PROCEDURA DE AUTORIZARE A PERSONALULUI DE SPECIALITATE ÎN CONSTRUCŢII

2 Aplicarea prezentei proceduri are drept scop realizarea. CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Art. 1 Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind autorizarea şi reautorizarea personalului de specialitate în construcţii.Legea nr. în mod unitar. Art. modalitatea şi tehnicile de autorizare. 8 Procedura se aplică candidaţilor cu diplomă de studii recunoscută de statul român. în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. 10/1995 privind calitatea în construcţii . nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoana autorizată la organismul de autorizare şi nici nu-i exonerează pe aceştia de obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin.Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii. 4 Prezenta procedură se aplică pentru autorizarea şi reautorizarea personalului de specialitate în construcţii definit la art. Art. Art. 1. 1. stabilind condiţiile de studii şi experienţa profesională obligatorii pentru autorizare. aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 3 Obiectivul principal urmărit prin autorizarea personalului de specialitate în construcţii este creşterea nivelului calitativ al lucrărilor.Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii. 6 Autorizarea personalului de specialitate în construcţii de către Inspectoratul de Stat în Construcţii. 272/1994 . a activităţii de autorizare a personalului de specialitate în construcţii. respectiv: • Şef laborator de analize şi încercări în construcţii • Specialist încercări nedistructive • Responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii • Responsabil cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor • Şef staţie de betoane • Şef staţie de producere a agregatelor • Şef staţie de mixturi asfaltice Art. aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. Art.CAPITOLUL I Scop Art. domeniile de autorizare şi valabilitatea autorizaţiilor. 766/1997 . asigurarea respectării prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice din domeniul calităţii. în condiţiile legii. 5 Autorizarea se referă la evaluarea capacităţii tehnice şi a experienţei profesionale a specialiştilor care solicită obţinerea autorizaţiei în vederea exercitării uneia din funcţiile de la art. Art. 7 Reautorizarea presonalului de specialitate în construcţii se face la solicitarea titularului autorizaţiei sau a angajatorului acestuia. CAPITOLUL III Cadrul legal Art.9 La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative: .

urmărirea specială . asupra unor parametrii ce caracterizează construcţia sau anumite părţi ale ei.investigaţii specifice regulate. 808/2005 Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare. 147/2007 Procedura de atestare/reatestare a staţiilor de producere a agregatelor Procedura de atestare/reatestare a staţiilor de mixturi asfaltice Procedura de atestare/reatestare a staţiilor de betoane Procedura de evaluare laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii în vederea autorizării. cu responsabilităţi privind funcţionarea acesteia.şef laborator de analize şi încercări în construcţii – persoană autorizată de către Inspectoratul de Stat în Construcţii. periodice. în conformitate cu reglementările tehnice şi legale în vigoare . termenii referitori la activitatea procedurală sunt definiţi după cum urmează: . Cerinţe . (2) Pe durata de aplicare a prezentei proceduri se va avea în vedere aplicarea ultimei modificări sau completări ale actelor normative la care se face referire în procedură sau în anexe. 766/1997 Ordonanţa Guvernului nr. stabiliţi din faza de proiectare sau în urma unei expertizări tehnice . aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.şef staţie de betoane/ şef staţie de producere a agregatelor/ şef staţie de mixturi asfaltice – persoană autorizată de către Inspectoratul de Stat în Construcţii.autorizare – procedura prin care Inspectoratul de Stat în Construcţii prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul Inspectoratelor Teritoriale în Construcţii. aprobat prin Decizia primului – ministru nr. atestă că personalul de specialitate în construcţii este competent să efectueze şi să îndeplinească sarcinile specifice pentru care a fost autorizat . aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. Această listă va fi reactualizată periodic cu toate documentele normative referitoare la domeniul abordat care urmează să intre în vigoare.- Notă: (1) Lista documentelor normative menţionate mai sus nu este limitativă. care îi conferă acestuia proprietatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite . intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor.control tehnic de calitate – tehnicile şi activităţile cu caracter operaţional utilizate pentru îndeplinirea cerinţelor tehnice referitoare la calitate . cu responsabilităţi privind funcţionarea staţiei de betoane / a staţiei de procere a agregatelor / a staţiei de mixturi asfaltice. cu pregătire tehnică de specialitate. cu pregătire tehnică de specialitate. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – ISC Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – ISC. numită prin decizie a conducătorului unităţii deţinătoare a laboratorului. 273/1994 Regulament privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii. în conformitate cu reglementările tehnice şi legale în vigoare .laborator de analize şi încercări în construcţii – laborator care execută analize şi încercări pentru controlul calităţii pe parcursul execuţiei lucrărilor de construcţii sau care execută analize şi încercări pentru constatarea stării tehnice a construcţiilor Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. aprobată prin ordinul Inspectorului general de stat nr. CAPITOLUL IV Termeni utilizaţi Art. 10 În contextul prezentei proceduri. numită prin decizie a conducătorului unităţii deţinătoare.calitate – ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu. 705/2006 SR EN ISO 9001 – Sisteme de management al calităţii.

