You are on page 1of 5

http://ruskivjesnik.com/arts/2013/10/23/ruske_godine_vatroslava_jagica_prvi_dio_23005.htm l Home > !"#!

$%

Ruske godine Vatroslava Jagia. Prvi dio


23. listopad 2013. &ihail 'a()enko *ve godine navr(ava se 1+5 godina od ro,enja i -0 godina od smrti hrvatskog i ruskog .nanstvenika 'atroslava /ili 0gnatija 'ikentjevi)a1 kako su ga .vali u $usiji2 3agi4a /1535.6 1-23.21 jednog od najve4ih slavisti)kih stru)njaka. 3agi4 je tijekom svojeg 7ivota 8io inten.ivno pove.an s $usijom. 'i(e i. ove ru8rike &e,unarodna videkon9erencija :&oskva6;agre8. ! ekologiju preko knjige i )itanja< u nji7nici :=. %. =jekrasov< ;a(to su gejevi danas pro8lem u $usiji> ?ivot i sud8ina :hrvatskog kon.ula< runoslava Heruca u $usiji. @rugi dio #agovi rusija i hrvatska !"#!$% =aslovi

Djevojica, gerla, tjolka, putana ruski argon a rije ena

!ndrej Ru"ljov, tvorac likova ne"eske #ar$onije

%e&unarodna videkon'erencija %oskva()agre". * ekologiju preko knjige i itanja u +njinici ,. !. ,jekrasov

-ivot i sud"ina #rvatskog kon ula +runoslava .eruca u Rusiji. Drugi dio

Aorogra9ija i. slo8odnih i.vora

3agi4 je u $usiji ukupno radio oko osam godina te je do8io1 prije nego (to se neposredno upo.nao s dr7avom1 pri.nanje od ruske .nanstvene .ajednice. Bo)ev(i od +06ih godina 1-. st.1 njegovi radovi po)eli su se o8javljivati u $usiji1 a 8ilje(ke1 )lanci i 8ro(ure ruskih autora1 posve4eni njegovom stvarala(tvu1 i.la.ili su i nakon (to je 3agi4 oti(ao i. $usije.

$odio se 1535. u 'ara7dinu. Ctudirao je na Cveu)ili(tu u De)u1 na Ailo.o9skom 9akultetu1 predavao je na gimna.iji u ;agre8u1 gdje je do8io .vanje pro9esora. 3o( je u 15E06im stupio u ve.u s -ivot i sud"ina #rvatskog ruskim kolegama1 konkretno1 s po.natim slavistom 0.mailom kon ula +runoslava Cre.nevskim s kojim se dugo vremena dopisivao te .eruca u Rusiji. Prvi dio ra.mjenjivao potre8ne .a .nanstveni rad knjige. !pravo :Hrvatski kon.ul u Beter8urgu< I .ahvaljuju4i Cre.nevskom1 3agi4 je i.a8ran .a )lana ruske tako je vo,a Hrvatske narodne %kademije .nanosti u 15E-. te sljede4e godine .a doktora selja)ke stranke Ctjepan $adi4 slavenske 9ilologije na Beter8ur(kom sveu)ili(tu. ! jednom od naslovio svoj o8javljeni 1-0-. )lanak o 7ivotu i stvarala(tvu pisama Cre.nevskom 3agi4 pri.naje: :! potra.i .a ve4om runoslava /u $usiji I runoslava sre4om1 koju ne mogu na4i na nesretnom hrvatskom rodnom tlu1 3urjevi4a2 Heruca1 hrvatskog 7elio 8ih jako oti4i u $usiju<. 15+0. 3agi4 je poslao mol8u .a pu8licista1 podu.etnika i javnog djelatnika. mjesto predava)a komparativne 9ilologije na Beter8ur(kom sveu)ili(tu. *na mu je i odo8rena .a godinu dana. 3agi4 je u $usiju stigao 15+2. 0sprva je 8io odu(evljen svojim putovanjem u $usiju. Bisao je u svojim uspomenama: :*davdje kona)no .apo)inje vladavina slavenskog svijeta1 a to se s takvom rado(4u odra.ilo u mojem srcu1 ovdje vi(e ne tre8a skrivati slavenski je.ik pred mo4nijom stranom gospodom: njema)kim1 talijanskim1 ma,arskim1 turskim ili 8ilo kojim drugim<. =o dvije godine koje je proveo u *desi 8ile su jedne od najte7ih u njegovom 7ivotu i karijeri. =ije mu se svidio sam grad1 a to neprijateljstvo prema *desi pove4avalo se (to je dulje 8io u tom gradu. =a prvi pogled grad mu nije 8io suvi(e .animljiv1 nije odgovarao njegovom .nanstvenom radu. * tome je pisao u jednom od svojih prvih pisama ruskom .nanstveniku6slavistu 'ladimiru "amanskom: :*desa je o8i)an1 trgova)ki grad1 u njemu nema ni(ta pose8nog1 originalnog. "judima koji se 8ave .nano(4u1 a ne prodajom kruha1 ovdje je jako ne.godno 7ivjeti. !7asno je skupo. *vdje kao da se odr7ava stalna i.lo78aF Gotovo da je nemogu4e do8iti stan. #e(ko da 4u dugo ovdje ostati. Hini se da je i lo(a situaciju na ovda(njem sveu)ili(tu: ljudi se jako malo 8ave .nano(4u<. 'e4 .a mjesec dana 3agi4 pi(e o *desi kao o :u7asnom u svakom pogledu< gradu. *sim ve4 navedenih nedostataka1 pi(e da nema vode1 8iljnog svijeta te da je svuda :u7asna pra(ina<. Bo)etkom 15+3. na.iva ga ve4 :odvratnim gradom<1 :gradom koji mr.i .nanost<. Cvoj 8oravak na.iva1 8e. ikakvog okoli(anja1 :ka.nom< i .aklju)uje: :Dolje je 8iti u)itelj u ;agre8u1 nego pro9esor u *desi<.

0. . %jva.ovski. J*desa. *8alna ulicaJ1 15K0.

;8og )ega je 3agi4 imao tako negativan stav prema *desi> ao prvo1 na sveu)ili(tu je morao na se8e1 .8og ograni)enog 8roja predava)a1 preu.eti dodatne o8ve.e1 te predavati one predmete koji nisu 8ili usko pove.ani s njegovom strukom. Hrvatskog .nanstvenika ljutio je nedostatak stru)ne literature u sveu)ili(noj knji7nici1 a i prevlast u .nanstvenom sveu)ili(nom vije4u predstavnika prirodnih .nanosti1 koje nije previ(e .a8rinjavao pro8lem 9ilolo(kog 9akulteta. =aime1 9ilolo(ki 9akultet oskudijevao je tad u stru)nom kadru i novcu. ! *desi 3agi4 je pro7ivio i oso8nu tragediju1 u prosincu 15+2. umrla je njegova k4erka Llena od upale plu4a. =ije i.nena,uju4e da su sve te ote7avaju4e prilike nagnale 3agi4a da prona,e i.la. i. nastale situacije. Bostojao je -ivot i sud"ina #rvatskog samo jedan i.la. I napustiti *desu. ao po.nati europski kon ula +runoslava .nanstvenik1 koji je postigao .apa7ene re.ultate u slavistici1 .eruca u Rusiji. Drugi dio imao je ra.li)ite ponude. $ecimo1 mogao je postati pro)elnik =astavak pri)e o sud8ini katedre .a slavenske je.ike na 8udu4em ;agre8a)kom runoslava Heruca1 :Hrvatskog sveu)ili(tu ili na istoj toj katedri u Derlinu. 0 vi(e nego kriti)ki kon.ula<1 u $usiji nakon po)etka usmjeren prema slu78enoj %ustriji /nje.inu nemilost iskusio je Brvog svjetskog rata i revolucije i. 1-1+. godine. na vlastitoj ko7i1 kad je 8e. o8ja(njenja do8io otka. na .agre8a)koj gimna.iji2 3agi4 je ovako o8jasnio svoj i.8or: : amo da idem> ! ;agre81 gdje me po.ivaju i mole da do,em> =e1 i sam 8ih smatrao da je uvreda .a $use dati prednost ;agre8u pred *desom<. ;8og toga je 9ilolog oda8rao drugu varijantu. !vjeravao je svoje ruske prijatelje da 8i :svoju .ahvalnost $usiji< mogao puno lak(e i.javljivati i. Derlina nego i. *dese. % ruski prijatelji .nali su

shvatiti njegovu situaciju. Cre.nevski mu je pisao: :=e mogu se ne ljutiti na to da u *desi niste na(li ono (to je tre8alo prona4i1 kako 8iste u miru pa.ili na 7enu i djecu te se posvetili .nanosti. %li ne gu8ite nadu i odite<. De. o8.ira na po.ive svojeg prijatelja1 3agi4 se ipak vi(e nije nadao da 4e se po8olj(ati situacija te 15+K. odla.i i. *dese u Derlin. %li to nije 8io njegov kona)an rastanak s $usijom. * tome kako su pro(le njegove 8udu4e :ruske< godine )itajte u drugom dijelu. Sva prava pridrana Ruskom vjesniku. Nijedan dio sadraja na Ruskom vjesniku ne smije se umnaati ili prenositi u bilo kojem obliku i bilo kojim elektronskim, mehanikim ili drugim putem bez navoenja direktnog linka.