PANGHULING AWIT

PASKO NG MADLA

CLOSING HYMN

May gayak ang lahat ng tahanan masdan n‟yo at nagpapaligsahan may ilaw at parol bawat bintana na sadyang may iba‟t ibang kulay. Kay ganda ang ayos ng simbahan ang lahat ay inaanyayahan nang dahil sa pagsilang sa sanggol na siyang maghahari nang panghabang panahon. Ang Pasko‟y araw ng bigayan ang lahat ay nagmamahalan t‟wing pasko ay lagi ng ganyan may sigla, may galak ang bayan.

ANG MISA NG SAMBAYANAN

Ang aming taos pusong pagbati sa inyong lahat ng Isang Maligayang Pasko at Mapagpalang Bagong Taon ! ! !
Joy in the Spirit Prayer Group

Simbang Gabi 2008
hatid ng Joy in the Spirit of the Lord Prayer Group
December 16-23 (except Dec 21), 2008 7:00 PM Church of the Crucifiction, Glen Burnie, MD

Mark Forrest in Concert
March 14, 2009 Saturday 5:00 PM - 11:00 PM Columbian Center, Severna Park, MD (includes Mass, concert and dinner, and dancing for St. Patrick’s Celebration) For information, please contact LITA MILLAN at 410-266-5275

AFCCPC 15TH NATIONAL CONVENTION
BALTIMORE CONVENTION CENTER JUNE 26,27,28, 2009

“The Spirit of the Lord is upon me . . .” Isaiah 61:1
Please be a part of Joy in the Spirit Prayer Meeting every Sunday (except 3rd Sunday), 5:00pm here at St. John the Evangelist Church, Severna Park, MD. Visit Joy in the Spirit on the web:

IKA-APAT NA LINGGO NG ADBIYENTO
DECEMBER 21, 2008 ST. JOHN THE EVANGELIST CHURCH SEVERNA PARK, MARYLAND
ad majorem dei gloriam

http://www.orgsites.com/md/jits
kulit2008

Binati ng anghel ng Panginoon si Maria. At siya’ naglihi lalang ng Espiritu Santo. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. At ang Verbo ay nagkatawang-tao. At nakipamayan sa atin. Aba Ginoong Maria napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang ‘yong anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami Santang Ina ng Diyos. Nang kami’y maging marapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na biyaya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong Anak Mo, alangalang at pakundangan sa mahal Niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa Krus, papakinabangin mo po kami ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakaylanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

ANG ORASYON

KORDERO NG DIYOS

LAMB OF GOD

Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa ka (2x) Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.
This is Jesus, He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper. Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. COMMUNION SONG

Ito si Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag -aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. AWIT SA KOMUNYON

PAYAPANG DAIGDIG Ang gabi‟y payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit. Kay hinhin ng hangin waring umiibig, sa kapayapaan ng buong daigdig. Payapang panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gabi‟y payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit.

PAUNANG SALITA Bagamat ilang araw pa bago mag-Pasko, ang mga pagbasa para ngayon ay nagaanyaya na sa ating magnilay sa presensiya ng Diyos na tunay ngang nakapagpapasigla. Iyo’y di tulad ng sa isang espiya o ng sa isang hukom na nakababagabag o ikinatatakot. Sa halip, ang pamamalagi ng Diyos sa ating piling ay bukal ng ating kaligtasan, isang kaloob na nakapagpapabago sa ating mga buhay, nakapagdudulot ng pag-asa at kapayapaan. Ngunit kung nais nating malasap ang lahat nitong dulot na kabutihan, dapat nating tumugon nang marapat sa Diyos. Ito’y sa pagbubukas ng ating mga puso sa Kanya nang buong pasasalamat at pananabik, tulad ng halimbawa ni Mariang Kabanal-banalan, na nagpahayag ng kanyang lubos na kahandaang sumunod sa anumang nais ng Diyos. Ganito nawa ang ating maging disposisyon ngayon habang naghahanda tayo para sa pagsisimula ng pagdiriwang ng Eukaristiya.

ENTRANCE ANTIPHON Though Christmas is still a few days away, today the liturgical readings already invite us to reflect on the presence of God in our midst. His presence is enlivening and reassuring. It is not the presence of the spy or of the judge that fills people with uneasiness and fear. Rather, God‟s presence among us is the source of our salvation. It is an undeserved gift that transforms our lives, filling them with hope and peace. But if we want to enjoy all these benefits, we must respond adequately to God‟s presence in us. We do that by opening our hearts to Him with gratitude and eagerness, following the example of Mary Most Holy who declares her total availability to do whatever God wants. Let this be our disposition today as we are about to begin the Eucharistic celebration.

PANALANGIN PAGKAPAKINABANG Ama naming mapagmahal, amin nang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay-buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang nang may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng Anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. PAGWAWAKAS Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. (Tumahimik sandali.) Nawa pagkalooban kayo ng tapat nating Panginoon ng isang kinabukasan ng kahinahunan, kapayapaan, at kalusugan. Amen. Tulutan Niya nawang malampasan ninyo ang lahat ng hirap at pagsubok. Amen. Pukawin Niya nawa ang inyong mga puso‟t kaluluwa sa pagsalubong kay Hesus gaya ng ginawa ni Mariang Kabanalbanalan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos: Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at tanggapin si Kristo sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos.

PRAYER AFTER COMMUNION Lord, in this sacrament we receive the promise of salvation. As Christmas draws near, make us grow in faith and love to celebrate the coming of Christ our Savior, who is Lord for ever and ever. Amen. CONCLUDING RITE The Lord be with you. And also with you. Bow your heads and pray for God‟s blessing. (Pause) May the ever faithful Lord build for you a future of serenity, peace, and good health. Amen. May He enable you to overcome all adversities and trials. Amen. May He dispose your hearts and souls to welcome Jesus the way Mary Most Holy did. Amen. May almighty God bless you: the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace and welcome Christ in your neighbor. Thanks be to God.

Santo, santo, santo D‟yos na makapangyarihan Napupuno ang langit at lupa ng kal‟walhatian Mo Hosana, hosanna sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon Hosana, hosanna, sa kaitaasan. Hosana, hosanna, sa kaitaasan.

PAMBUNGAD NA AWIT
HALINA, HALINA

ENTRANCE HYMN

Halina, halina, tayo ay dumalaw Halina, O halina sa Belen Ang mga anghel ay nag-aawitan Pagka‟t ngayon sumilang, pagkat ngayon sumilang Ang bathalang sanggol na si Hesus
GREETING The Lord be with you. And also with you. PENITENTIAL RITE Coming together as God‟s family on this last Sunday of Advent, with confidence let us ask forgiveness for all our shortcomings, that we may welcome Jesus with a purified heart. (Pause) Lord Jesus, you came to gather the nations into the peace of God‟s kingdom. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, you fulfill the promises of the prophets of old. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you come in word and sacrament to strengthen us in holiness. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. OPENING PRAYER Lord, fill our hearts with your love, and as you revealed to us by an angel the coming of your Son as man, so lead us through his suffering and death to the glory of his resurrection, for he lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

PAGBUBUNYI Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.

ACCLAMATION Let us proclaim the mystery of faith.

Sa krus Mo at pagkabuhay kami‟y natubos Mong tunay Poong Hesus naming mahal iligtas Mo kaming tanan

DAKILANG AMEN Sa pamamagitan ni Kristo, kasama Niya‟t sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.

GREAT AMEN Through Him, with Him, in Him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours Almighty Father, forever and ever.

PAGBATI Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. PAGSISISI Ngayong natitipon tayo rito bilang maganak ng Diyos sa huling Linggo ng Adbiyento, buong pananalig nating hilingin ang kapatawaran sa lahat nating mga pagkukulang upang matanggap natin si Hesus nang may malinis na kalooban. (Manahimik saglit.) Panginoong Hesus, naparito ka upang tipunin ang mga bansa sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, tinutupad mo ang mga pangako ng mga propeta noon. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, naparito ka sa salita at sakramento upang tibayan ang aming kabanalan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. PAMBUNGAD NA PANALANGIN Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang-tao ng Anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.

A-men, a-men, a--men, a-men, a-men, a--men, a-men.

PAKIKINABANG Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Hesus na Panginoon Natin at Diyos, ipahayag natin sa pag-awit ng lakas-loob:

COMMUNION RITE Jesus taught us to call God our Father and so we have the courage to sing

Ama namin sumasalangit Ka. Sambahin ang ngalan Mo Mapasa amin ang kaharian Mo, Sundin ang loob Mo Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin Mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya Mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa „Yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan At ang kaluwalhatian, magpasawalanghanggan. Ngayon at magpakailanman.

PAGBATI NG KAPAYAPAAN Panginoong Jesu-Kristo, sinabi mo sa iyong mga Apostol: “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.” Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa‟t isa.

GREETINGS OF PEACE Lord Jesus Christ, you said to your apostles: “I leave you peace, my peace I give you.” Look not on our sins but on the faith of your Church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace of the Lord, be always with you. And also with you. Let us offer each other the sign of peace.

UNANG PAGBASA Alam ng mga Israelitang ang Mesiyas ay magbubuhat sa angkan ni Haring David. Ang gayong paniwala ay batay sa pangako ng Panginoon kay David na ipagtatayo Niya siya ng “sambahayan” (isang dinastiya) na walang hanggan. Pakinggan natin ang salaysay ng gayong pangako. Pagpapahayag mula sa Ikalawang Aklat ni Samuel Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, “Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang Kaban ng Tipan ay sa tolda lamang.” Sumagot si Natan, “Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasaiyo.” Ngunit nang gabing iyo‟y sinabi ng Panginoon kay Natan, “Ganito ang sabihin mo kay David: „Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saanmang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon; wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo: Patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako nama‟y magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kaharia‟y hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono.‟ ” kanya ang lahat ng parangal, karapatdapat siya sa papuri ng bayan. Ang Salita ng Diyos.

FIRST READING The Israelites knew that the Messiah would be a descendant of King David. Such a conviction was based on the promise made by the Lord to David that He would build for him a “house” (i.e., a dynasty) that would last forever. Let us listen to the account of that very important promise. A proclamation from the Second Book of Samuel When King David was settled in his palace, and the Lord had given him rest from his enemies on every side, he said to Nathan the prophet, “Here I am living in a house of cedar, while the ark of God dwells in a tent.” Nathan answered the king, “Go, do whatever you have in mind, for the Lord is with you.” But that night the Lord spoke to Nathan and said: “Go, tell my servant David, „Thus says the Lord: Should you build me a house to dwell in? It was I who took you from the pasture and from the care of the flock to be commander of my people Israel. I have been with you wherever you went, and I have destroyed all your enemies before you. And I will make you famous like the great ones of the earth. I will fix a place for my people Israel; I will plant them so that they may dwell in their place without further disturbance. Neither shall the wicked continue to afflict them as they did of old, since the time I first appointed judges over my people Israel. I will give you rest from all your enemies. The Lord also reveals to you that he will establish a house for you. And when your time comes and you rest with your ancestors, I will raise up your heir after you, sprung from your loins, and I will make his kingdom firm. I will be a father to him, and he shall be a son to me. Your house and your kingdom shall endure forever before me; your throne shall stand firm forever.‟ ” The Word of the Lord.

Kapuri-puri ka, Diyos Amang Lumikha sa sanlibutan. Sa Iyong kagandahang-loob, narito ang aming maiaalay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kaylanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng Iyong Espiritu. Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kaylanman. Diyos Amang Lumikha, nakikiusap kaming mga makasalanan. Tanggapin Mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami‟y matutong sumunod sa Iyo ng buong puso. O Diyos kong mahal, kasalanan ko‟y hugasan at linisin Mong lubusan ang nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong Sambayanan niyang banal.

Blessed are You, Lord God of all creation. Through your goodness we have this bread to offer, which earth has given and human hands have made. It will become for us the bread of life. Blessed be God, forever. Blessed are You, Lord God of all creation. Through Your goodness we have this wine to offer, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God, forever. Lord God, we ask you to receive us and be pleased with the sacrifice we offer you with humble and contrite hearts. Pray brethen that our sacrifice may be acceptable to God our Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his Church.

PRAYER OVER THE GIFTS

PANALANGIN UKOL SA MGA ALAY Ama naming Lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng Banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria upang magdalang-tao at magsilang sa iyong Anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. PREPASYO Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya‟y pinanabikan ng Mahal na Birheng kanyang Inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritung Banal. Ang pagdating niya‟y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami‟y nananabik at nananalanging lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami‟y nagbubunyi sa iyong kadakilaan:

Lord, may the power of the Spirit, which sanctified Mary the mother of your Son, make holy the gifts we place upon this altar. Grant this through Christ our Lord. Amen.

PREFACE

Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa Wika Mong banal, salamat po Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong Mong Anak, salamat po.

Father, all-powerful and ever-living God, we do well always and everywhere to give you thanks through Jesus Christ our Lord. His future coming was proclaimed by all the prophets. The virgin Mother bore him in her womb with love beyond all telling. John the Baptist was his herald and made him known when at last he came. In his love Christ has filled us with joy as we prepare to celebrate his birth, so that when he comes he may find us watching in prayer, our hearts filled with wonder and praise. And so, with all the choirs of angels in heaven, we proclaim your glory and join in their unending hymn of praise:

SALMONG TUGUNAN sumasampalataya kay Hesus bilang tagapagligtas ay magbukas na ng kanilang mga puso sa mensahe ng salita ng Diyos nang ito‟y magbunga sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos naming tapat, dinggin Mo kami. Nawa gugulin natin ang mga huling araw na ito ng pamaskong Nobena nang may disposisyong tulad ng kay Mariang Kabanalbanalan nang hinihintay niya ang pagsilang ni Hesus. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos naming tapat, dinggin Mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. (Manahimik saglit.) Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos naming tapat, dinggin Mo kami. Diyos ng katapatan, tulutan nawang ang aming asal ay maging laging alinsunod sa Ebanghelyo at maging saksi kay Hesus, na tanging Tagapagligtas ng sanlibutan na nabubuhay at naghahari nang walang hanggan. Amen.
Mary Most Holy prepared herself for the birth of Jesus, let us pray to the Lord. Faithful God, hear us. Let us pray in silence for our personal intentions. (Pause) let us pray to the Lord. Faithful God, hear us. God of all faithfulness, grant that our behavior be always in accordance with the Gospel of life we profess, and a witness to Jesus, the only Savior of the world who lives and reigns for ever and ever. Amen.

RESPONSORIAL PSALM

PINUPURI KITA, PANGINOON
® Pinupuri Kita, Panginoon, Sapagkat niligtas mo ako. Pinupuri Kita sapagkat ako‟y ligtas; Di hahayaang kaaway magdiwang Hinango ako sa daigdig ng patay; Inadya Mo sa nanaog sa hukay ® Magsiawit kayong umiibig sa Kanya; Pasalamatan Kanyang pangalan Ang galit Niya‟y sandali lamang; Ang pag-ibig Niya ay magpakaylanman ® Nakikinig Siya at puno ng habag; Handa Niya akong tulungan Panaghoy ay Kanyang ginagawang sayawan; O Diyos Kita‟y pasasalamatan ®

IKALAWANG PAGBASA Ang halaw na ito buhat sa Liham sa mga taga-Roma ay isang banal na awit ng pagbubunyi sa Diyos, lalo na dahil sa Ebanghelyong ipinahayag sa lahat ng Hentil. Pagpapahayag mula sa Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid: Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng Mabuting Balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang Mabuting Balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon, at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga Hentil upang sila‟y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat – sa kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen.

SECOND READING This excerpt from the Let ter to the Romans is a solemn hymn of glory to God, especially on account of the Gospel that has been announced to all Gentiles. A proclamation from the Letter of Paul to the Romans Brothers and sisters: To him who can strengthen you, according to my gospel and the proclamation of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery kept secret for long ages but now manifested through the prophetic writings and, according to the command of the eternal God, made known to all nations to bring about the obedience of faith, to the only wise God, through Jesus Christ be glory forever and ever. Amen. The Word of the Lord.

AWIT NG PAG-AALAY
NATANAW SA SILANGAN

OFFERTORY SONG

Ang Salita ng Diyos.

Silent night, holy night all is calm, all is bright Round your virgin, Mother and Child, Holy infant so tender and bright. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Natanaw na sa silangan ang talang patnubay Ng gabing katahimikan ang sanggol sa lupa‟y sinilang Siya‟y D‟yos ng pag-ibig narito na‟t sumapit. Silent night, holy night shepherd‟s quake at thy sight Glory stream from Heaven afar Heavenly host sing Alleluia.

Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa Wika Mong banal, salamat po Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong Mong Anak, salamat po.

ALELUYA Aleluya. Aleluya. Narito ang lingkod ng D’yos maganap nawa nang lubos ang salita mong kaloob. Aleluya. Aleluya.

GOSPEL ACCLAMATION Alleluia. Alleluia. Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Alleluia. Alleluia.

Aleluya, aleluya kami ay gawin Mong daan Ng Iyong pagibig, kapayapaan at katarungan, aleluya. (Repeat)

MABUTING BALITA Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon: Ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala‟y Maria. Siya‟y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka. Ikaw ay kalugud-lugod sa Diyos.” Wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon.” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya‟t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya‟y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.” “Paanong mangyayari ito, gayong ako‟y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataastaasan. Kaya‟t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamaganak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya‟y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo‟y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.” Sumagot si Maria, “Ako‟y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel. Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo HOMILYA

GOSPEL The Lord be with you And also with you A proclamation from the holy Gospel according to Luke Glory to you, Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David. The virgin‟s name was Mary. Coming to her, the angel said, “Hail, full of grace. The Lord is with you.” But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called „Son of the Most High,‟ and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end.” But Mary said to the angel, “How can this be, since I have no relations with a man?” And the angel said to her in reply, “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren; for nothing will be impossible for God.” Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word.” Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. HOMILY

SUMASAMPALATAYA Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawantao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhayna muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. PANALANGIN NG BAYAN Kasama ni Maria, ang bukaspalad na lingkod ng Diyos, tayo‟y maghanda para sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon at hilingin sa Kanya ang biyayang kailangan natin. Manalangin tayo: O Diyos naming tapat, dinggin Mo kami. Nawa higit na pahalagahan ng Simbahan at kanyang mga pinuno ang pagtatayo ng matatatag na pamayanan ng pananampalataya at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos naming tapat, dinggin Mo kami. Nawa alalahanin ng lahat ng pinunong pambayan na mauuwi sa wala ang kanilang mga plano kung hindi rin lamang ito alinsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos naming tapat, dinggin Mo kami. Nawa pahalagahan ng mga naghahanda para sa Pasko ang kanilang mga pangangailangang espirituwal nang higit sa mga pangangailangang materiyal. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos naming tapat, dinggin Mo kami. Nawa lahat ng di pa

PROFESSION OF FAITH I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and the life everlasting. Amen. PRAYER OF THE FAITHFUL In union with Mary, God‟s generous handmaid, let us set our hearts to do the Lord‟s will and implore from Him the grace we need to do so. Together we pray: Faithful God, hear us. That the Church and her leaders may always give priority to the building up of strong communities of faith and action, let us pray to the Lord. Faithful God, hear us. That all the political and civil leaders may keep in mind that all their plans will come to nothing unless they conform to God‟s will, let us pray to the Lord. Faithful God, hear us. That all those who prepare for Christmas may prioritize their spiritual needs rather than exhaust their energies in the pursuit of material things, let us pray to the Lord. Faithful God, hear us. That all those who do not yet believe in Jesus as their Savior may open their hearts to the message of God‟s word and let it bear fruit in their lives, let us pray to the Lord. Faithful God, hear us. That all of us may live these last days of the Christmas Novena with the same disposition with which

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful