You are on page 1of 3

MANIFIESTO de AVOGADOS NOVOS CONTRA A REFORMA DO CÓDIGO PENAL

O Estado Social e Democrático de Dereito está en serio perigo de extinción. Non é casual que o recorte no Estado social vaia acompañado dun incremento da capacidade punitiva do Estado, especialmente dunha maior persecución da disidencia pol tica, da protesta social e da po!re"a. # re$orma do %ódigo &enal impulsada polo 'inistro (allardón, supón unha que!ra do Estado de Dereito, recentemente de!ilitado coas re$ormas do %onsello )eral do &oder )udicial e a *ei de +axas )udiciais. ,nha -renovación. da administración xudicial que só sirve paradóxicamente para restar xusti"a á cidadan a, despoxala de dereitos !ásicos e $acela máis vulnera!le. # proposta de %ódigo &enal e do seu complemento, a *ei de Seguridade %idadá, esta!lece unha pol tica criminal pensada para protexer o statu quo da élite económica e pol tica ante o aumento do descontento social por mor da dure"a da crise /criminali"ación da protesta0. Endurécense delitos en !ase á alarma social. Dita re$orma é incoherente coa realidade que segundo datos o!xectivos mostran que o Estado español ten un ndice de delincuencia moito menor ca media europea, poren o sistema español é o máis duro e represivo de Europa. Dende 1232 as persoas recluidas incrementáronse un 3456. Na actualidade hai 142 persoas recluidas por cada 155.555 ha!itantes 7entorno ao 856 por delitos relacionados con drogas e delitos contra o patrimonio, cunha vinculación directa coa exclusión social mentres ca media europea é de 29 por 155.555 presos. Segundo distintos estudos, dende $ai máis de :5 anos a delincuencia no Estado español presenta unha liña descendente. # re$orma impulsada polo go!erno é de corte autoritario e !usca a dicotom a da sociedade entre os bos cidadáns contra os delincuentes, instalando o medo, a violencia e a insolidariedade na cidadan a. 'entres a delincuencia de cor !ranco segue amparada polo seu status social7económico. # $amosa loita contra a corrupción se concreta en que na malversación de $undos agora é unicamente necesario pro!ar a conducta de deslealdade na administración ou xestión de $undos p;!licos, sen ter que acreditarse o enriquecemento persoal. Esta re$orma $ica corta para loitar contra a corrupción. <ecóllese ademáis a postestade de suspender a execución da pena de prisión, incluso para reincidentes, se existe un es$or"o para reparar o dano causado ou por acordo das partes, é dicir, v a compensación económica, o que coloca á solvencia económica como requisito para non ir a prisión.

1

En contraposición, e dende a visión de de$ensa dos dereitos $undamentáis, civ s e pol ticos e incluso dende a mirada constitucional, entendemos perigosa a nova consideración de novos comportamentos tipi$icados agora como delitos vinculados coa criminali"ación dos movementos de protesta social, as como a supresión das faltas !ntra a "!rde p#$li a% &ue !n'ertiranse en sancións administrativas, acorde á modi$icación da *ei de Seguridade %idada, coa consecuente redución dos dereitos $undamentais do artigo := %E, e sumando o pago de taxas no caso de querer recurrir xudicialmente as multas. ,nha represión de !aixa intensidade, coñecida como buro-represión. # creación da $igura do delito leve, amais de conlevar un previsi!le maior atasco dos xulgados, suporá a tipi$icación como delito de conductas pouco relevantes como poden ser >insultos> ou actitudes de supervivencia ou disidencia. #s , o rou!o de alimentos é delito, sin ter en conta o importe senon o ánimo de sustración. # re$orma recolle tamén a rede$inición da $igura de autoridade, que se ro!ustece e será aplicada tamén a persoal de vixiancia privada cando act;en !aixo o mando das ?or"as e %orpos de Seguridade do Estado. <ecóllese tamén a modi$icación do atentado a autoridade, no que se equipara o emprego da violencia so!re o axente coa resistencia meramente pasiva do autor. # di$usión de mensaxes que -inciten. á alteración da orde p;!lica convertiranse asimismo en novos tipos delictivos. No relativo á pr!piedade intele tual e industrial, vemos que a norma xeral é o endurecemento das penas, sendo moi reseña!le ver como as penas que máis se incrementan, tanto cuantitativa como cualitativamente, son as relacionadas cos delitos de venta ao por menor e venta am!ulante@ desaparece a $alta e increméntase a pena máis dun :556, pasando con iso dunha pena máxima de 9 meses a A anos. Na maior a dos casos os suxeitos activos destes delitos serán migrantes sin papéis, que reali"an estes -tra!allos. o!rigados pola s;a situación económica7social, e con esta re$orma, poderase deter, encarcelar e expulsar a todos os migrantes que estén vendendo %Ds ou camisetas de imitación na r;a. &olo que esta medida no ten como $in protexer á propiedade intelectual e industrial, senón parece !uscar otra excusa para criminali"ar a migración, a$ian"ándose de paso a sustitución da pena pola expulsión do territorio. %oa nova $igura da prisión per(anente re'isa$le preténdese dar unha idea de maior dure"a penal implementando para determinados delitos o cumprimento ntegro da pena de privación de li!erdade durante un tempo m nimo de :4 e A4 anos. Só despois dese periodo aplicarase o sistema de revisión que permitirá a posta en li!erdade.

:

O actual código penal permite un cumplimento e$ectivo de :4, A5 e incluso =5 anos. Estes l mites son moi superiores aos esta!lecidos nos pa ses da nosa contorna como ?rancia, Bnglaterra, Btalia, Colanda, Suecia, entre outros, nos que existe a prisión permanente revisa!le. Dende a perspectiva económica, di$ cilmente ser a asumi!le en tempos de recortes a introdución desta $igura xa que supor a un investimento económico para aumentar a estrutura da #dministración de )usti"a, tanto a nivel de persoal como a creación de novos órganos, $uncionariado, etc, investimento que non parece se vaia reali"ar, empeorando a nda máis a precaria situación que vive no seu conxunto a po!oación reclusa. &oren a principal cr tica a esta $igura é a vulneración que supón dende a perspectiva dos dereitos $undamentáis, xa que a permanencia en prisión durante longos periodos de tempo causa nas persoas danos irreversi!eis, as como a vulneración do dereito a reinserción social consagrado na %onstitución. Bntrod;cense tamén as (edidas de se)uran*a que prolongarán o control do individuo en li!erdade vinculadas con a -perigosidade. da persoa podendo, portanto, ser máis graves que as penas impostas. Inse)uridade +ur,di aD # re$orma conscientemente implanta numerosas $ormas indeterminadas que introducen unha grande marxen de valoración dando máis poder á $igura que xulga e polo tanto decide á hora de impoñer a pena, un exemplo claro é o caso da regulación na alteración da orde p;!lica, ou a elevación da idade de consentemento sexual aos 19 anos, extendéndose as o control penal so!re a capacidade de decisión da adolescencia e so!re o propio corpo que será valorada por un xui". Estas son algunhas das principáis re$ormas que introduce a re$orma do %ódigo &enal, e que xusti$ican a nosa oposición á mesma, entendemos que non son unha solución á desigualdade social, nen camiñan na senda de unha sociedade avan"ada e democrática, senón todo o contrario, utili"ando a estratexia do medo, supón unha volta atrás en de$ensa das garant as e dereitos $undamentáis. Dende A'!)ad!s N!'!s de Vi)!, denunciamos que o poder executivo non remova verdadeiramente os o!staculos que impiden a xusti"a social. Neste contexto mani$estamos a nosa oposición e preocupación ante este novo escenario de criminali"ación e represión e opoñémonos á re$orma do %ódigo &enal do 'inistro de in7)usti"a (allardón.

A