You are on page 1of 110

CATHERINE PONDER LEGILE DINAMICE ALE PROSPERITII

IS>N (E:, ((=00 ,1,* V oi. I: Le gil e fu nd a m en tal e al e pr os pe rit i i*9 9* ,' E) # IS > N (E :, (( =0 0, =, 9 I .

Mu la4ea. Li%ia F$"a/.G '=(.(*:.*

S>NA (E:,((=00,1,*@ IS>NA (E:,((=00,=,9 H2o$. IC

.S>NA 9,0E='),==',) He/i4ia ame"icana- DeVo" I Com#anyC

Volumul I The
Dynamic Law o! P"o #e"i$y Co#y"i%h$& '()* +y P"e$ince,HaHInc.

Co#y"i%h$ $"an !e""e/ $o Caihe"ine Pon/e"- '(01 Re2i e/ +y Cu$hc"3ne Pon/e" AII "i%h$ "e e"2e/ Co#y"i%h$ & 2002 H/i$u"a I,e/a Toa$e /"e#$u"ile #cnl"u e/i4ia 3n lim+a "om5n6 uni "e7e"2a$e e8clu i2

E/i$u"ii Le/a
E/i$u"a Le/a C. P. *9:1- O.P. l - :199 Clu;,Na#oca Tel. <!a8 9*)1<1*)0:=

De c"ie"ea CIR a >i+lio$ecii Na4ionale H Rom5niei PONDE?CATHERINE


Legile dinamice ale prosperitii < Ca$he"ine Pon/e"@ $"a/.@ Li%ia Mu $a4ea, Clu;, Na#ocaA B/i$u"a Le/a. *99* VD C. I- ':.= D *9 cm

Legile dinamice ale prosperitii de Catherine Ponder

Cuprins

LE%E A "RO! "ERI T(II "RIN VACU U' 3*


La 6 ceea ce e $e li# i$ /e im#o"$a n46 6 e /uc6 :1 B o " m e a 7 6 u n 2 a c u u m # e n $ " u

6na$a$e Ie"$a"ea e $e "6 #un ul O $ehnic6 /e ie"$a"e Eli+e"a"ea e $e ma%ne$ic6 Bolo eK$e ceea ce ai la 3n/em5n6 Ri/ic6 ochiiJ 3n !a4a #"o #e"i$64ii P6KeK$e cu /"e#$ul B6 loc #en$"u +inele $6u Do"in4a #u$e"nic6 e $e un mo$o" al ucce ului AK$e"ne,4i /o"in4ele #e h5"$ie P"o #e"i$a$ea e $e un "e7ul$a$ #lani!ica$ O !o"mul6 /e #"o #e"i$a$e Sc"3e,i o c"i oa"e lui Dumne7eu B6 o li $6 7ilnic6 Mul4i oameni !olo e c acea $6 me$o/6 Sc"ie 3n%e"ului lo" No$ele c"i e achi$6 no$ele /e #la$6 Vai celo" ce c"iu /e #"e neca7u"ile lo" C5K$i%6 con$"olul a u#"a $"ecu$ului Ki 2ii$o"ului $6u Acea $6 me$o/6 e $e a$o$#u$e"nic6J I $o"ia /o2e/eK$e #u$e"ea ima%ina4iei Succe ul e $e mai 3n$5i c"ea$ men$al Pe" i $6 3n 7u%"62i"ea ucce ului Pu$e"ea unui #lan /i"ec$o" Re7ul$a$ele o+4inu$e #"in$",o "oa$6 a no"ocului Cum 6 !aci o "oa$6 a no"ocului Na#oleon a !olo i$ le%ea ima%ina4iei Acea $a 34i chim+6 cu" ul %5n/i"ii B6 un ca"ne$ /e no$i4e #en$"u /o"in4ele $ale Ima%inea76 3n /e$aliu Ima%inea76 con $an$ Cum 6 ima%ine7i !6"6 e%oi m Ima%inea76 ucce ul 3n #"o+lemele /e !amilie Ima%inea76 ucce ul 3n #"o+lemele !inancia"e Ima%inea76 #en$"u c6l6$o"i Ima%inea76 !"umu e4ea Ki +un6, $a"ea Ima%inea76,4i a/e26"a$ele $ale /o"in4e

INTRODUCERE...

Pen$"u $ine e $e #"a! /e au" 3n ae"J NaK$e"ea mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e 1 Comi ,2oia;o"ul cu a$in%e"ea /e au" 1 Le%ile #"o #e"i$64ii Cum au funcionat legile pentru alii 3n$"ea%a $a #e" #ec$i26 e chim+6 Comi ,2oia;o"ul a2ea /"e#$a$e
Prosperitatea aduce un nou aspect si o nou sntate

LE%EA CREATIV A "RO!"ERIT(II

ADEVRUL OCANT DE!"RE "RO!"ERITATE #$


T"e+uie 6 /o"eK$i #"o #e"i$a$ea S6"6cia e $e un #6ca$ P"o #e"i$a$e e $e moK$eni"ea $a /i2in6 Succe ul e $e /i2in meni$ >i+lia e $e un $e8$ /e #"e #"o #e"i$a$e De ce 6"6cia nu e $e #i"i$ual6 A$i$u/inea co"ec$6 2a #l6$i !ac$u"ile $ale Cum 6 34i $a+ili7e7i !inan4ele Le%6$u"a /in$"e %5n/i"e i u" 6 Succe ul a/o"6 a$i$u/inea #"o #e"6

'' '' '* ': '= ') 'E *9 *9 *'

LE%EA "RO!"ERIT(II "RIN I'A%INA(IE

Le%ea le%ilo" Nu #o4i #"imi ce2a !6"6 6 /ai nimic 3n$o$/eauna #o4i 6 /ai ce2a Ra/ia76 i 2ei a$"a%e P"e%6$i"ea men$al6 e #"imul #a Bii !e"m cu #"i2i"e la +un6 $a"e Tu eK$i ma%ne$ic PaKii e8$e"io"i 2o" !i mai uKo"i Eli+e"ea76 u+ $an4a $a 762o"5$6

LE%EA &UNDA'ENTAL A "RO!"ERIT(II

)3

*1 *= *= *E *( :9 :' :* :*

LE%EA "RO!"ERIT(II "RIN CO'AND

Tu #o"unceK$i #"in cu2in$e A!i"ma4iile un$ !o"me /e coman/6 Tu 34i c"ee7i lumea #"in cu2in$ele $ale Po"unceK$e +inelui $6u 6 a#a"6 A!i"ma4ii ca"e un$ !olo i$oa"e 3n munca $a A!i"ma4iile a/uc "e7ul$a$e #line a$i !ac4ii Acea $a le%e nu e $e nou6 A!i"ma4iile #o$ 6 34i "e7ol2e #"o+lemele A!i"ma4iile #o$ !unc4iona minuna$ A ocia76,$e cu al$ul 3n a a!i"ma AK$e"ne #e h5"$ie a!i"ma4iile $ale A!i"m6,4i /"umul #"e 6n6$a$e A!i"ma4iile !a cinea76 Ki in #i"6

B6 /in le%ea c"eK$e"i i noul $6u o"i7on$

e"ea +anilo" 34i #oa$e a/uce #"o #e"i$a$e Re%ula /e au" a #"o #e"i$64ii Cum 6 !aci +anul 6 !ie e"2i$o"ul $6u Renun46 la a$i$u/inile con$"a/ic$o"ii Roa%6,$e cu #"i2i"e la #"o+lemele $ale !inancia"e.
Cum ,a reali-e-i .ani !u.,tana/ ,ur,a .anilor

LE%EA "RO!"ERIT(II "RIN !"ORIRE

G5n/ul /e #"e #o"i"e chim+6 cu" ul Tu !olo eK$i 3n$o$/eauna le%ea c"eK$e"ii Ki a /e c"eK$e"ii In2oc6 le%ea c"eK$e"ii 3n mo/u"i im#le 3n/"ea#$6 #"e al4ii %5n/ul #o"i"ii Aco"/6,4i 4ie %5n/u"ile /e #"o #e"i$a$e E2i$6 6 2o"+eK$i /e #"e $im#u"ile %"ele G5n/eK$e #"in i/ei L/e +o%64ieL De#6KeK$e /e7am6%i"ea i c6/e"ea E2i$6 %"a+a Eli+e"ea76,$e /e %5n/u"ile me chine

ATIT UDIN EA "RO !"E R &A( DE +ANI


>anii un$ /i2ini VeK$ile +une /e #"e +ani A#"eci

Atitu0inea poate face 0iferena 'unca e,te 0i1in2 Circum,tanele tale actuale au un ,cop Perfecta ta atitudine fa de munc Ce ai de fcut n legtur cu insatisfacia?
Direclionea-23i energiile ,pre o inti!

MUNCA - UN CANAL PUTERNIC PENTRU PROSPERITATE

E4i,t2 un r2,pun,
A0e12rata ta munc2 ,e afl2 c5iar 6n faa ta

A7teapt2 ,c5im.2rile 6n mai .ine


Tehnica saturrii

Valorific23i ,ituaia pre-ent2 Eli.erea-23te 0e critic2 Ia un nou a18nt 6n 1iata

LEGE A ANTI C A PR ! PERI T"II #$%


L e g e a a n t

i c 2 a p r o , p e r i t 2 i

i , i c u m f u n c i o n e

a 2 e a # * # C e a m a i c a p t i 1 a n t 2 p o 1 e , t e 0 e , p

r e p r o , p e r i t a t e 0 i n t o a t e t i m p u r i l e 9 # * 3 "ro,per/ 1in0ecat ,i prote:at

e4p erie nel or neg ati1e #*; Reultat e pro, pere prin 0ep 27ire a re-i, ten ei fa2 0c-e ciuia l2 #*<

#**

De ce practica e,te o protecie 6n faa

=eci uiala a0u ce ,por fina ncia r clar #*> =eci mal a a0u ce mai mult 2 arm onie rela

iilor #;# =ecimal a a0uce pace a minii #;) Lecia amar2 0e,pre pro,peri tate a e1reilor #;) Ce ,3a 6nt8mpl at cu cei ce ,3au oprit 0in a 0a -eciuial a #;* A 0a o -ecime 0in 1enitul .rut ,au net #;< E f o a r t e i m p o r t a n t

u n 0 e 0 a i # ; ? D e c e o f r a n 0 e l e p o t 0 u c e l a , 2 r

2 c i e / 6 n t i m p c e e c i u i a l a 0 u c e l a pro, perit ate #;? Dar 6n leg2t ur2 cu a 0a 6n

,copuri carita.il e@ #;A "uterea pro,per 2a ,ecretul ui/ eli.er2ri i 7i 0irecio n2rii 0arului #<$ Cea mai .un2 in1e,tii e o poi face 6n pace/ ,2n2tat e 7i .og2ie #<#

a/uce +o%64ii
Pentru tine este praf de aur n aer! Acea $6 ca"$e e $e "e7ul$a$ul c5$o"2a #e"ioa/e "ecen$e /e "ece iune Ki al mul$o" ani /e 2ia46 3n 6"6cie. Nim6nui nu,i #lac #e"ioa/ele /e "ece iune Ki nim6nui nu,i #lace 6 $"6ia c6 3n 6"6cie , Ki 3n$",a/e26"- nim6nui n,a" $"e+ui 6, i #lac6. V"eme /e cinci #"e7ece ani am 3nce"ca$ 6 %6 e c o ca"$e /e ace $ !el. 3n $im#ul acelo" ani 3n ca"e am "6 coli$ $an/u"ile /e c6"4iam %6 i$ mul$e c6"4i ce con4in /i!e"i$e i/ei /e #"e ucce - /a" 3n nici una nu am %6 i$ un e$ com#ac$ /e le%i im#le #en$"u a$in%e"ea ucce ului. Am 3nce#u$ 6 cau$ o a $!el /e ca"$e /u#6 ce am "6ma 26/u26a25n/ un +6ie4el /e c"e cu$ Ki /e e/uca$. Cum nu a2eam o #"e%6$i"e #"o!e ional6 Ki mi;loace /e u+7i $en46- aK !i /a$ o"ice 6 !i K$iu$ /e #"e #u$e"ea %5n/i"ii o"ien$a$e #"e #"o #e"i$a$e. O 2"eme am $"ecu$ #"in /e#"e ie- +oal6- in%u"6$a$e- li# u"i !inancia"e Ki un en$imen$ al c6/e"ii $o$ale. P6"ea c6 3n$"ea%a lume e"a 3m#o$"i2a mea Ki $o$ ce !6ceam me"%ea #"o $. Da"- cu !iul meu /e 3n$"e4inu$- nu m6 #u$eam com#lace 3n c6/e"e. T"e+uia 6 "euKe c /e /"a%ul lui- la !el ca Ki al

me u. I n cele /in u"m 6c5n / e"a m 3n cea mai %"e a i$u a4ie /in #un c$ /e 2e/ e"e em o4io nal!i7i c Ki !ina ncia "am 3n26 4a$ /e #"e #u$e "ea %5n /ul ui

Le%il e !un/a men$ ale ale #"o # e"i$64i i ca"e 34i #o$

ca un in $"u men$ al ucce ului au al eKecul ui. A m 3n4ele c6 eKecul e $e 3n mo/ !un/a men$al "e7ul$a $ul %5n/i"i i o"ien$a $e #"e eKec. Am 3n264a$ c6 !olo i" ea co"ec$6 a min4ii #oa$e !i cheia #"e o 2ia46 6n6$o a 6!e"ici$6 -

#"o #e"6- #lin6 /e ucce . Ime/ia$ cum am /e#"in ace $ minuna$ ec"e$ al ucce ului- cu" ul a 3nce#u$ 6 e chim+eJ NaK$e"ea modului de gndire ca"e aduce prosperitate A4i au7i$ mul$ 3n ul$imii ani /e #"e %5n/i"ea #o7i$i26. Du#6 #e"ioa/ele /e "ece iune Ki anii /e li# 6 un nou $e"men ,a n6 cu$ , L%5n/i"ea ca"e a/uce #"o #e"i$a$eL. Cu25n$ul La #"o #e"aL 3n eamn6 La 3n!lo"i- a "euKi- a,i me"%e +ine- a e8#e"imen$a i$ua4ii !a2o"a+ileL. Prosperi n msura n care experimentezi pacea, sntatea yi bogia n lumea ta. G5n/i"ea o"ien$a$6 #"e #"o #e"i$a$e 3n, eamn6 mul$- 3n mo/ e en4ial 34i /6 #u$e"ea /e a,4i 3m#lini 2i u"ilein/i!e"en$ /ac6 un$ le%a$e /e 3m+un6$64i"ea 6n6$64ii- c"eK$e"ea +un6 $6"ii !inancia"e- o 2ia46 #e" onal6 mai !e"ici$6- mai mul$e $u/ii au c6l6$o"ii- au o 2ia46 #i"i$ual6 mai #"o!un/6. Acea $6 ca"$e a"a$6 3n mo/ im#lu- /e luKi$- cum mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e a a;u$ai oamenii /e $oa$e con/i4iile 6 e8#e"imen$e7e ace $e "e7ul$a$e- 3n #lu - 2a a"6$a cum mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e 2a !ace acelaKi luc"u Ki #en$"u $ineJ Ci$in/ acea $6 ca"$e- ca#i$ol cu ca#i$ol- 2ei 3nce#e au$oma$ 6 /e72ol4i #u$e"ea mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e Kia#"oa#e la !el /e uKo"- 2ei 3nce#e 6 cule%i "ecol$a "e7ul$a$elo"

#"o #e"e .

u ani 3n u"m aun com i, 2oia ;o" a !olo i$ #u$e "ea mo/ ului /e %5n /i"e ca"e a/u ce #"o #e"i $a$e/eKi #oa$ e nu e"a con

Comisvoia or ul cu atingere a de aur C

K$ien$ /e ea. C5n/ oameni i 3l 3n$"e+a u LCum 34i me"%e a!ace"e aML el le /6/ea me"eu un "6 #un $an/a" /A LA!ace "ea e $e minun a$6#en$"u c6 e8i $6 #"a! /e au" 3n ae"JL Pen$"u el #6"ea ce"$ 6 !ie aKa , !ieca"e 3n$5lni "e 3n emn a o

25n7a"e. Du#6 o 2"eme- /e c5$e o"i numele 6u e"a a/u 3n /i cu4ieoamenii #uneau 3n$o$/eaunaA LDa$o$ ceea ce a$in%e e $"an !o"m6 3n au"L.

Legile prosperitii 3n $im#ul #"imului meu an /e #"eo4ie- una /in cele mai e2e"e #e"ioa/e /e "ece iune /e la cel /e, aJ !l,lea R67+oi Mon/ial a lo2i$ acea $6 4a"6. Mem+"ii con%"e%a4iei mele au 3nce#u$ 6 olici$e con!e"in4e /e #"e mo/ali$64i conc"e$e /e a /e#6Ki acea $6 #e"ioa/6 /i!icil6. A$unci ace $e le%i /inamice ale #"o #e"i$64ii au 3nce#u$ 6 e 3nche%e. Ni- cu o "a#i/i$a$e ca"e 34i $aie "e #i"a4iaace $e i/ei au !unc4iona$ , #en$"u $oa$e ca$e%o"iile /e oameniJ Cu25n$ul L/inamicL a"e aceeaKi "6/6cin6 cu cu25n$ul L/inami$6L. Ceea ce e $e /inamic e $e #u$e"nic- #lin /e !o"46 #lin /e ene"%ie Ki /uce #"e chim+a"e. Ceea ce e $e #u$e"nic $in/e 6 $e coa$6 /in "u$in6J O Lle%eL e $e un #"inci#iu ca"e !unc4ionea76. Ni" Oilliam >lacP $onc- +inecuno cu$ au$o" /e le%i- a u+linia$ cu mul4i ani 3n u"m6 c6 o Lle%eL e $e o "e%ul6 $a+ili$6 a ac4iunii. Cu25n$ul Lle%eL u%e"ea76 /e o+icei o /o"in46 /e o"/ine. Oamenii ca"e e8#e"imen$ea76 limi$a"ea $ocmai /e a $a au ne2oie , /e ordine 3n %5n/i"ea- emo4iile- $"u#u"ile#"o+lemele !inancia"e Ki 3n $oa$e !a7ele 2ie4ii lo".

S $"6l uci$ ul om /e K$iin 46Ni" I aa c Ne w$o nunu l /in$ "e #"i mii ce"c e$6$ o"i ai le%il o" na$u "iia #u o/a$ 6 c6 e8i $6 un e$ /e le%i na$u "ale #en$ "u

lumea !i7ic6. Da" hai 6 me"%e m mai /e#a"$e A xist !i legi mental e !i spiritu ale, mai nalte, dec"t acelea #olosit e de obicei n planul #izic al $ieii. lisus le cuno!t ea !i le #olosea consta nt. %ceste nalte legi mental e !i spiritu ale sunt at"t de putern

ice nc"t pot #i #olosite pentru nmuli, neutraliza, sau chiar schimba legile naturii& C"nd aceste legi nalte mentale !i spirituale sunt #olosite de mintea uman, ele produc adesea rezultate care par miraculoase n plan #izic.

Cum au funcionat legile pentru alii


In /ecu" /e o 6#$6m5n6 /e la #"ima con!e"in46- /ou6 ec"e$a"e au !o $ #l6$i$e mai +ine- una !iin/ #"omo2a$6. Qn a%en$ /e +u" 6 a anun4a$ cu"5n/ c6 a2ea $"an7ac4ii mai ma"i /ec5$ #e"a e 2"eo/a$6/eKi ma;o"i$64ii cole%ilo" lui /e +"ea l6 le me"%ea "6u. Qn clien$ #e ca"e el nu,l 267u e /e c54i2a ania#6"u e Ki 3i 3nm5na e un cec #en$"u o in2e $i4ie /e *99999 /e /ola"iJ La o lun6 /u#6 ce in2oca e cu a$en4ie mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e2eni$u"ile Iui c"e cu e"6 /e #a$"u o"i !a46 /e uma o+iKnui$6. Qn a2oca$ ca"e a2ea c5Hi2a clien4i /in in/u $"ie 3n %"e26 au cu ac$i2i$a$ea 3n$"e"u#$6- a anun4a$ c6 #en$"u el "ece iunea e 3ncheia e +"u c. Veni$ul 6u a u"ca$ 2e"$i%ino la *999 /e /ola"i #e lun6- ceea ce la momen$ul "e #ec$i2 #6"ea o c"eK$e"e #ec$a, culoa 6- /eKi mai $5"7iu- /u#6 ce el Ki,a 3n uKi$ mo/elul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e- #6"ea /oa" no"mal. A%en$ul unui #"o/uc6$o" /e o4el- a c6"ui a!ace"e e"a a!ec$a$6 /e "ece iune- a anun4a$ c6 a #"imi$ o coman/6 neaK$e#$a$a 3n

2al oa" e /e 1= 99 /e /ol a"i. O !e me ie ca" e e"a 25 n76 $oa "e la un ma %a7 in uni 2e" al ca" e a2e a #e $e o u$ 6 /e an% a;a4 i. To4 i

cole%i i ei /e munc 6 2o"+e au Ki e %5n/e au la $im#u "ile %"ele. La !5"Ki$ ul lunii/u#6 ce acea $ 6 !emei e 3nce# u e 6 e %5n/e a c6 cu a$en4i e la #"o # e"i$a$e /in$"e $o4i cei '99 /e an%a;a 4i- a !o $ in%u" a /in

ma%a7in ca"e a #"imi$ un cec /"e#$ comi ion #en$"u 25n76"i mai ma"i /ec5$ no"ma ei 3n acea lun6. Ceilal4i an%a;a4i /ec"e$a e"6 2"emu"i %"ele a$"6%5n/u,Ki "e7ul, $a$e #e m6 u"6. P"o#"ie$a"ul unei com#anii /e elec$"ici$a$e a2ea un clien$ ca"e 3i /a$o"a E=9 /e /ola"i. Du#6 ce a 3nce#u$ 6 %5n/ea c6 la cel ca"e 3i /a$o"a +ani ca la unul #"o #e"uma a !o $ #l6$i$6 "a#i/. Qn +i;u$ie" a2ea un /a$o"nic #e ca"e 3nce"ca e 6 3l !ac6 a #l6$ea c6 #"in $oa$e mi;loacele #e ca"e le cunoK$ea- inclu75n/ !olo i"ea /e c"i o"i ne#oli$icoa e- $oa$e !6"6 nici un !olo . C5n/ Ki el ,a /eci 6 %5n/ea c6 3n $e"meni #"o #e"i /e #"e ine Ki cel ce,i e"a /a$o"- a !o $ uimi$ /e c5$ /e "e#e/e a #l6$i$ c"e/i$o"ul. O !amilie ca"e /o"ea eli+e"a"ea /e /a$o"ii a moK$eni$ /eo/a$6 o !"umoa 6 um6 /e +ani. Qn an%a;a$ %u2e"namen$al a #"imi$ o m6"i"e /e ala"iu ce e"a /e mul4i ani 3n /i cu4ie 3n Con%"e . Qn an%a;a$ al unei com#anii $ele!onice a #"imi$ Ki el o m6"i"e /e ala"iu ce,i !u e e #"omi 6 cu luni 3n u"m6. Qn in%ine" con $"uc$o" a #"imi$ un nou con$"ac$ #en$"u o con $"uc4ie /e '=.= milioane /e /ola"i- /u#6 ce luc"a e la o con $"uc4ie /e un milion Ki ;um6$a$e /e /ola"i. Qn cu#lu a #"imi$ o e8cu" ie #l6$i$6 in$e%"al 3n $"6in6$a$eJAce $ea un$ /oa" c5$e2a e8em#le ale #u$e"ii mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e.

Pro spe rita tea adu ce un nou asp ect !i o nou sn ta te D a " a # a " m a i m u l $ / e c 5 $

"e 7u l$a $e !i na nc ia "e. C on !e "e n4 ii n/ 6 #$ 6 m 5n al /e # "e m o / ul /e %5 n /i "e ca "e a/ uc e #" o #e "i$

a$e- am 3nce#u$ 6 3n4ele% c6 oamenii ca"e !"ec2en$au 3nce#u e"6 6 3n!lo"ea c6 3n e8$e"io" #"in$",un Lnou a #ec$L , un a #ec$ /e #ace in$e"ioa"6- echili+"u- !e"ici"e Ki $a+ili$a$e an$e"io" ine8i $en$e. A #ec$ul /ec67u$ al /e#"e iei Ki /e cu"a;6"ii a !o $ 3nlocui$ /e un a #ec$ /e ucce 3nc"e/e"e 3n ine Ki !e"ici"e in$e"ioa"6. A #ec$ul /e "uin63n!"5n%e"e a !o $ 3nlocui$ /e unul /e $6#5ni"e- au$o"i$a$e2ic$o"ie. E"a minuna$ 6 o+ e"2iJ Pen$"u mul4i oameni a a#6"u$ Ki o nou6 6n6$a$e !i7ic6 Ki men$al6. Qnui om /e a!ace"i i e #u e e mul4i ani c6 a2ea o $a"e #"oa $6 a inimii- ce $"e+uia mena;a$6 con $an$- 3nce#5n/ 6 a#lice mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e la !ieca"e ni2eR al 2ie4ii lui- el Ki,a "ela8a$ $o$ mai mul$ min$ea Ki co"#ul. Ten i, unile- a$5$ conK$ien$e c5$ Ki u+conK$ien$- au /i #6"u$ $"e#$a$. Du#6 un $im#/oc$o"ul a #u c6 #"o+lemele ale ca"/iace an$e"ioa"e /i #6"u e"6. Acum- c54i2a ani mai $5"7iu- el e $e mai !e"ici$ Ki mai 6n6$o ca nicio/a$6. C54i2a oameni cu #"o+leme ne"2oa e Ki,au %6 i$ o nou6 6n6$a$e- enin6$a$e Ki #ace a min4ii. O ca nic6 /in %"u# !"ec2en$a e ani /e 7ile /oc$o"i ca"e nu 3i %6 i e"6 nici o /i !unc4ie o"%anic6- 3nce#5n/ 6 #"ac$ice cu a$en4ie mo/ul /e

% 5 n / i " e c a " e a / u c e # " o # e " i $ a $ e e a a 3 n c e #

u$ 6 e %5 n/ ea c 6 m ai iu +i$ o" la cei lal 4i , in cl ui 2 la o4 ul eiJ N ou a ei a$i $u /i ne /e a# "e cie "e i,a /a $ lui un

en$imen$ /e acce#$a"e- ce 3i li# i e /in #a"$ea o4iei lui /e mul4i ani. Ceea ce i,a /a$ un en$imen$ /e 3nc"e/e"e 3n ine ca"e ,a "e!lec$a$ 3n noul ucce al muncii lui. Noul lui ucce #"o!e ional a a/u c6 niciei lo" !e"ici"ea Ki a$i !ac4ia ca"e le li# i e mul4i ani. S6n6$a$ea ace $ei !emei ,a 3m+un6$64i$ a$5$ /e mul$ 3nc5$ cu"5n/ a"6$a cu ani /e 7ile mai $5n6"6- ia" Run%hiu"ile Ki /u"e"ile ei au /i #6"u$ c5n/ !e"ici"ea a #6$"un 3n $oa$e ec$oa"ele 2ie4ii ei. ntreaga ta perspectiv se sc"im#
O !emeie /e a!ace"i- in%u"6ne!e"ici$6- ca"e a a2u$ mul$e $en$a$i2e /e inuci/e"e- a /e2eni$ a$5$ /e in$e"e a$6 /e le%ile #"o #e"i$64ii- 3nc5$ Ki,a %6 i$ #"eocu#6"i 3n lumea /in ;u"ul ei Ceea ce a con/u ,o #"e o 2ia46 mai !e"ici$6- mai echili+"a$6. Di cu4iile /e #"e inuci/e"e au 3nce$a$. O ca nic6 Ki un oni /e a!ace"i- a c6"o" 3nclina4ie ec"e$6 #"e alcool /e2eni e o #"o+lem6au %6 i$ o nou6 #e"an46 3n #"ac$ica mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e. Au 3nce#u$ 6 3n4elea%6 c6 #"o+lemele lo" le%a$e /e alcool pol !i /e#6Ki$e. C5K$i%5n/u,Ki ace $e #e"an4e 2ic$o"ioa e- au !o $ ca#a+ili 6 3ncea#6 "e7ol2a"ea Ki /i7ol2a"ea o $ili$64ilo" Ki con!lic$elo" in$e"ioa"e. Alcooli mul lo" a

/i # 6"u$ $"e# $a$. C 5$e2 a c6 nici i au !o $ al2 a$e/u# 6 ce unu l au al$u l /in$ "e o4i a 3nce #u$ 6 in2 oce ace $e le%i ale #"o #e" i$64i i- 3n ca7 ul unu i cu#l u

/i2o"4a $un #a"$ene "ul ,a 3n$o" Ki ,au "ec6 6$ o"i$. C5$e2a #e" oa ne in%u"e nec6 6$ o"i$e,au c6 6$o" i$ !e"ici$um; /u#6 /ou67e ci /e ani /e 26/u2i e. Q n om /e a!ace"i ca"e 3Ki /e$e $a e 3n$o$/e auna munca a /o+5n /i$/u#6 ce a 3nce#u $ 6

!olo ea c6 ace $e i/ei- o noua #e" #ec$i26 a u#"a muncii lui- ca"e3n cu"$ $im# nu i,a mai /i #l6cu$. Ca "e7ul$a$ al ucce ului ma"e al lec4iilo" /e #"e #"o #e"i$a$e- unii $u/en4i mi,au 2eni$ 3n a;u$o"A Qn om /e a!ace"i m,a "u%a$ 6 $i#6"e c ca"$ea- un a%en$ /e +u" 6 i,a /a$ $i$lul- ia" un con ul$a$ 3n "ela4ii cu #u+licul a %6 i$ un con ilie" li$e"a" Ki un e/i$o" #en$"u ca"$e.

Comis-voia orul avea dreptate Comi ,2oia;o"ul a2ea /"e#$a$eJ E8i $6 #"a! /e au" 3n ae" ,#en$"u $ine- #en$"u mine- #en$"u !ieca"eJ Oamenii /e K$iin46 "ecuno c c6 e8i $6 #"a! /e au" 3n ae" #en$"u c6 ei /ecla"6 c6 uni2e" ul nu e $e com#u /in nimic al$ce2a /ec5$ /in u+ $an46 "a/ian$6 au e$e"- la ca"e !ieca"e om a"e acce nelimi$a$. P iholo%ii Ki me$a!i7icienii K$iu /e #"e #"a!ul /e au". Ei /ecla"6 c6 omul 3Ki !o"mea76 lumea lui /in a+un/en$anelimi$a$a u+ $an46 /in in$e"io"ul Ki /in ;u"ul 6u- #"in %5n/u"ile- emo4iile- cu2in$ele Ki ac4iunile lui. AKa c6 hai 6 $"ecem la !a#$e cu 3nc"e/e"e- K$iin/ c6 3n ae" e $e #"a! /e au" , Ki c6 e $e #"a! /e au" #"e$u$in/eni3nce#5n/ 6 ci$eK$i acea $6 ca"$e- in/i!e"en$ ca"e e $e $a"ea ac$ual6 a 2ie4ii $ale#o"neK$e cu acea $6 $a"e /e #i"i$A ' xista pra# de aur n aer ( pentru mine. Printr(un mod de g"ndire care aduce

p r o s p e r i t a t e , a t e n t ! i c l a r , n c e p a c u m s

as imi lez ac est au r din ae r. )i chi ar ac um nc ep s ex pe ri me nte z rez ult ate le pr a#u lui de au r&'
cu m 6 $"e ce A

m "a#i/ la ca#$i2an$ele #a%ini ce u"mea76- /in ca"e 2e4i 3n264a ca#$i2an$ele ec"e$e ale al$o"a- nenum6"a4i- /e #"e #"a!ul /e au". Ca$henne Pon/e"

ADEVR UL OCA NT DESP RE P*+, P *.%.


,Ca#i$olul ',
A/e26"ul Kocan$ /e #"e #"o #e"i$a$e e $e c6 e Kocan$ /e /"e#$- 3n loc 6 !ie Kocan$ /e %"eKi$ ca $u 6 Hi #"o #e"J Ru cl H. Conwell a u+linia$ ace $ luc"u 3n !aimoa a Iui con!e"in46 LP6m5n$u"ile cu /iaman$eSSA
S#un c6 $u $"e+uie 6 !ii +u%a$@ nu ai /"e#$ul a

!ii 6" ac. Sa $"6 ieK $i !6" 6 6 !ii +o %a$ e $ e ne no" oc Ki e $ e un /u +lu ne no, "oc #e n$" u c6 #u$ eai !i +o %a$ - 3n !oc 6 !ii 6" ac. .. No

i $ " e + u i e 6 n e 3 m + o % 6 4 i m # " i n m e $ o / e o n o " a + i

le- Ki ace $ea uni in%u"ele me$o/e ca"e ne /uc "a#i/ #"e 4in$a +o%64iilo".S

',Ru el Conwell. %cres o#/iamonds FCali!o"niaA DeVo" 0 Com#anyG

$re#uie s dore!ti prosperit atea


P oa$e c6 unul /in cele "nai ma"i Kocu "i #e ca"e le, am u!e "i$ 2"eo /a$6 ,a #e$" ecu$ c5n / am 3nce #u$ 6 con! e"en 4ie7 /e #"e #"o #e"i $a$e. Am 3n4el e cu"5

L Con emnea76- $e "o%- c6 L+o%a$T 3n eamn6 6 ai o a+un, /en46 /e +ine- au U 5 34i $"6ieK$i 3n$",o manie"6 #lin6- mai a$i !6c6$oa"e 2ia4a. In$",a/e26"eK$i #"o #e" 3n m6 u"a 3n ca"e ai #a"$e /e #ace- 6n6$a$e- !e"ici"e Ki +o%64ie 3n lumea $a. xist me$o/e ono"a+ile ca"e $e #o$ con/uce "a#i/ #"e acea $6 4in$6. E $e mai uKo" /e "eali7a$ /ec5$ $e %5n/eK$i #oa$e acum. Ace $a e $e $o$ un a/e26" Kocan$ cu #"i2i"e la #"o #e"i$a$e. Cu c5$e2a /ecenii 3n u"m6- un om /e a!ace"i a #"e7i c6 li/e"ii "eli%ioKi ai 2ii$o"ului 2o" !i !o"4a4i 6 aco"/e mai mul$6 a$en4ie olu4ion6"ii #"o+lemelo" cu"en$e economice Ki #e" onale ale emenilo" lo"@ Ki c6 2o" !i mai #u4in #"eocu#a4i /e $"ecu$ul mo"$ au /e 2ii$o"ul nen6 cu$. Sun$ /e aco"/ cu ace $ om /e a!ace"i Ki 2"eau 6 26 !iu /e !olo chia" /in ace $ #unc$ /e 2e/e"e , olu4iona"ea #"o+lemelo" 2oa $"e cu"en$e economice Ki #e" onale. A $!el- $"ecu$ul mo"$ Ki 2ii$o"ul nen6 cu$ 2o" !i 3n i%u"an46.

n/ c6 mul4i /in$"e cei ce !"ec2e n$au con!e"i n4ele 3nc6 3nce"ca u 6 "e7ol2e 2echiul con!lic $ %ene, "a$ /e 3n$"e+a "ea /ac6 ei $"e+uie 6 /o"ea c6 6 !ie #"o #e" i. De, i%u"/o"eau #"o #e "i$a$ea @ o"ice #e" oa n6 no"ma$ 6 Ki,o /o"eK$e . Da" #6"eau 6 e 3n$"e+e 3n ec"e$ /ac6

$"e+uie 6 o cau$e au nu- 3n #ecial /in #unc$ /e 2e/e"e #i"i$ual. Mul4i /in$"e oamenii /e a!ace"i ca"e !"ec2en$au con!e"in4ele #6"eau 6 e im$6 2ino2a4i 3n le%6$u"6 cu /o"in4a lo" /e a !i #"o #e"i- /eKi munceau /in %"eu cu i%u"an46 7ilnic la lu;+ele lo" #en$"u a !i #"o #e"i- 3n$"e+a"ea- e2i/en$- e"a 3n min4ile lo"A /ac6 6"6cia e"a o 2i"$u$e #i"i$ual6 au un 2iciu o+iKnui$. Ace $ con!lic$ /in %5n/i"ea lo" a /eclanKa$ o $a"e con!lic$ual6 3n ac4iunile lo"- ce neu$"ali7a e!o"$u"ile lo" /e a "euKi- chia" /ac6 munceau /in %"eu. Cu"5n/- a+o"/a"ea ace $ui u+iec$ #6"ea c6 lua e !o"ma unei o+"67nicii ce !6cea 6 "6+u!nea c6 c"e/in4ele limi$a$e ca"e 3i !6cu e"6 #e aceK$i oameni 6 /uc6 2ie4i me/ioc"e ani /e 7ile. 3n4ele%5n/- am #e$"ecu$ c5$e2a con!e"in4e e8#lic5n/ cum omul- Dumne7eu Ki #"o #e"i$a$ea un$ /i2in le%a4i. Du#6 ce Kocul ini4ial #"o2oca$ /e ace $e i/ei a $"ecu$- aceK$i oameni /i $inKi au !o $ eli+e"a4i Ki !e"ici4i3nc5$- #5n6 la u"m6 nu ,au mai im4i$ 2ino2a4i /in cau7a /o"in4ei /e a #"o #e"a. Ni a$unci ei au 3nce, #u$ a e8#e"imen$e7e "e7ul$a$e #"o #e"e "a#i/. Am /e co#e"i$ c6 ace $e i/ei 3nc6 #e" i $6. Oameni a+ olu$ nununa4i #a" oa"ecum con!u7i /ac6 #"o #e"i$a$ea $"e+uie con i/e"a$6 o 2i"$u$e #i"i$ual6. C5$ /e li+e"i e im$ a$unci c5n/ li e a"a$6 c6 e $e cu i%u"an46J

%r ci a este un pc at Ni #u n ia"6 KiA e $e Koc an$ /e co" ec$ 3n loc /e Koc an$ /e% "eKi $ 6 !ii #"o #e ". De i%u" - nu #o4i !i !oa" $e !e"i ci$ /ac

6 eK$i a"ac-

Ki nu e ne$oie s #ii srac. ste un pcat. S6"6ci a e $e o

6- /e%"a/an$6. S6"6cia e $e /e !a#$ o !o"m6 /e +oal6 3n !a76 acu$6#a"e 6 !ie o !o"m6 /e ne+unie.
S6"6cia um#le 3nchi o"ile /e ho4i Ki c"iminali. Ii con/uce #e +6"+a4i Ki !emei #"e +6u$u"6#"o $i$u4ie- /e#en/en46 /e /"o, %u"i- inuci/e"e. Duce co#ii cu ca#aci$64i- $alen$a4i- in$eli%en4i #"e /elic2en$6 Ki c"im6- li !ace #e oameni ca#a+ili /e luc"u"i #e ca"e al$!el nici nu Je,a" !i 2i a$, Comuni mul- una /in cele mai 3n #6im5n$6$oa"e miKc6"i /in lumea /e a7i- 3Ki %6 eK$e a/e ea u 4ine"e ca u"ma"e a 6"6ciei. Gu2e"nele ca"e au a;un 6 !ie #"e/ominan$ comuni $e un$ a $!el a/e ea /in cau7$i 6"6cieic"e75n/ c6 e $e o cale #en$"u ecu"i$a$ea !inancia"6. P6c6$oa ele u"m6"i ale 6"6ciei nu cuno c limi$e. Ace $a e $e unul /in mo$i2ele /in ca"e- ca #"eo$- m,am im4i$ a$5$ /e #u$e"nic 3n/emna$6 6 !ac $o$ ceea ce 3mi $6 3n #u$e"i #en$"u a a;u$a oamenii 6 e"a/iche7e #6ca$ul 6"6ciei /in 2ie4ile io". Cuno c un /oc$o" ca"e #une c6 a" a2ea /oa" #u4ini #acien4i- /ac6 nu a" e8i $a #"o+lemele !inancia"e- ca"e a/uc 3n%"i;o"a"e- 3nco"/a"e Ki $en iune$oa$e con/uc5n/ #"e +oal6. El a!i"m6 c6 #i$alele noa $"e /e +oli min$ale un$ #line /e oameni ca"e au a2u$ 3n%"i;o"6"i /e na$u"6 !inancia"6 #en$"u o #e"ioa/6 lun%6 /e $im#- ceea ce le,a "uina$ min4ile Ki $"u#u"ile #5n6 la $a/iul /e ne#u$in46. Se e $imea76 chia" c6 nou6 7ecimi /in +olile

!o"ma a ia/ului #en$"u c6 e $e cau7a$ 6 /e o"+i"e a omulu i !a4a /e +inele nelimi $a$ #e ca"e Dumn e7eu i, ' #"e%6$ eK$e. S6"6ci a e $e o e8#e"i en46 mu"/a "6incom! o"$a+i!

um ani $64i i un $ cau 7a$ e /e 3n% "i;o "a" eami 7e" ia Ki ne! e"i ci, "ea 6" 6ci ei. A m !o $ !6c u4i 6 %5 n/i m c6 6" 6ci a e $ e o 2i" $u$

e. E $e un 2iciu o"/in a". Dac6 $"6ieK$ i 3n li# 6 !inanc ia"6 au limi$a "e$"6ieK$ i li$e"al 3n 2iciu. Ni ace $a e $e un a/e26 " Kocan$ cu #"i2i" e la #"o # e"i$a$e . Da" nu e ne2oi e 6 con$in ui 6 $"6ieK$ i 3n 2iciul !inanc ia".

E8i $6 un /"um /e ieKi"e.

Prosperitate este mo!tenirea ta divin


>i+lia e $e #lin6 /e #"omi iuni colo ale cu #"i2i"e la #o i+ila $a #"o #e"i$a$e- ca !iin/ co#ilul lui Dumne7eu. .rebuie 6 !ii #"o #e"- +ine a#"o2i7iona$ Ki 6 ai o a+un/en46 /e +ine- #en, $"u c6

e $e moK$eni"ea $a /i2in6. C"ea$o"ul $6u /o"eK$e 6 !ii a $!elJ %cesta e $e Kocan$ul a/e26" #l6cu$ /e #"e #"o #e"i$a$e. Pe /e al$6 #a"$e- nu #o4i !i u!icien$ /e +un #en$"u $ine au al$cine2a /ac6 nu eK$i #"o #e". Pe" oana ca"e nu /o"eK$e 6 !ie #"o #e"6 e $e ano"mal6- #en$"u c6 !6"6 #"o #e"i$a$e $"6ieK$i ano"mal. Nu #o4i $"ai /in #lin 3n planul #izic !6"6 h"an6 a/ec2a$6haine con!o"$a+ile- o ca 6 cal/6 Ki !6"6 eli+e"a"ea /e $"u/a e8ce i26. O/ihna Ki "ec"ea"ea un$ /e a emenea nece a"e 2ie4ii $ale !i7ice.
Nu #o4i $"6i /in #lin 3n plan meniul !6"6 a,4i a$i !ace ac$i, 2i$a$ea men$al6 c"ea$i26@ !6"6 c6"4i Ki $im# 6 $e +ucu"i /e ele@ !6"6 $im# #en$"u a $e +ucu"a /e mu7ic6- a"$6 Ki al$e in$e"e e cul$u"ale@ !6"6 oca7ia Ki +anii /e a c6l6$o"i Ki /e a $e a ocia cu al4ii ca"e au in$e"e e imila"e. Pen$"u a $"6i /in #lin 3n plan spiritual, ai ne2oie /e $im# #en$"u con$em#la"e liniK$i$6@ #en$"u me/i$a4ie- "u%6ciune- !"ec, 2en$a"ea +i e"icilo"- con!e"in4e Ki

a oc ie" i cu al4 ii a!l a4i #e ca le a # i"i $u al 6. E $e/e ac ee a /e u #" e m a im #o "$a n4 6 6 #" o #e "i #e n$"

u +un6 $a"ea Ki /e72 ol$a"e a $a !i7ic6 men$ al6 Ki #i"i$ ual6. N u $e cu7a cu u#o" $a"ea li# ei au cu acce# $a"ea ei ca $a"e #e"m anen$ 6 3n 2ia4a $a. Nu me"% e nici la cealal $6 e8$"e m6#un 5n/ c6 2"ei

6 !ii #"o #e" #en$"u +inele #e ca"e ',ai #u$ea !ace. A $a e ecun/a". T"e+uie 6 /o"eK$i 6 !ii #"o #e" #en$"u c6 e co"ec$ 6 !ii. P"o #e"i$a$ea e $e moK$eni"ea $a /i2in6- ca un co#il /e Re%e- ca un !iu al lui Dumne7eu.

%uccesul este divin menit Nu e8i $6 nici un mo$i2 /in ca"e 6 con i/e"i c6 #"o #e"i$a$ea e $e e#a"a$6 /e 2ia4a $a #i"i$ual6 au L3n a!a"a ho$a"elo" "eli%ieiL. Nu $"e+uie 6 3nce"ci 6 $"6ieK$i 3n /ou6 lumi- ca 3n Ka e 7ile $u 6 %e $ione7i luc"u"ile- ia" 3n cea /e, a Ka#$ea 6U3i SaKi lui Dumne7eu o Kan 6 #en$"u a a"6$a ce #oa$e El !ace. 3n #"o+lemele $alecon i/e"6,l 3n !ieca"e 7i a 6#$6m5nii #e Dumne7eu ca un Tal6 +o%a$- iu+i$o"- 3n4ele%6$o"- 3n $oa$e #"o+lemele $ale !inancia"e Ki /e o"ice !el- ce"e 3n/"um6"ile Ki c6l6u7i"ea Lui /i2in6 Ki 2ei !i #l6cu$ u"#"in c5$ /e mul$ e 2a 3m+un6$64i !ieca"e e%men$ al 2ie4ii $ale. LTo$ul e al 2o $"uL e $e #"omi iunea /i2in6 FI Co"in$eni :A*lG*. Qn anali $ mi,a /ecla"a$ o/a$6 c6 a /e co#e"i$ c6 #"inci#ala cau76 a eKecului oamenilo" e $e con!lic$ul /e i/ei /ac6 ucce ul e $e /i2in meni$ au /i2in +lama$. El a a!i"ma$ c6 mul4i ',au a i%u"a$ ca eKecul e $e cu mul$ mai #i"i$ual /ec5$ ucce ul- ci$5n/ cu2in$ele lui li u A LNu #u$e4i 6

lu ;i4i lui Du mn e7 eu Ki lui Ma mo na. L FM a$e i )A* 1G. Ac e $ /o c$o " # un e 3n co n$i nu a"e c6 el a #e$ "ec u$ o"e 3n Ki" e8 #li

c5n/ oame nilo" ca"e nu au ucce ca oncn$ 5n/u, 4i %5n/i "ea #"e ucce nu 3l lu;eK $i #e Mam onaKi c6 ei a" $"e+ui 6 3nce$e 7e 3n a,' in2oc a #e Dumn e7eu ca cu76 #en$"u c6/e"i le lo". In /ic4io na" mamo na a#a"e ca L

+o%64ii #"i2i$e ca un o+iec$ /e cul$ au ca un !al 7euL. Oamenii 3l lu;e c #e Mamona c5n/ 3l e8clu/ #e Dumne7eu /in che $iunile lo" !inancia"e Ki 3ncea"c6 6 e /e cu"ce in%u"i. C5n/ 3n4ele%i c6 Dumne7eu /o"eK$e a !ii #"o #e" Ki ace $ Dumne7eu- C"ea$o" al ace $ui uni2e" +o%a$- e $e 3n$", a/e26" Su" a #"o #e"i$64ii $alea$unci nu $e mai 3nchini lui Mamona. Nu !aci /in #"o #e"i$a$e un !al 7eu. Pu" Ki im#lu ce"i #"o #e"a $a moK$eni"e /e la Su" a $u$u"o" +inecu25n$6"ilo". Icho2a a u+linia$ co"ec$a a$i$u/ine #i"i$ual6 !a46 /e #"o #e"i$a$e c5n/ HI i,a #u lui Moi c 6 "eamin$ea c6 co#iilo" lui I "aelA LAmin$eK$e,4i /e leho2aDumne7eul $6u- #en$"u c6 el 4i,a /a$ #u$e"ea 6 !ii #"o #e"L FDeu$e"onom- 0A'0G. Cu25n$ul L+un6 $a"eL 3n eamn6 $"ai m6"e4 Ki e $e #"e ceea ce unul ce %5n/eK$e 3n manie"a #"o #e"i$64ii $"e+uie 6 $in/6 Ki 6 aK$e#$e ca !iin/ co"ec$ #i"i$ual. Poa$e c6 34i amin$eK$i 3n ace $ momen$ o a!i"ma4ie #e ca"e Ki eu am au7i$,o a/e ea /in co#il6"ie Ki m,a !6cu$ con!u76 cu #"i2i"e la #"o #e"i$a$e ca o +inecu25n$a"e #i"i$ual6. Oamenii #un a/e eaA LSun$ 6"ac- /a" un$ un +un c"eK$inL. DeKi #"o2in /in$",o !amilie ca"e a /a$ #"eo4i- m6 cu$"emu" /e !ieca"e /a$6 c5n/ au/ acea $6 a!i"ma4ie. Reac4ia mea #on$an6 e $eA LDe ce a" $"e+ui c"eK$inii au o al$6 %"u#a"e 6 !ie 6"aciM Dumne7eu nu

c i $ a $ e l e + i + l i c e # " e 7 e n $ e u n $ l u a $ e / i n

>i +l ia A m e" ic an a $ an /a "/ a u ?i n% Ra m e V e" i on o! $h e H ol y >i +l e

e $e 6"ac Ki El e $e Ta$6l no $"u iu+i$o".L Ni a$unci- acea a!i"ma4ie #a"e 6 #un6 c6 $o4i cei +o%a4i a" !i /e $ina4i ia/ului. Oa"ecum nu #o$ 3n4ele%e /e ce oamenii +o%a4i $"e+uie 6 mea"%6 3n ia/ $ocmai #en$"u c6 a" !i #"o #e"i. Mi e #a"e cam incon i $en$. &i#lia e $e un te't despre prosperitate Du#6 in$"a"ea 3n #"eo4ie am /eci 6 o"/one7 i/eile /in #"o#"ia mea min$e $u/iin/ #unc$ul /e 2e/e"e +i+lic cu #"i2i"e la #"o #e"i$a$e 2e" u 6"6cie. A !o $ cea mai #l6cu$6 u"#"i76 6 con $a$ c6 >i+lia e $e cel mai m6"e4 $e8$ c"i 2"eo/a$6 /e #"e #"o #e"i$a$eJ,'
',S Ve7i e"ia /e ca"$i ale au$oa"ei /e #"e miliona"ii /in >i+lie #u+lica$e /e DeVo" I Co- Ma"ina /el Rey- CA (9*(1A .he Millionai"e o! Gene i . F'(E)G- .he 1illioxaire 1oscs 2 '(EEG- .he 1ilhona.re 3oshua .he 1itiionaire #rom 4azareth F'(E(G

>i+lia a"a$6 cla" c6 nu 3i !aci lui Dumne7eu o +ucu"ie 3m#6c5n/u,$e cu li# a Ki limi$a"ea /in 2ia4a $a- nu mai mul$ /ec5$ $e +ucu"i $u. Chia" #"imul ca#i$ol /e c"ie uni2e" ul +o%a$ c"ea$

#e n$" u om @ ul$i ma ca" $e a >i +li ei /e c"i e "ai ul 3n $e" me ni /e +o %64 ie. Mu l4i /in ma "ii oa me ni ai >i +li ei !ie c6

,au n6 cu$ #"o # e"i!ie au a;un #"o # e"i!ie au a2u$ acce la +o%64i i o"i /e c5$e o"i au a2u$ ne2oi e. P"in$" e ei e num6 "6 A+"a hamlaco+Moi e Da2i/ Solo monI aia-I e"emi aNee miaEli eiKi Elia

/in Vechiul Te $amen$@ ia" li u Ki Pa2el /in Noul Te $amen$.

Via4a lui li u Ki 3n2646$u"ile lui #oa"$6 cla" /o2e7i ale 3n4ele%e"ii ale a u#"a le%ilo" #"o #e"i$64ii. Ca nou n6 cu$- i,au !o $ a/u e /a"u"i /e Ma%i. DeKi li u a !o $ /e c"i ca !iin/ 6"ac- !6"6 un loc un/e 6 3Ki aKe7e ca#ulEl Ki #6"in4ii Lui au a2u$ o ca 63n Na7a"e$ Ki a !o $ cu +ucu"ie #"imi$ a$5$ 3n ca ele celo" +o%a4i c5$ Ki ale celo" 6"aci #"e$u$in/eni 3n Pale $ina. P"imul Sau mi"acol ,a #"o/u la o nun$6- ma$e"iali7a"ea unui /a" +o%a$- a celui mai +un 2in #en$"u %a7/ele Lui. El a !olo i$ !6"6 e7i$a"e le%ea #"o #e"i$64ii #en$"u a h"6ni mul4imile 3n /eKe"$. Pa"a+ola a a !iului "6$6ci$o" con4ine o lec4ie /e #"e #"o #e"i$a$e. C5n/ li u a /ecla"a$A LBe"ici4i cei 6"aci cu /uhulL FMa$ei =A:G nu e "e!e"ea la cei ce $"6ie c 3n 6"6cie. LS6"ac cu /uhulL 3i /e emnea76 #e $o4i cei umili Ki "ece#$i2i- nu m5n/"i Ki ca"e 3Ki /au im#o"$an46. C5n/ omul +o%a$ a 2eni$ la li u #en$"u a ce"e l6mu"i"i cu #"i2i"e la 2ia4a e$e"n6 e $e con emna$A LVino Ki, Mi u"mea76 MicL FMa"cu '9A*'G li u i,a #u 6 25n/6 ceea ce a2ea #en$"u a c5K$i%a 2ia4a e$e"n6- #en$"u c6 li u a 267u$ ca omul e"a #o e/a$ /e #o e iunile lui- 3n loc a !ie el cel ce le con$"ola. Mai $5"7iu li u a comen$a$ #lin /e com#a iuneA SSC5$ /e %"eu le e $e celo" ce se ncred 3n +o%64ii 6 in$"e 3n 3m#6"64ia lui Dumne7euL FMa"cu '9A*1G. In$e"e ul 6u Ki con$ac$ul cu

lu m ea +a nil o" in cl u/ e un #e ", ce #$ o" ca "e e un ul /i n$ "e a# o $ol ii 6 i. a; un %5 n/ $"e 7o "ie " 3n$ "e a# o $ol

ii 6i #en$" u a le %e $i ona +aniiKi !a#$u l c6 El a #l6$i$ im#o 7i$ele c6$"e %u2e "nul "oma n. P5n6 Ki c6ma Ka Lui !6"6 cu 6$ u"6 #6"ea a$5$ /e 2alo" oa 6 3nc5$ ol/a 4ii "oma ni au a"un, ca$ 7a"u" ile #en$" u ea la

c"uce. lo i! /in A"ima$eea. un om +o%a$- a ce"u$ $"u#ul lui Ii u /e la Pila$- i ',a 3n%"o#a$ 3n #"o#"iul 6u mo"m5n$. Ni /u#6 3n2ie"e- li u ,a a"6$a$ in$e"e a$ /e #"o #e"i$a$ea $o2a"6Kilo" 6iu"5n/u,i #e ca"ului 6 ai+6 no"oc la #e cui$- /u#6 ce an$e"io" nu #"in e e nimic. De ce 6"6cia nu este #i"i$ual6 Poa$e $e 3n$"e+i /e ce e 2o"+eK$e a$5$ /e mul$ /e #"e ac"i, !iciu- #e" ecu4ie Ki $im#u"i %"ele ca e$a#e nece a"e ale c6ii #i"i$uale 3n 2ia46. I $o"ia /e726luie c6 #"ac$ici in #i"a$e /e 3n2646$u"ile >i+liei con$inu6 6 !ie o+ e"2a$e 3n $im#ul #"imelo" ecole /u#6 H"i $o . Da" /eo/a$6 "eli%ia /e2ine mai ecula"i7a$6a;un%5n/u, e la 2a"ia4ii Ki a+a$e"i /e la 3n2646$u"a o"i%inal6 a lui li u . Mai $5"7iu- i $emul !eu/al /in E2ul Me/iu a a i%u"a$ /oa" c5$o"2a #"i2ile%ia4i +un6 $a"ea- 3n $im#ul ace $ei #e"ioa/e- 3n2646$u"a L 6"6ciei Ki #eni$en4eiL a !o $ o!e"i$6 ma ei ca in%u"a cale /e m5n$ui"e- ia" /in li# 6 Ki #"i2a4iune ,a !6cu$ o L2i"$u$e c"eK$in6L. Milioane /e oameni #lini /e 3nc"e/e"e au ; !o $ 3m#inKi 6 c"ea/6 c6 e L#io 6 !ii 6"acL- o c"e/in46 ce a V

AD EV R QL NO CA NT DE SP RE PR OS PE RI TA TE RE

!o $ !ol oi $oa "e 3n 3m #ie /ic a"e a "e2 olu 4iil o" 3n "5n /ul ma el o". Qn ele

A Ka/a"#e 2ii$o"

/in ace $e 2echi i/ei !eu/a le cu #"i2i" e la 6"6ci e ca 2i", $u$e #i"i$ ual6 3nc6 mai #e" i $6 a $67i - /a" un$ !al ei/ei !6cu$ /e om Ki nu A/e2 6"ul colo al al lui Dum ne7eu #en$" u mine Ki #en$"u $ine.

nu $e mai cu7a- #e $ine au #e al4ii #en$"u /o"in4a /e a #"o #e"a. E $e o /o"in46 /i2in6 c6"eia $"e+uie 6 i e aco"/e o 3m#lini"e /i2in6. Po4i 6 a/uci cu cu"a; mul4umi"i #en$"u c6 #"o #e"i$a$ea e $e moK$eni"ea $a /i2in6@ c6 /o"in4a Ta$6lui #en$"u $ine e $e +inele nelimi$a$nu /oa" mi;loacele unei e8i $en4e 6"ace.

A$i$u/inea co"ec$6 2a #l6$i !ac$u"ile $ale


Acum- #en$"u a $e a;u$a 6 3Ki $a+ileK$i ca a$i$u/ine c6 #"o #e"i$a$ea e !oa"$e im#o"$an$6c6 Dumne7eu- ca Ki C"ea$o" al ace $ui uni2e" e $e Su" a /e alimen$a"e a omului- Ki c6 2oin4a lui Dumne7eu #en$"u $ine e $e a $!el +un6 $a"ea uni2e" ului-- 34i u%e"e7 6 #a"a!"a7e7i cu2in$ele lui leho2a c6$"e Moi eA L3mi 2oi amin$i #e Dumne7eu leho2a#en$"u c6 e $e cel ce mi,a /a$ #u$e"ea 6 a$in% #"o #e"i$a$ea.L FDeu$e"onom 0A'0G Poa$e c6 %5n/eK$iA Da- /a" e $e ace $ mo/ /e a %5n/i #"ac$icM Poa$e ace $ $i# /e a$i$u/ine 6 m6 a;u$e cu a/e26"a$ 6 am cu ce 6 3ncal4 co#ilul- ce 6 #un #e ma 6. cu ce 6 #l6$e c chi"iaML Da- #oa$eJ Am 2o"+i$ o/a$6 cu o $5n6"6 3m#o$"i2a c6"eia #6"ea 6 !ie $o$ul. C5n/ a !o $ lo2i$6 /e #a"ali7ieo4ul ei alcoolic- ;uc6$o" /e no"ocKi ca"e nu luc"a a #6"6 i$,ol6 5n/u,i c54i2a co#ii /e 3n$"e4inu$ Ki /e e/uca$. DeKi a2ea un aco#e"iK /ea u#"a ca#ului- acea $6 ca a e"a i#o$eca$6. DeKi o4ului i e ce"u e #"in /eci7ie ;u/ec6$o"ea c6 6

#l6 $ea c6 o mic 6 #en ie ali me n$a "6 #en $"u co# iie"a in u!i cie n$ #en $"u a,i aco #e" i che l$ui elil e. To$ uKi/e !iec a"e /a$ 6 c5n / o 2i7i $am #e

acea $ 6 !emeie - ca"e a !o $ mul$e luni 4in$ui$ 6 la #a$ Ki a#oi /e#en /en$6 /e un caun cu "o$ileea 3mi #une a 3n$o$/ eauna 2oioa 6 c6 noi canale /e a#"o2i 7iona" e i e /e chi e e"6.

La o 2i7i$6 - ea a men4i ona$ c6 i e /6/u e"6 u!ici

en$e con e"2e /e ca"ne #en$"u c5$e2a luni- Ki c6 a#6"u e"6 +anii ce e"au nece a"i #en$"u 3m+"6c6min$ea ei Ki a co#iilo" ei /e la niK$e "u/e /in$",un $a$ 3n/e#6"$a$@ co $u"ile $"a$amen$ului ei !u e e"6 aco#e"i$e /e o #"ie$en6 /e #e $e ocean. Tocmai o i e 2o# ea Ki un 2ecin e ocu#a cu 2o# i"ea e8$e"io"ului ca eiJ C5n/ am 3n$"e+a$,o ca"e e"a ec"e$ul #"o #e"i$64ii ci- Ki cum e"a ca#a+il6 6 achi$e $oa$e no$ele la $im#- 3n $im# ce e"a 3n c6"ucio" Ki !6"6 2eni$u"i $a+ile au u+ $an4iale- a #u c6 o "u%6ciune 3i /6/ea #u$e"e Ki $o$ ceea ce 3i e"a nece a"A /e c5$e o"i e a#"o#ia o u"%en46 !inancia"6ca me/ia$a 3n liniK$e ia" Ki ia" a u#"a ace $ei #"omi iuni /in P almul 1)A LBii liniK$i$- Ki 6 K$ii c6 Eu un$ Dumne7eu.L FP almii 1)A'9G 3n$",o 7i i#o$eca #u 6 #e ca 6 a;un e e la 19 /e /ola"i. Ea nu a2ea nici un cen$- aKa c6 a 3nce#u$ 6 c;45n/ea c6 3n liniK$e la ace $e cu2in$eA LBII LININTIT Nl SA NTII C SQNT DQMNEWEQ CARE LQCREAW XN ACEAST SITQAIE ACQM.L In ;u"ul #"5n7ului a a2u$ un en$imen$ /e #ace cu #"i2i"e la i$ua4ie Ki a $!el i,a 3ncheia$ #e"ioa/a /e me/i$a4ie. Cam o o"6 mai $5"7iuc5n/ lua #"5n7ul cu o "u/6- a in$"a$ un 2ecin- ca"e i,a #u niK$e +ani 3n m5n6. El a #u A L%"u#ul no $"u /e la Kcoala /e Duminic6 , a %5n/i$ la $ine. E"au niK$e +ani in #lu 3n $"e7o"e"ie Ki noi am /eci

c6 ne ,a" !ac e #l6 ce" e 6 3i 3m #6 "4i m cu $in e.L Su ma ce, i !u ee 3n m5 na$ 6 e"a /e 19 /e /ol a"i . cea $6 !em eie"ecu no c5n /u,

' #e Dumn e7eu ca u" a ei /e a#"o2i 7iona"e a /o2e/i $ c6 acea $6 u" 6 nu o 2a a+an/o na nicio/a $6- nici chia" 3n con/i4i i e8$"em e /e +oal6/e7am 6%i"e 3n c6 nici e Ki ince"$i$ u/ine !inanci a"6. De i%u "ma"ea ei /o"in46 e $e 6 e #oa$6 3n$"e4in

e in%u"6 Ki 6 nu mai /e#in/6 !inancia" /e /a"u"ile /e la "u/e2ecini Ki #"ie$eni. Cu i%u"an46 c6 3Ki 2a i 3m#lini acea $6 /o"in46 #"in #e" e2e"en4a ei 3n mo/ul /e %5n/i, "e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e. Ea 3nce#e acum 6 mea"%6 ia"6Ki #en$"u #"ima oa"6 3n ul$imii c54i2a ani Ki 3n cu"5n/ 2a !i ca#a+il6 Ki 6 luc"e7e. Deocam/a$6- ea /o2e/eK$e c6 o!e"$a %ene"oa 6 a lui Dumne7eu #oa$e 2eni 3n mul$e c6i neaK$e#$a$e #en$"u a A olu4iona #"o+lemele u"%en$e 3n$",o i$ua4ie %"ea. P almi $ul "ecunoaK$e c6 Dumne7eu e $e u" a a /e a#"o, 2i7iona"e c5n/ /ecla"6A LDomnul e $e P6 $o"ul meu- nimic nu 3mi 2a li# iL FP almii *:A'G. E $e o "u%6ciune /e #"o #e"i$a$e. O V ca nic6 a2ea ne2oie /e '99 /e /ola"i #en$"u a achi$a /ou6 no$e /e #la$6 #5n6 la !5"Ki$ul 6#$6m5nii. La 3nce#u$ul acelei 6#$6m5ni- /e c5$e o"i $eama 3nce"ca 6 e $"ecoa"e cu #"i2i"e Ia #la$a acelo" no$e- ea /ecla"a ia" Ki ia"A LDOMNQL ESTE PSTORQL MEQ- NIMIC NQ XMI VA LIPSI.L Vine"i /iminea4a- 7iua 3n ca"e $"e+uia 6 achi$e no$ele- a #"imi$ #"in #oK$a un cec /e ''9 /ola"iJ E"a /e la o com#anie la ca"e o4ul ei luc"a e cu c54i2a ani 3n u"m6. I,au c"i o c"i oa"e c6 $ocmai L%6 i e"6L 3n con$ul o4ului ei acea um6 #e ca"e i,o mai /a$o, "au Ki 3i $"imi e e"6 +anii #en$"u a 3ncheia oco$elile 3n$"e el Ki ei. Qn om /e a!ace"i cu o !amilie nume"oa 6 "6m6 e e !6"6 +ani- /a" mai a2ea 3nc6 o 6#$6m5n6 #5n6 Ia

7iua #l64 ii. Ali, me n$el e le e"a u #e !5" Ki$e . Vin e"i3nai n$e /e 5m +6$ 6 /im inea 4a7iua cu m# 6"6$ u"il o"el Ki o4i a lui au c67 u$ /e aco "/ 6 3l a!i"

me #e Dumne 7eu ca u" 6 a lo" Ki 6 cea"6 %hi/a" e. Au #"oce /a$ a $!ela!i"m5 n/ con$in uuA LDES TOINI CIA NOAS TR E DE LA DQM NEWE QL FII Co"in$ eni :A=G. S5m+6 $6 /imine a4a a o i$ un cec /e la !i cA un im#o7i $ #e 2eni$ "e$uma l 3n

2aloa"e /e '=9 /e /ola"iJ Suma aco#e"ea "e7ona+il chel$uielile lo" #5n6 3n 7iua /e ala"iu. O 25n76$oa"e ca"e a a2u$ o %"6ma/6 /e co $u"i !inancia"e Ki ale c6"ei 25n76"i c67u e"6 a /eci 6 #"i2ea c6 #"e Dumne7eu ca u" 6 a ei- #un5n/ ia" Ki ia" Ru%6ciunea Domnea c6A LPYINEA NOASTR CEA DE TOATE WILELE D,NE,O NOQ ASTWIL. A !o $ ca un $"ium!. V5n76"ile ei au c"e cu$ uimi$o"a $!el 3nc5$ cecu"ile cu comi ioane #en$"u 25n76"i au 3nce#u$ 6 2in6 ia"6Ki- #e l5n%6 ala"iul ei. Vecinii i,au a/u 2a e cu m5nca"e %6$i$63n emn al $imei #e ca"e i,o #u"$au. A #"imi$ c5$e2a a"$icole noi !oa"$e /"6%u4e /e 3m+"6c6min$e /e la o #"ie$en6. C54i2a /in$"e clien4ii ei i,au a/u /a"u"i 3n emn /e a#"ecie"e #en$"u c6 3i e"2i e !oa"$e +ine. A #"imi$ o e"ie /e in2i$a4ii la ma 6. Chel$uielile ei 7ilnice au !o $ aco#e"i$e- aKa cum ce"u e 3n "u%6ciunile ei. P5inea ei cea /e $oa$e 7ilele a o i$ 3n mul$e !o"me mul4umi$oa"e. Cum 6 34i $a+ili7e7i !inan4ele De i%u"- un luc"u minuna$ a$unci c5n/ 3l "ecunoK$i #e Dumne7eu ca Su" 6 a $u$u"o" +o%64iilo"- Ki 3l inclu7i 3n ac4iunile $ale !inancia"e Ki 3n !ieca"e ec$o" al 2ie4ii $ale- e $e c6 #e m6 u"6 ce #"oce/e7i mai mul$ 3n ace $ !el- !ieca"e e$a#6 a 2ie4ii $ale /e2ine /in ce 3n ce mai $a+il6- 3n $im#ul cu2eni$- nu 2o" mai !i

u"% en4 e !in anc ia"e ca" e 6 !ie /"a ma$ ic a$i !6 cu$ e /e o ma n6 ce" ea c6 a#6 "u$ 6 in $ an$ ane u. Di m# o$"i 26luc "u"i le 2o" me" %e /in ce 3n

ce mai +inea $!el 3nc5$ ceea ce 34i 2a !i nece a " 34i 2a !i 3n$o$/ eauna la 3n/em 5n6. P almi $ ul #unc$e a76 ceea ce e #e$"ec e a$unci c5n/ c"e<i con i $en$ 3n Dumn e7eu ca Su" 6 a $a /e alime n$a"eA LDa" #l6ce" ea a e $e 3n le%ea lui leho2a

. Ni 3n Le%e 2a cu%e$a 7iua Ki noa#$ea. Ni el 2a !i ca #omul "6 6/i$ l5n%6 i72oa"ele a#elo"- ca"e 3Ki /6 "oa/6 la 2"eme- ale c6"ui !"un7e nu au iama- Ki o"ice a" !ace #"o #e"6.L ZP almii- 'A*-:G Da" e $e +ine 6 K$ii c6- #5n6 c5n/ 34i /e72ol4i ca#aci$a$e@G /e a a/uce u+ $an4a uni2e" ului 3n3", un cu"en$ a+un/en$- ne3n$"e"u#$ne2oile !inancia"e momen$ane #o$ !i aco#e"i$e #"i2in/ #"e Su" a $u$u"o" +o%64iilo"- un Ta$6 Ce"e c+o%a$.

Legtura dintre gndire !i surs


Poa$e c6 %5n/eK$iA LDac6 #"o #e"i$a$ea mea 2ine 3n mo/ !un/amen$al /e la Dumne7eu/ac6 El e $e Su" a ca"e 3mi o!e"6- /e ce a$5$ea /i cu4ii /e #"e Smo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$eSM Cum a"e /e,a !ace mo/ul /e %5n/i"e o"ien$a$ #"e #"o #e"i$a$e cu ceea ce mi e o!e"6 mieM Dumne7eu alimen$ea76 /in #lin $o$ uni2e" ul ca"e $e 3ncon;oa"6- la !el ca Ki ceea ce ai in$e"io" 3nn6 cu$- #"ecum $alen$e Ki ca#aci$64i Ki i/ei ca"e n67uie c 6 !ie e8#"ima$e. Da" o!e"$a a+un/en$6 Ki u+ $an4a $"e+uie 6 !ie con$ac$a$e Ki !olo i$e. Min$ea $a e $e 2e"i%a $a ca"e $a+ileK$e le%6$u"a. A$i$u/inile- conce#$ele men$alec"e/in4ele $ale Ki #e" #ec$i2a $a un$ le%6$u"ile ca"e $e conec$ea76 cu u+ $an4a a+un/en$6 a lui Dumne7eu Ki

acc e u l $6u #" e ea. Du mn e7e u #oa $e !ac e pe ntr u $in e /oa " cee a ce El #oa $e !ac e pri n $in e#"i n mi; loa cel e %5n /u" ilo"

Ki i/eilo " $aleca"e /uc #"e "eac4ii le $ale. A $!el - ace $ mo/ /e %5n/i" e con/u ce #"e "e7ul$a $e #"o #e "e. 3n ce#e 6 $a+ile K$i le%6$u "a cu u+ $a n4a a+un/ en$6uni, 2e" al 6 ca"e $e 3ncon; oa"6 Ki cu u+ $a n4a

a+un/en$6 /in in$e"io"ul $6u/ecla"5n/ a/e eaA AMESTEC DARQRILE DIVINE DIN RQRQL Nl DIN INTERIORQL MEQ NI SQNT >INE, CQVYNTAT DIN BIECARE PARTE CQ BERICIRE- SQCCES NI REALIWRI ADEVRATE.L Chia" /ecla"5n/ acea $6 i/ee- 2ei 3nce#e 6 ame $eci +o%64iile uni2e" ului- a$"6%5n/u,le c6$"e $ine Ki e8#"im5n/u,le #"in $ine. Succe ul a/o"6 a$i$u/inea #"o #e"6 Qn al$ a/e26" Kocan$ /e #"e #"o #e"i$a$e e $e c6 %5n/u"ile min4ii $ale $e,au !6cu$ ceea ce eK$iKi %5n/u"ile min4i $ale $e 2o" !ace o"ice 2ei !i /in acea $6 7i mai /e#a"$e. Cu c5$ 3n4ele%i mai mul$ ace $ luc"u- cu a$5$ mai mul$ 2ei K$i c6 oamenii- locu"ile- i$ua4iile- Ki e2enimen$ele nu 34i #o$ 3n/e#6"$a #"o #e"i$a$ea Ki ucce ul /a$ /e Dumne7eu- o/a$6 ce $u /eci7i cu +un6 K$iin46 6 an%a;e7i mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e ca alia$ al $6u #en$"u ucce . In$", a/e26"- 2ei /e co#e"i c6 luc"u"ileoamenii Ki 3n$5m#l6"ile ca"e luc"au 3nain$e 3m#o$"i2a $a 3nce# 6 ac4ione7e cu Ki #en$"u $ine- au c6 /i #a" /in 2ia4a $a- ia" oameni Ki e2enimen$e noi a#a" #en$"u a $e a;u$a 6 "euKeK$i. Acea $a e $e #u$e"ea mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e. Deocam/a$6- amin$cK$e,4i a/e ea c6 Dumne7eu e $e Su" a a $o$ ceea ce 4i e o!e"6- Ki $a+ileK$e,4i o le%6$u"6

#i"i $ual 6 cu Elcu u+ $an4 a Sa a+u n/e n$6 Ki cu i/eil e /e +o% 64ie ca"e aK$e a#$6 6 le a+o "/e7 iA LSQ NT CO PIL QL >O GA T AL QN QI

TAT Q>IT OR. ACQ M ACCE PT Nl PROC LAM >INE LE LQI

A>QNDENT PENTRQ MINE XN BIECARE ETAP A VIEII MELE. PROPRIQL MEQ SQCCES CE XMI ESTE SQ> BORMA IDEILOR >OGATE NI A REWQLTATE, >OGATE APARE ACQMJL Amin$eK$e,4i a/e ea ace $e a/e26"u"i Kocan$e ale #"o #e"i$64ii. De aceea e $e Kocan$ /e /"e#$ 3n loc 6 !ie Kocan$ c %"eKi$ 6 !ii #"o #e". Dumne7eu

a c"ea $ un uni 2e" +o% a$

#en$"u $ine Ki /o"eK$e 6 $e +ucu"i /e el. Acea $6 #"o #e"i$a$e #oa$e 2eni "a#i/ /ac6 $u !olo eK$i a$en$ mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e- ca"e $e con/uce #"e e8#"ima"ea i/eilo" +o, %a$e- a ac4iunilo" +o%a$e Ki a "e7ul$a$elo" +o%a$e. A $!el3n/"67neK$e 6 ce"i a/e ea 3n/"uma"e unui Ta$6 iu+i$o"- in$e"e, a$- #"ie$eno - +o%a$. Ni cu Moi e- amin$ e!te(i(L pe /umnezeu leho$a, pentru c l i(a dat puterea s prosperi.
Acum- !e"ici$ Ki #lin /e #e"an46- lan ea76 3n ac4iune le%ile /inamice ale #"o #e"i$64ii , le%ile men$ale Ki #i"i$uale ca"e #o$ Ki 2o" 6 34i $"an !o"me 2ia4a. Solomon a 3n4ele ne2oia /e a le e8#lo"a Ki a e8#lica$A LS6"6cia Ki "uKinea un$ /e #a"$ea celui ce "e!u76 3n2646$u"aL FP"o2e"+e ':A'0G Po4i- /e la acea $6 #a%inii mai /e#a"$e- 6 $e eli+e"e7i /e limi$a"e. Acce#$5n/ Ki !olo in/ im#lele /a" #u$e"nicele i/ei /in ace $ ca#i$ol Ki /in #a%inile u"m6$oa"e- 2ei con $a$a c6 e $e o e8#e"ien46 #l6cu$6 ce #"o/uce "e7ul$a$e a$i !6c6$oa"e. %ceasta este #u$e"ea mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o , #e"i$a$e Ki acesta este a/e26"ul #l6cu$ /e #"e ea.

LEGEA FUNDAMENTALA A PROSPERITII


,Ca#i$olul *, Am 3n264a$ le%ea !un/amen$al6 a #"o #e"i$64ii #e /"umul cel mai %"eu. Am c5K$i%a$ /"e#$ul /e a 26 2o"+i /e #"e ea #en, $"u mul$6 2"eme. Acum c5$e2a /ecenii- 2ia4a #6"ea li# i$6 /e #e"an46 #en$"u mine. V6/u26 Ki cu un co#il mino"- nu a2eam cali!ica"e #en$"u nici un !el /e munc6- Ki a $!el- nici mi;loace /e 2eni$. Bamilia nu 3mi #u$ea o!e"i 3n acea #e"ioa/6 #"ea mul$ a;u$o" !inancia". Daca m,a4i !i #u$u$ 2e/ea a$unci- a4i !i #u !6"6 3n/oial6A LCu au !6"6 un mo/ %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e, "i$a$e- ca7ul e !6"6 #e"an46.L 3n $im#ul acelei #e"ioa/e mi7e"a+ile am 3n264a$ /e #"e #u, $e"ea %5n/i"ii noa $"e ca in $"umen$ #en$"u ucce au c6/e"e. Cu"5n/ mi,a /e2eni$ cla" c6 eKecu"ile melc an$e"ioa"e e /a$o , "au 3n ma"e #a"$e %5n/i"ii mele. ca"e an$e"io" e"a una o"ien$a$6 #"e eKec@ /a" aceeaKi #u$e"e a %5n/ului- co"ec$ /i"ec4ional6#oa$e !i cheia c6$"e o 2ia46 !e"ici$6- #lin6 /e ucce . Ce ma"e "eali7a"e a !o $ 3n 7iua in ca"e am ci$i$ cu2in$ele lui SolomonA LCeea ce un om %5n/eK$e in$e"io"- a $!el e $e el.L FP"o2e"+e- *:AEG. Ni mai $5"7iu cu2in$ele lui Io2A LTu $"e+uie 6 $a+ileK$i un luc"u i 34i 2a !i /o2e/i$ Ki lumina 2a $"6luci /e,a

lun%ul c6ii $ale.L De la !ilo o!ul Rame Allen am 3n264a$A


P"in %5n/u"ile l u i - omul /e4ine cheia !leca"ei i$ua4ii Ki a"e 3n in$e"io"ul 6u acea a%en4ie /e $"an !o"ma"e i "e%ene"a"e
R

#"in ca"e el #oa$e 6 a;un%6 6 $le ceea ce /o"eK$e.,' ame Allen. %s 5i 1"n .lun6eth FMa"ina /el Rey. DeVo" 0 Co.G

A$unci

am +6nui$ emo4iona$6 c6 #o$en4iala mea #"o #e"i$a,0. 6n6$a$e Ki !e"ici"e e"au /e !a#$ n mine. aK$e#$5n/ 6 i"a/ie7e

3n lumea mea e8$e"ioa"6 #"in %5n/u"i- en$imen$e- #e"an4e Ki ho$6"5"i /e 6n6$a$e- +un6 $a"e- !e"ici$e- ca"e 2o" a$"a%e a $!el /e "e7ul$a$e 3n 2ia4a mea.
Ime/ia$ c5n/ am /e#"in ace $ ec"e$ im#lu- /a" a$o$#u$e"nic al ucce ului Ki am 3nce#u$ 6 3l a#lic- cu" uJ a 3nce#u$ a e chim+e i no"ocul 6 3mi u"5/6J D"umul mi ,a /e chi 3n cu"5n/ #en$"u ca li$e"aJ 6 3mi $ac /"um #"in coal6 /e a!ace"i. A$unci am a;un ec"e$a"a unui a2oca$ $5n6" ca"e a /e2eni$ #"ima"ul o"aKului no $"u- can/i/ai #en$"u Con%"e - Ki ca"e mai $5"7iu i,a /e chi #"ima !i"ma /e a2oca$u"6 ce inclu/ea c54i2a ;u"iK$i i ec"e$a"e ca"e e"2eau mul4i clien4i #"o #e"i. Du#6 ce am a;un la culmea ca"ie"ei mele muncin/ al6$u"i /e ace $ ;u"i $- m,am im4i$ 3n/emna$6 !i in$"u 3n #"eo4ie- #u$5n/ a $!el 6 3i a;u$ Ki #e al4ii 6 3n4elea%6 .Ki 6 a#iice cheile men$ale Ki #i"i$uale ale unei 2ia4i 6n6$oa e- !e"ici$e- #"o #e"e ca"e a 3n emna$ a$5$ /e mul$ #en$"u mine. P"i2in/ 3n u"m6- acum 3n4ele% c6 am $6cu$ !ieca"e #a #u ace $ /"um !olo in/ a$5$ conK$ien$ c5$ Ki u+conK$ien$ le%ea !un /amen$al6 a #"o #e"i$64ii #"in i"a/ia4ic Ki a$"ac4ie. Din cau76 cii am !olo i$ #e" onal acea $6 le%e K$iu c5$ /e mul$ 3n eamn6 Ki em#a$ic c"e/ c6 #oa$e !unc4iona #en$"u $ine chia" 3n$",o manie"6 mai m6"ea46 /ec5$ #en$"u mineJ Qn ma"e num6" /e oameni caic au !"ec2en$a$ con!e"in4ele mele /e #"e #"o #e"i$a$e o !olo e c Ki au un ucce "6 un6$o".

Legea legilor
Cu a/e26"a$ le%ile ce %u2e"nea76 #"o #e"i$a$ea un$ $o$ a$5$ /e i%u"e Ki /e !unc4ionale ca Ki le%ile ca"e %u2e"nea76 ma$e ma$icamu7ica- !i7ica Ki al$e K$iin4e. >i+lia /e c"ie le%ea !un/amen$al6 a #"o #e"i$64ii c5n/ 2o"+eK$e /e #"e cule Ki em6na$ au /e #"e a /a Ki a #"imi. Oamenii /e K$iin46 nume c a $a ac4iune Ki "eac4iune. Qnii 3i #un le%ea ce"e"ii Ki a o!e"$ei. Eme" on o /e c"ie ca #e le%ea com#en a4iei- #"in ca"e ceea ce e a eam6n6 e a$"a%e. El /ecla"6 le%ea com#en a4iei ca #e Lle%ea le%ilo"LJ

(u poi primi ce2a fr s dai nimic


Sun$ /e aco"/ cu Eme" on c6 ace $a e $e momen$ul ca le%ea com#en a4iei 6 !ie u+linia$6 ca le%ea !un/amen$al6 a 2ie4ii- 3mi #lace 6 m6 %5n/e c la acea $6 le%e !un/amen$al6 a #"o #e"i$64ii #"in "a/ia4ie Ki a$"ac4ieA c6 $o$ ceea ce "a/ie7i 3n e8$e"io" #"in %5n/u"ile- en$imen$ele- $a+lou"ile men$ale Ki cu2in$ele $ale- a$"a%i 3n 2ia4a Ki ac4iunile $ale. Da" nu #o4i #"imi ce2a !6"6 6 /ai nimic. Mo$i2ul /in ca"e 3nc6 6"6cia mai e8i $6 3n ace $ uni2e" al a+un/en4ei e $e c6 mul4i oameni nu 3n4ele% 3nc6 le%ea !un/amen$al6 a 2ie4ii@ ei 3nc6 nu 3n4ele% c6 $"e+uie 6 i"a/ie7e #en$"u a a$"a%e- Ki c6 ei a$"a% con $an$ ceea ce emi$- i"a/ia76. Cei mai mul4i oameni mai au 3nc6 /e 3n264a$ c6 nu #o4i #"imi ce2a !6"6 6 /ai nimic- ci $"e+uie 6 /ai 3nain$e /e a #"imi- au $"e+uie 6 3n 6m5n4e7i 3nain$e /e a cule%e. C5n/ nu /ai- au nu $e a emeni cu $e"menii #"o #e"i$64ii- nu $a+ileK$i un con$ac$ cu a+un/en4a lui Dumne7eu Ki nu e mai c"eea76 un !6%aK #"in ca"e acea $6 u+ $an46 +o%a$6- nelimi$a$6 a uni2e" ului 6 3Ki "e2e" e +o%64iile a u#"a $a. Ace $ a/e26" mi,a !o $ a/u 3n a$en4ie "ecen$- c5n/ am in$"a$ 3n con$ac$ cu niK$e oameni /in$",o 7on6 3m#o26"a$6 /e 6"6cie. Am /e co#e"i$ cu"5n/ c6 aceK$i oameni /o"eau /oa" L#oman6L. Pe ci nu 3i in$e"e a in2oca"ea le%ii !un/amen$ale #"in a em6na- au #"in a /a ce2a 3n$5i. Dim#o$"i26- ei 3nce"cau 6 #"imea c6 ce2a $a"6 6 /ea nimic- ceea ce #u" Ki im#lu nu e #oa$e. A $!el- ei au con$inua$ 6 T"6ia c6 3n 6"6cie.

ntotdeauna poi s dai ceva Poa$e c6 $e %5n/eK$iA LCe a" #u$ea 6 /ea o a $!el /e #e" oan6 ce #a"e 6 e a!le 3n li# 6ML E8i $6 ntotdeauna ce2a ce o #e" oan6 #oa$e 6 /ea- !ie $an%i+il- !ie in$an%i+il- ce2a ca"e 3l 2a MQne 3n le%6$u"6 cu o!e"$a a+un/en$6 a lui Dumne7eu.O 2a/u26 cu o ca 6 #lin6 /e co#ii i,a $ele!ona$ o/a$6 unei con ilie"e. Ea nu a2ea +ani au m5nca"e #en$"u co#iii ei. E"a o"a #"5n7ului- ia" ea Ki co#iii ei nu m5nca e"5 /in 7iua #"ece/en$6. E"a /i #e"a$6. Con ilie"a ca"e a "6 #un la $ele!on K$ia !oa"$e +ine ce 3n eamn6 6 $e a!li 3n$",o a $!el /e i$ua4ie. Pu$e"ea mo/ului /e %5n/i"e o"ien$a$ #"e #"o #e"i$a$e 3i o!e"i e li$e"al Lman6 ce"ea c6L 3n$",o #e"ioa/6 /i #e"a$6 /in #unc$ /e 2e/e"e !inancia" /in #"o#"ia ei 2ia46. Cu mul$6 com#a iune- ea i,a e8#lica$ #u$e"ea ma%ic6 a /a"ului- ca"e a" /e$e"mina u+ $an4a 6 e "e2e" e 3na#oi 3n$",o !o"m6 a/ec2a$6.
De i%u"- c5n/ a e8#lica$ c6 26/u2a $"e+uie 6 /ea #en$"u a #"imi- #"ima "eac4ie a 26/u2ei a !o $ !oa"$e a em6n6$oa"e cu aceea #e ca"e eu au $u am a2ea,o c5n/ ni ,a" #une #"ima oa "6 c6 #en$"u a #"imi $"e+uie mai 3n$5i 6 /ai. Ha ,a lamen$a$A LDa" $ocmai a $a e $e , nu am nimic ce 6 /au.L La ca"e con ilie"a a "6 #un cu +l5n/e4eA LD"a%a mea- cu[ i%u"an46 ai ce2a /e /a$. Noi a2em 3n$o$/eauna ce2a /e /a$. 3n3",a/e26"- a2em 3n$o$/eauna /e /a$ mul$ mai mul$ /ec5$ ,a" #6"ea Ia #"ima 2e/e"e.L A$unci ea i,a #u ace $ei 26/u2e 3n #6im5n$a$e 6 e ui$e 3n ;u"ul ei Ki 6 cea"6 %hi/a"e /i2in6 3n le%6$u"6 cu ceea ce a" #u$ea 6 /ea. V6/u2a a #"imi$ a i%u"6"i c6 acea $6 con ilie"6 e 2a "u%a cu c"e/in46 al6$u"i /e ea. #en$"u ca ea 6 !ie /i2in con/u 6 #"e ce 6 /ea Ki cum 6 #"imea c6 3n con$inua"e. Con ilie"a i,a #u Ki c6 /u#6 ce 2a /e$e"mina u+ $an4a 6 cu"%6 /5n/- $"e+uie 6 !ie #"e%6$i$6 #en$"u a #"imi #un5n/ ma a #en$"u m5nca"ea # LS ca"e ea o /o"ea #en$"u co#iii ci@ Ki #"e%6$in/ li $a cu ceea ce a2ea /e cum#6"a$ /e la +6c6nie- cu i%u"an4a c6 +anii #en$"u ace $e alimen$e 2o" a#6"ea !oa"$e "e#e/e. Cu c"e/in46- 26/u2a ,a aKe7a$ Ki a 3n$"e+a$ 3n "u%6ciune ce #u$ea 6 /ea /in ceea ce a2ea. Deo/a$6 ca Ki,a amin$i$ /e !lo"ile ce c"eK$eau 3n cu"$ea ei- #e ca"e le,a $6ia$ !e"ici$6 Ki le,a /a$ unei 2ecine +olna2e ca"e a !o $ c5$ e #oa$e /e +ucu"oa 6 6 Ic #"imea c6, A#oi Ki,a aKe7a$ ma a cu cel ma" +un #o"4elan- cu a"%in$6"ie Ki !a46 /e ma 6. Ceea ce a #"o/u o ma"e emo4ie Ki +ucu"ie #"in$"e co#iii ei- ca"e aK$e#$au #lini /e #e"an46 o m5nca"e +un6. Tocmai c5n/ 3Ki com#le$a li $a cu ceea ce u"ma 6 cum#e"e /e la ma%a7inul /e alimen$e- cine2a ca"e 3i /a$o"a +ani /e mul$6 2"eme a in$"a$ Ki i,a "e $i$ui$ /a$o"ia /e :9 /e /ola"iJ T"ei7eci /e /ola"i #e ca"e ea "enun4a e 6 3i mai aK$e#$e 3na#oi.

Dac6 aK #u$ea 6 $"i% lumii 3n$"e%i un in%u" me a; cu #"i2i"e la ec"e$ele 2ie4ii- a" !i ace $aA 4u poi obine ce$a #r s dai nimic, dar poi a$ea ceea ce este mai bun din orice c"nd dai ntreaga msur pentru binele pe care dore!ti s l prime!ti. De c5n/ c"iu /e #"e #"o #e"i la$e- am #"imi$ o mul4ime /e c"i o"i /e la oameni ca"e nu au 3n4ele 3nc6 acea $6 le%e Ki ca"e 3nc6 3ncea"c6 6 o+4in6 ce2a !6"6 6 /ea nimic. O !emeie a ce"u$ ca :9999 /e /ola"i 6 3i !ie $"imiKi ime/ia$ #en$"u a,Ki #l6$i niK$e /a$o"ii mai 2echi. Ea nu a c"i o /a$6 au /e /ou6 o"i- ci /e $"ei o"i 3nain$e /e a e con2in%e c6 $"e+uie 6 !olo ea c6 acea $6 le%e !un/amen$al6 a #"o #e"i$64ii Ki 6 3Ki a/uc6 #"o#"ia ei u" 6. )adia* Ki 2ei a$"a%e Eme" on a" !i #u$u$ /e c"ie acea $6 le%e a /6"ui"ii Ki a #"i mi"ii au a i"a/ia4iei Ki a a$"ac4iei c5n/ a c"i A LInimile m6"e4e emi$ !6"6 e7i$a"e !o"4e ec"e$e ca"e /e enea76 con$inuu e2enimen$e m6"e4e.L Ni cine un$ Linimile m6"e4eLM Acei oameni ca "e 3n/"67ne c 6 %5n/ea c6 Ki 6 emi$6- "a/ie7e %5n/u"i m6"e4e Ki aK$e#$6"i /e ucce Ki #"o #e"i$a$e 3n loc /e c6/e"e- neca7u"i au limi$6"i. Nu e nimic m6"e4- neo+iKnui$ au /e l6u/a$ 3n c6/e"e- neca7 au limi$a"e. O"icine #oa$e e8#e"imen$a ace $e luc"u"i u"m5n/ linia minimei "e7i $en4e Ki 3n$"e4in5n/ %5n/u"ile o+iKnui$e /e c6/e"e ce #o$ !i au7i$e 7ilnic con $an$. C5$ /e a/e ea #oa$e !i au7i$6 #l5n%e"eaA LTo$ul mi e 3n$5m#l6 mie. Nu #o$ a c5K$i%- #ie"/ me"eu. E o lume /e +an/i4i. Ceilal4i #"in/ momen$ul.L Ace $a e $e /e o+icei 3nce#u$ul unei con2e" a4ii #line /e e8#e"ien4ele ne#l6cu$e ale 7ilei- c"i$ica lu;+eicole%ilo" /e munc6- !amiliei- %u2e"nului- Con/uc6$o"ilo" lumii- "67+oi- c"im6- +oli Ki $im#u"i %"ele- 2"emu"i %"ele- 2"emu"i %"ele. Bieca"e /in$"e noi !olo eK$e con $an$ le%ea "a/ia4iei Ki i- in/i!e"en$ /aca un$em au nu conK$ien4i. Da" /ac6 6 $e +ucu"i /e mai mul$ ucce Ki #"o #e"i$a$e 3n 2ia46- 6 $"e+uie 6 #ui $6#5ni"e conK$ien$- cu cu"a; Ki !e"mi$a$e #e %5n/u"ile Ki en$imen$ele $ale Ki 6 le "e/i"ec4ione7i #"e #"o #e"i$a$e Ki ucce . E la la$i$u/inea $a 6 3n/"67neK$i 6 emi4i #"in %5n/u"ile $ale ceea ce /o"eK$i cu a/e26"a$ 6 e8#e"imen$e7i 3n 2ia4a $a- 3n loc 6 $e 3m#o$moleK$i 3n c6/e"ile au ne#l6ce"ilo" e8#e"ien4elo" momen$ului. Ace $e i$ua4ii #o$ !i chim+a$e ime/ia$ c5n/ 34i chim+i Ki $u #e" #ec$i2a a u#"a lo". Qn #"ie$en ca"e luc"ea76 3n "ela4ii cu #u+licul- a !olo i$ "ecen$ le%ea "a/ia4iei Ki a$"ac4iei cu "e7ul$a$e #line /e ucce . Pen$"u un $im# el a /o"i$ un anumi$ con$ /in a!a"a $a$ului Ki a !6cu$ e!o"$u"i #en$"u a,' o+4ine. In cele /in u"m6. a /eci c6 $"e+uie 6 3n$"e4in6 Ki 6 "a/ie7e men$aJ /o"in4a /e a o+4ine con$ul. cu ho$6"5"e i cu"a;@ im4in/ a $!el- ce"$i$u/inea c6 la $im#ul #o$"i2i$ 2a #"imi acel con$ au unul mai ma"e. El ,a aKe7a$ Ki ,a %5n/i$ 3n liniK$e la acea a!ace"e ca Ki cum /e;a a" !i %c $iona$,o. S,a %5n/i$ la $oa$e mo/u"ile 3n cu"e i,a" #u$ea e"2i cel mai +ine acel clien$- /ac6 a" !i %e $iona$ "ela4iile lui cu #u+licul. A /ecla"a$ ia" Ki ia"A LNQ SQNT DBS, CQRARAT. SQNT PERSISTENT- MERG XNAINTE- SQNT HOTRYT SA ATING SQCCESQL PE CALEA PE CARE DQMNEWEQ MI,A HRWIT,O MIE.L C5n/ a a;un la o $a"e /e #ace. Ki,a alun%a$ #"o+lema /in min$e. C5$e2a 6#$6m5ni mai $5"7iu- a lua$ #a"$e la o con2en4ie 3n ca"e e"au im#lica4i c54i2a /in clien4ii lui. In $im# ce 3no$a CQ c54i2a /in$"e ci 3n #i cina ho$elului. ',a 3n$5lni$ #e omul #e ca"e 3nce"ca e a 3l 3n$5lnea c6 Ki /e ca"e i,a" $i "e#a"$i7a$ acel con$ /in a!a"a $a$ului. Ei au ne%ocia$ chia" 3n #i cin6J C5n/ mi,a #o2e $i$ +ucu"o e8#e"ien4a a. e /ecla"a$A LSB6"6 3n/oial6 c6 "e7ul$a$ul i$ce $a mi,a !o $ a/u /e le%ea "a/ia4iei Ki a a$"ac4iei.S Am o+ e"2a$- /i cu$5n/ CQ u$e /e oameni ca"e au $"ecu$ /e la c6/e"e la ucce - c6 "e7ul$a$ele #e ca"e le a$"a%em inconK$ien4i un$ imila"e %5n/u"ilo" ca"e ne #"eocu#6 a/5nc 3nl6un$"ul no $"u cea mai ma"e #a"$e /in $im# Ki nu Lma"ii !a4a/eL #e ca"e l am #u$ea 6 o a!iK6m #en$"u al4ii. O 2eche ma8im6 #uneA LSun$em acolo un/e un$em- Ki un$em ceea ce un$em /a$o"i$6 %5n/i"ii noa $"e u7uale- /e 7i cu 7i.L Mul4i oameni e $"6/uie c /in %"eu 6 3Ki a$"a%6 +inele #e c6i u#e"!iciale- !6"6 a i"a/ia mai 3n$5i- 3n mo/ o+iKnui$- echi2alen$ul men$al al acelui +ine- ia" a#oi un$ e8$"em /e /e7am6%i4i c6 ma"ile lo" e!o"$u"i /uc la c6/e"e Ki /e7am6%i"e. O/a$6 /i cu$5n/ cu o !emeie ca"e 3Ki /o"ea 6 e c6 6$o"ea c6- i,am u%e"a$ 6 in2oce le%ea a$"ac4iei Ki a "a/ia4iei. Du#6 ce i,am e8#lica$ c6 ea $"e+uie 6 "a/ie7e 3nain$e /e a a$"a%e- i,am u%e"a$ ca "u%5n/u, e 6 "a/ie7e ace $e cu2in$e ia" Ki ia"A LDRAGOSTEA DIVINA SE EDPRIM PRIN MINE NI ACQM ATRAGE SPRE MINE TOT CEEA CE XMI ESTE NECESAR PENTRQ A M

BACE BERICIT NI A,MI BACE VIAA COMPLET.L Ce2a mai $5"7iu am 3nce#u$ 6 #"ime c me a;e /e la #"ie$eni comuni c6 ea luc"a /in %"eu #e un%hiul a$"ac4iei- /a" nu i"a/ia nimic al$ce2a /ec5$ $ele!oane Ki in2i$a4ii #"e $o4i +6"+a4ii #e ca"e 3i cunoK$ea. A#oi ca a "e2eni$ #un5n/ ca me$o/a "u%6ciunii nu a !unc4iona$. I,am amin$i$ /elica$ c6 nu a "a/ia$ #"in Lme$o/a "u%6ciuniiL- /a" a "a/ia$ #"in Lme$o/a #e"ie"iiL- ca"e nu 3i !u e e u%e"a$6. Acea $6 me$o/6 !unc4iona e 3n en con$"a"- #en$"u c6 ea in2e" a e #"oce ul. O 26/u26 /e 25" $6 mi;locie a 3n/"67ni$ "ecen$ 6 !olo ea c6 me$o/a "a/ia4iei 3n acelaKi co#. 3n $im# ce #lon;a 3n #i cin6[ ea a!i"ma ia" KiSia"A LDRAGOSTEA DIVIN SE EDPRIMA PRIN MINE NI ACQM ATRAGE SPRE MINE TOT CEEA CE XMI ESTL NECESAR PENTRQ A M BACE BERICITA NI PENTRQ A,MI BACE VIAA COMPLET.L Ea a au7i$ 2ocea unui +6"+a$ $"i%5n/,o /e #e cealal$6 #a"$e a #i cinei- 3n$"e+5n/,o cum e"a a#a- /e #"e ca"e ea l,a a i%u"a$ c6 e"a minuna$6. Cu"5n/ ei a in$"a$ 3n a#a- ia" #u4in mai $5"7iu el a in$"a$ 3n 2ia4a ei ca o4ul ei.
Ce emo4ie- !io" #u$e"nic ai 3n4ele%5n/ c6 $oa$e luc"u"ile #o$ a$in e- 3n/e#lini$e 3n$5i 3n min$e@ c6 min$ea $a e $e #u$e"ea $a /i2in6 a +ineluiJ Mo$i2ul #en$"u ca"e $oa$e luc"u"ile #o$ !i 3m#lini$e 3n$5i men$al e $e c6 min$ea e $e #un$ea ca"e lea%6 lumea c"i $ali7a$6 Ki cea nec"i $ali7a$6. In acea $6 minuna$6 e"6- e $e la 3n/em5na $a 6 34i #"oclami $5#ani"ea #i"i$uala #e $e ma"ele +ine /e #"e$u$in/eni- Ki 6 in/"67neK$i 6 34i u#ui- 6 34i chim+i Ki 6 34i $"an !o"mi lumea a a cum /o"eK$iJ De i%u"- $oa$6 #u$e"ea 4i,a !o $ /a$6 #en$"u a "eali7a +inele Ki /oa" +inele. G"eu$64ile omului 2in a$unci c5n/ Da" ce en$imen$ /e eli+e"a"e ai 3n4ele%5n/ c6 o"ice u#ui a$en4iei $ale !e"m- con $an$ Ki ho$6"5$ 3n %5n/u"ile- en$imen$ele Ki aK$e#$6"ile $ale- /e2ine o e8#e"ien46 a 2ie4ii $ale. C5n/ 3n4ele%i ace $ luc"u- 2ia4a /e2ine mai uKoa"6- mai im#l6 Ki mai #lin6 /e a$i !ac4ii. A$unci nu mai im4i c6 $"e+uie 6 $e ce"4i- a im#lo"i- 6 mo$i2e7i- 6 #le/e7i Ki 6 "o%i #e cine2a #en$"u +i nele $6u. Dim#o$"i26- 3nce#i 6 luc"e<i 3n liniK$e- 3n %5n/u"ile $ale la a ale%e men$al- acce#$a men$al Ki "a/ia men$al ceea ce /o"eK$i a e8#e"imen$e7i 3n 2ia4a $a. Ceea ce 34i /6 un en$imen$ /e 2ic$o"ie chia" 3nain$e ca "e7ul$a$ele 2ic$o"ioa e 6 3ncea#6 6 e "e2e" e.

P"e%6$i"ea mental e primul pas

3Ki !olo eK$e !o"4a 3n en con$"a".

Bii !e"m cu #"i2i"e la +un6 $a"e


T"e+uie 6 "a/ie7i cu !e"mi$a$e #en$"u a a$"a%e +inele #e ca "e 3l /o"eK$i@ al$!el- me"%i #e o /i"ec4ie limi$a$6 a %5n/i"ii Ki o+4ii "e7ul$a$e limi$a$e. A$"a%i con $an$ ceea ce i"a/ie7i au 3n$"e4ii men$al cu ho$6"5"e. Poa$e 6 4i e #a"6 c6 acea $6 le%e nu !unc4ionea76 3n ace $ en c5n/ $e ui4i Ia oameni ca"e au ucce Ki ca"e #a" 6 nu 3l me"i$e@ /a" 3n momen$ul #o$"i2i$- 6n6$a$ea- +un6 $a"ea au !e"ici"ea lo" e n6"uie- /ac6 nu un$ u 4inu$e /e !un/a4ia !e"m6 a %5n/i"ii Ki a en$imen$elo" /"e#$e. E $e chiai un !a#$ ca mo"ile 7eilo" macin6 3nce$- 3n loc 6 $e !"6m5n4i /ac@@ le%ea a$"ac4iei Ki a "a/ia4iei !unc4ionea76 co"ec$ 3n 2ie4ile al$o"a- #o"neK$e 3nce$ 6 /o2e/eK$i #en$"u $ine le%ile mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e. Qn a%en$ /e +u" 6 ai c6"ui #a"$ene"i /e a!ace"i u"m6"eaiA "a#oa"$ele #ie4ii Ki /ecla"au ca luc"u"ile me"% 3nce$- ,a $"ecu"a$ 3n$",un +i"ou Ki ,a "ela8a$ 3n $6ce"e. A#oi- e$ a 3nce#u$ 6 i"a/ie7e ace $ %5n/A LBIECARE LQCRQ NI BIECARE OM XMI ADQCE ACQM PROSPERITATEA.L >"u c- $ele!onul a 3nce#u$ 6 une Ki ia"6Ki 6 une. 3n$",un $im# cu"$- el a #"imi$ mai mul$e o!e"$e /e a!ace"i #"in $ele!on /ec5$ #"imi e #"in o"ice al$ canal /e c5$e2a 7ile.

A!ace"ea unui "e#a"a$o" /e cea u"i me"%ea 3nce$. C5n/ ,a u"ca$ /iminea4a /e2"eme 3n au$o+u - Ki,a amin$i$ Ki el /e le%ea

#"o #e"i$64ii #"in "a/ia4ie Ki a$"ac4ie Ki a 3nce#u$ 6 /ecla"e 3n %5n/A LBIECARE LQCRQ NI BIECARE OM XMI ADQCE ACQM PROSPERITATEA.L 3n u"m6$oa"ele c5$e2a 7ile- au 2eni$ mai mul4i clien4i noi ca"e a2eau cea u"i Ki +i;u$e"ii /e "e#a"a$. Cu"5n/- el a #"imi$ /e luc"u u!icien$ #en$"u c5$e2a 6#$6m5ni. Tu eK$i magnetic
Bieca"e /in$"e noi e $e un ma%ne$J Ni a emeni unui ma%ne$- nu $"e+uie 6 !o"4e7i ucce ul Ki #"o #e"i$a$ea 6 e 3n/"e#$e #"e $ine. Dim#o$"i26- $"e+uie 6 /e72ol4i acea $a"e /e #i"i$ e8u+e"an$6- #lin6 /e #e"an46- #"o #e"6 ce e $e un ma%ne$ #en$"u ca $o$ ce e +un 3n uni2e" 6 e %"6+ea c6 #"e $ine- 3n loc 6 3n$"e4ii o $a"e /e #i"i$ $en iona$6- c"i$ic6- an8ioa 6- /e#"ima$6- neie"$6$oa"e- #o e i26ce e un ma%ne$ #en$"u $oa$e !elu"ile /e neca7u"i Ki c6/e"i. A25n/ echi2alen$ul $an%i+il Ki in$an%i+il a $o$ ce 3n/"67neK$i 6 ale%i- 6 men4ii men$al Ki 6 "a/ie7i- 3nce$ea76 6 #"i2eK$i luc"u"ile ca !iin/ e#a"a$e /e $ine au e8$e"ioa"e 4ie. 3nce$ea76 6 $e %5n/eK$i c6 luc"u"ile- oamenii- ci"cum $an4ele Ki i$ua4iile au #u$e"ea /e a $e "6ni au /e a $e 26$6ma- 3nce#e 6 3n4ele%i c6 nimic nu #oa$e $a 3n$"e $ine Ki +inele #e ca"e 3n/"67neK$i 6 3l ale%i men$al K3 6 3l "a/ie7i 3n e8$e"io" #"in %5n/u"ile- en$imen$ele- aK$e#$6"ile- cu2in$ele Ki #e"an4ele $ale. Ale%e Ki "a/ia76 men$al@ ale%e Ki "a/ia76 emo4ional@ ale%e Ki "a/ia76 con $an$ Ki #e" i $en$ #en$"u a a$"a%e #"o#"iul $6u +ine Ki +ine #en$"u al4ii. O !emeie mi,a #u o/a$6 c6 /e c5n/ a in2oca$ conK$ien$ #u$e"ea mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e- $o4i /in !amilia ei au #"imi$ +inecu25n$6"i minuna$eA So4ul ei a #"imi$ c5$e2a m6"i"i /e ala"iu- !"a$ele ei a /e2eni$ #"eKe/in$ele com#aniei lui- /ou6 u"o"i , au #en iona$ cu 2eni$u"i !"umuKele- o al$6 o"6 a a;un #"ima !emeie ce a /e4inu$ 2"eo/a$6 o anumi$6 !unc4ie e8ecu$i26 3n com#ania ei- un al$ !"a$e a #"imi$ un #o $ /e mana%e". Qn mic !e"men$ a /o #i$ /e !a#$ $oa$6 #5inea /in acea !amilie

Pa!ii e8$e"io"i vor deveni mai u!or De i%u"- nu /o"e c ca #"in e8#e"ien4ele $u$u"o" ace $o" oameni 6 in inue7 c6 $"e+uie /oa" 6 3n$"e4ii Ki 6 "a/ie7i echi2alen$ul men$al al +inelui /o"i$ Ki 6 nu mai !aci nimic al$ce2a. A/e ea $"e+ui 6 !aci Ki #aKi e8$e"io"i la !e! /e +ine. D.a" 2ei /e co#e"i c6- #"in $"an #une"ea 3n e8$e"io" a conce#$ului men$al /e +ine /o"i$- /e la 3nce#u$- #aKii e8$e"io"i 2o" !i mai uKo" /e !6cu$ , !6"6 6 !ie ne2oie /e un e!o"$ co#leKi$o" /in #a"$ea $a. Cu c5$ 34i 3n/"e#4i "oai mul$ %5n/i"ea #"e +o%64ie- cu a$5$ mai #u4in #a"cSc6 2a !iS"\2oie 6 !aci e!o"$u"i u#"aumane #en$"u a a$in%e "e7ul$a$e. Vei munci- /aiS munca 2a !i o e8#"e ie /e ine a$i !6c6$oa"e- 3n loc 6 !ie /oa" munca #en$"u u#"a2ie4ui"e. Pu$e"ea colo al6 a min4ii $ale Ki "a/ia4ia #a" 6 K$ie calea e8$e"ioa"6 ce con/uce #"e o#o"$uni$64ile /"e#$ee2enimen$e Ki ci"cum $an4e #en$"u #"o #e"i$a$e Ki ucce - a $!el 3nc5$ #a"i 6 #6KeK$i #"e ele !a"6 6 im4i un e!o"$.
Eli+e"ea76 u+ $an4a $a 762o"5$6 Sun$em #lini /e u+ $an46- ene"%ie- Ki a+ili$64i /i2ine 762o"5$e- ce /o"e c 6 luc"e7e 3n lu;+a noa $"6- Ki 6 ne 3ncon;oa"e. P iholo%i /ecla"6 c6 #e" oana me/ie !olo eK$e /oa" 3n ;u" /e '9 #"oc[$e /in #u$e"ea a # ihic6. Au$o"i$64ile me/icale u 4in c6 #e" oana me/ie !olo eK$e /oa" *= /e #"ocen$e /in #u$e"ea a !i7ic6. P iholo%ii #un mai /e#a"$e ea omul #oa$e "eali7a mai mul$ 3n$", o o"6 3n ca"e 3Ki !olo eK$e min$ea concen$"5n/u, e /ec5$ 3n *1 /e o"e /e munc6 !i7ic6@ unii # iholo%i c"e/ chia" c6 omul #oa$e o+4ine mai mul$ #"in$",o o"6 /e concen$"a"e /eci$ 3n$",o lun6 /e munc6 !i7ic6. Cu i%u"an4a c6 e8i $6 o #u$e"e eno"m6 3n in$e"io"ul Ki 3n ;u"ul !iec6"uia /in$"e noi #en$"u ca a o !olo i. Po4i eli+e"a acea $6 u+ $an46 z$or"t, ene"%ie i #u$e"e /in in$e"io"ul $6u #en$"u o 2ia46 #"o #e"6 #"in cul$i2a"ea %5n/u"ilo"- en$imen$elo"- Ki $a+lou"ilo" meni"e /e ucce - #"o #e"i$a$e Ki +o%64ie. A $!el- %5n/u"ile- en$imen$ele- Ki $a+lou"ile $ale men$ale /e +o%64ie un$ i"a/ia$e 3n e8$e"io" 3n e$e"ul ace $ui uni2e" - un/e $a+ile c con$ac$ cu u+ $an4a uni2e" al6. Acea $6 u+ $an46 uni2e" al6 e $e #lin6 /e in$eli%en46 Ki #u$e"e ca"e e #"o#a%6 a#oi mai /e#a"$e #"in oameni- i$ua4ii Ki o#o"$uni$64i #en$"u a a$"a%e ceea ce co"e #un/e cu i"a/ ia4ia +o%64iei #e ca"e ai emi ,o Ki a$unci a#a" "e7ul$a$ele #"o #e"e. In$",a/e26"- ace $ uni2e" e $e +o%a$ Ki %ene"o cu !ieca"e. Do"eK$e 3n$"e%ii omeni"i 6 !ie

#"o #e"6- +ine- !e"ici$6- Ki ca $oa$e ac4iunile omului Ki ale lumii 6 !ie 3n o"/ine /i2in6. 3n ace $ #unc$- $o$uKi- nu $"e+uie 6 !im #"ea #"eocu#a4i /e $eo"ia "a/ia4iei Ki a$"ac4iei- 3nce#e /oa" 6 o acce#4i Ki 6 o !olo eK$i ca #e un ec"e$ al #"o #e"i$64ii. Toa$e le%ile #"o #e"i$64ii men4iona$e 3n acea $6 ca"$e un$ /oa" /i!e"i$e mo/u"i /e a a#ela la le%ea !un/amen$al6 a "a/ia4iei Ki a$"ac4iei. Vei /e co#e"i c6 !olo i"ea lo" e $e un #"oce minuna$- ca#$i2an$- !a cinan$ Ki #lin /e "ecom#en eJ Acum 26 3n2ii 6 3nce#e4i 6 26 a25n$a4i mai /e#a"$e #"in #a%inile ace $ei c6"4i- amin$in/u,26 ace $e a/e26"u"iA

SQNT QN MAGNET IREWISTI>IL cu PQTEREA DE A ATRAGE SPRE MINE TOT CEEA CE DORESC DIVINCONBORM GYNDQRILOR- SENTIMENTELOR Nl TA>LOQRILOR MENTALE PE CARE LE XNTREIN CONSTANT NI LE RADIEW. SQNT CENTRQL QNIVERSQLQI MEQJ AM PQTEREA DE A CREA TOT CEEASCE DORESC- ATRAG TOT CEEA CE RADIEW- ATRAG TOT CEEA CE ALEG NI ACCEPT MENTAL. XNCEP ALEGYND NI ACCEPTYND M:NTAL CEEA CE ESTE MAI >QN NI MAI XNALT XN VIAA. MEA. ACQM XMI ALEG A>QNDENA PENTRQ MINE SI TOAT QMANITATEA. ACESTA ESTE QN QNIVERS >OGAT. PRIETENOS NI XNDRWNESC S ACCEPT >OGIILE Nl OSPITALITATEA LQI- DE CARE M >QCQR ACQMJ

LEGEA PROSPERITII PRIN VACUUM


( Ca#i$olul : , Ai au7i$ #un5n/u, e c6 Na$u"a /e$e $6 2i/ul. Ace $ a/e26" e $e 2ala+il mai ale 3n "e%a$ul #"o #e"i$64ii. Le%ea #"o #e"i$64ii #"in 2acuum e $e una /in$"e cele mai #u$e"nice- /eKi e ne2oie /e 3n/"67neal6 Ki cu"a;ul c"e/in4ei #en$"u a o lan a 3n ac4iune la !el ca Ki /e im4ul a2en$u"ii i /e #e"an46 #en$"u a,i cule%e $oa$e +ene!iciile. C5n/ o #e" oan6 3ncea"c6 6 #"o #e"e one $- e %5n/eK$e la /i"ec4iile #"o #e"i$64ii Ki $o$uKi eKuea76- e 3n$5m#l6 /e o+icei #en$"u c6 nu a in2oca$ le%ea #"o #e"i$64ii #"in 2acuum. Bun/amen$al- le%ea #"o #e"i$64ii #"in 2acuum e $e acea $aA /ac6 /o"eK$i mai mul$ +ine- mai mul$6 #"o #e"i$a$e 3n 2ia4a $a- 3nce#e #"in a !o"ma un %oi #en$"u a o #"imiJ n alte cu$inte, scap de ceea ce nu dore!ti pentru a lsa loc pentru ceea ce dore!ti. Dac6 un$ haine 3n /ula# au mo+ile 3n ca a $a au 3n +i"oul $6u ca"e nu 4i e mai #a" a/ec2a$e@ /ac6 #"in$"e cunoK$in4ele Ki #"ie$eni $6i e8i $6 #e" oane cu ca"e nu mai ai a!ini$64i , 3nce#e 6 mu4i ceea ce e $an%i+il Ki in$an%i+il /in 2i a4a $a- cu c"e/in4a c6 #o4i a2ea ceea ce 34i /o"eK$i cu a/e26"a$. A/e ea e /i!icil 6 a!li ce /o"eK$i /e !a#$ 3nain$e /e a c6#a /e ceea ce nu 2"ei.

Las ceea ce e $e lipsit de importan s se duc Ine2i$a+il- 3n e8#e"ien4ele 2ie4ii $ale- 2ei 2e/ea c6- a$unci c5n/ +inele #e ca"e 3l /o"eK$i nu a a#6"u$- e $e /e o+icei #en$"u c6 $"e+uie 6 eli+e"e7i Ki 6 laKi 6 #lece al$ce2a- #en$"u a,i !ace loc. Su+ $an4a nou6 nu cu"%e uKo" 3n$",o i$ua4ie 3n ca"e e $e $almeK, +almeK. Dac6 /o"eK$i mai mul$ +ine 3n 2ia4a $a- ce 2ei l6 a 6 e /uc6 au /e ce 2ei c6#a #en$"u a,i !ace locM Na$u"a /e$e $6 2i/ul- Ki c5n/ 3nce#i 6 mu4i /in 2ia4a $a ceea ce nu /o"eK$i- c"oieK$i au$oma$ /"um #en$"u ceea ce /o"eK$i. L6 5n/ 6 e /uc6 ceea ce @ li# i$ /e im#o"$an46- au$oma$ !aci loc #en$"u ca mai +inele 6 2in6.
Recen$ un cu#lu a !olo i$ acea $6 le%e a #"o #e"i$64ii #"in 2acuum #en$"u a,Ki mo+ila noua ca 6. Din 2echea lo" ca 6 ei nu au a/u /ec5$ mo+ila ca"e le #l6cea cu a/e26"a$ Ki #e ca"e au e6 i$,o #o$"i2i$6 #en$"u noua am+ian46. Ei au /a$ !6"6 $eam6 o ma"e #a"$e /in 2echea lo" mo+il6- Ki au l6 a$ #u" Ki im#lu #a4ii %oale 3n noua lo" ca 6. 2i7uali75n/ acele #a4ii um#lu$e cu $i#ul /e mo+il6 #e ca"e

3l /o"eau cu a/e26"a$. O 2"eme- nimic nu #6"ea 6 e 3n$5m#le- /a" ei au "6ma calmi 3n 2i7iunea lo" cu #"i2i"e la noua lo" mo+il6!"umoa 6- #o$"i2i$6. A#oi- 3n$",o +un6 7i- o4ul- ca"e luc"a #en$"u o ma"e com#anie- a !o i inclu 3n$",un i $em /e #unc$a"e a me"i$elo". Cum el con$"i+uia 3n mo/ ce"$ la #"o #e"i$a$ea com#aniei lui- #unc$ele lui /e me"i$ au c"e cu$@ ia" ace $e #unc$e e"au $"an !o"ma$e 3n "ecom#en e $an%i+ile- una /in$"e ele !iin/ mo+ila.

Qn om /e a!ace"i 3nce"ca /e mai mul$e luni 6 3Ki 25n/6 ca a- #en$"u c6 !u e e $"an !e"a$ 3n$",un al$ $a$. El a au7i$ /e le%ea #"o #e"i$64ii #"in 2acuum Ki a 3n4ele c6 /eKi /o"i e ince" /e mul$e luni 6 25n/6 ca a- nu !6cu e nimic #en$"u a !o"ma un %ol /e o"ice !eJ #"in ca"e +inele #e ca"e 3l /o"ea 6 #oa$6 3nce#e 6 e mani!e $e. AKa c6 el ,a aKe7a$ liniK$i$ Ki Ki,a ima%ina$ men$al !ieca"e came"6 a ca ei ale ca !iin/ %oal6- e8ac$ aKa cum a" !i a"6$a$ /u#6 ce ca a a" !i !o $ 25n/u$6- ia" ei ,a" !i mu$a$. El a 2i7uali7a$ $o$ul %oli$. A#oi Ki,a !6cu$ 3n emn6"i cu #"i2i"e la mo/ul 3n ca"e /o"ea ca mo+ila 6 !ie mane2"a$6 la mu$a"e Ki a ela+o"a$ men$al $oa$e /e$aliile #lanului /e mu$a"e- ca Ki cum ca a a" !i !o $ /e;a 25n/u$6- 3n c5$e2a 7ile a a#6"u$ un cum#6"6$o"- c6"uia i,a #l6cu$ $o$ul cu #"i2i"e la ca 6 Ki ca"e i,a /a$ un cec /e mii /e /ola"i- la !el ca Ki #la$a 3n nume"a" im#lica$6
+ormea* un vacuum pentru sntate O"ic5n/ 3n/"67neK$i 6 !o"me7i un 2i/- u+ $an4a uni2e" al6 45KneK$e #en$"u a um#le acel #a4iu %ol. Ceea ce e a#lic6 3n #lanul #i"i$ual- men$al Ki !i7ic al 2ie4ii. Qn om /e a!ace"i ,a 3m+oln62i$ Ki ,a a!la$ 6#$6m5ni 3n Ki" u+ 3n%"i;i"ea me/icului 6u. Doc$o"ul a !6cu$ $o$ ceea ce e"a #o i+il /in #unc$ /e 2e/e"e me/ical. Da" $o$ul #6"ea 3n 7a/a"@ $a"ea lui e 3n"6u$64ea. Co"#ul lui e"a #lin /e o$"a26 Ki nimic nu #6"ea 6 o #oa$6 /i7ol2a- 3n !inal- 3n$",o noa#$e- c5n/ a2ea !eh"6P ma"c Ki o $u e e2e"6- ace $ om Ki,a amin$i$ le%ea 2acuumului Ki a 3n4ele c6 e"a ce2a ce $"e+uia eli+e"a$. N$iin/ ce e!ec$ #u$e"nic au min$ea Ki emo4iile a u#"a co"#ului- #oa$e c6 e"a o a$i$u/ine men$al6 au o $a"e emo4ional6 ca"e $"e+uia l6 a$6 6 e /uc6. A ce"u$ calm Ki 3n liniK$e In$eli%en4ei Di2ine 6 3i /e726luie ce a2ea /e eli+e"a$. >"u c- ,a %5n/i$ la o #e" oan6 c6"eia 3i #u"$a #ic6. S#u e e mul$e luc"u"i ne#oli$icoa e /e #"e acea #e" oan6 Ki $6cu e $o$ul #en$"u a o "6ni. A "e267u$ men$al e2enimen$ele /in$"e ei ca"e au #"o/u "anchiuna Ki /o"in4a lui uilc,"ioa"6 /e a "6ni acea #e" oan6. G5n/in/u, c one $ la ace $ lu c"u- Ki,a /a$ eama c6 e"a #o i+il ca #e" oana aceea 6 nu !i K$iu$ c6 acele 3n$5m#l6"i l,au "6ni$- Ki c6 #oa$e nu e8i $a nici 3 n mo$i2 6 3i #oa"$e #ic6. FNicio/a$6 nu e8i $6JG Biin/ 3n$in 3n #a$ cu !e+"6 ma"e- el a 3nce#u$ 6 /ecla"e ia" Ki ia"A LTE IER COMPLET NI LI>ER. TE PIERD NI TE LAS S PLECI- XN CEEA CE M PRIVENTE. ACEST INCIDENT DINTRE NOI ESTE XNCHEIAT PENTRQ TOTDEAQNA. NQ DORESC SA TE RNESC- NQ DORESC SA BII VTMAT. SQNT LI>ER NI TQ ENTI LI>ER NI TO TQL ESTE IARNI >INE XNTRE NOI.L 3n cu"$ $im# a a2u$ o en7a4ie /e #ace- liniK$e Ki eli+e"a"e. P"ima oa"6 /u#6 mul$e no#4i a /o"mi$ 3m#6ca$. A /oua 7i /iminea4a 3i $"ecu e !e+"a Ki /oc$o"ul lui a /ec3a"a$ c6 o$"a2a 3i #6"6 i e co"#ul #e $e noa#$e 3n mo/ mi"aculo . E"a #e /"umul 2in/ec6"ii. P"in ie"$a"e- ace $ om 3Ki !o"ma e un 2acuum nece a" #en$"u ca o nou6 2ia46 6 u "e!ac6 6n6$a$ea co"#ului Ki #acea min4ii ale.

Iertarea este rspunsul Mul4i oameni e $em /e cu25n$ul Lie"$a"eL- %5n/in/u, e c6 a" #u$ea 3n emna ca ei 6 !ac6 ce2a ne#l6cu$ Ki /"ama$ic@ /a" cu25n$ul 3n eamn6 /oa" La /a #en$"uL F!o"%i2e , a ie"$a- !o" ,#en$"u- $o %i2e , a /aG ] a l6 a i/ei- en$imen$e Ki i$ua4ii 2echi 6 e /uc6 Ki 6 la e ce2a mai +un 3n locul lo". P"oce ul /e ie"$a"e !o"mea76 un 2acuum Ki la 6 locul #en$"u ca noul +ine 6 45Knea c6 #"in el. Am /e co#e"i$ /i cu$5n/ cu u$e /e oameni Ki co"e #on/5n/ cu Ki mai mul$e u$e c6- ine2i$a+il- c5n/ o #"o+lem6 $5n;eni$oa"e nu e "e7ol26- e ne2oie /e ie"$a"e. Am /e co#e"i$ mai /e#a"$e c6 /ac6 /oa" o in%u"6 #e" oan6 /in$"e cei im#lica4i 3n acea #"o+lem6 2a 3nce#e 6 ac4ione7e 3n en ul ie"$6"ii- $o4i cei im#lica4i 2o" "6 #un/e- 2o" !i +inecu25n$a4i- ia" olu4ia 2a a#6"ea.
De e8em#lu- o !emeie !oa"$e 3n $6"i$6 a !o $ im#lica$6 3n$",un li$i%iu ;u"i/ic cu #"i2i"e la #"o#"ie$64ile o4ului ei /ece /a$. E"a e8$"em /e ;enan$ #en$"u ca- #en$"u c6 #e" oana #e ca"e o /6/ea 3n ;u/eca$6 e"a un !o $ #"ie$en /e !amilie- 3n ma"e /i #e"a"e ea ,a al6$u"a$ 3n$",o ea"6 unui %"u# /e "u%6ciune Ki i,a co#leKi$ #e $o4i cu i$ua4ia ei. S#"e uimi"ea ei- nici unul /in$"e cei #"e7en4i nu a !o $ $ul+u"a$ /eloc /e #"o+lema ei@ au nimeni nu a #6"u$ 6 o com#6$imea c6. In !a#$- $o4i i,au #u c6 #"o +lema ei #u$ea R3 "e7ol2a$6 /ac6 ea 3l ie"$a #e omul #e ca"e 3l /6/ea 3n ;u/eca$6- 3n!"icoKa$6- a "e#lica$A LS6 3l ie"$M Voiam /oa" ca 2oi 6 26 "u%a4i #en$"u ca eu 6 c5K$i% ca7ul 3m#o$"i2a lui la $"i+unal. El a $6cu$ luc"u"i a$5$ /e 3n%"o7i$oa"eJL Da" %"u #ul /e "u%6ciune a "6ma !e"m. Ea a "6ma /e7%u $a$6 /a" ,a $o" 6#$6m5na u"m6$oa"e- c5n/ a #"imi$ a i%u"6"i c6 "u%aciunea #u$ea 6 "e7ol2e $o$ul. Mul$e 7ile /u#6 aceea ea ,a %in/i$ e"io la #u$e"ea ie"$6"ii- 3n$",o 7i- c5n/ e a!la la 2olanul ma inii ei- %5n/in/u, e la !o $ul #"ie$en al !amiliei ei cu ca"e a #"o+leme le%ale- a $"i%a$A LDoamne- omeneK$e nu 3l #o$ ie"$ a #e ace $ om. Da" /ac6 $u #o4i- Te "o%- ia"$6,' prin mine.L Deo/a$6- a a2u$ un en$imen$ /e #ace a/5nc6- #en$"u ca"e ea a a/u mul4umi"i- Ki #"o+lema i,a /i #6"u$ /in min$e C5$e2a 7ile mai $5"7iu- omul a 2eni$ 3n o"aK Ki ,a /u 6 il 2a/6 #e a2oca$ul ei. El i,a ce"u$ ei #"in a2oca$ 6 3i aco"/e o 3n$5lni"e #e" onal6. E7i$an$- a2oca$ul a "e#lica$ L>6nuie c c6 34i 2a !i !a2o"a+il6. Dac6 /o"eK$i 6 "e7ol2i ace $ ca7- 2a $"ei 6 ai /e,a !ace cu mine ca a2oca$.L Acu7a$ul a "e#lica$A Lo /o"e c 6 2i7i$e7 acea $6 /oamn6 3n #"i2in4a ca7ului /e la $"il nai. Do"e c #u" Ki im#lu 6 3i !ac o 2i7i$6 #en$"u c6 am o/a$6 #"ie$eni Ki #en$"u c6 am a2u$ me"eu o ma"e $im6 #eni o4ul ci. AK 2"ea 6 o 26/ ca #e 2"emu"i Ki 6 2o"+im /e 2"emu"ile- /e al$6 /a$6. L Ni a $!el- a 2i7i$a$,o 3n$",un mo/ #"ie$ene c- ia" 3n $im#ul 2i7i$ei u+iec$ul #"oce ului a !o $ #u 3n /i cu4ie. Ei au con2eni$ amical 6 cla"i!ice #"o+lema 3n a!a"a $"i+unalului- #"e mul4umi"ea $u$u"o" celo" im#lica4i. A $!el- eli+e"a"ea i/eilo" !i8e- a a$i$u/inilo" Ki o#iniilo"- la 6 loc #en$"u e8#e"ien4e mai #l6cu$e.

, te"nic de iertare
Ia$6 o $ehnic6 /e ie"$a"e ca"e #oa$e !ace loc o"ic6"ui +ine ce #a"e 6 !ie nece a" 3n 2ia4a $a chia" acumA aKea76,$e #en$"u o ;um6$a$e /e o"6 3n !ieca"e 7i Ki ia"$6,i men$al #e $o4i cei cu ca"e eK$i 3n /i7a"monie- #e $o4i cei !a46 /e ca"e $e im4i "6u au eK$i 3n%"i;o"a$. Dac6 acu7i #e cine2a /e in;u $i4ie- /ac6 ai c"i$icaJ au ai +5"!i$ #e cine2a- /ac6 ai 2o"+i$ /e #"e cine2a ne#oli$ico - /ac6 ai #"o+leme ;u"i/ice cu cine2a- ce"c,le men$al ie"$a"ea. Su+conK$ien$- ei 2o" "6 #un/e. In acea $6 manie"6- /ac6 $e acu7i /e c6/e"i au /e %"eKeli- ia"$6,$e #e $ine 3n u4i. Ie"$a"ea #oa$e c"ea un 2acuum ce 2a /a la o #a"$e $a2ila /in !a4a +inelui Ki ucce ului $6u. Decla"6,le men$al celo"lal4iA LIERTAREA PLIN DE IQ>IRE A LQI DQMNEWEQ NE ELI>EREAW ACQM. IQ>IREA DIVIN PRODQCE ACQM REWQLTATE PERBECTE NI TOTQL ESTE IARNI >INE XNTRE NOI. TE PRIVESC CQ OCHII IQ>IRII NI GLORIBIC SQCCESQL PROSPERITATEA NI >INELE TQ COMPLET.L E $e +ine 6 /ecla"i #en$"u $ine 3n u4iA LSQNT IERTAT NI GQVERNAT DOAR DE IQ>IREA LQI DQMNEWEQ NI TOTQL E >INE.L Am 2o"+i$ o/a$6 cu o !emeie ce a2ea ma"i /i!icul$64i 3n c6 nicia ci. So4ul ei e"a #e #unc$ul /e a #ie"/e o lu;+6 !oa"$e +un6 /in cau7a alcooli mului Ki a in $a+ili$64ii lui. C5n/ i,am u%e"a$ a la e 6 e /uc6 ace $e i/ei cu #"i2i"e la o4ul ei Ki 6 !o"me7e un 2acuum #en$"u ca mai +inele 6 2in6 #"e ei #"in ie"$a"e- : /ecla"a$ con2in 6 /e /"e#$a$ea eiA LNu am mo$i2e 6 3nce"c ie"$a"ea. Nu am ce 6

ie"$. 3mi iu+e c o4ul.L Da" am u%e"a$ c6 e"a e2i/en$ nece a" ca 3n$",un !el au al$ul un ^ acuuni 6 !ie !o"ma$A c6 i$ua4ia /e ca"e ea /o"ea 6 e eli+e"e7e a2ea mul$e a #ec$e@ Ki #"o+a+il c6 nu #e o4ul ei $"e+uia 6 3l ie"$e- /a" c6 !ieca"e /in$"e noi a"c ne2oie 7ilnic /e #"ac$ica ie"$6"ii/a$o"i$6 mul$o" a$i$u/ini ne%a$i2e- u+conK$ien$e $oca$e 3n emo4iile noa $"e Ki /e ca"e noi nu un$em nici m6ca" conK$ien4i. B6"6 #"ea mul$6 $"a%e"e /e inim6- ea a !o $ 3n cele /in u"m6 /e aco"/ 6 e aKe7e 3n !ieca"e 7i Ki 6 #"ac$ice #en$"u o ;um6$a$e /e o"6 ie"$a"ea. Mai $5"7iu- a /ecla"a$ cu uimi"e c6 i,au "e2eni$ 3n min$e numele #e" oanelo" /e ca"e o le%au e8#e"ien4e ne#l6cu$e au ne!e"ici$e Ki #e ca"e le ui$a e /e mul$6 2"eme. Tu$u"o" ace $o"a le,a a/"e a$ cu2in$e Ki %5n/u"i /e li+e"$a$e- eli+e"a"e Ki ie"$a"e- la !el Ki cu #"i2i"e la com#o"$amen$ul "ecen$ al o4ului ei. C5n/ a 3nce#u$ 6 e im$6 eli+e"a$6 /e $o$ ceea ce e"a 2echi- 3m#o26"6$o"- /e emo4ii Ki a$i$u/ini o $ile- o4ul ei a 3nce$a$ 6 mai +ea. El a 3nce#u$ ia"6Ki 6 muncea c6 !oa"$e mul$ la lu;+a lui- ia" ucce ul a 2eni$ 3n$",un a emenea mo/ 3nc5$ ea a #u$u$ 6 "enun4e la e"2iciul ei Ki 6 ai+6 %"i;6 3n$",un mo/ minuna$ /e ca a lo"- ceea ce 3Ki /o"eau /e mul$. Acea $a e #u$e"ea ie"$6"ii. Te %5n/eK$i cum #o$ !i 3n/"e#$a$e unele i$ua4ii 3ncu"ca$e /in 2ia4a $a- ce !o"m6 trebuie 6 ai+6 olu4iaM A$unci eli+e"ea76- #ie"/e- la 6 6 #lece. Decla"6 #e" oanei au i$ua4iei im#lica$eA LACQM TE ELI>EREW- TE PIERD- TE LAS S PLECI NI M LAS CONDQS DE DQMNEWEQ.L Nu 34i !ie $eam6 6 laKi 6 e /uc6. Nimic nu #oa$e !i 2"eo/a$6 #ie"/u$ #"in eli+e"a"ea #i"i$ual6. Dim#o$"i26-

-li#erarea este magnetic

#"o#"iul $6u +ine Ki +inele #en$"u $o4i cei im#lica4i a"e o mai mul$6 li+e"$a$e /e a e miKca 3n 2ia4a $a. P"in eli+e"a"e- #u$e"ea $a /e a a$"a%e +inele c"eK$e !oa"$e mul$. Qn cu25n$ /e a2e"$i7a"e cu #"i2i"e la luc"u"ile $an%i+ile #e ca"e Ie laKi 6 e /uc6. Am $"ecu$ o/a$6 3n "e2i $6 /ula#ul meu Ki am im4i$ ne2oia 6 /au cele mai mul$e luc"u"i /e acolo u"o"ii mele. Ace $e haine e"au 3n #e"!ec$6 $a"e- /a" m6 #lic$i i em /e ele- Ki nu a#6"u e"6 "ecen$ haine noi- aKa 3nc5$ am im4i$ c6 "enun45n/ la ele- !6ceam /"um #en$"u haine noi. Du#6 ce i,am $"imi ace $e haine- m,am im4i$ !e"ici$6 Ki #e"am haine noi. ca"e e"am i%u"6 c6 eU 2o" mani!e $a. Da" c5$e2a 6#$6m5ni nu ,a 3n$5m#la$ nimic- 3n cele /in u"m6 am 3n4ele c6 men$al m6 mai a%646m /e hainele #e ca"e i le $"imi c, em ei%5n/in/u,m6A L/ac6 a a2ea acele haine au co $ume #e ca"e i le,am $"imi lui Si - le,aK #u"$a a $67i.L A !o $ ne2oie a$unci ca eu 6 "e,eli+e"e7 ceea ce /e;a eli+e"a em. Mi,a $"ecu$ #"in min$e !ieca"e a"$icol #e ca"e i,l $"imi e, em i am /ecla"a$ men$al !iec6"ei #ie e /e 3m+"6c6min$eA LM ELI>EREW COMPLET NI DE >QN VOIE DE TINE. TE PIERD COMPLET NI TE LAS S TE DQCI. NQ MAI AM NEVOIE DE TINE XN GARDERO>A MEA- TE ABLI ACQM XN LOCQL PERBECT.L Du#6 aceea- haine noi Ki mai !"umoa e au a#6"u$ "a#i/ 3n /ula#ul meuJ A !o $ ca Ki cum o L!o"46 ma%ne$ic6L 3nce#u e 6 luc"e7e #en$"u mine. O #"ie$en6 ca"e nu K$ia nimic /e /ula#ul meu %ol a 2eni$ /i c"e$ la mine Ki mi,a #u A LAm niK$e +ani #e ca"e aK /o"i 6 3i 3m#a"$ cu $ine. C5n/ m,am "u%a$ 3n$"e+5n/ ce 6 !ac cu acea $6 um6- in%u"ul %5n/ ca"e mi,a 2eni$ 3n min$e a !o $ 6 4i,i /au 4ie- #oa$e #en$"u niK$e haine noi. Se #a"e c6 $u ai mul$e haine- /a" %5n/ul a #e" i $a$- Ki ia$6,i cu +inecu25n$a"ea mea.L Su+ $an4a a 3nce#u$ 6 e "e2e" e #"e mine /e aici- /e acolo Ki /e #"e$u$in/eni. Cu c5$e2a 6#$6m5ni 3n u"m6- "e2i7ui, em Ki "e,$"an mi e em- cu 3n/oieli- /a" Ki cu #e"an4e- niK$e a"$icole unei "e2i $e- #e ca"e le c"i e em Ki ini4ial nu !u e e"6 acce#$a$e. %cum ele au !o $ acce#$a$e Ki am !o $ #l6$i$6. C54i2a oameni au 267u$ niK$e o+iec$e /e 3m+"6c6min$e c5n/ e a!lau la cum#6"6$u"i Ki ,au %5n/i$A L#a" 6 !ie #o$"i2i$e #en$"u Ca$he"ineL. Mi le,au cum#6"a$ 3n /a". 3n !ieca"e ca7- e"au o+iec$ele /e 3m+"6c6min$e #e ca"e le ima%ina em men$al a$5"n5n/ 3n /ula#ul meuJ O #"ie$en6 3n$o"c5n/u, e aca 6- ,a o#"i$ la cum#6"6$u"i. Nu co"e #on/a em 3n ul$ima 2"eme Ki ea nu a2ea cum 6 a!le conK$ien$ /e /ula#ul meu %ol. To$uKi- /u#6 /"umul ei la cum#6"6$u"i- a o i$ cu #ache$ele cu /a"u"i 3n 3m+"6c6min$e #en$"u mine. Ea a c"i mai $5"7iuA LTocmai Sam a2u$ en$imen$ulS c6 ai #u$ea !olo i ace $e a"$icole /e 3m+"6c6min$e- Ki nu am #u$u$ "e7i $a 6 4i le cum#6". AK !i !oa"$e !e"ici$6 6 Ie #o"4i.L Am 3n264a$ o lec4ie com#le$6 /in acea $6 e8#e"ien46. Nimic /in $oa$e ace $ea nu ,a 3n$5m#la$ #5n6 c5n/ nu m,am eli+e"a$ /e

hainele #e ca"e i le $"imi e em u"o"ii mele. Qn /a" ce nu e $e l6 a$ li+e" /u#6 ce e $e /a$ nu e $e /eloc un /a". Daca /ai- !ii i%u" c6 eli+e"e7i cu %"a4ie ceea ce /ai. Al$!el- nici un +ine nu a !o $ !6cu$- 2acuumul nu ,a !o"ma$.

+olose!te ceea ce ai la ndemn Qn al$ mo/ /e a in2oca le%ea 2acuumul e $e 6 !olo eK$i u+ $an4a ca"e 34i e $e acum la 3n/em5na !6"6 6 o economi eK$i- !6c5n/ a $!el loc ca o nou6 #"o #e"i$a$e 6 cu"%6 #"e $ine. To$uKi- $"e+uie 6 $aci ace $ luc"u 3n$",o anumi$6 a$i$u/ine a min4ii #en$"u a o+4ine "e7ul$a$e colo ale. C5n/ #a"e ca u+ $an4a #e ca"e o ai la 3n/em5n6 6 !ie in u!icien$6 #en$"u a aco#e"i ne2oile ac$uale- au c5n/ #a"i 6 $e !i +loca$ 3n /"umul #"e #"o #e"i$a$e- $a con$"olul[ a u#"a i$ua4ieiA #"eia con$"olul 3n min$ea Ki en$imen$ele $ale. 3n loc 6 $e im4i nea;u$o"a$- !6"6 a#6"a"e Ki 6 $e au$ocom#6$ime $i- /ecla"6 acelei i$ua4ii !inancia"eA LPACE- STAI LININTITAL. Ia 3n m5inile $ale #o"$o!elul- ca"ne$ul /e cecu"i- au o al$6 /o2a/6 $an%i+il6 a u" ei $ale !inancia"e Ki /ecla"6 cu #"i2i"e la A#oi e $e $im#ul 6 !olo eK$i 3n i$ua4ia #"e7en$6- !6"6 $eam6 Ki cu cu"a;- u+ $an4a #e ca"e ele o con4in. Dac6 ai niK$e no$e /e achi$a$- nu aK$e#$a #5n6 c5n/ 2o" 2eni L+ani /e $uiL ca 6 le #l6$eK$i #e $oa$e- ci #o"neK$e cu cu"a; Ki #l6$eK$e,le #e cele #e ca"e le #o4i #l6$i. Ceea ce 2a /a un nou !6%aK u+ $an4ei a!la$e la 3n/em5na $a Ki 2a me"%e mai /e#a"$e- a $!el 3nc5$ e #oa$e mul$i#lica. Ri/ica ochiiJ 3n !a4a #"o #e"i$64ii E im#o"$an$ a 34i $a+ileK$i Ki a men4ii o a$i$u/ine #"o #e"a ca Ki cum /a"u"ile $ale a" !i /e;a com#le$ 2i7i+ile. Nu e $e momen$ul 6 2o"+eK$i /e #"e li# 6- 6 $e "e $"5n%i- au a !ii a/e#$ul unei economii /"a $ice. Dim#o$"i26- e $im#ul a,4i achi4i 3n/a$o"i"ile !inancia"e , #5n6 la ul$imul +an- /ac6 e $e nece a". Dac6 3n ace $ momen$ $e limi$e7i- 2o"+eK$i /e #"e li# u"i !inancia"e- 2ei #l6$i /u+lu. Dim#o$"i26- men$al- "i/ic6 ochii Ki mul4umeK$e #en$"u u+ $an4a #e ca"e /e;a o ai #en$"u a o /a. A#oi- $"imi$e,o cu cu"a;- cu en$imen$ul ma"ii #"o #e"i$64i Ki cu a+un/en$e +inecu25n$6"i. Decla"6 2oio A LACESTA ESTE DARQL LQI DQMNEWEQ Nl XL TRIMIT CQ XNELEPCIQNE NI >INECQVYNTRI.L C5n/ L"i/ici ochiiL 3n ciu/a a#a"en4elo" #o$"i2nice- /e;a 4i ,a Ki /a$J Poa$e c6 #e" oana ca"e mi,a 2o"+i$ cel mai mul$ /e #"e acea $6 !a76 a 2acuumului e $e o $6cu$6- mo/e $6 %o #o/ina ca"e 3n mo/ con $an$ L"i/ica ochiiL cu cu"a; $"imi45n/ +anii /in #o"$moneul ei cu un en$imen$ /e 3n!lo"i"e. In!aili+il- ea #"imea !oa"$e mul$. Acum c54i2a ani- a 3nce#u$ 6 e in$e"e e7e /e 3n!"umu e4a"ea +i e"icii 3n ca"e lu;eam a$unci. Di c"e$- mi,a u%e"a$ c5$e2a 3m+un6$64i"i #e ca"e i,a" !i #l6cu$ 6 le a/uc6- a i%u"5n/u,m6 c6 /e4inea L!on/u"i #"i2a$eL #en$"u a !ace ace $ luc"u. C5$e2a luni mai $5"7iu am 3n264a$ c6 ace $e L!on/u"i #"i2a$eL /e ca"e ea 2o"+ea e"au #"o#"ii ei +ani /e alimen$e- #e ca"e i,a !olo i$ cu %ene"o7i$a$e #en$"u c5$e2a o+iec$e /e $ina$e +i e"icii. 3n ace $ !el- a 3nce#u$ 6 /ea +anii cu un en$imen$ /e 3n!lo"i"e Ki a con$inua$ 6 L"i/ice ochiiL /e c5$e o"i a2ea ne2oie /e ce2a. Noi canale ,au /e chi #en$"u ea Ki o4ul ei 3n cele mai neaK$e#$a$e !elu"i- a $!el 3nc5$ #en$"u #"ima oa"6 3n 2ia4a ei Ki,a an%a;a$ o mena;e"6- a #"imi$ 3n /a" o maKin6 Ki a2ea o #la$6 luna"6. Re/eco"a"ea +i e"icii a a2u$ e!ec$ul unui L+ul%6"e /e 76#a/6L- ca"e a an$"ena$ mul$e /a"u"i +o%a$e- $oa$e #en$"u c6 acea $6 %o #o/in6 a 3n/"67ni$ L 6 "i/ice ochiiL Ki 6 !olo ea c6 /in #lin- cu cu"a;- !6"6 $eam6- u+ $an4a #e ca"e o a2ea $a 3n/em5n6 , chia" Ki a$unci c5n/ acea $6 u+ $an4a e"a "e#"e7en$a$6 chia" /e +anii ei /e alimen$e. Ni acum un$ co#leKi$6 c5n/ 3n4ele% ce c"e/in46 a a2u$ in le%ea #"o #e"i$64ii #"in 2acuum- Ki ce "e7ul$a$e colo ale a con$inua$ 6 e8#e"imen$e7e. Ea a #u a/e ea c6- /e c5n/ a 3nce#u$ 6 !o"me7e un 2acuum- nu a a2u$ mai a2u$ 2"eo/a$6 co $u"i !inancia"e #e ca"e 6 nu le !i #u$u$ aco#e"i. P6KeK$e cu /"e#$ul

ELE. LSQNTEI CHIAR ACQM PLINE DE A>QNDENTELE DARQRI PE CARE DQMNEWEQ MI LE OBER DE CYTE ORI AM NEVOIE.L

Qn ah mo/ /e a L"i/ica ochiiL la i2i"ea !inan4elo" e $e 6 #6KeK$i cu /"e#$ul. Poa"$6 cele mai +une haine- a"a$6 c5$ /e +ine e #oa$e. T"6ieK$e a$5$ /e +o%a$ c5$ e #oa$e cu ceea ce ai /e;a. A2eam o/a$6 ne2oie /e haine noi #en$"u o con!e"in46 la ca"e !u e em in2i$a$6 6 #a"$ici#- /a" nu a#6"eau +anii #en$"u noile haine. C5n/ m,am "u%a$ 3n acea $6 #"o+lem6- am a2u$ en$imen$ul c6 a" $"e+ui 6 3nce# a #o"$ cele mai +une haine ale mele #en$"u a m6 im4i +o%a$a. Am #u"$a$ 7ilnic a#"oa#e o 6#$6m5n6 cea mai +un6 "ochie a mea- ia" Ki ia". 3n$",o 7i mi,a !o $ $"imi un /a" +6ne c #en$"u niK$e e"2icii #e ca"e le !6cu em 3n $"ecu$. De i%u"- ime/ia$ mi,am cum#6"a$ hainele noi #e ca"e mi le /o"eam. C5n/ eli+e"e7i Ki laKi 6 e /uca ceea ce nu 34i #lace Ki e !o"mea76 un 2acuum #en$"u o nou6 #"o #e"i$a$e- ace $a e $e momen$ul 3n ca"e $"e+uie 6 !aci $o$ ceea ce e $e nece a" #en$"u a c"ea en$imen$ul +o%64iei- o am+ian46 +o%a$6- un a #ec$ +o%a$ cu u+ $an4a /e ca"e /i #ui 3n momen$ul /e !a46. Nu #une nim6nui /e a#a"en$a li# 6 au /e 2acuum. Di cu4iile /e #"e limi$a"e au economii 3i 4in #e mul4i oameni 3n 6"6cie. Nu le %5n/i nicio/a$6 la $ine 3n u4i ca !iin/ li# i$ au limi$a$. Nu 2o"+i /e #"e 2"emu"i %"ele au /e #"e ne2oia unei economii $"ic$e. Nu $e %5n/i la c5$ /e #u4in ai- ci la c5$ /e mul$ ai. E $e momen$ul 6 !olo eK$i cel mai +un #o"4elan Ki a"%in$6"ia- 6 iei cina cu lum5n6"i- chia" /ac6 meniul $6u e $e com#u /oa" /in Lco $i46 cu !a oleL.
Bo"m5n/ un 2acuum i l6 5n/ 6 e /uc6 ceea ce nu 3 4 i /o"eK$i@ !olo in/ ceea ce ai Ia /i #o7i4ie 2i7i+il la momen$ul ac$ual #en$"u a,4i aco#e"i ne2oile ime/ia$e- nu limi$5n/u,3e@ 4ii $"6in/ a$5$ /e +o%a$ c5$ e $e #o i+il 3n $a$a a#a"en4elo" , "e7ul$a$ele a+un/en$e 2o" a#6"ea ime/ia$ 3n e8$e"io". A#"oa#e mi $e"io - noi canale /e a#"o2i7iona"e 2o" a#6"ea #en$"u a,4i aco#e"i nece i$64ile. Vei /e co#e"i al$e a2e"i !inancia"e 3n #"ea;ma !a. /e ca"e an$e"io" nu e"ai conK$ien$. Al4i oameni 2o" !ace inconK$ien$ luc"u"i ca"e 2o" con$"i+ui la #"o #e"i$a$ea $a. Dac6 ai ne2oie /e #"o #e"i$a$e- !o"4a $a con $6 3n liniK$e Ki 3nc"e/e"e- a$unci c5n/ 3n/"67neK$i 6 L"i/ici ochiiL- 6 +inecu 25n$e7i i a /ai un nou cu" u+ $an4ei ca"e 34i e $e la 3n/em5n6 3n mo/ul ca"e #a"c cele mai #o$"i2ii- 3n$o$/eauna ce"e 3n/"uma "e /i2in6 cu #"i2i"e la c6ile #"ac$ice la !el ca Ki cele #i"i$uale #"in ca"e 6 !o"me7i un 2acuum #en$"u o nou6 #"o #e"i$a$e c5n/ ace $e ne2oi !inancia"e $e amenin4a. Nu in$"a 3n #anic6@ acea u e $e chia" oca7ia $a /e a /o2e/i #en$"u mai /e#a"$e c6 le%i P in2i7i+ile ale #"o #e"i$64ii a/uc "e7ul$a$e 2i7i+ile- #line /e a$i !ac4ii. Acea $a e $e chia" ini4ie"ea $a 3n #u$e"ea mo/ului de %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e. 3n2645n/ cum 6 !o"me7i un 2acuum #en$"u un nou +ine. a$unci c5n/ 34i /e72ol4i conK$ien$ %5n/i"ea o"ien$a$6 #"e #"o #e"i$a$e- nu in$"a 3n #anica 3n !a4a #"o2oc6"ilo" !inancia"e- $"e+uie a K$ii c6 #o4i 6 Ic !aci !a46 2ic$o"io Ki 6 !ii mul$ mai +o %a$ /e#"in75n/ le%ile in2i7i+ile #"in ca"e 6 o+4ii luc"u"ile 2i7i+ile /e ca"e ai ne2oie. A/e ea c5n/ !o"me7i un 2i/ !olo in/ ceea ce ai- 2ei con $a$a ca uma #e ca"e o ai la 3n/em5n6 e $e u!icien$6@ c6 e #"ea mul$

"i i#i$ au i"o i$@ Ki c6 uma #e ca"e o con i/e"ai 3n$5i in u!icien$6 au mic6- e a/ec2a$6 c5n/ o !olo eK$i $a"6 $eam6. Pa"e chia" 6 34i a;un%6 #5n6 la a#a"i4ia noii u+ $an4e- /ac6 con$inui 6 o !olo eK$i !6"6 $eam6 Ki cu c"e/in46- $oa$e chel$uielile sunt aco#e"i$e.S
Ve7ii ca#i$olul 1- LHow io Ga$he" _ou" P"o #e"ou MannaL 3n ca"$ea Iui Ca$he"ine Pon/e" .he 1illionaire 1oses

+ loc pentru #inele tu


To4i ne /o"im i$ua4ii !inancia"e mai +une Ki $o4i $"e+uie 6 le a2em. Ia$6 /"umul #en$"u a le o+4ineA nu 2o"+i /e #"e li# a !inancia"6- /a" 3nce#e 6 %5n/eK$i 3n $e"meni /e +o%64ie- a+un/en46 uni2e" al6 ca"e e8i $6 #"e$u$in/eni. A$unci 3n2a46 a laKi 6 e /uc6a "enun4i- 6 !aci loc #en$"u luc"u"ile #en$"u ca"e $e,ai "u%a$- ai munci$ Ki #e ca"e le,ai /o"i$ a$5$ /e mul$. C5n/ "enun4i K$ a"unci i/ei Ki a$i$u/ini 2echi- #o e iuni 2echi Ki #ui 3n locul lo" i/ei noi /e #"e #"o #e"i$a$e Ki achi7i4ii #i"i$uale- i$ua4ia $a e 2a 3m+un6$64i con $an$. Do"eK$i 3n$o$/eauna ce2a mai +un /ec5$ ai acum. E $e im+ol/ul #"o%"e ului. AKa cum co#iilo" le "6m5n mici hainele- $u 34i /e#6KeK$i 2echile i/ealu"i- l6"%in/u,4i o"i7on$ul 2ie4ii #e m6 u"6 ce a2an e7i. Vechiul trebuie 6 !ie elimina$ con $an$- #en$"u a 4ine #a ul cu acea $a c"eK$e"e. A%645n/u,$c /e 2echi- 34i +loche7i #"o%"e ul- au 3l o#"eK$i 3n $o$ali$a$e.

De ce 6 nu 3n/"67neK$i 6 !o"me7i un 2acuum acum Ki a in2i4i 3n 2ia4a $a #"o #e"i$a$ea com#le$6 Ki ucce ul /u#6 ca"e ai $5n;i$ Ki ca"e 34i e $e /i2in meni$ 4ieM

LEGEA C* %.-7% % P*+,P *-.89-,Ca#i$olul 1, Hai 6 ne a#lec6m a u#"a #"o #e"i$64ii. Acum- c5n/ ai !o$ ma$ un 2acuum- eK$i %a$a 6 um#li ace $ 2i/ eu un +ine nou a+un/en$#"in le%ea c"ea$i26 a #"o #e"i$64ii. De !a#$- le%ea c"ea$i26 a #"o #e"i$64ii im#lic6 $"ei #aKi !un/amen$ali #"eci7a4i 3n ace $ ca#i$ol Ki 3n u"m6$oa"ele /ou6.A F'G S6 ai un #lan- 6 3 4 i aK$e"ni #e h5"$ie /o"in4ele cu #"i2i"e la acel #lan- Ki 6 ii /e72ol4i con $an$@ F*G S6 ima%ine7i men$al #lanul ca !iin/ 3n/e#lini$@ F:G A!i"ma"ea con $an$6 a #e"!ec$ei lui 3n/e#lini"i. To$uKi- #"ima #a"$e a le%ii c"ea$i2e- aKa cum e $e #u 6 3n /i cu4ie 3n ace $ ca#i$ol- e $e e en4ial6- #en$"u c6 !6"6 un #lan Ki 3n emn6"i #"i2i$oa"e la el- ceilal4i /oi #aKi un$ 7a/a"nici.

.orina puternic este un motor al succesului


P"imul #a al le%ii #"o #e"e a c"ea$i2i$64ii e $e /o"in4a Ki a+ili$a$ea /e a !ace ce2a con $"uc$i2 3n le%6$u"6 cu acea l6 /o"in46. Recen$ un +6$"5n om /e a!ace"i mi,a #o2e $i$ c6 /e co#e"i e 3n munca lui c6 a$unci c5n/ un nou clien$ 2ine Ki 34i /o"eK$e !oa"$e mul$ un anumi$ #"o/u - el con i/e"6 ca 3n$o$/eauna e $e cel mai +ine 6 i,' 25n/6 clien$ului chia" #e acela #e ca"e 3l /o"eK$e. Ace $ om /e a!ace"i a #u c6 chia" Ki a$unci c5n/ ci #e" onal im$e c6 al$e #"o/u e i,a" !i clien$ului mai u$i le- /ac6 acel clien$ e $e /e;a /eci Ki /o"eK$e cu a/e26"a$ un anumi$ #"o/u - el nu 3ncea"c6 nicio/a$6 6 3i chim+e /o"in4a- #en$"u c6 /o"in4a e $e o !o"46 a$5$ /e #u$e"nic6. El a a!i"ma$ c6 /o"in4a #u$e"nic6 a"a$6 3nc"e/e"e 3n #"o/u - ceea ce a/uce 3n mo/ ine2i$a+il a$i !ac4ii.

Do"in4a a/e26"a$6 nu a"e 3n ea nimic la+ au c6l/u4. E $e in$en 6 Ki #u$e"nic6. Dac6 e $e /e72ol$a$6 Ki e8#"ima$6 a/ec2aS- o /o"in46 #u$e"nic6 3n$o$/eauna #oa"$a 3n ea #u$e"ea /e a a$"a%e ucce ul. Cu c5$ /o"eK$i mai #u$e"nic +inele- /o"in4a $a 2a a2ea o #u$e"e mai ma"e /e a,4i a/uce +inele. Con iliin/ oameni cu /i!e"i$e #"o+leme- am /e co#e"i$ c6 $i#ul co"ec$ /e /o"in46 /i7ol26 o"ice o+ $acol a!la$ 3n !a4a 3m#lini"ii. Do"in4a /"ea#$6 e $e cu a/e26"a$ #"imul #a 3n /i7ol2a"ea #"o+lemelo" Ki a$in%e"ea /"umului #"o #e"i$64ii.
Cum #o4i 6 3m#lineK$i /o"in4ele #"o!un/e /e #"o #e"i$a$e Ki ucce M Concen$"5n/u,4i. la un momen$ /a$- a$en4ia a u#"a unei ma"i 4in$e. O ma"e 4in$6 inclu/e 3n$o$/eauna un num6" /e mici /o"in4e ca"e un$ au$oma$ 3n/e#lini$e c5n/ cea mai ma"e e $e 3n/e#lini$6. P iholo%ii un$ /e aco"/ c6 nu$"in/ /o"in4e #u$e"nice Ki 4in$e m6"e4e in!luen46m oamenii i e2enimen$ele. E $e ca Ki cum $o4i Ki $o$ u+conK$ien$ ,a" aco"/a cu ma"ile noa $"e /o"in4e Ki i/ealu"i- Ki ,a" ocu#a cu a ne a;u$a 6 le a$in%em. Qimi$o" e $e c6- /in$"e milioane /e oameni ca"e /o"e c 6 ai+6 ucce - /oa" c54i2a au /o"in4e cu a/e26"a$ ma"i- ca"e 6 !i #"o#ul e7e. Ceilal4i e la 6 leneKi /uKi /e 2al 3n$",un cu"en$ /e e2enimen$e mia Ki aK$e#$6"i mici. C5n/ 3n$5lneK$i o #e" oana ca"e a"e cu a/e26"a$ ce2a /e #u 3n lume- e $e /e o+icei o #e" oan6 ce $in/e in$en #"e cele mai 3nal$e i/ealu"i Ki #"e ceea ce e $e mai +un 3n 2ia46. Qna /in$"e a!i"ma4iile !un/amen$ale #e ca"e le "ecoman/ oamenilo" #en$"u a,i a;u$a 6 3Ki in$en i!ice con $"uc$i2e /o"in4ele e $eA LDORESC CEEA CE ESTE MAI >QN XN VIA NI ACQM XMI ATRAG CEEA CE ESTE MAI XNALT Ni MAI >QN.L

/!terne-i dorinele pe "rtie


Le%ea c"ea$i26 a #"o #e"i$64ii e $e 6 iei cele mai #"o!un/e /o"in4e ale $ale- 3n loc 6 le cu"mi ca #e niK$e 2i e im#o i+ile- 6 3nce#i 6

le e8#"imi con $"uc$i2 /eci75n/ ce un$ ele cu a/e26"a$ Ki !6c5n/ ce2a !oa"$e im#lu /a" !oa"$e e!icien$ 3n le%6$u"6 cu eleA %!terne(le pe h"rtie& B6 o li $a au chi4ea76Sun #lan- #e ca"e 6 $e im4i li+e" 6 3l chim+i- 6 3l "e2i7uieK$i- 6 3l "e!o"mule7i Ki "ea"an;e7i. aKa cum e chim+6 i/eile $ale 3n le%6$u"6 cu el- !6"6 "e $"ic4ii. A c"ie /o"in4ele Ki a !o"mula pe h"rtie un #lan 34i cla"i!ic6 /o"in4ele 3n min$e- ia" min$ea #"o/u ce "e7ul$a$e #"eci e numai c5n/ 3i un$ /a$e i/ei #"eci e #"in ca"e 6 !unc4ione7e.

Mul4i oameni e $"6/uie c /in "6 #u$e"i 6 a$in%6 #"o #e"i$a$ea #e c6i e8$e"ioa"e- 3n 6 !6"6 "e7ul$a$e- #en$"u c6 le e $e $eam6 6 3Ki cla"i!ice %5n/u"ile Ki /o"in4ele. Ei /o"e c a $"6ia c6 mai +ine Ki 6 ai+6 mai mul4i +ani- /a" nu 3Ki /e!ine c nicio/a$6 /o"in4ele cu #"i2i"e la cum 2o" 6 $"6ia c6 mai +ine. au de c"i bani n plus au ne2oie. De !a#$- mul4i oameni e7i$a 6 a;un%6 la conclu7ii #"eci e- $em5n/u, e c6 i,a" #une lui Dumne7eu ce 6 !ac6. Da" cum /". Emilie Ca/y a c"i o/a$6- LDo"in4a e $e Dumne7eu +6$5n/ la uKa min4ii $alc- 3nce"c5n/ a 34i a/uc6 mai mul$ +ine.L' Dac6 u#"imi ace $e /o"in4e #"o!un/e- ele nu mai au u#a#e con $"uc$i2e Ki a$unci a/e ea e $"an !o"m6 3n canale /i $"uc$i2e e8#"ima$e ca $en/in4e ne2"oii,cc- !o+ii- $en iuni- au #oa$e u#"ima"ea a"c ca "e7ul$a$ e8$e"io" alcooli mul- +olile min$ale- /e#en/en4a /e /"o%u"i- /e7echili+"ul e8ual- au al$e #"o+leme %"a2e. Pu$e"ea /o"in4elo" Ki #lanu"ilo" c"i e mi,a !o $ #"ima oa"6 /o2e/i$6 /e un a2oca$ #en$"u ca"e am luc"a$ acum c54i2a ani. 3n$",o 7i- /u#6 ce $ocmai !u e e 3n2in 3n cam#ania #en$"u Con%"e - 3n loc 6 e au$ocom#6$imea ca- ci ,a ocu#a$ ime/ia$ /e !o"mula"ea unui nou #lan. El a men4iona$ /o"in4a lui /e a a2ea un +i"ou /e a2oca$u"6 mai ma"e@ /o"in4a lui /e a a2ea /e la o !i"m6 cu /oi an%a;a4i una cu cinci,Ka e an%a;a4i@ Ki cu c5$ /o"ea 6 c"ea c6 2eni$ul !i"mei an /e an 3n u"m6$o"ii cincinal. In acea 2"eme- nu K$iam c6 acea $a e $e una /in$"e cele mai #u$e"nice me$o/e /e a a$in%e ucce ul. P6"ea a$5$ /e im#luJ To$uKiam #"i2i$ cum #lanul lui c"i ,a 3m#lini$ Ki a /a$ "oa/e. Bi"ma /e a2oca$u"6 ,a /e72ol$a$ 3n$",un an%"ena; /e cinci oameni- 3n ca"e !ieca"e ;u"i $ e"a #eciali7a$ 3n$",un /omeniu a #"ac$icii le%ale. Bi"ma ,a mu$a$ /in /oua +i"ou"i mici in$",un nou e/iu #a4io ca"e ocu#a un 3n$"e% e$a; /in cl6/i"ea nou6 a unei +6nci. LNimic nu a"e a$5$ ucce #"ecum ucce ulL a !o $ cu i%u"an46 /o2e/i$ #en$"u acel a2oca$ ca"e /u#6 ce Ki,a !o"mula$ #lanul- a 3n/"67ni$ 6 3l aK$ea"n6 #e h5"$ie Ki a 3nce#u$ 6 3l a#lice. Prosperitatea este un re*ultat planificat Po2e $ea unui a%en$ /e +u" 6 /o2e/eK$e mai /e#a"$e #u$e"ea !o"mul6"ii #lanu"ilo" /e #"o #e"i$a$e Ki ucce . Acum c54i2a ani#"eKe/in$ele unei ma"i co"#o"a4ii a mu"i$. Vice#"eKe/in$ele- con i/e"a$ necuno c5$o" al #"o+lemelo" !inancia"e la acea 2"eme- a #"elua$ con/uce"ea. Ime/ia$- co"#o"a4ia a 3nce#u$ 6 #"o #e"e Ki a $67i +u" a ei e $e una /in$"e cele mai +une /e #e #ia46. V5n76"ile 3n"e%i $"a$e /e ea 3n ul$imii ani au elimina$ $o4i acei +inecuno cu4i com#e$i$o"i. Sec"e$ul #"o #e"i$64iiM >ine- e #a"e c6 acel 2ice#"eKe/in$e ela+o"a e $reme de muli ani un #lan #e ca"e ',a con i/e"a$[ 3n4ele#$ #en$"u /e72ol$a"ea Ki #"o #e"i$a$ea acelei co"#o"a4ii. In 7iua 3n ca"e a a;un #"eKe/in$e- el a lua$ #lanul /in e"$a"ul +i"oului 6u Ki a 3nce#u$ 6 3l #un6 3n a#lica"e. A $67i co"#o"a4ia lui nu mai e $e una me/ioc"6 #lin6 /e /a$o"ii. Dim#o$"i26- e $e una /in$"e cele mai #"o #e"e /in 4a"6J l a do$edit c prosperitatea este un rezultat plani#icat. P"o #e"i$a$ea e $e "e7ul$a$ul %5n/i"ii cla"e Ki al ac4iunii. In ceea ce #"i2eK$e 2ia4a #"o #e"6- nu e #oa$e 2o"+i /e #"e "euKi$e #o"a/ice. B6"6 #lanu"i ela+o"a$e- cla"e- "e7ul$a$ele #"o #e"e nu 2o" a2ea +a7e con i $en$e- #e"manen$e. Acea $6 le%e c"ea$i26 a #"o #e"i$64ii a !o $ una ca"e L ,a #o$"i2i$L cu $u/en4ii /in cla a mea /e #"o #e"i$a$e. Mul4i /in$"e oamenii /e a!ace"i ca"e !"ec2en$au con!e"in4ele mi,ai #u c6 acea $6 i/ee i,a con/u /e la e!o"$u"ile an$e"ioa"e Ko26ielnice 3n ceea ce #"i2eK$e #"o #e"i$a$ea Ja "e7ul$a$e uimi$oa"e #line /e ucce . Ei munci e"6 mul$ Ki /in %"eu- /a" nu 3n mo/u"i cla"e Ki #"eci e. A$unci ei au /e co#e"i$ c6 nu e nici un mo$i2 #en$"u a e $eme 6 cea"6 ceea ce 3Ki /o"eau cu a/e26"a$. >i+lia #"omi$eA Ce"e Ki 4i e 2a /a- cau$6 Ki 2ei %6 i- +a$e Ki 4i e 2a /e chi/eL FMa$ei- EAEG Poa$e c6 $e %5n/eK$i c6 nu K$ii ceU 34i /o"eK$i cu a/e26"a$@ c6 /o"in4ele $ale nu un$ 3nc6 /e!ini$e- 3n ace $ ca7- #u" Ki im#lu 3nce#e

%5n/in/u,$e i $6c5n/ o li $6 cu luc"u"ile ca"e un$ acum in 2ia4a $a Ki nu le /o"eK$i 6 !ie acolo. B6 o li $6 cu luc"u"ile #e ca"e /o"eK$i a le cla"i!ici Ki 6 !ie e"a/ica$e /in 2ia4a $a. Ace $ei li $e /ecla"6,iA LNI ACEASTA VA TRECEL au LDIWOLVATEL.
N$iu /e #"e un om ca"e e ocu#a /e a!ace"i cu elec$"ice Ki ca"e a #"oce/a$ aKa. Pa"$ene"ul lui /e a!ace"i mu"i e /e c5$e2a luni Ki 3Ki l6 a e ac4iunile 3n m5inile unui ucce o" necoo#e"an$- ca"e nu 2oia nici 6 25n/6- nici 6 cum#e"e. Pa"$ene"ul /e #"e ca"e 2o"+im a 3nce#u$ 6 a#lice mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e c5n/ e"a a#"oa#e /i #e"a$. Cea mai !ie"+in$e /o"in46 a lui e"a !ie 6 25n/6 ;um6$a$ea lui /in a!ace"e- !ie 6 o cum#e"e Ki #e cealal$6. Do"ea #u" i im#lu 6 /e#6Kea c6 im #a ul ca"e 3l co $a o %"6ma/6 /e +ani@ Ki /o"ea 6 3ncheie i$ua4ia #lin6 /e ne#l6ce"i- con!u7ii i ince"$i$u/ini a a!ace"ii lui. In /ecu" /e o lun6 /u#6 3n emn6"ile #"i2in/ /i7ol2a"ea ince"$i$u/inii Ki a con$u7iei- a #"imi$ un me a; /e la un a2oca$ c6 moK$eni"ea #a"$ene"ului 6u u"ma 6 !ie 25n/u$6J Ei au con2eni$ ime/ia$- !6"6 6 mai $ea mul$ #e %5n/u"i.

O !o"mul6 /e #"o #e"i$a$e


Qn %"u# /e oameni /e a!ace"i ca"e au e8#e"imen$a$ al6$u"i /e mine mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e 3n $im#ul "ece iunii au #"oce/a$ aKaA ci 3Ki no$au ce 3Ki /o"eau 3n /ecu" /e Ka e luni Ki a#oi 3Ki no$au ceea ce /o"eau 6 o+4in6 3n !ieca"e /in$"e ace $e Ka e luni. 3n !ieca"e 6#$6m5n6 au a/6u%a$ au au chim+a$ li $a "e7ul$a$elo" #e ca"e /o"eau a le o+4in6- cum ,au im4i$ 3n/"uma4i- 3n unele ca7u"i- au chim+a$ li $a com#le$- /e72ol$5n/ /o"in4ele- au "enun45n/ la unele ca"e nu li e mai #6"eau a$"6%6$oa"e. In !ieca"e 6#$6m5n6- mem+"ii cla ei a/uceau ace $e li $e cu /o"in4e la o"e. Nimeni nu a 267u$ 2"eo/a$6 ace $e li $e e8ce#$5n/u,i #e cei c6"o"a le a#a"4ineau- 3nce#eam !ieca"e o"6 Ju5n/u,ne !ieca"e li $ele 3n m5n6 Ki /ecla"5n/ 3m#"eun6A LSQNT COPILQL >OGAT AL TATLQI IQ>ITOR. TOT CEEA CE TATL ARE ESTE AL MEQ PENTRQ A XMPRI NI A EDPERIMENTA. INTELIGENA DIVIN XMI ARAT ACQM CQM S QRC SPRE >INELE MEQ DAT DE DQMNEWEQ CA >QNSTARE- SNTATE Nl BERICIRE. INTELIGENA DIVN XMI DESCHIDE ACQM DRQMQL SPRE >INECQVYNTRILE MELE IMEDIATE. AM CREDINA C TOT CEEA CE ESTE AL MEQ DE DREPT DIVIN VINE ACQM SPRE MINE XNTR,O A>QN DEN COLOSAL. >OGATELE MELE >INECQVYNTRI NQ POT INTERBERA CQ >INELE AL TCQIVAPENTRQ C SQ>STANA QNIVERSQLQI ES TE NELIMITAT NI PRETQTINDENI ESTE PENTRQ CA TOI S O BOLOSEASC NQ EDIST XNTYRWIERIJ CE EA CE NQ ESTE PENTRQ >INELE MEQ CEL MAI XNALT ACQM SE XNDEPRTEAW DE MINE Ni NQ MAI DO RESC>INELE DAT DE DQMNEWEQ PE CARE XL DO RESC ESTE ACQM XMPLINIT PE CILE MINQNATE ALE LQI DQMNEWEQ.L S$u/en4ii au !o $- /e a emenea- in $"ui4i 6 #e$"eac6 cel #u4in cinci #"e7ece minu$e 7ilnic "e26" 5n/ "u%6ciunile lo" 2e"+ale Ki +inecu25n$6"ile F/e #"e ca"e 2o"+im 3n ca#i$olul Ka eG a u#"a li $elo" lo" cu /o"in4e Ki 6 luc"e7e 7ilnic a u#"a li $elo" lo"- "e2i7um/u, le- chim+5n/u,le- /e72ol$5n/u,le. Li ,a ce"u$ 6 !ac6 luc"u"i !oa"$e e8ac$e- #"ecum 6 #"eci7e7e uma /e +ani #e ca"e o /o"eau #en$"u !ieca"e 7i- 6#$6m5n6 au lun6. Li ,a ce"u$ 6 $a+ilea c6 un $im# limi$6 Ki o /a$6 #"eci 6 la ca"e ei /o"eau 6 e 3m#linea c6. Au !o $ in $"ui4i mai /e#a"$e 6 nu e 3n/oia c6- 6 nu e7i$e au 6 nu e 3n$"e+e cu #"i2i"e la cum e 2a 3m#lini a+un/en$ul lo" +ine/a" $"e+uia 6 e ocu#e /e lan a"ea 3n ac4iune a le%ii c"ea$i2e a #"o #e"i$64ii 3n ace $ im#lu mo/.

Re7ul$a$ele #e ca"e le,au a$in au !o $ !a+uloa e Ki am #"imi$ c"i o"i /e la oameni /in 3n$"ea%a lume ca"e au ci$i$ /e #"e acea $6 me$o/6 c"ea$i26 a #"o #e"i$64ii Ki au #"o+a$,o- cu "e7ul$a$e imila"e 3n ceea ce #"i2eK$e #"o #e"i$a$eaJ AKa cum cei /in %"u# au

luc"a$ cu li $ele lo"- "e2i7uin/u,le Ki chim+5n/u,le- a/e ea a!i"m6m ace $e cu2in$e ale lui Goe$heA LCeea ce #o4i !ace au 2i a3nce#e. Cu"a;ul a"e 3n el %eniu #u$e"e Ki ma%ie.L A/e ea /ecla"6mA LPQTEM PLNQI- PQTEM ATINGE- CQ ARQTORQL LQI DQMNEWEQ.L Ne amin$im a/e ea ace $ a/e26"A !ieca"e o+ $acol e %"6+eK$e 6 e /ea la o #a"$e /in ca,lea omului ca"e K$ie 3nco$"o e 3n/"ea#$6. Ni 3n$"ea%a lume #a; 6 !ie /e #a"$ea omului ca"e 3ncea"c6 6 e "i/ice. Pa"e 6 e8i $e o #u$e"e a#"oa#e ma%ic6 3n %5n/i"eaJ /o"in4elo"- 3n e8#"ima"ea lo" con $"uc$i26 3n c"i - #"eci7ai` momen$ul la ca"e /o"eK$e ca !ieca"e /in$"e ele 6 e 3m#linea c6 Ki 3n "u%a ca +inele lui Dumne7eu a !ie 3m#lini$ 3n acea #"o,' +lem6. Pa"e #"ea im#lu /e !6cu$M Ma"ile a/e26"u"i Ki ec"e$e` #u$e"nice #a" a/e ea im#le. A$5$ /e im#le- 3nc5$ a/e ea #e",' oana me/ie le #"i2eK$e /e u - 3nce"c5n/ 6 cau$e c6i mai l com#lica$e.
%crie-i o scrisoare lui .umne*eu O !emeie /e a!ace"i a in2oca$ o/a$6 me$o/a c"ea$i26 al #"o #e"i$64ii 3n$",un mo/ #u4in /i!e"i$- 3n #"ima 7i a anului- 3n l loc 6 !ac6 o %"6ma/6 /e "e7olu4ii /e 3nce#u$ /e An Nou- ea #u"i Ki im#lu i,a c"i lui Dumne7eu o c"i oa"e 3n ca"e 3Ki enume"a l one $ /o"in4ele #en$"u noul an. Ea a #la a$ a#oi c"i oa"ea i%i,l la$6 3n >i+lia ei. S#"e !5"Ki$ul anului- ea mi,a a"6$a$ c"i oa"ea-J ca"e cu#"in/ea o li $a cu mul$e luc"u"i #"eci e. oa$e ma"ile /o"in4e #e ca"e le enun4a e e 3m#lini e"6A e"a 26/u26 Ki 3Ki e' #"ima e /o"in4a /e a a2ea ia" o c6 nicie !e"ici$6. C6$"e !5"Ki$ul anului am o!icia$ o ce"emonie /e c6 6$o"ie #en$"u ea Ki mi"e- #e l ca"e ea 3l 3n$5lni e #"in niK$e #"ie$eni /u#6 ce c"i e e aceaa /o"in46. ?a men4iona e Ki /o"in4a /e a a2ea o ca 6 mai +un6. l Mi"ele i,a o!c"i$,oJ O al$6 ma"e /o"in46 !u e e 6 ai+6 o lu;+a l mai +un6. La mi;locul acelui an- /e a emenea- a a#6"u$ o lu;+aJ #l6cu$6- mul4umi$oa"e- mai +ine #l6$i$6. Da" $"e+uie 6 26 a2e"$i7e7A !i4i ince"i cu 2oi 3nKi26 c5n/ I 26 c"ie4i /o"in4ele. E8#"ima4i- cum a $6cu$ acea $6 !emeie- l /o"in4ele 2oa $"e cele mai #"o!un/e. Nu c"ie4i ceea ce al4ii :;<= "e c #en$"u 2oi- au ceea ce c"e/e4i ca ar trebui 6 /o"i4i. Bi$il cin $i4i cu 2oi 3nKi26 Ki cu C"ea$o"ul 2o $"u- /ac6 26 /o"i4i cu a/e26"a$ 6 cule%e4i "e7ul$a$e. N$iu o al$6 !emeie /e a!ace"i ca"e i,a c"i lui Dumne<cu L c"i oa"e imila"6 Ia 3nce#u$ul anului- /a" 3n loc 6,Ki c"i /o"in4ele ma"i Ki #"o!un/e- a 3nKi"a$ 3n$",un mo/ li# i$ /e en$u 7ia m- $a"6 $"a%e"e /e inim6- /o"in4e m6"un$e Ki u#e"!iciale. Luc"u"ile ca"e o #"eocu#au cu a/e26"a$ nu au !o $ men4iona$e.Si nu ,a 3n$5m#la$ nimic. Pen$"u c6 a 4inu$ 3nchi e 3n ea a/e26"a$ele ei /o"in4e- nu ,a /e chi un canal #"in ca"e u+ $an4a lui Dumne7eu 6 e #oa$6 "e26" a /in a+un/en46 a u#"a ei. Qn Ta$6 iu+i$o" /o"eK$e 3n$o$/eauna ca $u 6 ai ceea ce e $e mai +un 3n com#a"a4ie cu mai +inele #e ca"e 3l #o4i $u e8#e"imen$a acum. Pen$"u c6 L3m#6"64ia ce"u"ilo" e $e la 3n/emanaT-. /ac6 /o"eK$i a;u$o"ul lui Dumne7eu 3n a o e8#e"imen$a- cel #u4m #o4i !i one $ cu $ine 3n u4i Ki cu EI. Al$!el- +loche7i o"ice #o i+ili$a$e a 3m#lini"ii. Poa$e c6 $e %5n/eK$i LDa... #oa$e c6 /o"in4ele mele nu un$ cele mai 3nal$eM To$uKi 6 !iu one $ Ki 6 !ac li $aML Cu i%u"an46#en$"u c6 !iin/ one $ le eli+e"e7i 3n Ioc 6 le u#"imi@ c5n/ Ie eli+e"e7i Ki le 3n!"un4i- un Ta$6 iu+i$o" $e #oa$e a;u$a 6 le a;u $e7i #"e +ine. Am 267u$ ace $ #"inci#iu !unc4ion5n/ cu ucce 3n 2ia4a uno" oameni #e ca"e i,am 3n$5lni$ 3n Ke/in4ele mele /e con ilie"e- Ki ca"e /o"eau a;u$o" #i"i$ual- /a" im4eau #"o+a+il c6 #"o+lema lo" e"a Kocan$6 au ;enan$6. Ei /o"eau a 2o"+ea c6 /e #"o+lemele lo" mino"e- /a" 4ineau 762o"5$e 3n inimile lo" #"o+lemele cu a/e26"a$ ma;o"e. Doa" a$unci c5n/ au a;un 3n mie7ul #"o+lemelo" lo" "6 #un ul i olu4ia /i2in6 au a#6"u$+ o list *ilnic Me$o/a c"ea$i26 a c"i ului /o"in4elo" ,a /o2e/i$ a !i e!icien$6 #en$"u o #"ie$en6 ca"e a2ea o Kcoal6 /e mo/elin% 3nc5$ ea n"e%i $"a #e +an/6 in $"uc4iunile #eci!ice #en$"u alc6$ui"ea i $elo"- "e2i7ui"ea lo" 7ilnic6- e$c. Ea !olo eK$e ca e$a ca #a"$e a ] u"ilo" ei /e in $"ui"e 3n mo/elin%. Re7ul$a$ulM Punc$a;ele +4inu$e /e $u/en$ele ei 3n lu;+ele o+4inu$e /e ele in mo/elin% /e3in%- la !el ca Ki 3n $ele2i7iune Ki 3n "a/io- /u#6 alc6$ui"ea cu c"e/in46 a uno" li $e #"eci e inclu75n/ munca #e ca"e Ki,o /o"eau- #la$a #e ca"e o

/o"eau- o"ele c5n/ /o"eau 6 luc"e7e Ki con/i$iile /e luc"u #e ca"e le /o"eau.


Qn al$ mo/ im#lu /a" e!icien$ /e a !olo i le%ea c"ea$i26 a o #e"i$64ii e $e /e a,4i 3nce#e Ki a,4i 3ncheia 7iua alc6$uin/ no$e i li $e. Diminea4a m6 aKe7 3n$o$/eauna 3n liniK$e #en$"u

c5$e2a minu$e a/e ea cu o ceaKc6 /e ca!ea- 3n $im# ce m6 %5n/e c la 7iua mea Ki la mul$e luc"u"i ma"i Ki mici #e ca"e le a$u eu /e 3n/e#lini$ au al4ii. Alc6$uie c li $e ale acelo" "eali76"i /o"i$e. Du"ea76 /oa" c5$e2a minu$e- ceea ce e un $im# #e$"ecu$ cu !olo - #en$"u c6 a$unci im$ c6 /e4in con$"olul a u#"a 7ilei. O+iKnuie c 6 3i c"iu la !5"Ki$ul li $ei cu2in$e /e mul4umi"e lui Dumne7eu #en$"u L3m#lini"e /i2in6 Ki "eali76"i /i2ineL. E $e uimi$o" c5$e luc"u"i mi e 3m#line c !6"6 6 !ac nimic al$ce2a /ec5$ 6 le 3nKi" #e li $6 Ki 6 a/uc mul4umi"i #en$"u 3m#lini"ea lo" /i2in6. 3n acea $6 manie"6- la !5"Ki$ul 7ilei #en$"u al$e c5$e2a minu$e m6 3n$o"c la ceea ce am c"i 7iua Ki c"iu no$e #"in ca"e XR Lmul4ume cL lui Dumne7eu #en$"u +inecu25n$6"ile #"imi$e Ki #en$"u 3m#lini"i. De o+icei- 3nce# 6 m6 %5n/e c Ki la 7iua u"m6$oa"e Ki 6 !ac no$i4e cu #"i2i"e la #e"!ec$a ei 3m#lini"e. Ceea ce #a"e 6 3mi a i%u"e o #ace a min4ii Ki o noa#$e o/ihni$oa"e. Am /e co#e"i$ c6 #"ac$ica alc6$ui"ii li $elo" /iminea4a bi ea"a e $e a$5$ /e #lin6 /e a$i !ac4ii Ki a/uce lumin6 , #en$"u c6 3n$o$/eauna un$ mai mul$e +inecu25n$6"i /e enume"a$ /ec5$ #e"i , 3nc5$ acum im$ c6 3mi li# eK$e ce2a /ac6 nu u"me< ace $ "i$ual 7ilnic. R6m5n5n/ con ec2en$6 3n alc6$ui"ea li $ei mele- "a" e 3n$5m#l6 6 nu 3mi mea"%6 ce2a /e,a lun%ul 7ilei.

0uli oameni folosesc aceast metod 3n ca7ul 3n ca"e acea $6 me$o/6 a alc6$ui"ii li $elo" 26 #a"e oa"ecum $"i2ial6- 26 a i%u" c6 e $e o me$o/6 /e ucce - !olo i$6 /e mul4i oameni /e ucce , mai mul4i /ec5$ cei mai mul4i /in$"e noi c"e/- #en$"u c6 ma;o"i$a$ea oamenilo" /e ucce "a"eo"i !ac #u+lici$a$e 3n ;u"ul ec"e$elo" ucce ului lo". Doi in%ine"i #"oeminen4i mi,au a"6$a$ con!i/en4ial /oua ca"ne4ele #e ca"e ei le 4in 3n3",un +u7una" in$e"io" al hainei- /e un/e le co$ a$unci c5n/ luc"u"ile e #"eci#i$6 /e,a lun%ul 7ilei lo" /e luc"u- Ki 3n ca"e ei !ac 3n emn6"i cu #"i2i"e la mo/ul 3n ca"e ei /o"e c 6 e "e7ol2e. Nimeni nu +6nuieK$e ce !ac ei- i a $!el- 3n mi;locul oamenilo" ca"e 3i 3ncon;oa"6- ei c5K$i%6 "a#i/ con$"olul a u#"a /i!e"i$elo" #"o+leme cu ca"e e con!"un$6.

Recen$ o mam6 ',a 3n$"e+a$ #e !iul ei- ca"e e $e un $5n6" /i"ec$o" e8ecu$i2- cu #"i2i"e la un cu" /e #eciali7a"e #e ca"e el 3l u"ma la com#ania lui. El 3,a e8#lica$ c6 !u e e in $"ui$ 6 !olo ea c6 o $ehnic6 # iholo%ica #ecial6 #en$"u a,Ki "e7ol2a #"o+lemele e8ecu$i2e. Ace $ cu" #unea c6 me$o/a mo/e"n6 a/ec2a$6 3n a "e7ol2a #"o+lemele e"a 6 ia loc liniK$i$- 6 c"ie #"o+lema- 6 c"ie ce con i/e"6 c6 a" !i cea mai 3nal$6 Ki mai +un6 olu4ie- a#oi 6 "u#6 no$i4ele Ki 6 e "ela8e7e- K$iin/ c6 olu4ia lui au ce2a mai +un 2a /uce #"o+lema la +un !5"Ki$- /in momen$ ce el a !o $ ca#a+il 6 aK$ea"n6 3n min$ea lui Ki #e h5"$ie o #o i+il6 olu4ieJ Ace $ /i"ec$o" e8ecu$i2 a #6"u$ /e $ul /e u"#"in 6 a!le c6 mama lui !olo ea /e mul$e luni acea $6 olu4ie- /e#"in75n/,o 3n ca/"ul unei lec4ii. Veni$u"ile !inancia"e ale unui /oc$o" au 6l$a$ con i/e"a+il 3n c5$e2a 6#$6m5ni /u#6 ce a 3nce#u$ 6 aK$ea"n6 #e h5"$ie umele /e +ani #e ca"e el /o"ea ca #"ac$ica lui 6 i le a/uc6 3n !ieca"e 6#$6m5n6. An$e"io"- el 3nce"ca e a %5n/ea c6 3n $e"meni /e a "i/ica luna" 2eni$u"ile- /a" ima%inea 3i #6"ea #"ea ma"e #en$"u a o acce#$a men$al. C5n/ a "e/u in$e"2alul- i/ea unei c"eK$e"i 6#$6m5nale 3i #6"ea mai uKo" /e acce#$a$- ia" a $!el ,a #e$"ecu$ "a#i/. Sun$ /e aco"/ cu au$o"ul C6"4ii P"o2e"+elo" c5n/ ne 3n2a46A LMilo $enia Ki c"e/in4a 6 nu,4i li# ea c6@ #"in/c4i,le /e %"u ma7- c"ie ,4i,le #e le #e/ea inimii@ Ki 2ei a!la ha"@ Ki 2ei %5n/i ceea ce e +un Ki #l6cu$ 3n !a4a lui Dumne7eu Ki a oamenilo".L FP"o2e"+e- :A:-1G C5n/ 3nce"ci 6 %5n/eK$i ceea ce e +un 3n !a4a lui Dumne7eu Ki a oamenilo"- $ehnica /e a aK$e"ne #e h5"$ie e cu a/e26"a$ !oa"$e #u$e"nic6. %crie ngerului lor C6u$5n/ 3n4ele%e"e cu #"i2i"e la che $iunile !inancia"e- e $e +ine 6 c"ii 3n ec"e$ no$e $u$u"o" celo" im#lica4i- i%il5n/ ace $e no$e Ki aKe75n/u,le 3n >i+lia $a #en$"u $im#ul #o$"i2i$. Mi $icii ne 3n2a46 c6 !ieca"e a"e un L3n%e"L au Kinele au u#e"io"- Ki cum noi nu #u$em a;un%e la acel 3n%e" #e c6i o+iKnui$e- 3i #u$em c"ie 3n ec"e$- 3n !a#$- mi $icii au me" a$5$ /e /e#a"$e 3nc5$ /e c"iu Ka#$e $i#u"i /e oameni cu ca"e e $e mai uKo" 6 a2em /e,a !ace a$i !6c6$o" c"iin/ L3n%e"uluiL lo" /ec5$ 3n$",un mo/ o+iKnui$.* Poa$e c6 $e %5n/eK$i LSun$ i%u" c6 e $e un mi $ici m "a!ina$- /a" c5$ /e #"ac$ic e $e 6 c"ii unui 3n%e"ML Ei +ine- $"e+uie 6 3n4ele%i c6 la nici unul /in$"e cei cu ca"e ai /i!icul$64i- nu 2ei a;un%e #e o cale o+iKnui$6. AKa/a"- ce ai a2ea /e #ie"/u$ 3nce"c5n/ 6 a;un%i la ci #"in Kinele lo" u#e"io"- au L3n%e"LM Qn om /e a!ace"i a2ea /i!icul$64i 3n a 3ncheia o che $iune /e a!ace"i- /e mul$ $im# ne"c7ol2a$6. To4i cei im#lica4i e"au +ine2oi$o"i Ki /o"eau 6 conclu7ione7e #"o+lema- e8ce#$5n/ un +6"+a$ ca"e ,a "67%5n/i$ !i ca"e #6"ea /e $ul /e ne i%u" !a46 /e $o$. Ace $ om 4inea luc"u"ile ne"e7ol2a$c. 3n /i #e"a"e omul /u a!ace"i a /eci 6 3nce"ce me$o/a /e a c"ie 3n%e"ului. P6"ea c $i omul ca"e c"ea #"o+lemele e"a $imi/- an8io Ki me"eu $em6$oi 3n le%6$u"6 cu ce2a. Omul /e a!ace"i a c"i ec"e$ $ocmai con $"a"iulA LC6$"e 3n%e"ul lui F a #unemG Rame >"own- $e +inecu 25n$c7 Ki 34i mul4ume c c6 a/uci o conclu7ie #e"!ec$6 3n acea $6 #"o+lem6 /e a!ace"i- Ki $o4i cei im#lica4i un$ mul4umi4i y +inecu25n$a4i /e ea.L Ace $ om /e a!ace"i a c"i acea $6 a!i"ma4ie /e cinci #"e7ece o"i- #en$"u c6 el 3n264a e /in c"e/in4ele an$ice /e #"e !olo i"ea num6"ului cinci #"e7ece #en $"u a #a"%e Ki /i7ol2a con/i4iile /i!icile- 3n c5$e2a 7ile ace $ om /e a!ace"i mi,a /a$ un $ele!on in$e"u"+an #en$"u a m6 anun4a c6 #e" oana ca"e c"ea /i!icul$64i 3l 2i7i$a e 3n acea /iminea46 #un5n/A L2ino m5ine /iminea46 3n +i"oul meu Ki h5"$iile 2o" II %a$a #en$"u emna$. Si$ua4ia a !o $ #"ea mul$ $im# am5na$6 Ki un$ ne"6+/6$o" 6 a;un%em la o conclu7ie.L T"an7ac4ia a !o $ "a#i/ 3ncheia$6.

No$ele c"i e achi$6 no$ele /e #la$6 O al$6 $ehnic6 /e a !ace 3n emn6"i- u$il6 3n #ecial 3n achi$a"ea no$elo" /e #la$6- e $e acea $aA C5n/ acele no$e /e #la$6 o e c 3n cu$ia #oK$al6- 3n Ioc 6 le "e #in%i $6cu$- c"ie #e #licu"iA LADQC MQLQMIRI PENTRQ PLATA TA COMPLE,
L Ve7i ca#. = Ki ) /in .lie Prospering Po>er o#Ln$e FMa"ina /el Rey- CAA DeVo" ICO.- '(01G

TA NI IMEDIATA- ENTI IMEDIAT PLTIT NI ACHITAT PE CALEA >OGAT A SQ>STANEI DIVINE.L C5n/ no$ele /e #la$6 e 3n%"6m6/e c- e $e +ine 6 !aci Ki o li $6 cu cei c6"o"a le eK$i /a$o" Ki cu umele /a$o"a$e Ki #e ma"%inea- au /e/e u+$ul !iec6"eiac"ie aceeaKi a!i"ma4ie- cu #"i2i"e Ja #la$a lo" ime/ia$6.

Qn om /e a!ace"i mi,a a/u o/a$6 un /o a" #lin /e no$e /e #la$6 Ki a #u A LCum #o$ 6 !olo e c mo/ul /e %5n/i"e o"ien$a$ #"e #"o #e"i$a$e #en$"u a le #l6$i #e $oa$eM C5$e2a /in$"e ele un$ 2echi /e c5$e2a luni.L A$unci am lua$ loc Ki $im# /e o o"6 am alc6$ui$ o li $6 a umelo" /a$o"a$e i cui- enume"5n/ mai 3n$5i /a$o"iile mai 2echi Ki #e cele mai u"%en$e. A#oi noi am c"i a!i"ma4ia /e mai u cu #"i2i"e la #la$a lo" ime/ia$6. Cum omeneK$e #6"ea im#o i+il 6 !ie #l6$i$e $oa$e ime/ia$- am alc6$ui$ o a /oua li $6- cu cei c6"o"a e"a a+ olu$ nece a" 6 le #l6$ea c6 3n 6#$6m5na u"m6$oa"e- al6$u"5n/ a!i"ma4iaA LADQC MQLQMIRI C VEI BI ACHITAT INTEGRAL NI IME,DIATSDE ,, L Ki am #eci!ica$ /a$ele /in 6#$6m5na ca"e u"ma. O /a$6 #e 6#$6m5n6- ace $ om /e a!ace"i 2enea cu /o a"ul lui cu no$e Ki am u"m6"i$ cum au !o $ #l6$i$e #a cu #a . A /u"a$ 2"eo /ou6 luni #5n6 Ki,a a/u la 7i $oa$e a!ace"ile. C5n/ a "eali 7a$ ace $ luc"u- a acce#$a$ c6 a2ea /e !olo i$ aceeaKi $ehnic6- la 3nce#u$ul !iec6"ei luni#en$"u a,Ki #l6$i chel$uielile cu"en$e la $im#. Du#6 ce a a$in /o+5n/i$ men$al- a !o $ ca#a+il 6 3Ki achi$e o+li%a4iile !inancia"e la $im#.

Vai celo" ce c"iu /e #"e neca7u"ile lo" I aia ne,a !6$ui$A LVai celo" ce c"iu "6u$a$eJ C6ci ei c5n/ c"iu "6u$a$e c"iu.L FI aia '9A'G Ceea ce a"e cu i%u"an46 a#lica4ie 3n #"o+lemele !inancia"e. Qn om #e ca"e 3l cuno c a2ea /i!icul$64i 3n a!ace"i. La 3nce#u$- nu e"au #"ea u"%en$e- Ki cu o chim+a"e /e a$i$u/ine cu i%u"an46 le,a" !i #u$u$ "e7ol2a uKo". Da" ne3n4ele%5n/ ace $ luc"u- 3n $a"ea a /e #i"i$ #lin6 /e 3n%"i;o"a"e- ace $ om a 3nce#u$ 6 c"ie /e #"e /i!icul$64i 3n /e$aliu mul$o" #"ie$eni. Am#li!ic5n/ /i!icul$64ile 3n min$ea lui Ni 5 al$o"a- #"o+lemele lui ,au 3nmul4i$ li$e"al. Du#6 ce a 3nce#u$ 6 #"ac$ice mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e- a a2u$ ne2oie /e c5$e2a luni #en$"u a,Ki cla"i!ica #"o+lemele. A a!la$ c6 e ne2oie 6 e o#"ea c6 /in a mai 2o"+i /e #"e neca7u"ile lui Ki /in a mai aK$e"ne ce2a ne%a$i2 #e h5"$ie. C5n/ a 3nce#u$ 6 in2e" e7e #"oce ul Ki 6 c"ie 7ilnic- 3n ec"e$- cum a" /o"i 6 !ie a!ace"ile lui- /i!icul$64ile lui au 3nce#u$ 6 ca/6#"ima /a$6 /u#6 mul$e luni /e 7ile. In acea $6 manie"6 e $e +ine 6 3n!"un4i a#a"en4ele a/2e" e c"iin/ 7ilnic 3n ec"e$ cum ai /o"i ca a!ace"ile $ale 6 !ie- 3n con$"a $ cu !elul 3n ca"e ele a#a". A;u$o"ul nu con $6 /oa" 3n !a#$ul c6 min$ea $a acce#$6 3m+un6$64i"ea #e ca"e o /o"eK$iA /o"in4ele $ale c"i e e #"o#a%a 3n e$e" Ki u+conK$ien$ e "eali7ea76 un aco"/ Ki !ieca"e /in$"e cei im#lica4i 3nce#e a coo#e"e7e Ki a !ie /e a;u$o". Ia"6Ki- #oa$e #6"ea o me$o/6 mi $ica- /a" /aca "e7ul$a$ele un$ #"ac$ice- Ki 34i un$ /e !olo - /e ce 6 nu 3n/"67neK$i 6 !ii un mi $ic mo/e"nM C!tig controlul asupra trecutului !i viitorului tu E $e +ine i 6 ai con$"olul a u#"a 2ii$o"ului i $"ecu$ului $6u c"iin/ a!i"ma4ii 3n le%6$u"6 cu ele. Am a!la$ con iliin/ mul4i oameni- c6 mul$e #e" oane $"6ie c 3nc6 3n $"ecu$ Ki "e%"e$6 %"eKelile $6cu$e. Acea $6 can$ona"e 3n $"ecu$ $e o#"eK$e 6 me"%i 3nain$e i 6 !aci #"o%"e e 3n #"e7en$ Ki 3n 2ii$o". De a emenea- mul4i oameni e $em /e 2ii$o". In !ieca"e ca7- cu #"i2i"e la %"eKelile $"ecu$e- c"ie cum ai /o"i ca luc"u"ile 6 !i !o $@ au cum /o"eK$i ca 2ia4a 6 !ie- acum i 3n 2ii$o". C5n/ c"ii cum /o"eK$i 6 !i !o $ e2enimen$ele $"ecu$e- #en$"u ca ele a nu !i a/u /e7am6%i"i- amin$i"ea acelo" 3n$5m#l6"i #a"e 6 e L3n/ulcea c6L. Cuno c c5$e2a e8em#le 3n ca"e cei im#lica4i 3n e2enimen$e $"ecu$e ne!e"ici$e au c"i - au $ele!onai au au 2eni$ 6 #un6 c6 inc;/en$ul nu mai con$ea76- i ca $o4i cei im#lica4i au !o $ ie"$a4i- 3n unele e8em#le- "ela4ii mai !e"i ci$e au !o $ "e, 3a+ili$e 3n$"e cei ce e8#e"imen$a e"6 3n $"ecu$ ne#l6ce"i Ki ne3n4ele%e"i ama"e. In acea $6 manie"6- /ac6 e8i $6 e2enimen$e 2ii$oa"e ca"e #a" 6 $e #e"ie- ia con$"olul a u#"a lo" 3n min$ea $a- alc6$uin/ o li $6 cu #"i2i"e la mo/ul 3n ca"e /o"eK$i 6 !ie. AK$e"ne #e h5"$ie numele $u$u"o" celo" im#lica4i Ki c"ie a!i"ma4ii #"eci e /e a",monie- 3n4ele%e"eKi "e7ul$a$e #e"!ec$e #e ca"e /o"eK$i 6 le e8#e"imen$e7i 3n e8$e"io". Cum 3n 3m#6"64ia men$al6 nu e8i $6 !ac$o"ul $im#- min$ea $a e #oa$e #"oiec$a 3n e8#e"ien4e 2ii$oa"e Ki #oa$e #"e%6$i a"monia Ki "e7ul$a$ele /"e#$e 3nain$ea $im#ului- aKa c6 $o$ul e 2a miKc6 uKo"- "a#i/ Ki cu ucce . Min$ea e $e e"2i$o"ul c"e/incio al omului- c5n/ el 3n4ele%e ace $ luc"u Ki 3Ki an$"enea76 min$ea 6 luc"e7e #en$"u el.

Qnul /in$"e cei mai $ine"i /i"ec$o"i e8ecu$i2i #e ca"e i,am 3n$5lni$ 2"eo/a$6 mi,a #u c6- a/ole cen$ !iin/- 3Ki aK$e"nu e #e h5"$ie un #lan al e2olu4iei ale #en$"u /oi #"e7ece ani- ca"e ,a mani!e $a$ uimi$o" #en$"u el. IWI e"a 3nc6 u+ $"ei7eci /e ani- con i/e"a$ +o%a$ Ki e $e #"e2i7i+il c6 2a a;un%e miliona" 3n c54i2a ani.

/ceast metod este atotputernic! Me$o/a c"ea$i26 a #"o #e"i$64ii e $e a$o$#u$e"nic6 Ki #oa$e #"o/uce "e7ul$a$e uimi$oa"e 3n #"o/uce"ea ucce ului- Ki !e"ici "ii #"i2in/ $"ecu$ul $6u- #"e7en$ul Ki 2ii$o"ul. E8i $6 /o"in4e #e ca"e !ieca"e /in$"e noi /o"im 6 le 2e/em c6#6$5n/ o e8#"e ie 2i7i+il6 Ki a;un%5n/ la "e7ul$a$e !inali7a$e. De ce 6 nu 3nce#i 6 le al6$u"i al$o" nenum6"a4i oameni 3n o+4ine"ea mai +inelui #"in ace $e me$o/e c"ea$i2e /e a #"o #e"aM 3nce#e acum #"in a $e 3n$"e+a one $ chia" ce 34i /o"eK$i cel mai mul$ 3n 2ia4a la. Bii cla"- #"eci - Ki ince" cu $ine. A#oi aK$e"ne #e h5"$ie /o"in4a $a cea mai !ie"+in$e. Mai /e#a"$e- /ecla"6 3n #a"$icula"- !6"6 6 #ui nim6nui ce !aci- 3m#lini"ea /i2in6 a /o"in4elo" $ale. Decla"6A LADQC MQLQMIRI PENTRQ XMPLINIREA DIVIN- FMEDIAT- COMPLET- A ACESTOR DORINE ACEASTA SAQ CEVA MAI >QN SE XMPLINENTE XN TIMP PERBECT- CONBORM >INELQI A>QNDENT AL LQI DQMNEWEQ PENTRQ MINE.L A#oi chim+6 Ki "e2i7uieK$e 7ilnic li $a /o"in4elo"- /u#6 cum $e im4i c6l6u7i$. Pe$"ece 7ilnic cinci #"e7ece minu$e a#leca$ a u#"a li $ei $ale. 3n/"67neK$e 6 #e" iK$i 3n ace $ #"oce/eu im#lu Ki #"e%6$eK$e,$e #en$"u o 2ic$o"ie "6 un6$oa"e. Va a#6"ea 3n calea $a mai mul$ /ec5$ ai 2i a$ 2"eo/a$6 c6 e $e #o i+il- #en$"u c6 uni2e" ul #"ie$eno al lui
Dumne7eu /o"eK$e ca $u 6 !ii #"o #ei Ki +inecu25n$a$. Do"e c 6 34i amin$e c ia"6Ki #"omi iunea lui Goe$heA LCeea ce #o4i !ace au 2i a- 3nce#e. Cu"a;ul a"e 3n el %eniu #u$e"e !i ma%ic.L De ce 6 nu /o2e/eK$i acumM AKa cum unul /in$"e ce a#lic6 mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e 3mi #une@i Lam 267u$ c6 "e7ul$a$ele 3nce# 6 a#a"6 cu a/e26"a$ /oa" /u#! ce #o"ne c 3n #"e eleL. Ace $e me$o/e c"ea$i2e #e ca"e le,ani #"e7en$ai aici un$ c6i im#le- /a" /emon $"a+ile /e a $e a;u$a 3i #o"neK$i #"e +inele $6u. Du#6 ce #o"neK$i 3n c6u$a"ea +inelui $6u- $o$uKi- nu !i u"#"in /ac6 ace $a 45KneK$e 6 $e 3n$5lnea c!i 3nain$e /e ;um6$a$e /"umuluiJ

LEGEA PROSPERITATII PRIN IMAGINIE


,Ca#i$olul =,
Du#6 ce 4i,ai alc6$ui$ li $a /o"in4elo" Ki ai luc"a$ 7ilnic la ea chim+5n/,o- /e72ol$5n/,o- Ki "c2i7uin/,o- eK$i %a$a 6 !aci u"m6$o"ul #a . 3n ace $ #unc$- $"e+uie 6 "ecu"%i la #u$e"ea min4ii /e a ima%ina- ca"e e a#"oa#e ma%ic6- /c$c"min5n/,o a luc"e7e #en$"u $ine. 3n ace $e 2"emu"i mo/e"ne au$o"i$64ile ca"e !ac $u/ii a u#"a min4ii ne #un c6 omul #oa$e c"ea $o$ ce #oa$e 6 ima%ine7e@ c6 ima%inile men$ale !ac con/i4iile Ki e8#e"ien4ele /in 2ia4a Ki a!ace"ile omului@ in%u"ele limi$e ale omului con $5n/ 3n !o lo i"ea ne%a$i26 a ima%ina4iei- 3n al$e cu2in$e- /ac6 3n 2ia4a $a e8i $6 li# u"i au[eKecu"i- e8i $6 #en$"u c6 mai 3n$5i le,ai ima%ina$ 3n min$ea $a. 34i cl6/eK$i 3n$5i 3n min$e limi$6"ile 2ie4ii $ale Ki $o$ 3n min$e #o4i 6 3nce#i 6 /i7ol2i acele limi$6"i Ki 6 34i $"an !o"mi 2ia4a 3n ceea ce /o"eK$i 6 !ie. Doc$o"ul !"ance7 Emile Coue a /ecla"a$ c6 ima%ina4ia a"e o !o"46 mul$ ma3 ma"c /ec5$ #u$e"ea 2oin4ei@ Ki c6 a$unci c5n/ 2oin4a Ki ima%ina4ia un$ 3n con!lic$- ima%ina4ia 3n2in%e 3n$o$/eauna. Ve/em ace $ luc"u /o2e/i$ a/e ea /e hi#no76. De mul$e o"i- ini4ial- c5n/ o ima%ine men$al6 e $e u%e"a$6 2oin4a nu /o"eK$e 6 o acce#$e. Da" c5n/ ima%inea men$al6 e $e "e#e$a$6 u!icien$- ima%ina4ia nu a"e /e ale /ec5$ 6 o acce#$e Ki acea $a e conc"e$i7ea76in/i!e"en$ /e c5$ /e ne#l6cu$6 e $e #en$"u #u$e"ea "a4ional6 a 2oin4ei. S$u/iin/ ace $e 2a"ia$e le%i ale mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e- $o$uKi- noi nu un$em hi#no$i7a4i. Dim#o$"i26- un$em coKi /in $a"ea /e hi#no76 a i%no"an4ei- u#e" $i4iei- c"e/in4elo" limi$a$e ale 2eacu"ilo" Ki %5n/i"ii o"ien$a$e #"e 6"6cie. C5n/ #e"i mai +inele 3n 2ia4a $a- $"e+uie 6 3nce#i #"in a !o"ma o ima%ine a acelui +ine 3n min$ea $a. Pu$e"ea "a4iunii $ale i(ar putea spune c nu se $a realiza niciodat, dar nu conteaz. 7oina ta poate spune c $isul tu este prea mare pentru a #i ade$rat? c este imposibil de ndeplinit. /ar dac tu, cu toate acestea, ndrzne!ti s continui s l imaginezi, atunci imaginaia ta $a ncepe s lucreze pentru tine pentru a produce rezultatele $izibile a ceea ce ai imaginat, iar n timpul potri$ii !i $oina ta $a lucra, de asemenea, pentru tine. +rice i cere minii, ea $a construi, produce, si aduce n exterior pentru tine.

-storia do$ede!te puterea imaginaiei -storia a do$edit acest lucru de multe ori. Poate c i aminte!ti e$enimentele legate de *zboiul peloponesian din @recia antic. %cest rzboi este semni#icati$ pentru c a durai 2A de ani. Poate c i $ei aminti moti$ul pentru care a durat at"t de mult. -storicii spun c de ambele pri a lipsit scopul sau strategia. 4u au a$ut un anumit plan de a n$inge si a!a c au mers n deri$ nede#init, #r s piard sau s c"!tige rzboiul (doarBlupt"nd. -n #inal, un spartan, care a$ea $iziune !i abilitate, e$ident, un om care a !tiut cum s imagineze $ictoria !i succesul, a aprut pe scen, a acionat !i !i(a condus tabra spre $ictorie -storicii scriu c el a dus ntr(o singur or rzboiul la s#"r!it. )i cum a procedat ciC % #ost lupt !i $rsare de s"ngeC Categoric nu. /impotri$, !t(a tcut du!manul s cread c oamenii si na$ele lui se ndreapt spre str"mtoarea /ardanele. %colo a a!teptat lini!tit timp de patru zile p"n c"nd du!manii au #ost siguri de ci, g"ndind c lini!tea nseamn slbiciune si incapacitatea de a lupta, n a cincea zi, c"nd !i(au trimis cea mai marc parte din echipaD pe rm dup hran, amiralul Lisandru a re$enit brusc la $ia, a na$igat !i a capturat aproape ntreaga #lot de EF0 de $ase #r o sigur su#lare. %desea suntem la #el ca acei greci antici. 4u a$em un plan sau o imagine a $ictoriei !i adesea mergem #r s n$ingem sau s pierdem (doar luptm, n anul G00 . C. Lao .ze a scrisH '-n toate luptele, metoda direct poate #i #olosit articul"nd lupta, dar metodele indirecte $or #i #olosite pentru a asigura $ictoria.'

C"nd #olose!ti metoda atotputernic a imaginaiei pentru a $edea binele tu, #olose!ti metoda indirect pentru a(i asigura $ictoria asupra problemelor $ieii tale. n -oc s lupi cu srcia, cderea !i lipsa #inanciar, care adesea doar i nmule!te problemele, #olose!te aceast metod indirect ( aceea a imaginrii binelui n mod tcut, hotr"t !i persistent.

Succesul este mai n !i c"ea mental


n Cartea Iacerii ni se spune cum losi# a do$edit puterea imaginaiei pentru succes !i prosperitate. /e la el n$m ce s #acem !i ce s nu #acem cu imaginaia noastr. -n $isul lui losi# de la EA ani el a$ea stp"nirea peste situaiile pe care le $isa. ntr(un $is snopii #railor lui se nchinau snopilor lui losi#. ntr(un alt $is, soarele, luna, !i stelele l onorau pe losi#. %ceste $ise sunt simbolice pentru stp"nirea pe care losi# a a$ut(o mai t"rziu ca prim ministru al giptului. losi# a $isat stp"nire !i tu trebuie s #aci la #el. losi# a $isat stp"nire c"nd el nu prea s aib parte de ea !i tu trebuie s #aci la #el. ,uccesul este mai nt"i creat mental. /ar losi# a #cut o mare gre!eal spun"ndu(le #railor lui gelo!i despre $i sele sale, care au respins aspiraia iui de a stp"ni, a!a c l(au $"ndut pentru 20 de argini unor negustori -smaelii care se a#lau n drum spre gipt. ,pre deosebire de losi#, nu trebuie s le $orbe!ti altora despre $isele tale si dorinele tale de mai bine, care $or ncerca doar s i dr"me $isele de grandoare !i mai bine prin ndoielile !i necredina lor. /up ce losi# a #ost $"ndut ca scla$ egiptenilor, el a continuat s imagineze mult mai binele dec"t ceea ce aparent putea s experimenteze mai bun. l a do$edit c $iziunea este o $ictorie? a do$edit si c $ictima poate de$eni n$ingtorul& C"nd a aDuns n gipt, el a a$ut de n#runtat o serie de experiene nedrepte nainte de schimbarea cursului n #a$oarea lui. /oar dup ani de nchisoare !i multe su#erine losi# a aDuns prim ministru peste tot giptul, al doilea n comanda unuia dintre cele mai mari imperii al acelei $remi. E
7ezi Capitolul A, The Millionai"e o!$he Gene i

Pe" i $6 n *ugrvirea succesului


1neori puterea minii de a imagina #i aduce re*ultate imediate. .ar dac 2la fel ca pentru l$si%& durea*3 poi fi sigur c re*ultatele vor fi c"iar mai mari atunci cnd vor veni3 fiindu-fi date pentru c nu te-ai descura at si nu ai renunat. Cu ct durea* mai mult s menii imaginile mentale pentru a atinge re*ultate3 cu att vor fi mai mari3 daca nu renuni.

Ace $ a/e26" mi,a !o $ a/u 3n a$en4ie /e un om /e a!ace"i ca"e mi,a /e726lui$ cum le%ea #"o #e"i$64ii #"in ima%ina4ie ',a a/u 3n $im# /e 7ece ani /e la o lu;+6 /e Ko!e" /e camion Ia o "e$"a%e"e 3n +un6 $a"eJ \' a locui$ 3n$",o ca 6 3nchi"ia$6 3m#"eun6 cu o4ia i co#iii Iui@ nea25n/ nici m6ca" o maKin6. C5K$i%a *= /e /ola"i #e 6#$6m5n6 Ki e /e cu"ca !oa"$e %"eu. A$unci ci a au7i$ /e #u$e"ea min4ii /e a ima%ina Ki a /eci 6 2e"i!ice /ac6 e $e 3n$",a/e26" a$5$ /e #u$e"nic6 #e c5$ e #une. A 3nce#u$ 6, i ima%ine7e men$al $an/a"/ul /e 2ia46 #e ca"e i,' /o"ea lui Ki !amiliei lui, A /eci c6 3Ki /o"ea 6 ai+6 #"o#"ia Iui a!ace"e@ c6 /o"ea in/e#en/en4a !inancia"6@ ca 3Ki /o"ea o ca a #"o#"ie- #a4ioa 6 Ki con!o"$a+il6@ c6 /o"ea cel #u4in /ou6 maKini@ c6 /o"ea ca o4ia lui 6 !ie li+e"6 a cum#e"e $o$ ceea ce /o"ea- 6 nu mai +anii economi ea c6 Ra cum#6"a$u"i- au cau$e 3n $o$ o"aKul un ma%a7in mai ie!$in. In !ieca"e mo/ #o i+il- el Ki,a ima%ina$ cel;nai 3nal$ $an/a"/ /e 2ia46 Ki 2eni$u"i #en$"u el Ki !amilia Iui. In /ecu" /e un an- a a;un /i"ec$o" /e 25n76"i al com#aniei Iui- 3n Ioc /e Ko!e" /e camionJ
Da" $o$ nu a2ea #"o#"ia Iui ca 6- maKinile- au #"o#"ia Iui a!ace"e Ki in/e#en/en4a !inancia"6. C5n/ a o ii C"6ciunul- a #u !amiliei aleA LC"e/ ea anul 2ii$o" 3n ace $ ano$im# 2om a2ea #"o#"ia noa $"6 ca 6 Ki #"o#"ia noa $"6 maKin6.L Da" un an mai $5"7iu3n 2acan4a /e C"6ciun- locuiau $oi 3n$",o ca 6 3nchi"ia$6 Ki !6"6 a a2ea maKina lo". A$unci co#iii lui i,au amin$i$ /e #"e/ic4iile Iui an$e"ioa"e Ki el a "6 #un A LNu "enun4a4i Ia #e"an46. Poa$e c6 am !6cu$ #"e/ic4iile un #ic cam #"ea /e2"eme- /a" noi $ani a2ea $oa$e acele +inecu25n$6"i- Ki "e#e/e.L

De u"m6$oa"ele 6"+6$o"i /e ia"n6 ,au mu$a$ 3n$",o ca 6 nou6 Ki a2eau nu una- ci /ou6 maKiniJ Ace $ om a #u c6 /u#6

ce a 3nce#u$ 6 ima%ine7e $an/a"/ul /e #"o #e"i$a$e #e ca"e 3l /o"ea- 3n $im# ce e"a Ko!e" /e camion #l6$i$ cu *= /e /ola"i #e 6#$6m5n6- a a2u$ ne2oie /e !a#$ /oi ani #en$"u a,Ki con2in%e #"o#"ia %5n/i"e c6 e"a #o i+il- Ki a,Ki !ace min$ea 6 acce#$e acele ima%ini men$ale ale +o%64iei. Da"- a /ecla"a$ c6 /u#6 ce min$ea lui a !o $ $o$al con2in 6 c6 el #oa$e a;un%e 6 #"o #e"e- a !o $ ca K3 cum a" !i !6"5ma$ o ca"a#ace@ +"u c ucce ul a 3nce#u$ 6 2in6 a$5$ /e "e#e/e 3nc5$ a+ia #u$ea 6 4in6 #a ul cu el. A$unci au a#6"u$ ca a Ki cele /ou6 maKini. Omul a #u mai /e#a"$e c6 a /u"a$ a e ani /in momen$ul 3n ca"e a 3nce#u$ 6 ima%ine7e $an/a"/ul /e 2ia46 i #5n6 c5n/ a a$in com#le$ co#ul #"o#u . Da" m /ecu" ul celo" Ka e ani /e c5n/ 3nce#u e 6 3Ki ima%ine7e ucce ul la ca"6 ma"e- l,a a$in 3n$",o a!ace"e /e a i%u"6"i- 3n /ecu" ul a 7ece ani a c5K$i%a$ a$5$ /e mul4i +ani 3nc5$ ,a #en iona$J 3n !a#$. el conclu7ionea76 #o2e $ea Iui /e #"e #u$e"ea /e a ima%ina #"o #e"i$a$ea #un5n/A
Am #o"ni$ /e la a !i un Ko!e" /e camion Fa"a un ban Ki am a;un la o a2e"e m /ecu" ul a 7ece uni. Da" a !o $ /oa" #"imul meu no"oc. Suni acum #lic$i ii /e "e$"a%e"e Ki #l6nuie c a 3mi c"oie c un all /oilea /e lin #en$"u u"m6$o"ii <ea@ ani #"in aceeaKi me$o/a , ima%"n5n/u,lJ

Puterea unui plan director Cha"le Bili"no"e a /e c"i o/a$6 $e"i+ila #u$e"e a ima%ina4iei c5n/ a c"i A LIma%ina4ia 3i /6 omului #u$e"ea /e a e #"oiec$a #e ine #"in $im# Ki #a4iu Ki /e a e "i/ica /ea u#"a $u$u"o" limi$6"ilo".L Qnul /in$"e !ii /omnului Billmo"e- ca"e e"a a"hi$ec$ Ki o!icial al Qni$y School o! Ch"i $iani$y- a /o2e/i$ c6 ace $ luc"u e $e #o i+il- 3n '(*)- RicPe"$ Billmo"e a alc6$ui$ un #lan #en$"u /e72ol$a"ea Qni$y Villa%e- In ace $ #lan /i"ec$o" #e ca"e I,a $a+ili$- el a inclu $oa$e cl6/i"ile- aleile- !5n$5nile Ki chia" Ki a"+uK$ii ca"e u"mau 6 3n!"umu e4e7e Qni$y School. 3n !inal- 3n '(*(- Tu"nul Qni$y !i cl6/i"ea Silen$ Qni$y au !o $ !inali7a$e. Din cau7a /e#"e iunii economice /in e"a ce a u"ma$- nici o cl6/i"e nu a !o $ "i/ica$6 $im# /e un #"e7ece ani. Da" RicPe"$ Billmo"e a #e" i $a$ 3n 2i7iunea a me"%5n/ /"e#$ 3nain$e Ki #"oiec$5n/ %"6/inile- Ki chia" #lan$5n/ a"+uK$ii 3"i ;u"ul 2ii$oa"elo" cl6/i"i. Mi,l amin$e c #o2e $in/ la o con!e"in46 a #"eo4ilo" cum ,a aKe7a$ 3n +i"oul 6u /in Tu"nul Qni$y 3n $im#ul acelo" ani /e $a%na"e a con $"uc4iei Ki cum #"i2ea #"e $e"enu"ile Qni$y un/e e #"e%6$ea "i/ica"ea con $"uc4iilo". El le ima%ina ca Ki cum a" !i !o $ acolo2675n/ cum a" !i a"6$a$ 3n !ieca"e /e$aliu. Du#6 ani 3n ca"e a ima%inai cu c"e/in46- 3nce#5n/ cu '(19 mul$e al$e cl6/i"i !"umoa e au !o $ con $"ui$e. B"umu e4ea Qni$y Villa%e e $e acum a/mi"a$a /e 2i7i$a$o"i /in $oa$6 lumea- ca"e #o$ 2e/ea ce a "eali7a$ acolo #u$e"ea /e a ima%ina a min4ii omeneK$i. )e*ultatele o#inute printr-o roat a norocului Cu a/e26"a$- nimic nu e $e im#o i+il /e 3n/e#lini$ #"in ima%ina4ie. Poa$e c6 %5n/eK$iA LNu un$ 3nc6 /e $ul /e 2e" a$ 3n #u$e"ea min4ii /e a ima%ina #en$"u a o+4ine "e7ul$a$ele #e ca"e lc,ai /e c"i . Nu e8i $6 o cale im#l6 /e a,mi an$"ena ima%ina4ia #en$"u a o+4ine a emenea "e7ul$a$eML Da- e8i $6J Qn in%ine" /in #"ima mea cla 6 /e #"o #e"i$a$e a ela+o"a$ o me$o/6 #"ac$ic6 #en$"u a an$"ena ima%ina4ia 3n a o+4ine "e7ul$a$e +o%a$e. El a /e ena$ o L"oa$6 a no"oculuiL #en$"u a,i !i min4ii lui /e a;u$o" 3n a e #"oiec$a 3n a!a"a #a4iului Ki $im#ului- "i/ic5n/u, e a $!el /ea u#"a $u$u"o" limi$6"ilo" Ki a o+4ine "e7ul$a$e !e"ici$e 3n e8$e"io". Du#6 ce ace $ in%ine" a 3nce#u$ 6 !olo ea c6 #u$e"ea min4ii /e a ima%ina #"in acea $6 L"oa$a a no"oculuiL- el a o+4inu$ o lu;+6 3n con $"uc4ia unei cl6/i"i /e mul$e milioane /e /ola"i. Acea $6 L"oa$6 a no"oculuiL #e ca"e a /e ena$,o a !a cina$ Ki a a;u$a$ mul4i oameni. De e8em#lu- unii #"ie$eni /in #"eo4ie mi,au #u c6 au !olo i$ acea $6 me$o/6 a "o4ii no"ocului #en$"u un cu"$ $im#- Ki Ki,au 3m#lini$ 2i ul /e o 2ia46 /e a c6l6$o"i #"in Eu"o#a. O al$6 #"ie$en6 #"eo$ mi,a #u c6- /u#6 ce a alc6$ui$ o "oa$6 a no"ocului /e 2acan46- a a2u$ #o i+ili$a$ea ca- 3n mi;locul ie"nii- 6 3Ki /uc6 mama +olna26 3n Blo"i/a- #en$"u a +ene!icia /e oa"ele !ie"+in$e #e ca"e /oc$o"ii i,I #"e c"i e e"6. P"in$",o

LEGEA PROSPERITII PRIN IMAGINAIE

)E

e"ie /e e2enimen$e ca"e au a/u acea c6l6$o"ie 3n Blo"i/a- niK$e #"ie$eni le,au o!e"i$ ca a lo" /e #e #la;6- 3n $oiul e7onului /e iama!6"6 chel$uieliJ Ele ,au 3m#"ie$eni$ cu 2ecinii ca"e le,au in2i$a$ 3n ca a lo" #en$"u niK$e e2enimen$e ociale 3n $im#ul Ke/e"ii lo" acolo. Qn al$ e2enimen$ a !o $ c6 ei i,a !o $ druit un man$ou /e +lan6 /e noii #"ie$eni- chia" c5n/ 6 e 3n$oa"c6 aca 6 la ia"na "ece.

Cum s faci o roat a norocului De !a#$- i/eea "o4ii no"ocului e $e o i/ee !oa"$e im#l6 /e a,4i #une ima%ina4ia 6 luc"e7e #en$"u $ine. In%ine"ul a !6cu$ o "oa$6 a no"ocului a $!elA Pe un #anou ma"e- a $"a a$ un ce"c ca"e cu#"in/ea cea mai ma"e #a"$e /in #a4iu- 3n cen$"ul ce"cului a aKe7a$ un $a+lou- 3n!64iK5n/ ima%ini "eli%ioa e au cene ca"e a"a$6 o Pu$e"e mai 3nal$6- F#oa$e !i o ima%ine /in >i+lie- o icoan6 a lui li u . Ru%6ciunea Domnea c6- au o"ice al$ im+ol "eli%io ca"e a"e cea mai 3nal$6 emni!ica4ie #en$"u $ineG. Su+ ace $ cen$"u al ce"cului a $i#6"i$ u"m6$oa"ele cu2in$eA LINTELIGENA DIVIN ESTE PREWENT XN VIATA MEA. SQNT DESCHIS- RECEPTIV NI ASCQLTTOR LA INSTRQCIQNILE Nl CLQWIREA EI >OGAT.L Acea $a a !o"ma$ #a"$ea cen$"al6 a "o4ii no"ocului. Acea $6 i/ee a !o $ Lcen$"ul lumiiL. Din ace $ #unc$- a $"a a$ #a$"u linii #"e ci"cum!e"in4a ce"cului. Du#6 ce a 3m#6"4i$ "oa$a 3n #a$"u #a"$i/a e$iche$a$ cele #a$"u #6"4iA a#aceri, #amilie, social !i recreare. In !ieca"e /in$"e ace $e #a$"u #6"4i a #la a$ "e#"e7en$6"i ale "e7ul$a$elo" #e ca"e /o"ea 6 le a$in%6 3n ace $e #a$"u !a7e ale 2ie4ii ale.
De e8em#lu- 3n e$a#a a#aceri, a #la a$ ima%ini #"i2in/ L#e"!ec$a lu;+6 3n in%ine"ieL #e ca"e o /o"ea ca "e7ul$a$ al unei chim+6"i /e e"2iciu ca"e !u e e am5na$6 mul$ $im#. Su+ acea $6 ima%ine- a c"i A LSQNT ANIMAT DE IQ>IREA DIVIN NI GHIDAR DE PQTEREA DIVIN CTRE MQNCA MEA DREAPT- PE CARE O BAC XN MOD PERBECT PENTRQ PLATA PERBECTPLANQL DIVIN AL VIEII MELE IA ACQM BORM CONCRET XN EDPERIENE C,(C)-$- C,(.1C4(. %P)%5(5$/$- P-)+-C$53 +-)6$I)-3 %1CC-% 7I P),%P-)I$/$-.8 n sec $"ul %amilie /in "oa$a no"ocului- a #la a$ o ima%ine a ca ei lui Ki u+ ea ace $e cu2in$e- !iin/ nece a" 6 3Ki 25n/6 ca a /in cau7a- chim+6"ii lu;+ei@ LINTELIGANTA DIVIN XNDREAPT CQMPRTORQL DREPT SPRE ACEAST PROPRIETATE- BIECARE DINTRE CEI IMPLICAI ESTE >INECQVYNTAT DE QN DREPT NI CORECT SCHIM> DE VALORIAL El a #la a$ Ki o ima%ine a noii ale ca e Ki /e/e u+$ ace $e cu2in$eA LINTELIGENA DIVIN NTIE CE AVEM NEVOIE- NTIE QNDE ESTE CASA DREAPT NI NTIE CQM S NE,O ADQC LA TIMPQL DREPT.L Pen$"u a, i a;u$a o4ia 6 /e#6Kea c6 #e"ioa/a mu$6"ii i "eacomo/6"ii. Ja am#la a$ 3n acea $a a"ie Ki !i%u"a ci- Ki /e/e u+$ ace $e cu2in$eA LSOIA MEA ESTE ACQM MOTIVAT DE INTELIGEN DIVIN NI IQ>IRE DIVIN. EA ESTE GHIDAT DE PQTEREA DIVIN CARE SE MANIBEST ACQM XN BIECARE DINTRE EDPERIENELE EI CA SNTATE PERBECT- BERICIREA>QNDEN NI SQCCES.L Pen$"u ca#aci$a$ea lo" /e a 3nain$a #"e noi e8#e"ien4e 3n c"e/in46- a aKe7a$ #e "oa$a no"ocului lo" o uK6 Ki u+ ea ace $e cu2in$eA LCYND O QN SE XNCHIDE- O ALTA MAI MARE NI MAI >QN SE DESCHIDE- 'S 3n !a7a sociala !i recreati$ a "o4ii no"ocului- a #la a$ ima%inea unei #la;e /e la ocean- u+ ca"e a c"i acea $6 "u%6ciune. LNOI ADQCEM MQLQMIRI PENTRQ CONCEDIQL DIVIN PLNQIT- XN CONDIII DIVIN PLNQITE- CQ SQRSE DIVIN PLNQITE NI DIVIN MANIBESTATE.L Pen$"u #"o #e"i$a$ea lui %ene"al6- a a/6u%a$A LSQNT ACQM GHIDAI DE INTELIGENA DIVIN- ASTBEL XNCYT ORDINEA DIVIN ESTE STA>ILIT NI MENINQT XN TOATE PRO>LEMELE MELE BINANCIARE.L

3n acea $6 ul$im6 #a"$e a "o4ii no"ocului- !a7a spirituala, a #la a$ ima%inea unei +i e"ici- u+ ca"e a c"i A LSQNT RECQNOSCTOR PENTRQ C XN INIMA MEA SLNLQIENTE CREDINA- NI SQNT GHIDAT DIVIN SPRE >ISERICA DREAPT XN NOQA MEA V-CI(5$/$-.8 Lng aceste cuvinte a plasat !i o imagine a &i#liei.
/poi3 a amplasat roata norocului cu imaginile !i cuvintele ei ntr-un Ioc n care o putea vedea !i revedea *ilnic. /ceste simple imagini !i ta#louri.au contri#uit ca puterea minii lui de a imagina s l slu easc3 n cteva sptmni a fost anunat c transferul Iui de serviciu va fi cea mai mare promovare pe care a primit-o vreodat! Prima oar n cariera Iui de inginer3 avea li#ertate complet de aciune3 rspun*nd doar n faa vicepre!edintelui companiei. Con$inu5n/ 6 2a/6 "oa$a no"ocului 6u- a c6#6$a$ o a eme nea 3nc"e/e"e c6 locuin4a 3n ca"e $6$ea 2a !i 25n/u$6 3n $im#- 3nc5$ el Ki o4ia lui ,au /u la noua lu;+6 /in$",un $a$ 3n/e#6"$a$- i au %6 i$ ime/ia$ locul #e"!ec$ un/e 6 locuia c6. A$unci ei au $a+ili$ /a$a Ia ca"e 6 e 3n$oa"c6 #en$"u a, i mu$a mo+ila- o /a$6 la ca"e e"au con2inKi c6 2echea lo" ca 6 2a !i 25n/u$6. Au me" a$5$ /e /e#a"$e cu c"e/in4a- 3nc5$ au "e7e"2a$ +ile$ele /e 3n$oa"ce"e #en$"u a2ion- a $!el 3nc5$ 6 !ie #"e7en4i Ia 25n7a"ea ca ei. Du#6 ce au $a+ilii 3nc"e76$o"i /a$ele Ki Ki,au !6cu$ #lanu"ile- $oa$e aK$e#$6"ile lo" au 3nce#u$ 6 e "eali7e7e la $im#. Ca a lo" a !o $ 25n/u$6 Ia $im# Ki mo+ilie"ul lo" a !o $ mu$a$ 3n noua lo" ca 6 la /a$a #l6nui$6. Du#6 ce ,au $a+ili$ 3n noul Ioc- ai Ki, au lua$ un conce/iu 3n$",o minuna$6 7on6 $"o#ical6 un/e e"au #la;e cu ni i# /e,a lun%ul oceanului- aKa cum "oa$a no"ocului lo" in/ica. Mai $5"7iu- ei au !o $ %hi/a4i la +i e"ica #e"!ec$6 /in noul Ioc- aKa cum !i%u"a #e "oa$a no"ocului. AKa a /o2e/i$ ace $ in%ine"o#e"5n/ cu #u$e"ea min4ii /e a ima%ina- ceea ce /e;a K$ia /in #"o!e ia lui /e in%ine" 3n ca"e o#e"a cu chi4e , "e7ul$a$ele $"e+uie 6 !ie #lani!ica$e i 2i7uali7a$e 3nain$e ca ele 6 /e2in6 o "ealila$e 2ie.

(apoleon a folosit legea imaginaiei Ca nu cum2a 6 c"e7i c6 me$o/a ace $a a !o $ /oa" a unui in%u" om ca"e Ki,a /e$e"mina$ ima%ina4ia 6 3l lu;ea c6- Ia 6,m6 6 $e a i%u" c6 una /in$"e cele mai #"oeminen$e !i%u"i ale i $o"iei a !olo i$ i/eea "o4ii no"ocului #en$"u a c5K$i%a mul$e +6$6lii Ki a c5K$i%a !aima 3n lume. Na#oleon a2ea 3n !a4a lui o ha"$6 ma"e cu $ea%u"i colo"a$e in/ic5n/ /i2e" e miKc6"i #e ca"e le #l6nuia- cu luni 3n a2an - #en$"u a"ma$ele lui. El a !olo ii chia" $ehnica #"o #e"i$64ii c"iin/u,Ki #lanu"ile Ki /o"in4ele- cla"i!3c5n/u,le Ki #un5n/u,le 3n ac4iune chia" /in "e%a$ul in2i7i+il- 3n$",un e8em#lu- i $o"icii ci$ea76 chia" c6 el a /ic$a$ 3n /e$aliul o"/inea Ki lun%imea ma"Ku"ilo"- locul /e 3n$5lni"e al a"ma$elo"- a$acul- miKc6"ile /uKmanului Ki chia" %a!ele #e ca"e e aK$e#$a 6 le !ac6 inamicul , $oa$e cu /ou6 luni 3nain$e 6 e 3n$5m#le Ki Ia o /i $an46 /e Ka#$e mii /e mile /i $an46 /e cena ' Da" Na#oleon a a2u$ #a"$e /e al 6u Oa$e"loo- #en$"u c6 3n ma"e m6 u"6 a !olo i$ /i $"uc$i2 a/e26"a$ele $ehnici ca"e un$ a$5$ /e #u$e"nice #en$"u a a/uce +inele- c5n/ un$ !olo i$e #o7i$i2- 3n manie"6 con $"uc$i26. /ceasta i sc"im# cursul gndirii
A $!el- /ae6 34i /o"eK$i !oa"$e mul$ ce2a ce #a"e /e nea$in - !6,4i o "oa$a a no"oculuiJ E #u$e"nic6- #en$"u c6 chim+6 cu" ul %5n/i"ii Ki #e"an4elo" $ale /e la Lnu #o$ a2eaL la L#o$ a2eaL@ /e la /i #e"a"e la #e"an46- /e la /e cu"a;a"e la 3ncu"a;a"e@ /e Ia c6/e"e Fa ucce . Daca nu /o"eK$i 6 !aci o "oa$6 a no"ocului #en$"u loa$e ec$oa"ele 2ie4ii $ale- alc6$uieK$e una #en$"u cea mai !ie"+in$e /o"in46 a $a , #oa$e #en$"u un luc"u m6"e4 #e ca"e ai /o"i 6 XI e8#e"imen$e7i 3n 2ia4a $a Ki ca"e $e,a ocoli$. O #"ie,len6 /c,a mea Face ceea ce ca numeK$e "oii ale no"ocului L"a#i/eL #en$"u /u"a$a unei luni- #e ca"e #la ea76 ima%ini Ki !"a7e #"i2i$oa"e Ia luc"u"ile #e ca"e Ie /o"eK$e #e $im# cu"$. S#une c@' aK$e#$5n/ "e7ul$a$e ime/ia$e- min$ea ei luc"ea76 #en$"u ea mai "a#i/ #en$"u a #"o/uce "e7ul$a$e ime/ia$e@ al$!el- /ac6 !ace "o4i ale no"ocului #en$"u #e"ioa/e mai lun%i- oa"ecum ima%ina4ia ei nu e $e u!icien$ $imula$6 #en$"u a 3n$"e#"in/e #"ea mul$.

+ un carnet de notie pentru dorinele tale Dac6 nu eK$i li+e" 6 !aci o "oa$6 ma"e a no"ocului #en$"u a !i a;u$a$ 6 chim+i ima%inile $ale men$ale- #oa$e c6 4i,a" #l6cea 6 #"oce/e7i a emeni unei #"o!e oa"e /e coal6 #e ca"e o K$iu Ki

ca"e a"e un caie$ /e no$i4e imila" celo" #e ca"e le /uce con $an$ la lu;+a ei. Da" ace $ caie$ con4ine #o7e ale luc"u"ilo" #e ca"e ea le /o"eK$e- #e ca"e le /ecu#ea76 /in "e2i $e- al6$u"i /e !"a7e ca"e #"in/ "e#e/e Ki #e ca"e ea le li#eK$e l5n%6 al6$u"i /e ima%ini- ca"e 3i men4in a $!el #u$e"ea ima%ina4iei $"ea76- 3n aK$e#$a"e- Ki luc"ea76 #en$"u mai +inele ei. Nimeni 3n ;u"ul ei nu e $e conK$ien$ /e ceea ce !ace ea- ia" 3n ace $ mo/ im#lu- e $e ca#a+il6 6 e2i$e /e#"e ia- /e cu"a;a"ea au 3n/oiala. Imaginea* n detaliu O %o #o/in6 ca"e a !olo i$ #u$e"ea ima%ina4iei min4ii cu "e7ul$a$e uimi$oa"e mi,a #u a/e ea c6 a munci$ mul$6 2"eme #en$"u a, Ki !ace min$ea 6 ima%ine7e n detaliu "e7ul$a$ul /o"ii. Da" ea /ecla"6 c6 o/a$6 ce #oa$e 2e/ea !ieca"e /e$aliu al "e7ul$a$ului #e ca"e 3l /o"eK$e- 3Ki #oa$e elimina $o$al #"o+lema /in min$e- K$iin/ c6 e 2a mani!e $a com#le$ 3n cu"5n/. Ea a a!i"ma$ c6 me"i$6 /in #lin $im#ul Ki e!o"$ul 7ilnic /e a 7u%"62i c5$ /e mul$ e $e #o i+il /in /o"in4ele ei. G"a/a$- ima%ina4ia ei a /o+5n/i$ ca#aci$a$ea /e a con $"ui 3n$"e%ul $a+lou 3n /e$aliu. A $!el- /ecla"6 c6 /e cele mai mul$e o"i- ea #e" onal $"e+uie 6 /e#un6 /oa" #u4in6 ac$i2i$a$e !i7ic6- au /eloc #en$"u a o+4ine acel "e7ul$a$. Cel mai a/e ea- i e 3n/e#lineK$e- cum cea mai ma"e munc6 3n acea che $iune !iin/ /e;a 3n/e#lini$6. Am /e co#e"i$ c6 le%ea #"o #e"i$64ii #"in ima%ina4ie e $e una /in$"e cele mai !a cinan$e. Cu c5$ o a#lici mai mul$- cu a$5$ mai mul$ #a"e c6 3n$"ea%a lume 45KneK$e #"e $ine 3n$",un mo/ #"ie$eno - !e"ici$6 6,4i 3m#linea c6 /o"in4ele. Imaginea* constant O !oa"$e L/"ea#$6 cu ineL !emeie mi,a #u o/a$6 in/i%na$6 /u#6 o con!e"in46 #e ca"e am 4inu$,o /e #"e ima%ina4ie- LNu c"e/ 3n c"ea"ea /e ima%ini men$ale , nu e $e nimic al$ce2a /ec5$ !o"46 men$al6.L Am 3nce"ca$ 6,i e8#lic c6 ea c"ea con $an$ ima%ini men$ale- !ie c6 /o"ea au nu- #en$"u c6 min$ea %5n/eK$e #"in ima%ini men$ale. E $e ac4iunea na$u"al6 a min4ii. Da" acea $6 !emeie in/i%na$6 a ieKi$ a!a"6. Mai $5"7iu- am au7i$ c6 $"a2e" a /i!icul$64ile !inancia"e- 3n cele /in u"m6- ea a 2o"+i$ cu un con ilie" al
+i e"icii /e #"e #"o+lemele ei- ia" con ilie"ul i,a #u A LVei con$inua 6 ai /i!icul$64i !inancia"e #5n6 3n mo men$ul 3n ca"e 34i 2ei chim+a ima%inile men$ale. G5n/eK$i- 7u%"62eK$i- 2o"+eK$i /e #"e li# a !inancia"6- ia" min$ea $a #"o/uce ceea ce ima%inea76. Schim+6,4i ima%inile Ki %5n/eK$e- 7u%"62eK$e Ki 2o"+eK$e /e #"e +o%64ie Ki o 2ei a2ea.L De /a$a acea $a- !emeia e"a /i #e"a$6 Ki a 3nce#u$ 6 ima%ine7e "e7ul$a$e #"o #e"e. Cu"5n/- a 3nce#u$ 6 le e8#e"imen$e7e- 3n $im#ul #o $"i2i$ a$i$u/inea ci ,a chim+a$ com#le$ Ki a /e2eni$ o !iin46 !"umoa 6- a"monioa a- #"o #e"6 #e ca"e o iu+ea $oa$6 lumeaA /eKi- 3nain$e e"a e2i$a$a /e $oa$6 lumea- /in cau7a c6 3Ki "eci$ii con $an$ #"o+lemele !inancia"e. Am c67u$ /e aco"/ cu acea /oamn6 c6 !olo im le%ea #"o #e"i$64ii #"in ima%ina4ie ca !o"46 men$al6- /ac6 3nce"c6m 6 !o"46m #"e 6 e 3n/"e#$e #"e noi +inele ca"e a#a"4ine al$cui2a. Nu e ne2oie nicio/a$6 6 ne ima%in6m +inele al$o"a ca !iin/ lua$ /e la ei Ki 3n/"e#$a$ #"e noi. Ceea ce,i a#a"4ine al$uia nu e al no $"u /e /"e#$ /i2in. Ni ne!iin/ al no $"u /e /"e#$ /i2in- /ac6 l,am o+4ine nu ne,a" !i /e !olo .

Cum 6 ima%ine7i !6"6 e%oi m


Nu e ne2oie 6 "52neK$i +inecu25n$6"ile al$cui2a #en$"u c6 +inecu25n$6"ile lui nu $c,a" mul4umi chia" /ac6 le,ai a2ea. Ceea ce a#a"4ine al$cui2a nu e #o$"i2eK$e nicio/a$6 ne2oilo" $alc. Dim#o$"i26- c5n/ 2e7i ce2a ce a"e al$ul Ki 4i,ai /o"i i $u 6 ai- nu "52ni au nu ima%ina- 3nce"c5n/ a !o"4e7i 6 e 3n/"e#$e #"e $ine. T"e+uie 6 3n4ele%i c6 +inele lui ca"e $e a$"a%e e $e /oa" un in/ica$o" c6 un +ine imila" e 3n/"ea#$6 #"e $ine i 3l poi a2ea. Pen$"u a,' a;u$a 6 e #e$"eac6- /ecla"6,4i 4ieA LNI EQ SQNT XN CONCTACT CQ SQRSA ACELQI >INE. ECHIVALENTQL DIVIN AL ACELQI >INE ESTE ACQM XN DRQM SPRE MINE NI SQNT RECQNOSCTOR S XL ACCEPT. PROPRIILE MELE >INECQVYNTRI SIMILARE PROIECTATE DE DQMNEWEQ ACQM APAR. SQNT ADECVATE NI MQLQMITOARE Nl DE ACEEA ADQC MQLQMIRI.L Cu a/e26"a$- nu e nici un #e"icol c5n/ #u$e"ea ima%ina4iei e $e !olo i$6 /e o min$e li# i$6 /e e%oi m. Da" a$unci c5n/ o !olo eK$i e%oi $- 3nce"c5n/ 6 iei cu

!o"4a /e la al$cine2a ceea ce /o"eK$i- 2ei in$"a 3n /i!icul$64i. 3n acea $6 manie"6 nu $"e+uie 6 3nce"ci nicio/a$6 men$al 6 ima%ine7i #en$"u al$ul ceea ce nu /o"eK$i 6 e8#e"imen$e7i $u- #en$"u c6 ima%inile men$ale #e ca"e le $"an mi4i ine2i$a+il 4i e 2o" 3n$oa"ce. Dim#o$"i26- $"e+uie 6 ima%ine7i 6n6$a$e- +un6 $a"e Ki !e"ici"e #en$"u al4ii- la !el ca #en$"u $ine. Imaginea* succesul n pro#lemele de familie
O mam6 m5hni$6- al c6"ui !iu a2ea un com#o"$amen$ $u"+ulen$- a 3nce#u$ 6 e aKe7e 7ilnic 3n liniK$e Ki 6 Ki,' ima%ine7e aKa cum /o"ea ea 6 !ie. Ea e %5n/ea la el ca c6l/5n/u, e 3n lumin6 Ki iu+i"e- ca !iin/ calm- #lin /e #ace- iu+i"e- 3nc"e76$o"- a"monio - !e"ici$. Ea a 3nce$a$ 6 mai 3nce"ce s l determine 6 mea"%6 #e calea e8#"im6"ii ace $o" cali$64i #"in ac4iuni e8$e "ioa"e au cu2in$e. T"e#$a$el a /e2eni$ calm- #lin /e #ace- 3nc"e76$o" Ki a"monio - a $!el 3nc5$ 3n c5$e2a luni cu %"eu #6"ea 6 !ie acelaKi co#il. Am con emna$ 3n /i cu4iile mele cu mul$e !emei ai c6"o" o4i c6lcau %"eKi$ i e"au in$e"e a4i /e Lal$e !emeiL- c6 ine2i$a+il e 3n$5m#la /u#6 ce o4ia 3nce#ea 6 3Ki ima%ine7e o4ul ca !iin/ Lin$e"e a$ /e al$e !emeiL. O o4ie- al c6"ui o4 ,a "6$6ci$ $im#u"iu 3n c6 nicia lo"- a 2eni$ la mine au$ocom#6$imin/u, e #en$"u c6 e con!"un$a a $"eia oa"6 cu e8#e"ien4a Lceleilal$e !emeiL. C5n/ am che $iona$,o mai 3n/ea#"oa#e- am 3n4ele c6- la 3nce#u$ul c6 nicie lo"- ea e 3n$"e+a e cu"n a" !i /ac6 ,a" 3n$5m#la aKa ce2a@ Ki cu"5n/ ,a Ki 3n$5m#la$. Mo/elul ,a "e#e$a$ /e $"ei o"i 3nain$e ca ea 6 3n4elea%6 c6 ea ima%ina e !ieca"e e8#e"ien46 #en$"u o4ul ei Ki a $!el ea a con$"i+ui$ la o+iec$i2a"ea ei. Bii a$en$ la ceea ce ima%ine7i #en$"u $ine au #en$"u cei ce un$ "e ce#$i2i la ima%inile $ale men$ale#en$"u c6 e 2o" #e$"ece cu i%u"an46.

T"e+uie 6 le /ai celo"lal4i 3n$o$/eauna /oa" +ene!iciul ima%inilo" men$ale #o7i$i2e. A/e ea "e7ul$a$ele 2ie4ii /e#in/ /e ima%inile men$ale con $"uc$i2e au /i $"uc$i2e #e ca"e le 3n$"e4ii #en$"u $ine Ki #en$"u al4ii. Sc"ii$o"ul #"o+a+il c6 a /e c"i #u$e"ea ima%inilo" men$ale c5n/ a #u A LDoi oameni #"i2e c #"in, $"e %"a$iile 3nchi o"ii@ unul 2e/e moci"la- cel6lal$ 2e/e $elele.L Ceea ce 2e/em /e#in/e 3n #"inci#al /e ceea ce c6u$6m. Imaginea* ucce ul n pro#lemele !inancia"e
i,aK u%e"a 6 3nce#i 6,4i /e72ol4i 7ilnic #u$e"ea /e a ima%ina ucce ul Ki #"o #e"i$a$ea- !iin/ ne2oie /e #u4in $im# la 3nce#u$ul au la !5"Ki$ul 7ilei , #oa$e c5n/ 34i !aci #lanu"ile Ki no$i4ele , #en$"u a le ima%ina men$al 3n !o"me #"eci e. In al$e cu2in$e- /ac6 34i alc6$uieK$i li $e cu no$ele /e #la$6 ca"e $"e+uie achi$a$e- /u#6 ce !aci 3n emn6"ile- ia loc liniK$i$ Ki ima%inea76 cecu"ile /e;a c"i e c6$"e cei c6"o"a le un$ /a$o"a$e cu umele "e #ec$i2e. Ima%inea76,$c men$al #un5n/ acele cecu"i 3n #licu"i Ki a"unc5n/u,le 3n cu$ia #oK$al6. Dac6 34i un$ nece a"e anumi$e ume /e +ani- ima%mea76,4i un cec al c6"ui +ene!icia" eK"i- a25n/ /a$a cu"en$6 Ki uma "e #ec$i26 /e +ani. Ima%ina4ia $a a/o"6 6 i e cea"6 6 con $"uia c6 Ki 6 !o"me7e $a+lou"i cla"e- #e ca"e u+conK$ien$ul le acce#$6 "ecuno c6$o"- Ki e ocu#6 cu $"an #une"ea lo" 3n !o"m6 conc"e$6. De !a#$- $u 4i,ai !olo i$ #u$e"ea ima%ina4iei $o$ $im#ul- Ki #"o+a+il c6 ai !olo i$,o #en$"u a ima%ina li# a +anilo"- li# a ucce ului Ki $oa$e luc"u"ile #e ca"e /e !a#$ nu le 2"ei 3n 2ia4aU4a. la,4i #o"$o!elul Ki ca"ne$ul /e cecu"i 3n $im#ul $6u /e liniK$e- 3n chi75n/ ochiiuna%inca76,4i men$al +ancno$ele /e ma"e 2aloa"e $ic in/u,4i #o"$o!elul. Ima%inea76 men$al e8$"a ele la$e /e con$ a"6$5n/ ume ma"i /e ham /e#o7i$a$e 3n con$u"ile $ale +anca"e. -magineaz, imagineaz, imagineaz $o$ +inele #e ca"e /o"eK$i 6 3l e8#e"imen$e7i. N$iu un om /e a!ace"i ca"e a $"a2e" a$ o #e"ioa/6 /e li# 6 !inancia"6 e2e"6 Ki a im4i$ c6 nu mai #u$ea 3n/u"a #"i2a4iunile3n4ele%5n/ #u$e"ea min4ii /e a ima%ina- el Ki,a cum#6"a$ L+ani /e "ecu7i$6L Ki a #la a$ +ancno$e /e 2aloa"e ma"e 3n #o"$moneul luia $!el 3nc5$ /e c5$e o"i 3l /e chi/ea ochii lui 2e/eau mai 3n$5i acele ume ma"i. El a /ecla"a$ c6 3n cu"5n/ #u$e"ea a /e a ima%ina a acce#$a$ $a+loul umelo" ma"i /e +ani /in #o"$moneul 6u- 3n locul ima%ini an$e"ioa"e a li# ei. A a!i"ma$ mai /e#a"$e c6 nu ,a mai a!la$ nicio/a$6 3n i$ua4ia /e a nu mai a2ea /e $ui +ani #en$"u a,Ki aco#e"i chel$uielile.

Imaginea* pentru cltorii


O #"ie$en6 /e,a mea 3Ki amin$eK$e cum a !olo i$ #u$e"ea min4ii /e a ima%ina- a$unci c5n/ a /o"i$ 6 c6l6$o"ea c6 3n ;u"ul lumii. Ni,a cum#6"a$ o "ochie #e ca"e a /e ena$ o ha"$6 a lumii. Ea a #u"$a$ a/e ea acea $6 "ochie- %5n/in/u, e la c6l6$o"ia #e ca"e o 2a 3n$"e#"in/e. Boa"$e cu"5n/- a #"imi$ un /a" +6ne c- cu ca"e Ki,a /e chi un L!on/ /e c6l6$o"ieL. Bon/ul a c"e cu$ $"e# $a$ Ki ca a lua$ le%6$u"a cu o a%en4ie /e $u"i m- /cci75n/ 6 3n ce"ce o c6l6$o"ie 3n i!u"o#a. La 2"eo Ka e luni /u#6 ce a 3nce#u$ 6 #oa"$e "ochia cu %lo+ul- c6l6$o"ia 3n Eu"o#a a a2u$ loc. In anii u"m6$o"i- a #u"$a$ a/e ea L"ochia /e c6l6$o"ieL. Re7ul$a$ele au !o $ c6l6$o"ii #l6cu$e 3n al$e #6"4i ale lumii. Ima%inea76 !"umu e4ea Ki +un6, $a"ea Ima%inea76,4i men$al !elul 3n ca"e $u #e" onal /o"eK$i 6 $e 3m+"aci- 6 a"64i- 6 ac4ione7i Ki 6 "eac4ione7i. O!e"6,le celo"lal4i oameni un $"a$amen$ /e ucce Ki !"umu e4e 2675n/u,i ca !un/ #"o #e"i Ki #lini /e ucce . A/e ea le /au oamenilo" un $"a$amen$ #a"$icula" /e !"umu e4e 2675n/u,i men$al ca #u"$5n/ haine mai !"umoa e. E $e uimi$o" cum a/e ea aceK$ia a#a" cu "5n/ 3n hainele cu a/e26"a$ !"umoa e #e ca"e Je,am 7u%"62i$ #en$"u ei. Cu c5$ !olo eK$i mai mul$ #u$e"ea /e a ima%ina a min4ii- cu a$5$ mai !o"mi/a+il6 2a $3 #en$"u $ine. Tu ima%ine7i con $an$- !ie c6 eK$i conK$ien$- !ie c6 nu. AKa c6- /e ce 6 nu iei con$"olul conK$ien$ a u#"a #u$e"ii men$ale /e a ima%ina Ki 6 #"o/uci 6n6$a$e+un6 $a"e- Ki !e"ici"e ca"e un$ ale $ale /e /"e#$ /i2inM Ima%inea76,4i a/e26"a$ele $ale /o"in4e La 6,m6 6 34i amin$e c unele luc"u"i men4iona$e 3n ul$imul ca#i$olA nu !ace com#"omi u"i 3n ima%inile $ale men$ale. Ima%inea76,4i ceea ce /o"eK$i cu a/e26"a$- nu /oa" ceea ce c"e7i c6 #"o+a+il ai #u$ea a2ea. Nu /a a$en4ie "a4iunii au 2oin4ei ca"e 2o" 3nce"ca 6 $e a+a$6 /e la ima%inile men$ale. Ima%ina4ia $a ac$i26 2a #"elua cu"5n/ con$"olul a u#"a 2oin4ei Ki le 2a aKe7a la locul lo"- /ac6 $u 34i con$"ole7i mai 3n$5i ima%ina4ia alimen, $5n/,o cu ima%ini men$ale a ceea ce /o"eK$i $u ince" 6 "eaii,7e7i. Dac6 34i h"6neK$i ima%ina4ia !6"6 $"a%e"e /e inim6- cu ima%ini men$ale ne emni!ica$i2e- ace $a 2a !i $i#ul /e "e7ul$a$e #e ca"e 3l 2ei o+4ine. Dac6 nu 2o" !i mul4umi$oa"e- a$unci 2a $"e+ui 6 iei $o$ul /e la 3nce#u$- ima%in5n/ ceea ce /o"eK$i cu a/e26"a$. AKa c6 #"oce/ea76 a $!el /e la 3nce#u$ Ki economi eK$i munc@i /u+l6. Cu a/e26"a$ ima%inea c"eea76 i$ua4iile Ki e $e la 3n/em5na $a 6 c"ee7i ima%inea- 3n4ele%5n/ ace $ luc"u- #o4i 6 !ii i%u" acum c6 nu e ne2oie 6 lu#4i au 6 !o"4e7i +inele #"e $ine Dim#o$"i26- ima%inea76 a$en$ Ki 3n liniK$e n detaliu ceea a,/o"eK$i $u 6 !ie- Ki /ecla"6 cu #"i2i"e la ace $e ima%ini. LACEASTA SAQ CEVA MAI >QN- TAT. >INELE TAL.A NELIMITAT SE VA BACE.L E $e a/e26"a$ c6 omul /e2ine ceea ce ima%inea76 Ki /e aceea ima%ina4ia con$inu6 a omului e $e u!icien$6 #en$"u a "e!ace au c"ea o"iceJ Du" nu $e o#"i /oa" la cu2in$ele melc. Dim#o$"i26- al6$u"6,$e mie Ki mul$o" al$o"a ca"e /e co#e"6 c6 #u$e"ea /e a ima%ina #"o #e"i$a$ea e $e una /in$"e cele mai #len/i/e /in$"e $oa$e.

LEGEA PROSPERITII PRIN COMAND


( Ca#i$olul ) , ShaPe #ea"e a c"i @ LE8i $6 un !lu8 al ac4iunilo" omului ca"e- u"ma$- /uce #"e no"oc.L P"in le%ea #o"uncii #o4i "eali7a ace $ cu"en$ /e +ine ca"e a !o $ con $"ui$ #"in alc6$ui"ea li $ei $ale Ki a ima%inilo" men$ale. Le%ea #"o #e"i$64ii #"in coman/6 e $e cheia $a #"e $6#5ni"e. Cu25n$ul comand 3n eamn6 L a ai au$o"i$a$e au con$"olL. P"in$",o a$i$u/ine /e au$o"i$a$e #o4i a2ea con$"olul a u#"a +inelui #e ca"e /o"eK$i 6 3l e8#e"imen$e7i 3n 2ia4a $a. Mul4i oameni #"i2e c L/e ;o 3n u L #"e 2ia46- ca i cum 2ia4a a" !i un mun$e #e $e in i%ni!ian4a lo". Le%ea comen7ii $e a;u$6 a #"i2eK$i lumea cu un en$imen$ /e au$o"i$a$e Ki con$"ol ca"e #"o/uce "e7ul$a$e #e m6 u"6. Le%ea ec"e$6 a comen7ii e $e acea $aA o a!i"ma4ie #o7i$i26 a +inelui #e ca"e /o"eK$i 6 3l e8#e"imen$e7i e $e a/e ea $o$ ceea ce 34i e $e nece a" #en$"u a chim+a cu" ul e2enimen$elo" Ki a #"o/uce #en$"u $ine +inele uKo" Ki "a#i/. E $e uimi$o" c5$ /e "e#e/e ni e /e chi/ uKile c5n/ 3n/"67nim a lu6m con$"olul a u#"a i$ua4iei Ki 6 coman/6m ca #e"an4ele noa $"e cele mai ma"i 6 e "eali7e7e. Da" nu e $e nimic nou 3n le%6$u"6 cu le%ea comen7ii. In Gene76 a!l6m c6 leho2a a c"ea$ lumea #"in #o"unc6 L 6 !ie .... Ki a !o $L. De !a#$ le%ea #o"uncii e $e una /in$"e cele mai uKo" /e !olo i$. Du#6 ce 4i,ai alc6$ui$ o li $6 a /o"in4elo" $ale Ki /u#6 ce Ie,ai ima%ina$ men$al ca !iin/ 3m#lini$e- e $e $im#ul 6 eli+e"e7i u+ $an4a lo" #"in cu2in$e /e o"/in Ki /eci7ie- ca"e #oa$e lan a e$e"ul 3n ac4iune. O+4ii o"ice /eci7i- aKa cum >i+lia #"omi$eA LTu 2ei ho$6"3 un luc"u Ki 34i 2a !i /o2e/i$ i lumina 2a $"6luci SL calea $a.L FIo2- **A*0G

$u porunce!ti prin cuvinte


Tu !olo eK$i con $an$ acum le%ea comen7ii #en$"u c6 iei con $an$ /eci7ii- chia" /ac6 a/e ea un$ /eci7ii %"eKi$e- #"o/u c5n/ ceea ce nu /o"eK$i. Qn om /e a!ace"i mi,a #o2e $i$ "ecen$ /e #"e o cunoK$in46 ca"e a2ea #"o+leme cu +"a4ul /"e#$. DocEo, V "ii l@au e8amina$ Ki au #u c6 nu a2ea nici o a!ec4iune o"%anic6- 3n cele /in u"m6- ace $ om- ca"e cunoK$ea #u$e"ea cu25n$ului- a 3n4ele c6 el e8clama LDac6 aK #u$ea mi,aK /a #en$"u ,+"a4ul meu /"e#$.L El a 3nce$a$ 6 !olo ea c6 acea $6 e8#"e ie i +"a4ul 6u ,a 2in/eca$. I aia ne,a a2e"$i7a$A L2ai celo" ce /eci/ ne/"e#$ L FI aia '9A'c Neno"oci"ile #o$ !i a/e ea u"ma"e a "ema"cilo" noa $"e necu%ela$c. O/a$6 m,aiii "u%a$ cu o !emeie ca"e a2ea #"o+leme cu %am+ele Ki #icioa"ele ei. Ne2oia ei /e a e 3n 6n6$oKi e"a acu$6 Me/icul ei 3i #u e e c6 !6cu e $o$ #o i+ilul #en$"u ea. Du#6 ce am 3nce#u$ 6 ne "u%6m- $a"ea eiU ,a 3m+un6$64i$- /a" o 2in/eca"e com#le$6
E=

nu #6"ea #o i+il6- 3n$",o 7i #e $im#ul "u%6ciunii noa $"e- i,am #u A LAcum /oa" ce"eA Ta$6- ca"e e $e a/e26"ul 3n le%6$u"6 cu acea $6 $a"eM De ce am ne2oie #en$"u a m6 2in/eca $o$alML Ni ea m,a a cul$a$. 3n cu"l $im# ea a #u A
Am "6 #un ulJ Am in$"a$ "ecen$ 3n$",o a ocia4ie /e a!ace"i Ki 3nc6 nu am o+4inui ucce ul. M,am #"o $i$ #un5n/A LNu,mi mai #o$ /a /ec5$

#icioa"ele #en$"u +ani.L Picioa"ele mele e"au 6n6$oa e c5n/ am a!i"ma$ ace $ luc"u- /a" cu"5n/ au 3nce#u$ 6 3mi c"ee7e #"o+leme. Su+conK$ien$ul meu a lua$ ace $e cu2in$e 3n e"io - 4i mi,a lua$ #icioa"ele- ceea ce am /eci #"in cu2in$ele mele #"o $eK$i.L

Ea a /ecla"a$ a#oiA LVoi chim+a a!i"ma4ia Ki 2oi /ecla"a c6 un$ 3n i%u"an46 /in #unc$ /e 2e/e"e !inancia"- c6 un$ pe #icioa"ele mele /in #unc$ /e 2e/e"e !inancia".L Cu"5n/- ea a !o l. a$5$ !inancia"- c5$ Ki !i7icJ

Cei ca"e $u/ia76 min$ea au 3n264a$ 3n$o$/eauna /e #"e #u$e"ea cu2in$elo". Li/e"ii #i"i$uali /in E%i#$- In/ia- China Ki Ti+e$ #un cu $o4ii /i ci#olilo" lo" 6 2o"+ea c6 /oa" a$unci c5n/ au ce2a con $"uc$i2 /e #u . Cuno c5n/ #e"icolul 2o"+i$ului !6"6 "o $- ei au $a+ili$ un $an/a"/ #"in ca"e 6 /e$e"mine /ac6 e"a 3n4ele#$ 6 #un6 un luc"uA LE $e a/e26"a$M E $e #oli$ico M E $e nece a"ML Chia" /ac6 e $e a/e26"a$- /ac6 nu e $e #oli$ico - nu e $e nece a"J Con ilun/ u$e /e oameni 3n #"o+lemele lo"- am a!la$ c6 (( /in '99 nu 3Ki "e7ol26 #"o+lemele #5n6 c5n/ nu cuno c com#le$ le%ea #o"uncii. C5n/ ei 3nce# 7ilnic- conK$iincio Ki !e"m 6 a!i"me +inele #e ca"e 3l /o"e c- #o"uncile lo" #a" 6 e 3m#linea c6.

N$iu o !emeie ca"e e"a cam u"/6 /e o u"eche. Ea n /ecla"a con $an$- cu #"i2i"e la $o$ ceea ce nu /o"ea 6 au/6 L3n$o"c o u"eche u"/a #"e acea $a.L

/firmaiile sunt forme de comand 3n $im#u"ile mo/e"ne au7im /e #"e La!i"ma4iiL ca"e un$ !o"me /e coman/6. Mul4i /o2e/e c c6 #"ac$ica 7ilnic6 a a!i"ma4iilo" $6cu$e au cu 2oce $a"e e $e cel mai im#lu mo/ /e a in2oca le%ea #o"uncii #en$"u a o"/ona c"ea"ea +inelui- 3n !a#$. !olo i"ea a!i"ma4iilo" e $e un mo/ a$5$ /e im#lu /e a a/uce 3n mani!e $a"e "e7ul$a$e 3n ca"e mul4i oameni nu c"e/- c6u$5n/ o cale mul$ mai com#lica$6 #en$"u a,Ki a$in%e #"o #e"i$a$ea. Cu25n$ul La a!i"maL 3n/eamn6 6 L!aci 6 !ie !e"mL. C5n/ a!i"mi 2e"+al au /ecla"i +inele #e ca"e 3l 2"ei- 3n loc 6 con$inui 6 2o"+eK$i /e #"e ceea ce nu 2"ei- 3nce#i 6 !aci !e"m 3n min$ea $a Ki 3n e$e"ul in2i7i+il +inele #e ca"e 3l /o"eK$i. Con$inu5n/ 6 a!i"mi +inele /o"i$- +inele 45KneK$e 3n e8$e"io" ca "e7ul$a$ 2i7i+il.
Nicio/a$6 nu u+e $ima #u$e"ea cu2in$elo". Tu 34i c"ee7i lumea #"in cu2in$ele $ale- aKa cum a !6cu$ leho2a /e la 3nce#u $u"i. Da" /ac6 nu 34i #lace lumea #e ca"e ai c"ea$,o an$e"io" #"in cu2in$e /e /i co"/ie- li# 6- limi$a"e Ki $im#u"i %"ele- #o4i 3nce#e 6 cl6/eK$i o nou6 Oamenii /in cla a mea /e #"o #e"i$a$e au a!la$ c6 le%ea comen7ii e $e una /in$"e cele mai im#le Ki mai "a#i/e 3n a le a/uce "e7ul$a$e +o%a$e. Ei !olo e c a!i"ma4ii #o7i$i2e- ca"e co"e #un/ /o"in4elo" lo"- Ki le /ecla"6 ia" Ki ia" 2e"+al cel #u4in cinci #"e7ece minu$e- au #"o+a+il c5$e cinci minu$e /e $"ei o"i #e 7i. Dac6 e a!l6 3n i$ua4ii ca"e nu le #e"mi$ 6 !ac6 a!i"ma4iile cu 2oce $a"eei le c"iu /e /ou6 #"e7ece o"i. Qna /in$"e a!i"ma4iile /e #o"unc6 #e ca"e le !olo e c a/e ea e $eA LIQ>ESC CEEA CE ESTE MAI XNALT NI MAI >QN XN BIECARE OM. ACQM XMI APROPII OAMENII CEI MAI >QNI NI MAI XNALI.L FCLIENIPACIENI- ETC.G Qn 25n76$o" a /e co#e"i$ o/a$6 c6 !olo in/ acea $a a!i"ma4ie- a a$"a 3n "aionul lui /oa" oamenii ca"e /o"eau cu a/e26"a$ 6 cum#e"e m6"!u"ile lui. Wilnic- !olo i"ea #e" e2e"en$6 a ace $ei a!i"ma4ii /e #o"unc6 ',a a;u$a$ 6 !ac6 un num6" ma"e /e 25n76"i #e ca"e an$e"io" le c"e7u e #ie"/u$e. In$",un ai$ e8em#lu- o 25n76$oa"e a !olo i$ acea $6 a!i"ma4ie 7ilnic- cinci #"e7ece minu$e- $im# /e c5$e2a 6#$6m5ni- cu un a emenea ucce 3nc5$ a a2u$ cele mai mul$e 25n76"i /in $o$ ma%a7inul. A !o $ "ecom#en a$6 /e #a$"onii ei #en$"u c6 $6cu e 25n76"i /e 11999 /e /ola"i 3n$",o #e"ioa/6 cu"$6 /e $im#. Doa" al4i $"ei 25n76$o"i F$o4i +6"+a4iG 25n/u e"6 ma"!6 /e :9999 3n aceeaKi #e"ioa/6. Raionul ace $ei /oamne cu#"in/ea m6"!u"i cu #"e4 mic- a $!el 3nc5$ !6cu e mul$ mai mul$e 25n76"i 3n com#a"a4ie cu ceilal4i- /in al$e /e#a"$amen$e. O al$6 a!i"ma4ie /e coman/6 #e ca"e oamenii /in cla a mea /e #"o #e"i$a$e o con i/e"6 !oa"$e #u$e"nic6 e $eA LTOATE LQCRQRILE Nl TOI OAMENII M BAC S PROSPER NI EQ BAC BIECARE OM NI BIECARE LQCRQ S PROSPE RE ACQM.L Wilnic- !olo in/ con ec2en$ a acea $6 a!i"ma4ie- un !unc4iona" %u2e"namen$al a !o $ in!o"ma$ c6 o #"o#"ie$a$e e"a /i #oni+il6- /a" ne"e2en/ica$6 /e c54i2a ani. Qn al$ $u/en$- ca"e a !olo i$ acea $6 a!i"ma4ie /e coman/6- a /e2eni$ unul /in cei un #"e7ece moK$eni$o"i ai unei mine au"i!e"e. Din cau7a num6"ului ma"e /e moK$eni$o"i- uma e $ima$6 a !i "eali7a$6

$u i cree*i lumea prin cuvintele tale

lume a +inelui Ki #"o #e"i$64ii nelimi$a$e #"in chim+a"ea cu2in$elo" $ale /e coman/6 Ki /eci7ie.

#6"ea /e $ul /e mic6. Da" cum acea $6 #e" oan6 a con$inua$ 7ilnic 6 /ecla"e LTOATE LQCRQRILE NI TOI OAMENII M BAC S PROSPER NI EQ BAC BIECARE OM NI BIECARE LQCRQ S PROSPERE ACQM.L- cecu"ile cu #"o!i$ul "eali7a$ /in acea $6 min6 au 3nce#u$ 6 o ea c6 cu ume u+ $an4iale- 3n $im#ul lunilo" /e ia"n6 c5n/ a!ace"ea #6"ea 6 !ie La/o"mi$6L a #"imi$ /eo/a$6 cel mai ma"e cec /in$"e $oa$eJ Porunce!te #inelui tu s apar E8i $6 u$e /e a!i"ma4ii #o7i$i2e #e ca"e !olo in/u,le #o"unceK$i +inelui 6 a#a"6- /a" #en$"u a a$i !ace ne2oi #"eci e $"e+uie !olo i$e /ecla"a4ii #"eci e /e o"/in. Nu $"e+uie 6 e7i4i 6 le !olo eK$i. De e8em#lu- /ac6 u" a $a /e +ani e $e mic6- au /ac6 #o"$moneul $6u e $e %ol- ia,$ 3n m5inile $ale Ki /ecla"6 cu 2oce $a"e /e mai mul$e o"i F3n #a"$icula"- /e i%u"GA LTE >INECQVYNTEW NI TE >INECQVYNTEW PENTRQ >INELE LQI DQMNEWEQ CARE ESTE DOVEDIT ACQM PRIN TINE.L AKa cum $e +ucu"i /e ma a $a- e $e +ine 6 !aci a!i"ma4ii /e +inecu25n$a"e Ki a#"ecie"e #en$"u ea- #"in o+iceiul 2echi al +inecu25n$6"ii me ei. C5n/ $e 3m+"aci- e $e +ine 6 a/"e e7i %5n/u"i /e +inecu25n$a"e Ki a#"ecie"e hainelo" $alc. O/a$6 3n$",o con!e"in46 am in/ica$ u"m6$oa"ele a!i"ma4ii #en$"u /e $ina4ii #"eci e Ki a !o $ uimi$o" c5$ /e mul4i oameni /e a!ace"i le,au !olo i$ a#oi Ki au ce"u$ "e/ac$a"ea lo" e8ac$6. Pen$"u #e"!ec$a 3m+"6c6min$e Ki %a"/e"o+6- !ieca"e om ca"e e %5n/eK$e la #"o #e"i$a$e a" $"e+ui 6 #un6A LADQC MQLQMIRI PENTRQ C SQNT XM>RCAT ADECVAT NI BRQMOS CQ SQ>STANA A>QNDENT A LQI DQMNEWEQ.L Pen$"u ca a #e"!ec$6- con!o"$a+il6- !"umoa 6- chia" /ac6 a"e /oa" o came"6- un a#a"$amen$ au o ca 6A LADQC MQLQMIRI PENTRQ C LOCQIESC BRQMOS NI ADECVAT CQ A>QNDENTA SQ>STAN A LQI DQMNEWEQ.L Ni #en$"u $"an #o"$ul #e"!ec$- #e ca"e !ieca"e om ca"e e %5n/eK$e la #"o #e"i$a$e a" $"e+ui 6 3l ai+6A LADQC MQLQMIRI PENTRQ C SQNT TRANSPORTAT MINQ, NAT NI ADECVAT CQ SQ>STANA A>QNDENT A LQI DQMNEWEQ.L

3n #ecial !emeilo" le #lace acea $6 a!i"ma4ie /e #o"unc6A LADQC MQLQMIRI PENTRQ PERMANENT CRESCYN DA MEA SNTATE- TINEREE NI BRQMQSEE.L P"e u#un c6 aK #u$ea !i con i/e"a$6 e8$"emi $6 3n le%6$u"6 cu u+iec$ul a!i"ma4iilo" #o7i$i2e- #en$"u c6 Le,am li#i$ 3n /i!e"i$e locu"i 3n ca a mea. C54i2a /in$"e co#iii 2ecinilo" auS!o $ a$5$ /e !a cina4i /e ele3nc5$ 2in /in c5n/ 3n c5n/ /oa" #cn$ai a 2e/ea /ac6 nu le,am mo/i!ica$ i #en$"u a ic /a Ki lo" o co#ie. A!i"ma4ia /e mai u /e #"e haine e $e li#i$6 /e uKa /ula#ului. Cea /e #"e $ine"e4e- !"umu e4e Ki 6n6$a$e e $e li#i$6 #e o%lin/a mea. Qna #e ca"e am li#i$,o #e uKa c6m6"ii mele e $eA LXNBLORESC XN REGATQL LQI DQMNEWEQ- CARE SE MANIBEST CA O CONSTANT REVRSARE DE >QNSTARE AICI NI ACQM.L Pen$"u a $o#a a#elu"ile $ele!onice inu$ile- ce #o$ !i o #ie"/e"e /e $im#- l5n%6 $ele!onul meu e $e acea $6 a!i"ma4ie /e #o"unc6A LORDINEA DIVIN ESTE ACQM STA>ILIT NI MENIQT- ARMONIA DEINE STPYNIREA SQPREM.L E $e +ine 6 3nce#i 7iua cu a!i"ma4ii #o7i$i2e ca"e $e a;u$6 6 ai con$"olul a u#"a 7ilei. O u%e"e7 #e acea $aA LCQ MQLQMIRI NI LAQDE- ANEW >OGIA LQI DQMNEWEQ XNAINTEA MEA XN ACEAST WI PENTRQ A M GHIDAGQVERNA- PROTERA NI A,MI ADQCE PROSPERITATE. TOATE LQCRQILE NECESARE XMI SQNT ACQM BQRNIWATE- >INELE MEQ COLOSAL DEVINE VIWI>IL XN ACEAST WIJL A $!el !iin/c6 2ei "o $i cu2in$e /e #"o #e"i$a$e Ki ucce 7ilnic- ceea ce e un mo/ /e a le #o"unci 6 e mani!e $e- u%e"e7 acea $6 a!i"ma4ieA LCQVINTELE MELE SQNT XNCRCATE CQ PQTEREA PROSPERITII.L Al$e a!i"ma4ii #"e!e"a$e /e #o"unc6 3n unele /in cla ele mele /e #"o #e"i$a$e e"auA LADQC MQLQMIRI C VENITQRILE MELE BINANCIARE CRESCa PQTERNIC PRIN ACIQNEA DIRECT A >INELQI A>QNDENT AL LQI DQMNEWEQ.L Pen$"u #la$a no$elo"- /a$o"ii Ki o+li%a4iilo" !i,nancia"eA LADQC MQLQMIRI PENTRQ PLATA IMEDIAT- COMPLET A O>LIGAIILOR BINANCIARE- XN MODQL MINQNAT AL LQI DQMNEWQ.L Pen$"u #o"i"ea ucce ului 3n $oa$e /i"ec4iilo"A LADQC MQLQMIRI C XN BIECARE WI NI PE BIECARE CALE SQNT TOT MAI >OGAT NI MAI >OGAT.L O a!i"ma4ie /e #o"unc6 #e ca"e oamenii /e a!ace"i au %6 i$,o !olo i$oa"e #en$"u a"monie 3n ca ele lo" Ki a!ace"i e $eA LSU BIE

PACE XNTRE WIDQRILE MELE Nl PROSPERITATE XN PALATELE MELE.L FVe7i P almii '**AEG

/firmaii care sunt folositoare n munca ta


Qn an%a;a$ al c6ilo" !e"a$e mi,a #u c6 a !olo i$ a!i"ma4ii /e coman/6 ca"e i,au !o $ /e !olo 3n munca lui. I ,a ce"u$ 6 "e#a"e mo$o"ul unui $"en #e ca"e nimeni al$cine2a nu e"a ca#a+il 6 3J mo/i!ice. C5n/ a au7i$ /e num6"ul ma"e /e mecanici ca"e nu "euKi e"6 6 "e#a"e acel mo$o"- a !o $ cu#"in /e an8ie$a$e.. Da" a$unci el Ki,a amin$i$ /e le%ea #"o #e"i$64ii #"in #o"un c6- 3nain$e /e a 3nce#e munca la mo$o"ul $"enului- el ,a aKe7a$ 3n$",un loc liniK$i$. Din #o"$moneul 6u a co acea $6 a!i"ma4ie Ki a #a"cu" ,o ia" Ki ia" /e mul$e o"iA LSQNT COPILQL DQMN E W E Q L Q I V I Q - A S T B E L S Q N T Q N A C Q XNELEPCIQNEA LQI- IAR ACEAST XNELEPCIQNE M CONDQCE ACQM PE CRRILE DREPTII- PCII NI ADEVRATQLQI SQCCES.L C5n/ e %5n/ea la ace $e cu2in$e Ki 3Ki um#lea min$ea /e #ace Ki /e 3nc"e/e"e- un al$ an%a;a$ al c6ilo" !e"a$e a $"ecu$ #e l5n%6 el Ki ',a 3n$"e+a$ ce !ace. El a "e#lica$ c6 $"ecea 3n "e2i $6 Lun #lanL #e ca"e /o"ea 6 XI !olo ea c6 Ia "e#a"a"ea mo$o"ului /e $"en. La cu"$ $im#- ,a 3n$o" la munca lui Ki a "eme/ia$ "a#i/ /e!ec4iunea mo$o"ului. Cu"5n/- al4i an%a;a4i ',au a+o"/a$ /in nou- ce"5n/u,i o co#ie a L#lanuluiL #e ca"e 3l !olo i e cu a$5$a ucce J Qnui an%a;a$ #oK$al i ,a ce"u$ 6 u 4in6 un $e $ /e e!icien 4a. El a /eci 6 #"eia con$"olul a u#"a ace $ei e8#e"ien4e- 3n loc S6 e #e"ie. A /ecla"a$ ia" Ki ia"A LINTELIGENA DIVINA LSL ARAT ACQM TOT CEEA CE TRE>QIE SA NTIQ.L

Te $ul a /o2e/i$ c6 el e"a cel mai e!icien$ Ki e8#e"ien4a a !o $ e8$"em /e im#l6 #en$"u el. Recen$ un +6"+a$ /in New _o"P Ci$y a !olo i$ o e"ie /in a!i"ma4iile /e #o"unc6 men4iona$e an$e"io". La cu"$ $im# /u#6 ce a ci$i$ un a"$icol #e ca"e l,am c"i /e #"e ace $ u+iec$- el a "ela$a$ u"m6$oa"ele "e7ul$a$eA
3n momen$ul 3n ca"e am ci$i$ /e #"e #u$e"ea a!i"ma$i26 a #o"uncii- a!ace"ea mea e"a 3n$",o $a"$ /e ma"e ince"$i$u/ine. De cu"5n/ a!la em ca $"e+uia 6 m6 mu$ /in #a4iul #e ca"e 3l ocu#am i #en$"u ca"e nu mi e ce"ea chi"ii.S. P"in %"a4ie- am %6 i$ un +i"ou nou Ki con2ena+il la un #"e4 "e7ona+il. Da" nu e"au $"an7ac4ii la o"i7on$. Mi,a !o $ cla" c6 $"e+uia 6 am c"e/in46 a+ olu$6 3n Dumne7eu Ki 6 me"% 3nain$e 3n #"o/uc4ia "a/io #e ca"e o #lani!icam- /eKi nu a2eam nici cea mai 2a%6 i/ee /e un/e a" 2eni !inan4a"ea. Ni mai e"a Ki #la$a #e" onalului Ki a /a$o"iilo" /e a!ace"i. A$unci- 3n me$"ou- 3n /"um #"e munca- am ci$i$ a"$icolul $6u ce con4inea un num6" /e a!i"ma4ii #o7i$i2e #"eci e /e #"e #"o #e"i$a$e Ki ucce . Am 3nce#u$ 6 !olo e c $oaie acele a!i"ma4ii /in a"$icol- Ki c5n/ m,am /u la +i"ou le,am co#ia$ Ki am con$inua$ 6 le !olo e c. 3n u"m6$oa"ea 7i. am !o $ 3n/"uma$ 6 $ele!one7 unui cuno cu$- ca"e e"a im#lica$ 3n lumea !inan4elo" Ki ca"e u%e"a e 3n u"m6 cu un an F u%e $ie 3n ca"e eu 267u em o "ema"c6 im#"o2i7a$6G 6 3! 2i7i$e7 /in c5n/ 3n c5n/. C5n/ l,am una$- el a /o"i$ 6 m6 2a/6 ime/ia$. Am lua$ ma a Ki mi,am aK$e"nu$ #lanu"ile 3n !a4a lui Ki i,am #u /e c54i +ani aK a2ea ne2oie. A !o l ime/ia$ /e aco"/ cu $oa$e #"o#une"ile melc- e8ce#$5n/ !a#$ul c6 a "e!u7a$ 6 ia o #a"$e a$5$ /e ma"e /in #"o!i$ #e c5$ e"am eu %a$a 6 3i /au@ ia" 3n ceea ce #"i2eK$e 3m#"umu$ul /e ca"e a2eam ne2oie a in i $a$ 6 mi,' /ea !6"6 /o+5n/6. E8ac$ o 6#$6m5n6 mai $5"7iu- con$"ac$ul no $"u !iin/ com#le$a$ 3n Al+any- Ki #"imin/ un cec u+ $an4ial #en$"u ca#i$alul cu ca"e #o"neamemnam ce"$i!ica$ele /e /e#o7i$ ca #"eKe/in$e al noii mele com#aniiJ

A $!el- un om /e a!ace"i #"o+ea76 le%ea #o"uncii.

A!i"ma4iile aduc re*ultate pline satisfacii


Nu am 3n$5lni$ nicio/a$6 o #e" oan6 ca"e 6 !i u"ma$ conK$ien$ me$o/a a!i"ma4iilo" Ki comen7ilo" 7ilnice chia" Ki #en$"u o #e"ioa/6 cu"$6 /e $im# !6"6 a o+4ine "e7ul$a$e #line /e a$i !ac4ii 3n 2ia4a a. Nici nu am a2u$ m6ca" 2"eun $u/en$ ca"e 6 !i "euKi$ /eKi omi$ea 6 !ac6 7ilnic /ecla"a4iile /e coman/6- a$5$ cu 2oce $a"e- c5$ Ki 3n %5n/. A/e ea am 3n$5lni$ $u/en4i ca"e 3mi #u$eau 4ine $eo"ii /e #"e 2ia4a #lin6 /e ucce - /eKi o /emon $"au 3n !oa"$e mic6 m6 u"6. Che $ion5n/u,i- am /e co#e"i$ in2a"ia+il c6 nu !olo eau le%ea #o"uncii. Mul4i /in$"e ei #uneau c6 e $e L u+ /emni$a$ea lo"L- 6 "o $ea c6 3n !ieca"e 7i #"e4 /e cinci #"e7ece minu$e a!i"ma4ii Ki cu2in$e #"eci e /e ucce - /eKi nu c"e/eau c6 e"a u+ /emni$a$ea lo" 6 "o $ea c6 cu2in$e #"eci e /e #"e $im#u"i %"ele- li# 6 Ki /i!icul$64i !inancia"e 3n "e $ul 7ilei@ nici nu %6 eau c6 a" !i u+ /emni$a$ea lo" 6 $"6ia c6 3n /a$o"ii i ;en6 !inancia"6. Po4i /eci/e /ac6 6 u"me7i /"umul #"inci#al al 2ie4ii au un /"um l6$u"alnic. Le%ea #"o #e"i$64ii #"in coman/6 $e con/uce #e /"umul #"inci#al- /"umul "e%al al ucce ului. O min$e ca"e a !o $ cu!un/a$6 3n %5n/u"i /e 6"6cie Ki c6/e"e ani /e 7ile- a"e ne2oie /e a;u$o" 7ilnic #en$"u a e "i/ica #"e %5n/u"i- a$i$u/ini Ki #e"an4e /e +o%64ie. A/e ea e $e ne2oie /e me$o/e #eciale #en$"u a o+4ine "e7ul$a$e 3n !a4a ci"cum $an4elo" e8$"eme. Dac6 "o $i"ea cu2in$elo" /e ucce Ki #"o #e"i$a$e #a"e o me$o/6 neo+iKnui$6- a$unci 6 !ie. Da" me"%i /"e#$ 3nain$e Ki 3ncea"c,o- /ac6 /o"eK$i 6 chim+i !lu8ul %5n/i"ii $ale /e la 6"6cie Ki c6/e"e #"e #"o #e"i$a$e Ki ucce . In mi;locul e8#e"ien4elo" e8$"ao"/ina"e- 2ei %6 i a/e ea nece a" a /e#ui un mic e!o"$ u#limen$a" #en$"u a o+4ine "e7ul $a$e mul4umi$oa"e- laco+ a con i/e"a$ nece a" 6 lu#$e cu un 3n%e" 3nain$e 6 e c"a#e /e 7iu6- au 3nain$e ca +inele 6 e "e2e" e #e $e acea i$ua4ie- #en$"u a o+4ine +inecu25n$6"ile Iui. Qneo"i 2ei %6 i nece a" 6 !aci la !el.

Acea $6 le%e nu e $e nou6


li u a !olo i$ a/e ea le%ea #o"uncii- la !el ca mul4i al4i oa meni /in >i+lie. El a /o2e/i$ #u$e"ea #o"uncii c5n/ i,a #u mochinuluiA L"o/ 6 nu mai #o"4i 3n 2eci.L Ni 3n !"a%men$ul u"m6$o" ci$imA LNi 3n/a$6 mochinul ,a u ca$.L FMa$ei *'A'(G C5n/ li u a !o $ i #i$i$ 3n #u $ie /e $"ei o"i- EI a 3n!"un$a$ #"o2oca"ea #"in le%ea a!i"ma4iilo" #o7i$i2e. De !ieca"e /a$6 c5n/ /ia2olul a 3nce"ca$ 6 3l i #i$ea c6- CI a !olo i$ a!i"ma4ii #u$e"nice- #o7i$i2e /in Sc"i#$u"i #5n6 c5n/ 3n !inal I,a #u la locul lui #un5n/u,iA LMe"%i 3na#oia mea- Sa$ano.L FMa$ei- 1A'9G Acea $a e $e o #u$e"nic6 a!i"ma4ie /e #o"unc6 #en$"u a o !olo i 3n$",o i$ua4ie 3n%"i;o"6$oa"e. Vei con $a$a uneo"i ea- a$unci c5n/ ai !olo i$ le%ea #o"uncii Ki 3nc6 nu ai o+4inu$ "e7ul$a$ele /o"i$e- #oa$e c6 ai !o $ #"ea +l5n/ 3n !olo i"ea cu2in$elo". C5n/ li u ',a "i/ica$ #e La75" /in mo"4i- el nu a !olo i$ me$o/e +l5n/e. Pa a;ul #une@ULa $"i%ai cu %la ma"eA SLa76"e- 2ino a!a"6JSL Floan- ''A1:G 3n acea $@J manie"6- 6 3nce"ci 6 !olo eK$i me$o/e +l5n/e #en$"u a#a"en4iS /u"e Ki 6l+a$ice /e 6"6cie i c6/e"e e $e la !el /e ine!icien$ c@i a 3nce"ca 6 3i 2o"+eK$i en%le7a unui !"ance7 ca"e nu cunoaK$e lim+a en%le76. Nu e8i $6 comunica"e au nu e #oa$e $a+ili un con$ac$.

A!i"ma4iile #o$ 6 34i "e7ol2e #"o+lemele D". Emilie Ca/y- an$e"io" me/ic 3n New _o"P Ci$y- a c"i c6 a$unci c5n/ 3n!"un$6 i$ua4ii e8$"eme- 3n$o$/eauna n6 coceK$e Ki !olo eK$e cele mai 3n/"67ne4e- mai cu$e76$oa"e a!i"ma4ii /e #o"unc6 la ca"e ,a" #u$ea %5n/i. Doa" /u#6 ce #"eia coman/a ea #oa$e a e eli+e"e7e /e #"o+lemele ei. 3n$",un e8em#lu a!i"ma4ia /e #o"unc6 #e ca"e a !olo i$,o #en$"u a e eli+e"a /e o #e" onali$a$e #u$e"nic6 a cui2a ca"e o chinuia a

!o $A LNQ EDIST O ASTBEL DE PERSONALITATE XN QNIVERS- NQ EDIST NIMIC IN ABARA LQI DQMNEWEQ.L 3n$", un al$ e8em#lu[ ea a2ea o %le7n6 lu8a$6 ca"e e"a !oa"$e um!la$6 Ki /u"e"oa 6. In cele /in u"m6 ea ,a "e$"a 3n in%u"6$a$ea came"ei ei Ki a a!i"ma$ ia" Ki ia"A LNQ EDISTA DECYT DQMNEWEQ. ORICE ALTCEVA ESTE O MINCIQN.L Ime/ia$ /u"e"ea Ki in!lama4ia au #6"u$ 6 /i #a"6- ia" 2in/eca"ea ,a #"o/u "a#i/. In$",un #unc$- ea 3nce"ca e $im# /e /oi ani 6 /emon $"e7e ca Dumne7eu e $e u" a +inelui ei- cu #"i2i"e la "6 #un u"ile !inancia"e ale #acien4ilo" ei la $"a$amen$- 3n "u%6ciune i,a !o $ "e2ela$ 3n cele /in u"m6 c6 nu !olo i e le%ea #o"uncii@ nu !6cu e a!i"ma4ii #o7i$i2e /e #"o #e"i$a$e. A$unci ea a 3nce#u$ 6 a!i"me LS,A XMPLINIT. DQMNEWEQ SE MANIBEST CA SQRSA MEA ACQM.L Ea a c"i c6 ace $ %5n/ ,a /o2e/i$ a !i eli+e"a"ea ei /in 6"6cie- Ki nu a mai a2u$ nicio/a$6 chel$uieli !inancia"e #e ca"e 6 nu le #oa$6 aco#e"i.S Sim#la cunoaK$e"e a #u$e"ii mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e nu e $e u!icien$6. T"e+uie 6 3l #ui 3n ac4iune. Bolo i"ea 7ilnic6- 2e"+al6 a !o"mul6"ilo" #o7i$i2e $e a;u$6 6 !aci ace $ luc"u. A!i"ma4iile #o$ !unc4iona minuna$ Recen$- o 2ii$oa"e mam6 a ce"u$ a!i"ma4ii /e #o"unc6 #en$"u a Ie !olo i 3n $im#ul Ke/e"ii 3n ala /e naK$e"i. DeKi ea nu an$ici#a /i!icul$64i la naK$e"ea co#ilului ei- e"au #o i+ile- #en$"u c6 $"ecu e /e 19 /e ani Ki ea nu #u$u e a2ea co#ii 2"eme /e mul4i ani. A!i"ma4ia /e #o"unc6 "ecoman/a$6 ei a !o $A LDQMNEWEQ XN MINE ESTE PQTEREA VIEII. SNTATE NI BOR- ADQC PB- LQME- CQ >QCQRIE NI CQ QNQRIN- COPILQL MEQ PERBECT-L Ia" i ia" ea a /ecla"aJ ace $e cu2in$e c5n/ a 3nce#u$ naK$e"ea. A !o $ +ucu"oa 6 6 /e co#e"e c6 ea nu a a2u$ #"ac$ic /eloc /u"e"ile ca"e 3n o4e c naK$e"ea 3n mo/ o+iKnui$. A#oi- ce2a mai $5"7iu- /oc$o"ul a /ecla"a$ c6 ea nu #u$ea naK$e 3n mo/ no"mal- #en$"u c6 #o7i4ia #e ca"e o a2ea co#ilul !6cea 6 !ie ne2oie /e o in$e"2en4ie me/ical6- 3n loc 6 3ncea#6 6 e $eam6- acea $6 mam6 a con$inua$ 6 /ecla"e ia" Ki ia"A LDQMNEWEQ XN MINE ESTE PQTEREA VIEII. SNTATE NI BOR. ADQC PE LQME- CQ >QCQRIE NI
- Ko> l Lsed .rutli FQni$y Villa%e. MO@ Qni$y >ooP - '(')G

C1 171)I(953 C,PIL1L 0-1 P-)+-C$.8 Ceva mai tr*iu3 doctorul a declarat: 8tre#uie sa a!teptm cteva minute Copilul pare c !i sc"im# po*iia !i poate c i vei da n na!tere mod normal3 n cele din urm.8 7i a!a a fost3 normal !i aproape fr dureri. Cei mai mul4i un$em #i%mei umani c5n/ am #u$ea 6 !ini %i%an4i #i"i$uali- /ac6 am 3n/"67ni 6 coman/6m ca +inele lui Dumne7eu 6 e mani!e $e- aKa cum El ne,a 3m#u$e"nici$ a !acem- ceea ce e $e #"eci7ai 3n #"imul ca#i$ol al >i+liei. Qn #"eoi me$o/i $ a /e c"i o/a$6 le%ea #o"uncii ca Lma"i a!i"ma4ii ca"e #"o/uc a emenea minuni in 2ie4ile omeneK$i.L El a #u c6 @i /e co#e"i$ acum c54i2a ani c oamenii cei mai echilibra&H, integrali !i mai bine stabili din congregaia sa erau aceia care utilizau o abordare a#irmati$ a $ieii. El a "ela$a$ cum mul4i /in con%"e%a4ia Iui ,au con2in c6 #"ime c un a;u$o" mul$ mai conc"e$ #"in !olo i"ea ma"ilo" a!i"ma4ii /e c"e/in46 /ec5$ #"in o"ice al$6 $ehnic6- 3n2645n/ /in ucce ul lo"- a in2e $i%a$ Ki el #u$e"ea a!i"ma4iilo" Ki a 3nce#u$ 6 o !olo ea c6. A #u c6 /u#6 ce a 3nce#u$ 6 a#lice con i $en$ $ehnica a!i"ma4iilo"- con%"e%a4ia lui ,a m6"i$ /e la 199 /e mem+"i la *999. Po$ "a#i/ 6 3n4ele% /e ce ,a" 3n$5m#la ace $ luc"u a $67i- #en$"u cii am /e co#e"i$- mai 3n$5i 3n lumea a!ace"ilo" Ki mai $5"7iu ca #"eo$- c6 a $67i ma ele un$ in%u"e , in%u"e 3n$",un /"um #i"i$ual al 2ie4ii ca"e nu e $e /oa" $eo"ie i /oc$"in6- ci unul ca"e a/uce 6n6$a$e- a"monie i a+un/en46 3n 2ie4ile lo".

/socia*-te cu altul n a afirma E $e +ine 6 ai cel puin o al$6 #e" oan6 ca"e 6 !olo ea c6 3m#"eun6 cu $ine #u$e"ea a!i"ma$i26 a #o"uncii- 3n #ecial a$unci c5n/ i$ua4iile #a" 6 nu "6 #un/6 ime/ia$ #"o#"iilo" $al[ #o"unci. Bii i%u"- +ine3n4ele - c6 e cine2a 3n conco"/an46 cu $ine- cu ceea

ce 3nce"ci 6 3m#lineK$i- Ki c6 #e" oan6 aceea c"e/e Ki ea 3n acea $6 $ehnic6 /e ucce . A/e ea ce" mem+"ilo" con/uce"ii +i e"icii 6 !olo ea c6 $ehnica #o"uncii al6$u"i /e mine 3n /i!e"i$e i$ua4ii- 3m#"eun6 cu ec"e$a"a mea a!i"m a/e ea #en$"u "e7ul$a$ele #e"!ec$e ale muncii noa $"e /in acea 7iA LACESTA ESTE TIMPQL XMPLINIRII DIVINE. L Q C R R I L E C O M P L E T E A L E I Q > I R I I N I XNELEPCIQNII DIVINE APAR ASTWI.L Con$a+ilul Ki cu mine a!i"m6m #en$"u #"o+lemele !inancia"e ale +i e"iciiA LACESTA ESTE TIMPQL XMPLINIRII- REWQLTATELE COMPLETE ALE SQ>STANEI Nl SQRSEI DIVINE APAR ACQM.L A/e ea- mem+"ii con/uce"ii +i e"ic;i mi e al6$u"6 3n a!i"ma"ea #en$"u 3n$"ea%a +i e"ic6A LXMPRIA LQI DQMNEWEQ VINE NI VOINA SQPREM A LQI DQMNEWEQ SE XMPLINENTE ACQM XN BIECARE ETAP A >ISERICII.L 3n$o$/eauna #e"ioa/ele noa $"e /e #o"unci a!i"ma$i2e a/uc "e7ul$a$e #line /e a$i !ac4ii.

/!terne pe "rtie afirmaiile tale Poa$e c6 eK$i 3n i$ua4ia /e a nu a2ea u!icien$6 in$imi$a$e #en$"u a !olo i cu %la $a"e le%ea #o"uncii- 3n ace $ ca7. aK$e"ne ia" Ki ia" a!i"ma4iile $alc #e h5"$ie. Qn om /e a!ace"i /e ucce - con!e"en4ia" Ki c"ii$o" mi,a #u o/a$6 c6 ,a con!"un$a$ cu o a $!el /e i$ua4ie cu ani 3n u"m6- /u#6 ce a 3n264a$ le%ea #o"uncii. Munca #e ca"e o !6cea nu 3i a/ucea a$i !ac4ii. Do"ea 6 e /e72ol$e 3n$",un al$ /omeniu #en$"u a !i "6 #l6$i$ /in #lin- Ki #en$"u a !i li+e" 6 c"ie- 6 con!e"en4ie7e Ki a c6l6$o"ea c6 3n in$e"e #"o!e ional. Mai mul$3n acel momen$ e"a !oa"$e la+ Ki a2ea o . 6n6$a$e #"eca"6.UVia4a lui /e aca 6 e"a li# i$6 /e a"monie Ki ncmul4umi$oa"e. 3n$",a/e26". !ieca"e ec$o" al lumii lui a2ea ne2oie /e $"an !o"ma"e 3n +ine. E"a con2in c6 le%ea #o"uncii 3i #u$ea a/uce $oa$e ace $e chim+6"i3n 6 !iin/c6 !amilia lui nu e"a /i #u 6 6 3nce"ce ace $e Lnoi i/ei $"67ni$eL- el Ki,a /a$ eama c6 2a !i ne2oie 6 3Ki !ac6 a!i"ma4iile 3n $6ce"e. Sim4ea c6 nu a" !i un ucce com#le$ /ac6 le,a" "o $i /oa" 3n %5n/- el a 3m+"64iKa$ i/eea /e a le aK$e"ne #e h5"$ie. In !ieca"e ea"6- e "e$"6%ea 3n came"a lui- cu c"eioane a cu4i$e Ki coli /e h5"$ie. Acolo c"ia /e u$e /e o"i o a!i"ma4ie #e ca"e el /o"ea 6 Ki,o im#"ime 3n min$e. A c"i a!i"ma4ii #"i2i$oa"e la 6n6$a$ea- +un6 $a"ea Ki !e"ici"ea lui. Ca o conclu7ie a unei 7ile ca"e #6"ea ul$"a,a%i$a$6- a c"i /e u$e /e o"i o a!i"ma4ie #"i2i$oa"e la olu4iona"ea unui /e7aco"/ ca"e in$e"2eni e 3n$"e el Ki #a"$ene "ul lui /e a!ace"i. Ia" Ki ia" a c"i A LACEAST SITQAIE NQM DERANREAW. DQMNEWEQ ESTE CQ MINE PENTRQ A M SQSINE- NI PENTRQ A
L

BACE CA TOATE LQCRQRILE S BIE DREPTE. M XNCRED XN GRIRA ATENT A TATLQI MEQ PENTRQ TOATE LQCRQRILE DIN VIAA MEA. NTIQ C VOINA LQI PENTRQ MINE ESTE SNTATE- PROSPERITATE- BERICIRE. DEWVOLTARE SPIRITQAL NI TOT CEEA CE ESTE >QN.L C5n/ ,a /u ea"a Ia culca"e- a a!i"ma$ 3n %5n/ ia" Ki ia" LXN VIATA MEA NQ POATE APREA NIMIC ALTCEVA D E C Y T U > I N E L E - P E N T R Q C A D Q M N E W E Q VEGHEAW.LA /oua 7i /iminea4a- !oa"$e /e2"eme- #a"$ene"ul lui /e a!ace"i i,a $ele!ona$ #en$"u a,i #une c6 /o"eK$e 6 cum#e"e Ki #a"$ea lui /in a!ace"e. A#oi ei au con2eni$ amical a u#"a #"e4ului /e 25n7a"e i $"an7ac4ia a !o $ "a#i/ 3ncheia$6. Omul e"a li+e" 6 3ncea#6 6,Ki con $"uia c6 o 2ia46 mai +un6 #en$"u el Ki #en$"u !amilia lui. S6n6$a$ea Iui ,a 3m+un6$64i$ cu"5n/- c5n/ a 3nce#u$ 6 c5K$i%e 3n %"eu$a$e- ia" mai $5"7ia chia" a $"e cu$ la /ie$6. So4ia lui a %6 i$ o lu;+6 a em6n6$oa"e celei #e ca"e o !6cu e o/a$6- ia" noua ac$i2i$a$e a a/u 3n$"e ei o $a"e /e li+e"$a$e- 3m#lini"e Ki a"monic, P"in c"i ul lui- con!e"in4ele 4.i $"an7ac4iile !inancia"e- mul4i al4ii un$ +inecu25n$a4i cu 6n6$a$e- +un6 $a"e i !e"ici"e. To$ul ,a /eclanKa$ c5n/ el a 3nce#u$ 6 c"ie /e u$e /e o"i cum a" /o"i 6 !ie luc"u"ile- 3n loc 6 e 26ic6"ea c6 /e cum a#6"eau 3n acel momen$.

/firm-i /"umul spre 6n6$a$e O #"ie$en6 mi,a #o2e $i$ o/a$6 cum #u$e"ea comen7ilo" a!i"ma$i2e a a;u$a$,o 6,Ki "e%6 ea c6 6n6$a$ea. Se #6"ea c6 a2ea /e $6cu$ o o#e"a4ie !oa"$e %"ea- /u#6 ca"e /oc$o"ul 3i in!o"ma e #e ea Ki #e o4ul ei c6 mai a2ea /e $"6i$ /oa" 2"eo $"ei luni. So4ul ei- $o$uKiK$ia c5$ /e en i+il e $e co"#ul la #u$e"ea %5n/ului Ki cum "6 #un/e #o7i$i2 au ne%a$i2 3n !unc4ie /e a$i$u/inea !a46 /e el.

C5n/ ea ,a 3n$o" aca 6- el i,a #u A LAi au7i$ #"o%no $icul /e $"ei luni. Po4i 6 3l acce#4i Ki 6 mo"i- au 6 3l "e #in%i Ki 6 $"6ieK$i. Da" /ac6 2"ei 6 $"6ieK$i- ai /ou6 luc"u"i /e !6cu$A mai

3n$5i- 6 3nce$e7i 6 mai 2o"+eK$i /e #"e o#e"a4ie Ki e8#e"ien4a #i$alului. S,a $e"mina$@ ui$6 ace $e luc"u"i. Al /oilea- $"e+uie 6 $e %5n/eK$i la 2ia46- 6 a!i"mi 2ia4a Ki 6 aK$e#4i 2ia4a.L El i,a u%e"a$ 6 a!i"me 7ilnicA LBIE CA SNTATEA DIVIN S SE MANIBSTE XN NI PRIN MINE ACQM.L Ea a 3nce#u$ 6 !olo ea c6 ace $e cu2in$e im#le /e coman/6 #5n6 c5n/ a e %5n/i la ele /e mul$e o"i 7ilnic a /e2eni$ un o+icei u+conK$ien$. C5n/ #"ie$enii Ki 2ecinii 2eneau 3n 2i7i$6- o4ul ei le #unea 3n $o$/eaunaA LNoi nu /i cu$6m /e #"e e8#e"ien4a #i$alului Ki /e #"e o#e"a4ie. Ace $ea ,au !5"Ki$. Ea e +ucu"6 acum /e o 6n6$a$e +un6.L S,a 3n$5m#la$ acum ** /e ani. Acea /oamn6 mi,a #u c6 nu a mai a2u$ 2"eo 7i /e u!e"in46 2"eo/a$6 /e a$unciJ Poa$e c6 $e 3n$"e+i /e ce c"iu /e #"e 2in/eca"e 3n$",o ca"$e /e #"e #"o #e"i$a$e. Cu25n$ul L#"o #e"L 3n eamn6 6 34i mea"%6 +ine au 6 "euKeK$i 3n o"ice 4in$6 $a+ili$6 au o"ice o+iec$i2 #"o#u . C5n/ c"iu /e #"e #"o #e"i$a$e- c"iu /e #"e /o"in4a /e 3m#lini"e Ki echili+"u 3n 2ia46 Ki 3n $oa$e #"o+lemele. Cu a/e26"a$- 2ia4a e $e %"ea !6"6 6n6$a$e Ki ca#aci$a$ea /e a o o+4ine. Me/icina # iho oma$ic6- la !el ca Ki # iholo%ia Ki # ihia$"ia- au con2eni$ a u#"a "ema"ca+ilei #u$e"i #e ca"e o a"e min $ea /e a #"o/uce a u#"a co"#ului 6n6$a$e au +oal6. A!i"ma4iile !a cinea<6 Ki in #i"6

3n$"ea%a lume /o"eK$e Ki e $e !a cina$6 /e #u$e"ea le%ii #"o #e"i$64ii #"in #o"unc6. Am 2o"+i$ o/a$6 3n !a4a unu$ %"u# /e $u/en4i /e Ia cole%iu- le,am a"6$a$ /i2e" e $i#u"i /e a!i"ma4ii $i#6"i$e cu #o"unci #e ca"e con ilie"ii #i"i$uali le "ecoman/6 oamenilo" ca"e 2in 6 cea"6 a;u$o" #i"i$ual 3n "e7ol2a"ea #"o+lemelo" lo". Am a"6$a$ ace $ui %"u# /e la cole%iu #"o+a+il o /u7in6 /e /i!e"i$e a!i"ma4ii #o7i$i2e- e8#lic5n/,le c6 !ieca"e a!i"ma4ie e !olo eK$e #en$"u un anumi$ $i# /e i$ua4ii Ki #"o+leme. In 3ncheie"ea con!e"in4ei "nele- am l6 a$ a!i"ma4iile #o7i$i2e #e ma a /e con!e"in46 Ki i,am in2i$a$ #e $u/en4i 6 le ce"ce$e7e mai a$en$ Ki 6 Ie ia cu ei /ac6 /o"e c. Du#6 con!e"in46- am !o $ uimi$6 /e c5$ /e "a#i/ au 45Kni$ aceK$i $u/en4i Ki au lua$ $oa$e a!i"ma4iileJ C5n/ o $u/en$6 a #o2e $i$ c5$ /e #"eocu#a$6 e"a /e un e8amen #e ca"e u"ma 6 3l u 4in6 3n acea /u#6 amia76- i,am o!e"i$ o a!i"ma4ie #e ca"e 6 o !olo ea c6. To4i ceilal4i $u/en4i ca"e #a"$ici#a e"6 la con!e"in46 au "6ma 6 3Ki no$e7e Ki ei a!i"ma4ia. E"aA LLAS INTELIGENA DIVIN S GYNDEASC PRIN MINE. NTIQ. S XMI AMINTESC. XNELEG. M EDPRIM PERBECT.L P"o+a+il c6 Pa2el ,a %5n/i$ la le%ea #"o #e"i$64ii #"in #o"unc6 a$unci c5n/ ne,a !6$ui$A L cliim+a4i,26 #"in 3nnoi"ea min4ii 2oa $"eL FRomani '*A*c Cu a/e26"a$- a!i"ma4iile uni #line /e #u$e"ea /e a 3n6l4a Ki "e3nnoi. Qn om /e a!ace"i a 2eni$ o/a$6 la mine #en$"u a /i cu$a /i!e"i$ele mo/u"i 3n ca"e a!i"ma4iile ',au a;u$ai 3n 2ia46 Ki 3n a!ace"i. El a /ecla"a$A
C"e/ c6 #u$e"ea a!i"ma4iilo" mi,a al2a$ li$e"al 2ia4a. Acum Ka e luni m6 %5n/eam la inuci/e"e c5n/ mi,am %6 i$ /"umul #"e una /in$"e con!e"in4ele $ale i am au7i$ #"ima oa"6 /e #u$e"ea #o"uncii. Suna #"ea +ine ca 6 i3e a/e26"a$- /a" !iin/ /i #e"a$ a$5$ 3n ceea ce #"i2eK$e a!ace"ile c5$ Ki c6 nicia mea- am /eci 6 3nce"c calea a!i"ma4iilo" /u#6 $oa$e ce mai a2eam /e #ie"/u$M A $67i un$ ia"6Ki 3n $o#ul lumii- mul4umi$6 a!i"ma4iilo" $ale. ?le !unc4ionea<6 cu a/e26"a$J Doa" acum c5$e2a 6#$6m5ni ani 3n$5lni$ un 2echi #"ie$en ce #6"ea la !el /e /ec67u$ #e c5$ e"am eu cu Ka e luni 3n u"m6. El a #u @ LN$ii. nu 26/ cum aK #u$ea me"%e mai /e#a"$e. Sinuci/e"ea 3mi #a"e in%u"a ieKi"e. Dac6 aK a2ea acum #e" #ec$i2a $a !e"ici$6- o#$imi $6- 2ic$o"ioa 6 a u#"a 2ie4ii- c5$ /e !e"ici$ aK !iL Am "e#lica$A LAcum c5$e2a luni a#"oa#e am $6cu$ ceea ce #ui $u acum- /a" am 3n264a$ /"umul a!i"ma$i2 /e a %5n/i Ki ac4iona. M,a "e#u #e #icioa"e Ki acum un$ ia"6Ki #e /"umul ucce ului. A$unci i,am /a$ #"ie$enului meu /e#"ima$ c5$e2a a!i"ma4ii $i#6"i$e- ca"e m6 a;u$a e"6 6 a$in% ucce ul. DeKi e"au #u4in cam "oa e #e ma"%ini /e #"ea mul$a !olo i"e- #"ie$enul a #6"u$ "ecuno c6$o" #en$"u ele. Recen$- mi,am "e3n$5lni$ #"ie$enul Ki a #u A LMul4ume c #en$"u acele a!i"ma4ii- M,au "e#u Ki #e mine #e #icioa"e. Nu 3n4ele% cum #o$ /oa" c5$e2a cu2in$e 6 chim+e 3n$"ea%a 2ia46 a unui om- /a" cu i%u"an46 c6 #e a mea au ch3m+a$,o.L

Po4i a2ea /e la Dumne7eu o"ice +ine colo al #en$"u ca"e eK$i %a$a 6 #l6$eK$i #"e4ul a!i"m6"ii Ki comen7ii 7ilnice. Nu e8i $6

un /"um mai uKo" au mai #l6cu$ /e a,4i chim+a %5n/i"ea Ki a u"ma /"umul "e%al al ucce ului. Tu- cu a/e26"a$- /e2ii ceea ce /o"eK$i a!i"m5n/ c6 /e;a eK$iJ
Am u%e"a$ ca acea $a 6 !ie ul$ima !a76 a !o"mulei /in $"ei #aKi #en$"u #"o #e"i$a$eA 3n$5i- c"ie 7ilnic /e #"e +inele #ena"e 3l /o"eK$i. A#oi- ima%inea76 men$al "e7ul$a$ele /e ucce . In al $"eilea "5n/- cu cu"a; Ki #"eci - a!i"m6 Ki coman/6 ca acele "e7ul$a$e /e ucce 6 a#a"6. Dac6 #e" iK$i 7ilnic 3n u"ma"ea ace $o" $"ei #aKi im#li- nu 2ei !i ca#a+il 6 o#"eK$i !lu8ul +inelui ca"e e "e2a" 6 3n 2ia$a $aJ

LEGEA PROSPERITII PRIN SPORIRE


( Ca#i$olul E , A 2eni$ $im#ul acum #en$"u a $e "ela8a !i a $e +ucu"a /e ceea ce ai 3n264a$ /e;a 3n ca#i$olele an$e"ioa"e. In$",a/e2a"- a 2eni$ $im#ul 6 $e com#o"4i ca Ki cum $u eK$i un L%5n/i$o" 3n manie"a #"o #e"i$64iiL ma3u"- #en$"u c6 3n momen$ul 3n ca"e ai a;un Ia ace $ ca#i$ol3nce#i cu a/e26"a$ a !iiJ Ni eK$i acum #"e%6$ii #en$"u le%ea #"o #e"i$64ii #"in c"eK$e"e. Bolo i"ea le%ii c"eK$e"ii e $e im#l6 Ki #l6cu$6. Con $6 3n $a+ili"ea i men4ine"ea uneiUa$i"u/inii /e c"eK$e"e u+ $an4ial6 !a4a /e $o$ Ki /e $oa$a lumea- 3n al$e cu2in$e- la 6 #"inci#alul $6u %5n/. c5n/ $e %5n/eK$i la $ine au la al4ii- 6 !ie %5n/ul +o%64iei- ucce ului Ki a +inelui ca"e $"ium!a. Doa" %5n/in/u,$e la $ine au Ia al4ii ca !iin/ +o%a4i- #lini /e ucce - #"o #e"i Ki 2ic$o"ioKi- $u con$"i+ui 6 !ie a $!el. C5n/ ici le%6$u"a cu al4ii #"in c"i o"i- $ele!on au #e" onal- Ia 6 %5n/ul $6u /e #"e ei 6 !ie unul /e #o"i"e a +inelui. S6 le o!e"i +ene!iciul %5n/u"ilo" $ale /e +o%64ie 3n eamn6 un #a u"iaK 3n a,i a;u$a 6 e 3n/"e#$e #e acel /"um. Ci #o$ 6 nu !ie conK$ien4i /e %5n/u"ile $ale /e #"o #e"i$a$e 3n/"e#$a$e #"e ei- /a" le 2oi #"imi u+conK$ien$ Ki 2o" !i /in #lin +inecu25n$a4i. A/e ea- 34i 2o" "6 #un/e /in #lin i 3n$",un mo/ !e"iciiJ G5n/ul /e #"e #o"i"e chim+6 cu" ul Nu c"e/ c6 3nchi oa"ea e $e chia" locul a/ec2a$ #enl"u unuJ ce %5n/eK$e 3n$",o manie"6 ca"e con/uce c6$"e #"o #e"i$a$e- /a"- $oluKiun om ca"e ,a a!la$ o/a$6 m 3nchi oa"e- a /eci a 2alo"i!ice i$ua4ia, Du#6 ce el a !o $ con i/e"a$ un L/e4inu$ cu com#o"$a"e +un6'S- i ,a #e"mi oca7ional 6 /ea $ele!oane Ki uneo"i 3mi $ele!ona mie- anun!5n/u,mi #"o%"e ul lui. O/a$6 a una$- !oa"$e emo4iona$- /ec l a "5n/ u,mi c6 #"inci#alul +i"ou al 3nchi o"ii a2ea ne2oie /e o in $ala4ie /e ae" con/i4iona$- El 2i7uali7a e. a!i"ma e i a/u e e mul4umi"i c6 e 2a "eali7a- #en$"u c6 oamenii ca"e luc"au acolo !u e e"6 ama+ili cu el- ia" el /o"ea 6 3i 2a/6 3n con!o"$ i !e"ici4i. EI a #u c6 3n cele /in u"m6 au #"imi$ in $ala4ia /e ae" con/i4iona$@ Ki /ac6 nu "e7ul$a$ un al$ +ine /in e8#e"ien4a lui /in #uKc6"ie- cel #u4in a im4i$ c6 #o"i"ea +inelui 3n +i"oul #a7ei a !o $ un in/iciu c6 mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e !unc4ionea76 3n mo/ !e"ici$. Cai /e "a#i/ e chim+6 #"o+lemele oamenilo" /u#6 ce ei 3nce# 6 %5n/ea c6 3n $e"meni /e #"o #e"i$a$e /e #"e ei Ki /e #"e ceilal4i.S O !emeie ca"e !u e e c6 6$o"i$6 2"eme /e '0 ani a 3nce#u$ 6 a#lice lumii ei le%ea #"o #e"i$64ii #"in #o"i"e. Ea a #"imi$ o c"i oa"e /e Ia un om #en$"u ca"e luc"a e 3nain$e /e a e c6 6$o"i. El a /ecla"a$ c6 Ia nun$a ei- el e"a Ia $"5m$oa"e !inancia"6 i nu a

#u$u$ 6 3i o!e"e un /a" /e c6 6$o"ie /ecen$. Acum- c5n/ el e"a #lin /e ucce - a /eci c6 2eni e $im#ul 6 !ac6 ce2a 3n le%6$u"6 cu acea $6 che $iune- Ki i,a $"imi un /a" /"6%u4 /e nun$6- #en$"u ea Ki mi"ele ei /e acum '0 aniJ O !emeie ca"e locuia 3n 7ona 6"ac6 a o"aKului a au7i$ /e %5n/i"ea o"ien$a$6 #"e #"o #e"i$a$e Ki a 3nce#u$ 6 o!e"e 2ecinilo" ei +ene!iciul %5n/u"ilo" ei #"o #e"e- la !el ca i ieKi- 3n c5$e2a 7ile- a 2eni$ un cec /e '*= /e /ola"i- ca"e 3i #6"ea o um6 eno"m6. E"a /e la o com#anie /e a i%u"6"i- ca"e a e8#lica$ c6 e"a ol/ul ce i e cu2enea 3n u"ma 2eni$ului u"o"ii ei. ca"e mu"i e cu o#$ ani 3nain$e. Qn om /e a!ace"i ca"e cunoK$ea le%ea c"eK$e"ii a !olo i$,o con $am 3n munca lui /e mana%e" /e c"e/i$e- ce $"5n%ea umele /a$o"a$e com#aniei ale. Nu c /e mi"a"e c6 anul $"ecu$- /in 3n$"ea%a com#anie- ca"e a"e +i"ou"i 3n $o$ Su/ul- ci a !o l #"imul 3n a/una"ea umelo". Qn clien$ /a$o"a com#aniei ale mii /e /ola"i- #e ca"e nimeni nu e"a ca#a+il a 3i "ecu#e"e7e. Con$ul e"a a$5$ /e ma"e 3nc5$ o!icialii com#aniei ,au /e#la a$ /e Ia e/iul com#aniei 3n$",un al$ $a$ #en$"u a in2e $i%a "ecu#e"a"ea ace $ei ume. Mana%e"ul /e c"e/i$ i,a #u o!icialului com#aniei 3nain$e /e a 2i7i$a clien$ulA LSin%u"ul mo/ /e a colec$a lo4i aceK$i +ani e $e acela /e a !i ama+ili- cu"$eni$o"i i #o7i$i2i 3n /i cu4ia cu e;. T"e+uie 6,i "e/6m 3nc"e/e"ea 3n el 3n uKi@ $"e+uie 6 3i a"6$6m c6 noi c"e/em c6 el 2a !i ca#a+il 6 #l6$ea c6 3n$"ea%a um6. Noi $"e+uie 6 3n/"e#$6m a u#"a lui %5n/ul #o"i"ii. C"i$ica nu ne 2a /uce nic6ie"i.L A $!el- c5n/ au /i cu$a$ cu clien$ul- ei Ki,au e8#"ima$ 3nc"e/e"ea 3n el Ki 3n !a#$ul c6 #oa$e Ki 2a #l6$i cu +un6 c"e/in46 /a$o"ia #e ca"e o a2ea. C5$e2a 7ile mai $5"7iu- ace $ clienl a /a$ +u7na 3n +i"oul mana%e"ului /e c"e/i$ cu #"ima #la$6 a /a$o"iei lui- /u#6 luni /e ne#la$6. El a /ecla"a$A LIn /iminea4a 3n ca"e a4i 2eni$ la +i"oul meu- im4eam c6 a!ace"ile mele un$ a$5$ /e la+e Ki a2eam un a emenea en$imen$ /e eKec- 3nc5$ /ac6 m,a4i !i c"i$ica$ aK !i "enun4a$ ime/ia$ Ki m,aK !i /u la +i"oul a2oca$ului meu /ecla"5n/ !alimen$. Da" a4i !o $ a$5$ /e ama+ili cu mine Ki a$5$ /e #o7i$i2i c"e75n/ c6 a!ace"ea mea #u$ea !i al2a$6- 3nc5$ mi,a4i /a$ cu"a;ul 6 c"e/ Ki eu. Ni. /e;a- #unc$ul /e 3n$oa"ce"e a o i$J Tu !olo eK$i 3n$o$/eauna le%ea c"eK$e"ii Ki a /e c"eK$e"ii
To4i oamenii no"mali cau$6 o #o"i"e a h"anei- hainelo"- ca e mai +une- mai mul$6 !"umu e4e- K$iin46- "ela8a"e- #l6ce"e- lu8- mai mul$6 a$i !ac4ie 3n munca lo"- o #o"i"e a +inelui #"e$u$in/eni. Ni cu a/e26"a$- e $e o /o"in46 /i2in6. A $!el- /o"in4a no"mal6 /e c"eK$e"e a +inelui nu #oa$e !i con/amna$6 au u#"ima$6. E $e /i2in6- Ki #oa$e !i "i/ica$6 la ni2elele /i2ine ale e8#"e iei $alc #"in le%ile #i"i$uale ale %5n/i"ii ca"e a/uce #"o #e"i$a$e. C5$ /e minuna$ e $e 6 !olo eK$i le%ea c"eK$e"ii 3n loc 6 !olo eK$i le%ea /e c"eK$e"ii. C5n/ oamenii 3i c"i$ic6- con/amna Ki 3i minimali7ea76 #e ceilal4i- ci nu "eali7ea76 c6 #"in le%e@G ac4iunii min4ii- ei ce" 6 li e 3n$5m#le Ki lo" aceleaKi luc"u"i. Nu 34i #ie"/e nicio/a$6 2"emea 3n/"e#$5n/ a u#"a $a au a al$o"a %5n/ul /e c"eK$e"ii. La !el ca #5inea a"unca$6 u+ a#6- ceea ce $u $"imi4i 3n a!a"6 e 2a 3n$oa"ce la $ine 3nmul4i$ Ki 2a #"o/uce e8#e"ien4e imila"e 3n 2ia4a $a.

In $im#ul unei #e"ioa/e /e "e%"e /in in/u $"ia o4elului- /oi #"o!e ioniK$i au /o2e/i$ #u$e"ea le%ii c"eK$e"ii. Qnul- un ma o" a "e!u7a$ 6 2o"+ea c6 /e #"e $im#u"i %"ele au 6 a cul$e a emenea i/ei /e la #acien4ii lui. DeKi #"in am#la a"ea ca+ine$ului lui- cea mai ma"e #a"$e /in munca lui e /e !6Ku"a 3n$",o 7on6 lo2i$6 /e c"i76- chia" l5n%6 !a+"ica /e o4el- el a 2o"+i$ con $an$ /e #"e
c"eK$e"e- #"o #e"i$a$e Ki ucce . 3n$",o ea"6 3n ca"e a lua$ #a"$e la 3n$5lni"ea luna"6 a a ocia4iei locale a ma o"ilo"- cei mai mul4i oameni 2o"+eau /e $im#u"ile %"ele #e ca"e le $"a2e" au L/in cau7a c"i7eiL- 3n cele /in u"m6- cine2a ',a 3n$"e+a$ /e #"ac$ica lui Ki el a uimi$ %"u#ul "e#lic5n/A L#"ac$ica mea nu a me" nicio/a$6 mai +ine. Re!u7 6 /i cu$ /e #"e %"eu$64i 3n $im#ul c"i7ei o4elului au cu o"ice al$6 oca7ie. Am a!la$ c6 #u$e"ea %5n/i"i o"ien$a$e #"e #"o #e"i$a$e #oa$e chim+a $o$ul.L Qn a2oca$ /in 7ona a!ec$a$6 /e c"i76 a !olo i$ Ki el le%ea c"eK$e"ii #e $im#ul aceleiaKi #e"ioa/e. A ocia4ii Iui 3n #"ac$ica ;u"i/ic6 /ecla"au con $an$ c6 le me"%ea #"o $. Ace $ om a /eci 6 e2i$e c6/e"ea 3n acea !o"m6 limi$a$6 /e a %5n/i- men4in5n/u,Ki !e"m mo/ul lui /e a %5n/i. 3n$",o ca"6- #e /u"a$a "u%6ciunii ale- el a #u A LDoamne- c"e/ c6 Tu eK$i #a $o"ul meu Ki nimic nu,mi 2a li# i. N$iu c6 !a+"icile acelea /e o4el un$ #"inci#alii mei clien4i- /a" K$iu Ki c6 Tu ai mul4i al4i clien4i #"o #e"i ca"e au ne2oie /e a;u$o"ul meu ;u"i/ic. C"e/ c6

Tu 3mi 2ei $"imi$e noi clien4i #"o #e"i #e ca"e i,aK #u$ea e"2i.L 3n ace $ momen$ a2ea /"e#$ clien4i #a$"u ma"i co"#o"a4ii ca"e e"au #"inci#alele ale u" e /e 2eni$u"i. Cu"5n/ $"ei /in$"e ace $e co"#o"a4ii ca"e 3i e"au clien$e i,au a/u mai mul$e 2eni $u"i /ec5$ 3i a/u e e"6 2"eo/a$6 !a+"icile /e o4elJ A $!el- el a #"o #e"a$ 3n$",o #e"ioa/6 3n ca"e $oa$6 lumea !olo ea le%ea /e c"eK$e"ii Ki o+4inea "e7ul$a$e #e m6 u"6.

In2oc6 le%ea c"eK$e"ii 3n mo/u"i im#le


Po4i in2oca le%ea c"eK$e"ii 3n mul$e mo/u"i im#le. T"e+uie 6 2o"+eK$i con!o"m le%ii c"eK$e"ii- cu cu"a; Ki #o7i$i2- /e #"e $ine Ki /e #"e ceilal4i. T"e+uie 6 a"64i Ki 6 $e com#o"4i con!o"m ace $ei le%i a c"eK$e"ii. T"e+uie 6 c"ii no$i4e con!o"me le%ii c"eK$e"ii Ki 6 ima%ine7i Ki 6 a!i"mi c"eK$e"ea a+un/en$6. Neemia /in Vechiul Te $amen$ a !o $ cel ce a !olo i$ le%ea #o"i"ii #en$"u a "econ $"ui 7i/u"ile Ie"u alimului /u#6 ce e2"eii ,au 3n$o" /in >a+ilonia. Qnui #aha"nic al "e%elui Pe" iei- Neemia- i,au !o $ a i%u"a$e /e c6$"e "e%e ma$e"ialele Ki !o"4a /e munc6 omenea c6 #en$"u a "econ $"ui 7i/u"ile Ie"u alimului- /a" cu"5n/ el a /e co#e"i$ c6 $"i+u"i

o $ile ocu#a e"6 Ie"u alimul #e /u"a$a c5$ e2"eii e a!la e"6 3n e8il. A !o $ ne2oie ca Neemia 6 o"%ani7e7e /ou6 %"u#u"i /e oameni- unul ca"e 6 3nal4e 7i/u"ile Ie"u alimului Ki al /oilea ca"e 6 lu#$e cu $"i+u"ile /uKmane. Wi/u"ile au !o $ "econ $"ui$e 3n =* /e 7ile- /u#6 ce Neemia a a!i"ma$A LDumne7eu ce"e c- El ne 2a !ace 6 #"o #e"6m.L FNeemia- *A*9G A/e ea !olo im le%ea /e c"eK$e"ii 3n !oc /e cea a c"eK$e"ii- Ki ne a$"a%em /oa" am5na"ea #"o #e"i$64ii noa $"e. Noi un$em a emeni co#iilo" lui I "ael ca"e au "6ma la %"ani4a P6m5n$ului B6%6/uin4ei 2"eme /e 19 /e ani- c5n/ ei a" !i #u$u$ a 3nain$e7e 3n 4a"a 3n ca"e Lcu"%ea la#$e Ki mie"eL. Poa$e c6 lo ua Ki Cale+ un$ /oi /in$"e cei mai #"oeminen4i %5n/i$o"i 3n manie"a #"o #e"i$64ii /in Vechiul Te $amen$. Din /oi #"e7ece me a%e"i $"imiKi /e Moi e 6 in #ec$e7e a"a B6%6/uin4ei- /oa" /oi ,au 3n$o" cu /o2a/a +o%64iei ei- 3n S!o"ma unui eno"m cio"chine /e $"u%u"i. C5n/ ceilal4i me a%e"i au anun4a$ c6 e"a +o%a$6- /a" locui$6 /e $"i+u"i /e "67+oinici- lo ua i Cale+ au a#lica$ #lini /e 3nc"e/e"e le%ea #o"i"ii i$ua4iei /ecla"5n/A LSa ne "i/icam Ki 6 cu#"in/em 4a"a- c6,i 2om #u$ea +i"uiJL FNume"ele ':A:9G Da" ma;o"i$a$ea au !o $ 3m#o$"i2a ace $ui #lan Ki e2"eii au "6ma 3n #u $ie. Ani mai $5"7iu- c5n/ au #6Ki$ 3n a"a B6%6/uin4ei- ei au /e co#e"i$ ca acei "67+oinici nu e"au a$5$ /e ma"i ca u"iaKii- aKa cum anun4a e"6 an$e"io" i c6 oamenilo" /in Ie"ihon le e"a la !el /e !"ic6 /e ei #e c5$ e $emeau ei /e locui$o"ii le"ihonului. AceK$i oameni au 267u$ "umul !ocu"ilo" /e $a+6"6 /e,a lun%ul R5ului Io"/an- Ki au !o $ 3n #6im5n$a4i c6 a" #u$ea !i u$e /e mii /e, ai lo"- 3n Ioc /e /oa" 2"eo #a$"u7eci /e mii. A $!el- e2"eii au /e co#e"i$ c6 e"au $emu4i /e oamenii /e ca"e Ki ei e $emeau. Din cau7a e7i$6"ii lo" /e a e /uce Ki a,Ki ce"e +inele lo"- Ki,au #"elun%i$ /oa" Ke/e"ea 3n #u $ie. De !a#$- ei $"e+uia 6 3n!"un$e i$ua4ia Ki ,o $6#5nea c6 o"icum a" !i $a$ luc"u"ile. AcelaKi luc"u e $e 2ala+il #en$"u !ieca"e /in$"e noi. Daca !olo eK$i le%ea /e c"eK$e"ii Ki 34i limi$e7i +inele- nu eK$i nicio/a$6 mul4umi$ /e "e7ul$a$ele o+4inu$e. De !a#$- $"e+uie 6 a#lici le%ea #o"i"ii 3n o"ice con/i4ii. AKa c6 /e ce 6 nu #"oce/e7i a $!el /e la 3nce#u$ Ki 6 #6KeK$i 3n a"a B6%6/uin4ei a +inelui $6u- 3n Ioc 6 "6m5i 3n #u $ia li# ei Ki 6"6cieiM 3n/"ea#$6 #"e al4ii %5n/ul #o"i"ii T"e+uie 6 laKi am#"en$a c"eK$e"ii a u#"a a $o$ ceea ce !aci- a $!el 3nc5$ $o4i oamenii 6 #"imea c6 im#"e ii /e +o%64ie. C5n/ c"ii$ele!one7i- $e %5n/eK$i 6 $e 3n$5lneK$i cu al4ii- $"an mi$e !amiliei $ale- cunoK$in4elo" /in ocie$a$e- cunoK$in4elo" /in a!ace"i#"ie$enilo"- li/e"ilo" lumii , $u$u"o" oamenilo" , %5n/ul #o"i"ii. Decla"6 #en$"u eiA LTE >INECQVYNTEW CQ A>QNDENTA SPORIRE A ATOTPQTERNICQLQI DQMNEWEQ.L Ro $eK$e cu cu"a; cu2in$e /e c"e/in46- 3nc"e/e"e Ki c"eK$e"e 3n/"e#$a$e #"e ei.

Doa" c5$e2a cu2in$e #o$ !ace #en$"u al4ii minuni. Qn o!i4e" 3n "e7e"26 /in a"ma$6 mi,a #u "ecen$A LNu 2ei K$i nicio/a$6 c5$ /e mul$ m,ai a;u$a$ acum c54i2a ani c5n/ m6 im4eam a$5$ /e /ec67u$- 3nc5$ m6 e"am la un #a /e inuci/e"e. Cu2in$ele $ale au chim+a$ cu" ul 2ie4ii mele.L C5n/ #"i2e c 3n u"m6- "eali7e7 c6 in%u"ul luc"u #e ca"e i,' #u e em a !o $ LTu nu eK$i #"ea +6$"5n #en$"u a 3nce#e 2ia4a /in nou. Tu ai a2u$ ucce 3n $"ecu$ Ki 2ei a2ea ia"6Ki ucce . Ia un nou a25n$ 3n 2ia46- #en$"u c6 ai $o$ ceea ce 34i $"e+uie ca 6 "euKeK$i.L Ro $eK$e cu2in$e /e #o"i"e a +inelui c6$"e al4ii a/e ea. Nici nu 34i /ai eama ce mul$ 3n eamn6- ia" "e7ul$a$ele e 2o" 2e/ea 3n e8$e"io". C5n/ 2o"+eK$i /e #"e al4ii- 2o"+eK$e /oa" /e #"e ucce ul lo". Dac6 cunoK$i #e cine2a ca"e a !6cu$ o 3n$oa"ce"e /e la %"eKelile $"ecu$ului- con$"i+uie la ucce ul Iui nelimi$a$
'

2e7i ca#i$olul 1 /in .he 1illionaire 3oslina, /e Ca$he"ine Pon/e"- FMa"ina /el Rey. CA. DeVo"

0 Com#anyG

3%no"5n/u,i $"ecu$ul Ki u+liniin/ /oa" #"e7en$ul Iui +un. Nu /oa" c6 2ei con$"i+ui la ucce ul Iui- /a" #o4i !i i%u" c6 i "u!ele mu"/a"e ale !amilie $ale 2o" !i mai #u4ine. Aco"/6,4i 4ie %5n/u"ile /e #"o #e"i$a$e
Aco"/6,4i 4ie un %5n/ con $an$ /e c"eK$e"e. Po4i !ace a $a /oa" im4in/ c6 de$ii mai #lin /e ucce Ki c6 i aDui #e al4ii 6 !ie. Bieca"e %e $ al $6u- $on au #"i2i"e $"e+uie 6 e8#"ime liniK$e- +o%64ie- i%u"an46 i ucce . Cu2in$ele nu un$ nece a"e #en$"u a,i con2in%e #e al4ii /e ucce ul $6u a$unci c5n/ $u ai en$imen$ul +o%64iei 6/i$ 3n a$mo !e"a $a men$al6. A$unci 3i emi4i Ki 3l comunici al$o"a u+conK$ien$. Ei 2o" /o"i 6 !ie a ocia4ii $6i 3n a!ace"i i al$e ac$i2i$64i- #en$"u c6 ei +ene!icia76 conK$ien$ Ki u+conK$ien$ /e en$imen$ul +o%64iei- ucce ului i #"o #e"i$64ii #e ca"e $u 3l "a/ie7i. Doa" muncin/ 3n liniK$e #en$"u a o+4ine en$imen$ul +o%64iei- ucce ului Ki #"o #e"i$64ii- 2ei a$"a%e oameni ca"e %5n/e c la #"o #e"i$a$e- #e ca"e nu i,ai mai 267u$ nicio/a$6 3nain$e- ce 2o" /e2eni clien4ii- a ocia4ii $6i 3n a!ace"i Ki #"ie$enii $6i. Oamenii e 3n/"ea#$6 inconK$ien$ acolo un/e e8i $6 o al,mo !e"6 /e c"eK$e"e. A$unci a!ace"ea e /e72ol$6 "a#i/- Ki mul$e +inecu25n$6"i a+un/en$e e "e2a" 6. C5n/ 3n/"e#4i #"e ceilaln %5n/ul #o"i"ii Ki 3l 3n$"e4ii- m liniK$e- a/5nc 3n $"6!un/u"ile ' min4ii $ale- al4ii un$ a$"aKi /e $ine Ki au$oma$ ce !ac a #"o #e"i. 3n/"67neK$e 6 in2oci le%ea c"eK$e"ii 3n !ieca"e mo/ 3n ca"o 4i e /e726luie- !ie ma"e au mic. O %o #o/in6 a #o2e $i$ "ecen$ cum Ki,a a;u$a$ o4ul a ia 6 /in$",o 3ncu"c6$u"6 !inancia"ii #un5n/u,i 3n !ieca"e 7i c5n/ e 3n$o"cea /e la e"2iciuA LAcum. #o2e $eK$e,mi/"a%6- !ieca"e luc"u bun ca"e 4i ,a 3n$5m#laA a $67i.L Au !o $ am5n/oi uimi4i /e c5$ /e mul$e luc"u"i +une li ,au 3n$5m#la$ /a$o"i$6 ace $ui !a#$. 3n$"e%ul cu" al %5n/i"ii lo" ,a chim+a$ /e la c6/e"e #"e ucce . To$ ceea ce #o4i #une ca $u au al4ii 6 o+4ine4i en$imen$ul /e #"o #e"i$a$e- me"i$6 $im#ul Ki e!o"$ul-

-vit s vor#e!ti despre timpurile grele Nu %5n/i- 2o"+i au "eac4iona 3n al$ mo/ /ec5$ #"o #e". Nu le #e"mi$e al$o"a 6 /i cu$e cu $ine 3n al4i $e"meni /ec5$ #"o #e"i. Nu ci$i au nu lua 3n e"io al$ce2a $i#6"i$ /ac6 #a"e #o$"i2nic mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e. Dac6 34i ame $eci !lu8ul %5n/u"ilo"- con $"uieK$i cu"en4i #o$"i2nici- ce neu$"ali7ea76 e!o"$ul $6u /e a #"o #e"a. Pen$"u a #"o #e"a #e"manen$- 3n/"67neK$e 6 !ii /i!e"i$J Nu I"e+uie 6 $e u#e"i a$unci c5n/ oamenii 2o"+e c /e #"e $im#u"i %"ele. Nici nu $"e+uie 6 u"me7i ceea ce #une $u"ma- 3n a!a"a ca7ului 3n ca"e /o"eK$i 6 e8#e"imen$e7i Ki $u $im#u"ile %"ele. Dim#o$"i26- /ecla"6 3n "a4a a#a"en4ei $im#u"ilo" %"eleA LREDRESAREA DRVBN ARE LOC. >INELE PE CARE LCQSTELE LIPSEI L,AQ MYNCAT ESTE REDAT DIVIN. LEGEA DIVIN A ECHILI>RQLQI XNI BACE PERBECT MQNCA-L Le%ea 3n/"e#$6"ii /i2ine Ki a echili+"ului e $e o le%e uni2e" al6 Ki #o4i a;u$a ace $ !ac$o" /e echili+"u #"e +ine #"in $a"ea $a /e #i"i$ #"o #e"6. Ace $a #oa$e !i $im#ul a+un/en$elo" +inecu25n$6"i Ki a ma"ii $ale #"o #e"i$64i- #en$"u c6- aKa cum a /ecla"ai co"ni ,2oia;o"ul. LPen$"u $ine e $e #"a! /e au" 3n ae"JL O 25n76$oa"e a #unc$a$ "ecen$ e!ec$ul #e ca"e /i cu4iile /e #"e $im#u"i %"ele 3l #o$ a2ea. Ea a $a$ /e 2o"+6 cu o cole%6 ca"e /i cu$a 3n #e"manen46 /e #"e li# a- "ece iune- 2"emu"i %"ele. De 3n4ele - acea $6 !emeie nu Ki,a !6cu$ co$a /e 25n76"i. In loc 6 e %5n/ea c6 la #"o #e"i$a$e- 3Ki #e$"ecea o"a ei /e ma 6 um+l5n/ /e colo #5n6 colo #"in o"aK- /i cu$5n/ cu al4i oameni ca"e e %5n/eau la eKec. C5n/ e 3n$o"cea la lu;+a ei /e 25n76"i /u#6 #au7a /e ma 6 7ilnic- #unea 3n$o$/eauna acelaKi luc"uA LAm !o $ #"in ma%a7inele /in $o$ o"aKul. A!ace"ile un$ %"oa7nice. Nimeni nu 2in/e nimicJL Re7ul$a$ulM Ei +ine- !emeia c6"eia 3i #unea 3n #e"manen46 ace $e luc"u"i a "e!u7a$ 6 acce#$e acea $6 i/ee a 2"emu"ilo" %"ele- cuno c5n/ #u$e"ea mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e. In2oc5n/,o- 25n76"ile ei ,au men4inu$ "i/ica$e Ki cecu"ile ei cu comi ioane a#6"eau "e%ula$. Da" !emeia ca"e #u"$a /i cu4iile /e #"e L2"emu"i %"eleLa o+4inu$ un "e7ul$a$ ne/o"i$A 3n$",o 7i mana%e"ul ma%a7inului a chema$,o Ki i,a "e#a"$i7a$ o lu;+6 cu ;um6$a$e /e no"m6- /eKi ea /o"ea 6 luc"e7e cu no"m6 3n$"ea%6. Tu #o4i Ki #"o/uci "e7ul$a$e $an%i+ile #"in a$i$u/inea $a. Acea $6 /oamn6 a /o2e/i$,o- /a" 3n /i"ec4ia %"eKi$6. G5n/eK$e #"in i/ei L/e +o%64ieL Cha"le Billmo"e ne,a a"6$a$ cum 6 !olo im le%ea c"eK$e"ii c5n/ cei /in ;u"ul no $"u !olo e c le%ea /e c"eK$e"iiA
Su+ $an4a #i"i$ual6 /3n ca"e 2ine 4oal6 +un6 $a"ea 2i7i+il6 nu e e#ui7ea76 nicio/a$6. E le chia" l5n%6 $ine $o$ Fim#ui Ki "6 #un/e c"e/in4ei laie 3n ea 4i comen7ilo" #e ca"e i le a/"e e7i. Nu e $e a!ec$a$aL /e /i cu4iile !ale i%no"an$e /e #"e 2"emu"i %"ele- /eKi noi un$em a!ecia4i #en$"u c6 %5n/u"ile Ki cu2in$ele noa $"e ne %u2e"nea76 "eali76"ile. Re u" ele ine#ui7a+ile un$ 3n$o$/eauna %ala 6 /ea. Re2a" 6 cu2in$ele i %5n/u"ile laie 2ii 3n e$e"ul omni#"e7en$ i 2ei !3 #"o #e" chia" /ac6 $oa$e +6ncile /in lume i,a" 3nchi/e #o"4ile- 3n$oa"ce ma"ea ene"%ie a %5n/i"ii $ale c6$"e i/ei L/e +o%64ieL i 2ei a2ea +o%64ie in/i!e"en$ ce a" !ace au a" #une cei /in ;u"ul Iau.*

Qn om /e a!ace"i i,a #u "ecen$ unui +anche"- ca"e 3nce"ca 6 /i cu$e cu ci /e #"e $im#u"ile %"ele LE8i $6 +o%64ie /e +aiu 3n lume@ e8i $a a+un/en46 /e +un6 $a"e@ i e8i $6 /in #lin "e u" e 2alo"oa e #en$"u a !i /e72ol$a$e Ki e8#loa$a$e. Re!u7 a c"e/ 3n o"ice al$ce2a /ec5$ 3n +un6 $a"e Ki #"o #e"i$a$e #en$"u mine. #en$"u $ine Ki #en$"u umani$a$e.L >anche"ul a /a$ /in ca# Ki @i #u A LEK$i cea mai o#$imi $6 #e" oan6 #e ca"e o cuno c.L A$unci a $"ecu$ la a,i 3m#"umu$a o um6 con i/e"a+ila /e ham #enl"u a!ace"ile luicu ca"e ace $ om a /o2e/i$ c6 e8i $6 #"o #e"i$a$e Ki +un6 $a"e #en$"u o"icine %5n/eK$e #"o #e"- Ki o"icine !olo eK$e cu2in$ele aK$e#$5n/ #"o #e"i l64ea.

S Cha"le Billmo"e. Prosperity FQni$y Villa%e- MO. Qni$y >o/P - '(:)G- #.

Con e"26 Ki !olo eK$e co"ec$ u+ $an4a !iin4ei $ale #en$"u #"o #e"i$a$e concen$"5n/u,4i %5n/u"ile- en$imen$ele- "ela4iile Ki ac$i2i$64ile #"e #"o #e"i$a$e- nu #"e c6/e"e Ki li# a. AK$ea#$6 a !ii #"o #e"@ 3nce#e 6 %5n/eK$i Ki 6 2o"+eK$i 3n aceK$i $e"meni Ki nu 3n al4ii. Amin$eK$e,4i a/e ea c6 cu2in$ele Ki aK$e#$6"ile /e 7%5"cenie- %5n/u"ile la 3n$5m#la"e- au ca "e7ul$a$ 7%5"cenie- 3n$5m#la"e6"6cie. S$a+ileK$e,4i Ki men4ine,4i ca i/eal $eaua colo al6 a ucce ului. De#6KeK$e /e7am6%i"ea i c6/e"ea C5n/ eK$i /e cu"a;a$ i /e7am6%i$ m e!o"$u"ile $ale #"e ma"ea #"o #e"i$a$e- amin$e ie,4i c6 6 %5n/eK$i con!o"m c"e/in4elo" %ene"ale ale #eciei umane e $e uKo" , Ki ne!olo i$o". Da" a %5n/eK$i #"o #e" 3n ciu/a a#a"en4elo" #o$"i2nice me"i$6 3n$"e%ul e!o"i#en$"u c6 a/uce "e7ul$a$e u+ $an4iale. Qn e/i$o" 3mi #une a/e eaA LA ni iu4eK$e,4i. Ca$he"ine. c6 ma;o"i$a$ea gre!esc a/e eaJL Qn al$ mo/ /e a in2oca le%ea #"o #e"i$64ii- Ki 3n ace $ !el /e a e2i$a me chin6"ia Ki #i"i$ul /i $"uc$i2 al le%ii /e c"eK$e"ii- e $e 6 34i an$"ene7i min$ea 6 nu !ie nicio/a$6 /e7am6%i$6. Dac6 anumi$e luc"u"i nu 2in la o anumi$a /a$6 aK$e#$a$6 3n mo/ul #e ca"e 3l /o"eK$inu con i/e"a c6 e $e o c6/e"e. Dac6 nu ai #"imi$ acel luc"u- #o4i /im#o$"i26 6 "6m5i !e"m 3n c"e/in46 c6 ce2a mai +un e $e #e /"um Ki 2a a#6"ea la momen$ul #o$"i2i$. C5n/ e #a"e c6 ai c67u$- amin$eK$e,4i c6 4i ,a 3n$5m#la$ #en$"u c6 nu ai ce"u$ u!icien$ /e mul$. L6"%e $e,4i #unc$ul /e 2e/e"e Ki aK$e#$6"ile Ki cu i%u"an46 2a 2eni un "6 #un mai con i $en$ /ec5$ ai an$ici#a$ ini4ial. Mul$e c6/e"i a#a"en$e un$ /oa" "a$e ale 2ic$o"ieiJ E2i$6 %"a+a In2oc5n/ le%ea c"eK$e"ii- amin$cK$e,4i c6 nu e8i $6 %"a+6- !o"!6 au accele"a"e 3n #lanul #"o #e" al 2ie4ii Ki c6 nu e8i $6 li# 6 /e o#o"$uni$64i. B6 $o$ ceea ce #o4i !ace 7ilnic 3n manie"a ucce ului- /a" c5$ /e calm e #oa$e- $a"6 %"a+6 inu$il6- $eam6 au 3n%"i;o"a"e. Me"%i a$5$ /e "e#e/e c5$ #o4i- 3n 6 !6"6 %"a+6- 3n momen$ul 3n ca"e 3nce#i 6 $e %"6+eK$i- $u $o#e7i #"o #e"i$a$ea 3n %5n/i"ea $a Ki eK$i $em6$o"- ceea ce e $e #"olo%ul eKecului.
De c5$e o"i $e u"#"in7i %"6+in/u,$e 3nce"c5n/ 6 !o"4e7i un "e7ul$a$- ia o #au7a. Bi8ea76,4i ima%inea men$al6 a o+iec$ului #en$"u ca"e luc"e7i Ki a#oi 3nce#e 6 a/uci mul4umi"i Lc6 3l #"imeK$i Ki c6 3l "eali7e7i 3n mo/ul minuna$ al lui Dumne7eu. + 25n76$oa"e #e ca"e o cuno c #une c6 a$unci c5n/ a"e en$imen$ul c6 Le #"ea mul$ /e $6cu$L- ea nu !ace nimic. Dim#o$"i26e "ela8ea76- +ea o ceaKc6 /e ca!ea Ki 3Ki "ec5K$i%6 echili+"ul- /u#6 ca"e ea #oa$e /e o+icei "eali7a /e /ou6 o"i mai mul$ 3n ;um6$a$e /in $im#. LDa"L #oa$e 2ei o+iec$a Lcum #o$ !ace a $a c5n/ $"6ie c 3n mi;locul oamenilo" ca"e nu cuno c ace $e le%i ale mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e Ki ca"e 3ncea"c6 6 m6 7o"ea c6 3n mo/ con $an$ML De c5n/ luc"am ca ec"e$a"6 3n lumea a!ace "ilo"-- K$iu ce 3n eamn6 6 $e a!li 3n$",o a $!el /e i$ua4ie. Da" am mai /e co#e"i$ Ki c6 o #e" oan6 ca"e !olo eK$e #u$e"ea mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e a"c un mai ma"e con$"ol a u#"a i$ua4iei /ec5$ o 3n$"ea%6 a"ma$6 /e oameni %"6+i4i ca"e 3Ki i"o e c 3n mo/ !"i2ol #u$e"ea ale"%5n/ /e colo #5n6 colo. In a $!eJ /e momen$e /ecla"6- LPACE- STAI LININTIT.L Ni o+ e"26 cum a$mo !e"a /in ;u"ul $6u e calmea76 #5n6 la o #ace "e7ona+il6.

Eli+e"ea76,$e /e %5n/u"ile me chine


Nu 34i "i i#i $im#ul #u"$5n/ #ic6- chia" acelo"a ca"e $e,au l "a$a$ ne/"e#$. Vei 3n$5lni a $!el /e oameni 3n calea $a- c5n/ $u $e "i/ici #"e ucce . Al4ii ca"e nu au a;un la acelaKi %"a/ 2o" 3nce"ca 6 $e men4in6 la ni2elul lo" me/ioc"u- /a" ei nu #o$- /a c6 $u "e!u7i 6 3Ki !aci %"i;i #en$"u ceea ce ei #un au !ac. Nimeni nu #oa$e 6 34i 3n/e#6"$e7e ucce ul au #"o #e"i$a$ea- /oa" $u.

Dac6 unii oameni #a" 6 3nce"ce au chia" "euKe c 6 $e !ac6 6 34i chim+i #6"e"ea #en$"u un $im#- amm$eK$e,4i ca ucce ul a"e nenum6"a$e uKi %a$a 6 e /e chi/6 #en$"u $ine- nenum6"a$e c6i Ki mi;loace /e a,4i !u"ni7a +inele.

Po4i 6 $e eli+e"e7i /e %5n/u"i me chine !a46 /e ucce ul al$o"a Ki 6 $e eli+e"e7i /e %5n/u"ile me chine ale al$o"a /ecla"5n/A LREBQWYND SA CRITIC PROSPERITATEA ALTORA- M XNTORC SPRE DQMNEWEQ- CER DIRECIA LQI NI PROSPER. XN ACEST MOD- ALII REBQW S CRITICE PROSPERITATEA MEA. DIMPOTRIV- EI SE XNTORC SPRE DQMNEWEQ- CER DIRRECIA LQI NI EI- DE ASEMENEA PROSPER. EDIST SQBICIENT PROSPERITATE NI SQCCES PENTRQ TOI.L Nu !i nicio/a$6 /e7am6%i$- /e cu"a;ai au u#6"a$ /e ceea ce al4ii a" #u$ea #une au !ace 3n$",un e!o"i /e a $e /a ;o au a,4i 3n/e#6"$a +inele- a$unci c5n/ $u 3nce#i 6 $e "i/ici #"in mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e. E $e cu i%u"an46 cel #u4in un emn c6 $u "euKeK$i Ki al4ii 3n4ele% a $a. In cu" a lun%6- ei nu $e #o$ "6ni #e $ine- /oa" #e ei 3nKiKi. In a $!el /e momen$e- in #i"6 a/5nca/u mul4umi"i c6 ucce ul $6u e mani!e $6 acum Ki con i/e"6 c6 e $e un com#limen$ c6 al4ii e $"6/uie c 6 $e c"i$ice au 6 $e /o+oa"e. B6"6 3n/oial6- 3n ceea ce $e #"i2eK$e e8i $a ce2a ce ei a/mi"6 3n ec"e$ Ki im$ c6 le li# eK$e lo"@ al$!el nu a" !i a$5$ /e 3nc"5ncena4i #en$"u a "e #in%e o#u ul lo" /in $ine. B6 /in le%ea c"eK$e"ii noul $6u o"i7on$ Toa$e ace $e me$o/e Ki a$i$u/ini un$ #a"$e a le%ii #"o #e"i$64ii #"in c"eK$e"e. C5n/ $e %5n/eK$i cu cu"a; Ia acea $6 le%e !a cinan$6- 34i 2a /e726lui #"o#"iile ei Lc6i Ki mi;loaceL /e a $e e8#"ima 3n 2ii$o"- 3n ceea ce #"i2eK$e #"o#"iile $ale ci"cum $an4e 2ii$oa"e. 34i u%e"e7 a 3nce#i 6 in2oci le%ea c"eK$e"ii com#le$e cu ace $e i/eiA LACQM EDPERIMENTEW SNTATEA PERBECTPROSPERITATEA A>QNDENT NI BERICIREA COMPLET NI A>SOLQT. ACESTA ESTE QN ADEVR PENTRQ C LQMEA ESTE ACQM PLIN DE OAMENI BERMECTORI CARE ACQM M ARQT WILNIC XNTR,QN MOD ADORA>IL. M ABLQ XN TOVRNIA NENQMRAILOR XNGERI. TRIESC O VIA MINQNAT- INTERESANT NI PLIN DE SATISBACII XN CEA MAI XNALT MANIER CQ PQTIN. PRIN CRESCYNDA MEA SNTATE>QNSTARE NI BERICIRE. SQNT ACQM S XI ARQT PE ALII S TRIASC O VIA MINQNAT- INTERESANT NI PLIN DE SATISBACII XN CEL MAI MARE GRAD. >INELE MEQ ,>INELE NOSTRQ , ESTE QNIVERSAL.L

Dac6 o uK6 e 3nchi/e- $"e+uie 6 K$ii /oa" c6 un$ nenum6"a$e uKi mai ma"i Ki mai +une 3nce"c5n/ 6 e /e chi/6. Nu $e 3n%he ui 3n !a4a unei uKi #e ;um6$a$e 3nchi e. La ,o 6 e 3nchi/6. Bii %a$a #en$"u noi uKi ca"e /o"e c 6 34i /e chi/6 $oa$e /"umu"ile.

>inele $6u e $e c"ea$ o/a$6 cu "o $i"ea cu2in$elo" $ale +uneJ 3n/"67neK$e 6 3nce#i 6 in2oci le%ea #o"i"ii 3n %5n/u"i"u%6ciuni- cu2in$e i aK$e#$6"i /e #o"i"e a #a4iului- 3n$",a/e26"- 2ei !i #a"$e a Lnoii !"on$ie"eL a +inelui uni2e" al ca"e cu#"in/e #lane$aJ

A TITUDINEA PROSPERA FAA DE 'ANI


( Ca#i$olul 0 ,
Recen$ o #"ie$en6 mi,a $"imi o ca"$e #oK$al6 no $im6 #e ca "e c"ia L>o%a$ au 6"ac- e +ine 6 ai +aniJL Sun$ i%u"6 c6 ma;o"i$a$ea /in$"e noi a" !i /e aco"/. To$ !elul /e luc"u"i minuna$e un$ c"i e /e #"e +ani. la !el ca Ki /e #"e #o$en4ialul no $"u /e a,i a2ea Ki /e a ne +ucu"a mai mul$ /e ei. S,a u+linia$ c6 /u#6 ai Doilea R67+oi Mon/ial au !o $ !6cu$e mai mul$e a2e"i /ec5$ 3n o"ice al$6 #e"ioa/6. Qn c"ii$o" a /ecla"a$A L3nc6 #o4i !ace milioaneJL Qn al$ul a /ecla"a$ cu"a;o A LNan a $a /e a /e2eni miliona" e $e mai ma"e /ec5$ c"e7i.L

S$u/iin/ 2ia4a Ki e8#e"ien4ele oamenilo" #"o #e"i- 2ei con $a$a c6 ei au o a$i$u/ine #"ie$enoa 6 !a46 /e +ani. Pe /e al$6 #a"$e- 2ei con $a$a ca a$i$u/inea %ene"al6 e $e c6 e %"eKi$ 6 !ii #"o #e" Ki 6 ai +ani. O/a$6 am !o $ in2i$a$6 6 2o"+e c la un #"5n7 o!icial- c5n/ unui /i"ec$o" /e #i$al i,a !o $ 3nm5na$ un cec- #en$"u a,' a;u$a 6 mo+ile7e o a"i#6 a #i$alului 6u. Ca "6 #un la #"imi"ea cecului- el a /ecla"a$A L+anii nu un$ a$5$ /e im#o"$an4i. Ceea ce con$ea76 cu a/e26"a$ e $e in$e"e ul Ki iu+i"ea mem+"ilo" clu+ului #en$"u ace $ nou #i$al.L Cum2a m,am 3n$"e+a$ /ac6 el "eali7a ce #unea /e !a#$- #en$"u c6 #"ima mea "eac4ie FKi c"e/ c6 a !o $ Ki "eac4ia $6cu$6 a mul$o" al$o"aG a !o $A LDac6 +anii nu un$ im#o"$an4i- /e ce e $e ace $ om aiciM El e $e un /i"ec$o" !oa"$e 3nal$ Ki ocu#a$- Ki m6 3n$"e+ /ac6 a" mai !i 2eni$ 6 ia ma a cu ace $e /oamne /ac6 ele 3i $"imi$eau 2o"+6 c6 un$ im#"e iona$e /e noul lui #"o%"am /e /e72ol$a"e a #i$alului.L Cu i%u"an46 c6 ace $ om a !o $ 3n264a$ /in co#il6"ie ceea ce Ki mul4i /in$"e noi am !o $ 3n264a4i , 6 /i #"e4uim +anii. Dac6 a cul4i a$en$ con2e" a4iile oamenilo" /in ;u"ul $6u- 2ei /e co#e"i c6 acea $a e $e a$i$u/inea %ene"al6. Oamenii a/e ea "e/uc /in$",o u!la"e im#o"$an4a +anilo" /eKi a/mi$ c6 luc"ea76 /in %"eu #en$"u a,i a2ea 3n 2ii$o". Ei nu "eali7ea76 c6 3n %5n/i, "ea lo" $a+ile c un cu"en$ #o$"i2nic- ce Ic 2a 76/6"nici cele mai mul$e /in$"e e!o"$u"i. P"in a $!el /e cu"en$e #o$"i2nice /e %5n/i, "e /e #"e +ani- ei luc"ea76 #en$"u co#u"i #o$"i2nice i a/e ea e8#e"imen$ea76 "e7ul$a$e #o$"i2nice. &anii sunt divini Nu 2oi ui$a nicio/a$6 cum- #en$"u #"ima oa"a ca #"eo$- am con!e"en4ia$ /e #"e im#o"$an4a +anilo" #en$"u o 2ia4a /e ucce C5n/ am /ecla"a$ c6 +anii un$ minuna4i #en$"u c6 uni u+ $an46 /i2in6@ c6 +anii un$ +uni c5n/ un$ co"ec$ !olo i4i- o /oamn6 ca"e $6$ea 3n #"imul "5n/ a o!$a$ i a#"oa#e c6 a c67ui /e #e caun. C5n/ am a!i"ma$A L +anii un$ /i2ini- #en$"u c6 ei
un$ Dumne7eu 3n mani!e $a"eL- a#"oa#e c6 ea a leKina$. C5n/ am men4iona$ c6 +anii un$ o !o"m6 le%i$ima /e #"o #e"i$a$eam Koca$,o com#le$. Du#6 con!e"in46- unul /in$"e mem+"ii con/uce"ii +i e"icii m,a lua$ /eo#a"$e Ki mi,a #u A LNu c"e7i c6 #ui #"ea ma"e ac, cen$ #e !a#$ul c6 +anii un$ +uni #en$"u c6 un$ un im+ol al u+ $an4ei /i2ineML Ki m,am %6 i$ "e#lic5n/A LS#e" 6,i u+linie7 i mai mul$@ cu i%u"an46 a $a /o"e c.L Mem+"ul con/uce"ii a #u A LDa- /a" ai Koca$,o #e /oamna /in #"imul "5n/ a$5$ /e $a"e- 3nc5$ #oa$e c6 nu 2a mai 2eni nicio/a$6.L Ni "e#lica mea @i !o $A LDac6 am Koca$,o- e $e cu i%u"an46 #en$"u c6- la !el ca noi $o4i- a2ea niK$e i/ei 2echi- %"eKi$e- ea"e e"a ne2oie 6 !ie 3n/e#6"$a$e /in min$ea ei.L A$unci am u+linia$ c6 #"inci#alul meu co# 3n e8#lica"e@J #"inci#iilo" #i"i$uale Ki men$ale ale #"o #e"i$64ii e $e ca oame, nii 6 3n2e4e a/e26"ul +un al lui Dumne7eu /e #"e #"o #e"i$a$e

ca !iin/ moK$eni"ea lo" /i2in6- a $!el 3nc5$ ci 6 e eli+e"e7e /e c6/e"e- 6"6cie i $oa$e #6ca$ele li# ei. Am 3n4ele c6 uneo"i #"oce ul este un Koc. La u"m6$oa"ea mea con!e"in46 /oamna e"a 3na#oi Ki $6$ea 3n !a46. Sin%u"a /i!e"en46 #e ca"e am con $a$,o 3n a$i$u/inea ei e"a c6 3Ki mu$a e caunul ce2a mai a#"oa#e /e #la$!o"ma /e con!e"in46- aK$e#$5n/ !e"ici$6 u"m6$oa"ele a/e26"u"i Kocan$e cu #"i2i"e la #"o #e"i$a$eJ Du#6 ce a lua$ #a"$e la c5$e2a con!e"in4e- ,a calma$ 3n ceea ce #"i2eK$e a$i$u/inea ei #"o Ki con$"a #"o #e"i$64ii. La momen, $ul #o$"i2i$- ea a 2eni$ 6 m6 2a/6 Ki mi ,a con!e a$- #un5n/u, mi ca #"ima oa"6 c5n/ a 2eni$ 6 ia #a"$e la con!e"in4ele /e #"e #"o #e"i$a$e- 2ia4a Ki #"o+lemele ei e"au 3n$",o $a"e %"oa7nic6!inancia" Ki /in al$e #unc$e /e 2e/e"e. So4ul ei o #6"6 i e- co#iii e3 #6"eau 6 e 3n$oa"c6 3m#o$"i2a ei@ me/icul ei 3i #u e e c6 ea e"a 3n #"a%ul cola# ului ne"2o - ea a2ea o lu;+6 +un6- /a" +anii #6"eau 6 nu,i a;un%6 nicio/a$6 Ki nu #u$ea 6 e 3n4elea%6 cu cole%ii /e e"2iciu@ e"a im#lica$6 i 3n$",un #"oce cu #"i2i"e la lu;+a ei an$e"ioa"6. Da" 6#$6m5n6 /e 6#$6m5n6- ea a 3nce#u$ 6 /e72ol$e noi i/ei #"i2i$oa"e la #"o #e"i$a$e Ki 2ia4a /e ucce - 3n$"ea%a ei a$i, $u/ine ,a chim+a$- Ia !el ca /"umul ei 3n 2ia46- 3n cu"$ $im#o4ul ci ,a 3n$o" @ $"e#$a$ a "euKi$ 6 3Ki a"moni7e7e "ela4iile cu co#iii- nu a u!e"i$ o c6/e"e ne"2oa 6- #"oce ul #"i2i$o" Ia !o $a ei lu;+6 a !o $ "e7ol2a$ amia+il- a;un%5n/u, e la o 3n4ele%e"e 3n a!a"a $"i+unalului- !n$",a/e26"- #6"ea un in/i2i/ $"an !o"ma$ Ki $o$ul a 3nce#u$ 3n ea"a 3n ca"e a 3n/"67ni$ 6 3Ki chim+e a$i$u, /inea !a4a /e +ani. Cei mai mul4i oameni un$ en i+ili Ia ca#aci$a$ea lo" /e a c5K$i%a +ani. 3n cele mai mul$e ca7u"i- ca#aci$a$ea unei #e" oa, ne /e a c5K$i%a a" c"eK$e /ac6 a$i$u/inea ei a u#"a +anilo" a" !i #o7i$i26 Ki #"ie$enoa 6. MiPe To// a !o $ cel ca"e e $e ci$a$A LNu am !o $ nicio/a$6 6"ac- ci /oa" !ali$. S6 !ii 6"ac e $e un ca/"u al min4ii. S6 !ii !ali$ e $e o i$ua4ie $em#o"a"6.L

Mul4i oameni #a" con!u7i 3n ceea ce #"i2eK$e a$i$u/inea #i, "i$ual6 co"ec$6 !a46 /e +ani- /in cau7a uno" luc"u"i c"i e /e Pa2el #e acea $6 $em6. P"o+a+il c6 unul /in cele mai #u4in 3n4ele e #a a;e +i+lice /e #"e +ani e $e 3n a2e"$i men$ul Iui c6$"e Timo3ei- c6 Liu+i"ea /e a"%in$ e $e "6/6cina $u$u"o" "ele, lo"L FI Timo$ei )A'9G To$uKi- un $u/iu mai a$en$ al ace $ui #a a; a"a$6 ca Pa2el 2o"+ea /e #"e ceea ce !6cu e el. Pa2el 3i 3nc"e/in4a e Fui Timo$ei con/uce"ea +i e"icii c"eK$ine $im#u"ii /in E!e - un o"aK /in A ia Mino"- ca"e e"a un cen$"u al come"4ului Ki $u/iului, E $e cuno cu$ #Uen$"u $em#lele ale ca"e !u e e"6 con $"ui$e #en$"u 7ei4a Diana. 3n al$e cu2in$ela momen$ul 3n ca"e Pa2el c"i e e #"ima e#i $ol6 c6$"e Timo$ei. o"aKul E!e e"a un o"aK al i/ola$"iei Ki al ce"emoniilo" #6%5ne- un o"aK al u#e" $i4iilo" Ki c"e/in4elo" #6%5ne@ un o"a@ al ma$e"iali mului %ene"al@ ia" acel Ioc nu TI con i/e"a #e Dum ne7eu ca u" 6 a ceea ce a2ea. A $!el- e $e uKo" /e 267u$ /e ce Pa2el i,a c"i lui Timo$ei a2e"$$75n/u,' /e #"e acea $6 2i7iune ma$e"iali $6 a u#"a +aniloi #e ca"e o a2eau aceK$i oameni. To$uKi. Pa2el l,a mai in $"ui$ #e Timo$ei 3n aceeaKi c"i oa"e 6 #"e/ice ace $o" oameni o"ien$a4i #"e ma$e"ial 3n ace $ !el@ LCelo" +o%a4i 3n 2eacul /e acum #o"unceK$e,le 6 nu e eme4ea c6- nici 6,Ki #un6 n6/e;/ea 3n +o%64ia cea ne $a$o"nic6- ci 3n Dumne7eu,Cel,Viu- Cel ce #e $oa$e Ie /6 /in +elKu% #"e /e !6$a"ea noa $"6.L Fl Timo$ei )A'EG 3n $e"meni mo/e"ni- Pa2eJ 3i amin$ea /oa" lui Timo$ei c6 Dum, ne7eu e $e u" a /e alimen$a"e a omului- ia" Timo$ei a2ea /iS #u celo" +o%a4i ca"e 3l u"mau ace $ e$e"n ec"e$ ai #"o #e"i$64ii. Gu2e"nul no $"u ame"ican cunoaK$e ace $ a/e26" m6"e4- 3n$"uc5$ #e mone/a noa $"6 noi %6 im ace $ mo$$oA LNoi c"e/em 3n Dumne7eu.L Acea $a e $e o u+$il6 "u%6ciune /e #"o #e"i$a$e.
AKa c6 hai a con emn6mA Nu e nimic "5u 3n le%6$u"6 eu +anii au cu /o"in4a /e a,i a2ea. >anul e $e un me/iu /e chim+ /a$ /e Dumne7eu Ki nu e nimic /ia+olic 3n acea $6 #"i2in46- 3n momen$ul 3n ca"e ne 2om eli+e"a /e a $!el /e i/ei !al e #e ca"e Ic,am 3n264a$ /e la cine2a i%no"an$ cu ani 3n u"m6- , c6 +anul e $e "6ul , 2om con $a$a c6 +anii ci"cul6 3n ac4iunile noa $"e !inancia"e mul$ mai uKo" Ki mul$ mai mul4umi$o".

Ve!tile #une despre #ani

/precierea #anilor i poate aduce prosperitate O /oamn6 mi,a #u o/a$6 c6 /e c5n/ e eli+e"a e /e i/eile

2a%i #e ca"e le a2ea cum ca +anii "e#"e7in$6 "6ul- ea a2ea mul$ mai mul4i +ani. Ea a #u c6 an$e"io" +anii ei e /uceau 3n $"ei #a$"u 7ile /u#6 ce 3Ki lua ala"iul- /a" acum #6"eau u!icien4i #en$"u a,i 3m#6"4i Ki a /a "e%ula$. Cu a/e26"a$- ea e $e una /in, $"e cele mai %ene"oa e #e" oane #e ca"e le cuno c. O al$6 /oamn6 a /ecla"a$A LQn luc"u #e ca"e l,am 3n264a$ cu a$5$a 3n u!le4i"e e $e 6 3nce$e7 6 #un So- un$ doar +aniiJSL Ea a #u a#oi c6 /e c5n/ a#"ecia +anii 3n loc 6 3i /i #"e4uia c6#"imi e o lu;+6 minuna$6- mul$ mai +ine #l6$i$6. Se +ucu"6 acum a$5$ /e noua ci lu;+6- c5$ !i /e noul ei ala"iu. Poa$e c6 $e 3n$"e+i ele ce e $e a$5$ /e im#o"$an$ 6 eul$i2i o a$i$u/ine ince"6 !a2o"a+il6 !al6 /e +ani- #en$"u a a$"a%e i$ua4ii !inancia"e !a2o"a+ile. Ei +ine- +anii un$ #lini /e in$eli%en4a uni2e" ului- /in ca"e un$ c"ea4i. >anii "eac4ionea76 la a$i$u/i, nea $a !a46 /e ci. P"in le%ea min4ii 3n ac4iune $u a$"a%i ceea ce a#"ecie7i- Ki "e #in%i ceea ce /i #"e4uieK$i- +anii "6 #un75n/ 3n conco"/an46. Dac6 $e %5n/eK$i !a2o"a+il la +ani- 3i 2ei mul$i#li, ca Ki #o"i- ia" /ac6 3i c"i$ici Ki 3i con/amni 3n o"ice !o"m6- !ie c6 un$ ai $6i au ai al$uia- 3i "i i#eK$i Ki 3i 3n/e#6"$e7i /e $ine. Poa$e c6 ai o+ e"2a$ cum !unc4ionea76 acea $6 le%e 3n !unc4ie /e $6"ile $alc /e #i"i$. Con emnea76 c5$ /e mul$ #o4i 6 "eali7e7i cu +anii $6i c5n/ eK$i 3n$",o /i #o7i4ie +un6. Da"- /ac6 me"%i la cum#6"6$u"i 3n %"a+6 au c5n/ eK$i 3n$",o $a"e #"oa $a$o$ul #a"e 6 !ie 3n c6/e"e- inclu75n/ #u$e"ea /e cum#6"a"e a +anilo" $6i. Cum cu2in$ele $ale !ac lumea $a- %5n/u"ile laie /e #"e +ani $"e+uie 6 !ie a#"ecia$i2e #en$"u ca +anii 6 $e a#"ecie7e #e $ine Ki 6 !ie a$"aKi /e $ine. Di cu$5n/ cu u$e /e oameni /e #"e #"o, +lemele lo" !inancia"e- am a!la$ c6 a/e ea /ac6 nu au u!icien4i +ani #en$"u a aco#e"i ce"e"ile 2ie4ii- e $e #en$"u c6 ei au lua$ 3n /e"5/e"e au au con/amnai +anii 3n #"o+lemele !inancia"e- +a, nii lo" au ai al$o"a. Am /i cu$a$ o/a$6 cu un om ca"e e"a Lla #6m5n$L /in $oa$e #unc$ele /e 2e/e"e. A2ea #"o+leme /e 6n6$a$e- e"a Kome"- Ki e8$"em /e in%u" Ki /e ne!e"ici$. Di cu$5n/ cu el am 3nce"ca$ 6 /e co#6" ce a$i$u/ine a min4ii ',a a/u 3n$",o i$ua4ie a$5$ /e #a$e$ic6. El mi,a #u ce %"ea !u e e 2ia4a lui Ki ce oameni /i!icili- i$ua4ii Ki e2enimen$e 3n$5lni e 3n cale. A2an 5n/ 3n /i cu4ie- el a 3nce#u$ a 2o"+ea c6 /e #"e L#oli$icienii /e Ia Oa hin%$on Ki mo/ul 3n%"o7i$o" 3n ca"e ei "i i#e c +anii la"ii.L C5$ /e

+i5n/ am #u$u$- i,am u%e"a$ 6 3nce"ce 6 3Ki chim+e a$i$u/inea #a /e oameni 3n %ene"al Ki !a46 /e #oli$icienii /e la Oa hin%$on 3n #ecial- /ac6 3Ki /o"eK$e ca 6n6$a$ea- #"o #e"i$a$ea Ki !e"ici"ea 6 e 3n/"e#$e #"e eR. Du#6 ce m,a #"i2i$ 3n$",un mo/ ca"e #6"ea a #un6 c6 e 3n/oieK$e /e 6n6$a$ea mea min$al6- el a !o $ /e aco"/- m !inal- 6 3nce"ce o a+o"/a"e 3n manie"a mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"ila$e. C5$e2a luni mai $5"7iu- c5n/ a "e2eni$- a !o $ ne2oie 6 3mi amin$ea c6 cine e"a- #en$"u c6 a #ec$ul Iui e 3m+un6$64i e !oa"$e mul$. A /e c"i a$unci "a/io /u#6 amia7a unei 7ile %e"oa e /e ia"n6- c5n/ el ,a 3n$o" aca 6 /e la con!e"in4a mea Ki ,a #lim+a$ $o$ /"umul #"e ca a lui /in c5n/u"i- #en$"u c6 nu a2ea +ani #en$"u +ile$ul /e au$o+u . A imil5n/ unele /in$"e i/eile #e ca"e le /i cula eni- $oa$6 /u"e"ea /in co"#ul lui /i #6"u e- 3n acea noa#$e- el a /o"mi$ liniK$i$ #en$"u #"ima oa"6 /u#6 luni /e 7ile. C5n/ a 3nce#u$ a !olo ea c6 7ilnic mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e- luc"u"i minuna$e au 3nce#u$ 6 e 3n$5m#le. El Ki,a "ec6#6$a$ com#le$ 6n6$a$ea Ki cu"5n/ un nou /omeniu /e ac$i2i$a$e i ,a /e chi . La ca a /e c5n/u"i a 3n$5lni$ o /oamn6 ca"e e"a Ki ea +olna26 Ki 3n /i #e"a"e !inancia"6- Ki el i,a $"an mi Ki ei c5$e2a i/ei ale mo/ului /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e ca"e au 3n emna$ mul$ #en$"u el. 3n$"ea%a ei #e" #ec$i26 a 3nce#u$ a e chim+e. Am5n/oi au 3nce#u$ 6 a#"ecie7e 3n loc 6 /i #"e4uia c6- 3n $im#ul #o$"i2i$ a#"ecie"ea i,a le%a$. In a /oua 2i7i$6 #e ca"e mi,a !acu$,oace $ om a #u c6 /o"eK$e a e c6 6$o"ea c6 cu acea $6 /oamn6 /i $in 6. El a a/u ,o 6 m6 2a/6 Ki ea e"a la !el /e "a/ioa 6 ca o"ice mi"ea 6 ca"e a" !i a2u$ ;um6$a$e /in 25" $a ei.S Ace $ om a /ecla"a$ c6 $oa$6 2ia$a lui /i #"e4ui e +anii Ki #"o+lemele !inancia"e i oamenii ca"e e +ucu"au /e +un6 $a"e. El acum 3n4ele%ea c5$ /e mul$e neca7u"i 3Ki #"icinui e ia"6 3n/oial6 3n #"o#"ia lui 2ia46 ca "e7ul$a$- 3n cele /in u"m6 omul 3n264a e c6 a$unci c5n/ nu ai /e $ui +ani ca 6,4i aco#e"i co $u, "ile e8i $en4ei- e $e a/e ea #en$"u c6 nu a#"ecie7i +anii- ai $6i- au ai al$o"a prosperitii Re%ula de aur a

Oameni 3Ki a$"a% a/e ea %"eu$64i !inancia"e #en$"u c6 /ecla"6 c6 ei #e" onal un$ #"o #e"i i +inecu25n$a4i- /a" /omnul Ki /oamna Cu$a"e nu au un cen$ al lo". A $!el /e oameni a/e ea /i cu$6 $"ium!6$o"i /e #"e /i!icul$64ile #e ca"e le 3n$5m#in6 al4ii. Dac6 $e %5n/eK$i la $ine ca !iin/ #"o #e" ia" la al4ii ca $"6in/ 3n 6"6cie- #"in le%ea ac4iunii Ki "eac4iunii in2i4i acelaKi luc"u a 4i e 3n$5m#le 4ie. Re%ula /e au" a #"o #e"i$64ii e $e c6 nu $"e+uie 6 #ui au 6 %5n/eK$i 3n le%6$u"6 cu #"o+lemele !inancia"e ale al$o"a ceea ce nu /o"eK$i 6 e8#e"imen$e7i i $u. Qn e8em#lu neo+iKnui$ al ace $ui a/e26" a !o $ /emon $"a$ la $"i+unal- 3n$",un #"oce 3n ca"e /oi #a"$ene"i 3Ki lichi/au a!ace"ea. O !emeie im#lica$6 a /ecla"a$ c6 /o"ea 6 ia $o$ul- c6 $"i+unalul Ki ;u/ec6$o"ul 3i 2o" /a !6"6 3n/oial6 /"e#$a$e a+ olu$6@ ea $"ium!a /ecla"5n/ c6 #a"$ene"ul cel6lal$ 2a "6m5ne !6"6 nimic. Da" cel6lal$ #a"$ene" e "u%a#o7i$i2 Ki cu %5n/u"i cu"a$e Ki a #u #"o+lema 3n M5ini Mai 3nal$e- a!i"m5n/ c6 Le%ea Di2in6 a iu+i"ii- ;u $i4iei Ki #e"!ec$ei echi$64i e 2o" mani!e $a #"e +inele cel mai 3nal$ #en$"u $o4i cei im#lica4i 3n i$ua4ie. Pa"$ea ca"e acu7a a me" a$5$ /e /e#a"$e 3nc5$ Ki,a /u a2oca$ul 6 $"eac6 3n "e2i $6 $oa$e #"o#"ie$64ile #e ca"e e"a con2in 6 c6 $"i+unalul i Ie 2a 3nc"e/in4a. Ea e %5n/ea con $an$ la ine 3n 6Ki ca !iin/ #"o #e"6/a" /ecla"a con $an$ c6 #a"$ea cealal$6 2a "6m5ne 3n a+ olu$a "uina !inancia"6. To$uKi- c5n/ ;u/ec6$o"ul a au7i$ !a#$ele la $"i+unal- a /eci c6 #a"$ea acu7a$oa"e a2ea /"e#$ul /oa" la o mic6 #a"$e /in #"o#"ie$a$e. El a 3nc"e/in4a$ "e $ul #"o#"ie$64ilo" !inancia"e- inclu75n/ o ca a 3n con $"uc4ie- o !a+"ica Ki al$e c5$e2a #"o#"ie$64i imo+ilia"e- #a"$ene"ului ca"e e "u%a e #en$"u ;u $i4ie /i2in6. A $!el- acea $6 !emeie /o2e/i e c6 %5n/in/ /e #"e $ine 3n u4i ca !iin/ #"o #e" Ki /e #"e al4ii ca !iin/ 3n li# 6 !inancia"6- in2i4i inconK$ien$ aceleaKi luc"u"i 6 4i e 3n$5m#le 4ie.

Cum s faci #anul s fie servitorul tu Pe /e al$6 #a"$e- 6 in2i/ie7i +anii al$uia in/ic6 o c"e/in46 3n li# 6 Ki 3n !a#$ul c6 nu e8i $6 o o!e"$6 #en$"u $oa$6 lumea.

Amin$eK$e,4i c6 2ei e8#e"imen$a luc"u"ile #"e ca"e 34i 3n/"e#4i ceJ mai mul$ a$en4ia. C5n/ au7i /e no"ocul al$uia- o moK$eni"e 2alo"oa 6 au #o e iuni #"e4ioa e- $"e+uie 6 $e %5n/eK$i cu +u, cu"ie i a#"ecie"e. C5n/ al$ul "eali7ea76 +o%64ii e $e 3nc6 o /o, 2a/6 a m6"inimici Ta$6lui iu+i$o"- ca"e e $e 2ala+il6 #en$"u 3n, $"ea%a umani$a$e. T"e+uie 6 3n!lo"eK$i la !ieca"e /o2a/6 a +o%64iei lui. >anii un$ a$5$ /e #lini /e in$eli%en46 /i2in6- 3nc5$ #a" 6 e aco"/e7e cu ceea ce $u #ui au %5n/eK$i /e #"e ei Ki 6 "6 #un/6 3n conco"/an46. O #"ie$en6 mi,a #o2e $i$ cum 3n /i, 2e" e momen$e a$i$u/inea ei /e a#"ecie"e !a46 /e +ani a a;u$a$,o 6 ai+6 ce 6 #un6 #e ma 6 3n $im#ul anilo" /e /e#"e iune. Biul ei cel mai mic #6"ea 6 K$ie cum 6 2alo"i!ice la ma8im +anii la +6c6nie. C5n/ a2ea +ani #u4ini- ea 3l $"imi$ea #e el la cum#6"6$u"i cu ceea ce a2ea la /i #o7i4ie. Re%ula$ el 2enea aca 6 cu mul$ mai mul$ /ec5$ o"ica"e al$ul /in !amilie a" !i #u$uJ cum#6"a #en$"u aceeaKi um6. Poa$e #en$"u c6 uma /e +ani #6"ea 6 luc"e7e 3n$"e $im# #en$"u elJ P"in a$i$u/ini #o7i$i2e- a#"ecia$i2e !a46 /e +ani- #o4i !ace /in +an e"2i$o"ul $6u- 3n loc 6 3i !ii cla2. T"e+uie 6 $6#5neK$i +anii 3n loc 6 !ii 3n"o+i$ /e ei- #en$"u c6 ai !o $ aKe7a$ 3n ace $ uni2e" 6 /o+5n/eK$i /omina"e Ki $6#5ni"e a u#"a u+ $an4ei 3n !ieca"e !o"m6 a ei- aKa cum e #une 3n #"imul ca#i$ol al Ge, ne7ei. Cul$i26- cu +un6 K$iin46- a#"ecie"ea +anilo" i nu $e cu7a #en$"u c6 3i a#"ecie7i. Dac6 $e cu7i Ki 34i /i #"e4uieK$i +anii- ei #a" 6 K$ie Ki 6 !ie 3n/e#6"$a4i /e /i #"e4ul $6u !a46 /e ei. Nu 2oi ui$a #"ima oa"6 c5n/ am !6cu$ acea $6 a!i"ma4ie 3n$",o con!e"in46A LA#"ecia4i +anii ca u+ $an46 +o%a$6 a lui Dumne7eu Ki nu 26 cu7a4i #en, $"u c6 3i a#"ecia4i- #en$"u c6 al$!el- +anii e 2o" 3n/e#6"$a /e 2oi /in cau7a cu7elo" #"o $eK$i.L O /oamn6 ca"e a2ea un #o"$mo, neu ma"e e a!la 3n al6. >"u c- #o"$moneul ei ,a /e chi i $o4i +anii ,au "6 #5n/i$ #e #o/ea !6c5n/ %6l6%ie. To4i am "5 cu hoho$e- 3n $im# ce al4ii o a;u$au 6 3Ki a/une +anii. De i%u"- noi am con i/e"a$ 3n$5m#la"ea ca o %lum6 /e /"a%ul en$imen$elo" ace $ei /oamne. Da" mai $5"7iu c5n/ am 3n$5lni$,o- i,am in/ica$ niK$e a!i"ma4ii /e +o%64ie ca"e 6 o a;u$e 6 3Ki chim+e %5n/i, "ea- #en$"u c6 #6"ea 6 "a/ie7e un en$imen$ #"o!un/ /e limi$a"e !inancia"6. De #a"c6 +anii ei au7eau ce #unea ea /e #"e ei Ki 3nce"cau 6 e 3n/e#6"$e7e /e eaJ Cha"le Bil$mo"e a c"i A
Bii a$en$ la %5n/u"ileA $ale c5n/ 34i %e $ione7i +anii- #en$"u ca +anii uni a$aKa4i #"in min$ea la u" ei 3n$"e%ii u+ $an4e Ki

$u$u"o" +anilo". C5n/ $e %5n/eK$i Ia +anii $6i- ca"e uni 2i7i+ilica la ce2a a$aKa$ /i"ec$ unei u" e in2i7i+ile ca"e /a au 4ine con!o"m %5n/u"ilo" laie. $u ai cheia $u$u"o" +o%64iilo" Ki cau7a 3n$"e%ii li# e.L

#en$"u +6nu4.L )enun la atitudinile contradictorii Hai 6 "enun46m la a$i$u/inile noa $"e con$"a/ic$o"ii !a46 /e +ani- ca"e ne,a" #u$ea a/uce /oa" "e7ul$a$e con$"a/ic$o"ii. Rohn D. RocPe!elle"- R". a /e c"i o/a$6 minunea Ki %lo"ia +anilo"#un5n/ c6 omul #oa$e !olo i +anii #en$"u a,i h"6ni #e cei !l6m5n7i- 6 2in/ece +olile- 6 !ac6 /eKe"$ul 6 3n!lo"ea c6 Ki 6 a/uc6 !"umu e4ea 3n 2ia46. Ni c5$ /e a/e26"a$ e $eJ Cum a /e, cla"a$ o/a$6 SolomonA LA2e"ea celo" +o%a4i e ce$a$e $a"e- /a" 6"6cia e #u $ii"ea nec"e/incioKilo".L FP"o2e"+e '9A'=G

Poa$e c6 ai au7i$ #o2e $ea lui Sco$ !6"6 %"i;i ca"e a a"unca$ A.L. cu$ia milei o co"oan6- c"e75n/ c6 e $e un +6nu4. C5n/ Ki,a /a$ eama /e %"eKeal6- el a ce"u$,o 3na#oi- /a" /iaconul ca"e a/una #omenile a "e!u7a$. Sco$ a #u A LEi- 2oi !i "6 #l6$i$ #en$"u co, "oan6 3n ce"u"i. LNu- nu- a "e#lica$ /iaconul- 2ei !i "6 #l6$i$

Va*i ca#i$olul :- LThe Se2en Sec"e$ A$$i$u/e !o" Succe L 3n ca"$ea lui Ca$he"ine Pon/e" LEEie Prosperity ,ecrels o#ilie %ges'

Meep a .rue Leu& FQni$y Vi!la%e- MOA Qni$y >ooP - '(=:G- #. '9*

3n$",a/e26"- +anii un$ +uni Ki 3n acea $6 e"6 3n ca"e in$"6m acum- $"e+uie 6 a2em mai mul4i ca nicio/a$6. Qn e/i$o"ial a u+linia$ o/a$6 #u$e"ea +anilo" #en$"u #acea lumii- u%e"5n/ c6 #"eKe/in$ele >6ncii Mon/iale 6 !ie "6 #l6$i$ cu #"emiul No+el #en$"u #ace- !iin/c6 munca e8celen$6 #e ca"e o !6cea a/uce #ace !inancia"a 3n c5$e2a 46"i. E/i$o"ialul conclu7ionaA LNu a" !i $im#ul 6 "ecunoaK$em c6 !olo i"ea co"ec$6 a +anilo" a" !i un !ac$o" im#o"$an$ /e #ace 3n lumeML E8ac$ aKa cum nu $"e+uie 6 $"5m+i /in na 2675n/ +anii- nici nu $"e+uie 6 $aci /in ei o 7ei$a$e. >anii un$ #lini /e /o"in4a /e 2ia46- miKca"e- e8#an iune Ki ac$i2i$a$e- 3n$",a/e26"- ci"cula4ia ac$i26 a +anilo" e $e cea ca"e 34i a/uce #"o #e"i$a$e- in $im# ce /e#"e iunile Ki "ece iunile un$ cau7a$e /e mi7e"a+ila $oca"e a +anilo". Chia" Ki economia noa $"6 na4ional6 /e#in/e /e ci"cula4ia ac$i26 a +anilo". Nu 3n eamn6 c6 nu a" $"e+ui 6 economi eK$i +anii- /a" nu $"e+uie 6 a+u7e7i /e acea $a ne!olo i"e a lo". C5$e2a al$e a$i$u/ini !a46 /e +ani un$ /e !olo 3n mo/ #ecial. De e8em#lu- nu /ecla"a nicio/a$6A LNu,mi #o$ #e"mi$e a $aL au Le #"ea mul$ #en$"u %u"a unui 6"acL Fcum e #une 3n Su/G /e #"e luc"u"i. A $!el /e a!i"ma4ii 6/e c %e"menii 6"6ciei Ki limi$6"ii- ca"e 2o" "o/i #e m6 u"6. Dim#o$"i26- e $e mai +ine 6 /ecla"i c6 nu e $e Lcalea 3n4elea#$6L 6 3n$"e#"in7i anumi$e che $iuni !inancia"e- au cel #u4in e $e mai +ine a !"a7e7i SSnuL,ul $6u 3n$",o manie"6 mai #"o #e"6 Ki mai #o7i$i26. A!i"m6 a/e eaA LBOLOSESC ACEAST PQTERE POWITIV A A>QNDENTEI SQ>STANE A LQI DQMNEWEQ XN XNELEPCIQNE- IQ>IRE NI RQDECAT DREAPT XN TOATE PRO>LEMELE MELE EINACIARE NI PROSPER XN TOATE DRQMQRILE MELE.L To$ li# i$ /e 3n4ele#ciune e $e Ki 6 e8a%e"e7i /i!icul$64ile !inancia"e. Dac6 !aci #a"a/6 cu neca7u"ile $ale !inancia"e ZKi unii oameni #"oce/ea76 a $!el #en$"u a o+4ine im#a$ie Ki a$en4ieG- a$unci 2ei a2ea me"eu /i!icul$64i !inancia"e /e ca"e 6 !aci #a"a/6. Qn om /e a!ace"i- ca"e a$in e e in/e#en/en4a ma$e"ial6 #"in $"an7ac4iile lui la +u" 6- a #u c6 la 3nce#u$ul ac$i2i$64ii lui /e a%en$ /e +u" 6 a in2e $i$ /in %"eu Ki a #ie"/u$ /in %"eu. In$",o in%u"6 $"an7ac4ie a #ie"/u$ *9999 /e /ola"i. Da" nu a 2o"+i$ nici m6ca" o /a$6 cu nimeni /e #"e /i!icul$64ile Iui !inancia"e- nici m6ca" cu o4ia lui. Dim#o$"i26- ei au con$inua$ 6 $"6ia c6 3n/e $ul6$o"- ia" cu"5n/ i$ua4ia ,a chim+a$ Ki a !o $ ca#a+il 6 com#en e7e #"in c5K$i%u"i ma"i lec4iile #e ca"e le,a 3n264a$ #"in #ie"/e"ile an$e"ioa"e. P5n6 3n 7iua /e a7i- el nu a /e chi 2"eo/a$6 /i cu4ia /e #"e acele #ie"/e"i /e la 3nce#u$- Ra" acum e +ucu"6 /e in/e#en/en46 !inancia"6- 3n momen$ele /eU /i!icul$64i !inancia"e- e $e +ine 6 a!i"miA LAM CREDIN C N3 ASTA VA TRECE.L Ni a#oi 6 con$inui 6 men4ii 2i7iunea 3nal$ului ucce ul !inancia" #"e ca"e $in7i. O al$6 a$i$u/ine !a46 /e +ani /e ca"e $"e+uie a $e !e"eK$i e $e acea $aA c5n/ /ai +ani unei al$e #e" oane au unei o"%ani7a4ii 6 nu 3i /ai cu %5n/ul /e ne2oie au /e o+li%a4ie. P"in a $!el /e %5n/u"i a$"a%i mai mul$e ne2oi au o+li%a4ii !inancia"e /e aco#e"i$. Dim#o$"i26- /6 #en$"u a La/6u%a #"o #e"i$64ii lo"L. Ceea ce e a#lic6 +anilo" #e ca"e 3i /ai o4ului $6u- o4iei- co#iilo"- an%a;a4ilo"- clu+ului- +i e"icii- la +6c6nie- la +anc6- Ki !a+"ican$ului /e lum5n6"i- la !ei ca Ki %u2e"nului au o"icui al$cui2a. Acea $6 a$i$u/ine !ace ca Ki acela ca"e /6 Ki acela ca"e #"imeK$e a e im$6 +o%a4i. G5n/u"ile $ale cu #"i2i"e la #"imi"ea +anilo" au a o!e"$elo" !inancia"e un$ !oa"$e im#o"$an$e. Calea #"o #e"6 e $e 6 #"imeK$i cu "ecunoK$in46 +inele $6u 3n $oa$e !o"mele- Ki 6 nu $e cu7i #en$"u acce#$ul $6u. E $e o o!en 6 a$5$ #en$"u cel ce /6 c5$ Ki #en$"u /e $ina$a" 6 /ecla"eA LO- nu $"e+uia 6 !aci a $aJL S#une +un 2eni$ +anilo" Ki o!e"$ei /i2ine /in $oa$e /i"ec4iile- /ac6 34i un$ /a4i li+e" Ki nu im#lic6 o+li%a4ii. Decla"6 a/e eaA LTOATE QNILE BINACIARE SQNT DESCHISE@ TOATE CANALELE BINANCIARE SQNT LI>ERE- IAR >OGIA NESBYRNIT SE XNDREAPT CTRE MINE.L Ni la 5,le +ucu"o 6 2in6J N$iu o !emeie ca"e e "u%a /i #e"a$6 #en$"u #"o #e"i$a$e- /a" "e!u7a con $an$ /a"u"ile ca"e 3i e"au o!e"i$e cu /"a%- 3nchi75n/ a $!el mul$e canale /e #"o #e"i$a$e. Dac6 nu #o4i !olo i /a"u"ile ca"e 34i un$ o!e"i$e- nu #une@ #u" Ki im#lu acce#$6,le #en$"u %5n/ul %ene"o #e ca"e 3l "e#"e7in$6- ia" a#oi /6,le cui2a ca"e le #oa$e !olo i. Sin%u"ul ca7 3n ca"e acea $6 a$i$u/ine nu e $e 2ala+il6 e $e a$unci c5n/ cine2a 3ncea"c6 6 $e miluia c6 au 6 34i cum#e"e #"ie$enia cu !a2o"u"ile lui- a $!el 3nc5$ ace $ en$imen$ al o+li%a4iei e $e in u!la$. A/e26"a$a %ene"o7i$a$e nu ce"e nimic 3n chim+. Da"ul a/e26"a$ nu 3n eamn6 mi$ui"e- !a2o"u"i ne #u e au o+li%a4ii im#lica$e. Dac6 im4i c6 3n #a$ele /a"ului e a$l6 un a $!el /e co#.

$"e+uie 6 $e im4i li+e" 6 #ui LnuL $aNci %ene"o7i$64i.

)oag-te cu privire la pro#lemele tale financiare. O al$6 a$i$u/ine !a46 /e +ani ca"e $"e+uie cla"i!ica$6 e $e acea $aA 6 nu 34i !ie $eam6 a $e "o%i #en$"u +ani au 6 !ii e8ac$ 3n le%6$u"6 cu #"o+lemele !inancia"e. H2"eii an$ici nu au e7i$ai 6 e "oa%e lui Dumne7eu #en$"u e8ac$ ceea ce /o"eau. JAi a2eau Ka#$e nume ac"e ale lui Dumne7eu- !ieca"e "e#"e7en$5n/ o anumi$6 i/ee /e #"e Dumne7eu. Ei !olo eau numele Lleho2a,;i"ehL c5n/ /o"eau 6 u+linie7e a #ec$ul u+ $an4ei- 3n eamn6 Lleho2a 2a /aL LA$o$#u$e"nica P"e7en46 Ki Pu$e"e /a. in/i!e"en$ /e ci"cum $an4ele a/2e" eL. Mul4i /in$"e ma"ii con/uc6$o"i +i+lici ,au "u%a$ 3n mo/ e8#lici$ #en$"u #"o #e"i$a$e a$unci c5n/ a !o $ ne2oie. li u ,@i "u%a$ 6 !ie +"6ni4i =999 /e oameni- "i/ic5n/ ochii #"e ce" Ki mul4umin/ #en$"u c6 cei c54i2a #eK$i Ki cele c5$e2a #5ini au !o $ 3nmul4i$e Ki au aco#e"i$ $oa$e ne2oile. Eli ei ,a "u%a$ #e" i $en$ #en$"u #loaie #en$"u a 3ncheia o ece$6 /e $"ei ani- a $!el ca e2"eii 6 ai+6 "ecol$e /in nouh"an6 Ki #"o #e"i$a$e. Qn Ta$6 +o%a$ nu in$en4ionea76 nicio/a$6 ca oamenii 6 u!e"e 3n ace $ uni2e" a+un/en$- Ki /oa" ne #6c6lim #e noi 3nKine %5n/in/u, ne c6 $"e+uie 6 $"6im 3n li# 6. Dac6 ai ne2oi !inancia"e- 3n/"67neK$e 6 $e "o%i #en$"u a $a 3n mo/ e8#lici$ Ki ce"c $a$6lui iu+i$o" 6 $e a;u$e 6 34i 3n/e#lineK$i ne2oile /in #lin Ki com#le$. P"omi iunea Lce"e4i i 2i e 2a /aL FMa$ei EAEG nu con4ine clau7e a cun e. Nici acea $6 #"omi iune /in ca"$ea HiV Io2AS LDe,o" a cul$a /e Domnul Ki /ac6,l 2o" lu;i- 3n +un6$64i #lini,2o" +elKu%ul lo" /e 7ile Ki,n cu2iin46 anii.L FIo2 :) A' 'S

Noi a2em ca 7i na4ional6 7iua "ecunoK$in4ei- Ki 7ilnic la ma a noa $"6 #unem "u%6ciuni /e mul4umi"i- #en$"u a ne amin$i c6 Dumne7eu e $e u" a a ceea ce a2em 3n o"ice !o"m6. Cu #"i2i"e la "u%6ciunile #en$"u +o%64ie- #"o+a+il c6 ai au7i$ /e Geo"%e Mulle" /in >"i $ol- An%lia- ca"e a 3n!iin4a$ o"!elina$e cu mul4i ani 3n u"m6 #"in c"e/in4a lui 3n #u$e"ea "u%6ciunii /e a /uce #"o #e"i$a$e. El a !o $ /e c"i ca un om al c"e/in4ei #e ca"e Dumne7eu l,a "6 #l6$i$ cu milioane. El a !o $ numi$ Ki #"in4ul "u%6ciunii- #en$"u c6 o+iKnuia 6 3i cea"6 lui Dumne7eu /i"ec$ o"ice a2ea ne2oie- 3n loc 6 /i cu$e /e #"e ceea ce a2ea ne2oie cu ceilal4i. Dl. Mulle" a #u o/a$6 c6 ma"ea %"eKeal6 a celo" mai mul4i /in$"e noi e $e c6 nu ce"em /e $ul /e mul$ Ki nu con$inu6m 6 ne "u%am #5n6 #"imim. El ne,a mai !6$ui$ LAK$e#$a4i luc"u"i ma"i /e la Dumne7eu Ki luc"u"i ma"i 2o" 2eni.L O/a$6 a #u unui #"ie$en LL,am l62i$ #e Dumne7eu /e mul$e o"i c5n/ el mi,a $"imi 7ece cen4i Ki ',am l62i$ Ki c5n/ mi,a /a$ )9.999 /e /ola"i.L Ca "6 #un la "u%6ciunile lui #en$"u #"o #e"i$a$e- E.=99.999 /e /ola"i i,au !o $ /a4i #en$"u con $"uc4ia Ki 3n$"e4ine"ea o"!elina$ului. S,a #o2e $i$ a/e ea cum Cha"le Bilimo"e- co,!on/a$o"ul Qni$y School o! Chn $iani$y /in Qni$y Villa%e Mi ou"i- ,a "u%a$ a/e ea cu #"i2i"e la #"o+lemele !inancia"e ale Qni$y 3n anii $im#u"ii ai Qni$y. O/a$6 o #la$6 nu #u$ea !i achi$a$6 #en$"u o $i#a"ni46 Ki Ke"i!ul a 2eni$ #en$"u a "i/ica maKina. Da" c5n/ Dl. Bilimo"e i,a /ecla"a$ #lin /e 3nc"e/e"eA LAm un $a$6 +o%a$ ca"e 2a a2ea %"i;6 /e a $a.L Ne"i!ul l,a c"e7u$ li$e"al Ki i,a "e#lica$ L>ine- 3n ca7ul ace $a 34i 2om mai /a #u4in $im#.L Dl. Bilimo"e a con$inua$ 6 e "oa%e #en$"u #"o #e"i$a$e Ki 2eni"ea +anilo". Acele $i#a"ni4e nu au !o $ nicio/a$6 "i/ica$e. Mai $5"7iu- 3n $im#ul anilo" /e#"e iunii /ona4iile ca"e au 2eni$ /in 3n$"ea%a lume #en$"u a u 4ine Qni$y School au !o $ mul$ mai mici /ec5$ /e o+icei. Din nou- !on/a$o"ii Qni$y ,au "u%a$ #"eci - cu cu"a; Ki /eli+e"a$ #en$"u +ani- u" e !inancia"e Ki #"o #e"i$a$e a+un/en$63n$",o 7i c5n/ munci$o"ii Qni$y Ba"m au 6#a$ #en$"u a#6- au %6 i$ #e$"olJ Pe$"olul a /a$ un "6 #un a/ec2a$ ne2oilo" !inancia"e /e,a lun%ul /e#"e iunii. De i%u"- miKca"ea Qni$y e $e acum /e !6Ku"a$6 3n 3n$"ea%a QNILE BINANCIARE. SQNT DESCHISE- TOATE CANA, Iunie- 3n anii "ecen4i e2alua$o"ii au #"eci7a$ c6 2aloa"ea !inanci, LELE BINACIARE SQNT LI>ERE Fa#oi numele umei #eci, a"6 a Qni$y Villa%e- ca"e e $e acum o"%ani7a$ u+ !o"ma unei !iceG, , ACQM SE XNDREAPT SPRE MINE.L E $e 3n4ele#$ ocie$64i #e ac4iuni- e $e a$5$ /e ma"e 3nc5$ cu %"eu a" #u$ea !i Ki 6 a!i"mi c6 e 2a mani!e $a #"in canale /i2ine- 3n mo/ul ini e $ima$6- /a" cu i%u"an46 ,a" "i/ica la milioane. mina$ al iui Dumne7eu. In $im#ul 2i7uali76"ii men$ale Ki ce"e"ii men$ale a umelo" Cum s reali*e*i #ani /e +ani@ 3n $im#ul "u%6ciunii #"eci e a u#"a umelo" /e +aniQn ec"e$ aJ 3n2646$u"ilo" "eli%iilo" ocul$e /in $"ecu$ a !o $ e $e +ine 6 #ui Ki anumi$e cu2in$e /e +o%64ie #en$"u $ine Ki cum 6 "eali7e7i +ani. Acelo"a ca"e a2eau #"i2ile%iul 6 3n2e4e #"o#"ie$64ile $ale. Pen$"u $ine /ecla"6 a/e eaA LADQC ace $ ec"e$ Ji ,a #u 6 alc6$uia c6 o ima%ine men$al6 a u , MQLQMIRI NI SQNT ACQM >OGAT- >INE NI BERICIT mei #e ca"e o /o"e c- a 2alo"ii Ki a a #ec$ului lo". Li ,a #u c@i C PRO>LEMELE MELE BINANCIARE SQNT XN ORDI, /u#6 alc6$ui"ea ima%inii unei anumi$e ume- 6 o men4in6 /i , NE DIVIN. XN BIECARE WI- XN BIECARE DRQM ARQNSli $inc$ 3n min$e ca Ki cum a" !i !o $ /e;a 2i7i+il6- ia" ei o #u$eau MAI >OGAT NI MAI >OGAT.L Pen$"u #o"$moneul $6u- ca",@ 2e/ea !oa"$e cla". A#oi- 6 coman/e u+ $an4ei +o%a$e a uni2e", ne$ul /e cecu"i au al$e canale /e o!e"$e !inancia"e- e $e +ine 6 ului 6 le,o /ea. Ei au !o $ in $"ui4i 6 a!i"meA LD6,mi mie acea $aL Ki 6 "e#e$e acea $6 ce"e"e /e mul$e o"i- 7i /u#6 7i. #5n6 c5n/ e mani!e $6. Cum min$ea e $e a$o$#u$e"nic6- ai #"i2ile%iul Ki /"e#$ul men$al /e a ce"e +ani- #"o#"ie$64i !inancia"e i u" e +o%a$e /a, c6 /o"eK$i 6 !olo eK$i o me$o/6 men$al6 $"ic$6. Mul4i oameni /e ucce au !olo i$ !ie conK$ien$ !ie u+conK$ien$ acea $6 me$o, /6. O a!i"ma4ie #u$e"nic6 cu ca"e 6 34i 3nca"ci min$ea- c"e5n/ $o$o/a$6 ima%inea men$al6 a umei /$eo"i$e e $eALTOA$e'

a!i"miA L>ANI- >ANI- >ANI- MANIBESTAI,V AICI NI ACQM DIN A>QNDEN.L Nu 34i !ie $eam6 6 /ecla"i c6 Lma"i ume /e +aniL- L+o%a$e Ki #l6cu$e u"#"i7e !inancia"eL Ki Lma"i /a"u"i a/ec2a$eL e mani!e $6 #en$"u $ine. Nu !i a#"o8ima$i2 3n ceea ce #"i2eK$e +anii- /ac6 nu /o"eK$i ca +anii 6 34i /ea "6 #un u"i a#"o8ima$i2e. O !emeie /e #e Coa $a /e Ve $- ca"e ci$i e niK$e i/ei /e, ale melc /e #"e +ani- mi,a c"i o/a$6 o c"i oa"e /e a#"ecie"e. Ea a #u A LSun$ 3nc5n$a$6 6 %6 e c 3n cele /in u"m6 un #"eo$ ca"e nu e $eme 6 2o"+ea c6 /e chi /e #"e +ani ca !iin/ o +inecu25n$a"e. Qn #"eo$ #e ca"e 3l cuno c a/e ea 3mi 2o"+eK$e 3n $e"meni /e Smul$ 6 34i #"i o ea c6 i 6 3m#6"4iS Ki am /e co#e"i$ ce 2oia 6 #un6 ace $ #"eo$ C"6ciunul $"ecu$- c5n/ am #"imi$ #a$"u #"6;i$u"i. A!i"ma em Lmul$ 6 3mi #"i o ea c6 Ki 6 /auL /e C"6ciun. Am a2u$ a$5$ /e mul$e #"6;i$u"i #en$"u a,mi #"i o i Ki a le 3m#6"4i- 3nc5$ am /a$ $"ei /in ele. Ce !"umo a" !i !o $ 6 mai !i #"imi$ /e C"6ciun ce2a #e l5n%6 #"6;i$u"i. Acea $6 e8#e"ien46 mi,a #u 6 !iu #"eci 6 3n le%6$u"6 cu ceea ce /o"e c- /ac6 2"eau 6 o+4in "e7ul$a$e #"eci e i mul4umi$oa"e.L G5n/in/ 3n $e"meni #"cciKi e /e chi/e /"um #en$"u "e7ul$a$e #"eci e. Nu 34i limi$a 2eni$u"ile /ec"e$5n/ c6 ai L/e $ul #en$"u a u#"a2ie4uiL. Acea $a e $e o "u%6ciune /e 6"6cie. Dim#o$"i26- amin$eK$e,4i cu2in$ele lui Pa2elA LDumne7eu,Cel,Viu- Cel ce #e $oa$e le /6 /in +elKu% #"e /e !6$a"ea noa $"6.L ! I Timo$ei )A'EG 3n$",o #e"ioa/6 /in 2ia4a mea c5n/ 2eni$u"ile mele !inancia"e nu e"au a/ec2a$e- am /ecu#a$ ace $e cu2in$e /in$", o "e2i $6 Ki le,am li#i$ #e un ca"$on /ea u#"a #a$ului meuun/e le #uieam 2e/ea 7ilnic. L>ANII TI XNCEP S CREASC ACQM. CYNTIGQRILE TALE SE DQ>LEAWJL A !o $ uimi$o" c5n/ 2eni$u"ile mele !inancia"e au 3nce#u$ 6 c"ea c6 ime/ia$ #"in$",o "ema"ca+il6 e"ie /e e2enimen$e ca"e ,au #"o/u - 3n /ecu" /e c5$e2a luni am "eali7a$ /in$",o /a$6 c6 2eni$u"ile mele ,au /u+la$J >anii a/o"6 a$i$u/inea #"o #e"6 Ki 3i "6 #un/ /in a+un, /en46.

O/a$6 cu a#"ecie"ea +anilo"- $"e+uie 6 3n4ele%i Ki 6 a#"eci, e7i /in #lin u+ $an4a- /in ca"e +anii Ki $oa$e o+iec$ele $an%i+ile un$ !o"ma$e. Tim#u"ile /e /e#"e iune /e726luie !a#$ul c6 3n 7ilele #"o #e"e- omul !ie a ui$a$ "u%6ciunile Ki lu#$ele ca"e i,au a/u ucce Ki a#a"en$6 i%u"an46- au al$!el el a eKua$ 3n a, i con $"ui 3n ;u"ul 6u a2e"ea #e o !un/a4ie !inancia"6 oli/6. Da, c6 ,a" !i %5n/i$ mai mul$ la u" a 2ie4ii Ki u+ $an46- a" !i c6#a$ /e #o2a"a inu$il6 a 6"6ciei #e ca"e a 3n/u"a$,o chia" 3n mi;locul a+un/en4ei. Oamenii /e K$iin46 #un c6 u+ $an4a e $e ceea ce e $e 3n #a$ele Ki u 4ine !ieca"e o+iec$ 2i7i+il Ki $an%i+il. Dac6 nu ai +ani Ki /ac6 nu #a" 6 e mani!e $e c5n/ $u $e %5n/eK$i 3n mani, e"a #"o #e"i$64ii la ei- #oa$e c6 echi2alen$ul /e +ani /i2ini 2o" 2eni la $ine. C5n/ $u a#"ecie7i u+ $an4a Ki K$ii c6 e a!l6 #e $e $o$ 3n uni2e" 3n e$e"ul ca"e $e 3ncon;oa"6@ c5n/ $u 3n4ele%i c6 aK$ea#$6 6 !ie c"i $ali7a$6 Ki a/u 6 3n 2i7i+il #"in %5n/u"ile Ki cu2in$ele $ale- 3n4ele%i c6 ai con$"olul a u#"a lumii in2i7i+ile a u+ $an4ei a+un/en$e Ki o!e"$ei a+un/en$e- la !el ca Ki a lumii +o%64iilo" 2i7i+ile. Ein $ein a !o $ #"imul ca"e a in$"i%a$ lumea K$iin4i!ic6 a!i", m5n/ ca u+ $an4a Ki "eali$a$ea Finclu75n/ +anii Ki o+iec$ele 2i, 7i+ileG un$ con2e"$i+ile. El a /ecla"a$ c6 $oa$e lumile !o"ma$e Ki ne!o"ma$e un$ con $"ui$e /in aceeaKi ene"%ie- e$e" au u+ $an46. El a #u c6 $e"i$o"iile 2i7i+ile au in2i7i+ile un$ "e, la$i2e- con2e"$i+ile Ki in$e" chim+a+ile. Din #unc$ /e 2e/e"e !inancia"- #u$em !olo i $eo"ia lui a "ela$i2i$64ii. Dac6 lumile !o"ma$e Ki ne!o"ma$e un$ "ela$i2ea$unci /e ce a $e 3n%"i;o"e7i c6 $ai #"o $ cu !inan4eleM Po4i $o, lo i acea $6 le%e a "ela$i2i$64ii #en$"u #"o/uce !ie +anii !ie echi, 2alen$ul lo" !inancia" ca"e 6 34i aco#e"e chel$uielileJ Daca u+ $an4a nu e mani!e $6 ca +ani- nu in$"a 3n #anic6J Dim#o$"i26- /ecla"6A LSQ>STANA DIVIN ESTE QNA NI SINGQRA REALITATE XN ACEASTA SITQAIE. SQ>STANA DIVIN NQ ENQEAW XN A SE MANIBES, TA XN BORMA ADECVATA >OGAT AICI Nl ACQM.L

%u#stana3 sursa #anilor

, Ca#i$olul ( ,

A#oi Ia 6 u+ $an4a 6 e 3n/"e#$e #"e $ine 3n !o"m6 conc"e$6#e calea #e ca"e ea o con i/e"6 cea mai +un6. Oamenii /e K$iin46 /ecla"6 c6 u+ $an4a e $e #lin6 /e 2ia46in$eli%en46 Ki a+ili$a$ea /e a lua !o"m6 2i7i+il6. Cum $u a!i"mi c6 u+ $an4a /i2in6 !ace $o$ ceea ce e $e mai +un #en$"u acea $6 i$ua4ie- $u eli+e"e7i in$eli%en4a ei uni2e" al6 Ki ca#aci$a$ea ei /e a lua !o"m6 2i7i+il6. >inele $6u !inancia" #oa$e 2eni #e c6i $o$al ne#"e267u$e@ #oa$e /e la cel6lal$ ca#6$ al lumii au #"in $"6ini #e ca"e nu i,ai 267u$ nicio/a$6. Da" 2a 2eni /ac6 3i aco"7i a$en4ia $a- Ki 3i /ai li+e"$a$ea 6 luc"e7e 3n #"o#"iul ei mo/ 3n4ele#$. Dac6 nu ai #"imi$ #"in !6%aKu"ile o+iKnui$e- a$unci in2i$6 canale neo+iKnui$e 6 e /e chi/6 #"in "eo"%ani7a"ea u+ $an4ei /i2ine ca"e e a!l6 3n !ieca"e u" 6 2i7i+il6 a +o%64iei $ale. D6,i a$en4ia Ki a#"ecie"ea $a@ #une,4i c"e/in4a 3n ea- chia" /ac6 #a"e in2i7i+il6@ Ki a$unci la ,o 6 3Ki a"a$e #u$e"ea /e a,4i a/uce #"o , #e"i$a$ea Ki a,Ki a"6$a %"i;a !a46 /e $ine. Nicio/a$6 nu u+e $ima #u$e"ea /e a a!i"ma u+ $an4a ca una Ki in%u"a "eali$a$e- ca"e nu /6 nicio/a$6 %"eK. A$unci e 2a mani!e $a ca +ani au 3n cea mai a/ec2a$6 !o"m6 !inancia"6#oa$e #"in oameni #e ca"e nu i,ai 267u$ 2"eo/a$6. C5n/ in2oci a$i$u/inile /e #"o #e"i$a$e !a46 /e +ani Ki u+ $an46 con4inu$e 3n ace $ ca#i$ol- %5n/eK$e,$e la ace $e cu, 2in$e ale lui Eme" onA Lomul a !o $ n6 cu$ a !ie +o%a$- au ine, 2i$a+il 6 e 3m+o%64ea c6- !olo in/u,Ki ca#aci$64ile.L Ni a$unci !ii %a$a #en$"u "e7ul$a$e colo aleJ C5n/ acele "e, 7ul$a$e colo ale a#a"- #oa$e c6 4i,a" #l6cea 6 34i amin$eK$i ace $ a/e26" al unui $5n6" ca"e i,a c"i /in a"ma$6 "ecen$ mamei luiA LWiua /e ie"i e $e un cec anula$. M5ine e $e o cam+ie. A $67i e $e in%u"ul $6u nume"a". Chel$uieK$e,' 3n4ele#$.L O"ica"e a" !i $e"meni- $im# au +ani- e $e 3nc6 2ala+il- nu,i aKaM

Poa$e 26 3n$"e+a4i /e ce ace $ ca#i$ol /e #"e munc6 nu u a#6"u$ mai /e2"eme 3n ca"$e- munca !iin/ con i/e"a$6 un canal #u$e"nic #en$"u #"o #e"i$a$e. R6 #un ul /e2ine mai e2i/en$- c5n/ ne ui$6m Ja noi 3nKine Ki 3n4ele%em c6 lumea e $e #lin6 /e oameni ca"e munce c /in %"eu 7ilnic #en$"u a #"o #e"a@ /a" mul4i nu a;un% nicio/a$6 6 #"o #e"e. De ceM A/e ea #en$"u c6 ei nu e %5n/e c la #"o #e, "i$a$e Ki la ucee - /eKi munce c 6 3e a$in%6. A$i$u/inea lo" nu e $e co"ec$6. DeKi muncin/ /in %"eu a" $"e+ui 6 a$in%6 #"o #e, "i$a$ea- ei o neu$"ali7ea76 #"in /i cu4iile /e #"e c6/e"e- #"in a ocie"ile lo" cu oameni a c6"o" %5n/i"e e $e o"ien$a$6 #"e eKec Ki #"o+a+il i c"i$ic5n/u,i Ki con/amn5n/u,i #e cei ce u"ca #e ca"a ucce ului. B.i nu au 3n4ele c6 $"e+uie a !ie o !unc4iona"e a i/eilo" #"o #e"e 3nainle /e e8$e"io"i7a"ea uno" "e7ul$a$e #"od, #e"e. De aici- ca#i$olele an$e"ioa"e e"au nece a"e #en$"u a con/i4iona a$i$u/inea $a !a46 +inele colo al- #"o #e"i$a$ea /e< 2ol$a$6 Ki a$i !ac4iile /e lun%6 /u"a$6 ce $"e+uie 6 !ie ale $ale 3n u"ma muncii.

/titudinea #oa$e !ace /i!e"en4a O/a$6 o ec"e$a"6 muncea e"io #en$"u a o+4ine #"o #e"i, $a$ea. E"a 3n%lo/a$6 3n /a$o"ii- !u e e /a$6 a!a"6 /in c5$e2a lu;, +e- Ki a2ea ne2oie /e un e"2iciu $a+il. A2ea #"e%6$i"ea a/ec, 2a$6- a25n/ /i#lome /e la /ou6 cole%ii- al6$u"i /e $u/ii la Kcoala /e a!ace"i. La #"ima 2e/e"e- #6"ea /e $ul /e uKo" 6 lu, c"e7i cu ea. Da" cei ce o cunoK$eau mai +ine 3n4ele%eau c6 3n ec"e$ ea #u"$a #ic6 3n$"e%ii lumi- Ki 3n mo/ #ecial $u$u"o" celo"
ce o an%a;a e"6 3n $"ecu$. De2enea e2i/en$ c6 ea c6u$a con $an$ im#a$ie #en$"u La!ace"ile ei !inancia"e !6"6 #e"an46L. C5n/ i ,a u%e"a$ c6 o chim+a"e a #e" #ec$i2ei /e Ia c6/e"e la mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e #oa$e !i un "6 #un - ,a 3n!u"ia$. Do"ea a 3Ki #6 $"e7e #"e;u/ec64ile- "an, chiuna- Ki a$i$u/inea o"ien$a$6 #"e eKec- ca"e um#lea a$mo !e"a /in ;u"ul ei /e un #e imi m %"eu ce 3i !6cea #e oameni a e /ea 3na#oi 3n !a4a ei. Cu min$ea ei 3m+i+a$6 /e o $ili$a$e- nu e /e mi"a"e c6 munca ei e"a ne a$i !6c6$oa"e- ine!icien$a ei #e"ma, nen$6- ia" ca 3Ki /e$e $a /i!e"i$ele lu;+e Ki an%a;a$o"i. Dim#o$"i26- o al$6 an%a;a$6 #6"ea 6 $i 3n4ele c6 a$i$u/inea

MUNCA ( UN CANAL PUTERNIC PENTRU PROSPERITATE

#"o #e"6- 2ic$o"ioa 6 #a2ea76 calea #"e munca a$i !6c6$oa"e#"o/uc$i26. A#a"en$- !emeia nu a2ea mo$i2e 6 e im$6 2ic$o, "ioa 6 au #o7i$i26. T"ecu e /e cinci7eci /e ani. Mul4i oameni /e 25" $a ei #un c6 3m+6$"5ne c- mo$i2 u!icien$ #en$"u ne!e"i, ci"ea Ki neno"ocul lo". Mai mul$- e"a 26/u26 Ki in%u"6 #e lumenea25n/ co#ii au al$e "u/e. Da" ea nu !olo ea ace $ luc"u ca cu76 #en$"u eKec. Dim#o$"i26- e"a o #e" oan6 !e"ici$6 i #lin6 /e ucce . Ni mai #"o2oca$o"- #"o/u ul #e ca"e 3l 2in/ea e"a unul #e ca"e nici unul /in$"e noi nu a" /o"i 6 3l 25n/6 , 2in/ea locu"i /e 2eciJ De;a 25n/u c un num6" ma"c Ki #6"ea !oa"$e !e"ici$6 /e #"o/u ele ei. Ea #6"ea i 6 $"an mi$6 en$u7ia mul ei acelo"a ca"e Ic cum#6"au- /eKi celo" mai mul4i /in$"e noi ne #lace 6 am5n6m %5n/ul la ace $ a"$icol #a"$icula" c5$ /e mul$ e #oa$e. Re7ul$a$ul e"a c6 ea e +ucu"a /e $o$ con!o"$ul 2ie4iiA o ca 6 a/o"a+il6- con!o"$a+il6- #a4ioa 6 3n ca"e 3Ki #"imea a/e ea #"i , e$enii 3n 2i7i$6@ ecu"i$a$e !inancia"6 ca #"o#"ie$64i 3nchi"ia$eac4iuni- o+li%a4iuni Ki al$e in2e $i4ii- la !el ca un 2eni$ $a+ilma"e- #en$"u 25n76"ile ei. A2ea $im# #en$"u 2ia4a ocial6- +i e, "ic6- ac$i2i$64i cul$u"ale- la !el ca Ki #en$"u 2acan4e Ki c6l6$o"ii. Pen$"u ea- munca e"a /i2in6- chia" /ac6 2in/ea un #"o/u #e ca"e cei mai mul4i /in$"e noi nu a" !i /i #uKi 6 3l cum#e"e.

e e8#"ime 3n 2ie4ile noa $"e. C5n/ calea /"ea#$6 e $e %6 i$6 #en$"u /i"ec4iona"ea con $"uc$i26 a acelei ene"%ii c"ea$i2e- ia" a$i$u/inea co"ec$6 e $e $a+ili$6- omul e $e !e"ici$- +ine echili, +"a$ Ki con i/e"6 c6 munca lui e $e /i2in6. Da" c5n/ calea co, "ec$6 /e e8#"ima"e nu a !o $ %6 i$6- i a$i$u/inea co"ec$6 nu e $e $a+ili$6- aceeaKi ene"%ic c"ea$i26 e $e "e $"ic4iona$6 Ia a e e8, #"ima #e c6i me/ioc"e. A$unci omul e $e ne!e"ici$ Ki con i/e"6 munca un +le $em- 3n loc /e +inecu25n$a"ea /i2in6 ca"e a" $"e, +ui 6 !ie. Mul4i oameni con i/e"6 munca lo" ne#l6cu$a 3n $im# ce ei e a!l6 la +a7a c6"ii ucce ului- 3n ace $ momen$- a$i$u/inea lo" Ki "eac4ia !a46 /e munca lo" e $e cea ca"e 3i /e$e"min6 !ie 6 "6m5n6 la +a7a c6"ii- con$inu5n/ 6 3Ki 3n;u"e munca- !ie 6 u" ce ca"a ucce ului #a cu #a . In a$i !ac4ia #oa$e !i u$il6- #en$"u c6 a/e ea 3i 3n/eamn6 6 4in$ea c6 mai u Ki 6 !ac6 $o$ ceea ; ce e nece a" #en$"u a a;un%e acolo.

'

Gi+"an- Pro#ani FNew _o"PA Al!"e/ A. ?no#! Pu+li he" . Co#y"i%h$ '(*: ?ahlil Gi+"an- nou co#y"i%h$ '(=' A/mini $"a$o"i- C.T.A. u! ?ahlil E $a$e Ki Ma"y G. Gi+"anG

0unca este divin


Cu25n$ul munc6 a"e emni!ica4ii /i!e"i$e #en$"u oameni- 3n /ic4iona" am %6 i$ o ;um6$a$e /e #a%in6 #lin6 /e /e!ini4ii. Qnul o"ien$ul #"e mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e #oale con i/e"a munca /i2ina au u+lim6@ au o ac$i2i$a$e /e c"ea"e a +inelui 3n$",o !o"m6 a$i !6c6$oa"e- ca"e e $e 3n echili+"u cu ;ocul- o/ihna Ki am+ien$ul a"monio . ?ahlil Gi+"an a c"i c6 Lmunca e $e iu+i"e !6cu$6 6 !ie 2i7i+il6L . Poa$e c6 nu eK$i /e aco"/ c6 munca e $e /i2in6- u+iim6 au chia" o a$i !ace"e a unei e8#"e ii in$e"ioa"e a $alen$elo" 4-i ca#aci$64ilo" $ale. Poa$e c6 munca #e ca"e $u o !aci acum nu #a"c /i2in6@ /ac6 nu- e8i $6 un mo$i2- ia" ace $ mo$i2 e $e 3n$emeia$. Oilliam Rame a #u o/a$6 c6 (9e /in$"e noi ne !olo im /oa" '9e /in #u$e"ea min4ii noa $"e. P iholo%ii c"e/ c6 !ieca"e /in$"e noi e $e un /inam /e ene"%ie concen$"a$6c"ea$i2ii- ca"e 3Ki cau$6 3n #e"manen46 noi cai /e e8#"ima"e. Do"in4a /e #"o #e"i$a$e Ki /e e8#"ima"e /e ine +ene!ic6 #"in munc6 e $e /oa" o #a"$e /in ene"%ia c"ea$i26 ce 3ncea"c6 6

#en$"u c6 nu !aci un e!o"$ men$al u!icien$ #en$"u a $e eli+e"a /e ea- au /e a $e "i/ica /ea u#"a ei. Circumstanele tale actuale au un scop
Hai 6 anali76m #"o+lema #e $oa$e !e4eleJ Poa$e c6 ai /e co#e"i$ acum c6 $"e+uie 6 "e/imen ione7i o anumi$6 $"6 6$u"6 /e ca"ac$e" au o anumi$6 a$i$u/ine a min4ii ca"e a 3m#ie/ica$ 3n $"ecu$ #"o%"e ul $6u. Dac6 ai o munc6 /e7a%"ea+il6- 3n4ele%e c6 $e a!li acolo cu un co#- ca"e #oa$e !i /e72ol$a"ea uno" cali$64i /i2ine ce e #o$ a/6u%a 3n !a#$ #"o%"e ului $6u %ene"al Ki $e #o$ #"o#ul a mai u #e ca"a ucce ului. Du#6 ce am in$"a$ 3n #"eo4ie am 3n4ele c6 !ieca"e lu;+a- ma"e au m6"un$6- #e ca"e am a2u3,o 3n $im# a $6cu$ #a"$e /in an$"enamen$ul meu #en$"u 7ona con!e"in4elo"- a 6lii /e con ilie"e Ki #en$"u c"i ul meu. li u #"o+a+il e8#lica ace $ luc"u #un5n/A LDe la cel c6"uia i ,a /a$ mul$- Ki mul$ i e 2a ce"e@ Ki /e la cel c6"uia i ,a 3nc"e/in4a$ mul$ Ki mai mul$ e 2a ce"e.L FLuca '*A10G. Ne2oia $a ime/ia$6 e $e 6 34i /i ci#line7i a$i$u/inea Ki "eac4iilela !el ca Ki "ecol$a"ea +inelui /in i$ua4iile $ale #"e7en$e- Ki 6 $"eci /incolo /e ele #"e e$a#e mai 3nal$e ale e8#"e iei /e ine 3n$",o munc6 #lin6 /e a$i !ac4ii c5$ /e "a#i/ e $e #o i+il- 3n al$e cu2in$e- c5n/ #"e iunea /o"in4ei /e mai +ine e $e /ea u#"a $a- c5n/ in a$i !ac4ia /"umului $6u #"e7en$ al 2ie4ii $e co#leKeK$e- au c5n/ #"e iunea $"5m$o"ii !inancia"e $e /e"an;ea76- e $e momen$ul 3n ca"e im4i /e !a#$ #"e iunea $alen$elo" Ki ca#aci$64ilo" $ale- ca"e e 3n%he uie 6 e e8#"ime- au 6 $"eac6 #"in $ine la un %"a/ mai 3nal$ /e ucce Ki #"o #e"i$a$e-

3n a $!el /e 2"emu"i- #o4i #a"a!"a7a cu2in$ele lui li u Ki /e, cla"a a/e eaA LTOT CE,MI D MIE TATL VINE LA MINE ACQML Floan- )A:EG Amin$eK$e,4i c6 e8i $6 un #lan /i2in #en , $"u !ieca"e 2ia46- un #lan ca"e 3l 2a !ace #e om mai 6n6$o - mai !e"ici$ Ki mai #lin /e ucce /ec5$ a !o $ 2"eo/a$6. S6 K$ii c6 e8#e"ien4ele $ale ac$uale $e #o$ con/uce #"e #lanul /i2in- Ki /e chi/e uKa /ecla"5n/ a/e eaA LPLANQL DIVIN AL VIEII MELE SE DEWVLQIE ACQM PAS CQ PAS- RECQNOSC PLIN DE BERICIRE BIECARE BAW A LQI- XL ACCEPT BN PREWENTQL NI VIITORQL MEQ Nl XL LAS S XMI ARA, TE CQM S XMI VALORIWEW VIAAL. Cu #"i2i"e la e8#e"ien4ele $alc ac$uale- e $e +ine 6 a!i"mi cu2in$ele # almi , $uluiA LSQNT BERICIT S BAC VOIA TA- DQMNEWEQL MEQL. Po4i a K$ii acum c6 2oia lui Dumne7eu #en$"u $ine e $e u#"emul $6u +ine 3n #"e7en$ul Ki 2ii$o"ul $6u.

Ce ai /e !6cu$ 3n le%6$u"6 cu in a$i !ac4iaM


Dac6 #"e7en$ul $6u nu $e mul4umeK$e /e $ul- ce ai /e !6cu$ #en$"u a,li #"e%6$i ci"cum $an4e mai +uneM Ai un co# conc"e$ 3n min$eM EK$i /i #u 6 34i #e$"eci $im#ul li+e" !"ec2en$5n/ con!e"in4e #eciale au u"m5n/ cu" u"i e"ale au ci$in/ anu , mi$e c6"4i au an%a;5n/u,$e 3n ac$i2i$64i con $"uc$i2e ca"e $e 2o" #"e%6$i #en$"u ma"ele ucce M Cei mai mul4i nu un$. EK$i $u e8ce#4iaM In loc 6 !ac6 $oa$e ace $ea- mul4i oameni #"e!e"6 6 #e$"eac6 o"e 3n Ki" /in $im#ul lo" li+e" 2o"+in/ 3n $e"meni c"i$ici /e #"e munca lo"- /e #"e a ocia4ii lo"- /e #"e Ke!- Ki /e #"e lu, me 3n %ene"al. C"e/ c6 /5n/u,i ;o #e ceilal4i- #"o#"iile lo" eKecu"i nu 2o" mai !i a$5$ /e 2i7i+ile. C5n/ im4i c6 eK$i $en$a$ 6 #"oce/e7i a $!el- chim+6,4i mo/ul /e a %5n/i. Pen$"u a "ea , li7a ace $ luc"u- a!i"m6A LNICI NQ TE CONDAMN- LEGEA
J

Perfecta ta atitudine fa de munc Ia$6 c5$e2a u%e $ii cu #"i2i"e la mo/ul /e a,4i /i ci#lina au #e"!ec4iona a$i$u/inea Ki "eac4iileA 3n$"ea%a $a #e" #ec$i26 #oa$e !i %"eKi$6. La !el ca acea ne!e"ici$6 ec"e$a"6- #oa$e c6 #o"4i #ic6 3n$"e%ii lumi- o$"62in/u,$e a $!el cu ama"ul in;u $i4iei. Cei ce un$ 3nc6 la +a7a c6"ii ucce ului e8#lic6 /e o+icei cum i,au 4inu$ al4ii /e#a"$e /e ucce . Ei /e$alia76 a/e ea luc"u"i 3n, $5m#la$e cu ani 3n u"m6- #e ca"e le "eclam6 ca !iin/ cau7e ale neca7u"ilo" lo". Rame Allen a c"i c6 un om 3nce#e s /e2in6 om /oa" a$unci c5n/ 3nce$ea76 6 #one%"ea c6 Ki 6 e ;eluie Ki 3nce#e 6 cau$e Lle%ile $ainiceL ca"e 3i "e%lemen$ea76 2ia4a. Cu a emenea /e#"in/e"i- $e #o4i 3n25"$i 3n$",o i$ua4ie ne%a$i26

%s a 1"n .lirtt6erli, FMa"ina /eJ )e:3 C/: DeVo"

I Com#anyG

DIVIN A RQSTIIEI NI ELI>ERRII LQCREAW PEN, TRQ TOI- XN TOT- PRIN TOT- NI REXNBLORENTE XN ACEASTA. NIMENI NI NICI O SITQAIE NQ XMI POATE XNDEPRTA >INELE DAT DE DQMNEWEQ NI REXNBLO, RESC NTIIND ACEST LQCRQ.L O ec"e$a"6- al c6"ui Ke! a"e o !unc4ie #oli$ic6- a /e c"i "e , cen$ in;u $i4ia #e ca"e ea o 3n$5lneK$e la +i"ou. Qn al$ an%a;a$- ce ocu#a o lu;+6 /e %"a/ mai mic /ec5$ a ei- a !o $ 3m#u$e"nici$ 6 e ocu#e /e cam#ania Ke!ului- /a" ec"e$a"a e im4ea in%u"a 3n/"e#$64i$6 6 #"eia acea $6 ac$i2i$a$e. E"a o munc6 in$e"e an$6ca#$i2an$6- 3n $im# ce 3n/a$o"i"ile ei e"au mai %"ele Ki mai $eh , nice. C5n/ ea a 3nce#u$ 6 !olo ea c6 a!i"ma4ia men4iona$6 mai u #en$"u a,Ki chim+a a$i$u/inea /e la con/amna"e Ki ne/"e#, $a$e la eli+e"a"e i ;u $i4ie /i2in6- 3n$"e%ul $a+lou ,a chim+a$. Cel6lal$ an%a;a$ a !o $ $"an !e"a$ ia" ec"e$a"a a c5K$i%a$ a$unci Ke!ia Ki a$"i+u4iile ca"e ea im4ea c6 3i a#a"4inJ In$",un al$ e8em#lu- o !emeie ca"e luc"a cu ;um6$a$e /e no"ma a 2o"+i$ /e #"e ne/"e#$64ile ca"e e"au e2i/en$e 3n 2ia4a ei. S6n6$a$ea ei nu e"a +un6A ea e im4ea a u#"i$6 /e mama eica"e nu a2ea 3nc"e/e"e 3n ea Ki ca"e 3i /e chi/ea chia" Ki c"i o , "ile cu He"ul /e c6lca$@ e"a nemul4umi$6 /e munca ei- /a" nu e"a cali!ica$6 #en$"u una mai +un6. E"a 3n%lo/a$6 3n/a$o"iiA /a" a2ea #"o#"ie$64i- #e ca"e nu e"a 3n $a"e 6 Ic 3nchi"ie7e Ki un imo+il#e ca"e nu "euKea 6,' 25n/6. Acea $6 !emeie e"a o la$6 +6$"5n6 c6"eia i e #6"ea ne/"e#$ c6 nu !u e e 2"eo/a$6 c6 6$o"i$6. Bie , ca"e #a"$e a 2ie4ii 3i e"a 3nne%u"a$6 /e en$imen$ul in;u $i4iei ama"e. C5n/ a 3nce#u$ 6 /ecla"e ;u $i4ia /i2in6- li+e"$a$ea Ki a$i !ac4ia #en$"u $oa$e e%men$ele lumii ei- 3n$"e%ul ei uni2e" ,a 3m+un6$64i$ "ema"ca+il. A "eali7a$ c6 !u e e cel mai ma"e /uKman al ei #"in i/eile ci limi$a$e.

noa $"6. Daca $e a!li 3n mi;locul a#a"en$ei c6/e"i/i!icul$64ilo" !inancia"e- au al neliniK$ilo" Ki in a$i !ac4iilo" le%a$e /e munca $a- nici una /in$"e ace $e i$ua4ii nu e #oa$e a#"o#ia /e $ine- a$unci c5n/ cul$i2i i/ei /e #"e a+un/en46- #lanu"i /e +o%64ie Ki ima%ini ale ucce ului #e ca"e 3l cau4i. Nimic nu $e #oa$e o#"i 6 $e 3n/"e#4i men$al #"e 4in$ele $ale- c5n/ ce"i In$eli%en4ei Di2ine 6 34i a"a$e u"m6$o"ii #aKi #en$"u a $"an !o"ma /o"in4ele $ale 3n "eali$a$e. T"6im 3n$",o ma"e /e ene"%ie Ki in$eli%en46- con!o"m oamenilo" /e K$iin46 Ki a2em con $an$ acce #"e +ene!iciile ei- /aca le ce"em. No"ocul 34i u"5/e /oa" /ac6 3l chemi. -'ist un rspuns Mul4i oameni L u!e"6 /in %"euL 3n mi;locul con!u7iei Ki in a$i !ac4iei #en$"u c6 ei nu 3n4ele% c6 ace $ uni2e" e $e #"ie$eno - #lin /e in$eli%en46 u#"em6 Ki "6 #un/e iu+i$o" ce"e"ilo" lo" /e a !i %hi/a4i- /ac6 ei ce" /oa". Cu #"i2i"e Ia munca $a #"e7en$6 Ki cum 6 o 3m+un6$64eK$i- $"e+uie 6 ce"i 3n4ele#ciuneA LINTELIGEN DIVIN- CE GYNDCQVYNT- ATITQDINE SAQ ACIQNE POWITIV. CONSTRQCTIV. CREATIV[ ESTE PASQL MEQ QRMTOR PENTRQ A,MI XM>QNTI PREWENTA MEA MQNCM CARE ESTE PASQL QRMTOR SPRE A>QNDENA. SATISBACIA NI LI>ERTATEA CARE ESTE A MEA D? DREPT DIVINML O min$e ca"e cau$6 e $e o min$e 6n6$oa 6 ca"e #"imeK$e "6 #un u"i la ce"e"ile ei ce /uc #"e "e7ul$a$e 6n6$oa e- #"o%"e i2e- a$i !6c6$oa"e. E $e mul$ mai uKo" 6 3n$"e4ii Ki 6 luc"e7i cu i/ei /e +o%64ie- /e72ol$a$e Ki 6 e8#e"imen$e7i "e7ul$a$e 2ala+ile- 2i$ale- /ec5$ 6 a;un%i la com#"omi cu eKecul Ki 6 6l6KluieK$i la a/6#o $ul i/eilo" i #e"an4elo" m6"un$e. Recen$ un in%ine" mi,a e8#lica$ cum %5n/in/ m6"e4 i aK$e#$5n/ "e7ul$a$e ma"i a !o $ a;u$a$ 6 /e co#e"e c6 munca lui e"a cu a/e26"a$ /i2in6- u+lim6 Ki #lin6 /e a$i !ac4ii- la !el ca Ki "6 #la$a !inancia"6- 3n $"ecu$ #"imi e lu;+e m6"un$e in%ine"eK$i- /a" c5n/ !olo ea mo/ul /e %5n/i"e ca"e a/uce #"o #e"i$a$e- lu;+a lui m6"ea46 /in 2i a a#6"u$- el !iin/ %a$a 6 o ocu#e. El e #"e%6$i e #en$"u ea men$al Ki emo4ional mul$6 2"eme- Ki nu a !o $ /e7echili+"a$ au in$imi/a$. Me$o/a #e ca"e ace $ om o !olo i e #en$"u a ieKi /in$",o

.ireeionea*-i ene"%iile spre o int C5n/ ene"%iile $ale uni o"ien$ale con $"uc$i2 #"e o !inali, $a$e cla"6- ne,e en4ialul a"e o cale #en$"u a e /a la o #a"$e. G5n/u"ile me chine- "ela4iile ne!olo i$oa"e- $oanele #"oa $e- emo4iile /i $"uc$i2e- ca"e #"o/uc a/e ea +oala/e cu"a;a"ea Kic6/e"ea nu 3Ki mai %6 e c loc 3n 2ia4a $a a$unci c5n/ 3nce#i a $e %5n/eK$i cum /o"eK$i cu a/e26"a$ 6 !ie 2ia4a $a. Luc"u"ile nu #o$ !i 3m+un6$64i$e 3n e8$e"io" #5n6 c5n/ nu un$ 3m+un6$64i$e 3n in$e"io"- #en$"u c6 #"oce ul min4ii con$"olea76 $oa$e e8#e"ien4ele e8$e"ioa"e /in 2ia4a

lu;+6 ca"e nu 3l mul4umea Ki 6 !ie ca#a+il 6 !ac6 !a46 unei lu;+e cu a/e26"a$ ma"i- a !o $ acea $aA el a cum#6"a$ un micu4 ca"ne$ ne%"u- 3n ca"e a 3nce#u$ 6 no$e7e cele mai ma"i- mai colo ale- mai #line /e ucce i/ei Ki a!i"ma4ii #e ca"e le,a #u$u$ %6 i. Ceea ce ',a a;u$a$ 6 3Ki /e72ol$e %5n/i"ea Ki J,a a;u$a$ 6 "6m5n6 3n #ace- echili+"a$ Ki in #i"a$ 3n !a4a in a$i !ac4iilo" lu;, +ei. A#oi cea mai ma"e lu;+6 a 2ie4ii ale i,a a#6"u$ 3n cale. De e8em#lu- ci 3nce#ea !ieca"e 7i /e chi75n/ ca"ne4elul ne%"u Ki me/i$5n/ a u#"a i/eilo" #e ca"e le %6 ea aici. LACEASTA ESTE WIQA LQI DQMNEWEQ- O WI >QN. DECLAR ACEAST WI NI TOT CEEA CE INE DE EA O WI >QNJL G5n/in/u, c Ia /i!e"i$e ac$i2i$64i /in 7iua "e #ec$i26- el #uneaA LMQNCA MEA DREAPT NI PERBECTA M ANTEAPT XN ACEAST WI.'S Pen$"u $a+loul /e lun%6 /u"a$6 a muncii- el a!i"maA LDEMONSTREW ACQM MQNCA MEA DREAPT.L Pen$"u i/ei noi 3n %e $iona"ea noii ac$i2i$64i- el a!i"maA LSQNT ACQM DESCHIS NI RECEPTIV LA IDEI S COLOSALE DIVINE CARE INIIAW ACQM NI QRMEAW PERBECT ACIQNILE MELE.L C5n/ e"a /e cu"a;a$ /e unele e8#e"ien4e ci a!i"maA LNIMIC NQ M POATE XNBRYNGE. ADQC MQLQMIRI PENTRQ REWQLTATELE PERBECTE- DREPTE- IMEDIATE. XNBLORESC BIIND XN TOATE DRQMQRILE MELE PLIN DE SQCCES.L C5n/ en$imen$ul /e ince"$i$u/ine au a#6"ea- el a!i"maA LRQGQL MEQ ESTE >QN NI POVARA MEA QNOAR. REALIWRILE MELE SQNT MQLTE- SQNT DIVIN XNWESTRAT PENTRQ A REALIWA LQCRQRI MREE.L Pen$"u con!e"in4ele /e a!ace"i- el a!i"maA LDECLAR ACEAST CONBERIN NI TOT CEEA CE ESTE XN LEGTQR CQ EA >QN. REWQLTATELE PLINE DE SATISBACII APAR RAPID.L La !5"Ki$ul 7ilei- 3n loc 6 "e#un6 e2enimen$ele ei #e $a#e$- el a!i"maA LCYND M XNTIND PENTRQ L4 SOMN PQN DE PACEMQLQMESC LQI DQMNEWEQ PENTRQ WIQA MEA PLIN DE SQCCES.- NTIIND C IN,TELIGENA DIVIN REXNNOIENTE MINTEA Nl CORPQL- MEQ- Ni M PREGTENTE PENTRQ O WI NI MAI PLIN DE SQCCES MYINE.L /devrata ta munc se afl c"iar n faa ta A/e26"a$a $a munca e a!l6 3n l i n i e /"ea#$6 chia" 3n la$a $a. O nou6 o#o"$uni$a$e e 2a /e chi/e c5n/ ai c5K$i%a$ $oa$6

/i ci#lina i K$iin4a #e ca"e 2echea $a munc6 4i,u o!e"i$,o. Panii una al$a- amin$eK$e,4i c6 nici o munc6 nu e $e /e ;o au /e u - a$5$ $im# c5$ e $e e en4ial6 #en$"u +un6 $a"ea cui2a. AKa c6 ia acea munc6 a$5$ c5$ #o4i /e e!icien$- a$5$a $im# c5$ eK$i im#licai 3n acel /omeniu. C5n/ ce"i 3n/"uma"e 3n $im# ce men4ii i/ei /e mai +ine- 2ei 3n!"un$a mai uKo" e8#e"ien4ele #"e7en$e- /aca 34i 2ei amin$i c6 'LNI ACEASTA VA TRECE.L T"e+uie 6 $"6ieK$i no"mal 3n mi;locul in a$i !ac4iilo" #"e, 7en$ei munci- 3n acelaKi $im# 2alo"i75n/ munca $a ac$ual6. A $a $e a;u$6 6 "6m5i $a+il- liniK$i$ 3n munca #"e mai +ine. De i%u"- o"icine /o"eK$e 6 ! P cu a/e26"a$ cel mai +un- 3n #eciaJ 3n munca a- a"e #e"ioa/e /e in$en 6 /e cu"a;a"e. Nu e o "uKine 6 $e /e cu"a;e7i- /a" nu l6 a /e cu"a;a"ea 6 $e co#leKea c6- a #un6 $6#5ni"e #e $ine Ki 6 34i "6#ea c6 /in min$e 2i7iunea minuna$6 a ucce ului #"e ca"e $in7i. In !a4a /e cu"a;6"ii- mi iunea $a e $e 6 $e concen$"e7i #"e cele mai 3nal$e i/ealu"i ale $ale /e cea mai mul4umi$oa"e munc6- Ki a$unci 6 /ecla"i o olu4ie /i2in6 #en$"u e8#e"ien4ele momen$ului. Rame Allen e8#lic6 LCi"cum $an4ele $ale #ol $! /e7a%"ea+ile- ne#"ie$enoa e- /a" ele nu 2o" "6m5ne aKa /aca 2e7i un i/eal Ki $in7i 6 3l a$in%i. 4u poi cltori interior si s rm"i neclintit n exterior.'NN C5n/ eK$i a+6$u$- e $e +ine 6 34i amin$eK$i c6 e $e 3n$une"icul /e /inain$ea 7o"ilo" unui nou +ine. Di #e"a"ea e $e /e o+i,cei in/iciul chim+6"ii cu" ului- Ki c6 7o"ii 2o" 2eni mai "e#e/e /ec5$ c"e7i. Con$inu5n/ 6 c6l6$o"eK$i in$e"io"- e8$e"io"ul 2a a2ea %"i;6 /e el 3n uKi. Dac6 e ne2oie- !olo eK$e le%ea men$al6 #en$"u a chim+a com#le$ i$ua4ia. Cine2a a #u c6 3m#6"64ia men$al6- %5n/i"ea #oa$e conce#e Ki ma$e"iali7a con$"a"iul mul$ mai uKo" /ec5$ #oa$e acce#$a Ki #"o/uce o c"eK$e"e %"a/ual6 a +inelui. O chim+a"e "a/ical6 /e #e" #ec$i26 cu"646 a/e ea min$ea /e i/e, ile limi$a$e- a"unca$e /c,a 2alma- a $!el 3nc5$ 3n$oa"ce"ea men, $al6 #"e con$"a" #oa$e #"o/uce un "e7ul$a$ o#u "a#i/. 3n/"67neK$e 6 !ii a"hi$ec$ul #i"i$ual Ki 6 con $"uieK$i ima, %ini ale unui +ine mai cu#"in76$o"@ 3n/"67neK$e 6 $e +ucu"i men$al /e ace $e i/ei ale +inelui c"e c5n/ men$al c5n/ 34i 3n/e#lineK$i 3n/a$o"i"ile 7ilnice. Sim$e Ki 2i7uali7ea76 ucce ul chia" 3n mi;locul in a$i !ac4iei- 3n/"67neK$e 6 a!i"mi ucce ul colo al- nelimi$a$ #en$"u $ine- in/i!e"en$ /e ceea ce e 3n$5m#l6 #en$"u momen$ cu $ine au 3n ;u"ul $6u. Decla"6A LACEASTA

SAQ CEVA MAI >QN@ TATA@ >INELE TQ SQPREM SE VA XMPLINI.L

/!teapt sc"im#rile n mai #ine A#oi amin$eK$e,4i c6 nu 3m+un6$64eK$i luc"u"ile lu#$5n/ 3m, #o$"i2a con/i4iilo" ne!e"ici$e /e munc6 /in #"e7en$. Nu 3m+un6$64eK$i luc"u"ile acu75n/u,i #e al4ii #en$"u /e7am6%i"ile Ki e8#e"ien4ele $ale eKua$e. A/o#$6 o a$i$u/ine /e non,"e7i $en46 !a46 /e i$ua4iile e8i $en$e K$iin/ c6 ele au 3nce#u$ /e;a 6 e chim+e 3n mai +ineJ C5n/ luc"u"ile #a" 6 !ie 3n im#a amin$eK$e,4i ca un #"inci#iu al !i7icii #une c6 3n$"e% uni2e" ul e a!l6 3n miKca"e con$inu6@ c6 noi $"6im- ac4ion6m Ki ne /e !6Ku"6m e8i $en4a 3n$",un Locean /e miKca"eL- /eKi #"in cele cinci im4u"i e8$e"io"e ale noa $"e nu "eali76m 3n 3n$"e%ime ace $ luc"u. Dac6 aK$e#4i chim+6"i 3n mai +ine- cu i%u"an46 ele 2o" yeni. 3n #e"ioa/ele 3n ca"e K$ii c6 chim+6"ile e #e$"ec- chia" /ac6 nu un$ 3nc6 2i7i+ile- nu $e l6 a in/u 3n e"oa"e /e %5n/u"ile /e $eam6 ca"e 3ncea"c6 6 $e con2in%6 c6 i/eile 3nal$e un$ #"ea +une #en$"u a !i a/e26"a$e- #"ea minuna$e #en$"u a e #e$"eceau #"ea +une ca 6 /u"e7e. C5n/ $eama au 3n/oiala a#aie #o"neb$e cu /"e#$ul Ki !a ce2a #"eci #en$"u a $e im4i #lin /e ucce Ki a a"6$a #lin /e ucce - nu /oa" #en$"u a $e con2in%e #e $ine ci Ki #e a4ii c6 ai obinut ucce ulJ Cel ce a 3n2in $eme"ile Ki 3n/oielile a 3n2in eKecul. E $e un a;u$o" imen ca al4ii 6 e !ie con2inKi c6 eK$i #lin /e ucce - chia" /ac6 ucce ul $6u e $e e2i/en$ au nu 3n ace $ momen$. Tu cule%i un a/e26"a$ +ene!i, ciu /in %5n/u"ile al$o"a i #e"an4ele lo" #en$"u ucce ul $6u@ con;u%a$e cu %5n/u"ile Ki #e"an4ele $ale- #o$ a/uce "e7ul$a$e "eale 3n 2ia4a $a. $e"nica saturrii Im#"e%nea76,4i a$mo !e"a /e +o%64ie Ki a ocia76,$e cu oameni #lini /e ucce . C5n/ nu #a"e 6 !ie 2"eo e2i/en46 c6 ma"ele ucce Ki ma"ea +o%64ie #o$ 6 !ie ale $ale- %6 eK$e,4i $im# #en$"u a $e #lim+a #e la +6ncile /in o"aKul $6u- o+ e"25n/ $o4i oamenii /e ucce ca"e au mul4i +ani. E $e $im#ul 6 o+ e"2i noile cl6/i"i Ki ma%a7ine /in 3m#"e;u"imile !"umoa e. MiKc6,$e #"in 3m#"e;u"imile +o%a$e ale o"aKului Ki 46"ii $ale un/e a+un/en$e lui Dumne7eu Ki a omului un$ e2i/en$e. A ocia76,$c cu in/i2i7i c"ea$i2i- #lini /e $alen$- ca a"$iK$i Ki in$elec$uali- /ac6 /o+5n/eK$i a $!el un en$imen$ /e

+oy54ie. Dac6 !"ec2en$5n/ o#e"a Ki conce"$ele au 2i7i$5n/ %ale"iile /e a"$6- $e im4i +o%a$- me"%i. E $e #o i+il ca a cul$5n/ 3n"e%i $"6"i mu7icale au au/iin/ con!e"in4e #e $eme cul$u"ale 6 !ii in #i"a$. Am %6 i$ ca !iin/ /e a;u$o" lec$u"a #o2e $i"ilo" /e #"e ucce Ki au$o+io%"a!iilo" oamenilo" cele+"i- C5n/ 3n4ele%em #"o2oc6"ile #e ca"e oamenii cele+"ii le,au 3n$5lni$ Ki le,au 3n2in - #"o#"iile noa $"e #e"ioa/e moa"$e #a" ne3n emna$e #"in com#a"a4ie- ia" ne un$ "e3m#"o #6$a$e en$imen$ele c6 ne #u$em a$in%e #"o#"iile noa $"e 4in$e. In $im#ul unei #e"ioa/e /i!icile /in 2ia4a mea- am con $a$a$ c6 lu5n/ lec4ii /e a"$6 Ki #ic$5n/ /e cu"a;a"ea mea a !o $ cu"5n/ $"an !o"ma$6 3n #e"an4a unui 2ii$o" mai +un. Cuno c o /oamna ca"e Ki,a 3n2in /e7n6/e;/ea muncin/ 7ilnic 3n %"6/ina ei /e $"an/a!i"i Daca ieKin/ ae"ul li+e" ai un en$imen$ /e +o%64iea$unci !cucu"6,$c /e mai mul$6 lumin6- ae" cu"a$ Ki #acea mamei Na,;u"i. Lu5n/ #a"$e la e2enimen$elo" #o"$i2e 34i #o4i "e3nc6"ca +a$e"iile. P"ac$ica"ea uno" #o"$u"i ca %ol!ulechi$a4ia- #e cui$ul au 3no$ul 34i #oa$e !i /e !olo #en$"u a 3n/e#6"$a $"5n/62eala men$al6. Al$eo"i- o lun%6 #lim+a"e #e ;o au c6la"e la 4a"6 34i #oa$e /a 3n6l4a"ea u!le$ea c6 /e ca"e ai ne2oie. B"umu e4ea an$ichi$64ilo"- a /eco"a4iunilo" in$e"ioa"e#"e%6$i"ea m5nc6"u"ilo" e8o$ice au c"ea"ea hainelo" #eciale 34i #oa$e a/6u%a un en$imen$ /e +o%64ie. 3n$",o al$6 #e"ioa/6 $en, iona$6 /in 2ia4a mea- am /e co#e"i$ o ma"e +ucu"ie luc"5n/ 3m#"eun6 cu o c"oi$o"ea 6 la c"ea"ea hainelo" mele. Mi,a a+6$u$ a$en4ia /e la in a$i !ac4iile /e a$unci ale muncii mele /e $ul ca ele 6 /i #a"6- ia" chim+a"ea lu;+ei inele a 2eni$. Poa$e ci$in/u,i #e cla ici au /in >i+lie- au iu5n/ #a"$e la anumi$e ;ocu"i $6cu$e- 2ei !i 3nno+ila$ u!le$eK$e.[ E u$il 6 #e, $"eci un $im# 3n $6ce"e #en$"u a a+ o"+i i/ei noi. 3n #lace 6 ci , $e c 7ia"ele /e /uminic6 /in $oa$e 46"ile. R6 !oin/u,lc- $u/iin/ noile "eclame 3n ca"e un$ #"e7en$a$e haine !"umoa e- locu"i 3n/e#6"$a$e Ki in!o"ma4ii /e #"e noi c6"4i- a"$6 Ki mu7ic6- am /o+5n/i$ un en$imen$ 3nal$ al li+e"$64ii Ki +o%64iei. Nu e nicio/a$6 #ie"/e"e /e $im# 3n a,4i a$u"a min$ea- co" , #ul Ki ac4iunile cu i/ei /e +o%64ie- a ocia4ii +o%a$e- a$mo !e"6 +o%a$6 Ki 3n o"ice al$6 ac$i2i$a$e- in$e"ioa"6 au e8$e"ioa"6- ca"e 34i a/uce un en$imen$ /e +o%64ie a !iin4ei $ale in$e"ioa"e- 3n #ecial 3n acele #e"ioa/e 3n ca"e #a"e c6 ucce ul e $e len$ 3n a e mani!e $a. Mai ale - !olo eK$e,4i co"ec$ $im#ul li+e"- 3n $im,

#ul ac$i2i$64ilo" $ale 7ilnice- #oa$e c6 nu eK$i li+e" #en$"u a $e 3n/e $ula cu acele luc"u"i ca"e $e !ac 6 $e im4i +o%a$. Da" 3n $im#ul /e /u#6- #o4i !i cu i%u"an46 3nno+ila$ 3n noi /i"ec4ii/eKi o #a"$e a $im#ului $6u li+e" $"e+uie 6 !ie /e/ica$ $u/iului u#limen$a" Ki au$o#e"!ec4iona"ii a $!el 3nc5$ 6 #o4i /e co#e"i [na"i a$i !ac4ii #"o!e ionale.

Cu ani 3n u"m6- c5n/ 2ia4a mea e"a 3m#o26"a$6 /e limi$6"i] in%u"ul mo/ 3n ca"e #u$eam /o+5n/i un en$imen$ al li+e"$64ii Ni 2i7iunea #o i+ilului ucce - e"a 6 m6 $"eco" a!a"6 #en$"u o #lim+a"e liniK$i$6- $ihni$6 3n ;u"ul +locului- la !5"Ki$ul !iec6"ei 7ile. Ace $ ac$ im#lu mi,a #e"mi 6 3mi men4in 2iMiun;V e 3nal$e cu #"i2i"e la +inele ca"e mai $5"7iu ,a #u$u$ imim!e ia Ace $ uni2e" +o%a$ a"e nenum6"a$e mo/ali$64ii /e a ne a/"e a +inecu25n$6"i a$unci c5n/ ne men4inem aK$e#$6"ile "i/ica$e. Amin$eK$e,4i 7ilnic c6 #aha"ul $6u e $e /e;a #e ;um6$a$e #lin- 3n loc 6 $e %5n/eK$i c6 e ;um6$a$e %ol. Valorifc-i situaia pre*ent In/i!e"en$ /ac6 /o"in4a $a e $e /e a a2ea mai mul$e a$i !ac4ii 3n munca $a ac$ual6- au /e a !ace 3nc6 un #a #e ca"a ucce ului@ au /ac6 /o"eK$i o ca"ie"6 com#lo$ nou6- au 6 nu mai /e#in7i !inancia" /e munca 3n$",o in $i$u4ie- , in o"ice ca<4in$a $a poate li alin 6. E ne2oie 6 nu $e im4i L#"in 3n ca#can6L /e i$ua4ia #"e7en$6. Ai 3n$o$/eauna ce2a /e !6cu$ 3n acea $6 #"i2in46. O a!i"ma4ie +un6 #en$"u a a$"a%e "c<ui$a$ele /"e#$e- in/i!e"en$ /ac6 /o"eK$i 6 "6m5i la ac$uala $a munc6- au a $e 3n/"e#4i #"e o al$6 munc6- e $e acea $aA LINTELIGENA DIVIN LQCREAW ACQM XN MINE- XN VIAA MEA NI XN ACSIQNILE MELE- PENTRQL A DORI NI A BACE TOT CEEA CE ESTE PENTRQ >INELE MEQ CEL MAI XNALTIAR INTELIGENTA DIVIN NQ POATE DA GRES,L Dac6 eK$i con2in c6 #"e7en$a $a munca nu e $e mul4umi$oa"e Ki nu #oa$e /e2eni- #o"neK$e chim+a"ea i$ua4iei /ecla"5n/A LACQM MI SE ARAT NOI CI DE A TRI NI NOI MODQRI DE VIA- NQ SQNT LIMITAT DE CAILE NI METODELE TRECQTQLQI- EDPERIMENTEW MQNCA MEA PERBECT PE CI PERBECTE- CARE XMI ADQC ACQM SATISBACIA PERBECT NI PLATA PERBECT.L Qnn5n/u,leUo"ice i/ei Ki e2enimen$e 2o" 2eni la $ine #en$"u chim+a"e- 3nce$ea76 6 $e %5n/eK$i au 6 2o"+eK$i /e #"e in a$i !ac4iile #"e7en$e. Qi$6,le@ la 6,le 6 #iece.

A#oi 3nce#e 6 a/uci o"/ine- a"monie Ki !"umu e4e 3n mun, ca $a ac$ual6. Dac6 eK$i nemul4umi$- 3nce#e 6 !aci $o$ ceea ce e $e #o i+il #en$"u a,4i !ace munca mai #l6cu$6 Ki mai o"/ona$a, l Cu"64a !ilele /o a"elo"- a"an;ea76,4i +i"oul. A/au%6 o #lan$6 au l ce2a !"umo - #e ca"e $u Ki ceilal4i 6 3l #u$e4i 2e/ea #en$"u o L"econ!o"$a"e "a#i/6L. D6,le $o2a"6Kilo" $6i /e munc6 +ene!iciul Vlau/elo" $ale. a a#"ecie"ilo" ince"e- a cu2in$elo" ama+ile- la !el 4a Ki a "u%6ciunilo" Ki +inecu25n$6"ilo" $ale $6cu$e. Pe $e $oa$e- amin$eK$e,4i c6 eK$i o #a"$e men$al6 a o"ic6"ei i$ua4ii 3n ca"e acum $e a!li. C5n/ acea i$ua4ie +ene!icia76 /e %5n/u"ile Ki Rc4iunile $ale cele mai 3nal$e- $u con$"i+ui la $a+ili"ea o"/inii- I"moniei Ki a$i !ac4iei #en$"u $o$ ceea ce acea $a im#lic6. C5n/ S34i 2alo"i7e7i i$ua4ia #"e7en$6#o4i !i i%u" c6 ma"ele +ine 4i e Ea /e726lui. P5n6 una aha- aKa cum c"ie 3n Ca"$ea Ecle7ia $ului LTo$ ceea ce m5na $a %6 eK$e cu cale 6 !ac6- !6 a$5$ c5$ 34i $6 3n #u$e"e.L FEcle7ia $ul. (A ' 9G 3n al$e cu2in$e- aKa cum un #"ie$en /e,al meu #une a/e ea LC5n/ $"eci #"in ia/- #l6$eK$i , 3n4ele%5n/ ce ai a2u$ 3nain$e- ia" +inele "e7ul$a$ /in acea e8#e"ien4a 2a !i /e /u"a$6.L \li+e"ea76,$e de critic 3n/"67neK$e 6 %5n/eK$i- 6 ac4ione7i Ki 6 "eac4ione7i /i!e"i$ /e $o4i aceia ca"e un$ ocoli4i /e ucce - 3n a!a"6 /e ca7ul 3n ca"e /o"eK$i 6 le "6m5i al6$u"i Ha +a7a c6"ii ucce ului. E8i $6 u!icien$ #a4iu 3n 25"!ul c6"ii 3n o"ice /omeniu /e munc6 au #"o!e iune- #en$"u aceia ca"e 3n/"67ne c 6 e eli+e"e7e /e %5n/u"ile o+iKnui$e /e %5lcea2a- %elo7ie Ki c"i$ic6 me chin6- 3n$"e4inu$e /e mul4i oameni. C5n/ eK$i $en$a$ 6 $e al6$u"i co"ului unei a emenea ma e a %5n/i"ii ne%a$i2e- mai +ine /ecla"6A LNQ EDIST CRITIC IN MINE- PENTRQ MINE SAQ XMPOTRIVA MEA. SQPREMA LEGE A >INELQI ESTE ACQM XN SLQR>A VIEII MELE- IAR ARMONIA SQPREM ACQM M STPYNENTE PE MINE NI LQMEA MEA.L Acea $a 3n4ele%e"e $e #"o$e;ea76 /e %5n/u"ile ne%a$i2e ale al$o"a. D6,lc 3n chim+ +inecu25n$6"ile Ki #"o$ec4ia a$i$u/inii $ale con $"uc$i2e. Te %5n/eK$i /ac6 LMe"i$6 o $enealaML A cul$6J Ma"ea cunoaK$e"e #e ca"e o #o4i /o+5n/i /e #"e $ine Ki !iin4ele ca"e $e Sncon;oa"6 e $e c6 o #e" oan6 ca"e %5n/eK$e Ki ac4ionea76 con, $"uc$i2 3n o"ice i$ua4ie nu #oa$e eKua 3n a o+4ine "e7ul$a$e #o,

7i$i2e. Toa$6 umani$a$ea e $e 3n!ome$a$6 /e a$i$u/ini- ac4iuni Ki "eac4ii con $"uc$i2e- c6"o"a le "6 #un/e "a#i/.
Am 267u$ ce ,a 3n$5m#la$ o/a$6 3n$",o i$ua4ie 3n ca"e e"au im#lica4i /oi $a%ia"i ai unei ma"i !i"me /e a2oca$u"6. Cuno , cu$6 #en$"u c"e/in4a 3n munca /e#u 6 Ki "e7ul$a$ele #"o/uc$i2e!i"ma lo" e"a #"o #e"6- la !el ca $o4i mem+"ii. Qnul /in$"e aceK$i $a%ia"i e"a o#$imi $- !e"ici$- Ki #lin /e 2e elie. Nu e7i$a 6 !ac6 un com#limen$ a$unci c5n/ e"a ne2oie- o"i a a"a$e cu"$oa7ie 4i ama+ili$a$e $u$u"o" celo" #e ca"e 3i 3n$5lnea. Nimeni nu e"a #"ea m6"un$ #en$"u ca el 6 3i aco"/e a$en4ia lui. T5n6"ul #6"ea 6 nu K$ie ce 3n eamn6 a c"i$ica- a con/amna- au a $e #l5n%e. Cel6lal$ a2oca$ e"a /e !a#l e"a mai +ine cali!ica$ #en$"u munca #e ca"e am5n/oi o !6ceau. Pen$"u c6 ci a2ea o /i#lom6 3n #lu !a46 /e #"imul- !i"ma /e a2oca$u"6 3i #l6$ea 3n !ieca"e lun6 c5$e2a u$e /e /ola"i mai mul$ /ec5$ #"imului. A $!el- e"a 3n a2an$a; !a46 /e #"imul- au cel #u4in aKa ,a" #u$ea #une. Da" a2oca$ul ace $a mai +ine #l6$i$ e"a un L$6cu$ nemul4umi$L Ki nimic nu 3l #u$ea +ucu"a. De$aliile 3l /e"an;auoamenii 3l /e"an;au- un con$"ac$ neaK$e#$a$ 3l /e"an;a- $o$ul 3l /e"an;a. In /ecu" /e un an !i"ma nu l,a mai an%a;ai- 3n /ecu", ul aceluiaKi an- celalal$ ;u"i $ a #"omo2a$ 3n !unc4ia Ki la ala"i, ul lui. Mai $5"7iu ace l $a%ia" a /e2eni$ an%a;a$ul !i"mei. Nicio/a$6 3n i $o"ia acelei !i"me 2"eun a2oca$ nu a a2an a$ a$5$ /e "a#i/ 3n "e #on a+ili$64i au #l64i !inancia"e.

Ia un nou a25n$ 3n 2ia46


S,a #u a/e ea ca munca e $e cea mai 3nal$6 !o"m6 /e ;oc. Munca $a #oa$e !i o ac$i2i$a$e #l6cu$6 au o $"u/6 la+o"ioa 6- 3n !unc4ie /e a$i$u/inea #e ca"e $u o ai !a46 /e $ine 3n u4i- !al6 /e al4ii Ki !a46 /e lume 3n %ene"al. Bii i%u" c6 munca e $e /i2in6 Ki a/e26"a$a $a munc6 i a/e26"a$a $a com#en a4ie un$ 3n c6u$a"ea $a- la !el cum Ki $u eK$i 3n c6u$a"ea lo"J A/e26"a$a munc6 a omului e $e aceea #e ca"e el o !ace cel mai +ine Ki ca"e 3i a/uce cele mai ma"i a$i !ac4ii. Ia un nou a25n$ 3n 2ia46 chia" acum- in/i!e"en$ ca"e un$ con/i4iile /in 2ia4a $a. 3nce#e cu 3n/"67neal6 /ecla"5n/- aKa

cum a !6cu$ Cha"le Billmo"e la 25" $a /e (: /e aniA LARD PE WEL NI ENTQWIASM NI PORNESC XNAINTE Ci CREDINA MEA PQTERNIC PENTRQ A XMPLINI LQCRQRILE CARE ANTEAPT S BIE XMPLINITE DE MINE.L A$6$u"5,$c al$o"a- nenum6"a4i- a+o"/5n/u,4i munca au e8, i"e ia /e ine !olo in/ acea $6 !o"mul6 /e ucce - ca"e 34i 2a ]/uce ma"i a$i !ac4iiA '. C5$ /e "e#e/e #o4i- !o"mea76,4i o ima%ine men$al6 a ceea ce ai /o"i ca 2ia4a $a 6 !ie. Du#6 ce 4i,ai alc6$ui$ ima%inea a ceea ce /o"eK$i- 3n ce#e 6 34i /eM2ol4i Ki 6 $"6ieK$i men$al /o"in4a- 3n ce#e 6 $e %5n/eK$i la "e7ul$a$ele /o"i$e ca Ki cum le, fc ai !i o+4inu$ /e;a. A $!el iei men$al 3n #o e ie +inele #e ca"e 3l /o"eK$i Ki 3i %"6+eK$i mani!e $a"ea. :. Ce"e in$eli%en4ei /i2ine 6 34i a"a$e ca"e e $e #a ul u"m6$o" #"e a a$in%e $a+loul /o"i$ al +inelui $6u. i e 2a a"6$a /ac6 3n eamn6 6 u"me7i cu" u"i e"ale6 !aci chim+6"i /"a $ice 3n 2ia4a Ki 3n mo/ul $6u /e 2ia46- au 6 /e72ol4i o a$i$u/ine mai con $"uc$i26 !a46 /e munca $a #"e7en$6 Ki #o$en4ialul ei. C5n/ 4i e a"a$6 #a ul u"m6$o"- u"mea76,l 3n/"67ne4 cu c"e/in46K$iin/ c6 34i #oa$e a/uce ma"i a$i !ac4ii. 1. Pe" i $6 Ki #e" e2e"ea76 3n a K$i c6 munca #l6cu$6 #oa$e !i a $a. Eme" on a #u c6 $o$ul a"e un #"e4 Ki /ac6 #"e4ul nu e $e #l6$i$- a$unci nimic al$ce2a nu #oa$e !i o+4inu$. AKa c6 #e" i $6 3n a #l6$i #"e4ul e8 $e"io" Ki in$e"io"- Ki #o4i c5K$i%a /e la 2ia46 ceea ce 34i /o"eK$i cu a/e26"a$. Con$inu6 6 /ai ceea ce ai mai +un 3n i$ua4ia $a ac, $ual6- chia" /ac6 men$al #oa$e c6 ai /e#6Ki$,o. Ni #e $e $oa$e- men4ine,4i #i"i$ul 3n6l4a$ #"in le%ea a$u"a4iei. l Cu a/e26"a$- c6l6$o"in/ 3n in$e"io" #e ace $e c6i 2a"ia$e- nu #o4i "6m5ne neclin$i$ 3n a!a"6J

In $im#u"ile an$iceL7eceL e"a con i/e"a$ Lnum6"ul ma%ic al #o"i"iiLaKa c6 #a"e #o$"i2i$ ca ace $ ai 7ecelea ca#i$ol 6 /e c"ie le%ea an$ic6 a #"o #e"i$64ii. Qn om /e a!ace"i /in Te8a ,a 3n!u"ia$ o/a$6 c5n/ ain 2o"+i$ /e #"e acea $6 le%e A #ecial6 a #"o #e"i$64ii. S,a u#6"a$ a$5$ /e $a"e 3nc5$ a N 6"i$ 3n u Ki mi,a 3n$"e"u#$ T con!e"in4a/ecla"5n/ 3n!ie"+5n$a$A LDe ce 2o"+eK$i I /e #"e acest u+iec$M Nu e $e C inclu 3n ca"$ea $a- Legile dinamice ale prosperitii. Dac6 aK !i K$iu$ c6 2ei 2o"+i 3n aceK$i $e"meninu 2eneamJL A I,am e8#lica$ c6 3n manu c"i ul o"i%inal al P ace $ei c6"4i e8i $a e un ca#i$ol /e #"e acea $6 le%e R an$ic6 a #"o #e"i$64ii- /a" c6 O un e/i$o" #"ecau$ ',a e8clu con i/e"5n/u,' un u+iec$ S mul$ #"ea con$"o2e" a$ #en$"u P a !i a+o"/a$ /e un nou au$o". Da" cum e"a #"ima mea cane E la acel e/i$o"- /a" am "e%"e$a$ R me"eu /e a$unci c6- $a"6 I $"a%e"e /e inim6- am !6cu$ o conce ie 3n !a4a /o"in4ei T e/i$o"ului meu 3n loc 6 45Knea c6 a!a"6 ca o !u"$un6- aKa cum m6 aK$e#$am , acel om /e a!ace"i I a "6ma Ki a a cul$a$ cu a$en4ie. Ce2a $im# mai $5"7iu I m,am 3n$o" 6 con!e"en4ie7 acolo /in nou. C5n/ ',am ,Ca#i$olul 267u$ #e acel om a#"o#iin/u, '9,

L E G E A

c- m, am %5n/i $A LDe ce un$ eu aici acum ML Da" /e acea $ 6 /a$6 el a #u A LAi a2u$ /"e#$ a$e. Ca"$e a trebu iiN 6 inclu /6 un ca#i$ ol /e #" e le%ea an$ica a #"o # e"i$64i i. Am #"o+a $,o Ki m,a a;u$a$ mai mul$ /ec5$

$oa$e celelal$e le%i ale #"o #e"i$64ii la un locJL #6"ea 6 e +ucu"e /e Lcon2e" iaL a. Do"in4a mea /e c5$e2a /ecenii a !o $ 3n !inal 3m#lini$6- Ki un$ acum li+e"6 6 26 3m#6"$6Ke c una /in$"e cele !a cinana c6i ale #"o #e"i$64ii. M,am %"6+i$ /e a$unci 6 a/au% un #e acea $6 $em6 !iec6"eia /in c6i4i le #e ca"e le,am c"i , i n/i!e"en$

/ac6 a2ea ca $em6 #"o #e"i$a$eaiu+i"ea"u%6ciunea- 2in/eca"ea au in$e"#"e$a"ea >i+liei. De ceM Pen$"u c6 acea $6 le%e an$ic6 a ucce ului in!luen4ea76 !ieca"e ni2el al 2ie4ii noa $"e , nu /oa" #o"$moneul.

A#oi- am 267u$ c6 oamenii un$ a$5$ /e !a cina4i /e acea $6 le%e an$ic6 a #"o #e"i$64ii3nc5$ am #"imi$ mai mul$e c"i o"i le%a$e /e ace $ u+iec$ /ec5$ /e #"e $oa$e celelal$e u+iec$e #e ca"e le,am a+o"/a$ la un IocJ AKa mul$ #en$"u ace $ +un 3n4ele - /a" #"ecau4ii l e/i$o" /e o/inioa"6...

V e e h ii e % i # $ e n i+ a + il o n i e n i# e " a n ia " a + i% " e c i" o

Legea antic a prosperitii !i cum funcionea* ea Im#o"$an4a le%ii an$ice a #"o #e"i$64ii e $e a"6$a$6 /e !a#$ul c6 nu a e8i $a$ 2"eo/a$6 o na4ie- !ie ea /i #6"u$6 au 2eche- #en$"u ca"e #"ac$ica ace $ui #"inci#iu #ecial al ucce ului 6 nu !i e8i $a$,

mani Ki chine 7i un$ #"in$" e cei ce !olo e au acea $ 6 me$o/ 6 #ecia l6 /e a #"o # e"a. Chia" Ki omul #"imi$ i2#"in L ac"i !iciulL !inanc ia"o!e"ea <eilo" 6i- a #"ac$i ca$ acea $ 6 me$o/ 6 #"o # e"6 a 25" $e i /e

laco+- 3n cel mai ;o #unc$ al 2ie4ii ale- a !6cu$ le%6m5n$ V Dumne7eu 6 /ea 7eciu3alace"5n/ #"o #e"i$a$e- %hi/a"e. Pace a min4ii- Ki 3m#6ca"e cu !amilia lui. 3n chim+ a #"omi A $oa$e cele ce 3mi 2o" !i /a$e mie- 34i 2oi /a a 7ecea #a"$e.L

Le%ea an$ic6 a #"o #e"i$64ii e $e c6 a/e26"a$a #"o #e"i$a$e a"e o +a76 #i"i$ual6. Dumne7eu e $e u" a a ceea ce ai $u. Min$eaco"#ul- ca#aci$64ile- $alen$ele#"e%6$i"ea- e8#e"ien4a- lu;+a au #"o!e ia $a un$ $oa$e in $"umen$e Ki canale ale #"o #e"i$64ii $ale/a" Dumne7eu e $e Su" a. De aceea- $"e+uie 6 !aci ce2a /e!ini$ Ki con i $en$ #en$"u a 4ine le%6$u"a cu acea $6 a+un/en$6 Su" 6- /a" /o"eK$i 6 #"o #e"i u+ $an4ial. S6 3m#6"$6KeK$i e $e 3nce#u$ul #"o #e"i$64ii !inancia"e. D5n/ i $ema$ic /e chi7i calea #en$"u a #"imi i $ema$ic. O"icum- $"e+uie 6 /ai 3n$",un anume !elA #"in 3m#6"4i"ea 7eciuielii $alc cu munca lui Dumne7eu Ki lu;i$o"ii lui 3n #unc$ul au #unc$ele /in ca"e #"imeK$i a;u$o" #i"i$ual Ki in #i"a4ie. Cu25n$ul L7eciu,Sal6L 3n eamn6 La 7ecea #a"$eL Ki an$icii au im4i$ c6 7ece e $e num6"ui ma%ic al #o"i"iiL.

au".

2;en e*a *0A* 9, **G. Nu e de mira re c laco # a /e2e ni$ unul d< mili onar ii $im# u"ii ai >i+li ei.' Acei ce /au 7eci uiaP con i /e"5 n/u, ' #e .um ne*e u #a"$e ne"ul lo" /e a!ace "i3n4el e c6 acea $6

!5n$6 alian46 3i 2a a uta 6 #"o #e"e #e c6ile ;u $e` co"ec$e- aKa cum a !6cu$ laco#. Di!e"i$e cheme au !o $ u%e"a$e #en$"u 3m+o%64i"ea "a#i/6. Mul$e /in$"e ele au eKua$- #en$"u c6 un$ +a7a$e #e La luaL ( nu #e La /aL. Nu au o +aM6 #i"i$ual6. Cum am "ela$a$ 3n ca"$ea meii- +pen Oour 1ini &o *ecei$eHN Doi oameni /e a!ace"i /in Chica%o $ni,au #u c6 /e4ineau !ninci7a local6 a celui mai !aimo cu" /e #"e ucce /in Ame"ica- unul ca"e co i mii /e /ola"i #en$"u a,' u"ma. P"in elei au #"o #e"a$ un $im#- 3n cele /in u"m6 au /a$ !alimen$ , 3n $im# ce 3i 3n264au #e al4ii #"inci#iile ucce ului. E"a ;enan$. Doa" /u#6 ce aceK$i /oi oameni /e a!ace"i ,au 3n c"i 3n$",una /in +i e"icile New Thou%h$ Ki au 3nce#u$ 6 3l a c<e 3n #"imul #lan #e Dumne7eu 3n ceea ce #"i2eK$e !inan4ele , #"in 7eciuial5a!ace"ile lo" ,au $a+ili7a$ Ki au #"o #e"a$. A$unci au 3n4ele %"eKeala lo". Cu" ul lo" u+linia /oa" La #"imiL , Ki nu La /aL. Ei nu 2o"+eau /e #"e la$u"a #i"i$ual6 a #"o #e"i$64ii- aceea c6 $u/en4ii lo" #u$eau /a 7eciuial5 3n /"umul lo" #"e #"o #e"i$a$e. Poa$e c6 %5n/eK$iA LDa- /a" cuno c oameni ca"e nu 3l "ecu, no c #e Dumne7eu ca Su" 6 a +un6 $6"ii lo"- Ki nu /au 7eciuial5. Ni $o$uKi ei #"o #e"6@

u n i i u n $ c h i a " # " e a + o % a 4 i. L C u $ o 4 i i c u n o a K $ e m a

$!el /e oame ni. O"icu ma/e26 "a$a #"o # e"i$a$ e inclu/ e #acea min4ii Ki 6n6$a $ea co"#u lui- la !el ca liniK$e a !i, nanci a"6 Ki +o%64i a. Amin $eK$e, 4i c6 L+un6 $a"eL 3n ea mn6 La !i +ineL Ki L#lin6 $a$eL. Poa$e acei oame ni

un$ #"o #e"i 3n en !inancia". Da" cum "6m5ne cu #acea min4ii lo"- cu 6n6$a$ea co"#ului lo"- cu $a"ea "ela4iilo" lo" Ki $a"ea lo" /e +ine din $oa$e #unc$ele /e 2e/e"eM

'

Ve7i .lie 1illioitaires o# @enesis, Ca#i$olul ) LThe P"o #e"i n% Powe" Succe Co2enan$L
2

"u.licat2 0e DeVor,, B CompanC/ 'arina 0el ReC/ CA/ #A>3

au le%ea #"o #e"i$64ii #"in Cea 7eciuial5. A+"aham a 3n264a$ mai ace $ ec"e$ al ucce ului /e la capti +a+ilonieni- ca"e e"au #"in$"e cei vant mai +o%a4i oameni /in $"ecu$el LUa /a$ 7eciuial5 a 7ecea poves Ki #a"$eL FGene7a '1A*9G Celui te Mai 3nal$ P"eo$ /in Salem. despr A+"aham a T"an mi le%ea #"o #e"i$64ii #"in 7eciuial5 e ne#o$ului 6ulaco+a prosp inclu ,o 3n le%6m5n$ul ca"e 6u /e eritat i7+5n/6. FGene7a *0A*9,**G. e din leho2a i,a /a$ mai $5"7iu lui toate Moi e #o"unci #eci!ice /e 7eciuial6 #en$"u e2"ei LA 7ecea timpurile! #a"$e 6 !ie !5n$6 #en$"u E2 DomnulL FLe2i$icul *EA:*G "eii E2"eii au /e72ol$a$ o a emenea /in conK$iin46 a o#ulen4ei- 3nc5$- la Vechi un #unc$- a !o 3 ne2oie chia" 6 ul !ie o#"i4i /in a mai /aJ Loamenii Te $a au !o $ o#"i4i 6 /ea- c6ci men$ ma$e"ial e"a /e $ul #en$"u $oa$e au luc"6"ile ce $"e+uiau !6cu$e- +a /e2en 3nc6 mai Ki #"i o ea.L FIeKi"ea i$ unul :)A)-EG To$uKi- au con$inua$ 6 /in /eaA Lau a/u 7eciuieli /in cele +elKu%...Ki le,au #u %"6mc7i, mai %"5me7iL la al$a". FII +o%a$ Pa"ali#omena :'A=-)G 3n 2"emea e Noului Te $amen$ 7eciuial5 e"a %"u#u ce"u$6 /e #"ac$icile /e la "i /e Tem#lu- a $!el a$5$ lui li u c5$ oame i lui Pa2el li ,a #u 6 /ea a ni 7ecea #a"$e. 2"eo/ Amicii K$iau in$ui$i2 c6 a$6 /5n/- 3m#6"4in/ cu Dumne7eu cuno Ki aKe75n/u,' 3nain$ea cu$e #"o+lemelo" lo" +6neK$i- !6ceau #"in #"imul #a #"e #"o #e"i$a$ea !a#$ul #e"manen$6- /e /u"a$6. A $!el c6 3nc5$ 7eciuial5 e"a un cu25n$ la !olo e

o " / i n e a 7i le i 3 n $i m # u "i le > i + li c eKi ia " Ki ia " 3 m # 6 "4 i" e a c el ei / e

,a 7ecea #6"4i le,a a/u #acea#u$e"e a Ki +o%64i a. Ei nu /6/ea

u 3n ul$imul "5n/ Ki cel #u4inci 3n #"imul "5n/ Ki ce e"a mai +un- Ki /a"ul lo" i,a !6cu$ +o%a4iJ Ei au im4i$ c6 7eciuial5 #e ca"e o #"ac$icau nu i,a $6cu$ /oa" 6 #"o #e"e/a" i,a #"o$e;a$ /e o"ice e8#e"ien46 ne%a$i26 a 2ie4iia $!el 3nc5$ %e $u"ile lo" /e a /a e"au oca7ii /e 6"+6$oa"e Ki !5n$6 +ucu"ie. B6"6 3n/oial6#o2e $ea lo" e $e #"in$"e cele

mai Ve<i c6"4ile au$oa"ei .he Prosperity ca#$i2 ,ecrets o# ihe %ges, .he 1illioiiaircs o# an$e llie Oenesis) .he 1iliioiiaire 1oses. .he #o, 1illionaire 3oshua 4i .he 1illionaire 2e $i"i Prom Na*a"el+ /e #"e #"o #e "i$a$e /in $oa$e $im#u" Prosper3 vindecat !i prote at ileJLSS
in #i"a$e ani /e 7ile. 3nc6 ei lu#$6 cu #"o+lemele !inancia"e#en$"u ca "e!u76 a /ea 7eciuiala. Am al4i #"ie$eni ca"e au $u/ia$ aceleaKi luc"u"i #"in$"e "5n/u"i i #e ca"e am !o $ 3n $a"e 6 3i con2in% 6 #"ac$ice 7eciuiala. Ki nu au mai !o $ 8strmtorai i ;ena4iL- 3n loc- ei L/au 7eciuiala Ki #"o #e"6L.

0inuni produse n viaa ei in OPlahomaA C5n/ am 3nce, #u$ 6 /au 7eciuiala- acum un an- 2eni$u"ile mele au 3nce#ui a c"ea c6. Nu mi,am mai #cut %"i;i #en$"u +ani. Nici nu ani mai e8#e"imen$a$ 2"eo/a$6 ;ena !inancia"6 au u"#"i7e ne#l6cu$e. Dim#o$"i26- in%u"a u"#"i76 #e ca"e am a2u$,o /e c5n/ /au 7eciuiala e $e una #l6cul6A a a2ea +ani ca"e f 3n/"ea#$6 #"e mine L /in ce"L. Sun$ u"#"in 6 c5$ /e mul$ a a2an a$ 2eni$ul meu. Weciuiala #a"e c6 l,a 3nmul4i$. C5n/ am 3nce#u$ aL /au cu c"e/in46 7eciuiala /in nucu uma #e ca"e o a2eam- #"imul lu$"u #e ca"e l,ani con emna$ a !o $ c6 no$ele /e #la$6 c"onice #en$"u "e#a"a4ia maKinii au 3n, ce$a$. >anii nu numai c6 au 3nce#u$ 6 a#a"6 3n mo/ neaK$e#$a$- /a" noi o#o"$uni$64i /e a!ace"i m,au #cut s #"o , #e". De a emenea- calila$ea 2ie4ii mele ,a 3m+un6$64iJ- a $!el 3nc5$ acum m6 +ucu" /e un $il /e 2ia46 a"monio . O al$6 u", #"i76 e $e c6 o 2eche #"o+lem6 /e 6n6$a$e nu m,a mai chinui$. Pu" i im#lu a /i #6"ui. AKe75n/u,I #e Dumne7eu 3n !a4a +anilo" au a#6"ui mi"acole 3n 2ia4a meaJ

A emeni !e"mie"ului ca"e a 3nlo" o 7ecime /in emin4e #en$"u 3m+o%64i"ea #6m5n$ului- Ia !el !ace /anii im#e" onal Ki 3m#6"4i"ea /e chi75n/ calea 3m+o%64i"ii 2ie4ii la Foa$e ni2elele $u$u"o" ceio" ce o #"ac$ic6 cu c"e/in46. Dac6 !e"mie"ul a" "e!u7a 6 /ea 3na#oi #6m5n$ului #"ocen$a;ul /in "ecol$ele #e ca"e #6m5n$ul i le /6- el nu a" mai a2ea "ecol$e.
.iferena dintre cei ce dau !i cei ce nu dau3 n 0issouri: Sun$ "ecuno c6$o" c6 am 3n264aJ #u$e"ea 7eciuielii. Am #"ie$eni ca"e au $u/ia$ #"in$"e "5n/u"i me$a!i7ica i< au c"ie"ile

S,a #u c6 #e" oanele ca"e 3m+"64iKea76 #"ac$ica 7eciuielii 2o" a2ea cel #u4in Ka e u"#"i7eA F'G Vo" !i u"#"inKi c6 uma /e +ani 3nchina$6 Domnului luc"ea76 F*G Vo" !i u"#"inKi /e 3n4ele#ciunea Ki +una ;u/eca$6 #e ca"e 7eciuiala le,o /6 3n !olo, i"ea celo" nou6 7ecimi "6ma e. F:G Vo" !i u"#"inKi 6 2a/6 c5$ /e uKo" le 2a !i 6 3Ki achi$e o+li%a4iile !inancia"e. F1G Vo" !i u"#"inKi /e a/5nci"ea conK$iin4ei lo" !inancia"e- ca Ki a 2ie4ii lo" #i"i$uale F=G Vo" !i u"#"inKi 6 2a/6 cum 2o" $"ece /e la o 7ecime la un /a" mai ma"e F)G Vo" !i u"#"inKi c6 nu au $"ecu$ la #lanul 7eciuielii mai /e2"emeJ .e ce practica este o protecie n faa e'perienelor negative De ce #"ac$ica /e a 3m#6"4i a 7ecea #a"$e /in 2eni$u"ile $ale cu luc"a"ea lui Dumne7eu Ki luc"6$o"ii lui $e a;u$6 #"o$e;5n/u,$e /e e8#e"ien4ele ne%a$i2e ale 2ie4iiM De ce 34i #oa$e a/uce +ene!icii /e c"i e an$e"io" ca L u"#"i7ele celui ce /6 7eciuialaML Deoa"ece a$unci c5n/ 3l aKe7i #e Dumne7eu 3nain$ea +anilo"- 34i /e chi7i min$ea- co"#ul Ki ac4iunile #"e +un6$a$ea uni2e" ului@ #"e nelimi$a$a lui 2ia46- iu+i"e3n4ele#ciune- #u$e"e Ki u+ $an46. Tin7i- /e a emenea 6 #"i2eK$i #"e Ta$6l iu+i$o" #en$"u %hi/a"e- 2in/eca"e Ki !u"ni7a"e. Cum 7eciuiala e $e ca o a!ace"e- o"/ona$6- K$iin4i!ic6 Ki #"ac$ic6- 34i /e chi7i calea #en$"u a #"imi "e7ul$a$e imila"e 3n 2ia4a $a. Qnii /in$"e cei mai #"oeminen4i miliona"i ai ecolului /ou67eci a$"i+uie !enomenalul lo" ucce 7eciuielii. Sun$ inclu, e !amiliile Col%a$e- Hein7- ?"a!$ Ki RocPe!elle". 3n '0==$5n6"ul Rohn D. RocPe!elle" a 3nce#u$ 6 /ea a 7ecea #a"$e. Ve, ni$ul lui $o$al 3n aceH an e"a /e (= /e /ola"i- /in ca"e a /a$ (.= /ola"i +i e"icii ale. 3n$"e '0== Ki '(:1 el a /a$ =:' /e milioane /e /ola"i. C5n/ oamenii 3nce"cau 6 c"i$ice +un6 $a"ea lui RocPe!elle"- el a2ea un "6 #un $an/a"/A LDumne7eu mi,a /a$ +anii mei.L
Deoa"ece eK$i o !iin46 #i"i$ual6- !6cu$6 /u#6 chi#ul Ki a em6na"ea Domnului- un Ta$6 iu+i$o" Ki un uni2e" +o%a$ e +ucu"6 6 3nmul4ea c6 +inele $6u ca e8#"e ie a a!ec4iunii- a#"e, cie"ii Ki $imei uni2e" ale. Qn $a$6 iu+i$o" /o"eK$e 3n$o$/eauna 6 !ii mai !e"ici$ Ki mai #"o #e" /ec5$ ai !o $ 2"eo/a$6. Ace $e +inecu25n$6"i 34i a#a"4in /e /"e#$ /i2in. A $!el- #"in ac4iunile $ale im#e" onale- /a"ul al$"ui $

aco"/ea76 conK$iin4a $a cu a+un/en4a uni2e" ului- Ki $e a/uce la ni2elul /e a #"imi /a"u"ile ale +o%a$e. Moi e- ma"ele L/6$6$o" /e le%eL a #u $a"6 mena;amen$e L$"e+uie 6 34i amin$eK$i /e leho2a- Dumne7eul $6u- #en$"u c6 El e $e cel ce 4i,a /a$ #u$e"ea 6 #"o #e"i.L FDcu$e"onom 0A'0G L6 6m /oa" 6 #lece ce2a /in #u4inul no $"u #en$"u a ne #u$ea /c<2ol$a 3n$",o 2ia46 nou6. LAcolo un/e c "i i#6 Ki 3nc6 #o"eK$e. Ni un/e e a%oni eal6 mai mul$6 /ec5$ $"e+uie- /uce #"e 6"6cie. Su!le$ul li+e" 6 !ie +inecu25n$a$ Ki o"ice /o"eK$e i e 2a /a.L FP"o2e"+e- ''A*1- *=G Weciuiala e $e un ac$ /e c"e/in46- Ki c"e/in4a #une 3n miKca"e u+ $an4a uni2e" al6 #en$"u a a/uce #o" i +inecu25n, $a"e celui ce /6 7ecimala. A $!el 3nc5$ c /oa" na$u"al ca acela ce /6 a 7ecea #a"$e cu c"e/in46 a #"o #e"e- ia" #"o+lemele 6 /i #a"6 /in 2ia4a a. )e*ultate prospere prin dep!irea re*istenei fa de *eciuial T"a/i4ional- ac$ul /e a /a a !o $ 3n$o$/eauna o #a"$e 2i$al6 a #"ac$icilo" #i"i$uale. In mul$e cul$u"i- e"a o #"ac$ic6 ce"u$6. To$uKi- 3n 2"emu"ile mo/e"ne- oamenii im$ un +loca; # iholo, %ic !a46 /e 7eciuial6- #en$"u c6 $eolo%ii $in/ 6 3i #un6 accen$ul #e ceea ce 7eciuial6 a" #u$ea 3n emna #en$"u +i e"ici- 3n loc 6 le #un6 ce a" #u$ea 3n emna #en$"u cel ce /6. Da" c5n/ $e ui4i la ma"ile #"omi iuni ale 7cciuielii /in >i+lie Fca 3n Maleahi :A'9G /e co#e"i c6 >i+lia $e a i%u"6 c6 in/i2i/ul e $e cel ce 2a #"o #e"a- 2a !i #"o$e;a$ Ki +inecu25n$a$ prin 7eciuial6. Na$u"al- /e $ina$a"ul 7eciuielii 2a !i Ki el +inecu25n$a$.
De ce ,a o#u 7eciuielii 3n Colo"a/oA Ci$in/ /e #"e +e, ne!iciile #i"i$uale 4i mone$a"e ale 7eciuielii am 3n4ele cal6 "e7i $en4a am o#u o"%ani melo" "eli%ioa e Ki 3n #ecial 7eci, uielii. Re!lec$5n/ am 3n4ele c6 /in cau76 c6 au7i em me"eu c6 7eciu3ala a" !i /e !olo +i e"icii , Ki nu cum mi,a" !i mie /e folo,. Cecul cu 7eciuial6 inclu 3n #lic "e#"e7in$6 3nce#u$ul eli+e"6"ii mele /e acea "e7i $en46- aKa ca m6 #o$ /e chi/e #"e iu+i"ea Ki a+un/en4a uni2e" al6 ca"e 3mi a#a"4in /e /"e#$ /i2in- 3n4ele% acum ca a 3l aKe7 #e Dumne7eu 3nain$ea +anilo" e $e c"ucial #eni"u /e72ol$a"ea Ki +un6 $a"ea mea in$e"ioa"6- ca Ki #en$"u #"o%"e ul meu economic.

De la ul$imul /ola" la mai +ine /e un milion /e /ola"i 3n Te8a A Biin/ c"e cu4i 3n c"e/in4ele "eli%ioa e $"a/i4ionale- o4ia mea Ki cu mine am au7i$ am5n/oi /e #"e 7eciuial6 3n co#il6"ie. O"icum- ni , a #u ce a" 3n emna #en$"u +i e"ic6- aKa 3nc5$ u$ili7a"ea 7eciuielii ca o le%e /inamic6 #eni"u #"o #e"i$a$ea #e" onala e"a o i/ee nou6 #en$"u noi. 3n momen$ul 3n ca"e noi 3n264am /e #"e ace $ #"inci#iu al ucce uluie"am Kome"- cu c54i2a co#ii Ki o o4ie /e 3n$"e4inu$. DeKi a2eam /oa" =9 /e /ola"i- am /eci 6 c"iem un cec /e cinci /ola"i "e#"e7en$5n/ 7eciuial6- ca un ac$ /e c"e/in46 A#"oa#e ime/ia$- am %6 i$ o lu;+6 la o !i"m6 /e #"oiec$6"i. 3n u"m6$o"ii c54i2a ani. con$inu5n/ 6 /6m 7eciuial6- ca"ie"a mea , a 3n/"e#$a$ #"e a!ace"ile cu #e$"ol. Noi o#o"$uni$64i au a#6"u$ in%u"e/in a+un/en46- 3n mai #u4in /e 7ece ani- am a;un /e la Lul$imul /ola"L la o "e4ea 3n 2aloa"e /e mai +ine /e un milion /e /ola"iJ Am /e2eni$ #a"$ene" cu /"e#$u"i /e#line al unei com#anii /e #e$"ol. A"n cum#6"a$ o !e"m6 la 4a"6 Ki o ca 6 con!o"$a+il6 cu #i cin6 la o"aK. Am achi7i4iona$ un cal #u" 5n%e. Con/ucem cele mai +une maKini Ki c6l6$o"im un/e ne #lace. Ne 3n$"e+6m /in ce locu"i e8o$ice 2a o i m5nca"ea noa $"6- un/e 2om lua u"m6$oa"ea cin6. A$5$ #e" onal- c5$ Ki #"o!e ional ucce ul ,a 3n/"e#$a$ #"e noi c5n/ l,am aKe7a$ #e Dumne7eu 3nain$ea +anilo". 3m#6"4i"ea 3n$"e%ii 7eciuieli a a/u o #"o #e"a"e a a!a ce"ii 3n Mon$anaA A#licam $oa$e le%ile #"o #e"i$64ii , e8ce#,l5n/ 7eciuial6 $o$al6. A2eam en$imen$ul c6 nu #o$ "i i#i a$5$ /e mul$. Da"- /u#6 $u/iile mele "ecen$e- am 3n4ele c6 nu 3mi #o$ #e"mi$e 6 nu 3i /au lui Dumne7eu 3n$"ea%a 7ecime /in $o$ ce #"imeam- /ac6 /o"eam 6 #"o #e" #e"manen$. De c5n/ am #"oce/a$ a $!el- am !o $ +inecu25n$a$6 mul$ mai mul$ /ec5$ m, am %5n/i$ 2"eo/a$6 c6 e #oa$eJ

S#o"i"e in $an$anee 3n Ohaio@ A7i /iminea46 ani #u la #oK$6 cecul cu 7eciuiala mea /e =9 /e /ola"i. PoK$aKul mi,a a/u mai $5"7iu /ou6 cecu"i 3n 2aloa"e $o$al6 /e ))(-=1 /e /ola"i. Nu e $e "a#i/6 u"ma"ea 7ec3uieiiiM P"imeK$e *999 /e /ola"i in O"c%onA 3n aceeaKi 7i 3n ca"e am $"imi cecul meu /e 7eciuiala- am #"imii *999 /e /ola"iJ Weciuiala aduce #"o #e"i$a$e. A !unc4iona$ #en$"u o a/ole cen$a 3n DaPoia /e No"/A Ani 3nce#u$ 6 /au 7eciuiala acum $"ei luni. 3nain$e a2eam un 2eni$ mic. Qe c5n/ am /a$ #"ima oa"6 7eciuiala- +anii au 3n, ce#u$ 6 2in6 #"e mine. Rnl5i- a 2eni$ o lu;+6 /e +a+y i$$e" A#oi niK$e #"ie$eni mi,au /a$ 3m+"6c6min$e. A#oi- +unica mea mi,a /ai /e /u+lul umei #e ca"e o+iKnuia 6 mi,o /ea /e 7iua mea /e naK$e"e. De a emenea- mi,au !o $ !6cu$e mul$e /a"u"i /"6%u4e #e ca"e le #o$ !olo i. Am acum o %a"/e"o+6 com#le$ nou6. Dac6 a $a e #o i+il la Kai #"e7ece ani- la /ou67eci Ki unu #o$ a;un%e miliona"6J

=eciuiala aduce spor financiar clar


Se #une a/e ea ca acel ce /6 7eciuiala #"o #e"a /e 7ece o"i mai uKo" Ki /e 7ece o"i mai "a#i/. In o"ice ca7- mii au $"ecu$ /e la o 2ia46 lun%6 /e 6"6cie la +un6 $a"e !inancia"6 Ki con!o"$ #"in #"ac$ica lui L7ece- num6"ul ma%ic al #o"i"iiL. Su$e /e mii !ac a $67i la !el. lSNu 2ei %6 i nicio/a$6 #e unul ce /6 7eciuiala 3n$",o ca 6 6"ac6SS- e $e 3nc6 un #"o2e"+ "ele2an$- cum /emon $"ea76 Ki u"m6$oa"ele "ela$6"i ale ci$i$o"ilo" meiA
A "enun4a$ !a economi i"ea +anilo" 3n M5ineA Dau 7eci, uiala /e /oi ani. Nu /oa" c6 a !6cu$ minuni #en$"u conK$iin4a #"o #e"i$64ii mele- /a" m,a !6cu$ 6 "enun4 la economi i"ea +anilo"- ca"e acu"n #ol cu"%e i c"eK$e.

Qn #"oa #6$ om /e a!ace"i #"o #e"6 3n Eu"o#aA C5n/ li,am con $i$ui$ a!ace"ea acum c54i2a ani. nu mi,aK !i #u$u$ ima%ina c6 3n #"imul an al a!ace"ii mele 2oi c"ie o !ac$u"6 /e )9999 /e /ola"i #en$"u $"an7ac4ia 3ncheia$6 cu un in%u" clien$J Al"i+ui ucce ul meu 7eciuielii- #e ca"e o /au a$5$ /in 2eni$ul a!ace"ii mele- caJ Ki al meu #e" onal. O lu;+6 +un6 3n New Me8icoA Am a2u$ "ecen$ en$i men$ul c6 2ia4a $"ecea #e l5n%6 mine@ alunei nu a2eam o lu;+a #"ea %"o7a26. OmeneK$e- nici acum nu #ol 6 3mi ima%ine7 cum ce2a alai /e +un ,a 3n$5m#la$- nici cum am "e7i $a$ #5n6 c5n/ +inele a 2eni$. O"icum- am 3nce#u$ a /au 7eciuiala cu c"e/in46. Du#6 ce am c"i #"imul meu cec /e 7eciuiala- mi,au "6ma /oa" 10 /e /ola"i #5n6 la 7iua /e ala"iu. A#"oa#e ime/ia$- mi ,a o!e"i$ o lu;+6 /e "e#o"$e" la 7ia"ul local. Sala"iul meu /e 3nce#u$ a !o $ /e '*999 /e /ola"i #e an , mul$ mai mul$ /ec5$ #"e2i7iunile #e ca"e mi le !6cu em. In $e"men /e (9 /e E-ile- 2a a a;un%e la '=99F' /e /ola"i- cu #o i+ili$a$ea une3 noi c"eK$e"i 3n Ka e luni. AK !6$ui oamenii a!la4i 3n i$ua4ii L!6"6 2ic$o"ieL 6 3l aKe7e #e Dumne7eu 3na, in$ea +anilo"- ia" a#oi 6 e "ela8e7e Ki 6 2a/6 u"ma"ea. V5n7a"e /e $e"en 3n Cali!o"niaA Am /a$ #"ima oa"6 7eciuiala- ia" $"ei 7ile mai $5"7iu am 25n/u$ EG ac"i 3n !"umo ul L/eKe"$ 3naiiL cali!o"nian. Acel #6m5n$ e"a /e 25n7a"e /e mai +ine /e /oi ani. V5n7a"ea ,a #"o/u c5n/ am 3n4ele c6 7eciuiala e $e #enl"u +inele uni2e" alCum au 2eni$ =999 /e /ola"i 3n I/ahoA Din cau7a a!ace"ilo" i a i"e ului #e" onal- am 3nce#u$ 6 +eau #en$"u a m6 "ela8a. Biica mea mu"i e Ki mai e8i $au al$e 7one /u"e"oa e 3n 2ia4a mea. In !inal a $"e+ui$ 6 /ecla" !alimen$. C5n/ am 3nce#ui 6 $u/ie7 in%u" c"ie"ile in #i"a$e- a"n 3n4ele c6 2aloa"ea mea /e !iin46 uman6 nu con $a 3n #o e iuni au "eali76"i cu ca"e 6 m6 m5n/"e c. M,am 3n c"i la Alcoolicii anonimi- Ki am %6 i$ mai mul4i #"ie$eni iu+i$o"i /ec5$ m,am %5n/i$ 2"eo/a$6 c6 e $e #o i+il. B6"6 lu;+6 au 2eni$u"i- am 3nce#u$ 6 /au a 7ecea #ane /in $im#ui meu #"in munca /e 2olun$a"ia$- ia" +ene!iciile !inancia"e au 3nce#u$ 6 e 3n/"e#$e #"e mine ime/ia$. De aici /ou67eci /e /ola"i- cinci7eci /e /incolo- /a"u"i ca m5nc6"iJ Ki +en7in6. A !o $ uimi$o". Am 3n4ele c6 $"e+uie 6 3iicuS# a /au 7eciuiala i !inancia"- !ie 4i /in acele /a"u"i oca7ionale- /aca /o"eam 6 #"o #e" !inancia". A$unci am 3nce#ui a c"iu cecu"i #en$"u acele #e" oane i o"%ani7a4ii a c6"o" ac$i2i$a$e a a2u$ o con$"i+u4ie emni!ica$i26 la c"eK$e"ea mea #i"i$uala Ki la +un6 $a"ea mea. Re7ul$a$ul a !o $ c6 am #"imi$ ime/ia$ /n,u!l cecu"i cu comi ioane 3n 2aloa"e $o$al6 /e =)99 /e /ola"iJ Qn #"ie$en ca"e imi /a$o"a

+ani /e #a$"u ani mi,a $"imi. *99 /e /ola"i i o no$6 #un5n/ c6 "e $ul 2a !i achi$ai cu"5n/. Suni acum "ecuno c6$o" c6 c"ie"ile laie /e #"e 7eciuiala i,au /e chi #a%inile #"e mine. a"6$5n/u,"ni ce 6 !ac. a$unci c5n/ a2eam cea mai ma"e ne2oieC"eK$e"i . ui4i "iali'- #"omo2a"e 3n Ala PaA So4ul meu nu a mai a2an a$ /e /oi ani. Poli$ica !i"mei e"a /e a nu /a c"eK$e"i ala"iaie #en$"u u"m6$o"ul an au mai mul$. Doa" 3n c5$e2a luni /u#6 ce am 3nce#u$ 6 /6m 7eciuiala. nu /oa" c i,a !o $ m6"i$ ala"iul- /a" au !o $ m6"i$e ala"iile $u$u"o" an%a;a4ilo" !i"mei. A#oi a #"imii o a /oua c"e le"e ala"ial6. C5$e2a luni mai $5"7iu- i ,a o!e"i$ o #"omo2a"e. A#oi am #"imii o c"e le"e ala"ial6 3n lu;+a mea. A#oi. niK$e oameni ca"e ne /a$o"au +ani /e mul$6 2"eme , Ki #e ca"e noi nu aK$e#$a em 2"eo/a$6 6 3i #"imim 3na#oi , au 3nce#ui 6 ni,i "e $i$uie. O- minunile 7eciuieliiJ De ce 7eciuiala nu i,a a/u "e7ul$a$e- 3n OliaioA 3n $"ecui- am /a$ 7eciuiala la 3n$5m#la"e Ki am #"imi$ la 3n$5m#la"e- M,am ama"a$ i am /eci c6 7eciuiala nu !unc4iona #en$"u mine. Po$ 2e/ea acum manie"a 3n ca"e /6/eam 7eciuiala Ki $a"ea limi$a$6 a %5n/i"ii mele. Mai "ecen$- am 3nce#u$ 6 /au 7eciuiala cu c"e/in46/"a%o $e Ki a#"ecie"e #en$"u ceea ce a2eam /e 3m#6"4i$. Chia" c5n/ am 3nce#u$ 6 /au 7eciuiala /in 2enilul meu ne$- "e7ul$a$ele au !o $ uimi$oa"e. Mi,a a"6$a$ 6 3nce# 6 /au 7eciuiala /in 2eni$ul meu +"u$- Ki /in economii. Acum #l6nuie c 6 /au 7eciuiala /in$",o "en$6- /in im#o7i$e "elu"na$e. i /in /o+5n7ile c5K$i%a$e. Sun$ 3nc5n$a$6 /e ni2elul /e $"ai c"e cu$ #"e ca"e m6 3n/"e#$. Acea $6 #"ac$ica mi,a l6"%i$ Ki 3n4ele%e"ea #i"i$uala.

=eciuiala aduce mai mult a"monie relaiilor


Li ,au a"a$a$ +inecu25n$6"ile in New Ren eyA Cu $"ei ani 3n u"m6 a2eam /oi co#ii a/ole cen4i cu #"o+leme- e"a $u !i7ic Ki men$al c6<u$6. Ki c6 nicia mea e"a #e /uc6. Am 3nce#u$ !l ci$e c c"ie"i in #i"aie- 6 !olo e c "u%6ciuni a!i"ma$i2e Ki a /au a 7ecea #a"$e /in 2eni$ul meu #e" onal. Luc"u"ile au 3nce#u$ 6 e chim+e. Co#iii noK$"i F%emeniG au 3m#lini$ '0 ani- au #leca$ /e aca 6- au #"imi$ un a#a"$amen$ Ki o lu;+a. Am5n/oi 3Ki #"e%6$e c /"umul #"e cole%iu. E $e ce2a ce nu m i,a m ima%ina$ 2"eo/a$6 c6 a" #u$ea !ace. Am 3nce#u$ 6 ci $e c c6"4i /e #"e 2in/eca"ea na$u"ala i #i"i$ual6 Ki /ou6 #"o+leme me/icale ma;o"e au !o $ $"a$a$e. So4ul meu a /e2eni$ mai iu+i$o" mai 3n4ele%6$o"- mai 6"i$o" Ki

mai a%"ea+il. Cel mai +un luc"u e cS i ,a o!e"i$ o lu;+6 noua 3n in/u $"ia 7ia"elo". Ceea ce i,a #e"mi a c6l6$o"ea c6 , luc"u #e ca"e i I,a /o"ii /in$o$/eauna.

+inecu25n$6"i #e ca"e nu le,am 2i a$ 2"eo/a$6 c6 a" #u$ea !i in 2ia4a mea- inclu75n/ /o"in4a unei 2ie4i lun%i Ki !6"6 %"i;i.

Ne mu$6m 3n$",o ca 6 nou6 un/e a+ia aK$e#$ 6 3mi !ac noi #"ie$eni Ki 6 %6 e c o nou6 lu;+6. Biul no $"u /e '1 ani 2i ea76 6 mea"%6 la Aca/emia Mili$a"6. Noua lu;+6 a o4ului meu !ace ace $ luc"u #o i+il. Da$o"i$6 ci"cum $an4elo" #e ca"e nu le #u$eam con$"ola- nu mi,am 267u$ o"a Ki mama /e 7ece ani /e 7ile. Am a2u$ "ecen$ #o i+ili$a$ea 6 le 2i7i$e7Ki am #e$"ecu$ /e minune 3m#"eun6. Dumne7eu m,a c6l/a$ 3n$",a/e26" cu +inecu25n$6"ile Lui. /e c5n/ am 3nce#u$ 6 3l aKe7 3nain$ea +anilo". Din moa"$e c6$"e o nou6 2ia46 3n Mi i i##iA Aeum /oi ani. e"am #"in$"e cei c67u4i $o$ $im#ul. So4ul meu a mu"i$ +"u c la 1* /e ani- /u#6 /ou67eci /e ani /e c6 6$o"ie. Am #l6$i$ /in +anii /e a i%u"a"e- chel$uielile /e 3nmo"m5n$a"e Ki co $u"ile 7ilnice. Nu a2eam o lu;+6 au #e" #ec$i2a /e a o+4ine una. Am in$"a$ 3n$",o "ela4ie mi7e"a+ila cu un +6"+a$ $a"e e"a c6 6$o"i$ Lc5n/ Ki c5n/L. In ace+$ momen$ 3n%"o7i$o" al 2ie4ii mele. am %6 i$ una /in c6"4ile /oamnei Pon/e" Ki am !o $ in$"i%a$6 /e ca#i$olul /e/icai 7eciuielii. DeKi 3nain$e /i #"e4uiam i/eea- am /eci 6 $ac un le%6m5n$ cu Dumne7eu. Am /eci Ki 6 !ac o "oa$6 /e "u%6ciune 4i am 3nce#u$ a !olo e c "u%6ciunile /e ie"$a"e i "eali7a"e. Via4a mea nu a lua$ ime/iai o 3n$o" 6$u"6 4i nu am 3d6 il ime/ia$ 3n/"e#$a"ea. To$uKi- /ac6 m6 uil 3n u"ma- cu %"eu m6 "ecuno c 3n #e", oana ca"e e"am a$unci. A$i$u/inea mea e $e cu $o$ul al$a. An@ acum i%u"an4a !inancia"a /a$S /e o lu;+6 %"o7a26. Ani a 6n6$a$e e8celen$6- un ne#o$ !"umo - Ki un +6"+a$ ama+il- iu, +i$o" cu ca"e 3m#a"$ +inecu25n$6"ile. Am /o+5n/ii Ki un echi, li+"u Ki o #ace a min4ii. W ec 3 u i a l a a /u ce #a ce a mi n i i Viii4a 3n u"ca"e 3n Ca"olina /e No"/A Via4a mea e $e 3n a cen iune /e c5n/ am 3nce#u$ a /au a 7eeea #a"$e. M6 im$ +ine c"nii /au 7eciuiala. Mai mul$. m6 im$ +ine penim c /au 7eciuiala. O %"eu$a$e "i/ica$6 3n Geo"%iaA De !leca"e /a$6 c5n/ #un la #oK$6 cecul cu 7ecimala- im$ c6 o %"eu$a$e 3mi e $e lua$6 /e #e ume"i. M6 im$ +inecu25n$a$- 3m+o%64i$ Ki 3n i%u"an46 !a46 /e a!ace"ile mele !inancia"e- ca"e #"o #e"6 co"e #un76$o". Au a#6"u$ oca7ii !a2o"a+ile- 3n Vi"%iniaA P"in #"ac$ica"ea 7eciuielii- 2ia4a mea e $e 3n$",o con$inu6 chim+a"e #"e mai +ine. A e75n/u,l #e Dumne7eu 3nain$ea a!ace"ilo"- am #"imi$

Lecia amar despre prosperitate a evreilor E38i $6 o #"o+lem6 !un/amen$al6 3n 2ia46A con%e $ia. Ni e $e o olu4ie !un/amen$al6A ci"cula4ia- A /a i $ema$ic e $e- a $!el- o #u$e"nic6 #"ac$ic6 ce +inecu25n$ea76 !ieca"e e%men$ al 2ie4n noa $"e- men4in5n/u,ne aco"/a4i la +un6 $a"ea uni2e" ului. Pe /e al$6 #a"$e- 3n li# a ci"cula4iei- Ki ca u"ma"e a con%e $iei2ie4ile noa $"e #o$ !i /e7echili+"a$e. A$unci u"mea76 #"o+leme, le. S Po2e $ea inc"e/i+il6 a e2"eilo" a con$inua$ #5n6 la milia"/a,]ul Solomon- ca"e 3n cele /in u"ma a ui$a$ c6 Dumne7eu e $e u" a ma"ii ale +inecu25n$6"i. Din con$"6- 3n 3nce"ca"ea /e a mai c5K$i%a a2e"e Ki #"c $i%;u- el a 3nce#u$ 6 !ac6 #oli$ic6 #"in alian4e li# i$e /e c"e/in46. In acel momen$ e2"eii au 3nce$a$ 6 /ea 7eciuiala- i cu"5n/ au a;un 3n e8ilul +a+ilonian. Mai $5"7iu c5n/ e2"eii L"6maKiL- lo2i4i /e 6"6cie,au 3n$o" /in e8il. 3n4ele#$ul #"o!e$ Maleahi a u+linia$ cau7ele Ki olu4ia #"o+lemelo" lo"A
nt"i, a descris cauza problemelor celor ce nu ddeau zeciuialaH LDin 7ilele #6"in4ilo" 2oK$"i c5n/ 2,a4i 3n$o" /e la #o"uncile mele- nu le,a4i mai #67i$. In$oa"ce4i,26 la Mine Ki M6 2oi 3n , $oa"ce c6$"e 2oi. a #u Domnul A$o$4ii$o"ul. Da" 2oi a4i 7i A LIn$"u ce ne 2om 3n$oa"ceML Oa"e 3l 2a 3nKela omul #e Dumne , 7euM Biin/c6 2oi M6 3nKela4i #e Mine. Da" 7ice4iA L3n$"u ce Te,am 3nKela$MSS In$"u aceea c6 7cciuiclile Ki #"inoa ele /e #5"%6 un$ la 2oi. Sun$e4i +le $ema4i cu +le $em@ c6 m6 3nKela4ichia" H $o$ ace $ #o#o".LS n ai doilea r"nd ci a descris abundena binecu$"ntrilor datorate zeciuieliiH LA/uce4i 3n$"ea%a 7eciuiala 3n - ca 6 #oa$e !i h"an6 3n ca a mea- Ki /o2e/i4i,mi #"in acea $a , 7ice Domnul A$o$4ii$o"ul ,Ki Eu 26 2oi /e chi/e ;%hea+u"ile ce"ului Ki +inecu25n$a"ea Mea o Voi "e26" a #e $e 2oi #5n6 la a4iu- c6 nu 2e4i mai a2ea loc 6 o #u$e4i #"imi.L. -4 al treilea r"nd, e& a promis celui ce d zeciuiala

proiecie di$inH LNi 26 2oi "5n/ui h"an6 Ki nu 2oi $"ica "oa/6 #6m5n$ului 2o $"u- ia" 2ia 2oa $"6 nu 2a l6+i 3n c5m#- 7ice Domnul A$o$4ii $o"ul.L In al patrulea r"nd, el a promis #ericire personal !i prestigiu uni$ersal celui ce d a zecea parteH Ni $oa$e neamu"ile 26 2o" numi !e"ici4i- !iin/c6 2oi 3mi 2e4i !i o 4a"6 /o"il6. 7ice Domnul A$o$;ii$o"ul. FMaleahi :AE,'*G P"in 7eciuiala lo" /e la 3nce#u$ Ki ne#"ac$ica <camelii- e2"eii au e8#e"imen$al a$5$ ama"ele #"o+leme ale con%e $iei cal 4@i colo alele +inecu25n$6"i ale ci"cula4iei. Mul4umi$6 iui Maleahi- 7ecimala- ca o /i ci#lin6 #i"i$ual6 Ki un #"inci#iu /e #"o #e"i$a$e- a !o $ "e $a+ili$6 ca o ce"in46 a #"ac$icilo" $em#lu , lui. A con$inua$ 3n e#oca Noului Te $amen$. Ni conK$iin4a co, lec$i26 a #"o #e"i$64ii #e ca"e le,a /a$,o e2"eilo" /in 2echime con$inu6 #5n6 3n 7ilele noa $"e #en$"u acei oameni ca"e /au a 7ecea #a$$c3n 2"emu"ile +i+lice- cei ce /6/eau a 7ecea #a"$e a2eau c"e/in4a c6 e cu"64au /e #6ca$e- Ki chia" c6 c6#au /e moa"$e. Nimeni nu a#6"ea cu m5na %oal6 3n !a4a lui Dumne7eu- 3n unele e#oci ale Vechiului Ki Noului Te $amen$- a 3nc6lca le%ea 7eciuiclii e"a ce2a a$5$ /e %"a2 3nc5$ #u$ea !i #e/e# i$ cu con , /amna"ea la moa"$e. E2olu5n/ 3n c"eK$e"ea noa $"6 #i"i$ual63n #ii$c"eii ale%e"ii in/i2i/uale- nu mai a2em i/ei a$5$ /e /"a $i, ce a u#"a ace $ui u+iec$. E8i $6 3n 6 oameni ca"e au !o $ ma" , $o"i ai Lmo"4iiL +inelui lo" #"in$",o "ela8a"e imila"6.
Si,a 3n254a$ lec$ia 3n Ma aclui el$ A Anul $"ecu$- c5n/ ani /ai 7eciuiala cu c"e/in46- am #"o #e"a$ #e c6i $o$al neaK$e#lalc. A#oi m,am c6 6$o"i$ Ki m,am o#"i$ /in a /a 7eci, uiala #en$"u c6 o4uJ meu nu c"e/ea 3n aKa ce2a. Am /a$ ia"6Ki 7eciuiala #a mo/ic Ki ani c5K$i%a$ o +u" 6 /e 'E999 /e /ola"i #e an la Qni2e" i$a$ea Ha"2a"/. A$unci am 3nce$a$ ia"6Ki 6 /au 7eciuiala. Am a#lica$ celelal$e #"inci#ii ale #"o #e"i$64ii/a" !6"6 7eciuiala e!ec$ul a !o $ limi$a$. In cele /in u"m6 am 3n4ele c6 7eciuiala e"a 2e"i%a li# 6 , in%u"ul luc"u ca"e $6$ea 3n$"e mine Ki #e"manen$a mea #"o , #e"i$a$e. So4ul meu- ca"e a 267u$ c: ace $e #"inci#ii au !unc4iona$ #en$"u noi 3n ace $e oca7ii- ,a con2in 3nce$ 4i acum /au ia"6Ki 7eciuiala. Sim$ c6 acum #6Ke c !e"m #e /"u, mul 2ie4ii mele #"o #e"e. Ne%li;en4a a /u la Koma; 3n Cali!o"nia@ Sun$ im#licai 3n in/u $"ia #ec$acolului Ki a"n ne%li;a$ 7eciuiala anul ace $a. Re7ul$a$ul e c6 m,am $"e7i$ +"u c Kome". Am /e ale A Dumne, 7eu au +aniiM II aKe7 #e Dumne7eu 3nain$e6S+anilo". >anii 2o" u"ma. A cau7a$ Ki a $"a$a$ /a$o"ii 3n Illinoi A Am a#lica$ le%ea 7eciuielii ani /e 7ile Ki am #"o #e"a$. A#oi am !o $ a$5$ /e ocu#a$6- #"o #e"6 !iin/- 3nc5$ mi,am ne%li;a$ 7eciuiala. C5n/ #"o+lemele !inancia"e ,au com#lica$- am 3n4ele /e ce Ki am

Ce ,a 3n$5m#la$ cu cei ce ,au o#"i$ /in a /a 7eciuiala


Mul4i /in$"e noi e #o$ i/en$i!ica a$5$ cu lec4ia ama"6 c5$ Ki cu cea a /ulcii #"o #e"i$64ii 3n264a$e /e e2"eii. Qn #"eo$ a c"i "ecen$ 3n +ule$inul +i e"icii aleA
Qna /in 3n$"e+6"ile ca"e 3mi un$ a/"e a$e me"eu e $e /e ce oamenii au #"o+leme /e 6n6$a$e- /ac6 Dumne7eu e $e un Tal6 iu+i$o". Am /e co#e"i$ c6 numi$o"ul comun al celo" ce "i/ic6 acea $6 3n$"e+a"e e $e c6 nu /au i $ema$ic a 7ecea #a", $e. Ei /o"e c ca Dumne7eu 6 3i 2in/ece- /eKi ei au cau7a$ $a"6 in$en4ie con%e $ii 3n $"u#u"ile lo"- #"in !a#$ul c6 nu /au. AceK$i oameni Ki,au /e"e%la$ con$ac$ul cu +inele lui Dumne7eu- a $, !el 3nc5i #"ime c un "e7ul$ai /e7echili+"a$ u+ !o"ma unei an6$6Fi Ku+"e7i$e.R

Ve7i ca#i$olul in$i$ula$ L_ou" Gi2in% Can Heal _ouL 3n ca"$ea au$oa"ei .iie /ynamic La>s o# Kealing FMa"ina /el Rey- C/. DeVo" I Co- '()).G

e7i ca#i$olul ). LOhen _ou" P"o #e"i$y i Oi$hhel/L /in ca"iea au$oa"ei w 1illionaire 3aslma, FMa"ina /el Rey- CA- DeVo" I Com#any-'(E(G 3nce#ui 6 /au ia"6Ki a 7ecea #a"$e. Am "elua$ 7ecimala /e o

lun6 /e 7ile , 3n !a4a uno" nume"oa e #"o2oc6"i !inancia"e Ki 3al6 ce ,a 3n$5m#la$A >anii /e a i%u"a"e ne,au !o $ "e$u"na4i. So4ul meu a ;@6 i$ o lu;+a u#limen$a"6- ceea ce ne,a a/u mai mul$ /ec5$ c"e/eam mdi c6 a" !i #o i+il 6 c5K$i%6m. Am %6 i$ '99 /e /ola"i #uKi la #6 $"a"e. Qn al$ i $em /e a i%u"a"e me/ical6 /en$a"6- /e a c6"ui "e$"a%e"e $im#u"ie nu !u e em in!o"ma4ine,a #l6$i$ o um6 im#o"$an$6. So i"ea uno" a!le !un/u"i neaK$e#$a$e a $6cu$ #o i+il ca cu i@Li 3mi u"meM o4ul 3nu,o c6l6$o"ie /e a!ace"i Ki 6 3mi 2i7ile7 Ki niK$e "u/e. C5n/ am achi$a$ no$ele- a2eam /e $ul cliia" 6 #l6$e c unele no$e /e /oua o"i , un ma"e #a !a46 /e achi$a"ea com#le$6 a 2echilo" /a$o"ii. Am 3n264a$ o lec4ie 2ala+il6 /e #"e a$en4ie. Nu 2oi mai ne%li;a 6 3l aKe7 #e Dumne7eu 3nain$ea hanilo".

- foarte important unde dai


Dac6 /o"eK$i cu a/e26"a$ 6 #"o #e"i #"in ac$ul 7eciuielii- /a" e $e 3n4ele#$ 6 /ai 3n #unc$ul au #unc$ele /e un/e #"imeK$i a;u$o" #i"i$ual Ki in #i"a4ie , chia" /ac6 ale%e"ea $a 2a !i o +i e"ic6- au un #"eo$- un con ilie" #i"i$ual- un 3n2646$o" au un #"ac$ician. Weciuiala $a 2a 3m+o%64i /e $ina$a"ul- #e"mi45n/ o"%ani7a4iei au in/i2i/ului 6 e eli+e"e7e /e $"5m$oa"ea !inancia"6. Ceea ce Ic 2a #e"mi$e a 3Ki 3n/e#linea c6 3nal$a lo" mi iune /e a 3n6l4a umani$a$eane $in%he"i4i /e %"i;ile ma$e"iale ca"e a" #u$ea !i 3m#o26"6$oa"e. Poa$e c6 /e aceea leho2a i,a #o"unci$ lui Moi e ca $"i+ul cle"ical al I "aelului- cuno cu$ ca Le2i$ic- 6 nu #"imea c6 nimic /in P6m5n$ul B6%6/uin4ei- 3n chim+- ei #"imeau toat 7eciuiala tuturor /in a"a B6%6/uin4ei. Flo ua ':A::Nume"ele '0A*',*1@ Deu$e"onomul '1A*EG P"eo4ii I "aelului au a;un miliona"i #"in 7eciuiala /e $ina$6 lo" /e celelal$e un #"e7ece $"i+u"i- cum #"oclama le%ea mo7aic6. In chim+ei 3n/"e#$au La 7ecea #a"$e /in 7eciuialaL cuno cu$6 ca L/a" #en$"u DomnulL c6$"e locul /e o!icie"e. FNume"ele '0A*),*(G In ace $ !el. a$5$ luc"6$o"ii lui Dumne7eu c5$ Ki locul /e o!icie"e e"au a#"o2i7iona4i /in #lin. 3n chim+- eli+e"a"ea /e %"i;ile ma$e"iale i,a a;u$a$ #e li/e"ii #i"i$uali ai I "aelului 6 /e72ol$e Ki 6 %ene"e7e o conK$iin46 a #"o #e"i$64ii ca"e i,a +inecu25n$a$ #e $o4i cei lu;i4i /e ei $im# /e mul$e ecole. S,a #u c6 Lun e2"eu #oa$e !ace mai mul$ /in 3n$5m#la"e /ec5$ #oa$e !ace un ne,c2"eu cu un co#L. Dac6 e $e aKa- $o$ul #o"neK$e /e la conK$iin4a colec$i26 a #"o #e"i$64ii /e72ol$a$6 /e e2"ei /e mul$e ecole #"in #"ac$ica lo" a 7eciuielii-

/ da o *ecime din venitul #rut sau net


S$"ic$ 2o"+in/- /in #unc$ /e 2e/e"e +i+lic 7eciuiala con $6 3n a /a Lo 7ecime /in $o$L FGene7a '1A**G. Dac6 nu eK$i %a$a 3n %5n/i"ea $a 6 /ai 7eciuiala /in 2eni$ul $6u +"u$- #oa$e /o"eK$i 6 /ai o 7ecime /in 2eni$ul $6u ne$. Da" cu i%u"an46 2ei a#ela la L7ece- num6"ul ma%ic al #o"i"iiL 3n acelaKi %"a/Weciuiala e $e un ac$ /e c"e/in46 ce miKca u+ $an4a a+un/en$6 a uni2e" ului ca $u a #"o #e"i #u$e"nic i 6 34i /e72ol4i lumea in$e"ioa"a Ki e8$e"ioa"6 #e c6i #e ca"e nici nu le,ai c"e7u$ #o i+ile. Nu 3nce"ca 6 e8#lici "a4ional mi $e"ioa a #u$e"e a 7eciuielii. Acce#$a #u" Ki im#lu c6 7eciuiala eli+e"ea76 o #u$e"e mi $e"ioa 6 ca"e $e !ace 6 #"o #e"i. C5n/ /ai i $ema$ic #"ima 7eciuial5- 3nain$e /e a achi$a no$ele au /e a 3n/e#lini al$e o+li%a4ii !inancia"e- 2ei con $a$a c6 cele (9 /e #"ocen$e "5ma e /in 2eni$u"ile $ale 34i 2o" a;un%e mul$ mai mul$. Vei !i a;u$a$ #e mul$e c6i ne#"e267u$e. O/a$6 ce 34i !aci un o+icei /in a /a 7eciuiala- nn 34i 2o" li# i nicio/a$6 acele 7ecimi. A/e26"a$ul ac$ al 7eciuielii 34i 2a /a un en$i"ne!!l /e i%u"an46- #"o$ec4ie Ki %hi/a"e #e ca"e nu 3l #o4i /o+5n/i 3n$",un al$ mo/.

.e ce ofrandele pot duce la srcie3 n timp ce *eciuiala duce la prosperitate Qnul /in$"e cele mai +ine #6 $"a$e ec"e$e !inancia"e /e,a Sun%u$ $im#u"ilo" e $e ace $aA /eKi e $e mai +ine 6 /ai #a mo, /ic au #u4in Lo!"an/eL Ki ca/ou"i #on$ane in lu;+a lui Dum, ne7eu- /ec5$ 6 nu /ai /eloc- mo/ul /e a o!e"iU #on$an 6"6ceK$e !e ea nein$en4iona$ milioane /e oameni- 3i 6"6ceK$e Ki #e

#"eo4ii !o"- la fel ca Ki +i e"icile. .e ce M Pentru c6 3n li# a unor /6"i i $ema$ice e a;un%e la li# a /e a #"imi i $ema$ic #en$"u $o4i cei im#lica4i. De aceea #"o+a+il /ona4iile #on$ane- a /a mai mul$ Ki #e $e 7eciuial6 e #e$"eceau /oa" acci/en$al 3n $im, #u"ile +i+lice. Qn #"eo$ a c"i "ecen$ 3n +ule$inul +i e"icii aleA
O .i,ericii Dce ,e t8r27teD ,er1e7te 0rept mo0el negati1 pentru congregaia ,a. Con7tiina ,2r2ciei .i,ericii ,pore7te con7tiina ,2r2ciei in r8n0ul congregaiilor O alt2 D.,tr8ngere 0e fon0uriD ,au Dcerere 0e ,porirea 0arurilorD e,te 0oar c m2,ur2 temporar2/ un Dpan,amentD aplicat ,a re?ol1e pro.le3 mele financiare ale .i,ericii De a,emenea/ nu ofer2 mem.ri lor .i,ericii un moti1 per,onal 1ala.il pentru a 0a con,i,tent/ ceea ce ar fi un .eneficiu pentru ei ca in0i1i-i/ a7a cum ,pun promi,iunile .i.lice. La fel ca 6n timpurile antice/ ar fi mai 6nelept ca -eciuial2 ,a fie cerut2 mem.rilor .i,ericii. Ar tre.ui ca 7i preotul ,2 0ea -eciuial2. &iecare mem.ru 0in con,iliul ,2u 7i epitropii. Toi ceilali li0eri precum con,ilierii/ practicienii/ profe,orii 7colilor 0e 0uminic2 7i con0uc2torii ar tre.ui ,2 0ea a -ecea parte. i .i,erica ar tre.ui ,a 0ea ,i,tematic -eciuial2 0in 1e3 niturile proprii ca D0ar pentru DomnulD celorlalte .i,erici ,au organi-aii cu care e,te 6nru0it2/ ori 0e care a fo,t in,pirat2 7i a:utat2. O .i,eric2 a18n0 o a,emenea con7tiin2 a 02ruirii 1a atrage natural o congregaie iu.itoare/ 0arnic2/ pentru c2 oamenii merg incontient acolo unde exist u contiin a sporirii, A,tfel 0e .i,erici nu ,unt nicio0at2 6nclinate ,pre pro.leme/ ci ,uni locuri 0e pace/ armonie 7i in,piraie/ pentru c2 6n12aturile ,pirituale/ mai mult 0ec8t con,tantele ,tr8ngeri 0e fon0uri ,unt ,u.liniate. Calea ,piritual2 0e a 02rui 0e-1oltat2 6n timpurile antice/ a0uce .eneficii pentru toi cei ce o utili-ea-2 7i a,t2-i/ at8t in3 0i1i0ual c8t 7i colecti1.

AKa cum 6a"lil Gi+"an a c"i 3n P"$%e ul LE $e #ine s dai c5n/ 4i e ce"e- /a" e "nai +ine 6 /ai c5n/ nu 4i e ce"e- #"in 3n4ele%e"e.L .ar n legtur cu a da n scopuri carita#ile> A /a 3n co#u"i ca"i$a+ile au #en$"u e2enimen$e ale comuni$64ii acelaKi luc"u cu 7eciuial6M Nu. Pen$"u in/i2i7ii ilumina4i Ki e2olua4i #i"i$ual- cea mai 3nal$6 !o"m6 /e !ilan$"o#ie e $e aceea /e a /6"ui #en$"u cau7e #i"i$uale 3n6l46$oa"eo"%ani7a4ii au in/i2i7i. E2"eii Vechiului Te $amen$ au a;un #"o #e"i c5n/ au /a$ #"ima 7eciuial6 3n mo/ im#e" onal #"eo4ilo" Ki locu"ilo" lo" /e ce"emonie. FLe2i$icul *EA:9,:*Nume"ele '0A*',*1- Deu$e"onomul '1A**,*EG. A /oua lo" 7eci, uial6 e"a una /e !e $i2al au "e$"a%e"e ZDeu$e"onomul '*A)-EG Ei 3m#6"4eau. /e a emenea L#"imele !"uc$eL ale "ecol$elo" lo"- Ki mul$e al$e o!"an/e- 3n $o$al 3n ;u" /e un !e"$ /in 2eni$ul lo" +"u$. Dac6 /ai mai mul$ /e o 7ecime- a$unci $"e+uie 6 $e im4i li+e" a o!e"i o /oua au a $"eia 7ecime cu cau7e ca"i$a+ile au al$e cau7e umani$a"e. Da" #"ima 7ecime $"e+uie 6 mea"%6 #"e luc"a"ea au luc"6$o"ii a c6"o" !ilo o!ic 3nal46 Ki a;u$6 umani$a, $ea- i una cu ca"e eK$i $u /e aco"/. Dac6 un num6" u!icien$ /e oameni !6ceau a $!el- mul$e /in$"e cau7ele umani$a"e in!e"ioa"e nu a" mai !i nece a"e 3n lume. Cei a;u$a4i /e #omenile umani$a"e/im#o$"i26- a" 3n264a #"in me$o/e #i"i$uale cu 6 e a;u$e in%u"i. LD6,i omului un #eK$e Ki 3l 2ei h"6ni #en$"u o 7i3n2a45,' cum 6 #e cuia c6 i 3l h"6neK$i #en$"u o 2ia46.L De i%u"- #en$"u acei in/i2i7i ca"e nu au in$e"e e au 3nclina4ii #i"i$uale- a /a #en$"u /i!e"i$e cau7e ca"i$a+ile- cul$u, "ale- e/uca$i2e au umani$a"e e $e un !a#$ /emn /e lau/6 Ki un ma"e #a 3nain$e 3n /e72ol$a"ea conK$iin4ei #"o #e"e /e a 3m#6"4i- la !el ca +ene!iciul /e /e72ol$a"e a u!le$ului lo". De , $ina$a"ul /a"u"ilo" lo" e $e #"i;ini$ 3n acelaKi !el la ni2elul #"e , 7en$ al 3n4ele%e"ii lo". O"icum- con!o"m le%ii an$ice a 7eciuieliiacea $a e $e a /oua !o"m6 /e 7eciuial6- /eci nu cea mai 3nal$6.

'

Puterea prosper a secretului3 eli#errii !i direcionrii darul


Cu2in$ele L ac"uL Ki L ec"e$L au aceeaKi "6/6cin6. Da"ul $6u e $e ac"u Ki /in acea $6 cau76 $"e+uie 6 !ie 4inu$ ec"e$. E $e 3n4ele#$ 6 /ai 3n liniK$e- !6"6 6 a$aKe7i me a;e /e #"e umele im#lica$e#6 $"5n/ $6ce"ea cu #"i2i"e la ele. Dac6 un$ im#lica$e 7cciuieli ma"i. e $e uneo"i ne2oie /e o "ela8a"e emo4ional6 ia" Ki ia" #5n6 e a;un%e la un en$imen$ /e /e$aKa"e !a46 /e acele /a"u"i. Nu $"e+uie 6 e8i $e un en$imen$ /e #o e iune !al6 /e 7ecimile 3m#6"4i$e- au !a46 /e num6"ul lo"- /eoa"ece $o$ ceea ce #"imim 2ine /e la Dumne7eu Ki nu ne a#a"4ine ca #o e ie #e"manen$6. In a /a 7eciuiala- 3i "e$u"n6m /oa" lui Dumne7eu o #o"4iune /in ceea ce El ne,a /a$ /e;a nou6. AKa c6 /ac6 e8i $6 en$imen$e ne%a$i2e- a$unci e im#une #"ac$ica "ela86"ii. De a emenea- e $e 3n4ele#$ 6 /ai i $ema$ic Ki li+e" a 7ecea #a"$e- /ec5$ 6 /ai ume mai ma"i #a mo/ic. Wcciuiala nu e $e Lo chem6 "a#i/6 /e 3m+o%64i"eL #"in ca"e 6 34i #o4i !o"4a +inele. LNu e8i $6 %"a+6 3n #i"i$L. Dim#o$"i26- ac$ul 7eciuielii e $e un #"oce /e c"eK$e"e /a$o"i$6 c6"uia e e2oluea76 #"e a /a mai mul$ FKi a #"imi mai mul$G. A /a Ki a#oi a !o"mula ce"e"i c6$"e cel c6"uia i,a !o $ a/"e a$ /a"ul e $e Lmi$6 ''- nu 7eciuial6. Cel ce /6 conK$ien$ a 7ecea #a"$e nu /6 #en$"u #ec$acol au #u+lici$a$e. De $ina$a"ul 7eciuielii $"e+uie

6 !ie la !el /e $6cu$ 3n le%6$u"6 cu /a"ul. Al$!el e $e uKo" 6 "i i#eK$i +inele cui2a Ki 6 L!lec6"eK$i /e #"e +inele cui2aL. AKa cum an$icii K$iauun$ #u$e"i #"o #e"e a$5$ 3n ec"e$ c5$ Ki 3n "ela8a"e. Qnul /in$"e #6ca$ele celo" ce /au a 7ecea #a"$e e $e c6 $in/ 6 3m#"6K$ie 7eciuielile/5n/ #en$"u mul$e cau7e. Ri i#i"ea 7e,ciuielilo" $in/e a a/uc6 "i i#6"e7ul$a$e ine!icien$ea$5$ #en$"u /e $ina$a" c5$ Ki #en$"u cei ce /a. Ri i#i"ea /a"u"ilo" #en$"u mul$e cau7e a;u$6 #u4in #e !ieca"e /in ele@ 3n $im# ce 7eciuiala $a %ene"oa 6concen$"a$6 #oa$e !i Lmam6 ce"ea c6L 3n a a i%u"a $a+ili$a$ea !inancia"6 a unei in%u"e cau7e- au a uneia a$5$ /e 2alo"oa e. Nu 34i !ie nicio/a$6 $eam6 6 /ai 7eciu3eii %ene"oa e #en$"u una au /ou6 cau7e- /ac6 /o"eK$i 6 cule%i "e7ul$a$e ma"i 3n #"o#"ia $a 2ia46. S6 nu $e $emi nici c6 /ai L#"ea mul$L 3n +ene!iciul /e $ina$a"ului /a"u"ilo" $ale. Ace $a e $e $o$/eauna ce; mai ma"e #e"icolJ Ni e $e un mo/ /e %5n/i"e ca"e a/uce limi$a"e $u$u"o" celo" im#lica4i- cum a e8#e"imen$a$ un om /e a!ace"i 3n Su/ Ve $- ca"e a #u A LAm a;un miliona" /u#6 ce am a , cul$a$ #"ima oa"6 con!e"in4a $a /e #"e 7eciuial6 acum cinci #"e7ece ani. Mai $5"7iu c5n/ am ho$6"5$ c6 /6/eam S#"ea mul$S $n,ain o#"i$ /in a /a 7eciuiala- Ki cu"5n/ am /a$ !alimen$J Ani 3n264a$ o lec4ie co $i i$oa"e- a $!el c6 /au acum ia"6Ki 7eciuiala 3n /"umul meu #"e +un6 $a"e.L

Cea mai #un in2e $i4ie o poi !ace 3n #ace- 6n6$a$e Ki +o%64ie Roa%5,$e cu #"i2i"e la ce /ai. Ce"e Ta$6lui iu+i$o" 6 34i a"a$e un/e 6 3m#6"4i 7eciuiala $a- Ki 2ei !i %hi/a$ 3n ceea ce /ai a $!el 3nc5$ $o4i cei le%a4i /e

/a"ul $6u ,$u- cel ce /6- ca Ki /e $ina$a"ul , 2e4i !i #"o #e"i+inecu25n$a4i Ki 3n6l4a4i. Cum e2olue7i- c"eK$i Ki $e chim+i- Ki 7eciuielile $ale e #o$ $"an !o"ma. P"o+a+il c6 2ei me"%e /e la o 7ecime la un /a" mai ma"e ,/e chi75n/u,4i a $!el /"umul #en$"u a #"imi chia" mai mul$6 #ace- 6n6$a$e Ki +o%64ie 3n 2ia4a $a. In o"ice i$ua4ia- ca7- 2ei con i/e"a 7eciuiala ca !iin/ cea mai +un6 in2e $i4ie #e ca"e o #o4i !ace 3n$",o 2ia4a /e ucce - Ki /e a emenea cea mai mul4umi$oa"e #en$"u u!le$.

In 3ncheie"e- 2"eau 6 26 3m#6"$6Ke c c5$e2a a!i"ma4ii, "u%6ciune /e 7eciuia36 ca"e mi, au !o $ in/ica$e acum c5$e2a /ecenii /e un ma"e #"o!e o" /e #"o #e"i$a$e. Bolo i"ea 7ilnic6 a ace $o" a!i"ma4ii m,a a;u$a$ 6 ie /in$",o lun%6 Ki %"ea 6"6cie ,chia" aKa cum #"omi iunile lui Maleahi au e"2i$ 3n$oa"ce"ii /in e8ilul +a+ilonian #"e #"o #e"i$a$e. Dac6 Ki 2oi 26 im4i4i e8ila4i /e la +inele 2o $"u- !ie ca !olo in/ ace $e "u%6ciuni 6 #"o #e"a4i con$inuu aKa cum li ,a 3n$5m#la$ Ki al$o"aA NQ DEPIND DE PERSOANE SAQ SITQAII PENTRQ PROSPERITATEA MEA. DQMNEWEQ ESTE SQRSA CARE XMI D- ANA C XL ANEW ACQM PE DQMNEWEQ XNAINTEA >ANILOR. DAQ WECIQIALA XN CALEA MEA SPRE PROSPERITATE VOLQNTARCQ CREDIN O R C-1 /-4 .+. 7 4-.LL 1 L %CL1 +P * %R8 L @ % . *4 C* ). *- % P*+,P *-.89-P 4.*L 1-4 /%, %CL1 /%L R C-L-%L% S4 /*L1LL 1 L ,P* P%C ,848.%. )l T+@89- &' + nota special a

autoarei Prin generoasa re$rsare a zcciuielilor lor de(?i lungul tim pului, cititorii cartilor mele m( au aDutat s stabilizez, #inanciar trei noi biserici cea mai recent #iind biserica noncon#esional Qni$y Oo"l/wi$le- cu sediul n Palm /esert, Cali#ornia. 1ulte mulumiri pentru aDutorul $ostru n trecut !i pentru toi cei ce continuai s mprii. 7 in$it !i s mprii zeciuiala spre biserici pe care le alegei $oi ( n special cele ce susin ade$rurile cuprinse n aceast carte. %st#el de biserici ar include bisericile meta#izice ale Lnity, *eligious ,cience, /i$ine ,cience, ,cience o# 1ind !i alte biserici nrudite, multe membre ale .he -nternational 4e> .hought %lliance 2pentru o list a acestor biserici scriei .he -nternational 4e> .hought %lliance, AUEQ . ,tetson /ri$e, ,cottsdale, %rizona FG2GEV. ,uportul $ostru spre aceste biserici poate susine rsp"ndirea %de$rului pe care umanitatea l caut acum n aceast 4ou r a iluminrii meta#izice.