c) diploma de absolvire (copie legalizată sau vizată de secretarul comisiei de autorizare). fiind dotată cu echipamente. în componenţa căreia intră toate utilajele necesare preparării mixturilor asfaltice. b) curriculum vitae (Anexa 3). ci doar în baza dosarului depus la secretariatul comisiei de autorizare. CAPITOLUL V Cerinţe de autorizare Art.şi activează în domeniul de autorizare. prin comisiile teritoriale de autorizare constituite la nivelul Inspectoratelor Teritoriale în Construcţii. 13 Autorizarea personalului de specialitate în construcţii se face de către Inspectoratul de Stat în Construcţii. Art. în nume propriu sau la solicitarea angajatorului. prevăzute în tabele din Anexa1 la prezenta procedură. „Şef staţie de producere agregate”. instalaţii şi utilaje specifice pentru prelucrarea şi producerea agregatelor minerale. pot obţine aceste autorizări fără a mai susţine examen. desfăşurat conform schemei de principiu (Anexa 5). „Responsabil cu urmărirea specială a comportării în timp a construcţiilor” care deţin un titlu universitar sau de doctor în ştiinţe tehnice – specializările cuprinse în condiţiile de autorizare din Anexa 1 . semiautomată sau complet automatizat staţie de producere a agregatelor . „Şef staţie de producere mixturi asfaltice”) e) două recomandări din partea unor instituţii sau persoane fizice. ce poate fi cu acţionare manuală.orice unitate care produce şi livrează agregate minerale (indiferent de provenienţă: cariere / balastiere).2d).- existente. 11 O persoană fizică poate participa la examenul de autorizare. suspendarea autorizaţiei – întreruperea temporară a valabilităţii autorizaţiei anularea autorizaţiei – întreruperea definitivă a valabilităţii autorizaţiei. (3) Modelul autorizaţiei este prezentat în anexa 6. CAPITOLUL VII Documentele solicitate în vederea autorizării Art. cu condiţia respectării condiţiilor de studii şi vechime. necesare în cadrul activităţilor de expertizare tehnică a construcţiilor şi de urmărire a comportării în timp a acestora staţie de preparare a mixturilor asfaltice – instalaţie complexă.ISC. (2) Autorizaţia are o valabilitate de 4 ani. Art. Art. „Şef staţie de betoane”. 12 Candidaţii care solicită autorizarea ca „Responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii”. staţie de betoane . fiind dotată cu una sau mai multe instalaţii de preparare beton. „Şef laborator”. 15 (1) Autorizarea constă în declararea candidatului „admis” în urma susţinerii de către acesta a examenului de autorizare.orice unitate care produce şi livrează beton. 14 Comisiile teritoriale de autorizare se constituie şi îşi desfăşoară activitatea conform „Regulamentului de organizarea şi funcţionare a comisiilor de autorizare” aprobat prin Ordin al Inspectorului General de Stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii . 16 Admiterea la examenul de autorizare se face în baza dosarului de autorizare compus din: a) cerere din partea candidatului/angajatorului (Anexa 2a . d) decizie de numire în funcţie (pentru „Şef laborator”. privind activitatea desfăşurată în domeniul/domeniile pentru care se solicită autorizarea . CAPITOLUL VI Procedura autorizării Art.

cu minim 30 de zile înainte de data expirării autorizaţiei. „Şef staţie de producere mixturi asfaltice”) d) foto 3 x 4 cm e) dovada achitării cheltuielilor de reautorizare (50% din cheltuielile de autorizare). 17 (1) Dosarul se depune la Inspectoratul Judeţean în Construcţii pe raza căruia domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea. − întrebări din domeniul sistemului calităţii. (3) Sunt autorizaţi candidaţii care au obţinut la examenul de autorizare cel puţin media 7. următoarele documente: a) cerere prin care se solicită reautorizarea (Anexa 2a – 2d) b) memoriu de activitate în perioada de valabilitate a autorizaţiei c) decizie de numire în funcţie (pentru „Şef laborator”. etc. 22 Bibliografia pentru examen va fi pusă la dispoziţia solicitanţilor admişi pentru examinare. h) dovada achitării cheltuielilor de autorizare (depusă după analizarea şi admiterea dosarului) Art. Art. cu cel puţin 15 zile înainte de examenul de autorizare. 20 Data stabilită pentru susţinerea examenului în vederea autorizării se comunică la sediul inspectoratelor judeţene şi teritoriale în construcţii. CAPITOLUL VIII Desfăşurarea examenului de autorizare Art. ANRE.. 19 (1) În vederea reautorizării. 21 Examenul de autorizare se desfăşoară scris şi oral: • Proba scrisă – constă din test grilă compus din: − întrebări privind legislaţia şi reglementările tehnice din domeniul calităţii construcţiilor. “Specialist încercări nedistructive”. care îl analizează pe loc sau în cel mult 3 zile şi îi comunică candidatului acceptarea sau respingerea acestuia. „Şef staţie de producere agregate”. „Şef staţie de betoane”. nefiind obligatorie prezentarea la proba orală. 18 Admiterea la examenul de autorizare nu este condiţionată de funcţia deţinută la data solicitării de către candidatul respectiv pentru următoarele categorii de personal: “Responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii”. − întrebări din domeniul tehnic aferent activităţii pentru care se solicită autorizarea • Proba orală: − discuţii de investigare a gradului de cunoaştere a activităţii din domeniul în care se solicită autorizarea Art. (2) Dosarele incomplete sunt restituite candidaţilor în vederea completării. candidatul trebuie să depună la secretariatul Inspectoratului Judeţean în Construcţii pe raza căruia locuieşte sau lucrează.f) autorizări (ANRGN. 24 Rezultatul obţinut la examenul de autorizare se comunică oficial de către secretariatul comisiei de autorizare în termen de maximum 15 zile de la susţinerea examenului de către candidat. (2) La proba orală sunt admişi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 5 la proba scrisă. 23 (1) Candidaţii care au obţinut minim nota 8 la proba scrisă sunt consideraţi admişi. Art. Art. se iniţiază procedura de autorizare. Art. (2) În cazul în care solicitarea privind reautorizarea depăşeşte cu cel mult 10 zile termenul de expirare al valabilităţii autorizaţiei. . Art. “Responsabil cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor”. sunt respinse. de către secretariatul comisiilor teritoriale de autorizare. (3) Dosarele candidaţilor care nu îndeplinesc cerinţele minime de autorizare prevăzute în Anexa 1. pentru domeniile unde sunt solicitate) g) foto 3 x 4 cm.

implementa şi menţine sistemul de asigurarea calităţii în domeniul de autorizare CAPITOLUL X Suspendarea / anularea autorizaţiilor Art.) se pot prezenta la următorul examen cu aceleaşi cheltuieli de autorizare. (2) Cheltuielile pentru autorizare se indexează prin Ordin al Inspectorului General de Stat. prin intermediul secretariatului comisiilor teritoriale de autorizare. 36 Suspendarea autorizaţiei se face pe o perioadă de la 1 la 6 luni. Art. 25 Contestaţiile se pot depune în termen de 7 zile de la data afişării oficiale a rezultatelor examenului de autorizare. Art. a unui curs de instruire în domeniul în care este autorizat. CAPITOLUL IX Drepturi si responsabilităţi ale titularilor de autorizaţii Art. 28 Autorizaţiile se eliberează de către Inspectoratul de Stat în Construcţii şi se transmit. În această situaţie. Dacă din motivele menţionate anterior.respecta legislaţia şi reglementările tehnice specifice activităţii domeniului pentru care a fost autorizat . juridice sau unităţi de consultanţă specializate în domeniul verificării calităţii. plecat din localitate sau din ţară. 35 Personalul de specialitate în construcţii are obligaţia de a: . de unde pot fi ridicate personal de titulari. angajat al unui agent economic. contravaloarea cheltuielilor de autorizare nu se returnează. 31 La sesizarea inspectoratelor judeţene şi la propunerea inspectoratelor teritoriale. în ultimul an al valabilităţii autorizaţiei. limitarea sau anularea autorizaţiei. curs organizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC sau alte instituţii abilitate (instituţii de învăţământ superior. candidaţii renunţă să se prezinte şi la următorul examen. Art. Art. 21. 34 Drepturile şi responsabilităţile personalului de specialitate autorizat. (1) dacă se face dovada efectuării.). Art. 33 Personalul de specialitate în construcţii are dreptul să ocupe o funcţie în domeniul în care a fost autorizat şi să presteze această activitate pentru persoane fizice. cu excepţia autorizării „Responsabililor cu controlul tehnic de calitate în construcţii”. asociaţii profesionale. etc. 27 Inspectoratul de Stat în Construcţii înregistrează autorizaţiile emise în registrul de eliberare a autorizaţiilor. candidaţii vor susţine un nou examen de autorizare. etc. în urma analizei dosarului de reautorizare rezultă că solicitantul nu a desfăşurat activitatea pentru care a fost autorizat cel puţin 60% din perioada de valabilitate a autorizaţiei sau a avut abateri disciplinare documentate şi înregistrate la Inspectoratul Judeţean în Construcţii pe raza căruia şi-a desfăşurat activitatea. Art. Art. la inspectoratele judeţene în construcţii. 19 şi susţinerii unui interviu. în cazul încălcării în mod repetat a obligaţiilor ce-i revin în conformitate cu prevederile legislaţiei şi . sunt cele prevăzute prin fişa postului. 30 (1) În cazul în care. 26 Candidaţii care nu se pot prezenta la examen din motive obiective (boală. Inspectorul General de Stat poate dispune suspendarea. pentru care această valoare se percepe pe domenii de autorizare. Art.Art. dosarul se respinge. (2) Se poate admite dosarul în cazul prezentat la alin. Contestaţiile depuse după această dată nu se iau în consideraţie. Art. 29 Reautorizarea se face în baza analizei dosarului întocmit conform prevederilor art. conform prevederilor art. 32 (1) Cheltuielile de autorizare a personalului de specialitate în construcţii sunt în valoare de 150 RON. cu semnătură.

S. 39 (1) Decizia privind suspendarea sau anularea autorizaţiei se comunică de către Inspectoratul de Stat în Construcţii . decizia Inspectoratului de Stat în Construcţii de suspendarea sau anularea autorizaţiei (Anexa 5). . 41Titularii autorizaţiilor anulate au dreptul de a participa la un nou examen de autorizare. emise de Inspectoratul de Stat în Construcţii anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri. f) Anexa 6 – Model autorizaţie. 37 Anularea autorizaţiei se face pentru încălcări grave ale obligaţiilor ce-i revin în conformitate cu prevederile legislaţiei şi reglementărilor tehnice aferente domeniului de autorizare şi are deja două suspendări ale autorizaţiei. se înaintează Inspectorului General de Stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii . Art. etc. în baza unui referat prin care se motivează propunerea respectivă. în condiţiile prevăzute la art. c) Anexa 3 – Model curriculum vitae. preşedintelui comisiei şi Inspectoratului Judeţean în Construcţii care a întocmit referatul. limitării sau anulării autorizaţiei. *) Notă: a) Anexa 1 – Condiţii de autorizare a personalului de specialitate în construcţii. 42 Autorizaţiile personalului de specialitate în construcţii. d) Anexa 4 – Model de comunicare a suspendării. 38 Propunerile privind suspendarea sau anularea autorizaţiei se fac de către inspectoratul judeţean în construcţii pe teritoriul căruia titularul autorizaţiei îşi desfăşoară activitatea. 1 – 6*) fac parte integrantă din prezenta procedură. vizat de preşedintelui comisiei de autorizare.I. (2) Secretariatul comisiei de autorizare comunică titularului de autorizaţie şi angajatorului acestuia. Art. pe perioada de suspendare sau anulare a autorizaţiei. Referatul. 43 Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se fac de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – ISC. e) Anexa 5 – Schema de principiu privind autorizarea/reautorizarea personalului de specialitate în construcţii. având drept urmare producerea de neconformităţi care impun refaceri de lucrări. Art. 16 şi art.C în vederea luării deciziei. b) Anexa 2a-2d – Model cerere de autorizare.C.S. refuzări loturi de materiale. Art. Art. CAPITOLUL XI Dispoziţii finale Art. refaceri de probe. Art. 40 Titularii autorizaţiilor suspendate sau anulate nu au dreptul de a ocupa funcţii în activitatea pentru care au fost autorizaţi. prin Direcţia Autorizare şi Atestare şi prin inspectoratele teritoriale şi judeţene în construcţii. 44 Anexele nr. Art. 21.reglementărilor tehnice aferente domeniului de autorizare sau a celor din fişa postului. îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenelor pentru care au fost emise.I.

TCM. TCM. CFDP. CFDP. mecanic.conform domeniului de activitate al laboratorului (geolog. IF. TCM. INST. tehnologia sudurii. tehnologia sudurii. IC) • Chimie anorganică • Materiale de construcţii • Alte specializări – conform domeniului de activitate al laboratorului (geolog. mecanic. INST. CFDP. tehnologia sudurii. metalurgie. energetică. energetică. tehnologia sudurii. IF.) Inginer – specializarea: • Construcţii (CCIA. metalurgie. CFDP.conform domeniului de activitate al laboratorului (geolog.1 Gradul laboratorului Cerinţe de calificare Studii Tehnician** – specializarea constructii Subinginer – specializarea: • Construcţii (CCIA. mecanic. CH. energetică. INST. IC) • Chimie (materiale de construcţii) • Materiale de construcţii • Alte specializări – conform domeniului de activitate al laboratorului (geolog. metalurgie.) Vechime în activitatea de laborator *) 10 ani 2 ani III 1 an 5 ani II 2 ani I 3 ani NOTĂ: *) – Vechimea în activitatea de laborator. etc. TCM.) Subinginer – specializarea: • Construcţii (CCIA. mecanic. CH. INST. etc. CH. IC) • Chimie (materiale de construcţii) • Materiale de construcţii • Alte specializări – conform domeniului de activitate al laboratorului (geolog. energetică. tehnologia sudurii. dovedită prin cartea de muncă sau alte înregistrări legale **) conform Carte de munca sau alte inscrisuri legale . IF. metalurgie. INST. CFDP.) Inginer – specializarea: • Construcţii (CCIA. mecanic. CH.1 CONDIŢII DE AUTORIZARE PENTRU „Şef laborator de analize şi încercări în construcţii” Tabel 1. etc. IC) • Chimie (materiale de construcţii) • Alte specializari . TCM.Anexa nr. IF. energetică. IC) • Chimie (materiale de construcţii) • Alte specializari . etc. IF. etc. CH. metalurgie.) Inginer – specializarea • Construcţii (CCIA.

galerii subterane Inginer CH. Domeniul / Subdomeniul de autorizare Tabel 1.1. ISCIR (după caz) • • • • CONDIŢII DE AUTORIZARE PENTRU „Responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii” Nr. 5. IC. IF**). 3. CH*). IF*). IF*). metrou. Energetică. IC. IC.3.2.1. IC*) . IF**) De interes naţional şi judeţean Subinginer Tehnician*** Construcţii Inginer CFDP. Utilaj Inginer tehnologic în construcţii**) Categoria de importanţă C Subinginer Tehnician*** Construcţii Inginer Categoria de importanţă A + B CCIA. 2. 3. 4. Energetică. CH. 3. IC. CCIA.3. CH. CCIA. Tehnician*** Construcţii civile. CH**). IF. poduri. CCIA*).1. CFDP*). piste de aviaţie. 5. agricole şi miniere de suprafaţă Inginer CCIA. IC. IF. CH*). IC*). Galerii subterane Categoria de importanţă C Subinginer Tehnician*** Construcţii Categoria de importanţă A + B Inginer CH.CONDIŢII DE AUTORIZARE PENTRU „Specialist încercări nedistructive” Tabel 1. IC. IF**) Constructii 10 ani 3 ani 5 ani 7 ani 4 ani 6 ani 15 ani 5 ani 7 ani 5 ani 7 ani 15 ani 3 ani 5 ani 7 ani 5 ani 7 ani 15 ani 3 ani 5 ani 7 ani 4 ani 6 ani 15 ani 7 ani Nivel Inginer 1. tramvai subinginer Tehnician*** Căi ferate Lucrări hidrotehnice.3 Studii Vechime în proiectare şi/sau execuţie Specializare construcţii CCIA. INS.2. 5. Utilaj tehnologic în construcţii Categoria de importanţă D Subinginer Tehnician*** Construcţii CCIA. CFDP**). CCIA*). 5.2. Utilaj tehnologic pentru construcţii *) De interes local Subinginer Tehnician*** Construcţii Inginer CFDP. CCIA. CH*). INS. 2. CFDP.2 Cerinţe minime de calificare Vechime minimă în activitatea de laborator Absolvent de facultate inginer 4 ani tehnică subinginer curs de instruire în domeniu alte documente eliberate de CNCAN. Materiale de 6 ani construcţii. industriale. CH**) Căi ferate. CFDP. Galerii subterane Categoria de importanţă D Subinginer Tehnician*** Construcţii Inginer CH. transport pe cablu Inginer CFDP. IF*). tunele. crt. CCIA*). 2. CFDP**) Subinginer Drumuri. Produse pentru construcţii Subinginer 2. 4 ani Chimie industrială.

pentru fiecare domeniu solicitat.autorizare ANRE****. Utilaj tehnologic pentru construcţii Arhitect Tabel 1. CH. IC*). CCIA*). Electromecanică**). IC.4 8. Mecanică agricolă**) Tehnician*** Construcţii Inginer Inginer 4 ani 6 ani 15 ani 7. IC. CCIA. Fac.3 8. autorizare ANRGN Instalaţii gaze Subinginer 7 ani Tehnician*** Instalaţii. autorizare ANRE**** 15 ani Inginer INS. IF. Energetică. termice.6. Energetică. Utilaj tehnologic pentru c-ţii**).1. Tehnician*** 15 ani produselor petroliere ANRGN**** Consolidări contrucţii. Reţele de telecomunicaţii Subinginer 6 ani ANRE**** Reţele de gaze Reţele pentru transportul Instalaţii. 7. Fac. îmbunătăţiri funciare Instalaţii aferente construcţiilor CH. CFDP 8 ani monumente Instalaţii electrice NOTĂ: *) – se iau în considerare situaţiile de vechime de cel puţin 2 ani în domeniul de autorizare. IF. INS. CCIA. IC.2 8. CH. CCIA*).1 8.cu specializare în domeniul construcţiilor Sing.2 7. CFDP*). CCIA.3 8. tehnologia sudurii**). autorizare ANRGN****. Lucrări şi reţele de alimentări cu apă şi canalizare. autorizare ANRE**** Instalaţii sanitare. inclusiv Inginer CCIA. tehnică de Subinginer 6 ani profil. Reţele electrice Electrotehnică.4 Vechime minimă în activitatea de proiectare sau execuţie în construcţii 5 ani 4 ani 3 ani . CFDP.5 9. dovedite prin carte de muncă şi nominalizarea a 3 obiective. Utilaj tehnologic pentru construcţii Ing. tehnică de Reţele termice profil. INS. de gaze. Fac. IC*). 8. la care a participat ca proiectant sau executant ***) – conform Carte de muncă sau alte înscrisuri legale ****) – după caz CONDIŢII DE AUTORIZARE PENTRU „Responsabil cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor” Cerinţe minime de calificare • • • • Tehnician . dovedite prin carte de muncă şi 2 recomandări în domeniu **) – se iau în considerare situaţiile de vechime de cel puţin 8 ani în domeniul de autorizare. TCM Subinginer mecanică. IC. 4 ani Electrotehnică. de telecomunicaţii şi pentru transportul produselor petroliere Inginer 4 ani INS. INS. IC*). CH. IF. CFDP. tehnică de 5 ani profil. INS. autorizare ANRGN 15 ani Reţele electrice. termoventilaţii Tehnician*** Instalaţii. 7. CCIA*).

CONDIŢII DE AUTORIZARE PENTRU „Şef staţie de mixturi asfaltice” Staţie de staţie de mixturi asfaltice Capacitate de producţie < 35 to/h Capacitate de producţie > 35 to/h Studii Nivel Inginer Subinginer Tehnician* Maistru* Inginer Subinginer • • • • • • Construcţii Mecanică Construcţii Mecanică Construcţii Mecanică Specializare Tabel 1. CONDIŢII DE AUTORIZARE PENTRU „Şef staţie de producere agregate” Studii Nivel Inginer Subinginer Tehnician* Maistru* Specializare • • • • • Construcţii Mecanica Construcţii Mecanica Tabel 1.7 Vechime în activitatea de producere agregate 2 ani 3 ani 5 ani 5 ani *) conform Carte de muncă sau alte înscrisuri legale.5 Vechime în activitatea de producere betoane 2 ani 3 ani 5 ani 3 ani 4 ani Capacitate de producţie < 35 mc/h Capacitate de producţie > 35 mc/h *) conform Carte de muncă sau alte înscrisuri legale.CONDIŢII DE AUTORIZARE PENTRU „Şef staţie de betoane” Studii Staţie de betoane Nivel Inginer Subinginer Tehnician* Maistru* Inginer Subinginer • • • • • • Construcţii Mecanică Construcţii Mecanică) Construcţii Mecanica Specializare Tabel 1.6 Vechime în activitatea de mixturi asfaltice 2 ani 3 ani 5 ani 3 ani 4 ani *) conform Carte de muncă sau alte înscrisuri legale. .

. strada ……………......... scara…....... …………….. Ref: Cerere de autorizare/reautorizare: “Şef staţie de betoane”/ “Şef staţie de producere a agregatelor”/ “Şef staţie de mixturi asfaltice” S........... cu sediul în localitatea................. judeţul (sectorul)....….. ..... prenume......…….............nr........ 2a Instituţia................ …………………….... domiciliat(ă) în localitatea……………………........... judeţul (sector)……....................... de profesie…….. Director....... nr.................. nr.. ...................................... Nume.......………....Anexa nr.. două recomandări din partea unor instituţii sau persoane fizice (pentru autorizare) decizie de numire în funcţie (copie) foto 3x4 cm...……….........................…………. posesor al BI/CI seria ……….......... vă rugăm să dispuneţi analizarea dosarului şi înscrierea în vederea participării la examenul de autorizare/reautorizare ca “Şef staţie de betoane”/ “Şef staţie de producere a agregatelor”/ “Şef staţie de mixturi asfaltice”……......... Semnătura Data……………………… ....................………………… Anexăm dosarul compus din: curriculum vitae.................…………... bloc….... reprezentata prin........care funcţionează în cadrul instituţiei noastre a domnului/doamnei ................................... DOAMNĂ / DOMNULE INSPECTOR ŞEF.....................str..........….... diploma de absolvire (copie)..........................C............... CNP ........

......... CNP ......……….…….... 2b Instituţia................…....care funcţionează în cadrul instituţiei noastre. DOAMNĂ / DOMNULE INSPECTOR ŞEF..... scara……........ Semnătura Data……………………… .. domiciliat(ă) în localitatea…….........…….....………………….... nr........... judeţul (sectorul)..............................…............………………… Anexăm dosarul compus din: curriculum vitae...... Ref: Cerere de autorizare/reautorizare: “Şef laborator de analize şi încercări în construcţii” S. ……………………. de profesie…….................. diploma de absolvire (copie)..... Nume. posesor al BI/CI seria ……................nr...…………..……........ două recomandări din partea unor instituţii sau persoane fizice (pentru autorizare) decizie de numire în funcţie (copie) foto 3x4 cm. ... judeţul (sector)…………... strada …………….... vă rugăm să dispuneţi analizarea dosarului şi înscrierea în vederea participării la examenul de autorizare/reautorizare ca “Şef laborator de analize şi încercări în construcţii” al laboratorului …………………………………………… de grad. reprezentată prin............................... Director....str.............Anexa nr.…….. nr........................... bloc…...................…………………………………………… a domnului/doamnei…………….... cu sediul în localitatea............……………............ în profilele:………………………….....…. prenume................. ………………...C..

......…...... foto 3x4 cm.....……………......... privind activitatea desfăşurată în domeniul pentru care se solicită autorizarea/reautorizarea diploma de absolvire (copie)..……....... scara………. nr.………....Anexa nr..…………... două recomandări din partea unor instituţii sau persoane fizice. posesor al BI/CI seria ……................. strada ……………………. CNP ... ……......................………........…. vă rog să-mi aprobaţi participarea la examenul de autorizare/reautorizare ca “Responsabil cu urmărirea specială a comportării în exploatare a construcţiilor” / “Specialist încercări nedistructive…………………………………………………”.................... nr......... bloc………....….. domiciliat(ă) în localitatea ………………………………….. de profesie……......... Semnătura Data……………………… ......... Ref: Cerere de autorizare/reautorizare: “Responsabil cu urmărirea specială comportării în exploatare a construcţiilor” / “Specialist încercări nedistructive” a Subsemnatul(a) ….... judeţul (sector)……………………............ Anexez dosarul compus din: curriculum vitae. 2c DOAMNĂ / DOMNULE INSPECTOR ŞEF..............………….…………...

....... tunele.. strada ………………………... categoria de importanţă C 5..1 Reţele electrice 8... industriale.... de profesie……..... tramvai 5.. posesor al BI/CI seria ……. Reţele electrice. metrou.... categoria de importanţă A + B 6. bloc………. inclusiv monumente Anexez dosarul compus din: curriculum vitae..... îmbunătăţiri funciare 7..... piste de aviaţie.. de telecomunicaţii şi pentru transportul produselor petroliere 8. Drumuri . termice...... de interes naţional şi judeţean 3.………..2 Reţele termice 8... pentru domeniile unde sunt solicitate) foto 3x4 cm........ categoria de importanţă C 2.. Construcţii civile.....2..........2. de gaze.. privind activitatea desfăşurată în domeniul/domeniile pentru care se solicită autorizarea/reautorizarea diploma de absolvire (copie)...3...... Lucrări hidrotehnice... Instalaţii electrice 7. categoria de importanţă D 2.4 Reţele de gaze 8.. autorizări (ANRGN. termoventilaţii 7... 2d DOAMNĂ / DOMNULE INSPECTOR ŞEF...……...... scara………..... Consolidări construcţii... două recomandări din partea unor instituţii sau persoane fizice.1. galerii subterane: 5.1.......Anexa nr.. agricole şi miniere de suprafaţă: 2. nr. categoria de importanţă D 5.3 Reţele de telecomunicaţii 8....5 Reţele pentru transportul produselor petroliere 9. poduri..…... domiciliat(ă) în localitatea ……………………………..... Ref: Cerere de autorizare/reautorizare: “Responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii” Subsemnatul(a) …...……….. Lucrări şi reţele de alimentări cu apă şi canalizare..1.. de interes local 4.... CNP . judeţul (sector) ……….....……..……......2...............……. transport pe cablu: 3. ANRE... nr.. Instalaţii aferente construcţiilor: 7...... Căi ferate. Semnătura Data……………………… .1.. ……………….....3... categoria de importanţă A + B 3... Produse pentru construcţii 2... vă rog să-mi aprobaţi participarea la examenul de autorizare/reautorizare ca “Responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii” în domeniul/domeniile: 1.2 instalaţii sanitare.... etc..3 Instalaţii gaze 8.………….………….....

Anexa nr. Experienţa profesională: (Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă începând cu cea mai recentă dintre acestea) Descriere Perioada Instituţia Adresa Funcţia (activităţi şi responsabilităţi) 11. Numele: 2.): Data: Semnătura: . Data şi locul naşterii: 5. Cod numeric personal: 4. Adresă e-mail: 8. Titluri ştiinţifice: 10. 3 CURRICULUM VITAE 1. Informaţii suplimentare : 12. Adresa: 6. autorizaţii etc. Prenumele: 3. Studii: (Descrieţi fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională urmate începând cu cea mai recentă) Domenii Tipul calificării/Grade sau Diplome Perioada Instituţia studiate obţinute 9. Telefoane de contact: 7. Anexe: Copii documente ataşate CV (diplome.

.../…………... începând cu data de…………………………………..I. prin Decizia Inspectorului General de Stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii ...... ………………………………………………………………………………….S.. s-a dispus: SUSPENDAREA AUTORIZAŢIEI timp de ………… luni..……………….. …………/………………… întocmit de Inspectoratul Judeţean în Construcţii………...Anexa nr........ …………………………………………………. nr……..…. pentru……………………………………………………………………………… ANULAREA AUTORIZAŢIEI începând cu data de………………………………………….……….... ……....………………………. ………………………………………………………… (numele titularului autorizaţiei) Spre ştiinţă ………………………………………………………… (agentul economic deţinător al laboratorului/staţiei de betoane/ staţiei de producere agregate/staţiei de mixturi asfaltice) In urma analizării referatului nr. ……………………………………………………..C. Comisia de autorizare Preşedinte.……….………..…………………………...…………………………………. ca urmare a nerespectării …………...…….. prin care se propune suspendarea / anularea autorizaţiei de „Şef laborator de analize şi încercări în construcţii”/ “Şef staţie de betoane”/ “Şef staţie de producere agregate”/ “Şef staţie de mixturi asfaltice” nr.....…………………………………… ..... /………………. cod PA–002... 4 Către......... şi în conformitate cu prevederile capitolului X din „Procedura de autorizare a personalului de specialitate în construcţii”....

Anexa nr.proba scrisa - Evaluare Nota ≥ 8 Da Nu Examen autorizare .proba orala - Candidat ADMIS Da Da Evaluare medie ≥ 7 Nu Autorizatie valabila Nu Intocmire dosar reautorizare + interviu Da Nu Autorizatie valabila . 5 Schema de principiu privind autorizarea/reautorizarea personalului de specialitate în construcţii Întocmire dosar autorizare Nu Analiza dosar Da Examen autorizare .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful