Acces liber la justiţie

acces liber la justiţie, principiu fundamental al organizării oricărui sistem judiciar democratic şi care îi conferă oricărei persoane dreptul de a se adresa în mod efectiv instanţelor judiciare competente, împotriva actelor care violează drepturile ce îi sunt recunoscute prin Constituţie sau prin lege. Accesul liber la justitie este considerat şi în dreptul european ca un principiu şi chiar ca un drept fundamental. Este consacrat şi în Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. rice condiţionare a accesului liber la justitie ar reprezenta o nesocotire a unui principiu constituţional fundamental şi a unor standarde internaţionale universale în orice democraţie reală! pe plan procesual, accesul liber la justitie se concretizează în prerogativele pe care le implică dreptul la acţiune, ca aptitudine legală ce este recunoscută de ordinea juridică oricărei persoane fizice şi juridice! accesul liber la justitie implică, în mod necesar, şi unele obligaţii importante în sarcina statului, toate destinate a garanta acest important principiu de drept! în primul r"nd, statul este obligat să asigure în mod efectiv şi liber accesul la un tribunal imparţial! accesul liber la justitie implică e#istenţa unor structuri judiciare corespunzătoare! este esenţial ca tribunalul la care are acces cetăţeanul să aibă competenţă în plină jurisdicţie, în sensul de a i se recunoaşte dreptul de a e#amina cauza în fond, respectiv at"t în privinţa problemelor de fapt, c"t şi a celor de drept! tribunalul trebuie să fie organizat potrivit legii, să fie independent şi imparţial, pentru a garanta o judecată echitabilă! tribunalul trebuie să ţină seama şi de alte e#igenţe de ordin procesual, cum sunt cele privitoare la prezumţia de nevinovăţie, la publicitatea dezbaterilor, egalitatea părţilor în faţa justiţiei, la soluţionarea cauzei într$un termen rezonabil, garantarea contradictorialităţii etc.! accesul liber la justitie nu are şi nu poate avea un caracter absolut! e#ercitarea cu rea$ credinţă a dreptului la acţiune poate atrage după sine obligarea părţii la plata unei amenzi civile! obligarea la plata cheltuielilor de judecată a celui care a promovat o acţiune nejustificată are şi ea un caracter sancţionator. Citiţi mai mult% http%&&legeaz.net&dictionar$juridic&acces$liber$justitie

(stfel. raspunderea contractuala. spre deosebire de vechea reglementare.com4forum4contractele-in-noul-cod-civil-t165:1. $ %nitierea negocierilor sau intreruperea negocierilor contrar bunei-credinte se va sanctiona prin obligarea partii la plata de daune-interese. declaratia de rezolutiune trebuie inscrisa in registrele publice. care nu sunt negociate si nu sunt supuse aprobarii celeilalte parti (ex. in prealabil. Clauza de impreviziune . ca urmare a agrearii in contract a unui pact comisoriu. in functie de gradul aferent putand opera de rezilierea4rezolutiunea de plin drept – Pact Comisoriu grad %8 – sau numai cu interventia instantelor de 9udecata#. ..html<ixzz)=>?(xm5. totusi. 2enuntarea unilaterala $ 3eglementata expres la art. limitarea dreptului de a opune exceptii. %%%.Noul Cod Civil a adus modificari fundamentale contractelor. unde clauza penala era raportata la /(ne#executarea unei obligatii0. reguli.1 $ 2ebitorul nu are niciun drept de optiune. decaderea din beneficiul termenului. nu existau prevederi cu privire la aceasta chestiune . pactul comisoriu nu mai are grade (pactul comisoriu putea avea gradul %. .ste reglementata in mod concret si imperativ prin lege.. clauzele standard trebuie acceptate in mod expres de cocontractant.xceptie ' contractele incheiate pe durata nedeterminata. clauze compromisorii.e prevede in mod expres acordarea clauzei penale pentru neexecutarea oligatiei principale. Pentru opozabilitate fata de terti. aceasta din urma va prevala.xista cateva limitari cu privire la clauzele standard (clauzele neuzuale#. chiar daca aceste clauze nu sunt cuprinse in contract' $ Clauzele externe' partile sunt tinute a respecta clauzele extrinseci la care contractul face trimitere+ $ Clauzele standard' sunt considerate a fi clauze standard acele conditii stabilite in mod unilateral de catre una dintre parti. in caz de conflict intre o clauza standard si o clauza negociata. 11 ! – 11 " NCC# Partile sunt obligate a respecta principiul bunei-credinte in negocieri. restrangerea dreptului de a contracta cu alte persoane. chiar daca acestea nu au rezultat in incheierea unui contract. $ 3ezilierea43ezolutiunea de drept. clauze privind stabilirea compententei instantelor. (nterior intrarii in vigoare a Noului Cod Civil. Pe de-o parte..lementele de noutate' $ . au fost introduse elemente noi. anteprecontractul iar pe de alta parte.avocatura. dreptul de a denunta unilateral contractual. in cazul in care cuprind' limitarea raspunderii. %8. regulamente#. Clauzele standard sunt premise. Negocierile in vederea incheierii contractului (art. decaderea din drepturi. 1)-1 NCC. oricare dintre parti poate denunta unilateral contractul cu acordarea unui termen de preaviz rezonabil. Citeste mai mult' http'44. anumite concepte – clauza penala. el are doua obligatii c 3ezilierea43ezolutiunea contractului ((rt. prin art. Pactul comisoriu trebuie sa mentioneze expres obligatiile a caror neexecutare atrage rezilierea4rezolutiunea contractului. incetarea contractului – au suferit schimbari substantiale. . $ &bligatia de confidentialitate ' partile sunt obligate a pastra confidentialitate si de a nu se folosi in interes propriu de informatiile confidentiale despre care au aflat in timpul negocierilor.NCC+ $ 3egula' incetarea contractului prin denuntare unilaterala nu este permis in virtutea legii ci. 15"6 – 155" NCC# $ 3ezolutiune43eziliere unilaterala – prin comunicarea unei declaratii de rezolutiune4reziliere. dreptul de a suspenda executarea obligatiilor. 1)-: – 1)-. insa nu si-a executat obligatia nici inauntrul termenului fixat astfel. %%. %n acest caz. Clauzele contractuale (rt 1)*1 – 1)*! reglementeaza in mod expres clauzele la a caror respectare partile sunt obligate. Conditia pentru ca pactul comisoriu sa isi produca efectele' punerea in intaziere a debitorului. Potrivit noii legislatii. conditii generale. (tentie7 2eclaratia de rezolutiune produce efecte numai intre parti. care nu erau reglementate expres pana acum – impreviziunea. reinnoirea tacita a contractului. legea aplicabila. pentru a putea produce efecte. numai daca' (i# partile au agreat aceasta posibilitate prin contract+ (ii# debitorul se afla de drept in intarziere+ (iii# debitorul a fost pus in intarziere. numai daca partile au acceptat aceasta modalitate de incetare prin conventie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful