P. 1
Modele de participare civicã a tinerilor din romania

Modele de participare civicã a tinerilor din romania

|Views: 0|Likes:
Published by Elena Oprea
articol
articol

More info:

Published by: Elena Oprea on Dec 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

21O Marius Strâmbeanu

Vodolo do participaro civica
a tinorilor din România
Marius Strâmbeanu
InstitutuI de Cercetare a CaIitã(ii Vie(ii
Putem vorbi de un model al participàrii tinerilor români la viaja publicà sau mai
degrabà ar trebui sà ne rejerim la o diversitate de modele (alternative) ale
participàrii ¸i implicàrii civice Articolul î¸i propune conturarea unui model
explicativ al participàrii civice a populajiei de tineri din România, cu vârste
cuprinse între 15 ¸i 29 de ani, recurgând la un stoc de dimensiuni potenjialitàji,
expectanje, resurse, valori asupra càrora vom insista ulterior, angrenate de
relajionarea dimensiunilor sociodemograjice considerate. Spajiul social al
participàrii civice a jost delimitat atât în juncjie de rajiuni de ordin practic (accesul
la un set restrâns de indicatori ai participàrii populajiei tinere), cât ¸i de consta-
tàrile analizelor cauzale exterioare ¸i interioare acestui studiu, rejeritoare la inter-
sectarea câtorva dimensiuni contingente tipurilor de capital, resurselor, a¸teptàrilor,
opjiunilor valorice ¸i de status. Consideràm cà un exercijiu de instrumentare ¸i
validare a unui model teoretic, asemànàtor celui pe care încercàm sà îl cristalizàm
aici, reprezintà un instrument util (¸i) pentru cà analizeazà un stoc de variabile
ce pot ji de maximà utilitate în identijicarea jacilà ¸i pertinentà a liniilor ce
permit constituirea unui reliej social al spajiului de interacjiune, relevant pentru
dimensiunea conturatà de activismul civic.
SocioIogie Româneascã, VoIumuI II, Nr. 4, 2OO4
Argument
ProbIematica modeIeIor în întreaga evoIu-
(ie a istoriei ,tiin(eIor, a cuIturii ,i a socio-
Iogiei este pe cât de des întâInitã, pe atât de
variat sus(inutã ,i dezbãtutã. În generaI,
demersuI ,tiin(iIic sus(ine cã procesuI teore-
tizãrii începe cu modeIe simpIe care sunt
apoi îmbunãtã(ite, sporind în compIexitate
pentru a se putea adecva mai bine dateIor
,i a oIeri o viziune cât mai bine deIinitã.
În(eIesuI Iingvistic aI cuvântuIui model
circumscrie o ,orientare pentru ac(iuni,
reproduceri sau imita(ii ,i/sau care prin
vaIori sau caIitã(i poate servi ca exempIu¨
(Batâr, 2OOO, 5). Privind din acest punct de
vedere, în(eIegem modeIuI ca pe un exem-
pIu ideaI, asemãnãtor ideaI-tipuIui webe-
rian, adicã ceva spre care se tinde ,i care
meritã într-adevãr imitat, dar care nu se
regãse,te ca atare Ia niveIuI reaIitã(ii
sui-generis. Uneori, modeIuI cuIturaI ideaI
nu concordã nici cu modeIuI cuIturaI con-
struit ,i nici cu ceI reaI promovat într-un
spa(iu sociaI bine deIimitat. $i asta pentru
cã modeIuI cuIturaI ideaI nu a reu,it sã (inã
pasuI cu reaIitã(iIe unei cuIturi în evoIu(ie,
maniIestându-se mai muIt normativ decât
anticipativ ,i descurajând abateriIe de Ia
standardeIe dezirabiIe, sociaI stabiIite.
211 ModeIe de participare civicã a tineriIor din România
De ce tinerii "
Prin speciIicuI ei, tinere(ea reprezintã o
perioadã de tranzi(ie de Ia copiIãrie Ia pre-
Iuarea treptatã a unor roIuri sociaIe ,i
cristaIizarea unui status în ierarhia sociaIã.
DeIinim tinere(ea ca Iiind un ,stadiu spe-
ciIic în dezvoItarea umanã de Ia copiIãrie
Ia maturitate, în Iormarea personaIitã(ii ,i
achizi(ia caracteristiciIor semniIicative pentru
viitoarea integrare sociaIã în societate¨
(Mãrginean, 1996, 35). SchimbãriIe inter-
venite în timpuI tinere(ii (consideratã, din
punct de vedere statistic, ca Iiind cuprinsã
între 16 ,i 29 de ani) au o naturã compIexã,
presupunând o abordare muItidimensio-
naIã. SentimenteIe încercate în aceastã
perioadã cunosc o Iargã variabiIitate, spe-
ciIicã vârstei. de Ia stres ,i anxietate în
Iegãturã cu perspectiveIe personaIe ,i
socioproIesionaIe pânã Ia o Iipsã de grijã
sau chiar ignorare în Iegãturã cu prezentuI
,i con,tientizarea status-roIuIui dobândit,
stãri care uneori se conjugã cu aIienarea (în
sensuI durkheimian aI termenuIui) ,i Irus-
trarea. A,a stând IucruriIe, ne putem Iesne
expIica de ce în toate (ãriIe dezvoItate, în
anumite perioade de timp, tineretuI (mai
aIes studen(imea) s-a aIIat în Iruntea mi,-
cãriIor sociaIe ,i poIitice. Privind din
perspectiva situa(iei ,i a contextuIui socio-
proIesionaI ,i economic aIe tineretuIui, care
genereazã de obicei o serie de particuIa-
ritã(i ,i modeIe comportamentaIe, ne pro-
punem descrierea unui modeI empiric de
anaIizã a proIiIuIui de participare civicã Ia
niveIuI unui segment de vârstã (15-29 de ani)
care ar trebui sã constituie piIonuI societã(ii
civiIe române,ti de mâine.
Participare civicà
Prin participare în generaI în(eIegem o
ac(iune de impIicare (subiectivã, prin aspira-
(ii, atitudini ,i cuno,tin(e, convingeri) ,i
de integrare (de Iacturã obiectivã, prin
dinamica proceseIor de interac(iune) într-un
sistem de reIa(ii sociaIe. Participarea repre-
zintã o vaIoare, în mãsura în care satisIace
nevoia umanã de impIicare ,i integrare,
asigurã necesitatea aIectivã ,i de aparte-
nen(ã ,i un mod de a Ii sau de identiIicare
cu aceI univers de via(ã care conIerã sens
,i orientare existen(ei individuaIe ,i sociaIe.
România în care trãim ne surprinde prin
muItitudinea de aspecte eterogene cu care
ne ,întâmpin㨠în cvasitotaIitatea aspecte-
Ior saIe de zi cu zi, segmenteIe tradi(ionaIe
îmbinându-se cu ceIe moderne ,i post-
moderne. institu(ionaI ,i tehnoIogic,
societatea româneascã a depã,it Iaza de tra-
di(ionaIism ,i osciIeazã între orientãri
moderne ,i postmoderne (Voicu, 2OO1,
35-69). Ezitarea permanentã între partici-
pare ,i nonparticipare Ia ac(iuniIe de interes
pubIic reprezintã doar o mostrã a mo,teni-
rii ,cuIturaI-axioIogice¨ a statuIui comunist
totaIitar (paternaIist) care controIa via(a
întregii societã(i ,i promova inhibarea vaIo-
riIor situate Ia originea participãrii civice
,i a interesuIui generaI pentru via(a pubIicã
,i poIiticã a cetã(ii. Societatea pseudomo-
dernã este societatea în care actorii sociaIi
(cetã(enii în caIitate de membri) se aIIã
permanent în Ia(a diIemei aIegerii între
comportamente de participare sociopoIiticã
versus atitudini de a,teptare, de adaptare Ia
schimbãriIe mediuIui sociaI (participarea
Ia aIirmarea proceseIor sociopoIitice repre-
zintã, în esen(ã, o modaIitate de controI aI
evoIu(iei mediuIui sociaI, chiar ,i prin
simpIa activitate de dobândire de inIor-
ma(ii).
RevoIu(ia ,i perioada de tranzi(ie post-
decembristã au creat premiseIe eIiminãrii
controIuIui poIitic rigid care apãsa asupra
maseIor ,i au IaciIitat posibiIitatea dezvoI-
tãrii unei societã(i civiIe ,i a participãrii
sociopoIitice a cetã(eniIor, dând Irâu Iiber
IenomeneIor de inova(ie ,i experimentare
sociaIã. Totu,i, se pare cã proceseIe de
dezvoItare
1
,i de impIementare Ia niveIuI
212 Marius Strâmbeanu
comunitã(ii a programeIor proactive depind
în continuare de natura (esutuIui sociaI de
pornire în procesuI de tranzi(ie, Iapt ce
constituie un impediment considerabiI.
Aceastã deIicien(ã se reIerã Ia Iipsa sau sIaba
prezen(ã a societã(ii civiIe, Ia care se adaugã
absen(a unui sistem institu(ionaI eIicient.
cu aIte cuvinte, asistãm Ia Iipsa unui modeI
cuIturaI care sã vaIoriIice asocierea ,i parti-
ciparea pubIicã. În ciuda proIiIerãrii unui
impresionant contingent de institu(ii de tip
democratic, Iunc(ionaIitatea ,i apIicabiIi-
tatea acestora rãmân deIicitare în contextuI
în care organiza(iiIe nonguvernamentaIe
sunt Iie inexistente, Iie sIab dezvoItate pe
IonduI unei impIicãri nesus(inute a cetã-
(eniIor privind noiIe regIementãri sau aI
moduIui de Iunc(ionare a institu(iiIor pubIice.
Putem vorbi de o triadã a poten(iaIuIui de
expIicare a stãrii de Iapt. IucruriIe nu se
desIã,oarã eIicient pentru cã nu existã
insititu(iiIe adecvate, pentru cã ,(esutuI
asociativ¨ aI societã(ii este sIab sau pentru
cã nu existã o cuIturã participativã Ia niveIuI
cetã(eniIor. ,ModeIuI mentaI aI societã(ii
supuse de statuI dominator sau paternaIist
este diIiciI de învins Iãrã asocia(i ,i Iãrã o
cuIturã a participãrii ,i protestuIui pentru
bineIe pubIic¨ (Sandu, 2OO3, 35). Lucrarea
antropoIoguIui american R. Linton
Fundamentul cultural al personalitàjii ne
oIerã o perspectivã comprehensivã adia-
centã cu cea conturatã aici. ,În societã(iIe
în care modeIuI cuIturaI prescrie o ascuI-
tare absoIutã a pãrinteIui de cãtre copiI, ca
premisã a oricãrei recompense, aduItuI
normaI va tinde sã Iie un individ supus,
dependent ,i Iipsit de ini(iativã. De,i eI ,i-a
uitat într-o mare mãsurã experien(eIe din
copiIãrie care I-au adus Ia eIaborarea aces-
tor atitudini, prima Iui reac(ie Ia orice
situa(ie nouã va Ii sã caute pe cineva cu
autoritate care sã-I sprijine ,i sã-I îndrume¨
(Linton, 1968, 166). Oare cât de muIt se
muIeazã aceastã caracterizare pe proIiIuI
societã(ii române,ti contemporane"
Societatea civilà ¸i cultura
politicà participativà
Privitã ca o condi(ie de cãpãtâi a aIirmãrii
unei societã(i democratice, societatea civiIã
trebuie sã î,i punã amprenta pe orice deci-
zie cu mizã poIiticã ce vizeazã interesuI
pubIic, sã controIeze puterea adminis-
trativã sau poIiticã ,i sã estompeze com-
promisuriIe nedemocratice sau abuzuriIe.
ReIerindu-se Ia ,cetã(eanuI mediu¨ ,i Ia
reprezentãriIe acestuia asupra vaIoriIor
prioritare aIe spa(iuIui românesc, autorii
Iucrãrii Tineret, norme, valori ajung Ia
concIuzia cã ,în România de astãzi menta-
Iitã(iIe ,i maniIestãriIe autentice de civism
,i de moraIitate sunt minoritare, apar(inân-
du-Ie doar aceIora care au o op(iune cIarã
pentru Iibera ini(iativã, pentru pIuraIism
poIitic, pentru respectarea drepturiIor omuIui
etc.¨ (Banciu, Petre ,i BaIica, 2OO2, 66).
Societatea civiIã a devenit în uItimeIe
decenii un modeI ,i un simboI european
chiar ,i pentru aceIe societã(i din Europa
postcomunistã care au îmbrã(i,at modeIuI
pIuraIismuIui (pIuripartitismuIui). Existen(a
unei societã(i civiIe redutabiIe capabiIã
sã exercite o presiune constantã asupra
instan(eIor administrative ,i poIitice, pro-
punându-,i desIiin(area capcaneIor nedemo-
cratice ,i a abuzuriIor de orice IeI , care sã
sus(inã reu,ita ecua(iei democra(iei într-o
(arã, constituie un truism.
Varietatea ,i impIica(iiIe angajamen-
tuIui/participãrii civice sunt descrise ,i
expIicate de unii socioIogi (,i) prin concep-
tuI de capital social. Acesta presupune
existen(a unei serii de caracteristici aIe
organizãrii sociaIe, cum ar Ii re(eIeIe, nor-
meIe, încrederea sociaIã ce înIesnesc coope-
rarea în beneIiciu reciproc. ,Cu cât este
mai mare numãruI de structuri pe care Ie
po(i accesa pentru a aduce beneIicii ,i cu
cât e mai mare poten(iaIuI Ior de a aduce
beneIicii, cu atât e mai bogat stocuI de
213 ModeIe de participare civicã a tineriIor din România
reIa(ii sau capitaIuI sociaI de care dispui¨
(Sandu, 2OO3, 21). Emergen(a unei societã(i
civiIe dinamice ,i ambi(ioase depinde în
mare mãsurã de Iun(ionarea eIicientã ,i
coreIatã a eIementeIor descrise de capitaIuI
sociaI. în(eIes ca o Iormã de angajament
civic care sus(ine via(a comunitã(ii, expre-
sia unor vaIori, mentaIitã(i, norme sociaIe,
obi,nuin(e de comportament ,i ac(iune,
capitaIuI sociaI inIIuen(eazã decisiv perIor-
man(eIe institu(iiIor democratice. TeoriiIe
despre capitaIuI, sociaI intrã în categoria
orientãriIor ce expIicã anumite aspecte aIe
comportamentuIui poIitic ,i economic pe
baza IonduIui cuIturaI aI unei anumite
societã(i. Pornind de Ia ideea conIorm
cãreia re(eIeIe sociaIe au vaIori (vaIoare)
contacteIe sociaIe aIectând ,producti-
vitatea¨ individuaIã sau de grup ,
R.D. Putnam (2OOO) examineazã, într-o
Iucrare de reIerin(ã pentru aIirmarea
capitaIuIui sociaI, ce s-a întâmpIat cu via(a
sociaIã ,i civicã a comunitã(iIor americane
din uItimeIe decenii aIe secoIuIui trecut.
sIãbirea continuã a IegãturiIor de încredere,
reciprocitate, participare ,i soIidaritate între
actorii sociaIi din comunitã(iIe americane
studiate, impactuI acestei stãri de Iapt asupra
societã(ii privite ca întreg, precum ,i eviden-
(ierea cauzeIor probabiIe (presiunea timpuIui
,i a baniIor incIuzând concentrarea ambiIor
membri ai cupIuIui cãtre o via(ã proIesio-
naIã, suburbanizarea ,i navetismuI, inIIuen(a
neIastã a expIoziei industriei eIectronice
teIeviziune ,i teIecomunica(ii Iixe sau
mobiIe , schimbãriIe de genera(ie repre-
zintã tot atâ(ia Iactori expIicativi ai decIi-
nuIui angajamentuIui civic ,i ai scãderii
poten(iaIuIui de impIicare în activitã(i cu
IinaIitã(i civice în comunitã(iIe americane
în decursuI uItimeIor decade aIe secoIuIui
recent încheiat) aIe degradãrii stocuIui de
vaIori prosociaIe reprezintã substan(a
acestei Iucrãri.
Participarea Ia aIirmarea proceseIor
sociopoIitice reprezintã în esen(ã o
modaIitate de a controIa evoIu(ia mediuIui
sociaI, chiar ,i prin simpIa inIormare. Dupã
unii poIitoIogi, civismuI/cuItura civicã
reprezintã miezuI democra(iei moderne
întrucât presupune existen(a unei cuIturi ce
se bazeazã pe inIorma(ie, persuasiune,
diaIog, consens, diversitate, toIeran(ã ,i
respectuI aIteritã(ii (incIusiv aIteritatea
etnicã). ComportamentuI democratic pre-
supune mai muIt decât o mentaIitate ,i o
atitudine civice, reIa(ionând puternic cu
impIicarea eIectivã în apãrarea bineIui
pubIic, cu aIte cuvinte, cu participarea civicã.
G. AImond ,i S. Verba (1996), pãrin(ii
abordãriIor pe teme de cuIturã poIiticã,
propun o tipoIogie a subcuIturiIor poIitice
în Iunc(ie de tipuriIe de orientãri poIitice
existente în diverseIe (ãri Ia(ã de ,obiecteIe
poIitice¨ (de Ia sistemuI poIitic în generaI
pânã Ia individ ca actor poIitic). cuItura
parohiaIã (întâInitã în comunitã(iIe cu struc-
turã poIiticã inexistentã ,i reIa(ii sociaIe
regIementate prin instrumentuI vaIoriIor
tradi(ionaIe nonpoIitice), cuItura depen-
dentã (corespunde regiuniIor cu o Irecven(ã
înaItã a orientãriIor actoriIor sociaIi Ia(ã de
sistemuI poIitic generaI cum ar Ii
patriotismuI ,i Ia(ã de punerea în practicã
a poIiticiIor în Iorma IIuxuIui ,de sus în
jos¨) ,i cuItura participativã (rãspunde
necesitã(iIor de participare ,i impIicare
civicã activã într-o comunitate, actorii sociaIi
con,tien(i de drepturiIe ,i de responsa-
biIitã(iIe Ior poIitice se impIicã în sIera
poIiticã în mod activ ,i ra(ionaI, Iãcând
dovada unui stoc de capitaI poIitic, precum
,i de disponibiIitã(i de comunicare ,i reIa(io-
nare), atrãgând aten(ia asupra caracteruIui
mixt aI cuIturii poIitice ,reaIe¨ în generaI.
În majoritatea democra(iiIor moderne
,Iunc(ionabiIe¨, cuItura poIiticã partici-
pativã ocupã un Ioc priviIegiat, de,i este
unanim recunoscut ,i dovedit IaptuI cã ceIe
trei tipuri de subcuIturi poIitice descrise
coexistã în sânuI aceIuia,i mediu poIitic,
întrepãtrunderea armonioasã a ceIor trei
214 Marius Strâmbeanu
componente constituind o condi(ie esen(iaIã
a dezvoItãrii democratice ,i a stabiIitã(ii
sistemuIui poIitic. În aceIa,i timp însã, cu
cât dimensiunea participativã are un carac-
ter preponderent, cu atât sentimentuI com-
peten(ei civice aspect asupra cãruia vom
stãrui uIterior apare mai Irecvent deopo-
trivã Ia niveI individuaI ,i coIectiv. Prog-
noza asupra evoIu(iei poIitice viitoare a
stateIor este cã ,noua cuIturã poIiticã mon-
diaIã va Ii o cuIturã poIiticã a participãrii¨
(AImond ,i Verba, 1996, 44).
Desigur cã participarea activã sau
pasivã a cetã(eniIor Ia via(a poIiticã, IocaIã
sau na(ionaIã, depinde (,i) de proIiIuI struc-
turii guvernamentaIe, de graduI în care ea
încurajeazã sau nu impIicarea¸ cu toate
acestea însã, variabiIeIe ce dau seamã de
caracteruI ,i de resurseIe de status indivi-
duaIe dobândite sau acumuIate , Ia care
se pot adãuga trãsãturi speciIice ce (in de
starea de spirit optimistã sau pesimistã a
indiviziIor, sunt în mãsurã sã oIere un spor
expIicativ important pentru conIigurarea
dimensiunii participãrii/activismuIui civic.
R.A. DahI descrie într-un mod succint, dar
esen(iaI ,portretuI¨ cetã(eanuIui demo-
cratic. ,BunuI cetã(ean este interesat în
ceI mai înaIt grad de chestiuniIe pubIice ,i
de via(a poIitic㸠e bine inIormat despre
temeIe în dezbatere, despre candida(i ,i
partide¸ este angajat cu concetã(enii sãi în
deIiberãri asupra chestiuniIor pubIice¸ e
un participant activ Ia eIorturiIe de a
inIIuen(a deciziiIe guvernamentaIe prin
vot, comunicându-,i impresiiIe oIiciaIiIor,
participând Ia întâIniriIe poIitice¸ în toate
aceste activitã(i Iiind motivat de dorin(a de
a contribui Ia bunãstarea generaI㨠(DahI,
1996, 3O).
În ce mãsurã popuIa(ia tânãrã este
sensibiIã Ia probIemeIe societã(ii sau aIe
comunitã(ii de apartenen(ã" Cât de muIt
cred tinerii români cã au acces Ia decizia
guvernamentaIã IocaIã" Încearcã ei sã se
impIice sau se muI(umesc cu roIuI de
obedient, mai muIt sau mai pu(in împãcat
cu situa(ia în care se aIIã"
Model de analizà empiricà
a participàrii civice
Este dezvoItarea purtãtoare de capitaI în
sensuI participãrii civice" Sunt persoaneIe
din IocaIitã(iIe mai dezvoItate încIinate
cãtre o participare mai pronun(atã Ia deci-
zia pubIicã" Ce Iegãturã este între ,IocaIi-
zarea¨ sursei de întãrire a propriiIor atitudini/
comportamente ,i intensitatea impIicãrii în
activitã(i civice" Depinde poten(iaIuI de
exprimare civicã de niveIuI ,investi(iiIor¨
Iãcute de actorii sociaIi în educa(ia, cunoa,-
terea ,i reIa(ionarea cu cei din jur"
IdentiIicarea ,modeIuIui¨ axioIogic aI
societã(ii române,ti în perioada postdecem-
bristã reprezintã un aspect deosebit de
important pentru inIIuen(eIe sociaIizatoare
,i normative cu care se conIruntã tinerii
români în momentuI de Ia(ã. Aderarea Ia
un set de vaIori depinde atât de mecanisme
interioare, cât ,i de condi(ii socioistorice ,i
cuIturaIe. AItIeI spus, op(iunea pentru o
vaIoare sau aIta depinde în mod esen(iaI de
moduI de via(ã aI tineriIor (compIex de
Iactori psihosociaIi, economici, poIitici ,i
spirituaIi), precum ,i de mediuI exterior,
opera(ionaIizat ceI mai adesea prin toIeran(a
Ia diIeren(ã, toIeran(a primuI pas cãtre
democra(ia civicã ,i pIuripartitism într-o
societate constituind un indicator reIevant
aI autenticitã(ii ,i coeren(ei unui regim
democratic.
PrincipaIeIe dimensiuni aIe structurii
sociaIe a României în perioada de tranzi(ie
sunt niveIuI resurseIor de status disponibiIe,
Ia care se adaugã ideoIogiiIe modernizãrii
(dimensiune exprimatã îndeosebi prin
stocuI de capitaI simboIic), astIeI încât noua
structurã sociaIã a (ãrii, cu cIasã de mijIoc,
capitaIi,ti, grupuri marginaIe/deIavorizate,
215 ModeIe de participare civicã a tineriIor din România
se constituie deci nu numai în Iunc(ie de
resurse, ci ,i de credin(e, vaIori, modeIe
cuIturaIe (Sandu, 1999).
Natura premiseIor anaIitice pe care Ie
vom propune (anaIiza) reprezintã o viziune
preIiminarã teoreticã (de vaIidare a unui
modeI teoretic) de conIigurare a spa(iiIor
(contexteIor) sociaIe ce înIesnesc sau
incumbã maniIestarea activismuIui civic ,i,
în spe(ã, a participãrii civice. DemersuI de
conturare a proIiIuriIor sau modeIeIor de
participare civicã a tineriIor se subsumeazã
anaIizei statistice secundare pe baza dateIor
oIerite de cercetarea Tinerii ¸i decizia la
dijerite niveluri (pentru detaIii în acest sens
vezi Anexa 2).
TabeIuI 1. Domenii teoretice expIicative aIe participãrii civice
*
CapitaI
**
uman
,Ceea ce ,tiu¨
Educa(ie
Cunoa,tere
Activitã(i Iiterare
Consum mass-media
CapitaI materiaI
,Ceea ce posed¨
Venituri individuaIe
Resurse
de
status
CapitaI sociaI
***
,Ceea ce sunt¨
Încredere
ToIeran(ã
ReIa(ii
CapitaI simboIic
****
(modernitate individuaIã)
,IeIuI în care sunt¨
Orientare antreprenoriaIã
Comportament de migra(ie
Acces Ia Internet
IdeoIogii aIe
modernizãrii
(vaIori)
LocuI controIuIui
*****
(locus oj control)
EvaIuarea
internaIitã(ii/externaIitã(ii
,IocaIizãrii¨ surseIor
capacitã(ii de autocontroI ,i
persuadare a
comportamentuIui
D
I
M
E
N
S
I
U
N
I

S
O
C
I
O
D
E
M
O
G
R
A
I
I
C
E
M
e
d
i
u
I

r
e
z
i
d
e
n
(
i
a
I

(
u
r
b
a
n
/
r
u
r
a
I
)
A
p
a
r
t
e
n
e
n
(
a

I
a

g
e
n

(
m
a
s
c
u
I
i
n
/
I
e
m
i
n
i
n
)
EvaIuare
reIeren(iaIã a
spa(iuIui vitaI
Categorii de reIerin(ã
SatisIac(ia Ia(ã de via(a de zi
cu zi
Competen(a civicã
ImpIicarea civicã
*
ConIigura(iiIe dimensiuniIor Iistate în tabeI se conIormeazã în primuI rând criteriuIui
disponibiIitã(ii ,i aI adaptabiIitã(ii stricte Ia sursa de date utiIizatã, astIeI încât eIe nu emit
preten(ii de cvasiexhaustivitate din acest punct de vedere. Aceastã stare de Iapt însã nu
diminueazã cu nimic vaIiditatea, exprimatã prin graduI de consisten(ã internã a setuIui de
indicatori considera(i pentru Iiecare categorie în parte.
**
Prin capitaI în(eIegem un stoc controIabiI care poate Ii transIormat într-un aIt stoc de bunuri
diIerit/dorit de proprietar.
***
Considerarea toIeran(ei ca spa(iu comun aI stocuIui de exprimare a capitaIuIui sociaI
urmeazã o perspectivã de anaIizã asemãnãtoare ceIei propuse de Dumitru Sandu (2OO3).
****
CapitaIuI simboIic este utiIizat aici cu sensuI de muI(ime a vaIoriIor care pot Ii transIormate
în aIte Iorme utiIe de capitaI. EI cuprinde, Ia moduI generaI, re(eaua de aIia(i ,i de reIa(ii
216 Marius Strâmbeanu
de(inutã de un actor sociaI (,i de care acesta apar(ine) prin ansambIuI de angajamente ,i
datorii de onoare, de drepturi ,i de îndatoriri acumuIate de-a IunguI genera(iiIor succesive
,i care pot Ii mobiIizate în împrejurãri extraordinare (Bourdieu, 2OOO). CapitaIuI simboIic
poate Ii exprimat prin orice tip de acumuIare/proprietate (orice IeI de capitaI. Iizic, eco-
nomic, cuIturaI, sociaI) aIIatã în situa(ia de a Ii perceputã de agen(i sociaIi ai aItor categorii
de percep(ie în a,a IeI încât ace,tia sã Iie în mãsurã sã o (re)cunoascã ,i sã-i acorde vaIoare.
*****
,Orientarea IocuIui controIuIui este o credin(ã (idee) despre autoevaIuarea cu privire Ia cât
de contingente cu ceea ce Iacem noi (orientare de controI intern) sau cu evenimente, întâm-
pIãri din aIara spectruIui controIuIui personaI (orientare de controI extern) sunt rezuItateIe
propriiIor ac(iuni¨ (Zimbardo, 1985, 275). VariabiIã de personaIitate prezentã în proceseIe
atribu(ionaIe caracteristice studiiIor de psihosocioIogie experimentaIã, ,IocuI controIuIui¨
propune o discu(ie pe marginea autopercep(iei oameniIor cu privire Ia IocaIizarea originii
IactoriIor despre care ace,tia presupun cã Ie inIIuen(eazã comportamentuI. Concret, o
persoanã cu un Ioc aI controIuIui preponderent intern sau ,internaIist㨠(variabiIitatea
IactoriIor de descriere ,i expIicare a spa(iuIui reprezentat de IocuI controIuIui ne îndeamnã
cãtre considerarea unui demers aIcãtuit în termeni de probabiIitate) se va exprima în sensuI
de(inerii controIuIui asupra desIã,urãrii ,i consoIidãrii întâmpIãriIor cotidiene, atribuind
schimbãriIor survenite în via(a sa cauze personaIe, rezuItate aIe propriiIor ac(iuni. În
aceIa,i timp, o persoanã cataIogatã drept ,externaIist㨠atribuie schimbãriIor surse prepon-
derent externe propriiIor ac(iuni ,i decizii. aceasta va raporta ,i va ac(iona ca ,i cum uneIe
instan(e situate dincoIo de controIuI sãu (cum ar Ii soarta, ,ansa sau aIte constrângeri
sociaIe) constituie Iactori determinan(i în conturarea rezuItateIor propriiIor demersuri. Pro-
priuI pattern de atribuire determinã în mare mãsurã ce Ior(e Iacem responsabiIe pentru
propriiIe succese sau, respectiv, e,ecuri. Atât IocuI controIuIui, cât ,i modeIuI de atribuire
Ia care apeIãm exercitã o inIIuen(ã considerabiIã asupra motiva(iiIor, a,teptãriIor ,i compor-
tamentuIui de aversiune Ia(ã de risc. Ipoteza noastrã de Iucru considerând proIiIuI
spirituaI asociat speciIicuIui vârstei tinere este cã tinerii cu un proIiI aI activismuIui ,i aI
impIicãrii civice mai bine conturat tind sã atribuie cauze preponderent interne acteIor ,i
comportamenteIor cotidiene.
DimensiuniIe teoretice prezentate în
tabeI reprezintã primuI pas aI opera(ionaIi-
zãrii demersuIui de interpretare a participã-
rii civice. AItIeI spus, descrierea activismuIui
civic are ca bazã de reIerin(ã (eIemente
predictive) dimensiuniIe resurseIor de
status, pe ceIe aIe vaIoriIor (ideoIogiiIor)
împãrtã,ite Ia care se adaugã evaIuãriIe cu
privire Ia spa(iuI cotidian aI vie(ii per-
sonaIe, discriminate pe categoriiIe socio-
demograIice aIe mediuIui de reziden(ã ,i
sexuIui (apartenen(a Ia gen).
SensuI anaIizei empirice porne,te de Ia
exprimarea stocuIui de activism civic aI
tineriIor în termenii resurseIor de status, ai
vaIoriIor împãrtã,ite, ai evaIuãriIor ,i expec-
tan(eIor cu privire Ia spa(iuI (contextuI)
sociaI de via(ã imediat, structurate pe
dimensiuni sociodemograIice de controI¸
aIãturi de vârstã ,i de regiunea istoricã de
provenien(ã, categoriiIe de cIasiIicare reIeri-
toare Ia mediuI de reziden(ã ,i sex constituie
un ansambIu de predictori semniIicativi,
cu o capacitate sporitã de diIeren(iere a
IenomeneIor de via(ã sociaIã. IormuIãriIe
construite în vederea instrumentãrii demer-
suIui de testare a modeIuIui teoretic propus
trebuie considerate ca ipoteze cu ,anse spo-
rite de a Ii vaIidate, dar ca ipoteze totu,i,
dat Iiind voIumuI redus aI e,antionuIui pe
care I-am utiIizat. Mai muIt decât atât, re(i-
nem natura preponderent expIanatorie a
anaIizei statistice (modeI de regresie Iiniarã)
eIectuate, în(eIeasã ca un exerci(iu de vaIi-
dare (testare) a unui modeI teoretic de
interpretare a participãrii civice, importan(a
teoreticã a setuIui de variabiIe indepen-
dente aIes, prevaIând demersuIui expIora-
toriu, de predic(ie a variabiIei dependente.
217 ModeIe de participare civicã a tineriIor din România
TabeIuI 2. Predictori ai participãrii civice ,i poIitice în popuIa(ia de tineri
Predictori
CoeIicien(i
nestandardiza(i B
PraguI de
semniIica(ie
Sig.
CoeIicien(i
standard
Beta
BÃRBAT (1 da, O nu) O,21 O,OO O,11
MEDiuI reziden(iaI (1 urban, O ruraI) O,11 O,O5 O,O6
EDUCa(ie O,O9 O,O1 O,O7
cite,te cãr(i Iiteraturã ACT_LIT O,12 O,OO O,12
consum media CONS_MAS (O,OO) O,73 (O,O1)
VENIT individuaI O,OO O,OO O,O9
încredere în institu(ii INCR_INS (O,O1) O,68 (O,O1)
încredere ,diIuz㨠INCR_DIZ (O,OO) O,96 (O,OO)
încredere generaIizatã INCR_GEN (O,O2) O,67 (O,O1)
între(ine reIa(ii apropiate cu coIegii
REL_CLG
(O,O3) O,16 (O,O4)
între(ine reIa(ii apropiate cu vecinii
REL_VEC
(O,OO) O,81 (O,OO)
toIeran(a exprimatã TOLERANT (O,OO) O,6O (O,O1)
activism ,coIar ACT_SCO O,21 O,OO O,21
proIiI antreprenoriaI ORANT O,O8 O,O1 O,O4
comportament de migra(ie OUT (O,O6) O,38 (O,O2)
acces Internet AI O,29 O,OO O,15
apreciere Ioc controI LOC_INT (O,O1) O,7O (O,O1)
competen(ã civicã COM_CIV O,O7 O,OO O,14
satisIãcut de via(a cotidianã ZICUZI (O,OO) O,61 (O,O1)
V
a
r
i
a
b
i
I
a

d
e
p
e
n
d
e
n
t
ã
.

a
c
t
i
v
i
s
m
u
I

c
i
v
i
c

î
n

p
o
p
u
I
a
(
i
a

d
e

t
i
n
e
r
i
impIicare civicã IMPL_CIV O,41 O,OO O,41
Sursa datelor primare. Ancheta Tinerii ¸i decizia la dijerite niveluri, ICCV, mai 2OO3
Notà. CiIreIe din tabeI reprezintã, în ordinea coIoaneIor, coeIicien(i de regresie par(iaIã nestan-
dardiza(i (B), praguriIe de semniIica(ie aI testuIui T (pentru Sig. < O,O5 coeIicien(ii B sunt semni-
Iicativ diIeri(i de zero) ,i coeIicien(ii de regresie standardiza(i (Beta). VaIoriIe nesemniIicative,
pentru p = O,O5, sunt încadrate între paranteze. VariabiIa dependentã a modeIuIui de regresie muIti-
variatã, cu un coeIicient de determina(ie muItipIã R2 = O,37 este ACT_CIV. IndiceIe Durbin Watson,
de coreIare a variabiIeIor reziduaIe, este 1,975. Pentru deIinirea variabiIeIor, vezi tabeIuI din
Anexa 1.
Opera(ionaIizarea modeIuIui teoretico-
-expIicativ aI participãrii civice ,i aI impIi-
cãrii în Iuarea deciziiIor pubIice a tineriIor
pe care I-am construit aici constituie un
corp reIativ omogen, un întreg care se cere
a Ii interpretat ca atare, neIragmentat sau
distorsionat de aIte anaIize sau induc(ii sta-
tistice adiacente. DiIeriteIe procente (medii)
prezentate pe parcurs nu sunt aItceva decât
mijIoace care înIesnesc identiIicarea condi-
(iiIor (IavorabiIe sau neIavorabiIe) pentru
sus(inerea unei anumite atitudini sociaIe,
precum ,i a distinc(iiIor existente între cate-
gorii/grupuri deIinite speciIic.
Cine sunt, cum sunt ,i ce cred tinerii care
au o încIina(ie cãtre însu,irea activitã(iIor ce
promoveazã impIicarea ,i participarea Ia
decizie în spa(iuI pubIic aI existen(ei coti-
diene"
218 Marius Strâmbeanu
AnaIiza de regresie întreprinsã pe baza
unui stoc (de disponibiIitate) reIativ sãrac
în predictori ne ajutã sã conturãm un modeI
speciIic aI tânãruIui activ civic. $i, pentru
cã aceastã categorizare, ca, de aItIeI, orice
interpretare a rezuItateIor unei anaIize,
Iace apeI Ia subiectivitatea interpretativã a
cercetãtoruIui, vom prezenta Iactorii consi-
dera(i a Ii reIevan(i ,i care contribuie în
mod semniIicativ Ia deIinirea modeIuIui
expIicativ construit.
TabeIuI 3
*
. Spa(iuI sociaI aI participãrii ,i impIicãrii civice a tineriIor
Dimensiuni de Iactori reIevan(i ai participãrii civico-poIitice
Resurse de status
Iemeie
Iocuie,te în urban
câ,tigã muI(umitor
cite,te Iiteraturã
are o educa(ie soIidã
se impIicã în activitã(i extra,coIare
IdeoIogii aIe modernizãrii încIina(ie antreprenoriaIã
are acces Ia Internet
Categorii reIeren(iaIe crede cã poate inIIuen(a deciziiIe poIitice
se impIicã în rezoIvarea probIemeIor pubIice
*
TabeIuI constituie o sintezã a modeIuIui de regresie prezentat în tabeIuI 2.
Prezen(a variabiIei implicare civicã drept
eIement predictiv aI participãrii civice poate
da na,tere riscuIui de circuIaritate anaIiticã,
în sensuI arbitrariuIui stabiIirii unei suc-
cesiuni în timp între ceIe douã variabiIe.
impIicarea civicã poate Ii nu doar ,cauzã¨,
ci ,i ,consecin(㨠a participãrii civice.
Aceastã situa(ie nu constituie neapãrat un
neajuns proceduraI atât timp cât speciIicuI
unei anaIize de regresie constã în exprima-
rea unei varia(ii care regreseazã. vaIoarea
coeIicientuIui de regresie ne aratã cu câte
unitã(i cre,te variabiIa dependentã, când
variabiIa independentã cre,te cu o unitate,
ceIeIaIte variabiIe Iiind men(inute con-
stante. De,i cercetãtoruIui îi este perIect
îndreptã(itã construirea propriiIor modeIe
de interpretare în privin(a reIa(iei cau-
zã-eIect, ar Ii cu totuI eronat sã presupunã
cã ea este demonstratã printr-un coeIicient
de regresie sau de coreIa(ie.
În seria resurseIor obiective, de status,
care conteazã în mod nemijIocit pentru
deIinirea activismuIui civic, este de men(io-
nat, în primuI rând, variabiIa reIeritoare Ia
apartenen(a Ia gen. anaIiza statisticã ne
conduce cãtre asumarea unui stoc de parti-
cipare semniIicativ sporit în cazuI IemeiIor
tinere. De unde sã provinã aceastã stare de
Iapt" În mãsura în care acceptãm cã ,opti-
mismuI pare sã Iie hrãnit nu atât de starea
materiaIã obiectivã a persoanei sau a
gospodãriei, cât de starea de spirit actuaIã
a acesteia¨ (Sandu, 1999, 44) ,i în(eIegem
starea subiectivã de optimism ca pe o
resursã de impIicare în activitã(i civice,
putem sã ne expIicãm comportamentuI
procivic aI IemeiIor tinere (,i) prin maniIes-
tarea unui grad de optimism semniIicativ
mai ridicat decât ceI aI bãrba(iIor ,i vârstni-
ciIor. De asemenea, promovarea ,i redeIi-
nirea tot mai accentuatã a impIicãrii IemeiIor
în preIuarea ,i instrumentarea unor roIuri
pubIice, cotidiene poate constitui un aIt
punct de reper aI demersuIui nostru expIi-
cativ.
219 ModeIe de participare civicã a tineriIor din România
În câmpuI resurseIor de status ca pre-
dictori pozitivi ai comportamentuIui civic,
conteazã dacã Iocuie,ti Ia ora, sau Ia sat
2
,
cât câ,tigi, stocuI de educa(ie dobândit
exprimat prin uItima Iormã de învã(ãmânt
absoIvitã , precum ,i încIina(ia cãtre
experien(a achizi(iei de cunoa,tere prin
exerci(iuI Iecturii cãr(iIor de Iiteraturã¸
reIevan(a apartenen(ei Ia mediuI urban/
ruraI nu e deIoc întâmpIãtoare atât timp cât
IenomenuI asocia(ionist (ca parte a impIi-
cãrii civice ,i poIitice în generaI) este sIab
reprezentat pe ansambIu Ia noi în (arã, Iapt
reIevat ,i pe parcursuI studiuIui de Ia(ã,
astIeI încât, în mediuI ruraI, eI e mai
degrabã de domeniuI excep(iei. În aceIa,i
timp, consumuI de ,tiri radio/TV, Iectura
ziareIor ,i urmãrirea emisiuniIor de tip taIk
show poIitic nu constituie un punct de reper
semniIicativ pentru adoptarea unui com-
portament civic, mai aIes cã ampIitudinea
acestor ,îndeIetniciri¨ în aria de obi,-
nuin(e-preIerin(e aIe tineriIor nu se ridicã
Ia cote prea ridicate.
ParadoxaI este, poate, doar IaptuI cã
aIirmarea unui comportament activ, de impIi-
care în structuriIe extra,coIare (participare
Ia decizie ca ,eI de cIasã sau reprezentant
în consiIiuI ,coIii/IacuItã(ii, precum ,i Ia
reaIizarea unor articoIe în ziareIe ,coIii sau
a emisiuniIor de radio, acoIo unde acestea
se puteau organiza) e disonantã cu creiona-
rea unui spirit civic incipient care sã poatã
Ii vaIoriIicat uIterior, în timp, Ia aIte niveIuri
,i etape de exprimare civicã.
Lan(uI cauzaI aIcãtuit de verigiIe capita-
IuIui sociaI nu oIerã un pIus semniIicativ
de expIica(ie în modeIuI de Ia(ã, aceasta
însemnând, probabiI, cã traseeIe de determi-
nare între entitã(iIe considerate aici nu au
asumat întreaga gamã de variabiIe Iatente
cu poten(iaI expIanatoriu aI domeniuIui¸
identiIicarea acestor reIa(ii de cauzaIitate
indirectã constituie un obiectiv de opera(io-
naIizat într-o anaIizã viitoare.
Reprezentarea preponderent interioarã
a sursei de controI a propriiIor ac(iuni ,i
comportamente, precum ,i componenta
reIeritoare Ia comportamentuI de migra(ie
nu constituie premise reIevante în preIuarea
roIuriIor de activism civic. Orientarea cãtre
spa(iuI pubIic, de interac(iune civicã nu î,i
regãse,te rezonan(ã printre actorii sociaIi
care, de,i bine ,înregimenta(i¨ în via(a coti-
dianã, cu un controI sporit asupra propriei
sIere de activitã(i personaIe, nu î,i maniIestã
nevoia de exteriorizare în aIara spa(iuIui
privat. ProbabiI cã autosuIicien(a asupra
autoevaIuãrii puterii de decizie Ia niveIuI
ariei de activitã(i imediate, personaIe nu
constituie un ,cataIizator¨ aI ac(iuniIor cu
proIiI civic, poate (,i) pentru cã traseuI de
determinare dintre participarea civicã ce
(ine de domeniuI activitã(iIor de spa(iu
pubIic ,i IocuI controIuIui ce trimite mai
curând cãtre un eIement de structurare a
personaIitã(ii este unuI indirect, mediat
de aIte variabiIe Iatente, inconsistente Ia acest
niveI aI anaIizei.
În aceIa,i context, deschiderea cãtre nou,
în sensuI asimiIãrii noiIor tehnoIogii ,i sis-
teme inIorma(ionaIe în vederea sporirii sto-
cuIui de cunoa,tere (a capitaIuIui uman, în
ceIe din urmã), sintetizatã aici prin varia-
biIa ,acces Ia Internet¨, are o contribu(ie
pozitivã în dobândirea unui proIiI atitudinaI
IavorabiI aIirmãrii ,i participãrii Ia decizie
în spa(iuI pubIic, institu(ionaIizat aI socie-
tã(ii române,ti contemporane, indiIerent de
spa(iuI de reziden(ã sau de apartenen(a Ia
gen.
Exceptând componenta reIeritoare Ia
satisIac(ia cu via(a cotidianã ,Luând în
considerare toate aspecteIe vie(ii dvs. de zi
cu zi, cât de muI(umit sunte(i de ea"¨ ,
indicator în generaI cu o sIabã putere de
predic(ie, datã Iiind inconsisten(a între
deIinirea sa ,i reIeren(iaIuI atins de rãspun-
suriIe ob(inute Ia întrebare, autoevaIuãriIe
responden(iIor cu privire Ia competen(a ,i
22O Marius Strâmbeanu
impIicarea civicã ocupã un teritoriu distinct
,i în aceIa,i timp semniIicativ din aria de
ne-determinare a variabiIei dependente.
maniIestarea pIenarã a credin(ei în propria
capacitate de inIIuen(ã a deciziiIor ,i trendu-
riIor poIitice, precum ,i impIicarea civicã
activã (activitã(i de bineIacere ,i situa(ii de
protest civic neconven(ionaI) se traduc într-o
mãsurã considerabiIã prin ,anse sporite de
acceptare ,i însu,ire a unui comportament
miIitant în sIera de maniIestare civico-poIi-
ticã.
Spa(iuI sociaI aI participãrii civice se
contureazã Ia intersec(ia unor categorii
deIinitorii, cu un aport de expIica(ie semni-
Iicativ. IemeiIe tinere, rezidente în urban,
care câ,tigã cât mai muIt, posedã un stoc
educa(ionaI ,i de cunoa,tere consecvent
cerin(eIor pragmatice aIe Iumii sociaIe
contemporane ,i sunt dispuse sã se impIice
activ în soIu(ionarea probIemeIor pubIice,
con,tiente Iiind de capacitatea de inIIuen(ã
a exprimãrii propriuIui punct de vedere,
aIcãtuiesc un set de trãsãturi predictive
distincte aIe modeIuIui de opera(ionaIizare
a comportamentuIui civic.
Concluzii
De,i suntem încã departe de a putea con-
semna cunoa,terea depIinã a ,chimiei
sociaIe¨ a condi(ionãriIor speciIice Ieno-
meneIor de angrenare civicã ,i poIiticã, de
participare comunitarã în uItimã instan(ã,
discu(ia anterioarã permite o aproximare
incipientã a caracteristiciIor stocuIui sociaI
aI activismuIui poIitic ,i participãrii civice.
ReaIitatea sociaIã nu este organizatã pe
variabiIe, ci pe structuri ce se intercondi-
(ioneazã. tinerii, în cazuI nostru, sunt pre-
dispu,i cãtre preIuarea unor roIuri de
impIicare civicã nu pentru cã, de piIdã,
Iocuiesc în urban, au absoIvit mai muI(i ani
de ,coaIã, au acces Ia Internet, o deschidere
cãtre activitã(i cu caracter antreprenoriaI
sau întrucât cred cã opinia Ior conteaz㸠ei
reac(ioneazã Ia moduI în care toate aceste
variabiIe se combinã între eIe. SemneIe aces-
tei compIexitã(i interpretative sunt sugerate
chiar de anaIiza eIectuatã aici, care se axeazã
asupra unui set de predictori semniIicativi
pentru surprinderea intensitã(ii sociaIe a
IenomenuIui. Apropierea de reaIitate nu se
poate Iace decât prin identiIicarea unor tipuri
sociaIe de moduri de raportare Ia reaIitate
prin parcurgerea simuItanã a atributeIor
considerate vitaIe pentru construirea unor
modeIe expIicative consecvente.
Motiva(ia preponderent teoretico-expIi-
cativã a demersuIui adoptat a presupus
orientarea cadruIui anaIitic cãtre asumarea
unor condi(ii de exprimare practicã ce,
uneori, pot atrage controverse atât interpre-
tative, cât ,i de procedurã (reIerirea Ia un
e,antion reIativ restrâns numeric, dar bine
reprezentat, precum ,i opera(ionaIizarea
unui modeI de regresie Ia un niveI minimaI,
cu predictori seIecta(i din ra(iuni excIusiv
teoretice). ModeIuI rezuItat în urma încer-
cãrii de deIimitare ,tiin(iIicã a condi(iiIor
Iavorizante pentru însu,irea unor roIuri de
participare ,i impIicare civico-poIitice,
aIirmã existen(a unor Iactori reIevan(i
(semniIicativi statistic) în acest sens,
deIini(i prin stocuI de resurse de status,
vaIoriIe împãrtã,ite, ,i proIiIuI evaIuãriIor
,i expectan(eIor cu privire Ia spa(iuI sociaI
de via(ã imediat, strucura(i pe dimensiuni
sociodemograIice de controI.
În(eIes ca resursã coIectivã, de promo-
vare a ac(iuniIor de grup, sintetizând trãsã-
turiIe sociaIe ce IaciIiteazã ac(iunea,
capitaIuI sociaI asociat vârstei tinere poate
Ii vaIoriIicat în mod IormaI, urmând atât
caIea impIicatã de mecanismeIe demo-
cra(iei reprezentative, cât ,i inIormaI,
vizând dezvoItarea unor noi Iorme de
participare ,i impIicare.
221 ModeIe de participare civicã a tineriIor din România
Note
1. Despre dezvoItare se poate spune cã apar(ine categoriei schimbãriIor dezirabiIe, pentru
înIesnirea cãrora se aIcãtuiesc programe, se Iac proiecte ,i investi(ii.
2. EIudarea din anaIizã a indiceIui de dezvoItare a jude(uIui de re,edin(ã (DEVJUD98) se
bazeazã pe ra(iuni de ordin practic ,i metodoIogic. suprapunerea semanticã a concepteIor
traduse în indicatori ,i indici utiIiza(i în anaIizã, Ia care se adaugã structura minimaIã a
e,antionuIui utiIizat.
Bibliografie
AImond, GabrieI ,i Verba, Sidney. 1963 (1996). Cultura civicà. Bucure,ti. Editura DUStyIe.
Banciu, Dan, Petre, Ioana ,i BaIica, Ecaterina. (2OO2). Tineret, norme, valori. Repere pentru o
sociologie a tineretului. Bucure,ti. Editura LuminaLex.
Batâr, Dumitru. (2OOO). Elemente ale modelului cultural al generajiei tinere în perioada de
tranzijie (tezã de doctorat nepubIicatã). Universitatea din Bucure,ti.
Bourdieu, Pierre. (2OOO). Simjul practic. Ia,i. Editura InstitutuI European.
DahI, Robert. (1996). ProbIema competen(ei civice. Polis, 3-4, 29-43.
Linton, RaIph. (1968). The cultural bac/ground oj personality. Londra. RoutIedge & Kegan PauI
Ltd.
Mãrginean, Ioan (coord.). (1996). Tineretul deceniului unu. Provocàrile anilor '90. Bucure,ti.
Editura Expert.
Putnam, Robert. (2OOO). Bowling alone. The collapse and revival oj American community. New
York. Simon and Schuster, Touchstone.
Sandu, Dumitru. (1999). Spajiul social al tranzijiei. Ia,i. Editura PoIirom.
Sandu, Dumitru (coord.). (2OOO). The Villages oj Romania. Development, Poverty and Social
Capital. Bucure,ti. The WorId Bank.
Sandu, Dumitru. (2OO3). Sociabilitatea în spajiul dezvoltàrii. Ia,i. Editura PoIirom.
Voicu, Bogdan. (2OO1). România pseudo-modernã. Sociologie Româneascà, 1-4, 35-7O.
Zimbardo, P.G. (1985). Psychology and lije (edi(ia a XI-a). GIenview. StanIord University Press.
Anexa 1
TabeIuI 1. DeIinirea variabiIeIor utiIizate în anaIiza secundarã
VariabiIeIe de Iucru Descrierea variabiIeIor
CapitaI uman
Irecven(a Iecturii cãr(iIor de Iiteraturã
ACT_LIT
ScaIã de patru trepte, de Ia ,aproape ziInic¨ (4) Ia
,mai rar/niciodat㨠(1)
UItima Iormã de învã(ãmânt absoIvitã
EDUC
ScaIã ordinaIã cu cinci categorii . 5 studii
postuniversitare, 4 studii universitare,
3 IiceuI/,coaIã proIesionaIã, 2 cicIuI gimnaziaI,
1 cicIuI primar, O Iãrã ,coaIã
Consum mass-media
CONS_MAS
Indice de numãrare a situa(iiIor în care respondentuI
decIarã cã ,aproape ziInic¨ urmãre,te ,tiri Ia radio/TV
(ACT_STR), cite,te ziare (ACT_ZIA) ,i se uitã Ia taIk
show-uri (ACT_TLK)¸ ampIitudine între O ,i 3
CapitaI materiaI
Venit individuaI
VENIT
NiveIuI venituriIor bãne,ti personaIe ob(inute în Iuna
anterioarã anchetei
222 Marius Strâmbeanu
VariabiIeIe de Iucru Descrierea variabiIeIor
CapitaI simboIic
Orientare antreprenoriaIã
ORANT
Indice de numãrare a orientãrii antreprenoriaIe.
2 are Iirmã/aIacere proprie, 1 inten(ioneazã sã
porneascã o aIacere proprie, O nu are ,i este
improbabiI în viitor
ComportamentuI de migra(ie
OUT
În uItimii cinci ani a(i Iost într-o (arã strãinã"
(1 da, O nu)
Acces Ia servicii de tip Internet
AI
Ave(i acces Ia Internet" (1 da, O nu)
CapitaI comunitar (regionaI)
Indice aI dezvoItãrii jude(uIui în care
Iocuie,te
DEVJUD98
Indice aI dezvoItãrii jude(uIui, construit prin agregãri
IactoriaIe succesive din 11 indicatori primari care se
reIerã Ia capitaIuI uman, ocuparea Ior(ei de muncã,
modernitatea demograIicã ,i capitaIuI materiaI aI
dospodãriei (Sandu, 2OOO)
Categorie reziden(iaIã
MED
MediuI de reziden(ã aI Iocuin(ei (1 urban, O ruraI)
CapitaI sociaI
CapitaI reIa(ionaI
Re(eIe de utiIitate sociaIã
REL_VEC
Indice de numãrare a tipuriIor de situa(ii în care
responden(ii decIarã cã se viziteazã aproape ziInic cu
vecinii (RELV_V), î,i împrumutã bani ,i diverse
Iucruri (RELV_B), petrec împreunã Ia diIerite ocazii
(RELV_P), Iasã Iocuin(a în grija Ior (RELV_G) ,i
discutã probIeme ce-i Irãmântã (RELV_D)¸ indiceIe
are ampIitudine între O ,i 5
Re(eIe de utiIitate sociaIã
REL_CLG
Indice de numãrare a tipuriIor de situa(ii în care
responden(ii decIarã cã se viziteazã aproape ziInic cu
vecinii (RELC_V), î,i împrumutã bani ,i diverse
Iucruri (RELC_B), petrec împreunã Ia diIerite ocazii
(RELC_P), preiau din sarciniIe de serviciu (RELC_G),
ridicã saIariuI coIegiIor când ace,tia sunt absen(i
(RELC_D) ,i discutã probIeme ce-i Irãmântã
(RELC_V1)¸ indiceIe are ampIitudine între O ,i 6
Încredere
Încredere institu(ionaIã
INCR_INS
Scor IactoriaI care mãsoarã încrederea în urmãtoareIe
institu(ii . primãrie, spitaI, poIi(ie, ,coaIã, tribunaI ,i
circa Iinanciarã
Încredere ,diIuzã¨
INCR_DIZ
Indice de numãrare a situa(iiIor în care responden(ii
decIarã cã au Ioarte muItã încredere în propria IamiIie,
vecini, coIegi, prieteni, proIesori, preot/pastor, primar
,i autoritã(i IocaIe¸ ampIitudine între O ,i 8
Încredere generaIizatã
INCR_GEN
Acord cu aIirma(ia cã ,se poate avea încredere în cei
mai muI(i dintre oameni¨ (1 da, O nu)
ToIeran(ã
ToIerant cu vecini evrei
TOL_E
VariabiIã dihotomicã de apreciere a toIeran(ei
vecinãtã(ii cu evreii (1 da, O nu)
223 ModeIe de participare civicã a tineriIor din România
VariabiIeIe de Iucru Descrierea variabiIeIor
ToIerant cu vecini (igani
TOL_R
VariabiIã dihotomicã de apreciere a toIeran(ei
vecinãtã(ii cu (iganii (1 da, O nu)
ToIerant cu vecini maghiari
TOL_M
VariabiIã dihotomicã de apreciere a toIeran(ei
vecinãtã(ii cu maghiarii (1 da, O nu)
ToIerant cu vecini homosexuaIi
TOL_H
VariabiIã dihotomicã de apreciere a toIeran(ei
vecinãtã(ii cu homosexuaIii (1 da, O nu)
ToIerant cu vecini persoane care se
prostitueazã
TOL_P
VariabiIã dihotomicã de apreciere a toIeran(ei
vecinãtã(ii cu persoane care se prostitueazã
(1 da, O nu)
ToIerant cu vecini persoane
dependente de drog
TOL_D
VariabiIã dihotomicã de apreciere a toIeran(ei
vecinãtã(ii cu narcomani (1 da, O nu)
Indice aI toIeran(ei exprimate
TOLERANT
Indice de numãrare a categoriiIor de persoane pe care
respondentuI Ie-ar accepta ca vecini, cu varia(ie de Ia 6
(evrei, (igani, maghiari, homosexuaIi, prostituate,
persoane dependente de drog) Ia O (nici una dintre ceIe
men(ionate)
AIte variabiIe aIe spa(iuIui de status
SatisIac(ia cu via(a cotidianã
ZICUZI
DiIeren(iator semantic aI satisIac(iei Ia(ã de toate
aspecteIe vie(ii de zi cu zi, de Ia ,muI(umit¨ (1) Ia
,nemuI(umit¨ (1O)
SexuI
BÃRBAT
VariabiIã categoriaIã (1 da, O nu)
Competen(ã civicã
COM_CIV
Indice de numãrare a activitã(iIor contributive a respon-
den(iIor Ia îmbunãtã(irea situa(iei IamiIiei personaIe¸
vecini, prieteni ,i coIegi¸ grupuri deIavorizate¸ comu-
nitã(i IocaIe de apartenen(㸠societatea noastr㸠pre-
cum ,i estimarea capacitã(ii de interven(ie eIicientã în
hotãrâriIe guvernuIui, primãriei, precum ,i aIe
autoritã(iIor IocaIe
LocuI controIuIui
Autoaprecierea Iibertã(ii de aIegere
,i de controI asupra vie(ii
ALGLIB
ScaIã de zece trepte, de Ia ,Am Iibertate depIin㨠(1) Ia
,Nu am Iibertate deIoc¨ (1O)
InIIuen(ã în Iuarea deciziiIor
DEC_DVS
Indice aI estimãrii poten(iaIuIui personaI de decizie
caIcuIat ca scor IactoriaI aI situa(iiIor în care respon-
den(ii decIarã cã decizia în ceea ce prive,te aspecteIe
vie(ii personaIe ,i cotidiene Ie apar(ine în totaIitate
InIIuen(area deciziiIor Ia niveI generaI
IAMILIE
Scor IactoriaI care mãsoarã autopercep(ia inIIuen(ei
personaIe asupra hotãrâriIor din propria IamiIie (de
origine ,i nucIearã)
InIIuen(area deciziiIor Ia niveIuI
spa(iuIui privat
|ARÃ
Scor IactoriaI care mãsoarã autopercep(ia inIIuen(ei
personaIe asupra hotãrâriIor cu privire Ia via(a IocaIitã(ii
de reziden(ã ,i a întregii (ãri
InIIuen(area deciziiIor Ia niveIuI
spa(iuIui pubIic
COTIDIAN
Scor IactoriaI care mãsoarã autopercep(ia inIIuen(ei
personaIe asupra deciziiIor care pot inIIuen(a via(a de zi
cu zi ,i moduI de petrecere a timpuIui Iiber
224 Marius Strâmbeanu
VariabiIeIe de Iucru Descrierea variabiIeIor
Reu,itã în via(ã
VAL_INT
Scor IactoriaI prin agregarea variabiIeIor reIeritoare Ia
muncã, educa(ie ,i suport moraI din partea pãrin(iIor ,i a
ceIor apropia(i ca premise importante pentru reu,ita în
via(ã
Reu,itã în via(ã
VAL_EXT
Scor IactoriaI prin agregarea variabiIeIor reIeritoare Ia
noroc ,i reIa(ii ca premise importante pentru reu,ita în
via(ã
Capacitate de autocontroI ,i
autoorganizare
LOC_INT
Iactor rezuItat prin agregare de indici reIeritori Ia
autoevaIuarea puterii de decizie individuaIã (DEC_DVS
,i COTIDIAN)
Activism civic (participare civicã)
Participare extra,coIarã
SCPE
ScaIã de mãsurã a participãrii Ia evenimente desIã,urate
în cadruI ,coIii (1 da, 2 nu, 3 nu s-a organizat)
Participare extra,coIarã
PART_RR
Indice de numãrare a situa(iiIor de participare Ia
reaIizarea revistei ,coIii/IiceuIui ,i a emisiuniIor Ia
postuI de radio¸ indiceIe are ampIitudine între O ,i 2
Activitã(i de bineIacere
ABP
VariabiIã categoriaIã de înregistrare a participãrii Ia
activitã(i de bineIacere (1 da, O nu)
Comportament de vot
PV_V
V-a(i prezenta Ia vot duminica viitoare"
(1 da, O nu)
Discutã poIiticã
IA_DIS
Participare Ia discu(ii pe teme poIitice (1 da, O nu)
Convinge prietenii
IA_IIV
Încerca(i sã vã convinge(i prietenii sã voteze Ia IeI ca
dvs." (1 da, O nu)
Participare Ia întruniri
IA_PIP
Participare Ia întruniri pe teme poIitice (1 da, O nu)
Participare neconven(ionaIã
PROT_NCV
Indice de numãrare a rãspunsuriIor care atestã partici-
parea Ia diIerite Iorme de protest civic (scrierea unor
mesaje pe ziduri, semnarea unei peti(ii, greva Ioamei,
bIocarea drumuriIor, demonstra(ii iIegaIe, greve iIegaIe,
ocuparea unor cIãdiri/institu(ii)¸ ampIitudine de varia(ie
între O ,i 7
Decizia în ,coaIã
PART_SCO
Indice de numãrare a situa(iiIor speciIice de participare
Ia decizie în caIitate de ,eI aI cIasei în ,coaIa generaIã,
,eI aI cIasei în Iiceu sau reprezentant în consiIiuI
,coIii/IacuItã(ii¸ intervaI de varia(ie între O ,i 3
Activism ,coIar
ACT_SCO
Indice aI stocuIui de activism ,coIar, caIcuIat ca scor
IactoriaI aI mãsuriIor sintetice care se reIerã Ia decizia
în ,coaIã PART_SCO ,i de participare Ia reaIizarea
unor articoIe în ziaruI ,coIii sau a emisiuniIor radio
PART_RR
Activism civic
ACT_CIV
Scor IactoriaI aI Irecven(ei participãrii Ia discu(ii pe teme
poIitice IA_DIS, convinge prietenii sã voteze Ia IeI
IA_IIV ,i participã Ia întruniri pe teme poIitice
IA_PIP
ImpIicare civicã
IMPL_CIV
Scor IactoriaI reprezentând sinteza mãsuriIor reIeritoare
Ia impIicarea în activitã(i de bineIacere ABP ,i
Irecven(a participãrii Ia situa(iiIe de protest civic
neconven(ionaI PROT_NCV
225 ModeIe de participare civicã a tineriIor din România
Anexa 2
Cercetarea s-a desIã,urat pe baza unui e,antion de tineri muItistadiaI stratiIicat, cu seIec(ie
aIeatorie în uItimeIe douã stadii, reprezentativ na(ionaI, în urma vaIidãrii dateIor rezuItând un
e,antion de 837 de intervieva(i, cu vârsta între 15 ,i 29 de ani. E,antionuI pãstreazã reprezentati-
vitatea pe medii de reziden(ã, mascuIin/Ieminin ,i grupe mari de vârstã, însã nu are reprezentati-
vitate Ia niveI regionaI ,i nici pe tip de IocaIitate (comunã, ora, mic, ora, mare), motiv pentru care
aceste criterii nu au Iost Iuate în considerare pentru anaIize. Eroarea de este de _3,4.
CriteriiIe de stratiIicare au Iost. tipul localitàjii (ora,e cIasiIicate dupã mãrime, în mii de
Iocuitori. peste 2OO OOO, între 1OO ,i 2OO OOO, între 3O ,i 1OO OOO ,i sub 3O OOO¸ comune împãr(ite
dupã indiceIe de dezvoItare
*
în ,sãrace¨ sub medianã ,i ,dezvoItate¨ peste medianã) ,i aria
socioculturalà
**
.
E,antionuI cuprinde un sube,antion de studen(i aIIa(i în cãmineIe din campusuriIe universitare,
ce a Iuat în caIcuI ponderea popuIa(iei de studen(i în totaI popuIa(ie de reIerin(ã (15-29 de ani),
ajustatã conIorm abateriIor sesizate în anchete simiIare, dar reaIizate pe întreaga popuIa(ie a
României (în speciaI BOP 2OOO-2OO2). SeIec(ia indiviziIor a Iost, ,i în cazuI acesta, muItistadiaIã,
criteriuI de stratiIicare Iiind mãrimea centruIui universitar, rezuItând ,ase straturi (Bucure,ti, Ia,i,
Timi,oara, campusuri cu 1O-25 OOO de studen(i, campusuri sub 1O OOO de studen(i).
Abstract
Can we spea/ oj a model (pattern) oj the young Romanians' participation in public lije or better,
we should rejjer to a variety oj models (alternatives) oj civic participation and implication
The article tries to shape an explicit model oj the civic participation oj the young population
oj Romania, aged between 15 and 29, resorting to a number oj dimensions potentialities,
expectations, resources, values , drawn by the considered relation between the
social-demographic dimensions. The social environment oj the civic participation was
delimited according to practical issues (acces to a limited set oj indicators oj the young
population's participation) but also according to the results oj the exterior and the interior
causal analyses oj this study, rejjering to the crossing oj some dimensions which are contingent
to the types oj capital, the resources, the expectations, the valuables and status options. We
thin/ that an exercise oj instrumentation and validation oj a theoretical model, resembling the
one we try to crystallize here, represents a usejul tool (and) because it analyzes a set oj
variables that can be oj maximum utility regarding the easy (jacile) and pertinent identi-
jication oj the elements that allow the constitution oj a social reliej oj the jield (environment
zone) interaction, relevant jor the dimension which is put jorward by the civic activity.
Primit Ia redac(ie. martie 2OO4
*
Pentru detaIii privind construirea acestui indice, vezi www.sociologieromaneasca.ro/baze/
sate.htm.
**
Abordarea spa(iuIui istorico-geograIic aI României ca arii sociocuIturaIe, în(eIese ca matrici
de sociabiIitate, îi apar(ine Iui Dumitru Sandu (1999, 84-88). Existã 18 arii cuIturaIe aIe
României, identiIicate ca subdiviziuni ,naturaIe¨ aIe regiuniIor istorice, ca grupãri de jude(e
învecinate, cu un grad de omogenitate sociaI-economicã ,i cuIturaIã maxim.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->