi. Dolaze glumci sa raznih akademija iz celog sveta, zajedno sa rediteqima koji su re`irali komade kojima se tamo predstavqaju
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Filmski susreti u Ni{u

BAWA LU KA, BU KU RE[T - Studenti bawolu~ke Akademije umjetnosti Ma ri ja na @i va no vi} i Mi lan Trni ni} pred sta vi }e se na Me |u na ro dnom festivalu “Maslina“, koji }e biti odr`an od 12. do 21. septembra u Bukure{tu. @i va no vi }e va i Trni ni} studiraju glumu u klasi pro fe so ra Vla di mi ra Jevtovi}a, a od oktobra }e

slu {a ti za vr{nu, ~et vrtu godinu. - Profesor Jevtovi} je odabrao Milana i mene da pred stavqamo na {u aka de miju u Bukure{tu. “Maslina“ se sva ke go di ne odr `a va u ne koj dru goj zemqi. Do la ze glum ci sa raznih akademija iz ce log sve ta, za je dno sa re di teqima ko ji su re `i ra li ko ma de ko ji ma se ta mo pred stavqaju - re kla je @ivanovi}eva.

Ona do da je da su ima li za da tak da za fes ti val spre me dvi je sce ne, je dnu na ci onal nu, a dru gu stra no g p i s c a . Na c i on a l n a sce na je iz ko ma da Di mi tri ja Vo ji no va, a me |u na ro dna “]e la va pe va ~i ca“ E`e na Jo nes ka.

MOGU]NOST dolaska festivala u Bawu Luku
- Svi studenti koji dolaze na festival imaju zada tak da spre me “]e la vu pe va ~i cu“ i ka da svi odi graju svoju scenu, onda zajedno sara|ujemo. Radi}emo sa studentima sa drugih akademija. Posledweg dana pokaza}emo kako sve to izgleda i ko je {ta napravio - ka`e @ivanovi}eva. Milan Trnini} isti~e da

Osam premijera
NI[ - Festival gluma~kih ostvarewa “Filmski susreti“ po~e}e 22. avgusta na qetwoj pozornici u Ni{u, javio je Tanjug. Na festivalu, koji }e trajati do 28. avgusta, bi}e prikazano 14 filmova, od kojih je osam premijera. Festival }e otvoriti “\avoqa varo{“ Vladimira Paskaqevi}a i “Beogradski fantom“ Jovana Todorovi}a. Bi}e prikazani filmovi “Hitna pomo}“ Gorana Radovanovi}a, “Neko me ipak ~eka“ Marka Novakovi}a, “Zona mrtvih“ Milana Kowevi}a i Milana Todorovi}a, “Turneja“ Gorana Markovi}a, “Tamo i ovde“ Darka Lungulova, “Drug Crni u NOB-u” Radeta Markovi}a, “Raweni orao“ Zdravka [otre, “Sveti Georgije ubiva a`dahu“ Sr|ana Dragojevi}a i drugi. Tokom festivala bi}e dodijeqene nagrade “Pavle Vuisi}“ Udru`ewa dramskih umetnika Srbije i nagrada “Ona i on” za najuspje{niji gluma~ki par godine. Na zavr{etku festivala bi}e saop{tena odluka `irija i dodijeqene tradicionalne nagrade ni{kih “Filmskih susreta“, a organizator je najavio da }e ove godine prvi put biti uru~ena nagrada stranom glumcu za ostvarewe u srpskom filmu.

ULOGE
Milana Trnini}a televizijska publika upoznala je preko uloge Dragana u nostalgi~noj seriji “To toplo qeto“, a glumi i u predstavi “Razred“ Narodnog pozori{ta Republike Srpske. Marijana @ivanovi} je glumila u predstavi “[ta je sobar video“ Pozori{ta Prijedor.

je veoma bitno {to }e imati priliku da vide rad studenata sa brojnih akademija. - U Bu ku re{t }e sti }i stu den ti iz svih di je lo va svijeta. Pogleda}emo razne predstave i saznati gdje se na la zi na {a aka de mi ja u odnosu na druge. Upozna}emo prin cip ra da dru gih {kola, {to je tako|e va`no za nas - rekao je Trnini}. Marijana @ivanovi} i Milan Trnini} nagla{avaju da postoji mogu}nost da “Maslina“ sqede}e godine do|e u Bawu Luku. - Ima mo pri li ku da pru`imo mo gu }nost Bawoj Luci da taj festival stigne kod nas. Na{a akademija je otvo re na za mla de qude, a ciq nam je da ovdje do ve de mo fes ti val - ka `u @ivanovi}eva i Trnini}.

Film Sa{e Hajdukovi}a

Premijera "32. decembra" krajem godine
BAWA LUKA - Zavr{ni detaqi oko igranog filma “32. decembar“ rediteqa Sa{e Hajdukovi}a teku po planu. Film jo{ treba prebaciti na filmsku traku. Pre ma Haj du ko vi }e vim rije~ima, nije bilo nekih ve}ih ka{wewa tokom cijelog snimawa i postprodukcije. Vremenski rokovi su ispo{tovani, ali premijera }e ipak biti tek krajem godine. Hajdukovi} ka`e da ta~an datum premijere nije odre|en.

FILM }e biti prikazan u bioskopima
Film “32. decembar“ je zapravo diplomski rad Sa{e Hajdukovi}a, koji je apsolvent na filmskoj re`iji na bawolu~koj Akademiji umjetnosti. Ova filmska pri~a, koja

govori o mladim qudima iz Bawe Luke u novogodi{woj no}i, bi}e prikazana i u bioskopima. Osim re`ije, Sa{a Hajdukovi} je pisao i scenario za ovaj film, u kome neki od junaka ostaju izme|u 31. decembra i 1. januara, u nekom svom 32. decembru. Glu ma ~ku eki pu fil ma ~ine bawolu~ki glumci Nikolina \or|evi}, Awa Sta-

ni}, Dragana Mari}, Slobodan Pe ri {i}, Ale ksan dar Stojkovi}, Qubi{a Savanovi}, De jan Zo ri}, Na ta {a Ivan~evi}, Vedrana Ma~kovi}-Zubovi}... Kom ple tna fil mska radwa smje{tena je u 31. decembar i novogodi{wu no}, gdje se mawe ili vi{e slu~aj nim sple tom okol nos ti `ivoti glavnih junaka is prepli}u. A. R.

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 27

Film o Koko [anel 10. septembra u Srbiji
BEOGRAD - Biografski film “Koko prije [anel“, o ~uvenoj francuskoj modnoj kreatorki Koko [anel, koju igra Odri Tatu, po~iwe da se prikazuje u bioskopima u Srbiji od 10. septembra, najavio je ju~e distributer “Megakom film“, a prenijela Beta. - U filmu pratimo po~etak karijere ove velike modne ikone: od te{kog djetiwstva, kada je sa sestrom odrastala u siroti{tu, preko nevjerovatnog `ivotnog puta koji ju je doveo do vrhova svijeta mode, u kojima je ona postavila nove standarde - navodi “Megakom film“.

Brega, orkestar i truba~i zavr{nica Ko~i}evog zbora
Goran Bregovi} nije u skorije vrijeme svirao u zemqama biv{e Jugoslavije i koncert u Bawoj Luci bi}e wegov prvi ve}i nastup na ovim prostorima poslije du`eg vremena Goran Bregovi} i "Orkestar za svadbe i sahrane"
PI[E: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

Bawa Luka uo~i koncerta najboqih orkestara Gu~e i Gorana Bregovi}a

Vijesti
Postavka

Mali svijet
BEO GRAD - Sli kar ka Ma ri na @iv ko vi} pred stavi}e se danas publici u Ga le ri ji “Sin gi du num“, javqa Ta njug. Na izlo`bi pod naslovom “Mali svet“ autorka }e prikazati djela ra|ena plakatno, u kojima je kao polazi{te koristila tehniku kola`a. Portreti i figure smje{teni su u scenski prostor, dok rasko{ni enterijer usamqenosti i dijalo{ke scene grade jedan svijet u malom, romanti~nu atmo sfe ru za ra zli ~i te qubavne i `ivotne prizore.

Nova izdawa

Pjesnik i prevodilac
BEO GRAD - Udru `ewe kwi`e vnih pre vo di la ca Srbije objavilo je publikaciju “Bibliografija Brani mi ra @i vo ji no vi }a“, ~iji je autor Dolores Kalo|era-Petrovi}, javio je Tanjug. Prevodilac i pjesnik @i vo ji no vi} (1930-2007) bio je istaknuti poslenik u srpskoj kulturi. Radio je kao profesor Filolo{kog fakulteta, urednik u Srpskoj kwi`evnoj zadruzi.

FOTO: GLAS SRPSKE

BAWA LUKA - Koncert Gorana Bregovi}a i tri najboqa truba~ka orkestra sa ovogodi{we Gu~e, koji }e se odr`ati 29. avgusta u Bawoj Lu ci, pri vla ~i ve li ku pa`wu javnosti. U Organizacionom odboru Ko ~i }e vog zbo ra pot vr|eno je “Glasu Srpske“ da je koncert Gorana Bregovi}a i truba~a Gu~e uvr{}en u program ove manifestacije. Na Gradskom stadionu, posjetioci }e imati priliku da vide orkestre Dejana Mladenovi}a, Elvisa Ajdinovi}a i Gvozdena Rosi}a. Prema rije~ima organizatora koncerta i generalnog

menayera Sabora u Gu~i Dobrivoja Marinskog, ovim orkes tri ma mo gao bi da se pridru`i i zlatna truba ovogodi{we Gu~e Dejan Petrovi}. - De jan Pe tro vi} me je pre ksi no} zvao, ra zo ~a ran {to ga nismo pozvali ove godine u Bawu Luku. Objasnio sam mu da smo ra~unali na to da je zauzet 29. avgusta. On me je za mo lio da ipak svi ra u Bawoj Luci i mogu}e je da se wegov pobedni~ki orkestar pojavi u Republici Srpskoj rekao je Marinski. Koncert }e po~eti u 20 ~asova i svi orkestri }e svirati po 30 minuta. Marinski je naglasio da }e Goran Bregovi} imati dvo~asovni program. - Bregovi} }e na ovom kon-

certu izvoditi kompozicije sa repertoara “Bijelog dugmeta“, kao i numere sa wegovog albuma “Alkohol“. Sve kompozicije su napravqene sa truba~ima i specijalno aran`irane za ovakvu priliku - istakao je Marinski.

VELIKO interesovawe za koncert
On je podsjetio da Goran Bregovi} nije u skorije vrijeme svirao u zemqama biv{e Jugoslavije i da }e koncert u Bawoj Luci biti wegov prvi ve}i nastup na ovim prostorima poslije du`eg vremena. - Nastup u Bawoj Luci bi}e svojevrsna uvertira pred Bregovi}ev nastup slede}e godi ne na 50. iz dawu Sa bo ra truba~a u Gu~i - kazao je Marinski. Goran Bregovi} je, dodao je on, ve} potpisao ugovor za nastup na 50. saboru truba~a u Gu~i, a tada }e biti jo{ iznena |ewa i nas tu pa ve li kih imena sa ovih prostora. - Tada }e Gu~a trajati uku-

pno deset dana, a direktni televizijski prenosi bi}e od ~etvrtka, zakqu~no sa ponedeqkom, i tu smo ve} napravili jedan kvalitetan program istakao je Marinski. On je naglasio da je pro{le godine potpisan partnerski i stra te {ki ugo vor na

deset godina sa Radio-televizijom Republike Srpske. Na taj na~in RTRS je postao jedina ovla{}ena institucija koja predstavqa Gu~u na pros to ru Srpske. Osim RTRS-a, me dij ski spon zor ovog spektakla u Bawoj Luci je i “Glas Srpske“.

Beograd

Sajt Milene Pavlovi}
BEOGRAD - Internet sajt posve}en stvarala{tvu velike srpske umjetnice Mile ne Pa vlo vi}-Ba ri li u po tpu nos ti je za vr{en i dostupan javnosti na adresi www.milenapavlovicbarilli.rs, saop{tilo je Ministarstvo kul tu re Srbi je, pre no si B92. Taj veb sajt je jedan od segmenata obiqe`avawa stogodi{wice ro|ewa umjetnice i sadr`i mnoge do sada te{ko dostupne materijale koji omogu}avaju da se formira kompletniji portret.

Predtakmi~ewe
- Agencija koja zastupa Gu~u, “Profile“, napravi}e do septembra jednu strategiju gde }emo mi raditi sva predtakmi~ewa, a jedno od tih predtakmi~ewa bi}e i u Bawoj Luci. Radi se o izbornim takmi~ewima za 50. sabor. Tada nameravamo da u Gu~i napravimo veliki svetski festival trube - kazao je Dobrivoje Marinski.

Izlo`ba

Evropski konteksti
Pozori{te Prijedor
NO VI SAD - Izlo `ba pod nazivom “Evropski konteksti - Dobrovi}, [umanovi}, Kowovi}, [uput“, ~iji je autor i kus tos Ti ja na Palkovqevi}, bi}e otvorena sutra u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu, javila je Te le vi zi ja Voj vo di ne. Izlo`ba obuhvata 42 eksponata - 36 slika i {est grafi ka iz fon da Ga le ri je Matice srpske, kao i popratni materijal o `ivotu i stva ra la{ tvu oda bra nih umje tni ka ko ji su svo jim dje lo vawem obiqe`i li umjetnost prve polovine 20. vijeka u Vojvodini.

Nova komedija bra}e Vejans

Film o bogata{icama
LOS AN\ELES - Poznati komi~ari, bra}a Vejans, opet }e se preru{iti u bogate bijele djevojke, javio je Mondo. Bra}a Marlon i [on Vejans 2004. godine su snimili film “White chicks“, u kojem igraju agente FBI koji moraju da se preru{e u izblajhane ra zma `e ne bo ga ta {i ce. Za prvi dio, kao inspiracija su po slu `i le ses tre Pa ris i Niki Hilton. Mar lon (37) i [on (40) najavquju da }e reprizirati svoje uloge u nastavku filma, ~ija se premijera o~ekuje sqede}e godine. Prvi dio re`irao je wihov brat Ki nan Aj vo ri Ve jans (51), koji }e vjerovatno re`irati i nastavak. Bra}a Vejans poznati su po ulogama u serijalu “Mrak film“. Najpoznatija horor parodija uskoro }e dobiti i svoj peti nastavak.

Danilo Ki{ na po~etku sezone
PRI JE DOR - Prva pred sta va ko ju }e Po zo ri {te Prijedor po~eti da radi u nastupaju}oj pozori{noj sezoni je “Grobnica za Borisa Da vi do vi ~a“, Da ni la Ki {a, u re`iji Gradimira Gojera. Po zo ri {te Pri je dor je krenulo u vrlo ambiciozan projekat u kojem }e, osim doajena ovog pozori{ta Zlate Kogelnik i Rade Stupara, te os ta lih glu ma ca pri je dor skog an sam bla, igra ti i mla di iz pri je dor skog Dram skog stu di ja “@iv ko Desnica“, te ~etiri glumca iz Bawe Luke. Sam Gojer je posao na ovoj predstavi okarakterisao ne samo vrlo ambicioznim, ve} i vrlo su ro vim i vrlo te {kim, ali je napomenuo: - ^ast mi je da drugi put radim sa ovim ansamblom u relativno kratkom vremenu i pitam se otkud ovim qudima to li ka sna ga, jer je dno relativno malo pozori{te i relativno skroman ansambl la}a se u kratkom vremenu dva |avolski te{ka i ambiciozna posla i poslije Dostojevskog radi Ki{a - rekao je Go jer, do da ju }i da mu je ~ast i zadovoqstvo {to }e raditi sa Zlatom Kogelnik. D. Vu.

28 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

5

dje~aka

4

djevoj~ice

Centralno spomen-obiqe`je borcima VRS jo{ uvijek samo na papiru

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Spomenik }e biti izgra|en na platou izme|u Bulevara cara Du{ana i ulica Skendera Kulenovi}a i Teodora Kolokotronisa, odnosno izme|u poslovnog centra “Ekvator“ i tvr|ave Kastel
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@gmail.com

Nerije{eni imovinski odnosi ko~e izgradwu

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

U to ku je rje {a vawe imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji na kojoj je predvi |e no da se gra di cen tral no spo men-obiqe `je po gi nu lim bor ci ma Od brambeno-otaybinskog rata, pa gradwa spo me ni ka ne}e po~eti ove godine. Ovo je za “Glas Srpske“ rekao portparol Administrativne slu`be grada Milenko [aji}. - Spomenik }e biti izgra|en na platou izme|u Bulevara cara Du{ana i ulica Skendera Kulenovi}a i Teodora Kolokotronisa, odnosno izme |u po slo vnog centra “Ekvator“ i tvr|ave Kastel. Trenutno je u izradi i projekat za ovaj spomenik ko ji se ra di na Ar hi te kton sko-gra |e vin skom fakultetu - izjavio je [aji}. Prema wegovim rije~ima, realan period kada bi se mogao o~ekivati po~etak gradwe je polovina sqede}e godine. Gradska uprava je za po tre bnu do ku men ta ci ju i za pro je kat iz dvo ji la 150.000 maraka. - S obzirom na to da je rije~ o spomeniku poginulim bor ci ma Re pu bli ke Srpske, akti vnos ti oko gradwe vo di i Mi nis tar stvo ra da i bo ra ~ko-in va -

Park u kojem je predvi|en centralni spomenik

FOTO: S. ILI]

lid ske za {ti te RS - ka `e [aji}. Iz Ministarstva isti~u da je ove godine za radove na iz gradwi cen tral nog spo -

IDEJNA RJE[EWA
U Odjeqewu za prostorno ure|ewe isti~u da su razmi{qali izme|u tri dobra idejna rje{ewa. - Dva koja nismo prihvatili su tako|e bila odli~na. Jedno je predvi|alo pomenuti kompleks koji se uklapa u zelenilo i o~uvawe postoje}eg prostora. Bio je predvi|en i prostor sa vodom, {to nije u skladu sa spomen-obiqe`jem poginulim borcima, jer je to simbol `ivota, pa zato nije prihva}en - ka`u u Odjeqewu za prostorno ure|ewe.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

men-obiqe`ja iz buyeta izdvojeno 248.911 hiqada maraka. - ^e ka mo da se ri je {i tehni~ka dokumentacija, pa da zajedno sa gradskom upravom krenemo u gradwu spome ni ka. Pro {le go di ne Ministarstvo je za ovu namjenu izdvojilo 82.000 maraka - izja vio je se kre tar Ministarstva rada i bora~ko-in va lid ske za {ti te Slavko Peri}. Za cen tral no spo menobiqe`je poginulim borcima Odbrambeno-otaybinskog ra ta, ka `u u Odjeqewu za

prostorno ure|ewe, usvojeno je idej no rje {ewe auto ra Ma je Mi li}-Ale ksi}, Ma rine Raduq, Vladimira Stanarevi}a i Darija Ple{e.

TRENUTNO u izradi projekat spomenika
- Prvonagra|eno i usvoje no idej no rje {ewe nu di ~e ti ri spe ci fi ~ne am bi jentalne cjeline, me|u kojima su podzemna spomen-soba, trg, park i spomenik, koji su povezani sa okolinom. Time su uspostavqene dinami~ke

smjene razli~itosti oblikovanih prostora, a kompleks je povezan u jednu cjelinu, koja ima prozra~nost i vizuelnu atraktivnost. Predvi|e no je i pos tavqawe pet grupacija stubova, koji ozna~avaju toliko godina rata ka `u u Odjeqewu za pros torno ure|ewe. U Slu`bi grada su istakli da je pros tor izme |u tvr|ave Kastel, Tr`nice i takozvanog Bulevara odre|en i definisan Regulacionom planom “Jug 7” i od ranije je rezervisan za izgradwu centralnog spomen-obiqe`ja.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ BRUNO - komedija re`ija: Dan Mazer uloge: Sa~a Baron Koen, Alis Evans, Kandis Kaningem, Tri{el termini: 16.30, 20.00, 21.45, 22.30 ~asova NEBESA - animirani sinhronizovan termini: 16.00, 18.00, 20.30 ~asova MAMURLUK - komedija re`ija: Tod Filips uloge: B. Kuper, E. Helms, Z. Galifiankis, H. Graham termini: 19.00, 21.15 ~asova LEDENO DOBA 3: DINOSAURUSI DOLAZE - animirani glasovi: Nikola \uri~ko, Isidora Mini}, Goran Jefti}, Voja Brajovi} termini: 17.00 ~asova VJERIDBA - romanti~na komedija re`ija: An Fle~er uloge: Sandra Bulok, Rajan Rejnolds, Malin Akerman, Kreg T. Nelson, Meri Stinburgen termini: 18.20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Trapisti~ka opatija Marija Zvijezda u Bawoj Luci 1869-2009. Stalna izlo`bena postavka Muzeja RS “Od praistorije do savremenog doba“ i multimedijalna izlo`ba “Jasenovac“. LTG GALERIJA Izlo`ba odabranih slika iz fundusa galerije. GALERIJA UDAS Izlo`ba grafika Vladimira Lali}a u okviru kulturne manifestacije “Qeto grafike“ otvorena do 1. septembra, radnim danima od devet do 15 ~asova.

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 29

Tr`nica
crni luk bijeli luk krompir mrkva
FOTO: GLAS SRPSKE

1,2-1,5 5 0,7-0,8 1-1,5

kupus blitva karfiol paprike

0,5-0,6 2 2-3 1-1,2

tikvice pasuq patlixan paradajz

0,5-1 3-7 2 1

krastavci 0.5-0,7 zelena salata 2,5-3 mahune 1,5 orasi 13-16

gro`|e naktarine breskve {qive

2,5-4 1,8-2,5 1,3-1,5 1

GRADSKE VIJESTI

Manifestacija ispunila o~ekivawa
Deveta, tradicionalna kulturno-zabavna manifestacija “Povratak selu 2009“ u Bronzanom Majdanu ispunila je o~ekivawa i nas organizatora, u~esnika i stanovni{tva. Ovo je istakla ~lan Organizacionog odbora “Povratak selu“ Sava O`egovi}-Mar~eta. - Broj posjetilaca je bio na zadovoqavaju}em nivou, uspjeli smo da sprovedemo ~itav plan i program manifes ta ci je bez ika kvih smetwi i pro ve li smo je dan divan dan u izleti{tu Maksimovi}a potok - izjavila je Sava O`egovi}-Mar~eta. Ona je naglasila da se ve} planiraju nove manifestacije na jesen i zimu. - Bi}e organizovana predavawa za poqoprivrednike, kao i za Aktiv `ena o unapre|ewu izrade ru~nih radova - dodala je na kraju Sava O`egovi}-Mar~eta. S. T.

Nenad Ra~i} i Milenko Gemaqevi}

Po zavr{etku tehnolo{kog biznis parka o~ekujemo zapo{qavawe {est do osam hiqada radnika, rekao Nenad Ra~i}
PI[E: TATJANA PAPI]-XAKULA tatjanapdz@glassrpske.com

Tehnolo{ki biznis park u Rami}ima
Veliki planovi Gradske razvojne agencije
paciteta... Po zavr{etku tehnolo{kog biznis parka o~ekujemo zapo{qavawe {est do osam hiqada radnika. Sada smo u fazi izrade dokumentacije. Dogodine bismo nastojali da zatvorimo finansijsku konstrukciju i ako bu de mogu}e, po ~ne izgradwa - rekao je Ra~i}. Prema wegovim rije~ima, Rami}i su izabrani kao sjajna lokacija za izgradwu objekata preduzetni~ke infrastrukture. - Jo{ od 1974. urbanisti~kim planom ta lokacija je i bila predvi|ena za te namjene, {to je i potvr|eno u nacrtu novog urbanisti~kog plana dodao je Ra~i}. On isti~e da je Gradska razvojna agencija spona izme|u grada i institucija zna~ajnih za lokalni razvoj.

Do kraja avgusta obnova ulice Jovana Du~i}a

FOTO: GLAS SRPSKE

Gradska razvojna agencija planira osnivawe tehnolo{kog biznis parka i industrij ske zo ne u Ra mi }i ma, izjavio je direktor ove gradske institucije Nenad Ra~i}. - Tehnolo{ki biznis park }e biti mjesto na kojem }emo povoqnim uslovima omogu}iti izgradwu novih pogona za doma}a i strana preduze}a, kao i inkubaciju proizvodnih, uslu`nih i posebno razvojnih ka-

EDUKACIJA daje najve}e efekte
- Wenim osnivawem, kao stru~ne i neprofitne organizacije u nadle`nosti grada, stvorena je osnova za zna~ajniju podr{ku kako malim i sredwim pre du ze }i ma ta ko i ukupnom ekonomskom razvoju grada - ka`e Ra~i}. Rukovodilac Odsjeka za razvoj Milenko Gemaqevi} istakao je da je jedan vid podr{ke koju mala i sredwa preduze}a imaju od Agencije i edukativni program. - Edukacija preduzetnika

Ruralni razvoj
Me|u projektima Agencije nalazi se i ruralni razvoj. - Neophodno je prije svega snimiti situaciju na terenu, da bi se detaqno mogao odrediti pravac razvoja i akcije. Sqede}i korak je taj da se unaprijedi odr`ivi razvoj ruralnih podru~ja Bawe Luke sprovode}i vlastiti razvojni model, koji je utemeqen na “zelenom“ preduzetni{tvu i sli~nim EU iskustvima - istakao je Gemaqevi}.

po~etnika daje najve}e efekte, jer se oni u po~etnim fazama realizacije svoje ideje susre}u sa nizom nepoznanica i novih situacija, uz istovremeno dono{ewe zna~ajnih poslovnih odluka - rekao je Gemaqevi}. On je naglasio da su u toku ove godine podr`ali mnoge u izradi biznis planova, ali i da je bio organizovan kurs “Primjena ra~unara u malim i sredwim preduze}ima“. Ra~i} jo{ isti~e da je nedavno Skup{tini grada upu}en pri je dlog ga ran tnog fonda i svi o~ekuju da }e do kraja godine ovaj prijedlog biti usvojen. - Radi se o tome da onima koji zbog odre|enih uslova u bankama ne mogu dobiti kredite, a pri tom imaju odli~ne zamisli, ideje, mi budemo garant kod banaka u dijelu neophodnih garancija - rekao je Ra~i}.

Iz gradwa uli ce Jo va na Du ~i }a, ko ja se odvi ja u tri fa ze, tre ba lo bi da bude zavr{ena do kraja avgusta. Tehni~ki direktor pre du ze }a “Ge okop“ iz Bawa Luke Milan Popovi} je rekao da je u toku zavr{na faza radova, koji tre ba da bu du za vr{e ni krajem ovog mjeseca, a obuhva ta li su i re kon stru -

kciju obostranih trotoara i zelenih traka. - Zbog izvo|ewa radova obus tavqen je sao bra }aj, ali uskoro }e stanovni{tvo imati novi asfalt sa ure|enim trotoarima - ka`u u “Geokopu“. Vri je dnost ugo vo re nih radova u ulici Jovana Du~i}a iznosi 249.722 marke. D. K.

Nova kanalizacija dijelu Lazareva
U ulici Branka Perduva u mjesnoj zajednici Lazarevo jedan po~ela je izgradwa kanalizacije. Predsjednik Savjeta MZ Lazarevo jedan Igor Vidovi} rekao je da }e se izgradwom kanalizacije rije{iti najve}i problem mje{tana ulice Branka Perduva, koja je jedna od najstarijih ulica u MZ Lazarevo jedan. - Na izgradwu kanalizacije ~ekalo se du`i vremenski period i nadamo se da }e izvo|a~ radova po{tovati ugovoreni rok izgradwe kanalizacije i time olak{ati dugogodi{we muke mje{tana ove ulice - rekao je Vidovi}. On je naglasio da su sredstva za radove izdvojena iz buyeta grada Bawe Luke u vrijednosti 80.000 maraka. M. Mi.

MATI^NI URED
Ro|eni:
So fi ja [u {i}, k}i Vla da na i @eqke; Jana Galami}, k}i Nedeqka i Sane; Marko Todi}, sin Sini{e i Dobrile; Iva ^avi}, k}i Vjekoslava i Maje; Jo van Ga {i}, sin Ale ksan dra i Mirele; Mihailo Devi}, sin Mladena i Dragane; Marina Katana, k}i Simeuna i Bojane; Duwa Mila{inovi}, k}i Savana i Qubice; Jovan Joti}, sin @eqka i Slavice; Tatjana Bokur, k}i Slavi{e i Dijane. Dragoqi}, gra|. tehni~ar i Dijana Daki}, ekonomski tehni~ar; Dejan Mali{anovi}, dipl. in`. elektrotehnike i Marijana Batkovi}, dipl. turizmolog; Miladin Kova~evi}, mesar i Mirela Diqevi}, frizer; Mladen Kevac, trgovin ski te hni ~ar i Aida Mi klo{, mqekar; Nemir Karali}, VKV metalogloda~ i Kornelija Mujki}, penzioner; Bojan Popovi}, student i Jelena Vulin, student; Milan Joki}, poq. teh. i Nikolina Vujasinovi}, ekonomski tehni~ar; Davor Bili}, trgovac i Marijana Todorovi}, prof. istorije; @eqko Mihajlovi}, nas ta vnik i Sawa Mar ko vi}, andragog; Jovica Manojlovi}, qekar i Brankica Vra~ar, dipl. pravnik; Nestorovi} Branislav, konobar i Katarina Malba{i}, dipl. in`. arhitekture; An|elko Jandri}, novinar i Tijana Mrki}, prevodilac; Slavi{a Stan~i}, teh. finalne obrade drveta i Zorica Latin~i}, mu{ko-`enski frizer; Sa{a Teodorovi}, meh. motora i motornih vozila i Nata{a Gamber, prof. srpskog jezika; Du{ko Pej~inovi}, teh. elektronike i Danijela Kova~evi}, turisti~ki tehni~ar; Sr|an Mocowa, gra|. tehni~ar i Tama ra Vu ~i}, sto ma to lo {ka ses tra; Marko Blagojevi}, ma{inbravar i Sandra Miqi}, trgovinski tehni~ar; Dejan Kr~mar, obu}ar i Vesna ]u{i}, gra|. tehni~ar; Darko Uletilovi}, prof. fizi~kog va spi tawa i spor ta i Da ja na Banovi}, frizer; Dalibor Gruji}, el. teh. energetike i Vedrana \uki}, ekonomski tehni~ar.

PA@WA
Ulice i naseqa bez struje
Zbog izvo|ewa radova na elektroenergetskim objektima danas }e bez struje od 8.30 do 13 ~asova biti dijelovi ulica Dr Vojislava \ede Kecmanovi}a, Jug Bogdana, Josifa Pan~i}a i Stevana Prvovjen~anog. U vremenskom periodu od 14 do 16 ~asova bez elektri~ne energije }e biti i dijelovi naseqa Lazarevo, Dervi{i, Drakuli} i Grome|a. M. Mi.

Vjen~ani:
Bojan Trivi}, PTT tehni~ar i Tawa Jovanovi}, ekonomski tehni~ar; Dragan Devi}, meh. ma{ina i postrojewa i Radmila Rakovi}, profesor; Nenad ]urkovi}, administrator i Milica ]opi}, gra|. tehni~ar; Predrag Du{ani}, monter centralnog grijawa i Irena Ja}imovi}, eko nom ski te hni ~ar; Ran ko

Umrli:
Mirjana (Veqko) Vu~kovi}, ro|ena 1929. godine; Du{ica (Gavro) Milovanovi}, ro|ena 1933. godine; Savo (Vladi mi ra) Le ti}, ro |en 1933. go di ne; Dragoslav (Radislav) Trivunovi}, ro|en 1979. godine.

30 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHI VA

(BOSNA, AL KAIDA I USPON GLOBALNOG XIHADA)

NESVETI TEROR

(2)

XON R. [INDLER

Religijska pozadina proteklog rata
za navodne vekovne mr`we (bilo verske bilo etni ~ke) me |u ra zli ~i tim bo san skim gru pa ma, mr`we ko ja na vo dno pro `i ma wihovu istoriju“. Religija je ne{to o ~emu je ve}ini zapadnih nau~nika nelagodno da raspravqa u sada{wem vremenu, u Bosni i bilo gde drugde. Duboko sekularni, akademski gra|ani retko imaju ikakvo ose}awe za pravu veru i na sa mu re li gi ju gle da ju s po do zrewem, osim kad je re~ o grupama kao {to su bosanski muslimani koje smatraju dovoqno anahro nim u wiho voj ve ri. Te {ko je izbe }i sumwu da su eksperti za Balkan brzo proglasili religiju nepostoje}om temom u bosan skom ra tu za to {to ni su po zna va li religiozne qude, a Bosanci koje su sretali izgledali su isto toliko bezbedno odvojeni od crkve kao i oni sami. Religija, stoga, nije dolazila u obzir kao obja{wewe rata me |u mu sli ma ni ma ili hri{ }a ni ma. Profesori su nas uveravali da su Bosanci, na kra ju kra je va “ur ba ni kul tur ni Evropqani“. Jedina razlika izme|u wih jeste wihova razli~ita religijska pozadina. A `elim da naglasim re~ “pozadina“, jer bi re}i “religijska“ zna~ilo staviti pogre{an naglasak. Posle pedeset godina veoma sekularne i sekularizuju}e jugoslovenske dr`ave, malo je Bosanaca (a skoro sigurno niko od onih koji predvode strane u sada{wem ratu) koji su danas duboko religiozni.” dri}, jedini dobitnik Nobelove nagrade za kwi`e vnost iz Bo sne, upo zo ra vao da u wego voj na po vr{i ni mir noj do mo vi ni “oluje mr`we le`e skrivene u mra~nim dubinama“?

Krivica za katastrofu ba~ena na “hri{}ansko -slovensku mr`wu prema muslimanima“, na{av{i u ovom tajanstvenom vje{ti~jem napitku osnovni uzrok rata (!) Ono {to je akademski svijet poku{avao da proturi“ - uz sna`nu podr{ku medija, timova “mislilaca“ i nevladinih organizacija - bila je navodna istorija multikulturalizma i tolerancije u Bosni. Ivo Andri} upozoravao da u wegovoj, na povr{ini mirnoj domovini, “oluje mr`we le`e skrivene u mra~nim dubinama“?

... Oni koji su poku{ali da se bave pitawem Bosne pokazivali su uznemiruju}u jednoglasnost. Agresivno su zastupali gledi{te da je rat u`asna anomalija prouzroko va na zlo ~i na ~kim po na {awem Srba i Hrvata; bosanski muslimani, ukoliko su uop{te bili muslimani, prikazivani su kao nedu`ne `rtve. Svakako da nije bilo nikakve pretwe od radikalnog islama po{to su bosanski muslimani “posebno lo{i mu sli ma ni“, pre ma je dnom od najpoznatijih novinara koji je pratio rat; skoro da nijedan musliman u ovoj zemqi ne ide u yamiju. Umesto toga, krivica za katastrofu ba~ena je, kako to nezaboravno naziva jedan od nau~nika-advokata, na “hri{}ansko-slovensku mr`wu prema muslimanima“, na{av{i u ovom ta jan stve nom ve {ti ~jem na pit ku osnovni uzrok rata. Ono {to je akademski svet poku{avao da proturi - uz sna`nu podr{ku medija, timova mislilaca i nevladinih organizacija - bila je navodna istorija multikulturalizma i tolerancije u Bosni, koju su uni{tili nemuslimani, i to iz politi~kih, a ne iz verskih razloga.

Neistine o `rtvama
Pa ipak je ovaj na stvarnosti zasnovan pogled na Bosnu izazvao malo interesovawa u akademskim krugovima i medijima koji su, uz nekoliko izuzetaka, zastupali gledi{te da su bosanski musl imani nedu`ne `rtve i da je di no wiho va vla da po ku {a va da odr`i tra di ci ju etni ~ke to le ran ci je i ver ske slo bo de. Wiho va kri vi ca za rat, prema tome, bila je ravna nuli. Oni koji su proturali hipotezu o muslimanima - kao - `rtvama bili su krivi za to {to su ne kri ti ~ki pri hva ta li ono {to je muslimanska vlada neprekidno ponavqala, bar u prisustvu stranih novinara; kao, kao da agitprop nije bio agitprop kad ga je izno sio sa ra jev ski pred sta vnik za {tampu. Novinari i nau~nici optere}eni najdubqim skep ti ci zmom pre ma vlas ti tim zemqama i wihovim vo|ama pokazali su se zaista lakovernim u pogledu izjava vo|a bosanskih muslimana i wihovih mnogobrojnih navija~a na Zapadu. Ovo gledi{te je dovedeno do logi~nog zakqu ~ka u kwizi vo de }eg nau ~ni ka bo sanskih muslimana, sa re~itim naslovom Do bra Bo sna ( Bo snia the Go od ). U woj autor brani tezu da wegov narod nije bio istorijska vladaju}a kla sa u zemqi, kao {to je bio skoro pet stotina godina, ve} je predstavqao dugotrajni viktimolo{ki slu~aj. Bo san ski mu sli ma ni su, tvrdio je “`rtve progawawa i poni`avawa; to ~ini ve}i deo wihove istorije“. Muslimani, uvu~eni u rat bez ikakve vlastite krivice, otelovquju tradiciju tolerancije ove zemqe i jedinstveno su vrli. Me|utim, ~italac ne mo`e, a da ne primeti da kwiga Dobra Bosna po~iwe uobi~ajenom islamskom objavom: “U ime Alaha, Milostivog, Svemilosnog!” u najboqem stilu Kurana. (Nastavi}e se)

Podozrewe prema religiji
Taj stav su sa`eto izrazila dva ugledna nau~nika koja se bave Bosnom: “Prakti~no, etni~ko nasiqe je u Bosni prvi put izbilo tokom Drugog svetskog rata.” A dodali su i, ni{ta mawe, da “nigde ne otkrivamo dokaze

KWIGA DOBRA BOSNA po~iwe islamskom objavom: “U ime Alaha, Milostivog, Svemilosnog!” ...
Ali da li je bilo ba{ tako? Da li je religija, uz zna~ajna etni~ka i kulturna pitawa koja je prate, bila toliko zanemarqiv ~inilac u ratu 1992 - 1995? Izvesno je da postoje brojni dokazi koji protivre~e negovanoj slici mirne, multikulturalne Bosne, ~ak i pored svakodnevne koli~ine nasiqa i zlo~ina koje prikazuje CNN. Sami Bosanci su bili bolno svesni duge istorije etni~kog i verskog straha, netrpeqivosti i nasiqa u svojoj zemqi. Zar nije Ivo An-

Terorizam
“Nesveti teror“ govori kako su svjetski mediji pogre{no prikazivali bosanski sukob, prikrivaju}i i zanemaruju}i veliku ulogu radikalnog islama i Al Kaide na ovom prostoru. Pi{e i o tome kako je Al Kaida iskoristila sukob u BiH, kao bazu za teroristi~ke operacije u svijetu, pa i u SAD. Tako|e se otkriva kako su tajno naoru`avani bosanski muxahedini. Autor Xon R. [indler kvalifikovano govori o tome za{to su danas BiH i wen skriveni xihad va`ni za Ameriku i rat protiv terorizma.

18. avgust 1805. godine

18. avgust 1872. godine

18. avgust 1933. godine

^uvena bitka kod Ivankovca
1805 - Srbi su na brdu Ivankovac kod ]uprije, u jednoj od najve}ih bitaka Prvog srpskog ustanka, prvi put potukli regularnu vojsku Otomanskog carstva. Napredovawe ustanika koji su zauzeli vi{e gradova, ukqu~uju}i U`ice i Karanovac (Kraqevo), uznemirilo je sultana, koji je naredio Hafiz-pa{i, imenovanom za beogradskog vezira, da sa 15.000 vojnika krene od Ni{a ka Beogradu. Na Ivankovcu se pod komandom Milenka Stojkovi}a i Petra Dobrwca utvrdilo oko 2.000 Srba, koji su izdr`ali vi{e turskih juri{a.

Umro Petar Preradovi}
1872 - Umro srpski pisac Petar Preradovi}, jedan od najzna~ajnijih pjesnika epohe ilirizma, ~ija se lirika kre}e od zanosnog rodoqubqa do mra~ne refleksivnosti i krajweg pesimizma. Poslije zavr{ene Vojne akademije u Vinernoj{tatu, radi napredovawa u karijeri pre{ao je u rimokatoli~anstvo i napredovao do ~ina generala, u~estvuju}i u svim ratovima Austrije wegovog doba. Napisao je i niz toplih qubavnih pjesama, poput pjesme “Miruj, miruj, srce moje“. Djela: zbirke pjesama “Prvijenci“, “Nove pjesme“, drama “Kraqevi} Marko“, epovi “Lopudska“, “Prvi qudi“, “Pustiwak“, libreta “Vladimir i Kosara“, “Sirotica“.

Ro|en Roman Polanski
1933 - Ro|en ameri~ki filmski re`iser poqskog porijekla Roman Polanski, poznat po filmovima strave ispuwenim psihi~kim nastranostima, strahom i opsjednuto{}u kao posqedicom poreme}ene seksualnosti. Dodatnu napetost je ~esto postizao postavqaju}i nevinost i ~istotu naspram mra~nih, iracionalnih sila zla. Poslije uspjeha filma “No` u vodi“, oti{ao je iz Poqske u SAD, a snimao je i u Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ostali filmovi: “Odvratnost“, “]orsokak“, “Bal vampira“, “Rozmarina beba“, “Makbet“, “Kineska ~etvrt“...

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 31

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u 8h7, useqiva na tri eta`e (P+S+P) sa gra|evinskom dozvolom, iza {kole u Prije~anima, tel. 065/351-000 i 051/428-008. Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici ili mijewam za stan u Bawoj Luci uz moju doplatu. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381637025878 i 065997834. Hitno i povoqno prodajem ku}u, [ibovi, Bawa Luka, papiri 1/1, cijena po dogovoru, nova gradwa, tel. 38765/256-838. Prodajem ku}u u Trnu, Viktora Novaka 24, 10x9, sa placem 570 kv. m. Cijena 180 000 KM, tel. 387 65/531-960. Prodajem kod motela "Nana" na glavnom putu, ku}u na placu 700 m2, predvi|ena izgradwa poslovne zgrade po p g 2, tel. 051/310-994;387 66/280-130. IZDAVAWE Izdajem namje{tenu ku}u sa dvori{tem i garsoweru sa posebnim ulazom, u Novoj varo{i, tel. 065/176-140; 351-548. Besplatno izdajem namje{tenu ku}u u Motikama uz malu pomo} u doma}instvu, odr`avawe, tel. 065/644-500. Izdajem ku}u polunamje{tenu, Jovana Du~i}a na du`i period, tel. 065/636545. Izdajem prvi sprat ku}e sa dvori{tem, trosoban stan, komforan, namje{ten, kupatilo, kuhiwa, Jovice Savinovi}a 153 A, tel. 065/191-162; 051/354-408; 000007 M. tirawa bez kamata, tel. 051/310-994; 38766/280-130. Prodajem u centru jednosoban stan 40 m2, IV sprat, renoviran sa novim namje{tajem -110.000 KM prodaja na kredit bez kamata ili zamjena, tel. 051/ 310-994; 387 66/280-130. Prodajem stanove u ^elincu od 29 m2 do 65 m2, nova gradwa, tel. 051/ 551 -332; 387 65/332-828. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, 2. sprat, ostava, Krfska ulica, mob. tel. 387 65/208-318. Prodajem dvosoban stan 40 m2, drugi sprat, lift i garsoweru 28 m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 38765/518-567. Prodajem trosoban stan na Palama, strogi centar, ukwi`en, c. grijawe, novija gradwa, useqiv, tel. 38765/216879. Prodaja stanova na vi{e lokacija: Centar 127 m2 plus gara`no mjesto, Lau{ 60 m2, Lazarevo 57 m2 plus gara`no mjesto, odmah useqivo, tel. 065/518-098; 066/891-976; 000001 M. Prodajem jednosobne stanove 47 m2 VP i 48 m2, prvi sprat, novogradwa, useqiv, naseqe `ute zgrade, tel. 065/511-121. Prodajem stan 69 m2 novogradwa, zgrada se nalazi preko puta Unikredit banke, useqiv u novembru, informacije na, tel. 065/140-033 000049 G. KUPOVINA Kupujem dvosoban stan u Prijedoru do 55.000 KM, tel. 387 66/634-805. IZDAVAWE Izdajem zasebnu garsoweru sa dvori{tem, u Kozarskoj 17 kod “Orhideje”, Bawa Luka, tel. 065/274-226. U centru Bawe Luke izdajem trosoban namje{ten stan, 400 KM, tel. 061/789-873. blizini bazena, dozvoqena gradwa, tel. 38765/493-216, 051/351-478. Prodajem dva placa 1.000 m2 i 850 m2, u Kuqanima iznad kasarne, 1/1, tel. 38765/543-499. Prodajem plac 656 m2 imaju svi uslovi za gradwu ku}e, lice placa do ulice, cijena po dogovoru nalazi se u ul. Bra}e Kukrika kod br. 21, tel. 051/215-483.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

USLUGE
OSTALO
Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma, 25 god. iskustva, tel. 3876/5773-852, 051/311263. Izvodimo molerske radove, profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 38765/773-852, 051/311-263. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju BL, PD, Dubice, Prwavora, Dervente, Gradi{ke, 20 godina iskustva, tel. 38765/952-183. Prevod i ovjera dokumenata za {vedski i englesk jezik; instrukcije wema~ki, engleski, srpski za strance., tel. 38765/337-840.

SOBE
IZDAVAWE
Povoqno izdajem sobu na Star~evici jednoj ili dvijema u~enicama - studentkiwama, priprema obroka po dogovoru, tel. 051/437-395. Izdajem krevet za djevojku u dvokrevetnoj sobi, poseban ulaz, kuhiwa, kupatilo, centralno grijawe, iza Gimnazije. Tel. 051/211-892; 065/228-840.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem kamion “volvo” {ticer sa dizalicom “yonson” u odli~nom stawu registrovan do novembra 2009. cijena 12.000 KM, tel. 065/254-808 i 051/591-806. Prodajem “ford eskort-karavan” Td 1.8, ful oprema 99. god, registrovan do 7.2010. god - cijena 7.800 KM. Mo`e zamjena za mawe vozilo “klio” ili” C3”, tel. 387 65/577-713. Prodajem BMW 520i, 91.g.p., nove qetne i zimske gume, brc plin, podiza~i, el. retrovizori, cijena 5.200 KM, hitno, tel. 3876/671-7442. Prodajem "nisan" patrol 12/2003. g.p. odli~an, pre{ao 48.000 km, nove gume ili mjewam za "mercedes" E klase 4-matic., tel. 387 65/513897. Prodajem povoqno kamper "fijat" 90. g.p. ili mijewam za razno, tel. 387 65/513-897. Prodajem yip “tojota rav 4”, 2005. god., ful oprema, registrovan do 2010., tel. 066/881-572.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem psa, rotvajler, star 10 mjeseci, cijena 150 KM, tel. 387 65/182-169. Prodajem “nokiju 1100”, o~uvana, cijena 30 KM, tel. 38765/997-968. Prodajem dvije TA pe}i, pravqene po AEG licenci, tel. 38765/920-955. VKV zidar radi kvalitetno i odgovorno malterisawe, cijena ~etiri KM/m2, tel. 066/850-695. Moler najpovoqnije kre~i, gletuje, lakira stolariju i radijatore, tel. 066/616-060. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br 16, tel. 051/318-227. Ku}ni majstor radi vodo i elektro popravke, od{topavawe, ostalo, tel. 065/882-511; 438-116. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno radim komplet moleraj, tel. 051/482-249; 066/286-594.

ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA
Kafe-baru “EKS” potreban konobar, tel. 051/212-410. Organizaciji "Dobri medo" potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period u Bawoj Luci, tel. 065/412-112. Potrebna radnica za rad u kafi}u, tel. 065/585-573. Potreban radnik za rad na autopraonici. Uslovi odli~ni, tel. 051/371-700; 065/885-944. Potreban radnik na komercijalnim poslovima na programu konfekcije i metra`e za bawolu~ku regiju, tel. 033/456-381. Potreban radnik za rad u ugostiteqstvu sa radnim iskustvom, tel. 065/585-573. Primam radnika u pekaru - izrada lepiwa, tel. 065/605-831. PONUDA Tra`im posao ~i{}ewa kancelarija, ku}a, stanova, kafi}a. U obzir do- aze ozbiqne ponude, tel. 065/207581. Ozbiqna `ena sredwih godina ~uvala bi djecu, ~istila stanove i poslovne prostore, tel. 065/008-639. Tra`im posao ~i{}ewa ku}a, stanova, stubi{ta i sli~no, tel. 066/207-688.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem dvosoban stan, novogradwa, 48 m2, prvi sprat, ul. Isidore Sekuli} 13, Hiseta, cijena 100.000 KM, tel. 065/614-854. Prodajem dvosoban stan, renoviran, 49 m2, prvi sprat, ul. P. A. ^arnojevi}a 9, Obili}evo, cijena 100.000 KM, tel. 065/614-854. Prodajem stan, 64 m2, drugi sprat, ul. Krfska 114, Obili}evo, tel. 065/620322. Prodajem stan 62 m2 ul. Sime Matavuqa 2, tel. 065/656-571. Prodajem jednosoban stan u Boriku , 41 m2 , prizemqe, Bawa Luka, N. Cerovi}a 13. Komplet renoviran, dobar raspored, tel. 065/163-209; 387 65/885-111. Prodajem dvosoban stan, 55 m2 u Novom Beogradu, Du{ana Vukasovi}a, blok 62, tel. 38765/665-914, 381646160 578, 381112691488. Prodajem iznad Gimnazije na Pobr|u nov stan 55 m2 sa parking mjestom -110.000 KM mogu}nost kredi-

TURIZAM
PRODAJA
Prodajem u Be~i}ima apartman 17 m2 ili mijewam za drugu nekretninu u B. Luci, tel. 38765/583-683. PONUDA Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe u Ostorg 20.8.2009. u 20 ~asova sa trodnevnim boravkom u Budvi, tel. 051/465-210; 065/644-500. IZDAVAWE Izdajem apartmane u centru Neuma, tel. 063/715-509.

POSLOVNI PROSTORI
IZDAVAWE
Izdajem poslovni prostor pogodan za prodaju vozila, servisirawe, stovari{te razne robe povr{ine 3.000 m2 na glavnom putu u Trnu, tel. 38765/ 539-888. Izdajem u centru prostor 17m2-600 km/mjese~no, tel. 051/310-994; 387 66/280-130.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem stari biber crijep i staru ciglu 28 h 14, tel. 065/042-058; 051/212-051. Prodajem aluminijumske radijatore 690, tel. 065/864-293. Prodajem klozet {oqu, umivaonik, tri ~esme, kadu, ormar za kupatilo sa dva ogledala, tu{ bateriju sa crijevom, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem dva prozora za ku}u, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem nove plasti~ne prozore 140h80, 58h37 i plasti~ne sa metalnim {tokom 158-95, tel. 065/342-713.

LI^NI KONTAKTI
Mu{krac slobodan tra`i `ensku osobu do 40 god. za dopisivawe i dru`ewe, tel. 38766/200-805. Tra`im djevojku za dopisivawe od 23 do 30 god. Trebiwe s okolinom. Iskren momak `eli dopisivawe s moralnom djevojkom. SMS na tel. 38766/873-904.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem tri placa u Prije~anima iza {kole, od 450 do 500 m2, tel. 065/351-000 i 051/428-008. Prodajem plac u Lakta{ima u

[G "BIRA^" VLASENICA Na osnovu Odluke Nadzornog odbora NO-24/09 od 22.4.2009. godine i Rje{ewa broj 016407/09 od 13.7.2009. godine, [G "Bira~" Vlasenica dana 17.8.2009. godine raspisuje

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

DRUGU LICITACIJU
za prodaju motornog vozila Predmet licitacije je slede}e motorno vozilo: 1. "Lada Niva" 21213 4x4, godina proizvodwe 2001. po~etna cijena 3.240,00 KM Licitacija }e se odr`ati usmeno, dana 28.8.2009. godine sa po~etkom u 11 ~asova, u krugu poslovne zgrade [G "Bira~" u Vlasenici. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja do po~etka licitacije uplate iznos od 10% od po~etne vrijednosti vozila koje se licitira. Uvid u stawe vozila koje je predmet licitacije, mo`e se izvr{iti svakim radnim danom od 7 do 15 ~asova u mjestu odr`avawa licitacije. Kontakt osoba Mati} Rajko, tel: 056/733-437. V.D. DIREKTORA

Telefon:

32 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE
Na osnovu ~lana 6. Zakona o javnim preduze}ima ("Sl. glasnik Republike Srpske", br. 75/04), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske ("Sl. glasnik Republike Srpske", br. 41/03), ~lana 2. Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora JP "Radio-televizija Vi{egrad" Vi{egrad ("Sl. glasnik Op{tine Vi{egrad" br. 8/09) i ~lanova 1. i 3. Odluke o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora JP "Radio-televizija Vi{egrad" Vi{egrad ("Sl. glasnik Op{tine Vi{egrad" br. 8/09), Skup{tina op{tine Vi{egrad, raspisuje

OGLASI
HOLDING "DRINATRANS" ZVORNIK AD "TESLI]-PREVOZ" TESLI] Broj: 351/09 Datum; 14.8.2009. godine Na osnovu ~lana 27. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 65/08), Upravni odbor i direktor HOLDINGA "DRINATRANS" ZVORNIK AD "TESLI]-PREVOZ" TESLI], na sjednici odr`anoj dana 14.8.2009. godine objavquje slede}e:

za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora JP "Radio-televizija Vi{egrad" Vi{egrad I- Opis poslova Nadle`nost, prava i obaveze ~lanova Nadzornog odbora propisani su ~lanom 7, Zakona o javnim preduze}ima i Statutom JP "Radio-televizija Vi{egrad" Vi{egrad II - Mandat ^lanovi Nadzornog odbora imenuju se na period od ~etiri godine. III - Op{ti uslovi za kandidate 1. da su dr`avqani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine; 2. da su stariji od 18 godina; 3. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavqivawa konkursa; 4. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u navedenom organu; 5. da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak; 6. da se na wih ne odnosi ~lan 9, stav 1. Ustava BiH. IV - Posebni uslovi 1. visoka (VII stepen) ili vi{a (VI stepen) stru~na sprema, 2. poznavawe djelatnosti kojom se bavi preduze}e, 3. poznavawe sadr`aja i na~ina rada nadzornog odbora, 4. dokazani rezultati rada na ranijim poslovima. V - Sukob interesa Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske i Zakonom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske. VI - Potrebna dokumenta Uz prijave na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. Kra}u biografiju 2. Ovjerenu kopiju diplome 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu ( ne starije od 6 mjeseci) 4. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih ( ne starije od 6 mjeseci) 5. Uvjerewe da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) 6. Uvjerewe da nisu osu|ivani za krivi~no djelo (za kandidate ro|ene u Republici Srpskoj uvjerewe }e se pribaviti slu`benim putem) Za dokaze iz ta~ke 3 i 6 op{tih uslova kandidati dostavqaju pismenu izjavu, kao i izjavu o nepostojawu sukoba interesa. Svi kandidati koji ispuwavaju uslove iz Javnog konkursa bi}e pozvani na intervju. Imaju}i u vidu ovla{}ewa ombdusmena, koja proisti~u iz ~lana 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske, vezano za prigovore na kona~na imenovawa, postoji potreba stalnog uvida u podnesena dokumenta te se iz tog razloga dokumenta prilo`ena uz prijavu na konkurs ne}e vra}ati kandidatima. VII - Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa Javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu Skup{tine op{tine Vi{egrad, Ul. Kraqa Petra Prvog br. 7, sa naznakom - Komisija za izbor ~lanova Nadzornog odbora JP "Radio-televizija Vi{egrad" Vi{egrad. VIII - Javni konkurs bi}e objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske" i u "Sl. glasniku Republike Srpske". Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. SKUP[TINA OP[TINE VI[EGRAD Broj: 01-013-262/09 Datum: 4.8.2009. godine PREDSJEDNIK SO Mr Bilal Memi{evi}

JAVNI KONKURS

MI[QEWE
O JAVNOJ PONUDI ZA PREUZIMAWE Upravni odbor i direktor HOLDINGA "DRINATRANS" ZVORNIK AD "TESLI]-PREVOZ" TESLI], upoznati su u cjelosti sa sadr`ajem javne ponude za preuzimawe akcija AD "TESLI]-PREVOZ" TESLI] od strane HOLDINGA "DRINATRANS" AD ZVORNIK, Karakaj 40 b, mati~ni broj: 1047388 ( u daqem tekstu: ponudilac), vlasnika na dan objave ove ponude 457.438 akcija, emitenta AD "TESLI]-PREVOZ" TESLI] ( u daqem tekstu emitent), koje su redovne akcije, klase "A" pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 akcija =1,00 KM, {to predstavqa 457.438 glasova u Skup{tini emitenta, ili 36,952653% od ukupnog broja glasova. Sa ponudiocem zajedni~ki djeluju: "BOBAR OSIGURAWE" AD Bijeqina, mati~ni broj: 01778935, je vlasnik 112.141 akcija emitenta AD "TESLI]-PREVOZ Tesli}, {to je 112.141 glasova u Skup{tini emitenta ili 9,058949% od ukupnog broja glasova; "BOBAR AUTOSEMBERIJA" D.O.O. Bijeqina, mati~ni broj: 01321587, je vlasnik 108.792 akcija emitenta AD "TESLI]-PREVOZ" Tesli}, {to je 108.792 glasova u Skup{tini emitenta ili 8,788411% od ukupnog broja glasova; Jeremi} Darko, Filipa Kqaji}a br. 1 iz Zvornika, JMBG: 0701975183929, je vlasnik 2.357 akcije emitenta AD "TESLI]-PREVOZ", Tesli}, {to je 2.357 glasova u Skup{tini emitenta ili 0,190403% od ukupnog broja glasova; Osnovni kapital emitenta iznosi 1.237.903,00 KM podijeqen je na 1.237.903 redovnih akcija, klase "A" nominalne vrijednosti 1 akcija = 1,00 KM. Ponudilac ovu ponudu daje svim akcionarima emitenta, koji su vlasnici akcija koje daju pravo glasa u skup{tini emitenta. Javna ponuda za preuzimawe objavqena je u "Glasu Srpske" dana 11.8.2009. godine. Ponudilac se obavezuje da }e kupiti sve redovne akcije sa pravom glasa u skup{tini emitenta pod propisanim uslovima i uslovima utvr|enim u ponudi. Ponudilac se obavezuje da }e za svaku kupqenu akciju platiti iznos od 1,78 KM. Ponudilac objavquje da je ciq preuzimawa za slu~aj uspjeha ponude rast i razvoj emitenta. U skladu sa svojim obavezama iz ~lana 27. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava Upravni odbor i direktor emitenta iznose i objavquju MI[QEWE da je objavqena javna ponuda o preuzimawu u cjelosti u skladu sa odredbama zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava i da je ponu|ena cijena primjerena, da su ciqevi ponu|a~a i wegove namjere u interesu emitenta, TE izra`avaju pozitivno mi{qewe o javnoj ponudi za preuzimawe. UPRAVNI ODBOR AD "TESLI]-PREVOZ" TESLI] PREDSJEDNIK Mr Gavrilo Bobar AD "TESLI]-PREVOZ" TESLI] DIREKTOR Milosav Zelenkovi}, dipl. ing

Na osnovu ~lana 51. stav (4) Zakona o zadu`ivawu, dugu i garancijama Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 30/07), Skup{tina op{tine Vi{egrad, daje

OBAVJE[TEWE
1. Sjednica Skup{tine op{tine Vi{egrad na kojoj }e se razmatrati odobravawe zadu`ewa op{tine Vi{egrad - Odluka o kreditnom zadu`ewu Op{tine Vi{egrad odr`a}e se 1. septembra 2009. godine u Maloj sali Doma kulture, sa po~etkom u 9 sati. 2. Obavje{tewe o odr`avawu sjednice Skup{tine op{tine Vi{egrad, na kojoj }e se razmatrati odobravawe zadu`ewa op{tine - Odluka o kreditnom zadu`ewu, bi}e objavqeno najmawe 15 dana prije datuma odr`avawa sjednice Skup{tine op{tine, na oglasnoj tabli Op{tine i putem Radio Vi{egrada. REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA VI[EGRAD Broj: 01-013-261/-09 Datum: 3.8.2009. godine
"KAMENI AGREGATI" A.D. BAWA LUKA - UPRAVNI ODBOR Broj: 121/09 Datum: 11.8.2009. godine Na osnovu ~lana 34 Statuta Dru{tva i Odluke Upravnog odbora broj 83/09, Upravni odbor "Kameni agregati" A.D. Bawa Luka, na 33. sjednici, odr`anoj dana 11.8.2009. godine,

PREDSJEDNIK SO Mr Bilal Memi{evi}

VANREDNU SJEDNICU SKUP[TINE AKCIONARA "KAMENI AGREGATI" AD BAWA LUKA ZA DAN 10.9.2009. GODINE (^ETVRTAK) u 14 ^ASOVA, U PROSTORIJAMA DRU[TVA - ULICA IVANA FRAWE JUKI]A BR.11, KANCELARIJA 15 Za sjednicu Skup{tine akcionara predla`e se "Kameni agregati - separacija" d.o.o. Bawa Luka slede}i: 7. Dono{ewe odluke o promjeni Statuta "Kameni DNEVNI RED agregati - separacija" d.o.o. Bawa Luka 1. Izbor verifikacione komisije, zapisni~ara i 8. Razno predsjedavaju}eg Skup{tine 2. Usvajawe zapisnika sa prethodne XV SkupUkoliko se Skup{tina akcionara ne odr`i u {tine akcionara navedeno vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, 3. Dono{ewe odluke o izmjeni Statuta Dru{tva ponovqena sjednica Skup{tine odr`a}e se istog 4. Dono{ewe odluke o promjeni adrese i sjedi{ta dana, 10.9.2009. godine ( ~etvrtak), na istom preduze}a "Kameni agregati-separacija" d.o.o. mjestu, sa istim dnevnim redom u 16 ~asova. Bawa Luka Materijali za sjednicu nalaze se u stru~noj 5. Dono{ewe odluke o pove}awu osniva~kog uloga slu`bi Dru{tva. Akcionari mogu izvr{iti uvid u preduze}u "Kameni agregati - separacija" d.o.o. u materijal svakim radnim danom od 7 do 15 Bawa Luka ~asova. 6. Dono{ewe odluke o promjeni Osniva~kog akta UPRAVNI ODBOR

SAZIVA

OGLASI
"FABRIKA VIJAKA" a.d. - u ste~aju Mrkowi} Grad Radni~ka 9 Na osnovu ~lanova 51, 101, 102 i 103. Zakona o ste~ajnom postupku Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 67/02, 38/03 i 96/03), ~lanova 82, 89, 130 i 131 Zakona o izvr{nom postupku Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 59/03, 85/03 i 64/05) i Plana reorganizacije - Rje{ewe broj 710St01012007 St, a koje je pravosna`no dana 5.2.2009, ste~ajni upravnik dana 18.8.2009. godine donosi: ZAKQU^AK Objavquje se

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 33

NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka objavquje sqede}e

OBAVJE[TEWE
Osnovni sud u Prwavoru, rje{avaju}i u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{ewa NLB Razvojne banke a.d. Bawa Luka protiv izvr{enika "MARCONNE" d.o.o. Bawa Luka i Radi} \or|e, radi naplate duga po osnovu Ugovora o kreditu, donio je dana 7.7.2009. godine ZAKQU^AK O PRODAJI kojim je odre|ena prodaja zalo`ene nekretnine ozna~ene kao k.~.br. 64/3 upisana u ZK.ul. 801 k.o. Prwavor (stari premjer), {to odgovara k.~.br. 989/1 i k.~.br. 989/2, obje upisane u PL 3761 k.o. Prwavor, {to u naravi ~ini "Yini}a brdo" dvori{te i fabrika ukupne povr{ine 2238 m 2 , a sve u vlasni{tvu Radi} \or|e sa dijelom 1/1. Prodaja zalo`ene nekretnine izvr{i}e se putem usmenog i javnog nadmetawa, dana 28.8.2009. godine (PETAK) u 11 ~asova u Osnovnom sudu u Prwavoru, sudnica broj 13. Vrijednost zalo`ene nepokretnosti, prema procjeni Pilipovi} Slavka, stalnog sudskog vje{taka gra|evinske struke, utvr|ena je dana 27.10.2008. godine na iznos od 863.631,00 KM. Popisana nekretnina se mo`e razgledati dana 21.8.2009. godine u 13 ~asova u prisustvu ovla{tenog radnika suda na adresi Ulica Beogradska preko puta sredwe {kole u Prwavoru. U javnom nadmetawu, kao kupci mogu u~estvovati lica koja su prethodno polo`ila obezbje|ewe koje iznosi 10.000,00 KM. Prije po~etka nadmetawa ova lica su du`na sudu predati dokaz da su obezbje|ewe platili na ra~un 562-099-00010253-96. Ponu|a~ sa najve}om ponudom }e platiti ukupnu prodajnu cijenu za nekretninu umawenu za polo`eno obezbje|ewe u roku od 30 dana nakon objavqivawa rezultata ako sud zakqu~kom ne odlu~i druga~ije. Na prvom ro~i{tu za javno nadmetawe nekretnina se mo`e prodati ispod utvr|ene vrijednosti, ali ne ispod 1/2 utvr|ene vrijednosti. Ovaj Zakqu~ak o prodaji objavqen je na oglasnoj tabli suda. Za sve informacije kontakt telefon je: 051/221-617.
Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske Bawa Luka Vuka Karayi}a 6 Tel. 218-356, 218-362; Faks: 218-361 www.sec.rs.ba email: kontakt@sec.rs.ba Securities Commission Republic of Srpska Banja Luka Vuka Karad`i}a 6 Ph: +387 51 218 356, 218 362; F: 218-361 www.sec.rs.ba email: kontakt@sec.rs.ba

^ETVRTA JAVNA LICITACIJA
Prodaje osnovnih sredstava - vozila i nekretnina ste~ajnog du`nika "FABRIKE VIJAKA" a.d. - u ste~aju Mrkowi} Grad i to: 1. Vozila 1. teretno vozilo TAM 130. g. p. 1988. po~etna prodajna cijena 9.800,00 KM 2. teretno vozilo TAM 120, g. p. 1989 - po~etna prodajna cijena 11.800,00 KM Vozila ne mogu biti prodana ispod 75% od po~etne vrijednosti. 2. Dio kompleksa "FABRIKE VIJAKA" a.d. - u ste~aju iz Mrkowi} Grada, ozna~en pod "V" (Plinska stanica sa pripadaju}im objektima - rezervoar i instalacije), prema osnovnom nalazu vje{taka gra|evinske struke Aleksi} Nedeqka, dipl. in`. sa~iwenog u januaru 2008. odnosno dopuwenom nalazu iz februara 2009. godine, a koji je usagla{en sa izmjenama regulaciono-urbanisti~kog plana Grad za dio lokaliteta "Fabrike vijaka" Mrkowi} Grad, procijewene vrijednosti 373.697,90 KM, a koji obuhvata: - V1. Plinsku stanicu (komplet), - V2. Zemqi{te dijela kompleksa "V" u povr{ini od 6.405 m², - V3. Infrastruktura dijela kompleksa oznake "V" sa pripadaju}im dijelom infrastrukture ukupnog kompleksa fabrike ukqu~uju}i i zajedni~ki finansiran industrijski vodovod i putoks sa DIP "Mawa~a" Mrkowi} Grad, povr{ine 6.054 m², le`e}e na k.~.5/11-3, upisana u posjedovni list 335 k.o. Mrkowi} Grad, a {to se u naravi prema posjedovnom listu 335 k.o. Mrkowi} Grad odnosi na parcelu k.~. 5/11-3, na kojoj ~estici se nalazi upisano: Dvori{te OGRADE, u povr{ini od 6.385 m², Fabrika "OGRADE", u povr{ini od 10 m², Fabrika "OGRADE" u povr{ini od 10 m². Procijewena vrijednost imovine ozna~ene pod br."V" je 373.697,90 KM. 3. Dio kompleksa "FABRIKE VIJAKA", a.d. - u ste~aju iz Mrkowi} Grada, ozna~en pod "G" (Skladi{te gotove robe), prema osnovnom nalazu vje{taka gra|evinske struke Aleksi} Nedeqka, dipl. in`. sa~iwenog u januaru 2008, odnosno dopuwenom nalazu iz februara 2009. godine, a koji je usagla{en sa izmjenama regulaciono - urbanisti~kog plana Grad za dio lokaliteta "Fabrike vijaka" Mrkowi} Grad, procijewene vrijednosti 393.185,30 KM, a koji obuhvata: - G1. Skladi{te gotove robe, POVR[INE 1450 m², - G2. Zemqi{te dijela kompleksa, "G" u povr{ini od 4.341 m², - G3. Infrastruktura dijela kompleksa oznake "V" sa pripadaju}im dijelom infrastrukture ukupnog kompleksa fabrike ukqu~uju}i i zajedni~ki finansiran industrijski vodovod i putoks sa DIP "Mawa~a" Mrkowi} Grad, povr{ine 2.947 m², le`e}e na k.~. 5/11-6, upisana u posjedovni list 335 k.o. Mrkowi} Grad, a {to se u naravi prema posjedovnom listu 335 k.o. Mrkowi} Grad odnosi na parcelu k.~. 5/11-6, na kojoj ~estici se nalazi upisano: Dvori{te OGRADE, u povr{ini od 2.705 m², Fabrika "OGRADE" (sk. gotove robe), u povr{ini od 1.692 m². Procijewena vrijednost imovine ozna~ene pod br. "G" je 393.185,30 KM. 4. Dio kompleksa "FABRIKE VIJAKA" a.d. - u ste~aju iz Mrkowi} Grada, ozna~en pod "D" (Upravna zgrada uz halu hladnog pogona - nova uprava), prema osnovnom nalazu vje{taka gra|evinske struke Aleksi} Nedeqka, dipl. in`. sa~iwenog u januaru 2008, odnosno dopuwenom nalazu iz februara 2009. godine, a koji je usagla{en sa izmjenama regulaciono-urbanisti~kog plana Grad za dio lokaliteta "Fabrike vijaka" Mrkowi} Grad, procijewene vrijednosti 395.519,50 KM, a koji obuhvata: - D1. Nova uprava, u povr{ini od 660 m², - D2. Zemqi{te dijela kompleksa "D" u povr{ini od 335 m², - D3. Infrastruktura dijela kompleksa oznake "D" sa pripadaju}im dijelom infrastrukture ukupnog kompleksa fabrike ukqu~uju}i i zajedni~ki finansiran industrijski vodovod i putoks sa DIP "Mawa~a" Mrkowi} Grad, povr{ine 355 m², le`e}e na k.~. 5/1127, upisana u posjedovni list 335 k.o. Mrkowi} Grad, a {to se u naravi prema posjedovnom listu 335 k.o. Mrkowi} Grad odnosi na parcelu k.~. 5/11-27, na kojoj ~estici se nalazi upisana: privredna zgrada "OGRADE" (privredna zgr) u povr{ini 355 m². Procijewena vrijednost imovine ozna~ena pod br. "D" je 395.519,50 KM. UKUPNO: ("V"+"G"+"D") =1.162.402,70 KM. Napomena: vodozahvat, talo`nik, crpna stanica, cjevovod, rezervoar, te zajedni~ka saobra}ajnica u krugu kompleksa "FABRIKE VIJAKA" Mrkowi} Grad, }e se zajedni~ki koristiti od strane budu}ih vlasnika - kupaca izlicitiranih nekretnina, a shodno nalazu vje{taka gra|evinske struke Aleksi} Nedeqka, dipl. in`. 5. Procijewena vrijednost imovine ozna~ene po kompleksima "V", "G" i "D" mo`e se kupiti u cjelini ili po dijelovima ~ija je vrijednost nazna~ena za svaki kompleks pojedina~no. Ukupna procijewena vrijednost imovine ("V"+"G"+"D") koja se nudi na prodaju je 1.162.402,70 KM {to je i wena po~etna vrijednost u postupku javnog nadmetawa, a imovina po dijelovima ili u cjelini ne mo`e prodati na drugoj licitaciji ispod 49% od wene procijewene vrijednosti, {to za: - kompleks "V" zna~i da se ne mo`e prodati ispod iznosa od 183.111,97 KM, - kompleks "G" zna~i da se ne mo`e prodati ispod iznosa od 192.660,79 KM, - kompleks "D" zna~i da se ne mo`e prodati ispod iznosa od 193.804,55 KM, - odnosno za ukupno procijewenu imovinu da se ne mo`e prodati ispod iznosa od 569.577,40 KM. Prednost u kupovini - licitaciji u odnosu na ostale ponu|a~e ima ponu|a~ koji da ponudu za kupovinu cjelokupne imovine ste~ajnog du`nika "FABRIKE VIJAKA" a.d. - u ste~aju Mrkowi} Grad. 6. Nekretnine se prodaju u vi|enom stawu, po principu "Vi|eno-kupqeno" i u postoje}em pravnom statusu i naknadne reklamacije ne}e se razmatrati. Eventualna odstupawa u mjerewu utvr|ena stvarnim premjerom objekata i zemqi{ta u odnosu na mjerewa data u osnovnom i dopuwenom nalazu vje{taka Aleksi} Nedeqka, ne}e uticati na kupoprodajnu cijenu. Zajedni~ke odredbe za prodaju imovine ste~ajnog du`nika 7. Prodaja imovine obavi}e se putem javnog nadmetawa - licitacije dana 19.9.2009. god. (ponedjeqak) sa po~etkom u 14 ~asova u sobi broj 7 Osnovnog suda u Bawa Luci. 8. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijewene vrijednosti imovine, odnosno za: - teretno vozilo TAM 130 od 980,00 KM - teretno vozilo TAM 120 od 1.180,00 KM - kompleks "V" iznos od 37.370,00 KM - kompleks "G" iznos od 39.318,00 KM - kompleks "D" iznos od 39.552,00 KM, - odnosno za ukupno procijewenu imovinu iznos od 118.400,00 KM. Uplata depozita mo`e se izvr{iti najkasnije do dana 16.9.2009. god., do 24 ~asa uplatom na `iro ra~un ste~ajnog du`nika br. 571-060-00000181-78 kod KOMERCIJALNA BANKA AD Bawaluka i o izvr{enoj uplati predo~e dokaz, a nakon provjere uplate depozita, licitirawu }e mo}i pristupiti samo oni u~esnici koji su uplatu izvr{ili u roku. Fizi~ka lica mogu u~estvovati na javnoj prodaji li~no ili biti predstavqena po punomo}niku. Ako u nadmetawu u~estvuju li~no, du`ni su radi dokazivawa identiteta, prije po~etka nadmetawa, pokazati ste~ajnom upravniku li~nu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizi~ko lice zastupa punomo}nik, isti je obavezan predati ste~ajnom upravniku vaqanu punomo} za zastupawe i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavqena po zakonskom zastupniku (direktoru)ili punomo}niku. Ukoliko pravno lice predstavqa zakonski zastupnik isti je obavezan ste~ajnom upravniku predati na uvid rje{ewe o upisu u sudski registar (obrazac br. 4). li~nu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavqa punomo}nik, isti je obavezan da ste~ajnom upravniku preda na uvid vaqanu punomo} i dokaz o uplati depozita. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvr|ivawe identiteta ili bez navedene dokumentacije ne}e mo}i u~estvovati u nadmetawu. 9. Predmetne nepokretne stvari, kao i raspolo`iva dokumentacija se mogu pregledati svakog radnog dana, po~ev od dana objave licitacije, u vremenu od 10 do 13 ~asova na mati~noj lokaciji preduze}a koja se nalazi u ulici Radni~ka br. 9 u Mrkowi} Gradu. Sve informacije se mogu dobiti i na telefon: 050/211-180 ili 063/797-107. 10. Javna licitacija }e se odr`ati i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. 11. Pravila nadmetawa bi}e saop{tena na dan odr`avawa licitacije. 12. Nakon zakqu~ewa licitacije utvr|uje se lista ponu|a~a i konstatuje se da je nekretnina prodata najpovoqnijem ponu|a~u. Rok pla}awa cjelokupne kupoprodajne cijene za izlicitirane nekretnine je 30 dana od dana uru~ewa Zakqu~ka o prodaji a koji }e sa~initi ste~ajni upravnik u roku tri dana od odr`ane licitacije, na ra~un ste~ajnog du`nika br. 571-060-00000181-78 kod KOMERCIJALNA BANKA AD. Ponu|a~ ~ija ponuda bude prihva}ena du`an je da pristupi zakqu~ewu Ugovora u roku od 5 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Uvo|ewe u posjed nekretnina bi}e izvr{eno najkasnije 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. 13. Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene vrati}e se u roku od 8 dana nakon javnog nadmetawa, osim ako se ne radi o uplati depozita prva tri ponu|a~a. Ukoliko kupac u roku iz ta~ke 11. ovog Zakqu~ka ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene smatra}e se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vra}awe depozita. Depozit koji je upla}en od strane odabranog ponu|a~a - kupca, smatra se dijelom avansne uplate. 14. Ukoliko ponu|a~ sa najpovoqnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 30 dana, ste~ajni upravnik }e Zakqu~kom proglasiti prodaju nevaqanom i novim Zakqu~kom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponu|a~u koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zakqu~ka da uplati prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponu|a~ ne uplati prodajnu cijenu u predvi|enom roku, isto pravilo va`i i za tre}eg ponu|a~a. 15. Povr{ine ponu|enih nekretnina na licitaciji, odnosno objekata koje se nalaze na katastarskim ~esticama koje su ponu|ene na prodaju, shodno nalazu vje{taka gra|evinske struke Aleksi} Nedeqka, dipl. in`., usagla{ene su u cjelosti sa Izmjenom Regulacionog plana za dio lokaliteta "FABRIKE VIJAKA" u Mrkowi} Gradu, a u posjedovnom listu 335 k.o. Mrkowi} Grad upisano je staro posjedovno stawe, jer navedena izmjena Regulacionog plana nije jo{ provedena u katastarskom operatu. 16. Sve tro{kove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadaju}e takse i poreze u vezi sa nepokretnim i pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon zavr{ene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kup~eve obaveze prema prodavcu. 17. Ovaj oglas - zakqu~ak je objavqen na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli ste~ajnog du`nika, u dnevnom listu "Glas Srpske" A.D. Bawa Luka. Ste~ajni upravnik We`i} Aleksa

Na osnovu ~lana 41. stav 5. ta~ka a) Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 65/08) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske izdaje sqede}e

OBAVJE[TEWE
Obavje{tavaju se akcionari emitenta "INDUSTROPROJEKT" a.d. Prijedor da je Komisija za hartije od vrijednosti donijela rje{ewe kojim je za "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor, "LIVNICA" a.d. Qubija i Mladena (Milan) ^orokala, kao lica koje zajedni~ki djeluju, koji su bili u obavezi da objave ponudu za preuzimawe navedenog emitenta, a to nisu u~inili u skladu sa Zakonom o preuzimawu akcionarskih dru{tava, utvrdila obavezu na objavqivawe ponude za preuzimawe emitenta "INDUSTROPROJEKT" a.d. Prijedor. Komisija za hartije od vrijednosti je utvrdila da je za "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor i "LIVNICA" a.d. Qubija nastupila zabrana vr{ewa prava glasa na skup{tini akcionara po osnovu svih ste~enih akcija emitenta, ra~unaju}i od datuma 19.7.2007. godine, kada je za imenovana lica nastala obaveza objavqivawa ponude za preuzimawe emitenta, a za Mladena ^orokala ra~unaju}i od 18.6.2008. godine, pa sve dok ne sprovedu postupak preuzimawa u skladu sa odredbama Zakona. U nastavku se objavquje dispozitiv rje{ewa broj 01-UP-031-2753/09 od 13.8.2009. godine: Na osnovu ~lana 260. stav 1. Zakona o tr`i{tu hartija od vrijednosti ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" broj 92/06, 34/09) i ~lana 41. stav 5. ta~ka a) Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 65/08), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, u predmetu utvr|ivawa obaveze na preuzimawe, na svojoj sjednici odr`anoj 13.8.2009. godine, donijela je slijede}e RJE[EWE 1. Utvr|uje se da su "PRIJEDORPUTEVI a.d. Prijedor (MB: 1128205), 27. Juna br.17, Prijedor, "LIVNICA" a.d. Qubija (MB: 1496557), Drage Luki}a bb, Qubija, Prijedor, i Mladen (Milan) ^orokalo (JMB: 2606959163300), Dragomira Mali}a br.3, Bawa Luka, kao lica koja zajedni~ki djeluju, obavezni objaviti ponudu za preuzimawe Akcionarskog dru{tva "INDUSTROPROJEKT" Prijedor. 2. Smatra}e se da je obavezi objavqivawa ponude za preuzimawe udovoqeno ako ponudu objavi bilo koje od lica koja zajedni~ki djeluju. 3. Nala`e se "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor, "LIVNICA" a.d. Qubija i Mladenu (Milan) ^orokalu da, u roku od 15 dana od dana dostavqawa ovog rje{ewa, Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske podnesu zahtjev za odobrewe objavqivawa ponude za preuzimawe, ponudu i isprave iz ~lana 13. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava (u daqem tekstu: Zakon). 4. Svaki akcionar Akcionarskog dru{tva "INDUSTROPROJEKT" Prijedor mo`e, putem nadle`nog suda, zahtijevati obavezno zakqu~ewe ugovora o prodaji akcija pod uslovima pod kojima je morala biti objavqena ponuda za preuzimawe. 5. Utvr|uje se da je za "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor i "LIVNICA" a.d. Qubija nastupila zabrana vr{ewa prava glasa na skup{tini akcionara emitenta po osnovu svih ste~enih akcija emitenta ra~unaju}i od 19.7.2007. godine, a za Mladena ^orokala ra~unaju}i od 18.6.2008. godine, pa sve dok ne sprovedu postupak preuzimawa u sladu sa odredbama Zakona. 6. Ra~unaju}i od 19.7.2007. godine za "PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor i "LIVNICA" a.d. Qubija, i ra~unaju}i od 18.6.2008. godine za Mladena ^orokala, pa do isteka roka va`ewa ponude, odnosno trenutka pla}awa deponovanih akcija, akcije s pravom glasa koje su predmet ponude, imenovani ne smiju sticati niti se smiju obavezati da }e ih sticati na drugi na~in, osim ponudom za preuzimawe, niti smiju otu|ivati ili se obavezivati da }e otu|iti akcije koje daju pravo glasa u skup{tini emitenta. 7. Nala`e se Centralnom registru hartija od vrijednosti da na vlasni~kim ra~unima imenovanih lica upi{e zabranu prava iz ta~ke 5. i 6. izreke ovog rje{ewa. 8. Ovo rje{ewe objavi}e se u "Glasu Srpske". Cjelokupan sadr`aj rje{ewa objavqen je na internet stranici Komisije www.sec.rs.ba. Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske Miodrag Jandri},s.r.

34 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 35
Prestalo je da kuca hrabro malo srce nesre}nog dje~aka. Sklopio je umorne i tu`ne o~i Posqedwi pozdrav na{em

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 16.8.2009. u 16. godini `ivota preminuo na{ dragi

RA\EN NIKOLA
Sin moje najbli`e i vi{egodi{we saradnice Goce Ra|en-Radi} Delim tugu sa celom porodicom Nenad ]elovi} 000006 A-6 M Prekinuto je tu`no i nesre}no djetiwstvo

NINI
od ~ika Sa{e, teta Anete i Nine. 000017 A-2 M Dana 18.8.2009. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog oca

NIKOLE RA\ENA
Sina prvog sekretara na{eg Saveza Goce Ra|en-Radi}. Sau~estvujemo u tuzi i bolu wene porodice. Sportski Savez MeNeRaLi Republike Srpske 000006 A-6 M

NIKOLA (Zorana) RA\EN
Sahrana }e se obaviti 18.8.2009. godine u 15 ~asova na grobqu Gorwi Drakuli}. Povorka kre}e ispred kapele na grobqu. Dragi na{ Nino, ro|en si, `ivio i Gospodu oti{ao kao An|eo. Ni{ta nam nisi uzimao, samo si nam qubav davao. Nisi nam mogao puno toga re}i, al' tvoje okice govori{e vi{e od rije~i, nestade, ugasi se sada wihov sjaj, al' si ostao u na{im srcima, na{oj pri~i ne}e do}i kraj. Sija}e na nebu na{e dvije zvjezdice, vje~no }e{ ostati dio nas, svoje porodice. Tvoji: tata Zoran, mama Gospova, brat Dejan, sestra Kristina, bake Milka i Jela, deda Vlajko, prabaka An|a, stric Danko i ujak Miodrag sa porodicom. 00001 B-5 M
Danas, 18. avgusta navr{ava se 18 tu`nih i bolnih mjeseci od preranog odlaska na{eg jedinog i voqenog sina

Opra{tamo se od sina na{ih prijateqa - porodice Ra|en

PERE GRANDI]A
Voqeni nikada ne umiru oni `ive dok `ive oni koji ih vole. Sin Pantelija, Branko, k}erka Silvana, snaha Katarina, unuci Robert i Marko. 000002 A-3 M Navr{ava se 17 godina od pogibije na{eg dragog sina

NIKOLE RA\ENA
Oti{ao si u neki pravedniji, lep{i i boqi svet. Prijateqi: Ne{a, Dragana, Ru`ica, Qiqa, Boban, Vukica, Sofija, \u|a, Pane, @eqko, Sa{a i Marina 000006 A-6 M Posqedwi pozdrav na{em drugaru jednom od "leptiri}a"

NIKOLI RA\ENU
Ostaje{ zauvijek u na{im sje}awima. Djeca i osobqe vrti}a "Marija Ma`ar" Bawa Luka 000006 A-6 M

DU[KA \URI]A
Bolno je srce maj~ino, tuga i bol po wemu hara. Osta vje~no tuga da po wemu para. Majka Du{anka i otac Bo`idar 000008 A-3 M

Sje}awe nakon godinu i po dana na voqenog brata

BORISA
Dragi na{ sine Borise, prokleta sudbina otela te od nas i od na{ih srca. Fizi~ki nisi sa nama ali psihi~ki jesi svaki dan i no} i osta}e{ vje~no u na{im srcima i do kraja na{eg `ivota. Tvoji: mama Davorka i tata Jure 000014 B-2 M Jedini i voqeni na{

BORISA - BOBU MATANOVI]A
Dragi brate, jedan trenutak te odvojio od nas ali ne iz na{ih srca. Tamo }e{ vje~no da `ivi{, jer voqeni ne umiru oni `ive vje~no. Tvoja sestra Adrijana, zet Miqan i mali Boris 000014 B-2 M
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 17.8.2009. godine u 48. godini `ivota nakon kra}e bolesti preminula na{a draga Dana 16.8.2009. godine navr{ilo se {est mjeseci od smrti na{e drage

VUKICE [TRKI]

BORISE
An|ele na{, te{ki i bolni dani bez tebe, vje~ita tuga i bol ne prolaze, ali tje{i nas samo to da }emo se jednog dana ponovo sresti i biti sa tobom. Tvoji: mama Davorka i tata Jure 000014 B-2 M

NEVENKA (Milana) BARI[I]
Sahrana }e se obaviti 18.8.2009. godine u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Kne`evu. O`alo{}eni: suprug ^edo, sinovi Sini{a i Bogdan, svekrva Jovanka, majka Vela, brat Dragoqub, sestre Nada, Vukica, Stoja i Milica sa porodicama i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi. 000012 A-8 M

Sin Ne|eqko sa porodicom 000001 A-2 M

36 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

ZAHVALNICA Dana 18.8.2009. godine navr{ava se sedam dana od tragi~ne smrti na{eg dragog oca i voqenog supruga

Dragi na{

Dragi na{ i jedini sine

Voqeni na{

BORISE
Voqe}emo te do kraja `ivota i ~uvati od zaborava. Osta}e{ vje~no u na{im srcima. Tvoj ujak Desimir, ujna Jela, sestre Marinela, Violeta, bra}a Sergej i Milen 000022 A-3 M Dragi sine

BORISE BORISE
Toliko dana, toliko no}i bez tebe, a niko pravu istinu da nam ka`e kad }e{ nam do}i. Tvoja mama Davorka i tata Jure 000022 A-3 M Dragi sine Vje~no }emo se sje}ati tvoje qepote, nasmijanog veselog lica i plemenite du{e. Tvoja tetka Radosava, tetak Miodrag i sestra @eqana 000022 A-2 M Sje}awe na dragog

BORISA

DRA[KA GRUBI[E
1966 - 2009.

BORISE BORISE
Bio si na{ an|eo na zemqi, sve si imao samo ne i krila, iznenada su do{li po tebe i dali ti krila da bi nas ostavio i odletio u nebo zajedno sa an|elima. Tvoja mama Davorka i tata Jure 000022 A-4 M Posqedwi pozdrav dragom kumu Bog nam je uzeo tebe, a mi nismo bili spremni na to. Koliko god da boli toliko i vi{e te volimo. Tvoja mama Davorka i tata Jure 000022 A-3 M Dragi

Jedan trenutak je oti{ao u raj kao an|eo, ali za mene si uvijek tu i u mom srcu. Tvoj ujak Zoran 000022 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom drugu

Koristimo priliku da se zahvalimo kolektivu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, Ministarstvu zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske, ambasadoru BiH u Libiji gdinu Ferhatu [eti, gdinu Edinu Arslanagi}u, gdinu Muhamedu Sarajliji u Tunisu, gdinu Omeru ^oloviku, te svim poslovnim saradnicima, prijateqima, rodbini i ostalim dobronamjernicima koji nam pomogo{e da se dostojanstveno oprostimo sa na{im Dra{kom. Wegovi: sin Nikola i supruga Nata{a 000002 B-5 G
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 16.8.2009. godine u 58. godini `ivota, nakon du`e bolesti preminuo na{ dragi suprug, otac, brat i djed

ZDRAVKU KR[I]U BORISE MILORADU
od porodice Laketi}. 000004 A-1 G Sedam dana je kako nema na{eg prijateqa @ivot je trenutak, a sje}awe vje~no. Tvoj ujak Milorad, ujna Milena i brat Sre}ko 000023 A-2 M Generacija Upravne {kole 1967. 000004 A-1 M

DRAGANA POPOVCA
Po~iva u miru i u na{im srcima. Kova, Vera, Filip, Nedo i Veqa

MIKA (ro|. Kne`evi}) MIQU[
1988 - 2009. Majko, uvijek si voqena, a nikad zaboravqena. Tvoja djeca 000013 A-2 M

MILORAD (Luka) VERI]
1952 - 2009. Sahrana }e se obaviti 18.8.2009. godine u 13 ~asova na mjesnom grobqu ^ari}i u Kne`evu. O`alo{}eni: supruga Vukica, k}erka Jela, sin Sa{a, zet Goran, snaha Divna, bra}a Stanko, Du{an i Jovan, sestra Nevenka, brati}i, unu~ad, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi. 000004 B-2 G

000016 A-6 M Sje}awe na na{eg dragog Tu`no sje}awe na dragog brata

MIKA (ro|. Kne`evi}) MIQU[ NOVU LAZI]A
1992 - 2009. Supruga Nada, k}erke Romana i Dragana 000002 A-2 M

NOVU LAZI]A
18.8.1992 - 18.8.2009. Brat Rade sa porodicom 000003 A-2 M Voqeni brat

1988 - 2009. Majko, da zna{ koliko mi nedostaje{. Milica sa porodicom 000013 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom

DRAGO TRUBAJI]
18.8.2001- 18.8.2009. Sestra Milomirka sa porodicom 000021 A-1 M

NIKOLI RA\ENU
od Qiqe, Bobana, Bojane i drugara Joce Preradovi}a. 000003 A-2 G

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 37
Dana 18.8.2009. godine navr{ava se 10 tu`nih godina od smrti na{e drage majke i bake

ZORE ^ENI]
Vrijeme prolazi, a sje}awe i qubav prema tebi su vje~ni. K}erka Boda i unuke Marijana i Ceca 000001 A-3 G

38 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Sport
Srpska teniserka trijumfovala u Sinsinatiju
FOTO: AGENCIJE

Masa se vra}a 13. septembra
Voza~ Ferarija Brazilac Felipe Masa vrati}e se na stazu 13. septembra na trci za Veliku nagradu Italije koja se vozi u Monci. U naredne dvije trke u Valensiji i Spa Frankor{amu Masu }e zamijeniti Luka Badoer.

Sukobi navija~a u Skopqu
^etiri osobe su povrije|ene u sukobu nakon fudbalske utakmice u Skopqu, kada su navija~i skopskog Vardara napali gra|ane albanske nacionalnosti. Grupa navija~a skopskog Vardara napala je kamewem qude i uni{tila nekoliko automobila, po{to je wihov tim izgubio u gostima od ekipe \or~e Petrov sa 0:5.

Ove pobede su va`ne i zbog samopouzdawa pred US open. Podi`em nivo forme, igrala sam sve boqe iz me~a u me~ i vratila sam se u grupu najboqih svetskih teniserki, izjavila Jankovi}eva
SINSINATI - Jelena Jankovi} je u finalu teniskog turnira u Sinsinatiju savladala Ruskiwu Dinaru Safinu rezultatom 6:4, 6:2, i na taj na~in do{la do 11. trofeja u karijeri. To je bila wena prva pobjeda u karijeri nad aktuelnom prvom teniserkom svijeta. Sam po~etak finalnog me~a pripao je ruskoj teniserki. Safina je lako dobila uvodni gem, a zatim u narednom stigla do prve brejk lopte u me~u. Jankovi}eva je uspjela da se izvu~e iz neugodne situacije, “vezala“ je tri poena i izjedna~ila na 1:1. Pri rezultatu 5:3 na servisu Safinove, Jelena je stigla do prve set lopte, koju nije iskoristila, ali je bez problema dobila naredni gem i osvojila prvi set. Pri rezultatu 3:2 za Jankovi}evu, ona je zatra`ila pomo} fizioterapeuta, da bi

Jelena Jankovi}

Biv{i ko{arka{i Borac Nektara Nikola \urasovi} i Bojan Milinovi} podnijeli su tu`bu protiv bawolu~kog kluba za neispla}ene plate i premije iz pro{le sezone, i tako se pridru`ili nekolicini biv{ih igra~a koji su ranije podnijeli tu`bu protiv “pivara“. Fudbaler bawolu~kog Borca Du{ko Sakan bi}e pozvan u mladu reprezentaciju BiH za predstoje}i kvalifikacioni me~, koji izabranici Branimira Tuli}a igraju protiv Luksemburga 4. septembra.

zatim bez problema osvojila ~etvrti i peti gem i povela sa 5:2. Nakon toga je na svoj servis lako stigla do me~ lopte koju je odmah iskoristila.

JANKOVI]EVA ~etvrta teniserka svijeta
- Ove pobede su va`ne i zbog samopouzdawa pred US open. Podi`em nivo forme, igrala sam sve boqe iz me~a u me~ i vratila sam se u grupu najboqih svetskih teniserki. U prvom delu sezone nisam igrala dobro, zato sam rekla sebi “Idem iz po~etka“. Dola-

zi moje vreme, volim da igram na tvrdim podlogama. Dobro se kre}em, ponovo sam pozitivna i ponovo donosim zanimqive stvari tenisu - izjavila je Jelena Jankovi}. Pobjedom u Sinsinatiju Jankovi}eva je popravila pla-

sman na WTA listi i sada je ~etvrta igra~ica svijeta sa 6.620 bodova, dok je Ana Ivanovi} 11. teniserka planete. Vode}a je i daqe Dinara Safina sa 9.810 poena, ispred sestara Vilijams, Serene i Venus.

ATP LISTA
Novak \okovi} i daqe je ~etvrti teniser svijeta sa 7.150 bodova, dok je Viktor Troicki pao sa 24. na 30. poziciju. Janko Tipsarevi} nazadovao je za tri mjesta pa je sad 62. igra~ na svijetu. Pobjedom u finalu Montreala Endi Marej se probio na drugu poziciju izme|u Roxera Federera i Rafaeala Nadala. [vajcarac ima 11.040 poena, dok tre}eplasirani [panac ima 8.665.

Foto dana
^ujem da se sva{ta pri~a, o mom odlasku iz ekipe. Pri~a se kako nisam dobar, da ni sam za do voqan u klu bu, da ne }u da igram, da se ne trudim dovoqno... Nisam ja takav tip, ve} sam uvek isti, kad god iza|em na teren, stalno `elim da postignem gol. Volim Partizan, ne mogu da volim nijedan klub kao wega i uvek dajem sve od sebe. Ponekad mo`e da se desi da mi ne ide, ali uvek se trudim koliko mogu. Imam ugovor s Partizanom i o odlasku ni sam pri ~ao ni sa qudi ma iz klu ba, kao ni sa svojim menayerom. Nisam rekao da ne `elim vi{e ovde da igram, da ho}u po svaku cenu da idem, nego da mislim da bi posle dve godine bio red da promenim sre di nu. To se ni je de si lo, pa znam da imam uta kmi cu sva ke ne deqe, za to se spremam, druge teme me sad ne zanimaju, ne razmi{qam o wima.

Red je da promijenim sredinu

Lamine DIJARA, fudbaler Partizana

Fudbaler Barselone Erik Abidal nije imao sre}e u duelu sa igra~ima Atletik Bilbaoa Aitorom Osiom i Andonijem Iraolom.

“Kleo i ja se tek polako upoznajemo i treba nam vremena da se “prona|emo“ “

[to se ti~e ove sezone zadovoqan sam wenim po ~et kom i po be dom ko ju smo os tvarili na startu. Osvojili smo o~ekiva na tri bo da u prvom ko lu, a pri tom smo postigli ~ak pet golova, ali treba imati na umu da smo tek na po~etku sezone i da je pred nama jo{ mnogo posla, kaoo i prostora za napredak. Dobar rad cele ekipe se vidi kroz broj postignutih golova, a Kleo i ja se tek polako upoznajemo i treba nam vremena da se “prona|emo“. Navija~i su mi uvek pru`ali podr{ku i odlu~io sam da posle prvog pogotka odem kod wih da ih pozdravim. U revan{ susretu tre}eg kola kvalifikacija za Ligu {ampiona protiv kiparskog APO ELA do bio sam dru gi `u ti kar ton i ne mam pra vo nas tu pa na prvoj utakmici protiv @iline. Svoje saigra~e }u bodriti s tribina, a ja }u imati priliku da se malo odmorim.

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 39

Poslije 41. me|unarodnog rukometnog TV turnira {ampiona “Doboj 2009“

Teniski turnir u Kotor Varo{u

Modi} i ^au{evi} najboqi
Poslije du`eg vremena u finalu su se na{la dva sastava sa prostora biv{e Jugoslavije: prvaci Makedonije i BiH - Vardar i Bosna
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

KOTOR VARO[ - Andrej Modi} i Samir ^au{evi} pobjednici su teniskog turnira odr`anog u Kotor Varo{u. Modi} je u finalu juniora bio boqi od svog mla|eg brata Mihaela, dok je ^au{evi} u seniorskoj konkurenciji savladao Sa{u Pejakovi}a. Turnir u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice imao je humanitarni karakter, a sav novac od uplata igra~a namijewen je @eqku Ka la man di iz Gra bo vi ce za tran splantaciju bubrega. Na turniru su u~estvovala 32 juniora i seniora. Za osvojeno prvo, drugo i tre}e mjesto dodijeqene su diplome a pobjednicima i pehari, koje je uru~io upravo Kalamanda. - Organizovawe turnira }e doprinijeti popularizaciji tenisa u na{em gradu, s kojim ciqem }e uskoro biti formirana teniska sekcija - rekao je ~lan Izvr{nog odbora Svetosavske omladinske zajednice Simo Kostre{. D. K.

FOTO: M. RADULOVI]

Ko{arka{i Varde HE po~eli pripreme

DOBOJ - ^etrdset prvi me|unarodni rukometni TV tur nir {am pi ona “Do boj 2009“ obiqe`ile su, uslovno re~eno, doma}e ekipe. Jer, poslije du`eg vremena u finalu su se na{la dva sastava sa prostora biv{e Jugoslavije: prvaci Makedonije i BiH Vardar i Bosna. Ba{ kao prije rata, kada su jugoslovenski klubovi igrali najzna~ajniju ulogu i osvajali trofeje u Doboju. To, naravno, nije bilo nikakvo ~udo po{to je jugoslovenska liga tada bila vjerovatno najja~a u Evropi, ~iji su {ampioni bili bjelovarski Partizan, Metaloplastika iz [apca i bawolu~ki Bo rac. Oni su vi {es tru ki osvaja~i turnira, a i Sloga je jedanput bila pobjednik i to 1987. godine kada je savladala slavnu Metaloplastiku. Sada su se stvari bitno promijenile, tako da je rukomet na ovim prostorima zapao u krizu. Ovogodi{we finale nije znak ve}eg pomaka, ve} ~iwenice da u Doboj nisu do{le jake ekipe, u prvom redu, sa zapada. Istina, wema~ki Nordhorn je lani bio osvaja~ doboj skog tur ni ra, ali ove godine je zbog lo{e finansijske situacije drugorazredni sastav. Ni Kretej nije {to je nekada bio, kao 2002. kada je ovdje trijumfovao, Vaker Tun je osredwi po lu pro fe si onal ni klub, {ampion Crne Gore Budu }nost u fa zi stva rawa

Ciq “gorwi dom”
VI[EGRAD - Ko{arka{i vi{egradske Varde HE po~eli su sa pripremama za narednu sezonu. Na prozivku su se odazvali svi igra~i na koje trener Ilija Vidakovi} ra~una u narednom periodu. - Na{u ekipu napustili su Nemawa Stanimirovi} i @eqko Todorovi}, a pod znakom pitawa je i nastup Davorina Ple~i}a. U na{e redove do{ao je Jakov Simi} koji je svojevremeno nastupao za ekipu Bratunca. Sve pripreme obavi}emo u Vi{egradu i poku{a}emo da odigramo {to vi{e kontrolnih utakmica kako bi {to spremniji do~ekali start prvenstva. Imamo dovoqno vremena da se kvalitetno spremimo, ciq ekipe bi}e da ostanemo stabilan prvoliga{, a ukoliko se uka`e prilika bori}emo se i za vrh prvenstvene tabele - rekao je Vidakovi}. D. J.

Kajak-kanu

Ivankovi}u 16. mjesto
Marko Simovi} (Vardar)

ozbiqnijeg sastava, kao i trenutno najboqi klub Gr~ke, PAOK. Sloga je ja~a nego lani, ali ni u ovoj konkurenciji nije izborila boqi plasman iako je imala priliku.

SMJE[TAJ najve}i “minus“ turnira
Ako i ni su ba{ to li ko hvalili kvalitet turnira, svi u~esnici su prezadovoqni organizacijom i uslovima koje im je obezbijedio doma}in. Me|utim, vidqivo je da doma}in nije odradio do kraja posao sa sanirawem krova stadiona, koji je proki{wavao prve i ~etvrte ve~eri. Taj nedostatak mo`e se ispraviti, ali odsustvo rukometa{a, koji spavaju izvan grada, jer u Doboju nema

smje{tajnih kapaciteta, sigurno ne. Boravak igra~a, daleko od ovda{wih qubiteqa rukometa, me |u ko ji ma je ve li ki broj mladih, najve}i je minus dobojskog turnira, koji treba {to prije ispraviti. Jer, ova revija rukometa, nadaleko ~uvena, nema smisla ako svi gosti ni su na oku pu i sa doma}inima. S tim se sla`e i strateg pobjedni~kog tima Veselin Vujovi}. - Nekada su sve ekipe bile sme{tene u gradu, {to je deci

i svim qubiteqima rukometa davalo {ansu da porazgovaraju sa svojim idolima, dodirnu ih ili uzmu autogram. Na`alost, sada se posle me~a seda u bus i odlazi iz grada. No, biv{i selektor Srbije Jovica Cvetkovi} i pored svega oti{ao je zadovoqan. - Bez obzira da li je smotra mawe ili vi{e kvalitetna, ona uvek privla~i i privla~i}e pa`wu rukometne javnosti, jer na woj ne mo`e nastupati bilo ko, nego samo {ampionske ekipe.

QUBQANA - Kajaka{i bawolu~kog Vrbasa nisu ostvarili zapa`enije rezultate na predsvjetskom takmi~ewu za juniore u Qubqani. Najboqe plasirani takmi~ar iz Bawe Luke bio je Stefan Ivankovi} koji je zauzeo 16. mjesto. Drugi predstavnik Vrbasa Luka Toma{evi} bio je 24, dok je dva mjesta slabiji rezultat ostvario Stefan \ukin i na kraju zavr{io na 26. poziciji. Narednog vikenda, isto u Qubqani, odr`a}e se predsvjetsko takmi~ewe za mla|e seniore na kojem bi trebao da nastupi jo{ jedan kajaka{ Vrbasa Darko Savi}, koji bi poslije toga trebao da otputuje na Svjetsko prvenstvo u [paniju. M. Z.

NAGRADE
Vardar je trijumfovao i sasvim zaslu`eno dobio nov~anu nagradu od 13.000 evra, kao i pehare Evropske rukometne federacije i op{tine Doboj. Drugoplasirana Bosna kasu je popunila sa 7.000, a Kretej sa 5.000 evra.

Ekipno prvenstvo Republike Srpske za {ahiste

Lau{ i daqe dr`i vo|stvo
TRE BIWE - Dva ko la prije ekipnog prvenstva Republike Srpske za {ahiste ekipa Lau{a i daqe se nalazi na ~elu tabele. Bawolu~a ni su u se dmom ko lu savladali [amac sa 3,5:2,5 i zadr`ali bod prednosti u odnosu na najbli`eg pratioca Unu iz Kozarske Dubice. Re zul ta ti se dmog ko la: Lau{ (Bawa Luka) - [amac 3,5:2,5 (Mi roqub La zi} Goran Arsovi} remi, Sini{a Dujkovi} - Miro Pandure vi} re mi, Ne boj {a Somborski - Goran Pisarevi} 1:0, Vla do Na ran ~i} Ivo Je le ~e vi} 0:1, Zo ran Popovi} - Milan Simi} 1:0, Da ni jel Mi le ki} - Kos ta Mi haq~i} re mi), ZA DIS (Bawa Luka) - Rudar Prijedor 2:4 (Marko Stojanovi} Danilo Milanovi} 0:1, Drago ^a var - Mi {a Pap 0:1, Ra di slav Ki ti} - Mi lo{ Vlatkovi} 1:0, Nedeqko Bodo - @eqko Simi} 0:1, Rajko Ra di} - Dra `en Radu lo vi} dojevi} - Dragan Te{i} 0:1, Mi lan Brki} - Sla vi {a Ili} 1:0, Nenad \eri} - Zoran Spaenovi} 1:0), Hercego vac (Bi le }a) - Una (Ko zar ska Du bi ca) 2,5:3,5 (Sr|an Ben de ra} - Bor ko Lajthajm remi, Bo`o Mari} - Zoran Arsovi} remi, Boris Peri{i} - Milan Bo`i} 0:1, Mi len ko Vu li} Bo jan Mi hi} 0:1, Mi tar Ayi} - Ra do van Bas ta 1:0, Veso Mili}evi} - Aleksandar Ba ki} re mi), Dri na (Zvor nik) - Mla dost (Te sli}) 3:3 (Igor Solomunovi} - Ne ven ko Cvi ji} 1:0, Dobrisav Stojanovi} - Veselin Krgovi} 1:0, Ratko Bulaji} - Neboj{a \uri} remi, Zoran \uri} - Slobodan Kuzmanovi} remi, Milan Juro{evi} -Dragi{a Vasi} 0:1, Petar Savi} - Du{an Markovi} 0:1). Plasman poslije sedmog ko la: La u{ 12 me~ bo do va (25,5 poena), Una 11 (23), Rudar Prijedor 10 (26), Jedinstvo 1954 9 (24,5), Drina (Z) 8 (21), Gor ski Stan dard 7 (24), [amac 5 (18), Mladost (T) 5 (17,5), ZADIS 3 (17), Her ce go vac 0 me~ bo do va (13,5 poena). Parovi osmog kola koje je igra no si no}: [a mac Mla dost (T), Una - Dri na (Z), Jedinstvo 1954 - Hercegovac, Rudar Prijedor - Gorski Stan dard, La u{ ZADIS. D. P.

U Modri~i odr`an “Extreme bike race“

Pehar \ur|i}u
MO DRI ^A - Bo jan \ur |i} iz kragujeva~kog Radni~kog po bje dnik je dru ge mauntbajk trke pod nazivom “Extre me bi ke ra ce Ve li ka nagrada Modri~e 2009“. On je pet krugova, odnosno 24,5 kilometara, savladao za 59 minuta i 38 sekundi, drugi je bio Oliver [trbac iz Novog Sada, a tre}i Ako{ Brinya iz Ba~ke Topole. U hobi klasi najuspje{niji je bio Ma rio Ko ji} iz Mo dri ~e. Po red wega, na gra|eni su jo{ Matej Skuzin i Mar ko Ba to ri iz Po`ege, Branislav Aleksi} iz Novog Sada, Sr|an Glavowi} iz Modri~e i Harun Pa{ali} iz Zenice. Inicija tor pro je kta je Ra zvoj noedukativni centar Modri~a, a pokroviteq manifestacije op{tina Modri~a. - Modri~a je pokazala potencijale i stigla na mapu ma ni fes ta ci onog tu ri zma BiH. Raduje nas da su se pojavili takmi~ari iz vi{e gradova Srpske i Federacije, ali i iz Srbije. Uz nadmetawe i borbu, kroz dru`ewe smo {irili granice prijateqstva - rekao je zamjenik na~elnika op{tine Modri~a Bojan Vidi}. S. J.

SEDMI poraz bile}kog Hercegovca
1:0, Veli~ko Tomi} - Zoran Gvoz de no vi} 0:1, Gor ski Termag (Rogatica) - Jedinstvo 1954 (Br~ko) 2,5:3,5 (Dejan Pa vlo vi} - Pe tar Benkovi} 0:1, Du{an Radovanovi} - Nikola Ostoji} 0:1, Ilija Grubi{i} - Vladimir Podini} remi, Sr|an Sre-

40 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE
FOTO: ARHIVA

Ko{arka{i Srbije pobijedili Wema~ku
Pi{e: Dejan MARI]

^ovjek ili "raketa"
Usein Bolt jo{ jednom je ostavio planetu bez daha, barem na 9,58 sekundi, koliko mu je trebalo da istr~i 100 metara na Svjetskom prvenstvu u Berlinu, obori vlastiti svjetski rekord, uzme zlato, i jo{ jednom u|e u istoriju “kraqice sportova“. Lako}a i elegancija kojom ~udo sa Jamajke ru{i sve granice fascinira i ostavqa bez teksta. Trenutno na planeti ne postoji ~ovjek koji ga mo`e ugroziti, a u pore|ewu sa Boltom, “quti rivali“ Tajson Gej i Asafa Pauel izgledaju skoro pa kao amateri. Jednostavno, br`eg od Bolta nema, a gledaju}i rezultate i potencijal koji 196 centimetara visok momak iz [ervud Kontenta ima, pitawe je da li }e ga ikada i biti. U Pekingu je {okirao svijet istr~av{i najkra}u dionicu za tada nevjerovatnih 9,69 sekundi, uz egzibiciju u posqedwih petnaestak metara. Tada je tvrdio da mo`e jo{ mnogo br`e, a koliko je to, jo{ uvijek ni ko ne zna. Jer, u Berlinu je sjaj no startovao, bio ubjedqivo prvi nakon 90 metara, pa je u fini{u dao sebi odu{ka i ponovo smawio gas. Da je i{ao “do kraja“, pitawe je da li bi {toperica stala na 9,58, ili bi mo`da planeta svjedo~ila i probijawu granice od devet i po sekundi. No, ako i nije probio tu barijeru, ne treba sumwati da u skorijoj budu}nosti ho}e. ^ovjek koji se na tartan stazi, po vlastitom priznawu, samo dobro zabavqa, najavio je da su mu sqede}i ciq Olimpijske igre u Londonu. A do tada, jo{ }emo se mnogo puta diviti velikom Useinu i ponavqati rije~i legendarnog Majkla Yonsona: “Nikada nismo, niti }emo vidjeti nekog poput Bolta“.

Kvalifikacije za SP

Tri me~a, tri pobjede
KRAGUJEVAC - Najboqi odbojka{i Srbije uspje{no su polo`ili i drugi ispit ovog qeta, ostao im je jo{ jedan. Poslije osvajawa drugog mjesta u Svjetskoj ligi, “plavi“ su maksimalnim u~inkom na kvalifikacionom turniru u Kragujevcu osigurali nastup na {ampionatu svijeta u Italiji 2010. godine. U me~u za publiku, koja je do kraja ispunila dvoranu “Jezero“, Srbija je savladala [paniju rezultatom 3:1, po setovima 22:25, 25:18, 25:19 i 25:20. “Orlovi“ su uspjeli da za biqe`e tre }i tri jumf, po sli je Ru mu ni je i Es to ni je, iako je selektor Kolakovi} dao “voqno“ Grbi}u, Miqkovi}u i Jani}u, dok je Podra{~anin imao simboli~nu minuta`u. Pred sto ji ma li pre dah, a on da za vr{ne pri pre me za Evropsko prvenstvo u Izmiru i Istanbulu, koje }e biti odr`ano od 3. do 13. septembra.

Du{an Ivkovi}

Pobeda je va`na za vra}awe samopouzdawa igra~ima, jer }emo posle we mo}i da u boqoj atmosferi nastavimo sa radom, rekao Ivkovi}
DE SAU - Naj boqi ko {arka{i Srbije dobro su re ago va li na su botwi po raz od Wema~ke, te su u revan{ su sre tu u De sauu ostvarili sigurnu pobjedu protiv istog rivala. Po sli je ne pri ja tnih 53:74 u Braun{vajgu, bilo je 75:62 za izabranike Du{ana Iv ko vi }a, po ~et vrti na ma 19:13, 20:22, 18:16, 18:11. Za ra zli ku od du ela u Braun{vajgu, kada je veoma lo{ {ut sku po ko {tao srpske re pre zen ta tiv ce, ovog puta su mnogo boqe poga|ali ko{ rivala - za dva poena 53 odsto (17/32), trojke 36 (8/22), a osim toga i nad ska ka li su pro ti vni ka (30-24). I pored toga {to su “Panceri“ imali podr{ku vi{e od 3.000 navija~a, pa i “doma}in sko“ su |ewe, “or lovi“ su sve vrijeme vodili, a do maksimalnih 18 poena (65:47) stigli su polovinom posqedweg perioda. kmicom, sve vreme smo vodili i pobeda je mogla da bude znatno ubedqivija. Pobeda je va`na za vra}awe samopouzdawa igra~ima, jer }emo po sle we mo }i da u boqoj atmosferi nastavimo sa radom - bio je prvi komentar selektora Ivkovi}a. “Orlovi“ su ju~e odradili posqedwa dva treninga u Wema ~koj, a ve} da nas se okre}u novim izazovima: - U uto rak pu tu je mo za Atinu, gde }emo istog dana, pra vo iz avi ona, odi gra ti za tvo re ni tre ning me~ sa Grcima. Odmah posle te utakmice, tamo nas o~ekuju dva va`na turnira - dodao je Duda Ivkovi}. WEMA^KA SRBIJA 62 75 (13:19, 22:20, 16:18, 11:18)
DVORANA: u Desauu. Gledalaca: 3.000. WEMA ^KA: [taj ger, [a far cik 14, [ul ce 4, Vi soc ki 3, Cvaj ner, Ha man 1, Grin, Gin ter 3, Idbi hi 2, Li {ka 3, Ja gla 6, Ple is 8, Ol breht 5, Ben cing 11, He ris 2. Se le ktor: Dirk Bauer man. SRBI JA: Te pi} 10, Er ceg 8, Ke cman, Mar ko vi}, Trip ko vi} 7, Krsti} 10, Pe ro vi} 6, Ve li ~ko vi} 15, Ra duqica, Bje li ca 2, Te odo si} 11, Pa uni} 6. Se le ktor: Du {an Iv ko vi}.

GR^KA sqede}a stanica “orlova“
- Dobro je {to smo se revan{irali Nemcima i {to su igra~i posle ubedqivog poraza odreagovali na pravi na ~in. Za mawe od 24 sa ta ponovo smo uhvatili ritam igre. Od po ~et ka do kra ja imali smo kontrolu nad uta-

Apelacioni sud FIA

Reno ~eka presudu

Kadeti Srbije tre}i na {ampionatu Evrope

Preko Poqaka do bronze
PA RIZ - ^el ni ci Re noa na da ju se da bi se wiho va dva bolida ipak mogla na}i na startu trke za Veliku nagra du Evro pe u Va len si ji, 23. avgusta. Francuska ekipa suspendova na je zbog in ci den ta na Hungaroringu, kada je sa boli da Fer nan da Alon sa otpao predwi desni to~ak. Poslije saslu{awa ~lanova ekipe, ali i preslu{avawa snimaka razgovora, komesari trke su zakqu~ili da su grubo prekr{ena pravila o bezbjednosti, zbog ~ega je tim suspendovan sa VN Evrope. Ipak, u Renou se nadaju da bi Apelacioni sud FIA danas presudu mogao promijeniti u uslovnu kaznu, koja bi Alonsu omogu}ila da startuje na “doma}oj“ trci u Valensiji. KAUNAS - Kadetska ko{ar ka {ka re pre zen ta ci ja Srbije osvojila je bronzanu medaqu na Evropskom prvenstvu u Kaunasu. “Orlovi“ su u borbi za tre}e mjesto pobije di li Poqsku re zul ta tom 75:69. Me~ su obiqe`ili veliki preokreti, a odluka je pala u pe nal za vr{ni ci. Srbija je u me~ u{la sna`no, pa je po~etkom druge ~etvrtine vodila i 25:9, poslije ~ega su Poqaci uspjeli da se stabilizuju. Izabranici Nena da Tru ni }a dva pu ta su imali “plus 18“, ali su poslije 43:25 dopustili rivalima se riju 10:0 na startu tre}e ~etvrtine.

POBJEDNIK odlu~en u penal zavr{nici
Dramu su Poqaci najavili novim naletom na kraju tre}e i po~etkom ~etvrte dionice, kada su poslije novog

niza od 10 poena stigli do 54:52. Us ko ro je Poqska prvi put povela i stigla do maksi mal nih 60:57. No, tada je Srbija na pra vi la se ri ju 11-1, ali su Poqaci jo{ je dnom uspjeli da do|u do prikqu~ka (70:68). Od tog trenutka bilo je bitno samo poga|ati bacawa, {to su reprezentativci Srbije radili uspje{no

(5/6) i do{li do pobjede i medaqe. Pobjedni~ku selekciju su predvodili Aleksandar Cvetkovi} sa 20 poena, 10 sko ko va i tri asis ten ci je, i Ne nad Miqenovi} sa 18 ko{eva, osam uhva}enih lopti i ~etiri dodavawa. U poqskom timu Nijedzevidzki je postigao 18 pogodaka. U finalu je [panija pobijedila Litvaniju sa 70:64.

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 41

Borac od 1995. godine najboqe startovao u trci za bodove

SASTANAK SA UPRAVOM
Danas u 16 ~asova u trofejnoj sali na Gradskom stadionu odr`a}e se sastanak novoformirane Uprave FK Borac, stru~nog {taba i fudbalera. - Dana{wi sastanak bi}e u stvari upoznavawe nove Uprave sa stru~nim {tabom i fudbalerima. Jo{ uvijek sezone na premijeri u Mostaru Borac je zaustavqen od Zriwskog 0:1 pod vo|stvom Ni ko le Ra ko je vi }a. U Bawoj Lu ci je sa vla da no @e p~e (2:0), ali u tre }em ko lu Brotwo je “cr v e nopla vi ma“ o~i ta lo le kci ju (3:0). Tre }a se zo na je bi la bolna za Bawolu~ane jer su ispali. Trener je bio Dragan Vu k{a, a na otva rawu sezone u Bawoj Luci savladano je @ep~e (1:0). Potom je pretrpqen poraz u Tuzli od Slobode (1:3), a zatim i od Modri~a Maksime ku}i nisu ste~eni formalni uslovi za preuzimawe kluba i nalazimo se u prelaznom periodu. O~igledno je da se Borac rezultatski nalazi na pravom putu i svima dobronamjernim to treba da bude najva`nije - rekao je predsjednik Upravnog odbora FK Borac Mi}o Milovanovi}. (1:2). U se zo ni 2006/07. u kojoj su Bawolu~ani ponovo ispa li u Prvu li gu Re pu bli ke Srpske Bo rac je na premijeri pora`en kod ku}e od Modri~a Maksime 0:1 (trener Mihajlo Bo{wak), potom je izgubio i od Slavije u gostima 2:3, a u tre}em ko lu po bi je dio [iroki Brijeg 2:1. Pro{le sezone Borac je na premijeri po ra `en u Mos ta ru od Zriwskog 2:3 (trener Milomir Odo vi}). Na kon to ga savladano je Ora{je kod ku}e (1:0), a onda su kopqa polo`ena u Trebiwu (0:2).

Borac je na{a fudbalska vodiqa i sre}an sam zbog rezultata Bawolu~ana na startu sezone. Bez jakog Borca nema ni fudbala u Bawoj Luci, Republici Srpskoj, BiH, rekao Te{i}
Jandri}, Petri}, Bilbija i Maksimovi} (Borac) PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com
FOTO: V. STOJAKOVI]

BAWA LUKA - Fudbaleri bawolu~kog Borca u dosada{wih pet nastupa u Premijer ligi BiH nikada nisu bili lideri nakon tri odigrana kola, niti su na startu povezali tri trijumfa.

Sezona 2009/10. mogla bi da bude uspje{na za “crvenoplave“ ako je suditi po onoj na ro dnoj: “po ju tru se dan poznaje“. Uspjeh izabranika trenera Velimira Stojni}a je jo{ ve}i ako se zna da su dvi je po bje de os tva re ne u gos ti ma (La kta {i i ^e -

lik), dok je Leotar savladan ku}i pred praznim tribinama!

BORAC prvi put lider bh. elite
- Borac je na{a fudbalska vo diqa i sre }an sam zbog rezultata Bawolu~ana na startu sezone. Bez jakog Bor ca ne ma ni fu dba la u Bawoj Lu ci, Re pu bli ci Srpskoj, BiH. Kad mogu da budu jaki @eqezni~ar, Sara je vo, Zriwski... mo `e i Borac i svi se radujemo uspjesima “crveno-plavih“ jer

VRAWE[ PONOVO U STROJU
Stojan Vrawe{ ju~e se prikqu~io ekipi Borca. Vezni igra~ Bawolu~ana vratio se iz Rusije gdje je bio na probi u FK Tomu iz Tomska. - Sve je prolongirano za zimu. Zadovoqan sam ponu|enim uslovima u Rusiji i najvjerovatnije }u nakon prvog dijela {ampionata potpisati ugovor - rekao je Vrawe{.

je to znak da je fudbal na pra vom pu tu - is ta kao je ~lan Izvr{nog odbora FS Republike Srpske Slobodan Te{i}. U debitantskoj sezoni u Premijer ligi, kada se ujedinio fudbal 2002. godine Bo rac je us pje {no star to vao pro tiv Ru da ra u Ugqevi ku (2:1). Po tom je usli je di la do ma }a po bje da nad viso~kom Bosnom (3:1), ali u tre}em kolu Bawolu~a ni su sta li u Ze ni ci pro tiv ^e li ka (1:3). Tre ner je bio Slobodan Karali}. Ve} naredne 2003/04.

PRVA LIGA SRPSKE
Ni u Prvoj ligi RS koja se igra od 1995. godine Borac nikada nije startovao s tri pobjede. Po sezonama je to izgledalo ovako: 1995/96. Sloboda (g) 3:0, Kozara (d) 3:2, Qubi} (g) 2:2, 1996/97. Krila Krajine (d) 1:1, Borac (KD) (g) 2:1, Polet (d) 2:2 1997/98. Polet (d) 5:0, Mladost (R) (g) 2:4, Rudar (U) (d) 4:2 1998/99. Boksit (d) 0:1, BSK (g) 1:4, Radnik (d) 1:0 1999/00. Jedinstvo (B) (d) 4:0, Qubi} (g) 0:1, Famos (d) 2:0 2000/01. Boksit (g) 1:4, Leotar (d) 1:1, Rudar (U) (g) 0:2 2001/02. Mladost (G) (g) 0:1, Leotar (d) 2:2, Sloboda (g) 1:1 2005/06. Nikos Kanbera (d) 2:0, Famos (g) 1:1, Qubi} (d) 2:1 2007/08. Sutjeska (g) 1:2, Sloboda (d) 1:0, Mladost (G) (g) 0:1

Hrabrost se isplatila Slaviji
MOS TAR - Fu dba le ri Slavije nastavqaju s dobrim rezultatima u prvenstvu. Tri osvo je na bo da pred svo jim navija~ima protiv Zvijezde Grada~ac ovjerili su remijem protiv aktuelnog prvaka Zriwskog u Mostaru. Ovo je ujedno prvi remi nakon deset odigranih prvenstvenih susreta ova dva rivala gdje je svako od wih bio gazda u svom buwi{tu. - Imali smo cije lu sedmicu da se u miru pripremamo za okr{aj sa Zriwskim, ZRIWSKI SLAVIJA 0 (0) 0 (0) ali i da predahnemo od napornog ritma igrawa na me|u na ro dnoj sce ni. Us pje li smo u tome i hrabro otputovali u Mostar iako smo ima-

Ekipa iz Isto~nog Sarajeva osvojila bod u Mostaru
lia imao obaveze u mladoj reprezentacije svoje zemqe rekao je trener Slavije Zoran Erbez i dodao: - Vjerovali smo da mo`emo ostati nepora`eni. Posta vi li ta kti ku ko joj su igra~i maksimalno odgovo-

Uprava Zvorni~ana nije zadovoqna startom

PRVI remi starih rivala
li igra~kih problema. Zbog povrede nije mogao nastupiti Goran Simi}, Sretko Vuksa no vi} je odra |i vao suspenziju od dvije utakmice, dok je Gruzijac Levani KutaTabela
1. Borac 2. Vele` 3. Zvijezda 4. @eqezni~ar 5. Leotar 6. Modri~a M. 7. Slavija 8. Lakta{i 9. Olimpik 10. [. Brijeg 11. Zriwski 12. Sarajevo 13. Rudar P. 14. ^elik 15. Sloboda 16. Travnik 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 2 2 1 1 1 1 0 5:0 0 10:2 1 4:3 1 3:2 1 2:2 0 6:3 0 2:0 1 5:5 1 4:6 1 1:1 1 3:5 1 2:5 2 1:3 2 1:3 2 3:6 2 3:9 9 7 6 6 6 5 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1

rili. Naravno, moramo biti realni da je doma}in imao svoje {anse od kojih na na{u sre }u ni je ni ti je dnu pretvorio u pogodak. Remi je po svemu najrealniji ishod zakqu~io je Erbez. G. I.

Tako se ne bori za Drinu

ZVORNIK - Iako su najavqivani kao favoriti u derbiju prvog kola Prva lige Republike Srpske protiv imewaka iz Vi{egrada, fudbaleri Drine do`ivjeli su uz poraz pravu blama`u. Vi{e od neuspjeha boli lo{a igra tima, kao i ~iwenica da se pojedini igra~i nisu propisno ni oznojili. Zbog toga su u upravi zvorni~kog prvoliga{a jako razo~arani i najavquju radikalne mjere prema igra~ima i stru~nom {tabu. - @elim da ~estitam fudbalerima Drine HE na zaslu`enoj pobjedi. Imali smo sve uslove za dobru igru, ali su se na{i igra~i propisno obrukali. Ovakvom igrom se ne bori za boje kluba - rekao je predsjednik Drine Miodrag Jevti} i dodao: - Zbog ovog poraza predlo`i}u Upravi da se igra~i kazne nov~ano, a ako se ovakve igre i odnos prema klubu ponovi ne}emo se libiti i drugih poteza. D. G.

U Svodni odr`an 12. turnir “Memorijal bra}a Mar~eta“

Stadion: “Pod Bijelim brijegom“. Gledalaca: 2.000. Sudija: Novo Pani} (Doboj) 7. @uti kartoni: @ur`inov (Zriwski), Stani}, [}epanovi}, Nikoli}, Lu~i} (Slavija).
ZRIWSKI: Haxi} 6, [uwi} 6, Selimovi} 6, @ur`inov 6, P. Su{i} 6 (od 67. minuta [arac -), Ivankovi} 6, M. Su{i} 6,5, Kordi} 6, Bobi 5 (od 46. minuta Musa 5,5), Zadro 5,5, A. Ani~i} 5 (od 46. minuta Markovi} 5,5). SLAVIJA: Lu~i} 6,5, Benovi} 6, Stankovi} 6, Regoje 6, Arsenijevi} 6,5, Stani} 6 (od 69. minuta Nikoli} -), [e{lija 6, Radowa 6, [}epanovi} 6, Todorovi} 6 (od 68. minuta I. Radovanovi} -), \ermanovi}. IGRA^ UTAKMICE: Mladen Lu~i} (Slavija) 6,5.

Magnum pogodio tron
SVODNA - Tradicionalni dvodnevni 12. turnir u malom fu dba lu “Me mo ri jal bra }a Mar~eta“ u Svodni, pod generalnim pokroviteqstvom op{tine Novi Grad okupio je 16 ekipa iz pomenute kao i op{tina Prijedor, Kostajnica i Prwavor, a protekao je u znaku doma}ina. Prvo mjesto osvojila je prva ekipa Magnuma iz Svodne koja je u finalu boqim izvo|ewem penala (4:2) savladala Tehno{ped iz Doweg Vodi}eva, po{to je susret u regionalnom toku zavr{en nerije{enim rezultatom 1:1. U utakmici za tre}e mjesto Kafe Star iz Novog Grada je pobijedio drugi sastav Magnuma sa 4:3. Za najboqeg igra~a turnira progla{en je Pe ro Ale ksi} iz pobjedni~kog tima, prvi strije lac bio je Ne mawa Ba bi} (Kafe Star), a najboqi golman Marko Iki} iz redova finaliste Tehno{peda. N. \.

Mladen Lu~i} (Slavija)

42 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Druga fudbalska liga Republike Srpske, grupa zapad, 1. kolo

Debitant u drugoliga{kom dru{tvu Crvena zemqa deklasirala srba~ku Slogu sa 6:0. Omarska pobijedila Slogu DIPO sa 3:0 Prvo kolo
BRONZANI MAJDAN: Gomionica - Jedinstvo (@) MRKOWI] GRAD: Sloboda (MG) - Borac ([) OMARSKA: Omarska Sloga DIPO BAWA LUKA: Krajina Pelagi}evo NOVA VES: Crvena zemqa - Sloga (S) DOBOJ: @eqezni~ar Ravan MILOSAVCI: @upa Milka - Mladost (KV) PETROVO: Ozren Tekstilac 1:1 2:0 3:0 1:0 6:0 1:1 2:1 2:0 GOMIONICA JEDINSTVO (@) 1 (1) 1 (0)

Strijelci: 1:0 Obradovi} (autogol) u 2, 1:1 Blagojevi} iz penala u 85. minutu. Stadion: Gomionice u Bronzanom Majdanu. Gledalaca: 400. Sudija: Dalibor An|i} (Omarska) 7. @uti kartoni: Kunovac, Lukendi}, Teli} (Gomionica), Guberovi}, Tomi}, Obradovi} (Jedinstvo, @eravica). Igra~ utakmice: Zoran Blagojevi} (Jedinstvo, @eravica) 7. GOMIONICA: Xonli} 6,5, N. Gligi} 6,5, Muwiza 6,5, Teli} 6,5, Kezija 6,5, Gruji} 6,5 (od 66. minuta Mal~i} -), Lukendi} 6,5, Bobar 6,5, Aleksi} 6,5, Kunovac 6,5 (od 76. minuta Divqak -), Mu~alovi} 6,5 (od 87. minuta Surtov -). Trener: Nenad Gavrilovi}. JEDINSTVO (@ERAVICA): Ra~i} 7, Obradovi} 6,5, B. Beri} 7, Tomi} 6,5, Dragi~evi} 6,5, Paspaq 6,5, Kasagi} 6,5 (od 66. minuta We`i} -), Guberovi} 6,5 (od 66. minuta Zori} ), Blagojevi} 7, Kati} 6,5 (od 56. minuta Radak 6,5), S. Beri} 6,5. Trener: Dragan Skaki}.

Parovi drugog kola
U drugom kolu, koje se igra sqede}eg vikenda, sastaju se: @ERAVICA: Jedinstvo Tekstilac, KOTOR VARO[: Mladost - Ozren, ME\E\A: Ravan - @upa Milka, SRBAC: Sloga - @eqezni~ar (D), PELAGI]EVO: Pelagi}evo - Crvena zemqa, GORWI PODGRADCI: Sloga DIPO - Krajina, [AMAC: Borac - Omarska, BRONZANI MAJDAN: Gomionica - Sloboda (MG). losavaca. Ipak, u samom fini{u, u gu`vi poslije kornera, najsnala`qiviji je bio Kosi}, koji je donio radost saigra~ima i navija~ima doma}eg kluba. Ubjedqivu po bje du na otvarawu sezone zabiqe`ila je i Omarska, koja je kao doma}in slavila protiv Sloge DIPO iz Gorwih Podgradaca sa 3:0. Mre`u gostiju na~eo je Miqevi} u 10. minutu, a u 40. Kreceq je povisio na 2:0. Kona~an rezultat postavio je \uki} u 67. minutu.

@EQEZNI^AR RAVAN

1 (1) 1 (1)

Danijel Bogunovi} (Sloboda) PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

FOTO: S. DAKI]

BAWA LU KA - Na ju bjedqiviju pobjedu u prvom kolu Druge fudbalske lige Republike Srpske, grupa zapad, zabiqe`io je debitant Crve na zemqa. Eki pa iz Nove Vesi savladala je Slogu iz Srpca sa 6:0. Doma}i su poveli u 13. minutu golom Glamo~i}a, a onda je na scenu stupio Novakovi}. Prvo je u 30. minutu povisio na 2:0, a deset minuta ka sni je i na 3:0. Is ti igra~ je u 70. minutu postigao i svoj tre}i pogodak za SLOBODA (MG) BORAC ([) 2 (1) 0 (0)

4:0. U fini{u susreta izabranici Borislava Pilipovi }a pos ti gli su jo{ dva gola, a strijelci su bili Ga~i} u 83. i Krkajli} u 88. minutu. U derbiju kola, odigranom na “Lukama“ u Mrkowi} Gradu, Sloboda je vi{e nego zaslu`eno savladala {ama~ki Borac sa 2:0. Da su do ma }i na pa da ~i bili precizniji, pobjeda je mogla biti znatno ubjedqivija, ma da se i mla da eki pa Borca mrkowi}kim qubiteqima fudbala predstavila u lijepom izdawu. Sloboda je CRVENA ZEMQA SLOGA (S) 6 (3) 0 (0)

povela u 38. minutu, kada je jednu odbijenu loptu Vuji~i} uspio da ugura u mre`u. Ta~ku na pobjedu stavio je u 74. minutu Bogunovi}, koji je bio najboqi pojedinac me~a.

HET-TRIK Zorana Novakovi}a
Jedinu mrqu na ovu lijepu pred sta vu sta vi lo je iskqu~ewe trenera gostiju Predraga Luki}a u 23. minutu. Wega je sa klupe udaqio su di ja Bran ko Trkuqa iz Prijedora zbog nesportskog pona{awa.

De bi no vog kor mi la ra @upa Milke, Zdravka Gaji}a, bio je uspje{an, jer je wegova ekipa zaslu`eno stigla do trijumfa na otvarawu sezone protiv kotorvaro{ke Mladosti (2:1). Ve} u ~etvrtom minutu Kosi} se izborio za loptu na petnaestak metara od gola gostiju i u{etao se u wihovu mre`u. Isti igra~ je u 28. minutu pogodio stativu gola Almedina Duranovi}a. U nastavku, na terenu su dominirali gosti, a inicijativu je krunisao Malijevi} u 71. minutu, kada je preciznim prizemnim udarcem pogodio mre`u drugoliga{a iz Mi-

Strijelci: 0:1 Radi} u 5, 1:1 Naki} u 38. minutu. Stadion: @eqezni~ara u Doboju. Gledalaca: 200. Su di ja: Sla |an [krbi} (^e li nac) 6. @uti kartoni: Naki}, Plav{i}, \edovac (@eqezni~ar), Baki}, Utje{inovi}, Vukosavqevi} (Ravan). Igra~ utakmice: Jovica Baki} (Ravan) 7. @EQEZNI^AR (DOBOJ): Mutavxi} 5,5, \edovac 6, M. Milutin 6, Nikoli} 5,5, Kiperovi} - (od 14. minuta Xabi} 6), Nari} 6 (od 63. minuta Petrovi} -), Risti~evi} 5,5, Mihajlovi} 6, Plav{i} 5,5, Naki} 6,5, Cvijeti} 5,5 (od 68. minuta V. Milutin -). Trener: Danko Mi{i}. RAVAN: Milankovi} 6, Mari} 6, Baki} 7, Zvjerac 6 (od 35. minuta Pani} 6), Baji} 6, Vukosavqevi} 6, Utje{inovi} 6, Radi} 6,5, Tati} 6, Sekuli} 6 (od 64. minuta Trivi} -), Mostarac 6,5. Trener: Miodrag Petrakovi}. Sl. P.

Strijelci: 1:0 Vuji~i} u 38, 2:0 Bogunovi} u 74. minutu. Stadion: “Luke“ u Mrkowi} Gradu. Gledalaca: 250. Sudija: Branko Trkuqa (Prijedor) 7. @uti kartoni: Lazendi}, Kecman, \uranovi}, Bu~inski (Sloboda, Mrkowi} Grad), Ili}, Simendi} (Borac, [amac). Crveni karton: Predrag Luki} (trener Borca, [amac) u 23. minutu. Igra~ utakmice: Danijel Bogunovi} (Sloboda, Mrkowi} Grad) 8. SLOBODA (MRKOWI] GRAD): @ili} 7, Mileti} 7, Lazendi} 7, Kula{ 7, Vuja~i} 7,5, Bu~inski 7, Ma{i} 7, \uranovi} 7, Kecman 7 (od 66. minuta Tahirovi} 6,5), In|i} 7 (od 74. minuta Stjepenovi} 6,5), Bogunovi} 8 (od 89. minuta Marinkovi}-). Trener:Dragan Vuk{a. BORAC ([AMAC): Sobo 7, Tovirac 6 (od 45. minuta Aran|i} 6), Pale`nica 6, Simendi} 6,5, Pup~evi} 7, Paji} 6, Ili} 6 (od 56. minuta Bo`anovi} 6), Stankovi} 6, Miri} 6, Petkovi} 6 (od 65. minuta Bjeli} 6), Zori} 6. Trener Predrag Luki}. S. D.

Strijelci: 1:0 Glamo~i} u 13, 2:0 Novakovi} u 30, 3:0 Novakovi} u 4:0, 4:0 Novakovi} u 70, 5:0 Ga~i} u 83, 6:0 Krkajli} u 88. minutu. Stadion: Crvene zemqe u Novoj Vesi. Gledalaca: 500. Sudija: Aleksandar Wegomirovi} (Prwavor) 7. @uti kartoni: Vrhovac, Novakovi}, Glamo~i} (Crvena zemqa), Stoji~i} (Sloga, Srbac). Igra~ utakmice: Zoran Novakovi} (Crvena zemqa) 8,5. CRVENA ZEMQA: Perduh -, Ili} 7,5, Lepir 7,5, Te{i} 8, D. Zelenac 7,5 (od 79. minuta Butkovi} -), Novakovi} 8,5, Ra|enovi} 7 (od 70. minuta Ga~i} -), Vrhovac 7,5, Zeqkovi} 7,5, Pilipovi} 7,5, Glamo~i} 8 (od 75. minuta Krkajli} -). Trener: Borislav Pilipovi}. SLOGA (SRBAC): D. Babi} 5,5, Panteli} 5,5 (od 46. minuta Mitrakovi} 5,5), Ani~i} 6, Adamovi} 5,5, Jejini} 6, Plav{i} 5,5, Stoji~i} 5,5, Umqenovi} 5,5 (od 77. minuta Zvizdalo -), Maleti} 5,5, R. Zelenac 5,5 (od 80. minuta Savi} -), B. Babi} 5,5. Trener: Zoran Vrani}.

KRAJINA PELAGI]EVO

1 (1) 0 (0)

OZREN TEKSTILAC

2 (1) 0 (0)

OMARSKA SLOGA DIPO

3 (2) 0 (0)

@UPA MILKA MLADOST (KV)

2 (1) 1 (0)

Strijelac: 1:0 Gali} u 43. minutu. Stadion: Krajine u Bawoj Luci. Gledalaca: 100. Sudija: Zoran Struni} (Gradi{ka) 7. @uti karton: Barjaktarevi} (Pelagi}evo). Igra~ utakmice: Milan Gali} (Krajina) 7,5. KRAJINA: Pavlovi} 7, Slavni} 7, Latinovi} 7, ]utkovi} 7, Doj~inovi} 7, Pu{i} 7,5, Preradovi} 7 (od 73. minuta ]ulum -), [urlan 7,5, Krneti} 7 (od 83. minuta Terzija -), Gali} 7,5, Ivi} 7 (od 68. minuta Bogi~evi} -). Trener: Slobodan Star~evi}. PELAGI]EVO: Moranki} 7, Jusufovi} 6, Maksimovi} 6,5, Dujkovi} 6,5, Gatarevi} 6, Kara} 6,5 Barjaktarevi} 6 (od 68. minuta Doborac -), Duki} 6,5, Borojevi} 6, Gaji} 6, Ili} 6 (od 81. minuta Luki} -). Trener: Vidoje Zari}.

Strijelac: 1:0 S. Katani} u 5, 2:0 S. Katani} u 80. minutu. Stadion: “Lu`awak“ u Petrovu. Gledalaca: 200. Sudija: Milan Stanivukovi} (Bawa Luka) 8. @uti kartoni: Todi}, D. Mikelini, Ninkovi} (Ozren), Rajli} (Tekstilac). Igra~ utakmice: Du{an Todi} (Ozren). OZREN: ]ukovi} 7,5, O. Mikelini 7 (od 73. minuta Nikoli} -), Rakanovi} 7,5, Bo`i} 7,5, Pupavac 7,5, Todi} 8, Petrovi} 7, D. Mikelini 8, Ninkovi} 7 (od 80. minuta Jovanovi} -), V. Katani} 7, S. Katani} 7,5 (od 87. minuta Luki} -). Trener: Slobodan Katani}. TEKSTILAC: A. Budi{a 7, Rajli} 6,5, D. Budi{a 6, ^erek 6,5, Vidakovi} 6,5, Koji} 7, Kquni} 7, Xabi} 6 (od 55. minuta Dalibor Kulaga 6,5), Demowi} 6,5, Trkuqa 6,5 (od 46. minuta Drqa~a 6,5), Bosi} 6 (od 75. minuta Dario Kulaga -). Trener: Dejan Pijetlovi}.

Strijelci: 1:0 Miqevi} u 10, 2:0 Kreceq u 40, 3:0 \uki} u 67. minutu. Stadion: Omarske u Omarskoj. Gledalaca: 250. Sudija: Dra`en Vasiqevi} (Doboj) 7. @uti kartoni: D. Ni{evi}, \uki} (Omarska), Bo`i} (Sloga DIPO). Igra~ utakmice: Anando Kreceq (Omarska). OMARSKA: Rau{ -, Timarac 7, B. Ni{evi} 7, Male{evi} 7, \urki} 7, D. Ni{evi} 7, Miqevi} 7,5 (od 75. minuta Kolunxija -), Pani} 7, \uki} 7,5, Kreceq 7,5, Hrva}anin 7. Trener: Goran Samarxi}. SLOGA DIPO: Zrni} 6, Majstorac 6, Ili} 6, Todorovi} 6 (od 46. minuta [mitran -), Vukeqa 6,5, Puqarevi} 6, Bo`i} 6, Topi} 6, Peji} 6, [akoti} 6, Stani} 6 (od 69. minuta Petrovi} -). Trener: Veqko Kosovi}.

Strijelci: 1:0 Kosi} u 4, 1:1 Malijevi} u 71, 2:1 Kosi} u 89. minutu. Stadion: @upa Milke u Milosavcima. Gledalaca: 300. Sudija: Miodrag Pup~evi} ([amac) 8. @uti kartoni: Zrni}, Bo`i}, Arsenovi} (@upa Milka), Babi}, Nedi}, \ekanovi} (Mladost, Kotor Varo{). Igra~ utakmice: Dejan Kosi} (@upa) 8. @UPA MILKA: R. Ili} 7, Savi} 7,5, Zrni} 7, ^egar 7, Grmu{a 7, Bo`i} 6,5, Mijalkovi} 6,5, Kosi} 8 (od 89. minuta Todi} -), Arsenovi} 6, ^iki} 6 (od 75. minuta Teodorovi} -), Dobra{ 7. Trener: Zdravko Gaji}. MLADOST (KOTOR VARO[): Duranovi} 7, @ari} 6,5, Pe{evi} 6, Vu~enovi} 7, Varo{i} 6,5, Tabakovi} 7, Malijevi} 7, Drqa~a - (od 34. minuta Ba{i} 6,5), S. \akovi} 5 (od 77. minuta O. \akovi} -), Babi} 6 (od 59. minuta \ekanovi} 6), Maleti} 6. Trener: Branko Ponorac. B. R.

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 43

Druga fudbalska liga Republike Srpske, grupa istok, 1. kolo

Bez golova u derbiju
U najzanimqivijoj utakmici odigranoj u Br~kom Jedinstvo i Napredak iz Doweg [epka igrali nerije{eno, 0:0. Hercegovac minimalno pobijedio Proleter iz Dvorova sa 1:0
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrspke.com

TRE]E FUDBALSKE LIGE SRPSKE

ZAPAD
Rezultati prvog kola: BAWA LUKA: Vrbas - Lijev~e 1:1, BAWA VRU]ICA: Mineral - Dubrave 2:1, KOZARAC: Bratstvo - Bratstvo (KI) 0:0, BAWA LUKA: Lau{ - ^elinac 1:1, JABLANICA: Jablanica Standard @eqezni~ar (BL) 2:1, PRIJEDOR: Slavija - Borac (KD) 1:1, PRIJEDOR: Gomjenica Celpak - Naprijed Horizont 0:0. Parovi drugog kola: NOVA TOPOLA: Lijev~e Naprijed Horizont, KOZARSKA DUBICA: Borac - Gomjenica Celpak, BAWA LUKA: @eqezni~ar - Slavija, ^ELINAC: ^elinac - Jablanica Standard, KOZINCI: Bratstvo - Lau{, DUBRAVE: Dubrave - Bratstvo (KC), BAWA LUKA: Vrbas - Mineral.

BAWA LU KA - Der bi prvog kola Druge fudbalske lige Republike Srpske, grupa istok, izme|u br~anskog Jedinstva i Napretka iz Doweg [epka zavr{en je bez pobjednika (0:0). Iako je bilo dosta prilika sa obje strane mre`e su osta le ne ta knu te naj vi {e zahvaquju}i odli~nim intervencijama golmana, Babi}a (Jedinstvo) i Panteli}a (Napredak). Nekada{wi prvoliga{ Srpske, a sada povratnik u dru go li ga {ko dru{ tvo, Hercegovac je, uz dosta sre}e i sjajnog golmana Vujinovi}a, do{ao do tri boda u susretu sa odli~nom ekipom Proletera iz Dvorova zabiqe`iv{i pobjedu od 1:0. U 42. minutu zbog igrawa rukom sudija Ernesto Kuki} iz Mili}a iskqu~io je Dakovi}a iz Hercegovca i dosudio penal za goste, koji je odbranio golman Vujinovi}. ^uvar mre`e Bile}ana istakao se i u nastavku susreta, kada

CENTAR
Rezultati prvog kola: MILO[EVAC: Posavina - Polet (^P) 3:1, KAKMU@: Zvijezda Lije{}e 1:1, DUGO POQE: Sloga - Rudanka 2:1, BATKU[A: Hajduk Mladost (DS) 3:1, PRIDJEL: Pridjel - Na{a krila 4:1, BROD: Polet - Vrawak 3:1, OSIWA: Borac - Zvijezda (KP) 2:1. Parovi drugog kola: ^OVI] POQE: Polet Zvijezda (KP), VRAWAK: Vrawak - Borac (O), KOSTAJNICA: Na{a krila - Polet (B), DOWA SLATINA: Mladost - Pridjel, RUDANKA: Rudanka - Hajduk (B), LIJE[]E: Lije{}e Sloga (DP), MILO[EVAC: Posavina - Zvijezda (K).

Nemawa Te{i} (Jedinstvo, Br~ko)

FOTO: S. ILI]

je zaustavio nekoliko veoma preciznih {uteva gostiju.

VELE@ i Gorica igraju sutra
Ka zna za pro ma {a je igra~a iz Dvorova stigla je u 73. mi nu tu ka da je Igor Mi li dra go vi}, po sli je

skra}enog kornera, uspio da loptu glavom po{aqe u mre`u. Povratnik u drugoliga{ko dru{ tvo Brat stvo iz Bratunca igralo je nerije{eno, 0:0, na svom terenu sa Rudarom iz Ugqevika. Gosti su bi li bli `i po bje di, a okvir gola poga|ali su Stjepanovi} i Lazi}. Doskora{wi prvoliga{

Glasinac pora`en je sa 0:3 na gostovawu kod Jedinstva u Brod cu. Mre `u eki pe iz Sokoca na~eo je Mijatovi} u 26. minutu iz penala, a u HERCEGOVAC PROLETER (D) 1 (1) 0 (0)

36. Gruji~i} je povisio na 2:0. Kona~nih 3:0 postavio je Mijatovi} u 83. minutu, kada je po drugi put bio precizan sa bijele ta~ke. JEDINSTVO (B^) NAPREDAK 0 0

Prvo kolo
Rezultati prvog kola: BR^KO: Jedinstvo Napredak 0:0, BRODAC: Jedinstvo - Glasinac 3:0, MILI]I: Mili}i - Mladost (VO) 2:0, NEVESIWE: Vele` - Gorica odgo|eno za sutra, BRATUNAC: Bratstvo Rudar (U) 0:0, BILE]A: Hercegovac Proleter (D) 1:0, JAWA: Podriwe - Vlasenica 2:0, BR^KO: Lokomotiva - Mladost (R) 3:0. JEDINSTVO (BR) GLASINAC 3 (2) 0 (0)

Parovi drugog kola
U drugom kolu Druge fudbalske lige Republike Srpske, grupa istok, koje se igra sqede}eg vikenda sastaju se: DOWI [EPAK: Napredak Mladost (R), VLASENICA: Vlasenica - Lokomotiva, DVOROVI: Proleter - Podriwe (J), UGQEVIK: Rudar - Hercegovac, PU^ILE: Gorica - Bratstvo (B), VELIKA OBARSKA: Mladost - Vele` (N), SOKOLAC: Glasinac - Mili}i, BR^KO: Jedinstvo - Jedinstvo (BR).

Strijelac: 1:0 I. Milidragovi} u 73. minutu. Stadion: Gradski u Bile}i. Gledalaca: 300. Sudija: Ernesto Kuki} (Mili}i) @uti kartoni: G.Milidragovi}, Nikoli} (Hercegovac), \or|i}, Eri} i Jawi} (Proleter, Dvorovi). Crveni karton: Nikola Dakovi} (Hercegovac) u 42. minutu. Igra~ utakmice: Slobodan Vujinovi} (Hercegovac) 9. HERCEGOVAC: Vujinovi} 9, Vukoje 7, Nikoli} 8 (od 80. minuta St. Boki}), Hrwez 8, Dakovi} 6, I. Milidragovi} 8, Buha 7, Bodiroga 7, Ivkovi} 8, G. Milidragovi} 7 (od 78. minuta Spaji}), Sr. Boki} 7. Trener: Rajko Mileni}. PROLETER (DVOROVI): Novakovi} 7, Ostoji} 8, @ivanovi} 8, Filipovi} 7, Krsmanovi} 7, \or|i} 5 (od 45. minuta Miki} 6) Jawi} 7, Jovi} 7, Eri} 6 (od 81. minuta Elez -), Jefti} 6, @ivkovi} 7. Trener: Dragi{a Kati}. [. A.

Stadion: Jedinstva u Br~kom. Gledalaca: 300. Sudija: Milo{ Panti} (Bijeqina) 7,5. @uti kartoni: Vasiqevi} (Jedinstvo, Br~ko), Panteli}, Karaman (Napredak). Igra~ utakmice: Boris Bo{kovi} (Jedinstvo, Br~ko) 7. JEDINSTVO (BR^KO): Babi} 7, Zari} 6,5, Kara} 7, Bo{kovi} 7, Vasi} 7, Divqanovi} 7, D. Gaji} 6,5 (od 64. minuta Perendija -), Karahasanovi} 6,5, \onli} 7 (od 85. minuta [qivi} -), N. Te{i} 7 (od 67. minuta M. Te{i} -), Vasiqevi} 6,5. Trener: Savo Obradovi}. NAPREDAK: Panteli} 7, Torbica 7, Mirosavqevi} 6,5 (od 78. minuta N. Gaji} -), Nikoli} 6,5, Ivanovi} 7, Stepfnovi} 6,5, Ze~evi} 7, Vasiqevi} 6,5, Karaman 7 (od 90. minuta Simi} -), Jovanovi} 7, Lazi} 7. Trener: Dragoslav Obradovi}.

ISTOK
Rezultati prvog kola: SANDI]I: Mladost Sloga Junajted 0:0, RO]EVI]I: Jedinstvo BSK Ledinci 2:1, TR[I]: Podriwe - Radni~ki (K) 1:2, LON^ARI: Mladost - Srpski soko 2:2, BOGUTOVO SELO: Mladost - Guber 1:0, LOPARE: Mladost - Drina (A) 4:1, BR^KO: Ili}ka 01 - [ekovi}i odgo|eno. Parovi drugog kola: BIJEQINA: Sloga Junajted - Drina (A), SREBRENICA: Guber Majevica, ^ELOPEK: Srpski soko - Mladost (BS), [EKOVI]I: [ekovi}i - Mladost (L), KARAKAJ: Radni~ki Ili}ka 01, BIJEQINA: BSK Ledinci - Podriwe (T), SANDI]I: Mladost - Jedinstvo (R).

LOKOMOTIVA MLADOST (R)

3 (3) 0 (0)

MILI]I MLADOST (VO)

2 (0) 0 (0)

Strijelci: 1:0 Mijatovi} iz penala u 26, 2:0 Gruji~i} u 36, 3:0 Mijatovi} iz penala u 83. minutu. Stadion: Ribin u Brodcu. Gledalaca: 400. Sudija: Mile Bajraktarevi} (Bijeqina) 8. @uti kartoni: Perkovi} (Jedinstvo, Brodac), Maksimovi}, Vuji}i}, ]irjani} (Glasinac). Igra~ utakmice: Mile Teodorovi} (Jedinstvo, Brodac) 8. JEDINSTVO (BRODAC): Jawi} 7,5, Krsti} 7,5 (od 70. minuta Gra~anin ), Jandri} 7,5 (od 82. minuta Manojlovi} -), Puno{ 7, Perkovi} 7,5, Petri~evi} 7,5, Vasi} 7,5, Mijatovi} 7,5, Teodorovi} 8, Gruji~i} 7,5 (od 62. minuta Piva~ 7,5), Jovanovi} 7,5. Trener: Miroslav Timi}. GLASINAC: V. Jolovi} 6, Maksimovi} 5,5 (od 70. minuta \urovi} -), Pqevaq~i} 6,5, ]irjani} 7, Skoko 6,5 (od 81. minuta Batovac -), Vukanovi} 6, N. Jolovi} 6, \eri} 6,5, Vuja~i} 6, Planin~i} 6,5, Gavrilovi} 6,5. Trener: Davor Krsmanovi}. I. S.

Strijelci: 1:0 Vuki~evi} u 22, 2:0 Nikoli} u 30, 3:0 Stevi} u 34. minutu. Stadion: Lokomotive u Br~kom. Gledalaca: 200. Sudija: Slavoqub Gogi} (Isto~no Sarajevo) 7. @uti kartoni: \uki}, Bawanin (Lokomotiva), B. Tadi} (Mladost, Rogatica). Igra~ utakmice: Mitar Nikoli} (Lokomotiva) 7,5. LOKOMOTIVA: Manojlovi} 7, Savi} 7, Markovi} 7, \uki} 7, Vuji} 7, Stevi} 7,5 (od 68. minuta Berovi} -), Vuki~evi} 7,5 Nikoli} 8, Cvijanovi} 7 (od 73. minuta Pani} -), Jokanovi} 7 (od 55. minuta Bawanin 7), \or|i} 7. Trener: Milenko Radi}. MLADOST (ROGATICA): B. Tadi} 5,5 Z. Rajak 5,5 Bjelakovi} 5,5 (od 46. minuta Pqevaq~i} 6), Despotovi} 5,5, Mi}. Rajak 6, Kula{evi} 5,5, Mil. Rajak 5,5, Tadi} 5,5 (od 60. minuta Sokolovi} -), Cerovi} 5,5, Bal~akovi} 5, Obradovi} 5,5 (od 46. minuta \eri} 5,5).Trener: Jadranko Jawi}.

Strijelac: 1:0 @ugi} u 57, 2:0 ]irkovi} u 89. minutu. Stadion: Supa~ Poqe u Mili}ima. Gledalaca: 300. Sudija: Zoran Dragojevi} (Br~ko) 8,5. @uti kartoni: @ugi}, ]irkovi} (Mili}i), Bo. Staji}, Mioni}, Br. Staji}, Andri}, Miqkovi} (Mladost, Velika Obarska). Crveni karton: Miroslav \uri} (Mili}i) u 75. minutu. Igra~ utakmice: Dragi{a @ugi} (Mili}i) 8. MILI]I: Jolovi} 7, ^owi} 7, Lalovi} 7,5, [alipurevi} 7,5, @ugi} 8, Kipi} 7 (od 64. minuta Zeki} 7), Reqi} 7, \uri} 7, Majstorovi} 7,5, ]irkovi} 8, Savi} 7,5. Trener: Zoran Majstorovi}. MLADOST (VELIKA OBARSKA): Jevti} 6,5, A. Vasi} 6, Andri} 6, An|eli} - (od 23. minuta [ubari} 6), Bra. Staji} 6, Kapikul 7 (od 70. minuta Simi} -), Miqkovi} 6, Mioni} 6 (od 65. minuta Q. Vasi} -), Bo. Staji} 6,5, Trifkovi} 6,5, Gruji~i} 6. Trener: Bo{ko Tonkovi}. D. G.

BRATSTVO (B) RUDAR (U)

0 0

PODRIWE (J) VLASENICA

2 (0) 0 (0)

Stadion: Bratstva u Bratuncu. Gledalaca: 300. Sudija: Goran Laki} (Br~ko) 7. @uti kartoni: Vaseli}, Tripi}, Mi}i}, Suboti} (Bratstvo, Bratunac), Mitrovi}, Ivi}, G. Simiki} (Rudar, Ugqevik). Igra~ utakmice: Dragan Simiki} (Rudar, Ugqevik) 7,5. BRATSTVO (BRATUNAC): Suboti} 7, Vasili} 6,5, Tripi} 7, Mil. Mi}i} 7, Leka 7, Miq. Mi}i} 6,5 (od 80. minuta Pavlovi} -), Vasovi} 7, Ja{i} 7, Stanojevi} 7, Te{i} 6,5 (od 67. minuta ^elik -), Lojanica 6,5. Trener: Milorad Kosani}. RUDAR (UGQEVIK): Bodiroga 7, Stjepanovi} 7, Blagojevi} 7, Radovanovi} 7, Stre~akovi} 7, G. Simiki} 7,5, Gavrilovi} 7, Mitrovi} 6,5 (od 76. minuta Cviji} -), Lazi} 7 (od 83. minuta Markovi} -), D. Simiki} 7, Ivi} 7. Trener: Dragomir Jovi~i}.

Strijelci: 1:0 Hoxi} u 48, 2:0 Vu~i} u 90. minutu. Stadion: Podriwa u Jawi. Gledalaca: 700. Sudija: Stevo Simi} (Ugqevik) 8. @uti kartoni: Sofi} (Podriwe, Jawa), Dabi}, Pejanovi}, N. Kova~evi} (Vlasenica). Igra~ utakmice: Alen Hoxi} (Podriwe, Jawa) 8. PODRIWE (JAWA): Mileti} 7, M. Arnautovi} 7, Babi} 7,5, Jusufovi} 7,5 (od 67. minuta A. Arnautovi} -), Milki} 7, D. Arnautovi} 7,5, Be{i} 7, \oki} 7,5, Hoxi} 8 (od 84. minuta Vu~i} -), Sofi} 7 (od 87. minuta Velagi} -), Hayi} 7. Trener: Mirsad Alajbegovi}. VLASENICA: D. Kova~evi} 7, Bojani} 7, Purkovi} 6,5, M. Pejanovi} 6,5, Dabi} 7, Krsti} 6, \uri} 6, \eri} 7, A. Pejanovi} 6, Stevanovi} 6 (od 66. minuta Lazarevi} -), E}imovi} 6. Trener: Sla|an Stankovi}. I. S.

44 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Jelen Superliga Srbije

“Vo{a“ sru{ila Kulu
BEOGRAD - Fudbaleri Vojvodine i Rada zabiqe`ili su pobjede u posqedwim utakmicama prvog kola Jelen Superlige Srbije. Novosa|ani su status kandidata za titulu potvrdili rutinskom pobjedom u Kuli 3:0, uprkos tome {to su tri ~etvrtine me~a igrali bez iskqu~enog A|urua. Golove za “Vo{u“ postigli su Du{an Tadi} dva i Slobodan Medojevi}. Na Bawici Rad je savladao Smederevo 3:2. Golove za doma}ina dali su Kalu|erovi}, Radivojevi} i Jovan~i}, strijelci za goste bili su ]eran i Jovanovi}. Rezultati: Hajduk - Vojvodina 0:3 (Tadi} 47 penal, 51, Medojevi} 90), Rad - Smederevo 3:2 (Kalu|erovi} 7, Radivojevi} 52, Jovan~i} 75 - ]eran 70, Jovanovi} 90).

Barselona ne odustaje od srpskog reprezentativca

Wema~ka Bundes liga, 2. kolo

Malo jedan Ka~ar
MINHEN - Izgleda da Herta poslije odlazaka Marka Panteli}a i Andreja Vorowina zavisi od jednog fudbalera Gojka Ka~ara. Reprezentativac Srbije donio je Berlincima pobjedu nad Hanoverom u prvom kolu, ali u nedjequ nije uspio da ih spasi poraza u Menhengladbahu. Borusija je savladala Hertu rezultatom 2:1 i probila se do tre}eg mjesta, iza aktuelnog {ampiona Volfsburga i preporo|enog [alkea. Doma}in je preko Bruersa i Matmura poveo sa 2:0, da bi Ka~ar najprije uzvratio u 53. minutu, a poslije toga u nekoliko navrata bio blizu gola za izjedna~ewe. Najboqu {ansu propustio je tri mi nuta prije kraja, kada je sa svega ~etiri metra zatresao pre~ku umjesto mre`e. Rezultati: Borusija Menhengladbah - Herta 2:1 (Bruers 23, Matmur 52 - Ka~ar 53), [alke Bohum 3:0 (Moric 38, Vesterman 45, Farfan 76).

Barselonina eventualna ponuda bila bi ohrabrena navodima iz izvora bliskih igra~u, po kojima je wegova supruga Ana nezadovoqna `ivotom u Engleskoj
BARSELONA - Evropski prvak Barselona posla}e ponudu Man~ester junajtedu za srpskog {to pe ra Ne mawu Vidi}a. Nakon {to su dogovori za prelazak defanzivca [ah tjo ra Di mi tra ^ingrinskog u redove Katalo na ca pro pa li, prvak [panije }e se okrenuti najboqem igra~u Premijer lige u protekloj sezoni, pi{e “Dejli miror“. Trener Barse Pepe Gvardiola `eli da poja~a konkuren ci ju u od bra ni po sli je odlaska Martina Kaseresa na po zaj mi cu u Ju ven tus, a prethodno je iz Intera doveden lijevi bek Maksvel.

KATALONCI uskoro {aqu zvani~nu ponudu
Barselonina eventualna po nu da bi la bi ohra bre na navodima iz izvora bliskih igra~u, po kojima je wegova su pru ga Ana ne za do voqna `ivotom u Engleskoj. Vidi} je propustio prvi me~ Junajteda u Premijer ligi u kojem su “crveni |avoli“ sa vla da li Bir min gem na "Old trafordu" sa 1:0. Vjeruje se da menayer Man~ester junajteda Aleks Ferguson ne}e `eqeti da proda Vidi}a, ko-

Nemawa Vidi}

Gojko Ka~ar

Engleska Premijer liga

Runi sprije~io iznena|ewe
LONDON - Man~ester junajted kilavo je po~eo odbranu titule {ampiona Engleske, minimalnom pobjedom nad Birmingemom (1:0). Utakmicu u kojoj su “crveni |avoli“ imali inicijativu, ali bez mnogo te~nih akcija, odlu~ila je inspiracija Vejna Runija u 34. minutu, na asistenciju Nanija. Liverpul je na “Vajt Hart Lejnu“ gostovao Totenhemu i izgubio sa 2:1. Gol odluke glavom je postigao Sebastijan Basong, koji je nedavno pre{ao u Totenhem iz Wukasla. “Crveni“ su prethodno izjedna~ili golom Stivena Yerarda sa “bijele ta~ke“, a sudija Fil Daud u fini{u je mo`da mogao da dosudi jo{ jedan penal za goste. Rezultati: Man~ester junajted - Birmingem 1:0 (Runi 34), Totenhem - Liverpul 2:1 (Asu Ekoto 44, Basong 59 - Yerard 56 penal).

ji zajedno sa Riom Ferdinandom ~ini jedan od najboqih {toperskih parova na svijetu. Me|utim, sve boqe partije mladog Irca Yonija Evansa i konstantna forma Ferdinanda mogle bi da natjeraju iskusnog stru~waka da promi je ni mi{qewe. Ta ko |e, Vest Braun se u potpunosti opo ra vio od po vre de, a uz wega u sredini odbrane mogu da igra ju O’[ea i Ne vil. “Miror“ tako|e navodi da }e

Barselona, ukoliko ponuda bude odbijena, ponovo poku{ati da dovede Vidi}a u januaru sqede}e godine.

Vi di} je u Ju naj ted do {ao u januaru 2006. godine za sedam miliona funti iz moskovskog Spartaka.

SMIJE[I SE PRVI TROFEJ
Barselona je i bez Ibrahimovi}a, Mesija i Inijeste previ{e jaka za ve}inu {panskih klubova, pa tako i za Atletik Bilbao. Osvaja~i Primere, Kupa kraqa i Lige {ampiona na dobrom su putu da ove godine prigrle jo{ jedan trofej, {panski Superkup. Barsa je na San Mamesu u Bilbaou savladala Atletiko rezultatom 2:1. Druga utakmica zakazana je za 23. avgust na “Nou kampu“.

Ostrvski "rat" u Glazgovu
NION - Kvalifikacije za grupnu fazu Lige {ampiona nastavqaju se sa ~etiri ve ~e ra{we uta kmice. Duel koji najvi{e privla~i pa`wu i koji obe}ava pravi “rat” na te re nu je os trvski izme |u Seltika i Arsenala (direktan prenos RTRS, 20.45). [koti su do posqedweg kruga stigli poslije poraza kod ku}e, odnosno pobjede na stra ni pro tiv mos kov skog Di na ma, dok ~e ta Ar se na Vengera, nezaobilazni ~ini lac go to vo svih do sa da{wih iz dawa Li ge {ampiona, od me~a sa “katoli ci ma“ po ~iwe svo ju evropsku odiseju. Ekipa APOEL-a, koja je eli mi ni sa la Par ti zan, u posqedwem krugu kvalifika ci ja pred ula zak u Li gu {ampiona sasta}e se sa danskim Kopenhagenom, [tutgart gos tu ju u Te mi {va ru, dok }e se zanimqiv susret igrati u Lisabonu, gdje }e doma}i Sporting do~ekati Fjorentinu.

Kvalifikacije za Ligu {ampiona

Fudbalsko prvenstvo Francuske

Quboja ubla`io poraz
PARIZ - U nedjequ su odigra na tri pre os ta la me ~a drugog kola francuskog fudbal skog prven stva. No vi prvoliga{ Bulow uspio je da ostvari svoju prvu pobjedu savladav{i Grenobl sa 2:1 u me~u u kojem je za goste Danijel Quboja postigao jedini gol. Ren nije uspio da nastavi seriju pobjeda, odigrav{i 1:1 na gostovawu Nici, dok je u derbiju Olimpik iz Marseqa golom Brandaa iz 11. minuta savladao sa 1:0 ekipu Lila, koja je u posqedwih pola ~asa igrala bez iskqu~enog Debu{ija. Rezultati: Bulow - Grenobl 2:1 (Til 33, 38 - Quboja 47), Nica - Ren 1:1 (Ben Sada 43 Gi an 45 pe nal), Olim pik Marseq 0 Lil 1:0 (Brando 11).

APOEL gostuje kod Kopenhagena
Ve~eras se sastaju: Seltik - Ar se nal, Ko pen ha gen APOEL, Timi{oara - [tutgart, Sporting - Fjorentina, [erif Tiraspoq - Olimpijakos, sutra: Levski - Debrece ni, Olim pik Li on Anderleht, Salcburg - Makabi Haifa, Ventspils - Cirih, Panatinaikos - Atletiko Madrid. Revan{i su na rasporedu 25. i 26. avgusta.

Galas i Van Persi (Arsenal)

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 45

Svjetsko atletsko prvenstvo u Berlinu

Nisam tr~ao sa ciqem da oborim svjetski rekord. Plan je bio da napravim {to mawe gre{aka, po{to sam znao da }e trka biti te{ka, rekao Bolt
BERLIN - Usein Bolt je jo{ jednom potvrdio da je najbr`i sprinter dana{wice, pobijediv{i u finalu trke na 100 metara na Svjetskom prvenstvu u Berlinu novim najboqim rezultatom svih vremena, 9,58 sekundi. Sjajni Jamaj~anin je jo{ jednom demonstrirao da mu nema ravnog na planeti, popraviv {i sop stve ni svjet ski rekord sa Igara u Pekingu za ~ak 11 stotinki.

GEJU SREBRO, Pauelu bronza
Najve}i rival Bolta, Amerikanac Tajson Gej, kroz ciq je pro{ao drugi u vremenu 9,71, {to je no vi re kord SAD, a bronza je pripala nekada{wem rekorderu Jamaj~aninu Asafi Pauelu, koji je stazu pretr~ao za 9,84 sekunde. - Nisam tr~ao sa ciqem da oborim svjetski rekord. Plan je bio da napravim {to mawe gre{aka, po{to sam znao da }e trka biti te{ka. Start je bio dobar, maksimalno sam tr~ao u prvih 20 metara, a poslije

Usein Bolt

FOTO: ROJTERS

je bilo lak{e - rekao je Bolt. On je upo re dio trku sa onom koju je na isti dan godinu ranije istr~ao u Pekingu. - Mislim da je ta trka bila zna~ajnija za moju karijeru od ove. Na Igrama sam svima pokazao koliko vrijedim, sada sam to samo potvrdio. Rezultat koji sam postigao je izvanredan. Napravio sam novi podvig - zakqu~io je Bolt.

Valeri Vili sa Novog Zelanda odbranila je titulu u bacawu kugle hicem od 20 metara i 44 centimetra, drugo mjesto pripalo je Wemici Nadin Klajnert (20,20), dok je bronzu osvojila Gong Lijao iz Kine (19,89). U sedmoboju je slavila Bri tan ka Yesi ka Enis sa 6.731 bodom, ispred Yenifer Eser (Wema~ka, 6.493) i Kamile ^udzik (Poqska, 6.471).

Razvoj svjetskog rekorda
10,6 - Donald Lipinkot (SAD, 6. jul 1912) 10,4 - ^arls Padok (SAD, 23. april 1921) 10,3 - Persi Vilijams (Kanada, 9. avgust 1930) 10,2 - Xesi Ovens (SAD, 20. jun 1936) 10,1 - Vili Vilijams (SAD, 3. avgust 1956) 10,0 - Armin Hari (Zapadna Wema~ka, 21. jun 1960) 9,95 - Xim Hins (SAD, 14. oktobar 1968) 9,93 - Kelvin Smit (SAD, 3. jul 1983) 9,92 - Karl Luis (SAD, 24. septembar 1988) 9,90 - Liroj Barel (SAD, 14. jun 1991) 9,86 - Luis (25. avgust 1991) 9,85 - Barel (6. jul 1994) 9,84 - Donovan Bejli (Kanada, 27. jul 1996) 9,79 - Moris Grin (SAD, 16. jun 1999) 9,77 - Asafa Pauel (Jamajka, 14. jun 2005) 9,74 - Pauel (9. septembar 2007) 9,72 - Usein Bolt (Jamajka, 31. maj 2008) 9,69 - Bolt (16. avgust 2008) 9,58 - Bolt (16. avgust 2009)

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd
Subotica Bijeqina Tuzla Zvornik Zenica

Bawa Luka

Doboj

Sun~ano i toplo
Prete`no sun~ano i toplo sa rijetkom pojavom pquskova i grmqavina u planinskim predjelima.

Maks. Min.

34 oC 20 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Radmila [KONDRI] (dru{tvo, ekonomija) Dragana ]OSI] (dopisnici) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Veoma toplo
U jutarwim ~asovima po kotlinama i rije~nim dolinama ponegdje kratkotrajno magla ili sumaglica. Tokom dana sun~ano i daqe veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne obla~nosti, uglavnom u brdsko-planinskim oblastima. U no}i na srijedu prolazno pove}awe obla~nosti na sjeveru. Duva}e slab, prete`no sjeveroisto~ni vjetar. Jutarwa temperatura vazduha od 8 u planinama, u ostalim krajevima od 11 do 16, na jugu Hercegovine do 20, a najvi{a dnevna temperatura vazduha od 25 na planinama, a u ostalim krajevima od 27 do 33, na jugu Hercegovine i ponegdje na sjeveru do 35 stepeni Celzijusa.
Sarajevo Pale

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

34 oC 14 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 28 36 25 25 33 26 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t 26 28 27 16 21 33 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles 24 27 33 27 26

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 utorak, 18. avgust 2009. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 12.05 13.00 13.05 13.30 14.00 15.00 16.00 Radijsko dizawe TV dizawe Vijesti Uvod u anatomiju, serija Vijesti Sta`isti, serija Vijesti Vodi~ za roditeqe [qaka Sva lica depresije Nacionalna geografija i BBC Vijesti 16.30 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.30 0.30 1.30 Seks i grad, serija Dobre namjere, serija Vijesti Sta`isti, serija Trnav~evi}i u divqini, crtani film Uvod u anatomiju, serija Slabost, film Vijesti Seks i grad, serija Dedvud, serija Info kanal

230
RTRS

@dera~ iz podruma

Uloge: Tom Sizmor, Vendi Anderson, Ri~ard Ficpatrik Re`ija: Rendi Daudlin

Siti 2200 Silver per, Ri~ard Uloge: Kris Ku
ATV

Drajfus, Kaxardo Lindzi Re`ija: Xon Sajls

Ova satira prati polupismenog kandidata Dikija Pilagera tokom wegove guvernerske kampawe. Bijesan zbog jedne politi~ke reklame, unajmquje Denija O’Brajena, nekada{weg novinara, a sada privatnog detektiva, da istra`i vezu izme|u reklame i wegovih neprijateqa. Denija istraga vodi sve dubqe u kompleksnu mre`u korupcije, lobista, medijskih konglomerata i neregistrovanih imigranata.

Vikom
6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00 Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Kviz znawa Misterije postawa Dnevnik RTS Gost s povodom Narodna muzika Kviz Erotski program Nataniel Li~ pronalazi regeneracioni serum za milionera koji pati od opekotina koje mu prekrivaju ~itavo tijelo. Po{to je serum i daqe u eksperi men tal noj fa zi, Di ver na re |u je da bu de isproban upravo na pronalaza~u.

RTRS
6.00 Divqi cvijet, film 7.30 Muzika 8.00 Vijesti 8.30 Kuhiwica 9.00 ^arolija, serija 10.00 Vijesti 10.05 [umska {kola 10.10 Gledaj i crtaj 10.15 Spajder rajder, crtani film 10.40 MTS magazin 11.00 Sveti orah, serija 11.30 Frej`er, serija 12.00 Vijesti 12.10 Odjeqewe za istragu, serija 13.10 Objesna sudbina, serija 14.00 Rimini, Rimini, film 15.30 Biografije 16.30 Srpska danas 17.00 ^arolija, serija 18.00 Qetopis 19.00 Frej`er, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Liga {ampiona 20.30 Fudbal: Seltik - Arsenal 22.50 Info profil 23.10 Liga {ampiona, pregled 0.20 MTS magazin 0.40 Qetopis 1.40 Sveti orah, serija 2.00 Dnevnik 2.30 @dera~ iz podruma, film 3.50 Muzika 4.40 Biografije 5.30 Kuhiwica

ATV
6.00 Muzi~ki program 7.00 Zamka, serija 8.00 Denis napast, crtani film 8.30 Pepa pra{~i}, crtani film 8.50 Vijesti 9.00 Ben 10, crtani film 9.30 Helo Kiti, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Seranovi, serija 11.50 Vijesti 12.00 Madre Luna, serija 13.00 VIP, serija 14.00 Kviz i grad 15.00 Sve }e biti dobro, serija 16.00 Vijesti 16.05 Ku}ica u cvije}u 16.30 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Luda ku}a, serija 18.00 Survivor Panama 19.00 Vijesti 19.40 Muzika 20.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 22.00 Silver Siti, film 0.00 Kviz i grad 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Kvadratura kruga Svijet ribolova Vijesti Kapri, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Kosti, serija Mi [i, vodeni xin, film Vijesti Jednostavan `ivot Vijesti Otpisani, serija Dnevnik RT Vojvodina Beogradska hronika Razglednica Slagalica Dnevnik Otpisani, serija 48 sati svadba Vijesti @ena u crvenom, film Vijesti Kosti, serija Dnevnik Tor~vud, serija Surova pravda 2, film Vijesti 48 sati svadba Svijet ribolova Razglednica Kvadratura kruga

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.30 Trag 8.00 Aktuelno 8.30 Total tenis 8.40 Reli 9.00 Neven, serija 9.30 Slon Benxamin, crtani film 9.50 Male pri~e, serija 10.00 Gomboce, crtani film 10.20 Enciklopedija za radoznale 10.50 Recept za igru 11.10 Kako nau~iti matematiku 11.20 Dosije Iks i Oks 11.30 Pozori{te Zvezdari{te 12.10 Muzika 12.50 Trezor 14.00 Sre}ni u qubavi, film 16.00 Ovo je Srbija 16.50 Dok. program 17.50 Atletika 21.00 Kapri, serija 21.50 TV mre`a 22.20 Savremeni pisci 22.50 Obrazovni program 23.10 Nauka 23.40 Muzika 0.20 Sre}ni u qubavi, film 1.40 Trezor 2.40 Atletika

Foks
7.00 8.00 8.50 10.00 11.00 11.20 14.40 15.10 15.30 16.20 17.20 18.00 Vijesti Slomqeno srce, serija Slatka tajna, serija Smije{na strana `ivota Vijesti Kategorija 7 kraj svijeta, film Tajni agent Izi Vijesti Slomqeno srce, serija Nepobjedive Banzuke Svijet na dlanu Vijesti 19.00 Ekstremno pre`ivqavawe 20.00 Nepobjedive Banzuke 21.00 [eherzada, film 1.00 Vijesti 1.10 Svijet na dlanu 1.40 Zadovoqstvo ubijawa, film 3.30 Svi mrze Krisa, serija 3.50 Sibil, serija 5.30 Dosije FBI 5.30 Ekstremno pre`ivqavawe

National geographic
8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 Sekunde do katastrofe Legija Divqi divovi Denalija Istra`ivawe dubokog kosmosa Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane Sekunde do katastrofe Legija Xinovske pande Najopasnije `ivotiwe na svijetu 17.00 Ispod lavine 18.00 Veza sa vanzemaqcima 19.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 20.00 Drevne megastrukture 21.00 Panamski kanal 22.00 Interpol istra`uje 23.00 Drevne megastrukture 0.00 Panamski kanal 1.00 Svjetski vodi~ za qubiteqe hrane 2.00 Drevne megastrukture

15.00 15.10 15.55 16.00 17.00 17.25 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 21.40 21.50

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zapjevajmo stare pjesme Podnevne novosti Poslije dvanaest Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Za svakog pone{to Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 20.05 21.00 22.00 22.10 Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Hronika dana Radaguka, zlatno doba rokenrola 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program
Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

23.20 23.25 0.00 0.30 1.30

2.55 3.00 4.00 4.20 4.50

GLAS SRPSKE utorak, 18. avgust 2009. 47

2200
OBN

Thunderbirds
Uloge: Bredi Korbet, Soren Fulton, Vanesa En Haxens Re`ija: Xonatan Frejks

1530
NOVA

Nebo mo`e ~ekati

Nova
7.00 8.00 8.30 9.30 11.00 12.00 12.50 13.50 14.50 15.30 17.10 17.30 18.20 19.10 Kozbi {ou, serija Beba Feliks, crtani film Ezo TV Nova lova Rebelde, serija Otvori svoje srce, serija Lude sedamdesete, serija Kozbi {ou, serija In magazin Nebo mo`e ~ekati, film Vijesti ^uvari pla`e, serija In magazin Dnevnik 20.00 22.50 23.10 23.40 0.10 0.40 1.30 2.20 3.20 4.50 5.10 5.50 6.30 Fudbal - Liga {ampiona Vijesti Mister Bin, serija Pregled Lige {ampiona Sajnfeld, serija ^uvari pla`e, serija @ivot na sjeveru, serija Ezo TV Revolver, film Sajnfeld, serija @ivot na sjeveru, serija In magazin Rebelde, serija

Uloge: Voren Biti, Xuli Kristi, Xejms Mejson, Xek Vorden Re`ija: Voren Biti, Bak Henri

Na skri ve nom os trvu Trejsi, smje{tenom u udaqenom dijelu Pa ci fi ka, `ivi biv{i astronaut Yef sa svo jih pet si nova. Ostrvo je uje dno i sjedi{te Trejsijeve tajne or ga ni za ci je, Me |u na rodnih spasilaca, i upravo je pod opsa dom. Me |unarodni superkriminalac Hud uspio je probiti osigurawe ostrva s namjerom da otme flotu od pet supermodernih letjelica za spasavawe.

Yo Pendleton vo|a je napada u ameri~kom fudbalu, koji nije dugo igrao zbog ozqeda. Sad se ~ini da se potpuno oporavio i wegov trener `eli da prvi ide u igru. Me|utim, jednog dana mu se dogodi nesre}a i tako se na|e na putu prema raju. Uvjeri glavnog gospodina Yordana da on ne bi trebao biti ondje i nakon {to gospodin Yordan to provjeri, ustanovi da Yo ima pravo. Kad ga poku{a vratiti u wegovo tijelo ustanovi da je ono kremirano. Gospodin Yordan mu ka`e da ga mo`e staviti u neko drugo tijelo, pod uslovom da se smrt tog ~ovjeka ne otkrije. G. Yordan mu poka`e tijelo Lea Farnzvorta, kojeg su upravo ubile wegova `ena i sekretarica. Yo ne `eli uzeti Farnzvortovo tijelo sve dok `ena, Beti Logan, kojoj se ne svi |a {ta Far nzvor to va firma radi ne zatra`i sastanak s wim. Yo bi joj `elio pomo}i, ali to mo`e samo ako prisvoji Farnzvortov identitet. To i uradi, ali i daqe se pona{a kao Yo, pa to zbuni sve koji poznaju Farnzvorta, posebno wegovu `enu i sekretaricu koje su bile sigurne da su ga ubile.

K3
9.30 Vijesti 9.40 Top farm 10.00 Kad priroda podivqa 10.30 Blesimetar, serija 11.00 Telekviz 12.00 Vijesti 12.05 Zabrawena qubav, serija 13.00 SMS Party 15.00 Vijesti 15.05 Tra`eni, serija 16.00 Autovizija 16.40 Katalina i Sebastijan, serija 18.00 Zabrawena qubav, serija 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Katalina i Sebastijan, serija 21.00 Utorkom u`ivo 22.30 Silvija, film 0.00 Vijesti 0.30 Astrologija No}ni program

PINK BH
7.00 Crtani film 7.10 Sarajevo na liniji 7.20 Mejd in Bawa Luka 7.30 Sportisimo 8.00 Rubi, serija 9.00 Balkan net 10.10 Napu{teni an|eo, serija 11.00 Zauvijek izgubqeni, serija 12.00 Info top 12.10 Qubav i mr`wa, serija 13.00 Obi~ni qudi, serija 14.00 Info top 14.10 Sarajevo na liniji 14.20 Mejd in Bawa Luka 14.30 Sportisimo 14.40 Zabavni program 15.00 Rubi, serija 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo, serija 17.00 Kvizbi 18.00 Info top 18.20 Sarajevo na liniji 18.30 Mejd in Bawa Luka 18.40 Sportisimo 19.00 Zauvijek zaqubqeni, serija 20.00 Mijewam `enu 21.00 Grand parada 22.30 Amixi {ou 0.30 Sarajevo na liniji 0.40 Mejd in Bawa Luka 0.50 Sportisimo 1.00 Grand parada 2.30 Mijewam `enu 4.30 Pink xuboks

BHT 1
8.00 Vijesti 8.10 Neprolazna pjesma 9.00 @ivjeti s prirodom 10.00 Vijesti 10.05 Be Ha Te bebe 10.10 Dje~iji festivali 10.20 ^udesni svijet 10.40 Patkograd, serija 10.50 Qubavna oluja, serija 11.40 Moja mala kuhiwa 12.00 Vijesti 12.10 Sarajevo Film Festival 12.40 Atletika 14.20 Vijesti 14.30 Dok. program 15.00 Dje~iji festivali 15.10 Tragom ptice Dodo 16.10 Vijesti 16.30 Moja mala kuhiwa 16.35 Qubavna oluja 17.30 Partnerstvo za film 19.00 Dnevnik 19.30 Partnerstvo za film 20.00 Atletika 20.50 Fudbal: Sanderlend ^elzi 22.40 Vijesti 22.50 Gernika, portret rata 23.50 Sarajevo Film Festival 0.20 Fudbal: Sporting Fiorentina

HRT 1
5.50 Hrvatska u`ivo 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.00 ^arolija, serija 10.00 Vijesti 10.10 Uhode u tigrovoj pra{umi 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom, serija 13.20 Idemo na put s Goranom Mili}em 14.00 Jelovnici izgubqenog vremena 14.30 Vijesti 14.40 ^ovjek sa zlatnim koltom, film 16.30 Brodovi hraniteqi 17.00 Kazali{te u ku}i, serija 17.50 Hrvatska u`ivo 19.30 Dnevnik 20.10 ^arolija, serija 21.00 Boje turizma 21.50 Lica ^e Gevare 22.50 Dnevnik 23.20 Pu~ka intima 23.50 Pri~e Rut Rendel, serija 0.40 Zvjezdane staze, serija 1.30 U uredu, serija 1.50 Falkon Bi~, serija 2.30 Ksena princeza ratnica, serija 3.20 Drugi format 4.00 Brodovi hraniteqi 4.20 Boje turizma 5.00 Oprezno s an|elom, serija

OBN
7.10 Super Bili, crtani film 7.15 Transformeri, crtani film 7.30 Pocoyo, crtani film 7.40 Transformeri, crtani film 8.00 Pocoyo, crtani film 8.10 Krsti}-kru`i} 8.20 Memori 8.30 Mala {kola 8.40 Sveznalica 9.10 Hari i porodica Henderson, serija 9.40 Kraq Kvinsa, serija 10.10 Prazne pri~e, film 11.50 Info 12.10 Zabrawena qubav, serija 13.00 Zvijezde sa zvijezdama 15.50 Zvijezde ple{u 17.00 Fudge, serija 17.30 Hari i porodica Henderson, serija 18.00 @ivot na sjeveru, serija 18.50 Info 19.10 Muzi~ki program 20.00 Zvijezde sa zvijezdama 22.00 Thunderbirds, film 23.50 Ameri~ki psiho 2, film 2.00 Thunderbirds, film 3.30 Zvijezde ple{u

HRT 2
7.00 Mali titani, crtani film 7.20 Deksterova laboratorija, crtani film 7.40 Na kraju ulice 8.00 Qubiteqi dje~ijeg svijeta 8.10 Moji su roditeqi vanzemaqci, serija 8.40 Tri Hil, serija 9.30 Muzi~ki program 10.00 Ali Mekbil, serija 10.40 Dragi Xon, serija 11.10 Prijateqi, serija 11.30 Prijateqi, serija 11.50 Veliki uspjesi hrvatskog sporta 13.40 14.10 15.00 15.50 16.40 Tragom ba{tine Me|u nama Labrador Falkon Bi~, serija Ksena princeza ratnica, serija Atletika Atletika Vijesti Momci s Medisona, serija Probu|ena savjest, film Muzika Drugi format

17.30 18.00 21.00 21.10 22.10 0.40 1.20

RTL
6.50 Pink Panter, crtani film 7.20 Transformeri, crtani film 7.30 Punom parom 8.00 Korak po korak, serija 8.40 Astro {ou 11.30 Kako sam upoznao va{u majku, serija 11.50 U dobru i zlu, serija 12.20 Rat u ku}i, serija 12.50 Magazin 13.00 Ve~era za pet 13.30 Tajna ~okolade, serija 14.30 Heroji iz strasti, serija 16.10 Korak po korak, serija 16.40 Pod istim krovom, serija 17.10 Kako sam upoznao va{u majku, serija 17.30 U dobru i zlu, serija 18.00 Rat u ku}i, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 19.30 Punom parom 20.00 Bibin svijet, serija 20.30 Osveta {mokqana 3: Nova generacija, film 22.00 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.00 Vijesti 23.10 No} pokera 0.40 Uqezova odmazda, film 2.30 No} pokera 4.10 Astro {ou

BN
6.30 8.30 9.00 9.40 10.00 10.05 10.50 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 Muzika Poznati Filmske novosti Leksikon zdravqa Novosti Hrana i vino Kriminal u Rusiji Novosti Svijet na dlanu Super ke{ Novosti Vitafon, zvuk koji lije~i Hrana i vino Novosti 16.20 Fojlov rat, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Svijet na dlanu 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.10 Nijesmo mi od ju~e, serija 21.00 Film 22.10 Loto 22.30 Pregled dana 23.00 Fojlov rat, serija 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

Luda planeta

Pred televizorom 84 ~asa
Britanac Stiv Misiura (31) integralno je odgledao svih 238 epizoda popularne ameri~ke televizijske serije “Prijateqi“, izdr`av{i bez sna 84 sata, javio je Tanjug. Misiura, glumac-amater, odlu~io je da rekord u neprekidnom gledawu televizije obori u okviru sponzorisanog maratona kako bi obezbijedio sredstva za ~asove glume. Poslije 84 ~asa provedena pred ekranom mladi glumac po~eo je da halucinira i da osje}a mu~ninu pra}enu gr~evima u stomaku.

Kraqica modnih pista, ali i svih svjet skih ta blo ida, Naomi Kembl qeto provodi sa svojim momkom, ruskim milijarderom Vladislavom Doroninom, na jahti usidrenoj u mondenom qeto va li {tu na ju gu Francuske, St. Tropezu. Osim {to u`ivaju u ~arima sunca i mora, supermodel i rus ki naf tni ma gnat u`i va ju i u divqim no}nim zabavama.

Naomi, koja je poznata po svom drskom i bahatom pona{awu, ni Vladislav nije uspio da smiri, ali mo`da ga je upra vo ti me i osvo ji la. To kom wiho vog odmo ra u Ita li ji, Crna Pantera je navodno udarila lokalnog paparaca, koji je poku{ao da ih fotografi{e i time jo{ jednom potvrdila svoju narav. Ipak, ti agresi vni ispadi te{ko }e nadma{iti vi{e od 22 godine us pje {ne ma ne ken ske ka ri je re, ko ju je za po ~e la kao 15-go -

di{wakiwa, kada je snimila prvu zna~ajnu reklamnu kampawu. Iste godine modni ~asopis “Elle“ Naomi je sta vio na na slo vnu stra ni cu. Ta da{wem uredniku govorili su da je to najlu|i potez ikad, jer je stavio maloqetnu crnkiwu na prvu stranicu. Me|utim, poslije nekoliko mjeseci to se pokazalo kao pravi modni po go dak. An ga `o vao ju je ma ga zin “Vogue“, pa je postala prva crna manekenka koja je krasila wihovu naslovnicu.

Kola~ te`ak 555 kilograma
U ameri~koj dr`avi Wu Hemp{ir napravqen je xinovski kola~ miwon, te`ak 555 kilograma, javila je Beta. Miwon od vanile i sa ru`i~astim prelivom predstavqen je proteklog vikenda na izlo`bi automobila u Mi~igenu. Kola~ je vi{e od osam puta ve}i od prethodnog rekordera. Za pravqewe xinovskog miwona bilo je potrebno 12 ~asova, a kola~ je sadr`ao 800 jaja, 90 kilograma {e}era i isto toliko kilograma bra{na.

Bob Dilan uhap{en kao skitnica
Talenat ~esto prolazi neprimi je }e no, ka `e sta ra izre ka, a u najnovijem primjeru iz SAD, o kojem pi {e bri tan ski “Dej li tele graf“, pokazalo se da je to mogu}e ~ak i kada je u pitawu talenat koji je vi{e decenija prisutan na svjetskoj muzi~koj sce ni, kao {to je Bob Dilan. List pre no si da je ~uveni kantautor, {etaju }i se gra di }em Long Bran~, u Wu Yer si ju, obu~en u izno{enu odje}u, kako ga obo`avaoci ne bi prepoznali, privu kao pa`wu lo kal nih stanovnika. Oni su nena vi knu ti na “lo {e obu ~e ne qude“ u svom ko m{iluku, wegovo prisustvo i, kako su naveli, “~udno pona{awe“ prijavili policiji, prenosi BBC. Dilan je ro|en kao Robert Zimerman 25. maja 1941. u Minesoti. Kao dijete mnogo vremena je provodio slu{aju}i radio, u po~etku kantri i bluz, a poslije rok. U sredwoj {koli osnovao je nekoliko bendova. U Wujorku je 1962. godine promijenio ime u Bob Dilan, pod ko jim je izgradio bqe{tavu karijeru.

Pas surfer
Jedan border terijer, star osam mjeseci, iz Kornvola, u Engleskoj, progla{en je za najmla|eg psa surfera na svijetu, javio je Tanjug. Pas je nau~io da surfuje zahvaquju}i svom vlasniku, advokatu Timu Kevanu, tako|e zaqubqeniku u surfovawe. Mali border terijer mo`e da surfuje na talasima visine 90 centimetara i da izvodi razne figure na dasci dok klizi na povr{ini vode. Redovno surfuje na dasci dugoj ~itavih 2,70 metara.

NEKAD BILO...
Francuska je na dana{wi dan 1896. godine zauzela Madagaskar i proglasila ga kolonijom. Madagaskar je nezavisnost stekao 1960. godine. To je ostrvska dr`ava u Indijskom okeanu, odvojena Mozambi~kim kanalom od Jugoisto~ne Afrike. Istoimeno ostrvo koje ~ini ve}inu dr`avne teritorije ~etvrto je po veli~ini u svijetu. Madagaskar je naseqen prije oko 1.500 godina, vjerovatno iz Jugoisto~ne Azije. Jezici dana{wih stanovnika bliski su jezicima Indonezije i pripadaju malajsko-polinezijskoj grupi. Kasniji doseqenici, pripadnici bantuskih naroda s afri~kog kopna i arapski trgovci ostavili su svoj trag u jeziku i kulturi, ali su uglavnom asimilirani.

POSQEDWA
Odli~na atmosfera “Bir festa“
Beogradski festival piva zavr{en je u no}i izme|u nedjeqe i ponedjeqka odli~no posje}enim koncertima sarajevske grupe “Valentino“, gitariste Vlatka Stefanovskog i Kikija Lesendri}a sa obnovqenom grupom “Piloti“, javila je Beta. Zijo Valentino je svirao stare hitove poput “Volim te jo{“ i “Oka tvoja dva”, uz koje su posjetioci horski pjevali. Biv{eg vo|u grupe “Leb i sol” virtuoza na gitari Vlatka Stefanovskog publika je odli~no prihvatila, a izvodio je uglavnom obrade makedonskih narodnih pjesama, uz pokoji rok hit, kao {to je “Kao kakao“. Kiki Lesendri} sa starim pjesmama “Pilota“, poput velikog jugoslovenskog hita “Kao ptica na mom dlanu“, ponovio je atmosferu sa koncerta grupe “Valentino“ - publika je gotovo neprestano pjevala.

Francuska zauzela Madagaskar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful