P. 1
misalette2009_0315

misalette2009_0315

|Views: 346|Likes:

More info:

Published by: joy in the spirit of the lord on Aug 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagpakababa si Kristo alangalang sa atin.

Tumulad nawa kayo sa kanyang halimbawa at makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos: Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga Utos. Salamat sa Diyos. PANGHULING AWIT

our sake. May you follow his example and share in his resurrection. Amen. May almighty God bless you: the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love and serve the Lord by observing His Commandments. Thanks be to God.

ANG MISA NG SAMBAYANAN

CLOSING HYMN PAGMAMAHAL SA PANGINOON

® Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan Ang Kanyang kapuriha’y manatili magpakailanman Purihin ang Panginoon, Siya‟y ating pasalamatan Sa pagsasama at pagtitipon ng Kanyang mga anak ® Dakilang gawain ng Diyos karapat-dapat pag-aralan Ng tanang mga taong sumasamba sa Kanya ®

The Joy in the Spirit of the Lord Prayer Group would like to thank you for participating and sponsoring our

Mark Forrest in Concert
March 14, 2009 Saturday 5:00 PM - 11:00 PM Columbian Center, Severna Park, MD

AFCCPC 15TH NATIONAL CONVENTION
BALTIMORE CONVENTION CENTER JUNE 26,27,28, 2009

“The Spirit of the Lord is upon me . . .” Isaiah 61:1
Please be a part of Joy in the Spirit Prayer Meeting every Sunday (except 3rd Sunday), 5:00pm here at St. John the Evangelist Church, Severna Park, MD. Visit Joy in the Spirit on the web:

IKA-3 LINGGO NG KUWARESMA
MARCH 15, 2009 ST. JOHN THE EVANGELIST CHURCH SEVERNA PARK, MARYLAND
ad majorem dei gloriam

http://www.orgsites.com/md/jits
kulit2008

Binati ng anghel ng Panginoon si Maria. At siya’ naglihi lalang ng Espiritu Santo. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. At ang Verbo ay nagkatawang-tao. At nakipamayan sa atin. Aba Ginoong Maria napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang „yong anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami’y mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami Santang Ina ng Diyos. Nang kami’y maging marapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na biyaya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong Anak Mo, alangalang at pakundangan sa mahal Niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa Krus, papakinabangin mo po kami ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakaylanman at magpasawalang-hanggan. Amen.

ANG ORASYON

Ito si Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
AWIT SA KOMUNYON

This is Jesus, He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper. Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. COMMUNION SONG

PAGBABALIK-LOOB ® Ang diwa ko’y naninimdim kung malayo sa’Yo Ang puso ko’y namimighati kung mawalay sa’Yo Kailan ko pa kaya matitikman ang awa Mo Kaylan tatamuhin ang patawad Mo Masdan Mo, O Diyos, ang lingkod Mo na nagbabalik-loob sa Iyo Bagama‟t di marapat ay dumudulog sa‟Yo upang makamtan ang awa Mo ® Kay tagal kong nalayo sa‟Yo at kay daming mga taong sinaktan ko At ang s‟yang inisip ko ay kaginhawahan ko, pininid sa kapwa ang puso ko ® Kaya nga, O Diyos, kalugdan Mo ang pagbabalik-loob ko sa‟Yo Diwa ko‟y linisin Mo, puso ko ay buksan Mo upang matugunan, tawag mo ®

PAUNANG SALITA Ipinaaalaala sa atin ng Ebanghelyo ngayong si Hesukristo ang pinakabanal na templo ng Diyos. Ipinaaalaala rin nito ang kabanalan di lamang ng lahat ng dalanginan kundi ng bawat tao rin, lalo na ng mga binyagan. Mga templo tayo ng Diyos sapagkat itinatak Niya sa atin ang Kanyang banal na larawan nang tayo’y Kanyang nilikha, at itinalaga tayo para sa Kanyang paglilingkod nang tayo’y binyagan. Nilalapastangan natin ang ating sarili kapag nagkakasala tayo. Nilalapastangan din natin ang iba kapag di natin iginagalang ang kanilang karangalan o inaakay natin silang magkasala. Sa gayon, lalong nagagalit si Hesus kaysa nang ipagtabuyan niya ang mga mangangalakal sa Templo ng Jerusalem. Sa Eukaristiyang ito, pagtibayin nating muli ang pangako nating panatilihing banal ang lahat ng templo ng Diyos sa lahat ng paraan at sa lahat ng oras.

ENTRANCE ANTIPHON Today’s Gospel passage reminds us that Jesus Christ is God’s most holy temple. It also reminds us of the sacredness not only of all places of worship but also of every human being, especially those who have been baptized. We are God’s temples because He has imprinted in us His most sacred image in creation, and has consecrated us for His service at our baptism. We desecrate ourselves whenever we commit sin. And we desecrate others when we fail to respect their dignity or lead them to commit sin. When this happens, Jesus becomes even more indignant than when he chased the traders from the Temple of Jerusalem. In this Eucharist let us renew our commitment to keep all of God’s temples holy in every way and at all times.

PANALANGIN PAGKAPAKINABANG Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan naming ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mang yari sa gawain namin araw-araw, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. PAGWAWAKAS Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. (Manahimik saglit.) Binigyan tayo ng Ama ng habag ng halimbawa ng di makasariling pagmamahal sa mga pagpapakasakit ng Kanyang bugtong na Anak. Sa pamamagitan ng inyong paglilingkod sa Diyos at inyong kapwa, tanggapin nawa ninyo ang marami Niyang pagpapala. Amen. Naniniwala kayong sa kanyang pagkamatay, sinira ni Kristo ang kamatayan magpakailanman. Pagkalooban niya nawa kayo

PRAYER AFTER COMMUNION Lord, in sharing this sacrament may we receive your forgiveness and be brought together in unity and peace. We ask this through Christ our Lord. Amen.

CONCLUDING RITE The Lord be with you. And also with you. Bow your heads and pray for God‟s blessing. (Pause) The Father of mercies has given us an example of unselfish love in the sufferings of His only Son. Through your service of God and neighbor, may you receive His countless blessings. Amen. You believe that, by his dying, Christ destroyed death for ever. May he give you everlasting life. Amen. Christ humbled himself for

DAKILANG AMEN Sa pamamagitan ni Kristo, kasama Niya’t sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.

GREAT AMEN Through Him, with Him, in Him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours Almighty Father, forever and ever.

PAMBUNGAD NA AWIT

ENTRANCE HYMN

BUKSAN ANG AMING PUSO Buksan an gaming puso, turuan mong mag-alab Sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap Buksan ang aming isip sikatan ng liwanag Nang kusang matangkilik, tungkuling mabanaag Buksan an gaming palad sarili‟y maialay Tulungan Mong ihanap kami ng bagong malay

A-men, a-men, a--men, a-men, a-men, a--men, a-men.

PAKIKINABANG Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Hesus na Panginoon Natin at Diyos, ipahayag natin sa pag-awit ng lakas-loob:

COMMUNION RITE Jesus taught us to call God our Father and so we have the courage to sing

Ama namin sumasalangit Ka. Sambahin ang ngalan Mo Mapasa amin ang kaharian Mo, Sundin ang loob Mo Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin Mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso At iadya Mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa ‘Yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan At ang kaluwalhatian, magpasawalanghanggan. Ngayon at magpakailanman.

PAGBATI Pagpalain ang Diyos na humirang sa ating maging mga banal na templo sa ating bautismo. Ang Kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. PAGSISISI Mga mahal kong kapatid, pagibayuhin natin ang ating kaalamang kapag tayo’y nagkakasala, nilalapastangan natin ang pananatili ng Diyos sa ating sarili at sa ating kapwa. (Manahimik saglit.) Para sa mga pagkakataong di kami umasal nang marapat sa aming simbahan o tumanggap ng Eukaristiya nang di karapat-dapat, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong nagkulang kami sa pagpapahalaga sa kabanalan ng aming pagkatao, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong di namin iginalang ang karangalan at mga karapatan ng aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. PAMBUNGAD NA PANALANGIN
Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin, at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming budhi sa iyong harap kami’y lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

GREETING Blessed be God who made us his holy temples at our baptism. May his grace and peace be with you all. And also with you. PENITENTIAL RITE My dear brothers and sisters, let us renew our awareness that when we sin, we profane the holiness of God‟s presence in ourselves and in others. (Pause) For the times we have behaved disrespectfully in our church or received the Eucharist not properly disposed, Lord, have mercy. Lord, have mercy. For the times we have failed to appreciate the sacredness of our persons, Christ, have mercy. Christ, have mercy. For the times we have not respected the dignity and rights of our neighbor, Lord, have mercy. Lord, have mercy. May almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. OPENING PRAYER Father, you have taught us to overcome our sins by prayer, fasting and works of mercy. When we are discouraged by our weakness, give us confidence in your love. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.

PAGBATI NG KAPAYAPAAN Panginoong Jesu-Kristo, sinabi mo sa iyong mga Apostol: “Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.” Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa’t isa. KORDERO NG DIYOS

GREETINGS OF PEACE Lord Jesus Christ, you said to your apostles: “I leave you peace, my peace I give you.” Look not on our sins but on the faith of your Church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace of the Lord, be always with you. And also with you. Let us offer each other the sign of peace.

LAMB OF GOD

Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng mundo Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos maawa ka (2x) Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo Ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.

Amen.

UNANG PAGBASA Dinarakila ng Sampung Utos ang mga pagpapahalaga at mga tungkuling di lamang para sa mga Judio kundi para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Pagpapahayag mula sa Aklat ng Exodo Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos: “Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang diyos, maliban sa akin. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito nang walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang Araw ng Pamamahinga. Igalang ninyo ang inyong ama’t ina. Sa gayo’y mabubuhay kayo nang matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa: ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o ang ano mang pag-aari niya.” Ang Salita ng Diyos.

FIRST READING The Ten Commandments enshrine values and duties which are valid not only for the Jews but also for all human beings and for ever. A proclamation from the Book of Exodus In those days, God delivered all these commandments: “I, the Lord, am your God, who brought you out of the land of Egypt, that place of slavery. You shall not have other gods besides me. You shall not take the name of the Lord, your God, in vain, for the Lord will not leave unpunished the one who takes his name in vain. Remember to keep holy the sabbath day. Honor your father and your mother, that you may have a long life in the land which the Lord, your God, is giving you. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor‟s house. You shall not covet your neighbor‟s wife, nor his male or female slave, nor his ox or ass, nor anything else that belongs to him.” The Word of the Lord.

Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong Sambayanan niyang banal.

Pray brethen that our sacrifice may be acceptable to God our Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his Church.

PANALANGIN UKOL SA MGA ALAY Ama naming Lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming ihinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa tao, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. PREPASYO Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami’y bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong Anak ang iyong kalooban na ang mga api’t dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo’y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami’y nagbubunyi sa iyong kadakilaan:

PRAYER OVER THE GIFTS
Lord, by the grace of this sacrifice may we who ask forgiveness be ready to forgive one another. We ask this through Christ our Lord. Amen.

PREFACE
Father, all-powerful and ever-living God, we do well always and everywhere to give you thanks. This great season of grace is your gift to your family to renew us in spirit. You give us strength to purify our hearts, to control our desires, and so to serve you in freedom. You teach us how to live in this passing world, with our heart set on the world that will never end. Now, with all the saints and angels, we praise you for ever:

Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa Wika Mong banal, salamat po Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong Mong Anak, salamat po.

SALMONG TUGUNAN

RESPONSORIAL PSALM
PANGINOON AKING TANGLAW

® Ang tawag ko’y ‘Yong pakinggan, lingapin Mo at kahabagan Panginoon aking tanglaw, tanging Ikaw ang kaligtasan Sa panganib ingatan ako, ang lingkot Mong nananalig Sa‟yo. ® Anyaya Mo‟y lumapit Sa‟yo. h‟wag magkubli, h‟wag kang magtago Sa bawat sulok ng mundo ang lingkod Mo‟y hahanap Sayo. ® Panginoon aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan

Santo, santo, santo D’yos na makapangyarihan Napupuno ang langit at lupa ng kal’walhatian Mo Hosana, hosanna sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon Hosana, hosanna, sa kaitaasan. Hosana, hosanna, sa kaitaasan.

PAGBUBUNYI Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.

ACCLAMATION Let us proclaim the mystery of faith.

Sa krus Mo at pagkabuhay kami’y natubos Mong tunay Poong Hesus naming mahal iligtas Mo kaming tanan

IKALAWANG PAGBASA kahilingan. (Tumigil saglit.) Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng lahat ng kabanalan, nais Mong manahan sa aming mga puso na animo’y sa pinakadakilang templo. Pag-ibayuhin Mo sa amin ang kamalayan sa Iyong banal na presensiya, iligtas kami sa lahat naming pagkakasala at muli kaming italaga sa Iyong paglilingkod magpakailanman. Amen. AWIT NG PAG-AALAY
Let us pray in silence for our personal intentions. (Pause) let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. Lord of all holiness, You want to dwell in our hearts as in a most precious temple. Renew in us the awareness of Your sanctifying presence, cleanse us from all our impurities and reconsecrate us to Your service for ever and ever. Amen.

SECOND READING Preaching a crucified Messiah has always seemed a vain enterprise. Yet, the fact remains that it is through the Cross of Christ that the allwise God has redeemed the world. Such is St. Paul’s forceful reminder today. A proclamation from the First Letter of Paul to the Corinthians Brothers and sisters: Jews demand signs and Greeks look for wisdom. But we proclaim Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, but to those who are called, Jews and Greeks alike, Christ is the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. The Word of the Lord.

PAGHAHANDOG NG SARILI Kunin Mo, O Diyos, at tanggapin Mo, Ang aking kalayaan, ang aking kalooban Isip at gunita ko, lahat ng hawak ko, ng loob ko ay aking alay sa 'Yo Nagmula sa 'Yo ang lahat ng ito muli kong handog sa 'Yo Patnubayan Mo't paghariang lahat Ayon sa kalooban Mo, mag utos Ka, Panginoon ko Dagling tatalima ako Ipagkaloob Mo lang ang pag-ibig Mo At lahat ay tatalikdan ko Tatalikdan ko

Ang pangangaral tungkol sa isang nakapakong Mesiyas ay mistulang walang kabuluhang pagsisikap. Gayunman, nananatili ang katotohanang sa pamamagitan ng Krus ni Kristo kung kaya nailigtas ng Diyos ang sanlibutan. Iyan ang mariing paalaala ni San Pablo ngayon. Pagpapahayag mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto Mga kapatid: Ang mga Judio’y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral nami’y si Kristong ipinako sa krus – isang katitisuran sa mga Judio at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Judio at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang Salita ng Diyos.

Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa Wika Mong banal, salamat po Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong Mong Anak, salamat po.

AWIT PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA (Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo.) Pag-ibig sa sanlibutan ng D’yos ay gayon na lamang, kanyang Anak ibinigay, upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. (Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo.)

VERSE BEFORE THE GOSPEL (Glory and praise to you, Lord Jesus Christ.) God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might have eternal life. (Glory and praise to you, Lord Jesus Christ.)

Kapuri-puri ka, Diyos Amang Lumikha sa sanlibutan. Sa Iyong kagandahang-loob, narito ang aming maiaalay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kaylanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng Iyong Espiritu. Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kaylanman. Diyos Amang Lumikha, nakikiusap kaming mga makasalanan. Tanggapin Mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami’y matutong sumunod sa Iyo ng buong puso. O Diyos kong mahal, kasalanan ko’y hugasan at linisin Mong lubusan ang nagawa kong pagsuway.

Blessed are You, Lord God of all creation. Through your goodness we have this bread to offer, which earth has given and human hands have made. It will become for us the bread of life. Blessed be God, forever. Blessed are You, Lord God of all creation. Through Your goodness we have this wine to offer, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God, forever. Lord God, we ask you to receive us and be pleased with the sacrifice we offer you with humble and contrite hearts.

Ang salita ng Diyosliwanag sa aming buhay Upang „di maligaw sa aming paglalakbay Manalig tayo sa Poong ito, patnubay natin si Kristo Di dapat mangamba, kung kapiling S‟ya at gabay t‟wina Di dapat mangamba, kung kapiling S’ya at gabay t’wina

MABUTING BALITA Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskuwa ng mga Judio, kaya’t

GOSPEL The Lord be with you And also with you A proclamation from the holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. Since the Passover of the

pumunta si Hesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, “Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama.” Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa Kasulatan, “Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko.” Dahil dito’y tinanong siya ng mga Judio, “Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?” Tumugon si Hesus, “Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw.” Sinabi ng mga Judio, “Apatnapu’t anim na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng tatlong araw?” Ngunit ang templong tinutukoy ni Hesus ay ang kanyang katawan. Kaya’t nang siya’y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito; at naniwala sila sa Kasulatan at sa mga sinabi ni Hesus. Nang pista ng Paskuwa, nasa Jerusalem si Hesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang Makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Hesus, sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kaninuman, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo HOMILYA SUMASAMPALATAYA Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat,na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawantao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may

Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area, with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves he said, “Take these out of here, and stop making my Father‟s house a marketplace.” His disciples recalled the words of Scripture, “Zeal for your house will consume me.” At this the Jews answered and said to him, “What sign can you show us for doing this?” Jesus answered and said to them, “Destroy this temple and in three days I will raise it up.” The Jews said, “This temple has been under construction for forty -six years, and you will raise it up in three days?” But Jesus was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken. While he was in Jerusalem for the feast of Passover, many began to believe in his name when they saw the signs he was doing. But Jesus would not trust himself to them because he knew them all, and did not need anyone to testify about human nature. He himself understood it well. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. HOMILY PROFESSION OF FAITH I believe in God, the Father almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin

ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhayna muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen.

Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and the life everlasting. Amen. PRAYER OF THE FAITHFUL Gathered together in the house of God to celebrate the most sacred act of worship, let us present our petitions for the needs and intentions of all mankind as we say: Lord, graciously hear us. That the people of God all over the world may always offer the Eucharistic sacrifice with undefiled hearts, let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. That all mankind may treasure the values enshrined in the Ten Commandments and live by them, in perfect love for God and neighbor, let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. That the legislators may be guided by the wisdom of God‟s Law in formulating the laws of every civil society, let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. That all human beings may be respected in their basic rights and never be subjected to humiliating treatment or conditions, let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. That all of us may treasure the sacredness of our own persons as well as that of others, and never defile it through sinful actions, let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us.

PANALANGIN NG BAYAN Ngayong tayo’y natitipon sa bahay ng Diyos para sa pagdiriwang ng pinakabanal na pagsamba, idulog natin ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan at hangarin ng sangkatauhan, at manalangin tayo: Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang bayan ng Diyos sa buong daigdig ay tuwinang maghain ng sakripisyong Eukaristiya nang may malinis na kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa itangi at isabuhay ng sangkatauhan ang mga pagpapahalagang iniingatan sa Sampung Utos alang-alang sa ganap na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa patnubayan ang mga mambabatas ng kaalaman sa Utos ng Diyos sa pagtatakda ng mga batas ng bawat lipunang pambayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa lahat ng tao’y igalang sa kanilang mga pangunahing karapatan at kailanma’y huwag makaranas ng panghihiya’t paghamak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa pahalagahan natin ang kabanalan ng ating sari-sariling pagkatao at ng ating kapwa, at kailanma’y huwag dungisan ito sa pamamagitan ng mga gawaing makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pansariling

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->