KERTAS KERJA PROGRAM INKLUSIF PPKIBP SKC 2012

KERTAS KERJA PROGRAM INKLUSIF PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN 2012

‘ KECEMERLANGAN INSAN ISTIMEWA KEGEMILANGAN BERSAMA ’
1. NAMA PROGRAM

Program Pendidi an K!a" In#egra"i Berma"a$a! Pem%e$a&aran Se o$a! Ke%ang"aan C$i''ord( ))00* K+a$a Kang"ar( Pera ,

2.

TAJUK

Program In $+"i' Program Pendidi an K!a" In#egra"i Berma"a$a! Pem%e$a&aran 2012

3.

PENDAHULUAN on#e " -endidi an !a" ada$a! -endidi an .ang !a" .ang %e$a&ar e$a" .ang "ama dan dia&ar

Pendidi an In $+"i' da$am di%eri an

e-ada m+rid/m+rid dengan

e-er$+an -endidi an

%er"ama/"ama dengan m+rid/m+rid norma$( di da$am m+rid .ang %er-o#en"i +n#+ diin $+"i' an di da$am

o$e! g+r+ %ia"a, Ke$a" ini ada$a! %er#+&+an +n#+ mem%eri an -endeda!an e-ada mend+d+ i U&ian Peni$aian Se o$a! Renda! 0UPSR1, e%o$e!an mere a, M+rid a an di in $+"i' an "e2ara "e-en+! ma"a a#a+ "e-ara ma"a, M+rid a an e$a" .ang dira"a an "e"+ai dengan PPKIBP SK C$i''ord men.im-an !a"ra# da$am mem%an#+ "i"#em -endidi an %agi m+rid/m+rid %er e-er$+an !a" %+ an "a!a&a 2emer$ang dari "egi "a!"ia! #e#a-i 2emer$ang da$am "ega$a a"-e agar mere a ini di%en#+ dari $ia%i$i#i men&adi "a#+

1

ang -en#ing dan %erg+na e-ada ma". $ain.an ni$ai/ni$ai m+rni an#ara ana / ana $ain. Pe$+ang ana / ana I"#ime3a men.ara a#an %ia"a da-a# dia$ami dan "e#er+"n. 7engan ini( mere a men. 4. 2 .Mere a %o$e! men&adi moda$ in"an .a. 5.er#ai a #i5i#i/a #i5i#i . ii. Pendidi an In $+"i' ada$a! mer+&+ 6a i a#n.ang %er+-a.a +n#+ me$+a" an -e$+ang -endidi an e-ada "em+a 3arganegara.a( mam-+ %erdi ari dan %er e.dan %+da.ang ada. Pengagi!an "+m%er . i"#ime3a +n#+ "e o$a!/"e o$a! norma$ dan men. Pe$+ang %erin#era "i an#ara ana / ana I"#ime3a dengan ana / ana 5.a inan.a( ini mem%eri -e$+ang -e$+ang +n#+ e-ada ana / ana Pendidi an K!a" di "e o$a!/"e o$a! norma$.e"+ai an diri da$am ma". Menera.KERTAS KERJA PROGRAM INKLUSIF PPKIBP SKC 2012 a"e# . Program In $+"i' a an da-a# mema"#i an 4 i.ang $e%i! $+a" dan adi$.ang gemi$ang "a#+ !ari nan#i.ara a# dan negara. Pengagi!an -er !idma#an . RASIONAL Pendidi an in $+"i' men&adi "a#+ 'a #or #er-en#ing da$am +"a!a mening a# an in#e$e ( #ara' !id+. 5i.ang $e%i! adi$. ana / ana i"#ime3a dengan Per ong"ian em+da!an "er#a a$a#/a$a# #er#en#+ dengan "e-en+!n.ara a#. iii.e"+ai an diri dari a3a$ $agi da$am "em+a a"-e ema".a me3+&+d an go$ongan . i5. MATLAMAT !a" "ea$iran dengan -e$a&ar/-e$a&ar e-ada -er2am-+ran %e$a&ar di Men&adi an -e$a&ar/-e$a&ar %er e-er$+an 0 main"#reaming 1 ana / ana norma$ di "e o$a! %ia"a.

8.ara#/".KERTAS KERJA PROGRAM INKLUSIF PPKIBP SKC 2012 .2 S+-a.a mam-+ %erdi ari dan men&adi anggo#a ma".ang di%eri an o$e! -i!a "e o$a! .Pa$ing +#ama &+ga er&a"ama dari-ada i%+ %a-a mere a.ai #ing a!$a + .ang a an di-i$i! +n#+ mengi +#i -rogram ini.ara a#an .ang %er"e#+&+ dengan ".ang gan&i$ .ang #erda-a# di meng!ada-i ma".ang #erda-a# di "e o$a! %er"ama/ "ama -e$a&ar norma$.a -e$a&ar/-e$a&ar %er e-e$+an dari a3a$/a3a$ $agi da$am "em+a a"-e "e o$a! dan di da$am om+ni#i "e#em-a#.a inan diri -e$a&ar %er e-er$+an !a" +n#+ !a" da-a# men. 8.) Men&adi an mere a $e%i! %er+-a.ara a#. 8. 8. !.e"+ai an diri ema". ) .ang $ain "er#a #ida om+ni a"i mengangg+ mem-+n.ara# .ang a an men&e&a" an dengan g+r+ ma#a -e$a&aran dan m+rid/m+rid $ain "er#a #ida m+rid/m+rid #er"e%+# #e$a! menda-a# -er"e#+&+an dan a #i5i#i -enga&aran dan -em%e$a&aran di da$am %i$i dar&a!. KUMPULAN SASARAN Em-a# orang m+rid/m+rid -endidi an !a" .er#ai "em+a a #i5i#i/a #i5i#i .9 Menam%a! e.a i%+ %a-a .6an.ang #e$a! meng+a"ai ema!iran a"a" )M iai#+ mem%a2a(men+$i" dan mengira( m+rid/m+rid %er enaan mam-+ +n#+ meng+r+" diri( %er om+ni a"i dengan .ara a# .1 OBJEKTIF Mem%eri -e$+ang -enga&aran( e-ada -e$a&ar/-e$a&ar #er"e%+# menerima -em%e$a&aran dan men.+m%ang.ang men.

RUBITA BT MO67 ISA 9 . ROSLAN BIN KEC6IL 0GURU BESAR SK CLIFFOR71 NAIB PENGERUSI PN. JAWATANKUASA PROGRAM INKLUSIF PPKIBP 2012 PENGERUSI EN.KERTAS KERJA PROGRAM INKLUSIF PPKIBP SKC 2012 ".

ang %er e"an o$e! g+r+/g+r+ "e-an&ang ma"a Ke$a" #am%a!an TUJUAN M+rid %e$a&ar dan g+r+ menga&ar>mem%im%in g TINDAKAN Sem+a g+r+ -endidi an !a" dan &a3a#an +a"a -rogram in $+"i'.KERTAS KERJA PROGRAM INKLUSIF PPKIBP SKC 2012 0PEN:ELARAS PPKIBP1 SETIAUSAHA PN. NOR A. 6J6 PUTERI K6URSIA6 BT MANSOR 0 GURU BA6ASA INGGERIS 1 EN.AMAN BIN MO6AME7 0 GURU MATEMATIK 1 CIK =AN RABIEATUL A7A=IA6 BT MIOR OT6MAN 0GURU MATEMATIK PPKIBP1 PN. STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM INKLUSIF 2012 AKTIVITI Penga&aran dan -em%e$a&aran . CATATAN A-ri$ / No5em%er Mem+da! an -ro"e" Sem+a g+r+ A-ri$ / ? . 6ARLI. NORERM:LIA BT MO6AME7 ASMUNI 0SETIAUSA6A PROGRAM INKLUSIF PPKIBP1 BENDAHARI PN NOR6AINI BT AB7UL MAJI7 0GURU MATEMATIK PPKIBP1 AJK PN.A BT 6ASSAN 0 GURU BA6ASA MELA:U < SAINS 1 PN. NIK MASAA:U BTMO6AMA7 0GURU PEN7I7IKAN ISLAM PPKIBP1 #.

Se-#em%er Mengena$ -a"#i -o#en"i diri dan e"edaran +n#+ e2emer$angan G+r+ Be"ar dan +ni# %im%ingan dan a+n"e$ing( &a3a#an +a"a Pendidi an K!a" A-ri$ Menda-a# ma $+ma# dan -er em%angan -re"#a"i m+rid/m+rid Sem+a g+r+ -endidi an !a" dan &a3a#an +a"a -rogram in $+"i'.KERTAS KERJA PROGRAM INKLUSIF PPKIBP SKC 2012 dan %im%ingan "e$e-a" 3a #+ -er"e o$a!an dan "ema"a 2+#i -engga$ Mo#i5a"i Ke2emer$angan 7iri "er#a Te ni Peng+r+"an Ma"a . A-ri$ / Se-#em%er M+rid menda-a# -endeda!an a3a$ #e ni -em%erian mar a! Ja3a#an +a"a e2emer$angan UPSR( Ja3a#an +a"a Pendidi an K!a" Ma2 Mening a# an mo#i5a"i "er#a e"+ngg+!an m+rid Ja3a#an +a"a e2emer$angan UPSR dan PIBG Ogo"( No5em%er 8 .ang #eran2ang -endidi an !a" dan &a3a#an +a"a -rogram in $+"i'.ang ma "im+m Per&+m-aan %er"ama i%+ %a-a > -en&aga dan 3ari" m+rid/ m+rid 02@1 La#i!an $a#i! #+%i men&a3a% "oa$an 'orma# UPSR( "oa$an -er2+%aan negeri dan -e$%agai "+m%er Beng e$ Te ni Men&a3a% dan -em%erian mar a! da$am "em+a "+%&e UPSR Pem%erian 6adia! dan Gan&aran !a"i$ P<P . A-ri$( J+$ai M+rid/m+rid a an dideda! an dengan -e$%agai %en#+ dan 'orma# "oa$an Sem+a g+r+ -endidi an !a" dan &a3a#an +a"a -rogram in $+"i'.

ang %er"e"+aian dari "ema"a e "ema"a +n#+ e2emer$angan UPSR 2012 Me$e#a an -re"#a"i G+r+ Be"ar( &a3a#an +a"a -endidi an !a" dan PIBG Mei Memo!on !ida. PROSES MELAKSANAKAN STRATEGI BI L AKTIVITI STRATEGI PERLAKSANAAN TEMPOH * .KERTAS KERJA PROGRAM INKLUSIF PPKIBP SKC 2012 e-+#+"an +&ian Ma&$i" Ba2aan :a"in>So$a# 7!+!a>So$a# 6a&a# 0"e#iaJ+maa#1 dan Ma&$i" Ba2aan :a"in>So$a# 6a&a# Perdana K!ema! I%ada! dan Per am-+ngan UPSR Ke"edaran da$aman dan -er#am%a!an i$m+ Ja3a#an +a"a e2emer$angan UPSR( Uni# Bim%ingan dan Ka+n"e$ing( PIBG Lain/$ain a #i5i#i .a!( -e#+n&+ "er#a eiAinan dari :ang Ma!a E"a G+r+ Be"ar( Ja3a#an +a"a e2emer$angan UPSR dan PIBG Ja3a#an +a"a -endidi an !a" Se-#em%er "e o$a! -ada #a!ama "im+m 10.

Ma2( A-ri$ dan Mei B.ang menda-a# e-+#+"an #er%ai -ada "e#ia+&ian %+$anan dan -e-eri "aan a an di%eri an gan&aran Se-an&ang #a!+n 8. M+rid/m+rid . G+r+ -a ar dan g+r+ -emeri "a er#a" a an di&em-+#.KERTAS KERJA PROGRAM INKLUSIF PPKIBP SKC 2012 1. 7i&a$an an 2 a$i di mana g+r+ a+n"e$ing a an di&em-+#.ang %er e"an o$e! g+r+/g+r+ Pengagi!an m+rid mengi +# -o#en"i -en2a-aian a ademi Mem%im%ing m+rid dengan -e$%agai aeda! dan -ende a#an G+r+/g+r+ mengg+na an -ende a#an . L a#i!#+%i men&a3a% "oa$an 'orma# UPSR( "oa$an -er2+%aan negeri dan %er%agai "+m%er Beng e$ Te ni Men&a3a% dan -em%erian mar a! da$am "em+a "+%&e UPSR Mendeda! an m+rid/ m+rid dengan -e$%agai %en#+ "oa$an dan -er%in2angan.ang ma "im+m Fe%r+ari dan Mei ?. Pem%erian 6adia! dan Gan&aran !a"i$ e-+#+"an +&ian Se-an&ang #a!+n B . ). Se-an&ang ma"a P<P di da$am e$a" Se-an&ang #a!+n 2. Penga&aran dan -em%e$a&aran .00 !ingga 2. Ke$a" di&a$an an -ada -+ +$ 1. Pen+m-+an e-ada #e ni men&a3a% "oa$an dan #e ni menda-a# mar a! #er%ai . Ke$a" #am%a!an dan %im%ingan "e$e-a" 3a #+ -er"e o$a!an dan "ema"a 2+#i -engga$ Fe%+ari !ingga Se-#em%er 9.!ari I"nin !ingga J+maa# 0%erm+$a )0>1>20121. Mo#i5a"i Ke2emer$angan 7iri "er#a Te ni Peng+r+"an Ma"a .00 -e#ang "e#ia.ang "e"+ai mengi +# -o#en"i m+rid/m+rid.

-agi J+maa# m+$ai 2*>1>2012 a an diada an %a2aan .a"in>"o$a# !a&a#>"o$a# d!+!a di %a3a! -im-inan U"#aA 6&. Lain/$ain a #i5i#i . Program Ana Ang a# an#ara "em+a g+r+/g+r+ SK C$i''ord dan m+rid/ m+rid Ta!+n 8.KERTAS KERJA PROGRAM INKLUSIF PPKIBP SKC 2012 C. Program a an di&a$an an di $+ar "e o$a! "e$ama ) 6ari 2 Ma$am. M+rid/m+rid a an di"era. Se-an&ang #a!+n 10. K!ema! I%ada! dan Per am-+ngan UPSR A-ri$ 11.ang %er"e"+aian dari ma"a e "ema"a +n#+ e2emer$angan UPSR 2012 Se-an&ang #a!+n C . Ma&$i" Ba2aan :a"in>So$a# 7!+!a>So$a# 6a&a# 0Se#iaJ+maa#1 dan Ma&$i" Ba2aan :a"in>So$a# 6a&a# Perdana "e%agai mo#i5a"i.an dengan -rogram ero!anian dan &a#i diri +n#+ e +a#an men#a$ dan 'iAi a$. Se#ia. A!mad 6i"!am dan U"#aA A%d+$ Ra!man.

&adi.a!a +n#+ e-ada ana Tam%a!an -+$a( -endidi an +n#+ "em+a .ang "ama ra#a #er&amin(#er+#aman.ang $e%i! on"#r+ #i'.ang meng+%a! m+rid on"e- nega#i' dan -enga$aman . Se%agaimana on"edin.ang #er$i%a# ama# -er+%a!an ada$a! -er ara .ang ond+"i'( !+%+ngan -o"i#i' an#ara g+r+ dan m+rid ada$a! -en#ing.ang "ama(iai#+ !a".ai endiri .a.ai di-er$+ an "e-er#i o$a%ora"i an#ara -i!a -ro'e"iona$ dengan i%+ %a-a.KERTAS KERJA PROGRAM INKLUSIF PPKIBP SKC 2012 10.ang "anga#dimina#in. Un#+ -an&ang. Ini ada$a! "+-a.ang %er#er+"an "er#a gigi! dan %er e-er$+an !a"( e2+a$i e ara! -er ara>#+ga"an .a#a an "e%e$+m ini( m+rid endiri %er e-er$+an !a"mem-+n.a da$am -er"e i#aran "em+$a 7i"edia an o$e! 4 o$e! 4 7i"ema o$e! 4 7i"a! an 10 . mema "im+m an -o#en"i dan meminim+m an e#ida +-a.Ko$a%ora"i an#ara "em+a -i!a .ang #er$i%a# mengama$ an ma#$ama# .ang #ida .ang #er%+ a dan mem-+n.ediaan -er !idma#an !a".ang #e$a! di-er ena$ an -er$+ "en#ia"a ana %er e-er$+an -endidi an a#a+ menda-a# -e$+ang -er !idma#an . Ko$a%ora"i .ang %er e"an da-a# di3+&+d an &i a "em+a -i!a -emi iran .ang renda! !a"i$ in#era "i . digemari Bagi !a"( +"a!a orang de3a"a .ang #ida m+rid %er e-er$+an dan mengam%i$ ma"a . PENUTUP Un#+ men&ana "+a"ana -em%e$a&aran .aan ana / ana diinga#i da$am +"a!a -en.

ROSLAN BIN KECHIL) .........KERTAS KERJA PROGRAM INKLUSIF PPKIBP SKC 2012 DDDDDDDD.. DDDDDDDDDD....D (PN..... (PN................DDDDDDDDDD. NORERMYLIA MOHAMED ASMUNI) (EN.... RUBITA BT MOHD ISA) 11 .......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful