You are on page 1of 1

Erik Ribsskog eribsskog@gmail.

com

Deres ref

Vr ref

Dato

12/2062

11.12.13

Vedrrende sprsml om klagesaker Vi viser til din henvendelse 4. november 2013 og tidligere korrespondanse i saken. Som departementet skrev i brev 20. mars 2013, anser vi saken som ferdigbehandlet. Departementet ser ikke grunnlag for foreta seg noe videre i denne saken.

Med hilsen

Anne Grholt (e.f.) avdelingsdirektr ystein Holmedal-Hagen seniorrdgiver


Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke hndskrevne signaturer.

Postadresse Postboks 8119 Dep NO-0032 Oslo postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse Kirkeg. 18 http://www.kd.dep.no/

Telefon* 22 24 90 90* Org no. 872 417 842

Universitets- og hyskoleavdelingen

Saksbehandler ystein HolmedalHagen 22 24 77 89