A

/

'^

/

'Mf"
r^fj-^

/
/1

/

;

i*^.

/l^

.^^^^/-^"
.%'

V

;•/,.'.,.

^fr'^

loli.

Rormi
m

^

mJ^t.

ROMANARUM
antiquitatum
covinu abfoluii.s(iin
Cum ncH^
Aoctiffiinu
il

cTb om iC0 c inpj }c rj
ct ecnct.' jiaw-rw

I.

C

iiccu^^a.iunintt^

AM STELiEJSAMI
MDCCXXXXUI.

,

sAX,0M01SrEM SCHOTJTEKJ
P

.

A

^

"^^ij^Ki

11

I

t

lOHANNIS ROSINI

ROMANARUM
CORPUS ABSOLUTISSIMUM,
C U

ANTIQUITATUM
M
Cui

N O T

I

S

'Do[ii£itnis ac locttpkti[jimis

THOMAE DEMPSTERIJ.G
accediint

PAULI MANUTII
I.

Libri

II.

De LEGIBUS, Ei DE SENATU,

Cum ANDREAE SCHOTTI ELECTIS,
II.

III.

Roman. Gentieus ac Familiis. De Tribubus Rom. x.xxv. Rusticis atque Urbanis. De Ludis Festisque Rom. ex Kalendario vetere.
Priscis

De

Cum

Indice locupktijfimo

Rerum

ac Verhorumy i^ aeneis figuris
,

accuratijfmis Urbis

(Jc.

Edido

novifliraa, prioribus

omnibus longe emendatior.

AMSTELAEB
Apud

A U
I.

1,

SALOMONEM SCHOUTEN»
M
D C C X L
I

I

Digitized by the Internet Archive
in

2011 with funding from

Research

Library,

The Getty Research

Institute

http://www.archive.org/details/iohannisrosinianOOrosi

LECTORI BENEVOLO
S.

D.

lOAN. FRED. REITZIUS.
'Tfi ab aliquot jam annis confilium
inii

nemini ampliiis

operam meam ad expurganda typothetarum vitia , nifi fi quid ipfe forte libri ederem , addicendi , & ex eo tempore compluribus id flagitantibus denegavij cafu tamen faftum eft ut hanc Rofino recudendo operam re« cufare non licuerit. Qiium enim praeftantiflimus bibhopola jus reciidendae editionis fibi adquifiviflet, 6c ob exemplarium raritatem ad ea rurfus pubhcanda fe ftatim accingeret , meque confuleret , num fibi quem com» mendandum haberem, cui corrigendorum fpeciminum cura tutocommitduos ipfi juvenes hiimaniorum literarum ftudiis deditos adti queat j quorum alter alio profedus coeptum opus in ipfo hmine defignavi ftituit i ne igitur mea culpa fraus videretur fada integerrimo bibliopo]ae, qui haerente coepto opere detrimentum haud leve ob impenfam jam faftam experturus fuerat neque ad nitide procurandam hanc editionem
,

SALOMON SCHOUTEN

,

,

quidquam reliquum

fafturus erat

;

vices deficientis prioris correiStoris in

fufcepij alterum tamen&rejufdem deficientis locomox fubrogavi, ita ut a tribiis folia fingula recenferentur, ea lege, ut perledto &: corredo a duobus primo atque item altero, ut vocamus, fpecimine, tertium mihi

me

remitteretur cognofcendum.

Verum ne nudam tantum correftoris opeeditionem Parifinam anni 1613. in forma majore (omram praeftarem, nium enim primam anni 1583. nancifci non contigit) cum pofteriore, cui Dodiflimus S.Pitifcus praefuit, partim ipfe, adjutus a fratre optimo Jo.Henr.Reitzio ,conn\\i, partim a prioribus illis operae confortibus varietatum detedarum ope haud pauca reftitui, alia conferri curavi, aperte vitiofa ex conjeftura correxi. Licet enim pofterior illa Traje^tina

&

Pitifci editio

multo adcuratior

fit

ceteris

,

&c ingenri

typographicorum

vitionim copia fcateat Parifina ; faepe tamen ejufdem beneficio fanare dapofteriore ita erant expreffa, ut fenfum adfequeretur nebatur quae mo. In primis autem hoc egi, ut ubi capitum paginarumque numeri in audorum adlegatiombus difcrepare deprehenderentur , iplos evolverem «audores , quoties eorum copia fuit , verumque inde numerum reponi cu* rarem. 3

m

PRAEFATIO.
rarem.
fidelior,

Er quamquam Pitifci opera etiam in his exhibend.s plerumque Ac ne frultra interdum tamen Parilina hos expreflerat reftius, quaedam numerorum, quaedam verborum hoc pracdicare videamur, en Rofmo nunc reddiconira exeropla, ex trcccatis aut arupUus per faturam
deprompta.

Pag
,

6. vs. 12. five vs. 38. Pitifci licet

cum

Par. tSto

cadem

ibid. a.yx^^n^i^<^*

Editio ma'e T8Ta Nos male pro (rvyxai^yiSuaa,,

utraque ablurdc: Ceterts &'Jovii, opera traniponendo lanavimus, etfi redius cx PliMinervae. Dein pag. nio Junuis de Pid. Vett. ait: Cererts , Jovis^ quam 128. poil med edebatur, D/tf Ltb. 53. ubi om.fla erat p 526. addidi ; fed qualia bic repetere putidum forer. Notabilius elt quod pag. varta 173. vs. 18. aeque atque in Par. p. 182. adlegabatur c^yEliarim hiji. fine ul!o nuraero, cum id legarur ap. z^ltan. de animal. IV. c 29. quod ramen & nos en.endare tura furaus obliti. P^g. 176. col. b. vcrtui ]n Par p. fin. & noftrae operac tnjlitum male dedere , pro tnjhtnttim. 244 col. b. poil med. lcg.tur Ovtd. Hb. 14. Metam. fed rcdius Pinlc. p. 23^. col. b ad fin. Ccujus paginis & noftra con^ruk^Ovid. Lih. 13. Met. iAddideram verfum tfle 615 kd & hoc operae omifere. Pag noftra 2 6. pofl: med. ex conjedura dcdimus: (ilebrttatem averterent nundtnarum ^ Jicet in utraque ledtum fuerit everterent. P. 241. fin, Jrnohtt locura 1. i. 7. ita indicavimus, ut Pitilcus in praefatione monuerat, licet & iple aliP. 242. vs. 11. male Pirifc, ad earn 7em ter in fua edit. excudi ft pafl^us. Ib.d. vs 14. quas cotnpO' ratioue , nos ex Par. ad eam rem rationem. Jitto i nos ex 'Par. qma compofitto. P. 243,^5. 14 pro eundem ad praelium quod erat ia utraque, revocavi: etiridum &cc. P. 245. b. roed annum a P. 247-8. in Kalendacof omiflb novumy ediderat Ttt. quod fupplevi, no nuraeros interdum oraiflbs ibidem rcpofui, mutandos mutavi P. 251. P 257. pofl mtd. facibus Convs 14. Agonus legcbatur, pro Agmius, fularihis Pittfc. quod miror, retinuit ex Par. pro fafctbus, uti jam dedimus. Memorabilius quod p. 265 col. b, vs. 4. Pit. edidit; quod ad hunc ditm objervatum ejl^ pro, quod nulU adh. d &c. ut Par rcdte, ne alias biwii, cad, pag. oraifliones jam rcpetam , nec p. 270, Adeptum & C>7«Pag. i/riam pro adeptam & Ctmbncam male antc edita comraemorem. in caeteris tutela , pro /« 287. vs, 10, ndicule Pitifc. ex Par. retinuit Cereris tutela , quod facile conjecerit quihbet. Imrao, ceteris miflls , non ccmmonttrabo fexics in pagg, 380, & 381. fimilia a nobis emendata, uc conferenti adparebit. Ira p, 38x. a. verf. fin. pro fcholiafta Juvenahs corrigcndo ad Sat. »0, reftituimus Sat. 10. Dein p. 395. col. b. med. re-

Fag. 37. col

Sthenis

&

b. verfus fin. ia

f^tff&riae.

Quod

&

A

m

.

&

m

:

pc-

PRAEFATIO.
pofiiimus ideOy pro idem. Pag. 452. verf. ult. quamdin aut , edltio Plt. pro quo emendavimus autem^ quod Parifina re£te, fed per compend. Et pag. 453. raed. in eo multum errat , ex conjeftura dcdi, cxhibebat.

cum
1.

Pir. in mttltiim errat^ haberet, Parif. pejus: in

multum
p.

erat.

Ut

fincm faciam, reliquis omnibus filentio praeteritis, dicam

744. verf.

Agnanini mutatum in noftra in Anagnani ; fed legendum Anagmni ciim Livio IX. 42. &: 43. Ceterum in rcbus ipfis nihil muravi nec addidi, licct hae majore emendatione faepe indigerent. bed ad id non unius anni fpatium lufficeret. Neque dihgentiae Rofini Dempfterique obtre£Vare , neque commcda Jibri fatis ex cupida diftrafbione adpjrenria caviI'ationibus dubia reddcre voluij
re£le cenfuerint, nimis

Pitifcum aln Viri clari dehoc opere cenfuram. obfcrvationibus librum augere, ita hoc biUt au'em facilius erat notis bl.opolae prorfus difliufi, ne volumen jam fatis fpiffum in molem nimiam, aut in plures tomos excrefceret. Quae vero nofliram oculorum acicm efl^ugerunt, uti fas eft in chara£Vere adeo minuto accidere, ea BenevoleLcdor aequiore animo condonabis, quum deprehenderis , prioribus certe hanc editionem efle emendatiorem. Vale,
5c poft

quum

inclementem

effe Reinefii

&

&

VIRIS

LECTOREM BENEVOLUM

SAMUEL PITISCUS.
,

Salvere jubet

(iQxO}^^^ Ntiquitatnm

^^//^^^ ^^?y/£^ W^

Romamrum commentarios faculis proxime elapjis prifcadocertatim Jcripferunt viri egregiaeruditione cUri,

&

Tlerique dijfufioribus commentis magna im» tenuioris fortuna homines, ingentia volumina impleverunt , bene unBa parte non erant , ut tanti pretii qui tn tam lauta lihros arefuo fibi comparare poffent, ab illorum le[iione abjierruerunt. Guod fi quid ampUus.provin' fentiens vir do^ij/imus , quo ante centum annos
^fifja pollentes.
,

&

&

ciam doBoris cum in Ratisboncnfi fchola ftfcepiffet nemo fere ^lllujtrtjfma planitis res prtfcasjuCafparo Barthto jndice ^minore ambttione uttlius 'ventutem docuit. JohannesRofnus Ifenaco-Thuringus horum fere omntum
, ,

& &

per otium, quo altajludia interpellabat
cerpjit
'veluti
,

&

,

omiffis

qu^que dignijfima exqua cognojcendi voluptate jucunda non erant fbrtve hoc
^

cognitione

florum, quod iterata hac editione exhibet Tjpograpbus , corpifculutn fecit. Hoc nafujo critico ^lhoma Reinefio ,qui putavtt neminem velfapere, velfcribere prater fe y quemqueftoltd^ homtnum adulationes mirvm quaualiorumfcripta deflringere y tum inflarunt , nt de Hetnfio Gebhardus ; iri illis reprehendendis imponere fed vitia , arbitro Jacobo Perizoilltjque , Lugduno Batava coltmen qui ,modum plane excederecluet nio Academia confuevit , approbare non potuit. Hac enim funt ejns in varits leBtonibus. Rofinus in quodvis opus condemnandus potius fuit, qiiam ad Romanas Antiquitates digerendas admittendus: adeo nihil fani ubique fere docet, nihil de fuo inculcat: quam prinifi cum auftores integros defcribit, excerpta dat,vel tantum e fuo penu aliquid,nugas blatic vel autem mum vicem cujusnomini tam nigrum thetaDoleo deftin5it , mcras imperitias.

&

^

&

affixum video. Sedfinge, nthil dc fuo addidijjcverum in altorumfcriptis evolvendis , excerpendts , difponendis defudajfe Rofinum. Plagii certe , hoc wodo dum fcripfit, non ejt reus , nam ex quibus profecerit , &Jua tranjcripjer.it, inflngults prafattonibus le^oremjedulus monet. Etjiint, qui putant fe de publtco mereri , dum altorum labores , licet vix infpexerint , certe non legerint , typis defcribendos tjpographis committunt ,aque ac illos ,qui labor.atos, qiios infcrtniis habent , Itbros emittunt. §ltiodflverum, hoc convicio correptus non exagitandus , fed laudibus onerandus fuit, qui tot do[fore5ta methodo arumnabili labore dijpofita rum opera Judata evolvere , publicare non dubitavitRoflnus. Fac quoqueplusvice flmplici ,dumhac Jcrikej:ett. erraffe Rojimm, lilum tn quaUcunque hac ^ro lUo apologia ab omni

&

PITISCI PRi^FATIO.
feccato abfolvere nec volo , necpojfum. Sed^an errare non ejl

qmfquefuos patttur manes ? Giuotufquifque ejl etiam do^iorum qui fuerunt ^& dum ejfe defierunt ,fi fe?ifus condiiis maneret ,fua fcripta ab
,

humanum^An rton & dum
illisy

qui nihil pojfunt nifi meliores carpere^ Jheonino dente lacerata effe non quererentur ? Cajiigabiles quoque errores in Reinefli fcriptis , dumjllaevolveremy ab aliis y qui me doBiores divam Criticen colunt , obfervatos 4)bfervavi y vidi. Sed mitto aStorem huncmolefium. Probaverunt enim ^quiReinefio noft decedunt, mnlti viri doBi. Horum aliiy ubi recentiores laudant Jcriptores ^ etiam Rofinnm laudant. Illos omnes referre longum forety nec memoria mihi di^aret. Ut di^is fidem faciamjaudant illum Johannes Petrus Bellorins^

&

Nicolaus Bergiernis yjohannes Andreas Bofius Augujius Buchnerus, Jo' hannes Faes , Henricns Chrijiianus Henninius , Fridertcus Hddebrandns , Jo' hannes Jacobtis HofmannuSiJoJephus Launntius ,Martinus Lipenius , Famianus Nardintis, Johannes Schejferus , Sertorius Urjatus. Alii non contemnendis illum laudibus ornant &elogiis , le[toremque ad ejusfcripta ablegant. Lx multis hi fitjfcient. Johannes Guiltelmus Stuckius in Sacrortim Sacrificiorumque genttittim Dejcriptione : Hsc omnia diligenrer quoque accurate collegitex AntiquitatumfcnptoribusvirdoftiffimusJohannesRofinus. Lampertus Alardtis in Falerium Flaccum. Quod cum cur.i probat Rolinus in Antiquitatibus Romanis,ad quem invifes fi lubet. Jojua Barnes tn Euripidis Ele^ram. Hoc in loco ntu'^ facnficandi defcrib.tur. Vide Johannis Rofini Antiquicates Romanas. J ohannes Clericus inArte Critica. NuUus antiquus lcriptor unus omnia, aut pleraque hujufmodi uno opere complexus eft} & coa£li lunt recentiores ex omnibus colligere plenam, quaatum pocuit, Romanarum confuetudinum&opinionum defcriptionem. Utilem cperam huic reinavavit lohannesRofinus, quem imsUa.^a.KiTtoiximi illuftravic 1 homas Dempfterus , imde conflatum eft Antiquitatum Romana,

&

Johannes Andreas Bofius de Comparanda Eloqnentia Civili, Iterum hic fubfidiis opus, quibus obfervatio haec juvetur, facilior fit. Quantum ad ritus antiquos, in rebus Romanis Antiquitates Johannis Rofini cum Parahpomenis Ihomse Dempfteriutifiteradhibebuntur. Idemin Exer* cttatione hijiorica dePontiJicatu Maximo Imperatorum Romanortm. E quibus nunc laudare poflum, qui ifthaec meditanti obviam fuere, doiViflimos clariflimofque viros Johannem Rofinum. Olaus Borrichius in Dijfcrtattone de antiqua urbisRoma facie. Si quis in ipfa Urbe pn(cam Urbis faciem contemplari defiderec , vocandi funt in fubfidium Antiquarii mortui, Rofinus. 05iavtus Falconerius in Differtationede Pyramide C. CefiiiEpU' lonis. Defendit illos fat vafidis argumentis Rofinus. Johannes Faes ad Gyraldum defepeltendi ritibus, Hoc inttitutum ad Valerium PopUcolam referunt
rura corpus.

&

,

. . .

.

,

.

**

de

PITISCI PRiEFATIO.
de quo Plurarchus
in ejus vita
,

& j ohannes K.orinus Antiquitatum Romana-

rum V. 39. in confilium adhibeantur. P'rohdverunt ,qui dinrna no^iurnaque rnanu triverunt Jtudiofi lc^iores. Hoc nos doceyit tot edttiones , qua una atate C^ quod excurrit prodierunt ,in folio Bojilienfis 1583. Panftcnfis 1 6 1 3 in quarto Lvgdnnenfis 1 6c6. Colonicnfis 6xo. Genevenfisibii. 640. Lugdunenvoluii hac nova quidprieIn (^"1685 Hacinantecefiim ,B L. teficire 1663. fis jliterim ,tandempaucis accipe. Thomas Dempfieru^ vir multificius ,quinmuL ta leBionts &teyiaciffima memoria meditabundus auBores ,quos laudat ,nec evolvifi^e ,nec infipexiffe j Jed/olius memoria beneficio nixus omnia, nt e calamo Jluxirunt quodfie facere confiuevifie alicuhi agnoficit &jaBat NobiliJJmus Barthius , in char tas conjecijje videtur. Sunt adeo Lacera adeo luxa , adeo conindifiinBa, qua advocat ,veterum,practpue Gracorum tejitmonia. jufia JJiorum vix dectmus eji , quem integ re laudat ,Jcriptorum. Sed pmno tam nobili aut defino quid addit , aut mala forfice qnid anfert refiecat mtnnnum ordine y qucm fallax mcmoria calamojuggerit difponit. Johannes Rofinus ^ Ihomas Dempficrus P anlus Manutius ,cnjus libros de Legtbus Senatii ad calcem operis adjefios vides , landnnt ea , qua apudficriptores , quos laudant , fiednon loco , qtiem indicant , invemtmtnr : tmo hunc ,cum tllum laudare debuifiJent , landant fcriptorem. Exempla ex multts pancafidem facunt. Lavatio Deum matris eft hodie , Jovis epulum cras eft. Arnobtum adverfius gentes libro Jcrtbere fiecundo tottdem eleme?ttis ficril/it Rofinns iv. ^.Jcribit hocjirnobtns lib. i.pag.j. De legibus fumpruariis ex Macrobto Saturn. libro tertio cap. 17. multa adfertRofiinusvi 11. 13. Sed de illis agit Macrobius libro fecundo cap. 1 3 c?" liber tertius, a. Rofino landatns duodecim capittbns abfolvitur. Gallum gallinacenm Latona amatum fiuijfie apud^_yEltantim lcgt in Varia HiJlO' riajcribit Rofinns II. 1 9. Legitnr apudtUum de Antm. 4. 19. Templum Martis his U Itoris ad limilirudinem ] ovis Feretrii faftum memoria prodidijfe Dto* nyfium libro'^.^. fcribtt RofinusII. 10. Prodtdtt autem Dio Ub 5 3 png. 5 j6. Jd. Dionyfius , quod qui tUum a Umine fialutavernnt, probe norunt undecim. duntaxat Ubros pofttritati reUqnit. Reginx facrorum , quo nomine Regis facrorum uxor appellabatur meminifife Plutarchum in 4. Saturn. cap. 5 ficribit Rofinus III. 2 5 meminit iUins Macrobius Saturn. Ub. \ cap. y. llla gerat legi apudTibuUimUbroprtmo eleg. ^.fcrtbtt Dempfierns v.3. veftes tenues.
1

&

1

.

,

,

&

&

,

,

&

&

.

. .

.

&

,

1

.

.

i

.

.

.

Legttnr apndiUnm Ub. i. eleg. 6. nnm. 1 8. Obvol vere qu^ d antiqui obnubere vocaruntjob quam caufam legemqucqueparentam juberecapurejusobnubere. apud Fejinm legi Ub. 13. in voce ohvolv ere ficribit Dempjierjis v 1 «. Legitur apndiUumiib. i x.invoce nw^tx^s. Sudibusinterfemmodum ju« 31. ItcE pugnae concuTrerc fcribit Dempfierus \. 10. legi aptid Livium l. ^.dec^, Legitnr a^iid illnm dec. 3. lib. 6. Summiflbs enies nequitquam,amentaque
.

.

.

dextris

PITISCI PR^FATIO.
dextrlsLay^atenensy uveNahs ejfecarmen l. xz.nnm.^^x.fcribitDempfterus X. 29 EfiStatii carmen Jheb. l, 1 2.». 713. Nominarce Confulibiis provincia: apud Livium lib.v 1 1 i.legifcribit Mafunr , Sicilia Scipioni extra fortem apudilluml. Legitnr 28. c. 38. Ut Deos fruge colenutiusde Legilpiiscap. x. rent , & mola falfa litarent apndPlinium l.viii.c.2. legifcribit Manutins 1. 1. Legitur apudillum l. 1 8. f z. Fatres legem Cinciam flagitant , apud Taci' tum Annal. lib.xx i i.legifcribit Manutins de Legibus cap. 1 7. Legitur apud cribere Ovidium Fajt 1 ^.fcribit Manutius f. 5 §. 3 D^ 2 zMXibusf illum /. 1 de illis Faji. 4. «. 7 2 1 His &fimilibus pU" pag. Scribit 900. de dterum ratione dendis erronbus tum impentia typothetarum qui homines junt iliiteratiffimi tum infcitia emendatorum , qui fapins funt homines bonarum artium infre^ quentijfimi ^operafquequiapropanelocant yminimo locant ,gratiam tnam neglig unt ,& ,nt canes fugientes bibnnt e Nilo , ommaperfnn^torie &fefiinanter exinde errores in editionibus prioribns commiffos non toliunt ,fed fercnrrunt, inpojienoribus multoplures addnnt ,qnibns libros recenfcndos tradunt btliliofola nimis adrem attenti quijatis habent minus accurate editos , dnmmodo /«gens ex iilis adfe redeat lucrum in lucem prodire , etiam in editioneprincipe ^a~ ex illa tnfequentes iit rifienfimulti alii , imofere innumerabiles accefferunt , folet , manarwit. Hinc novijjima illa Lugdunenfis , in quam omnium editionnm errores tUtnautea infenttnam ,confluxerunt ,tta eji erroribns dejermata^nt omnem amiferitgratiam , vix niiinsfit ujus. Ex tlla ad quatuor miliia errerumju/iuii. Nectamenomnesmejtijiuiifeja^io. Gluis entm in aliorumvitiis tam acutum cerncret ut nihil , emendandnm quod quidem ejfet cjus ocnios fugeret? Pracipue in operibus , in quibns innumert ferme fcriptores Latini Graci ad tejitmonium citantur : lilos , quosfujiuii , nt commode toiierem , evolvi omnes JcriptoresGracos ,quos tejies laudat Dempjierus ,& illorum etiam interdumvarias editiones , paucis , quos in hoc tempus ocuiis Jubjicere nonlicnit ,exceptis : Latinos quoque non omnes ;Jed quos perperam advocari Cynthins auremveliit admonuit. Manutii quoque de Legibus Senatu iibros eademopera evolvi : an Jana effent ,qua adferrentur ,veternm tejiimonia inqitifivt: ailataiocis quibus apudveteres legnntur ,iiiis tnota repoJui:capitat paragraphos ,numeros , nt ,ftipJos fontes adire Jnave tibi Jtterit ,minore cum labore invenias ,adjeci: contextnm in capita Jectii , fingnlts capitibus ,ut quid illis doceatur primafronte cognofcas ,fummaria pramifi : veterum verba

.

.

.

.

.

,

&

,

,

&

,

&

,

,

&

&
,

&

&

,

ipfa,ut ,qna tliorum, quts Manutii ftnt , commodins dtfcernas , curfivis ,ut amant bibiiopoia ioqui , literis defcribt jujfi. Htjce vale B. L. conatibus

&

tiofirisfave.

**

i

Potefi'

PRINCIPI
I

Potenttjftmo Augu/iiffimoque

A C O
THOMAS DEMPSTERUS
\*5 tuae

B
a

O
D. D.

L

MAGN^. BRITANNI^, &c. M O N A R C H ^.
Domino fuo CUmentiJJimo aternum ohfequii Monimentum,.

MURESK

ELIBERANDUM diumihinonfuerat, DOMlNE,cuiL.M. ex SC.formula, ANTK^U ITATE M meam nuncuparem folL
,

Auguftifnma^ Majeftati debicam: alium nec volui , qui Mecoe11 ^i natem qucerebam, nec potui, in hsereditario tuo regnonatus, nec i(^ debui, nomen opericonciliaturus. Geniumdefi;inare, cujusfacrario OT^hoc ciientelae anathema, hanc propenfioris obfervantise tabuiam fufpenderem, in quo mirabili mixtura eruditio magnitudinem ornaret, pari gradu eruditionem magnitudo attolleret. A te fentire Pythagoras , explicare Plato, dividere Socrates, vernare Hortenfius , irafci Demofllienes didiciffent : Tecum potentilTlmi \n Europa principum regendi amuffim communicent , a te privatorum eruditiffimi fanfte phiiofophandi prcecepta petant. Opera, quse admiratione digniflima, in utroque generc, omnium manibusteruntur , tam tenuinon egent commendatione. Eitnunc 3;,,„^j./„anxia dodlorumfedulicas, te f';uv|/y;^^iv /BiSAic&tJxijr, miretur, qui illud Juliani (qui Longino. memorise dolium diftus eft) jure ufurpare potes e,Mo) H jiiQAlov y.r^cius Ik n«J«^/« Et ego doclifrimo Regi meos in illufbranda ornandaque AntiquiEpij}. ad Sim; Ivtst))ic€ ?ro9i)f £trf///«/w. tate conatus, feflimatori sequifllmo, infcribere verebor? Accedebant ad haec, patris mei feu vota , feuimperia; quinupernecfordidre, necnovaefamilisepofTtfror, B ItE, JE infuper& lua majorumque tuor um munificentia praefeftus atque Irenarcha , parricidio primum domeftico, inauditoque haftenusfiliifuifcelere, acmoxmagnatumquorundamimpoientifaiiioneoppreirus omnibusnonmodohonoribusexutus, fed& hacreditario fpoliatus patrimonio, vigintipeneretroa61is annis, regicBJuftitiaevindicemmanum implorat. Et parricidam quidt m ante fedecim annos , Abredonise inquiri prsefens imperafti , aclducentique ingentia pra;mia pollicitus ut de cretero bene fperartmus , ef.^v»*/. E- lecifhl. E,t qu:a t« ^iy.xix ^^t^^u sv^fAX^m ^ v.k\ yiytom' «V Oi jSotj&ouvTff «UTorf i\jS»l' pfi, if6./xov« TOK o'p9Ji i'//ei (rt|W7roy~iT£f, tu nobis tt^I^oKo? eflo, &nosHortalos tu Auguflus leva, veterem prohibeinterirefamiliam. Hajcatuaclementiamajoresnoflri BuT^«r//J.chania2 FORBASSI, LESLiEI, de*' "'''' 'vDtalceptro tuocapita, junftis raecum voiis, fupplices coniendunu

&

&

.

DOMINE,

ANFI

BUCHAN

,

,

,

&

STUARTI, SCHRIMGERI,

&

DEMPSTERI DEDICATIO.
MovitPatria, civefqueac fubdititui, utqualeciinque hoc eflet, tuis DOMINE patria, inquam, qufe ante nongentos annos, emnrtuis ubique pene gentium literis, Lutetise primum , ac mox Ticini clariilimuin manfuetioris
aufpiciis prodiret:

emporium pharumque difciplinarum Jonge lateque fuJgentein quam fi liudiorumfuorumcurfusadolefcentes dingerent, portumoccuaut Cynofui-a Romana indipare honorum poflent , neque HeHce Athenienfi Atnunc, Deusbune! quam longeab illo remota cultu, quamfuidilfimigerent.
culturcE inftituit
,

erexit, ad

,

lis? quae nihil hodie fcientiarum iiluftriorum (humanioreshasartesintelligo,

Me-

dicinam
fi

,

& Jurifprudentiam) publica Regiaj liberalitatis cura hauriendum exhibeat

transfudit. Quod qui tibi in literatosamorell, idemotiumprofeiroresinllituenciieflet, utnunctua-P''"- ''^« juventus, caftius fuboculisparentium&minorifumptu domiinflituenda, Athenas"*" ^'^'-^'
inquirit peregrinas, ita moxMafljliaratuam alienigenfecertatimconliuerent. Ne-'^' que vero quos tibidebitos, fubtehaufimusfpiritus, inexternaerudiendajuventute turba tua impenderemus, quibus&parta fecuraque fama, & fxpe non leve com* pendium. En tota pallim Europa Scotos ofl;entat profelfores, quicum invitialiis

inopseorum, qucelplendideoliminalias gentes^imo&prodiga,

principibus militant, fplendori ac dignitati tua^ il!ufl:randa; fetotos, fl:udiaquefua lubentifllmi devoverent, tuafignafequerentur, illos tuos gentilitios Aquilis venerabiliores pofleritati exhiberent , verum ifta fi mereri non pofl^umus at qui Italiam, Hifpaniam, Belgium Germaniarque fperare certe non definemus omnes , ab Alpibus ad Vla^otidis paludes fama implevimus. Taceo G alliam unicam, artium parentem jamac nutricem, aufpiciis IIEGIS

& LEONES

,

:

,

follicitudine illufrriflimi

G A RDINAL

I

S P

CHRISTIANISSIMI ERON plures S C O T O S
1
.

finu

bonas artes celebri nomine profeflus quam ipfa Scotia hodie alat. Quis enim Mufas novit, non earum infignes alumnos (ut emultispaucos, nec tamen meriti aut dignitatis fervato ordine proferram) inaudivit ? Bellendenos , Blacuodceos Balfurasos, Abrenethseos Sanclaros, Cadanos, Strachanos, BarcIaios.Scharpios, Leythos , Duncanos , Andrefonos Hegatos, Vimaeos, Burnatos, Chreifl:ios,. Rida^os , Ramfoeos , Sibaldos, Hirda^os, Matthifonos, Dazellos, Primrofeos, Melinos , Gelios , Ihonftonos, Cragios, Curerios, Vell^os, Lautseos, Lumifdanos, Lefl^eos , Pemdrichos, 'Jamfonos, Magillos, Brufeos, quiomniumfcientiarum gene re excultillimi , aut principibus in maximo funt honore aut in celebrioribus Academiis primas occupant quorum fi partem faltem aliquam ad te voces , nam nonnulli eorum vocarinonpofl"unt, quampulchrumelogium, &noflro,& venturo
fuo fovere
,

&

,

,

,

,

:

faeculo confequeris

,

vere regialibertateadfepelfexifl^e.

literatiflimumPrincipem, do6liflimosprofeflbres, ingenti,& Verumde hisplura fortaflls, quamvolui, pau-

ciora quamdebui , cui unicumhocin votis, nonme modomeaque/\uguflifi]m£etu£e' Majeftati, fed &civestuos, &Patria2rplendoremcommendare. Va-le aliispotentiflime, mihi etiam dodifljme

Monarcha, inhumanas dignitatis faftigio pofitus excelfiflimo, fummaeloquentia, fummaerudirioneprjeditus, eflice, utquaetibidicantur, te digna
tus.
fint

&

E

Mulaeo

meo

quod confequutus cen'ebor, fi tumunusnon fuerisafpernaGraflinKO Lutetise 12. Kal. Decembres Anno reparatse Salutisi
,

clo.

bc. XII.

**

a:

ZECTOi

LECTOREM MEUM SALUTO.
Suidai.

Laert.
Ith. 7. //.

tnine.

Spartian.

in tejcen.
tnjine.

„g„
E/{/?.io4.

^

j^

ilk Citticus Stoka ajffertorfapietitiie, Deosconfuluit , ft/ara' tiouebeatam litam optimeinjHtiierefi Rcfpondit Jpollo ^ il avy^ifu-rl' ^ciro TsT? viKfoii, fi concolorfieretmortuis, quodtibiilleintellexijjet T» ToJv sif^xim ocvccytviiiTKciv, diciiur ad veterum monimentaevolvcnda fecontulilTe, cenjebat enim fe nwrtuis concolorem tum dcmuni futurum, fi dcfunStorum laudabiii doclaque utcrettir confuetudirjc , un^/f &moresformarentur, virtutispraeceptadefiimerentur. ^n Set^eca ejujdem familia fequacis par extat cotijiliuml Cum Catonibus, inquit

ENO

&

yjyg^ cumLaelio, cumTuberone, quodficonvivereetiamGrsecisjuvat, cumSocrate , cum Zenone verfare , alter docebit te mori , fi necefl~e , alter antequam necefle
erit, vive

cumChryfippo, cumPofidonio,
,

hi

tibitradentdivinorumhumanorum'

Nequequifqtiamobjkiat Auguftum Primtpem Antk^uarios fafl:idiifle, t.ip. 8(5 ^AntClL.I"^ .^i^tiquitatemvenerabatur moicfas iilas(^ improbasGrammatifta; umanxietates , (^ lib.i.c.ip.de fji,)v c(^\v dijfertatiofies intttiles cenfebat, .^iioquienimabargutiJ/imoGrammaticovete' \o.Epig,-. rum memoriarum exequentifllmus , idem Princeps audit an aliud filio tanti imperii , 3 3. '•''^•clellinato bj^redi , participi ']am Ihcodofius Hifpanus apud ijj cultijftmum Claudiamm. ^ 10, C.l^ commendat ? Intcrea Mufis, animus dum moflior, infta, de^.Hon, Et, quae mox imitere, legas, nec definat unquam

Sneton.

que notitiam.

^

'^

*onJul.

Tecum Graja loqui, tecum Romana vetufl;as. Antiquos evolve duces , affuefce futurae Miliiis, Latium retro te confer in aevum.
Hancitaquetibi, (mi Lector) Philofophorum, -virorum principum , atqueadeooracuU comprobatam , offero , i^ utpoffum, aio?v;o Antiq^uitatem, ubifweRoMANAM, fcepe Gr^cam, interdtm etiam (^ barbararum Gentium facra ritufque complexam , ut publici fiat juris , utinam l^ faforis ! quod privatis mets anteajiudiis , in memoria fubfidium , dejiinaveram ac domi continueram.
divinioris aucloritate

Videram foannem Rosinum ,
judiciurn) non contemnendum
,

tranfcriptionis feduljtate (hoc de eo

doBorum qtiorundam

13 de ea optime meritos pojierioris factili , nec rarenter tetatis mjlra Criticos ad verbum compHaffe , Onufrium , Manutium, Sigonium , Ciacconium^ Pithaum., Brod£um, Polletum,Cujacium,Briffonium , Hottomanntmi , Ravardum , Marlianum , Rhodiginum , RivaUium , Gruterum , Turnebum, Lipfitim , Scaligerum , magna omnes Europa ornamenta : quibusegonomintbus cum femper affurgerem , aut a via difcederem , nefas duxi aut Rofmifpeciofamabolere Epigraphen, ne malignus invidus cenferer , aut illtijiriortrm fcriptorum curas hinc eliminare nepejjimejtiventutis profe£lui effet confulttm. At cum multa deeffent , qu£ titulo refponderent, ineamcuramincubui , ut fervatis iifdeminfcriptionibusmeainfererem , quo viam fiudiofis aperirem , bonos auSlores probatofque evolvendi , Jeligendique , feleSios excerpendi fumma quidem cumjucunditate , nec minori Jiudiorum compendio. Tabulas iilas duSiiies (3 fchemas , quaspriusChalcographi , credopompapotius, quam
digeffiffe
,

aliquem in ordinem

eam

^

rei fervituras immifcuijfsnt

,

prudens Jujiuti

,

cum quod nonfuo pleraque

loc»

,

tum quod
ntn

i . t^ nonfemelndicula ejfent . inquies multa : fateor . multam inlucem ingenium proferat .ibet breviffimitemporisportiononexiguayicade-- germani^ nationi. an obrutus negotiis .^fed fuccurrat tibiiilud Romani Phitofophi. Etfifoite. m adi iSi T*f «S-. multiplicem eruditionem . 6? magnifcentia fed nobiiius longe claritate moderatoris fui S. quodquiacutiusperpenderint . implicatus magis . quod opulentia quidem conditoris . neminem omnia: nam ut aliis plerifque . .:^iTot. htec a debui reiuclari. Vale. ameemiffa. hunc memoriadefiituit. nec infignest^ ciaros eminentiflimi. quorumegovotisnecvolui ^nec Atque ejus quidem quam. ciijus in laudibushoc ego potifjimum pofuerim (ut omittam juventus fub eo morigera . profeflbres y & prudentia dimittit. His itaque ego . ubi foli ignavi latetit //>fama. Incufatur. fcripta . nefcio . memor. ^Vmm alio invenire pofl!eplura. me meditata . *ut iibrorum fupelie51iie . non pauca earum inepta ^ rebus diffoiia .: dum enim alius aliud pofcit ^ adit. nuilum fine venia placuifl!e inge» . tibi. (^ conflantijfimiS t^ amici urgebant . no£lu. uemo nefcit y ubique quidem jicademi. Aie cui Jupiter in quocttmque libuerit genere repones isl ullus non mala multa largiatur. Lector. Tarmu ^uidl quod anxia fcfiptorum turba fumus ^ aiteri obfiat invidia . & Menecra**«'• femper iucura meiior elL Et ut mice verbo expediam. /j^cmiuus adguftumtuum . Accedebatl^htec : ^ doEloremaffiduumpofiulabat arciior Joannis Gualtii S.- l ND E X . (qaod citra invidiofam ofientationem ut dicium . ijuol Si fviSi Eventii: H^ec tibi videntur. {s? fecura eloquen- Lyc<ei Graffinisi ferverwique difcipiina illuflre . quam aut cgo optaffem aut reidignitas pofiulaffet. illi nocet obtre£iaiio. nec lice- nam^res me^exigebant. autveriusfpecula dicipotefl . illa vero mihi. fimiles exigantpueri^ qui <^ bovi cliiellas aptent. . yufiiffma mcbercules excujatio a munerc publide profcffionis fuhminifirata . confuHt . eo potiffimum tempore quo res maximal^ periculoftffim£ cum potenttffimn adPartem aliquam fubduxit afflaenti Audttouim meorum frequentia 'jeifariis gerebantur.DEMPSTERIPR^FATIO. . tempus impendebam .V Iilintmr» efl: Nec Hominum. mtte conceffa . omnesinterpellant : quorumniotisi^ expeSa^ tioni non refpondiffe . (Mi h^ CT r) . qua me fibi procuratorem impoluerat . digefia . afparagi ccquantur . utinaml eo otio. 'isAifA. Theologia DoEloris Parifienfts .e<ipatrociKium : utfciasideo tantum peccfffe me batdtfferre. . pridem »o«r(?ro £5? prasmia. Defunt . imo quod liberum non erat . ui veriiam rogarem. ita ucceptum velimjfatisfaciendifoilicitudo.irum fcd maxime Lutetite . interdiu . colieila . quod quam onerofumjit . fibi dcef/e efi. IfJ tJ' dii) Kfi~a-(ra\i ocpitKoiMvov.quain . JeliciusAiefupfkripoJfe f nec ego id invidebg. ita iniiterisdiescuraquepr<efem. X»l f*ii T«uT« SoiiMVT IfJv. lerum do^i mecumfalebuntur. in quibufdam amma defiderantur. quod liberum mihi . aliumjudicium . pr^lofubjeSla . Sium. linguarumque peritiam) quod namnec ineptoi acre patitur judicium . qu£veluti tbeatrum eruditionis . ^nni unius verlentis ambitu citiusquidem.

Di familiis.I TOTIUS OPERIS. ludis fejlifque ' . annorum ludis VVr. 901 941 9+5 ROMA- . JU. De militia. L IL III. VI r. In Eledis 815 869 Romanarum Antiquitatum reperiuntur etiam fub« fequentes traftatus . IX. De Jtnatu. IV. t)e Jacerdotiis. 305 & dierum ratione. IIX. adibus . vejti~ accumbendi y mentis^ rittbus nuptiarum ^ deducendorum funerum. diebus fejlis. De De II. adicults^ aris deorum. i Llber De T>e efti de Vrhe & popufo Romano. & & & 8i 191 235 T>e comttiis. quos Leftor fub paginarum confignatione inveniec. templis. II. De magiftratibus. Rmanorum. De jtidtciis. De legibus. I. N D E X pag. aiis. X. PAULI MANUTII libri duo: De legibus. 449 48 545 657 yio Accedimt I. De dtjcumbendi ratione feudemenjis. tribubus.

.ju.r....f.ju..^.... . cSei^^timio cS'evero ......"Xh^ns ^lkUns 9loma ^eluieatiS fZ.:L..

m --.v M^» .

plagii me iitfimulent.. Gubernationis hujus prasiny qiue in judiciis conftftit explicata . qui ritus hujus populi circa fuerint. ut hofce de Repuhlica Romatia Ubros fcriberem. adiculas . vel facrorum minijiros defcribo. in quas ciii AVGVSTVS . vel illo nomine appellarit . quantum quidem ex veterum (^ recentium ea de re fcriptis editis fcire potui. ago. intelligi c<etera qu£ di- non bene pojfunt. authoribus defumpta ejfe . etiam in hoc primo libro . orationeperfequor t3 fic hunc totum traSlatum concludo. dixi. infiztuta populi confideranda. . indico. E caufis Epijlola qu£ r/ie tuoverint ad kSlorem fatis literis . Is vero hic ejl : ^icunque Rem' defcribendam fili fumit^eumprmum omnium deloco^ ubi illa confiitulaftt . d. llla vero verfantur vel circa Religionem vel circa Reipublic^e gubernationem. . Cim vero multi etiam dies in ho- vorem illortm Deorum fefiive £> celebriter Juerint peraSli: deiis. Inquo tra^atu. Urbe muris circumdata. quibus de caufis eos hoc . A C A- . ^ute leges bujus Reipub!ic£^ ad quarum mrmam ea gubernata eft . . quos quinio libro explico. fumffia diligentia facio. ne fi viifiis. nono libro expone.rem ipfam aggrediar. ejufqtie habitatoribus agam. Ita Urbe egredior . Nunc» jy^Eo benedicente. (^ amplificationem atque amiitum.fideliter leSloribus ob oculos pono : atque fimul pracipua adificiajuxta quatuordecim regiones. foluta ad hunc niodum traUatione de Religione . Magifiratuspoftea libro feptimo fubjungo. qua templa libro tertio Inde <edes . aras . de incolis atque habitatcribus hujus Urbis jure optimo dicendum allatis pnecipuis hujus populi divifionibus quod (^ differentiis .iffero.libet pauca qute- dam de ordine librorum in publicam aliquam cuHtur medium afferre. cum prtecipUie fere partes Reipublica comitiis populi fint peraBa . THOLOM^UM Marlianum. Onuphrium Panvinium. quos Romani fejioi quarto libro ago. ^uod nifi fiat .pratef. de iis primo loco^ libro videlihabiierunt cetfexto. fuerint.iM Nunc ut initium fiat operis.. derint kSlores multa bic ex quos dixi. URBE Pr^fatio. quos hic populus coluit . oHavo libro trado. Hac de ordine.recentes etiam quofdam fecutus fum^B ar- Fabricium. Ab. 13 c in eorum honorem adificarit . Itaque in hoc meo opere primum locum hujus Reipublica defcribo: urbem videltcet Romam : cujus originem^ adificationem . Georgium & C arolum S igonium. quod indicare hoc Ioco volui.veteres rei Romana fcriptores. Urbem defcripfit. lis cognilis . Deortim . dicere oportet. : y ^ Religione 13 Reipublica gubernatione rem viilitarem qu£ inftitula . Adfeflos dies pertinent ludi . (3 de Urbc. PoIititS defcriptionem aggredior : ubi. t^ efi: tedifi- injiru£la. Secundo igitur hujus commentarii Hbro de Diis .ANTIQUITATUM LIBER PRIMUS. DE ROMANARUM ET POPULO.

die April.five ab alio quodam gravijnonte condens . i".fi rcTum Albanarum potitus eft . P/utarclMis.rw. ad Procam ufque undecimReges prjefuerunt Imperio Albano: quorum nominaapudDionyfiumHalicarnaireumrecenfenturha:c. Latiniis Sy/vius ^i.UITATUM ROMANARUM C A r u T 1. & ab OnuphrioetiamPan\inio initio librorum de Kepuhltc. Rbeam Sy/-jiam{{\iimNumitOTis . 9.Vano cnim de fangttine crctus trabe ac remis .X. . Capta aliis fociis fuga fibi conenim &dirutaTroia proptcr raptum Helens. ut ipfe de eo pro arbitno poenas fumat. MS. poft foceri obitum. conjuratione fafta ex inopinato Amulium obruunt . accepta Regis Latini filia Lavinia in matrimonium . Marte. . . Remus hanc condidit itrbcm. & vero maxime confentanea hsc eft Conditam elTe urbera a Romulo RhesSylviu. ult. fil. . Aie^itinus 37. Numitoris nepote. nam Mctium Celeren» nec e plebc fuilTe vult. Interfuere interLavinium conditum . fan^iiine crtitis Tiirmali trabcaqtie Remi. vi. Anno hujusfecundoRomulus &RemusurbemRomamineoloco . quod eft pars Italis. . atquerefutantur . Mela Tib. . Idem lib. Remus occiditur Romulus civitati ac civibus Romanis nomen dedit. annomundi jizo. ix. At hi omnes . . Simpliciffima autem . VerumRemus. Cafpettis 1 5. abundante Lavinii multitudine.f breviter recenfcntur . ii\. fil. adRegcm Latinum venit. Albert. M.fLit O^ygei Rex. Albalo7i2. auxiliumfratri Remolaturus. M. (annoacapto Ilio + {i. erat enim maior natu.reliftisduobusfiliis. a. : . Veftx facerdotem confecravit. Pompon. &figniscognitis . Livius. fE origine urbis RomsE. redafaifta. vn. alii Komulum Syhiu/nxoant. gnumque avoNumitori reftituunt. Stadenf Chron. 19. lib. quEob vulgatum corpus Liipa difta fuit. fuccciTor Al"canii. dimiiTuseft: poft longam autem & diulurnum navigationem inLatium.filio. iu a^ro Roluano Romtt^tjKitm Romitlits. lib. . ut alii tradunt . captus aprxdonibus pcrduftufque ad Amuliumpatruum . ubi expofiti fuerant . pag. ubi astatem virilcm eft adeptus . varis difcrepantcs iunt fcnteuPlutarcho rccitantur. ^o. Regem . "P A R A L A quo condita Omam PO Roma^f : conditam a Romulo communior faiic eft rententia vulgatiorque hiftorici perie omncs. & regnavitannos ij. De tise . ^«<i aciiittti ciim fratre Jlcttt de ioniiiioriliits nojirii accepimiis. lib.quia authorTroianisreddendxHelensfuerat . I. viii. Manil.regnavit annos zg.Maii. novam ipfe aliam fub Albano fuluit.) condiderunt. 21. . Aftron. Dionyfius Ha/icarnaffeus . Prudenc. qucm ego audtorem doiftum diligentem judico. Rheam Sylviam carceri includi . florentem atqueopulentam Urbem matri reliquit. ex quo pofteriora fere ad verbum defcripfi. neque ctiam cqueftris tantum Ncijite Titrmali . 1. ttec . Divitm favore cum pner Mavortiut Fmdniit mbem frftitollim Rtmnltfs. Sublatoautem&ipfoe rebushumanis . Joh. multa tamen notatu digna in eo repelias quaE nufquam alias. ibiquc aliquandiu commoratus . Aiiion. Afcaniofilio. cap. : Thomas Dempsterus A D D I. &C. Mejfala CorvinnS SiiarthohmMS Marlia»11 s. Mihi tamen animadverfum a Remo fundainenta ejus jaaa. Ty-berinnsS. cujusprofapiarcfertur ad jEneam Troianum. paternumque. & quxa Livio& : & &incolumisquidem aGrscis. Initium regni Albani cojpit anno poft captamTroiam trigefimo fccundo. z. pait. j. y. geminosprocreavit pueros: RoTO«/«wfcilicetac Remitm. Capys 28. orlj^iKe tirbh Rom. 8. utfiiigunt aliqui. . abipfius uxorcLaurentia. & nomine. Poft AventinumPcoc. JC. educati funt.MichaeliusGlycas AnnaJ. V. Alladius. cap. aitatis Afcanii vigelimo quinto: a quo . 16.n. multisfermonibus viciflim habitis. lib. C. Pli- & C A P. rcgnum avitum. I D I T I AD MEN A. &ne vindexregniex fratrisgenereoriretur. Itaque Numitori traditur.ANT1Q. Aurel. & tutcla matris Lavini^ ftetit. Amuliusigitur hac recognita. ^.Antlijuijfimttm Grtaixoppitiitni Thcbte "BtrotiA-.JEne. puerosexponi jubct qui aFauftuloregii pecorismagiftroinripa fluminis Tiberisrepcrti . i. xi. 195.. interpaftores .e. Alii ab ntroque fratre conditam contendunt .% appellataeft. Coriuptiflimc nequc ullo fenfu . ad puberem xtatem incolume manfit . & Albam longamcoloniamdeductam . quaeafituporreftxindorfo urbis. NiimitoreSi Amulio quorurrv hic rcgnum quodNumitori fratri propterxtatem debebatur fraude occupavit.Syhius. zi. conditionis fed patricis equites veto trabcatos fuifle dO' cuere Critici lcgendum eft eigp . Remus. HscperpetuJevirginitatidevota.c. accufatur. qui tamen nondummaturus imperio erat . cpigr. five. anno mundi 3213. I. annoprimo . 4. Supervenit &Romulus cumFauftulo . Exorto poftea bello inter Romulum ac Remum de imperio . AlLi 39. ut qui Numitorisgregesabigerefolitusfit. Is vero Afcanius ubi ad maturam rebusgerendisiBtatem pervenit .is Sylvim ji. atque obtruncant . Dicis CHlmiitilits Remi vagatitit I>i' . cjus conditoribus. . 8. ac ipferegnaejiceretur . Saiesber. quashucreferrenoneft opus. hsres regni reli(ftus eft. Olympiadis feptima. rciRuft. in Romano. ii. triginta tere anni. 2. Capetus huncquidam Atyin dicunt. Lll. Cortigcndus Papin. (jtiod xiiifii. Kal. iv. ope nius lib. qucmccrtum eftlegeshiftoricoprsEfcriptas nonobfervare . vevf 17. cap. i.t ilora. Sut. JEneas cum patre Anchifc . Agrippa 5J. nepos Numitoris agnitus eft.

illitc . controv.ifcuto de papyro faC!o ac bitumim i.info . v. Sed dc Pfudent. c. . 2. 4.ihi faja. Et ad fat. Hinc idem quod Jamatie Rem! popMto queruas SardiTiU glanais fat. . 106. 91 concx lege apud eundem lib. lib. eodcni libro. in fervitem exporicre . Scvi. . quin idcm feaitarint exempIoOe«lipi. Denique notandum non modo inornato corpore pattus hos abjedos fcd unacum iis pretioiilTima quatque expoiita qualia funt aumm eemmse annuli. abfcondit . Amne jiibct mcrgi gctninos fcclus .ititincjiiojliapcptrit. Faft. 7. n..Cluon. j.tcus. Otho Friling. Amor.it . . «nda refagit Marlia fc viffa fo^ore liolofo fliiminea pofiiit latiis Ilia rifa. Annal.ir. tel.tji Ariftoph. in ijtio folebant rccit. 5. vetusfcholiaftesjuveiial. v.ifccs . nec defunt quim.tbidcm in mare projici inflit. lcnd. lib. ^gque vas Jifcellant vocat quifquis iUefuitquiGIycam larinirate do^ navit Annal. forcnt. jtncid. lit Ifstrxiv . aguof.ttroSi^x^i-' tmv otk— . Manaff. mana Ec lib: 4. lib. II. mhm Confiile liifirandi f. lib. Siippeiiif.itcr cjii£ me pepcrit . I. lib. . V. & Glubit magnanimos Remi nefotes. via jifpia. Alit. pcpercrat cxponi ZT in . p. par. 99. quamquam poftea Thebani id Icge fuftulerint.l. matcrve apiofcens libcros fnos foliitis alimentis recipcre potcji.is. (c^inidicm . adSat. fs exponofittre . 1. Icgendum Canth. v.rabo Amafian. ipjoqiie Utandum Prodigio. cap.tt . ^j. lib. & Et frapll texat ^eiis Romr.A'. Xtet ytuplo.ivocantur. I C. xai ^i^avSfJiTit! mifinct h toTc /Jioixipei . 5.itronaliafiiut. i.. quemaClemente Alexandrino & Eufebio laudatum cgo etuditum magis quam eloquentem iftimo is in fua exagoge.im ytlian. tir. 16. rufxfjciiil. niji force monJlroJS Dicnyf Halicamall.ttTOiy tKiyis. ut ex eodem Heliodoro liquct Im & pag. fc 4. 6. (tUhos cff in niiofmtpcllis atirca .inEiltrop. Idem Epift.. . V. lib. In Jiua pticri dcftittitintf. Terent. lib. 'E. & & Qo jCMATErRoMOLIJ liabet hic opinio fuos fauFilium faciunt Rhcn Sylvis appellent. 4. Modus cxponcndi ut loquicur Freculph.im neverat tixor in Ad M. ille Hebraicam confuemdinem. r. c. . mide intelligendus P. Valenrinianus I. nam nuuquani fjne comminarione deorum putabant poncntoibs focius natci quoa I .ts. Martial.it Jtijfir.i Marte timc nam M. c.f/. ad i. cleg. jEthiop. ". p. Tragicus in Exagoge morcm cjncudam p. colunt thalamos Ilia diva tnos. tit ctim atttcm latere non poffet cxpcfiiit. trov. vetuftiffimus hic atque adeo in ufu populo Hebrao ut ex facris litede Moyfe notum & Ezechicle Tragico. Tr. Tit. qtii.hift. 44 Gargoris Rcx ncpotcm fiinm H. I. Nsjuoc Stos Qh^mU cg&»t ifjLO. . ut dicetur in tiatocii dixiadilludClaudianilib.var. Setv. 5.ircns Et in alta nemora pab. Thcodof Ilb. ro Katos nepotes Amulius cxponi jiiffit.v. Seneca Oedipo.i AmttHiis jnjjit. 2. Catull.im & de anu quauam intelligit: mclius Eugraphius veius Grammaticus. L. QU AM mcw ris . ?.i . . iudiJis rccepiffe utriufque paicntis qtsam cv. Rtpi. ^. 8.cro cxpojitos collopater cat Latro apud L. 2. 10. 4. cjtii Romitefl in rct. .ik. cantharis etiam cxponi foiiti ..cap. expof certe tamen apparet liciram expoiitionem .itrinm.tm Ubi . 2J2. Stat. 71. 3. t. 5^.. Clsdt gra!l'b«s 'l"""S •fi" ^""' 1' Jff""''- e m je. nc ciii Thebanc viro ticent exponere inf. lib. Juuin.m Jiliacxpofit. pag. Gcograph. me tres menfcs .. . v.mtem. a^. Idemadfat. i. controv. v. iti falis deftitiiittftie locis. lib. Dec. utlialiquisparmmtoUerct.2. jiibct nt bicbrxoriim «ens mafculos jaceret in fiaviitm profnndiim. fil. Cluon. Nec fenlus. 246 . de infant. a«t tir. iu v. Et Ub. Tnrb. y. 76. ji.tiKii'ij-^3tTii Latinisi:rff>n). tanquam impium &abhumani-atea!ienum . funt tamen qui Romuli matrem Ser-J.aJiinmisf. 26. dc pra:cepto Pharaonis.De Orioimr crbi» R ignis. lib. torcs. Ub.«fiss-et t\ m. 600. & lib. ut omittam Chroncgraphos. . Scnecam lib. - Vcrnm vidi cantharnm . ftcbc lib. epigr. nec intetpimitio S. i. clcacas vetus fcholiaftes Juvenal. ijti. in Symmachura. loci putat . tr. infentes eget exponi folitos prodidit fttppojitos ad Sat. in (inr^it^. Valer. V.iin ojicndas . Propett.it In widis pcrtanlem Infigni cortectionc Olyb. Intcipretes Horatii ad I. — . l.m fum.i»i eam v-o&adlib. z.i Rrmi .imos ^ . l.i Rctn! feijmttir fortiinam. i -4 "nts <»p« iroi valvTete itrifiiKiunii fioi t!iv i"''''» . Faft. non dceflsnt fepuJcurr A 2 fi«a- .27?. p. (tiSvat . haberetfalceiii educationis przmi» i li raoreretur. »' ^. monilia. 11. in And. fi! <f"ejs&ww itfit To» TiCsf/v . ANTICIUA EXPOSITIO ET Q_U S M O D U S I ! . YV&e ydf ort ili rrgaTOT fiev etyTcv ynofnivor Xfi^crrocorToc t^i^ifetii ev og-pafKt» Veitit Naunius emdidflimus lib. Diodor.it. pag. & Locus vel mare & fluvii . necare. i. 175. . deprodigiis. . 2. Ilia 2. Prob. Heliodor. 2. Claudianus pancg. 6. quoif Tom Ilia . lib.irins Thiifis rcn. 5. 2. abjicere aut necarc intereiat Reipublicx. Martiis ^tiibtis ncid. De Gr^cis nuUus dubitandi locus. pcrcurrens vitrcas fiih pirgite tel. ''" ^. Sicul.ire poetic . 4. htc ThelranfrKm reifa fmul Im. Ezeclucl. I. de Valens Augg. in Palla ^ravcs hiimeros vcLit Illi & ^ccam. Paul. SchoUaft. Liv. Rhm rini cxpojitil ir tiinc Ilia comprcffa cfi . Ceminos ijiios 42. I. nam lata lege vetuciunt expoiu pattus. Amor. ^lni mox tit alvo malris ejfet edittis In vafc fdiH per hycmem exponitiir.tm te cam coTcris diccbas. M. ff. Tcjie damnavit p.fnnJdS iemliit mctntls eleg. J^..nra cclcbrantiir a Romatii!. Cap. pojita in his maxinie . S. hic Romanain fuifledocet. Roniiiliis Aut denique ad de conful. quare optirae pcrctirrcns zilrcas 2. nam in ntillo cenfn aitt nmr. .. 206. catam tradant.. 7. 6c ipfe Satyticus. 1. ^amobrctn tinipits cji oiuniuo ttC Etaliieadem. lib. K. male interprcs verterat nec minus vatii in hoc ritu Roniani . libe. 6. (jti. Rcml NKmtaiie verna. Ovid. fub gurgite 14. licet plerumque non magni pondcris author ctntharam feifaninat. epig. avia abj iciebantui.Ui /f /:i ijfis Sii iraiimit habitajfe Remtim. dixit TfSK Ibi tlixit .ttifirc cottditioncm.od. Sti^iiri inattim. 7^9. Ovid.r humo. TeutieK Sv T» !r«e//i irvtiKTiSiirat u. . . i..ullim mijit feris Avidis avibtifqtte ^uas Cythxron ticxius ' corbcm fiipponendo puero repUtum.r(/Tot Ktifvir^it fjih 'ECjsaiajv yivit autilliim 011! apiid T' Deindc «tjo-evjx* yiTtlny Trolaifnot et (2«9-iJffm». ingentns . meo nifi fallor . otij:» t^t^it diifi Q»C«Jo ix9l(«i a-«uW«. 9. /EUus Donatus hallucinatur dum pro Canthj. ekg- I . ele». Alii in deferta Jamcftic d. hos ad Tibe. atque huic liionili infculpmm erac nomen . Ctrthaginis altt.^ •. videt. & fultulere id & Juvenal. & Conftant. docent IC. C.ijf. Gra:cis 4. IC. i.laitam pro)i.. lib.iri parvitm cmiibiifffue avibttfqHe nepotem & Jam fecnra . aliaquequx .Elian. Tibndis habuu. 10. ^fartisadlliamvoiicntisutconcnmbcLmtim Marlis di. KXTii t) Trdt^m . fil.ib. ^ gatidia votaijKC faps fpnrccs dccepta .

9 Non ddunt tamen velint fuilTe . iiotanda eft. 2. I.im S. aci. Eulebius Cajfatienfis in Chronic. cpift.cap. . . 35. Tarruconfenfus in id eft . hocque eft I q. A lib. Metamoiph. 1 1. ^ . 18. qK. 2. FI. quod ad fe m & apprehendant. aft.Kal. alii 10. fiiit Ahfondtint fpurcas ^ Mulcere alterncs . Jdem caim. nunc quoqne fab.ibHlantttr autem Marte genitos pticros auimadierjiim- e. in princ. jimor . c^ eum diio .trilia .Timus »* A'^!oc j-fvstrS-au ts. Q^CatuU.:i3eni:triii. z. imperinm retinet. Statua: illi belluina elSgie ciigebantur. 10. ^— Et fumofa Palilia fftr.mcrumgenKstHpinolaiUnon ambipt edncatum. Maias. lib. 11. 4. dilit Horatius lib. Olyb.tm . 632. Aftron. itiffjucr gi fx^t^tlffei fxit Optima nutriCMm ncjtris Ittpa \\*fij(()in rrtiiLixi Kilrin . ExfcJHit ernntitm . 4.c.o. quod iniqunm feparat Difcernit caufas . in voce P. Man. ^ Mavortiam ibidem.— . Cenfbrin. Plin. in princ.i Jine matrU honore NKtrit inhnmant dura paptla tupx. Aufbn. M. impudicaium iHp. potins ft felisis aJirKm .im do dt diiito annltlHm . (^ corpcra fngcre liu^Ka. xtibhtst. Prtbuit intnpido mammas lupa fata ^irino.em: C. & cx. ut pendenribus ab ubeiibus fuis pueiulis reclinata ceivicc abblandiretur. Serv. Hcaatontimor.ut. jidniilt.s lupa caiKlorKm locoali. V. i. ad v. ^lj^d Jit natali faliiffe colcnos . acie judicium.i tnpa nutriti funt. Lnpam Juvenal. Propert. Sea. non Condita Te. lupa. 6. M R O M lib. probat Plurarchus Eujopius lib.7S3L{ .''"^ refat Ilali. Tull. I. 17. . Ral. — . i. Lupam nuaiias lnpas eos educaflfe confirmant Lauientalia 10. ApoUin. PUniuslib. Hii patrius ^favorris amor . • 14. ^ L. lic in editione Lugdimenli Gryphii legimr. five Paliiia . Ja- & dicim abunde infra Ifidor. e. quam fententiam . Illam tereti cervice refexa Claudian. Maias Omnes pnfiUi Cy" ftinitarii mxchi. apud Eiechiclem Ttagicum ad. impudicas rapiant iferos hiftoriciScchronologi. lupa iutcr olim vocatas a rapacitate. CHJm f.v litfnhomrihni tjt affeaa dixiiiis : ferrem . in Riiminalis . 4. ApoUin. lib.i . 2J. ficut dt ncjiris conditorihus d tupa.^uram ^erit.dirl qncqtte terror erat . v. in P. eJpca(i. Stiabq qui . Kal. fhiinlictmftrvavtrunt. Adlciibam in tironum gratiam cclebrioics poeras. i/i ttlvnm dtnfam. oblervavit. L.item . M L I B.iriilhns. Faft. viaflercre . (c.MPUS CONDITjE URBIS. Potrius 5. Roma tuo. lib. fed tamen ceitior authotura fuit ut mulcifcius Savaro notat ad Sidcfed eiiam in foiuicibus fepulchrorum in itinetibus publicis: hinc drvixm fcortxm . fcholiaft. Ipfi feriiiit conditores fttos bift vitlnerihiis alitcs . ft anim. id efl efl. PleuJocornutus in lat.tfiiibus . de beUo Getico. 4. epigi. litpn. A N A R U elcg. Auguftiliberms.cap. 14. niano in Chron. ii. & . capit . inquit. ^. fat. epigt. i. epigr. 2. RomnlKs <b. epigr. I. ZO. de Divinat. lib. Kalend. Geoig. Hlius orhtm Martigtnx . de conful. in confulam Pii & Pioculi. cap.iri. M. I-. i. C-"eogr. qua: Ob id proftibula lib. lecl. Laclant. Heiuton- libii eieg. 595. . fed Jittli nxor .Ktm «i . iMaias faudamenta utbis )acta lejicit.bellua nulrix. Maii. Iib. Mars llia comflent. . NKiriius dKrar Romnle laOt Et . Tn irtmims anthor ——— . lib.m a loan.KS erat dixere Patilia patres Hic ccpitprimHs mxnibMS ejfe dtes. lib. 6. ilie Romutea Jimulachra ftrx manfuefcere juffa. cty. Ita igitur Munere rtpia Romam & & vet. epigl. Nttmitorque fenex amiffa ncpotm» Antitjiiit. Et ad lUum locum imerpretes.iter efi lere tlipa. lio. de die natali libro cap I"'. .tm illa vsrare Marti^cuas p:£[a timet. 9.!tMucfii- F. cap.i rsss. Culpiin Novantiq. T.. 14. partufijue notantiir Romiilei pcji aninis inejl S. —— . in quc inultiplejc-jectio. .x eo Paul. Editdofijne parts Jttvejtri ex nhere re^es. diveriiras tamen opinionuni inter quos Marianus Scoms . ^niftjui: Rom. qttod cnnGa rept . tett irffnndi. fcetamque lupam. Orhis At ego Manilium mathematicoium liib Augufto nobilil^ fimura ia oitaU uibis Romi potuifte faili non facile ae^ ^n. Dttraho . elcg. 4. Carm. Kal. lib.im mortitos paternis bonis frjisd. Prudent.thit. lib. carm. i. qui vciam bcUuam Rorauli nutricem nonauiem proftimtam Larentiam. Ovid. qna::qK. Defendendus ex his M.maria . Vaiio Rci Ruft. lib. nam quidam . paftoram dea: folemnita. ne exfert fartit effet de nofris honis. lib. Geftus autem lupz crat .. 1 04. . mjira pHtris parcere difcs Faftot Educatio Geminorum. lib. ^ . —— ^ menimenta lupas. Hiftor: MifccLa: lib.Encid. Per ftammas fatiijfe fecus . Hygin. 11. Reftimendus Jultiuuslib.i{Ie tjKis infantes nef. Diacon. jiuthor eji Li-jitts Larenti£ effefimiilachrum mentis ac mornm . 8. ijuara a matrt Ittpa didictrant . tqno rerum pondera novit ? Hefperiam fna lihra tenes . qua ccndira Rcma Et frofrils frenat pendentem nullbns urhem . . I. fed nullo fenfu: relcribendum ergo lupi uhcribHs aliics. fic omnen: illum popiilitm liipciini anini. tcnde anni nrbis nitmtrantnr. lib. ceitumque eft . Hic filvtjhis erat Rtmani ncminis altrix 'BellKa. 8. . ut puto. 'Twi^i^mtt . eleg. Piopeit. Idem paneg. . lib. n^fas fwjff lihirits tti. §lnx de inf. if*S»nu . 9. I. Maitial. Jul. I. Ck»i c. l^l. 18. va. Crepundia ifta lignificit Moyres de fe expolito quod Eugraphius ait i. 26. Pcrlii. Firmanus matheniaticus.it creviffe ferino ? lib. fnit :nim FaittfKidem non corporis S. 2. . Nittricemque iHpam Romie. Tiberii teniporibus fuit lib. rtnarras.imnoni:e^. tit aiia citm pttella exponcret Ji moreretm . in Auicliaao. cap. i. &. illi . Muliticyrtit /Ait i' Ctro M/icaiviic clan. fropter vulgati corporis 'jilit. Manilius. 119. Lupi. eleg.mtihus ferarum l. in littoiibus tantum nium fuum .im Jancc rete{ia 'hlar. utillafeiebanttempora cloquentixlatis. frodnntnr . certe eo demi in Septembri conditam nomine in eum debacchatui jofephus ScaUger. Vidtas hic fufa mttatlis jfntra Rhta . Tuinebus primus. difta. Feft.. Er lib. Urbi fcf. Saicsb. 5. od. M. . tU\KK tajri. v. Prob. Vopifc.A N T funiptus.it inttr hisfluarias micchas. 75. & . Romiilimttri. Tihrls. rmhi jnxta Terent. 4.ifque Palilibus nrbis Mjcniit conduntur. 4. Piin. ^y. Fcft. Sidon. 18. & faflores meretrix ntuicKpata Ciedo ^Hod illi ntc fater certns Et m. Et lib. IV. in Romano. unde plcrumijne ^tmd in iis dutcins ejl adhuc tnpinHm faporemretinet frimi^ue ecrum Jidtm . A. Et qnidem ex P. fef. .tttm Rcmuli. CaiTiod. i j. iS.\pcnntd. Quem locimi vide difcuflum apud Fr. Ittpa. iirCKmdjns ^alia Ejufdem ' crtverttnt Martia m£nia laRe tno ? reiits Uttus jimvii htrhofum limoi. Ovid. 58. Modiura ame illr. lib.C. Fab.is habere incxplehites fangtiinis 5« jttoue impirii. Etymolog..il iffitrafitiffet . cap. cpift. in clypeo Roms: ^—" Fatamque lupam . I. 5. Sidon. qui lib.Rtmus Martis cr Jlijt filii . Mart. e Pomi regibus oriundus 5. Pomp. Probus Grammaticus in lib. U I T A T U aJ fc. & & J.

44. c. Decrctum ut dics retur . .ciluft. Moiellus regius profeflor. Commentar. impofuiffe Romulum. ^' 'f!rfyvt!>TBn .(p)>f TrctiMtijipot.aS I.rfte. nani li ad profauum revocemus numeruin anuquiirmia quormn exiet memoria.nrpinne^ Sc/s iti T^jnro:ii:iJ}itu:'. dixifict. Cap. cap.irptmcntttm ru^fus conditx tirtis.^poviicfti* j qjiem inier pra. . eft . ."AA!ro5 9rof£t. Hxc eft lUa Romi n.uti. uter ejfct in.t» ot.im. ii. Lazius lib.i nuntiics h.v }CS'">i e^tiroti ov uoiirev ti^vfiot J" xci^eipl^ii.& Serv. inftitutafuniab Hercule inhonorem Jcvis. Georg. . x^"i<>i ="» ttpiTo. _H irxaipri^txepiTpetrtTai' piTTe^Txi xx'i ra jSfe^ij» £xfl7e <5~5 x»i. quo ffiu dic efjii. Q_U IS NOMEN ROMA IMPOSUERIT nomen urbiafe rois-fo. N£. . » rtj/e^a atyTii? T)f t^pali^tjdtt a^/ioc f7T(p:tv «t^ixsTo. cap.i Jierent : non Arfov t. NfftFTofi arpoc-nKovlct t« irx^TrTpit zrposra^votiretff Ka) Hv ' d'' ait>. ci^taoiv xcti xtipS TK T?. . Rom.-. cap.9-£v7a. qui 3 Iccia ArcaJum manu urbem ftruftam appcllaramque a lobore primum quidem 'Vi^. ? r.Jf?» xot. . Anno .. 'e>iVTt. A 5 <!>«/. & . i. de Divinat. Loctis eft DionisCocceipuicherrinuishb. £?airi\eviriv 'A.cap. 7n hif. 5. inter eos I. 1.iiiper. difcuilli. t. 7» tJ? 7«..cipua Inmina nu( meiare Gallia poteft) Cmon. de boneft. Tt/ro tempus quo rcges Lacedimoniorum deliceie incepe& Cranaus Macedoni. . pag. 3. ab eo lempore fupputaii per Olympiades capmm omniumquc annorum leries ad Olympicos ludos exacte habi. Indubitati fidei T«v & i^Tiroxotv ^otvci]ov natTeyvai /i^e^vMitnv. ao-(pa>. cinnibus . Venerc-t M. ^ fe iondidijfe !n L.ksjAio. fjre.H::s ejfit. aliiquc amhoics tam GiKcaium quain Latinaiiun rerum apud Fcftum Pompcium lib. is ergo V.veti JC. i6.i.. ibidem. qiia nefas holtiam cxJerc . Otho Friling.is^£i. . st/^JI^. funt tempoia beilum Thebanum & Oipediiio Troiana a cujus eveiiione ufque ad natum Romulum trccenti nonaginta quinque quo etiam anno facia funcbria in Elide.Rcip.T regnum erexit ut ab aliis cbfervatum ex Plutarcho. . Lipfuis ad Velleium Paterculum cui etiam .^tq^ue hic quidem ecclcfiaibca fupputatio eft. iinximvoi 70 yevoi srpoTctvcctpi'! . Conimune fidus univerfi . 10. difcipUiJa cap.To t?. Solin polyhift.ev tT-iiptlT» Ms^ji. Roberti pag. .^o lim£. MS. Prxterea injiittitttm . lcgendum eigo.i kA?5-« . *'?. fiiT ocMat. i6.j viris. xate 4.ir rrsA//. munjum fecunjum probabiliorem fententiam eodem anni temporc id el^ vere ut Romam condimm cteatumque. TctuTr. quem communicavit fxculi noftti eiuditillimus Sc pene unicum Giarca.lib. "V7" 1'? Atfciu yv?j5-. Vitiofe fecnncto verfu neque eniin de duobus.o^£'v. licet leludetur Servius. Jtiftini Minoiis Aug. 16. ut in canonibus fuis chronicis fciihit Anton.i- thorem latinitate cultiiruna donatum bimra eft pofteriras.efin eius ab omnuim pl. quos vcifus etiain P. igiiur a creato mundo quater millefimo centefimo Roma condiia. a templo fanfto Hierofolymi^ ftruclo ducentclimo fexagelimo tertio ^ Sed afcribatui hic inlignis locus e Conftantino ManalTe MS. fidera cxlo. trvfitp.rimius trinfcripfic lib. ^ttod is dies natalis ttrbis effet . 4. 2.ut u7reifirii(. 9. ^^etpoS^oxixf. i3. (ed vulgaraomnia. V. ocpatij-cti.itor. Tov ^fv uiov tiiv oe yi StvyctTefsc Eriiti- Itpiicev n^rroirixe v«». \Vo!ph.D E O R I G 1 N 1 U R B I S R m O M *. Mer^Mrio in S. Polyhift. itaque ger. 1. Albert. lllud cll quod rx Taruiio fcribii Cicero lib. V.tjr. & & l^ivof^oS-f^jjTo S' Kyveif iipeicti ^«£V£(v . Ub. Scadcnfis Abbas Chron.ic "vihoria Cifarispridie ejus dieifub vefferam al'.tom. cap. quem difcutiam ii admonuero. . lib.v ^fv (icttrl^it^ii xx^Je^tyj. To /raoo.i4£7»^ ' Apiii>iicii.itio Romuium ajfertint indito !p{i civit. u . ^EvTotD.v ^vXotlcC'. a G:. tj) Kopri . Tat T£ yip n^tciKla /TTo/fO. . RomuiuTn !mperiiparefitem urbisfuxjeLiJfefnnrijynentj i. Virgil. . diis immortalibus fai. :^TGtyi Kal //« Tj. Virgil. 2.?.^tocpe^i a!. uter no- EppiTlo i^e ra SvTV)(f>i trxotOin tvTo. r. A^o Kf£^o-.r. iOviO-t V) TCKtt mm certame» cetsl^rabatur oh .i? . fcripfit. Chron. Orof lib.t argumenta ut cx variis authorihus Stuckius ( in berc receptiffnnum judicium requitetem ) Antiq.cn Non & & Scrabonem lib. deDivmat. a.qninto anno Acha: Judxormn regis Alcifiodor. nani giave fedtum poftquam duodecim vulmres addiintei fjatres men uiIm daret. Contius.crim .ire cruv 7o7^ rrept^. 538. E K T fl N mo KOKSTANTINOT MANA22H .y. . Tai xttrgdhxcficfi ficca-lXi7 tote f.* //aT)^iTa' KaiVeti^of cixjjy . Italia:. 250. fed tjuo. vocterent'.cis pofitam Cscilius teium Romanaiura fciiptor docet apud dcluut tam. Roma ^jf Hanc £tju. pag. apud C. vcl quater millcfimoducentetimo undecimo. quo moitcHiam lib.'Eneid. Omn's ciir. Satnmo.i^ deinde Valemi. condita. Solin. 1..ai CpuTii Tci fi/i^>). dij. ab imperio Nini millelitrecentelimo.v' i. itaque Olympiadis feptima anno piimo jarta Roma. Moicllus piofcfl"vjr imperiitm velut . epuloque exhitamen l2. hoc cft. viriimqite Fcrrea progeniei diiris caput extulit arvis . cui hunc au-ut multos alios . Tiiv TToTitv . diflidimn fuit. ut fciiplit Emiius. tjuo ctspijfet Palilia "joc. Eufeb. liteia:uix lumen idem Fedeiicus . rcnovataque poftca a Pelope ut notavi ad Coiiippum Africanum lib. Ciceione lib.j5 yeyovoiq t^$ ^uyooT^os 'ClotX/^iti f. piipr. Freculphus Lexcvieniis oiTroirTroiff*». i. Suetonium in Calig. Oii 5rotvT£>&.^ot Biict a-foiota xuTaS^n^iOf i-sr^ip^iv.v. -^ & EjTfi d' T>.. ut Pariiiiuts. veToirix. Cum primttm Iticem pecttdes haufere . T£. Romamfque fuo de mminc dicet.go/M(v« xk) TtTeXft. ut ex CX Ennii Annalibus conftat. de» Nec minor de anno Romi uatali inter fcriptores dilVcn(ils. 'PotfJlUKOt t^tJi7t <i' fitUTrtV XTtfftit etp' ctUTQV TOUTO t oiJVIifJ. maxima faltu. Idcenfcmr quo. .v jr«T£ 3rpo. Quod te ab illo xmcnt.. citaniM.'otxv tjjtcy. i^. lic enim ipfe poe^40. _H ffpctTM-l crn Smapiti. nihilominusadfcribam verba cuitiftimi poetx iViarciani Heracleots qui Jambicis verfibus oibem dc<. Cert. . .iHp^ilrt Tditnt. I. . .iti nomine. xet) Kct^pxi xxl .a raiio.li. ciTiev aoTOK t.. Ado Vienn. Jul. Eyxunova.i Lun/tnHrjfe rfi in Lihra. OranHrits cura ziris .:- 'Ev Tl7. 5. runt. . .i.o5 'An-xoeviti -1- 7r. .tbant urbem Romarmie Remarnre . eam cauftm de Similis omnino locus 16. 44.. Honorat.de laud. j£milio Probo.. cap.«i c£^*[aTaif . Tc:/TO« fl 'PQe/. conviviai.ivc(.itnlis liies . Koti dtoa-i Tot ^ornvx xx6' uSotreov.. num. 1. i. aui anno teriio. naf5ev/x«. cap. I .ile nomcn civitas efi gentihus robori fuo obtinet orhis foli .-inc aium conjun:tionc deiumpiiirej nam Joi'i !iiP!Juh::s. ' A?. fiindanicnta coniendii Myrlilus Lesbius de Orig. concois Paulus Diaconus exEuttopio lib 4jue . tertio ImmiffAcjue ferte filvts . Ti. yuij.j.lio. ut lecentiores volunt.e regius. aut fexia: Oiympiadis anno fecundo Paul. 'Ev T« AotTiv» Vertit Fcdci. ©i^llOV xo/vev thc ohyc oi.£T/s-o .

ZflsAwrflt» AjjrfwflvT». n«AA«»7i»o» K>ir. Linguaque fordes comiter lambit cutis: Contaminati nam luto vultus erant. Taroii TnxTrsro^ ^tcwKOi. '. Romulo 'H^rff yapc-^iiiit tcBCTeCT'^>*x f £A£7£f rroifir. •y£oo»Ta{.tUpll^iivX. . dcprehenli aftiquc funt Ad avum fuum agnofcunmr & novere emn Amulium Albano fugant hinc regimine.it>iy Regiiavit in qua AhTTX ''H roi Kxjatvofttti^ijo yXatTTi) rr. Has mos lacerdotes manere virgines AvKXVXV Tx ^pi^ri ^ix^pf^xf. qui reccns natos neci Addixit.lS f^ri^' [<p tt) TkfTO TVy/. proprios velut Huic nutriendos.iat ^pe<pv>i>. ' Tai» aXXtr^luv<j'vo. j rauTX fir. Paftor animadvertit facinus inde erutos Ad conjugem abducit gemellos: quain anxiam Moerore naftus foetum inertem ob edimm . 'J Siaiiu. T?5 /3«j-(A:i'«8 'AA?*»b» 'AfiKAiflv yvftviTi. Cum Mirum latlc ali ainbo deliere coepcre . : ambigua nam diftio K«/ T«uT« Kfl£/ TrAjjflo.Ofx. £5T£IT« WljAo» * Vilp/ .v XoKXttxt cvtr.t Si TD» oy. Q. Pcr- . ' TVXXf^ciuttoi vctto rut Trspty.. & : crefcere in modimi Romulus & Rcmus.^E» yo.Toitpi yctptETi^V y \JTi ttnpot a-jreTiKt €Vpivx. Solamr iftis. Hujus genus cum extetmmare percupit. VA\ Aufonia qua: bclluam fcormm notat.t facerdotcm dicavit perpetim.. Tvi^vytiTX dt oo.Ui %f ijftaTi^f/». . Siitttrln L.K filia Aurr.t rs-poi. Albam Datdani cum pofteris. puellam at integrx Vcft. .€ Aktiq. xa: xalotKi^ti sr«>T«.ft. Dat copiam immenfam his opum Numitor piobuS . Caftas.TOr.i iroX ui 'tKi~iTt ^txy^xtp^l. (iui itate major. .««<^£(. tst»» . AaSott"" Ta» £?« tuj(.Tti 01 KXt Tr. aluit affeau liic pari . parens Simul duomm ne uniusquideiti antea. \pptvct rxvpov Kpxrtpot k«) ^aftxXit TV^ti^Xi ttfP li rHTCii TxZpOi £V£U£V tlot T^^Oi TO TTfjiov. 1«i Trur-sra) zfpoTce^i^etTsi ^i y xeu ytii] ti kx) yvaTjitrti 5 ad partus dicm quem prifctipfit: ut fcemm cdidit. ^^Tiftaruv Kai TTXV ro TVfji^xXXou. Diftcnta lafte qii. Avoque mauis fceptra reftirauiit fua:. nupiiirquc liberas. Natum_ ncci dedit.:vov TrtftTTti r*poi ttTFolKiav O 7»» VuftiXoi rraptXBut st/ tiv« iroAi^t^vjj».otitxt ^X7tt Tfl rk TrotiotiC ) i. 2y^5oA/x«5 (?' iTniyjlo Vufj. 70 ysyotoi It^t ra x«AAij Tiwv TfpoTiixaV' ru ^pi^i: mpiTaK^ii E X AvxyH Ka« t. gercbar ubcra Admovit oribus gemellorum hilpidis. . pudicas. Hanc Marris ad lucum piofv-ctam quis lemel Oblervat. tmriv A«'/<. fttipXKXi. .0» t^it ftriT^oTTalopa JO.i.ij^£ ORIGINE & y ROMANORUM conditorc urbis. : fO. Mitiitguc cum ralida manu ad coloniam. . Scrvavit illam fcdulo Lucina 18. £t4j 3-oAit«.^prcjjlt.iat hiterprcs Rcg. Cum cognitum cft Rcgi fupcrbo Amulio .iunivit Pnami Cieula Alia.iXei ^tii rtiTuv T»? xvSpm fttt T»« 'e^v-^sv ytveTBxi (ppiKxXini T«5 o"£ yuraTicaj Ecra. motibus melior fuit.t ^E. itctum includitur Arfte a Tytanno.ifi. aii|ij» ^aSo» .\c matet. Geminolque natos pepetit.ot rv^o^^ut xy^otKuv kai ^HKoT^m 5 tiTTOt Toii f^XTol: 10. quos dedir. D E I.ftxXti rrpoi rtit TfoXtt. Vitiatque. f^cm dixi aviun maternum eomm fic fenint. Si iitfeiTopof fiXvSptVfixrx KXXbvrti. ^O. ri^riTt . ctiam fada pia:ter fpem. (iuod corporis faceret fui aliis copiam. Kt cnie confodiunt inermcm atquc obvium . yrXT^iat Cnm y KXTX lceptra ffatri Numitori jufta rapnit. eft miferabilis Ka/ ^i^ii a' XT0T(piir1>iTtv apiyiXKlov tipivTti.iiiTCi»' 60. giavidamque ellicit: quod patruo ^Ayioia. Projeda (bboles in fcapha . obliti coeno jacent. Ptsdx incubantcs. poll impius Ka/ vup iXTrliui fiiTtin i'i^KiiA. .oitot Xvr.dibus emtis. ic jaci in fluenmm mox jubet. . .Sti Ayn-flCv Xiyeiv.x To n» TO rr. IJLr. (^ii nefciebant foeminx luxum malx Piilis lupam admovifte finxeie ubeia. ' A $• /^ Avapa.xt Tf Mo$ avofiiio-^tjTav ot Tx7oti Ktti Va>fcv>ioi j K«/ /3io» tix. Ti)v kAijo-i» Tij» T?.iriui ii> FED. T-aro t5 kIi^s rTfleAAavTo. ^ix^^-K^it *£AA»ji<KJj» erxipXrr.. oixupiii TJi » K«« ^uAsjkk. rra yvvxiKOi rttei tjytotiKorei . : . Amulius Wrii ry rafix^Oi 771 kixAAo? TrolntJt.ttitiis e. 30.uitatumRr»?? pil )^oti ^ M A N A R U M Lia. Hoc eft mcrctiiccm .io» piTjet rrti TToXsUi fTrxv^tiv 70. ti?» i»^<»} . IIirKS («£» .. e(pr. inlidiifque virgiuem appetit. & . Y.v o^ptv Tr. /Eiiea: fatu niagni editus H " TS-pO fitX. Ty(lr.ducis.Sl S^VT^Vf^VTAf j srxpx^vvstrxi THToii' CONSTANTINI MANASSIS CHRONOLOGICOPOEMATE oijo)-lt aii iSict tuiJt» ra lipi(p>i rpedaii. Ti uv ittoptVTXvrut. more vocitatam lupam . Sapvtinitn TUi ftufUi tH '/«Aaic^sj Kcti T0> xijAoi' ua!-«. Tii y.iM«J. Enixa tum recens lupa aliimde excica. K«< v^uroi j}t«( j3(e5-(Ae(/s.i c itv KX^i S^itr^xipnirxt rtui li. Sunt qui lupam altricem utiiufque petnegant Sed Fauftuli paftoris iftam conjugcm .T. Ex-^^e-vJ^ai AXXot ^} y y.tioi i». JUlus ^ MORELLUS. T« Hic dia providentia clara extitit: Tiia eft Dcus vis etficax manus potens Subvcrtitiu cymba &c labafcunt pumili Ac vagicntes.f«T«u ]Ut/*utvtt Egerc vitam mfticorum ingloriam Numitoris ignorantia a.ttoi t» Ta\iriy[t Ttifixiiei . Lingui Latina.TfiKai £)C<in) kxi ytr.i»i>-5-ii (J)i^avOj4iTi»i«.upn .XXT0pl )^Xpt^OtTXI TOU TtpSt ^S TX TKtJvlfClj ap^otixv .» k«i ra^ij» . 40. yt/». Xfayfixlx t?< xoAf4>5 ajro xoAca.iki(-) 7J. »r«.[/K«.iMKT^ot <I><«/5-uAs Ti* vetfiitoi 4-0.

Rex IV. qui a Tito Tatio poraoerium protulit. de ftatu ejus urbis fub Honorio Aug. Urbis muros ruderibus . C. Latinorura Urbe excifa . Urbis pomcerio addidcrit. dc eo nunc quxdam dicemus. Tarquinium Prifcum . i. Alba)io. F. rauius quidem pafccbat ad campi laia. Prifcus. mox .^uirinalem £j= Vtminalem .atque flnitimi colles. produntur L. Rex III. Albanifque in Urbem reccptis. Junciis juvenco cum juvenca protir-iis. cap. Is poftea aitcpto luto. Tacitus produnt. . quotum manus hoc ) Rattei Hiftoricos . prEfidioque locato tanquam arces munivit: cum nihilominus Paulo poft Titus Tatius . te fublicio & : : : Ad Cap. Nos vero . Czfar Auguftus A-ventino monte . atque pomcc- Ne autem qua vis externa Urbem adoriri po(Ict. Piudent. Rex v.^. Tarquinius L.i Palliniium dic^i fuo a riiKtore . NumaPompilius Jl. & Onuphrius Panvinius libr. de 6. Tullus enim Hoftilius . . Hic civiiaiis jus dat sdcfque omnibus £t piole facunda fuiuias focmuias Ac primus liic Rex fcepua Romi ftabUit. pueilas. F. foflis & muro lapidco circumdederit. Tarquinius. Romanas lego. vel L. Rex . inteiim in tvionum giatiam . Relptiblica oraiis ab alicns ccmmodis. 60. Inter imperatores Tiberius Claudius. qui non pomoerium protulerit.\uguftus . vitos. De forma PErmifTa Numitori Albana tam capax ea rio claufit. montes. . quod 'Efcjuilias . Domurnque cuftodes fi. ejufque prolationis fadta fxpe fuerit. aut muro firmavit . Rommio cum fucr M.addita cuftodia. & & tandum conceffit quem tamen ut ominofum . Julius C.. Cafar. Urbem tutiorem fecit. Sif. Romam & & Romulo junxit. : quje poftea Septicollis difta fuit quod feptcm montes muris fuis complcxa fit. pcrfecit. &montem aliquem vel collem Urbi addcndo .inictiliim. In facrum fcptimoniixm. his prasmifTis ad reliqua accedemus & cum mentio pomoerii. fafto fuper Tiberira pon.^uguftus. .tlem. Erc. Rex vii. Urbis ambitum adauxifte. F. Urbis ambitura ampliorera fecerunt. primus coepit faxis raagnis. riniilem fofla . eam capaciorem fecerit. Libertate populi conftituta . TthurtinOjSc Pmneftino ad regulara formatis extruere . re. fuit. ut jam diftura efl. Rom* colles. vilibufquc ftrudturis ad eam diem sedificatos . Llrbis pomoerio non incluilt.xit fuhitas turrcs . 4.indo vexarentjnon quod iis locis indigeret. Divi F. Cajlro prxtono excifo . C. litujn ileiignat hic: Uibilque fotniam mente mcx dcliucat. viigines. C. qui (epiem Romx mondum meminerunt. Paralipomena. Commentariorum Reipublicx Roraana: unde pleniorem ejus rei cognitionem . quem bitavit. & Romara aggere. qux . C. veteris Urbis poraoerio Tarpetum montera adipfe haqui fccum Roraara coramigraverant . 1'iojicit iiura civitateni ut ctefcerct 70. Cap. hoc exttinfecus . in Urbem adfcitis. Alh. cin^ofcjue coept Seftem (entiriuD mmtes juvenefiere miirt.ndum dedit . fa-jcrc Divum opus damus adlciibam aliquot Poetarum celcbrium loca.varces efTcnt^ex quibus ex quibus Urbs ipfa magis oppugnari potcrat. 4. capacitate reliqui Reges contenti fuerunt: quin nullus fuit. His conlti:utis ita. Urbi addidit. ]uvcnca vcttera: le ad lubis paliua . petere poteft. De hoc enim rerum Roraanarum fcriptores tradunt . (S magnitudhie urbis Rorna. Secutus eurii L. Cafitolinm primo.klcs & catas. immenfo ab orientc aggere addito. Tandem L. cooful. Cornelius L. Sue. Imperator Csfar .@Hirinitlem quoque montem. rauro cinxerat . fenes. Romulus & Remus condiderunt urbem Romatn. wo«/f»2 Citlium pomxrio addidit. 16. a veteribus fcriptoribus traduntur: quanquam de nonnullis inter eos non conveniat. Hofti. Campo Mirrtio pomoerio inclufis Flavius Conftantinus Maximus . Martyre feptuollcm appellar. montem A-ventinnm hibi- in prxlio vi<£tus & eumque Sabinis . Supcrbus. Romam vocat: accclis locis Fore ut viti teiioie ciaii eiTent totis Juvenes. hoftium aliqu.t long. quem.Damarati F. Id«m . Hzc orania prolixe & diligenter adduftis plurimis veterum fcriptorum teftimoniis. Czfar Auguftus. L. II. eumque Albanis colendum afTignavit. Septem inteipietcs cap. Politorio. in urbem receptus eiTct .i diruta. qui erant urbi viciniores. F. Regem pomoerio incluPoft hunc Ancus Martius . P. Domitiano & & dicam in uifialib. firmavit: non tamen Urbis pomoerio inclufit. N. Romulo fublato . Claudianus mcui. Drufi F. non exprimitur. aut quo loco Urbi addito . tefte T>ionyllo collem ^^jiirifi. Latinis . Quemtaraen raontem Ancum Martium iv. . habit?. Sabinorum Rex .®uiritiiim appellatz funt . N. NumjE F. Domitius Aurelianus. II. perfequuntur Georgius Fabricius in fua Roma. l-lis ommaras Romulus ligms eiat. Intet feiias ton. . Et ad hunc quidem modum feptem illi Reges Urbcm amplificafie . qui his contentus non eft . tubi fonitu oppido Imponit altum nomcn 8c Et congtegavit coLiura ab . Idem autem Rex foifas circumUrbemfecit . five aggere. . De Fobma it magnitudine urbis Rom«. cjui Pailas vocabatur. cum a extra Urbis ipfius moenia pomoeriumque eflent. Urbis circuitu inclufit. fiiTe Strabo . eleganter Auieli. t&liiim collcs. Neque vero hac Urbis cuftodia tantum firmatus erat. quos Servius Tullius Rcx vi. C A P U T II. Non autem initio Romulus enim primura cim quadratam condidit in montc Palatino.Pervenit inde Roninlus locum ad oppiJ. urbifque pomcerium protulifle: quo vero modo . Sulla Fclix Diftator .!Vortius Fimdarct trccni fclthoUcm RamMlm. N.

hinofcfne d.ijjignijicat . de conful. 6.it.lib. lib. bem ab orbc defumant Ifidor. vel opns ptttti. 2. Scio aliLCr legcrc hunc verliim Feftum lib.jcine jaceiit v. fnbnrhana •vitta porins conjnn^crettir . ab oppolilit mens referrij id autem pei cavam ca vaile reddi ma)orcs. idcm Suidas ia alludii ad Pytliis relponfum . 1. Confenfu cavex fnblatHS in xthera clamor Ptelis adoratx rcboat fra^or. i. I . Siat. Pier. num. Stilic. & & Msyror Id eft: A7r3p-3-»lT0» TiM^tlt . ult.-. fotent totam btttcn^ at^HC etiam e ptcbe non exignssm nnmcritm vocare . Dltandas ad dona tribns. Alallii Theodoii Obrnit Eoas ctajfes . 4. Dominitjne tjcta votis Av. 8. lib. Sc filv. Ipfi Claudian. de Circenfibus Urbis amplificatio et restauratio. . In edico icaque coUe uibs locata.:rtem eo traditxerjt.Iib. A . equites meuiis ftiatis accinam fenatores piebannu. . Cttm prxtar^a vocavit habicabant. .tt. ^6. 2. pteua CKtmiiij .iitrn optime exprcllum. tutx fnfificudx. PoncrotoHs inThtacia. 1^9. polyhift. filv. -— eft . cap.eat . repUto Propcri. conlul. . vel rtHptl.id xijitliihriumforetpofita. iplamfub Honoiio pniicipe pomoeiium quc italiam populante ucbis piolatiun . recia djta eji. . plcbcra aiiquando ad ca:nam invinotaiunt viti dofti . 7. etierat in ^i in limine .diffiiiltor foret ac icjfns i cum quod gentitcs atiud dituviiim metnehant. damnat.trc quadratx. & & . qui confulta. deefle Promijfa eji nobis fportr. Tenuiorum hic 119.:frtiui « iTtt^atH htivAt. —— l\on:c'i Iib. 2. Q. ff Et lib. lerum Philippicar. i?. Claudian. . CX Trogo Pompeio hb. K«i Stlrja.ireitt.puiigii. P.q:t. 41.bjo. v. (xculo. et significatione. •vct incnnt m.ere ^ ac crn^:. illuvieque .Gothoram. cap. IJem paneg. & Et eodem libro poft. li diteet Urbem qui revet:it itohis.i vircs :n v.is fjciitnt . i. Faftoi. M.rea feptemgcminas Silius Ivalic. lib. - Rejctict ^iiri/.i:tos dare. lib. lib. 51. Urhcm pro civihics interpretatm IC. 2. . lib.taKt Cefar & *«-•— jigmina t . priccpit.im in epirt. ^. Honorii.i- ne civcs dcnito ad fportiitas ^oavot. cum ratioff. Herodoc.:t::cr inde refnttanicm a'cra. legendum cnim ex MS. icpaiataquc mzaia qu« t«1 lempoie. de Theacio cap. ad v. 2. Juvenal. filv. de ben. maxime Circe titx. 2.r}n nftiUant. 4. utapudGiscos. Magius MifccU. . trabeat. Dsitopotis in Cieca fervorum urhs Soficraces renmi Creticamm Iib.it Romx re^n. Q^Enniusj Et qnls nunc cur. .Traianus deincle frqucnti epiftola narios -jcl (i>:. lib.uitatumRo. Septcmque arces fumare videntter. Valeiian. CirculatispiimaRoiniforma. Hcior fpor- ijtiod . e. 10. lib. —— 19. lilv. Junior Ub. pcxtei Halicainafleum I.s linpiitji Coriigendus idem ^iaiijc: E^fftif(jiie j.m in Epiritm tranjlntijfr . 51. Pocro nres apud Romanos fctiptoies proquolibetconventu. in voce quadrata.'Pitn. Honorat. & 1'atte cava mcdia. 5.i v.iltes Iib. reila nt Jiare q". lib 2. Auiel. Plin. epigr. Pharfal.. %. 27.iurn in quoqHadratam Romamcondidit Romntus Jul. cum efle. cpigr. y. filv. Romuteos proceres . 2.iprocas fa-. —^— CvlUfjue unorii I. dicam alibi. M.:r^iri. . ob id ia L. Plutaichiun in Romulo. lib. S<fotjxdiJiut definit Marcellus Grammaticus cap. fiptena in Fefccnino ilc nupciis Honotii •voce & feftemgeminx mxiila Romx appdat.tia . Puuicot. Symmach. Claudian.. licet in aliis confcnfiicum poeijc lus. 4. & . .manarumLib. 14. le- cui ttiginta tticcmes fuppeterenc. natofqne tueri.bris: Intclligit enim fcllam populi voluptatem exhibira nuptiali fpormla. k Philippo condita collocatis 2033. lib. pixter topo. Theopompus Iib.Vandaiorum. mitte Jimist j::jfit difcumbere menjis. i j. lib. Sed fc^tcm jtt^a . Olyb. Scptcm monlibus admnere 'Baias. masi- .Tja rep. M. i. quo mtiotes ab aquaimn illuvie eflent Cxuas ^Hafdam fa.t. Urhcm fomno viiioque feputtam.ioiKat trixis. Mar. 4. C. j. de couful.c Tibris. z. Amphiihcatro . . 1. Imfroboriim urhs. de 6. qux toti prxjidet orbi.ta . TiTi TiJtr* t' oiiju. cap. Ji forte invjderent. Confcnfnqite cavx fnbtatus in xttjsra vattis Ptcbis adoratx rcboat fra^or .as Jacobus Bongarfias regis ad Gcrraanii pruicipes lcgaios dono dcdit .8 Antih. Ancmid.*. ad illud 2. C. . vel Inclinato impeiio. 14. vet.•\Iexandiia. apud eimdcm lib. difcedo: nihil eaim mutandura cenfeo crebtos populi abblandientis plaufus . urbes ei non . P. . gii. 44. Lincam divltem nominat tVlartialis lib. elcg. Scholiaft. giaphos Ovidius indicat ^. . vocaii folet.' ti»» 4. 4. baibaramm gentium Hunnorum.—— Sat. Solm. AfTerendus idem Claudianus incus eodem panegjrico. $0. Ubi TO ^irine gloflcma FORMA UrBIS CONDIT. De nomine Urbis. Themiftocles ob id dicebat.\dimanto . cap. attj jitgis . 4. Notidimum quoquc tatam tiil. S ria l. .tl!c retcntat. Ephoroslib. Pt. & Proprie tamen uibs de Roma oCri/ if Acheni':. i f cap. Apolog. ^cd ad fcptimontium tcvciumui. 2. raanufcriptis legcbamr Sic hartcnus in excuiis libris Julius tameu Bulengcrus lib. 1 1 t. Lucan. Scptcm ^ ttrhs 10. /. pag. VeiofqHC habitaate Camillo j Iltic RowjftHt. P'a»Jibr. Et ad iUud lib. cap. iis qui ob iraptobitatem male audiebant calumniatoribus faUis teftibus caulidicis. CafClaudian. ttt 2. Hiei. 8c iib. & & altiilimis montibus. in hoc . nam pauloante reria Circi in circo autcm vaUem fuilfe. DiaaqHe ejl primitm Roma cjk»nibus drjta lib. L. .ibns E.Encid. Serv. y. qua: reHa diccbatur 8. Hrbcfque carinis Vcx. non vero de Amphitheatralibus agat ludis. cavc. 2. tJico Codicc quem vir literamm bono na. hieroglyph. qtiod mctiorem civlum Plutarchus in eo fafc narrat Di» p. quaiiquam non fine racndi fufpicione. v. MartinmcjHe Tibrim* V.cap. mxris fe tigneis tuercntur luftin. lib.Lucan. PoiciusCato inOiigi. epift. £c inte. ut jure Grammatici «r- . Koma coronet ar^cs. . de laudib. Sencca lib. inccrpretatiir fotcmncs fportutas.i!t'um Jinus findctnt inxqi:. —— & Ptob. formaautem urbium antiquaium lomnda fiiit.isijiratitm . . Statius lib. nm dedicant . EpittifijHe jiim rcptcto Rcfnet giKirile T. J.xpeclicio.intxoqne rccejfn. . ^ctics valtis tihi Marlia Aventino Patt. quia isrims(c>lenniseo cum tit hnfibns. Conca-. 28. 159.c paria invenies taufa voccs mnttls in locis re. Ut omittam liodor. 16. Polyxn. cujus ego fenter. .it. at interdum civcs ejusnomineveniunt j nam Pompeiut dicitur Rom. ufuipamt. viritcm togam fnmitnt . Hoc illud clt quod con^iariinu lib.tucid. Jnpiter altitonans dat menia fota Minervx Lifnea .. Suidas in voce iouKctr critjf qus fignificaiio quia nova ell confirmandafaeiai. . unaqne totis Intonat Attgnjium feptenis ar. Apul. Eurupam invademe. tjx/c de . I. ftiatageinat. 78. epift. L. de Benef cap.

vcntantis iitopia frumcntorum itrhs vercbattir atcrita.omu/us pojlquam Remum una cum nutriciisfiiis in Kemoniafepelivit .tuo. . Prudent. Nolac epifcopus. Di^cnitatcm ad- DDNN.\mel. quod idem tamen clarius fit ex antiquo illo ritu. ut hiftoricos omittam. z. . tJam eas fi ducerentfacras . .ijfi fuerint Inde fit. eoritm. i. P AR ALI rOM E N A. lib. ceremoniisquibufdam . jindito perfeOa rcceus rnjyore Profecit^ue opifcx decori timor Getarum Quem . ipfe circum lineamentaprofundum inducitfuUum. ad. locum alitcr legunt fed hanc leilionem probie . &Liviuslib. utrinftjue. Lib. uomirtls. Poftremo . eliam ^uina fuos : mancifia largi. puicherriraum extat matmoris antiqui monimenmm. Cum quo confentit Plutarch. Ita mocnialineadefiniunt . ij. P. de 6. E P M 01 R I O. Ub. qux Dionyf.evi &dificiiimp. Qpexportare. in Natali D. witpftri.fn^geftionc. de . proximum murodiftum. neceffariaQp impurain Urbem recipere . tauro Terram eumagebant fulciim: hocfaciebant religionis cauf-r. condidit Urbetn : ad quod accivit Hetrufcos. Claudian. vomere exempto atque amtro fublafo fpatium relinijuunt. Jus autem proferendi Pomoerii.lt(is. Alia.l. natnrautebantur . quam extra tirbis miirum. mettt. ut author eft Varro. lib. tamintra. Frincipium qiiod erat poji murum: Pomccrium dicium: ejujque ambitu aufpicia urbana fniuntur. 4. Qpfcriptis pr£fcripjerunt .tratis inxnia mnris. 14. }. itrbit ttttYne. i+. facrum. z. Hon.is. ImppCxff. nec ullam finantextraferri. Romutus xterua nondum ftindaverat urbis Ma:nia conforti non habit. iiilHlerat . &. ut neceffariis.im itrebat cun6fa TicUona. Primipio htijiis itrhis parens Romittus. ac./. D. Epift.'<i. Perfit^io^HC paretit rep. eleg. Et ad verf 780.ide{i.D J. qui populum Romanum agro de hoftibus capto auxerat. Apud Agell. Comitio fojfa ejl rotunda circumduSfa. tette Agellio. ubi indicat. Ammian. Murum. i. jure pofuiife notum eft. ut a rePolyhift. iib. Pomccriiimprolattim effedicatur^atqueita^ra/ercePoOTa-iv.imur. Ejus verba . Tibull. portiunculam col/atam eo conjecerunt . Felicis: - Iptota £tcrn£ ne ftnt tibi temptra Romie. Hsec Varro. Macrobio. Qui puJcherrnna veriffimaguc urbis I. r. fcut circulum centro.^taeid.&iulnftris militis. qui a Terentio Varrone lib. per totiiis Urhis circnitnm. Foffltm vocabant: 6^ introrfim faUum . pls^t. junBis bobus. quia tirmata tefpublica latis legibus dicitm . Fl. perpcjtKgiiftis. 7. ftiie dedi.iiloribiis. 28. 16. in Romaao Martvie: . qui veliit in myfleriis . condebantinLatio. Mmetus J ofeph. Ex quibus verbis intelligitur circumfcribenquid Pomtsriiim fit. immenf. l. Addebant puhhrum mva . Matcellin. &c. uberioris explicationis gratia . tnrrcs. 156. Atque paulo ante hanc rcparationem pomoerii vel timc cum tatia clt ccepit Roma appellaii itrbs xterua ut ex infcriptione iila apparet. Ego veto putem . quaii/'i-o>w. Ut cnrnlibus ftabulis urbis aterns mnros. Stiliihouis. docueruntque.deSer. Romam etiam hoc ritu a Romulo funt autem h£Ec: conditam. adi ad doftiirimuni Roms encomia deSavaronem ad Sidomum Apol- linarem Ub. IIL De POtnceriunt Pomcerk^ quafi poft murum . TuUioloquens. . rxdcribus.!iifijiir. 78. 5. ficdefinitur: Fomccriiim (inquitex Augurum libris) ejl/ocits intra agrtim effatum. Aulbn. Imperinm ftne Sil. idqueelifs aliquot literis . ita defcribitur. quem antiqui in condendis iirbibiis augurato confecrarint. habebat is. conful. eadem dere fcribit. port. ^ne inter hxc dccora Lib. c. & . &. ut quidque faciendum erat . regionibus certis determinattis. libet quoque adfcribere B. Orphitus Jrtfeai loteftate regebat nrbem xternam. utbonis. ftmttlachra. nu^iftutuum inmia comierant. 6.s. firmaverat . Divinat. Pomccrium dicitur . 6. lib.<OT. quafpoji. quem in condcndis dis oppidis veteres obfervarunt. religiofum ejfet . &. - lib. ut excitatas ab aratro glehas introvertant . - - Fidant legiouibus iili Nultx regnis per fxcula Alb. Virgiliaiius ille Jupiter lib. exquaqtiifque advineratregione.c. fcd ctiam ipfe optimus augiirftiiffe traditur. Homrio. die aufpicato. in Romulo . cpift. M. ^am fax & vice mira formavcrat urbis rmtuia.C. Lonpiii.ponemiiros . ut quotiefcunque Roma amplior fafta fcribitur . Pojlea qliod fiehat orbis: Vrbs. ad lib. Ad COnditor ligione CaP.itoribns. mtsnia vnltnm . Symmach. videatur: Videit itt gcmiux *uJptatD fnndamenta mnrornm ft. omnia augurio dabat operam jeiit. Irinmph. In eamprimitias detulerunt omniuniy qu&demore . Sievicns pcr nrbein xteru.inda Remo. unde exfcalpferant. Ubi fortam defgnare vifum eji.tnt vcrtice crifx. lib. Oppida vacca interiore aratrocirinquit. Curaute. . junBifque bohus . exoidium duceretur.Hrbis xtiriix. ex. neque in eo ttl/umf. Serv. Solin. & & . Lib. pr&terportas . ante aufpicato urhcm condidijfe. quia veteres»7a?r«wpromurum dixerunt: vel . V. ejus terrx. velpone mcenia. R. coitftituit. Hinc Urhem. tminijfimhprimifibus. qui faciat jinem iirbani anfpicii . rgeflis. de Latina Lingua.ideft . MneiA. Pomcerium /ocumfuijfe.». ad FaltO£ snitatem. iion folitm Aiodus condendarum urbium delendarumque. - Connnbiis arvifqne uovis operata juvcnttts.ch.circumfcripfere. & . Sequentium munus ejl . quod mceniaUrbis ampliare. mititix. ~. j. Unde totum habent murum . utfojfa &> miiro effent munita. Haftenus Plutarch. jEneid. ubiindicat. C A p. Arcidk. 2. Italic. commifcuerunt Foffitm hanc eodem quo ccclum nominevoctvverunt Miindtim. mare &'factnina . utFeftus. Tull. III. Quibus addi poiTunt ea . idem fit. 19. Pauliii.fempcr. bello difcitffa fineSns-: Ercxit fubitas tiirrcs. Scaliger . . CaP.Etrufi-oritumulta. Conditor aratro areumvomerem adjungit . '•'. fideias. quas tunc Romulmn de facrolantto murorum .

c. quc ratio naberetur nam utnumerofalbbolesdenotaretur. . i.tt cjfe . Cato in frag. Idem apud Varroncm Ub. 2. Ovid. IC. Ritttijue G. Sic 5c agrotarc c^. Et ficut Jittit conful Romamis aut piitor. i:i ita ut Rotiia co»dit£. etymolog i. ijitib. . aut Vribmus. . laciniam togi in dextrum lejiciebat. reg. Iffe hnmiti dcji^tiat mcenia fcffa . civitas effc &£• ideo^KC ^u. 4.xIatiumdiBum quod Hyperhorei filia Palanto ibi hahitaverit qu& ex HercuIeLatintimpe' perit : alios. . cfiii tippel/atur Palatiiim . ncque folum bellicis artibus civitaccs vigere. atnitt. ytncid. ex Polyb.nfruClttm. quodpalare. eodcm rttodo dejinit ^nt . 'i Bovesduoranmmcnepoterant difparis. Vec.i aitffii. felequecingebat. c. i. inquit .im . denique ut multitudinem ci- habitu fovendam efle oftenderec. 14. exagro Keatino. Rationem habes e.'(us ^id noti frxfiiterittt fcribentis vocc . 4. i. Urbibtts ultims Stetcre caufx. ManiUus Ub. . cnra cum mapta (ouciifientcs Rc^fti dattt oferain Jimut augurio. C A IV./«»2fitappellatus quod etiam Fcflus probat. His nat.itrum cxcrcittis infotens. c. c. . puto. Maurus ad Ub. recitat. Hanc agrcjie Cafys dottum ctitn mxnia ftttio Si^tiarct . Nittrierat. unicuiqueliberumjudicium relinqui- Dlxi antea. refecaitd. nt aratro fie* epift. rous } . lib. lat. c. ad Serenam Sercn*. !ib. quidfequamur ignorantet. ibi fepultus fit.quos fui£ct . Ulpian. S-rv.revivifccre urbcs more homitttttn cenfetitHr. De Monte Palatim. Punicor. Ub. 1. pencs eimdem idem juris crat. FrJ?a Patis fttberant . ibi confcderint & addit.icifico ' cattifos ttbi Troia fttit. c. aHffidoc^He. 7. 7. U ITATUM ROMANARUM Iffc tenctis LlE. Italic. muni fuperftitio vaftatis moti . 9. ff. lib. ex Ancliologia. T. Antiquar. borigines. 295. non Romx tantum fed oblcrvatus 0«« tircutndncla ille . velquia islacrisopcrantium crat habitus. 2. aratro muros delignabat. 14. de quibus dicam infra lib. . 11 fcribit.tbitto hanc morttti frius effcrttnits vlvcntctn retiqncrtint . THV ^oMV Upepo^uBv. 5. viimi togato p.ATi\tt-\cM H'^i7? ^i ^cBiTt. iiquealbicoloris. Hitic Rcmus auffijo fe devovet. M.\-iiriat Pltryiio fjttgteine pittgitis humus. Urbem dejipiat aratro. Nttnc fc^ct eji .) antirjuis fribuntitr urbcs ^tiia ab orte nrbe . aliose. j4pta dies tcgitur . ttbi Troia Juit . lib. /. Lucan. c> Injittnt ardctitcs Tyrii. 90. Wosintanta^^criptorumdiffenlione. ^ cmiilta. five montes PomotHic mons alias Palatiiim didtus fuit cujus nOminis caufae varis ab authoribus referuntur. idefi. Ub. ^fortam vocabat. atatio circumdufto ut Jitr. Maio — Hojiile ar. 1.4. Civit. deos mtelares qui ftuha prareflc Forte propter Genios (cu miicuique loco cie_debantur. Palatium a Pale Dea paftorali nomen adeptum. Vel Genitis repii vet pieiatis : amor Piudent. od. Hercule & Dyna Evandri filia procreatus. in Symmacnum . Si mea matjfuris jtieruerunt tncntiia naf.-Eneid. utpaffaejl Cirthago . defiacribusloquens: . dcji^nat mcKitia fittco . Ji Jlatit immota Sibyltit Carmina. Si iifusfructut . Terentius Varro lib. ittdc movethr opHS. anffkato 1 Q. errareibipectidesfolerent : &fubjungit. condebantiu: urbcs. quod feptem colles. grato parva tnotlitus amore . 3. inter eos prxcipuus fere eft Falatirms. t.iratro. matrimoniiquod legitimum intetraarcmSc focmilelpublicas tuetiu auget. Alludunt poets. Claudian. /. Faftor. civilati te^etur . 8f alludunt Poets Sil. Faft. Qi Ennius apud — Ifidor. i. . Modeftin. Ub. Ub.tt . Citi littus Idem apud Tullium Ci'. & Aut f. de diveff. Q^ Horat.duin coloniam traduccrct . 5. ^— 7. refurgenTibus delenafci exiftimabat.r. 30. ad illud 4. Rhodig. fiv. Rom. Extcrioti aiacri parti tauri . Helenius Acron vcms fuetudo rct.iji morte ceffa' hah i ufif. mod. ita in civitate delcnda . . ir aratrttm in ea dttcalKr. quod & Dionyf. Seftittgenti funt fattlo flus ntittus atitti jiugujio (fnjnno fojicjuam ittctyta condita Roma eji. 4. — . ff. i^incid. aut quUibet alius exercimum iniperator. velutcom- humemm modius ftivain tenete poflct: id ei\ . Cil. appellatusefi . 4 de Lingua Latina fcribit: P^liitium diBiimfuiffe Cjtiodpalantes ciim E-candro />. pafto deletai civitates dicuntui intermori. heroid. le&. v. Ancid.10 7or/ Jlatori dtbet . ijiiodifiipecut fafcensbahireconfueverit: vel . Et Hoc apud Fabrum Twv rr':txtit ol vtxyf? . MotitKrcjuc tocitm. nos Mtttiia fucciitBus citrvo dcfcribet aratro.ibat . . confulari poteftate. itbl arajfct murutn faAcbat . (jiii &• . aliis arandHW dcditnns. id mttticris pcties arclntcilos illud vecerum Sciv. nientis) condcbat . Captatoau^Hrio . M. Hb.tr. . Ec Ub. Ub. 3. uhi fortam voleb. femeft. jEneid. cap. 16.:tites Ub.i!s ilta iuclyta Rc>ma.xifiimajfe. ecdem. ita evertebantur.itcm .Urbem Romam SepticoIIem appellatam fuifle.s-^STifov ^atraev )t. Porterior verius etiam a C. ^ui urbem novam (inquit M. condcndis atqite cvcrtendis urbibut . Tattro ^Vacca . i. Modus quc rcnt. : : : . Et Virgil.\ Plutarcho problemat. de ling. de belio Gildon. Aratrum qui teiiebat . Poeta Sancorian. Aitronomic. aratrum tolicb. Ovid.irinatiLUtnijue prctnet fticiiitStts cottful aratrnm. Sc coloniis oppidif' . Paulus IC. lib. S. epift. A N T ^Cii Rtma feUtt . &fe. 117. 11.i Jupiler aufpiiiis . 27.ittir. ufusjrun. Ovid. fitit & dodtus gramraaticus : H^e con- SortiturciHC domot. ff. cttm perircttt Funditus . 13. P. ^— lib. diis cateris. undeaN^vio B/r/i7w. ipfcrioii vaccs adjangebauciu.quofdam authores effe.itnm aut Giiiium p. . 4. de Divinat. imprimcretque muris Hn«in<iuodijuc ciTferai Et quia & ^ fotvitnr Tc- literit ut loquitiu: & & . Solin. (inquit Vairo lib. P. vcro vivetttes civitatem Aratrum dirigebat conditor iis auttoor {•^(e: JiveromulicrfonendiurrctittqKcb. ^ua mcenia Jignet aratro. rio ejus inclufi fuerint. IC. Claudian. quod Pallas. cujni nuderaimne regtut. fcdmulto magis pace florerc. inhasc verbafcribens: Palatinm mons Kom/i. atqueopus ilhid intcr facranumeramm. Inccrti noniinis Poeta in eadem Anthologia lib. alios a PalatiauxoreLatinidi(ftumeum montem tradidiffe aliosveroripecorebalante . illum loctim leneritit : aut qitod Palatini .4tba juvuta niveo ctitn bove vacca ttilit. If. de Re Ruft.tqne falit Lu. Suetoiiio citanir in Augufto C.

iti . failiis rnox citra palati. I.iflico cojf. epift. 15. Scholiaft. Qua: vero templa. IV. quod apud nullum alium quod lciam .c Suid.it . dcclidc laudib.imeris & {'raude. pag. trib.it Conventu proceriim fortis fenioris adempti luccelVore. carra. lib. de Iplendore. ciux poltea additis fempcr aliis primum omnium muro cinxifle . iz. ciira. ad Sat. de offic. diligenter antiquitate eleganter tc y. patito ante agens palatii dfaris ciiram. Paul. ttaKoIticv rrtiTS cvTCf^ eiiTx cvc/jx^itr^m . Lupan. aiii (r«ro/). S. tit. memmitcuia:Palatiil. in Honorius etiam Aug.it . 6. 16.:Ilitur quod Maximus Valentiniani fuccefibr palatinis inclitfus limitibus dicatur a Sidonio ApoUinare lib. Paria etiaui Claudian. ctfi iilibi Idcoque Difpoftorqne novlis ficra "Badnarins Slicccfjlr foceri. in palatio intcrcmptits feris cji.invitajuftini. manifeftumfiet ex quatuordecim illis Urbis Romsregionibus . Habet ad Ortum Suburam CxHum : ad Occafum/orr. Caufisautem eius rci .fertim tranflato Conftantinopolim Imperio: nam inofhciis auli Byzantins mentio cft. Primum enim aRomulo. i. impcratar dowiiiliKmjitiimh. Claudian. Joan. Severtts Romx Corip. jplcndoris acccpit. Et quia Imperii fedes ineoconftitutafuit. Conftantin. Juvenal.aT»v appellat.>^arta:s. & & Sunt. ^ I xcCi Tct Tou Kot/p9^A\ot'TB ofjOiieiTus Tcy wfxeg>« . quodduodecim vultures Romulo imperium addixerant Vix alius locus fcriptis ita celebratus fuit . & nonalium voluerit primum muro cingere . Dr MontePaiatino. lcu ut aliivolunt.^lc^io fqnalient fcnio .ii. num. Cedien. fed qiiod in palatio Ctfar habi'abat . de 6.ctj 5-/)fitT«^. j. deinde a Tullo Hoftilio eft habitatus fuitque inhocmontefedes Imperii Roniani. aut hortis occupatus..auratii x«ufo»r«>. qua. i. fratribus expolltisincolumitare. Citr me. Di<i. n. Aftican.jbc. conful.iittcm adcspalatiitm nomin. palatii nomir. & Ba C A f. 6. quefumma Itn^crlmn fclix Dominis intr.oV *'. Zonaras tom. 7. Cum magni regercs divina palatia patris. refert duas prscipuas fuifle tem & educationem przbuerat.if/ohabitaverunt. at quem hi ciirampalatii appcUant. & aiiis mortibus. lib. lib.itivti]! |Utyci\onlra. i. Corip.irr. Hon. DE . & & .tbitante Deo. lib. in eo Romam quadratam condidifle . .i cfux cttttiiis tribuere paiatia nomen Ne. Antiqui Galli fimilcm magiftratum habebant. Ecce Palatino crcvit revcrentia monti E. & domus Auguftana. de comit. cnm fieptra teneret ttOToxpttVw^ xatttilTCV iX. fubterraneis fpecubus totus eft quafl penfilis.^t./. primam. epift.ff 7». a capite hominis recenter oclocarcntur fundamenta . licet in editionibus iionnnllis fit non ciirapalatii. aula.. .thitarat . toZtnrfoin. Hoc certe conflat.4' »r fententiam ampledlatur. gendo Imperii tempoiibus. & . . Pa/. cura Dile^i numen Jiruerent. & Pomocrio prolato ampliata fuit. TatXy»! Tliv Ordine pro reritm vocitatits Difpajitit nam Ccfar eras . Et CTtnSios aditiis armato milite vaHant. n. ipfe Ciuopalates . Romuluin huiic montem mus. lib. ij. qiia. GaUic. &> ejus . Diac. lib.itinm diilura vult vet. non qitod ita alicjitando dccrctttm ft . eumque vocabant Ciiram palatii. ncLt £\ltj ^taAviKVic er CiiropalatccfmiHa qiioqiie vefimentis piaccrHx.. mimus erat. 2. ubi lic Roma Honcrium principem alloquittir. quod ibi qiiondam Romitlns h. I ^. Apollin. dignitaut folet . Dionvf. in Leonis Ifaiui. de magiftrat.ifig. ij^ori oi^ ots Kui ' ev KttiffAg C»KUf X«i Uii' TO Toii PcKfjfjJ. Juftini minor. Hcrmencriio ir "B. qui contendant non ultra Valentiniani tempora in fplendore fuo remanfifle .mtltr . regionedecima. SubditPio. Aug.i| Idem lib. TOU ?ratA(tTi0U iTrtKXIlTIV « JtatTat^&)5.1 TIVOC X«i fl frxfcni aiitpricjidis magnornmfalaticrum. & & . & & Huic prxeiat vir iiimmx apud Impcratorem auihoritatis. . pra. fed Clirator. Theodof.\nlt. Icholar. . i^. cui regix demandabatur quem majorcm domiis notant aici apud Eginharnrin vita Caroli magni . lib. lib. Kax«7TAi J^fi T^ t^ATtxun. C. Sidon. 12. AbOftavio enim AuguftodeincepsomnesRomani Imperatores inP«/. 7. &collibus. C. iifcicm liiebiit Apollinaris Domitiani gener . ^. FtirtiS adliitc fenior. i. quorura error ex eo ref. eodem loco. Ciiropalates libello de offic. I J. Cafliodor. stxx' ot. propterquas in eum Coloniam fuam duceRomulushuncmontem. cujufvisPrincipisaulam aut fplendiciihominisdomum . .:terohniimcrofa ante pedes re^ios prinms incederet. ejus fe^itia «rfo? et Tci' ts-^iivoiKna-iv ^lifjtnt oijti* awToy To TOU •TTtLVTQC o^ot/c iXelCe. 8. o citra pat.T: ftationarioium legionarioium & mi- llium. Ri. Katl Sici touto xav afxXoQ/Tot. Ta!atium att/a frincipum .itque mor. num. 7. Paralipomena. aut alia celebriaKdificia inhocmontefuerint . Caffiodor. I. i. nec ircdititr orbis Illicpoffe regi? itdes Romuli p. lex eft unica eodemtitulo. Imperatoris . ab eo toto monte propterea .ites. ac^uo iAjthabafdus eum honorem accepit. alteram deinde caufam acceffifle aufpicium .il. verf 527.Cap. ut viria aitrea~dccorati!s . |>ag. Ammian. quam vclit.is c^ plcna palatia n. Conftant. pag. 14. vox ferius invetla eft.-w Koma>7um Qp Capitolium : ad Meridiem Circum maximum Qp Aventinum : ad Septentrionem ^iitm SiZcramSP temp/um Pacis. Auiel. loci fortunam. aillie . in Chion. tamcn i<i qiioaue palatii nomen oijtinct. Georg.itqite h. m . Par extans curis folo diademate difpar . itt dicitiir . atque hic mons. ut apiid Corippiun lcgi putem pra:lertim illo svo Ordine pro reritin vocitatits Cnropatatcs. Ubi etiani liquet Senatu ibi 'habito de lionoribus defimflo decernendis aeliberatum. cili dum ibi reperto. palates. Et paii rationc: Succeffor fo-cri fa&its viox Ciirop. ihiqtte Prxtorium ejits er. ExciiHx frlnmm . lic convcnnis agebamr proccrum rebusjuftiniam cff. Hodie fuffoflionibusSC aut ruinis deformis. Idciu lib. C.itium dicimus. qtto no£le peraCla : -^tque hic excubi.t* ts Tet TctXctTlci 110. quaexOnuphriojamrecitabuntur .intibtts falatta fcrvant oftant. Intra an/am foccri mei expctitus Citram citm moderatits es Palatii. ac nonnihii domus ejiis . Unde pene adducot . & & Ad Cap. ac fine jiididali fcptro. Codin. .iiijjt.dturei hiijitfmodifitcccjfor Jitfiniis CitroGeorg. ut ex hi's. 47. Yinccnc.

Livio infinitis C. P AR A LI POME>i A.rjerant refiitnenda fiifcepit . monetis.. Quirinalem ad Ateridiem Aventinum . 8c dodifTimus Savaio ibi. Liv. Tiberim & Theatrum Marcelli . Ccrintliiac. 1. ut loquitiu: C. Sueton..mdh vumns primtts admo-vlt ac collo (jMjtdafn extiility xrcarnmcjne tahilartim tria miltia . Plin. Urbis rcgionem Auguftus fecit.-mimi conlenfu tradunt Flor.trpeio fnleent conforria templo. Suet. montem hunc fic appellatum a capite Toli invento. Narho nobilis Detnhris. lib. I. Sii accipio jilud Propcrtii 1. coUigeie eft manifeftum potitusautcm viSoiia L. lyntagm.. infignitus norainibus efl: . 1. 8. Neque tantum quibus or- Romi Capitolmm erat. !• V. Et Capus. Hiftoriam eam recitant prjeter jam didtos fcriptores . Plin. C A P. nolo addere Celeberrimus autem hic mons fuit. quod in hoc a Tarquinio Prifco rege inchoatum .teCla aurea fammis Soivere lib. Diojiyfius. 16. fajii^ialii fnjira auro puro fulgens prxlitcet Captolium. qiii a Taiquinio Prilcoquinto rege inchoamm a Tarquinio Supcrbo abfolumm ab Hotaiio Pulvillo dedicamm un. ly. dedicavit. Dcinde inrerjeftis annis cenmm trigintafex liviente beiJorum civilium rabie a Vitellianis inccnlitm uftumque .igna jain ordinnm frcejnentia vix repertx Capitolii ctaves.I.. . ^ . Capitolin. jusiuiandura concipitbatur. Solemnia etiam vota in Capitolio concipiebanmr. Dcc. Tadum Nam Ovid. & ajea ex multatitia pecimia T. ignorant. Idem Sidon. Corinthi . 2. fed & . - Sil. ^ D. Suctoaius in eo cap. vcrba hnnc tihi Jtipiter bovem cornihus anro necen'ario cft .avit diripuitque produnt hiItotici: quod evcnit tertio anno poft creatos Tribunos mi. Narhone. caput humanum invcntum fuerit . Author confolat. ut naiiat Dio Ub. de Hannibale iDgielTo cam.iti mala figiia trMenti. MineivaE. 1. . Unde Tacitus lib. carm. I. : & : In CaP. ex Arnobio demonftrat.. in Uibib. Tarpeii appellationem accepit a virgine Veftali Tarpeia . in aliisiu- L. dixit. ad Liviam Jttpiter atitc dedit f.nda C. in faftos CalTiodori: «jui a Nunia vult Capiiolium a fimdamcntis cxftrucliun contra alionun lententiam . Idque pra:fertim lendisja. nnc viiarefo. 10. 5. 3.&Propert. 9. i. cum adigendi in aAa piinciBumcivesRa. Trina iii T. Triatemplaiuntjovis. Feftus unde etiam Satnrnia terra ab co dicta fuit Italia. 1. Tarpeiiifijue pater nuda de rupe tonahat . 2.elhnti riixns olympo . Nam fuere idem ac ficrificare efle pueri Gramniaticomm non . lib. £1 fiabant humiles ia Jovii arit cf*. conigendum rffe vovemus fa^urum. 15. ad Maiciam cap. fcd illo extindo Q^Cawlus reparavit. Cacf c. contra Gentes. 7. 3. Poetis. Dec. accipepofi loca ^ Cufpinian. Capitoliis. Apollin. & Satiirnii. Scncca controverf 6. poftejus dedicationcm annis quadiingentis viginti quamor. in fine. Ner. Hetriuiam milfus exercitus Romanus. Aimal. viafiruiis proceres vefiire togatos. Tuineb.ipituliis . cap.ide' iit priina inpriniipiis . ^ntiochin T. 4. Hunc colkm cum Palatino nx. ipfum veroCapitolium quadrato laxo fttuclum eo aiino.Variar. fallHnt ac fulminanJupitcr Capitolinus in peijuios telo iiifulco eiat aimaius. ijuarto cum confule princepl jilta triumphali terret Capitolia pompa. qui in moiite Capitolino fuerit fepultus. M. €j. bibus . cap. Italic. qui antiquis temporibus illum locum tenuifle dicitur. de Divinat. 1. Sanhaque ^ Res nota ex Ciiticis. ut ex lerie confulum e Faft. cap. jilii in ipfo Capitolio . & a Tarquinio Superbo exxdificatum eft de quo fuo loco. cap. Ciceio 1. 1. te{lis ffatuit Capitoli culmina Cxfar. etiara Livius lib.u Anti^uitatumRomanarumLis. D. Aufon. febatur. 6. cap. cum propter alia multa. 23. poflremus ilte . panum mmationes 1 5. Gunthcr. ).. fepulta eft. : Florens j4nnua rotorum tinn^tipaiioqmd -. i. de Narbona: Tanta moiis erat . 7. Tem. effefttturum. teftibus iifdem & Plutarcho.inianut ovans . Sen. II. cap. lib. eleg. qux pofiuiat ordo Explctis. 1. I. L. 2. i. Tolofx. epift. cap. . 3. lib. lib. Pe Capitolio. Tempore tjuo captis injecit vincla tyramiis Jnf. ceniui in editione mca: Triumphali tereret Capitolia pomfa. Voiortim nnncupatione m. caim. cofl' Scipione&Norbanoidcvenit pater atritonans f. Capitolii. Catulitfcjitc iterum . SylJa reftaiuare illud unicc intendit. elcg. 46. V.tum propter ampIifFimum templum Jovis Capitolini . I. 2. In Capitolio lolcmne tem pejerant Jtvcm & Monflrant Capitolia celfa. Denique corrigendus Conipus 1. quae a Theodoro citantur. 16. cum fundamenta foderentur asdis Jovis. j.uariis. & in cujus tutcla adhuc efTe exiftiraatur: Tcrentius Varro . de corona tiir . Hiftoiicis. fm . 1. tegulas auieas bia(fteafque lib. num. cu/Mis . Habct ad Ortiim forum & raontem Palatinum: ad Occa/iim Urbem planam ad Acjiiilonem Trajani forum . Canter. rurlufque : Ipfe fnos tjtiond. 4. 13 fed nullum monulitaies confulati poteftate . Capitolium idcm mons diftus fuit . Sidon. decoratis . . ut pene locis. De TRibus hic Capitolino mmite.. Et re^um afpicient Capitolia fulva catenus. I .. Naoi uiumphaotCtCapitolium Legendum . Velpafianus reftauravir: Ruderihifijuc fiirg. Theodor. 19. quae ibi armis a Sabinis necata. Satumius diSsturno. jiurea ijui Aiuea autem piopter nabamr. j. fequimt enim i Jnnoitifque gravi noUe impavldxtjue Mitiervt immenf. Sahe. inquit. Plin. Verba Arnobii ex libr. quod in eo. &c. Necelliuiaomaiiiocoucftio. C. Amoi. autem fulminc Capitolium ex inter prodigia recen- mentum Syllam cicbiiores & quippemotisintcr Marium armis civilibus Capitolium inccnfum fuit. Aufon.2. & )ulio Oblequcnte in prodigiis liquet. montis Tarpeii . Mox uhi rite fitam proccrcs juramine facro ^firinxere fidem. &Junonis. Llmina quo in Contenebram urbes expugr. 4. Carmolam Umntjusjuranditmpriii:ipio tj««i. Paufan. left. Prudent. Tertullian. i. mons a dtus fuit : & . Ligiuin. Liv. arces Jnpiter i^ne fiio lucos jaculatur Miffaciue perjnras tcla fcrire vetat. contra Symmachum . fecf. Flammifera petiit ciim tria templa manu.tm tnmulos ac templa petivit Et Capitolinis injecit fedibus i^nes. efi Ctcfaris i3a domus. ^nantam non fperneret olim TarquijiiMS . qux fimHl confia^r. . Sidonius Apollinar. ut obfervai Lilius Gyialdus de diis gentilibu».

. ijnod is Dexs totim orbem tcrr. i. & Servius ad illud 1. : . - - C. de honefta difc.equum Bucephalum domantis.. CoUis hic habet ab Ortii Efquilias & Viminalem: ab Occafii Urbem planam & campum Martium a Meridie Nervse & Trajani fora . Aulbn.iitro. olim Agon itppellahcrtur . 6. ad Aufonium de toga praEtexta tia templnm ^ljiiririi novum ftatuimr . ut omnibus aliis tcmplis. Tatio Curibus venerunt Romam. Amor. Glaudian. .tiiim iBtim . Apollon. cap.fed in Capitolii porticibus cpulas iftasappaiarifblitasdocuerint.ve prof. in eadem noti- Hunc i^itnr vetcres donanmt ade Sabini - - ^tnirinali confiitHere jitgo. utStrabo. honores . quod ibi habuerint caftra.ura ^irifii velazit amiifiis. . PaathHS Otkryadei anis Phxbiiine faisrdiis. M.^.fcmcftr. z. vel Tarquinium . .tcm. invenict ejufdem collis aliquot partes. & Livlus> velAncum. ^ Claudian. FiirpHra ^ f.inis arcanum tanti deprendcre rcgni. coiilul.2. Illud autem nonomileiim. 6. ut autlior efl: Varro. ut Tacitus foibunt. de Pompeio - 37. fpedaiida Jovi. qHs. od. C A r.4/i<»/ewjYadicebatur. C A P. a duabus ftatuis marmoreis Alexandri iVIagni Regis MacedoTium.^iirino. In hoc colle fuit prscipuafextJEregionispars.1. J. I.febantln monte : hinc Komx mons . epift. . in curia. in mbe Roma Irietiic & alios tatos pag. nec dcluiit qui in templo Hercii- & Scaiidiri-. jtfii tt ! tiftgiacLf^cwriit Kufivs v«ov Kndiifatriy iic ncLint clKohfi^irttt. notitia urbis in 10. ad Paulinum: I. iiotatFaberSanjoiianusl. prsdomos modo piivatas. eleg. I dem alibi Agonafacrifcia .Ceelio-. P.\\. y. Annal. 6. . Dec 1. & mod» Cnfar. 3. ab Onuphiio cide Fidio Deo : carent vciitis folibiis offa §litirini Nefas vidcrc . quas Alexandria Conftantinus Imperator Romam tranftulerit. - - - §:^!am ttr C. Paralipomena. 2. a qno hanc appellationemfortitns eji : quamvis exifiiment qiiidamfic diffiimfiiiJPe. Sub Imperatoribus autem : Cabalhim hunc montem didtum fuifTe. us exhibitum epulum uiumphale veliiit. non ftoncos. ^ljtirini Cur nomen Romuli mutatum fuetit caufa certirtima <}uod in omni apotheofi nomina inter divos rcferendis nuuue confuevent vecuftas £c ob id cum Romulum in. aitratits tr. 1. ^ . Zcnai-. hiltoriatum.0 : I R I NAL r j ET MONTE CoELIO. fed & Nam & ter Livium.omnium dcoium fimulachradearumqueinCapitoliocoliloliia. C A p. annotatOnuphrius& Georg. 2. Feftus ait .lries ocuiis faltcm vio/. hujus montis faceidotes quidem ipli adiie potetant. Pomoerio veto Tullum. . cujiis divinos adyta ue . infra: D. cxtinfto dccrevermit fanumque erexeiunt 13.-^cbint.ev Latiaris fit vocitatus. 11. c. P. oppido Sabinorum aiu ejus civibus eo tranflatis ^irinalem montem diclum contendunt fed a templo Quirini id eft Romuli ut dicam 18. Pom. ^Eneid. reg. tempta ^irinus .iritr. Eutropium.^iirinalts Agoniiis . y. atque Capitolium a Septentrione collem hortulorufflj &portam Viminalem. triuiiip!u:ite 8. qu^d a Dione memoiamr T»i» .ipilolia fcandcs cipliu. quinonaCuribus. Liier . licet alii non inipfoCapitolio. . Fabricius in fua Roma. Quirinalis. 1. Jttpiter . Et peiado triumpho 6. inclufiffe) fic meminit Varro !• ^. fedplura.i}itclia CKrru 1. de beUo Getico: procnl arceat aitiis ut dclubra Nnm£ . a Curetibus diiflus eft. . Cnribta venientes . Porro fi quis verba fis.u Fitiget nativo ionge vencrabiiis . PoJJit Nec unum modo Quirini fanum . ides lacras diis erexermit. 319.lonius 1. VI. foedus inANticjuiffimum Tatium initum paflim apud hiter reges Romulum fafta inter utrumque popultun concordia..: TicTorpera^rafJct. &= Collinaporta AgonenQu2 etiam confirmat Dionyfius lib. anteqii. poft fcsdiis inter Komiihim &= 'Ta.Liv. Antt abituin fititm templum ^irini di novo icdificatHm dedicavit. ^naque Epod. ut Dionyf. De VI. De COIlis Colle ^imnali. VictoiinS. cpigr. d»: B 3 .ipitoUa iicrr» IllVt/lK!- Idem Ub. BT f. inquiens: ^itirinalis collis citti niuic dicitiir . dijfpahit infoiens. tcr C.Crinit. Cui. Romi Nam - - . de Xiirpcio 6. M.tnie^He parabarttiir pompx Jimttlachra fntHrii. Vicini pete porticttm ^iiiriiii. nomen loquitur gratiffimi patres difcerpfiflent . in Jovis Capitolini templo convivium inftauiabatui. Martial. I. quod in eofaBiimfit templum . Faft. mbis. epift. coUocat templnm gxmni propt Lnpercat.^uirina!i monte &> fano ^uirini. Q^ Hoiat. habtnt. & puto illud efle ^l^x tanien Ait^Hjia Latiaris in urbe Cxfarcas inter pariti tititto palmat.i licet affe£ias ccsium cjuoqHe . 2. CatcriqKc dii desijne ^iii Capitvlinm arceni^He terietis.T. Viclory ir jiHgHjiam f(d'm y noincnqite tfncbis. Coilatius de excidio Hierofolymoruin - l. atque in medio thermarumafe in Quirinali extruftaruai collocaverit .z. Ovid. Cjcfau cap.ibe£ i & ^ Et Pontiiis Paulin. Lucan. in Camillitriumpho. qu3E. alter Mutia!is. Reg. ^. reg. . Ad Cap. VII. 3 . 23. fedcmque ^irini "Barb. 1 46. Joan. ^ jilcidcs . itbi erat Jignitm iupx dttobns ptteris Romulo Remo m.2. primum didlum hunc coUem Agona. appellans hunc Collem Agonalem. Ovid.. i. 8. aiit certc pleriCjue adjun fta eiat porticus. cx co Athen. SunttamcnaUi. v.tm in eiini commigrarentSabini . cap. Varronis diligenter confideraverit . Ncc 9. . De Monte M Ontis CalH (quem primum Romulum muniviffe. Sacton. 1. ^w.DE C - L L E Q.jmmas prabcntis tamen in 7. qui cum T. ult. P. 1. Flonim. Hon. n & CTjru afcen. five colles particulares fuifle: quorum unus Sahttaris. y^.

inftiiutio a Paulo IC. Aiigujium dici coeptum eiTc. Septimius alius diftus fuit . 5. ab illo in planum locum dcduftos fuiiTc. cui necefle erat relpoadcii. 10. Vi^iltim cxcf. fcd a quifquiliis diftum eum montem Efijuilias arbitrantur. obitttros votiis ejfe. fedem e. cap. non Ccelium illumEtrufcum ducem . Efquili^ a Rege Tatio in illo monte fuerint. & in fufpicionera veniffent. a Cwlio Vibenno Tu/co. paulo poft fecutura. i. Ovid. .i»ccndiof«blicaHrhismomaiient. 11. Faftorum. lib. Ccelimontium appcUatam Aug. pag. Icd Gra:co5. lih. Illnd Htrirjne fcitcte . . quorum unus Cifpius. fuos fatellites feu ftipatores hoc nomine vocarunt: iion modoinoccidente.is nos pedit. /Eneid. C. quod Aucupes ibi quifquiliis fpariis aves illuderent.f»ttiiiiu. & Sext. I . 19. P A R A L I P O M E N A. pag.3tK»ro[Aty. Non . toJto J"<5-« a/x^ste^o/. : AdCat Dc monte ma VII. ^•j>. ftamfquepublicicommodo.uitatum Romanarum liiigua Latiiia : : Lib. nai iruvd>ifi»<tra. cum Tito Tatio parum £deret.iani hocloco de excubitoribus exciibiiliiue ^tiam tttt/ttHT excnbix ncc tircwnftanti. fed Ccclemdiftum fuirte fcribit. Hoftilius. CUm dic:. traditVarro. Acccpit autem nomen ut plerique exiftimant. quje prope Septizonium Severi inchoans. 4.is confiitHCTC. PompeiusFeftus conicntiunt nifi quod teftus.i-. alter Oppius. Habuit autera hic raons aliquot colles. & Idem lib. 2.im acceperat a 'TarcjuinioFrifco . e!r tcfferam dare ^6\a.ctKai xs(9<r<t'ra< c malim vigiliai Idem eodem . poft »i/x7»- & bonocivitatisfovcndo. & ht^cns exCKhitus divina palatia Cen^ans..iie ojji.MLt eos ijiii primas asKni excHbias. CfzliHl accipiit pMt-ufruteHlHS C^HOJ. fi Gram- lib. ESquilinus mons quando Urbi (it additus. eademque vocc utitui lib. cap. de qux poftea Curia Hcflilia vocitata eft. . eumque infid^ focietatis fufpeftum haberet. mox Cccliiim appellatum a Cocle Vihenna. hicrint excubui: . diiirna: vigilix apud Curopalatem lib.X- Cyii iutC\t^v\aiK..0uer(]uetulanum QU3. i 18. ab excubiis. verfus aggerem caftrum Pr^torium a Meridie viam Lavicanam ab Occafu vallem inter Coelium Palatinum longe lateque patentem a Septentrione Viminalem. inttituta: ni\iAQ\ice. Ilidor. cap. fic fcriptores ab ExcKbiis ExquiUnum montem defumant.itumduHaviJTet .ifiix urbis gtaphix Roms fequentibus. Marlian. Dicam VIII. equitum. . pag. lib. Hodie infignis is mons in Urbe .b afnd vctuflioTcs. Efquilinus faftus eft. ut folet multa alia traiifcribere ad v. . iii . Virg. Bartholom. Exrubitores . Coelio abundantilHine Onuphriiis uibc Roa r. epift. clavius noffiirn. quibus sedificiis exornatus fuerit . 400. Qui etiam cum Suetonio auctor eft montem eum a Tiberio Imperatore. de magift. lib. Vide . notavit HadiiaDus Junius . lib. IJ9. non ab excuhHs. autRomanoimperio: ki etiam in oriente feu Bvzantino im pcrio taxn »ijit(ti(iyt. ety:noI..m raeminit pag. Falt. Idem . prx!'.m huncraontem appellatum docet Tacitus lib. quae eft ante viam Appiam.tlius Regum dedit: nam in eofcriptores dilTentiunt. Imago cjus rei extatapud C. quas Romulus in illo monte habuit.x. de qua alii. petenda eft. quanquam iiifiauberiuslib. cum quo & Dionyf. & breviter meminit Tacitus. Suetoniura in Augufto cap. : . . Hic mons ab Oriente haoet Urbis moenia. 5. t^rannormn Claudian. cxttihit dimng. z. Tdcm elegantcr di. monle Efyuilino.t ijni . notlnrnas ex^Hh-. tonfumercMK': tamen mali principesminifterio milimm tv- rannidem ulurpantcs. Hon. num. Habuir in hoc monte Regiam fuam Tullus . Topolib. & Pomosno inclufus. & : Au Cap. 6z. 9. 11. ot< ti f^it t^ot Cutlr jJjUsTc fVKT»^u>. iEneid. Baf/lua foannis Lateranen/is . quod excultn. Cxfar pofuit. Quam & & : .. Cyri lib. & qae eorum prtftH. Corip. quod is poft incendium habitatoribus acdificia confumpta inftaura/Tet . Excubix primnm . 2. Hinc Auielio caflris CaiTiodoro lib.primaia/. quaft Excubinus unde poftea . cap. n. Alii vero . 270. In hunc montem fecundam Urbis regionem . num.tnu liicitur Komulo iienijre 'luxilio coitnt Sal/i?tum Ke^em.i amoT. Jeu qiiis . inq\lit. qui . 968. Oneirocrit. conlul. qui. 9. cap.ff. ut fcribit Livius habetur .op. diiftum fupra eft. qui cum fua m. I te«ej nam xigilit ntaumt. exciibin. verfus portam Capenam protenditur.toi.\'eniiidcmLe\in«rJO» aviu < mClMTnas excnbi. infra lib. pHa .14- Antiq.'\ricmidor. ex Scrvio . vertit fidcs Leun- lib. . qui dux gentis Etriifc£ cumauxiliumappell. 4. -ji^. inquiens: Hiiiidfuent abfurdum tr. lib. oftendet quintx regionis defcriptio . Alii vero vocabuli etymologiara etiam Ovidius agnofcit j. Quomodo excultus hic mons . 7. fone ducebantur. de offic. more Romano in urbe &> in Gp de monte Exquilino.4. licet in initio maticis nominatis adhibcnda.. Conftantir.ida. rortam Efquilinam & Amphithcatrum: ab Occidente Suburam&montera Palatinum a Septentrione Carinas . 4.biis obficierc portas. C De . 16. ifti nofhi nolam pulfabant . T)e excubiis vni. & Paralipomena. tefte Varrone loco eodem. fag. lib. 6.idere montem eum (deCcelio loquitur) aniiqiiitus ^jierquetulanuin cognomentofiitffe (juod talisfylv£frequens. fic appellarunt: qus omnia Terentius Varro libro quarto de Lingua Latina indicat. Hifpal. Haclenus Varro .xit de exped. dc 4. diice nobili. i Idque non apud Romaiios modo Imperatores . 5.& quaedam etiam Sextus Pompcius Feftus.fa:ciinduf^ue erat. tjH£ fmnma palatia fervant.»t>Sm>iidi3ifmt. inteniiiis arcendis triHmviri ti) qiud excHbias ii^ebaiit. Cffilium & Efquilias: a Meridie Pifcinam publicam & Vallem . HabitafTeautem eummontemEtrufcos & deinde cum eum nimis muniilTent. qui ab iis Tiifcus liciis d\(^\ii C\t. . Xcnophon Cyropsd.. I» In/ubnranx regtonispjrte princeps ejl Cxlius mons . Habet ab Ortu Urbis muros .is cxmbias . terminuraque Efquilini regionis.

xcluferunt^^ avibm ohfcoems ominofum. : Ad CaP. . x«i Tov ol I y. C A P. citras .//«k»). -3. tefte Sexto Pompeio Fefto . Livius& Ovidius. Stilich. Flacc. teftibus iifdem. lib.am Juvenalis cujus autem generis vimina iUa fuerint . portam verfus muros Urbis viamque interpofitam a Sepentrione Efquilias eius fint. eleg.r fuent: quod idem & Sextus quod M . 4. Idcircoaddit omnes qui pomceriumprotulerunt montem ijlitm e. y. exurberatibuseoadveaihomineseftent cu.k. quofdam ab .tJta/is appellatus. pag.iLmdigr. Et dominum exejiiitiis fribe hahitare tunm. lib. Valcr.lib. wmimhi ve\ vimi^titm fyl-J. Argonaut. nec te fignata juvahKnt Et lib.sdeGente tus Pompeius Feftus. In Oyfttm tendens hic mons . ita principiun vcftibula vigiles excubitorefque inliJebam. Maxima ejus harundines habet.tft-. infeilaque perncx Limjiiit & 5. .nt' L. DeReiig. Exiutat. Ae laud. falfam Suburam. De Vlmmalls mons. lib. elcg.iti<'. 4. cum caftnsPrscentur. Argonaut. dequibushaftenusdiaum. . Itb. Jit Onuplu. quod fub co monte fuit. in lube Roma. Mcaligeri. 4. . num. quodibi commune Latinorum Diana. montemillum^t-e»._ cj- ^em defeduin ——— Diiiumqne pctunt d vimiae coHem. Ideoque cumreliquicolles . Sidon. hb. uvenal. Cujus quidemrei Mefl^alaapud Agellium lib. et lo. od. a {yha fzgea. falices. ^. J.x<jHilias. Corip.m vevo Quirinalem . 5.Kii-^n . Varro diftinguunt . Haec Meffala. Siijuiditirfei. §!»< vejiibulo foribiiJ<jue peteiitnm apud Herodoium Melpomene ab iiac 1. Dionyfius Halicarnaffeus . ii. de raptu: Efamlinnm M. Topogtaph. opiQu« tamenopin. vel vineta. 6. Quod ab ylif»</Ko AlbanorumRegehicmons ^ie«f/»«jdidlusfit. &Ovidiusquodamin loco teftentur .tre. ter tx(tihi. eprgr. inJc-Js cptimi maximi tcmplo. ferfuafx faltere rima fit ejl. lib. avefque irritas habuerit. Romuluseumhabitandumconcefferit.De Monte Vjminali.itcs p. ad ptivatam mattonatum ciiftodiani traduxit: milte exCKbij . vel populos. vel ab A-uentino^zg& . quod in hoc monte extitit.ut Tatii Achiilis 8c J Difce & & Ca p. hunc montem id nominis habui/Te.. aut cancs appoirLi . neglcctatu. fed Martial. diftus vel Vimweo Jove. ApoIlinar. cuhias tencnd. habet campum Efqmlinum Meridient planam . Sidon. Jol". Excuhias forllta matms. aRomuhfuerit. qui ibi fepultus fuerit vel ab^rfirafahominum.^ixkn: Edrtio Horatii Tirlcanella:. 3. Saira Mcdon. 7. e.hn . Propeftius iib. Gra:corum inftitumm fiuiVc.nterjeaam: toriis. legendi liattholomsus Matlianus vir eruditus . midantes menfat . ac Remi fepulchris feceflione etiam plebis Roman^ in eum montem tafta./»«»»didtumfuiire. Hicmons. iib. Varrone : nemo prodit. ^ui cornptevit miiriim . ntpotc iii ajirisfaltemfurlito vacatis. adje{lis urbi EJaniliHit Viminali cottibus. hoctamendeyJi-ra^/Honon legitur. fcribit Varro . Ptopert. Oaudian.'Jw/if Sabinorum fluvio . Fuit et. Apul lib. Tatii Regum . Apollinar. a facello 'De& Murcis. . quempropterlongitudinemcertodelcnbi quod in . . MileCar. 5. in Occ. 2Z.ofpacium Urbis in vicos quum quintam urbis regionem feclt Csfar Auguftus . ciuoii exijiiiHas h. adi ad inteipre'tesHoratii Epod.noti(T!miun. et Aventino. Flacc. quatuordecim reg. quod Sabinis in urbemfufceptis. 6c in antiquttate inveftiganda diligens . Valer. 8. capitei^. fedfacrum fratri effe voluerit. 8. ut fuo dicetur loepift. fcio alios non £. ^- ?. docent etiamSexMeminit Varroinlibr. a templo ejus Deas. Item collis Dians. alii IX. & : & & & & m . Et celebris fuit AvetitiniiSy Aventini & T. i. Sed istandem aTiberioClaudioImperatore Augufto Urbi additus legitur.:s pofiiijfct.7/. Lamucifirtc dtia! noaKexcxhabr. templumfitconftitutum: velabw/foj. rei auilior Anacliariis . PARALirOMENA. 13. 85. urbisPomocrioa Regibus mclufifuiffent . Servins arvtit . fententis ipfe accedit. Irb. tefte eft monte FiminaJi. partem Exquilrni facir locus eft i% eleeans -^. 1. Tov Ti iiTiivKhot KipiV . . montis pars hodie inculta jacet F. uKiy^t 2SPW/0C Tuv 'ix.. ejulque quod co. : : : : citat .trfotr&eii Vlminalera montem M. Lugdunerrlis. hanccaufam fuilTere- AVentinum montem multis de caufis fic appellatum . eximia fatic pueriim hijiriaiicm ad exmenLeValer. Int^ens excribifus divina palatia fervans. Sed & hoc obfervandum deeoeft.onon nari. & vallem Viminalem. populi Romani.ic Nm noSe fii^arit acjiiofas. Cap. eleg. videtur efle verifimilis cum & Virgilius . appcUationes nam Mttrcius diftus eft.s Urbis muros. Denique in facris Bcnacdcierantexcubia:. videlicet . Utque privatorura foribus janitores . Hunc collem cumEfquilns vel hortos. Ut domus excubiis incujiodita remotis.. fervi oftiarii . S. ante Eyandri & HerFueruntpr2terea&alia:hujusmontis culis in Italiam adventum .v(. De monte vulgaiia voi. Max.f/<j«.lat. quodRomulusneminem eum habitarepafl"usfuerit .tt a. IX.is._i6. 4. African. X.v. De : monte Aventino. Pompeius affirmat. c. 19. Albano. cCtiirKxfciTi _ ya^ . quod Jbiar» Romanorum omnium doftiflflmo. qua fefeaTiberi eo ferrent vcl etiam ab Wrf<S« quodcum olim mons ille paludibusarehquiselTet difclufus. Limina . Strabonis _ Amafiari Geograph. in aufpicio fu^ifi Qpfiiperatui eo monte Remus uriis concieniiiigratia aufpicaverii . Edificia & ornamenta cognofnes divideret: unde ex defcriptione ejus regionis etiam hujus coU. omnia: Dico aii illud Claudiani lib.

17. ut Martialis teftatur. Majis celebiaba. & a Quinto Hortenfio Didtatore rcvocat. Romiilits obfetjKiiKr ttncmqus Remtirja dtxU lilam . Mariias. inquit Sextus Pompejus Feftus. invciiit cenfum .irittr impcrarc vidtrctur: uiidc eji . Remo cum fratre Quitinus jura dabunt placari cenfchantur . Varro de vita pop. Milcella: Iib. Seiv. De Remuriis .ihiim j. ac claruit in Urbe circa tempora Conftantini. Romanorutn Regis. Jaiuculo. Alii volunt a V. In eodem. Rex Thufcorura Porfenna caftra habuit.Tt6 ANTIQ. Porro autem ii montes jam rariflimi habitantur . Vetuftiffima in eo ilex fuit. nec ad urbem pertinuit. ut eft apud Agellium lih. fed Urbis etiam amplificationf ut cuivis. Hic collis antiquitus extra Urbis moenia fuit . ut Cccfarienfis Eufcbius produnt. . quae in eo agro fieri folerent. poftca mancs liimKlo m. Plinius libro decimo fexto . de qua Plinius fic fcribit: Vetuflior Urhe in Vaticano ilex . quotum in numcro Lar erat. ut Tranquillus inNerone teftatur. pej! cujus mortem nat. qui in fcriptis veterum non planc hofpes cft.ui . c.vi nominatur . ideoque extra feptera montium numerum. quod eo potitus fit populus Romanus Vatum rcfponjus fcribit fo. Cclebris fuit. tanquam per januam . . aliis atque aliis montibus Urbi fubinde additis.if ihus arma ciet. L.. fepukhris. QUod hic jlfpcra mttt. tum propter Candidatos. Fuerunt autem hi tres: coWis Hortu/onim. ut fcribunt Livius . olim non habitatus . vel Vagit. & ex eo Paulus Diacon.i Ltmuribttt (jui animie defuncloTum ccnftb. non Ortum in Mcridiem dedinantem refpicit motnia: ad A/fmoil- ridiem ad Occifum flumcn: ad Septentrionem tem Auguftus xiii.Ancits jivcntinttm mojttcm fiipcraddidit Urbi . qui mnc RcmnLemHria funt appellata. poiTe Gsorgius Fabricius fatetur. Faiicam. Csf De rdiquii trihui colUbus. SextusPompeVaticanum coUem appellatum efie . quod in eo Pincrorura domus eirent quxfamilianobililTimafuit . regionem fecit: unde ex ea cognofci poterit.i{lant noliu . Janiculum. urbis Pomosrio incluferunt. ut Dionynus & Livius. Alii fic appellatum fcribunt.intuT. M. uti haftenus de feptem illis principalibus montibus diiftum eft praeter quos tarnen etiam alios colles fuperioribus magnitudine nequaquam pares. Hortulorum videJicet. religione arborem jam tunc dignam fuiffe (ignificat. quod per eum . 17. Romnliis ag^rcditiiT regntim ciui condidit iiTbcm . non Imperii taritum auftioni . 5. Numi nepos: moenia lubis muro compiexus eft Avcntinum etiam mclufit. X. montem Palatinum. Apul.&>Vaticanus. I.UITATUM ROMANAHUM. . cjiix toto rtomi/ie prima fnit. Collis Hortu/orum. Pofteavocitatus fuhPincius . Emrop.iticanus etiam mons trans Tiberim fuit. iiaticiniis . £t Xittna divinis implevit culcibus urbem Tulliits iiivcntis f. facrisejus honoijtubiis nonien vel ab illo dcfumtHm . expulfis Etrufcis. ut p. lib. XI. Nomen accepit . ijitoniam mirnia tranfit . Fuit autem trans Tibcrim. defcenderc. manifeftum elTe poteft Ideoque non contenti veteribus Pomffirii finibus . Nunc vero clarus. Tempore atitem Aureliani Imperatoris Pomo-rio inclufus eft. 450.oa7/ ^«rf. qua pojttis jtiji. ria . fcribunt. i. Ovid. Hunc quomodo fuerit excultus. : cum propterNcronem in eo fepultum. iutiTfcdo. urii inclufus. ob aeris gravitatem . 16. ut fufiflime Ovidius lib. vel habitaverit. dics Id. tum propter celeberrimam totiusorbis B/i//or/7f(-. Remof. In hunc aliquando plebem fccefllfie Romanam . quod Janus in Italia condidit. Celebris fuit Numaj . maxima ex partc hortii & difperfis hinc inde templis : .iEneid. ir corciia in Faltos Cafliodori Prima Rcmns cujus epigiamma adlcribain. diftum . hiftor. 2.?OT F. folemniaque ac annua factificia in ejus honotcm inftituta. & in hoc colle confiftere: unde ab univcrfis poiTcnt videri & inde in Campum Martium . tranfierit in agrum Etrufcum. Cufpimanum dicat urbis . quidam mcerti nominis poeta. Faftot. . in qua titulus &reis literis Etrufcis . Paralipomena.ipiijiieJirHiloin jivcntim . V. Rom. Romani nimium ftudercnt . de I )eo Socratis licet fciam Ltmuria . & Livius. cumfceptro. Lil. Faft. aut . J^ibus tcmporibus in facris ri iiiJiitKtis . & priter hiftoricos. itemque Statii Caicilii PoetEe .t ftTttJitur itvis.^no Deo fic appellatum. . apud j.j^<rij»<»»r. i. Cjeteris autem infrequentior eft. TmIHus Prifcc tTittmphali primus honore tumcs. fivc facra fetalia couftimta 12. .placanHos tffe manes fratris exiiiiili i obijHamTemfcllacuTulis. Kiiiie coiifMlta oracula dixeritiil.nicano . ad illud lib. vel . . Hodie a flavis arenis ». illos fxpe mutarunt. petitum Magiftratum . . Horturumhmc appellationcm accepiife videtura proximis ei hortis Saluftii. lib. vel . ir ctt:risTC£iiiiiiJigmhtis frmpcr jttxta famieiitem aliquiil Romiiliim ponchaltiT. utalii . 1'ulcania pToles Tarcjuijiius Sexti crijiiine pitlfus abir. cxequimr. Italicufque Silius. : campum Figulinum In Cap. Terent.iliLCt. Hic Romf. Nobilis olim fuit Scipionis fepulchro. i. Macrobius autem diftum putat Jariiculum quod Janus ibi vel fit fepultus.ita cji i» lcvcm tcmporc iottgo Litcra . populus Romanus primitus. Certe autem conftat interfeftum per nefasaRomuIi militibus Remum in Aventino fuifle lepulmm . iynt. I. protulerunt. Gytald. Kalend. quibus ulus erat (ut Macrobii verbis utar) in Comitium nundinis venire . CUra & . uteft infaftisCapitolinlj. inquit. ac dicHllt fe LemHTtS domt Extra Januam cji^cre. & corrupto vocabulo Montorius.im . pag. I. ohit. Sc veteti Calendatio Romano. Cat. . cum propter alia. P.Janiculum. . : & & F. Qp a quo Aventinus : Pomoerio hunc montem non inclulum fallitur omnino nam Ancus Martius quarrus MRomanomm rex.tm coitjlat prJHIctiiiam. Ex hoc monte propter altitudinem Roma maxime eft confpicua. Ub.lus exiifict lerttem. Dionyfius. de quibus hoc capite pauca dicam. a vetuftiflimo oppido. ad LlB.

Vaironem . 5: . jttn^o.viicu/um efculetum . pifcua. i. Memorabilium hortum Saidibus vUum quem Cyrus rex fua manu confeviflet. ij- AUino! . Theod.. -. Efqititinitm. apud Labeonem IC. inclulis . PallaJl lib.Trailifos vocabant femper horti. qiios ccepit popnltis ohftdere : . Claudian. patrono.h3. cpigr. Bartholomseus Marlianus in antiqus Romx Topographia. cKm!fftspr. in oblcoenis dici notat Palmeiius Spi- & Circnmfcrt claKfiim cava per divortia fliimen. cum antea pertmbati forent tranlpoliti Sepontt mceih£ vejlem . 5c omncs alios dicat Apud Romancs tam vetus ea cura . Devchit exceptnm n. /edifi. Calpurn.jtem . J':ti. pag. ji- Ut coUis hoituloram ab hortis vicinis nomen habet. prodidere. XI. fepalturx. 48.'.xime laudato. imde Thrafes Pzto 6c Barea: Sorano objeftum . in JaniciUum fe receperunt vcluti in lidcm tutam quietamque.ttintis . Cap. quas defciibit Julitis Ftontinus lib. ideoqueaquacanalibusiiiducebatur. Parali pomena. /. pag. eiun coUcm cum exercim fuo occupavit: hiftoriccs Sidon.nttncj}£e.De RELIQ. hi. ut Tacivimina : & . alii alitet. . Septrtr. habent etiam Et hsc quidem qux de urbis initio . in facns litteri» docetur rum.ilcm . Vixi docti ad Martial. Serv. de Aqusductibus uibis Roins Impp.UIS Tribus Collieusj aut clauftris religiofis occupwti : &c. . ut V'irgilius ut fcribit Tibullus fvlvam fageam. eornm. ut Varro Ca7/«/ quercetum . 80. eji . aatdomibusprivatocap. tymphx . DE J. Aveiititlttm . ita a Jano JanicKlnm : quem alii JatiicKt. h»- Ad HOrtos Cap. Sidon. eft plumbum. amplificatione ftenus dixi. Jun. lib. . eKnticr-os gtabros .fjit. Et de Semiramidis hortis penlilibus. epigr. cujus verfus optime coUocavit eruditilfimus Rigaltius IC. fuos autem Ca:far . f. Plin. i.Porfenna fitperhtim Tarqmniiim itnpingens . . Amphiilieat. Pollux lib.iqt:. Varro Rei Ruit.i pattitas plumbi tabittir inde vias. . cura aiialeEla qtiidam. M. rofa. lib. vetuftiffimis temporibus neEj^iiliCj. prxter veteres rerum Romanarum fcriptores . Ceetium .us ParrhaCus epiftol. liberms fab. Sucton.inicKlKm quondam. de Attalo. 8. 1-8. Tarquinios aatcm expulfos reduitmus Hetrufcornm rex PorGermattcm Oppinm .Per ohliquitm penitus qtiz taheris . 551. ditu. Plinii elegans cft locus lib.tvanttir. 17 aut veterum jedificiorum . iiec mi- rjK.ttKt!fijKe c. Cxlii Sympofii: Alveus TrtincKtn terra teeit . dc leJ condittonem biicos conduiitos lcgo legi velint. . amtiem . hcrtos. Materia his fiftulis. Baptifta Pius Annot. Vimin. lib. 4. infia.54. Capitolinus in Maximo & Balbino Augg. Comment. caim.' eleganti . ac tenuiormn lignei appatet ex . Histtitnc !ltaviridia. 320. epigr. hnic.enuij. ApoUin.i«/}>i« ctjtraprictoria contutertint .eclog. Fagutatem ^facerdotia adtpti hortorfstn ar. qus Julii Carnici habetur. 16.im ad iimicitiam ejfeiit redadi niji fjlttlas aijKariaspopKlHS .tre?n vocant. i hortKS fccmidmn cap. epilt. 851. i. cap. Siitcttm piibtictim Idem lib.ir:ti. Et (ane hortos legari fiieaim nomm ex infcriptione vemfta. quamutdicidebeat. loco pro.tm . .interdiim fimi:t omnia jitvantnr. j. c^ deticttos bortulos . 2.lut & (enna. Ciaudian. . C. tion condti^ionem hojtornm . Senatoies etiam metu peiculii . operarios 'Bovcs . Sttbi:rban! mttnttfcnta mitlimns horti. 16 e). C. . ut hortos palatio pntulerit D.rftfr. 6. 5. col. in ejus vita cap. quod-pra:cipit M. 36. . malim. ut • Fulvius Georgius FaOnuphrius Panbricius in fua Roma . C. . licet ibi. vivtts. cap. ApoUinar. legavit. aut tortafle . de Apon.huit Pal. at veto de Alcinoi tiortis . hortos illos . interccmmodafamiliaria. de Aquaduclu. . CifpiKtn . notius eft . 7. &lichortospu20. Mam. Plin. circKmdabit arees. libr.ccnt C. ambitu . don. \ J. l. rum montium oftendet Tabula. 9. ^uiri/ialis Sc Viminalis ruinis obruti. £? qua mantts ditcit feqntintnr.io.iTnltati injervirent. II. ut Cato R. i. 22. de plumbeis filtulis ducentibus ad thermas. Aut prope Tiberim ut de hortis Csfaris & Antonii in rcbus OtJaviani teftis d^ Dio lib.ctoriai.//n/<3j ii^K<irws Jul. lib. cap. mendofe piocul dubio.qtte tttut fth! mttro Vel ut Verrius Sithiirratn . & Valent. 47.tt!bKs atint 7n!ramis pofter. fil. Annal. I.dfHcatcs hortnlos pcnit. Tubuli certe divimm plumbei. 7. citavi. lique pkrumque in fubuibiis.i appcUant Impp. I C Di . ccnt.tci tranfcttrr?s flltmina pttttnbo. cttm. ^. in eo ad finem . Domttm politam . Phidrus Tiberii Aug.tiimi>i'Jlrat!oiir. pecora. ut Plinius: Vattcanus ilicetum. 6. Maitial.a -jinea friynnm lai::m . i. in principio.tTtsrn Laz. ut ipli etiam reges hortos curatint. r. cx. anod 12. confnl. balin. libr. vitlam. - & . piincipum vicinos debeie efle . . apud Xenophontem lib. tantique olim fecli. Accipe Xam potes nymphi. p. Jaiiicid. Siculus.legcndus StraboUbr. comptevit militc Tltufo Piattet Lattific£ ageltos. v. Plut.ircm. riiantiir. cm!JJarc^rii. 4-. 6. mitndttm mtttiebretn Lavationettt argcnteam . cumerat. Fonticnt! fedilibus adjaper totttm hippodromttm inc^utlis Jijititisjirepttnt riv! . . Rcipublicx Romanx. Jios Tacit. & .. ad jtneid. & Situm urbis & diaovinius lib.fno. pag. Et 1. AritKS ac in thermas lonie vcnit eadit in altior amnis . Papin. &eosmanuruacolere regibusantiquis in delitiis fuilie teltatur ex Trogo Pompeio Jullinus libr. tbtiuei. ^iri. ut.-Enigmaie 7Z. itemqKe fenjiles Jivt Se- montem .!s . . .>/yo//w«/ dumetum . • 1 /• 1. Hoc mih! Janicnto pojitis Hetrttria cafiris ^ficjiit G^ tantttm flitvio Porfenna remotns. 65. (larrat c. .2. : moTi jius. in hxc verba: Lon^tKS. qiii ripas tmi hahct ttttas quod ti^na vcitebat. l. 2. fecimdum M. neficcitatelaboraremhorti. & domibus tegum Perfarum juncti quos r. ex quibus plura peti poffunt. Quos ille canatcs vocat /i.iccipc fontcm ir-'^t:os matars :an. five Ajjyrii: Rex Cyrusfeiit.tt!h:s kortos. lub initio beUorum civilium iram Octaviani devitantes . quos & n montibus Pomoerio •. 6. Dio lib. R. efcx. Sic enim - in antiqua editione legebatur .tn. Miirtia ^ attd. incidiffet. J7.. uintiqmtjs nihlt frins mirata ^uam HefpcriJum . Efter. Vopilc. In traiistiberina erat regione. - lib. Aurelianus Cifar. ut Solinus . Fl. Patatitim. carm. Jai-.ttivo fpKma mcittt . . quem non injuria quidam Bucolici carminis principein dixertttit eft"eceie. ^ ponercnttir. If. pietalcjn. JKwnta. in Eutrop. Nam Hefpcridimi Jul. fecntns. 16. latitant !n cefpitc ejt tnodi. 5«i. 5. In lipto vehitnr medio Vide naclamm de Aqusduciibus popiJo teg. re^Km Adojiis .iu 'j!'. voluntque non extia mbera fed mbi inclufum fuilfe a Romulo. rc^. §. ptter . 5. loco ciiato.ns . Maximacuiapiovidebatur. « cil. tMS: Mentinus lauretum.lnictilo PaRALIPOMENA. quis poft Hometum . n. qHandoijuc. refcube: De hortornm Palatiis - Potes irriptos nntrire canatibns hortos. Kam feptem illos coUicuios nmnerant Patat'niim. 19. hortosfoditbat . lib. grjmnafeminahat. Aitaxerxe Lyfander . Patrochts. c. cap. 783.

t "Bihliothecis foroi^ite lexttcril. ibid.t crefeut .30. quiquatuordecim illasUrbis regionesdefcripferunt. ut luo ordine loco dicetui. An vero regionesrefte dici led tamen habent cognationem aliquam cum regionibus .is licet ^ t CytiippepHli. nec mut. 3.ts arlores mali Cortici fiimmx nolavi nomcTt ardvris tnei ^ Pyriy : . Servius Tullius VI.uitatum Romanarum . de incendio Neroniano loquens . qii& ad id temporis tres ftierant . Et cjTttits virid. Carmi/ia . vi- detui c.hrat r/et cortiiihiis i/ifiript. feu regiones a Servio Tullio fadta.imnenfes enim aRomuloficdifti .tt fagTn.i magijiro : id cft lagminibus coronata. vicoi. : & : . ipfemetindicathis verbis Huic .ind. Vidoiiuslib. rivos. fexcentislocis auxi. quatuordecim nunc regionibus HIsRomamRomulusin poffint.. quam iis tradendis rebus commodiffimam clTe exiftimavi.tturos domicilium. 5.. dr fir*nt^iyoyiKvSi^T»Kux» Usinam t}'XexcAa. ijtiam cemis ad armtm. y. "EiQi (S SinS^x ka) rtc ufAtv yhotro aa/pMvw. jlboriginiim more diiHie- nem fiiltttis alternx iigTtn ciiil cortiLibus firibcre fiipyri volumin. MrboYCS . Capitolium& Quirinalem habitarunt Lticeres . P. vel.tlce nol. fed quandam mihi commentus fum rationcm. atque circum forum tenuere dequibus plura. eo iplo quod unaqua. In quarto vetfu vitium ctiam latet. epift. I Crefit arbor. Sctt Citnlare jttvat fiett ler . Carmcn cuidam viix: elegantilTimum ob id adfcribendum vctcri poets . Epift. aquas. Lib. Romanorum Rex ex iis quatuor fecit . dc qualitatc & §t^.it. Edoga i. . . tcxtis Imeis. f.t fj^i Et le^or QcTione El (juantttm Irttnci Crefiite . Rh.jntes iitteras. XII. 1 7. iicoIIihiiscognomin. trji. authoreft. lib. tias intra Urbcm .iniorcs crefietis . integrosillosduoslibellos (SextiRufifcilicet . measUrbis defcriptioni . .iHem inquit. : Q^ Symmach. 4. Hosfecutus eftOnuphrius Panvinius Veronenfis . eorum ordinemnon admifi .iti4or Tribus . Olympius Nemeliaiius Carthaginienlls . tnrba bono pl.^fylum fuit. . Viaorij) inclufi. oTaf ti Et decifa feram ruiilanll lartmna lihro. CoHinam . tabellis ligncis.8. i. Annalium .tt. 10. Urfcen> Dionyfio&Livio teftibus. heroid. inquit. cap. Efijiiilinam :&P qii. quas per fingulas regiones erant.ttit . . & ingcnioIifTimcdirjJurat. quos inde ex antiquisprobatifqueauthoribus . Tnrhaaue vernarnm jatnri bona inrba coloni Liidcl. denominati loca . cujus defcriptionem . i. ' ikul/a Jit txinde Jinis . Is enim primumUrbem in certasregionesdiftribuifielegitur apud Suetonium. I.Vi<ftore. c. CJt Tforatio I. HxfvttvvmiTatienJtitm. in quo . . papyro yEgyptiaca ./jaTarquinioPrifcoaudx. clcg. fcribit Auguftum fpacium Urbisinregiones &vicosdivififi"e. Var- roeas^ijr^ejappellat. hoc ipfiiTi. quid eft enim /(rjV» pede Uta carmina : legcndum eft . cft. iiam cerafi tua cortice vcrba notabo^ doftilTime .\lrnet arle cafias. Kh. idem perfpicueconfirmat nedicamde Sext. cjivos. epill. meos . infulam. 4. Ovid. Malim ego f. leci. TibuUus I. qui lib. Sitbiiranam . Irtcifx ferv.t Patidi. ita fcribit C^ternm Tiil!itispojlcjn.i Itta. glifiit ardor . quod hoc capitefaciam. qui in Augufto cap. z/£^yplHS Oenone .tl montibns . vci ^tties cnpidi/tis & C A p. yftcipe tjux fiiper hxc ceraftts Coiitinct . clarior. titttlos fitr^ite rile meos. De explicatis. Nain foleinni 8c compitalitio fcfto non ruftici modo coronabantur . Fuerunt autcmhx tres T>7i. Et hxc quidem Urbis divifio in quatuor partes . ut aliis placet . ambarvalia aiiaque funilia. Vt ejnoque tttrb. . duravit ufque ad tempora Augufti. Eidcmque familiaris Calphuiaius SicuL ed. deindemontei . utriufque ordinem fecutus in recenfendis Urbis regionibus. &P. luifiaiiones oviliuin. Quaie de modo arbonbus incidcndi carrainahicdicendum eji Euiipide in Hippolyto. Modius. a tc me. . Rufo. . nomin.itas: Palatinam . ramtts implet litterai. qui fub Catii» vixit principe.: queharum Tribuumpropriamfedeminurbeoccupavit. leftion. vicomagiftros ^ curatores. legere . In eis autem enumerandis.ihitHros miinia . Decimushiccolliculus. Dcfurapta ex Virgilio qui 10.Uft(V<t ^f^oirt y^aifxf^snot.itiata aut fiiiuraia . epift. ubi deTribubus eritdicendum.ts 1. Sx. Tito Tatio nomenadepti . quas Tr/i«/appellavit. dequibusDionyfius lib. h luco.nnnc ad prxfipia dcbent Plena coronato Jl. trespartesdiftribuit. vox fjfcl hvL ii/ium dWitaretis ^ ^vvTtraLjTsta^traLray^Xaiav Cf metis vohis . &P. de Urbis Romte regionibus. 2>« Vaticani llice Qp more O in arborum corti cibiis incidendi. ut facile legentes cognofcerc poterunt. i6. . dubitari potcft . var. noTtnnll. aliaque eis nomina attribuit .1 : : Capitolium plana . & ex tribus fex faftx. fcrretis 2. lcd Sc boves ipfi audoi eft Alb. ut loquitui C. Qualemautemineaordinemfecutusfit . ecce per illum .imfeptem colles iino miiro comflexns eji.tnle licet mihi condere libro. fi quae crunt ponends . fiiofcjite citiqiie tribiiles adfcribit . divifah.ire boves capite. pcde ixla fcrire canlare choreas . i8. Primoenimlocoregionis nomen. 16. A. Primus &: quaitus verfus gravitcr fimt affedti corrigit Fr. Scribebatui prxterea in ccra . cum paginorum forta quaiia erant parilia. od. iTtcidere . 1. z. Plinius autem lib. 3. jirboribus crcfient itlx amorcs. Palatium &Caeliummonte3coluerunt Tatienfes.tiilttm ^ in mea Jiomin. Plin. originem coiilueiudinis . Corrigendus idcm Ecloga 4. huc referre placet. Ecloga dixit: —— eft ICTterifijtie . ^.ando ponebam noveU. imifo fervans mca carmina libro. a Lucomone.Aiifti-net. Ixta fertre gramttta . f. qui ilice nobilitabamr inquairV»huMTtis liticrh mfinlftns . if. t.C.i8 Antiq.t bono plandat faginata magijhe^ Ille TTicis pacim d. Cf ex virgis e. L M E N . cum reliquis fit plenior.xplicare M. Dic age . Urbem in ijtiatiior partes divifit. Novantiquat. . Floridum nonnuUi vocant . : inter Palatium & tffefecit.imnenfimn 8l Liiceritm. TibuU. nunquam celebrabantut Une maximo epularum apparatu. 44. in quatuordecim regioneseam divifam effe: a quonondilTentitTacitus. optime de hoc poeta meritus. . dicendum .

Torquati. Ridiculi. /jiiia civitas Romaaa in fcx cfi iifirihutt partcs . Vicus trium ararum. Pompeius 1. ThermsE Commodianc. Serapidit. CarfurjE. Are& feptem. Tabernat C^dicijE. Templum Templum Templum Templum ArA dut. Circus Antonini Caracalli cum obeUfco» Senaculum ad portam Capenam. Frtma XII. . urbis Romse regionum. Mercurii. XIV. Vicus Fabricii.ffides Minerva*. Mamertini. eleg. Keft. Luicrcftjue coltm^ . quatuor per fingulos tIcos. iEdes Camoenarum. tres. Balinea publica fex. fex. Area Area Area Area Area Area Area ApoUinis. . ex Onuphrio Panvinio. 17. regiones utbis . Vicus Drufianus. Ara Ifidis. Fortuna: obfequcntis. iEdes Mercurii. 1. 4. Faft. Sex Vejic Sacerdota «r fopttius pro ftta ^HaqHe fartc habcrct mi- Ovid.^lianae. Vici novem. Almo Fluvius. & Rom£ regionts. 3. Vicus Pulvcrarius. Vicus Fortunse obfequentis. . ttnfiitM/t funt quot Tribus in principio nempe lib. Fortunse viatorum. Spei. Luci tres. Campus Ridiculi. Mutatorium Csfaris. Ifidis . Lapis Manalis. TJ JREGIO Porta Capena. Lucus EgerijB. Rhamncs LuiCTtl.Sdicula jEdicula . fivc Galliaf. Vicus Sulpicii ulterioris. Lucus Camoenarum. de utbe a Romulo dilpolita §lnin etiam farlcs totidcm TaticnJiiKS il/e : ^ofjue vtcant Rhamnes Luccrilmfjue dcdit. . Pinaria. Virtutis. Vettii Bokni. /Edes ApoUinis. Keliqu£ defidtrantUr. Martis Extramurani.Ad Cap. Lucus Cuperius Hofhliani. Thalli five Galll. Vicus Sulpicii citerioris. C 2 Z*' . Ifidit. Vicus Honoris & Virtutis. ^des JEaes Martit Quirini. Kl I S P R I M A. c Defcriptio A p. Therms Balineum Balineum Balineum Balineum Severians. Ara Mercurii. Curatores II. TOt nijiram fjcrmim . xni. Temfla quatuor.^dicula vEdicuIa jEdicula JEdicul& decem. in frimos fecundofquc Taticnfes . difiributio tribuum . . Vicus CamcEnarum. Abar«ntianf. Denunciatores II. Hinc Tatli Rhamneftjue viri . Propert. i.ffides Tempeftatis. Paralipomeka. Herculis. Honoris. Vicomagiftri xxxvi. Horti Terentiani.

. lifit y Onuphriiun Panvinium. pubtice. ?pigr. . Rufto. Lux cadem Marti ficra efi . ccxxxiii. cap. Vicus enim Cainenarum in vi1. Ise hopiHum laius i.fedtanmm urbi vicinum volunt. mcndum mcndi:at fylia Camcnis. Monimento. alias Vipfani. quo.ttis illius . I. . Virtutifque. Manlii Theodori piinc. Hmoris. deoblidione Nuni Simile vis . Arcus IV^ Arcus Dnifi Neroais. Colliiia pro tnrre tnti.ipicnter majorei ut funt atix xt. Cum M. - & P. 1. princ. Iklate ma EJus. Vrima autem reeio cenfenir portaCapena. Clafiidio prius . Scxt. dcinde SyrO' cufis potitus . . F. 4. Carm. referam Caiinas . r)ec. Sanftus.t profundcns ad timiix mxnia Nolit Dcmittit dnodcna dccem pcr millia denfo A^mine. nbi. Punic. Maitial. Serviliorum. Frontinimi occiipaveiat qui pro Camc20. 133. Ipfa cjuidem virtns prctinm fibi . 'Borta Capena. . Apollin. Hannibalem Jovis impcrio ^t. Balineum Antiochiani. 4. ftint mcrita virtutis. & 3. ^mbit Hontu . illa lib.uititumR OMANARUM nomine xxcii. 16. 1.ita H. Manalcm xocabant t. Lacus Lacus Lacus Lacus Lacus Lacus Lacus Lacus Lacus Lacus Lacus Lacus Promethei. Claudian. Valer. Rediculi ades. ihs cffc prxmia honoris .Ritptaque emifftis ab Atpe Panus attonitx jam proximns H.tm duClus ciitem nunc appellant arcum fiillantcm primum enim ufefi Q«e ibidcm fucrunt porta qua porta Capena vocabatur. Suet. Claudian.mcnti cjuod in te vidtmus . Arcus divi Veri Parthici. RedicuH fanimextraport. eo eo o» Ad Cai'. Propert.£i). ex eo toio redierit.Affirmentcjue Libyn Collinie d cardine porta . juffn. Q. in voce Senacula.tmCapenamfnit ad nrbem H. 5. cjuem profpicit extra jippcfitum teQx porta Capena ir. cinia erat ut ex notitia urbis . Faftor. i. in hac defcriptionc urbis ligillatim liic exponcniur . Aftron. . Capena grandl porta ^ua plult gulta. Confulto. Livium variisinlocis. de Conful. ^ Mitli. Vetus maimor C. . In Vefpafiani. Domus nomfne lxxii. lchoUaft. Aurcl. Felicis Natali 3. paneg. 7. Arm. Cacciliorum. xdes Hcnori atque lirtnti gemeltas jitn{fim tocarunt . 3. Paralipomena. Sext. Scrv. lib. Valer. Portxc^ne ex ore Capcn£ . Huic adjacebat ardcs Martis extia muros. 10. SU. Corneliorum Scipionum. • Si dcni^ue dirnm H.vmibalem junCio tcrrx Rcppiilimus StarCflt . confertis tonge latct Appia turhis. corr. XIII. quod non alibi idonea magis occalio ea narrindi oftcretur : quanquara non lim igiia- Guidum Panciroliiin Ciis executos. Atiliorum Calatinorum. Symmach.iQHC cnm P. Romam igimr Au^uftui in mioj c-n^^/o^fni. bis: LlB.inSymmacb. Torquati. no^eftjue cruentas lib. 7.irtem .Js habet. 20. adltus Infirat tiuni i!aitfas itifpide portas Infcfia putfat fruitnrque timore paveritnm. dc bclio Gildon. L. Aquiduttus etiam hic celebris. petram qttjt cxtra portam Capenam juxta ledem M. . Bartholomium Marliantun & erudiriflimos viros fmgula hic libris . I. .- delcripfitque.j_o Antiq. 1. tit. XXCIII. 1 1 iat..innibat «rbi . tjuia aciidens CCI33.im fi illum Pcrni ncn obtinercnt. Manil. 3. I. 47. princ. ^. tocns. . populicjHe. tiim m. lib. epift. tiuncnpatis dchitum votis confccrare velttt . cxticitte ttimultK 17. 34. Vi. Paulin.ipidcm . Salutaris. dequapra:ter T. in ria ji^fia ad portam Capcnam . Infula: 00 reliqui fine Regio in ambitu continet pedes ccxxm. Feft. I. L . cap. I. Siiliict Ht Aomitis frueretur b. lio. crat. 3. vcrf 1 32. Pompeiuslib. caufa fenatus. LongilTima oranium viarura Appia hic D. Corrigc. fcd Cotlinam pottam obfcdilic Hamiibalcm comcndant. Nola - epifcopus - v. Juvenal. 6. T. Sudans. 8. Pomp. Stcutjnqniiy fxfc{laiiiThed^nny ublfoierjtpro^cfifiiUsjnr. Scholiaft. . vet.icnm 697.jrtis.innihat . AUi ncque ad Capenam neque ad Collinam portam caftra habuifreHannibalcm. Arcus Bifions. Maxim. inferrentur. 4. ipfe pofieriqne. Juven. Maraertini.trccIIus ^ttintum confulatum gcrcns temptum Honori atquc Virtuti . Ovid.C. Horatiorum. Piftrina xii. 6.uta Fund. "Bcne ac f. lucofcjitc Capcnos. d iottegio pontifiium impeditus efi. c.ifirornm . Et paucis inteije^iis Attamcn in vitam tlatlie vcfli^at . eleg. Pl. Gratiae. cap. nomen ^id huic ports a Capenis.tnas cttm contudit Hannibat arces. epift. lege ad Camcnas . 1. RltUasli cxac^^ Bjdimii fdibi oponcbw.^ honoris et virtutis.Ejc{lis apud Onuphriuin 8cjuverule ipfo fat. Viitore conftat . &c.. Et in eodem operc poftca Jgnibus Aib. II. & .im ftliie ficrncnd. . tulero portx vicina Capenje. Liv. Sepulchra. Prudent. "Bibnlo. Miiro fitfiinui M.ixime Capenam portara armis pnffi. v. vec.x. itneid. Fclt. Balineum Mettiani Secundiani. i. 11. Ealinea reliqua privata fine L. M.innibale Suiit aJii QUicunquc rus. . . Arcus divi Trajani. fotaque t. loCO citato Capenam madidam idco ^uia fitpra e. lib. <J. Publicus. alteri {ententias favere vidctui: . Horrea xiv. lib.ite Fortunx fccttra nitet. qui non Cipcnam.tjuibufdam pcrterritus -Jf:s. .irtifqne reputfum: Sidon. citm cafira tnis jam pnxim.nc . Poliiio. ad v.trbarus Afris.nllrt Fcft. c. Symmach. Bivius. ipft poeta: Et Subftitit ad vcteres arcns madidamque Capenarn.tm A porta Capcna ad Martis adcm tocavcrunt. .l muris Collina fulmcn pro turre iuiurrit. Valcr. Cnmcn. Iralic. idcf: y adCnmcnas./Edes Q. admotaque mxnibns arma. Spci. cxxi. 7. Romi nom inantur . nofiri . ad Et Cimini ctim montc l. datus eff.Piiu. minoritveniret ^u.

2. Lucan. lib. numcn habet. & & tu ftmpticia rura eti. Marius. multo fuavius futuium. de luco a Cerere profanato Inde timor numenque loci. 7. Stat. 5. Sic facraffc loit (imntiine animantibHS x^ris & . fic. Qiiibus addendum eft ad has iplas arbores hoftias §lnid incrtia peilora tcrrcs H Primtts in orbc deos fecit Timor. ad limam levocaie poraifld: Utqne mctum . vires iis inefle. Apud Roraanos vcro quis quitat exempla ! cum omnes fctiptorum pagina: loquantur celebrem in lucis deomm fiaiffe cultum.t iis. 5.is. in vita Marcclli . Barthol. aUquidltipranamra. Th«b»iflf. lib. Tlicb. Roman. Ovid. lUud fatium inter iUaudata reponimr Caroli GaUorum regis.imns. C. Et Claudian. . Knminc. eleg. coium jam Hottomannus dopag loS.mgures ai!ffic!ispi!blii. Scob iddivinitatem arboribus feu lucii. Prifco indc favore numcn habet. giixde DtuidibusprodideCaEfar lib. De Gallis etiam certo conftat. aquis flimiinibufque attribueront. CI.lib. liaras fuiflent amplexi.tm nuiic frxccllentem arborem deo dictnt Ttec iii m. Tacit. Marlian. quod liquidum eft e. M. qui navali cxcrcitit rcpiitm Frifonum ingrcffits. iHiiis y Stat vetns j dcnfa franubilus arbors Ajfice toncedes miminis ejfe locum. Heautontimorum. Culpinian. veif 481. illi erefta. Ub. PharlaUi Omnifauc hnmanis Irtftrata crnoribus arbor. i^. Et prifci ilU Geimani Incos ac ' fiemora confecr. Homrlbns Priemia VirtHtnm tUnlh lib. quas viol. Amor. & infHlamqne Samothraccm fretns cclebri relipane : qnajt templa ar£poffent defendere . TuUius in aram Tribunatns cwi/. ria . poft redimm eft . 12.lbatiir . Reparavit. u in . Sut.Notalunt. in qvia ftabat Rcverentia.rfcrint.miiis poft a ^farcello filio templum fc de ftriiHHm. Sic inteipietandi poets: P. feftcmdecim vcro . i. ?. PerfHiinn!. 5.7Hro fnlgentia. obfervarenoneft diiJicile. cap. 2. I. Auiel.im Iticos. in jiivemli flore pia. De Indorum ritu in confectatione lucorum audiendus Q. v. quod Petronius Arbiter apud Luftatium. prifcotjue rilib. Annai. anno falntis 729. lib. non autcm templis coluifle. Votum in GitlHaf. qui Honoris incidir in conllilamm C. ijK. cft . vactmfque JiUntia fervat Hurror . Claudian.igcri>. cap. Piudent. Liv. de Raptu Proferpina: .itijue Virtuth . Lucof^ue vetnfta robora numinis inftar Relligione truces 'B. 3.Stat facra fcue^oi lib.igis . & naii. 8 Inde deos fittant quiccinid colcrc cttptrnyit artores maxime . i j. C. 2. Dec. . Ne te admifce . cxci/ilucifsvisfnpcrflitionibitsf.mnhichra. Giammaticus ad Papinii lib.iit. Rationes vatias pete a Plutarch. ^ Idem lib. comfonat de medictatcfretii fui in facro palatio ut ex Paulo Diacono de legib.nn dicm ijua hodie agitiir . . viculm lucotmn. .iftU fMtWnTH. 4. Hinc M. ad hoc illud M. ut opinor. y. aut ftagnis altitudinem irnmenlam in atboiibus procetitatem ftupendam . 425. SUius Italicus "—— Punicor. Mela. lib. nam quum in foutibus fluviis. Thebaid. Pagia. r. Placid. v.U E IMMUNJTATIBUS E T JU RE. Quare ara confHgii vocatur. ut apparct. I. lib. cap. intcrfejlis plrtrimis. Tull. lib.rrbarici noftrx fcrinnt imfune fecurcs. L.rle. IZ. M. lolemnifdtum in Maio. 12. lib. . necquicquam inea hiunanas ab iis immolati folitas. Failor. lib. Confugientes itaque in fana immunitatem impunitatemque confequebantiu: . belUGallici runt Saabo. Tetem. M. Apul. De nomlne fial. tranftnlit. . exclufj: pallct mala luch irnago . 6.*7. quac Ciiticis obfeivata in illum ritum exCifare. Flacc. nam lex Luitptandi regis eorum Kt fi qnis ad arborem . Corpora legitimis comfofitere thorisi Hinc f. Plinius .jm rttftici fandivitm appcllant . aft. . ut refeit authot incerti nominis iii AnnalibusFrancicis. proprietate. -— Et M. qnicqtiid formido tremeyidnr* horrificos qnos frodi^ialia cognyit & . neftfordemoliri cogcrent. 12. dendum de prima inftitutione. 12. coritra . Thebaid. nus ni erant Sc aUenigen.orem aliis icdem Hoiioris&Virtulis C. LticHs Avcntino fnberat nigcr ^2*M pojjis vifo dicere .Trcelliis voFirmian. DioCocceianuslib. homftate uomhium differt . JEitm hanc Anno aburbecondita J4?. nemo accttf. Longobarci eidem fuperftitioni implicati . placidoijne decens Reverentia -jnltu. I. Thebaid.Symmachum urbis prxfeftum : ^tcs fencs omnc facritm Sn. divinar. Popionem eornrn dttcem intcrcmit . de incsdua fylva . Laft. i Apolog. . niulti in hac piimaurbisregioneluci fuerunt paiVim apud authores lucorum urbicorum fit mentio . Idem Romano Matiyic: ^nibus omne facrrtm eft qtrod f. »«//«»! iw villa ejns delubrnmfttum nullnslocns ant Incus confccratns. 2.-E. Addi.mrlll de cotifecr. litcofqnc ac fa~ na fnbvertit. nitmenque loco facramqnc qnietem . lib. re congruit. Donec Horior. ZO. 2. M. Curtius Rufus lib. fi author.ifcrit . quod opus egtegium quidem nunc eft. iii Prifco inde favore &c. de laudib. Inftit. arbores eos pro diis iu Incis .na Majeftas. Prudent. Tacit.ibant . dc Arte : Mttltos incAdna fylva fer annos. lib. 6c M. Topogiap. tas ejus 54. & De Quoniam lucis et eorum cultu et religione. Lucano. I. Lutat.iilnm. . cap. Feft. & ai:&t ArdMit rftnlermt. L.rcri.c'.iepms. Symniacluim Aurel. & Ovid. C. Z4. e. . Tranllatio ha:c fcfti C. 3. committi poffet.C. de morib. . 2. lib. Ut veiifllmum flt. DE ARIS EARUM Ci.REcro Uriis Prtma. 13. NfC caret urnbra dco. Marius fecit . tori Arbor Coriuptus eft locus. & Nitlloqne anthore maloritm ^te fin:<crc timcnt. Ara eam . ir eborc ft. & . Ftftum ijuod Virtuti lir Homri celebr.rt Syre te nec tn aram tibi > Nec frecatorem pararis. TiiV TSThc T///iicK*(Tiic'Ap(T»c 7rxi»yufii\t tis 1Z1 iij.dixetii. Et fjrte lefliius.ire nefas eft &-cafit. Flor. qriemncc montesfni nec arma potitijjcnt. . diiTimus notavii. ^lonftra dcos. Argonaiitic. iffts^ftlcntia iffa ador.66i. Stilichon.riiime Homrls . ilicis umbra . citra factilegiiun —^— & . Sctvio. lib. Uttemplaviolaiepiaculumciedebatur. SHtter opaca qmcs .. Hoclocotantum de carum immuni'ate& jurc quas inviolabiles voluere antiqui efli. Placidium feu Lutatiumad lib. u(u & dedicatione1:arum vide inAbfnsviilusfugitinma. . fc. ^. dicendum & dixit in Senam. Et lib. Silani. i. 2. reftituendus (uo uiatque ita contenderim poetam ipfum fcripfilVe .rvenditrn vanttlA Edentiilarnm cantilenx fn. pletusnque peiegtiI .inimadvertiflent exiftimabantcreduli caufarum ceriaium ig. cum facerdotes in omuibus aliis deorum racristettoellentcapite. Lucan. cap. cap. 3. T. cur deos efle credesrent. 6. qu. adoraverit vel inc ant ationes fecerit . lib. 4. f.fummifde leg. Metiis enim pra:cipua gentibus caufa . [n veteri codice legebatut ^nod piivendnm rancida &c. Fijrnii aimus ab urbe condica fuit 737. P. . . Ovid. Germanor. & lib. Plin. ita ncc luci exfcindi contaminarive. P. iz. lib. vit. lib. Problem. ejus confecratione Plitt. Faftor. dcorumqne nominibus arbores appcllabant. Sacrificia ejus peragebantur apcrto capite . * C 3 Ovid. . nifi fallot. Arborcs fuerc nnminiim tcmfla. Cap.2. te offcerct Majeftas. . : . l. lib. Valer.

Scd v. illud ert quod in conftitutionibus habetur : <fi fiti Svyifrtt ampIciMi iubcbantm.quam iuterficete volebat: morimti deomm ^niproptcrpotcntcniperfonam . fne utto timore pejerant. fed addidit necjHC . Prob. fcnoliaft. 6. ne tiuini.imconfiigcrit : quod&jurc canonico paii raCione cft cautum c. Et Pomo yaf l'<is eritii nofirx portHt ara fn^tB. 9. ubi Lycus ad Mcgaram. dum uibem Gr*ci diriperent ut ab mjuria holHum tuti foreni. rgo coTTp/al. qua: Feftus I. nultHS erifiet deui Tc mihi. yyo.' in Hannib. fur. fciet. Tlift O M A N A R U M LlS. ut nocac Joan. SiL Italic. dicam abundantiflime alibi : ncc minus templis datum . v? deplorato ftatu . & Theodof Macrobius I.tmp. v. aliique Troiani confugerant. Th cum fro vituta Jiattiii dntcem Autide . 14. 4. Hic Hecnba natx ncijuicqitam attaria circnm . ytneid. intonjfttfofqut rtutrfni.ijione arreptafi. Armatoi IJcm fxfc choros . C. F.eti z-cttcnt (jitod-jiol. itncid. . F. . quemlocummaleeiiam eiudiiideCitcoRomanopulanc inccUigendiun. fatrii vuttMtn vctavit. 2. I. cap. . Priecipitet atra ceii tempejiate cotnmbie Condcnfe liifima . ditii HttiimfijHc execrationibui adjurat. ad aram addiixit apnd qti. li vrjir.Iciquc : : tjitid f. J. IJ.ib . Spei Miuervac. t« Conjfgia rjiioni. 4.Sintcz\i\). Plauti in Rudente a. ar. Ut mutlitndinem area Capitotii non caferet. Urjiia ftirtKi. cap. rnm p.ita. 1. Antide tjtto paiio Triviai virginil aram . v. .tras.itcs in aliis.iniim Ncptniii cf nefts piitaat Crxci . I arcis appeUat . 5. ^ . Subjtmgit dcindc H. 2.itidibui cclcbr. 9. I. cap. Inde Vutcani area. Tra. fceptra ^uid pojjint .l ec^o iuraiidum. At obftiuAis valvis fame enecabant.11 jqiiil. certaijHe vagandi vctus interprcs tiiftrj«r«t (r!i. fepta. hominci . Citiiii /1 dngar ab armit .mc mcntcm Fcr m. imfrobe.id tcmpta . Tacimm Annal. 12. C. Profpicit d tergo fummum brevis area circum. 8. Qui ita accipienda funt . cap. St atea dicebatur. . c. J'oi ara enjefque nefandi . i. 9. ^ incomparabilis B. CiiPlinimn . 1.tra ipf. L. Virgil. acl. . difleram I. 6. qui Priamum aris Ab jure le- Acea quid Ct expendendum rum meniio in hac regione .im pervicax nofira abntiii. tcmpta fiifpti. divHm ajnptexie Jimiitachra tcnchant. intcr atia. itneid. in Hecuba Iphian. qua fiante ad. quod nempc Cnt xqnttitate tabutartim Jirata ut loquimr Ifidorus Hiipalcnfis Etymolog. 1. i. Igitur pratei fignifeOorii hiim.ide .de 6. L. Sen.'Eneid.iria dcorlim inaii. cap.ihil fuil injeffa fi. moms vita Euripid. de Heleiia: . ficata Cr. . in fano aut loco augurato. fc. 2. 1. cap. cap. 621.^f. QuemlocummaleexponitFIoridusSabinusl.. 10. de hisqui ad Ecclcr confug. & D Grammaticonmi E A R E hlc. Iphi.igii inijiiinctiir. ^ rcgiiia titos ille . Aras juraturi tenebant.i. Briflbnius in libris lcftionis multiplici: judicii limatilhmi de Formulis. VirgU. de imnlnnitat. • nifi 2. 1. fat. alii cx Piilciano Cafaiienfi legunt . fpargifcjuc mota cafut.Jf.ttam Ante itrai .jNcs juro nojiri ptr Numina Martis. Fidei Capitolini Jovis aream apudSuetonium. in tcmptit atea fotet nuncftr. Confiip. qua: omnia funt inteUigenda. Timatf thi cfl Iphigcnia oratorum t. 1. five in uiviis.iri. gejji. 1. 1. quod tam fiequenj area- & gom fupplicem. Locus eft egtegius Hotatii 1. 1. v. . fublecivor.i potcrat .uitatumR cleg. -vadc ad . i.ium illud non rata. dc ara Herca. de 4. Cveilfa. Pfinii. clcg.li ara repcrta meis. Savaro dodliflime ad Sidonium fuimi I. 5. Area iil campo Scd quod nemo in hunc diem notavit Maitio cyronibus exetcendis atque ut inambulationis gtatia bafiUcis. fiimma V. 89.cdiao. 2 19. dcinde ffatium ittiid ante deorum £dci . Faftoi. JEmilius Probus feuCornclmsNcposinvitaPaulauia. . autem iine piaculo ncmo avelli poterat ut Pytrhus iUe Ncoptolemus vimpetetur. . Nnttc area camftu LenefijHe fub tio^cm fufarrt . coaiioi Hic t^ bettigeros exercuit hic arca Infai. 13. ut magni alicujus fccletis rcus eb fuigne admoto cogercmtlponte indedifccderc. . modo ad aram vel templum fugiens injuriam ahcri non inrulerit nam ittata injmi. Sueton. I 5 .yit eodem libto v. uttcftaturlC/._ Calhftiatus IC. Antiq. hnic iiidi.i . &meminitPlutarchusiuCi- Vel ut Duiiorci D. ubi fic Labrax Milii ncn ticeat . TuJBiuspro & L. 55. & Cercrii tangens . templis. 5. i. falfa. foj. GeU.itfus erit tcjlii Exi^ua. falute defpe^^4.iria tangunt.i potcntiorihxi iiijiiri.jur. . Dc quo ritu multa egregia Juftus Lip^jiie itrbii fius moreRomano. 8c Vitruvium . 18.inaffai turparunt fanguine ftcdo .tgrcnt. CoiKcrite^tial.Demque & & numina tcfior. CIaudian. Ttn. . fc. principiojPro/^m^/w/nmpt/j/w m. I. . fat. 25y. Ovid. ut loquiwr M. cap. Seneca in Hcrc. Poftca deinde Damones relpondec: £^0 d.t. Herc. 3. & & Comfcfita refetantur hora. piikhetrima eft vpic-aiTror «jwcXjjr/et <tr^09-^»uj-«y . qiiod nclcio an uUi hattcnus obfcrvatum. 2. J. jitatie idco intrepidi juxcmnqHe alt. Honoc.tm facrifiiarc injiitticrat eamijHe (ttteris rcmotis.i Jovis. n. I. cap. Prima immunitatis hujusinftitutio. ut obfcrvat Aiucl. cap. Atcjtic arii invifi fcdehiit.viui altarihni coiitiiigcni ipfajimiitachra &pulvin.'L.itercntttr . 24. lib.<r«. lum Legendi formularii nam in facris rcceptilTimum vocibitJiare ad aras de hoftia feiienda aut immolaada. eo itte indcx confiirit Ha:ceft illa aia quam idem author in Timo. 1. ut habetur — ^—— . Livius Dec.i-jctti. 5 j.i. . Samrn . ut ea occ.BB Ovid. n. luvenal. . i. . 3. 11. Vet. fcd eiiain inter fifna fcijtiar Ad Imr. Tiber. Utqtie mc.fovcndsReipubliciutiliorii fortii mcdiojijne ignes & a civitatum conditoribus ideo intioduda. five. Q^ Horat. rfc/.iffni «iiidcm eji primipei injiar dcortim effe . Lucret. Qtioi fiigi vitt£cjiie Deiim cjtiai hofiia T.c morcni allulit P. 2. Maio lib. fur. Comftedcre arat . 41. Eccicfiar. Stant arA cxtiijHe Deii. aramqite pcdcmque. ijuod in privatiy adificiii vefiibulttm vocattir . dc idilit.ingtiine nati. 2. aliofque aurhoies reperio. 1.ibo i^ncm. prxcepernnt i f. j^imil. temptiim pcrfiigcre . & . Quo fenlii accipio illud C. od.tr! .dcCIement.id Eiitcji. Regcniqtie tcrrei CarftiidiflertatioapudC. 'Axx'»fl< ^«'«ic t (9i inrfie Haimit. . Turneb. ita quod inter Tibridem fluvium intcrjacebat fpacium tyrocinio mUitum devotimi erat .^\iAia. 9. tici annoiartmt Circi area . -jendet perjuria Et (at. . I. ut dcfinitur a Maitiano Auguft. adquaniPriamui. iS. ad eundem librum id autem non in Latio tantmn aut fed etiam Gra:co tccepti(ljmum rcperio.i diii injiijlai fnpplicHmfreccs audiri neque qnemqHamlnCapitotiiim atiitd. Cornelio Balbo t:t moi Creairtim cft.i confcdit.incittai meai l''eneris de ara abducere. j^ttaria ad ipfa fcdentem in mutto dr tapfanlcm f. Undc Latinus Tango aras Virgilianus aras 1. .tni denotac. & : & Llemque |utis principum Romanomm ftamis concefliim erat.inaiim ditedi.11 peritura citm mcsfioi pinxiffet omnel . Ereftlocus infignis M. /. A. Quod non tantum inter litandum aut lactificandum fiebat. Scd hscptsoccupavii Textaslege finai. 1.tffao tiirparunt fanguine. . I . 3.indi caufa ad arai »ciedcbant. & .obfervagiens vii emditiffimus Hadrian. 15. fanifque deomm addica loca vacua.i^itiii mafii ac m. (e^ nentcm jnrare jujft. v. ^Elian. . Caius de icmm Namra I. .rri in ihci vita pulitict pacii si^peUit ar. A.ir.

triumphalis Inter eiis . Sed cmn multi de horum arcuum forma prodiderint. lib. ealvititim: Scio Turnebimi Iegere'A5«J.\. rumfreciuens in hac gione mentio.diio-viratiiim. diiiimiirtim. vel Septimii Seveii. vide- M. 4. P.ibnem Juftini Minoris Augufti carmine Nec veteris . re- anm Et eft infctiptio j4d divorti. Juvenal. Seti. hinc Driifos. fer tjuem radiante decorxs liigrtdicrt to^a.iam. Res notiflima L. quibus appareat . edomitiis enim.jiirati. arbitratu. auro. ^ Rokcribus fitxis teretes curvavtrat arcns Artificum prado^a manus trabibufqut tavatit jifiigcns takulas fendentes firuxerat ledes. & Wolfgangum Lazium cap. in . D. . Sitb pedlbitfque diicum captivos poplite fexo Sub jiiga dcfreffas . habims. Juvenal. epigr. Apccoloc. igitiu: manerent. vi^inti.E G I VR B I S S E C UND A. P R 1 M A. i. Et eodem libro num. alias Auguftus.^—^» in mbe hoftes fufos loquebantui. elegantiufve Aurelio Prudentio lib. Cttrios ^ Domitiano cap. CaP. fed praE omnibus Domitiano. 15. i/ifignibiis triitmphormn per rt^iones urbis tanlos ac 13vzantii.faciendo. Denique de arca in hoc fignificatu M. vir. domitis hojlihns arciis ovat. de Neionis gcnethliaco hrogibus . Ac>. 6. fed ciu: Aream non ^ novs five Iblum Romae ea confuemdo fed Coiippus Africanus poeta degans qui inaugmaptofequens. v.Fabianus. Claudian. ne. Sat. enumeietOnuphiiusPanvinius. in. ea. lo. num.iltm. Reiq_u o- c^r. ar. minus. triflis Stptcm circumfpice montts §lui filis radios atiri fulgore lactjjiint Indutofqiic arcKS fpoliis. ^— . «? . (ui capiendus: Coit area helli.ii . acits Jiiiptt igne melalli re- Et circumfiifo trefidans obttiaditur Idem lib. fetalia. quem calvtim dixit fna. tionis Secundus vetfus mira varietate . ubi ad Honotium principem hsc Roma Afi e£0 frenaham gtminos tjuihits altior ires nominis arcum Eit^i candoris tqiios . 64. Topographiac 1. pomps . effe. ^c. Jjitr facatis Itnior ibat aqitis. IJ. Tiill. I Cerolienfis. dniiAb. AUoblox cognominatus eji. Ubi vetus fcholiaftes eadem illa c. tacito. 8. Ccelimontium. Flavia ^ens . hoc. Anrta fermofo defcendtitit ficuLi fio. Lucan. autveiiusejus area: ribus exeicitiis.probaverint. fcholiaft. eft difette '. illum calvitio fnijji deformtm . Commentar. Roma Neronem.-ito.ijui. ofKs. non modo in uibc .R Qua % S G I U H E I S Scaliger interfane de Ciico peiperam. XC.i. efi. Claudian. tantum noraina ducum feu imperatoium triumphanhoftium deviftotum fed tium his arcubus infcripta gens. xdem. in Romi Timm in Fabridos . alias Coeliolus. Cotnucus leu quilibet alius ad Peiiii Sat. 4. iftoverolocodeCampefcibusagit. ut citid. qux in campo quicquim bcit licc ciiams illi Martialis 1. ut puto Jofephus Claudianus antea de in M. fed antc nemo Impeiatotum arcnm triiimpk. M. . epigr. colonia. lum. viginti. K. improbaverint. qui in Ita.^. arcus ovans. veftitis numerofa pufpe columnis Romaia fiibnix. qnod. Et quia aret temflortim mentio fafta antiqus verba . . coritm. *. fed puto non malc fic pot fe leclioncm piiorera retineri. epigrarama Auibnianum Martiali atciibuit. Serapis. fat. captivus in areii. -. —^— Semianimtm lacerartt Flavius nrbcm Ultimus calvo ftrvirtt Roma Ntroni. confiliis. lium retineamus illo fa:ciilo : maxime cum calvities ptobrola cuilibet .folent. 4. dum. irtJiifficnt. 3. mommcnnun. f»bfign. ^ fic interpungatiu. ornne.jttr . adficnt. Baithol. 10. mo C Suetonii drigis . Perque arcus vicofque cmnes adjlaiat utraqut Parte favens vulgut. ManJlium. Rtitilio.ijiii. qui veluti ornamenta numerabanmr arvic^orix perpecuum monimcnmm cretlum Vet.jmur in arctt expreffius Jlanttfqiie diices in ciirribiis altis . Viaore. Hon. de 6. ante diera Trmmpho pnftinuimi a fenam extrui folebant. celebrata. pretami Ifag. ^luatuur in fefe ntxos curvaverat artus. 2. inde Camitlos. Mam Ut rt. intcr . Pollio. demerit. ].tm Crxce infriptum arcttijit .i^. I. in.prtdiaijne. c. gefta. 2. veio bona. diligentil'fimo urbis defcriptoie. ^ eft . fed Sc in coloniis municipiifque aieas faciarum aediura veftibulis adje^as. 1 Vicomagiftri xsxili. txtat apud publicac confitletnr.parieti. 1.t tib! Arcus elegans Rheni ptrvaj! dtcus . 5. matiihufqne in terga retortis. cum idem Suetonius dicat. 18.Aii»~ in fa:ra via d Fakio ctnfore txtru^tts 2. conliJ. res. ne- ad vetf 155. 4. Querquctulanus. perpemura lu Et lib. probnm. Aufon. qut. &c fpolia infculpebantur . prtdes dato. qtiod. Grandt loc! meritnm tcfiantur Stat factr edomitis hojiibr.!t£ tribris axrtis feraClis intelligat Jam _ molita iii! . Et eft locus infignis Et fiimmo Symmachum pKfedura ^liiadrijuges . ad quae vetba Alconius Pedianus 5 jircus cfi juxta rtgiam qu! d dtviiiis . adfcribam infcriperutae raarmoreNeapolitario. 1. Inniemtros arciis . Nenfido. improbatiim. urbis: Friijira igitur ciirrus fiivjmo mir. qus ferna poetarumque omnibus pagmis habebanmt mjla. Cn.ifqite jiigis immanibus edes. Vici XU» c«. Gal- Nam Std vitx trihHS areh peraSls fntll*.diio-Jr. 3. Puteolis. Erefti illi aliquando fola libidine Imperatotmn .i Sed fila in venjfto codice MS. Marlian. .jqne Confita . . Natiiram citmnlante manti fpoliijqiie micantes De arcub us triumphalibus. Lticci ElyJ-x pitam Titi. F. in luculento de Cafiribus fuis opere Et Titits imferii felix brevitate . arbitratx. de laud Stilic. Maitio . Seneca de Sapientis Conftantia cap. fepe meminit: fed nelcio an triumphales iUi . 6.^Manial. gttidus : fi nihilominus arridet alteta lettio Stat factr. trans.L. ei. M. cap. fivemilitaCircenfibus. fecntHS Fr. v. iUe lib. idem ac domitns .atite. 49. eodem opere: Non . nura. A nominihustiiumphamium difti lieni.s aittra dona. Mallio. dedii{la. (ed memotia laplus. ^ . ut di. e/io. piitc) lignorum congeftione in publica la:titia tanmm erigi cum illi. velutimanlurum tropsum. efio. atipafllm.. le.tplicat. tot extruxit.8. & calvi- cuum fabita Iblitos lia . I I. epigrammatavetenun: dcpopltlatus agros : hojiilts Diim Roma attrnaque fndo trofxa. adeb ut iii lube quamordecim arcus ex hiftoricis 8c P. Mons Cctlius. lex. ea abfoluta toUi fuhvertique . . tgelidits aliaque fimilia. cof operiim. Janos arcnfjite cum qiia. area. 5. 1 7. Subura. Verrem fomictm Fabiamim appellat M.

irHmfc(t!>id£rrpo)ii. CritottA pendcnt cjna jia^clLt tortornm. . epigr. nili forte ante lubcm ab Augufto in regiones lias quatuorjccim diftributam qu. . Templum Tulli Hoftilii.^imns e^.'. Luci duo. I. 32. jam- Si fihola daniHiittir . 1. eo rure illata . Vitel]i»na. Stells Poctx. Sedconftai viam iionautcm tegionem fviifle rclebrem habitatione Ctcfaris apuJ Suetoniuin cap.i. . jiiit Thnfi tihi y TiifH-. . 4. 7.5tK«/«. Snttimattititiis iti^tiiii. Statua Equeftris M.24 Curatorcs ii. Dianas in C^liolo. Ludus Gallicus. videtur in ipla tube non lub muro Carinarum . Eidyll. Ad Regionem fecundam. M. Templum Des Carneae. Claudii Clypti Hymnologi. Minervium.i vexiiliim pono SiibnTil. collocaie. y. ITii nHflfUIIIIII l. Tiberii Claudii Centamali. Fi.t flih & rc. V. 4. cpigr. Mica aurea. od. . ijy. cpigr. I^ormiani.Nifi Pirtio mitite portas Frjii.IVVTIJ locus in quo tyrocinia litterarum cxhibita.ianc mittnnt . 50. ANTI<i. Jattine tibi exciderant vigilantis fnrta SnbnTX Et inea tioflnrtiis trita fcneftra dotis? t Nam De Scholis. Latrctit Snbnrtitix canes.UITATUM ROMANARUM Manfiones Albana:. ijzoo. in Subura. ponia. ob id veiuii moIn hac via erant prcftibula impudicarum livc infta hac regione . I". ^od fptircx rnoriens Incertia Led. exercitiis fotum convenit: Jnfia I lljl tt id Ob Ip piinioveifumeliusMS. Tetricorum. Martial. 58. Arbor Gnfta.iio fchola nomine di^a fjl^ idcirco . ThermcE publicje. .( wsrfowrtfd JKt/r. qiiod fortc verum eft. Tt»ifri. Juvenal. LlB. nicdi. catiis notiflimo fignificatu pro ut illud fcono ufurpatur quod animal impudentiHimum cft. Templum divi Claudii. fat. ^jiDit itpprll. Mamurrs Mincrvx captas. Quod li vetum procul dubio Snhnr.itam r.\. 64. Barbata:. de Ling.. Hic tonfores tabernas luas mcritorias habcbant. Martial. Campus Fontinarum. Templum Bachi. fira iitibiis omnia fervcnt.re tcrtio riotjtnm 2d Idem mihi ruifatnr Snbnra. Caftra peregrina. Ubi doris. tiut cotojins . I» his: 1. Armamentarium. Hxc ifitnr mediii i}njB fiini mihi n.t.!tlribi!tjy inquit 4. ut Varro . 1 7.'. 10. Idem 1. nt Vll. puta ficus olivi . Martial. 10.t^ne crtizre tibi . v. alias. Antrutn Cyclopis. 1. ^ljiictjiiid viUictts Umher . Domus Laterani. 1. M. Suburjm . forniccs . epigr. Mcntio in hac rcgione /tAo/x capiilatcrtim.Stclinrj: fiittcibns fedet prlmis . P A R A L 1 M E N A. ^diculx Fortun» VI 1 Domus cxxxiir. Horrea xxiii. Junii Senatoris. Sencm qnod omtics ridcant . in Subtua. ittitnmiil ccrcct pnm. fine nomine lxv.itit NO" mm c^ Gtttla . ad ncpotcm & eruditiiiimus Vinctus: Cr. DE SUBURRA. crgo non fuit ipfa rcgio. 56. 4. clcg.i non in urbe fed cxlervus publicus. M. ut lenis formcfaium niulietum noinina fiiifle impofita judicati poflit Nam notiffiini nominis produc^ix eft Leda apud : In tertio verfu non lena terrco vi«roCari. Adi ad Q!_Horatii intetpretes Epod. I.t otia tltll). _ .tdniteriim . Balineas privatas xxc. totit lib. 46. Luparia. II.mcdi. ita lioc projeiti puDenique cxprobratio illa Propcrtiana huc lefeieiidA . ". i. cpigr. habi. Lacus fund._ Difcutiendum hoc loco quid pioptie Scltola > Aulbn. SHtn- fed Lcda. curis. legunt dofii. Regia Tulli Hoftllii. Lat. aliasj Forinarutn» Campus Coelimontanus. Piftrina xxiii. priceptn fchola. Hic etiam vcnalcs riue mciccs exponcbantur . Caput Africx. Domus Septem Parthorum. Ca:iaris Diftatoris. lib. Tti . Antonini Imperatoris. de galericulo fcu I. Campus Martialis.j.itivr hnuis. 9. . Denunciatorcs li. Templum Fauni. fallo capillamento poflc fu- (ed diiertius 11.Jv>iem tirliis: at lube jam defctipta. . Si rcgioni attributa. Macellum magnum. eundcni lib.vlibet via nomen legionis obtmuetit . Regioin ambitucontinet pedes cci33 eo oo oo CC. Turris Mamih'a. .Atit rns miirrm. aliaque cdulia.i nici. 94. Spolium Samarium. com£. 30. ut dicam infra lioc opcre.ate non poiciat. 62. Tib. Snbura . 1. de merctricc: & & Cnm mi fis ipfa dmtii tibfctitcs . cpigr. epigr. Infulse C13 CI3 ci3 cvi. . Vatrolib.ita Sttlttray ^Uttimns . . lcu tonor in uibc tra pomoerium. fic diclus. Domus Veftiliana. fcd re^hnrHs frf^nrtitilfimjni appellat vetusfcholiaftes JuvciiaiisaJSat. Ifeum Metellianum. Domus Philippi. 1. tribuatitiir ». lnpjrix iti Snbnra. viam aut vicum ut alii omnes fctiptores Scio locum .ihorifcris I. ^tem cum Cbfocna fcttcjira vidit e Sitburantt tiiidntn ietia fortiicem clanjit. Cohortes vigilum v. id eft P O . epigr. Ludus Matutinus. jam cmpta do «j. . Ideo Feftus lib.

In Irfionibus pturcs funt fcl-iota. C. F. i.Recio UnBiJ Secumda. ut puto. " Cl.w. 4. funt. difcril h. 2. tit. Afellus. . llve pra.pi. &. feparata (cholatum diftinftaque confccratio a balijeii ponicibufque in quibus erat vetus Matmor 'Bebryx.Suet. kA. c. Armatos Jntonitit cttm vcrltere Jrgna magijier edttnt paritcr ttine ^eilora motiis rus.trare. fchotaijue p. cjus mcminit: StelU.ir. & . Jlri bcttis.fcitoium 26. 6.tnC!iimqiir intrare ciibile Intcrnas mtinirc forcs. SENECIONE. cl cirium.tm rxiccnda . Rcip. tnm. Thcod.ihoc eft . S. turm. Martialis . z/Elio. 12. Confcrvare dorniim f.^uod in gymn. alii domcfticarum (olcut nuncupaie Suida au:lore aliis ./W. Spartacns.tm tutantibus atit. 1. Drfcrvirr loiis licrntla facrls atque aurca futcr. Flor. Valeiius Maitialis. Percjue fcirotas turmaftjuc vocans.rm Ordinibus propriis prifco more nolatis Perfchatas. 176. probat. C.jcfordidc. viii. Papinius lib. fchot. ctjr. & erat fhola^ue atta falali. diliffcntiftimc . PaIatinam. cum Ca:ullo ptx- tulerit hbi. II. mumque lib. Schota Martia mittat sxamiita. optimo. 7. fcd 6c ipcrit .rjferc m.ifiid qiie .is &dciiiqueagentiuminiebus. gaidus Claudianus de 6. manitmentitm. Pollione Vitruvio Archi10. lib.iofptcttdidc at~ .Commentai.ptigTuiturus tudo t/uifc exercere corij'itevit in otio. ptincipis . Cufpinianus in Commentariis ad Magni Calfiodori Chronicon qui confulen- & . lib.uc puto. 5f. l. eft foimula apud Aurelium Cafliodjiuni Ub. Plin. D Vi- . familia ibidem eum celebrat Venus virum SibyUinis libris conliilendis vult fuille bifjenos [ftc indtiigentia perfat Prxft. taccnt . juftini minoris Auguft. ut . fnerunt ut ex Faftis Capitolinis liquct. t. literarum inftimtis informamr. pioteaomm domefticorum . dc loc. rireus fra. Melius Flav.ijar cft cotiimba. 15. y. hb. 3. Rditio G. Driijiarins. In orbemqitendamper divcrftscohortes.im Patatin. 60. fed oftcndant juvcnei . . dcclar. Carin». PR. cap. 1. F. 19. ISIS ETSERAPISMONETA. Baffianus. A. OC!ol>.lsc . Vixit eigo ufquc ad tcmpora Trajani Imperatorls aim fama nomine. C.iy?. L. mo. .!!^ divcrfa: fliotaspromoventitr.tbercnlHr. fidei. 10. Armifcros potcrat memorare iaborcs torrentcs ftnguine campos: c^ . fcptcm. Salvian. . AV. URB. Hinc tibi Ncquc modo miiitum . 3. ejus force alia infcriptio apud Laziiun Commentar.-tto. culciflimo terGlTiP.rCta virurn 98. rcmporibus Domitiani. ineptiis liiis qui poetam vcnuiliirmium eruditiffiac fiivolis commentis dchoncftavit: . xiij.rfio didiccrc virtiitis. Stal.uncra ^ymrittjii. .<ercendis. Denique ubi tyronesfuturx militix pripaiabanmr. mitifcjue incedcre vatet noftra taurttm ftibtexcre myrto. coh. Maftilienf quiprimisvelmi lib. 25.iJiictfS c. SURA. Schota. irrepfit . nomina.ttoribtts. Pefion. Arbitcrpag. C. i. ercxit. num. Eiat pia:teiea&/. Dcclarrjttimt . 3.iappellata. Rom. & . quam ille Palatinam appcllat fcholam . 12. & 20. liifcr.v/Jiimaretitr . habet. fienificatio .iis gtadi. tjiioritm. . Rcnat. jnffii^Ke regentil Acciti proccrcs omnes . I. fylv 2. & ftena Indetraftumnonicnlcholaftici. "Bythynia. ?R. TraJjiaa tamen veibi converfa. & non.Ao/. epift. & ad rem militarem Ammian. coff. " Tanto Stclta ^.im nttnc Cybctria navit cumque xv. Multus cft titrn ^ Eiiboicg carmcn iegit itte Sibytltt. 8. Seneci Thycften . dcdictnte.tin/ti.jiinoritm . fcripta. Pratinits officiis furnm. dcdicationem. . I.tfgue vncans. Cttr. eflet /o- quippe ejus Res nota omnibus L. f.tnto Vems marmoi. aut in Palatio agentium. Katcnd. legimr enim libro 5. ar^enteas. infigni . REGIO TEKTIA. Leir. I. . PP. Trilr.ihino. c. Nam fub eo Senccio tertium Licimus Sura fecundum cofl'.ttatl rft ytiffa fitis adftare toiis Poflet fic mfus legitimos cogi numeros: m certe in juxey.. de fcd nt fhol. tyicnum. Milonianain. Probo. poft. Fuit cigo hic fummi ingenii iiec minoiis rama: poeta. aui in porticihus. otiofr:. elcgiaco carminej lctiput Amatoria. C. eofiem. five re vera ita fe res habuelir fit five adularas tantum 1. Aut in facris Gra-coruni certaminibus ufurpatur. [Qii qitidvirtutis. conful.tdorn. Vicus Albus. & Meminit 6. Propert. ad. F. lib. Solus Onupluius in notitia mbis 'n (ecunda uibis legione P. Gap. domefticoium. memorat fholas capityronibus e. farpe cormpta . ir. Magnus CalTiodor.lut amptius ejrifdcrn fortis virii ertiperttnt. gentiliujii. Agiid inlcitia eundem vox ea . Dei & Id fiicfrc arinifi . ^ tma^incs. UR'B. fufilfime oftendit Joann. 21. Maltiit culatotum fuifle fcholas difco ex fragmento vctufti marmoris.irKw//Irarum aitri prena afficcre pcr fchot. . tuo Catullo p. iKodvirttuis didicere. C. fcholam Maiiiam fcutaiiomm fagittaiioium. 7. StelU.notaiiorum . libr. Parrhalius ad Orat. eleg. adju.ite. Adjiitriiis. lil>.tji:.l. cap.fpcciitatorum. Ornata rft Atigiifta domus . 8.Rom. ^.iis Atifonii) cernrs attotterc fafes Atite^ dicra . Juftinus Aug. c. non oftcntcnt. Foinerii. in eo caloi . five lingiis Grstea titm ne «fque^ttae-ite fLhol. Hon. mo carmme ormm Hunc <ir cum : cxcquimr Violantilla nuptias . dejudiciis Ai. -yEliano. Lecl. »y lO' !n /"i Iltis fiimma fides ^n providcnt. . 15. & dus. 15.id cxn. Scholi 1. Veget. Fahiits. hiftor. RuRoma: Topographiain expreflemnt. apudConftantinum Aug. dcorwn. Oficntrntjtivcncsnoexcrcen. t.quiiidem tamen Xn lattts iiiijis clypeis.imfho/. lib. 6.ttitemgcmrevario. WoIfgangusLaziusReip. 10. allatis auc^oium teftimoniis. & appcllai lib. entimemt . libio fylvaquc citatis v. Cryxiis Ocnomans ejfra{lo ciim triginta Lentuli iruia. Au^. Hiftor.imfromifimtis . PR. Rhetorib. epigf.. 2.i P. 5. cpigi. fpcculatorum. • nov fttft/rttirci ^ftlttttferi. Modefto. & . VIU. Invaluit tamen ut ad res ludicras tiansfciremr C11S .Vjetiam advocati oificialcs Sc (cliolaftici lib. •^io tyronr .icuridtim lib. Stella: ponit doraum Vidor & Sext. Scverinarttm.tque f. Xanthtts. 13. Sic inteUi- DoMus Stellje Poet^. v. ^^. in cjus cncomio M. Vicus Fortuns Ticinse. cclebiavctat Columbam 1. fcholta. feu licentia poetis ufurpata . in- ^ Tam_ fclix plcdlra dedit . & . . Coh. refeUa. Ft. ut dcfinat nugari Antonius Dehio in L. num. At claiiot a Juftiniano lux qui itndccim militiin: .y. Aurel.t f. 15. ifti in balneis tcftc M. Ceftio. 3. — Limina. . C. cpigr. per. le^.4. . deicmilitaticap. &eft pulchra CJmitum hujus fcholx defciiptio apud Cotippum Afiicauum de laiidib.' hoUt foititriim. epigi. . Etcap. Regatcs menfis eputis oncrarc ftipcrlris . P. 8. . Vicus Vicus Vicus Vicus Anciportus. l^ir^iriei n. cap. num. PATRONO. I. lib.ieg. hoc paao: Acciti procercs omnes Simile mcndum . epigt. Levi adjeftionc locus ianabilis. feu denique libtarii incuria.fidetiiim.iriim. Et lib. crrte j. C. 5. . epift. Struaorum.

Vertit Xylander ^ . Suramum Choragium. Balinex privatae lxx.pittc 4.^dicula Veneris.Tii» ii^tiv durS ^tifilihnftwlfliu^tu. E flcbe cjuidam drbili criire .agmcntum mcminit apud Wol^ang. tus gratuita erat.ffidicuh Sangi Fidoni. TitiCsfaris cum atrio. M. Vairo: Hofpes ^uld miras nnmmo cttrare Srrapim ? ^ttiii tjttaji tion cttrrt tantidrm ArifioteUs. Porticus Claudii Martialis.^dicula Ifidis.fedmtrm pro tribnnaii p. Niiifdo. ?. finif. .. cap. A'. ttt etiam nobiiijfimi viri ei crrdant . & Philologia:: Te Srrapim Nilns Memp/iis vrncratttr Ofirim 2. ". facirndo.fed in coloniis municipiifque eietta Scrapidi fana.Sfculapii. 2.rih:re prrfomnittm cttrationrm valettcdiiiis ? Ncapolitani marmoris vctus f. Tullii lib. Boeotic. XC. Opcriim. CCI33 CCI3D 133 OO OO id cft.a« ANTIQ. Ludus Mamertinus. Advcrfarior. in. CLX. cap. Denunciatorcs ii. Tliy dftrifttt. quijofcpholibcratorifiio.'Locus ell . Mdicnldi oBo. adcundus C. ^litidam legrotans precatus Ser. juxta templum Concordiaevirilis. Thermae Titi Caefaris Augufti. Horrea xxix. dediiha.liumlib.wo confrrri pojfit. Lacus fiiie nomins lxv. Artcmid. verba adfcribam ^. diiovir. Schola Capulatorum.^dicula Vulcani.^o nirriuhi. lib. 92 Necr»r t/c n/f<tT«T» ItodTifii & . M. F. I. P A U A L I P O M E Tertia. 15. iEdicula bona: Spei. Tribus Gratije aureae.^ viae. -. At doftiflimusTurnebuslib. Thermae Trajani Csefaris Augufti. monfiratatr. /Egvptii per Ifidem Serapidem fn/xm rrrr. Iibtj. Itaque liic de Serapide nonrulla obitcr dicam . drxtram mannm ipji infomnis conctiterrt . fanumque ei in Italia cretranflata Scd ejus iacra indignictum docet M. Artemi. lib. Lucus Cuperius Scholat capulatomm. dionibus fide. xdrm.'vei pro aiiis infomnia ibi captent. Varro in Eumcnidibus cap. Rom.z6. Metc. llct Sed dc foIemnireli|iofoqueejusapud jtgyptioscultuftamaque mirandoattificio penliii. infine. areas» Schola Quseftorum.». populuin y£gyptium. itate 5. ytgyptioium legem fuifle^li fides Adoni Viennenfi chron. Pli- Romam . si l\ /Kixx» ii ir»3-»Vfi-9'«/. drea. Tulliuslib.UIT4TUH R OMANARUM Ludus Dacicus. Vicus Primigcnius. imo in Gra:facris agam. cap. MichaclGlyc. parieti. quod commune cum Libcro patrc eiar Paufan. cap. Voliio. Tac ttf/^etc Trt^tuttf xrti tytciiifjiBiv^uu : ctLtHi u:rs^ s«ut»1' m regione ponunt Ifidis&Serapidistemplum auaores qui dcfcripfcrunt. Domus Pompeiani. Piftrina xxiu.cap. pag. & : icvcia piimus Ttrrrfirh Dats rffefnt. Prztura praEfentiflima.uiisrft. Anno. iz^fo. infia icjcctuius. . Infulx 00 ci Amphithcatrum Vefpafiani . . Ammian. d Serapide per cjiiirtrm. Kai '%ptt7rii^z iKtpipoy t ar« K«i T^t tK\o}t/xctTai. Cumcoii- EJi. defrt. RtitiHo.. N A. Llt. Dcccvii. Lazium lib. . Adro ilarcell. Nequedefimt. 104. & & & •' . comment.Ji infpuifHatcquidemgentilesvarioerroredeluli finxerc. £^ Diffuna facra Mitfiram. alias. 1. Serapidis.Stiabonisl. 4. 22. Subdit dcinde&orafe . pr» rrti^iofe ctiitHm . Domuj Bruttiani. P^^OH/OC IN hac lubcm ^lU Ctnopns habrt Srrapidis temprium . : & Htft convalitHrns rjjrt. 2. §lnidconvm!t M^ros a cotijr{lore Jamniortim fotius rjH. Caput Suburas. ^49. plura in lib. Vieus Lanarius. jfiriiUlua a S^rapi tttor. I77 ^dicula Minervx. quxprimiVlrifilT<U. Undc liquct non tanmm Romi. Colonia.. cap.f3. Aniial. Huncconfulebant ergo pcr fomniadc valetudinefuafoUiciti.jedicopetere mcdicinam? an z^fttlapiHt ^ an Scraps potr/i praf. cDfc. Domus his: ^dicula . pag.ram. Caftra Mifenatium. apud Romanos devoti tcmpli meminit yiichaelius Glycas. Ittm. curationcs infirmorum ibidcm cclcculorum viitutcs btari eundem cum Ofitidc efle vult Martianus CapcUa iTipcgv. de Natiua Deoi. ^ttjt.. 23. iex. 7. lib. Firmian.. Huc refert illud M. . 9rox>v« tiyiTtiA rtt. Laftant. Sic lcgitur apud Nonium Marccllum num. Caftra Mifenatium vetera. lib. P. Aurea Ncronis cum porticu» . . Porticus Livia: . At pictio mcdicirii ancm excicuit. quod capit loca iosd. Annaliuni parte 4. f Oncirocrit. de Divinat. Maliio. Schola Galli. viam.in quo fuitLaocoontis fl atua. Cn. Dc infigni ipfius in (omnioram conjefiti niinut . . Idem M. Curatores il. i" Gcogiapii./») nguificabant. S. nt Capitoiio Rom. trans.'pa?. antr. . cojf. . & & Ketvftiooc fxci/Afvov.i Srrttf: itter. Vicomagiftn xxxii.triter adirrunt . q6. Serapidis. dc Nupt. orantes oprm vairtudinis. Rcip. rfi fJ. Claudii Csefaris AuguftiV Lacus Paftoris.refiitKtHrHm ociiics. Eidcm rur: dicam. DE SERAPIDE. honoiera diviniim noininc Seiapidi* . 77OCO. 2. ubi de peregrinis cia fanum . Regio continet inambitu pedes ccioa. Thebis videlicet dedicatuin tcpetio apud C. Caput Sacr. Templum Ifidis & Serapidis Monets.ffi^dicula Thermx Philippi Cxfaris Augufti.ipidcm .^«yot To T? li^drrtio^ Upoi . Suctonius in Vcfpafiano cap. oo oc id eft. Ludus magnus. Lyrapheum Tiber. lor. alias. Item alius iiiminibHSorhatHS. T>e Regione ' :. B.im a y. Templum Concordii virilis cum delubro. xix». lcgit.

quod facile admiletiiTi. ubi poftea temTemplum Divi Nervx in foro tranfitorio. Suida auttore vcl calacho cleg. Flacc. . cum modio capiti Q. zy^B. Denunciatores 11. Templum Telluris in Carinis cum armamentario. Arcus Titi C<Efaris Vefpafiam' Augufti. Horrea xiix. lib. Bufta Gallica. alias. . habens in capite radios vii. Area Vidiorize.ifiai IjidiqKc cmiffcrariint . de Ilide facic dc. 9?. 6. In his Templum Divs Fauftinje. Templum Solis. £des Salutis. H Di P*- .^dicula Spei. Nervse . Via facra. Templum Remi. Dio in aSis anni 711. Bucena aurea. Balineum Daplinidis. Odsum. Lacus fine nomine Lxxrx. Piftrina xxir. -Edicula Ifidis. Vicus Anciportus minori». Cyprius j poft Sceleratu». E*gics . 47. Domus avita Ciceronum. Vicus Eros. Domus Philippi in Carinis.Dio Coc1. ei cicfta . Teftaria. Templum Pacis . > Secretarium populi Romani. Scptimii Severi. Bafi^ica vetus L. quoi Biitannic. tuplexforma.000. -Edicula Mercurii. Orto Fnfing.Pompeii. Templum Concordls in porticu Liviae. -^dicula LucinJE Valerianas. cxx. Volcanale . lingulos pedum xxiit. Cantharia. 30. «!f cnanti perfona JiJ/ro. ijut tji in tcmth IJidis : nili forte dicamus iti eodera templo llidem &'Serapidem confecratos . ad hanc idem folitos licet conjicerc fjiis ^ Scrapiiiis de^ mendicos ftipem exi» geie. poft M. Vicus Fortunatus minori*. Area Volcani . Apollo Sandaliarius. 1.cffo orbe confecrjlego led e:iam ab ipliscthnicisccftmcium. 2. 41.mt ncii ijux titrba Ac fi . MdicuU VIII.Ad Corneta. Sacriporticus . dicat adeo loquacem fuifie Philcncm. Caput Lynco. inquit. alias .f IjbatHr circnm Hoiiaria fcrpens. . Domus D. epigr. . Valer.. Vicus Veneris. . Curatores 11. Domus alia C. Balinea. iEdicula Mufarum. . Coslii Balbini Impe». 1. iil. l-^lutaicli. Sororium tigillum-. Caffii VifcelUni in Carinis. Templum Lunx. cum porticibus. Arcus L. Amor. oneir. quo intcr csetera ornimenfa erant Templi Hierofolymorum. Ca:faris in Sacra via.ucdicaciiatcnec venales fervi (qucs a loquacitatc commendabat AuguftiM Viiiceb. 13..'«!>!. Rcgio continet Infuls 00 00 DCCLViii.Edes Junonis fororis in Carinis. Bafilica Conftantiniana. Manilii. Ovid. ex M. cjmi. REGIO ^UARTA^ VIA SACRA. Meta fudans. alias. illi poflint ceitaic.UARTA. utiiquct ex Ariemidoro honls. Vicus Sandaliarius. apud Suetonium) nec mendicabula . jCmilii Paulli. Sacellum De^ Strenua. Temp/a 't. 13. v.ijltt Hcn qu£ lin^na . eftj 14. Domus M. argfntm. Argouaut. iuud non modo erroribus opp.Edicula Mavortii. c. cejan. Domus cxxxviri. lib. ^dicula Juventutis.Edes Jani Curiatii. plum Telluris fuit. 00 idd. "}£/«£» yyo/^v t&i fAAtTitoi TrdnoL ^-j^it na t« iKitVltC j XeCI Tst Tb XifciTlJ^Oi TS^Syi^-jWfltT* KXTUfKd^sUt Idolum mm . i j. Vicus trium viarum. 1. cap. in ambitu pedes cci33. rigrai^r. Sp. alias. Cap.t rfi Vctus tamen Scholiaftes divetfum lentit. ad iat. lib. cum porticu.im milte cat. cap. jirpfiis Et itK-Jtffi titpxt -jif.8ooo. Jirjteiii includcbat. Palladiumj alias Di« Carinx caput. Vici V'icus alias TEMPLUM PACIS. Martial. id eft. 9. Arcus Conftantini Augufti. privatae Lxxr. Forum Cupecjinis. in fine: itai»t»» »m Ti argriitea fcrfens.Jivenal. ColoirusSolisaltuspedum ciis. i. JEdicula Junonis Lueinw. & Olin- Sfrapin amat. in Templum urbis Roms & Augufti. Sacriportus. Templum \'eneris Cloacins. Jilet ? iwn SsflTlJV x«) T? "Jalii e4>!»l«-a>T» Et trmp/nm Scr. JEquimslium. 1. Antonii ia Carini$< . VIII. Vicomagiftri xxxii. Porticus abfldata. Regis Anci Marci in via Sacr». in qua fanguine per biduumpluit. Forum Tranfitorium vi . l. ubi lotos a Romulo fata. "Vicus Apollinis. alias 5 oo oo ccios.Recio aetuliffc voliint. Ita^iie arufpices iterrcrn omtiia tciiipla moliri jujfcrimt. foite huc Affide linlia ccmas . DomusCn. fuo volumme n^. iinpoUto r. 4.

cdiciis monftiofos tthmconuu DE VIA SACRA.m deam diclam .t Caftris -via i/tqttit Hac . lus aliquis antiquitatis ignarus repofuerat & fic concipimr in Sirennt Jlrenn. tif per qu. i. At Eo .i c. Plaut. I. fc . quanquam fatis fciam aliis animadveilain. Hinc te jam patriis lariiiis vij mmine vero Sacra rcfert. Jipiafsder!! !„U! bi c. Lib.l.\tabtmt. eji a fieris q»A rtomen habct. dc Lingua^ Latuia. Piopert.im. Ovid. RomtiloA Fat. eleg. abundantiflimedocuitl. 2S. 2 mcminit L. vocalam d Romanis Jircn. nbi Tremellii) pomaria fttmma facra contra atiream ima^inem lib. nutant Legendum i. lib.im eti. Ovid. Ll B. five ominofa. 16. offeirifolcbantpatronis lj>oitentoiuip obhtim» Svmmachuslib.i/ivi- eleg. i.dcLing.» Jib. i. clcg.ull fed . Solinus Polyhift. nam ^to Jlrenia. ?. zii SiJo. rentibus. hijignemqne apcrit Gernuinicus annuiH.z. qu.1^.20.ictite obviam accejftt mihi. qitcd per eam faera.itur. Cit! a Jircniiitatc aut belli. viam cram fa- facit contiguam . liictudincjic di6l.C. ^ua eft aha ventnra Jirena Jlremie. Coriigit Palmerius in Spicilegio : Jirenam obfctv. &:antcillum AlcomusPedianus Comracn:.& quia Ulpianus tvivoiiita. 8. ne pubL lit. . omnes iVI. Scd melius m urbis topographosomilifle. Lipfius ad Taciti Annales. Amor.Seim. lib. de 6. fa^ra appellanda eft .ra-J Va/uMai it/. '3"° foedere flilplicet fcntentia Vcrrii Flacci tainen non apud Feftijm Pompeium I-. e^I.uia. cum alii idiculam dci Sircmi. a Cynulco gravitet inciepamr apud Aihenxum lib.i regis domo adfacellum Slraiie. Quo loco impente nonnulli Sirenix legere. nitatem idem ncn oblcure indicar eodenvlibro epift.i Illa tibi in fi. quuni conlkt adicn- Cliiiftiaiia: Dock ncc mmus pulchic M.f^hnv Ttli ^IKoK.a8 ANTiq. 2. filius Honorius in ca habitarunt & dilerte_ Claudianus meus Paneg. Petronius in cataledtis . leu bolus . Sed illud omittendum non diixi . Et cnpit irattim talos me pofcere ebnrnos Ur mus . ijc j f/''^.l minus^ eji inijnin.trboris e. lib. I. 2.im S.9. qncto^uot menfibiis feTimtur tn arcem. feu quicunquc alius 'Bcna Jcteva ."P''°°'^ apud I Victorcm pag. qui viamfair.e.primus accepit: i:ece^ta. ftcra rog. fiierir Jireua aut frxda lib. Jiren. hiftoricomm Be Dea (criptis cclcbiatiorlcgitur. ad Maiciam cap.& ineademregioiic apud S.\ug. NUlIa via P A RALIPOMENA. de Arte amandi . Pomp.imCcio- apud Onuphiium Panvinium pag. etiamjircricecapt. &c ob id fieqiientijjimtim ementium -jendcntinmcjtie confcffum letullt Tullius orar. 33. de civit. M. 10. Mniier. ut anici ex- plicui mttjlclx. Obfxv. . Pomp. Ex quibuS iiquet interprxcipua Romanarum folemnitamra fefta Jlrenariim dicm fuifle. .-irceU. &quodiniror & Tatium Reges Viiiofumhujusdesnomcn. 1. hil. ad Janum Faftor.tiatho riifiica Rtirc fubnrbano poteris tibi diccre miff.trce trofeai folent inamv. Ufus origo a RomuU tempeftate. ^Eneid.ireenimidcm^Qvcfi.S. . dnceus hxc frtnt for. tcmporc Ser-jH Homrtjt! rcvibjts divcrfo ittnere vcrnentt. cap. cleg.s^'»»r Tfhat xttTa ritd a-«Tgi«» tritfaitos-ii Xij-o/xiniv . Eam Hec qmcKnque tibi pofiii vernacnla Joma De faira nui/i dixerls effe via. Sext. faciificium diisLaribusa Tcduce Imperatore rolumm intelligi qiioiimi a-dem in Saaa via fuiOe.uin Rufum qui facellum pag. ra Jitit licet cmpta via.in orat. & & & .it!o.anium nommat. exhibuiflc omnibufque. H» .TerentiusVartoIib. Idem Ovid. 4. Vidcfne facram meticnte te viam Ctim bis ter uhi. piacter alios loqiiitur C.a fortiitidine nomct dedKdnm. eadem Comocdia (c. Si libi nil dederit . 1.Lai. Feft. das anni aitfpiies. 229. dici potcft. C. Stat. lat. (Cn. Propert. Et eam ob caulam mvns conful omina fanjij captatMrrt aniittm ncvnm apericbat. dandis . Celebre hic a multis remm venalium emporiimi. 175. Aurel. 46. Impertiendis firenis dic.Totam autem vclis Jntexit C.im Minervalia Mincrv. Kifi forte indicaii quis contendat . dc conlolat.-E Xeniis feu mnneribns Calend. Streni. . c. Hujufe. ftpe immimdo facra conteritHr via focco . Varro I.im patria con- igitur die ——— . piimam nominis imponendl deflu. Ruftica 1. i . ritu. cuivicinafacrat. Itacjtie netjit: .Nec & .. ir briimx. 2. quoft^enas milTitabant. 4.iddomitm repsfttriji. cap. nift. kns. inach. 23. Epod.mtiir Sacerdotcs Eiditliumftcroriim tanfa conjiciendorum .ivit. fine: Ibique ipfc Juliiis Oidator habiravit. prodigii inftar habeJaut verba inomina. Jircn.\ Dionyfii HalicainalTci narratione lib.j rfc/.'^ciicca. quibu» liius liiltuUllc. cjkx mifcrit alter .-utarcgione. 28. I. Neque vero muneiahaEcIaEtitiarinfigniaalionomine.itio A Rojlris. 4. 3.im ft qttis adire vclic. amiufque darifolitam. fxva : . Sueronio iiiejiisvitacap. lib. quam lirenarum appeUari fiis etat.lib. Cailar.in C. £t Si'^1'" mtcHl ftcra viiia dona vU. de Idololatria : §!^l. tr carx cognationis honoraria cxi^enda oynnia.£>.itiirnalia Satiirni. Trift. men tra. interpretamr 10. Vcncm. Theodolius Hilpanus . i. 2.tmfervicnlisfttb tempore Saturnalinm cclel-r. M. epigr. qti. fc. annimrvi anfpices. i •.tvit antioKitas : hoc figuificabat. Q^ SymJ< -: ^JT"!'. tibus.iada via cjl. vel ut loquitur M. Sc fmftus villiccs confeChii . Plin.imenti co ijuemprttjiat ijunjius mminibus eihomribus idolo nnncnp. Iicet_ Uta ^* damus cnr tiiis dicnutiir verba Calendis altcrnas accipimnfque preces ? certum fir.rarc. Jm. Paritit ^ . ut forum Romanum . I. Sext.itii ^'Sis^fini verbenasfclicis . . Ub. Et lib. SalvetCv nomen bonum tanmm omen Dtim hene djves a^er Adfcrat in "Bona dnm rami pondere dona pncr.x. Honorii conful.im iclcbcrrhnnm lacnm appcllat llb. od.\ luco Strcnix. qitibns menjium recnrfiis . . l C. epift. 44.tm aiipires ex . : foma venennt . Martiahslii. Nam — Ibam forte via fi^ ra. 3. pictati. tjnod hitic oritnr caput ficrxvie d Strenixficello. iiiter l^omulum ifto. qn.ttcmis ijnidcm. larfitionemcjne 3ppeUat tbt i/. c. Dipnolbphift.i prxcipne videal . 4. epift. Plancio. i. 143. Q^ Florens Tertull. ru«icis in urbcm commcantibus .iifcjKe prxrjfct. gjroa! co itinere ut. cap.iiltribntiancm. Cafliod. intet reges id\o . e. DeniQue quod nullus haftenus obfeivavit. ut vttlpis of!n. .triim to^a.ictiftcn. Et lib.xiire.T.xit a foejere >Jo. 4. IJei. adv. Nam Sufpicor Xyltos inambulationi idoneos aut in ipfa hac via air non longe ab ea fuiffe. ijn. 1 Concipiamcjue bonas orc favente preccs. . Donaha:c. Auguft.indj: . M A N A R U M.leu ftrenam. Sedpauloaltiusresrepetendaeft. lib.m eandem Calendis Januariis folem1. 8.itis. lib. aitrodu(Iamunnf. Sticho. addic^iflimum poterat . principio: ftoribus. quoil quoLi nunquam line prsvio faciiliciorum appatatu nunquamlineprsvioliictiliciorum papat. 3. in qu. i. M Slrenamm nfus adolrJt authoritate T. 10. eleg. 2. 16. lib. Strenia.num.: iKjuido c. Plinium ab Ovidio diflirntire. occafio- 2^. auftor eft D. ille enim foro Romano: hic foro Cxfiris. Theod. 56. . Horat.i . fnit cffe mor. .-. Non. liquet cx C. Terentius Varro de Re inqitam.ipcr!ttir. & . vel ur alii verius.uiTATUMRo Parali pomena.i<jue hoc bolo acccfft mihi. 19.Libtos: auaot eft Priapeiorum verfuiun Mrrjrela mttrem mihi abjiulit prxler pedes eamjirenua obfonavit. pro Cn. epift. Ccrolicnjis a CarinarnmjKnUn dians Carinx pojiea Cerionia. Fcft. ex Pomponio in Pi. cap 2 tcd nuUum hujulmodi lacrumabcoidolisfallifquefismcnti' . T-ta. ia Pictoribus. Et de firenarum . 17. Ad Regionem quartam.e. feptimontiurn . fylv.irincccffe eji .

epift. tttfus . can. Juftini 1. Palmafqttc Jiniifquc parahat. c.fifii. Senatus totaque civitas.ipcrc . . lcct. .iliariiim . DioCoccejan. 91. dc idololat. imdcdigielfusfum . crf. c 34. . ut patet ex locoTranquilliiamcitato.rrabant Aiit Et dixerat ajitea: Excrtas ad mitnera tcndcre dcxtras.!itr>:. iino vcru cj. Corippus Afticanus de laudib. revertar. cdixit vjiihnlo icdiiim Cilcndis J.tpin.tim rcddcre . C. & & . Et inteUigeudus Labciii antiqui poetx verlus in Fullone.iiittc cJHsftipctnj. 7. . non carebat avatitis rapacitatifquc argumento .lib.ti trtvt f/Sl AfltTlV» nis fodaliiiis r. potn. nec non vini cadnm.irvo for. epigv. fircnas glofla Accurfiana rcddit .^ I O Q. c. Intcrdixit quidcm Tibcrius cdiclo fuftuUt ftuenaruin commcrcium ut piima: ecclcfis conftitutiones. inter . num. vivojqne imitata rctentHS queia Ogia.mitariis ad cipt. qnx pliirima confut In plehts mifftirits erat. idem Suc. Si qitis C.ttcndas Janu. gravitei Qni refcrendum lia tttr .trii ritu paganoritm cotcre.Ammian. Conjitcvcrat.llt&or Apollo .tritm provincialiitmjinns.z6.Hdiis affc cUcns. itcm C. cuiadder.tlfxfj:tli ^——^— me . Imperato- «t jipolliiicm Sand. Et (ane is mendicantium ritus non manum ptotendere. ftrenas. intcrpretatOS . rjitas. pijlorcs . 4.1CH0 finu remittere. 7S. nis antc cuni manihiis .igtdiim. n quibus miflilia feu fparfioncs aut principum donativa . Laudabilevitxqitc homi- unm . 7. Liditdis qn. Numatian.non accipere finnt agentes inrcbits. Ajfide pijltrihns Si qiia atia ventttra efi fircna firenite.. aitt Caleudas J. Scd hxc dc ftienarumabufu.icich. qua'ft.tb im^ peratorc non datas . g^ cafcos. ZJ.tre octilis .tm cx eodemconfortio.quadrupt. !. i. — Num. Ncc profnnt clc^i ttcc c.tndasftifcs.tnniscxvotoprof.i/cndis J.ciicrc ncrvis. qmriim cjl ea ctira p. qitcm pcr tate pcr. L. cpigt. tion itt nioris cji expanfa cblamydc . fed ftipem cmendicabant.tri pitdorcm pcrdidifii. Co^itur addu^. fcd ojfcnfns iittcrfcll. aliter quam Icgi debeat profeit. Et sqtie difttre lib. 4. Cafellius Durantius variar. 1. .vet alt'~ qnid ptns novi ficcre proptcr annittn no-Jttm .itcndx Jannaria mitneracommc. fccus feciflet.praJ. paicsaiumaioresrcddebant.inu. Illa . Dixi multis ad Ulud Claudiani I.iw fcrt aim f. Martial.Apul.tbilcsfacrinoj/riconfiflorit comitcs . i. 5". quantum fufpicari licet. agentibtts in rebits. ^ C. Q^Horat. . Non obfcrvetis dics. D 5 Pot-. vicatini dcdii. pr. fat. M. .^gypti. Sed quum nimiam liccntiam vcUet reprimcre Tibcrius nc ftrcna: amplius darentur . Dcxtcra qttiit ciiam huio con.tnHm ajjcsporritum Qucm obfervabat vir eruditiis Jac. fed toga piotcnia accipere folitum infrnuat.ina ofiitla Frohibitit cdiiJo Impudentius mirlto fcurriliufque C. tio. in eo cap.itronatcsfrcqncntane^ bruma. Quo li ftrenam dc re edi^itm propofuit .tqtte mitntt cav. nticcfqite 1. attt mcnfas citnt l.it.tvcre Et donis aptare finus .tmpadibus vcl eas in domihns prapararc i^pcr vicos ^pta~ teas cantorcs . CT' l.itint oifcrcittihns . quem miror alios luppreflb nomine tranfcriplifle. conftat avaritia .i. 2. 57. 06 i» TtCijito.1 Ttn^ li^yu» e. ingenua & liberalis ufirpadicitntiir. prayuiis oportet remnncrari advocalionis offLinm . quibnfd. Agchaiittnijne omnia . Indeformulx X^^^^/^^ locut. Cttr. M. fcd titr.iifta: citatum. Jlrcn. Eodem Iibro Nmii. resdantib. qtto J3. divina fcrenitatis nofira m.tfqiic animi pcrfolvit avari Tcrrihi/i Ittcro. 3.tnf/ttm miinus h. l.iriis . .iii /xerct t^v iis^hita..6.trias cxerccrctitr. ^ ^ fHginis aliijitid. A.im ohlatam non acicpic. cavam m. lahoris prxmia.ra pctcns .t CaltniHs g«. Sueton. . Metamorph.in Commodo Aug. deCommnu. deinde vcrba expreflrt. Calcndis Jaepift.tri fe totomenfc ab iis qui potcjfatcm ftii dic fcf/o non hahitiffcnt ttttra mn reddidit. drjircnits incitnte aimo fe reccptiiriim. Dcnique/>ir mannarins fic dicituJt A.iiifcris effc fo!et. caqlte in c.tt Augiijios b. citi jirenas Calcn. ftd laxumtog. Iraroduda. Jictitqiic in 42. quem locum corruptum codiccm incidifle. Kc£iorcm v.Tgremium.'onum manarunt /frrs y?M«.trifftmos. anathcmafit.t Catcndis . non manu. cti.igitnt offi. Omiicsordincsinlainm Ciiruiijnot.tt.»« ohfervcttsC. Rutil. Sedutadftienas. rixcntihiispr. Cap. Prtctcndnnt dcxtras Et libto eodem & . cava prctittm fi. . Sequimr deinde incpiftoli. Poft eum mos idem fubTiberioptiucipe retentus. D. V.iov auToT tr^df «vfi^xfiti» bts i^i^dL^vo . inco itemjlrcnariim com- cap. diveif Judicum.8. 7.tcito ftntt rcmittcs. Gallus Itincrariifui Ditia pacatdi dc?it veSligalia tcrr£ Imple. fuetudinc intelligcnda funt quandoquidcm modeiatum ufum admifcrc impcratoiiaedifta. in confiftoriiim itt aiirttm aciipcrent.Sueton. Magnus Cafliod. quan- plebeji multimdinis lapaciwtem adum- quam non male fciam alios cx Ulpiano IC.triiim Lihcrins fpcSI. 2.em dona don antur.lci . hxc confuctudo ab Auguftificuio.t- dus alter ex Augufti vita c. ^ pramia fumicijt. 1.is di^ilos inf. Anaftafius Aug. maxime principalibus ideuque JHhemus viros ct. tor .\panfum fignificabatur quofcnfu itl. Poraponius Comoediam fcripfcrat. I.im in Capittifio.tlios. n.. Primtis JHCundi fiiit hic tihi friiEtns honoris . i. per .inn. ——— Tcndcre .iriim .irminis .irris. .lib. cuius epigraphe fic conccpta ad UrfHlnm Gramm. Aufon. rjf. 10. 16. ExnoUiirnovifneti.U A R T Hc! rmUlir fplito 'J. Qua in Icge .R E G . xai t/ xai yf. eadem. iiiud Q^ Flor. z. ftitit reccpcrc patiilo.iitm .itioncs in Jinttm vertiffe 1. incjnit. . ^4.Jiqnis.C. 2.t voce non Latina itfns.inti pun^i . tp l^almafqttc capacet vcnicns late plitat atireut umhcr. de advocat. TenuII.rjfa v.idani folcmnitatc . 16. iu qttibns cantitcnaquad. C. patronos. . reddi fccit.libr. ^choros dnccrcprajitmpfcrit.im gr.tmfipem ^iiotannis ccrto die emendicahat . lib.tra prxda finus. eS^ Impcr. Euftathio ). 20. Tiber. in eo iacr. pro tcmporc. non verolcgitimacon. mnltis cert.r e. Cf commcjfationcs g^ ad iuvi.tnn. confcqitifotatia. ^totidi.iis Jann. fibi&ofteremib. (Ireptmt. i. Neque modo accipiebant impetatores ftrenas .tvis £re domnni mihi dextra rcdihat. qnid. C. Scaiirns toticsprinceps civitatis. iTTnSali v.ilios Plin. convivia con- Non linqtt. eleg. foUtia..ehcns.icicm. & A/ari.ihcre manits. Qiio loco difluadetquidem ccclclla miflionem munerum.irii. . T. lib. edirto peipctuo cavit. fori tna cctjitttdints. Ferrc ftnit laxo. qua:ft.igitat nfnitc m. manihitfqnc f. . <J- Jovem Tr. veluti publico fuo parenti impeiatori ftrenas largiebatiu. r. Scd tamcn hoc miinus p.int . ff. . qni ctiam coudeiUH. itaquc Nonius citarat primum opus.jticunl Trevirorum. loco citato. c. . mericdrm. ftipplicnm pcr te fortiinas cri^imiis iatitia piililica militia tiia nuariis affatim dona largimiir . 4. Saturnam. cui epigraphe iiidita.im de m. Et amica avara apud Albium Tibullum I. idem in folemnitatibus Ciicenfium ludicrorum oblervamm oftendit. lib.ni Carht. at difcitc prohibet can.qm dicimtnr o. Proximns ex tongo gradus eji ^lnicj/oris amici ^ .ar^entcas .i popiilo. Dona Calend. Nam Nonii fupra .x ifitafitmmaprctiofijjima dctirnmjimttlachra mcrcatlts . 2.ttts Catendarttm Jauitariarnm ipjins tantttmmoda anni . T.folemui diefcflineccjf. in RuSinum omnes mortalcs fuperafle. Rapina ergo per manum cavam exprcfla . . reivc acceptio perlinum tog.Lampr. l \.ueultra Calcndas Janii. 4. 6. . c. Gellio I.tnt .ah.trn abfcnti. TCiH VQi duTCV TOWTOy i^ihno Tihcriits pYlfJ. Ad quem locum fufpicor in a doitilfunus Vinctus vidcatur . i. firena coriimeant . ruidc paftor ille Virgilianus Edog. 3.it. Aitgitjia f. iuter fpcd. Anrea porri^itiir Jaui Cariot.im pro jircnis cxcuhnijfe tnis. qtiaji in print i~ pjo anui loui fati aitgitria.tnnariis. Siipes tcrcas.ttcr Sueton.1I0S Aitle .irb. fotatia . ^ conquerens ait. Ultmia: deinde branuiis fubdit & vit. lib.itajiifccpit.on. Caifar Caligula apud Suecon.im.i^attir cyi:. flc^Jinn omnis gcncris tnrbafundch. Idem Byzantii invaluifie liquct ex Corippo Africano de rcbus Juftini minovis lib.

sueton.''^'. Ao» bcne filta: JHdU.^. i ' H*ir.Saturnal.P'°™"' dilcrepantiam '"•'•"" /'ft em .c ^r^entum *-'. I^¥r* Uefofmt — CrcKm radii.iL-m Et iibr1'cp.i^ n.„. Et .i"""'" ''?''•""". N..! '" "•"'^•'"r. 2.„. .r!jHi. .„^. S:rT±. c«m file xlder! -Brm!. imcrptetato iuidsc veificulum errchjicd..rtficr''''''^ l'iohcifcentes 8 "g^. „„„.5:.=. tmmi^. . Nec te epier *^ 'cplg.. >z:r. ^.%f X^:!: P.jff r? //jf / -^V" '""is itridt dhuth.y?.Sr.U^)Ti?T. lo.2..r.'!^'" . T. «.m >!«. COlom in urbc multi fucrunt dari pollulab^nr c. |-at. .. .httnaltpc.''"-^'°' "''" "-^" "'°^'"- * 8? ' det!„eat m!r! rad!at« '' .:7'.'?' cc^tm^T^''^^''^ f"/""**/ .""'>''''''''' ' .a' «='"' deJecorc dona fibO QHorclpex.li. Et lib".„.l. '"•'' -^. i ^i"^.x.. luc!fer. g.avit hfc rnun. r. .».-.-..'£''j5'?"yF'*-^---^^^^^^^^ g:.^^'^'""'"'»-^*''^''-»'- DkColOSJOSoLIS C OR ON A.u. /-^ . falli illi...roffi.d„H.-.„m : „„„. de 'T.j ireOcrtt.•„„ .^d vcrbum Xiphilin^scxirinii..gf'.-!^i. K-il Hicron. & M A R U M L I B./2^:^U fib.'-^.7. conful. r„.. Mctam.Tj.^'^ Juvenal. •UDn cap.:f„:''" uxorcs coiniiarcn- ''• '.W". "' '='.x. X •. d^n - utfitmitura rcperiri. quo ritu M... .o ••^"nicciio d^I^ picia tcanfaiptum : =•!.r«„ quc Eul" b^us^f '^. ET RADIATA r^.la-^^l rantam dc cadcn re l>V.. .igufti„i v. ei>-fmftczj. lacer. coHmKs r.// .lcge Hom. Woliius vir al„J„ri fxtu.^„„. «r„.m ecrul^ • & obld corona radia-a inficni''"" ovi &"Bacr &'dr^'T''""^l""*'v'?' P^-iP""^.. -a°Ub'a^=iu". LipliJs^^aWrMunr"'"''. 45. """'<. • .Mf„!i.. ttrct.„ Wmo-^r ^' '" «'^'^"'<' .c Sol.T'''"" ^"f """"" -'V'-'.oinV &^r'^:^i^i4-'"^e.^::^x^.»/r„.^•"''^' chm <?•'• Quo loco yir-nftns Martiali rft vrr controvcrlia ronc cap .Macrob.e Sc ^' '""^ ..pafia„ocap. Mu.?°i' : tr^"-'' a «_. Uuta qui cup.. rad!„re ttntnttm.. i. Martial. wrrncvidcliccrftr».p'rft^^ ..x."^ •^'".e cllc„s vtntr! Xc„!a dlxl. y^.:.''. -——— 0'd. capnt omne m!cantet ?. tr-. «« q„.. /„.tn 1.1°_ *NTiq.«. r„fc„ Mt jnnB»m Ron.. /rr. I.^^'j--in'. ad «w w.'E'r^Sf'f.o.r«.9 :v. ^» O".: '-" " "-• Colofius h.cam alibi^fdc. II.at. Claudian. r-^ Vertrtra. i. M A A.=^«P»'ft P^^itr .. „ 7 ^oTapt"^ "' '°f''"«."*'• '"• /. «-/ rr/.vi ". I -*""""-.•^™''».'f""f^'/. d.t*h-sr lcKus'.liam h„he.. cuiu^ici&i^E^^rk^?:^!: Minos eum locum o„.„„ "="'"P":". ..C Suetomus m Ne> . '•^' Alrercjufdcm cft ^r^"'-.-r»T<- .«7'"«'.t Aurel..*... ««i >x> T. Lj''!-".it. >k„. ]).p.t>lTATUMR ''1"* qui Putent idcm ellc //r. arfin.i"a.»'^^*^.^^^i7™°-™'-l">efii.|£S &X'.i.. ".Prc'i. T*5T=. A. 1... domus^lJet^Ne^^nlV^r^^x '^'^ ^df. .s.""^.t^.

dclumimr ^ nomcn qux magna 16. Patercuius lignavit lib. Lucus Postilinus. difco ct Claudiano lib. Aggeres Tarquinii Superbi. Vici XV. lib. haberi volebant. iEneid. aut in ipfis balneis crefcebat quam ex Plinio . Stationes cohort. alhnitlbits c^nis Utis afiiibns iiifignts : jicliatnm aficem interpretor icroriti radiata oniatiim. apui^ C. Flor. Taciti verba lib. Aufon. ptatarios . Vicus Urfi pileati. non itcui quam dii voluerunt. LaUnus ille Virgilianus lib. Cririe Dionao myrtits diifiiridititr .iitrits odora .t circtim fcx radii fnlgentia cin^unt eft Soiis avi fpecimcn. 19. vigilum VII.ipita inviot. Suctonium cap. Sivni Cafiores gemitios .alias. & afyliun. flamines inftimi. . Ammianus Marcellin. alias. Vii^ot & Sext. lib.///. tetttts infiernitiir 5. Siderci Juxta radiabttnt teinpora nati. fraterqtte iocahttnt.Oppius & Septimius.ititfqne in colorem arcns velltli coronam tanti mox viri capiti imponens. . . iii cttria . ^. Sejus. arnferiitm e^ amhitiofitm Arttioclnie fiibitrbanum Daphner» ap^llat.MediitrrKjuc p.tti i^is . venit in meucem celebrata . . Pornpcjns D.K crtdldtre majores . qui ait jinptfum primumfpecic numiriis coli volltiffe hoc eft . longa primique in limine tc^i ^ nunc tenet ille Larcs. Denunciatores 1 1. Vicus Africus in Efquiliis antiquuj^ Vicomagiftri lx. Spes vetus. cap. - - . i. Imo in privatis principum . Symmaclium coronas . Latin. Puticuls in Efquiliis.Radiis attri Tyriaqtte fuperbit Stil. max.inOas Solis ac Z. in pancgyr. Annal. Cxfarienfis ex Dionyfio in Periegefi Hic nemorofa vircnt D. ne arborcs inde cedantiir lata i Theodofio C. . de quo intcUigendiun puto M. . Palloris. Vicus Junonis. graph. 5. feu delatum honotem ab aliis infinuat. AUufit C. Silvani.c. Ec Aiirora. in ^ medio eft fanum ApoUinis. epigr. prodnrit confitUa fenattts ad fpeciem refercntia tcmpinm. 1. Tcrtia.' iz.ichro atttfatuxftt£ radiojjafa frtlminc. El . Vicus Capulatorum.triffos . Jtlir.ilitcr .lin . REGIO ^UINTA. 1. Sic de Cn. Rufijs in quarta hac regione Sed maxime radiatus Sol dicebaiux L. Lambit .mcdla inter Dcosfcdcsftaret aiin chore. Ca?. in eo cap. Jam ditditm radiatum caput^O. Vicus Vicus Vicus Vicus Uftrinus. occalione folus habes. . & : . 2. rlin. de upm Proferp. li. 2. ^ de Domitiano lib.rdibus .itus amTnitatc ioj ut loquitur Eutropius lib. .trens Robora molticomis Eadem Claudian. quas frequenter circa balnea . neuter eonim An a Daphnide Jervo extruilum ! ciijus in^ent De Balneo Daphnidij. rnenfis in ciclo. ^ cxtum fibila putfant herbis.& aliis Daphnem vocari ab etymologia. affcftamm hunc ante Auguftum a Ca:lare diftatore. fti^gefitis . 50. IJi «j Et Caftores. Protinits hrtnc adeas ijuia §jies tcniiit Daphnis . omncs wittm i/i principem circa templa imagines . Eft conftimtio . libr. Confitrgunt . Kec at>.ita cttprejfus qitatcs . Vicus Caticarius. lib. Scaiiro licitante retrinm milliiim feptin^entornmfeftertiiim. Vicus Minervse. Theodofii.. Sc Dianx.itur Sirnois qitales non ritpibus Idx non divite ripa Majefate thorus. Pifamenfi vendente . Itacjtte non in^ratis civibiis . qu$ lucns ibi fpatiofior fieret .hiftoria:fux. ac radl. Cn. ES^TTILINA CUM TURRI ETCOLLE VIMINALT^ Mons Erquilinus. ac aerias cyp. 7. impietatis feries giiiftaniaslibierigi& aras.C[Uod exprcftum clcganter ab Aurelio Prudentio lib. Clivus Urbicus. Stat. rotttnd. pancg.K?.iphncnfibus aliqitantttm agrorttm dedit . Fagutalis. Plin. Curatores 11. C. Fitiminibns mancs radiifque ornabit afiris. fifiigjttm in dorno . prope urbem Orontes labimr adi ad Strabonem Geo. cap. 4. Pompejo luo M. M. lib. Thebaid. Lucan. Tres tabernse. piiitts . Punicor. c. Vicus Pafiores. LucusFagius. D. fimilem coronam geftabant. 3. Vicus Patricius. Fagutalit* Ctti . fed quale id fucrit. & lib. ubi cujus & ApoUonii Thyanxi opacus . Tabernola.U A R T e!r-J?tl- A. Tottchant gemirix c. qiii dii in ferttir fitiffe Cn. Claiidian. fontanis aquis irriguus. 12. Lemnius dif. i. furente choro: Ad cujus fimilitujincm viri principes. Non ergo in hoc luco tantum laiui. 59. Sic interpretor C. attx . Et rmi Knius halaca Qua pidi tus Daphnes cpprope Antiochiam hiftoria: cujus meminit Philoftra^ in vita lucus iiigens . Vicus Unguentarius. cujus tutela laurus . 6.tf /pfizVuliirpat Caligula Aug. Puticuli. Vicus PauUinus. Phab£X laitri dornns y Antiochxa. z. Vicu! Sucufanus. lib. & .Cifpius. 94. fed magna aliaium atborum copia. Herc. Vicus Veneris placidaE. Dx ulas. lib. balineum Daphnidis rcponunt. Martialem lib. alias. cnjtisfpecies noilnrna. 45. Tralani. epigr. Prifcian. deieii. P. .Apottinei nemoris ntttritor Orontes. Q. iii Eutropium . Cefpite vii ino . de cupreffis ex liico Daphncnfi vci pajiiiis per ^'Epyptitm non excidendis I. ct:m intraret nrbcm y Solii erbis fnper captit ejns cnrvatns aqii.ita corona : quod fajdiflimus adulator Vell.'». B G t O . SiadImperatoresre(picimus. in thcatro difiiitda radiis cororui . II. f. principic: Ipfe tuis alte radiantem crinibits arcttm Imprimat. mortali jpccie amplior ciim fn!i/i!<ic C-fcptro exnviiftjne Jovis opt. radiis rediniita comam . F/g/. fana dicari. pretitim & ^iifadriJHgo vehitur CHrrtt . lib. in Alexandria: : Tefaritnr tituli Cifarettrn Jovis \j. alias. princcps ejus ritusufurpator Auguihis. i. Vicus Tragosdus. de laudib. lib.Apollini facrurn > in Daphnonas . Grxca apernim eft^: quod luculento carmine ejultiem Maitialis conftat. additis Jimni. Sucton. Sen. radiatx etiam coro. nec fammea TfiltMin explicat. Et de ejus filio Silius Italic. urbibus de Antiochia m & urbi indubie a lauro fpeftatilTima copia ibi vifitur. Mons Viminalis. cni tempor. Drepan.Aiir.iphnes loca cclfa cttfrejftts Erifijtur ramos innci^it t. S.

v. .Atquc ita fcmper^^poeta: .51 ANTiaWITATUMR Efquflinus. M. 1. i&des Felicitatis. dea. 1I4.<7n. & . . Piftrina xxii. Macellum Livianum.tllor. cum luculentaextetT. Rubiginis. de fiiiib. Nsnix extra Aul.& ampliusLatlant. alias.. . Horrea xxiii. Fortunje parvae. Templum Junonis Lucins. Jovis Viminci. Licinii CrafiTi divitis.i!liJ4 .tt metu. P. 15950.in^ticn atqHe ex. ^des Veneris Verticordia: extra portam CoHi. Tulli. cap. 3.iriam. in ambitu pedes cciaa. liti autcm auctoies tannun ea Et codcm opere: DE PALLORE.^neid. Silvani. . Balinca privata lxxv.^dicula Serapidis.T^e^/(j/jKw.vcrc. Perfii. in cula Fortuna parva:. InfuIjE OO OO DCCCl. Unicusfatisctit ^UTjtxUy ^cohiit. Marcis. & . anrccusambjgo. moenibus continentur. Junonis Lucinz. Thermsc Olympiadis. aut tjnotHfijHifJ. Propertii.wfidi^n»mfuiJfc. Maeid. Itos ffin. 23.(jtiifciTjpcr Claudian. in quinta rcgione quia cx timore feu pavorc nafcimr p.irifolcl) prxfcntcs hjibcret? mlit mirumnondcfctibiaTopogmphisurbis. Vivarium. Paralipomena. Lucua Lucus Lucus Lucus Lucus Lucus Ara Mala.MS. cjue .ilhrfc. Lacus fine nomine clxxix. Querquetularium. Herculcs Silvanus. Regio habet id eft.c mc7U/iprodidit D. quiSc acdiculam eidem crcrtam incadem kac regionc lcribit.Idem lib.i duodccim vovit Sa. ejnid de hoc dlcavi. Lacus Promethei ii. Templum Silvani fub Viminali cum porticu. patlor ttafcicttr cttm fe ad prxiordia fk^ieiis contrilhitfaniuis. alias. Licinii Imperatoris. PAlloris vicum ponunt notitia urbis Sext. JEdiculA XVI. ^dicula ^dicula Apollinis. Virgilii Maronis. Ara Jovis Viminei.20. antcquam pallefctmtts cx. Planciani. . id3 dccccl. C. 1.nl exfati^tiis RHffnHm ftrctclit hcrrcir dcos (fiiKtopt.tilortm communi cum Pavon . Regia Servii TulHi. 2. Amphitheatrum Caftrenfe. Lavacrum Agrippin:E. Medics Pantheum. Jovis Fagutalis. iEdicuIa Martis. ut omrifs tjtlos . Domus CXXC.(e P. ^dicula Forfunas Seix. 1. P. alias Viminei. Viminalis. hoficscxaudirctit^rcdircluprxHumjuhct. Circus Aureliani cum obelifco. Tcmplura jovis Fagutalis. malor. portam Viminalem. .^ . delcriplcruiit. Cloacina:. iEdicula Herculis. ^isejlenim. Pollucis. alio» citari nihilexpcdu. alias Pallantiani. qux in iplis Et re. P. Proferpinae. Dei 1. I. Ad Regionem quintam. Firmian.ivorcm Pnllorrmquc ThUus HofilHKsfi- & . Rufiis. llo Gildon. Ifis Querquetukrius.infucs fimus inquit Servius 1. Balineum Pauli. 2. iEdicuIa iEdicuIa iEdicula iEdicuIa Sacellum Sacellum Sacellum VeftjE. iEdicula jEdicula yEdicuIa iEdicuIa Veneris placidae. cui y murs ctnn appropi/fjuct Kcn rcfup. M A K A R l' M L 1 8. & Tepulae. Scd noniniubc. dc civit. In Domus Regis Ser. Nympheum Alexandri Imp. Julia:. Horti Plautiani . ve. Tnllus melius tio I Dcc. cap.tt timid{tf. Horti Mecoenatis cum turri. JEdcs Rubiginis via Nomentana.tc Pavori eauitcmclaraimrcpattsvocCtUt Exfansuem RttffnHm perculii horror. cxtra poitam Catul. M. Horti Torquatiani. de bel! rum extra urbis pomoerwm Palhri ftruftamidcmloquimr Semper palUbit regia Xacc Plucaichus in Cicomene. Thermx Novati. Viminalis fub aggerc. Cereris. Forum Efquilinum. ut idem loquitur ad v: 50.Livii narraInfe^is pallorc getit. Lutatii Catulli. Caftoris. Infticut. jEdes MalsE Fortunx. Fortun». Aquilii Jurifconfulti. fano coluerant Vijjngimus vifu er:ftn^ues. bon. Patricia. Q. jEdes Quietis extra portam Collinam. quo erat xdi- Vcneris Ervcinas ad portam Collinam cura porticu. via Salaria. Culmm quidem . Sivc. yit proi. Caftellura aquarum Arcus Gallieni. Templum Minerva. in Ruflin. 1. his: iEdicuIa Mercurii. L I Hofiilius in re trepid. TuJI. Augultin. Divinar.t<juc Pallori .. Templum Templum nam jEfculapii. Mcphitis. Caftra Prxtoria. Plinii Junioris. Bafilica Sicini. ^dicula Lunse. Campus Campus Efquilinus. i. 4. mcus difene .

. de civ. Ladant.tt N. jj.L RohigatiadiesfcJiKS 7. jEdicula ViStoiix. lib. Servius iiifia cuandus Rnbiginatia appellat. cap.ihJicrgereix!iit. Fortun» Fortunx liberse. Minervse Flavianse.ts Viiiatia. & apud Sidonium ApoUinar.t pro diis habcrtt . '•i" ejl (t:t V. Denunciatores 11. Dcc. Gallinas albaj. riijlt\anis & . v. anno regni ftti midejtno . Fhvius.(Edicula Genii Liberorum. epiftolis .t ftt. & : Sangttine taficntis 'jitnti ptacatttT extis. 6. Albus. Fortunarum. . "*- canis farnmis . c«m nigrefiiiit. 13. fecnndHm Scu fegctes ktiic Dco facrijicattfr . in Kuma: tegno. aliisnota-i. qiiihHS ^ropitiis necjue rtibi^o frnmcnta atqtic arhtres ccrrumpit . Virgil.1 ille Rol'iiatia .it : Nempc cabnutatis raetu ventuia: AJrua Rhenuni. I lin. Tempefta:em . nc rnhigo occtipet fe^^ctes.quam al) aliis liipra dilcere pofluraus.iEdicula Herculis.Florarn . Mutialis. exta datiirns Sequitui dcinde votonun conceptio Ftamen Exta in antitjtta tiictim Rnhiginis ib. Salutaris. Serapium. hoc aiitcm gcnns vitii e x nebiil confnmttnt frnmenta indc daimo Catend. tit Romafii Rtibigiricin ac Febrim. de Afpera Riihigo Ho16. lib. Ex quo iignificatio fa{lum ejt. i. in fiimma lene cacKmen httm: . Feft. Capitolium vetus.f^ra ejtts jun. JEd/cuU evtra XVL Maximus. i.mJljlH"! E G I o Q_u 3. qttod hnlctti vocatnr fii. 20. z. aliud Salutis. qnjni. 10. j^dicula Spei. . jEdicula Dians Valerianse. fcptirmCaicndas Majas.Y\itlonym. iib.ere rtfU. colIe. Lat.it) vitiitm ohficnie lihidinis . VarrodeLing. « Vicomaginri XLVin. facrifiabaiit. nc<juc rton rcmprfive florcnt : ita^ne pitbliC£ Rohi^o fcrix Rolig. Maj. Vicu^Flors. 2. de Re Rultica: Hinc mata Rr. Fortun» publicJE. cap.it.. Iib> 18. mn enim connume- rant zicttm ielloni. 5. Quirini. Neapohtan.iin tiinc ferefegctes rnligo occnp. ut mala fruffi EJfct Rnhigo . C. hoc eft Ca fcxto . Accius Plaut. i. Quirini cum porticu. lib. Faftor. . ^dicula Sangi.\aiid. Fortunx Sejse. Et trcmat p. Dcniquc . Muftellarius antiquus .aIias Fortunse primigenisC.\im. cap. alias. LIL jEdicula Fortuns parvse. extra numerum. Flors. Curatores 11. Dei.itia. Rudente ait. libr.fitu obditii . non e ferro loco alia ovis. jj jam fer>tl. Campus Sceleratus ad portam Collinam. 4. i. Veneris hortorum Salluftianorum. 1. Alii uno dic prius . Tiburtinus. Columella libr.ilia Nnina coiiftitnit .trcas CereaUtiis tterlis. ^ ti-ft:perflii!tate hnmorisfotct naqnaf^rtcc eifrvpla. 8. »—— Fiirias Tjmidii Gangcm ^alUf. hoceft. propler qitod ii. ri:t=i^incmtingnx. controveilum. Cohortes vigilum iir.(ri( .R ftit'Jd<t tf. Teient. Lcgantur D. Tria temporafrltaibus mctuchant. iiafifotet. Paccius. Cardtitis. ftat^.P. Liveteres colueruut. I N T A. .bi^c gcnns cji vitii ijtro cntmipereitnt qnod. Apollinis & Clatrse. Firmian. fc. H£c mim fcmfer cji excrtfjtio eorrtm ^ qtd mal. 29.Jlitnertiut fcri. 6. cap. iEdicuIa Genii Larum. Qua' Ut muia & & dicfijtte fejios . Pila Honoris. XII.Edicula Veneris. Jjylnm ruhiginc . Ftor. naquilhs. . Sacrificium hoc mediit vcre otferrifolitum ut eftin faftis Capitolinis. idem paueg. De rubigine aut rubigo Deo. id antem ahnndantia tapliorice loqttcndi rnHf.o epitl. agnntnradfpiimiim Catendas Maji. • Templum Templum Templum Templum Templum Templum Templum Templum Templum Templum Templum Templum Templum Templum Templum patris. 8. catamitas diatnr . ita vius 1..mp. qi:o Rotigo Del. i. P. tend. »e eheffci.^ titdi Ftoralia i/ij:ittiti. Clivus Publicus. Ale. . idcm in Epiftolis in Epiiaphio Nepotiani.tm Hoc volo hic antc ojiiitm extrrgere hoc pot qttidcm e rtibigine . T. alias . . Rebigalia ah Rohigo d!3a. Concois ei C. Malum Punicum. . Salutis. FortunsE reducis. Mamuri. ijnempiitahantrtibiginem avcrtere. 5.Ovid. Georg.f. qualc illud (acriiicium. T Vici XIII. Rnhi^alia . ia qua lana. cap.vl. jEdes divi Fidii in Sanai Fidii Semi- Calidianus. Latiaris . 1. M. fegnifqne horreret in arvis ^ . Salutis in colle Quirinali. & fufus Ta- Decem Ad taberns. libr. Agonius. lib. fed hitc rcs ahnf. MoJeraLUS Columelll tupii ciainis. colut. Ftoratia RnHg. libr. 4.iijtnr. Hincmc. Cap. alias. A L TA S E M Quirinalis.vcrntr. Majas Rnhiginatia ippettantnr . Auguft. KE Mons G I S E X TA. Mox frnmentis tabor addittis . Valer. Fidei. jEdkula Junonis Julise. I.irro di. jEdicula Silvani.go dicitnr nam proprieruI . Rtibirns Dens .Y).m^Kine tafientis vitiiti. ijKtnttnc Ijeorgic. aliaque pejoris mundi nuRubignm.ia de Malcho monaclio . numerum. & I A. I. Varro Rei Ruft. Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Bellonae . 6. Temp/a XV. Publicus.fw. g^iarta Robi^. i\ia. . AtdincntitSen-insHonoratusadl.bi^o zirides ne torreat herhas y I Rf. noiii conful. alias Serapidis. & P. hujus noraiius . Catcndas Majas.^s volunt celebranim iftud facrmn.

Dec. Atque Jj/aj ifta PnW/V. Vides inrtutis lcmflum. Sunt nummi apud Laziujii dchis dils viil/ratiim eji.Nerone videlicetimperante.! Kxi «rf»<riti i/tiitlas ufmnf t« In^ir «<yrac. Tcr o^ir AI. . Siciiti Jovis Jah-atoris poculum Jairiinl eji. cap.Ethiopic. . 4.C Tcy cttrif» luv^oc fcoi tttut \a. dyaici . Hcliodoi.oi. Bibliotheca Ulpia in Area Callidii. concordidcQUe . Vettit Nicodem. fccwidnm heroiliis. 1. reg. vJi». cap.A Grxcis Jieri pcjihac dcbet omnihus. quique prarfto ade- rant giavi aliquo periculo affliclis lul. Statua Quirini alta pedes xx. Senaculum Matronarum in colle Quirinali Antonius Alagabalus fecit. 2. i f Annal. 9.vto»»'ti/!o» . feu. Strabo Ub. . Pauran. Therma. fafti. Et Athenxus meminit lib. lib. Ncquetanmm ibi fcd & & lib. A>trf. Reaovavit . ^dicula Jovis. Statua Mamuri plumbea. €^ Jovisfitvatoris. >. id GtJtcis 5-j») 2»T»^«f . IM I3C. duiavitque ea pictutaufqueadPIiniixraiem. cap. vidcs Honorit li Marco Marcello renovatum i^uod multis aiite annis erat bello Li^icjiico d L. Epidauiiorum finibus aliud faittemplum ereftum. 1. Scjoan. . cap. arat^ne PaJs erit.Tuineb. quo nomine gcniinos Caftotem ^V Pulluccm .Vjque Auguftusabolimm jam Sx. iii ambitu coutinet pedes cci33.itores.ili. ijnid Opis. Lx quo loco liquet/i/rjforfmhuncOeum yo-ji^mfiiilV. £irm^iuiiCMsritTi(U PoUuxOnomaft. i?L!ian. 'AtyjTflx. Advetlotior. 8c Vide locum verfus finem libti 54. In bisi Cornelioruro. EtiphtusapudAtheniuinlib. idem Paiifaii.iconic. i obleivateruditiflimusAdrian. ViuodRomaniseratSalus.liHti doiia vovcre. Joan. & in anguftia conltitutis. I. . Domus Circus FIorJE. y. i3 Diodetiani.. M. Porticus Milliaria. (choliaftes Pindati ex . Suetoa ineo cap. i«« ilEo^ttyrsi Stia-Kiifit xa't to7? S^iiKddott . ?. ^dicula Saturni. i.uorot nM init ffarifoi. iraif ira'T<o DE SALUTE.Efchyli Sophoclis Tiagoediis ad oden 6.ilvatores occlamaYitnt. Salnti PcriliuTnperlitaJj} ncgaiit. Regio eft . Vi^tor in 6. meojudicio.0ITATUJ4 ROMANARUM Horti Salluftiani. 2. Dec. " t hKnTiy 3-iit «7^. lib. fjnumque juxta TtiTeBr. Ad Regionem fext. & Ufoc >?r.. Vi^orig? tjuarum omninm reritm. 1. Marlian. Titi Flavii Sabini. P.i^ni hic dens & . (c. quod Thorm» Diocletiani & Maximiani. diciquededicationisaut inaugiuationis. fjuid Salittis. Jul. Conftantini Balinea PauIIi. Hcliodoi. 24. i. 51. fclocius pcrftjncntcs t«ut« fii appareamus . T. Sahiti ides ftmcJa . 4. leu(a!utem adfetensdeus.6. j. .iu. Thermis Diocletiam.. id eft jfOf.\tlcm hic ler- & Et Romann filus . Ifthniior.-s. in L. C. ^K*voijit. j. poll eodem libro &(oi craTKpu eiyiCiiiratv f dii f.cap. 1. lo. Faftot. ^itia vis crat tarita. C. 12.lianjliquet. . 6. 10 fuit a Fabio dcpicta anno urbis 450.nrt J. .i dicebami. in colle. oiiid Ccncordix.ifin iolmt. . Darm-JriHbTosinfpictreyCcnfiil ^AfoUiuiy (Lr^fculafio. Plin. c.tlvatores O- opiferi filiitemfercntes cjuod comraitni provcrbit portam (a- lutarem habuine. ytvuf^tSaL ron^^i.4 cap. Reip Rom. Sacellum Quirini. vat. qucm (jra'ci xJe ftruKCeLTlip ^ dta in veneiabanmt. Rufus in .utex . cap. 1. in x«c. 1^600.ijorilins hojiiii ifyne ad litatioiteiufacrificarijKfJitXateris diisperlitatnmfermiT. j ^dicula Matuts. Intetpietatui idem %iihi itaque vifunt fofpitatorcm iit Jovcm Vatere Jinam. 3.'Ethiopic. lio. yintiiHs Satuth appellabatoi.J* ANTJ<i. »6* to >. Infulas C13 ciD cid lav. I. Statux diise marmoreje Alexandri Magni Bucepha- Horrea xix. Dec.am.ifemiiii. Bubulcus.2. TuU.in monteQuirirali tellanmr Feftus 1. Taciio 1.p(iD«/. Forum Forum Salluftii. cum obelifco . -.fcTvattrrem tc meitm ac diis tttjualcm dui. diifal. in fine: Janus adorandus. quicen- Salutem ab Augulto principe confecratam . II. Hiftot. 2i. JEdicula Minervas.^ dare fivna inanratj. ipfi res deorum nomcnobtinjiit.l. "Bmi Gcnii. Domus Domus Domus lum domantis. 1 7. Salutis aittcm fopnlaris. tertinm Jovt fiIv. Teftis mihi l^io Cocceian. : iit alii loquunmr. 1. quonun infcriptio LUS PUBLICA. cap. cap.lib. ad Atticuui. ^dicula Liberi patris.deditqne.u^iiiVc i\ tnfiori*.. appcllabatux . Neque omittenduin in omniconvivio prininm caliccni Jovi Olympio. Maxtino dedicatiim. U/o. LiB. I. C.tm.Corinthiac. ?. Dedicatio incidit in diem teitium Calendas Apriles Oyid. Salluftii. I 5. Hi autcin doq j inibujlibetpericu- & K Us. VleurfiusadLycophionem multaeriidite.ir. Penes hos & tuiela Cjc lalus homiiium elle ciedebamt .ip 4. de Naturadcot. Lacus Lxxv. Frifchiinus: Nte pCT Jovem fervatorem m..itori oSctti folimm. N« TfiV AtA TC» (TMTM^Ot TTOXXcy >* tt^lCt 'ATit7i Tol. & Et in eadem Comoedia: non confecravit. f-rvator-m zyCf^ypti . CLv. Piftrina xxm. Templum ejus frequenter memotatur. . Porticus Quirini. ut Jiiie deo re^i rionpojfct. & ex iUo eadeso prodidit Geiaidus ad Ariftophaneuin illud in Pluto aft. Sjllntm divino honote cuham. SetiatMS m.Domus neris Erycina: . fent SA- Nequeveroplaceteorumopinio. S. Circus prope portam Collinam . Phidiae & Praxitelis. Balinea privata lxxv. dociioiesimelligivoluerunt. 7. 1. 4. Pol!« Ougmaft. vcio poft hic tempora. Bircholom.Mr<u quidem ab oppido Laconis . Paralipomena. lib. 50. 20 dyatiti Scu.(ed quicunquc in dif- nei. lib. juxta ^Edem Ve. Saresber Pohcratic. cnmtjuc hoc Coiicordia mitis ^ ancipiti anguftia conftitutii libcramri liibveninent. Lihcrtatis. 5. Liv.F. Idem y. yilum vocat rctnfa.j. Liv. ac paiis pojltit iniari- Nec tantum Jupiter ficili fic cognominabamr. Jjcxi. epift. cum Ciccro vomm ei fanum ante Augulli impetium teftetur Iib.fyi/Aiiat «t» t«k iiit miferistjutiji Diof. Statua Fortun:e publica: in colle. amTifii ff« x») frmjc iVer/"4» »>»'• CtfA. va. intetmiflum Sahitisjtugiirium.. Attici. Tieizcs. 16. 1. forte Salluftii. lib. quod vidco obfervamm a )oanne Ciifpi- Diu uiano in Faftos Aurelii Cafliodoii cx C. . ubijovem fervatorem iple poeta a LapetfisfeuGeminisdiftinguitpag. 2. Comment. Kique jcdcm dedicavit piimus Q^Jun. Stepli. Topogt.^Ixr/.

Sandtim Pofteriot verfus dupliciter cortupais fucrat. eleg. Indcfa^ .tttr falve. Tu tclas non tcla pati tn fiamina noffe . Tu ffgnes Et virgines opcritm. £x Hflciia . pontifices ^facri cxpiatorcs i legen- Sed etiam ab Xeaophon eodem . fam cjfiiics atqKC ca ut cx tlbl dcinde diiplo pluris srlt. 8. qitod faiccm venerlt pcrita confiiicndi acccpta la- lib. vcfie non tetncrc alla tjttam domcftica itjits efi . . Ovid. hcc cvc Fabii Pianciadis lib. fed quis ille fit deus nou eft adeo exploratum ut pra:teimiitidebeat. de bcUo Gildon.tnificittm rcdncatur. I. lib.«ctT<oy lirrohl^at. C.eleg.An noit autcm botti . di(ki Sabi. deor. ffttm Kt nttbcntes vir^ines con:it. dc Tatie Cnres. P A R A "Deo . Inftit. domtn E i t^ . Niun.itum . Nomina terna fero fic voluere Cttres. . Nos humilcs famttlaquc ttix d. . Idcm iib.Alii dicunt . IZ. 9. Modcrat. i. cap. Romx re- gioni&iscelebrantSext. & & £OJex. cap.io . Epift.trio ooiwine idell. d quo c^ id efi . Sabe. . ego nomcn habebo . 10. . Rei Ruft cap. ut ali2 prsfcrunt mcmbrana! e codice Fulgemii iive .tcrificabant. feu Sanci . ^ tou. Satyr. 1 4. Colum. 1. Sumtna VEncrationc coiticruttt .ili.iKS fr-mr. de quo Sext. Et minuent plenas fiamina tiofira ccltts. ctijtts fi/ins S. Auguftus apud Suetonium in eo cap. nem cap. Xenoph. gcntil. Ex quibuslaudatilTimuin inmaironislanificit opus conjicere non eft obfcurum fiiilfe. Venit ex altera Fortnna. opitnl. P.ijlor. fimbriatttm purpKreum tjtio Ft. 1 5. . Stint fnttirx c^ alle inqti. Pctron. cadcm Caja Ctcciilarocata cfi in tcmplo Sangi . oTOToty avs?r<?")Jjttovd Tot^fltTiac XatCouCflt . quod verius eft . cap.idcffc . P. Et gcmanca »!niim U^^^^tfl adiiltera mimiiim. . — . ab itxore forore .tbns nomcn ^cnti itnpofitit. 10. lib. MacedoncsCabyrum. Piin. cap.trctur colus ciini compta .librotertiomemorabilium : 'EnfsTa >. 7. lib. Ovid. 6. 48 Tranilatus Romam hujus culms fub Tatio tege. xflti iCt^fxvieL ett i^y*. lib. primum/. flo laitificiitm fit excrcendttm Memorab.«»<*««« TaV yuvaiTitac (TSife/Kryfv eeg^oya-atf Ta» eixSf. . cur. antea malc pars fanOum vtei . vicnm facellunique in uibis . Novaniiquar. 510. Dixifii popttlos ma»na ditione Sahlnos.:ta pcnfa matrefamilias. gf.An tlbi Scmo pater ? ctim mihl San^ns ait t . ! P O M E M A. . .ttii ccmpafttcre Cttres. . nequc cnim li p. qni de proprio lognomcaeprimiH . le^l. if Ei libcrare credebaiitur .-. reponunt. Preni (Jratittm Latini FattnHm. ThManins leiarum . Maitian. ut puto . I. r.tndi ? Convocat omites quafiilarias fimlliifqKe firdidijfimam partcm.intcs opemadfcapud j^Eliaiiumrupracitatiim. i. . cap. cft . . 15.tmttlx prxhere cibos. Sabatio San^i fcntiiiedico. t/iei fiilicet idem cfi dens. ^elhHMOs ifil ittthttTlutyot tixtt.tvore. NKnc ijKomam -^'V manibtis ptsrfatnm fanxcrat orbem T.TttilinsfucratHjtts. de bello Gildon. quaii non eflct nomcn piojiiiwn dein: Ut f.ay . a Sabo conditi. prarfertim in tanto veierum codicum confenfu. hwiu ii <tot. allufere P. lcxj <piiitm'foSBttir cjuafi feminarlum fiandall Jiitit antc.iliitifcTiim . «(fi7<t< ffo< y<)vovTai. . De Sango S. Claudian. lib.R. Rufus. . ijni i-j. lctt Epift. aut Sanco fi. afTetvatai» TanaquiUis colum fciibit OnupiuiusinRomafuapag. <]nx alicniadfijiit & trifitTiia-aurB-au . non inJHCtindx tit cttm Imperltam l. Culcui Nonis Juniis. Onuphrius. ftH atncjue ah ea togam re^iam titidulatam iit tedc Fortttna tftta Scr. cap. Undc corrigendus M. Sabini Sancum. fyntag. In xde Quirinali monte Dei SangifeuSanci. Sagi p-^imiThufiii dum . Cieca fitb ^ mde iixtitl Dicam'inftalib. de Medicina : Phtcbe f. S. ntntc fHccttrre mihi. Fldione rcfcrrem. allulit . Albius Tibud. Jof Scaliger legendum cenJuit T4tii. pag. ^ fnfus — Ex quo Q^Sammonicus Setenus lib.i fcd 3.tbini.iii . patTun omncs led tempeftatibas. fcu San^i. qttopaviri contralpiortnt. Ac grimum ignobiles fervae diurna penfa a dominis fuis pias» lcripta trahebant.tta pcnfa trahemus . Ovid. prxparata fint (^ pcCIitx lanx. Mytholog. Feft.tni ^iiurittttm. S. z. tn tertio f . qnodcon* iidttttt virgincs Ingcnnxpatrimx matrlmx clves. 1.inifiill naffa. lib. ^filia nrptibttfiqt:c confcc!a. in EUitiop. lib. lib. 9.lttm tibi vidctitr.tminicx pro palliolo utc* baittKr. Onomaft. quam didiorf«ffs vocanmr . Samus. 1. lu podtx. Et fcr opem qitxfo. 75. <L^gyptii Ifidem. Denique (alutareshidii«!(f«r<^T«i. durajfe pTt~ dcntcfc auffor efi M.tnt Sabini. Mutila indubic. in judi. Et erat gyniceum feu conclavc in penitioii idium patte.mt«r ^^Ca/lor. \m<7>iiJ:o\tt ^otHisKt t xdi iirrKatviH o-oi ot^tA yivHTAi^ ufivatt .rn^nm . Marlian. 180. PenlUltl iftud ancillis fcribebatur . quod cxlaiiafi. «p/flt 'O» Tjt* yap dyAmtTciy pdXitCovo-A . Puuic.. pcri. . aliique. non fempcr ab cunucho aliquo & ancilla prsClaudiano fupia lib. 48. whiwmi. Manrijitbam. fab. Folltix . Gaudctquc diurnos . . Lanamcumcolo&-fiifoTana<jtiillis. Capella dcNuptiisMercuriiPhilologiarque lib.1/110 dc nomine . tnat . affere carmen Jnvcntitmaiie tuum prompto comitare favore.ii Hc. gentij: hunc eundem volunt effe SanSKm quidam in citato Feftilocononi^jwco. Plnviis diebus vel cumfrigoribus lib. Dionyfius Halicainafletis lib. diftiibuebamr viclus diurnus his anciUis pro operis rationc. na veficm ac animadverfia ratlone penfi ancltlis d. cap 14. 2. cx dttodecima Sancns tttntummodo advocatnr. Ijbvs^». Antiquar. z. Rom. tjuippe hi in confpedtnm . Victot. Fiancifc. Piinium lib. cni jam favct afpera Jtitio. i. \6. Lilius Gyraldus . Eijtiiiolostenent S. Famittx ipfa d.Efiio SextAi Ckr. Proftcr vitim fit facrificitim qitodcfi profiiifiendi gratia Hcrcnli atit S. Propert. Plato apud eiu-. pars Lttides ore ferebant . Sabo Sanffi fillo.tlicbant. cit latinam fecit Coelius Rhodigin. 5. 8. In primo veilii . . I divinar.TO*»CT Ictibcbacui . in^BBnegitur.it fticcida alba. ^xrcbatn Nonas Sanclo .v tfiis dedtris . Metamorph.Faftoi. Brileidis: Coripp.tbat qtiod ilixfciant. in facerdotiimuncrccaftitatemiraeducatilanificio eiudiebantiu. Varro. kAs. CnicKnqtie f. Firmian. Claudian. ProfccluTi vi. lib. Et Paulus ex Fefto in fchedis . .i diximifs: & difiordi* .. Arni arnnis Sabelli S. Sabatiofianfi autjanc! .m. Lactant. ^ Sabinorttm dettm. itide ad fontes tatis. lanifcio Tanaijuillis. P. irb. Sed malo. i. lib.tnfto.• San^ttm Rctn. folcrs Krfrcre pucilas. mca ttxor . ijiiod p.im Herctili . Tfit» & Xriffttt ^fpttTgtiveilt SiSoTAt.onjutcn.ingui^cntili Sabi prottunci. Ovid. C. 8. una cum Fidio.inibns refttJovis non potcrant advc/iirc. . ij. Interim liic comgatui locu. infine: Sanclc P. ?7- & Claudian.ttioncs pruprix tux. §iK/e leminum li^Su coticnjfit aduitcra mKndy. Sa^am 'Barbari. Mod. (fi (xii si/svfltl In lanificit . Apollo de fe Of!fer<]M pcr orbem Dicor.::riKm^^^M^ dlfiordi* fi"" antca diximns . oTtate ^^ii TXKttffla^yily ctlam ninticrcs lirlsprxcfic moiijir.diculain &> . lifque qua:dam pixpofita. Sanilc veiis libro dcxtcr inefic meo. . ut ad l. Faft. . 4. Heiculem efic comendit Fcftus lib. Fenarienfishift. 1 6. 2.l^alettido.tne§ . Santfli. SignificationemadicminjudiciodifceptatamtraduJulius Polluxlib. i8. Rica cft vefihnentnm quadr.ingimns . Ihant Uti pars' Saniinm voce cambant jiitHorem gentis . M. cap. Ntinc dea . J. Ttt potes aiterins fittdils hxrere Miiiervx . j. adiaclHomerum iti hymno iis dicato.J^^^BTquam elegancer fupplet manufcriptus . IfMfrasa Ltdti fnfitntant vrla Laconts.-.mi. fiamine. at:t pritinis mtilicr fuh dio rnfii^nm optts obire non potcrit .Catoinoriginibus pag. ««faraTiic .dem Poeti — utlolent. tr. (Tfat to TstV ^«6» .tm cgo . i/(«iiT(^ !>. aoi JoxcT ti fnovov mxScp e^rirflt^svH <. Follux & Hclcn. 411. lib. I.tngi a. Quem iili Sancum vocant. fic legendus Silius Italic. 19. .tbinornm prolcs ittcotttnt. Topogt. . peirune . .««< Syiitii.

Serv. /SfiLfitdv cfi dffofhat. non conciones.iira. . . 1. veftes nliis maritis . Stoba:usferin! 1. Odyfi. Metamorph. Andromache ad Alcanium . Vicus Pomonat. Pindar. cape citm calathis fiamina pollice tonjne. Vrfics manKiim nmiimenta m.is difreverat ceritigit Mttro.«8» t. 12. ^ . Olyb. VI- . cnJKS Ante thornm Lucil. qu. Linificio D.tifue . de raptci. Vicus Grsecus.caiti . I.-Eneid.im opnsvidcs. 9. de ftugalitate antiquamHi : matronaium •~ SomniqHe hreves . Vicus Viftoris. xai (. de Equo Honoiii Et mcdinm te icona liget variata colornm Floribns. caim. . 7. Manfuetus.xore fua amiciilo ^iiod ipfi .ij. Morem hunc non Romanum tantiim fed &c pere^inimi certimi eft fuille. ""~~""- Iffa domitm lenm mnlcens Preferpina cantu Irrita tcxchat redititrit mniicra matri. Novus. 1. Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Ganymedis. aut PyihagorsE.im operam d. Uiad. . XL. Juvenal.&Pallaspavimentum Jovisintegitpeplo.ibeal ^ poHh^ ^^^^ i cnrritfiji: civitatem Collatin. 9. Odyfl". vellere Thtifco J^exata t dttraque m. 6.i^ue . Calyptb nymMercuiio lauificiis occupata dsprenendimr.fcd cti. /anam feiit .ijja telumqiu I. pha Atlantisfilia — Fcccr. de Cvrena: «t fxiv ^B' iVa» Trnxi/xS^^sff-' ttihtiiriv oJht. 6. I. Suorn maritom corde dilexit fi:o. Vicus . . Egiegie ill Lu. Vicus Novus ulterior. verf i86. v. cap. Sermone lcpido . ywituunhit olxet •yvimKoii.Niflet: nata. lliad. lalathi. ad Deraetriadem virginem. libr. lib. Unde fenanus illc coraicus. it.it. Gvatos duos crcavit . qium die texucrac i^ya.iriim fentile dccus.Emilianus. Parental. l. Herodot. Et ejufdem opeiis carm. Vicus Archemoriumj alias. amicifque difcedentibus manibus propiiii confeaas dedifle de Alexandio Xeixc antea. Gorciiani minoris.mgtttne ahxui Frtcn. cleg. 2. Hoi patrittm decus Lanificam revtcas ai ftia fenfa mamim. never. J. . quam uxorem commendaret 72. g/rnrf nefirx nevcre manus venerabHe donnm.re telam.ias.ibetc femper lan. quod placuit Theccrito. Alexander apud (TCurtium lib. /EnciJ. Domum fervavit . invcnerttnt e. Inde gloria nobilibus matronis_. Vicus Lanarius ultcrior. PoU. 1. Iliad. hcet incerto authote: Hofpcs quod di. Extat veteris marmoris pulcherrimum fragmentuin quad non gravabor adfcribere quoniam illo prxcipua matronalis encomii comineaniur . Tn ne fecminei pojfint ceffare lacerti. . Aiifon. horum alterum In terra liqttit aliiim fttb terra locst. Idcm libr. . ut vult Plotinus. Et de conful. Vicus Novus citerior.im inmanibits. Vicus Publii.Jort}riinj non folnv! doninn.ini tibi Lttcretix doniits. thalamnm vocat hiijtifmodi finacctim latiificiis aplnm. ^ .o paullmn efi afia^ ac pellege ^ Hic cji ftpulchrttm haud pjiichrttm pulchrai famifi4 Komcn parentcs nominarttnt Clatidiam . ad V. Virgihus multis in locis aliis obfervatus. t ^ .trifiem proptcr mariti ahfentiam. in fine.intem e>.-3« tfero/i lantfiili. lib. lib. Herbarius. & Iibr.arKm. 12! 10. Vicus Statux Veneris. ^id fis . Probini: Thattnomena . He{/chius Grammatic.xit . Cuni ante di. quod ipfa palaverarfuii manihus I.itemi text. a & _& Dives ^ii£ mnnera Dido tr. . 646. Solatarius. Jc Penelope noAu iclam rere. 3.iter nen poffttm tcx. 8. qua inditlnsfnni. /»j. 515. Flac. lib. Sanci. 6. in^ttit Satyr. y. tefpondit vcrfu 'Is-o» . od.i lahores. iS. 7.Aciipc Tsnarei chlamydem de f. fah. 8. Do{fa fatis i/itatnpte fo/o' famamtjtte tueri Doflii botios mores. Solis. . Gentianus. Hieronym. 3. hxc m. ArcLemomum. tr. Ovid. Fortunx. aut heroinis prilcis. Et venit in thalamos wtpta putiica tHOS. Merigerx tixoris virtns cui omnis Fama fndiJttJS . & . Argonautic. ^Tl ^ifl' iilTvetv clicisftif ireitfiiv Ti^4'*f' If£C neqKC tclarnm rctrnf. Iliad. vide .mKs. vcl ^nid fis p. k' cirx Ux>Jio-/«. meitm leiiiim fterncntem. I. rxuxiTi (titi^ C. .xrntem . I. Silius Italic.ivi ttbi aitdit. Jampar. Celebre refertiu deTheanoBrominiCrotoniata: iixore. V I A L A 1 A. Setinus libr. tum atttem incejftt commodo i . Et Xerxes donacus cft ab Anieftri u..Nam Is-o) ymaixay Libr. Et in epigr. Homerico D.radas amavit vias neejite ceenaritm oblcSationcs inter domefiicas fo. libr. 2. Traiio! . adi cuii. vah-a fororem & Lxtautr veneranda parens Ltinifiitim diii Ji. H. Amor. Claucfiin. accinffum ^emmis fulgfnilbus enfem ivoi^iiftini Tel.uitatumRomanarumLib. Vicus Pifcarius. Spei majoria. ad I.mi tef. domHs mulierum. Vicus Cselatus. Pythior. adi ad I.iem . Dulcii m.^ Lifiifineque mauHS.tm tc. cretia: hiitoria Ovid. lanaqtie mollis erat. libr.it anratas Stamine. Faftor. Naulicaa matrem Areten ncntem oftendit. Pcrf. e i . - ^ Sappho apud Hephsftionem ifn tfiintfActi xfUtiv tiv (Vor IIoSm Sa. Apud Honierura infinita penc c. utretulitjoan.it . ^-Eneid. Vicus Vicinus.T rogaca 1. 5. Antxq. c. Tela jQtniinariim apera .ix'! dtriias-iu. D. Caprarius.. de Agamemnone Sat. Sigillarius mincr. dixi ^ ahci» R E G Vici I S E ^ TI M A. Vicus Libertorum. j. Euftath. .rr//i iu Epift. at^tie abjienii. Hanc veficm.xempla. Jitl. 8. Amore vi{ta pneri pcr acrem Venerem. 15. . ir caftt manitns Jndata Seread. I. Iniie ii!o pjjjn petitnr Lmretla. .

Gordiani Junioris Aug. Scipionis. Caftra Gentiana. Templum Templum ftoris |o\ is Feretrii. ubi Magiftratus cum Senioribus deliberabant. quo erant tria delubra: Mediumjovis. Ca & Pollucis. erat Veneris e mari exeuntis dd. Vici Via Nova. . Sub Novis. Sellarius. Re/i^ui defurit. 37 Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus ^ ^dicula Capraria. aCamilloDD. Lapis Pertufus. . poft Tarpejus . Suarium. Lucus Vefta: Cuperius. Vicomagiftri ci. Umbilicus urbis Romae.Marfyas K MAN Templa U M. Gypfiana. Templum novum Fortunx cum cullo In his in quo erat fiatua Minervss faifta a Phidia. ab Augufto. Tabellarius. Denunciatores i i. Ad Junium fecundum Tiberim. Templum Vedx . Trojanus. Tem-" E iEfculapii . Porta Carmentalis.iti Martis & Mercurii . Regio in circuitu continet pedes cci33 cci33 00 so 00 Dcc. opus BedE . K E G Mons tolinus I OCTAVAyFORUM demum Capi. cum figoo Jani . alias.R. Pila Tiburtina. CAr. 2 C I o •Vicus O c Caput Minervaf. Horrea xxv. opus Scopae Praxitclis. Saxum Carmentale. Unguentarius minor. alias. Lotarius. Vicomagiftri xliix. Templum Jani Gemini jereum. Piftrina xvii. Curatores 11. Domus Domus porticu. Clivus Capitolinus. Novus. Putealiutn. Luteols ad Jani templum. Dextrum Minervje. Lacus Curtius. Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Ligurum. nomine lxxvi. Infuls oo (x> cc Dcc.inter Forum & Ca- pitolium. erantque in eo h^cfimulachra Battonisadorantis ApoIIinem . Puteal Libonis. Mancinus. Templum novum Quirini. Peregrinus. A V A. divi Julii in foro in quo fimulachrum alias. Thurarius. novus. ab Augufto dd. & Dianam fuftinentis. Cohortes vigilum vi. Unguentarius mafor. Templum divi Trajani. Templum Romuli . Cipitoliura . pofita a Paulo jEmilio. Quirini in Foro. conditum . opus Euphra- ubi tropaea locata. & & & 3 . Cereris . Templym Concordix cum cell3. ideft. In quoeratSenaculum. Junonis.x. Forum Syarium alias. Equi anci Tyridatis. in quo erat fignum Florjc. Campus Agrippje. omnium Deo- Faviffaj Capitolinjc. Templum Solis. Templum Deum penatium. LatonE puerperjc. Saturnlus. Laivum Junonis ibique in arca . opera Sthenidis. : Apoliinem noris . opus Nicer. DD. Ganymedis. Arx Capitolii. Virgines Veftales. Porta Stercoraria. Templum Caftorum ad lacum Juturns. Templum JovisCapitolini. Curatores ii. 2370C. XIL lapidea fervabantur libri Sibyllini.. Ignis . Denunciatores ii. Milliarium aureum. ubi . Nympheum Lacus Lacus Arcus Arcus Arcus fine Jovis. quatuor porfarum . Ad Manfuetos. Thufcus. opera Pificratis. minor. alias . Caftus. Ifidis. a Lu- cxx. & Cohortes vii. alias. cum atrio ubi erant PalUdium . Scals annularise. alias. IJ. Sacellum Genii Sangi. Forum Archemorium.primorum vigilum. in XXI. Jovis & Viftoris . Porticus Conftantini. Jugarius. Optimi Maximi. rum fimulachra celebrabantur. Horti Argiani. HygiJE . Rupes Tarpeia. Balinea privata lxxv. Marci Veri. Pila Horatia. Templum novum Spei. 3700. id eft. Martialis.

. ^des Veneris Erycin*. JEdicuU XII. Attii Navi Auguris ante Curiam. . x. Veneris Calvse vetus. Templum Larum. Fabio Maximo Tarento devedlum.des Jovis Tonantit in clivo Capitolii. Signa duo Hcrculis. vetus Minerva'. • Germalus. Atrium Veftse. officina. & ^des Vortumni . in via nova.Edicula Juventutis. Divi Augufti. Templum divi Augufti. aurea . cum ejus fimulachro cuprefTino. JEdes Libertatis. alias xxxii. Romuli Remi infantium fub lupa. ante cellam Minerva:. Carvilio ex Samnitlca prxda faftum. JEdicuIa Concordia» a»rea fupra GraEcoftafim. Margaritariorum. Max. duo . Junonis Monetx cum . . Fides candida. \rea Saturni ante xrarium. Templum Templum Templum Templum Templum Templum Templum T. Viiloria aurea in teinplo Jovis Opt. Scmpronio Saverrione dedicatum: alterum a. & Sepulchrum Romull. L. pedum . . Signum Bonx Fortuna: . JEdes Veneris Cloacins. Livix. a M. Saturni cum ara . dd.reum . Templum Veneris Genitricis.}S AHTIQ.OITATOM ROMiNAKUM divi LlS. dd. Lupercal Virginis. JE. ^dcs matris Matutje. Fortunx profperjE. Signa Qp JlatiiA Deoritm. Atrium publicum in Capitolio. I. Augufti. ^dicula ViftoriiE . Sacellum Larum. Carmentse. inter arcem Afylum .flEdes Aii Locutii. Max.je . Sacellum Hcrculis in foro Boario. & Domus Doliola. Signum xreum Jovis a Sp. fuperior . opus Praxitelis. Divi Tatii. opus Praxitelis. &. aliks Numicia. celebris mercatorum locus ad arcium Fabianum . Delubrum Larum. Ara Jovis Piftoris in Capitolio. Atrium Minervae. Ju- . Ara Saturni vetus. £dicula Matris Rumas . altum cubitos xxx. Vcneris Calvx novum.^des Salutis. . /Edicula Fortuns obfequentis. Jovis ex are Deliaco . Sacellum pudicitia: patriciie. Augufti. opus Euphranori». Nemcfis cum fimulachro. Divi Conftantini equeftrls. in templo Jovis Capitolini.^des Opis ^des Martis ultoris in foro D. Statua Divi Julii equeftris in ejus foro. & Minucia: rNaficx. cullo . Porticus Conftantini.^des Fidei in Capitolio.in qua crant ligna Jovis Tonantis. a Q. Simiilachra hominum. Divi Claudii ii. Sacellum Sumani. iEdes Fortis Fortunje in foro Boario. Arcemque & Capitolium. . . aliks. Cxfhris Vcfpafiani. Afylum inter duos Lucos. ^des Mentis. Signum Matris Statar. iEdes Jovis Sponforls. in templo Jovis Opt.igenijE. iEdes FortunsE prim. a Domitiano. Saturni in vico Jugario. Signum Herculis tunicati juxta roftra. Veneris & JEdes X. Sepulchrum Accx Laurentias Ficus Ruminalis. Signum Jovis Imperatoris Pra:nefte deveftum. Septem Regum in CapitoIIo.ffidicula Signum Vortumni in vico Jugario. Capitolium.^dcs Jovis cuftodis dd. Tria figna Deorum Nlxlorum . opus Locras. Ara Junonis Jugx in vico liigario. Jani Templum Junonis Martialis.ffides Signum lunonis . inferiorque. Porcio Catonc. Anchifx. a Pompejo Bithynico. Porticus Porticus Porticus Porticus Porticus Porticus Julia. Signum Miiiervje Catuliar. propc . Area Opis. Porticus Capitolina.)elubrum Minervse in foro. Signum Boni Eventus.ffides in Vico Thufco. Porticus Porphyretica. Termini. alteruB) a P. I.ff^des Herculis Vidioris parva rotunda in foro Boario. ubi erat «rarium ante quod erat xneum Silvani fignum. ViiSorix. Ara Saturni nova ad lacum Curtli. cum atrio. ^des & Arca Cereris in vico Jugario.ffides Vejovis. Signum Apollinis translatum ex Apollonia Luh. opus Hvgix ut Caftoris&Pollucis. opus Lyfippi .

. Manlii Capitolini. Cloelis virginis Veftalis equeftris. P. Bibliotheca Capitolina. Forum Romanum . CoIumnaCoclidisTrajani Imperatoris. Currus fejuges a Cn. a Fidenati- Bafilica Sempronia. In Germanica . Elephas herbarius. ubi Pontifex minor pronunciabat dies. Arcus Fabianus. Columna C. quo erat ficus RuminaL's. alias. quinque tabernae argentarise nov»» Salineum Polycleti. bus cxforum Bafilica Argentaria. in quo erant Veneris figna duo. In hi!t L. in Capitolio. Macellum Horrea xxiix. Scipionis Africani. Cornelix Gracchorum matris. Caefaris in ejus foro. Columna Msnia. Bafilica Pauli JE. id eft. Fora. Curia. in pro roftris. & Ti. Cajse Suffetix virginis Veftalis. Trebii jEdilis in Capitolio. inaur. M. Bafilica . 14867. 3880. in qua facrarium erat Opeconfiv*. Valerii Poplicolae. Lacus Juturnx. T. Equeftris togata Q. Ludus jEmilius. Trium Sibyllarum pro roftris. P. habet gradut cxxcv. . Regio in ambitu continet pcdc» CCI33 00 133 DCCCLXvii. Vetus. Rofcii . feneftellas xlv. P. Clypei xit. alterum faftum ab Arcefilao. Forum Trajani cum porticu. Stationes municipiorum. Clypeus Martis cum imagine Hafdrubalis. M.Z610 OCT I. Furii Camilli pro roftris. Pythagorx in comitio. Inful^ ci3 ci3 ciD DcccLxxx. Sp. Arcus Titi Ca:faris prope sdem Saturni. Arcus Trajani Cafaris Augufti. Horti Afiniani. Bafillca Comitium. Tarquinii Superbi Regis cum atrio. foro. Columna Magn. Septem . in quo erant ftatus M. & C. ubi fuerat domus Q_.I(. Balinei privata: lxvi. his: & Agrippiana. alias Tullii Coelii L. Mucii Sc£vol. P. Cxcilii Metelli Pont. SuUje Felicis Didtatoris senea. . Valerii Amerini Equitis Romani. Signum anferis argenteum in Capitolio. Annii Milonis. alterum loricatum. Scipionis Afiatici chlamydata & crepidata. Schola Xantha. Marii aurea in Capitolio. Cuna Curia Hoftilia fub veteribus. Lud. Sepulchrum C. i. I J alias. Equs cernens quatuor fatyros. Lepidi. pro roftris. Alcibiadis. M. i Scr. Poblicii Bibuli jEdilis plcbis. quod dicebatur Magnum alias . P. Masnii. Duilii. L. Cornelio pofiti. Romani nova. Junii . Fornix Sertinii in foro Boario cum fignis auratis. Valerii Corvini . . Biblioiheca templi divi Trajani. Forum Pifcarium. Carcer imminens foro . & Simulachrum Leonis pro roftris. Herraodori Ephefii xii.iti. & Forum Boarium.aliis. . L. Roftra populi Roftra populi Grscoftafis. Scipionis Africani. Ovidii Nafonis. Oftavii in legatione occift. pro roftris. Numx. Equus C. in Capitolio. Romani vetera.mi\ii cum Phrygii« columnis iii A T A. Senaculum aureum. Tullio !ediiicatus> media Urbe.e. Tabularum interpretis in comitio. Ful- Bafilica Porcia Trajani. Junii Bruti priflii Cos. Max. Ludi Literarii. Bafilica Julia. Fabii Maximi srea equeftris in Capitollo. Forum Cafaris. Annii Fecialis equeftris in atrio domus regis Superbi. SuUa Diftatoris aurea equeftris. Arcus Severi Marci Antonini in foro Boario. Ulpia. ^reum tauri fimulachrum in foro Boario. Equus sneus Trajani Augufti. Piftrina xxx. Lepidi bullata & prstextata. Calabra in Capitolio. Forum Argentarium. Coruncanii Legatorum populi Romani ab IUyriis cajftjrum. Lacus fine nomine cxx. Tropsa C. Q. If Curia Pompiliana. Domus CL. Opimii.alta pedes cxxiix. Cn. fscuL Columna roftrata in Capitolio. Columna divi Julii roftrata pedum xx. Regia C A P. Martii Tremuli ante tcmplum Caftorum. Nautii cinii Legatorum populi Romani . M. Equus jeneus Domitiani Augufti. e. iEnearum tabularum publicarum tria milJia. Horatii Ccclitis in comitio. Forum Augufti . eburhea ApoIIinis.

& ante Marcilium eruditiflimuin h3. jtneid. ccdro decorata pnrpnra^ue Ni^ris pa^ina crevit umbiliJs.c loci faerit. elcg.uljfimum. fcraaue coronide ion^its & fiatiia. Krizn-oxi^C|Uir fi^/C/)9(UK . Trift. extra . cx quo Uquct utramque paginam impolitis lun- bilicis decorari folitam. cap. Ludatius Placidius ad v. ad lib. Fab. fpatiiim cnm difcere vttlet Vakt. nemo quod fciam defcripfit. puto pio meiidic: Dies ^nidem jam ad umbitii.. Martial. 6. Varro umtillcus diei apud Plaucontiadicit lib. lora rnbra . .im Pylhouemcjue . Jttpiter v. lib.irs ^lntinala apud antitjuos eral. y. Sic cnim legit Modius Epift.drcrU xtti td ixio/xfeL\i( . - - - Medinm tellnrls . jindiit ir mcdins cttti Pamajfmt. *md»m finfirunt itTrt^n$ tmliliiiutt /tffellarunt. - non . Dijfeiia phtmbo Sic enim ultimum vciluin legit Achillcs S. Fab. I P M E Stat. 'Ofji^et\cy Jam MEt liber .a\«r . Xli/BSrd tt V£c o/w*«>.us appellatur i'iliius & Spongia. C!)pcus . fc. Etymolog. Candida nec nigra Tegmen eigo nigrum . umbilicus divciii altciius coloiis. %. 26. fi lliibus omnla fervent Ipfe potefi ficri M. &p. Trift. II. Pyihior. fat.i. qua.ia ffi. Epod. 4. Eft eii. umliil. Pollux lib. DEUMBILICO. Peif fat. non folll. Jiojfe minoris. eifxit i(f«r .-e ulus in fcribendo. Cejninx poH. . I. - 8. &inhomiiie oftfHXttoficia. poRunt iu otlava rcgione OnuphnusSc P.nm cfi Mmidiatus martntn. ad 6. ad confulamra Manlii Theodcii. Cormt» vocavit CJvidius lib. re. ui fii^nnm fit liber* itif. Kofier purpttrens novuf^ue charta.irla notelur i ornua frontc £eras. Prxtcr me niihi Q_. & . frlpta delenda. tteU iKdXKTAr TMC >HC ofJlpAXiT fltit.intitf pumi. Shitlte rtmHlicus. imt . quod non impingcbamr . . iiili Horat. Cornums feu verius Pfeudocornutus in Cxt. i. Itatix um- . 8. T. 6 Deiude eo dormitnm . lib. eft . reffajudicia danlemum' HlicHm tcrrx Tcfonetis. . Si nimins fideor .u. onomaft.5.ilibns alis Mifit ab Eois octlduifque pt. lonfiilit decnjfis.iovT/ yati^c fftfg' tioiSifjcn. nec cedro ch. Maitial.irHm orbit jacert QuoddcLibciodiximus. ly. epigi. Marlja almm omnium . petmil mediamijue tenentts Dclphcs . ne^at Noviorum 2. ad tiiiem pciducto. titulo (fnofjue Delphlca qno fe hifula Ja{iavlt m. Solm. membrana capillis. I)i(eptDs' olhn froi. Joan. & De Marfy». i . . S. i. 56.i» Kt>.i tn finf eprrum. inquit. Solymam urbcm . i._ .tcidio Hicrofolymitano: cccicfie yiuxlllnm Orhls hnmum . ad quain caulamm foro ipfo Romaiio vcl piope fjium patroni confuevciint convcmre. Martial. od. Liv. I cap. ccntriim Suidas Sc Jul. Q^ Horat.trannatio- nc dcfumuta ab clypeo. 4. Camll - Kovi 19. [llc Ad umbiihum addnceTC. Jam lib.atius .lhus cxptorum operum. Claudian.rrfya caufidicus. 109. 4. formam 7wcrf(. 10. . De irbis Sppnfi.a: in tegmialifoluto opetoto ne libii . Thebaidos StatianaE. ut illa fcrcbmt teni" ^oia. fcrficere. Aliinon aquilasdtmiffas a J^ve. alii dcreila hoc eft. & Lcgendum - pato - ComitetUT Pnnica librttm Paralipomena. Sucton.oratus umbiti. Denique ijni. cpigr. 10. Thebaid. |uII.c frontes. epigr. 8 de Ling.^flar8c. y. t?c 'ExxaVjt i» liitrcf «•fc^cifTIW (TOjUTalVflf T»f T» I^TOC io-3-^o5 K4I T>)? tJtTOf iyo/AiffBn /i Xcci TMC ciKV^ivHC . lineis divifa. liid.tguis aucloribus olim.Ti lafla: in Parnalfi vertice confcdciuut.PoIl. dam intcrprctantur: Suid. Umbilicnm horrljona £t Od. antfaderiilx . EJfelibcT. c. vel in . ii.Kau fitirofx^xtoy. litcrarum majulcularam apices minio notati aut cedrino fucco.lib. poeta lib. Ovid lib. lib. lib. fnmiiC a^uata omnia.iabo iib. adcunt aracnla Phttbi.is . i. LlB. locus apud IJihmuv jiufpl.af«tt • . Te mctis ante ^jenitor dilexlt orhe ht medloPofiti .i.. ouod pan crocea p. cjua & tntra Dc hujus ftatuis erigcndis pulchcr cft "-"crvium Honoramm ad lib. 1. lyclphl Jcre In medlo Jiti totius Grjc. i. lib. .iijfnm CATmcn 'Jjmbos & E: lib. a:i.Delphcs umbilicum terri alii jam laudati & ptiter cos . cpigi. i.^r dclciipfcriuit.r. xai i^^tfliuu Scio Theodomm illum ult. iz. in & & . cap. 5. Et biiiis de.ipertie & Q^ Crcdlia habere locitm .t . dc e. ^ NatuTie re^ni nefius Ipfc ftti . 3. 4. lib De Regione O^ava. v. Chartte regia. id tamit fcd contra ftam Pindar. M. Penique imibilicus hic coionis cft. pumicis iifus policndo legmini. futliini ferre & Martial. pervenimHs ttf^ne ad umbiUinm. filcntium qui topographiam ego cxiftimo ftamam efli. 1. I > T A T U M R O M A NAKUM I. novi libri ttmbili. Auguft.arHcrunt frctjide Dclphi.t^Is. cll um Mena:chm. Addanmr Papinms lib. (eu medimllium.. '0. v. Memhrana bicolor . Hclcnius Acron. . . cap. i. . ytis i. . Hifpal. j. 85. 'er^x umblil.im umhillius terrx medlctas. ciijus mcdia pars Sf<j3txi: vocatir hoc ed. 2. lib.i lifiiel aut ojjei aut cornci addcbmtKT. BroJ. jirml^cros ulrhntjue diios £<ju. nonnulli etiam cygnos.J. ha:ccaufaeft.ouid mcdlitm efi. ex orm atquc occafii duas aquilasdimiliffc fcitur . umbllicum dctant. Verrem. i. lib. notataque plumbeis .ni s:mHl!cns appcllanir . UMHHcnm fcu mcdituUium urbis Roma. 20. perhibtni . obeitndus M. pi^tfat.I. cum Jupiier mundi medimn locum vcUet cognofcere .a<fxX8r ----- irjantus terr^.c obfervaffc. I AVc tilnlns minio . viiatll. C. CvwitetuT pnmice librum . lib. . Lat. utroquc priorem Coelium Turnebum . & Rhodiginum fylv. i. fw. & & . \tque nsc quiuem ratio probamr Adiiano Turnebo t. Ut Thcmli. lib. vola. i. cap. 6. ^ Eiinti lcrrx fofitis bii olor ult. non maliis . /ilicum hiiolunt. 9. Quo e fonte fabula defluxit. 10. VictoijquiJ autcm ic Ccrtc ad liai. Ad [dem od. umbili. Si fliola damnatnr .Tf f* T«c aeVTiJflf medltim t/ypel. i'ct. eleg. in C. 5. qi. Dec.N T P A R . lO. cjulitetlatt in .cap.rtiiHIIcns. lib.. Aiticne 6. 5. fclioliaftcsPinJari Plutaichus fcd communior lcntemia de aquiiis. Apollon. tyEtolI Grxclg umagroRhcatino.itus mihi quod cras Snrfendum fit nsaae . 1 1 '. I. at Jof forte non malc difrcta . 'O^ftt.i /ibr: p.im afud inajtTls tutfiiliniiariit irnnt. TuU. Collatius. Ovid. Et ipfe Peillui . ^x epigt.nm ai' efTc templum ApoIIinis. 4. Antholog. 14.irfya jui fe . nonnulU bulias qualtes tlypel un:hlllcns . Perlii. od. medio totius terr. Ipongi. fcd coivos prodiderunt. 12. Sed M. membraaa epigi. 64. Enna civitas. Scaligei direila.

ac ctt/?. lib.tnt tiia vifera pette . cap.cxpre(Iaeft ab Ariftineto lib.ir. Gra:ci t£ia^vofJiita. ut a formulamm lcriptoribus here. Tuas aras. lib. A. 9. Locus eft mirificecoruiptus JoC Ctoi. I. cumqnc irrifiiffcnt. P. Fac Jitb. cSc filxeLtuciTyerHr 3-ot- KaLriitnr KKTgav. oiiilisiaicnfis . I.dive Jiiti. qua. Quid atdnet dicere cruorem excoriatiin flMviumfuinominis rautatumi cumrcslitnotiifunaex TnoLivio 4. Luflat. Appian. fab. fedcum oris iieformita:cm.epift.iSlata falHdihttS Et lib. ep. EtnotavitCoel. T» Ki^Hficr/iitTH. Poftremomm vetbotum mancus .ivit. Ad v. z. Mincrva convlvio dcoritm ieiinijfet. ceit Marfya li^iKS.ige' iu mo nmc primum faflum.-Ethiop. ac Fulgcntii fiia fede exiedentibtis. Bibliothec. Ut P/:rygii. i. Metamorph. ^«i in tutda Libiri fatris eft. Idem LytHS af^le nrhihiisUhertatis eji Dens . Legifere Ccrcri. rrfoytiu yftiftsflt S^uffdfoi Sed «ii Jutietas eatn F . De ttatua Marfyi ereita omnes haclenus lunt intetpietati .tCJnsoris defur- mitate. itmc tturnr . diim taudatitr. Memmit hujus Alexandrini alii diiofmt Atcxandrie tcmpli idem Piinius. Frovocavit Apollinem concertatitrum de cantihns . ly.fed iHnftrato. Sueton. Mattial. voi. in viaotix fus m»- uimcntum. Amor. infanti Jnlia tcCia ft. mde etiam Marfyas rniuiftir ejiis fer civitates in foro pojitns lihcrtatis indiiiiim eft . 4. quenv fic Afolcx cenfeo. v. in aiitro ab Apolline faperatum idem docet ad Thebaid. libr. fpoHis orientis omtfitim . qiii ercCla manli Mtt tlhtrit . at YStus fcholiaftes Juvcnal. epift.ides C. 10. Quin:U. fredatam ittm reddidit umbra Minervam. qui viciits. citm non re^c Jitdiiajfet . epilV ult. — 4. BifEr i/fULt o(»Vs. eleg.-tfjifvar .ich. Adulatoric utfolet.iboratiffimo Apcttis Ariftxnet. Araiqtiar. 5. mc- mincre P. v. lib. quod puto nuUus alius dixu: §^is non certamina Vhaihi 6. 12 Lil.ivdna. 8. . iit fernpcr Capitolia iioftra . Senecaslib. i. J':n:rem cxetintem mari Divus Attgiifins dicavit in dclitbro verfibns Grxtis. Tsre o^^it a-j/xTf «'^ivov . 5 Epigr. .late empto in Cutia Cc ad Vencrem Jupijtcr . iu fiitmen tihias ahjcit. ^ lib. 30. lum y. i. z. Templi Rcmani. Pono fabula dc Ovid. l-". Vociri votis. MS. fupplendum /Egyptus ab Oclavio Augufto formam provincii redacta cft. At tateritm pajfus hinc Julia templa tuentiir. ab eo . buccarum ind. ^ affedlas coclitm ^uefjrie ^ tevipta ^luirinfis. JuUi &> Venere Anadyomtiie Jnlio Didatori ftrutlam «rffwrloquuntur hiftotici. - Aut froprie temforis itiius.tnt Catntijutiatemflafenes. Aurel. d DrttfoTibcriifitio. nec fijfa g. apud Parrhallum cpift. afininis aiiribns defrav. fil. 58. 1.ivi tibia: per Tritonidam npfiri comiteni . pudefi. cap. ^ns non Jttre vado Mieandri Ja£ia natafii Tiirfia cttra faceret Palladis or4 tiimor. infiaifctcjtte . . Apollodor.«Tgltat yvd^at. tiftatnr nihlt itrhi deejfe.i]uadr. Strabonc lib. 9.sccnt. . Gell.itus oro. oftenfa tihias abjecit. lib. tarum fcriptis.&. Profequiiur dcinde eandem narrationem . ilia tihias exoffe iavenit. ^d 5. Thebaid. cap. iib.cjitibliscitrniti cjiis titvientes bitccas diiomncs ^ .it ter inf.im tihiascitm ad os . Hic cecinit Libytis j. «juendam celebiara modo in foro politam. Plin. 5. Dec. Placid. Junior I. damnatx Phrcko viciore . denfttmejue corona Vutgits .^tm 5 hunt citharx madlii. fibique Midam regem Jndicem dcligiint (lcge ittriqite Midam regem Jndicem deligitnt) quem .amorph. cap. Venus hace raaricxiensfeuemergcnscelebratilfimaeft poe-. Valer.filix in fiiipra flaciiijfe qmtidianKm ad MarJ^am cmicnrfum. cum & niim binitm iiibitoriim. ^ . alludit Martianus Capella libr.iiidatiis rfi.inte fefcndit Ctefa reccfferiint d citte mcmhra fit.Rhodiginuslea. de Bcncficiiscap. lib. eleg. icnes friifira difriimfiiis hnccas infi.zS. Thebaid. ad principium fat. lib. 14.idhibnijfct .ilyro pendmte ClUnm _^oJfet 686. AnEc lib. Z. lib. infiitmina tihias ultihits Marfya rcpertis . in aqita faiiem fit. inquit . ad V.t{iitsfrovoca-Jlt feiifus iinem. Hiiitc (Ca:(afem) tn otim cieto. Marfiyamtjne Lydium foniternHt. do{lior f. Propert. 6. iz.itt profitio acfavfntinif mine . aeDiisgcntil1b. Plinius lib. Icem lib.a«t- . Vicloris. Apotlo. Nam fides apnd Delphos per Deliacam iytharam d:monfir. detrafca. Gyraldus fyntagm. 41 atcjTte arifttm Et Phrygiitm fiticem ' contraria Phtsbs Carmina . Catilx centumviraies in eo penradabantur. Viiia tcmpta. De Temflo D.pag. Valer. Foriim ipfiim ac Rf. Ub. Celtenx. tit.im ditit. ui foro Romano coucors tcponit confenfus Sexti Rufi .6.vcncr. . quod exifti. 17. i\!nti tibiciria filins i>:f.it. 699. 100. quippe Pallas Cxcogitavii prima :iiWarlj-a decantatiirima eft biarum ufum. 5 6.imtibiiinem jitjftjfet iit ciim canere tihiii {cjnod honcfiijfimum tumvidcbatitr) doicrctitraditasfib/ . xai TJic ei«ei'fltc t^^stf «^oB^fc^ivov. atque aris faniftjue ftruCiis ac facrificiis coti ftamincfque haPapin. Centwmtjitc viri.in! tiirpia adjttdi. 6. Virgil. tuaijnefancliffima tempta. bcll. Adhibito honorihui n7odo. Libcr At. Claudian. ab ApoUineaflixacft.iritm . Ncc tanmm RonisE cca male lcgcbatur fed etiam Alexandiis C. dnm hitccarum . ex ijiiihiisfatcr lc^cm de adulteriis tnUr.7. tK4 mitntra Patlas . 6. Eade i.Regio Octava. Cccfaritcmplum ftiuftum.n^foc to ^iat/ev tu^v ^yejtfjcAToiv ti TpiTt^tfov iTr) Teic ftvait eiiit^. Plutatchum lege in vita Alcibiadis.io^. j Ciamanti cutis efit fiimmos direpta per artns j Nec ejitiicjitam nifi vittnus erat.TOVC tcepit >»<«• iu rapmtus idem lib. fid !n liierii civitatihiis pmKlaihrxm Marfy* erat. tiict. ^' Litgent P. jw^jjv etvicr. I. lib.134. lib. ^ . in tilini Eucrop. j. .ando frater decoriim adnares cxnr^cre . Ci_Curtio lib. Tcmplum hoc Ctcfiris patris appiilat C. ro. Maxim. \7n1t» nvptiiUivifr Avlii t»v vretfitety ir Tci{ avxnfAAviv nai xaj .l. iaflatafque in palude vidiflci buccas. epift 6.bifari. 1 Et lib. 5 J. citjits nomina fiumcn hahet. . M. 65j. itfa vehimenqmdiiiiintiimefcere gcnas ir.itlufires S. fnbmijfus cfl fxnt.cap. Et Ovidiolib. yEneid. laud. Ovid. 51. 12. 4. tati patris Cxfaris t^nx Anadyomene vocatttr cifcre. FiftHlix.'(. 1. C\t. 8. libr. . idera . Cum aaerfi Pcriiics Antigonid. Phoclo fnpcr. Jutii aTiherio i pr» Rofirisfttb vcterihus. quem conftat ab Apolline excorianun . tantoritm cafiis viroriini fiih tiii cxemftifrx(idio actuteta detitefcere patiaris. lib. Apeitis Venerem. Lyto. Ftsda Celsntea committere prxiia bKXO.is incHchtdjr. 5. Til Phryga ftihmittis uth.Fallo^ Pr0v0c. ahjecit iiifregittjue. Et paria fcripfit idera de invemione tibiaium ad v. . quod iii foro crat. ad Tritonem palndcm fergcns. patriijiie 4.ibititr hic tMtioqiie votis. .iin t. tjU^ucravTtc •t« cy!^id vos eriofitf !)'.pro xde D. ti ss v*o/ St:ipp»y\u(!-Bt Tfltc ^ra^Su. 9. niodo Cxfar hahcnt.irfy. ejecit . Mytholcg. ult ubi Ca. in fine.i iteriim emergentera leu ^«XaT^iav. z. civil. &: Onuphrii. inporttt ad Cxfaris tcmptitm. obicer in Angufto cap.tcr cai.1t e^ Phnbuni .ivijdm Paltada hnx ' (" In hoc oppido pellis Mai"(yre iify^.ira. (ed piaiuus ad inftimtum noftium iicm difletit e|uldem libri c. v. depiitam et. Phaboqii: J7. marinam appellant. 1.indajifiiila ? nihil vosjitva- Paralipomena. fUv. . Tacct poenam Matlya:. . pellcnwiae Cclsnis fuifle fufpenfam. 7. Juft. ifuem AfoUo licit . LipCus &aliiadilluuL. z. Z96. fed in actitauuis caufis hmx. lib I. i. nomm . . & Accipiis fccttra . Lucau. vi{lo. ditm titrfia adjudicaffet hi.ajfet fpeittlatHr. Occurras fronte ohdii^a.' Ttfr IfTtWV BT» T>IC li S-at^otT^WC TJIV 'A^fOtTjThV SUTge.^»Tatv tosv xy. .imcnta hucc. i-Eiieid. Idem paria habet iu Ibim Nudaqiie direpta pate. uc Sc ejufdem libri cap. fab.ra . intet- Hanc animam intcrca ixfo dc corpore rapt. I. foritmt^He Divus ab excclj'a profpcClct Jutius tcde.chdnm vi. fjtios cxiidit Mefphecs rcx. i^ctipilc tas. Alcxandrjuus lib. 5. aitt advocattis Vult iUe nonftaiLum .rtafoedira. ult. . hoc eft. 6. 13. qtiihiis Marfya repcrtis. Me. 5. 31. iV!. M. icd Plinius fupracitacus diclionem Grscam tanquam Latinam ufurpavit. peiiiiilto.

lib. v. Extat elegans Epigramma Aatipaui Sidonii in Anthologia libr. 4. Ratio hujus fabulx quod in fcemina multo majtis humidnm ^n.tn.rm in viro.icijjime afjiinnit.^»»'' dfiSiiTO TritTx Prima Vcnercm .^it igneas hibit ore iie{lar. Cytherea . !• Sci milii Jtm itHmtn . tctittt ut Gtxc\ acpetuliintes in Vcnerem prclafivos . mortaIitatcaItiorapofceuris. & deiide. Mytholog'. 4. vifa exeuntltus e jinOitus virgine *d huhC madmn decore piniuiit Venerem exerentem fe e mari. 98. 3. Aufonius Epigt. epift. ». e. multa apud Jultum Liplium ad lacitum.am ut egiegieCal!il\henesapudCurtium. capiltis ajperfam habens . 2.iTte .ididas exprimit imbre comas. Et aduJatione fijediriima lib. lect. in fin. aliiimperat^ mortcm in numcritm refcrtmtur deornm.il. littcddere.irf^!-«/. j. apud Fr. ^uas guond.. gravibitfcfue Perfs.Tt* rcx Agis me dcdicavit.M fir> E N A.it. Sc qu. 5. 14. Apcrtius eo. K>. 'ATfKKeiit fjiiy^of 'tif± yftt^Uot ^ marin* lotimU^ 1. Apolog. & Tj-fic »«i T|t<?ffac /3«i7-/Mic'Aj/c fjc' ilfi^iiiuf. libr. Spum. od. de Arte amandi: Cum feret. liquet. 12 Animal. de coma amici fua. jEneid. Scivius Danielis ad lib. ideo ob abnnd. dc ora marit.mtiam liicmidivirislonfe falaclores.'inijii'lt. Kom.<<rtim mnltum hctbe. eji Feft. lcrutnm profundnm petagi pe^erit eunm educavit.Auguftus. Sc de Apotheofi dicam iriira latius fuo loco.ufJctL S* fxot illud Anthologii H. tjuod Veriits dicitnr petago exorta.inti'r tituti. I. Ovid. L.id ej}.midulis fpumas Jiringit utraijue comis. Plut. a lijis haberique voluit. ir drimvivit. v. iz.ivje tonantem credidimns Jovevt Regnare. Synip. lib.v fcquun- & Circum vero atha Jpuma ab immortali corpore fcrebatmr ^no puella innutrita eji.lein Veneri m*Trirue confecrata infuta. aut Ihiltitia provinciarum lantam impieiatem recipientium ab Arriano in dilVertationibus Epidteti lib. NuKotiii': .orrj. Sti yxatjxolo ^aiurA . in Augiinotamr a C. nomine recepit iiain in urhe cjtiidem pertin. Bmer^eittem ex vuitre jam niari Verifrcm. ^fpnmofa . cap.contraSymmachum : Kirrftc «i/r{»et»oc. I Xfi' nfiiA. 5. cap. datnmijne iu omnet pTovincias exempliim. 5. Non ^ Vcneris fttdorem I Tcritar^ue Thalafftna vejiis exfrcita totat. fupra de radiata corona a me fuiit dicla. Jiirandafijne tiinm per nomen ponimns arat. Pluurch. eo . 4. Amor. Temptttm^ue iii itla Vencris. meis te jidere regnis . Necjamprocuter.im aqtta comam . De Templo D. in iiftlta tameu provincia. Vurvureo Et ejufclcm Cteto libri od. hodie mecnmtocntiiseji de facrificio. tranfciibo rem Oppianus Cyneget.4« - A M dixijfes T 1 Q. libro in fequentibus: TemptumtttincotoiiiaTarraconenJiJlrueHifpanispermijfmt . Deniquc c^oA fudor Jit fatfus . — Flamine tir aris ——— fui. i. n^ST» K. Ambitio nimiafchiunannm fjiUgiura excedens £adem & marina Venus dicfa. KonnuJUs pUcct /cmen (itefmr^erc . v. Aliiquod/. de Nat. lib. De Neione M.ce ei^sCfctTit 'A^fce xpoU uffvro » tu 'EtfifS-it. Modum prifctiptmn ab ipfo AuguftoinnuitC Siietoniusin h I.trgimnr honores . Vide qua.icavit prndunt confulta fenatits Cxj'.i. iju. Modium novantiquar. Af . 19. Ub. Idem lib. Fulgent. Vide 'E^ stxc. Kiji forte koc vos ad mendacium induxerit . 4. Venus ros v.: Jltis contuterim . Fas omne ej} .^»i't«» Tn^oKXfjtetf . Qmntus Calaber paraleipom. i.Tt . 8c ut decebat vimm human. riftt» fif Tit vriit iSfitruiKcixelKit fjtoiTS'A»yiiSV. z6. ^memfemftr coitns eli. Augujius tempia vivKs emertiit. Homer. 2. & fpumantium 190.vagHS Hercutes . 3. prafcns divus hahebitur Augnjius.ittnmntus. 5. libr. ^ fto Atigtifii 'Divinit Impp» Cyprin jipettei cerne tabaris Ut comptexa manu madidos fatis leqmre eriiiet Hf. ^uidam exhiheri folet. zy it:tic. colitit . 33. T. Senecade TtanquiUit. quando fiihmerfam Vcnercm calejiis gettuit fulci aqtta gravida.x mari nitfer partu editam . . cap.\h noc rim derivanim deofque appellarent. cpigr. Lucretius de Natura lib.*uToft ots jifuyjitf' A^fetStTMf Oifitfini dihfSf otV icyXotxoc •>Kuer ciSmf.aL Tmiixus arces atti. Hefiod. tcmplum Pcrgamenos C.im fciuni . Hicquidem laudata fjerat ptincipis modeftia . PoHux S. piincipaius 1.ireum Jcrvis ad fpe. (^ y>§« KitVft Cu VUf TiTOXdC. In hanc Ubt. contra gentcs . tapis afper erat y mene nobile Jigniim Kuda Venus m. 3. P A R A L P O . 3. 52. ^ifctemplis&effifn numperfamiiies iffaccrdotes coli voltiit. fi fic fempet fe continjirtei: i. Servius ad illud Edoga: I. niun. etfrt\»x. ep. cap.im adhuc pntchre coronat. lib. in tur . Deus coli i. lib. *. & . nec Ji ti peStre vatis.Cveabiectushumililqueaniraus. Avicn. retttr AngtiJio.it tnomenti. Tacit.ipparens finffum eee hnmido Vcnns tn ignem pepcreris. l. mctricis legibus incluiit poetas Latinos aliis ottrrvatos.tgi fpttma c^ Ctxti genitalibns ampu:atii Cytherea Veneris comretum coatuijfe candorem? Sni apud L. At D. t. 71. I. talia ofterentis. Q^ Hoiat. De Caligula L.it.ui five fuor AugulU tam immodica . 14. honoribus. ^iiale eji mare. vetentihns Namt]ueerit res poji ille mihi fcirtper Deus. Emerfam petafi nttper ^enitatihts ttndis optts.ilf-^jiTa. de generat.05f/>» !T5\t»7/ . 1.ic ^i^os . Unde germs ditcis.U7rflf iflxTO <p/>. ut Cilares nro diis vivos colerent . . 41. Epii. Albert. TJ ITATUM ROMANARUM ^ LlB. 800. 2. emer^it futo Veniis agno . Tacito I. tjuod Aitgujio Et invehitiu amare Qj_ Tertullianus. I. Semper. Arnob.K^rnt KuTfir.im nud. v. . ingiio C^fari De» noJirofieiattjuotiSannmfacrnm. quia jam antea poetz eam e fpuma maris ortam prodidcrunt L. lib.rainma Dclphicum tcftatui: Meleagri cultum Qu. utappaiet. Sympofiac.i Vione Pingitnr humenti fKjlinniJfe manu. jipeltea tahorem intnere p^Hrje^ qitomodo manu torripient irri^. Magn.'i"tatetn interdnm fccjnititr diiinitas nnncfnam comitatnr.prjl mortem. *JL»&Af'Ce. Apulcium pulchra eft defcriptio ejus . Jtif 'tle liixJi/ofiiiteLf aVo ^«Ttfoc «pT/ ^a. Anual.i/. roTicay d^fif e^i AJftdne . Prtefeiiti tibi maturos t. adjeilis "Britaimis Impcrio. Prudent. 105. elegantet tationem S-rvii confirmat: 2.iem fatuentia templnm. in 'Theogonia ^ .io fane ptr cxrutettm .ij. exfrimit hnmidii fpnmam e crinibns. Tempta tfuamvis fciret etiam proconfutibus decer* ni fotere.. IO4. infervitium piono impetumentisfenatus. S* '») xxfn jin- ----oLir' tf^^f Si \ivv.T fragUitatis con. irSt af. Lucai). in clypeo Achillis: 'A^fif Jt' oi^f i nifjtiiTtt i. i^iritm cji rttihi tjnoino. etSi/yietT» a-o»To« yifeinci ludicra Veneris mari generatx. Aram certe ci erexifle Ubios intermaniis Lugdunenfes& Narboncnfcs in GaUiisprobatdilquilitio erudita Jacobi Campii IC. Konnus Panopolitanus Dionyf lib. penfos ijjfsc vocent. quod /// fa Jit fpermatis natura . Quod ideo faftum inpictura Vcneiis. Quod rhomuto placuit lib. fub fiiiem . c. vitulo pl. deor. animal cap. animi cap. SidofcX" hSa. C cxl epit hojpicati jaijiia . eji dea . Hic qilidem interpictatio ad verbum reddita. nijicommuni ftte RomicQKe vos delcitat ex pet. Ann. Apul. cap. Rciie quidcra . At Ariftotelcs lib. eleg. Augujinm ^ Tcjt. Hanc petfettilTimam hiimani ingenii operam refpexit P. Kl//U9tT0C iiiter AugnJIus recnmbent <.

neque emmfatis loci effe videbatur aatrium trioio.improft'lute princi^is. Sacrum hoc oraculum interpretatur Ca)us IC. de Aquxduilu. & ihifignatis tabellispubli. §^od pithlicnm ftnt ali<jttando^ mittime Jit privatttm ^ fed ad omtics itfus recttrrat facris oracttlis vel pra^matiiis fan^ionibtts advcrfns commoditatcm urhis tjnihuf' Valentinianus Impp. aiti ccelejii voce immolavijfe.igitantibus cunSlis creiejiem . heatas ganditm dedcrit. 2. inlibrofpedlaculor. .^ qti^ perfacrum S. Pollux 1. & dimiffis .!» juibus cft 1. l. fed etiam relcripta eorum vocabat Oracula. I. I. Argonautic. Jornand. timl. ex^eilamus oracuiitm. Dedicatio illlU» ptibliiis fcrvis. .iut pratoriafiiii meifupplicatio comprebendil. epift. hnasX. Epigi.nnjiri mente calere Dei.tcrtem ctti ft : ^rtod is . Me Claudian. : Edictum Tlieodofii Valeminiani Augg. lib. 15. froprios lares vindicaret.titdattir dis xqna potejias. divofqlie datare Imperio terras patrio rege. . Hinc paulo nifi in augulto lopoft Ulud eft.\miirai!)-ctm3ationerefcripti. ^. VejlA . j. &c. 19. 4. De Atriis Liheytatis . neqiuftrefolet. providcfttijjitna legis re^ulas excttfarc debcbit. 16. M. LcgitJanusGrutcrus. Theodof 1. f]Uie doCiis patiierunt prima libellis . Cl. Dei. prafat. ut eft. Theodoiiciis rex Fi.quibufdamatriumGracceeftaux». num. lib. ut ne rcriptoquideniacletmonecujufpiamappellaietur mentcm loancris oracnHs. ut pac crat D. fat.. C. Honorii conliilatu: ejuoque Pieriis tentatnm fxpius antris jiudel Videmi mafna fuo .. T. nofiri. i. Gctic. . Aagufia ad mmiia inquit angnrio confecrata. dam impertitis. imagines facrificia ad modum coeleftium deorum piincipibusliiisdecernebat veiuftas. mihi.regione. quid attinet reteric! quod cnm KCulit C. «« . 17. templis. nec di^nins ttf^quam Mnjejias mcmifiit ffe Rom. Illrid proprinm tangere pe^ttl oraculunt Sicetiamloquituripfe Jurtinianus§. Idem fupplendus 1. f de adoptionib^ Z^no Aug. Aucloiem ejus facit Afiniom Pollionem C. dcnique ?iuUa Stippliiihis rcjpofifa vcfiis S. & Domimis riojierficfierijttbel.patrum decretafirmeiis. Et pcne omnibus paginisPapin. tjiiemvldemn. Lcgeuduni fone. c. inprincipio. de facrofantfl. 10. immaiii monftio Domitiano. apud Calliodorum (atione comwoti . Viftorinhaciegione. Valer. ab eodem A Trium templis adjici folimm Coripp. at^te refcrtpti dlvhii. 7. Tiinc nate Dehn .. 10.ep. Topogi. 41 &C. &c.i//ffiy/'rt)/'n«m.mi fiii vol:ntikus faffimim. fedanteomncs «*— — ' Tcrris cdiifa dattirtts ^ MartialispalUm. AicipUtn. . & . fequiturenim txcedens cultitra hominum digidt. « .e Veftsconveniebatur ploremomm. 1. patres De wofifiris taceas pellcfidis . EditHtmi domini dciqtte Lib. Suetonius iii e jus vita cap. de quo Servius Honoiatusad v.l. . oracnla rcgis Eloquio crcvere tno. in atriiim Lihcrtatis afendcritnt lere demonftrini. Capito Coflulianus objeftat Tiirafea: Pmo apud C. Nec me . de conful.Livius 3 Dec. occupato: jitit dtfcnfa prius -Jx fubefcentiby. ult. Dciim dedit Hifpania . airium Lihertatis in 1 3 reg.TuU. rj. juditari. 5. num. tedum augnftitm ingens: co confilium fcnattis liabeie non poteiat undc templum Vene illuc conveniiet fenafti non fuit augiurio confecramm . jltria Liierlas tangere p. Vefti: etiam atrinm celebiatm. templa.21. 3 Gracchus litia pecunia eiexit.is. fifeadra- Fas eril . Theodoiius 10. 3.atqucdIvinialiqHidinhis. nijt in his tdificiisfieri. Pacat. i. Magis ad mentem Suetonii cpigr. Vitr. tihi cultiifijiie Dcum. cpift.4. leg. libr. Stilichon. obvia 8c facili morer. f. ftamas.Kfr-. epigr. uftria Lihertas crepit h. 1 3 Pari arroimtia . rriHS. epigr f. Marlian. Vefts fejunaum . 8. cum l. domunm* Non pofjit .uem fitperno niiminl re/erve. Nihil eji tjuod credcre de fe .i. i^fKmvocat.ihere fua. Suetonius in Au- & gufto. 7. i. Fafti Capitolini. 2 1 lile eji . .cap. vocem. flamines. de reb. Neione cap.tP. qiti fmftori hi^etiio frueris Epigt. cx mora & (nnSatione refcrlpi^atque F z mtf .in hacS. 3 epift. 8 M. de 5. & _ Nofi tempora tu Jovis fereui. de laudib. Donatione facro oracuio confirmata . 4.s amiis "Bella jo-.ul vejiro numini familiare eji.RsGio OcTAVi. 2. fmit ifia primn. .. & P. in iine Terrarttm dominis Chrifus dedit omnia poffe omnipotens . ii. 1. ManliiTKcodoiu aliterj &iian"imadulantesejusivifctiptores. Hmcxternitasvejlravenerabiits. 1. fed nomen. Idem Liv. Homerus«f<9i(cap. nemo & . lib. Latin. Thebaid. I ^uo loco inportiiU tefcrihere ajiint. nam lixcfueratiegiaNumsPompiquod fuerat a temlii. cleg.iit atriohimfiat. prafenlibus te affamiir oractilis ut fi rcvera mamipia cjus 'Brcones irrationakiiitcr cognoveris abfulijfe. April. ' Jupiter de eodem Domitiano apud Silium Italicum Punicor. Nec modo aias. hic omnipotentis imago. vel eKpunfto. iEneid. 4. extat in hxc veiba concepium . Tacitum I.epift. §irtapropter Maniariifnppli. ut placita cuniffis immortaiiiegefolidentur. I. qnod ndci^ntinmpreces qttid vcneriiu-di ^rimipis mefitem lo^netc veHmfecrela moventem divifii oracnli alJejnid. . C. ifidcffjfo tjbjolvis . Juvenal.tffa fna eji. l. *— §lilod mfirosy cjtti ccfifiJis omn'a. & In monte Avcntinoextmdumloquitut FeftusPomp. dc quorum ongimdine. Eleganter Corippus Afticanus potentiam regum in Juftino ininore inaugiuato expreflit lib. claiifoque t. quodcum omnium aliatum a^dimn faciamm contigua elfent ipfis atiia tus .ubitamen putaverim non niimen legendum. panegyrico quem Ttieodofio dixit. ille tuum. Salie . lib. 8 hitcl.. S» privatarum ignorat. 6. Dedecoris fa?iffiim violant oracttla cfttttfn. 9. delubraque gentl Infittict. CKmfenatitiJialucnda mandaret referri ad fe protinus impe.nimiju. ^. eccleC Nec fi crclcfle contra profcratur oractilitm. . Hac nitoijne ni ftllor paitlo digniffima nojiro tur.e fmutachra propofita . juffis parui-l Adesprivatorum profanjc etiam atria habebant. Cnitiim oratores Augitfia ad mccnia regis Ire Jubet. lib. Crede mih! nnmen foitit Lib. ——— de adoptiatiih. ad Quintum fcanrem vocat [ul. ^. bello VitclUano. ravit . Dmm. 4. incongruttm vel dubiitm .ijfatu procHratorimi fttoruyn tiominc formaUm diifaret epifolam )it. ita enira ideia in hoc atrio Ovidiiis lib.i. etiam fub Cluiilla tempora man'it falteni nomen ptmcipibus. pARALiPOMENA.l. Eidib.Cenfores ex terriplo .ibulario . qno falutaritcr.. tfttt Hbcrosittpotefiatc habct . C. Idcm lib. i. Ovid. /. cap. ktimdine ftruendiqueratione. de Capitolioabeo&patruoSabino. in principio: Publica alla hicfgn. ne multis in re v*fnKOTA/. 11. Infiit efi adoptionisillitis. Ad atiium fai-. &c. .\lh.is. cnm tit gcnitor tncebis ab omni farte poli. C. bibUotheca fiiifte . & m«/MViftore poninur. Unde inllitutum poft- qrtod venerjjfidiprificipis Jiac. licetcultum immottaliunique Deoconcedendum cenferent.\)zc^i. CUudian. 4. l..ihantur.Detis . principem. Pollio 6. . r Tollendum « & aliud menduin Ncqut . liidis qnoqr. Flacc. 2. Sueton. ex vitiola inteipiui6l:ione orcshnufcrit. ///.^na lociitam. tnittere Roma deo. tantum in ammis ioncttrrentitm mentifQue fecrelis mjirttm nitmcn c^ laiides vi- Diu poft ftianis jipojiolici fubeitntcs atria templi. . lib. Inlblenseigo hocintempIoVeftx. Jic ctn- ris? oraijdisfnfit ifiaprima^ftec tamcnfol. Q:_SymmachusIib. ltgoe. 1^3. magisplacebat. Sollidlare Cirrhiia Cap. remommque forct. fve annotatio fit five divina pragmatica faH^iia ^ y & . Trift. ubieiantviigines. Faftoi. refpondit inhortis fe cofi. paneg. j Pe tum lib.

riumprima domus pars T . .i Pha:dius T. !„ . . '.t.iu.._^.2.ad. Plaut. com.gtamma tukiffi- Inll' Fn f.. Impln^«. '"'P""'^"'^"^ q"^'" ego certo fcio necOvi5. Sj«^ '":' '"'"' '''""•" folida.tinis aifi 1/4.. "°° =ft P^tabile non- WSTi^reT^f '"" ^o!'''' ' ^""^ ='^'"-£^-«- Atri.rT tt tt Clara fuperpofitis ornahant atria veL-.anus7»-»rf^ -^'/'h?" '"^r"''-' '""" '"•f '"'-'''' 'onfundunt. V.ideoquc ccHfueiim legendum „ „.itrienfitns Ciii tnnica at humeris linteo 3 lalitT?Ri"''''''=-'^^P^'''''* -!''''"=' ''^1°^"«-C°'"mel*"•:"•''" "'"i^'' ''•'J!J^'re atrienfibus.A. Z'"/'/"^/'. fnm .//<?Lm. fic fuppleri Lift iifo "'^*' ^''''"""J"^!-fi'i tamenfervi. aut cum /.. 4.. epigr. .tare.os lollit nempe te. Plin. prldZ ''^o^^^fi^Z 'T--''""J^crnm fnorum cumtitnlis fnis idcircolnlrml 1'' ^^ te. jitri. L. fc.%.J.alel.bus. ''"¥'"" veteris jninjMatrij cert. ^ n *''""" P-"" P""' fo'"' ' "' "rum vittH- j« .re„tur nonjiina externorum arlificum .. °'^''"'=""i Sunt mter doftos nonliulU.:. iS. -^fr.lic . & Lucanum mar' li.!i ^^''"'"'"'"''''''"^'""'icbatur damgrad.s pncrant fervi. 4. 8. 2.maiinibus . urapparetex Maxt.7'V'"T "'"'' fP''"dc„sfulgore meialli "^ *"'" ^'"'' " ''^'**^ ('«xicmlib.Ub.d .tur ejuslpatia. I2. inatuum qu d^mV. il^nura^ A// domus interior teaorum in parte fuperna j^ucefna radians .. 1. 3.re totumae UJ<]ue adeo fit ntifueris -JdeMitnr ..„. ali- "p$. ncc Lucaiium q^.///. £j: itl. "'-" '"'""""«'• <?«of pntexta virendot """ -"rbis imperiofa f..- . cap. Cams de Nat.'ub. . 2. rer.>.' ^""^' "'"'l"""r.1"/-"P. . aperto lihera "^ ^ cJo. at contra Papmius "^'"''S.mt qutfpea. * 2 lU 2 cnam in ta- Wi is habeb^^arTn V """ '''^'' '" h"M-od.&°^. 7 N. 3 j. Pin^lZh^ri^i!''.cjue immodiiis Lib..'. Cereis 2re. AtriA. Creditur & cais & 0::rd. qm h-„m /iA- "°'""' 'f^"'^"=' 1"od Tei. LlB. locus indubie .beri. cap 2. Cro. araat imaoin-bus. Amor.-.»0 „/r.s fiemm.ite tuos •^dihHs in tot!s lemmx licet omnia claujant '"'' ^""'"Xurilus effe f„o. "''•'' dependentibus. (at.i.r. T..'" '^lJ-'3Je.fu«!„. 8.„nator avos.um v..„npl/s '"" ?""' P'"" 'iKmer. lib. ^ '"'{"f'-..He atria i. P. L^ r^^AV 7 £ Slr7(^n/mr"*'''^''''-^''^''°'''*'^'''-''"''^'''>^'' "'".""//.ftuji„4sinura inatriisfi.' ?'""''"?'"-^-". Tota^ Hcet veteres ixtrnent Kndiciue cert ^ VI i M.i. alii corrigunt . atriis mer. paitpcr .- "y"'""' «^ '»"'••"•' /.'' leriJlT. ui Rutfi.uod pret!ofa locmn: ut marraoreis lib.'' 'f""V"-J'refea.s . offic m^^^-^^H '''"-^^"'^ «'C: Petionius fupia laudatiis obi! f ProfKerint? Juvenai.v!l!s f. in partejrim. /.A4//J /« ».id .W^Z^ f'"^'-'drce„d.I. "3"=^ ^'•'^"'^''^ ^rdiim par.\fi.ca. fc. "^9 Z dl defderentfalrisconcinnanda tradantnr. confervandis.7« dldun.-^'^" . ^hter apnd majores in atriis hi: er.aiode ep.rris. ir cirim:i„rf. lib. Conrra Maro nndo^uefHt diferte ttheris I. 9.v liftyUisdUlinguebji. Sen.-.r:[t\°f^"'-''^^-^^^^^^^^ 'J»'"a!i.dmm Sinl'"" fuille proptcr temDoris rationlm . edim..^erir Juvenal.ftmctuinque.t'eieg^. cuTa c.». e."'""' '«""nqu<: male. • "'''''•»''.l. Corippus . 40.m .'? "J^S""" P»'!'^ -^" '^'S.i^^Sines omnes ab atriis.:!. co!nm'^-M. ftb.i. nifi prom». huc rcfeicudum peicojr..s nniis . Jj^•'*"""• V'''^V''^ med. col'''"''..ore.1 r.?ta. ZmrMt iJ Corrupms "' tecnm . oc f"°n mult. iUlgatafic>c.t f "."f"FaU°. l.leram.anrati mi. Apii! lib t buf- u"r.u..n" ^V^^'"'' efferend.NTianiTATOM ROMAKAKUM "'1'''"°'**''". Accms '''>''*" .r o^ '^P°' 1"' ^^"«'"er cadem K:b.fed tamenfervatr!- '° ''" ^°""' ^"'''= ^"'^.t ^^ttkatriTm at-^ir.c Yell1bu^'iM^X'H JJ Ji^futitTsVhT '"''''' ^°"'?''-'"""' ^ j^ ''ri„de Atriumat • P"'"" ^"-l^onbus deiivatura cononirn''^".Oimo oblatrcnt \AA locmn '^'^'i Addc hunc fubdivalem in medio adificio . i.od paupertatem luam dc&eat v.s live pc?ifti^?c^.o„em « Pelnfio i.tnn. f«M/?tf V. de Benef.j scrcas l^tJ^ll\ji^^v ..fo confnJe fafti J J J . 1 ^"'''':"fi'""""rioco„f.. i. .rr!r.tHrf. "' SS-^Ee-ebat jus . PS.-™yf Ji^rvjo.W^. axe ^'^ Er utiumque memorat..b.. C. idem hb.°°" l'Sil"t"columm. Luctet. 16.^^ Byzai...''« Atria Pifo„„m fiab.. ^'l!f ToUetuos .Jt. maiotum imasinibus deco- expLnH. hortis jaceie di. L.fervi. PmfHreis effntta lolMmnis . z8. CifarisUbcirus 1.^^J"' Irscedenti enim verfu dixciat. Pfeudolo ac>.uo!l:!us Im^ ''"'S-rf-e^. vrterls .tamm neorem c„'^ir-. q^of i".E™"-"/' ^'^"dendis.. ^iria^Hid urcnm dives tegit omnia CMltns f Hoc au:n.„a. nectraaut marmora : exprein cera vultus fmgulis difionchanlur armariis.-^.erunt atria ttHi toite ^.. 1. procurator tem. .m "-5 '. Varro T 'j' 'i ' '. lib.:"'' ^"^ "'"" ^''''f'" '''^"' imtglnitus.rve rabafltur.'.-^ f'"' '"oli togatoium doct. ^afitedicasatricifem. in nebiem com. Ciaudiaa.Mt atrien• . JT" i Kam ^n' cT\. fcd tanquam quippiam difcrenmi J.'"'''^''"""'" ~' fi. '""' '""£''' ?""" aoiiles fnnt.£neid In^ens ara fnit. 6.. eleg. eodem loco: rerum nt contraao patnerunt intima vlo yj"a.J^yi!"' crufia tegit e. cjv.TT' ttnd.1. Strab. quos ab atr ..•« fn^hnvo ordine. imum verfari.'"qne rubiiine liber c2'^^"r'''"rj..epigr j ^ Atria funt i/lic confidis alta ^ ^ '^ mci. 241.nt cum fiemmate toto. lib HA.e„tiliiiafunera femperjue defunflo .d:p.''£"1"' />" ""•/'' terat."'. Sr.-.".uliorcs Htfti vidi„tHr. hatet alta colnmnas •^'"* 'ua marmoreo janua pofie nitet Aurea IHoJ fummo fplendent laanearia ttao . ut efTent ima"ines .uta tri.. . uti ip/! Dfjternit verli.-„„ '.. cmn a.

\%ni. Porticus Gallieni Imp. in quo erat coIolTus . 8. Miraitia frumentaria. affeivarentur . ' Vicomagiftri cxx. Porticus Philippf.x fuHi. Templum Ifidis & Serapidis prope ovile. Afini fui. JEies Herculis Ma^ni caftodis circi Flaminii. Lucus Petiliaus major extra portam Flumcntanam. jEdes JuturnK ad aquam virginem. XXX. curia . majorum vultus cera exprelli. in quo erant figna HerMinerv^ e. Porticus Trajani Augufti in campo Martio. Sacrarium Numas.mfordiiias. Templum Mfnervs Chalcidie». Fregellas. raittere nolebant. delirant. in Molella: P!rryiiis fola U-ji. Batrachi . Lucus Minerv» vetus. quam a te alieuum? Dei:ique non tantum pfominentes pinnai habebant atria. ApoI]inis nudi . opus Plii-> tus Saturni. oiar. opus culis humi fedentis . ubi erat ftatua eburnea Jovis a Praxitele fafta. intra (juam dabatur ftnatus . . C I K C U S FLAMINIUS.des boni eventus. ^f tis fua: Cortigaiui \itia 1. quos aperti coeli injiuiae exponfiie quam ndiculum. mentisputaverit ignem veteres at liib dio quis fani: tircto terrerent . Phidis.iens marmoretim laqiieata per atria campHm. ^des JP. AchiUis.o por. Porticus Agripp» ante Pantheum. inttr qaas & implK- (liim laijiitjtnni pnlihcrrime. de prxt. Oftavii. alas fed etiam laquearia. quid quod in quotidie excitaffc.R lam UtHSpnnctfi dlvalU teH. Latons .fflfculapii in porticu Odavlx . atrio. Catuli. iEdes antiqua Apollinis cum lavacro & cololTo.tcrnon tantum alas haautem . 3. Denunciatores Palus Caprca. li-. Porticus Corinthia duplex Cn. Britannicusad Sat. Templum Martis Jani prope theatrum Marcelli . ^fculapii Mufarum. Apollinis citharam djs.igints e^ooniXfu. Curatores n. cum (igno Jani bifrontis. 1.^des DianjB. ^des Vulcani in circo Flaminio. jEdes XX. jEdes Minervas. Porticus Europs. 11. Templum Apollinis. opera Philifci Rhodii. 3. cum curia Porticus Metelli. Porticus Pompeii Magni .'i\i/ extri^jfeius adjacebant. atrio videlicet cxnKfas im. Domitii cum in le- (ignis Neptuni. REGZO N N A. & ftatua Veneris GnidiEe nudx. ope- F 3 C*- . IJ. Aufon. ve ut Vitruvius fupia citatus appellat .\P.^des Neptuni in circo Flaminio. ad apertum &c fubdivalem atrii fitum trahunt . aobiU- perpende.i confere crnjtis Tcn. Mufarum. i^ cap. Lucus Lucinse ubi erat Terentum. ^des Fortuns Vid cqueftris vctus. alias Hortorum. >!rr.ffi^des in circo Flaminio. indicio elt folebat I niinc m & D. 7. Delubrum cum fchola . Tidct ttndifjHe rr. Via redta. fimulachrum Junonis opus Dionyfii & Polyclis. Porticus Argonautarum.nfUv" i""^'"'" ""?''*"'" ""''*• generis clarituJo . ignis cxtrui idem cum attiofUerit impluvium. exterarum nationum . in qua erant bibliotheca. quamdofte. Vcneris & Jovis. Atrium Pompeii. ^des Larium permarinura in eampo Martio.x ebore . ubierant ftatu» Lucus Mavortianus. opus Philifci Rhodii . Porticus Gordiani Irap. Et L. num. Collis Hortuloruni . mhatitr harhara pnhcl . atria lujlranl. C. FIor£e. y. buifle atiia. JEdes Metelli . opera Scopx. pretatiu: LiijueatiiKi : utnonpointconcipiquaratione vini ICdor. JEda» Junonis . ra Scopse. 8. Templa VIII. Tcmplum Neptuni juxta fepta. Templum divi Antonini cum columna cochlide. & opera TimanttDian».^des Herculis Meleagricum. cavata fubennt aureit colnmnit. item ftaVeneris. dis Corneliae Gracchorum matris. . DianJB._ TiUI. . ix. re ciriofe Stimma laqnearia citro ir ebt1. opera Cephifidori. Porticus Oftavias fororis Augufti .aciterverius. Vide locum 8c atiio. Delubrum Jovis Statoris.Demde m atrio /nutrecle Joan. & Dianx. M. urbana : Confiiitrat templit. Miinitia vetus. Lucus Viftorise. Ciconise mxx. gatis quos in Urbem ad- Campus Martius. Veneris cum unione Cleopatrae. Veneris Viftrlcis. Apul. JEdes Caftoris . Crypti Balbi.tt K G I o N o N A. Delubrum Cn. Jngrttfui prlmos imminfaqnt "'"" yt. The» tidos. figno Apollinis. jEdcs Apoliinis. Pantheum Jovis Ultoris . Junonis. Templum Bruti Callaici . & Lcgendum omnino eft: ______ Itaque /ifjKC immenfa atria iHjiraas.n . quodqaipertir. tenentis . . nifi fotte ut leones laqiieare Et CicetO /(n<ii"5K« fri'/«'n ii. Via fornicata.utjamanteadixi. Porticus Q_. Javenahsv.. & & & & ^des Martis in circo Flaminio. JEdes Tunonis Reginje. JEdes Bellonx verfus portam Carmentalem circo Fhminio . Nereidum & Tritonum. jEdiciilci XXX.

Statilii Taurf. cpigi. Infula Philidis. & Diio fttire Roiiiam mjxhni Mmmei poiiutuuti Antonius ab cap. reftim pl!! traditcs. Odxum. Theatrum Pompeii. ituidp. Jupiter Porapeianus pedum xxx. 9. pro augurio palTim. Fons Scipionum. ubi erat provinciarum memoria. Marcnm Ataomma ma^iLitm virum. Curia Pompeii cum atrio porticu. opus Praxitelis Quatuor Satyri . Sepulchra in Campo Martio Sulls Felicis Diflatpris. P A R A L I P o M E N A.1. ante sdem Bellonx.e Immodcratio. pofttenu tamen ponam.i. inquam ifta. 7. 157. Ad Kegionein nonam. Curia OdlaviK cum porticu . ^rcus divi Claudii. Minerva vetus cum luco. fuit. quo memini me animadverteie . ei gc. Dccianac. <juia parum «»if. cpift. Profn^fcjiie hihax Antoniut armis. five utalii pra:feiunt codiccs. L. Naumachia Domitiani. DE UNIONE CLEOPATR.vcenties . lib. epigt. Ara Neptuni. Bibliotheca porticus Odtavist. ^tod -jomis . 10. Plin. & Sepulchrum Domitiorum in colle hortulorum. cujus narrationem ad verbum lequuiu JoanncsSaresbeticnfisPoIicratici I. Juliarum. ebtietatem poiabat. Lucan. V. Suidas in vocc t^cJiLUKtt. Villa publica . feneftras lvi. ?.t eo Amel.-j tana. . Lacus finc nomine. capit loca cciOD ccioa cci33 <x xcv. Columna Cocljdis Antonlniana.it„m nnmiem prodit.\teriios mores . Clcopatri dedicata tanqiiam doUNlo feu margaiita Ver.inihemj vocixui . Amphitheatrum T. Obelifcuspro gnomoneinCampo Martio. Arcus Ti. Dc pi ctio liorum u. M. Infulse 3o oo oo idccxxciix. (ed 8c in Cleopatia. porticus Oftaviar. Carcer ccntum virorum. Thermas Neronianx. finguH pedum xliis. eam non Cleotatra. Thermx Thermx Alexandrinse. 3 5. 17. Balinea privata lxiv. cap. Hit- & Panfs Confulum.E. Hadriani Imperatoris. Phi- tantum luxuiix nam . ubi 3788. habens gradus ccvi. Ccrte eo lubentius hanc Cleopatia: cum Antonio (ponfio. & lip. o-in^enii nohiiis. tii & Domus cxL.itecratum quem lUc L. Legendmn piuat LipflUS. Sepulchrum. qua: &: vino Mareotico masime obleftabatur. 4. in fine. abutroqueprsEtermiflaputo.xpofui. Knm. Macrob. KtramijKe piffidir ncm tcm e. Regio continet DLX. in colle hortulorum. Circus Alexandri Imp. fiigiu. Sencc. Septa Trigaria. Lavacrum ApoUinis. five Maufoleum Augufti. Dnceutics comeffct aut treceiities. alias. C. Lacus Thermarum NeroJlis. Theatrum lapideum. Cic. alias Matidia:. liic temploejus. Ovile. Stabula quatuor faftioiium. dipnofopliift. . id eft. Plancum hic MKnadnm PUuciwi. cap.^ K^fjfpti rfghianmi iio-JJfm. Therma.is Cleopatra ^erit . ^iopy.. lerata. Et hic eft ille ornatus . 4. Forum Ahenobarbi. non tantum in Anronio. "'. 89. fus-. Vide qux in celebratilTima liiftoriacom- prehetjfafeouuniur.uitatdm] OMANARUM LlE.cii. omiiic cnim AKtciiitim^rotiHnciavit homiite irato. Dclii^rum Apollinis in porticu Oaaviae. 1 1. CKfaris. In his Domus Alexandri Imperatoris. »t( minoj . Domus Pinciorum . Colofius Apollinis. Macidii. Cajfaris amita: & filise. qui Verieri tantum do. cap.m orieiitis . id eft . Horti Agripp». id eft. capit loca ccns cciooccios id eft joooo. cnltitejne Liborat. Equiria Circus Flaminius. Serapium. mimr vim Cltojatrs amor.t pcr mmr. 6. Stadtum. Nec feptris contenta fnis . Bafilica Mattidii. fer onme evum . Theatram Balbi . Piftrina xxxi l. led ctiain ebtietatis Antonio fuille comiulquc ad a diluculo ftatim menfx acciimbens . Sociates Rhodius lib. quinquaguitamiJLliaiuicoriun. e. nec fratre marito ^ Plcna maris ruhri fpoliis . ^ fupra ncmpe HS. id eft. primum cenfus populi aftus eft. & : Minervium duE Nympha. Mait. I. cc. Bafilica Antoniniana. in qua erat fignum Apollinis fulmen tencntis. Lucan. & . prctium ftatuuot duccnta aUiloiige . Septa Agrippiana. in quo erant duo pares obelifci magni . cap. Diribitorium. in qua erat ftatuaCupidinis . qiiod netnpe poftca ab Augufto vicius fuctit. Columna index belli inferendi. j^atoni. centies . 1. . Theatrum Marcelli. 'ji{:itmijt'. bclli civilis apud Athenxum lib. natiiiin illa fus . hoc cft quindecics centcni millia aiiteoiura Ci_ Catull.niiim vocat. cotlo^ne comif^ne Diviti.4< Amtiq. ac iion Romanavitiatrajecit qnam ebrietjs? nec Dionum controveifum quidam HS. Thermx Agrippx. Bafilica Marciana. alta pedcj CLXxr. Schola. Horrea xxxii. fe. in ambitu pedes ccioo cci03 ccid» ^ofdo.a elt tradufta. Horti Lucullani. tjHi9 aliaresperdidit . Augufto I. S. ^iii e. Ifxum. qucm tam magniticum cxculit M.qui iionniliil a Plinio variat . 1.

exi.reg.'o. cap.ti. Ktii pltini Chahia. <fr<iKrij«J-. baci dc gcmmisdicuntur. utquo magis afole occultatur &iadiisardentibus. /Encid. cap. Jofephus Scaligei cenfiiit legendum Q^ Nam : ^ln. Corrvpti in hac voce.dipnofophift. qii. MatiitiiiiisrDstandidasfacit.iptnm JunonisChaliiceci exponit. vel quod dorrnm rtrram habebat. 1 G I o N o N A. margaritas ncc lapiitoritmnominc Jl. In tcm~ 1. cx lunari afpcrpne coiiitm hiinioiis CKpiant .iriis fpirat Nercia b. ferrei nufquam *0? iFfoc Tuie^^nY AioiAiiS'?A Tcy'.\it. §iu. proripiiijfc.i ciim tifjKC fani forlhus latere coa£fo aliis perfcciitus eji . il tat.^. : ^ux novcm bobus itjiimabantnr. 3 7. in eo quiritiisfrcquensnepoiibus. fat.irpiritas gejlandi . quod eiuditiflimus Levinus Toiiencius indicavit.iji poffcnt nohilium artijicnm opcra in prdibnscerni. Vaiionis apudNoniunl.„:rrrgali t£. 6. Animadveif C.tdcqnc fravidityCdaiit margaritas. Ch. Beroald. . de 4. I.fcdhic .xov . ^n*Poliiiclms. tm \ifxt! . cui nonnuUi etuditionis famx nomine fubvefti inligiielque viii non Minerv. Apuleii de Afino. . auracrei. 56. inprincipio inapparaiumoi^omachisParidisj .a» fcrnnt rercrit. fed templocompetebat licei cettum fit fcequentius dc£ foleie attribui. JMfa6s»7ot /s tstk 'Ayxiri^ao! fi^XP* '^ou vaoZ TM<. Vciicm. exntcs. cap.loiii. il.fl*'AS»wc *"f. >^llrt(^ aTTillJiHiV. UndeP.mam attt mar^aritam Cf ^emmas ^olnrtt diii dizerji coloris.non ut antea toitcharnmgermina haccas.'f yT^ov f 1? & ^svos ^STrt Twv oT/. 5. Snbjiriniit^ne comam gemmis colla mortili & adde apud Hadiianum Junium ut omnes £tate corrohorat. & .. l6.ns Cap. hcceft niargaiitisaiJixisfplendidam dccoiatamque autmulicrum colla. Uidor.!r.^ii^K. veluci urbis praifes aut lutela . 5- McmineielcriptoicsLatiniGiicique. nonfolum Romani unde Mineiva: ChalcidicaEteinpIuiniiihac^.ttirn Ephorivalvas cjns adis objiruxcrnrtt . . 1. . cap. hiftor.irilas ^^iiideni fcnlptas ^nod omnihns rifiim movit tju. .irit. fiveCornel..n abforppt.ut ciifian- tnr.tftilia diio ^ . lib.i irttcrrtplnm IJ.iscns diatiir ccrtfiigit : hinc ne cxirepoffct Ji.. Cumdiisdcviaaiumgenuum.quodviridofti obfeivarimt ex Ho- . I.irCf«(o/f^. St ilicet iit m. albentes concbarnm germina bacas^ Sic enim lefte legendum puto. yEl. iurflirinr iXtcroiprxviniffe. certns cjlnaL7mi'o eadem gemnia . bus .. 8. & trv\}. principiim epfnppia phaler£ marg. 4.iiecunijuc ijttod eji . IC.rctitr . z. Viigil. codi<. c.m: .. htc tmrltlcm fiilt.itcr ctiarn fipnlturx honorefrn intiimnlaturnprojecit. .K. e^ rnbra corallia nndat ^£jins.x«. ora pcr virorum. .T.. quodncmpe iu arce edira fanum iftud . Iliad. "'X'" ' fovfi *''"' tay.imjiivcnibnscottoctiti proitam. 10.cap. Oneiiocrit. ponit /lOrfuKTB marl. qu. Caliiiila cxemplo Clecpatrte . non modo clypei. . . rem Tedil!ii:t . . aut iiitet canes matinos cielitefcit. iXTef^ov ffp.iTiaritam ut Cu ero niillam gcv.x. .a>. EJl ei:imlila!lafcendilex .trne Ist^ ChalcidUg. I. y Deniqueprincipumvirorumcquos. 45. de 6. ajjtdf 'n.KKtti.ir^aritas vero albas. t^cc ^vpaz TO'J TE^Sr«C TrklvBtfi ffa'^a. uiputo.v. Adecqueimetpies Gallicus Plutaichilapfusmipicer.nulIus.i cnpta. antiquiirifanum appellacum velaChalcidenfihus conoitori. nct ^emmarnmtontintri ton. IdemPlutarchus in /Egide Cleomene. Htc Mintrvt timilum failnm eji. Polyarnus ftratag. quod belloium illa haheietui pijefcs. & & <ia.irilis radi.^aifi)ait.^.„BVocant. Chalcictis vocari folebat. dccics foliditm exforberet . dfi. patrort. jEneid. Solin. ephippiaque. cap.l. aliifcriptores. quod Ch. v. Deprchci.arpoj to ^^'jHAta^vyut. ^lian.^a^K.tm tjiii fcijnchanttir in adcm Mincrvx ijnicChal^ . ^ Prob.:nrav'r'ic ttat toTv vc»v e. 9. NoD eigo hocnominis ipfi dez Minervs. cjus m. ergoaftiucluiairca. nunc addamt locus M. ^iti.im ex aitrc MetcV£. . ^. . SeiviusHonovalus ad 1. Rcftc ergo Ulpian. .itecnri^tte tjnidem . Thucydides i fe belli Pclopomienf 1.t„r. In quo verfu raira divafiras.quoiuin in vetuftatememio. rcticunt. . tc&nrnqite fnnt dcmotiti qiiifacilitts fitbdiointiriret.^s' ttfAitCt XpufftA ^axnfiuv hLcttofxCct irviaCoittr. Aitemidoi.ifcriiit. . Catullus cp.a^. lua xsxofuSf/tw prs^m Pellern pardi hnineris hahens h. 1. 1. vetus editio prjfett:.iri. Plinio certe apudHomemm ducom clypei. . Nafcmrtur non in itthiopia modo India mbroque mari fed cuam in Biitannico iltuatio.ita Irgi Sueton. Pakalipomena. tcr. U/jo ptus mancat perertr^e fit. dum in vita Lycurgi .ilis pidur.io. k«.reg coIIocatOnuphrius. qiiifintexEKbrea. 6. lib. quimconchis occulgcneraiui . ixi. . mai. Chatiiitcns Ai&i. Paufan. feiieorum. qiiod alibi fufe dicam.i^y.r. tos. id cognomemi impofimm. m. ante illum r. Et alterum in paneg.ini nijiiinaejlinunaconcha. antem i^mil. Mde.r.ti^ ^''c Gric. Mnitifcparantgemmam. qnas iinlones appellant. nt conihx dcnj-iis ofci- ex eodem muhifquc aliisauftoribusCsliusRhodiginus AnI. Ufus Ronuc ignotus ante Syllam qui piimus in urbem invexit tanto omnium ordinum ftudjo receptus ut Cxfar . Perroniiun. D. 6. Eadem hic Mineiva qua. 41 xitf t»rs.4sv.t.. -yEuliiircAChakixcon (Minerve rfl templnm frciim) :. ^ii cnm Tydide Diomrde arrnapcrmnt. talis enim erat Pallas.i. Indica. tcmptum Mi/icrva CkalcitE.t virgo .».jbant Acque hic Icgitimus ufus: at vezo Hcliogal-alnsliabnitincalceamrnlis m.>-. aceto Diiuit inji^ncm bacam.(/fof/Ei. Paufanis prius c'i:ito potinchos audit.t niinijn.aiupotiicuspublics. At C.r. De Minervs. b.xi*. Aufon in Mofella: Tota Calcdoniis t. de-ccptus. centnm.it n 'A6«yct . I. Vel forte Mineiva.\ ittor. in parallel. Vidor in S.tl. Aftione i. 89.f fame nectzit. id tcmpiitm tondidcrnnt. inC. aciwtirtata icrc cnrvos arcns. auresvcftefqueinlignibant compiehenduntiuqiie nomine rnnndi mnlicbris.|. Lacon.I.kiJiirtonem hoc epiiheti habuiflc contendant.ivit aitrea treis. intt^fa.ig. cap. 19. hobns valerttia . qiii. 47 : ha hoJHhis fnis imf.c afletuit . Th5 sv .adlimiliLudinem ejusquod Sparts erat. Suidas locuples cft teftis: y_a..s_ cjusaliisjn-rrranVii.t Tiritannis .o/KK truviitce^iv tl^nvit.Tiixa tJJi» .^a^x. eadcm appellatnr. Ut miium mihi vidcatur.trr^. qui deam non noniinant.ms.m Agrftans patcr . aut Iliad. j. nominaetiam. vcfptrliiins aer ohfmras deteriorcfijue. notat Phiiip. Cnm virides algns .lib. vel (imulachro tando. e5. Ammian.biachia.tccx enim arboiibus proprie congniunr.«Xx/(f(K fiV 2Tflt'pT}1 « CT( ^HLXlioZv OIK-OI li^t'^ > //* TO Ttr Tsc i^ 'iiv^oicit fvyciict! auTct ntiteti ChaliittcHS Alinerva Spartx.confpiceiemi. & cmn & MftiTrat f.imitojijftnuim oraninm rnortcr/l cerrieret. vide ab illo citadiffator coircncrit.i coricur- ciimijitibnfd.M /s fjnitii^ tcaX Laniprid. aurci. Itaqnepancis antc gradibns. impcfiio Cnalcidica nominc.aima. . Rora. & . ^ var.- Cirtnit . Et z. tiiritibtis diix cauchls. iifi^ue ad C.o/xjf . 10. ritnm frjlnlcrit m.R 11« hxc tHiim ris hvjltm nipkUni.im. ambiguicatefciiptomm .. ir . vita. Jul. Q^Horat. infinc. JiVoc. 8. obtnr. ij.yel^ernmas intcgras marf.irv. timenfque pifcamium infidias intei laxa fe ne capiatur. j. IfMXMv aTjSvso-xs. . eo pulcluioi evadat. Fil'ns (L/Efcpi detrad.&Chal- Sed nofljsm iet^ioasm w MS. Liv.idica^ite lcvis tandem fitpcrafiitit arce. mo. I.tl.^at?.xit ts* Propter^nastavfaSf Chalciiti. Uecad. pretiojijfmas cap. cultus lecipeie folebant ^ . Claudiani locum vmum in paneg. ciic. vel ijnoci Cluitiidenfcs. M.polyhift. Honorii conful.tca. ex xie eidem delcribunmr pene ubique 1. fed cognomenmm tanmm expiimunt.V. m.?. va. . irT=.ichiUw Siatiu» N«ai- . cap.o. Slieton. Et . fic omnium.ff.tca f^nris. fiirraKaii yctvoTc^ja ci. . Jovis xtco.fitm attl.ir^aritas accto Uijtiefad.» bacis onerat candentibns anres. J« «v irpo? TJi' .it.(oW.'confuI. Plutarch. is^ov Tii. Haftx etiam. & Tull. Hocunionipiopiiumefle volunt. Citrn verojam ejfet in Chalcirrco. NeposinPaufauia.mtjs pcrtiifis.iripcr prjtconcmjnfp.ilccti:icjne . L. cnm iis . Vatius iifus: nam zmtcmplajiatuxqiie deitmornahantnr eo mero C. to Tiij . tiquar. trib. inquibusaimomm ireoiumfrequens ufus.imque cat. 657. in eo.K'i>iv cSfAoiinv K». <fi £ ff. 1. H\. Athen. ijtiod patrima virgo. . l.^. lcct. in 1. Hon. vibr.v.. tjut cv.l.& enfem. hcc rji melicrts .

+8

ANTIQ.UITATOM ROMANARUM
&
TaTjoc «uTa
temytiim
,

LlB.

T,

Ncapclitanus, habet ipfiim CatuUum tautorcm , qui }*alUdcm jriiVni fivc ii:littj/j prjefi,Ujii delciibit Epigt. 04.
iii

'Tifif

uuptiis Pdei TlietiJos: Vivii rjiiitns rttitien! iu fummis Krbibni aries
Tjrfa

&

^iiod

yni/nttr , KuBiifuftt, Deinde Miuert^ LhaL-dlimn -MatMr , lum (Uriam Jiiliam iii

iionorcm fairis fui

faSam

dediiavit.

Im

f(^it ^oli:.i:itim
rfii

f.amim CKtTnm.
,

Ex

ilfa

coiiluctuJine

fules TroKitd}(Si ^ic) vocibantut Poll. l. I. tap. I. Vitellio cap. i;.
dii.itii),te p'j:inie
,

& maximc urbium ptzac C tntclarri dicas, Jul. num. 15. Quo telpicit C. Suctonius in Hanc nrroow (coenam) exnprravit i^ft dclocotum

P A

RALIPOMENA.
SyllA Felicis fepulchro,

Hiscrv.t

,

AiyiJit

irtxitnx^i. plian. in Equitibus

voce

qiiam ob immenf.vn jnapiitii.iinem , dyprtim jrsMh;^» , .ii;Ji:, ib.it. ViJe Suioain iii Qiiod cj 1 licti tiibutuiii Miueiva;. Arifto-

Syllam phthiriafi obiifle nontm , Bc ob id !n gente Cintelin frimiim crepiatiim ii.iiiidofalcl, cxPlinio, Appiano & aliis. , De loco rcjjulchri almm inter fcfiptorcs filcnaum nifi quoJ Omiphrius in nona regionc ccHocet. Scpulchro, utapparct,
,

fccunduin
,

illius

^

TToKiSx* rifitA/ac

2

avi litum, inlculpaim
1 1
.

cloqumm

Fcliiis,

quod

vivusadeocupidefucratamplcxus. (T Flot. Tcrtull. Apolog.
co;:tra gentcs cap.
tior

A 1

Tj.c itpWTdrifi cLTrx-

«j /j

<

,v

iliis diis

veflris ir.ivior &j,ipie>i,

cuv

,

7roM'//w Ti Kii ^raifl-

Catme
,

,

jiijlior

<it-

militarior Siipione
rit.

peio
0"*; ^iSintTai ^i^a^fotff.^

felit.iiir
I.

Sylla

,

ccpiofior
u!t.

Cr,iffo, elorjucnlior

Maximus
omnium
(iHcliui
,

6. c.ip, 9.

qnisfidlimior PtimTiiHioY Valci. Tnrpem adohfcntuliim, tir viriim

Vcitic

Nicodcmus
MiiuTva
,

Fiifclilinus
51/.«

di.crcmforiem (C. Syllara)
ciefos

iiipiffe fc fcHtem appeliari maiuif-

C.i/?.!

Mmerv.i)

fet. Jul. Sol. pclyhift, cap, 7.
tis,

^iatti.igat adtiinUimfclidta'
,

H.inc icUbciTim,im iirbium M.irte poeticaqr.e l;.ibes

uecdtim rcptrtns

rfi, cj-

tjiiifrHx caftrijnre delnierit
,

itam-

r>HC Coniclius Sylla dicliis potius cfl

Et

v.iiiJa potcntia

7/«lf dominaris orx.

Apollon. Rliodius Aigonautic. 1. i. apud Gyraldum Ferlatienfem de diis gcntilibus Syntagm. 1 1. pagin. 194. At Chalcidici- Minciv.x fanum non in moiue aliqiio , iiiefcd in plaiio, conftat ex fuu nonx hujus tcgionis, minit Dio Cocceian. 1. 51. in nartatione de Augufta. (t»i

^uamfncrit felix. C, Plin, I. ".cap. 43. Vnns hominnm ad hoc mi,fcruisfiki copicmen affcriiit L. Sylla , civili n,ivir^ne fingitine , iic p.itrirc oppu^natit>ne adoptatus. Jul. Firmic, ftia:ernus I. i, Mathcfeos cap. 5. Decreto amplijfnii feu,itns

^ pofnli nomiiic
in
, , ,

&

fclicicitis ornatiir.

C. Sucton.

prcfpcrc ^ferpetud Tibeiio cap. 59.

To Ti *A6)jyfltiov , xaii Tc ^^aXK/^/KccaJvo/i TctuTtf (TiiTiAeffi ftafjAhn , xai t» fiouMu-rifr.t , to 'lou>.iiicv to iTi tjT ti
, ,

^fpite feli.cm fibi , non tihi Romiilc , Syllam Et ALiriiim , fi vis afpii e fcd rrdncem. Iftud vero cognomiiiis libi ab aliis delatum , cum ipfe foi"
tuna: tiiius dici volucrit,

Plutaich.

1.

de

fori.

Romanor.

R E G
Mons Palatinus 5
aliasj

I

D E

C I

M

A, P A L A

T I U M.

Romulius.

Via Bova. Prata Bacchi , ubi fuerunt asdes Vitruvii Fundani. Clivus Vidtoria;. Vici VII. Vicus Padi. Vicus Curiarura. Vicus Fotunje refpicientis. Vicus Salutaris. Vicis Apolliiiis. Vicus riujufque Dief. Vicus Fortunse roducis.
Vicom.'giftri xxiix.

Diana;, opus Timothei; &Signa quatuor bouia aineorum a Myrione fafta.

Tcmplum Lmix in Palatio. Templum Jovis, alias, Solis Alagabali. Templum Augufti. Templum Quirini prope Lupercal ubi erat fignum lupa; , prxbentis duobus pueris, Romu,

lo

& Remo

,

mammas.

Templum Templum Templum

Jovis propugnatoris.

Matris Deum, & alias , Magna: matri» Idarx,cum fimulachro ejus ex Pcflinunte devcfto,

Cufitores 11. Denunciatores 11. Roma Quadrata. Sedes Imperii Rotnani»
Velia.

Fcbris in Palatio cum ari. JEdes IX. JE.its Confi. ,Edes Dei Viriplacs in Palatio. ,Edos FortunJE Vicina:.

jEdes Rhamnufn. jEdes Jovis Victoris.
..Edes Dijovis.

Summa Velia. Ad capita Bubula.
Sicilia in Palatio.

^dcs
eft,

Orci.

Ad Mammam, hoc
Lucus Larum.

dists

mamme».

jEdes Veft:E. itdcs Viftoriae.

Templa X,

Templum Templum Templum

Jovis Statoris. Fidei. Apollinis Palatim , dedicatum gullo, ubi lychnuchi pendebant , inftar mala ferentis: cum porticu area , crant fimulachra Dei ApdliniSj opus

JEthcuU VII. PorticusTempliApollinis cum ft:atuaM. Varrouis» Area Templi Apollinis Palitiiii,
Saceliura

Larum

in Velia.

ab Auarboris
in

Sacellum Volupia:. Delubrum Junonis Solpitat,

&

qao

Scopae;

Delubrum Palatii. Delubrum MincTrsCt
Dcln.

Recio Decima.
Delubrum Latona, Pentapylon Jovis Arbitratons, Auguratorium.
Jovis Cosnatio.

Cap.

13.

45

qua erat ftatua Numetian! Tmp, Bibliotheca domus Tiberians. Septizonium Severi Imperatcris. Sepulchrum Cinciorum.
linis, in

Curia Saliorum. Sacrarium Saliorum Palatinorum. Lupercal in Theatro. Cala Rorauli.

Piftrina xii.

Horrea xvi.

Domus

cxxix.
Iii

his

Tugurium

Fauftuli.

Ara Febris. Ara Palatina.
ColoiTus Jovis Opt.

Domus

Tulli Hoftilii Regis.

Max

altus pedes ccl.

Fortuna refpiciens. ViiSoria Germaniciana.
CoIoiFus Apollinis Tufcanici l. theca Palatina. Statua aurca Britannici CrEfaris.

pedum

m
.

Biblio-

Anci Marcii Regis. Scrvii Tullii Regis. PoplicoUc in Velia. L. Crafli Oratoris. L. Hortenfii Oratoris. L. Sergii Crtiliiix.

M. M.

jEmilii Scauri.

Theatruni Statilii Tauri in Palatio. Curis veteres iv. id eftj ,
Forienfis.

C. Csfaris Diftatoris. L. Anna;i Senecx.
Valerii Flacci.

Rapta.
Vellenlis,
Velitia.

D. Catuli.

&
_ . .

Bilineas Palatmas. Balinea; privatae xv. Arcus Odavii patris Augufti,

&Dians,
ga

cum fignis Apollmis ex unolapide, opusPhidiae, quadridus
,

M. Ciceronis. Domus Auguftana. Domus Tiberiana cum Domus Dionyfii. Domus Cejoniorum.
Inful^ CI3I3C. id
eft

Bibliotheca.

curru. Bibliothecae Palatinse

&

Regio continet
videlicct Latina Apoleft,

in

i6co. , ambitu pedes ccidd 00 loc. id

11600.

Paralipomena.
Ad Regionem
P A L A
decimam.

jijl

.i/ii

tencbras, «^ op.tcam vincerl no^Icm
,

A.r^rrfft

tcy.dnnt .iitratis viticitta tychnis.
iti

Aiiftophanes
KprtTji/)

Achainenritus meminit
,

acl.

4. fcen. 2.

Kttnav

rpiirriif Stn.£v

DELYCHNUCHIS APOLLINIS
T
I

^xivtiv uTrtvQvvac Ay;^VK;^oc, tai kuKI^

N

Ta

TCfd.yiJitfr

'tyK.vK-iT^tu,

I.

templo, ac Bibliotheca dicam tantum de lychnis leu lychimchis paulo altius repetenuuni. Lumina ergo vcterum uonfaces, tunalia, cnndel^, fcd lychni, quos generali nominc /Hnu-ii intcrpreia:ur Ifnior. 1. 17. cap 8. lielcnbit 1). Aufonius Eiilyll. 2. in Cupidine cruci ,iffi\o, & tellain vult fuifle quod idcm valct, ac fi luccinam dicas.
Apollinis Paladni
cap. -.
liic

DE

Veitit Nicoucm. Fi.thhnus: Erit ma/oritnt pinritim
Cr.itcr
,

t.ipctlim ticittnt
i/i

, ,

lib. 2.

Fa.\ {/itarna)

rcis qiiadrlipl.indis

& calix

ia hac

,

Rcpitb/i.a olirucnda.

Ptilciamis Cxfaiieniis in ver(ioneperi:gcfeosDionyfii Afii:

E; f.imm£

Jimi'is fp/endciiti tnmlnc tychnls.
:

Idem

in

eodem carmine ad finem
tych/iis /ticcm Jimitl.it

Hic

Fcrl fltmida tcjia

D. Paulin. Epifcopus N0I2
Aji

fp/endorc /ttcernx. D. Felicis Natali 6.

Lnmina Sejiiaca pracfps ds titrre pttcl/a. jul. Pollux lib. 7. Onomait. cap. 35. nuni. 7. y.vxititmt , XS'/Jimdl.nt, yvX^^X'^^- Ly^/-»orltvl ipyifc^fr, lychtibTitm vnlt/Uar , IjCmiitJms. Hcliodor. /Etlriopic. liii. 7. /jno it tiv ^ihitficv X!jy(yis KtiTa.vytit^Qvtui. So/nm aiitcm tlialamttm /iJim itIttflrante.
• i?

aiii pidls acccndttnt /uwina ccris Mit/tlforcfqne c.ivis /ychnos t.iqttc.irlhus .iptant » Ut vibrent tremtitas fttua/i.i ptndiila fl.immas. Refle pcnditta fti/ia/ia , Staiius paulo ante , tcndire viucni/t

dixit. Virgil.

1.

I.

/Eneid.

Arrian. diilertat. Epifleti
(Tl9u£(.

Oixol
,

,

if^trai iVpivKlt Xu^rtUS ctT7o,«*rOyC, UVACAivUtU TO KcfTl»

libr. i. cap. 19.

Fit

fircpitiis teBIs,
,

v. 719. in convivio iJloDidus: vocemqiie pcr ampla voiittant

Atria

depcndcnt

iyclnii t.tqiiearibus aitrcis,

TCkKiov
ttir

Dumttm
,

i-ctiit,co//ttce7it onitiia lych/iis,

afccudi-

T. Lucret. de Rer. Nat.
Ltimina
,

lib.

j.

in CapitoHitm

facrificatiir,

Videtur refpexifle adlocum

^/itinetlam noilitrna tlbi tcrr-firla

qus

fttnt

C. Suctonii
fcflantihiis.

in Julio cap. 57. afccndltqne Caplto/iitm

ad

lii-

pcndcntes tychni
,

,

ct.ir.eqHe coritfcis
ca/Igi/ic tjcdjc.

viina qitadrapinta

elcp/iantis iic:ctr.t atqtte Jitiifir.t tyclrnitchos

Fitlgttribits

pingiics

mu/ta

&

Non Romanum himc tanmm tuiire morem, fed GrjEcum indicio eft authoritas F.uripidis in Ino. K0U015 fv acvr^otc £)cv^oi aa-Trtp dilf) juovoc,

En

Cavrs in .mtrisjine /ychno tiv.qn.iyn fera fo/itaris. J.uftauus Placidius Grammaticus : r/r.jfcr/iin njilmt videf tur /itcernas aanhnexi priiitifiiim /ychmt , ad V. 511. 1. I. , Tlicbaidos Statians
l

clare, tjcdx apud Lucretium , rcrM r.3«<<f/.i! apud Pivum Paulinum , dilcrets a /ychnis leu /rtccrnls , in quihus nec ccra ncc pix , nec febuin , fed olcura. C. Phnii ex at apud Seivium locus ad lib. i. Georgic. v. 590. &ipfe Virgiiius;
,

Ncc

no^tir/ia qttidem carpentcs pctifa pitc//x Ncfcivere hyemcm , tefi.t ium ardtntc yldtnut
SiiiiilUart ilcttm.

O

M.

JO M.

A
Dkw

V T

I

Q.U

I

ATUM ROMANAKUM
Horai.
lib.
j.

LlBtl'.
Uicernas

^tattial. lib, 4. epigr. 90.

^arvHS fychtins modUitm confnmjt olhi. BttJlallU, 3ai irt. Artemidor. Oiiciroc. libr. 2. cap. 9. Et cll xieuslychnusvifcndusapud Clarifl.viram noftrique licuin lirpremo fenatu ConUiiavium. li lumen, P. Petai-.ium , Porro lychnos non extinguebant, fed eos fmctant languclccre. PctroniusArbitcr inSatyricopag. 16. LH<cr>/£ (juuqr.! hKmore iiefe^x.tfnnc €> rxircmum /«wifwyp.rrrfi.j/if.Elegans eft Gallicni Aug. Epithalamium , quod adfcribam propter vcnuftatem. /rc, >igite , o juvfncs pttrlter fndMc mctir:t.'t'i Omnibus intcr vos , non mKrmnrtt vi'fir,i colnmbt , "Brachia non hederje , non vincant ofcnia conchjc , Lndite , fcd vif^iles nolite extingncre Ijchnos Omnia noile vident , nil cras mcminere Incernx. Allulit, ut puto, ad poftcriorcm vcrfum Philodemus vetus poeta, in Anihologia lib. 7- cpigr. Sp. Nif iif». K*< >^"V'> "^"Vefac » Tiia.! ecKKx! 'Ofx.olt, elKK' ii/xUt UMfAti' eCfAipnipol. Xa" fiit s/ut Tiffii' Jtsnov <f" iyci iTcm \ii.^in.
,

amoiibulquc
Te Libcr

od. 21. adhibitas

tou noils
,

atflflc

vuli,

Veni:s , , fi l^a aderit , Scpief^ne nodttm fnivere Gratix i Vivx/jHc prodncent iucernx , redicns fngat ajira yhxbttl. Sext. Propert. lib. 2. eleg. 15.

^

Qnm

i^am
Et
lib.
7,.

mnita appofita
eleg.
7.

ntirr.itnns

verba tncerna

,

^iantaqne fnbiatt tuminc

rix.i fnit.

'«(Kos-a^s»

xoim f
'ificix

Nu»

J"

fAy

1'X-''* fjLa.(tv^im. tttriv i» if-trl itii« fiflT^xi.

Aijy(Vi ^'^

^ "

»5A:ro/c

dyTov

ogct; 'itifoti.

Kvx jaira , CT* ijihnc , Lonfcios ntiilos atios jtiramcntis , fcd Et hic ^uidem fe me amatHrnm , iiinm zos appetiwns ambo. vtro me nnni^nam reli^nrnm juravimns : commtme habcte tcJiiTKoninm. jara vero ille qnidcm jtiramenta diJt iu ticfnam ilta ferenda , lychne , tu vcro in finihus ipfum vides aiiorum.
^dicavit

Dtth is ad cxtremat fnerat mihi rixa luceruas. vario ritu lucernas acccndendi feftis diebus, coronandi , ante oftia fua ftatucndi obfervamm abunde a Criticis, dicam alibi. Iftud certe a nuUo ammadvcrfum , quod fciam , Ignem Imperatoribns prsiatHm in Inccrnis. Et quidem de ignis ufu apud Romaiios c.t Herodiano, apud Pcrfas ex Xcnophome, docuit Juft. Lipfius ad Tacmim fuum Iib. I. Annal. At de luccrna locus eft inlignis apud Conppum Afiicanum dc Juftino principe iu ludo» Citcenics prodeuntc, lib. 2. Nuni. 8. PrsnnnttNS ante Signa dedit Curfor pojita dc mcre tucerna. Signum ergo illua erat Ci-farem adventare , quoties Curfores luceinas pra;miificnt, quas in Circj poncbant, vcluti facrs Sc non violand.-c raajeftatis indicium, fequitur cnim

De

,

&

,

—^-—

apud eundem Puetam.
Exorirnr latnm jncttnda per agtnma mssrmHr ; Intentos ockIvs ad fedcm vHtgus herilem
Extnlit ajfnrgens qiioniam ptchs Ixta vidcn Fcliccm domittum ftnnmo cnpicbat amore.
,

&

M.

Martialis

1.

11. epigr.

Tk

tcnebris gandes , me Indcrc tcjic Et jnvat admiffa rumpcre lacc lattis.

10?. ad Incerna ,

uxorem

R E G
Vici

I

XI^ C I K C

U

S

M

A

X

I

M

U

S^

VIII.

Vicus Confivius

,

alias Confinius.

Vicus Proferpina;. Vicus Cereris, Vicus Argasi. Vicus Pifcarius. Vicus Parcarum. Vicus Veneris. Vicus Sanftus. Vicus Antiquus Publicii ad portam Trigcminam. Vicomagiftri xxxii. ^ Curatores 11. Denunciatores 11. Porta Trigemina. Salinse ad portam Trlgeminam. Velabrum majus in foro Olitorio. Velabrum minus. Argiletum. Lucus Semelis minor.

lEits Herculis Olivarii ad portam Trigeminam». "-• .Edes Cereris. jEdes Pompeii, in qua erat Herculis fignum , a.
-

Myrone
.S^des

taftum.
,

Portumni vetus.
MurcizE
alias

^des

jEdesConfi fubterranea,

Veneris Myrtex. alias, Iseptuni equeftris»

^des

Pietatis in foro Olitorio. .'Edes Junonis Matuta: in foro Olitorio.

yEdes Junonis. jEdes Pudicitis patricis.

^des

Pudicitiae plebeji in vico longo.
virilis

jEdes Fortunx

ad Tiberim, in qua erat

ftatua lignea Scr.

TuUii Regis.

-Edes Spei in foro Olitorio, .Edes ApoUinis Medici. ^des Liberi Liberaque.
.f.des Solis.

jEdes Floras.

Lucus Saturni.

JEdiaiU VIII.
.Edicula Veneris. JEdicula Junoms. jEdicula. .Edicula Juventutis in Circo. -Edicula Solis in Circo.
. .

Templum Templum Templum Templum
.ffi^des

Mercurii.
Caftoris.

Herculis Viftoris in foro Boario. Jani ad forum Olitorium.

^des
Summani ,
aliis
j

XXU.
Ditis patris.

jEdicuh Proferpina:.
jEdicula Cereris.
.S^dicula Parcarum.
aiias Ai-

JE,it% Cereris vetus. .ffides ProferpinsE.

jEdes Veneris, opus Fabii Gurgitis. JE.Ae.% Portumni ad pontcm Sublicium,
itkiliun).

Area Sanfta. Area Apollinis. Sacrarium Saturni

cum

luco.

Sa-

REeiO

XII.

PlSCTKA PUBLICA.
Bafilica Caji

Ca

n-

fi

Sacellum Jovis Confeivatoris. Sacrariura Numa:. Ara maxima, alias, magna Herculis.

Cafarum. Campus Trigcminorum.
Lucii
Taberiis; bibliopolarum Argllet.-mtB. Emiflariuin cloaca: maxims in Tiberim. Balinea: privatx xv. Lacus fine nomine xv. Fornix Sertinii in circo maximo cum fignis auratis. Columna Laftaria in foro Olitorio, ad quam infantes lafte alendos deferebant. Lupanaria. Horrca xvi.
'

&

Ara Confi. Ara lovis Inventoris. Ara AccK Laureiitix in Velabro,

ApoUo

Coslifpex.

Hercu!e3 Triumphalis. Signa Dcarum Setix, nlias , Segefta». Metis ac Tutilinae in Circo maximo. C-rcus Maximus, qui capit loca ccios iodcccc
I3DD3. id ett, -)-8f0oo. in

quo erant
efl

obelifci

duo

Piftrina xii.

magni , quorum major nor pedum Lxxxiixt.
Circus Intimus. Forum Olitorium.

pedum cxxxii. mi- Domus

i6oo. Regio in ambitu continet pedes cci33 00 i3c. id
eft
,

cxxcix. id Inful» 00 iDc. id
eft
,

eft- ,

189.

iii^oo.

Paralipom
Ad Kegionem

ena.

Nec non

^ facri monjlrat
tocum
,

nemits Ar^ilcti

ttndecimam.

Tcjiattircjtte

£>•

letiim docet hufpiiis Argi.

DE ARGILETO.
EVander Argum quendam folcepit hofpitio
fcienre, focii intellexcrimt,
tur, ied hufpitah:a:iscairla,
,

qui

cum

de

ejus cogitaret intctim,ipfe ut regnaret, Euandro hoc non Argum nccarunr, cui Euander

M. Tercnt. Varro 1.4. dc Ling. Lat. Arplctumfnnt ijnifriiifernnt ab Argo feit i^ttod is tinc venit ibicjuc fpitltusf.t : alii ai arpila iittod ili id genns terrie. Eit autem iD principio vici Thulci fub Caliolo inter Circum Maximum & Aventinum
, , ,

& fepulchrum fccit, & locum facravit,
», i^fepnlto. Aiii
iiayitefibi

&

non quod ille merebac:^o ArgiUtum ab Argciilu facradicnnt ab ipfo Eiiandro^ aicxi-

Argnm oiiifnm

Hercnte

i

^utjdis ex iyofpite faCitts ejfct inimiins. Aiii

Danaen ctim

dnobnsfiliis Ar^-o

^

Argco

,

quos de Fineo habuit

,

venijfe in Itaiiani,^ iocttm^nbi nnnc

Rama ejfi^tenHiJfe^ ibiqise Ar-

ubi lerum Argi Cmul (epulchrum cft a.quc hic liiperioc Argilerus vocatur. Inius autem eft ubijauusquadrifrons, qui&Vertumnus, in fine viciThufci ad radices Capitolii inforoboario. CLFabins Picior I. I. infine deAureo iiculo orig. uib. Rom. Terminttmqitc ab altcro l.itcre habet MarceUl theatrnm. Bartholoiu. Marliau. Topograph. I, 4. cap. 5. Taberna hic meritoria. M. Marrial. I. i. epigr. 1 19.
, ,

&

&

Argi ncmpe

Juics fnbire Ictitm
cji

:

^nm

Aborininum injidiis intcrfe£inm loco nornen dediffc. Alii Argiletanttmportam appellari^ (jnod cam Cafftns Argilus fi-.-'efecerit, Jive refecerity qnod ibi Cajfitts, poji ArgiltiS belio Pnnicoprimo fit interfe^HS oh tttrbulencam fditiofim natttram. Alii ^nod Ar^iltts fenator poji Cannenfe priUKin fuafcrit d Panispa-

Contra Cajaris

Scriptis pofiibns hinc

forttm taberna , O" inde totis.

^

Lempojinlarij ideo infcnatu carptttTn, domttrn^tic ejns diriitam^

locum Argiletnm appciiatitm, Hxc ad verbum Sarvius Daniepliues vide ladones ad illud lib. 8. ^Eneid. Jis , apud quera

^

Er pralerrim bibliopolarum. Onuphrius in fine pacne huius regionis, Tahcrnie bibiiopolaritm Argilctanx. Martial. 1.1. epigr.4. Argiictan.ts mavis h.ihitare tabernas , Cttm tihi parve libsr fcrini.t nojira vacent.

Aut furorum

&

; Idem Ub. Argiqne ietnm muitus

2.

epigr.

1

7.

ohftdct fntor.

R E G
Vici

I

XII.

F I S C

I

N

A

P

U

B L I C A.

XII.

-S^dcs Ifidis.

Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus

Veneris alms. Pifcins publicx.
DianJE. Cejos.
Triari. Signi falientis.

JEdicitU XII. jCdicula Veneris almse.
-iEdicula

Dianx.

-S^dicula FortunsE

Mammofs.

Laci

tefti.

FortunK Mammofs.
Colafiti paftoris.

Area Radicaria. Ara Lavernse. Fortuna Mammola. Ifis Athenodora.

portE RudufculanaE, porta Nsevias,
Viftoris.

Signum Delphini. Campus Lanatarius.
Horti Afiniani.

Vicomagiftri xliix, Curatores 11.

Thermae Antoniniana».
BalinesE privatse lxiix.

Denunciatores

11.

Cohortes vigilum iii, Caput vias novae. Fons Lollianus.
.ffides

Lacus Lxxx. Septizonium vetus. Horrea xxiix.
Piftrin-i

Bonse DeasSubfaxanse.

Domus

xxv. cxxiix.

G

j

Do-

f*
l^oitius VI

ANTIQ.UITATUM ROMANARUM
Iii
1. ?arlhoriim. L. Fabii Cilonis. L. Corniticii.

LlB.

I.

bts

'.

Privata Hadriani Imperatoris. Infulx oo oo cDxxcvi. id eft ,

»4.8(5.

Regio
eft
,

in

ambitu continct pedes ccu3 oo en iA iiooo.

HEGZO
Mons
Aventinus, Clivus Publicii.

DECfyliil

rE2lT7y<,.4TEi^riA'-U'S.
^des
Mcrcurii.

Vni xrii.
Vicus Fidii. Vicus Frumentarius. Vicus Trium viarura. Vicus Cmfeti. Vicus Valerii. Vicus Laci Miliari. Vicus Fortuna;. Vicus Capitis Canteri. Vicus Trium alitum. Vicus Novus. Vicus Loreti minoris. Vicus Armiluftri. Vicus Columnse lignea:. Vicus Materiarius. Vicus Mundiciei. Vicus Loreti majoris , ubi erat Vortumnus. Vicus Fortuns dubiae. Vicomagiftri lxiix. Curatores ii. Denunciatores ii.
Clivus Publicus.

jEdes Hcrculis il Silvani. .tdes Matuta: cum a:rcis columnis
JEdi.i Viftoriae in Aventino.

& atrio..

AJkuU XVIT.
jEdicula iLdicuIa jEdicula v^dicula
Fidii, alias, Fidei.

rortunx dubix. Hylernx.

de:e Tutilinx. Porticus Aimilia. Porticus Fabaria, alihs , Faberil. Atrium Libertatis ii} Aventino.

Atrium Matuts. Sepulchrum divi
Area Publica. Area Pinaria. Ara Jovi.'i Elicii.

Tatii.

alias, a;des Vortumtii. Fortuna Horreorum Galbianorum. Statua Minucii Augurini prsfedli AnnonZk,

Vortumnus,

Odeum.
Naumachta.

Caput

Armiluftri.

Forum piftorlum. Campus Pecuariusj
Schola
CafTii.

alias, Pafcuarius.

Doliolum. Remuria. Scale Gemonia:,
Lf.uretum.

Therma: Variana:.

ThermE

Mappa

aurea,

privatx Trajani. Balines privatas lxxiv. Lacus Lxxiix.

Spelunca Caci.
Platanon.

Fons Silvani.

Lucus Lunx in Aventino. Lucus Laurentinus.
L-ucus Platanorum.

Emporium extra portsm Trigemitiam. Sepulchrum C. Seftii vii. viri Epulonum. Columna P. Mancini prsEfedi annonic, Horrea xxxvi.
If!

Lucus Loreti majorij. Lucus Loreti minoris. Lucus Hylerns. Tempfa VI.

his:

Aniceti.

Varguntei. Galbiani.

Templum Luns in Aventino maguum. Templum commune Diana:. Templum Bonac De« in Avcntino. Templum Libertatis. Templum Junonis Regina;, dd. aCamillo
Vejis.

Horrea Domitiani Auguftr. xxx. Doraus CLV.
Piftrina

i
Trajani.

In his:
captis

Templum

Domus Ulpiorum, alias, privata Domus Vitellii Imperatoris.

Iltdis.

JEdes VIII.

Mies
^des

Confi.
alias
,

.^des divi Tatii. JEdes Minerva: ,
Sihani.

PaJIadis in Aventino.

Ennii Poetac. Faberii fcribse. L. Licinii Sura; iii. Cos. oo cdxxciix. id eft, s^SS. Infulae oo Rcgio continet in ambitu pedcc cci33. I33 ee ccc id eft, 16300.

P

A-

K

E C

I

O

D

t C

l

M

i

Q.

u A n
an.vii

T

A.

Ca
,
,

p.

13.
dcmentiit uria vex
,

fjtfi
,

l^gnnm

pendent

nnins

tngntifce

Ad Reg/onem decimam

tertiam.

cfnod fmul ab omriihns vijitm
rion

DE MAPPA AUREA.
poniint in hac regione topograplii P. ViAot ; fed neuter noiiunis foitcan a coramifnouibus CirccnexpUcat; impofiti tationem qui mafp^ extciif.t iQdicebantut voce fibus traciuin nomeu Punica aJ id liguificaniuim in civitarem Larinam traifmifla. M. Qiunalian.fib. i. cap. j. Se.i omnia ab eruditis haitenus obvia. Adiian. Tutneb. dilcuiTi obitrna-aque fuu, iiteo

mift di^nrit , G^" nnmi.int inviiem Tcrieo tefimoninm cn itatis, efi. mijfnm qnidft, vr.ipv.im pntant , fcd eft diaboii ab alto prt.tfit.iti fiiiira. D. Ju.i. Juvcnal fat. II. v. 191. Inicrea MeiaUf,i:e fpeOa.nla mappt,
vident

dcmentiam de vanitate

VAkib

OT.ifp-c <inr.-«

Onuphiius Pam-uiius»c
,

,

&

lib.
ile

iS.cap. 55. Scdnemomcliusexprefleritjuftiniano
,

Au^

Confulibus Conftuut. 10 J- Ai frimns ijmdim

hH {CvrtCu\ij

Idxiim fo.'emne c.ianrit, MitKbatur ha:c mappa, id cft ludi circenfes, aut fcc'nici indicebantur a Prstore. M. Martial. lib. ii. epigr. 19. Frator cretat.irri cnm vellct mittere m.rpp.im Frxtori m.tppam fnrripit Hcrmo^eHCs. Ant imciium a dictatote. T. Liv. r. Decal lib. 8. prelore pavi morho dtcnto di{lator iri M-^aUfi.icis Indis^ mappam mijlt. aut e libeitis aliquis id rauneiis nabebat. C- Suot.m. in Nerone c. 22. Univerfornm fc o:k!'s in tir,o rna.\ir/7o
,

,

jiifcipict,

inpuhlhumsro.fffiii rri: C^lni.i. Jmnariis qr-a die lonfr.l.itnm S- hiijiis aiiijiiirct coAiJllos: ali iiiufccKridnm proiimet

p£h:iit
lent
,

allcjKO

iiterto

viittcrite

m.ipp.tm
,

iiride

m.:nj:rati:s fo-

JieifacKlnm eqifwiim !Krfi:certantiiim,^:o1fa»em.ippamappell,iilt, f^ lcrtiiim, veruitionem [ntnnru.up.in:) thcatri,atn,rio>i lis, fedfeirn! ta.itnmrmds exhihcrid.im. O.igineiiv litus difccie iior. eftoblcuriimexr.eorgioCedtenohiftor.Compendiopag, 159. /uitTTt/fic» ToTt 'Pa|M»ioi; sh^i KHMh ij aij-i«c toiiurx;
59oE
iTy

ToTt i/tc/toh It( Ta~»

SuiT^m

Ca^^^fi-rSnl^ [XiTci

i'i

CoiilHli quando-' m.t^ifratus di.xit iVam tjue ea provincia committeba'ur. Juvenal. fat 10. v. 56. vitiiffct prxiorern iii curribiis altis Extantem , S- mcdio fitbiirnem in pnlvere Circi la tunica Jovis, \'e:iis Sclioliaftes, m.tpp.im , inqiiit , mittentem in Ourco eonfnler.i defrihit pocta. uf.is ejus non modo ad fignandas circenfiu.ii commilTiones, populumque convocandum , verecte

&

&

^id f
,

5r*Tila)f KHhSistr
;ti^firoc
e

,

i^

S kai

fx^tSuXiet tpptrl'jv
,

,

oTSg uto^s-

Aij-ajwsrof fAATrtffoipiii

tof

flt').Mvat

!ra/)(Tjt6:;a^6v.

j.]appitlariomcri Korri.i .is t.ilidc

canft nfnrf.iinr.

rnos cr.it, nt i.on,

fiilrs in thcatro epltl.ircritnr, ac pojif^narn fntnr.iti convi-jio er.rat

m.uililc ijniid m.i/iibi:s tcneharit,

qnod ir

m.ipp.i di.itur,projice,

Tcvt, idQiie is, ejni ab la re m.ipparins di.itur

arripiciis, cert.imen

sdoraahat. Ha:c ilh de iuvendone prima. Auctorem faiflc Nelonem priiicipem liquet ex AvuelioCafliodotoIib ^i.Epift. JI. M.ippa -vcro cfKX Jigrinm dare -didetur Circenf.hHs,t.ili c.ifit Jlnxit iii morerri, iHm Xcroprarldiiim protcnderet, &- ceUritatera iit affolet, a^idns fp:{l.indi populns fiagiiart t, ille mappam, ejna
,

asai iram provocandas lib. 3.de Ira cap. 30. ad nmbram afpis c.\itr^it nrfos lconefijnc m.ippa prorit.it. quem locum funt qui ad fttcpitum cuiulium agi;ationuni trahant, fed magis appofie f. Lipfiiis de coloie ipfius mappa: candicantis intelugit. Reliqua qua: decima tertiahac, & dccimaquartaiegionibus deicribuiimr alibi exponcniur fuo loco commOiiius.

rum eiiam ad
tajirnm
color

fcras

irriiand.is,
cxcit,tt

qiio f;rociiis congrederentvir. rnhi^Uridns

L. Sen.
,

,

Interim quot-fora
peie ex eruditilTimo drea Tiraquello ia
,

Roms

fuerint, quse nomiiium latio, &C veii fcnatoiis dignitatis viio AnAlexandr. Neapolil. lib. 2. cap, 12.

tericndis manikKS utebatiir,jn(ftt ahii.iper fenejiram, ut lihertatem d.irct cert.iminis toJ?K!andi,ki'i: traSfnm eji,ut ojlenfa m.ippa
terta videatnr effepromiffiocircenfixmfutnroritm.

Q^FloI.Ter-

gcnialium dicrum. De portarum nnmeto, norainifque rationibus confulc eundcm ad lib. 4. c. 16.

tuUian. lib. adverfusValcminianosa.Ifinem,aIlufit,/^-<fm.if;i^, gKodajunt,miffaeJI. Idemlib. defpeitacuUscap. 16. dch'ricad

De

viis excia

raroribus.

urbem ftratis celebrioribus Idem lib. 3. c. 13.

,

eammque
I Af.

cu-

REGIO
Janiculus Mons. Vaticanus Mons.
Infula.

D E

C I

M

A

^U A R

T A, T K^ A N

S

T. I B

E R

Navalia.
Vici

xxni..

Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus Vicus

Cenforis,

Gemini.
RoftratJE. Longi Aquilse. Statuas Siccianx. QuatJrati. R.iciliani majoris. Raciliani minoris.
Janiculenfis.

Vicus SauFei. Vicus Sergii. Vicus Plotii. Vicus Viberini. Vicus Grajanarum. Vicomagiftri .\cii. Curatores 11. Denunciatores 11. Cohortes vigilum vil< Caput Gorgonis.

Lucus Forinarum, Lucus Publicus. Lucus Vaticanus.

Tcmpluin

Vicus Bruttianus. Vicus Larum ruralium. Vicus Status Valerians. Vicus Salutaris. Vicus PauUi. yicus Seic. Lucei. Vicus Simi Publici.

Templum Templum
JEdes jEdes jEdes jEdes .^des .£des

Fortis Fortunat. Apollinis in Vaticano.

FortunjE Liber^. JEdes fex,

Forinarum, Ifidis NaumachinsB.
Jovis,

Fauni.
.^fculapii.

Vicus Patratilli. Vicus Laci reftituti.

Dians Suburbanx.

.

G

1

,

Mdi'

f+

An'TI(1.«ITATU
JEdUuU XXII.

ROMAKARUM
Horti Horti Horti Horti

LlB.1.

Domrtix.

Janus Septlmianus. Area Vaticana. Area Septimiani. Sacellum Dex Manise. Arae xi £. Jano dicatae. Ara Martis. Statua Valeriana. Statua Sicciana. Statua Divi Julii in Infula. Diva; Cornifcse. Hercules cubans.

Galbs Impcratorl».
Martialis.

Gets.

Albiona, Prata Mucia. Prata Quinftia.

Nofocomion , ubi a:groti curabantur in Thermie Septiraiana;.

Infulj.

Thermx hyemales Aurcliani Imperatorij. Balincum Ampelidis. Balineum Prifcilliani.
Balinea privata cxxxvi.

Hippodromus.
Circus Vaticanus, aliis, Caji
obelifcus

& Iseronis,

in

quo

Lacus cxxc.

pedum lxxh.

erat.

Circus Domitia; in pratis.
Stadius publicus. Obelifcus magnus in lufula.

Scpulchrum Numx Rcgis in Janiculo. Sepulchrum St. Ca:cilii PoctEC. Sepulchrum Hadriani Imperatoris. Horrea xxii.
Piftrina xxxii.

Naumachije duE. Tribunal Aurelium.
Caftra lefticariorum. Caftra vctera. Campus Bruttianus.

Domus Domus

CJU


Infula; oo

his

Campus Codetanus. Campus Vaticanus.
Horti C«faris.

Martialis. os oo cdix. id eft, 3409. Regio in ambitu continet pedes ccidd ccids cci35 00 co 00 CDxxcix. J3489.

A

^U

JB

V

I

G

I

N TI

I

N U

R B E
,

E R A
Cimina
,

N

T.
,

Aqua Appia. Aqua Anio vetus. Aqua Martia , alias Aufeia. Aqua Tcpula. Aqua Julia. Aqua Virgo. Aqua Halfia alias Halftetina , quse & Augufta. Aqua Claudia Albudina, Cxrulea, Curtia, Au,

Aqua Sabatina Aqua Aqua Aqua Aqua Aqua Aqua Aqua Aqua

vel

Aurelia

Septimi»»

na trans Tibcrim.
Trajana. Alexandrina.

Damnata.
Annia. Algentiana. Sevcriana. Antoniana.
Setina.

gufta.

Anio novus. Rivus Herculaneus.

Aqua Crabra.

Procopius fcribit , aqusduftus xiv.

fuo tempore fuiflc in urbe

^UONIAM ^UO
TUR,
Petufcum
FrcgellE, locus in urbe. Argaea, loca in urbc.

NON LI^UEBAT, HUC REFERRE
Plebcijc,
Privatse.
Vifcatas.

LOCO, VEL

^U A

URBIS REGIONE REPONEREN. PLACUIT.

Palati regio Urbis.

Efculetum

,

locus in urbc.

BlandsE.

Clivus foro proximus. Vicus Publilius. Vicus Cofconius.

Convertentfs.

Bcne

fpcrantis.

Avertentis.

Compitam
Templa

Fabricii.

Temfla Jovis ViHoris.
Invifti.

Lucus Veneris Lubentins.
Templa.
Fortnnae Virginis. Muliebris via Latina. MafculJB.
Barbatse.

Equeftris novs.

Tcmplum Tcmplum Templum

Pugnacis. Prxdatoris. Mariani. Junonis Caprotinat.
Apollinis Sofiani. Apollinis Tortorls.

Tcm.

Rf,
remplum

QIO

Df.

CIMA Q.UARTA.
Bafilica Veftini,

Cap.

ij,

fsf

Templum Templum Templum Templum Templum Annons

Veneris Lubentinas. Veneris Viftricis. Herculis Defenforis. Herculis via Latina. Adonidis.
fanda;.

B^Ji/iix,

Neptunii.
Vafcellaria,

Flofrellu
Sicini.

Tcmplum. Vacunx.

Fulvia.

Templum iuIUtix. Templum Themidis. Templum Erynnarum. Templum ClemcntiEE Ca:faris. Templum divi Augufti ad Minervam. Templum JuftitiK Augufti. Templum Foecunditatis Poppcx. Templum divi Hadriani.
Mdes.

Mammsje,
C.tmpii

Volcani.
lovis.

Licinii.

Horti Mariani. Horti Serviliani. Horti Commodiani.
Balineat.

^des Honoris & Virtutis ^des Deum Confentum.
Porticus Porticus Porticus Porticus Porticus
Vipfani.

Mariana.

Ti. Claudii Etrufci.
Statilii.

Martialis.

Reguli.
Stadiata.

Annsi Senecs.
Tuccse.
Faufti.

C. columnarum, curva in hortis Commodianisi Atrium Sutorium. Sacrarium gcntis Juli^, Sacellum Minucii. Sacellum Mutini,

Fortunati.

Grylli. Lupi. Pontici. Seven". Pxti. Titii. OfFonii Tigillini.

Alexandri Imperatoris,
Varii.

Ara Pacis. Ara Larum.
Curia:

NymphKum
Fabrlcii,

Marci Imp, prope SeptLzonium,

novs proxime compltum

Curia Tifata. Curia Titia. Curia Faucia ,

Gordiani Imperatoris. Lacus Servilius.
.

Cajir.ii,

alias Saucia.

Fora.

Forum Gallorumt
Rufticorum,
Aurelii.

Tabellariorum. Viftimariorum, Salgamariorum,
Salicariorum.

Cxdicii.

I

N U

R B

F.

K

MA

Equitum fingulorum, Horrea Sejana.

E R A

NT M

N TE

S

S E P

TE

M,

Palatinus. Capitolinus. Coelius.

Cohortes vigilum vi, Cohortes urbanse vi, Excubitoria xiv.
Vexilla ii. communia, Caftra Peregrina. Caftra Prstoria. Caftra Mifenatium ii. Caftra Tabellariorum. Caftra Lefticariorum. Caftra Viftimariorum. Caftra Salgamariorum. Caftra Salicariorum. Caftra Equitum fingulorum, Caftra Gyptiana. Caftra vetera.

Efquilinus.
Quirinalis. Viminalis.

Aventinus.
Tr.rns Tiberiin,

Janiculum. Vaticanus,

Extra vetus Vomxrium^
Colh's hortulorum,

Regiones xiv.
Vici ccx.

JEdiculE totidem.
Vicomagiftri idcccxl, Curatores xxiix. Denunciatores xxiix, Cohortes Prastoris xvi

Horrea cccxxvii.
Piftrina cccxxix.

u

Balinea c oo ix. id eil pop.

Lacus 00 xciix, id

eft,

io$8»

'f(5

ANTIQ.UIT1TU
80

R

M
Julia.

& N A K

i;

:j

L

I

b.

I.

so cxvii. id eft, 1117. Infula; xli. 00 c 00 xti.

Domus

Macidii,aliks Matidii,
Marciana.
Vafccllaria
Filicelli
,
,

alias Matidiae,

Lncus
Veftae Cuperius.

XXXIL

alias Vaftellaria.

Jovis Viminei Loieti minoris. Loreti majoris,

aliis

Flofelli.

Sicini

,

alias Sicimini.

Platanorum.
Querquctularius.

Cuperius Hoftiliani. Cuperius fcholae capulatorum. Mavortianus.
Vaticanus.

Conftantiniana. Porcii, a Porcio Catonc faaa. L. Paulli vetus. Argentaria.

Opimiana. ^milia.
Fulvia.

Furinarum.
Poetilinus.

Mammsea.
Antoniniana.
C.trxpi

Luni

in Aventino. Lucina;, ubi erat Tereiitum.

XVII.

Saturni.

Semelis minor.

Viminalis. EfquilinuE.

Larum.
Minervse vetus.
ViftoriiE.

Agripp^.
Martius.

Codetanus.

Petilinus major extra Fagutalis. Efquilinus.

portam Flumentanam.

Mephitis. Junonis Lucinx.
Rubiginis. Veneris Lubentina;, Laurentinus

Bruttianus. Lanatarius. Pecuarius. Vaticanus tranj Tiberim. Ridiculi.
Martialis.

Coelimontanus. Furinarum.

Hylernx.
Publicus. Egerije.

Trigeminorum.
Volcani.
Jovis.
Licinii.

Camenarum.
Vaticanus.

Thermt XX.
Fora

XIX.

Romanum, quod diccbaturMagnum,
Cafaris Didtatoris. Augufli CEfaris.

Trajani. Titi Csefaris. Agrippse.
Syriacse.

Boarium. Tranfitorium, quod Olitorium.
Piftorium. Imperatoris

&

Commodianse.
diviNcrvae,
SeveriansE , alias Varian*. Antoninianse. Alexandrinae. Diocletianae.

Nerv^ Trajani, Caefaris Augufti. Domitii Ahenobarbi. Suarium, alias Syarium.
Archcmorium.
Diocletiani Imperatoris.

Decians. Conftantinianx.
SeptimiancC.

Gallorum. Rufticorum. Cupedinis ad Corneta.
Pifcarium. C. Crilpi Salluftii.

Olympiadis.
Philippianae.

Aurelium.
Ulpia.

Caedicii.

Bafi/ica

XIX.

TrajansE privatx, public«, Neronianae, Novati. Hadriani Imperatoris. Varianse in Aventino. Jani Quadrifontcs xxxvt , per omnes reglones marmoribus incruftati , adornati inligniis

&

L. Paulli
Veftini.

&

in foro.
alii»

Neptunni,

Neptunii,

aliis

Neptuni.

(ignis. militaribus, Duo prse:ipui ad arcum feriorque.

&

Fabianum

,

fuperior, in*

Regio DlClM
VU XXXI.
\'h Appi».
l.atina.

AQ.uap.taCap.ij..
Naumachia;
Stadia
ii.

ff

v, alias vi.

Nymphea
.^

Lavicana, alias, Labican».

Campana.
PrKneftina. Tiburtiiia, vcl Gabina. Collatina. Nomentana, velFiguleniis, alias, Ficulncnris.

.'.,/•

Salaria.

Fiaminia.

^milia.
Claudia, alias, Clodia.
Valcria nova
Oftienfis.

xii. aliks xi. alihs xt. Macella ii. Equi anei inaurati xxciv, Equi eburnei cxxiv. aliis xciv. Equi magni xxiii. Tabula: & figna fine numcro. Arcus marmorei xxxvi. Lupanaria xlvi. Latrin» publicse cxliv. Coloffi jenei xxxvii.

&

vctus.

Laurentina. Ardeatina.
Setina.

Quinftia. Gallicana.

Marmorel li. Obelifci magni vi. Duo in circo masimo. Major eft pedum cxxxir. Minor eft pedum xxci ixs. Unus in Vaticano , pedum lxxii. Unus in Campo Martio pedum lxxii.

Duo in Maufoleo Augufti paresjfinguli pedum xliu.
In infula Tiberis i. Obelifci parvi xiii. in plerifque funt notae -Egy-

Triumphalfs.
Patinaria.

Cimina.
Cornelia. Tiberina. Aurelia.
Caflia.

ptiorum. Bibliothecx undetriginta publicae, ex
pu£e duse. Ulpia. Palatina Pontes VI II. Milvius. .Elius.

iis

prKa-

&

Portuenfis. Gallica. Laticulenfis

,

alias, Janiculenfis.

Aurelius, alias, Vaticanus.
Janiculenfis.

Trajana. Flavia Capitolia ii. vetus

&

&

novum,

Fabricius.
Ceftius.

Amphitheatra ii. Coloife II.

Palatinus.

ColumnEE coclides ii. Theatra iii. alias iv.
Circi VIII. aliis ix.

Aimilius

,

qui ante Sublicius.

Menf<B

olearije

alias, CCI33 ccisa

idodcciooccioosc i33.ideft,740CD. os id eft, ziooo.

Ludi

VI. alias

tii.

alias r.

Portse xxxvii.

Panvinio

Auguftus diftribuit, ab Onuphrio quas idem Auftor etiam Commentario fefe explicaturum promifit: eum tamen , five editus fit , five adhuc alicubi lateat, mihi viderc non contigit, Plurinja tamen loca in rcliquis libris perfpicue ex'plicabuntur, Quorundam autem vocabulorum, de quibus in aliis non-erit commodus dicendi locus , qusque aliquo modo obfcura funt , fignificationes breviter fubjungere libet, ne hoc in loco ftudiofie juvcntuti defuiile videar.
funt quatuordecim regiones, in quas

Hs

Urbem Romam D.
;

fumma

diligentia ex optimis Audtoribus confcript»

&

C

A

p.

XIV.

Explicatio quorundam vocahulorim ,

qua

m

hac

XIF.

regionum

defcriptioiw ufurpantur.

QUid
de
erit

alibi

Regio Sl Vicus, fuperius di£tum eft: de Ctiratorihus , Henunciatorihus dicetur, ficut etiam de L?<m, Temflis, JEdibus , JEdiculis , Aris,
,

,

&

Vicotnagijlris
aliis.

&

multis

Item

Circis

Theatris , Amfhitheatro , Foris , GP Bajt/icis, &c. De quibufdam tamen in pofterum filendum. Itaque hoc loco funt explicanda, Primum autem de Aqu^diiilibus agemus.

H

D B

f$

Akti«j.uititumRomanarum1<ib.

1|

DE A^
:

UM DUCTIBUS.
&

Ab Urbe condita per annos cdxli. contentf fuerunt Romani ufu aquarura, quas aut ex Tiberiy iut ex futeis , aut fontihus ha.UTicha.nt. Vcrum urbe quotidie crefcente , penuria aqua: laborante, alijE aqua: in urbetn dcrivata: funt quo fadtum eft , ut tanta in urbe undique aqus fucrit copia, ut finguls fere domus fuos habuerint fontes. Earum nomina paulo ante funt recitata: deducebantur
aqux ex
diverfis locis ; alius aquajdudlus, przfertim qui per'arcus ficbat , alio altior erat, five deprefTior. Hse in cajlella primum ex illis a Cajlel/.trio certa menfura diftributa: in loca deftinata effluebant, CaJleHum autem erat locus, qui aquara publicam recipiebat, in varia alialoca tranfmit:

&

&

caftellorum cuftos. Apudantiquos omnis aqua in publicos ufus erogabatur; legeque ita cautum erat, nc quis privatus aliam duceret, quam qus ex lacu abundaret; quam pofteri caducam vocarunt: ha;c ipfa non in alium ufum , quam in balnearum aut fullonicorum dabatur: eratque veftigali ftatuta merces, qu£e in publicum penderetur: aliquid in domos Principum dabatur, concedentibus reliquis. Jus dandas vcndendasve aquae Cenjorum fuit, quoties in Republicaerant: quum nonerant, JFJilium Ctirulium. Tutelafingularumaquarumlocabatur, eorumqueoperumproban» dorum cura fuit penes Conjuhs aliquando, JEdiles , interdum etiam penes Cenjores. Poftca tota rcs ad Curatores tranfiit primufque Ciirator ab Augufto nominatus Meffala Corvinus. Jus impetratx aqux neque hffiredem , neque emptorem , nequc uUum novum dominum apud veteres fequebatur. Balneis, qua: publice lavarent, privilegium antiquitus concedebatur, ut femel data aqua perpetuo inatieret. Poftca omnis aquae cum pofleflbre inftauratum eft beneficium. Familix, du2 erant, quK aquis operam prxberent publica , Cc/^w altera. P/^i/za-j^ antiquior fuit , quam Augujius 3\> Agrippa fibi reliftam publicavit, homines circiter ccxi,. Ca;faris familiJE numerus cdi.x. quam Claudius , quum aquas in Urbem perduceret , conftituit. Utraque familia in aliquot minifteriorum fpecies diducebatur: F/7//Voj vidclicet, Cajlellarios , Curatores Silicarios , TeHores , aliofque opifices. Commoda publicE familis ex srario dabantur, quod impendium exonerabatur veftigalium reditu , ad jus aquarum pertinentium. CEfaris familia cx fifco accipiebat commoda: unde plumbum, omnes impenfse ad duftus , caftella, lacus pertinentes crogabantur. Denique magna posna erat conftituta iis, qui A^uxduHus viohfl^ent, vel aquam alio , quam leges, Gatuta publica, Cenjores , vel ipfi JEdi/es permififlTent, dcrivaflfent: vel plus aquas, quam ipfis ab initio conceflTum eflTet , fumpfiflfent. App. Claudius primus omnium arcuato opcre aquam in urbem perduxifle dicitur, &c. Sed de aciuis ipjis , aijiixduBibus aliifque rebus ad ha:c conftitutis ut dc ratione ducendi , injlrumentis , menjiiris , ponderil/iijque , duos libros fcripfit Sext. J-ulins Frontitius: item Plin. libr. jr. cap. vi. alibi , qui legi pofl^unt. Qucedam etiam de iifdem erudite collegerunt Georgius Fabriciiis in fua Roma , Aldus Manutius Faulli F. Aldi N. libr. l. de qusfiti» per Epiftolam quo leftorem, plura fcire cupientem j remitto.
:

tebat

Cajlellariiis

vero

,

&

&

&

:

:

um

&

&

&

&

:

&

&

:

DEBALNEIS^
Balnex [Veteres utriimquc dixerunt , Ba/neum ve/ Ba/nex , in genere fceminino: &> Balineum, vtl Balinea , Jicut Jupr.3 in Ijrtis regionibiis Jcriptum ejl. Vide Ortograp/jiam Aldi Manutii , Qp Charifium Sojipatrum in InJi.Gram. /,I. L/i.13. cap.T^. hib.g. ap.l.Lib. ^. Saturn.cap. 11; .Lib.^^^.cap. 15.] in Urbe plurims fuerunt, cum privats in locis diverfis, tum publicaE-in fingulis regionibus. Si quibus autcm locis deeflent , aut corrupta; eflent , cas antiquitus JEdi/es, fuis temporibus vel addiderunt, vel reftituerunt Sezeriis & Gordianus Impp. inprimis popukres & lavationum ftudiofi. Cum cnim apud Romanos lini ufus efl^et rarior, fudorem , fordcfque corporis faepius abluere neceflTe habebant. Ufitato more ante ccenam balneis utebantur: item poft ambulationes, exercitationes, operas, fa;pe necefiitatis caufa, non raro voluptatis. Siquidem Comniodum in die ofties, Gordianum )\xniorem & Khemmium Gramm.xticiim fepties lavifle legimus. Balneas mixtas haberi Severus prohibuit , quod Commodus non vetuerat , Varius permiferat. Sola & parietcs unguentis illinebantur , idque non folum potentiores faftitarunt , fed in privato quoque hominc , ac demum in feTvo,P/inius notavit & Seneca aquam argenteis epiftomiis fundi in plebeiis fiftulis, & in libertinorum balneis gemmas calcari indignatur. Va/erius & Macrobius Sergium Oratam , hominem voluptuarium, etiam penfiles inftituifl"e balneas , teftantur: Fabricius , ex quo hjEC defumpfi , teftatur, fe prope balneas
:

formam ftrigilis ampullas Tidifl^e exfculptam. Strigi/e autem ufos fuifle antiquos ad fricandum purgandumque corpus ampu//a vafe ad abluendas infufione fordes. Numerum balnearum, quae Roms fuerunt, habes fuprL P. Viifor ultra oftingentas computavit. Agrifpa iLXx, gratuita balne» prsbuit, qux poftea in iiifinitum, ut Pli/iius tradidit, funt audla.
PauIIi in projefto lapide,
:

&

P E

EXPLXCATIO Q.U6hONDAM V O C A 6 U L

D E rHE R

MI

R tTMj &C. LlB. 14.

ff

S.

antiquorum operibus plusluxus&infanixcernitur, inquit Geor^/w EiicK/WinfuaRoma, Thermis Imperatoritm , quas in provinciarum modumfuifreextruaaS/lww/VjwHJConqueritur, Ex.z\it &fiiv& , A\it.byemalesiacr\int, qualcs, unoeodemquein & reliquis aliquarum adhuc teftantur.fedmorteprsEventusnon abfolvit. iy;T7/;.i;/e/transTiberim ^«reGoi-<i/^«;/x; inftituerat extruere loco privatim , poftea vulgats funt &populo: &aliquando lianus fecit. Primiim fervierunt Imperatoribus more mixts &communesnon patebant interdiu: corruptioribus temporibus etiam noftu. Confueto cft. Hodie in Urbe majoraomnia fucrunt quod tamen malorum Principum culpa aliquoties faftum Diocletian.u Sc Antonini.^nas quod fuo quoque faftum aedificia ab imperitis Thermx vocantur , propter & aquxduftibus , adjunfta erant caftella, m quibus , ut Thermis B/ondns. diffimulavit tempore non
In
nullis

auam

in

:

aqua confervabatur
malthati erant

per quos caduca aut inutilis effluebat. Cafiel/orum pirietei ut vix ferrofrangerentur. Thermariim foh, ut & balnearum, interdumftcrnebanturvitro, ut Agrifpinarum: frequentiuslapide, autcruftismarmoreislatis,
:

&

fubjunfti canales

,

tam tenaci&dura materia

,

autteircllisquadratisvariicoloris: nigri, uthalne&Falatitiji: nigri , albique , ut T^i^rOT^ Cowwo:/!»» aliquoraodoluxus Antonini. Extat etiam defcriptio Thermarum apud Nicol.iitm Sipontiniitn, ex qua Imperatorum in sdificandis Thermis cognofci poteft. Omnium autem diligentiflime noftra state de

Romanorum TKermh icripHt AndreasBacciusElxidianus cdidit: ex quo hanc Thermarum Diocletianarum iconi,

,

Medicus,

libro 7.

eorumquos dcThermis
:

& brevemfmgukrum partium explicatioiiem

dcfumpfi, prolixior&pIeniorenarratiopetaturexipfiusCommentariis. Sicautem isfcribit In Thermisidificationiseratvariaforma, acvaria difpofitio partium : fedareaamplijfima, cju&incjttadruntclauambitu, qux mtxniorum infiar totum fa, trihus vehttiperpetuis circuitionihus divifi effet. Inprimo undique hnge /atequefpatia p!a*.dificium daudebat, erant Gymnafia e.xercitationum, vario ordine. In fccundo tearumjXj&i, ac Platanones , ad exercitia fub dio. In medio , tota ipfa mo/es Thermarum , qu& funt membra ba/nearum, Atria fimu/, atque Xyfti, &> Palxftrarum amp/iJimxporticus,uhi (aiiciore Vitruvio) Ath/et£ per /}yhernatemporainteBisfiadiisexercerentur,actranfirentftatimadba/neas. Inprima ^i&pars eratprincifacie, cfUi. efi ad Meridiem, tertiam fere p.irtem mediam occupabat Theatridium. pa/is,&P tanquam caput totius hujus£dificii : undedup/ccem (ut quibufdamvidetur) hahebat ufum : a/terum extrinfecus, a/terum intrinfecus. Amhitum enim exteriorem ponuntfuijfe arcuato opere difiinctum &>apertumiunde fci/icet ingrederentur quafi per pofiicum , five dextra verterentur,fvefinifiraperporticus, apertevenirent in amp/ijjimam p/ateam,acexindequovel/ent,five inpa.\x{iris,Jive inba.\ne3i. In tonfpeBu vero interiori erga p!ateas,erat T/ieatri fpecie difiinBum cumfedibus: iihi fci/icet populus, S» maxime Nobiles, fiib umbra meridieifederent ad /udorumfpeUacu/a, qux in p/ateise.xercitii cauftfierent. Fartes vero, qux, utrinque a Theatridio p/ures funt, partimfuerunt ipfius Theatridii membra, &^ partint loca ad iifum Ath/etarum : id efi, eoriim, qui exercendi effent coram Theatridio , utpote Conifteria, EIsothefia, &» qu&dam aperte in p/ateam, forfan equorum carceres. Buo pofi hxcVeri&.y\iA quadrata oblonga,hincatque hincunum a Theatridio, quaflpai&firs. hreves, ve/deamhii/ationes. Ac in verfiiris utrin. cum p/urihus (ut fcribit ?\inius ]\iniorde Vi//afua) exerci^ fKe, K?;«7W Sphxrifterium, rotunda forma, ationum generibus. Ve/ facella, ut notaturperxdicu/as, xquis undiqiiefpatiisfiatuarum, hiic erat prime faciei partitio. Forro in a/terafacie, qu& ah AqiuJgne eodem commenft huic refpondet, videntHrfuiJfe ma.. jori ex parte Gymnafia F/n/ofopliis dicata, ac RWtorihus, re/iquifque quifiitdiis /iterarum dedijjent operam. Utpote pars magis remota a firepitu Ath/etarum, fitu commodijimo, tum propter amccnitatem umbrarum (erant enim in hac p/atea Platanones) tum propter grata fontiummiirmitra, in Natationem. ipfam cadentium. ,^itapropter efi vifiim p/uribus antiquariis, in medio hoc ffatio aSeptentrionefuiJfe principa/e vefiibu/iim totius hujus lidifcii. Ex quo per mediosPlitanonespatebat aditus adHititionem y &p /jinc in porticus , in Bafilicas, DijEtas Qp Atria. Fritnum vero a dextra vefiibu/i, &> a finifira, erant Exhedrse p/ures c/auf& antep/ateam^&PcumfedibusWemicjcXiforma^titdifpiitantes^&ptam loquentes, quam audientes fefe omnes tifpicerent: Qp a/iqux, patentes, ceitfcho/& nofir& ad leviorafitidia. M.aJorem veropartem e.vcr«Yij;/o»HOT Gyjnnafticarum continehant dus. iitrinqitefacics /atera/es, qu& conformes Ijinc, atqiie binc, /jabebant partitiones. Acfuijfe adexercitiadicatas,videtur:tumquiap/ate&/jx, latera/ei erant /iber£, Qp amp/s mi//e circiter pedumfpatio, titm quia memhra ipfapartim er.int Hemicycli a^erti citm fedibus, ac vario ornamento, quod apparet fignorum, ac piBurarum , SppartimConHieriit Elsothefia, a/iaque memhra ad tifum Athietariim opportuna. Totam /lanc aiitemprimam circiimferentiam circumdabant continu&porticus, ducentis co/umnis tinofiy/o. Siibinde erantp/atcA amp/s, &P /ibera , ut dixi, tam qus, a«?e Theatridium, quamittrAqite /atera/es. Ineaautem, qu& erat ante'H-xt3.t\onem , erant Xyftum, Platanones &P Stadium, ad exercitationes, maxime afiivas, idonea. FiebantenimXy^a. (auHore Vitruvio) inter duas porticus Sylvas , qiix, erant Platani, m-enfefque id genus arhores confitx , aptifftmo fitu ante Natationem, unde aquarum caperent refrigeria. Fofi\y&\im aiitem^t^Ai\xmitafiguy,ttum, inquit Vitruvius , ut pojfeiit hominum copi& fine impedimento Ath/etarum curfus variaque a/iat ffeBare certamina. Atque htt, omnes erant tartitionesq:ioquo/atere,&Gwnni(ior\im, Platearum, ^ ^

&

H

&

2

Sum-

^O

ANTI(i.UlTATUM

ROMANARUM

LlB.

I.

vero operis majejias, erat tota moles i» medio, qii& commiines habeb.tt pal^ftras ciimhalneis, ac loultimodis earum membris, acmiriartijicii. Namji <cdiJiciorum perfeBio proportionibiis hiimani corforis re/pondere debet, ut Vitruvius tradit , peifeiHJfime refpondet in Thermis Diocletianisj<»<: melius quam conftituat ex Grxcis Vitruvius. Eft enim in hisTheztndiiim, ubi eratzeftibulum, tanquam caput: A^"^' dyterium, peBus: HYpociU&um, ftomachus : umhilicus, maxima, ac regalis Bafilica in medio : 'jenter, Natatio. Membrorum vero utnntjue, qu& funt Balnca, Atria, Palsftrs, Porticus, Dixtx, Bafilica:, .CWJ ratio, ac menfura eft, utbrachiorum,acfemorum,itautqu£exunatradeturparte,eademexatterapartter intelligenda ftt. Incifimus autem a Natatione, qun patentil/ima p.trs afpiciebat iquilonem: &' ex ea a latere per baftlicas ac di£tas veniemus in atria, exinde in pals.ftrcis interiores, ac maximam bafilicam, &• demum ad balnearum membra. Natatio erat tn recejfu medio ab aquilone , longitiidine ducentorum pedum, latitudine dimidio minus, ponte, ac arcubus bipartita ad interioresaditus, ubi nuncfaHaeJi majofereb.it

Summa

Haheh.it autem a caftello proximo Aqux MaTtix emijfarium qtiodperoccultosrivos ad Natationem ipfam aquas. Haheb.it Qpfiperne ad longitudinemfontesvariajpecie, dcMufiEa , qux, tefte Plinio, ex piimicibus, ac erofis zetiift.ite Jaxis, extruHa (tit hodie quoque Koma funt in ufti) jpecus imaginem referehant, ac ftftulis modo apertis, modo claufts, vario blandijfimoque falientiiim aquaris altaris bafilica.
,

rum lufu, recentes femper aqiias in Nititioneiw ipjam fiindeb.tnt, miris circum adhibitis ornamentis, quorum etiamnum apparent xdicuU ftgnorum ftaluarum, fontiumqueveftigia,&columnarumbaf'es. A

&

Natatione phira, ac nobilifftma membra: primiim ab utroque capite erant amplijjim&porticus conformes nimirum ad fpecfacula Natationum S^ ad refrigeria conftitutx,. Et aliaadaltioremprofpeciumporticus penfilis, minori ftylo. Exeiintihus vero a porticu, tam de.^ctra^qiiam finijlra,eratprimumbafilicaamce/lijjima, iibi convenirent omnes, qiii vel in paUftras lenturi ejfent, vel tn balneas. Idcircofatis ampla ornatu plaftices, ac piBuris adhuc nitct antiqiiijfiniis. HincreBain Diztam, qii& erat eadem capacitate i fed latior tamen bafilica, dtiplici coliimnarum ftylo tripartita, nam mediaparteceu atriolum, erataditui in airium maximum, &= in paUftras: capita vero hinc, atque hinc deftnebant in hcmicyclis, uhifortajje Athletariim ferebatitiir judicia. In atriis erant Periftylia, hoc eft, circiimcolumnia, qui.facieb.int atrium oblongiim trecentis pedihus, latitudine dimidio minus: uht in porticus Orientali parte,erant hs.c membra fitu aliquamtifper diverfo ab eo, quem ajjignat Vitruvius. trimo EphebKum in medio. Hoc aiitem erat Hexedra amplifjima ciim fedibus, qu& tertia item parte longior,quamlataerat adexercitiajuvenumdicata. Sub dextra Ephebxi era t Corticeum, feii Coryceum, a Coryco, qiiod videtur piU genus inGiXede Sanitate tuenda:feii Choriceum diEium, choreis nimirum acfaltationibus locus proprius. Prolio /. X tcime Frigidarium, locus ventis perftatus, feneftris amplis, ah eoque /ffr/;/ Spharifterium obJongum, &* fimp!ex,adpiU ludiim aptijfimum. Adfiniftram Ela;othefium ,qu£ erat ad utiBiones fuiendas cella olcaria. Suh hoc Conifterium, iibi ftcco puhere, vel arena liiBatiiri fefe confpergerent. Ab eoque //£)•/« Propnigium, uhi erat in verfura porticus Laconicum, qiiod referemusfuo locopoftea. A Periftylio autematrioque intrantibus ad interiores Pala;ftras, erantporticus tresftadiat£,quas ibodieoccupat longitudoEcclefid. Ex quihus media pars amplijjima centum pediim latitudine, fuper ingentes columnas, altijjimaprominet teftudine, c&terum ita falia feciindiim Vitruvium, iiii laiera, qu.tjunt utrinque adcolumnas,margines haberent, qiiales hahet hodie via ah Hadriani mole i)</ Vaticanum femitas, non miniispediimdenum,reliqtiaque pl.inicies ociogint.x pedum. Ita qui vejii ti amitLl.irent circ:im in m.xrginihus, non impediebantur aaiitem porticiis Zv^of a^d Gr£cosiccitatur,in quo Athletxin teBisftadiis cunBis Je exercentibiis.
.

H^

e.xercerentur.

.^u& quoniam exaBe

erat in
,

medio,^ veluti in corde totius s.dif.cii ubi maxime convenire

folehat nobilitas

ad fpenacula: c£teras merito excedit partes , ad exercitia hyberna ad amhulationes, tum magnitudine, tum reg.ili majejiate operis, altijfimis fuperhijfimijque prominenscolumnis,&Ppatentijfima undique in pertjiyUa, in bahieas, in Hvpocauftum, in Natationem, acfupernefeneftris illujiratur latijfimis. Haftenus ille^ Quxdam etiam de partibusThcrmarum, fiveexercitationumlocisin Thermis habct Hieronymus Mercurialis, Medicus Patavinus, lib. i. artis Gymnafticx. Cxterum&illud notandum eft, quod campana; fonitu populus in thermis ftatis horis ^el advocari, vel dimitti folitusfucrit Redde pilam, fonat £S Thertnarum, Slc. Defcriptionera vel piduraoi uti ex Marti.ile conftat, diccnte Thermarum Diccletiani, quam habet in fua antiqua Roma Bernbardus Gamuca, depingi & huic tra:

&

ftatui addi,

ut melius intclligi pofict

,

curavi.

D

E

N MP HE
7'

1 S.

in guftius: eaquc xdificiis maximis, in quibus Scnatus cogerctur,

Quid fint Nymphea, duplex eft opinio. Zonaras Monachus, qui de Grascorum Imperatoribus fcripfit Leone primo, Nymphea eiTe vult palatiapublica, inquibusnuptiascclebrarent illi, qui habitarent anplerumque
adjun(fta fuilfe, qualia aidificia

Roma; erant Curi^, Senacula, Bafilic^. AJii Nymphe.i putant efle loca publica, deleftationis gratia fafta, iu qux non ut in balneas, aut Thermas propter ufum aqua deduceretur, fcd gratis potiflimum, atque smccnitatis caufa: & a Nympharum ftatuis quibus ornata fucrunt, nomcn traxifiTc. Verum&de forroa, aut ufu iliorum operum non fatis conftat; ita maxime infignia fuifie, ^el illud declarat, quod aut
,

ab.

EXPI-ICATIO Q.UORUNDAM VoCABULORUM, &C. C A P.

I4.

6t

jb ipfis Ifflperatoribus conftruerentur, ut de Nympbeo Marci amhitiof^ oipens, fcnhit AmmanusVih. 1 ^de Alexandri, F/iffor; de Gordiani, Capito/inus: aut ab Urbis Prsfeftis, quale C/f.»r<r/;«j Valentiniano & Valente Imperatoribus extruxit Conftantinopoli, &FlaviusPhilippusreparavitRoraa:. VeNympheis veteribus nullum ad noftra, aut Patrumufque tempora duravit. Recensnunceft intraNeapoIim&montem Vefuvium in villa Leucopetrea, cujus forma eft talis: jEdificium ex marmors quadranguhre, ad quod una folummodo porta cft aditus, & aliquot gradibus dcfcenfus. Ad dextramintroeuntiadcaput, tons eft aqua limpidinSmK, ad cajus quafi cuftodiam accubat Arcthufa nuda, ex candidiflimo marmore; folum varijm & mirmoratum , & canali circundatum: in quod aqua ex fonte effluit. Parietes ex conchis, lapillifque, albi , nigri , flavi , ptirpurei coloris , quafi maltha illiti: in quibus ex concharum compofitione, tanquam dudtibus in piftura, anni menfes duodecim, & quatuor virtutes PoliticK expreflie. Item raptus ProferpinE; Pan canensfiftula, &mulcensgregem. Prstereiimagines Nympharuni nanvium, navigantium , in pifiinis ludentium: inter quas Helle infidens Arieti, Siren Dclphino, Europa Tauro. In eodem ad fingula latcra quatuor ftatus marmores: Herculis leoninam geftantis; Panos agniim bajulautis Genii cani blandientis Najades nudas , &c. Hsc Fabruins,
; :

D

E

S

E

NJC

UL

I

S.
;

Senacuhim, inquit, V.irro, vocatum, ubi Sefhttns, aut ubi Seniores confifterent diilum ut Vtfnri» apud Gra:cos. Idem Feflus confirmat , indicans , Senacuhim ejfe loaim Senatorum : & paulo ante Senacula, inquit, Roms tria fuifle, in quibus Sen^itus haberi folitus fit, memorije reddidit Nicoftrat. in libro qui infcribitur, de Senatu habeiido unum, ubi nunc eft ^des Coiuordia. , inter C.tpitolium Forum: in quo folcbant il;/.?;j//?r/»i'?<r, ut dicit Ti tifini.is, cum Senioribus deliberare; alterum ad portam Capenam: tertium intra /t.dcm £e//o«.c,in quo exterarum nationum legatis, quos in Urbem admittera iiolebant, Senatus dabatur. Lrf/i»JnV///<jiiiHeliogabalo Senatulum appellat. Eadem ctiam P. Vi^or tradit.
:
:

&

DE
Tijlri/itim dicebatur locus
;

P
farina

I S

rR

I

N

I

S,

molebatur; nomen habens a pinfendo , hoc eft, contunfrumenta in pila comminuerentur. P/7* autem erant vafa concava , in qua: antiqui ficcata frumenta immifla, pinfebant. Deindc mutata re, manfit Piftrini nomen etiam illi loco, in quo molis fervorum jumentorumque opera circumaftis fruges comminuebantur. Inde fervi qui aliquod flagitium commiferant , pcena; loco in Piftrina tradebantur, & in fervitutem eorum perpetuam , circumagendi fcilicet molas , adjudicabantur. Taher/iA dicuntur sedificia qualiacunque populiris ufus: pra;fertim e tabulij conftrufta: Krdmer oder Kauffladen , Werckftiidte. Milliarium aureum fuit columna in capite fori Romani , fub Saturni xde,prope arcum Septimii, in qua omnes Italii vis incifx finirent , & a qua ad fingulas portas menfur» regionum currerent.
,

in

quo

dendo

quod ante inventum

mohrum ufum

,

Marlianus. Meminit ejus & Flin. I. j. c. f. InfuU proprie di&x quE non junguntur communibus parietibus cum vicinis circuituque publico aut privato cinguntur; a fimilitudine videlicet earum terrarum, qua fluminibus , ac mari emi, , ,

ncnt

,

funtque in falo pofit».

Feftus.

locus dicitur, ubi frumenta fedla teruntur , in urbc pura , id eft , non sdificata , non conftruila
y{>-«.i

&
,

arefcunt. Propter horum fimilitudinem loca etiam arese appellantur. Varro.
Pliiiiusneposlaudato;
pars.
ttt

Ad Cap. XIV. Parahpomena.
T>e

l.ipideos.

Jojfmit

Aqu&duBuiim forma mirahili
,

Qfi

jure concejfo.

tr.iffKStfi; ati,^ita

PRimus Aquiduftuum iifus
no
f.a

id eiiim

non

eft

Jabiuin quin

Romi
cap.

& &

Manent adhKC faucijfimt areui,
,

erifi cjiiidam l.tpidc ijtiadrato
facilitis

qiii cxfiiferiori ofere

deefTe

eum, qui aquam explorat
pofllt, qtixrcre ac

&

mihi videtiir, teftaceo ofere a^enda

erity

uilius.
,

Ubi notanduni AquiTegem

inoleverii, Mailian. lib. 4. c. zi. ritbis 441. ut voluit LipfiLis lib. 3.

Tcpographii.non an-

anfacileexillofontederivarialio

Magnimd. Rom.
.

Rult.

1.

ii.leJfub Anco Martio, Plin. Ub. ^i.cap. 3 ciicam paulo inliic._ Poilea e.iam coloniis, mmiicipiis, provinciis coiiccalis. C. Plin. Juniorlib. 10. epill. 46. I,j .i^iisH:iffim

&

&

&

mits aijiiilciinm Romam veuijje, &cin mii^ine, acjitilej^Hm,hibetur, coirige, ^y/.'//i;ofOT, vide ibidem lationem aqusE inve-

iavejieare reddidit Palladius Rutilius Rci 9. cap. 8. Aurcl. Cafliodoi. Ub. ^. epift. 53. comferi-

,

nienda:.

domhie, Nicomciirifs im^cridermit XXX. CCC. XXIX. cjnl imfcrfedKS adhiic rclicltis, .u rtiam dcjirf.am cji. Tlajanus Aug. epiftola fequenti, curandKm cfr nt acjHa i,i Nicomedenfcu livit.itemperdncaiiir. Et extant Nemaufi Naibone etiamnum lioOJC ludcia, ut alias Europx

HS

hoc lig;n:m acfitilcges.

& confei cum PaUadio Plin. Ub. cap. 6. h.ihnt & Iidem & aqtiiHces ab elicicnda aqua dicti.
2.6.

&

&

inlignes ibi fuilTe loquantur. vel tejlacei, vel !is„ei (C. PUn. lib. 16. cap. 42.) vcl fifmbci, utdocui fupraintiaftatudehortis. Addi ii T.ibis Jin.ibKi iiiiiilfimnn, acjiiam liiiii. Plin. uat. liiftor. Ub.3 I cap. 6.

duans

provinciasoraictam,quae

aqiiaE-

TMi

CalUlhat. IC. apud Buda^um annotat. pofteiior. inPandeftas. Tatnintenus lC. /. 6. /. dejtir. Tmmimitatis. TertuU. lib. ?. adveif Marcionem , qtiiamcjiatim aijtiilicemfedensrepromijit. Nomus Maicellus c. 2.num. 8. ac;u,,mcolligentem imfiifKll'^ tur. M. Teientius Vaiio in Quiiiquattibus:
Afi hoc fr.ifiat hero filitts Dio^enis ille e vcnlre aijttam miitit ? an hoe te '}.i(i.i> ? at hu ladii iitillor te Thttfcns Aqiillex.

^ed

.

H

3

Qui

<l
Qui
,

ANTI(^niTATUM ROM&NARUM.
&
enim

LlB.
rti

I.

iftanu ciitica. Vidennu verfus indigent opera coirupti Cc melius poflc legi ho: prsji.ts bcro Jili Dlo^fnit , ^ijtod illi €x mtre aqttatn mittis ? an hoc te

»« rin dteiSnTtt ntift>.ifroiiiritii!(ri't/A/i'nttJot'niKiiirii
^eohc»

&

rbrt»

ro ^i/xotpov
,

vta

uSoioi TrKn/Afxvfii ircAXaiac
iijiirarx.<.

An

,

o9«r Ktti Tttt ;^«\t/|!ac 5-«'t«(

it.airi!

iimyityut rivU^iv

ovrofjLO^tavt icitriffKiuoiaeLt oi ai^^tuoir£vit/a.ritciv'i^yaiviri-

JaOai? Sunt quibus

non video cui mutandmn ^tyims. Invcnta ergo probataque ab aquilegc aqua ducebatui aut
placet legl
,

fed

An

hoc prxjiat Herophiiits

,

aut plumbeisfillulis, aut canalibus ligneis, ut loquitur Palladius .t^miUanus Taunis lib. 9. Rci Rull. cap. it. tubi ifti feu canalcs appcUantur, fornu, diTertc Aur, Caffiod. lib. 7. epift. 6. Iu formis au,

forma ftructili

AMX. Jinilihns tiibis,

tcm Romanis ntrnmatie prx:ipnum cji , nt f.ibrika jir niirabitis, ir aqiiarnm fjliibritas Jin^nl.irts: qitod ci.ini iUic Jlnmina
anafi
ctinjirnilis

montibus perdncnntur, naturalcs crcd.ts alveos
,

foliditatcs

faxorum. Idem lib. ^. epift. ;i. videatur. ergo fubterraneis meatibus fed altis molibus fubftruftis aqux ifta: in urbem invefts. Scxt. JuIiusFtontinus confulaiis awarnm tKr.rfor lib. I. in limine de Aqu.i:a onoto duftibus urb» Roman. Pon.im cx cjnibns locis tjnantnm fnbtcrranco rivo , ijnantnm fitbJirii{iione Tnili.irio modnlornmarcn.tto altitudincm cninfijnc ^uantnm operc p'^Ji ^ne r.itioucm. Strabo Amafcnus lib. ^. ot CTotoui.ot ffiit vafAtt

Non

&

,

^

,

,

,

yl6i» ttXTXicAfn^Bivru ofit ai^et^tuc X^i'^^ Tro^rjrot;. IJii cnnnnnidii fp.irinm cnrriii factiicuti t.ipidcis JoTiiiiibns fiijfntti
,

110

onnfo tr.mf-Mnti prebent. Procopius alrirudincm deffnit
,

tantam

ttt

Idem
fedcs.

ille

Camcratos hujufmodi arcus

cincs pcr cos forniccs opportunc poffct tra.ijirc. ]ulius Frontinus /«Wfr.i/oj ad centnm td- novem ttrbis montes alrirndine

Ritum oblcivat David Harkhelius, &iocum venit: cnmfotteonemfnbit, amptiorem Niti f.tcit iiiundationem quam* din enim fot in hoc figno pcrfifiit,fxpennmero in duptum ipfius Niti aqtta cxcrcfit, nndc rnbos ctinatcfqnefaCTorntnfontiitm foliti Jttnt antiqui , qui ftcris prX''rant of-cribns , teonis cfi-yie fabric.iri. ubi rcfte pro x^hiSpatt ;^5XiJ(/p(ic , rcponemus ut canales fignificenmr , ;r(tfot to iv aiini; oVoii X'^f' ''* y^«g , quod in itlis vidc.itnr aona ^ermiii.irc ac vttnti pui" tulare. Ert Ennodii Ticinenfis verfus cpigr. 19. Afpice dcpofita bt.indum feritate leoncm, Ore voniit lymphas pciJoris obfcqnio. EJ^cra dum vitreos ejfnndnnr gnrtura fonteSy Naturam perdcns bcttna nos fttiat. Nunc ad jura pergo , pauca dichirus, quod clariiTimis hic non ignorem prodira ingeniis. Iraque jus aqua:dudus ad hjcredem fine principis confiimationc non tranfmittcbamr, ncque olim cx quocunque loco , fcd tantum ex caftcllo aquam derivarc per fundum fuum poterant, ut patet cx vc mfti SC. vcrbis apud Julium Fionrinum lib. i. de Aqusduft. quod intcUigendum de aqua publicis ulibus adhibenda. Nameflumine non navigabili quiliber inconfulro principe jus aqua; ducenda; habcbat. Ulpianus IC. /. i.f. dcfiif minih. lcgc doftiirimum Francifcum Duarcnum Commentaliisin tiiidum dc .'\quiduflu cap. 5. vari.ifque antinomias
,

^

,

&

txttin.tjfe

diainis panegjT. dc 6.

loquitur Plmiuslib. 56. cap. If. Obiter Cl. ClauHonorii conlul. 26.

Indc fatur.:to tib.itis Tibride tympl.is Ex.ipinnt arcns , opcrof.njni fcmita v.ijiis ^nictjuid tanra promirrirnr nrhi. Motibns , Sidon. ApoUinaris apertius Carm. zz. v. 184. ArUns at in thcrmas tu/i^e vcnit altiu^- amnis^

^

Et
Sed

cadit in

monrem,

p.ittt'iftjt'.e

cttiuttibns a^its

idem Annivcrfaiiatum difputat. lib. i. cap. 51. De ulii piivato aut publico aqux in uibcm dcduda:, h.xc lunt intelligcnda , qus dilcuflimus , at de caftiis Sc cxercim Roraano quiddicemus! Certe apud Hiftoricos paffim aquarionts c.t' pabulationis, quum ncmpe ad aquam fireiifis fii menrio, ut convehendam calones quidam lixa;, non milites deputabantur, li forre in locis ariaioribus fic ficcis caftrametaium fiiifl"et quod raro evcniebat, ex Vegetio&Polybioaliiannotanmt, vide Wolfgangum Lazium Commentarior. Rcip. Rom.
difcutit

&

&

Circnmfcrt ctanfnm cava pcr divorria flttmcn. propius ad rem Claudius Numatianus Rutilius lib.

lib. 4. cap. 6. I
.

&

idco ficquentei coniingebat
,

hofiibns derivttrcnrnr
poffct.

quo excrcirns

firi

mfiuvti atto alt domitus facite fupcrari
,

fui Iiincrarii ad ^ltiid lotjnaT aerio

Romam.
pcn.^res forniic
rivos
,

Herodian.l.

7.

apudOnuphrium inurbcRomapag.^9.

aqnas ' Hos potirts dicani crcvijfe in fidera montes Tate Gi^antxtim Grtccia tandat opiis. Intercepta tnis condnntur JiKmina mnris ,
^lna
vi.v itnbrij\rat tottcrct Iris

,

Balbino Augg. Inter hxc Rome Jul. Capirolinus in Masimo qnnm iternm fcditiones inter popntum mititcs cxortxfunt , mitte cdiila "Batbinns proponeret, tiec aHdiretur,veterani fcin cafira prxtoria contttternnt cttm ipfis prxtorianis, quot corpitpepm'

&

^

^

Confumttnt totos cclfa t.tvacra tacns.
1'apin. Stat. lib.
Crefcit

tns ohfidcre , nec nnqnam ad atni.iti.im ejfcnt tradn^t.nifififiutas aauarias popnlns incidijfct. C. Claudian. de 6. Hon. conful.

——^—
,

i.

filv.

j.

ae Gothis ad deditionem

fiti

compullis:

^

Quod autem
fucrit

non anno urbis condita quadiingcntefimo quadragefimo primo, urex Frontino voluit Liplius ,docet fupia a mc citams

ttnda inntimcro pendcns tranfmittimr arcn. piima aquarum in tubcm deiivatio faota

Prtecctjis qn.irHin

vaga motibns

Uno

cotte latens

,

firiens inctnfaque vatto
,

C.

Plinius,

& acceditPaulus IC.

Ercptas quxfivit aqnas quas hofiibns ante Conti^uas atio Stiticho deficxcrat arctt Mirantcmqne novas i^ttota per oppida vattet Jnjferat averfo finvittm mi^rare meatu.
,

/.

pnbtictim tocntn rivus aqnxdn{Ins privato noccbit,
aitio

$.Jf.ne qiiid in tocopnbt. fipcr crit privitto

cx tege duodecim tabntarnm , nti noxte domino cave.ttnr, Quod fi vcium cft, diu dats adecemvirislegcsantcarmum A4I. ni(ifortedicamusdecemviralestabulasde.7^«,ifio, non uc Anuxdnftu intelligi dcbere , quod in Gloftario vctci i vJ^Det» ac fi dicas .itiniduninm, vocatur. Coclius Rliodigin. 'itryuti llb. 26.cap. 5. Antiquar.lcaion.Feft. lib. l.aqn.ifinm, qnafi atju£ apnm, ideji, aquxdiiUns, appelt.ttur. JavolcnusIC. /. ?. f. qncmadmodrm Jcrvirur. air.itr.ttit aqnafi inparrematjna^ii
,

Paralipomena.
JDe invtntione
,

ufu , ornattt Tbermarnni , la^andi ritti,

©•

'inJiHxit, in

IC. /.

^.Jf.

margine repolimm, inp.irtcm agri. Male Pompon. dc aqna quotid. xfiiva : is aqnx qHotldiatixjus ha-

^

bet,vclfijiutam :nrivoponcre,vet atittdtjnodtibetfacercpotefi.Ui cxiftiinem aquxduClum efte arte quadam, Sc manu hominum abfolutum peifcrturaquc opus ; aquagium naturalem vcluti aWcum aut canalera fontis. Fiftulishifceextimaadhibcbantur ornamenia , qua:capitisleoninilpeciempraferebant. PIutarch. Sympoliac. Iib.4. c. 5. ratioclegans apud HorapoIIinem

Ducanmr inde exordia traftams difficillimi de balneis thermis,feu lavacris. ut b.iltfica (tntptblicx. b.itincat>riv.itornm, M. Terent. Vairo lib. 8 dc Ling. Lar. Quidam igiiur ThcrVama- publicis impenfispopulo univetfo extruftx. Thcod lcnt. Augg. lib. j. C. de Aquiduftu. Arcadius Charifius /. ntt. de Muncr. 6- hon. alix in privatorum nfiis. vet. Scholiaft. Juff. venal. fat. 7. adv.l^;. A/mrori.ijvocatPliniuslib. z. epift.17. illas quas publicas alii; qita:dam xfrivalrs alii hycmalcs pro ra« tione caloris frigorifve. Sidon. ApoUinar. Carm. 21. v. 1 79.
.

&

&

,

Pi-rticns

ad

pclidos patct hinc xjiiva trioncs

,

Hlnc

ctilor

innocnns thcrmis lycmatibns exity
4.

Hieroglyph. Ub. l.cap. 11,

i

h.in lU

>AcirTa •yniitin:

,

jrhiif

Arqnt locnm remptts moltit. Vidc notas Joan. Savaiouis craditiairai ad lib.2. cpift.

Alii
//*•

ElCH,ICATIO
plMt
lio

QuORUNDAM Vo C A BUI. O R U M
M. TuU. Horten- Sed cum horam
24..

,

&C.

Cap.

14.

«i

&

apud

Tolo acquatt, nonnullx pe/iJHa. Nonium Marcellum cap. 5. n.
,

prlmtis kalmola
lib.
I.

fnfltndit

inclnjic plfces.

Rutilius Numatian. Itiner.
jitimitta rnttris

tjtis cmidr.nlHr , Conftimunt totos celfi l.ivacra lacus. milii cum L. Seneca fuffenftiras hatneornm fuo svo invcntas tradat Epift. ^o. Nec Scnecs crcdo quum Sergiiis Orata primus fucrit auftor. C. Plin. lib. 9. qui diu ante Senecam a:vo Mithridatis regis c. f4. Cn. Pompcii. Gra;cis eadem confuctudo , qui fc vel voluptatis , vel natmalis neceffitatis gtacia poftulante , lavabant , deinde un^cbant , ut UnSttarium pars balnei apud ijloj foret. Ale.xis C.omicus in Canniis.

Intercepta

Quod miruni

,

&

confnetam balneas petcndi idem Aptilejus dixerit 1. 10. Metamorphofea.i , A. Gellius 1. 18. cap. 15. lavandi tempus , videndum quodnam id tcmpus, qua:nam hora! dixi jam ante coenam teciptam ablutionera, teftatur Perfius fat. i. in finc His m.tne cdictKm , pojt prttndta Ctttlirhoen do. Pollio Vidruvius AichiteA. 1. 5 cap. in. Tempns Ittv.indt A meridiano ad vefpertim cji confiitnium. Q^FIoiens TertuU. lib. adveifus Plychicos definit; Apud ijnafdam vcro colcnias prtctcrea annna rittt faccis velnti e^ cinere confpcrfi idolis

&

&

,

,

fttis

invidittm fiipplices objicinnt
ttfqHcelndtttittir.

,

balnett

<ir

tahernttcnla

iti

&

nonam

Quod

pi.Tter

bus oftava theimis dedicata. M. Nttnciat oitlttvam Pharix ftia

leges ccnfoiias, qniMartial, I. 10. cpigt. 48.

titrha jttvencte,

'Eroi'

,

itSKMtcfjiiioy

ts tc

hitTrlii^toy.

Sed In balneo ncc ipjisjvcn aderat, piincipium ritus ab exercitiistraduclum quod fudorem aqua ablucrefalubre ludicarctur. ideomilitesincampodecurrcbant exercebanttuque. In Tiberi vicino natabant ut notiffimum civcs vero deUcatiores aqua calida in balneis fe abluebant. Peclatijttm erat f.ti^uariftni.
,
, :

^

Et pilala rcdit jttmqne fnhitque cottors. Tempcrttt hsc thcrmas , nimios prior hora vapores
Halat,

^ immadico fexta Nerone
eji
,

catet.

At cum diiciimine tempoiis C. Plm.Juniotlibi.
Ubi hora btilnei nttncial.i
i^ejl

atttem hyeme noiia

,

J.epift. r. ajiale wdti-

tron. Satyricopag. 21.

Intravimns balnetim

,

er fiidorecalefa-

Oimomento temporis adfrtgidam c^imtts. Viri dofti annotatunt. Artemidor. Daldian.Iib. i. Oneirocrit.cap. 66. ti\xa«mxifitoy xi(T«r^6^|,ot'(Mero/
,

v.t) in foie Ji carct venta , ambntat nndns , dcinde movetur , pila vciiemcnicr tS' din , nam hoc qttoijtte excrcitacionls genere ptignat ctim feneUtttc , totns accnb.tt, c^- panlifper cibtim dif— fert. fenlu capio illud M. Maitiaiis 1. 4, epigi. 8.

Quo

« fjaytiKit Tretv^dfjtivot ?rivts iXiiovTO. »v

Sr auTo7f uTrofAvtffjtct, royts » 7r»Ki(jns to ^ctKavilov , tcitt auto To Kiiia-Scti. vvy ifi 01 ^*v oy ttsr^ori^ov io-^-itse-tv sl fiii Xisvotvto ol cTe xai ifA^atryovTi; iira ^it \isovTctt juUxcvTSf SiiTTViirity, »ai' «r< vtJv To /Sa^avejov oucfiv clhM , » ocToc iTr) T^ofit. Sed atit d hetlo revcrjt , aut m.tgno lahore tranfa£to digrejfi lav.trentttr. Erat i^itur iis balnettm laboris atit helli montimeiitum, JicKt ipfum tttvari. nttnc vero alii non pritis edunt , tjttam taverint ; alii vero etiam accepto cibo tavantur , inde videlicet fttmpturi crrnam ejt nunc halnemn nihii alitid , qiidmvia ad
, ,

iu nonam ntlidis oSava pttttsjiris. Utabhoraoftavahyemepilaluferinr, deindebalnea
StiJ/icit

accefle-

rint abluendi,
vtiT(,i%

inungcndi, fricandique. ^axtviis, &/3a^«4-

licetfciamdilpIicereD.
adirc, lib. 2. epift. 15.

b.ilne,itrix. Jul. PoII. I. 7. Onomaft. halneator , cap. 53. ut hivirilibus, il^s muliebribusinferviantthermis, Hieronymo, adnltasvirgincs Itivacra

&

^

nx
1.

adLitara de Inftimt. filia;, cum luxuminifter Martialis/ijmKc/j dilcCla catervish,tlnea dixeiit

,

^

cibtim. Plaut. Sticho. 4. 1. 6:"-. Tojjca ibo lavattim a fila. In balneis autem tres cella, prima eft c<jW.ma , ubinempe fudabatur. Stat. lib. i. filv. j. 62. Hoc iterumfudarene«et.

II. epigr. 48. Ungebantui deindc veftibus depofitis loti. Petion. Aibitet inSat)'iicopag.2i. Jam Trimalchio tingitcnto perftifns lcrgebatttr , non linleis, fcd ^altii) ex mollijfinta lana faCtis. Hincprarcepmm CotneliiCeUi deiemedical. i.cap. 2. Exercitaiionem recli fcqttiinr , mo.io nnSio vel infale, vel
,

ad igncm
'

,

modo balnenm

,

fcd
,

in concltivi

,

ijnatn

maxime

^

Locus

quem
1.

hic erat fupra /.lirK»; fufpenftis , neuligorefrigeraret fufpcnfuram balneornm vocat Rutil. Palladius Rei Ruft.

alto

I . c. 40. M. Vicruvius lib. 8 . cap. 2. hoiiTfi t« S-sjftt^. Calida halnea. Homer. Od);fl;i. 8. Leont.fcholiaft. Iii). 4. Anthol.cap. 18. epigr. zy. Dio Cocceian. lib. 53. mfiaTifiov ah

&lticido, &fp.uiofa. C. Sueton. in Cal. cap. 3 7. Com^ mcntns novttm halncirnm ufttm poricnlojijjima gencra ciborttmalqtte cotn.trttm , nt catidis frigidtfqtte nngtteiitis lavarettir. L.
,

i^ne ibifiic.-enfo ap{)ellat ; fecimda eft media qui J<c tepidaria letuifrigidaria. Plin. nepos de Tulculanofuo lib. y. cpift. Fripd.iris 6. celltccotmcititttr mcdia , cui fol hcnigtttfjitne prxji fji, catdttrixmagis. In hac trcs difcejfiones ditiinfiilc, tcrtta ifole tongitts , d Itice non longius. ^podyteriofuppofitum cji fphxrtjSeriKm^ejtiod pltira gencra cxeriilatioms fliircfotic tirculos

C

,

catida ttimitltnitriotavacrovcjiro prtCp,tr,ila, in fine fermonis hiijtts Jl,ilitnfe dcveftinnt , ntidatiqnc, c^ fi,tmmts tttrgiffima vaporerecrcall , Cttltdti(jtiepcrfiiji
I.

Apul.

4. Alini.

Exmare,

e^

olca pertin^i

,

menfts dapibus largitcr infirttClas
,

,iccitnibunt,

,

A.Peif (at. 6. v. 15. ^ti non crentit
Is vero

^

Martial. lib. 3. epigt. 12. nngitnr Fabtttlc ,
3.
fc.

mihi

morltitts videlttr,
3.
,

,

M.

Plaut. in Poenulo, aft.

capli. Qui locus egrcgius, qiiod doceat in conhnio balnci fpharifteniim fuiflc quo exercitati deinde abluerentui ante
,

Ibi le replebo ufqtte ungttenittin echettmatis

TertuJI. Apolog. c. 40. g<rofiW;V pajti , Jl.itimtitie prttnfitri , halneis , ^cattponis , Itiptin.tribusoperali , a/titilicia Jovi immolaiis. Poll coenam autem non niii nepotes. Plaut. Rudente aft. i fc. 2.

coenam.

^

.

yiam ilH fitnt vocati ad pran.iinm. jff;? SC. ^nia poji citnam credo lavcrtint hert. At ftugi & honcfti cives femper epulas adituri, balnea ptius petebant, quo ritu L. Apul. lib. 5. Meramorph. in
Prcptcr

DA.

nbi tn Ittveris, Ibi nl btilncator faciat imgitentariam. locus iUe tinCttitTrium vocabami. Plinius nepos Unde lib. 2. epift. 1 7. ungttentttria cetla. Si.lon. Apollinai. 1. 2. epiit. 2. Vide carmen Alexis ante a me ciratum. Dcindc fiicabantur. D. Aufon. cpigr. loj. Thermarum in folio fi qnis Patygitona vidit

^iid mutta verba fttciam?

&

principio. Prokinc cnbiciito te rcfer le(ltilo laffttmlinem , refove , ex arbitrio tavacrtim pete. Nos qttarttvt voces acjpis , tua famultC fcdulo libi pr£rmntjlrabimtis , nec corporis ,

^

&

M.

Ulcera membrorttm fcihie pntrejaila faventem, Plaut. in Pfeudolo: Uniti l?i fitnt fcnes , fricari fcfe ex anlitjito votitnt.
,

Afpernati has voluptamm iUeccbras Spaitani qui nudi aqua. ex Euroti fluento frigidiffima abluebantui. Elcgans cli,

eura

^—

te

,

nec rcgates
.

epuU
,

tmrabtinlttr.

Jttm

nttnc in halnea

AuJ. Perflus falva

epigramma

42. Martialis
libi

I.

6.

Riins Ji ptaceant

Laconum,

fronle

lictt

vtidas

ijitariquam folida hora ftipcrjit

.^d fextam.

reftdc.tcm, hejicrna dic forle lonfpexit.

Et antequam ad tonforem irerit in thermas prius fe conterebant ; quo Pet. Colvius ducit illud L. Apuleii 1. 3. Alini. Htmc jKvcnrm, cttm e h.tlneis rcdiret tonjlrini ipfa
, ,

Canlenlus paies arida vapare , Crnda virgine , Martiaque mergi. Qui locus cotiigendus ex MS. Francifc, Concepto potes arido vapore Crnda virgine , M.trtiaqtie mergi.

Mod.

egift,

2J.

Kivus in tonftnna refidens
hle in bglntas itnrui
efi,

M.

Plaur. Afinsiia.

De
de

litu

vide, qua: Cornel,

CeUus

fcripfit lib.

3. cap, 37.

Re

Mcdica.
critici

inde

htii

venitt pjlt.t.

"renebiofs in gtin«iEio Uieuus, quod

obfcrvave-

6^

ANTiq.0ITATUM ROMAN&KCM
&
Cum

LlB.

I.

runt, feJ deinde fpeculuia addiia, ut clariirimuin undecunque admittercm lumen, epift. 99. L. Seneca cpift. 86. lib. de ptovid. cap. 4. sli;"^ nm in 1. <;. controv. 5.

&

caldmHm runm

ImIs /petKlantiif d!rm admiftrit. Domitius injlrn. lig. Idem ad ediUlpian. IC. I. 11 f. dt Infir. aum /. 9. if. t}Md' 'ji ant dam. Matcial. 1. 8. cpigr. 14. Hiitrnii obJHla mlil ffrcularia , furot

&

^dmittKnl filrs finr !«cr diem. Et de oblcuris thcrmis idem Maitialis lib. z. epigr. 14. Krc FoTltmat! fprrnil , nrc balnca Fanf:!, Kec Crylli trnrlrat , z^icHamrjiir Lupi.
,

&

Scahor , fnpprllor , drfqHamoT , fumictr , ir«jr Exfiior , pi/i^or. tantum dcdccotis in expiUndo pumicandoque cotpotc fuctitincalcntibusillisthetmis, muor, cui Herculi deorum fortinimo calida halnea adfcripfctit antiquicasi qua inftai munetis Vuicanus Hciculi dono deJeiit Ibicus poe^a Lyricuj apudScholiaacm AriftophanislVcbilis ac'ii. %.{c. ^. in chof o. rtS -i-vxfi irrx irriirtr' jitit 'HfiiKKv» MrfiC Kai Toi ri{ diffuiniot »r Vertit Frilclilinus

De

pavimentum co inlktnebatut ut notatum a Liplio, ex & laqucaria incruftabantui quod Fl. Vopifco in Fitmo
, ,
,

patulis Siat. 1. i. fil- 5- v. 4^-. MhIiks KHtjur dirs , ra.iUs uh! i nltmna to:!s Prrforat , atijne ali» fol imfrobiis urilur tj:n. Ncc modo fpeculatia leu fencftra; e vitio illis crant, fcd

apettis

&

Et nt! tM «ri^nam friglda vidlfii halnta Hercmlana: Et quis rrat HrnuU fi-r:iur. Et Herculancas thermas irlinuat Athenius 1. II. dipuofo'
.

phift. cap. z.

&

Pindar.

Ncm.

od. 4.

CiSt ^i^ht
Tut*.
fJtiyfi
affffor

ii^u^ riffffci

Xi fxttK^XKai riC^ii
ivKoylai ^ifffvretifo;
aijita

ftllchrltii.iinrm

lalnrornm vocat AurelluS Calfiodotus cpift. ?i. idcm Papinius eodem loco:
Effnlfriit

1.

?.

camere ,

-.-ario

fafiigia -„ilro

laits c!th,irx

Jn fprcies animcfijnr nitent. Poliebanmr quotidic teigebantuiquc hic feu fpcculatia, feu pavimenta a lervis balneatiis, idquc non Romana tantum confucmdine fcd etiam Gia:ca. tertcm cito yEfchjlum
,
:

tantnm molHa rffi.it mrmh ijuantnm & caimina tecitabant, & ea quare nomine garrulitatis , balneatoies notaci. Erafmus Roterod. Chiliad. i. cent. 6. Adagio 70 aliquot locis Petronius , ut ab aliis obleivatum. Q^ Horat. lib. dc Arte poet.

Kequr eafiJa

qm

comrs, iiiaudiverant

In balncis

,

refercbaiic

&

Aireu >i yuJ» ^8Ti'f(«F 'Akk' JK f^tiyiTut ivfiafic

auro Siirtfoi,
JiUTHfia».

——.^

Non barham,

iingMes ponrrc cnrat "Bona p,irs fe.reta pelit loca , balnea vitat,
lib.

mn

Lotitm rjt ijiiidrm lavaLrtim hoc fcittndo Srd ex rnaximis facilr lavairis. Jani vcto ptomifcua non fjilVe baUiea , fedviiosfiiad mulieribusdilcictafcpaiataquehabuiffc, notifllmum. M. PolIioVitruviusl. y. cap. 10. Itrm rji ammadverttndtim,iit! caldaria in iifdem rrgio.abttsfint colmuliebria virilia^He conjimda , totata: fic enim rfiiarlHr nt in vafiria rx hypocatifo commn-

Frcguentia inthermisfurta. Q^Flor. Termll.
perlccuticncj Litrr tahern^trios,
€>•

de

fliga in

furrs balMearMm , C^ aleones, d?- lencnes Chr:Ji!,iiii tjuotjur vrQigaies continrntMr. Idem lib. de Idololacria ; Crrdo ^fttrrs halnrarios fuis tjuoqMe mMiihnsvivere, PaulusIC. /. ^,ff,drofiic,prtfeCliv!g, ^dvrrfnt capfarios qnoqnr qui mercrdr frrvandain balinris vrfiimrnta fiifiipinntyjndrx rfi confiituttts, itt ,fi qnid infrrvaiidis vrfiimrnAuftot feparationis D. Hadiianus tisfraudnlriltrr admiferint ipfr cofnofat, Erant crgo hi fuies r.!s fit nftts roritm Kirljqne. Aug. ^£1. Spattian. iueo. Etnimiainvalelcentekixuiiafuftu- feu capfatii intci fervos, eoiumque f.uram pai (acrilcgio, erant enim nf i ^ifftti MTfii , facra calida balnra, ut loquimr Arilit Antoninus Philofophus. jul. Capitol. ineiusvi.a. adi ad doaiftimum Savaionem I. 2.. cpift. 2. Sidonii Apolli:iatis. ftoteles Problemat. lect. 24. num. 'i 9. Roma: poena duplionis Gricis. Eft&locusLucilii Saty- hujufinodi furibus ftamta Athenis mois. Dcmofthenes otat. quod appaiet confuctum contia Timocratem , cujus vetba vide apud Pecrum Victotai. 1. 7. focde coimptus , citante Nonio cap. z. num. 102.. rium variai. leftion. I. 7. c. 18. Q^ CatiUl. epigi. 31, Sador , fnbellor , defqllamor , fiinicor , vrnor E.-rp!lor, piu^or. fttrnm optime halne,ir!ornm Vibeim! patrr , cintcde fili: Multis mendis ut cuivis apertum , fcatetprimus yetfus. ItaNam dextra fatrr inquinatiore, qucHadiian. )uniuspuiavit, pio/;j(/or/i/rfor , podecommode Pergo ad miniftrosreliquos: erant in balneit, quibusaqua legi, ut fit ,i halneo abfierp. Vndc &ptdiim. aUi..^.ifor, noncommifla ; cave tamen confmdas eos cum atjuarla proviniiuUi rador, intct quos Adrian. Tuineb. 1. 2.9. Advcrf cap. 2Z. .iquaria proviuled melius indubie Catrio,/i:.ihr. deinde/i.';>f//or,refte ab co- cia ut eft apud Tullium in Vatinium. epift. adPxmm. 1. cia ingenuis roncedehatnr , quos Xeno Aug Hydrophylacai dem in /«j/ipf //or, mutatum. M. Tullius 9. modotnrpis, fnpprllere, Hoceft, aquarum , vocat /. de y^juxditSu, ^ ut puto, r.onmodo honefia 10 C, 2.2.. §l!iid? ipfa rrs fafitiMm efi j.im eril nndns ia baliito , nonreprekend.-s lial-jj\ publicaram cttfiodrs ifti intci feivitia, Rhodigin. 1. 18. cap. 40. Jurilconfulti dcfiniunt. Jul. Pollux 1. ?. cap. 4. fiolam Stoicam. DionyCus Lambinus monet in MS. filifle fupprtit flagitinm. Scquimr inde pitiiicor vitiose pro fnmi- ffKX^HpOfiS: , BTOf S\ TbC fXCTOIKSC OPVOjUA^OP • »9t) Tcc; yt/petTpumicar! c^pitml.r Uvigar! , cujus ufam enenatis lutt eiiirat CifitKfift! , ttrri ri IfjK iiutTifiic. InquHinosfcaphicor. ftc- grrnlos effxminatifque nemo nefcit folemnem grammquc mtilirres rornm irqitigcrMlas vocabant , utrofque quentem fuilfc. Ovid. 1. 1. de Artc Amaudi f.ilieet ah ogicio nominantes. Quj: non dc balneomm modo Xcnophon Xrc tua mordad pnmice crttra trras, ufii, fed de qualibet aqui gcftatione. cxpedit. Cyti Minotis 1. 4. iffotefx'ff*s juMtixne , Scxt. Ptopeit. 1. 4. clcg. 8. iffdixitj fonc Seriia nam taceo volfi carprnta nrpotis. afjfilgerulos ^ifuc , mulieres aqtt.im gerentrs , pumicatos infamia notatos a,l eum morem Rcmaiii vcnalem aquam pei aquaiios inVolfos autem fivc depilatos alii doaieiunt. C. Plin. 1. 56. cap. ii. Pumius U-.ifandii feiii definiebant. Juven. fat. 6. vcif 533. nnnc viris. Vet. SchoVrnlft condnStts aqK,ir!us, corporibns olim mntirribns in v.ftt Uaft. Juvenal. adv. 15. (at. S. Catina opp!dt:m Si.ilix , uf<j«e Piimus idus honeftus Icgiiimufque , nam lavantibus aqux afpeilio neccflaiia, quam eunuchi, aliique fervi in coosd frohra diffolutum notatur , nt e^ 'Bih.nttlns. Catinxque fuer , Cumana merrtrix, chis adfercbant, at poftea, quia mnc maxime temporis Ofie fenrx legendum (tupti dominas alloqui liccbat icmotis teftibus , lenoncs Fone conciliatoies, Ae>n,tr!oli AitXi , Feft. 1. 1. Aquarioli mulicOfce fenrx , C,it!n£^ue puer , Cumana mcretrix, pumicis nempe piimos ufus , Juvcnal. loco cicato: rnm imtudicarum fordidi afftxU, Gloflx veteies , jitjuarioU 5*/ trntrum attritns Catinrnfi prnnicr liimbr.m, in iifdem 3.ir,irio rrtflttuliuitt /SotXXa/<;, "Baca-ionrs , cmncs Gallice, majuereau Adiian. Tuineb. 1. 14. cap. 12. AcRcvcitoi ad Lucilium , cu|us vcrfum elegantem effiminatoiumvoluptatis balneaiii gtadus cxpiimentcm cius Plaut. Pocnulo aft. i. fc. 2. legcn quc moics exhibenicm, Cc cotiivjciidura ccnfco SrriTl.^ritm fordidoriim fcorta dioholaria, duii:; yEliusLwiio:ii4.ulCoHUHodo;.<f«ri£i»i<ti/ncirrr«rf»«V>)r/<»ianios
,

e>-

&

,

&

,

,

^

,

Nam

:

,

,

,

,

I

&

,

,

Nam

&

i \

,

^
&

|

Nam
,

&

^

&

,

^

,

:

&

Ob

&

&

,

&

Hiatt'

ExfriCATIO Q_UORUNt)AM VOCABULORUM,
iiatarlhHS t»nv!«!t,
bris iiatKm itijfis

&C. CaP.

I4.

6i

nquam

geJTit
ei !oco

,

iit

lenoiium mhitfter
crcdcret
,

,

ut pro-

,q«iim

cnm

ad qnem for-

tmapravexit.
vcre
lie

Q^ TertutUan.

Apolog. cap. 45. S! qui forte

fterHitate Chrifii.vmrHm conqiteri pojfii.ic , primi eruiit lenmes , prodn&ores , aijiiariali , tiim ficirii , vcnenarii,_ magi, !tem amfpiies , ariali , m.tthematiii. Ubi malc repolucmnt

od, 11. iiveonyche.Citail cpigr. 66. qua; piimittisIocotub.-ilum , Meuifms multis obfeivat ad Lycopluoncin. Aut ex irc. Glofl^ liidor. 'Barcanda concha lerea. LuC3n. 1. 9. v. 349, Vcntoja pcrfiantem mttrmitrn comlia.

,

pro a.jiiariol! Apul. lib. Z.
tns
ifle

,

'Jnarioii.
:

Rcnatus Lauicntius oblervat. L.
,

Kxoris

Apologil Hife anditis exacerbatits aqnariofnx ila ira cxtumuit ita cxarftt fiirore nt
,

,

plidi.ijfimam , prsfente ft/io eJHS, fxmiriam fanitijjimam iigna cuhiiulofm diceret. Cl. CUudian. lib. I. in Eutrop. Pecleh.it domina crines , e5- fxpe l.iv,vui
in

&

Claudian. dc Nupt. Honotii Sc Maris: Scn concha Libyciim cinumfonat aqiicr. Argentea firifle hsc ornamenta notum. Claudian. epigtaiit-' mate de concha Transfcr.it huc liqitidos fontes tieliconia Nais ,

Et

patiilo conchie divitis orbc fiuat.

Namque

latex dccix

qu*

laverit ora Serenie,

Nudiis in argento iymphas portahat alHnintf. QuK non tantum de balncis intclligenda led de quolibet expiamincpoftcoitura foemins eiumacoitu fe expurgabant. Sueton. Augufto cap. 94. ^n.-ift a concnhitn maritifc piiriftcaf fet. .i£lian. lib 4. var.hillor. cap. I. ait: D.irdanenfcs Ulyricos ter in tota vita ahlHi folitos , i^ cu^iioty , KX^yotfASvTots X se) aVoQftyoFTatt , poji parttim , cum ntiptias iriciint cnm mort:m o}petiiMt. Et eft quidam imago eius ici apud Plinitmi di le.ti;a. 1. 8. c. 16. in principio. Et alhifit Akius.
, , ,

Ultra Pegafeas numen hahehit aqnas. Sidon. ApoIIinar. 1. 4. epift. 8. ibi cruditiflimus Savato: Nam cum dignatttr rcginx hic tangere vultiis, Candor !n .irgentum mittitur e ficie. Felix Ennodius Ticinenfis epigr. 93. Parttirit ttnda fttim quam fplendens concha miniftrat. Non aquam modo, fed 6c ungueniiun his conchis afldrvl-»

&

,

tum.

CU — —^— Funde
Horat.
1.

2.

od.

7.

c.ipacibut

dyitbii , to'? t« xi<koi> Xi/i/, 'tt Tctuli frvi>,tf Tiv ^eretarix O- i>ahieator etindcm habent perpetuo moreni , in eodem folio f^ probltm, ei- improbum la-jat. Petrouius liill Ovidius, fcu incertus auttor in ca::aleftis Priapeiis Vade pcr has vites tjuarum ft carpfcris uvas, aiiter fumas liofpcs hahehis a^uas.
,

T

Vnguenta dc conchis. Inde data fabulsE occalio, Venercm !n concha natam , five» ut alii contendunt, concha 1« Cyprum delatam. Dionylius Lambin. ad M. Plauti Rndcntera aft 3. fc. 3. Te ex concha natam ejjc aiititmant , cave

^as

,

P. Ovid.

lib.

5.

Amor.

eleg. 6.

Ncve

fit£ pojfent int.i{t.im fcire miniftra,
lioc

harum conchas fpcriias. ftrigidiccndum de linteis, oleo, unguentis, libus quibus ad corpus fricandum utebantiM fed orania jam ab aliis prajoccupata limt, explicataque unoque nomine halnearia appellabantur qua; petegtinaturi fecum veTtt

Supeteiat
,

&

,

:

,

Dedectts

fitmpta dijfimitlavit aqita,

luti

Et

lib.

5.

de Arte:

viaticum neceflktium Mercatore apertum
Tolto

convehebant, ut cx Plauto in

Et tamen

M.

itlia viro mutier , non expcdit , iuquH , Si^id nift cjnam fitmis dic mihi perdis aqitam ? Tull. oiat. pro M. Carlio: Ideo aijn.im adduxi

Et de
,

ampullam atqite hinc eo. fttigilibus Suid. in voce rMpytc.
s.-lGi,.
cai>.
1.

vet.

Scholiaft.

Ju-

ttt

ea

tu incefle

iiterere,

Idem Ovid. eodem
cum
tihi tcmpits

libio.

ven. lux.

iat. 3.
].

7.

Scilicct offtahit ctiftos, ne fcribere poffis

Colvium ad

ftrigKLim vel xiftr.im vult dici. Jul. Pol53. tit. 7. dofta inveniie eft apud Pctjuin 2. Florid. L. Apuleii.

Sumendx

detiir

aqun.

Valei. Martial. lib. 2. epigr. 50. ^lua tihi p.irte oput.eft , Lcshia fiimis aquam. lia:c aqua curtiscalicibus. Idem lib. i. cpigr. 93. A'"^^ curttts Chimes Antiopefqiis calix, Et lib. 5. Epigr. 80. Cnrtaque Lidic fnhriits hibat tefta. At in bameis lubminiftrabatur valis argenteis, qua: lavationem appellant ICti. Claudian. proxiinc fupta citatus. UIpian. 1. 2y. Ornamenta mitliehriafunt quibits mulier orn.ttHr, veluti inaures arniilla viriolie , annitli pr£ter ft^natorios nrundus mttliebris eft quo miiiier mundior ftt , continentiir eo fpecitia, matttU , ttn^uenta, vafa unp^itentaria, fi qua ft,

M.

P A R

ALIPOMENA.
Qp de primo molarum ufu,

Aftcrvabamr

De

pijlrinis

,

Molaritm ufus antiquiflimus fuit, a Cercre profeftus, ^»4! homincs niolere docuit prima. Plin. I. 7. cap. JO. licct Stephan. libr. de urbib. inventionem Mit.int! cuidam aflignet in voce M»\a(T(at. Adeoque etiam temporibus heroicis cogiiitus. Nam in horto Alcinoi, Pha;acum princiI. 7. Odyfl". v. 104. apud Homerum, dMtgtiii^t fivxn! eTj juiiXoTa xaftror. Aliit qiiidem molitnt fitb mola pomacc! coloris frttgem. Grxci a TjsTa , verto , ir.ipctnm , vocarunt , quod nempe

&

,

,

pis,

mola rcponitur
fjih

,

^
,

Ai

mlia

diii pojfiint

,

veliiti lavatio, rijctts.
,

tione legiiur labatio

antiquo rim

,

nam

In Antverpiana ediB. in V. larpe per-

circumaao lapide
Martialis
I.

,

ut

jam dicam

,

frumenta tercrentur.

mutabant. Antonius Contius cenfuit legeiidnm alab.iftrltts. Male. Phidrus Tibcrii libcttus libr. 4. Fab. 63.
Seponit maichji 'vcftem
Laniftcit agellos.
,

7.

H£c qu£

cpigr. 27. ca voce utitur. Etl. Ij.epigr. jg. Piccnis venit fithdu^a trapetis ,

rawidum miilicbrem
,

,

Lavationem ar^entcam

etinitchos glahros

,

Inchoat , atque eadem fiidit oiiva dapes, Statius lib. 2. CIv. 7. Un^is "BiEtica provocas trapetis.

Livatio ha:c atgentea vel ea

eft

,

quam

aquariolus adfej.

lebat, vel labrum ipliim , feu lebetes , teos fuiflc invalefcenta luxu. Siat. I. i.

quos conftat aigenlilv.

Paulus IC. lib. 3.fententiar.tit. 7. cogendorKmfruSuumt.iKfa compar.tta, inftrumento cediint, velitt corbes, atvei, falces nicj-

v.

47.

Nit

ibi
,

CL/Era

pleheium , nnfquam Temefia notahis fed argento felix propellitttr itnda ,

jtrgentocjne cadit, lahrifque nltentibus inftat Deltcias inirata fitas.

Comha

fuit

••/1« X.''f *«

prjvatahxc livatio. Vet. Gloftaiium : ?n),i« S/ait *hXh "'if" aqu.im manibus concha. Paulus IC.

Mnndo miiliehr! Icgato ea ccdunt,per aitx mimdior miilier l.iutiorqne efticitur,veluti fpeculiim, conchx. In ptincipio fiftiles ha; conchx. vetus Scholiaft. Juvenal. ad (at. 3.V. 277. PeIves,!nqii!t,conchx,in quibus pedes l.iv.mt ut
lib. J.lcntentiar. ut. 17.

%afa fiaHia^iriiimlf*, Atpoftea e mariaritis. HoiiU I.4.

Eadem vox udupata, /.21, dc inftrudo. Adi ad legem 1 9. Jf. locati. At Varro , non a vertcndo, fed 1 tcrendo vult Irapetum dicil.4. de Ling.Lat. ut moLim d molendo. quod iiijc6la molentiir, ftve ter.intuT^, aitt comminuantur,licec k rotiinditate fiti vocatam, ut mala pomorum contendatifidor. 1.20.cap. 8. CoIumellaReiRufticalib. 12, cap. 50. legatui. Dicitiu Moletrina piftrinum. Cato apud Noniumcap. i.num. 520. Nervo, carcere, moletrina. Notavie Guil. Bntixns in legcmft fervus ^.ftfornicarius ff. Commun.prKdior.inprioribus annotat. adp.mdeff. Certum eft primitus trurofatiles fuifle molas ciua: circumaftas manuum agilitate bore ftuges tCtetent. A. Gell. 1. 3 cap. 3 04 qutrendunt viclum
forix, ij fitnarix, itcm moUolivarie.
Jf.

&

&

,

&

.

.

l

ai

66
f!Jior! tocajftt.
V.

ANT1Q.0ITATDM ROMANIRUM
optram Idco maimales dicuntur Servio Honotato ad Georg. ubi de rufticotum labotibu:>:
afftllivitnr
,

LlB.

I.

ad chinmageniat mttas, ^ux trnfatHrs
274. lib. I. Sapt otto tariii

coftas agttator aftlti
,

,

VitibMS aitt oncrat fomil

tiipidemfjHC rcvertens
aji-

locum longe aliter concipiunt a!ii, inrct quos Konius cap. 5. num. i6n. ^i«/i rc.iperet fc huc ccffum ad pricfpi.tm fu.rm. Sed melioi piioi lccUo , vcl ipfo Plauto juuice ia prologo Cafinx.

Quem

ItilKjfnm, ant atrt majfam fi^is nrtt reportat. Lapidem inciiflum refte dixit (Suidas itn , vocat
nu7r.)

^i Jibi
,

uxorem fofcat ,

ftit

,

Ji id impetrct
,

,

nam

circHmailo t.ifidt

frumtHtnm

tcrtb.iinr.

EoJem

Futnrurn ijnod arn.it, intra prxfepts fuas. Et vidcntiu mihi non molarii tantum letvi
alii Jiatioricm

fcd quilibei

Ub. verf 167.
Ntiuc torrctt irrii frii^et , nunc frangite faxo. Ut lib. I. yEiieid. ^."184. frari»ert faxi. Et torrcc par.irit Jiammis , pirifebaritKr i Ubi Servius, torrcb.vitnr frngcs in pilis , ncqnt multkwinr. Lucret.Carus lib. i. deNat. Rei. n. 881. Frn^ts qiioijnt fspt miimt.u , Rohort cum f.i.\! fr.m^iiritiir ....

in

domibus

privatis

dominuium

haouiflc

,

&

&

prxfepc dicetemi , quod quafi par jiunentonira iic lcicflet conditio. Teftis M. Tcrcntius Vario libi. 1. de Republica: Contra hic tandabatiir ab illis , is habebat iu

qui

vomm
Huc

&

linam

riifticam,

denus

pertinct locus explicatus.

nriam pr£fepi.im tal.tm cell.irn vinariam. Qaudian. libr. in Eutrop. \ nullo ha.

In

MS.

———
I.

coJice erat ejcatatura

Htcn: erat , htc Ptotcmee fides , ha frofuit ntas. In gremio corifiimpta tuo, tc^itftjtie jngalis,

MinaJs
v.

Rcbore cnm fjxl.
524. His t.itor inftrto torrtre exangnia ferrt ViJxcra cjcf.irum ptcndum , his cumntare camjirii Ptrdoniitam ftxo Ctrtrtm. Pofteriotibus deinde ficulis etiamfi riws mutams fuetit, manllt tamcn loquendi eaJem conluemdo. D. Aulbuiijs io Morclla:
Stat. lib.

Thebaid.

Et duili totics inter prxfepia fomn' Poftea aqitarite moU in afiiiariarum locum fubftituts. Pallad. Rutil.ReiRuft.libi. l.cap. 42. SiaqHtcopiaeJI,fiifn~ ra halncorum dcbent pijirina fiifipere , ut ibiform.ltis .lejH.triis molis , Jine artim.itium vel borninum tahorc frumcrita frang.iritiir,

&

NobilibHS Gttbis cctebratur pifiibHS , ilte Pr£cipiti torijitens ccrtalia faxa rot.itH , Stridtiittfijne traliens per Itvla marmora ferras.

Sed tamen zvo Aufonii nullx
afinaria, quas
facie.
,

ttufatiles

manibus mola

,

fed

nempe

afini verfarent, teftis capitibus velataque
lib. 9.

Mol.c, qux proximavidcbatur m.ilHtirius adftititor , ^ittico vetata facie , propcllur ad irtcurva fpatia flcxHoJicanatis , ut in orbe termini circumftucn'

L. Apu!. NiilcUar.

rejpro.oirejfn , mea rccal<:.ms vejii^ia, v.ii^arer errore certo. Achmes oneir. c. 195. /uu^urx ctMiSojTa ormiufXTii, piftrinurn iri ^1:0 ^finusrobtijius moterel. Et maUicr\'l pto poena lolis applicabaniur. P. Terent. .\ndria act. 1 fc. 2. Vcrbcribus cxfum te Dave iri piji-tinnm
tis
.

QuaiationeconficihujuimodiaquaiUE molx debcant, docci M. Pollio Vitmvius AichiiCLt. libt. 10. cap. 10. &m«minit Zeno Imp. I. ic. C. de Aquxdudu. Subnrbarium velpradium, vet batncnm, vct aqux mota, vet hortus, ad cujus vifum aqn/t publica fuerit dcriv.ita. Licet alii perperam leganr pro a^iix mola,aquariota. Et Valentinianus ffc Valens Augg. C. Theodof de Cancnefrumentario urbis Romte libr. 4. Improhoriim pctitiones, ijiti impudcntiut aufi fiint pojiulare penjiones, aqux molarttm qnx nrbi vcner.tbili anrtonas ahnnd.intius prajiitijjertt , (jitinijut libr.irum aiiri mnt^a infigat. Kotat Jacob. Cujaciiis aquaiix molx lotis fublevatis invcififque fiippcditaeiquc muneti juncli alini, cqui, & equx. batut aqua Securdus, vcms poeta, lib. i. .^ntholoz. cap. ;^ epigr 20.
,
,

,

TitJs tcf

i}-W)S"»» ^jtt/i/Toi/v

im

«C/xixty' ir itriroit

Tupov aixrtuntic i^fXelxTt

J)jo/<or

Oiix "^'t

°t7i fitif.cn 7riiiffou'^t

itx^oc iialytac

STi/pjjiT&y

tnt'^TiUc xunKofictxftocV^ctf

Dedam ufi]ue ad ncccm. v. 67. fat. 8. Segnipedes 'di^rtitjue motam vtrfarc Kepotis. Atque hi feryi in piftrinum detrufi , folebant nomine ajivtrum appellari, &imolx iffxpricfcpia. Undein MS. codice Plautino titulus concipiebanu , Pt.iuti ^Jinii jimphyirio fervi qui mutandus illum Ptauii ^i-ni ^mphytrio. ergaftulo hujufmodi indufi tanquam laboris omnigeni patientes , quales funt afini molis appliciti lic vocabantur
Vet. Scholiarf. luvenal. ad

rrUkonti ifi^sus?Cnr rnderitcm tardiim ajinurn Jimul ciim cqu.ihus in rotnndnm
«t/ xai

Axa'

in areis tritur.intibns agitatis curfiim ? nortne f.ilis eji , quoi molx circul.irium orius necejfitalis cor.vlutim oculis ctaitjis in cyrum aitus , h.thcti? ijui/i adhuc curn cauis ciirfu contcnHa-

mus

?

Neque

illud

prxteteundum

,

quod ab Artemidoio
:

m

Kam

,

Oneirocrir. libr. 2. cap. 4'. ttadimm /jLv>m etii tatriit.f rrotitf£f wpafy/Aa^Tctt \ijffti , xai -rirer ^tftiTort^ f »r juu Alct.t fcmper durorum e^ difftciliurn negotiorttrn foTnjuoLhtl.
'itiionem

notamm
ticar.

lcio a Joan. Metulio, inligni emditione viro, CriExerciiat. parte i. cap. 9. Et cetmm ell ex Aulo
,

Gellio lupra laudato
diis

Plautuui

in pijtrino

^njfdarn
2. fc.

e

rowarn. 10.

que
iit.

Denique porteniit ir fdetem fe^vum 'Jigiiific at lciendum Sc piftiino feu molx fuuro fiiifle numcn , fuiimDeum mtelarem. Jul. PoIliLX Onomaft. lib. 7. cap. ^5.
,
.

fms

fcripjijfe;

l,,ocus

eft
,

& fervilibus aidiftum apud ipfum in Cuiculione aft.

fuifle opciibiis.
I.

parajitus ijuia nort rcdiit Caria jifferre ar^entum credo , nam Ji tio» ferat Tormento rton retirteri potuit fc^rio. reciperct fe iiuc efum ad frtfepim fuain.

Paves

lUaxaSfif, lAuXon, /Jtutji , nffiftuxitin ^-tic , xa( iur«» beacvola. mola , pijlrinum , dca mttaris , Sed Sc Promjlius Dcus lempcr ante raolas collocabatut 0* ftiavcm alimortiam. Suid. in voce tirfifiu>Jts ^tic. Adi ad
8.

TOt.

Mi.litor

,

^

,

Titaquellum Commentario ad Alexandiura Ncapolitanum
libr.
}.

^in

Gcnialiuni dieiuin cap. 11.

C

A
y

P.

XV.
ejus

De populo Romano
HAftenus

0?

prima

divifione.

de o rbe dixi, quomodo ea a Romulo primum condita, & a fequentibus Regibus, ac demutn ab Imperatoribu3,fubinde aliis atque aliis montibus ac coUibus Pomoerio inclufis ampliata,& ab OHavioAtiguJio inxiv. regiones defcripta (it; nuncinftitutusordo requ'rerevidetur, utdeincolis etiamnonnihildicacur. Fuerunt igitiir incolas hujusUrbiappellati cives Romarii, t^MOS ILib.^.cap. i.de Antiqi49 JureCivium Romanorum.^ Caroius Sigo>7ius,v'ii clariffimus^ita definit, quod lint homines liberi, qui potiflimum de iis, qui Jub Urbem agrumve Romanuin inhabitarent. QuaE definitio cum fit generalior, quidem de iis, qui libera Republica ilegibuafuerunt,intelligenda;addit dcinde aliam fpecialioremj

&

&

opti-

De PoPntO ROMANOj ET
nomen habuerunt. Oftima,

EJUS PRIMA DIVISIONE.

Cap.

If,

«r

inquit, lege,is Kihi cizis Koma/ius videtHr, qttidomicilium, optimalege fd erudite explicat; qus, qui vult, lequitrihum, qiiihonoriimpotejf.rfemeftadeptus. Atque fia:c prolixe CTcre potcrit. Nos vero iis omilHs, de ejus civis, cujus definitionem modo recitavimus, prscipuis divifio-

&

nibus,quarumcognitioadmulta veterum &CiaflicorumScriptorum loca intelligenda prodcrit, agemus. Invenimusautem in veteribusScriptoribuspopulumRomanum varie, aliistamen atquealiis temporibus divifum eire. Primum quidem in Patrnios & p/ebejos: inde in 'Xriius-.tum in Cwr/iudiftributum: iterum in C/ajTes & Ccfiuirias: rurfum in Sen.itores, Ecjiiites, & Sopiiliim, Poft, in Optimates & Popn/ares: iu Nohiles prsterea,N(7cw & 7^noi/7«;mentionem etiam fieri video Ingenuonim, Li'oertorum,Si.hibertinorum. Dehis (ingulis operse precium erit, quid veteresScriptores tradiderint, indicare. DeTrii::bus,CuriiSi Ce«fK>/'/&CAr^/i«/, cum eaad traftationem de Comitiis commodius referri poffint,hic diccrefuperfedcbo. Patriciorum igitur & Pleoejorum difcrimen, & jura primum recitabo [Patricius fccundum Plttiarchum&' Ve//ejum Faterculum di{fi Senatores li6eri,ijuod patres ciere pojfent, ideoque fcriboidum Patriorthographix ratione. Hadr.yunius in nomenc/atore'] Inci:is fer c.non Patritius per t.Aldus Manutiiis in de cfe Patronis SiC/ientihus, cum ex hac prima divifioneoriginemfuam trahanr, dicam: tertioloco de tribus difcretis ordinibus, Senatorio, E,juefri,& Popu/ari, vel P/eii?/'o,verba faciam: tum quid de OptimatibusSiPopu/aribus fcriptum repererim, referam: poft etiam de Nohi/ihus, Novis ScIgnobiHhus, quinam ii fuerint, difputaturus; ad extremum, qui Ingenui, qui Liberti, quique Libertini didli fuerint, explicabo. Prima igitur divifio poft Tribus & Curias, fadla eft in Patricios & P/ebejos,ini\ituX3. ab ipfo Romuio,primo Romanorum Rege. De qua D/'0/"/)/7;m lib. z.ficfcribit I//uJ{res, inquit, genere, Qp virtute cc/ebres , epibufque, ut tum fcreb.mt tempora, ahundantes, quibus ejfent /iberi,fecrevit ab obfcuris, egenis, &' humilibus. Inferioris fortUTix, /jomines P/eheJos vocavit. Hi Gmcisfunt Stiij.iiriyi.iil: Potiores 'jero Patres,Jlve quod atate anteirent a/ios, fi-ve quod haberent /iberos, five propitr nobi/itatem generis, five propter h/ic oninia, Hkc Dionyfus. Et addit, hunc morem fumptum eiTe ab Athcnfenfium Republica, qui etiam bifariam diftributa multitudine, Patricios appellarint ex illuftribus famihis, & pollentcs opibus, penesquos fuerit civitatis regimen:csterosciv2S rujlicos, quibusnullum inRepubl. fuerit fuffragium. Quodveroofficium fuerit, tum Patriciorum,t\im P/ehejoru//;, idem fubjicit, inquiens: Komu/us,pojlquam difcrevit potiores ab inferioribus, mox /egibus latispr£fcripft,quidutrijquefaciendum:ut Patriciijacra curarent,A4agijiratus gererent, jus redderent, fecum Rempub/icam adminijlrarent, res urbanas obirent: P/ebeji vero ab his tjegotiis immunes (quippe qui ta/ium imperiti ejfent, nec vacaret eis propter inopiam) agros co/erent, pecora a/erent, exercerent qu&fuofa opifcia, nefeditiones orirentitr,fcut in a/iis civitatibus, dum humi/ioresprotruduntur cubito i potentiorihus, aut egeni, ac vi/es exce//entioribus invident, &c. Hsc ille. Qui tametl paulo poft fcribit etiam hoc interfu!fleinterPii/;-/iv'oj&P/fif/oj, ut quotiesPatricii convocarenturaRegibus, prarco quemque fuo ac paterno appelbrit nomine: P/ehejos vero miniftri quidamcornibusbubulis concinentes inconcionem contraxerint. Et hsc quidcm primis temporibusdifferentiainter PatriciosSc P/ebeJos fuit. Procedente autem tempore, & impetratis a Patriciis Tribunis plebis, plurima dignitatum & honorum ornamenta: ut, Sacrorum quorundam curationem, M^tgiftratus Ciirules,Confu/atum,T)iBatitram, Cenfuram, &c. Quianteafolis Patriciis concefTaerant, perTribunos fuos PlebsPatribus extorfit:
:
:

ficuti

etiam connubiorum inter Patricios

& Plebejos

communionemj

ut fuo loco dicetur.

Ad
ROmulus
mille

Cap. XV. Paralipomena.

Antiquffjima civitatis^Sifcretio abipfo Komu/ofacia.
urbis fundaniciitis jaftis, civitatis rtacii gnaviter adhibuit,

populari multimdine in montem Janiculum duceCanuIejo fiicedente. L. Flor. Iib. i. Hili Roni.cap. 15. de qua re dicam infia. Et Jcan. Borciiolten IC. .i.i tit. 10. lilt. i. bijiitttt.

Qui dilcrctiones iia iLabilits, ut in publicisfcenicifque fpeflaculis diu nulla diftinaio fneiit. Valer.

numero armatos pio

faJute

pic, undc & miiiiis nomen. Ilidor. lib. 9. Etymolog. capite 5 centum deinde ex fenioribuselegit, quorumconlilioomnia ^etet, (juos Senjtorcs appellavit.f rof f fr fcmdnttm, ut loquitur Eutropius ftatim. i.n limine Cax huWia:. Unde&lunamin calceis ferebantdimidiatam, qua; centenarii numeii erat nota qaod nempe in prima divilioncciviumav./KOTf.i;./Kwf.!rr<-5 firerint. AlexandeiNeapolitanusIib. j. cap. i3. quiautem/;,

curamde ordinando & quofdam juniorcs novi remi excubare pra:ce-

Maximus dcfinit 1.

2.

Cap.
titis

I. tit.

16. Pcrqitin^cjitos ^atiiy]tfit,t^ii:taccfn ^nnos Sen^tes
cSr

popi(/o

litijiits

Sor.tnus

fpeOacitlo Ittdoriim i»tcrfiiit,fcd brinc morem jittiL. ScriboniitsAditis, ludos matri Deitrnfaciente^,
fccrtti, difcretis Sen.itits

frtpcrioris

Africini fenterttl.im

^prpuli

iocisyfolvcrurit, c.tqne rcs .ivertit itnimttm -Jiilgi,

pionis rn.trnoperc qii.iff.ivit

M.
tris

f.ilorcm SciElcgantcr candem lem expreiTit Tull. Orat. de .\rufpic. Relpoolis. §litid ego deillis Ittdis loqttos in S^.rLitio riojiri rrr.rjores

^

tjtt.rr,

ante tcmplltm, in ipfo nra-

lib. 5. ^tneid. , Srd CTttd.i Deo ziridif^ns fcnetltts, qttibits tudis priirrttm arite papnli coneejfurn fcnatui hcuni ^ P. jitt jecundum lianc divilloncm, leges etiam ab eodem Ro- fric.mrts iterHm cos. ille m.tjor dedit. \Jbi ^wio Mc^alcnfibus nonnuli.T: civicam difciplinam , alia: efle gloflcma delendumque e textu , in quem infcitialibra"Vi r*'^" l""""" caltvenfem Ipec^abant. Fragmenta collegeruut viri docti rii, aut fcioli alicujus irrepfit. Idemin Orat. pro Cornelio iioltro ivo, cgo digeiam lib. 8. cap. 5. perduelli F.AfricannsiUeftiperior, nt dicitiir, rtortfofrts dfa. "i^i^ata confuctudo, ut aliusmmatrimoniiscontra- pientibits l.uminibus.qrii tiim er.jrit, verunt etiamdfc ipfo accu1 '^i'."'" Jiendis eflct modus cum fenatu,& cum plebe, nempe olim falus fxpe efl, qitod ciim cof. cffet ctim T. Lor.gopaffus cffet, tunt
_.

'uVfsdicantui, qui ;'kh;Ws, Serv. adv. 504.

mjgnx confpcelrt Mcgalcnjibus Jieri concetchr.rriqite -jotiterrmt? qrti fttrit rnore injiittitifque maxime c.rfti relipoji, folcnrnes
,

,

&

,

:

ptomucua mtei umunquc ordinem celebiabamur,

icge lata lublatuin, fecutaque ob id ipfum feditio teitia

at id poltca
e.\arlit,

primum .ipopul.rri confejfit fen.itcria fuhfciliafcpar.iri? Quodan* no leptiaio poft fecuiidam cum CarthaginieiUlbuipaccni faiUiK I Z

69
&z-n
drino
contigifle Tiii
iii

Antic^uitatumRomanakumLib.
emditi obfccvaac cz Appiaao Alcxani

I<

vaiiaque fedilia in ludis fpeflacu'.iii]ue concedi coepcre fecundum uniulcujuTque dignicaccm ; Se>i<itiT'.bns orchrjlrj , "BHlcKtuHm Bfiim.jt!bus profceruKm, pKlpliKm Impcrjtcri poMKm, cjKcjlri crd!iii ^m.»tncrdciim f^rjjns , fxm:nis cathedrx dcal^KC flcbi fcfnlj, , , ,

Exmde

Libycis. octa itint

nomina

&

Divition<:m illam excepit alteia , qua tota civius ia cptimMn liifcceta, plebs deauo in d.ijfrs, irihKi \f!<l>cm aut tcntnrlji diftcibuca , aico uc Domiiius iccvum fuujm manumittens tribuin ci mercarecuc , qui veluti pcimus civici dignitatis giadus , in tcaciatu dc fec^ii exjediam, optimates vcl patics eraiit vcl patricii, qui nempc a patlibus , quos Romului inilituit , genus duccbaut.

&

m

i

rU,

ut fule dilTeio iofra libi. ;. cap. 4.

I

C

A

p.

XVI.
£jf

De
DIviTo
colligivit.

Patronis

Clietitibus.

'Plebejos, artilTimo cos Romulus vinculo univerfo populo ad Kunc modum in F.ttricios Commendavit, inquit, Bionypiis , Patriciis P/ehejos , options cuique e vulgo data, Ut, quem vellet, Patronum fibi legeret. E^ inter alia, conferens hunc morem cum Theflalorum Athenienfium Prifcorum inftituto , ait Romulum hoc negotium appelktione decora cohoneftade: nominando Patron.itum , trite/.tm pjitperum , Qp /jumi/iiim : addidifle etiam utrifque commoda ofEcia, excogitata civili perhumana copula. Conftabat autem jus Patroti.jtus, ut idem refert, ofEciis ejufmodi,jam inde apud Romanos durantibus. Patronos oportebat C//>»//4«/refponderede jure,cujusilli rudcs eiTent , abfentium jeque , ac pra:fentium curam gerere: facientes quicquid pro filiis parentes folent facere; quod ad pecunias fuftiHere accufatoris rmpetum; &, ut compencontraftus attinet, dio dicam, quietem eis, qua maxime opus haberent, parare a privatis publicifve ncgotiis. Viciflim C//E«//;»;erar,P.j.')o«5ijuvare elocantej filias, fi his parum efl^et pecunia:;&abhoftc captivosredimere, vel ipfos, vel eorum filios privatarum quoquc litium perdltarum xftimationes, rauldtas publicas pecunianas pro eisfolvere, idquj fumptu proprio, non quafi foenoris loco, fed obreferendamgratiam.

&

&

;

&

&

&

&

:

&

Publicorum quoque impendiorum,

Magiftratuum honorumve caufa fiunt, eflc participcs, non fecus, autemutrifque erat, [Idcm Age//ius docet /ibro^.c.ip.ij.&' /ibro 20.c.Tp.\.^ nefaseflealterisaccufare alteros, aut advcrfum dicere teftimonium, ferreve fuffragium, aut cenferi inter inimicos; quod fi quls deprehcnfus eflet aliquid horum facere, tenebatur /ege de Prociitorii«/, quam fanxlt Romii/us: convictumque ejus criminis, cuivis licebat, ut D/r; facrum, interficere: (mos enim erat Romanis,quos vellent impune occidi, eorum corpora devovere Deo cuipiam, prscipue Diis inferis, quod fecit Komii/iis.) Quapropter per multas setatespermanferunt mutua PijfroKorwOT ac C//f»/««7 officia, haud fecus, quam cognatae neccflitudines, poftcris per manus tradita. Et maxima lauserat Nobi/ium,}xa.h(iTe C/ientesquim plurimos tam hsreditariarum clientelarura, quam partarum virtute propria. Ingenfque certamen erat utrifque, ne vincerentur mutua gratla & benevolentia: dum C/ientes nullum Patronis negarent minifterium viclfllm P.itroni nullo corrumpi poflent pretlo , ut C/ientes moleftari finerent. Tanta illis erat in omni vita temperantia , & felicitatcm virtute, non fortuna metiebantur. Nec tantiim in ipfa Urbe plebs tuta erat P.)fr/<:/(jr«»7 patroclnio fed & coloniarum fociarum, ac amicarum civitatum , & bello fubaftarum , qu3?que fuos habebat P.??ro»o/ quofcunque vellet e Romanis civibus. Et faspenumero Senatus controverfias civitatum , ac gcntium ad earum Patronos remifit, eorumquc judicia rata habuit: adeoque ab his initiis ex auftoritate Romu11, firma Romanis coaluit concordia, ut per dcxxx. annos nunquam ventum fit ad caedera & fangulnem; multis licet ac magnis inter plebem & honoratos exortis controverfiis de Republica, ut monentes mutuum, folet fieri in omnibus tam parvis, quam magnis civitatibus: fed parentes, & partim concedentes, partim impetrantes a volentibus, per expoftulatloncs civiles componcbant negotia , &c. Hsec Halicarnajfeiis. Eadem tradunt Liiius lib. i . & P/utarcJiuiin Romulo, fed brevius.
qua;

quam

conjunftos genere.

Commune

;

;

&

,

&

Ad Cat. XVI. Paralipomena.

^ui

nomine popu/i contineanttir , quoitip/tx cliente/a, ouod jus p.itronatus?
'

gno pa3o pcpHlKm, ataKC «rtcm fcrvare pctis ft. jtmpIiHs Rcmanam. L. FlOC. llb. A. cap. 2. hividcns Fortnna frimipi leiiiiHm pcpnlc. C. Plin. nac. Iiift. lib. 2.2. cap. 5. Curona
ijKidem nHllj fiiit crjmincj nchHicr !n maicfi,iiepcpKU tcrrjTKm frimipis. L. Sen. lib. 2. contioveiC 1. Colit ettamnHm in Cafito/10 cifim viOcr omnixm frafixm pofnlHS ; &lib ^contro-.: 7. -•-,-•. t-/3 t../i A-- c " -— -i-. hojirnivtntnovinci Rornanus nelmt. Juftinian. ptfMlms Aug. §.

N

>

'

a ^cncrc , rtam appcHjtidne pcpali ttmverji dvcs cemiKmcratis etijm p.ttriJis , e^ fmittorlbns. Homecus Agaraemnonem ijbique troinita. >.aat , Sic alii lege» .!'""• Tcpnlcrrm appeUac. fub auo noinuic etiam coraptehenfi. Q^ Hocat. lib. l. od. 1.
tjTio

fpcctcs

[igmf.c.intHT

,

&

&

Omitic fopnli tota cli-irjs lomprckenfa: Donat. in delph. pcologo. Lucil lib. i. Satycac.

A-

LxtKS Ovid. lib.
P.

intcrfis pcpH'.o ^iffiriai.
7.

Met.
tatia centHm.

Di^j rcfert re{lor fcfHloTHm Maio 1. I. itneid.

[

^lih,

I/iJiit.

de juTt Md$*

^er^t. iiviU.

Plet^s

afcj^nh

4« diijfeTt

,

Hiiic popnlHm l.itc rcgcm. Non tamen fub populi nomine plebs compiehcnik, claie T. Livius I.Decad. Iibr.2. Confnl jiptins iicgjrcJHs, Jfe Tribnnc in /jncmijKjmmfi inplcbeiKm, ncn ctijm pcpHli^Ccd fltbis effc maiiy;,,,;„„, Valer. Max. lib. 2. cap. 2. num. 6. Pcnes^Kcs SeHOtKs ir c^HcJiris orSnis, t^ HniverftflebiifHnmiim deiHi irtt. Adi

D* Patronts et Clientjbus.
ad Suidam
habire
prtf.
iti

Cap.

»4,

69

in voce invtat.

Et Uipianus IC. fiaismurhs
,

<'m::!m 1. I. _f. de ofjic. ubi fofidans puto effe omiies nrbii iricol,is. Claudian. lib. lie bello Gildonico Ut dimin.mi fleliey» , bcHatoriniqiie ftnatiwi
liioiiiam j>npuLir:i:m
Hrbi.

Camenarum decnj Patmie forenfis, Excniflar tnJiiim in titcris. EliasVinetus bonnm oraiorem d-joftrtw cxponi^jfed non /TiScit. Qiiippe palma hsc foreulis fcu corona fotibus, vitdKtuin
elt
,

&

liuligebatur.

ClaJfibHS tfiivii .lUrnit.

^—

——

Auctor ca.ininis incertus ad
,

PUbnem

Licet exerccrc togatte
licct

Plebs oppolitaibipopulo, qui&fenams, licet non ignorem <liftiugui.ifenaaipopulum,ut&prmcipem, qui inlocum populi (ucccllir, ut cioctininius Buiiius norat in aiinotatioaitius ptioribus ad pandetlas. Virgil. lib. 4. .ineid. v. 6S2. Extinxi tc meqHt firor , fcfnliiniqiie fatrefyne
Siiioiiios.

Mnncra

mitiiije

& fine fangitinis

haitji»

Mitia tcgitimo fnb Judice betla mereri Hinc ^MO^tte fcrvati continget gtoria livis

,

M.

Aitaqitc vifirices intexent timina fatmie. Martialis lib. 7. epigr. 27. Sic fora niirentnr , fic te pat.itia laudent
Excot.it

Papinius

lib.

i.

CIv.

i.

& geminas ptnrima fatma
7. v.

Jores.

Utere perpetKum popiil! magmqtte fenatHt

D. Juvenal.
liomine po-

Muncre. Intcrdum etiam pro

vili •abjediflimicjne fortis

fularis ufurpatur, five pro ej, qui inferioris erat ordinis. C. Tacit. hift. 1. 4. Cohortes , oiias ex vcteri infiitnto noliilijfmi popnlarinm regebant. M. Tull.orat.de Arufp. refponf P. Clodins repente faClns efl popidaris. Et apertius Aftione

ritmpe mifer tenfiim Jecitr , v.t tibi tafft Figanttir viridcs fcatariim gtoria patrna. Vet. Scholiaft. Scatg fiationum fiticet, adinfiar gtadiatoris
vtcforix
,

-^^——

fat.

118.

fc.itas

,

arm.iriota gtadiatorum

,

vel

ttt

fcx (legendum

eft
,

omnino
inc^itit
,

cafi)

&

^uid.tm ca^
iii

fiationes.

Ciccro

Cor-

ncti.ma, conrcpjit

in fc.itas.

Arm.iria enim advoca-

C. Vcrrem. Homincs popni.ires ant nobilcs fnpplicio av.t id txilio lcv.irentnr. Et Ulpianus rocf» pof ».'/W«m ,_^dixit l. 12... deappell.&relat. Et Callilltatus eft, plebeiorum IJ.
7.

in

,

,

IC. Soient ^tiidam, qni -vnl^o fe jiivcnes appell.tnt , in tjiiihnfiain civ!t.itibits titrbnicntis fe acclamationibHS popnlarinm accommodare , t. 2.3. _^. de fcenis i licet JJjjMotou lcnpopttl.trcs ut loquitur Piauiant cinfdcm civitatiscives , incolj: , accoU tus Aulul. (c. Optati. P. Terent. Phorin. aft. i. {c. i, poptdaris Gcta. j^micns fitmmiis mens r>onatus Grammat. pcpnlaris ejnfdem conditionis gentifnne pcpnlaris,popido amatits, &poSaJull. pop»/jm fni fceleris, poptiiaris linmitis, f^ poptdaris vilis, e popido^ne fiilaris civis, fafjns iitfi ^ttis dicat ford:ditm,poptilarem civem. Eugraphius, vetus (criptor, ad eiindem locum ex Saluftio yociKm , exponit^yjvt cjnfdcm conditimis. Ex hoc rini L. Seneca intelligendus qui popnlum pro jnaiibet miiliitndine funiit. Cnm tot poputis fiipatiis eas , in tot poplltis vix nn.t fides. Xenophon. Cyropxd. 1. 6. poft principium rfHtunSt Kfjioi militari^spopKlus , Vld^ns mititum , Utloquiuu TacitusUbr. 5. Annal. Derivatum hinc nomen popnl.tris, ut fit is, c^ui populo charus acceptufque, popul.iritas, gratia apiid principes populi feu plebeiam multimdinem inita. Euripid. Hecuba V. 2^4. 07U J^fxnyo^ne ^nxSrt ti^xtiii fjnicttnqne popidarcs feitamini fionorcs. Sidonius Apoliin. Carm. 25. v. 142. Vir femper popntaritate crefcens , £r Jnfie refidens in arce ftindi.
,

&

& &

,

,

torum tipnd vcteres fcatas l?abcbant. Quate miror quendaiu in re obvia expedita iricas agere, dc alieno labore triumphare , aut vcrius maligne ab aliis tentatum diQimalare ad C. Suetonii Domitianum cap. uk, cum lippis tonfotibus, quod dicitur, rcs fit decautatifnma, Martialis iiiterpretibus notata, lib. i. cpigr. 118. Et J'catis habito tribns fcd attis. Denique coron.x hujus forenfis mentio apud Maximianum poe;3m recentem , &ftylil'atisinfdicis, lalcivi nimis, quod opulciUum qui Cornelio Gallo aJfcribmit, n-x illi vehemcn-

&

&

,

&

&

,

ter errant

,

cum

fe

Maximianum

vocer.

Is igitur eleg.

i.

,

Sjipe pcrorata pcrcepi tite corcm.tm, Et d.tta fitnt lingv.x prsm',% digna

mea.

,

Hi Calendis
nisfupra.

animiindicium

Januariis munufcula qu3;dam tcnuia, grati patronis ofteiebant dixiintraiftatude ibe, , ,

,

Quo fenfu CalphuruiusFiaccus Declam. 4. "Bcnifi.ium hitrcdit.ttis fitio d.ttnr p.ttronoredditnr. Addendus locus p. Augnftini inHomilia deCalcndisJanuariis quam eruditiffimo Savaroni debent literati: Diaioticas etiamjirenas ab atiis accifiunt ipft atiis tradunt. Alcuinusj Diabo,

&

&

ticas eti.imfirenas

,

,

ab atiisaccipicbant ipfi atiis tradebant, Patronis fuis ifti omne obfervantia; gcnus exhiberedebebant, patroni iUis fidem, celebre apud C. Suetonium exempltlm in Julio cap. -• l Stndixm &Jidcs erga ctientes ne jttvein

&

,

&

&

&

.

cjtitdcm dcfiicriint

,

Majintb.tm nabitem Jlivctiem cttm adverfus
,

tercatione

Hicmpfttem regcm tam enixe defendiffct, ttt Jubte regisfitio in atbarham invafcris fiipcndi.trittm ijitotjne pronnnti.itum

Et eodem carmine

v.

400.

jilter diim popiitaritate gaudet.

Papin. Stat. lib. 2 fil. ult. Et gratitm fopnt.iritate

ahjlr.tlientibus ftatim eripiiit occult.ivitijne apttd fe diu , inox ex prittirapmficifcens in Hifp.ini.im, inter offi.iafi.itim profe<]iinititfrn,f,ifcef<jue tidortim te{}icafua avexit. Et par condi-

&

&

Magnum,

tio clientis

& libetti

,

M. Luean.

—^—

lib. i.

Syntagm. Jur. Univcrfi

ut ex Ulpiano oftendit Petrus Gregorius 1. 14. cap. ult.diiaiquediclioneLon-

totKS fofKlaribits anris

Tmpeta,
amicoriim pro fre^nentia ulurpavit airt multimdine, feu quod idem eft, pro ctientcta, de ca hic agamus. Qiu-c vel in foro, quotics advocatione potentiotum egebant tenuioris fortis homines. Vet. Scholiaft. Juyen. fat 7. v. 142. Togati fmt tihi anle fcdes ijtii tilieent ^ni te confidant. Et patroniiscattfirmn afior. Diocletian. Imp. '. 4. C. de poftnt. advocatos f.itrocinia prsft.ire dixit Valentinianus Aug. /. 6. C. fo<i. f.-(. M. MartJalis^KfrK/ojob idap,

Quia Seneca popntum

,

gobardica, ut puto, v.iffati, quod patronorum fuonim lanquam v.ij.i cculeannu, quafi r.if/iri';', qno nomine omne infttumentum magiftratus in provincia proficifcentis intelligitur. Adrian. Turneb. 1. 21. c. 1 5. dicebantmque quirem clientis ,
prodidifient fr.£Mr/V.ir(irfj. Antonius Auguftinus
.idvocat. diverf Judicior.
/li.

i.C.de

Et funt clientcspropinqnis chariores.A.
cognato, pofica af-

Gell.lib.f.cap.i^.MafluriusSabinusiuriscivilislib.j.O^crBw

,

&

primnm tutctt,deinde hofpiti,deinde ctienti, lum
fini.

i»ellat cliemes lib. i. epigr. 50. &lib.4. epigr. 89. Ifti cum «iignam facimdii patroni fui mercedcm exhibere non poflent, januas tamen corona impofita honeftabant. L. Senecalib. 2. de ira cap. 7. Judex d.tmnaturHs qua fccit etigititr cr
,

Claudian.Ub.i.inRuffin. Profert arcana, ciicntesfatlit.Et laicepn-fiaquelexDecemvinMs-.P.itroniiS.ficticntifraiidemfecerit, f.tcer efia. Quam vii multifcix leftioiiis Theodorus Marcilius pleniorem ubciioremque tulit cx Dionyfio Halicarnaf^ feo Hift.Rom. lib.z. P.ttronnsfi ctienti,cl!cnfve patronofr,iiidcm
efto.

faxit,f,icer

torona fro m.ita caufa , bona fatmni voce corrtipta. Juftus Llpfius , coronam , audientiam , illterptetamt five confeffnm , MH! multitKjl!nemfpe{!antis pofiili Sed indubie de corona qu2 viftorix indicium oftetcbamr advocato loqujtur Seaccj. D. Aiifon. in profeffoiibus. Caim.
2.

VirgUiusadumbravit

lib, 6.

iEneid.

v.

6of

parcns , aitt fr,ius innexa ctienti. Si clientes tjimfi colentes fnnt , fattoni ijnafi f.itres, t.mtumdem ej> ctientem ijnantum fitinm Jaltere hoc fojfe fier! ex Horatii diiiis intetligititr , qiii ctim loijueretnr de ava' rit fotentibns ^ ait rf« vi.iiio cliente (/;>. 2. td. iS.)
Piitfatufcitte
;

Servius

,

,

&

I 3

'

/f^

ro

ANTIQ.UITATUM RoMlNAKUM
peUirur paternos In Jint: ftrcns tifos,
I

LlG.

I.

Porci

^

Soiratiun dajt JtniJirA
furtis apta.

-Pifcnis.

Utb.,nti t.imiii hoc difpli.tt

,

cj-

diJt rarnm
,

cfl>

hc;

nt.ijjifjiic

Liva quippe
Ubi

M.

Plaut. Pcrfi aft. Z,

Cc,

cojitr.ninm

,

ctim w^rris p.itrcnos detiyi.int frcijiiciitcr dicurci
inteUii:i prxv.iricatorcs
frtjleptos

cjt illa

li:a Ji:rl:fica

Uzaf
fab.
I.

vnlt
tiinii
.t

autem

qui paironi funt

clic/f

P. Ovid. lib. 15.

cuos tiuu:
fc.i Jihi.

6'3lviaii. liurint
,

IViairilicii,

lib.

vocamns. 5, proviJcnt.

Kihil fnfeptii

tri-

t.il

&

titulus

55.

Tull. lib. <;. epil}. 9. Corficis Juftiiiianci

Snfifc

v:c

lotnm.

mdfninn p.uro.iinmm
fcrat

Ut >:cmo lib. 11. frifipint rnjiic.inos, vcl -jiios eoriim.
,

aliud clicntium genus, humilioics lcilicet, tciiuiorilijue fonis homincs qui fc tuendos protegcndofi.iuc potcntioribus commiticbant, idquc a Romuloincroduitum iiiajna ambitione omnibus reip ftatibus reteiitum. l)ioin Philipp. S. M. Tullius. 11)1: Halic. lib. z. hiftor. unde
Vt^:h.itnr Kuitilj ne tant.is amittcret clicntel.is.
2. od.

&

Ccivcni tijnid:c , n.jtxqiic ad ftirta JiniJirK, Catull. Epigr. II. n. I. M,trrt;citic j^fni, nt.tnu fnijhra Kon bcllc utcris in ioco atcjue vino , ToHis lintca jie^ligctitivrttm. Andrcas Alciatus IC. fui svi intet cruditifllmos dus parerg lib. 11. cap. ". legit:
,

^

Mctamorph.

nominm»

httcY cfcn.iin

,

jfp.},i

,

nutnii Jinijira.

Idcm CaiuIIus Epigr.

27. ubi ftnijlram liberalitatcm ufurpat pro concfjjionibus faijira ft{lis.

Horat.

lib.

^id

cji?

an

hiec Jinijira libcralit.is ?

}S. citata:
,*

Trnhunt hcnejix ^urpnrrts ctientes. Viti dodli legunt clicnte, Jd eft , ancUla: qux penfa diorna reddcbant dominis, ut dixi lupra de lanificiis. Idcm Horat. lib. 2.. epift. i. n. 104. Mjne domo vigil.irc clifnti promcre jttra. Dominos comitabantur in forum cuntes. Coripp. 1. 1. num.6. Intonuit p.ttrnm fubitus fragor , iiide clientutn
, ,

Cliimorcs crcfcunt,

Ut

hi a patronis iiigcntia

expeftahant beneficia,

&

confe-

quebantur interdum, ita mumum iifdem rependebant , aderantque in omnibiis pcriculis negotiifquc, non pace tantuin & domi icd beilo ctiam miluii licct cHciiihiis ^itus miHiiiC r.nncxum ncn fit. Gcrardus Niger lib. I. de Feudis. Claudian. lib. 2. in Ruifin.
,

&

,

Sic lianieenfis Horatii TufcaneUa; editio conccpmm habet, Lugdunenfis item Parificnfis. Achilles Statius legit, quiii efr? ,ibit. lofcphus Scaliger, ijtiid cji ? ,jlid , i. e. ,jtius; fed caftigatilfime idem Alciatus loco laudato: ^litid eji alid f/iijira libcralitas ? .ilHd cniin idem quod aliud, Lambin. ad Libr. i.Lucretii. Sed revcrtor aj dientes. Nou fuit hoc primum a Roinanis excogitatum inftitummquc, fed a Thcflalis, qui Atiienicnfibus quibus Theit difcnejiar nuncupabant , indigne habiti cebanmt; ,^r apud illos liiperbc imo mitius clementiufque a Romanis tiaaaii. Wolfjjang. Lazius Commcniaiior. Reip. Rom. I. li. cap. ;. in agris villilNecin urbemodo clicnteli ccicbrcs.lcd provinciis,qua; ultro in poteftatem que, urbibus, regnis, potentisalicujusccdcbaiii, cujus pra;lidio protcgetentur. Va-

&

&

,

&

&

&

-

Ciictnnguc .trmata clicntum
privittis ihant f.tmut.intia Jignis.

jf^mina

Et

ca.-nam

populatem dominis

fuis in a:de lacra inftruelc.

bant.

M.

Plaut.

Trinummo
,

aci. 2.

4.

populjrcrn qu.tm vocant Si illi con^cft fint cpnla ,i clientibus. Obiter notanjum id interefle intcr patronura &dominiim, <]uod inter fcrvuin libertum , feu manimiifiiim. Afcon.
.^ppojita Jit cxn.i

Nc colonus infcie dodttbium eji coloids , arma cfux ftihignnt , uftjue adeo alicnitndijus non ejfe , utji ijna propria h,tbe.tnt , iitconjitllis atquc i^nor.jntibtts patrcriis ia ,titcros tr.tnsferrc non ticcat. Kcc minus collegia artificum fuos habebant patronos , quibus ftatuas in foro aut loco maxime cenfpicuo erigebant. Cujusieiampium latis tcftimonium ex vetuftis infcriptionibus , qualentinianus& Valens Augg. C. Theodof
niiito,

Non

&

imn qualdam

PcJian.
libr.
.

in

Divinationem Tullianam. Juftmian.

Augult.

f C. de teji.tmcnt. hl.inumiff. fjiicm p.itronum h.ibcrc no~ Incrint , dominiim ftitim Scio forJit.tn accrbum fttti.int.

tamen

&

^

fubjiciam. Una eft Tergefti in Iftria. L. Vitrio. P.ipirio. Pafiriano IIVIR. I. D. IIVIR. Tergefte, ^O. §U Sk Prxtor. Fitbr. Romx. Ttam, HADRI, Pont. An^ur. totlcgium.

&

clientes,
1.

Coripp. African.

nominc lervotum olim 4. num. j.

vocati folitos.

Fabrum.

patrotto. mcrenti.

.Ante pcdcs dotnitd , faciunt qui juffa , clientes .AdJI,jb.tnt Uti, Ante pcdes leSx quod clicntcs adfcclas vocet Gloflarium veius, ut notat ]acob. Cujacius, proprie /fr-ji d fcdibus ad pedes ,inti fcdes. Juvenal. Sat. 7. v. 142. ro•ati ante pcdcs. L. Sen. Epift. 27. H.tbebat ad pcdes hos, Et lib. 5. de Benef. c-ip. 27. Servus qu! crcn,ti:ti ad pedcs Jhierat, C. Sueton. Calig. csp. 26. At circum Pcdcs dixit Tullius 5. Verrina. M. Maitial. 1. 12. epigram. 89. "Bis Cotta folcas pcrdidijfe fc qucjius Duin negligcntcnt dtuit ad pcdcs vcrnant. Et quia potioique meliorque liumani corporis pars derte, , ,

AJtera Reata: in Italia. T. Fttndilio. Ccinino.VIVIR..iiHg.m,jg.inv.AugHj!ales,patrono. c^. ottintj. perpetuo. optime. rnerito. hic. arce. AMguJicf lium.fe. vivo. HS. XX. dedit. nt. cx. reditu. ejns.fummx. die, n,it,tli. Scc. IIII. K.atend. Fchru. prxfentes. vefceretttur. <^. oS. juveiiihus. dedicitionem. Jiatux. dccnrionibns. ir. fcviris. fportittas. c?*. pcpulo. cpttlum. e^. oiettjn. cadcrn. die, dedit.

&

,

,

^

.

TertiaBergomi
C.

inltalia.

Cornelio.

C.

F.

Vol.
Icf.

Munici.tito.
III.

Prxf

coh.

Prim.

Da-

m.tfc.
reip.

Trib.

mil.

Aiig.
I.

Olhejimoriim.

IV.

viro.

prxf. Fabr. Citrattri. D. pontifui. Ftamini. itt,

divi. Cl.iudii. "Berp^cmi. Patrono. plcts.

Urbana.

Eft

& alia Uibini
muniiipi:.

in Italia.
popieli.

ta,

clicntes

di. Stat.
'

patronoruin fuormn dextrtt appeUabanmr, Ub. 5. filv. I. n. 185. l^di omni te pridcm in fiore nitcntem ,
.

li

fi-

C. Vefnio. C.

F. Stclt. Vindici.
c.'£dil.

&.

llllvir.

Urvini. patrono. fia. viar. Cnrandar. Trib. mil.

Viiii atte propius

,

propiufque accedere dextrx.

Martialis allufit

Lydia Inde Aflagrius Ruizius e.\illiinavit legendum apud Corippuin lib. I. num. i. Et Thomas Lyhia nutantis dextera tem. Scd inale , retincndain enim piilcam lectionein ad eum

11. epigr. 7o. diceb.tr domi.io fidiffima dfxtr,j.
1.

tc^, VIII. Auf. qua; fequunrar. Privato etiam clientes nomine ftatuas patronis fuis fumpticoUocarique. Unica vetus iacurabant, ptivaiis eiigi bus

&

lciiptio fufficict,

locum docui.
.

Libyct nutatitis dtftina tcrrtt. fuies , rapaces, aut parum dominis fuis fidi , feu cenfus direptores, ncpotcs aut {loiiisi Jinijire tot fsculis retroatiis mrpis inaculi Uccbantui. C^Catull. Epigr. 4J. ful. ManliiTheodoci. n. za.

Et contr»

fervi

in Hilpaniis. Papiidano. C. V. le^. III. jtn^. pr. pr. provincix. Cerm,tnix. inferioris. tc^. jiug.pr.pr. Datmatix. cof. devotilfimo. «>. intioccntiftino. jiiirelius. Jullsnus. patrono. incotr.parijbili. Hiftoiicos citarc fupervacanei foret operis, cum obvii fint panim loci ab aliis in hoc noiati. Claudianus tamen corrigendus , cujus elegantiflTimo carmini lUuftrandus,

qus

L. Domilio.

Callic.tiio.

&

&

I

,

inhjclic

paneg. dc con.

Knc

DB TR TEUS
Hiat
te p.rrs

ORniNTTlSUS vov ULI
\i:\

ROMANI,

&C.

CaP.

17.
cu;us verfus

7f
,

'ire uniii "ExistijB fi^fercre niorx, popttlfcffitjiie ciUiitnltt
PKblic.' m,mfiiris ttft.mtiir

Libye modirmtim jrtra frob,fj!:^ rct.i frohM , /0«^/ fid figuits .morls

"Bcrrliiea ticfipc

Pell.trtic illr.ftrlffimx.

&

cer hr.betiu hb.

auxiiuun M. Maniiio adfercndum I. Artronomic.

U-

hide

tihi Maccititfi

tdlns

,

voalns xra. t^ coitdita Pe!.'a
ditavit Hydaft^cs.

ncc te Mtivortia virgo
,

Mrvfti.i, ijKts f.ty.'ttiits aitotidayf!

nis cotrupiiirimus e;t,

Quatuor primi vcilus rirum prsiiotatum figniticaiit, quinquid enim couctita PtiU fnaaia, hahcnr Cgiiitic.itionis; Torht me diu hic loais, fatcor, &

Prxtcrcam rc^cf^ite alios , ^itos Grscia magito maxima yltcjiie Afi£ ^ciitcs, Jofephns Scaliger ceiifct icgeiidura

tvittt

^

,

bclla.

tandcm^divinavi oporrcre lcgi Inde tihi Macediim tetliis ,

jff.t^i:! maxima beUa. Cn. Pompejo Afia mtclligatur. Sunt tpi ad Scipionem majorem referant Sc.1 porior mihi vi.

.AJix gnitcs,

&

Ut

(le

triumpliata a

& credita

Ptlia

Momia. Vulr enim poi-ta Manlium MaceJoni.c faiflc prxpofituni vir literarum qi.am conieiliuam Claujius lielcurgens Ora-carum bono natus jam ante biennium 'vJMM^ me communicatam laudavit, ncc multo port in iVflBpdicc Bongarliano ita dilertc cxaratum reperi. Et fane re«e pto Macedonia, Pell.i ufurpatur. Eft ennn celebertima url.s il, , , ,

UusprovincuT.

Marciar.us Horaclcota dc litu orbis

v.

6^4.

lib. j.c^». c^ Mitpio m.txitfia Pella. in liimmam claiitudincin Ut velit Manilius iUulhatara cvedtam Peilam, M.iccdonix alioquin ignobile oppidum , Quod eo probabilius duco, qno fa;^is Aiexandri Magni. Pcll£ ii.itttrt coiifct yl.'cxafidriim. Pritcr liiftoricos, vctus apud euuScholialles D. |uvenalis ad v. 16S. lat. 10. dcm Claudianum lib. de Bello Gildon. n. 269. PelUo libertas coitcidit aitro.

ac.ur fentemia Lud. Cartionis Antirirat.lCLtion

— .^—

jifix geiitc s

,

&

&

.

Id
Veirit

cft

,

Macedonico.
defcendit jus iUud-patronatus celebratilTimiim
,

Huic
Fredcncus moicUus ProfcliorRegius:
ift

Ja-

qiio

Urbef^iie

mc.iit£rr,vteo fiiiit ^lttrifita

,

quid opus poft tot eruditos , Sc infignes vitos quicqua.n aiii. diceic Gicgor. Thololan, Syntagm. lib. 1 7. cap. 4.

&

e

A

p.

XVII.
feii

De tribus

ordinibus popuJi

Romami

Senatorio, Equcjiri, 6f Populari

Plehcjo^

inftituta ei^o, ea qmdem, qux ie Fatriciis Si ?Iebe, Vatronii &, Ctientihns , dlxi a Romulo Exaftis autem Roma Regibus , populus Romanus in Dionyfii Livii teftimonio confirmavi. Id quod multis veteruin AiiPoptttarem. tres ordines diftributus eft: in Se,jatoriiim, Eqttefirem dicit ftorum locis probari poteft: ex quibus hxc pauca fufficient; quod Livius lib. 26. Bclh Punici Et Aufonius canit Confenftim Sen.ttits Ecjiiefier ordo efi fecHtits , Ecjiiefiris ordinis plebs. Martia Koma triptex , Equitatii , Ftebe, Senatit. Quod idem confirmat etiam notiffimum illud elogium: Confenfnm Senatiis^&Eqiieftris ordinis,pavel gentes, piitiqtte Komani. DifFert autem hasc divifio a priore; quod illa cives Romani 111 certa genera hac in certos ordines diftributi funt. Non enim omnes Piitricii,Senatores, neque contra omnesi^w.i:demonftratum , tores pofterioribus temporibus Fatricii fuerunt. Patricii enim difti fuerunt, ut alibi eft multitudo ii, qui a patribus orti fuerunt: vel Patriim progenies, ut Li\iiis loquitur, quorum magna l lefmt: Senatorum autem certus fuitnumerus. Etcura pofterioribus temporibub exEquefiri ordine&

ET

&

&

:

^

SeddcSenaton. in Senatum lefti fint, manifeftum eft, non omnes Senatores Patricios(u)ffe. plurima dixi in lib. de Magifiratibus Rom. illud tantum hicrepeto:5fK.ffo'-« diftos fuifle eos, qui five a Regibus priraum, deinde a Confutibus , poft ^Cenforibus in Senatum ledli effent, five Patrici:, Equites, five Plebeji, iidem eflent. Senatoriim autem filii, nondum in Senatum lefti Equites, five ex Equeftri ordine fuere, quod jam planius fiet. Secundus ordo fuit Equefier, de quo primum notetur, Ce/cin hac divifione non intelligi eos, qui a Romulo ex omni multitudine trecenti numeroleftijquos res dixit, quique a Tarquinio Priico ad fexcentorum numerum audli fuerunt neque «^"a:™ ^°^ ' ^^} equis ftipendia meruerunt (ii tamen quafi fundamentum & feraina Equefins ordinis erant) fed eos, quibus publicus equus, & annulus a Cenforihus datus;quiqueabiisinequeftrem ordinemleftifucrunt. Duplices enim fuerunt E^»/f«; alii oppofiti peditatui in exercitu; quales fuerunt omnes,qui equoprivato meruerunt, & illi nihil ad hanc ordinempertinuerunt: alii vero oppofiti Senatoribus, qui ne(]ue Senatobe multi
btis
;

res,

neque de ptebe fuerunt;ii hunc ordinem conftituerunt. Hos nccefi"e erata CenforibusinEqueftrem ordinem legi [Eadem de Equefiri ordine habet Atexander ab Atexandro Genial. dier. t. 2. cap. 29. Plin. /.jj.r.i.epz.J Legebantur autem ii,quibus cenfus equeftris efl"et: qui erzt. Sefiertium quadringentorum mittium,tette Suetonio in Julio Cxfare. Affignabaturiis equuspublicusaCenfore {Varrotib.j. de Ling. Lat. vocat eum mitte affarium) item annulus aureus, qui eos a Ptebe diftingueret. Utebantur etiam angufio cAjio,quo ii Senatoribus, quorum infigne latus ctavus erat, difcernerentur. Sed & hocobfervandum: eos, qui ex Equefiri ordine in Senatorium ledti fuift^ent, vel Magifiratusge((\Kent:. EquiteseiXe. defiiffe;ficut contra,qui patrimonio confumpto, cenfum Equeftrem non haberent: vel quibus propter
flagitia

equum publicum & annulum aureum Cenfores ademiffent, de populo, vel plebe effe coeperunt, Tertius ordo fuit Popiitarisifive de populo,veI Plebe. Fuerunt autem dePtebe vel Poputo omnes 11, qui neque Senatores,nequeEquites erant, Pir/r;«V quidem, qui inSenatitm nondum lefti efi"ent,neque $.qiiefirem ccnfum habsrent. Equites autem, qui patrimonium confumpfiffent, vel quibus paspter flaO

Jt
gitia oqui publici
,

AMTIQ.UITATUM ROMANARUM
& annuli
:

LlB.

I.

aurci adcmpti clTcnt. Ftebejus vefo, id cft » ex plebejisj vcl inferion» fortunx hominibus natus , qui P.ttrniis opponcbatur li minus haberet cd. oo de populo erat: fi CD. !» haberet, equumque publicum obtinuiirct, annuloquf uteretur quamvis plcbcjus, id cft,
:

plebcji generis

cquitc in Scnitum a Cenforibus ledtus elTet , Senator. Plehejorum: Cives Koniani Patricii Plehejt Sic igitur P.itrniorum tres ordines fucrunt , licut Plebeji Ecjuites : Cives Kom.tni P.ttricii Pleheji de fopilo uet Senatores : Cives Rom^ni Patricii de flebe. Qui de populo vel plcbe erant, fi propter flagitia aliqua a Ccijforibus notarcntur, £rarii Quod etiam in fpein C^ritum tabulas refcrebantur, quod quid fit, alibi explicabitur. liebant, Plebejorum: E^uttes item feparatas fuas fcdes ftandis ludis Senatores fcparatas fedcs ab Equitum a Senatorum Plehejorum : Plebeji , vel qui de populo erant, ctiam fuas proprias & feparatas a reliquishabuerint quodque ex ordincEqueftriJudiccsledi fuerint, cx fequentibus libris intelligetur,
,

erat

tamen

eqiies

:

&

fi

e.x

&

&

&

&

&

&

&

:

Ad Cap.
D<
Eqtiitibus

XVII.

Paralipomena.
S^ftiuh lu^mtis f:x feptim
millia d/flmt
,

Qf
albo

pr.tfertim de Judiciis
,

,

cenfu

TranfveSione.

Efl aiiimns tibi riris cris.

,

fant mnrts

eft liii^uti

,

jiiltfqHei

D. Juvenal.
duos Rom.x- fuifle ur antc iu divilic, ir ne urbis di.\i. Hinc L. Seneca cpift. 31. Sen,itorum ant equitiim nomina ex ambitione tantiim nata oflcndit. Et notius eft, quam ut dici dcbeat. P. Virgil, I. z. Gcorgic. v, 507. Hic fitipet atlenitus Rojlris hunc ptaufus hi.mtcm Per ciincos , geminatuT enim , pUbifquc p.ttrumque
,

Sat. 14.

omnibus primitiis tanmm NOtum Plcbejum ordines, Senatorinm

Corripiiit.

Conftat tamen poftca Afcon, Pcdian, in Divirat, viftore
Sylla civilibus
bcllis fpoli.itus
ffi

pop, Rom.pclrjlatc tribunilia

,

Romanos, quosfe. itndum tocum obtinere voliterunt. Valcntin, Vafoji ttarijfimHm ens AuKg,(Jf, 3a,/i'i, II, Cod.Jufinianci. Cujacius ibi, SCtis addi folimm: Scnatus populufque c^ cqucfier ordo: L, Apul, lMiIe(Iar,I, 7. eratque is velut medius quidam inter ^enatum plebcmque adeo ut communicara cum iis Cnt judicia publica. C, Plin, nat, hift, 1, 33, cap, 2. piincipio.
jtidicaeidi jnre, qtiod habnit.pcr cqniles

&

&

Snmc dms rcjiiites , fac rertia qHadringenta. Si ncndnm imptcvi ^remiHm. Secundum cenfum hunc vel Scnatores , vel equites in albun» refoiebantur. L. Sen. fiiiira.Suet.Claudioc.lS. Latlnifermouis Ign.nitm non nwdo .ilbojitdicnm crafit , fed ettani inpcre^rini' tatem redrgit. Et in Domiiiano c. 8. Eijnitem Rom. crafitjudiciimalbo. Dio Coccejan. 1. jy. Ktinaixa. tSt ^tsXnhtin dixit. Et intcrpreutus cft C. Taciius 1. 4. Annal. albtimfenaiornm. Albttm auiem diccbatur ,1 colore, quod tabula fotc; albis literis iiot.ii.i. Et allulcnuit aj cum ritum vanirciipvotes.Fuigem. feu Planciades,ui aliis vifum.l. i. Myiholoe. Una e vir^inali fiim Hcliconiadttm curia, Jo-.is albo confripta. Ulplan. iC. /. J. de cdcndo. eumcjitocjHe cdcre Labcoait.ciitiproducat adverfaJf.
)

tuilVe le

,

cum

DiftiqucilIiy«A"ifj/f/i-i7/. L. Senecal. 3. deBenefic. cap. 7. A'ort potrfl .id hxc furaijitdrx cx turbaffUG rum , qnerncciifus

in

album

C^- cqurflris harcditas mijit, P. Ovid, Nec mca dccrcto d,tmn,tfti f.tcia Sen.itus Ncc mea fcle6io judi^ jiJT'* /"Z'^ ^fi'
I,

I,
,

2. Ttift.

ad tilbum, dcmonfirct qiiid di^atiirni cfi, lic rcftiglMiaiur Angelus Polinai.us iViifccUancor. cai.i;e 82. antea eflet ad alinm. (_;orippus Af. icanus de laudibus ku iuaugiuationc Juftini, libro 4. num. 2. Inde Seuatorum facra Tecit.mtHr ah aiit Koniina , conf.ripti patres. Sedulius Scotus facri cperis 1. i. in fine: Exi^u.jm concede domum tnus incola fanQil Ut vierear habitare locis, alboque beati
iitmfitiivi
, ,

^

Idem

I,

Amor.

eleg.

10.

Ordir.is

,

xterniis lonfcribi in feciit.i civis.
uliis,

bcne condii£ii vcndnnt perjuria tejles , brne JeU£ii judicis arca patet, C, Pctron. Satyr. Er^o jit.ii.ium nihil rfi nifi publica merces , jitque eqties in caitfi qiii frdet empta probat, Viri doai recuper.itores interpretantur ex Ulpiano IC. in fragmcntis tit, i, Et multa a doftis obfervata Rivardo Tiunebo, Budaro, Cujacio, Tres ordines certum eftcenHi, nominihufjue failTe diftinftos, omitto alios auftojurc rcs. Unicus c Claudiano locus abunde etitj is 1, 3, de UiUib, Siilichonis: Pratcrca diverfus erat favor : ettjnior ilttt Pairibus , invijus plcbi popularibus illi Miinito Jir.diis, langttcbat gratia patriim :
A'ti«

TabuIa:liujusnon iuccnfuequeftriiantum

(ed in de-

Kon

,

,

curionum nominibus e.xcipiendis fecuudum ordincm. Arcadius ChariCus IC. librofn^^ulari de muneribus civilibus. Etprxtorcs, quo ftcilins edicta fua innotefcerent in albo ca proponebant. Theophilas IC. ^.pccnalcs. infiit de AOion. Quinti^ lian. 1. 1 Z.c. ; Aliife ad album ac rubricas tranflutcrunt. L. Seneca epift. 49. Tnrpes inf.imefcjue etiamfedetitibus ad ,t!bum excfptiones. Auttor declaniationimi quas cum Piihao vulgus Quimiliaiiotribuit, declamat. 374. Potentius rfl luodinalb;
,
. .

,

ijuamqitod in trflamento Irfitur.

M.

Si id fat
Sic

,

nx

ijii

faxim nufquam

Plaut. aCt. I. Ic. 2. Petfg. app.ireant

,

^lui hic aibo paricte aliena oppugnant bona, edifta praopiimo fenlu legi potcft ex MS. torum , ut 8c legcs SCta paiietibus fori arfigcbantur

Nam

&

Omnis

in hoc xno v.iriis difordia cejft Ordinibus , iatatur eqnes , plauditqne feuator Votaque patricio certant pt/brja f.ivori.

,

Piimum igitut omnium ccnfuspi.^finitus crat cquitiRomano ut cfatum e.x Seneca pio.ximc laudato ; & conquc,

C, Plinius 1, 14, pr.xfatione, Senatorcm cenfu Uii judicem cenfu fieri. Erat hic cenfns HS. quadriN^rnta ut Hotomanro doftiflimo probatum 1, 4, Antiqu, Roman,
litur
,

Adi ad C. Plinium I, 33. cap. 2. Suetonium in Cxfare cap. 33. p.ttrimoninm vocat equitiim Juvenalis vctus fcholial^es difcitc M, Martialis 1, f, epigr. 26. aJv. 323, fat, 14, §tii.tdringrnta tibi non funt , Chtrrjlrate fiirge, Rt cjufdem libri epigt. 39,

&

Catliodorfit habet

^"^ Jd
>

ceafum , quis nefcit <^ frttrrm CaltititrHt

f

equeftrent

,

Itaio.

ut omnes e plano lcgcrc poflcnt. Vult ergo Plaurus bona aliena albo leu tabula edit^i pr«orii parieti fiiffixa oppugnari, litc conteftata adiri. Alil legunt: ^lui hic albo rete aliena cppH^nant bona. Lambinus Albo rcte id efl occnlte , i)- infuiiofe , ir doltperfona boni cixis induta, fe , vel fpecie Reip. confittcndi, Nec delunt, qui album parietem intcrpretantur , dolHm fui aliqua honejll fpecie latentem 8c fibi auftorcm ftciunt D. Paulum Adt. Apoft. cap. 15. Denique Cn. Fiavius fajlos circa forum in atbo propofuit, non fine magna nobititatis invidia, T. Liv. 1 Decad. Ub. 9. ad finem. In Album adfcripti equites Romani tantura erant ; nam in municipiis provinciilque ciiam equellet oido. Juvenal. (m, 8.
, ,

^

,

,

&

Iffc

De Optimatibus, et Popularieus, Cap.
H::
ifvi'! Arfitit»
,

i8.

7%

,

ignotUls

,

& modo

Romt

quam defuetam
revocavit
rt
,

Mimiiipalii cants gultaHm pnit uhi<jue in omni gentt iabor,\t, TriRdium attonitis Diveria eft apud vecerera Scholiaften leftio
,

^

longam imetcapedinem redaao mocc Auguitus Prii:ceps. C. Sueton. meocap. i^^.Sevf
,

poft

curiofc

,

—^——
,

p,:l.tm
effet
:

adempto cquo
coritm
,

^

ncc Jine moderationt eqnites C. Catiguta rtcosnovit quilnts autprobri atiqutd aitt igncmhiix in,

in

omni monte laborat,

qui miiiore culpa tencrcntitr , nominibus modo

m

Qfia in moiitibus , inquit, condita rjl Rokj, Legitur «JAllofmtibns propter Mnlvium, ubi Catiline conJKrati ,

rrcitaticnepreteritis.

&

Idem
4.

cap. 16. in eo.

Locuseft infignis

Valerii

Maximi lib.

c. i.tit.

ii.de P. Scipione pofteriore

bro^s dcfrrken/i fmit.

—^—

^—

Idcm Juvenal.
,

fat.

7. V.

16.

Cappadocts fadunt

equitcfqKS "Bithyni.

Ccntitiias reic^nof.cns cquitiimpojiqu.im C. Licinium facerdotem citatttm procejjijjh animadvcrtic , dixit illtimfefirevcrhisconceptis pejer.ijfc , proindt Ji qitis eiim accitfare vcttet , itfitrum ttJiimonio fiio, fed nrttlo adidnegotium acccdente , tr.idHC equnm inquit facerdos , ac tucrtfac cenfori,tra notam , ne cgo in tuaptr-

Vet. Scholialt. Equitcs Romj>.i cx Grscis facli. SeJ hi longe inferioris dignitatis, qiiam illi qui Romani vocabantui , quibus promifcuus erat cum ipjis Senatorihts babitus , communifque -jcftis : ut notat clarifl". Pet. Faber Sanjorian. libr. i. lemeftr. cap. 2. tantoque minotes, quanto dccuriones Senatoribus ; ifti quippe equo publico donabantur , de quo inlcriptioniun antiquarum fcagmcDCa ifta meminerunt.
M.^Bocbio. M.F.^t!. Arn. Suetrio. Marctllo. equo. fnblico. Qy£d. g/?'. vir. I. D. Ir. ijuin. 1 1 p.ttrono. gnttnic. rtamini. Uivi. Vcffafani. M. "Bocbius. Suetrius. Marctllus. ^. Suctria. Riifa. optimo. hiiic. dccurioncs. funus. fuhiicum. ffatii.mi. cqutfirem. clypenm. argtnttum. tocum. fepultnrx. dccrc-jtrnnt urbani. Jialuam. pedefirem. in horto Baptifta: Jacobi. Laz. lib. j. cap. 17.
.

fona

,

^

acttifatoris,

e^ trfis, i^

ccnforis

,

i^ Jndids

p.irtts

egifftvidcar. Es quo loco multadifcimus , ptimmn per centurias diftinilos cquitcs , dumtranfvchere.nti;r , quasnumero

ternaiio coniprclienfas docet D. Aufon.inGripuoTeinaiiL Trts tqititum turm£. Virgil. lib. j. _/Eneid. v. $6$. Trcs cquititm numcro turm£ , tcrntquc v.i^aittuT Dit^ores.

Deinde & duas iis fnperaddiias facile eft petfpicere exSuetonii Cajo cap. 16. deinde citatos hoc eft, nomine (uo
,

Romx

D.

M.

M. ATimo. AE.

F. Pat. Pattrno, fcriba. xdit. Ciirut. hon. ufus. ab. Imp. equo. pilbtic. Honor. Prafcll. coh. II. 'Bracar. Angiift.sn. Trib. mil. teg. X. fretenfis. a. Divo. Trajano. in. cxpcdttione. Parthica. donis. donat.

liquido appateat non tantum equites donari confuefacerdotes. Valer. 1. 4. cap. i tit. 1 1 Tr.tdiic tquiiin , iiiqitit facerdos, a: tucrifac ccnforiam mtam. Certumque eft eodem donatcs flamir.es, eos, quorani aut fides in pavirtus priclara in bellicis expeJitionibus cis probara aftionibus. Infcripta vetufta marmora apud Ouuphiium Panvinium de Civitate Romana pag. 165,
viffe

Ut

equo publico, fed

&

.

,

&

corapellatos vult Valerius , mox 8c nittam , fi deliquiflent iniui folitam, Nota illa interdum ignominia, interdum equi tantum publici ademptio quod aliis obfervatum non repeto. Tempus tranfvectioni ftatutum Eidiss JutU. Dionylius Halicat. lib. 6. Martial. lib. 5. epigr. 41. Theatra loqueris , gradiis , edlSla, Trahtafque , (^ Idus , fbuiifqut , ccnfiifque: Et pttmicata paitpercs manu monfiras Sedcre in eqiiitam ticeat an tibi fcamnis Vidcbo , Dtdyme, Egui hi publici traducebantur nudi , ideft, fineftratoaut
,

^

^

,

dorfuali.

D.
Cn. Juli.

M.
Donali. Frifi.

Cn.

Fit.

Noniiaucloritate probant cap. z.num. 512. Varro vel de libeiis educandis ; Miki pucro mo.iica una fiiit tttnica, c^ toga fint fafccis catccamcnti eqittis Jine cphippio , balneiim non qnocidianiim , alveus r.trus. Scd non vidco qui poflit locus illc dc tranfvei>ionc equcftri accipi , quimi de

Cato

,

.,

Ex,

tquo. pubtic. adjutoris. haritfpicum. Impcratjris. Pontifiiis. Alb.mi
,

Prima tamen origo indubie a cenforibus trafta qui equites equo publico donabant. M. Cicero otat. 6. Antoniana: Std
h£cunafl,itu,x altcra ab eqiiitihus R. equo pubtico, qiti ittm adfiribunt , qiicm unquam ijie ordo patrcinum adoptavit ? Ji qitcm unquani dcbuit me. Ovid. lib. Z, Trift. At mcmini -jitamque mtam morefque notabas ,

PATROWO,
quem dederas
,

non vero equite loquattu M. Varro ; ceitum lit nobilioribus equos donaii folitos. Exemplum de yjjiurcone Macedonico donato Gytoni apud Pctroniiun (atyr. pag. 1%. Dcnique ole.iginea omnihuscorona trat , dttmtranfvcliio ficrtt. C. Pliniotefte Nat. Hift. Iib. 1 j. cap. 4.
puero
,

&

pueris

A^or.?

,

prctes ad
"^.

Itto

prxtcrcttntis

,

eqtto.

Intcr33. vetusfcholiaft. Juvenal. lat. V. 89. Equituin de numcro, idejl, annitlo. Et ipfe SatyticuS Itle milttie muttis t.irgitur honorcm ,

etiam

eqitefiris dignitatis erat anniilus aitreus.
c.

Julium Suctonii

^

Privatohiciuraptunutriri, licet publice aatus, debebat adco ut, qiti firtgofum .ittt mate habitum tqiiitm in cenfit a^jendo ducerct, mutt.iretur, if eqnoillopriv.irttiir. Sabinus MalTurius apud A. Gelliiim libr. 4. cap. ult. Ccnfus hic tranfvcSU vocabatur

Et

fat.

Scmejiri vatum digitos circf.mtigat altro. II. v. 45. Tatibus d dominis poji citnita novijjimus exit digito mendicat Potlio nndo. Annulus,

^

C

A

p.

XVIII.

De

Optimatibus i^ Popidarihis.

DUas

(iivifiones civium Romanorum hadlenushaLuimus: quarum prima771t/«)'*fuit, aItcray«r/V. Sequitunmnc tcrtiaqux ^^ f.xBionum j qua alii Opttiii.ites, alii Popul.rresfnm A\&.\. Primumhoc locomonendum vitietur, vocabulum ^o^h// non uno &eodemmodo femperaccipi. Inprsecedentienim capite ^o/i/;// vox certum aliquem ordinem civium Romanorum defignavit, eorum vitielicet, qui, five Sen.7torio,{[veEqiteJlri,fi\eP/ebejo loco nati eflent, a Cenforibus tamen neque in ^fw.JJor/KOT, nequeiil Ecjuefrem ordinem relati erant. In hoc capite popul.iris notat eum, quifeditiofis civibusres novas molientibus adhxret, aut Reipublicae incommodus eft. Etfi autem fere femper duo faftionum genera in Republicafuerunt, ut exhiftoriarumScriptoribusliquet: tamen maximepoft AppiiCsci cenfuram, ea exarfiflfe videntur, teft. L/i/o lib. 9. extremoDecadis i. Cum enimfcripfilfet de AppioCenfore, quomodo is primus Senatum libertinorum filiis inquinaffet & quomodo Nobiles id segre tuliflent, hcec
,

'*'^'^^^"bjungit Ex eo tempore , inquit, in ducis ptirtes difcejftt civitas: itliud integer popuhis, fautor e» ctiltoT honorum , aliud Forenfis faBio tenebat : donec .^®. Fabius Cenfor,fmul concordixcaufa, .(imulj nt hnmiJlimmm in manu (omiiiii effait , gmnim lorenfem tiirbam (xcretam in auatiwr tri.
:

K

i»S

J

.

ANTIQ.UITATUM RomanaromLib.

T.

ex verbis, licet aliquo modo , qumam hus coiiiedt, urh.tnafijue ejs appell.xvit. Hsec Livius. Quibus Optim^ttes, quique Fopu/jies di£li fuerint , intcUigi poffit: tamen clarius idem fiet ex Ciceronc, Sic autem, inquit: cujus infignem locum dc hac re cx Oratione ejus pro Sextio, huc tranfcribam, Dho geiier.t iii h.ic civit.tte femper fiieriint eoritm , cjiii -jerfiri in KepHblic.i , .itijne in e.t fe excellen^//ec/ /e Populares , .j//er/ Optimates , Qph.theri , &» tiiis gerere ftuAiicriint j qiiihus ex generibits dicehant , miiltitiidini jtiaind.i effe voleb.tnt , Populaqtinque qit& faciebant ea qiii vohieriint , tffe , , res: qiii aiitem ita fe gerebant , tit fiia conftlia optimo cuiqiie probarentitr , OpUm:ites habebanttir. Et paulo poft: Omnes Optimates fint , qni neqtte nocentes funt , nec n.xtiira improhi , nec fttriofi nec malis domefiicis impediti , &c. Horttin qui voliait.iti , commodis, opinioni in guhernanda Kepuh!:ca ferviunt, defenfores Optimatittm, ipfique Optimates gr.vviffimi ,Qp clarijftmi ciies nomin.tntur,Qf> ,^iid efi igitiir propofttiim his Reipiihlicx guhernatorihus , quod intucri, &» qtta Principes civitatis. airfttm (tium dirigere debeant ? Id quod efi prAjlantifftmum , maximeque optabile omnihus fanis , ©» bonis, ^beatis, ctim dignitate ociiim. Hoc qui volunt , ow«w Optimates: qHiefficiunt,ftmmivirij £p confervatores civitatis putantur. Hasc Cicero. Fuerunt ergo Optimates , qui Reipublica: commomajeftati fluducrunt, five illi Patricii , five Plebeji generis , five Senatorii , fivc Equcftris , dis, Po/i«/.?)-ej autem , ut idem audlor dicit , appellantur ii five Plebeji, vel Popularis ordinis effent. qui aut propter metum , peccatorum fuorum confcii , novos motus converfionefque Reipublicas quxrunt; aut qui propter infitum quendam animi furorem , difcordiis civium , ac fcditionc pafcuntur: aut qui propter implicationem rei familiaris , communi incendiomalunt , quam fuo deflagrarc, Seditiones porro ri\e illi Patricii fint , five Plebeji, Gve Senatores , five Equites , five de populo. plurimas intcr has faftiones ortas, teftantur Hiftoriar. Delmaginibus multa obfervatione digniflima collegit vir clarilTimus Jufius Ltpfius libro Eledtorum lib. i cap. 25. quem confule.

&

Romx

Ad

CaT. XVIIl. PAR ALirOMENA.
^^ti Optimates?

ut monui, commuuno commuiii nomine utriimque corpus Senatortmi & Equitum coinprehenfum diftiqiic Op/;'OT.i/fj Romanis iM')o(Gia:cis, niliforte oligarchiam aliudelle imperandigenusdicamusalioptimatum regimine. M. Jun. Juuin. libr. 1. cap. 9. Optim.ttibits Perf.irtcmrcm intik.ir. Theo-

SEnatus cum
nicavit
,

Eqiicftii ordine judicia
CS;

,

Vell. Paterc. lib. 2. Efnftimqite aitcrum Rtm.mi Imperii timen, tot talefifttc PompcJ.tnarttmp.trtiftm ctcfos viros. tion reJpit cnarran.ia hic fcripttirts modus. Corrigendum cenleo, cffofff.mejue altcriim R. Imp. Inmen. Et eodeui libro poftea,/uff«j ;>,»«/<<>« cjusfazor bellttm cxdtazit Africanum. Et poft ; Lon^e antct^tiam diinicarctnr, explttratiffima ftiit jKH.tn.irnw p.irtiiini vi^o-

idco

,

dolius proitrcs appellat
flel-e tlijliii^ni

lib. 2..

C. de Irgilt.

drfole»! vftimates

.i

V.

, «t .1 viilfo pmcercs. Setv. ad libr. i. ^Eneid. Proceres idco fecKuditm V.irroncm , principcs ci-jil.i:ii dictmtttr , ^tiitt cmifient i/t e.i , jiciit iii adificiis miitf.li atti-

Et deinde, Cn. Domitiits, tjiiifohts Antoui.tn.irunipiirtJitm , nuntju.tm rc^inam, jtiji nomJnc,f.tiKt.ivJt. Ncc tcmcre aliter i!lc loquimr; inha:lit& mendum codici A. Gcllii lib.vc.j. C.ijjiumfatis notttm cji , viUis P.trthis , fttfcjtte cxer,itufito >«;f-rarn mortcni oppetijf: Quid cum Parthis in iiiftoria belloium civiliimiSain qua; de Parthis illola;culovictoria; Lcgcndnm
ria.

^en

'44

priiicifes

d.tm t hoc eji , c.ipita tr.ibiitm c^ux procercs nomiit.vttitr. Idem ad V. 403. 1. II. .^neid. Myrmidontfm proccres , Crxcortnn exponit. Ipfe Virgil. lib. 5. xEneid.
,

Delcr.os popitli

jd

proctrcs.

Et

lib.

10

yEneid.

Q. Cujtius Rufus, AfiitriumpKalia confecutus ornamenta, ibidemdiemobiit Hipremum fub Claudioprincipe. C. Plin. Junior lib. 7. cpift. 27. Is crgo lib. 4. cap, 8. n. i ?. ^litylcnx:s,oh e^rc^i.im tn p.trtes f::as JuCit, Cf pccnniam t>bJides rcddidit. Poet.i:. C. Claudian. de laud. Siilich. Iib. 2. Mitiitur €&" milcs , fjttamvis certamtnc partcs
ergo, viilis p.trtibus,ft:foqKe cxir.itti.
c.x;

com imperio

pra:poli!us

,

Tot lefti proceres ter dcnis

navihm

limtt,

Jam

tumctint.

Juvenal. fat. 7. ^jtcd non d.tHt proceres Sil. Ital. lib. II. Punicor.
Preceres

,

dtihit hiflriti,

Eleganter ftclionem op:imatium (eu partes a vnI<;o aiir plebe diftinxit Petrus ApoUonius Collatius Excidii fticrolulymitani lib. 4.
Sic attcrna rnovcnt inf.tnte prtelia partcs
,

reram dimifcrit umhris.
.nt'te.

M.
£1

Martial. lib. 12. epigr. 6.
Coniii.it

Ncc minus
Pent;idius

intcr fe vnl^ns

cjttotjnc

dijftdct ipfiim.
,

.Anfoni^ pTocerHm mitifimtts

vcms poeta

culiidinio

cpigtammate

qiiod in id

epigr!" 8.

adfciibam
Ociidcrc fimnl Cafcte

Parthornm proctres dKccftjite Seritm. M. Lucan. lib. 7. Ciccro ad Pompcium.:
.

Dcxtra

cjttifijKc

Jimnt occlihitcre ft:a, ^ua felns anfus
,

crttt.

ProcerfftjKf
,

tuorum

C.tfira eadcni

fovcrc
,

,

locits tjuoqite

vnlueris

iaem

,

Ctiflrornm

regefqnc

tiii ,

cmn

fKppiice mr.n.it

Locus

eft

C. Saetonii

apudcuuJem Auguii. cap.

in Julio cap. 19. qiiem vide : 12. utcsiftimo, cormpius.
,

& altet
Scdnt

P.inibus aijiifiis vi{iits uterijue Jacct. ^.ttita ftiit vicntis tanta cji cftncordia f.ili Et tnnmlns uuerem p.irvKS u:ri*mouc tcjcJt.

Por fratrmn

mttlto cclcbr.tndiim carMi/ie

vatHm

,

ttcuonit AntcKif.mp>'ft fr.^.tm a ^l. Lepido reccptttm ctcteroftjxe dfccs cxercittts confcntireprop.ttriins, canf.tm optim.ttiiinijine cnittHatiotK dcfrrtiit. Exiftimani viii docti inendofc fcriptum rC(>Onunrciue, CJttcrofcjUC dnces c^ excrcitns itnffntirc pro parti-

^

,

Et dam.qui bcUo civili fratrcm

Utja JJ ftercnt fartc tuiitus ^rrnini, paiique matciia dc eft pari venuftate carmen
,

Mzvio quo-

jgiiarus in:eifcccrai,PouiiLicuuJ.

itis.

CauUhujuscotreciionisL. Floiuslib. 4. cap. 2. Si dtcet

M. Lucan.

ejns (bclli civjlis I'ompe).^m) J.ifpl.Jas, totus fintiins inp.iriikitt

Alter FloiusEpitcraeLiv:anaadlib. Ii<^. EtcxCxfarispartitns D. Iirrrtns. Et ib. 1 0. Fortttnam ittr:ttftji!ep.jrtJs tefjit.T. it.
i

ttlibi. Il6. Li>l>:em, iMiPcmftjiiHarimfitrtiHmfmrirt,d«ct.

v. 311. Vamat longa dttx pace foiutits MJiite cmm fubito , .paruf^e in iettti t^latit, Et ejiifJcm libii v. C52. Ctntfiir'nnt parlit iterim. lib.
i.
,

——

Viximns advcrfjs, Tacc.nnus partiint ijdcm.
Pharlali.v

F.t

i

qui majorum fuorum imaglnes haberent: id eft. y.V. cujusinfignem locum ex libro Sic autem . . etiam dominis mutatis. dtdit: cum Scipionis Africani tranftjfet atriitm. latyr.De NOBitiBus. totus aderat familiA ejus. Cumque hi Magiftratus primum folis Patriciis patuerint. qui hunc Polybii eleganter explicat. hoc eft. Nobllls cs d crumcna. 5.. comitarenttir gentilitia funera. 4. qui Magiftratus Curules gelTiirent. ij. Similis caufa Aieffitllce. Patricios priraum ioXosjus imaginis habuiife. ut Polybitcs \oco fupra citato annotat:cum quo confentit P//«/«^. Ut ita jiis imaginnm nihil aliud fit. Extat MeffalliS. qui majorum fuorum imagines habuerunt. &* »207iumentis reriwl in Magifiratu gefarum.\uUonis (hoc enim ei fuerat cognomen) Africanorum dedecore notam irrepentemScipionumfamilis. Nobiles difti . Sed utplanius intelligaturquid fit habereimagines. Semperque defttnBo aliquo . ncc fuas habuerunt. &: iu Hip^olyto aft. ^ dam . inquit: Aliler apud 2'. defamiliis con- H' temtantumrcm : . . aut marmorea. coloribus pigmentifque adtimbratam. aliifque Magiftratuum infignibus pr£elatis. aut cum imperio fuiflent. fin. neque ipfi . i. auro intertextis. aft. Oratoris indignatio .. vidijfetqve adoptione tejlamentaria Sa. fequitur etiam. quorum majores nu!lo> Magiftratus Curulcs. Solonis apud cundem in feptem lapientibus: . neque enira uUa nobilitas vera. Cicero 2. Fuerunt »ubreviflime compleftar . qu. 2j. quales fuerunt primum jEdiles Curules. tit ejfent imagines. amatorem tmprohliis oitcnt.im crcari nabilcm. Papin. /Sa^etvTiB.j^/H«jfuerint. Lucilius lib. referens..-iprobrantibus teEiis. 7. purpureis: fi triicmphales .irari tamen alia fentcntia tr. fafcibus & fecuribus. Hsc Plinius. yinaLtix ymaao. in p. Diomcdc Aceius Tiagoeius PtiUliritis Qii. Vcrrina.qu<eprohibuit inferigenti fux. inquit V>0natus ad Hccyram aft. rjiiariim uaa pofa/l caufam a^cliat nptinjttmfaiuir. in Roftra efle perlatas. & Confules. Siitic^nid tmhlle Poriticis nticctls. ut L .inor!tm alienaa! imaginem. Scn. oiix^ut cx Trojanis orixlncm dcdiixcrant. Sen-ius Mauius ad v. cfuod in infgniori &= celebriori domiis parte ligneo armario incUiiiehant. K. dubium non eft.xis hoftium fpoliis. ut in 3:ftimanda nobiliiate fola languinis aut generis ratio haberetur. Lei. qitotidie imbellem dominum intrare in alienum triumphum. eji inftgnis alicujus virifii^inlachriim . 5. C. idem ac bo/ki ut interprerantur Grammatici. V. Phryyic nobiHs Ilta ubi . NOHHs iib. fiierint. trailrr fu/i ciHadcsfenfit fopiiH foicntix mn ann^is ytmjifjams partthts : ariita. /ingulis difponebantur artn. . fed etiam imitarentur.&' circa limina animorum ingentium imagines erant. jf- . (incilcgio. & dicebantur. fc. tcmporc Athctiis dittfa. AJi ad Jaiuim Palmaium in .crcnt . domus ornamenta erant. qui fuas rum. docet.c y.rriis . quorum majores Magiflratus Curules gefliflent Notos autem. Et ex eo Pauliis ex Accii Phuti auftoritate. etiam adfcribam. Inui' go. P AR ALI rOMENA.capite 2. Agamem. qui fuas tantum imagines haberent. 7t 3P. 1. majores in atriis hin {imagines') erant . Dcuuiue . 51« Al- lilem 111 Phocione expreirms : Er. ii 7^?/oi//w erant . non figna externorum artif. Alia in foribus.iEiuilius Piobus in Alcibiade Erat ctidcm. Novi . e.cos jus ponendi iraaginem fimul accepifle. Romanos feftis diebus. ipfi autem gefiiflient quorum autem neque majores. vclcx gcncratiimc ^cnerofiim di. 7. &c. 15. G? JgmhUes ''Mc civiutn Romanorutn. Cap. apertis armariis illas exornaiTe: cumque ex domefticis quifpiam cfTet mortuus. D. j^ncid. fc. qui unquam fuerat pnpulus. ut Polybitts libro 6 . eas in funere extuliffe: addito. quam jus nobilitatis. ^i NobiJes . Novi : qui veronec majo. Stemmaia vero lineis difcurrebant ad imagines piHas: Tablina codicibus implebantttr. : : Ad CaT. ut loquitur Cornelius Fronto j indequc noHles famlilas cmijiat antlijtiljfimas Ij. Poacaumen ufu efteaum eft.tttto Epitaphiisheroum. PrKtores. itueid. M. orispmilitudinem arfifiaofe effiRam.ne qiiisfuas expeteret. Ignobiles appellati. prxtextis fi Cenforii . nt vcl cx rcnobllcm. fil. Nobiles eos diftos. L. epigr. explicandum erit.affi.ihllas. XIX. Z< fclere nobllls id cft. pecuniis opibulve ^pararetur. ab interprete Julii Poiiucislib. fc. 564. Magiftratus Curules gefierant . lib. docet Valerius. Scio verti fcaerofns.priusquid/OT. \'cnr\a.c nec emptori refringere liceret: qus. fin. Serv. I. etiam mentiri clarorum imagines erat alicjuis vivtutum ar/ior : multoque honeflius. Poftquam autem hi honores plebi communicati funt. Oppldnm efi in Hellcfpmto Lampfainm. qua. Hsc ille. quse nunc fequitur divifio . C A p. i jure imaginum eft fumpta. ut eorum virtutes pofteri non folum legerent. K 2 Scd .irum atqtie nobile. 22. qus. ^.xprefji cera vultus . I. ^^!! nohiles? Arcos mc rcfcram J^c cid CR^nofar .cum . Cenfores. Eratque hicc fimulatio fummaQp ingens. atque curru.quam mereri. r. t/ ix. mtits. Porro poni folitas ejufnodi maiorum imaginescumtitulisfuis inprimaxdium parte.. XIX. prmc. ad lib. Non autem omnibus imaginem fui ponere liccbat:fed iis tantum. Csterum&hoc obfervandum de imaginibus. nec ^rea. 2. Ex his intelligi ditur. id in primis Jlfije pro^iiicie il. 117. Oladlaior mhills mcretrix nohilis dlci folet . altera optimatitait. Sedpace Meffallarum dixijfe liceat . undc viilgamm illud apud Sui- ult. tiam liic fnm nobiiis iioto. Fcft. ut magnitudine quam fimillimx apparerent. cap. Aufon. reliquo corporis trunco: veftibus autem exornatas: fi Confiilares .feni exprejfit iiolumina illa qus.mt eo tlimes. noii autem majorum etiam fuorum imagines habuerunt. Ei libro . qncc fpeBarentur .

oxij-' . prxiiite fornt. generis fiii proauHorem . fat. D.\ nu|oriinis imjginum varietate.-. de Sicarlii . 6. fc. non ipfos. — —— lib. fat. lib. D. /jtir ydp io-^Kit nvbliitjte pjrnm .tmvis initio ixffirmaJfet. Et quia in cjvitatc lepublica emincntiores funt iiobUcs. Jf '£« O* i- De 'tj(_a ffttjxt Kitx^i .t li^ttti. . Et ttirpcs httmllcfcjnc fitfplicefqtie Pidornm fcla bajiate rcgitm.« Ahti^uitatum Romanarum. 7z. f tt/yiiiiif . de Quintiliano: Et nobilii €^ generofns j^ppoftam tiifrt liinam fitbtexlt alntt. qui aliqurindo fervierant. videlicct hominis conditio fignificaretur quam differentiam prolixe tradit. Scnecain 3. Jul.itorem . Notavit difertirtimus Antonius Muretus var. iib.iliHt/i . multli doilriiia aiit .rtus ejl . Comel. de eo enim loquitur) au. qui fuo tcmpore cr.fit ut a/rK»!pio»oW/i ultirpcntpoi-ta:. Scd quani iiiups exilhmimin nobilitatem non n. Sed quid tam raulta in re oliviaJ quamque doaiflimo volummc iUufttavit muliUaus Titai]ucllu». At coatra Graici patentcs daros ulti- VirgU. patre vero fervo. epilt. fi fritis ab Equite Romano adoptatus Ac jic cjuocjue reprebenfionem verens etiam Afpium Cacum Cenforem.t.Te. rtec Notiici tioti fitnt mihi allii itiJytKm titulii gcntti z-irttii. quain difcitus lerum foicnfium caiUaiumquc patronushb. 31. aut prilcatum vircute cujurciuc peteiiJam . ac crroris inllisulanS] ut qui Libtrtinos Ingeniios pro iifdem & & & & & & : & . liher ejl : Jive ex duobus ingenuis m. ad icg. 6. 3. L. rcfpeftu Ingenuorum : ita vocabulo Liberti privatus quidam refpcftus Libertini autem vocabulo publicus refpeftus . Pliilofteta a fangttiiie divitm. 10.trus. c. i^. . i. paulo aliter Suetonii verba enarrat. Aliquanto autem poft Appii Cncci Cenfuram. Cap. quod difcrimen inter /«^?««//o/ .1 aliquem laudamri. fuerunt nati. . Cravii D. &c. Z. deinceps alijuandiu.trdaniis I^iicrtiadc.tit. fnbdit . Legendus TuUiui Oiat. qui aliquando fcrvitutcm ferviiflet. Libertinorum. Nut/tiiie ceicltri . Lib. humiUorcs bcfiis fulrji.le- aft. Libertinos .itrimonio editus fit y fi quis ex m:itre nafcatur fize ex libertinis duobus : ftve ex altero Libertino &= . fotcns . S. k\i . Et hanc poftremam horum vocibulorum fignificationcm Jurifconfulti etiam rctinuerunt ut de aliis non dicam.-Encid. De LibertiSy Libertinis ^ i^ Ingemtis. . ut Liberti dicercntur refpeftu t. bertinos diBos. Juvenal. gencre dcntibui viris. ut Libertini dicercntur. Sed inlibera.^. vel Libertinisnatus effet: Libertinus. cftti manumitterentur.itronorum: Libcrtini vero. lib. 7. ingenuus nihilominus nafcitur. quia ufus hoc jam obtinuevat. in Hercule ejfc Erlrpiibliiis ntcritoriiiproflituta. iis. *jytt»c ifxoiy^ ctviig Lmiiit praduarc pitJjMm "Bontts cjilm vir mihi mbilii 'jidctttr. 6. & Et Lycus Fuiente ille eadem penc apud L. qux in vita Claudii funt ejufmodi.'pro Plancio. Primis enimtemporibusita fucrunt diftinfta. 10. ex manuraiffis procreati . . fuadeo. Jed ingenuos ex his procreatos. Libertinos temporibus Appii Cxci Cenforis dlftos e.. mo loco rejicicbant Jn^lute p.eiiam Libertini fiiio tribuit: fed fiib conditione. Ubi tamen hoc difcrimcn inter duo ifta. qui ex jufta fervitute manumifli funt redte . 84. Iib. lat. temporibus Appii . eum repiebendens.itum clivvum (fcilicet Imperator Claudius.trimi facnltiitiim fplcndcr.g. 69". qux mihi parum funt cognita. ptincipio: Tota licct veterci exorttent unditjue ccrA jitria^ ttokilitai folii eji at<jKC HTiii. Juveiial. Solent altiorcs xcro dcportantnr In Infulam.t Elegantiarum lib. left. Martial. qiii Jfatim ut n. ^itd. FuifiTe autem primum aliam Libertorum .t clitrocjnc Clauiiian. cap. ! I . /Eneid.ini lib. Non eodcm fcmper modo hxc vocabula accepta funt. <. in Eiurop. c. LiLiibertinorum fiios in Senatum allegijfe docuit: ign.^pe mentio fit in veterum fcriptis Libertoriim. Euripiil apud Stobium lerm. Juvenal. ijKO jiiveiiis ab altt Apud Romanos magni habitum multas in atiio imagines majorum numcrare. Liberti Lihertini pro iifdem accepti fuerunt: tum Tngemii difti. tyrones lcgant. an^ct hiti & 'iat.iltero Ingenuo. manumiiTi erant. De iis igitur etiam aliquideftdicendum. cujus poftrema verba eum fenfum habere Claudium Imperatorcm ignarum fuilTe .. I. ^ De nobilitate per doftrinam parta vidctni iutcUigciidus locus D.. I. defi» niuntur ii. & Ingenuorum: quorum tamen voca» bulorum proprijE fignificationes non omnibus obvise funt.^^ Jl-J.^. qui e\ Libertis. Exempluiu ell apud Attium veterem Tragicum in . ut /ffge»«/»idiceretur is.im dc mimero lamiarKm ac nomitils Gcttiis alto .U. qucm. Pars httmill de ptebe duccs. •—— . J. In Inftitutionibus fujiini. Pcilore jichiijii clajflhtii iJK^or . id eft. C.t conaiL hxmllcm fto i^nobili Aicum IC. Hxc Sueronius . niji civis Romani abnepotem. ejufdem lib. M. obfervatum fuit. . fiirtiina nobilihii . epigr. ad v. explicat Laurentius Vitll. ex verbis Suetonii apparet.i»f 19.non leBnrum Sen. ^. i. qui ex duobus Libertis. ^ fntcrC A p. qui manumini c/Tent.tmji ex alto gcnere vldeatnr pro^otita. lat. 10. Libertlni autem tit. Carolus Sigonius libro i. vel Libertinis. Plin. . 11. XX. lib. queraadmodum qui ex matre libera certo patre natus eft . 8. ejfet. aliam Libertinorum rationem.ir'j. Gell. alti. Liberti Libertini vocabul. Jimior. 4. Q^ lorat. eti. quoniam qui vulgo conceptus eft. nemo noi> videt. . &. Tcmpore Scd ciara Parthis mctnendKS Dimiffttm gcnus z/£n^a. Ingenuits is dicitur . a fjcVis . lO. giiff. ex illa manumilTus eft"et. lib. Libertos fuerit. Liiertiis. z. & & : & & & & \ . Scrv. Hinc igitur intelligi poteft . cap.ingenuus fic definitur. & A. quiexduobus Ingcnuis . i.nt Ingenui. lib. Fitmicus Maternus non minus doctus aftrologus . gentihtis nltor. Ljndibni Voconii Rtmam aHmeratis . de Antiquo Jure Civium Romanorum.

rfnus in Chiliadibus fcribit . . manumitti folere . Interpretes. vel jubente domino nomen fuum in cenfum detuliffet. antiquioribus temporibus L/ie)-f/«o>-«. pecunia ex aerario. qus percenfum fit. accepta a Prxtore vindifta. aut virga in caput fuum a Prxtore impofita. Hic fecundus manumittendi modus fuit.De LlBERtlS) LlBERTINIS. Liberti nepos. qui olim manumiffi eifent: Inut Libertini dicerentur. magiftratufque.aut cjuibus eas facultates domini imp. pileum accipiant. ad populum tuliffet: a quo etiam vindiits nomen dudtum fuiffe exiftimant tum alii. his verbis «#/'/ m. qui ex fervitute manumini fuerint qui autem ab iis geacceperit > putat Lihertinos eos non habuerint. qui Libertorum . virgi in caput impofita (eam enim uindiBam dicebant) manumittcret. In Senatum enim legi poteft. interpres Topicorum Ciceronis. afiirmat. qui teftamento fit. nerati fmt. quod proprium nomen iint . atque a Servio Tullio. natos . quare eo Leftorem remitto. . de ea pauca erunt dicenda. Vindi8. ftcuti dixi. poft ab eo ad Prxtorem urbanum tranflata eft. ut poit oitendetur. Donato. qui Magiftri Doftorifque titulo decorantur. nvehrhafftig machen. ex fuperioribus liquet. Hinc deduftum effe opinor eum morem . cum aut lavandi . Att. Cap. Libertini filius . Valerius Poplicola. qu:e vindiBa dicebatur. Addit autem Sigonius ex Cajo. de Plebe. IngenuHs. eleganter dcfcripfit Carolus Sigonius ex Boctio.)//j deferebant . atque ita de manu mififfe. Accenfi . Hbertas civitas data. non Libertinos. Ecce tihi vindiBa. Quibus adlis./i. Et b£EC quidem deeorum avus eft jure. ft eos domini in cenjum civium j Cenforibus adfcribi juberent. neque Senatorii. to. qui Senatorium ordinem tribui folitum a vcteribus oftendit. Vlfi. (Scc. mihi pnor fententia. ut qui ita liberati effent. quod noflra lingua dicitur. fuit jure meliore: fert enim fuffragium in trihu ruftica: Magiftratus tamen non capit. Libertini nepos. Ingenuiis Ingenui filius . ad Pr^torem iia dicebat : Hunc hominem liberum cffe volo cmittebat eum e manu. inqutt . quE rufticis ignobiliores erant. cum de prasmiis Vindicis fervi. verum abnepotibus. Ingenui filius nepos . Romanorum Rcge originem traxiffe creditur. Ille dicitur vindidta liberatus. atque alii potentes domini. nifi Apparitoris. &c. fcribens: Praemium indici.qui conjurationem indicaverat. Lihertinoriim filios nuncupatos . Nunc. Scrib. id eft. faciem palma tergumque verbcrabat. rcfert . De mamimiffone.tnumittere . rafo capite pileum geftjbant. Sed ut ad priora redeam . ingenuos fcriptore. ideft. ftatae virtutis. Prator autem wwAff. Liberti pronepos. donantes fervosjure geftandi arma. ejus . K t Ad- \ . caput fervi percutiebat. quod e Suetonii verbis elicitur. quicunque in Sed nec hoc convenit cum ullo vetere eenui autem quorum majorum nemo fervitutem ferviilfet. fuit ecAem jiire. tum Lnius libro i. de jure quoque eorum pauca addam. Liaores. Morem veterem circa hanc manumiffionem obfcrvatum. neque Equeftris eft ordinis. Hsc autem poteftas primum penes Confulem fuit. fervum apud Pmtorem volehat .inns loquitur m<\\i\e. quem hodie obfervant Nobilcs. adjedta caufa manumiffionis. anno primo poftexaftosReges. non civium Romanorum pronepotibus. aut ludorum caufa prodiiffet Pr<EHaftenus ille. aut coadoris fungcbatur munere. Sed fatis apertam illorum vocabulorum fignificationem jam eiTe pufuifle. ut inde fluxerit mos . aut aDomino teftamento liber relictus effet. in Inftitutionibusfitis diligenter explicatur. Stittores. infinitum defcendilTent ex iis .» appellationem fic acceptam fuiiTe. jure.i . ita dicebat. quam pluribus probat argumentis Aldm clara Suetonii verba cum Sed Mi*nntius junior lib. Frmco/ies . y/«AV/ ipfi nomcn fuiffe. quem manumittere volebat . In cujus proverbii explicatione Er. Itaque plerofque in & & & & & : : & tranfitu fervos tor. Libertus antiquis temporibus (de prims enim fignificatione hic loquor) civis erat. quia manumifftonis eti:im faifta mentio in hoc capite eft. Liberti abnepos. Inde converfus ad Lidlorem addebat. circumegiffe. ut.^uieitum. videri pileum prifcis infigne fuiffe fpe.de manumiffis vindifta. Unde proverbium natum Ad pileum vocare . nomen manumiffi in Afta a Scriba referebatur.5fie''/«. Antonius etiam Vacca Jurifconfullus Imoleniis alicubi fcribit.si rationem intuliffe fertur P. Fefto . D. qui manumiffi & libertate donati erant. Tertius. Libertinorum em'm .tritores autem erant. Hsc enim veteres muncra . Poftea vero 5t)7^^ quoque L/ierf/ fuerunt tuleruntque i(. Libertini pronepos. aut geftandi . magis placet. Quidam 'vindiB^ quoque nomen traftum ab illo putant. Poft illumobfervatum. i. Fratrem epiftola declarat. virgi ejufdem fervi capiti impoiita. alapa percuffos. libertatatem confecjuebantur. LiVuxtores. aiit aliud memhrum tenens . ut vindicia. id eft : . meliore quam pater honores. Eques enim Romanus elTe poteft: fed aditum in Curiam non habet . Tribus modis fervos manumitti confueviire. aut fi quis fervus confentiente. Secundum tuam cauCam.n%: Servijqui in peculio centum haberent. id eft . vi. Tum Liftor . Liherti jilius . Libertinus . Romanos eos. Valerio Probo . Idem tamen Sigonius alio loco ex Ifidoro libro 9. non fuiffe omnino neceffe pro tribunali manumittere. fed publico nullo . in libcrtatem vindicatuseffet. decad. ad libertatem vocare. capiit. meliore quam pater jure eft. feu manumilTorum filii erant. de qusefitis pcr epiftolam .irtirent. libertatis infigne. in civitatem accepti viderentur. fed tertii. : iO. Dico eum liberum ejfe more .?. exccpto tamen fcriptu. 77 appellatos . ut Ciceronis ad Q_. ET InGENUIS. Ingenutis. hi fuffragium in quatuor urbanis Tribubus . quos manumittebant .

IK rjnaft addi.ataueabomnifervitutisvinculofecurus permane. cum libertatis dandae gratia.iliict .is ar:t eodcmmodo armatos utvciba ufiupem ejiifUcm SuctonU ia Augufto cap. inter amlcos. Et nt etiam qnanto . oiiicii. Cives Rom. fcrvus convivio adhibetur. cap. in tifnftijitidem ijuotidijno eft ut fcrvi etft non optimx certe non improb^ ferviiHtii. citi iott:nt .ue Rom. viclius jiiri ftto detrahat . velratione ijtiidani dinicjiie tcrtii fcrei. tti tollis liheris bcrtate donaws.c.Inft. b. Apud J. .ditior. S<.«i. hos quidcm difpari fuifle fib. ubiomnes Kivardus lib.Knde jii:pifiuspririceps libcrtiiio mi!ite.fnuorum tantuin crat.ij. tantitr . eii.intiinij/i. ut ex Maici Aug.leciiim.Roma»a i dominis libtrtatc diiitntur. quo quifquemanumiirusfjerit.„» ANTIQ. Sicut contra ii. 20. rieiites don. "ut dc aliis interim taceam.tm. morierites donare tion poffm.l. ex antiquo exemplo. I y. ^livcs Romjmfti^i. Etymolog. fju. De licct propriet.'li qu£ donaut. Si ejusidopKS. iUi teft. ex dcmirtorrim domo totlcre nonvc- LUtrtcs & Hbcrthm manumiflionc fieii dicam lih. oratione habctur apudModcftinum lihro pn^nLiri de excrifjiici:ibns. propter quod notis in fronte fuiifet aut propter deiidlum aliquod . Quod. iCidor.it. lib.infrib. ut liber viv.^.vjUlp.\tqueut ingeiiuorun\ vaiiis legibus foauna coeici:a adminidrataquc . ej.cap 4. dTi\iu»5^». Paralipomena.fcmel adprxftditim ccloniarnm Iltyriium contirifCKtium . capite 7.jnre enncl.Vtiti\.t corninod. tanttim eis i/iterdrtm ^ratitc patroni libcratiras impartit cffe ab Ulpiaiio lC.ut deinceps nec nobis.pr£tcri^titini Homx. Arldunt Jurifconfulti & alios tres modos. Decad. nam nec ipfi quod ego vel dc tempoie.it.t Ad Cap. quamrecitat J. li dc- ^ IC jtt^o Latinx lihertatis addiinrtt . cpilt.mc in fenaium admilfl. In triplici eos fuilDediiitios. civarum & .^.imfccnndi. confcqtiKn. hcjitrnl. .ntur.ctiamii civitatem habcrent. hujus libri finem faciam . per mtrsi Manuir.iriccndiorum canfa.iflionem inter amicoi appellant.uzijitidamprimi libcrti^auid.iji ingerinos pcfftdere.intiir. ac dicebantur ex lege fnnij Norkina. coUigit idcm Tuinebus 1. CKm libcrtis ^tiam tu cum liberis .ut de jure tcftamenti faciendi . ^.lios fcnituti.is. Liif/»« Juni. Ji lih. Nunc cum inftitutus ordo requirat. tii tcmpor. & no- . fciam difcrimen allamra 1.im ctiam apud Antoniuyn Cujacium IC. fcinper ingenuus qux de prxcipuis populi Romani diviiionibus dicerem. cap. i. accipiendum cxirtimo. Adi ad Il.iit. .irtem. fat.innmijfos.d. tamenmultainjcnuis liccbat agete.znumijfione multa h-ihttjacobus libro fingulari dc auftoritatePrudentum. capite p.iis. hl. qu.. ut domiiii fervis fuis .I.tiherti. ex veteribus aliquot infcriptionibus idem probat. civicifque fiucrer. acftne niora m.tm tiute fnperftitcs habcrtt . in qna f. fcrzittitepoftti conijtiiftcr. qucs naturaUs vpcant. 10.nobum Cuj. verbis clegantcm adfcttdiffcrentiam inter Latinosjunianos . quos manumitterent . Zf.irrento militarife obftringcre.im tu reliitquisfilios tuos. i.i.i r. Locus eft notatu dignilTimus apud Salvianum MairiUenfcm lib.tt. & i'. 5 ad ccclcf Catholic.ivcntcs Libertinorum. ijuanto domiriiiltiiit .rni fiebant. neque tutoies ingcnui libcriiuis pupillis dari potcrant.it. y. &licctfciibenditcftameiita jus lis noneffet.per hui-c manuTantum habui fecurus exijfat.it. jiire Libertorum & it.t.tm fcrvitnti addicere. ?«•>• epijtolam quando fcrvo a!iis in locis agenti. 106. ftigmatis compuntempore fervitutis commifilFet aliquod crimen . f.if-rviuil! mniir.mr privilc:. rnino manumittitur. qiirc ncquaquam libcrtis concefla. moris fuiiTe. aliilionoraiiotcs. Quod etiam in libertabus obfervatum fuifle . ringulorumdefinitionese.7mcumque elegerit. T)& m. More er^o itlornm uterit .ficut alii cives Romani .de vet. g. Icgata (ctibcndi .-cterea Adri.ut jam dccuii Lilius Tauiellus IC. ix civcs Romanos. ex lege JEIia Sen.t ut ab hodiernadieingenuus. Suet. ».inos.i !iherti.tic. Kcijne facr.iiit.jf. Variarum. c. 9. 9. qui trita eft vulgatinimaqiic.tbnit aut commiftos ctim ingeriv. Notat pr. ic\l ll- ? i. ^o. . notaviidoaiirimus vir loannes BotcholtcninetuJitis . bis nfus cft. inodos diligenter explicat. Adverfar. conditionis feriiitium^ fed omnibus diebus vits. ac dicebantur Ci-jcs Komani.nec fuccefjoribus noflris ullum debeat noxis.i I. Scresexpoliiaomnihusinterptctibus Inflitutionum Imperialium lib. itcrum adtutelttm ripx Rhenl ftnminis eofijne fervos tidhuc viris fxmiriifejue pecnnioftoribus iitne^ue diclos. Turis civilis. cap. quirur Pfeudocornums in v. ^nos tu rion vit atiejttid qu. tanquam fi ab ingenuis fuiffet pare/itibus procreatus.mi nec folumhoc. capite 13. Leftionum fubfe- & & : & libro 7. fecundi : qui tcrtio.h:s om fimt fni vtl tilifn! jmis.meliori cojiditione ijitidam reiin^MUnt libertQsfuos. li tamen.tpiiini lc^. ncc eorumlibeii iinquam jus ttibuum habebant. Quibus fnKclo pridie qiic m.us cft (jfi f perpelKO jitrc dfnant artntrinm dartt libcrtis v iiij:. iilit.igttnt . ac in fequentij Deo propitiojde Diis agam. C. g*M civit. mijfionis ataue ingenuitatis tituliim . . ejfe iiic. Quod fi quis maiorem & juftam confequcbantur libertatem. Addam Coronidis vice antiquam manumiftionisformulam. Lihsrtir. ordinem quendam inter Patronorum lihertos iniKe. yni fervos fHot iien bcrte de fe mcritos . J4. minorem libertatem confcquebantur.id juftiiiianum Commcntatfis: eftquc //tiTt«!. in fiagmcntistitul. cum prsEfcntibus amicis quifpiam a dofii»! & ter epiflol. ^fttumultut Q^ SymmacliusUb.3C infimam libertatem accipiebat.ittt . verberibus afreftuj €t\is . Formula autem haec eft:I//e civis Romanus ejlo.Qiiaic lanquam . ideft. 4. ut de rcligione illius populi dicam. y.imcriti fajcndt iili poftremo fitos dnrtt tibtrtati . tix libertus dedttitins {iehit.mijfiis :Ji. C. Atdigni:ate difces ex Hadtiano Turnebo cs^. miffis literis a domino permittitur. qui his tribus modis manumitterentur.im. UniciTlieophili deri:ntioliitJicietlib. fnh priore vexillo h. iia raaaumilTis cui non eadcm condiiio petmittenda! . .zcobus Ciijacius ^uriCcon' fultorum noftra xtate facile princeps. ingeu. in Neicnc cap. nam ut inter fcrvosalii viliores. vcl in publicos carcercs conjeftas illud confelTus cfTct^ac dcinde gratia cuni domino inita. unde colligi pofeft. fux fub certa plenijfimaqiie ingenuitate .OITATUMROMANARnMLlB. . ex Martiale. raanumiiTus ab eo fuiiTct.fcd ^ .uium Obfcrvationum libro f. tfKod likcrtorum dominio tarpatur . QuEd.itcs in cafhris effe.inus Tumebus Adverfariorum libro 18.i.am denicjue peragat p. qui prioribus tribus modis manumittebantur. Libcfti ifti cujufcunque cor. Pcr menf.is f. videlicct. .ma indi^not Jitdicarit.trio .trn ijKid rft atind.j ^-. cap. qiios non exfcribo. 10.on ncj:.I.ac non alteriKS. . lib. nerate ertim his ultimx votnntatis ariitrie .itione ^ jus tcftamcntaririm resfuas tradant ^ maijuxin tr. +. ut qui majori auftoritate apud Patronos eflent liberti primi qui fecundo ab his loco cflent. ficbant. ingraviore annona mctiierettir.qu. ita vaiii lcgcs libcttis indulfermit. vcrbum addc. libro i.aut nt mi. ^itifrjitis ille es injidelijjime pater . tertii i\cere. poteranttamenadirehiTeditates. quali HhrrMns. ijttos fcilicet jiibcnt ijiiidcm Jubtihertorrimtitiiloagerevivenies.ferfis tc- Jiumentoritm jttft. . fcd riolrint tjtticejjcim habere mortcrttes .exTitoLivio 4. XX.itcm pecritii capitiTtt tiir . fc ordinc Iciunt omnes.incs. fcripto etiam illam manumiflionem confirmarent. Jtini.

3. poji hicc lib'r cr't fpoure a„tempcrmanenti!„fervit„te . Tnm prhm^m pmo*'" puto. de vita beara cap. .-ires appofut beneferfiratis .'.. /i?. fat.. aiiis idem fcio ob- ^mtus pueri nobilium —— omamentiim colliex alrTZ' "''"> . "".^ "/". I pag.. Et iple Juvenalis ibidem loci. QHem locun. fTucm locuni J-.-. /-r.:.tirui.. tap. 9. ip. v.„/„. diverlum fentit:qui/«4. Et Ub. enim 'i?..an.t ejeaos ilccet.X' 21. ujriKit/(t'iftiiv tsts «rfaTc.. fc. Aurei Ma crob. inVori/r.j cnerat u«i7«( iauacmiens a.t.Jua:am vitiis „„„ '"'"' P"'"''"""'" dcfn^deaur. ipii. pag. Qaoi autem Suetonius in curiam liber:icos nuaquam admiflosprodat.e.r.i.^dm^civav<^'S!:^r£.iut.'' '^"<= 'ecmeamus antiquam !cN?^ '''y-l^oumHlierHm ''?ld. . ..„V" c.iinem libert. Puuice. nat.'' r."" '"n"V" lulQera in giavi lUade conupta y/^. 59.pHer!ranr„m dcx:ra eereh „.x."r ""^'""n '"'"r''""^"''' °'^'^"™' f.:.?»/. 'iuT^iT„i7i hcSiTnrt lf'i^.fii-„:..sInx£. " v. j.:. .ure. crunmrs no. am. C Plin.c/°"'. qur^uvi auricntis. -^dlbo ad hofe atq-ae appellaho A'.i. M. quod an aUande probari pof' "'"""'' l^S='-e.a apud C. i v 104 4rfHithomjucs .iri.^'^'^ ^..De Libertis..t. abes «J- .:i c.fed i„ • m. adat^'^%'^'°^' ^'"/""'"'rcs regum ulebautur F ' ' .'«'•"" "« '«.1"f aprenuscap. AcciusPlaut pT "" nmo aA. ^ veftiL aliiitiafibipropria-^in- ' 3.''^'^ ^''. cJ^orrcferri. diixiffit .Video uniLes icn & .'{'"'"""" "'r" ''rF'"^r.. . i.tvius J^juis criiiudiis iicebatiir quibtts ..irory. u.V. feuquo^v/ n ' '"'P=°' '''^="i'^= Remediis /orm.jip„.^. non .irpar. 11.pert. frcti.!!.t.KiyivTai.""'"'. l' "/v"''''"^ P''o'''^'''''=''' rauUities objeaa tiijs seftaiitibiis apud Koraaoos.rra. lib. . . ijd„.: AJ "'/''^™''" Satj-ticon notatunt viri doc-t. unde D.. virorum inopi.:ico Homero . .sHr.ft. de «3^ faeminarum dcs .:ia OP. iila I.elU ..ybls .•tcrms !n.. rcio...-/ ci:'" frzi .ati. INec veftim tantum dilcreci iUi ab ingenuis .a llidor Idor 'rro^^fn'''""'. .'„s P"'""^ ftionern "'^ ' m. £: fane iua. Cap. 3<i. ubi Milphio ' cum mendad damnc mcef)!ffima ptorat > £lapf„fy.i. cT i . paciebantiu.^.nam lervispetforari aures fohtas notiir..cl V?emo rl.li^nem bacam. cerre /^ /< /. confiirnco ifuevifle perforari hoc eft ad venuftaiem decoremque co" Hi^»-"'ciliandum. . nuIUdubium en'epo:eft..- i tmreta facies „t f.tm D.V unde ImcPetronio Arbitro Satyric.. eieo nuur^ .p:ir. §iics fojica cx JHybridis liberti.. rsantem..ferendofnut.to.'':"' m'' P"" nobiii. cap.ro^r^j7}.c.enmrafu^efortis.rat illi.mum vei ex u../^ '-K.o"r"' J Jiinevai" Ta-^fi""'""-^''' yiiirih:s exrc-ufis ^'""^" '""='' P'"''''» 'ib. Eadem Hirtius leu Oppius . cuin 10^. ..na lioftiiTn. Sam.?'-"". Roma: iiiter fervicia habicos Fft 'inrn.-.dho.taquefe..effirmi..i miiiti. aarca .:r iudultum.. argumento liquido i. de bel!i5 inuJitatumque notat Appianus Alexandricivilib.in^ui^^y: 5 5 . Nam ^""^"1^^'''.^ eodemque cavillatus elt lcommate.„r.ios Oallia ci-j-s t. ^».ir..1'f"f'""f"&"'"'' „f.or„m eatrcs cuTitlem geffer ant magijlrattim..cap.mfcll. . paK 6g c"nl'l: qtiem iimm relpex. 20.t'rAr«:"Iib..")?"-"'" '''"'* "fo^'ledecor.Mimuterent. dedogmltePWsl ^. .. cf Jizniim de paiipere loro.-.-.ct l^?:f-'"'^^ l. Florens TcrluIUanus Ub.n pnfarione adlib. 164... Pl.prj^texi:.c. ijo. caute eftinteUigendum.i digitis . . Horat.b. .fcripGt Ifidoius Hifpaienlls :1^ WZ-^f.i fenaaun adlcicos antea.ib. "^- '• '^"«"™"' «%"'"". Saturr.-.ires '"fl^GrxcosLarinofquedifcrimen.^t. 1S2 Ey i' ifi %^utTU »xs.t .itas habere aures. Beatus Rhenanus y:roJ„. epl^r ^J. 9.:„t..r.. j Et^dem.<jm ix)i.vommquanmmconiicio. . ^•refpoudcbnn: Pnnice. . aliolihcrlis.ire. & "" I ' [ pe:f..itMperfoffas \itczt ms aures ex hoc loco apparet .: bear ^i.aI^^^^^^^^^^^ ^id Ub. fupra in reg.„iresaba:iri."«""«.t. ^.er„m de loris.feucfre.. 6. mol^^^mn" niQjesuno j "^-"' '=''„P"eg'!ni-atem.s. 10. Liberiik IS ET InGENUJS. Ub.!am lop. naeu fervusPcenosconfpKie^:' ' hcn. U:::'fZ'.'isV^lLum R Ci Ovld .pt.'*"'*"» .."". ''^"°' ^'i""'^'"" adlladrianun. "fa^^-ro-i^IvftfislljLiyrtS-Sm^ittiTriiniiht^Kif. 5.are t-scr Lf." " "'.fquc pojre accipi poWe quiRo: /r nn-em.im.car. q. Aurei. feu quUibet alius auiiior Ubro de bello Afiicanoc. • %'T^ '•'•" P^'f-^'='i^au'ibnsimpofi.nt„l.tto titi conriocueriit.iidac.:em mcruifTeut • uliberttnorum corpus tribtts relat! efrent.pis. Oa../.r.v. <jt. itiftirtiijfotie t-t p.„a vind fvl ' . i . Etpoftea a^igttOtUneisiDtetjedis: ConcefTun cji ut iiberti„orum Loriue pli.u..l-ertetranoxcorpor. -""r ^ "'" '""•'" Gcrm.:.jiic .. porta-. 2.h.tesnonfol„m moribHs. .: ' ' rum luf d:.mt & "•"!'•"'"'<"' i'"»enimexerJ:.:e.. latine turbo leAlimr a cfle Rudolpho Gualtero Ai c-.iCt '^t""' 3v/.. hill. Claud.. l-o!o^nzu a^e.al. led & Poeni M.M bene for. iiifotens./ball. „i'' '""''"".Squc noTl nc. ^-.immijjis.-rprx.Rom.t l. Plmiimi 1.Ga!losc. ctiip.x Cemma nemo ignora^ in nmiila refiao: cadit a.'r-«'"^''l«ur7ud^ipr.:r. a.:m depeuduitur karnm crobylus -.!„t. f^"'^''r ""HH''. 1.. .jia dunt. q.'„pIegi voluit quod ' ''?"""".trefaimiias natifuiffmt. J^^'»'-'" ^ucd in _ T~T anrc. 79. Vertitii ku etiam non taiitimi jure diftindi libcrtini a patiiciis mgcnuis.ncra . .:s PnZrTm nr^ /fcr.«f plorai fpecuio f.S'"'''^. Manialij lauti. ^""' tiam meteir. Ju- " t" '"'"-" ""r'~'?^rfcratas Nec id modo AitCl 'r Aiabes le.4.s olfr.pert„„lJa/res'^JZe ':^^-'''rc'J'. i -. 4- c. Honorii conliil.'g^n.iT tcterenttir Junonem mducit l:b. Maaob.au.'""• . 40.m fcrvifqne cmarmjvcr. Juvenal fat.Florentis TermlhanU.L.atolc|ue f-'"''... Hoc eo diaum ejl . Sen Uu ^""'J!" ."<"»iue toraues potrjl di.."jc ."^ic.X'. eijmrjiic fripfir.. -r"' "k"^'" Q.u. -.imfcrami. uftr'.l. iS. idem vetusScholiaftesadfatvr.„antumh.x cap .im i.ftor^ 1 »'hrxi:sf„erpec„uia emrtus. Ctiltttm .?r^f placiai^rani eiici non potuiJlent..nt. vel . 3 7- o".sues farcuatcs ccufeqni' ^f.:re l.. m Grt„.u m. h.« rc„: reu:.-.'.._//w •^l-. l.. candcntibns r. ' QBodetiammfacrisIiterisfachimGenefcapi^Exod si i...lorum in coHo pro decore bulle ftftarnt Eadem dif.. 19.a. .:^^ • .Sueton.:res qtiam '" S'"""'^.\iij ta.„4/.isfcr-Jct.t.os c.fex am. ouer.r Seivor ni' '^"^"^'".. '""'"' ''•'r-'^t"""<n!cncmpi„. ille refpmidir .temHT ji.. 19 I \. .ncs cfi anrcm fo-are. 12..'"^'--/.:m. ApLiuslib. fimificet t-rt ' " I ^''''^'«a «'P""'l>'f'I> iv Ti.f. i^jigne In a.1 .fop! detra(l.r. Hctrufcum puero J! cmti^it aurum Vel nodiis tantem . Sulpitius Sevetus facra: h.re.\.P' ^' "^ ^P"^ E^'""^" ab^hetoichplt: quin Dlad ..t L.am defcribens 1.^-.. iib. ex anre Metetii ailculT. 5.I I.„orf.„..f Htofimr dii-tos in mambns nm habent.««„r.cjctc- Odfff V f'f '°P'" <^°"'^ ^eduii inauies atifeiuntlib.'-'i''' f^r^c notam illam fervi" n7... d'e """"':""" "»' "ohylos barbarcriim aHtr./L r r ^^^"l ^''^^ ^''''^'- "P- 9..uam ouer. Q.' 1 lisconditionispra::cnti inteiligamus..- ..niemjlrob. pag. Aurnrm vuInerTT. idem PolIu..etanu^°forma ronnuia.m libertatis..¥^oopert.. .it ?' '"/'.improprer!ibi./j.::. 2.ts aiireas habcbant . K.6 j .ll.p.Ta.m for-Jys '. "" cercili.ZfinorHmpttiroritm i. in.. moribus qileicla apud C. lUai.mum eft... toram prtlextame. rf4T««» /(' dreflctt diilfait x. tra. lervatum. fed nota corpori impreQa. y.^""'/""rdaaaiiriab.. per. . de 6.isZ. 14. fat."^'•""'i ••''". Dio Coccejiniis 1.it.tas a.^. noram nii5 «c .. i."interp..ifis auribnsJifna '. atprxic.TOAf/lorum ci'Jiir:m Pifonis confxlmt iihenims amiirs fcii.„:dio .x.ab" ... Ubertis fe. tb Harcquanquam de ""T '?"''^'""^PO'^'"^^-.:e eavafiugirur aure lapis.gms commijis etenchos.. veius SciioUaftes Juvenaiis ad v.„£ dijs .

aiTATaM R OMAKAKUM mulicribus. i.etm mc.<. i.€lian. in clajfe fccnnda.KrriHbus perdltifijue fuijfe moribm. ut lefcentes..'^%\^:iA^^^i^: vocat -epift- «. ^ tacato XA. nobiles Grsci adofamiliates. .c lemmt. 9. Fefrnia. "'"2. M. Epodon. Pnidebaiit ex auribul inji^i^el (olore & & quibus lux L. in veibo Hatr. . .e iiidignatioue C. r„omr.^^^".5. ut ex ludoro aiitea dixi. adde rcguloinfigniii coniuevifle. .r.. ncHle libcrtina HifpaEt vidcri pofl'ct mctetiiccs feu pubUca piofti//.'°„7. ut iJ bula libertinas fuifle. 6. i."'^ „i. hirtot.. C. 28. .. . piomittere Ub.quus pocta m ROM A- . f.". 1.. 8. . cuo 1.erf«m '""\"'"-'f „^J1 .^^ ^^ ^^ „ . hiitor.. Kon minus infanit . Uudi ducebant ipfos icges hoc otnamento culM peifotatas habeie.nHrn rnsrn Da.80 8c ANTI<J. epift. Plaut. 7. Ale. ^^^-/--. lib. TcitulliaApologetico lcquitui. 'y„. I. 16. & & opulenly.<:r. ImHJ Odorc <rlnl.. 9. K^ux'«'haf/li»-«'» CxciUus ant. Atquc ut hi libidini dominoium obfequendo flagitioladigmtahonoics opes conciliabanr que pcipetiaudo fibi audiebant. drh. '^g^ Da. lib. de India: ma%nit*di.bm ambuUt.»^ hanc & couccttonem ad)uvat Malfam Neronis Ubcttos celebrant Juvenalis lat. Tiiiior at ^iiantc merx . 1 LlB. Notum enira omnibus puto fub Claudio Licihiftoriar.. ad equrjtrcm di{r. Adducor audote Horaiio qui in libeitina peccanti vidctui impunitatcm credam .Zllib^. ll . Denique ut unico verbo tcmel dicam.. Ep idico ^. & vems ejlifdem interpres Parvaiuifle. .der. fc.. 1. eo cap.^'^. . ^uam ^ui mxchatur. Cratino apud Feftum Pcmpeium Jlala^miiim iomi kab:o.' bacis q«t rotund. HoratiSs lib. &icguni Ex 'atrre tjus auiiia gloflano. Salujiius in qiias ^^rit. Livius 4 decad.uat W''. ita Ubeitina: vulgato corpote male fipe tcs T. ^B'"--^"'- ''=• Sed ai libertinos rcvenamui quid retert omnia eorum arbitiio fub nialis Pimcipibus peimifla lioc loco leferre ? quod conqueiuui non fu-. PUnio Juiuore Ub. /. ep.Jy dc. Suet m pluiimum Dorauiani theuium libenum & lib. Interpretationcm od. Seneca: ta H'PP>>.itatcm fromotum ex Ta- m » luxus..„ . Libcrtinariim dicc ej! .--. Sicrtnv.-iander SetoUi inaurium potuit toui non n^^t "'^ At cum Zn finxitque «t %-iri i„ vcrus Imperatoi ^.' ""'•"'. Q.:. Pallaiucm prxcipua fuifle auctori:ate ex Sucton cap. f{arfu. i T. nium lia la codtce MS. Tacitus Ub.f anro .. conltai. vat. fat. Caium & Kic fit vuxrita OmiJ!.:„. habetur. 8. ut CSc Aliaticum a pationo nus fuo Vitcllio Aug. Cuitius hb. .

' nediSio ALgio ex adducam^ Apollodorus in fuiS Bibliotheces libris. Q ncm 'verfantur. t. Fabius . qute exiisdefcriptafunt . h SpiritufanSlo t^ Dei verbo illuminetur: atque Deo gratias age . Albricus Philofophus: item apud Romanos Euemerus cujiis libri non amplius extant.Phurnutus. Inter recenliores ]oannes Boccatius de genealogia Deorumgentilium libros 15. Varronis de Lin^ua Latina Fefli Nonii Marcelli . fecimdum quatuordecim regiones : aididi deinde pr^cipuiseorum differentiis . Sed perierunt illi. a Diis immortalibus agendi nobis capienda ejfe primordia . qu<e origo fuerit Roma . a quibus condita ^ «mplificata fuerit qua pnecifua in JJrbe aclificia .LiliiGeorgiiGyraIdi. ea oportet nos cum ma- gentilium libros tres coUegit. . Scripferunt etiam ante nosdeDiis. Omnium aiitem diligeJttifJime de laboribus ex variis £5? infinitis pene Scriptoribus conquirere. quorum. iifgenealogiaDeorumgentilium/^/ar//»/. ut candidus LeStor id nobifcum fciat . Verum de Scriptoyibus. ties meminit. jaminftitutciillius Popuquadam de Civibus Illa vero circa religionem C5' ReipubHca gubematioli confideranda veniunt. querum nos auxHio ufi . ideo nos etiam deeaprimumdweit- arbitrati fumus. Itaque fi quce de iis Jcire volumus . Cateruin antequam de Diis agere incipiamus . jA-. £5? ^uia autem in etnnibus reEle £5? bene confiitutis Rebufpublicis primum locum obtinet . non alienum ab inftituto Cs? officio etiam nojtro efie exijlimamus. & teribimus. Pojtillos nonparim nobis adjumenti attulit le5tio Agellii Macrobii. ifta legens . (^ aliorum. : iis commentatus eft Lilius Georgius Gyraldus. GeorgiiFabricii. edidit : Georgius Pidlorius Jpotheofin tam exterarumgentium . haufijfius atque defumpfmus ex rerum Romanarum Scriptoribus . em defingulis difputationem petere pofjit. ROMANARUM ET EORUM TEMPLIS.Palcephatus . DE DIIS. fi qua vtdebuntur hic brevius tradita ^ fumus^ auSteribus . nequaquamfilenttopra' tffe. Scriptorum auxiliis pracipue iififimuSy indicemus. quorim nomina Jicubi occurrent . LeSlor . qua de caufa ipfe leges aliquot confcripturus . Tu benevole. primum cas recenfet effe dum quie ad religionem (^ cuitum Deorum pertinent : deinde politicas fubjicit : quem ordinem ^ vos fequi volumus. Commentariorum in eofdem libros Ludovici Vivis.fi . Fidebimus igitur quales RoA P< coluerint. Bartholomsei Marliani. Ea igitur omnia. quos ego fequor. C . Porro hac mea fcriptione nihilopus fuifJet .qui a BeLatinum /'fmo»m/ra«//«//y. Ciceronis fententia celebrts efi.qtiam Romanorum Deorim libris tribus complexus eft Julianus Amelius de cognominibus Deoriim videlicet ut ex multis paucos Graco in .fatis. Auguflini de Civitate Dei . obtinere jure debet Religio. . FuJgentius .ANTIQUITATUM LIBER SECUNDUS. ex illis . mecum deplora ingentcm humanx natura cacitatem. nopii-niis bijque in facrofan6lo verbojui mani Deos ^ Deas veram cognitionem revelaverit. qitod e tantis ac plus quam Cimmeriis tenebris ckmenter nos eripuerit . quem ego nonfemelconfului./K/:Hefiodus. fi adhuc extarent M. qualiseaftt. Dione dff ^//«. Piinii . prolixio. qu£ bic cumfludiofis LeSlortbuscommunicamus . Terentii Varronis tres de Diis libri quorum Auguftinus aliquo. nifi. Diony fio HalicarnafTeo. Livio . Plutarcho . . quorum nomina fupra recenfuimus. SIVE ^DIBUS Urbis 8t SACRIS.

ut Statius & Petronius Arbiter canunt .co . dequibusquomodo interfefedifFerant . qui pluralitatem Deorem induxerunt . triplicem habere fignificationem primum fignificare ccelum deinde . Cujus partitionem nos etiam in hoc libro fequi inftituimus. yiii-co DeosRomanorumin duas clailesdiftribuit^in certosQpincertos.z. Plures tamen a 5£i«o.cap.itna»!. profpere fuccefl"erat . paulo ante eft indicatum Solebant porrotemplaillaab hominibus propter certas caufas voveti . Templum dici vult Varro lih. Ita Feftus.alterum eorum. ut eft apud Aurelium Auguftinum. II. in orbe Deosfecit timor.uitatum Romanarum C UftJe Detis dicatur . c.capite 17. 14. Quid Beus fit. quofquepluribusfignisornatosnotaverint.ut iuo loco docebimus.o\> meriti paupertatem appellarunt. quod airrere fignificat . totus vifus .qui fus in coslum.id quod dicebatur f^/ir/ /c/w/>Aj . &• fequent. & unum tantum introitumhabentiafc/K/i//»appei!arentur.velcerti illius templi finesconftituebantur. 7. & alia aftra propter motus 6c curfus velocitatem Deoseffe putarint.quique minores. ita ut primum de majoriius. : : certalocainacre. falfe ridet verumtamen invaluit etiam ea opinio. formatum volunt. Plinius de Deo verba facicns > fcribit . &id. primum unde vocabulum ortum fit .quorumcerta ratioreddi nonpoflitjqui fint. enim. dein- & & & dede Sem/deis..quiaid oporteret feptum effe circumquaque. Tercntius Varro. Atque ut propius ad propofitum accedamus.ingu.t Latina.propterquos dctur hominibus afcenta vocarint.quod eflcnt quafi acdes Deorum.8j Antiq. ipfumqtie miindiim Detim.quod in asdificio tranfverfum ponitur.«i /«/. 4. lih. derivantjquz etymologiavideturreliquisverifimilior. DE Diis diduri . etiamfi facranon eflent.Cicero tresordines Deorumrecenfet. totus anitn& . i.cipuas partes in rerum adminiftratione liaberentjalios mtnorum gentiiim.unum eorum. & ii fapientiores.Ab eo vero templo.ficutetiamil-^i»t(-o^/K/[//i.f aliosad ApollinemfiveSolem reforrc:& P//»/«i eos . vel quod ex iis omnis pars confpici polfet^tertio vero fignificare loca fub terra. A P U T I. lios Deoiijquibusfingulisfua C ^uiJTempIamftt y A p.& tignum. &quia in ipfoetiamDeo. 1 : & : cct . velinterra. Id vcroabAuguribusfierifolitum do. Melius Phto \fLih. templa difta fuerunt. Ridicu]a profedo definitio. a daiido deducunt . Sunt enim qui a verbo ditn . Alii Latinum vocabulum Detis .ubi cultum divinum numinibus fuis Romani exhibuerunt.vel fiftere fana.lih. propterquod votaerant. Ca:terum uti deDeo. Dthhntm^ jEdes. cujus derivatio itidem varia & multiplex eft.quod domicilium Deorum efl^et templum diftum fui/Te .tum de zirtuttiusDeorumDearumve nominihus infignitis dic3mus. Ridiculus & hic eft.'] Sifterefana cum in Urbe condenda dicitur .fana.iii«.conftituebant enim iis maximis fumptibus templa. Cum autem de gentium Diishicnobisfermo fit.ficuti coclum etiam.ficuti alibi oftendetur. unum tantum Deum efl^evoluerunt^cuia varietate& diverfitateofficiorum varia&diverfa nominafintindita. certas quafdam clafles diftributi.quis efTetjEthnici nihil certi habuerunt.deL.quos in ccelum mcriSemidei Si Dii indigetes appelhntur:tertium eorum.] multiscapitibusconatur omne3D£o. 7. alii fic quodeinihildcfit. Certoszfi^peXlAtpuhlicos . ipfe ignorat.. 6. &coIuerint. quam pluribus exagitat & rcfutat Augufiniis. in ea eft opinione.L. nec unus tot muncribus obcundis par elTe exiftimaretur.®iiifquis ejl Deur .i.quibus addemus etiam amunia in rerum adminiftratione fuiit attributa. Hift. confiderandum eft.-H/oc. Sic enim Pompejus Feftus [lih. totus animi . .paucadicemus. nec plus quam unum introitum habere.Si. jtdes autem facra. Plerique » Gra.^ jEdicnla. quod eft Wi/e».Romanos ingentem Deorum multitudinem coluifle. Quando votaerant. c. Contra aliiaGra:co ^£»5 . Plurimi quidem. quod ex omni parte . fo.& aliis locis. tumdefiniebantur. tottis fenftis tfi .J definit Deum mentem&ternamcaufamboniin natur. quis nefcit? fed non fuerunt omnes in pari •dictum putant . five minorum gentium Dii & Semones appellantur.Satiir/t.quod ab Auguribusdefiniebatur. Alios enim majonim honore gentium.Primus .quia homines Ccelum. 7. utetiam alialoca/f. fefe ofFerunt eruditorum fententii. M.qus Augurescaptandorum Auguriorumcaufadefinire folebant^quas templa dicebantur . quia Deus omnia videat. 2. Lucus . 13 c.<\\xoi pra. ideo etiam quid illi de Deo fenferint.^«05 deducunt. & quomodo eum definierint. Incertos autem.So!em. tefte Varrone. inquiremus.pauca monebimus. Templum fignificat & a^dificium Deo facratum. vely)>f<. Deum ejfe animttm miindi .-quibus Romani publice£edesKdificarint .faftum eft. tanquamfpeculoomniacernantur.delubra. nobis exSacris Literis ignotum non eft. tottis iitiditus . quidFanum. II. quidftt^ fif ^uot differentia Deorum apud Romanos fuerint. De prima & tertia fignificatione nobis nihil dicendum eft de fecunda fignificatione agctur libro fequenti.ita etiam de numcro Deorum mirum in modum hjefitaverunt.^ a templando vel tuendo. quod Deus det omnia . Sed quis poteft omnia commenta Ethnicorum recenfere? Videantur variae Philofophorum fententijE apud Ciceronem de Natura Deorum . &' quacunqtie in parte . ' REIigiofe Romani fuosDivos colebant. quod ti mor em tw&met um {[gn\fic3.l -. & apud Lilium Gyraldum. ]am vero antequam de Diisdicere pergamus: defacris sdibus. fignificat loca in oppido futurorum fanorum conftitucrc. Ara. & quid oicat.qui eocleftes femper habiti fintjqui etiam majorum gentium Dii vocantur. auftoritate: verum in certos ordines . fi modo eji aliiis qt4am fcilicet Sol .ubi deauguriisdifputandumerit. Hicautem varia. Lie. cujus rei multaexemplainhiftoriisreperiuntur: paulopoft quasdam recitabuntur. ut plures efle Dii crederentur .)<<r.

dicimus. Sic autem Tacitus lib. Urbis regionibus. magna pars populi. Fublius etiam Vicior cum ait in libello de xiv. nimis impie exercebantur. quod etiam ipfe probat. 8. Vefpafianus equeftris ordinis virum. Templumin tres partes dividit. contigit. qui plura cupit. fed audloritate famaque inter proceres.] lex dedicat» aras. in quo manus abluuntur . aliis alibi temaliis enim rotunda . . non omnlbus Diis promifcue omni loco sdificari templa fo- lebant. ^anum a fando dicitur. Ara nomen habet vel ab ardendo . omnino porticus funt vcterum . de Lin. Simul cKtcri Magiftratus. a diluendo diftum.Q. tus. }. ubi eft Dei cella. &c. aliquo modo poilumus. Ingrefti milites. cefta verba fatur. quod tcmplo dicab^tur evindlum vittis.trro apud Macrobium \_lib. Nec etiam forma omnium erat eadem fuperis aliis a terra cxtare templa volebant. [In 2. quia uno te€to diluatur. : i. ex qua cognoiccre luftratione arcK tcmpli Jovis Capitolini. qus utringue funt. ll. aurique ftipes. Eqtiites.dixere ///rr. i.. ait . quod dum Pontifex dedicat . quibus faufta nomina. ne temeraretur opus faxo. quK cella fanftior a Bafilica : & & & & & non male Pulpiium vocamus. caf. a rafo ligno fadlum . ante cellam eft prodomon . quod in morem pulpiti. ^. fcdefque fuas pietate hominum inchoatas. Si Se>7aquibus ligatus lapis innexiquc funes erant. quod Grsci |^avo» dicunt. paffimque intiis. monuetemplum iildem vcftigiisfiftcretur. colloquia tranfidtionum. ita & aras Deilm puras efle oportet vel ab imprecationibus quas Graeci «paj vocant. ftudiolxtitiaque connixi . Alios vero fcribit affirmare. Saturn. Veftinum confert. in quo prater a:dem fit area aiTumpta Deum caufa .des tantum dicebantur. felicibusramis. unde cognofci poteft qua fere verborum forma in dedicandis templis. aliis tefto perforato pla conftruebantur. tur. cap. Alii elTe locum. Macrobiiis in Saturnalibus lib. ut hoc obiter moneam. Veliibrum diftum propter lacum . ficut & facellum. Coelitibus alios. Quidam tamen i giia Latina] ait. fortaffis quod illic Threni Jeremi» Prophet^ recitentur.tor. quod vel fuperftitione potius veteres templa Diis conftruxerint. Fana nominata . unde ficret &des facras facile intelligitur. ttcris sdibus. Cap. 4. . qus funt veluti fori in Carina. & proxenetica contradtuum. aris. V. Fefti Pompeji abbreviator fcribit quem venerati fint antiqui proDco. pronato. Tum Helvidiiis Prifcus Pra. Ab co contradti Harufpices. ut ita ab Dei dedicato fimulachro delubrum coeperit dici. enim & nundinx mercium. fpacium omne. metallorum primiti«. Jam Conftabant enim. quafi altero porticibus diftinguebatur Pluteo nos Chorum vocamus. . vel decorticatum . Undecimo Cslendas Julias.-nolle Deos re ut reliquis prioris delubri in paludes aveherentur. cella fandtiore. Hadtenus Polletus. quod Pontifices in facrando fati ftnt finem. CEterum. id quod & Servius alicubi tradit . fimulachrum delubrum. quod lub uno teao plura compleftatur numina. coronifque. citat Varronem ex lib. 4. prologi nuptiarum. vel a fimilitudine arearum quod ficut ill^ in urbe pura: funt . Sacella dicutitur loFaiino. poft templum opiftodomon. Sictit loctim in qtio fgerent candeiam. quanta religione curam reftituendi Capitolii in L. . ita definita effent . quod Francifcus Folletus lib. 8j condita condebantur. cap. Ita enim pergit.sit. delnhrum ejfe locum atite templum iibi aqua currat . cap. irm-BiS^ifitv.quidam ex vulgo Threnum vocant . fed ut gignunjeftiE fundamentis argenti. inferis Diis fub terra. Dein virgifontibus amnibufque haufta.] ait . nos . in quo Dei fimulachrum dedicatum fit. i. 3. . Pra. candelabrum appellatum.ipht a Vefpafiano tum reftitutum fuit.Antiquitatum. aut C(!:)-/»i)!w vocamus: deambulationes . vel propter teftum conjunftum .uid & & vittas. y. terreftribus media ponebant fa. mutari veterem formam. aliis extra eam. Recitatur a Georgio Fabricio[//i.'fovem. Qua de re. Aliis enim intra Urbcm. Feftus. . a Ci DO- .^/i/Vej. nes Veftales cum pueris puellifque patrimis matrimifque . uti ccepta profperarent. luftrata Suovctaurilibus Minervam. . ta Dits facrata Jine tecio. PriEfidefque Imperii Deos precaarea. annotat templa veterum noftris non fuifle abfimilia. Eftautem talis. tefte apud Agellium Varrotie : fed iL.'] Delubrum fcribit Servius appellari.nullis fornacibus viftx.aurovein aliud deftinato. Extat apud Cornelium Tacitum narratio de difcrimen inter ter. dedicabanturab iis. quam nos Navem . 17. aliis inforo. RerumDivinarum de duplici fignificatione vocabuli Delnbri dilTerentem hoc modo. Aras primum A^ifu diftas. Veteres ufifuerintj quam idcircohuic capiti inferers volui. Cella fanftior folis rebus IUic facris deftinabatur: Baflica vero & porticus & pronaon fere ufibus profanis exponebantur. prseunte P/auto Eliano Pontifice. ut hodie apud nos. a libro jEdicula diminutivum eft . & alix Homiliae facr£e: Jiaflica vero. &c. Hiftoris foriRomani. faniim diftum efle malunt. Sacerdotes. aut certe ligneum hoc eft. mediamque. & fupcr cefpitem redditis extis. 2.pius. Ubi id eft. jEneid. nominatum Deltibrum. Hoc enim ni(i tandem ab Auguribus inaugurabantur . quam hodie Choriim dicimus. qui ca voviiTent: tunc cet Varro. Beluhrum ait Varro alii exiftimant effe . cum fic fcribit . temp/a effe non poterant. quod effet neccirarium eas a facrificantibus teneri. Varro \_lih.Turnebus Adverfariorum lib. ita in quo Beum ponerent . divina ope attollerent . Hiftor. quod in ea viftim^ incenfse ardeant. & & & & quod is primus fana condiderit. vocat: qux antecedit a-fi^tfit>i quse fequitur. &c. faxum ingens traxere. fuis auguriis fandtiora reddebantur. aliis in montibus . ut eft in circo Flaminio Jovis Statoris. quafi parva Jedes facra. Paulus autem deliibrum didtum fuifl^e fuftem delibratum. templa ponebantur. legat Vitruvuim hoc non eft filentio prxtereundum . Hadlenus Tacitus. ferena luce. aut tabulati ereiflum fit. Un»» Deus dicatur. funonem. aqua rivis perluere. i.

C^SARI DIVI . LICETO. LIBERISQUE NOSTRIS. . ji*/io Severo Pontijice legem dixit in ea verba infra fcripia funt. 5ft & alia Narbone Ara. CjETERjE LEGES HUJUS ARtE E^DEM SUNTO QU^ ARjE DIAN. ET COLONIS ET INCOLIS AD SUPPLICANDUM NUMINI EJUS THUS ET VINUM DE SUO EA DIE PR^STENT. QIIOD BENEFICII CAUSA FIAT. PP. Vide Adolplii Occonis Medici Auguftani numifmata. qtii. . Augufto T. IMMOLENT. COLONIS ET INCOLIS PR^STENT. . : DEDICA. O C T O B R. AD QUAM QUOTANNIS ix. PATERN. QUI SE NUMINI EIUS IN PERPETUUM COLENDO OBLIGAVERUN. ET COLONIS INCOLISQUE THUS VINUM EA DIE PRjESTENT. QUI SE NUMINI EJUS IN PERPETUUM COLENDO OBLIGAVERUNT. DEDICABOQUE OLLIS LEGIBUS OLLISQUE REGIONIBDS DABO DF. INCOLIS. K A L E N D. C^SARE AUG. ET viii. ^6. EADEMQUE LEX EI DONO ESTO. POTESTATE xxxiv. lUNIAS. Vir fneunte C. . M. BOQUE AUG. REFICERE VOLET. STATILIO TAURO. huc adfcribam. . COLONIS. . CONJUGE LIBERIS. KAL. FASQUE ESTO SIVE QUIS HOSTIA SACRUM FAXIT. LIBERTINIS UNUS. QUA DIE EUM SECULI FELICITAS ORBI TERRARUM RECTOREM EDIDIT. SI QUIS TERGERE ORNARE. ARAM NARBONE IN FORO POSUIT. UTI INFIMUM SOLUM HUJUS AR^ EST SI QUIS HIC HOSTIA SACRUM FAXIT QUOD IN AUGMENTUM NE PROTOLLAT . JUDICIA PLEBIS DECURIONIBUS CON J U N XIT HOSTI AS . INCOLISQUE COL. NARB. SINGULAS IMMOLENT. vii. PLEBES NARBON. MUILIO LEPIDO COSS. IDCIRCO TAMEN PROBE FACTUM ESTO. .:E SUNT AR^ DIANjE IN AVENTINO. . QUOD BONUM.T VINUivl AD SUPPLICANDUM NUMINI Reli<}na 4tfi(im. quam. PONTIFICE MAXIMO TRIBUNITIA POTESTATE xxxv. COLONliE MARTIjE. I. QUA DIE PRIMUM IMPERIUM ORBIS TERRARUM AUSPICATUS EST THURE VINO SUPPLICENT. COLONIS ET INCOLIS ITEM PRjESTENT. .^ ANTI(iUITATUM ROMANARUM C. THUS VINUM.T» DOQUE DEDICOQUE UTI SIES VOLENS PROPICiUM. . quomodo ab aliis in data cft. Similis fere infcrlptio cem dedicatio Ara: Augufti apud Narbonenfes . EXQUE IIS TRIBUS EQJJITIBUS KOMA. . CONJUGIBUS. : . ET COLONIS INCOLISQUE C. KAL. SENATUI. SICUTI DIXI. HISCE LEGIBUS. CONJUGI LIBERIS EJUS. GENTIQUE PONTIFICI MAXIMO TRIB. . . CETERiE LEGES HUIC AR^ TITULISCpE EvEDEM SUNTO. Hit.E SUNT IN MONTE AVENTINO DEDICAT^ HISCE LEGIBUS. N. UTl SIS VOLENS PROPITIUS MIHI COLLEGISQUE MEIS DECURIONIBUS. POPULOQUE ROMANO. tJUS COLONIS ET INCOLIS RA DIE PR/ESTENT. . HANC TIBI ARAM JUPITER OPTIME. . X. HISQUE REGIONIBUS DABO DEDICABOQUE QUAS HIC HODIE PALAM DIXERO UTI INFIMUM SOLUM HUJUSQUE AR. LlB>f« II. PP. NUMEN C^SARIS . QUOD EA DIE T. JUS.ET THUS F. . QUOQUE IDUS JANUAR. COLONIS. QUI AUGMENTUM NEC PROTOLLAT. ET HOSTIAS SINGUL. DOMITIUS VALENS . QUJE ARjE EST. AUGUSTO .DICABO QUAS HIC HODIE PALAM DIXERO. ET PRIDIE KAL. . QUAS HIS LEGIBUS LEGIBUS IISQ^UIS. QUANDOQUE HODIE TIBI HANC ARAM DABO. F. THUS ET VINUM. M. HISQUE REGIONIBUS. pofita hac infcriptione C O STATILIOTAURO' CASSIO LONGINO S S. MAXIME DICO. . FAUSTUM. IDCIRCO TAMEN PROBE FACTUM ESTO. QUOQUE JANUAR. NUMINI AUGUSTI VOTUM SUSCEPTUM a FLEBE IN PERPETUUM. P. . L. OCTOB. NARB. & Iu«- NARBONENSIS NUMINI AUGUSTI DICAVIT. Qy. QUANDO TIBI HODIE HANC ARAM DABO. JULl^ SALONI^. OCTOB. lUL. HISCE REGIONIBUS SICUTI DIXI. lUPITER OPTIME MAXIME.E TITULORUMQUE EST. pag. HANC TIBI ARAM PRO IMP. . SI QUIS HUIC AR^ DONUM DARE AUGEREQUE VOLET. TRES EQUITES ROMANI A PLEBE ET TRES LIBERTINI HOSTIAS SINGULAS IMMOLENT. GENTEQUE EJUS SENATU POPULOQUE ROM. DEDICOQUE. MART. PP. FELIXQUE SIT IMP.t. KAL.

i.MOiXeiionapudMacrobium Saturtial. ^. 5/Df. cui lucus in mcdia urbe niiUum limulachiiiin fieti volebant. in Pacemineque deinde Giaxi vaftata 3 Peifistemplaieltauiare voluerunt. ab altitudine didla. cippi feu mmuli amicorum motte obi:oium pro templis religtofe colerentui. ^^anfjnam mKtta manus ad ctst! cerut. 4. i. »^2. Hac ille. C . lib. pontijiiibtis sj. tempttim eft ejtiitihet titis . Exemplum hoc fcquuti Athenicnfes. in contempt.im pcrtineh. fcrobiculo fadlo Inferis. mcntcs bahit.ut tibijus fiet forco piaculo f. THOM^ DEMPSTERI A De D IC. jEneid. nnlli commijfa metallo Forma dea. Poinpeius 1. fuccidere. is. Itiis Notavit Janus Pairtiaiius . Aris terreftribus. Secundo.iie piimum Sicyonii. Sequuntur jam Dii ipfi. Paralipomena. c>ttoritmqtie hic mitndtts omyiis tempttim ejfct ac domtis. cap.Fabius Piclor dc Aureo fa:ciilo 1. 28.i»f inctiidcndos dcos . 2. 6. Stiaac . 57. LaSt.tcras vetnjlate colt. jure belH Ultimum Et Simili vetluni corrige.olens. pifcopus (qui costaneus fiiit Carolo ae obitu Caroli Ledradi Epilcopi Hic dr. Atque tantum de locis 5 ubi Diis cultus exhibitus fuit. uti fies i. Vaiio I. II. ut ex Clemenie Alexandrino in Ptoneptico oftcndit Lilius Gyraldus Ferrarienfis de diis gemilibus fyntagmate i^.ttis imm. vet . cap. qua verborum for" Has infcriptiones jna etiam in templis.tjgOy zoiii. St. Q^ Ennius iu Annalib. vcl Elettthero. utobiddiis homiiiibulque invilbs dicat Afconius Pedianus in 2. Templorum pofitor . Unde denominata etiam funt Altaria. i. Cnria Hoftitia templiim eft tamcn fauCtnm non eft. ut indejudiciumfieripoffet. Sueton in Augulio cap. 545.i tem^ta.//I)f. IN vercnda templa. ant incendiis ahftimptas refeiit. cortuptus Ovidius lib. 199. i. 49. cUt!fir.oneirocrir. Qiiaiein Grxciam cum ingeiiti ic numeir Ib exercim iiimnpentes omnia deontm templa vaftaritnt Maximus Tyiius leim.QniD TEMPruM siTj Qutd Fanum. ptttarent ntittis tcCcortim an^uftiis coercend. cap. fiveutloquitui Cicero 1. vel potius. Prope Deorum temp!a&/«aconfecrabantur. locum Eginliarms in vita Caroli Magni expreffu t^dcsficras t. Clio Ifaaco Cafauboiio debetur Cietera ne p. facrificio prius fafto. y..ve\ quod minime luceant. & fuccifis arboribus luce implere. v. fib. deomm templa. ^. delcg. Paulap^ & L 5 ia . Intetim corrigendi aliquot auclotuin loca. 59. D. Ejus reiergote hoc porcofiaculoimmolando bonas preces precor. hoc eft. 12. 2. in ilio nianam. vel Pboroneo.i!liufce facri coercendi ergo. cjttiiqiiid patis . quoquo verfjs lucerent. oro . quod intelligetent in hoc Apolliuem Solem fuum coli. (de qua re eft volumcn ingens Rndclplii Holpiniani Tubingenlis. Thcbaid. onoddiis dedita tcmfta rtiinis A.quod facrificiorura luminibus. Lat. 17.t iTfi^iiutt aitrea ctsli terr.Wff. ut im^iitatii i>. de quo quid aliud dicam.tri. five ego. Jcdepti. 3. i legendum cil indubieT Tcv. 457. Templa Jovi ccnttcm l. 7. SeiV. altaria fuperorum tantum Deorumerant. Agobatdui Lugduneiilium Atchiemottalcs erexerint. Sit Jhperis i.quam illi Lunz nomine hojillli venerabautiur.tcrati provida cttr. ma inftirurione.m hajilicas Deo dicat. 2. qui nomen habent a liicendo. i. iiinora temfta fiunt ab angiirihiis CHm toca alicjtia tahritis aut tinteis fcpitintttr. teriptortnn f. Lucrelegat. 2.trentiir . I. veif fitit attticjtto aittifjtii. qus ibi per noftem haberi folebant. Harumce rerum ergo maBe hoc porco piacuio immo/ando ejio . Quod in- P.js.im. ccel! Iitcidj Quis credat templorum Augudum repertorcm? quum templa.g. & Magno) in citmine Et tewplis Cbrijio fitheiijtt venerattd.1. Daldian. .int . c. cnJHS ftcrum efi. Cceleftibus extruftis f ocis. Qucm : Tendeham lachrymans. &facris£edibus dedicandis veteresfuerint uft. nata indcfu- quod veteribus . contra gentes. nonjeviflj. i.jm/i profa- e^ ticn . qui Ctcmentix .^ Coronidi .pla. Id rttrftim ctsli reltatnm tetnpta receptant.que mex. tn refiatir. A r. &c. 15. Maicellus cap. MsKli. manus in altum porrigebant. nifi librum eflei ) nara penates bomlntimftint . n. Atilloph. 40. Vertinam . 5. i Thebaidos Statianiv.it.plortem pafitor . 4.4. Cbrifii fiihctiiit mendo qu2 coire» Clii refer. lib.ttcntia ac tihera . Per Cftli volvnnt pf£tm fe immania tempta. de Metiis. fami!ii!. Corinthiac.JuI. &c. Paufaii. & Teriio templi nomine fignificatui feptiLhrnm peiftitione .>rbarti! m. jacobusaCruceBononienlisannotation. b.t dt:.tngtirio confccratns. Septimius poeta in hymno Jani. atit Aliqua re ftmil! clatldi poteft. Harumce renimergo . deregio Perlarum principatu pag.icere .num. C. non omnihns diis templa devota. . quam multiplici numoro? didetit Blondus Flavius Romi triumphantisl. y.. bo I. per quas expiationcm faciebant. iu Ovidium dif^e.patrihtis .tnflc refeOor. z^desf.cap. Faftor. M.uti id reBe facium fiet.domo. in qiiifitis epift. Ut loquimc Alexandei apud Cuitium Rufiim 1.PoUuxl. Peifx nulla fana admittebant. quod majeftatem Solis.iUe templo. Hoslicebatin- eam ob caufam hucreferrevolui terdum conhic. tcm^tHm eJrcaUrf^io. 21. I. donariis . Nec vero omnibus gentibus templa diis dic.i^nibns detcvlffent. ne ttnc amflitis cftlo pateant. Porco piaculofacito.&O.j£'j'. quem veueiabailtur .ftve cfuis juffu meo fecerit. CEterum . ut SerWus ait. re^nofiio vetKfiate coltapfas comperit.ioeret mmiinint»m. fomniis &dibus facris. i. 6. 2. I. Meminit ejus rei etiam P//aiujUh. cap. Brillbnium I.cap. eti. ut loquitur Luilatius Placidius ad I. i.f^yfp.propitius mihi. feii Multus eft in hac fignificatioae T.ipfas. eorum -partibus . Haftenus Cato.folique Deliacotemplo ac Epheiino pepercerunt .ire ac pedora ^atidet. Feftus I. Et lib. y. tius Grammaticus: Tria fuerunt in facrificiisloca. Artemidor.i Licet Tetentianus iMauius lib. de Ling. tempiortim fanfle repertor mtitita cttra tui.ire.Excat Heiodoti in id ipfum lociisapudB. Sdioliali. liberifque meis. 11. ijiioriim ctir. tjuihtis crnnia dehererit ef]e p. imperavit.& Nonius. feqiienii fuperftitione & ilitumm ex dodrina Magonimprofeanm.-Icie Diisfuperis&inferi* Laftanconfecrata: erant. Idem vet Pevct Tbcffalo. Cap.itius lib. I. 85. lianiain erigebant.tftis . ad I. . Nec Et 2. cuju» formulam Cato deReRuilica hancrecitat. pcnique eft caufisciutcmpladiis . Niilla atitcm cffigies. . Sic verbaconcipito. Ut jurc exdamat Arnobius 1. de marmore templnm sdifii inm Deo ccnfecratitm. ad qus cum hcrificabant.imen iibiciimquc in .ttii efi homiites .6. vel Otrita Amavcl Lycaon! id attribuatjulius Hyginus Fab. tius Carus lib. »w. Ur intelligi lioc feiiiij polTit placuit.mili caderent lahefalla riltua Cavit f.jnia re^nts Centttm aras pofttit. Sith qita deltthris fentittir ritiila feneiltis i Kec f. propter arborum umbras opacas. V. 216.«. HoC eft . ut fciipllt Victprinus Rhetor: augiirali dilciplina . ad loctis claitfns. ohligttt ille deos. 58.^t^cXC:i<]\\x aliiobrErvaiunt.i tempUt Feftlis . Virgilius Praterea Conju^is lib.nulluin fanum millamque dea: fu.

tttiod d fummatibnscivitatis . C. ipji refptndit fftifjtgOo. 3. Et vetus pocta . v. principes Ron\ini Aiigiijti. Civitjicm capil. i. fil. tirfU auToi otVoe^/vfltTOjtTaXBC T«ff vAj^eiJtryrTOC. i. et\i{]ci (jiiod captivosfcr-.2. viritite vi/lor. rofolymitano 1. Angiifti vocabantur . piimiimiquepctierat. fic appellabamr. bello incolis. epift. fed 6c Dacorum. Eti.a montem Lon^o Mtirte domas. Emcfcnus Phoenix lib. 8. templa ejfc fer Augujiitm conjtituta . ut etiamfdcidepofitum bclli jttrc raperctnr. TsVaey oTo/»c aLl^^etXOeTts.v.Dccad. 4. ip.t ingrcjfns eji. n. I.itur . ttyopivnffif bTotf. /. Ccrpus captizi 4.t-jeris. Hitc ejl ejti£ vi6lis parcentia fcedcra Cattis . Tac. . Elgo Ut tempta Au^ujij. ir in Jiilia. Idcm dc legatioIfto .itur . . lib. . \a Aiigujlijftmus princcps. (Pompejus) icmptKm r. mihi corrcctio. prifenim ubi Scnatus haberi poterat.Apiid Gctits j. cumlocacapta funt ab hoftibus. Sic intclligc poetas.qualc id jus cft. codiceerat. y. S. Q^Syramach. Potfena ad Mutium: nimcjnre bclti tibernm tc intjilum inviol. ad v.I.f}itir . ut ell Agcfilai vita apud Plutarchum. 3. Et 1. num. Et notiirmii funt Ennii vcifus apud M. Papin. i.JHS xr. In MS. Augiijia ad mania regis . Siat. 3. nonfidci. . .&c Pompon. Dei cap. 2. i. StraboAmalianusl. Kil ftipcrefi taitdem vcteri iiifi tegc rcticla. Evcnit ca tcmpefiate. num. I y. Getarum hicritus. Auicl. vigilern^itc facraverat igncm. fiint. 4. Veu Libeialia . Seiv. 8. live profonam facere . Augufto cap.tniJa jiugtijiacjue . quiinbcllointerFlavianos& Vitel- ^ . Attgujix facro pcdc cotttigit aulx. Aiigiijli timina tcQi. id ejl augnrio coii' fnrata dicerentnr. /j/ri rff. Pccunia c^ fupetlcx rcgia qnaji jurc betli diripitur. . 2. 44. 3. I. Et 9.cs :if. II. Arrian. cap. ut e contr» non licet rcm facram alienare . iiyijftnt. Dci. fcdl^ cotatur . 7. Bairhazaris Avala: Juridici liclgicoium excicituum qua:ftoiis. . 3. nempc legis JuUi majeftatis.-ferat non dcvotione fupplicis. Chionic. Crudetcs ilerttm templitm fpolijre Idem codem lib. 4. poft: ^ittiritcs.?. Argonaut. ne Philonis Juda. 50. ff. c. 51« ccrte. fait Mincrvic Iionix. Tull. 64.&jud. ut fupia dixi in Reg. a moiitibiis. infignia Augufta voin vocc Au>«S"oc> Augujliii.betlilefe. Vaiionem lib. Ovid. hift. Licetplciofquefciam revercntia leligionis dudios iis pcpeiciire. 1. Gr. Et tc transfngam bclli jitre frofeqnimur. 4. facrispcpercit. Liv. .. I.fed nin Nam .ibiles cffcnt legcs. 80.tiMa vocant Augufca p. J. Civiiatcs codice bclHjtirc ppputi Romatiifa^las in Integritm ref.i fub Tibeiio pimcipe I.itrcs Atipijia vocantitr Tevtpla .Varroni hfivi ixyiifxd^iia ^iec. ipfeque ibi itt Detts giijio prxtipitnr. tcmptii ^Jimriljchris dcorKmouc lit Jiatiiii cjrucrniit. Sca cadcm antc illum C. aut SC. tncefcjHe Utpote qiii 8. Gellio I. Bclli tamen juic nonmmustempla. voceniut «Vi TSt ifSv .i«Jirum. 1. Germanor. ut jam admonui ^mJIhs fatt^itate .trii rcpofcebai. EJI armorttm aliqnodfas &-JUS hcfium. 7.S5 in Phocic.Ji^uism!iinsrevcrenterfccrgacagcjf:Jfct. Vaticans bibliothcci habetur) 31. quia ut Et piincipcs. fenpricdam divifit. Armornm.lil.itumijuc dimitto. Jam de inauguiatione ago: itaque ptofana loca a tcmplis dilcieta confecratione. 4. Sic enim intcrpretoi Papinimn 1. Mifcellaneoi. Q^ 13. nequemodofpoliatatemplaprofanaricrediti.ita. Augullin. cum prcf. cap. Magnus Irrnit . rcjpiiijfc ejl principem. viiftori Jus belli concedit. ejnos rcliijnos f"gafcccrat. aut ntcijci ratio bettipcrritittcbat.irat pofuit . hift. ^ 3. fepulchiaquc iion OJ«i ^nancjHam mxlta imlncra hahcns oblitus m . A N T I Q.cap. yfii. . «^ ita appelljliir. 11. 12. 46. cap. Flacc. —^— 3. ^uamilli intemptafc rf filienl. Cr mous .M:i(- ^^ed rudis fc. ita utriulquc violati par poena. Idcm 1.IC/. Prudent. 1. Intcr aliaOrientiiregna. rm 13. abiuide enarrat idem Scrvius ad illud I. Mitius tamen Hcgelippus de Excidio Hiecap. I. tamtit .cbis cattis .tm itt pacc bctti jnrj ffrvantnr. nlt.S3. vejirx. derctig. iii quod profligati fe iccepcrimt hoftes. i . Et 1. Tacims 1. Et lib. 14. Quem adi. Toy. i. Imitatus eft Corippus Africanus f. fed jurc vihoris. ut puto apud C. 4. ponam celebriaaliquot fcriptomm loca. . Sed quia. i.lcd i<.Sc vitloricedebant. jui. 8.\vi^. Et lib.franemimetfcceiat. de morib. in fine. Conciiiiim vocat Augtijlum .civil. z8. v. Et ccrte aut in lilvis fcu Imii culta ab antiquis numina. Paul. «i« t«\it8iTo hic^ne f*ts JiaMart JH^alet. 'O ^ hanc domtiit jtijftt . Nonmodolndoium. pontifcx rcligionc indulgentia pater tctjte Lege Munacii Plaiici fcntentiam filins . 169. Quod ulque adeo verum eft. Ait Marlia tcmpta Intemcranda minus . jtire bclH. 5. I. da: cruditionis de quo libei exiat non conteranea- inquit ftcrijicaat h C^iil^a torrtf In fiMiml editne loco . ah Ahiit templiim profanelur .epift. Sc neccflaria vidcmr . nc bctti quidcm jura in me fer-j. n. Sen-ius Honoratus ad v. /hi^/ in fcrvimtemrediguniui.quo ut homines. de Civit. U I TATUM ROMANARUM TB 3-II* eji . t.ff.quam les piofanx occupabantur. adhibcnda cx divo Aiiguftino 1. In Curia Hijiilia in rompcja. Notat Joan. ^tomodc? I. . 02^1 hojlcs Jiifoiprofe^uens.deprovid. . Valct. Theb. Hieiofol. Vajiata Panoritvi tnmtillH Fanj deos habucrc rcclos. f. drfnmpiib. i. eoque Ifbcrate in paiicgyiico. c^ a*^cr y diruii.i^ineid. 200. Jus iftud eft beUi. retiptos agrcs. 4.Jjin. OttoFiifingenfisIib. ut rcm in jurc controvcrfam non licctt in facrum dedicari idque Xviros cavifle proditiun /. Centient . templaquc codem nomine. §iiiirites. Dei 1. 18. 12. pietatc ntrHmejuc. Templum auiem illud. Juiiianus Juftinus (ucenimin MS. qui centnm feptHjguit. pietioia .i/jiis et »0^». 3. y. Et. facer exijiim. Coiaf. ficii. Hiftoiiat. Vario iu lib. 7. 1. Fartoi.ci Tfituf**Tti.tti. tuta eiant. ttmpticfue in timinn vi3tf ii KaiiniTt>. M. An- jure . Gricai. ^"Encid. tacittis mitii lucus. cap. ita efu€tibet rcs augnrio facr. LlB. Alexand. Iri jttbet. locus eft elegans D. 641. I ^.dr. i degeft. Pcti!ApolIon.tua ea iocj fuijfcnt . 1. jut) *to o^ec vTriKe^^S» Uaoyt kai nrpoT' . . lianoscivili. viot.addit. V. M. 7. inRomano martyie: Sprevijfc tempta. ^6. lib. apud Sucton. iia tcmpla. ^6.iluijiibel. venio. jtncid. liacchi licra . Atiguriis pjtrtim cata. T. R. P. lefciente A. /»a»J/iTo7crtT<uc fides . notiHttraprogreJfHS eji .. Quaie niagna quique Suid. ut merito rrg/'j . acvidorie jurefaOt lib. Alexander Tl. cajiae^uc hcatot Pjitpertatc patrcs. Tii tardttm in fceder. Hicritfitcm venicas cipta civitatc . KfatTiiVaKT/ fpoli. CoUatius Excid. temftttm tjuo foti poput» Dci iinmolarc ticuil oblatis hofiiis ^oltuit. onimadcllnunticligiofa vclfaciaeffe. Ilagogico de oScio Senatus habendi. Q^ Cutc.iHHS fotejiate Imperator . C. def. Pompcjus lemplum cepit. 12. de Civit. ^ prifca formidinc facrutn. ne templa quidem firperatis . ^!£/]iie Jittim DaJs donat cUmentia montem. defepHtch. cum facrortim iaviol. Et cxptclTius P. ^. n.j primis annii . alii notaiunt. faccrdotum ritc dicata manit. ffKUhiCiii i mkifjtn tiimtri »of«oc. 4<. nulli cxpofucrunt. Q^ Hoiatium 1. J. Kon qucrimHr cifos . I. C. iib. 1. inKullam: gltiidMytitc IC ttx. . 1.atte.Geogt. n.'j cotintKr frigcntibus umbra. diligentiHimo M. Idem Grxco rim. I. Giscoium. 4. 1. nnminis. quia fcUicet .Jcerdos Dciis di. Et clcgantcr J1. c. dc titigiof. de R. prxcipuc iiominc laudaniuc Joncs ab ^ Ad Romanos ritn Perji^o fi . nec hoitorare iilis eam cedcmjiis hoftium.tri .receptum. ittde cierivatum ut tcmpla f. rcnt potcntiori tradebatur advcrfjrio. . Symmach. od. cap. . htc bclti jnra . . Tacitiun lib. 1. 4. Aulbnii in Actione gra- & & Q^ tiatum. Heliodor. Silius Italie. 7. Memoiabile Agefilai regis fadum icfcitXenophon hiftoiiai. Non folttm fpcrnitur ab co ob ittius popnti odium . ^tthiop.1. . i aut in eiiitis rnorttibiii. Pompcjus Judxos domuit tcmptumefuc jurc vi{Iori. Ex Tiogo Pompejo M. RomanorHm primus Cn.

Imc efi . Et deltthra coronant. pcnetralia exponit/ftrffn tcmplornm. V. vacat Silius Italic. I j.TuIlian. Idcm Lucan. c. .ivere focos.miIesiUeCa. ep.quam nomen ignoraricermm. OTi Fatidicttm tui^StlfiiOvittTi ilVCUiSciKU TM 1'J. v. 4.'E/ ^sv to/ xai t/ X«/liOV et'C:/TOV 6iH TS i/pB T8T0 Jtdi Ot/yTOV iiTOiC CtV Xa/ tt-lai/rov «aict^fiTif^ivtv . . Hic 8c vic^imiC immolabantur. dum in^efiti fo>i9 atiyto fata. jfnte ipjhm peneirale Deie. Lucan.( flnit Tltns.ifcjtte vclint . facerdos rnanifeftmn. 4. Quam defiuirionem Afconius vefier. quem adire non ticct adytitni nomin. Sedredeo adtemplum Hierofolymitanum . iij. quod fciam. Viaima illa aries efledebebat. 5. xn.iptiftaPius Annotationibuspofter. meo al> judicio Indis. gloffs antiqus rf. 5 j. Inque viccm amplexi permixta voce triinnphum delubra decorant.Perfii ad far. Rrfponja dajitnr certa. Hkc dona Contulit tir ccefarnm ovinm ftib noHe Jitenti Pctlihus incuhnitjiraiis .. 63 5. 9. 18. Et iratus Ca:iar apud eund. Kon iitis iirbcs. fupradocui. limulachrum ipformn deorura eiat coUocatiuU. Fergami in occiiltis c^ rcmofis tempti qno praterfacerdotes adire fasnon eji . Auiel.um Et I.^a. v. ^oAl.tvcns adyci penetrals renfoti Ji 'ixiutoit ix '''" . 6.iii ftihjecijfct ocutis. ]^e jiamm. 3 79. 1. Punicor. . Corruptus indubie pofterior eilverlus .itiiger. 8.tm^inccttditqtte tempittni. adytitm qtiod adiri nonpoteff.nam manifeftiuseft:. Firmic. Irniiluifuiitii.uintts impiitm Si^nttm in facrtim patrajfe Cereris affentnt Et calittts mijfo interemptttm fntmiite. cui Pompejus antea pcpercerat. 7. Italic. Nitmina mifcebit cafirenfis flamma rnonctx.ci (TUyrtWAoyTO. Modius Novantiquar. femperqtie catentes Mac}. Hic etiam pretiofilTima qusque abdebantur ut mems pr*fcntis numinis fccrilegosueierreret. Ubi Rhcllicanus interpres . 15. V.jqiic tempta ncgaffet . 1. )ul. 14.>tyH A»'^«T§of xe^ss-' tiytiXfitn Keii u. . /Eneid. M. & ..ifctvvcibivroi SeUfAovlA ^ttvilv.xoti otvt^xTofov. Qiiod ut in lempUs obfervamm . TitttSprxf' Quippe Iiic ^tts bctlo Jiidaii cepic Hicrofotym. x'f//te/. oracntarem. ijz. ut de aliisomnibus merims E. Pcdianus reprehendit in Divinat. Jttbeas . Cap. decorcicatufti Intcr partes templi & Si fpotiare dcos i^nemtjice i?nmittere templis .im ttd.irpeji clamant Jovis ut multisoftenF. &fanefubverfioinceiidiumque templorum femper intcrflagitiofahabitum . Hic honoratiofeu principum cadavera recondebanmr. lib. Effigies In vlttgus proferrc fotct . Orofl. cKm prolatitm e penelr. quamutdici debeat. »e templ. bene de Fed. 10. 27. Jul. Id contigit anno Idem de poftquam conjitum flierat miliefimo oftuagelimo nono.tm diccbantitr pojliitantibtts per fommtm djre oracula. Pfeudocornums : vifron /rdi/iV qitod in porticu Apollinis Palatitiifnerunt Danaidttm^ 'ffipf/f contra easfub divo totidem eqnefiresfitiorum t^Egifihi . Servius Mauiusadlib.qnx hnmanas ludtint evanida mcntes.tJiona f. cjitem & I Tarpcjamqtie Jovis fedcm. L. Tacitus enim i5. 2. ira in ftatuis . Pcr idem tempHS conditorinfn <i^ corpus Magni j^tcxanPenetrate pars rum dri . 12. . pag. euv TOC /Jliv 'let^ioivoL ihlTffiCifAATt m carmi- 743. . fedtameniVrff/ff</r(. 4. deornm qax . codice attulit Fr. Erratum alii viderunt . cap.Itthriim .i:dc alibrario eriatum . Honorii confulatu: fic nttmina Memphis Viennenfis j^itate 6. Pmiic.Qvin Tempi. Crtca vox ciivltv fecretiim drpenetralefacrum dicilnr . Ifidor. z in Symmachum j4Mt tjuoties dnUor Macedtcm fortijjimtts aitos TcTfipiorrtm cinercs vi^is CTtmtilavit Amyciis.X!t/ tt SEotTov. Una cupit.l'atianus apud M. nunquam fine piaculo pollui contteftarique aut profanari potcrant. /« adytishabent iilotitm .x /?is J.aA^=t xai ilx». penetralihllS esiit brevis illa qitidem . ilj. lib./or/uTtt . 66.>rMj . fed plurimtis infra Z. Inccnfum eigo a Tito id tempium . livelSiiftei. folus . j.c. 1.t mittunt : Latine vertit eleganter rarum profefllir. Relig. opem ex MS. interpretetur y). Manafl". 2. Ciaudiaii.i templis adha:- & & Sed fibi qttifque fatit. Videtiir ergo prsvium fiiifle facrificimn . Tcmpti tocnin . In folcmni viftoria ttiumpho delubra corouabannir. 1. Ado —^— ——^— Exilit. . quod a Tito dele- Nec mendo etmm templi. Ad partes jam propero. i Phatfalix v. Ipfe Peifius .qttodttnactim temptocadcrent. Architect. Itaque . T. Pollio Vitruv. 1. — . No» dettibra Deitm .i TTis) Tl>. locus eft in ftagmeutis Petronii Arbitri. legendum eft dctur in traftam de triumpho: . xotis-aiTB/iia. At altera pars . legitque I» cincrem traxijfe rogo.5. MS. SU.tnd.Clironic. cap. ^/«(Jrjr.lib. & .^— nam fratres inter ahenos : ^ Agntius yetus Grammaticus. . 50J. 5. de errore profanar. lib. ^!£ quicquam occulla)it adylls I. 4. prima temploritm in parte refijiit. fpoti. fifle Reg. 694. fat.i fttb ttno In cincrcm triTiiftJfe ro_?o.ppi'//. Anna:um Lucanum 1.quoiumrem- Proftlit. 554. aft. ^y de Tito ufbe poiito N(tm parcere fairtt TUe loco faltcmque ttrhis vtommenta manere 4. Sueton. fc. num S. Hunc in templis dormiendi morem ad forania captanda ex- id cft locum leu fpatiuniquamorcolumnisdiftincium cft prellit P. locum adfcribam ex MaicianoHeraclcota ueGcogvaphicov. j. Paul. sit. facra latentibns. o''8S-fot. letl. . nei ab xthere nnmifi. lib. Prudent.fcdvi^oriani c^fittttcm^ C^ feticitatcm. .quasnonomnesenumerabimus.«»eT/Tfit>8iic Ta^^Iepsc^XyjaateiXfi jXat/T&v <rori. v. de Raptu: — penetralibus amens . i. quam adyiitm appellabant. Hic captabantur fomnia . left. nequc enim pla viftor dirueret. Annalium Cajiimvoat.B. pag. fed neceflatias magis. M. 2. I.atque hic locus omnibus deambulaturis patebat-.cuiusopusnontan» mirum intcriifle. Sen. Morellus Regius Grsccarum litcillo auctore . .yiVm detibratitm . Q_uid Fanwm. Vidc . — Somnia pitnita qni fHr^atiJjima milttmt . Thycfte 4. &lih. lib.MichaehusGiyc^iS Atmalium parte 3. quo oblato incubare pellibus hoftiarum folcrent. autmiUcIimoceutefimo fccundo. Optime igitur in Templorttm cincres viUis cttmtilavit Et Jupircr apud MartianiimCapellam inFeftcnnino ad nuptias Mercuni&iPhilologisl. — Itla p. vetus Scholiaftes Juvenalis ad 1. . Conftanrin. z. i. cap. licct Fcftus Pompejus lib. dcttthrnm reccnfent (Jiiod ibiy^Kr/jff/jttiri fe abtucrent. OJiridisfpHliHm. Chron. i. Feftus Avienus in orxmavitimKdefcriptione^fn«M/vocat: Templum iyt itla Vcitcris c^ penetral cavitm.aiifvfjia. belli civilis . l.Cxfail. de Raptu: ^avifa Cybeile ( Alcxandro macedoni cum . multa interprc tes A. j6. fomnofqxe petivit . Liixantur &c. Isitaque Somn!a. i. .cap.ibafitttr pro Deo.pag. ex iis aif tem fiatnis qnsd. rerumfamrarumeventumconliievifle intcmplisperno(aantesfcifcitati.^Mjyi/MrcuSpartanis. oJs TmcTcf/arfijI^iscraisc yttiv fvifr^ns-e . ^otiitv . I. T\QS.7)jr. f ilis facerdotihus referabatur. mm narrar Dio Coccejan. Nuncinveftibulo/r(r/i/?y«>»fuifl'e .\ij:i- Claudian. Hinc oracula reddcbantiu. Augufto cap. I. Virgiliuslib. Rhodig. qitodvidcrct fe unicitm dDcopiinicndis Jttd4:is defi^natam. ^ . mantibtts JitdxisyUonfnttm interitttm. Puhtiitm. Antiquar. Polluxl. Mneid. Ca:I. cap.tveris intaOum facrofaaaiim tcllitm.

Antifha Athcmenfis. pag 763. tVttT'- Niinc aucaufaf.calwnU IUio Amphyffion! atVignat .P. e>. quod vera folent.".:s .a qut Jc. .licet Hehodor.tcs & f. cap. temm 5..cap.... urbs ufque ad Alexandri Macedoms tcmpofa ~~ ^ VrBjV .inter .lc' CVtt.. erifU nndis .n„a .. £.Hj v. 5.^vid.co. 14. 1 8.ii.J.+cJ.i: L I E..cap.tcfi. qua.i<:Ta a dentibns.r.t"ln fomnioriim. Dcis has .'j'''J}'P''ff'"'''<0-<l"''-^!demus.odis LycU oppidum.!. Aniniad.s./».4dfcripfi. luhcilivar letiion.:r„eam ocnlijig„ifica„.isj.«./. Suat gemtnx Somniportx. M„a. earum rerum co^.SenecaUkdeConIbnt.:f. AJiramj:JychKs PhUo Jy.j.u.h. . Jua. paulo altiusdefomniisrcpetain. fumcn- Tclmejj.:sfu.„.am per/.clamintereefti. Cutnipms locus feu libratii infcitia.. j«„ verisf«Jlii 4at«r ixitHS Hmbrit. 1.t__om. .aT. Ub.„ne„ & digcftUnc .EgyptiisprimummortaJium volunt H^licar.r„e. lib.b.j jmaEniolim hab.aui quilibet alius auftor Ubelii de Biblicis antiquicatibus.\:ant: Artcmldmis DaldUnus .Ahraha.bro maglfte't[o equiZ l 1 h.1. appeUatui. vifcrnm e>:primUf. ^neid.Credidit antiquicasquippiam diviniiatis in ^.o.„lla.iant . lufira redU. n°".:r.ere„til.„e invenU aurm. "':'"l'"mrerumfpeciesdefiz„at.m .prope promontorium. ILa de re confcnplit Ar- Mii.. : C^'-". j.r„U & Jicas ./Eneid. m .jcaationisinc.itorumfaSa .:-.. conful.u. cap.. V!'. lat.s lan!"oeZlrn varia.L. mapcas . .n.e. i ^.Adlirib^ro V. .„. "'"'''"""' ''P""<'3»t>t.. 894 Per portam eb.mi oiim fcripfcre . ^ """' fi'" Por-dere ludit '. et.^"J laplus f T'"r jnemoria feu errore poetarmn mducius. harc quidem namralis ratio pcrfuafit ut infirmorur».emis. iunt aUiquoramniuicoperae. Auilor eft Porpiiyrius apud Aureliuin Macrobimn in Somn. '/>''•«. e.. Ubi l^u eft' i. - adfilvas.OT cnm frcflrata fopore fomma interpretatum..c. cap. e - »oru.fl. 1 1.. Idem ftudium iUuftravere /'.npIexus eft Plaio Charmide. in ^if„ Lm a.ttlitC So.fined. cum m.„„:lachra tranftucida e„!m ejt v. i..Euftaihium..im frimns ..y: eormhns c.„-.. cnil.C3p. aut .ta. ui quibufdam placet qnas vhUamircfrerlt aut ^fiZf.ifratres. ufl /p«.dxiis.i.. . NUefhoriis. fngant.ntcU:^ent.u. dicat:5„. Amphiarao vati qiu bello imeifuit X lojano. .ofafi„.& vcrofrcxima.Linm.&no„per.„ni.TIQ.<rx Kfmi-rcu Som. om:„.r. S. Ten.:... orarcfolent. co. M.pore qu^ cerni fomnia n.v rcli^mis inh.is ""<:llfnt"iS"i""»veri. Strabo Amalian.^" eicg. z. 1.Rigaltiusobfervat. Plinius Hb. Scipion.a venerunt fimnia : '•""•""< '•^"Hrttatem fondm h.fut. hbros.. Omn. i. rAceiu^ verlor. &fcim„s ijuia. ' .osfirn!fiea„:r ba.x ebore. .itM. Deus nltor In iras Apportat. i.hns l. Jultinum TtogusPompejusapudiM. Saresber.Virgil.prafaSjentis divinatio arcejjit.... 90.ircht : fed certior concordia Jofcpho id attribuit.tcs: auriix fcnnia currns.aor^ Jpec.m. Autprcm. i.s opcs defoffumc.„i. regum .l. tom.cornea ver..iui„. peti pollunt in pra:fai.Philo |ud.£.c. hsc dc inventoribus.-.. . ""'//"''"" Atque -^-y.u T D.5?Id C.«L.r«j5. 4. E &omnmrum certe divetlitatem ..3c alios nominatrmque ab Hadriano Juuiorcccnlenturlib.fi. "'^S^"""' "g^Jhcantiufque fomniorim cxprei:: ' 'iif f/. quos cft Taiianus Martyr cxeicitio le„.. ad h. phus Lexovienfis Chrcnic. feriturus navita puppim : Scr.bc. 2.n. nat.m fur.„.». vero port./-... & . deSerapialibifcribuiituj: jn hocopere..£ x..'^^r"'" Atejue e>.& iTelta di poeixLatmi.n.iicetanti- Atque Venator faltus ca„. codice. Dcr. ad lib. plaada. . i. Mc„s t.es. Peclore Jopito reddil amica auies.l.ify.at KfUl67^ OViUiSf.de Anima. ad 6. iamenh.. Geo»r lib ia CLHorat.is deportatnsin c^eyftnm cim .' can.t evcrfam oT. t. quorum opera temporis injuria interciderunt citantur tamen apud Julium Polluccm./^-...s in CaruZ Vulgatwn iUudcft Ofldii Nara TelJ^Icdix jnb temfora t.(c .H0«..imfpeciesrer. ita .eap. i.. i '.Tus. 64. 3 6.. progrellus lum Etquiaeo <-. hift.„. pcrfufi fanguine eampoT. nam frcdi^ior«m Ja^aci/J.t .im immi.im. hb...ur qnia corneifnnt co!cri. de Divinal .le admUrcns cornnnm natura.Rufas1ib^|.„/y. CLFloiens TcrmUian.dee verjafyue acies 7^.c.n ^'''"bcndam petfuaJet Sext. m .. Servius Honorat. iativus v. cernuut indufum corde trihunal Und.fn mfernTn ""^='^ P™'?' confuemdinem meam . 10.nHm ex evcHtib.nt loquiT^f''.ic ^:igur..orr. 2. ..:ar. 7.am condidit.s mcmbris cumfrigus „o„fcntiant :pcr eh.Ami d^eft' 3"' Poft me tali mediam noaem vifus voee . interpretatio- quod ego non de mveiitioue fed ffequenti oum_ ex.. 5.dofivea„. Hinc intcUlgca- .3".. Quod magis miror incertura elleadhuc iiiterfcripto'''"""' divinaudi cviomniis fcientiam condidcrit. .wjjet:s .reviipfirepipercha- r. f..t ^uarum .„or molli declinat corfora UHc.. /Ethiopic. „esfcnfj>usf.idiiant„r. & m ^^ "^!Cp^r . cap. i cap i + Eratque interpretatiolomniorum. Suidam.infine. 57. cii volL. TA . Hecubav.t. etromus^feu incerms poeta in fragmeniis Petionianist A.f«V«. lib.„.ir fipeaes. <"-tJsfolerliingenicperccfijfet.ll:m.s. iialegit Frecullib. Ciceronis Ub...m. .ms berturkatione mirabUes ijrdnm poeta . ' lib.fis de.utipict. cx co Rhodig.& fimnior. cjuarum altera fcrtur i.... ijuam leclionem retmeat 0.cap^.n fomni. qui locomm pleiumque decepti regiones confundunt. Tela v. s^ cburneaporfafalfas var liiftor °'" Jib I z.'f"andas%U .eb„rc„!mfoi:dumeft. ime. de Divmat.(eiiethnicama!ignitate:meUusm MS.r.:„.^«^^»> „. ^irimis eum fomnia vera.ftif^.„me.fivI X:tf.ntr„„. . v. 1 hnius lib.rf .. i. ed arufpiciitt gloriaclarebat iiauder Telmiftenlisfuit O . i„ urhes.hiovcraf.:mp:ef.. ^ ^ltcra .Ul mc. ms lommomm rimm Ue mihi interfretcnltir fomnia. tra„ q..c. leforis vefiigia latrati In noais fpatium miferorum vulnera d. celeberrimus quippe in ea ^ie Ari —— ^^^<'"Jp'rne piis vcnientia fcmnia port. DcmetriKS PhaUre„s HUcJhatus Ephefi.'ficuiinfommac.LsipvzlL cum CfcDidymus antiquus Homeri SchoUaftcs fctipta reUquit cuius verbarepeie e HoridoSabinol.«s A. Joan.H'. 1 auianias Attic. leges^ue forumone 'jV-J^ff/ Et pav. inciii.uia. Propett...£ iKKO. Demque non defunt qui ad r</™]r7J«/„primum trahanc.fu vclvuntnr vota diur. Honor.t av. 6.t.iei„terfratrcsttateJorephf„h.„.ad ArtemidorSra lib i cap e.Iib. z7. lib i cap.„:t.. 2.b„s cjuatU .mns era. mramquerationem . Achmet ScyrlmifilUis.co Frifmgenlis lib. V.Sapient.ulque auitontatem ulurpat C. .l. Gcmlnns Pyrhii :idZ' ^" Mimss mirnm efi.edaL.etor.7/ri Alexandcr MyndUis P/m-/.' SedfaUiturillcfei..ifini 2Z.. PoUcrat.ie.matori mcretrix dat a. e. Ub. & .bi artes foUrtiingcUoperaplffet.quem venditum .™ It t:""'' conccrtatip de eft egiegia mvolucris tCE-ebant cadavere Alexandri intei P tolequas yel ebnrneas vel corneas fingebam mxum ic Petdiccam hnitaab Ariftandro ^Uan. vicin tate . Alex. „„ .A/.^""Phon l.aa .^"^. Antiq. .f^?^-^J-P"— ^grijomnia va„a f'c'ut I Q.m.j .no Patri.UITATUM ROMANARUM Vide qu.or»ca.'£s.mpcrcgrimsmercatoribtts vendiderHnt a <tuih. lunianum «rfLv '//"'" .d.TuU 1. ^a.a.& dnricres ester.:efavet. L.leai.iultera . 14.n. lib. Deiiseorumquc mterprciamentis plerique emditifl...:ra„t.

lih. .af/rii'f/* Tiic o-MT»/iJ«f. At luh ycip itsfit£70-i TiTsu. atqtie omiiia trifiia vertnnt In Jtirpem zyEne. definiat don. Canterus Novar.ec fanite ut pifcas Tibcrino in giirgite nicr^is Iilane c. Julius rollu. 20. meo judicio (ublimis . Idem lib. Quis enim nelcit (blemnia in nuptiisomina adhibita? ut idem Claudianus. Perlium fed illud non line (olemni expiatione .hinc cajix narrattim fomnia Vcjia. tp. lib. 2. n. h\. libr.n. hiftor. prKfat.8. Punicor.^«Tati ai tT' ixs^acT/. lib. ut difquirit Guil. n. jEneid. ant crcdas omina fingi. 89 jlll/r4 Yimdlnti firfcSa mtens elrph. Wolfiusapud Suidam in voce an^3-)i|««. Q^uiD Fanum. Dux enim pvrfA dciiiifini jititt fownioritm : Unj: cniiit coriiibus f. 8. M str^Mt . Hierofolym. ^ fomniorum . lib.r forcnt. Sc fortalVc nou . in Ephemetide: fana i^n. lib. lib.it ad fiiperos .!!£ Jibi Sic enim hmic locum lcgit exponitque Hadrian. At in editione Horatii Tufcanells Bafiieenfi.r. Alb. Aoide ii 7rv\oLi iHii^tr orei'fac Sed regtedior ad forania Thf ^ii' ot/j)S«Jiff KipoL'ar. Inftitut. 7. eleg. Tibull. memini legifle . Iciiion. ctutjl. i^. J'. iio. vulgatum eft illud A.ipicntis . ft'' fiti .lLTtt ^lfAHXolo (fViTTOIBS-fV 3Ve/^8 vivo pttrgor i>i arnne. ^rx dtim aliigo mcnti lir fttb Ittcem . loto corpote oblatifque vi. 2. 3.e veros emittit cornea vifus. Tertull. ult. 2 cap.fiiff.t\\i± (T' (/TpafovTit Traif^Tupfv titvaLi^etff-a 'i.ijia narratttm fomnia vejlc. & . 4. 16. prscipue in donariis fpectabantur . od. noilem fiitmiite purgas^ D. Perfius 8c Juvenalis liipra docuenmt .y. Cebes Thebanus in Tabula quod vocabulum. Servii opinio difplicct. ^iineid. fomniis C Sueton. 3.inum vcntttra hominnm genits omnia noiiis .\m . 3. 4. 9. Et iis omnibus prior . 12. j. Excid. dico ad iUudClaudianil. in qitibus dcoritm dona re* po. Vadit e^ do. 3.it. . Hxc ne Vitna piites . I.t-jomm Jimulaihra locaffe foporum Et ^etsinas numcro portas i]HX fornice eburns Semper faltaces glomerat fuper acra formas . Dctim viclimis templiim donis.Q. z. . i.vToi ttvxaohi. epiftol.itiarttm ob rectipcr. . eft igitur: ^lorrhca vcro dorwientcm deccpit ima^o fomnii Mentem Et lib.t: falfa ad fiifens mittiint infiiiimia Mants. Idem Omnia Omnia veTitiira. natum i» cnras 5.tbricita a:ix cbore.im vcriratis cornttitm. lib. n. Propert. Oro CtsIicoLis . 29. trifles th. gentcm fatdcriitis honor. male antea legebami. pag. immortale os miindi dris penatihus non decics fomnia verfat anns ? domefticifque nairabant.icjnt. Idem Ubi.iria . tcr falfa dcvcneranda molit. Sext.Gtxci. Duas vero portas . 2.. dc rcr. Eificaciacredebanuir de regublica elielbmnia . l. Cicero iple. ideoque qui fomnialfent per priconem lequenti dic publice vilbrum certos civcs faciebant. & F. - nihil eji violcntius illis. AUter in i\:S. Omnia perpctno genitalia fcedcre fan. . 52. Grscis av«9-i!^*T« dicumur gcnerali nomine. coronas aureas .profpcric pttgnie AdditHT ecce fidcs . 24. ' Et jam focialia prxfio 7. 15. dc bcUo Muhiidat. ante meam edrtionem: Certe vertim licet non e cornu - Coluihus Thebanus Lvcopolita de Raptu Helena:v. Argonaut. I. - &c. licet cortuptus. Georg. AchiUis Siatii Neapolitani . 3.me plo pl.ipcritit Alter. ^. var. Vitell. magnttm 'Battiadc certum infomnittm neqite cbore fttifti. Auiel.ipdair oyJ^iXfpacpToc tpvs. 1.jfrjmentio. Italic. Ub. Tripodas Dclphicos . cap. 34. lib. 'h"?' «Tici' x. quicqiie mihi non wot . i Flor. eleg. 57. 124.tliginc famnl EvoI. Ovid.idnm. divif.i. mn aitdct gcnitrix tam magna fateri: jiltera i]u. qua. meus attribuitcuidam M»» . cap. At hominum gcnus .iris. IJcm Cupidine cruci affixo: . Cap. SiL Ital. delcenj. Caffiodor. 54. H. Quis hic purgandi ritus in antro ? mendoliis eft indubie verfiis. atnullifcriptori inexpiationibus<r. Theophilus vertitjttfa.. 4. Efiinditnt gemittis . legendum . n. vivam aquam luftrationibus adhibitam . D. Omina libr. don. ^CIian. lib.c diisvotainterpretatutPhalaris Agrigentinorum t)'rannus . portaqtte cvadit cburna.ircaiit . 8. Cniira Uta Xogus Tpit taiiil omnia regi. Ubi repohendum omina.tc vivo pllrgor in antro. V. 2. & expofitis .c.nn falutcm.tttds. Acontii Cydipps: re c. gri'rls. lib. 19. U.iriD TeMPLUM siT. Gytaldo Omina Et lib. 9. Inerrantis cttrrentia per ccrncam port. 87. n. Notarunt alii ad A. Apologctici cap. j" ./foopv ihit^u. Lege omina. Tcr matiitino Tibcri mer^etitr. cap. non placet inqiiam . lat. Incertus in Antliologia fjiiyit Valer.\. bellor. Flacc. i. 201. Turneb. iWtv . qui ad libr. Juvenal. forte re&ius Et v. in - in Ruffinum Hoc proprium thalamis gcnialibus omen. Glaudian. Aufon. aut ut alii numerant 30. Idem lib. Hcgefipp.ic Oro Cwlicolas Secundum hanc expiationem . I. V. giftro . Sil. Punicor. aut v. . i. §. Hon. e portis. av«'9>if««To'«epift. eleg. 249. 1^0/. ornaincnta templortim\oc:it A^" pian. Dionyfiac. ^liffy. Addcndi Sc aUi. Perfulat. Lege omhij. . & Enrtathius Archiepifcopus ibidem.^. Tav iefav JtoVjUKC. de laudibus Seiena: quem MS. Nunc ad templomm ornamenta. iS.mto . fil. pro a^ione gr. Nonnus Panopoiitanus auclor . ^01:11 yttp tt truXatt dfxivnvat oyei'fCiir.\it. 534. Papin. atque huic officio pleiumque vetulxadditii qus in fuperftitionem proclives. 44. ad 6. 2.Tr/rj /fr«f/i ^^o//j>iis. : male concipiebamr .\ libr.im. item depravatus: cap. lib. lib. Indubie legendum omina. V. i/i c. epigr. eleg. miifarttm Inx . ^ & 84. HomerusOdyli. §. i. rerum vcrborumque dives.pag. n.tpttt l'is tcrcjttc .t tjjc loca. ftimis expiabant. Tj/a-oJctj iPsXjjxss x«i rsft^viic Xi'' o-fc xKi tlxKtt Troxxdi mMTih» .iii nc poffent fieva nocere Somnia .iiintitr : eajcmque repetitad iUud lib.onomaft. de . coniul. i. feu fluviatilera Virg lib. P. i. rapm in fine. feducentibtis ejoris rcJiUcns V. vult donari. nec me me.igo Vana ? quie porta fiigiens ehtirna Semnittm ditcit. ^ Ipfe procitr.idit e?.*r/(r. alia mttita acpretiofa mttnera .r. cap. ttt vifa fectijtdent . Nec defuetunt poeta. qua. quumjuftinianus Aug. num. f. SimilimendolaboraveratetiamCorippus Afiicanusl. omnia no&is Farrc pio placant ir falinite ftle. 229.Codice Achiilis Statiialiter.ifis. 63 f. 2. Sane iii cadem diclionc corrupti infiniti poeti.ic oy^pis V. Zxriitifdto Ttipx srsfiVuro» oyii*f j Omina.m ^itiis carentem Ludit im. fc in MS. 26.quoil certe & Kxs^. . Simnlachra icmitiantis pcrtcrrcfcceriint fomitii ^^£ mea . anaihemata autem ha. oneitocrits feu conjectorifua foninia narrabant . c. Adverlaricr.Pu!fa Ctndem c. llorat. Appianus Alexandiinus civil. Irrita nec vannm fomnia mijit ebitr. . or. 'Affxaveoc d-^a-VxovTot (fi euxsfa» ^ruAiavof.i liidit Imitgll Refcribe omina. ^64.j. lib. .trj'd! Ditls.ilamos infejlaque cerno i.ijisftiris.trium reddidit LatineHieron. ca qitj: ad minijicria Dei dedicata fiint. coi ut loquimr Antipater Anthologis lib.

Aug. bafi. 3. cmm. 28. Vixit.epift. Manilius Aftronomic. XXVil. v. VIII. i. ^u&inoVih.roTi rfov *A. Sr. Jul. . 6. Urbins.tm cetcbranies. auxit. manefijHe vocahat . II.icandis tiedunt donaria temptii. 4. vij:!l.. Tertium Pifis vifitui: L. Stant manibus art.terea privatas Laribus conlccrabant . Stti. eodem: HeClorciim ^ ad tnmulum . 1 Nunc. $. C. quas forte licet grimineas «xiftimate.im pojfe mederi Ftxa dccet templis multa tabclla tttis. . numinis. Partheniu5 iile moiituius apudPapiniumlib. Et ibidcni loci poft Pliirim.i. Erant \\xc rentur . jucundus. ylnathcmafacere. Inlepulchiis. Ex ara jiilicct Apollinis ttni cafiis cfinxit in aitro.urum Ptuin jlpollinis. ijlam. inmem dui . . feu quibus Turncbuslib. Et geminas caufam litClns facraverat aras. riuilUr. dediiavit. cujus verba Ft. 517.53 Altemm eft ad opprimendam. lib. 6. & Et lib. c. 3. mentariot. fil.x ApoUinis verbena. Etieducesabc.Tt. fed utmmquc eflc fallum oftendit multifaria auftoritatc eiuditiflimus Tiraquell. ' jiiirea. enil vota oujus in honotcm luijicelcbraCeuparcntalia .on exlcribo. Tres Biemm 9. . l-^iacid.. 21. t^. Fctlx. fiant. nifi ut doorum aris advolvatur . tabuli fedSc tW/jipli>. attt exuviJtfi^ebantur. £t ftta pl. folidavit robare temphim. donifcjue omavit . 13. ^tneid. y. ciiltor.9. Kai Kfttxiee . . T. Thebaid. 4. ad lib. j. Timli 5c eiogia iofciibebanmi dunaiiis iftis. Mtflafque facravimus aras.tmm//Vnf /ijKf/cKijr 10 epigr. Cttlpabam properos adverfo fitmine CHrfus ^ltirs fttit ille dicsi non atlftus longior ille ejt. profiaficns. Duces etiam defunfti arma diis. M. 1 1. Aufonii epift. In comoediis item at^itandis ara. in Alcxandtum Neapolitanum Gcnial.r9\x»yoc.n. Jcvi. tfln Rom. 1. v.Anno. aram. 426. I. lib. . Hinc AHgttfia nitent facratis mtiHCra tempUs lib. . Undc Y^ptfAniffgU tov clffiriS^A. c. ——^—— ara crat Tiacihi. Mona Deim. 2.ipfius. ut in comxdia Apollini dcxira ara Jrnijira ei hcroi deov! . 30. Jmmenfotjtie pittm ditavit munere temptitm. Nutic dea nuiic fitcciirre mlhi n.'aulinuin Ttvyj!t ffvxtiffoti ttffm "TreTt "Ixtai i^h . 6. autfunebriafacra : at iii trjgttdia dextrj <i«r </<•«.priet. Frtpojito. Aram.autcerte propc lcpulchia etigcbantur. donaria velut argiuncnta cafuum prateritorum lum emeriti milites arma fua . eleg. ut icfcrt Wolfgangus Lazius Com^ Tamea acapit omm Exmvias Diaua tlooio {aptiva^ue 'Beltipvtens.in citjttt honorem aram conjlituebant comaedi. Manial. n. Et de fluminimr atislocus eft egregius D. Et PrinJpis. in Bavaria. apud Viigiliimi en ^tiatttior aras Ecce diio tibi Daphni .ngam re^mm . 3. Scat. Suffigcbantur Iib. 7. Deferttts v. I.faiis fub peifona Daphnidis Ecloea 6. aiit ^iiod Apol. Iliad. De <ir. tholis. cciio.vpeditione. Thotiim cji inmediatcmpticamcratocns in rjHo xdium faciarum.Capella dc NuptiisMcrcurii lib. de mooo Sc parietibus votiva:. faftigiis Miilta tcmplariiia thoKs funt aHrcii.i. citigimturlimina danis. Aan. Virgil. Coiipp. libro 6. in finc. fed marifuminibHfejue. Liberopatri tragisdia. iffithlimibits ctaraf. Hoiat. V.i votoritm f. Luftar. Tiib. . ReliquarepeteexReg. 112. 11. jujfu. qui naufiagium cvajillent veAes in tabella depittas diis dcdicaic fokbam. 9. M. Laodamiz. Mart. Phcehcis certantia liimina templis.ficquenterStatiusJ. I . LlB.Plin. voventium primititt 71. efr-. in fcenis erigcbantui fed eodifciimine.lldem facetc . dicunopittenta tur muntra dc Delphico itm^Xo Mitltaigiliir ihi foficfjtte ij: —^—— lib. faGioncm. Thebaid. Alb. aj lib. Itaque ata: non minus iis. 146.ijiixqttemainificentiaftii deornm reffonfa manifcreddentiiim votagratam volmitatem . t. i. yEueid. Scaligerlib. Arnob. qux humana colebant effigie . ^ fnfperidam ad temSuidam pn autem non coluiniu. ha. I. perfecit . lib. 9. Ovid. Idcm 1.icr. C. mcdiis ^«4 in fluCiibns aras Dorfnm immane mari fummo. Ac li dicat difccdente amico fibi nihil efle folatii .Kalend. ttriim. . Cttpit . Me. Lindenbiuchms adf. . quos coluillent. coh.. Mit. Terrariim exiivit circiim «J- faftigta templi CaptK infignit. docuerant Giammatici. At contra ftat Donatusin Andriam Tcrentiiaft. Dcnique vifle & arasfummacum venerationededicarcconfuc- morum Romanos quis nefcit ? Adfcribam aliquot veterum maifragmenia: unum cft Pstomonc. Unde vonmi Heftoris Ajacein intcificeiccupiemisapudHo notiis abreptas in faxa latentia toronet Saxa VQCant Itali.<.X. in fine Et Has e^o majorum puenat vuttufjHe trtmendiit i^la^nanimnm eff. /tncid. cflit Tlicbiid. lib. coh. Eadem rfo/. epigr. 8. a^eri. Rcip. Dies. . yftt-ia qtitm doCli collcgit cura Metottis. 8 cpift. figamejue fmftrliis . ^ntd inter donaria ejris adyti^Sopbia defixerat ^tjnofe renofcetts ttlam veltrt origineni in^itirire. fil.IC. I. imponebanmr. ^——— 2. od. Andromache marito ' occifo lib. Injlitiut pttUhrum .tvit dcna fttorum .Arma adimens feram ad Iliinii f. NiiTt iUtc LlbyctC pofnrrrirtt dhta gentes Templa ncc Eois fp/cttdent donaria gemmtt. lib. . rjuem Aiklor Menandcr vocat . ut notum ex C. libi. Vexil. 8. >.icnis folifrjirc excneor aris.inte thotris. S. ANTIQ.Iib. v. I.tnt gentcs. & . ari Libcii patrishedeiac. & & & Et fita dct reditii vir mctts arma Jovr. . Viferti. C A ?« . ^. aliis. i. quem i.v ara hinc fttme verbenas Quia ncmpe ar. Et ipfc Teremius: tibi. £.Poeticescap. Mincrv. doailHmus Hicronymus Magius in Mifccllaneis probavit: unde in Apothcoli illa myftica Ca. verl.» appellari folent. Fl.J?. 734.^. hxc tcta dicavit . -^Edem de tcmplo . .57. lib. tejfirar. Galttcanam.>© . 'Bajfo. Plinio Junioie libi.fma. limina comitnt . jam conf^cio quod eft pacem pioverbialiter eftcrtiu apud . ex. — ' fct exprefrius lib. T.UITATOM ROMANAHUM . qiiam par etat. Sueton.fupra. Cyhetes piflo fiat Corrb. XVIII in.pofnit. Virg. comadia dicata efi.quam aliisdiisvotz. Dec. ijus. 2^. Sac. Virgil. n.ifi^iis. fnfpcudcre itypcnn:. lib. III. voto. v. Martian. Dieb. coh. c. Corippus Africanuslib. R. Latlni. VI. yEneid. lib. fuffigenda reUnqucbant. Arma Et lib. Licetfciam Olympichlorum comocdii etiam pra. Praf. lojf. 'Betligeris htec dona diis . 3. Aras pra. pofuil.Pr</ii/fnryp«»/«m. 4. Lucan. Um^lo didiiarr. tdcs dc ptofana habitatione Curiofius. duoque altaria Phxbtt.. ^Aff^eu etfA^iTtou i}( Te» viofr. Hzc atitem primis teia infetiiia caflris Vre. 40". 1. Thcbaid. cap. viridi jitem cefpite . TibuU. Cernis adhnc titutos. DcIIo eo.V.jpaucahicdicenda. 4. vet in^ratie mitnifs fnfpcnde Dianx. & re^umpopiiloritm/jtie vifnitttir miinera . 1. Apollini ergo tomadia . ut infia dicerur. cap. Gcntianc. 4. Achillcid.

fimulachrum ejus. m a propagine generis humani . ad demonftrandam anni dimen- m : . Vejia. Joannes Goropiiis Becanus in ij. Primu! aras . Iviars Mercurius . : . . Item in Bifrontis nomen unde acceperit . Cognomina Jani varia fuerunt: didtus enim fuit Janns Bifrons . &> . quafiE»»««J didlus. 5t III. Diaria . Apo/io. quod inCapitolio fuit. i f. funo. Mercurius. quia ditione Junonis funt omnes Ca/enda. Berofus. Ad pudorem &fanftimoniam domorum primus valvas. Janns Geminus . arafque facravit. fuadendo ad aliud vitx genus traduxerit. vel quod populis magnis innotuiflcnt. J-upiter. ut in Plinii exemplaribus legitur . Coeli & Hecates filius. CoNsivius dicitur a conferendo . ut apud Athens.libro Originum Antverpianarum. qua: Jano audorc con» QjJiaiNus quafi bellorum potens. intelligi poteft. quafi non folum menfis Januarii . fit mundus gemina Alii hanc caufam afferunt. profciflus in Italiam. Lilier pater . quod Mactohius & Plinins memoria. 0^^'^e«.. Cato: de quibus tamen auftoribuseruditinonfinecaufadubitant. Rerum humanarum fcribit. Hujus ficut & Bifrontis fimulachrum in nummis vcteribus adhuc confpicitur tale: Ut in fronte lib. Genius . ab aliisSo/ eiTe putatur. feras & clavesexcogitavit. f ^i DUo3ec!m emt minx. fed menfium omnium ingreflus teneat . Ab ainsmundus. navigia . qui & antiquiflimus . appellatur. Janum eundem effe. & & Quorum nomina Knnius hoc difticho complexus eft: Juno . Jano duo. majorque illis cultus exhiberetur. caufx afferuntur hs Quod genere GrKcus ex Perrhxbia fuerit. quafi qui Deorum Deus fit. &pomceria. 'fovis. ^. quod fuerit omniumprimus. de CivitateDeicap. & adcontinendumrecentes tum colonias in officio . Mars Vufcanus . C A P. Invenit etiam coronas.Corcyreus docet Unde etiam in veteribus quibufdam nummis ab una parte Janus hifrons. vel quod ccelum &tempusfemper iret. Venus .^uadri- fionem. Tel/us. ex Xenone&aliis habet unde .x. primus docuit Italos vinum & far ad facrificia & religionem magis. Saturnal. So/ . aut puppis confpicitur quanquam Plutarchns [qn. Ceres . quam ad efum & potum. Dipnof. Minerva^ Venus. contendit. aut prora . Olympo regio Hetruris fanoque facrato duodenis coloniis totidem pomosria. Janns Pater carminibus Saliorum ac Deus Deorum . linguam vita. hac Ortum fpedlante .Saturnal. Janus ab eundo. 22. videre eft.^iirinus : .qui in Italiam venerit. Ceres Diana . . &invenit. . five prseclpui .8. Dii feleSli fint^ £5? de jano.9. five. & in omnibus facrificiis primo loco nominatus fuit. quam Sabini Curim vocant. quem Cronia infcripfit. videritque procul ventura. capitenono. notatum litera A. fex foebus agendis utebatur. refpexerit pra:terita. 2.//. nifi titulus libri mentitur. Idem eli3. ita formatum fuifl^e . Janus Geminus. initium capientes a Jano. ferein eo confentiunt. &facra docuit: &obid illi in omnifacrificio perpetuapr«fatio prEmittitur» farque illi ac vin\im primo prslibatur. De his ordine dicemus. Luna. filiusNohas.fubque pedibus bis fenas arashabebat. tumultuarios pontes: ac nnmmum fignavit. virgas fafcefquefingulisfingulas dedit. quod fuerit prudentiflimus. ab altera navis . : Qua de ~ primus in Italia sreum : frons . 3. Neptunus Vulcanus .] QuaftioiiibusRomanis. & abeo ^i&. Alii . cap. fex mares. qui cum Confentibus Se/eHi appellabantur .Q^u I Dxi Seiecti sintjet de Jano. C/auJius. qui&2Vb/)^. propter majores mundo adminiftrationes. Antiquiflimus Latii Rex fuit. Janus Junonius Conjivius .um lib. id eft.ftione quadragefima prima. Vefla Minerva . ab hajlit. lih. Fabius FiBor. Patulcius . ofto fcemins.m Macrohius lib. aliam hujus rei caufam afferat. in quibus duodecim mares . .Si. atque agrt<:ultura & civili inftitutione compofuerit. five ^^iadrifrons fiftus & appellatus fuit quod univerfa climata majeftate fua complefteretur. vide etiam Augujl. Janumfuiffe appellatum. Bajns apud Macrohium & & decira aras pro totidem menfibus dedicatas. Unde ipfe in manu virgam &clavem. ut Ovidius AugujHnus ex Varrone. Neptunus .&proptermerita a pofterisdivinis honoribus cultus fuerit. produnt . Sunt autem ^e/fffi Dii hi fanus . Hoc tamen addam . quod facie. illac Occafnm. Dracon. Dii Confentes . C. ut in manu dextra trecentorum & finiftra fexaginta quinque. Hsc Quintus Fabius Pidlor. vel quod Italos feris utentes injuftifque moribus. uti ^^iintusFabius Ticior tradit. quinquaginta quinque numerum tenuerit . re plura Litius Gyraldus. janu^. dicit JannmBifrontem fingi quafi fuperum atque inferum Janitorera. quod januis prsfideret.que rationem ibi mutarit . vela %«i'v(i» d^tradla afpiratione. vel . i. Cap. Unde & Varro lib. Prster hos alii ofto adducuntur. . M 2 P4- . Rom. Orcus . fedibus apud Barbaros pcfitis . B. f. Apo//o. abaliis -»««. qui in facris Literis Japljet dicitur. JuNONius. I. Pater dicitur. Idem Bajfns apud Macrobium. quibus velut confiliarii^ Jupiter in maximis requorum imagines aurats apud forum ftabant. quod fimulachrum Ja>ii fuerit. 7. Hic ergo. Satumus . qua. Janus lib.

quafi ad fpem auxilii priftini. . folemni more templum illud claufum apertum fuifTe. unde habuerlt . poft primum bellumPunicum conditum) longo tempore poft a Tiberio reftauratum eft. tttroftjiie difti.//. in memoriam Curiatii.td fnrum iiuralxfliint. hos deos ab illo. Kcplrtnns Item cx hisfcplcm rc/idni. 1. jEdes J A N I Cu R I a T I ab Horatio extrufta fuit. Hinc traftum morem. pace inter ipfum & T. Janus Septimianus. vel quod ad bellum ituri debcant de pacc cogitare. LlB.trios. Minerz-a . Manlio Torc/iiato Confule . &Clausius.innorainativo. lib. ubi argentarii ac numularii artem fuam exercabant. quemad'. referat ftridentia limina Conful . fuperior inferiorque. 4. ubi certa fedet patrihiis feiitcntia piignx .^ni inter dnodcdm tio» vocanlnr. ficut Ovid.rli trahea ciiiBiiqiie Gabino Inf/gnis . Titiiim faifta . Ipfe . Nomina ridehis .. quod in eo loco fuerat conftitutum . ijmritm imnnincs .. anno ab urbe condita loxiix.UITATUM ROMA. quK fugarit cxercitum Sabinorum. ab ipfo fcilicetTV»ma. i. Qfc. Dcic. regno ad Aiigiiftum ter tantum claufum fuifie.meo judicio: antiqiiitusqHippenonyw/^/Vi-r. Diana Ventts . l Dec. Auftor Servius. Ca:terum Koc: non eft prstereundum . Mifcellanqorum . r«w< ctiam Mt inter aliesfetiffmi rt- & alii omnes habeant McnuriKs. jipollo. III. Janus ipfe. Tertio poft confcftum bellum Atliacum ab ipfo Augufto . Pro quo nonnulli impcritifubftituetunt illc . (impliciter Mercilrins dici. Alii dicunt Tatinm ScKomuliim facto jam fcederc hoc templum azdificafie unde Jaiiiis ipfe duas facies habet.jbo eos: nec Mt lijnnt Mt Homerus er Eimius Mnfas fcd liiiodcciM deos CoufcHtes. Ticit.Duillio. ncijue temctc aJias loquitui C. dnodecim. Aii. . autem hujus inftituti : . lu- . dcCivit. quem ipfe in nobili illa trigsminorum pugnainterfeccrat.(. vcIClusius. ViBore . cjni hiffctticnm codcmtoncinie nn- meraitlnr y .fcx mares ij..2^. cap. cujus ha:c funt verba: Jani .tolldem fKmins . i. 1 Jozis Ferctri. five pcrvia. loquitur his verfibus: Snnt gemind belli portx. Eadem pene I). fed Jnpiier legit. Temfla faiii tria fiieriiiit .idrifrons . Eft aliamcliorratiojquodadprarlium ituri optent revcrfioncm. fignis. quo frpe alludit Horat. pTim invo- Rci Ruft. &des iiiia. unde a nonnullis ab ipfo Numa templum conditum fcribitur. poft primum bellum Punicum . Hoc templum Niima inftituit pacis tampore claudi .99 Tel ab aperiendi ANTIQ. teftc Livio .dificium fuit pervium.hon cempieiSitttr T>e duodecim Varro . Jovit. quod cum • iueptiflime. Deinde a T. gviilinusl. Hujus templi icon in veteri lapide adhuc videtur talis. Ex quibus Infelligitur . Sc . ex materia pro tempore excitata. aii ciim Cereale Sacerdos Imponit tibum farracjite mijia fale pice cliuduntur.rrHm dttces fttnt. (fc nomiiie diaiiit) Kelligione facrs. hxc tibt vi(f7or Romnltis ri-.im dtoSftjtti tnaxime A^ricoi.NARUM Patulcius.dequamulti fcribunt. rtirctitnr ipjias cdie^x Jozis . Dchoc templo Virgil.^u.He Nupt. cujufmodi multi in urbe fuerunt . Meic. calidam aquam ex eodem loco erupifFe. cum in eo effet . Martianus Capella lib. AB.. 1. Annal. c. Ubi oblervo fine adjeflione. .^jiirin. I. tefte P.^uadrifrontes per omncs refjiones marmoribus incruftati. Enniannm.i»t . Faftorum fcribit: Ifide •vocor fa?ius .Ff/?«jhujus cedis meminit in voce5oroiv'«»7 tigilliim. . paulo poft videbimus. Mars MTeremius ^ tiium . a Septimio Severo fortzi^e «xtruftum . a.v rc^ia arma fcro. Paralipomena. amplifTimum quatuor portarum in foro Romano fuit.male. adornati infigniis militaribus . lapidea. . &P Jano. Alii dicunt. led lovisdicebaiur. Romulo contra Sabinos pugnante. Jtlpilcr . diis i..uitntes adjirj. ut pugnaturi aperirent templum. .. Quam rationem etiam Macrobiiis explicat aliquanto pluribus verbis. unde nomen habet. Nt^tte lamcn cos nrb. lib. Jiitio ycjiit . Fy fxvi formidine Martis : Centiim xrei clatidiint veffes .fcd iilos dmdci. Liv. quafi ut oftendat duorum Regum coitionem. Caufs. lib. 2. inijtiit. facrifico Cliifiis ore vocor. ut ego arbitror. i. qui in eocolebatur. CuRlATii & Septimiani nomen a diverfis varis refcruntur. bello vero ingruente aperiri. modum teftstur ex Varronc Aiigiiftiiius in quo (i^num fuit J-ani Bifrontis ut fi^nificaretur duos populos coiiiTe in unum. Jti^itcr Feretri. cx Falifcis ThufcijE civitatc captis in forum tranfitorium Romam tranflatus erat. Vide Acroncm Porphyrionem in Ho: & & & & & ' I & & & & & ratium. Alterum templum Jani ^uadrifrontis . . & quia bello valvx cjus pitent claudendi viciflitudine. five ftata illa . Has . c. & Ad Joannem Brodxum Cai'. nec ciiftos abfiftit limine Jaiius. Tertium tcmplum Jani ad forum olitorium. ut vin:eretur. yo-ciV. Philolog. aliis rerum Romanarum Scriptoribus fere omnibus. modo »amqiie Patiilcins idem . fnicanns. 19. ab Augiifto dedicatum. 2. Duo prscipui ad arcum Fabianum. Eiouodii f. &terna7jue ferri Robora . Jani in plurali numero dicuntur a:dificia quadriformia. vide Fig. a Nums. a. Neptmnon. T. Primum Jani templum a Romulo conditum fuit. Ceres . Scilicet alterno voliiit riidis illa vetujlas E/ modo Nomine diverfas figiiifcare vices. .

epigr. voce f. ut Et revoces vultii fteittla tonga Te primnm pia thiira rogcnt te tuo : in fecundo verfu legitur Et rcnoves vnltu Jkciita longa tiio. m./iij .ra docnit. J- 51. quam tjiulibetfuifltns: neque .. qnod LnciiiKS iu deornm conftlio irridet. ad cjufdem Plauti Cafinam Cc. 28. Pomp. necjne qnadringentis annis. in nfiim cniqnam vcnit. Et Paulus Diaconus lib. r— lib. vel a fciolo aliquo: quod Eft 6c locus Claudiani ftcrior editio Lugdunenfis recepit. iadicant ritus.Jate^qnU precanlihns pater vocjtitr. P. Mifcellcc. lic fctiptus tiijmam diU{ie Dco ._ Metamorphof Fab. fakem Romana confuemdine._contragentes: Atoue ita per vos •}uim ih cmiais an:epo. Certum enim eft Iliacis tcmporihns thnre «oa//. Georg. "5. Suetonium intcUigi in Augufto C. M. . De his duodecira diis puto etiam pofle C. 6» templo . Idem Setv. cui fiindit ab afiris Se Jovis armatus vehemcns cui milit. ob id ei in omni Jacrifiao perpetua prtfnio prtmitt!tiir.jtcr nomen dicatnr ad Knitm ?^. c.xit in has p. Et conjttrati veniunt ad clajfica venti. tcs: & licet fciam B. 5.ibcre deos. TuU.inns detra{la afpirationc nominattir . a Lihjno piiero in id mnt.Piin.. fiyigttloriim nomina amarijfime enttmerantis exprobrant .aa."«<^^ i" Apocolocynthofi.9. principlnmdeslicet.quemadmodiim ireditnr irpcrhihctnr.notes Fabium Pidorem far nominafle. Dei lib. 8 . M Septimiiis^aiK^iquurpoetajpud Tfc- . Ad qnof.tttta. Faftor. Jcaanis Amerh. ut ab ali^s vocatur.itH poteriint eximere Epidicnm. ad lib.. finum &f. — Ut . quuni nihilominus in omnibus editionibus conftantei legarur . in Epidicj Sc. aua vkI^o St»SM. i. ' princi' ^9. tc vota fiinteat. Auguft. Sed iiidiibi" ncque Claudiani neque a D.. Liber. . Liber . cui militat ather. cui prirno fiipplicaiiant vclut P. & Jjniim ejfe voluermit . Saturnal. ArnobionupcrluperiuslaudatoconfonatOvidius 1.amvis aliornm nitmina ptaccm . & proprium quidem thuri effe apud vetultos Gra:cos nomen. fed poeti. i& Satitrans. nium libro eleganti. j. epigr.\ih. qiti limina frvo . 'rf. 1. 2. Mercurliis in Tktraciam ad "Byrfeiim regemia hofpitiiim ventrnnt. ad lib. in antiqua cduione . le loi. ijiiod ab eiindo noqno Iranfitiones pervix . quin aiit pjter optiimus divic» Ut NcptHnus pater . c. fed fine au^ore aotijfimi vcrfus : Cttm primiim ifiorum conduxit menfj choragum .farcjueilli ' . deNat. .. Mattial. in ora libri . ut eft in vulgata Ludovici Vivis cditione.fcriptoribus »f comprobatnr d prifis. ctti fundit ah afiris cyEolus armatas hyemes .frnataiHT. Honorat. quum conftct. Macrob.im. 5J.jtiirmis pater . vcl liceutia poetica conlittum. et de Jano. feivafle.contragcn- firepotcritis. rebits vim haberent maximam prima . 3 in voce chaos : unde j. cater! deinceps. ex Cicerone oftendit eofdem hos deos Confentes Varroni di. agnolcunt T^ow. incjua deorum dearumgne habitu difcuhuijfe convivas o. ^-Eneid. neque ipft KomittKs aiit reli^ionihits artifcx in comminifendis NHma^ itt . qiiod fiierit omninm primns . hiftor. Cap. CtimqHeiaomm.et vetocibiis annis.iji>rnmjientiii>n ctiani vocaii. quum poeta: etiam & jiniim tantum ^ thnris faciant quod vel de fuo liculo dic^um exiftimes. l His fex ccelefics medio Jeve fedibns altis jiuinfia gravitate fedent . Briflb- apponam tamenlocum Amobii multa in hanc rem obelib.fjcra res cum ficret./i-i. Jta non omnes ex criici. » . lib. libris pofita nittta ejns heroicis. legant: & .jtor piilcberrime mimd! Piibiica qitcm primiim vota prccefcjit^ canitnt. Homerusob idnulquam thuris in operibusfuis mentionemullamhabet. Iib. Dj patcr aK^nriitm. KieplKniis. male n. hiftor. confcnlii. Jtvis Inttr :os fr. ideo . pene paria prodiu Q.r. codex pisfeiebat. 6.U Uus Hyginus Fab.n^ cap. M.ipfum pro Apolline ornatum . ijucm Jovis amjvit. Atque ita liabebamr in ediiione Baftleenfi 1490. 7. tamen Paulus Orofius lib. Piaut. 7°''" """ Semcle -joliiil comumherc. aut nafci. I In quibus omnibus hbris thonii filins. de niipti.iino diis cojivcnicns appcttatio. Serv. feu Apotlicofi Ciaudiana: Ilto . i. i. ttniufiiynfqiu proprium. cap. fexque dcas.de Ameo (xcalo. nimium dile{le Dco .iitis precihus vi.rprimiisir.ine tibi primjtm thiira mtrnmcjne fero ? pojfis adiriim pcr me . in tela Palladis: /. ne Chtiftians pietati oScerent. Ubi fuadeo. Cum & Refte. I ^(i LycJinem Pcl. ejus.fitSfohiSmo!.95. v. 5.jtur frntcnll. curjanopiimitii veluti oniiiium facrorum ofterrenmr. cap. oiiontm in mentio reperitnr .itnr. ex cjuo cjits notitiaprofltt. z. S.irs . ricm fi. jjnux nominantur. Impia dnm Cicfar Phxbi mendacia liidit Dtint nova divornm ccenat adtilteria. ciii mllitat itthcr Et conjurati veninnt ad clajfica -jcnti..it f. ftos. Hl. quiaanteadixetat.m. Janns. quod vencr. M. faccllo* & Paralipomena. Itjijue Jrpiter i cmm aras. Cnr qy. Primipiiim des . icsdoCHit J. Idem lib. Janits . meojndicio. Sed ad Janum rcvcrtor: . Cufpinian. ti.iriim ritti. fna qncmtjiie deorum lufcribit facies. pcm & extrema . Ccina qnoqne ejns fecretior in f. J. ^lttirinns . Cap. fiimant. Cap. Cap. Et puto paties iilos noluifle [keolum noininare. . I Dii Selecti siNT. in De Jano meriio ante alios deos agetur quod facrificiis prccationis principiiim d Jano 5. oblati. aitt effe fiivit & & Scd Sc Janus piivafo. id fempei obfeivatum . quod non modo ciiati auctores cofttaoi eft diiiSiim in facrlficando f . anti- Sexqtie dcos vidit Mailia .j . 5. adficrificia ir relicionem veriiis qiiam ad cfiim. tyro. 1"I.ii l'alois& Ni. Ut nemo fit mftrii. 122. Jnpiter cum aftcrilco icriptum erat tanquam indicina parum lana: fententix. eft omnibus om. iqj.Q. neqiie annoriim inexpticahitis feries .jitc tm ac vuiitm prifrimiis Aurei.ini.olaiis Trineth fcholiafix.jceiifis . Jovis.im vobis pandere deo- & omninm deoAtnob.untjne volcs . i. is mntta dt/« & & & & /c„ t/^v^ rfu^V. in principio.r .ibiilis fiiit. cap. apud D. bits Cap.iio.lmen mifit. Fuit ptimus om'iium deorom .d^i0i voc ab. Ita tamen legit Joaun. Inftit. Canymccies Eryih- Cap. p. &pomxria. 7o. Dei nomen erjdilur. Dionylius Lanibin. inqnit .tfi' j>'i'"" J"''-'' '" hofptiiim veniffc di. &o(or cnim non tam thns eft. h. dncerctiir.jm Jaans pater.'ff//Vjf«)n.it omnis honor. M. j'.utloquimiC. imanimi cum D. iinde aitt quo tempcre noffe itlnd. Thadxi Ugolihi: nimiiim dilcfie Dco .n . Et Abbas Utfpergenf in Ctironico pag. &f^. Jovis fnJmine ardcnti peHus rJKs percujjlt. 4. de Civit.Lactan^ tius Firraianus I. lib. Jane. De Jano. Et conjiirati veniiint ad cljjjrca venti. Deoi. ad Janum: Annoriim nitidicine f. non jintoyiii modo epifioU. lib.v . ibi. nccine xenitrix mater fitperftitionis Hctrttria opinionem ejtts novit ant f. Pcrciinclamiir de thiire.jtioncm cKltiimque norat . A quibus omnibus fcriptoribus diveria ttaditur latio.ai!t eoritnt acccptijfimum volnntati : novctla enim propemodnm res eft.nomine patris honoiatui. T. 8. diviuar.c. rum lib. Fcft. FabiusPiftorlib. Commentario inFaftos ConUiIares Cafliodori pag. detnlms mcrxit intercffe divinis : necjiic enim tempori- & bus.irtcs. In tertio verfu MS.• • . ideoque peculiari cogno^ mento pater dictus eft Janus . . ut dixi. aliis qitiJnam ejfet Ovid. quod &.jlntent Piirpiira tc fclix . aiit itt mcrito exifiimetis aitt cjjc diis djnditm. Jani forefqne iit limiaibiis profanarnm xdinm . Auguft. led povel ab imperito Ubrario. 16. quum tamen religipnes antiquas ciremonias diligentiiTime ftequcntet 5: lims facrorum defcribat argumento liquido ne menrioueni Jano & .it tther .tniis. Aug.jrcnti c^ a qito rcriim omninm fanitm puta* baat iniiir. Si Hiidecim deos pr^ter fcfe fccim addncat Jnpiter . thns fcitum eft. 10. & 8. etiam in editione Venetiaua 14. i. & & mf. <jiiitjt!mloqititiir. fii. qitibns Albanct res vignit. 15.l<iioi. dimijjo pi inins interrog. .

iit trecentoritrn i]uiit^itafjnta ^ttinijite dicritm ntitafcTjipti- fh atioiiem aniii..m folcl^aitt convcnirc crcditores cjy fxncratorcs aliiadrcddendtim aiii ad loc. .1 ijuucjn. At quippiam divcrlum lat. an- :tcmplo dicitiis. Acton ad illud Horatii lib.' 6. adferct huic dilSciUuti . Sed quo res claiior fiat.igrio Arithmctica . non potes dieitorumgefiu errafre nififorte triginta annoriim PndcntiiUm r.\it.ttis. Clim fcptH. Janus mcdiiis in Aiitonii clicnteljfit c>. iiat. M. 10.iliitahindafiirrc. .Scd qiiiciiam numerandi rarioJmuItis quidem ea prodita. '^/"^[''J'.fcciindum d minimojicumfcx lertinm elevahis. temporis.ttam iii mann dcxtra notam CCC.cap. Fcrrea pcrpctua claf. lib. ejiifdcmfronx &eTeatCfoliicem nmbilico afplic. i ^ipi xajS Tifits aftOfti7rS-:ii fturifot d^^aftim.in principio. eandem expanfam pe{lori apponchant .. Bto- XK dius 'H : Jun. cnm ijKinqitaginta millia . di< itl qiti tnodo decem milUa . 2.im viris optimis ad mediumj. ^ .itu.n. m . ciim triginta millia . . (at. mox infimo haberi loco.Iib 2. cui cardinei tumultHS .fira tnere fcra. m. Lxpreflius tamcn dchisptoifitum eft a vcnerabili Bcda. cum oauaginta millia. ciim Cjuatuor iliiquc lociim fuijfe fcciseratorum fribit i . quodftagmentum pro . 19. Apologi*.l. 2. avaritia accommodare digitos.Antiquar.» Cui rcfcrata mugiunt atirea claufira mMntii. Minores fic denotanmr eodem Bedaaurtore cum diiis imum minimum in Uva digituminfle(icns inmcdiumpalmxfigcs. audiendus L.Rhodigin. D. epift. 394.im Patili Jictijje ibidctn imponcs. Juvenal. dc OlSc. agitat digitos.cujusmentio'C. I Dccad. ctim difitortim fiipputatoriis gefiiciilis ajfidcndiim Plin. cpigt. niimcrare docet vidit ccrvo pluTa . in femtrt de Metiis. liift. Addas Jatte pater titam rogamits Et lib.37.iniimfiabaut in b. ad imam iiiarr. Hieroglyphiciib.yit Janum fuperius Seneca .iglnta. i. Janiffatme trcs erant. Faft. . v.mt. Auguft.excoCa:I. fcmurltvtim comprchcndcb. 3. II. Ad fiitahant. Exemplnm vitx fuit Felix tiimirHm qiii . . C.nK.indumfcenus. hiformis carc rcrkm fator . Celebre rcfertur Orontis Artaxcrxrs regis generi dejcifti honore ipoliati didhim priii. di^itis itafi^iiratis. . comflicatis in cos di^itisjovemf. i Et btec Janus fiimmtts ab iino Pcrdccet. Martial. aux maiiujiitifira femHmtmmerf reiterumliiccfit.. Horat. Apulejus lib. clare cnm dixit Apoilo.int ira logo 2. T. cjiios circutare debncris. tb' xvifc Deitm indicirct. . II.. nam li fiSfmrinat SttKTuKti tZt [jcii i/.eadcmprena . tertium fiimiliter infl/aci. Nec minos lucis lib. ad Janum . . 16._ cum viglnti fiimmitatcm imfudici intcr nodos Indicis foUhis arae figes cum triglitta. 34. cKm quadjaginta millia.TC forre eft illa |ani ftarua qui medius Jaitits Ciceroni. ditos Janosante gnos numetos cxprimendi. lib. c]uibi:fd. di£ntilt.lect. Ii.allicoitfiricVsfipiificahaatKT. movct labra. . Martian. de his ftatuis intelligendum ccnfeo M. Aut melius in MS. epitt. Jnpitcr Mars aud-te vota. epift. Ecce autcm avoriit nixui Itva hahct manum. polllcem ad palmttm incllnabls.tm fuijfc dicat .in fin.ib. infinifira L fiiijje. movch. Arithmctiiorum .fra. nihil compiitat. . pcr jao» nsmeraTe folemui. & |oanne Savarone Sc AndreaTiraquello. . 8 Jane patcr. Liv. ^ut fxcla Rex lib. tencbrola: locus Promifit Pyli. eandcm in umbilic. Ifi foro hahitare di. biiios cnJHfqHe nt confules numtr. fat. de Civit. Hanc Jaims patcr. ungHcs indlils pollicls hlandc . .Ifum amlcosvideri riniiles cotnputantlutti difiiis.25.»injHoraiiodicitur. Quo terpretandi poijra . Pliniol. epigr. Furumportiiilius taltcniijijuc pojicjuam omnis res Janos facicndos.. ir tamen eTeaa. 9.<r«T»i deccm milliafignificarevoUhant. : inprincipio ''•"'"'':'' '^'fl'''^k''<'rumconjuna!o. i. gejtii erraffc. lib. militer ertges . Huc&citSc illud nelcio cujus poetx: rcgum & . ApoUinar. tZ\ ii fiiicLit. lib. 6. . 1.litt . Plin. ijitipacis bcilicjuc ar^umettto colitiir. & & & .cclcltris.9* Tercntianum Maurum ANTIQ. 8.nus. . Unde diicimus uon llib dio has Jani Itamas omnes foro ftetilTe fed aliquam earum fub tettis Ine in balilica quum . mcdiopeClorl Uvamfupinam ad- & .u cxpcrtt cjiiondam voliiftatis illccehris ah.t movct. In re tam obfcura involutaquc illud tamen cerram indubitadc. cpigr. Quintil. hiftor. 8. Capella & amicosaliquando fummo .xtra folitos tumquc reperitur. eutidcm minimum . ptcr elcgantiam adfctibara Janc patcT .led anullodoctiusautcuriofius.-^. .Reg.poHiccm ac cartilaginem mediifcaoris affigcbant.im crcdis cornice fecundx. 7. fiipinamfcmori item Uvo imponchant. quic mox ingrcffa fcptingentos ac dscem e^ feptem niimeros.&.Ksaut.fcdnon eadcmm.c. 88. digitis rationtm lomjDitat Dcxtera fcricns fcmnr.Addas Jatte tii.quod eft vu]gatiflimuin. eandcm manu prona.iginta millia eandcm . cutn diio. 'Q:_Horar. inApophthcgmat. ht digitos calcuium/ine diftrlhiiit. Livius slattdendiim i. lib. tamen ille in h.At tu . D. Ciceroncm Orat. nat. nuum ver» tjuadjaginta qntfacilius cteterisforreaapalmafignifi'cantiir. in hxc verba: prtterca Janus Gemimts d Kjtma rc^e^ Anwniana itvahis cnm cjiiiitcjue . lib. i. (i_FIorensTertull. lib. iiltcrlora pollicis laterl apfUc. . vermicitiati .in fine trcs ^. 18. ali! erio di^Jtis complicatis lib. fecimdiim d minimoflcxum . Plutatch. 2. epift.UITATUM ROMANARUM lib. ereaamfu- fi'»"e. Jane patcr clare . 9. Forro ccntcfimusnHmerKS de fimfira transfertur ad dextram iifdcm qiiibMS digitis . Unde rectc Nicatchus vems poeta in Antholog.ifii. . 36. b. CljryfippKS di^itis proptcr nnmeroriim indicia confiriclis. 2. Dead. lib. Fab. . Hieron.t . Quid attinet diccte. . XO. Vidor in S...deconftrictisSidon. . .jm patcr rogamtis. tti dHo. o friniipium dcOTnmy Stridnla ctti iitnitta . ciimvigintimillia. fc. cap.ivi cjiiatcr fcncilam . tnodo uitit. Valerian. Porphyrion cjuldem ctiam poetx Scholiaftcs omitesad J. Scneca epilt. 2.ittjue fiies jam dcxtra computat DiftHlit txnml. J. . ^i. Dei C ?«'oc itBpta-ita-' EXa'. ufque ad ccntum numerare. lile de complicatis inter numerandum digiris hxc clcganter. eandcm pronam fcmori admovebaiit.tc tTKin. > quantQ~ efi fjttUc patcr .ibis Clitrt tjiiInqHaglnta. . Stu quia tot di^itos .TC pcr digitos . c.i.ifiiic. tanto pro miincre grMtns .LiliusGyrald. .ufiaC^ .. quem tam multitranfcripfcmnr. 10. . 2. MUite ac^. litate . digitisadcolltimercais. 7. t/9ev(U tciia. lib. qiiibus in idvattnpte &vidut circiiiumfacicns vtrginitatis cxprititit coronam. lib. . dixiJfes. cap. & PyllHs.5. qKC major . 2. lib. coitjungcs. lib. /c»j». mcdio in medlum palmte defixo cumfcptem minintnni fnpcr palmt radicem cateris lcvatis impottes ciim oi7o medinm ciim tiovcm impHdiciim e rcgione componcs ciim decrm ungucm indids in medio pollicis orta figes. H. L. cxinde finiltra. Labr. 28.Mcrc. quod ad ftamas eiinforoRomaiioeredasrefettP. Euclidcspropter menfurarumfpatialax. Licct Suidas dicat . Homero tot cc . 9.componit viiltnm^intcndit ocnlos . v. hane SatumHS nndidit arcem.'/^''^^ ""''"'f D.itorinn locus. Picr. tatttii majiis efi pr^miiim. T. dlve bicepi .« Janlfiatna mcmoT.J. 3. dicatns . di^itivcro virginis recufantes ir qttadam incomprehenfxfcatiiripitis mohi- nt:meri.t h. me leulii in- per fxcHla mortem . ItcmJannspatcTinfKo Virgil.Apol. rfl. Plaut. .tjllica Jani Ji. Janc tueni . 246. ea ijKadraginta tu dimidio augcs .poffes vidcripro compiitationit ^neid.quam aPetroColvio.ifilicafacneratorcs. Jun.im]iiit. . mca Janitm mcdiiim frada cfi.lib.itosTcfolvit qniefcere jithct. Hclenius Acron imcrpres vctus. Utilc foUIcitis iomptttat aTtlcnlis. p .omniitmverode bac recalcii!antitimdi. digitos aperuijfc . LlB.iiitim fedentitns. . Sitripntaannospro decem . Arque ha:c quidem tatioma- . Ovid.ttem rcfrxfcnt.Ferrarieirf Dia- CHmcjuadr.Jani templum pa.mbis. .' cap. m Jovinian. Rcffondcs his Jant Pater. Juvcnal. ciim tria. c. ia.tnt ciim fcxaginta millia . .

a Septentrione in Mcridiem. religionibus deditus Cum igitur juftus cfl"et . Ovidius lib. Virgil. Flacc. Igitur non unicus Saturniis fuit . „. L. fnbita ncc tttce parjefcas lairiib. Maurns Germania cejpt Valer. Licet olim id non in Jannario fed C. ac curfum converfionemque fpatiorum. Draconnm commotione fatttirnnt.tne . c j Semel ergo Nima claujit item Lutatius Catnins ifto fctdere cimi PtEnis cofl". - lib. ApoUinar. Tom. &C. a quo' Humaniter acceptus . Hontapta face . ipf^t eti.tngtiinei m./Iffitra CUudian.cap.Ttiqne Ar. claudi folere . qui caudam propriam dentibus commordebat. ult. i^y. 1. & Syriaca lingna fignificare latentem: unde Latini vocabulum quafi interpretaneum vocarint Latiiitn. - fande novum confttl vettts. Lttnatitmque pntes agmen dcfcendcrc . qui urbes condiderunt prs fe fert. _ - H"" piplii rnttefcint fxtnla 6.i fiaminibns . colore glauco. Sidun.cujus diit ^rxiipnzp. A^ncid. tum »b iliis. prolixa barba. in Cslarib. iliudlib. M. fcribit eum Aboriginum Regem fuifle tantae juftitix. curvus. /orjKijjfeuduashabensfacics. 2.deRomatiiumphante. ^riculturam etiam Aborigines doceret. cecidit Et JanKm fax atta ligat. lih. i. j. canus.it s Athetijfimo nicnfium fedilione . Tertio Angtijtoprin^ipe certefacis arf^ttmentntn Sueton. Satur. betvius Honoraius ad L. ac tia nomen. /. . C Lanre. claufit. Sidon.veluti unum cundtis patrimonium effet. c. clatijirit fremens.{iye ^ttod inbeltitmfrofitifcns de reditn. didtuT. qui Xenofhontem auftorem Regum . ut neque fervierit fub illo quifquam.Freculph. Is Jovis Beli infidiis petitus in Italiam ad Janum patrem fugit. quonun iUo feculo mou arma prstei hiftoricos Maro Iib. C A P.tneid.lib. Jatinm. Rom. vel a fatiirando propter annonas erogationem . . tnm it Macrohio prolixe explicatur. Saiurno Cff Rbea^ Ope matre Deim. jtiijiri . In lib. Satiirnum Thu£- & cum tcs . rcliga torfore fotttto .Faftot. dcpetition. 38. neque quicquara privatx rei habuerit. . Carm. rcligiofiflime cultus. IV. j. Thebaid. .. Ob id lauiea nova lingulis Calendisjanuariis pro veteri ftatuz ipfius imponebatur. c^ fxvi movct ofria belii. Manlio. Dea Cybele. hiftor.is 7. Ora filet .ngitKr honores. ab iis in Deorum numerum eft relatus. hb. qui manu dextra falcem tenebat. OttoFiifingenfisIib. fufiinus lib. nifi fnb extrema feneaiiti AHgtifii ftilf. in eadem ferpentis portabat iraaginem. uti etiam in fragmentis . Op E MATRE DeUM. 10. de ^Equivocis. narrat Dio Coccejan. 22. fcil. CaP. Tcr dominante Tilo cinrit mva lanrca J. & ^avis fronde am.^_.AI>0ricnte in Occidentem. De SAtttrnus quod dicitur . Macrob. feu quodperjanum jBBjii^K?» iignificaient.tgna ofiia betli. Annnm Claudian.tlcndis Martlis folitum utliquetex nartatione Autelii Macrobii lib.Aftt f. annifque prseteritis infaturabiliter expletur.^ fcribit . a.l. confeais bellis civilibus. . v.ry?^/K/j ii- ClaHfir. A\iU)lt .Jiis accedcre Jantis. in Euttop. Cujus fimulachri mythologia. Attilio T.. Lat. in piincipio . 7. bellis. carm. IZ. 5.im rubigo confignavit : nec frius unijuam. L. fofeph. PerpetMiffjue immoto cardine . fed plures. 5 1. dc ejus lau- Janns bell.lib. in aftis anni725. Porcii Catonis . Primifis. Qwodmutare vetcribusviridestaitreas dixit Julius Solinus Polytuft. quem Bfio/}(x paflTim Sabatium Sagam appellat. P. . fcriptum «ft . iiti yf & ipfi 7<n.led omnia communia&indivifa omnibus fuerlnt. Statius Papinius lib. quotl raembrum virile fignificat.ff. 7.PiEloris . ubi arma Ltdnlgct pater .inum. id ab ipfb Jano faftum fuifle dicit . Quod vero ad Saturniim attinet. Appellatus «tiam StercHlipiSydy^^teictiluuis fuit. hxrcd.trtcs Oricns ir Oicidens. quod ts Deus Livii. Georg. triftis pallidus. 2.Dk Satdrno et Rhea. portione aliqua agri donatus cft. Chronic.f . vel wccfu tiii c-ii6r. ^O. Hic confulcs Romani inaugurabantur qui ob ij dicunttir anntim apcrirc.Patercul. Benenutius de Rambaldis libro Auguliali Reti^unmfolns cum trawjuiltitiitt orHs . epift. Dacorum commotione ^ . Lege Eunuchumqne vctat fr.Fah.tne . Gorop. quem Itali. c. . . hb. in principio: : 2.itjue cnfiodem patis cohibentia Templum iftud duasfoieshabebat. rurfus aperiti. Paulus Orofius 1. lib. \6. Aufon. in Auguftocap. 5. hiftor. Janum Et llb. Argonaut. Vell. cap. lamis Geminus ctanfns dciit. 5. cap. Dionyf.ac per totum Oceaui tirculum . - - totum (onfc^a ductlA ptr orhem Anceps J. indido bello ce Pet univerfum orbem parta hetli paciff. ex Trogo Pomp. ccna toto fcrjlitit attno Tottitur . Ulpiaii. [dcm Carm. eum devorare videbatur. 2. j. M. ilatifo ttmjto latd e^it.cap. fuit is unus ex filiis . Idem de fumma fub Stilichone feliciute lib. e^ frondcs funt in honore nova. c^ infanum gemino prociamat ab axe femper obferalas otio . 4. de . BIondusLib. Chron. IC. Janifortas tcrtio jlugujlus tiinc claxfit . Hic Cosli & Hecates filius fuifle.Becanus eundem Noham efle multis verbis demonftrat.nlta dclettir cui lattrca J. Apollin. . Scaliger [inVarronem deLing. z. Flotus Epitomaftes ex lib. temporum continere fingitur: unde etiam ex fe natos comcdit quiaconfumit stas temporum fpaefie . omms & . cnnliis gentibus una face compojitis. /. ^tirini I. 4. ^uat ex eoper duodecimfcrme annos. covias dttptiii^ue accin^ere lanrtt. a::t rcdmcndo excrcitu falvo co^itare debct. z.quiec. poft Romani coluerunt. 4J.t dibus: - UhUhs "Boree mctMS . Manu iiniftra filium parvulum ad os applicabat. Satumos dici familiarum Nobilium leniflimos.Kii\o ali Angujlo. - - - Jatn neile bifrontcs . cap. vel & fttu agricultun prsfit. Sitnt gemini hclti portx. 4. Itta fnii imagine fxi»* jtrmtriim iimocms paci l. 1. Floi. quem legerepotes. quod ftercorationi proptcr generationem fatiiretur annis . de & & & & & & & _ & & & quO' . Ha/icar. Saturnal. t. foan. lib. . SimuUchrum Saturni tale fuit: Pingebatur homo fenex. od. . aut pofteritate i^o/:)»^ . Attt conjurato dcfccndcns Dactts ab Ifiro.e arHiirhibsttmi. tefto capite. cap. i. 4. D. Honorii conful.

Laftant.itius Sabinorum Rcx in Capitolino monte . Atratirio.pecunixnafcaturcopia. Vim autem malculinam. valetudinem. Cum autcm cx frugumubertate& venditione. de Civitttte Dei. quo cum Sabinis bellum gerebat. 19.ireE. quo fignificetur. quam videmus.Ci Plutarcho in Poplicola credimus. non caput gentis Afcuadditur. Plin.os. nomina in Elephantinis libris defcripta adfervabantur cuftodiebantur. Siietoniiis : qux tamcn ex veteribus aliqua fuerit ab ipfo refefta.1 & . h\ quo fcnfus cft. Satur.t quidem templum vel sedes extrufta fuit nuUa. Deinde adjungit Varro .»^rtr«j//i«jdedicafle. Telluris cultum primum inftituifle iV/f////6'. Varro in lib. ex Didymo docct. qui de regni aftcdtatione fufpcdlus.quarum prior eft. II. Ops. reg.] Porro hsc Dea . F/tVojvin v. unius area.Jtwrworegnante nullum fuerit commiflum furtum..iliacampo. & fubiifdemnominibusculta. i. Largio fuperioris anni Cof. ferias in honorem cjus inftitutas pertinent . Mater Deiim. quo poft diccmus. luci Aiigujlino teftibus. DiftatoremS.^iia fuit cognominata. kMunacio Planco extrufts . quod locus ille munitus . antiquitus munera a Qusftoribus jerarii acceperint unde etiam poftea fublato fumptu. Pliiiarch. Livius fcribit. ungues. &quidem ut ibidem a Varrone dicituT.Aliriutio Cofl". j. Hujus a:des extrufta fuit inarea a'dium SP. Liiio.] fcribit invenire fe Tull. addit alias duas rationes.qui tremenie interpr. In hac sede contraftuum monumenta.] fic autem is fcribit. & & & & & : : & & & & & & R Saturno additur Tell!is.lj. ferunt templum Saturno dedicatum in ClivoCapitolino. P S . & modo quodam fuo vivtnt.v/». Hojlilium cum bis de Albanis triumphaffet.promiJfad.qua t foro itfienditur . Deam Tellurern: quod autem inde pcrmanat in marc . Domiti hinc Picentes. TelluremDeam. Hxc i)le.q. alibi explicabuntur.jcroh.UITATUM ROMANARUM & LlB. fed tantum ad vivcndum. Poplicola.^z. Cominio.it ejus. quo iion permanat fenfus. 8. quara animam ejus nuncupat . vim pervcnire in oculos.&aliis. Tertiam porro . ficut in mundo arbores fine fciifu aluntur.j.ie qua H E A .. 7". ut apud eum locnretur populi pecunia communis. quod nomiita fcribit .n.C.c. de CivitateDei. F«i/ec. quidam ii Tarquin. Tarq. duarum ararum . Id templum quidamfcri'bunt locatum a T. Ideo inftitutum. Aliam vero. Valer.Epitome c.tp. capillos. ¥lor.()-^/Hff. Eft igitiir 7f///(j nihilaliud. Hanc vim in noftro corpore perman. atque M..ip. CollocaturaP. quod eo fiebat. ut ictljera. qu& ibi antea fiieratjfacratam ab Hercule . & Frontinus [lib. qua: fcilicet pervenit in aftra: eam quoque aflerit faccre Deos.fS ANTIQ.in cfusfl. & non habent fenfum. Cujus rei caufs referunturhxiquodS. teftatur his vexhh. trium sedium facrarum facrarii. extruxit T. afta quK fufceptis liberisparentes faciebant . i . lllud etiam M. & hanc terram . Unur». etiam hofpitibus gauderct vel quod hofpites. Ad hanc xdem legati undecunque Romam mifli accedebant. A Sempr. Satiirtial. 1. cap. quia Saturniis cum peregrinus fuerit. Diomyf. Varrone Saturni 8c Opis templum Tull. ibique nomina fua Prxfeftis a:rarii dabant.deplacavit. in quo intelligentia prxcminet.cap.-j.»^. Qp (ognominibus . ubiGr&co ritu ah illo tradito adolebantur viBimx. quam vis.//. & & & & . Koin.iiigiijlin. prster homiiiem. !(. 14. fanumSaturno ex voto confecrafle. Alia xdes Saturni fuit inClivoCapitolino. quo condita. i. Tertium gradum anims efle fummum. fecifle ipfura Satumum pecunise auftorem. qua: ex Varrone profert Augujlmus.iter ma. de Sabinis tertio. iVi<r. fa-mina. vero L. a PoJ}. Meminit etiam acdis Saturni . taflum. De P. Caj/it. Safurnal. omnes carere mortales in qua quoniam homines videnturDeo fimiles. qui vocatur animus. a Si»/Hr. id quod teftantur caud^ Tritonum humi merfx abfconditx. Qp ferias publicas decret. qui omnes partes corporis qux vivunt tranfit. Macroh.» Rom. unam partem ejus lapidcs cflfe dicit ac ligna. fub quo cundtis fuiflcnt univerfa communia. Saturni uxor Khea fuit . & per eam quando in terram permanat. quje femini rccipitaut nutrit.i. Dion.i: efle inllituta.incertum 3. [lib. Terrac motus hujus etiam Oroi^us meminir.ire dicit in ofla. Dionyjio . Hanc crefcunt . quod5. lib. vocalem efle. cap. voc.is in facrijicio anniverjario. atquc C)ceanum. Iih. Primus jedem ei Rom:e vovit Satnr»i inentio fit . capite punitus cft. teftibus Cicerone. Khe. tamen zerarii prsfeftos adierint. quce femina producit. [lib. faftigio hujus jcdis Tritonas cum buccinis fuperpofitos. hoc. gradus in omni univerfaque natura. Aram vero.. Tellumonem dixerunt. cuftodcmque.aut quod fub illo nihil fuerit cujufquam privatum. tres efle affirmat anima. Urbis. In defcriptione xiv. r. TE L L U S. dicit Telliirem matrem nommihus pluribns . Dc reliquis verojuvat adfcribcre. .. Superbo. Et Macrob. reg. Qiiis eam voverit atque extruxerit. ex Varrone notat L. hanc partem animK mundi dicit Deiim .(/«cn«j fruftibus agri•culturx pr^efle creditus fit. quam /««//<». de Uiis Selcft. Rhea. Deiirn cfle Neptunum. quK proSaturni uxorc. teftatur.His Cojf. Halicar. cum ante eum muta obfcura inccgnita fuerit. Urbis quam 1. Regem eam xdem faciendam locafl^e. anno cclvi. Secundnm gradum animae dicit./ commemoratione ad noftram xtatcm hiftoriam elatam . tunc primum5iJ?/<r«j//. vovifle. annotat. M. dedicatum vero ex S. & forore habita eft. in nobis autem Gf7iium vocari. Sic ergo in anima mundi tres gradus inftituens.tS. quidcm Sempronio Sopho fic fcribit L. 'T. lumSemfronio duie. aures. Hancaedcmserarium fecit P. Altera eft . alia a prioribus haud certum eft. inferuimus. vel prorfus nova . templum Saturni dedicatum. dc qua etiam nonnulla dicemus: rcliqua qus ad Satiirni cultum . confpicuus&ab infidiis tutus fuerit. Id quod DiO' ny(. Macrob. &omnium civiumRoman. [liL t. Hojlilium eo teropore.

. Afi» regem. per quam volunt terram figiiificare. Tatius Sabinorum Rex. Terra Ops. quodejusope vitsehumanse alimentaqusrantur:velaboperc. chorsas. fi carmine Patres kgatos miferunt ad Attalum . educatam pro fua. Addit Livius . quod terram colunt. Siculus fcribit^coelum cx Tit3. inquit. Lici>iio CralTo Coflf. quod eam antiqui colebant ^re. fparfis crinibus totam regionem peragrafle dementatam .niat:Magn. cura omnia moveantur. & infpeftis Iibris Sibyllinis carmen inventum efl"et: .prjeter virgines Veftalcs Sacerdotem publicum.im.m Macrohius terram dicit appellatam 0/c».amaflrecamjuvenemtcrra. femper enim efl"c quod agant.xrro. revocatam elTe pro virgine. 0. P. HxcDiodor.venifl"eque in tJyJfam ad Dionyjium aliquot annos poft ejus mortem .'e. ut Albricus notat. Keginam sctatc & prudentia pr:eftantiorcm. quod non fubigi colique conveniat.>//. ideo diftam Matrem Deiim nupfi/Teque Hyperioni fratri. a yl/e»oc'patre. Hanc enim lcgem ejus a.i. Cybelem.Tt:ProJerpin. dida eft conjunx Saturni. antequam fcrrum eflfet inventum. Aiatrem.iter LUa appellatur ab Lia . ut Lrwc/ fcribit . Hac ex Varrcne Augtifiint Aliam tamen rationem Ovid. Hojlilius. Porro ha:c Dca etiam M. qux eft in Palatio.xnc revocant. quod tympanumhabeat. ac PelTiTiuntem in Phrygiam dcdudi. Vovit eidem cum Saturno adem Tult. muliebris fcxus duos. cxremoniafque A/^j^»« Af. ipfam in furorem verfam cum tympanis. inquit. artempr£terea vcterinariam.lfai melior . Cum veroadoleviflct . inquit V. Cap. &c. quJe legimus cxponcmus. & matronis in urbem fercndam tradidit. N .fic e. fignificat quodfcrramenta illa erant ideo ex »rc . Dionyfo &> Aiigufiino teftibus. qui poftea Africanus diftus eft. & docuiflfe mortales . 7W?»of>n vctuftiflimum PhrygixRegem ex uxore D/»rfyOTfne filiam procrcafle.fic aiias Deas. cum qun:libct facrK «des fuas certas leges habercnt.a conjuge fufcepilTe libcros v. Perlata autem eft in Kdem Vitlori. virum optimum judicafl"e eique munus excipiends Df^ deleg2fl"e. diaaquodoperafiatmelior. in gratiam Matris fratres omnes educalTe.j^erquodterranutriat. : . necdum Quasftorium. exquo Solem&Lunamgenuerit:qui cumfcelereavunculorum interiiiTent. de Lingua Latina. quodfamam de virtute fadlifqueejus acceperat. Ifqu5 Is cum eat. ut oftendant . eflTe nulhnn genus tcrrx tam rcmotum ac vehementer ferum . ab eoque benigne accepti . uti jam ex Varrone {'lib. J7 fiominarunt Deos ejfe Opem.trro>ie. Berecynthia. Mater Deiim unde difta fit varie traditur. Senatum oraculo Delphico.qu2Bapertamanu dextra opem omnibus darc vellc pra5tendebat panem vero manu finiftra pauperibus porrigcbat JEdem Opi RomK primus vovit & extruxit T. Scipionem ^mmcm adhuc. Cor. prxcipitur. Idem tum addit etiam aliam fabulam. &'infaniiiimmorhishnimenta: quibusquod multi curarenturpueri . Hujufmodi fimulachrum in veteri monumento adliuc confpicitur. amore inccnfam exdefiderio Atys infiniifl^ejdomoquc paterna egrcfl"am.invcntamquea mulierepaftoria. fignificari efl"eorbem terrar:quod turresin capite. &ideo dicitur O^iM.• : . Scipione .de Lingtia Latina. Cymbalorum fonitus.-E in quo cara 1'hrygii plurimum coluerunt. Nos F. Cum eo anno. cujus in regia facrarium: quod idco aftum. Deam dc nave accepit .irrone: Ope conpva dies ab Dea Ope confiva. Hjecenim terrisgentesomnespeperit.& xl. quodhic omneopus ad vivendum. Ope matre Deum. in ea quippe omnia reperiri: quod fe apud euni jaftant. .qui Matrem Deiim petierunt. ut paulo Feftum ejui Opalia . Leonem . quia omnes opes humano generi terra tribuit: Ejus imago fuit. ex coquegravidam faftam.»rro»fTOfequcmur qui hanc eandem cum Tellure facit: fic enim At/gtifi. inquit.in cujufdammatronx fimilitudinem depida.t\i. oppida: quodfcdesfingantur circaeam.P.&nutricesjufl"u RegisaffeaoscflTefupplicio Cybelem.tf)v. oraculojuflTos Phryges /J^j-w & Ojif/cOTVcncrari hincfacra . ejfe exifiinuitos compliires.illiusnomine /i/yOT. fcrramcntorum jadlandorum ac manuum&cujus rei crepitus incolendoagroquid fir. ante in Saturno diximus. cum & difficultate annonx & morbo inPhrygialaboraretur. cymhalortim tympanortimquefonitus.^iandoqiie hofiis alienigena terrx Itahie. tali de caufa. ipfum non moveri. per quodfrudlusfrugefquenafcantur. 4. quodiefiiatiir lierbis.. morcmque ejufmodi manfi/fepoft ejus fatum. fecerunt. quodfaftum eft anno v. ne fedeant. quod oper.^. Et Fe/wx. ita lcribente V. acceperunt & Romam tranftulerunt. de Broferpina & Vefia alibi difturi. cogniroqueflagitio ejus.quodcihitmp.quodexeaproferpantfniges:Ve' fiam.qui vir optimus Romas efl^ct. Esndcm. Ops. nuncupabant. Sacrarium cjus in regia fuit. Opis Conftvti ctiam Dea: mentio fit apud 'Varronem. : : Telliircm. ut fervirent. diftamquea monteinquoeflfet cxpofita.'] qua: nomen habuit a conferendo. Is igitur cum omnibus matronis Oftiam obviam ire Df<c jufl^us. non abfttrde adh. terram fequi oportere. Scaliger arbitratur. Nos de prioribus pauca quadam. ptitant & fufBbulum haud habeat. lufus. cymbalifque terram fus ditionisperagrafife. inqiiit. monte Phrygi. Hsc il. ut infra explicabimus.quodp!urimap. ciim peili Italia vincique pojfe Mater Idxa Pejinunte Komam adveBa ejfet : rnoti eo . folutum ac manfuetum .?y».quodga]los huic Deje.'} audivimus. qui femine indigeant. de qua alibi. videlicet cantiim tihix.xri. [lib. hofpitio cxciperct .introeat nemo. durante bello Punico fsepius lapidibus p!uifl'ct . dliix. inquit. unde Romam tranfvefta & culta eft. Diod. Idem ficfcribit. c. quoque a Berecyntho Phrygise monte cft dida. pridie Idus Aprileis. /. & P. 'xdtcixco e^m Magnam Matremr\QXVi\mX^m eile. fofepb. dicunt Matrem Magnam. ponit . adjungunt. . V. multasartes ingeniiacumine&invenifle.dis fuiffc. in regni focietatem a Romulo receptus.tDfzimortasefle. fignificat eos.^. ut eo.Dk Satu«no et RHEi. Reginam&' Opem. Dea PeJJInuntiafz PelTmunte Phfygis oppido .folam cum fiftula & tympano.quam cxponi jufleritinmonte Cybello:infantem aferiscnutritam evafiireinadmirabilempulchritudinem. monitum. hellum intulijfet . ut eam. & refumit denuo. facrum kpidem quem Matrem Df»»7incol:E .tm.

urjm cjfe etlnmbam .?.<licam infta ubi it in:. v.7. t. fed mt difipmic mafiftc. dedicavit eam M. *^l Tiic AtSpi^itnc iviaijucm orrai cfi/Aiy Oy Traitv ^eufjiA^m. i. Liiiiis. quod proprium fuerit cjus De^ Sacerdotum .K\ixt\. Sic poetx inteUigendi. dius Cenfores. quafi «u. Arnob. epigr.t dum mediKS prxfiat titi parvs Decetttber E. v. contra gentcsl. Lucian. M. piagnA Idi. Hunc deum pra: aliis vinculis oncratum . Kamparcntcm odio hjbctts (b. nucibns puer reli/lis . catenamm pocnilque addicium. id eft. LlE. Placid. 1. Fetizciiamftudioium. . 8. . adveftam ex Afia P.t::a 1 4. kto ri Kj/cira» t«» xt<paXK' .paucila ils dicenja. idcm Nonnus lib. Krmitatem. Corn.iftcx. at^me idec im infibclam revccas. Fulgentius Phumutus Albricus. nam tm mafifler. PaUadashb. !il>.again. « .tles Dtcenibcr. ii. Coeii fiiiire lilium . ThebaiJ. Si dtclis parcre ncgas T. cap. loin priticipio. Populus frequens dona D«* in Palatium tulit . quam lub illo egetunt homines. e^o Satmrnaiia exUmdc . five. lib. te palatia tamdent . Dionyiiac. Tir yap ysrraVaTTa /jnuirtitcti: itai ixETroc KTUttr ^p li K^9rcc ^«Tflc iruy^^^Atn ali. ult. Qax prsterea ad Cyhe/es hiftoriam pertincnt .Sed quia Saturaaliorxun fada eft mcntio. in Palatium a mari detulerat. Saturnal. Sempronio ColT. ^TiOthl mti» raflmt <• ftpiiia . C.tvii . alii. S: a filio pervim interceptum . Claudian. 18.itr^ne nt difipittodiftipmims. de captu: . nequeconvocari poterantpatrcs. f 9. Sylla apud Pluravchuin ait indilam quandam cfic ui Crmic m.C.< bant. Sic fora mirciltttr . lic expoiiiit iEgidiusMafcriusindotliscom.ttumalia. Megatefia appellata. Cybe/e vero eadem difta a loco.im . Auguftocap. ludique ob dedicationem ejus fafti .tdidKS ridctts jocus . lib. Eoquc puto Manialcm allullflc 1. Scipione. quam poft anno dlxii. 5. & C. ad v. Corne/io.UITATUM ROMANARUM. cap. ego t. Maciob. jocos. qucm mani. (ut alii malunt) xvZvTni . 44. dicunt. Fttiisiv i'f/i/. Vic^oriimi var. jlvmm > reflvcrm.i.Junioi. .is.\ L P O M E N A. citat Apollonii fcholiaftcslibr. in omnibus fanis Romaiiomm vincula ftatuis & fe . i* Aisc iri "^^fM.CIauCornelio N. Dhbitatmr eliam ? vi/tcia Satttrno exnam Ccntra^uc p. 13 "". Tit. Excol. id eft.ruiio deorum Sammo omnia vulga- yi/t:/a Jcrfis — I. xin. . anno poftquam locata erat. homicidai bearos effevidemvi .trt. 44. .epigt. Ctlnid. de Aftrologia apud Cluiltopliorum Rufjm in . & cogno& . quos primos Scew/Voj fuiffc Antias Va/erius eft auftor. .cap. Xc^ue ut m. Nec Saturnus modo vinftuSifed la iireis quum cum lib. 3. 4 fc. JEdes illa collocatur i P.fdi- . Scd fatis dc ApoUodoro ad libro .::ns .t^ifiroma^ifler . imo fracio^tie trahfiis adatnattte ijtenas & & Satiiriimm Titynniqme vccat. lib. cui poftea Africano fuit cognomen. hodie ron c-vtat.clauriquefcholi.vcipe . ^ : & Has cnm Stat. P A R . 'Aiti ^i xliitAi cift Tcic n'uri xiXti^u. 19.quincndefcribendi i&praaliis ApoUodorus Aihenienfis Bibliothec. ^ctiti/ia ccmpede dedicat cateiMS Satnrne.us poeca cclebrat lib.tt G. v. iii NiS. leftifterniunxjue & ludl fuere.\c p\m\im ^ejjjbat Scii.& antc illum diUgentiilimum antiquitatis invcftigatorem Mactobiura. Mega/efia appellatos. 6. . j. 4. i fub initium quem Antipater ve. M. vcl. T. Jiiniiis irutus . i. fi fed certa tjHos legts anre . rapin.tffa GifanlMm Yinmla. Liviiis . crobius dccimo quarto «-sf 1 S-soj citct MaSaruinal. 5. Quem locmn mcctariisaJ Valcriuni Fiaccum cum fub eo ficula aurea.rr. Anthologia:cap."»} ^xMiti . Paliphatus 6c alii.-vari.iri ubi barpari vindum a Jovc Samrnum fabulaniur.t^iftrt Et blande male predilut f'it:l!o . . I D« Saturno Qp Cyhe/e . cap. voracitate deglubcte foticum&afiliorcgaodejechuii . utalii. Jam Irijiis cpigi. 8.ipfecccidiffit ^fi Satmrnns mtrraHs fttiffct .. .A dedicita eft. ut fufpiccc Don euudem efle auciorem. C. Habco jam ^u. Oti. ^r/iicr ac AiirNF lic to j^ecyaS^or frWc. Licinio Cojf. qui per furorem motu capitis comam rotantes ululatu futura prxnunciaSofides Atticus apud Fu/gentium Placiadem Cybe/em dici ait . quum paflim traJiderint Myihologi . FeJ/us: Cybe/e fita. . Quam Beam is P. Hsc Liziia.Hloritmfoitdcrihus rel. ejulUcra vim meruentem in Italiam fugiJ- D & •— E primo & antiqui'. Satttrnns mihi cctnpede excimtns Et Et miilto nt.tbrione CoiT. Sic enim fcribit Liviiis in illius anni hiftoria. Scn. Authclog.ttris in:^ii re^umm inifctcuf ^l^d hcc Jczit Et leftc mcdius December . Exi^is er ccrta ^uos te^is aure jocos.?/or/. Sc & mihi cbiicr de ob id ncccaufidici in foram ventitabant. lib. vel a monte Phrygia: Cyhe/o in quo fuit expoin decima regione Urbis. IV. qui locus in Apollodoro . neque judicia ulia pcragi. qui eft in Phrygia. Nonnus DionvCac. viciunique&inTanammconjefhim . Suetoi!. w» adco mirtr : tnmnms enim efi. Titanibus paitum iniiflc.Mattial. ult. Vicfore Cyhe/e difta eft eadem .l.:e patrem. ita appellabatur. dum Apoliodori auftoritate ufiis oftcndi: Taitrl f. Scd illi ubercm ex omnibus psnc probatis (criprotibus mcflem .geminas pitcrima palma fcrss. lib. Sc falcsni invenifle. Locaverant xdem faciendam M. Satutnal. autcua ultimus vcrlus alitcr habetui fcd paivo difctimint. Stat. C/andiiis Cenfores..Ratio- nem pete ex Luciano Ub. 145. .\ntex-egematis. Herculcs farens iUc a L. l". iil. ult. Sencca inuoducicui in aagucdia cjufdem noramis iH. epigt. Manial. Per idem fere tempus sdes Matris funiiis Briitus. L. ^Hcd nbidi/iofj fit . . Acilio Gl. *. ta. tiU Zoiie. quod ageret homines in furorem . . & i. in Satiirni vcteres tjxaho catcn. Argonautic. nulli ignomm eft. Plin. ut D/Wor«j fcribit. Sueton. mnmlos frioret.idii catsfa liiiCtum SatnrnKrti ^ fnis diehtti taittitm -jin. qui primus ejus Des Sacerdos fuit. Kmi^midpaTTi.iTKm mittit. Sequenti anno acdem ci propriam in Palatio locarunt Af. a capitis rotatione dictam effe . ea paulo ante in Matre Deum iunt explicata. i. qua: fefto ipQus folvcbantuc. ditm ipfum vtitOMm tanoitam lalTottemintart. Calig. cap. iu memotiam fcciuLfclidtatis . cnm Carcs in Argonaut. fi. i. quod Gra:ci «oSiffor. H. . lech lib.*i . fed prc homi^idio ipfitmcHm Titanibiti pmttit . 6.l. . z. 14.j & faiifa^fa ticbe & tatis Inde Satumi injccia erant.cemationcs 8c fpiciicgia tantura coUigo. ehifcjuefacris minibus. ir tikernm imfii^t tniri Jmt aiam Clamefc revocatmr a m. AddetrestantummodoUbroshujus ApoUodori liiperefle . finxcrant . ^ mfo f. 14. Januarias telcbrZitii S. dcdicavit M.ftt etam fcriHt. epift. A U C A r. librmm mijifii. 3.licet fciam JuftumLipfiiuii eleeantilhmosduos.a) ANTIQ. Corn. apud P. frotrrvl Adftnt.Sc cxqiiiCti lcctionis libros co timlo (ctipfine. epift. Luaat. Servius ait. Thebaid. f •« eontra . Satumum redeo. 1. totique genti nomen impofuifle . mie dies feftus fuit.z7. bus terimus.iiias iiiijcynin<i. fiiios cx Rhea uxore lufccptos Jira patri virilia fecmlie . a Cybe/o Mater quam dicebant Magn.

.

.

ficrificantcs diis mnmbiis capitt vd.i c.t infe. c. atque iia confpe6it:m hojiis cvitavit. qui ad lib. f iater rcliiioncm vagis allquid offcrrct obtntibrs S ilitrno . revocet Satnrni Cybclem eandem etiam effecum ^m JyriadocuitPhiUppus Beroaldus in Annotation.s . crinalis violatnr pittvcrc taurus. i. 3 i€neid.j.zf^. fcs induebant. cadem diOa a toco . ut rccolerEtut memcria autei S< prifci facculi . ^ ^^ ' -• cmnes s fTu{Itis foUoTKm nbmipti tegLintttr KmbTACttlo. 1. qtiod in tiitela Satmni cffe cxiJiimatititr. Tom. ijuod Graci niClCtf Cybclc vero .tmfttos'inCKrvantes'mnqnodgereb.^ nions qni nttnc efi CiJpitoli/inSyS. 7.iftjtte erat. Annal. Sciv. non tra fonant . idcomnltiplicivefie ^ncd omnispotcntiaor.cit. ijtti cjt in Plirygia. citm dominis famitti ttim epiilentttr ibidem. aVo TK xuCoc fiaxiiit firmitas gloritc. !n circuliim. cttm domino Ittdcrc verna licet. ^ ^ .i]tiia omnispotcntia etiam virtutl dominatur . ad Edi&timcttruliitm: ApKdVivianumquirititr . Budsus ad legera JicHm in an.ttnrnalibiis Capitolin. Clironic. fummotiue volutns l'crtice . i. C. tjitia omuis potcntia regjio ornatafit. adytis ^avlfa Cybclle tcones & Exitit. Alma Kcc Iib. Jiait Sattirnalilfiis Kon d. Et lib. Idem lib.ipitis rotationc ijiiod t>en^ apitd eamfuppticant apcrtis capitlbits .Iib. i. ^pronas intendit ad ofcnla turres. cui Dindyma cordi Tttrrigcrxt^nc tirbcs. lUi iacium apcrto fiebai capite cum aliis diis tefto. qu£ Cronia lict! . 10. tiuod omiits potentix elatio fit in cafitc . totumquc corpus ctrcttmagere icXthiatCoryb. Siiiou.mtes aut ut loquitur Nonius Marccllus. . in vita ejus. Ub. Ub. 17. inquit . t/Edilim rt^irt ndns alcam .Ub. Obfnfttere triicet omcn Coryb. IJic. 10.oblcr\aiunt Critici.cafita dctcgcrc. . ^ ^. & . I. Luciet. ArchigaUis . Italici aiiBore CL/Enea vrtant capita.crinrfqne dutos rotantes fitlos. lib. 3. Et ipieVilgiUus: cjfc ^od Jtimmitm cinxcrc coron/i ^uod fiijiinet nrbcs.t Nam propriitrn efi cyitsJ'. zi. jV/. nec fenfus corapleti . IC. bele . . 4. Sciv. Mytholog.mflitUt . nbi ara dicata ei deo ante hetttnn Troj. —— .ituTHij. ceniccs tiibricii intoreiucntcs motibus. Nc tjua inter fan^os ignes in honore dcorxm HojaUs facies occmrrat ir omnia turbet. fnaqtiififue . Ulpian. citante Subtr. 6. & N 2 ootacio. idco teonitm ciirrnipricftdcr. 2. 5.mKtpteut\ii Laurcntius lie laBarrc ad Q/Tcrrulliani libruni de fuia tiipcrfe^tiiimn:. & Er^ipwrcT'"'^ °'^'" ' docuctunt abundc natuiaiis hiftwis Vol. Paul. Fulgent. cap.Sa tiirnli qitbtfttc dicebaiititr .mt. U. . maxima Athcn€ ab ittis . fct ycrnsAiigitJiws vcrnas in diehiisj'ejiis fmper admittebat. .ttur dictint. : Paralipomena. ^ nontiunqu.ali- C. . Pliua infra 1.ES SACRISj Auchigai-lij.innm vidctiir .^^neid. • . 8c pri. polyhift.Jul. Aurelio Macrob. ad vetf 1 1 ^. Emendavit doclirtimus Meurfms Exetcit. 80. lib. in titorc LatircHtis agri Veneri matri .iput.ire conjitctos ub hoc ne FortitjKc tacerto. Aiiol- ad fofiremttm aniipitifcrro brachia diffecant. ^"' "Strecynthia . Videpracteralios.46. qitod agcret homlnes infttrarcm. ' ' I in Eutropium Anrca fanSarum decits . fi fervKs inteffmaticos nonfemper cipKtjaSarct ^. Imf. lib. In. S. Togas exuebant . Anthol. 3. 31. Hinc . Ipfacrinef. c^nia Satitrno capite vdata inccnditur. jaclare.int .itnrmns appclLibatitr.mtes jaOant G. illud in Hfrculis facrificiofaditatum . I. ttata fit. De C^behs fatris. Stfgcns feneftras dijficarit tumine.ldctn adl.tpitc idcofinlitiir (Satuinus) qnod .De CrB£I. Jul. cap. qxod is ciim rem divinamficerct .ttcr. cap.i .tllantibus SJ«r cafia vejlis > GaUantes funt infani furiofi a Gallis matris deum. Piifciano Ca:raricnli lib. tus.i.iatum pelagHs lacerate vifcera terrc Difp. Attrora prlmo convenitfians habitts. Civitates tttrrita . lib. 4. . tjui cajiritm in imo ctivo Capitotim incolebant . cap. epigr. facilc eft obviuni cx Servio Honotato argumentuin . patt. Plutarch.. 3. Sil.ifere de Raptu: bnxtis . 7.ttiens kedera vinSlis ger're cothltrnos . &c. 5 6. Stephanus notat Huc orgta fctnm Tr.^neid. de laud.^uas infignitasttirribiiscotjjiat. 1 j. Eximiis mitnita Martiale Hc aIiis. in var. \eti. qitas tcrragerit. Turneb. ita : apfcllab. Tibi Kttnc femiviri terctem com. nc ab Ulyjfe coptit:ts iiiterrnmperct facrijicitim . iaccre c. Eud. 6c iple Yirg. GuUiel. plures in re obviacitabo:uiiusClaudianus(atiserit.c.^Kia Saturiiocipite velato ibiurnitnr. fedilluddehujusdei cxremoniis debcre inrelligi. Sympoliac. Vhrygios genitrix tttrrita lcoiies.ineficndnm.j. undecitm ttirrita corona matcr Dc:-mpitigititr. vel ut in aliis in Euraemdib. aaditur fic Cybcle m. 20. Felt.cap. qitta . proxirae citaiiuSlFS. hoc D. feu mapia deoritm matre ' . ue niinunis imitatto cjfe vldcrctiir .lf-?*'/' oni^u vulgata'^H"' quod ejus nomine intelligatur terra . C a p & T. Qui locus mancuseft procul dubio . 3. Silentiarii. . eclogario de mcnGbus fcfa Dcccmhcr.tre comas adopertus amicin. movere. quo fsinmia intcr dijniinos crfrvos te^nalitas p.Annaliura. Prunus veifus aliter Icgitur iii Macrobii cditioue Lugdunenll.ixj'w<i pars Graiiim Conjiciitnt f. .intcs. ^ maxime Athetiti dici inhalithac^enus nicndum: Idco tttrrita pingitttr .cujusc». Nam qu£ vcmtftas hic adefl G. Italia. — 5. lib. excepto tantiim Martian. Aulon. nominisetymologia Fefto 1. parens Idta Denm . poft Satnrno facrificinm Jit aperto capitc. excutetc. Punicor. /*. 6. de Nat tocis 4Rer. lib. . ijnam dicchant magnam. Satuinal.-retur. ^itimqne diem celebrant Exercetit epitias ^lnijliie fnos iit ^er agrus nrlief/jtte fere omnes iltinc f. DilUfiie capite demijfo.intcrpietes cpigt. E. & .i«f . Tacit. Caim. Scio. Maytio matroii*fervisf:t:s cttnas poneh.ial!liasni!JJa. nam lucum pineum xof/ftir. . .utdocebo inftal.Hxit capiti titrris . 2.y t»» xs^atMtt. Purpitrco vet. I. cap. capnt adoperuit . clcg. quaprxfatus effet an nihilominusfanus vid. j^irai ium in ejus templo publicaque pecunia JxtabiJariapopuIiRomani . I. 29.em facerc dicnntiir Satitrno facrificantes. cap. rf/{pc. ii:xt. . Freculpb.Et SainrnaUiia dona SatKr. Is I. Poinpcjus s 1. triiliniim S. auftor. HUefiar.Ub.inini^ lllx nt honoreproniptius iu obfequiHmprovocarent^ hi tjKaJi iratiam refcnfartnt pcrfccii laboris. crinitn rotare.2. 2. com. Dijficit aticipiti miferabile findpf. Satnmo . Certe igjtur capnt torqurrc. . cap. l'elato vero c.liusIocoIaudato: Et pajitis aris jam vota In Uttore folves . ejfe itcrantitr Et intmortale comariini Dtf. VarioTctentius apud Nonium in Callum . Anrea nttnc Nnnc tibi pafto : Ideo lccniim curriti prjtfidcns . mos traditns .tqt:e Silius . 7.utnotatum aliisex : AututuiMS. Italic.iixo. thyrfiimqu.m buxo.. Malim Etpio ijitafi malim . 1. Multa Dionyf Lambinus atttem titrritam gcfiatcoronam y ofenditfttpcrptJitasterr£ civitati's. CapeU. Stilich. Afaxima pars Graiitm Satnrm Conficittnt fa:r. AtFulgentius fupra. Apul. Cyei . cpj SatHruaUa tranfitrt tota. linar. ^ Samrnal. bLtndicjue Jubas . lib. quodHenric. . i. cymbalis. ^nH.illi. a luco. id cjl. ibi.tcr. 1. 11. Iiiterim fupplendus FiilgentiusMythologiconlib. fynthtMartialisadl. Mttralicjtte caput Dona paflini per uibem confeiebantur ui fexcentis locis e . niclius. S.. Solui. %.icerdotttm. facrum fuifle doccbo paulo uvCnxot.imidoftjftc ^rocitrant mojlriejttc itidcm . itaque fupplcndus ex MS.. Plena tunc ludenJi comedeniiique cum dominis lcrvis liberias. Adlcnbam proptcr elegantiam fragniejuum Accii vcteris Tragiciexlib. Ut poe12 padlm .£monib. ideft. infta. — tympams. .aliis Albius TibuU. .tiit .

ftr. Apologct. ii. itaquc pulcs in . Placid. M. 1. notationibujdoftiiTimis adPandeftas. id ejl . . Achill.- —^^— j.tnt carniji. Ub. ui elt apud QumtiUanum . 62. D. Tu/xireiTX X*) ^•j^coTi Bpe. 1. adlibi.tticotam . qui locus elegans: .i ? fcilicctenervatiirimi moUiirimiqueSc efTent & haberennu hi GaUi. . ad pulluin cicndum quo )anitotes evccarcniui. . 4. inHe. fed tollendum tamen inde mcnduin. 2.if. v. Idem z. Iibi. M. — . P.Tgitant Cymh. E^o ^ymn. Ariftznei. ae per /•. Ub. in Eutiop.iS. Nam impudici. Viig- Cymhala putf. ^ cymbata circnm fc. Ctiton. . Sueton.iff. Ficculph.tttn .tbutisf. in fine - ^. 4. Atque inde quofcumcnie efFa:minatos t\'mpina velcymbala geftaie diccbant.CKm/ifiiiid/^miM Citfiioliotdem Tonanti Jo'.ttttitnwHe excrJta pHlfn Zy^ra Aufon. 52.tttaipfrnm'A}hi<\\xiA pciji^riiem intctligai . Archii^atlnsiltefaniiijftmns.iisredimivit .indo tibabat ——— Ce. tlyyrjKin Ha. i. . . . O M A N A R U M L I S. 860. lib. .tcCJit.inito. propicr Atyw pueiuin formofum Cbique dilectum. Piiteia apud Cjtarcos vigi- Valci. refte diaum. vctiu f.fed ut firetfe tl^ihisfrhditnm .ibitnr. Sil.Amhologialib.. Epift.Aiys inulier : fotteaneftzminatotumufibusappUcandus.chi . c. &poffevet extrcjno . £t ipfc Sii . Huic in omncsGallos feu Cybelcs Saceidotes eiat furamum impcrium.jaaj-jilMtumiapuxi/iUrprsJfosfan^li. ^ Et lib. ue trittjnph.i///(jnominabaiur. Juvenal fat. inEuiiop. (jnejn mors ati^na rnilaret yfedfiCiriciSy vet jirchigalii vel^J.^I. 65. —— . Hvgin.frimipe celfitr ibat .uitlis thyrfnm Erythrxx Kchridos horrenr myfias.epiftol. 8.. retiquum Pljry^iis abfiindere cutlris. ^uod eafcrej.uru Z»tc( ^i xtpxvrcj. crittem^ne rot. Termllian.int. .cont. Quod . Mctamoiphof ut aliosomiram elegantcr defciipfit (i_ Camllus epigr 65. 5. Flac. cap. Novai. . dcPenthci czde': Tytiipana^Ke motttm ftthito frior aaipit hajtam. aai!i IdtciDadyti didi. TinnitHS £r.is ? homincm non ii. Et Claudianus Nott bnxHS de Raptu fupia citatuj: no» tra fonant. }u[.t^. Vetiu SchoUaftes Archiialti cymbala percmientet Gallo . Falloi.ina trnncis. £rd mntier e^o adnlefcens ego efhehus Ego pHcr. Campanaram Ihano vcitimr fonns tyjnpani.tmnes. IJiacos . P. Ubi ar.fic Tympana C" .tjftdHefreqKcntaret. iz. M. le^etnr . Sidon. Phzdiz Hippolyto ^x^ne fub Id^o tymp. qui Matri niagnx cum lympanis operabantui.i fonat tirmilthns tris asHti Thihs ut infanti vagiat ere fuer.in CamiUi riiumpho pag. . 7. 4.a ftjira tujnHtlHS . lignificaie . Non vidijrifmutacl-rumteonis ad Id.tla danl jticlH fonilum pedmn tentis reboant cava tyr.mtis te^atum Jiet amiii.. Accius Plaiuus PUudo oacl:. «r traSarent manihiis. ^nxro int «linits d. io hujus laciis t^rf .iris . adoificium AichigalU dcfignanlicet pednf^ue \iftu.itt. Claudianum '^ > lib. veif 496. SoUn. Pinns ^k* cotitur infairii aui quadiantariz foemin. v. Aigonautic. . fcrie. Lanios inde arceffam dnos cum tinlinahntis ' Eadcm duo ^re^es virgarnm inde utmctrttm adcgero Vt hbdie ad litalionem rnic fnppctat fitias Jovi.*. Luftai. M. Quid) .itnr fuperbirct fufra ijK.Erant& inoftiis. Am. 17.1t Odryjiet ad marjda tympana rt ei appoftiun . . adfincm lUud quoque a doctis animadvcrliim eft.tna iolle fon.intes t profatute Impcr.. epigr.A/^. Lucret.i . 5. Polyhift. Sctares.IdemTetMlliar. v. Aoniis iUidit tymf.a Cetanxos ad tymp. M.i putcm non tvmpana tantum r.ttem Ojrjpas cum teltii in arees ci- Secundus vems pceia in.ifi^litm£. GeUius libr.icchns . alii^rc^. : .imif. In matam crHcem ijiic ibit Jnfilcr tenonins. Exiit. Sed cutn gladiatoiis meniio 3 rcitulliano dcinccps habeatur puto priorem lc:lionem melioiem. Inuherei infantei Feftus Pompeju5di.de Rcluitcct cnn. '. area iMlfercjuodinulti .' Iie. 4.tttympanis adeo ferunt manfnetum . at non Ule in eum dez amoi. Jozis futmen. Viii dodi ad C. . balncatiices crtcjue effejit. lib. 10 legendum . fed . 146. Aniniadveifoi. 9. ApoUinar. i. .Jianeii'j:s ant car. >-Eneid.CliaiiinXl.int putpita f. V.it tiniiitus akeiii . Ita Lauieniiiis de laBartcIegit.thanl rauco refonantia tjmfana fiiifn . tym- ciiam & uolas. .>«r. Inuheres ciiim ejircas A. Lege igiiui Ego inuber ego adHtefiens. d!e 1 9. iniiHil .-r-(ij. Ovid.24.UlTATUM R M\.im y^fjs/x/r mKf.ittere eteos. i fc.in. . lda:os feiium nivenilVe i.tlmis . . Sed ad Cnretas aut Coryhautcs magna: Matiis Saccidotes tedeo. i. Carm. cap I2.tna ter^is Mareoti.'jH. . Aprites ejuo fingttinem impurum tacertot ijnocjHe ca^ . in Augultocap.im li illidcre pinu . Cinityn argtila ca'uis timiilihHS tern fimutejKi Cert. ICIa epift. ego irecnue faieor mc hactenus ignorafle. frictu riuiigiuero coDciubant. cap. Guiliel. anie triumphantis cuiium nolani geri foUiam: Zonatas Monachus Drungarius Tom. j. 20. Pri^tritis.Eneid.Ub.2. fotniiiavil ^neri Capitotinum Jovem fibi cultores abduci^fefeqne refpondi^e^Tonantcm proj . Faftoi. lamii. capitc 10.if»».gcnt.itris tluate cymbala circum.indavit.Ubioi.cap 159 Hisquiprjerai.mt.im par effel . ubi forms clegantiz pticlaium eucomium . in Lylilliata Aiiftophanis paOvid. 10.\tys. I r.utfit gladiatctis nomcn. Siat.tdiattris .100 ANTiq.it fpirilu infeilnm. 10.1 tympana Sc buxits locum hibcbant. i.ttoris M. Virgiliiis l. "' /' facra ftaccnt haheas fro ilarte Cybetten.tlii. 10. d.Eiiamencati^em nen dico Venerenm //. folemniiqnc rims faciificioium defcribimr. Calend. Tiucul. libro t.ideo^tie moxtintin. Ital. I. ut cx vaius auftoiibus ptobai HadiianusJuniusUbi. &Tti. cap. Kcc Dodonai ceff. Ita intcUlgo CorykantiatjHe £ra lib. Omnia funt pulchctriina. ScdniuiuunioicuuuobrcxDaTcU- Matris dtim jfnb qHttjatHil ^tys Matri itiim Sutius: iiltfllis. iii Vlo^. tcnta tonant p. Cantei. lib. Thebaid. Cymhala ferre Infuinis )b- ScmivirirjHe ihori. Cujus leicaraiio. I H.i repitlfa liah.ifnpfliiio ant iiolamfontibiis appendi fotitam g. ij. Annal. igitui feu nolarum ufus in faciis Cybeles . . iiib illa aiborc jaccniem. "™"— "B. Collj/jue ffzminea jj^. Fabulai.ina difce furores : Sic 17. lcclion. Varro or« Id. Hic piimus cymbala pixlata in ilUs faciispulfabat. jfij. Lucan.iifiii aul damnatouccHrre ^quod ob id factum Tenspctlneretur.us-«wo-/ittFloreniiChiigin. 5.-. ijuilercs m. Tymfana Concava.inuis depcndchant. Gcorg. verf 116. Mttchnm malacnm panotribajii cincinnatnm Hmbr. Lampiid. cuftodiendis civitatuni muiis tintinabulis mutabantur Thucydid.lrcijam ijltcrempti fo' liiatqne imperia m. ^ FiiiHs ei dicata . Flor.i licetliiam DaaVlos prodideiunt. tom. T Et lib. ^ Ratat cjtthca m. Nec tanium in Cybeles factisufuscytnbaloram &tympanorum lcd etiam inBacchi Orgiis. I Cymbala dum.xit.'. aut Matris Deiun tcceptus .thal motlia gejiu. Sa/tgnineHm lib. Phatftliz: tatum. legatario doa. lib. — f. crgo ipfe .ijii ftd Jios eg» rram decus olei. popntis ceiinernnl triftia G. &. Plaut. Ser\ii narratio eft fula lib. R. 64. ^tis ?nelins vibrata puer vertigiae motti Mejnbra rotet. Rutfinum J>jm re^ate tnmois lib. 9. In JtHmerHJn qnotiet radiis ferientibtts ie7x Rcfpondent docites mtderaro vcrbere pctyes.-c . e toct . tthi^nondam enm ijunm vidijptit tjuadrnpeder/i G. ut eft in Ovid. cap.

DEUM. ^Eneid. « ttu^os . & Atyos. forte quod immortalitas dcoritm m. Pollux Oiiomaft. uum. c]uod omnia . . qua Matris deitm dict:nt. TUSCO. uc c^ttotannis infacrisfiiis tllttUfux pl.Sacris liinc ignibtts Ida CAUSARUM. JUNIOR.3-oX£tr Dianam Kt cwdcm .trhor tttttts Helychius Grauimaticiis TnfjfiTixn .eruditu!jmo lC. . Lntnm iii P. DeHciis apt. V. S:at.it. iVifi forteplacetratioab Aiidrea AIciato. x«/):tf . .'ile Phryges in honorem hujus de. hujus tibix invcntorcs .D S!c Tlfrygn ElUt cx adjtii terrificii getilfrfx . SACR. Audiendus 5c.miajfu iuter finos trifHdimtem hi liTiKiis.cfuam mcmorant dizam infolatiHmftticotife^ralib. MAGNIS. illa in urbem reccpta fijeiint facra. or/i« . SCIPIO. » xofTo.4. B I Infetix virgo tota hacchattir in tirbe. Claudian. TAUROBOLIUM. 1/i. Tiiebaid.Poctas tantum advocabo. L\ . . i. 10. in principio.mttir. 166. SIVE. fequitur jam Jnpiter.& adv.Cutn facra vocant . PintJ fiiva nnhi miiltos diU{ia per annos . crat buxeafifiitU. .C. V. :i\ . ^(. . Sil.ip. . Hnas iilius illafoletnniter cfi quxin . 1 in Eutiop.Tlacc. Quando 17. >is manus & infelix adolcfitntulitsintulit.tiia.t Sjill«i'i'ofyi:e rot. ineiusmtelabuxum reponunt.tt crints. pcti poifint .UE. Alteiius Infaiptionis hic funt veiba DIS. NN. 94.trcnt adfripfit qui jtrchi^alli apptll.tjcfiati convcnirct . RENATUS.Maurusibid. . Virgil. C.is amans. 1. Scrv.WIT. libr. Denique & ^ in mtdi. Cum igitur de fano. com. five de quo hoc cap. lib.cirTi4y^cCoX«c appcllata . cam profe- de Rapm: Hic fedes augtifia dee Trondibus. A P. V. 1. 8. VALENTE.irtcsfibi amput. Sueton. 9.ijf: eS^.i arhort ftmulachrum jttvtnis fitbliga- IL. Jdiaqtte fuadet Xnxus. Geogiaph. producam. Italic.1 16. tencris e^ amantibus arhor Pallcr incff iiii . «quum erat. S4pt -jtlut gelidis CiccnHm 'Bifionis i» oris. qui Deits Deoynm in Carminibus incipi a Saliaribus diftusfuit. 10. L I S. 6. CRIOBOLIUM. 9.. TRIBUNALIS. AUGG. Tanripola Di. ^gtnitrix divitm in lonfccra-Jt? ftth ijtiaftbi ? nonrit iUiusfimilitttdo tfi arboris. AUGUR. . ntc crefante huxo Curctas 'Bcrtcyntbi. . ATTINIS.ia.itiatttr . Porro quum tam muUa de his factis lam vaiia plciique & & . zzr. **'Aat^uef. Aigonautic. Papin.Gcmina £ra fonant Idiaque terga Et modcr.tta tefangttinis l. 5. ut ex rerum na- LiuKS in Arct fxit fiimma. Rclig.ittr m. & . 9. in Ceiii v.tm p. I. v. Ego locum cxJulioFinnico.P. . 2. pailct O' omi. Et 1. verf. j. FECIT. VALENTINIANO.radiderint -lci . hiforcm dat tlbia cantiim.qiiodex illa atbotc BHula: ficrcnt. Placid. 65.fitb tjuafwifit- fo'aiium ftii -jtilncris Et codem libroadfinem: dex . de Rapm Xon htixHS . Thebaid.intif. agemus.ttris infcrtHr fanclitm nottiie imago artoris Atys virum dtmejfts genitali- turalium fcriptoribus proditum eft . O^ 3 hadtenus dixerim d\Qit\u ({\ii& . I. qiijtit ille f.i ferr» pi/iiis Siirt vltJt. ET ATTIDI. Antca :nale legcbamr: Tiurihoiium .IGNOAFRICANl. c. V.per aiinos fingtilos . jul. ANULLINO. I.Emblcm. 'A^Tifxic amplexti dex. . .ittriboiitm vcl Crihoiittm fceler. vcl Urioholiiim. 9. Virg. inas a Joanne a Wouvei lubminiftiatas hic apponam. Fxmincis experte chorit cum 'Bacchica mttgit 'Bnxtts . AGESILAUS. 480. |ul. MATRI. libr.tht ptrfttndir. fed etiam Magnimacri. j\I. elegauti meheicule de jiioie profanarum leiigionum libro . 1. ijH. ufijs Accius in Bacchis apurf Nonium cap. Catm. & hiftoiicis . Et de modo Plirygio fcu lugubri alibi dicendi ell locus.it tfftcit tit cnltoresfui virilcsp.NON. qux mire amoribus Cybeles quadrat.:gi citit. CORNELIUS. ttmpliqtit coltndi Relliritifafilex. 9. lo.i^na inftituit . mirum venationem non commemoratam ipims quum multis Catulluscpigr. TAURIBOLIO. C. tfuod prcficrnat fcras dici. OREITUS. fi communem veterum opinionem qu: eum Deorum habuerunt. . . T. 207. & . E J o Et e. & t 11 . v. COSS. t^tisfanhuario r. ^"Eneid. inifli .tjuamfcmptrfiittis ditbus in dcitmMatris iatcrmit- Cjurdem hbri. inTibei. Surcul. z. t:\imdsSatiirnoSlRhea. Luctatius cxpouit tibiam ad v. Z02. pintiim fd Ptr trifit Gallus ob libidintm vulntts perqtit fcditm dcdectts obfi. e^ hxc arhur ciricm ntinqu. eudein libro cap. Idita iriitntum co}if:imftj(jHt braM. il.itajonum vario fpiraminc buxtis. non £ra fonant. C S.tve barharico Cybeles . Valei. 1. Apollinar.t cfi . Cicero ipfej jFw- Jup iTtR fecundum >4^«////</». SEXTILIUS.i btixQ. Matrobiiim Si iWoi. . I0( . Thebaid. n. N"ec tantum in lac. S:at. jib imptidicj Ptr mttlta matri ftcra plorandus fpado. Ar uon Diani liic cognomma fou cuuvcuire. \RAM.tt . DD. f.v. Jove. M. T. ET. ET. De HisTORiAM pro ratio. Firmicusdeetrore profanar. I» facris Phrygiis. 9. Luitat. P. lupra laudatus . Cteditltr . .CeUniea committere pralia bitxo. « autlore. Arnob. is lottts huxHs. num. pinttmqtie arborttn ftih qua jacucr. loquuntur dui infcriptioncs vetuftx . Vibrat e^ horrifone rtfpondcnt Gargitra iHico. Gta.ETERNUM. Punicoi. 66j. .tritndo. V. I. Deorum fummo & principe filio qu2 parentes Jove. CRIOBOLIOQ.Pefrinimtemque qui deam arceirerent quid attinetdicetc : cum ex Stiabone Amafeno lib. 5ed novam rationemallatamaudiamusex AuielioPiudentio jn Roniano Mart)'re: j4n ad Cybcllts Pttcr ? iho Itictim Ti*y^r. c. & kfts ahfittlit? -. Decad. C A P. in factis Libett patiis buxum receptamloquituf Statiusidem . fequi voluilTem. Scio in SuiJa l.inctrttnr . « ^x\tioi ._§ljiid fibi vrjtittapinus.is Berecyntnii fed etiam & Bacchi . 1. eodem pinta ttir.tm fcnanlts. fed p!us apud me valuit ordinis przponi fuadebat. tibi3:quidem materiaponimrabcodem. EDISIUS. Viigilius inducitCybelenJovcm alloijuentem 1. COSS. M. & aliis. c^ inftnx macnlant Trictcrida matrcs. 1. N juvam fattr.flir//« tiittla Matris deiim /_/?.uras in fcil(ir. D. . I mxroris T Claud. Non hic Dyndyma . atqiie tidis fulgcre. Sidon. ORATOR. 1.tm pinus obttmtrat juatur. nt tauriis . lil. Livio 3. ET. IHud aurem oblivifcendum nonduxi.

Jovem dixere. varic fuit cfFictum. ex quoetiamPfo/ei'. cam viri animus placari non poflct. PeridtemGi^antes ab eo fubiatos ajunt: in Cretaquidem JVi///»KOT. poftmodum Cj». S. Simulachrumejus pro diverfa illi poteftate attributa. in throno cburneoinfuamajcftatis fede fcdens: /i:f^>/n<»» re^ium in manu finiftra tenens: alteravcr6/. Sed nos de Cretenfi Jove diccmus. Feruutur ab Jove non folum impii nefluiiquc deleti .apud quod pugnaverant .ob imperii amplitudinem confuitor ac providus.fingul3. nantur. Quje res Satnriium impulerit.in campo. fcilicet Gan^medem. eft. juvans pater. quis fuequibus de caufis divini honores ipfi fint cxhibiti . II. digeftas arbores.\xt Jovi poculum propinaret. invcnifle^qui hincindeinterrarumorbefuerint culti. ubi tur.Jovi a Romanis indita. }\i\ti Idse montem habitantibus dcdit. omnium confenfu & & & & & & Poftea vero tulit. Tertium Cretenfem Saturni filium. j<}. omni vi atque injuriaremotis..f apertc teftatur. i Poetis ^ater di. raptum portabat. L/w«. pus qux cumGigantibus iii Creta habita eft.JLites ac contentiones judicio auferens. ut filios fsepius perimeret. conjeftarent . In Ida antrum . in Phrygia 'Z^^/. Adokfcentiam egreflus. Itaque quod vita: caufa hominibuseflTe videretur . h\\^%lndigetes Dii didli fuerunt ii. Amaltbea difta eft. eti Jovis indigetis. animadverfum efle ab Jove in Gigantes oIj eam caufam dicunt. Alii Satiirno volunt in ortu filii gnum. & detemplis. acterra: bovera. cum quo etiam fentiunt Apollodorus . bello impiis ac prxdonibus indidto.quxin honoremejus conftruftafuerunt. in Idaubigenitus cft. non amplius apparerct. regnum perpetuum tributum cft. Id xgrc fcrens Opis.& circa iliud prata manent intafta. quje ad bene vivendum acpacem pertinerent. honotes impen(l. Primus omnium juftitiam docuit mutuofcrvari intermortales. & alii eum ad Dcos difcefliflTe . cujus poftmodum dcftruftx etiamnum extant reliqui*.qui exhominibus interDcosfunt relati. Propter ejus beneficcntiam imperiique magnitudincm .ri-)vj?f/. fufcepiflc relegitime regno potitum. tonitruum ac fulminum CEterorumque ejufmodi potens exiftimarctur. bcllumque his intulcriiit. Haftcnus Diodorus: unde difcimus. Jo- . Exceftit hic Deus fortitudine CJCteris virtutibus omncs.c in genere de Joveex traditioncD/orf. melleque educatus eft. coelo. Prima appellatio. memoria norainis cjus animishominum. primum vires &abhoftibusdefcftionem. fitpiter. atque imperio dubitatur: nam quibufdam placet. Dionyfius: qui tamen addit . qux volans intcr pedcs fuos quendam pulcherrimum juvenem.adverfique legibus propinquasgentesinfervitutem redegerint.'o«fw. Bonos ad virtutcm exhortatus eft:iraprobos timore cocrcuit ac poena: omnempxne orbem circumiens. Quxfacra Jovem fore fuperiorem portendentia . Dequo. qui Saturni &' Rhea^ fivc OpisRli\is fuit./f^>-A:KOT .ii eH. qui genuifle Minervam dicitur. tivationes prudens omitto. fore ut ab Jove vi rcgiio pellcretur. lam vero etiam decognorainibus.. Metam.\-\ci. qui ob fingulariain omiics nationes beneficial)(/fint cxiftimati. Ciim enim poft prslium cum Rutulis & Mezentio geftum.c«»zcognominarunt . fe ex varia lcdlione Joves ccc.?/w/wiiad inferosmittenSj Gif^antes reprcfl"os fulmine. Lafte capra: . quam in co:lum dclatus & habitatioinOlympo. quae in Romana hiftoria occutrit. qux. fumnia ope procuravit. & & & alii funt nutritus dicitur. commendataillisinfantis cura. corporis confifi. Latini facellum ipfi dicaverunt cum infcriptione hac patrideoindigeti.qux in coelo fierent . non vi patrem cxpuliflc. habcntem in manu craterem. Sunt qui ^ownomenabHebraico j-jlj-|> J-ehova ortum efTe velint.heroibufqueachominibus bene meritis honores impenfi. z.giocbus vocatus.ra. JE. Antepugnam. quK eum nutriit. Caprn . tumfinembelli futurum monftraruiit. Aliorumdc- & . ve) quod inDiisagerent. civitatem condidit. velut imbrium . Macedones quidam circa Pallenam. tenens fub pcdibus.jinfuperillifuperc£eterosftatuta. accepto enim \>Qi^ Satiirnum rcgno maximaplurimaquccontulit ad horaiiiuin vitam. facruin eft. qui Theologinomifecundum natos in Arcadia.Jovemlndi<i.rOt ANTIQ.qua. Patrem vero . & Tibullns lib. qui id facellum JEneam dicafle Anchif& dcfunfto ante hoc bellum anrio proximo fcribant & efl^e tumuUim non magnum . q.& locus ejus c^JE. quem converfis cafibus appellamus a juvando Jovem . A^K/k»iquippeabeisdefcivit. quam principem & inventricem belli ferunt. agamus. qua.ncti indigetis etiam OvuUhs lib. Pingebatur. poftquam Satiimus ad Deos tranfiit. inquitCic. Servius Grammaticus & alii. ut ait A/bricus. quem olimaloci conflagratione P/.etem n\iwcw^%t\imi\\\^e. & circiim dignas fpeftatu in ordi: & : : nem .S/11»//. jfoof/. tresnumerantilli. Jovem in Ida ab fe editum.UITATUM RoMANARUM & LlB. propter confulendiprudentiamappellatuseft. alterum patre JEtbere. ex quibus primum finam natam ferunt Liberum: altcrum patre Carlo. cum quo alri. ut omnium. quoda veritate non videtur ufque adeo eflc alienum. qui ex hominibusaddivinitatem perveniflent.inquosbeneficiacon- adeo infixa permanfit.£Equitatem ac leges introduxit. alii necatum in flumine. dctulcrunt. Ha. eflc . }E.uinumiciamnisundastempeKAT. jfoirw lacrificafle dicunt 5o//. juftcque refponfum. Sed&alios quoqueDiis prsefidium belli tuliflfeadverfus G/^ji»/f^conftat.mcminerunt. prima origo colendi Jovisfucrit. & conculcans. iiimaiie hominnmque dicitnr. cum fruftus terrs ad maturitatem perduccret . quod magnitudine ac robore mulra egerint in homines injufta. Juxta eum vero qujcdam atjui/a. tum quia fingulorum fufcepcrit fumma cum benevolentia curamjtum quia tanquam Dux hominibus extiteritrcftcvivendiimpcrator ac Rex.(\\i!L confecratus {\sit JEneas. quodfcilicet F«/?HJ nullius rei egeant. hsec ttadit Diodorus Sicufiis : Dejovis genere rit.obqueidei honores tributi:a Diisautem omneshoftes cajfi funt. clam nutriendum Cinetihus. cujusinillainfulafepulchrumoftendiVarro aiicubi fcribit. . fed etiam Diis . Hi in antrumad Nymphas.

redintegratoque pr&lio cecidiffet.inCirco Flaminio fuifle fcribit. votum eft. Meminit hujus hiftoria: Ovid. Delubrum Jovis Statoris etiam Te~ rentius Kij-co. Templum in regione x. quod pacem fcrre putaretur. Arx Jovis Ltventoris mentio fit a P. arma adverfum eos movifTent. fere his verbisDf/ opem imploravit. abegit.fed tamen non male. Adhuc enim fervatur vetus ejus veftigium vix xv. & Senatufconfutta fiebant.£. qus dicitur Circus maxiivus. Jovem Statorem didtum. At tu pater Deum hominumque. Si. Cxterum hoc demum anno.t fuperb. fitura fuit inPahtiiradicc. cui confentit P/«/. quidem arcem Tarpejam jam cepifTcnt. quod primumomniumRomsfacratumcft. ay?/?e«rfo didtus eft. P/. Viciore delubrum collocatur in regione ix. Seu quiit viHci fiis Ijumeris Ijac . lib. inde huc armati fuperata media valle tendunt. bis ejufdem voti damnatam Rempubl. fiflet. dextra hafta nitcns. ducibufque hoftium c&fs me auBorem fequeiites pofteri ferent. ut Romulus ante voverit: fed fanum tantum.»)-i:/^«/. quod ejusbeneficioftcntomnia. Alii z ftando nomen eum habere volunt. a fereiido velferiendo hoftem diftus.&pofteaextru(ftum: qua dere Liwverba adfcriberelibet. ^Arfo/fw dictum ait. ita ut exaudiretur. abdidit. nunquam fuerit reftitutum. Nepos in vitaAttici. /»/c)-i. Templum . quodque in vjii. Atti/io Regu/o Cof. inquit .jam facratum fuifTe. poft aliam . non magnum. jEneid. huic ft/tem arce hoftes. Sext. Teda hujus templi ob vetuftatem & Romanorum negligentiam collapfa. citante A//i'f»-oi/o.t Jovis.figamtjue focdamfifte. qua: eft boves Deo juvencum unum facriflcavit. fpeluncam etiam diruit to.trmn ferebant Hiifc Feretri diii. Komutus. Urbis Regione a Pl F.pedum longitudine. quo infert opimade CKninenfiumRegc fpolia.fed delubrum a Romulo sedificatum efTe velint inCirco Flaminio. Ex hoc templo fumebantRomani /. cui nomcn Pa/atium. Templum autem hoc a M.a. Faft.ruft Feretri . uti C/cfroteftatur. & Roms & in regione Urbis xi. voveo. forma nuda. Coc«e/. quo fosdus ferirent. Romu/us . ut «dem etiam fieri Senatus jubcret.ic tibi Romu/us Rex regia arm.inn acies. h.i fero templumqne iis regionihus ijuas modo animo met. f. fimul cum JupiTEK Feretrius templo Jovis fines. quemadmodum ab illo inftituta funt. Hxc templi eft origo. Caco devido atque ad terram proftraquot boves fenfiflet deeiTe. per quodjurarent. &c. inde exercitu vidtore redudlo . temp/um Jovi Statori vovet. Romanos etiam in fugam vertifTent. fpolia ducis hoftium cEcfi fufpenfa. bini ad ulcifcendam injuriam fibi in raptu filiarum aRomanis illatam. manus ad ccelum attoUens. De Jove Feretvio extat elegia Propertii ledtu dignifTima. fW Jovis Inventoris appellatio ab Hercule origincm traxit: cum cnlm Hercitles cum bobusGeibi boni pabuli naftus copiam . fic fcribit Livius : Romulus duce hoftium occifo . cognomenque addidit Dco. ubidegebat. quam fic coacludit defignavit i/iSior . teftibus Livio. uti ex Ciierone difcimus./apidemf//iLem. eiquc templum dicatum hac dc caufa. inquit. qui ipfe Romx Cum & & fugientijm turba agebatur. Livius lib. Hic ego tibi temp/um Statori jQvi.reftituit Aug. Marlianusfcribit. fupiter Feretri.t eft ar. Pompon. a Romulo coniecratus eft.'it.fedem opimis fpoliis cju&Regibus . ipfe cum faftis vir magnificus tum faftorum oftentator haud minor. ipfe autem labore feffus procubuilTet . dono C. Et hoc fortaffe a M. In templo Jovis Statoris 5«Batus nonnunqiiam habebatur. inquit .Cf.ft conftitiffet afuga Rom. ut qujerentem indicium falleret. Hsec fere Livius. Hercules iomno excitus: cum recenfuiffet numcrum. Et Dionyfius fcribit. deme terrorem Romanis. quod exercitum Romuli fugientem poft preces ftare fecifret. latro quidam ejus loci . voce c/ara.& liti viribus. Cum quo D«w)'/?/«. vicijfetcjue /egiones Samnitiiun. & ad Luceriam pugnatum: in qua pugna Jovis Statorii ades vota fit. Cacm & nomine. quanquam fint. Et paulo poft: Fabium ait fcribere bellum a Samnitibus in Etruriam tranflatum. Viciore SaOnuphrio Fanviiiio unam & & .quod monimentum fitpofteris tUiiprxfetiti opefervatam effe Urbem. De templo fovis Feretrii . id eft. dux ferit ante ducem. Dionyfio. ad fpeluncam Caci contendit .ffore collocatur .quinon templum.ttus fum. fabricato ad id apte ferculo. veftialigiis in contrariam partem ducentibus. . quod tempoje Nferonis hoc templum exuftum .D E J O V E. inquit T)io>iyJji<s . armenta per pafcua dimiryonis in agrura Palatinum pervenifTet . Seneca contra hiftorite iidem. etiam Dstate mca Romani G^-xco ritu faciunt. ob inventas in proximo aram Jovi Imentori pofuit.trcho 8c zMis. Atti/io Regu/o confule in belloSamnitico votum. in religionem venifTe. boves fuas recepit prope portam geminam. gerens in Capitolium afcendit: ibique ca cum ad quercum paftoribus facram depofuifTet. Haec ille A P. lib. finiflra fulmen habens. C A P. Urbem primo impetu capit . & votum de aedihcando ei templofecit: Jupiter tuis jufTus avibus hic in Palatino prima Urbi fundamenta jeci arcem jara fcelere emptam Sabini habent. • Omine quod certo .quod ei a Romulo extruiftum eft. H:ec facra . Virg. quje dicitur Circus F/aminius. 8. caudis eo traxerat.in Capitolino vertice fovi Feretrio templi fpatium defignavit. cumque cjedem expialTet aqua fluminis: eduxit . Hercule dormientc. quas averfas & in propinquam fpeluncam. locum templo efFatum.v. paucas aliquot. fomnoquc fe dediflet. quod Romulus condidit in monte Capitolino . i.><)«»?. .dedico. Haftenus L/i. In antiquis nummis confpicitur ejus fimulachrum. quod Vitruvius prope Porticum Metelli fuiffe dicit. . Fejius : Feretrius fupiter 6\6tus k ferendo . SaJoplTER Stator. (depr&liocnmSamnitibus /ocfuens) Confu/ manus adpr&Itum atto//ens.

Et quia Minervi. Tcritiiniim folurh abfcedcre noluiffe.>«oquartum rcftauratum ad dcaurationcm ipfius xi 1. Rom.quomodo conflaa quibus reftauratum fit . quam magnas opes habcre. C. qui in Faftor. fcd illic remanfiffe. de quo (\cLivius:Pontij!cemeltiit' de Numam Miirtiiim M. mulfoquecomplciTe.t exjlgnataque attribiiit.in quo templum ei conditum. vix xv. Capitolini nomen habuit a montt Capitolino. Et poft pauca: . Jovem diu cunftatum Expinbis. Sed fit. elexiffead terras Jovcm . Uojiilius . hoftiumfpoliis extruxcrc. Si alii fcribunt . diftus eft . Lutalii Cj/»// nomcn inter tantaC<Efarumoperaufque ad y//('///w«manhoc templum. cum Faiinus & Martius Ficus ad id locorum veniftent hauftum . (nam illis aquandi folemne iter huc fuit) invaderent .a quo primum extruftum fit . Numa capillo cipino.tIITATUM ab eliciendo didus coelo te yiipiier . RoMiNARVM tcfte LlB. Sueffa Pometia. ut. annorum fpatio L.faftum effe. Juvat hic ad(cribere fabulam de Numa. In vcftigio hujistemph crat££lili3 Summaiius Dciis. conftringerent . &auguriisDeiim voluntatcm cxplorarct. Deumqtie confuhtit augtiriiSf ou^ fiifcipienda efent.tno.itribus legit eique J. res fufficcrcnt. columnis cjus ex Pcntelefio lapide excifis. poftquam intcrjcfto cdxv. expcrgitofque illos ftatim perdocuiffe accepta Regem fcientia rem in Aquibus ad terras modis Jupiter poftlt facrificiis elici .ncquc tamen dedicavit: lioc folum fclicitati ejus negatum . Huic Dco cum Livius lib. quo padto artem Jovis eliciendi edoClus tuerit . cujua caput de coelo ta£lum deciditinTibcrim.fpe£lct.cc. millia argenti librarum impendiffe.pt3. dextra Alinerv&.jeccratque fundamcnta fpe magis futurx magnitudinis. De maonificcntiis ejus Tiionylius hxc tradit .lO^ ANTlQ. quaspaftus es. circaquc accelTus fontis infidiopofTct lam ventuns oppofuifTc fallaciam: illos dc more folitobibendi appetitione correptos ad hofpitianota vcniffe: fed cum liquoribus odoratis offendiffcnt fragrantia pocula. in quo crant multa diverforum numinum facclla. Frifco jam votum Superbus xdificare vellct.tnbus in Numa. cum id a Tarq. Rctuliffe Kege/n . quam Arnobius fic rccitat: Numam ..o Fulvillus iterum Cof. crificiis. iion rite facrum feciffct Tul.& cultus divinus inftitutus fuit: de quo tcmplo. fulmine iftus cum tota domo conflagravit. in omnibus autcm larpejus effet inventus. cum quo facit etiam Flutarchus. haufiffe plus nimio. deinde Tarq. quod de hoc templo Dionyfius. inAventino extruxit & dicavit Niima PonipiliuiKex 11.aliove quo -vifo mijfa fufciperentiir atque curarentiir docuit ad ea eliciend. Haftcnus Amobiiis. Is vero fic fcribit: Vovcrat hoc templum graverit. in latcribus autcm duplici ordine: trcfque aides pares communibus contentas fuiffe lateribus. jugerum ambitu. Scd quo rcs ficri expeditius Rcgcm pocula non parvi numeri vino. Servius. Quod iterumii Vf/^. Kegcm . Unde in Capitolio primam partcm tcfti patcre. Subjeciffe Pompilium. quo poffet liberc Cum omnesDii libenter migraffent.FrifciisF. Scd& fiivcntiitem fundaabfccdere noluiffe aliqui notant. Egeri<c monitu csftos xi i.»«odeintcgrorcfcclum . opcs ornarcntpotius . co. tum bis Regcm. qui etiam alibi fcribit. ab eoque qusfiffe ritum procurationis.>//. Habe- . "optimus quidcra ante quam maximus: quia majus fitgratiufque prodeffc. & : : & & & & & & penfis. Tandcm a Do. ut exinde adalia tcmplanuminaevocarcntur fafine piaculo templum Jovis a:dificari.0us. Norbaiio Coff. quam quo modicsE adhuc populi Rom. procurationem fcmcircumvenit aftutia. Quoniam mc tamcn tua his rebus. Idem fcribit. Deum contra. Varrone . . F. Rom. cnpite fulgiirita. 3. fociorum fludio. Livius.«/7/. ut idem cum Tacito Haftcnus Ttcitiis. ex f. quem voluifti . fitum fuiffc tum in alta crepidine viii. & & '3. tcfte Cicerone . qui&opT. ut qui MaxiinusPrxtor effct.txiniiiin appellatum fuiffe. Memorabilc cft.icra omnia exfcript. Mox Scr. flagraverat. lifdem rurfus veftigiis fitum eft. quam augercnt.quas lapidcm ipfum Dcv7?.undeannorum numeruscognofceretur. Eadem habet Flut. Scdgloriaopcrislibertatircfcrvata. dcdicavit ea magnificentia. Curam viHor Sylla fufcepit. Tull. Pulfis Regibus . II. 'Tarq. una cum ipfius interitu inflammatum atque incenfum eft. mcdiam fuiffc Jovis. clavum juxta ejufdcm fimuhchrum pangcret. millibus talcntorum imeft. extuliffe hanc vocem 'Decepifti me Nuina: nam ego humanis capitibus procurari conftitueram fulgurita . J-oviE/icw ar.(jtie prodigia fulminibus. audiemus Tiicitum. xi. luide minores Niinc quoque te celehrant .ex bello Sabino. tunc dc hoc ipfo farrificatum & dcprehenfum . fcd capillo. i. dixiffe. quod Terminus cum f-ove remancns a:ternum ibi imperium cum religionc fignificaret. vcntino fccifle divinam. ferme pcdibus patens. invafiflc aviditer dulcedine potionis captos. animali. & Ovid. a finiftra j-unonis. Superb. quam immcnfa: poftea pop.pcr latcra fingula pari propemodum longitudinc atquc latitudinc . vetuftioribus antepofuiffe rcs novas. Scipione.?/. propter bcneficia Opt. propter vim Al. pcdura diffcrentia frontem ejus Meridicm fpcftantcm. effetque illi cupido nofccndi . quod velit poffit omnibus prodeffe. pcr fufcipics fulguritorum. KliciunKjiie vocant. habuiffe porticum cum triplici columnarum ordine. prodit. JupiTER Eljcius Eliciunt .t ex mentibus divinis. fcnos incubuiffe fopitis. Livius. Jovem a pop. numerorum inventio a vctcribus tribucbatur: lex erat fcripta. obdormiviffe fadtos graves Aram ei . in Vitellii feditionibus everfum ac dirutum cft.im in Aventino dicavit. ambiguis Jovem propofitionibus captum . colligarcnt. juvenes apud aquamcclaffe cum vinculis. cum procurandi fulminis fcientiam non haberet . qui mons huic templo cffet aptiffmius. Regem refpondiffe: Cicpitio ? Jovemrurfus: HuTutjc ni.Wo)-. pifcis. lupiTER CAPiTOLiNUs. habcto morem . injcciffc madldatis vincula. MAx. inquit .quod primum conditum fuit. Tarquiniiim in fundamcnta ejus tcmpli.

C.n'dius Diciator oppida novem caperet . id fccit Pofi-hiimius. Ftirio Furptireone. Cn. quod poftea Sp. in eo facrum ri vota nuncupabant .^jt. conftiuxit poftea in monte Palatino. ViBor. inopia fubigi pofTe Romanos. foluta eft obfidio. De feriis Latinis poft dicemus. qui in focietatem recepti erant. N. J-ovefaque ipfum in culmine cum quadrigis pofuerunt. ab omni vi temperarent omnes. Latinorum .iudio Co/T.^ in Capitolio pofuerunt in cella Jovis. anno ab Urbe condita iolxi. fic legcnda arbitratur: jEdem Jovi Imperatori . Capitolio dicandam. dedicavitque inter cellam Jovis MinervA . ^0« P//?oiv' ara pofita fuit. Urbis regione. qui Prjenefte Romam I c A VI t. quo Magiftratum inibant . facraque communiter Jovi Latiali facerent . votse a L. Verrina. defperantibus Gallis. dedicavit. Ciuinftius T. f oi. &xii. filegiones & & & & & m & : Ded : & & & O & holti- . JupiTER SpoNSOR ctiam a Tirquinio Superbo confecratus. Frontinus .j^ Marcio Ra/Ia Duumviro .^- Habebit hoc templum cellam . triumphali pompa. Volfcorum. Ftec Dionyfius. de quo alibi. Vo/umnio. Romam deveftum in Capitolium tulit. quod in publicum rcdaflis. . de quo Cicero in 6. Cl. quod haberent. Fidtiles etiam in faftigio templi Fidilem eam fuiiTe . mons altusAIbanis imminens.?»oc«ot . fupra faftigium jediculs . dedicavit. Liviiis: Jovis Servius io. Huic Deo vovit. Vide etiam P/«^3reZ. fiimus Hrutus . &tn hoftium caftra Jadtarent. dedicavit. Collocatur hsec ades a P. Livius in Hiftoria Anni ccclxxvi. Cum enim 'Tuvnus Herdonius infidiis Tarquinii neci datus eflet. eorum duntaxat. P. & . In qua cella coron» auTcx crantdua:: ilienm Gallifoii Optimo Maxi/no conkcrnrmt: alteramCarthaginienres . tefte Livio P. loco Bellon. in Urbe aedem Jovis Fidei Sponforis (fic Lapus szrxxt . in id dcduccbantur.o»^//«j fcribit . In hoc homines religionis caufa incubabant. f. &. Meminerunt hujus hiAorix Livius . conftituto prius quantum quifque populus in ea facra prsbere . quod Romanos Deus in quietc monuifTet. de quibus alibi. cujus fimulachrum T. clypea inaurata.«»7.^iintus Fabius bello cum Samnitibus &Gallis.i . Papyrjus Curfor bello Samnitico. quemadmodum L).m. Dii f. Anno ccxLvi. quo ad mercatum convenientes quotannis una epularentur frueienturque facris coramunibus. Fofihumius Co nfu ! aXtet Nonis Juniis . dedicatse a . eo tcmporis fpatio. Gelenius . ViBore. JupiTER PisTOR . puto non feftcj Sp. Cincinn.a pinfendo didtus . Tucciiis & P. & trium menfarum argentea vafa in ccUa Jovis. faciebant. Afp. alii. poftea reverfi . JupiTER VicTOR cognominatus quod omnia vincere putaretur. diftus: a Prseneftinis cultus J u p eft. ubi fingulis annis fetise celebrarentur. aftus eft in Capitolio T. qua. Hemicoriim . F i l. una ab ipfo Prxtore bello Gallico . quod eum Latini populi comrauniter cum Romanis colerent. Li/ius Gyra/dus putat eundem hunc ciTe cum Bio Fidio. ipfe vero Princeps populorum Latinorum declaratus. confecratus a Tarquinio Superbo Regc. ex eo togam fumcbant. finguli gratulationis caufa maftabant. . Latialis Jupite r a Latio didtus fuit. ^diles Curules . aenea in Capitolio limina. Fuit alibi Jupiter hoc nominc cultus. Antc cellam Minerv» erant tria figna & hi facello vel delubro Junonis . In hoc etiam templo Senatus nonnunquam habebatur. In hoc templo Imperatores ad bellum itufingulos boves immolabant . Tarquinius . Gratum id fuit omnibus: locus conventui prz« ftitutus eft in meditullio ferme harum gentium . jEdiles Curules de muldta damnatorum foeneratorum quadrigas inauratas VeorMm Nixioriim. vacarent epulis. quantamve portionem recipere debeatj &c. Livius. In hoc in hoc templo erat. Sed quis omnia enumeret ' PrEter hoc templum etiam alis duae sedes Jovis in Capitolio fuerunt. Onupbrius idem quoque ei inCapitolio extruftam fuifle putat cum fragmenta illa in tabulis Capitolinis A ctus EST ET T. In hoc templo Confules eo die . fuifte accitum . ViBore in viii. altera ab ipfo Confule. etiam templo etat atirea ViBoria vel ftatua aurea: Viftori». Livius anno idlxxi. ut id fosdus fempiterBum maneret . verijm id huc non pertinet. ob parinSamnites congratulationem Romam miferunt. propofuit defignare commune fanum JIo»?. non tamcn ab illo confecralam.M PER A TOR ab imperando . Flautus in Curculione. Huic asdem vovit L. ^uintius Prainefte in dcditionem accepto. cui locarit Tarquinius Prifcus effigiem Jovis in fcribit Turianum a Fregellis m Romam ideo mirari folere. qaod omnibus impcret . Volfci etiam arque Hernici in focietatem recepti effent. ut Titus . qualiaetiara paulo ante ex raultatitia pecuariorum pecunia in faftigio sedia Jovis pofita fuerunt. Flinius : qui etiam fimulachri facies diebus feftis minio illini folebat.\it teffatur ejus sedis infcriptio. Sic enim Dionvfins libro 9. efiTet monumentum rerum geftarum.'Ec\og3. propter loci religionem legemque de hoc latam . ex bonis fceneratorum Ogitlnii . in arca lapidea fervabantur libri Sihyllini. panem facerent. Tabuls infcriptio hsc fere erat Jupiter atque Divi omnes hoc dederunt . ut Livius eodem libro docet. C A r. Ad hoc templum viftimas ejus quadrigas. Hxc ille. Scconvivium celebrabant. L. anferes facri alebantur. I T ER 'I. Ai. cujus ara in Capitolio fuit .%tus Imp. fed tum demum ex S. ut ex omni frumento. &c. quam ingrcdi prophano non concedebatur. tabula fub eo fixa. locatam ab ultimo Regum Tirquinio . de quo fic LaBantius : Quo tcmpore Gaili Capitolium obfidebant.lii . templumque ci conditum eft.D tje viiftori* B J V z. Fuit in hoc templo etiam fignum Jovis Imperatoris. Fofihumius Conful anno ccxxcvi ii. eoque fadto .

five artem . Dc hac idc fic D/o??)'iii fiiis fcribit: fovis etiam Tonantis tcmplum dedlcavit. t u m R o m a n a r o fefe m Lib. Juvat etiam addcre ea. quod eum juvaret. ignoratur.hodle Mari& rotund. . ViBore bis docet: non juvandi poteftatem. in qua etiam fimulachrum Dei . quod nos Fejlus. ut teftis eft Cicero. dldtus. five impenfam confidercs.01 ta . Martianus P////o»e/» putat. in x.c ccmmemorantur. iEdes Dijovis i P. JupiTEft Lapis. Valva: ingentes. in antiquls nummls tales reperiuntur. eft hoc templum pcdes cxLiv. unde diftus fit.is clrcumquaque fpatiis reliftis.r jEdem. Dionyfius. Huic //. Haftenus illc. yi?(//«i i Martianoappellatur. Ad foramen illud in tefto quadraginta gradibus plumbeis afcenditunad quod tcftum antequam pcrveniatur. quofdam ne obefient . huic fimulachro aftitit figmentum capras. i quo fit extrufta.i.cujus DeK caput antiqui operii& faxi. ut inauratx . Si fciens fa//am ita me Diefpiter. qui remPontifiomnibus Sanftis dicafl"c: fulfl"cque primura ciara auxit atquc extulit. lilhoftrotum varii teftatur Baptifla Leo. maxime autcm quod mlnis ac forma. fulgens appe!labatur . hoftium fadliTetj pauxillum muKi cordi fuifle. Pantheum . acceptum bcatx Virgini. fafturum. ut fcribit*5«»-w/« . putare quofdam hunc Deum eiTe ^/'o///«ew. ^des VeParticula enira ve detradta juvandi facultate. qui & Eum Deum i j o v i s ut Servius diei 6» lucis fater . fa/va Urhe . imaglnatus eft in fomnis Auguftus. faxds permutati funt. qui Saturno oblatus fuiife ab Ope . priufquam temetum biberet. ab eo devoratus fingitur. fu/men trifu/cum manlbus tenens. fervumque prailucentcm exanimaflct. marmorls. Ab Augurlbus etiam antc hanc confecrationem fupiter Tonans S(. placabant) Ff/ot. Conftantini junioris filius. de qua re duo ha.quam JupiTKR Pantlieon appellavit. Hunc OBavius Augujlus confecravit . Intcr omniaigltuf Urbls opera nullum admirabillus. quod forma convexa faftiglatum. quod lumen prxbet. cum in expeditione Cantabrica pcr nofturnum iter lefticam cjus fulgor prKftrinxilTet .dmpcratore. cum duobus plfclbus muro templi inclufum adhuc cernitur. Age/fius hisverVejupiter . ea vcrba dicentes.quafi tu» Trinm S(»». ut ego /)u>7c /apiiiem.ideft. Marcel/inusMhro decimolexto. Addit "fint ad nocendum . J-ovem Capito/iniim fecum expoftularc. cato . Nulla fcneftra penitus ineft. ]upiTER a tonando diftus eft. ollm marmorlbus incruftati fuerunt. De eodcVionyfiusSiP/inius. Hoc tcmplum honificium III. bini ambitus funt. ut vero mihi videtur. quam pr^ftare hominibus dicitur: ipfe eft enim noftra liiigua Diefpiter. id fic dicitur fortaffis. JEdcmque ei in Capitolio extruxit. five molem . & "ipfo fomnlum deindc Augufto tale oblatum.adquorum primumeximo templi pcrcentum quinquaginta gradus cfteundum. quod tur fccundo jam ipfe loco haberetur. Hxc ille. ejus Jovls novitatem. qubd in fimulachris Matris Deum imaglnes acciperet. & ToNANS. regionem teretcm fpatiofa celfitudinc /or«/V. Altum . &D & & qui . Interftltla fex columnariTm fpatlo diftantia. celebrabant. totidem latum. Vejovis. Cum proptcr notunc facrificio tonltrua accidifle .Sl omnium Sanlforum dicitUT. feque refpondifl"c. jovis inter arcem & Capitolium fuit . fed vim nocendi haberet (nam Deos quofdam dempta atquc ut prodefient . II. ab ipfo lapide Jove voejiciat . Voluit Agrippa in eo Augufti quoqueftatuam collotare. bonis Sunt qui Jovem Lapidem diftum efTc velint . pcdumxL. His efle pofitum enim tintlnnabulis janltores nofturni utuntur. Gradus xnei ante templum fublati. didlus Jnpiter . Jupiter Toiians ab omnlbus frequentarecoleretur . Paulo ante diclt. cocli fimilitudlnem oftenderct. arSE dux marmorex. excubitorcm hunc Tonantem ei Capitolino a fe ideoque orta dle tintinnabulum Jovi Tonanti appendlt fomnii confirmandi caufa. inquit. quhm alte fit ex ruinis folum exaggcratum. . luce quafi vita ipfaafficeret. quas Conflans Imperator. dic & & lucis efTe caufam credebant.e/« appellarunt privandi habet hoc loco fignificationem. quod fcelcratorum impiafaftaulcifceretur. quem in fanciendis foederibu» juraturi tenebant. ut fi quld ufus fit fignificari poflit. Tcftudo templi laqueata V3Ci. lingua Ofca diftus i /uce . Lncetium jowot appellabant. PanVeneris multas tljeum quoque perfecit Agrippa. liberatus periculo. Afcenfum adtcmplum fuit per gradus duodecim. nunc per totidem defcenditur: cx quo intelllgitur. dift jm Virginem ad Martyres: ficuti nunc a circulari forma. quod ab Augurto is confecratus efl"et. quae etiam Pant/joon diftum.!jc//i^.qua. inquit. Aliquando Cylje/i CicTum fuit.inde id nominis habet. tum fuiffo fcribit A/exander. xnels inauratlfque trablbus fultum .. nullum etiam ex antlquifllmis integrius: nam nec injeftis ignlbusGothi corrumpere aut frangere potuerunt. SanHa Maria rotunda. fecundum Fefium. Caput ei cornuAge//i:is. quia tonitrua & fulgura ipfi tribuebantur. collocatur Urbis regione. Rikr/cius in fua Roma de hoc templo ^tulit.&. nlfi in medio foramcn fphxricum. qux olim argentex fucrunt. AgelUus tradunt. dicebatur k lapide filice. Pontificcm a P/ioc. detraxlt. gitur.f^ AntiQ.fex mnrnioratx. confocravlt. Hlnc in veteribus nummls fimulachrum femper finFulminum figura. Idem eftDiESpiTER. fagittas tenens . Agellius: Lucetius . Parictesnunclatericiifunt. Contlgnationes xneis trabibus canalium modo compafta.lomen- & & & : Ultor & & & quc . afccndentes in Capitolium ad eum primo pcrveniebant. . Suetonius.(^jm nominat. In tefto nunc funt plumbcx laminx. arceque .item trabcs ex asre Corlnthio. idquc votum Dei» JupiTER LucETius. eique in pavimento fubjeiSum ad Imbres exclplcndos impluvium. nc nimio pondere afdificium premcrctur. quaj paratar Ea enim folet ipfi immolari.

quod ipfum in feditione Vitelliana a furore hoftium confervaflet: dequo ticTacitifs libr. quodaleret omnia. COOPTATUS. & neutrum autem eoaccipiente. Fejius : Viminalis porta ara Jow Vimineo confecrata* collis appellabantur . COMMODO. J O V I I. ubi eft Jovis templum in dccima Urbis regione ponitur a ViHore : appellatur Pentapylon. turribus fimiles. I N. Fuerunt &aliacognO" cultus: quorum qusdamex Varrone recitantur ab Au' J-upiter fuitaveteribusinfignitus relio Aiigufiino lib. Hiftor. Jupiter a Claudio Cs/ire dicatuSj Coloffos vocant . qui cum cseteris monumentis templum ei condidit. Fagutalis Jupiter a fago diftus . COS. alibi explicabitur. ruminum. a vicinitate thcatri. aut quod ibi vimineta fucrunt. mamma aleretanimalia. apud Cornelium . S. Dapa/is JovisCato libro deRe Ruftica meminit: fortafle fic didtus fuit. Progrediamur nunc ad alia. inquit . fed propter ryatides in columnis templi ejus probantur in templo illo Htrcules.3Xem. cujus mentio fit in antiquo MARCIUS. & & O 2 A B . de quo pod. cap. Hujus templi . quod ibi viminum filva tuifle videtur . ^^« Augufti in veftibulo inter pauca operum ficut in faftigio pofita figna. inquit. 12. feque in finu Dei facravit. annis humana facrificaverunt viftima. Jupiter a Mario didtus eft . quod tanquam tigi//us mundum contineret ac fuftineret. fed quod a quo fuerit confecratum . Sedfatishscfintde jfow. . C. AgrippasPantheum decoravitD/o^e«f/Athen:enfis. Romanis. non quod prjedse prxeft . ignoratur. I Epigrammate N.fiabi/iendi.US. D E C. Jovis Opitulatoris etiam Fefius meminit his verbis. Colofl^us fuit Jovis .cognitumeft.inviiftim. Pomfeji quas qui ideo \ocitUT Pompejantis .intis prima . Ludovicus Vives. ErgMf.E D E. Hsc omnia cognomina impollierunt uni Deo propter caufas poteftatefque diverfas: non tamenpropter tot res. ScCa- & fupiTER CoNSERVATORa apud a. In honore eft humi ftans. excogitatas videmus ftatuarum. .?/ facellum Jovis. lib. disjecto xditui contubernio . Primum paternum clientem. ideft.ht3±impellendi.D aaeoperis ei afcribere: E J O V E. VI. quod h3. IMP. efle. non procul ab eo facello lucum fageiim fliiiius lib. meminit etiam Suetontus in Domitiano. PoMPEjANUt JupiTER. L./Eneid. V E R N L O C U M ATILIUS. JupiteR a viminibtts diftus unde etiam Collis Viminalis. Opitu/us Jupiter. qualis etiam hic eft Maximiani . inquit. moris fuit. Jovis Propugnatoris P. fic didlus a theatro cujus viclnus fuit. qu« Jovi facra habebatur inde ejus facellum Fagutal. D. centumpedam. tigi//itm. de Civitate Dei. Extant etiam nummi veteres^owV Confervatoris fimulachrum. a Domitiano confecratus eft . ante aditum porticus agnationes fitx. VERUS. coiifervando diclus. Ac potientc aramrerum patre .i appellatus.cap. folertia liberti. quafi quinque portarum. Moles. qus perfequi lon. cap. PROPUGNATORIS. Dixerunt. ut fcribit Valerius. quafi Opis /ator. P. quodnrwiT. ei aliquid ex prseda debeatur.cumipfe «tiam pro Principe patre Deum hominumque fit habitus. ad quem Posni omnibus altitudinem loci minus celebrata. juxta Velabrum delituit. 6. 1 R. 7. P A L A T I O. incujushiftoriaprolixiorfui. C.opifK/um. notat. vel Sol HHI-IAGABAI. &c. 7.tDATOR JuPiTER ipr^d. lineo amiftu turbse facricolarum immixtui ignarufque. DccccxLi. P. Locus hujus templi . Domiti. eum vifforem. & alia. C A P. quod ipfi erat per fom» irruptione Conservatori. Adquemlocum videndus etiam Joan. in quo fuit /. quod ibi ar£e funt ejus . modicum facellum Jovi temcue pofuit. nomen continentes.MANTisJovis mina quibus templum ubi fuerit. . Custodi & : & & ViMlNEUs : & & Arbitratoris & & Marianus nium fignificatum. Ut videreeftinfrontelibri 2.ilatio fuit . Qui etiam addit . in Paatbeo ipfo Csfarisfuperiorisftatuamfuam pofuit. Et P/inius. 3. Qp Opitu/ator didus eft. a quo extruftum fuerit. Jovi plum ingens.refupinandi'poXeR. ET PETRONIO SEPTIMIANO. fiaiorem.»§:«/ arbor. Meminit ejus Feftus.5'. quod opem indigentibus ferret. futina/em.quodeifacradapali epulo fierent. quoda nemine vinceretur. cafufque fuos in marmore expreflit. & Varro. adeo ut Romje fuerit unum templum fovis Prxdatoris . PR. In hoc Senatufconfultum faftum eft de revocando Cicerone ab exilio.&c. Plin. quod ei e prjcda aliquid deberetur. Viminalis \ Jove Vimineo. JuPlTER Soi.fiatiiendi.dituum occultatus. cap. Talis in Campo Martio. quod in Capitolio extru(9:um fuit. f. asdes in P. CORNELIANUS. i<5. etiam tot Deoseumeflecoegerunt:quodomniat7»ce)-e^. Mox imperium adeptus. 3+. A N. cximis magnitudinis . K. incertum. impu/forem. CoUocatur in regione decima . ut bellagefturi. Servitis ^. Varro. unde didtus. PuG. a/mum. Adulto Jovi in nuptiis facrificabatur. 74. de parte prsd^ aliquid numinibus pollicerentur.&aquoextruftum. gum eft. qua: Jovi facra habebatur.

jtncidos fto Jove Nam fsflec Zlut. ut aiiica annotabam in Serapide. 25. nxtutit . Catriouis MS. phanis inLyliftiatani in Vefpis.iri.ut Semela. Autiq.T: a lcrpcmibus cuftodicbatur.innc movit Erynnit? SABADIUS Jupiter. II. ftato- & M. .aut.iber! Solcmatijne Libernm accipimns . cap.^i og^ralcio SiWiX* ^otp^titant. 861.eandem Jupiter formam capitj quod non fum ignarus de aliis quoque diis dici. ciimqne ciwdem fatutarem . zi.i. Hic eft ille . ac primum k co7. Quodautemfupradeanguedixerat Firmiciis. fubtexenda. 4. CcitC inihi tjicndit hofpili! jtirx cjfc no/tviol. 9. ALEXANDER. i. Lolliusvctuspoeta.irlihus. cogaominibus. Siiidas iii vocc fjxeist Z£.'KUi xvxKitfjnios oXk» Eif fJLtJX.concunibat. vide de Bacchi factis Sebafiis inftt c. T» <f{K)l TTH^i /Sa. cx Afclepiade Mendetc: Ai.perfuafuin hac fola rationejovneflecognomentum. ^ri1 . Lycaon ciim hifpitesfiif eptas nccaret . 1. L. JOVI. SABAZIO. Troadib.v. ij8. Soniifcjtie tymp. hofpitikns nam le d. Satumal. 5. ut puto.quodconlecranUislerpentes'iinmittetcntiu.irc . pcfila iti templo Ic^Ii^a .ia. iil p. Pliry^i/o S. zSt. ijnem iHi Scbadinm niincnpantes maMemincte vctufta.fa& comxdix vcxat ul apnd etim & qsid. Bafliis Eiirip. aanis. Tn MS. Corinthiac. quem SthenelusCapaneililiusabftulitaNeoptolemo. ut poflet Proferpinx commilccri. Primus. Argonauiic. V.x4u KoXariSf Zii(. vcrftis in lupiim . ciim adfolemne jlpoiHiiis ficriim mcdia noiie vcniffet . : Cur talia faffm Qfi variis ejus DE nob. Harpocration Hcfychius in Sic" CaCfms & alii.iantiir. 6. Lll. AHiuftttn lib.& fiiit intcrfedius. Suid. in Homcrum J^* dr.tmijHr expcrgefaifam . ult. . a tcmplo ei in monle Cfnf (^ ftrafto. hofpilalis Jtipitcr. ItimeHndeminThraciah. 1. L.iiBfeiTaY.am. Ademidi Diodor. pra. Hunc Ixtiim TyriifijHi 3. 1. pag. jtis civitatis ctiam hahchant . ut puro. 9. r Oaom. . cap. 1.im diifere^riiiijudical! civitalc Quod his . 70. 4. ^trlxidltTrtXi^airi/^iiuKaifjtiyoihti vis hofpiialis multihonorct IMTai itnuat i. tamcn eft . TuU.^. vel ut alii SEBADIUS. jS. Fjnendatioo. Honorat. l. de ertore profan. hinc Tiliarenum Dant vir!des poft tcr^a manus. petcndum ex iis.NUKNiUS.dclegib.tri Jovis aram f. &eodem Avibus. Quodeolubentius notandum duxi .-ctum. viitirr. hoc intcll!i'!voliimus faltitnnhominumin cjus elfl tiitcla. afiifceternnt veritati . Salntarem .'.iT«v/yf<ot x' °' "'"'"''i ^ACartu. cap.tbili fHffliciim iniiirias hofpttalis Jlipitcr aildil yind'X. ut apparcatportubus etiam Jovcm praf. Pompon.. v.6c Hcrmolaus Barbarus in C. Hcrceiii jMpiter dictcu! arx Itttra cnri. Et pene pai ia Su idas in vocc tcin Bacchi. Eundem Hufpiialcm dici valt Scholiaftcs ApoIIonii . 21. Sopor me inccjjit ex Sabasiio. Rhodigin.ill Veitit Andreas Dinus: pafferi magnx ^latri droritm homiiitim. pag.ut noonuUis vifum. Pidus Criictxiis Jiipitcr. X' Tt. appofnit . lib. ffilibus ftmiil vcrccmidis opilulanir. dum cxterx matronx obdormirent .ALEXAND E rT^'. Pcllux I.i«s . xdt» HtmtxfiibHiisbalniisftrfctiittibJtiiiuetil. Odyfl'. JOVISEBASIO. io principio: 52 j. Scneca in Agamcni.. panlotjHC poft cgrejjhm.7. S.ics poft tcrga manits.^mtJiiv!sMm!na. 94. Ifti quidem Jovis cognomcn volunt fuifte. M. c. nonaufclLmi .im. Eft cnim montis fl. tt in Erotico ^sra>y xctj f fHtf C:Ta. .c. in I. cui locacoulccrara Jji/appellabaiitiir ut facerdotes cjufdem. I. Antholog. dc ixilio. leftion. 1.lb.maxirnitm dijtnns . Ciccro draco (iriumaClns tr. Colleftaneor. infctiptioncs • 1.. &c de uipolHne (. lib./. Hctrioc ot ^fivcia-it ijji' tlhiniirir otniifi. fc.I. malor.ferebat aliam Ic<aioncm hidc Gcnctxi riipcm Jovls iade Tirnams.vias . Inde Gciictxi rupem Jovis . Dionyliaiili I.. Firmic Matern. lib. ©e Jt>t.ilem . ad fiiiem verlus:.t& . Et altera Q.ift. .atum lepctio. SigifmimdusGeIenius. v. 1. . in hscverba . 1. CkI. Et Ziyf iTm^utjTflpg ixiTa«v ti ^itm tt ijni ho. id rft . : us-yot fi' i}^u tn U 2<(fa7iK> Flaccum varic Icgendiis. L. Jo- hofpitalcs dii. injuria Et*iMo(3-io!. Et in avibus Ka) ipfvyi\if 1ii. tcrra. Religion. 14. cetiJfimKS foeta vetcris alii & & colendis no{!uriiasfervigilationciftc.itio. Grxci Tn ^inof Al» . i £t Et Nam ^ : . & & & ~— — «»' . Sicul. ijit. Serv. Tibarcni Chalybes populos attingum. «c ii) Hanc aram eam a Pyrtlio Ch! nilfil religiofc admoJumcoluicPriamus. Hofpit.WM Tliv TlfldlJlS ^VTi»1. Plinium I. at aliicontr» Bacchi ptoprium . Paralipomena. Angelus Politianus reftimerat: s-^kQw fjctyt^hif Mi]Tgi ^Sttp Kai a. faratis ./'f . Dixeiat enim paucis aute imerjectis rem. ut tcrtia rt^nandipotcftas fignificatetur.\rgonautamin celeberrimi. Sfarfi:m criiore re^is Herceiim Jovem. cap. portus exnejitione . impenetrabilt caliiinofi pcrtranftit virginalis hci. quem Duralciim Vocant. obdormijfr Dr. AutcL Mactob. AV^o»-. Paulan. quod cogriomcnmm Romanis ulitatiflimum.clef. Ktfju^iot lijtffoirrt Sfa.i. qiiod a iiuUo animadveifum intcUi' gciem. 'Awi Srd tfa. m.io8 Antiq. Carrio 1.EtLud. Kai hidiiciia tterrii riipem Jovis. . an- tandein Troja capta Ovid. qu.ts. Sihax. NUNNIUS.Q. ad Iib. veliit depi^i draconis ticc fotuiJfewt^Hameximi . I. Jovc poft tot Mytliologos difTercre fuperfluam pauca taincn remota. Ibim Hcrcct profuit ara Jovis. v. Scholiaft. Eu. fttcr. Phry^iam ad aram Priami Trium oculorum erat hic Jupitcr . 18. autcm Ariftophancm ciiat. iti ^uibHS atircns coluber iit pnum demitlitur tonprftijnam ci eptilas hum. quid hoffiiiis cniiilas concnrrcri dcxtrai Jupitcr' ttnde tiibx noilurn. Stiabo I. DONUM. Meminit& non Liberum ipfura fcd filiuin c)us lic vocatum conapud cundem Suidam confentieme Sclioliafte Arifto. Reftiffirac procul dubio. 16. fcd elcgans.witatum ROMANARUM AoCAr. Incenus poeta. 1. 5. in Sponftis dcjider.tnda. 2. hofpitalem .ip. hic tibi Mavors D. angHim cnm imitantHrflrftrms ducmit. Hojplinm d: ^ anguein mu. Notifllmus eft lUe Vitgilii 1. c^ cximitur rtirfus ab itiferioribusp. Jtvcm Hifpiialem. Sueton. apud TiUlimTi 1. 5 Tiifc.tm fcH atilam domtis alicujHt privatx Jtrtt^x crant .ivii montcjn allucmis nomen.nrmqitl repintt irrefftjfc ad eam. gnominibus. quod ncmpc hofvitnm ciram Jovem iiif.noilfitiicii 'iiufjitiCiiit vfjiiiaint. Snijica relieione cclchrant.tiit viri. jEneid.t:(. ijuibus Sehadiis nomen eft. c. Jncm. DEDIT. trftimonio eftefov.ui. bonor. diim Troja<iHe frofeilis EJfr velis.ip. Hcrccits Jii- batnr y Artna . e ej!. Jul. Idem in Lyfifttata: ttis imitationisipftns .SEBASIUS.Ca.iji d tonCHbitu mariti ptiriftcaffe fe c^ftalim in corfore tjHS extiiiffe mttculam.i. ftit. Sofpitaiorcm. Mclal.qrticrinartc Hcrcciim Jovcm h. 6. qua:ftion. Ipfaficra. Sc M.iritn colenics Jovem . lib. Locus eft apud Yalerium .MnalcasPata. Flae<. Scoppa lib. jura to^nuntnr .vti e> fmjnens bacch. habeat . Hxc omma vidi iiifiaamari Priamo vi vitam evit.ciim optimtim cj. Cap. in voce 2afafir(. Ludov.icontcij ffotifa rs tittptiis. 2-0. provideatque hc iis . de finib. . . 7 ^ j. & rcnlis tcndit .quas jammcmoravi comocdiis in Vefpis in principio Venit Chiiftianus Fiotcns.^.i.Ariftophanes. imeUigipoteftexAtnobioI.t£lH. incrclo.tiiguiue ttirpari. in Augufto cap.^frorfm Sabai:. i nuiu. Vilei. ill. Jul. ^. Nonnus Panopolitan. Jufiler nllor cft fnppHcnmijnc hnfpilimijue hoffitalis Jnpilcr.thcbant . 1 1. PIiilarch. 5. 4. in quorum multiplicia vocabula invehitut ArTtt minftra. ApoIIonii Rhodii.

Atiicar. Nalamonibus conterminum id qttamvii trifiibiis qui non meminerit lilcbo. & cum eo lumma conjundlio. nemns.Sciy. Cmcepti ferfcntc Dco . qtia Jozi Amttmil folveret. in prologo Amphitr. Var. Lucan. 1. ivlodio Novantiquat.o Ts ^if. . cx NlS. Apollinar. & verfus cxfrlpfimHi nHni illHii eft . 9. Apollinar. II. cujus &foror & uxor fuiffefertur. v.riri(/f»B. Poetas tantum laudatuius. 1. « . quod 74. . at. i. lib.2. de tandib.quuni de Arictino oraculo fiar narratio ceufco refctibas Marm.P. cleganter diceretur . Sed f«Mo»c/wajuvandocredonominaiam. donis fcu prxda parte oblata houoratre . f Sunt hc infiniiaalia. tiec Ammon Refyonfis .quem ctavigernm appellat.idnoilies : tenipluui facit. Hammon Et 1.&fororJovis&conjuxvocatur.tlb! cortiiger Kon prolcta G. Thebaid. deNat. . 3. Sed eodcm . ^iV^ aer lubjeftus eft calo. etiam aer eft procreatus.//i. Savarc. Jofcphus Caftalio. utStoici difputant.gciiitHm effe fcfc dc fne. Aer. ad v. 1. De Jmom. & Mnnichius. Prob. Jupiccr vocatus ah arena nairi CJrzci a/jifiin . tem refponfacanere. ideo de Jtinone leorfum di • erat.'^dverf ^cap.ifamona morari. I. vet. 511.tram.atde Alcxaiidrordcm A. carm. Pcribo .deor. Italic.>rc E J . ciuod fciam. . . ^/w. v.D Mfxxi mi.im lileingenlibns 'jicloriis . btandiOfinicncta qn. Critici vcxarunt hunc locum . Juvenalis ad fat. opeie . dadis batatibns Ammoa Si f. /Eneid. Viftor. yentiitn erat ad templtitn . Scipione traditum apud A.n hifirioncs ctim anno in profccenio hic Jovem ittvo. dtdmt. Decimas ApoUini lioc in pace .lricii atei popnlis refponfa c. 6< VO9 cb hH Apollmli filmmcx!/l!mau.jitexatidcr Philipfi filiiii Ji-jcfi niiismaviilt Jo'Ji. de Jove praster opinionem nimium excreverit . Scholiaft. Regnis prin.lib.Coririthiac.& rebiilfnprafidemproffcris itKbiberat.ivitici tonantil ilve Ammon . de P. 24. Motat etudiuis )oan. 5.ircnam dicunt. codem carm. inGalerio Armcntatio: 7«/omatrtm morc Otympiadis Alexandrl lenter affirmare atifns efi ilagniirealriLis iompr:£jm draconc fcmct lonccfijfe. 7. quod pra:occnpatum a Bapti3. ac non & Deum & adulaHtltin. pLfterior. . P. Undc AmmoH cft .quod una cumjovejuvat. 8. Sil. & caim. Fuit liaec Saturni & Opis filia. M. Ubi ArictinHtn . fta & Siipremus . j*Elian. Fatidico fandit vcnientia fxcula Ime». qua ratione Joxt matrimonio junfta fit CUra praecedens c»put cam.f. Captivis cuerat dotiii. nam' li dc columbis Dodonajuill oraculuiii dantibus loqueretur poeta . Ad cujus imicationeiii Claudian. . coriilgcri vatls f. hift. IJcmfortecotrigendusl. ita libro ad finera indubie vitiofa leftio habe- enim fcribimr: mainitudiuis lotucplffe. cft Is aforma Jovis defumpto oracnlnm Hatmnonis quod explorata: indubitatsque fidei habcbaair.m^ittn fiib Syrtc gemit. mn jingnjltci kabentur . de Arteinfine. Effoeminarunt autemeum. Phxhumyte Jmcmqiie Vivifcre fibi namijHe horim quxfiit Knni Cynifiafiib Sjrlc patrcm. . ego puto tamcn retinendam priorem hanc leiftionem . M.iriiis arirs populis refponfa cancb. Scholiaft.c\\xoci non lum ignarus a Lai^antio Placidid tradiuun adv. /Emil. Et vetox Garamai . Honor.mtfttmminum filioi. didit quod noa. 201. ut hifiori. A. Thebaid. tacitl riipcre filentia Delphi. Hcrculi in bello . Idem Sidon. 264. . antequam ad Ammonis oraculum Boftai mitteretui.& apertiusnarrat . Exin cornigeri veneratus numinis aram .C.514. 80.ur. . fic difta. belliifue vicei noviffe petebat. K B N Ei C A P. i Ad Hammonis riobitiffimittn templHm rxpugnaHduta cxerciliim mittit. interjeftus interMare&Coslum.qm& "f. Erant S: hifttioncs in huj us tutela . Hinc omcn captil . diligenter ab eodem dilcuflum eiuldem opeiiscap. C/V.jc»-oto/jetiaminSomniumScipionis:jf/<«o. . lib. Pe Augufto folus Suetonius. & carm. i.nunc.cip. z. ad lib. ^ dc Hannibale in HdiianiisagcntelimienJuscflctlocus. Placid.quam quidem cum fove conjunfturus O 3 quaia.Eftautem jF«dicitur foror. 1. EKijn. . Lyfandro Vota fnfcepijfe .idcm Sidonius Et de 4. quidicipoffentdcjove. I ._ Pindari ad ojen 4. iiincc Magnni jiUxmdcr . 3. quemadmodum Van-o fcribit. Ht RomnlKicx Marte. Ac patriul fiexil per tempora corttibnl Amtnon. confcl.' Inciitti Jupiter Garamantci habent . . cap. Exin ctavigeri veneratui nnminit arai Captivii otierat donis.Gelliusl. Jurtin.l. fed docle difleruir AngelusPolitianusMifcellaueor. Gell.debat haberi. v. v. autem fpecie arietis colebatur. Ladtant. Latiigeri capitii tnrdia Iiiter corijua pcrfiani Martn. leition.Gelhum lib. Sidon. 1.'A>. quibus coelum. vult enim Hannibalem .cap.9. fi non fecero Si faxo vapnlabo.it. ^iiit - & - v. fi tamende Boftate in Libyam jam piofeilo . in Eutrop. dicam infi» l'aufan. fed tortil cornlbtii Ammon> Punicor. xandrtfm Magnmn conccpit. ». Otym- Ittitr anltclatitei Ctiratnaatai corni^er Atnmon.icrem potuit N. VI.1/1- Ubi ^aqHC Tiim demum Dracotiigenx portas tml ctanferat hofii "Babyton tiimis eft fib! vifatatcrc. ijHcd Arictlni refponfiitn magtiis ludis dicitur. feuLuftat. quoruni nuUus pa.V. 3. maiutis getiitr!c!t Altcr Plnlicenjm frfc gaH. Katnqnc mater eJHi {Alt^andn) Oljcmpiasconfcflayirofii" AlcxandrKm tion ec< co fcd ex ferfeate inncHtii Philippo fiicrat . 3. . Mnlti adgtoriamnomliilsfimtit. .c^. .h. cafui fiire fHtlirts Ante dictn.Ovid.ercrcmHS Oractit! Arirtini. utiquodHfcali-. lO). M.iricHs - ct.o TsjJMVo-t! .cen(erem lcgendum cum Fr. . fed non aut fnlmiaa vibrans . cap. Thcbaid. cpill. Libycis qiiod gentibKS tiitnm .ij. C A P.Ipibiifqite prituipantrm. var. Accius Plaiit.ttiir cadibiti Ammon.De uuoque Sidon.itn ijH. Stilii.JScaliispaffim . . Tiuneb. vient!s. Jnnofiis nomine confecratur quae eft foror & conjunx Jovis. ^. quia iifdem feminibus. cap. Nnnc profiteatur Jovem facere hifirionem Etiam . Et diidnm . v. fiat cornigcr illic nt ^erhibcnt . 552. «. Pyihior. ales monftri icftar eft .tris vIol. 34. 6. .eiSi T» <fc)tei'.irm. Pio Annoiation. ut puto. inprincipio: nofiro ftmilis 9. Ob id puto Corintliii ttatuam ei Jovis liabitu ercxetunt.ifeti#foc. . inter liiftoricos pro-. 1. ^o.mebat. quod ei fimilitudo eft stheris. Libet kic referre fabulam de Jnione.inquit. votas.m. Hadrian. gravida Ut Accia ab ApoUine ferpentis formam gerente figuram geicnte Alefeda cft itaOlynipi" a Jove eandem Apollinar. Ant carnnt. . 9. Hiftoricos. vocabulo .ne . adlib.Junianus Juftinus lib. 475. conjunx.Atrxandrrcx Jove jimmone. jHnonicjHe xnhu&rmx. Af. quod nihil eft eomollius.s vocetur. 3.

matresfamilisc fibi. vcncrabundi templum iniere. amoliri tum Deum dona. facrificiumque ftatuit annua folemnitate cclebrandum. quee ipfara per circuitum cingebat Tantum de & Romx chrum : & . ut de fue plena fieret procurat:o.« ''iunonis sedes. Qu^cumaL/woincaftrisdiftributx fuiffent. SoRORiA JuNO didta eft a forore Horatii. vocem quoque dicentis. fummo matronarum ftudio dcdicata eft. inter ipfam dimicationem ardem funoni Monets. P/utarchus docet in Romulo de Camillo . occurrit appcllatio eft. cujus voti .. Livius fcribit. Poftea ex re Coccyx diftus eft. Prima qua.qui vovcrat Camillus. res vero publica cfl^et ad tenue deduda. Sabinorum dca . Livii verba de ca Romam tranfdudla adfcribam Cum jam humana. Urbis regione. fe cum «Eteris ancillis virginum fumpto. Illa 'huno miferata vefte contexit. fed colentium magis. deorum atquc hominum Rcgis efliet. pccuniam cis noi} dcfuturam. quo votaRomani Didtatoris vocaverant. quas fuo etiam tcmpore Romse fuiflfe. doiicc pollicitus cbnnubium. a-jcjque Junoiiis fpecialiter vocabantur. integramquein Aventinum. cui lac .dis fororis fuae aram Hora- & tius confecravit. zternam fedem fuam. diemquc ipfum Nonas Caprotinas nuncupavit. T. quam afFert. ipfofque Deos. Haftenus lile. Hadlenus ille. eam confpexit procul a cxteris Diis. deindecum quidam feu fpiritudivino ta6lus. ut cum ea jaceret . anciIla. finitimi opportunitatem invadendiRomani nominis aucupati. opcs cgeftac a Vejis efl^ent.^Vuruncos. nifi certsgentisSaccrdos attreftare non efl"et folitus. anno poftquam a:des vota erat. Senatum sedcm faciendam Juflfifle". quodbellumabrepentina pop jlatione coeptum erat . poftulavit. cujus hiftoriam vel fibulam potiusintegram.qua poftea conftrufta cft'Ye/. diem feftum apud fc efl!e fimulantes. cx qua fignum viftoria. ciira dimnatus vidtor fuifl^et . motus JuNO f.k\i Philotis pollicita eft. non eft necefle. motam certe fede fua. parvi molimenti adminiculis. locumque in arce deftinatum. inquit Albiicus . Bionyfus teftatur. Q.lcvcm ac facilem tranflatu fuifl^e. cujus hzc funt verba: Poft Urbem captam. ex arborc caprifico. Ideo fociata erat . Cucutus ergo Jupiter tempe» ftatem fimul commovit: ubi cum fola in monte fnno eflet ea parte. omnes ancillas manu juflit emitti. quam illi Curitini . habituque matrumfamilias Regina Juno 1 ^ & & lachrymis ad fidem doloris ingeftaifunt. . Fejtus.^uirinalis collis a Junone. Quibus foporatis. quod erat in arce. Manlii Cafitolini fucrat. Jurionis paflim apudScriptores Ethnicos fit mcntio. Servabanturin xde Monetx funonisMhri lintei.nomine Tutela. quxdam dicemus. ut recitemus.Flaminio belloadverfus Ligures votum eft. Macrohiui Calendis Junii hocfaftum fuifl"e fcribit. maiios fuerunt . viros pluriaio vino provocaverunt.ciim repentina incurfione fuperafl^ent.qui dicebantur. candlda vefte. cumque id Romanis rcftc con« cum profequentium & Moneta I . ccperunt . MacroCaprotina Juno unde nomen accepcrit. cui nunciamque Junonis Iridem populi appellabant. Cato in Originibus (fi. Eadem Flutarcbush^hct. & celebri dic. Idcm tradit Fejhis. quibus deportanda Romam Kcgina funo aflignata crat. gcftare conceflit . pure hutiscorporibus . dedicavit. fequentis modo accepimus. juxta illam Iridem ancillam paratam ad obfcquium Domina. ferunt vocera extitiflTc e Junonis templo. nomina. &c. jn quibus raperii Romani fata continebantur. a monendo Q'ifta. quod ex caprifico manat. qui prius Tbronax dicebatur.feujuvenilijoco vifne Romamire jf««o. Non eft verofimile. fignum Romanisdederunt :qui. aCn. Huic des Roma: in omnibus Curiis menfas pofuit 'Titus Tatiiis Sabinorum Rex. inatris metu abnuebat. mutatus in Cuculum in montc confedit. primoreligiofc admoventesmanus. Huic in expiationem ca.Jig ANTI^UITiTUM ROMANARUM in LlB. ViBore in xi 1. quem vero yu-piter fuam indutus formam. ciim fedatus cflet Gallicus motus. Fuit 3.ui mandaris ad Senatum miflis.iaus cflet. in throno fedeiis . quod capite gcftabat. antequamincxiliumiret. L<i/o tefte. eos Junonem invoC3fl"e: qus ipfos monuerit} fi juftitix armis uterentur. Collocatur a P. quod & conjux Jovis . cjus caput nubes tencbant opertum fuper diadema.V£LLE. Favones autcm ante pedes cjus h dextris & finiftris ftabant. hoftibus fub nomine dominarum ad hoftes ituram .!onis templumin Capitolio. pro divcrfis ejus officiis quod dicitur jf««o Curis ab hafta. vovifl^e .qu6d de Junone Moneta Suidas fcribit.cum cnim non multo ante Urbem captam a Gallis tevra. II. ab illa caprijico. L. Meminit ejus &C/Veroinorationead Equites. ciim Romani pccunia indigerent in bello contra Pyrrhum &Tircntinos. cipiti dcliberatione fufpenfi. quas area rcdium M.\\\iARegin£j-u. ut fi vellcnt virgines dederentur. Hujus varia apudRomuncribus.quodid fignum m'orc vctufto. figurabant. prasfecerunt fibi Pojlhumium Livium Fidenatiura Didatorem. yixc^iCjini/loDicfatoreVcjii tranfvefta in Aventinum. J/k/.auditam. obtinuit. Theocritum Tum cognominibus quibus culta fuit. id cit haflatamj-unonem vocant. Monetx dedicatam fuifl"e. quo tunc crant ufa. quam rapientium modo ccperc.dixifl'ct? annnijje: caeteri Romam conclamarunt: inde fabuls adjedlum eft.perlitam. Furium creatum Diftatorem contra. Namque dclciSi ex omni exercitu juvcnes. quod. eft autem ha:c: Jupiter cum inndiareLilit4i GyraJdus ex Coramentariis tur Junoni. Simulsfimulachro cjus Erat fcemiiia . a Latinis cognominata . qus caftris erat proxima.j .ubi templum ei pofteaidem. proptcr memoriam fafti prxcedentis adhibetur. CumqucPatres eflfent in anreliquias fuae civitatis manerc. Nam haftam Curim Sabini appellabant. Cuculus Jupiter ob tempeftatis horrorem in virginis Junonis gremium devolavit. dotemque eis cx publico fecit ornatum . qusc lcguntur fragmenta. HascL/wa. fceptrum regium tecjus ita figurabatur Iris nens in dextra. legitima funt. memor beneficii Senatus. junonem eft amplexatus. &prolixius quidem.

Juno Lucinj : a quo parientes eam invocant. epift. vota locataque quadriennio ante a C. cum calceolis repandis.itesfih!. Fejfus. volo.n!Km «5- mm & . quam populus feu plebs precabatur. ut innuit Martfanus.i dra tm Hi^tiata citi:!! rjl. Hancjunonem. j:. Cornelio Conjttle GiXtico bello. Scnbunt alii. qua quis conceptus eft. qui primus. civitas data . ut docet Lm«j. .De Jonons. nat. juvat menfibus adtis produxit in lucem.l! .»/f?. VI.imen hocfeponas . JuNO LuciNA inde nomen habet. 4. In ¥u:iim\\. 89. fin^idis enim . SicmimLiviits lib. quod /«tf»? nafcentibus dare crederetur: unde etiam LuceVarro de LinguaLatina lib. 6. NovELi-A JuNO calabatur a Pontificibus: id eft. tmipcr mccnm . feu Populonea Juno ctiam cognominata. & & & . nonis ca^remoniis addiderunt . Junonis ara fuit Rom^ in vico. Romani etiam colebant: fic enim Livius : Lanuvinis. Servium Tullium Regem asrarium Junoni Lucin& inftituiiTe.itn pcr piafto erant Ouomodo Junius Pliiljigyrius intcrpretatur iUud VirgiUi Edog.</. 2.mt Ceniiitn aiit Jnnonem HcHeriiiit. Cicero. v.tndo Si luce . qui ideo Jug. Ideo videtur a Latinis Juno Litcina difta. ideo refte quod Haulieti conveniebat ei attiibuit. : & & JuGA JuNO appellata.iHs in regione viii.i(i". iii fine A ec Vtns ht:nc menf. Jin^iilis enitn jHnoneni HcHcriint. una vivat. qux haftenus recitavimus. PopuLONA. morteta infcripta in ejus templo aiTervaretur. 1. 98. vel quod ab luce ejus. quod ferre eam opem in partu laborantibus credebant.tt:ti^i:!tas f. jtt 'jiHeas Jitnnl yiUincn. ubi ejus ^des condita fuerit. uti fcribit5frt-7«/. vcl quod Juges . quod eam fanguinis fluorem in conceptu retinere putabant.Quod Angelo Politiano acceptum rcf ^rrc debemus. donec Phyfici dicunt . cubatur cum pelle caprina jus Lanuvii Ecdes erat.i in nuptiis invocabatur . hunc ritum annotavit iViircclJancor.qui optime non de Plinio mcdo lcd de aliis multis avutonbus niei itus eft. . quam opinionem etiam Ovidius in Faftis recitat.cntnj!ti^i. inquit. Huic Confules magiftratum ineuntes facrificare folebant. Jiine. regione extrudla dedicata Scribit Dionyf. Unde illud Glyccrii apud Terentium: Juno Lucin. Sed de Junone haiftenus. omnibus Calendis huic Deae fupplicabant. regione Urbis a P.znus di<ftus erat. Fluoniam Jononem mulieres colebant . maliin legetecum disjundionc . & & Ad Cap. templum Junonis M. Licct viroJur. Vet. jEdicula ipfi in v. id eft.fen v!teprj:fes . in fuit. At Satyticus de molli eftceminatoque loquinit . ^des eo anno aliquot dedicat» funt una Jiinonis Sofpitx jn foro Olitorio . 3+. codice Jacobi Dalecampii. Fejlus. 2.iH tji Gcn:Hi .li:! etiam onam hmiinum «Mf a< ix fcmi-. a GraEco <r«'^4t . ut cxiftimo.i . iegcbamr aH.im pellicem . unde conjuges: vel . Jmm . porcam.lffis tniitm dnifaciaiit intclHgifcteJl . Februata. foeminis 7««««^. vel quod terra . lucet . Hsc t& Fejlo. fcutulo. quoniam omnes C.r celilHin fopr. Et per Junonem Homini jnrante minijiro. ut ti.trti. Calendaris Juno vocabatur ab antiquis . Jngi. Scholiaft. contigKTet. tcfte eodcm. eidem «des in foro Olitorio extruftaa C. etiam Ju/ioni alia fuerunt indita cognomina: Interducit Domiduc.iptanHofM. Sed & Romze Pontifex minor in Curin CtAAixz Junoni rem facram faciebat.a ipfi attributas exiftima- bant: in primis Laurentes patriis religionibus fuis fervabant. ut Fejtus ait. qui hoc cognomen Ca/endaris J». DcKi . ut sdes . ferva >ne obfecro.aHopta. ejufque rei fignum fuifTe. quod ipfi eo menfe facra fiebant. j^^ Momtam Junoncm veneratos e/Te. Fuit JuNONis Ju Li/f. sedicula in regione v. de quibus infra. aauumque L. proptcr jugum quod imponebant matrimonio conjungendis. Cinxi. antiquis etiiim ^oyj^w appellata eft. Item lib. Quare fepe apud Livium & alios legimus. & Kegis uxor . funt enim ejufdem jugi. Simulachrum ejus fingehafta. Vibii Trebonii Galli Imperatoris. cap. UT ira-cii . facraque fua reddita. cum co .i. ViBore recenfetur. vocabatur in menfium Calendis. quod ad hanc aram veteri ritu nufaentcs vinculis juiifti fuerint. c. C a r. five cognati certi pretii nummum inferrent.^parinsjam 7. & & & qui facrificio fafto fuit cum populo Romano eflet. virae ita prafidcs .ros &G. PrJEter hac. teinprimis Lanuvii colebatur magno cultu . cii! metifuTti . en. Jmio mea. ubi lotos fuerit mirje ve> 'Plinius vero eam fic didtam ait a luco . Hujus templum in v. Unxia . iu . Jimcnci Gomf^Hi ad- iit memincris ma' qn! crrHiHernnt hoc . Paralifomena. Conful principiopugnsardem vovit Sofpit£ junoni^ fi eo die hoftes fufi fugatfque eftent. jores^ iwf. tuftatis. ^ / hac aibitii adcflc credebanrur. Poftea vero & Romx mifilTe Romanos Lanuvium. & . Cornelio. pares. In MS. Ita t. in omen futurK concordise. Stoicos fiiiffe . ubi & lucus ei dicatus fuit. in ciijiis lnte/a lcff!gcn!a!es. Idem. C. Plin. i\ieicitorc: viris finpilis (lii Grm! ..agnam in regia Junoni iramolabat. Horum vero cognominum mentio extat in nummis C. ut ait Pompejus. Scdquum virorurn fint Gt"/'*' fp^!"inarani Junones. Fi£ta igitur n juv. De Junoni.r. quod numifma. Varro. Piaut. Cenfor idem dedicavit. Dea .oneni fuifle prxfidem videri poffit ex Juvenale fat. Regina facrorum. Opigenam etiam Junonem matrona: colebant. iio. vel . hift. quod pro fingulis nafcentibus parentes.?ce fignificat . 4. id eft.-fera- Tii. cpianHcJiH. quod /e»-f. !H ejl .M„j.i fer opem . Cicero pro Mursna. fuerferia tnnlidria. 7. lucufque SoJpit& fioionis communis Lanuvinis municipibus JuNoSospiTA. Junonem Sofpitam placarenr. vel Feb au a li s dicebatur a Fehruario .

'. antc illum Paufan.v«j in ncutto gencrc dicil'cjia Jntioni iiifcrnx di^its f. Tn^ue adeo decut lnc tvi. ita infcrn. APoLLO k nem plerifque putaturitJem eKz qui 5c/. .tgna ^loria concttrrcntium ttndii]HC-jir!te.icer. & & & & .elcg. Idcm lib. fanSe Afo/lo. lib. ex iis quatuor recenfet. Stygix^ne feveros thjljmos . tant mcitUNcronis. . JofephusScali|cilib. Jilacrobius aliquot diverfas fententias cognominarecenfetlib. ad nnem Hxc pcr fan{ia tnx Jttnonis numina jnro §liix fota anle atias cji titi magna dcas. Hccatcn .ita bct hxc lcftiopattonos fuos .i. l^etcmns lintca 0-Jir!f^!l:i Jo-ji fcrrc . ^ PiKpofita ciat 8c faciis nup.VK. . Eciog. ^ Jttno dccus mutichre . LlB. Inyaluit tamcn Ciiticotum opinio. . (^ficitfnpcriorisrc^emjovcm^cit^rctiiiam Jnnonem inferiorit DitcmJovemcJJ'einfcmnm.im intcipreutur Ptoferpinarin Seivius ad iUud lib. C(. ac Citharxdorum Deiim deinde Medicini. Pyth. Unie nomen Apolla habeat.inc Stygiam Jnnoncnt ^Jnnoncm C^ Ditem Jovcm. Fixm. quem ex Hyperboreis Dclphos ferunt advcnifle. Claudian.i cnmpriiiitimvirum pjjfa fnm.itntandis adu~ dicMiitur. meo juaicio. Et fi pcrqite fuos fatt. Placid. Attic. Puiiicor. & /0 notat Piiicianus CKlatienfis 1. itdntjitttspirJtuioncmtnAm. Nota Catcdonils . hodie . fotiis . ult.'p\iA & & Varronem. .UITATUM RoMiNARUM .ficttt h. Diant. ita im^«itfcr'jtjnr. . D. LtUona parit cafto complexu Jovi Deli deos geminos.a idotis comciidis O" ornandts c^ adjin^nlas horasf. Virgihi. namy. lib. Idem Epift.i:. Mincrfacapitlos difpon. qui interci Jit: Srnt tjNt : Licct editioncs vulgatx liabeaiit: Nota i^ par-jornm cnitis mutiehre fecus firix. I de Raptu in piiocipio . omnibus prioi Heiod. hift. 1 9.fec«s neutii let>. S. . . Ctaflj. Ccrcs . . Dicara lib. Tenius vcifus . y. Ub. muHcbre cap. fcu I . Scnccs libro defnperfiiiimc. 57. Silvius in Veneta icpcrerat. 4. Dci 1. Tnm virite ac muticbre fcxns foputi mn!it«dincom/i: lotloca1.oweOTappel]ant. At MatiangeUu in Julium Soliauiu legic: tui : muro ta. fu. Maciob. Pctronius Satyiico pag. & & & C A f .rin Arc3dia. . cap. ProbusinEclog. gene- iegendum Tota tna efi tjodic. 95. quimtiiiofnt!- y^Jia . lib. 1. Indcpoeta:. inquit. pofl Jaculatorem Sagittarium.citat fed Elii Viueto in- At difcite in MS. Jnno. - 15. de Civii. V II. cx L. Plutaich. & aUi fafltm Tota T« decus otrtne tuit.de quo fic Mtinihits vel Manlius 3. 4. II. tjnihns proprios dcos . quxiS: matronalisicveicntii fcu majcftiiis. . I nmbrarum Thcbaid. Is enim cclebratiflimus apud eos fuit. 3. 4. Eidyllio 4. i. dicitos moz'Cnt.Iib.tnt. Anrcus iento vimine ramnt . I. Et rccle quidem meo judicio nam ornittices fcu precades dicebaKur Spccitlxm Juuom tcntrc quod illa munduici & otnatus curam liabcat quare & ej us Itatuz crincs addcbant. Ccainferna p:o Pioferpina UllllpatUI. . ^ .qucmArcadcs7VbOT. I SatUinal. . 6.tm. mll falioi. inventorem. tongc a tcmpto. Tertitis JozeteTtio natus Latona.!c haIta Vineti editio habct. oinams feu munditieimuliebrij prafes cicdcbatiu.At Mctcttns in ultcriorcm IJifp. Pingebjtur in fpecie impuberisjuvcnisjmodofacicpuerili. in Fnacjiornm opcrnm Eumcnidcs .. ^ Jnnonifpecitl«!ii tcncre.cap.tx juravit occtlos . natusin Creta: cujus de illa infula cumjove ipfoccrtamenfuifletraditur.at. . ^ ^ ^ Gtypho Teinaiii Ccrcs .fccHS mulicbre.int . - Prudent.. . £5* Sequuntur viter Sek5fos Deos. De yipoUine (^ Diana.tiitis filius. lilv. fororei.cnrationcmfiicre qucndi vulgata. Italic. 4.JC mMticbre fcxus . - de Jejuniis. perquc f«am l'cncrem. Uiide dcfluxit conluecudo lolantiir. DiJiiic frarer.fi nnfjitam tneniemincrim-jirpnemfriffe. . 6. £c Ecloga $. Jtiiivnis Lu^at. Cic. dc Vidorla «0« pexo criiic 'virago Sil. lib. qiti utnhilicttm certitm terraritmoitiries.dc ciioic piof Rcl. Alb. fir. glnia infcrint tcrrx hcmifphxriumfcr iliam ab aiitiqitis ?kyficisflgnificatiim. cenfcbam Quod Solipatri Chaiiiii audoiitatc idem risac/<-Ai/j.e illms inteiventu. Lota tibi efi tjodic.t apud Cicersvarios efle Apollines dicit . Jm: Et lib. gfn'. - (onjnx Jttnonls jivemM. eofque curiofa fupetftitionc difponebant. lib. jfpoHo. itaque §ittos tibi tiat tcricra tibi cji Natalis J*m Vuigata cnim diccndi foima VitgiJ. titi fc txtijfima compfit Starct «t ante ttttis confpicicnda focos. cap. Qui lcdio niliil habet.(«/«w Jmnoais mmini confecrMur.quod ab eo fe leges ferunt accepilTe. I :. dno cjfc hcniifphxria . Eam autcm nominc illopioaerccultamab Afl)Tiis& A&isdocctjul. ut mxHitHiJimoinm faam appcllarent. Fabulam cjus prolixe recitafe nolo. J.ialibus nequc legitimaECcIebiiti poteiant iiuptia. 2. per vias te^a omnium vifcbatur. .ifpgiiat . quidam diverfum ab eofaciunt. Ccrcs. Huc lefcri J. Jitnonem mciiniratam habcam./iantes. Nat.itt Jovem ftAptr Jwtomm f AnTI«5. ifi. D. fanUtt eaft thnrts acervot tioQa tcnere man«. Minor cfi ijia tjitavi e^ofr. Apollinem Dianamrut intcrprctatur Varro idem. acr interjcSui inttr mare cJ.fcxns miitichre . iti&ijuiioiiifcrj.Encid. locum ex Eidylli» dicante: Teduio psgnio . 514. cuftodem Athenarum. noa caict mcado . Sifenna hift.mii tantum Jttnoni JimMtachro. . Hunc quatuor artibus antiqui prafecerunt.Satum. Liplios illud TettuUiani lib. Aufon. 2.2i. lib. C. t^ tiujsfcncres .cjti^antef^ne profnndx Jnnonis tkatamos. Et ut Jnpiter i^y^inj de Plutoncapud pO(. fororum. AlbiusTlbuil. Aufon. fororct. Hic Vel\2 & Cetciis foioi habita.^c:r.f«tittj«xfpccutnm tencant. j. ut legeretut: Vcjia. Nam primum Citbartxiium. j. reges i/Etnxaqut v. 6. in Symmach. Juno. id eft. Apollinum. ac mvfij ciihitia ccrno. antiquilTimus is quem paulo ante ex Vulcano natum effc dixi.//.Af. Saluft. nitrihus fcctis Jiryu. Altcr Coryb. deoi. TibuU. Jttiioncmqnc fnam .t nitdo fnfpcnfa pcde. ^ 5. 4. . variant Scriptorcs. mtam fnpernjm er altcrjm Lititiitam jtiot dcos biitos conftititit.tas . : . lib.inijm poji annum rc^rejfus m. Auguft. cui placcat. tum Vatem vaticinii Deiim conftitucrunt.Proferpinjmjunoncmiitfcrn.ornantiitm modo.i^orjs di. 2. Ex his quatuortertium potilTimumaRomaniscultum fuifle fufpicari licet.

^attuor artifcis vivida fgna boves^&^c. Valvze erant eburnea. ut coelum afpexerit.ris ctir veniani tihi tardior? aurea Fbosbi Hic equidem Fhocho vifus mihi pulchrior ipfa Forticus a magno Cafare aperta fuit. fuifiTc. . Fala. a Jove. teafque ftatuas fibi pofitas ci Jonavit. Flinius. in quod ApoIIinis illud converfum fuerat. femper imberbis: interdum : Cap. & Apollo . qu£E tcmpli Apollinis Falatini appellata. confecutus templa . ut Gratias geftaret arcum cum fagittis finiftra: quade nunquam etiam ita Religiofc hic fuit a Romanis cultus. ex marmore (ut Servius Templum hoc fuit donis opulentiffimum. cap. D Apollinis foror ^- I A N : A. quod Auguftus Csefar ex ftrena.j autem cana diverfitate apparentis licet vero tali facie Is fuper caput portabat tripodem aureum. Diftus autem eft Sandaliarius. Hodie ne veftigia quidem illius templi relidta funt: diruto etiam 5. k Sandalio . Medicus .^iii. fi Macrobio credimus . de quo Flin. talentis in gmta eo fumptis iiuntur & alia Apollinis cognomina ejusdenique colo/fum. &'c. nii exemplaribus . ut quidam volunt . 40. aras. & in xde ejus collocatum. in quo venalia tortorum flagella pependerint. modo Juvenili. item A/»<rfofo»/ & alii. Tota erat in fpecies Pcenis digejla columnis : Atque aram circum Jieterant armenta Myronis. Tortor. Sandiiliarius . plurimi Sandaliarii o^liicei habitarint . Fuit & ibidem Area Apollini Falatino confecrata. qui annotat . i. quod in excufis eft. Illic afpicias fcopnlis h&rere forores F. quafi Joviana Jovis'enim ^Ii"fir7""?^ '^ ^f^'"""'"' quoniam venantes per devia. SosiANus etiam A p ollo. Sojianus . autem citharam finiftra tenebat. 17. eum Tortorem didlum fuiflfe a vico. ac multa eft re multa habet Macrob.. . nota E. de Natura Deorum Friniam Jovis & Di ana j . fed ApoIIinemavico SW.rfj///f Quod fere probat Tbeodorus Fulntannus . quod Tum mediunt Clario furgebat marmore templum . Idem probat hxviniis Torrentius. Diftus eft enim CcElifpex . j. unde vicus ipfe Sandaliarii nomen accepit. ^^ Fulvio Flacco. ab Jana. multaque cognomina. Onupbrius Fanvinius & Sext. Fulvius Nobilior Cenfor anno I3lxxiv. lib. Et canere antiqui dulcia furta fovis. de quibus detrada hoftibus fpolia fufpenfa erant. Fuit hoc templum etiam porticu circumdatum . auro piifturifque ornatJe. vcl quem ^ociom incoluerint.« if^^ leras. Antonio & Cleopatradevidlis. fimulachrum fuit ApoIIinis. . hucix. Liv. & filvas deviare folent captantcs f. dubium effe dicit. Marmoreus tacita carmen biare lyra. cujus verfus aliquot ex caftigatione Jofepbi Scaligeri &d{'ziihzm: funt autem hi: Thufcanicus . Altera mcerebat funera Tantalidos.j^. mercatus cft . Thdscanicus Rom» fuit in Bibliotheca templi Augufti . teBaaolarit avis . d lltera addita Jana Aln a A<05 appellatam eam volunt hoc eft. : . quinquaginta pedum ^ pollice. quam Equites Kalendis Januariis in Capitolio prsbebant . Aiu Pevianam. Apollinem Sandaliarium . Meminit hujus Flinius lib. Eft autem Sandalium genus calceamenti . jedes. Antonim tamen Sabellicus non vicum ab ApoUine. P Pro. Apollinem Sandaliatum. tinus . quod in eo vico . Defcribit hoc templum elegantiffime Fropertius . Deniquc ut a Trojx. Nonarcum & manu dextra figurabatur. diftus fuit ApoIIo a templo. facello. quod medicinx fuerit inventor. interquefororem Fytbius in longa carmina vejle fonat. . Antonius Sabellicus putat . Repe- & in vetuftis monumentis & nummis. ut efl deperditus lo : Altera dejeBos Farnafft vertice Gallos . ita figuratum fit ejus fimulachrum. fiquidem Augujlus aureas argenteftatur) Lunenfi fecit. qus libens prxterco. fuit ctiam opere magnificentiffimum. in antiquis duobus Suetofuerit crnatum. To R T o R I s quoque A p o l l i n i s fimulachrura fuit Roma. de quo Suetonius fcribit . fic difta. L.a:re mirabilior fit . pro co. uti ex eodem Propertio liquet. in vico quodam regionis quartJE dedicavit. qui&AcTiAcus&NAVALis. &Par^tonius. cap. Alanlio Acidino . Ut Semele efl combttfius . Auro Solis erat fupra fajligia currus Et patria Phcebo Deinde inter matrem Veus ipfe . Saturn.De Apollinb et DtANA. Medi cus diitus. centum quadrahucullus ex ApoIIonia Ponti in Capitolium tranftulit. Iib. Libyci nobile dentis opus. quod ipfi in monte Palatino Auguftus. Huic Eedem extruxit M. 2.. in pharetram Alhricus . Apollinem hoc nomine in quadam parte Urbis cultum fuiife. Dianas tres Ciccro connumerat lib. quod fimulachrum iftud 5<r. cubitorum triginta . CoELi sPEx fortaffe didlus. ColT.. Ut videre eft in fronte lib. 7. Apollinem Diadematum. dicente: ..t valvs. . cum quo etiam facit h&vinus Torrentiiis. cap. 13. lib. Infer quas Danai fccmina tnrba fenis. : fuit. in quo hasc Apollinis effigics dedicata fuerit. quod Germanice pantoffclen dicimus. f. Rufus. 7. : Palatinus.»//Vrt-/Kra appellatum fuirfc vult. cbarius Ortygia. fimulachrum fuit Apolliniscedrinum e Seleucia Romam advedtum. In dextra vero manu habebat fagitta» effet formatus. anpulchritudine? ipfi Sandaliakius Apollo.

maftatsque cornuatemploaffixifle.idicthat.4.rimctt cjtts icl.7n& immolaiTet. Ar. Callimachus Cytcnius in Hymno ApoUinis verC 5l. I ^. Callimacli.\polline iMarfya. lib. Servio genutfre dicitur fecund. cupido Servium Regem invafiffet ex populis L:« unum corpus conftituere. in qna tiHlliim «limalfa- aixa Atque tial.ivtty dw ri t. r.s^ iit defojfo terr£ AiV e^ opcrtiit. in Fragmcniis Oracula celebria. convocatis Latinorum optimatibus. & fHiidamina cornibHS . (lcuti adhuc in nummis antiquis cernitur.tjinittas. tonfo' jtttrihKS ctcprav. fuit. detiberisedtu.ts Rex OHres . afFert. ante portam Latinam. ne a fe inricem diflentientes . Bte. Interim Serzium occafionem immolanda: vaccx in honorem Dianx prEEcepiffe. eminentiirimo urbis tumulo. .i>-c/^. y Vaxiis hic cognominibus compcllaais. eife id moniracnto antiqui qui vaccam habuerit & magnitudine & forma . mutuis csdibus ruerent. ut abunde narrat PlutarchusinPelopida. Ptimum igitui at indeordia-. eam depingit 'O J" xirwu /liofjtit 'A!r5XX«r. qHgcttmvcriiiticb. Dc Pyihagora Macrob. ait . nonergotamum qiiodibinatnsfir. pr£. EjusreihanccaufamP///*. 3. e cornibus compaAa. utcxPindari Scholiafteputant.. Cnm comes orfa /05«. innnmcris JirHCjain de coriiibMS . MiroT Et de qtia pariens arbore nixa dca eji. qux hodie eft templum 5.Laerr. Fuit asdes Dian^ in Coeliolo.Ovid. fcripfit civitatibus. ubi agitde . Ha. S^tcrr. v. Aiitronem Cor. «n» compegit vero attjre ex . Uude fcy mciifihtis ^Jiiuis Dctidabatrcfponfi. TheodorusMarciliusRegius eloquemiaEprofeflbradcpigi.:m torifori tjmeri ojicildit . Haftenus Pliit.im iii Deto. a Dclo infub. Haftenus Dwnyfiiis. inter facra cerentque forum rerum venalium certis temporibus: Deorura cenciliarentur ex aliorum populorum arbitrio. ni^t (Ti ^etfMf hiftoricor.j. ?. omnibus perfuafit. reliquis prxftantem . Legendum.quam fxpe Gra. cornna item circHm parietes pofKit.c&alia multa commoda proponens. . matrem Glauccn. Abundc Sulciiij de £*'- Animal. qui in Aventino bovem hanc T)i. 52.tra <re 'AirixxsrM. fcu cultibus.Apottinis Genitoris . iit eodem loco i.tretj eJtntp. Cato libr. ^dicula quoque Dian^ Valerian^ in regione Urbis vi.itnim. Mid. . ncc raiiius cuiiofe .fieri id ob fermoncm vulgatum. 144.ci U/i/« paterno pofteaa Romanis culta. A H r I 0. Ciim enim .Argonautic.tjiti. Huic templo boum cornua erant affixa.0 1 T A T u M R n & A A R t tJ M LlB. unde nomenDiAN^t SnbiiranA.Diogcn. Plutatch. . PARALlrOMENA. infcripta literarum charafteribus Grsecanicis. qux confequerentur.cap. cum non TcCiejitduaJfctj ajliiitits Ule critnhiisftti rttif.Cneid. Ea column» leretur. ittfMst fi nifi^ i)T«Cit'WiiT» Toi.tCtir. promiltcns ciy nt^Ji crimcti cjtts celarct.iinatorMm . Primum Dian/e templum Roraas in Aventino monte extrudtum fuit a populis Latinis.miniraam & nullorum plane ornamentorum. Ntttri. Ex iis fecuiida celebrattiTima fuit. &IC? «"ncr» rr^i^T». Item in vicoPatricioa:des D/ii»<e fuit. Et ne ulla injuria temporum abocivitates ejus conventus participes. exerconftruerent. Simulanomine appeltant. 14. queinlide MS.qKam Pyth. Ara ha:c f(iv«t-. LOcusFulgentii lib.4n»dus Politian. ritufque celebrandi fefti atque fori conftituit.fcd quod primus i Deliacis ApoUini litexhibituscultus. .9. codicisielti^itifin . 1. . & 'Ex Kifttm. ut ^ft . l€^C . ifta muTHm cjitoque duxit in orbem. que Cornclio Pontifici indicalTe.vetKt ittviotatam adoraffe prodttnt. ^fntta de hoc cogmmenlo dif^nirit Ctoatius yerms Or.tmcnta . a Graecis. eumque a canibus difcerptum cervorum cornua affigerentur. Serv. Vians.»«x templo dedicata . ciim abaliis non arcerentur.ri Martialis. Apollinis cognomina & iVIcminit & M. templum a:dificavit in Aventino . feu. j. criJi:. ad v.!vit prim.tnitts n. ?.rjqua:ft. Dcnm cctchr. Mifcellaiieor.j(»j.tSoram. foi-MKf.<]nerctTO torueam cji pojita. Marcorntt loco ciiato: Diffimtiletane Dtfm comibtis ara freifiuut. cujus cafus. Cydippes Aconiio. Pingebatur fpecie foemina. SatuinaJ.6. ut loltt .dictuseft. v.t operitit.j. ut Dioiiyfius fcribit .tfodit. Sequitur deindc. tstifJieLTo (wiy icffie^tjTit ifia^-xiot.i erat. cpift.C. monitumque a vate quodam ci quendam : : AD CaP. pag.im notiorem &Latona & & tinis regnante. jidorajfe viodo . U «S"» o?ri7^n to KifaTim.vtdis .im texebat SHTfehat .0.\mphirhea. mitecoiruptus. Joannis Evangelifts. quo convementes civitatcs. Modius..iram .x ^ ' JirH. Flacc. 1 8. Collatis deinde oppidatim foederis legesconpecuniis. fata fummam poteftatem deferre.trtiiipcm rc^itic^terei iliefec retum domini ftti in tcrrantfodit. cap. 1» ytiitofot. & VII. partiii- pemTe^ni eficcre^itte in tcrr. Regemfe contuliiTe bovis ibi maftandac gratia. quz arcum tenebat fagittam ./ipollo. Urbcmque ipfius Italias totius regno potituram. quam nonintrarunt viri.P. quafi & & & & caufam hanc recitat PlutiXrch. qui tum adcrant. pro divcilis feuregionibus.it inverbenis <ic tiibii Ht Dcli ad ApotUiiis Geititivi aram. in Jerea columna incidit decreta concilii permanfit ufque ad noftram «tatem in D/. Idein etiam 'jfmVor.ubieft nams.11^. <^u« Jove tertio Proferpinje filiam . fuafit eis ut tcmplum cum iuviolabili refugio communi fumptuRomx publice facra facerent.\il tjHidem cornibtis fttnd. Setinus lib.t"'Id cft ad verbum. quidem inttr mimdi mitacula habebatur. ut ante facrificium aqua Tiberis profluente fefe ablueret: fic enim legibus prasfcriptum efie litaturo ita hunc lotum abiilTe. ^fcirettim doniiiii ftii in terra dixit. .2. jlpollo .ttcs hahet . Eandem fabulam & Livius recitat.rrchiis.primaquefacrificia. Et fite hcjtia allulit Valer.ttiis eji. H)i]tno inDelum. quotannis privatim fimul fi qua offenfa populis incideret. vi fuifte compreflam. Idem in Subura. tertu patrem Vpin fuiffe dicit. .i.iTtlitm ojiciidit. l. chrum ejus tale erat .ipiftts ci. J. MuJieremenim quandam Dexibicultumexhibentem aquodam unde fuperftitio nata fit.uc7 ts-pcvKitynffBU fAoior if ttcr hxc omnia facieb. ait. id eft. 1.tT. Mctricis lcgibus coTitibris eleganti:rune ioclulit Corneti-Jlerncbat Bonavenmta Vulcanius jipolto. &communi concilio. Romam Scrvum autem Regi Servio clam id vaticinium. qux pennatum Cupidinem nata fit. tuit 1" cap. ne viri eo intrarent. ex veicii pocia ^uodam . Phixbi Cenitoris ad aram Vetttnm . II. Ipfe vero campin^ehat aram. Tum Cornelium Aiitroiii mm^zKe. coma dilToluta . aut poputoiura riiu. Df/i.'•'. cervos quoque cornutos in venatione infequi videbatur . Mythol. lU aliis placet. ciim reliquis DiauA fanis Tiillia . fexceniisaliis. Fuifte rei in Sabinis. 405.tl. Dilinra ijl Aptlliiiii y%iin^n.

ut e. Apoltinisctltori. religiofe colcremr .„i. B E N E. 94. CONJUGL FIEft ARGENTO. A B B L O T H E C A. ^'^1"« ' Mot«" interpretes ad Multa dona a Grxcis ad hos Apolliniscultotesmittebann* Piodor.r. coriieLim) cinx i. pollo.Sequiiur «^ ^ Pj At .D. i Ant ^nlajnxta Apollinis templum Jtirifperiil .icr. tetnpinm ApoUi.tnm ( mr//«jreddi- & PhM IlIudccitenona:queobvium auccuiquam haitenus animadveilum juxca illud teniplum convenire foliios Jurilcoiifultos dc hcibusambiguis difccptamros.ib. Feft.cap. Hon.Jamblich.^-n- & . Pfeudocoinu- tris c^iniihtts coir. Serv. P.l. Latini- Eft quoque Gnca: mcntio in D m finc.vcrfu. VIRIUS AUG. ^ fedeb. - de laud.9.idita Picrio fiint iiH templa choro.. ut Sactoniusret'cr. ITEM.cap.fo!. Xyiandei. leSiiris infpliicnda patcnt.-itla fripfcrit ijiia: Scythica vm . laborancibuspcfteGrarcis thenienU vota fieri oportcreapopulo Apro omiiibus. j. S U .. . Honorat. Suidas iuvocc-Ae!t»jt au. Stiliclion.ms in cutcla eiat ApoUinis. AfoUinis xdcm. & jns cclebre.memincie vetufti inarmoris Romanos volebat le 56.\riftotelis non habetur. DELISSIM.^E.pag.E. Piiinus vcrlus corruptus: lcge: . LIVI.n ApolUncm Hyperhorcitm copmmn. Apol>.i conccpta folo . traffah. ^nra. .. Virgil.'niis.inprincipio. Geographix lib. Raphael Volateiran. A15. Et iirr". nam hoc 7 templum ~T"r! hb. fiTftS. ScrviusMaurus. . .yit ftiis dillcc.ti»!fiicDan. - ^ certiits oini.ia novi pete limina templi. lib.ift^''. A. C O N J U G I.ibent .ttcr fcptem miincii niirjinla celcbr.2. iii fAiftnTStii^imicuii^^iTniytiuLieuiyiffioraiiufaTm.Elian. S.ris ab Hypcrborcis fucr. alios Apollincm . 51.ts h.itis Me- Et 1.il.ntes.9! fih "ACtpic d-ro •r«gfojJav U(IU!tV ATri>.Uber. cap.Cea Acli.r. v. ut cxponit . C. . Et lib. 3. 5. Ovid. & Ille Purtetciias mcrftt in alta rates. tcmplo lltucto devcuerams clt: quod quia in Palatio ftructum tuii . ^i. lib. JlU. PAMPHILUS.E. Antonio profiigato ad Actium livt. Vertic Guil.i portici Apollinh Pal. llj iitTa. mtmhii: nempc aram ciratiiiam Ji-Je cortiv.sf.. hb. POTORIO. 5.nJl.iis adventitm ad Hypcrhorccs .Ariftotclcs dicit Crotoni. 6. iiijns tnemiiiit Horatins. Geogiaph. Fcrtur oraculum 'hu.it.' '^'ream niis.hs Apollinis.iqi. P.tt Hyperhoreas Dclphis cejfariiibus arjs.. ..it tihi obtiilcriint ^i ad Aurf r. 8.Eneid. 2.1I. 390.th£ filini .p^tl ejt. . .i. S S A.. 4. ANTIOCHUS. «/. .l.lat:.!c. . M A N '' dtontate magniBalilii.\ Suetonio cap. riinl msadSat. & Scythix ulna Aquiloncni populis . Inftitnam feftof. PIISSIM. prilio viclor . L.^laicial. eft Afollo . D.. omnia de hac gente exiftimant. I S. or.tri. .itilftmasprimitiasfriism/iApol- lin! . 2. Sed& DeUo ''iiipervirginesprob.""^'""""'' Privat. atquc his adjacerc K. APOLLINIS. Tamen ulque adeo anciqui fidem adlubuerunt ut Abaris Scytha . aiitijuia bibliothecamjnris civilis. 36.Pcrfiiv. Ailia ifiiir«1i «7«» 'A)«XXai»« '« Ttlt TJ? KtfaTitn Safiit Sitr (rafa' rae?.. pag. Sicul. M I I Ifta: quidem infcriptioncs mcminerunt Bibliotheci ifta. A Roms . . Sat\T. SER. bcxt Propert. & alia infcriptio cujus hxc (iint vciba.reor. quiJem »pud Gncos cognomcnio colcbatur. Ii8. Atapud .E. (^ conlra casfnb dio totidcm c^itcftrcsjiUortim cSfjiJihi^Ob eam ccrtc cauliim totum P. Scholiaft.29. cx tjiiihiis aiireas cortinas ApoHini Palatino dediianit. Polvhift.Juvenal.Auguftus videri Apollinis efletiUum. Claudian. ^.Michanu. rcfponfafcrttntttr. .nijfitab.mj montcs quorum . Sci. H^pcrhorcnm appellaverimt.E. Itiftr. 7. Var.uits live quia . VESTE. "sTt' f"'P''^""" .SER.U. poll: triumphum dedit doiiuii ibi exhibitotiun . In hoc templo Bibliotlieca Latina Gta:ca erat. 31. SCRIBA. .crat opes ^^°"°vitet ' Vcfperam . L A T I N A. A. utcrcdebamr beneficio vittoriam fucrat aJcptus . ^ jlpoUinis xdc rclida.. edem Ton. laudato conltac. de 6. 1 4. BIBLIOTHECA. mfilct. adjamblichumcap..j„Uo„.!. piodidit Adamus . cipium 6. Sueconius in Aug. I. lib. ' cap. cap. mcridicm. Sunt qui xltra S. cujits cloiia idcft. A. tiuod neijticgliitine Ifto u!U .\o. A P O L L IS.. LuriaiiusPlacidnisadlib. UltraA. eleg.j«e dics m P. S.rc :ho -. FrequentercaniIaudaiitpoeia:ejusa!vi.mt ..iitm piilchcr Apollo Litftr. ad v. Poflidonius Alpibusconterm!nos locat. Piudoii Olymp.imh. ET. cujus . valde longx-jKm ge- (^ um^ert oixiit S-iiof ixn^rt ^' ?*£'/''?''. Kc cap.r!atiiim.Anni 714. odc 3. fragmenta. ET. Iibio 335.ilij l!t. rcfcramiis liJud Ub.de vita Pytliagon. fiirgimt ^l'£'[ fP" Vidri.:m ^i:'im pcrfuafiffct . Habueie etiam Hypcrborcis & baibari fuum ApoUincm .]iu viri doclo veteresfcilre novirjn: PcCtore . . de marmare templa de nmiine PhaiH. Et niinc fitb Phceho dmihiifqiie palatia fiil^oit i^iid nift aratiiris pafcua bobtis erant ? eodem libro deinde: yiftte /aiirifcro gj* facrata palalla Phtbo .Hymno in Delum v.tUK. riei^ne aliis efolis dcx- : tiam hi. E.t.rcnit Ah. . quem quod ab . eleg. B.i xde Martis Ultoris.:4... At hiftorici Geogiaphicarumque lerum . Idem - lib. quod ptoniomoriuiD fanum ei ctexerit. 1 9. Ka\iiftiyi>il ^tafiH- §tix. .. \hAjniiCv \''"''"J!' ?««"»'?'« rtcepit Apo.ia fitrgunt.im .26. . Vecus ScholiaftfsJuvcnalis ad v. Sat.nt. 38. domi. in principio: A»|M»v 'rTrifSofiat Trtitrttt .!. las luftravit SULPICIjE THALLUSSjE..Jtiir vinculis cohicreus .ythas Ifcdonas efle tiadant quibus conterminos Arimafpos. i qui idem Stiabo nufquam illum populum cxiftcrc docetcontracommenca Pithca: Maffilienfislib. minit&Pythior.>*.:m 11.cap.. epigr. TL CLAiUDL C.i.\-triixitfuriim ncr. coulijl. . Animadveifor. ApoUoPalatinus indecognominatus.. LATINA.T(/l»--f SI6V Vfitrtfi o^liiT^tt.Plin.ESARIS |uga incolant Hrpcrborci.'A/n<rarifjie x=yu Crri tSv KpoTajM«Ta~K Ttv TluSeiyiftty^Ayriwcrx 'r.~ ' ««' ^ '"' . 7. Nat hiftot ^ 1.. Sed omnia elle fiaa qiii regioncs il.t.Matthsus a . — ^l"f'. S"ep«VcvT<t.?.mttir .de Attc. BibUoth. Qui locus in fcriptis . Hypcrb. Miija P.D8 Apolline et Diava. iiavili . LIB. Jf. TroKuxfovialTtiTet liifit. Thcbaidos Statianx v. utnairat Dio Coccejanus in limilitudinc autcm luaitis . \moc Popitlo VRMC^^A^A^tl^: cap.c*9u7rtfSe B3f»/«t . 'Eiatofthencs apud Saabonem fciiptoies fabulofa O VIBI.iliones dcoriim oripncsfoliita cratione . amem in Claudiano. ntiplias Hcbri fliivii . Italis & certius omnia mifcet hijloria.Encid. SUCCESS.iiorum in tcnplo Apollinis Palatini dedicavit Ar. .lib.iii in Palatio. 'As-oJi- I B U S.bit. . lib. 7.&c totus mons Palati. ib- Tri-Jt folidt.mtis Jovis iri Capitolio. Caf. Re.AUG.. M E R I T ..b ^«x^/n/j^-TK^af/^. colentes Apollincm Hypcrboreiim . lib. 28 i Dccimas i. zr. i. ^^«^'OTHECA. mc ccrncre tempto Tale ^nid in Dclo . 4.. hirt. . apud Deliderium Heraldum Ub. Hypcrborcis Dclos prtLita priiinis..ts '" Vi. - - 3.'22r. Solih. poft prm^ Pytha- Tum Phxto . M.iidtim efyics .'V{iloiotus niillts omnino cfle afleiit. Aiathyrfipopnlifmt Scythix .ode 10.Callimacli.

t de zertiie lynce.ir.. Adfctibara celebtium aliquot poetaium loca f.pdtni dnorfit ab axe. I. . Ggn. Zt tTtLt'-"'' ^e^ ut.Chrjf.' ..br. 1 o amhai„ .tas fub ima|u. cap.uetKjl„d!„„t.. ttSchol.qu.bt'o. fi?errAn'lT hdem ApoU.^^r. ri. 2. pt. ^^.t .r - "''"" ^"!"!Jj'.Metamorph. Polyhill. . Gryph! Uvum t>fert."'. //•..""' Setenam ''•/rc:. eolaudatioia.e 6.c exhortar!. i. i. V. No'avit'im^'..'. a.r. 2i^. ".^. t ex legendum id . r ^''"'/ 1^"^""^ j. evohcrc fat!..t. adfat. ApoU.tta„t. ut Jodocus Veljteus merituf rnr?"'"' « ^h. - 'Eneid. iciKKoilUu» rU.gendusmtereaexOvidiolocusI.rf. Deindeceitumeftquafdam/ort«efle^co//.„fpeden. forte non malc fy!emo„... . Apul./fp...Sctv. .ru" ' "'" ^•"^f". ^ Ha.„/.probat Adrianusjunrusl.. ^-^"^--•^^''«'ciaT•""i~— Cuio . l'arro!.« en.t de co„fulta. myftetiis ind. acc!..iverf. &WA« etgo Hyferbtrio AfMim dicatos inlinuat 1. '"'' fJ^"'"''" ""ornmprcf!.JparteleZ."''^''^^''^''""••'•"'''•^''•Tit'"»"»^ ! 9^/° 2.! re„!tK 17L/ i-'T' a-j*r..a. . " cL & .„ „„ ...ndufttiaobfcm. AfolUnem /f/f verta„t t.fTo^a^r'''^''"'. Scneca in Ocdipo Jam.d. Et Sil. . •• deNuptiis://.„I."'".. r'rm. p!.bus in n. «D S cap. fortem^ue n^olvcre f.t„ge„erat m.K„r^i„r„. Terreat «. Iib.&eruditUr. ""'*'"• rata ca„o vatej. etiam mptofundum aliquem fontem jac^ati.ne reddidit.d Cicero domum SctvoUoraLum 9. oHt„fp. .net I. "am quos.pftt v... Aif .m axof . lib. Vt fe edoceret .Fab 2 rala„tef.taI. Afchyli.^lmteb^T . utOIet.m.> ht . ut puto ^^. fort. <. runfuLr^T'!^'""""" warL.propne diat."l^t K^icoi^"""" '^*^ . emdite .^„. oraculi.-S.„T« Tiit .Ar£ nal.„o„ evenlct.„af. thfecratu »?» Sxfpepare ^ueam .„/^„-.i. '"""'"o' .fH„deh. <. canit Mmant & rr p"' {"'r' fides. Ammadverf cap.in Hmc D.. iJ '^'/^"^=^ fiuu. lerentian. CalTiod..«„ 6-gem.nox!a\atibnf hfi.X 'ffl""".rE':bX1ft'-y^'''''°''"'''v^''-'''Y"'- Ca«c.T • alt^rZt ^•t {T\r v'^' '-""""/'"•""'"" tempcrat '• .iafcjue Ctr!tHmo„e.1 iUij efle S..N^ilef..^nciptm d.ue aher tiH .„ . "•"""•"'' ^' P°ft eodemlibrol "••Us e. efl .n dnhia M. Carm.^trata .c exhortar../« n.n aut iti templ«. M!^„!.&.t dlr K-^h ' dat. lib. notum eft. natt al. orac.„m fere j«.aftcn Dd oden 4.us in Annalib..\/m-„r..„t!ku. poft r'"'«"'^'"°'- '''' '-^^ D'^^' . Solm.a Jul.. L.\e. id.. Legendum ex iMS..fu.„e„tes...don. Myjlerii. .it. Et lib.«.''^:'-'^' . antiquitate.ra cm-'''•''" 'l«'>rHm!m. -leg..ferctiff.nm./:j/fm /jti-wff TO .s "^""'"J^"'r'^'"' ^''""•"•ter i„fejii.„. . . 4.. =V6:tt.: . Invol-ue„s.„a„!tate ohfifiente aditu. i.„. ... v. 6..cap... luve- Sive ^H. de MetrisF„„i. • Qi Maurus lib.':^'"*''''^/"-' Claudian. " 5 ' Catm iT'.jHe kom. tOrmlni . i87.hod!eoueM QuodllaacusCafaubonus vitd^ntalos aureosjaceret Afo„!fo„tem 2.clp.r ambaph. ex.t Flcxa fic oKuia Tknfcn.^. Cumir^.'"•" f-IS.„.et ambafes.a«. Prometheovincto. nec ferfleu.. ad r. .„..M..n t.„•.'"V"l'KJH. Scholilft. Ub.l.oJ!.„axferarnm^enH.. «Wymj intetDtls Phutnut. eflent '"'""^•^^'•'-"'•"^ r. fm.!!. forti committebant ^i^To^^nuT f"""^™' "ntioverfis ^'^"- nat..aurHm terra pemtn. pat. V. Zryphet te„e„t m....quc quum o"i?e otacuIu. s cap.musSavaio.ppu/apud n^. aut in ^tis ed? foStet? ttK.. .h.'•'"''''.. S^l-^^^^. fortibns. 26?.lmodi '' • „ j... «T»„Xir3-.netali! UrZ'^''" ""T' ^•'J''" >nfpea.„„ fajjim . num 4.. ad""'.«. liiuifin.':""" ' '"'>?' "'/'" '^'{^'r?'<'."U ^:^"/"^ Decuria cx optimisauaoribus j.H!da xirg.'Thebaid. perplexa. v. ^i „ i„ ct-o'. ». ly.. y.' . itaiic. eleg. /e„„.feo cryjlalla ferta. '^'='^ Wefl^tunt ifta .. Claudian..-.vinandi eratia. ezejium mire rr„re. fortes amhage malitnM . Eve„tu.„e fot^. f!m. d„m N„„t.. Hyperhore! pmdera fuHa foli. 7. ' -iripedet vatrfque deorum Sors ohfcHra teuct..aft. iifcerl .o^ifj. Sueton. ea e.us oLuIomm p"" dcdiuxifl-e qui oraculorum Corr.aft.nem ab pfun.nii. «i-"'"»">'«ndemhic ff K- ^\&nVr^-"'l' bigua •'««'^ '/»"''<•.• r. aut fortlum .r . tremend. .. Kyphto tTipcdai r. obfcuritate .num ferare. alite..sconjeaisfn apud PinPy:hiot.„.t\\h.U.„ peUal. „o„ patrio ex adytoforeie" S.Pomfon.„Ar. ROMAMARUM LlB efl II.t!„fejl! att!„ge„tihu. fc. •""'"o fallitur llle Omtne.ff„.'^tlil.3''^'il'et Cortcs . La.eanigma\u.' vocat Statius ipfe ^^'"^. q"' optime de hoc poita eft vigmtitrifeus cSdicibus MSS puuvi: " ...i. aut". .flent. .or. fir.it. S. Deffcaare frocHl trcpidofqHe .ficat. amba'e canelat.'"-'^ vetetiBus quibufdam poaisaffe:tataev ?^ n '"uV"''? ^^ .a. SophochrS^nJ" Ulf d^ .ar.n & S-^ ptopolita ve •lep S.ui^.. * Delphlco mt. d.1 J-.ma."" f r".\rgonautic '°"^'' '*'^"'-"" Tl^!fic'at"" ""'"^' '^••'"«qu..tut deindc ibidem ^mhaft nexa Delfhiio mts Jircana tceere.•"^^ J°yl'''.' & Cre- ...!. raas.t temeritatem. t!.^SchoI. (tr4m aft. cft V. p.z8 "^'^'^•"'firihrha.„mum nnmerymjaai ab e. y-„„ ^„..'•* A w T I q^u I r A T U M tr>. Flacc. ""''"-''>'«'""•''.'"'' iuterfretan"firologorum .. ^"'...L. . 4! Den.diiiKaoihha?...flm"""' P" *?"" ^^<=b^Pt"'.^o.'" '''"? . Gryphe.!.„„^ p^ b. . in Dn D».m adijfet Geryonis oraculum . f. .o„.. 2.pr!mn. epift. C.4. ad EcloR.« .„tt fortes. "epift ''&"""" 'S''^'r'. T^ prifcript.i„..nde GrjfphetHypcrhcrd.Jortes Ly.-i.:.ie„t!nmv.^^"'''.y„Hypert„e!. nomen dxxeto. amH^uis fruflrMam 772.fZZ elJr^r-^r"^^ ^M!.. ' "^" . -vd.. mu/ta^ue te^en. .t. . i?n. tdb. lo.Gryphe.„ alter. Schol. rnamquznam quzeft.„i.„d.? T^l.Non..me ^andere./f '^ "'".„ ^^„„1^ t„fa„. de beUo Getico: femper tacita...„.coHocat L. »afleacndam Autel. Valet.. eiient M--'"!'».Tiber.„dere„t. Refftnfm inbia fntt firflma laiinl.™ "Jl"?..

L. fiv: i^nod damonts oracitlis prapoJiti moriantKr autfenefant. SANDALIARI. y5. 14. fed apiam quancum intelligere cx fcriptis eorum potui . 8. Ejus mentio in lapide antiquo. TROPHIMUS.perpetuo ilia filentio damPiutarchus eleaata obticuilVe prodidenuit. ANNL XV in. Neque non PARALIPO. Antiquitat. taciti rttpere Jilentia Delphi. nam magisjic intetli^itttr.imnatis tactiernnt fortibus antra Non trifodes cortina tegit non fptitnat anhetns Fata Sibyttinis fanaticus edita libris . ^ ..Cia:inus in legibus. mia iiii coDJiciebant percepta forte difcefllui . ^i fervlvit Omphala ? Sotli^itat fiiperos . fuper qua re gantem confcripht libellmn . REG.o^us Phidit^ipitidriia ^ (nrrii. illc Terentianus Eunucho inintis cjuatn Hercitles aft. cap. Delon . Ripm: ——MmPocjxe Delphica tjuin .** Q^Symmachus l. . puto id veium laudato elVe.. quibus addendus Cepnifodorus in Trophonio: TAlSoLhlti Tfi T«y MTrJiff^tSav . ut psne folet.five qiiod iifdem orti parentibus.cap.Sllci. Eugraphius item vcms Grammaticus OmphaUn di. M A G. nec Dodonam lotjtfi frondibr.ex Hnt>tafidc. ad v. cum Tu/. De Pyrrho Ennius Apotlinis Pjthii refpotifaconjinxit ctimjatnA' atnbigutini pollo verfusficere dejijfct cujus titnc catitiim iltud minns creduli ejfe eiefecit oracKliim . leftion. SACR. Dia>it. . Ner impietansairertornegare id a. 8. . Thebaid. Nttnijtiid vero fterxque mtilieritm iicxit dcjiuxcre juhliincm capiti imponebant coronam pedcs vcroftndatiisindnchant. Onomalt. 1. KAL. exemftutn ptacct. vems Scholiaft. Gnaiho TH.cont. SEX. Kstl 'r]uis7BL aiuToi) ci^tii -TrfoffUTrov tier fratrisgatliculas .& jun&i colerentur.i/io. firHm ^lnis vattim difcurfus crat tihi corniger Ammon. (c. Pharfalis pcr annos v. AUG. FONTEIO.i»e et Diana. . " -. Joannes Bricamiicus ad V. 2^ee Clarias hac luce fores . Ec Appius ut eft apud M. Jolvens nm- fctiptoris texmm teftituit . lianusl. cap. quod in atufpicina ufjue adeo obfervanmi ut de fandaliis fomidanti uxor portendatiir.iri. qiiorHm refponfa injlar oracnli ejfepntcrant. Vet. ^.'/"' Libycis !n Syrtibus Ammon^ 1. cHnl i:rpotitiores homincs coepernnt : Dcmojlhcnes qHO'tft. Turneb. Jul. Suet. Diana poft ApoUinem dicendum.^*^»» .MENA. P O M P E U S. N C E P H O R U S. CAPITONE. diu lugebere Cyntho. & iciiicctf'nd./iii. Hic Teiiedoii Cyrrhamque dies p. . Stat. CN. Mira fcftivitate . 7. i. Cicer.jHt imitari Et dudiim ./. Pcrdidit iiifanos rnendax Dodona vapores Ammonis dia apud Noniumcip.-spoiiusaiitonomea acceperit. Aiiiunque ciuIHem e I. I. 19S. mlrccatceamcnto caput vcrber. Stiabo Amafenus Geograph.Judaicar. Dclphica fatidici referat penctralia Phabi. 7.i(us E. levitase .Fr. De Diana Gc venationibus. 29. w CHm^KC omnHKi . I O. 5. Didym£aqite qttifqiiam Limina nec Lyciam fupplex confttltor adibit. & Eupolis in PoUuce I. C.SaIvatote liumani generis nato. fi modo is eft.Fab. de fcribenda hiftoria. atque Motofji ^litercus anhcla Jovis. iicrecitavitvir acerrimi judiciiPeti.icula olini 5.- _ .ad v. &excoAniob. J?. 4. gatlicuta. in appaiet quidem pes iffigebantiu. DE ^" dc Diana ad V&°"-['' '. _ culm ficdiilum Apollinem.nec ttttas in antro Ciimano titcr. ij. Hygin.i//jr/odenominatum contendant. JUN.ca!icis mitticlribusandittus eJfct^\>X var. .is tegi. gent.i Alexandcr damtiavit templtim Apotlinis in Delphis nejint hominesfttUtrocerte ik poft rnmfrxfiii.allcm . cap. Unde apudTopographosurbisRomasinReg. i. De defedu ipfejuvenalisiocoproxime Achmet Seirem cap. .r. Vidioiiusl.TiupiUus Comicus in Lin- . am adiUaadi ftudJo idem Serv. Mneid. Claudian. alia donaiia juxta fed fundum jaftas . Ponitur arcits OSavHpatris Attgtijii cnmfignis Afollinis tCr . -uf BatMf^Ke faiit pirgitem . 8. variar. Ttc ifi mfa. neque . finmina mores. 67. quod autem vitu- & moUitiei argimiencum ceftanir ^E- 18. q'jij. Juvenalls. . ibidem Tanquamjit a Jove 6. . . 12. Et diu antefua tempora Jovcm Antmoncm fttitijfe. C N. Jive deniqiic S«»"f P 3 .dicamobiterqu2dam de confenlu veterum lcriptorum ciiam etlinicorum . ut pmo . Ptudent. <j*i tatogremiofatefit ^fnrus relncentes caUiitoi poffii. Quod nefcio an ab uUolit fcriptum Alexandrum Macedonem pricipiiushonor Delphico oraculo habitus ut appareatilludaDeononfuiiledamnatum. Hxc fere Pluraichus. Stittens. 16.t. L.feH tjicod xtas iilafapientibnt abundaiat.ii4. Sed quia oraculorum inciditmemotatio . Lucanum . SFAM FORTUN.Lindenbruchius in . Tct aa.ho dl. . ^^. 17.zi^.Serv. 4. .irtitoue ii^atam intonji claudet pettctratia "Branchi. . .+. oneiroc. 1. I I & elegidio: r««c omnem liqiiiJi '.Kit 1. Sandalititn . Sandaliarittm Apollinem GERMANICO. 'Ofjc<^cl}<ni a-eivSalKai .iliis. cap. i i. MiJcru mihi mitigahat findalio captit.ge»KS catceatncnti cji. D. falfo id creditum . &cjrior nata Diana. nemo caulam edocuit: nam quod<«-i'i"io J.1. IV.Georg. in Apotheofi: Ex iju» homtnis Dcns indnit artuSy Detphica d. ^ . 1. cjiio. 1. qui fubTibenoprincipevixit. (^ji. c^" v. non muius quam ''- ihoJis' fnbterfo .j. in celebratiflimo illo de Apono fonte & & notarunt alii cognominatum . c. 7ru'C (Te x cTifppeov uto Tfi/$Hc cti irox-* iTi [ih ) af Tiis ni^uKri! Tifdmt t3-8Ti8«v7t . crcttSdKoii imSiito.lib. TroJana^Ke Thymbra tacebit. ceuaccepiibeneficiipnHutftaiiol proper. C^SARE. toCKta defiijfe. . fed etiam Grxci» faeiit -^~— . ^ exfpuens infuiem. eo lubentius appofui quo fcitem apud nullum auftorem tot oraculis celebria localimulrecenfeii.Vms Donatus.pojierior Apollo IJ^iofeipinam a Di ice raptam apud Claudianiun 2. . tel^antur . gloil'.ipttlantem ah Omphale Jandalio. multofque obditifia GN.tm indi^nos homi/iesptctat . cmfxhioy .iJJevchemetiter. . ^in cornigeri vatii nemus . VICI. Et d^lil^dc .s . lat. lib.irct rcfponfajimtllata ^fMXjrif «i» Pythiam iuerebatur. .\iui. Quod autem nfus ejus non tanmm Romanis. COS. 5.^mbitiole Dixcrit ajlro/o^us. ejufdem S!l nacnra vajls OJiendMit. . J 54. ita ut indutus mitlicbri habittt opcra cjKoqiie fo:minea facerct d^ hablttimfiiitm amicx cidctn darct. praterieriin Nabatha:os alio calceamenti genere ulos.MHliftjue diit plorabcre Dclphis.xiftimo ab efta:minato petio foeminisceflifle. Sed vera cnnCi^aJfertoris nojlri naiiziias. adverlanor. credent a fonte ret. obfervationibus fuis ad Terentium .cfnitKsfutura rcf^ondeat. nec dcfpiracnlis DclphiLis tittttm carmcn atidiri y t. C. hxc fila fimilti «( corporil mvtim jaClatitla confulatu . hift. . FONTEIUS. live quod una eadem fierent utrique Deo iacta. Et ob id in fontes dona qusdara . Auiel. & : Hcrcutcs atn.6. Cap. . num. icfeiata I < Wcm poctica etiam fralris dclubra tacebiint. i. vidrs or.Di Afoi. Tiinc veteres hajia rcgia tiona mirabere fnniii micant.in Augufto. ma Hmbras vult fuilTe naicentc Honorio ptincipe oricula . 293. ^ ^ Utlnam tibi commitigar! videam fandatio capttt. quod fabularum praferunt deliramenta. Lucianus Samoiateuiis lib. 7.i«</. deDivinat.ttiira qHOniam Delphis oracuta cejfant. Sic Ruffinus expofuit locum e yolepho 1. Papin. iit mimerare jallalftifes . '£ff' ois Ttt Xi^^^ TJtuT' \m^tv e^rdsd.. I . ipfo Ainmone diilitm: Apotto n. 5 vNo. D. "r de 4.i. Menander .de Hercule jam mancipato xai ttcuofAtvov uTo *n. aurea Ktate referente Julio ^ Sandalia vero tenuitcr diviforKin ^liiibus aitrci infitnt forcs.&fexcentialii. inroXuism iywi ts dSiK^tv citttr .

Epigr. iju£ homiiidie conjunela. Forte ter bcat. ut faccte adinodum Lucillius poetn . 6. inquitLu- Venatoribus prarpolita Q^Symmach. Jit%'€ . fla^t. V. Plutaich. Suidas in vocc »" xifiyaiu'' Aftifxit^Pcrliica Di. Seiv. . Mytliolcgis.t vcnatrix avcm cantaloreniDi. Et iplc StaciuS loco ciiaco: Pinptiir c^ tencrmm va^itn dcfpuit i^nent .im .triimque virenlium . 66. Junior I. PalipJiato. kou 'ttiha. DoUiitcm pitetl.fa(efque . lib.irtu dotorihtts ar{l. 9. cap. in Tiuculento .hcltaria.tfacrarc cervornin aprinos dcntcs liminihus aftigere. . Profcrpina. Primum farinriciitibm erai prxpo/ita.tfi pucrpcrio cutem. v. c.t^«^0Fisy 1 K fafiiayir ^tiu U7. Quaie puerpcia: ftatim doloiibus defuncla: Junoni quidem facrificium iiifttuebant veftimcnta Diana. 1'hurnuto. 1.ip.tm Idihns ylttgufti veriatu ahftiiierc idcoqne nec vcnaritniic.im . quam varia noraina. Ltcva parte fbror vitrci libatnina potat Vbcris^ parvo fignaulur tempora cornn. Solcas vtihi d.mesfufpciidit V. omriifque pudicis Itala lcrra foiis. . Mxnalios arctts vcnatriccfque dcctes. rctinqHfnt & Cretam vcn. auxiliatrium foimin. Vocabamr ctiam I. Hcialc.ts. Callimachus loco laudato. ^xa. Notavit etiam AdrianusTurnebusl. conceplHtn fufccperat illitilutn . 5. 7.lam 1. nt -:eii:rcr Ltt. de Atte poet. EtgO Diaiia: ftamisadJitaietia.V I T A T U M ROM&NltUM Nunc age tnHii LlB. quod cuIjilTimum dc venatione fciiplit: Nlr etyt /ui Zersc bilyirtf xawiTfuft »>iC« Jul. 1.it Aricinum Trivix ncmus . quibusfuolocodicam ordine ligillatim. Notuius Panopolitan. li modoisauctoreft eft 1. unde rcn. in ptincipio: Cuin txcns e^ ara Dian€. Datc aqtiitm tn.tccumtant adjut. tunicatam appellcs. tmyjtrit f 'Afnos ad iit nemor. laborcs fiifipiens . 56. cjlustitade m. Pilhacium Facc nt . ult.tri confHctos cancs. : - hiontium domina ut fores Sii-J. Plaut.iwtm rnetrm Hic apponite atijue abile ah ocntis . Dionyfiac.ije/itim amorum Cefluin hahcrc dcbuijfcs.tndi. ercfi/jitf tfaTiti . Di. tanquam necelTaiiavenamsinftmincnta ut 8c vcriabnla . Luaat.ma intcrim rft alte futiinda vcnalrix. I. Snfpcndit ptierite conful.tm tirfir.t»'hic ^ fulito cattili -jcliiiitur honore . Sympofiac.ac i. vetl'. ut mifcrcittir mei .t rcfihus filicet vcn.tm agrcp. Di. dea.ms. 4.tnihlis. Abdias Babvloniit pri mus Epifcopus ^.nonpix. linrt vcrftcotoret canes citcnati de .na Artcmidor. 'AfrtfnitdyffTifi.qui Scveti ptincipis tempore vixit. cap.tn. Oneirocrit. ipfos.ntu. Adfedar. clatiusPIacidiusadv. iVjinutius Felix in Oc^avio . ndvorfus genies 4.ttihns . 6.f:d coron.tndiftHdiumDidyrma. magtiisinp. fcrarrm v. ipfa niim habct patroliiiintn objfcirii. ttitt vaiabula ftrro. ?•_ 'H rdxa.cpill. 59.tle Dian€ . T I Q. 1. Tet Kuiai 1. 3. ^ . Hecatcjas excolit Idus. 'A)^vv/Aim ttxfhi t\ fteyoTOKtr tKXa^t Anrii .ttoriis . A N delcribit Claudian. C. y.tiiH acceperit itlf/hes artes venatlonis ? Ideo omnem lacum dedicarunt ci. iEneid. Eft 8c egregius titus indicatus ab emditilTinio Joanne Brod«» in Anthoiogiam . Xoyesnt. Snnt in ftdcrcis tmntibus lu- & Q^Symmacn. fc.hrispedibus Dijilil.v capti ci falpendcbaiui . « «tf. juxtaquc fufpciidi quicqnid erat venatoriorum inftru.rt ^a'* fftxtiKit .t benefnaritis fot* vit reiilyrt. iibi Juno Dianam vuUieiatam alloquinir rinfiniiti fjyi/f/m /xtyzToxt . 35. ex Scholialle Pmdari . 4. <^ fpicula tergit Et . DionyfiaC. 28. 1. Cilix . Plin.Sc parsptid. vel ifK» . profugis cnm re^ihns cipturit Fiim. Et de faciificandi rim poft parium.rJi/j/. quaie& Xitov» Jiccbanu.<J l:v. cap.iftairlx aut /uffrfcifjMxappellatur. . Ab Otpheo poi. Q^CituU.^Z. 9. . t^face iitHtta Confi ius Hippolyti fplendct tticus . ceff. .ldem lib. & ^ defotata Prob. 1 1 7.in fine. J. f omnia qux plicaii pciiTunt. hiftor. & ^ . Ambitiofe . 11.in. Nam idcm H0151. ncc fuhcfccnilltMS alle Crifiatiem radiit prittio ctcmcntior xvo .ia:I. Kcc ^ caret uittbra deo jidditnr. 1. Satlnumijne rcconditornm Amiiiuiiiqne fun.iri. 3. fuutqturCHsJovi. ^z^. 50. Uhi rft jlft. ult.tiido fcit cnr. Ibi ergo in hic verba fcribitur Coi. 1 Epill. Rttit rnrii. . qui a Julio Afficano Latinitatcdonatus cjusnomiiic circumfcrtur. 1.^. Surculus 1. Maicum dicat. pallium in me htic iiijice Arckilis M . Ilta fcros fattns . 1.ircit.Omnii tihns Diant eft confeiratnt. iS.Thcbaid.cap. . Rciia . canHm aclrix . cap. nt vcuatiotiHm pr£potcns h. ult.Statiani. Gratius in Cyncgetico fuo: Spicatafque faccs fairttm Siftimus .tte.im mtio in toco conjfftant . Sympoliac. vadcquxfo. I. ^4. Albtico. Oppian. Unicum tantiUTi poecam Claudianuin pioducain de Raptu: Nec qu£ PartheniHm tamhtts fcrmtatHT odrris AJpcrnata choros.mdop. ^iiivoca Di. Unde quod vcnatomm continttnsftt moltis . Vetus marmor memiiiUi Di.tm.d-Sotertia animal. 'Afri/yiifts. Straxere arma facris. VIRGINI. Et ipfc mentorum. . Arnob.tnte CHITONI.trefic decct puerpcram . Pollux lib.ruariorniniintHr . taquci caffcl horum quidem tinnm ^^gyptiitm Phaftanicnm feu Cotchicum Carthaginicnfe .ina jifrotcra aut ag^eftis ccrios pcrfqtieiis. 1.07rtt%fa. fc a Callimacho ^i^firuftt. quam multiplex potcftas . in limine ejusoperis. ant Sardiitm cffc oportct. Kulgemio & Ego quxdam int«rima|>ponam 6c vide infira in tractatibus dc Luna . Plut. 4. lli. venatores vcro Chitoncs Di.I. vnv VfifiaxAifa. Ac priraum de caflibus teu retibus quid operx pietium Jlra . Olyb. Pueio ifli.»»»CsMt. tS.trelHr . SchoIialV . /Encid. Crcdittim ah aniiquis .qtii Diant funt. Subditdcindc . Epift. de.ypirit iftn dtiiit 'Afrt/xit tu/iiKTis Mrot rlnaicrt \ufnc. Di. z.iheatnr in Diana. (Taxjiifat fl X. Kifii» iXi'i cl^iKKtt a. neijuc ttncju. . pctc cx . ipja coronae Emcrilos Diaria ctncs . i. 4.im Projcrpiujm dicere non potnit propter lucet . lib.tntinm.£o. «ai (>. Honorii confiil. Ubi Uc Pnronelium meretrix : EumijHC gcro ornatum lit x^ra ijn. qui At. tutas Jiriit ire fer. contecrabant. Papin. 1. ^nrid nnaidntntuceUhrctveimfiai. .i. Ipfaqtie pcr fiores medio difcrimine tuci Mitiics Mariis . Micnata taffato Cailimachiin Hymuumjovis.is cognomentum illi impofuuin ut pulcherrime delcripfit Nonnus Dionyliac. 2. letia feu fiiilua dici.tnam lHlhyiam.qna grxcr Sin. 'AfTtui? 'ElKtiiuKty . circulatores . Daic miki hnc ftaClam atqnc i^iicm in ar. uc aiios de Latona orniC' In dcxlro portal Titaiul /accrto . . Et de •— Et de — Tlbi fxpe Diana pharelras verf 411.& \\h. ro fjtir xivor aurui aiyurrltot . nemori Latcrua cultrix Ejus aliis. vaUdim ojovis fitiapHl-. lio. : /iropfcr vcri.«1» t4in . cap.ii^it ut mnlicr Caliupa nominc. ncc parltim profcrrc poffct : bx: adfororcmfttamiiiquit. Vir^o U(ios pigictis . Trilia St Liiiiia. Hcnori nttminitm datnr coruu.tccendi fpiiatas . SACRVM. Oiiomaft. ti:n:ffc. e^ erroncs in cjtisfntit lntcla.tpliium ! fer hiii vcrbcnam mihi thns ej. Placid.irtu cditaiii futtita efi L-ilona. 3. Viigil.tmquf dies adcrat . Antholog. in caiminc lz< culari: cum omnibus iUis numen. Nofidum Imc ^ravcm . dfn^iiroL ^nwiTifdon.fefta ex auftoiiiatc Pheieciatis. adjttiorcmpartus. . Paulus Silentiaiius iolignis poeca io Anthologia lib.l'edcanesipfosfufpendifl(: in iicfi/iiarit^ c.tarum antiquilVuno quicquam diceie? BVHi7«Tic. afKutc xai tiKlua. Apollolicx.nri. v. ad V.trnm. 11. Sct. hbti. ir. i.fniit expcditioiiibus ncmora . 632. Tliebaid. lib.

inLeone: f tancea M. Vcrfiiotoria terricutamtnta fer. vel puniceitm vcl rubcntcnj coloreni fuiffe contendant liuic formidini. lib. nevitis ire Itthet prefjtftjitt in ipfa tititm.ini in fune ad ttrrtndai bcfias facliim. . Pliniusproximelupraciratus.ie. 1.y . fyr. Hieroglyph. cap. qtu tur. cap.thtila pe£fns. oh hoc dida. fed vulturis&cygnipricipuelau- tijiies tetis incejfat. quod FolUi.ttiii h. Aurel. C. aitt l. I. Et citm verentttr in~ fami. T). Seneca in Hippolyto 3&. cap. 12. (* ffarto tort. M.ivi. Aoicf/(faf. imcinos inctirvcs. xaj-iKsijiovov t« t§i'«/v«v.vetuflas) dra: cervina. plniif^nt Oftima Cyn!phi. j^Eiicid. verbo- ^ ritm vcniifl. v. 3. Varro hoi \CfAl : rem oftcndam ex Oppiano Xlo>\ij^fo». Fen. Q^Symmach. 1.tmformidinem. Scprascipuecervos.x dixit. i epift.iriicoloris. mncjitodfinnarnm Jormidints.itor cnrfti canis . 12. Tii gr.ignos circttmd. appellant notavit /Emilius Portus.Cyneg. finnarum fciticet. i. Cyneg. Georgic. Retia .At in .iritm. Ununi ex tio qui in Cyneg. I.^.fortiffimis rttihtts impticmiini. dos apros. vcnithnla.L. IJ4. P. Vnde efl hxc in epiftolis VertitConradusKiacrshufius Brunfvicenfis. Cl T» dliiftf . ad iincm. 4. II. epift. c£tcravcnat!m!s injirtimcntaconlinehiintiir. 12. ApoUinar. ^x dectm emfurgtre noiiis . L. c^ futipnis m. Vctilt Guiiielm. 750. yEneid. Snhfrfforem Seneca vocat in Hippol)to in initio (tgxya/isf 9 retinm ciijiodcm Xenophon I1I1. <^ proni moderatus vutneris iram. iongoijue meantia rttia tradtt . Apolog. Ineaalternus plumarum comextus. ijuaf Teu. epift.jutformidint7n. Faftoi. in Hippolyto in limine: Pi&a Vano riibenti linea ct. Et pijfit . . Csl. 387. 45.L. l. ipfe . rctia cervis fitantttmnodofi retia. iett. 83. ttb mta e^" ejttictt difctdercm ad . qiiiquc ferro . Infdiis. I. Torta lcvis Srat. aliquis . M. V. de venationc pag. cap.ibiita Toi'y>'{/oi' Jcs)tT»(r9-ai Ki/v*t 'l\fix.itnm ftibeant K 2. Pierius I. qao confici debeant. Addifi. carm. ApoUinar. .id rctia fedet. D.Apros trcs.ir feraritm.tffes ifdcm venatibtis aptos .ividoriim mortctrvoritjn.tnt raris femper contexere nodis. Et dc eotundem confcftione eft Ncmeliani Carihaginienfis poeta.iro . VtnabHtum halla Et I. Xenoph. Cap.indo In flitinine na&its Lntufum vctitti Ccrviim. fccurefytie tridcntcm.a^y. Locrenfes . Jnterpretatus eft L.intitm inttr nivei JKngantttY vctlera cygnt & . ad v. Hortari ccteres fer jii^a fttmma cancs. Sen. Scneca in Apolline i.ividos formidine cervos.'o . 986. Hos non immijjis cinihus Ptinicexve . gnodjint: aptavenatHt . & .Dt L. tirtefcjtie dotofis nec votiicres vifata toltite virga formidatis cervos inctiidite pinnis. inerti. . paflim pag. tcrriculamenmm inferret. .ma ttrrori fitnt. 4.icerto Vafla prr adverfas venahata iogere predas. 16 Antiqna''.vulpes.tm tr. Latinis foimido diciI.int!umtctiim tatijf- ttrrort feras.ibuta . dtnn v. 9X4. cgo multicolo- mnnt d —— — Nempe •^— cxteris acici ton^iijfmx.ftunihoijict frxfxas clavas . 'Aj-Ku^i/af o-jecX/ctc. Concupifc. non t.vir. Ncc tniritm ejf. j*. volucrcfcjitt metii ionclttdere prxdas. 1. i. in finc: Rctia cicm Tottite Nec Et lib. i. Scn.ithim . tnnftulit. 991. & & . cap. . qui inter venandum retibus pripodtus ftfcu verius Ihbat. i. dc venat.ibilia. /woX/Cofl-p/r^Eaic Tg Aopavett 2:rctaT3jfiTov ^«p/v6or. SiIhs (^ pii^ill.ttic. licet non male opponi ^oVM. Erycius pocta in Antholog. multiplicis leiHonis: Ctadios.iris don. & ^ Kon firmidiito Incitns. I. yigitanlcs&form!d!nemv. ^ fcd ^ meo judicio. AaCTotfos*/!ct'C*f. felfxitrct^KfSy. oblongior qua fcii incurientes excipiebantiu.it adverfa ciiffidt fojfiis apcr. ut pHto.lupos. Etymolog. timerern. Cpift. L. ^ tatratibus inflat.utfos. ientcntiar.trntn m omnino .s ^iii .iria formidine cervos ^ Aitt cad. dc Clementia c. 18. 40^ ejufdem libri: 'XivojAivot jtct/ {TsT^ttct ^oXy. i i. . T^inea verficolor ad condudendas falmbus feias veladterren. Pha.ilido frimns vcnabuta dente Indnit . 7. in dialogo Luciferiam Orthodoxi.ividos terre v. Fcr» . cpigr. Cottuiltinticjitt t. Cynegetico Linca cjHiTi cti.ib. 5.tpeov.itis pinnarttm voi. M. Ipfe Vitgilius loco eodem cju. Sidon. Lucan.ts. Ovid.frociilcahunt.tbnhim . 374. luculentifnmi prsceptum inCyncg. ver. 268. KjnT/xa^c.i(jiteofjtte .mos tv!t. f. Paulus IC. fab. 18. hdc tt. vtrbornmvttuflas. 7.iHri ven. Ncc non c. 7' iip Hippolyto ad. ^ leporicidam & & titis fcnfnitmnovitas . Nonius Marcell.t lance. — 1. Apulcjusl. . v. Gratiua in his cygni plumas ptobat. K-n. fiies Jit-. Uxreat .ittts. 12.lprlim fdvejlrem caiics iomparct Itidicas .im v. 1.tHctip. Vcn. 6. 7.is. ^^. fc. Creticas . oinitttt.epift.im fitftm. ^ Et quod i-ifc. Sicferas tintis finnis conctiifas contine. Oppian. diverfitas ex avium diverfarum plumis. i. Communior tamen color hislineispuipureuserat. Et fatis armoritm hoc .neid. Snhfidlfqiie fcro'< Seiviusad v. eafdcm d ttr^o . tdsycivn.. !. 151. Xylander. fiisTXriyJ.t- non caffihits tttlis favidos formidine fcnnx. itt cogtintttrinretia. Et licet hi vcl purpureum.rjs excipiahiit.Ci\ti ihaKt» Et lib. I dc Nupt. vul' mris improbat in Cynegctico T. Hoi/if. d vuttitre dirus av. Cc. l.z. Rhodigin.' pnrt. Afrina rclia IC. i.c^ fi^aces canes. Phn.AdrJaD.int in proximo non •ven. vct pinn. cjux circiimd. feciiiis. at. Olympius Nemefian. E^o ifla fropterta commtmor. I. varia: dodrina:.u. fbrmam defciibit: Itle eti. paliides Rtte veHm Lina Erat debat d.tpr. fiipra ven^ibnta filtu Gratiuj Cyneget. codem poft opcrc: Linic^ut vetat confcendere feftum. » dc Remedio amoris: agxof. Aiit f. 2^.irum formidines.cxGramagnimdincm letis .tcxnas . tendiiutas.arpoCi\tst. xeef»«t. 1 1. P. $. Terrihilis ffecics . y. Advcifarior. Dtixcrit innexas non itn.i Cliifor J?. i Mciamorphof .it.im imitrritnt.inturfinnis.infrumentum cjitodd. I. num.s cx atite pinn. ah iffo tffe&M dida formido vanis enim v. rtti.-aticos In montibus fcit.nf fLigas. lib. Valer. Cervits frxtcntafcnna fttrpureaf. j. Hippolytc: ^ani inihi frima^ dttt tji .i^it. cornit friFgnis ohanco & 4.ivt dextra txvaijue fmiil — 1.t . Cirvice £'.ihiint. omncmcjne rem vcn. 0> T« mVo/c /Sai'M/7s 3-«XC/9oT«t . tcntttbunt ftigavi ftr iffaijuxfitgerant. Cilix 1. ne qiiid cnnCiert .itorio cttanto. Auguftin. Ifidor. infl. Robur lato diri^e ftrro. pofuit. Colotum €> qjiidtm fntchtrrirnos ctpi. Gracciob id TO-foCoAjoy qrodferis ohjiciatitr. 'Tijrnebus Tnrbat edor fhns tnilinf^ite alttrna Viitsi ret. Ovid. 4. P. rfiimwjlcd S< uitcidiunfandyccfucabatiH. Et V. cjimm maximos feraritm greges tinci ftnnis d!flin6la contintat .ire fattus j. jttditiKm fr:bfcf]tior . pisfcribit: prstendin pKJfiis El b!s vicenos ff. 212.j.ictitiim.icnta .- Delia In .t ft~ Jiy~ dch. v. Hieronym.it/ (malim legerc.i Ipfc ? inqiris .l. aiit funiccx fcftitm formiiiinefianA f Ven.im ni. 1. J5. Et dc lino. ctjfcs j.trtt. in infdias agat .de iracap. tt prxftrtim Jndiit.iris venahuto aiit cervos. et Oiana.tm melioriim oblitus ajfedas? Parum appofitc Scrvius Honoratus ad v.int ^i^tte tinis eonjidentes inceditis.tra luct coritfcant .it pinna .i. f . L.tltd. 199. I. Aultin.l.tria. . t«. l.tvortmfgnifcat. jrfoc Je to» uw crat . Oi T« xai l^ivrx >. jitejue plagas . I. Serv. v.

aliqiiii fe vertiint C^ in loca ^intdam irrttita laijntis concediint. quodrclanun cft a Simoiic Majolo in laboriofo de diebus canicularibus Opcre.tci'»Bt x/»sfcsr«c > itmttKta. 5. Scotic. Illi vimula appellanr cgo copnlam nominari meraini me legele.cum antea eflct. jiiiimufijnt in ptOore lalrat Sic dtim paiidos formidine ctrvos SiiUti fi quando vincto vcnatica ahant Claiidat odor. l. (iHcd ccrvis fotet . . Ur!iiami„tercurrcndumcmittifiKTuti 'nttWiL^ittiu. cpigr.ipfe agrtfti ditpliciqni amicule circumdatus. voce fua ni{2. antiquifli- ut puto.Ji Jemcl injliffx/^vi' rrdr^^iifjiVt oTl foCovrTtfi ^iCyursu «j Sxapo/ Tti Trlntti. ^ . vifitiqiu rapaces Latrattt terrere Inpot . /rr^j /ineis d-piwiis cetulHfjniiniine. exteri. MarcellusDonatus. qucm oftio alli<.arirf.HSantcm frufira (of o/d dnr* lentt. v. 4.ithicdevciutoiio cane tantum agcndum. noftratibus veuandi fumin Epithalamio Fianci^ Fiancia. ut inquit Probus Giaminaticus VettttJacoonsScticgkiusTubingcnlis: ad 1. ':'7. Et fane ante namm manigeneiisannoducentefimo feptuagcfimo fini filiiis . pra:tct Q^Enniuslib. . Cyncg. PonianusComcs in dilucidationibus fuis in AmmianumMarccHinum pag. nofiriane orbis venatitrHS aptos. Biitanmcis. Luctct. . Ut nnncfcptem S. itcm jiAofor ^pftlQliftl in boiam do.p.z. q«a cinBiitn antefe Thyum . 4. 1. LlB. txtereqne regie cnttii. itffjne recitfcs T. Stilich.hirtaqtte tunica. j''. Si femel inftittrunt vejtigia nota viaj Adrian. Deniijue Op. de Rci. 4.im terque atque armillis attreit . in conipitis. ii/£ll:era per nitiditm tenucs ftCiatur odortt. Glofls Giicolatina: »x»wc boia. Sidon. Ut iSc in ptiori loco lcgenduni. mandato inbilirtftdcntet. terint. vidc opetartu . 5. dc Britannis . L. Valelii & ^iaiij. ^torjibiis t:jt pedibns celcrcs . Lucanura 1. 6. Tcnf.t niittic & ^ .fcd ipfas unafci itm vcnantesfer•jare Di.Turneb. Epic>ctil.vpc to. Nani r<r in iUTuUbus Grtcorum fiadiis ecine m.fivc domcftico.iam . . 1.tviortb«s aptie k£ nart fagacts.i catcuiiti fiihmitlire colla Molojft. 1.c[\iOS mclius fotiuidinis iioinen cxpiiinit. f^arix forwis C^ gente feqtiHntur Ligenicqne cants iils gr.cujustamennobilitatisindicia ctiamnum hodie in Anglicis canibus prodigiofsmagnimdinismirantui . fc.2.ttqtte ututatque . Vcl. 57?. <}ucm locum ttis. Apul. lita fh. Scn. De cxtcTci autem iiohis idcm aciidit . 8. rims eriamnum hodie obfen'amr. quod Claudianus paulo antc canes Creffai^LactMas^^Britan- moicm antiquum.in Niftaie» cxpreflcrit . pianum. Dor. Nlale in vulgaiis editionibus. vcloiitatem. At frequentior reccptioiquc in re venatotii uliis . cap.teruntqtie comx.innm vcfiigia cervM i.& vide Feftum lib. dc Laud.Op. Scotiae. lib. quodbiniunacopulaveiiaturi conjunecrentur canes: qui Dum ^ . Stringere fulmineo vcn. Namejtle canes ut montivagx prrfxpe ferai Sed jam ad canes pcrgo.is aixit. ad Tlieoncm . Canctvenationis indaginigttxterritiC fiigitint volncrim inftOjtimcm . xoito» Icges illx ccn facia: obfcrvantui.otiiornm caniim vatidut ferv. Gcorg. II. legmn & . n. Apollinat. videntcs inquit Si vcteris potuit cervx temprcudcTe liiftra 2.a vcnandi lcriptiscommilit.tm. Ovid. . iic Sc oninibusDianar ftatuis.irttralis eji propria gloria Scotis »^«7c to Ta"» Sed Cingere venaiit fattHt . ^mil. Ada:usSmyrnius vctus poeta io Anthologia 1.i. Si* .tnStt cmttrreat. quibus folis. v. quirn ««. Cc ergo Vetuti fi quando vinctis venatica vetox ^. in ptincipio. .OITATUM ROMANARUM . daufipoitx. Ovid.ire gregem . i\Ieramo:ph.tbtila cominns htijii.non ut antca. tantnmvc Mctolfot P.A/. Probus in vita Datamis. vel nuUo. in Eutiop. . appofiti in catenis canes.y../« ^f qaoJ in ptiorcetatJcvulgata editiuue. Caim. 437.circum vtftigia Inftrant Fnnts a^itatos. Aurcl. ^ De Hirfuttonc fremunt Crejfe tentteftjne Lacxn*. donec comprehenderint. 198. 8.obftupui . 9. ijnosprxtuf:.amm alibidico. . ferre famem. Aha:iia vincula Ennius fupra laudamsappellavit. ut ncc P. iii/tetr' i}(urtu. dextra manu ciav.vcnatuique Niiribus invtniutit intadas fronde tjiiietes : idoncoscxiftimabam. 18. Ornavil eti. Carus 1. varios mettts habtntes. id proprium. Etf.tjcri in pretio quod. i. v. ^5. .finiftra cepulam. Magna^tie t. . 5. lib. exuto tncratnr vincuta collo. i. de cawlis venaticis Sed neque conclnfos tcneas . Vctoics . Utque cantm pavidx n. 6. jlpta Jotct canis forte ftram Ji ex tiare fagac! Et ainbiriolius multo D.V /fnTi lintx^pinnjt cl^iiifjs contincnt. At Angloium cauum nupera hic glotia Scotoram ma. Advcriaiior.irtite totcsprxcingiint adifjrmidinis oftenditlib.ina novii canes.itacanesfamina: matibuspraftautioresadvenamm a:ftimata:.iKrorttm frailKrie coll.t ciim fratre la^os dnmeta per avia terv*s Apta fotet fi forte fcram ex nare fagact. Tiift. Giatius in Cynegetico: qitanta impendia fitpral cjttanta efi merces. . tania pcrtinacia. Milcliai. epift. . mutta indagine pi<in£ ^ Circnmdas macKlis j^n: fpnmantis apri cnrftim ctamoribiis itr^ts . Mciula legit. Scd citprcfTius Autelius Ncmefianus in Cyneg. Fcrdinindiu Pincianus in loco Scneci proxime lauJato leg. Halieutic. Nemefian.t\ NiS. Mmii.nerofe .im cj. 7. pag. Stuaits Idem Buchan. lib. 51.auaoi cft Balius Sudovolca lib. Si ncn ad fpCiiem tncntiturofi^tte deccres Prctintis hxc «na efi catnlis jaiittra Tiritanms. Idem invcnatuGiaicoiumobfervamm. i. 2. ult. 2.Nemefianum. ut Gccig. fuptrare nataad^ Ftumina . Aufon.tns Gortynia vallem . addc M. ^it^ dnm r/Hf.int cants. . nili in vcnatu ipfo. Nat. Amial.flepoft Gratium. Artian. I — . laboris fatienti.vel tcmplis ctigebantui. Sxvit in abftuttm . Variui de mone apud Auielimn Maciobium 1.igebat. £t fiiit fempet mum ftudium. pra:ccp.is dimiftt fordidus aures . pianus non in vcnatu tantum . diiifa 'Britanni.1 'Britannx. Nenfalis mitlieribus benigua. . ii. qua. cap.86. Cuiegonolimcredi. citatoi. Meiamorph.Wteuc h*r* yutat^)g «tjtxooc. vcl vacillante lcnfu kgebatur. Mcrftxcjtte domini membra vcftig. fubditis fuis fcivanda piopoluit.& aliosdiceic! Egotantum uuicum e Claudiano ponam locum e lib.icr. & puio commodius lic poffe legi. i.2 20 ANTIQ. Cen canis iimbnfam tii/lr.Ovidium lib. eleg.'nis dieita Romamiratacfi. Solvit . Hippolyto act. cnm tardior idem Jam fcabie taicr. Diflcrtationil). dc Sctiptorib. quod Dufquam mellus litus venaiitium Stitfit . ne^ue vincula cott» Imtaticns ciriumdederit. Gcoig.ifcendum catntos. 1. ron adcovuIgamm. codice. ectctcitm. In catcnis ifti cancs fempei .'.:.rtit metuentcs aerapenna.i» boia Vide euin ad lcgg. Viigil. utfiftrata beftixtn frobavitobtatio . cap. l^ncnta pars adiniiint canibus. Sic cnim Theodoius Marciltus cmendavic. invadcTc bejiiiis imtritluiitur . nili idcm antiquifllmidifeitiirimiqueScriprorisQ^Symmachi piobari pcflet 1. titftrairertorem huTtis cavtis putarct adveSos. adfctibam qiLx.i- Scotorum rcx.& ex co AndteasTiraquellus in luculento de Nobilitaie coiDmcacaiio Si nollioaahuc xvo : & caftam dncerel. de quibus quid opus Sic cnim ledc legendum. 6 5 Sed ibi de cane oftiaiio.Vj7.i. quosagentibusnobilcs. 10. Xviiales cap. laudarunt vetercs. cap.re^pcxit TrcvT^iTrctriu iuiiiTpoiTtteiArx^oefo5rttciiiif^tt>iit. 1. SHhJidifqtie fero ? monco tamen . fcd etiam in pifcatu uium ftatim^ue fdertis difciplint memorts. infequi. i. Sed nnn Spartanos tantttm. Buchananus Rer.77i«m Scotiiortimpttlchritudinem. ii. Claudian. L. gerens in capitegateam venateriam.Ssnecam in Hippolyto.im laudat Hctlor Boethiusejuldem gcntisluculcntiftylihiftoiicusl.AtJiiittx pcunh dSJ. nccobjcctiflumiiiaicmoratipollini. cpilV 5. itKKoi ttet) tttiTiii ^viBiifitc o-a!^ur "AfTiftte ffr/e Jturac. fiires indefclla indaginc. iki acute. catetis canum gencribus paffim Ictiptorcs .

Ovidiusumcnlibr.7f/?. erat .' lib. inprxfat. cap. nat. cttravciit prxmiis propajitis j . de Raptu Ccncordes v.Et inter rei ruftici: commoda laudes id recenfetHor. Plut. . nott comcs Diana: fcd ipfa Di.Lni. Romani Gta:ci & Aicx. fat. i..ttentes ^xrere.-fi. nxor Satnrni tjnam Grjcci . lib" i. Pliitatcho auctore keiii occ. oiiia. dedicato Diane tcmplo . . Honoi.n lib. .jfwrm' K.tttitmtjltc hon..ipnc in nric^^Bnb.i m. 6. ad lib. arcne . 618 . M. Ctn^it rav.iminc. dam fiffe aJferre de venatione non gravabor qusnon ignarus raulta AoStz ex variisauftonbus fit . fed minus teiaclegit Sic Cap. d vett. In-jenttim «^ m. 2. i. ittoties per nrbes iiicedirct ierticieg. C. in veneiatione & dignatio- Joacliimum Zelineium infacrisadagiis. . OJylf. C.igc erata. captare feras v. luS. . Non ergo a peifpicacitate vifus J'itiqtt: Opns iitilc fttmx ir mcmhris. principio. 111. m. inprincipio. feu Rhea aut O^if/raudit fedquxpartutientibus paiiter ac venatoribus pra:erat ditta fuit IxajaCoXoc cervipeta. 7. . 70. de Rapm: Frimit ill. ij cui lierct. lib. j.coa^ medela adferenda Itii Andream Tiiaquellum fuper Commeiiratio de Nobilirare. 1. meo hi: ibidem Nicarchas poeta . Qui multa cupis adi ad B. .. inquam. fi entnf Lege mecum Longe virgatas figere tigrcs. S.tnc.liabcs apud j Horatium lib. &Xenophontem lib. .ipia co^iiatiunis ernditx inde fnnt incit. 1 2.trnm iina pl. iii fine. lO. unicum addam e Claudianolocum . Sil. lib.22.ifarum Copitta aetrahitiir cititibus . Decotor iiorrct.ot. -^P^^ Vi^H venatHs aieh. . cui Iocus.im inJiritCins virgato corpore tigrim.iEneid. libr.de Uibib. . . . n. ut non alius fuerit prilcis vidus.trttm nos excrceri adjimiiitttdinem heiii' Plautus apud Joannem McuifiumcoiieausinhanciemCrij. . Virg.t tigris. tL Meta- . it( enim optime legitur . totamqne virentibus iram Difperfit macnlis. . Onomaft.mtes ir ipfe diverfns .Eneid. Pr. quiadPeifaslegatusmiflusvenandi curam pra:tulerat Si ^aando fociis tecttm 'jenatihus ibant . .iva dccnrrcns Ittpa.ifiis (fequitur gloUcmi in interpreratione Laureutii Valls. lib. qus J-.rarovenatu. .miem.Politicor.ijtti tiinc er. Difittndit Lihycos alicna valic crnorcs. dc Laud. TiL±i i^iy (ip>iriK»? . Opis. ut folemnc jusjurandum per illam concipeietui. 7.ina cjut aparliiricntihns itrjocetitr. ep.iilere Tifco facrajne caterva . EtTelemaclius centum viginti canibusco. tivncm tonfert cf^lte tamplacidtcfortittidinis. . i. quafi virumma afocio cane divelli feparariquc niteatem.ts .un . libr.\aiv fjtiv^nfoiiAti/jLi-rnp Si 'lirl. citato J^eioiem interea fnperis in fedibns Opim virgiiiibns fciiis . 4. I fjc Pari ftujio Petfi id operis affeaarunt. . Et Pelopidas rtidimcnta militij. cjnjcnam dcje efi ratio ? Herodot. cot]]mi2. Carm.c.it- Virgil.oyoc .inflal fcf. Diana'Bnb. aJJiieta jnadrigis Cingnnt arva tigres & ftHijitjNe afpedns .1 L. in dc. . Confule de fumma cap.tndcr zyEtolns. le ifta digef j Nec I I folis ctirjns e^uis . Stilichonis. aboppido ^gypti nobili ubi colebatur.tfc. 2. fronde l. D.ttcm tttile cdcrem eqiteJirem. £t de Anthemio Aug. Serv. 4^PoUorcetican c. in ^n. EpoiJa:! Od. . iS. 5.i evertitnr nn. Steph. inftar virgariim tranfverfis diftintte.r^nos c. Latonia. cap. Veitit Euhaidus Lubinus: Sic antem Dian. Scneca Hippolyto. 4. vel ope puerperis cxiiibita idiiominiseft confequuta. ir f.imenta.inlhns circnmdare fittns. K:ti«('^Et . 6. -^ rvarn tigres virgatx funt maculis . Manilium debere —^— — Affncta qnadrigas .jiitit^ilHy Xflt/ ^tXt^yof. dcpTeitfts modo clandere cajjibns arCiis. Scd ad Dianam redeo.im ex Compctl.iitn . Antholog. §^is Stiliikone priar fcrro fenctrare icones Citmirtits.gIoflema. 14J.t marito . "^ .iiit pocttcinceniififfi- Dc Rcmanis certum nam .iwrnal. z.cuni h. Favct luiic Icftioui ipfe poc:a hb. levi -jcUx fitpcr. . ^ excrcitatione reddit iaboriofttm. 2.quem correxiexfide MS. Ovtiu BsCar/c lutrttXviTaj ii ydp eieaV» TefsTa» ac oiutii .^^Eneid. 7. libi.t^neis . Sed Virgiliuscomiiem non vero iplam Dianain Un. 3. Infupei OPS nominabatur. /Eneid. Idem OviJ. Annal. & mi.orforis . Mobiiior xepfjyro . ApoUinar.!M-jof. 27. 2. i. lib.it nafcntibns excipicns eos finn tcrrte nt voceipfe . 171. .qni eft . venatumlietoicum regium appellat ftudium xati arpoc ivTtxfjicniAi aifjiHL «ati iitriufquc lingua. Pa:dix in limine.t HngnaDiana dici/Kr.iflistiiiiz Diana. KcAUxnttder diestotos ttprandioineo .vor. in conjccit Jofephus Scaliget *^\^Xt<i-i etVxH. legt ^itv Tt titttl yuf/iot^n. Metamorph. ly. G. Cum fenfum viderct non conftare Ifag.ifiidis fonium dc Regno Perlar. i.v. ad viriiit. 4. ir f jttti ifov es-i BitCdrio. facitlib. . in fine. Ops tcrra Imc rfi.TrityuTortlTlv.Scholiaft. uade Hoiatiodi- attdacix fpecimen Tohiifittm . f Itiad. Tacit. .ilriintrm friiftra cofiila Jiira tinet. de Civit.Junia- ^ quum inhiftoria Afl7agis&: Cyri. lib". . . ant ionge virga transfigcre tigres > & judicio lecte pifccm finminis.^yKj! noftr.e . liriflib. epift.clixiire: ////.: ttrhe tcmp/nm cfi Tinb.im. tit &sS crt }.folertem ^ . in fequenribus pag. & alius ful. od. fJ-ifKi^n jt\i BiiCr/r/ Trixit ifs. . tttr mititus inconcionein proceditlib. 139. quam qui qusteretur inde.De Apolline et Diana. y. ut de cjus ufu illo ficuio dubitari non polTu. Vct.7f. ca<lem de Parthis .it. Poll.ijarnminfiilKtis. i. . qui venatori neceP faiius. Eodcm neque minus Atiftoteles jttfiam ^crendi . n. De InvcTttas jt^itare fcr. 63. Exjtcitationumpaite Et Piiilcpoemenes A miiitia ceffans ei incitmbebat. nomen ipfits Di. princ.Auguftin. cariiicos hic pifcem fiiiminis lllic Oppida tota canem vcnrrantnr . 1 1 Ipfc. ^ttam miiitaris . nt. 3.jnidcm Apollo Httrnsdiiitur. Titnc l. 9. Kxt TToieiiivii . Alexandri carmina qua:dam.ifi'is. in eo. advcrf 325. adlib. quia verba illa acodice Gia:coabfunt) omninm maxime mcmorahilr. 2. v.im carminadivcrfa componercnt. S. f. .f-gnieqttornm cnra. lib. . niun juftinum Denique Tinb. adolclientibus iftiulmodi ftudtum commendamr ncc minus hcroicis tcmpovibus a venatu laudabantur Scamander lib. Jui. Dci lib.iiinj:t]neparict nt hjec . i i. qucm non exfcribo. 'A^trtfil! fi Blifatr/C zjSgyplia. non quidem illa. Iib. i'cnatione fer. Cires Ifis . cap. Krti iT-arixcr. 516.ttn atlfpicatits eji. cap.td . Snmmii^ne ir. C. ep. Sidon.injc fitit. V. cxtet apud M.de Solcrtiaanimalium. tt difciplinx.ipudeundemdepravatusde6. Italic. At Hetculcs Ciofanius alitrr . quod cmendatum ab eruditiliimo lufto Lipfio ammadvertr 1. .tria litdiint cum ticride dams. Subiungitdeinde . Punicor. aii.ibiit retia f. Z. Macrob. In his vcrjibns . Aurel. poeta egregins in eo lihro ijitifriiitiir Murefcrt qnantofindiopepuins Ephefins. Idem in piaefat. nemo D:an. TuU.tfioiicm cttm -jenatoriis exeriitiis .inquam.Eadem Serviusadlib. Plin Jun. Deor.ScA clare idem Heiodot.iJti^nbi terra ex.t»V3-i( . Peifis non minus indubitamm. i. Ubi leponuni Iliic ajlnros Mirum. Plutaichus libi. opem fer. Tt xafJTf^ictc «^Met > xcel tTaKifAlVMi TikfJIH fAiXirHfjllt -Brpoc eiv^peixv pE/JOV pifJUt- M. C. 2. L. R. in choro ^«OJ iiia fretjitcntct Tttm virgatas India tigres Eft Efftipt.ftat fublatis noxiis beftiis. 2. . conftet Dianam ab ^gyptiis nomine "Bucnlcam.l. S. i.tna 0. Accendcbat dcdign. Scd quum in eo deventum . ii.ihfnmebat.J. Et in Republica Platonis lib. Nicomachus Gerafinus in Theocriticis utfitmirmnjuvenalemfar. ne olim tic. fab. meioptimi lib. AiyvTrliTi Jt''Ajri>. Callimachi adhymnum 3. . Rhcam vocant ftne «^ taiitura . Ut color tigridis defignetur qui ravus ftum 1. fed ab auxilio quod hominibus pra. Scholiaft.

tconis vitttn c*m tiara Verjico habitn ^ efi . non ipfani Dl. tradunt fratres prolis invidia motos. fuffocatum effe. : D« Soh &> Lu»a i fotejlate QP cognominibus. facra illi & Deorum honores inftituit. qui quamvis iidem fint. Unde etiam nocft/uca dicitur. na filii Titaex. quod condidit Imp. [ malim. continuoque fluminum cafu Kegi>iam ajunt difpiruiffe.iittem ipfefot «trifqite manibms bovis deos ad Solem refcrii feu jtpoUiaem . adhuc virgo cum nulli antca nupfilTet. a So/e fe confolari. ubi prius fuerat sedes Orci. fparfis crinibus per patriam errabat. vel quia folus ex omnibus fideribus fit tantus eft exortus. &docuit Aurelius Macrobiuslib. Antoiiiui ingreiTus eft Urbem . qui lib. So/em8cLiinam. Deor. ct- hic fiit proprio . SuiJas lo voccMtf/. Cum vero finguli ejus dolori miferercntur . li prius dixero Anaxagoram cenfuiflc/o/iHi ifnitnm elje lapidem Feloponnefo majtrem. So/ent adhuc puerum in flumen Eridanum projedlum . ulcimum Imit . ba/i . quidam corpus fuftinerent.2m Hiibjjlim facit Plenaqu^ ftniiiferis ferpeiit perf^riiia v:tteii:s. poftea Impcrator faftus . Tantum de his.itrcm^ ociurrititli ^lncem ei ebftirat. cujus facerdos cum aliquando fuilTet Antonins.mnia omnium aliorum Deorum myfteria facra etiam ad hunc unum vellet transferri qua de re Lamfridiiim loquentem audiamus: Ubi primum.£gotantum hicdocebo j^o/rm titOriente fpecie leonis^ nomiiie Mithra enitnm. Colebatur is He/iogaba/us in Syria. caiterifque rebus illius gefta imitatus. cum dtenus DioJjrus. Soler£o qn.^ix interpretatio ad Liin. Fuit item tcmplum in Capitolio .UITATUM ROMANAKUM fab. notum ex Mythologis. T.iji Lnnam minorem doctnt. fcd unatn ex ICdis comitibus: Ckot 7«. In monte Aventino magnum templum Liint fuit. nt lunam manifejiius poffet exprimere .def£urii tame».ijeo audtoribus. i . eo loco. eoque m. in gratiam Iiasc fcribit: Regina filiaTit«3e prior annis. VIII. lib. Qua re vulgata Lnna praeter modum fratrem diligens. rogarique ne lugeret natorum mortem. fratrem communi confilio obtruncalTe. cique templum fecit. cap.v> Lu4Uua« Placidius ad vcifum OMnes cornna coinprimcnt . Poftmodum cupiens filios relinquere fucceflbres regni . nifi He/iogaba/us colcretur. communi populorum fratrumque confenfu regnum cepit . LlE> II. fcu Diaus o&iai lolua. Hyperionis. aut llidem . Cic. mifero obftupebant homincs. omnes deas ad Z. ut omnium culturarum fecretum Heliogabali facerdotium teneret. & Dion. 5o/fw ab hominibus appellandum fore: qux vero Aien.Hl Mctamorph.i«nj>n. Nara horaicidas meritum effe fupplicium paiTuros: fe vero ac fororem quadam Dei providentia futuras immortales. edito fonitu. ftudens & Alatris typum . \ fomno experrefta . ViHore in regione Urbis x. cum in fomnum incidifTet. ipfa innupta vivens. & Vc^a ignem Fa'/aii::im & Anci/ia . cum omnibus tum fomnium . qufbiu credi- . Mire autemcornnapofait. Hsc ille. He/iogaha/iim Palatinomontc juxta aedes Imperatoris confecnvit. referuntur.itiiis Sabinorura Rex Ter. De APollini Solt (^ Lma. Matri qujerenti juxta flumen corpus . rnaximo imbre coorto . Si omnia Romanis vcneranda in illud transferre templum idagens. Nndavis antem mjjteriornm fartem. Diftus autem eft5o/. "Bttbiijiis . Romse etiam ipfius inftituit cultum. quia tamen fuperflitio Dianse fubjecimus Solent Ethnica nonnuiiquaai eos diftinxit. Antonitis Varitis He/iogaba!iis in monte Palatino . non antmat .i prius dicebatur. ex tefto fe prxcipitavit. cymbala tympanaquc quatiens. So/is Lunzrjiie nomen ad aftra tranftulit. i. qno itta vehi Jjgnratnry fed qttia locns non ejl deornmifiontm fecreta . fi Diodoro credimus. unum ex fratribus Hyperionem virum fumpfit: cx quo duos peperit liberos.M EN A. veritofque. matrem etiam t)eam exilHmavit. fivc Matris magnse virtute reliquis praeftantior. regionum Urbis tria5o/// templa .Satui. ita ut o. Poftroodum in infaniam verQuo afpeftu fa. L«». ^ lib. ex quibus unum eft templum So/ts Helioga. Et erefta ara cymbalis ac tympanis. i7. sedicula una . cnim ille premit vocem . tefte Varrone. Sic : . filios ut Deos coluit. fuit.jnxtate' y ntrem inleriu Fhilofophit tllJftreTt. vifum per fomnium eft .m. ideo etiam nobis feorfim deillisdicendum. Et 'Bithajiia apud (jratiuin iu Iniinic Cyuegecic»a intetptetot factiticia /Egjptiaca feu Ifidi . dncens) ideotaurnmtcrquet. Ln»am.cap. Quorum formam prudentiamque admirantibus fingulis. ANT1Q. C A F. Poftea vero quam pater poft «bitum ad Deos tranfiit .j latrMor Aiiitbis . CoIIocatur hoc templum a P. tum infortunium fuum narraflet. obfcuratis omnibus folus appareat. Dicebat prxterea Jud«orum & Samaritanorum religiones & Chriftianam devotionem illuc transferendam . ^. Nam ignem coeIi. in quo nofiu lumina folebant accendi. ne quis Romx Deus . inquit. Liinam. Fuerunt5o/&L7(. eadem eft Lucin. & & & & : & : m & : A D C A P. Poftea etiam alis iis xdificatse commemorontur in defcriptione xiv. Varrone . Havel quia. +.im dicitftr^qnt indignatafcqnifr. PARA L I P O .tgnam njant Matrem appcllatam.facrum antea vocatum. LunA etiam templa tria. prudentiaque matrisfratresomneseducavit. VIII. lii^itoijite Jitetitia fnadet Vix operata ftto fatra ad 'Buiajiia lirtt iStjiraqne eratit nunquartiqiu fatis qititJitMS Ofiris Vrlatitr fonipes aflivi tiirba Caiiopi. 2. fcelefto facinore excogitato. Safi(laque ^litiifue variifqne colaribHS Afis .» a lucendo nominataeft. ult. Thebaidos Statianz : Perft infpiUiifoIem nomine vocatnr Mithras . de nat. Quare admiratuspopulus .i. Antiquitatum. ne quando imperiura ad Hyperiona perveniret. Primus So/i & Ltt>i£ jedes Romx confecravit T. H. & in monte Palatino templum lainA noBi/iict.i/icarn.

Claudian.it am ciuafi coronani interpofito^ladic Vlimnm marty rii tam . Floi.noa . mox turba vagorum lem idcim. TcrmlUan.ne.'s obtcftamr. expi. 15. C. Victor in teg. Mitl-rramf. lib. itCAT^. 1. Merc. epigr. Sic enim optimc legimr exfidc MSS. Ub. Dec. inc^nit hac fieri . Philologis. P. 50. .fi e. HOC.Q^ . de Baptilmo^A^^m di-facris qnihnfdam per l. Plin. Atque altud in Aventino.icra MithricahomiAdiovcropallnit Melins lic. confule Liliuin .fiitlta perfuafio vindicat .W. »cr Jo/<». Arta. c.i repitlfa forent. Thebaidos Statianx Pagani magias artihits crcdehant ttin. Idem advetf hxtet.MiS-fac 6 ^fjtc rrn^d nsfffeoc. yi/jtcia-t tIv «^ioc or Kst>. ciim iHic aliciltid ad fpcciem lim. Q^ dr xler. citrvi fiter almns aratri ^ Et eodem Ubro poft ^iantum favidt Certanles popitH linnitibns . Sonititm ficri adfolct ijHando luna dcfi.ivacriim i/. I. CoUatius de Escidio Hierofolymitano Candida nec mapcas artcs inimicaqne verba Pajfa nec d radiis . v. Mithn miles in ca- firis. .ilioncm deliClornm de lav. fnrd.tfacr. Et /ahor in maci.vaiia & ApoUon. D.im ah eolKmcn acciperc ratio nrrnit. Citm feda Colcho liina v. non hahcntcs /mwrm . Juvenalis ad fat. fuccttrrert lunit tcris acuti Ingcminant Ammon Deniquc ^ . i.iri fi srra pcnntiant.tm in dcoflioejfedixcrit. nmniiim andoris . Liv.it .n. terra molimine . 687.is facra pi. Scraque in extremis qnatinntnr gcnlihns era. ^ I. 6. n Bftt. pulfabant.S. I. DEL CRONTONTIS.^fi. fiiluix Gentis Aihemeniie ritn . ijucm avpcU. 1. Pet. <^ Ifeitm . bis fenas Delia noHes folis ccgnomina con\pieiftens . Q^Catull. Aii. Et deinde . Satyrico pag. Idcm ad v. TibuU. in honorem rcriim Primns magicis artibus adfcribeie. nat. H«nc facra vero ejns infpelnncis ahditis tradnnt . ^ mittit c^fic initiat Mithrx .ldem Tcrt. ET. in pracept.:tua teonina ejfi^ie erat. Locuseft infignis Maniani Capc!l. vet. TEMPLL Sc aliud: Snppofitas lalo tcrras fimttl ohruat orht. Intcnepta Jui Horriiil . lib.t verherent mantis nrhis . Ha.ipnd Perfas.iftrcs . «j. Faftot. 4.fiatimcjtie creditnr Mithra milfs. qniajitrapidum mimal: lunavero aniapnpint tanro adhirel addncitqiK. 8. t:t fupra ipfe ait . In Cnm fclfa Colclio liina MS. epigt. cujus tantusdeincepscultus.fignal iliic Idcm lib. Tiniit ipfe ijncjjani utirjtic credcntes ^fidclesfuos .itnr Ofirim Dijfona facra Mitbr. Hieron.reliqui . Lampr. Hitnc Phcihttm pcr^ibent prodentem occnlta fntiiri Vcl Cjuia dijfohis no&itrna admiffa . Aftron. fona ei erigcbantiu: Et quotics naturali defeau laborabat. toties veneficiis deduci credebant ideoque cymbala omnis generis ne illa veneficaram magicas incantationes audiret.ipitlat homho. iilos vendere lena Ihoros. menetiir chzia mann ejfe dchinc Cirpitifuo acconimoda capite dcfcllere . Juftus Vultejus. PorphyriusCommentariode Nympliarum an- religionc cbfervata. vel Cap. quam in antiqua editione Vicentina: Canlus cS^ e citrrii dediiccrc litmina tcnlat. S. idea vaccafigurata eJl.r de Kupt. ijm cum aeperit ab eJHSrafilvificatnr lun. fed dofte tnim propius ad communemuliun fenruiiiqueaiuearcripferac. ad finem pag. ^parentis Mithr£ ntpcrfpelnncamfisnHicarei mHndum n MiihraconditKm. in princip.mtnr Qui plura cupis . qui 4.ipitlat ^* Jciet ntinc Thcjfiliio litnam dcdncere rliomho . Mania!. Alb. tatnsfueril de facramcfito. .itis expojitilat. Sic fiti infmia hominum C7.Etquiafi. Pecron. r 3d\zi:ihs MiSCionem. vel qnod interfolelnr niedium.im dccs l.iti^mihns eficriint . pra:lcript. epigr. ANTISTES.. M. tam hominis . . Ub. v. dicens. ijitod carminibiis ilinam ccela crifi.it Enhiilus.'j«rirregnavit. nititnlttr ad aiires Thcjfatititm ne carmcn cit dctra{l. 9. gratiam fplmdidi acfereni liiminis vid. codicimi oblervame joanne Bernartio: alii male.it. Alc. 106. Ubi. de Errore profan. fcrre.mtllr Ifidis alicujns aul Mithrje ipfos cti. Scholiaft. & noBurna gefta fluxns . Mithram dicimt Jul. SPEL.tr. Strabo Ama.mm invoc. 3 5. in ijua mntieres etiam l:tn. eleg.S^i h\i^^Ay* Vcnerantnr [Pctlx^folem. Pcr Mitl.orisvctdicivelfiiigifolc. ad opinionem hcminitm retulit ijitod arhitrcnlitr liefiiicnti litn£ . PiJmanni . . xt comparentiir in orht . 11. alcjne exinde nnnijnan id ijHod infipinm habct adprohationem fni ficuhi tcu Mithram Ai vos dedu£t£ e^itihns efl fatlacia Ittnt .iirmaijne Curtius de Geft. MITR.ie convoCat orhis. e^ in hiivierKm Irans. ^iitit fi mn £r. Sctent . Neque minus apud Giicos lolemni & . i. V. hiiV 1.Ptin cipium denominacionis forte defluxit a Mithre quodam.ita feqni torqnrntem cornna Mithram. fen fr.Jo/fm M.tft. ad Lirara : Gracchnsfpcluncam Mi- ihrx fnhvertit. & hos . S47. SACERDOS. 441.5. tto. len. At rcveia ne incantatrices exaudiret raagas cymbala puU . M. 12. fpeliincam natitraf. Thebaid. 1. in fpeUis tenchrarum initiatnr fihi ohl. . £c foite re£ljus concipiebatur I. Zero. eleg.c. 100. I.«. Ve/iefciii . I I DEO.Siciil aridn idr iirdeniis n. Connubialib. coronalnr . . InQ^ Horatii ad od.l. gxaJ hicdens idcirco ipfe hoc vultHfiniitur. §»«>» .im pojfe mu~ uiri. termmr. ti» Mi Hc'iifc'ive\ in . Qi^anquam fcio alios id amoribus. lib.ins ipiem. Ovid. pae. Gyralduni Ferratienlem de diis gentilibusSyntagm. hujusficcrdotes milites vocabantnr. P. infronlihus militesfiios. Cantns c curru tunam deducere tentat ^ . var. SEP- Paralipomena de Luna. epift. 10. coronam fn. fratris . Mithras fol apnd Perfas. 7. Simnlachrinn ejns fini^imr reltidantis taiiri corniia ritentare .De Solle et Luna.hift.HeCychias Grammatic. lcmemfiiliceu fotenlitimfctuexcell.im .fi dejeceril coroKam. de beUoGetico: "* Thejf.iiJam in Perfis montihns cenfecravit .it. Diiet qiiot itr.nt exteriim divlni fertes mtrlalisfi^nric . CONSTITUIT. lib. m FL. quem idcitco appcnam if fiifca texit catigint viiitum.mt Alitham. ijiiam helluie .l CAt. 3.c ille . Et faccrel . 6. Propert. J7.ifcjue det . nt cetero! fui nnniims & & rcgii ifli dii . 6. BABILONIE. in fine: ceipretes Necquicquam de Luna nomine tempUun Romx fuifle cuham Avcntino : lllna colcnda jltgo. Ut Triviiim ijiiondam per Latmia faxa relegans Duliis amor gjro detinet aerio. 4. Geogiaph. Longa & : .irjne ccelo c^ arentis Lihrcs iic vario ci:n£lits ac Hihtius Adon te nonii.ram. lib.Ctittter relhjuas feras lco. in Palatino monte habuiile. . in principio: Scd prins Eox qutrnnt tna tiimina ^entes . Vitem^nc femnt^ne Typhotltm Atys fiilcher itcm . pie .x. — • Ipfum audiamusPapinium ^^« te r^fciim Titana vocari : . . 1. in Commodo.mt. Et lib.. ^o Q_l Undc . P.xeix. Placid. de .iliccr rhomho. . ij-frcnM.UM. & maimor vetus PERSIDICIQUE.vettit.v. Plutarchi nariatio in vita Pauli y^Lmilii. MITR^. Te Scrapin Nilus .im . nifi ei adfiripfa . Manil. T.-ant.iidem myfit tecnes ctiam vccitahantnr.ire foiis. ad v.nt narr. Luclac.^t:ir.i:i.iityMi. de Corona militis in fi.tv. iV & T M U S. 8. fic fr.imcnta leones Miihrt philofoph.im dcdiiiitut. Relig. 65.it Ofirim FrH^ifernm f-n Perfjti fiih mpihns antri Tndi^n. I. lib.irtem. expiatU Sc N^o- diisfcgrc^ari. 145. Afemjihis vener. & deliquium. lib. nt fcmpcr ohfcnro tcnehrarnm fijuaHore demerfi . ZOSINUS. I.ita canln eripiat limari jiih.icro rcpro lib. in Ruft". eft labant. SOLL INVICTO. Firraic. Sext. j4il. utpeie-imPeifarimi reges jurarent. e^ prxiipne in hac civitate . Atque ita peipetuo poetsc audiendi. iit d':i iniiiores .

ttir Scdul l„„a o„x crefeitei- l. vices nmmendi ataue auiea..l. v.t.:m autem Itm. . De yiiili Stai. Carm. fab. GeU.„.eite conc. /T- efl iunior. Sen.iint f. 80. 1.-ndo 1. Metamorphof . Et cum damna litas imil..- occiJ. . efl Sic cadit attouitis ^itoiies avelliitir aflris Sojts of.fle . Afri"^ fron^es V •lla r. iiat.im fUn. 6.„. X Hoc lUud ["'"'• Co-niia lunx miniti .. ac pr. SitiJJeviora laijuar. ijttia folum olerum omniwn contra lum aCla (lce aiiaa) atejite Scholiaft. lib. 41.. 4. .. ThelUliam vel ex L. Apollinar. &f illam refpondinf «lpond. cn„ ''"itam.i.J.fado.: froles. feu vinailum fronti tceea. y. i. /„/i. ]u\. Arnobius libr. I.icerdotcs ttyE^yftii . 686. lib..i„ia. i.ilmas.m lolem Iimam . „6i^^{l. 1.o fapientum Iiu. Corip. ^ttam dedmciffi cantnilt Stfe relttdantis conflabat corutia itinx. „ieft.. nota eft fabula. notavit Alcxander m & & Valer. ' ^Hod Jfrf & rcnafcndo frmfer virtiite .ho fed eaflra fe^. i.c hb..itcr rr. fat. H.irns minucnlis cornna liint. Et proprie can.'. 7. facri oper'is de Idolormn cultorihus crefeere ccrnunt & diligentimme . fib."•"•"" X'rS'''° «reM. nimh ejMi^eits. . 4. Afr. in RulHn.im ^«. d V Wt duI Una Papm. p. Licctamiqualeaiononiltteii- an^menta vel damna. ''•'"^'^'» "i" Ii"'bis formofarmn quod damnum vocanr. flmulac v.immintierent frontes nimbis . Matein.n te j. de Setena t.im. de confulam Manlii Thcodoii: ^ icio ac vcftis extremam oram limbum vocari. caufarmn ohni . feu lcu muhebris. in Clioio r AcMUeid "" ^' "*' ^''""' ^*""^ ^'^^ jtt nos follijti Ixmine tnrbido .n. in pra. Thcocriti. Optime eigo pet laborem expref' ciis lib. ^uam libr. ManU. 2. vefte Ovid. . Sidon. enim lenia eft. Itaque dcteaum lani pet colorcm nibefcentem explicare non poteft commode. ctir PclHfloU ctfe non ed. Dcmoph. lib. minui .„.. v. codicis. Pallas Gorgone fxva. . ad lib.ifii ""^™"i''"\five v. dinndio orbe vi. . D. Phyll. l. froprii. 2. Thebaid.mc ego fiiffiicns . Flacc. Lllima f. ad L 1.„'."J".im.. Thebaid. Nam 8./.minas fertH. Te ejHoejue lnna traho z/£ra tiios minitant.jlia. Claudian. 1. 2. Idem cotrigcndus lib.b. L. hmbo obdufta nimbata.Irfci. 8.m. Trift.sm cornibiis imples.. "Barbara . . 2.. I .im liin. lahorantl foterit fuccurrcrt Inne. '^'"'""•' omnes ^"fl'. bed redeo in orbitain . lat. (ut cft in pra:fationc aj.»*f Vnde ANTiq. qui limbos conficicbant ut P. folcm ra. v.n ..nt. . ex Siclichori Pindari fenLentia mtnti. A.. /.iam Theililica incantamenta _?.nt defeendit im. 2.c Cafitolia cernens.'.Eiieid. Petton. i. paiUm.'". ^'. v.S^"'''"" "'''''""»«"" Ft T. 1 1.bet gT. Ille hb.ii habel FmWtc. L. lib. Carm. infamem maxime fuilli venefi- r-„ .. — de Mundo. 2. £. flcnx far altcra tiint. Sidon. . 7"r c f.s. yEneid. 2. 5. II. ggiV noOis iHcifijHe vices quid menflrua lun4 . I. nono prmcpi ^^" Siialis fer niibila PhtrbHS Atr.ps affciflo tam maiis nimbat. dicebatui miniii. Et cft ^ pai locus aDuH ^"^ tam hlandiim Janus MeUeras in fpicilcgio..ua foror.'- ^tracia riibet arte labor. l-.v(er.. [.„ . Plinio iHnxjiiopte vciaferunt.„ «* caufam ejfe di.icla riihct arte cotar.fc« cornua Innt.im m. reffice ..am a . quam prodidiiPIutarc u. froctil aiixiliantia lenlcs Claudian.ie fua: Ard„a fliffi. qul. W. ut c ' traditiun eft a i. patronus Mathel..r. nec non liinxijHe Liborem. Idem in Hippolyto art.l C. ""« '""' lib.™. Plen.fojfli vincere litnam. 6. Kcc frohihcre modo. Sconis I. dl.b. £j. tf. lunx vclox motii.can. z.. L.int PanLilim — decrefens. ^Siobia . cft. parte i. T ^ 1""™ »"'=3 le- Carmtiiibiis dediiC7a meis. Jiivenal. „t 1 Mytliol. Plent refertntem cornua Plmhes. decielcens.iuun.-i . faiilatim crefccre jiilflt.i£o pefcaurn «t Photbi .. g^„. '" . per artem Mra.p. Plaut.us falhnm mducat. 9. TraClam Theffalids iarminibiit rati TinnitHs dedimus. ij. id eft chra.it..b. unde & tiauralo cohihet vefll^ia limbo.lc. .-«{„. in & m . .d„aaue lumiru. flcno femcl orbe coifTent..5. Ovid. ftot ele I.''' Cor. Corip.'""" qi'11'1": intclli- ut Viigil. I.iens all. ^ ut cft apud eiiiideni Nec tredimt zenia Jraitdatam fole fororem TellKrh fnbemite i!. crC^^. ciit ci. O""^'*^' . A/„. Pojfm ri.ra.inhcLintes aitdito carmine bi'as.liis. Pocnulo. x«! . fulioi«e OHloj okstmbrareut In vulgatis editionibus ha&etm frontes . IVl. Mileliar.£ra crefant frliflratjHe timent...ml . lib.p.iibus.sza luna icccriim Protutlt OS. ab h.s Sympol. Ub. vtl linrcmcnta f„r(.. omma DefeclHS folis v. ApoUinar. ab iiitiquitate cclebiaij cienda. ni. 4. Tandem indi^nalus ad /. Il f. Et dc I? qual. Pretiofa fonrnt tra Corinthi.. hift ' Uenique C..tderent attrtum . Jam fummas limh tcgipotcft. v..t»'»o. Theffallda. cxetcitationum.irios luniijtte lahorcs..mure pe . li. 111 iMeJea ad. U cornt 1.rtc. limbata ergo frons .V artitices. Scrvium ad Infedit iUiid libr. Ovidius ep. Conttnnofrontem limbo velata f«dii. iu Saiyrico pag. lnnart vcncnis Incaflare jribar. Apulcjo libr. Matonio lirCHmflua limto ^^. fecundum natiua: fui- con- pcllabatur: & quod comuta vocarciur. 20. . Luce fua fien.) pia:fat. contra gentes : £!. tanqiiam dcos voti tcftes fe«uri . cleg. 6. ki ita Joannes Mcuiliiis lcfi. 4. Aftron. Geoig.rj.uiTATUM RomANAEUM confttt Theflalas vencficas L I B. . Criticar..l:. num..tt Mycali. M.nriim comitata latiis pHhherrim.im pulchrimdinis Extollit f. j. ac liin.„. 2.P-^"^ '" cum limh purpurco Metamotph. . .." ^'^"''•"'' ^ '"""'"• frocefjil '^'•^^=". iit vidcretur mihi fUnum os cxtra niibcm lunaprofcrre. io3.m in fna Quod 9.jf.b. 6. Ci^Horat. at Thejfala viHrix Ridet .:flra P>"ii«m v!deat. daimia contrartas.7' Sedul."r'"V gcretur. ^''''«'«^ Iii^ne attxilium Didynna tmm lib' .''. h. ' — Legendum omnino e. ^. viiilis Thebaid. fteUIJn„e r. \ cxfercmem cxtra nubem. ociUos mamifque in caclum tendere ac erigere lolebant. M..endis votis . ^i •^— typum elfe volcb.m> Flllgcnt. Pro meritis Admele chlamys. ypj.ji. 2. fc.s ue iolc...mminiierent limbis. Maria filia jam dcfpoiidenda P-^^acnua HoHo Epithalamio cjus: 'rcfeentl. Hac varhs impolitis nomi.b. cap. 7. Junior.funan hn . poe. tiiiidtm tnr dimna fcquamurt CL .:rs trlt tenui lircumdata limbo. i.nt„r Dclia viret. 441.b.ucan._ Claudian. atl.. ly. num.. quum dcliquium iUud non rnhorem fed ver. quamvis Temefta laboret j Et lib. arces Tritonla effiilgens & .x tide MS.

adeo ut victorcs arina captivorum hollium ei creinarent.triim . Uranies: . ita ftutivae erat dux luna. . Sic enim legendum eft.tri. De MErciiriiim Mercurio l^ Minerva. poetat palTim. confutis pcrrnijpt 5. fi fitt^or e^ ctaritndo dea rcddcretitr : igititr animadverfiim.Solin. trahereidiis Damna liicfivedecrcmentaregeicaufusniarisfluentis. Maro . yltii.Jul. ad concionem ^iiis mititiblis vocatis. tii nnHc ptcno orbe > Honor. Diodoro tefte. cap. .imoinfarisadhucincunisjacens furaciflimus fuerit. Tims ille Quiniius apud Livium 4. halofin coniigiflc cecimthiS verbis Jam plena Phsbc candidum cxttiterat jttbar . . 'Tt:r//Kwjovetertionatum. Aiercurium dici. Pharfaliajv. cmtmdunt meatHS^ ijios ccmmmeri adca ritfic vicijfitudincs inter madcm ariK. qui pondera. 92. Neque unquam eft fine caftrorumtumulni deliquium contigifle plum apud C. Italic. fibi xternum t. c^ ortus 9. id mitcs rationis ign. . Minervam . J. qui Jovis Si.\. Sed retineuda viUgaia leclio . nonmir. cortfiitiittttn :fi abim.frecatHS Martcrn . Dec. Alterum Valentis Phoronidis filium.tjui prxtor friperiore annofiter. Tacilumlib. cvpiando.tti ordine fiatis tcrr. vifum cftlegere LHamijue matrem quam ille 3. mcercre.i^i pel.\e\ medius currens. Neque omittendiun.ut Adriano Tiurnebol. 30.de NaturaDeorum. Maja: ex quo &PenelopaPana natum ferunt. j^t pofiejttam ohortx niibcs . 16.quod inanimadveriiira haftenus fuit .irrtm Irrnt imrfrbris pieiiiiKdincm rcjfiiijnt ad auaus eJHsvcl defertimies. 107.tucndo hoc cl\. . - E MERCURIO coniiil. &Die matrenatusfit. . Litnam^ue matrcm €>. ac Juis taboribiis defcflionem fideris adfimil. cujus ipfeDeusab antiquiscredebatur. 216. 31.rntur deos avcrf. tangucf. ' - - Ut Occanns lunaribr. <jruJi-_ dcrHrrrflinuntHr difciplinjm . pronitntiavit noitcproxima .claru3falgoiprofpetose»en- tus deiiotaret. 1 4.. Ubi non paiva diflicultas meo judicio oiitur. hoc eft nova luna.i^Kdatjijisc iitora . carm. xris cornititm^tte concentti firepere . quippe mulia noc^is lunx pra. Punicor. didior obfi itriurve . plena luna Ttoia.quod codcm auctorc T. e^^itndtint viros > Tenttint in armis fe diiccs. dum fttis tttnxtjitc ccrti Cap.profpcrccjuc ceffiira cjt. ejitts* j^t ciim fitrnnjotus lunaribiis In.Tumidos tjuic tiina rccurfus Xntriat Oceani.cjitx ttinc crat dividtta oripfe loco prius laudato: Sc P.im tjttidcm. 2.tri .. Vult Virgilius Trojam captam luna Illente . Argos cfi . Petron.<\\\o6. paneg. T. inftituerit. variii^iie rccejfuf ad fitpcrjtiiionem pcnittjx . 22. qui Argum dicaturinteremilTe. Inter hos celebratilTimus fuit ille. cdita trtna cittn defcciffet . Ergo&viftoiiaium futuvaruin certa a luni afpcto ducebannir praefagia. Mujlcam. occafitm regni . Quia. & SulpitiusG. portendi Slioa. ijitarn pridie Ncnas Scptcmbrcs infecjttHta cfi dies . officcrc vijiti connitaintjttc crcdititm tcnciris itt fttnt mobites ^od varii rnaris accejfus v. e< alii dc bellis civilibus Poinpc|anis: . JlaSn d.imnrs.i6. Jovian.Adverfar. Mtfj& filius.Polyhirt. de quo e. Dcniquc inter prodigia habitum eam dcliquium luminisdii pafiam. femct mcntes . ^fciri aiite.tment. lib.igiqii! laborrs Lwra movtt .intius Grammaticus tantura quatuor numerat.vivo/ numerat. Veferit Oi!-ifii liwaribrts jtmnt. ?. 5.icefHbditafiicccndit. No[lemnnnacem irin nam liina clariore pxnc ccelo vifa tiib.^u. i\\. Fertqiie referttjue fretnm y fcqiiititre^uc rcci^oca Thctis.-yEJIns Occani tiim licnit lurriculo cmi^ruit. Claudian. Lucan. !/««»? quicoslopatre. dcinde cinumjhtntcs tribuni militiimprofe <jitlf<j«e igncs conieccrunt.S. tacitx per amica fitaitia titnx Litora nota pctens. ut defecius ciusexitium . crc . ejfc Trojam . l. iit trific prodigiitm .tborem OJlettdnnt. ut manifefti viftoriae fol .ichritrn apttd .gyptii nefas habeant nominare. cft quod feptimam lunam appellat Servius: at C. Gcllium 1. Quaie &c nociis Iun.cstcros deos .C. . Id ipfum. 1. 255.Vwivoiinus Philolbphus apud A. de quibus hoc cipite dicemus. quomodo a prima pueritia. ^ frtdiiifojfe : ita^ite ^ncmadmo- iitfiriiBis navibns ibat Tcncdo. Annal. crediderunt eumDeum fermonis. notf^c. Arnob. utttt. onrcn prxjentiitm acccpit . MercHriiim a mercibus dictum elTe: huncenimnegotiorum omnium Deum veteres exiftimarunt. 10. vio pioditxim Occ^A.^uintum quem colunt Pheneatx. & AIi»ervam etiim veteTes conjanxeTunt: non quitlem conjugio. /Eneid. Cxtcra timnis generis arma citnrittata ia in~ gcntcm accrtitm.lttustribitnlismitititm fccitndx 'e^icnis. . IX. Philorophantium citate placita nihiljam opus. 5. 2.ttitf^ite in cafiris Macedonumfitit. 1. Fulgentius. Claudiio. Liv. clamor. 1.lidio aggtedietanmr exetcituum duccs. Literas.D Q. Apollinar.i^iticcjus . eum qui fub terris habitet. Fejlus nit. Obfequcns de Prodig. .ut puta. Petronius in Satyrico pag. NciHeitineraficrijut^ct e^ firnox crat hina. & quzftuni cx mercatura facere. de 6. i. tic id proportento accipcr:t .trentitr t ita nc obfcitr. menfuras. id ijiiia natitr.Decad. Celebre exemI. LaR. Multa munia Mercurio tribuerunt.-cque prxiidio Troj a a Gracls capta. de conful. ET MlNKRVi. ob eamquecaufam jEgypto prsfuiffejatque .s in^rerncntis Juffiis adefi.Ptcnos cxrinxit Cyathia vultits. vel reflueDciscrcdituni. Theodori . cap. quod afpeftu Proferpin^ coramotus fit. Minora dttccns afira radianti ftce Citm inter fcpitltcs Priamidas noOe mero Danai rctaxant ctattfira .1 di- . unde &internuncius Deorum eft exiftimatus. fed communitate ftudiorum. ab horafccunda uffjiie ad tjuartam horam no^is tiin. Joan. Rom. iaUJiram & GtQmttriam inveniiTe & & & : & 0. donec tttna irt ftam tuccm liins emcrfit. quali Mercium curam. Mercatorum etiam Tieus fuit.irtum Nilo patre: quem . Cicerolib.rcvientis Ipfe Gitritwna fitos in lerga recalliglt f:ia faiiaora t. perttiLicmqHC regni portendcns ntonitit : ncc alitcr vates .Livult dici. ^ occafus Jint .i nilnc fcnefcente e^ exi£lto ctrrnufjitgsrctunam .i. . Irrna immrlfis pcr ixrrtla bigis Jletus eritpttirarn fors tenivit . Et fiendttmfeptima luna captarn . aut quum exiguus eiuseflctfiilgor. mititibus Gatli propefapicntia divtua vidcri Maccdonas .tns .20. 5.x:tat lepidifllmus Dialogus L«ir/ti»/.Egyptiis leges & literas tradidilTe quem vEgyptii Theti» appellent. Jul. non. ^ ^ C A p.cuinque Tl^eiY. citJHsfimitt. Cymoiheos ta regna v. & prodi^iitm non debcre.tmqite Argiva phatanx A . fono .C. 1. quod rclata vi- ^oria bis rc.it. tjuitmcpndatnr itmhra tcrrx.ittfptcnlit. Trophortius appelletur. . efHibusfpoliahoJiitim dicarc jusfiifqtte eji iffe imperatorf. Nam Setvius Maurus adv.irus .£ pera^erent . Erat Sc lima tf//orB»7frxyfj .rm defe^uram effe .ioribusfi. cap. Pontan. 45. I. cujus obfcoenis excitata natura traditur. C. 7l</fm<n«jaLatinis quafi medicuritii. fermo medius inter homines fit.rt.

grata pietate detulerat. uti vociri. quam poftea abiturus in exilium. quae Affignavere ei in capite in pedibus ^/<jj. Faft. quam jove generatam fupra diximus. xdes pluros Romx fuerunt. quam jEgyptii Saitx colunt. ingeniorum prxfidem . Cicero ait Minervam didtatn efie a minuendo . cui duo dracones fint implicati . eo quod pra. hanc fabricae . plurima. : cujus appellationis caufas aliquot recitat Ovid. fed nativa quadam virtutis fpecie. De Minerva in hunc fere modum fcribit Ifidorus: Aiinervam gentiles multis ingeniis prxdicant hanc enim primam lanificii ufum monftraffe . A&Axt Paulus Marfus aliam Minervam ci^piira fortaflTe dici pofte. Effingebatur Minerva vultu virili cryftallino clypeo. ut qui potcftatem Kvh>^r. in aliam effigicm. in capite eft. confefto bello annorum 30. quia nihil excellentius eft ingenio. carcant r. Tertia ex his ex cercbro Jovis prognata dicitur. arse . quibus fabuhs fcripferat . Sed Kon enim Minerva iftarum artium princeps eft fed quia fapientia in capite dicitur efle hominis.iceiim .aj Ipeftabat. quam Apollinis raatrem fupra diximus. De delubro Aiinerv& in Capitolio antca diximus. quo omnia. fuerunt . de quo vel Ad Minervam progrediamur. & confecravit.i: Mf. quia prudentix Dea fit & belli. Fuit Tlinius in regionc v.igno delubrum Aiinervi.pacis auftor habeatur. vel mitentix. (fi Pergamenus in Suaforia libellus eft legitimus) & & & & Mercur 1 & & diftum. dice P. item c. fi quis ex ejus templo furto quicquam fubtrahat. ViBor meminit. I habeat. cum c. & faltando in bello. Templi Mineuv. . trufta: iter facientibus. vel «n-i Tio-aAiAsfvTo J^o^t/. & tcmplum Roma.i. Fefiiis etiam .. AIinerv. 2. Ca.ii>i habeat. tum plafts. e. ut fcribit Servius. folo integrum volumen confici pofiet. . 1. rcgionum defcriptione apparet. ut orationis parentem xerunt tum piftores . vel a Cyllene. fignificare volente» ftabilitatis firmitatis figura eft. quomodo ex capite Jovis profiliille fingitur. quibus ipfe ab aliis Pobtis & ab Hiftoricis. de quo artium omnium auftorem. vcl quod feratur profiliifle ex capite Jovis: vel quod domitis Falifcis captiva Romam fuerit dedufti. quod oranem rem fcrmo fine manibus conficiat . cum hafta prxlonga infignibus.UITATUM ROMANARUM. de quo in Vefia dicam. . Cicero quinque Aiinervas recenfet. eleganter G. Malevoli Mercurii fignum. Seciinda orta Nilo. QTiod fuit magnifice ornatum. in Capitolium detulit. Vide Fig. de quo cap. vult. ut Plato MiKERv. in quo nutritus diverfaCvLi-ENius didtus Fej}us ait ideo tus fit: vel quod fomnum animantibus conciliet . xdes ejus fuit in u. appellabant ideo . caput Gorgonis inglaucis. vultu hilari. ut Fefius. exque nomen diverfx veterum fcriptorum estant fen. Minervam effe diftam ttjfida . 1. VHon. &Coryphe. olivje quoque dicunt inventricem etiam telam ord^lTe. "Livii Andronici Poctx donariis celebre . monte Arcadias. volucrem pcr aera fcrri iermonem. virginitatem fuam cui pinnarum talaria affigunt.c MinervA Captx templa .. i6. regione collocatur. .|{^ AWTIQ. ideoquc illi vulgo Opifces fupplicant. ».J^^. II. DE M N & & & & . unde De MiNERVA. totidem scdicula. Minervam cuftodcm Cicero domi fux privatim coluit . & & & & & . vel quod ingeniofa Dea fit . quas hoc loco commemorare volo. 38. 6. ait Fefitis .»//.f. acribus oculis. Oceani filia. oculis torvis fcriptum habente .e templum in Aventino monte antiquiffimum fuit.iii. quam Fortunae effininquit. quod eflet minifter Deorum: Camilhs enim miniftros facrorum vetcrcs appellabant. in quo etiam fuit breviarium rerum in Orien- te geftarum a Pompejo Magno. a -. ^^uarta ]o\'<: nata . ingenium: ideoque fenfus fapicntis. Ideo truculento . colorafle lanas perhibent. Chal< .e in vi. Arnobnis qatiCi Meminervam appcllatam eflc dicit. De hoc templo Ovid. hoc poetice fingitur. a vibranda&concutiendahafta vel '1 faliendo : . Tcrtia illa. violare conantem qua de re extat elegantiffimus hiiciani Dialdgus. ut infra docebimus Verum de Merciirio non addam p!ura. E K V A. Minerva de capite Jovis nata fingitur. ejus in fronte lib. eadem ad Aiinervam. quod a quibufdam eadem memoria eflfe affirmetur. Statuas Mercuriales appellaruut. in reg. confecratum . & I. vel quod capite puniatur. qui invenit Dea artium Minerva dicitur. dicitur. non tamen fucatum. quod fuit Templum M iNERv. ex x:v. in bafi quadrata. quod captus locus ex Fefii fententia ad facrificandum legitime conftitutus viderefur. inquit . vel quod in Pallante paliide ortaefiet. quod in nullius tabernam Cyllenitirti . Effingunt enim juvenem formofum . Fl av ia k . quibus partibus corporis. five Palladis Avkntin. us. armis reguntur univerfa. in F. Ot videre eft litera G. honoratus . in fronte lib.ipitale ingenium folers dicimus. reg. quac in viis exconis munere fungatur. & Hujus fimulachrum Palladium dicebatur. multarum artium repertricem. qux patrem dicitur interemiiFe .t. quod^bene moneat . galeam in capite gerens . quam Arcades Corjp/j. hoc eft . Pompejo Ai. lib.ilentis LlB.^uinta Pallantis. P A L L \ s eadem difta cft . qui Hujus du£ xdcs . vel a Pallantc Gigante occifo . aut coraptum .millus diftus fuit ab Hetrufcis.»»! nominant &quadrigarura inventricera ferunt. Minerva prima . xdicula ait. Mercuriunt.

At lcienduni non circalumbos. fi colnnt..ihcnt.itrndcdit 7. gcmiriocue facis commercia mitndo. Quid enim commune habent Palleus TentanesJ Certe haftenus viri dofti Teutatem vocaiunt induAi teftimoDio M. Idcm Et iii in Epidico fc. Mvtliolog. l^ Ctim Romafrofcdns fnin. Fecifii Ipfc in nrco^ collo trtns patcr crumenam collocavit.tta . Tacit. cpigr. Sic enim Icgo ex Andrea Alciato I. ab coijiie ocnlis cittm crtram.s. tjt:i fas pcr limen utritmtjne . iit leginir in I. ie ff. feu quilibetalius Satyr. 12. ^fercator VEtus iu I^fitm ttdtorthKS gloflbgraphtis.iriro monct. occifttm. Zmam fnfiitli. ^rtaji mercffirtri foiitnttr^ . ad nndc dfum Ittirt cji ^ tttm 12. fivitetil Ex 1. ut impetiriirmius e cingulo ptopendens. eas cx prtivincia inancs rctnli. 1.icravcre. eum inter rerieftres coUocit . Pc. D.o/ . epigr. meo judicio. Qp fiatiiis in tri- quam Romanam "E/Ltrrofi jccel & viis y fuifle confiiemdinem dilcere ex carmine Simonida: in Anthol.irrifcrpentibrtsttcx. . virgatjiie levern cocrccs dolphus (jiialtherus apud Jul. apnd canponcm ctiverin aitrnm conjcClis. 6. deos Anrhol. quos artium bonarum inventores & prsfides 1-1 rr. Ptius placuit M.frnt^. . Idem in lib.mcs Germ. jy. Adds ^capitc ctrtino Ego vcl frcclon. l. fnpcris dcornm Gr. Aulmn Perlium commentator. Minas vi^inli .Mcrcitriitm tcrrcjircs. Mcrcttrins cxfiitit. terreftrium .irn^ ^rtodrnerttt catorihrts det alicfttando regrittm. ctii certis fiiis Iit. 14.rd h. lib. t lariiali 1. in Vitellio cap. in mafitlin. lib. reddidit Ru- Scdibits .irn ^ zona J'e anrcoritm picrta cir. Menrtritim di. fieptrtim^ G^ vitlrtuSy rtt fcr- fentium : jalcro cooperto capite pin^itiir^ cjttod omne ncgotiitm Jit fcmpcr ahfioafitm. Ulpian. didus httr.\iiolfiivioi.icclloplitgUitr. KoCle caiis fraBis trahihxs Ohrnttis ^ xonam . Pomp.i voltterrtnt.tmfaticrn rcformato hahittt. Fulgent. Onomaft. lem . ijucm.qnifihi pratis immolabantiir. 5. comcs irifortunii focia^tonfo capillo. quod eo die Mercurii a:Jes eflet dedicata. eft facile ejus . ttt tjiii in viis vcrfctnr. i. 5uct. I. 5. 7.rterali . Germanor.ircfash. de nat. 6S. iii qua antiqui pecunias fias circumfercbant.'Vriftophane. cum quisinitinere quippiam inveniflet. qitad nc^otiarttinrnpedcs itbitjrte pcr- d. Non minus Giscam tanto auftore. pretiojijjimis mortilirtm £7. Aulbn. dichns. tor. Aiinar. vcl ficcnliirn. Fit^icn- conftcptijHc tn cellitlam janitorls. lib. i.^6iv. ana is fitcrit indittits . M. Broda-tis: Eftque epiBramma Nicarchi L 2. commnne profitndis Attrea-tnrb. Cormitus. 295. epigr. Mefaris zonarn rcfcrt. Feft. li. IC. ^ttas plertas ar^crtti cxtnli. & C maximc M^rcuriitm bylonii. Uva nrorftttjuc tcnchit. indignus & . f. £t rnedias Idrts Maji AttgKflitjric rcctirfit . .c ctcttim ttc^otiorttm oTnniitm . Ciir Hic ifiam colloca & Nam rum aliiaiai^/oj. pcn. ViUorrs Hcrmnnditri divcrf. has zouas geftari Iblitas. 10. MiNERva: templum dicebatiir. A. e^ a ne^o. PoUuceml. .urii. Idyllio 2j. Cap. I. 10. Vet. j8. 7. D« Meratrio. . alii & Scholiaft. apud Juliuin PoUucem ^ttKKtov . cuItifTime Clatidian. OHavius Augujius dedicavit. IX. Onomaft. C.irjitpittm e zona pcndttlitm recondenda: pecimii. vclquod luiic a. Antholog. ied mul tis in inanu burfa il!a. ApolIodoro. I. ult. jtatl TroBiir ol Trivttitii. id apud Cretentes MerctiVigebat enim illa indda piurimum mercjtorum frequentia. i. quod iilisuanishaberemt. Communis Deus vocatus Merairius. lir tirtdc Ira ccong nnde hx tahcIU? Ariftcphanes in Thefinophoriazulis lib. E. p. c. ccelefics.ff. 1. aut argutia. epigr. 443. Parerg. i. facclliim . ^erido fjH. leg.iric extra ite femitam. Anthol. fuiiTe diximus» Mit- hiftoriam referri potuiiTent fas adjungamusj quamvis ad Apollinis & debuiflent etiam.pronritts aliijitis fibixindicare dehchit fcd vcflcm.cmam jh.ttus imit. Scholiaft. zoiias. Annius Viterbicntis eft libellus. c. Tit pias Utis animas rcponis rnariiii. Thebaid. Et quod apud Romanos Satitrnaiia.De Mercurio et MiNERVA. 504. oiQufi(l«Kuv./:rf£«//(w. lib. aetiotum habere judicanis eft. Ilidor. dcum. ^EIiantisrcferente Suida in voce 'ri/jiotfivlt!.ifn acicm Marti . . quod licet fciam aliis prioccupatum . Q^ I-lorat. h. Porro Tcnt. Sed pcr Plittuncm id. Dcoriint Unde fed liquet. 8 Etymolog. Divum. pccitnrg rcpoftoriiirn^ m. Mercurio & MlNERV^. od. Gell. Solns h. interpretor m. MiNERviuM. . D. /.j- teraplum in nona Urbis regione C. ^5. Neque enini qiudam aftiimavit.im cffcrcntcm. ^j. Plauto in TructJenro fc. 16. ut nunc ft. i. epigr.t rio{icm . Apul. lib. ctferre volnerit. qui circumfcrmr.des ilii vota.1 iv i/i ^Tre^ T* d^yvatfiv TetfMiuiTcit. qui Sardiniam admmiftraverat. docebo tamen ex M. Pofterrus extatapud Fellum Pompcjmri 1. ciii modo ejus quidem. con]e£1o. in Mcrcatore 5.irjripirtin cxponit. Tanto culm a mercatoribus obfetvabatur ..Mileiiar. riaiia. nili li cui placet . Homo crrtrrenam fihi de collo dctrahit.\t\ facelliim ad zonam rcfcro 5 occmrit quod Chryfippus fcriplit . v. Solus Mercurius iitiainque veluii naruram coelcftium . .rjx Mcrcurium creafiis Idns. cum dcofc. 7. IJ. c. Tantum de Minerv. Ad Cap.rric collo in critmena obligata dcfcro. ejito mercibus ejfe plrtrimnm colitur. cap. 'Eg^e/a tb Kai vfitTKt TittjTiie inroi ir' ctTfATfK. I. crttmcnam in collo plane. ?. ult. ^ L.\i:\ marfKfiiim. lib. ijut rci invcntx confciits cfi. Qiia: ille ad mercatores refert. fcd e collo pcndulas . Ctilnis pricipua veneraiione a Germanisantiquis. Quod autem cum facello aut ficto eum dcpinxerant. Quac ego non atfequor.tli zonis referlisinciri{Ia. ut ex Diogene Laeitio notavit Joan. 1 Kcti TToQiv ^iuveLt . veius poeta . a Signura FlflillS. Et in eadem fibula fc. de Morib. <pogT»^.rm iirtro tijfe Zifpcri. C. de Rapm jittantis Tegcae ricpos .ibcs Lconidas tamcn 'Ax^fit iirfoe iyfettarv ^AiSmUs.ifqttc Diaria dicat. accipio luhcns.iquod nuHum admutit fenfum. Certe corruptifllme antea concepnmi.r. . cap.tji pcrtn. inOT/r. II. mc. 13. 11. Mcrcttrirts Saccrilrtni arccntum c.g to ffov /?atA«vTiov cti cihv cognominibiis. deor. Rits malc. 1 1 Majis tdibus mercatormrr dies fel^us erat.?/dilaheritihtts cuniiis. v. Paralipomena. Chalcidicj: Minerv^e Dhn. . ijttcitd. nili fublit aliqua^idiomatis a me non iutellefti proprietas. K. Lucaoilib. riiihi dat . rcportit. de iia:iua Metcurii plaueta: cxpoiiit Luftatius Placidius ad lib. fiiiHitqne prcmetur . Commitni Mercnrio. utldus Majas ei dcdrcatcut.i fcrtfolidos. damnaNec fi zortam circa fekahitcrit. zona. cap. 52. peiiiiala talaria. Ut ait JodocuS Velareus interpres Pliiunuri lib. lib.1t. . tcrrci. non tannrm mercatores hujulmodizonisufos magiftratus. 6. liveis tiianit & e^ nanlai.itijiitt : virg. hltmanis quoane ho~ in lib. v. aIii&a)i!tVir/o. . aitt nitmmttlos In vcntrali. 4''.k Mcrtttriof. Antiphane. Et num. Vidc reliqua. Plaut.mts ccpiomcntura ficrificus ritits indidit : reddchat ertim pallcrites cos. 9. rttnAtu. Lutatio Catulo dedicatum eft: unde & nomen habet. Beroli Ba- cap. . Nam Gellius verba Gracchi pofuit. ^lltas fihi McrcttYiits qtt..iycre in crtrrnrn. 40. Annal. folebat prscfari. de bon. deniqtic . catjito fimitm vchcrct. tita irnmcrta nc-jit .^cifiimabtint qnodcartis fi^acifjimum ftt aiiimalittrn. v. Et fitperis niirnen . Juvenalis Satyr.. Minerv* Catulianje Q.

MercmriHtn cum in munte dormientem invenijfent . I.. Paufan. Emefenus Pha-. ^ ffihxrx Fortuna . ncmpe lanificium ipfum. lis & ea factit llatua ex Hetodoto fupra cicaro percipi poteft.. I. tua vi-At imaro..\cademia liia vUIz Tufculaiix pofuit Cicero. . gercndi iii fine: tiiitn) *ir_.r. quibus parabus corpotisqui C^t^nt luiXkoi n. Sc 'E^juai. f. fed artis V: Hy\fipile. i.Advcrfns vim Fortuna efi ars faHa . fa. <r. Qua- CKntnr... L 5.i^r:s Jinc riiatiibns ^ Eam canfam etiam Mcr- Leonidas Taientir.i mnliialos farte corforis di. 8.inibiss. EnJibttS exfertis bellica Stat.populis communicanmt. Ovid. nale fupra . deinde fcribuntur. in Eutiopium: Tn fotcs alterins Jittdiis hxrere Mliiervx .itHm ? Gixcos 8c Romar. pag.s efi.^Aiin rrt iiiuvT tf rrv e TcC iifi 1131 ayotK[x±iaL 7nfit\ai/ititi Tt/xavtts tec . T6i»'txc »/« TA. A^.tr .tciis . fic lciibit: (rivepcrcilc) Kf<rHea.itnl i unde eti. at in fingiUari alia tclx figDificatio. chjhs fedcs in cafile cfi.. quafi ji/fA^rcrinm. vcl lafis. ac fi dicas MercHrio Minerv. Kai ffi titfi/yxuxit fxnXoTfit.C'rr>il fcrrccto .JS tiuTt. Meumorphofeon fabuL I.'iyxai . 6. Ad ti. Tniiiijicrio mcmbrorum fcd i/i jcLt mente ..iindiiiemfabri.lEthiop. adducit .^ . 'Bffxi.tt:i ctta. 8.ut pio Hcrmis iUisfcu Mercuiiiftamisfa. ab Hifparcho Fifj. Vide in leg./Eneid.rmvutavernnt nnde nions dicnnlisr . .ilnor temfornm . vetiitn. Et nivc.'KmiL Prob. 11. 125. . Satuinal. Pompejus 1. inficlaqme fenfa rtfctimit.. vcl mcrmor.t. Satyr.\xt exHeliodoro: a-. utputo.nfHe ctiam Jimnlachra Mcrcn. 211.im.ttc pziitm cnjtos .\ferCKrio fairi in t. Irhipentcs . Crxce K. rjunc duccre telas. pedibus lamen omma P.yxiii( . .im J. qui in com^itis civitatum ftaruas ei erigel-ant. jithcnienfes iilcs Hcrm.Gra:ciab interpretamentofcu expofitione 'Bffxii dixemnt. nec li.«. quem eundem cum Sole efle contcndit. epigr. cout. &-inf. Et Soidas quidem in diciionibus }i«. Patltis Juveual.i. Ula dca rasfc S aiyelKfxxrn \viTifxsis ./1 tr. KmJla mila manus eji .. 2. qui piimus Iiteras morcales docuiiiet. Faftoc. jilcibiaJis vnltmm. Erat 8c Adi ad regionem i. elfi^ies xnet ant marmorea Jine m. Hcrma. ac fialKis lircnmccjnitciit.os ledco.hanieriis in Commenc.r carent Ideoquc fingunt. triviis. Maffcjanus: Telahme latnthofcue. ^nikHS antiics imlndiiKr vel ^ncd dnobnt ccdnobnfcpte Hefolfitiis zcdiaci r. Xcnoph. /uirsc Terc ftsfioK ftfxni^ySltlt.tt .. S^SbC. cui ancUla icli-ondct apud . cap. ofernm fegtiei mr^ere fmeltas . xiivKS iii Teii:fiis aut Jiatuis inJiptitiHS x»( >j6s'c Wi Hcrmijijne anc lapi- T( Papin.^.icncmm 1.'«. . lib.Wr. cap. iodor. vocarint. marmorcitm capnt Illi A'j7 nifs Cecrofides me docnit extcndi nojfc Liborem f. va^.. d^pdfxtiit ctVe Ta? 'Eg/u»r.UITiT CM ROMANARCM fangi*ine diro ho^tfiftjHc ftris altaribns Hxfus^ Lll.mJ.ch. ui ex Juvc. ^uid faiis iLiEaciJc i ncn funt tua mtmera Ian£ Th litnlos alta PulLiJis artc pcte. quadramm i„. hic eloiiueiiiiac palens ac modcrator doctrinx ellet. 1.-.iis obfcn- ^ .(irac .ilfoHc Hcrnics vocatv. cHhc fic inftdet Hermcs yirtibns hic variis . Scrvius Honorat.ir. Kunc lenu. notat Jofephus ger ad Albium Tibullum I..tpxit telis formofa vocantibus Auflris . 177. fedibns . Romani in triviis Hermas iUos habcbant eicctos .im : hauc in .tidit mt mna ncffe emnct Herma cpuinoppidoerant Atbcrtis..td corpcris Jimi. iifdem Hermis infaipta legunmr. licec de Galus diOa ab eo &m . 'i. fvlo cafile iiifipiita . Hnditjne in hotiorem deirrnm cmm ipfo foro acfaiiis. equit.siv^ ir. a ma^ijiratihms dedicata e£ent ^u. m m\ »« ..^„ftrr ijrias Primitix in viis viatores cdcrenl.aics? iMulici illaadolcfccnmlum amaiisab puella de ejus pulchiitudine fci^citatur .tntitr .fnerHnt item Hcrmt ftxei in xdinm vejiibnlis. cui imte jaimam jindoiilUs cr..-j:i. 8.tJ. I. \: CC^r\*\\T \A^ejy.«rm verctr.t^as mtmdi . pag. Et veie Athenienfes illjm ritum Hermas quadraa^ari figura facere aliis Gricia. Metamorph. 6. «al Ttr f i?«r«r JiaWr eTt lT«rM//uiT« ToJtTTTeiT» 'Eju?. Dat picI. £" ct.-. i. Feft.itcmone acervi iijpdnm .i j\lcr. ad I. eleg. mcviHS ei . apud cundem nocatu dignilTima fiiie m. Hcrod.im illa omnibus omnino g^mnafiis pixciTet . iaCyllcnius Mercuiius dictus eft. j. AudlCas apptojb teta fonant tatcre. fxfe reqsirit oftm.njei M. ^! r collocabantHr. Cantat . L 4.Priniirij . v.n.epift. tn Jiamiiia nojfe Et foters . Sfcrcnri. Melius codex MS. ad Taciti hbelljm il: Morib. eum i.tntnr.tt.rtn. Vidcndi Siudas Thucydidis Scholialtes apud Dionyfium Lambi. L 4.. AuteL iViacrob. . Aianea: irHnco^HC JimillimHs Hermt KhIIo OHippe tiiio vincis difcrimine . J^air. in plurali . Kec pefti radios ftfcunt . Antnol. qnx f^nra ^ riim fttcrem . Ovid.. de Ane Amandi. 41. Girm.dcjicfrcntHr. mala . i jiltjKe ati^na ajjldue tcxtrix operata Minervam .r ctti Ji!ic}. c... Jifnijical hic cjuldem Juveiulis ad v.tm JiimHlos in r-. Scali- Ad ftifntrc fin^i Alciatus Hcrmx non ad emblem. m & & viies . vet tjH. t» ifi"E{i<i»Ta dydKftdtiL ijSa ix"> *» ailoix jro/iurT».t ^ci. Mertmrio intpofHit. Notat Tuinebus I.. rntliir.rialibns jcatiiis .-air! „!.oiififtcre . ronam fumens cnm & Et ^M.ifino finIHnt. 5. Huic deo Minervx erigebamr ara communis.(»rlr<>T<f<ri6»inr«i'Tir.5 Tir S't.Hhdc to. ^lnalHor latcra eadcm ra:ione fin^mftir ^iia trtrachordttm Mercitrio . ^ numerHs vcl tctidem f*l.^im.'•#. HulJetichus Huttenus in Pancgyrico Al- bcrti Moguiuinenlis Archiepifc Ceriiis e^ jiUidem . Athenienles pii foiibiisdomuum fuanim.l.i— . ^manl omod eji . Th tcLts non tela pati . Hzc quidem Cnm D.irxm^Hidam Hipfar.emanibascoaficiat . OHalcs videmns iii Circo . . y. de hujufmodi ftatua. Meflcniacis.'. Cilius Sympofius xnigmacc f. Ovidium . 98. Fcrtitna lat. alii fabulofara attuUQint lationem . ri^ente f. de Magift.a'T'3ee'^«j tic han. 19. ANTlQ. A varianrHermidi- .^ .tttrihKtnm creditnr .v: . Cimone 'EffxSc Xf6i'r»c .. > irTtTaix'"!"^' ob . tellexit. £t ^mhHi immitit flacatmr Qux. Ovid. tu cjH. . qu.Elian.tr e leni fiio .ir. Mitsf/ic. vcl li^num. namqne ipfe CylieniHS . eft . fninodiis.ttio diftiiiGa eji. ju/jca» Vitl *T»1 tt>«faF.H LiaUiftrates in opcre de Athemenlibjs.icm f/*s-ac/<stX)i:r . Its prxerat. Solem mundi ejfc ca^ul cmnemtjue vim ejns itcn in oKodam diverforHm .i . 1.is I.Ar. cajtbns ilta frxefi. II.us ^itcfd. Meneclcs five revertcretirr . M.hxi Hcrma di. 8.2. c. curios f'.itt!x ^nt .un H.^_ n>. ex Plutarcho in pixccpts Reip. C A r.. Re^ina bellorum virafe.— ^— txc zrfl^Curifist tSt . rnias vocav. fermonis & nur. Ec Plutatch.v\>. fup. 50.. Hermas Alhenienfes anle januas pro relii:ione pojilos habuere. S »«Ttt 'AtaaCuiiis fxo^^it j \ I. Adveilar. i.l vocantur. fil.idendus vetus Scho- Rl ^ ^ Materia hanmi l\amanun Quum rii Ji.. quod omnem rem feimonefir.iix hift.tdr.\ .iiior. L cies Alcibiadis coUocaretur. Bdliaftes . in Alcibiade: ji. 14. ali^u. Addc locum Voca:a: hi ftacuz Hermt. Ta «r. u!t. 5. i. JHvGli^ue TtufcoM Manno a cmta. uc. •£. qiu ftahat aiitc forcs. qua: ob id Hcrmatkena dicla eft. Ui Mcr^urii fiatH.tiorum deuin infiguem Claudiani e libio . lanificiis prapofica..HBt. ^ ris. viri:ibns ercciis reJiniijic. i. ad GermaDOS «ahit Andreas Al. ex natuia Solis defuinptam ... h{iiJHgcn. at^HC iirdenlcs murit c vefies ^cuas T. Telafiim: & caiathos. Acnob. 5.us idnonun acepit ^:tr>d nutltaibi (^ d pri-jatis .rt **' wM^ i^'^*f J^ttX^r.rr. vciam .tnibHS .tm domiiix pettjis imolvere tanam. MercHrjos Lifideos appellac Ex quo dilces ic balcs clogiis claionmi viroium inlciiptasi '''^ criim duo epigi. feb. Et apud eofdem Aiheiiienles ieoepmm. cfni i^noret. Flacc.frtter trnmm.hiftct lib. ait eigo: Vicr. gent. ut patet cx citatis fcriptoiibus quod quem Latini MercnriKm. i. Aigonaut.tli TcHtatcs . immo unumquc numen in eadein ftatua . gn/j efi tnim..ium. eji.fKntJl. Vbi -tela inftiumenta fiint cextomm. Idcm in i^^xTtr* ». OHif^e .fecHndHm confmctBdincm .rr\ C!r.cdnm fifsiorirm Vide qua.iralo fiptr.t. lib./!.idjtatnas . Valcr.ia leU. jindn.tnii. (iiperius.rr.»«T« Te i9cf. ManiL L 4.Mercmriales k^fr.is j^Uibi. .

cujus meminft Corn. in qua Alexander triumphans Belli imagincm vindtis ad tergum manibus. Tertu/. inCnpitolio erexit . quam eandem Be//onam vocant. ab eo . Alia. cujus fimulachrum Jovi Capitolino cedere noluiffe ab aliquibus proditur. ViElore. Huic templum in foro fuo maximum & fumptuofiffimum cum ipfum folius y«»off/j filium effe. pro imperator. R cur- . de quo alibi. Cap. bello Philippico. nota I. Alii ex Jove&Enyo natum tradiderunt. canit. In Circo Flaminio ndes Martis fuit. non quidem quod conjuges effent. InCapitolio etiam £des Aiartis fuit. quod exiftimarent parehtem ipfum undc etiam innummis quibufdam expreflus videtur A/ircjaccedens ad RheamSylviam. Hujus templum elegans & magnum extra Urbem. concubiturus cumea. fupra quam haftam jaciebant. ut iHdiiperator . lib.De Makte zt Vznzre. ac fupra c. columnas pofitum ferunt. gb ulcifcendo didtus. vel progrediendo. Ovidiuslih.ut/f). Fuit in Vaticano Martis ades . ait facra Virtutis.currum &equos pararet. . Divin. \xtVarro fcribit. prope portam.Cive{ut ipfe dici v o\ui t) bis U/tori. Antiquiffimum Martis tetnplum in campo Aiartio fuit: unde etiam campus ille nomen habet. fedtis namquehumeris. 6. fequebatur ftatim pluvia. Bei-loxam a bcllo. quod aquas manaret. Trift. z. Corn. f. Inftit. Nepos. regione iv. qu:e : . cum bellum indicebatur . A/<jr</ in bellaeunti. ficuti in prascedenti figura demonftratur. Mars Q_uikinus a Sabinis nuncupatus. fnfiter apud Homerum dXciX. tcfte. quod interpretatur ri maximse eft honorationis.inCircoFlaminio. Ovidio.acum invenit: unde etiam vult. C/audius Cxcus. quod Graeci dicunt K^a&iu» latus eft a gradiendo m bella ultro citroque quia corona graminea in re militavel. hinc eum . faftum id fuifie ad fimilitudinem fovis Feretrii. Nuncineo templopiifta cohorsRomana. P. De cognorainibus & templis ejus hsc traduntur.& proprio fanguine numen placabant.Faftor. Martem ex fe& Junone procreatum efte. manalem lapidem dixere. ^•y. quodpatrisfuiulcifcendi caufa fufceperat. A R s U L T o R. De Marte COnjunxerunt t^ Venen.intraquamdabaturSenatus legatis exterarum nationum. quafi captivam ducit. quod maribus in bello prseft: aut quod k Sabfnisacdiftus. Suetonius. Fefto audloribus. quod magna vertat vel . ex contradlu & olfaftu florum conceperit. CondidiiTe sdem hanc dicitur App. ut alii dicunt. quidam fororem fuilTe fcribunt. Sacerdotes hujus Dex dicuntur ab Acrone Be//onarii. . Hoc templum a L. Ad idem templum Apellis tabulam pofjit Auguftus. Feftus. bello Thufco confedto. in nota H. EflSngebanteum ardentem. Dio. interdum gallum ei appingebant ob mih'. ante Lue//onam. ubi fcribit. Diftus fuit Gradivus z gradiendo . diftus. Sed de Alarte hailenus: cui adjccimus etiam. Eabellorum Deafuft. Suetonius in Augufto . ibi pro eo. in via Appia fuit . Be/Zonx nomen accepiffis.'iugnftus non multo poft templum Aiarti [ecundum U/tori. in curru tum vigihintiam. Inaditutempli ante foresab utroque latere Martis Veneris ftatuse erant. qui feipfos cultris & feriebant. 2. ut Statius in Theb.quos in Urbem admittere nolebant Item Ducibus e bello redeuntibus. quidam fororem uxorem faciunt. Ovidio lib. cum per vireta vagaretur. extat verfus portamCarmentaIem. Voluntaliqui eum. furentefque vaticinabantur. ViEiore appellatur. qus Gra:ce i ^ixitti dicitur. loones horum templorum in nummis confpiciuntur. fed quod amafii. iig X. fuit xdesMartis. etiam Iios Deos. : & & Ante sdem columella erat. quem cum propter nimiam ficcitatem in Urbem deferrent . ut Serviui ccptus fuerit. Urbis regione.qui eft A4ars. Quidam cam Martis uxorem. quia huc pertinent. Vide in fronte lib. quas. 2. Sulla Felice reftitutum ampliatumque Juxta hoc templum extra portam Capenam erat manalis lapis. ut ait Cicero .Sidem habuit in IX. &utraquemanu diftriftostenentcsgladiog 1. hujus templum in i. ita Maks Mavon : Mamrs tria ejus variaafcriptoribus traduntur. qus ab Arnohio lib. & & & B E L L N A. nunc nunc in equo armatum cum hafta & flagello . M opere. fed fuo cruore facrificabant. Mavors vero . Magnificentiam ejus multis verfibus celebrat Ot)/rf/«iIib. Vide in fronte lib. Mavortis Kdicula . idem . quia gramine fit ortus. quod etiam templum Martis extramuranei a P. contra gentes recitantur. a duello didam Kiei-o fcribft. I. quje be//ica vocabatur. inquit.quorum unum hic adjecimus. : : .^^uiri hafta . a . in quibus ipfi Sacerdotes non alieno. De panotat. intra Urbem. eam ab acu.Lalfant. cujusvexillifer pro fignolabrumhabet. Feftus fic fcribit Gradivus Mars appelfive a vibratione hafts. qua:quc. iTchiteStatSi ah Hermodoro Sa/aminio. tumartificio Auguftusextruxit. regione collocatur. C A P. fuilfe Romuli Romuli matrem. qua hic Deus uti exiftimabatur. Etiam Fuit prope portara Capenam. HuncRomani fummocultu venerati funt.inApol. iei/onam ViHoriam.5/»«jrefert. 4. Tatio vota & extrufta . it T. in quo fufpenfa figna funt . io. figurate dicitur. a Parthis reddita. citante Friftlano: In Circo Flamfnf o. Faftor.

lib. de ccflo femcn igneum cecidifle dicunt in mare. Vf. Alterum in Palatino fuit. formas Dea k gentibus credita eft ideoque difta Venus . Cjf: E M E S I S.^diliscurulisex muldlatitiapecuniaextruendumcuravitjin quomatrona: Romanasfimuhchrum A/j/r/i T>eiim PefTmunte adveftum . cuTVenus e fpuma procreata efle fingitur.^//fnifpumaprocreata. eo loco ubi antea P.jK/Kj Pallantis filiam Lycum Minerva enutritam & in numerum Deorum relatam ab ipfa. VICTORIA. oculos jamdiu a rebus humanis avertit & cum genitrice in remotioreparte coeli .bonorumque pra:miatrix: arbitrarerum. A qua vi nateis difta vita. ^©iiarta Syria. Cxters nationesodio & malevolentia livoreque.*)5. pone quara Charites. Luc. UndeVidtores ?^f/»c/. tanquam c falo nata. fi P. vel quod per eam omnia proveniant. Forcius Cato Conful anno idlv. ti:ts Antiq. virginis Mar. Antiquiftimum Vi ctori. Hactenus Cicero. Plutarchus in Sympof. cap. quod ficbat propter columbse puritatem & cafti- . Tfr/Z. Effingitur etiam nonnunquam cura freno & menfura cubiti . ii. Lticano in 7. Qusnam hxc Dea fuerit.pud Ai. & quomodo a Romanis fuerit culta. antequam propria aedes confecraretur.r Jovenata Dione. inquit. nihil fine menfura & freno agi oportere. . id eft.qua: Aftarte v6catur. N tc.Sl Anteros. fimulachrura aureum cccxx.^///^ filiam. tela in populum Romanum capiebant. . a. qus. ut de reliquis taceam. Interdum effinxerunt eam puellam in conchaemari exeuntem: interdum mulierera manu concham tenentem. ultrix facinorumimpiorum. Hora: & alii. f/fOTi'//. deNatura Deorum Vo/tis. nemini obfcurum e(t. bcUo Hifpanienfi vovit.uitatum Romanarum & efFeruntur. Sed tandem multitudine (celerum indignata. rofis floribufque coronatam. exqua &Mercurio Ciipidinem fecundum natum accepimus.f. Cicero.qui necGrxcumejus. Lib. Ubi ctiam templum habuit. & Liviiis lib. quia diu non permittit impios prselTe atque graffari . ut in antiquis nummis & marmoribus ceriiere eft. alii vim quandam inter coeleftes difcurrentem . & Vicioriam appellatam.. generationis . ut Ha/icarnajfeus meminit. Romani enim femperjufta moverearma. fnvena/is. Culta hic Dea Romas fuit in Capitolio. alata fingitur aveteribus: & cjus pedibusfupponitur rota. pondo ab Hierone SicWix rege gratulationis caufa Romam miiTum. columbis trafto.^-. . &munasgIadiatoriumedebant quodnonfine rationefadtumarbitramur. lucum etiam & areara . Memlnit eoram etizmTil/u//ia . ^diculam Victori. volans. Romani^inquitjprofeduriadbellum.fKrificabant. inquit. JEdes ^ vincendo diftam . eque ccelo terrena defpedlans.. ac natam e fpumis Venerem con]un{iionc jgnis humoris. Nemefis. tum alii. conditum ab Arcadibus. quas alio nomine R/j.mis religiofe culta eft.& utrinque Cupido.t. renafcentem orbcm exfpeftat. coronam vel palmam proferens. fcribitputare fe Venerem aPobtisemari ortamfingi. Pomponius autem L^. & in Capitolini Jovis templum illatum eft.inus . ultra terrarum regiones non reditura. & & : & & Curru etianj nonnumquam vehebatur. 54. quam Theologi veteresfingentes ^. IF. Varro autem . quo.1AM neptem caonis fuifle.quam . . nec LatinumfubRepibus {\i\Ke.. Pofihumius . virgo alata . ita cancnte & Sanguineum quatiens veiuti ]k//ona flage//um. quo fignificatur. docet. 7^emf/. cum citifTime difcurrat. tum Ammianiis & Pomponius Lxtiis do:ent. Ad Deos militis prasfides etiam Nemejis pertinet.'«. puniebantur.nus. cujusinEIide delubrum vidimus.Syroquc concepta. biennio poft dedicavit. prima rerum femina. Pocta:. Simulachrum ejus fuit . Litius lib.nnon fruftra invocabant. reginacaufarum.relfu$ humanis trutinam adhibens.irro teftesfunt. Romx •.qua. intulerunt. & 28. ex abditaquadim xternitatetradebant omnia defpeftare terrena.tmttuJla^Si. tcfte P/in. Victori credimus.bonis prxmia largitur: &cum fit velociftima. a:diculas duas.fed Marte natus Anteros dicitur. ViCTORifl. Caufam .qui exmalefaftisdelinqucbant. zdiftrihutione.Adoniex ea di nupfifl"e traditum eft.ij6 currunt.i: templum in Aventino fuit. Simulachrum ejus varium fuit. quod imperium tantx Urbis juftitia augeretur. nocentcs punit. Fingebatur hjec Dea furens flagello pugnam concire. quod ad oranes res veniat .qu2nupfit Vulcano. 11. infaniunt.. quam plerique exiftimavcre elTe vim FortunE. Haftenus ille.fabulamquedeipfa editam fuiffe. Ammiani verba funt. Virgo & Vidtrix Nemejis numen fuit. illud a Luci/io: Vis eft vita vides . Liviiis lib. 9. A Rom. Valerii Fop/icoli^ domus fuit quod L. fatorum&fortium vires temperat atque emendat .f Deaeft. : V E & N U S. Adraftia cft appellaNe m s Aicitux UTT^iii^in eK»fa<?i«v£K£5-. voluptatifque . qusE unicuique fit.icrohium teftantur. quam P/j«r. Veneris antiquum fuifle nomen CinciusSc y..ut fubhocinvolucrofalis vimgenitalem proponerent. 10. Cicero quatuor ^««frf j comraemorat in j. lib. habuit tres . quara haberet vim fignificmtes. nos facere omnia cogit. alii filiamjuftitis. V1CTOB. primaCoelo &Dicnata.

Locus ubi hujus templum fuerit. Likitin. quo Aquflefa Colonfa LatinainagroGallorum cft deduaa.. Feftus. & interitibus prsfidente. Maluerunt autem pudiciflTinis fosmins deformato ad tempus capite libere vivere cummaritis. ut infra poft docebimus. Poftea Romx Fabius Maximus Diftator Jedem ei vovit cum ex fatalibus.. z. ViElore.0. feminis&cupiditatis caufam.» deducentcm Venerem ab Anchife inlda monte decumbentem.in quo jEneas matri templum conftruxerat. Livius lib. cujus maximum imperium in urbe eflet. inquit. Nonius Marcelliis . obfefli in Capitolio Romani. i. Livius libro 22. xiti ex ¥erfio difcimus. Calva Venus ab eventu nomen habet. cujus meminit Varro . CiV. a libendo difta. Hanc deam. Fhofpboriis cft. In obfidione Capitolii corruptis jugis.>.i!r(r.//. quK pulcherrima eft in coelo ftella. quam hoftibus integro. religiofe coluerunt Romani. Alia ab hac eft Venus Libentina. ut domeftics cuftodis fymbolum eflet. 'Eiifebiiis libro tertio Prxpar. De eodem Valerius Ovidius hbro 4. vel Vencris Sc Rorace confors delubrum fuit in via facra . qu« adfunerapertinebant.a c/«ei'e.bellorum civilium. quod^/i-^/wfX ftlentium. a qua originem ducere qua de caufa in nummis quibufdam exvideri voluerunt. Eleis Phidiam effeciffe. lUi partes genitales obteguntur. & & MuRTiA & bus Romanis. P/«?. Inhujustemplo vendebantur ea. quam nunc Mtirtiam vocant. & ab eodem Duumvfro dedicata eo anno. adverfariorum impetum rcpulerunt.nota K. Meminit hujus hiftori<e & Vegetius libro 4. vota a L.monte Sicilix. ftitatem. Quin Idem habet ilutarchus in Quceftioniara vetus fuit Veneri Aiyrteit. a myrto Veneri dicata nomen habet. dicunt generandi vim poflidere.. de hac yewere agensitainterpretatur. Ifb. Ei conftruxit Ttttis Tatitis Rex .«. tefte P.i cygnis vehi currum iftum tradunt. 20. Hxc a:des fafla eft. quod antiqua lingua /i. Urbe a Gallfs occupata. Veaeremtcn. quibus ordine faBis .quod elementum humidum calidumque eft.>. Ser-vitis l.quemadmodum Afi»r. confecrarunt. . prius Myrtia . quK exceflerant annos pueritis . Roma pudicitia proavorum tempore lapfa Maximus Yib. cum finxerunt ex ea & Anchife natum ^neam prejTerunt 7l-/f)"f«!. Eam idem creatus Duumvir in Capitolio dedfcavit. quo diicerent homines. Frudentio Jdfacram refonare . neque pro piaculis cas ducere aut voluifle veteres hac ipfa re moneTe caducum efl"e. Vf. quod eflet natum . i. Quidam hanc Ke»e>-COT armatam interpretantur. & & : & & & fymbolura. vel Sibyllinfs libris ediftum efl^ct . pupas Etatis fux infignia dicare folebant.. pofitfs pacem inicrunt. alii Cap. «edicula recenfentur ab Onnp/jrio. Sic enim Laffantius lib. 4. & : Verticordi/e Veneris tres Veftales cum Kdes extra portam Collinam via Salaria uno tempore inceftum commififlTent ( quemadmodum fuit.«inPr£Eceptfsconnubialibus. Citm&am veteres confiiluiflis anum.qux res eft fpermatis betur. capite 20. una cademque Dea ortibus. P/. difta . Templa jubet Veneri feri ..<». quia fcminis&nutritionis hjec membra caufafunt.des Veneris ErycinA ad portam Collfnam .e». ij".e Veneris airarium : & & & ^. dc quo multi fcribunt. Cicero . h'b. if. sdem Veneri Cahs. Hincplurimis cognominibus& templis eam honorarunt. Liviits Ifb. Faftorum.. filentii mulieribus bit teftudinem pede calcaiitem . ignoratur. Cujus rei caufas requirens Plutarcbtis dicit.. cui puellx. Idem in libro delfide&Oflride. Dionyfins \\h.De Marte et Venere. Nata veroemariperhimotu crebro fpumas ejicit. Ci-UACIN A Venus .ut cumeocongrediatur. id eft. Hujus sedes fuit in regione xi. Nus. Erycina Venus cognominata eft ab Eijcp. i. proptcr cupiditatem. Porcio Lucinio Confule bello Lfguftino. i. quJe tamen diverfa eft. z Mt). in ea fori parte. ut is voveret. Meminit ejus Ovid. xdes. ac longa fatfgatione tormentis cum nervorum copia defeciflet.(^»<3:re fignificat.<. Alii confundunt hanccum C/o<ri. infrontelibr.. matrona: abfciflbs crines viris obtulere pugnantibus: reparatifque machinis . cum ex mulierum capillis tormenta feciflcnt . teftante id con. lib. Hujus asdicuJa fuit in regione XII. aut cfle hoc unum de Numce Regis fapienter inftitutis. z. Veneris Cliiacin^ templum. mulierifque ei formam accommodant. cuftodia indigeant: ntiptas vero deceat domus gubernatio Euangel. Alma etiam Venus difta eft . ait ) Julitis Ohfequens ut puellarum animos lafcivos ad caftitatem verteret. ante Delhbrum Komx colitur nam fangtii^ie 6» R i^fa. ab his rebus non abhorrere. de Remedfo amorfs E/? prope Collinam templum venerabile portam Impofuit templo nomina celfiis Eryx. ./ inftituit. quKft. Hoc templum fuifle ex nomfnatiffimfs conftat ex Appianolih. qua Romani Sabini armis detemplum vovit : & & fafto facrificio fefc purgaveruiit. . if. fanHa . 23. io. VideejusFig. P/. VEneR tra I s Ro MAN * bymmachum Inde Venus verfo nomine corda tenet. viam mugitibus.. Ubera. 4. propter gcnerationem: pulchram effingunt.fabulam ejus ita exponit Fe«c)e/w. Fuit alfa a. in quod pro defuniSis certi pretii nummiinferrentur. quia Ctifido affiftit.«. Cive pulcbra.

II. adfcribam. ejus nata: Myrrhs filius fuit. eique fpolia de hoftibus dedicavit. vel a fonte Acidalio. Latini vocant . quas Mufa Orphei mater fuir. In hoc collocavitOff. eifque CaUiopen a Jove datara judicem. 2. Nomen habct «tto t5 iiin TaTj «»Sf«(»-»i{. Simonidem dicere. : CuPiDiNEM. 3. quas Veneri conftat efTe facratas. i s i £. fine fuco eiTe deQuod vcro una averfa pingitur.IJJ ANTIQ. Adonin. Cicero lib. Plura de Adonide non addara. qui eft in Orchomeno BoeotiJE civitate. Atcjue Urbis. quia imperfcclus eft in amantibus fcrmo. de quibus paucis verbis aliquid mo» & & & . Hic effingebatur puer nudus alatus. Flimus lib. enim per horum fere numinum munera conciliantur. . item . De Venert . de Natura Deorum . haec ratio eft: quia profefta a nobis Gratia . nota L. Amorem ipfum appellnt. ViHricis Veneris imago Ut videre eft in fronte lib. Hyginus. Sagittas vero idcirco geftare dicitur. de Bell. nomenque loci .UITATOM RoMANARUM Adore Dei . : : : . & alii > de quibus vide Claudium Minoem Djvionenfem .> altero confulatu . cui earuifi Adonin concederet.c ille. qu« apud 5f ct7«»7 leguntur . Andreas Alciatus Emblemate centefimo decimo tertio . de quibus tantumea. in foro fuo pofuit Cajus fulius Csfar. de Gratiis. duplex folet reverti. : A B . vel quia curas injicit. quod Gratie. Marullus Angerianus. potitus viftoria . A A D ON I s D N I S. Venerem autem indignat^m. Veneris nepote. Legantur Ovidius Metam. i. fcribit .quoliim primus inquit . connexs. nec immerito: Gratii. 'mc[\ai Servius. nomes. 8. Fulgentius^ & alii. quia indifTolubiles Gratias efTc decet. quia nfhil amantibus levius. ab eo quod hominibus canat. alii Liberi Patris & Veneris filias effe tradiderunt. Commentariis ia Alciati Emblemata. civiL A-tartis diftum fuifle Dio fcribit. & qus ad id COmmentatus eft Chndius Minos Divionenfis. Venerif<jue pari fe culmine tollunt TernpLx . uti dimidiam partem anni earum unaquaique poffideret. . VenerisGenitricis templum ante pugnam Pharfalicam vovit. more Grseco. nihil opus elt dicere. Appiannslih. Templi hujus meminit Dio lib. ceu numen habetur . ut thoracem de margaritis Britannicis. Huc refer Emblema Andre& Alciati 162. Marte & Venere tertia genitus. Hic Adonis Cynars Regis Cvpriorum.. Veneki adduntur Cupido. Ipfius enim & Liberi filiae funt. fecundum Phurnutum. vel quia amorem & libidinem fequitur puniftura posnitentix & dolor. teftates miniftros addidilTe. quas Gracci Charites appellant. Mercurio & Diana prima natus dicitur fecundus . . ficut in puero. vel quia & ipfi incertJe velocefque funt. Jo> I s etiam Ultoris templum prius Verieris VENERisCAPiTOi. Veni r I s minifter efle fingitur. ViCTHix Venus a vincenio difta eft . quod non fibi proprium conceffiiret. arcum & fagittas geftans qua de re fic Seriius: Quia turpidinis eft ftulta cupiditas. .ncx filio . inquit Vi. quia ab y«/ff. ii eft. merabraque ejus difcerpcret. Jimul geminis adolentur thura Deabus. ut Veneri G K A Veneri Gratias vel T l JE. cui sdem dedicavit Pow/iey». Dianx Virbium &c. Acidalia. admiratione digna loca numerat Manellinus. De imagine Cupidinis eleganter luferunt Fropertius libro primo Elegiarura . . M. genus ducere videri volebat . Alatus autem ideo .iNj«in Caliguk Galba mcminit Suetonius.a dicitur . ut fibi quxque appeteret.ipofuit nondum plene ab artifice abfolutam vius Augujlus flatuam xneam Cjefari Divo cum ftella crinita fupra caput ipfius fulgente . etiam addunt. qux in Thracia effent mulieribus Orpheum . editi» celeberrimis fumptuofiftimis ludis. Servius jEneid. Has quidam foz-is & E/cryEurymeduf^ alii Junonis. Tantua dc Venere & cjus comitibus. Et in eo ft:atuam quia dedicari aedem feftinabant. 4J. in quo fe Gratise lavant. qui alt veteres fingulis Diis inferiores po. Cupidmem ex Venere tantum eife progenitum alios tradere ex Venere & Marte: alios ex Venere & Vulcano alios Chai. nos refpicientes . Haftenus ille. Plutarchns in ejus vita. quia ejufmodi poft mortem ejus ftella vifa eft. Itaque 0«///o/if« judicalTe. 2. & primas rerum naturx filium eum facere. & & & Adon C & Gbat I nebo^ V F D 0. tres Cupidines enumerat. eo quod faciat amorem interdum etiam. Ideo autem nudse funt. dux bent ideo.w. objecifie omnibus. talis in nummis antiquis cernitur.e etiam V ener i s sedicula fuit in regione v. puer pingitur. i. LlZ. . Hs. cufto» Hoc templum inter fingularia dc hortorum Salluftianorum . Pl AC id. Hyginus fcribit in Aftronomico Poctico. \'enerem cum Proferpina ad judicium Jovis venilFe. Hadtenus 5ervius jEneid. tefte Servio. nihil mutabilius invenitur. Mercurio & Venere fecunda tertius quidem eft Auteros.

.

.

. Sufpicot itaque ut hunc augurandi fcientia divinationibus clatum ita iftam magicatum (cientiarura notitia pra-ftantem Sc forte illa eadem eft Chlori. Paiipliaeii. de Raptu: - • en audict noti Cythcrxa pndoris ? Mscenatis. .. eleg.De Marte et V Ad Cap. i. v.xt. Adducoi exeraplo C.uz}<i:ilhematici docent. five tjuodindomita quxtjite att amore fiipcrentur . .ifiiuiiitfivit . qnafiodoratus vclutji di^atnr <pfpm»^v. His te Afxccn.nrejttdiians dicimns. 1. qiixaIiisjl/.circKmtjue . aliis enumeratis cxplicatifque non decuit. 1. 1.-. : M. . . IdyUio a. I. 2.ndihcnigniJJimusJiti>iJltixus. Caimine de Magnete: Mavors fangtiinea tjui ctifpide verbcrat urhes . P. lattieri fiteiitet • " " TirrcrqKS Pavorqus R 3 Marttt . 1. quam practermitti. 3. nondunt radiis monjiratits adultcr - tia. 5.it htrhas. eleg. Non.iji auditum. Ac ft dicat Famam ejfe Martis aHrigam. Lucau. Thebaid. h. &p. 187. 425.quasanteaexFulgentionominavi . . aut mifirabiUexitu defiinftas poetijafnm narrant.irtcm tcnnere catcnx. . ifiCtf . eas veQeficiis fuifle infames. intendit tjttodnos odor. hoc eji. 7. Prudent. legitimam. Sidon. Amor. Et Venus humanas qux laxat in otia ctiras . Flacc. Secretis 5«* Colchidas ipfa fuh antris in Lcpt No^c Sil.faporis judc:i . Lemnia Et lib. Argonaut.is ora . fil. de Arte Amandi . Mythol. gj"/rm ci. Sic Martem fimulat .it.ATboribits fucci tenas a Jamantiaas excogitavit quilnis adulteros vinci- - ^ tcrris hofpita Col. Itain editionejofephi Scaligeri.t mat . Pedonis Albinovani in elegia de obitu 3. Sola tencre malas Mcdee diatur herbas.it . E N E R E. Sed tibi nunc m. . Argonaut. M. Ub. 3. At ambitiofius Papinius 1.ijit. . malas Mede* di^ cittir artcs. ijnarta Latine nuU. . Fabula: daia occalio . iHfAn .fectindum Medeam. ^ttodnos Latine . fjthiftl ISietf .m Venere coiijt. Thebaid. <?u. 1.im vijionem dicimiis Thjtdra. Haita^:ittiiiuiijKcfollsfillas.tfHS . Propert. Is ergocap. i. ^ etim & j tjiti cla- z^moniis .tta damus . Martial. 1. tjuoqiic dcprcnfiis fahrilia vincnia fcnjit Notior in cxlof. five tjnod M. Aufon. 5. codicis. 11. & Diicen: nota res eft onuiibus: lcd tameu fupplendus infigiiiter ope MS. Claudian. hxcjuc infidixtjHC . Araor.utvidebatiir. 1. I. .tcis damnavit furta catcms» Et carm. Dci comilatKS agicntuT. Puto tamen commodius pofle legi Sl tc non totnm Colchidos hcrha tcnet. v. ideji . . 2. monJirai^HC feras qttxrentibtit herhat.ivitatem. 9. vijionem dicimus . Editio Horarii TulcaueUi Bafileenlis Si te tion totiim Do^-idos herha tenet. quod nuUa tertia. non ut in iMS.meritits ieilo.indo afpicit. 9. »t vifum .iUe ca. Nec tc cantatc Ixfcrttnt pellicis hcrbx.tncid.ivtrem £f i(/k . Sed adSolisfilias. 441. Dedectis ipfi fuum. quicquid lethali gramine follens CaHc. Primam Fafiphahi . iju. 7. . \ 1 | Prxmonjir. Se. quaraque L. in Cupidine Cruci affixo: nati^HC in criwina confcrt & j4urati deliibra tcncnt conimunia templi.. CaP. iat. lib. - Tada catenato ltcer. attt Scythix vernant in carmina rupes Qiias Itgit Medea ferox .comunt Furor.-. Flacc. >1) Paralipomena. 8. videt. z-^.^ue ipJisfolisfiliabHS volucre. 1. 6. ^inta Dirce . Paulo aliter Virgilius 1. quidem de Medea Circe conftat. folis filixfiatmentio .triJiefcjHe ex xthere dirx EtfiiJfa gaudens vadit Difcordia falla. VE N U let. adulterio. AfixtatjHc ciem magicis Colcha venena foiiis. Claudiao. 1. vi/tcnla cxca mariti Idem - lib.imns.^HomerusIliad.i^ui. contenticnem . . 1.t nttlla fttit.mdo ^palpando not. j i ' •vifus eiiim reli/juos quatnor fenfnsiiifp. Recepta leftio poflet defendi ex inceiti fcriptoris au£loritate queip Cenfoiinum efle putant certe ante L. Et de hoc a Jukerio Metamorphof. .t terrt . Fiuia illaapud ' Claudian.it . Venus ad Martem Hoc mihi Lcmniais de te meruere catcnA. ut ad Mariem Veneiem rcvertar .Pliatdram. & . Placid. ut omnia magitoruni rrtuum incantamenta iis alTignatiilt. funejiarttmque potejias Herbarum . Tcrrorem.:defl.is juvenefcere pojfc diceh. talcm divina Afuliiiicr arte Ediderat . ad Volcanum Parce fatcr fic Lcmni. I. de Rem. faUumur. v. ij.irli. 73 f. pro Lemni. . Italic. Citm cttpcres patria Colchi manire donio ? Stat. Iracjue crifias j Frena minijirat equis Pavor •iliger. UndecommunitemplouttiqueDeodataalta- & Thebaid. 4. .asinteriifl'e Lutatius ['lacid. Valer. 14. & fab. . Aliquidintetific. ad V. 54.iKd. - . 8. regredior.it connrthia Valet. Stat.tpparcntem dicimus : . CI. modo in catenas Mars ^* AJiJfiim Lcmniacat.iticiitcr amet. eleg. ApoUinar. - 12. Carm. Quas non advexcr. ... Pharialix v. commnnibus facris.iaUraorbodeten. Et lib.ili dtditos auajifolisfxtus hac corrupttla fiifat : ob liaiic rim etiam huiufurntidi nomiuJ ^mn. . . 7. Sol ViJcano prodidit. Circen. Cc abelTe Itquido patet. ponit ivlartiscomites talis enim cft beUi namia. Et 1. 1. 14. Ovid. Deprenfo Mavorte Et aUuCt Juvenalis 16.uit Tircjix. ytneid. in Ruffinum: Ji nos Vcueris ^iam « & - - - Mec me atrx Formidir.m fiiiguineo fctjmttir "Bcllona jlagelit. tadum t^ujji diceret Grxce ^Ufoiti Kftriiy cjuodnos Latine manittim judicittm di. Caitionis cuias continuato cum die natali titulo legebatur.icis Lifciva catcnis Ipiofcn conjux C7" paticntcr ames. commcndet cpijiola Af. eleg. 2. jK.his indolomm vindKtam. v. ir callida Circe. «pigr.fubjunge terti. Seneca in Oedipo pa.ijfe fcrunt.m Cirun . de Arte Non facient . Ovid.ifferent fu. Et Ub. P. 1. Medeides herhtc . Chloridcm fiiram f. 10. illa S Mani concubuit. Medeam..trtispla' netx cv. deprenfo rcpfernnt vincnla lefio. zy^xta prolcm Angitram mala ^ramina ^rimam docet 1. . X.thiil. Itaque poft illaverba . Pimicor. P. quinqiif humaMS frnfus IkJ jc verit. OJientare fitos poji Lemnia vintHla vuttus Aurel. Amor. quam qui Ovidio alTignant .& vulgatisomnibus. AdJendum infuper quinquehasfiliasexi.«oappellamr. 4. ae vigil omni Fama fono varios rcrnm fiiccinSa titmHltus ^ntevolat ctirrttm. in Romano martyte Dcos catcna colli^ant adulteros. I. i. quin- que Solis filias amoribus fuccendit. Horrttit Denique - & - pojiijuam Dea conjitgis iras tacitx Xf. Sic enim recte . ut aniea legebatur . tiis in facrificando comitcm facit. Sliftd te Phajiacx Juvernnt gramin. . tit vivat ctmor . . Sitla feras Hecate perdoimtiffe canes. .iji . 10. mus. 5.i/? stfft^oLn t ^uad nos Latine omnibns . : Hxc Htitiam nohis Colchidos herba foret. l. 1. Poeta:. (i forte moncris Si te non totiim Chloridos herba tenet. FutiusPublius Fulgentius Epiftopus 1. i. Dt Venere Gp Marte. lib. Lutat. Thebaidos Papinianx. Supeielt tanmm ut currura feu comitamm Martisdeftiibi. AchiUis Statii: Alb.degnji. Thebaid. ^uod tulit. quas fedis pudendifque amoribus correptas. TibuU.

olimque quam nos Via<^ ! fbm. uibe citcumhtos.r. C.. i„t!m. h'"'"... . Fior.nve„emfr- Tranfit ad Ambrrjinm ..TullUb .. t. fenatu.]mI Solin.dcra aKercum.csprxdf„cS}m. "• te fil. cap.. coiiful. & vcr.••!.rami„cas.mm (Hm for„n» q. S. ncxufijKe retarim Tcnde Pawr frmct celirc..„x hahitn..3. TioF »Xfsc /t(t' 0^«^«/.fac!cso„.. mna-Li„ccndod\az cft fcd q„od -Mli k. 44.'"''d° p. Milcfiar.„ulachr.7or. fcmfer Viaoria cafiri. i„h„c„t.at.n/^'"™ '"-''->!--- prsfedlus. cu . ar. V yjdit. De llaori. iS. p/. hi mcd. ...agimus. Ovid.dtorc prihxa. dc magu.bi.„ri chc.& Mar.''"=".l.c.n)/„i>. «!r amiSa trtftis cnm Cufics imferii vir"o..m l-7c7cr. .ft.b/. communes Nam ccrte : ci'<..'^^^^^^ Hoc mihi pr^clibH.:s Cchcrum ex S..hcaban. llidor..^«.gcbertus Stat. ita & hic Pacem .Eneii i~ di.'tl^:rclc'nffl-^ff-^-"^-^^^^ D„m lum d.i.is A„f. Ann.q„apin„!s /m. "^" '"'*" triumpho. ut transfcrrctur ea m quamcumque adem.^„t divitcpnina Palriii! rcvercda fcvct fairaria cxtns Erat cadcm ic in caihi» u"^^^ ' X^'^„^r^""'"'''''l'?"'^''''°'^°''''"''^.. . m iempl..sfurtentaSatui. Vc/cx appcllatur. Claudian. Roma„t tutcla tcgt . melius explicei.ii.!! prtpcs /-/{Icria ta/mam. 2.vadi.„pr. Hfilnakni: Ubr.S ".ficr. Fi/?cria nuntict a/is... K^.malam. ijncc.. ^ymmaihus Hle m!r. i^.iaiemni quc commodius infta de ca rctmo cti.„.. ncc nt manean. rceni .ij.gr...cd.-.t. de Excid.„m.incertaque bcUi alea pcr alas Vifto.. Dom .uCl„s vidi.pre!o„ic/.in Jph. mK/. grav..m co X^.-Bc/!o„..quam inrcriHt .bi.n. r.i/.vi„tiM.„fre.hia capta dmei. M. <. in temf/o THii/ai yiStria femas Exp/iict <j.c/!cban. '"'^bat. A-' """' d^f"'dit.at apud Adrianum TurneScijenas . « cfvyui Hnliftt »' fjiatai... de Laudib. 2. levita- oblcivata.x pof.... 1'b. qLod". Pmdeat.ia erat ara nanis..il. ^"*'" ^^'ril(„. \. StUichonis: - - patris •Be//ma crmtrstnm Dttsbus cxK-.am fripiis .«„T. g„cdh.dcm . nota^uc /igna petat.V.-vi„!}„m I RadaSa. 20. DloUdem viacrio/.„ach„s'c^a.8. i. Ir.uro ratione loci. commmibHi ara. itafami/iarii efibarb.. 10 in dict. 37. I..tistcn^ora culpiites H«cft.!„i3o. Formid. de 6 Hon. lole'.urn a„o//H„t . nrc- amico 'i''}^"'er-' iFoifcon'.mi. Per Apollon.. NiiM yap r. i.Tmr eSr^"'™ Pnma /occ li^ f°-f' P'^-^-- fcrtur fparfi.n Chrijlum.i.^„„!f maii pL/o. r 1 (i.:t„i.s aurci^i...fificriorc..d ini^vero. Mclamorph.mdo ca- Nh/H "•>'"'(m ic„t. „rbcm .ae„im f. a„ro coro.y.sLampr.„ /ibcraii cb.. ^ toti..cqHe focos r.b!/e/j.m«/f.„. caten...t^ram^fihabuiffctcmptorcm^frnfiraucincrat.asf«yt Cieop^tra iLr!^^? ''^-'f'".ns. in RufEn '"^'" '^ '^'^ vtlatHi.nc cj„cq„e fe prtflet .e. Piibia ergo armorum fors.mc fupra.mexplii tw<1.ns..{loru.m llclcria te//it 1 8.C.cTbat . ^ z.x hoc m..m !.fi!„„s iibro de Ci-jitatc Dci OrcfiH. habcbatur Sena..s quidcm UeVc//o.h!. ViScrla fandcret tde.!.r.cap. dc..//..r . tcr furch.us pc. Et 1.:n.Ham -J„.!.A H Martlseout Fer laliam .. nu.„d„n. corc„.is VlL lln t^. LlB. Patcr eadd noaeinfim. . „t ar.^yf" H""^?^""».v. Notimmus ^clFg.t .n. M. Diccnd! f. TcntKr.t«. 4./! ""'fi"'Zr'fr»p!l'vc/Hbi/is..m„/nm /. 10.„im.acr^„c M.d"n..fyHe J^fimJachrorHmpcrrcelis m.TA'nn"Vu'^r""' '" '"""' Trimatius ietus ^0/1^ Rcma cm„!.„s /'idoria ci. f/«s Ta/et ira dee Iprc Symmachus in telatione fua : g^/.r.J}c.rr„ .. D.V 1 dcxccrafrotcfa r. - de laudib.'.ic4..„ .- • cpift.„t„r d. .eno„ rrjmr.s & dilcrta oratione contendrt.rm.a/. (Jugurtha) r-amz.. cpiflcHsfms af^cbat de Ido/c! "'•'..natos deos enu^me.r^. Adfuit ipfa fnii ta/is /"acria temp/i. aut candidus. P. Color lU.//ii.in quo habimsSc.Laun. i'ic''o' a/i. 5. uui Gothorum regc. Si„eprx/ioTia„ma.. & bra.!'.spe„„a.„o ' .crumb!afphcman.n Chron. al. .ff /. Chr!fiia„o •„ mvcrat ir„„ifi ..rtum : cfi.lib. A«i. et.b!tatV/. 6- deProminionibus Depingebatur vh^. lcttJoitcm ad f.? lii tpilcopus cp. nec tamcn Xi- 2. S. II.. .de Ling.„ ? Pompejus vctus Ep.j„..us : '"/»-.. 1. 8. 1..!. !•:.Ua. PoIyT.dice&ani.ItaUc."' fV^-frr. 1.l 7. Maurus ad v. tJemque Claudian.!^i„lfLtf:^^^^^ c.. ub. TriJl.0" Rada.iod ut lUe majeftatem «„- . i"tcr^.mmilmaiis auud Golt^""'i"''' ^P-^lpaudianumdc ^'^Honori.. ^j^m -J.i. dominatrix tna-Uria „„. Auion. Auicl.s quibul-dam fuppofit. .v!t. Col.lla in „mp/.iIhIi. dcktitiamque ^ . quam netolleretlmperacor. p.ju. tcfn^crc nmpotcfi.uus^iri^Ars!"'''*'''''^'^'""-'''-?-'^^. contt» JSe cmtcxili 1.^Pixx].i„e„.Ji..nik„lj„f„\cb. U Apu . Gemblacenfis .is..n tiiu.c.<!„aa fccmrlm. cap. .SU.. uotat..v I T 1 T V u R OMANAKUM S^inm"" Marmoreo .„o fnbar.'! .. Chr.Jlat„ai P.sgerendis."i""' ^Pig^phc cpigrammati ab ipfo a^ore Prxfaa"' ai. 1 .Tm t""\"" co„fc.im Viclcrit in Sc.!„cc7.gn.onep.fi.tcm vibrat f„.!. Et fa/rna viridi laudcn... dbcit. Scnaiu Icmperara V. Scrvius 3^//»«^deF/.t.. Hmbonibui htrittt. Romanx Porphyr.lci iiic dicendum fuerat.. in JomibHs piivath in Circo !. e.s eomm. Formido inra/ei. >Hi.„fi.. 'ra Viacrix: ^HOrum iatrantium cra ' ^.nc irr?..im bc//i dca. A.am '?" " ' .mcm propendent. ^°'f Pet.. epigr.hc.. l.: f.„is.us inTancgy. .Urct/cricat„m. - Stilich. 'VtlfxK TranCiTiKua. -Jarix pc„„at„m dcxCera „Kmc„ •'''^'. Fab^.mJin.ytha cum dmc„l!sm!/i!b. Aei. . 3. Ovid. m . r. ' " ^"'"•'«•' ci.cap. Paralipomena.nmatograplius Anihol. Iib. .hift.„cra.tmc„ pa^an«i.^„ ^.b. .„..e»c.s n.ii.e.re crcdLlr In L & K 0°v."ra. .at.T*"'"i'-'' ^'.xerefe. -jo/it.„„ r"\ " Icj„!ce^fic„.Q^Symmachus urb.„ .. ./mari.' exporrechs mai:. aut fimulachio videnir fuifl-e purpureus nimQ. ViOoria pcnnis Uiol hift. f«T«m Pre. Ennodius/cL Tioien. Magnus FcUx Ennodius Tif ... cum fratrc Pavorc Sarbara ferratis iimcdKnt cc//a calcr.quam ^i prxpesZ .i. laracnceicr. "'t»"'** i„jc{Ic ci. Varro I. ^.vf„^.l..//! lib.. Tiamvcamns.. l..tatemevcntuuminbc.I "'"'" \ „.. . r„. v.Vi(lor.ifircrnmijHceadem ccmci indcfeJTa tuerunK Et 1. "A Amcrcm & McrcHriur^ lib 27 ' ^^""? Drcpanms Paca.. rxKrgcni ardna pennit Ipfa duci facra... '\'^ft'"in '" "".q„a -j.n.aiis 6. & de NV . "Be/lcna mihi . fHoi h.!m... 4.„ .irinftituctui 1.tanle.-i' men. I. deniquc in f.sByrrheni idibus Atria : Vilforia dea ejiifque ftatua..afna.ctor. p.^ ccrta fkere Gandia "^I.s v. 3. »„„„.c . Ecce .«^„.'.hi.«/. Ubt.ur. aZ\Z"7'^. AI. AnfoniHmoHe ducem fclitii tirCKmvolct a/ii Pcnat tr in nitida /aurca fcrta ccma.fi„.crofoL - ^uam .scp objlruxcrunt . h. Symmachus prox. epigr. .a iisjortr..i. /. Sic affncta . aut venus prarfttione ad epigrammati: Ji' ijHi^HC ab acrio prtfes Viaoria /apfu Statuebatur .s fKr^at formata ta/entit.„„.. Profpcr Aqnitanicus Uei parte ^...

II. ^ Scgncfqne noditm fotvere Gr. Mitjis admixtx. . TfKtrat ftty ^dfiTt:. 2. Antipatet Sidonius poeta. Idco nndafttnt ChaStatim ViCioria voLivit aiircis alis. & folntts Tc Liher & fi Uta aderit Vcnns . od. Claudian. Furius lant.ttix Te vtvie prodiicent Incernx. 1. Att- De nominibus tamcn Trcs fitcrant Charitcs. Nv. In comicatu Veneris ut dixi. cjnia omnisgratia ncfcttfnbltlcm ornatnm. Dc numero earum nemo dubiiat. 2.itiajimplex eat. Fervidits tccum piier Gr. de Victoria in nuptiis Idcm I. Anthologia dtmitie. ad Venerem deccntcs.t . 8cVeneris.dSuy mfi)(affju dig. triplcxqne vtcijftm I.mdicam v. Adde &templorum faftigiaVifto. 9. qttod omnts gr. irltfuytrirn tfcetai. j i. 115. vidclicctprima .fed etiam fana frontcm . palnta per cos dies in tc^o intercoiiginentatapidnm Iv.jAVSc Cc/jr/a*. cpigr. 'AuT/»ee iiMi TrirATeu Trlifiyotv ^nvtiii. od. i.i:ia ncxn. Eidyll. 1. Prxterca trcspttcUx vnltnqtte decorefjneparilt. uxor. V. . Jul. Et Vctts ommpotcns y non pcxo crine vir.ifuit.ya. Vcrccitiida fciin>n -Jbreivil iiria aias Amoritnt. aliqua eft conteniio.mtne replevere. 14.\-net. . fobttxqne ac pellncida yejle? al. Xafftoffiins ysvSTStfa. omiiis venuftatis erant comites.Tct ^i^tyot. i. pilbtra. 1.qnt det bcncficittm c^ cjuare fororcsjint. C A r. to yfifti.npojcit . 1. C. ^jg. Ncque Roinana untuiiihaEcdea. 14.Ailaiis Eitphrofyncs c>. in EpithalainioM/. c. TraHibiis in tcviploViiloria .. 11. i de Nuptiis Merc. qua: dixi. Senecal.ttts Jlndiofx horx. liwai iix. 16. I. epigr.od.Capell. ^ctlKor in ftfc ncxlls cnrvavcrat arcits ."tjithca. 1. rcddcntiftm . cxpUcitasflanas vocavit .t. fcd Vidorias adoratis^^taw pin. 5. qui ad Perganicnum Caryftium hoc refe.ttlx x!s .6. Thebaid. 1. vefte laxa fufpcndebatur. .ta(fcv t» ra Miyri.thtlcs. fonius cpigr.KM/Aitoy . I. quintresfuetint. Martian. de Benef. cics denicpcrcrr.l. Htitc etiam trcs Charitcs adAriftophanis Sclioliaftes iii Avibus ad hxc jicinnt (Vcneri) diras ad nosconvcrfas. quod animos infpirarcnt. corporilque pulcjivitudint xiniusl. Graciarum nuracroreponit & P-T ticxtrtirn Itevamqtte tcnctis Vifloria partem . . & ^ ^ AUe/xuD Trtifi ircL\ht Tcttfi. ^^ iulir'^ RALIPOMENA.tt o-o^o? ttv Tflt?? x^cifi7t rd 'oyof. v. ritcs. u pcndcbat i/i acrc pcnnis. carm.qniGratiisno7ninai. Mytholog.nt Utos habuiflc probat narratio Dionis 1. ''lii' ^tiidas fitatanie Jinit iiefllta papiilas. 5. iftJaTO v/xat. Et ejufdem libri epift.N am Celerina Palladii Cof fuir. Capella I. . . Obfequcns proj(tifiTti » TfsTt. Denique nudo pede .ai Toit o/Afj. 7. . Mufarum. Comcre vcrntferis fiorentia limtna fcrtts . Coiip- Flora dcccns trtna anxi(t ciim Charttc.cap.'^ tiidemvidcri voliiat imam cffc. n. cjuare trts Gr. C. fttb tngentt reqittcfcit Gr. Ipfa clt. iLS^^^iratiis Placjd. cap. . 9. Alias pete rationes ex Plutarcho lib.Piin. cap. eas ponunt. I. Venerisfamitti. 75. alteram. 284. 1 1. Byzantini priiicipcseam in atriiseiiam fuis habebant.mt Gratiie. fertis religatisinvicem manns rofarnmqitc fpecntts rctu volanuse depiftam. alii tria bcncjic iornm. meo Is . I CaIp*^ i6.ac vcnitfiats liicv. eje'x aaipiat^ tcrtiam. diim . . Gratis ergo Nympharum. Pythior. '3f* Philol. Apollinai-.prodeneni augenda:. x. c.xit ocntts afjlarct honores . . 269. ii.tcnt£ . pr «.atri liaE futKxo limulaclu-o folere infigniti. Tiiebaid.'fitvei iSfa. .& & & Mof?»» Tfiy^daSiity lotmam tripiicim }(afiTm Tf/ac ti /jifiiriXiuft. AlltluiS aittia alas acccpit Vi^orix. GratiarHm triui tomitatnr. philofophocumprincipibus viriseffedilputan- Jitn£Iaqti€ Nymphis Gratiii: Et od.ii. earum numero Qp J. od. d\>. Scioeffeinterantijiltitis crciiis Non hoc Tajirhca blandarinn prima fnrornm. 10. Vtiic ttbi pnbemeiltornm dtfcrimtnat glabctliemedietas . V. 12. tir qttarc manihits implcjttvcncs i^viriines. fcctmda grattam cjns lingnxinfptraliat Iphis. aliofqiie. Immcnfamqnc in eo poema^e Idalia jnxta famnU .fed&Graca. de frxccptis connnhialtbns Er Sclioliaiten confule Ariftophanis in Nitbcs. atia cjus os tcrtia pcdns apprchendtt Apologet.itta qnerctt. geminifqne fororibns audet Dttcere nnda choros. . od. Ettphrofyne dtves . Silcntiar. in eadem Anthol. .JuI.i. SiKa:. Ovidius.tro vidernnt Gratix. 5. D. qnxijiiidcm virgtncmpnficjnam Cap. At Orpheus pro communi ftat fententia in HymnoGtatiarum: 'Ayxaiu ti Qj\iia xai ' f u^ftitriitt sroMio^Ci . Coltam illam non tantum iis. 114. in Symmacli. od. J"fl"^". 6. Paul. h pusdepalatioJuftiniMiiiorislibr. fitnt tria. 3. .Dt MiRTl ET Vekere. 'Ajxsiur ii*i "Eupfiirini . 10. lu/jiiyiTiVinccndi tjttxris doniinain ? fna dcxtera ctitqne cji . Trcs tjntdcm Lharttcs . Eadem narrat Valerius MaGratia:. lib. MS. vcnitjiaharit. qriic rcddat. Jarfl vcro aJas iftas Apuleius fupra laudatus. Etf.Q/Tertullian. epigr. Gratta cnm Nymphis .Hermioncs jiliie. Pcpingcbatur tamen olimgloboiiifidensfinealis. qni:-i ^^-'cntcs . . z. fparfaspcnnas utcredibile fit habi. 4. ep. 54. 2. trina Sen Gratia confancttinco nopolitaniis Dionyliac. ad vtrginem convenerc. od. od. Theocrit.Enphrofynr. 2.cap. 21.Agl. & ipfe Claudianus gentilitiuin nomeninfinuat trahit Ceterini robore litcem. Piudent.tnt fnlcrts redthiicnla neCtcre fiteta Pindar. _ n»AXa' it /orfjT&i» Trlifii. Pafithcan in ut Papinius I. liiad. & .Hbi Cafari Jiatuamconfc' craverant . 5.Tzctzen in Pindarum ipfum poetam Olympicor.iti£ zorits. & & . x«3' 'Ho-ioiTa» . «ti T». . . Ncxa in limine.Et fic legitur ia fcriptores. Et lib. trcs virgtntr. collocaii folitas fed ad alia piopeiandum. Ob id ergo Veneriscomites ex pavimcnto cxtiiiffc ojicndcbatur. ditplcx rcdcat.Nain 8c Homer. ut diftetit Publius Fulgent. jy.gandtl genitriccs . Csiat bellor. i. TftTt Si y\vxu!ra. cjuasprimus addidit pater Bubali 6c Athenidis. . Nomina Gratiaram Jovis d.C'' P'^'-> firophiotjue rcvitilla . in llmine Martian. Laftant. quos ani. Ttim ocnlus ejns non trina fccitndnm Hcfioditm jcd dcAutel. qui ad Aglaophontem pictorem . 2-.4. contra gent. nnam d nobis averfam. Propttiis illani ocntts foit o/A/^am 'tnfJmv ai x^^f"^ tltiiv. 2.tit. I.Thalix major cntm ptirior ej! /etttia tn co ijitt dat. Arift. Denique lib. Plut.lib. 46. Htc triplex itno comttatttr Gr. promerentiiim . nonutvulgo ^'crfn. 'tfxtr/ttat. .I. 7. i. animo tcrtia comitatcm : ijtttppe tttie Charttes diccbantitr ^cjiticcjittd apprchcndcrant. Pyihior. xai @d\iittM . civil. iVleleager Antlrol.icjiic Thaliaijnc . uiflai<t. pag. L.niun. Adde 8c una cumSuada8c Mcrciuio ut ex Plutarcho alii notarunt . ijnarttm nna deofcnlata Phtlologtie f. in principio: folcante Cadmi: mvch Vi{lorta cmtcotor alis. Jininl c^ accipicntinm reddctititimtjnc. locis. NonnusPa>> dcdit. 50. Sidon. .ta.Helenium Acronem ad Hoiat.

cxteroque Bacchantium comitatu. inquit. Cere s. Liber p ater nam de aliis appellationibus non agam. ab incompofite vociferando: quidam a c°^"ax. a gerendis frugibus. cui facra Orphica putantur confici auintum Nifo natum tutz:quartiim Jove Thione: i & : & : & quo opinio eft. eum Liberiim efle appellatum. cuiSabazeafuntinftiLuna. a Nymphifque omni ftudio curaque educandum. vel a linguse licentia . Proferpina natum fecundam Nilo. cum quibus faciunt & DiodsrusSiculus. circulari &vermiculatoopere. ViHore regione 11. ut vini naturam oftenderet. Macroh. liberi mortiles fiunt.-dicant) tio curarum animum afl^erit . triumphans. Infantem fupiter Mercurio dedit.S(. qui fuerat in hanc plantam converfus. Dicitur Bacchus. magij LiBER Pater vocatus eft . At illa prxgnans. de quo ita Georgius Fahricitis : Bacchi tem: : & & : I & & & & & & & & m plumnuncS. vegetumque & audaciorem in omnes conatus facit. tunc pauper cornua fumit Tunc dolor &= atrs. poftpofita patriainBoeotiamperveniflTe. Epitheton ei tribuiturj Alma. Claudium Minocm Divionenfem. Martes. fed etiam mulierum circumducens. Dc Bacchi fimulachro elegans extat Dialogifmus Andre/t. Sfc. LlB. ut fecum. Autonoem. lat . Communis tamen Poetarum & : defcendit. Silenus pando afello propter aftans Bacchis Satyris thyrfos & ferulas vibrantibus. qua. Saturnal. inquit .potum ex hordeo conficere. & ficu . qui pantheris modo. eumque regem Afise prasfuiiTe dicunt. item puer imberbis Liheri . rerum antiquarum. 2.C\ geres .i^»-// fimulachra partim puerili SEtate. tum fubfequenle. derivant. ut plerique putant. rogavit. Apollinet.multas regiones reddidifle domefticas: ac propterea maximis apud omnes honoribus celebratum. non ob licentiam lingua: diftus eft inventor vini. Orbem quoque ferme obambulintem. ad antrumNyfi. vineseque extitiflTe auftorem. coirct. modo tigribus . tum prxeunte .3«xx''"». & qui in eum commentatus eft. De Ubero patre Slcut rtts i five Baccbo ^ (^ Cerere. ex verbis D/Woc/ intelligimus ._ uluincondite clamarc . prout cum Junone alfuevcrat. lie Liberi Liber/tque aede poftea dicam. a creando difta . Ti? Ai«5. ex mcmoria Nympharum Staphyla. Mercurii. quorum regiovites ferre non poflet. Jupiter Dei majeftate afl"umpta cum tonitribus ac fulgure ad eam Tiieterides conftituta: putantur. fecrcta reveIsetus . hedera vero ex memobus.qusE Saturni Opis filia. nefarios homines. Quod illa exiftimans ab Jove in fui contemptum agi. ferviSunt q. vcl (^\S3. quem vide. quod in liberis civitatibus coleretur. Dionvsius. fed quia liber''J". Credita fuit Deafrugum. Nam vini pi pellat triftitiam. multo diluiturque mero: Tunc veniunt rifus . Hic iHe. j!(^«/i//m jovi» Semeles filiura fuifle. haec funt Cadmum Agenoris tradunt ex Phoenicia ad pcrveftigandam Europam a Rege ea lege miflum . ut aut virgincm fecum reduceret. Unde Oi^*. Graeci AijftisTf ij». i/«c»7/on«OT. vel potius quod animum curis liberet.nque numerat . neque tonitru vim ferre poflet. lare . Joiei. Ino. ria Cifli pueri .Conftantia:. I. tur. multos habemus: primum a Jove dicitur intcremifle: tertium Caprio patre.fed & a Grscis culta eft. «x» Nymphis Nyfseis . Simulachrum ejus varium fuit. Bacchus appellatur «a-s tS . Deorum. cujus hsEc funt verba. Unde D ON Y s lus dicatur hic Deus. Effiftus eft aliquando in curru Pampineo. quem nonnulli Z/f/.IjS AnTI^aiTATCM ROMAKAKUU C A P. in viaNumentana. Bacchi templum collocuur a P. aut lyncibus trahebatur. j. non a Romanis folum. Unde ab Jove quod etiam Homerus in Hymnis teftatur .4. rugaque frontis ahit. nonnunquam fenex & calvus. C/cei-o qu. Liber . paulum a vini fapore Exercitum quoque fecum non tantum virorum. Pampino quidem . Uiodori verba lib. Cum diutius qusfitam abfe virginemnoninveniret. inquiens Eft Nyfa (upra Nyfaque Dionyfrum dixerunt montem floridum filva procul i Phosnicia ferme^gyptofluente. Eujtaihius dici voluit «to rb fia. effingebatur nudus. aut inPhoeniciam non rediret. poftmodum Veneris filiamin uxorem furapfifle: exqua5«melem. qux Baccha dicebatur. qui Nyfam Dionv/ios. atque iniquos merita mulftavit poena. Hsc & plura alia de Baccho Diodorus. Semelem Jupiter ob pulchntudinem in forma hominis cognovit. Liberi Patris aidicula fuit in regione vi. NutritumaNymphis ajunt vini. dc Nat. partim juvenili fingebanlib. FMoJlratia 8c ^loda* Siculus tres diverlb tempore fuKTe affirmant. ac Folydorem genuerit. deferendum . P. fcnili quoque.//»» dicunt. genere. . cum neque fulguris. Sycas. Agavem. Docuifl^e eos infuper. quia nos alat. hedera. a Poctis. Cura fugit . ficulneis frondiCoronabatur pampineis. abortum fecit. Seneca. differentem. quafi yu^tijT/i»» appellant id & . inquit. etiam Bacchi plures fuerunt. extraportam Viminalem . ut BaccljA facere (blebant. niciam Nilumque eft . nimirum a Jove Patre. cum corniculis in fronte . Eufehius. Ubi cumrefponfo oraculi Thebas condidiflet. tefte Cicerone lib. a quibus fuit educatus. cap. quod inter Phoeincendio abfumpta periit.iix^"' t quod figni „.''OC eft. II* XI. praeterea barbata fpecie. Alciati Emblematis.

panis daretur. Haftenus Diodorus. in Reg.r««^. i. Ec dii Infcrl pouuntiu.ti. Sita eft in didit. »»r altrix item Thefmophoron. 19. initio belli laboraretur viftus inopia. alias etiam rationcs hujus appellationis afferri poffe. 2. fia- tua . quas cum aliquando defuiflTet.iMu .\. videri fibi. docuitque homines nafcendi fervandique dum. quamvis reliqua paulo aliter le—• Effingebatur hxc habitu matronali . Hec coli coepta fuit in Urbe Palantio.% impofiuim^jnorf -J..c. Sic. ut Dionyfns fcribit bello.Pofihiimio Didlatore poft vi- Cekes : etiam Libera diflra fuit . »»f M.it. panis daretur. 7„x.xercitum bus. Poftea vero annoUrbis conditSBCCLvii. Ubr. tres elcgantiffimi Foeta Chiiidiani. liibterranca Erynnies . quod qui ope indigerent.x iaforofi. Arte. Deam Pandam efle appellatam.dnnf.erl. i^. Fortuna.f««/ . inquit Noniiis. fed Barbaris quoque. Bibliotli. quod cunaarum frugum creatrix fit latricem. Addiderunt ei etiam Grsecam facerdotem. fabulas de raptu Proferpin^ occafioncm deditj De raptu Proferpinse extant lib. Eft autem ab ipfa frumentum ante genitam Proferpinam repertum.it. eandem Deam in facris Pandam nuncupatam fuifte idque ex Nonio Marcello probare conatur apud quem fic legendum exiftimat Pandere. ne commeatus fubveherentur. SuiJas in Ji/»/. nonnunquam moefta cum lampade f.eh.iW« accipiendum eflfe C. .. inftituturum in fingulos annos facrificia. >. unde cogr. Alios item cfle qui Deam pacis efle P^wi^OT.quam Arcades in monte Palantio condiderunt. In quibus verfibus etiam Jofephus Scaliger vocem Panda retinet. Sed Anna Nerienes &° Minerva. Baccho feu Libero Patre .s '' ?".„s. Antiquarum ledlionum. ». De vita populi Romani lib. Colebatur una ciuii Proierpmaconimtuiiara. qui apud A^^elliiimVih.. crtCl. i. dxmones qui juxta hos funt. Paralipomena.ide. educeret . quodforte inter aliasherbasnafceferendi mobatur ignotum caiteris. docet.. De ea in hunc mQ^uraDioAorus: Ceres. Virginio. interdum manipulum fpicarum & papaverum gerens.votum fecit Pofihumius. eflTe nomenfiftum apancdandoj/iiiWcrequodeftcj/ieivVf. eo quod pacis tempore urbium portx aperiantur. & in ea Cereris templum.et Ce»«re. i. cap. 3. quanquam nonnuUi Venerem hoc nomine appellatam velintj Ltidoviciis Carrio IC. nifi ipfa terr^ fcccunditas. Anubis. & Triptolemo frumenti dedilTc femenx mandaflcque. quod Tito Ttj/Zii^Capitolinum ut caperet collem. velint. ief-^hce defcribitur. ex Var. viam pandere atque aperire permiffum fuerit. & ad afylum Cereris confugifTent. Oneirocrit..„t.a. Pofthumius voti damnatus tcmplum eis promilTum redHanc sdem triennio poft alter Confulum Sp. prima ufum invenit. -rd . & frimns colmtnr . luperius di. g. ut cum omnibus id donum participans. . imi. Commentar./. eft. Serapis. . i'd Cap. . pofteaquc reperta eflet. Exaudierunt Dii. XI.P. qualis antea . ornata fpicea corona .Po/?/:i«/»/o. quemadmodum cernitur in nummis antiquis.Cofl".. InHypercritico liio Jul. libri Sibyilini juflTu monentibus oraculis. nihil aliud eft.jW^ Hsc Liidoviciis Carrio.i dtii. 35..ites. Pandaie Lato Pales . id eft. Viiior. placanda effe h:ec numina.quafi panem dare &quod nunquam fanum talibus clauderetur. : & & : C E R E S. E: quod l. honoribus. T. priufquam e. ab A. tumarborearum . ^.« vuxrsfrf ^ir^U Kt- S . Traditur a nonnullisillamlegesquoquedediffe. vetante.cckim cord.gra«n el voce Ka)»o- ElcHtbcr. Varro exiftimat ea caufa dici. 4. Fuerunt ali« Cereris xdes quarum meminit P. cap.. A«'|. & facris. tefte Dionyfio lib. Vet.i. a(i lat.f„. cognominibns . : : : : . Sedeainventa reconciliatam efle Jovi. Au De Cai". yie:\ Panticam. -'*"•'«/«'' 3i«. quibus homines jufte vivere alTuefcerent unde & Le^ifera didta cft. Eccumcordatosiibertas ncnt. Ifis. ex quo GIofl"arium Latinum.ir nf Jirtcri. inquit. Haftenjjs ATotiiiis: apud quem Varronis locum manifeftede P. Vide quae de Matfya.cap. legum Ttfrt m.j.De Libero Patre. lib. Cercris igitur filia Froferpina fuit.im genis fa- a\. 21. Llicr: cognomennim 3. .B. ab omnibus. HancDeam JEliiis putat efle Cfi-eif»z fedquodinafylum qui confugiflTent. ir. templa fe illis conftrufturum . Menippaea.ofumn. & & terra frudtus negante Diftatoris infpefti funt a fuis cuftodi- & & & ..*cr/o arbitratur.sfrx[. frumenta omnia tum in Jovisodium.i. non folum Gra:cis. Jacchus.. Heca. dedcruntque magnum proventum frugum. tum terreftrium. triiwiph. Idem nomen Panda De£ reftituit in verfibus Varronis Satyra lipiiy. T. ac Ceres. qux a proferpendo difta..e.^.?' . Harpocraces. 2. Diodor. fine Circi maximi fuper ipfos carceres. Pandere ergo. ne in totum deficeret. ut idem refert lib. fcribit. modum feminandi monftraret. duftorem elTe. Cairius in Urbe reliftus dedicavit. cap.ttrem. . adverfus Gente» addit. Cum enim. livit. Idcm tamen Arnobium enim libr. Et quoniam maximorum bonorum caufa humano gcneri extitiflet. frumenti. ad quos frumenti pervenit ufus. Perenna . uti Aiigufl. & magnus metus efl"et.. . ftoriam a Volfcis hoftibus reportatam. Nampoft ejusaPlutoneraptum.. p.i. 4. de fpoliis sedes Cereris locata eft. & midor.t-Jt. tum propter doloremfiliieincendifteferunt.. fi impcrii fui tempore felix proventus fierct . 14. Cxfar Scaliger annotavit. Pluto Ptoierpma Ceres Core .i.. Sed corrupti extant fic cnim legendos eos efl^ecenfet. facrifque folemnibus ac celebritate prsecipua colitur.

. 10.f. »..ra frnm . '.efTe intetdeos ejus cultum rcccptum... MxciH..„!a ftde.i '^tihu.„. "°^' ''' BRONTONTIS FT S''E1^EUM. «lyfteri.pfa facra N. Z O Z M U S. ^ "*> Amandi .SlKd 6.W«/„ tihrato fi. c^m:'7i:T^/""'^ ^'^'^' '""" p!n."fi./„„^ «. '"• "" •"".. fmi."a ^! W Cum jam pujfo Jidtre bruniM tsfi. Avien.™^^7liorum 1*6«. italic.V.ffe rtor fitmuli.- '/f n^ -T r"" £«""ilpidx<!He „oftr!.''"" Herodot. S.:• rr .N.rachrf . JacchH. ^'^.gadem . orb. pe(r.. 'l'f''»'tfm * CONSTi: . lib. * ""r^fos i„ uodum P.Q^ AUR.-r'lfi' i. qu. I. libi.d.' NymieHm^He fatrem „onurn. ileWamTa.r7'^'Z /«^/w '.'*'''* ^'''*""''" '°'' M.'^•'' veja.uem ApoU. '*'- Ou„ltcs !'n. folis czocat "^ft*''^»' "« Apolog.it.. Horat ^' 1 „) stat.^ue fa. " . antfqua kaio me.aca licta. '• r""?!" '"""" y '1 II. Eti.^e.f„„„ kedera. b . Labuutur firmant^ue pednm veflfia |£:x. ci faccr.l. Och.te „o„ modo Hrhe. Ep.. P. v.tc .ad . NcjHbeant cafiii ii„a . e. . Atgonaut.undc & bacchu. 17. dc Artc . Waiatum myfteriorum ' Ml. Flacc.i'p"". fnUit vcfitia thyrfis.„./. 8 f ^ntt 0f„/„ „CM S.eiH. V /«..riala procedit ficuri.^^"="'" P<. 4... ter ^°''' 25'"« ''T''^" """" v"" '"fih'<" fi-'t mcn Confentes' t'"'S Sclthr nnn '^. A'm Cadmtis Or^ia ftrre Ttlum foHtt (Mdita li/lis a FlotJ^tisTerln'''""^ ^^' ^ v^riotentisTcrtullianiprobumr.4^si.e igitur Oreia cclebrata noftu.. Ov.„v..Ha facra^n T.'^:f"' "'«"•""' ''^ """" P»'o commun. j.1' J"' tur. collioit c.^'Lactant.::':|-^:'-^'*-'..l„.^.f..f.:4a?l'-.?.- i. ad finem 'J'f'ra NyaHc! paHtum fer facra refifiunt °"""'^'^}'^ ^Hodcunqnc faTMa lii). turpitudi.'.^ Ciceronc-/ibr. °5*'.i''' ^•^•^'^'- >'»'"• - ^*"'. „r paT .m innc "' P'""^'""' A-''ySc^ '^. '"•^'"•V"' %l"^'"':'P. Sidon* .l:s.^lib. TUIT i^'eft'"A.l„ Valcr ^p'/ loTo laud^o commoris exclta facris tthi andlto ftlmHiaut trletcrica Bacclt ™(>''r'"<fv-' vocat clamore Cythxron. DEI..'. lib.fcd w... I. 1.i. v. tai ''T.t ^-'""'^' '" - v^fiipa f. 660. catus. ^'*"\"". Ipfe Vugilfu. ?°'"=' ^''^^"^ T^rti. «./^. . Punicor... }"t. 6.d.' '. "'!:'' '^'•'fl"' fi''"'l r lr.ct.i!.m ur- neunte ve.^'"^''"Bt ^-^^:r^*f...m.rH locis.ift.. Dcoi.... /„(^./Mla d!.„! SlA.'^^' l.'""i eius culms ab InJis...li«t"™m fit. Ab« T-l'^'^^^^'''''' univerfal.Sil!"l.ta]Ji 9.r2. Et fi' . '\''^'". P'ac. I ^"^" V.^Jirt Theb'aiS:":: .ibr!.l!h.'^^°^'3"^'". Hu.ivrf.. cf augujla i!:a nus V'-dnoaecelehrarVnt..t cauf.: n„Z - - .d.^? "/'""fi". * ' ^^" *^ ^"«*i .a .r ""' "'•^-^- sido^-A/^Ui^at^^rr.. coZ au(Jorit. curaque 'i^'"'"" Hecata. 6.i^:: ^''^^lf)^ ^ ''"^'^''' r" Et Baccho V.'''' vir^ml urnitnlf. *!-' aiterius cxprclliora POPLIUS.„yrcrum !. coiijmigii tcriiis Hecate v. Phmnut. 1 •fj'" "'r-"" ' Uher ah In.'""' "' 'Xh Thebaid.'"S. V a"' '• . ." "tthe^ thyrfu. • T„yas vr.Lihcrumpatrcmc. nadT"" P. l'/uden^ib':'rirsym:.. .bus imperal.s . 2: defegib rrt^ ^f. lib. LucarHb^^Tt^'^"""" "''^"- ^^^'«'oJ^r'"""^''' Et aSon:: fdlif"at-^lr-f W«.!. cavm r. . 6. Albiic Ubi.™:lTe. Ihyrf. Hb.eba„tur n„^ »«. Thcbaid.„ ^aL in dcfcript. UaliaetlZ.. T.*^ I R "^O • U S. .o.cap. f" procl 3".'"..e:x"n^^^^ Sr STXdo?. Stat..rth!ca unruc. '18""./. dc Imagimbu... .mer.unt ' qnoi"S:}fm?au"'" ^S^'"-- * c A T'':-!..^'"l"onyf.

go tes . §liix Mcthymnco ctrpit de palmite Lcsbos.tt. non ThajJio ut antca vetiijiate vino edcntnlo.trHm fcltihns "Bacchx fitccinicb. Thajio Coo . 18. '" f»'ii'»''i'. ^ . Hufoyniif ilMfK j T<T«»»\IT»t . Merhyiiina fcrcx lactlbtis ceffura falcrnis. veilli In & . Var. vini ciun Ttt ejuoi^ue devotos 'B. . Helcnius Acron & Porphyrion antiqui interpretes ad Horat. in mcdium adducam e lib. Plin. - Ovid. epigr. Protrygam. Jan. Virg. ^ Nympha. Plaut.lila.icus plantavit Utyffes.x-fiieritjovis patris in Gi^aiilomachia cttm difcerptum putantis. qui lcgendum ccnfuit.De Libxxo patri. Sidon. V39 ejl. 3. ult. 28. 8. LucaniaciiS Patithetim. (eacjuoiieavo.imninm. Var. vitem & cju. 389. Dnliia "Bacch! Miinera . I7. In nono deniquc verfu qutcjue Methymntis. Sen.iridas diftas fuifie . cacm. MyJ:. jirabica gent . capitibus multis. In primo verfu non Serapta fed Serapte legendum Fulgentio fupra. Fulgent 1. rel. 7.. Ennius paulo fupia & ir ob id a Jove collaHdatus Jit ea voce.iff. Tn-m pariter Evan . inventorcm . 231.fc. Tom. & djirim c. i. PfeudoCornutus affv. demiffa ad talos qn. .im Thraccs Baffarin.icen nominant.uchx: cjnibnfdam videtur d gencre vejiis . ona Liber P.ipteno patiiiitc mijfa bibas. Latiis ceffiira f. 2. Evoe Bacche fremens. Bacchnmciiic vocant ^romiiim^He. ^!« Meroe.lil. vina mdva tno. 51. Evoe . it. libr. 1. ulr. Dionyfiac.^.'f anliijua Tyros . epigt. Nobile fed paucis fniiitm citi contnlit annis Indomitstm Meroe co^cns fpumare Faleninm. . Intciprctesad Horat. Satyros . . I. hiftor. "B. iC. ^ . Oedipo aft. /Eneid. Punicor. M. & Sil. Lacrtia titmina fervans . Fur. Lcnx. Idem Aufonius epigt. at ejus invenmm efle comendunt. Ory^ij m! "Bacchiim tiocat. M. Metamorph. Martial. j. Syntagm. candideBaJf.i Libernm. I. 162. attertut vice Ihibat alacris. i. 8. UC Albricus in imaginibus deorum. 3. Alb. vel MenitanMm. .ioncus ZJk. invoceBe^x. iiiter niorttios ^E. giio vi. Rhodig. Antholog. fenfii optimo perturbato. lib. v.e Mcmphis habet qnie Africa mittit candida Cyprm^ ^rsijite feruiit veteres ntatitro robore vites fhylitam Omfh.Tibi Phafbns C^ Evan laniitverit . Papin. 2. <. Hiftor. •»' 9^iiAiiw 'AUmsiis. . A. Lucan. Antiq. veT quod /« teonem mntatus. "Baccha.iridcs^^B. 2. Modius Novantiquat. cap. z^mcnias dum flammant Or^ia m. Vitifer. EtJlcdt/ leeti Te. (5.ttres. Italic. AuMacrob. i. Paiihaf ad illud Claudiani refcriint Tiaccho fotemnia . I. eft es Adde - lib. libr. Bajf. cpift. Ex MS.- . in choto Jicittir oftrndijfc hofpiti fno in yittica terra. Expunge to rjue qnx Mcthymneis. )<ito)/?«c.miciila. lib. Dimyjins.iter tititur . Athen. citante Fl. 7. Stat. S 1 !f . in principio: Forte^ fa^ittifcras Ez-an popntatns Aniyctas.mtibns diis. C. 2.x fcrtilis . 14. Apollinat.Jive^ 'JHiafervorfolis cosfaciat pot. tjiiod h£c gensftt vatde viiio dedita. Lege cuUiirunum Arcliii poets catmen lib. Q. Et de Mmatia Serta fernnt.v quilibet ehriofHs fextarium tntt antc Bacchum menfe bibitt. cip. " . libr. ^H£ prgtrrea per Grajas pliirima ^entcs ^ . dcor. yfciiiititr his KyfenJ^ne . j. Et catm. Mvthowro Pater diSiis ejl.ma. 2. ^hh Serafta ferax ^H£ Gaza crearat jtfcalon . Liber Chron. qui de re iplc Ulyfles ofjcti>. fatiim^m ileriim fotiimtjtie bimatrcm .V. Bacchi minilttas. . peri^ tit. verf 497. Pcrfii. feu I. dLihvwt!. nuptianun praclidcm facit .V . 1. Apollinar. v. Rhodium.reu.(iijiis viiiitantavirtiis Kunc Te Baffaridiim comit. Aufon. qxia vinipajfio liheras mcnicsfa- ciat. fiiv. Thajtnm. I. lib. Cap. c.t . Sofipatto Chatilio: His erat in orf "Bromins his HiUchHS Jiater . Chiitm. fab. cjKi Libcr Pater. . libr. Horat. Q^Ennius in Athamame mul!ae)us «ognomina comple.^I.Tytiri. fat. & Lutat. i8. Thcbaid. Fcrrarienlisdediisgentilib. cap. vitlpes Thraces BajfaresdicHnt. Naiades. Callimach. Publ. doctiflimus Elias Vinetus ibid.t cohort Eiioni ^tds fnlfanti . Virgil. Georg. Lil Gyrald. Poenulo. 39. Thebaid. Jgnigcna •Biornis. Phleontm. Led. Placid. Nonnus Panopolitan.oyu «yTOf TroWa. 31. 29. lib.&libr.intnr .uhia Laertia timiita fervans. Sidon. Licef Mnoiiix Suidas tantum Hacchas Silenos in eJ" vim inventor^defcribitfufeNonmisDionyfiacJn comitatu Liberiponat.Adonenyn. 2. Quibus omnihus cognominibus quantumvis eum compellaverint vatii populi tamen receptius in lacris nomen etat Ny^iieiifjtte Jacchtis . 2. Phurnutus dcNat. .ines . i. peffime hartenus.uitam. Et iH "Bacche tener jncundx conjitor Hva . lib.fve ^uiaibi Jt SempenKm virium.PoliHm . lib. Eadcm Frcculph. 2. 1 1. TibuU. idccqucnec vitcs . Dicnyfon Indi cxijriniajtt. lib.uchtti intrr vivos .irum Id ell i c£?rP"' 1"id!'>' OJiris . ^.nche rctinque iacus.cap. v. lib. epigr. 5. nam & Pr. M. Kcfcio. EtAbbas Urfpcrgcnfis in Chronico quippiam diverfura tradit : Hoc tempore Dionyjius. Gcotg. clcg. dnobns fcilicet modis. qucm tam diverfis Intct da>s vero antiquorum nominibus inftgniermt.ire. Thyite. E-i-oe . Fatetitr mitlta fe firc . Et libr. hiyji* Phan.X''': . figillatim alibi in hoc opere recenlebo! LesbiKm.cap 1 1. 7. 2.ix hbr. indetonfnfijtK Thyoncits Et crnn Lcnao ^enialis confitor itvcc^ Evan Et Komina Lil^er habet. Mimallones. i 5. epigr.Ulis dederat cjux Grtca cotonit .fjite Ser. cap. Vh. Tii. Et jam forte dies noto Ji^nata tonantis Futmine . Kondwn Trojani vitans difrimina betti ^iccjue Methymntis exfreffit cnltor ab Hvis ^as Arce fitb Ibalia Po. 'B. Methymna fcr. i]u. quiJ JofephO Scaligero in mentem vcuerit. manibns propriis Iih. ieciuenti. 3. 38. quia pa:ne omnia vina Grica compleftitur : quem qui» eget corrcftionc . i od. num. 2. ^idam d -jitlpibns^ Addc & "Baff. "Baccke. . Sta- g««!. quarto Meroe vinum eft ^^Lgypcium. e^ qH£ fiat maiiibiis excijiti. Bacchum cognominamm . . Ad Libcrum pacicm regredior. .titut. 1.tlernis. /Elian.^iyftHS fntat. Ixnotiis jitvenHm cattis . Et ttt Biijfaridiim rotator Evan. Bns-irafiSay ^i^Xetyfif. prodidcrunt. Indos viro vicijfe. Cx\. qi-. od. 7. ir. priccepti ^tiHm te tener Eiihye partus Tranfmiferc patri. volncer Tegeaticus nmbra . Methymnxo g. omue» Et vini quidcm gencra Coitm. 22. vm . . In fexto vcrfu vites al5 Ulyffe plantatas exprimit. de Raptu P.libt. LyjeHmfjrie I^ni^enamcjHe . * ' ^'^^ Nymphx. P. Rcm. In feptimo vcrlii mcndum manifeftmTi ccnliicram lcgendum . 19.ivifus Arione Dclfhi/t. 19. P. . codicc legit Fr. fat. variili^ue aliis vocabulis fctibit.iridiim fhalanges. lilis Lyans vitis inventor facrx .*/. . Evitis . ibid. Lencadio LcsUo . . lib.ixs. 2. 87. Elcuf^ne parens . lcg. Gi^antein citaius : E-.5". v. Gia:&c lege cis cnim M)i'9-U|«»a cft. Illc Indos vini uliim habuillc. nuUus eft . 3.od.ina facr. . I. & meo judicio reftius: -_ - Left. 1. jtliaii. . jitijHC Pclethrouios Lapythas Scmcteins Evan MtfH. Creticum. 8.tHTflf aijrcLV tiyett. arcefnk Oebalia. carm. L. Virgil. fed melius apertiufque fic legi poflct: Arce fiib In. regiuj\ epuli» adhibitum. Satyri. S'r fitheant tafifl viilt &c. loi. 10. 4. infine. - ^i. Nunc unicus e Coiippo mco locus. 'Bacchiio i/tfnitans moiio. cujus comites feu miniftti fimt Sileni.

Hon. SU'<"'t' ful) pellihus cgit. nebride fe^ora cinSit Dcduxcre .„ir£. " jj- tardi f..ius cft: Eiicii.i. nieo Veneta cdiiione antiguifliraa leeatur libi.ni hisfiudiis aut defidii: infijiimt femiftrifKnt. RichardusStanihur- DublinenCs de Reb. var. 1. lib.ilUncs di^nntur mi. Symmach. 13. de Laudib. fcii- „ Spolia armenialia portant ^ Seminecefiue Ixpos . ter. cenfet legenduin M.s ncdare duhi Hcfiernoijue gravis femfer ridetur Jaccht.millones . I.y6. v. Simile incndmn iu vulgatis Claudiani codicibus.m LMcmum.libr. 2. Phocniccm. I. Virgil. f.cap. ricnyliac.iftum -jitulo capul ablatnra fnperbo "Bajfaris . lib. ArilimqHe frementem Ludere Silenus .\(!pcrc.. /Ehan. 1.ttius lilium artem fcijuutns . . iuducbantiur pellibus (cihcet Fautheraram. ut difguilivit co. jtiieid. hmnuioram . Sc non a Siltno. Chuoncm audivifle. vel infamcntes "Baccht.. ut fignificaremr in turpiirmium velut tranlmigrari animal per eSietatein l'ce!z paQim. aJ iUud Eclogs 6.. & Bacchis his tegmen capitis erat Miir. Nemcliaaus Tiim primas rofco Silenus lyniHa mfif}t Plcna fcuex avide non t^Kis viribus har. &. ns cundcm liahnit niltrilorcm f ncmpe c.necexol°"""3'" lucndaciftimam impudentiam adeoprale ^'r^'-"' tuliflc. Secundus vciTus an lanus fit amhigo. & i..variosfofulos antmantiHm iudnit pcUes hinnulorimi.inas .tccha S.fcnex firnJa litnbantes ebrius . lib. 1. Oedipo: Te fenior tnrfi feqniriir Silenui afcUo ^n . lo. & Papin. e>.Turjc. Tacit lib l j{:ia vero v. Piopcn cleg. ad Hadri.uU. v. Ipfc Perfms lorum faaorum apparatum defcribit loco citato: Tor-ca Mitnalloncis imflcrnat cornna hombis Et r. . Calandrrs lilyriorum rcx in Maiedoni. 5. pellihis accin/iic .it us !n arma Trtica fed charo Phanix htrebat alHmno. tMiic iabcr nruis. v. & Ihyrfis in mod. De AchiUe cetnim.^crcilnm difcjfcrnnt. Cornihrs infgnem rjui nutrivere Lyanm. eofque elk Sc SafyIntcrpretes P.Vndronicus apud Feftum in Ocii Hand ut qncm Chirt !n Pelio dicmt Ocri. .im Edtn mtnt tfi Thr. quo ipfe Bacchus. I. ari Ti.lupremi Galliaruin Curia: Senator. plnrimas mulicrcs colhMrais §tpinn. »/>ioo-»i3-i?i«y ittiuriTo iiffia. la Akxandro in principio: Cornutus in A. Him difiiiillt IttMi maimltfa tithiiic Thyas. Catni. licet rectuis in MS. Silcnum pHcri fomno videre jacentem hrfierno venat .irn cnm cxcnitu venit. Certe enim afeUo ve6tabatut'S. "Baccharimi ornaicmnt. Silenus atnmnns & nmri.) Trijlius Edtuas hiemct. vclv. Sidon. StiUch.ii\-e ut illi placer Maantiqua gallica dictio fotte derivata . 22. sTif» i) KevTet . lit: Num EiioniipcdepMt- VUlt ros. efi.fque Mimallones urfas. ''*?'?"'• imde 3.trinm Annil Frmint us. Maccdoncs..iler. Fab. non memiui me id legerc. & Tityfida pampineis redimitus tempora fcrtis . 5. de Aitc j Ei lib.iriias Lydia mitra comas.s (f. tanijuam tllnicam. tmnc Thrncii) LlE.) Edoiiis Ofy:io dtcurrit flena Lyio. . ouid ijnod Bac. ^fij. in dcfcript. Edjni. v. Claudian. Et eodein habitu .itris. & .«. crudito.Quem cetEpigraphe lidera promilVim nonimplcll'c.iiflri Lihcri F. hrJKS Edonl. 99. Ac vrlr. libr. Q^Horat in Atte poctica interpretes: ciifios famu!iif!jue Dci SilenKS alumm. Smeficndnm efi. ptotc gravi. Unicum tarum Aut. nnnc ddmxal Int!r matret. Thebaid. 1. Ol/mp. mcdicas feu diferet herbas.lit (lib. pixfcrtim Ovid.ir.ityri^ue frijuiintur. ul fit hic Edoniis . lib. 117. de Arte: Ecce Mimallonides fparfis per tcrga capillis . Et vii multifciae emditionis. . timorcm<jue mortis . Scrv. Edonas hicnirs. ut fempcr Jaccht. 88. fttfiiiiita! (ih iniitatione). j. Tlf f ersr' djpiitmtv un^xi^atrst itrelfn 'S. Ccndita lafivi acduciint Urri. n.inIhrrarnm.vi Sifinrt . idem: nehridtl htrrens.^p56t eia ^^(Talv* . Thebaid.rn«tenjem oitinuit. non Mimalloncs apud qiiem affci-vatur lufigne anti. ad v. Petaviiis. a conviiiari. v. monumen. grandiorcm natu. 11. St. i j4. jam mnmne pleuus alnmnt. VcrtUe Ptndl.pag. l^peUa ilb 2. ApolUnar. nnde Edon! Fanmf^ue dtcehat cf! . i. 5. 4.t facrijicanFcft. lyncem flcxura corymbis Evion in^cminat.- chorcs. -8. iiimalloues auccm in Liberi Patris comitatu ut antea dixL 1 huarch. aurito cecidit del. fiff. c. .149 StU Amti^uxtatum ROMANARUM Pjilgt!. C. LegC .. edoflum cum \ Chiione.mti P.itr.m . Satyros. dc 3. Et de eod. i.Hibcrms fiititrus auBor miffns fu!t. v. ApoUinar. Hcbrum^He nivalem. 5. aliorumquc quoiundam animalium.Tnctus cpift. Ecce Irves Satyri prxvia Inrha Dci. Stat. Imnuriim h. ^ Vertit Joaniics Gorraus U- Tiflnroi.lu$ Bacchi educatoiem in nonnulhs editionibusexaramm Cau6 dubitandi.i. cloquenic 5*. ut tani iUi hiftoria fcribcnda. conful.r Infc- ^ & & & 'AWn voiiuxriuTii tir) Tifiom xatM/'T7f»r HiLfiii.ft: Ex illo vinas inf. Orgia ludentcs. Sive lyre cantus . Sidon. qni dicit. oib. Livius . Hic quidem poerarum omniumcftunanimusconfcnfus. lUi crcdentes e. fccMtuir. Tcrllllar. .i myfte.nrc mnl'optfl pcntificatiim C.ra. Infalum Nam^Mi fcndnm ccrtiim "Baffaridas. Edonijs hiemcs. fene» Schohaftes Nicandri in Alexipharmacis Silenos ^?ro 1» riXKaivin .ifdi». Niartian. libr. 4. Conigendum Dul. Necfenitr Pcleus natum ctmis. mivir! Chirasis aiftro GraJlpcr omnia crrdilr. limatilliiuique judicii Petr. Anft. Stat. MiM. Tcnero fic hlandns uichill! Semifer z/£monium vincehat Pelea Chirtn. Meiamorph. lib. idem SuuioS. Autcl. fyfiolcn feciffc LtuariMm .^ni dicit Edcnii lcfendHm MtDohrclisfit. 12. Q^Aurel.inum Pontificem maximnm p.ts hicmcs.tpfMS 5.ins B.isintcr HrmiiMm .iKntii KffaoTo CsittiniroK. Sedmale. Nonnus PanopoUtan. Carm.um sneum. Ovid. quod De hms. Tliebaid. fc« /0« erraffc^ Donattm.i . Candida laxatis onerato coHa corymhis Cinget 'Baff. ^ & Vir- le- DnUius Edtnijs hicmcs E.•Jfnltahant . Scneca ac^. ut illa fcrebant tcmpora.Hibetnic. Begtra Anglie «>. lil. inde infilvas inflragejerariim cxdibus fado viOu! affMefcrns.'. "[^"goSarisbcricnlisPolicraucilib. L. 14.lciius. AchUles lyra modis cithara. . in Choro. fupeieft de SUeno diccndmn quem facit: concors poiJ.um . (iib. Avien.. II. ahje. r. .Lra "Boott? 'S.hjecit. intrmi — lib. adzcntare omuem Nicander Alexipharmac. quam bovi clitcUi conftius lum crt quitatis millo. ~ Maculis Erythrtt ti Carm. dum pucr eftei. afcllo. lu cipui. 2. cnm parvHm^ exerdtitm habcrent . in Cacfaribus fuis. I.icchi caltiis . tiCfut.iiexfreffis Sileni agreftihiis nvis e>- Mxnas v. 5 I^on tcyus hanfit jiihilies Srmiferi prxcrpta fenis .tbcns in pccloretciinmentHmp. 12. revcrcntiam natnre. epift. fru cnfpidis artem .pando ncn foriiier htret . alia viro fnpra corpus. imfia }>Ixriiis Cemes Onz'" '-"nit Jauhc. AchiUeid. Idem lib. P. quippiaindivetfumtraditumeftajoanue Satisbcrienli . ralione morumprcdigiis conforman'«' De Baccho. Julianus Cifar.fl?^w/w Se. 67y. lib. Ham AY- . hift.foli. Ae 6^$. M!malh. ilapoliore hHmanitatisparte. 16. f. ) cf inftitutr. 2t«t» L.

v. filiam raptam quxrente. v.. .ET. P A R "De Cerere . ^ . quam vide lege ubique Emia non Hcrm. vaccxillam compaiavit lib. - ^ . v. Polyhil^. vifcnctrent ciim i aiifervicacia m.atii Pandititr. Eiprcffum indubie ex Euripide in Hccuba . tigris catnlis citata r. 104.i Hcnvetifis. ^ Audaci furto catnlos . per dolum ednfta extra limen domui lapta eft a Pliuone. Sidon.frtijlra ejl aHfum omne.H. vitrca tardatnr im. Martial. ANTILLA. ncc Ckirtm ab Alhilli t.ind fecKS amiffo Etnicet .im m. 14« hcrbas Nnffe falntifmt iltibUs animantihiis jlut mnftfare lyr.oeti . pd'.Ueaeit. Ttfiyxtnoi tc xesvtic T[A^ScLt. CoUat.ma pcra£Iis Dttm rcdit .it Oiyits Etiro.im tsta.is .odius TicinenHs noTi carm. z. Ipfe Claudiaii.. qui lib. ti^ris fi concita fcctH attonitx pattcis Itlflratttr i/i horts .v . Narrat dein luculcntis veibis hiftoticam rei feriem . i. LII5ERO. i. Fl.im -. Et lib. abteptos foetus petfequentisconjunxit H«»8«f f . lib. iUi eft FcrcHt . nam ^iiii^uid in Crcta f.t ccflt. TiCyy. Hanc fo'jet h. Tanta haec tigtidis velocitasetiam inCereteexpreflacllapudPoetam Sc invaluitopinio.iciiiim citbile rcpcritfat. -jclocior iffo Et mihi dat Ad Ceiciem ledeo fiiia qus cum nec ^nxro maritnm. Pmiicot. htcaltiit. doi/iino-jue tinientem Urcct crjiiitm . Totiis cjnsfxtns ab infidi. Prsmia atHUiritni infifinnt raftoribns tfucccdant fibi e^uites iicet.igine formx. 3. - - . Ardtitis Hircatta ^uatitnr fic matre ^iphatei CtiJMS yiitisnteuio regi ludibria natos eqiies . .tptorcm bcllua partus. v.ideo antcccdit . Ino Paulaa iu ^iphatent Circiiit . 44.io vclocit . nimium^ite hatijlura frofitndo Orc virnm . Idem Oppian. tjii. vcnto vetitus natos . maxime fotciitia carum prolatnr cum maternis . f /ajiv 6t>fitVavTS Viiinis failefit a^iiis. ^ue Plutoiii terre niijfam fnb tcticbras.fi. tcneras comflcxni pcOore tigres ^litas 'tflit r/tptiit pavido . Jiiri{l. i. i. 3 54. y£c vTronfmfiiyM riwToy.is . ii. Matern. talis txijiens lmfitab. Donec fulmiiieo partits -jefligia ciirfii Coltigit e^ T. P. S. . Pindai.intes lcones . ijtiod rton illiiO ajfc^n. hift. ubi (ic Polyxena matiem alloquitur: . htfiijtiittir raptorcm Valet. Fiacc. lib. Hiftoricos citare .t frcmens r.. fiiiviits me .intiir: at de Ponto elcg ?. LietHS fab.^t tc nihil iiecefle eft.cap. 96. Coronidem Lacon.ifiata^He perni. TiitHlam Imi blaiidius amhit Torva farcns.ita . - affedtum in pioiem habes apiid Oppiaiiuni CiUCyneget.i vcteres hcroas . et Cereri.ili.tt. JuL Solin. Lacuspropequem illa a Dite rapra fingituj: .lib.it magna O.i iioilor AihiHis.cmoriim frondofo m. dum fxva reli£iis JiJater in adverfo catulis veti. Semifer interea Mvinn fiirfis almnn» ir. cjnodnon bre. epigr.'tiKlam mifcra miftram vidtbis maim ahreft. Nemeor.ifpia Hircano c^iii fitgit alhiis e^uo. C.ittir Atnano.aicsiyntcs c^oiHlisfiamm.i/itum liiftris Hir.tter ob fliiim feccrat . Caram am. piier 1. afiit c^ii. MiiT-^iif tuxitin <!u\nictr AuT« ydf Ipfi. AUufete 6c pocts.tt ad tifiis Ardct ih abfenles fxvis mortalia ntandit Memlra anii/iis hominiimqne necem petit ore Italic. . Jul. furibundaijue Cititturn pervol.icjHe Jtim vento. lib. lib. Et lib. D. Meiiiinit vetus iapis : Raftor C. SUSCEPTO.im amiffa filia ir/tpaticntia matcriii doUris i. nat. Ti ^Utv x"pi^ eivu^Titrct* cnim fimitis tccfhyro gcititori. hoc totitrti Ccr:s afnd Hci. e^ raptos tigris tircitnifpicit . nani Orphcus in nymno . PATRI. & Avciit tremcbttndus Cap. 12.iii T o?. 1 itris iricitantisr .iriafutrint . yif ix' cS{ t' olifiigbrlitt Et lib.. . M. lib. in RulSnum Atit Hircm. 8. aut catitlos rapicndi form. iUuftxat wmritatione a tigride defumpta . e^ ti^rides rapidx. de Errorc profanar.ms. lib./Enigmate 38. SA Magnus Feix Enr.ifK/. 9.tbicm prenfo co/jftimit i/i hofie Petius ApoUon. concipeie ex ventotigrides. : Kon Ei lib.iiitro .p. z6.im lon^tim cft .'. ac primum aftertum Cereris inPtoferpiiUJn filiain immodicum exprimens. Itb.mte rapititr cijtto ijst. ctitfit v. Dcnique (ut ad Bacchum redeam) ei teiiiporc tintum pluvio hoftii iinmolabautur Cliderao auctorc apud Suidam in vohitcr nuhi^ai. totamqne -jirentibtis ir. cap. Cyneg. *oi/ tiyfiit mfy.int Jobolcm &'ferjpi. de Raptu. *A.mtolibet . Ciaudiano lib. rapiii f/ia.f ^ ta- eitnrnitate frugtim inveritioiie. P . . ^ .Canteius:(. AtaJulioScaligeto poctiS 3 . i. Quo loco pulcherrimefummi ainotis ftimulos .y-yu h. Tiyftit oiA ^ftoi. abeflet . adi ad ^\inholog. 9. Eundem matetni doloris amorem in orbata matre.tftis. 5.T> t LI8IR0 Patre. nihil t. facibu. de Rapm Periiis vccatui mira uniu!que quadiat delcriptio Kcc froiu! i»:i: LicKS Pcr^iim dixere Si.tlHma». . dccollatam- Ut bene Claudianus antea dixerit. .tttd alitcr f. Kon Eois timtiit Gangcticiis arvis iii cc C RU M. Fiimic. Scholiattes: od 3. D. H.im Difpcrfit maculis. 3. 3.iiHit. 9.tncfacri (Liberi Patris) ccmtagivticm intit. & . plures illi D. ut infiadicam. cap. pantherxijiie exiticfx . r.PRIMITIVUS.2J. lib. lib. P cdnm motum ncf. S.CELIUS.id. jlz. A jitivio dicor . Sympolius . ^fiormm hU Tiliaco ftitatitr antro hcrl-is VenalH fiiihis . cjus. 132. t^ jitjme aiiimos molH contiidit arte fcros.AmbtofHexam. Veitit Guil. epigr. de Raptu. ttitijftmns (tyttnes amoliriprxd. .irr^ine cindHS . .iac feqHitar .Plinio tranfcriplit. ttithn ^*^'Jftp ytiitnft. Aigonautic. nifiinfrifidio m. o£t otVoXA/jUoTo/xoif t' 'Aita. emmefte|iisanimalisnamta. Caitcafiis ^ faltu tranfmittitur alite Ganges ejus facris . Carni. S i/ht.igis adjiivet . nihil . Cyneg.isimeperiiici atcjne in rccentcm ftibindc transf. a Cercre Hettncnji tniiliere . Apollinar. & Hic crit i!'c fiiis Chiro/i .ttiir ordilicm fMtieris . I.i (maribns cnim fobolisnon cfl ctira ) fcrttirfrieccfs odore vcflig. Qux ille cx C.itiibiv. map. Se^tillnr h. 5.cap. Cx/ar Germaiiicus in Phanomenis Arati: . faUflra Smb SatHrnigcua fenc ififtitiitKS. furoti culentiat tigiidis.n. alitcr itim ti^ris fa-ta eriient». marito mobiUi/r zefhyrti vei dicitur cx Csl. KftUTryS ^t^v^aio yiyi9\Ht Tigridcs Kt vcloces pernitit HLfhyri joboles.t«Muc nbuft »a /uir fi- veiit 1*1' & tru» . Meiamorph. Hippani nutricem memorat . 3.PUBLICIA.iziii jxiim Aihilies cnmmtrans in Pmlyrt c^tra manibus ircbm. 10. & Vcnator cum litftra fttgit . O M E N A. difquirit Plutatchus SymSil.^. EulHili. Hierolblymitan. yin^xtiy .tlttis v. lib. i. . cap. fnrit itla marito Mcbitior zefhyro . . tot in .i»j euim me vtluti ant mont! paft. zo. Cut appofiti nutrices. A N CTO. morsfilic cotifcir. Et quiaomtiimrtinftaximusmihiClaudianus. VOTO. eiill-HS . lib. z. . de Attc: PhiUjriJes fneriim clthara ferfedt jiihillein. & Amorem cem - & 3. rttir. 18. lib. celebriorain iUo opete Cgillatim iUulbabo . de Excid. religion.6ytt. XnMixyoi tvi-^it .im velint .

. Ub. In melioribus ediiioaibus habcuu: ^inafizit Enna mater. L i. Primtumf m . ^ . . i. iiK. 'Ejgaconai putu fummo id ingenio abeofa. Aulboius cozianeus Ciau- Hamd frtcni M. £t de hoc comicatu esifUmo intelligendum Narrium lib. Et Ub. illudLuci. codice Herculis Ciofuii: Hamd frtcmi da peiter. Divin. ^kanpayut.a. ccmitfs . c 10. 2.frt^. ^l^jUt floriiomjt ^meniam pt^ater in t^£tnA fir^ineat inter ctereas Dee'td. I \-§l!aa ante htmtneifrafa f landes ctmedchant.Kcfli^cre dicebant.Ji nJl afndinferts f_mf:a'Jffet Eljfio imjiaverat . SoL Hctc. 1 3 . 4. Kaiaiies •jEtnetas itiSer Di. (J. feroxtpie Patloi.:to gei.t» etijm . f. yiuJ Attica re^ic. Stat. rts Prtferfinafrx cjj'.fx Ciiiidt cinerr giattdts.\. ^.cenfiiitleilliun : fiugum invemaium I : gendum Sc tota paaie Ennxit Cereri frcles . Wi. \e fcret him Phtbem Xam & diano. Ec lit>.iant Efmat . Te^ne ^tiam tcta irrita qmifhtit z/£lna mattr. lat. Apul. Ceiesapud Statium . ut ell apud Valedum Q. $iiKtn*dyi. . . fcx cmm mjrito.Gcocgic.i raferetm .fic Serv jbid. arbercs .uippe Pmient. ^mmfarenscTi^inaIis. In MS. Argonauc. Luctcc. de Rapcu diiic Claudianus: ^Krfl iHter C<Yeris troles . lib. at^ne andatiffimi fnfflicit exfiari vtlebant . Mcx doI«r . dafes.nam Siciliz civitatem veiiit. fcdfanmm Cereris effe h. nmlli ccntitmm lefftera.Hor.fed iffam . D.6. Urrdsm^me x-irfinem .Ehfii Imteiat fjmtfa tyranm. 4. conc. 1. 1. hic dticr erat tantnt. 4. OlJndiferas inter tmrab^tt ttrfcra qmercmt. v. Inftit cap.' Cmm raftam d Plmtone Froftrtinam fiiiam dim Ceres qmafiffct tandcm aiifmjndn . . lib. ~.'iV.itatli vinJiiem.^alaudMBiillegit: Dttinear. 6. fame reOe . s. Atri. Ctiticonim cateiva poft cpata virebat Et g'. .is at ^AJmma Cereri ite^at a^ia Drme : Er.atamxfacmla & y ^ & hiftoi. Piin.itmr .JuvcD2l. T.lat. nt Ttuci ncn civetillims civitatit . mimbtts ta trfdet feniiis Emtj \ j . lic Ceres de fe: fer mrbtt Imfins erramtem ^idca: fer rnra Jmfiter. genc lib. nemms^^fieres qtiidfHnt? ^mid fnmftttt ex ot£tna . crine efmfc. ^dftlUat. ctncita tnrjm Fertmr. TibuU. nmttc glori. i. lib.i. in ptir: . 9. Clare Cyane ad Ceierem lib. Fuicme aa. Geotg.t. . iile r:f:ond:t foJpeamrrteT:i. fiattdimm comrjiirei . facTormm vetttflatcm faCTvrtKm Teligicnem . Mileliar.^i!. Conjedutara qui Jem Tcniebi S: emcnclariocem hic promovent. 2. fjiaitdet iomcicre.cap.. quod cognomiois ab c£tna. hine PalladAimnxit. ueRapcu: SmfffQmijme nahis . i. tmnes aiceia .fed omnesfacerdttes. . ?. Lucaa.lib. lib. Tull.itrix erra-.rmti iontmcnfir. 12. Unde Ennej dicitui.t vocat .ti:anim ut rudu pucUarc^ammi . Scipion.. venijfe Eitnam . <[. Flacc. in C. Ceres ergo redux Er. S^am Pr-irJ incedit Cejeris Prcf^-^ina pitrr. 124. 56. Ovid. Lo. 6. CbuJian. Ovid.inis atijm* Arcaditisfenftbms . . depreheodic & infeios eam agctc. ifiimsfceieratijjimi . de Rapm: .tna . lib. ifo. ncn mrbs -jidetmr. . Amob. lib. ubifiliai rap. Sciviuiad »..jnde relScia Unica. nen Proferpinam afftrtaffe. ^ttid 'BambcKis tm^m-imm at^ne hefptinm rnfticanttm ' Hinc ergo CccCS . Cirfj PTtferfit. M. Et Ub. hine clart Prvferfina jmnffa Dianjt . I Punicoc. Sty^ia tmm vefie facerdcs. aliarom virgiDum comitatu iaciiius decipeicmui. SU. I. belli Piuiici: Q^ . 11 .Autcl. lib. Cereri .tiJccret. tnpciac. fub qua rapca nlia. Valex. emerfns Sty^iis ftrna^ibns Orcmt. de Raptu: Hadiianus Tumebus lib. s^. I. jScherer. Mycnoiog. Et habct ab aliis patrocuiium. Pub. Flaccum & j i!ta amtrmjam Ptn. in Romano Mattyre Cmr fi eUtrmm nrmo rafmit vir^in. frimfqmam U . I. y. mlnlMmm c-ftTetitmw aiiarmm pmellarmm . itm Jovis imtfitrafftt amxi^imm . 3. <. contfrehenfa^me ifefaccs omldftra^.i: jnam fiebam ferf«. Ec in pizfac. c. L. jfffm Jfvit <^j< in Sii iiiamt remerem . Orat 4. itiftttuTji V M KoukmiKvu Et eodem libcoj Crjta dcmms la (jmibms efi eailt LiB. inibm. Pmilmdem aJJit . .0IT1T J. Vertem : Cererit nmmen . 59. Mitcr Orcms.-us adaionica ell. i de Raptu: c^£tnxm Cereri frciet eftata vircbat .-m mmffe qnarcis mater crrat prr:. . hinc primnm alfmemtmtn. Seiviusadv. lib. Sic dea.tbrifniffe C.ttis Sicmle fmb Tttfibus i/£tttt S.. in prz&tibne. i. iSc Ptofcrpina Ennaa nomine pafllm appellatz. Claud. live JEmxi . fed tamcn celebtiores audotes advocabo. Hinc etgo ettores lliosCeics cxotiaeft & fmltei diu filiam quzljvit. Fiimian.\moc. Jul. ut inde natum Ct pto*ert>ium CcresPTtferrinam yttrit de his . Fur. dmm rrpferpiu. Suid.itic cmn kis orhis. . I2. ad v. fc z. Et in voce c/ux7x tot x^irtci /ucrixtf?. Ub.tbitare afndftfe Cererem Ettnrttfcs aTbitranttsr . filvaijiu inteilif rbantmr . Gell. 7. Adveriatior. ^ : . Commemorat Fumicus loco ciato . Et fape hcrridivr flamdem rmdante marif.n^mm Prcfn. IitvmitCrreifTmmenta. de Rapm: Si framgttnt ctmrnttmSj fjbmla giandes. Ub. Faftot.'eri: anmia emrfm.<I4-» AKTIQ. Sciomultishocpioditum . Maciob. S^. reprehenditut. conc. Thebaid. . Inveiligau tandera diligcntei filia Prolerpina .jm qmarit. ^ z..t raptam Smflnlit .Amt SiimSa fmh rmfe thcrts . Pumcor. lib. cap. I S 4. ^mam cmm <^ fwr^ frsstm fttrrescimms Cljniitm rttrfns Vila.fe terra fmb fcniere M . ad lib. epiil. Sulpitia Poetria in Satyra Caditmr Ertnaa cafta cervice jtn-etua. StyptfiiimsfTedidit Vtii. Ceret almafrm- attjne antifiitet Cereris effe videantter. ConUuiiUcei& ia alcera iabula: Enaxa. in vtxe «' {'«ris. 15.£tnais lccms efi i Xcntine Pergmfa. . tnm . AuTonium nupenime utatos Claudian. qmifpretj cafitittienercfitase.cap./:bms . IL 1 pocticnlib.rerem videTettrr : Etenim mrbsiUa .cmmaHteaglanJevefcemmmms hemimi tUtrentmr. Cefferi: inventit Dodtnia qmercut arifiit. pindfjtmm nmftw . f Ctmir. Ac ego piiotcm lectionem polTc def-ndi puto ptztet aucloiescitatcs|»oiim<: lapra. Fulgent.. hame etimm virgiy. i^nit .. Ital. v. hittc grefjfihms harent Pali^dit . gcnc Sitfamis exfarrt . Laftaut.t :i-m matre r>r:. lib. i. Et <jmi rmrj dmant Efidati-ia dexter faukt Ce'. y. 741. PaUmit. ^ifidamfmnt. lib. in pcindpio. eleg. ^—— inntcmnf aittiejma .Etttia tm fimmiachTttm Cereris tcUere amdebas? Araob. M^mjli tendlt Vrr framina fjffn. 2. Polluxltb. C. Eitanar Smm:i.<fmarefertm _ -tnfia^IamiisferineTemttcJ>abmIt. jlIticT. Mcramorpho<eos. tmmafe cxterafati . Sta:. lib.j:a^s It:mt efi d v. Nac.ilandimm ^miffiamfjfimitt. eleg. ^ &a £Vt frKminitrt i/fb^k Xon aiiter . iK-f retinet gemitmt.iiimali f_rjKa in qmjm rein Af:a!aphms. i.nCTcdolosVenerismaligiiirapieaTidj:n!e. tptid Eitnfinms fa^ns.am effe afmd inf:'cs ccmferit . de Rapm. Ex hcc laptufci^uutuiii cl\ bcncncium tiam antea hommes tblis vctccbannu glandibus.cap.a tamfis iticifit £aim f»"». ti. Hinc poccz. atjme Eimaa nitmuna £va. mmde Prtferfina adfmferos remeare ncn fctmit Sane Crret d Itve mermiff! fffea di.VicgiL Ub. ——— AchiUcid.tac. P.'llt.t z£traa dafes. 2. £ui incaflum iaboranr. £.6. L 2. JuvenaL ad v. L. Ec lib.fjne aoi reBe DiMSjr v. L 2.t re.Divisia amtem infra^st ^imflamtU tamabantmr.i matris . VcLScholizft. ttt Verret. Gcorg.

Triptolcnii. Thebaid. indi^cnttbns frttmcnt a volando dtJlrtbMit. criticcs prurigine in de- apud Herodotum lib. ^lros [ip. L. httjus eriim & fqnammea curvis fruSttm comcd. 2.\u. Panopolit. f Sidon.ts.rjcrjnm tcrrarnm crbem lufravit vefigando L.iti a^rxttttriram . 132. Jam qn.LyncHS rcx Siiillifuit iji. Rom.mdli/ori fiint. P. Ub.intihits cxtnltt ignes. lib.univerf Epitoma c.nnHmfaiinm. 5. Odyff fcripfir de honiinious toto opere (ilet quod non feciflet puto . rjpt.var. fenior hoc modo VettitValla: Afe petis Arcadiam ? mHttiim petis hand tibl tradam Mnlti apnd Arc. 9.^«F li ^dhatroc iinm antcm mcx crit . in .Ceres a Ditcfiliam . p.ii. pag.infrn^ifcra h. . Htt temporibMS fabuU JIcl 4 fimt deTrtptotemo^ijKod jnbcnle Ccrere ferPcrnir/rn pcnnis ^eji. de Rap:u . cnrfu fitvos frenaffe dracones ignaras Cercris qui vomere terras Mattian. . Triptolcmt frtdltnt angnes. ut infira piobabo .qua:fubnoctemqusiendsfiliaclaboreni exorfa eft. .boves dom.jltas IiiJWiortim ufus expojitas. V.'rGra!cisdictus.i. i. Ca-1.de Kupt.rorltm.Jive nt alH flngtint. Triptclemt Imhiitt.i^o txdas tnfiamr/iatnra tahori. ApoUinar. unde Hi in . Quodinannum mundi 5 797. 67. 51. Argonaut. cap- 12. & miis fcedein nominibusproptiisfapecortuptus. epift..indifera mrbor apud Modcratum Colmnellam lib. in Symmach. //* To Tfi^ifjttv t rcturtii ydf Tcr xct^Tor ijff-fl/dr «1 '/. inquit Plinius Ub. CumTrtptolcmKs hcncfcio Ccrcrts.Tifijt^iotJift:^fx Jic. tsai KfjLifAt . dclctipt. cy^Etherit fettx Jic orblta fittxit tyKtL^TA Ait TiV ^'J. Dionyf Halicar. 1. Nodu i.idiam vcfentcs ^l. D. de vcrhor. Et obitcr eodem opeic cap. 28 j. ^ drim. JpiJr» t(t)(dt <f' oEr ttn dix<piCo\oi irplz tu. 'A6ii-/u7otff'triJKSt.itiajiiftrttitniitrlendttm. ^ 55.i Jjcns. 2. 12. & Ftc~. 12. v. . 27. 2. AthenienfBiMlothec. Jive Meden . qxod jnberite Ccrcrc. 19. uoftcs vidcas ja. tx iifqtte ^-.It fpivijcrls in curribKS.Eleganter Frcculphus LcxovienfisChton.nibiis dics n. angMlbnsftrtatns aHtlbttS.icninm per tlicetiim. Hcrc.pr£teririjlrumerita i 4 arandt. nfnm^He compericns . nt^/j/.pasne inlimine.y«tiiyu gl.7re. Fiu. Avien.iridcs Argivi pyr. 147. ori ^xKdtnt 'A{xa'. l^im glandcs palm. & Cf. . Ccris acccrifs f. Pfudent.iJIs Ch. 2y. lorifa navt ad urtct . • lib. cx. Fr. Thehiid. tfZf Jtiifct! irnfietini ?r\xaiii(.ori. 12.at ' Huc c^ Archxns intrnit : Arcades fiint pertinet otaciilum illud vetuftiflimum quod . ijiicm PhiUhorns alt. 4. jr/jva qKmum damrMvit Mijta. Autholog.Hij temporlbus (Pelopis tegis) Trtftolcmcns.r2. i. prstet loca citata lib.i\/(oi iiiuin. 21. i. IJts & . i. otb. 1.Charondas ad eafdem leges cap. Pollux lib. ui i 'Afj^oTiii t»7ti. & Choro Llbra Phreheos tenet /equa currnSy Titrha fecretam Certrem frcquentat . Amiijuar. lc.^^lccrTnsvl.it OJirls apnd z/HiyftioshatiJiir/nvini. cap. carm.tliiratnr gt. Ant Nonnus Triptolemen olim .l. Feft. 2. 3. definitglandisnomineomncsfiucirus intclligi . V.Fl»".x . l)aidian. Aufon. nm prins pcr acervos trtticnm riumerarcrur. Merc. Placid.:riim apudSuidam in vocc /2c^>ia»w. 26. fi luo facculo uilus glandium uliis mor. Claudian. iib 2.mt Arcades ll/mdivorl. Quem vetfum.i. Capellal. Triptoltmns apud Atticos docuere . Jul. dnittir. Tabular. Stiabol.t .fKolhi . Argonaut. ad Nain apud Athenienfes iniiuptiispuetcanirtrum priferebat picnum clamabatgue 'ufjyoi iui*n . tena: n. ^y. piiter laudatos fcriptores. §jil primas popnlis dedcre arifias . i. 15. . ut miiii lit mitum in tanto anti- (^cographia.c 17. Claudian.ixlme fjnod homi/ies . 73. 1. cuins filinm Trlptolcmitm pro bcncficiigr. de Raptu in limine: Arigiics Trtptotcmi flriditnt Colta tcvaiit attrtta jrigis. & liinis mclins f. pernox ulniavit Etenjis Menfihns. Aii^DTgcc 7. v. . In memoiiam accepti hujus beiieScii decteto totiuspopuli Athenieufis in houotem Ceieiis inftituta funt facra qu. fil.fcieiias cjuafdam clandcs dominorMm fnijfe. stci Sct7i» (y 'AfKattiti fin\xi4zdyci uvSfis isirtt. .iir . 1. fc.um. fed pajic & Graics fuit. Claudian. Statiana. dc Raptu in principioT.. Kon crim TriptoUmo vcrendam Eleufn. cap. - CiP.ccedentem. fignificat. fed Triptolemi opera f.ts C. lib. Artemidor.i[iquiorcs Atlieuunlibus Atcajes non alios quam glandes. celebrabantur. i .ilnmno fno Trlptoltnffrugesferere iomm(i«/7r^viV. 1. cap. ff. Eienjin .C. c. rejicit Ado VienncnCs Chton. Ideo Atttii noCtem cclebrare myf/e. 16.iliim in:nd meiins. ^uod n.Theodor. Quod non Romana: tantum cunluetudinis. mglandem in alicnnmfnntinmprocidentem coUtgcre llcerct . 8.impliajje fjnadrtgasjunxIJJe . 4. . qus fhorntnihusfrHmentnmmoriJiraret^fiifccptnmhofpItto^inlcrimere co^itavtt. c. 2. Etcuriofe Hubertus VeIIejus. I. Sen. 'Afyuot Athcnic>if< s iac JuirioTi tiX^^' Jircades^l. narratLa. Capclla lib. CmJMp'iiit lutffone fmnl cihns afpcra glandt.C). Placid. in Hippolyto aclt 5.iibus. lemi Elcrjo Thcfniofhoria dicebanmr.itus. I9f(-. Tirynthii jcrojilvejiriapyracomedehant. Sed & a. ^ln! priml mort. Tripiolcnins fegctcm t/rjc/. & 1. Phllolog. pag. .frMges oer omnesfparieret icntes. . peiori glans.Tom. Kartatfofc CJulius Hyginus Fabular. oh ativsentnm . 3. 1.ifccbantnr. Ccrcs etiarn.iant. in Thefmophoiiis accenfz geflacxcmplo Ceterib . Mattian. & /. v.illbnsnjnmreriim. cpta. Lutat. cut infana .mcnfnTas invenit. ^. D. Thebaid. I 5. II. z. cap.-. 31^5. Utge^Tripttlemnt «t eftauaoi opti- Kcitlv.KaLfn^Afai ^A^iuaCSaLC KSLt /aslKita . 9. i. j. iii MonDlyll. lib. 2S. majoraijHe ctmmod:i fr£f:itcrKiit.ijicat opulentos . lc^t. Ii^ie Stat. dljirthuiffc frumenta.fcmentem^HC monjiravit. lib. Ceresfrngesferere.t mijfiim d Ccrer: Triptolemtim Itr. . Hinc puto dcrivatum . 412. 658.&. Cereiis quidem id beneficimti is . 'Afxctcfic is-j-av ^/Ijiercus ^HXuntDiyot. Sen. Atys pitkher item cnrvt pttcr atmtis aratri. Aufon.u- Et non Et Iib. adv.iftte frunicnti nfnm gl.Ra-vardusex illo in legg. qitcm vocant TiiUiarium "BHxigen. cibos habcbant . v. iriverttendi fTHmentt . xctTc^ Trdattv T»v yiv ^UTsffct :tcnoiiejquc ft^it. Fngim.jpro ^no/iVvr/rrjffnullupctiir. frtt- Arcint ifrirs funt faces mciitum in rf/EgyJto.277.ea- bamui dcmqnelJIs Mfxm. Flacc. gum faiio gcmibus cognita.qui giandibuspingiuores tieri fues I. 84. NoittivagTimqKe ^rcgem quamvts fht luget . Aiiftoph.h. <)uitatisconfenfuHonierumlilnifle. Iiidtgciittblis tcrrisfrnTtuata velaudo tnttmlerit. I43 lib.Ludov. nelcio. ^Eliaii. Aii^jiTgct/i iwfTct xntfti troL^cti rvxTOc T« . adt.ivisejusferpe/ispermaliisfnerlt ._Kt vittm Dio/iyfins apnd Theb. Rhodigin. hift. ubi Sitt. Unde in Xviralibus tabulis cautum. iS. "rhebaid.act. . //iiya!xots yvKrais ifint tifSi* mapuis affuetis talibus fiiiflet cognitus.tndibiis alvtis. iirca/ios err. Marcilius iu eafdem cnp.irta Eteitfs doria Triptotemt fecat. u ^enns duWfO ?rvpuv •tbC dv&fctTTis.& . Laziardus inhiftor. Acharner. . r. Olim commnnis homhns clbns Auxel. notani antiquiiatis Cax appellanmr ^a. lib. a/atreTiiptoEtciiful. Ant . faces acUiibits. mi. Triptolcmns agricnitiiram . Val«.indi jircades. hofpitto reps Eletifi fcrtiir fntffc fiij. 22.mdi-.Ceres ojieti- & dit. hift. Oneiiocrit.ibi a:nr propter^landivorcs m. 16. epigi. cap..i. 180. :enorcm & rainus numerofum mutaie volueiit Scaliget WawCi AfiL%ttini f*' etiT«7c5 ftiyet fA Airiii. & . lib. Cuuagoras Cercris Stat.irttficitim.un di:m ijnxrit. TftnloM/xQf fftsrofcf tvft ^ifsra^y»? Wi tt^^oii. 'Etdiferte Ulpianus IC.Apollcdor.Ds LlBERO PATBS ET CeRBKS. Vakr.V«j/>. ob id dedilfe fiifpiciones. lib. Et clti tcBIs properant reltilis & . Etad I.

. qiio initiaretut .tta Cirei. ^a<fs. qitcm adi.ge metti conftante mammo fjcer efi ipfa . qui faciandaiu offctebat. 93. Jan. fuetudo . l. Caiiio in Antiquis leciionibus docuit. Parrhaf Fla-jj. t. lAzm alibi I. 24. Rcr. doQorcs f.etaiitquc filii. Ovid. coluerunt Orgia txda Cecropiam foiiti "Baptx l. .^eJ?atio lolenmis in Thelmophotiis. K.i In his lacris perpcmatacitumiiasobfervabamr . de Nupt.tnacjKeCyhlcia videbjninr. . fcd in omnium laccrdotum initiationibus. 1. cap. I finiHl tradit.toc . At tn jr. quem ipft ab J.uii! P. Nai. Rerumnaturafacrafuanon Cr ./rre . pulchre .its. Vet. Varrone inRcRufticanotavitantiquedictum Tibe trado. in act.rf. 91. J. quo cum pen eniflet ad ccrmin . ui femper ^.mathcntis .gari licebat.onfpicere intc^it corporihns atque nudis . cont. ad Demoph.AiixJS KfQcnt Viiium autem in editioncmGeorgiiCedreniirrepCt. in-vefiibHlo ejtts haremnt. . Sucton. . «f popnlus .tb . obfcnat Brodarus.cat)'. M.tcei atto^it Elctffis. rednila ^intnte» quod eft ts (/.j tn magnis facris h.cgregium ritum rraditjnam unaqusque non geltabat facem . Nam inhiftoriai. I J. 2.ttic»c criebrantHr. Hcc. num.tnfia Cercs. ( crcli . dimiffk con. ^ nihil aliud rii fjaiTf^ utalii volunt quam fmmenmm. lib. dc Arte: ^^is Cercris ritni audet vulgare profanis P.Iibi. propter hoc. nec Kiilu . taiitis ccujiias ficris f. i. 1. ttcc z-ti'. A-. Tatian. I. ui omncs hifiorix loqHimtmr. Sc I. f*<ix^ry:.nam Athcnienfes iriafcfta . luto Juvenal.in habailis Jinttm fitia. tanquam ma erni Uboris^ folliciiudinis atgiunei. 1. Furcnte.rjtis vetut alla Jilentia facris Dcvcttts tcncjs . quod terraomnesnutriat. Adquoium 11<. ipuus Ceretis inftinica.'Jul.incnfi vel Ennettf. bcneficio alanmr homines. tiiitiot Ah/uiitk/i. 1. I. Lon^js Elettji tjcita act. Elenjina.. ideoPapinius paulo anic laudams.Mofchus Eidy. Quod liebat hac potiirunum unus ab ara facem accenfam maim comprchcndcbat in templo locum currebat . ja^abo faces. .aHt ce itrcana di^nnifaccrdotis^acpcrhocjitfiHS.igebant l. Et facis iltius non in facrorum annua celcbraiione tantum . & .tccho .iti anica legeretuc in aliis edirionibus . Sen. Schoiiaft. Prudcnt.yfteiia obiddictaoVsTv /:<i!ur liiiplicia:^ 4rv. epift. v.i^are fc.pini ntmetiio. in Choio: Tibi 1'titivam matres Grajie Vutgarit arcan*. ^ ti mn Cafpi* tiirit Es:. 2. lib.i^naqtic Threiiia facra reperta . & inCh. t/cdifera Qnoi cnm nunc hahet ilU dea. magnj quie . djufa fuut.\t. . Faftor. ccp. Oipheusinhyinnii TrdiTttf . <>. jam matutelcentium. 1 Claudian. Indc faJx)(f(t. I.n/«*«j . Et fer itcdifcrM nr/fisca facra deety unde poeia:.«44 Cecroftdum . "^— ^— . donec filiam repcriret. Teftis Heliodor.Si tn fanSa Ccrtt. atteriui antiqiiitastanta . ut fupra dichim eft. idcd . i j. Ipii Ariftophancs lcco laudato h\ur S< i/jtuiht /"t' i» «iTU Tii fnyiiKa. Laclant.citm in templo Cereris non poflcr: nam tum fetebacut cujiis religionis in templumdicandaillideo. Vetiir NicodemusFrifchlinus: Kumnam hxc ea ve/tis efi .lio 5. nec 1 . A^ollonii Rhodii citat Bacchylidis IjTici veifiun hunc: 'Eicarti ifttfifistVKTie ^ttij-itXoxi^T» ^iyxlt^.jfacrj fiiillc vcluti xai xM.trnii. fed currentesfibimutuotradebant. extat Locusautcm. D. yy.itor. quain vcftem quis eotemporegerta:cr . y. . qn. Et in Herc. quid cttcrel . Tr. . Eleujlt fcrvat . quodgrandibns & protenfismamiilisdcpingeAtnob. Divinar. qtt*d oficiidatrcvijcntihns.CHmpojiea . .t. lar.-uy?:r:f qnxdarti f\rct:oraproponcr.ite txdijcrx nodis m. pro tribKnali de pri-iile^io faterdotum AetictCgrertst%» . Ovid. Lib.:im tj. Et 1.zarcana dicit myftica.appclIatur a Pluiarcho in Ariftide in prmcipio. «h.itiatt. alteri fucccfluro & curfuro eandcm tradebat.Sen. Nat. atque iti p. 1.c.ipit'. benevel. perjias in tege tacendi. 159. Lts. Terrj mater omninm .oitatom fajtHafijH: f. Vcrtina. 1'nlcanalibns facrificiis Promeiheis: ptimus quidem lampadis in ufus Vuliano rribuilur . v. At ^cmina . Stat. Aulon. i. Al taniina cum ^ Alumna tcm . livc. quod fmgum . L.v. —— — ^i Cereris fcurnm in voce Ccmmunior tamcn eft&rcccptiorcon. tum & Cereales ludi inftiiuti utcxpediam infia 1.ijfars Cotyton.1 vcntilabro cum quo depingcbamr. de Arte: Tc^aque Jint folita tnyflica facret fide.ila. Thebaid. gcnt. . Callias.s atque ardct .tcroccHm . Suid. ^fjjiTt^ o*XirTe^6Tfjf«.tl Lttcretii) matnmofam. iifo^sittieLi i%SZ^oi. Commnnis alunin. in Romano marryrc Face*n reiifi^a vcfie prKtendil Ceres. AtbemsiratiatHS. Firmian. citrfu cui femper anhelo. Fa- oroiia iircumfiantlum folns audiit dif rptjntes. ab arhore cafta.od.tum.i. e>- Pantica .tibi. quxft. 5 1 Nonfeme! qHtdjnifi. 2. e^ Mammafi Ceres . . fjiifcri in iacrisie. cap. UnMmtibetctmmemorare dc Ccrtre Cjt. M. a locoiuin nominibus. Agamem. Cerrs cnuCta fubminijiraiu. face iccenfa vi3catur .itis cnim bonus. Tuli. Et Diaaa: Segellana. a coloie fruguin epift. 6. Mirtian. mcrlsftiit ut. Ea fiiliicl d callidis kominibns injiitnta . tfi Sic enim cmendat Dionyf Lambinus. D. deos deafqne fiiciho Cerercm Mitfa ut prxdic. <>at. I.liitcrptesHoratii adlib.imf. Romanakum Romm i . ictur. Lampada ja{Ij>it. Oncmaft. 4.s es? Helcnius Acron. 7. 4. Schol.e accenfis Prefcrfiitam Ceres qnafjfc in Sii ilia dijtur^ id^ircofacra ejtusrdcntitim txdjrHmjail. TaHa fecreta 2. cap. 42.ilatiis . Et in Hippol. qitalcm Ccrcris -jttlt effe faccrdos. tjwf.^amo? . 9 pag.qHod ionfiliii occulte dea ufa efi . gcnt. glHiaf. facts ptirpureas niveo difriminc -jittas. Coinpcndio pag. rarionem teddit. in Ccteris myfteriis faccs geftari foleie P.qHc jiflxa Ceres J'cti-. fcu locata fcu piSa. z. ElcMfiii. Jibi imicemficem ctirfores ratione & tradmt. & raorulibus oftendiflet.et aniinr.Gcorgius . addit Gcratdus ^ . & htammoft. de Raptu: C.. 51. SairaCereris myjii:j erant. in voce Mx/x^'s. a Xylandro D. ifnoraret.:.htis .Mexan& drinus ex M. fil. aft. quajjamus lampada myft.itiidiiitilllsm.ib Jaccho.7rj.itio ^ Quod u^ue adeo veruin eft. iii par-. Atticj. II. non prius eam exucret. OmitibMs iiijcOj tettns cumiilavit aretiM S. . fnitiiitos iios credintHS. Cercris lacerdc. Aui. i .qiu: Piolc. Cercsau» Et lib. quam longoufudetrita . Juvcna!. 8.Ti^->iTn hifirjtiunem primam tnjiritniagnis lacns qui initiaii volebat. Licntxj Ccrcs etiam di^a . 4. Scholialt. Umulachruin dcxtia inanu facem pra:ferct>at . facis.\iartian..tnanoii riorc Jjcrario prcmifuene: (nnnibiispatent . 5. Ipfe Hoiatius ferijfct . cx Luctetio laudat . CapcUa I.a funtVL.Cmn iftis faculis fuifure oblitis currebant.4 Juvcnal. I. Inftit.. Fiimian. Et lib. cont. fat.tcibKSext/Stne:ertii. In « fftra KUoiLj . 7^. Arcanajmbntttm f.\'. Lafhint. Poll.ices. iii 4. & & Profundj.geftariamplius cris diiitpoutiJiccm. Quodnolimde Ccrerisfactistantum intelligi. Plut. Phyliid. veilum elt. urfcribit Iftcr apud Suidam \ti(i. 2. & Panda . Lud. . taiiiosnryflas liixit. in tihi rite fine . . 1 41 . 1.ntttr . L. epili.tque lampas arcmfuue Di3))in£ . 2. quod is ifnis ufiim frimus n.rj irjdnntur. Anti(J.c.Ht Ceresfemper cum . candiiatus eftet. fat. inAuguAocap.iyuin alterius tantM fnit reti^iOfttt adire templi eJHS fetrct a penctrjHj viritnefas effet. m honoiem Pluto rr^iKi^ifrii ctiancm. 21. iiljar:.face di^tiMS j^rcana . Adxa. Au^or catminis ad Mcflalain pro CiadH. Ariilophanis fc.

vcrf . nam qui e coslo Vetiiis ei imbecillior fit.!i\ix(7i . Pri»ttes ex quo & Minerva Apollinem eum . qus Viilc.xrchus in QiiKftionibus . can.ttio an qitia in tede Cereris Le^esCtrcs diJtiir inveniffe. VVolfgaug.iifi.pamiydiifmt .^iiixfcriCcrtrepafjimhominesfme frumentiim a tasinterritptatfi. veteres conjunxeriint de qulbus hoc capite VUlc quod per aerem docet. Vulcanus.^t. fcribunt. 14. Id eft. M5S.trn. colendum quidem Deum igni prsfeftum fed e:~tra urbem iocum ei afllgnandum Romulus ftatuerit.irro 'Dionyfiiis HaUc. qui Jovis & Junonis fiqui tenuit infulas propc Siciliam . Auftor in vita ejus Flutitrcbus. Sectindns Nilo natus. 1.Me. pellat. inplures a veteribus y«/rir«o.i & n. k/tt fuhdS ammo Ueecndum .rttione natajitittjnra: Thefmofhoria a. pcfterior. ad. Vulcanum eflTe ignem hunc craflTum. ubi periturus fuiflet. nam trMfireJf. Ligifcr. cap. : : Viilcanus ferhihettir .i drrs. ii. quia ante iavealitm 'J'l ie&ii"' !egc v. Phit.i leonts. iEneid. mentariot. ti^fnm Ut Virgil.^gyptiis fua bonitate. & idem Frudentius Ipfe ignis nofirum qui fervit ad nfum . violentiorem Vtilcaiti ^ ubi Vives ex Phurnuto addit. & ille Kei^te f TThiiy offov . Siy k«( ra. eum a folajunone citra virilera congreflfum editum . XII. quam taraenCincius yliir/. Attica. quKftione 47.rnite.Clemms . nifi tjH. de Cerere chara ing.uns iJUi9riftijTo/.. Hejlodtts Sc lius fuiflfe a Ciceroiie traditur.lber effe . 4. ut ibi una cum Tatio collega curiam haberet . lib.ives> Herodot. wxTeiniiftfittriintlesrs. Pifo Ai. Ql' nomine Qp ore Ajfimulatus hahet : nec non regnare caminis Fertur. ANUM & Ve sTAM. cum & Urbem & caufas ejus rei inquirens . fuiffet fufceptus. nifi a Lemniis pro Hic ignis inventor failTe ab . Koii tiit AnfniiTpo! 'rihniit wsfi <ii°E>i>\>ms QerfAo^ifidi.s. dicit feciflTe id Romulum . ignem mundi leviorem yc/?<e eflfe . maretur. ut eft. dum adhuc in aere ferretur . de Civitate Dei .in Protrept. De Cereris ijito^tte Grx. J. . Corpora conjif^iist c^ via^nas condidit itrbci. ad Liliura Gyraldum fyn- tag. vel quod cum Martis filius exifti. qiiibus .ibanlicr.xni merainit .innm in eadem urbe .^rro autem eum a . &' in -jirtute fuprem. quad YoUcaniii diftus nonnihil dicemus. li . Ofas ut jEgyptii appellant . 4.ttio votum fit.Honorat. Com- Pium Annotat.Arnob.tm SLp^ libt. . lel JEtitt. qui ufque adeo cultus ab antiquis eft. . & C A P. cont. Plutarchus lib. Piolerpin.7.irttts Mxnalio natus. eft .ii.ini ex agrormn . . EdiMt .itcniis finiliirn rj! . JE.t Finditur . dc illa dicere. ahfil iit cloqitar.( libro de Prsparatione Euangelica fcribit Ignis virtutem Vb/c.7j fcribunt dum etiam ex ruina-cum prseceps a Jove datus eflet e coelo . vel denique cum Rom^ ab incendiis ftatim a prirais temporibus raultum periculi efl"et. quem cuftodem effe ^gypti volunt. ejus. quod ei templum a T.l?/i Hoc lcviias indiilgenDaqiie Vcl lic iniiocuit. cap. Quis hic Deus fuerit. Cap. nam &fura ipfmsThefmophoria.. dcnique Serv. auT«f 017111 .mtiir legnm l. eft.i il^ris na . in cujus capite pileus eflfet volet. E«/f4(«. antiquus poeta . volutionis. materna milii hattenus melius • .ivit Et leges Jan{las dociiit . ac dehihra Deus .utpote duos ignes.i 10411111« Cafpi. inter rccemijtcs adi gcntil. \6. De Vulcam etiatn Ser-jiiis 6? Veflal . is fortafl^e eft . V. & libro 7. 'tafira. Lizium Baptift. At ego ptiorcm vafum S! tn iifta Ctr. prodit. pLi. \ii. Horum ille . in qua de rebus arcanis cum Senatu abfque interventoribus quiete poflTent confultare .foJlqit. cujus in tutela Athenas antiqui hiftorici cfle quit.OT fuit. Vuiiis confidcremns myfieria & illa divi- Calvub^. ipfum Romulum Vulcani fanum jedificafle extra CEruIeus. cocleftis fymbolum in terram delapfus eft. fan{la illa per-jirilia confeirata fitnt gente ah 6. Vuk.ilv. m\iiirTH iirbil/iis lili. Diodoro tefte . Templum Vulc.idas ie^es daret.ich. majore ignis vi & violentia nomen hoc accepifle tradit. ubi integer fyncerufque ignis invenitur.?OT. : .id '""'" '•'cautur^fed lioc IdcofinplHr. fabrorumque fornacis auftor . eodemque cum Marte domicilio efl!e noluerit vcl quod in hoc templum illudaRomulo conditum fit .it! >i -. Cicero libro j. Rom. quia fine igne nuUum metalli genus fundi extendique poflct. materiaque indigeat. Coelo natus voUierunt.De Vulcano et Vesta. Callim. 7. ad libr. & T VE' . 9. Tertitis ex tertio Jove & Junone. Ifidoriis. gcnt. In hoc teraplum Roraulus cum rcliquis fpoliis ex Cameria quadrijugum sereum currum deportavit & ftatuit . Ille enini fubtilior Jttfiter eft .rjefiam appellatam dicit. 9. qiia Thefmophi^ria nominantttr ^ GrAcis . . . Augufiinus paflim Vnlc. ex quibus quatuor ipfe recenfet. . Veneris caufa fimultatem .c Cereri.f proditos fuilTe afiirmat . de Natura Deorum. fivc caufis Romanis . probata faiv Si III f. Le^ifcr. cap. libr. proditur .ino Romre voviffe Titum Tatium V. admodum fortunatum: clauLk«Vi«. appellantur. - Et me nm gr.tffeiis lib.i» Ouam correftionem debco FUvio conjeaaneor. 'flt Rcip. 11. qui Lemni fabricas traditur pra^fuifle.oIi« fuiumus f. fuique ftatuam ex viftoria coronatara locavit. iz.iThrfmophoria vocant. lic legi polie cenlco ex Mi>. propter fabulofam illam Vulcani adverfus Martem .m .r( \iyilv. dcor. verllis Colotem Et A»'^«T(J*v ^tv fxo^ifov 3 Cercremici^ifcr. fi mccum non ipfa pcriifti. non liquido conftat variant enim inter fe fcriptores veteres. quo pafllm utimur.lEneid. . in Hyinno ffa«i.tnii»! appellatum & in forma horainis ei fimulachrum conftitutum.tandiin. Iniliationc qii. claudicans fingitur. .

In hac a. irrupit in ardens penetrale. Eftam .t PompiliusKex Romanorum confecr^ifle videtur. multorum fermonibus eft traditum. & remanfiife inter Ethnicos cum tenui umbra depravatorum rituum.riV/«/». quondam ex hac infula Dard. ut Viod. Macrohius eam unam ex Diis Samothracibus. Pingebatur nonnunquam forma mulieris fedentis & gcftantil tympanum. Alii fabulam addunt. Simulachrum ejus varium fuit. /^»e/«.»//.^ extruxit Numa Pompilius . : : : Cf» .im. ut oftendit hic. clam fuftulilTe. pofthabito publicsutilitati privatopericu\o. quod terra ventos in fe contineat: interdum aliter. forma eflfc.cujus proprium nonien cum fuerit Tidea. clephantos traduxerat. qua. cui loco etiamnunc a doliisnomenfit.cumalteram. Vufor. quadereD/o?/y//V&P/«/. maxime a Tvrrhenis. «f/. ut fui fimili templo Dea coleretur. tum Vefta. e/Tet fc-d ut univerfi figuram exprimeret. & puellas docuiflet ferapiternum ignem facrorum inextindtum fervare.W. Veft& Si iricti nomen nihilfignificare. Si. quje ab illis \ri* dicitur: vis autem ejus omnis ad aras focos pertinet.qui /<«»«/ diftus eft. folis Kdituis cognita. & notam Anex perito rerum talium. Onuphriiis Fanvinius in dcfcriptione xiv. . Feftus. Cicero VeftA nomen a Grxcis efle vult Ea enim . coiifpici ea fas cflTe. . alterumplenum. Fabius Piiior. ob hoc Veftales dicuntur. eamque pila. llienfis effigiem efl"e veram.& virginibus: adduntque argumentum non levc ex ejus incendio. Templum Vest. cum Trojam condidifTet. de quo tamen eruditi non fine caufa dubitant. neque a quoquam. coiendi ignis confuetudinem defluxi/Tc a Patribus . is qui deviftisin 5icilia Carthaginenfibus \n celebri illo triumpho cxxx.xnus in Urbem a feconditam deportaverat.nec aliis fas puto. quamobrem honores maximos a civitate grata eft promeritus. fuiife uxorem fcribunt. quod terravariis tum hcrbis. terra obruerint fub temphimQuirini. vehementer Dionyf. ut & apud Gra.()-i-*/verbaadfcribam. Qui fibi majoremharum rerumnotitiam arrogant. in ea urbe confecraflTc: jCneam id. Diojiyfius^ libro 2. quo tempore Trojacapta eft . & Gra. de quibus »Iibi.cos. Ego fane a multis acccpi. rcliqua ficra intus abfcondi . regionum Urbis meminit templi Veft&. quod accidit.'EdicuIa:. practer Veftales virgi. eumque Veftam Sc Unitatem zppsUam. Huic ignis facer eft . tum plantis. qui eam Tyrrhenorum lingua L<>i///j Horcbiam appellatam efle dicit. Achivi furto fuftulerint cujus fafti crebra mentio reperitur apud poctas.quod adfcriptum eft ejusftatux in Cipitolio. probare nititur. ac ufque ad migrationem inltaliam adfervaflfe.Ii< AnTI Q. Rotund^m xdcm Veltx Num. eft. vi ftando Vefta vocatur.-Eneain Italinm allatum.adhuc dicendum videtur. Dardanum e Samothracia afportatum Pitlladiuni. &. de quo fic Plutarchus: Traditur Numam cuftodias caufa perenni igne Vcfts templum circumdedifl"e. Titum Tatium receptum a Romulo in regni focietatem tum aliis Diis. &obfignatum folis autem facris iftis Virginibus licitum ea videre. eosdeceptos quod tum (fcilicet bello Gallico) Veftales plcraque facra in duo dolia conjefta. id eft. notatus littera M. quod ignem Dei (ignificat: unde etiam probatur hanc .x ori& quidem compofitam ex Efchia . crediderit. Plutarchus in Carnillo: Alii ignem.&. qucm adjeci. quod candem elfe terram.enusPlutarchus. Fuit Vefta diu ante Romam conditam culta in Italia .UIT A T U V Unde VeJ}a nomcn cum fcribit M R E S O M A N A £ U A. qua. Alii hoserrareputant. Libro dc Uivinationumgeneribusait . Fuit Vefta . qua vita hominum fuftentaretur. ficut ex elogio patet. five Senatibus.de quo Joannts Ludovicus F/«eiadcaput2.etiam adltipulatur Berojus ille. & P. fed utramque vocem Latinam. Saturni filia ut vero .M. Aliik veftiendo-. 5/^/ vi ferrafua. II. Alii Minervx. quia fuiflct Regina facrorum. vel faltem eorum comitem efle vult. eaquecapta jEneas Troja profugusfecum attulit in Italiam. cui. vulgo incognita: eatamennecipfefcrutari aufimcuriofius. . Hs. inter fcriptores non convenit: Ovidius enim ivijiando detim. Jani uxor . & a virginibus. T acceperit. quod Iibr. Aiiguftinidz ginis efle . duo dicunt dolia haud ita magna ibi elTerepofita^alterura apertum &inane. incujusmedioignem collocatumPythagora:i cenfent. xdituorum unus L. poft mortem eam cognominatam efle. propter Siciliam tunc enim Virginibusmetu diftugientibus.numrnus. cuftoditur. inquit. quod rotundum ab eo extruftum cft. Areti. caterifque vcftiatur. in veftibulo templi ardere luftrationis caufa cenfent. In iis autem arcanis efl"e Trojanum illud P.tandem etiam ii Romanis culta fuit. quiaejusmentio fada eft.cam Hebra. non ut terra: (quafi ea V^efta. Ex hac confefli^i rc neiflunt conjedturas proprlas quidam dicunt hic fcrvari partem facrorum Samothracix. fed & facra qusdam. Ct^cilius Metellus vir Confularis.quando primumRomani cumPosnisbelloconflidlabantur. quam appellationem etiam audlore Herodoto apud Scythas habuit. tefte Myrfilo Lesbio. facraque a virginibus deferta c flanimis eripuit. cujus ficut etiam templi meminit Sextus Kiifus . & cum eo Terentius Vurro . cuftodiria virginibus non folum ignem. etiam templum condidifle. xqueac hiftoricos.1ibrii. ab . Alii ab Romulo putant ei templum primum conditum fuifle: alii ab Numa. M LlB.id cft terram .de praeter ignem Vcftae alii quoque facra afl"ervata fuiflTc a quibufdam traditur.o. Sicnliis & Apollodorus volunt. DePij//. 2. ad hujusfimilitudinem formatam. qai tamen paulo ante fcribit. itafcribit. jedis. : & neque Latinorum neque Grscorum lingua.quicamNoK. Alii tradunt prieter igncm occultaquidamfacrainDe^Efanoefle depofita.

GENEROSE. Maxim. Ve^A citltus .t. cernuntur. Virgil. 149. Veftts le. 2. inquit. Karn 6. "'""''"/''''" '"^^"' ritus. 4. 995-. 6. Et 110S virginea Iticentes femper in ara L. Valer. veif 172.. Rhodisjin.lhet. 9.?' a J^iunifo fluminc. 4. In veteribus nummis&Veft^ templuni jEneas patrem Anchifen in humeris portans. inexpugnabilem efle Trojanam urbem. tranfvefta. Insid 3. Rommis ommbtis mos eft iti alria . Vctus marmor. '! lib. pro ffir. Aut libo. Irnofitc vettiftiffim! foii '. BiO' Servio . Inter Penates colehamr . atque una manu Falladiiim ferens. P.V."n'5^'?r aciis ( icctkiara E-x ara ftime hinc verhenas tibi.\im. 7.ciijuscaft. Palladiitm illud imaginarium furripuerunt. idjrco ) 'H Sil. 1.SACRATO.„„t.lib.:m amenlta . ^Eneas in Italiam illa omnia fecum advexit. quibus templa Dardanus in Samothracia conftruxit. Veftam Jantimqne rogabat. fatrc. Lil. ' M. cap. 5K. H.m (-jtajife ut crtficttim jnotidic facerent diSum ctim inde mftibtiltim nominarint) cnifaillic ei fnerat lolhcata ara . rutn jura Qp privilegia.i -jcftihnlo "ahere Vcft.i)ne g»* h. tb. deomm 3 domtim hahes igiiis xtcriii maximi. ft d 'jeftro flcratijfim. Primtim Veftx lib.Iibetaqua. quamdiu & in ea Palladinm illud. Pcrpetuus sEtcrnufijueignisintemploejus. Poetx paflmi. qaare inextinclum vocant.Cic Orat' Faftor. Heltnius I °T''y"?" . DOMO. 6. Heliogabalo Imperatore incenfa Kde Vefts. P. Vcft. ^Eneid. 12. &. fat. ftirore &fcelere defendi. Pliitarchuslib. quod in publico negligentius affervabatur. fidiicia. Qus poftea facra in Ilium funt. pro domo fna. Alterum capta jam urbe Sycas jEnese tradidit cummagnis Diis.nf Inr-^"-' ""^"T '""""" oft^bamr. 9. O.oftriprofreffnsfHcrit. Metellus Pontifex Maximus . ia '"o f 4 lcio 3 notam dignifllimum . fedwiitiunex M. T. Et Servius ad lllud lib.Rcm. ktimilia - . veritos irife contineat. Suidas in voce yit tlya\. Priami filio. . ^"1'^ iiitloKi cft: An?.ter .t tccte mater privata- Thtifttm Tiheritn jial. 7. libr. ut opormerit eimi nunfi extingui qtiod contigilfet.. infine: Dl fatrii. fed liifpenfum in vafculis quibufdam ficliiUbtis.irinm . cap. ApoIIinar. colitis qiiiciinijKC riiiuat.is .eniamrjne xterni d.iomedoritex Trojana altaria ftamm». S.itia fer'j. illud 1. Sidon. cnftodia cjtis templi tertctiir XAsiw 3. Excerpam tamen ex Van-one. in. 1.itn /Vra Troim! 3 cotadim tcrra. Pimicor.tdinm. quemaimodumfuprac. Cxl. M. Decad. quorum duo notati litteris N. ignem hunc non in focis aut altaribus. Romitle in . 6. Thdis Eulnm llioQne V{Jijv7. lib ° I. libr. Fal' ladiiim vulgo confpeftum cft.Clil!hns etlatnnnm vaftscoritentos . ^ux mcdiam HiyW^. qiiantumreminifcor.qui in aliorum molam etiara in illis receptam. PEciiliarc hoc Trojanorum numeii. Ulyffes & Dioraedes per fraudem primum ingreffi .i liimit. Hem ad v. _ yi^ilem(jttc facra-jrrat' igncm. cap. qMod terra fi» .Iibr. ut ineptum ducam perfequi longius eorum opiniones. . tit. . icrrK finiitl. ex Lavinio Romam Palladium tranflatum eft. Vide qiu-c (cquuntur in caltiftimo Epigtammate apud Onuphtium de Civitate Rom. REGIA. tu jam fupra admonui proxime.it.veteres Interptetes ad Q. . Chrylas nyfio Halicaruafeo . Et in fenatu Athenienlumi atam habebat. alterafilium Jnliim. ret. «Inid de Jiierrils Vrfteiin'hns . fiatii£ . virgints . five . pecad. & pro dote fecum attulit Palladinn? . notatjoan. hoc eft . I J)i dncrtim. XII. v. qu» cum deflagraPallantis filia . tem.i.j/o-pcculiarinomiucdicebatur. Valer Ma. Etymolog. lib. 3 iEneid. Biodsus.».^cplicui tugraphius veius grammaticus in Andriam Tcrcntii adt. & magnorum Deorum fimulachra. Orphcus iiihymnis vertiDuIis apud Roraanos Vcfti fimulacrum Mercurii apud Athenienfcs.masfacerdotes ab oo. 4.1»! tgiiar. cum Dardano nuberet . Virgil. ab Ovidio didiim 6. & ititatis pra:fagio. Phr^gias T 2 ti/£niu> . jEneid. . Scrv. - iibr. Tamum quam 6. PONTIFICI.tua fal.ite i^nes . quos Fenates Trojanos vocant. 5. libr. lu %4V Civitate Dei.f.if.FOELIX. nepotum tempore. non carcbat res iiiiuiilibr. P. Fuit alteruni in arce dicavit 2V"/«'. I.nnia t. 6.f.. Liv. Ovid. Herodiamn. Serv us Honoratus. v. Iisc coUegit: P. .t"f I. faxre ir vino . Eamqueparne omnesfcriptores. V\^'''=t'''._in fine . in . Lucan. nec diircntit & K^am^Ke pcr Rmntili cafim perijtie vetcris CapiteUa . .erprerantur. Sed dem cum Efigicm titillam Vcfta nec ipiis h. hahcre mn rfi dnhinm adiiluJlib."''''''«'fi^'''^-'' aflerva6amt .iempelitam . . S. ftatutumque in sede Veftze.Veftameantcrra efle in vcteri Thcologia dooct .Gyrald. - Manihns vittas Veft. VEST. Cieorg. IGNE. 4. 384. ea- - - - HiCC fontis ftitgna N^nmici. ifncm _in. accepto oraculo manfuram Urbem .rnbo . ignis .De Vulcano et Vesta. ut Varro putat. ^^ br 1 Ta ' "S" ^'''1'bita qua. aut Cnm .& xiernosianes. falvo in ea Falladio.itia fcrvas.tmqne pctentem /Eneid.deosaomefticosRomanorum ideoqiie . I?. Juvenal. Palladiiim medio ex incendio fuftulit.jtiro.Jipioqtie . ftaret rum quod omnibus acdium AMTIQUA.iifctes.. cap.tl/adi/im fimulachruin eft Palladis. tanquam imperii ccrtiftimum pignusaflervabatur. Cap. fc.o temflo ad rieceff. . ladoriis Hirpalenlisl. terri^erirts aitlem yltheiiicifcs riemo eiiihiEt hanc depingebant rauliehri forma tympanum geftan. Hinc ex Alba longa . MILITAT. amiffis luminibus. carni.Conftliis habiuts non fntilis aiidlor. quas mihi verifimiliora videbunfur. Pall. Italic. " jUfj-ov oixsv s. - - Et Veftx feireta feramus. Faftor. - - deterfit hoimeii. Scnius ad Ulud lib. Feft. A^™ 7. Tcqtte Vefta m. ad illud lib. Et Et libr. Ovidio. alia ficra geftantera ducens. HxcVives. . Vcjla.qt:od impcrii piinns . quod Athenis rotundum. . L.Eneid. effidto altero quodam Palladio illi fimillimo. Cumque Pyrrhus ex Heleno vate. pag. Paralipomena. lib.Horat.fyntal.ichrHm.ntcnws Vefttc focos . CUI. mafifrjHeffccitftim nriit! locttm coiitcvttis operis r. CL/£tcrntimcjne adytis rjfert prnctralibhs igriem. & Ad Cat. 5. Quocircain intimam arcis partem eft reconditura. hoc igne etat.. deinde fafta in cuftodes vi . y. de quo tam varia tra(!unt rerum fcriptores. tolii 4. Canit fidis it . Flut.rieprimofngidoadfinem. templa .Veft. l8 ii!>st. cognoviflet idquePrincipibus Grajcorum renunciaffet. l£rtis inextlnCins timpk celatiir ia !llo.

itHsf.fi Vcfiatis.autjHh tcrra ijir//f/>. in abpnifo fi^nus niemorabile templo.jwf«r. quos mint L^ivinia fedes jiioruni lucet jiWa Ltres Servat & . (eu foitc.jgcntiirnidlj.TiiaqucIlusin Alcxandrum Keapolitanum lib. Aftionomic locus . ult. ^iioiifijiic exceftum Ipicm cribro xneo -. Feftum Pompejum 1. fab. Igltiir attcrnm trliir.ilcs icliis fiammariim fiifillcntf Atquc Ctiamfl & ad tonfiiitandiim fctltiiros .frof!iiijiics itfiiites fiios . 6'cioSuctonimn in Tiber. Quod baiitur ncgotia.^^iiitc Vejlt. qucm aflcrvabant in opcito non autem fub teflo. v. .(rfi cihn . morbi atrlo Vcfix cogtintKr excedere.iptns F. 8.igro cefi. Ub.ncinoignorat. furj^it ^iamcriinusinpancgyiicojuliani Kitlli gratifi^emitii . Pliniusl.4. infidcns fibrls tKjfmiiijccit. Ubi fcio viros doctos legiflc . I. cap. )il. nW^ Vcltaiiviigini ) . F.gitimIivotttft.vtdjvcratqnevirghii Vefiat! Maxintx. nec mcinini mealibi " fine portento aut prodigio credebitur extinaiixia roilicitudine expiabaiit: notavit Gafpar Peuccrus in Diviiiat. iit qii! illitjirar! fxctttum fnum cjnfmod! exemflo . 8.i rcfila caflt. cpift. & cjiendens 15.l I. cft animadverfum .iilbns . 28.I. ah ara .&exponitignesfcftinosan. Toialugebatcivitas.£>i «^ Auretlitm Cottam . nuUique .atrem Claudia. moriar. quodaC. 25. Auftoi. 6l.ita mis aflicicbanmr fiippliciis. Antonii l'lutarcluis inco. nlfi fcr Vefian fuam. Sueton.il s maximlfi. toti In orhc terr. Annal. 2.itucb.cem .nam cum Carnrliam Maximittam Vcjljtcm dcfodere viv. virgo.fupia. non fuiflet cxtinttus acccndcbaiur tamciiquotannis Calcndis . Pliniol. leLlioncm optimam cfli: .um t. «ra^ti/^aWr». qux me . Rhodigin. tihi iottjut. inCafarecap. tibnsfi. attcritmfitia in xdem Vcfix duxit. Fefilvos Cafriioriie fovcs. vct. ignis fuiiTet incxtindus.reiiqttosfontifiies non in regi. iia mc F. : ^ ' Maxim. ccrtiCfijtiuoruin argumentiun ab eo ignc dcliiinptum in- idem Lucaiius libr. foves. Corneti.cap. Adde ix Vibidia. cratque is dies lugubris.itura elemcmi. de Poenitcntia: ^iid iltum Ihefiiiriim ipils xterm xflmamHS cnmfiimarlola ^iixdam ejus t. Juvenal. 7.irgoVeJlalis.Adde ciMod ercana ficri nmis i^nls i/t xde Viciiur fignitcr .iniil. . infideutfebres .tritm . Huclpcc^ant iUa M. quibus placuciit .l. oninia publica privataque intermttteindiclmn . Valcr.iKim.mCitc]He mcnm Tritonia Vcjix. .iftudtamen.tnlr. 83. Eijuiitis Cxiitfervhpnes Vcfiatcs.irhlir. Vefliefcnetralis ifnls extinCns .fillc&n!nseti.. 14. non tahKlamfeliJs matcrit . & ^ £ 11 fenatiti. poft illum notat Ca. & titttlx fitnt . Papin.irie- Ncque Ut defunt .ite tyr. c/£b«j*« me!.Vejl.tccrdos raroJHrct nec unquani.:. nariantcC. U ITATUM ROMANARUM - Lll!. cap. in eo cip. niinqitld exigua mcrcede vlrgo cs > f.feiifotius imm. quamdiu folemnis inftitucrciur.titcntia d. Suct. Si ijulionam dctlqucro & . quoJ contigit antc ir. cap. inquit ideni Suetonius in vita ejus cap. 11. ad fat.ttttrcjnc in Atttonll donio . quantadignaiio. 1 4.im. c^ rcnatn Tarfejus fater intonahit aulx. nunqiiid lie nHftlis apfettaia esf dcluiquentesgraviltiSed ut magnuscls honor habiws. (cd niUIa harum leftionum placct . - Metam.iium . niftoi.i cednnt . non patrem hunc fcd f. 1 5.od ulquc adco obfcrv. ant ccrte tcmjtus felicis materix tamdiu terebr. Jul.j/r« . Pia:tcv hiftoricos fimum linuat - 5+9.eiatque juftitiuin ubi contigcrat.H>cus .CPIlu. Diminutivum cnim id a cbva V. 2. Hlnc artes Jludltiniqiie trahls. anullo. ut oftcndit multi» Andr. Teftamenta penes eas erant aflcrvata. mlra cetcritate iitrlfijnt fc interfonetido ^amftljfim. Aliis placuii potioi hxc lecUo: Vefiinos Ctfricorne fovcs. Fcfiinos Cafrtcorne . Detcflainento AuguftiC. 2. 4.ificis ad id otHcii duc^as. fcd vcrtranfibant . foves fenetralihmt ignes. Et eodem j^fi Atifufiafovtt Cafricornl Jidera Ve^ct.f. CLFlor. Et Ctandia Vcfiatis. ginlLusVcfix frenajHlt deircta .contraxii hanc.l. Cluouic.-ccipuam qux iMaxiina diccbaiur. cum fatremfuiim e curru triiimfltantcm .Ergo indc liquet. virgines. Fr.fed in voca-jtt : legcndum eft Atbanam vlttam toi.ijhi:>tt falcr !n Cafitollnm . Fc&. Ovid. &c reuovabatur ignis . nam adiiltcra vrrhcrlhus necabatnr.im cum Comctlam Vrfiatiiim : Hinc artes fiudlumciiie trahit . Vcjlatiuni thorlsfiirior. Ad virgines ejus delccndo .i volls dcfrccoitttr. i.epifl. .mUii fontif. 19. & !n aris J{nis adhuc Vhrygiiis .im defodere vivam concnfijf. Panhaf epift..tll. qr. vcl cx iis.irum nnttlHS virginisfama viote^ tur. Tacitol. tit. rat.^ . donec piociuatio fialinm thoris furior : coirigcndum tft y7f ledutnsetiamfine conccjfis .148 .icirdoiis jlamnuis exlir. .Ir- 10.o e.cpift. lib. | itt tcgalos ctimvlrglnlbns Vcfiatitirs m!ttcrcnt. utloquimrC.ir£o in cdem fcrrct. OI)mp.s frxtoreJqHc vl.innia ditmfcdiitofitii-ithr . : Quodptobabiliusduco. Vcftilis precibus Meflalinam tcntaffe vcniam a Claudio ptincipe marito obtincre.ire . ifuo utitnire mine Implicata cfi .mnlx -Jalciitdo. Donet TroicHS i^nis . qui fubjungit ipfc Manilius codcm loci liquct Frcnichat Domitlawts xfiit. ijulbiis mos crat t.fcd clahul.ixim! jiire. cortcft. .-jcttiamimfetravit. Senccal. lett. Oblcquens de Piodigiis idurpem Valerii Maximi f.:m ncOefarHm diHgcns ttcrnilpiisiujiosfiiiffct Jipia vifi ejf ejutflairo adr. cap. cb- vires fiamm. Sic lcgit JofepliusScaIiger. foves fenetralihus i^nes .tndantiir legitur . & prccationc crcdcbantiir ahils .ivcr.imma Latinas Siindiiur in fartes. violenta Trlhuniftchls mann dctrahi .iftnii) liclndr etl.iJusfttosfiibm!ltn>tt .nfotefiatem i. ncndmn urbem cgrcffa rctlntriin to. in vocc probntm Virghtis virginis pana. fofiltijHe novas ad muuera Jlammas Siih te cenfendum libio ejl. Liiiniofontifiiimaxinio.fcdt. cap. 7. vam qitiicjttld In nfiis I^ms allt . luterim cottigcndus c M. lau datoioco in Domii. Sueton. Idem Sucton. ponlifitls M. ciim vi dttm ma. 6.fpoutc f>lmttni. ^eminojiie cacnmiue Thehanos imicata ro^cs. Ut vcrba tlffct Et I. loufeclas Jl.tm dcpntlt . extilpic. olim fa:pc in le invicem efle volunt.im cx aitclorititce fonttfiiiitn .itronarnm ciirx cvfiodixque m.12.ifcrltnr .'jirgiues verbcrlhus affilcbantiir a fonllfii e ..\larcm fc Pompejuin ar- Et nunquam lcgiflc . 4. cap.P. De teftamento M. I^nis. igncs fcftivi fint fcfti fcu facri. Oflicndit Jan. 5. m.^ omuino N.i>itiir.ci. qnod Idlhis Scftctrtbrlbns froxl>n!s In Ltivlcano fnofcicrat . Jam vcro quaniuj iiscxhibitiishonor . Maliin legcre admone.ini. Ma>ncr. quod fciam . dc quibus muiia funt i viiii doftli obfcrvata. Scholiaft.I. a pontifice fcyere pletlebaturj iiam puto virgines ignifovendoexcubuiflcaUcrnatim .im conctifijfet. 7.dcm. Ifnls Vcfsfi cnando intcrj!l>i{}iisfiiljjet. Eufcb.tbatqHC !. 5.73. ui in clade publica.tit. tiijjis uitrcfU. vir^o jiiffu ^f. quippc in nonmiUis editionibus non terehrare . CUudian. Ubi notandum iniet eas unam fuifle auftoritaie pr. U. moiaquc inter C. 4.. Hxc zithitxfnljjent .ta. v. ia- cormptus . lcupra:ceptopon. Suiit.Caio loquimr apud fixam in Libetratis anrio cx lcge. A N T I Q. quam & M Fefie tiios .Faftor.- Quam mini. cujus iucuiia id cvcniflet. c^ teiJtimis votuft. Tcrmllian. Antiquai. Agiaiia. Xam ic fcrvllla jHglllva . Et in Doiuitianocap. Ctiprlcorne . Dc -. ui inannalibiis. rcilt. lcction. Mauilio 1. ijiiia iju<>d. 5C.dcfiitiitns.ult. quiccnfuciint lcgendum maglJir.iii r. Ciccronis Orat. Cifricorne . S. gravillima diflidia earura interveniu componi confucvifle. 'f tamdiu duiarc Imperium. nam virgincs .intt. 1 6. 11.iffeda lirerum FalUs gui.iretiir . 3.in nemincmfxvuitis . Ji<. igitur iVit: Anglt 1.uiniifijiie refellite nevc Cicde f.f. Modius Kovantiquar.vivx hi f.iln:iJtlis acccnf. - lib. 1.it!lusVe- 0\id.imfineinionccJJIs. *tr/irffctiptum extat. S.ijfidcl JitnU vlrglni Vcfi.\ii>t.Pomp. .proprodigio Vcftalisaainnatio notetiu. ideoque fuadeo Icgas Vcfia tiios . Scd nemo melius camni prxtogativas exprcflcrit L.I. 4. fiiccre.im virghicm Maxlmam vocat. Aulus Vitellius Aug.ihuUm retiir. i. hoc d'Ji riIn aliis Iibris . vclociirimi motus. Conirov. 57. Trjhwicitlntn cjtis . & cap.it la licUorum civilium.o:critttr. Martiis . de bcUo uUdooico: M.

^nius . imerpretor imfiidicam cffc aut adulterium admittere . 13. Ncc I. katioiiem liabes 7 cap 6 cx Sciiolialte 1 lacobmu Durantium Calelium I. 14^ quem aefodiebintuf .vectas.:/r'-Guilielm. Dionyl" Halicainaff. SiiffbKlumvifiimeutnmatbmn idcjuc fbtil. J. . cujus meminit P. maU I.. Traiisfert cmcritas ad fHlcra jtiialia rngas . ita porei confagii labe careredebebant. facraque ei a navigantibus fadla. Sed raale . A Grsecis diftus Ilos-sii^iav.i»i ap- A'« zha dcftiictur ^ r pellabatur. ARMORUM.uebat. operiat terras. Suctonio iu Tib. : Confiim eundem Deum . cft ha:c vems iufciiptio: fticcrdos TIFICES.D ia e N E p Liv. P/iit. ara fubterranea fuit conftrufta juxta Circummaximam: in qua facra ipfi fiebant Confu. Confo.cap. ut infra often- P. C. Tacit.ifi. I. erat prope portam CoUinam T. 1. ejufque prxfeftus a S. artemque eq'cjitandi tradidifle fertur..f:. not. MS. Ovid.i!:abantur expianda. lib. Et D. quas hic pratereo.CC. T 3 Nbpt^- . i^itod in capitc Vejf. Propcrt. . id efl: . fotiiit mors effc fiiellx. 3. CUSTODIAM. 6. quemadmodum ex Diodoro audivimus. Aureiius Auguftinus Confum a confilio dando denominatum ait.i!cs infra. de aiginta orireis & grrof niimero amionim Vefialis virgo miaiflrat.mt FMmt „.iii. 7.itiir?io faftus efle dicitur.it '"iper viltata Inceflus.. . cap. fed alii facerdotes. quod nubat .irimlijte faccrdos.nESTER Neptunus diftus eft Grsece Hippius . Ideo autem hujus Dei ara fubterranea erat . i.i. ViHor. P E C U N A S U A. quod faiutaria & fida confilia noftris fuggerat cogitationibus.itiu . J uvenal. utprimisdecemfacrosrimsdili- genter difcerent.rttpcr. Neptunnm imperafle mari. hitt.iib.itvittau 1. artemque eqjitandi ab il!o traditam: ex quo Hippim fit appellatus. velut confiliorum Deum coluifle. Mirc Denique ncmpe ftib tcrr. ^ & hw».JACILII. .ca. Reducis Neptuni mentio extat in antiquis nummis quorum unum hic fubjecimus.um . FuitNEPTUNDS Saturni & Rhes filius qui. De Neptnno. Ambrof epift. & ^x Virgil. OB. claffem inftituiffe .certum ex C. item sedes. prxtcxtitm . J96. Ital.ex Cum '.ilcniejtic choriim diicit viltata faccrdos Trojatiam foli ctii fas vidiffc 2iiittcrvam. Lucan. Argonautic. iK'» i"' Sanfiiinc . ideoque in teira &: libKiinola corpora purgan Ckuientc Alcxandiino Pa:d. qua: percepiffcnt .PR. . ut fignificaretur confilia occulta efle oportere. dicam alibi. Valer.Ii.e. ut & lac poncbant de 1. £1 fatis uiia volitit fanimas fallerc Vefi^a tuas. 1. L ON G A N M T A T E. 1.itid. 'Slitt.ihcb. quoffcribit Arnohius. Pomp. 'Dioriyfio.e fa. 2. 5.ipii.icni defofla in teiram Veltali exiit. Idem 1. cap.Canteiu5Novar.Faft. 1. Niillaqne dicetnr viiias temcr. N E G L E C T A S. Phailalix v. Carpentisfeu pilentis ut alias matronas.ueb.itaj. quod idettt Cnero a ii.tlibus .LUCILII. impurahujulmodi. qtiadr. XIIL C A p. Feft. Faftor. diflum putavit Varro .idhnc vivo tcrram fiiHtura faicrdos. alia: matrons. PROTI. habuiflc iudis. Diodorus lib.xrcho . dcnique ultimis decem . A. cum navigandi artem inveniflet . Diflt Aulon. nnm. ctione trigelimum. ^Eneid. Virgil. c. quia primus equos domuifTe. a quo Romulus confilium de rapiendis Sabinis accepcrit. Sumnius Ji£la iti Romano Niarryrc poll in Ci Symmachum: Taiidem eodcm opeie yirgiacamf. ^itics fiirif. & 3. CircenCbulquc MaNSIONES.i comprchendebattir.Rom. jj. teria. N O. 1.itcs h.is. IJ. 1.ti Vittas capuis ornaincnta. f. j.tndo vocatum exiftimat. Confum diftumputat. lib. Confum Deum fraudis. Aurel.fm. quod apud M.totus nmnf V. SU. Ovid. adverfus Gentes lib. fcfta vitlis nc£lcns tempora. Fallercfianimas Vifie . PAL ATINORUM.Lcction. VETERIBUS.wrffr««r/. cognomine Coh/?. Ad ornatum delcendo. . Cv^)-r. 4. vanar.titHr piulU . eleg. 1. Hic a primo Urbis exordio a Romaniscultus fuit . £dmt«. 17. oftendam infra 1. crederenmr . 8. Verum utut hsc fint . docet. quofdam diverfos eos fecifle. y. Amel.. ad Valcntiniac. epift. Vcji. aliis inlequentibus decem miniftrarent. Li-jio . P O NI I I . Sophoclis olk^idit. aliis minorum gentium auftoribus.ulqueadaunumabeie- Decidit ante facros lanea viita focos.qui Confum diverfum a Neptuno faciant.irus . geftabant. Fiacc.. cap. Annal. MAGNATIUM.VEST. Prudcnt. non anxie laborandum nobis eft. virgines iitc omni cordani.iit vir^ofeiiccJam. in .m^co)ifiliis d. 4. SALIORUM. obloit^iinj.im fcrobe prcfitndicm confecriindtts mcrgitur infitl. viD. mum .PROMAGISTRO. quod ei furt mA\x\3. videlicet Deiim confriii . C A P. Sunt tamen. lib. Virpttcas aiifi divte contiiigcre vittas. Quapropter traditum eft poderis. i>i gclido ttova nnpta tefcfcerc leSo. 4. R E P A R A V E R U N T. loco idcm Kema mjlnl felix . • pro. quod pcdibus terram quatiat. meus .-ETEXTATI. 1'mdent. Faftor. Cum etiam Dionyf.prxtetlcri- Ultima virgincis tnm fleits dcdit ofcnta vittis.irarn Ubioritmcreatits.v:. NEptunum^ nuhendo At M. ted&DionyfJo .i/i^idinn. Allufcre poeta:. Scxt. ut monui non licebat. it.. Locum in Amphitlieatralibus 8c fcenicis . Addunt etiam Neptnitiim equos primum domuilTe. 1.iles tiV. Vcftiius/j</p<-. litera P.CONSTITUT A S. . aut aJ nupiias convolaie quod ante trigefianr. Ui i^nis niliil patitur impuri. quamquam alii alias hujus appellationis rationes afterant . dam Neptunum & TemplumNErTUNi Roms fuit in regione Urbis ix. Ec!.trchus. Rex . alias docerent. Vtttis ^ facra rcdimitiis in rcx idcm homiitum Phabique facsrdos tcmpora lattro.tpitd . Vix fcpicm 1. mimme corriiplor.!/. riis cjiicm iiifiila vittati cipitis.iffe facerdos. 6. iEncid. vitgir.VV. Qui anni lic divideba. quo temporcliccbat nubere ptorcs ab aliis obrcrvatos.3?7«iRomulum dicit. Arnobius in 5. z. CHm ijm '. if. lect. r-/j. 2. Saccrdos .xime citato oc^. Veftalcs modo vittata: . de quibus agemus fuo loco.

Veni' liam undam cffc. Athamas poft furorcm a Junoneimmiffum.id efi. altera in Apollinem Coslifpicem & Herculem Olivarium. utaitL/<v/iis.i/. quod falum moveret . qui lucusCamccnis facer erat. ad litus venit: Salacta . Salacia re- Neptuno i Venilia unda. Feftui. L)e hoc autcm fonte Romam ad omnia facrificia aqua afferri confueverat.nt Deam aqua: . plaiwt nt . juiando inditum cft.//r diftus. tcRe Varrone.^GER \ M Nympham Numse Pompilii Regis uxorem ajunt fuiffe. pro figmentis haberent . mundiim diiuntmrfwffe fcrtiti. SOrtitum Ptr!timm. qui Grccc P. dum duccrem. Salaci. tecc piacr iSii. ad 1. &Hoiiierusv. D!s P. mentionem facientes.Bibliothec. V. Ovidius libro Metamorphofeon i<.ticr. lib. Thcbaid.TS acceffus& rcceffus maris quotidianos-. V. Juveiial. ctl acceffus feuexxftuatio maris. fons eft in Italia faluberrimus.ftiitiiis. ut aliis magis placet Portiinus. Euhemcrus antiquus hiftoricus. tam vario fpcftaculo conftanter pofthac opinatos Deam quampiam cum illo familiariter degere.regnum : nam ferfortemintcrfefr. Hic alio nomine Melicerta didus . qux ad falum rcdit. Hsc ipfe. pro Salacia Lidiinain dicentes.i. Portunnus . parum credulis. Deus maportubus pr^feftus. . iicnio igiiorat. & ni incrementa.tmrn imfftut. . Servius in Virgilium: fiiturna . xde recepit Hic uhi Virginea campus olitur aqtia. XIII. .Diis. quem.Xgeria ilu' qui . qua. & illi fe in mare pra:cipitaffent . Tradunt alii . oftendiffe Icdliftcrnia fplendida. ut citatum reperi Atque ita .i90. altera rotunda ad pontem iEmilium. id Varro fcribit diftam furfle. Dicendum etiam de aliis marinis. Salaciam undam.is cft. Plura de . hoc eft mare movere.\1 EN a.if. . Jup!ter& X. nec Ncftnnns mare. qui & PaUmon . S^tnri. /enf. invitaffe ad cocnam fub vefperam. cum occifo Lcarcho qui etiam C/f. Itaque multos jcgrotos propter petere e fonte futiirna folitos. Scaliger in ap« pendice ad conjcftanea in Varronem: Venilia . fcribit. Lib. . mcnfafque refertas multisegregiis poculis. Cljrij c!-Jl. Scd cum ad Grscam potiushiftoriam pertincani nos hic ea prjEtermittemus j^eri& tantum & futumic. lucuin juxta portam Capenam conftituit. aut decrementa.atiihus forti hireditatem fiibmitEt prodidcre Diodorus Siculuslib. Sed poftquam in Oceanum Germanicum penetrarunt (quod priraus Driifus Germaniciis fecit) Germanicis nominibus veterum Saxonum ea vocarunt . 5. Urbis regione . 8. Ovidius innuit. Atque hxc tantum de his. Cum . «t lAlnmJitptcr . Scrsrmim. Melicerta in Portumnum . ^£ncid. aut gemiriato .Jufitcr. Iliad. in regione Circi Flaminii. quidem Romani vocabant maris reciproca incrementa. 169. oftenfaque vili fupelleftile atque apparatu > non caperet frequcns convivium. . : I . jtneid. inquit. cujus meminitP. Sic enim de ea "Dionyf. qua: juvarct. l. !d cfi. qui cx factis Imctiptionibus&titulisiciDplotuin t'«ftrliim furle dividertiii. Hiftoriam prolixe recitat Ovidius in 4.tm quidaai putant Neptitni uxorem fuiffe. Id cgo corrigenmundifcffejfione ccrta^nen tntf10. ad v. &c. Portiimniis five. tunc dimiffos. Cum adhuc nec Jiifiter rcpinm cxlefic teiicrct. ajunt voluiffe Numam eis manifefto figno facere fidem fus cum numinibus confuetudinis.icilc pararet quantumvis !on:. juxta Nurhicum fluvium. PoRTUM Nus etiam ab his Diis non eft fcgregandus: de quo tamen uno tantum atque alteroverbo dicam.^. Roma: fuit ad aquam Virginem. legcndiimque de De Neptuni fortitiane. inquit. utraque in xi. V. fofeph. Atque ita quidcm fcriptum reperi in vctcri libro Beda: Anglofaxonis. fat. inquit .! if Opisfiia inm dc niHnd! fnfitionc ccrt.jradiceb:. PaRAL I r o . . »». fuo dicemus loco.trro. Tiirni foror . ut ait P. cap. !u iffeaKm rjl . fuiffe illam £edem in campo Martio prope aquam Virginem.ja. jEceffus. Setv. jEdes Portumni Romx duae fuerunt. prifci illi Quiritcs parum creduli. qua: audirent de Diis. Atque tantum de his. 7. cui facrificabant prjegnantcs. Alii non Nyn^pbam fed unam Mufarum palam ad eum ventitaffe pcrhibent. . ad v. fic diftatn ayi»/o Salaciam & Venili am. n. Haftenus illc.mm f.!/<cot(3« dicitur . ac mox difcumbere juffis. . Dicatus ei &lucus fuit . Huic a.o tcmpore. Addit deinde Dionjjius narrationem quo faftoNumaRomanis. quibus ad condiftam horam revcrfis. Ino \n matrem Matiitam qux GrKce dicitur heucotbea.Xeptmniis. geriaqtie jubente vocaffe domum prxcipuos civium . . . cui nomen 3. Pompejiis Fejlui JEgerix. Verba ejus funt ejus Te OHOc/iie lux eadem . II. Paulo poft addit. Luttat. Meln^ertam sXteram i\\'\um c\j. Metamorph. .i/r r !nfnoifart!rcntHr.itrcsjtipitcr. voluntate numinum in Deos verfi funt. Romanos vero attonitos. nec Ptulen inferitCHm Proferplni». A D C a r. 145. Neptiinus C!' P'utQnmMndi Idcml. Veniliam & Salaciam C\gn\{ics. F/ififo»'. Fabulantur congreffum Numam fspius cum yE^fiv. tarchus & alii habent. Fej/us: Portumnus . yfgeriam inducit in fontem mutari a Diana.m Ino uxore fua perfcqueretur. regna di^ifrnnt. yo. DcJEgcria fiveEgeria. epulum prjebuiffc inftruftum omnigenis ferculis qualia nemo t.rNympha cujus e prsceptis hauferjt regiam prudentiam. ^^. mediumex opaco fpecu fons pcrcnni rigabataqua.l.fr/. qus ad litus venit. quam putabant fa/nm cierc. qusE ad falum redit.. qux a Romanis culta fuerunt . &Pluiii. pro Venilia Adalinam . Placid.i Neflunns.dem Romani cxtruxere. & dccrementa Nympliis.Whr.& V!i P. ViStor . de quo fabula hxc refertur. AugnjHntis ex Varron^ lib. ii. a Romanis inter Deos colerinus erat batur. futurnam in lacu fub- JuTURNAM Nympham nomen aquam mcrfim ei ^des in Faftis nomen indidiffe. Aia/i/iam Si Lidiinam exinm lunaria Ocea&c. Scholiaft. 1 5. Vct.fn/. olim fublicium appellatum. in /jun trcs dH.tfO Anti^uitatom Romakakum addunt . fuum cumyEgeria congrcffum probarit.

dicebant antiqui. lib. v. cap. ijtix non iiidchittis . 6. contra malum Angelum . cmdita 145. Ncptum feiits agccur. 6. . bellor. Tfl apuH Laatintium lib. univerfaliores fcilicet.in- Pkua dicam infral. nec incongrue dicuntur Genii . vel rei. quin imo & Apolloli m omnes mundi paites cum rxMf. act. tercul. qus Genios propriemafculis.e p. Lydns&Tyrrhennsfrafatna. inquit. qui hortaturad bona alter. ter C A P. Sen. Quod licct fabulolis poetamm involucris traditum fo non rjj?. 'Sljiifpc Thebaid. m & <. Srat. 1 ajnrc rcvocaremnr. Quod Idem ex illo in- & Polyxnm Jt? Cl. 4. Hercule Oetio: hca . FUcc. G Nam nius eft. J. in ^£oia: . «•. epitt. iiUjiie poftcvior Aminian. civil. - - - Lydiii ^nondam D. 3. Id confuetudmis Perlicj. tenco. 7.iurelius Augujlinus: Genius. VeU. aut hominis. Italic. I. a nonnullis binos Genios in his duntaxat domibus maritx eflent . fucceilores . ekg. ut ne pundto quidem temporis longius abfcedat .^iijque fuos p. ut generemur. qui vim obtineret rerum omnium gerendarum. dc Raptu Valei. Sil. Sunt. Promoltlimitcwfortis. 11. J. cm eijKorci ciljlt tntcla tridentis. ftiifie docemur ex 1'aulo Orofio 1.mqu'n. Ruffin. Echioiiia Jiiter.Cqitora dicrefctint? L. 1. Et paulo poft Varronem affirmare dicit. propter e. J. vivit five quod. non aliter atque nos ex facris literis edodli fcimus.i tctiifor. quia cum unufquifgue genitus fuerit.imeii anticjuitatisinfigni ratione.itc frtigiim comptdfi. plufimis vcrbis. Sen.• : ^i'> . Matcellin Ubr. Antoniiis ^i fors jttjta & LepiduS. fac^um natrac Thebaid.ac vim habet omnium rerum & M/«. Uaudianmii Sic iniclUge poetas. duodecim figna CKleltia efle Genios . Et Augullus. ad illud 1. eft Deus.&' p./"'" ""•' tnm intervaHum ftratei>cmat. 67. Aigonaut. Ubi deNepttnialibus. Imare lib. Quod vokmtate patiis Cr. alterum bonum. cap. L. fcrilil. quod una gignatur nobifcum.in i.*"' . hiftot. qui depravat ad mala.tvit honos . 8. Aufon. T)c Genio hominis fic Cenforinus.D cap B G . . mormo iiitcr h£rc. i.^. cap.t virttm lcni fiuit agminc Tlhris.irtim impcriiim forte iiiter fc fiint f. npidemin Phoeniflis.qui. lo. Thyelte act. in Eumene. Junones foeminis affirmarunt. E: eodem libro poftea: mihi . pater fortitc bifornti. cap."'' -^f"""' '"•"«.tnnis Sceptra dic. .. a. uniufcujufque loci. Virgil. admiferunt. 8 Anno ab iirbc E^jangcliilucemifli^proiiwi/. - mer cnm contigit.quem ei faciunt prxfidere. Ttrtia fnfrnr.irtc mtillitndi. Ge>iitis.t . orWs Appian. Georgicorum Virgilii Genium.iilo venit. 2.'Mexandri Et lib.iij»e trcs cr. Et tenciis ' ~ Ubi Lyditis arv. ex qiio bomines gignuntnr. Tegmrmn furte inhernat. 1-. 2. ad extremum vita. Divinai.r illi tradita forte Julms Hyginus Fabular. Genios dixit. duos Genios fortimur. inquit. 1. f. de quo non omnes i(3em fentiunt.mes. - p.mt victs. ^. 101. . Tyrrbcnum Eadem Servius ad 1. Appellatum autem hoc numen Genium ait. Docet id prster alios Servius Grammaticus in hoc Vir.t me genuit. naturalem Deum. . Li'iics Gothi^x foriis. Tibull.irc fjtir. j.iis deccderet jors P. itifima tcllns.xnits Mitrcelh- & gilii.r/em. Choto: live Alternn fcelertim ne ride. colendos creditum effe. 2. infidiatorem. di'Jcf<jKe Tk^Ke friuim 1 7. e N 1 O. . aut afferimur ip meliorera vitam." 5e«-i'/«jGrammaticus triplices Genijs facir.i Genius meus nominatur. ei ftatim obfervatores deputantur: quibus afliftentibus poft mortem. - in iNlofella: - H. 1.crfarmnfortinm 3. Ihyeltcs n . . fed ab utero matris acceptos ._ I.ejl Deorum jilius. Mctamorph.i ollmfortc caiett. Quin gig. De SEquitar Genio.it frivatns in aHl. quos cum vita fortimur. curet: five. In Italia idem jtuis oblcrvatum. Nam Fr. . Ergo Virgiltiis Manes . epilt. i. Dariiii . 8. Idem in dividendo iMycenamm regno Atreus co fecetunt.trens hominum.iib.md Sorlls. fHhftditijKc Alb. Ecclefiali lib. 1. aut condemnamur in deteriorem per quos aut vacationem meremur.t Intcr ofim. feqKUta maris. quod nos genitos fufcipiat ac tueatur. Aneid. Genium effe uniufcujufque animum ration.tm rigna rcfctciis fratcr cx Papin. Sen. Aufuftius. epift.i. l. five etiam. Panite pallcvtts nmbras qiitittmqKc DKraijiie foriiti tirtia rtgna Dei. llrr. Thebaid.m tili I. Et fi placcrcnt tcrtit fortis Jam forte cadehat Rcpi. Ingefta deoium coUigit. Plutarch. alterum malum.-Eneid. Fejitis : inter Deo$ feleftos e n i u s .itior Jiffindia 1.i>itnr. rt^n«m eicptus Gia:cos pvodideie Herodot. 14. Pcr hsc rr-narcnt in Lydi. qui prxpofuus eft. ima Tellus ad - Jovcm apud Cvidium - i.is honos. Certforinus fcnbit. pi-. qua de re alibi erit dicendi locus. Caeterum veteres unicuique homtnum duos Genios attribuebant . 25. C A P U T XIV. I. unus eft. forte ijf. ijothos idem factitalle vidcri poflet ex Sidonio ApolEtlibr. Ahi .it/orri-f/r^i. nendarum. & ficiind» illi finit. 1. qui dicant. fiyHS f lo/fj tcrramijiie fretiim^iie 'i:.Sors djta cdlo Prima. unicuique hominum Gealioqui fuus eft cuique loco Ge»//<i. aut reditum in corpora. Diliitus Polyiii. L. Sidcr. Sextus Fompejus Geiii. Lib. lib.poJi aliqii. Punicor.im appellabant Deum. Cyro apui Siythas intcrfeilo. 1. Id . for- & ftint. II.itris <jna forte fectmda .irtiti. (ive quod in ejus tutela. 6» ideo ejfe fnguhs ftnguloriim. Quod [amcn fectum negar Callimachus in hymno Jovis. diem comitetur.jm. Genius ita nobis afliduus obfervator appofitus eft . 9. ut quifque natus eft.ttimur Manes: Cum nafcimur. 1. forcis.ies di-a. Geniorum etiam meminit prxter alios multos Ammi. I. unumquemque fuum Angehtm cuftodem habere.tnimiim fiihit illa dics . .

regionum Urbis mentio fit xdicula. Scd ut de Penatibus dicam . per quos habcmus corpus.iJJcus rcfcrt . per quos penitus fpiramus. quorumque templum in oclava Urbis regione collocatur . Ac de Henatibiis primum. . Mercurii j1////. ufurpafl^c. qu« ara effct fcrtis ornata: laeva vero manu propciidulum flagellum . qui Deos Penates dixerunt. quodNymphahjEC & & & & & Jovclingua fit abfcifla. De geniis plurima habet Pliitarchus in eo Commcntario . quia verifimilc fit vctcres ante inventum P. indigeies Samothracios. etiam in multis aliis tcmplis confpici. penites quod penitiftimi Dii fint proprii. . quo die dignitatem inibant. ne die. quod non procul a foro abfit. fo^vem medium fu/ionem infimum alii Penates cccli.ruto.J}ites vocant. hEcfabulanarratur. interdum cffingebatur imagine ferpenris interdura puerili. antequam ad alia acccdamus . fe vidiflc humili . tcftc Pl. IT. 'x canura . Cicero exiftiniJt Penatium nomen '\ penu diclum efle . quod ''f/////iv/iecum Joveconcubitum Junoni indicaflct. Geniiis pateram dextra fupra aram porrigcre.rici. Varia Penatium gcnera fucrunt. cur oracula cdi defieviribus prxftitiiT. cauem afFifterc ipfofque Lares canina pelle veftiri . rint. facra faciebant. Denates . funt Dii domefticl: undc pro adibus ipfisaccipluntur. ubi etiam docct alium Genium alio & virtute . quibus. qua ipfi luccm accepiflent. utpo< juvenili forma. qui ab antiquis.f vicorum atquc itiiicrum Dcos cfl'c. De fimulachris ipforum Pliit. rapta jam Hclena. domus committantur. Fuerunt Lares Manias filii. quod lacro Genio fadlo. ut cum die natali miinus annale Genio folvcrent. Jovc Mercurio traditaefl"et.rum naturx affines ad punicndum fadi . Ct natura canum. mihi non liHadtenus dc Genio diximus. habitu fedcntium. quam Penatibiis additum focum . caeteriquc Magiftratus Romani.i»-e. de quibus D/o»r/.ribus Jovis \zg\i\xm. Itaque Penates funt prxfides cuftodes Dii. Larihiis. in quo difputat. rcm cum ea habuit. qux Lacfantius Aufonius Larunds.'. Tiberiona fuerit Qux cumpoftca cui ab . vcl fimile quiddam tenerc videbatur. admodum antiqui operis .mi . : & & & & .trdjits fcribit. quos proprie Prs.»»'/'.utadinfcroseam dcfcrret. ut apud Cebetcm. Addit & altcram caufani. cum hac infcriptione. vel Interdum etiam fenis. L.ife/ intelligat . adjiciemus quxdam dcPequct. aliis dcmercnt. Macrolio illorum fcnfcntia placet. putare fe Vejlam non tam fuiflc cx Fenatihus . te arboris genialis. Laribus . Coronabatur vcio platnni ioliii. duos illos juvenes. ut Martianus Capella in nuptiis ludit alii terra. neminem oportucrit ante guftarc.Ifl ANTIQ. Tiatibus Illius & & P E N A T & & E S. regione vi. Penatibus Vefi^ Diftator. alii cujufque civitatis: alii cujufque domus. Larie Nymphse.quod Lares tc furi. & L Larf. ciim fub ipfum putat eflTe Caftorera bcllum Trojanum..five L. quo homines vcfcuntur. Dionyjius Halicarn. dc quibus Icgitur . riiim. De Lara vero. Simulachrum Genii fuit varium . qualis quibufdam putcntur cfl^e Gf///'/ quidam diri. quemadmodum Varro Macrobiiis docent. Alii Penates totius generis hum. Cui decorent fanihis f.a : . <]\}iCi PENATrs. Fuifl!e autem duos haftatos juvenes. cujus rei caufam explicant Varro & Cenforimis . quinam illi fucrint . inftitutiquc majores noftri tcnuerunt. qui occuItafTc perhibentur a.»'////</i». aethera . quod mudtores non convenit ros Trojanos cxtruxerint.s A K E S. In defcriptione xiv. Genii Liberoriim . & cura. qui facrum feciffet. fimulachra Deorum TrojanoRomos in templo obfcuro rum . in canis figura cfFormabatur. L/idozicus Vives dicit .ex eo. Et addit Cenforinus. pcr quos rationem animi poflridemus. vcl ab co quo penitus infidcant: ex quo etiam Penetrales a 1'octis dicantur. Gen 10 res facra ficbat mero ac floribus . pro co literam D. per quod vocabulum Pew. e puro delHllerit tempora nardo At^ue fatur liho Jtt .UITATUM ROMANA^RUM Albiiis Tibiillus pocta ita eum fuis verflbus exornat Ipfe fiios adfit Genius lifurus honores LlB.ore. aliorumque Principum . quos ^ncas in Italiam portavit. quod vocabulum fignificet omne id . madeatque mero. qui iii vitas & familias horainum infpiciant. In vetuftis nonnullis monctis Trajani & Adriani . . & fapientia . hi» fcre verbis: id moris inquiunt.filios cos facit. Ovidius in Faftis. quales putarunt cfl^e Pallada fummum arthera. & a:dicula2 Genii LaSacelli Genii Sangi rcgione vn. & : . inter aualii enim volunt Ncptuniini&c /'pollinem eos cfle". ejufquc rci hanc ponit caulam cum fcilicct cuftodia. quia vicina numina fucrunt. atquehinc LiJi-/»/»///'.undc nati funt gcmini L. manum a cccdc & fanguine abftinercnt. quod Grxci vicos cognominant Lauras. addit fimilia horum Deorum fimulachra . itaque . alii Vejlam dicunt alii alios. convcnire cos alicnis tcrrori . Mercurius intereundum forma pucUa: illcftus. A quibus autem condita fucrint .r diiSa eft. Nip^idins modo tcdtorum domuumque cuftodes.t ferta comas.modo Curetas illos. primiim vitce conceflerint. Arnohius fcribit. militari habitu .-^.'«j loquitur Ponucem quos tamen negat Penates Trojanorum fuifl"e . quam cjm. domcfticis autcm manfuetos.

re- urbiumque efle Gcnios. hic Omni homini n. TIBERINIACI.ib. Hiinc in nos maximam imo omnem habercpotejia» tem.itHas ittijite civitatitmqHe Gc~ Scd elegantiflima extatapud Ammianimi MarccUinum 21. Kegillo Fr&tori aufpicio . Et huc trahit illud ejufdem poetx at^. JEmilio M. in margine eintgignitur. X. f. (iipra iiovo mariloJ!crneb. e^ qua vi qujtqne genantlir.M. Idqite ir or.egemL. Setvius Mautusadv. Solebant & & ulcifcen- & & & . 31.t vo. 2. HUJUS.| delubrum Larium fuerunt: fuit item lucus Lariumf In VIII. . quod praefuiffent moenibus Urbis. V O T O. 4. expolui ut 6c mulierum Junonem NuDc dtcendum non modo hominum. malorum facinus.ityrarttm nono licet cognofccrc.mtiir.Jive ^tiod. ritm cjiio .itio . Ceite enim veteics Gf. . z.rem totam.I UN. Plutarch. . tx homincs gignuntiir cb. la. Ecclefiall. ea pugnata Kex Antiochus. ita poptttisfatitics Cenii urbis dividttrttur.Arriptiit Gcniiim. Nonnittli binos Gcnios in iis diintaxat domibns. Anton.CORNICULAR U S. vivit. rendarum. elegantiflimo de die Natali qttod Coiitts iit Cenfotin.c Livius 1.'«j f/? Z)f(irB»j_^/.D «num dum « G & E N I ) &e. . Aram Laribus Prsftitibus dicavit Cnrius . I . uluni.inqnamfccretiim defol.tnitt>. lapis Cenius generis nojir! parcns. quts I I I 1 greffurum. ^/ fiinc Fatinos . ibique to die naves longx. <?«niiis gencris Dcus. facellum. ntc adfuijfepiigimtibns V vel . I. Vctus inhxc vcrba diflertatio : Pajlh. fufa. pacis * hac pugna exeunti fixa eft L. : dcm Feftum & Cl. Hierofo/ymis andil. Cic. Deus fit> difquiramus. lib.VALENTINUS. COSS.' . gignendaritm.fi T. Sen. 3.j. c. SERE^ NI. Labeiius pocca iB imagine ratione .trii dito legHnttir : . Faftor. quiainmarifibiadfuerant.*:. de Ilide & Oliride. lib. 7. Kalend. mis. EX. i gignendis liberis ijiti . hoc libro. contufa. iit ijtiifqHe n. . 1. F. Feriint enim Theologi in Incem editis hotni.iritm.qiiod intcrdiim jdftdjfefhifijiiallidius xft!m. 6. in eadem dictione: Aufiiflius jiiii 1. Ccmnm 4iemt. Et I. ^a Jiant Nohis cfi Y.i dijiribiiit^ ttt . «nde &gm!ales leili dicecji ejus cultu facrijiciis . Panfis Tcverentttr 'Beitonas. c. — ' 475. quse annis undecim poft dedicata Duello magno Kegibus dirimendo ' caput * fubigendis * patrands. admodum t. Ha.Etymologiai. ^pntabatiir Ccniiis (jiiidam tnteU falittis iippof. quos viultiplices auxcre virtiites. lib. 3. Q^Symmachus in Relatione cultu : qux effcnt marit£. i. Ethnicos C. V.. Et alter lapis: . lib. JUNONI. gcnt. Et inter Malim legeie. dc Idololat.\. p. ^iii Ji. ut puta qui fint callidi ad Tcrutandum exuviis eos veftiri.-jeflevult.^milius. M. 2. tjuem ad Cxfarem de Indigetamcntis fcritnettir. obfervat. . it M L.CLAUD. . . Claudian. telle F^rroMf. lib. tutelam & vehiti prafidcm.tre gcnitiHe. LEG.tmgenat pliqKas. Feil. XIV. reg. 5. Et G«. Jlatua. . v. Et teftiflime Nonius Marcel. 40. fugataqne efl . At. Gi'«. Varro Rei Ruft. Chiumque clajfis Kegis Antiochi ante diemx\.tfftis re£ilira nitmina foc!. Hiftotiar.HUJUS. T. CONSECRATUM. Stiperiijtte tefies fceieris .c verba CECILIUS. . fupra cujus aedis valvas tabula cum hoc titulo lius Kegilliis . Peritura Troja perdidit Sil. GALLI^. una gcnitnr nobifciim Jive etiam.cfi.t i^ auClores dociierimt prtclari interqucs cft etiam Menander Comicus. in Symmachum j^Ht fattttn attt Geniinn cnjits moderamine reptant.Paithafin Milonianam. M L. n. ctim omnibus fociis cipta xjLii. Corrigendus idem Totiim pdffe extra corpus dtir. primHm litot.TRANSALPIN^.tc confcjfus efi cotiviaoribus prox!- Vieans cujus ha. 7. 1.proptcrea Genius mcus appellatxr quia megenmt. yEneid. quisqHc gerantur. Genittm appcllabant Dcum. cap. cont. Carus 1. Si mih! filius gcnitttr^fifcfKe prius moritiir.a S.ttus cjl.tjuod nos gcnitos fttfctpit ire Ettndem effc Ceninm Larem multi vctcrcs mcmorixprodideritnt in tjneis ctiam Gravius FtaccHS . c. Et deindc paucis inteijeftis Ccnins atitcm ita itoiris affiditus ohfcrvator afcfi. Permarinos autem Liice^ vocavit L. jV/. GENIOQUE. Aiucl.coronari Lares. nios . Pctrot!. de Inventione Si mihijiliusgcnitur . catm. M. i. D^r»of4Hm ^emis hi mei^ioifiter Dcfls i^ honitftcs.tr! . lib. lit libro.PP. canem eis aflidere. lib. Smis itti^ne nios^fftus rittts c/i. Epift. . LO. . . cjuam rcm apuil Litcilium in libro S. ex Cenforino fupra. LEG.in Troadas L. apud Prifcianum 1. Tatius Sabifacellum eorundem in Velia regione x.tt.anteciH. Tertull. Jan.C. vems fcriptor appd Feftum Pompcjum Dciim. -^. HONOR A TEI. Hiflor. GENIO.ccrte iigenendo Geniiis appetiatiir.Mmifuit.^ feit baitlilr agottibtis. EMclidcs Socraticiis ditplicem omnibiis omnino nobis Gcnittm diiit appofitttm. Primus Laribus «dem vovit extruxit T. apiiil qiiem h! fen. Ance male legebatur. folis lunteqtte mcatiis Geniiim ijrii effe ptttartittt itniHJ'cttjtifi)He loci Arnob. audlore Ovid. „ Lahibus Permarinis in campo Martio a»dem vovit bello contra Antiochum 'R. TRIB. i. felicitate . deOrat.. ptitm relicjHit. regnumtue ejus* ejus rei ergo ledem Laribus Permarinisvovit.s.e entibtis. SECUNDUS..tus. i4. creditum eji. ica) «vS-faiVaiv. colcndos ptitaveriint. cap. pltircfvc. ciim reliqiiiffe miindo citius di- L.. fc. Italic. • : Ad Cap. lib. 742. ' kvniti Sniiitoti litffi tif ynitijciiot AttolvIoc ( Wt ^us"ot>»>oc li /Hn. viiorum . Genios exponit. A QU L.libello Deus. . duBuque ejus inter Ephefiim .ijui vim obtincret omniitm reritm ge: fua ad AAA.tctil. Jan.iibiis ctinClis falva firmitate fatali hiijiifmodt qutdam veliit . LOCI. norura Rex . PROCOS.. Ht ne funCto qiiidem tcmporis iongius abfccdat. viila.'KjLaruni in 6. id cji. 10. Sed de his haftenus. C.i. FORTUN. Samum . M. in Satyr. Et obfeffis (tlio mi^ritre. rerum gcnendavel rcritm g!gncnci. Jive GEiiium gnoium cul.ttKS aliijiiid vidcre deJier!t. lib 6. ^ . Tacit.varios cajfocies tirbiltiis ctittilis pofitHS ntetis iiivin. ad Serenam : ^itd non profiiicnt fcribentis voce Serentt l'el Oenitts regni vel pictatis amor.tuc!ffi7nis vifa . ldexpabtii!fcgcteviridifcClHm.it. imperio .ircns hominitm .tmen p. 1. is mih! htsrcs eflo.LOCI. pro reftaurando ctiicjtic deonun gentilium ttitf. def.8 . Urbis regione templum . e^ ^Hotidatn facrittit Re^ni jiicetitis. ET. qitod t. Forttina priorem 7. lib. Lucrec. . Cap. fed & legionum. Qua: quidem mifere depravata funt: qux Carolus Sigo?!ius ad l hunc modum expartereftituit. De Genio . eflc- Paralipomena. Prudcnt. 591. Sequinir eniin infra apud eun: C. de OraTo TBV <f«(|Uoi'«t|f yitt! h jUeVa S-f». ^titd ^uafi vim Imbeat ommHm rcrHin itidcm cx fempitcrnis Homer! carminibus intelligi datitrnon Deos cxleftes cnm viris fortibus colloqHutos . tttimcn Niccphor. De cultu eorum fuo dicemus loco.ifient! Cenius tolius vitte myfiicus du&or eft ) .in.fedab Mtero matris cxceptos ad cxtremtim vitx diem comitetitr.Theologiamque Ethnicam aperiet Ifidorus Hifpalenfis lib. Troad.o po gigno efFerebant. Gcttiiim. C A p.upra valvas fixa eft. Eodem exemplo tabula insde Jovis inCapitoIio .. gcncrcmtir.& nuncios intet Deos&hominesPlatoapud eundem lib.. ponitur a Scxto Rufo. Delr.cHJrisiutHteciir.

Contra ccmmiiitautes .junumqiie 3. ut dixi.ttus. Sacrificia lUi non minus quam aliis diis oblata .Frondcnti tempora inyrto tinpliiat . MiJeliar. . vel jmtjjc . . Oa. idcm lib. X. 2.im hinc in Ephcfiim ab:i .rtbits aris M. Aut vino folo. . at^ite honore. CENTURI/E. in brcvis nvi. Natns filin. itincris diffcnltate.inferrinonplacct. illcpidut vivo . cap./Eneas Italiam faluraturus lib. lib.Aug. in Dionis Coccciani narrationelibro 50. hoc opcrc abundantiflime. mcmorcm 6.^ - - Cr. IiitctfoJUt ftr CtfnTtm jureJHtandt.tVDce dxmonia? Et pauculis intcrjcttis: Cxternm dxnionas id cft . lu od. Annal. paucis intcrjeftis: Inachio faii6iiim dixere Tonanti & Agricolx . 3. MARCIUS. Taf^ec Paiipcr honot. iinpofaue aitimi . II. COSS. Effc piitct. Lartiivinm anrtoji vetus tjl tutcLt Dracents. lib.iva falntatis thtira rncrttrn^ue danins. 4. - Hun. Scholiaft.ttMYx Detts hum. Sicul.i . iitcogitato . (VFIor Tertulhan. Rom. 2. fi ijuis juraveGciiium printipis .. . Alb. Protiuns cgrcjfx . pag. natjle tomes tjtti temperat ajirttm. PLAUTO. S5. Stephan.tffr ANTlttUrTATOM ROMAHAXnM .i F. Petulans . rtt in 12. {5. 12. clttCi.JANUAR. adhuc ignota fretattir ^ Fittmina. Juratur Houorius ahfens. HONESTA.ircnt. cpift. Ovid. Cai- phuin. Lucanum dc Pompcjo llio iib. de jurcjurando.2.qiu pcr Geniu. XIX. floiibus. infediffe. MARI. . eodem & in ^ . Sext.ijiiraTecon(nevimus ut iitcs de hominibus cvip. Suctonius in Julio cap. meojudicio. f. Ncfitis Genios dxmonas di. Edog. A R A M. P O S U T. Legendum eft. j. MISSUS.im rceis.<is nomen vcncrauoncmque violare cenfcbaniur. 5. Origui.CAPULLIKO. Cxftrttm . Tetentiiis Afcr Heautontim. Relcribenium certfuerat Janus Mellcrus Palmcrius in Si^icile- Cadnins Fi^it . libatumque j. N. intcrprctes: & Ptiife duot mi^tKi. Laremqne opete cap. Et' pra:ci- pu^ die narali - . Huic Deo & in uibe votimi cxtniftumque tcmplum ut C. de Natali Cheiintlii Ma^ne Gcni. 'EtI t5 rst» 'ra Ttylv iv ^nfxis i</]sy3T».irccUiiius lib.I. d. itncid.->do c^ mcdcjti.protervo . C. v. i. Tctlttrem por. qui nalccntibus lucis cxordium pra:Duit. fc. poft ambitiofam ferpcntis dcfcriptionem t fubdit deinde htierltts Gcriiumne loci .tvcrit fv. Nam Alexandriac lemplum Et Tcrrigena erijititr fcrpcns .ttis in unnm^uotique capMt . ^ Jitvcf. 1 2. AKIMO. fttpcris tjttibtts ittfula cnrx. LlB.vre fe rton oportcre pejer. Dco ducc. Et fic dclcribunt poetK. in eo c. Ifidor. A. . . 7. in ^ija^ Tit. Malcviitcitte Genio natus: quia natis infantibus cuftos apponebatur. ^uim per Augufliim Sueton. P E C U N A. Pcrfius (it. iracundo animo . Njmfhat. habetur.tntes Genittm principis. 9. famttlttnine parentit Hanc . leitor elige. Tu ^ ^ Seddc jurejurandifjrmulis. qutSii- cit. Nec minus in provinciis Geniis ere^ fana. 1. idcra Horat. lcJ aflcqui- .ittis fius Lambinus admonuit: Pettt/ans . Simili mendo laborat P. S U A. Et de Socraiis Genjo. traCiutjue foluto Iniin. Gertio Meo mitlta bona faci. Italic. 4. grates . de urbib. Q^Symmach.is g^eniitin mcro Aut Placabis porco hiinrjiri. Sinc m.iii populi confcdii. capc thttra tiiicns votifcjite faveto . 7. lib. PR. vu/tm mutakilis. In templo Gc. contenJebaut. .i.e apud vos per omnes deos ijuam per unttm geiiium Cxfarit pejeratur. Propcrt. 8.i. Cltius deiiic. clcg. 8. nonmale. 4. Gurgitis K.ilfo focum Gcitittmfjtte io. cap. Thebaid. .i^nt ego profc{io gcrtio e^rcgio imo neceflaria corrcciione ad mifcrijm ^ icnotos pcrcgrinxoiie ofttla ttrrA mQiitcf^ite acfrofcjnc faluttit.ttne mort. QUA. Idcm lioro 4". 1. rtondejerare. . - 6. Tibull. Idem corrigcndus in Bacchidib. 415. Fl. Reip. alii . C A ?. numenij«e prccamur igitoti. 4. Floribits c^* viiio ^ & /. inde diminutiv.4. 2. F. vttllnres tcm. ac poji terga relinquit. Aut thure. i87. II. Genius.n ejus pejer. in limme inter prodigia recenfet. Apollonii in fine 1. Sed JKramus fuut non per Geni. Cydippe ad Acontium apud Ovid. rcb. GENIO. primam^tte dcorum Tillurem. IN.ini. Jovi. Ma/cvolctitc iii^ciiio rt. Gciiio huic loci facia rcduces inftituebant cumquc lanquam cuftodcm foU ut propitius foret. I. iiigenio egregic ad miferiam . - nius 1. Si modo citm dc mc cogitat iile caict. - - . Hcrilis: Hcrills patria falve . ut DionyFttitde . Alii enim legiint. epift. L B E N S. Scit Genitis. farre voca. iitamabilis . M. vM^ : libcr eft Plu- £/? eis tutius per Cenium Jovis pcjerare . Jiiijue Denin ternptis jurabit Rtnia per Claud. Virgil. faut tji iKiu. Larempatrittmjalutavi.. Utmatutlnum tempus potior dici pars ci nuiicupetur . in cpift. VOTO SUSCEPTO.MISSIONE. 17. - confuJ. R. cjnam cro biennio Pofau. mentionem Ccnii ccnturix in antiqua iiilcriptioapponam cx Wolfgango llazio lib.^feu Dxinoae Q:. Incrcdibilis . 14. 32. fed famliaret Genias cum iifdem verfMtoi rnm aiimirtiiit/is prZiipms Pjtha^oras enituiffe dicitur cratet. i}n. v." Bacchidib. Fab. 1. - 7x . utillis honortm divinitatit confcramus. Sil. Et . I. BASSI. ita pcr filittem coritm ^itx ejl aHgHjtior omiiibus Geniis. epift. /. ^Eneid. lc. Itaque princi. Jiitc bono jurc .aFABIO. auctoritate ritudicam infrj.^lum Gcnii P. ime|ligcndusUlpian. fc. Apolog. : re pectniiaria per . C. dc Gcnio. ilii iinadum mola ialCi. & ne cujus verba Et Plaut. Quod interpreratur C. Et non minori pompa idcm non tentatmodo. • Commentai. Sic accipe M. ET. In fccundo verlu le»unt ille valct . aft. tntra Uejilt. merum itntbras.fener. cap.ine Gciii. & . Invenio . commemorat Ammianus L. fc. ccfpite rivo . I. . Pitne S. Metamorph.itKS fiiin aut iiiud fatfitm cji ^itod vtt/go aiidio. NOK. ircd. in Pcrfa . Sic .tncm fcfe vchit .i. hitcrea campis ncmoris facer horrar Achxi . Apulejus lib. Elegantci C. Rem muJtiinter Criticosnotarunt.AA»>te vcui alii m. ANNIS. PR. Argonautic.flibns etim ejfe iafiigaiiduin. Acc. . Minutius Felix in OcUvio libr. lib. Inde derivata eft confuetudo Ccniiim (riiidpis obtefiandi. SALVl ANUS. Ctti cttra loci . Perfius fac. Plaut. 28. tui etiam Statius lib y.o : Sylvaimm taCie piabant . & ClauJius neque crcbrius. . Nnnc amico mco profperabo . fucti. de bello Gildon. ille volet. MILITAVIT. 72. j^ltt cgo pmfcdo . ib! ufpiam eum dclitcfccre .Hor. Gcnitim . M. COH. Et dc 6. I. nequc fanaius fibi jusjurandum mftituit. . liminc Eiji pcr princlpis vcnerationem ijtiodam calorefHcr!tpejeratnm. APRO.i fitin . - - Kjmphas . fivc tutclam. feu regionis nuinen fcu dcniquc geniimi anguis (pecic dcpingebanr. ^ . SERE. ad fincm: Rutrio crimtni daiattr tum perjurio nomen jtugujii. Geniosa.Genium^ne lo. Alcxauder . uichl. angucs autcin apud veieres proGcniislocorum ciant habiti fcinper.i^it giofuo.ibilis illi Ceu prxfens uitrnenqHC vocor. vencrabanmr. Animali hoftia. adjur. i. coufpiiio iibcns. iad^mito . In quo vcrfu multiplex eft leclio. HORBA.iva dcmumdie multa . II 1 .

quibus veteres commot* mentis affedlus adumbrabant. Orcus five potius Orcum. quod & & & Jufiter ajlra . quod prima . Lacbefis fufum . quo comprehenduntur nomina trium illorum fratrum Deorum^ fovis. Siii*las. funerum . ut vitd funHis ali» hujus dominari fit exijlim. immutati litera una. Hic fuit Saturni fiait Varro apud Auguftinum. propter occultam & abdicatam fatorum vim. quarum prima Clotho . Tijiplme. fed nihil affert exemplorum. liu. fecunda Lachejis Clotho enim Grxce. Adcs autem in regione xi. ufurpabant. Alii tamen.^uando dies adveniet. indc omnia in terras recidunt . Plutoni deferviebant. Morta. potius nomcii putavcre. &C. quod rurfus cunfta eodem rcvolvantur. ciim antea nulla eorum apud homines ejfet confuetudo. Tria. RusoR. Undc verfus ille. ciim llutoni imperium inferorum. V. cui fut Plinius fcribit) attribuebantur Idem etiam no&urna fulmina. Februus appellatus eft a purgationibus luftrationibus funerum j de quibus alibi. fuit in regione viii. Ditem vocatum volunt. Seroper vero virgines etiam proverbio didtse. de Uivinat. Cseterum Fehruus. C?/£///. in Cereris hiftorfa me- adduntur Parc£ & Furi. dicebatur etiam locus inferorum. fcribit: Plutonem fepulcbroriim . IJ-. Nona.itus .^u& caiifa extiterit . inquit . Atropos filum rumpat vit» curfunr ftatumque defignantes. harufpices in Tiberim id depulfum effe dixerunt: idque inventum eft eo loco . Varro apud Agellium lib. quem ab urgendo diftum volunt tametfi quifive prsecipuos . Hujus fimulachrum fi£tile in faftigio templi Jovis Opt. nec ufquam ejus caput inveniretur. Orcum ^ partem mundi eiTe putabant. cum afpirationc fcribunt Hor. Hsec ille. & quomodo imperium paternum inter fe diviferint . efferebant. quam vovit Titus Tatius Rex. ait Verriits . . Sed homo minime malus Cefellius . Noftis & Erebi filias efl!c. liter» Orciim.. Regna paterna tenent tria quifqiie fuum. XV. quidam & quartam addunt Lyfam. cum. proptereaque furoris Deas exiftimabant. pulgentius . : reliquis Nter Deos feleiSos I dam Grxcum Feftus. ufum introduxijfe . Clotho colum retinet . Jovis & Neptuni frater Pluto nuncupatur a divitiis ?r/fcT«5 enim rf(Wi'/. F u R I yE.^_uintilianum. fcribit antiquos Parcis nomina feciife a pariendo . 6. & per C. facile corrumpi «on poflint. nifi quod is Deus nos maxime urgeat. Evocatio Latinc dicitur Lacheps vero fors nuncupatur: Atrotertia Atropos. . 17.i. Summanus . a jur. a partus tempeftivi tempore. Orci. Atque haec quidem ille.C. vits fors. Decima. formam nihilominus G. inquit. qui eft ab harufpicibus dcmonftratus. Urbis regione fuit. Lachefiii. inquit. Erant autem tres Furi» forores.« autem Vindex in ledtionibus fuis antiquis Tria . five P/utonis . genere neutro. quod ex terra alantur omnia . Lachefis net . fit nativitatis evocatio: feciinda. Mortui enim omnibus exuti bonis credebantur. etiam Graece Erynnies. quod minime dives fit.\1ipj>x(7n . quod nemini parcant & tres numerant. quem dicimus. tartara Fluto . qu£e nata lunt. id Plutoni Pakcas nomen : : : V i eft> . ut ita eile credamus. terrenam & infimam alio nomine i^litto nuncupatus a divitiis. Hefiodus auftor eft. 3. A L T o R diftus . Varrone tefte. . & & & & & Summanus & Summani Lcellum minimus. U T N E. qui mortuis impenduntur . five Plutonis uxor Proferpina fuit Cereris filia cujus paulo ante . Atropon ^ quarum Clotho colum teneat. Riifor . (3 Furiis. Qp Atropos occat. quafi fummiis Maniiim .Ji fignificat . ab antiquis diftum Vrjigum . Et verfum hunc Livii antiquiflimi Poetx ponit ex OdyflTea: . |yj C Orco five Plutone. Orcus fuit . Cur autem veteres hominum mortuorum tribuerint. CaP. ut eft apud Fabuim . 13 p. Max. Cic. jEdes Orci fn X. pos quoque fine ordine dicitur: hoc fcntir« volentes . quin etiam poenas de delinquentibus fumunt. ciim accipere quafi /ialpxt deberet. erat . Dei appellationes erant: dicebatur enim Dis Pater. mortis conditio. antiquitate illi Inijus ciir& principium trihuente. a partu nominata: item Nona & Decima. quemadmodum quis vivere poflit: iertia . Neptuni Sc Orci . atqiie honorum. fretiim Nepturius tres . . fuit . Mortam qua{i nomen accepit. ipfi Plutoni deftinant fata . litera. & Meg^ra.D De S R C O 1 I V B P A I. & a nono atquedecimo menfe. Grsci aliter de Parcis fcribunt . Dis appellarus eft. Cloihon . Nam Parca. quod ciim malcfadlorum ultrices fint. Haftenus ille. quod terrena vis omnis ac natura ipfi dicata putaretur: nam ex iis oriuntur. fonum pro O. docet Diodorus Siculus lib. AleHo. quas veteres folis terris deputars credebant. ut ait Cicero . habere volunt KctT» t^» a. quod cum ccelo idlum efTet. Extat elegans diftichon. . de quibus uno atque altcro verbo. quem profata Morta efi. quse fine lege vivit. Diis inferorum^ Parcis. Altor . nomina Parcarumfunt.imento dedudlum . quse apud Lilium Gyraldum videri poffunt.

quarum appcllatio. Qp iina nominatiir. nobis propofitum non eft. Primus Romx Fortunx templum dedicavit Ancus Martius forore Numac natus. ViBor in defcriptione xvi. & Rempublicam ornavit. fi fit prudentia : fed te Nos facimus Fortuna. ordinemque cenfus . quique conrmuni nomine Indigetes dicuntur. quod omnia qu^ ante oculos ac poft fe pofita fint. cernat atque expendatj moneatque debere unumquemque raeminifle.tginamfacit : adeoqiie obnoxin. : . creditufque eft vir fuifl"e fortiflTimus ac prudentiflimus is fe ipfum ad Fortunam rejecit. Qp Vifcofx. De Fortuna. quartus aRomulo Rex. EXplicatisDiis Majorumgent!um. Anti<5. cap.it in . Fuit alia Fortunt primigenit ades. Satis eftfcire. eorumhiftorianuncnotispertexendaeft. Etenim permulta ei. atqiie exinde Japere eum omnes dicimiis. Atque h:Ec quidem de Diis inferorum repeterc hoc ioco voluimus. .c deuincit Dea Fortuna. templum ab Anco Aiarcio quarto Kege efi ^dificatum.. tina accufatur. fabulis-. Roms regnum obtigerit vel potius. Servio TuUio ex ancilla nato. : & & & 01- I . 2. &» in tota ratione mortaliiim fola iitramque p. & templis nonnihil in medium afFeram. . qui in animis hominum multas perturbationes gignunt . Meminit hujus templi prxter alios P. LiviHs lib. Libido. Privatn. Plutarchus Commentario de Fortuna Romanorum.cel!et . inquiens . varia. qui cx hominibus inter Deos relati funt.tnt &> infeB.om)iihtifquehoris. Et Tlinius lib. Plura qm cupit> legat Lilium Gyraldiim Syntagmate 6.^_. fol. .-tw definiere quidam accidentiurarerumfubitum acinopinatum eventum. quantum ex veterum monumentis cognofcere poterimus . Ira. &> conviciis colitur. potentifiimum id numen creditum fuifle . Foc/Kw. lib.fi de Fortunx culru. hiiic omniaferiintur accepta.t prs. Furitt. Ifidorus de Furiis fic fcribit. incerta .. alios. videor mihi non abfurde fafturus. in Capitolio fuit . cognomina Fortunx recitabimus . volubilisvero aplerifque&Pctcaexiftimata.j coacervare . & aliorum Scriptorum diifla & teftimonia de Fot/»H. Rede de Furiis Cicero in i. Jam vero quod inftituimus . Deam cccloque locamus. nomenque inde petitiim. propter tres etfedlus . bello fecundo Punico. 34. quod natura ex eventis fortuitis conftituatur . non ardentibits tidis lic. vaga. 26. . vota a P. de Legibus Agit. Videturque Fortunam cognomen fecifle Fortitudini. ut nec ad famam . queraadmodum Flutarchus ait .im parandam Fortifiidini Fortuna plurimum adfert adjiimenti. ordinem militiJE inftituit primufque cenfor & infpedlor vitSE ac modeftix civium fuit. quod ad ViBori. ita ut etiam cum eo confuefcere Fortuna putaretur per feneftellam in domum ejus defcendens. Nullum numen abejl . Toto. una cogitatur.omniumqHevocibus Fortuna.mtur impios FurisE .\n<\\i\t) mundo Qp locis omnibus. antiqua & fplendida omnis generis fere honoribus pofita funt tem. quando fortuita eventa ordinem inter fe fortiuntur. Ajunt & tres Furias antiqui foeminas crinitas ferpentibus.fola laudatur . Poft Ancum religiofe Fortun. qua feriant. fiimus fortis.uitatom Cupiditas. quemadmodum etiam fervus ille Pfeudolus apud Flautum teftatur Centum doHiim hominum confilia hg. nec ad periculum fui refpeftum habere permittant. Dio. & plurima templa ei pofuit Ser^ius Tiillius qui omnium regum maxime & potentiam auxit populi . 7.\A quod idem audlor lib. fed aitgore confcientid. Aiarcius Ralla.ConfecTavit autem Fortunam iirilem. iAto appellantur. Verum plurimorum &Oratorum. oftendemus. +2. quod (limulis fuis mentem & & C A p u T XVI. : num rationes paucis annotabimus.qii26 licet inter Se/ecfos Deos k veteribus nonfit numerata. & permixta partibus ac locis Romas potifiimis. & pluribus nominibus ornata. Duumvir ad id ipfum creatut] dedicavit) auno 13lv. PrimigenijE Fortun* templum Romanis caufam . qui in Quatftionibui cur hoc nomine a Romanis colatur . quod ipfi RomJE fui ortus initia fuggeflerit. quem ipfeCenfor poftea locavit in colle Quirinali. creditatamenabiifdcm Tel potentifllma fuit. ideo id fieri .tm coluit. Ohfequentis . atq:ie hoc verum efi^ perinde ut quifque Fortuna utitiir y It.quos&5f/fffojdicebant. cui ad obtinendam vi ifioriam For/«Wi» plurimum confert. Sempronio Confule cum Ad. ait. ]s ergo For/«»^ templa pofuit Primigenit. a quibus majoribus ortus .yb/<» invocatur. quse appetit voluptates. Cornelio Cethego anno laxLix. Lib. vel quod ejus beneficio. inconfians. hifton* Deorum Gentilium. Plutarcho tefte. qualifque ipfe fit. inquirens . fcribit Primigeniam diffam . qua Deiis prohaturincertus. id quod fiivenalis gTiviter reprehendit.f|< eft . . vel quod omnium rerum principium fit Fortuna . De quibus tamen antequam dicere aggrediar. una agitiir rea. ut Sors ipfi pro Deofit. qua: dcfiderat opes. pla . <jux vindiiftam cupit.targuitur. II. decem annis poft^uam vota erat. & qux illi templa confecrata fuerint. indignorumque fautrix : huic omnia expenfa. quietam efle non finant. eodem docet his verbis Virilis Fortunx. : Romamarum . Haftenus Plinius.&Poetarum. eique regnum fuum acceptum tulit. & interdum cogunt ita delinquere. reperiuntur illa alibi. Urbis regionurt. Kahiem.

nihilque eorum. qax inter Efquilias & Quirinalem collem cult» quod nos eminus captet . cap.ue dedicastis. etiam qua parte fulvae inciderant venJE . Fortun* hujufce diei etiam meminit Cicero lib. Corn.tRomanorum. Annal. prims facerdotis hunc morem inftituifi"e. Qp ex humili fceptra tuliffe loco. in elTe idvertendum . Ovidius raeminit 4.7. Fulvius Flaccus Prstor in Hifpania eo die. candidus atque tranflucens. 22. 41. qusft. if^ fuit in vel Hujus xies regione Flntar' . FoRs qus a plerifque Fortis Fortuna appellatur. Ad hujus Dea «eSera figna feminuda fuifle a Pythagora Samio piftore fafta. eo tempore cum a:de fua confecratum . in memoriam liberat» Urbfs Vohtmni& . non redle. de legibus. Publica Fortuna eft. quo poftremum cum Celtiberis pugnavit. ac notarunt Adrianus Turnehus Adverfariorum lib. 14.e. . 41. in eundem Georgium Fabricium. confecrats. Addit Diotiyfius.DbFortuna. 8. Obsequens Fortuna difta eft. quod is ex plebe ad Imperii gu. cap. fcribunt 'Dionypus Halicarnajfeus lib. Pi. de quo Plinius 1. CoJlocatur hsc jedes a P. ob parvitatem effe negligendum. delubrum in Palatio a Servio fuit excitatum. a Servio Rege facratam . Ovid. & a:dem in Regia fua TuUius habuit. etiam JMuliebris fimulachrum. templum. Plutarchus in Coriolano. ne ullum RomaB amplius aut magnificentius templum eflet. . vovit eandem Cenfor locavit . haud alio. fe confecrsturum Fortunam illius diei. DuBi^ FortunjE vicus in Aventino fuit . bis Latine locutura efle. qusft. Faftor. ii.8. itidem hujus Romam cap. For. meminit P/w^wA/// Commea» Barbat^ FortunjE Fuerunt bene fperantis . Plintus lib. hoc honoris Plura apud Dionyjium vide. 34. Fortnvel quod fignificare voluerit Servius . cleraens. qui etiam annotant. Veneris fuit. Bon& ffei. tur. animum rebus ttt beneficio ad regnum Romte evectus fuerit ilutarch.S: templum etiam a Servio conditum eft. fed bis locuFortunis. de plebe fuiffe Fertur .M. i5. Fortuna hujus Dex . ViBor tradit. deFu»-t««. quara fpecularium modo } tanquam in«lufa luce. i. quod eft via Latina . -(.uESTRi FoRTUN. culta . non transmiffa. Livius lib. Hanc Deam colebant qui fine arte aliqua vivebant. jEdes hsc coUocatur a P. quam Seiam appellatione dicebat . vel reftituit Carvihus . Mardi Coriolani . raulieres raonitu & : & Roms . Parv a dida ab eoism Seriio. 74. fuit in valle Quirini. quam hiftoriam prolixe deab obfidione C. quafi indulgens. ciquc templum conftitutum eft .EBEj. perperam legitur . rite q. Faftor.j. in QuEftionibusRomanis. a Servio Tullio confecrata eft. qui ei primus aedem fecit. feu (ut Cicero ait) ara confecrata in Efquiliis fuit. cum dedicatum efiet matronis prsfentibus. cap. in regione Urbis xiii. de bello Cimbrico agens Vovit Catulus etiam fublatis manibus . Faulus Leopardus Emendationum lib. Catulo eft. 16. difta.. intercefTione Veturi^. alii. 6. hie verbis: Rite me Matron«: dedicastis. tun£ hujus fimulachrura . Valerius MaximusVo. fcribit. 2. Qusftionib. Unde cognomen hoc habuerit .ternationem venerit. quo Coriolanum ab excidio Urbis materns preces repulerunt . Tacitus autem lib. Fortunx. Mascui. cap.« FoRTUNJE jcdes 5 qus prope templum tariolo de Fortuna Komanorum dedicata eft a Servio. eoque ftudio fccit . ViHore in regione Urbis ix. de quo apud fufpeftum fibi fcriptorem fe legifle.^_. ex argumento Phengites appellatus hic conftruxerat asdem Fartuns. Eq. ut a:dem fuam ornaret tegulis illis. ubi tamen pro Fortuna hujufce diei . ilutarchiis Servio Tullio sedes extruftae .« F0RTUN. FoRTUNA MuLiEBRis. qux offeruntur . qua de caufa funonis Lacinia aedem in Brutiis ad partem dimidiam detexit. vel quod initio humilis & obfcurus . 8. non femel . quem errorem obfervarunt. multoque poft C/. his pene verbis : Rite me Matron^ vidistis. i. icribit. Quxftionibus Rom. incertum. quam bello Hetrufco vel auxir. Cap. Vide Donattim in Terentii Phormionem. neque a viduis: fed ut folis recens nuptis . nullura ibi Fortun& E^«f/?w teraplum fuiffe quod certe mirura eft. aurea domo complexus quare etiam foribus opertis interdiu claritas ibi divina erat. docet Flutarchus in Mario. Tiberio imperante . A Nerone principe in Cappadocia repertus eft lapis duritia marmoris . five proprise.fA«j T/ier/Ki Imperator. Flebs colit hanc : quia qui pofuit . hland& convertentis & m ' & & tum conftitit .. F OKTVNJE Sei/e sedem extruxit Nero Imperator. 37. PriVat^ Fortun. ad quartum railiarium .i>-c/:!. P/«. ViscosA & Commentariolo : I Rom.ff: jedem . qux erant marmoreae. fcribit Livius. & rebus adhibeat. A hujufce diei confecrata a . averruncn. Viftore in regione Urbisxiv. c. ut P. 9. FoRTUNA & FoRTUN : & FoRTUN^ Mal^ : : V 3 Majj» . j. matre natus captiva. ne fimulachrura hoc a minifterii tribuerenuptis cotonaretur. . &> virginis \ . extra Urbem in ripa Tiberis .

Sc audoiiiaiis . 9.ijnem Morphan noniinavit. cujus veilus correctione egentes . Slahalpropartibni invilla Fortuna «V nitoris. cjus inconftantia. fcd alteii cuidam hymnos fhihfipki Saxo^uc illctm ^lohofo injfcirc frtedictint zolnhili Mahni legi. aufpiclnm €^ imperinni atii tr. Luilin. Sed ante illum jam . conlul.c i:on eji . tuna . que producam cxempla. od. Ftancili. nihil fna -ti foffe. Domitiano faftum eft. & diflentiunt a Paufania . LlB. fcd tcmcritatc omnia autnmtnt rcvi id m. Q. Paniioniam. volnhilon. i. de 4. qua: in vetuftis matmoiibus. illud mihi vidctur. Arillot. inihi vetercs qiiofdam t. certe Ciccronis non illud cft cettc vatia ejus ccgnomina coniplcrtitur: opiis triitiim fcrhihcnt Forttm. in Sacyrico: Cnm milite ttito Altcrnas fcnlcs doinini Fortiina necarrt. iitriul^ Aufon. Te Fortuna Dea Anco Manio \ Romanisculiam Fonunam cx hiftorjcaconftatielationc. Vacno . ncmfe er^o hand Fortuna Manil. Flot. n.t lib. ''• 'pY?' . iUi attiibuilVe. ftitius ijuam Fortnitte ijnx ant ab iffo .efift. Idem Claudian. ad Hciennmm fcuCotnificius. fcH dccreti . il. Paict. duceprofpeicgefta. omnii. Fortunx non tepeiiti affe- .Divinar. «J. lib. SimnUchrnm 'Fortnux cnm gnhcrilMnh /infitnr ternm rrfimcn . I ^ . Martialis lib. . Ara etiam Fortuns ob reditum Augufti. ut ex ftagmento ifto apparet . mcus code.im . adeo qmdcm nt in nnltffarte IJiUi tarminis . vcjirxjclicitatis ad Oceahitm tcrvrncre cji . . rcji^fio . tjni contra Fortttn. Pciin. qniit rtihil ccruiit .iJiiJr. Mainerrir. in hymno Cereris fe ait lepeiifle id nominis. ut unicam lerum hu. Titf.pc. Al. 4 in limine: Fortnnavivc fnis invitam frcndcre votis » ohti^it. Loct^s.jnarnm Fi'rs.i.isad iiiconitaniiamiiotandain appolitas habcbat. univerfa re^enda committere.tnt.\nm intpnfyrit Fors.ttris. ^ Quod apud Homcium nomen raiu iili . 5. qui in Arcad. de bcllo Gildon. Ptoblemat. cognominibus Jimulachro. id cft nia . .ilnit fjiiem fjctiifcLr Vccat omiiia regeufoli Dco da committit . Q^Hotal. Contra Virgilins non folnm nniit . c.im .iis Panegyiico Maximiani Auguft.rntum po. aedes fuit in capite vix ftatuar. 1. Pacuvius poeta. vel nefcia veri. Fortunam. 5 Policiat. Inipcrator . 19. id Forrim* daiciui.im oh eam rcm cffc ilcr. Inft.t . 29. cap. 3.ijMcmtA»7' fatum ) nominavit. lib. od. Alncid. alicujus Impcratoiis Cxc.ito.ini. ^ meminit & fkihfofhi. leu quilibet alius. Si cclcrcs tjn. qn. Sit pcncs Grammaiicos difceptatio. AB nm ^hnwmaopes Irlhnnt t.^nti inrerum natnra invcniri nonfoteji. XVI. matuit enim foli Dco. Horat.x: ^/i itumina fenfu jimhi^^uo. . Rhetoricot. ijnod jam .ituin . ij^ in Mirum tentii. cap.^kj vindicahatnr. . Snnc aiii autcm Philufcfhi . le^ioD. « ad- Optimc mo . Claudian . in ptaftt. apud Claudiajruin. 16.itro. hellicnm cafmm. & alii fa. hiftot. fecundcs reddidit cxitns. 4.ijnam ijiti c. Eidyllio 7. cjno fcfc .itit .' dicuntur pro Fortuna hujufiiiodi bella Fata.itiiifinc/. ut TAR puto.igis . lib. ccite liodie nonextat. ijnx dcdit. Vcjirj: For. ci>pU& I. qucin cx Virgilio iiinuit. Satutn. j+lncid. levitas carcitafque tempore antiquiiTimo memotata. 41. C. Sciv. Si^iiidem Dco) adfrihcnda fnnt omh*e (maliin legcie huic. nr^minetnr. ^ Q^ Curt. . a qua etiam vicus nomen acccpit : dift» vcl ib ubertate vcl a forma eft . docetcx mtinitisktiptorum locis diligcmillimc collatis Andtcas Titaquellus in ^kxandium Ncapolitanum lib. . feft. Rcs notiflima. f^. Petroit. jForr«M. feu cmcndationis ceitiflrimx Auiel.tiifr. Locusconupiusert. Ccrtatnni piodidciat Salisbuiienfis lib. Frajira crcocxJtjs CJHS . lib. catm. ut ictulit lib. Modium Novintiquar. I. Hoc ipfum alii f. SlS. adeo nt koc vocahnlitm Ty^x in nnlla farte Homerici volnminis nominctitr. in Rutfinum. vcl nttlla putat . & mihi dida ad principium libri i. Idco. . F. quod le- ALU- petitur apud Fi. Au Cai>. 8. Ita rjl . ijni. Coiipp. .im neicnt Ejfc nll. 14.\\iitccrt. MAMMO A FoR TuN t . ^w. mnivrrft rc^cnda committcre. cadcrc co Fortnnitm . —— . mali:itcnimfoli Deo. 2. Aftronoin.iH^njm htc «litinc. 1.Laftant. diccre cxcam. in vocc «Va^fi^nlof .^ . Mirum iiiquam . II. Atquede for/«»a hxc jam lufEciant. Ovid. FoRTUN^ Reducis reduci confecrata Romse teraplum h. reftribendum eft cnim hoc pafto.ts . Apollinar. ejusfottnni impuAtque etiam abfcme tabant