BIOETICĂ - TEME MAJORE

DEFINIŢIE Enciclopedia de Bioetică (Paris, 1978) defineşte bioetica ca fiind ştiinţa specifică care, utilizând o etodolo!ie interdisciplinară, are drept obiect e"a enul siste ic al co porta entului u an #n do eniul ştiinţelor $ieţii şi al sănătăţii, e"a inat #n lu ina $alorilor şi principiilor orale% A. DREPTURILE PACIENŢILOR &r!anizaţia ondială a sănătăţii (&%'%(%), prin Biroul )e!ional pentru Europa decretează #n proble a drepturilor pacientului după cu ur ează* 1)% &rice persoană are dreptul de a fi respectată ca fiinţă u ană% +)% &rice persoană are dreptul la autodeter inare% ,)% &ricine are dreptul la inte!ritate fizică şi entală şi la securitatea persoanei sale% -)% &ricine are dreptul de a pretinde respectarea inti ităţii sale% .)% &ricine are dreptul la respectarea $alorii sale orale şi culturale precu şi a con$in!erilor sale filozofice% /)% &ricine are dreptul la o protecţie corespunzătoare a sănătăţii asi!urată prin ăsuri pre$enti$e şi curati$e care ur ăresc atin!erea ni$elului personal opti de sănătate% I. INFORMAREA 1)% 0nfor aţia pri$ind ser$iciile de sănătate şi odalitatea opti ă de utilizare a acestora $a fi pusă la dispoziţia publicului% +)% Pacienţii au dreptul de a fi infor aţi co plet asupra stării lor de sănătate, inclusi$ despre ele entele edicale1 asupra procedurilor edicale propuse, a riscurilor potenţiale şi a beneficiilor pe care le incu bă fiecare procedură1 asupra alternati$elor la procedurile propuse inclusi$ a efectului refuzului trata entului1 asupra dia!nosticului, pro!nosticului şi e$oluţiei sub trata ent% ,)% 2oar #n od e"cepţional, infor aţia nu $a fi co unicată pacientului, atunci când e"istă oti$e serioase să se creadă că ea ar putea produce pacientului un rău !ra$, fără a aduce $reun beneficiu% -)% 0nfor aţia trebuie co unicată pacientului #ntr3un od adec$at capacităţii sale de #nţele!ere, reducând pe cât se poate folosirea ter inolo!iei te4nice de strictă specialitate% 2acă pacientul nu $orbeşte aceeaşi li bă sau o li bă co ună, se $a asi!ura o for ă de traducere% .)% 5a cererea sa e"presă, pacientul are dreptul să nu fie infor at% /)% Pacienţii au dreptul de a decide cine să fie infor at #n nu ele lor, dacă acesta e"istă% 7)% Pacienţii trebuie să aibă posibilitatea de a obţine o a doua opinie% 8)% 6n cazul când se află internaţi #ntr3o unitate de #n!ri7ire a sănătăţii, pacienţii trebuie infor aţi asupra identităţii şi a statutului profesional al personalului de #n!ri7ire cu care ei intră #n contact, cât şi asupra re!ulilor şi re!le entărilor de rutină la care $or fi supuşi pe durata internării% 9)% 5a e"ternarea dintr3o unitate de #n!ri7ire a sănătăţii pacienţii trebuie să aibă dreptul de a cere şi de a pri i rezu atul #n scris al dia!nosticului, trata entului şi #n!ri7irilor% 1

II. CONSIMŢĂMÂNTUL 1)% 8onsi ţă ântul infor at constitue o condiţie preli inară pentru orice inter$enţie edicală% +)% Pacientul1 are dreptul de a refuza sau de a opri o inter$enţie edicală, dar i plicaţiile refuzului #i $or fi e"plicate pe lar! pacientului% ,)% 9tunci când pacientul este incapabil să3şi e"pri e $oinţa, dar este necesară o inter$enţie edicală de ur!enţă, consi ţă ântul poate fi presupus, dacă nu e"istă alte ele ente e"pri ate anterior care să ateste #n od e"plicit refuzul acordării consi ţă ântului% -)% 9tunci când este necesar consi ţă ântul unui reprezentat le!al, dar se cere inter$enţia de ur!enţă, actul edical poate fi făcut fără consi ţă ântul reprezentantului% .)% 6n ăsura posibilităţilor per ise de situaţia lor, pacienţii ( inori sau adulţi) $or fi totuşi incluşi #n procesul de luare al deciziilor, c4iar atunci când este necesar consi ţă ântul unui reprezentant le!al% /)% 2acă reprezentantul le!al refuză să3şi dea consi ţă ântul, dar edicul crede fer că inter$enţia este #n interesul pacientului, decizia trebuie solicitată unui tribunal sau unei alte for e de arbitra7% 7)% 6n orice altă situaţie #n care pacientul este incapabil să3şi dea consi ţă ântul infor at şi unde nu e"istă reprezentant le!al sau un reprezentant dese nat de pacient special pentru acest scop, se $or lua ăsuri corespunzătoare pentru a asi!ura un proces de #nlocuire a deciziei, ţinându3se sea a, pe cât se poate, de dorinţele cunoscute ale pacientului% 8)% Pentru prele$area, prezer$area şi utilizarea oricărui co ponent al corpului u an este necesar consi ţă ântul pacientului% 8onsi ţă ântul poate fi presupus #n cazul utilizării unor substanţe #n ti pul dia!nosticului, trata entului sau al si plelor #n!ri7iri ale bolna$ului% 9)% 8onsi ţă ântul infor at al pacientului este o condiţie preli inară pentru participarea la procesul de #n$ăţă ânt edical% 1:)% 8onsi ţă ântul infor at al pacientului este o condiţie preli inară pentru participarea la cercetarea ştiinţifică% ;oate protocoalele trebuie supuse procedurilor etice corespunzătoare% <ici un fel de cercetări nu pot fi efectuate pe cei incapabili de a3şi e"pri a $oinţa, fără consi ţă ântul unui reprezentant le!al, şi dacă cercetarea nu este #n interesul pacientului% 8a e"cepţie, o persoană incapabilă de a3şi e"pri a $oinţa poate fi inclusă #ntr3o cercetare obser$aţională care nu este #n beneficiul său direct sau indirect, cu condiţia ca această persoană să nu aibă obiecţii, iar riscul şi efortul său să fie ini , cercetarea să aibă o $aloare se nificati$ă şi să nu e"iste etode alternati$e sau alţi subiecţi de cercetare disponibili% III. CONFINDENŢIALITATEA ŞI INTIMITATEA 1)% ;oate infor aţiile pri$ind starea de sănătate a pacientului, condiţia sa edicală, dia!nosticul, pro!nosticul şi trata entul precu şi alte infor aţii de natură personală $or fi prestate #n re!i de confidenţialitate c4iar şi după oartea pacientului% +)% 0nfor aţia confidenţială poate fi di$ul!ată nu ai cu consi ţă ântul e"plicit al pacientului sau când e"istă dispoziţii 7udiciare #n acest sens% 8onsi ţă ântul este presupus atunci când di$ul!area se face către un alt e bru al personalului de #n!ri7ire i plicat #n trata entul pacientului%

+

,)% ;oate datele identificabile ale pacientului trebuie prote7ate% Protecţia datelor trebuie să fie corespunzătoare anierei de stocare a acestora% (ubstanţele u ane din care pot fi deri$ate date identificabile trebuie prote7ate ca atare% -)% Pacienţii au dreptul de a$ea acces la fişele lor edicale sau la orice e$idenţe le!ate de dia!nostic, trata entul şi #n!ri7irea lor şi de a pri i o copie după dosarul şi fişele lor edicale sau părţi din acestea% 9stfel de date e"clud datele care pri$esc o terţă persoană% .)% Pacienţii au dreptul de a solicita corectarea, co pletarea, eli inarea, clarificarea şi=sau aducerea la zi a datelor personale şi edicale care sunt necorespunzătoare, a bi!ue sau depăşite sau care nu sunt rele$ante pentru dia!nostic, trata ent şi #n!ri7ire% /)% <u este ad isă inter$enţia #n $iaţa particulară a pacientului sau a $ieţii de fa ilie decât #n cazul #n care, pe lân!ă consi ţă ântul pacientului, aceasta poate fi 7ustificată ca necesară dia!nosticului, trata entului sau #n!ri7irii pacientului% 7)% 0nter$enţiile edicale pot fi efectuate nu ai atunci când e"istă respectul necear faţă de inti itatea indi$idului% 9ceasta insea nă că o inter$enţie poate fi efectuată nu ai #n prezenţa acelor persoane care sunt necesare acesteia, dacă pacientul nu a solicitat altfel% 8)% Pacienţii internaţi #n unităţi edicale au dreptul la facilităţi fizice care să le asi!ure dreptul la inti itate, #ndeosebi #n situaţiile #n care li se acordă #n!ri7ire personală, e"a inări sau trata ent% IV. DREPTUL LA ÎNGRIJIRE ŞI TRATAMENT 1)% >iecare are dreptul de a pri i o #n!ri7ire corespunzătoare cerinţelor de sănătate, inclusi$ o asistenţă pre$enti$ă şi alte ăsuri pentru pro o$area sănătăţii% (eri$iciile trebuie să fie accesibile per anent şi #n od ec4itabil pentru toţi, fără discri inări, #n confor itate cu resursele financiare u ane şi ateriale disponibile #ntr3o societate dată% +)% Pacienţii au dreptul colecti$ la o for ă de reprezentare la fiecare ni$el al siste ului de #n!ri7ire al sanătăţii, #n proble e pri$ind planificarea şi e$aluarea ser$iciilor inclusi$ !a a, calitatea şi prestarea ser$iciilor #n!ri7irilor acordate% ,)% Pacienţii au dreptul de #n!i7iri edicale arcate atât de e"istenţa unor standarde #nalte de calitate cât şi de bune relaţii interu ane cu personalul sanitar% -)% Pacienţii au dreptul la continuitate #n #n!ri7ire inclusi$ la cooperare pentru toţi cei care acordă ser$icii de #n!ri7ire a sănătăţii şi=sau unităţile care pot fi i plicate #n dia!nosticul, trata entul sau #n!ri7irea lor% .)% 6n condiţiile #n care personalul edical trebuie să alea!ă pacienţii potenţiali pentru un anu it trata ent pentru care nu e"istă suficiente posibilităţi de acoperire a cererii, toţi pacienţii au dreptul la o procedură de selecţie corectă pentru acest trata ent% 9le!erea trebuie să fie bazată pe criterii edicale si să fie făcută fără discri inare% /)% Pacienţii au dreptul să3şi alea!ă sau să3şi sc4i be edicul sau alt personal de #n!ri7ire a sănătăţii sau unitatea edicală, cu condiţia ca această ale!ere sa fie co patibilă cu odul de funcţionare a siste ului de #n!ri7ire a sănătăţii% 7)% Pacienţii pentru care nu ai e"istă oti$e edicale de prelun!ire a şederii #ntr3o unitate edicală sunt #ndreptăţiţi să pri ească e"plicaţii e"4austi$e #nainte de a fi transferaţi #ntr3o altă unitate sau tri işi acasă% ;ransferul poate a$ea loc nu ai după ce unitatea pri itoare şi3a e"pri at acordul pentru pri irea pacientului% 9tunci când pacientul este e"ternat la do iciliu, iar condiţia sa o solicită, $or fi asi!urate ser$icii la do iciliu% 8)% Pacienţii au dreptul de a fi trataţi cu de nitate #n le!ătură cu dia!nosticul, trata entul şi #n!ri7irea lor, #n respect pentru $alorile lor culturale% ,

9)% Pacienţii au dreptul de a se bucura de spri7inul fa iliei, rudelor, şi prietenilor #n ti pul #n!ri7irii şi trata entului şi de a pri i spri7in spiritual şi #ndru are tot ti pul% 1:)% Pacienţii au dreptul la uşurarea suferinţelor lor #n confor itate cu stadiul actual al dez$oltării ştiinţei% 11)% Pacienţii au dreptul la o #n!ri7ire u ană şi dreptul de a uri #n de nitate (#n!ri7irea ter inală)% V. APLICAREA PRINCIPIILOR DE BIOETICĂ 1)% E"ercitarea setului de drepturi stipulat #n acest docu ent i plică stabilirea unor ăsuri corespunzătoare #n acest scop% +)% 2reptul de a se bucura de aceste drepturi trebuie asi!urat fără discri inare% ,)% 6n e"ercitatea acestor drepturi, pacienţii $or fi supuşi nu ai acestor li itări care sunt co patibile cu instru entele pri$ind drepturile o ului şi #n confor itate cu procedura pre$ăzută de le!e% -)% 6n cazul #n care pacientul nu poate dispune de drepturile ai sus enţionate , aceste drepturi $or fi e"ercitate prin reprezentantul său le!al sau altă persoană dese nată de pacient #n acest scop, iar acolo unde nu a fost nu it un reprezentant le!al sau un #nlocuitor, $or fi luate alte ăsuri de reprezentare a pacientului% .)% Pacienţii trebuie să aibă acces la acele infor aţii şi sfaturi care să le dea posibilitatea să3si e"ercite drepturile stipulate #n acest do eniu% 9colo unde pacientul si te că nu i3au fost rezol$ate proble ele, trebuie să beneficieze de consultanţă pentru a depune o plân!ere% B. EXPERIMENTELE PE OM 6ncă din anii pre er!ători celui de al 003lea )ăzboi 'ondial au #nceput să se dez$olte cercetările bio3 edicale, i portanţa lor fiind rele$ată şi de arile su e de bani alocate pentru aceasta, considerându3se că ele sunt esenţiale pentru bunăstarea u anităţii% E"peri entul #n edicină este lar! răspândit făcându3se la toate ni$elele* 1)% Pe lân!ă faptul că terapii bine cunoscute şi ult folosite pot a$ea rezultate diferite #n anu ite cazuri, este ne$oie de a testa eficienta si efectele secundare ale noilor produse% 9se enea e"peri ente se $or practica in od restrâns, deoarece riscurile lor sunt i pre$izibile% +)% Este ne$oie de e"peri ent şi atunci când terapiile $ec4i sunt folosite #n tratarea unor alte boli (antiinfla atorul aspirină folosit ca antia!re!ant plac4etar) sau când ino$aţiile terapiei sunt făcute ca un aspect principal al in!ri7irii pacientului (in7ectarea unei substanţe de contrast #ntr3o arteră ur ărind nu opacifierea, ci e bolizarea ei )% ;ot aşa apare necesitatea e"peri entului când se fac eforturi de a # bunătăţii o te4nică ai $ec4e (trecerea de la $a!oto ia selecti$ă la cea supraselecti$ă)% E"peri entele din ulti a cate!orie se practică ult ai des, făcând parte din ceea ce a denu i libertatea de acţiune a edicului% & preocupare internaţională şi o sc4iţă de control internaţional a e"peri entelor pe o , e"istă o ter inolo!ie şi o bază teoretică care par să se unifice, dar ai sunt şi unele aspecte aflate doar #n curs de elucidare% 32eclaraţiile internaţionale cu ar fi decl ! "# de l $el%#&'# (19/-) au ţinut să se deli iteze fer de inu anele e"peri ente realizate pe oa eni de edici nazişti #n ti pul celui de3al 003lea )ăzboi 'ondial% (3a insistat pe structurarea unui odel pentru e"peri entarea pe subiecţi u ani care să restabilească filozofia u anistă a edicinei şi a relaţiei edic3pacient, atât de te4nicizată şi i plicit i7locită de instru ente şi aparate% -

36n (%?%9%, #ncepând din 19//, 0nstitutul <aţional pentru (ănătate (<0@3 <ational 0nstitutes of @ealt4), 9d inistratia pentru 9li ente şi 'edica ente (>293 >ood and 2ru! 9d inistration) şi 2eparta entul pentru (ănătate, Educaţie şi Bunăstare (2@EA32epart ent of @ealt4, Education and Aelfare) au scos re!le entări detliate asupra e"peri entelor pe subiecţi u ani% 6n 197- o 8o isie <aţională pentru Protecţia (ubiecţilor ? ani din 8ercetarea Bio edicală şi 8o porta entală (<8P@(BB)3<ational 8o ission for t4e Protection of @u an (ub7ects of Bio edical and Be4a$ioral )esearc4) a fost #nfiinţată pe lân!ă 2@EA, iar ulterior a fost #nlocuită de un 8onsiliu <aţional de 6ndru are (<983<ational 9d$isorB 8ouncil) care a$ea aceleaşi prero!ati$e% C. MOARTEA CEREBRALĂ M( !)e ce!e*! l+ se nifică oprirea ire$ersibilă a oricărei acti$ităţi cerebrale, atât a trunc4iului cât şi a scoarţei% Ea este pro$ocată de o distrucţie a ansa blului celulelor creierului% 8elelalte or!ane funcţionează, !raţie unui siste de respiraţie protezată% 6n 199., un !rup de lucru francez sub conducerea lui 'aurice Caulon a propus ur ătoarele criterii de dia!nostic ale orţii cerebrale* 1)% C!#)e!## cl#&#ce (trebuie întrunite toate simultan)* - abolirea totală a conştienţei1 idriază bilaterală1 - abolirea tuturor refle"elor de trunc4i cerebral1 - abolirea respiraţiei spontane% +)% C!#)e!## , ! cl#&#ce (unul singur este suficient)* - fie ale!erea unei acti$ităţi electrice EEC, constantă pe două trasee făcute la un inter$al de ini u patru ore1 - fie oprirea totală a circulatiei cerebrale $erificată prin* an!io!rafie cerebrală, ultrasono!rafie cerebrală, scinti!rafie izotopică cerebrală% 0nteresul cercetării ştiinţifice este ai pre7os decât respectul faţă de persoană şi trupul ei ort% )aportul #ntoc it asupra orţii cerebrale precizează că subiecţii aflaţi #n stare $e!etati$ă per anentă sunt #ncă persoane u ane% D. DREPTURILE EMBRIONULUI 6ntreruperea sarcinii este un e$eni ent trau atizant, dar cel ai adesea nu e"istă alternati$ă% 6ntrebarea cea ai c4inuitoare este* nu cu $a actul #n sine ec4i$alează cu un asasinatD 8onfor principiilor actuale, se acceptă $ârsta fetală de , luni ca li ită con$enţională pentru definiti$area aparatelor şi siste elor, respecti$ $ârstă la care se poate considera că produsul de concepţie #ncepe să prezinte ele ente de e$oluţie autono ă% E. BIOETICA TRANSPLANTULUI ;ransplantul este o terapie care creează dile e prin #nsuşi faptul că i plică două părţi, donatorul şi pri itorul, dar nu ai acesta din ur ă beneficiază i ediat, prin # bunătăţirea uneori spectaculoasă, a stării sale de sănătate% O d#le-+.c(-e!"/l c/ (!0 &e ,e&)!/ )! &%,l &) 8o erţul cu or!ane este interzis pretutindeni% (e consideră că liberalizarea co erţului cu or!ane poate #ncura7a nu eroase abuzuri şi presiuni asupra săracilor,

.

asupra deţinuţilor, #n scopul obţinerii unui or!an de transplant% Poziţia co itetelor de bioetică este fără ec4i$oc% 8o erţul cu or!ane de transplant trebuie pri$it ca o acti$itate neetică, deoarece donatorii sunt deter inati de oti$e financiare ai de!rabă decât oti$e u anitare (199.)% F. RISCURI ASUPRA TE$NOLOGIEI GENETICE DREPTURILOR OMULUI DIN PARTEA

& co isie a Parla entului European a propus ca eforturile europene pentru cartarea şi sec$enţializarea !eno ului u an să includă o susţinere substanţială a studiului i plicaţiilor sociale şi etice ale unei ase enea cercetări% Producerea posibilă de forme de viată aberante, cu ar fi 4ibrizi interspecii incluzând E4u anoiziF, cBbor!i şi sc4i bări #n caracterul esenţial al fiinţei u ane prin anipulare !enetică au fost preocupări ai ari #n Europa decât #n 9 erica de <ord% Posibilitatea clonării fiinţelor umane, un subiect de are interes popular, a fost atât de respinsă de către toţi, #ncât a restrâns discuţiile ştiinţifice lar!i% 8o itetul <aţional >rancez de Etică creat #n 197., a pre$ăzut această posibilitate% 8o itetul de Bioetică 'edicală al 0nstitutului <aţional >rancez pentru (ănătate şi 8ercetare 'edicală a fost solicitat #n 198+ să3şi dea a$izul asupra cercetărilor de anipulare !enetică% 9dunarea Parla entară a 8onsiliului Europei #n 198+, răspunzând la a$ertizările pericolului potenţial rezultat din aplicarea te4nicilor de in!inerie !enetică la fiinţele u ane, a adoptat un siste reciproc de infor aţie liberă #n acest do eniu, iar #n 198- a reco andat celor +1 de state e bre ca acelaşi sistem de informaţie liberă să fie iniţiat #n le!ătură cu toate proiectele ce cuprind folosirea 92<3ului reco binat% G. EUT$ANASIA 2upă i7loacele utilizate eut4anasia poate fi acti$ă si pasi$ă% E/)1 & %# c)#2+ se ai nu eşte uciderea din ilă şi prezintă o orârea intenţionată a unei persoane% E/)1 & %# , %#2+ apare prin neaplicarea unui trata ent care ar putea sal$a $iaţa% 2upă atitudinea pacientului eut4anasia se # parte #n $oluntară, in$oluntară, non3$oluntară% 1)% E/)1 & %# 2(l/&) !+ apare atunci când pacientul, #n deplinătatea capacităţilor sale intale, a$ând dreptul de a ale!e, a consi ţit la eut4anasie% +)% E/)1 & %# #&2(l/&) !+ apare când pacientul, deşi are capacitatea de a decide, nu a fost consultat asupra !estului aducător de oarte sau a declarat anterior că nu doreşte să i se facă eut4anasie% ,)% E/)1 & %# &(&32(l/&) !+ apare #n cazurile când pacientul este incapabil de a face $reo ale!ere dacă doreşte sau nu eut4anasie, sau pur şi si plu nu #şi poate e"pri a consi ţă ântul% Este cazul feţilor, copiilor ici, a bolna$ilor cu boli intale se$ere şi a bolna$ilor aflaţi #n co ă per anentă% Proble e le!islati$e le!ate de le!alizarea eutanasiei%

/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful