4.

0 Model,Pendekatan Strategi, Kaedah & Teknik Pengajaran

4.1 Penerangan Konsep
4.1.1 Model Pengajaran Merujuk kepada kerangka yang merangkumi keadaan kandungan , strategi srta iklim sosial yang dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran murid. Terdiri daripada prosedur – prosedur mudah pengajaran dan pembelajaran yang boleh dijadikan panduan kepada guru untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan.

4.1.2 Pendekatan
4.1.3 Strategi Pengajaran Suatu Kemahiran merancang dan menguruskan kaedah dan teknik pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran

4.1.2 Pendekatan
• 4.1.4 Kaedah Pengajaran • Cara mengelolakan dan menggunakan teknik , isi pelajaran dan alat bantu mengajar untuk mencapai sesuatu objektif pelajaran

4.1.2 Pendekatan
4.1.5 Teknik Pengajaran Teknik pengajaran merupakan satu kemahiran atau cara melaksanakan penyampaian bahan pengajaran kepada pelajar dari segi langkah – langkah dalam aktiviti pembelajaran . Teknik ini merujuk kepada suatu kemahiran guru untuk mengelolakan dan menjalankan langkah – langkah dalam aktiviti pembelajaran untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahan pengajaran

4.2 Model Pengajaran
4.2.1 Model Pengajaran Behaviorisme Model ini menumpukan kepada tingkah laku yang dapat diperhati dan tugas yang jelas serta cara untuk memaklumkan kemajuan kepada murid . Antara model dalam kumpulan Model Pengajaran Behaviorisme ialah Model Pengajaran Langsung( Good et,al., 1994) Model Pengajaran Sosial ( Bandura,1961) Model Pengajaran Masteri ( Bloom, 1968)

Pengajaran Langsung
Pengajaran Langsung merupakan satu pendekatan untuk satu pengajaran kemahiran kemahiran asas di masa pelajaran terarah kepada matlamat dan persekitaran pembelajaran adalah berstuktur . Mengikut Arends ( 2001) pengajaran langsung merupakan satu cara berkesan untuk mengajar pengetahuan dan kemahiran asas kepada murid.

Pengajaran Langsung
Pengajaran langsung boleh diterangkan kepada tiga aspek iaitu jenis hasil pembelajaran pelajar , aliran aktiviti pengajaran dan persekitaran pembelajaran . Pengajaran jenis ini berpusatkan guru dan mengandungi lima langkah iaitu penentuan set , penerangan/ demonstrasi, praktis / Latihan terbimbing dan amalan / praktis lanjutan.

Pembelajaran Langsung
Prinsip – prinsip Pembelajaran Langsung 1) Pengenalan / Review Topik atau maklumat yang dipelajari akan disampaikan kepada murid atau mengkaji semula maklumat yang di susun untuk pembelajaran

Pembelajaran Langsung
2) Perkembangan Guru memberikan penerangan , huraian , contoh atau model tentang apa – apa yang ingin dipelajari dengan jelas serta menyemak pemahaman pelajar melalui penyoalan

Pengajaran Langsung
3) Amalan Terbimbing Peluang diberikan kepada pelajar untuk melatih apa – apa yang di harapkan oleh mereka untuk dikuasai . Disamping itu , guru memantau aktiviti atau tugasan yang diberikan

Pengajaran Langsung
4) Penutup Guru – guru mengakhiri pelajaran dengan merumuskan apa – apa yang telah diajar 4) Latihan Kendiri ( independent ) Tugasan – tugasan diberikan untuk mengukuhkan pembelajaran tanpa bantuan guru 6) Penilaian Kemajuan pelajar dinilai untuk menentukan tahap – tahap penguasaan

Pengajaran Langsung
Proses Pengajaran Langsung • Pengenalan / Review • Perkembangan • Latihan Terbimbing • Penutup • Latihan Kendiri • Penilaian

Pengajaran Langsung
• 1) Pengenalan / Review Langkah pertama dalam pengajaran langsung adalah untuk menarik perhatian pelajar . Langkah ini merujuk kepada peristiwa fokus , di mana peringkat ini menyediakan pentas kepada pembelajaran berlaku. Pelajar dimaklumkan tentang matlamat pembelajaran , hasil pembelajaran dan kepentingan pelajaran berkenaan . Langkah ini dilakukan dalam bentuk mengenal maklumat baru atau menokok tambah apa –apa yang telah dipelajari.

Pengajaran Langsung
2) Perkembangan Apabila matlamat diberitahu pelajar , guru akan memodelkan tingkah laku ( pengetahuan atau kemahiran ) di mana pelajar dapat menunjuk cara tingkah laku tersebut . Langkah ini merangkumi penerangan yang jelas tentang maklumat dengan memberikan banyak contoh untuk memstikan pemahaman pelajar terhadap apa – apa yang telah dipelajari

Pengajaran Langsung
3) Latihan Terbimbing Langkah ini amat kritikal dari segi guru mendekati latihan terbimbing . Latihan ini secara teraktif dapat meningkatkan ingatan , pembelajaran akan lebih automatik dan membolehkan pelajar memindahkan pembelajaran baru kepada situasi baru . Antara prinsip yang boleh memberikan hala tuju kepada guru termasuklah yang dapat memberikan tugasan yang pendek dan bermakna ; tugasan yang dapat meningkatkan pembelajaran berlebihan ( Overlearning) ; menyedari tentang kelebihan tugasan berterusan dan tugas terbahagi kepada segmen tertentu serta memberikan perhatian awal kepada peringkat awal latihan diberikan

Pengajaran Langsung
1) Penutup Sebagai langkah terakhir dalam model ini penutup merupakan pelajaran dirumuskan dan guru berpeluang untuk mengimbas kembali apa apa yang di ajar dalam pelajaran . Langkah ini digunakan untuk mengingatkan pelajar kepada matlamat pengajaran dan sebagai persediaan untuk pelajar menyelesaikan aktiviti dan latihan kendiri yang diberikan oleh guru.

Pengajaran Langsung
1) Penilaian Aktiviti atau tugaan yang berkait dengan hasil pembelajaran yang diberikan kepada pelajar setelah mereka menunjukkan kompetensi atau kemahiran dalam langkah ketiga. Latihan yang dilakukan secara kendiri bertujuan untuk mengelakkan apa jua bantuan guru dan langkah ini bertujuan untuk menentukan tahap penguasan yang dicapai oleh pelajar

Pengajaran Langsung
1) Penilaian Alat penilaian digunakan untuk mentaksir kemajuan pelajar sama ada secara formatif atau kumulatif . Penilaian boleh dilakukan dalam bentuk lembaran kerja dan projek tentang satu satu pelajaran. Penilaian pembelajaran pelajar amat penting kerana memberikan maklum balas kepada guru dan pelajar serta digunakan untuk menentukann sama ada hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai atau perlu diulangi pada pelajaran berikutnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful