LAPORAN PRAKTIKUM KLIMATOLOGI PERTANIAN “PENGENALAN PERALATAN AGROKLIMATOLOGI”

Diajukan Untuk Memenuhi Mata Kuliah Klimatologi Tanaman

Disusun Oleh : Muhamad Rizky Aliansyah Kelas : """ # (4442122 21!

JURUSAN AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SULTAN AGEN TIRTAYASA 2013

e&ang 1 11 -oo3em(e& 2415 )enyusun i 1 .KATA PENGANTAR Assalamu$alaikum %&' %(' )uji syuku& kita *anjatkan kehadi&at ilahi Ro((i atas +u&ahan nikmat dan ka&unia.hola/at dan salam semoga teta* te&lim*ahkan *ada Rasullah Muhammad .aya Mengu+a*kan te&ima kasih ke*ada Allah .-ya' .A% (ese&ta kelua&ga (ahli (ait!' Amin' .%T yang telah mem(e&ikan kemudahan dan kelan+a&an dalam *em(uatan la*o&an *&aktikum Klimatologi )e&tanian ini' 0a*o&an ini kami (uat dengan semaksimal mungkin aga& da*at menghasilkan la*o&an akhi& yang maksimal (e&dasa&kan hasil *&aktikum dan *engamatan kami di la*angan' Dalam *em(uatan la*o&an ini *astilah (anyak keku&angan dan kelemahannya1 kami ha&a* dengan adanya keku&angan te&se(ut tidak mengu&angi *e&hatian *em(a+a1 semoga la*o&an *&aktikum ini da*at (e&man2aat (agi kita semua' .

........................................................." LAMPIRAN.....ii BAB I PENDAHULUAN.............10 ii ...............2 BAB III METODE PRATIKUM.............................................................1 1'1 0ata& 6elakang'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1 1'2 Tujuan )&atikum''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....................................................................DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.....a&an''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''9 DAFTAR PUSTAKA................................................................................................................! 8'1 Kesim*ulan''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''9 8'2 ........4 5'1 %aktu dan Tem*at''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4 5'2 Alat dan 6ahan''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4 5'5 #a&a Ke&ja''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN............................................................................................................................................................................................................................i DAFTAR ISI.................................................................................................................................................................... 4'1 7asil'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''8 4'2 )em(ahasan'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''8 BAB V KESIMPULAN..................

1 L#$#% B&'#(#)* Dalam *engelolaan +ua+a (iklim! untuk (idang *e&tanian data +ua+a yang (ena& sangat di(utuhkan')enyasuaian tanaman dengan +ua+a (iklim! suatu dae&ah1 *e&amalan a/al dan akhi& musim hujan atau kema&au untuk kegiatan *e&tanian1 *engu(ahsuaian (modi2ikasi! +ua+a (iklim! dan *enggantian satu atau (e(e&a*a unsu&e +ua+a di(utuhkan data +ua+a yang (ena& dan da&i hasil *engamatan yang *anjang' Data yang (ena& tentunya dihasilkan da&i *e&alatan yang (aku1 +a&a1 dan /aktu *engamatan yang mengikuti atu&an yang dise*akati se+a&a nasional' )ea&alatan meteo&ologi ha&uslah da*at menghasilkan data yang (ena& dan da*at di*e&tanggungja/a(kan ke(ena&annya' Kemudian data ini da*at di(andingkan dengan data di tem*at lain1 sehingga kita da*at menilai +ua+a dan iklim' 6e(e&a*a sya&at yang di*e&lukan *ada *e&alatan meteo&ology adalah: 1' 2' 5' 4' 8' ' :' Keteta*an1 Ketelitian1 .2 T+.*&insi* ke&ja alat *engamatan +ua+a . PENDAHULUAN 1.1.ede&hana atau tidak &umit1 Mudah di(a+a oleh *engamat1 Keka& atau tahan lama1 6iaya *emeliha&aan &endah1 7a&ga alat &endah' )e&sya&atan ini juga (e&laku untuk *e&alatan (idang ilmu lain' 7al lain yang *enting di*e&hatikan (ah/a *e&alatan meteo&ologi *emeliha&aannya te&us mene&us ka&enan *emakaiannya setia* ha&i1 kemudian (e(e&a*a alat (e&ada te&us mene&us di +ua+a te&(uka di la*angan untuk menguku& data +ua+a' 1.+#) Tujuan *&aktikum *ada a+a&a 1 adalah : 1' Mengenal +a&a ke&ja *e&alatan ag&oklimatologi 2' Mengetahui tata letak alat *engamatan +ua+a di stasiun +ua+a 5' Mengetahui *&insi*.

. !' Dalam (idang *e&tanian1 menu&ut %isnu(&oto (1.! ilmu *&aki&aan *enentuan kondisi iklim atmos2e& ini adalah untuk menentukan /ilayah *engem(angan tanaman'"klim mem*enga&uhi dunia *e&tanian')&esi*itasi1 e3a*o&asi1 suhu1 angin1 dan kelem(a(an nis(i uda&a adalah unsu& iklim yang *enting' Dalam dunia *e&tanian1 ai&1 uda&a1 dan tem*e&atu& menjadi 2akto& yang *enting' Kemam*uan menyim*an ai& oleh tanah itu te&(atas' .etia/an1 2445!' . TINJAUAN PUSTAKA .II...data yang lain yang da*at menyum(angkan hu(ungan anta&a +ua+a dan *e&tum(uhan atau hidu* tanaman dan he/an' 0okasi stasiun ini ha&us da*at me/akili keadaan *e&tanian dan keadaan alami dae&ah tem*at stasiun itu (e&ada' "n2o&masi meteo&ogis yang se+a&a &utin diamati anta&a lain ialah keadaan la*isan atmos2e& yang *aling (a/ah1 suhu dan kelengasan tanah *ada (e&(agai kedalaman1 +u&ah hujan1 dan +u&ahan lainnya1 du&asi *enyina&an dan &eaksi mataha&i ()&a/i&o/a&doyo1 1.e(agian ai& meninggalkan tanah dengan +a&a t&ans*i&asi1 e3a*o&asi1 dan d&ainase' )&aki&aan +ua+a (aik ha&ian mau*un *&aki&aan musim1 mem*unyai a&ti *enting dan (anyak diman2aatkan dalam (idang *e&tanian' )&aki&aan +ua+a 24 jam yang dilakukan oleh 6M<1 mem*unyai a&ti dalam kegiatan ha&ian misalnya untuk *elaksanaan *emu*ukan dan *em(e&antasan hama' Misalnya *emu*ukan dan *enyem*&otan hama *e&lu dilakukan *ada *agi ha&i atau ditunda jika menu&ut *&aki&aan so&e ha&i akan hujan le(at' )&aki&aan *e&mulaan musim hujan mem*unyai a&ti *enting dalam menentukan saat tanam di suatu /ilayah'=adi1 (idang *e&tanian ini meman2aatkan in2o&masi tentang +ua+a dan iklim mulai da&i *e&en+anaan sam*ai dengan *elaksanaannya (.e+a&a luas meteo&ologi dide2inisikan se(agai ilmu yang mem*elaja&i atmos2e& yang menyangkut keadaan 2isis dan dinamisnya se&ta inte&aksinya dengan *e&mukaan (umi di (a/ahnya'Dalam *elaksanaan *engamatannya menggunakan hukum dan teknik matematik')engamatan +ua+a atau *enguku&an unsu& +ua+a dilakukan *ada lokasi yang dinamakan stasiun +ua+a atau yang le(ih dikenal dengan stasiun meteo&ologi' Maksud da&i stasiun meteo&ologi ini ialah menghasilkan se&em*ak data meteo&ologis dan data (iologis dan atau data.

uhu tanah da*at di uku& dengan menggunakan alat yang dinamakan te&momete& tanah selu(ung logam' ..tasiun meteo&ologi mengadakan +ontoh *enginde&aan setia* 54 detik dan mengi&imkan kuti*an statistik (se(agai +ontoh1 &ata.ejumlah si2at tanah juga menentukan suhu tanah anta&a lain intensitas /a&na tanah1 kom*osisi1 *anasienis tanah1 kemam*uan dan kaa& legas tanah'.9:52!' Tanah da*at di*andang se(agai +am*u&an anta&a *a&tikel1 mine&al dan o&gani+ dengan (e&(agai uku&an dan kom*osisi' .modul setia* 18 menit'7al ini da*at menghasilkan ki&a.ki&a 24 nilai da&i hasil &ekaman untuk *enyim*anan akhi& disetia* inte&3al kelua&an'Uku&an utama di(uat di stasiun meteo&ologi danau 3ida1 *emakaian alat untuk tem*e&atu& uda&a1 kelem(a(an &elati21 tem*e&atu& tanah (>ontain1 2442!' Tanah me&u*akan media utama dimana manusia (isa menda*atkan lahan *angan1 sandang1 *angan1 tam(ang dan tem*?at gilaksanakannya (e(e&a*a akti2itas (suna&yo 1.alah satu 2ungsi tanah yang te&*enting adalah tem*at tum(uhnya tanaman' Aka& tanaman dalam tanah menye&a* ke(utuhan utama tum(uhan yaitu ai&1 nit&isi dan oksigen' Uda&a adalah kum*ulan atau +am*u&an gas1 yang te&(anyak adalah nit&ogen dan oksigen' Oksigen sangat *enting untuk mendukung kehidu*an mahluk hidu* dan memungkinkan te&jadinya *em(aka&an (ahan (ake&' -it&ogen me&u*akan *enyu(u& tanaman' 6akte&i menggunakan nit&ogen da&i uda&a untuk menyu(u&kan tanah' Uda&a juga melindungi (umi da&i &adiasi (e&(ahaya yang (e&asal da&i &uang angkasa' .uhu tanah ditentukan oleh *anas mataha&i yang menyina&i (umi' "ntensitas *anas tanah di*enga&uhi oleh kedudukan *e&mukaan yang menentukan (esa& sudut datang1 letak diga&is lintang uta&a dan selatan dan tinggi da&i *e&mukaan laut' .&ata dan maksimum!'Untuk yang ke&as menyim*an modul..

ultan Ageng Ti&tayasa' 3. Okto(e& 2415' )e&+o(aan te&se(ut dilakukan di 0a(o&ato&ium 6ioteknologi1 >akultas )e&tanian1 Uni3e&sitas . 3.III.1 -#($+ .1 A'#$ .alat yang diamati adalah sola&imete&1 (&un&on1 hig&omete&1 hig&ote&mog&a2 1 +o&ong *enyangka& hujan1 dan the&momete& 3.# Menyia*kan satu alat *engamatan +ua+a atau datang dekat alat *engamatan +ua+a di*asang' 1' Mengamati letak alat *engamatan +ua+a te&se(ut *ada stasiun +ua+a dan gam(a& se+a&a sekhematik letak alat *engamatan +ua+a te&se(ut' 2' Menggam(a& dan mem(e&i kete&angan (agian alat *engamatan +ua+a yang diamati' 5' Menjelaskan *&insi* ke&ja alat' 4' Melakukan dengan +a&a yang sama untuk alat *engamatan +ua+a lainnya' IV.to+kes1 8' )enguku& ke+e*atan dan a&ah angin' ' Ada*un alat.2 2#%# K&%. HASIL PEMBAHASAN .#) B#1#) 6ahan yang digunakan adalah (o&ing *engamatan dan (all*oint' Alat yang digunakan adalah : 1' )enguku& suhu uda&a minimum dan maksimum dan *enguku& suhu tanah1 2' )enguku& kelem(a(an nis(i uda&a1 the&momete& (ola (asah dan ke&ing1 5' )enguku& +u&ah hujan ti*e o(se&3ato&ium dan otomatis1 4' )enguku& lama *enyina&an mataha&i1 sola&imete& #am*(ell .#) T&/0#$ METODE PRAKTIKUM )&aktikum tentang @)e&ge&akan )a&tikelA dilakukan *ada ha&i Ra(u .

1. (agian te&(aka& yang te&*utus.2 T1&%/4*%#01 .*utus1 maka jejak di*ias*un akan te&*utus.4.1 H#3i' P&)*#/#$#) 4.#) T1&%/4/&$&% G#/6#% 2 T1&%/4*%#01 G#/6#% 3 T&1%/4/&$&% .*utus akan di*e&oleh lamanya *enyina&an mataha&i' 4.*utus' Dengan menjumlahkan /aktu da&i (agian.1 S4'#%i/&$&% $50& 2#/06&'' S$4(&3 Gambar 1 Campbell Stokes 0amanya *enyina&an sina& mataha&i di+atat dengan jalan memusatkan (mem2okuskan! sina& mataha&i melalui (ola gelas hingga 2okus sina& mataha&i te&se(ut te*at mengenai *ias yang khusus di(uat untuk alat ini dan meninggalkan *ada jejak *ias' Di*e&gunakannya (ola gelas dimaksudkan aga& alat te&se(ut da*at di*e&gunakan untuk mem2okuskan sina& mataha&i se+a&a te&us mene&us tan*a te&*enga&uh oleh *osisi mataha&i' )ias ditem*atkan *ada ke&angka +ekung yang konsent&ik dengan (ola gelas dan sina& yang di2okuskan te*at mengenai *ias' =ika mataha&i (e&sina& se*anjang ha&i dan mengenai alat ini1 maka akan di*e&oleh jejak *ias te&(aka& yang tak te&*utus' Teta*i jika mataha&i (e&sina& te&*utus.1.

3 Hi*%4*%#7 G#/6#% 4 Hi*%4*%#7 Alat ini menggunakan metode yang (e&dasa&kan *ada *e&u(ahan uku&an atau dimensi (ahan hig&osko*ik yaitu &am(ut' )anjang &am(ut (e&3a&iasi se(agai 2ungsi da&i kandungan kelengasannya atau ai&1 kelengasan ini (e&kaitan dengan kelem(a(an uda&a diseliling' =ika te&jadi kelen(a(an disekeliling maka &am(u& .1.atu ujung (imetal di*asang *ada kotak dengan sek&u* *enyetel halus1 sehingga letak *ena da*at diatu&' Ujung lain dihu(ungkan ketangkai *ena melalui sum(u ho&izontal sehingga da*at menim(ulkan t&a+kB &ekaman *ada ke&tas *ias yang (e&*uta& 24 jam *e& &otasi' =ika tem*e&atu& naik1 ujung (imetal mengge&akkan tangkai *ena keatas1 dan se(aliknya' .54 de&ajat1 dengan *osisi ta(ung alkohol (e&ada di (a/ah' 7al ini juga dimaksudkan untuk mem*e&tahankan aga& indek tidak da*at naik kem(ali (ila sudah (e&ada di*osisi (a/ah (suhu minimum!' 4.<am(a& The&mog&a*h1 adalah logam *anjang yang te&di&i da&i 2 (agian1 kuningan dan in3a&' Alat ini men+atat otomatis tem*e&atu& se(agai 2ungsi /aktu' 6entuk (imetal me&u*akan s*i&al' Te&*asang *ada sum(u ho&izontal dan dilua& kotak The&mog&a*h' .edangkan1 <am(a& 61 The&momete& minimum (iasanya menggunakan alkohol untuk *endeteksi suhu uda&a yang te&jadi' 7al ini dika&enakan alkohol memiliki titik (eku le(ih tinggi di(anding ai& &aksa1 sehingga +o+ok untuk *enguku&an suhu minimum' )&insi* ke&ja the&momete& minimum adalah dengan menggunakan se(uah *enghalang (indeks! *ada *i*a alkohol1 sehingga a*a(ila suhu menu&un akan menye(a(kan indeks ikut te&ta&ik ke(a/ah1 namun (ila suhu meningkat maka indek akan teta* *ada *osisi di(a/ah' .e(elum di*akai1 the&mog&a*h ha&us dikali(&asi te&le(ih dahulu' Alat ini ha&us ditem*atkan dalam sangka& a*a(ila di*akai untuk menguku& atmos*he&' .elain itu *eletakan the&momete& ha&us mi&ing sekita& 24.

&e+o&ding atau tidak da*at men+atat sendi&i' 6entuknya sede&hana1 te&di&i da&i : • • • • .#) )enaka& hujan ini te&masuk jenis *enaka& hujan non..akan mengem(ang atau mengke&ut sehingga mengge&akan tuas sehingga *ena da*at (e&ge&ak *ula mem(entuk g&a2ik' Kele(ihan alat ini yaitu da*at menguku& kelem(a(an &elati2 se+a&a langsung dan te&da*at ta(el untuk mengu(ah *em(a+aan tem*e&atu& ke data kelem(a(an uda&a' Kelemahannya1 hu(ungan kelem(a(an dan *emasangan tidak linea&1 tidak te&lalu teliti (sekita& 8C!1 meski*un &am(ut kuda mem*unyai si2at hig&osko*is yang (aik'' 4.1.hield *ada *enaka& hujan dimaksudkan untuk meniadakan angin *uta&1 sehingga angin yang (e&tiu* mele/ati +o&ong seda*at mungkin menjadi ho&izontal' .e(uah +o&ong yang da*at dile*as da&i (agian (adan alat' 6ak tem*at *enam*ungan ai& hujan' Kaki yang (e&(entuk ta(ung silinde&' <elas *enaka& hujan' Untuk gam(a& yakni *enaka& hujan (iasa tanah : )enaka& hujan (iasa (iasa tanah dimaksudkan untuk menda*atkan jumlah +u&ah hujan yang jatuh *ada *e&mukaan tanah' )ada (agian tanah &ese&3oi&1 te&da*at tangkai yang digunakan untuk mengangkat *enaka& hujan jika akan dilakukan *em(a+aan' Te*at disekita& +o&ong *enaka& hujan te&da*at la*isan ijuk yang disusun *ada la*isan kayu yang (e&(entuk lingka&an yang dimaksudkan untuk mengu&angi *e&+ikan ai& hujan' .elain itu te&da*at ja&ingan ka/atB (esi yang (e&(entuk (uju& sangka& dan digunakan se(agai tem*at (e&*ijak ketika akan mengangkat la*isan ijuk dan *enaka& hujan' )ada kedua te*iB la*isan ijuk te&da*at dua kaitanB *egangan untuk memudahkan mengangkatnya' Untuk gam(a& 6 yakni *enaka& hujan dengan /ind.shield: )emasangan %ind. P&)#(#% 2+%#1 H+.

bulanan. Cara pengamatan peralatan ukur unsur iklim/cuaca disesuaikan dengan kerja masing-masing alat ukut tersebut. . PENUTUP . Pengamatan umumnya dilakukan pada pagi hari dan berlangsungnya bisa dalam harian. ataupun tahunan.1 K&3i/0+'#) 1' Te&da*at (anyak alat dalam menguku& unsu& +ua+a Biklim yakni Ada*un alat.etia* *e&alatan unsu& iklimB+ua+a memiliki +a&a ke&ja yang (e&(eda.alat yang diamati adalah sola&imete&1 (&un&on1 hig&omete&1 hig&ote&mog&a2 1 +o&ong *enyangka& hujan1 dan the&momete&' 2' hujan1.masing alat uku& dengan tata letaknya' )emasangan alat uku& umumnya dilakukanBdi*asang di tem*at te&(uka' #a&a ke&ja tia* alat uku& akan menghasilkan data *en+atatan yang aku&at1 (ila *enggunaannya dilakukan dengan (aik dan (ena& tan*a kesalahan' 3.V. mingguan.(eda sesuai dengan 2ungsi masing.

Otomatisasi stasiun ua a untuk menun!ang kegiatan pertanian' (htt* : BB ///'(mg'a+'id!' Diakses tanggal 11 Okto(e& 2415 .' 1. ' Meteorologi' "nstitut Teknologi 6andung1 6andung' Runtunu/u1 D'1 .. ' 2412' Penuntun Praktikum Agroklimatologi' Uni(' 6engkulu )&a/i&oa&doyo1 .' .yah(uddin1 7'1 dan A' )&amudia' 2449' Validasi model pendugaan evapotranspirasi : upaya melengkapi sistem database iklim nasional ' =u&nal Tanah dan "klim 2:: 9 E .alat.DAFTAR PUSTAKA Anonim' 2449' Pengenalan Alat-Alat' (htt*:BB///'klimatologi(anja&(a&u'+omBa&tikel B 2449B12B*engenalan.alatB!' Diakses tanggal 11 Okto(e& 2415' >ontain1 A' 2442' Meteorology' (htt*:BB///'kom*as'+om!' Diakses tanggal 11 Okto(e& 2415' -ei(u&ge&1 dkk'1.92' Memahami Lingkungan Atmosfer Kita' 6andung: "T6' -u& Muin1 .etia/an1 A' #' 2445.

#) G#/6#% 1i*%4*%#7 G#/6#% H5*%4/&$&% G#/6#% S4'#%i/&$&% .LAMPIRAN G#/6#% 84%4)* 1+.

G#/6#% B%+)$4) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful