Strategia anual!

care sunt valorile tale. gata s! ob"ii alte lucruri m!re"e pentru anul care vine. într-o lume ideal! (virtual!) dac! totul ar merge EXACT cum "i-ai propune. Scopul acestei strategii este ca la finalul anului viitor s! fii o variant! mai bun! a ta. se ajut!.Eu v! propun cu totul alt! întrebare: “V-a"i f!cut strategia pentru anul care vine?” Strategia pe anul care vine este o chestiune care ar trebui s! fie sacr! pentru fiecare dintre noi. #tiind cine e#ti. Dar po"i face cu mult mai mult de atât. UNDE AI FI PESTE UN AN?” Ei bine strategia anului care vine ar trebui s! fie r!spunsul întreb!rii de mai sus #i nimic mai mult. cu împliniri profesionale. 2/7 . Strategiile anuale se leag! una de alta. E început de an. te las! într-o pozi"ie avansat! pentru ca anul care vine s! ob"ii #i mai mult iar anul urm!tor #i mai mult. mai s!n!tos #i mai împlinit suflete#te dar #i. pune-"i întrebarea în felul urm!tor: “F!când un exerci"iu mental. A#a c! intervine întrebarea: “Care e scopul unei strategii personale?” Scopul strategiei este s! î"i asigure o direc$ie clar! c!tre ni#te obiective prioritare pe care le ai. am tot avut timp s! observ cum se fac ni#te obiective realiste eliminând #i riscul fabula"iei. dar #i riscul de a fi prea lejer cu tine #i de a trece pe list! ni#te lucruri pe care oricum le-ai fi ob"inut. ATEN%IE. #tiind ceea ce faci tu acum #i care sunt posibilit!"ile pe care le ai. A#a c! primul pas pe care trebuie s! îl faci atunci când î"i scrii obiectivele pe anul viitor. mai ales c! e o perioad! “spiritual!”). Acum ani de zile când începeam timid s! îmi fac previziuni pentru anul care urma. de obicei cu to"ii auzim întrebarea obsesiv! “$i-ai f!cut bilan"ul?” Dac ! e # ti considerat om “de business” atunci trebuie s! o fi auzit în multe p!r"i. Simplul fapt c! le scrii pe o foaie pe care o arunci apoi într-un sertar #i tot face minuni (mintea se centreaz! pe acele lucruri.

ca un fapt natural. E-mailul trebuie golit de 2 ori pe zi. luând în considerare #i strategia anual!) Pl!nuirea strategic! este compus! din: ! strategia anual! ! activit!"ile lunare (parte din strategia anual! #i care trebuie revizuit! la fiecare început de lun!). chiar $i f"r" documentul din fa#a ta. Cu toate astea exist! câteva principii pe care ar fi bine s! le respec"i: ! Identificarea activit!"ilor de rutin! #i a activit!"ilor strategice (activit!"ile care men"in activitatea #i activit!"ile care m!resc ritmul activit!"ii). Trebuie s" în#elegi acest document ca un ideal la care aspiri. ca om de afaceri: ! agenda zilnic! ! agenda s!pt!mânal! (pl!nuirea activit!"ilor pe s!pt!mâna care vine. Agenda zilnic! Fiecare are propriul stil de a-#i "ine agenda zilnic!. o dat! diminea"a.ATEN!IE! Nu trebuie s" scrii lucruri pe care oricum le-ai ob#ine.: pl!"ile #i situa"iile de plat! le fac vinerea). golirea inboxului în foldere speciale (exemplu de foldere. Documentul "sta trebuie s" fie planul t"u de a fi o persoan" evident superioar" în anul viitor (la finalul anului viitor). Mai exist! o regul!: se r!spunde fiec!rui mail în parte! ! Eviden"ierea timpilor de execu"ie pe fiecare sarcin! în parte. în func"ie de domeniu: vânz!ri. în felul !sta nu pierzi timp în fiecare zi cu o activitatea care poate fi rezolvat! o dat! pe s!pt!mân! în decurs de 1-3 ore. o dat! seara. ! Orice agend! începe cu verificarea e-mailului. web-design etc). Exist! 2 tipuri de pl!nuire: ! de rutin! ! strategic! Pl!nuirea de rutin! este compus! din cele dou! tipuri de agende pe care ar trebuie s! le "ii. ! Prioritizarea sarcinilor (o metod! ok este metoda Eisenhower) #i delegarea sarcinilor care nu sunt importante. Tot ce mai trebuie este s! faci ceea ce "i-ai pl!nuit. pl!"i. pre"uri furnizori. Planificarea Organizarea pentru atingerea obiectivelor este vital!. Se spune c! o or! de pl!nuire nu este o or! pierdut!. Este important! realizarea procedurilor pentru activit!"ile care se repet! (de ex. 3/7 . pe care îl faci de zi cu zi. ci una câ#tigat!. nu ca pe un lucru banal.

am observat c" îmi ating 70-80% din obiective indiferent dac" îmi propun mult sau pu#in. la fiecare sfâr$it de an când îmi fac o analiz" pe strategia anului trecut. Înc" un lucru: când m" refer la “mult”. de activit!"ile prev!zute în strategia lunar! ini"ial! #i de linia creionat! în strategia anual!. Dac" anul "sta suntem obseda#i de munc". . Nu v" fie fric" s" v" propune#i mult. Strategia lunar! Strategia lunar! este defalcarea strategiei anuale în 12 buc!"i. Întotdeauna 70-80 % din mult e mai bine decât 70-80% din pu#in. având 12 ore pe zi petrecute la birou iar anul viitor ne g"se$te într-o etap" în 4/7 Agenda s!pt!mânal! Agenda s!pt!mânal! este suma sarcinilor (taskurilor) care pot fi deduse din strategia lunar! #i este o unealt! important! de control asupra respect!rii strategiei anuale. ! Identificarea procentului de rezolvare a sarcinilor din agend! (din tot ce "i-ai propus cât ai realizat? un procent bun este peste 70%). aspira#iile au crescut. sta#i lini$ti#i. Eu am observat c" din strategie îmi ating cam 70-80% din obiective. dac" lucrurile au mers bine înseamn" c" v" g"si#i într-o cu totul alt" etap" a vie#ii. când priorit"#ile voastre poate s-au schimbat. ca s! scapi de acea sarcin!: s-ar putea s! te “sapi” singur). Fiecare strategie lunar! "ine cont în special de rezultatele ob"inute în luna anterioar!. Faptul c" a mai trecut un an. de obicei am o reac#ie de respingere: aúcum de miam propus atât de pu#ine anul trecut?” S-ar putea s" vi se întâmple $i vou". Ce e important e s" men#inem linia la care ne-am ancorat (de aici rezult" valoarea ca om $i stabilitatea emo#ional"). ca persoane. Ea este principala unealt! de verificare a strategiei anuale.! La finalul zilei trasarea sarcinilor pe urm!toarele zile. Teoretic taskurilor li se identific! timpii de execu"ie #i li se atribuie o zi (respectiv mai multe) din s!pt!mâna care urmeaz! pentru a fi realizate. Capcane în care ri!ti s" cazi Subestimarea Personal. oportunit"#ile s-au îndesit. Acestor sarcini li se adaug! sarcinile uzuale. m" refer la calitate. suntem în continu" schimbare. nu neap"rat la cantitate. de rutin! (cele de men"inere a activit!"ii). Sintetizând. Mi se pare un procent foarte bun. Strategia anual! Respectiv ceea ce discut!m în prezentul articol. pentru c! strategia lunar! este supus! “intemperiilor” în func"ie de ceea ce se întâmpl! în realitate (versus ce se întâmpl! pe hârtie). e un lucru normal. sarcini ce sunt deduse din activitatea din ziua respectiv!. având în vedere factorii exterior care se schimb" (pe partea profesional" o singur" lege dat" de guvernan#i schimb" întreaga percep#ie despre o pia#") sau faptul c" noi în$ine. ! Identificarea sarcinilor care nu au fost f!cute mai multe zile la rând (sunt cu adev!rat importante? în cazul în care sunt importante dar nu pot fi terminate ar fi ok ca în ziua urm!toare s! le pui în capul listei. Strategia lunar! este împ!r"it! apoi în 4 p!r"i #i atribuit! câte unei s!pt!mâni din luni.

filozofic!. a vie"ii (Dharma). despre ceea ce îl mân!. dar pentru care s" nu î#i strici 5/7 . Am observat c" mai des ne autolimitam. a trebuit s! îmi g!sesc principii care nu existau la cei din jur. pot spune cu mâna pe inim!. astfel: un tân!r neap!rat î#i va tr!i via"a la maximum. despre ceea ce îl înconjoar!. Tr!im într-o perioad! în care fiecare este liber s! cread! ce vrea despre el. Dharma la partea spiritual! a lucrurilor #i a vie"ii. I-am pus atunci o întrebare care ar trebui s" o pune#i $i voi când scrie#i la acest manuscris: “Auzi. Cu alte cuvinte. e o palet" prea larg" pentru acele obiective. încercând s! capete cât mai mult! experien"! (Kama). Ironic. Kama "i cu Dharma Ceea ce î"i voi spune acum este atât de valoros încât. Obiectivele pe care "i le pui în Strategia anual! ar trebui s! aib! în vedere aceste 3 mari categorii ale vie"ii − financiar (artha). care este motiva"ia intrinsec! etc. prioritare $i secundare. care ie$im în club (de exemplu) de 4-5 ori pe s"pt"mân". vei avea o imagine mult mai clar! asupra a ceea ce trebuie s! faci. Eu. Think Big Ideal înseamn" un lucru m"re#. pe care oricum le-am ob#ine. concentrându-se pe partea spiritual!. Kama la tr!iri #i la pl!cerea dat! de sim"uri ("ine inclusiv de sexualitate #i erotism). ce vrei. dac" #i-a$ da termen pân" în martie (poate fi $i iulie) $i teai concentra pe aceste lucruri. kama #i dharma − principiile de care se vorbe#te în Mahabharata. ne e fric" mai mare s" nu cumva s" cerem prea mult de la noi $i s" nu ob#inem (s" dezam"gim / teama de e$ec) decât s" ne fie fric" s" nu ne propunem prea pu#in. Dac! reu#e#ti s! le dai o destina"ie. le-ai ob#ine?” El î$i scrisese dou" tipuri de obiective. Artha se refer! la bun!stare #i împlinirea financiar!. dup! aceast! etap! se va concentra pe întemeierea unei familii #i va încerca s! asigure bun!starea ei sau va încerca s! evolueze foarte mult pe partea profesional! (Artha). motiv pentru care mi s-a p"rut absurd s" î$i propun" atât de pu#in. ca s! pot da o valoare la ceea ce fac. A#a am dat de artha. Aveam impresia c" un an de zile. important e s" trecem pe hârtie idealurile pe care le avem în cap pentru noi. Se spune c! cele 3 categorii reprezint! de fapt cele 3 etape ale vie"ii unui om. personal (kama) #i spiritual (dharma). totu$i. în ultima etap! a vie"ii omul î#i dedic! timpul echilibr!rii celor trei categorii. devenind bloca"i pe celelalte canale. decât ni$te lucruri m"re#e la care aspir"m. dar de care ne e fric" totodat". Referitor la ele. Lipsa de viziune Am v"zut priorit"#ile unui prieten pentru anul care urma $i m-a frapat o chestie. avem tendin"a s! ne concentr!m în mod excesiv (#i intuitiv) pe o singur! categorie. decât s" scriem lucruri imposibil de realizat. nu? Mintea noastr" prefer" comoditatea unor rezultate mediocre.Artha. De asemenea. care e chemarea ta #i cum î"i împar"i activit!"ile astfel încât s! ob"ii ceea ce vrei. mie personal mi-a schimbat viziunea asupra vie"ii. nu lucrurile banale. e clar c" ceva nu e în regul" la nivel de identitate. Sus#inea c" ar da oricând pe cele secundare numai ca s" le aib" pe cele prioritare rezolvate. Un prieten de-al meu avea o vorb!: orice sistem e mai bun decât nici un sistem.

Nu î"i po"i pune ca obiectiv cump!rarea unei ma#ini. La naiba.Cum s! î#i scrii strategia pe anul care vine ! trei puncte de vedere. Îmi m"rturisise c" nu f"cea economii niciodat". î"i îngustezi viziunea extrem de echilibrul unei vie#i (da. s! aib! perspectiv!. un obiectiv trebuie s! fie clar (cum fac asta?) #i s! aib! finalitate (când #tiu c! am ob"inut rezultatul dorit?). În felul "sta ne limit"m $i noi. ca s! identifici care sunt obiectivele pe anul urm!tor (faci un clasament) ! obiectivele trebuie s! fie cuantificabile. mi s-a p"rut totu$i o sum" mic". ca s" investeasc" în ceva. sunt convins c" ai putea $i 100000 la cum te $tiu!” Mintea lui se limitase la sum" de 1000 euro. Gândindu-te la tine disociat s-ar putea s" î#i dea puteri speciale pe care. viziune ! faci prioritizarea fiec!ruia comparându-le cu celelalte. enun"ul este prost (exemplu: “vreau s! fiu o persoan! mai bun!” are toate #ansele s! fie un obiectiv prost enun"at. kama. este mai important ca aceste priorit!"i s! fie “mari”. Cum fac asta? Cump!r mâncare pentru 10 familii s!race în lunile de iarn!. ai impresia c" e$ti vizionar. pentru c! num!rul nu este prioritar. dama). dac! nu po"i r!spunde la aceste întreb!ri. cu atât mai bine. fiecare categorie trebuie privit! aparte de celelalte ! Artha. personal #i spiritual ! declara"ie proprie (gândire progresist!: cine e#ti. în loc s" î#i oferi libertate. Când i-am dat o varianta mai “bogat"”. 6/7 . Ar trebui s" te gânde$ti îns" dac" nu cumva te limitezi. Dar nu pentru c" suntem incapabili s" facem mai mult. care pân" atunci nu exista. Lucrurile materiale pe care le-ai dori intr! în categoria “bonus”. De ce? De#i s-ar putea s! ob"ii ma#ina. care sunt punctele tale forte) ! scrii 10 priorit!"i care î"i vin în minte la fiecare categorie (artha. în altfel. nu le ai din cauza limit"rilor pe care #i le pui singur. ce ai. se pot ob#ine lucruri m"re#e $i f"r" s" î#i rupi s"n"tatea în 2). Propune#i maxim din ce ai putea face dac" ai fi un personaj principal dintr-un film sau carte. atunci este un obiectiv bine enun"at: “Vreau s! fiu o persoan! mai bun!”. din exterior. Având în vedere cât câ$tiga $i ce f"cea. în schimb dac! îi po"i ad!uga CIFRE care s! î"i indice pragul la care e#ti o persoan! mai bun!. NU exist! obiectiv “bun” sau “prost”. ci pentru c" suntem incapabili s" vedem ce putem face. dac" #i-ai propune asta. mintea lui s-a deschis $i a putut s" vad" solu#ii pentru scenariul nou. L-am întrebat atunci: “De ce 1000 $i nu 10000?” Mi-a r"spuns bâlbâit: “10000? Crezi c" pot s" strâng 10000 într-un an?” “Sunt convins c" ai putea. dar c" vrea s" fac" economii mari. dac! nu î"i vin 10. De fiecare dat" când î#i propui un lucru. exist! îns! obiectiv prost enun"at sau bine enun"at. Mie. mai ales c" asta era o prioritate. trei categorii. pentru c! fiecare î#i propune ce vrea el de la persoana lui în anul care urmeaz!. Kama #i Dharma aì sau Financiar. ! identifici bonusurile prin care te recompensezi atunci când un obiectiv a fost îndeplinit ATEN!IE! Bonusurile nu trebuie confundate cu obiectivele! Nu este indicat s! pui un poten"ial bonus ca obiectiv. mi s-a p"rut o sum" mic" pentru un an de zile. Cineva îmi spusese c" vrea s" pun" un depozit de 1000 euro. de exemplu.

etc. Exemplu − lansarea unui site: ! cump!r domeniu (ianuarie) ! instalarea unui wordpress (ianuarie) ! concept site: identificare meniu. ideal este. (februarie) ! articole cu care s! umplu scheletul siteului (martie) ! lansarea siteului #i strângerea listei de cititori pentru newsletter (aprilie) Ultimul pas: declara#ia final". texte de prezentare. s! devii un rob al propriei dorin"e.” Scrii acolo exact persoana care vrei s" fii la finalul anului. De exemplu. graficul GANTT: faci un grafic pe anul care urmeaz! în care identifici. Nu o s! î"i fac! pl!cere! Întotdeauna pui ca obiectiv. grafic!. Ajungi s! munce#ti strict pentru asta. o activitate aduc!toare de bani #i î"i pui bonus ma#ina pe care o vrei.mult dac! î"i propui ca obiectiv cump!rarea unei ma#ini. În finalul documentului începi o fraz" în felul urm"tor: “Finalul anului XXXX vreau s" m" g"seasc". Printezi %i o #ii aproape pe tot anul care vine. teoretic fiecare obiectiv poate fi împ!r"it în activit!"i #i subactivit!"i pe care trebuie s! le în#iri pe o perioad! mai lung! de timp.. Succes! . Ideal este ca suma X = ma#ina Y (ca valoare). s! fii atras de activit!"ile aduc!toare de bani. caz în care voi câ#tiga suma X. nu de obiecte. termenele pentru fiecare obiectiv. Bonus − ma#ina Y. Urm!torul pas. tu po"i enumera în graficul GANTT #i termenele pentru subactivit!$ile logice care or s! duc! spre rezultatul dorit. de asemenea.. lunar. dac! ai ca obiectiv un proiect. în cazul acesta. Exemplu corect: obiectiv − dep!#irea targetului de vânz!ri de pe firm! cu 140%.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful