ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ

1.

ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ – ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΠΓΕ)
ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Μέχρι
Από
Από
Από
Από
Από
Άνω των

10
10,01
50,01
100,01
250,01
500,01
1.000 κοχ

Κοχ
Μέχρι
Μέχρι
Μέχρι
Μέχρι
Μέχρι

50 κοχ
100 κοχ
250 κοχ
500 κοχ
1.000 κοχ

46,31
69,46
92,61
140,02
163,17
278,93
418,95

ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ

συν 0,03 ΕΥΡΩ για κάθε κόρο πλέον των 1.000. Για τα τουριστικά πλοία αναψυχής
(ιδιωτικής χρήσης) ισχύουν τα παραπάνω τέλη αυξημένα κατά 50%.

2.

ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ – ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΚΑΙ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΩΣΗ
Μέχρι
Από
Από
Από
Από
Άνω των 500
κοχ

15
15,01
50,01
100,01
250,01

Κοχ
Μέχρι
Μέχρι
Μέχρι
Μέχρι

50 κοχ
100 κοχ
250 κοχ
500 κοχ

14,33
31,97
92,61
140,02
186,32
232,63

ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ

συν 0,03 ΕΥΡΩ για κάθε κόρο πλέον των 500.

3.

ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ – ΤΑΚΤΙΚΗΣ – ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ) ΠΑ
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ Π.Γ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ
ΠΡΟΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ Α/Κ ΣΚΑΦΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 97/70/ΕΚ (ΠΔ 405/1998, Α 285)
Μέχρι
Από
Από
Από
Άνω των 500
κοχ

50
50,01
100,01
250,01

Κοχ
Μέχρι
Μέχρι
Μέχρι

συν 0,02 ΕΥΡΩ για κάθε κόρο πλέον των 500.

- 1 -

100 κοχ
250 κοχ
500 κοχ

23,15
46,31
69,46
116,87
163,17

ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ

01 10.21 ΕΥΡΩ ανά τόνο.000. Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι 1.2 - 1.21 ΕΥΡΩ για κάθε τόνο ή κλάσμα αυτού πλέον των 50.01 τον.000 κοχ 23. 23.01 Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι .000 κοχ 5.93 418.000 κοχ 10.4.01 10.01 5.61 102.000 κοχ 20.53 112. μέχρι 50 τόν. Για κάθε ανελκυστήρα ανυψωτικής ικανότητας μέχρι 10 ατόμων.26 558.32 326.000 κοχ 20.01 5.000 κοχ 150 κοχ 150.000 κοχ 5.15 ΕΥΡΩ συν 0.000 κοχ 278.15 73. 500 1.97 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ – ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΕΤΗΣΙΑΣ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Για κάθε μέσο ανυψωτικής ικανότητας μέχρι 10 τον.01 500 1. 27.000.56 ΕΥΡΩ.01 5.000 κοχ 10.21 ΕΥΡΩ για κάθε τόνο ή κλάσμα αυτού πλέον των 10. 7.000.01 Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι 1. .000 κοχ 20. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ – ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Μέχρι Από Από Από Από Άνω των 20.000 κοχ 5.000 κοχ 186.34 395.000 κοχ 10.95 465.01 1.000.38 ΕΥΡΩ συν 0.000.87 92.000 κοχ 5.01 10.000 κοχ 6.02 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ .26 535.80 465.82 605. Για κάθε μέσο ανυψωτικής ικανότητας άνω των 50 τόνων 36.000. Για κάθε μέσο ανυψωτικής ικανότητας από 10.000.27 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ – ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΤΗΣΙΑΣ) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Από Από Από Από Άνω των 20.2.46 140.000.13 ΕΥΡΩ. Για κάθε ανελκυστήρα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 10 ατόμων 55.000. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ – ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΤΗΣΙΑΣ) ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Από Από Από Από Άνω των 20.

000.32 ΕΥΡΩ .01 5.000.000.53 116.01 5.000 κοχ 3.79 97.14 232.72 65.02 ΕΥΡΩ.000.02 108.87 140. ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ.01 250.05 116. 9.8.98 50.000 κοχ 5.87 131.000 κοχ 25.01 400.01 Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι γ) Τα τέλη για τις εξέδρες εξερεύνησης και εξόρυξης υποθαλάσσιων κοιτασμάτων καθορίζονται σε: 186.01 3.05 73.500.43 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 250 κοχ 400 κοχ 500 κοχ 1.01 3.000 κοχ 50.87 83.32 195.000.01 6.000 κοχ 6.01 500.01 1.000. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ – ΕΤΗΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ α) Πλοία εκτός δεξαμενόπλοιων: Μέχρι Από Από Από Από Από Από Από Από Άνω των 10.78 278.79 102.000 κοχ 5.63 255.20 162.500 κοχ 10.01 Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι 250 κοχ 400 κοχ 500 κοχ 1.01 7.72 83.000 κοχ 31.01 14.01 250.000 κοχ 3.01 400.500.01 500.500 κοχ 14.93 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ β) Δεξαμενόπλοια (πετρελαιοφόρα και χημικά Δ/Ξ): Μέχρι Από Από Από Από Από Από Από Από Από Άνω των 25.01 1.000. ΛΕΜΒΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥΣ Τα τέλη για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας σωσίβιας λέμβου καθορίζονται σε 140.75 186.000 κοχ 150 κοχ 150.01 κοχ 150 κοχ 150.000 κοχ 7.02 187.3 - .000.

28 148.63 326.000.01 400.000.01 250.56 31.000.000.000.000 κοχ 3.000 κοχ 18.15 27.01 7.02 186.000 κοχ 11.000 κοχ 7.87 83.02 108.17 232.05 73.000 κοχ 31.000 κοχ 25. Μέχρι Μέχρι Μέχρι 6.98 50.46 116.84 177.000 κοχ 3.000 κοχ 5.01 500.01 1.001 κοχ 6. σχεδιαγραμμάτων και υπολογισμού διαγωγής βυθίσματος και αντοχής Δ/Ξ (πετρελαιοφόρων ή χημικών Δ/Ξ) που απαιτούνται από την νομοθεσία που ισχύει καθορίζονται ως ακολούθως: Μέχρι Από Από Από Άνω των 25.72 65.500.01 Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι 250 κοχ 400 κοχ 500 κοχ 1.000 κοχ 3. 3.4 - 250 κοχ 400 κοχ 500 κοχ 1.61 121.000.δ) Τα τέλη για τον έλεγχο μελετών.01 10.000.87 163.01 κοχ 14.000.34 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ – ΕΤΗΣΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΛΥΜΜΑΤΑ Μέχρι Από Από Από Από Από Από Από Από Άνω των 10.87 140.05 116.79 97.000 κοχ 10.32 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Ή ΣΤΕΡΕΑ ΧΥΜΑ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΩΝ ΠΛΟΩΝ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ Μέχρι Από Από Από Από Από Από Από Από Άνω των 20.01 κοχ 150 κοχ 150.000 κοχ 10.49 55.000 κοχ 20.000 κοχ 5.01 400.74 23.500 κοχ 10.13 92.500.01 250.01 5.000.500 κοχ 14.50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ .01 Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι Μέχρι .01 500.01 1.000 κοχ 69.01 3.01 5. εγχειριδίων.01 3.01 κοχ 150 κοχ 150.97 37.

01 μέτρων 51. ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ.26 ΕΥΡΩ 931.01 μέχρι 100 μέτρα Πλοία ολικού μήκους άνω των 100.61 ΕΥΡΩ 140.01 μέχρι 100 μέτρα Πλοία ολικού μήκους άνω των 100.31 ΕΥΡΩ 69.31 ΕΥΡΩ 92. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ – ΜΕΤΑΣΚΕΥΩΝ (1) Έκδοση Άδειας Ναυπήγησης Α) Β) Γ) Πλοία ολικού μήκους μέχρι 20 μέτρα Πλοία ολικού μήκους από 20.01 μέχρι 100.26 ΕΥΡΩ (3) Μελέτες και σχεδιαγράμματα φορτώσεως σιτηρών και μεταλλευμάτων Α) Β) Γ) Μέχρι 500 κοχ Από 500.5 - .61 ΕΥΡΩ (6) Έλεγχος άλλων σχεδίων και μελετών πλοίων Α) Υδροστατικού διαγράμματος 46. ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ.000 κοχ Άνω των 3.01 μέτρων 232.12.46 ΕΥΡΩ 105.02 ΕΥΡΩ (4) Έλεγχος και έγκριση εγχειριδίων στοιβασίας και ασφάλισης φορτίου Α) Β) Γ) Πλοία ολικού μήκους μέχρι 60.84 ΕΥΡΩ (5) Πειράματα και μελέτες ευστάθειας και διαγωγής Α) Β) Γ) Πλοία ολικού μήκους μέχρι 20 μέτρα Πλοία ολικού μήκους από 20.01 μέχρι 3.26 ΕΥΡΩ 13.31 ΕΥΡΩ .63 ΕΥΡΩ 465.00 μέτρα Πλοία ολικού μήκους άνω των 100.00 μέτρα Πλοία ολικού μήκους από 60.82 ΕΥΡΩ 69.01 μέτρων 116.01 μέχρι 60 μέτρα Πλοία ολικού μήκους άνω των 60 μέτρων 46.63 ΕΥΡΩ 465. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΦΑΝΩΝ Τα τέλη επιθεώρησης για την διαπίστωση της καταλληλότητας των καινοφανών θαλασσίων μέσων αναψυχής καθορίζονται σε: 465.87 ΕΥΡΩ 232.000 κοχ 46.61 ΕΥΡΩ (2) Έκδοση Άδειας Μετασκευής Α) Β) Γ) Πλοία ολικού μήκους μέχρι 20 μέτρα Πλοία ολικού μήκους από 20.46 ΕΥΡΩ 92.

31 69.31 ΕΥΡΩ 92.82 ΕΥΡΩ .31 ΕΥΡΩ (8) Μελέτη ευστάθειας έναντι βλάβης Α) Β) Γ) Δ) Πλοία Πλοία Πλοία Πλοία ολικού ολικού ολικού ολικού μήκους μήκους μήκους μήκους μέχρι 20 μέτρα από 20.72 50.01 μέχρι 60 μέτρα από 60. κατηγοριών Α’ και Β’ της Οδηγίας 93/18/ΕΚ και διεθνείς 94.61 ΕΥΡΩ (10) Μελέτη αντοχής πλοίου (γενική ή επιμέρους) 46.15 46.31 50.72 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ (7) Έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών Α) Β) Πλοία ολικού μήκους μέχρι 25 μέτρα Πλοία ολικού μήκους άνω των 25 μέτρων 23.01 μέχρι 100 μέτρα άνω των 100 μέτρων 23.31 46.Β) Γ) Δ) Ε) ΣΤ) Ζ) Η) Θ) Ι) ΙΑ) Καμπυλών κατακλύσιμου μήκους Καμπυλών στατικής ευστάθειας Ογκομετρικών πινάκων δεξαμενών Σχεδίων ελέγχου βλαβών Σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης από πετρέλαιο Εγχειριδίου διαδικασιών και διατάξεων Σχεδίου εκτάκτου ανάγκης Εγχειριδίου υποστήριξης αποφάσεων πλοιάρχου Σχεδίου μονίμου έρματος Εγχειριδίων λειτουργίας – διαδρομής τα οποία προβλέπονται στον Κώδικα ταχυπλόων σκαφών 46.15 ΕΥΡΩ 46.61 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ (9) Μελέτη γραμμής φόρτωσης φορτηγού και επιβατηγού πλοίου Α) Β) Μέχρι 500 κοχ Άνω των 500 κοχ 46.6 - .72 50.46 92.15 ΕΥΡΩ β) Ε/Γ και Ε/Γ – Ο/Γ πλοία μέχρι 100 μέτρα που εκτελούν πλόες μικρής και μεγάλης ακτοπλοΐας.72 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 50.31 46.72 50.72 50.31 ΕΥΡΩ (11) Έλεγχος μελετών σχεδίων πυρασφάλειας α) Ε/Γ – Ο/Γ πλοία ανεξαρτήτως μήκους που εκτελούν πλόες περιορισμένης έκτασης ή τοπικούς ή κατηγοριών Γ’ και Δ’ της Οδηγίας 98/18 ΕΚ 23.72 50.

κατηγοριών Α’ και Β’ της Οδηγίας 98/18/ΕΚ και διεθνείς 187. Φ/Γ – Ο/Γ και Δ/Ξ πλοία από 24 μέχρι 100 μέτρα 58.46 ΕΥΡΩ (12) Έλεγχος μελετών – σχεδίων σωστικών μέσων α) Ε/Γ και Ε/Γ – Ο/Γ πλοία ανεξαρτήτως μήκους που εκτελούν πλόες περιορισμένης έκτασης ή τοπικούς ή κατηγοριών Γ’ και Δ’ της Οδηγίας 98/18 ΕΚ 20.000 κοχ Άνω των 10.000 κοχ Από 5.95 ΕΥΡΩ β) Ε/Γ και Ε/Γ – Ο/Γ πλοία μέχρι 100 μέτρα που εκτελούν πλόες μικρής και μεγάλης ακτοπλοΐας.000.31 69.7 - 23.15 46. κατηγοριών Α’ και Β’ της Οδηγίας 93/18/ΕΚ και διεθνείς 187.43 ΕΥΡΩ δ) Φ/Γ.01 μέχρι 5.000.γ) Ε/Γ και Ε/Γ – Ο/Γ πλοία άνω των 100 μέτρα που εκτελούν πλόες μικρής και μεγάλης ακτοπλοΐας.43 ΕΥΡΩ δ) Φ/Γ.01 μέχρι 10. Φ/Γ – Ο/Γ και Δ/Ξ πλοία από 24 μέχρι 100 μέτρα 58. Φ/Γ – Ο/Γ και Δ/Ξ πλοία άνω των 100 μέτρων 112.82 ΕΥΡΩ γ) Ε/Γ και Ε/Γ – Ο/Γ πλοία άνω των 100 μέτρα που εκτελούν πλόες μικρής και μεγάλης ακτοπλοΐας.61 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ . Φ/Γ – Ο/Γ και Δ/Ξ πλοία άνω των 100 μέτρων 112.46 ΕΥΡΩ (13) Έλεγχος σχεδίων ενιαίας διάταξης καθώς και μελετών ενδιαίτησης και υγιεινής καθώς και μελέτης καθορισμού – επαναπροσδιορισμού αριθμού επιβατών πλοίων Α) Β) Γ) Δ) Από 100. κατηγοριών Α’ και Β’ της Οδηγίας 98/18/ΕΚ και διεθνείς 94.43 ΕΥΡΩ ε) Φ/Γ.46 92.000 κοχ Από 1.43 ΕΥΡΩ ε) Φ/Γ.000 κοχ .01 μέχρι 1.

76 ΕΥΡΩ .000 κοχ Από 5.000 κοχ 12. θέρμανσης.31 ΕΥΡΩ (18) Έλεγχος και έγκριση σχεδίων πυρκαγιάς Α) Β) 14.15 31.01 μέχρι 3. κλιματισμού Α) Β) Πλοίων ολικού μήκους μέχρι 65 μέτρα Για πλοία ολικού μήκους άνω των 65 μέτρων το ανωτέρω αρχικό ποσό προσαυξάνεται κατά 1.15 46.01 κοχ μέχρι 3. Πλοίων ολικού μήκους μέχρι 65 μέτρα Για πλοία ολικού μήκους μεγαλύτερου των 65 μέτρων.68 ΕΥΡΩ για κάθε μέτρο μήκους πέραν των 65 μέτρων 24.000.01 μέχρι 5.01 κοχ μέχρι 1.01 μέχρι 10.01 μέχρι 1.61 140.000 κοχ Από 1.02 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ (17) Έλεγχος και έγκριση σχεδίων κυτών.000 κοχ Από 3.000.000 κοχ Άνω των 10.000 κοχ 23.13 ΕΥΡΩ 23.000 κοχ Άνω των 3.000.46 92.26 ΕΥΡΩ (16) Μελέτη ισολογισμού ηλεκτρικής ενέργειας Α) Β) Γ) Γ) Γ) Δ) Μέχρι 500 κοχ Από 500.000.(14) Μελέτη και κατασκευαστικό σχέδιο πηδαλίου πλοίων Α) Β) Γ) Δ) Μέχρι 500 κοχ Από 500.68 ΕΥΡΩ για κάθε μέτρο μήκους πέραν των 65 μέτρων 24.000 κοχ Από 1.15 ΕΥΡΩ 46.26 ΕΥΡΩ (1) ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ή ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Α) Β) Ραδιοεξοπλισμού GMDSS περιοχών Α3 ή Α4 Ραδιοεξοπλισμού GMDSS περιοχών Α2 ή Α1 .31 69.000 κοχ Άνω των 5.01 κοχ μέχρι 5.33 23. πυρκαγιάς.61 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ (15) Μελέτη αερισμού.98 46. έρματος και γραμμικού ηλεκτρολογικού πλοίων Α) Β) Γ) Μέχρι 500 κοχ Από 500.02 ΕΥΡΩ 115.8 - 140.31 92. το αρχικό ποσό προσαυξάνεται κατά 1.000 κοχ 14.

Μ. 17. (INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION). Ραδιοεξοπλισμού GMDSS περιοχών Α3 ή Α4 Ραδιοεξοπλισμού GMDSS περιοχών Α2 ή σταθμού ραδιοτηλεφώνου MF ή MF/HF Ραδιοεξοπλισμού GMDSS περιοχών Α1 ή σταθμού ραδιοτηλεφωνίας πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF) 140. την έγκριση ή αποδοχή του τύπου από τον ΚΕΕΠ των υλικών και μέσων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα Ελληνικά πλοία. καθώς και τον έλεγχο των συνεργείων επιθεώρησης σωστικών και πυροσβεστικών μέσων καθορίζονται σε: 163.31 ΕΥΡΩ (α) ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ (β) ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τα τέλη για τον έλεγχο.01 κοχ μέχρι 500 κοχ 524. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Για την διενέργεια επιθεώρησης που πραγματοποιείται προκειμένου να χορηγηθεί παράταση ισχύος πιστοποιητικού καταβάλλεται το 20% των τελών που έχουν καθοριστεί για την διενέργεια της απαιτούμενης επιθεώρησης για την έκδοση του πιστοποιητικού.61 ΕΥΡΩ 46.79 ΕΥΡΩ προσαυξημένο προς 84. ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΚΑΔ) (INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE) ΤΟΥ Ι.15 ΕΥΡΩ για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο πέραν του ενός.Ο.00 ΕΥΡΩ για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο πέρα του ενός. Για εταιρίες που διαχειρίζονται πλοία από 100.(2) ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ή ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Α) Β) Γ) 15.02 ΕΥΡΩ 92.50 ΕΥΡΩ προσαυξημένο προς 66. (1) Για τον έλεγχο και την αρχική έκδοση ή ανανέωση του Εγγράφου Συμμόρφωσης εταιρίας (DOCUMENT OF COMPLIANCE) σύμφωνα με το ΔΚΑΔ (ISM CODE) καταβάλλονται: Α) Β) Για εταιρίες που διαχειρίζονται πλοία μέχρι 100 κοχ 349.9 - . την εκτέλεση δοκιμών. .17 ΕΥΡΩ 16.

01 κοχ και άνω 1049.01 κοχ και ανω 69. (6) Για τον επιπρόσθετο έλεγχο εταιρίας ή πλοίου καταβάλλονται τα καθοριζόμενα στις υποπαραγράφους (1) και (3) αυτής της παραγράφου αντίστοιχα ποσά μειωμένα κατά 40%.Γ) Δ) Ε) Για εταιρίες που διαχειρίζονται πλοία από 500.000 κοχ από 1. Για εταιρίες που διαχειρίζονται πλοία από 1. Για εταιρίες που διαχειρίζονται πλοία από 10. (5) Για τον περιοδικό (ετήσιο) έλεγχο της εταιρίας και την αντίστοιχη θεώρηση του Εγγράφου Συμμόρφωσης (DOC) αυτής. καθώς επίσης και για τον ενδιάμεσο έλεγχο του πλοίου και την αντίστοιχη θεώρηση του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης (SMC) αυτού. (7) Για την χορήγηση παράτασης του Προσωρινού Εγγράφου Συμμόρφωσης (Interim Document of Compliance) ή του Προσωρινού Πιστοποιητικού Ασφαλούς .000.000.38 209.79 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Για τον έλεγχο πλοίου με ξένη σημαία και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης πλοίου σύμφωνα με το ΔΚΑΔ καταβάλλονται τα τέλη αυτής της υποπαραγράφου αυξημένα κατά 50%.000.80 ΕΥΡΩ για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο πέραν του ενός. τα καθοριζόμενα στις υποπαραγράφους (1) και (3) αυτής της παραγράφου αντίστοιχα ποσά μειώνονται κατά 30%.01 μέχρι 10.95 ΕΥΡΩ για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο πέραν του ενός.01 κοχ μέχρι 1.09 ΕΥΡΩ προσαυξημένο προς 100. (4) Για τον έλεγχο και την έκδοση του Προσωρινού Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης πλοίου (INTERIM SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE) του ΔΚΑΔ (ISM CODE) το καθοριζόμενο στην υποπαράγραφο (3) αυτής της παραγράφου ποσό μειώνεται κατά 50%. (2) Για τον έλεγχο και την έκδοση του Προσωρινού Εγγράφου Συμμόρφωσης Εταιρίας (INTERIM DOCUMENT OF COMPLIANCE) σύμφωνα με το ΔΚΑΔ (ISM CODE) τα καθοριζόμενα στην υποπαράγραφο (1) αυτής της παραγράφου ποσά μειώνονται κατά 50%. (3) Για τον έλεγχο και την αρχική έκδοση ή ανανέωση του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης πλοίου (SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE) σύμφωνα με το ΔΚΑΔ (ISM CODE) καταβάλλονται: Α) Β) Γ) Δ) Ε) Για Για Για Για Για πλοία πλοία πλοία πλοία πλοία μέχρι 100 κοχ από 100.000 κοχ 700.01 μέχρι 1.10 - .000.58 ΕΥΡΩ προσαυξημένο προς 166.48 349.01 μέχρι 500 κοχ από 500.000 κοχ 875.000 κοχ από 10.39 ΕΥΡΩ προσαυξημένο προς 116.49 524.46 122.55 ΕΥΡΩ για κάθε διαχειριζόμενο πλοίο πέραν του ενός.01 κοχ μέχρι 10.

08 ΕΥΡΩ 19.Διαχείρισης (Interim Safety Management Certificate) σύμφωνα με το ΔΚΑΔ (ISM CODE).08 ΕΥΡΩ 20. καταβάλλονται τα καθοριζόμενα στις υποπαραγράφους (1) και (3) της παρούσας παραγράφου μειωμένα κατά 60%. 18. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τα τέλη για την επιθεώρηση του καταδυτικού εξοπλισμού καθορίζονται σε: 14. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΙΚΟΦΟΡΟΥ (ΩΝ) ΑΞΟΝΑ (ΩΝ) Τα τέλη για την επιθεώρηση ελικοφόρου (ων) άξονα (ων) για χορήγηση παράτασης στο χρόνο εξαγωγής από την χοάνη καθορίζονται σε: 33.08 ΕΥΡΩ 21. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Τα τέλη επιθεώρησης για την έκδοση βεβαίωσης ταχύτητας του πλοίου καθορίζονται σε: 33.33 ΕΥΡΩ 22.11 - . ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Τα τέλη επιθεώρησης για την έκδοση βεβαίωσης τηλεχειρισμού και παρακολούθησης της λειτουργίας των προωστηρίων μηχανών και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών από την γέφυρα καθορίζονται σε: 33. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ – ΤΑΚΤΙΚΗΣ Ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Τα τέλη επιθεώρησης για την έκδοση πιστοποιητικού ασφάλειας εξαρτισμού έρευνας ή εκμετάλλευσης μονάδας υδρογονανθράκων καθορίζονται σε: 818.06 ΕΥΡΩ .

68 ΕΥΡΩ.12 - . ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ Τ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α). ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ Για την διενέργεια επιθεώρησης που πραγματοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί αποκατάσταση ζημιάς ή βλάβης ή και παρατηρήσεων που έχουν προκύψει από τακτικές. καταβάλλεται για κάθε νέα επίσκεψη μετά την πρώτη το 40% των ποσών που προβλέπονται για τις τακτικές και ενδιάμεσες επιθεωρήσεις πλοίων για την έκδοση Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας.) καταβάλλονται επιπρόσθετα.Κ.Π. 24. 25. . 27.Ε. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ: α) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 95/21/ΕΚ ΚΑΙ β) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 99/35/ΕΚ Κατά τις διενεργούμενες επιθεωρήσεις πλοίων με ξένη σημαία στα πλαίσια των Οδηγιών 95/21/ΕΚ και 99/35/ΕΚ.Κ. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΟΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Για την έκδοση νέου Πιστοποιητικού Ασφαλείας λόγω αλλαγής πλόων μετά από αίτηση των πλοιοκτητών καταβάλλεται το 20% των ποσών που προβλέπονται για την αρχική έκδοση του νέου πιστοποιητικού. 26.Ε.23.Ε. 4 του Ν. ως τέλη.Π. καταβάλλεται το 20% των ποσών που προβλέπονται στις παραγράφους (1) ή (4) του παρόντος για τις αντίστοιχες τακτικές επιθεωρήσεις των Ελληνικών Πλοίων. ενδιάμεσες. εφόσον ο επιθεωρητής καλείται να μεταβεί στο πλοίο προκειμένου να διαπιστώσει ότι αποκαταστάθηκε έλλειψη η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απαγόρευση απόπλου του πλοίου. ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Για τον έλεγχο των εταιριών που διενεργούν τεχνική υποστήριξη (συντήρηση) τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού πλοίων καταβάλλονται τέλη 340.Κ. έκτακτες επιθεωρήσεις εφόσον ο επιθεωρητής καλείται να μεταβεί στο πλοίο πλέον της μιας φοράς.Δ.” η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. όπως ισχύουν κάθε φορά.Π. και τα ποσά που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης στα μέλη Τ. Για επιθεώρηση που διενεργείται από Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.

00 320.00 800.72 ΕΥΡΩ ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ.01 μέχρι 10.00 180.00 530. η καταβολή των τελών υπολογίζεται με βάση την ολική χωρητικότητα του εν λόγω πιστοποιητικού. άλλως λαμβάνεται υπόψη η ολική χωρητικότητα του πιστοποιητικού καταμέτρησης βάση την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία. 23 Γενικό Κανονισμό Λιμένα.” (Υ. 29. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Εφόσον το πλοίο είναι εφοδιασμένο με Πιστοποιητικό καταμέτρησης σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση του 1969 και εκτελεί Διεθνείς πλόες.001 κοχ και άνω 100.00 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Για τον έλεγχο πλοίου με ξένη σημαία και την έκδοση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφαλείας Πλοίου έναντι εκνόμων ενεργειών καταβάλλονται τα τέλη της παραπάνω υποπαραγράφου αυξημένα κατά 50%. όπως αυτά καθορίζονται στον αριθ.01 μέχρι 500 κοχ από 500.Κ. 1218.Σ.000 κοχ από 10. 30. σε μικρά σκάφη. όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.Α.43 ΕΥΡΩ (2) Τα τέλη επιθεώρησης προς τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ταχύπλοου ή δυναμικώς υποστηριζόμενου σκάφους καθορίζονται σε: 50.01 μέχρι 1.Ε.114/03/98/31-8-1998 Β’ 1016). 31.Π. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (1) Α) Β) Γ) Δ) Ε) Για την έλεγχο και την αρχική έκδοση ή ανανέωση του Διεθνές Πιστοποιητικού Ασφαλείας Πλοίου έναντι εκνόμων ενεργειών (INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE) σύμφωνα με τον INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY (ISPS) CODE καταβάλλονται: Για Για Για Για Για πλοία πλοία πλοία πλοία πλοία μέχρι 100 κοχ από 100. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (1) Τα τέλη επιθεώρησης προς έκδοση άδειας λειτουργίας ταχυπλόου ή δυναμικώς υποστηριζόμενου σκάφους καθορίζονται σε: 101.000.Α. .28. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Για αρχικές και περιοδικές επιθεωρήσεις που διενεργούνται από μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων ή από Αξιωματικό ή βαθμοφόρο Λ.13 - . δεν καταβάλλονται τα τέλη επιθεώρησης αλλά τα προβλεπόμενα τέλη από την εκάστοτε ισχύουσα Υ. “Περί καθορισμού αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης στα μέλη των Τ.000 κοχ από 1.

00 ΕΥΡΩ Για την ετήσια θεώρηση του Δηλωτικού Συμμόρφωσης Λιμενικής Εγκατάστασης τα της υποπαραγράφου (5) μειωμένα κατά 30%.00 180.(2) Για την έλεγχο και την έκδοση του Προσωρινού Πιστοποιητικού Ασφαλείας Πλοίου έναντι εκνόμων ενεργειών (INTERIM INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE) σύμφωνα με τον INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY (ISPS) CODE τα καθοριζόμενα στην υποπαράγραφο (1) της παρούσης παραγράφου ποσά μειώνονται κατά 50%.000.00 ΕΥΡΩ 140.00 800.λπ. ΟΛΘ.000 κοχ από 10.00 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Για την αξιολόγηση της Ασφάλειας. (4) Για την αξιολόγηση της Ασφάλειας και έγκριση του σχεδίου Ασφαλείας πλοίου καταβάλλονται: Α) Β) Γ) Δ) Ε) (5) Α) Β) Γ) Δ) (6) Για Για Για Για Για πλοία πλοία πλοία πλοία πλοία μέχρι 100 κοχ από 100.01 μέχρι 1.) Για Λιμάνια που υπάγονται σε Λιμενικά Ταμεία 140.01 μέχρι 10.14 - .00 ΕΥΡΩ 140.001 κοχ και άνω 100.01 μέχρι 500 κοχ από 500.00 320.000 κοχ από 1. .00 530. την έγκριση σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης και την έκδοση του Δηλωτικού Συμμόρφωσης Λιμενικής Εγκατάστασης σύμφωνα με τον Κώδικα καταβάλλονται: Για τερματικό σταθμό Δ/Ξ – Φ/Γ χύδην φορτίων Για Λιμενικές Εγκαταστάσεις Βιομηχανιών – Διυλιστηρίων – Αποθηκών Για Λιμάνια που υπάγονται σε Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Λιμένων (ΟΛΠ.00 ΕΥΡΩ 140. κ. (3) Για τον περιοδικό (ετήσιο – ενδιάμεσο) έλεγχο πλοίου και την αντίστοιχη θεώρηση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφάλειας πλοίου εκνόμων ενεργειών τα καθοριζόμενα στην υποπαράγραφο (1) αυτής της παραγράφου αντίστοιχα ποσά μειώνονται κατά 30%.