Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử 1.

Tính giá trị của các biểu thức: a. 7 a 2 − 7 ax − 9a + 9 x b. xa − xb + 3b − 3a c. ay − ax − 2 x + 2 y d. 5ax − 7by − 7 ay + 5bx với= 5; x 4. a = với= 2; a 12,5; b 8,5. x = = với a = x = y = 4. −2; 9,1; −6, với= 3; b 13; c 1. a = =

2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: b. x 2 + ax 2 − y − ay + cx 2 − cy a. ma − mb + na − nb − pa + pb c. ax − bx − cx + ay − by − cy d. ax 2 + 5 y − bx 2 + ay + 5 x 2 − by .

3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a. x3 + y 3 + 2 x 2 − 2 xy + 2 y 2 b. a 4 + ab3 − a 3b − b 4 c. a 3 − b3 + 3a 2 + 3b 2 + 3ab d. x 4 + x3 y − xy 3 − y 4 .

4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a. 70a − 84b − 20ab − 24ab 2 b. 12 y − 9 x 2 + 36 − 3 x 2 y c. 21bc 2 − 6c − 3c 3 + 42b d. 30a 3 − 18a 2b − 72b + 120a .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful