You are on page 1of 19

Bilinmeyen Vatikan II Aytun ALTINDAL

Evlilik d man kilise

Papa m Kral m ? Papa'nn elindeki gl silah mparator bastryor Kardinal kentinin ayrcal "Evlenmektense yaklarak lmek evladr" Diri diri yaklan iki milyon kadn "Ben yaptm oldu" "Benim" diyen feministlere ta kartan Teodora

OPUS DEI - Ahtapotun kollar

Tanr'ya anne gerek Masonik misyonerlii Papa 2. John Paul' tahta oturtan rgt Opus Dei'nin kuruluu ve misyonu OPUS DE Diktatrlere Opus Dei destei Papala hizmet eden ahtapot Opus Dei'nin Zrih'te uygulad usta taktik

Ahtapotun Trkiye'ye uzanan kolu

Ekmenizm ve slam dnyas

Ekmene-Kateizm-Ekonomi Kilise babalarna gre ekmenik kavram Ekmenik haraketin gnmzdeki merkezi svire'dedir lk ve son ekmenikal konsey Ekmenizm ile gdlen strateji lk hedef Hristiyanlatrmak

Papaln kapsama alanlar

Cizvitlerde Templar modeli Diaspora kiliseleri Papalar ve Osmanl eit Hristiyanlk ve Hal savalar sa iektir, gl ve ha'tadr

"Trk dostu" maskeli Papa

Hitlerin SS timleri ve P2 Mason locas skandal Kilise iinde kiliseler Gl ve Ha rgt yesi Papa Roncalli Papa Roncalli'nin "Trk dostu" maskesi Celal Bayar' ipten alan Papa

Ekmenizmin yerlemesi iin gereken deiiklik Trkiye'yi bekleyen gelimeler

EVLLK DMANI KLSE

Roma Kilisesinde kadnlara bak, Mizogonizm denilen evlilik dmanl kapsamndadr. Hristiyanln ilk yzylnda Roma Kilisesinin iki kurucusundan biri Aziz Paul tarafndan formlze edilen kurala gre evlilik din adamlarnn kesinlikle uzak durmalar gereken bir kurumdur. Hatta yle sylenmitir: Evlenmektense yaklarak lmek evladr. Hristiyanlk dikensiz gl bahesi deildir. Tersine, bir ok sorunu bnyesinde barndrr. 2000 yldr sregelen dine dayal sorunlar vardr. -ekimeleri, ayak oyunlar ve entrikalar vardr. Kilise-Devlet ilikileri bakmndan Hristiyanlk ve Papalarla, Devleti temsil eden Krallar arasnda tarih boyunca hangisinin daha gl olduu tartmalar yaanmtr. Bazen Papalar bazen de krallar bu tartmalardan galip ayrlmlardr. 18. Yzyln Fransz Laisizmi Jacobin geleneine uyarak Egemenlii hem Kraldan hem de Kiliseden alp Devleti ynetmekle grevlendirilmi olan Brokrasinin denetimine vermitir. Anglo Sakson kkenli Seklarizm ise Kilise ile Devletin ayr ayr bamsz birimler olarak bir arada varolmalarn ngrm ve Fransz Laisizminde nemli rol oynayan Devleti mdahalecilik anlayn dlamtr. Kral ile Papa ekimelerinde dnm noktas saylabilecek iki nemli gelimeyi aktarmakta yarar vardr. Bugnk Avrupay anlamamzda yardmc alacaktr.

Papa m Kral m ?

1076 ylnda Lateranda Papa 7. Gregory, Almanyada ise mparator 4. Henry, egemendiler. Papa ile mparator arasnda Milano Bapiskoposunun kim olaca konusunda tartma kt. Papa, Bapiskoposu kendisinin atayacan ve buna imparatorun karamayacan ne srd. mparator ise yanna ald iki bapiskopos ve 24 piskoposla birlikte bir sulama yaynlad. Bu sulamada din adamlar Papay, ahlaken bozuk olmakla, sahtekarlkla ve yetkilerini ktye kullanmakla suladlar. Bu iddialar destekleyen Kral, Ren kysndaki Worms kentinde 24 Ocak 1076da bir Synod= Din Meclisi toplad. Bu meclis, mparatorun emriyle Papay grevinden ekilmeye ard. Piskopos kenti olarak bilinen Wormstan byle bir ar gelmesi Papay kzdrd. Kendisine gnderilen belgeyi reddetti. Papa bununla yetinmedi ve kiisel yetkisini kullanarak mparatoru Aforoz etti. mparatoru destekleyen din adamlar bir anda daldlar. Tahtn kaybetmek tehlikesiyle kar karya kalan mparator yelkenleri indirdi ve 1077de

Papann stnln kaytsz artsz kabullendiini ilan etmek zorunda kald.

Papann elindeki gl silah

Hristiyanlkta Aforoz, Papalarn elindeki en gl silahtr. Aforoz edilmek sanld kadar basit bir olay deildir. Aforoz edilen kii dorudan doruya Hristiyanlktan atlr. Atlrsa ne olurmu, demeyin. Aforoz edilen ahs ilkin vaftiz hakkn, doum kaytlarn, dolaysyla lm kaytlarn ve en nemlisi ona verilmi olan Hristiyan adn ve evliliini yitirir. Aforoz edilen ahs en ksa deyile insan saylmak hakkn yitirir. Ad kilise kaytlarndan bir kez silindi mi bir daha byle bir insann yaam olduunu bile kantlayabilmek olas deildir. nk 18. Yzyla kadar ve gnmzde bile-doum, evlilik ve lm kaytlaryla tm tapu ve eitim kaytlar Kilisede tutulmaktayd. Protestanln kurucusu Papaz Martin Luther, Papa tarafndan Aforoz edilmiti. Aradan yaklak 430 yl gemi olmasna ramen hala af edilmemitir. Luther ve Vatikan iin 2000 ylnda bile resmi literatrde Martin Lutherin ad yoktur. nk Aforoz edilmi birinin adn anmak Papann dinsel otoritesine kar kmakla e deerli saylmtr.

mparator bastryor

mparator 4. Henrynin hazin sonu ondan sonraki Kral 5. Henryye iyi bir ders olmutu. Nedir ki bu kez Lateranda mparatorun diine gre bir Papa oturmaktayd: 2. Calixtus. mparator, din adamlarnn daha alt makamlara seilmelerinde ve kendisine kar vecibelerinde baz haklar olduunu ne srd. Olduka uzlamac bir Papa olan 2. Calixtus bu istekleri kabul etti. Ama st makamlara yaplacak tm atamalarda, Kral seime katlsa bile son sz yine Papa syleyecekti. mparatorla Papa arasnda yine Worms Kentinde 1122 ylnda bir Concordat= Szleme imzaland. Bunun zerine Papa bir Bull (kolay anlalsn diye fetva diyelim) yaynlad. Bylelikle Avrupada ilk kez imparatorlar Worms Szlemesiyle atamalarda bir yere kadar sz sahibi oldular. Kilise ile Devlet (dikkat nemli: Kilise ile Devlet baka, Din ile Devlet bakadr) arasndaki dengelerin oluumunda dnm noktas saylan bu szleme her zaman geerliliini korumutur.

Kardinal kentinin ayrcal

Yukarda Piskopos Kenti diye bir tanm geti. Bu da ok nemlidir. Hristiyanlkta kentlerin kiliseyle ilikileri belirli esaslara balanmt. Kilise-Devlet ilikisi gibi bir de Kent-Kilise ilikisi vard. Ki bu da daha sonra Laisizm ve Seklarizmin ortaya kmasnda etken olmutur. Katolik aleminde Katedral ina edebilmek hakkna kavumu kentler ayrcalkl bir stat edinirlerdi. rnein Almanyann Kln ehri bir katedral kentidir. Katedral kentlerinde Kardinal bulunmas zorunludur. Dolaysyla Katedral kentinin Kilisesine kaytl olmak, inann, Bill Gates olmaktan daha nemlidir. Bir de daha alt srada yer alan nemli ehirler vardr ki bunlar da Episkopos ehri statsndedirler. Bu kentlerde genellikle Kardinal bulunmaz, Piskopos bulunur. Papalar oturmak isterlerse Kardinal ehirlerine gitmeyi yelerler. Dier ehirler ise Kilisenin hiyerarik yaps iinde baka zellikleriyle yer alrlar. Gemite Kardinal kentinin

Kilisesine kaytl bir tccar, piskopos kentinin kilisesine kaytl bir tccara gre ncelik hakkna sahipti. 1648den itibaren yava yava bu ayrcalk kalkt. Seklerleme ve sonrasnda da kapitalizm gelitike bu ayrcalk yerini Rekabet kavramna brakt.

Evlenmektense yaklarak lmek evladr

Katolik= Evrensel Kilise, kadnlar ve evlilik konusunda ok hassastr. Bu kilisede kadnlarn yeri ve rol ile evlilik kurumu bal bana bir sorundur. Roma Kilisesinde kadnlara bak, Mizogonizm denilen evlilik dmanl kapsamndadr. Ve Hristiyanln ilk yzylndan itibaren formle edilmitir. Eden de Roma Kilisesinin iki kurucusundan biri olan, Aziz Pauldur. Ona gre evlilik din adamlarnn kesinlikle uzak durmalar gereken bir kurumdur. Hatta yle sylenmitir: Evlenmektense yaklarak lmek evladr. Kilise Babalar ite bu grlerini Havvaya dayandrarak Hristiyanla sokmulardr. Onlara gre Havva, Tanrnn deil eytann szne uymutur. Bunun sonucunda da Ademle birlikte ilk gnah ileyerek birlikte Cennetten kovulmulardr. Havva yznden tm insanln ilk Masumiyeti lekelenmiti. Bu nedenle erkeklerin kadnlardan uzak durmalar gerekmekteydi. Engelsin dedii gibi Hristiyanlk gerekte tm insanlar ite sadece bu konuda, lk gnah ilemi olmak konusunda eit kabul eder, bunun dnda insanlar hi bir ekilde Eit deildirler.

Diri diri yaklan iki milyon kadn

lk kez Aziz Paul (Yahudilik ad, Saul) tarafndan formle edilen bu ilk gnah, Hristiyanla sonradan geen ve Yahudi olmayan Romallar tarafndan hi bilinmiyordu. Byle bir ilk gnahtan doduklarn ilk kez Aziz Pauldan duymular ve glp gemilerdi. Hristiyanlk gelitike bu ilk gnah olanca arlyla Hristiyanlarn hayatlarn ekillendirmeye balad. te yandan ilk gnah olmadan vaftiz de olamyordu; bu olmaynca da sann Kilisesine katlarak Tm dier gnahlardan kurtulu da olamyordu. Bu olmaynca da sann Kurtarcl salanamyordu. lk gnah kabul etmeden sann kilisesine katlarak tm dier gnahlardan kurtulu da olamyordu. Roma Kilisesinin bu youn basks doruk noktasna 11. Yzylda ulat ve yzyllarca srd. Havva, hep o eytana uyarak erkein masumiyetini kirleten dii olarak gsterilmiti. Nihayet 1209da Papalar byk bir Hal ordusu kurarak, kendilerine gre Heretik= Dinden Sapm Kii, kabul ettikleri Hristiyan cemaatleri soykrma urattlar. Ksaca, Cathare diye bilinen bu soykrm srasnda yaklak bir milyon insan ldrld. Soykrm yneten Katolik valyelerden biri yle demiti: Hepsini ldrn. Tanr nasl olsa hangisinin heretik, hangisinin masum olduuna karar verir. Daha sonra Hitler de ite bu mant kullanarak milyonlarca insan ldrmt... Nedir ki kilise burada durmad. 15. Yzylda bu kez ebe kadnlarn By ve Sihirle uratklarn ne srerek yaklak 2 milyon kadn Cad olduklar gerekesiyle diri diri yaktrd ve bu dul kadnlarn kendilerine kocalarndan kalm olan mallar ve arazilerini gasp etti.

Ben yaptm oldu

Bu kymlardan sonra, ilk kez Bizansn zorlamasyla 7. Yzylda gstermelik olarak anlam kabul edilmi olan Meryem Ana klt 16. Yzylda ne kartlmaya baland. Ondan nce Roma Kilisesi iin Meryem Ana, Ortodoks Kilisesinde olduu kadar nem tamyordu. 16. Yzylda Hristiyan nfusun azalmakta olduu anlalnca bu kez evlilik tevik edilmeye baland. Meryem Anann ne kartlmas, Havvann tam kart olarak deerlendirilmesiyle salanabildi. Bu yeni dogmaya gre Havva, Tanrnn kendisinden istedii ii yapmam ama, Meryem, iman tam olduu iin Tanrnn isteini yerine getirmi ve Bakire olmasna ramen sann dnyaya gelmesinde araclk etmiti. yleyse diyordu Kilise, imanl kadnlarla evlilik yapmak hayrldr... Katoliklikte Havva ile Meryem ite bylesine zd prototipleri olutururlar. Bir de fahieyken nadim olup sann Havarilerine katlan Mecdeli Meryem vardr. Bu da Kilise tarafndan ilk kez 17. Yzylda ne kartlmaya baland. Bu kadn da hi deilse yapt iten -fahielik-nadim olup, imana gelmi biriydi. Ve ilk kez fahielikten vazgeen kadnlar iin Maria Magdelena (Mecdeli Meryem) manastrlar ald. Meryem Ana ise ilk kez 1870de resmen Lekesiz doumla dnyaya gelmi tek masum kadn olarak kabul edildi. Katolik aleminde bu olaya mmaculate Conception denilir. Buna gre sadece Meryem deil, annesi olarak kabul edilen St. Anna da bakireyken Meryemi dourmutu.18. yzyla kadar hi bir Hristiyan byle bir dogmadan haberdar olmamt ama Papa Ben yaptm oldu dedi ve bugn de onun dedii geerlidir.

Benim diyen feministlere ta kartan Teodora

Bizans mparatoru Justinyenin ban dndrp onunla evlenen sirk gzeli vahi hayvan terbiyecisinin kz Teodora ite byle Mecdeli Meryem gibi bir kadnd. Sk sk eytana uymuluu vard. Ve inanr msnz ki bu kadn Hristiyanln, daha sonraki dnemlerinde hayli tartlan ve blnmeye yol aan bir ok uygulamasnda sz sahibi olmutu. Teodora, ne Romadaki Papay ne de stanbuldaki Patriki nemsemiti. Hristiyanla dorudan doruya kendi kafasna uygun grd fikirleri sokmu veya ok tartmal fikirleri savunmutu. Teodora, gnmzde benim diyen feministlerin topluca 40 ylda yapamadklarn tek bana be yl iinde yapabilmi bir kadnd. Ve onun bu giriimleri Logma ve/veya Gelenek haline gelerek Dou Kiliselerine mal edilmiti.

OPUS DEI - AHTAPOTUN KOLLARI

svireli parlamenter ve toplum bilimci Jean Zieglerin dediine gre OPUS DEI kendisiyle Komnizm kadar mcadele edilmesi gereken, gizli alan ar sac bir harekettir. ngiliz aratrmac Michael Walshn deyimiyle bu rgte OPUS DEI deil ACTOPUS DEI (Ahtapotun leri) denilmeliydi.

Tanrya anne gerek

mparator Jstinyen, Teodora ile evlendikten sonra ileri ki ters bir yz gitmiti. mparatorluun snrlar genilemi ama ierde zellikle de Teodorann her dini konuya karmasndan dolay isyanlar, ayaklanmalar ve kavgalar hi eksik olmamt. rnein 13 Ocak 532de stanbulda Nika adyla bilinen bir ayaklanma balamt. Jstinyen panikleyip Taht terketmek isteyince Teodora kendini isyanclarn nne atmt. Kadnln btn hnerlerini kullanp isyanclarn elebalaryla anlamaya varmt. Jstinyen tahtn kurtarnca Teodora da ona istedii kiiyi, Amida ehrinin piskoposu olarak setiriverdi. stanbul ve Roma arasnda sren ekimelerde Roma Meryem Anay hi nemsemezken Teodora, Bizansta Meryem Anann Tanrnn Annesi yani, Theotokos yaplmasn salad. Bugn Ortodoks aleminde Meryem, Tanrnn Annesi olarak bilinir. Teodoradan nce byle bir sfat yoktu. lk kez onun dneminde ortaya atlan bu sfata dinsellik kazandran odur. Meryem Anay, Tanrnn Annesi yaptran Teodora bu ad sonsuzlatrmak iin ilk kez Bursada bu adla bir kilise yaptrmt. Bizanstaki bu gelimeleri kaygyla izleyen ve Kilise Babalarnn Havva modeline bal olan Papa Hormisdus ve sonraki 2. John mparatora direnmeye altlarsa da ok baarl olamadlar. Onlara gre sa, Tanrnn oluydu. Meryem de say yeryzne indirmek iin ona annelik yapsn diye seilmi olan bakireydi. Yoksa Tanrnn annesi deildi. Byle denirse lml Meryemin kimin annesi olduu -dolaysyla Baba Tanrnn ei saylmas gerekiyordu- anlalamayacakt. Teodora bu itirazlar dinlemedi bile, vargcyle baka din adamlar tarafndan ortaya atlm olan bu gr destekledi ve sonunda da kabul edilmesini salad. Yine Teodora dneminde ok gl bir istihbarat rgt kuruldu. Bizansn CIAs mthi etkili oldu. Gnmzdeki gizli istihbarat rgtlerinin atas saylan bu kurumun babas Jstinyen ise annesi kukusuz Teodoradr.

Masonik misyonerlii

Hristiyanlkta gizli rgtler sann armha geriliinden sonra, hatta bizzat onunla birlikte vardrlar demek mmkndr. rnein speklatif masonlar, sann ilk mason olduunu dnrler. Bunun gemii daha nce anlattm Templar rgtne dayanr. Ve temelinde Essene diye bilinen kk bir Yahudi cemaati vardr. Ne olduu ve kim olduklar tam bilinmeyen bu cemaat iddialara gre say yetitirmi ve Yahudi Krallna sahip olmak istemitir. Ve yine inana gre ok gizli ve esrarengiz bir Suriyeli cemaat sann ldrlmesinden sonra bu srlar saklam ve Hal seferleri srasnda Templar valyeleri tarafndan korunan bu kk cemaat Avrupaya karlmtr. Burada gzlerden uzak olsunlar diye skoyaya yerletirilmiler ve daha sonra da Avrupaya giderek Templarn yardmyla Masonik Misyonerlii balatmlardr. Bylece iki akm domutur. Bunlardan biri Meryeme dayandrlan Dul Kadnn Oullar rgt dieri de Sufi Masonluudur. Her neyse konumuz bu olmad iin bunu geelim ve gelelim gnmzdeki en gizli ve gl Katolik rgt OPUS DEIye.

Papa 2. John Paul tahta oturtan rgt

svireli parlamenter ve toplum bilimci Jean Zieglerin dediine gre OPUS DEI kendisiyle Komnizm kadar mcadele edilmesi gereken, gizli alan ar sac bir harekettir. Ve ite Polonyal Kardinal, air ve aktr Karol Wojytlay, Papa 2. John Paul olarak Vatikandaki tahta oturtan bu rgttr. Karol, Papa seilince Cizvitlerin ba Peter Pedro Arrupe hemen muhalefete balad. OPUS DEI tarafndan setirilen Papay tanmamakla tehdit etti. 1983e kadar Cizvitler 2. John Paula kar muhalefet ettiler. Bu arada

Papaya suikastler dzenlendi. Portekizde oturan Arrupenin taraftar bir papaz, Papay tahtnda otururken bakla saldrarak ldrmek istedi. Papa ise OPUS DEInin Vatikanda tm dizginleri eline alncaya kadar bekledi. 1983te Cizvitlere kar taarruza balad. Kiisel yetkisini kullanarak Cizvitlere yeni bir nder seilmesini salad. Bu, 54 yandaki Hollandal Cizvit Hans Kolvenbachd. Bu seimde Papann adam diye bilinen Kolvenbachn seilmesi Cizvitleri yeniden ateledi. Bu kez dorudan OPUS DEIyi hedef alan saldrlara baladlar. Ve OPUS DEIyi, aynen, Katolik Kilisesindeki Mason Localar olarak tanmladlar. Buna karlk Papa da onlar Latin Amerikada Marksistlerle dayanma halinde olmakla sulad. Papa bir risale yaynlayarak Marksizmi knad. Cizvitler de buna kar Papann Latin Amerikadaki kapitalist smry, adaletsizlikleri ve ikenceleri grmemezlikten gelmekte olduunu ve yoksullar insan yerine koymadn vurguladlar. Konu daha sonra nsan Haklar tartmalarna geldi. Cizvitler srarla insan haklarn savundular. Papa da keye sknca Vatikann daima insan haklarndan yana olduunu yaynlad bir risaleyle tekrarlad. Tartma byd. Bu arada Papa, tarihte ilk kez olarak dorudan OPUS DEI yesi olduu aklanm olan bir gazeteciyi, 48 yandaki ABC gazetesinin Roma muhabiri spanyol asll Joaquin Navorro-Valls Vatikann basn szcs yapt. Bylelikle sadece Kardinallere ayrlm olan bylesine nemli bir greve tarihte ilk kez dinadam olmayan, Laik bir kii atanm oldu. Papa, ayrca, 1984e kadar Cizvitler tarafndan ynetilen Radyo Vatikann bana da yine Laik bir ahs atamt.

Opus Deinin kurulu u ve misyonu OPUS DE

(Tanrnn leri) adl gizli rgt 2 Ekim 1928 de Madridte kurulmutu. Kurucusu sradan bir papazd. Ad, Jose Maria Escriva de Balaguery Albast. Escrivann amac din adamlarn deil, ama en az onlar kadar Katoliklie sadk Laik i ve meslek sahiplerini biraraya getirerek Papaya Vatikan dnda destek olacak varlkl ve iyi eitim grm elit bir kadroyu oluturmakt. Oluturdu da. Bylelikle Vatikana bal fakat onun iinde yer almayan ilk Laik muhafzlar rgt kurulmu oldu. Doktorlar, iadamlar, gazeteciler, yazarlar, avukatlar, mimarlar vb. vb. bir arada OPUS DEI iin almaya baladlar. eitli lkelerdeki ayn meslek sahipleriyle ilikiler kurdular. Bu ilikileri salayabilmek iin iki anahtar kavram semilerdi. Birincisi Dialog ikincisi de Hogr. Kendisini uygar, barsever ve eitliki, demokrat kabul eden hi bir aydnn bunlardan saknmas mmkn deildi. OPUS DEI bu kavramlar kullanarak bir ok lkede konferanslar, seminerler ve toplantlar dzenledi. Bylece oluturulan Dayanma gruplar gerekte tek amaca hizmet ediyordu: OPUS DEInin Vatikan iindeki yerini glendirmeye.

Diktatrlere Opus Dei destei

Escriva, Diktatr Frankoya ok yakn bir dinadamyd. OPUS DEI vargcyle onu destekledi. Karlnda da Franko Kabinesinden 10 Bakanlk ald. Bylece ok byk bir servet edinme ansn elde etti. Bu sermayeyle yeni ve uluslararas irketler kurdurdu. zellikle spanyann turizm sektrndeki gelirlerinden byk pay almaya balad. Daha sonra inaat sektrne girdi. Sonra da Eitime. eitli lkelerde okullar amaya balad. Halen OPUS DEInin dnyada 428 niversitesi ve saysz okulu vardr. Peru, Kolombiya ve Guatamalada yatrmlara balad. Daha sonra da ili de General Pinochet ile temas kurdu. Bu diktatr de sonuna kadar destekledi.

Papala hizmet eden ahtapot

Escriva ilk kez 1950de Vatikann dikkatini ekebilmiti. Papa 12. Pius, Escrivaya ve OPUS DEIye Katoliklie hizmet eden Sekler Enstit stats verdi. Daha sonra 1960 yllarnda Papa 23. Johndan ve sonraki Papa 6. Pauldan da yaknlk grd Escriva. Komnizme kar zellikle Polonyada yrtlen gizli, yeralt almalarnda dinadam olmayan meslek sahibi yeleri ok altlar. Bylece Escriva, Preletr (Blgesiz Dini Yetkili) sfatn kazand. OPUS DEI bundan sonra daha da geliti. ngiliz aratrmac Michael Walshn deyimiyle bu rgte OPUS DEI deil ACTOPUS DEI (Ahtapotun leri) denilmeliydi. OPUS DEI gittii her lkede ilkin mesleinde abuk ykselmek isteyen hrsl, yerleik ahlaki deerlere nem vermeyen ahslarla, kendilerini ok nemseyen fakat nedense adlarn duyuramam aydnlar avlad. zellikle Basn ve TVde bunlar destekledi. Mesleklerinde adlarn duyurmalarn salad. Sonra da bunlar kullanarak lkede her istediini yaptrr hale geldi. Gnmzde OPUS DEIye bal alan ve Dialog ve Hogrden yana bir ok gazeteci ve aydn vardr. Bu akn rdekler kiminle yataa girmi olduklarn i iten getikten sonra dahi anlayamayacak kadar baml hale getirilmilerdir.

Opus Deinin Zrihte uygulad usta taktik

Escriva 26 Haziran 1975de ld. Yerine yllardr yannda bulunan Dr. Diez Sollano geti. OPUS DEI artk uluslararas bir g haline gelmiti. Yaklak 80 lkede 75.000 yesi olduu tahmin ediliyordu. Protestanl ile vnen ngiltere ve Almanya ile Protestanln kalesi saylan Alman-sviresinde bile bu korkutucu Katolik rgt kendisine yer am ve Katoliklii yaygnlatrmaya balamt. rnein svirenin Zrich ehri Protestanln kalesi olarak tannrken imdi Katoliklerin egemenliine girmiti. OPUS DEI ustaca bir taktikle Zriche zellikle Katolik lkelerden iilerin gelmesini ve iltica ederek yerlemelerini salamt. Bylelikle kentin nfusu 10 yl iinde Katoliklerin lehine deimiti.

Ahtapotun Trkiyeye uzanan kolu

Grnte tam bir Sekler rgt gibi alan OPUS DEI gerekte sadece Katolikliin egemenliini temin etmeye urayordu. Bu gerek Escrivann blge kumandanlarna gnderdii ve Non Ignoratis (Gzden Kamasn) balkl mektubunun 1970li yllarda basna szdrlmasyla anlald. Escriva mektubunda kendilerinin Sekler saylmalarnn sadece bir taktik olduunu ve tek hedeflerinin bu maske altnda Katoliklii egemen din olarak yerletirmek olduunu vurguluyordu ve bu hususun gzden karlmamas gerektiini sylyordu. OPUS DEI nderi Escriva, Papa yaptrd 2. John Paul tarafndan lmnden 15 yl sonra Aziz yaplmak iin srada bekleyen 2000 kiinin nne geirildi. Normal olarak 300 yl beklenmesi gerekirken Escriva 15 ylda Aziz olma yoluna girdi. Halen Vatikanda en nemli kurumlardan biri olan Hristiyanlk-D Dinler ve nanszlar Bakanln elinde tutan OPUS DEI bu kurum araclyla zellikle Mslman lkelerle iliki kurmutur. Trkiyede de OPUS DEIyle i ve ticaret ilikileri iinde olanlar vardr hi kukusuz. OPUS DEI, vargcyle tm kiliseleri birletirmeyi ngren Ekmenizm hareketini desteklemektedir. Bu nedenle Vatikan tarafndan hazrlanm olan Ekmenizm hareketi nedir bunu bilmekte yarar vardr.

EKMENZM VE SLAM DNYASI

Hristiyanla ve Ekmenizm hareketinin ynlendiricilerine gre Yahudiler ve Mslmanlar Doru Yolda Yanl Admlar Atan iman sahibi insanlardr. Bunlar Ekmeneye-Uygarlk kazanabilmek iin Hristiyanlatrmak ilk hedeftir Ekmenik kavram son iki yl iinde Trkiyede de duyuldu. Hristiyan aleminin bu en nemli kavramnn Trkiyede tartma konusu olmas Fener Patrii I. Bartolomewun kendini Konstantinopolis Ecumenical Patrii olarak lanse ediyor oluuyla balantlyd. Fener Patriinin bu iddiasnn Hristiyanlarn gerekliine uygun olup olmad bu blmde grlerinize sunulacaktr. Ayrca Ekmenik kavramnn tarihsel geliimi ve bu kavramn Hristiyan alemindeki yeri ve rol aklanacaktr. zellikle Vatikan ve Papalk iin Ekmenizmin ne anlama geldii dorudan doruya Papalk belgelerinden yola klarak gsterilecektir.

Ekmene -Kate izm-Ekonomi

Ekmenik kavram Hristiyanlk aleminde ok belirleyici rol oynayan bir st kavramdr. znik Konseyine (325) kadar geen sre iinde bu kavram Hristiyanln kurulu dnemi saylan bu ilk yz ylda Kilise Babalar tarafndan ele alnm ve yazlarnda ve vaazlarnda ska dile getirilmitir. imdi ksaca bu Kilise Babalarnn anladklar anlamdaki Ekmenik kavramn anlatalm. Yeri gelmiken belirtmekte yarar vardr ki, sz konusu Kilise Babalar Ekmenik kavramn, bugn kullanlan ama bambaka bir anlam ifade eden Ekonomi kavramyla karlyorlard. Gnmzde ok kullanlan Ekonomi kavram gerekte, rnein I.S. 4. yzylda, Hristiyanln en temel kavramyd. Gnmzde Katolik Kilisesi her trl resmi belgede Ekonomi kavramn, iktisat anlamnda deil, Ekmeneanlamnda kullanmay srdrmektedir. rnein Katoliklerin ncilden sonraki en nemli kitab Kateizmde Economy kavram ite bu ekilde kullanlmtr. (Babtism in the Economy of Salvation- 313 gibi). Gnmzde bir bilim dal olan iktisat, ite Hristiyanln temel kavram olan bu Greke Ekmene kavramnn Seklarize Edilmi (Dnyeviletirilmi) olan eklidir.

Kilise babalarna gre ekmenik kavram

imdi Kilise Babalar iin Ekmenik ne anlama geliyordu, ksaca bunu grelim. Economy-Ekmene kavramna ilk kez Antakyal gnatiusda rastlyoruz. I. S. 115 ylnda ldrlm olan bu din adam Kiliseyi en ok savunmu olan ilk Apostolic Babadan biriydi. Ona gre Meryemin bakire olarak

gebe kalabilmesi Tanrnn Plannn Economysi idi. (To the Ephesians, XVIII). Dolaysyla, Ignataeusa gre bu bir Dispentation idi. Dier bir deyile lahi iradenin yeryznde tecelli edebilmesi iin gereken Beratt. Gnmzde bu anlamn hala srdrmekte olan Dispentation (Economy) kavram Masonlukta da kullanlmaktadr ve en az drt masonun bir araya gelerek yeni bir Loca kurabilmek amacyla ana Locadan Berat, yani Dispentation almas olarak anlalmaktadr. kinci olarak zikredeceimiz Kilise Babas Irenaeustur. 130-200 yllar arasnda yaam olan Irenaeusun en nemli eseri Adversus Haereses (Sapknla Kar) adl Latince kitaptr. Ona gre Economy Tanrnn insanlar kurtulua ynlendiriidir. Irenaeusla birlikte Economy Tanrnn yeryzn ve tm canllar ynetmesi (Ministry) anlamn kazanmtr. (Ah, IV. XX.5-ad fin -6). nc Kilise Babas Irenausun ada nl Tertullianustur. Tertullian, Credo quia absurdum est diye bilinen krar yazan din adamdr. Tertullian, din felsefesine Blnmeden Ayrma ilkesini (Distinction Without Division) getiren ahstr. Ona gre Economy Tanrnn insanlar ynetii ve kendisini onlara aklamas anlamna (vahiy) geliyordu. (Adversus Praxaen, 8). Tertullian, Teslisin (Trinite) Ekonomisi diye bir kavram gelitirmiti. Bu anlamnda Economy, Tanrnn kendisine ait srlarndan biriydi ve buna kesin iman gerekiyordu. Bu nedenle de Economy, Rule of Faith (man Ynetimi) iin gerekli n kouldu. Yine ayn adan skenderiyeli Clement de Economy kavramna ok nem vermiti. Ona gre de Economy, Holy Dispentation (Kutsal Berat) idi (Stromateis, VIII.II-5). Bu Beratn cihanumul (Universal) olduunu ne sren ilk Kilise Babas odur. Ona gre imanl olan bir kiinin Hristiyan veya Grek olmas fark etmezdi. nk Tanrnn berat (Yolgstericilii) saya tm insanl deitirmesi iin verilmiti. Bu nedenle de Evrenseldi. Bu anlamnda Ekmene Yol=Yn=Waydir. Tanrya giden Evrensel Yoldur. 185-255 yllar arasnda yaam olan Origen ise tarihe Katoliklii ve Ortodoksluu kuran Kilise Babas olarak gemitir. Ona gre Economy=Ekmene, Tanrsal Kralln (Trinite) yeryzndeki Ev Halkn (Kiliseyi ve Hristiyanlar) ynetmesi (Management) anlamna gelmektedir. Origen, Economynin Triniteyi yapan sr olduunu ve bunun da Kilisede bulunduunu srarla savunmutur. (De Principiis, III.1-14) 296-373 yllar arasnda yaam olan skenderiye Piskoposu Athanasius ise gnmze kadar gelen ve halen de zellikle Ortodoks alemi iin balaycl olan znik Konseyinde ve sonrasnda Kilisenin ayakta kalmasn salayabilmi olan bir din adamdr. Ona gre Economy, bu kez Enkarnasyon anlamna geliyordu ve Vaftiz, Trinite, Eukarist ve Liturgy ile balantlyd. Athanasius, Triniteyi kabul etmeyen Arianist grlere kar, ikencelere ve srgnlere ramen grlerini kabul ettirebilmeyi baarm bir dinadamyd. Srgnde yaad yllarda Athanasiusdan nvisible Patriarch (Gze Grnmeyen Patrik) diye sz edilirdi. Toparlarsak, Ekmene bu din adamlarna gre ilahi iradenin evrensel bir tecellisi ve Berat; ev halknn ynetilmesi; onlarn sayla btnleerek (Eukarist) lmszlemesini ve mann Evrensel Ynetimsellii gibi anlamlara geliyordu. Bu dnemde ekillenen Ekmenenin slamiyetteki corralative karl Darl slamdr. Zamanla Ekmene (gr. Oecumenicus) Srekli Yerleim Alan bir tr Hristiyan Habitat anlamnda kullanlmaya baland. Bu nedenle medeniyet kavramyla balant oldu. slami sylemde Medine=Uygar Yerleim Birimi gibi bir anlam tad. Ayn zamanda stn bir dinsel-kltrn varl da Ekmene kavramyla anlatlr oldu. yle ki Ekmene saylan bir blgedeki kltrel gelimilik, Ekmene blgesinin periferisinde bulunan dier kltrleri kendisine silah zoruyla olmasa da hayranlk yoluyla, (mitation=zenme ve Nemesis=Benzeyie) araclyla balamtr.

Ekmenik haraketin gnmzdeki merkezi svirededir

Gnmzdeki Ekmenik hareketin merkezi svirededir. Cenevrede etkili olan Protestanln Kalvinist kanadnn ynlendiriciliindedir. Almanyada ise yine Protestan (Luteran) Kiliselerin ynlendiriciliindedir. Ekmenik, bu Kiliseler tarafndan Tanrsal Strateji anlamnda kullanlmaktadr. Bu stratejinin gnmz dnyasnda etkili olan uluslararas temsilcisi vardr. Bunlar ECEC (Avrupa birlii in Ekmenik Komisyon); WCC (Dnya Kiliseler Konseyi) ve CCREC (Avrupa birlii in Hristiyan Sorumluluu

Komitesi). Ekmenik, bu uluslararas kurumlar tarafndan, Katolik Kilisesinin Spiritual Ecumenismi gibi deil dorudan doruya bir ideoloji ve dnya gr olarak benimsetilmek amacyla kullanlmaktadr. Katolikler de dahil tm Hristiyanlk iin bir zm olarak Ekmenik Hareket, ilkin Hristiyanlarn kendi ilerindeki btnlemeyi bu st Kavramn ats altnda yapmay ngrmektedir. Bu boyutuna Ekmenikalizm denilir. Fener Patrikhanesi bu ideolojinin Ortodoks temsilcisidir.

lk ve son ekmenikal konsey

Hristiyan alemindeki ilk Ekmenikal Konsey I. S. 325 ylnda mparator Konstantin tarafndan toplanmtr. Aka grlebilecei zere Ekmenikal kavram bu ilk konseyde mparatorun veya bir Patrikin zel sfat olarak deil, dorudan doruya bir Dinin en st yasama kavram olarak kullanlmtr. Bu nedenle herhangi bir ahsn ister imparator ister Patrik olsun Ekmenikal kavramn kendi tekeline almas sz konusu olmamtr. Konstantin isteseydi bu ilk konseyi toplad iin kendisini Ekmenikal mparator ilan edebilirdi ama etmemitir. Ekmenik Patrik nitelemesini ilk kullanan Patrik, Johandr. stanbul Patrii kendi toplad bir Synodda (Din Meclisi) kendisine Ekmenik Patrik denilmesini karara balamtr. I.S. 587/88 ylnda stanbulda toplanan bu Synod da Patrik Johan (Acul, Aceleci diye bilinir) o srada Papa olan 2. Pelagiusa kar kendisine bu sfat yaktrm ve g yarna girmitir. Papa bunu duyunca derhal harekete gemi ve Bizanstaki delegesini (Apocrisiarius) grevlendirerek onun Eukarist (arap ve ekmek) trenine katlmasn engellemitir. Papa, bylelikle kendisine Ekmenikal diyen bir Patrikin ynetecei dinsel trenlerin Hristiyanla aykr olacan aklam oluyordu. Pelagiustan sonra Papa seilen Gregory de Acul Johann bu sfat kullanmasn yasaklamtr. Gregory bu kadarla da kalmam bu sfat kullanmakta srar eden patrii Anti-Christ (Deccal) ilan etmitir! Hristiyan alemindeki en son Ekmenikal Konsey ise Trk dostu diye tantlan Papa 23. Johnun giriimiyle 1962-65 yllar arasnda toplanmtr. Burada da aka grld zere Ekmenikal taks sadece bir din konseyinin sfat olarak kullanlmtr; Papa kendisini Ekmenik Papa olarak tanmlamamtr.

Ekmenizm ile gdlen strateji

Bu Konseyin belgelerinde Ekmenizm, ilkin, Hristiyanlarn kendi ilerinde btnlemelerini ngren bir st dzey kavram olarak ele alnmtr. Ayrca Evrensel Berat anlamna geldii iin dier dinlerle zellikle de Yahudilik ve slamiyetle ilikilerin kurulmas iin dnlen Strateji anlamnda kullanlmtr. Vatikann Fener Patrikhanesiyle ilgili ilikilerini gelitirme meselesi de yine bu kavrayn kapsamndadr. Nedir ki Vatikan, Fener Patriinin kendisini deil, Ortodokslar tarafndan toplanm olan konseylerini Ekmenikal kabul etmektedir. Fener Patriini Konstantinopolis Ekmenikal Patrii olarak deil, dikkat ok nemlidir ki, Ortodoks Ekmenikal Patrik olarak kabul ve beyan etmektedir. II.Ekmenikal Konseyn 1965de tamamlanan ve 1992de ve 1995de yaynlanan Kateizm Kitabna gre slamiyete bak yledir: Kilisenin Mslmanlarla ilikisi. Kurtulu Plan Yaradan dile getirenleri de kapsamaktadr. Bunlarn arasnda ilk sray Mslmanlar alrlar. Bunlar Hz. brahimin imanna baldrlar. Ve bizlerle birlikte onlar da tek ve balayc bir Tanrya baldrlar ve Kyamet gnne ve onun yargsna snlacana inanrlar. (841) Burada dikkat edilmesi gereken husus Ekmenizmin zellikle 20. Yzylda tm Hristiyan aleminde yaygnlatrlm olan devlet destekli Seklarizme alternatif bir nefsi mdafaa stratejisi gibi balayp hzl bir gelime gsterdiidir. Ekmenizm, 2000 ylnda tm kiliselerin yeniden daha

nce szn ettiim Blnmeden Ayrma ilkesi erevesinde bir araya gelmelerini ve ok gl bir Dinsel-Siyasal-deolojik akm olarak zellikle Hristiyanlk-D lkeleri ve halklar ilk elden etkilemeye almay ngrmektedir. Kendi iinde ise bata Katolik-Anglikan btnlemesini salamaya, kiliseden istifa etmi olan Kilisesiz Hristiyanlar yeniden kazanmaya ve Hristiyanlk ii Mezhep Deitirme faaliyetlerine hz verecei anlalmaktadr. rnein Katolikler youn olarak Ukraynada Ortodokslar yeniden Katoliklie dndrmeye uramaktadrlar. Kilise bu giriimlerinde ok eski bir kural olan ve Atanasius tarafndan formle edilmi olan Tanr Babaya evlat olabilmek iin Kilise-Anann ocuu olmak gerekir eklindeki Tanr-Baba ile Kilise-Ana dogmasn ilemektedir.

lk hedef Hristiyanla trmak

Son sz: Hristiyanla ve amzdaki gl Ekmenizm hareketinin ynlendiricilerine gre Yahudiler ve Mslmanlar Doru Yolda Yanl Admlar Atan iman sahibi insanlardr. Bunlar Ekmeneye-Uygarlk kazanabilmek iin Hristiyanlatrmak ilk hedeftir. Onlara gre Batnn istedii llerde ve koyduu normlar erevesinde Laikletirilmi ve bylelikle de Ntralize edilmi olan baz Mslman lkeler bu Gei dnemlerini tamamlamak zeredirler. Bu lkelere yaplacak youn misyonerlik faaliyetleri ve Evangelization gnmzde Ekmenik hareketin olmazsa olmaz nkouludurlar. Oysa, Trinitenin stnln savunan ve deyim yerindeyse, Yanl Yoldan Doru Hedefe gitmekte olduunu sanan Ekmenistler, Devletleri zoruyla laikletirilmi de olsalar Mslman lkelerinde bir direnile karlamakta ve sadece yoksul krsal alanlarn Devlet terrne maruz kalm kesimlerinde yaayan yurttalarn ve byk kentlerin kknden kopartlm genlii arasnda etkili olabilmektedirler. Buna ramen nmzdeki be yl iinde Gmrk Birlii iine alnarak ehliletirilmi olan Trkiyenin Mslman halk Ekmenizmin eitli klflar ve maskelerle ortaya kacak olan formlarndan ok etkilenmeye adaydr. Dolaysyla Mslmanlarn bu konuda ok dikkatli olmalar gerekmektedir.

PAPALIIN KAPSAMA ALANLARI

Rus Ortodoks Kilisesi, Katolik Misyonerlik alanlarnn eski sosyalist lkeler ve Rusya olmadn, Mslman lkeler ve Uzak Dou olmas gerektiini vurgulad. Katoliklerden ncelikle bu hedeflere ynelmelerini, aksi takdirde Ekmenizm Hareketine sempatiyle bakmaktan vaz geeceini belirtti

Vatikan 21. Yzylda insanln karsna sadece bir dinin temsilcisi olarak deil, ayn zamanda belirli bir ideolojiyi savunan ve bunu yaygnlatrabilmeye alan bir kurum olarak kmaya hazrlanmaktadr. Ekmenizm hareketi olarak tanmlanan bu ideoloji tamamen dinsel temeller zerine oturtulmu bir siyasal, toplumsal ve kltrel deiim programdr. Ve bu programn iki merkez-gc vardr. Vatikann Hristiyan alemi iinde ve dndaki ideolojik yaylmn ite bu iki merkez-g ynlendirecee benzemektedir. Bunlar daha nce adlarndan ska sz ettiimiz OPUS DEI ve Cizvitlerdir. Papa 2. John Paul 10-12 Nisan

1996 tarihinde bir Mslman lkeye, Tunusa yapt gezide Cezayirdeki Mslmanlar eletirmi ve Tunusta Mslman ve Hristiyanlarn bar iinde birlikte yaamakta olduklarn belirterek bu gzel rnei kutsamak amacyla bu lkeyi ziyaret ettiini aklamt. lgin olan Tunusun Cizvit misyonerleriyle yaklak yzyldr ili-dl ilikiler iinde olmasyd. Ve Papa ilk kez bu gezisinde yannda OPUS DEInin ve Cizvitlerin temsilcilerini bir arada bulundurmutu. OPUS DEIden daha nce sz ettiimiz iin imdi de ksaca Cizvitleri tantalm.

Cizvitlerde Templar modeli Cizvitler Avrupa Parlamentosunda ok etkili bir gruba sahiptirler. Christians For Europe (Avrupa iin Hristiyanlar) adl bu grubun iinde yer alrlar. lgintir ki Cizvitler rgtlenme ve mcadele anlaylar itibariyle aratrmac Michael Baigent ve Richard Leichin yazdklar gibi, kendilerinden daha nce sz ettiimiz Templar geleneini artrmaktadrlar. valyelik ruhuna dayal olan Templar gibi Cizvitlerin kurucusu bir askerdir. Ignatius Loyola tarafndan 1520 ylnda kurulan Cizvitler, Roma Kilisesinde daima askeri konularda ve stratejilerde uzmanlamlar ve danmanlk yapmlardr. Tpk Templar gibi Cizvitler de ounlukla kendi yasalarn ve kurallarn kendileri koymular, Papalarn buyruklarna uymakta fazla istekli davranmamlar ve ksmi bir zerklik tamlardr. Bu nedenle yine tpk Templar gibi Cizvitler de Papalarn hmna maruz kalmlardr. rnein, 1773de Papa 14. Clement, Cizvitleri gizli faaliyetlerde bulunduklar gerekesiyle Kiliseden kartm ve ezmitir. Cizvitler yaklak 40 yl yeralt Kilisesinde kalmlar ve 1814de eskisinden daha gl olarak yeniden Roma Kilisesindeki egemen yerlerini almlardr. Cizvitler kendilerini Tanrnn Askerleri, slam-i karlyla sylersek Hizbullah olarak grrler. Nedir ki ellerinde kl deil, dier hi bir Hristiyan tarikatnda grlmeyecek kadar salam ve acmasz olan Disiplin vardr. Bu disiplinle yaayan Cizvitler Hristiyanl Japonyaya kadar yaymlardr.

Diaspora kiliseleri

Cizvitler tm Avrupann bata Diaspora Kiliseleri denilen -bu deyim Hildersheim Piskoposu Josef Homeyere aitti- eski sosyalist lkelerdeki nfusun yeniden Hristiyanlatrlmas tezini desteklerler. Bu nedenle de Evangelization diye bilinen bu almalarn yrtrken Ortodoks Kiliseleriyle atmalara girmilerdir. 1992 ylnda stanbulda Fener Patrikhanesinde toplanan Ortodoks Patrik ve metropolitleri Katolik Kilisesinin bu Yeniden Hristiyanlatrma abalarn knamlar ve Katoliklerin Ortodoks asll Slavlar Katolikletirmekte olduklarn ne srerek buna son vermeleri arsnda bulunmulardr. zellikle Cizvitlerin giriimleriyle Avrupada bu yeniden Hristiyanlatrma abalarnn ilendii seminerler ve konferanslar toplanmtr. Bu amala toplanan ilk byk seminer 24-27 Ekim 1991de Hannoverde yaplmt. Ortodoks Kilisesinin temsilcileri al gn seminerin Hristiyanl deil Katoliklii yaymak amacyla toplandn ne srerek toplanty protesto ederek ayrldlar. Bu seminere ilgintir ki hi bir Yahudi dinadam resmen arlmamt. Tek Mslman ise bendim. Ve bir konuma, daha dorusu bir tiraz Metni okumama izin verilmiti. Konumama Avrupann yeniden Katolisizme dndrlmesinin sakncalarna deinerek baladm ve bunun Avrupadaki eklarizmi ve bununla kurulmu olan dengeleri zedeleyeceini vurgulayarak bitirdim. Ne yazk ki bu konumam hi istemediim halde tatsz bir tartmaya yol at. ki Kardinalle dnyaca nl bir lahiyat arasnda tartma kt. Katolik dinadamlar benim Mslman olduumu ve bu nedenle Hristiyanlarn i meselelerine karmamam gerektiini ve bu konumann metninin tutanaklardan kartlmasn istediler. lahiyatn dalnda yar doktoras bulunan nl Katolik lahyats Prof. J. B. Metzde beni savunan bir konuma yapt. Tartma ancak ertesi gnk oturumda tatlya baland. (NOT: Bu seminerin tutanaklar Hannover niversitesi Felsefe Arivindedir ve

yaynlanmtr). 25 Kasm -14 Aralk 1991de bu kez Romada toplanan ve tm Avrupadan gelen 137 Katolik Piskoposun katldklar bir toplantda aynen, Avrupann yeniden Hristiyanlatrlmas, sadece dindar -Katolik- olanlarn yeniden Kiliseye kazanlmas deil, ayn zamanda Seklerlemi olan Bat Avrupann da yeniden Katolikletirilmesini ngrr eklinde bir karar alnd. Katolik Kilisesinin bu ak meydan okuyuu zellikle Rus Ortodoks Kilisesi tarafndan protesto edildi. Rus Ortodoks Kilisesi, Katolik Misyonerlik alanlarnn eski sosyalist lkeler ve Rusya olmadn, Mslman lkeler ve Uzak Dou olmas gerektiini vurgulad. Katoliklerden ncelikle bu hedeflere ynelmelerini, aksi takdirde Ekmenizm Hareketine sempatiyle bakmaktan vaz geeceini belirtti.

Papalar ve Osmanl

Katolik ve dier Hristiyan tarikatlarnn Osmanl ve T.C. Devlet iindeki Misyon Blgeleri zellikle 19 yzylda kurulmutur. Nedir ki Papalarla Osmanl Sultanlararasndaki ak ve gizli ilikilerin tarihi ok eskilere Fatih dnemine kadar inmektedir. imdi bu ilikilere ksaca bir gz atalm. Papa 4. Paul, Kilise doktrinlerine sofuca bal bir adamd. Bu doktrinden babam sapsa, yaktrrm demiti. 1555 ylnda bu szleri eden Papa 4. Paul, tarihte Hogrszln temsilcilerinden biri olmutu. Ne var ki bir sre sonra spanyol ve Fransz ordularnn hmna uraynca o gne dek Hristiyanlk aleminin ba dman ilan ettii Trklerin Sultan Kanuniye ba vurarak onun koruyuculuunu ve desteini istemiti. Ve Kanuni, Papa 4. Paulu, Hristiyan Prenslerin gazabndan korumu ve Katolik Kilisesini muhtemel bir kntden kurtarmt. Kanuni dneminde sekiz Papa deimiti ve Kanuni bunlarn sekiziyle de yakn iliki iinde olmutu. Papalarla Osmanl Sultanlararasndaki gizli yazmalar ilkin, Papa V. Martin ile I. Mehmet arasnda 1417de balamt. 1403-1566 yllar arasnda 6 Osmanl Sultan ile 19 Papa arasnda gizli yazmalar yaplmt. Hatta ilgintir her Pazar ayininde Trkleri Hristiyanln be dman gsteren Papalar, belgelere gre ayn gnn gecesi Trklerle nasl anlaacaklarn ve onlara hangi silahlarn nasl satlacan grmlerdi... Osmanl mparatorluundaki misyonerlik faaliyetleri ise youn olarak 19. Yzylda balamtr. zellikle Tanzimattan sonra hz kazanmtr. Bu dnemde Almanlar, talyanlar, ngilizler ve ilk kez denizar misyonerlie svanan Amerikallar Osmanl topraklarnda cirit atmaya balamlardr. 1855 ylnn ubat aynda stanbula gelen bir Fransz Misyoneri, Fransada 1856da yaynlanan gnlnde Amerikal ve Alman misyonerlerin faaliyetlerini baknz nasl zetlemiti. Emillien Frossard adl bu misyonere gre Almanlar zellikle Ermenileri kendi Protestan Kiliselerine balamaya almaktaydlar. Ve bu hususta da bir hayli yol almlard. Ama Almanlarn hazrladklar ortamdan en ok uyank Amerikal Protestan misyonerler yararlanmlard. Ermeniler, Almanlar tarafndan Protestanlatrlmlar ama daha zengin ve gl olan Amerikan Protestan Kiliselerine rabet etmeye balamlard. Trkler ise yaplan youn almalar sonucunda elaltndan datlan ncili okumaya balamlard. Bu, son derece umut verici bir gelimeydi... 1918e gelindiinde Osmanl topraklarnda Hristiyanl yaymak amacyla eitim faaliyetleri veren 1000den fazla Katolik-Protestan okulu vard. Bu okullarda takriben 25.000 kadar renci bulunuyordu. Bu okullardan yetimi olan Rum ve Ermeni asll rencilerin bazlar bugn zellikle Avrupada yerletirilmi olan Trk dmanln balatan unsurlar olmulardr.

e it Hristiyanlk ve Hal sava lar

9. yzyla kadar Hristiyanlk Avrupada ana balk altnda gelimiti. Bunlardan ilki, Papalarn

Hristiyanl idi. Onlarn anlad ekildeki Katolik inancn temsil ediyordu. kincisi Krallarn Hristiyanl idi. Bu d a 4. Yzylda mparator Konstantin tarafndan balatlm olan Hristiyanlk anlayyd ve zamanla ngilterede Anglikanizmin ve Almanyada da Protestanln ortaya kmasna neden oldu. zellikle de 800 ylnda Franklarn Kral Muhteem Karln Papa 3.Leo tarafndan dnyaya yeniden gelmi olan Davut Peygamber olarak ilan edilmesiyle trmana geti. ngiliz Kilise tarihisi James 6. Russelln da gsterdii gibi Hristiyanln Almanlatrlmas, kendi Pagan gelenek ve greneklerine ok bal olan Almanlarn bu Germanik ve Teutonik gelenekleri Hristiyanla alamalaryla mmkn olabilmiti. 16. Yzylda ortaya kan Protestanlk ite bu Zor Kabulleni ten kaynaklanmt. Alts resmi, drd metres olmak zere 10 kars ve 18 ocuuyla yaayan Karl, Davud Peygamber olduunu renince Yeni Kuds kurmak iin harekete geti ve bugn Aachen diye bilinen kenti kurdu. O yllardan kalma slami belgelerde Karldan ilgintir ki Frankistan Halifesi diye sz edilmiti. Karl Badattaki Halifelerle iyi ilikiler kurmutu. Nedir ki, onun lmnden sonra Hristiyanlk yeniden Papalarn denetimine geti ve nc balk altnda toplanm olan Popler Hristiyanlk byk darbe yedi. Papalar yeniden Hristiyanlar boyunduruklar altna almaya baladlar. Bunu salayabilmek iin de bir d dman yarattlar: Mslmanlk. Papalar Mslmanlarn Hristiyanln ba dman olduunu ne srerek Hal Seferlerini balattlar. Bylelikle Hristiyanln geleneksel dman saylan Yahudilik geri plana ekilmi, Mslmanlk ne karlm oldu. Papalar bu savalarda ilkin Karl tarafndan konulmu ve snrlar belirlenmi olan bir kavram kullanarak bunun geniletilmesi gerektiine tm prensleri inandrdlar. Bu kavram Christendum kavramyd. Hristiyanlk Dnyas veya Hristiyanlarn yaadklar topraklar anlamna geliyordu. Daha nce grdmz Ekmene kavramnn Devlet (Kral) tarafndan kullanlabilir hale getirilmi olan ekliydi. Hal seferleri gerekte Han tand, onun egemenliinin yayld seferlerdir. Din uruna savaa girmek ilk kez stanbulu kuran Konstantin tarafndan kullanlmt. Ve ilk Din Savalar da gerekte 4. Yzylda stanbul ve Anadolu da -o gnk adyla NATOLIAda, yani TARAda-yaayan Hristiyanlard. Hristiyanlarn Ha tayarak savaa gitmelerinin onlara zafer kazandracana inanan Hristiyanlar, Han kendi bana Mucizeler yarattna inandrlmlard. Nitekim bu nedenle son derece gizli, karmak bilgilere dayal rgtler kurulmutu. imdi bunlardan birine ksaca bir gz atalm.

sa iektir, gl ve hatadr

Gl ve Ha rgtnden daha nce sz etmi ve 20. Yzylda bu rgte ye olmu ya da balant kurmu en az bir Papa bulunduunu sylemitim. Bu Papay tantmadan nce Gl ve Ha sembolizminin Hristiyan ezoterizmindeki (batinilik, gizli reti) yerine bakalm. sa armha gerildii zaman hemen lmemiti. Byk bir zdrap ekiyordu. Bunu gren bir asker dayanamayp mzrayla sann brne bir darbe vurmutu. Askerin amac sann daha fazla ac ekmeden bir an nce lmesini salamakt. sann brnden akan kan, ayaklarndan ve ellerinden ivilenmi olduu Han dibine damlam ve inanca gre sann kannn damlad Han dibinde birdenbire Gller yeermeye balamt. te bu gl ve kan sann tensel canyd. sa bir iek olmu ve amt. Bu olayda kukusuz Ha da nemli bir anlama sahipti. nk Ha olmasayd sann kannn Gle dnt de bilinemeyecekti. Ama bu anlatm Gl ve Ha konusundaki saysz sylenceden sadece biri, belki de en ok kabul grm olandr. Baka deerlendirmeler de vardr. nl ezoterist Arthur Edward Waitein anlattna gre Gl, sann kan olmasnn yan sra Han esrarengiz mesajn iletmek iin kulland ktr. Yine ayn kaynaa gre Gl, Grekce i Damlas demektir, ve bu haliyle de sann Hristiyan Gnostisizmindeki (Rafzilik) semboldr. Ayn zamanda Gl, Orta adaki yazlyla RAS (Rose) Kelam demektir ve saysal deeri itibariyle de R= 200; O=70, Z=90 ve Rose=365i vermektedir. Bu nedenle gnmzde kullanlan takvim sistemini kuran Papa Gregory tarafndan bir YILn 365 gn olmas uygun grlmtr. Bylelikle sann yln her gnne damgasn vurmas salanmtr. Bu sistematikte sa yine iek olarak deerlendirilmitir.

nk NAZARETH kentinden geldii iin kendisine Nazarenli sa denilen Tanrnn Olu, Nazareth, iek anlamna geldii iin byle anlmtr. te Gl ve Ha rgt Gln ve Han bu trden olaanst ve mucizevi ynlerinin bulunduuna inanm valyeler tarafndan II. yzylda Kudsde kurulmu ve gnmze kadar eitli dnya olaylarna kararak gelmitir.

TRK DOSTU MASKEL PAPA

Trk Dostu Papa diye tannan 23. Johnun Trkiyede bulunduu yllarda Mslmanlara deil Yahudilere yakn olduu bilinmelidir. Papann Trkleri seviyorum dedii dorudur. Ancak bunlar Trk Vatanda olan Aznlk Trkleriydi, Mslman Trkler deildi

Hitlerin SS timleri ve P2 Mason locas skandal

Papalarla gizli Hristiyan tarikatlar ve rgtleri arasndaki ilikiler Resmi tarihin dndaki alternatif tarihin ba konusudur. Tarihin eitli dnemlerinde Papalar bu gizli tarikatlarla ilikiler kurmular ve fakat bunlardan pek az resmiyet kazandrlarak Kilise belgeleri arasna alnmtr. Yine de ok zengin bir dkmantasyon vardr. Papalarn belgelere gemi ilikileri iinde Templar, Gl ve Ha ile gnmzde ok etkili olan ve sann lmediini, evlendiini ve ocuu olduunu ve bu slaleden gelen Krallarn Fransada egemenlik srdklerini ne sren Priory of Sion (Sionun ncs / Egemeni) rgt vardr. Bu rgt 12. Yzylda Papa 3. Alexander tarafndan tm iddialaryla kabul grm ve beratlandrlmt. Sonraki Papalar rgt ezmiler ve kaytlarn Kiliseden kartmlard. Bu rgtn yneticilerinin gnmzdeki iddialarna gre tarihte bir ok nl ahs bu rgte alnmlar veya bizzat onlar tarafndan desteklenmi veya yetitirilmilerdi. rnek olarak da Isak Newton, Hugo verilmitir. 20. Yzylda ise General De Gaulle ve Andre Gide bu rgtn yeleri arasnda saylmaktadrlar. rgt sann ailesinden gelen bir erkein yaamakta olduuna inanmaktadr. Hitler bu ahs ele geirebilmek iin zel SS timleri oluturmu ama Franszlar onu ngiltereye karmlardr. Savatan sonra yeniden Fransaya dnen bu ahs halen Pariste yaamaktadr. 10 yl nce patlak veren P2 Mason Locas skandal ite bu rgtle balantlyd. Bu fantastik rgt Avrupa Birlii tam olarak kurulduu zaman sz konusu kiinin bu birliin Kral seilmesini istemektedir, ister inann ister inanmayn...

Kilise iinde kiliseler

Gl ve Ha olsun, Templar olsun, bu tr rgtler Vatikan tarafndan Kilise inde Kilise olmakla sulanmlardr. Dolaysyla bunlarla ve dier Masonik Localarla iliki kurulmas Vatikan tarafndan iddetle cezalandrlmtr. Nedir ki Vatikanda, gnmzde de bu tr rgtlerin yeleri vardr. Mason

Kardinaller ve papazlar vardr. Bu ruhbanlar her ne kadar Katolikseler ve retileri bakmndan daha ok eski Hristiyanl temsil eden Kopti Kilisesine yn veren Aziz Markn gizli ncilinden etkilenmilerdir. Eski BM Genel Sekreteri Butros Galinin Kilisesi tm sko ve Keltik gelenei belirlemi olan Kilisedir.

Gl ve Ha rgt yesi Papa Roncalli

Piskopos Angelo Roncalli de ite byle bir ruhband. nemli bir Katolik gazetesi olan The Universe (Evren)n ba editr olan Pires Comptonun akladna gre Roncalli, sembolleri Gl ve Ha olan bir rgtn yesi yaplmt. Roncalli 1935e kadar Sofyada Vatikann Diplomatik Servisinde (Vatikann Gizli stihbarat rgt) alm, sonra da Apostolik Temsilci olarak Trkiyeye gnderilmiti. O yllarda Trkiyede Vatikan Bykelilii yoktu. te Comptonun belirttiine gre Roncalli, ilk kez stanbulda, bu ehirde bulunan gizli Gl ve Ha rgt st yneticileri tarafndan bu rgte alnmt. lgin olan Roncalliye bu rgte girdikten sonra ilerde Papa olacann sylenmi olmasyd.

Papa Roncallinin Trk dostu maskesi

Roncalli Trkiyede bulunduu yllarda (1935-45) ok iyi Trke renmi ve baz sekin kiilerle ok yakn ilikiler kurmutu. O yllarda Kurtulu-Pangaltda bulunan Vatikan temsilciliine baz gizli ziyaretler yaplm ve bunlar Trk stihbarat elemanlarnca saptanmt. Roncalli, son derece halim selim bir adam olarak tannmt. Kendisinden hi kimse olaanst bir giriimde bulunacan sanmyordu. Tam bir brokrat gibi davranmay seviyordu. Etliye stlye karmadan olabilecek en psrk tavrlarla kesinde oturup emekli olmay bekleyen bir Tapu Kadastro memuru gibiydi. Ama bunlarn hepsinin maske olduu sonradan anlald. Kardinal yaplan Angelo Roncalli, Trkiyede ok yakn ilikiler kurmutu. Bunlardan biri de 1930lu yllarda tant gen ve gznn pekliiyle tannm bir politikacyd. Bu gen politikac daha sonra smet nnyle mcadeleye girdi ve Demokrat Partiyi kuran kiiden biri oldu. Celal Bayar adl bu politikac 1950 ylnda Demokrat Partinin seimleri kazanmasyla birlikte Trkiye Cumhuriyetinin 3. Cumhurbakan seildi. Kardinal Roncallinin Trkiyedeki en yakn dostlarndan biri ite oydu. Celal Bayar, Cumhurbakan seildikten sonra Gl ve Ha yesi dostu Roncallinin ricasn krmad ve Vatikann Trkiyede bir Bykelilik amas iin gereken emirleri vard. 1958e gelindiinde Roncalli, beklenmedik ekilde Papa seildi ve 23. John adn ald. Ve ilk ii de II. Vatikan Konseyini toplamak oldu. Bu konsey Katolik aleminde bomba gibi bir etki yapt. 1963de, 23. John ld ama 1965de tamamlanan Konsey almalar Papann adn lmszletirdi. Bu konseyde alnan kararlar gnmzde Katolik alemine ve Papala yn vermektedir.

Celal Bayar ipten alan Papa

Celal Bayar ile Roncallinin dostluu Trkiye tarihindeki bir ilke de imzasn atmtr. Celal Bayar eski dostu Roncalli Papa seilince Vatikana giderek onu bizzat makamnda kutlayan ilk Trk ve Mslman Devlet Bakan oldu. O gne kadar hi bir Mslman devlet bakan, Papann ayana gitmemiti. Bu

srpriz ziyaret Vatikan ile Trkiye arasndaki ilikilerde Ortodoks alemine kar bir gzda olarak kabul edildi. Papa da bu olaanst dostluu karlksz brakmad. 1960da yaplan askeri darbede Yassadaya gnderilen ve daha sonra da idama mahkum edilen Celal Bayara ok anlaml bir jest yapt. Trk Silahl Kuvvetleri adna Celal Bayar idama mahkum eden Sk Ynetim Mahkemesi idamdan bir ka saat nce idamdan vazgeti. Bir gece nce Ankaraya gelen ve bizzat Papa 23. Johnun mesajn ileten bir Kardinal, darbeci subaylara Celal Bayar idam edilirse Papay ve tm Katolik alemini karlarnda bulacaklarn en sert dille bildirdi. Sonuta zavall Adnan Menderes ve arkadalar asldlar, komitaci Celal Bayar daha uzun yllar yaad...

Ekmenizmin yerle mesi iin gereken dei iklik

Vatikann gelecei konusunda baz grlerle, Trkiyenin 21. Yzylda karlaaca dinsel giriimlere ksaca deinerek bitireyim. Kuvvetle muhtemeldir ki yeni Papa artk Vatikandan ok yine eskisi gibi St. John Lateran Saraynda oturacaktr. Bunu Katoliklik kt eklinde yorumlamamak gerekir. Tam tersine Ekmenizmin yerlemesi iin bu deiiklie ihtiya vardr. nk Ekmenizmin tarihi kararlar Lateranda alnmtr.

Trkiyeyi bekleyen geli meler

Trkiyeyi bekleyenlere gelince. Almanlar iin nemli olan tpk tarihte kendilerinin yaptklar gibi Trkiyede slamiyetin Trkletirilmesini istemekte ve bu ynde almalar yapmaktadrlar. Fransa ise Trkiyedeki Laikliin bekisidir. Dolaysyla Devleti Laisizmin her ne pahasna olursa olsun korunmasndan yanadr. ngiltere bu iki gre kardr ve Trkiyenin nderliinde yeniden bir Hilafet kurulmasna scak bakmaktadr. Amerika ise, Trkiyede artk Devletin deil, Liberallemi bir Anayasann en st deer olarak tannmasn ve bu anayasann snrlarn izdii nsan Haklar erevesinde, Franszlarnkinden daha zgr ve zerk bir Din ve Vicdan zgrln yerletirmek istemektedir. Trkiye nmzdeki yllarda ite Batdan gelecek olan bu slamla daha ok tanacaktr.