Bookbooming

4^

TRl/CJNG DH NGO AITH U ONG K hoa C o ban Dilm : Gi£o vien coi thi (Ho ten vachtfkf)

TH I TR A C NGHlfiM Toan cao c£p 2 (B i 1) Th&i gian Idrn bdi: 60 phtit (khdng kep h d t dS) Ho vk ten:..................................................... Ngky thang n3m sinh:.................................. S<5 bao danh:...................................... ........... L d p -K h tfi:.................................................

Gi^o vien cham thi (Ho ten va chu k f)

Ghi cM : Thi sinh dung but (triir but do) di&i c£c c&u tra 161 v&o c£c 6 tirong ting C£u hoi Traldi 1 2 3 4 5 6 PHAN TRA LOI CCJA THf SINH 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NO! DUNG 0 £ THI Cau 1. f(x) va g(x) lien tuc tai x0. Khang dinh nao sau day lk sai a) f(x) + g(x) Ii6n tuc tad x 0 b) f(x) - g(x) li6n tuc tai x0 c) f(x). g(x) li6n tuc tai x. d) —-— lien tuc tai x0 xf(x)

Cau 2:f(x) = ln(l +2x) va g(x) = sinx la 2 v6 ciing be khi x ->■ 0. So s&nh 2 v6 cilng be do diroc k£t qu£ nko sau day: a) f(x) va g(x) la tucmg dircmg; b) f(x) c 6 Me cao hem g(x); c) f(x) c 6 bac th£p hem g(x); d) f(x) va g(x) cilng bac.

Cau 3: f(x) lien tuc tren doan [ a , b]; menh d£ n£o sau day sai: a) 1/ f(x) bi chan tren doan [ a , b]; b) f(x) dat gia tri lem nha't va nho nha't tren doan [a , b]. c) f(x) nhan moi gia tri trung gian gifia gi£ tri I6n nh£t vh. nho nhSft tren doan [ a , b]. d) f(x) kh£ tfchi tren [a, b]._______________ Cau 4: Gia tri gitfi han: Lim —------- 7- b&ng: a) 1 c o sx - 1 c a u 5: Trnh Lim(l - x )003^ cdke'tqua:
x-»l’ v a _ ejn v

b) e 1

0

c) 2 c) e 2 d) e 3

d) - 2

a) 1

b)

| 2x + a k h i 0 < x < l Cau 6: Tim a d£ hkm s6 fYx) = -I _ lien tuc tren T O ; 21, duoc ------ax +2 khil < x < 2 a) a = 1 b) a = - 2 ) c) a = 3 dx bin s d) vdi moi a) — C IT- - ^ T + C 13 7 d)k£tqu&khdc c) 0 d) k£t qu£ khac

Cau 7: 1 = fl*- . ^ J vx

b )

13

7

c) — V x ^ - —V x^ + C y \ a) 1 b) - 1

g to & G id ih a n
' £8 x +y

Dai hoc Ngoai Thipang

x 2 3 3 5 i fy 3 d) K£t qu£kMc 1 l i t C&u 1 2 :1 = fxe2xdx b&ne: a) —(e 2 . 1/2) c) M (-l/2. 2 y = x2 b&ng a) 4 b) 8 c) 2 ' d) 4/3_________________________ Dai hoc Ngoai Thifang . bkiz a) 2/3 D C&u 17: Chu6i s<5 Y Rfla .1 C&u 9 : Gidi han Lim(l + x 2y + y 3)*i+ y 2 b&ng: y-+0 b) 0 c) e d 1 cau 10 : Tich phan Jcos 2 xsin xdx bang: o a) 1 b) 1/3 c) 2/ 3 d) .3/ 2 C&u 16: 1= JJxv2dxdv vdiD = T O : 31 x T O : 11.+oo] b)R c) (-l.Bookbooming 4^ a) . 0) b) M (l/2.:— 1& : n«i (2 n)! a )[ 0 .+oo)__________ d) [ .1/3 1 9it Jit C&ul l : 1 = J — d x Mn g a ) 2 > / 3 + — b ) 2 > 7 3 .1 . n»l D aYhdi tu b) Dhto k^ C&u 18 : 1= JJ(x 2 + y 2)dxdy v6i D gi6i han bed dtrdng tr5n x2 + y2 = 1. 2 b) uj c) d) K6t qu& kh6c C&u 15: H&m fYx.l ) d)k£tau&kMc o ' 4 4 2 + 0 0 / 1 C&u 13: Tich ohto suv rdne f —— : o 1+ x 4 C&u ■■■1 4 :1 1— f a) hdi tu b) nhan 9 2 -2 2 dx O*2 .1 ) b) —(c2 +1) c) .v') = xv voi x + v = 1 dat cue tri c 6 dilu kidn tai a) M (l. -1/2) d) k€t quk khde b) 1/3 c) 3/2 d) .— c) T/2 x V l .( e 2 . b&ng a) ^ b) -j c) n d) k£t qu&ktac W 9 nn|vn C&u 19 : Mi&i h6i tu cua chu6i luy thCra: ]T ----. V (0 < a < 1) jy-al ^ Mne: S a) . 1] C&u 20 : Di6n tich hinh ph&ng gidi han b&i c ic dirdng 2 x = y2.

............. Ngky thing nam sinh:.....x) co ket qu&: a) 0 b) 2 c) 3 d) k£tqu&khac C&u 3: Gidti han Limf COSX) * co ket qua: x->olCo s 2 x / Cau 4: Cho y = f(x) ■ i .....v Jlg N Bookbooming TRUtiNG DH NGOAI THU'ONG Khoa Ccr ban Di&n: Gi£o vi6n coi thi (Ho ten va chffktf) Giao vi6n ch3m thi (Ho ten va chO k#) THI TRAC NGHB&M Toan cao cap 2 (De 2) Ho va tfin:........ C&U 6 : Ham f(x.y) kha vi tr6n D.y) lien tuc tren tap D dong vk bi chan........ d) K€t quA khdc a) lal > Ibl............y C&U 5 .. Chu6i s6 n=l b a) e4 b) e 1 c) e2 d )«3/2 fn )(0) b^ng: a) n ! b) (n —1 )! c)n d ) M qua khac (ab*0)hdi tu tuyet dtfi khi: b la! < Ibl.... b) f(x. .... Stf Mo danh:.......... thi a) f(x..y) dat gia tri ldtti iM t v£ nho nhgt trtn D. d) f(x.. Ghi c M : Thi sinh dung but (trfr but do) difoi cac c£u tra Ifri vao cac 6 tiraiig ting PHAN TRA LCM COA THf SINH C&u hoi Tralfri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NOI DUNG P£ THI C&u 1: Ham f(x...................1 /2 b) 1 /4 c) 1 d) k£t qua khdc c) 9/4 d) k£t qua khac Cau 9: I = JJx 3y 2dxdy vdi D = [0...... 1] x [0....x3 .................... .........y) = 4x .............. Ldp ....y) cd cac dao hkm ri6ng tren D..... c) lal = Ibl. 1+ Vl-x b) In------t-t— ^ -+ C x Dai hoc Ngoai Thiro’ng . ..... f(x...... 3] blng a) 2/3 b) 1/3 C&ulOL 1= —r d x bang: a ) ---------=— + C J x3 4x c) 1 .......xy2 dat cuc tri tai a) 2 diem b) 1 di&n c) 3 di^m d) 4 diem Cau 2: Gidi han Lim x(V x2 +1 ...Khtfi:..... lnx + 1 _ ......... ..............y) khflng kha tich tren D______ Cau 7: Tich phan suy rOng o (x +1) f X < *X : a) h6i tu b) phan ky Cau 8: Tfch phan jxe 2xdx bluig: a )............^ nx_ + *+ c 4x d) k€t qua kh£c T rlnx....

1/3 b] 1/3 c )2 /3 d )-2 /3 2 a == + C&ti 13: Tich phan J Vex .I d x bkig:a) -j +— V 33 >e ' C&u 14: Tich phan [— r-d x: a)hditu r y b ) b) L 2 h = — -7 7=—7 ^ 3 6 . Didn tich hinh phlng gidi han bed y = x 2 + 2 x . 2 * c) ~ -? = + 7=+7 V 36 .64/3 d) k£t qu& kh£c. bang a > 9 /4 b) -1 c) 1 : 1) d) k6t qua kh£c c a u 19 : Chu5 i s 6 £ a) hOi tu 1 b phan n=i yn (n 2 + CAu 20: Mi£n hoi tu cua chuOi luy thtra: lk: a ) [ 0 .x) a a Cau 16: Gidi han L im 7 .3 vky = . y = x va xy = 1. 1] Dai hoc Ngoai Thipcmg .1 . 1) c ) '( . 2 )_________ d) [ . b) e1 1 2 c) e '1 d) K£t qu&kh£c cau 18 : Tich phan Jj^ydxdy vdi D gidi han bdi y = 2 . + °o l b) C-l. 2 * d .Bookbooming C£u 11.l . C&U 12: Itchphan Jcosxsin2 xdx bane: a ) .7= — V 33 b) phan ky Cau 15: Tich phan J— "“"TI3 " (0 < a < 1) bang: a) K£t qui khde b) — j (3 .1 C] 0 c) — ^ (fy a a d)k£tqu£khac Cau 17: Gidi han Limf1+ — 1 bang: a) 1 ^ *y.2 x + 3 bang _a 64/3 b) 16/3________ c ) .x 2 .bang: x-*o x + y y->0 J a) 1 b) .

Khfi......100! 2 blng : d) (^)1 0 0 .. b] 2... g(x) khi vitaix* Chon mfinh dd dting trong cdc ph£t bi&i sau: f(x) cd dao hkm cSp 1 tai X qthi hkm sd — r~ . D diing vio bing dudi day............. khdng chfim Cftu D ip in 1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ca u h6i 1....Bookbooming b i£ m TOAN CAO c X p 2(D6stf 2007) Thdi gian 1dm bid: 45 phut (khdng d i m dUng tdi Mu) Sd bfio danh (STT):. L6p . D (luu ^ chi ch&n k£t qui if b^ng.... b) f(x)..... ..... | Ngiy sinh:. TM sinh ghi die dip fin A... Gia tri gidi han: a) 1* lin i ( s in x ) tgx b k ig : x->x/2 b) 0 c) e d) 1/e 6...( — )..g(x) khS tfch tren doan [ a . g(x) lifin tuc tai x< . g(x) kM tfch trdn doan [a .... Cho y = ^ y .00....g(x ) khi tfch tr6n doan [ a .. Gia tri gidi han: 1i m (1 — x 2e 2x)^ ~ cos * b&ng: a) 1 b) 0 c) e2 d) e 5. b]. B.......Jf(x). khi dd y(100)(2) bihg: »a) ..... Ndi dung f(x) liSn tuc tai Xq g(x) cd dao hkm cSp 1 tai Xq.......... d ) .. 3 4.100! 3 b) ( .100! 3 c) .... b]. g(x) khdng lien tuc tai x* d) f(x).2 7.. m6nh dd nio sau day sai: a) f(x). g(x) cd dao h&m cdp 1 tai Xq c ) f(x). C. Gia trj gidi h a n k6p: ^ x y s in (x /y ) x-+o x 2+ y 2 y-* 0 a) -1 b) 0 c) 1 d) Khdng tdn tai Dai hoc Ngoai Thiro’ng .. C. c) f(x)...... .......... b] b) f(x)+ g(x) kh& tfch trdn doan [ a ..100! . khing dinh nko sau day lk dung: a) f(x). B... Gia tr{ gidi han kdp: jjjjj x ~ ^ y *-> 0 x 2+ y 2 >-> 0 a) 3 b) 0 c -1/2 d)_Khdng tdn tai b an s: 8..( — )1 0 0 .. N£u tlm dugrc dip in khfic thf sinh phil ghi k£t qui dm dugc < 16 vio b2ng thay vi ghi A..) 1M . b]..f(x ): a) Cd dao h&m cSp 1 tai Xq c ) Khdng cd dao Mm cSp 1 tai X o X b) LiSn tuo tai Xn d) Cd dao hkm cifp 1 taix^nduxn^o f(x) vk g(x) kh& tfch trfin doan [ a .....

b) f(x. GO.yo).. c) f(x. 3] d1(l » 3] fCx. b) [1 .y> bSng: a ) -15/7 b) .y)=ln(x2 -t-y2).y) c6 gidi han hQu han tai dilm (Xo. Tim m$nh dS sai trong cic mfinh d i sau: a) f(x. 11 18.y) c 6 cic dao him rifeng tai di£m (x^y. 1] d) a e [-l .y) khi vi tai di£m (x^y. 14.y0).y) khi vi tai di£m (Xo.y) liftn tuc tai di£m (Xo. 3) c] [1 .y)=x2 +xy+y2 -2x-?. y=0. 1) b) a e [-l . 2)blng: a) 2 b) -2 cTO Gii tri \\x l y dxdy (D dirac gidi han bdi cic dufrng x=y2.l . b) f(x.5 /5 6 b) -3/56 c)3/56 d) G ii tfi khic 15. a ). 1) Chu6i sd /* n a— . 2)+ /.y0). Chuc cac ban on thi tot va dat k it qua cao ! .oo b) + oo c) -1 Cho f(x.. x= 2. Gijojtfchphan: J eorte+ jW .hditu khi.yo). a) .: c) a e ( .y. d) C i 3 phironj? in tr4n d£u sai. d) C i 3 phuona in trfin dSu sai. 20. Gii tri JJ-^j-ckdy D x (D dirac gidi han bdi cic dubng x = l.7 / 6 o b) 7/6 c) 13/16 d) Gii tri khic Cho f(x. tri /^(l. y=x2) bang: 16.v j ^ Bookbooming 9Gil tri rich phto a) 1/e 0 j8 ^ bSng: *c) 3(e-Z) ^ d )G iitiik ta c r *t d) Gii tri khic d)G iitrikM c ^ * * b) 3C2h _ 10.y) c 6 c ic dao him rien^lifen tuc theo bitfn x v i bi£n y t$i dilra (Xg. Gii tri tfch pbfin a) -1 12. f(x. 17. c) f(x.3 ) 19.yo). gii trj circ tifo cfia f(x.). a) a e (-1 .(l.4/3 c )0 d) Gii tri khic ■-i.y) liftn tuc tai di|m (Xo.yo).*). Gii tri: tfch phan 13. Midn hQi tu cua chu6i h&m: 1 ^ ( 1 . y=x2) bUng: a ) . Tim rtvfnh d£ diing trong c&c mfinh 66 sau: a) f(x.y) cd cic dao him rifing theo x v i y tai di&n (x<. i ‘fc btag: a) *72 b) */8 jx3e"^dx ih b) 1/2 dx J x ^ x c) * /4 bing: c) 1 : d) Gii tri khdc d )-4 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful