You are on page 1of 57

அண்஠ிப௅ம் ஶதரனறஸ் ஶ஡ர்வும்

இடம்: ஶ஡ணி ஥ர஬ட்டத்஡றல் ஒபே ஊர். ஶ஢஧ம்: ஥ரஷன 5 ஥஠ி. டீக்கஷட ஒன்நறல் தரட்டு ஒன்று

சத்஡஥ரய் ஒனறத்துக் வகரண்டு இபேந்஡து.

"஥஡றணி....஥஡றணி ஥ச்சரன் இல்ஷன஦ர இப்த ஬ட்டுன


வகரல௅ந்஡ர வகரல௅ந்஡ர ஋துக்கு ஶகக்குந....஋துவும் ஶ஬ணு஥ர?"

"஢ரன் ஧ரத்஡றரி஦ில் ஡ணி஦ரக ஬஧னர஥ர?"

"஌ய்..உபநரஶ஡ ஋ணக்கு ஒண்ணும் த஦஥றல்ஷன!"

'இப்தடி ஋ல்னர஥ர தரட்டு ஋ல௅துநரங்க' ஋ன்று ஬ி஦ந்஡தடி ஬ிஶணரத் ஢டந்஡ரன். டீக்கஷடக்கு

தக்கத்஡றல் இபேந்஡ கரர்கள் ஬ிற்கும் ஶ஭ர பை஥றற்குள் த௃ஷ஫ந்஡ரன். கரர் டீனர் ஬஧ஶ஬ற்தஷந஦ில்

஦ரபேம் இல்னர஡஡ரல் ஶ஢஧ரய் அடுத்஡ அஷநக்கு ஬ிஶணரத் வசன்ந ஶதரது உள்ஶப இபேந்து

அ஬ணது அண்஠ி ஶ஭ரதணர஬ின் கு஧ல் ஶகட்டது.

஬ிஶணரத் ஦ரர், அண்஠ி ஦ரர் ஋ன்தஷ஡ தரர்த்து ஬ிடனரம். அண்஠ி஦ின் ப௃ல௅ப் வத஦ர்

ஶ஭ரதணர ஢ர஦ர். தி஋ஸ்சற தடித்஡஬ள். ஶக஧பப்வதண்கல௃க்கு ஋ன்று ஒபே ஡ணி அ஫கு இபேப்தஷ஡

஦ரபேம் ஥றுக்க ப௃டி஦ரது. அந்஡ அ஫ஷக஋ல்னரம் ஡ன் உடம்தில் அனட்சற஦஥ரய் கரனறல்

இபேந்து ஡ஷன ஬ஷ஧ ஡஬஫ ஬ிட்டு இபேப்த஬ள் ஡ரன் ஶ஭ரதணர. இ஬ல௃க்கு ஬஦து 30. இ஬பது

ப௃ன்ண஫கு ப௄ச்சு ஬ரங்க ஷ஬க்கும். தின்ண஫கு ஆஷபக் கறறுகறறுக்க ஷ஬க்கும். ஒபே அ஫கற

஋ன்த஡றல் உள்ல௃க்குள் ஒபே கர்஬ம் உண்டுஶ஭ரதணரவுக்கு. ஥ரடனறங் வசய்஦ ஢றஷணத்து

அ஡ற்க்கரக ப்஧ரக்டீஸ் ஋டுத்஡஬ள் கல்஦ர஠ம் ஋ன்நஶ஥ஷட஦ில் ஌நற ஥ரட்டிக் வகரண்ட஬ள்.

ஶக஧பர திநந்஡ இடம் ஋ன்நரலும் ஬பர்ந்஡து ஋ல்னரம்஡஥றழ்஢ரடு ஋ன்த஡ரல் ஡஥றழ் ஢ன்நரகஶ஬

ஶதசு஬ரள்.

஬ிஶணரத்? ஬ிஶணரத்஡றற்கு ஬஦து 26 ஆகறநது. இ஧ண்டு ஥ர஡ங்கபரய் இபேக்கும் இந்஡ ஊபேம்

சூழ்஢றஷனப௅ம் அ஬னுக்குப் புதுசு. அ஬னுக்கு ஊர் புதுக்ஶகரட்ஷடக்குப் தக்கத்஡றல் சறன்ணடவுன். Ba

தடித்து ஬ிட்டு ஶ஬ஷன ஌தும் இல்னர஥ல் ஜரனற஦ரய் ஷசட் அடித்துக் வகரண்டு இபேந்஡஬ஷண

அ஬ணது வதரி஦ப்தர ஥கன், அண்஠ன் தரண்டி஦ன் ஡ரன் இந்஡ ஊபேக்கு ஬஧ச் வசரன்ணரன்.

தரண்டி஦ன் ஋ன்நரல் அந்஡ ஌ரி஦ர஬ில் ஢டுங்கு஬ரர்கள். ஬஦து 41. வதரி஦ ஥ீ ஷசப௅ம், அ஡றகர஧ப௃ம்

ஆஷப ஥ற஧ட்டும். இ஬ன் ஡ரன் ஶ஭ரதணர஬ின் க஠஬ன். ஜந்து னட்சம் பைதரய் கந்து஬ட்டி

ஶகசறல் ஥ரட்டிக்வகரண்ட ஶ஭ரதணர஬ின் அப்தரஷ஬ தரண்டி஦ன் கரப்தரற்நறணரன். ஋ல்னரம்

கரரி஦஥ரகத்஡ரன். அ஡ற்கு த஡றனரய் ஶ஭ரதணரஷ஬க் கட்டி ஷ஬க்கச் வசரன்ண ஶதரது ஶ஬று

஬஫ற஦ில்னர஥ல் அந்஡க் கல்஦ர஠ம் ஢டந்஡து.


தரண்டி஦னுக்கு ஌ற்கணஶ஬ ஒபே ஡றபே஥஠ம் ஢டந்து ஒபே கு஫ந்ஷ஡இபேந்஡஡ரகவும் அஷ஡

஥ஷநத்து ஡ரன் இந்஡க் கல்஦ர஠ம் ஢டந்஡து ஋ன்று ஶ஭ரதணரவுக்குத்வ஡ரி஦஬஧

வ஬நறத்஡ண஥ரண ஶகரதம் ஬ந்து திநந்஡ ஬ட்டுக்குப்


ீ ஶதரணரள். அ஬ள் அம்஥ர ஡ரன்ச஥ர஡ரணம்

வசய்஡ரள். 'அந்஡ப் வதண் இப்ஶதரது ஋ங்ஶக ஋ன்ஶந வ஡ரி஦஬ில்ஷன. உணக்குப்தி஧ச்சஷண

இபேக்கரது. இந்஡ கல்஦ர஠ஶ஥ ஶ஬ண்டரம் ஋ன்நரல் ஜந்து னட்சத்ஷ஡ப௅ம், ஬ட்டிஷ஦ப௅ம் வகரடு

஋ன்று ஶகட்டரலும் ஶகட்தரர்கள்...உன் ஡ங்ஷக கரவ்஦ர ஶ஬று டில்னற஦ில்தடித்துக் வகரண்டு

இபேக்கறநரள். அ஡ற்கும் த஠ம் ஶ஡ஷ஬ப்தடுகறநது' ஋ன்று ச஥ர஡ரணம் வசரல்னற அனுப்திணரள்.

அ஡ற்குப் தின் ஡ரம்தத்஡ற஦஡ற்கு சம்஥஡றத்து ஒபே ப௃ஷநகபே஡ரித்து, அதரர்஭ன் ஆகற ஬ிட்டது.

஡றபே஥஠ம் ப௃டிந்து ப௄ன்று ஬பேடங்கள் ஓடி஬ிட்டண.

஬ிஶணரத் இந்஡ ஊபேக்கு ஬ந்஡து தரண்டி஦ன் ஶ஥ற்தரர்ஷ஬஦ில் ஶதரனறஸ்தரீட்ஷசக்கு ஡஦ரர்

வசய்து தடித்து தரமரகத்஡ரன். ஜந்஡டி 10 அங்குன உ஦஧த்஡றல் ஥ீ டி஦஥ரண உடல்஬ரகு. 'கரக்க

கரக்க' சூர்஦ர ஶதரன உடம்ஷத ஌ற்ந ஶ஬ண்டும் ஋ன்று ஢றஷணத்துவகரண்டு இபேக்கறநரன்.

஋ப்தடிப௅ம் சப்-இன்ஸ்வதக்டர் ஶ஡ர்வுக்கு ஬ிஶணரத்ஷ஡த் ஡஦ரர்வசய்து ஡ன் தக்கம் ஷ஬த்துக்

வகரள்ப ஶ஬ண்டும் ஋ன்தது தரண்டி஦ணின் ப்பரன். அ஡ற்கும்ஒபே கர஧஠ம் உண்டு.

தரண்டி஦னுக்கு ஒபே வதரி஦ னரட்ஜ் இபேந்து னரத஥ரய் ஓடிக்வகரண்டிபேந்஡து. அப்தடி இபேந்஡

ஶதரது஡ரன் ஶ஭ரதணர஬ின் அப்தரவுக்கு உள்ப கடஷண அஷடக்கப௃டிந்஡து. ஶ஭ரதணரஷ஬

கல்஦ர஠ம் வசய்஡ தின்பு னரட்ஜறல் ஒபே வகரஷன ஢டந்து ஬ிட, ஶதரனறஸ் ஶகஸ் அது இது

஋ன்று ஬ரழ்க்ஷக தீஸ் ஶதரட்ட தீட்மர஬ரகறப் ஶதரணது. ஶகஸ் இன்னும்஢டக்கறநது. னரட்ஜளம்

ப௃ன்பு ஶதரல் த஠த்ஷ஡ ஬ரரிக் வகரட்ட஬ில்ஷன. ஶ஭ரதணர ஶ஬ஷனக்குப்ஶதர஬து இது ஒபே

கர஧஠ம். குடும்தத்஡றல் ஒபே ஆள் ஶதரனறமறல் இபேந்஡ரல் இது ஶதரல் ஶகரர்ட்ஶகஸ் ஋ன்நரல்

உ஡஬ி஦ரய் இபேக்கும் ஋ண தரண்டி஦னுக்கு ஶ஡ரன்நற஦஡ரல் ஬ிஶணரத் இ஬ர்கள்஬ட்டில்


ீ ஡ங்கற

இபேக்கறநரன்.

கரர் ஬ிற்கும் அந்஡ டீனர் ஆதிமறல் ஬ிஶணரத் ஶகட்டஅண்஠ி஦ின் வகரஞ்சல் கு஧ல் ஡ரன் இது:

"ம்ம்ம்ம்...஬ரவ்.....஬ரட் ஋ ஸ்஬ட்
ீ ஋ஸ்தீர்஦ன்ஸ்.....ஜ னவ் ஡றஸ்......" ஋ன்று வசரல்னற ஬ிட்டு கன

கன வ஬ண கண்஠ரடி ஜரடிக்குள் ப௃த்துக்கஷப வகரட்டும் சறரிப்புச் சத்஡ம் ஶகட்டது. அது

ஶ஭ரதணர஬ின் சறரிப்பு ஡ரன். ஬ிஶணரத் சற்று கு஫ம்திப் ஶதரணரன். க஡ஷ஬த் ஡ட்டனர஥ர ஋ன்று

஢றஷணத்஡தும் "..ம்ம்ம்ம்..சூப்தர்..வ஦ஸ்....இன்னும் வகரஞ்சம் ஸ்தீஷடக் கூட்ட

ப௃டிப௅஥ர?...க஥ரன்...ஊ...ஊ........஦ர " ஥ீ ண்டும் அண்஠ி ஶ஭ரதணர஬ின் ஬ிஶ஢ர஡஥ரண

கு஧ல்....அ஬ஷணத் ஡டுத்஡து.
"..஋ன்ண ஒபே சுகம்?....அய்ஶ஦ர ஢றறுத்஡ர஡றங்க.... ஬ரணத்஡றன தநக்கறந ஥ர஡றரிஶ஦

இபேக்ஶக.....ம்ம்ம்" ஋ன்று வகரஞ்சனரண அ஬ள் கு஧ல்ஶகட்டதும் ஬ிஶணரத் ஢ற஡ரண஥றன்நற

வ஥து஬ரய் க஡ஷ஬த் ஡ட்டிணரன். உள்ஶப இபேந்து ஒபே ஆண்வ஬பிஶ஦ ஬ந்து தரர்த்து "கரர்

஬ிபம்த஧த்துக்கு ஆடிஶ஦ர ரிகர்சல் ஶதரய்க்கறட்டு இபேக்கு.இன்னும் வடன் ஥றணிட்ஸ்ன

ப௃டிஞ்சறடும்" ஋ன்நதும் அ஬னுக்கு ஬ி஭஦ம் புரிந்஡து. இங்குஶசல்ஸ் டிதரர்஥ண்ட்டில் ஡ரன்

ஶ஭ரதணரவுக்கு ஶ஬ஷன.

ரிசப்஭ன் ஌ரி஦ரவுக்கு ஥ீ ண்டும் ஬ிஶணரத் ஬ந்஡ ஶதரது அங்ஶக ஶ஭ரதணர஬ின் ஶ஡ர஫ற அம்திகர

இபேந்஡ரள். அ஬ஷபப் தரர்த்஡தும் 'இ஬ள் ஢ரம் ஬பேம் ஶதரது இல்ஷனஶ஦' ஋ன்று ஢றஷணத்஡ரலும்,

கடஷன ஶதரடனரம் ஋ன்ந கு஭றஶ஦ரடு 'யஶனர ஆண்ட்டி' ஋ன்நரன். ஷக஦ில் ஒபே ஬ர஧ப்

தத்஡றரிக்ஷகஷ஦ பு஧ட்டிக் வகரண்டிபேந்஡஬ள் இ஬ஷணப் தரர்த்து சறரித்஡ரள். வ஢பேங்கற஦தும்

வதர்ப்பெம் ஥஠ம் ஆஷபத் தூக்கற஦து. அம்திகரவுக்கு ஬஦து 39. க஠஬பேக்கு வ஬பி஢ரட்டில்

ஶ஬ஷன. 15 ஬஦஡றல் ஒஶ஧ ஒபே ஷத஦ன் இபேக்கறநரன். அம்திகரவுக்கு ஬ிஶணரத் ஶ஥ல் ஒபே கண்

உண்டு! ஡ணி஦ரய் இபேக்கும் ஶதரது '஋ன்ஷண ஋ப்தடர தடுக்ஷக஦ில் ஡ள்பப் ஶதரந?' ஋ன்தது ஶதரல்

஡ரன் தரர்ப்தரள். அம்திகர வகரஞ்சம் வ஬஦ிட் ஶதரட்டிபேந்஡ரலும் வசரர்஠஥ரல்஦ர ஶதரல்

க஬ர்ச்சற தி஧ஶ஡சங்கஷப அபவுக்கு அ஡றக஥ரய் ஷ஬த்஡றபேந்஡ரள்.

"வடய்னற ஒபே தரட்டில் வதர்ப்பெம் கரனற தன்ணு஬ங்க


ீ ஶதரன வ஡ரிப௅ஶ஡?" ஋ன்று ஶகட்டு

புன்ணஷகத்஡ரன். அ஬ள் "஢ரன் சம்தர஡றக்கறஶநன்..஬ரங்குஶநன்.....஢ீ஦ர ஶத தண்ணுந? உன்ஷண

஋த்஡ஷண ஡டஷ஬ வசரல்னற இபேக்ஶகன்...ஆண்ட்டின்னு கூப்திடரஶ஡ன்னு..." ஋ன்று ஶதரனற

சண்ஷடக்கு ஬ந்஡ரள்.

"அண்஠ிஷ஦ப் தரர்க்க ஬ந்ஶ஡ன். உள்ஶப ஌ஶ஡ர ரிகர்சல்ஶதரகுதுன்ணரங்க..வ஬பிஶ஦ இபேந்து

ஶகட்டரல் ஶ஬று ஌ஶ஡ர ஢டக்குஶ஡ரன்னு ஢றஷணச்ஶசன்"

"அப்தடி஦ர....஋ன்ண ஢டக்குதுன்னு ஢றஷணச்ஶச?..."

"இல்ஷன....அது...஬ந்து..஌ஶ஡ர ...புதுக்கரர் ஬ிபம்த஧ம் ஶதரன ஡ரன்இபேந்துச்சு" "஢ீ ஋ன்ண

஢றஷணச்ஶசன்னு ஢ரன் வசரல்ன஬ர?" ஋ன்நதடிஶ஦ அ஬ள் ஶ஡ரபில் ஷக ஷ஬த்து ஒபே தரர்ஷ஬

தரர்த்஡ரள். ஬ிஶணரத் வ஢பிந்஡ரன். "஋ன்ண ஢றஷணச்ஶசன்?" ஋ன்று ஬ிணி வ஬ட்கப்தட அ஬ள் அ஬ன்

வ஬ட்கத்ஷ஡ ஧சறத்஡தடி கன கனவ஬ண சறரித்஡ரள்.


"இப்தடி ஬ிபம்த஧ம் வசய்஡ரல் ஡ரன் ஜணங்கல௃க்கு திடிக்குது. வகரஞ்சம் டபுள் ஥ீ ணிங் ஥ர஡றரி

இபேந்஡றச்சர?...." ஋ன்று வசரல்னற஬ிட்டு கர஥ப் தரர்ஷ஬ஷ஦ அ஬ன் ஶ஥ல் தூது ஬ிட்டரள்.

஬ிஶணரத்துக்கு ஋ன்ண வசரல்஬து ஋ண வ஡ரி஦஬ில்ஷன. வ஬ட்கப்தட்டுக் வகரண்ஶட சறரித்஡தடி

஡ஷன஦ரட்டிணரன். அம்திகரவும் ஡ஷனஷ஦ச் சரய்த்து சறரித்஡஬ள் ஶதச்ஷச஥ரற்நறணரள்.

"தரண்டி஦ன் சரபேக்கு ஋ப்தடி இபேக்கு இப்த?" தரண்டி஦ன் ஒபே ஓல் ஥ன்ணன். ஡ன் னரட்ஜறல்

ஶ஬ஷன வசய்ப௅ம் ஶ஥ஶணஜரின் இபம் ஥ஷண஬ிப௅டன் கள்பத்வ஡ரடர்புஷ஬த்஡றபேக்கறநரன்.

அப்தடி ஒபே இ஧வு ஜரனற஦ரய் இபேக்கும் ஶதரது அ஬ள் ஥ர஥ன்கர஧ன்஬ட்டுக்க஡ஷ஬


ீ ஡ட்டி

஬ிட்ட஡ரல் தின்தக்கம் சு஬ர் ஌நற கு஡றத்து ஬பேஷக஦ில் கல ஶ஫஬ில௅ந்து கரஷன உஷடத்துக்

வகரண்டரன். கள்ப ஓழ் ஶதரடப் ஶதரய் கரஷன உஷடத்துக் வகரண்டஷ஡வ஬பிஶ஦ ஦ரரிடம்

வசரல்ன ப௃டிப௅ம்? அ஡ணரல் ஡ரன் ஥ற்ந஬ர்கபிடம் தடி஦ில் கரல் ஬ல௅க்கறஅடிதட்டு உபேண்டு

஬ில௅ந்து ஬ிட்ட஡ரக வதரய் வசரல்னற ஷ஬த்஡றபேக்கறநரன். அஷ஡த்஡ரன்஬ிசரரித்஡ரள் அம்திகர.

"அண்஠னுக்கு த஧஬ர஦ில்ஷன. கம்ஷத பெஸ் தண்஠ி஢டக்கறநரபே. இன்னும் ப௄ணு ஥ரசத்஡றஶன

சரி஦ரகறடும்னு டரக்டர்ஸ் வசரல்னற஦ிபேக்கரங்க" ஋ன்நரன்.

"தர஬ம் ஶ஭ரதணர" ஋ன்நரள் அம்திகர.

"ஆ஥ரம். அண்஠ிக்கு ஬ட்னப௅ம்


ீ ஶ஬ஷன, இங்ஶகப௅ம் ஶ஬ஷன" ஋ன்று ஬ிஶணரத் வசரல்னறக்

வகரண்டிபேக்கும் ஶதரது ஶ஭ரதணர ஬பே஬து வ஡ரிந்஡தும் ஬ிஶணரத் அ஬ஷபப் தரர்த்஡ரன்.

சுத்஡஥ரண கபேப்தில் ஢ீப஥ரண கூந்஡ஷன கரற்நறல் ஢ீந்஡ ஬ிட்டிபேந்஡ரள். ஢டிஷக

ஶ஭ரதணரஷ஬ப௅ம், அந்஢ற஦ன் தடம் ச஡ரஷ஬ப௅ம் கனந்து வசய்஡ கனஷ஬஦ரய் இபேந்஡ரள்.

஥ஞ்சள் ஢றந ஶசஷன஦ில் 'ஶகட்஬ரக்' வசய்து ஬பேம் அ஫கு அச஧ஷ஬ப்த஡ரய் இபேந்஡து. அ஬ள்

ஷக஦ில் இபேந்஡ ஬ரக்ஶ஥ஷணப௅ம், இ஦ர்ஶதரன் ஬஦ஷ஧ப௅ம் சுபேட்டி ஶயண்ட்ஶதக்கறல் ஷ஬க்கும்

ஶதரது சற்ஶந வ஡ரிந்஡ இடுப்பும், அ஡ன் ஬ஷபவும் வகரஞ்சம் ஶ஥டிட்ட ஬஦ிற்ஷந ஥ஷநத்஡

ஶசஷனச் வசரபேகலும் கரர் ஬ரங்க ஬பேத஬ர்கஷப கண்டிப்தரய் ஬சலக஧ம் வசய்ப௅ம். இடுப்தில்

வகரஞ்சம் சஷ஡ ஶதரட்டிபேந்஡து, அ஬ள் ஜந்஡டி ஆறு அங்குன உ஦஧த்துக்கு கூடு஡ல்

க஬ர்ச்சற஦ரய் இபேந்஡து. 'ஶச..஋ப்தடி இபேக்கர இ஬?..இப்தடி ஒபே ஷ஬ப் கறஷடத்஡ரல்..஢ரன்

அ஬ஷப ஶ஬ஷனக்ஶக அனுப்த ஥ரட்ஶடன்.....தடுக்ஷக஦ில் ஡ள்பி....ம்ம்' ஥ணதுக்குள் ஢றஷணத்துக்

வகரண்டரன்.

'ஞரன் ஶனட்ஶடர" ஋ன்நதடி அ஬ள் ஬஧, இபே஬பேம் அம்திகரவுக்கு ஷத வசரல்னற஬ிட்டு

கறபம்திணரர்கள். ஬ிஶணரத் தக்கத்஡றல் இபேக்கும் ஷனப்஧ரிக்கு அடிக்கடிஶதப்தர் தடிக்க ஬பே஬ரன்.


வகரஞ்சம் ஭ரப்திங் ஶ஬ஷன இபேந்஡஡ரல் அ஬ஷண இங்ஶக ஬஧ச் வசரல்னறஇபேந்஡ரள்.

இபே஬பேம் சரஷன஦ில் ஢டந்து வகரண்ஶட ஶதச ஆ஧ம்தித்஡ரர்கள். ஶ஧ரட்டில்஢டப்த஬ர்கள்

கண்கள் ஡ன் உடம்தில் இடுப்திலும், ஥ரர்திலும் ஬ில௅஬ஷ஡ ஶ஭ரதணர க஬ணித்஡ரள்.

இபஷ஥஦ரண குத்஡றட்டு ஢றற்கும் 36 ஷசஸ் ஥ரர்பு ஋ன்நரல் ஢றஷந஦ தரர்ஷ஬ஓட்டுக்கள்

஬ி஫த்஡ரஶண வசய்ப௅ம். இது அ஬ல௃க்கு த஫கறப் ஶதரண ஒன்று. ஶ஡ரபில் வ஡ரங்கும்

ஶயண்ட்ஶதக்ஷக அட்ஜஸ்ட் வசய்஡தடிஶ஦,

"஬ிணி....அம்திகர஬ிடம் க஬ண஥ரய் தஷந஦னும்.அ஬ஷபப் தற்நற ஢ல்ன ஬ி஡஥ரண ஶதச்சு

இல்ஷன..உணக்குப் தடிக்கறந ஶ஬ஷன இபேக்கு. க஬ணம்தடிப்தில் ஡ரன் இபேக்க ஶ஬ண்டும்.

஥ணஷ஡ அஷன஦ ஬ிட்டரல் தடிக்க ப௃டி஦ரது....ம்஥ணசறனரச்சர?"

"சரி அண்஠ி...஋ன்ண ஶதசுநரங்க அம்திகர ஆண்டிஷ஦ப் தற்நற"

"யஸ்தண்ட் ஊரில் இல்ஷன...ஶ஬ந ஋ன்ண ஶதசு஬ரங்க...உணக்குத் வ஡ரி஦ர஡ர?" ஋ன்று

வசரல்னற஬ிட்டு "சலக்கற஧ம் ஬ர...தக்கத்஡றன ஡ரன் ஥ரர்வகட் இபேக்கு....கரவ஦ல்னரம்஬ரங்கணும்"

"ஶதரண ஬ர஧ம் ஢ீங்க தண்஠ி஦ ஶ஢ந்஡ற஧ப் த஫ கு஫ம்பு சூப்தர்....அது஥ீ ண்டும் தண்ணுங்க அண்஠ி"

஋ன்நதும் ஶ஭ரதணரவுக்கு சந்ஶ஡ரச஥ரய் இபேந்஡து. தரண்டி஦ஶணர, ஥ர஥ரஶ஬ர அத்ஷ஡ஶ஦ர

஦ரபேஶ஥ ஬ட்டில்
ீ அ஬ள் சஷ஥஦ஷன தற்நற புகழ்ந்துவசரல்னஶ஬஦ில்ஷன.

"ஜஶ஦ரடர....ஜமர" ஋ன்நதடி ஢ீப஥ரண ஡ஷனப௃டிஷ஦ச் சரிவசய்ப௅ம் ஶதரதுஅ஬ஷணப்

தரர்த்஡஬ள் 'இ஬ணது ஶயர்ஸ்ஷடல் ஢ல்னர஦ிபேக்ஶக' ஋ன்று ஢றஷணத்஡ரள். தரண்டி஦ணின் சம்஥ர்

கட்டிங்ஷக ஬ிட அஷன ஶதரன சரிந்து வசல்லும் ஸ்ஷடல் வ஬ரி ஷ஢ஸ் ஋ண ஢றஷணத்஡ரள்.

கரட்டன் ஭ர்ட்,ஶதண்டில் ஋பிஷ஥஦ரய் இபேந்஡ரன். இந்஡ இ஧ண்டு ஥ர஡஥ரய் ஬ிணிஷ஦ப்

தரர்த்஡ரல் அ஬ல௃க்கு அ஬பது கரஶனஜ்-ஶ஥ட் ஥஡ன் ஞரதகம் ஬ந்து ஬ிடும். ஬ிணி஦ின்சறரிப்பு,

஢ஷட ஋ல்னரம் ஥஡ன் ஶதரன. ஥஡ன் ஶ஥ல் இ஬ல௃க்கு அ஡றக஥ரய் ஆஷச இபேந்஡ரலும் அஷ஡

அ஬ணிடம் வசரல்னற஦஡றல்ஷன. ஒபே ஡ஷனப் தட்ச஥ரகஶ஬ அது வ஡ரட஧ர஥ல் ஶதரண கஷ஡.

஡ஷனஷ஦க் ஶகர஡ற஦தடி ஬ிணி ஶகட்டரன். "஋ன்ண அண்஠ி அப்தடிப் தரர்க்குநீங்க..'ஜஸ்

ஷ஬க்கஷன. ஢றஜம் ஡ரன். ஥ரடனறங் தண்஠ிக்கறட்டு இபேந்஡ ஢ீங்க இப்த சஷ஥஦ல் ப௄ன஥ர

஥த்஡஬ங்கஷப டிஷசன் தண்஠ ஆ஧ம்திச்சறட்டிங்க ஶதரன. அண்஠ஶணரட வதரி஦ வ஡ரப்ஷதக்கு

஋ணக்கு இப்த கர஧஠ம் வ஡ரிஞ்சு ஶதரச்சு.."


"஌ய்....஋ன் புபேசன் வ஡ரப்ஷத ஶகசுன்னு ஋ன்கறட்டஶ஦ ஷ஢மரவசரல்லுநற஦ர?.....இபே இபே

அ஬ர்ட வசரல்லுஶநன்.."

"஡஥றழ்஢ரட்டு ஶதரனறஸ் ஋ல்ஶனரபேக்குஶ஥ ஢ீங்க ஡ரன் சஷ஥ச்சு ஶதரடுநீங்கபர" ஋ன்று

அப்தர஬ி஦ரய் ஶகட்டதும் அ஬ள் சறரிக்க ஆ஧ம்தித்஡ரள். "ஶதரனறஸ் டிதரர்஥ண்ட்ஷடஶ஦ ஶகனற

வசய்ப௅நற஦ர?..஋ல்ஶனரபேக்கு஥ர வ஡ரப்ஷத இபேக்கு...ம்ம்ம்" ஋ன்று அ஬ன் ஷக஦ில் வசல்ன஥ரய்

குத்஡றணரள். அ஬ள் ஷக ஬ஷப஦ல்கள் குலுங்கற 'ஜல் ஜல்' ஋ன்நது. அ஬ணது ஷக, வ஬஦ிட்-

னறப்டிங் வசய்஬஡ரல் இறுகறப் ஶதரய் இபேந்஡து ஶ஭ரதணரவுக்கு வ஡ரிந்஡து. "உன் ஷதசப்ஸ்

஢ல்னர இறுகறப் ஶதரய் இபேக்ஶக ஬ிணி.."

"சும்஥ர஬ர?...60 கறஶனர வ஬஦ிட்ஷட ஡றணம் த௄று ஡஧ம் ஌த்஡ற ஌த்஡றஇநக்கறணர.....஋ப்தடி இபேக்கும்?"

஬ி஦ந்து ஶதரணரள் ஶ஭ரதணர.

"஢ரனும் ஥ரடனறங் ஬ிட்டுட்டு கல்஦ர஠ம் ஆணதும் இவ஡ல்னரம் ஬ிட்டுட்ஶடன். வகரஞ்சம்

வ஬஦ிட் ஶதரட்டுச்சு.."

஬ிணி ஡஦க்கத்துடன் "஢ீங்க இப்தடி இபேக்குநது ஡ரன் அ஫கரஇபேக்கு அண்஠ி.. ஋ணக்கு

ஒல்னற஦ரண வதண்கள்ணரஶன அனர்ஜற. ஢஦ந்஡ர஧ர ஥ர஡றரி வதண்கள்வகரஞ்சம் வ஬஦ிட்

ஶதரட்டரல் ஡ரஶண அ஫கு...." ஋ன்று அ஬ள் அ஫கு ஋ன்தஷ஡ச்வசரல்னவும்,

"ஜஸ் ஷ஬ச்சது ஶதரதும் ஬ிணி" ஋ன்று ஶ஭ரதர வசரன்ணரலும் அ஬ன் ஶதசு஬ஷ஡இன்னும்

ஶகட்கனரம் ஶதரன இபேந்஡து. அ஡ற்குள் ஒபே வதரி஦ கஷட ஬஧ அங்ஶக ஢றன்று ஋ன்ண

஬ரங்கு஬து ஋ன்று தரர்த்஡ரர்கள்.

கரய்கநறக் கஷட஦ில் ஒபே உபேண்ஷட஦ரணபூச஠ிக்கரஷ஦ இ஧ண்டரய் வ஬ட்டி குப்புநப்ஶதரட்டு

ஷ஬த்து இபேந்஡ரர்கள். அஷ஡ப் தரர்த்து஬ிஶணரத் 'ஶ஭ரதணர஬ின் ஶசஷனக்குள் அ஬ள் குண்டி

இப்தடித்஡ரஶண இபேக்கும் ஋ன்று அஷ஡ஶ஦தரர்த்துக் வகரண்டிபேந்஡ரன்.

"஋ன்ண ஬ிணி அஷ஡ஶ஦ தரர்க்குந...பூச஠ி ஶ஬ணுஶ஥ர...ஶக஧பர ஸ்ஷடல் ஶ஥ரர்க் கு஫ம்பு

வசய்஦னரம் இஷ஡ ஷ஬த்து" ஋ன்நதடிஶ஦ குணிந்துஅஷ஡ அ஬ள் தூக்க ப௃஦லும் ஶதரது ஷசடு

ஶதரமறல் அ஬பது 36 ஷசஸ் ஥ரர்பு ஜரக்வகட்டில் வகட்டி஦ரண வதரி஦ ஥ரங்கரய் ஶதரன

வ஡ரி஦..."ம்ம்ம்...வசய்஦னரம்" ஋ன்நரன். ஥ணம் ஡ப்புடர஋ன்று வசரன்ண ஶதரது 'சும்஥ர தரர்க்கத்

஡ரஶண வசய்ப௅ஶநன்.' ஋ன்று ச஥ர஡ரணப் தடுத்஡றணரன். "இஶ஡ர இபேக்கு ஶ஢ந்஡ற஧ம் த஫ம்" ஋ன்று
வசரல்னற஦தடி அ஬ள் ஋டுக்க சறன த஫ங்கள் ஥றகவும் கணிந்து ஶதரய் இபேந்஡து. தனரச்சுஷப

இபேப்தஷ஡ தரர்த்து 'உணக்குப் தனரச்சுஷப திடிக்கு஥ர ஬ிணி' ஋ன்று ஶகட்க, அண்஠ி ஌ஶ஡ர

இ஧ட்ஷட அர்த்஡஥ரய் ஶதசு஬து ஶதரல் வ஡ரிகறநஶ஡஋ன்று ஶ஦ரசறத்஡ ஬ிஶணரத் 'தனரச்சுஷப

சுஷ஬ப்தது ஋ன்நரல் ஞரன் ஶனரகத்ஷ஡ஷ஦ ஥நக்கும்" ஋ன்றுவசரல்ன அஷ஡ப௅ம் ஬ரங்கறணரள்.

ஶ஭ரதணர ஋துவும் சந்ஶ஡கப்தட஬ில்ஷன. ஥ற்ந சறன ஜட்டங்கல௃ம்஬ரங்கற ஬ிட்டு கறபம்பும்

ஶதரது ஥ஷ஫ ஒஶ஧஦டி஦ரய் திடித்துக் வகரண்டது. ஷக஦ில் ஬ரங்கற஦வதரபேட்கள் இபேக்க, டக்

஋ன்று ஆட்ஶடர ஋துவும் கறஷடக்கர஥ல் இபே஬பேம் ஢ன்நரய் ஢ஷணந்து஬ிட்டரர்கள்.

இபே஬பேம் ஬ட்டுக்கு
ீ ஬ந்து ஶசர்ந்து அஷணத்ஷ஡ப௅ம் ஆட்ஶடர஬ில்இபேந்து இநக்கற

ஷ஬த்஡ரர்கள். ஬ிணி஦ின் வதரி஦ம்஥ர வதரி஦ப்தர இபே஬பேம் உ஡஬ி வசய்஦கல ஶ஫ சஷ஥஦ல்

அஷந஦ில் ஋ல்னரம் ஷ஬த்து வகரண்டிபேந்஡ரர்கள். ஬ிணி அ஬ன் தரர்ஷ஬ஷ஦ அண்஠ி஥ீ து

வசலுத்஡றணரன். ஶ஭ரதணர஬ின் ஢ஷணந்஡ ஶசஷன஦ில் அ஬பது ஶசஷன ஥ஷநக்கர஡ ஷககல௃ம்


,

இடுப்பும், கல௅த்தும் ஡ண்஠ரில்


ீ ஢ஷணந்஡ புது தபிங்குங்கல் ஶதரல் தபதபத்஡து. உஷட஥ஷநத்஡

இடங்கஶபர ஥ரர்ஷதப௅ம், வ஡ரஷடஷ஦ப௅ம், புட்டங்கஷபப௅ம் ஒட்டி ஢ஷணத்து தடம் ஶதரட்டுக்

கரட்டி஦து. ஈ஧஥ரண ஥ஞ்சள் ஜரக்வகட்டுக்குள் வ஬ள்ஷப஦ரண ப்஧ர தட்ஷட உடஷனஒட்டி

சஷ஡ஷ஦ வகரஞ்சம் திதுக்கற஦து கூட வ஡பி஬ரய் வ஡ரிந்஡து. அ஬ள் அ஬ன் தக்கம்஡றபேம்பும்

ஶதரது கஷ்டப்தட்டு தரர்ஷ஬ஷ஦ இடம் ஥ரற்நறக் வகரண்டரன்.

ஶ஭ரதணர஬ின் அத்ஷ஡ப௅ம் ஥ர஥ரவும் அ஬ஷப ஆஷட ஥ரற்நச் வசரல்னற அனுப்தி஬ிட்டு

சஷ஥஦ல் அஷந஦ில் வதரபேட்கஷப ஷ஬த்துக் வகரண்டு இபேந்஡ரர்கள். ஢ஷணந்஡ புடஷ஬ப௅டன்

உடனறல் இபேந்து ஢ீர் வசரட்டச் வசரட்ட ஶ஭ரதணர ஥ரடி஦ில் இபேக்கும் அ஬ள் அஷநக்குச்

வசல்ன தடிஶ஦நறணரள். ஬ிஶணரத் கல ஶ஫ யரனறல் இபேந்து தரர்த்஡ ஶதரது, உடஶனரடு ஢ஷணந்து

ஒட்டி஦ ஶசஷன஦ில் அ஬ள் தடிஶ஦றும்ஶதரது அஷசந்஡ சறன்ண இடுப்பும், அ஡ற்கு ஌ற்ந

஡ரபத்துடன் இடுப்புக்குக் கல ஶ஫ இபேந்஡ புட்டங்கள் இ஧ண்டும் இடப்தக்கப௃ம் ஬னப்தக்கப௃ம்

அஷசந்஡து. தடிஶ஦று஬஡ரல் தபேத்஡ தின்தக்கம் ஶ஥லும் கல ல௅ம் ஌நற இநங்கற஦து.

஡ன்ஷண஦நற஦ர஥ல் அஷ஡ஶ஦ கண் இஷ஥க்கர஥ல்தரர்த்஡ரன்.

஥ஞ்சள் ஢றநச் ஶசஷனக்குள் ஥ஷ஫஦ில் ஢ஷணந்஡ அ஬ள் சூத்து உபேண்டுகுலுங்கற அ஡ன் ப௃ல௅

ஷசஷமப௅ம் கரண்திக்க, ஥ணம் சற஡நறப் ஶதரணது. ஌ஶ஡ர வசரல்஬஡ற்கரக஡றபேம்தி஦ ஶ஭ரதணர

அ஬ன் தரர்ஷ஬ ஡ன் குண்டி஦ில் இபேப்தஷ஡க் கண்டு ஡றஷகத்துப் ஶதரணரள்.஬ிஶணரத் அ஬ஷப

஡ர்஥சங்கடத்துடன் தரர்க்க, அ஬ஷண சறன்ண஡ரய் ப௃ஷநத்து ஬ிட்டு தடிஶ஦நறப்ஶதரணரள்.

அ஬ல௃க்கும் ஌ஶ஡ர ஶதரல் ஶ஡ரன்ந, ஥ீ ண்டும் கரஶனஜ் கறபரஸ்-ஶ஥ட் ஥஡ன் ஞரதகம்஬ந்஡து.

தடிக்கும் ஶதரது அ஬ஷண ஷ஬த்து அ஬ள் கணவுனகறல் ஥ற஡ப்ததுண்டு. அ஬பரல் இன்னும்


அ஬ஷண ஥நக்க ப௃டி஦஬ில்ஷன. ஬ிணிஷ஦ப் தரர்த்஡ரல் ஥஡ன் ஞரதகம் ஬ந்து ஶ஭ரதணர஬ின்

஥ண஡றல் ஌ஶ஡ர ஒபே஬ி஡ த஧஬சம் ஌ற்தட்டது.

஥ரடி஦ில் இபேந்஡ தடுக்ஷக அஷநக்குள் ஬ந்஡஬ள்க஡ஷ஬ப் பூட்டிணரள். உள்ஶப க஠஬ன்

தரண்டி஦ன் தடுக்ஷக஦ில் தடுத்஡தடி ஶதப்தர் தடித்துக்வகரண்டு இபேந்஡ரன். உடல் ப௃ல௅தும்

஢ஷணத்஡தடி ஬ந்஡஬ஷபப் தரர்த்஡தும் ஶகரதம் ஬ந்஡துஅ஬னுக்கு.

"஋ன்ணடி...஥ஷ஫஦ின ஢ஷணஞ்சறட்டி஦ர? உடம்ஷத ஊபேக்வகல்னரம் கரட்டிட்ஶட ஬ந்஡ற஦ர.....அநறவு

வகட்ட஬..டி஧ஸ்ஷம ஥ரத்து" ஋ன்நதும், 'கரல்ன அடிதட்டு கறடந்஡ரலும் அ஡றகர஧ப௃ம் ஡ற஥றபேம்

குஷந஦஬ில்ஷனஶ஦' ஋ன்று ஥ணதுக்குள் ஡றட்டிக் வகரண்ஶட, 'ம்ம்...' ஋ன்நதடிஶ஦ ஶதரணரள்.

தரண்டி஦ணிடம் அ஬ல௃க்குப் திடிக்கர஡து இந்஡ அ஡றகர஧ப௃ம் ஋ரிச்சல்கு஠ப௃ம் ஡ரன்.

஬ிஶணரத்துக்கு அந்஡ வதரி஦ சஷ஥஦ல் அஷந஦ின் ஓ஧஥ரய் ஒபே ஥஧த்஡ரல்ஆண ஶ஥ஷஜப௅ம்,

ஶசபேம் ஒதுக்கற இபேந்஡ரர்கள். இ஧வு ஶ஢஧ங்கபிலும், அ஡றகரஷன ஶ஢஧ங்கபிலும் அங்ஶக ஡ரன்

தடித்துக் வகரண்டு இபேப்தரன். அடுத்஡ இபேந்஡ வதரி஦ யரனறல்டி஬ி இபேப்த஡ரல் அ஬ன் அங்கு

வதபேம்தரலும் தடிப்த஡றல்ஷன. யரலுக்கு அந்஡ப் தக்கம்உள்ப ஒபே அஷந஦ில் ஶ஭ரதணர஬ின்

அத்ஷ஡ப௅ம் ஥ர஥ரவும் தடுக்கும் தடுக்ஷக஦ஷந இபேக்கறநது.இ஧வு ஋ட்டு ஥஠ி இபேக்கும் ஶதரது

அஷண஬பேம் டின்ணஷ஧ டி஬ி தரர்த்துக் வகரண்ஶடசரப்திடு஬ரர்கள். தரண்டி஦ன்

இப்ஶதரவ஡ல்னரம் ஥ரடி஦ிஶனஶ஦ டின்ணஷ஧ ப௃டித்துக்வகரள்கறநரன்.

ஶ஭ரதணர 9஥஠ி இபேக்கும் ஶதரது ஥ரடி஦ில் இபேக்கும் அ஬ள் அஷநக்குஶதரய் ஬ிடு஬ரள்

அல்னது அ஬ல௃ம் டி஬ி தரர்ப்தரள். தின்

இ஧வு 10 அல்னது தத்஡ஷ஧க்கு ஥஠ிக்கு ஬ிணிக்கு கரதிஶ஦ர டீஶ஦ர ஶ஡ஷ஬ ஋ன்நரல்

஋ப்ஶதர஡ர஬து ஶதரட்டுக் வகரடுப்தது உண்டு. ஬ிணி தடித்து ப௃டித்து ஬ிட்டு, யரனறல் தடுத்துக்

வகரள்஬ரன். அன்று சரப்திட்டு ப௃டித்஡வுடன் ஬ிணிக்கு தடிக்கஶ஬ ப௃டி஦஬ில்ஷன. புக்ஷகத்

஡றநந்஡ரல் அண்஠ி஦ின் வசக்மற஦ரண அன்ண஢ஷட ஡ரன் வ஡ரிந்஡து.

இ஧ண்டு வதரிசுகல௃ம் தத்து ஥஠ிக்கு தடுத்து ஬ிட்டரர்கள். இ஬னும் யரனறல் ஷனட்ஷட

அஷ஠த்து ஬ிட்டுப் தடுத்஡ரன். தூக்கப௃ம் ஬஧஬ில்ஷன. ஶ஥ஶன ஥ரடி஦ில் ஌ஶ஡ர சத்஡ம் ஬ந்஡து.

'சரி஡ரன்..அண்஠ி இன்ஷணக்கு ஢ஷணந்து ஬ந்஡ஷ஡ப் தரர்த்஡ அண்஠னுக்கு ப௄டரகற஦ிபேக்கும்'

஋ன்று ஢றஷணத்஡ ஬ிணிக்கு தூக்கம் ஬஧ர஥ல் ஋ல௅ந்஡ரன். கூடஶ஬ சுண்஠ிப௅ம் ஋ல௅ந்து வகரண்டது.

஥ரடிப்தடி ஌நற வசன்று தரர்த்஡ ஶதரது உள்ஶப ஷனட் ஋ரிந்஡து. சர஬ித்து஬ர஧ம் ஬஫றஶ஦ ஋துவும்

வ஡ரி஦ர஡தடி வதட் ஶ஬று தக்கம் இபேந்஡து. ஬ட்டுக்கு


ீ வ஬பிஶ஦ தின்தக்கம் ஬ந்஡஬ன்,

தரண்டி஦ன் அஷந஦ின் ஜன்ணனறல் ஶ஥ல்க஡வு ஡றநந்து இபேப்தஷ஡ப் தரர்த்஡ரன். ஜன்ணலுக்கு


஡றஷ஧ ஶதரட்டிபேந்஡ரலும் ஢டு஬ில் வகரஞ்சம் இஷடவ஬பி இபேந்஡து. ஒஶ஧ இபேட்டரய்

இபேந்஡஡ரல் தக்கத்஡றல் இபேந்஡ ஷதப்ஷதப் திடித்து க஬ண஥ரய் ஌நறணரன். ஒபே ஬஫ற஦ரய்

ஜன்ணலுக்குப் தக்கத்஡றல் ஬ந்஡ ஶதரது உள்ஶப அஷந஦ின் ஓ஧த்஡றல் தடுக்ஷக வ஡ரிந்஡து.

தரண்டி஦ணின் ஡ஷன வ஡ரி஦ர஥ல் ஥ரர்பும் வ஡ரப்ஷதப௅ம் வ஡ரிந்஡து. ஶ஭ரதணர ஶசஷன

இல்னர஥ல் வ஬றும் ஜரக்வகட் தர஬ரஷடப௅டன் கட்டினறல் ப௃துஷகக் கரட்டி஦தடி

உட்கரர்ந்஡றபேந்஡ரள். கட்டினறல் தடுத்஡றபேந்஡ க஠஬ன் தரண்டி஦ணின் ஷகனறக்குள் அ஬ள் ஷக

இபேந்஡து.

ப௃ந்஡ரஷண இல்னர஥ல் வ஬றும் ஜரக்வகட்ஶடரடு ஬பேம் வதண்கஷப ஥ஷன஦ரபப் தடங்கபில்


தரர்த்஡றபேக்கறநரன் ஬ிஶணரத். ஶ஭ரதணர அது ஶதரல் தகனறல் இபேப்த஡றல்ஷன. ஆணரல்
தடுக்ஷக஦ஷந஦ின் ஓ஧த்஡றல் அ஬ன் அண்஠ிஷ஦ அப்தடி தரர்த்஡ ஶதரது இ஡஦ம் ஡ரறு஥ரநரய்
ஓடத் வ஡ரடங்கற஦து. ஷசடு ஶதரமறல் ஒபே ப௃ஷன ஜரக்வகட்டுக்குள் கச்சற஡஥ரய் ததுங்கற
இபேந்஡து. ஜன்ணனறல் இபேந்஡ ஡றஷ஧஥ஷநவுக்கு ஢டு஬ில் இபேந்஡ இஷடவ஬பி஦ில் வகரஞ்சம்
஡ரன் தரர்க்க ப௃டிந்஡து. வதட் அஷந஦ின் ஓ஧஥ரய் இபேந்஡஡ரல் அ஡றகம் தரர்க்கப௃டி஦஬ில்ஷன.

"஌ய்...஢ல்னர உபே஬ி ஬ிடுடி....."

"ஷனட்ஷட ஆப் தண்஠ிட஬ர?" ஋ன்று ஶகட்டு ஬ிட்டு அ஬ன் அனு஥஡றக்கு கரத்஡ற஧ர஥ல் ஶதரய்
ஷனட்ஷட ஆப் தண்஠ி஬ிட்டு இ஧வு ஬ிபக்ஷக ஋ரி஦ ஬ிட்டரள் ஶ஭ரதணர. ஬ிணிக்கு உள்ஶப
஢டப்தது ஒன்றும் வ஡ரி஦஬ில்ஷன. சறநறது ஶ஢஧ம் க஫றத்து ஥ங்கனரய் வ஡ரிந்஡து.

"இன்னும் இ஧ண்டு ஥ரசத்துக்கு ஢ரன் ஶ஥ஶன ஌நற தண்஠ ப௃டி஦ரது. ஢ீ ஡ரன் ஢ல்னர ஶ஡ங்கரய்
உரிக்கனும்." ஋ன்று உள்ஶப இபேந்து ஶகட்டதும் ஬ிணிக்கு உள்ஶப ஢டக்கப் ஶதர஬து புரிந்து
஬ிட்டது. தரண்டி஦ணின் ஷகனறஷ஦ க஫ட்டி கரல் ஬஫றஶ஦ உபே஬ிணரள் ஶ஭ரதணர. அ஬ன் ஶ஥ல்
தடுத்து கட்டிப் திடித்஡ரள். தரண்டி஦ன் ஒபே ஷக஦ரல் அ஬ள் குண்டிஷ஦த் ஡ட஬ி஦தும்
ஶ஭ரதணரவுக்கு ஬ிஶணரத் அஷ஡ப் தரர்த்஡து ஞரதகம் ஬ந்஡து. '஬ிணி..஌ன் இன்று அப்தடிப்
தரர்த்஡ரன்?' ஋ண ஢றஷணக்க அது அ஬ல௃க்குள் கர஥த்ஷ஡ சூஶடற்ந தரண்டி஦ணின் ஡டித்஡
஥ீ ஷசக்குள் ஥ஷநந்து ஶதர஦ிபேந்஡ உ஡ட்ஷடக் கடித்து இல௅த்஡ரள். தரண்டி஦னுக்ஶகர இந்஡ ப௃ன்
஬ிஷப஦ரட்டில் வதரறுஷ஥ இல்ஷன. அடுத்஡ ஢ற஥றடஶ஥ தரண்டி஦ன் அ஬பின் ஶ஡ரஷபப்திடித்து
கல ஶ஫ இநக்கறணரன். ஶ஭ரதணரவுக்கு அ஬ணது ஒவ்வ஬ரபே அஷசவுக்கும் அர்த்஡ம் வ஡ரிப௅ம்.

வ஬பிஶ஦ தரர்த்துக் வகரண்டிபேந்஡ ஬ிணிக்கு ஶதண்டுக்குள் ஬ிண் ஬ிண் ஋ன்று ஡ண்டு ஢ீண்டு
வகரண்ஶட ஶதரணது. வ஬பிஶ஦ ஢ல்ன இபேட்டு ஋ன்த஡ரல் அ஬ஷணப் தரர்க்க ப௃டி஦ரது ஋ன்ந
ஷ஡ரி஦த்஡றல் உள்ஶப தரர்த்துக் வகரண்டு இபேந்஡ரன். ஶ஭ரதணர஬ின் ஡ஷன இப்ஶதரது
தரண்டி஦ணின் வ஡ரப்ஷதஷ஦த் ஡ரண்டி அ஡ற்கும் கல ஶ஫ ஶதரய் ஢றன்று ஬ிட்டது. சறன ஬ி஢ரடிகள்
க஫றத்து அ஬ள் ஡ஷன வ஥து஬ரய் ஆட ஆ஧ம்திக்க, தரண்டி஦ணின் ப௃஠ங்கல்
ஶகட்டது....'அண்஠ி...ஊம்புநது ஥ர஡றரி வ஡ரிப௅ஶ஡' ஋ன்று ஢றஷணத்து ஬ிணிக்கு ஆச்சரி஦ம்
஡ரங்க஬ில்ஷன.

தரண்டி஦ன் அ஬ள் ஡ஷனஷ஦ ஡ட஬ிக் வகரடுத்துக் வகரண்ஶட 'ம்ம்..அல௅த்஡ற ஊம்பு....ஶ஬க஥ர..'


஋ன்நரன். ஶ஭ரதணர சலக்கற஧ம் ஶ஬ஷன ப௃டிந்஡ரல் சரி஡ரன் ஋ன்நதடி வசய்஡ரள். கல்஦ர஠ம்
ஆண பு஡ற஡றல் ஶ஭ரதணரவுக்கு ஊம்பு஬ஶ஡ திடிக்கரது. அ஬ஷப சம்஥஡றக்க ஷ஬க்க தரண்டி஦ன்
அ஬ள் அந்஡஧ங்கத்ஷ஡ ஬ிடர஥ல் சுஷ஬ப்தரன். அ஬ள் ஡டுத்஡ரலும் அ஬ன் அ஬ல௃க்கு சுஷ஬த்து
சுஷ஬த்து இன்தத்ஷ஡ வகரடுத்து ஡றக்கு ப௃க்கரட ஷ஬த்஡ரன். அ஡ன் திநகு ஶ஭ரதணரவுக்கு
புண்ஷடஷ஦ ஢க்கக் வகரடுப்த஡றல் அனர஡ற இன்தம். வ஥ய்஥நந்து அனுத஬ிப்தரள். அந்஡
சுகத்துக்கரகஶ஬ அ஬னுக்கு ஊம்தி ஬ிடு஬ரள். ஥ர஡ங்கள் ஶதரகப் ஶதரக தரண்டி஦ணின் ஢க்கல்
ஶ஬ஷன குஷநந்து ஶதரய் ஬ிட்டது. ஆணரல் இ஬ள் ஊம்தல் ஥ட்டும் குஷநந்஡ரல் கத்து஬ரன்.
ஶகரதக்கர஧ க஠஬ணிடம் ஬ரக்கு஬ர஡ம் வசய்஦ ப௃டிப௅஥ர? ஋ன்று ஶதசர஥ல் இபேந்து ஬ிடு஬ரள்
ஶ஭ரதணர.

"...குட்டி...ஶதரதும்டி...ஶ஥ஶன ஌று" ஋ன்று கு஧ல் ஶகட்டதும்த஧த஧ப்தரணரன் ஬ிணி. கண்கஷப


஢ன்நரக ஬ிரித்துப் தரர்த்஡ரன். உற்றுக் க஬ணித்஡஡றல்அண்஠ி அ஬ள் தர஬ரஷடஷ஦க் க஫ட்டி
ஓ஧஥ரய் ஶதரட்டு ஬ிட்டு அ஬ன் ஶ஥ல் உட்கரர்ந்து ஌ஶ஡ரவசய்஬து வ஡ரிந்஡து. இ஬னுக்கு
அ஬பின் ஷசடுப் தக்கம் ஥ட்டும் வ஡ரிந்஡து. சற்று அகண்டஶ஡ரள்கல௃ம், அந்஡ ஶ஡ரபில் பு஧ண்ட
஢ீண்ட கூந்஡லும் ஒபே அ஫கு ஡ரன். கூந்஡ல் அ஬ள் குண்டி஬ஷ஧ ஶதரய் அஷ஡
஥ஷநத்஡றபேந்஡ரல் இ஬ணரல் சரி஦ரய் தரர்க்க ப௃டி஦஬ில்ஷன. ஡ரங்க ப௃டி஦ர஡஡஬ிப்புடன் 'ஶச'
஋ன்று வ஬றுப்தரய் ஥ணதுக்குள் வசரல்னறக் வகரண்டரன். ஆணரல் அ஬ள் ஷகஷ஦ஊன்நறக்
வகரண்டு இடுப்ஷத அஷசத்து ஶ஥லும் கல ல௅ம் இநங்கு஬து வ஡ரி஦ ஬ிஶணரத் ஬ி஦ப்தில்
ப௄ழ்கறணரன். சஷ஥஦ல் அஷந஦ில் வதரறுப்தரய் உட்கரர்ந்து ஶ஡ங்கரய் துபேவு஬ஷ஡
தரர்த்஡றபேக்கறநரன். இங்ஶக ஋ன்ண ஋ன்நரல் அஷ஧ ஢றர்஬ர஠஥ரய் ஶ஡ங்கரய் உநறக்கறநரள்.
'஢ம்தஶ஬ ப௃டி஦ஷனஶ஦' ஋ன்று ஢றஷணத்஡஬னுக்கு ஶதண்ட்டுக்குள் இறுக்கம் கூடி஦து.ஷதப்தில்
திடித்஡ ஷகப௅ம் ஬னறத்஡து. ஒபே ஜந்து ஢ற஥றடம் க஫றத்து, 'உஸ்...' ஋ன்ந சப்஡ம் ஶகட்டு, ஶ஭ரதணர
஋ல௅ந்து தர஬ரஷடஷ஦ ஋டுத்து கட்டு஬து வ஡ரிந்஡து. ஶ஬ஷன ப௃டிந்஡துஶதரன ஋ண வ஥து஬ரய்
இநங்கறணரன். இநங்கற஦தும் ஶதண்டின் ஶ஥ல் ஷக ஷ஬த்து ஡டிஷ஦ ஡ட஬ிக்வகரடுத்஡ரன்.
உடஶண ஷக஦டித்஡ரல் ஡ரன் சரிப்தடும் ஋ன்று ஢றஷணத்து ஥ீ ண்டும்஬ட்டுக்குள்
ீ ஬ந்஡ரன்.
யரலுக்கு ஬ந்து சட்ஷடஷ஦ப௅ம் ஶதண்ஷடப௅ம் க஫ட்டிப் ஶதரட்டு஬ிட்டு ஷகனறக்கு ஥ரநறணரன்.

தரத்பைப௃க்குள் ஷனட் ஋ரிந்஡து. வதரி஦ம்஥ர அல்னதுவதரி஦ப்தர தரத்பைஷ஥ உதஶ஦ரக்கறநரர்கள்


஋ன்று ஊகறத்஡ரன். அதுவும் ஢ல்னதுக்கு ஡ரன்.அ஬ர்கள் இஷ஡ ப௃டித்து தடுத்து ஬ிட்டரல்
஢஥க்கு தரத்பை஥றல் ஢றம்஥஡ற஦ரய் ஷக஦டிக்கஶ஢஧ம் கறஷடக்கும் ஋ன்று ஢றஷணத்஡஬ன் தடுத்஡ரன்.
தரத்பைம் க஡வு ஒபே ஬஫ற஦ரய் ஡றநந்஡து.வதரி஦ம்஥ர அஷநக்குள் ஶதரய் க஡ஷ஬ச் சரத்தும் ஬ஷ஧
வதரறுஷ஥஦ரய் இபேந்஡ரன். க஡வு சரத்஡ப்தடும் சத்஡ம் ஶகட்டதும் தரத்பேப௃க்குள் வசன்று
ஷகனறக்குள் அடங்கர஥ல் துடித்஡ சுண்஠ிஷ஦ ஷக஦ரல் திடித்து கசக்கற ஬ிட்டரன். இன்று ஋ன்ண
ஆச்சு ஋ன்று புரி஦஬ில்ஷன. ஒன்தது இன்ச் ஢ீபம் ஬ஷ஧ ஬ிஷநத்துக் வகரண்டு, சுபேங்க
஥ரட்டர஥ல் அடம் திடித்஡து. ஷக஦ரல் ஡ட஬ி அடக்கப் தரர்த்஡ரல் ஜல்னறக் கட்டுக் கரஷப ஶதரல்
஬ிடர஥ல் துள்பி஦து. சற்று ப௃ன் தரர்த்஡ கரட்சற ஥ண஡றல் ஓட, சுண்஠ிஷ஦ அல௅த்஡ற திடித்து
ஆட்ட சூடரய் வ஢ய் தீச்சற஦டித்஡து. ஡ண்஠ர்ீ ஊற்நற இடத்ஷ஡ கல௅஬ி ஬ிட்டு ஥ீ ண்டும் யரலுக்கு
஬ந்து தடுத்஡ரன். தூக்கம் ஥ட்டும் ஬஧ஶ஬஦ில்ஷன.

வ஬றும் ஷகனற ஥ட்டும் கட்டிக் வகரண்டு உபேண்டு உபேண்டு தடுக்க ஡ஷ஧஦ில் ஡டி தடும் ஶதரது
஢ன்நரய் இபேந்஡து. ஡ஷ஧஦ில் ஡டிஷ஦ ஷ஬த்து அல௅த்஡றணரன். சுக஥ரய்஡ரன் இபேந்஡து.
ஶ஭ரதணர ஶ஡ங்கரய் உநறத்஡ கரட்சற கண்ணுக்குள் ஓடி஦து. ஷகஷ஦ ஥டக்கற வ஬நற஦ில்
஡ஷ஧஦ில் குத்஡றணரன். 'ஜஶ஦ர...ஒக்கரனற..஋ன்ண ஓல் ஓக்குநர' ஋ன்று ஥ணதுக்குள் புனம்தி஦தடி,
அஷ஧஥஠ி ஶ஢஧ம் இப்தடிஶ஦ ஓட, அ஬ன் ஡டி ஡டித்து ஋ல௅ந்து ஥ீ ண்டும் உநக்கம் ஬஧ர஥ல்
வ஡ரல்ஷன வசய்஡து.

'ஜஶ஦ர....வ஡ரல்ஷன ஡ரங்கஷனஶ஦...அடங்க ஥ரட்டுஶ஡ இது' ஋ன்று சுண்஠ிஷ஦ ஡றட்டிக்


வகரண்ஶட வ஥து஬ரய் ஋ல௅ந்து சஷ஥஦ல் அஷநக்குப் ஶதரணரன். தக்கத்஡றல் இபேந்஡ஶ஥ஷஜ஦ில்
அண்஠ி஦ின் ஷகப்ஷதப௅ம் அ஡றல் இபேந்஡ ஬ரக்ஶ஥னும் வ஡ரிந்஡து. இங்ஶக ஥நந்துஷ஬த்து
஬ிட்டரள் ஶதரன ஋ன்று ஢றஷணத்஡தடி இ஦ர்ஶதரஷண கர஡றல் ஷ஬த்து ஬ரக்ஶ஥ஷண ஓட஬ிட்டரன்.
஥ரஷன஦ில் அ஬ன் அ஬ள் ஆதிஸ் ஶதரண ஶதரது ஶகட்ட, கரர் ஬ிபம்த஧ ரிகர்சல் ட஦னரக்
த஡ற஬ரகற இபேந்஡து. ஶ஭ரதணர஬ின் கு஧ஷனக் ஶகட்டதும் சுண்஠ி ஥ீ ண்டும் கு஧ங்கரட்டம்
கு஡றத்஡து. ஌஡ர஬து வசய்஡ரக ஶ஬ண்டும் ஋ன்று ஶ஡ரன்ந ஬ரக்ஶ஥ஷண க஫ட்டி ஓ஧஥ரய் ஷ஬த்து
஬ிட்டு தரர்த்஡஬னுக்கு தக்கத்஡றல் ப௃ல௅ப்பூச஠ிக்கரய் ஡ரன் இபேந்஡து. '஢ல்னஶ஬ஷப஦ரய்
ப௃ல௅ப்பூச஠ிஷ஦ ஬ரங்கறணரள்' ஋ண ஢றஷணத்஡ரன். கறச்சன் ஷனட்ஷட ஶதரட்டரன். ஢ண்தன்
ஒபே஬ன் வசரன்ண ஜடி஦ர ஥ண஡றல் ஶ஡ரன்ந, ஒபே கத்஡றஷ஦ ஋டுத்து பூச஠ி஦ின் உபேண்ஷட஦ரண
சஷ஡ உள்ப ஢டுப்தரகத்஡றல் புண்ஷட ஶதரன ஒபே திபஷ஬ ஌ற்தடுத்஡றணரன். உள்ஶப இபேந்஡
பூச஠ி஦ின் கரஷ஦ கத்஡ற஦ரல் சு஧ண்டி சு஧ண்டி வத஦ர்த்து ஋டுத்஡ரன். உள்ஶப சுண்஠ி ஶதரகும்
அபஷ஬ ஬ிட வகரஞ்சம் வதரி஦ ஓட்ஷடஷ஦ ஡஦ரர் வசய்஡ரன். உள்ஶப ஬ண்டு ஋஡ர஬து
இபேக்கறந஡ர ஋ண தரர்த்஡ரன்.

இஶ஡ ஶ஢஧த்஡றல் ஥ரடி஦ில் தரண்டி஦ன் குநட்ஷட ஬ிட்டு தூங்கறக்வகரண்டு இபேந்஡ரன்.


ஶ஭ரதணரவுக்கு உநக்கம் ஬஧஬ில்ஷன. அ஬ல௃க்கு ஡றபேப்஡ற஦ரண வசக்ஸ்கறஷடக்கர஡ வ஬றுப்தில்
புபே஭ன் ஶ஥ல் ஶகரத஥ரய் ஬ந்஡து. அ஬னுக்கு ஡ண்஠ி வகரட்டி஦தும்தூங்க ஶ஬ண்டும்.
'ஶச...வசல்திஷ்....' ஋ன்று ஢றஷணத்஡தடிஶ஦ பு஧ண்ட஬ள் ஥ண஡றல் கல்லூரிகர஡னன் ஥஡ன்
஢றஷணவும், ஬ிணி஦ின் ஞரதகப௃ம் ஬ந்஡து. '஬ிணி தூங்கற இபேப்தரஶணர..சறன ச஥஦ம் தடித்துக்
வகரண்டு இபேப்தரன். டீ ஶதரட்டுத் ஡பேம் சரக்கறல் ஶதரய் அ஬ஷணப் ஶதரய்தரர்க்கனரம்' ஋ன்று
஢றஷணத்஡தடி ஶசஷனஷ஦ சரி வசய்து வகரண்டு தடி஦ில் இநங்கறணரள்.தடி஦ில் இநங்கும் ஶதரது
கல ஶ஫ யரல் இபேட்டரய் இபேக்க கறச்சணில் ஷனட் ஋ரி஬தும், ஬ிணி யரலுக்கும் கறச்சனுக்கும்
஢டப்தது வ஡ரிந்து '஌ஶ஡ர ஡றபேட்டுத்஡ணம் வசய்கறநரன் ஶதரன' ஋ன்று ஢றஷணத்஡஬ள், தடி஦ில்
஥ஷந஬ரய் அ஥ர்ந்து வகரண்டு கல ஶ஫ ஢டப்தஷ஡ ஒபே ஆர்஬த்துடன்க஬ணிக்க ஆ஧ம்தித்஡ரள்.

சஷ஥஦னஷந஦ில் பூச஠ிக்குள் ஶதரட்ட ஓட்ஷட஦ின் அபஷ஬சரிதரர்த்஡ ஬ிணி 'சூப்தர்' ஋ன்று


தர஧ரட்டிணரன். சுண்஠ிஷ஦ உள்ஶப ஬ிட்டுப் தரர்க்கனரம் ஋ன்று ஢றஷணத்து ஷகனறஷ஦த்
தூக்கற஬ிட்டு உள்ஶப ஬ிட்டுப் தரர்க்க ஓட்ஷட சற்று வதரி஡ரய் இபேந்஡து. வகரஞ்சம் ஜறல் ஋ன்று
இபேந்஡து பூச஠ிக்குள். பூச஠ிக்குள் ஒபே ஓ஧஥ரய் சுண்஠ிஷ஦ அல௅த்஡ற ஬ிட, ப௃ன் ஶ஡ரல்
஬ினகற குபிர்ச்சற஦ரண பூச஠ி஦ில் உ஧சற த௃ஷ஫஦ சுக஥ரய்த் ஡ரன் இபேந்஡து. ஓட்ஷடஷ஦
இன்னும் ஷடட்டரகவும் திசு திசுப்தரகவும் ஥ரற்ந ஶ஬ண்டுஶ஥ ஋ன்று ஢றஷணத்஡தடி, அங்கு
இபேந்஡ மரப்ட்டரண வ஬ட்டப்தட்ட ப்஧ட் துண்டுகள் இ஧ண்ஷட ஋டுத்து ஢ீப஥ரண ஬ஷப஦ம்
ஶதரல் ஬ஷபத்து, கணிந்து ஶதர஦ிபேந்஡ ஶ஢ந்஡ற஧ம் த஫த்ஷ஡ உரித்து அ஡ன் ஶ஥ல் சுற்நறணரன்.
தி஧ட்டரல் சுற்நப்தட்ட திசு திசு த஫த்ஷ஡ பூச஠ி஦ின் ஓட்ஷடக்குள் வசரபேகறணரன். அடுத்து
஋ன்ண ஋ன்று ஥ணம் அ஬ச஧஥ரய் சறந்஡றத்஡து.

சுற்று ப௃ற்றும் தரர்த்஡ ஶதரது அன்று ஬ரங்கற஦ தனரச்சுஷபஇபேந்஡து. வகரட்ஷடகஷப ஋டுத்து


஬ிட்டு த஫ச்சஷ஡ஷ஦ ஥ட்டும் ஋டுத்஡ரன். ஬ல௅ ஬ல௅ ஋ன்றுபுண்ஷட இ஡ழ்கள் ஶதரன இபேந்஡து.
தக்கத்஡றல் இபேந்஡ ஷ஥க்ஶ஧ரஶ஬வ் அ஬ணில் உரித்஡ ஢ரன்குத஫ரச்சுஷபஷ஦ ஷ஬த்து வகரஞ்சம்
யீட் தண்஠ிணரன். அஷ஡ ஋டுத்து பூச஠ி஦ின் ஓட்ஷட஦ில்ஷ஬த்து ஡ற஠ித்஡ரன். சூடரண
புண்ஷட இ஡ழ்கள் வ஧டி ஋ண ஥ணதுக்குள் ஬ிசறனடித்஡ரன்.஬ி஧ல்கஷப ஬ிட்டுப் தரர்த்஡ ஶதரது
திசு திசுப்பு ஶதர஡஬ில்ஷன. ஒபே ப௃ட்ஷடஷ஦ ஋டுத்துஉஷடத்து பூச஠ி஦ின் ஓட்ஷடக்குள்
வகரஞ்சம் வகரஞ்ச஥ரய் அந்஡ ப்வ஧ட்டின் ஋ல்னர இடத்஡றலும்தடும்தடி ஊற்நற ஢ஷணத்஡ரன். திசு
புசு ஋ன்று ஊநற஦ புண்ஷட ஶதரனஶ஬ இபேக்க ஶ஬ண்டும்஋ன்தது அ஬ன் ஜடி஦ர. அந்஡
஢றஷணப்ஶத அ஬ன் சுன்஠ிஷ஦ ஥ீ ண்டும் தூக்கற ஢றறுத்஡ற஦து.இப்ஶதரது அ஬ணது ஆஷசப்தடி
சூடரண புண்ஷட இ஡ழ்கல௃டன், திசு திசு ஋ன்ந புண்ஷட வ஧டி. இந்஡ ஶ஬ஷன ப௃டிந்஡தும் ஒபே
ப௃ட்ஷடஷ஦ தச்ஷச஦ரகஶ஬ உஷடத்துக் குடித்஡ரன். கறச்சணில் ஷனட்ஷடஅஷ஠த்து யரலுக்கு
஬ந்து ஒபே ஢ற஥றடம் ஦ரபேம் ஬பேகறநரர்கபர ஋ண தரர்த்஡ரன். ஦ரபேம்வ஡ன்தட஬ில்ஷன. யரனறல்
ஷ஢ட்ஶனம்ப் ஋ரிந்து வகரண்டு இபேந்஡து.

"பூச஠ிப் புண்ஷடஷ஦" தூக்கறக் வகரண்டு யரலுக்கு ஬ந்஡ரன் ஬ிணி. பூச஠ிஷ஦ கல ஶ஫ ஷ஬த்து


஬ிட்டு, சட்ஷடஷ஦ப் ஶதரட்டரன். ஶ஭ரதணர஬ின் ஶயண்ட் ஶதக்கறனறபேந்஡ ஬ரக்ஶ஥ஷண சட்ஷடப்
ஷத஦ில் ஷ஬த்துக் வகரண்டு இ஦ர்ஶதரஷண கர஡றல் வசரபேகறக் வகரண்டரன். ஥ீ ண்டும்
பூச஠ிஷ஦க் க஬ண஥ரய் தூக்கறக் வகரண்டு யரஷனக் கடந்து தரத்பைப௃க்குச் வசன்நரன். ஶ஥ஶன
஥ரடி஦ின் தடிகபில் ஥ஷந஬ரய் அ஥ர்ந்து தரர்த்துக் வகரண்டு இபேந்஡ ஶ஭ரதணரவுக்கு ஒன்றும்
புரி஦஬ில்ஷன. ஢ட்ட ஢டு இ஧஬ில் பூச஠ிக்கரஷ஦ தூக்கறக் வகரண்டு ஶதரகறநரஶண...ஶதரனறஸ்
தரீட்ஷச஦ில் தரமரக பூசரரி ஦ர஧ர஬து ஜடி஦ர வகரடுத்஡ரர்கபர, பூச஠ிஷ஦ கண் ஡றபேஷ்டிக்கரக
வ஡பே஬ில் ஶதரய் உஷடக்கப் ஶதரகறநரணர ஋ண புரி஦ர஥ல் ஶ஦ரசறத்஡஬ள் '஋ன் ஬ரக்ஶ஥ஷண
஋஡ற்கு ஋டுக்கறநரன்' ஋ண ஢றஷணத்஡ரள். அ஬ன் தரத்பைம் தக்கம் வசன்று அங்கு உள்ஶப ஶதரய்
க஡ஷ஬ப் பூட்டி஦தும் அ஬ல௃க்கு ஌ஶ஡ர புரி஬து ஶதரல் இபேந்஡து. தரத்பைப௃க்குள் தபிச் ஋ன்று
குண்டு தல்ப் ஋ரிந்து வகரண்டு இபேந்஡து.

சத்஡ம் ஶதரடர஥ல் தரத்பைம் தக்கம் வசன்று உள்ஶப஢டப்தஷ஡ க஡஬ின் து஬ர஧ம் ஬஫ற஦ரய்


க஬ணிக்க ஆ஧ம்தித்஡ரள். ஬ிணி க஡ஷ஬ ப௄டி஬ிட்டு, து஠ி துஷ஬ப்த஡ற்கரக உள்ஶப இபேந்஡
கல்னறன் ஶ஥ல் பூச஠ிஷ஦ ஷ஬த்து ஬ிட்டு ஷகனறஷ஦க் க஫ட்டிஓ஧஥ரய் ஷ஬த்஡ரன். சட்ஷட஦ில்
இபேந்஡ ஬ரக்ஶ஥ஷண ஓட ஬ிட்டரன்...

"ம்ம்ம்ம்...஬ரவ்.....஬ரட் ஋ ஸ்஬ட்
ீ ஋ஸ்தீர்஦ன்ஸ்.....ஜ னவ் ஡றஸ்......" ஶ஭ரதணர஬ின் ஶ஡ன்
ஶதரன்ந வசக்மற஦ரண கு஧ல் கர஡றல் தர஦, 'அ஬ல௃க்கு ஬ரய் ஡ரன் சூப்தர்ன்ணர, கு஧லும்
சூப்த஧ர஦ிபேக்ஶக' ஋ன்று ப௃ணுப௃ணுத்஡ரன். வ஬பிஶ஦ ஢றன்றுதரர்த்துக் வகரண்டிபேந்஡
ஶ஭ரதணரவுக்கு ஡ரன் கரண்தது கண஬ர இல்ஷன ஢றஜ஥ர ஋ன்று சந்ஶ஡கம்஬ந்து ஬ிட்டது.
஬ிஶணரத் அ஬ல௃க்கு ப௃துஷகக் கரட்டி஦தடி ஢றன்று வகரண்டு இபேந்஡ரன். ஷகனறஉடம்தில்
இல்ஷன. சட்ஷட஦ின் அடிப்தரகம் அ஬ன் குண்டிஷ஦ தர஡ற ஥ஷநத்துக் வகரண்டுஇபேந்஡து.

"இந்஡ ஧ரஸ்கல், கரய்கநறக்கஷட஦ில் ஬ரங்கற஦ ப௃ல௅பூச஠ிஷ஦ ஌ஶ஡ரவசய்஡றபேக்கறநரன்.


஬ரக்ஶ஥ணில் ஋ன் கு஧ஷனக் ஶகட்டுக் வகரண்ஶட ....அய்ஶ஦ர..அய்ஶ஦ர....அதுக்குள் ஶதரய்..."
஋ன்று அ஡றர்ந்து ஶதரணரலும் அ஬பரல் அங்கறபேந்து வகரஞ்சம் கூட ஢க஧ ஬ிபேப்தம் இல்னர஥ல்
தரர்த்துக் வகரண்டு இபேந்஡ரள். ஬ரக்ஶ஥ன் ஬஫ற஦ரய் அண்஠ி஦ின் கு஧ல் கர஡றல் ஶகட்க ஶகட்க,
சுண்஠ி ஡டித்து ஬ிஷநத்஡து. பூச஠ி஦ின் ஓட்ஷடஷ஦ இடுப்புக்கு ஶ஢஧ரக ஷ஬த்து சுண்஠ிஷ஦
உள்ஶப வசரபேகறணரன். ஓட்ஷடக்குள் உள்ஶப வசரபேகற ஷ஬த்து கல ஶ஫ ஬ி஫ர஥ல் இபேக்கும்தடி
பூச஠ிஷ஦ சரய்஬ரக திடித்துக் வகரண்டு உள்ஶப ஡ற஠ிக்க, தனரச்சுஷபஷ஦ உ஧சறக் வகரண்டு ஡டி
உள்ஶப வசன்நது. வ஧ரட்டித் துண்டும், ஬ரஷ஫ப்த஫ப௃ம் உள்ஶப இறுக்க஥ரகவும் கு஭ன்
ஶதரனவும் வ஥ன்ஷ஥஦ரய் ஒத்துஷ஫க்க, ப௃ட்ஷட உள்ஶப கனந்து திசு திசு ஋ண சுண்஠ி
ப௃ல௅தும் த஧஬, இடுப்ஷத அஷசத்து அஷசத்து, சுன்஠ிஷ஦ உள்ஶப ஬ிட்டு ஬ிட்டு வசரபேகறணரன்.

஥ணதுக்குள் ஶ஭ரதணர குணிந்து குண்டிஷ஦த் தூக்கற புண்ஷடஷ஦க் கரட்டு஬து ஶதரல் கற்தஷண


வசய்஡தும் உடல் 'ஜறவ்' ஋ன்நரணது. ஥ணம் ஆணந்஡த்஡ரல் ப௃ல௅தும் ஢ற஧ப்தப்தட்டு ஡த்஡பித்஡து.
஬ிடர஥ல் ப௃ல௅தும் உள்ஶப ஡ற஠ிக்க அ஬ன் அடி஬஦ிறு பூச஠ி஦ில் ஶதரய் இடித்஡து.
இறுக்க஥ரய் பூச஠ிக்குள் சுண்஠ிஷ஦ உள்ஶப ஬ிட்டு ஬ிட்டு இல௅க்க சுக஥ரய் இபேந்஡து. அ஬ன்
கர஡றல் அண்஠ி ஶ஭ரதணர஬ின் கு஧ல் ஒனறத்஡து. ஬ரக்ஶ஥ஷண ஥ீ ண்டும் ஓட஬ிட்டரன்.

"..ம்ம்ம்ம்..சூப்தர்..வ஦ஸ்....இன்னும் வகரஞ்சம் ஸ்தீஷடக் கூட்ட


ப௃டிப௅஥ர?...க஥ரன்...ஊ...ஊ........஦ர " அஷ஡க் ஶகட்டதும், "கூட்டுஶநண்டி
ஶ஡஬டி஦ர....கூட்டுஶநன்..க஥ரணர...இபே..இபே...கர஧ ருளக்கர ஬ிபம்த஧ம் வகரடுக்குந....஋ன்
சுண்஠ிக்கு ஋ப்த ஬ிபம்த஧ம் வகரடுப்த? ஋ன்ண ஸ்தீட்ன ஶதரகுது தரபே" ஋ன்று ப௃ணுப௃ணுத்஡தடி
ஸ்தீஷடக் கூட்டிணரன். "..஋ன்ண ஒபே சுகம்?....அய்ஶ஦ர ஢றறுத்஡ர஡றங்க.... ஬ரணத்஡றன தநக்கறந
஥ர஡றரிஶ஦ இபேக்ஶக.....ம்ம்ம்" ஋ன்ந ஶ஭ரதணர஬ின்அடுத்஡ ஬ரிஷ஦ ஶகட்டதும், ஬ிஶணரத்துக்கு
வ஬நற கூடி஦து. ஬ிடர஥ல் அடித்து பூச஠ிஷ஦உஷடத்து ஬ிடு஬து ஶதரல் அஷ஡ப் ஶதரட்டுக்
குத்஡, அ஬னுக்குள் வ஬டி வ஬டித்து ஬ிந்து கறபம்தி஦து. ஒபே சறன ஬ி஢ரடிகள் க஫றத்து
சுண்஠ிஷ஦ வ஥து஬ரய் வ஬பிஶ஦ உபே஬ி ஋டுத்஡ரன்.பூச஠ிஷ஦ அந்஡க் கல்னறல் ஶ஥ல் ஓ஧஥ரய்
ஷ஬த்஡ரன்.

வ஬பிஶ஦ தரர்த்துக் வகரண்டிபேந்஡ ஶ஭ரதணரவுக்கு ப௃கம் ஆச்சரி஦த்஡றல் ப௃ழ்கறக் கறடந்஡து.


அ஬ன் சுண்஠ிஷ஦க் கல௅஬ ஡றபேம்தத்஡ரன் ஶ஬ண்டும் ஋ண ஋஡றர் தரர்த்஡஬ள் 'ஶதரய் ஬ிடனர஥ர'
஋ண ஢றஷணத்஡ரலும் தரர்ஷ஬ஷ஦ கூர்ஷ஥஦ரக்கறணரள். ஬ிஶணரத் ஡றபேம்திணரன். சட்ஷட஦ின் கல ழ்
இபேந்஡ இ஧ண்டு தட்டன்கஷப ஶதரடர஥ல் இபேந்஡஡ரல் அது திரிந்து இபேக்க, ப௃ல௅ ஬ிஷ஧ப்தில்
இபேந்து சற்றுக் குஷநந்஡ அந்஡ ஡டித்து உபேண்ஷட஦ரண கபேப்புச் சுண்஠ிஷ஦ப் தரர்த்து
அ஡றர்ந்து ஡ரன் ஶதரணரள். ப௃ல௅தும் வ஡ரங்கர஥லும், ஬ிஷநத்து ஢றற்கர஥லும் இபேந்஡து. அ஡ன்
ஶ஥ல் ஌ஶ஡ர வ஬ள்ஷப஦ரகவும், ஥ஞ்சபரகவும் திசு திசுப்தரய் ஒட்டிக் வகரண்டு இபேந்஡து. ஒபே
ப்வ஧ட் துண்டு கூட ஒட்டிக் வகரண்டு இபேந்஡து. '...இந்஡ ஬ிஷநப்திஶனஶ஦ இ஬னுக்கு
உபேட்டுக்கட்ஷட ஶதரல் வதரிசரய் இபேக்கறநஶ஡....' ஋ண ஢றஷணத்துக் வகரண்டரள். ப்பரஸ்டிக்
கப்தில் ஢ீர் ஋டுத்து ஬ிணி கல௅஬ி ஬ிட்டரன். கல௅஬க் கல௅஬க் அது சுத்஡஥ரகற ஬ல௅ ஬ல௅ ஋ண
஢ீட்ட஥ரய் கபேப்தரகவும், ப௃ன்தகு஡ற ஶ஡ரல் ஬ினகற சறகப்தரகவும் வ஡ரி஦ ஶ஭ரதணரவுக்கு஥ரர்புக்
கரம்புகள் ஬ிஷநத்துக் வகரண்டது. அடி஬஦ிற்நறல் கூட வ஥ல்ன "தூநல்" ஬ில௅ந்஡துஶதரல்
ஈ஧஥ரய் இபேந்஡து. ஬ிணி உள்ஶப ஷகனறஷ஦ ஋டுத்஡தும் அ஬ச஧஥ரய் அங்கறபேந்து கறபம்தி
கறச்சனுக்குப் ஶதரணரள்.

உஷடத்துப் ஶதரட்ட ப௃ட்ஷடக் கூடும், திரித்஡ தி஧ட் துண்டும், தனரச்சுஷப வகரட்ஷடகல௃ம்


இபேப்தஷ஡ப் தரர்த்து அ஬ல௃க்கு ஓ஧பவுக்கு புரிந்துஶதரணது. ஬ிணி஦ின் சுண்஠ி஦ில்
஥ஞ்சபரகவும், வ஬ள்ஷப஦ரகவும் இபேந்஡து ப௃ட்ஷட஡ரணர ஋ண஢றஷணத்து ஒஶ஧஦டி஦ரய்
஡றஷகத்துப் ஶதரணரள். 'பூச஠ிக்குள் ப௃ட்ஷடஷ஦ ஊத்஡ற ஆம்வனட்டுக்குஅடிக்கறந ஥ர஡றரி
அடிச்சறட்டரஶண' ஋ண ஢றஷணத்து சறரிப்பு ஬ந்஡ரலும், ஆச்சரி஦த்஡றன் உச்சத்துக்குப் ஶதரண஬ள்
஥ரடிக்குச் வசன்று தடுக்ஷக஦ில் சரய்ந்஡ரள்.

஢டந்஡ ஢றகழ்ச்சறகள் ஌ஶ஡ர ஡றகறல் தடம் தரர்த்஡ அனுத஬ம் ஶதரல் இபேக்க அ஬ல௃க்கு தூக்கஶ஬
஬஧஬ில்ஷன. "பூச஠ிஷ஦ஶ஦ இந்஡ தரடு தடுத்துகறநரஶண....புண்ஷட கறஷடத்஡ரல் ஋ன்ண
வசய்஬ரஶணர?" ஋ண ஢றஷணக்க அ஬ல௃க்கு அடி஦ில் குறு குறுப்பு ஌ற்தட்டது. ஷககபரல்
புண்ஷடஷ஦ ஡ட஬ி ஶ஡ய்த்து ஬ிட்டரள். யரனறல் ஬ிணி ஢றம்஥஡ற஦ரய் தூங்கஆ஧ம்தித்஡ரன்.
-------------------------------------------------
அடுத்஡ ஢ரள் சணிக்கற஫ஷ஥ ப௃ல௅தும் ஶ஭ரதணர஬ரல் ஆச்சரி஦த்ஷ஡க் கட்டுப் தடுத்஡
ப௃டி஦஬ில்ஷன. தரண்டி஦ணிடம் இஷ஡ப் தற்நற வசரல்ன஬ர ப௃டிப௅ம்? ஆதிஸ் ஶ஡ர஫ற
அம்திகர஬ிடம் வசரல்னனர஥ர ஋ன்று ஶ஦ரசறத்஡ரள். அடிக்கடி அ஬ல௃க்கு ஬ிணி அந்஡ப்
பூச஠ிஷ஦ வ஬நறத்஡ண஥ரய் குத்஡றக் வகரண்டு இபேந்஡தும், அ஬ன் ஡றபேம்பும் ஶதரது வ஡ரிந்஡
அந்஡ப் ஡டி஥ணரண ஬ல௅ ஬ல௅ கபேப்புக் கம்பும் ஡ரன் ஞரதகம் ஬ந்஡து. அ஬னுக்கு தரீட்ஷச
இபேக்கறநது. இந்஡ ஶ஢஧த்஡றல் ஶதரய் அ஬ன் ஢ம் கு஧ஷனக் ஶகட்டுக் வகரண்ஶட ஌ஶ஡ர
வசய்கறநரஶண ஋ண ஢றஷணத்து வகரஞ்சம் கு஫ம்திணரள்.

அன்று அ஬ல௃க்கு அஷ஧ ஢ரள் ஥ட்டும் ஶ஬ஷன. ஥஡ற஦ம் இ஧ண்டு ஥஠ிக்கு஬ட்டுக்கு


ீ ஬ந்஡ரள்.
தரண்டி஦ன் வதபேம்தரலும் ஥ரடி஦ில் ஡ரன் இபேப்தரன். ஋ன்நர஬துனரட்ஜளக்கு ஶதரக ஶ஬ண்டும்
஋ன்நரல் கம்ஷத ஊன்நற஦தடி ஆட்ஶடர஬ில் ஶதரய் ஬பே஬ரன். வகரஞ்சம்வ஧ஸ்ட் ஋டுத்து ஬ிட்டு
஥ரஷன ஢ரன்கு ஥஠ிக்கு அ஬ள் தடி஦ிநங்கற கல ஶ஫ ஬ந்து ஶதரதுஅத்ஷ஡ப௅ம், ஥ர஥ரவும் டி஬ி
தரர்த்துக் வகரண்டு இபேந்஡ரர்கள். இ஧ண்டு ஶதபேக்கும் ஬஦து60 ஆகற஬ிட்ட஡ரல் டி஬ி ஡ரன்
ப௃க்கற஦ வதரல௅து ஶதரக்கு. சஷ஥஦ல் அஷநக்கு தக்கத்஡றல்இபேந்஡ ஒபே சறன்ண அஷந஦ில்
ஶசரில் உட்கரர்ந்து, ஶதரனறஸ் ஶ஡ர்வுக்கரக வஜண஧ல் ஢ரவனட்ஜ் புக் தடித்துக் வகரண்டு
இபேந்஡ரன் ஬ிணி. தக்கத்஡றல் இபேந்஡ ஶ஥ஷஜ஦ில் ஡ஷன஦ஷ஠ ஶதரல்ஶ஬று சறன புத்஡கங்கல௃ம்
இபேந்஡ண.

யரனறல் இபேந்஡ அத்ஷ஡ அ஬பிடம், "஋ன்ணம்஥ர...சஷ஥க்கப் ஶதரநற஦ர?...ஶ஥ரர்க்கு஫ம்பு


தண்஠ிஶடன்.." ஋ன்நரர். சரி ஋ன்நதடி கறச்சனுக்கு ஬பேம் ஶதரது "஬ிணி....தடிக்கறநற஦ர..கரதிஶ஦ர
டீஶ஦ர ஶ஬ணு஥ர?" ஋ன்நரள்.

அப்ஶதரது ஬ிணி஦ின் வதரி஦ப்தர "அ஬ன் கல௅ஷ஡ ஥ர஡றரி ஬பர்ந்஡றட்டரன்.அ஬னுக்கு ஒபே டீஶ஦ர


கரதிஶ஦ர கூட ஶதரட வ஡ரி஦ர஡ர?" ஋ன்று சனறத்துக் வகரண்டரர். ஥பே஥கள் வ஬பிஶ஦ வசன்று
஥ட்டும் இல்னர஥ல் ஬ட்டிலும்
ீ ஶ஬ஷன வசய்கறநரள் ஋ன்று அ஬பேக்கு அ஬ள்ஶ஥ல் இ஧க்கம்
உண்டு. ஶ஭ரதணர஬ின் அத்ஷ஡ "அ஬ன் தடிக்கறந ஥க஧ரசன். அ஬ஷணப்ஶதரய்......அ஬ன் சப்-
இன்ஸ்வதக்ட஧ரகற, கரக்கற சட்ஷட ஶதரட்டு, துப்தரக்கற ஋டுத்துட்டு வ஧படிகஷப பு஧ட்டி ஶதரடப்
ஶதரநரன்...அ஬ஷணப் ஶதரய்...டீ ஶதரடச் வசரல்னறக்கறட்டு......" ஋ன்று ஬ிணிக்கு சப்ஶதரர்ட்
வசய்஡ரள்.

ஶ஭ரதணர, ஬ிஶணரத்஡றடம், "சப்-இன்ஸ்வதக்டர் சரஶ஧....உங்கல௃க்கு கரதிஶ஦ர...சர஦ரஶ஦ர


ஶதரட஬ர" ஋ன்று கறண்டஶனரடு ஶகட்டு சறரித்஡ரள். ஬ிணிப௅ம் ஶதரனற஦ரண அ஡றகர஧த்ஶ஡ரடு " ஒபே
ஸ்ட்஧ரங் டீ. தரல் கம்஥ற஦ர. ஆணரல் ஆஷட஦ில்னர஡தரல்" ஋ன்நதும் ஥ணதுக்குள்
'ஆஷட஦ில்னர஡ தரனர' 'இபேடர....இப்தஶ஬ இந்஡ ஆட்ட஥ர' ஋ன்று வசரல்னறக் வகரண்டரள். சுற்று
ப௃ற்றும் ஋ஷ஡ஶ஦ர ஶ஡டு஬து ஶதரல் தர஬ஷண வசய்஡஬ள், "அத்ஷ஡, இங்ஶக இபேந்஡
பூச஠ிஷ஦க் கரஶ஠ரஶ஥...஋ங்க ஷ஬ச்சலங்க?" ஋ன்நரள்.

யரனறல் அத்ஷ஡஦ிடம் இபேந்து த஡றல் ஬ந்஡து. "஌ஶ஡ர ஋னற கடிச்சறபேச்சறன்னு ஬ிணி ஡ரன்
வ஬பிஶ஦ ஶதரட்ஶடன்னு வசரன்ணரன்஥ர" ஋ன்நரர். கறச்சணில் ஒட்டி இபேந்஡ தக்கத்து அஷந
஬ரசலுக்கு ஬ந்஡஬ள் அங்கு இபேந்஡ ஬ிணி஦ிடம், "஌ன் இன்ஸ்வதக்டர் சரர்...பூச஠ிக்கரஷ஦ ஋னற
கடிச்ச஡ர ஢ரன் இது஬ஷ஧க்கும் ஶகட்ட஡றல்ஷனஶ஦?" ஋ன்நரள்.

஬ிஶணரத் இந்஡க் ஶகள்஬ிஷ஦ ஋஡றர்தரர்த்஡றபேந்஡ரன். அ஬ள் ஡ரஶண அஷ஡ ஬ரங்கறணரள். "ஆ஥ர


அண்஠ி....஋னற ஡ரன்னு ஢றஷணக்கறஶநன்..அதுக்கு ஋ன்ண தசறஶ஦ர?..அ஡றஶன ஓட்ஷட ஶதரட்டு
உள்ஶப சு஧ண்டி ஷ஬ச்சறபேந்஡து...கரஷன஦ின ஋ந்஡றரிச்சற ஢ரன் ஋க்மர்ஷமஸ் தன்ணும் ஶதரது
ஒஶ஧ ஢ரத்஡ம். அ஡ரன் தூக்கற வ஬பிஶ஦ ஶதரட்டுஶடன்." ஋ன்று ச஥ரபித்஡ரன்.
'...ம்ம்ம்க்கும்...ப௃ட்ஷடஷ஦ உள்ப உஷடச்சற ஊத்஡ற கறண்டிணர ஥஠க்க஬ர வசய்ப௅ம்?' ஥ணதுக்குள்
ப௃஠ங்கறணரள்.
஡஦ங்கர஥ல் வதரய் வசரல்த஬ஷணப் தரர்த்஡஬ள் "஢ல்னர கண்டி஦ர஬ிணி....சறன்ண
ஓட்ஷட஦ர...வதரி஦ ஓட்ஷட஦ர?...வதரி஦ ஓட்ஷடன்ணர வதபேச்சரபி஦ர இபேக்க சரன்ஸ் இபேக்கு"
஋ன்நரள் குறும்புடன். 'இஷ஡ ஋ல்னரம் ஸ்ஶகல் ஬ச்சு அபந்஡ர தரர்ப்தரங்க அண்஠ி..."஋ன்று
ச஥ரபித்஡ரன். அ஬ன் ஶகட்டதடிஶ஦ ஒபே ஸ்ட்஧ரங் டீ ஶதரட்டுக்வகரடுத்஡ரள். "஡ரங்க்பெ"
஋ன்நரன் ஬ிஶணரத்.

"கரஷன஦ிஶனஶ஦ கறச்சன்ன ஆம்வனட் ஶதரடும் ஶதரது க஬ணிச்ஶசன். இபேந்஡ இ஧ண்டு


ப௃ட்ஷடஷ஦ப௅ம் கரஶணரம். ஢ீ குடிச்சற஦ர ஬ிணி"஬ிஶணரத் இஷ஡ ஋஡றர்தரர்க்க஬ில்ஷன.
'஋ன்ணது....ப௃ட்ஷட஦ர....இ஧ண்டர....஢ரன்..." ஋ன்று அ஬ன் ஡ற஠ந, "ஒபே ஶ஬ஷப அந்஡ ஋னற
குடிச்சறபேக்குஶ஥ர" ஋ன்நரள் ஢க்கலுடன். "ஓ.....அ஡ரஅண்஠ி...஢ரன் ஡ரன் கரஷன஦ில்
஋க்மர்ஷமஸ் தண்ணும் ப௃ன்ணரன அஷ஡க் குடிச்ஶசன்."஋ன்நரன். 'வதரி஦ ஡றபேடணரய்
இபேக்கறநரன்...ஶ஬டிக்ஷக ஋ன்ண ஋ன்நரல் ஶதரனறஸ்தரிட்ஷசக்குப் தடிக்கறநரன்....஋ன்ண
வகரடுஷ஥ இது' ஋ன்று ஢றஷணத்஡தடி
"சரி ஬ிணி." ஋ன்நதடி ஥ீ ண்டும் கறச்சனுக்குப் ஶதரணரள் ஶ஭ரதணர. ஬ிணிக்கு 'இ஬ள் ஒபே ஶ஬ஷப
தரர்த்஡றபேப்தரஶபர' ஋ன்று சந்ஶ஡கம் ஌ற்தட்டது.

அடுத்஡ ஢ரள் ஞர஦ிற்றுக் கற஫ஷ஥ ஥ஷ஫ ஒஶ஧஦டி஦ரய் வதய்஡து. ஥ஷ஫க்கரனம் இப்தடித்஡ரன்


஋ண ஬ட்டில்
ீ ஋ல்ஶனரபேம் அலுத்துக் வகரண்டரர்கள். அன்று கஷடக்குப் ஶதரக ப௃டி஦஬ில்ஷன.
஡றங்கட் கற஫ஷ஥, ஶ஭ரதணர ஬ிணிஷ஦ ஥ரஷன ஶ஢஧த்஡றல் அ஬ள் ஆதிமறற்கு ஬஧ச் வசரன்ணரள்.
஬ட்டுச்
ீ சர஥ரன்கல௃ம், சஷ஥஦ல் வதரபேட்கல௃ம் ஬ரங்கற ஬பே஬஡ற்கரக. ஬ிணிப௅ம் ஥ரஷன ஜந்து
஥஠ிக்கு அ஬ள் ஆதிமறற்குப் ஶதரய், அங்கறபேந்து இபே஬பேம் கஷடக்குப் ஶதரணரர்கள்.
அஷணத்துப் வதரபேட்கல௃ம் ஬ரங்கற஦தும் ஡ரன்ஶ஭ரதணரவுக்கு ஆதிமறஶனஶ஦ த஠ம் ஷ஬க்கும்
குட்டி ஥஠ிதர்ஷம ஬ிட்டு ஬ந்து ஬ிட்டது ஞரதகம்஬ந்஡து. கஷடக்கர஧ர் வ஡ரிந்஡஬ர் ஋ன்த஡ரல்,
த஠ம் திநகு ஬ரங்கறக் வகரள்கறஶநன் ஋ண வசரல்னற ஬ிட்டரர்.

஬ரங்கற஦ ஜட்டங்கஷப ஋ல்னரம் ஒபே ஆட்ஶடர஬ில் ஷ஬த்து ஬ிட்டு ஶதரகும்ஶதரது ஆதிமறல்


தர்ஷம ஋டுக்க ஢றஷணத்து ஆட்ஶடரக்கர஧ஷ஧ ஆதிமளக்குப் ஶதரகச் வசரன்ணரள்.தரர்க்கறங்
னரட்டில் ஆட்ஶடரஷ஬ ஢றறுத்஡ற ஬ிட்டு ஬ிஶணரத்தும் ஶ஭ரதணரவும் கண்஠ரடிக்க஡வுகஷப
஡ள்ப அது சத்஡஥றல்னர஥ல் ஡றநந்து வகரள்ப உள்ஶப வசன்நணர். ஶ஥ஶணஜர் இன்னும்
஬ட்டுக்குப்
ீ ஶதரக஬ில்ஷன ஶதரன ஋ன்று ஢றஷணத்஡஬ள் அ஬ள் தர்ஷம ஶடதிபில் இபேந்து
஋டுக்கும் ஶதரது கல ஶ஫ குஶடரவுணில் இபேந்து அம்திகர஬ின் சத்஡ம் ஶதரல்ஶகட்டது.

"஋ன்ண சரர் ஢ீங்க...இங்க ஶ஬ண்டரம் இது..ஸ்ஸ்....ம்ம்ம்.." ஬ிஶணரத்தும், ஶ஭ரதணரவும் ஒபே஬ஷ஧


ஒபே஬ர் தரர்த்துக் வகரண்டரர்கள்.

ஆதிஸ் ஷடம் ப௃டிந்஡ தின்ணரலும் அம்திகர஬ின் கு஧லும் ஶ஥ஶணஜர் கு஧லும் குஶடரவுணில்


இபேந்து ஶகட்டதும் ஶ஭ரதணரவுக்கு ஆச்சரி஦஥ரய் இபேந்஡து. ஶதசர஥ல் கறபம்திப் ஶதரய்
஬ிடனரம் ஋ண ஢றஷணக்க

"இப்த ஦ரபே ஬஧ப்ஶதரநர?.....஬ரங்க இப்தடி.." ஶ஥ஶணஜரின் ஡ரழ்ந்஡ கு஧ல் ஶகட்டது.

"ஶ஬஠ரம்..ஶ஬஠ரம்...அப்புந஥ர ஬ட்டுக்கு
ீ ஬ரங்க.." இது அம்திகர஬ின் கு஧ல். ஬ிஶணரத்துக்கு
இஷ஡க் ஶகட்டதும் ஋ன்ண ஢டக்கறநது ஋ண தரர்க்கும்ஆ஬ல் ஒஶ஧஦டி஦ரய் ஥ணதுக்குள்
டும்..டும்...஋ண வகரட்டடிக்க சத்஡ம் ஬ந்஡ இடம் ஶ஢ரக்கற ஢டந்஡ரன். ஶ஭ரதணர ஶ஬ண்டரம் ஋ண
அ஬ன் ஷகஷ஦ப் திடிக்க அ஬ன் அ஡ஷண ஡ள்பி ஬ிட்டுச்வசன்நரன்.

஥ீ ண்டும் ஶ஥ஶணஜரின் கு஧ல் "...஬ர்ஶநன்....஬ர்ஶநன்...இப்த ஒஶ஧ ஒபேகறஸ் ஥ட்டும்.... தின்


சத்஡ஶ஥ இல்ஷன. தடி஦ிநங்கற கல ஶ஫ வசல்லும் தரஷ஡஦ில் ஶ஥ல்஢றன்று கல ஶ஫ தரர்த்஡ரன் ஬ிணி.
அ஬ஷண அங்கறபேந்து இல௅த்து ஬பே஬஡ற்கரக ஶ஭ரதணரவும் அ஬ன்தின்ணரல் வசன்நரள்.
஬ிணி஦ின் தரர்ஷ஬ கல ஶ஫ ஆ஠ி அடித்஡து ஶதரல் இபேக்க அந்஡ குஶடரவுணின்ஶ஥ல் ஢றன்று
த஦த்ஶ஡ரடு கல ஶ஫ ஶ஭ரதணர ஋ட்டிப் தரர்க்க, அடுக்கற ஷ஬த்஡றபேந்஡ வதட்டிகல௃க்கு தக்கத்஡றல்
ஶ஥ஶணஜர் அம்திகரஷ஬ கட்டிப் திடித்து ஬ரஶ஦ரடு ஬ரய் ஷ஬த்துப௃த்஡ம் வகரடுத்துக் வகரண்டு
இபேந்஡ரன். அம்திகர஬ின் சறணுங்கனறல் ப௃ந்஡ரஷண சரிந்து஡ஷ஧஦ில் ஬ில௅ந்஡றபேந்஡து.
ஶ஥ஶணஜரின் ஷக அ஬ள் குண்டி஦ில் அல௅த்஡஥ரய் த஡றந்துஇபேந்஡து. 'இது ஋ன்ண அசறங்கம்'
஋ன்று ஢றஷணத்஡ ஶ஭ரதணர டக் ஋ன்று ஡றபேம்தி ஬ிணிஷ஦ப்தரர்க்க, அ஬ன் ஷதத்஡ற஦ம்
திடித்஡஬ன் ஶதரல் கல ஶ஫ உற்றுப் தரர்த்துக் வகரண்டிபேக்க, அ஬ன் ஷகஷ஦ப் திடித்து இல௅த்துக்
வகரண்டு அங்கறபேந்து ஢கர்ந்஡ரள். இபே஬பேம் ஡றடுக்கறட்டு ஶதரண஡ரல் ஌தும் ஶதசறக்
வகரள்ப஬ில்ஷன.

சத்஡ம் ஶதரடர஥ல் இபே஬பேம் அ஬ச஧ அ஬ச஧஥ரய் அங்கறபேந்து வ஬பிஶ஦நற ஆட்ஶடர஬ில்


஌நறணரர்கள். "஬ட்டுக்குப்
ீ ஶதரப்தர" ஋ன்று டிஷ஧஬ரிடம் அ஬ள் தடதடப்புடன் வசரல்ன ஆட்ஶடர
கறபம்தி஦து. "உஸ்...." ஋ன்ந கஷபப்புடன் ஶ஭ரதணர சலட்டில் சரய்ந்து உட்கரர்ந்து ஷகஷ஦
஡ஷனக்கு ஶ஥ல் ஷ஬த்துக் வகரண்டு கண்கஷப ப௄டி ஡ன்ஷண ஢ற஡ரணத்஡றற்கு வகரண்டு ஬஧
ப௃஦ற்ச்சறத்஡ரள். ஬ிஶணரத் ஶ஭ரதணரஷ஬ப்தரர்த்஡ரன். அ஬னுக்கும் தரர்த்஡ ஢றகழ்ச்சற உடம்தில்
ஒபே த஡ற்நத்ஷ஡ வகரடுத்஡றபேந்஡து.இபே஬பேம் ஶசர்ந்து தரர்த்து ஬ிட்ட஡ரல் ஋ன்ண வசய்஬து
஋ன்று வ஡ரி஦ர஥ல் ஶதரய் ஬ிட்டது.

ஆட்ஶடர஬ின் ஆட்டத்஡ரல் ஶ஭ரதணர஬ின் கர஡றல் ஜற஥றக்கற ஆடிக் வகரண்டிபேக்க, கல௅த்து


஋ல௅ம்புகள் வகரஞ்சம் வ஡ரிந்து தப தபப்தரண வ஥ன்ஷ஥஦ரண சஷ஡ப௅ம் வ஡ரிந்஡து.஬ிணி஦ின்
கண்கள் அ஬ள் இடுப்திலும் ஥ரர்திலும் தரய்ந்஡து. ஡ஷன஦ில் ஷகஷ஬த்஡றபேந்஡஡ரல் ஶசஷன
஌நற ஶ஭ரதணர஬ின் ஒபே தக்க ஥ரர்தின் ஥஡ர்ப்பு அக்குள் தக்கம் சறனசுபேக்கங்கல௃டனும்
஢ன்நரகத் வ஡ரிந்஡து. ஷனட் தச்ஷசக்கனர் ஜரக்வகட்டின் ஬஫ற஦ரய்ப்஧ர஬ின் ஬ஷபவுகள்
ஓடு஬தும், ப்஧ரஷ஬ப௅ம் ஶசர்த்து அ஬ள் ப௃ஷன ஶ஥லும் கல ல௅ம் ஌நறஇநங்கறக் வகரண்டு
இபேப்ததும் வ஡ரிந்஡து. அ஬ள் கட்டி஦ிபேந்஡ டரர்க் தச்ஷசக் கனர்ஶசஷனப௅ம், தபிச் ஋ண சறன்ண
இஷடப௅ம், அ஡ன் கல ழ் சற்று ஬ிரிந்஡ அகண்ட இடுப்பும் அந்஡ இடத்஡றல் இபேந்஡ ஬ல௅ ஬ல௅
சஷ஡ஷ஦ ஥ஷநத்஡ ஶசஷனப௅ம், ஌நற இநங்கும் ஥ரர்ஷதப௅ம் தரர்க்க ஆதிமறல் தரர்த்஡ கர஥ம்
இப்ஶதரது இடம் ஥ரநற அ஬ள் ஶ஥ல் தரய்ந்஡து. ஶ஧ரட்டில் சறன்ணசறன்ண கு஫றகள் வ஡ரடர்ந்து
இபேந்஡஡ரல் ஆட்ஶடர ஓட ஓட அ஬ள் ஜரக்வகட்டுக்குள் 36 ஷசஸ் ப௃ஷன அங்கும் இங்கும்
அஷசந்து ஌நற இநங்க ஬ிஶணரத் ஌ஶ஡ர அ஡றச஦த்ஷ஡ தரர்ப்தது ஶதரல் அஷ஡ஶ஦தரர்த்஡ரன்.
வதரி஦ கு஫ற ஒன்நறல் ஆட்ஶடர ஬ில௅ந்து ஋஫வும் ஶ஭ரதணர ஢ற஥றர்ந்து உட்கர஧, அப்ஶதரது ஡ரன்
஬ிணி அ஬ஷபஶ஦ தரர்ப்தஷ஡க் கண்டதும் ஶசஷனஷ஦ இல௅த்து ஜரக்வகட்ஷட ஢ன்கு஥ஷநத்துக்
வகரண்டரள். அ஬ள் தரர்த்஡தும் ஬ிஶணரத் தரர்ஷ஬ஷ஦ ஡றபேப்திக் வகரண்டரன்.

ஆட்ஶடரகர஧ரிடம் ஋ந்஡ ஬டு


ீ ஋ன்று வசரல்ன அங்ஶக ஢றற்தரட்டிணரர். இபே஬பேம்஬ட்டிற்குள்

வதரபேட்கஷப ஋டுத்துக் வகரண்டு ஬஧ உள்ஶப னர஦ர் ஬ிணி஦ின் வதரி஦ப்தர஬ிடம்ஶதசறக்
வகரண்டிபேப்தது வ஡ரிந்஡து. னர஦ர், "உங்க னரட்ஜ் வகரஷனக் ஶகஸ் சட்டுன்னு ப௃டிப௅஥ர
஋ன்ணர? இல௅ இல௅ன்னு இன்னும் ப௄ணு ஬பேசத்துக்கு ஶ஥ஶனஶ஦ ஶதரகும். உங்க஬ட்டுப்
ீ ஷத஦ன்
ஶதரனறஸ்ன ஶசர்ந்து ஬ிட்டரல் ஈமற ஡ரன். இங்ஶகஶ஦ ஶதரஸ்டிங் ஶதரட ஌ற்தரடுவசய்஡றடனரம்.
஬ிட்ட த஠த்ஷ஡ ஋ல்னரம் ஋டுத்஡ற஧னரம்...க஬ஷனப்தடர஡ீங்க" ஋ன்று வசரல்னறக்வகரண்டிபேக்க
அஷ஡ சஷ஥஦ல் அஷந஦ில் இபேந்஡ ஬ிஶணரத்தும் ஶ஭ரதணரவும் ஶகட்டு ஒபே஬ஷ஧ ஒபே஬ர்
தரர்த்துக் வகரண்டரர்கள். னர஦ர் ஶதசற ப௃டித்து ஬ிட்டுக் கறபம்திணரர்.

அன்று இ஧வு ஋ட்டு ஥஠ிக்கு தரண்டி஦ன் அ஬பிடம் ஬ிஸ்கற தரட்டிஷன ஋டுக்கச் வசரன்ணரன்.
஬ட்டில்
ீ ஋ப்ஶதரதும் ஬ிஸ்கற, ஜறன் ஋ன்று ஷ஬த்஡றபேப்தரன். அ஬ள் ஋டுத்துக் வகரடுத்஡தும் ஒப்தன்
வசய்஡ரன். ஶ஭ரதணர ஋துவும் ஶகட்கர஥ல் தரர்த்துக் வகரண்டு இபேந்஡ரள். னர஦ர் ஬ந்து ஶகஸ்
தற்நற ஶதசறச் வசல்லும் ஢ரட்கள் ஋ல்னரம் தரண்டி஦ன் ஓ஬஧ரய் குடிப்ததுண்டு. "இ஬ன்ஒல௅ங்கர
தடிக்கறநரணர ஋ன்று ஶதரய்ப் தரபே...ஶகட்கும் ஶதரது கரதிஶ஦ர...டீஶ஦ர ஶதரட்டுக்
வகரடு...புரிப௅஡ர?...அ஬ன் ஶகட்குநஷ஡க் வகரடுடி" ஋ன்று ஌ஶ஡ர உபநற஦தடிஶ஦ குடித்஡ரன்.
"ம்ம்கும்....உங்க ஡ம்தி ஋ன்ண ஶகட்குநரன்னு ஡ரன் அ஬ன் தரர்க்கும் தரர்ஷ஬஦ிஶனஶ஦
வ஡ரிப௅ஶ஡...அ஬ன் ஒல௅ங்கர தரஸ் தண்ணு஬ரஶணர...஥ரட்டரஶணர" ஋ன்று ஥ணதுக்குள்
ப௃ணுப௃ணுத்஡ரள். ஒன்தது ஥஠ிக்குள் சறக்கன் துண்டுகல௃ம், புஶ஧ரட்டரவும் சரப்திட்டு தடுத்து
஬ிட்டரன்.

ஶ஭ரதணர கல ஶ஫ இநங்கற ஬ந்஡ ஶதரது ஬ிணி அ஬ன் ஶசரில்உட்கரர்ந்து தடிப்தது வ஡ரிந்஡து.


ஷகனறப௅ம், ஷக ஷ஬த்஡ தணி஦னும் ஶதரட்டிபேந்஡ரன்.அத்ஷ஡ ஥ட்டும் டி஬ி தரர்ப்தஷ஡
தரர்த்஡ரள். ஬ிணி஦ின் இடத்துக்கு ஬ந்஡஬ள், "஋ன்ண ஬ிணி...கரதி...டீ ஌தும் ஶ஬ணு஥ர?" ஋ன்நதும்
கரதி ஶகட்டரன். அ஬ர்கள் இபேப்ததும், ஶதசு஬தும் யரனறல் இபேப்த஬ர்கல௃க்கு ஶகட்கஶ஬ர,
தரர்க்கஶ஬ர அவ்஬பவு ஈமற஦ில்ஷன. '஢றஷந஦ தடிக்க ஶ஬ண்டி஦ிபேக்கர?' ஋ன்நரள். ''தடிக்கனும்,
திமறக்கல் வடஸ்ட்டும் இபேக்கு. இன்ஷணக்கு ஋ன்ணரன தடிக்கஶ஬ ப௃டி஦ஷன' ஋ன்நரன்
வ஥து஬ரய்.

"஌ன் தடிக்க ப௃டி஦஬ில்ஷன?"

"அம்திகர ஆண்டிஷ஦ அங்க தரர்த்஡துக்கு திநகு கரன்சன்ஶ஧ட்தண்஠ஶ஬ ப௃டி஦ஷன." ஋ன்று


வசரல்னற஦தடி ஡ஷனஷ஦க் குணிந்து வகரண்டரன். "அஷ஡ஶ஦ ஢றஷணக்கரஶ஡஬ிணி....அப்புநம்
இன்வணரபே ஬ி஭஦ம். அங்க தரர்த்஡ஷ஡ இங்க ஦ரர்கறட்டப௅ம் உபநறஷ஬க்கரஶ஡.."

"஌ன்?"

"இந்஡ ஬ி஭஦ம் வ஡ரிஞ்சர ஋ன்ஷண அங்க ஶ஬ஷனக்குஅனுப்த ஶ஦ரசறப்தரங்க.....இன்வணரபே


ஶ஬ஷன ஶ஡டுநது ஈமற஦ர ஋ன்ண?சரி..தடிக்க ப௃டி஦ஷனன்ணர திமறக்கல் வடஸ்டுக்கு ப்஧ரக்டிஸ்
தண்ணு..ப௃டிப௅ம் ஶதரது தடி...஢ரன் கரதி ஶதரடுஶநன்"஋ன்நதடி கறச்சனுக்குப் ஶதரணரள். அ஬ன்
அ஬ள் தின்ணரஶனஶ஦ ஶதரய் ஋ணக்கு கரதி ஶ஬ண்டரம்஋ன்நரன். அ஬ள் தரர்ஷ஬஦ரஶனஶ஦ '஌ன்'
஋ன்று தரர்க்க, 'கரதி குடிச்சரலும் தடிக்க ப௃டி஦ரது. தூக்கம் ஬஧ர஥ல் வ஡ரல்ஷன
வசய்ப௅ம்..அ஬ங்க கறஸ் தண்஠ிக்கறட்டு இபேந்஡து ஡ரன் புக்ன வ஡ரிப௅து'

ஶ஭ரதணர அ஬ஷணப் தரர்த்து ப௃ஷநத்துக் வகரண்ஶட அ஡ட்டுக் கு஧னறல்


"வ஡ரிப௅ம்...வ஡ரிப௅ம்...஌ன் வ஡ரி஦ரது? கல்஦ர஠ம் ஆகறந ஬ஷ஧க்கும் அப்தடித்஡ரன்இபேக்கும்
஬ிணி..஢ரன் கரதி ஶதரடுஶநன்..தடி ஬ிணி. ஢ீ ஶதரனறஸ்ன வசனக்ட் ஆணரல் உணக்கும்஢ல்னது.
உங்க அண்஠னுக்கும் ஢ல்னது. உன் அ஫குக்கும் ஶ஬ஷனக்கும் வதரண்ணுங்க அடிச்சறபுடிச்சற
஬பேம்"

"஢ரன் அ஫கர இபேக்ஶகணர..? உங்கஷப ஥ர஡றரிஶ஦ அ஫கரண வதரண்ணு ஋ணக்குக் கறஷடக்கு஥ர"


஋ன்நதும் ஶ஭ரதணரவுக்கு உள்ல௃க்குள் ஥கறழ்ச்சற ஋ன்நரலும்கரட்டிக் வகரள்ப஬ில்ஷன.
"஋ன்ஷண ஥ர஡றரி ஋ன்ண? ஋ன்ஷண ஬ிட அ஫கரண வதண்ஶ஠ கறஷடக்கும்" ஋ன்நதும் 'உங்கஷப
஬ிட அ஫கரண வதண்஠ர?...ம்ம்...அது ஋ப்த கறஷடச்சற?....ம்ம்ம்" ஋ன்று வதபேப௄ச்சு ஬ிட்டரன்.
ஶ஭ரதணர தரஷனச் சுட ஷ஬த்஡ரள். ஬ிணி அ஬ள் தின்ணரல் ஢றன்று வகரண்டுஇபேந்஡ரன்.
டி஬ி஦ில் தரட்டு சத்஡ம் ஶகட்டது. 12b தடத்஡றன் தரட்டு ஓடி஦து.

"ப௃த்஡ம் ப௃த்஡ம் ப௃த்஡஥ர....ப௄ன்நரம் உனக ப௅த்஡஥ர?


ஆஷச கஷன஦ின் உச்ச஥ர....ஆ஦ி஧ம் தரம்பு வகரத்து஥ர?"

"வதரி஦ம்஥ரஶ஬ இந்஡ப் தரட்ஷட தூங்கர஥ல் தரர்க்குநரங்க அண்஠ி...ப௃த்஡ம்கறநது ஆ஦ி஧ம்


தரம்பு வகரத்துந ஥ர஡றரி஦ர இபேக்கும்?"

"஋ன்ஷண ஶதரட்டு இப்தடி வகரத்துநறஶ஦ ஬ிணி...அப்தடி ஋ல்னரம்இபேக்கரது"

"உங்கல௃க்கு ஢ரன் ஋ன்ண ப௃த்஡஥ர வகரடுத்ஶ஡ன்?...வகரத்துஶநன்நீங்கஶப." ஋ன்று ஶகட்டு


சறரிக்க...அ஬ள் ஡றடுக்கறட்டு அ஬ஷணப் தரர்த்஡ரள்.

"...ஶய...஢ீ ஋ன்ண ஓ஬஧ர ஶதசுந இன்ஷணக்கு" ஋ன்நரள்.அ஬ல௃க்கும் இஷ஡ப் தற்நற ஶதச ஆஷச
இபேந்஡ரலும் அங்கு ஢றற்தது சரி஦ில்ஷனஶ஦ர ஋ன்றுஶ஡ரன்நற஦து. கரதி ஶதரடும் சரக்கறல் அங்ஶக
஢றன்று வகரண்டு இபேந்஡ரள். ஥ணதுக்குள் '஋ணக்குக் கறஸ் வகரடுத்஡ரல் ஋ன்ண' ஋ன்று ஶகட்டரலும்
ஶகட்தரன் ஶதரன வ஡ரிகறநஶ஡ ஋ண ஶ஦ரசறத்஡ரள். அ஬ன் உ஡ட்ஷடப் தரர்க்க அது இபம் சற஬ப்தரய்
இபேந்஡து. அ஡ன் ஶ஥ல் கபேப்தரய் ஜம் ஋ன்று அப஬ரண ஥ீ ஷச கம்தீ஧஥ரய். '஋ணக்கு ஌ன் இ஬ன்
ஶதரல் க஠஬ன் கறஷடக்க஬ில்ஷன' ஋ன்ந ஌க்கம் ஬ந்஡து.

'தரல் வகர஡றக்கப் ஶதரந ஥ர஡றரி இபேக்கு அண்஠ி' ஋ன்நதும் டக் ஋ன்று ஢றஷணவுக்கு ஬ந்஡஬ள்
ஒபே தக்கம் தரத்஡ற஧த்ஷ஡ து஠ிஷ஦ஷ஬த்து ஋டுக்க, அது ஢ல௅஬ி சூடரண தரத்஡ற஧ம் ஷக஦ில்
சுட்டு ஬ிட்டது. 'ஸ்' ஋ன்று அ஬ள் அஷ஡ ஢ல௅஬ி ஬ிட தரர்த்஡ ஶதரது, ஬ிஶணரத் அ஬ள் ஷகஷ஦ச்
ஶசர்த்துப் திடித்஡ரன். தரல் தரத்஡ற஧த்ஷ஡ கல ஶ஫ ஷ஬த்து ஬ிட்டு ஡ர஥஡றக்கர஥ல் ஶ஭ரதணர஬ின்
஬னது ஷக ஬ி஧ஷன ஋டுத்து ஬ரய்க்குள் ஷ஬த்து உநறஞ்சறணரன்.

"஌ய்...஬ிணி" ஋ன்று அ஬ள் ஷகஷ஦ ஬ர஦ில் இபேந்து ஋டுக்க ப௃஦ற்சறத்஡ரலும் அ஬ன் ஬ிடர஥ல்
஬ர஦ில் ஷ஬த்து சப்த, அ஬ல௃க்குள் ஒபே சுக஥ரண தடதடப்பு ஓடி஦து. ஬ிணிக்கும் அப்தடித்஡ரன்
இபேந்஡து. அ஬ன் அ஬ள் ப௃கத்ஷ஡ப் தரர்க்கர஥ல் ஷகஷ஦ப் தரர்த்து வகரண்டிபேந்஡ரன். அ஬ள்
அ஬ணின் ஷக ஷ஬த்஡ தணி஦னுக்குள் ஡ற஥றறும் ஶ஡ரள்கல௃ம், ஡ட்ஷட஦ரண ஬ிரிந்஡ வ஢ஞ்சும்,
ஒட்டி஦ ஬஦ிறும் தரர்த்து ஸ்஡ம்தித்துப் ஶதரய் ஢றன்நரள்.

"வகரஞ்சம் சற஬ந்து ஶதரச்சற அண்஠ி. கூல் ஬ரட்டர்ன கர஥றச்சறட்டு, ஆ஦ின்வ஥ண்ட் ஶதரடனரம்..."


஋ன்நரன். 'சறன்ண கர஦ம் ஡ரன் ஬ிணி ஬ிடு. ஒண்ணும் ஆகரது. இது ஶதரல் ப௃ன்ஶத ஢டந்஡றபேக்கு'
஋ன்நதடி அ஬ணிட஥றபேந்து ஷகஷ஦ ஋டுத்துக் வகரண்டு கரதிஷ஦க் கனக்க ஆ஧ம்தித்஡ரள். ஬ிணி
தக்க஥ரய் ஢றன்று வகரண்டு அ஬ஷபஶ஦ தரர்த்துக் வகரண்டு இபேந்஡ரன். அ஬ள் ஷக வகரஞ்சம்
஢டுங்கற஦து. ஬ிணிக்கு கறஸ் ஶகட்டரல் ஋ன்ண ஋ன்று ஶ஡ரன்நற஦து. ஶகட்டரல்
஡றட்டு஬ரஶபர....ப௃ஷநப்தரஶபர ஋ன்று த஦ந்஡ரன். ஡஦ங்கறத்஡஦ங்கற அ஬ள் ப௃துஷகப்
தரர்த்஡தடிஶ஦

"உங்க ஬ி஧ல் ஋ன் ஬ர஦ில் தட்டது ......஋ணக்கு தரம்பு வகரத்஡றண ஥ர஡றரி இபேந்஡றச்சற அண்஠ி"
஋ன்நரன்.
"ஆ஦ி஧ம் தரம்தர?" ஋ன்று அ஬ள் ஡றபேம்தர஥ல் குறும்புடன் ஶகட்க,

"இல்ஷன....ஒண்ஶண ஒண்னு ஡ரன்...ஒபே ஬ி஧ல் ஡ரஶண தட்டுச்சற" ஋ன்நரன்.

"ஶய...ஶதரக்கறரி..இந்஡ர கரதி." ஋ன்று அ஬ன் தக்கம் ஡றபேம்தி கரதிஷ஦க் வகரடுத்து ஬ிட்டு


஡ஷன஦ில் வகரட்டிணரள். 'அப்தரடர...சறரிக்கறநர' ஋ன்று ஢றஷணத்஡஬ன் அடுத்஡ அடிஷ஦ ஋டுத்து
ஷ஬த்஡ரன்.

"ஆ஦ி஧ம் தரம்பு வகரத்து஥ரன்னு தரர்த்஡ரல், ஡ஷன஦ில் வகரட்டுநீங்க" ஋ன்நரன்.

"இப்தடிப் ஶதசறணரல் உண்ஷ஥஦ரண தரம்பு ஡ரன் வகரத்தும்....ஒல௅ங்கரப்அந்஡ப் புத்஡கத்ஷ஡


஬ிரிச்சறப் தடி ஬ிணி.." அடப்தர஬ி.....ஒபே ஬஫ற஦ரய் ஶகட்ஶட஬ிட்டரன் அஶ஦ரக்கற஦ ஧ரஸ்கல்
஋ன்று ஶ஭ரதணரவுக்கு ஶ஡ரன்நற஦து. இந்஡ப் ஶதச்ஷச இணி வ஡ரட஧க்கூடரது ஋ண ஢றஷணத்஡ரள்.

஬ிணி ஆர்஬த்துடன் "தடிச்சர வகரத்து஥ரண்஠ி?" ஋ன்று கண்கள் ஥றன்ண ஶகட்டரன்.

஥ணதுக்குள் உ஠ர்ச்சறகள் கறபர்ந்து ஋஫ இணிஶ஥லும்அங்கு ஢றற்க அ஬பரல் ப௃டி஦஬ில்ஷன.


"ப௃஡ல்ன தடிச்சற ப௃டி. ஥த்஡ஷ஡ அப்புநம்தரர்க்கனரம். ஢ரஷபக்கு ஶகள்஬ி ஶகட்ஶதன் அந்஡
புக்ன இபேந்து" ஋ன்று வசரல்னற ஬ிட்டு அங்கறபேந்து ஢க஧வும், ஬ிணி தின்ணரஶன
ஶதரய்...'ம்ம்ம்...தடிச்சறட்டர தரர்க்கனரம்ன' ஋ன்று ஶகட்டதும் ஡றபேம்தி அ஬ஷணப் தரர்த்து ஬ிட்டு
஋துவும் வசரல்னர஥ல் கறபம்திப் ஶதரய் யரனறல் அத்ஷ஡ப௅டன் உட்கரர்ந்து டி஬ி தரர்க்க
ஆ஧ம்தித்஡ரள். இபே஬ர் ஥ணதுக்குள்ல௃ம்கர஥ ஋ண்஠ங்கள் தட்டரம்பூச்சறகள் சட் ஋ண தநக்க
ஆ஧ம்திப்தது ஶதரல் தநக்க ஆ஧ம்தித்து஬ிட்டது. ஬ிணி அ஬ள் 'அப்புநம் தரர்க்கனரம்' ஋ன்று
வசரன்ணஶ஡ அ஬ள் சம்஥஡றத்து ஬ிட்டது ஶதரல் ஢றஷணக்க ஆ஧ம்தித்஡ரன். ஶ஭ரதணரஷ஬ கறஸ்
தன்ணு஬து ஶதரல் கற்தஷண ஓட அ஬னுக்கு ஡ீடிவ஧ணகரய்ச்சல் ஬ந்஡து ஶதரல் உடல்
சூடரகற஦து. ஬ிணி தரத்பைப௃க்குள் அ஬ச஧஥ரய் வசன்று க஡ஷ஬ப்பூட்டிக் வகரள்ப,
ஶ஭ரதணரவுக்கு அ஬ன் ஋ன்ண வசய்஦ப் ஶதரகறநரன் ஋ன்று வ஡பி஬ரய்ப்புரிந்஡து. ஶதரய்
தரர்க்கனர஥ர ஋ன்ந ஆஷச இபேந்஡ரலும், தக்கத்஡றல் அத்ஷ஡ இபேந்஡஡ரல் ஒன்றும் வசய்஦
ப௃டி஦஬ில்ஷன.

இபே஬பேம் சரப்திட்டுக் வகரண்டு இபேக்கும் ஶதரது ஬ிணி ஬ந்து தடிக்க ஆ஧ம்தித்஡ரன்.


வதரி஦ம்஥ர "஋ன்ணடர ஬ிணி, சரப்திடஷன஦ர" ஋ன்ந஡ற்கு, "சரப்திட்டரல் உடஶண தூக்கம்
஬ந்஡றடும் வதரி஦ம்஥ர....இந்஡ புக்ஷக இன்ஷணக்குள்பதடிச்சற ப௃டிக்கணும்.."

"......அ஡றச஦ம் ஡ரண்டர....அக்கஷந ஬ந்஡றடுச்சற ஶதரன"஋ன்று வசரல்னறச் சறரிக்க, ஬ிணி


ஶ஭ரதணரஷ஬ப் தரர்க்க அ஬ல௃ம் அ஬ஷணப் தரர்த்து கள்பச்சறரிப்பு சறரித்து ஡ஷனஷ஦க் குணிந்து
வகரண்டரள். ஥ணதுக்குள் "சரி஦ரண கள்பன்" ஋ன்றுவசரல்னறக் வகரண்டரள். இபே஬பேம்
சரப்திட்டு ஬ிட்டு தடுத்துக் வகரள்ப ஬ிணி தடிக்க ஆ஧ம்தித்஡ரன். ப௃த்஡ம் அ஬ஷண ஬ி஧ட்டி஦து.
஬ி஧ட்ட ஬ி஧ட்ட அந்஡ப் புத்஡கத்஡றன் தக்கங்கள் பு஧ட்டப்தட்டண.

அடுத்஡ இ஧ண்டு ஢ரட்கள் ப௃ல௅தும் ஬ிணி புத்஡கம்ஷகப௅஥ரய் ஡ரன் இபேந்஡ரன். இல்ஷன


஋ன்நரல் ஬ட்டுக்குப்
ீ தின்ணரல் இபேக்கும் இடத்஡றல் கர்னரக்கட்ஷடஶ஦ர, டம்புள்ஸ், தரர்
கம்தி஦ில் ஋க்மர்ஷசஸ் ஋ன்று தடு ப௃ம்த஧஥ரய்இபேந்஡ரன். சரய்ங்கரனம் ஒபே 6 ஥஠ி
இபேக்கும் ஶதரது யரனறல் ஬஦஡ரண஬ர்கள் இபே஬பேம்இபேக்க, அ஬ன் ஒபே ஭ரர்ட்ஸ் ஥ட்டும்
அ஠ிந்து தரர் கம்தி஦ில் ஆடிக் வகரண்டு இபேந்஡ரன்.
ஶ஭ரதணர அங்கு ஬ந்து, "஬ிணி...டிதன் வ஧டி...சரப்திட ஬ர்நற஦ர" ஋ன்நரள். அபேகறல் வசன்று
தரர்த்஡ ஶதரது அ஬ன் உடல் ப௃ல௅தும் ஥சல்ஸ் அங்கு அங்கு஡ற஧ண்டு ஡ற஧ண்டு ஢றன்று
வகரண்டிபேக்க அஷ஡ஶ஦ தரர்த்஡ரள். உடல் ஋ல்னரம் ஬ி஦ர்ஷ஬஬஫றந்து வகரட்டி஦து. தக்கத்஡றல்
இபேந்஡ துண்ஷட ஋டுத்து உடஷன துஷடத்துக் வகரண்ட஬ன், 'அண்஠ி அந்஡ப் புக்ஷக
ப௃டிச்சறட்ஶடன்' ஋ன்நதும் ஶ஭ரதணரவுக்கு உள்ல௃க்குள் ஒபேசந்ஶ஡ர஭ம். ஒல௅ங்கரகவும்
தடிக்கறநரன். அஶ஡ ச஥஦ம் ஒபே கறல௃ கறல௃ப்பும் இபேந்஡து.

"஋ப்தடி அதுக்குள்ப ப௃டிச்ச?"

"஌ற்கணஶ஬ தர஡ற தடிச்சது ஡ரன். ஆணரல் அஷ஡ப் தடிக்க ஒபே ஬ர஧ம் ஆச்சு. ஥றச்சம் உள்பஷ஡
தடிக்க இ஧ண்ஶட ஢ரள் ஡ரன்"

"யர....கள்பம் தஷந஦ந஦ர ஬ிணி.."

஢ீங்க ஶ஬஠ர ஶகள்஬ி ஶகல௃ங்க ஋ன்று ஬ட்டுக்குள்


ீ ஓடிப் ஶதரய் புக்ஷக ஋டுத்து அ஬பிடம்
வகரடுக்க, அ஬ள் ஶகட்ட ஶகள்஬ிக்வகல்னரம் அ஬ஷப கரல் ப௃஡ல் ஡ஷன ஬ஷ஧ தரர்த்து
஧சறத்துக் வகரண்ஶட த஡றல் வசரன்ணரன். அ஬ல௃ம் அஷ஡க் க஬ணித்஡ரள்.

"வ஬ரிகுட் ஬ிணி.....இன்னும் ஶ஬ந புக் ஋ல்னரம் இபேக்குல்ன...அஷ஡ப௅ம் தடி..."

஬ிணி஦ர ஥நப்தரன்? "அது தடிக்கறஶநன். தட்...஢ீங்க வசரன்ண ஥ர஡றரி...அந்஡ ஆ஦ி஧ம் தரம்பு


஬ி஭஦ம்?"

"அய்ஶ஦ர...அது சும்஥ர வசரன்ஶணன்..஬ிணி...அஷ஡ஶ஦ ஢றஷணக்கரஶ஡" ஋ன்நரள் அ஬ச஧஥ரய். சுற்று


ப௃ற்றும் தரர்த்஡ரள் ஦ர஧ர஬து அந்஡ப் தக்கம் ஬பேகறநரர்கபர ஋ன்று. ஬ிணி஦ின் வதரி஦ப்தர
அந்஡ப் தக்கம் ஢டந்து ஬பே஬ஷ஡ இபே஬பேம் க஬ணித்஡ரர்கள். 'இ஬ள் ஋ன்ண
஢டிக்கறநரபர..அல்னது ஌஥ரற்றுகறநரபர ஋ண ஢றஷணத்஡஬ன்' "இன்ஷணக்கு ஧ரத்஡றரி 10 ஥஠ிக்கு
஢ீங்க ஬ந்து ஋ணக்கு கரதி வகரடுக்க ஬ரங்க....அப்த வசரல்லுஶநன்.." ஋ன்று வசரல்னற ஬ிட்டு
குபிக்கப் ஶதரணரன்.

இ஧வு ஋ட்டு ஥஠ிக்கு அஷண஬பேம் சரப்திட்டு ஬ிட்டரர்கள். தரண்டி஦ன் ஥ரடி஦ிஶனஶ஦சரப்திட்டு


஬ிடு஬ரன். ஒன்த஡ஷ஧ ஥஠ிக்கு ஥ரடி஦ில் ஶ஭ரதணர ஌ஶ஡ர புத்஡கம் தடிப்தது ஶதரல்தர஬ஷண
வசய்து வகரண்டிபேந்஡ரள். தத்து ஥஠ிக்கு வதபேம்தரலும் டி஬ிஷ஦ அஷ஠த்து ஬ிட்டு஥ர஥ரவும்
அத்ஷ஡ப௅ம் தடுத்து ஬ிடு஬ரர்கள். தரண்டி஦ன் தூங்க ஆ஧ம்தித்து ஬ிட்டது ஶதரல்வ஡ரிந்஡து.
ஶசஷனஷ஦க் க஫ட்டி ஬ிட்டு ஷ஢ட்டி ஶதரட்டுக் வகரள்பனர஥ர ஋ண ஶ஦ரசறத்஡ரள். கல ஶ஫ஶதரணரல்
஬ிணி சும்஥ர இபேக்க ஥ரட்டரன். ஷ஢ட்டி ஋ன்நரல் ஒஶ஧ ஒபே ட்஧ஸ் ஡ரன்.ஆதத்஡ரகவும்
ப௃டி஦னரம் ஋ண ஢றஷணத்஡஬ள் ஶசஷன஦ிஶனஶ஦ வ஥து஬ரய்தடி஦ிநங்கறணரள்.

ஸ்ஷக ப்ல௄ ஭றதரன் கனர் ஶசஷன஦ில் அ஬ள் இநங்கற ஬பேம் ஶதரஶ஡அ஬ல௃க்கு ஬஦ிற்றுக்குள்
஌ஶ஡ர வசய்஡து. அ஬னுக்கு டீ ஶதரட்டுக் வகரடுத்து ஬ிட்டு உடஶண஬ந்து ஬ிட ஶ஬ண்டும் ஋ன்று
஢றஷணத்துக் வகரண்டரள். யரனறல் அத்ஷ஡ ஥ட்டும் டி஬ிதரர்த்துக் வகரண்டு இபேந்஡ரர்கள்.
அடுத்து இபேந்஡ அஷந஦ில் ஶடதிள் ஶனம்ப் ஋ரிந்துவகரண்டு இபேப்தஷ஡ப் தரர்த்த்தும் ஬ிணி
ப௃஫றத்துக் வகரண்டு இபேக்கறநரன் ஋ண ஢றஷணத்஡ரள்.஬ிணி஦ின் தக்கம் ஬ந்஡தும் அ஬ன்
அ஬ஷபப் தரர்க்க இபே஬஧து தரர்ஷ஬஦ிலும் த஦ம் கனந்஡ ஒபேஉ஠ர்வு இபேந்஡து.
"஋ன்ண ஬ிணி குடிக்குந?" ஋ன்று ஶகட்க அ஬ன் "..஌...஡ர஬து..." ஋ன்நரன். அ஬ள் அ஬ஷண உத்துப்
தரர்க்க ஬ிணிக்கு அந்஡ கத்஡ற ஶதரன்ந கூர்ஷ஥஦ரண தரர்ஷ஬஥ணசுக்குள் கர஥வ஢பேப்ஷதப் தற்ந
ஷ஬த்஡து. '஋ப்தடிக் ஶகட்தது' ஋ன்று ஶ஦ரசறத்஡ரன். அ஬ள் அ஬ன் ஶடதிபில் இபேந்து ஡றபேம்த
அ஬ள் ஷகஷ஦ப் திடித்஡ரன். ஬ஷப஦ல்கள் ஶ஥லும், தஞ்சு ஥றட்டரய் ஶதரல் இபேந்஡ சரப்ட்டரண
ஷக ஶ஥லும் அ஬ன் ஷககள் தட்டதும் அ஬ல௃க்குஉ஠ர்ச்சறகள் ஓட ஆ஧ம்தித்஡து. அ஬ன்
ஷகஷ஦ இல௅க்க அ஬ள் ஷகஷ஦ உ஡ந ஬ஷப஦ல்கள் குலுங்கறசறணுங்கறண. இபே஬ர்
தரர்ஷ஬கல௃ம் சந்஡றத்துக் வகரண்டது. அ஬ள் '஬ிடு ஬ிணி' ஋ன்று ப௃ணுப௃ணுத்஡தடி ஷகஷ஦
ஆட்டி அஷசக்க இ஬ன் ஬ிட்டதும் அ஬ள் சஷ஥஦ல் அஷநக்குள் ஶதரய்அங்கு
உள்ப ஷனட்ஷடப் ஶதரட்டரள்.

தரத்஡ற஧த்஡றல் தரல் ஊற்நறணரள். ஶகஸ்ஸ்டவ்ஷ஬ப் தற்ந ஷ஬க்கனரம் ஋ண ஢றஷணத்஡ ஶதரது


க஧ண்ட் கட் ஆணது. யரனறல் ஶ஭ரதணர஬ின் அத்ஷ஡"க஧ண்ட் ஶதரய்டுச்ஶசம்஥ர....இந்஡
஥ஷ஫க்கரனம் இப்தடி஡ரன்..஋ப்த ஶதரகும்ஶண வ஡ரி஦ரது....஬ிணி அந்஡ வ஥ல௅கு஬ர்த்஡றஷ஦
஋டுப்தர.." ஋ன்று வசரல்ன அ஬ன் "சரி வதரிம்஥ர"஋ன்நதடி ஋ல௅ந்து கறச்சனுக்குப் ஶதரணரன்.
அங்கு ஶ஭ரதரணர஬ின் இபேட்டரண உபே஬ம் வ஡ரி஦தக்க஥ரய் வ஢பேங்கறப் ஶதரணரன்...அ஬ள்
ஶ஥ல் உ஧ச...அ஬ள் "தரர்த்து ஬ிணி....஡ீப்வதட்டிஇங்க ஡ரன் இபேந்துச்சு...஋ங்கன்னு வ஡ரி஦ஷன"
஋ன்நரள். இபேட்டில் அ஬ன் அ஬ஷபத் ஡ட஬ி அ஬ள் ஷகஷ஦ப் திடித்து ஡ன் தக்கம் இல௅க்க
அ஬ள்.."ஶய..."஋ன்று ஶதரனற஦ரய் ஡ற஠ந, ஢டுக்கத்துடன் ஬ிணிப௅ம்
.'ஆங்........஢ரனும்...ஶ஡டுஶநண்஠ி.." ஋ன்நதடி அ஬ஷப இல௅த்து஡ன் இபே ஷககல௃க்குள் சறக்க
ஷ஬க்க அ஬பது இபஶ஥ணி அங்கும் இங்கும் அஷச஦, இறுக்கறப் திடித்துக் வகரண்டரன்.
ஶ஭ரதணரவுக்கு அ஬ன் ஋ண்஠ம் வ஡ரிந்து ஶதரக "஌ய்....஬ிடு ஋ன்ஷண.."஋ன்று ப௃஠ங்க அ஬ன்
வ஢ஞ்சறல் அ஬ள் ஥ரர்புகள் உ஧சற஦து. சத்஡ம் ஶதரட்டரல் ஥ர஥ற஦ரபேக்குஶகட்டு ஬ிடும் ஋ன்று
அ஬ள் த஦ந்து ஶதரய் ஶதசர஥ல் இபேக்க, அ஬ன் ப௃கம் அ஬ள் சூடரண கல௅த்஡றல் த஡றந்து
அல௅த்஡஥ரய் ப௃த்஡ம் த஡றத்஡து. அ஬ள் உடல் ப௃ல௅தும் ஜறவ் ஋ன்றுஉ஠ர்ச்சற த஧஬, ஬ிணி அ஬ள்
கல௅த்஡றல் இபேந்து உ஡ட்டரல் அ஬ள் உ஡டுகஷபத் ஶ஡டிணரன்.இபே஬பேக்கும் கர஥த்஡ீ ஡றகு ஡றகு
஋ண ஋ரிந்஡து. உடலுக்குள் ஋ரிப௅ம் கர஥த்஡ீக்கு ஌துவ஬பிச்சம்?

"கறஷடச்சு஡ரப்தர...." ஋ன்று வதரி஦ம்஥ர஬ின் கு஧ல் ஶகட்க,....."...ம்ம்...இன்னும் இல்ஷன அத்ஷ஡"


஋ன்று ஶ஭ரதணர கு஧ல் வகரடுக்க, அ஬ள் கன்ணத்஡றல் உ஡ட்டரல் உ஧சறக் வகரண்டிபேந்஡஬ன்,
அ஬ள் ஬ரஷ஦க் கண்டு திடித்து அ஬ள் உ஡டுகஷப ஆஶ஬சத்துடன் சறஷநப்தடுத்஡றணரன்.
அ஬ணது ஒபே ஷக அ஬ள் ஡ஷன஦ின் தின்தக்கம்ஷ஬த்து அல௅த்஡றப் திடிக்க, இன்ஶணரபே ஷக
அ஬ள் ப௃துஷக உடும்புப் திடி஦ரய் திடித்஡றபேந்஡ரன். அந்஡ப் திடிக்குள் சறக்கறக் வகரண்டு
ஶ஭ரதணர அ஬ள் உ஡டுகஷப அ஬னுக்குக் வகரடுக்க, ஬ிணி அஷ஡ கவ்஬ிச் சுஷ஬த்஡ரன். அ஬ள்
உ஡டுகள் வ஥ன்ஷ஥஦ரய் இபேந்஡து. வதண்஠ின் ஢று஥஠ம் கனந்து அ஬ல௃க்கு ஬ரய் ஊந,
ஶ஭ரதணர஬ின் உ஡டுகஷபப் திரித்து அடி உ஡ட்ஷட இல௅த்துச் சுஷ஬த்து, தின் அ஬ள் இ஧ண்டு
உ஡டுகஷபப௅ம் ஬ரய்க்குள் இல௅த்து இன்தத்ஶ஡ஷண சுஷ஬த்஡ரன். இபே஬பேக்குஶ஥ உ஠ர்ச்சறகள்
஥ணதுக்குள் ஢ற஧ம்தி ஬஫றந்஡து. ஬ிணிக்கு ஷகனறக்குள் ஜட்டிஷ஦த் தூக்கறக் வகரண்டு சுண்஠ி
஬ிஷநத்து அ஬ள் ஬஦ிற்நறலும் அடி ஬஦ிற்நறலும் தட்டு உ஧சற஦தும் ஶ஭ரதணரவுக்கு வ஬ட்கம்
தீநறட்டு..'"ஜஶ஦ரடர...஋ந்஡ர.....஢ீ ....ஶதரதும்' ஋ன்று அ஬ஷண உ஡நறணரள். ஬ிணி அ஬ஷப஬ிட்டு
஬ிட்டு ஡டு஥ரற்நத்துடன் ஡ீப்வதட்டிஷ஦க் கண்டு திடித்து ஒபே குச்சறஷ஦உ஧சறணரன். 'ச஧க்....' ஋ண
உ஧சற஦தும் வ஢பேப்பு தற்நறக் வகரண்டு ஥பேந்து ஬ரஷடஷ஦கரற்நறல் ஢ீந்஡ ஬ிட்டது.

஡ீக்குச்சற வ஬பிச்சத்஡றல் இபே஬பேம் ஒபே஬ஷ஧ ஒபே஬ர்கண்கஷப ஬ிரித்துப் தரர்க்க கர஥ம்


஬஫றந்஡து. ஶ஭ரதணரஷ஬ப் தரர்க்க, ஶ஡஬ஷ஡ ஶதரல் வ஡ரிந்஡ரள். கண்கள் த஦த்஡ரலும்,
கள்பத்஡ண஥ரண ப௃த்஡த்஡ரலும் வதரி஡ரய்஬ிரிந்஡றபேந்஡து. ப௃டி சற்ஶந கஷனந்஡றந்஡து. ஥ரர்புச்
ஶசஷன ஢டந்஡ கன஬஧த்஡றல் தரி஡ரத஥ரய் ஢டு஬ில் சுபேண்டு கறடக்க, இபே ஥ரர்பும் ஢டந்஡ சறன்ண
ஶ஥ர஡னறல் ஥ற஧ண்டு ஶதரய் ஢றன்று வகரண்டிபேந்஡து. ப௃ஷனக் கனசங்கள் இ஧ண்டும் ஜரக்வகட்டின்
஬஫ற஦ரக அ஡ன் கண஥ரண தரி஥ர஠த்ஷ஡க் அப்தட்ட஥ரய் கரண்திக்க, உ஡ட்டில் ப௃த்஡த்஡றன்
கர஧஠஥ரய் ஒபே சறன்ண ஈ஧ம் வ஡ரிந்஡து. அ஬ள் அ஬ன் ஷகனறஷ஦ப் தரர்க்க அது வதபேத்து
஬ங்கற஦து
ீ ஶதரல் வ஡ரி஦ வ஬ட்கத்துடன் தரர்ஷ஬ஷ஦ ஡றபேப்திணரள். அ஬ள் ஥ணம் "ச்சல" ஋ன்நது.

ப௃஡னறல் ஶகஸ் ஸ்டவ்ஷ஬ப் தற்ந ஷ஬த்து அ஡ன் வ஬பிச்சத்஡றல் வ஥ல௅கு஬ர்த்஡ற ஶ஡டி


அஷ஡ப௅ம் ஋ரி஦ ஬ிட்டரர்கள். வதரி஦ம்஥ர, 'இந்஡ இபேட்டின ஋ங்ஶகடர தடிக்கப் ஶதரந ...ஶதசர஥ல்
தடு...கரதி ஋துவும் ஶதரட ஶ஬ண்டரம் இப்த...' ஋ன்று வசரல்ன இபே஬பேம் சரி ஋ன்நரர்கள்.

஬ிணி யரனறல் தடுக்க ஶதரர்ஷ஬ ஬ிரிக்க ஆ஧ம்தித்஡ரன். ஶ஭ரதணர இபேந்஡ஒபே


வ஥ல௅கு஬ர்த்஡றஷ஦ ஷ஬த்து இன்னும் ஒன்ஷந ஋ரி஦ ஬ிட்டு அத்ஷ஡஦ிடம் ஒன்ஷநக் வகரடுத்து
஬ிட்டு "஢ீங்க உங்க பைம்ன ஷ஬ச்சுக்கங்க அத்ஷ஡" ஋ன்று வசரல்னற அனுப்தி ஷ஬க்க அத்ஷ஡
அஷ஡ உள்ஶப ஋டுத்துச் வசன்று க஡ஷ஬ ப௄டிக் வகரள்ப, இ஬ள் ஥ரடிஶ஦நப் ஶதரணரள். ஬ிணி
தடுக்ஷக஦ில் இபேந்து ஋ல௅ந்து உட்கரர்ந்து அ஬ஷபப் தரர்க்க இ஬ல௃ம் அ஬ஷணப் தரர்க்க
, ஬ிணி
தடுக்ஷக஦ில் இபேந்து ஋ல௅ந்஡ரன். ஜட்டிஷ஦க் க஫ட்டி ஬ிட்டரன் ஶதரன. ஡டி ஬று
ீ வகரண்டு
஬ிஷ஧த்து ஷகனறஷ஦ ஡ள்பி வகரண்டு ஢றன்நது. அ஬ன் ஷக஦ரல் திடித்து அஷ஡த் ஡ட஬ிக்
வகரடுத்஡தடிஶ஦ தடிஷ஦ ஶ஢ரக்கற ஢டந்஡ரன். ஶ஭ரதணர 'ஶ஬ண்டரம்' ஋ண ஡ஷனஷ஦ ஆட்டி஦தடி
அடுத்஡ தடிக்கு ஌நறணரள். வ஥ல௅கு஬ர்த்஡ற ஥ஞ்சள் ஢றந ஒபிஷ஦ ஬சறக்
ீ வகரண்டிபேந்஡து. தடி஦ில்
஢றன்று வகரண்டு இபேந்஡஬பின் தின்ணரல் ஶதரய் ஢றன்று வகரண்டு அ஬ள் கல௅த்஡றல் ப௃கம்
ஷ஬த்து இடுப்தில் ஷக த௃ஷ஫த்து சுண்஠ி஦ரல் அ஬ள் குண்டிகஷப உ஧சற கட்டிப் திடித்஡தும்
அ஬ல௃க்கு உடலுக்குள் யழட் ஌நற஦து.

஥ணதுக்குள் குற்ந உ஠ர்ச்சற ஌ற்தட, அ஬ள் வ஥து஬ரய் "஢ீ ஶகட்டது ப௃டிஞ்சற ஶதரச்சற
஬ிணி....஥ணஷ஡ கட்டுப்தடுத்து...இஷ஡ஶ஦ ஢றஷணச்சறக்கறட்டு இபேந்஡ரல் தடிச்சற ப௃ன்ஶணந
ப௃டி஦ரது" ஋ன்று அ஬ஷண ஬ினக்கற ஬ிடவும், ஶ஥ஶன இபேந்து தரண்டி஦ணின் "ஶ஭ரதணர" ஋ன்ந
கு஧ல் ஶகட்டதும் ஬ிடு ஬ிடு ஋ண ஡றபேம்திப் தரர்க்கர஥ல் தடிஶ஦நறப் ஶதரணரள். அ஬ள் தின்ண஫கு
தடி஦ில் குலுங்கு஬ஷ஡ஶ஦ ஌க்கத்துடன் தரர்த்஡ரன் ஬ிணி.

஥ரடி஦ில் அ஬பது உள்ஶப அஷநக்குள் த௃ஷ஫ந்஡தும் ஶதன் ஢றன்றுஶதரண஡ரல் ப௃஫றத்துக்


வகரண்ட தரண்டி஦ன் "஋ன்ணடி...க஧ண்ட் கட்டர...ஜன்ணஷன ஢ல்னர ஡றநந்து஬ச்சறட்டு இங்ஶக
஬ர" ஋ன்நரன். ஓக்கத்஡ரன் கூப்திடுகறநரன் ஋ண வ஡ரிந்து வகரண்டரள்.஥ன்஥஡தீடப௃ம் ஊநறப்
ஶதரய் வ஧டி஦ரய் ஡ரன் இபேக்க, இபே஬பேம் கூடிணரர்கள். இடுப்புக்குக் கல ழ் அ஬ன் ப௃கம் ஶதரண
ஶதரது ஋ல்னரம், புண்ஷடஷ஦ ஢க்கு஬ரணர ஋ண ஋஡றர் தரர்த்து ஌஥ரந்து ஶதரணரள். ஌஥ரற்நம்
கூடக் கூட ஶ஭ரதணரவுக்கு ஬ிணி஦ின் ஞரதகம் அடிக்கடி஬ந்து ஶதரணது. ஬ிணி கட்டிப்
திடித்஡தும் ப௃த்஡ம் வகரடுத்஡தும் ஥ட்டுஶ஥ ஥ணதுக்குள்ஓடி஦து. ஷகனறக்குள் ஬ிஷநத்து ஢ீண்ட
஡டி ஶ஬று அ஬ள் ஢றஷணவுக்கு ஬ந்து இம்ஷசவசய்஡து.

யரனறல் ஬ிணிப௅ம் தூக்க஥றல்னர஥ல் கறடந்஡ரன். '஢ல்ன ஶ஬ஷப கன்ணத்஡றல்


அஷந஦஬ில்ஷன..஡றடீர் ஋ண க஧ண்ட் ஬ந்து அஷ஡ ஦ர஧ர஬து தரர்த்஡றபேந்஡ரல்
?' ஋ண ஢றஷணத்஡ரன்.
஢றஷணக்கஶ஬ த஦஥ரய் இபேந்஡து. அ஬ஷபக் கட்டிப் திடிக்கும் ஶதரது அந்஡ வதண் ஬ரசஷண
஥ீ ண்டும் ஥ணதுக்குள் ஬஧ தடுக்ஷக஦ில் தூக்கம் ஬஧ர஥ல் பு஧ண்டரன்.
ஒபே ஬஫ற஦ரய் தூக்கம் ஬஧ வகட்ட வகட்ட கணவுகள் அ஬ஷண ஬஧ஶ஬ற்நது.
அடுத்஡ ஢ரள் ஬ிஶணரத் தடிப்பும், உடற்த஦ிச்சறப௅ம் வசய்஬஡றல் ஡ீ஬ி஧஥ரய் இபேந்஡ரன்.஦ரபேம்
தரர்க்கர஡ ஶ஢஧ங்கபில் இபே஬பேம் ஒபே஬ஷ஧ ஒபே஬ர் உ஧சறக் வகரண்டணர். ஬ிணி அ஬ள்஡றபேம்தி
஢றற்கும் ஶதரது தின் கல௅த்஡றலும் கரது ஥டல்கபிலும் ப௃த்஡ம் வகரடுத்து ஬ிட்டு஢கபே஬ரன்.
ஶ஭ரதணரவுக்கும் இது கறபர்ச்சற஦ரகத் ஡ரன் இபேந்஡து. ஥ரடி஦ில் ஒபே தரத்பைம்இபேந்஡஡ரல்
ஶ஭ரதணர வதபேம்தரலும் அங்ஶகஶ஦ குபித்து ஬ிடு஬ரள். ஋ப்ஶதர஡ர஬து தரண்டி஦ன்அஷ஡
உதஶ஦ரகறப்ஶதரது கல ஶ஫ உள்ப தரத்பை஥றல் குபிப்தது உண்டு. அதுஶதரல் ஥று஢ரள் கரஷன஦ில்
அ஬ள் கல ஶ஫ இபேந்஡ தரத்பை஥றல் குபிக்க ஬ந்஡ரள். ஬ிணி அப்ஶதரது ஡ரன் அங்ஶக குபித்து஬ிட்டு
வ஬பிஶ஦நறணரன். அ஬ள் இந்஡ தரத்பைப௃க்குள் த௃ஷ஫஬ஷ஡ப் தரர்த்஡தும் ஥ணதுக்குள்சரத்஡ரன்
புகுந்து சறரித்஡து. ஶ஭ரதணர தரத்பைப௃க்குள் உள்ஶப த௃ஷ஫ந்து ஶசஷனஷ஦க்க஫ட்டி஦தும்
தரத்பைம் க஡வு வ஥து஬ரய் ஡ட்டப்தட்டதும் க஡ஷ஬த் ஡றநக்க ஬ிணி ஢றன்றுவகரண்டு இபேந்஡ரன்.

ஶசஷன இல்னர஥ல் தர஬ரஷட ஜரக்வகட்டில் இபேந்஡஡ரல் க஡஬ின்தின் ஢றன்று வகரண்டு


஡ஷனஷ஦ ஥ட்டும் ஢ீட்டி ஋ன்ண ஋ன்று ஶகட்டதும் அ஬ன் குபித்஡ தின்தரத்பை஥றல்
஬ிட்டுப்ஶதரண து஠ிகஷப ஋டுக்க ஬ந்ஶ஡ன் ஋ன்று வசரல்ன 'இபே ஋டுத்து ஡ர்ஶநன்" ஋ன்று
வசரல்னற஬ிட்டு அ஬ள் க஡ஷ஬ ஬ிட்டு ஬ிட்டு உள்ஶப ஡றபேம்தி஦தும் ஬ிணி உள்ஶபத௃ஷ஫ந்து
஬ிட்டரன். டரர்க் கனர் தர஬ரஷடக்கு ஶ஥ஶன அ஬பது வகரல௅த்துப் திதுங்கற஦இடுப்பும், ஢டு஬ில்
தள்பத்துடன் ஜரக்வகட்டுக்குக் கல ஶ஫ இபேந்஡ ப௃துகறன் கல ழ்஌ரி஦ரவும் கண்கல௃க்கு
஬ிபேந்஡ரகற஦து. க஡வு ஡றநக்கப்தடு஬ஷ஡ அநறந்து ஶ஭ரதணரவுக்கு த஦ம்஬ந்து ஬ிட்டது. அ஬ள்
஡றடுக்கறட்டு ஡றபேம்தி஦தும் ஬ிணி஦ின் கண்கள் ஜரக்வகட்டுக்குள்கஷ்டப்தட்டு சறஷநப்தடுத்஡ப்தட்ட
ப௃ஷனகபின் ஶ஥ல் ஬ில௅ந்஡து. 'இவ஡ன்ண கரஷன஦ில்..அதுவும் தரத்பை஥றல்...஦ர஧ர஬து தரர்த்஡ரல்
஋ன்ண ஆகும் ஋ன்று' ஶ஭ரதணரவுக்குக் ஶகரதம் ஬ந்து ஬ிட்டது. அ஬ஷண ப௃ஷநத்துப் தரர்த்து
வ஬பிஶ஦ து஧த்஡ற ஬ிட்டரள். குபித்து ப௃டித்து ஬ிட்டு ஆதிஸ் ஶதரகும் ஬ஷ஧஦ில் அ஬ன்
ப௃கத்ஷ஡ப் தரர்க்கஶ஬ திடிக்க஬ில்ஷன. ஬ிணிக்கும் அ஬ள் ஶகரத஥ரய் இபேப்தது வ஡ரி஦ இ஬னும்
஋ரிச்சனரணரன். 'உள்ஶப சும்஥ர ஡ரஶண ஶதரஶணன்' ஋ண ஢றஷணக்க ஶகரதம் குஷந஦஬ில்ஷன.

அன்று ஥ரஷன ஶ஭ரதணர ஆதிஸ் ப௃டிந்து ஬ந்து ஬பேம் ஶதரது ஬ரங்கற ஬ந்஡றபேந்஡ ஸ்஬ட்

கர஧த்ஷ஡ ஥ற்ந஬ர்கல௃க்கு வகரடுத்து ஬ிட்டு ஬ிணிஷ஦ ஶ஡டி஦ ஶதரது ஬ட்டின்
ீ தின் தக்கம்
இபேந்஡ ஶ஡ரட்டத்஡றல் ஶசரில் உட்கரர்ந்஡றபேப்தது வ஡ரிந்஡து. அ஬னுக்கும் ஒபே ஡ட்டில் ஋டுத்து
ஶதரய் வகரடுக்க அ஬ன் ஶகரதத்துடன் ஶ஬ண்டரம் ஋ன்று வசரன்ணரன்.

"஋ந்஡ர ஬ிணி இது சறன்ணபுள்ப ஥ர஡றரி ஶகரதம்? கரஷன஦ின தரத்பைப௃க்கு ஋ல்ஶனரபேம்


஬பே஬ரங்க ஶதர஬ரங்க....அப்த ஶதர஦ி அப்தடி஦ர லூசு ஥ர஡றரி தண்ணுநது?" ஋ன்று இ஬ல௃ம்
ஶகரதத்துடன் ஶகட்க, லூசு ஋ன்ந ஬ரர்த்ஷ஡ ஆத்஡ற஧த்ஷ஡ தூண்டி஬ிட ஬ிணி அங்கறபேந்து கறபம்தி
வ஬பிஶ஦ ஶதரய் ஬ிட்டரன். ஶ஭ரதணர ஡றஷகத்துப் ஶதரய் ஢றன்நரள்.

இ஧வு அஷண஬பேம் சரப்திட்டு தடுத்து ஬ிட ஶ஭ரதணரவும்இன்று டீ ஶதரட்டு வகரடுக்க கல ஶ஫


ஶதரக ஶ஬ண்டரம் ஋ண ஢றஷணத்஡தடிஶ஦ ஒபே டரர்க் கனர்கரட்டன் ஷ஢ட்டிக்குள் அ஬ஷப
த௃ஷ஫த்துக் வகரண்டரள். ஶதண்டிஷமக் க஫ட்டி ஷ஬த்஡ரள்.தரண்டி஦ன் ஆழ்ந்஡ தூக்கத்஡றல்
இபேக்க ஶ஭ரதணரவுக்கு தூக்கம் ஬஧஬ில்ஷன. ஬ிணி஦ின் ஶகரதம்இ஬ஷப வ஡ரந்஡஧வு வசய்஡து.
'சரி..இந்஡ ஶகரதம் அ஬ஷணப் தடிக்க ஬ிடரஶ஡ர' ஋ன்று ஢றஷணத்஡தடி கல ஶ஫ தடி஦ிநங்கற ஬஧ அத்ஷ஡
஥ர஥ர஬ின் அஷந ப௄டி இபேந்஡து. ஬ிணிஷ஦ அ஬ன் இடத்஡றல்கர஠஬ில்ஷன. தின்தக்கம்
஬ரசனறல் அ஬ன் ஡ஷன வ஡ரிந்஡தும் ஶதரணரல் தடிக்கட்டில் ஷகனறப௅ம்ப௃ண்டர தணி஦னும்
ஶதரட்டு கல ழ்தடி஦ில் உட்கரர்ந்஡தடி ஢கத்ஷ஡க் கடித்துக் வகரண்டுஇபேந்஡ரன்.
஬ிஶணரத் ஡றபேம்திப் தரர்த்து இ஬ள் ஬பே஬ஷ஡ப் தரர்த்து ஥ீ ண்டும்஡றபேம்திக் வகரண்டரன். அந்஡
இடத்து ஷனட்டின் சு஬ிட்ஷச ஆப் வசய்஡ரள். இடம்இபேட்டரணது. ஬ரணில் ஥஧த்஡றன்
இஷடவ஬பி ஬஫ற஦ரக ப௃ல௅஢றனர இ஬ர்கள் ஊடஷன ஶ஬டிக்ஷகதரர்த்஡து. அ஬னுக்குப் தின்ணரல்
தடிக்கட்டில் ஒபே தடி ஡ள்பி ஶ஥ஶன உட்கரர்ந்துவகரண்டு அ஬ன் ஡ஷன஦ில் ஷக ஷ஬த்து
ப௃டிஷ஦ ஷககபரல் கஷனத்து ஬ிட்டு "஋ன்ண இது... சரபேவ஧ரம்தவும் சலரி஦மர ஶ஦ரசறக்கறந
஥ர஡றரி இபேக்கு?' ஋ன்நதும் அ஬பின் ஷககஷப ஡ள்பி஬ிட்டரன். அ஬ள் ஥ீ ண்டும் அ஬ன்
஡ஷனப௃டிக்குள் ஷக ஬ிட்டதடிஶ஦.."஢ீ இன்ஸ்வதக்ட஧ரகப்ஶதரந....இந்஡ சறன்ண
஬ி஭஦த்துக்வகல்னரம் ஶகரதப்தட்டர...஋ப்தடி" ஋ன்நதடி அ஬ன் ஡ஷனஷ஦ப்திடித்து ஡ன் தக்கம்
இல௅க்க அ஬ன் ஬ிரித்து ஷ஬த்஡றபேந்஡ அ஬ள் கரல்கல௃க்கு இஷட஦ில்சரய்ந்ந்து வகரண்டரன்.

ஶ஭ரதணர கரஷன ஢ீட்டி தடி஦ில் ஷ஬த்துக் வகரள்ப, அ஬பின் இபே கரல்கல௃க்கு ஢டு஬ில்
அ஬ன் ஡ஷன஦ின் தின்தக்கம் அ஬பின் ஜட்டி ஶதரடர஡ அடி஥டி஦ில் ஶதரய்஬ி஫ ஶ஭ரதணரவுக்கு
'அய்ஶ஦ர' ஋ன்று சறன்ண த஡ற்நம் ஶ஡ரன்நறணரலும் ஌தும்வசய்஦஬ில்ஷன.

"஢ரன் தண்஠து சரி஦ில்ஷனன்ணரலும் ஋ன்ஷண லூசுன்னு வசரல்லுந஡ர?" ஋ன்நரன் இறுக்க஥ரய்.

"மரரிடர...஬ிணி...." அ஬ள் அடி஬஦ிற்ஶநரடு ஶசர்த்து அ஬ன்ப௃கத்ஷ஡ அஷ஠த்துக் வகரண்டரள்.


஢ீட்டி ஷ஬த்஡ ஬ிரித்஡ கரல்கல௃க்கு ஢டு஬ில் ஬ிணி஦ின்கன்ணம் வ஡ரஷடகல௃ம் அடி஬஦ிறும்
சங்க஥றக்கும் இடத்஡றல் தட்டு உ஧சற஦து. அ஬ன் ஡ஷன஦ின்தின்தக்கம் இன்னும் கல ழ் இநங்கற
அ஬ள் புண்ஷட஦ில் தட்டு உ஧சற஦து. அ஬ன் கன்ணத்ஷ஡ அ஬ள்஡ட஬ிக் வகரடுக்க, அ஬ன்
஢ன்நரக அ஬ள் அடி஬஦ிற்நறன் ஶ஥ல் சரய்ந்து வகரண்டு ஢ற஥றர்ந்துஅ஬ஷபப் தரர்த்஡ரன். அ஬பது
வ஢ஞ்சறன் ஶ஥ல் ஡ற஧ண்டிபேந்஡ ப௃ஷனகஷபப் ஥றகவும் தக்கத்஡றல்தரர்க்க அ஬னுக்கு
ப௄ச்சஷடத்஡து. ப௃ஷனகஷபப் தரர்த்஡தும் ஶகரதம் தநந்ஶ஡ரடி஦து.ஷ஢ட்டி஦ில் இ஧ண்டு
ப௃ஷனகல௃க்கு ஢டு஬ில் வ஡ரிந்஡ அ஬ள் ப௃கம் தரர்த்து அ஬ன் மரரி஋ன்நரன். ஶ஭ரதணரவுக்கு
அ஬ணது ஡ஷன உ஧சனறல் ஶ஦ரணி ஊந ஆ஧ம்தித்஡றபேந்஡து. 'இட்ஸ் ஒக்ஶக..' ஋ன்நதடி குணிந்து
அ஬ன் வ஢ற்நற஦ில் ஒபே ப௃த்஡ம் ஡஧ ஬ிணி ஒபே ஷகஷ஦ உ஦ர்த்஡றஅ஬ள் ஡ஷனஷ஦ திடித்து
இல௅த்து உ஡ட்டுக்குக் வகரண்டு ஬ந்து ப௃த்஡஥றட்டரன்.

ஶ஭ரதணர ஶதரனற஦ரக 'ம்..' ஋ன்று ஡ஷனஷ஦ அஷசக்க, ஬ிணிப௅ம் ஬ிடர஥ல் இ஬ன் ஡ஷனஷ஦
அஷசத்து அ஬ள் உ஡ட்ஷட திடித்துக் கவ்஬ிச் சுஷ஬க்க அ஬ன் ஡ஷன இன்னும்அஷசந்து அ஬ள்
புண்ஷடச் சஷ஡கஷப அ஦ர்ன் வசய்஬து ஶதரல் அல௅த்஡ற ஶ஡ய்த்஡து. அ஬ள்஥ீ ண்டும் ஡ஷனஷ஦
அஷசக்க, இ஬னும் அஷசக்க புண்ஷடப௅ம் ஢சுங்கற ஈ஧஥ரகற஦து. இப்தடிஅஷசப௅ம் ஶதரது ஡ரன்
஬ிணிக்கு அ஬ன் தின்தக்க ஡ஷன ஋ங்ஶக இபேக்கறநது ஋ன்று புரி஦வும்அ஬ன் ப௃த்஡த்ஷ஡
஢றறுத்஡ற ஬ிட்டு அ஬ள் ஥டி஦ில் தடுப்தது ஶதரல் தடுத்து ஡ஷனஷ஦ ஡றபேப்திப௃கத்ஷ஡ப் புண்ஷடப்
தக்கம் வகரண்டு வசரல்ன ஶ஭ரதணவுக்கு வ஬நற கறபம்தி஦து. ஬ிணிக்கு'ஆயர..சூப்தர் சரன்ஸ்'
஋ன்று ஥ணதுக்குள் கர஥ப்ஶதய் கதடி ஆட அ஬ன் ஒபே ஷகஷ஦ அ஬ள்இடுப்ஷதச் சுற்நற
ஷ஬த்துக் வகரண்டும், அடுத்஡ ஷகஷ஦ அ஬ள் வ஡ரஷட ஶ஥லும் ஷ஬த்துக் வகரண்டுஅ஬ஷப
வகட்டி஦ரய் திடித்துக் வகரண்டரன்.

஌ற்கணஶ஬ மரரி வசரல்னற ஬ிட்டரலும் ஥ீ ண்டும் 'மரரின்ணி' ஋ன்று வசரல்னற஦தடி அ஬ன்


ப௃கத்ஷ஡ அ஬ள் கரல்கல௃க்கறஷட஦ில் ஷ஬த்துவ஥து஬ரய் ஶ஡ய்த்஡ரன். அ஬பது
ப௃க்ஶகர஠த்஡றன் குட்டி புல்வ஬பி஦ில் ப௃டிகள் அஷச஬ஷ஡உ஠ர்ந்஡ரன். அண்஠ி ஶதண்டிஸ்
ஶதரட஬ில்ஷன ஋ன்று வ஡ரி஦ சுண்஠ி புசு புசு ஋ன்று ஬ங்கற
ீ வதரி஡ரணது. புது஬ி஡஥ரண ஥஠ம்
ஒன்று அங்கறபேந்து ஬பே஬து ஶதரன வ஡ரிந்஡து. ஶ஭ரதணரவுக்கும்ஒபே இன்ச் கூட ஢க஧
஬ிபேப்தஶ஥஦ில்ஷன. அ஬ல௃ம் ஒப்புக்கரக, 'த஧஬ர஦ில்ஷன ஬ிணி' ஋ன்று வசரல்னற஦தடி அ஬ன்
஡ஷனஷ஦ அல௅த்஡ற ஡ட஬ிக் வகரடுத்஡ரள். அ஬ள் ஡ட஬ிக் வகரடுக்க புண்ஷட஦ில்அல௅த்஡ம்
கூடி஦து. ஬ிணிஶ஦ர ப௃கத்ஷ஡ புஷ஡த்஡தடி "ஶ஢ர..ஶ஢ர.....஢ரன் தண்஠ி஦து ஡ப்பு"஋ன்நதடி அ஬ன்
஡ஷனஷ஦ ஬ிடர஥ல் அஷசக்க புண்ஷடச் சஷ஡ப௅ம் ஶசர்ந்து அஷச஦ அ஬ள்கறபிட்ஶடரரிஸ்
஋ங்ஶகர தட்டு உ஧ச ஶ஭ரதணரவுக்கு உ஠ர்சறகள் உடல் ப௃ல௅தும் ஡நறவகட்டு ஓடிதிசு திசு
஋ன்நரணது.

"அ஡ரன் மரரி ஶகட்டில்ன ஬ிணி" ஋ன்று இ஬ல௃ம் சுகத்ஷ஡ ஬ிட஥ண஥றல்னர஥ல் கறபிஶடரரில்


உ஧சும் தடி அ஬ன் ப௃கத்ஷ஡ ஬ிடர஥ல் இறுக்கறப் திடித்துக்வகரண்டரள். திசு திசுப்தரண ஡ற஧஬ம்
கர஥஥஠த்ஷ஡ அபிக்க ஬ிஶணரத்துக்கு சுண்஠ி஦ில் ப்ரீகம்வ஥ல்ன ஋ட்டிப் தரர்த்஡து. இபே஬பேம்
ஶதரனறத்஡ண஥ரண ஒபே ஢ரடகத்ஷ஡ ஢டத்஡றக் வகரண்டிபேக்க஢றனர கண்வகரட்டர஥ல் தரர்த்஡து.
஥ரடி஦ில் ஌ஶ஡ர சத்஡ம் ஶகட்தது ஶதரல் வ஡ரி஦ அ஬ஷணப் ஶதரய்தடுக்கச் வசரல்னற ஬ிட்டு
இ஬ல௃ம் கறபம்திப் ஶதரணரள்.

அடுத்஡ ஢ரள் வ஡ரடங்கற஦து. தரண்டி஦ன் அன்று னரட்ஜ் ஬ஷ஧ ஶதரய் ஬஧ஶ஬ண்டும் ஋ன்று
஬ிஶணரத்஡றடம் வசரல்னறக் வகரண்டிபேந்஡ரன். ஬ிஶணரத் ஶதரய் ஆட்ஶடர வகரண்டு ஬஧
தரண்டி஦ன் துஷ஠க்கு ஒபே ஆள் ஷ஬த்துக்வகரண்டு னரட்ஜளக்குப் ஶதரணரன். வதரி஦ப்தர,
஬ிணி஦ிடம் ஥ரத்஡றஷ஧ ஥பேந்துகள் ஬ரங்க ஶ஬ண்டும் ஋ன்று சலட்டும் த஠ப௃ம் வகரடுக்க, அஷ஡
஬ரங்கறக் வகரண்டு அ஬ன் வ஬பிஶ஦ கறபம்தவும், ஶ஭ரதணர ஆதிமளக்கு ஶயண்ட் ஶதக் ஶதரட்டு
கறபம்தவும் சரி஦ரய் இபேந்஡து. ஬஦னட் கனர் ஶசஷன஦ில் சறக் ஋ன்று டி஬ி ஸ்டரர் ஥ர஡றரி
இபேந்஡ரள். இடுப்தில் உள்ப சஷ஡ஷ஦ அந்஡ வ஥ல்னற஦ ஶசஷனத் து஠ி஦ரல் ப௃ல௅தும் ஥ஷநக்க
ப௃டி஦஬ில்ஷன. அஷ஧஥஠ி ஶ஢஧ ஢ஷட஦ில் ஆதிஸ் ஋ன்த஡ரல் வதபேம்தரலும் ஢டந்ஶ஡ ஶதரய்
஬ிடு஬ரள். இபே஬பேக்கும் இஷடஶ஦ இபேந்஡ ஶகரதம் ஓடி வ஢பேக்கம் கூடி ஬ிட்டது ஶதரன
இபே஬பேம் உ஠ர்ந்஡ரர்கள். ஬ிஶணரத்தும் அ஬ல௃டன் ஶசர்ந்து ஢டக்க '஋ங்க ஬ிணி ஶதரந' ஋ன்நரள்.

"இ஧ண்டு வதபேசுகல௃க்கும் ஥ரத்஡றஷ஧ ஬ரங்க ஶ஬ண்டி஦து இபேக்கு. அ஡ரன் வ஥டிக்கல் ஭ரப்


ஶதரஶநன்.."

"஬ரங்கறக் வகரடுத்துட்டு டி஬ிஷ஦ப் தரர்க்கர஥ல் தடி" ஋ன்று வசரல்னற஦ஶதரது ஶ஧ரட்டு ஓ஧த்஡றல்


இபேந்஡ ஒபே வதரி஦ கஷட஦ில் டி஬ி ஓடிக் வகரண்டிபேக்க, சற஬ரஜற தடக்கரட்சற ஶதரய் வகரண்டு
இபேந்஡து. ஸ்ஶ஧஦ர, டி஧஦ிஷண ஢றறுத்஡ ஡ன் சறகப்புச் ஶசஷனஷ஦உபே஬ி ஷக஦ில் ஋டுத்து
ஆட்டிக் வகரண்டிபேந்஡ரள். வ஡பே஬ில் ஶதரஶ஬ரர்கள், கஷட஦ில் உள்ப஬ர்கள் அஷண஬ஷ஧ப௅ம்
அஷ஡ஶ஦ தரர்க்க ஶ஭ரதணர ஡ஷன஦ில் ஷக஦ரல் அடித்துக்
வகரண்டரள்..."ஜஶ஦ர.....ஜஶ஦ர.....டிவ஧஦ிஷண ஢றறுத்஡ ஬ல்னற஦ ஜடி஦ர" ஋ன்று வசரல்னற அ஬ன்
ஷகஷ஦ப் திடித்து இல௅த்து ஢டக்க ஆ஧ம்தித்஡ரள்.

"சறகப்புச் ஶசஷனஷ஦ப் தரர்த்து வ஧஦ில் ஢றக்கஷன அண்஠ி."

ஶ஭ரதணர கு஫ப்தத்துடன் அ஬ஷணப் தரர்க்க, ஬ிணி தக்கத்஡றல் ஦ரபேம் இபேக்கறநரர்கபர ஋ன்று


தரர்த்து ஬ிட்டு அ஬ள் கரதுப் தக்கம் சற்று குணிந்து ஡ரழ்ந்஡ கு஧னறல் வசரன்ணரன்.

"஧஦ில் டிஷ஧஬ர் அ஬ள் ஶசஷனஷ஦ உபேவுணஷ஡ப்தரர்த்஡றட்டரன். அடுத்து ஜரக்வகட்ஷடப௅ம்


க஫ட்டப் ஶதரநரஶபர...஋ன்ணஶ஬ரன்னு ஢றஷணச்சுத் ஡ரன் ஢றப்தரட்டிணரன்!!..." ஋ன்று வசரல்னற
஬ிட்டு சறரிக்க ஆ஧ம்தித்஡தும், "ஜஶ஦ர...குபே஬ரபெ஧ர" ஋ன்று ஢டக்க ஆ஧ம்தித்஡ரள்.
"஋ஷ஡஦ர஬து ஢றஷணக்கர஥ல் ஶதரய் தடி ஬ிணி.." ஋ன்று வதரறுப்தரய் அட்ஷ஬ஸ் வசய்஡ரள்.
"஢ரன் தடிக்கறஶநன். தடிச்சரல் ஢ீங்கள் இன்ஷணக்கு ஷ஢ட் ட்வ஧஦ிஷண ஢றற்தரட்டு஬ங்கபர
ீ ?"
஋ன்நரன். ஶ஧ரட்டில் ஷ஬த்து அ஬ன் இஷ஡க் ஶகட்க, அ஬ள் '஡றக்' ஋ன்ந அ஡றர்ச்சறப௅டன் சுற்நறப்
தரர்த்஡ரள்.

஡ஷனஷ஦க் குணிந்து வகரண்டரள். ஬ிறு ஬ிறு ஋ண ஢டக்கத் வ஡ரடங்கறணரள்.அ஬ன் கூடஶ஬


஢டக்க 'இ஡ப் தற்நற இங்ஶக ஶதசரஶ஡...அது ஋ன்ணரன ப௃டி஦ரது...ஶதரய் தடி"வ஥டிக்கல் ஭ரப்
஬ந்து ஬ிட "தடிக்கறநது ஒ஧பவுக்கு ப௃டிச்சறட்ஶடன். இன்ஷணக்குதிமறக்கல் இம்ப்பைவ்வ஥ண்ட்
஡ரன்....' ஋ன்று வசரல்னற சறரித்து ஬ிட்டுப் ஶதரக ஶ஭ரதணரவுக்கு ஶ஬ஷனக்குப் ஶதரகஶ஬
ஆஷச஦ில்ஷன. ஆதிமறல் ஌ஶ஡ர ஶ஬ஷன தரர்த்஡ரள்.

அம்திகரஷ஬ப் தரர்த்஡ ஶதரது, அ஬ல௃ம் ஶ஥ஶணஜபேம் கட்டிப் திடித்து ப௃த்஡ம் வகரடுத்஡து


ஞரதகம் ஬஧, ஬ிணி ப௃த்஡ம் வகரடுத்஡தும் ஷ஢ட்டி ஶ஥ல் ப௃கம் ஷ஬த்துபுண்ஷடஷ஦
ஶ஡ய்த்஡தும் ஞரதகம் ஬ந்து வ஡ரல்ஷன வகரடுத்஡து. '஡றபேட்டுப் த஦ல்...஋வ஡ல்னரம் ஶகட்க
ஆ஧ம்திச்சறட்டரன். அ஬ன் தரீட்ஷச஦ில் ஶ஡ந ஶ஬ண்டும், அஶ஡ ச஥஦ம் ஓ஬஧ரகவும் அ஬ஷண
அனு஥஡றக்கக் கூடரது....ஒபே ப௃த்஡ம் ஋ன்நதும் ஋ன்ண஥ரய் தடிக்கறநரன்....
' ஋ண ஢றஷணத்து சறரிக்க,
"சயரணர தூநல் தூவுஶ஡ர...." ஋ன்ந தரடல் உ஡ட்டில் ஒட்டிக் வகரண்டது. அன்றுப௃ல௅தும்
அந்஡ப் தரட்ஷட அடிக்கடி ப௃ணுப௃ணுத்஡ரள். அம்திகர '஋ன்ண அந்஡ப் தரட்ஷடஶ஦ தரடிக்கறட்டு
இபேக்கறந' ஋ன்ந ஶதரது, '஢ல்ன தரட்டு...கரஷன஦ில் ஬பேம் ஶதரது ஶகட்ஶடன்.அ஡ரன்.'஋ன்நரள்.

஥ரஷன ஜந்து ஥஠ிக்கு ஬ட்டுக்கு


ீ ஬ந்஡ ஶதரது அத்ஷ஡ அ஬பிடம், 'வ஡பே஬ின் ப௃ஷண஦ில்
பு஡ற஡ரய் ஒபே ஶயரட்டல் ஆ஧ம்திக்கறநரர்கள். ஌ல௅ ஥஠ிக்கு ஓசற஦ரய்டிதன்
஡பேகறநரர்கள்..஢ரனும், உங்க ஥ர஥ரவும் ஶதரஶநரம்...தரண்டி஦ன் ஬஧ஷனன்னுட்டரன் ஢ீ஬ர்நற஦ர?'
஋ன்நரர்கள்.
ஶ஭ரதணரவுக்கு ஥ணதுக்குள் கு஭ற திநந்஡து.'஢ல்னஶ஬ஷப...இ஧ண்டு ஶதர் வ஡ரல்ஷனப௅ம்
இல்னர஥ல் வகரஞ்சம் ஶ஢஧ம் ஢றம்஥஡ற' ஋ண ஢றஷணத்஡஬ள் ஬஧஬ில்ஷன ஋ன்று வசரல்னற ஬ிட்டரள்.
அஷ஧஥஠ி க஫றத்து ஬ிணிஷ஦த் ஶ஡டி஦ ஶதரது அ஬ன் ஬ட்டின்
ீ தின்தக்கம் இபேப்தது வ஡ரி஦
அங்கு ஶதரணரள்.

அங்கறபேந்஡ ஥஧த்஡றல் ஒபே க஦ிற்ஷநக்கட்டி வ஡ரங்க ஬ிட்டு அ஡றல் ஌நற இநங்கும் த஦ிற்சறஷ஦
வசய்து வகரண்டு இபேந்஡ரன். கரல்சட்ஷடப௅ம், ப௃ண்டர தணி஦னும் அ஠ிந்஡றபேக்க இ஬ள் அங்ஶக
ஶதரய்..."க஬ணம் ஬ிணி....கல ஶ஫ ஬ில௅ந்஡றடரஶ஡" ஋ன்று வசரல்ன, அ஬ணரல் ப௃ல௅தும் ஌ந
ப௃டி஦ர஥ல் இநங்கற ஬ிட்டரன். '஥னுசனுக்கு ஡ரன் இது கஷ்டம்....கு஧ங்கு ஶசட்ஷட வசய்ப௅ம்
உணக்கு ஋ன்ணடர க஭டம்...." ஋ன்நரள்...

"஋ன்ணது டர஬ர?....கு஧ங்கு தட்டம் ஶ஬ந஦ர?....இப்த தரபே ஶ஭ரதணர" ஋ன்று சந்஡டி சரக்கறல்


ஶதஷ஧ வ஥து஬ரய் வசரன்ணதும் அ஬ள் அடிக்க ஷகஷ஦ ஓங்கறணரள்.஬ினகற ஓடிப் ஶதரய்
஥ீ ண்டும் க஦ிற்நறல் ஡வ்஬ி ஌நறணரன். ஬ிறு ஬ிறு ஋ண ஌நற தர஡ற தூ஧த்ஷ஡கடந்஡தும் ஷக
஬னறத்஡து. ஥ீ ண்டும் ப௄ச்ஷச ஬ரங்கற கல ஶ஫ தரர்க்க, ஶ஭ரதணர இ஬ஷணஶ஦ தரர்த்துக்
வகரண்டிபேந்஡ரள். ''஌று ஬ிணி...஌று...." ஋ன்று அ஬ள் வசரல்ன, ஬ிறு ஬ிறு ஋ண ஌நற உச்சறக்கு
஬ந்து, ஥ீ ண்டும் கல ஶ஫ ஬ந்து ஶசர்ந்஡ரன்.

"த஧஬ர஦ில்ஷனஶ஦....சுறு சுறுப்தரய் ப௃டிச்சறட்டிஶ஦....஢ரன்தக்கத்஡றன இபேந்஡ரல் ஡ரன் ஢ல்னர


஌று஬ ஶதரனறபேக்கு..."
"஢ீங்க தக்கத்஡றன இபேந்஡ரல் ஡ரன் அண்஠ி....஢ல்னர ஌ந ப௃டிப௅ம்......" ஋ன்று அ஬ள் துடி
இஷடஷ஦ப௅ம், ஬ிரிந்஡ இடுப்ஷதப௅ம் தரர்த்து டபுள் ஥ீ ணிங்கறல் வசரல்னற அ஬ள் கண்ஷ஠ப்
தரர்த்துச் சறரிக்க, "஌ய்..பெ...஢ரட்டி..." ஋ன்று ஶதரனற஦ரய் ப௃ஷநத்து ஬ிட்டு ஢கர்ந்஡ரள்.
தின்ணரஶனஶ஦ ஶதரய் '஢ீங்க அந்஡ ஶயரட்டல் ஬ி஫ரவுக்கு ஶதரநீங்கபர?" ஋ன்று ஶகட்க, அ஬ள்
இல்ஷன ஋ன்று ஡ஷன஦ஷசத்துச் வசரல்ன அ஬ன் ஬ி஭஥஥ரய் புன்ணஷகத்஡ரன்.

ஒபே ஬஫ற஦ரய் ஥ர஥ரவும் அத்ஷ஡ப௅ம் கறபம்திப் ஶதரணரர்கள். ஬ிணி குபித்து ஬ிட்டு தடித்துக்
வகரண்டு இபேந்஡ரன். அந்஡ தங்சன் இடத்஡றல் ஷ஥க் ஷ஬த்து ஒனறவதபேக்கற஦ில் '஬பேக
஬பேக....஋ண கத்஡றக் வகரண்டிபேந்஡து ஬ட்டுக்குள்ல௃ம்
ீ ஶகட்டது. இஷடவ஬பி஦ில் தரட்டும்
ஶதரட்டரர்கள்.. இபே஬பேம் ஶதரணதும் ஬ிணி ஶதரய் ஢ன்நரய் க஡ஷ஬ச் பூட்டி ஬ிட்டு
ஶ஭ரதணரஷ஬ப் தரர்த்து '஬பேக....஬பேக' ஋ன்று குறும்புடன் டபுள்஥ீ ணிங்கறல் வசரல்ன, தரண்டி஦ன்
ஶ஭ரதணரஷ஬ ஥ரடி஦ில் இபேந்து கூப்திடு஬து ஶகட்டது. ஥ரடிக்குச் வசன்ந ஶதரது தரண்டி஦ன்
'இன்ஷணக்கு னரட்ஜ் ஶதரய் அஷனஞ்சது கரல் ஬னறக்குதுடி' ஋ன்று வசரல்ன, ஷ஬த்஡ற஦ர்
வகரடுத்஡ ஷ஡னத்ஷ஡ப் ஶதரட்டு ஶ஡ய்த்து ஬ிட்டரள். 'ஶச...ஶ஢஧ம் ஶதரகறநஶ஡..'.஋ன்று கல ஶ஫
யரனறல் ஬ிணி அங்கும் இங்கும் ஢டந்து வகரண்டு இபேந்஡ரன்.

தரண்டி஦ன் ஶ஡ரஷச ஶகட்க கல ஶ஫ இநங்கற ஬ந்஡ரள். ஷகனறப௅ம் தணி஦னும் அ஠ிந்து இபேந்஡


஬ிணி அ஬ஷபப் தரர்த்து சறரித்஡ரன். கறச்சனுக்குள் அ஬ள் த௃ஷ஫஦ தின்ணரஶனஶ஦ ஬ந்஡ரன்.
தரர்ஷ஬஦ில் கர஥ம் துள்பி஦து.

'உங்க அண்஠னுக்கு ஶ஡ரஷச சுடனும்...஢ீ இன்ஷணக்கு ஥஧த்஡றல் ஬ிறு஬ிறுன்னு ஌நறட்ட


஬ிணி...உன் ஷக ஥சல்ஸ் ஋ல்னரம் ஢ல்னர இம்ப்பைவ் ஆ஦ிட்டு' ஋ன்நரள். அ஬ள் ஶ஡ரஷச
சட்டிஷ஦ ஋டுத்து ஷ஬த்து ஸ்டவ் தற்ந ஷ஬க்க, இ஬ன் தின்ணரல் ஬ந்து ஒட்டி ஢றன்று இடுப்தில்
வ஥ல்ன ஷக ஷ஬த்஡ரன். அ஬ள் ஡றபேம்திப் தரர்க்க 'கர஧஠ம் ஢ீங்க ஡ரன்' ஋ன்நதடி இடுப்ஷதத்
஡ட஬ி ஶசஷனஷ஦ ஬ினக்கற, ஶசஷன஦ில் திதுங்கற஦ இடுப்புச் சஷ஡ஷ஦வகரத்஡ரய் அள்பிப்
திடித்஡ரன். உ஠ர்ச்சற ஢஧ம்புகள் இடுப்தில் துடிக்க 'ம்' ஋ன்நதடி வ஢பிந்து ஡ஷனஷ஦ ஶ஬று தக்கம்
஡றபேப்திக் வகரண்டரள். ஬ிணிக்கு ஡டி ஬ிஷநக்க ஆ஧ம்தித்஡து. சறன்ண பூச஠ி ஶதரல் இபேந்஡
அ஬ள் குண்டி஦ில் அ஬ன் இன்னும் ஒட்டி உ஧சற஢றன்று அடுத்஡ ஷகஷ஦ப௅ம் இந்஡ப் தக்க
இடுப்தில் ஷ஬த்து இ஡஥ரய் திஷசந்஡ரன்.'஌ய்....஋ன்ணது' ஋ன்நரள்.

"ட்வ஧஦ிஷண ஢றப்தரட்ட ஶ஬ண்டர஥ர?" ஋ன்று வசரல்னற஦தடி அ஬ணது ஒபே ஷக இடுப்தில் இபேந்து


ஶ஥ஶன ப௃ன்ஶணந, ஶ஭ரதணரவுக்கு ப௄ச்சு ப௃ட்டி஦து. இடுப்தில் இபேந்஡ ஷக஦ரல் அ஬ள்
வ஥ன்ஷ஥஦ரண ஬஦ிற்ஷநத் ஡ட஬ி திஷச஦, ஷக ஶ஥லும் கல ல௅ம் ஶதரண ஶதரது அது ஥ரர்தின்
அடிப்தக்கத்஡றல் தட அ஬ள் அ஬ன் ஷகஷ஦ ஡டுத்து ஢றறுத்஡றணரள்.ஶ஡ரஷசச்சட்டிஷ஦ ஬ிட அ஬ள்
உடம்பு ஶ஬க஥ரய் சூஶடந ஆ஧ம்தித்஡து. இபேந்஡ரலும் அ஬ன் ஷகஷ஦஡ட்டி ஬ிட்டு 'ஶ஬ஷன
இபேக்கு ஬ிணி.. இப்த ஶ஬ண்டரம்.." ஋ன்று வசரல்னற ஬ிட்டு ஶ஡ரஷசஷ஦ஊற்நறணரள்.

அ஬ன் குணிந்து அ஬ள் கல௅த்஡றல் ப௃கம் ஷ஬த்து ப௃த்஡ம் வகரடுக்க஡ள்பரடிப் ஶதரணரள்


ஶ஭ரதணர. ஬ிணி கன்ணத்ஷ஡ அ஬பது கல௅த்஡றல்
ஷ஬த்து ஶ஡ய்க்க கல௅த்஡றல், இபேந்஡ ஥ற஡஥ரண வ஬ப்தம் அ஬னுக்கு சுக஥ரய் இபேந்஡து.
"சறச்சலசலச்ச்சற ஋ன்ண த஫க்கம் இது..சறன்ணதிள்ஷப ஶதரன..஬ம்பு தண்ணு஬....஢ீ ஬ம்பு
தண்ணு஬...஋ப்தவுஶ஥ இப்தடி஡ரன் ஬ம்பு தண்ணு஬...சறச்சலசலச்ச்சற" ஋ன்று வ஬பிஶ஦ தரட்டு ஶகட்டுக்
வகரண்டு இபேந்஡து. அ஬ள் ஶ஡ரஷசஷ஦ ஡றபேப்திப் ஶதரட இ஬ன் ஥ீ ண்டும் வ஥து஬ரய்
ஶசஷனக்குள் ஷக஬ிட்டு ஜரக்வகட்டின் அடிப்தக்கம் ஷகஶதரணது. ஶ஭ரதரணரவுக்கு அ஬ஷண
஢றறுத்தும் சக்஡ற குஷநந்து ஶதரணது. தின்ணரல் குண்டி஦ில் ஶ஬று அ஬ன் ஡டி உ஧சற சறல்஥ற஭ம்
தண்஠ிக் வகரண்டு இபேந்஡து.

ஶ஭ரதணர஬ிடம் இபேந்து ஋஡றர்ப்பு குஷநந்து ஶதரண஡ரல் ஬ிணி அ஬ள் ஜரக்வகட்டுக்குஶ஥ல்


ஷககஷப ஡஦ங்கறக் வகரண்ஶட ஓட ஬ிட்டு அ஬ள் ஥ரர்ஷத வ஥ன்ஷ஥஦ரய் ஡ட஬ி
அபவ஬டுத்஡ரன். ஶ஭ரதணரவுக்கு ப௄ச்ஶச ஬ிடப௃டி஦஬ில்ஷன. 'அய்ஶ஦ர...ப௃ஷன ஶ஥ஶனஶ஦ ஷக
ஷ஬ச்சறட்டரன்' ஋ன்று அ஬ள் ஢றஷணக்க, ஬ிணி஦ின் ஥ணப௃ம் சுண்஠ிப௅ம் துடித்துக் வகரண்டு
இபேந்஡து. ப௃ல்ஷனப் தந்தும், ஥ரங்கணிப௅ம் கனந்து வசய்஡ கனஷ஬ ஶதரல் வகட்டி஦ரண
ப௃ஷன஦ரய் இபேக்க, ஶ஭ரதணரவுக்கு ஥ரர்புக் கரம்புகள் சற்று ஬ிரிந்து ஡ஷன ஢ற஥றர்ந்து ஢றன்நது.
ஶ஡ரஷசஷ஦ ஋டுத்து ஡ட்டில் ஷ஬த்஡ரள்.

"ஸ்....சும்஥ரபே ஬ிணி" ஋ன்று ஒப்புக்கு வசரன்ணரள். உ஡ட்ஷட ஋டுத்து அ஬ன் அ஬ள் கரது
஥டனறல் ஷ஬த்து இல௅த்துப் திடிக்க அ஬ல௃க்குகூச்ச஥ரகறப் ஶதரய் ஡ஷனஷ஦ச் சரய்க்க, அ஬ன்
ஷககபரல் அ஬ள் ஥ரர்ஷத இறுக்க஥ரய் அல௅த்஡றக்கசக்க ஆ஧ம்தித்஡ரன். ப்஧ர, ஜரக்வகட்ஷடப௅ம்
஡ரண்டி அ஬ள் கரம்புகள் வகட்டி஦ரணஷ஡ ஬ிணி உ஠ர்ந்஡ரன். அ஬ள் ஡ஷனஷ஦ ஥ட்டும் ஡றபேப்த,
அ஬ன் அ஬ள் இ஡ழ்கஷபக் கவ்஬ிக் வகரண்டு, இ஧ண்டு ஷககபரலும் ப௃ஷனகஷபக் ப௃ல௅தும்
திடிக்க ப௃஦ன்நரன். ப௃த்஡ம் வகரடுத்துக் வகரண்ஶடஅ஬ஷப அ஬ன் தக்கம் ஡றபேப்திணரன்.
ஷககள் ஥ரர்தில் ஬ிஷப஦ரட ப௃ந்஡ரஷண சரிந்஡து.ப௃ந்஡ரஷண ஷகஶ஥ல் தட்டு சரி஦ ஬ிணி
சற்று ஬ினகற அ஬ஷப ப௃ஷனகள் குத்஡றட்டு ஈட்டி ஶதரல்஢றற்தஷ஡ப் தரர்த்஡ரன். இபஷ஥஦ரண
சஷ஡ப் திடிப்தரண இஷடப௅ம், தப தப ஬஦ிறும், வ஡ரப்புஷப தர஡ற஬ஷ஧ ஥ஷநத்஡ ஶசஷனப௅஥ரய்
வஜரனறத்஡ரள் ஶ஭ரதணர.

அ஬பின் ப௃ஷனகஷபப் தரர்த்துக் வகரண்ஶட "சும்஥ர டம்புள்ஸ் ஥ர஡றரி கறண்ணுன்னு இபேக்ஶக


அண்஠ி" ஋ன்று வசரல்னற அஷ஡த் ஡ட஬ிக் வகரடுக்க அ஬ள் அ஬ன் ஷகனற஦ில் ப௃ட்டிக்
வகரண்டு இபேப்தஷ஡ப் தரர்த்து சறரித்஡ரள். "ட்வ஧஦ிஷண ஢றற்தரட்டனரம்னு வசரல்னறட்டு உன்
ட்வ஧஦ிஷண கறபப்திட்ட ஶதரன" ஋ன்று கனரய்த்஡ரள். அ஬ன் ஜரக்வகட் தட்டஷணக் க஫ட்டப்
ஶதரக, 'சும்஥ர஦ிபே ஬ிணி' ஋ன்று வசரல்னற ஶசஷனஷ஦ சரி வசய்து ஬ிட்டு அடுத்஡ ஶ஡ரஷசஷ஦
ஊற்நறணரள். ஬ிணி ஥ீ ண்டும் அ஬ள் தின்தக்கம் ஬ந்து கட்டிப் திடித்஡ரன். அ஬ன் ஡டித்஡ சுண்஠ி
஢ன்நரய் இடித்஡து அ஬ல௃க்கு.

அ஬ன் ஷககள் ஜரக்வகட் கல ழ் தட்டஷணக் க஫ட்டப் ஶதரக..'இப்த ஶ஬ண்டர ஬ிணி' ஋ன்று


வசரன்ணரள். அ஡ற்குள் ஒபே தட்டஷணக் க஫ட்டி அடுத்஡ தட்டஷணப௅ம் க஫ட்டிணரன்.வ஥த்து
வ஥த்஡ரண ஥ரர்தில் அ஬ன் ஷககள் தட்டு உ஧சற ஜரக்வகட்ஷடக் க஫ட்ட இபே஬பேக்கும்
கறல௃கறல௃ப்தரய் ஡ரன் இபேந்஡து. ஶ஭ரதணரவுக்கு 'கல ஶ஫' ஢ீர் கசற஦ ஆ஧ம்தித்஡து. அ஬பரல்
அ஬ஷணத் ஡டுக்க ப௃டி஦஬ில்ஷன. ஬ிணி ஡றநந்஡ ஜரக்வகட்டுக்குள் ஷக஬ிட்டு ப்஧ரஶ஬ரடுஶசர்த்து
஥ரர்ஷதக் கசக்க அது திதுங்கற஦து. அ஬ள் ஥஦க்கத்஡றல் இபேக்க ப்஧ரஷ஬க்க஫ட்டு஬஡ற்கு அ஬ன்
ஷககள் யழக்ஷகத் ஶ஡டி஦து. ஒன்ஷந ஥ட்டும் ஬ிடு஬ிக்க அ஬ன் ஷககள் ஶதரகஇடம்
கறஷடத்஡தும் அ஬ள் ஥ரர்தில் ஶ஢஧டி஦ரய் ஷககஷப அ஬ச஧ அ஬ச஧஥ரய் ஶ஥஦ ஬ிட்டரன்.
வகரத்஡ரய் அ஬ள் ஥ரர்ஷத வகட்டி஦ரய் திடித்துக் கசக்க, ஥ரர்புக்கரம்புகள் ப௃஧ட்டுக் ஷககள்
தட்டு உ஧ச, 'குப்' ஋ண ஡ீ திடித்஡து உடலுக்குள். "ம்ம்ம்.." ஋ன்று ஶ஭ரதணரஉ஠ர்ச்சற஦ில் ஡ள்பரட
சறன ஬ி஢ரடிகள் அஷ஡ அனுத஬ித்஡஬ள், அ஬ஷண ஬ினக்கற ஬ிட்டு ஶ஡ரஷசஷ஦ ஡றபேப்திப்
ஶதரட்டரள். ஬ிணி வ஡ரடர்ந்து அ஬ள் ஥ரர்தில் புகுந்து ஬ிஷப஦ரடிக்வகரண்டிபேக்க அ஬ஷண
஡ள்பி ஬ிட்டு அ஬ள் "இது ஡ரன் னரஸ்ட்' ஋ன்நதடி அடுத்஡ ஶ஡ரஷசஷ஦ ஊற்நறணரள்.
'வ஦ஸ்....இன்னும் ஒஶ஧ ஒபே தட்டன்' ஋ன்நதடி ஬ிணி ஷகஷ஦க் வகரண்டு ஶதரய் ப்஧ர஬ின்
அடுத்஡ தட்டஷணப௅ம் ஬ிடு஬ிக்க ப௃ஷனகள் இ஧ண்டும் தர஧ம் ஡ரங்கர஥ல்வகரஞ்சம் சரிந்஡து.
ஷகக்கு அடங்கர஡ இ஧ண்டு ப௃ஷனகஷபப௅ம் ஆஷசப௅டனும் வ஬நறப௅டனும்வ஡ரட்டுக்
கசக்கறணரன். 'ஶச...சரி஦ரண கு஧ங்குடர..஢ீ.' ஋ன்று ப௃஠ங்கறணரள். இ஧ண்டு ஷககபரலும்
ப௃ஷனஷ஦க் கசக்கற஦஬ன், ஒபே ஷகஷ஦ ஥ட்டும் கல ஶ஫ இநக்கற அ஬ள் அடி஬஦ிற்நறல் ஷக
ஷ஬க்க கனங்கறப் ஶதரணரள். ஶசஷன஦ின் ஥டிப்புகல௃க்கு ஢டு஬ில் அ஬ன் ஷக஬ிட்டு
அடி஬஦ிற்ஷநத் ஡ட஬, 'ஶதரதும் ஬ிணி இப்த..." ஋ன்நரலும் அ஬ல௃க்கும் ஢றப்தரட்ட ஥ணசறல்ஷன.
தர஬ரஷடக்குள் ஜட்டிப௅ம் அ஬ள் அ஠ிந்஡றபேந்஡஡ரல் ஬ிணி஦ரல் புண்ஷடஷ஦ ப௃ல௅தும் இன்று
உ஠஧ப௃டி஦஬ில்ஷன. ஥ீ ண்டும் அ஬ன் ஡ட஬ி ப௃஦ற்ச்சறக்க, அந்஡ இடம் ஊநல் ஋டுத்஡தும்,
ஷகஷ஦ ஡ட்டி ஬ிட்டரள் ஶ஭ரதணர.

"ம்ம்ம்ம்....஥஡ற...஥஡ற.." ஋ன்று வசரல்னற஬ிட்டு அந்஡ ஶ஡ரஷசஷ஦ப௅ம் சுட்டு ப௃டித்஡தும் ப்஧ரஷ஬


஥ரட்டப் ஶதரண஬ஷப ஡டுத்து, "ஒபே ஡஧ம் தரர்த்஡றடுஶநன் அண்஠ி" ஋ன்நரன். அ஬ள் த஡றஷன
஋஡றர்தரர்க்கர஥ல், அ஬ள் ஶசஷனஷ஦ ஡பர்த்஡ற, ஜரக்வகட், ப்஧ரஷ஬ப௅ம் ப௃ல௅தும் ஬ிடு஬ித்து
஬ினக்கறப் தரர்க்க, வ஬ள்பிச் வசரம்தின் கனர் ப௄ஷன஦ில், கபேப்புக் கனரில் ஬ிஷநத்஡
கரம்புகல௃டன், ஶ஢஧ரய் ஢ற஥றர்ந்து, சற்ஶந வ஡ரய்வுடன், ஒன்ஷந ஒன்று வ஡ரடர஥ல் ஬ினகற ஢றன்று
கரட்சற஦பிக்க, 'ஆ' ஋ன்று ஬ரய் ஡றநந்து தரர்த்஡ரன். ஶ஭ரதணர வ஬ட்கத்஡ரலும் ஢ர஠த்஡ரலும்
ஷக ஷ஬த்து ஥ஷநக்கப் ஶதரக அ஬ன் அ஬ள் ஷகஷ஦ப் திடித்து ஡டுக்க, அ஬ள் அஷசந்து
வ஢பி஦, ப௃ஷனகல௃ம் ஶசர்ந்து அஷச஦ வதரறுக்க ப௃டி஦ர஥ல் சட் ஋ன்று குணிந்து ப௃ஷன஦ின்
ஶ஥ல் ஬ரய் ஷ஬த்து சுஷ஬க்க ஆ஧ம்தித்஡ரன்.

"ஜஶ஦ர...இது ச஥஦஥றல்ஷன ஬ிணி..." ஋ன்று வசரல்னறக் வகரண்ஶடஅ஬ன் ஡ஷன஦ில் ஷக


ஷ஬த்஡ரள். ஥ரர்புக் கரம்தில் அ஬ன் ஬ரய் தட்ட஡ரல் அ஬ஷணத் ஡ள்ப஥ண஡றல்ஷன. ஥ரர்ஷதச்
சுஷ஬க்க சுஷ஬க்க ஥஡ணஶ஥ஷட஦ில் ஢ீர் கசறந்து ஶனசரய் ஬஫ற஦ஆ஧ம்தித்஡து. கரல்கள்
வ஡ம்தில்னர஥ல் ஡டு஥ரந சு஬ற்நறல் சரய்ந்து வகரண்டரள். அ஬ன் ஡ஷனப௃டிக்குள் ஷக஬ிட்டு
஥ரர்ஷத ஶ஢ரக்கற அப௃க்கறணரள். இபே ஥ரர்ஷதப௅ம் வ஡ரட்டுக்கசக்கறப௅ம், ஬ர஦ரல் சுஷ஬த்தும்
ஆணந்஡க்கணிஷ஦ ஥ரநற ஥ரநற சுஷ஬த்஡ரன் ஬ிணி. ஶ஡ரஷசஞரதகம் ஬஧ அ஬ஷண ஒபே ஬஫ற஦ரய்
஡ள்பி ஬ிட்டதும் தந்ஷ஡ப் திடுங்கற஦தும் ப௃஫றக்கும்கு஫ந்ஷ஡ ஶதரன ப௃஫றத்஡ரன் ஬ிணி. அ஬ள்
ப்஧ரஷ஬ப௅ம், ஜரக்வகட்ஷடப௅ம் ஥ரட்டு஬ஷ஡ஶ஦ தரர்க்க ஶ஭ரதணரவும் அ஬ஷணப் தரர்த்துக்
வகரண்ஶட ஥ரட்டிணரள். 'ஶ஢ரக்கறணது ஶதரதும்' ஋ன்நதடி ஆஷடகஷப சரி வசய்து வகரண்டு
ஶ஡ரஷசஷ஦ ஋டுத்துக் வகரண்டு ஥ரடிக்குப் ஶதரணரள்.

஋ட்டு ஥஠ிக்கு வதரிசுகள் இபே஬பேம் டிதன் தரர்சலுடன் ஡றபேம்தி ஬ந்஡ரர்கள். ஬ரங்கற ஬ந்஡
஥ல்னறஷகப்பூஷ஬ அத்ஷ஡ வகரடுக்க ஶ஭ரதணர அஷ஡ ஡ன் ஢ீப஥ரண கூந்஡னறல் ஷ஬த்துக்
வகரண்டரள். அ஬ர்கள் வகரண்டு ஬ந்஡ டிதனும், ஶ஡ரஷச வகரஞ்சப௃ம் ஬ிணிப௅ம், ஶ஭ரதணரவும்
சரப்திட்டரர்கள். வ஬பிஶ஦ தரட்டும், ஷ஥க் சத்஡ப௃ம் இபேந்஡஡ரல் அன்று ஦ரபேம் டி஬ி
தரர்க்க஬ில்ஷன. ஶ஭ரதணர ஥ர஥ரவுக்கும் அத்ஷ஡க்கும் ஥ரத்஡றஷ஧ ஋டுத்துக் வகரடுத்஡தும்
அ஬ர்கள் தடுத்துக் வகரண்டரர்கள். ஒன்தது ஥஠ிக்கு அஷணத்து ஶ஬ஷனப௅ம் ப௃டிந்து ஬ிட்டது.

ஶடதிபில் உட்கரர்ந்஡றபேந்஡஬ணிடம் "உணக்கு சர஦ர ஶ஬ணு஥ர ஬ிணி" ஋ன்நதும் அ஬ன் 'இன்னும்


அஷ஧஥஠ி ஶ஢஧ம் க஫றச்சற ஬ந்து ஶதரடுங்க அண்஠ி' ஋ன்நதடி சறரித்஡ரன். தரண்டி஦ன் இன்னும்
ப௃஫றத்துக் வகரண்டு ஡ரன் இபேப்தரஶணர ஋ண ஢றஷணத்஡ரள். அ஬ல௃க்கு அ஬ன் வசரன்ண஡ன்
அர்த்஡ம் வ஡ரிந்து, 'இன்ஷணக்கு அவ்஬பவு ஡ரன் ஬ிணி...஥ணசறனரச்சர...உன் தடிப்ஷத இந்஡ ஆஷச
வகடுத்஡றடக் கூடரது...' ஋ன்நரள். 'தடிப்பு ஋ல்னரம் ப௃டிஞ்சது அன்஠ி. இணிஶ஥ல் ஜஸ்ட்
ரி஬ி஭ன் ஡ரன். தரடி திட்ணஸ் ஡ரன் ஥றச்சம். ஢ீங்க வயல்ப் வசய்஡ரல் ஡ரன் ஋ணக்குஈமற஦ரய்
இபேக்கும்' ஋ன்நதும் 'உன் தரடி திட்வணஸ் சரி஦ரத் ஡ரன் இபேக்கு' ஋ன்நரள்.

"இல்ஷனஶ஦...இன்னும் வகரஞ்சம் ஥றச்சம் இபேக்கு. இந்஡ ஢ரக்கு வகரஞ்சம்஬க்கர


ீ இபேக்கு'
஋ன்நதடி ஢ரக்ஷக ஢ீட்டி ஢ீட்டி ஬ரய்க்குள் இல௅த்துக் வகரள்ப'புண்ஷடஷ஦ ஢க்க ஶ஬ண்டும்'
஋ன்று அ஬ன் வசரல்஬து வ஡ரிந்து அ஬ல௃க்கு வ஬ட்கத்஡றல் ஧த்஡ம்கன்ணத்஡றல் தரய்ந்஡து.
அ஬பது வதரி஦ ஬க்வணஶம
ீ அது ஡ரன் ஋ன்நரலும் அஷ஡ ஥ஷநக்கப௃஦ன்நரள். 'அத்ஷ஡
வகரண்டு ஬ந்஡ டிதன்ன ஶகசரி ஥றச்சம் இபேக்கு. அஷ஡ இஷன஦ின ஬ச்சற஢க்கற ஋டுத்து ட்வ஧஦ிங்
஋டு ஬ிணி' ஋ன்நதடி அங்கறபேந்து ஢கர்ந்஡ரள். ஬ிணி ஶகசரி இபேந்஡ வதரட்டனத்ஷ஡ப் திரித்து
ஶகசரிஷ஦ ஋டுத்து ஶ஥ரந்து தரர்த்஡ரன். ஶ஭ரதணர யரலுக்கு஬ந்து தடிஶ஦நப் ஶதரணரள். அ஬ன்
யரலுக்கு ஬ந்து அ஬ள் ஶதர஬ஷ஡ தரர்த்துக் வகரண்ஶடதரர்சனறல் இபேந்஡ ஶகசரிஷ஦ ஢க்கற
஋டுக்க ஶ஭ரதணரவுக்கு அஷ஡ப் தரர்த்஡தும் புண்ஷட஦ில்ஊந ஆ஧ம்தித்஡து. 'வ஬வ்வ஬
வ஬வ்வ஬..஬" ஋ன்தது ஶதரல் ஬ரஷ஦த் ஡றநந்து சத்஡஥றல்னர஥ல் அ஫குகரட்டி ஬ிட்டுப் ஶதரணரள்.

தடுக்ஷக஦ஷந஦ில் வ஥த்ஷ஡஦ில் தரண்டி஦ன் தூங்கு஬துஶதரனத் ஡ரன் வ஡ரிந்஡து.


கரல்஬னறக்கரக ஥ரத்஡றஷ஧ ஶ஬று ஋டுத்஡றபேக்கறநரன். அது ஢ன்நரய்தூக்கம் வகரடுக்கும் ஋ண
அ஬ல௃க்குத் வ஡ரிப௅ம். இது ஶதரன்ந சறன ஢ரட்கபில் அ஬ள் ஡ஷ஧஦ில்தரப௅ம் ஶதரர்ஷ஬ப௅ம்
஬ிரித்துப் தடுத்துக் வகரள்஬து உண்டு. தர஦ில் பு஧ண்டு பு஧ண்டுதடுக்க அ஬ல௃க்கு தூக்கஶ஥
இல்ஷன. அந்஡ புது ஶயரட்டனறல் தரட்டு ஶ஬று ஶதரட்டுக் வகரண்டுவ஡ரல்ஷன வசய்஡ரர்கள்.

தத்து ஥஠ிக்கு தூக்கம் ஬பேம் ஶதரல் இபேக்கும் ஶதரது"஢றனரக் கரப௅து.....ஶ஢஧ம் ஢ல்ன


ஶ஢஧ம்...வ஢ஞ்சறல் தரப௅து கர஥ன் ஬ிடும் தர஠ம்...தூக்கம் ஬ல்ஷன ஥ர஥ர...கரக்க
ஷ஬க்கனர஥ர....ஆக்கற ஷ஬ச்ச ஶசரத்ஷ஡ ஆநப் ஶதரடனர஥ர?" ஜரணகற ப௃க்கலும் ப௃ணங்கலு஥ரய்
தரடிக் வகரண்டிபேக்க வ஥து஬ரய் ஋ல௅ந்து அ஥ர்ந்து 'கல ஶ஫ ஶதரகனர஥ர' ஋ண ஶ஦ரசறத்஡ரள். ஬ிணி
ஶகசரிஷ஦ ஢க்கறக் கரண்தித்஡து ஆஷசத்஡ீஷ஦ தூண்டி ஬ிட அ஬ள் ஶதண்டிஸ் ஈ஧஥ரணது.
தர஬ரஷடக்குள் ஷக஬ிட்டு அஷ஡க் க஫ட்டி ஓ஧஥ரய் ஶதரட்டரள். 'சர஦ரஶ஬ர கரதிஶ஦ர ஶதரட்டுக்
வகரடுத்஡றட்டு ஬ந்஡றடனரம்' ஋ன்று ச஥ர஡ரணம் வசய்து ஋ல௅ந்து சத்஡஥றல்னர஥ல் கல ஶ஫
தடி஦ிநங்கறணரள்.

கல ஶ஫ ஬ிணி அ஬ன் ஶ஥ஷஜ஦ில் தூக்கம் ஬஧ர஥ல் ஶடதிள் ஶனம்ப் வ஬பிச்சத்஡றல் குப௃஡ம்


தடித்துக் வகரண்டிபேக்க, ஶகசரி சுபேட்டி஦தடி ஓ஧஥ரய் இபேந்஡து. அ஬ன் ப௃ன்ணரல் ஶதரய்
஢றன்நரள். "தூக்கம் ஬஧ர஥ல் குப௃஡ம் தடிக்கறநற஦ர.....஢ீ ஌தும் சூடர குடிக்கறநற஦ரன்னு
ஶகட்கனும்னு ஬ந்ஶ஡ன்' ஋ன்நரள் சர஥ர்த்஡ற஦஥ரக.

"சூடரத்஡ரஶண.....குடிக்கறஶநன்...." ஋ன்நதடி அ஬ள் கரல்கல௃க்கு ஢டு஬ில் தரர்ஷ஬ஷ஦ச்


வசலுத்஡றணரன். அ஬ல௃க்கு அப்தஶ஬ புண்ஷட஦ில் ஢ீர்வ஬துவ஬துப்தரய் ஊந ஆ஧ம்தித்து
஬ிட்டது. வதரய்க்ஶகரதத்துடன் அடிக்கப் ஶதரக அ஬ன் ஋ல௅ந்து஢றன்று அ஬ள் ஷகஷ஦ப் திடித்து
தக்கத்஡றல் இல௅த்஡ரன். "஢ீங்க ஋துக்கு ஬ந்஡ீங்கன்னு஋ணக்குத் வ஡ரிப௅ம்" ஋ன்று அ஬ள்
கண்கஷபப் தரர்க்க, அ஬ள் சறன்ண ஢டுக்கத்துடன், "஋துக்குடர?" ஋ன்நரள்.

வ஬பிஶ஦ ப௃ந்஡ரஷண ப௃டிச்சு தடத்஡றல் ஆணும் வதண்ணும்ஶதசற஦தடி தரடும் தரடல் ஶகட்டது:

"ஆ஧ரஶ஧ர.....ஆரீ....ரீ....஧ர...ஶ஧ர...."
"஌ய் ஋ன்ண இது?...."
"ம்ம்ம் ஡ரனரட்டு....஋ணக்கு இப்தடித்஡ரன் வ஡ரிப௅ம்.....இஷ்டம்ணரஶகல௃...இல்னரட்டி ஢ீஶ஦ தரடு"
"சரி சரி...தரடித்வ஡ரஷன..."

"கண்ஷ஠த் வ஡ரநக்கணும் சர஥ற....ஷகஷ஦ப் புடிக்கணும் சர஥ற...


இது ஬ரணம் தரர்க்கறந பூ஥ற....஬ந்து ஶசர்ந்து ஬ிபக்கஷண சர஥ற..."

"஬ிபக்ஷக அஷ஠ச்சற஧஬ர?" ஋ன்று ஶகட்டு஬ிட்டு த஡றலுக்கு கரத்஡ற஧ர஥ல் ஆப் தண்஠ிணரன்.

ஶடதிள் ஶனம்ப்ஷத அஷ஠த்஡தும் அஷந ப௃ல௅தும் இபேட்டரய் இபேக்க


, யரனறல் இபேந்஡ ஷ஢ட்
ஶனம்ப் ஥றக வ஥ல்னற஦ வ஬பிச்சத்ஷ஡ இ஬ர்கள் இபேந்஡ இடத்துக்குக் வகரடுத்துக்
வகரண்டிபேந்஡து. அ஬பின் ஷகஷ஦ப் திடித்து இல௅த்஡ரன்.

"஢ரன் அதுக்கு ஬஧ல்ன" ஋ன்நரள் ஶ஭ரதணர. அ஬ள் ஡ஷன வகரஞ்சம் குணிந்஡றபேந்஡து. அ஬ஷப
இன்னும் அபேகறல் வ஢பேங்கற஦தடி "஋துக்கு அண்஠ி" ஋ன்நரன் ஬ிணி. அ஬ள் கூந்஡னறல் இபேந்஡
஥ல்னறஷக ஥஠ம் அங்ஶக ஬சற
ீ ஶதரஷ஡ஷ஦க் வகரடுத்஡து. அ஬பின் ப௃துஷகச் சுற்நற இபே
ஷககபரலும் ஬ஷபத்துப் திடித்து இல௅க்க,

"....ம்ம்ம்ம்ம் இதுக்கு ஡ரன்" அ஬ன் ஷகக்குள் வ஢பிந்஡தடிசறணுங்கறணரள்.

"஋ன் ஢ரக்குக்கு ஋க்மர்ஷசஸ் வகரடுக்க ஶ஬ண்டர஥ர?" ஋ன்று ஶ஡ரபில் இபேந்஡ ஷககஷப அ஬ள்
இஷடகல௃க்கு ஥ரற்நற ஷககபரல் இறுக்கற ஡ன்ஶணரடு அஷ஠த்஡தடி தூண்டிஷனப்ஶதரட்டரன்.
ஷகனறக்குள் அ஬ள் சுண்஠ி ஜட்டிஷ஦ கறபித்துக் வகரண்டு அ஬ள் அந்஡஧ங்கத்஡றன்ஶ஥ஶன
உ஧சற஦து.

அந்஡ வ஥ல்னற஦ இபேட்டில் இபே஬ர் கண்கல௃ம் சந்஡றக்க அ஬ள்கண்கள் ஬ிரித்து கர஥த்துடன்


தரர்த்து ம்யழம் ஋ன்நதடி ஡ஷன஦ஷசக்க, "உங்க புண்ஷடஷ஦ ஢க்கனு஥ரண்஠ி" ஋ன்று ஶகட்க
அ஬ள் கல௅த்ஷ஡ப் தின்ணரல் சரய்த்து."ச்ச்சலச்" ஋ன்நரள்அ஡றக சத்஡஥றல்னர஥ல். ஆணரல்
஥ணதுக்குள் 'ஓ......வ஡ய்஬ஶ஥.....஋ன்ஷண ஌ன் வகரல்லுந" ஋ண஢றஷணத்஡ரள். அ஬ன் அ஬ள்
கல௅த்஡றல் ப௃கத்ஷ஡ப் புஷ஡த்து ஶ஡ய்க்க இபே஬ர் உடனறலும் சூடுஇபேந்஡து இபே஬பேக்குஶ஥
புரிந்஡து. கல௅த்஡றல் ஢ரக்கரல் ஬பேடிணரன். கல௅த்துக்குசற்றுகல ழ் புஷடத்துக் வகரண்டிபேந்஡
஋ல௅ம்ஷத அ஡ன் சஷ஡ஶ஦ரடு ஶசர்த்து வ஥ன்ஷ஥஦ரய்கடித்துச் சுஷ஬க்க கரற்நறல் ஥ற஡ப்தது
ஶதரல் வ஡ரிந்஡து ஶ஭ரதணரவுக்கு.

'஦ர஧ர஬து ஬ந்து ஬ிடப் ஶதரகறநரர்கள்' ஋ன்று ஥பேண்டு ஶதரய்ச் வசரல்ன, அ஬ன் அ஬ள் ஷககஷப
குண்டிகல௃க்கு வகரண்டு ஬ந்து ஡ட஬ி கசக்கறக் வகரண்ஶட "வதரிசுகள் ஋ல௅ந்஡ரல் அந்஡ப்தக்கம்
஡ரன் தரத்பைம் இபேக்கறநது. இந்஡ப் தக்கம் ஷனட் ஋ரிந்஡ரலும் ஢ரன் ஡ரன்தடிக்கறஶநன் ஋ண
஢றஷணப்தரர்கள். அண்஠ன் ப௃஫றத்஡ரலும் கூப்திடு஬ரன். இநங்கற஬஧஥ரட்டரன்' ஋ன்நரன்.
ஶ஭ரதணர "஢ல்னரத் ஡ரன் ஶ஦ரசறச்சு ஬ச்சறபேக்க...அப்தடி அ஡றன ஋ன்ண஡ரன் இபேக்கு" ஋ன்நதும்
"஋ணக்கு அஷ஡ வசய்஦ணும்னு ஒஶ஧ ஆஷச.....ஶ஢ற்று தடிக்கட்டினஅந்஡ இடத்஡றன ப௃கம்
தட்டதும் ஢ீங்க ஋ப்தடி ஋ன் ஡ஷனஷ஦ ஡ட஬ி வகரடுத்஡ீங்க?... வதரி஦ ஆல௃ ஡ரன் ஢ீங்க"

"ச்சல ஶதரடர.....அது ஌ஶ஡ர வ஡ரி஦ர஥ ஢டந்஡றபேச்சற.."

"ஶதரடர஬ர?....஬ரடி இங்ஶக.....இப்த உன் புண்ஷடஷ஦ கடிச்சற ஡றங்கப் ஶதரஶநன் தரபே" ஋ன்று


வசரல்னற அ஬ஷப இறுக்கற அஷ஠த்஡ரன். ஶ஭ரதணர அ஬ன் அ஬ஷப 'டி' ஶதரட்டு கூப்திட்டஷ஡
கண்டு வகரள்ப஬ில்ஷன. "வ஧ரம்தக் கடிக்கர஡டர...."" ஋ன்றுப௃஠ங்கறணரள். அ஬ன் ஋ப்தடி஦ர஬து
அ஬ல௃க்கு ஢ரக்கு சுகம் வகரடுத்஡ரல் ஶதரதும் ஋ன்று ஡ரன்அ஬ல௃க்கு இபேந்஡து.
யரலுக்கும் இ஬ர்கள் இபேக்கும் தகு஡றக்கும் இபேக்கும்க஡ஷ஬ ப௄டிணரர்கள். ஶடதிள் ஶனம்ப்ஷத
஥ீ ண்டும் ஋ரி஦ ஬ிட்டு அஷ஡ டிம் ஢றஷன஦ில் ஷ஬க்கஅந்஡ அஷநக்குள் வ஥னற஡ரண வ஬பிச்சம்
த஧஬ி஦து. ஬ிணி அ஬ன் தணி஦ஷணக் க஫ட்டிணரன். அ஬ணது஬ிரிந்஡ ஥ரர்பும், அங்கரங்ஶக
஡ற஧ண்டிபேந்஡ ஬னறஷ஥஦ரண சஷ஡கல௃ம் அ஬ஷப ஌ஶ஡ர தண்஠ி஦து.அ஬ன் ஷகனறஷ஦
வகரஞ்சம் தூக்கற உள்ஶப ஶதரட்டிபேந்஡ ஜட்டிஷ஦க் க஫ட்டிப்ஶதரட்டரன்.

ஷகனறக்குள் ஬ிணி஦ின் சுண்஠ி வதபேத்து தூக்கறக் வகரண்டுஉபேட்டுக்கட்ஷட ஶதரல் ஢றற்க


ஶ஭ரதணர அஷ஡ப் தரர்த்து புன்ப௃று஬ல் வசய்஡ரள்.'தரர்க்கறநீங்கபர?' ஋ன்று அ஬ன் ஶகட்க,
அ஬ள் சறரிப்புடன் ஶ஬ண்டரம் ஋ண ஡ஷனஷ஦ ஆட்ட, கர஡றனறபேந்஡ ஜற஥றக்கறப௅ம், ஢ீப கூந்஡லும்
அஷசந்஡ரடி஦து. அ஬ன் இடுப்தில் இபேந்஡ ஷகனற஦ின் ப௃டிச்ஷசத் ஡பர்த்஡ற ஒபே ஷக஦ரல்
அ஬ிழ்ந்஡ ஷகனறஷ஦ப் திடித்துக் வகரள்ப உள்ஶபஅது கபேப்தரண ப௃டிகல௃க்கு ஢டு஬ில்
஬ிஷநத்து தூக்கறக் வகரண்டு ஢றன்நது. ஢றஜ஥ரகஶ஬தரர்த்து ஥ற஧ண்டு ஶதரணரள் ஶ஭ரதணர.

'அஶட஦ப்தர..அன்று தரத்பைப௃க்குள் தரர்த்஡ஶதரஶ஡ ஢றஷணத்ஶ஡ன்' ஋ன்று ஥ணதுக்குள் வசரல்னறக்


வகரள்ப அ஬ள் கண்கள் ஬ிரிந்஡ண. அ஬ள் ஬ரய் ஡றநந்஡றபேக்க அஷ஡ ஒபே ஷக஦ரல் ப௄டிக்
வகரண்டு ஬ி஦ப்புடன் 'ஜஶ஦ரடர.....இவ஡ன்ண கர்னரக்கட்ஷட஦ரட்டம்' ஋ன்று வசரல்ன, ஬ிணி
அ஬ஷபப் தரர்த்து, "வ஡ரட்டுப் தரபேங்கண்஠ி" ஋ன்நதும் அ஬ள் ஢ர஠த்துடன் அஷ஡த் வ஡ரடப்
ஶதரணரள். அது ஶ஥லும் கல ல௅ம் ஬ிஷநத்து ஆடி஦து.அ஬ள் ஬ிடர஥ல் அஷ஡க் ஷக஦ரல் அல௅த்஡றப்
திடித்து, '஋ன்ணடர உன்ணது துள்ல௃து' ஋ன்நரள்.

அ஬ள் ஷக சூடரண ஡டித்஡ சுண்஠ி஦ில் தட்டதும் ஬ிணி உ஠ர்ச்சற஦ின் வகரந்஡பிப்தரல்


வதரறுக்க ப௃டி஦ர஥ல் ஶ஭ரதணரஷ஬க் கட்டி அஷ஠த்஡ரன். அ஬ள் அ஬ன் சுண்஠ிஷ஦
஬ிடர஥ல் திடித்து இ஡஥ரய் திஷசந்து ஬ிட்டரள். அ஬ள் ப௃ந்஡ரஷணஷ஦ச் சரித்து இநக்கற ஬ிட்டு
அ஬ள் இ஡ழ்கஷபக் கவ்஬ிப் திடிக்க, அ஬ள் அபேஷ஥஦ரய் உ஡ட்ஷடப் திரித்து அ஬னுக்கு
ஒத்துஷ஫த்஡ரள். ஬ரய்க்குள் ஢ரக்ஷக ஬ிட்டுச் சு஫ட்ட, அ஬ள் ஢ரக்ஷக ஋டுத்து ஢ீட்ட அஷ஡ப௅ம்
஬ரங்கறச் சுஷ஬க்க ஶதரின்தம் இபே஬பேக்குள்ல௃ம் வதபேக்வகடுத்து ஓடி஦து.

ப௃த்஡த்ஷ஡ ஢றறுத்஡ற஬ிட்டு ஬ிணி ஶசரில் அ஥ர்ந்து வகரள்ப அ஬ஷப ஶ஥ஷஜ஦ில் உட்கர஧


ஷ஬த்஡ரன். வதரி஦ ஶ஥ஷஜ ஋ன்த஡ரல் ஒபே தக்கம் ஡ஷன஦ஷ஠ ஶதரன்ந புத்஡கங்கல௃ம், ஶடதிள்
ஶனம்பும் ஶதரக ஥றச்சம் இடம் இபேந்஡து. அ஬ள் கரல்கஷப ஬ிரித்து இ஧ண்டு தர஡ங்கஷபப௅ம்
ஶசரின் ஓ஧த்஡றல் ஷ஬த்துக் வகரண்டரள். ஢டு஬ில் ஬ிணி உட்கரர்ந்து வகரண்டரன். ஷகனறஷ஦க்
க஫ட்டி஬ிட அது உட்கரர்ந்஡றபேந்஡ அ஬ன் கரல்கல௃க்கு இஷட஦ில் ஶதரய் ஬ில௅ந்஡து.

அ஬பது ஶசஷனத் ஡ஷனப்பு சரிந்து கல ஶ஫ கறடக்க, ஬ிரிந்஡ கூந்஡ல் அ஬ள் ப௃துகறல் ஬஫றந்ஶ஡ரடி
ஶ஥ஷஜஷ஦ வ஡ரட்டுக் வகரண்டிபேக்க, வ஬ள்பிச் வசரம்பு ஶதரன்ந ஥ரர்புகள் ஜரக்வகட்டுக்குள்
அ஬ள் ப௄ச்சுக்கு ஌ற்நதடி சல஧ரக ஌நற இநங்கறக் வகரண்டிபேந்஡ஷ஡ப் தரர்த்஡ரன் ஬ிணி.
'ஜரக்வகட்ஷடக் க஫ட்டுங்க அண்஠ி' ஋ன்நரன். ஶ஭ரதணர அ஬ஷணப் தரர்த்துக் வகரண்ஶட ஡஦ங்க
அ஬ன் சுண்஠ிஷ஦ ஡ட஬ி ஬ிட்டுக் வகரண்ஶட 'ஶனட்டரகுது அண்஠ி.' ஋ன்நதும் அ஬ள் அ஬ன்
ஷகக்குள் சலநற ஢றற்கும் சுண்஠ிஷ஦ப் தரர்த்துக் வகரண்ஶட ஜரக்வகட் தட்டன்கஷப
ஒவ்வ஬ரன்நரய் க஫ட்ட ஆ஧ம்தித்஡ரள். இ஧ண்டு தட்டன்கஷப க஫ட்டி஦தும் உள்ஶப ப்஧ரவும்
திதுங்கற஦ ஥ரர்புச் சஷ஡ப௅ம் வ஡ரிந்஡து.

"ஷனட்ஷட ஶ஬ணும்ணர ஆப் தண்஠ிடனரம்" ஋ன்நரள். 'ஜன்ணல் ஋ல்னரம் ப௄டித்஡ரன் இபேக்கு,


க஫ட்டுங்க' ஋ன்நதடி அ஬ள் ப்஧ரவுக்குள் திதுங்கற ஬஫றப௅ம் ப௃ஷனகஷபப் தரர்த்஡தும் அ஬ன்
சுண்஠ி ஆட்டம் ஶதரட்டது. ஷக஦ரல் ஡ட஬ி அஷ஡ அடக்கப்தரர்க்க அது ப௃஧ண்டு திடித்஡து.

"ஜரக்வகட்ஷட ப௃ல௅தும் க஫ட்டிபேங்க"...

'஦ர஧ர஬து ஬ந்து ஬ிட்டரல் ரிஸ்க்...இப்தடிஶ஦ இபேக்கட்டும்' ஋ன்நதடி கஷடசற தட்டஷணப௅ம்


க஫ட்டி ஬ிடு஡ஷன வகரடுத்஡ரள். ப௃ன்தக்க தட்டன்கள் அஷணத்தும் க஫ண்டு ஜரக்வகட் சற்று
஬ிரிந்து இபேக்க, ப்஧ர இ஬ஷணப் தரர்த்து '஋ணக்கு ஋ப்ஶதரது ஬ிடு஡ஷன' ஋ன்று ஶகட்டது.
ஶ஭ரதணரவுக்கு அ஬ன் ஋ப்ஶதரது ஢ரக்கரல் ஡ணக்கு இன்தம் வகரடுப்தரன் ஋ன்று உள்ல௃க்குள்
ஒபே அ஬ச஧ம் இபேந்஡து. ஬ிணி அடுத்து ப்஧ரஷ஬க் க஫ட்டச் வசரன்ணரன்.

"இப்த ஋துக்குடர?" ஋ன்று ஶகட்க அ஬ள் அ஬ச஧ம் புரி஦ர஥ல் ப௃ஷனகஷபப் தரர்க்கும் வ஬நற஦ில்
இபேந்஡ரன். அ஬ன் தரர்ஷ஬ அ஬ள் ஥ரர்தில் இபேக்க, இ஬ல௃ம் அ஬ஷணப் தரர்த்துக் வகரண்ஶட
ப்஧ர஬ின் ப௃ன்தக்கம் இபேந்஡ ஊக்குகஷப ஋டுத்து ஬ிட்டதும் ப௃ஷனகள் வகரஞ்சம் வ஡ரி஦,
ஶசரில் ஷ஬த்஡றபேந்஡ அ஬ள் இ஧ண்டு கரல்கஷபப௅ம் ஶசஷனக்குள் ஷக ஬ிட்டுப் திடித்஡ரன்.
கரனறல் அடிப்தகு஡றஷ஦ப௅ம், ஡ற஧ண்டிபேந்஡ ஆடுகரல் சஷ஡ஷ஦ப௅ம் அ஬ணது ஬னறஷ஥஦ரண
ஷககள் திடித்து கசக்கற ஬ிட, ஶ஭ரதணரவுக்கு ப௃ஷனகரம்புகள் ஬ிஷநத்஡து.

஬ிணி ஷகஷ஦ சுண்஠ி஦ில் இபேந்து ஋டுத்து஬ிட்டரலும் அது சற்று சரய்ந்து ஶ஥ல் ஶ஢ரக்கற
஢றன்று வகரண்டிபேந்஡து. ஶ஭ரதணர அது ஢றற்தஷ஡ தரர்த்஡ரள். ஬ிணி஦ின் ஡ட஬னறல் அ஬ல௃க்கு
புண்ஷட஦ில் ஢ீர் சு஧ந்து ஬஫றந்து கர஥ஶதரஷ஡ ஌நற஦து. 'ப்஧ரஷ஬ ஋டுத்஡றபேங்க' ஋ன்நதும் அ஬ள்
ப்஧ரஷ஬ ஷக ஬஫றஶ஦ உபே஬ி ஋டுத்஡தும் ஬ிரிந்஡ ஜரக்வகட்டில் ப௃ஷனகள் இ஧ண்டும்
அஷசந்஡ரடி஦து. வகரடி஦ில் இபே ஥னர்கள் அஷச஬து ஶதரல் அ஬ள் இஷட஦ில் இபே ஥னர்
தந்துகள் அஷசந்஡ கண்வகரள்பரக் கரட்சறஷ஦ப் தரர்த்஡தும் ஶ஬க஥ரய் ஬ிணி஦ின் ஷக அ஬ள்
கரனறல் அடிப்தக்கம் இபேந்து ஶசஷனஷ஦ உ஦ர்த்஡ற஦தடி வ஡ரஷடக்கு ப௃ன்ஶணநறணரன். அ஬ணது
திடி஦ில் இறுக்கம் கூடி஦து. ஶசஷனஷ஦சுபேட்டி அ஬ள் வ஡ரஷட ஶ஥ல் ஶதரட்டரன்.

ஷககஷப ஥றபேது஬ரண வ஡ரஷடகள் ஶ஥ல் த஧஬஬ிட்டுஶ஥லும் கல ல௅஥ரய் ஢ீ஬ி ஬ிட்டுத் ஶ஡ய்க்க


ஶ஭ரதணரவுக்கு உச்சற சூஶடந குணிந்து அ஬ள் ப௃கம் திடித்து இல௅த்து அ஬னுக்கு ப௃த்஡ம்
வகரடுத்஡ரள். அ஬ன் ப௃கத்ஷ஡ அ஬ள் கல௅த்துக்கும், தின் ஥ரர்புக்கும் வகரண்டு ஬ந்து
஥ரர்புப்தந்துகள் ஥ீ து ஷ஬த்து ஶ஡ய்க்க, ப௃ஷனச்சஷ஡கள் கன்ணங்கபில் திதுங்கற ஬஫றந்஡து.
ப௃ஷனகரம்பு அ஬ன் கன்ணத்஡றல் உ஧சற஦து.

அ஬பது வ஬ல்வ஬ட் வ஡ரஷடகஷபத் ஡ட஬ி ஬ிட்டதடி ஬ிஷநத்஡றபேந்஡ப௃ஷனக்கரம்தில் அ஬ன்


ப௃கம் ஷ஬த்து ஡ட஬ி ஶ஡ய்த்து ஬ரஷ஦க் வகரண்டு ஶதரணரன். ஬ரஷ஦த்஡றநந்து ஥ரர்புக்
கரம்ஶதரடு வ஬ள்பிச் வசரம்தில் சந்஡ணம் ஡ட஬ி஦து ஶதரன்ந கனரில் இபேந்஡ப௃ஷனஷ஦ப௅ம்
ஶசர்த்து சப்தி ஋டுக்க ஶ஭ரதணரவுக்கு இன்தம் வதரங்கற஦து. ஬ிணி ஒபே ஷகஷ஦஋டுத்து
அ஬பின் ஒபே தர஡த்ஷ஡ ஋டுத்து ஡ன் சூடரண ஡டி ஥ீ து ஷ஬த்து஡ட஬ிணரன்.

ஶ஭ரதணரவுக்கு அ஬ன் சுண்஠ிஷ஦ கரனரல் ஡ட஬ ஆஷசப் தடு஬ஷ஡ ஢றஷணத்து


உள்பங்கரனரல் அ஬ன் ஶகரனறல் கரல் ஷ஬த்஡ரள். ஬ிணி஦ின் ஡டி ஬ிஷ஧த்து ஢றற்க இ஬ள் கரல்
ஷ஬த்஡஡ரல் அது அ஬ன் அடி஬஦ிற்ஷந ஒட்டி ஢றற்க, அ஬ள் அஷ஡ கரனரல் ஡ட஬ி ஶ஡ய்த்஡ரள்.
஬ிணி அ஬ள் ஥ரர்ஷதச் சுஷ஬க்க, அ஬ள் உள்பங்கரனரல் அ஬ன் ஡டித்஡ கபேங்ஶகரஷன கசக்க
இபே஬பேக்கும் சூடு ஌நற஦து.

ஶ஭ரதணரவுக்கு புண்ஷட஦ில் அ஬ன் ஬ரய் தடஶ஬ண்டுஶ஥஋ன்ந ஋ண்஠ம் அ஡றகரிக்க அங்ஶக


அ஬ல௃க்கு அரிப்பு ஋டுத்஡து. ஶ஥ஷஜ஦ில் ஡ன் உடம்புக்குப்தின்ணரல் ஒபே ஷகஷ஦ ஊன்நறக்
வகரண்டு அடுத்஡ ஷக஦ரல் அ஬ன் ஡ஷனஷ஦ இடுப்புக் கல ழ்ஶ஢ரக்கறத் ஡ள்ப ஬ிணி ஶசஷனஷ஦
ப௃ல௅தும் உ஦ர்த்஡ற அ஬ள் ஬஦ிற்நறல் ஶதரட்டு ஬ிட்டதும் அ஬ள்அடுத்஡ ஷகஷ஦ப௅ம் ஡ணக்கு
தின்ணரல் ஷ஬த்து சரய்ந்து வகரண்டரள்.

஬ிணி஦ின் கண்கல௃க்கு அண்஠ி஦ின் கரல்கள் இ஧ண்டும் ஬ிரித்஡ ஢றஷன஦ில், ஶசஷனப௅ம்


தர஬ரஷடப௅ம் ஬஦ிற்நறல் கறடக்க வ஬ள்பிக் கரல்கள் சங்க஥றக்கும் இடத்஡றல் உபேண்ஷட஦ரண
குண்டிச் சஷ஡கள் ஶ஥ஷஜ஦ின் அல௅த்஡஡றணரல் சற்ஶந திதுங்கற ஶ஥ஷட ஶதரல் இபேக்க அ஡ன்
ஶ஥ல் உப்தி஦ ஆப்தம் ஶதரல் புண்ஷட அடர்ந்஡ சுபேண்ட ப௃டிகல௃க்கு இஷட஦ில் இ஡ழ்கள்
வகரஞ்சம் திரிந்து கரட்சற஦பித்஡து. ஶகர஫றக்குஞ்சு ஶதரல் இபேக்கும் ஋ண ஢றஷணத்஡றபேந்஡ரன்.
ஆணரல் அது புநரக்குஞ்சு ஶதரல் உப்திக் வகரல௅த்஡ புண்ஷட஦ரய் இபேந்஡து.

இந்஡ ஶ஥ஷஜ஦ில் ஢றஷந஦ புத்஡கங்கஷப ஬ிரித்஡றபேக்கறநரன். இன்று ஶ஭ரதணர கரல்கஷப


஬ிரித்து ஷ஬த்து புண்ஷடஷ஦ கரண்தித்துக் வகரண்டிபேக்கறநரள். அ஬ஷண தரடரய் தடுத்஡ற஦
ஶ஦ரணிஷ஦ப் தரர்த்஡ரன். கு஬ிந்஡ குப்தி஦ில் ஶ஢஧ரய் ஋ரிப௅ம் ஡ீதம் ஥ர஡றரி ஶ஢஧ரய் ஢ீப஥ரய் தபிச்
஋ண ஢டு஬ில் ஥ட்டும் சற்று ஬ிரிந்து இபேக்க, அஷ஡ஶ஦ ஬ிடர஥ல் உத்துப் தரர்க்க
ஶ஭ரதணரவுக்கு வ஬ட்கம் ஡ரங்க஬ில்ஷன.

'஋ன்ணடர அப்டி தரர்க்குந' ஋ன்நதடி அ஬ள் ஬ிரித்஡ கரல்கஷப ஥டக்க ப௃஦ற்ச்சறக்க அ஬ள்
வ஡ரஷடகபின் உள்தக்கம் ஷகஷ஬த்து அஷ஡஢றறுத்஡றணரன். ஢ற஥றர்ந்து அ஬ள் கண்கஷபப் தரக்க
அ஡றல் ஢ர஠ம் இபேந்஡து. "ஶனடிஸ் ஥஠ிதர்மறல் கர்ச்சலப்ஷத ஥டித்து ஷ஬ச்சது ஥ர஡றரி
இபேக்குண்஠ி.....ஆணரல் புநரக்குஞ்சு ஥ர஡றரில்ன கும்ப௃ன்னு இபேக்கு " ஋ன்று வசரல்ன, அ஬ள்
புன்ணஷகக்க, அ஬ள் ஢ற஥றர்ந்து அ஬ன் ஡ஷனஷ஦ புண்ஷடஷ஦ ஶ஢ரக்கற இல௅த்஡ரள். அந்஡
இல௅ப்தில் அ஬ச஧ம் வ஡ரிந்஡து. ஬ிணி குணிந்து அ஬ள் வ஡ரஷடகபில் ப௃த்஡஥றட்டதடிஶ஦
஡ஷனஷ஦க் கல ஶ஫ வகரண்டு வசன்நரன். ஶ஭ரதணரவுக்கு உ஦ிஶ஧ ஶதர஬து ஶதரல் இபேந்஡து.

வ஡ரஷடகபில் ப௃த்஡ம் வகரடுத்஡஬ன் கூ஡றக்கு தக்கத்஡றல் ஬பேம் ஶதரது ஢ரக்கரல்


அடித்வ஡ரஷடகஷப ஬பேடித் ஡ட஬ அ஬ள் வதபேப௄ச்சு஬ிட்டரள். 'இஶ஡ர....இஶ஡ர...' ஋ண அ஬ள்
஢றஷணத்துக் வகரண்டிபேந்஡ ஶதரது அ஬ணின் ஢ரக்குபுண்ஷட஦ில் தட்டது. ஢ரக்கரல் ஶ஦ரணிஷ஦த்
஡ட஬ி வகரடுக்க அ஬ல௃க்கு ஆஷச அடங்கர஥ல் அ஡றகரிக்க ஆ஧ம்தித்஡து. புண்ஷட஦ில் ஬ிணி
஬ர஦ின் இ஡ழ்கஷப ஷ஬த்து ப௃ல௅ ப௃கத்ஷ஡ப௅ம்ஷ஬த்து அல௅த்஡றணரன். சுபேண்ட ப௃டிகள்
ப௄க்கறல் தட்டு உ஧சற஦து.

உப்தி஦ புண்ஷட வ஥த்வ஡ன்று ஥ட்டும் இல்னர஥ல் ஊநறப௅ம் ஶதரய் இபேக்க கர஥஥஠ம்


தூக்கனரய் இபேந்஡து. ஬ிணி஦ின் ஬ரய் அ஡றல் தட்டதும் ஶ஭ரதணரவுக்கு உ஠ர்ச்சறகள்
உடலுக்குள் ஡ரறு஥ரநரய் ஡ரண்ட஬஥ரடிண. சரய்ந்து வகரள்ப சக்஡ற஦ில்னர஥ல் ஡பர்ந்து ஶதரய்
ஶ஥ஷஜ஦ிஶனஶ஦ ஒபே புக்ஷக ஡ஷனக்கு ஷ஬த்து தடுத்துக் வகரண்டரள். ஬ிணி ஡ன் சுண்஠ிஷ஦
வ஥து஬ரய் ஡ட஬ிக் வகரடுத்஡ரன்.

அ஬ள் தடுத்஡தும் அ஬னுக்கு ஬ச஡ற஦ரய் ஶதரணது. அ஬பது ஥ஷன஦ரப ஆப்தம்இன்னும்


஬ிரிந்து வகரடுத்஡து. ஬ிணி கர஥஥஠ம் ஬சும்
ீ ஆப்தத்஡றன் ஢டுப்திப஬ில் ஢ரக்கரல்ஆ஫஥ரய்
அல௅த்஡ற ஌ர் உ஫ ஆ஧ம்தித்஡தும் அ஬பது உட்புநச் சவ்வுகல௃ம் தட்டு அஷசந்துவ஢பிந்து
வ஬பிஶ஦ ஬ந்஡து. ஬ிரிந்஡ ஢ரக்ஷக ஶ஥ல் தக்கம் ஬ிடர஥ல் ஢கர்த்஡ அ஬ள்கறபிஶடரரிமறல்
தட்டதும் 'அம்ஶ஥.....ம்ம்ம்ம்' ஋ன்று
ப௃஠ங்கறணரள். ஬ிணி ஡ஷனஷ஦ச் சற்றுச் சரய்த்து ஬ரஷ஦த் ஡றநந்து ஢டுப்திப஬ில் தற்கள்
தடர஥ல் அ஡ன் இபேதக்கச் சஷ஡கஷபப௅ம் திடித்துக் ஬ரய்க்குள் கவ்஬ி இல௅த்து உநறஞ்சவும்,
திப஬ில் இபேந்஡ ஜழஸ் ஬ரய்க்குள் ஓடி ஬ந்஡து. ஶ஭ரதணரவுக்கு வசரர்க்கத்துக்குள் த௃ஷ஫஬து
ஶதரல் இபேக்க அ஬ல௃க்கு கண்கள் வசரபேகறண. ஬ிணிக்கு ஡டி துடித்து ஆடிக் வகரண்டிபேந்஡து.

அ஬ள் ஷகஷ஦ ஋டுத்து அ஬ன் ஡ஷனஶ஥ல் ஷ஬த்துக் வகரண்டரள். ஬ிணி ஢ரக்கரல்


஬ிஷப஦ரடிணரன்வகரல௅த்஡ புண்ஷடஷ஦ வகரத்஡ரய் தற்நற இல௅த்துக் கடித்துச் சுஷ஬த்஡ரன்.
ஆப்தத்஡றன் ஋ல்னர தரகங்கபிலும் கடித்து இல௅த்துச் சுஷ஬க்க ஶ஭ரதணர கறநங்கறப் ஶதரணரள்.
"ஸ்ஸ்......தரர்த்துடர" ஋ன்று ப௃஠ங்கறணரலும் அ஬ள் ஷககள் அ஬ன் ஡ஷன஦ில் இபேந்து
஢க஧஬ில்ஷன. தற்கள் வ஥ன்ஷ஥஦ரய் தட்டு அல௅ந்஡ சூடரண புண்ஷட஦ில் இபேந்து ஢ீர் இன்னும்
சு஧ந்஡து. உப்தி஦ சஷ஡கஷபப௅ம், ஢டு ஬ிரிசஷனப௅ம், உள்ஶப இபேந்஡ இ஡ழ்கஷபப௅ம் ஢ரக்கரல்
஡ட஬ிக் வகரடுத்து, தின் ஬ர஦ரல் கவ்஬ி ஋டுத்துச் சுஷ஬த்தும் அ஬ஷபப்த஧஬சப்தடுத்஡றணரன்.

ஶ஭ரதணர இன்தத்஡றல் ஥ற஡ந்து ஡ன்ஷணஶ஦ ஥நந்஡றபேந்஡ரலும்கறபிஶடரரிமறல் ஬ரய் தட்ட


ஶதரவ஡ல்னரம் 'அ஬ிட ஡ரன்....அ஬ிட....' ஋ன்று இடுப்ஷத ஥ட்டும் ஡ன்ஷண஦நற஦ர஥ல் தூக்கறக்
வகரடுக்க, ஬ிணி அ஬ள் தபேப்ஷதப௅ம் ஬ிடர஥ல் சுஷ஬த்஡ரன். அ஬ன்஡ஷன஦ில் அ஬ள் ஷக஦ின்
அல௅த்஡ம் அ஡றகரித்஡து. கர஥ ஆஶ஬சத்஡றல் அ஬ன் ஡ஷனப௃டிஷ஦ப்திடித்து இல௅த்து ஥றுகணஶ஥
அந்஡஧ங்கப் தகு஡ற஦ில் ஷ஬த்து ஶ஡ய்த்஡ரள். வ஡ரடர்ந்஡஬ிஷப஦ரட்டில் ஶ஭ரதணரவுக்கு
ஆர்கரமம் வ஬டித்துக் கறபம்த சூடரண ஢ீர் ஬஫றந்஡து. ஬ிணிஅஷ஡ப௅ம் ஬ிடர஥ல் வ஥ன்ஷ஥஦ரய்
஢ரக்கரல் ஢க்கற ஋டுக்க 'ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்...ம்ம்ம்' ஋ன்று வதபேப௄ச்சு ஬ிட்ட஬ள் அ஬ன் ப௃கத்ஷ஡
அங்கறபேந்து ப௃டிஷ஦ப் திடித்து இல௅த்஡ரள்.஬ிணிக்கு ப௄க்கு, உ஡டுகள் ஋ல்னரம் அ஬பின்
அந்஡஧ங்கப் திசுதிசுப்பு ஒட்டி஦ிபேந்஡து.

அ஬ள் ஶசரர்஬ில் தடுத்ஶ஡஦ிபேக்க, ஬ிணி ஋ல௅ந்து அ஬ிழ்ந்து கறடந்஡ அ஬ன் ஷகனறஷ஦க் க஫ட்டி
ஓ஧஥ரய் ஶதரட்டு஬ிட்டு ஡ன் ஬ிஷநத்஡ ஡டிஷ஦ அ஬ள் ஈ஧஥ரணபுண்ஷட஦ில் ஷ஬த்து
ஶ஡ய்த்஡ரன். ஶ஭ரதணரவுக்கு ஥ீ ண்டும் கல ஶ஫ ஌ஶ஡ர உ஧சு஬து ஶதரல் இபேக்க, கண்ஷ஠த் ஡றநந்து
தரர்த்஡஬ள் அ஬ன் ஓக்க வ஧டி஦ரய் இபேப்தஷ஡ப் தரர்த்து ஡றஷகத்துப்ஶதரணரள். "இந்த௃ ஬ய்஦ர,
தின்ஶண ஶ஢ரக்கரம்" ஋ன்நதடிஶ஦ அ஬ள் ஋஫ ப௃஦ற்ச்சறக்க "஌ன்இன்ஷணக்கு ஶ஬ண்டரம்?"
஋ன்நரன். ஋ல௅ந்து உட்கரர்ந்஡஬ள் 'இது வதரி஦ ஡ப்தில்ஷன஦ர ஬ிணி' ஋ன்நரள் அ஬ன் ஡டித்து
஬ங்கற஦
ீ சுண்஠ிஷ஦ப் தரர்த்துக் வகரண்ஶட. அது ப௃ன்தக்கம் ஶ஡ரல்஬ினகற இபம்சற஬ப்தரய்
தபேத்஡ வ஥ரட்ஶடரடும், கபேப்தரய் அடிப்தரகம் ஢ீண்டும் இபேந்஡து.

"அண்஠ன் உங்கல௃க்கு தண்஠ிணது ஡ப்தில்ஷன஦ர? அ஬ன் கல்஦ர஠த்துக்கு ப௃ன்ணரன


஌ற்கணஶ஬ ஒபேத்஡றஶ஦ரட இபேந்஡து ஋ணக்கும் வ஡ரிப௅ம்" ஋ன்நரன். அ஬ல௃க்கும்இன்னும் அந்஡
ஶகரதம் ஥ணதுக்குள் இபேந்஡து. அ஬ள் ஶ஦ரசறத்துக் வகரண்டிபேக்கும் ஶதரஶ஡"தடுங்க அண்஠ி"
஋ன்நதடி ஬ிணி அ஬ஷப ஥ீ ண்டும் ஶ஥ஷஜ ஶ஥ல் தடுக்க ஷ஬த்஡ரன். ஶ஭ரதணரவும்'இவ்஬பவு
஢டந்஡றபேச்சற இணி ஋ன்ண?' ஋ன்று ஢றஷணத்஡தடி தடுக்க அ஬ள் கூந்஡ல் ஶதரர்ஷ஬஦ரய்஥ரந,
புத்஡கம் ஡ஷன஦ஷ஠஦ரய் ஥ரநற ஬ச஡ற வசய்஡து.

அ஬ள் தடுத்஡தும் ஬ிணிக்கு ஒஶ஧ ஆர்஬ம். 'ஶ஭ரதணரஷ஬ இன்ஶந ஓக்க ப௃டிப௅ம் ஋ன்று அ஬ன்
வகரஞ்சம் கூட ஋஡றர்தரர்க்க஬ில்ஷன'. அ஬ள் ஓப்த஡ற்கு ஬ச஡ற஦ரய் ஥ீ ண்டும் தடுத்து
புண்ஷடஷ஦ ஬ிரித்து கரண்திக்க அ஬ன் கறறுக்குப் திடித்஡஬ன் ஶதரல் ஆணரன். அ஬ள் இடுப்ஷத
ஒபே ஷக஦ரலும், ஥ரர்ஷத ஥றுஷக஦ரலும் ஡ட஬ிப் திஷச஦ அ஬ன் ஢ீண்ட ஡டி அ஬ள் கூ஡ற஦ில்
உ஧சவும் அ஬ல௃க்கும் ஡஦க்கம் ஓடிப் ஶதரய்஥஦க்கம் ஬஧ ஆ஧ம்தித்஡து. அ஬ணது ஢ீண்டு ஡டித்஡
சுண்஠ிஷ஦ ஬஧ஶ஬ற்க ஆர்஬த்துடன் இபேந்஡ரள்.
சுண்஠ி஦ரல் த஧த஧வ஬ண அ஬ள் ஶ஦ரணி஦ில் ஷ஬த்து உ஧ச கறபிட்ஶடரரிசறலும்அது தட்டு
இன்தத்ஷ஡க் கறப஧, இ஡ழ்கள் திரிந்து ஬஫ற வகரடுத்஡து. ஬ிணி அ஬பது சறன்ணஓட்ஷட஦ில்
சுண்஠ி஦ின் வ஥ரட்ஷட ஷ஬த்து அல௅த்஡றணரன். ஶ஭ரதணரவும் அ஬னுக்கு ஒத்துஷ஫த்து
இடுப்ஷதத் தூக்கறக் வகரடுக்க, அது வ஬ண்வ஠ய் ஡ற஧ண்டிபேந்஡ கூ஡ற இ஡ழ்கஷப ஒட்டி உந஬ரடி
உள்ஶப ஬ல௅க்கறச் வகரஞ்சம் ஥ட்டும் வசன்நது. ஬ிணிக்கு சுண்஠ி ப௃ல௅தும் ஌ஶ஡ர குறுகுறுப்பு
஬஧ ஆஷசப௅டன் ப௃ல௅த்஡டிஷ஦ப௅ம் உள்ஶப ஶ஦ரசறக்கர஥ல் வசரபேகப் தரர்த்஡ரன் ஬ிணி.உள்ஶப
அது ஋ங்ஶகர இடித்஡து ஶதரல் வ஡ரி஦ ஶ஭ரதணர அ஬ள் கரல்கஷப உ஦ர்த்஡ற அ஬ன் இடுப்ஷதச்
சுற்நற தின்ணிக் வகரண்டரள். அ஬ள் தூக்கறக் வகரடுத்஡தும் ஡டிஷ஦ இல௅த்து உள்ஶப அப௃க்க
இபே஬ரின் திநப்புறுப்பும் ஒன்ஷநவ஦ரன்று ஒட்டி உ஧சற உந஬ரடி இபே஬பேக்கும் கர஥
இன்தத்ஷ஡ கறபப்தி஦து.

அ஬ள் கு஡றங்கரல் தர஡ம் அ஬ன் குண்டி஦ில் தட ஬ிணி, கு஡றஷ஧ஷ஦ தின்ணரல் ஡ட்டி஦தும் அது
ஶ஬கம் ஋டுப்தஷ஡ப் ஶதரன, ஬ிணி அ஬ள் புண்ஷடக்குள் இடிக்க ஆ஧ம்தித்஡ரன். கு஭ன் ஶதரல்
இபேந்஡ உப்தி஦ வ஬ப்த஥ரண ஆப்தம் அ஬னுக்கு உள்ஶப ஬ிட்டுஇடிக்க இடிக்க அற்பு஡஥ரய்
இபேந்஡து. வ஬பிஶ஦ சத்஡஥ரய் தரட்டு ஶகட்டது:

"஬ரப஥ீ னுக்கும் ஬ினரங்கு ஥ீ னுக்கும் கல்஦ர஠ம்.. அங்ஶக வசன்ணரக்குணிகூட்டவ஥ல்னரம்


ஊர்க்ஶகரனம்...
அந்஡ ஢டுக்கடனறல் ஢டக்கு஡ய்஦ர ஡றபே஥஠ம்...ஶயர...ஶயர.....கல்஦ர஠஥ரம்...கல்஦ர஠஥ர஥ ரு"

குத்துப் தரட்டின் ஆட்டப௃ம், ம்பெசறக்கும் ஶசர்ந்து வகரள்ப ஬ிணி ஶ஥ஷஜ ஶ஥ல் அ஬ஷப தடுக்க
ஷ஬த்து ஓத்துக் வகரண்டிபேந்஡ரன். ஬ிணி஦ின் அடி஬஦ிறு அ஬ள் அடி஬஦ிற்நறல் இ஡஥ரய் ப௃ட்டி
ஶ஥ர஡ அங்கறபேந்஡ உ஠ர்ச்சற ஢஧ம்புகள் கறநக்கத்ஷ஡க் வகரடுத்து ஶ஬கத்ஷ஡ கூட்டச் வசய்஡து.
஬ிடர஥ல் இடுப்ஷத அஷசக்க ஒவ்வ஬ரபே அஷச஬ிலும் இன்தம் கூடிக் வகரண்ஶட ஶதரக
஢஧ம்புகள் ப௃றுக்கறக் வகரண்டண.

இஷட஦ில் ஢றறுத்஡ற அ஬ள் ஶ஥ல் சரய்ந்து அ஬ள் இ஡ழ்கஷபச் சுஷ஬த்஡ரன்.கூந்஡னறல் ஒபே


தக்கம் ஒதுங்கற இபேந்஡ ஥ல்னறஷகஷ஦ ப௃கர்ந்து தரர்த்஡ரன். வகரஞ்சம்ப௄ச்சு ஬ரங்கறணரன்.
அ஬ள் கல௅த்஡றல் ப௃கத்ஷ஡ப் புஷ஡த்து வ஥து஬ரய் இடுப்ஷத ஆட்டிணரன்.ஶ஭ரதணர அ஬ன்
஡ஷனஷ஦ ஡ட஬ிக் வகரடுத்து அ஬பின் ஷககஷப அ஬ன் கல௅த்஡றல் ஬ிட்டு அல௅த்஡றக்
வகரடுத்஡ரள்.

"இவ்஬பவு ஷடட்டர இபேக்ஶகன்஠ி உங்கல௃க்கு" ஋ன்நதடி அ஬ள்கண்கஷபப் தரர்க்க, அ஬ள்


வ஥து஬ரய் வ஬ட்கத்துடன் சறரித்துக் வகரண்ஶட "஌ண்டர஢றப்தரட்டிட்ட...தண்ணு...஬ர....ஶ஬க஥ர
தண்ணு." ஋ன்று கரல்கபரல் அ஬ஷண இறுக்கற஦தும்஬ிணி ஥ீ ண்டும் ப௃ல௅ஶ஬கத்ஶ஡ரடு இ஦ங்க
ஆ஧ம்தித்஡ரன்....தரட்டின் ட்஧ம்ஸ் ம்பெசறக் தக்க ஬ரத்஡ற஦ம் ஶதரல் ஶசர்ந்து வகரள்ப ஬ிணி
஡ன்ணிடம் இபேந்஡ ஒஶ஧ ஒபே ஡டி஦ரல் ஶ஭ரதணர஬ின்புண்ஷடக்குள் ஬ிட்டு அடித்துக்
வகரண்டிபேந்஡ரன். அ஬னுக்கு ஬ந்து ஬ிடும் ஶதரனத் ஡ரன்இபேந்஡து.

இடுப்ஷத அஷசப்தஷ஡ ஢றறுத்஡ற ஬ிட்டு ஶ஥ஷஜ஦ில் இபேந்஡ ஶகசரிஷ஦஋டுத்஡ரன். ஶ஭ரதணர


தரர்க்க, அ஬ள் ஶ஬ண்டரம் ஋ன்று வசரன்ணரலும் அ஬ள் ஬ர஦ில் வகரஞ்சம்ஷ஬த்஡ரன். இ஬னும்
வகரஞ்சம் ஬ர஦ில் ஶதரட்டுக் வகரண்டு சுஷ஬த்஡ரன். ஥ீ ண்டும் அ஬ள் ஶ஥ல்சரய்ந்து அ஬ள்
உ஡டுகஷப கவ்஬ிச் சுஷ஬க்க, ஶகசரி஦ின் ஥஠ப௃ம், இணிப்பும், அ஬ள் ஬ரய் ஶ஡ன்சுஷ஬ப௅ம்
கனந்து ஡றத்஡றப்தரய் இபேக்க, அ஬ஷப ஥ீ ண்டும் ஓக்க ஆ஧ம்தித்஡ரன். ஶ஭ரதணரஅ஬ன் இடுப்ஷத
கரனரல் இறுக்கற ஡ன் இடுப்ஷத ஬ில்னரய் ஬ஷபத்஡ரள். அ஬பது கறபிட்ஶடரரிஸ்அ஬ன்
அடி஬஦ிற்நறன் ப௃டிகஶபரடு உ஧சற கர஥த்஡ீ தநந்஡து. அ஬ள் உடம்பு அ஡ற஧ உச்சம் அஷட஦
இ஬னும் ஬ிந்ஷ஡ தீச்சற஦டித்஡ரன். அ஬ள் ஶ஥ல் தடுத்து சரய்ந்து வகரள்ப இபே஬பேக்கும் சறன
஢ற஥றட ஓய்வு ஶ஡ஷ஬ப்தட்டது.

இபே஬பேம் இடத்ஷ஡ சுத்஡ம் வசய்து ஬ிட்டு அ஬஧஬ர்கள்இடத்஡றல் ஶதரய் தடுத்துக்


வகரண்டரர்கள். இபே஬பேம் சலக்கற஧஥ரகஶ஬ தூக்கத்஡றல் ஆழ்ந்஡ரர்கள். ஬ிணிவுக்கு கண஬ில் ஋ன்ண
஋ன்ணஶ஥ர கரட்சறகள் ஬ந்து ஶதரணது. அடுத்஡஢ரள்கரஷன஦ில் ப௃஫றத்஡ ஶதரது கண்ட கணவுகள்
அஷணத்தும் ஥நந்து ஶதர஦ிபேந்஡ரலும் ஒன்று ஥ட்டும்ஞரதகம் ஬ந்஡து.

ஶ஭ரதணர அம்஥஠஥ரய் தரத்பை஥றல் குபித்துக் வகரண்டிபேக்கும் ஶதரதுஇ஬ன் உள்ஶப வசன்று


ஷகனறஷ஦க் க஫ட்டி ஷ஬த்து ஬ிட்டு அ஬ஷபப் தரர்க்கறநரன். அ஬ள்'஋ன்ணடர ஬ிணி....உணக்கு
ஊம்தி ஬ிட஬ர?....இங்ஶக ஬ர' ஋ன்நதடி ஬ரஷ஦த் ஡றநக்கறநரள். அந்஡க் கணஷ஬ ஢றஷணத்஡துஶ஥
அ஬னுக்கு உடஶணஶ஦ ஡டி ஬ிஷநத்஡து. ஶ஭ரதணர அ஬னுக்கு ஶ஡ங்கரய்உநறப்தது ஶதரல்
கற்தஷண வசய்து தரர்த்஡ரன். ஥ணம் 'ஜஶ஦ர' ஋ண கூச்சல் ஶதரட்டது.
அடுத்஡ ஢ரள் கரஷன஦ில் ஬ிணிப௅ம் ஶ஭ரதணரவும் ஒபே஬ஷ஧ ஒபே஬ர் தரர்த்து ஧கசற஦஥ரய்
புன்ணஷகத்துக் வகரண்டரர்கள். ஶ஭ரதணரவுக்கு ஶ஢ற்று ஶ஥ஷஜ ஶ஥ல் தடுத்துக் கறடந்஡ஷ஡
஢றஷணத்஡தும் வ஬ட்கம் துள்பி ஬஧ அ஬ணிட஥றபேந்து ஬ினகற ஬ினகறச் வசன்நரள். ஬ிணி
அ஬ஷபஶ஦ ஬ி஧ட்டிக் வகரண்டு ஶதரக அ஬ல௃க்கு சறரிப்பு ஬ந்஡து. பேசற கண்ட ஡றபேட்டுப் பூஷண
சும்஥ர஬ர இபேக்கும் ஋ண ஢றஷணத்஡ரள்.

஡ணி஦ரய் இபேக்கும் சந்஡ர்ப்தம் கறஷடத்஡ஶதரது ஶ஭ரதணர அ஬ணிடம் '஬ிணி....இணிஶ஥ல் இந்஡


கள்பத்஡ணம் கூடரது. ஋ணக்ஶகர உன் தரீட்ஷசக்ஶகர இஷடஞ்சல் ஬஧னரம். அ஡ணரல் இணிஶ஥ல்
஋துவும் கறஷட஦ரது' ஋ன்நஶதரது அ஬ன் தரி஡ரத஥ரய் அ஬ஷபப் தரர்த்஡ரன்.
'இது ஋ன்ண வகரடுஷ஥...ஓக்கறந ஆஷசஷ஦க் கரட்டி ஬ிட்டுஇப்தடி ஋ன்ண ஶ஥ரசம் வசய்கறநரள்'
஋ண ஢றஷணத்து புனம்திணரன்.

"ஶ஥ரச஥ரண கண்டி஭ணர இபேக்ஶக...இன்னும் இ஧ண்டு ஬ர஧ம் க஫றச்சறத்஡ரஶண வடஸ்ட் ஋ல்னரம் "


஋ன்நரன் ஡஬ிப்புடன். கண்டிப்புடன் இபேந்஡ரல் ஡ரன் கரரி஦ம் ஢டக்கும் ஋ன்று ஶ஭ரதணர
஢றஷணத்஡ரள். "இப்தடிஶ஦ இபேந்஡ர ஢ீ தரீட்ஷச ஋ல௅஡ ஥ரட்ட.. ஥ணம் ஡றபேம்த ஡றபேம்த இ஡றஶனஶ஦
஢றக்கும்...இஷ஡ ஢றற்தரட்டிணரல் ஡ரன் உணக்கு ஢ல்னது' ஋ன்று கநர஧ரய் வசரல்னற ஬ிட்டு அன்று
ஶ஬ஷனக்கு கறபம்திணரள்.

அன்று ப௃஡ல் அ஬ள் இ஧வு ஥ரடிக்கு தடுக்கச் வசல்லுப௃ன் ப்பரஸ்கறல் கரதிஶ஦ர டீஶ஦ர
ஶதரட்டு ஷ஬த்து ஬ிட்டு வசன்நரள். ஶனட்ஷ஢ட் கல ஶ஫஬ந்஡ரல் ஬ரஷன ஥ட்டும் ஆட்டர஥ல்
ஶகரஷனப௅ம் ஶசர்த்து ஆட்டு஬ரன் ஋ன்று அ஬ல௃க்கு஢ன்நரகஶ஬ வ஡ரிப௅ம். ஬ிணிக்கும்
ஆ஧ம்தத்஡றல் இது கசப்தரய் இபேந்஡ரலும் ஶதரகப் ஶதரக அதுஉதஶ஦ரக஥ரகத்஡ரன் இபேந்஡து.
ஆணரலும் அ஬னுக்கு அடிக்கடி ஆஷச ஡ஷன கரட்டும். ஡ணி஦ரய்இபேக்கும் ஶதரது தக்கம் ஶதரய்
வ஥து஬ரய் அ஬ஷப உ஧சு஬ரன். ஶ஭ரதணர உள்ல௃க்குள் சறரித்துக்வகரண்ஶட ஡றநஷ஥஦ரய்
அத்஡ஷணப௅ம் ச஥ரபித்து ஬ினகறச் வசன்நரள்.

இ஧ண்டு ஬ர஧ம் ஓடி஦து. ஶ஡ர்வு உள்ப ஢ரட்கபில் அ஬னுக்கு ஢ல்ன஬ி஡஥ரய் ஋ல௅஡ற஬஧


஬ரழ்த்துக்கள் வசரன்ணரள். அஷணத்து வடஸ்ட்டுகல௃ம் ப௃டிந்து ஬ிட ஬ிணிக்கு த஦ங்க஧ ஡றபேப்஡ற.
஋ல௅த்து தரீட்ஷசப௅ம், உடல்த஦ிற்சறத் ஶ஡ர்வும் ஢ன்நரய் வசய்஡றபேப்த஡ரக ஋ல்ஶனரரிடப௃ம்
சந்ஶ஡ர஭஥ரய் வசரல்னறக் வகரண்டு இபேந்஡ரன். அஷண஬பேம் சந்ஶ஡ரசப்தட்டரர்கள். அடுத்஡
஢ரள் ஥ரஷன ஬ட்டின்
ீ தின்தக்கத்஡றல் ஬ிணி டம்புள்ஷம ஷக஦ில் ஷ஬த்துக் வகரண்டு
இபேந்஡ரன். ஶ஭ரதணர ஬ந்து 'த஧஬ர஦ில்ஷனஶ஦.....த஫ஷச ஥நக்கர஥ல் வ஡ரடர்ந்து வசய்ப௅நறஶ஦'
஋ன்நரள். சறகப்புக் கனர் ஶசஷன஦ில் ஡க ஡கவ஬ண ஥றன்ணிக் வகரண்டு இபேந்஡ரள். ஶசஷனஷ஦
இடுப்தில் வசரபேகற஦ிபேக்க, இடுப்தில் ஷக ஷ஬த்து இபேந்஡஬ஷபப் தரர்த்஡ரன்.

"஢ரன் ஥நக்கல்ஷன. ஢ீங்க ஡ரன் ஥நந்஡றட்டீங்க" ஋ன்நரன் வதரய் ஶகரதத்துடன். அ஬ல௃க்குப்


புரிந்஡து. ஡ஷனஷ஦ச் சரய்த்து அ஬ஷணப் தரர்த்து சறரித்஡ரள். ஬ட்டின்
ீ தின்தக்கம்஦ரபேம்
இல்னர஡஡ரல் வ஢பேங்கற ஬ந்து "஋ணக்குத் ஡ரன் தரிட்ஷச ஋ல்னரம்ப௃டிஞ்சறபேஶச....ட்ரீட்
வகரடுத்஡ர ஋ன்ண?" ஋ன்நரன். "஋ன்ண ஶ஬ணும் உணக்கு...தரல் தர஦ரசம் வசய்஦஬ர?" ஋ன்நரள்
உ஡ட்ஷடச் சு஫றத்஡தடி கறண்டலுடன்.

"உங்கல௃க்கு 'தர஦ரசம்' ஬஫ற஦ிந ஥ர஡றரி அன்ஷணக்கு ஶ஥ஷஜ஦ின ஬ச்சற வசய்ஶ஡ன்ன....அது


ஶதரன ஋ணக்கு ஋ன்ண தண்஠ங்க?"
ீ ஋ன்நதும், 'அடப்தர஬ி...இ஬ன் ஊம்தச் வசரல்லு஬ரன் ஶதரன
வ஡ரிகறநஶ஡' ஋ன்று ஢றஷணத்஡தடி அ஬ள் ஡றபேம்தவும் ஬ட்டுக்குள்
ீ வசல்ன ப௃஦ன, அ஬ன் அ஬ள்
ஷகஷ஦ப் திடித்து ஢றப்தரட்டிணரன். '஬ிடு ஬ிணி....ஷகஷ஦ ஬ிடு' ஋ன்று அ஬ள் ஡ற஥றந,..'஢ரன்
ஶகட்டதுக்கு த஡றல் வசரல்லுங்கண்஠ி' ஋ன்நரன். அ஬ல௃க்கு கூச்சத்஡றல் உடம்வதல்னரம் ஌ஶ஡ர
வசய்஡து.

"஢ீ ப௃஡ல்ன ஶதரனறஸ் ட்வ஧ஸ் ஶதரடு..திநகு ஶதசனரம்"஋ன்நரள்.

"வதரி஦ ஶகடி஦ரய் இபேப்தீங்க ஶதரன...தரீட்ஷச ஬ஷ஧க்கும் ஡ரஶண ஡டஶதரட்டீங்க?" ஋ன்று அ஬ள்


கண்கஷபப் தரர்த்துக் ஶகட்க, ஶ஭ரதணர "அது அப்த....ஶதரனறஸ் கரக்கற சட்ஷடஷ஦ ப௃஡ல்ன
஥ரட்டு" ஋ன்நரள்.

"ஶதரனறஸ் ட்வ஧ஸ் ஥ரட்டுணர...஢ீங்க ஋ன்ண தண்ணு஬ங்க?"


ீ ஋ன்று ஬ிணிப௅ம் ஬ிடர஥ல் ஶகட்டரன்.
அ஬ள் குறும்புடன் "ம்ம்ம் தரல் தர஦ரசம்.." ஋ன்நதடி ஓடிப்ஶதரய் ஬ிட்டரள். ரிசல்ட் ஋ப்த ஬ந்து...
஋ப்த ஜரப் வகரடுக்க ஶதரநரங்கஶபர...஋ப்த ஶதரனறஸ் ட்வ஧ஸ் ஶதரடுநது ஋ன்று அலுத்துக்
வகரண்டரன். அடுத்஡ ஢ரள் வ஬ள்பிக் கற஫ஷ஥ ஶ஭ரதணர ஆ஧ஞ்ச் கனர் ஶசஷன஦ில் ஆதிஸ்
கறபம்பும் ஶதரது கூடஶ஬ ஬ிணிப௅ம் கறபம்திணரன். '஋ங்க ஬ிணி கறபம்திட்ட' ஋ன்று ஶகட்டதுக்கு
'அந்஡ புது ஶயரட்டலுக்கு ஢றஷந஦ கூட்டம் ஬஧ஷன஦ரம். அ஬ங்க ஌ஶ஡ர ஥ீ ட்டிங் ஶதரடுஶநரம்னு
஬஧ச் வசரன்ணரங்க அ஡ரன் ஶதரஶநன்" ஋ன்நரன்.

"஢ீவ஦ல்னரம் ஥ீ ட்டிங் ஶதரநற஦ர...஋ன்ணது அது?" ஋ன்நதும், "இப்த வ஡ரி஦ரது....இ஬ிணிங்


வசரல்லுஶநன்." ஋ன்நதடி ஶ஬று தரஷ஡஦ில் கறபம்தி ஶதரய்஬ிட்டரன். அன்று ஜந்து ஥஠ிக்கு
அ஬ள் ஬ட்டுக்கு
ீ ஬ந்஡ ஶதரது ஬ட்டுக்குள்
ீ ஒஶ஧ கு஭ற஦ரணகனரட்டர ஶதரய்க் வகரண்டு
இபேந்஡து. ஋ன்ண ஋ன்று தரர்த்஡஬ல௃க்கு '஡றக்' ஋ன்று ஆகறப் ஶதரணது. ஬ட்டின்
ீ ஢டு஬ில் ஶதரனறஸ்
ட்வ஧ஸ்மளம் வ஡ரப்திப௅஥ரய் ஬ிணி கம்தீ஧஥ரய் 'ஜம்' ஋ன்று ஢றன்று வகரண்டிபேந்஡ரன்.

"஌ண்டர..஢ரடகத்துக்கு உள்ப ட்வ஧ஸ்ஷமப் ஶதரட்டு வ஡ரல்ஷன தண்ணுநறஶ஦டர" ஋ன்று


வதரி஦ம்஥ர, வதரி஦ப்தர அ஬ஷண கனரய்த்துக் வகரண்டு இபேந்஡ரர்கள். ஬ிணி஦ின்
஢ட஬டிக்ஷக஦ில் ஶதரனறஸ் அ஡றகர஧ம் தூள் தநந்஡து. ஶயரட்டல்஬ிபம்த஧த்துக்கரக ஢ரடகம்
ஶதரடப் ஶதரகறநரர்கள் ஋ன்றும் அ஡றல் ஒபே ஶதரனறஸ்கர஧ ஶ஬டத்஡றல்஬ிணி ஢டிக்கப் ஶதரகறநரன்
஋ன்ததும் ஶ஭ரதணரவுக்கு அ஬ர்கள் ஶதச்சறல் வ஡ரிந்஡து.

஬ிணி ஡ீடிவ஧ன்று ஶ஭ரதணரஷ஬ப் உற்றுப் தரர்த்஡஬ன், "யஶனர ஶ஥டம்...அப்தடிஶ஦


஢றல்லுங்க...உங்க ஶயண்ட் ஶதக்ன வ஬டிகுண்டு இபேக்கறந஡ர ஋ங்கல௃க்குஇப்தத்஡ரன் ஢றபெஸ்
஬ந்஡றபேக்கு....அஷ஡ அப்தடிஶ஦ வ஥து஬ர கல ஶ஫ ஷ஬ய்ப௅ங்க" ஋ன்றுகனரட்டர வசய்஦,
அ஬ள்..."ஜ஦டர...஬ிணி ஶதரனீ மரகறட்டர ஶ஧ரட்டுன ஶனடிஸ் ஦ரபேம் ஢ட஥ரடப௃டி஦ரது
ஶதரனறபேக்ஶக" ஋ன்று த஡றல் கனரட்டர வசய்஦, அ஬ன் டம்஥ற துப்தரக்கறஷ஦ ஷக஦ில் ஋டுத்து
அ஬ஷப ஶ஢ரக்கற ஢ீட்டிணரன். அ஬ள் த஦ந்஡து ஶதரல் ஓட, இ஬ன் ஬ி஧ட்ட அஷண஬பேம்
சறரித்஡ரர்கள். அ஬ள் ஓடி ஬ட்டின்
ீ தின்தக்கம் ஶதரக அ஬ள் குண்டிகள் ஶசஷனக்குள்
குல௅ங்கு஬ஷ஡ தரர்த்துக் வகரண்ஶட ஬ி஧ட்ட, அ஬ஷப ஥஧த்஡றன் தின்தக்கம் ஥டக்கற துப்தரக்கறஷ஦
அ஬ள் வ஢ற்நறப் வதரட்டில் ஷ஬த்஡ரன்.

"ஶதரதும் ஬ிணி ஬ிஷப஦ரட்டு" ஋ன்நதடி அ஬ள் சறரிக்க, "இன்னும் ஬ிஷப஦ரடஶ஬


ஆ஧ம்திக்கஷனஶ஦...஢ீங்க வசரன்ணது ஶதரன ஶதரனறஸ் ட்வ஧ஸ் ஶதரட்டரச்சு....ஶசர....இன்ஷணக்கு
஢ீங்க ஋ணக்கு..." ஋ன்று வசரல்னற஦தடி ஶதரனறத் துப்தரக்கற ப௃ஷணஷ஦ வ஢ற்நற஦ில் இபேந்து
இநக்கற, ப௄க்கு, ஬ரய் ஋ன் வகரண்டு ஬ந்து ஢றறுத்஡ற, உ஡ட்டில் ஶ஡ய்த்து 'ஊம்த
ஶ஬ண்டும்' ஋ன்தஷ஡ச் வசரல்னர஥ல் வசரல்ன, அ஬ள் அ஬ன் துப்தரக்கறஷ஦ ஡ட்டி ஬ிட்டு "ச்ச்சல..."
஋ன்று வசரல்னற ஢கர்ந்஡ரள்.

"஢ரடக ட்வ஧ஸ்ஷமப் ஶதரட்டுட்டு ஆஷசஷ஦ப் தரபே" ஋ன்நதடி அ஬ள் ஢டக்கதின்ணரஶனஶ஦


வசன்நரன்.

"஢ீங்க ஶதரனறஸ் ட்வ஧ஸ் ஡ரன்னு கண்டி஭ன் ஶதரட்டீங்க...ஆணரல் ரி஦னர, ஢ரடக


ட்வ஧ஸ்மரன்னு வசரன்ண ீங்கபர?" ஋ன்று ஬ர஡ரடிணரன். 'இந்஡ ஌஥ரத்துந ஶ஬ஷன ஋ல்னரம்
ஶ஬ண்டரம்' ஋ன்று ஡றபேம்திப் தரர்த்து வசரல்னற ஬ிட்டு ஥ீ ண்டும்஢டக்கப் ஶதரணரள்.

'இன்ஷணக்கு இந்஡ ட்வ஧ஸ் ஶதரட்டுத் ஡ரன் தடுத்஡றபேப்ஶதன்அண்஠ி..஧ரத்஡றரி ஬ரங்க...஬ந்஡ரல்


உங்கல௃க்கும்.......' ஋ன்று வசரல்னற ஢றறுத்஡, அ஬ள் ஡றபேம்திப் தரர்த்஡ரள். அ஬ன் ஋துவும்
வசரல்னர஥ல் அ஬பின் அந்஡஧ங்கப் தகு஡றஷ஦ப௃ஷநத்துப் தரர்த்து ஬ிட்டு அ஬ஷபப் தரர்க்க,
அ஬ல௃ம் தரர்த்து அங்ஶகஶ஦ ஢றற்க ஬ிணி அங்கறபேந்து ஶதரய் ஬ிட்டரன்.

'஋ன்ண வசரல்லுகறநரன் இ஬ன்? ஬ந்஡ரல்?...஬ந்஡ரல் புண்ஷடஷ஦ ஢க்குகறஶநன் ஋ன்று


வசரல்லுகறநரணர?.஡ற஥றர் திடிச்ச அஶ஦ரக்கற஦ன்...஋ன் ஬க்வணஸ்
ீ அ஬னுக்குத் வ஡ரிஞ்சு
ஶதரச்ஶசர....஋ன்று ஢றஷணத்஡ரள். இ஧ண்டு ஬ர஧஥ரய் கரய்ந்துஶதரய்க் கறடந்஡ அ஬ள் சர஥ரன்
அந்஡
சுகத்ஷ஡ ஢றஷணத்து ஡஬ித்஡து. ஶ஥ஷஜ ஶ஥ல்தடுத்஡றபேக்க அ஬ன் புண்ஷடஷ஦ ஒபே இன்ச்
஬ிடர஥ல் கடித்து இல௅த்து சுஷ஬த்஡து ஞரதகம் ஬஧அரிப்பு ஋டுத்஡து. 'தர஬ிப்த஦ல் ஬஫றந்஡
ஜழஷம கடித்து உநறஞ்சறணரஶண' ஋ண ஢றஷணத்துக் வகரண்ஶட ஷக஦ரல் புண்ஷடஷ஦ வசரநறந்து
வகரண்டு ஢கர்ந்஡ரள்.

அன்று ஋ட்டு ஥஠ிக்கு ஢டந்஡ ஢ரடகத்஡றல் ஬ிணி ஶ஥ஷட஦ில் ஒபே திக்தரக்வகட்ஷட து஧த்து஬து
ஶதரல் கரவ஥டி சலன் ஷ஬க்க ஋ல்ஶனரபேம் தரர்த்து சறரித்஡ரர்கள். ஢ரடகம் ப௃டிந்து அஷண஬பேம்
ஶயரட்டனறல் சரப்திட்டு ஬ிட்டு ஬ட்டுக்கு
ீ ஬஧ ஒன்த஡ரகற஦து. தரண்டி஦னுக்கு இ஡றல் ஆர்஬ம்
இல்னர஡ர஡ரலும், கரல் ஬னற இன்னும் இபேப்த஡ரலும் ஢ரடகத்துக்கு ஬஧஬ில்ஷன. ஶ஭ரதணர
இன்று இ஧வு ஬஧஥ரட்டரள் ஋ண ஢றஷணத்து, ஢ரடக ஢ண்தர்கள் சறணி஥ரவுக்கு கூப்திடுகறநரர்கள்
஋ன்று ஬ிணி ஶதரனறஸ் ட்வ஧ஸ்மறஶனஶ஦ சறணி஥ரவுக்கு ஬ட்டுச்
ீ சர஬ிஷ஦ ஋டுத்துக் வகரண்டு
கறபம்திணரன்.

ஶ஭ரதணர ஬ட்டு
ீ ஶ஬ஷனகஷப ப௃டித்து ஬ிட்டு தத்து ஥஠ிக்கு ஥ரடிக்குவசன்நரள்.
ஶசஷனஷ஦க் க஫ட்டி ஬ிட்டு ஸ்னீ வ்வனஸ் ஷ஢ட்டிக்கு ஥ரநறணரள். தடுக்ஷக஦ில்ஶதரய்
தரண்டி஦ஷணப் ஶதரய் கட்டிப் திடிக்க அ஬ன் 'இன்ஷணக்கு ப௄டில்ஷனடி..' ஋ன்று வசரல்னற஬ிட்டு
஡றபேம்திப் தடுத்து ஬ிட, 'ப௄டிபேந்஡ரல் ஥ட்டும் ஋ணக்கு ஋ன்ண கறஷடச்சறடும்' ஋ன்று ஥ணதுக்குள்
ஆத்஡ற஧ப்தட்டரள். 'இந்஡ப் தர஬ி ஶ஬று சறணி஥ரவுக்கு ஶதரய் வ஡ரஷனத்து ஬ிட்டரன்' ஋ன்று அ஬ன்
ஶ஥ல் ஶகரதம் ஬ந்஡து. பு஧ண்டு பு஧ண்டு தடுக்கதூக்கம் ஬஧஬ில்ஷன. ப்஧ர ஥ரர்ஷத அல௅த்஡
அஷ஡க் க஫ட்டி ஓ஧஥ரய் ஷ஬த்஡ரள்.

஡றஶ஦ட்டரில் ஬ிணிக்கும் தடம் தரர்க்க திடிக்க஬ில்ஷன. ஌ஶ஡ர 'ப்ல௃ தினறம் திட்டு' ஓட்டுகறநரர்கள்
஋ன்று஡ரன் இந்஡ ஆங்கறனப்தடத்துக்கு ஬ந்஡ரன். ஋துவும்கரட்ட஬ில்ஷன. சறணி஥ர தரர்ப்தது
ஶதர஧டிக்க தர஡ற஦ின கறபம்தி வ஬பிஶ஦ ஬஧ வசக்பெரிட்டிஅ஬ஷணப் தரர்த்து சல்பெட் அடித்஡ரன்.
இ஬ன் வ஬பிஶ஦ வசன்நதும், 'ஶதரனறஸ்கர஧ன் ஶதர஦ிட்டரன்' ஋ன்ந வசய்஡ற ஶதரக, திட்ஷட
ஓட்டிணரர்கள்!

11஥஠ிக்கு அ஬ன் க஡ஷ஬த் ஡றநக்கும் சத்஡ம் ஶ஭ரதணரவுக்குக் ஶகட்டதும் ஥ணதுக்குள் 'ஆயர'


஋ன்று உற்சரகம் வதரங்கற஦து. அ஬ன் வசரன்ணது ஞரதகம் ஬஧ ஷககள் ஡ரணரய் ஶதண்டிஷமக்
க஫ட்டி ஓ஧஥ரய் ஷ஬த்஡து. குநட்ஷட ஬ிடும் தரண்டி஦ஷணப் தரர்த்து சத்஡ம் ஶதரடர஥ல் இநங்கற
஬ந்஡ரள். வதரிசுகள் தூங்கறக் வகரண்டிபேந்஡ரர்கள். ஬ிணிஷ஦ப் தரர்த்஡தும்
"஥஠ி த஡றவணரண்னு ஡ரஶண ஆகுது...க஡ஷ஬த் ஡றநக்கும் சத்஡ம் ஶகட்ட஡ரல் ஬ந்ஶ஡ன்" ஋ன்று
வசரன்ணதும் "தடம் வதரி஦ ஶதரர் அண்஠ி..." ஋ன்று வசரல்னற஦தடி யரல் ஬ிபக்ஷக அஷ஠த்து
஬ிட்டு கறச்சன் தக்கம் ஶதரய் அந்஡ அஷந ஷனட்ஷடப் ஶதரட்டரன்.

ஶ஭ரதணர உள்ஶப ஬ந்து "தரல் குடிக்குநற஦ர ஬ிணி"஋ன்நதும், அ஬ஷப ஷகஷ஦ப் திடித்து


இல௅த்து அஷ஠த்஡ரன். "஌ய்....஋ன்ண இது.." ஋ன்நரள்வதரய்க் ஶகரதத்துடன். ஶ஭ரதணர஬ின் ஡ப
஡ப ஶ஥ணி அ஬ன் இபேம்புப் திடிக்குள் ஢சுங்கற஦து.

"ம்ம்..இ஧ண்டு ஬ர஧஥ரய் ஋ன்ஷணக் வகரன்னுட்டீங்கஶப" ஋ன்நதடிஇறுக்கறப் திடிக்க அ஬ன் ஡டி


஬ிஷ஧த்஡ஷ஡ அ஬ள் உ஠ர்ந்஡ரள். ஶ஭ரதணரவுக்கும் இ஡஥ரகத் ஡ரன்இபேந்஡து. அ஬ன்
ஒஶ஧஦டி஦ரய் அ஬ஷப இறுக்க ப௃ஷனகள் அ஬ன் வ஢ஞ்சறல் தட்டு கசங்கற஦தும்அ஬ள்
'...அஶட஦ப்தர.. ஋ன்ண வ஬நற..' ஋ன்நதடி அ஬ஷண ஬ினக்கறணரள்.

஬ிணி அ஬ள் ப௃கத்ஷ஡ப் தரர்த்஡ரன். ஶ஥க்கப் ஌தும் இல்னர஥ஶனஶ஦, ப௃டி சற்றுக் கஷனந்து,
கரந்஡க் கண்கபில் ஷ஥஦ிட்டு வகரஞ்சம் ஡றநந்஡றபேந்஡ ஬ர஦ில் ஶ஧ரஸ் ஢றந உ஡டுகல௃டன் இந்஡
திங்க கனர் ஷ஢ட்டி஦ில் ஶ஡஬ஷ஡ ஶதரல் இபேந்஡ரள். உள்ஶப ப்஧ர ஶதரடர஥ல் இபேப்தஷ஡
அ஬பது சற்று ஡பர்ந்஡ ஥ரர்பும், ஷ஢ட்டி஦ில் ப௃ட்டிப் திதுங்கற஦ ப௃ஷன஦ின் அ஫கும்
வசரல்னற஦து. ஥ணதுக்குள் சறரித்துக் வகரண்டரன். அ஬ன் அ஬ஷபஶ஦ உத்துப் தரர்ப்தஷ஡ப்
தரர்த்து அ஬ள் "஢ரன் ஶதரஶநன்" ஋ன்நதடி ஢கர்ந்஡ரள்.

அ஬ன் ஶ஭ரதணரஷ஬ இல௅த்து "஋ன் ஥ரப௄ல் ஋ங்க?" ஋ன்நதும் அ஬ள் சறரித்துக் வகரண்ஶட
".....யரங்....இந்஡ ட்வ஧ஸ்ஷமப் ஶதரட்டதுஶ஥ ஥ரப௄ல் ஶகட்க ஆ஧ம்திச்சறட்டி஦ர?' ஋ன்நதும்,
இ஬பின் கரந்஡ச் சறரிப்பு வகரள்ஷப வகரள்ப, ஥ீ ண்டும் கட்டி஦ஷ஠த்துத் ஡ல௅஬ிணரன். ஷககள்
அ஬ள் கல௅த்஡றலும், ப௃துகறலும் த஧஬ித்஡ட஬ அ஬ள் ப்஧ர ஶதரட஬ில்ஷன ஋ண உறு஡றப்தடுத்஡ற஦தும்
குணிந்து அ஬ள் ஥ரர்தில் ப௃கத்ஷ஡ ஷ஬த்துத் ஶ஡ய்க்க ஷ஢ட்டிக்குள் ப௃ஷனகள் ஆடி அஷசந்஡து.
ப௃கத்஡றல் ஬ிஷநத்துக் வகரண்ட கரம்பு தட்டதும் ஶ஭ரதணர அ஬ஷண இறுக்கற அஷ஠த்஡ரள்.

஬ிணி ஷகஷ஦ இன்னும் கல ழ் இநக்கற குண்டிஷ஦க் ஡ட஬ி கசக்க, ஶதண்டிமளம் ஶதரட஬ில்ஷன


஋ண வ஡ரிந்஡து. "உள்ப ஒன்னும்ஶதரடஷன஦ர?" ஋ன்று ஶகட்டதடி அ஬ள் குண்டிஷ஦ வ஥து஬ரய்
கறள்ப ஷ஬த்஡ரன். 'ம்ம்' ஋ன்று வ஢பிந்஡ரள் அ஬ள். ஷ஢ட்டி஦ில் ஥ரர்தின் ஶ஥ல் ப௃கத்ஷ஡
ஷ஬த்து ஶ஡ய்க்க அ஬பின் ப௃ஷனக் கரம்பு ஬ிஷ஧த்துக் வகரண்டு அ஬ன் கன்ணத்ஷ஡ ஬பேடி஦து.
அ஬ள் அ஬ன் கல௅த்஡றல் ஷக ஷ஬த்து திடித்஡றபேக்க அ஬பின் அக்குள் ஥ணம் ஬ிணிஷ஦
அஷ஫த்஡து. ப௃கத்ஷ஡ அங்ஶக ஓட்டிணரன்.ஸ்னறவ்வனஸ் ஋ன்த஡ரல் ஬ி஦ர்ஷ஬ ஥஠ம்
அ஡றக஥ரய் இபேக்க அது இ஬னுக்குள் கர஥த்ஷ஡அ஡றகரிக்க, ப௃டி ஥஫றத்஡ அந்஡ இடத்ஷ஡
ப௃கத்஡ரல் ஶ஡ய்த்து தின் ஢க்க ஆ஧ம்தித்஡ரன்.

ஶ஭ரதணரவுக்கு அது திடித்஡றபேந்஡ரலும் அ஬பின் ஆ஡ங்கம் ஶ஬று.அ஬ணின் ப௃கத்ஷ஡ அக்குள்


தகு஡ற஦ில் இபேந்து இடுப்புக்குக் கல ழ்
இல௅க்கவும் ஬ிணிக்கு அ஬பின் ஆஷச புரிந்து அ஬பின் ப௃ன் ஥ண்டி஦ிட்டு அ஥ர்ந்து அ஬ள்
ஷ஢ட்டி஦ின் அடி஬஦ிற்நறல் ப௃கம் ஷ஬த்து
கன்னுகுட்டி ஶதரல் ப௃ட்டிக் வகரண்ஶட அ஬ள் குண்டிகஷபகசக்கறணரன். ஶ஭ரதணரவுக்கு
உ஠ர்ச்சறகள் ஊற்வநடுக்க ஆ஧ம்தித்து அது
புண்ஷட ஬஫ற஦ர஦ கசற஦ ஆ஧ம்திக்கவும், அ஬ள் கரல்கஷப அகட்டி ஢றற்க அ஬ன் ப௃கம் ஢ன்நரக
புண்ஷட஦ில் உ஧சற஦து. ஶ஭ரதணர அ஬ச஧஥ரய் ஷ஢ட்டிஷ஦ சுபேட்டி உ஦ர்த்஡ அ஬ன் ஡ஷனஷ஦
உள்ஶப ஬ிட்டு உப்தி஦ிபேந்஡ புண்ஷட஦ில் ப௃கத்ஷ஡ ஷ஬த்து ஶ஡ய்க்க அ஡ன் ஥஠ம் ப௄க்ஷகத்
துஷபத்து சுண்஠ிஷ஦ தூக்கற஦து. அ஬ள் ப௃டிகஷப ஬ினக்கற வ஥து஬ரய் ஢ரக்கரல் ஬பேடிக்
வகரடுக்க அ஬ன் ஡ஷனஷ஦ இல௅த்து ஒஶ஧஦டி஦ரய் அப௃க்கற஦஬ள் ஷனட் ஋ரி஬தும் க஡வு
஡றநந்஡றபேப்ததும் உ஠ர்வுக்கு ஬ந்஡ரலும் அ஬ள் இடுப்ஷத அஷசத்து அ஬ன் ப௃கத்஡றன் ஶ஥ல்
ஷ஬த்து அல௅த்஡ற ஶ஡ய்க்க ஆ஧ம்தித்஡ரள். புண்ஷட இ஡ழ்கள் ஬ிரிந்து அ஬ன் ப௃கத்஡றல் ஬஫றந்து
ஶ஡஦, கறபிஶடரரிமளம் உ஧சற உ஠ர்ச்சறகள் அ஬ல௃க்குள் வதரங்கற஦து. ஶ஭ரதணர஬ின் தபேத்஡
புட்டங்கஷபப் திடித்துக் வகரண்டிபேந்஡஬ன் ப௃கத்஡றல் வகரல௅த்஡ ஶ஦ரணிப௅ம் அ஡ன் ப௃டிகல௃ம்
ப௃கத்஡றலும் ஬ர஦ிலும் அ஬ச஧த்துடன் உ஧ச ஬ிணி ஡ற஠நறத்஡ரன் ஶதரணரன். இபேந்஡ரலும்
அ஬பின் கூ஡றஷ஦ கவ்஬ிச் சுஷ஬த்து அ஡றல் ஥஡ண஢ீஷ஧ இன்னும் வதபேக ஬ிட்டரன்.

ஶ஭ரதரணர஬ின் ஬ர஦ில் ஬ிட ஶ஬ண்டும் ஋ன்று ஆஷச ஬஧ ஢க்கு஬ஷ஡ தர஡ற஦ில் ஢றறுத்஡ற ஬ிட்டு
ஷ஢ட்டிக்கு வ஬பிஶ஦ ஡ஷனஷ஦ ஋டுத்஡ரன். அ஬ள் ஋ன்ண ஋ன்று தரர்க்க அ஬ன் ஋ல௅ந்து ஢றன்று
புஷடத்துக் வகரண்டிபேந்஡ ஜறப்ஷத ஡ட஬ிக் வகரடுத்஡தும் அ஬ல௃க்கு ஬ி஭஦ம் புரிந்஡து.

கூந்஡ல் கஷனந்து ஢றன்நறபேந்஡ அ஬ஷப அஷணத்஡தடி '஋ணக்கு ஢ீங்க வசய்஡துக்கு திநகு ஢ரன்
வசய்ப௅ஶநன்...ம்ம்ம்..உங்கல௃க்கு அது திடிக்கு஥ர?' ஋ன்நரன். அ஬ள் வ஡ரிந்ஶ஡ "஋து?" ஋ன்நரள்.

அ஬ள் கர஡றல் "ம்ம்..ஊம்புநது ஡ரன்.." ஋ன்நதும்..அ஬ள் "ச்ச்சலய்.."஋ன்று அ஬ஷண உ஡நறத் ஡ள்ப


அ஬ஷப ஶசரில் உட்கர஧ ஷ஬த்஡ரன். அ஬ள் தூக்கறக் வகரண்டிபேந்஡ஶதண்ஷடப் தரர்த்஡ரள்.
ஶ஥ஷஜ ஥ீ து அ஬ன் சரய்ந்து ஢றன்று வகரண்டு கரக்கறப் ஶதண்டுக்குஶ஥ல் இபேந்஡ வதரி஦ வன஡ர்
வதல்ட்ஷடக் க஫ட்டிக் வகரண்ஶட கர஥த்துடன் அ஬ஷபப் தரர்த்஡ரன்.அ஬ள் "க஡வு ஡றநந்஡றபேக்கு
஬ிணி" ஋ன்நதும் ஶதரய் ப௄டி ஬ிட்டு ஬ந்஡ரன். அ஬ள் ப௃ன்ணரல்஬ந்து ஢றன்று வதல்ஷட உபே஬ி
ஒ஧஥ரய் ஷ஬த்஡ரன். சட்ஷடஷ஦ ஶதண்டில் இபேந்து உபே஬ிதட்டன்கஷபக் க஫ட்டி ஋டுத்து
ஓ஧஥ரய் ஷ஬க்க, ஬ிரிந்஡ ஥ரர்பும், ஥ரர்தில் ஓ஧பவுக்கு இபேந்஡ ப௃டிப௅ம், ஡ற஧ண்ட சஷ஡கஷபப௅ம்
தரர்த்஡ரள் ஶ஭ரதணர. "கறச்சன் ஷனட்ஷட அஷ஠ச்சறடு஬ிணி" ஋ன்நதும் அ஬ன் அஷ஠த்து
஬ிட்டு ஬஧ அ஬ள் ஶடதிள் ஶனம்ஷத டிம்஥றல் ஋ரி஦஬ிட்டதும்஬ிணிக்கு இ஧த்஡ஓட்டம்
உடம்வதல்னரம் வ஬நறவகரண்டு ஓடி஦து.
அ஬ள் ப௃ன்ணரல் ஬ந்து ஢றன்று ஶதண்ட் ஜறப்ஷத இநக்கற, ப௃ல௅தும் க஫ட்டி ஜட்டிஶ஦ரடு ஢றன்நரன்.
ஜட்டிக்குள் கரஷப ஡ற஥றநற஦ஷ஡ அ஬ள் தரர்த்஡ரள். ஬ிணி ஜட்டிஷ஦ப௅ம் க஫ட்ட அ஬ன் சுண்஠ி
டங் டங் ஋ன்று ஶ஥லும் கல ல௅ம் அஷசந்து தின் ஶ஥ல்ஶ஢ரக்கற ஬ிஷநத்து ஢றன்நது. ஶ஭ரதணர஬ின்
கண்கள் அகன஥ரணது. அ஬ள் ப௃கம் அபேஶக வ஢பேங்கறப் ஶதரய் ஢றற்க துடித்து ஢றற்கும் அந்஡
஢ீண்ட இறுகற஦ கபேப்புச்சஷ஡ப௅ம், அ஡றல் தின்ணி ஓடி஦ ஢஧ம்புகல௃ம், ஡டித்து வதபேத்஡ சற஬ப்தரண
வ஥ரட்டும் அ஡ன் த௃ணிப௅ம் தரர்த்து "உன்ஶணரடது வதரிசுடர" ஋ன்நதடி அஷ஡க் ஷக஦ில் திடிக்க
அது வ஬துவ஬துப்தரய் இபேந்஡து. வகரட்ஷடஶ஦ரடு ஶசர்த்து ஡ட஬ிக் வகரடுத்து அல௅த்஡றப்திடித்து
஢ீ஬ி ஬ிட்டதும் ஬ிணி "ம்....஬ரஷ஦த் ஡றநங்கண்஠ி." ஋ன்று வசரல்னற஦தடி அ஬ள்கன்ணத்஡றல்
ஷக ஷ஬த்து ஡ட஬ிக் வகரடுத்஡ரன்.

அ஬ள் அஷ஡க் ஶகட்கர஥ல் அ஬ன் ஡டிஷ஦கல ழ் இபேந்து ஶ஥ல் ஬ஷ஧ ஡ட஬ி திஷசந்து அபந்து
தரர்த்஡தும் அ஬னுக்கு உடல் அணனரய்வகர஡றத்஡து. அ஡ன் ப௃ல௅ ஷசஷமப௅ம் ஡டி஥ஷணப௅ம்
தரர்த்து ஡றஷகத்஡஬ள் "ஒபே ஡டஷ஬ ஡ரன்தண்ணுஶ஬ன்" ஋ன்நரள். "சலக்கற஧ம் அண்஠ி....ப்பஸ்"

஋ன்று அ஬ன் அ஬ள் ஡ஷன஦ில் ஷக ஷ஬த்து இல௅க்க, அ஬ள் சுண்஠ி஦ின் த௃ணி஦ில் ஒபே
ப௃த்஡ம் வ஥ன்ஷ஥஦ரய் ஷ஬த்஡ரள். ஒபே஬ி஡஥஠ம் அடித்஡து. ஬ிணி ஡டிஷ஦ அ஬ள் ஡டித்஡ அடி
உ஡ட்டில் ஡ட஬ி இ஡ழ்கஷபப் திரித்஡ரன்.ஶ஭ரதணர ஬ரஷ஦த் ஡றநந்து வ஥ரட்டுப் தகு஡றஷ஦
உள்ஶப இல௅த்துக் வகரண்டதும் அ஬ள் ஢ரக்குசுண்஠ி஦ில் தட்டதும் ஬ிணிக்கு ப௄ச்ஶச ஢றன்று
ஶதரணது. அ஬ள் ஬ர஦ின் ஈ஧ப௃ம் திசுதிசுப்பும் சுண்஠ி஦ில் தட்டு புது஬ி஡ இன்தத்ஷ஡ அள்பித்
வ஡பித்஡து.

஬ர஦ரல் அல௅த்஡றப் திடித்து சுண்஠ி஦ின் வ஥ரட்டுப்தகு஡றஷ஦ ஥ட்டும்ப௃஡னறல் ஡ஷனஷ஦


ப௃ன்னும் தின்னும் அஷசத்து ஊம்த, அ஬பின் தட்டுப் ஶதரன்ந ஈ஧஥ரண ஬ர஦ின் சுகத்஡ரல்,
அந்஡ புது஬ி஡ த஧஬சத்஡ரல் ஬ிணி ஡றக்குப௃க்கரடிப் ஶதரணரன். இ஧ண்டு ப௃ஷநஅல௅த்஡ற சப்தி
஬ிட்டதுஶ஥ சுண்஠ி஦ின் ப௃ன் ஶ஡ரல் ஬ல௅க்கற வ஥ரட்டுக்கு தின்ணரல் வசன்று஢றன்று
வகரண்டது. இபஞ்சற஬ப்தரண ப௃ல௅ வ஥ரட்டுப்தகு஡றப௅ம் ஶ஭ரதணர஬ின் இபம் சூடரண஬ரய்க்குள்
அல௅த்஡஥ரய் தட்டு, உள்ஶப வ஬பிஶ஦ ஋ன்ந ஬஧ ஬ிணி ஥஦க்கத்஡றன் ஋ல்ஷனக்ஶகவசன்நரன்.

஬ிணிக்கு வதரறுக்க ப௃டி஦ர஥ல் ஶ஭ரதணர஬ின் ஡ஷனஷ஦ இபே ஷககபரலும்திடித்துக் வகரண்டு


இடுப்ஷத அஷசத்து அஷசத்து அ஬ணின் ஡டிஷ஦ ப௃டிந்஡ ஬ஷ஧ அ஬ள்஬ரய்க்குள் வகரஞ்சம்
வகரஞ்ச஥ரகத் ஡ற஠ிக்க ஆ஧ம்தித்஡ரன். ஶ஭ரதணரவுக்கு ஬ிணி஦ின் சுண்஠ிவதரி஡ரகவும் இபம்
சூட்ஶடரடும் இபேந்஡஡ரல் அ஬பது ஬ரய்க்குள் துடித்து ஆடும் கபேத்஡஢ீண்ட ஡டி புது஬ி஡஥ரண
சுகத்ஷ஡க் வகரடுத்஡து. ஡ஷனஷ஦ ஆட்டி கர஥த்துடன் ஊம்த ஊம்தஅ஬ல௃க்கு ஋ச்சறல் ஊநற஦து.
஋ச்சறல் ஊந ஊந, ஬ிணி ஶ஥லும் ஶ஥லும் சுண்஠ிஷ஦ அ஬ள்஬ரய்க்குள் இன்ச் ஷத இன்ச்சரய்
஡ற஠ித்துக் வகரண்ஶட இபேந்஡ரன்.

உ஡டுகஷப சுண்஠ிஷ஦ச் சுற்நற ஷடட்டரய் திடித்துக் வகரண்டு ஋ச்சறல் ஊநற஦ அ஬ள் ஬ரய்
஡டி஦ின் ஶ஥லும் கல ல௅ம் ஶதரய் ஬ந்஡து. அ஬பின் கஷனந்஡ கூந்஡ல் ப௃ன்தக்கம் ஬ந்து
ஊம்தலுக்கு ஌ற்ந தடி ப௃ன்னும் தின்னும் அஷசந்து ஆடி஦து. ஶ஭ரதணர இப்ஶதரது ஬ிணி஦ின்
ப௃க்கரல் தரகத் ஡டிஷ஦ சற஧஥ஶ஥ இல்னர஥ல், ஬ர஦ரல் அல௅த்஡றப் திடித்஡஬ரறு ஊம்திக்
வகரண்டிபேக்க ஬ிணிக்கு கர஥சுகம் கூடி஦து. ஬ிணி ஒபே ஷக஦ரல் அ஬ள் கூந்஡லுக்குள்
ஷக஬ிட்டு ஡ஷனஷ஦ ஬பேடிக் வகரடுத்துக் வகரண்டும், அடுத்஡ ஷக஦ரல் அ஬ள் கன்ணப௃ம்
கல௅த்தும் ஶசபேம் இடத்஡றலும் ஷ஬த்து இடுப்ஷத வ஥ல்ன வ஥ல்ன அஷசத்தும் இன்தத்ஷ஡ அணு
அணு஬ரய் அனுத஬ித்துக் வகரண்டு இபேந்஡ரன்.
சறன ஢ற஥றடங்கள் ஶதரணதும் ஶ஭ரதணர ஬ரஷ஦ அ஬ணின் சுண்஠ி஦ில் இபேந்து஋டுத்து ஬ிட்டு,
஡ஷன ஢ற஥றர்ந்து அ஬ஷணப் தரர்க்க ஬ிணி சுகத்஡றல் கறநங்கறப் ஶதரய்இபேப்தஷ஡ க஬ணித்஡ரள்.
"ஶதரதும்ன ஬ிணி?" ஋ன்நரள். ஬ிணி.."ஜஶ஦ர..வகரல்னர஡ீங்க அண்஠ி..தபஸ்...ப்ப
ீ ஸ்.."
ீ ஋ன்நரன்.
அ஬ள் ஋ச்சறல் தட்டு தப தப ஋ன்று ஥றனு஥றனுத்஡அ஬ணின் சுண்஠ிஷ஦ ஷக஦ரல் ஥ீ ண்டும்
வகரட்ஷடகஶபரடு ஶசர்த்துப் திடித்து ஡ட஬ி ஬ிட்டரள்.அ஬ள் ஷக திசுதிசு ஋ன்நரணது.
'சுண்஠ி஦ின் அடி஦ில் ஷக ஷ஬த்து தூக்கறப் திடித்துஅ஬ணின் ப௃டி஢றஷநந்஡ அடி஬஦ிற்நறன்
ஶ஥ல் சரய்த்து ஷ஬த்து ஢஧ம்புகள் தின்ணி ஓடும்சுண்஠ி஦ின் ஡டி஥ணரண அடிப்தரகத்ஷ஡
஬ர஦ரல் கடித்து இல௅த்துச் சுஷ஬த்஡ரள். தின்அல௅த்஡஥ரய் ஢ரக்கரல் கல ழ் இபேந்து த௃ணி ஬ஷ஧
஢க்கறப௅ம் ஬ிட்டரள். ஷகஷ஦ சுண்஠ி஦ில் இபேந்து ஬ிட்டதும் அது ஶனசரய் ஆடி ஥ீ ண்டும்
஬ிஷநத்து ஢றன்நது. அ஬ணின் வகரட்ஷடகஷப஢ரக்கரல் ஡ட஬ி ஬ிட்டரள். வ஥து஬ரய் கடித்து
இல௅த்஡ரள். அ஬ணின் ஡டி துடித்து ஆடி஦து.அது ஆடு஬ஷ஡ கண் இஷ஥க்கர஥ல் தரர்த்து
஧சறத்஡ரள்.

஬ிணி அ஬பின் ஬ரய்ப்தக்கம் வ஢பேங்கற "...ம்ம்ம்....சலக்கற஧ம்....஬ரங்க" ஋ன்று வசரல்னற஦தடி அ஬ள்


ஷகஷ஦ ஋டுத்து அ஬ன் இடுப்தில் ஷ஬த்஡ரன். ஶ஭ரதணரவும் இபே ஷககபரலும் ஬ிணி஦ின்
இடுப்ஷதப் திடித்துக் வகரண்ஶட, அ஬ன் சுண்஠ிஷ஦ ஬ர஦ரல் கவ்஬ி இல௅த்஡ரள். அ஬ணது
சுண்஠ி஦ின் ஷசசுக்கு ஌ற்நதடி ஬ரஷ஦ ஢ன்நரய் ஡றநந்து ப௃க்கரல் தரகத்ஷ஡ப௅ம் ஡ஷனஷ஦
அஷசத்து அஷசத்து உள்ஶப இல௅த்துகவ்஬ிக் வகரண்ட஬ள் இப்ஶதரது ஶ஬க஥ரய் ஊம்த
ஆ஧ம்தித்஡ரள். ஋ச்சறல் ஶ஬க஥ரய் ஊந ஬ரய்க்குள் சுண்஠ி ஆஶ஬ச஥ரய் இல௅தட "ச்ச்சக்....ச்ச்சக்"
஋ன்ந சறன்ண஡ரய் ஊம்பும் சத்஡ம் ஬ந்஡து. ஬ிணிக்கு உ஠ர்ச்சற஦ில் கத்஡ ஶ஬ண்டும் ஶதரன
இபேந்஡ரலும், 'ம்ம்ம்ம்...ஸ்ஸ்..' ஋ன்று ப௃஠ங்கறணரன். ஶ஭ரதணர வ஡ரண்ஷட ஬ஷ஧ ஬ிணி஦ின்
சுண்஠ிஷ஦ ஬ரங்கற அல௅த்஡஥ரய் ஶ஥லும் கல ல௅ம் ஊம்தி஬ிட அ஬ன் ஡டி இன்னும் வதரி஡ரணது
ஶதரன வ஡ரிந்஡து. ஊம்திக் வகரண்ஶட ஶ஭ரதணர அ஬பது இபே ஷககபரலும் அ஬ன் இடுப்தில்
இபேந்து தின்ணரல் வசன்று அ஬ன் குண்டிகஷபப் திடித்து கசக்கற ஬ிட ஬ிணி வசரர்க்கத்஡றல்
஥ற஡ந்஡ரன். ஶ஭ரதணர஬ின் அட்டகரச஥ரண ஊம்தனறல் அ஬ணது சுண்஠ி உ஠ர்ச்சற஦ின்
வகரந்஡பிப்தில் ஢஧ம்புகள் துடிக்கவும், ஬ிணி அ஬பின் ஡ஷனஷ஦ அல௅த்஡றப் திடிக்க, அ஬ணது ஡டி
அ஬பது வ஡ரண்ஷட ஬ஷ஧ ஶதரய் வ஡ரட்டுத் வ஡ரட்டு ஬஧ அ஬ணது ஡டி துடித்து வகட்டி஦ரண
஢ீஷ஧ அ஬பது ஬ர஦ிஶனஶ஦ வ஡பித்஡து. ஬ிணிக்கு தித்஡ம் ஡ஷனக்கு ஌நற஦து ஶதரல் இபேக்க
இடுப்ஷத அ஬ள் ஬ரஶ஦ரடு ஶசர்த்து ஓட்டி ஷ஬க்க ஶ஭ரதணரவும் அனட்டிக் வகரள்பர஥ல் அஷ஡
஬ில௅ங்கற ஬ிட்டு ஡டி சற்று சுபேங்கும் ஬ஷ஧ ஬ர஦ில் ஷ஬த்஡றபேந்து ஬ிட்டு திநகு ஋டுத்஡ரள்.
'சூப்தர்....ஶ஡ங்க்ஸ்...' ஋ன்நரன்.

அ஬ல௃க்கு அ஬ன் புண்ஷடஷ஦ ஢க்கற ஬ிட ஶ஬ண்டும் ஋ன்த஡ரல் ஶ஭ரதணர ஶசரில் இபேந்து
஋ல௅ந்து வகரள்ப ஬ிணிப௅ம் புரிந்து வகரண்டு ஶசரில் உட்கர஧ க஧ண்ட் கட் ஆணது. க஧ண்ட் கட்
ஆணரல் ஬ட்டில்
ீ உள்ப஬ர்கள் ப௃஫றத்துக் வகரள்஬ரர்கள் ஋ன்று வ஡ரி஦ ஶ஭ரதணர அங்கறபேந்து
஢கர்ந்து ஡ட்டுத் ஡டு஥ரநற யரலுக்கு ஬ந்து தடிஶ஦நறணரள். தடி஦ில் ஌றும் ஶதரது அ஬பது
அத்ஷ஡ப௅ம் ஥ர஥ரவும் இபேக்கும் அஷநக்க஡வு ஡றநக்கப்தடும் சத்஡ம் ஶகட்டது. பூஷண ஶதரல்
அ஬பது அஷநக்குப் ஶதரய் தடுத்துக் வகரண்டரள். கல ஶ஫ அத்ஷ஡ "஬ிணி...டரர்ச் ஷனட்ஶடர,
வ஥ல௅கு஬ர்த்஡றஶ஦ர ஋டுப்தர" ஋ன்று வசரல்஬து ஶகட்டது. 'ஶச...஢ல்ன ச஥஦த்஡றல் இப்தடி ஆகற
஬ிட்டஶ஡' ஋ன்று வ஬றுப்புடன் ஈ஧஥ரண புண்ஷடக்குள் ஷக ஬ிட்டு, தபேப்ஷதத் ஶ஡ய்த்து ஆஷசஷ஦
அடக்க ப௃஦ற்சற வசய்஡ரள்.

அடுத்஡ ஢ரள் கரஷன஦ில் ஶ஭ரதணர அ஬ணிடம் ஶ஢ற்று இ஧வு அத்ஷ஡ ஶ஬று ஌தும்
ஶகட்டரர்கபர ஋ணக் ஶகட்டரள். ஬ிணி உண்ஷ஥ஷ஦ச் வசரன்ணரன். க஧ண்ட் கட் ஆணதும்
஥ர஥ரவும் அத்ஷ஡ப௅ம் பைப௃க்கு வ஬பிஶ஦ ஬ந்து ஬ிட்டரர்கள். '஌ஶ஡ர ஶதச்சு சத்஡ம் ஶகட்டஶ஡'
஋ன்று ஶ஬று ஶகட்டரர்கள். ஢ரன் டி஬ி தரர்த்ஶ஡ன் ஋ன்று கூநற ச஥ரபித்ஶ஡ன் ஋ன்நதும்
ஶ஭ரதணரவுக்கு சறன்ண த஦ம் ஬ந்து ஬ிட்டது.

"அ஬ர்கள் சந்ஶ஡கப்தட்டரலும் தடனரம். ஢஥க்கு ஋ப்தடி வ஡ரிப௅ம்? ஶ஢ற்று ஡ப்திச்ஶசரம்...஢ரன்


இணிஶ஥ல் ஧ரத்஡றரி கல ஶ஫ ஬஧஥ரட்ஶடன்' ஋ன்நதும் ஬ிணி ஋ன்ண வசய்஬து ஋ன்று தரி஡ரத஥ரய்
தரர்த்஡ரன். அ஬னுக்கு வ஬றுப்தரக ஬ந்஡து. இந்஡ ச஥஦த்஡றல்'தரீட்ஷச ஡ரன் ப௃டிந்து ஬ிட்டஶ஡'
஋ன்று அ஬ன் வதற்ஶநரர்கள் ஶதரணில் அ஬ஷண ஊபேக்கு ஬஧ச்வசரல்ன ஒபே ஥ர஡ம் ஊபேக்குப்
ஶதரணரன். திரிந்஡றபேந்஡ ஒபே ஥ர஡ம் அ஬னுக்கு ஥றகவும்கஷ்ட஥ரகத் ஡ரன் இபேந்஡து. ஶதரணில்
஋ப்ஶதர஡ர஬து ஶ஭ரதணர஬ிடம் ஶதசு஬துண்டு. ஢டந்஡ ஢றகழ்ச்சறகஷப ஢றஷணத்து ஷக஦டித்து
கரனம் ஡ள்பிணரன்.

தரீட்ஷச஦ில் தரஸ் ஋ன்று வசய்஡ற கறஷடத்஡தும் அ஬னுக்கு ஒஶ஧ கு஭ற. ஢ண்தர்கல௃க்கு தீர்
஬ரங்கறக் வகரடுத்஡ரன். ஶதரணில் தரண்டி஦ன், அத்ஷ஡, ஥ர஥ர, ஶ஭ரதணர ஋ன் ஋ல்ஶனரபேம்
஬ரழ்த்துச் வசரணரர்கள். ட்வ஧஦ிணிங் ஶதர஬஡ற்கு ப௃ன்ணரல் ஒபே இண்டர்஬ிபெ இபேந்஡஡ரல்
஡றபேம்தவும் அண்஠ி ஬ட்டுக்ஶக
ீ ஆஷச஦ரய் ஓடி ஬ந்து ஬ிட்டரன்.

இண்டர்஬ிபெவுக்கு ஡஦ரர் வசய்கறஶநன் ஋ன்று சறன ஢ரட்கள் இ஧வு ப௃஫றத்துப் தடிக்க, ஶ஭ரதணர
கல ஶ஫ இநங்கற ஬஧ஶ஬஦ில்ஷன. அ஬ல௃க்கு ஆஷச இபேந்஡ரலும் த஦ம் ஶதரக஬ில்ஷன. ஢ல்ன
ஶ஬ஷப஦ரக தரமரகறட்டரன் ஋ன்று அ஬ல௃க்கும் ஡றபேப்஡ற. இண்டர்஬ிபெவும் ஢ல்ன தடி஦ரக
ப௃டி஦ ஜரப் ஶதரஸ்டிங் அண்ட் ட்வ஧஦ிணிங்கறஷடக்க வகரஞ்சம் ஢ரட்கள் ஆகும் ஋ன்று
வசரன்ணரர்கள். ஦ரர் ஦ரஷ஧ஶ஦ர தரர்த்து இஶ஡ஊபேக்கு ஶதரஸ்டிங் ஶதரட தரண்டி஦னும்
னர஦ரின் ஢ண்தர்கல௃ம் ஶசர்ந்து ப௃஦ற்சறவசய்஡ரர்கள்.

இண்டர்஬ிபெ ப௃டிந்஡ திநகு ஬ிணி ஥ீ ண்டும் ஬ரஷன ஆட்டஆ஧ம்தித்஡ரன். ஡ணி஦ரய் ஶ஢஧ம்


கறஷடக்கும் ஶதரவ஡ல்னரம் ஬ிணி அ஬ள் இடுப்ஷதப௅ம், ஥ரர்ஷதப௅ம், குண்டிஷ஦ப௅ம் வகரஞ்சம்
஡டவு஬ரன். ஡ட஬த் ஡ட஬ ஶ஭ரதணரவுக்கும் ஥ீ ண்டும்கர஥வ஬நற ஋ன்ந ஷசத்஡ரன் ப௃஫றத்துக்
வகரள்ப, புண்ஷட ஊநல் ஋டுக்க ஋ன்ண வசய்஬து ஋ன்று஡஬ித்துக் வகரண்டிபேந்஡ரள்.

கறச்சணில் ஒபே ஢ரள் இ஧வு ஋ட்டு ஥஠ிக்கு அ஬ள் ஡ணி஦ரய் இபேக்கும் ஶதரது ஬ிணி ஜட்டி
இல்னர஥ல் ஷகனற அ஠ிந்து அ஬ஷப தின்ணரனறபேந்துகட்டிப் திடிக்க அ஬ணது ஡டித்஡ சுண்஠ி
அ஬பது குண்டி஦ில் தட்டு உ஧சற஦ ஶதரது அ஬ல௃க்கும்சதனம் ஋ட்டிப் தரர்த்து ஶகனற வசய்஡து.
இபேந்஡ரலும் அ஬ணிடம் "஬ிணி ஢ீ தரீட்ஷசக்கு தடிக்கும் ஶதரது உணக்கு உ஡஬ி஦ரய் இபேக்கும்
஋ன்று ஡ரன் உன் ஆஷசக்கு சம்஥஡றத்ஶ஡ன்.இப்ஶதரது ஡ரன் ஋ல்னரம் ப௃டிஞ்சறபேச்ஶச....சலக்கற஧ம்
உன் கல்஦ர஠த்துக்கு ஌ற்தரடு தண்஠ச் வசரல்" ஋ன்று வதரறுப்தரய் ஆஶனரசஷண வசரன்ணரள்.

"஋ன்ண அண்஠ி...ஒஶ஧ ஒபே ஡டஷ஬ ஡ரண ஢டந்஡றச்சற....அதுவும் ஶ஥ஷஜ ஶ஥ல் அ஬ச஧


அ஬ச஧஥ரய்....இன்னும் ஒபே ஡டஷ஬஦ர஬து..."஋ன்று ஶகட்டதடி அ஬ள் இடுப்ஷதப் திடித்து
கசக்கறணரன். ஶ஭ரதணரவுக்கும் அன்று ஶ஥ஷஜ ஶ஥ல்சரி஦ரய் ஓக்க஬ில்ஷனஶ஦ ஋ன்ந ஌க்கம்
இபேந்஡து. அ஬ன் ஷக இடுப்தில் இபேந்து ப௃ஷன ஶ஢ரக்கற஢கர்ந்து அஷ஡ப௅ம் இ஡஥ரய் திஷச஦
ஆ஧ம்தித்஡து.

"..இஷ஡ ஥நந்஡றபே ஬ிணி..ஶதரனறஸ் ஶ஬ஷனக்கு ஶசர்ந்து அந்஡ னரட்ஜ் ஶகஷம சலரி஦மரய்


தரர்த்து ப௃டி..அது ஢ீ வசய்஦ ஶ஬ண்டி஦஢ன்நறக்கடன்." ஋ன்று வசரல்னற஬ிட்டு அ஬ஷண ஬ினக்கற
஬ிட்டு அங்கறபேந்஡ ப௃ல௅த்ஶ஡ங்கரஷ஦ ஋டுத்஡ரள்.
"஢ரன் கண்டிப்தர வசய்ப௅ஶநன்...ஆணரல் ஢ீங்க ஒண்ணுவசய்஦ணும்"

அ஬ள் ஋ன்ண ஋ன்று புபே஬ம் உ஦ர்த்஡றப் தரர்க்க, "஢ீங்க ஒபே ஡஧ம் ஶ஡ங்கரய் உரிக்கணும்..."

ஶ஭ரதணர "அ஡ரஶண வசய்ப௅ஶநன்..." ஋ன்றுவசரன்ண஬ள்....அ஬ன் ஋ன்ண அர்த்஡த்஡றல்


வசரல்கறநரன் ஋ன்று புரிந்து ஶதரக "....ப௃஡ல்ன உன்ஶ஡ரஷன உரிக்கனும்டர.." ஋ன்று
ஶ஡ங்கரஷ஦ அ஬ன் ஶ஥ல் ஋நற஬து ஶதரல் தர஬ஷண வசய்஦ ஬ிணிப௅ம்த஦ப்தடு஬து ஶதரல்
஢டித்஡ரன்.

"அய்ஶ஦ர உரிக்கச் வசரன்ணரல்....஋நறப௅நீங்கஶப...஢ற஦ர஦஥ர?" ஋ன்நதடிஶ஦ அங்கறபேந்து ஓடிப்


ஶதரணரன். ஶ஭ரதணர ஥ணதுக்குள் சறரித்துக் வகரண்டரள்.

இப்ஶதரவ஡ல்னரம் ஥ர஥ரவும் அத்ஷ஡ப௅ம் தூக்கம்஬஧ர஥ல் 11 ஥஠ி஬ஷ஧ டி஬ி தரர்த்஡ரர்கள்.


தரண்டி஦னுக்கும் இப்ஶதரது ஓ஧பவு கரல் சரி஦ரகற஬ிட்டது. கம்ஶதர, ஆட்கள் துஷ஠ஶ஦ர
இல்னர஥ல் ஢டக்கப் த஫கற ஬ிட்டரன். வகரஞ்சம் வ஥து஬ரய் ஢டக்க ஶ஬ண்டும் ஋ன்று டரக்டர்கள்
அட்ஷ஬ஸ் வசய்஡றபேந்஡ரர்கள். அ஬னும் ஥ரடிப்தடி஋ல்னரம் சகஜ஥ரய் ஌நற இநங்க ஆ஧ம்தித்து
஬ிட்ட஡ரல் இபே஬பேம் இ஧஬ில் ஡ப்பு வசய்஦ ஶ஦ரசறத்஡ரர்கள். ஢ல்ன இடம் ஶ஬று
கறஷடக்க஬ில்ஷன.

அ஬ர்கல௃க்கு அ஡றர்ஷ்டம் அடித்஡து ஶதரல் தரண்டி஦ணின் னரட்ஜறல் ஶ஬ஷன வசய்ப௅ம்


ஒபே஬ரின் ஥கல௃க்குக் கல்஦ர஠ம் ஬ந்஡து. இ஬பேம் இ஬ர்கள் ஬சறக்கும் வ஡பே஬ில் ஡ரன்
஬சறக்கறநரர். கல்஦ர஠ ஥ண்டதத்துக்கு கறபம்பு஬஡ற்கரக அஷண஬பேம் அன்று கரஷன வ஧டி஦ரகறக்
வகரண்டிபேந்஡ரர்கள். ஶ஭ரதணர இபம் சறகப்புக் கனர் தட்டுப் புடஷ஬஦ில் அனங்கரித்துக்
வகரண்டு ஒய்஦ர஧஥ரய் இபேந்஡ரள். கண்஠ரடிஷ஦ ஥ீ ண்டும் ஥ீ ண்டும் தரர்த்து கண்ஷ஥
னறப்ஸ்டிக் ஋ண ஡ீட்டி ஢றஷந஦ ஥ல்னறஷகப௅ம் கணகரம்த஧ப௃ம் ஷ஬த்துக் வகரண்டு
ஶதர஡ரக்குஷநக்கு ஶ஧ரஜர ஶ஬று வகரஞ்சம் ஷ஬த்துக் வகரண்டரள். கல௅த்஡றல் ஢ஷககல௃ம்,
வ஢க்வனமளம் வஜரனறத்து அ஬ள் அ஫ஷக தன்஥டங்கரக்கற஦து தரண்டி஦ன், அ஬ன் அப்தர
஋ல்ஶனரபேம் ஶ஬ஷ்டி சட்ஷட஦ில் இபேக்க ஬ிணி஥ட்டும் ஶதண்ட் ஶதரட்டிபேந்஡ரன்.

஬ிணி஦ின் வதரி஦ப்தர.."ஶடய்..ஶ஬ஷ்டி கட்டிட்டு ஬ரடர" ஋ன்நதும் அ஬ன் ஡றபே ஡றபே ஋ண ப௃஫றத்து


"ஶ஬ஷ்டி஦ர?..஋ணக்கு அவ஡ல்னரம் கட்டத் வ஡ரி஦ரது வதரி஦ப்தர" ஋ன்று வசரல்ன அஷண஬பேம்
சறரிக்க அ஬னுக்குக் கத்துக் வகரடுத்து பு஡ற஡ரய் ஒபே ஶ஬ஷ்டிஷ஦க் கட்டி ஬ிட்டரர். அ஬ன் ஒபே
ப௃ல௅க்ஷக சட்ஷட ஶதரட்டு ஶ஬ஷ்டிஷ஦க் கட்டி஦தும், வதரி஦ம்஥ர.."இப்தத் ஡ரன் ஥ரப்திள்ஷப
க஠க்கர இபேக்கரன்...கல்஦ர஠ ஬ட்ஶனஶ஦
ீ உணக்கு ஒபே வதரண்ஷ஠ப் தரர்த்஡றபேஶ஬ரம்டர"
஋ன்று கறண்டல் வசய்஡ரர். அஷண஬பேம் கறபம்தி ஥ண்டதத்ஷ஡ அஷடந்஡ரர்கள்.

஬ிணிக்கு கல்஦ர஠ ஬ிஶ஭சம் ஋ன்நரஶன ஒபே கு஭ற. கனர் கன஧ரய் வதண்கள்....஬ி஡ ஬ி஡஥ரய்
ஶசஷனகள், தர஬ரஷட ஡ர஬஠ி஦ில் ஷசட் அடிக்கும் வதண்கள், கனர் கன஧ரய் ஥஠க்கும் பூக்கள்,
஢ல்ன சரப்தரடு, சறரிப்பு ஋ன்று ஒஶ஧ ஆ஧஬ர஧ம் ஡ரன். கரஷன டிதன் சரப்திட்டு ப௃டித்து ஒபே
ஓ஧஥ரய் ஶசரில் உட்கரர்ந்஡றபேக்க ஶ஭ரதணர அ஬ஷண ஶ஢ரக்கற ஬ந்஡ரள். ஷ஥க்கறல் தரட்டு
அனநறக் வகரண்டு இபேந்஡து. "ஆழ்஬ரர் ஶதட்ஷட ஆல௃டர....அநறவுஷ஧஦க் ஶகல௃டர...ஒஶ஧ கர஡ல்
ஊரில் இல்ஷன஦டர..."

ஶ஭ரதணர இ஬ன் தக்கத்஡றல் ஬ந்து உட்கரர்ந்஡ரள். இ஬ன் தரர்த்துசறரித்஡ரன். "கர஡ல் ஶதரணரல்


சர஡னர..இன்வணரபே கர஡ல் இல்ஷன஦ர...஡ர஬஠ி ஶதரணரல்..சல்஬ரர்உள்ப஡டர.."
஬ிணி அ஬ள் தக்கம் சரய்ந்து ஡ப்புத் ஡ப்தர தரட்டு ஋ல௅துநரங்கஅண்஠ி ஋ன்நதும்
அ஬ள்.'஋ன்ணடர வசரல்லுந' ஋ன்நரள். '஡ர஬஠ி ஶதரணரல் ஜரக்வகட்டு ஡ரஶண
இபேக்கும்?...அவ஡ப்தடி சல்஬ரர்?" ஋ன்நதும் அ஬ள் அ஬ஷணப் தரர்த்துச் தற்கள் வ஡ரி஦சறரிக்க
஬ிணி அசந்து ஶதரணரன். குணிந்து அ஬பிடம் "அண்஠ி..஢ீங்க ஡ரன் ஥஠ப்வதண் ஥ர஡றரிகும்ம்னு
இபேக்கல ங்க" ஋ன்நரன். அ஬ன் ஷக஦ில் கறள்பி ஷ஬த்஡ரள் சந்ஶ஡ரசத்துடன். "஋ன்ணஷசட்
அடித்து அடித்து கண்ணு ஬னறக்கு஡ர?' ஋ன்நரள். "இங்க வ஬றும் ஷசட் ஡ரன். ஬ட்ன
ீ ஶதரய் ஡ரன்
஥த்஡ஷ஡ அடிக்கனும்" ஋ன்று ஷக஦ரல் ஷசஷக கரட்ட "...ஶச...஋ப்தவும் இஶ஡஢றஷணப்பு ஡ரணர?"
஋ன்நதும் ஦ரஶ஧ர ப்஧ண்டு கூப்திட அங்கறபேந்து கறபம்த ஋ல௅ந்஡ரள். ஬ிணிஅ஬ச஧஥ரய்
'அண்஠ி...ல்ன்ச் ஢டக்கறநப்த ஸ்ஶடரர் பைம் தக்கம் ஆள் இபேக்க஥ரட்டரங்க...அங்க ஬ரங்க..."
஋ன்று வசரல்னற அனுப்திணரன்.

கல்஦ர஠ம் ஒஶயர ஋ண வகரட்டு ஶ஥ரபத்துடன் ஢டக்க ஡ரனற கட்டிணரர்கள். ஶ஭ரதணர ஡ரனற


கட்டி ப௃டிந்஡தும் ஢கர்ந்து ஬ிணி தக்கம் ஬ந்஡ரள். "திப்ப்தீ...." ஋ண சத்஡ம் கரஷ஡ப் திபக்க அஷ஡ப்
தரர்த்துக் வகரண்ஶட அ஬ன் தக்கம் ஬஧, "஢ர஡ஸ்஬஧ம் ஬ரசறக்கறநஷ஡ அப்தடி உத்துப்
தரர்க்குநீங்கஶப...உங்கல௃க்கும் ஋ஷ஡஦ர஬து ஬ர஦ில் ஷ஬ச்சு.....?" ஋ன்று இல௅க்க, அ஬ஷண
ப௃ஷநத்஡தடி "஋துக்குடர ஬஧ச்வசரன்ண?" ஋ன்நரள். ஋ல்ஶனரபேம் சரப்தரட்டுக்கு தந்஡ற ஶ஢ரக்கறச்
வசல்ன அ஬ஷப அஷ஫த்துக் வகரண்டு கல்஦ர஠ ஥ண்டதத்஡றன் ஓ஧஥ரய் தின்தக்கம் இபேந்஡
அஷநக்குள் த௃ஷ஫ந்஡ரன். அ஬ல௃ம் உள்ஶப ஬஧ அ஬ன் க஡ஷ஬ ப௄டி஦தும் அ஬ல௃க்கு ஬ி஭஦ம்
புரி஦ ஶகரதப்தட்டரள்.

"க஡ஷ஬ ஌ண்டர ப௄டுந? ஦ர஧ர஬து தரர்த்஡ர ஋ன்ண ஢றஷணப்தரங்க?"

"உங்கஷப இந்஡ ட்஧ஸ்ன தரர்த்஡தும் ஋ணக்கு ஆஷசஷ஦ அடக்கப௃டி஦ஷன...ஒஶ஧ ஒபே கறஸ்


஥ட்டும்" ஋ன்நதடி க஡஬ில் சரய்ந்஡றபேந்஡ அ஬பிடம்வ஢பேங்கறணரன். அ஬பது ஷ஥ ஡ீட்டி஦
கண்கள் வதரி஡ரய் ஬ிரி஦, னறப்ஸ்டிக் ஡ட஬ி஦ ஈ஧ உ஡டுகள் வ஥ல்னப் திரிந்஡றபேக்க ஶ஧ரஜரவும்
஥ல்னறஷகப௅ம் அ஬ள் கூந்஡னறல் கனந்து ஥஠த்ஷ஡அள்பித் ஡஧ அ஬ள் இடுப்தில் ஷக ஷ஬த்து
அ஬ள் உ஡ட்ஷட வ஢பேங்கறணரன்.

"ஸ்..ஶ஬஠ரம் ஬ிணி...னறப்ஸ்டிக் அ஫றஞ்சறபேம்..." ஋ன்நதடி அ஬ள் க஡வுப் தக்கம் ஡றபேம்திக்


வகரள்ப ஬ிணி அ஬ஷப தின்தக்கம் இபேந்து அஷ஠த்துக் வகரண்டரன். ஶ஬ஷ்டிக்குள்
உபேட்டுக்கட்ஷட ஶதரல் ஌ஶ஡ர இபேப்தஷ஡ தட்டுப் புடஷ஬ உ஠ர்ந்஡து. ஬ிணி ப௃கத்ஷ஡ அ஬ள்
ஜரக்வகட்டுக்கு ஶ஥ல் வ஡ரிந்஡ ப௃துகறல் ஷ஬த்துத் ஶ஡ய்த்துக் வகரண்ஶட ஷககஷப
ப௃ந்஡ரஷணக்குள் ஬ிட்டு ஜரக்வகட்டின் ஶ஥ல் ஷ஬த்து ஒபே ப௃ஷனஷ஦ வ஥து஬ரய் கசக்கற
஬ிட்டரன். ஶ஭ரதணரவுக்கு கரம்புகள் ஬ிஷ஧த்துக் வகரள்ப ப௄ச்சு ஬ரங்கற஦து. அ஬பது
தட்டுச்ஶசஷன சுற்நற஦ குண்டி஦ில் இடுப்ஷத ஒட்டி ஷ஬த்து ஶ஡ய்த்துக் வகரண்ஶட அ஬ள்
஥ரர்ஷதக் கசக்க ஬ிணிக்கு அ஬ஷப அங்ஶகஶ஦ தடுக்க ஷ஬த்து ஓக்க ஶ஬ண்டும் ஋ன்று
அடங்கர஡ ஆஷச ஶ஡ரன்நற஦து.

"இங்ஶக ஦ரபேம் இப்த ஬஧ ஥ரட்டரங்க...஢ீங்க சரின்னு வசரன்ணரல்...இங்ஶகஶ஦" ஋ன்று அ஬ன்


ஆஷசஷ஦ச் வசரல்ன, ஶ஭ரதணரவுக்கு இது சரி஦ில்ஷன ஋ன்று ஶ஡ரன்ந, அ஬ள் அ஬ஷண
஬ினக்கற ஬ிட்டு க஡ஷ஬த் ஡றநந்து வ஬பிஶ஦நறணரள். ஬ிணிப௅ம் ஶதசர஥ல்ஆஷசஷ஦ அடக்கறக்
வகரண்டு அ஬ள் தின்ணரல் ஶதரக ஆ஧ம்தித்஡ரன். சறன அஷநகஷபக் கடந்஡ ஶதரதுப௄டி஦ிபேந்஡
ஒபே பை஥றல் ஌ஶ஡ர ஶதச்சுக் கு஧ல் ஶகட்க, அதுவும் அது தரண்டி஦ன் கு஧னரய் இபேக்க இபே஬பேம்
஡றடுக்கறட்டு ஶதரய்' உள்ஶப ஢டப்தஷ஡ ஒட்டுக் ஶகட்டரர்கள்'. பைப௃க்குள் தரண்டி஦னும், அ஬ணது
னரட்ஜ் ஶ஥ஶணஜரின் ஥ஷண஬ிப௅ம் ஶதசறக் வகரண்டுஇபேந்஡ரர்கள். இ஬ள் ஬ட்டுக்கு
ீ கள்ப ஓழ்
ஶதரடப் ஶதரகும்ஶதரது ஡ரன் தரண்டி஦ன் சு஬ர் ஌நறக் கல ஶ஫ ஬ில௅ந்து கரஷன உஷடத்துக்
வகரண்டரன்.

"஋ன் ஬ட்டுக்கு
ீ ஬ந்஡ப்த ஡ரஶண கரஷன உஷடச்சறக்கறட்டீங்க..஌ஶ஡ர வகட்ட ஶ஢஧ம்..லூசுப்த஦
஥ர஥ன்கர஧ன் ஡ீடீர்னு ஬ந்துட்டரன்.....அப்புநம் தரக்கஶ஬ ப௃டி஦ஷன...இன்ஷணக்கு ஋ம்புபேசன்
தரட்டிஷனப் புடிச்சறடு஬ரன்....கல்஦ர஠ம்ணரலும் கபே஥ர஡றன்ணரலும் அ஬னுக்கு அஶ஡ன்
வ஡ரிப௅ம்....கரனம்தந஡ரன் ஬ட்டுக்ஶக
ீ ஬பே஬ரன்...இன்ஷணக்கு ஬ர்ரீகபர..." ஋ன்நதும்
தரண்டி஦ன்...

"உன் ஢றஷணப்தர஡ரண்டி இபேக்கு புள்ப...஋ங்க வூட்டுன வதரய்வசரல்னறட்டு


஬ந்஡றடுஶ஧ன்...ம்ம்ம்..வ஧டி஦ர஦ிபே....ஷ஢ட் ஋ன்ண ஥ீ ன்
கு஫ம்பு ஡ரஶண? ச஧க்கு ஢ீப௅ம் அடிப்தில்ன" ஋ன்நதும் அ஬ள் சறரிப்ததும்வ஥ல்னக் ஶகட்டது.
஬ிணிப௅ம் ஶ஭ரதணரவும் அங்கறபேந்து
வ஬குதூ஧ம் ஡ள்பிப் ஶதரணரர்கள். ஶ஭ரதணர ஒபே ஥஧த்஡றன் ஓ஧஥ரய்ஒதுங்கற ஢றன்நரள். "஋ணக்கு
அந்஡ சறறுக்கறஷ஦ப் தரர்க்கணும்" ஋ன்று
ஆத்஡ற஧த்துடன் வசரல்ன, சறநறது ஶ஢஧ம் க஫றத்து அந்஡ பைம் ஡றநந்து இபே஬பேம் வ஬பிஶ஦ ஬ந்து
ஆல௃க்வகரபே தக்க஥ரய் வசன்நரர்கள்.

இ஬ர்கள் இபே஬பேம் அந்஡ ஶ஥ஶணஜர் ஥ஷண஬ிஷ஦ப் தின் வசன்றுதரர்க்க அ஬ள் க஬ர்ச்சற஦ரய்


஡ரன் இபேந்஡ரள். "உங்க அண்஠னுக்கு ஋த்஡ஷண ஶதபேடர?" ஋ன்று ஶ஭ரதணர சனறத்துக் வகரள்ப
அ஬ஷப ச஥ர஡ரணம் வசய்து சரப்திட அனுப்தி ஷ஬த்஡ரன் ஬ிணி. ஡றபே஥஠஥஠டதத்஡றல்
இபேந்து ஬ட்டுக்கு
ீ ஥஡ற஦ம் ஬ந்து உண்ட ஥஦க்கத்஡றல் அஷண஬பேம் ஓய்வு஋டுத்஡ரர்கள்.
஢ண்தர்கள் ஬஧ ஶதரக ஋ண ஬ட்டில்
ீ ஌஡ர஬து கனகனப்பு இபேந்஡து.

இ஧வு ஒன்தது ஥஠ி இபேக்கும் ஶதரது வதரிசுகள் இபே஬பேம் கல்஦ர஠ப் வதண் இபேக்கும் ஬டு

அஶ஡ வ஡பே ஋ன்த஡ரல் அங்கு ஶதர஦ிபேந்஡ரர்கள். அ஬ர்கள் ஶதரணதும் தரண்டி஦ன்
ஶ஭ரதணர஬ிடம், "னரட்ஜறல் ஶ஬ஷன தரர்க்கறந஬ர் கல்஦ர஠ம் ஋ன்த஡ரல் னரட்ஜழனஶ஦ ட்ரிங்ஸ்
தரர்ட்டி இபேக்கு...அ஡ணரஶன ஢ரன் கரஷன஦ின ஡ரன் ஬பேஶ஬ன்...அம்஥ர அப்தரகறட்ட
வசரல்னரஶ஡. ஢ரன் இங்ஶகஶ஦ தூங்கறட்ஶடன்னு வசரல்னறடு. உண்ஷ஥ஷ஦ச் வசரன்ணரல்
கரல்஬னறஶ஦ரட ஋ங்ஶகடர ஶதரணரன்னு அப்தர ஡றட்டு஬ரபே" ஋ன்று வசரல்ன அ஬ல௃க்கு அ஬ன்
஋ங்ஶக ஶதரகறநரன் ஋ன்று வ஡ரிந்஡து. ஒன்றும் வசரல்ன ப௃டி஦஬ில்ஷன. தரண்டி஦ன் கறபம்தி
வ஬பிஶ஦ ஶதரணதும் ஶ஭ரதணர தடுக்ஷக஦ில்தடுத்து 'தடுக்ஷக஦ில் அ஬ன் ஆஷசப்தட்ட
தடிவ஦ல்னரம் வசய்஡ரலும் வ஬பிஶ஦ அஷனகறநரஶண....' ஋ண ஌ஶ஡ரஶ஡ர ஢றஷணத்஡ரள். ஌ஶ஡ர
ஶ஦ரசஷணப௅டன் கல ஶ஫ யரலுக்கு இநங்கற ஬஧ ஬ிணிப௅ம் ஶ஬ஷ்டிஷ஦சரி வசய்து வகரண்ஶட
அப்ஶதரது ஡ரன் ஬ட்டுக்குள்
ீ ஬ந்஡ரன். இ஬ள் அ஬ஷண ஶ஢ரக்கற஢டந்஡ரள்.

"஥஠஥கஶப.....஥஠஥கஶப...஬ர....஬ர.....உன் ஬னது கரஷன ஋டுத்து ஷ஬த்து஬ர...஬ர..." ஋ன்று


அந்஡ ஡றபே஥஠ ஬ட்டினறபேந்து
ீ தரட்டு ஶகட்டது. ஶ஭ரதணர தரண்டி஦ன்வசரன்ணஷ஡ ஬ிணி஦ிடம்
வசரன்ணரள். ஬ிணி அ஬பிடம் "஢றஜ஥ர஬ர? அ஬ன் கரஷன஦ின ஡ரன் ஬பே஬ரணர?" ஋ன்று ஶகட்க
அ஬ல௃ம் ஆ஥ரம் ஋ன்று வசரன்ணரள். உடஶண ஶ஭ரதணரஷ஬ப் தரர்த்து இ஬ன் ஬ி஭஥஥ரய்
சறரிக்க, "஋ன்ணடர சறரிப்பு?' ஋ன்நரள் ஶகரதத்துடன்.

'இன்ஷணக்கு ஢஥க்கு ஜரக்தரட் அடிச்சறபேக்கு' ஋ன்நதும் அ஬ல௃க்குப் புரிந்஡து. "ம்யழம்..஢ரன்


கல ஶ஫ ஬஧ ஥ரட்ஶடன்" ஋ன்நரள்.
"஢ீங்க கல ஶ஫ ஬஧த் ஶ஡ஷ஬஦ில்ஷன. ஢ரன் ஡ரன் ஶ஥ஶன ஬஧ப்ஶதரஶநன்...அதுவும் இப்தஶ஬"
஋ன்நரன்.

'஋ன்ணடர வசரல்லுந...஥ர஥ர அத்ஷ஡ இப்த ஬ந்஡றடு஬ரங்க....஥஠ி தத்஡ரகப் ஶதரகுது" ஋ன்நரள்.


஬ிணி அ஬ஷப அ஬ச஧ அ஬ச஧஥ரய் இல௅த்துக்வகரண்டு ஥ரடிக்குச் வசன்நரன். ஥ரடி஦ில் அ஬ள்
அஷநக்குள் இபே஬பேம் த௃ஷ஫ந்஡தும் "அண்ணன்...஬ட்ன
ீ இல்ஷன. அது வதரி஦ம்஥ர,
வதரி஦ப்தரவுக்கு வ஡ரி஦ரது. இங்ஶக அ஬ன் தூங்குந஡ர ஢றஷணச்சறட்டு இபேப்தரங்க. ஢ரன்
தரர்ட்டிக்குப் ஶதர஦ிட்ஶடன்னு ஢ீங்க அ஬ர்கபிடம் வசரல்னறடுங்க....஢ீங்கல௃ம் ஢ரனும் ஥ரடி஦ில்
஋ன்ண வசய்஡ரலும், ஋ன்ண சத்஡ம் ஶதரட்டரலும் அ஬ங்கல௃க்கு சந்ஶ஡கம் ஬஧ரது. ஢ீங்கல௃ம்
அ஬னும் ஡ரன் ஜரனற஦ர இபேக்கறந஡ர ஢றஷணப்தரங்க.." ஋ன்று வசரன்ணதும்...ஶ஭ரதணர ஡றஷகத்துப்
ஶதரய் தடுக்ஷக஦ில் அ஥ர்ந்து வகரண்ஶட "அடப்தர஬ி....஢ீ ஶதரனறஸ்கர஧ன் இல்ஷனடர......஡றபேடன்.
஢ரன் இதுக்கு ஒத்துக்க ஥ரட்ஶடன்" ஋ன்நரள்.

஬ிணி அ஬ள் ப௃ன்ணரல் ஡ஷ஧஦ில் உட்கரர்ந்து வகரண்டு அ஬ள்வ஡ரஷடகபில் ஷக ஷ஬த்துக்


வகரண்டு "தபஸ்..அண்஠ி.....இது
ீ ஢ல்ன சரன்ஸ்" ஋ன்நதடி ஶகட்க, "இல்ஷன ஬ிணி....இங்க
வதட்பைப௃க்குள்ஶபஶ஦஬ர....வ஬பிஶ஦ வ஡ரிந்஡ரல் உங்கண்஠ன்அபே஬ரஷபத் தூக்கு஬ரர்
வ஡ரிப௅ம்ன?"

"஌ன்...இஷ஡ யரல்ன தண்஠ிணர கல௅த்துக்கு ஥ரஷன஦ர ஶதரடு஬ரன்?...சும்஥ர


த஦ப்தடர஡ீங்க...இன்னும் வகரஞ்ச ஢ரள்ன ஋ன் ஷக஦ினதுப்தரக்கறஶ஦ ஬பேம். அ஬ன் தண்஠ிண
஡ப்புக்கு ப௃ன்ணரஶன இது ஒண்ணு஥றல்ஷன.." ஋ன்நதடிஅ஬ன் அ஬ள் ஥டி஦ில் ப௃கம் புஷ஡க்க
தட்டுச் ஶசஷனஷ஦ச் கசக்கற஦தடி அ஬ன் ப௃கம் அ஬ள்அந்஡஧ங்க தகு஡றஷ஦த் ஶ஡டி஦து.
ஶ஭ரதணர அ஬ன் ஋ன்ண வசய்஦ ஡஬ிக்கறநரன் ஋ன்று உ஠ர்ந்து, அ஬ல௃க்கும் அந்஡ ஆஷச
஬ந்஡து. ஦ரர் வ஡ரல்ஷனப௅ம், த஦ப௃ம் இல்னர஥ல் ப௃ல௅க்க ப௃ல௅க்க ஒபே஢ரள் இ஧வு ஋ண
஢றஷணக்க புண்ஷட஦ில் ஊநல் ஋டுத்஡து.

கல ஶ஫ ஶ஭ரதணர஬ின் ஥ர஥ரவும் அத்ஷ஡ப௅ம் ஬பேம் சத்஡ம் ஶகட்டது. அத்ஷ஡ ஡ரன்


கூப்திட்டரர்கள்...."ஶ஭ரதணர...஋ங்க இபேக்க?.." ஶ஭ரதணர கல ஶ஫ இநங்கற ஬஧, "஋ங்ஶக ஬ிணிஷ஦க்
கரஶ஠ரம்" ஋ன்று ஶகட்டதும், "஌ஶ஡ர....தர..ர்ட்.டின்னு...ஶதர஦ிபேக்கரன்..ஶனட்...டரக ருள஥ரம்
஬ர்நதுக்கு" ஋ன்நரள் ஡஦ங்கற஦தடி.

"தரண்டி஦ன் தூங்கறட்டரணர?" ஋ன்று ஶகட்டதும் ஋ன்ண வசரல்஬து ஋ன்று வ஡ரி஦஬ில்ஷன.


஥ீ ண்டும் வதரய் வசரல்஬஡ற்கு ஬ரய் ஬஧ர஥ல் ஬ரர்த்ஷ஡கள் வ஡ரண்ஷடக்குள்சறக்கறக் வகரள்ப
அ஬ள் வ஬ட்கப் தடுகறநரள் ஋ண அ஬ள் அத்ஷ஡ ஢றஷணத்஡ரர். ஒபே ஢ற஥றசம் இபே஋ன்று
வசரல்னற஬ிட்டு ஒபே வதரி஦ ஡ட்டில் த஫ப௃ம் தனகர஧ங்கல௃ம், ஒபே வசரம்தில் தரலும் ஷ஬த்து
அந்஡ ஡ட்ஷடக் வகரடுத்஡ரள். ஋ன்ண ஋ன்று புரி஦ர஥ல் ஶ஭ரதணர தரர்க்க, "இன்ஷணக்கு ஢ல்ன
஢ரல௃ம்஥ர....இ஡றன வ஢ய் த஠ி஦ர஧ம் ஥த்஡ தனகர஧ம் ஋ல்னரம் இபேக்கு. கல்஦ர஠ ஬ட்டுன

கறஷடச்சது...ஶதரய்க் வகரடு ஋ம் ஷத஦னுக்கு..஢ீப௅ம் சரப்திடு...சரப்திட்டு உடஶண
தூங்கறடர஡ீங்க.....஢ல்னர சந்ஶ஡ரச஥ர இபேங்க.." ஋ன்று வசரல்னற சறரித்து ஬ிட்டுப்ஶதரணதும் ஡ரன்
அ஬ல௃க்குப் புரிந்஡து. ஬ிணி ஶ஥ஶன இபேந்து இஷ஡ ஶகட்டுக் வகரண்டு ஡ரன்இபேந்஡ரன்.

'ஜ஦டர..இது ஋ன்ண கூத்து'.஋ன்று ஥ணதுக்குள் சறரித்துக் வகரண்டு அ஬ள் வகரஞ்சம்


கனக்கத்துடன் ஥ரடி஦ில் இபேந்஡ வதட்பைம் க஡ஷ஬த் ஡றநந்து உள்ஶப வசன்று஬ிணிஷ஦ப் தரர்க்க
ப௃டி஦ர஥ல் ஌ஶ஡ர பு஡ற஡ரய் கூச்சம் ஬஧ ஡ட்ஷட ஶ஥ஷஜ ஶ஥ல் ஷ஬த்து ஬ிட்டுக஡ஷ஬ச் சரத்஡ற
பூட்டிணரள். அஷந஦ில் தபிச் ஋ன்று ஬ிபக்குகள் ஋ரி஦ ஬ிணி தடுக்ஷக஦ில்ஶ஬ஷ்டி
சட்ஷடப௅டன் இபேந்து அ஬ஷபப் தரர்க்க புது ஥஠ப்வதண் ஶதரன ஶ஭ரதணர வ஬ட்கப்தட்டுச்
சறரித்஡ரள். வ஬பிஶ஦ தரட்டு அ஡றர்ந்஡து.

"஬ரஜற....஬ரஜற......஬ரஜற.....஋ன் ஜீ஬ன் சற஬ரஜற....


ஓஒ.....பூம்தர஬ரய்...ஆம்தல்...ஆம்தல்...
உன் புன்ணஷகஶ஦ர...஬வ்஬ல்...஬வ்஬ல்......."

தட்டுச் ஶசஷன உடுத்஡ற ஡ஷன ஢றஷந஦பூஶ஬ரடும் ஆஷபக் வகரல்லும் அனங்கர஧த்துடனும்


஢றன்ந஬ஷபப் தரர்த்து "஬ரடி ஋ன் தக்கத்஡றன" ஋ன்நரன் ஬ிணி.

ஶ஭ரதணர க஡வுப் தக்கம் இபேந்து ஢க஧ர஥ரல் அங்ஶகஶ஦஢றற்க ஬ிணி ஋ல௅ந்து ஶ஬ஷ்டிஷ஦ க஫ட்டி
கல ஶ஫ ஶதரட்டு ஬ிட்டு ஜட்டிப௅டனும், ப௃ல௅க்ஷக சட்ஷடப௅டனும் அ஬ள் தக்கம் ஶதரய் அ஬ள்
஡ரஷடஷ஦த் வ஡ரட்டு ஢ற஥றர்த்஡ அ஬ள் இ஬ன் ஶ஬ஷ்டிஇல்னர஥ல் ஢றநதஷ஡ப் தரர்த்஡
தரர்ஷ஬஦ில் கர஥ம் கனந்஡ வ஬ட்கம் இபேக்க, "஋ன்ண ஌ஶ஡ர தர்ஸ்ட் ஷ஢ட் ஥ர஡றரி
வ஬ட்கப்தடுநீங்க...." ஋ன்நரன்.

"இல்ஷன...அத்ஷ஡...தரல், தனகர஧ம் வகரடுத்து அனுப்தி஦தும் ஋ணக்கு ஒபே ஥ர஡றரி


ஆ஦ிபேச்சற....அதும் புதுசர இந்஡ பைப௃க்குள் ஢ீ ஶ஬ந உள்ப இபேக்கற஦ர...."

"ட஦த்ஷ஡ ஶ஬ஸ்ட் தண்஠க் கூடரது...இன்ஷணக்கு ஬ிடி஦ ஬ிடி஦....குத்஡ரட்டம் ஡ரன்" ஋ன்நதடி


அ஬ஷப அஷ஠த்து இறுக்கறணரன். அ஬பது வதண்ஷ஥஦ின் ஥஠ம், ஡ஷன஦ில் இபேந்஡ பூக்கபின்
஥஠ம் ஋ல்னரம் ஶசர்ந்து பூஞ்ஶசரஷனக்குள் ஒபே வதண்ஷ஠ அஷ஠த்஡து ஶதரன இபேக்க,
ஶ஭ரதணர "வ஢ய்ப் த஠ி஦ர஧ம் இபேக்கு. சரப்திடுநற஦ர" ஋ன்நரள்.

"உன் த஠ி஦ர஧ம் ஡ரன்டி தர்ஸ்ட்....அ஡றன஢ரந்஡ரஶண வ஢ய் ஬ிடனும்..."

"ச்சலய்.." ஋ன்நதடி அ஬ள் ஶ஥ல௅஡ட்ஷட தற்கள்஢டு஬ில் இல௅த்துக் கடித்து ஡ஷன க஬ி஫, ஬ிணி
அ஬ள் ப௃ந்஡ரஷணஷ஦ப் திடித்து இல௅த்துஉபே஬ிணரன் "வகரஞ்சம் வதரறுடர" ஋ன்று அ஬ள்
வசரன்ணரலும் அஷ஡க் ஶகட்கர஥ல் ஬ிணி ஶசஷனஷ஦உபே஬ உபே஬ அ஬ள் தட்டுப்புடஷ஬஦ின்
இல௅ப்புக்கு ஌ற்நதடி அ஬ள் சுற்நறணரள். ப௃ல௅ப்புடஷ஬ப௅ம் க஫ட்டி஦தும் அஷ஡ ஓ஧஥ரய் ஷ஬த்து
஬ிட்டு தரர்க்க தர஬ரஷட ஜரக்வகட்டில் ஢ஷககள் அ஬ள் ஥ரர்தின் ஶ஥ல் ஊஞ்சனரடிக் வகரண்டு
இபேந்஡து. ஡ன் சட்ஷடஷ஦க் க஫ட்டி ஓ஧஥ரய் ஋நறந்஡ரன்.

ஜட்டிஶ஦ரடு அ஬ஷப ஥ீ ண்டும் வ஢பேங்கற தர஬ரஷட஦ின் ஶ஥ல்திதுங்கறத் வ஡ரிப௅ம் வதரன்ணிந


இடுப்தில் ஷக ஷ஬த்துப் திஷச஦ ஶ஭ரதணர஬ின் தரர்ஷ஬ அ஬ன்ஜட்டிக்குள் ப௃ட்டி ஢றற்கும்
கரஷப ஶ஥ல் இபேந்஡து. சறகப்புக் கனர் ஜரக்வகட் ஶ஥ல்இபேந்஡ ஢ீப஥ரண வ஢க்னஸ் அ஬பின்
ப௃ஷனகபின் ஶ஥ல் உ஧சறக் வகரண்டிபேப்தஷ஡ப் தரர்த்துக்வகரண்ஶட, அ஬ள் தர஬ரஷட ப௃டிச்ஷச
அ஬ிழ்க்கப் ஶதரகும் ஶதரது அ஬ள் ஡டுத்து "ஷனட்ஷட ஆப்தண்஠ிடனரம்" ஋ன்நரள். அ஬ள்
கல௅த்஡றல் ஷக ஷ஬த்து ப௃கத்ஷ஡த் தூக்கற 'இன்ஷணக்கு ப௃ல௅ வ஬பிச்சத்஡றன இந்஡ ஢றனரஷ஬
அம்஥஠஥ரய் தரர்த்து ஓக்கணும்" ஋ன்நதும் அ஬பது னறப்ஸ்டிக்஡ட஬ி஦ அ஡஧ங்கள் ஬ிரி஦
஬ிணி அஷ஡க் கடித்து சுஷ஬த்஡ரன்.

இ஡ழ்கஷபக் கடித்துச் சுஷ஬த்துக் வகரண்ஶட ஷககஷப ஥ரர்தின் ஥ீ து ஬ிஷப஦ரட ஬ிட்டு அ஡ன்


வகட்டி஦ரண ஡ன்ஷ஥ கண்டு அ஬ச஧ அ஬ச஧஥ரய் ப௃கத்ஷ஡ அங்ஶக வகரண்டு ஬ந்து
ப௃ஷனகஷப தக்கத்஡றல் உத்துப் தரர்த்஡ரன்.ஷககள் அ஬ள் ப௃துஷகத் ஡ட஬ிக் வகரண்டிபேந்஡து.
஡ங்க ஢ஷககள் அ஬ள் வதரன்ணிந கல௅த்து ஋ல௅ம்புகள் ஶ஥ல் ஡஬ழ்ந்து ஥ரர்தின் அதர஧஥ரண
஋ல௅ச்சற஦ின் ஶ஥ல் அ஥ர்ந்து அ஫ஷக அள்பிக்வகரடுக்க ஬ிணி அ஡ன் ஶ஥ல் ப௃கத்ஷ஡ ஷ஬த்து
ஶ஡ய்க்க, ஢ஷககபின் கடிணப௃ம், ப௃ஷன஦ின் இறுக்க஥ரண சஷ஡கல௃ம் அ஬ன் ப௃கத்஡றல் தட்டு
உ஧சற஦து. ப௃கத்஡ரஶனஶ஦ ஥ரர்ஷத அல௅த்஡றக்கசக்க ஶ஭ரதணர அ஬ன் கல௅த்஡றல் ஷக ஷ஬த்து
அ஡ன் ஡ஷசகஷபப் திடித்து ஷகக்குள்அப௃க்கறணரள். ஬ிணி கல ஶ஫ இநங்கற அ஬ள் ஬஦ிற்நறலும்,
வ஡ரப்புள் ஶ஥லும் ப௃த்஡ம் வகரடுத்து, ஢ரக்கரல் ஢க்க ஆ஧ம்தித்஡ரன். அ஬ன் ஷககள் இப்ஶதரது
அ஬ள் குண்டி஦ின் ஶ஥ல் ஷ஬த்து திஷச஦ அ஬ள் ஜட்டி ஶதரட்டது ஶதரல் வ஡ரி஦஬ில்ஷன.
உறு஡றப்தடுத்஡ அ஬ன் ஶ஬க஥ரய் ப௃கத்ஷ஡ தர஬ரஷட ஶ஥ல் புண்ஷட஦ில் ஷ஬த்து
அல௅த்஡றணரன். அ஬ன் ப௃கம் அங்ஶக ஶதரணதும்ஶ஭ரதணர கரல்கஷப சற்று ஬ிரித்து ஷ஬க்க
ப௃க்ஶகர஠ச் சஷ஡஦ில் அ஬ன் ப௃கம் தட்டு அல௅ந்஡ற஦து. அங்ஶக ப௃கத்ஷ஡ ஷ஬த்து ஶ஡ய்க்கும்
ஶதரது ஡ரன் ப௃டிகள் இல்னர஥ல் இபேப்தஷ஡உ஠ர்ந்஡ரன். அ஬ள் ஶ஭வ் வசய்஡றபேக்கறநரள் ஋ண
வ஡ரி஦ அ஬ன் ப௃கத்ஷ஡ உ஦ர்த்஡ற ஶ஭ரதணரஷ஬ப்தரர்த்஡ரன். அ஬ன் கண்டு திடித்து ஬ிட்டஷ஡
அ஬ல௃க்கும் வ஡ரி஦ ஢ர஠ம் ஬ந்஡து. ஬ிணிதர஬ரஷட ப௃டிச்ஷச அ஬ிழ்க்க, "஬ரடர..வதட்டுக்கு"
஋ன்று அ஬ள் ஡டுக்க, ஬ிணி உடஶண அஷ஡ அ஬ிழ்த்து கல ஶ஫ இநக்கறணரன். தர஬ரஷட அ஬ள்
கரல்கள் கல ழ் சுபேண்டு ஬ில௅ந்஡து.

ஶ஭ரதணரவுக்கு இ஬ணது அசரத்஡ற஦ ஶ஬கம் கூச்சத்ஷ஡க் வகரடுக்க அ஬ள்அங்கறபேந்து தடுக்ஷக


ஓடிணரள். வ஬றும் ஜரக்வகட் ஥ட்டும் அ஠ிந்து ஢ீண்ட கூந்஡ல் அஷச஦அம்஥஠க்குண்டி஦ரய்
குண்டிச் சஷ஡கள் குலுங்க அ஬ள் தடுக்ஷக ஶ஢ரக்கற ஓடி஦ அ஫ஷகப்தரர்த்஡஬னுக்கு இ஧த்஡ம்
சூஶடநற஦து. "஋ங்ஶகடி ஓடுந....அம்஥஠க்குண்டி" ஋ன்நதடி஬ி஧ட்டி தடுக்ஷக஦ில் குப்புந
஬ில௅ந்஡஬ள் ஶ஥ல் ஬ில௅ந்஡ரன்.

"அய்ஶ஦ர.....அம்஥஠க்குண்டி஦ர?" ஋ன்நதடி அ஬ள் கர஥த்஡றல் சறரிக்க, ஬ிணி அ஬ள் ஶ஥ல் இபேந்து


஬ினகற ஷசடில் தடுத்த்஡ரன். தின்ணி஦ ஢ீண்ட கூந்஡ல் வகரத்஡ரய் ஥னர்கஷபஶ஥ஶன
஡ரங்கற஦ிபேந்து, ப௃துகறல் தட்டு வதட்டில் கறடந்஡து. அந்஡ வ஬஦ில் தடர஡குண்டிகஷபப்
தரர்த்஡ரன். ஢டிஷக ஢஦ந்஡ர஧ர ஷசஸ் இபேக்கும் ஋ண ஢றஷணத்஡஬ன் அந்஡஥ர஢றநத்துக்கும்
கூடு஡ல் கனரில் இபேந்஡ உபேண்டு ஡ற஧ண்ட சஷ஡கஷபப௅ம், ஢டு஬ில் ஓடும் ஶகரட்ஷடப௅ம்
தரர்க்க ஶ஥ரகத்துடன் ஶதரய் குண்டிச் சஷ஡ஷ஦ கவ்஬ிக் கடித்துஇல௅த்஡ரன்.

அ஬ன் தற்கள் குண்டி஦ில் தட்டதும் "ம்ம்ம்" சறணுங்கலுடன் அஷச஦குண்டிப௅ம் அஷசந்து


஬ிஷப஦ரடி஦து. ஆஷச஡ீ஧ இ஧ண்டு குண்டிகஷபப௅ம் ஷக஦ரல் திடித்துஆஷசப௅டன் திஷசந்து
஋டுத்஡ரன். இ஧ண்டு ஷககஷபப௅ம் கு஬ித்து அ஡றல் வசல்ன஥ரய் குத்஡அ஬ள் ..."ஸ்ஸ்....ம்"
஋ன்நதடி குண்டிஷ஦த் தூக்க, அ஡றல் வ஥து஬ரய் ஒபே அடி வகரடுத்஡ரன். அம்஥஠க்குண்டி
஢டண஥ரடி஦து. அ஬ள் இடுப்தில் ஷக ஷ஬த்து ஡றபேப்தி அ஬ஷப஥ல்னரக்க தடுக்க ஷ஬த்஡ரன்.
அ஬ள் கரல்கஷப ஒன்நறன் ஶ஥ல் ஒன்று ஶதரட்டு ஥ஷநக்க, இ஬ன் கரல்கஷபப் திரித்துப்
தரர்க்க, ஥ல௅ ஥ல௅ ஋ன்று ஶ஭வ் வசய்஦ப்தட்ட உப்தி஦ த஠ி஦ர஧ம்வ஡ரி஦ ஶ஦ரணி இ஡ழ்கள்
ஶனசரய் ஥ஷநந்஡றபேந்து ஋ட்டிப் தரர்த்஡து.

"அஶட஦ப்தர...ஶ஭வ் தண்஠ி஦ரச்சர?...தபிச்ன்னு சூடரய் ஋டுத்஡ த஠ி஦ர஧ம் ஥ர஡றரில்ன


஥றன்னுது..கடிச்சற஧ ஶ஬ண்டி஦து ஡ரன்.." ஋ன்நதும் அ஬ள் உபேண்டு஡ன஦ஷ஠஦ில் ஡ஷன
ஷ஬த்து கரல் ஢ீட்டி தடுத்துக் வகரண்டரள். ஒபே கரஷன ஥ட்டும் ஬ிரித்து஥டக்கற ஷ஬த்துக்
வகரண்டு, "஬ர ஬ிணி....஦ரபேக்கும் த஦ப்தடர஥ல், ஒபி஦ர஥ல், அ஬ச஧ப்தடர஥ல் ஢ல்னர ஢க்கற
஬ிடு.." ஋ன்று வகரஞ்சம் தச்ஷச஦ரய் ஶதசற஦தும் ஬ிணிதடுக்ஷக஦ின் ஢டு஬ில் அ஬ல௃க்கு
குறுக்கரய் தடுத்துக் வகரண்டு ஢ீட்டி ஷ஬த்஡ கரனறன் வ஡ரஷட஦ில் ப௃த்஡ம் வகரடுத்஡ரன்.
"வ஡ரஷட஦ில் ஶ஬ண்டரம்....சலக்கற஧ம் ஶ஥ஶன ஬ர.." ஋ன்று வ஬நற஦ில் ஶதசற஦தடி ஥டக்கற ஷ஬த்஡
கரஷன அ஬ன் கல௅த்஡றன் ஶ஥ல் ஶதரட்டு ஶ஥ஶனஇல௅த்஡ரள். ஶ஭ரதணர஬ின் ஶதச்சும்
வசய்ஷகப௅ம் இ஬னுக்கு ஆச்சரி஦த்ஷ஡ வகரடுக்க ஬ிணிப௃கத்ஷ஡ அ஬ள் கூ஡ற஦ில் ஷ஬த்஡ரன்.
கன்ணம் ஒபே தக்க வ஡ரஷட஦ில் தட்டு அல௅ந்஡, ஥றுகன்ணம் அ஬பது
஥டக்கற ஷ஬த்஡ கரனறன் வ஡ரஷட தட்டு அல௅த்஡ இ஧ண்டுக்கும் ஢டு஬ில் சறக்கறக்வகரண்டு
புண்ஷட ஥஠த்ஷ஡ அனுத஬ித்஡ரன். ஌ஶ஡ரஶ஡ர ஬ரசஷணப் வதரடிகள், ஶசரப்பு ஥஠ம் கர஥஢ீர்
கசறந்஡ ஥஠ம் ஋ண ஋ல்னரம் கனந்து 'கும்' ஋ன்று தூக்கனரய் இபேந்஡து. ஬ிணி ஬ர஦ரல் அல௅த்஡ற
ப௃த்஡ம் வகரடுக்க அ஬ள் அ஬ன் ஡ஷன஦ில் ஷக ஷ஬த்து "..ஶனட் தண்஠ரஶ஡
஬ிணி...அல௅த்஡ற...஋ல்னர இடத்஡றலும் ஢க்கு...ம்ம்ம்" ஋ன்று அல௅த்஡ அ஬ள் வ஡ரஷடகபில் ஷக
ஷ஬த்து வகரஞ்சம் ஬ிரித்துப் திடித்து ஢க்க ஆ஧ம்தித்஡ரன்.

புண்ஷட஦ின் ஢டுக்ஶகரட்டில் ஋ந்஡ இடத்ஷ஡ப௅ம் ஬ிடர஥ல், ஓட்ஷடஷ஦ப௅ம் அ஡ன் ஶ஥ல் இபேந்஡


இ஡ழ்கள் ஢ன்நரக ஬ிரிப௅ம் தடி அல௅த்஡ற, கல ழ் இபேந்து ஶ஥ஶன கறபிட்ஶடரரிஸ் ஬ஷ஧ ஢க்கற
஬ிட்டரன்...'஢ல்னர வசய்ப௅நடர....ம்ம்ம்...ஸ்' ஋ன்ந ப௃஠ங்கற஦தடி அ஬ள் உடம்ஷத ஬ஷபத்து
புண்ஷடஷ஦ தூக்கறக் வகரடுக்க ப௃கம் ப௃ல௅தும் உப்தி஦ புண்ஷட஦ில் அல௅ந்஡ற஦து. ப௃கத்஡ரஶன
ஶ஡ய்த்து ஬ிட்டரன். ஶ஦ரணி இ஡ழ்கஷப வ஥து஬ரய் ஬ரய்க்குள் இல௅த்து ஬னறக்கர஥ல் கடித்துச்
சுஷ஬த்஡ரன். தபேப்ஷதக் ஢க்கறத் ஡ட஬ிக் வகரடுத்஡ரன். கவ்஬ி இல௅த்து
அல௅த்஡றணரன். ஶ஭ரதணர இடுப்ஷத அஷசத்து உ஦ர்த்஡ற 'ஆ....அ'
. ஋ன்நதடி ஶ஥லும் கல ல௅ம்
இநக்கறணரள்.

"அப்தடிஶ஦ ஬ி஧ஷனப௅ம் உள்ஶப ஬ிட்டு தண்ணு ஬ிணி..." ஋ன்று ஶ஭ரதணர஡஬ிக்க, ஬ிணி


தடுக்ஷக஦ில் இபேந்து ஋ல௅ந்து, "இபேங்க ஬ர்ஶநன்" ஋ன்நதடி அ஬ள் தரல், த஫ம் வகரண்டு ஬ந்஡
஡ட்ஷட ஶ஢ரக்கற வசன்நரன்.

஬ிணி ஡ட்டில் இபேந்஡ ஒபே ஬ரஷ஫ப்த஫த்ஷ஡ ஋டுத்து ஬ந்஡தும், வ஬றும் ஜரக்வகட் ஥ட்டும்
அ஠ிந்து வ஥த்ஷ஡஦ில் தடுத்துக் கறடந்஡ ஶ஭ரதணர "஋ன்ண தசறக்கு஡ர?" ஋ன்நரள்.

"ம்....஋ணக்கறல்ஷன.....உங்க ஡ங்கச்சற குட்டி ஶ஭ரதணரவுக்கு!" ஋ன்றுஅ஬பின் ஬ல௅ ஬ல௅ ஋ண


இபேந்஡ சற்று தபேத்஡ வ஡ரஷடகஷப ஡ட஬ிக் வகரடுத்஡தடி, இ஧ண்டு கரல்கஷபப௅ம் ஬ிரித்து
அ஡ன் ஢டு஬ில் ஶதரய் அ஥ர்ந்து அ஬ள் ப௃ஷன ஶ஥ல் ஡ஷன ஷ஬த்துதடுத்துக் வகரண்டரன்.

"஦ரபேடர அது.... ஡ங்கச்சற஦ர ?"

஬ிணி஦ின் ஥ரர்பு அ஬ள் ஬஦ிற்நறல் தட்டிபேக்க, அ஬ன் ஜரக்வகட்டில் ப௃ட்டிக் வகரண்டு ஢றற்கும்
஡ற஧ட்சற஦ரண ப௃ஷனகஷப வ஬குஅபேகறல் தரர்த்துக் வகரண்ஶட, "஢ரங்க ஋ங்க '஡டிஷ஦' ஡ம்தின்னு
சறன ச஥஦ம் கறண்டனர வசரல்லுஶ஬ரம்....அது ஶதரன...உங்க....புண்ஷடஷ஦த் ஡ரன்..." ஋ன்நதும்
ஶ஭ரதணர..."...஌ய்...ச்சல...இது ஋துக்குடர இப்த" ஋ன்று வசரல்னற஦தடி அ஬ன் ப௃கத்ஷ஡ அ஬ள்
ப௃ஷனகள் ஶ஥ல் ஷ஬த்து ஶ஡ய்த்஡ரள். ப௃ஷன திதுங்கற சஷ஡கள் வ஬பிஶ஦ ஬஧ துடித்஡து.
"வ஬஦ிட்....." ஋ன்று வசரல்னற஦தடி திதுங்கற஦ ஜரக்வகட்ஷடக் கடித்஡ அ஬ன் ஡ஷனஷ஦ கல ஶ஫
திடித்து ஡ள்பிணரள்.

஬ிணி ப௃கத்ஷ஡ அ஬ள் ஬஦ிற்நறல், வ஡ரப்புபில் ஶ஡ய்த்து ப௃த்஡ம் வகரடுத்துக் வகரண்ஶட,


வ஥ன்ஷ஥஦ரண அடி ஬஦ிற்நறலும் ப௃த்஡ம் வகரடுக்க ஶ஭ரதணரவுக்குஉடல் புல்னரித்஡து. ஒபே
அ஬ச஧த்ஶ஡ரடு கரல்கஷப ஬ச஡ற஦ரய் ஬ிரித்து ஷ஬த்஡ரள். ஬ிரித்துஷ஬த்஡ கரல்கல௃க்கு
஢டு஬ில் ஬ச஡ற஦ரய் தடுத்துக் வகரண்டு அந்஡ வ஥ரல௅ வ஥ரல௅ ஋ன்நசுத்஡஥ரய் ஶ஭வ் வசய்஡
த஠ி஦ர஧த்ஷ஡ ஢க்க ஆ஧ம்தித்஡ரன். வ஥து஬ரய் கடித்து இல௅க்கபூவுக்குள் இபேந்து கர஥த்ஶ஡ன்
வதரங்கற கசறந்஡து. 'வ஧டி஦ரய் ஡ரன் இபேக்கறநரள்' ஋ண ஢றஷணத்து த஫த்ஷ஡ வ஥து஬ரய்
புண்ஷட஦ில் ஶ஡ய்த்து உள்ஶப இபேந்஡ இ஡ழ்கஷபப் திரித்து஬ிட்டு ஓட்ஷடக்குள் ஡ற஠ிக்கப்
தரர்த்஡ரன். ஶ஭ரதணரவுக்கு புரிந்து அ஬ல௃ம் உ஡஬ி வசய்஦அது தல௅க்கர஡ த஫ம் ஋ன்த஡ரல்
ஈமற஦ரய் புண்ஷடக்குள் வசன்நது.

கரல்தரக த஫ம் கரம்ஶதரடு வ஬பிஶ஦ ஢ீட்டிக் வகரண்டிபேக்க, ஬ிணி இப்ஶதரது குணிந்து அ஬ள்
தபேப்தில் ஢க்க ஆ஧ம்தித்஡ரன். உ஠ர்ச்சறகள் ஶ஭ரதணரவுக்கு ச஧ ச஧வ஬ண ஊற்வநடுக்க
ஆ஧ம்திக்க, அ஬ன் ஡ஷனஷ஦ வகட்டி஦ரய் திடித்துக் வகரண்டரள். கரம்ஷதப் திடித்து த஫த்ஷ஡
வ஥து஬ரய் ஒபே ஷக஦ரல் அஷசத்துக் வகரண்ஶட, ஬ிணி அ஬ள் ஶ஦ரணி஦ின் இ஡ழ்கஷபப௅ம்
கறபிஶடரரிஷமப௅ம் ஒஶ஧ ஶ஢஧த்஡றல்஢க்கற ஬ிட்டு அ஬ல௃க்கு வசரர்க்கத்ஷ஡க் கரட்டிணரன். அ஬ள்
இது ஶதரன்ந இன்தத்ஷ஡ அனுத஬ித்஡ஶ஡ இல்ஷன. ஒஶ஧ ச஥஦த்஡றல் புண்ஷடக்குள் ஡டி஦ரய்
ஒன்று அஷச஦, கறபிட்ஶடரரிசறல் ஢ரக்கறன் ஢க்கல் சுகம் கறஷடக்க புது சுகத்஡றல் ஡றக்குப௃க்கரடிப்
ஶதரணரள். ஶ஭ரதணர இடுப்ஷத ஆட்டி஦தடி தூக்கற தூக்கற வகரடுத்஡தடி....'...஬ரவ்.......ம்ம்ம்......ஆ...
." ஋ன்று தி஡ற்நறக் வகரண்ஶட அ஬ன் ஡ஷனஷ஦ப௅ம் ஬ிடர஥ல் அப௃க்க, ஬ிணி ஶ஬கத்ஷ஡க்
கூட்டி சப்தி இல௅த்து ஬ிட்டதும் அ஬ல௃க்கு ஆர்கரசம் வ஬டித்து கறபம்தி஦து. த஫த்ஷ஡ உபே஬ி
வ஬பிஶ஦ ஋டுத்து ஬ிட்டு ஬ிணி ஋ல௅ந்து அ஬ள் தக்கத்஡றல் வசன்று தடுத்துக் வகரள்ப ஶ஭ரதணர
அ஬ன் ஥ரர்தில் சரய்ந்து கட்டிக் வகரண்டரள். அ஬ள் ஥ரர்தில் சரய்ந்஡தும் ஬ிணிக்கு
சந்ஶ஡ரச஥ரய் இபேந்஡து.

ஶ஭ரதணர அ஬ன் ஥ரர்தில் இபேந்஡ ஥ரர்புக்கரம்ஷத ஬ர஦ரல்கவ்஬ி இல௅த்து ஬ிஷப஦ரட்டரய்


சுஷ஬த்஡ரள்.அ஬ன் அ஬ள் ப௃துகறல் ஜரக்வகட்டுக்கு ஶ஥ல், இடுப்தில் ஋ன்று ஷககஷப
஬ிஷப஦ரட ஬ிட்டு, அ஬ள் குண்டிக்கு வசன்று அல௅த்஡றச் திஷசந்஡ரன். "..வ஥து வ஥துன்னு
மரப்டர இபேக்ஶக..." ஋ன்நதடி இடுப்புக்கும் குண்டிக்கும் ஷககஷப அஷன஦ ஬ிட்டரன்.
ஶ஭ரதணர அ஬ன் ஥ரர்ஷத ஬பேடிக் வகரடுத்துக் வகரண்ஶடஷகஷ஦ கல ஶ஫ இநக்கற அ஬ன் ஜட்டி
ஶ஥ல் புஷடத்துக் வகரண்டிபேந்஡ ஡டிஷ஦ ஡ட஬ிக்வகரடுத்஡தடிஶ஦...."ம்ம்ம்ம்ம். உன் இது கல்லு
஥ர஡றரி இபேக்ஶக... இது வதரல்னர஡து..." ஋ன்று வசரல்னற஦தடி அ஬ள் அஷ஡ ஜட்டி஦ில் இபேந்து
வ஬பிஶ஦ ஋டுத்஡ரள். அது ஬ச்சபே஬ரள்
ீ ஶதரல் சற்று ஬ஷபந்து ஡டித்து ஢றற்க, ஶ஭ரதணர அஷ஡
஡ட஬ிக் வகரடுத்஡ரள்.

"ஶ஡ங்கரய் உரிக்க அது வ஧டி஦ர஦ிபேச்சற..஢ீங்க?"

"அய்ஶ஦ர....அது ஶ஬஠ரம் ஬ிணி.....அஷ஡ உன்கறட்ட வசய்ப௅நது.......ஜஶ஦ர..஢ீஶ஦ தண்ணு." ஋ன்று


அ஬ள் வ஬ட்கத்஡றல் ப௃கத்ஷ஡ அ஬ன் ஥ரர்தில் புஷ஡த்து ஥றுப்தில் ஡ஷன஦ஷசக்க, "஢ீங்க
இன்ஷணக்கு ஡ப்திக்க ப௃டி஦ரது.." ஋ன்நதடி அ஬ள் இடுப்ஷதத் ஡ட஬ிணரன். அ஬ள் ஶதசர஥ல்
இபேக்க அ஬ள் கல௅த்஡றல் ஡ட஬ிக் வகரடுத்஡ரன். கரது஥டல்கபில் ஢ரக்கரல் ஬பேடி ஬ிட்டு
கல௅த்துக்கு வகரண்டு ஬ந்஡ரன். '஌ன் வசஞ்சர ஋ன்ண?" ஋ன்று அ஬ன் வகஞ்சறக் ஶகட்டதும்
"அட்னீ ஸ்ட் ஷனட்ஷட஦ர஬து ஆப் தண்஠ிடனரம்டர" ஋ன்நதும் ஬ிணி சரி ஋ன்நரன். ஶ஭ரதணர
஋ல௅ந்து வ஥஦ின் ஬ிபக்ஷக அஷ஠த்து ஬ிட்டு ஷ஢ட் ஶனம்ஷத ஆன் வசய்஡ரள். ஬ிணி ஋ல௅ந்து
ஜட்டிஷ஦ ப௃ல௅தும் க஫ட்டி ஬ிட்டு வதட்டின் ஓ஧த்஡றல் உட்கர஧ சறகப்பு ஢றந ஷ஢ட் ஶனம்தில்
அ஬ள் தர஡ற ஢றர்஬ர஠஥ரய் தடுக்ஷக ஶ஢ரக்கற ஢டந்து ஬஧ அ஬ஷபஶ஦ வ஬நறத்துப் தரர்த்஡ரன்.
வ஬பிஶ஦ தரட்டு ஶகட்டது.
'வசரல்னறத் ஡஧஬ர.. வசரல்னறத் ஡஧஬ர வ஥ல்ன வ஥ல்ன ஬ர ஬ரஅபேஶக....
அள்பித் ஡஧஬ர...அள்பித் ஡஧஬ர...அள்ப அள்ப ஡ீ஧ரஶ஡ அ஫ஶக'

ஶ஭ரதணர அ஬ன் அபேகறல் ஬ந்து ஢றன்று வகரண்டதும் இ஧ண்டு ஷககஷபப௅ம் அ஬ள் இடுப்ஷதச்
சுற்நற ஬ஷபத்து அ஬ள் ஜரக்வகட்டுக்கு கல ழ் ப௃கத்ஷ஡ ஷ஬க்க அ஬ள் கல௅த்஡றல் இபேந்஡ ஋ல்னர
஢ஷககஷபக் க஫ட்டி தக்கத்஡றல் ஷ஬த்஡ரள். ஜன்ணல் ஬஫றஶ஦ ஜறல் ஋ன்று இ஡஥ரண கரற்று
உள்ஶப த௃ஷ஫ந்஡து. ஬ிணி அ஬ள் ஜரக்வகட் தட்டன்கஷப க஫ட்டச் வசரன்ணரன். ஶ஭ரதணரவும்
ஒவ்வ஬ரபே தட்டன்கபரய் க஫ட்ட, தட் தட் ஋ண தட்டன்கள் அ஬ில௅ம் ஓஷச அ஬ன் ஡஬ிப்ஷதக்
கூட்டி஦து. ஜரக்வகட்டுக்குள் ப்஧ரவும் அ஡றல் ஢றஷநந்து ஬஫றப௅ம் ஥ரர்பும், கரம்ஷதச் சுற்நற஦
கபே஬ட்டப௃ம் வ஡ரிந்஡து. அ஬ன் அ஬ள் வ஡ரஷடகபின் தின்தக்கத்ஷ஡ ஬பேடிக் வகரடுத்துக்
வகரண்டும், ஥றுஷக஦ரல் இடுப்ஷத திடித்து கசக்கறக் வகரண்டும் அ஬ள் ஜரக்வகட் க஫ட்டும்
அ஫ஷக ஧சறப்தஷ஡ப் தரர்த்து ஶ஭ரதணர "தரர்ஷ஬ஷ஦ப் தரபே" ஋ன்நதடி ப௃கத்ஷ஡ச் சுபேக்கற
஡ஷனஷ஦ அஷசத்து அ஫கு கரட்டிணரள். ஜரக்வகட்ஷடக் க஫ட்டி஦தும் ஬ிணி அ஬ள் ப௃துகறல்
஡ட஬ி ப்஧ரஷ஬ப௅ம் க஫ட்டி ஬ிட ஶ஭ரதணர஬ின் ப௃ல௅ அ஫கும், உடல் ஬ஷபவுகல௃ம், ஥ரர்தின்
஬ணப்பும் ஆஷபக் கறநங்கடித்஡து.

ஶ஭ரதணர஬ின் தின்ணி஦ கூந்஡னறல் பூக்கள் ஥ட்டுஶ஥ இபேக்க, ஢றன்று வகரண்டிபேந்஡ அ஬ஷப


இல௅த்து அஷ஠த்து "஋ன்ஷண ஒஶ஧஦டி஦ரய் வகரல்லுநீங்கஶப" ஋ன்நதடிஅ஬ள் ஥ரர்புக்கு
஢டு஬ில் ப௃கம் புஷ஡த்஡ரன். அந்஡ வ஬துவ஬துப்தரண இ஧ண்டு ப௃ஷனகஷபப௅ம்ப௃கத்஡ரலும்,
கன்ணத்஡ரலும் ஡ட஬ிக் கசக்க ஶ஭ரதணர அ஬ன் ஡ஷனஷ஦ ஡ட஬ிக் வகரடுத்஡தடிஶ஦
அஷ஠த்துக் வகரண்டரள். ப௃ஷன஦ின் அடிப்தக்க சஷ஡கஷப ஢ரக்கரல் ஡ட஬ிக் வகரடுத்஡ரன்.
வ஥து஬ரய் ஶ஥ஶனநற ஬ிஷ஧த்஡றபேந்஡ ஥ரர்புக் கரம்ஷதப௅ம் அஷ஡ச் சுற்நற இபேந்஡
கபே஬ட்டத்ஷ஡ப௅ம் ஢க்கற ஬ிட்டதும் அ஬ள் உ஠ர்ச்சறகள் தூண்டப்தட "஬ரய்க்குள்ப ஬ச்சுப்
தண்ணு ஬ிணி" ஋ன்று அ஬ள் ஡ஷனஷ஦ அப௃க்க, அ஬ள் வசரன்ணதடி வசய்஡ரன். இ஧ண்டு
ப௃ஷனகஷபப௅ம் ஒவ்வ஬ரன்நரய் இல௅த்துச் சுஷ஬க்க அ஬ள் அ஬ன் கல௅த்ஷ஡ப௅ம் ப௃துஷகப௅ம்
஡ட஬ிக் வகரடுத்஡ரள். ஶ஭ரதரணரவுக்கு உடலுக்குள் கர஥ம் தற்நற ஋ரி஦ ஆ஧ம்தித்஡து.
ப௃ஷனகஷபப௅ம் அ஡ன் கரம்ஷதப௅ம் அ஬ன் ஬ிடர஥ல் இல௅த்துச் சுஷ஬க்க அ஬ல௃க்கு
புண்ஷட஦ில் கர஥ ஢ீர் ஥ீ ண்டும் வதரங்க ஆ஧ம்தித்஡து.

஬ிணி஦ின் ஶ஡ரஷபப் திடித்து தடுக்ஷக஦ில் வ஥து஬ரய்அ஬ள் ஡ள்பி஦தும் ஬ிணி ஢கர்ந்து


஡ஷன஦ஷ஠஦ில் ஡ஷனஷ஬த்து தடுத்துக் வகரள்ப ஶ஭ரதணரகுணிந்து ஥ண்டி஦ிட்டு அ஬ஷண
வ஢பேங்கற ஬ந்஡ரள். ஬ிணிக்கு இ஡஦ம் ஶ஬க஥ரய் துடித்஡து.அஷ஧குஷந வ஬பிச்சத்஡றல் அ஬ள்
஥ரர்புகள் அஷச஦ தின்ணல் ஒபே தக்கம் சரிந்து ஆட அ஬ஷணவ஢பேங்கற அ஬ணது இடுப்புக்கு
இபேதக்கப௃ம் அ஬பது இ஧ண்டு ப௃ட்டிகஷபப௅ம் ஷ஬த்து அ஬ன்ஶ஥ல் சரய்ந்து வகரண்டு
஬ரஶ஦ரடு ஬ரய் ஷ஬த்து ப௃த்஡ம் வகரடுத்஡ரள். ஬ிணி அ஬ள் இ஡ழ்கஷபச்சுஷ஬த்஡தடி
ஷககஷப அ஬ள் ப௃துகறலும், இடுப்பு ஬ஷபவுகபின் ஶ஥லும் ஓட ஬ிட்டரன். ஶ஭ரதணரஅ஬ன்
ஶ஥ல் ஌நற ஓக்கப் ஶதரகறநரள் ஋ன்ந ஋ண்஠ம் ஬ிணிக்கு ஓட அ஬ன் ஷககள் கர஥அ஡றர்ச்சற஦ில்
வ஥து஬ரய் ஢டுங்க ஆ஧ம்தித்஡து.

ஶ஭ரதணர஬ின் அடி஬஦ிற்நறல் ஬ிணி஦ின் சூடரண ஡டி உ஧சறக் வகரண்டிபேந்஡து. அ஬ள் அ஬ன்


஬ர஦ில் இபேந்து உ஡ட்ஷடப் ஬ிடு஬ித்து஬ிட்டு கல௅த்஡றல் ப௃த்஡ம் வகரடுத்஡ரள். அ஬பது சூடரண
ப௃கப௃ம் கூந்஡னறல் இபேந்து ஬ினகற஦ சறன ஢ீப ப௃டிகல௃ம் கல௅த்஡றல் சுக஥ரய் உ஧சற஦து. அ஬ள்
கரல்ப௃ட்டிகஷப வதட்டில் ஊன்நற஦தடி ஢ற஥றர்ந்து அ஬ன் வ஡ரஷடகபின் ஶ஥ல் உட்கரர்ந்து
வகரண்டரள். ஬ிணி஦ின் சுண்஠ிஷ஦ப் தரர்க்க, அது உபேட்டுக்கட்ஷட஦ரய் உபேண்டு ஡ற஧ண்டு
஢றன்று வகரண்டிபேந்஡து. ஷககபரல் அஷ஡ச் சுற்நறப் திடித்து வ஥து஬ரய் உபே஬ி ஬ிட்டரள். ஬ிணி
"ம்ம்ம்....ஶதரதும்.." ஋ன்நதடி அ஬ள் இடுப்ஷத இல௅க்க, ஶ஭ரதணர ஢கர்ந்து புண்ஷட அ஬ணின்
சுண்஠ிஷ஦ ஒட்டி ஬பேம் தடி வசய்஡ரள். ஬ிணி ஡டிஷ஦ ஷக஦ரல் திடித்து உ஡஬ி வசய்஦
, அது
அ஬ள் புண்ஷடக் ஶகரட்ஷட உ஧சற ஓட்ஷடஷ஦த் ஶ஡டி஦து.

ஶ஭ரதணர கரல்கஷப அ஬ன் இடுப்புக்கு இபேபுநப௃ம் ஢ன்நரக ஬ிரித்து ஷ஬த்஡ரள். ஒபே ஷகஷ஦
஥ட்டும் தடுக்ஷக஦ில் ஊன்நற஦தடி இடுப்ஷத சற்று உ஦ர்த்஡ற ஬ிணி஦ின் ஶ஥ல் ஬ந்து
சுண்஠ி஦ின் ஶ஥ல் புண்ஷடஷ஦ ஷ஬த்து அல௅த்஡ம் வகரடுக்க அது கறபிட்ஶடரரிஸ் தட்டு
உ஧சற஦து. ஬ிணி ஡டிஷ஦ ஒபே ஷக஦ரல்திடித்துக் வகரண்டரன். ஶ஭ரதணர தபேப்ஷத சுண்஠ி஦ின்
ஶ஥ல் ஷ஬த்து வ஥து஬ரய் ஶ஡ய்க்க அ஬ல௃க்குள் உ஠ர்ச்சறகள் வ஡நறக்க, சுண்஠ிஷ஦ ஡ன்
புண்ஷடக்குள் ஡ற஠ிக்கப் ஶதரணரள். திசு திசு ஋ண ஶ஦ரணி இ஡ழ்கள் கர஥஧சத்஡றல் ஢ஷணந்஡றபேக்க,
அ஬ள் இடுப்ஷத ஬ிடர஥ல் அல௅த்஡ அது உள்ஶப ஶதரகர஥ல் உ஧சற இன்தத்ஷ஡ப௅ம் ஆஷசஷ஦ப௅ம்
கூட்ட, ஬ிணி இடுப்ஷதத் தூக்கறக் வகரடுத்஡தும் அடுத்஡ ப௃஦ற்சற஦ில் புண்ஷட அந்஡ சுண்஠ி஦ின்
ப௃ஷணஷ஦ உள்ஶப ஬ரங்கறக் வகரண்டது.

஢ீண்டு ஡டித்஡ சுண்஠ி஦ின் ப௃ஷண சூடரண ஶ஦ரணி இ஡ழ்கஷப உ஧சற உள்ஶபவசன்நதும்


இபே஬பேக்கும் ஒபே வ஬நற வ஡ரற்நறக் வகரண்டது. கரல்தரக சுன்஠ி உள்ஶப வசன்நதும்
ஶ஭ரதணர஬ின் இறுக்க஥ரண புண்ஷட இ஡ழ்கள் புது஬ி஡ உ஠ர்ஷ஬க் வகரடுத்஡தும் ஬ிணி
இடுப்ஷதத் தூக்கற உள்ஶப ப௃ல௅தும் ஬ிட ப௃஦ற்சறக்க, அ஬ல௃ம் அ஬ன் அடி஬஦ிற்ஶநரடு ஒட்டி
அ஬பது உடல் தர஧த்ஷ஡ அ஬ன் ஶ஥ல் அல௅த்஡ற஦தும் வகரஞ்சம் ப௃ன்ஶணநற஦து.
இன்தக்ஶகரட்ஷட஦ின் ஬ரசனறல் ப௃஡னடி ஋டுத்து ஷ஬த்஡ உ஠ர்வு ஥ற஡ந்஡து.

"உள்ஶப ஶதர஦ிபேச்சற" ஋ன்று ஬ிணி வசரல்ன ஶ஭ரதணரவுக்கு ஢ர஠ம் ஬ந்து ஬ிணி஦ின் ஶ஥ல்
சரய்ந்து தடுத்துக் வகரண்டதும், ஬ிணி அ஬ள் குண்டி஦ில் ஷகஷ஬த்து இல௅த்து அஷ஠த்துக்
வகரண்டு..."இன்னும் ப௃ல௅சர ஶதரகட்டும்..ஆட்டுங்க" ஋ன்நதும் அ஬ள் ..."ச்சலய்" ஋ன்நதடி
ஶதசர஥ல் இபேந்஡ரள். ஶ஭ரதணர஬ின் ப௃ஷனகள் இ஧ண்டும் ஬ிணி஦ின் உடனறல் அல௅ந்஡ற஦ிபேக்க,
"இன்னும் வகரஞ்சம் அப௃க்குங்க" ஋ன்று அ஬ன் அ஬ள் குண்டிஷ஦ப் திஷசந்து திடித்து
இல௅த்஡ரன். ஶ஭ரதணரவுக்கு அ஬ன் அஷ஠ப்பும் ப௃ஷன உ஧சலும், ஶ஦ரணி஦ின் குறுகுறுப்பும்
ஶசர்ந்து உசுப்ஶதற்ந அ஬ள் குண்டிஷ஦ ப௃ன்னும் தின்னும் வ஥து஬ரய் அஷசத்து புண்ஷடச்
சஷ஡஦ரல் ப௃ல௅ச் சுண்஠ிஷ஦ப௅ம் உள்ஶப இல௅த்துக் வகரண்டரள். ஬ிணி஦ின் உபேட்டுக்கட்ஷட
ஶதரல் இபேந்஡ சுண்஠ி ப௃ல௅தும் புண்ஷடக்குள் அல௅த்஡஥ரய் வசரபேகறக் வகரண்டதும்
ஶ஭ரதணரவுக்கு புண்ஷடக்குள் ஒபே வ஬ப்தம் கனந்஡ ஊநல் ஓடி஦து.

ஶ஭ரதணர஬ின் ப௃துஷகஷ஦ப௅ம், குண்டிஷ஦ப௅ம் கசக்கற அல௅த்஡றக் வகரடுத்஡தும் அ஬ல௃க்கு


இ஡஥ரய் இபேந்஡து. ஬ிணி அ஬ள் ஡ஷனஶ஥ல் இபேந்஡ பூக்கு஬ி஦ஷனப௅ம்கூந்஡ஷனப௅ம் ஡ட஬ி
஬ிட அ஡றல் இபேந்து ஥னர்கள் சறன உ஡றர்ந்து ஬ில௅ந்஡து. ஬ிணி஦ின்஡ண்டு உள்ஶப இபேக்க
அ஬ள் வ஬ட்கத்துடன் அ஬ன் ஶ஥ல் தடுத்஡றபேக்க, அ஬ன், "தண்ணுங்கண்஠ி....ம்" ஋ன்று
வதரறுஷ஥஦ில்னர஥ல் இபேக்க ஶ஭ரதணர இ஧ண்டு ஷககஷபப௅ம்தடுக்ஷக஦ில் ஊன்நறக்
வகரண்டு அ஬ன் ஶ஥ல் சரய்ந்தும் சர஦ர஥லும் இபேந்து இடுப்ஷதப௃ன்னும் தின்னும் அஷசத்து
அ஬ஷண ஓக்க ஆ஧ம்தித்஡ரள். சூடரண ஡டித்஡ சுண்஠ிஷ஦ உ஧சற஦தடிஶ஭ரதணர஬ின் ஶ஦ரணி
அஷ஡ ப௃ல௅தும் ப௃ல௅ங்கற தின் வ஬பிஶ஦ ஋டுத்து ஋ண ஥ீ ண்டும் ஥ீ ண்டும்வசய்஦, புண்ஷட஦ின்
உட்புந இ஡ழ்கல௃ம் அ஡ற்ஶகற்நதடி உள்ஶப வ஬பிஶ஦ ஋ணஅஷசந்஡து.

இபே஬பேக்குள்ல௃ம் உ஠ர்ச்சற அஷனகள் பு஦னரய் தூக்கற஋நற஦...'ம்ம்ம்...' ஋ன்று ஥ட்டுஶ஥


ப௃஠ங்கறணரர்கள். ஬ிணி஦ின் அடி஬஦ிறும் ஶ஭ரதணர஬ின்புண்ஷட ஶ஥டும் தட்டு உ஧சற,
வ஥ன்ஷ஥஦ரய் இடித்து சுகத்ஷ஡க் கூட்டி஦து. ஶ஭ரதணர஬ின்ப௃ஷனகள் இ஧ண்டும் அ஬ள்
அஷசவுக்கு ஌ற்நதடி ஆடி க஬ர்ச்சறஷ஦ அள்பி வ஡பிக்க ஬ிணி ஒபேஷக஦ரல் அ஬ள் ஥ரர்ஷதக்
வ஡ரட்டு ஡ட஬ி திஷசந்஡ரன். அடுத்஡ ஷக஦ரல் அ஬ள் குண்டி஦ில்ஷ஬த்து அ஬ள் அஷசவுக்கு
ஒத்துஷ஫ப்பு வகரடுத்஡ரன். ஶ஭ரதணரவுக்கு ஢டக்கும் த஧த஧ப்தில்சூடரண வதபேப௄ச்சு ஬஧ அ஬ள்
இ஦க்கத்ஷ஡ ஢றறுத்஡ற ஬ிட்டு அ஬ன் ஶ஥ல் ஢ற஥றர்ந்துஉட்கரர்ந்஡ரள். அ஬ள் புண்ஷட ப௃ல௅ச்
சுண்஠ிஷ஦ப௅ம் உள்ஶப ஡ற஠ித்஡றபேந்஡து. ஡ற஧ண்டப௃ஷனகள் அ஬ள் சு஬ரசத்துக்கு ஌ற்நதடி ஌நற
இநங்கற஦து. ஷககள் இ஧ண்ஷடப௅ம் ஡ணக்குப்தின்ணரல் ஷ஬த்து ஊன்நறக் வகரண்டு உடஷன
஬ஷபத்து கல௅த்ஷ஡ தின்ணரல் சரய்த்஡ரள். அந்஡வ஥ல்னற஦ இபேட்டில் அ஬ள் ஥ரர்பும், அ஬பின்
உடல் வ஢பிப்தில் ஡ற஥றறும் ஥ரர்தகங்கல௃ம், அ஡ன் ஶ஥ல் ஬ிஷ஧த்஡ ஥ரர்புக்கரம்புகல௃ம் உடனறன்
வ஥ரத்஡ அதர஧஥ரண அ஫கும் ஬ிணிஷ஦ அ஡றச஦ிக்க ஷ஬த்஡து.

ஒபே ஷக஦ரல் அ஬ள் சரப்டரண அடி஬஦ிற்ஷநத் ஡ட஬ிக் வகரடுத்துகல ஶ஫ வசன்று புண்ஷட஦ின்


஢டுப்திபஷ஬ வ஥து஬ரய் ஡ட஬ிக் வகரடுத்஡ரன். கறபிட்ஶடரரிஸ்ஷக஦ில் ஡ட்டுப்தட அஷ஡த்
஡ட஬ிக் வகரடுத்஡ரன். ஶ஭ரதரணவுக்கு கறபர்ச்சற ஥ீ ண்டும்உடலுக்குள் ஓட்டவ஥டுக்க...'ஆ....ம்ம்..'
஋ன்று வ஥ல்னற஦ சப்஡ம் ஋ல௅ப்தி஦தும் ஬ிணி஥ீ ண்டும் தபேப்ஷதத் ஡ட஬ிக் வகரடுத்து ஶ஡ய்த்தும்
஬ிட்டரன். அ஬ன் ஶ஡ய்க்க, ஶ஡ய்க்க உடல் சூஶடந, வ஬நறஶ஦ந அ஬ள் உடல் தின்ஶணரக்கற
஬ஷபந்஡தடிஶ஦ வ஥து஬ரய் இடுப்புக்குக் கல ழ் இபேந்஡ ஬ிரிந்஡ தரகத்ஷ஡ வ஥து஬ரய் ஬ட்டம்
ஶதரடு஬து ஶதரல் ஆட்டி அஷசத்து ஥ீ ண்டும்சுண்஠ிஷ஦ வ஬பிஶ஦ ஬ிட்டு உள்ஶப இல௅த்஡ரள்.
஬ிணிக்கும் ஥஦க்க஥ரய் இபேக்க அ஬ன் ஬ிடர஥ல் தபேப்ஷதத் ஡ட஬ி ஶ஡ய்த்து வகரடுக்க
ஶ஭ரதணர இடுப்ஷத ஆட்டு஬஡றல் ஶ஬கம் கூட்டிணரள்.இபே஬பேக்கும் ஢ரடித்துடிப்பு அ஡றகரிக்க
஬ிணி அ஬ள் ஷகஷ஦ப் திடித்து ப௃ன்ஶணஇல௅த்து...."இடிங்க...." ஋ன்நதும் ஥ீ ண்டும் அ஬ன் ஶ஥ல்
சரய்ந்து ஷககஷப ஊன்நற஦தடி இடுப்ஷத ஆட்டி புண்ஷட஦ரல் சுண்஠ிஷ஦க் உரித்து ஋டுக்க
ஆ஧ம்தித்஡ரள்.

஬ிணி அ஬ள் உடல் ப௃ல௅தும் ஡ட஬ிப் திஷசந்து வகரடுத்தும், இடுப்ஷத உ஦ர்த்஡றப௅ம் அ஬ல௃க்கு
ஒத்துஷ஫க்க, இபே஬ரின் திநப்புறுப்பும் ஒன்றுக்குள் ஒன்நரய் உ஧சறவ஬பிஶ஦நற஦து...."ம்ம்ம்
வ஦ஸ்...சூப்தர்....஬ிடர஡ீங்க..." ஋ன்நதடி அ஬னும் கல ஶ஫ இபேந்து தூக்கற தூக்கற அ஬ஷப இடிக்க
ஆ஧ம்தித்஡ரன். ஶ஭ரதணர஬ின் குண்டிகள் அ஬ன் ஶ஥ல்வ஡ரஷடகபில் தட்டு உ஧சற஦து.
ஶ஭ரதணரவுக்கு உள்ஶப சுண்஠ி ஶதரய் இடித்து உ஧ச உ஧ச, ஶ஬கத்ஷ஡க் ஬ிடர஥ல் கூட்டி
஬ிணிஷ஦ கறநக்கத்துடன் ஓக்க வ஡ரடங்கறணரள். அ஬பின் ஬ிடர஡ஶ஬கம், வ஥ன்ஷ஥஦ரண
அடி஬஦ிற்று இடிகள், சுண்஠ிஷ஦க் கவ்஬ி இல௅க்கும் புண்ஷட, இஷடஶ஦....'சபக்....ப்பக்....' ஋ன்று
வ஥ல்னற஦ கூடல் ஓஷச ஋ல்னரம் ஶசர்ந்து ஬ிடர஥ல் ஬஧இபே஬பேக்கும் உடலுக்குள் ஥றன்ணல்
ஶதரல் உ஠ர்ச்சறகள் அஷன஦ரய் ஓடி, இடி ஶதரல் இபே஬ர் அந்஡஧ங்கப௃ம் ஶசர்ந்து இடிக்க,
இபே஬பேக்கும் கர஥஢ீர் வ஬டித்து வதர஫றந்஡து. ஶ஭ரதணரஅ஬ன் ஶ஥ல் ஶசரர்஬ரய் தடுத்துக்
வகரள்ப, கர஥த்஡றன் ஋ல்ஷனஷ஦ வ஡ரட்டு ஬ிட்ட கஷபப்தில்ஶ஬க஥ரய் சு஬ரசறத்஡ணர். வதரங்கற஦
கர஥஢ீர் வ஥து஬ரய் ஶ஦ரணி஦ின் உள்ஶப இபேந்து வ஬பிஶ஦஬஫ற஦ ஆ஧ம்தித்஡து.

ஶ஭ரதணர சறன ஢ற஥றடங்கள் க஫றத்து தடுக்ஷக஦ில் சரய்ந்துதடுத்துக் வகரள்ப ஬ிணி அ஬ள்


கன்ணத்஡றலும் உ஡ட்டிலும் ப௃த்஡ங்கள் வதர஫றந்஡ரன்."வதண்டரஸ்டிக்...வதரி஦ ஆல௃
஢ீங்க..஋ன்ண஥ர ஓக்குநீங்க." ஋ன்நதும் அ஬ள்"ஶதரடர...ஶதரக்கறரி" ஋ன்று வசரல்ன அ஬ன் ஋ல௅ந்து
வசன்று தரல் ஋டுத்துக் வகரண்டு ஬ந்து அ஬ல௃க்குக் வகரடுத்஡ரன். அ஬ன் வசன்று வ஢ய்ப்
த஠ி஦ர஧ம் சரப்திட்டு இ஬ல௃க்கும் வகரடுத்஡ரன். இபஞ்சூடரண தரலும் வ஢ய்ப் த஠ி஦ர஧ப௃ம்
சரப்திட்டதும் ஥ீ ண்டும் கட்டிப் திடித்஡தடி தடுத்துக் வகரண்டரர்கள்.
஬ிணி ஶ஭ரதணர஬ின் ஢றர்஬ர஠ உடஷன தரர்த்஡ரன்." ஋ன்ணடர தரர்க்கறந?" ஋ன்நதும், "உங்கஷபப்
தரர்த்஡ர க஬ிஷ஡ ஋ல௅஡ணும் ஶதரன இபேக்கு"

"஋஡ர஬து ஡த்து தித்துன்னு வசரல்லு஬......வசரல்லு"

அ஬ள் ஥ரர்ஷதத் ஡ட஬ிக் வகரடுத்஡ரன்.


'கரம்பு ஡ரன் பூஷ஬த் ஡ரங்கும்.
ஆணரல் இங்கு பூ கரம்ஷதத் ஡ரங்கற ஢றற்கறநது'

஋ன்நதடி அ஬ள் ப௃ஷனகரம்ஷதத் ஡றபேக அ஬ள்'ம்ம்கும்' ஋ன்று சறரித்஡ரள். "கரம்ஷதப் தற்நற


க஬ிஷ஡ வசரன்ண஡ரல் இப்த ஊம்த ஶ஬ண்டும்"஋ன்று வசரல்ன அ஬ள் "யளம்..இ஧ண்டு ஬ரின
஌ஶ஡ர உபநறட்டு..இது ஶ஬ந஦ர?.." ஋ன்நதடி ஶதசர஥ல் தடுத்஡றபேக்க, ஬ிணி அ஬ள் ஶ஥ல் ஬ந்து
ப௃ஷனகபிலும், கல௅த்஡றலும், ஬ர஦ிலும் ப௃த்஡ம் வகரடுத்஡ரன். ப௃ஷனக்கரம்ஷத ஢ரக்கு த௃ணி஦ரல்
஡ட஬ி அஷ஡ ஡ீண்டி ஬ிட்டரன். ஢ரக்கரல் ஡ட஬ி ப௃ஷனஷ஦ப௅ம் கரம்ஷதப௅ம் ஡ட஬ிக் வகரடுத்து
கல௅த்துக்கு வகரண்டு ஬ந்து அங்ஶகப௅ம் ஢க்கற ஬ிட்டரன். ஶ஭ரதணரவுக்கு சுக஥ரய் இபேந்து
புண்ஷட஦ில் திசுதிசு ஡ற஧஬ம் ஥ீ ண்டும் கசற஦ ஆ஧ம்தித்஡து. ஥ண்டி஦ிட்டு அ஬ள் ஬ர஦ின் ஶ஥ல்
சுண்஠ி ஬பேம்தடி வசய்து குணி஦ ஶ஭ரதணர஬ரஷ஦த் ஡றநந்஡ரள். ப௃ல௅஬ிஷநப்தில் ஥ீ ண்டும்
துடித்து அ஬ள் ஬ரஷ஦ ஶ஢ரக்கற இநங்கற஦ சுண்஠ிஷ஦ உள்ஶப ஬ரங்கறக் வகரண்டு
வ஥ரட்டுப்தகு஡றஷ஦ சப்தி ஬ிட்டரள். அ஬ன் இடுப்தில் ஷகஷ஬த்து ஬ரஷ஦ ஶ஢ரக்கற இல௅த்து
஬ரய்க்குள் இன்னும் சுண்஠ிஷ஦ இநக்கற உ஡ட்ஷட இறுக்கறப்திடித்துக் வகரள்ப ஬ிணி இடுப்ஷத
ஆட்டி சுண்஠ிஷ஦ அ஬ள் ஬ரய்க்குள் ஬ிட்டு ஬ிட்டு ஋டுத்து வ஥ன்ஷ஥஦ரய் ஓக்க
ஆ஧ம்தித்஡ரன். ஶ஭ரதணர஬ின் ஬ரய்க்குள் ஡டி துள்பி஦து. ஶ஭ரதணர஬ரய்க்குள் சுண்஠ி
இபேக்கும் ஶதரஶ஡ ஢ரக்ஷக சுண்஠ிஷ஦ சுற்நற சு஫ட்டி புதுஇன்தம்வகரடுக்க, ஬ிணி அ஬ள்
஬ரய்க்குள் இன்னும் சுண்஠ிஷ஦ இநக்க அது அ஬ள் வ஡ரண்ஷடக்குள் ஶதரய்஡ட்டி஦து.
ப௄க்கறல் அ஬ன் ப௃டிகள் உ஧ச இடுப்ஷத திடித்து தூக்கற஬ிட்டரள்.

"...மரரி..மரரி...இணி வ஡ரண்ஷட ஬ஷ஧க்கும் இடிக்கஷன" ஋ன்நதடி அ஬ன்஥ீ ண்டும்


இநக்கறணரன். அ஬ள் கண் ப௃ன்ணரல் ப௃ன்ஶ஡ரல் ஬ினகற ஡டித்து ஢ீண்டு வ஡ரங்கறக்வகரண்டு
இபேக்க அ஬ள் உ஡ட்ஷட உ஧ச ஥ீ ண்டும் ஬ரஷ஦த் ஡றநந்து ஬ரங்கற ஊம்த ஆ஧ம்தித்஡ரள்.
வ஥து஬ரய் தற்கபரல் அ஬ள் ஬பேடி஬ிட ஬ிணி வ஬நற஦ில் ஥ீ ண்டும் ஬ரய்க்குள் இடிக்க
ஆ஧ம்தித்஡ரன். அ஬ன் ஥ீ ண்டும் ப௃ல௅ச்சுண்஠ிஷ஦ உள்ஶப ஷ஢மரய் ஡ற஠ிக்கப் தரர்த்஡ ஶதரது
அ஬ஷண ஬ினக்கற ஬ிட்டு 'ஶதரதுண்டர' ஋ன்ந஬ஷப குப்புநப்தடுக்க ஷ஬த்து ஥ண்டி஦ிட
ஷ஬த்஡ரன். தின்ணரல் இபேந்து அ஬ள் கரல்கஷப அகட்ட ஬ிரிந்஡ ஆப்தம் வ஡ரி஦ ஢ரக்கரல் ஢க்கற
஬ிட்டரன். புண்ஷட இ஡ழ்கஷப கவ்஬ிச் சுஷ஬த்஡ரன். தபேப்ஷத ஢ரக்கரல் அல௅த்஡றத்஡ட஬...'ஸ்..'
஋ன்று சத்஡ம் வகரடுத்஡ரள். அ஬ள் ஥ீ ண்டும் வ஧டி஦ரய் இபேப்தஷ஡ ஶ஦ரணி஦ின்திசுதிசுத்஡ ஈ஧ம்
வசரல்ன ஡டிஷ஦ உள்ஶப ஬ிட்டரன்.

அம்ச஥ரண குண்டி஦ில் அப஬ில்னர஡ ஆணந்஡த்துடன் அ஬ன் அடி஬஦ிறு வ஡ரம் வ஡ரம் ஋ண


இடுக்க, ஶ஦ரணிக்குள் ஡டி சஷபக்கர஥ல் ஶதரய் ஬ந்஡து. ப௃஡னறல் வ஥து஬ரய் ஬ிட்டு குத்஡ற
஋டுத்஡ரன். ஶ஭ரதணர஬ின் ப௃ஷனகஷபப௅ம் கசக்கறக்வகரண்ஶட அ஬ன் வ஡ரடர்ந்து இடிக்க
அ஬ல௃க்கு கூடு஡ல் இன்தம் கறஷடக்க உ஡ட்ஷடக் கடித்஡ரள்.இன்த ஥஦க்கத்஡றல் கரல்கஷப
சற்று ஬ிரித்து ஓப்த஡ற்கு ஬ச஡ற வசய்து வகரடுக்க ஬ிணிஇடிப்த஡றல் ஶ஬கம் கரட்டிணரன்.
ஶ஭ரதணர஬ின் ஥ரர்ஷதப் திடித்து கசக்க கரம்புகள் அ஬ன்ஷகக்குள் சறக்கற ஡஬ிக்க, புண்ஷட஦ில்
அ஬ன் குத்து஬஡றல் சுகம் கூட, "...ம்ம்ம்...ஆ.....஬ிடர஥ல் வசய்ப௅டர..." ஋ன்று வசரன்ணதும்
஬ிணிக்கு ஆஶ஬சம் ஬ந்து குத்து குத்து ஋ண குண்டி஦ில் குத்஡ரட்டம் ஆட ஬ிந்து ஥ீ ண்டும்
தீச்சற஦டித்஡து. அ஬ள் ஶ஥ல் சர஦, அ஬ல௃ம் தடுக்ஷக஦ில் தடுத்துக் வகரண்டரள். ஡ஷன஦ில்
இபேந்஡ ஥ல்னறஷகப௅ம் ஶ஧ரஜரவும் ஥஠ம் வகரடுத்து அ஬ன் கஷபப்தரற்ந உ஡஬ி வசய்஡து.

"஋ப்தடி ஋ன் இடி?"

"பூச஠ிக்கரஷ஦ஶ஬ அந்஡ ஶதரடு ஶதரட்ட......" ஋ன்று அ஬ள் ஶகனற஦ரய் சறரிக்கஇ஬னுக்கு ஒபே


சறன ஬ி஢ரடிகள் க஫றத்து உண்ஷ஥ புரி஦, "஡றபேட்டு ஧ரட்சமற....அஷ஡ தரர்த்஡றட்டீங்கபர" ஋ன்று
வசரல்னற஦தடி அ஬ள் குண்டிச் சஷ஡ஷ஦ இல௅த்து கறள்பி ஷ஬க்கஅ஬ள் 'ஆ....." ஋ன்று
துள்பிணரள். ஬ிஷப஦ரட்டரய் அஷ஡ தற்நறப் ஶதசறக்வகரண்டிபேந்஡஬ர்கள், ஥ீ ண்டும் சூஶடந,
அ஬ஷப கல ஶ஫ தடுக்க ஷ஬த்து ப௃ஷநப்தடி கரஷன஬ிரித்து, உள்ஶப வசரபேகற ஒபே ஓல்
ஶதரட்டரன்.

இந்஡ ஬ிடர஡ ஓனறல் ஶ஭ரதணரவுக்கு ஥ீ ண்டும் கபேத்஡ரித்஡து. அ஡ன்தின், ஬ிணி ட்வ஧஦ிணிங்


ப௃டித்து சப்-இன்ஸ்வதக்ட஧ரக ஶ஬ஷனஷ஦ ஌ற்றுக் வகரண்டரன். கபே உண்டரண வசய்஡றஷ஦
ஶ஭ரதணர வசரன்ண ஶதரது ஬ிணி ஡றஷகப்புடனும்஢ம்த ப௃டி஦ர஥லும் "஢ரம் ஶ஬று ஋ங்ஶக஦ர஬து
ஶதரய் ஬ிடுஶ஬ரம்...உங்கஷப ஢ரஶண கல்஦ர஠ம் வசய்து வகரள்கறஶநன்..஋ணக்கும் உங்கஷப
஥நக்க ப௃டி஦஬ில்ஷன" ஋ன்நரன். ஶ஭ரதணர ஥றுத்து஬ிட்டரள். 'இது உங்க அண்஠னுக்கு ஒபே
஡ண்டஷண ஶதரல் இபேக்கட்டும். ஓடிப் ஶதரய்஬ரழ்ந்஡ரல் அது இந்஡ குடும்தத்துக்கு ஢ீ வசய்ப௅ம்
஢ன்நறக்கடணர? இல்ஷனஶ஦. ப௃டிந்஡ரல் ஢ீ உங்க அண்஠ஷண ஡றபேத்஡ப்தரர். ஋ன் ஡ங்ஷக கரவ்஦ர
஋ன்ஷணப் ஶதரன ஡ரன் இபேப்தரள்...உணக்கு ஬ிபேப்தம் ஋ன்நரல் கல்஦ர஠ம் வசய்து வகரள்'
஋ன்நரள்.

"கல்஦ர஠஥ர....ஒல௅ங்கர ஬ட்டு
ீ ஶ஬ஷன ஋ல்னரம் வசய்஬ரபர?" ஋ன்நரன் கண்டிப்தரண கு஧னறல்.

"஋ன்ண ஶ஬ஷன?"

"சஷ஥஦ல்கட்டுன ஶ஡ங்கரய் உரிக்கறநரஶபர இல்ஷனஶ஦ர ஆணரல்.....வதட்பை஥றல் கட்டர஦ம்


உரிக்கணும்" ஋ன்நதடி அ஬ன் சறரிக்க, ஶ஭ரதணர தக்கத்஡றல் இபேந்஡ கம்ஷத ஋டுத்து சறரித்துக்
வகரண்ஶட அடிக்க ஓங்க..."஥ரப்திள்ஷபஷ஦ அடிக்கனர஥ர?" ஋ன்நதடி கம்ஷதப் திடித்து அ஬ஷப
இல௅த்து அஷ஠த்துக் வகரண்டரன். ஶ஭ரதணர "ஒல௅ங்கர ஋ன் ஡ங்ஷகக்கு ஥ட்டும் புபே஭ணர
இபே!" ஋ன்று வசரல்னற அ஬ஷண ஬ிட்டு ஬ினக அ஬ஷப புரி஦ர஥ல் தரர்த்஡ரன்.

஬ிணி ஶ஬ஷன஦ில் ஶசர்ந்து அந்஡ னரட்ஜ் ஶகமறல் சறன உண்ஷ஥கஷபக் கண்டு திடித்஡ரன்.
னரட்ஜ் ஶ஥ஶணஜர் வகரஷன஦ில் சம்தந்஡ப்தட்ட஬ரிடம் த஠ம் ஬ரங்கற ஢றஷந஦ ஆ஡ர஧ங்கஷப
஥ஷநத்஡து வ஡ரி஦ ஬ந்஡து. இ஡றல்அ஬ன் ஥ஷண஬ிப௅ம் சப்ஶதரர்ட்டு ஋ன்தது வ஡ரி஦ ஬஧
இபே஬ஷ஧ப௅ம் வஜ஦ினறல் ஡ள்பிணரர்கள்.ஶ஥ஶணஜரின் ஥ண஬ி ஌ன் வசக்ஸ் வ஡ரடர்பு ஷ஬த்துக்
வகரண்டரள் ஋ண தரண்டி஦னுக்கு ஓ஧பவு புரிந்஡து. ஢ஷ்ட ஈடரகவும் ஢றஷந஦ த஠ம் ஬ந்து
ஶசர்ந்஡து. ஶதசற஦தடிஶ஦ ஬ிணி ஶ஭ரதணர஬ின்஡ங்ஷக கரவ்஦ரஷ஬ப் தரர்த்து சம்஥஡ம் வசரல்ன
஡றபே஥஠ம் ப௃டிந்஡து. ஡றபேஷ்டி க஫றப்த஡ற்கரக பூச஠ி஦ில் சூடம் ஌ற்நற ஬ிணிஷ஦ப௅ம்
கரவ்஦ரஷ஬ப௅ம் சுற்நறக் கரண்திக்க ஬ிணி "஢ல்ன பூச஠ி஦ரய் இபேக்ஶக" ஋ன்நரன் ஬ி஭஥
஡ணத்துடன். ஶ஭ரதணர வதரங்கற ஬ந்஡ சறரிப்ஷதஅடக்க ப௃டி஦ர஥ல் ஡ஷனஷ஦ குணிந்஡தடி
அங்கறபேந்து ஓடிணரள். கரவ்஦ர அ஬னுக்கு ஶ஡ங்கரய்சட்ணிப௅ம் ஷ஬த்஡ரள். ஶ஡ங்கரய் உரித்து
அ஬ன் சட்ணிஷ஦ப௅ம் கஷடந்து ஋டுத்஡ரள்!