You are on page 1of 4
Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας : Πληρωτικά Τά Τίμια Δῶρα

Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας : Πληρωτικά

Τά Τίμια Δῶρα τοποθετήθηκαν ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα. Ὁ λειτουργός θά ἀρχίσει νά ἐκφωνεῖ μιά σειρά αἰτημάτων πού εἶναι βαρυσήμαντα καί λέγονται «Πληρωτικά», διότι ξεκινοῦν μέ τή λέξη «πληρώσωμεν». «Πληρώσωμεν τὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ», δηλαδή : Ἄς συμπληρώσουμε τά

αἰτήματα πού ἔχουμε ἀπευθύνει στό Θεό.

Μέ τί θά τά συμπληρώσουμε ; Μέ νέα αἰτήματα. «Ὑπὲρ τῶν προτεθέντων τιμίων δώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν»

: «Ἄς

παρακαλέσουμε τόν Κύριο γιά τά Τίμια Δῶρα, τόν ἄρτον καί τόν οἶνον πού βρίσκονται τώρα ἐπάνω στήν Ἁγία Τράπεζα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ». Τόν παρακαλοῦμε

νά δεχθεῖ τήν προσφορά μας καί νά τά ἁγιάσει ὅταν σέ λίγο θά ἔρθει ἡ ὥρα τῆς τελέσεως τοῦ μυστηρίου. Καί ἀφοῦ ἐπαναλάβουμε μερικά προηγούμενα αἰτήματα, συνεχίζουμε τά νέα. Μετά ἀπό κάθε μας αἴτημα οἱ ἱεροψάλτες ψάλλουν :

«Παράσχου, Κύριε», δηλαδή : δώσε Κύριε καί χάρισέ μας αὐτό πού Σοῦ ζητᾶμε.

χάρισέ μας αὐτό πού Σοῦ ζητᾶμε . Καί «παρά τοῦ Κυρίου

Καί

«παρά

τοῦ

Κυρίου

αἰτησώμεθα»,

δηλαδή: ἄς ζητήσουμε ἀπό τόν Κύριο.

Τί αἰτησώμεθα ;

«Τὴν

ἡμέραν

πᾶσαν

τελείαν,

ἁγίαν,

εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον» : ὁλόκληρη ἡ

μέρα

ἀναμάρτητη.

Ἅγιες ἐπιθυμίες αὐτές ὅλες πού θά πρέπει νά περνοῦν μέσα ἀπό τήν ψυχή τοῦ πιστοῦ. Νά εἶναι ἡ ἡμέρα μας χωρίς ἁμαρτίες, νά εἶναι ἡ ἡμέρα μας εἰρηνική. Τί ὠραία προσευχή ! «Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν»,

δηλαδή : Ἄγγελον πού μεταδίδει στόν ἐσωτερικό μας κόσμο τήν εἰρήνη, πού εἶναι πιστός μας ὁδηγός καί φρουρεῖ τίς ψυχές καί τά σώματά μας.

καί

νά

εἶναι

τελεία,

ἁγία,

εἰρηνική

1

Ω ! …καί νά εἴχαμε μάτια φωτισμένα ἀπό τήν πίστη καί καθαρά ἀπό τήν ἀγνότητα καί νά βλέπαμε καί νά αἰσθανόμασταν τήν ἀόρατη προστασία τῶν καλῶν φίλων μας τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ, μέ τούς ὁποίους ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ φτιάχνει ὁλόγυρά μας τεῖχος ἀπρόσβλητο καί εὐεργετικό ἀπό τήν ἡμέρα τῆς βαπτίσεως μας μέχρι τήν ἡμέρα τῆς ἀποδημίας μας. «Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν» :

συγχώρεση καί ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν παραπτωμάτων (πλημμελημάτων) μας.

Πόσο ἀναγκαῖο εἶναι νά μᾶς χαρίζει τήν ἄφεση ὁ Θεός καί πλάστης μας ! Καί τοῦτο γίνεται στό φιλάνθρωπο μυστήριο τῆς Θείας καί Ἱεράς Ἐξομολογήσεως. Ἡ ψυχή λυτρώνεται, χαίρεται, καί τό σῶμα γίνεται δυνατό, πετᾶ. Πόσες ἄραγε φορές τό ἔχουμε αἰσθανθεῖ αὐτό ; «Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ» : τά

καλά καί πραγματικά ὠφέλιμα στίς ψυχές μας καί εἰρήνη σέ ὅλο τόν κόσμο.

Πολλές φορές ζητᾶμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Τοῦ ζητοῦμε συνέχεια. Ἄραγε ὅλα αὐτά πού Τοῦ ζητοῦμε, μᾶς ὠφελοῦν ; Στό σημεῖο αὐτό ἡ ἐκκλησία μᾶς μαθαίνει νά ὀφείλουμε στόν Θεό τήν ἐπιλογή. Σ’ Αὐτόν πού μόνος ξέρει τί πραγματικά μᾶς ὠφελεῖ, τί πραγματικά εἶναι εὐάρεστο, ὄχι μόνο στό προσωρινό καί ἐπίγειο παρόν πού ἐμεῖς θέλουμε ἀλλά καί στό αἰώνιο μέλλον μας. «Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ

ἐκτελέσαι» : τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς μας νά τόν φέρουμε σέ πέρας, νά τόν περάσουμε δηλαδή μέ εἰρήνη καί μέ μετάνοια.

«Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικὰ καὶ καλὴν ἀπολογίαν, τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ» : τά τέλη τῆς

ζωῆς μας νά εἶναι χριστιανικά, χωρίς ὀδύνες, χωρίς πόνους, χωρίς ἔργα πού φέρνουν ντροπή. Ἀντιθέτως, νά εἶναι εἰρηνικά καί νά ἔχουμε καλή ἀπολογία ὅταν βρεθοῦμε μπροστά στό φοβερό δικαστικό θρόνο τοῦ Χριστοῦ.

Δέν εἶναι τά αἰτήματα αὐτά μόνο γιά τούς μεγάλους στήν ἡλικία ἐπειδή ἀναφέρεται γιά τό τέλος τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἀλλά εἶναι γιά ὅλους. Γιατί, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν νεαρή του ἡλικία προσέχει, ἀγωνίζεται καί προσεύχεται, εἶναι εὔλογο ὅτι θά ζήσει καί μιά ζωή ἐνάρετη πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του, τό ὁποῖο θά εἶναι εἰρηνικό καί γεμάτο καρπούς ἀγαθούς καί πνευματικούς. Μέ τά αἰτήματά μας αὐτά ἀφοῦ μνημονεύσουμε στό τέλος καί πάλι :

«Τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων» θά ἐμπιστευτοῦμε τή ζωή μας καί πάλι στόν Χριστό. Οἱ Ἱεροψάλτες θά ἀντιφωνήσουν «Σοί Κύριε» : σέ Σένα

Κύριε.

Στό σημεῖο αὐτό ὁ λειτουργός τελειώνοντας μιά εὐχή πού μυστικά ἀπαγγέλλει, ἐκφώνως δυνατά τώρα θά πεῖ :

«Διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων», δηλαδή (ἔχουμε ζητήσει ὅλα τά παραπάνω) στηριζόμενοι

στούς οἰκτιρμούς Σου, στήν πολλή ἀγάπη τοῦ μονογενοῦς Σου Ὑιο, μέ τόν ὁποῖον μαζί Εἶσαι ἄξιος νά ὑμνείσαι, μαζί μέ τό πανάγιο καί ἀγαθό καί ζωοποιό Σου Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί στούς ἀτελεύτητους αἰῶνες.

Οἱ ἱεροψάλτες ἐπιβεβαιώνουν τούς τελευταίους λόγους μέ ἕνα θερμό :

«Ἀμήν» (εἴθε νά γίνει).

2

Κι’ ἐμεῖς σιγοψέλνοντας ἤ ἀκούγοντας τό Ἀμήν ἄς ἀφήσουμε τήν ψυχή μας νά αἰσθανθῇ τήν εὐτυχία, τήν μοναδική καί ἀπόλυτη εὐτυχία, νά σέ ἀγαπᾶ Αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ π.Μηνᾶς Ἀλεξιάδης

Οικονομικές αλλαγές στην οικογένεια – Συζητήστε με τα παιδιά σας

Η καλή επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας, είναι αυτή που τους κρατάει ενωμένους τόσο στα εύκολα, όσο και στα δύσκολα. Αλλά όταν συμβαίνουν μεγάλες αλλαγές στην λειτουργία της οικογένειας, μπορεί να προκληθεί άγχος τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά τους. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, αυτές οι αλλαγές δυστυχώς γίνονται όλο και συχνότερες για πολλές οικογένειες. Πολλοί γονείς χάνουν τη δουλειά τους, άλλοι βλέπουν το οικογενειακό τους εισόδημα να μειώνεται και άλλοι πρέπει να δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες για να ανταπεξέλθουν. Οι μεγάλες αλλαγές απαιτούν από όλους προσαρμογή στα νέα δεδομένα έτσι ώστε να επανέλθει η ισορροπία στην οικογένεια. Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς να συζητήσετε με τα παιδιά αυτές τις αλλαγές :

Ανακοινώστε τα νέα. Η πρώτη συζήτηση που θα έχετε με το παιδί σας για οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη, μπορεί να προκαλέσει έντονα συναισθήματα τόσο σε εσάς όσο και στα παιδιά σας (ιδιαίτερα αν πρόκειται να αλλάξει δραματικά η καθημερινή ζωή της οικογένειάς). Ωστόσο, ενημερώνοντας τα παιδιά για το τι συμβαίνει, τα βοηθάτε να προσαρμοστούν. Δοκιμάστε κάποιες από τις παρακάτω προτάσεις για να μοιραστείτε με τα παιδιά σας τα νέα γεγονότα.

Αν κάποιος από τους δύο γονείς έχασε τη δουλειά του: “Ο μπαμπάς έχασε τη δουλειά του αλλά όχι από δικό του λάθος. Ο μπαμπάς θα βρει καινούρια δουλειά αλλά δεν είμαστε ακόμα σίγουροι για το πότε. Ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Εμείς θα μείνουμε ενωμένοι και όλα θα πάνε καλά”.

Αν πρέπει να μετακομίσετε: “Επειδή δεν έχουμε τόσα λεφτά όσα είχαμε, θα χρειαστεί να μετακομίσουμε όλοι μαζί σε νέο σπίτι. Αν και θα είναι διαφορετικά, εμείς θα προσπαθήσουμε και θα τα καταφέρουμε να είναι όλα εντάξει”.

Αν έχει μειωθεί το οικογενειακό εισόδημα: “Στη δουλειά της μαμάς δεν μπορούν να πληρώνουν τόσο πολλά λεφτά όσο πριν. Για να κάνουμε οικονομία, θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα από αυτά που κάναμε και αγοράζαμε”.

Αν κάποιος από τους δύο γονείς πρέπει να δουλεύει περισσότερες ώρες: “Θα έχω περισσότερα πράγματα να κάνω στη δουλειά για αυτό θα χρειαστεί να δουλεύω περισσότερες ώρες και δε θα είμαι τόσο πολύ στο σπίτι όπως πριν. Μπορεί να επιστρέφω όταν εσύ θα έχεις ήδη κοιμηθεί, αλλά με το που θα μπαίνω σπίτι θα έρχομαι να σε φιλάω και θα βρισκόμαστε το πρωί”. Όταν μοιράζεστε με τα παιδιά τέτοιου είδους ειδήσεις, μπορεί να σας κάνουν ερωτήσεις για τις οποίες να μην έχετε απαντήσεις. Είτε το παιδί είναι προσχολικής ηλικίας, είτε είναι μεγαλύτερο, αυτό που έχει ανάγκη είναι απλά την ειλικρίνειά σας και να νιώσει ασφάλεια. Μοιραστείτε τις πληροφορίες που νομίζετε ότι μπορεί να κατανοήσει και να διαχειριστεί το παιδί. Πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να δεχτείτε από το παιδί :

το παιδί. Πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να δεχτείτε από το παιδί : 3

3

Θα είμαστε καλά; “Ναι. Θα προσπαθήσουμε για αυτό και θα τα πάμε καλά”.

Γιατί έχασε η μαμά τη δουλειά της; “Δεν φταίει η μαμά για αυτό. Αυτό συμβαίνει σε πολλές οικογένειες αυτόν το καιρό γιατί μερικές εταιρίες, σχολεία, νοσοκομεία και άλλες δουλειές δεν χρειάζονται τόσο προσωπικό όσο πριν”.

Γιατί πρέπει να μετακομίσουμε; “Γιατί δεν έχουμε τόσο πολλά χρήματα για να πληρώνουμε αυτό το διαμέρισμα. Να θυμάσαι πως το διαμέρισμα δεν είναι σπίτι. Σπίτι είναι εκεί που είναι και η οικογένειά μας”.

Μήπως φταίω εγώ; “Όχι, δεν φταις εσύ. Κανένας μας δεν φταίει. Απλά συνέβη”.

Πότε θα μπορέσουμε να κάνουμε ξανά τα ίδια πράγματα; “Δεν ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω ότι θα βρούμε να κάνουμε άλλα πράγματα, καινούρια”.

Γιατί δεν μπορούμε να αγοράσουμε αυτό; “Γιατί δεν έχουμε τα λεφτά για αυτό αυτή τη στιγμή. Μπορεί να θέλεις καινούριο παιχνίδι, αλλά πρέπει να κάνουμε οικονομία για να πάρουμε πράγματα που τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, όπως φαγητό”.

Παρ όλες τις ανησυχίες που μπορεί να έχουν τα παιδιά, μπορείτε να τα εφησυχάσετε λέγοντας πως μερικά πράγματα, όπως η αγάπη που μοιράζεστε μεταξύ σας, πάντα θα είναι η ίδια και τίποτα δεν μπορεί να την αλλάξει. Για τα μικρότερα παιδιά, μπορεί να χρειαστεί να απαντήσετε τις ίδιες ερωτήσεις ξανά και ξανά. Η υπομονή σας, η επιμονή σας και η συνέπεια στις απαντήσεις σας θα τα βοηθήσουν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Με τα μεγαλύτερα παιδιά μπορείτε να κάνετε συνεχείς συζητήσεις για τον τρόπο που βιώνουν τα πράγματα. Ρωτήστε ποιες είναι οι ανησυχίες τους για να αποκτήσετε καλύτερη αίσθηση του τι καταλαβαίνουν. Μερικές φορές θα σας κάνουν ερωτήσεις και θα μοιράζονται τις σκέψεις τους. Προσπαθήστε να απαντάτε στις ερωτήσεις τους χωρίς να τα επιβαρύνετε με πολλές πληροφορίες. Από τα λόγια στην πράξη… Καθώς προσαρμόζεστε στη νέα κατάσταση, είναι φυσιολογικό να ανησυχείτε για το πώς τα παιδιά ανταποκρίνονται στις αλλαγές. Είναι πολύ σημαντικό σαν οικογένεια να βρείτε νέους τρόπους για να καλύπτετε τις υλικές και συναισθηματικές σας ανάγκες και τρόπους για να περνάτε όλοι μαζί ποιοτικό χρόνο. Διατηρήστε και δημιουργήστε απλές καθημερινές συνήθειες. Τα παιδιά νιώθουν πιο άνετα όταν γνωρίζουν τι να περιμένουν τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικών αλλαγών.

Διατηρήστε ή δημιουργήστε απλές συνήθειες όπως να διαβάζετε ένα βιβλίο μαζί με το παιδί λίγο πριν κοιμηθεί ή παίξτε ένα επιτραπέζιο μετά το φαγητό.

Εάν πρέπει να αλλάξετε παλιές συνήθειες λόγω έλλειψης χρόνου ή επειδή ψάχνετε για δουλειά, περάστε χρόνο μαζί τα βράδια και μοιραστείτε ιστορίες από τη μέρα σας. Συνεργαστείτε… Η συμμετοχή και η συνεργασία δημιουργούν πιο ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των μελών της οικογένειας. Δημιουργήστε μια λίστα με πράγματα που μπορεί να προσφέρει το κάθε μέλος σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Να θυμάστε ότι τα παιδιά είναι παιδιά. Είναι σημαντικό να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο χρόνο που αφιερώνουν για να βοηθήσουν την οικογένεια, και ανάμεσα στο χρόνο που θα έχουν για παιχνίδι και χαλαρές στιγμές.

(Πηγή: PBSparents , Parentshelp.gr)

Επιμέλεια : Βίκυ Αγγελή, Φιλόλογος

στιγμές. (Πηγή: PBSparents , Parentshelp.gr) Επιμέλεια : Βίκυ Αγγελή, Φιλόλογος 4

4