You are on page 1of 35

TORSDAG

27. AUGUST • 2009
8. ÅRGANG • NR. 35

Det cykler bare derudaf... VIF reddede Et lille stykke
Vanløse cykelcenter er 1. point, med “Bella Italia” på
udnævnt til Gazelle- kun 0 - 0 mod Frederikssundsvej
virksomhed i dagbladet FCNV fra Holbæk med ægte Italiensk kok
Børsen
Læs side 8 Læs side 26 Læs side 27

AVISEN I DAG: BØR DROPPE RAMADANEN 2 • GIV ÆLDREOMRÅDET FRIHED 6 • DANSK REGGAE I VANLØSE 30

Climate Street - Yes, we can! Lukkes Hyltebjerggaard?
Besøg af Obama vision
eller virkelighed
Climate Street skal sætte Street er et samarbejdsprojekt opbakning og interesse vi har
Vanløse på det globale klima- mellem Grønne Erhverv, de mødt. Der er allerede 22 virk-
kort. Projektet har allerede fået erhvervsdrivende og Miljø- somheder tilmeldt, fortsætter
international opmærksomhed i punkt Vanløse. Jette. Vi har fået Line Bjørnbøl
forbindelse med at 20 udenland- fra Bjørnbøl Grafisk – som også
ske klimajournalister besøgte Undervejs i fo rløbet holder deltager i Climate Street - til at
Vanløse, og Climate Street har Miljøpunkt Vanløse øje med lave et barometer så læserne
også været omtalt på P4 og TV2 andre miljø- og klimainitiativer også kan følge med i tilmelding-
Lorry. som med fordel kan integreres i erne. Hun har også lavet et rigtig ken, at beboerne fra Hylte-
projektet, fx muligheden for at flot logo for projektet som vi vil Hyltebjerggård
bjerggård så skal overflyttes
Grøn handelsgade sætte ladestationer op til el-biler, b ru ge i fo rs kellige sammen- indstillet til lukning dertil. Johannesgården får 74
Målet er, at omdanne Jernbane fælles cykelstativer og meget hæng. moderne og rummelige 2-
Allé til en grøn handelsgade. mere. Og de erhvervsdrivende Omsorgscentret Hyltebjerg- rumsboliger, så det skulle ikke
Udover miljømæssige og øko- tilbydes inspirationsmøder og Inspiration i hverdagen gård på Linde Allé er indstillet være et problem, at få plads til
nomiske gevinster for de fælles PR. Udover den gratis energigen- til lukning som et led i en alle fra Hyltebjerggård.
erhvervsdrivende giver det van- nemgang til Klima+ virksomhe- omstrukturering. Centret har Samtidigt skal de mennesker,
løseborgerne en unik mulighed 75 % skal med derne, modtager de 1000,- kr. til 44 et-rums boliger og det er der i dag benytter dagcenter og
for at handle miljø- og klima- - Målet er, at mindst 75% af de fx at købe LED- og sparepærer, kommunens mål at pleje- daghjem på Hyltebjerggård
venligt lokalt. I praksis handler erhvervsdrivende deltager i pro- sensorer mm, så det er nemt at hjems-beboere skal have to- køres til andre dagcentre i
det om, at virksomhederne jektet inden 1. november 2009, komme i gang med at spare på rums boliger. Plejehjemmet er Vanløse, bl.a. Bonderupgård.
arbejder efter konceptet og det er vores vision at Obama energien. Miljøpunkt Vanløse simpelthen fundet uegnet til Hyltebjerggård, der blev byg-
Klima+, som skal resultere i en besøger Climate Street under bidrager også gerne med tips og ombygning og modernisering. get i 1968, er i øvrigt blevet
reduktion i virksomhedens ener- topmødet, siger centerleder Jette råd til en mere miljøvenlig og Samtidigt åbner plejehjemmet moderniseret for flere millio-
giforbrug. Konceptet er udviklet Ebbekær Thomsen. kemifri hverdag. Fx kan virk- Johannesgården på Fuglsang ner for nogle år siden, men kan
af Grønne Erhverv i Køben- somhederne udskifte rengø- Allé med splinternye og altså ikke leve op til dagens
havns Kommune, og Climate - Vi er rigtig glade for den ringsartikler, håndsæbe mm til moderne boliger og det er tan-
svanemærkede produkter, så er fortsættes side 10.
der taget hensyn til både miljø
og sundhed i produktion og
anvendelse.

Her ses Climate Street
barometeret.
Foreløbig er 23 virksomheder
og butikker med,
Lokalavisen Vanløse Posten
blev nr. 15 i rækken .
2 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009
Her skal blot nævnes nogle få
Tænkt og skrevet Børn og folk i særlige job opgaver som: ”Old City House”
i Ny Østergade, en opgave flere

bør droppe ramadanen kolleger havde søgt løst.
En omfattende restaurering af
Københavns ældste kirke
Af Søren Pind Brønshøj Kirke med inventar og
Børn og medarbejdere i i så mange timer. De bliver
opmærksomhedskrævende job ukoncentrerede og irritable i orgel samt registrering af adskil -
bør ikke holde ramadan, mener en grad, at skolegangen i den lige byværker såsom bl.a.
det socialdemokratiske folke- periode nærmest er spildt,” Børglum Kloster og fredede
tingsmedlem Yildiz Akdogan, siger Yildiz Akdogan. landsbybebyggelser og mindre
Livet, friheden og ...... som er nydansker med tyrkisk
baggrund.
Hun peger på, at det er foræl-
dres ansvar at tale børnene fra
slotte.
3 plejeinstitutioner har ligeledes
været på hans tegnebord.
Mere overborgmestermagt ”I nordiske lande, hvor antallet at faste. Men Paul-Erik Lønnee har lagt
af lyse timer kan være meget ”Børn skal have deres tre mål- hovedlinialen på hylden og har
i København? højere end i de sydlige lande, tider om dagen. Og derfor nyt- de sidste otte år helliget sig soci -
giver det sig selv, at det er en for ter det ikke at sige, at de skal alt frivilligt arbejde, været aktiv i
Socialdemokraterne har nu bekendtgjort, at de vil søge den voldsom fysisk belastning for de vænnes til det, som Det Vanløse Lokaludvalg og for -
københavnske styrelseslov ændret. Hvad dækker dette over? At fleste at undvære både mad og Islamiske Trossamfund i mand for Seniorkultur i samme
man vil fjerne de 7 borgmestre fra forskellige partier, der hidtil drikke,” siger det socialdemo- København anbefaler det i en bydel og medlem af en pleje -
har været en del af - indtil 1998 den københavnske magistrat og kratiske folketingsmedlem i vejledning til offentlige børne- hjemsbestyrelse samt flere andre
siden - mellemformstyret, og erstatte det med en overborgmes- anledningen af årets ramadan, og ungdomsinstitutioner.” sociale institutioner.
ter med al magten. der netop er indledt. Yildiz Akdogan mener desu- Ildsjæl fylder 80 år Paul-Erik lønnee startede
I ramadanen, der varer i 30 dage, den, at ramadanen bør undgås Seniorkultur i 2003 og har været
er det i nogle muslimske kredse af alle, der har et job, hvor formand lige siden.
Gud ved, om det havde været en god ide, at Ritt Bjerregaard Han bestrider i øvrigt fortsat det
havde haft al magten i København efter sidste valg? Er det vir- god religiøs praksis, at man ikke uopmærksomhed kan have
spiser eller drikker fra solopgang konsekvenser for andre men- borgerlige ombud som lægdom -
kelig en tanke, der ville have fået Københavnerne til at synes mer i Boligretten i erhvervs-og
bedre om deres bystyre? Svaret giver vist sig selv… Helt ærligt til solnedgang, og i år er fasteti- neskers sikkerhed.
boligsager i Københavns- og
tror jeg ikke meget på, at Ritt har manglet magt på rådhuset. den på ikke mindre end 14 timer, ”Det kan eksempelvis være Frederiksberg Kommune.
Tværtimod… mens den næste år bliver den 15 lastbilchauffører, tandlæger og Af mere neutral og kulturel art
timer, og i 2011 hele 16 timer. politikere for den sags skyld,” kan nævnes, at han fortsat for -
Men noget rigtigt er der jo om, at bystyret ikke fungerer. At det ”Det er direkte fysisk usundt at slutter det socialdemokratiske sker i den italienske oldtidshisto -
er for langt væk fra københavnerne. At man på Rådhuset føler lade børn gå uden vådt eller tørt folketingsmedlem. ri e, med hove dvægt lagt på
sig overmægtig - fordi der er så langt ud til de yderste afkroge Etruskernes bygningskunst og
af byen. Og at det giver sig udslag i de mærkeligste magtkampe Lokale sprog, især mystikken omkring
og ikke mindst manerer, fordi man tror, man kan tillade sig om C e rve t e ri og Norchia med
ikke alt, så det meste. Kirketider udgang fra en base i Volterra i
Toscana.
Adventskirken
Ved jeg, hvad jeg taler om? Ja. Jeg faldt selv i gryden som lille. Søn 30.8 kl 10.30 E M Sin viden om Etruskerne deler
Så er det sagt. Det gør sådan set kun, at man i bagklogskabens Andersen han gladelig og rundhåndet ud
lys ser desto klarere. af. Denne interesse giver mange
Frikirken Betlehem Paul-Erik Lønnee, arkitekt
Reg.Arch., fylder 80 år den 6. rejser til skønne Italien, rejser
Ritt Bjerregaard har ret i, at der skal gøres noget ved Søn 30.8 kl 10.30 R
september. som deles med hans rejseglade
København. Og der skal gøres noget ved styreformen. Men at Andersen-Hoel
I 50 år har han virket som prak - hustru Ayoe Zenia.
koncentrere magten endnu mere er den forkerte løsning. Der vil tiserende arkitekt på mange sto - Fødselsdagen holdes naturligvis
Grøndalskirken
jo stadig sidde ca. 7 udvalgsformænd der vil operere på samme Søn 30.8 kl 10.30 S M O re opgaver i Danmark og i blandt etruskeres efterkommere i
vis som borgmestrene i dag - denne gang blot udpeget af over- udlandet. Italien
borgmesteren og dennes flertal. Tror man virkelig en sådan Hyltebjerg Kirke
konstellation ville medføre mindre af alt det, vi har set udfolde Søn 30.8 kl 10.30 A La B
sig de seneste år? Næppe.
Vanløse Kirke
Sandheden er, at politikerne i København må tættere på deres Søn 30.8 kl 10.30 E D
befolkning. Og i modsætning til de katastrofale bydelsråd, vi så Ansgarkirken
i sin tid, skal have det fulde ansvar for deres forvaltning, så bor- Søn 30.8 kl 10.30 J L
gerne reelt kan straffe de udygtige og belønne de dygtige. Se på Kl 12 bispevielsen
Frederiksberg. Det er imponerende at se, hvordan borgerne på Bellahøj Kirke
Frederiksberg er stolte over deres kommune, og føler et tilhørs- Søn 30.8 kl 11 B Fabritius
forhold på et helt andet niveau, end Københavnerne. Og hvor-
for? Fordi enheden er mindre, og tættere på. Ca. 5-7 gange Brønshøj Kirke
Søn 30.8 kl 10 N H B
mindre. Det bør overføres. Kl. 12 K A Woll
Så når nu Socialdemokraterne i Folketinget vil stille et forslag Husum Kirke
om at ændre loven, så lad os tage den debat. Lad os få drøftet Søn 30.8 kl 10.30 B B J
igennem, hvad der egentlig vil fjerne de problemer vi har set. Husumvold Kirke
Mere og stærkere koncentreret magt, eller 5-7 kommuner a la Søn 30.8 kl 10 S Boel
Frederiksberg i København, tættere på borgerne, med mere Kapernaumskirken
gennemsigtighed og mere ansvarliggørelse? Den debat tager Søn 30.8 kl 10 A B L
jeg gerne.
Mørkhøj Kirke
Ja, der er ting, der er særlige ved vores hovedstad. Det må Søn 30.8 kl 10 begge præster
løses, f.eks. i form af en hovedstadsminister. Der er særlige Tagensbo Kirke
erhvervsforhold, fysiske forhold, udviklingsforhold. Det må Søn 30.8 kl 10 V Andersen
kortlægges.Men grundlæggende er der brug for en fission af Tingbjerg Kirke
Københavns Kommune. Et styre tættere på borgerne. Et opgør Søn 30.8 kl 10.30 gudstj. i
med den magtkoncentration, der de seneste år har medført ufol- Malmø
keliggørelse og magtbrynde. Nu er det tid.
Utterslev Kirke
Søn 30.8 kl 9.30 B Fabritius

42.000
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 3

Vanløse i front når blere et Tryghedsindeks for
København efter inspiration
fra Rotterdam. Indekset skal
det gælder tryghed fore l æ gges Borgerrepræsen-
tationen én gang om året.
At Vanløse er et forholdsvis ved valget i november får Formålet med Københavns
sikkert sted at færdes vidner stemmer nok til at blive i borg- Kommunes tryghedsindeks er
det såkaldte Tryghedsindeks mesterstolen og kan fastholde at skabe grundlag for vurde-
om. Det kommer nok ikke og fo r b e d re indsatsen i ring, prioritering og målretning
som den store overraskelse. Vanløse. Og ikke mindst inten- af den tryghedsskabende ind-
Tryghedsindekset er bl.a. base- sivere den hårde kamp for at sats og derved bidrage til at
ret på en undersøgelse, hvor forbedre trygheden og mind- gøre København til en tryggere
7000 borgere har deltaget. Det ske kriminaliteten i Køben- by. Tryghedsindekset kan som
er beskæftigelses- og integra- havn - især Nørrebro og noget nyt i kommunen måle
tionsborgmester Ja kob Tingbjerg. Med tryghedsind- den effekt kriminalitet har på
Hougaard, der har bedt om at ekset har jeg i hvert fald et borgernes hverdag.
få målt trygheden i et område glimrende redskab til at se hvor
sammenholdt med den faktis- der skal gøres hvad, så kom- Tryghedsindekset kan sam-
ke kriminalitet og udtrykke det munen ikke spilder kræfterne. menligne bydele og distrikter,
i et indeks for 35 områder i og derved kan kommunen i
København. Fakta om Tryghedsindekset: højere grad målrette indsatser
Den 11. juni 2008 besluttede til de rigtige steder.
Tryghedsbarometeret skal Borgerrepræsentationen at eta- JD

Trygheden i Vanløse er høj og
kriminaliteten lav, viser det
såkaldte Tryghedsbarometer,
fortæller beskæftigelses- og
integrationsborgmester Jakob
Hougaard. Han bor selv i
Vanløse.

opdateres hvert år, så man kan
følge udviklingen og vurdere
kommunens indsats i de for-
skellige områder.
Og Vanløse ligger fint i under-
søgelsen.
- Tallene ser fine ud for
Vanløse. Trygheden er høj og
kriminaliteten lav, og Vanløse
er i front i København hvad
angår tryghed. Det vidner om
en bydel, hvor vi lever godt
sammen, hvor folk kan lide at
bo, og hvor vi får inddæmmet
de problemer, der opstår, siger
Jakob Hougaard.
-I andre bydele er der store
problemer. Jeg håber, at jeg
4 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009

for vold - hverken hjemme
eller i skolen.
Ingen ved hvor udbredt pro-
blemet er, for der har ikke
Så er
3000 børn inter-
viewes om vold i
tidligere været gennemført
tilsvarende undersøgelser.
Socialdedmokrat e rne har
det lige
hjemmet
Af Jan Andreasen, Medlem
arbejdet målrettet på, at få sat
en undersøgelse i gang.
3.000 københavnske børn i
før…..
af Borgerrepræsentationen skolealderen vil blive intervi-
for Socialdemokraterne, ewet om deres erfaringer
uddannelsesordfører med vold i hjemmet, så vi
kan få klarlagt hvor mange
Vold mod børn er helt uac- børn, der oplever enten selv
ceptabelt. Derfor er det vig- at blive slået, eller truet der-
tigt at vide hvor mange børn, hjemme eller at være vidner
der er udsat for vold. til vold mod andre medlem-
Desværre har vi set flere tegn mer af familien. Heldigvis
på, at københavnske børn bakker et enigt Børne -og Nu kan det ikke vare længe
oplever vold i hjemmet. En Ungdomsudvalg op om inden den nye pavillon på
tegneøvelse blandt børnene i undersøgelsen. Frode Jakobsens Plads åbner
en klasse på Rådmandsgade Vi er fuldstændig fordoms- og føjer lidt mere tiltrængt
Skoles viste tidligere på året, frie. Og undersøgelsen vil caféliv til Vanløse. Bygherre
at over halvdelen af børnene omfatte et bredt udvalg af Flemming Fenger, Holberg
tilsyneladende havde oplevet børn fra alle typer miljøer og Fenger Gruppen, vil dog ikke
vold eller trusler om vold i socialklasser i København. ud med hvem der rykker ind i
hjemmet. Det har fået vores Vores ønsker er at få viden på pavillonen. Der har været fle -
advarselslamper til at blinke, området, så vi kan bekæmpe re gisninger, bl.a. en shwar -
for børn skal ikke udsættes vold mod børn. ma- og kaffebar og en 7-ele -
ven.

Der skal være selvom åbningen har været
længe under vejs er svøm-
offentlig adgang mehalen nu åben for
til Tingbjerg Københavnern e. Nu er
Svømmehal
Af Jesper Christensen (S)
beboer i Tingbjerg & med -
lem af BR
Københavns nye konkurren-
cesvømmehal åben, og der
er sket et længe ventet løft til
idrætten i vores lokalområ-
de. Det næste logikse skridt
- Den grønne gade
ville være, at få åbnet
Midt i Husum har vi en fan-
Tingbjergs svømmehal. Lokalavisen blev Målet er ca. 75 – et tal der skal 20 pct. alene på at skiftet pærer Posten på en energi-rapport fra
Vi har en fin svømmehal på nås inden november. ud. Allan Christensen.
tastisk svømmehal, som alt nr. 15 i Climate Er du eller din virksomhed JD
Tingbjerg skole og den skal Nu venter Lokalavisen Vanløse
for få kender og endnu færre
åbnes for offentligheden i Street interesseret i at være med og få
bruger. Mens alle taler om alle tiders reklame, så er det
weekenden. I tider med øko-
det nyrenoverede Bellahøj nomisk smalhals bør alle I sidste uge fik Lokalavisen bare med at kontakte Jette eller
Badet, glemmer vi, at der er Vanløse Posten en gennem- Dorte i miljøpunkt, Jernbane
kommunes faciliteter bruges
gode svømmemuligheder i gang af strøm-, vand- og var- Allé 95.
optimalt, og jeg er glad for
Tingbjerg. Som det er nu, er det lykkedes mig at få gen- meforbrug samt ventilation. Vi Den energi-gennemgang du
svømmehallen desværer er nemlig den 15. virksomhed får er gratis, og de fleste steder
åbnet for idræt på
lukket for offentligheden, i rækken af butikker og virk- kan der spares mellem 10 og
Voldparken Skole, men nu
men jeg vil gøre mit for, at bør vi altså komme videre somheder som er med i det
alle snart er velkomne i den grønne projekt Climate Street,
og få åbnet Tingbjerg
smukke svømmehal. der skal gøre Jernbane Allé og
Svømmehal, - ikke mindst
I budgetaftalen fra 2005 for at fremme trivsel og omegn til en på alle måder mil-
besluttede vi, at Bellahøj jøvenlig gade. Men målet er
sundhed for områdets børn.
badet skulle renoveres, og ikke kun at blive miljøvenlige
– der er skam større ambitio-
ner, som vi også har omtalt her
V: Pinligt, politik” siger Venstres med- i avisen. Nemlig at få selveste
lem af Børne- og USA præsident Barack
Frank Jensen! Ungdomsudvalget Cecilia Obama til Vanløse i forbin-
Lonning. delse med det store internatio-
Venstre undrer sig over, at Cecilia Lonning mener også, nale klima-topmøde, der skal
Frank Jensen foreslår en pas- at det ville have alvorlige kon- finde sted i december i
ningsgaranti for børn over 12 sekvenser, hvis Frank Jensen København.
måneder. Loven siger nem- får magt, som han har agt. Vanløses miljøkontor Miljø-
lig, at kommunerne har pligt ”Det vidner om dårlig indsigt punkt Vanløse oplyser, at man
til at tilbyde pasning til børn i børnefamiliernes vilkår og netop nu er oppe på 23 til-
over 6 måneder. Pinligt, siger vil give økonomiske proble- meldte butikker/virksomheder.
Venstres medlem af Børne- mer for de familier, der med
og Ungdomsudvalget, Ceci- forslaget bliver tvunget væk Strømforbrug blev tjekket.
lia Lonning. fra arbejdsmarkedet og sat på
”Min forundring var stor, da dagpenge i flere måneder, end Vandgennemstrømning blev
Frank Jensen fo rtalte om de reelt ønsker - og har råd til også målt – og det så ok ud
hans ulovlige pasningsgaran- ” siger Cecilia Lonning
ti for børn over 12 måneder. ”Samtidig vil det betyde et
Forslaget er direkte ulovligt, tilbageslag for ligestillingen.
og derfor undrer det mig, at Det er jo typisk kvinderne, der
han fremsætter det. Det er på grund af lavere løn end
pinlig og dårligt forberedt af manden, kommer til at gå
en overborgmesterkandidat hjemme og vente på, at Frank
og tyder på, at han og hans Jensens pasningsgaranti træ-
kampagnestab ikke har der i kraft efter 12 måneder”
meget forstand på hverken siger Cecilia Lonning.
børnepolitik eller kommunal-

Vinduerne mod gårdsiden er i så elendig en tilstand, at det piver og
sneer ind gennem revner og sprækker i karmene, altså en meget stor
varmeenergityv, og endelig til stor ulempe for Lokalavisernes medar -
bejdere om vinteren. Men efter 15 års kamp med udlejer
“Andelsboligforeningen Vanløsegaard”, er det endnu ikke lykkedes at
Energirådgiver Allan Christensen i gang med at tjekke strømfor - få vinduerne bragt i orden. I stedet er Lokalaviserne som lejer blevet
bruget hos Lokalavisen Vanløse Posten. Der kan spares en del på præsenteret for en huslejeforhøjelse på 186 %, de øvrige lejere er også
at skifte pærer og den slags ud. Men også opvaskemaskine og køle - blevet præsenteret for kæmpe forhøjelser op til 1200 kr pr. kvm.
skab bør skiftet ud med nyt energi-besparende, anbefalede Allan. Men hvad med de rådne og energikrævende vinduer???
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 5
6 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009

lær svømmehal. Til gengæld har 6 største byer:
elitesvømmere og andre topi-

Åbne spørgsmål
drætsudøvere fået en superhal,
der kan bruges som elitetræning-
scenter, men det burde ikke være
Giv ældreområdet frihed
til de ansvarlige topprioriteten for en kommune.
Det er borgere, som en kommu- skal gælde for alle landets højere grad rettes mod kerne-
for Bellahøj ”elite ne først og fremmest skal tage
Landets kommuner er ved at boliger kun bruger 36 % af ar-
drukne i bureaukrati, kontrol bejdstiden sammen med bor- kommuner. opgaverne, nemlig at yde den
”svømmestadion hensyn til, men det er glemt i
Det er især to områder, som de basale pleje og omsorg.
forbindelse med Bellahøj og regler om dokumentation. gerne. Af den resterende tid går
af Bjarne P. Nielsen, kandidat Svømmestadion. Det går ud over indsatsen over store dele til dokumentation og seks kommunalpolitikere
for SF til kommunevalget Derfor vil jeg gerne have Pia for de svageste ældre, og det kontrol til eksempelvis jour- opfordrer regeri n gen til at Sundhedsstyrelsens krav til
Allerslev og repræsentanter fra får nu borgmestre, rådmænd nalføring. Lige-som opfølg- ændre på: dokumentationen i borgernes
Københavns kommune er tilsy- kommunens kultur- og fritidsud- og udvalgsformænd fra landets ning på tilsyn er andet område, jour-naler bør være mindre
neladende gået over til en form valg, der er ansvarlige for 6 største byer til at opfordre der kræver mange ressour-cer Kommunalt tilsyn og deltaljeret og desuden målret-
for snobbekultur frem for at tage Bellahøj Svømmestadion, om at regeringen til at give kommu- og rummer et stort potentiale embedslægetilsyn tes ældreområ-det. Sundheds-
hensyn til de borgere, som beta- svare på nedenstående spørgs- I dag får alle plejeboliger tre styrelsens nuværende regler
mål.
nerne friheden tilbage på æl- for forbedringer.
ler gildet. årl i ge tilsyn – dels ved for dokumentation er for detal-
Et godt eksempel er Bellahøj Hvorfor er der taget mere hen- dreområdet
Til den nødvendige dokumen- embedslægen, dels ved det jerede og giver ikke de medar-
Svømmestadion, der er et impo- syn til prestige frem for borger-
ne? Borgmestre, rådmænd og tation skal Staten, regionerne kommunale tilsyn. Det kom- bejdere i ældreplejen, som ved
nerende byggeri, men ikke spe-
cielt hensigtsmæssig for de bor- Hvorfor så ringe adgangsforhold udvalgsformænd fra landets og kom-munerne samarbejde munale tilsyn og embedslæ- hvor skoen trykker, tilstrække-
gere, som skal bruge anlægget for handicappede? største byer i 6-bysamarbejdet, om at oprette et fælles IT sys- getilsynet bør erstattes af et ligt råderum. Reglerne kræver
til daglig. Hvorfor så ringe forhold for København, Århus, Odense, tem, der kan fun-gere på tværs samordnet tilsyn. Den omfat- doku-mentation langt ud over
Der er ringe adgangsforhold for mindre børn, der skal lære at Aalborg, Esbjerg og Randers, af alle instanser. tende kon-trol, der findes i dag, det, der er nødvendigt, for at
handicappede, alt for få cykel- svømme? opfordrer nu regeringen til at giver ikke nødvendigvis bedre sikre en god pleje og omsorg.
stativer, for få omklædningsrum Hvorfor så få cykelstativer? kvalitet. En sam-ordning vil
Hvorfor så få omklædningsrum?
slække på nogle af de mange For at mindske bureaukratiet
og ikke mindst er bassinerne for reducere antallet af tilsynsbe- Kravene fra de seks borgmes-
dybe til børn, som skal lære at Hvorfor er de udendørsbassiner krav til dokumentation, kontrol benytter alle kommunerne sig i
og dobbeltkontrol som lovgiv- denne tid af den såkaldte søg, reducere antallet af rap- tre, rådmænd og udvalgsfor-
svømme. ikke blevet åbnet samtidigt med
de indendørs? ningen i de seneste år har udfordringsret, der går ud på, porter, og samtidigt sikre hel- mænd om mindre bureaukrati
Det er simpelthen ikke godt nok
for de næsten 100.000 borgere i Hvor har hensynet til borgerne pålagt kommunerne. at kommunerne kan ansøge hed og tværfaglighed i tilsynet, på ældreområdet vil nu blive
de nærliggende bydele, som været i dette projekt? regeringen om at slippe for sådan at tilsynet i højere grad sendt til indenrigs- og social-
længe har haft brug for en regu- Ældreområdet er et af de nogle af de unødige regler. Det vil afspejle virkeligheden i minister Karen Ellemann, og
områder, der er hårdest ramt. er dog ikke nok, mener lederne plejeboligerne. Tilsy-net skal 6-byerne indgår gerne i en
En undersø-gelse, som rege- fra de seks byer, der var samlet være motoren, der driver et kon-kret dialog med Staten
Pia Allerslev svarer på ”almindelige borgere”, der tager ringen selv står bag sammen til et fællesmøde den 14. fremadrettet udviklings- og læ- sådan, at vi kan undgå, at et
ovennævnte: sig en dukkert. Hallen forbehol- med KL, viser, at f.eks. syge- august i Århus. Der er brug for ringsperspektiv. Endelig bør unødvendigt bu-reaukrat i
des ikke dem alene – der er plads plejersker, der arbejder i pleje- færre regler her og nu, og det fokus i det samordnede tilsyn i erstatter omsorgen for borger-
Kig selv efter på til alle – også børnene. Undtagen ne.
Bellahøj ved nogle få deciderede stævner,
som vi håber at kunne trække til
Som hos en anden Spørge-Jørgen
vælter hvorfor dit og hvorfor dat
ud af Bjarne P. Nielsen omkring
vores nye på alle måder fantastis-
København.
At der ikke skulle være ordentlige
adgangsforhold for handicappede
eller mangle omklædningsrum
Umulige forhold for
ke Bellahøj Svømmestadion. Der
mangler næsten kun et spørgsmål
om, hvorfor græsset ikke er grøn-
nere og vandet ikke mere blåt.
kommer stærkt bag på mig. Jeg
har selv været i Bellahøj Svøm-
mestadion adskillige gange og
genkender bestemt ikke det bille-
handicappede i København
Det er ærligt talt en smule svært de. - Vilkårene for handicappede i
at tage rigtigt alvorligt. Og lidt lade sig gøre at køre op ad, hvis - Det var meget nedslående, at Jeg mener, vi bør gennemgå
Når de udendørs bassiner ikke er København er så urimelige, at der var så mange butikker, vi
uforståeligt, at en mand, der nok åbnet, skyldes det dels hensynet man er alene. byens områder et af gangen.
ellers gerne vil tages alvorligt vi ikke kan være det bekendt - Der er desuden alt for få toi- ikke kunne komme ind i uden Hvis vi sætter nogle folk med
til ny beplantning, dels det frem-
som kandidat for SF til kommu- skredne tidspunkt på året.
som by, siger sund- forstand på det
nalvalget, nærmest griber til ren Vedrørende cykelstativerne har vi heds- og omsorg s- til at kigge et
misinformation i sin iver for at prioriteret at få et areal, der ikke borgmester og med- defineret område
gøre opmærksom på sig selv. bare er cykelparkering, men også lem af handicaprådet igennem, kan vi
Sagen er, at Bellahøj Svøm- kan bruges til ophold. Det er da Mogens Lønborg (C)
mestadion selvfølgelig – og i
få et overblik
også allerede taget i brug til at og uddy-ber. over, hvad der
øvrigt med SF’s stemmer bag – hænge ud i af skatere. - Sidder man i køre-
er opført for borgerne i Jeg vil i øvrigt gerne opfordre alle
skal til for at
København. Denne gang er vi
stol, kan man kun få gøre det bedre.
til selv at tage en tur i Bellahøj adgang til omkring
bare gået lidt videre og har tilført Svømmestadion. Så giver svarene Vi kan måske
en ny svømmehal i København på de mange spørgsmål ganske
10 procent af butik- ikke gøre det
internationale mål. Så den også enkelt sig selv. Det er som nævnt kerne, og skal man på perfekt, men vi
kan bruges af eliten og til interna- et fantastisk sted. toilet skal man plan- kan sætte de lette
tionale stævner. Til gavn også for lægge det i god tid, da ting i værk først.
byen og borgerne. Med venlig hilsen der er alt for få af
Et tilbud, som de danske elites-
Det gik op for, at
Pia Allerslev (V) dem. mange små for-
vømmere straks har taget imod. Kultur- og fritidsborgmester
De flytter snart deres træning fra bedringer ikke
Farum til Bellahøj, hvor de vil
S u n d h e d s b o rg m e s- behøver koste en
træne side om side med teren prøvede onsdag masse penge.
på sin egen krop, Det kan for
hvordan det er at sid- eksempel være
Læserbrev vedr. den mere og cyklist i København er, at især de i kørestol, da en lille ting som
mere agressive trafik i bilisterne ta'r mere hensyn til Dansk Handicap at etablere nogle
København. deres medtrafikanter end mange Forbund inviterede flere offentlige
cyklister gør det. Jeg er indenfor ham til at prøvekøre
Trafiksikkerhed contra de sidste 2 år blevet kørt ned af en toiletter og skilte
ruten fra Kgs. Nytorv
Aggressive Trafikanter! cyklist i et fodgængerfelt og af en til Rådhuset. Turen
med, hvor de fin-
Der har været meget snak og skri- højresvingende cyklist, hvor jeg des. Vi kan også
veri om, at bilisters fart i de store skulle lige ud. En 3. gang af en gik gen-nem Strøget, lave et kortmate-
byer skal sænkes til mellem 30 og mobilerende mor med barn bag hvor borgmesteren riale, som kan
40 km. i timen. Det tror jeg kun vil på cyklen. blandt andet skulle udleveres til han-
føre til endnu flere aggressive tra- Så min opfordring er, sæt også en besøge en række dicappede, så de
fikanter. I hvert fald må man så hastighedsgrænser for cyklister, butikker sammen kan se, hvor der
også sænke farten for cyklister, for der kører vildt og hensynsløst. med Svend Knudsen,
mange af dem kører jo, som om er tilgængelige
Samtidig ville det også være en bestyrelsesmedlem i
de er med i et 6 dages løb for prof- god ide med nummerplader på toiletter.
Dansk Handicap
fede cykelryttere - men endnu cykler, for de 2 der kørte mig ned
mere hensynsløst end disse. Op
Forbund, og hans Det vil også
- stak af for fulde hammer, selv
over fortove, kantsten, ud på køre- om jeg lå og rodede nede i asfal- hustru Eva Knudsen. være naturligt at
banen,cyklende over fodgænger- ten. Den cyklende mobilerende inddrage lokalrå-
felter, over for rødt osv. mor, gjorde det dog ikke, fordi - Det var virkelig en dene, der måske
Mange cyklister kører også 2 - ja, hun næsten væltede selv. Barnet øjenåbner for mig. ved, hvor skoen
somme tider 3 ved siden af hinan- græd, mens mor'en fuldstændig Det gik op for mig, trykker, siger
den og flytter sig nødigt - og så upåvirket blev ved med at mobi- hvor svært det er at
ofte med en dum bemærkning borgme-steren,
lere. være handicappet i
som: "Nå, nå, nå , nå. Der er nok Man har så travlt med at lære der mener, at
København. Som letter og for dårlig skiltning hjælp. Jeg troede på forhånd, at København bør sætte en høje-
en der leger cykelrytter". Eller: bilister, motorcyklister og knal-
"Har du mere travlt end os andre".
handicappet vil man gerne om, hvor de er henne. Gaderne det var kantstenene, der ville re standard.
lertkører om trafikhensyn over for
De er virkelig så trafikalt fyldt gående og cyklister. være selvhjulpen, jo mere man er heller ikke designet til køre- udgøre den største udfordring,
med unoder og til stor fare for os Er det ikke på tide at stille krav til kan selv, jo stærkere føler man stolsbrugere, der døjer med men det viste sig at være ind- - Jeg synes København som
almindelig fornuftige cyklister. sidsnævnte med hensyn til deres sig, mens det tager meget af brosten og skrå flader der er gangene til butikkerne. Flere af hovedstad bør vise et godt
Og skal bilerne ned på samme fart medtrafikanter? fornøjelsen af turen, hvis man meget svære at køre på, siger dem havde ramper, men de var eksempel. Det er pinligt, at
som disse uprofessionelle og God Sensommer til alle gentagne gange skal bede om Mogens Lønborg, der bogsta- alt for korte og stejle og så nyt- Dansk Handicap Forbund kan
aggressive "cykelryttere". Så går hensynsfulde medtrafikanter. hjælp. Men det er meget svært. velig talt kæmpede så skjorten ter de ikke meget alligevel,
det da helt bananas mellem dem fortælle mig, at det er langt
Katho Der er trin op til de fleste butik- siger Mogens Lønborg, der nu
og bilisterne. Hanebred 30 st.tv.
blev gennemblødt for at klare bedre på den anden side af
ker og for mange alt for stejle udfordrin-gerne på den relativt vil rejse problematikken i sundet i Lund i Sverige.
Min oplevelse som fodgænger og
ramper, som det slet ikke kan korte tur. Borgerrepræsentationen.
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 7
Lokaludvalget modtager gerne Hvad mener du der er særligt inden 1. september. Ove-
Stærk dommerkomité klar til alle bidrag og er nysgerrige på
kreative bud på, hvad der
ved Brønshøj-Husum? Hvad
sætter du pris på i bydelen?
rrækkelse af præmien på
10.000 kr. finder sted ved en
at vurdere logoforslag karakteriserer
Husum.
Brønshøj- Forslag til logo skal indsendes
til Lokaludvalgets sekretariat
reception torsdag den 29. okto-
ber i Kulturhuset Pilegården.

Du kan stadig nå at være med kunstner Jytte Zabel; lokalud-
i Brønshøj-Husum Lokalud- valgsmedlem Maxim
valg logoko n k u rrence. Skal Borozenec og lokaludvalgsfor-
bydelens nye design være fun- mand Christian Hesselberg.
ky, traditionelt, eller noget helt Hertil kommer endnu en lokal
trejde? Sæt dig til tegnebræt- kendis, som Lokaludvalget
tet, vær kreativ og giv dit endnu ikke har afsløret navnet
bud på Lokaludvalgets nye på.
logo.
Der er 10.000 kr. på højkant til Alle - hvad enten det er skole-
den, som vinder logokon- klasser, glade amatører eller
kurrencen. Lokaludvalget professionelle – er velkomne
har nedsat en dommerkomi- til at indsende bidrag til brug
té af kompetente lokale kræf- for Brønshøj-Husum Lokal-
ter, som skal vurdere de ind- udvalg.
komne forslag. I dommerko- "Skal Lokaludvalgets nye logo
mitén sidder Anders være inspireret af vandtårnet?
Morgenthaler (tegner og film- Brønshøj-Husum er en alsidig
mager, født og opvokset i bydel, så der er masser af
Brønshøj); kunstner Kerstin inspiration at hente.
Bergendal, som er involveret i Bidragydere bestemmer selv
en kunstnerisk omdannelse af hvad i bydelen, de lader sig Brønshøj - Husums
Brønshøj Bibliotek i samarbej- inspirere af i deres logofor - Lokaludvalgs nye logo kan
de med Nikolaj Kunsthal; slag". måske også inspireres af
Brønshøjs nye store vartegn,
de nye store bronce-tårne ved
Skakopgave til Brønshøj Torv.

”2700 Kulturdag”
Af Kaare Vissing ”Danmarks skaklærer”, Aron
Niemzow i t s ch (1886-1935),
Der er godt nok endnu et par vel nok verdens mest originale
uger til det store arrangement skaktænker, der oprindeligt var
”2700 Kulturdag” på Brønshøj lette, men efter Den første
Torv lørdag den 12. september Verdenskrig og som følge af
kl. 11.00 – 18.30. Men to uger Revolutionen i Rusland 1917
er måske slet ikke så lang tid flygtede til Danmark, hvis elite
for de skakspillere, der er sær- og mere ordinære spillere han i
ligt interesserede i at løse skak- høj grad inspirerede.
opgaver, for Dansk Skak-
problem Klub, der deltager Skakopgaven er komponeret
med en stand under kulturda- af H. Gockel, og den blev bragt
gen, byder på en nød, der er som originalopgave i Boletim
nok så hård at knække, men da U.B.P. (T.T.) 1993.
herom mere nedenfor. Fordringen lyder: Mat i 2 træk!
Det vil sige, at man skal finde
Dansk Skakproblem Klub det hvide træk (løsningstræk-
blev stiftet i 1932 og har haft ket eller nøgletrækket), der
adskillige problemkomponis- uanset, hvad sort svarer, sætter
ter af verdensklasse blandt sine hvid i stand til at sætte mat med
medlemmer i de forløbne 77 sit næste træk. Ved at indsende
år. I dag holder klubben sine løsningen til Brønshøj-Posten,
månedlige møder i Lokal@viserne, Jyllingevej
Kulturhuset Pilegården, som 55-57, 2720 Vanløse senest
hovedregel den anden torsdag i onsdag den 9. september 2009
måneden kl. 19.30 – 22.00. eller aflevere den på Dansk
Der er fri entré, men man er Skakproblem Klubs stand
naturligvis også velkommen til under kulturdagen på Brønshøj
at melde sig ind, hvis man Torv den 12. september inden
mener at have behov for lidt kl. 15.00, deltager man i lod-
flere problemer i sin hverdag. trækningen om en række bøger
Torsdag den 10. september kl. sponseret af Vissings Forlag.
19.30 afholdes et ganske sær- Formelt kræves bare angivelse
ligt arrangement, idet Per af nøgletrækket, men der er en
Skjoldager og Jørn Erik særlig præmie for særlig for-
Nielsen kommer fra Jylland klaring af opgavens idé (tema).
for at holde fore d rag om
8 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009

tvangshjemsendelserne, men scykler (forretningen udvidede
Det cykler derudaf
ud. Den skal være indbydende
intet har hjulpet. for kort tid siden, da man over- og med en pæn facade. Sådan så
Ikke at ville hjælpe disse tog den tidligere Le Petit, red.). vi ikke ud i starten, men nu læg-
mennesker er hjerteløst og - Så spiller det også en rolle, at vi ger folk mærke til os.
Enhedslisten i afstumpet. Vanløse Cykelcenter er blevet har et bredt udvalg af cykler. Otte og Vanløse cykelcenter har
Brønshøj/Vanløse Det undrer ikke os, at rege- udnævnt til såkaldt gazelle-virk- Folk har altid noget at vælge kunder fra hele byen – ikke kun
ringen og dansk folkeparti somhed af dagbladet Børsen. imellem. Vi har dobbelt så stort fra Vanløse. Måske hænger det
har holdt med- Det er noget specielt at være en
med vold og magt vil sende udvalg nu som for nogle år også sammen med at så mange
lemsmøde 19/8 disse flygninge til Irak, selv- del af det gode selskab, der hed- siden.. Gode medarbejdere og pendler gennem Vanløse på
og vedtaget føl- om regeringen med sin krig der gazelle-virksomheder. Det god service er også væsentlige cykel fra Valby, Frederiksberg
gende udtalelse: mod Irak har et ansvar for betyder nemlig, at man i løbet af elementer i en skarp konkurren- og Brønshøj. Endelig er der
deres sitution. de seneste fire regnskabsår har ce-situation. også mange kunder, der bruger
I denne uge har vi set konse- Det er mere overraskende og haft kontinuerlig vækst i omsæt- - Endelig tror jeg at det er vigtigt nettet.
kvenserne af regeringens foruroligende at ning eller bruttoresultat og at hvordan forretningen tager sig JD
usympatiske flygtningepoli- Socialdemokraterne bakker man samlet set har mere end for-
tik. På brutal vis har politiet fuldt op om rydningen af doblet omsætningen eller brut-
arresteret nogle bange irakis- Brorsonbskirken og den toresultatet i perioden.
ke flygninge og sat dem i medfølgende politibrutalitet. Men Vanløse cykelcenter har
fængsel. Deres ”forbrydelse” Selv SF har stiltiende aksep- mere end det.
er, at de er flygtet fra Sadam teret tvangshjemsendelserne. - Vi har faktisk øget omsætning-
Hussein styre og det efterføl- Kun de radikale og enheds- en med 300 pct. på fem år, for-
gende kaos. Flere af dem har listen går ind for en mennes- tæller indehaver Otte Vadskjær
boet i Danske lejre i op til 10 kevenlig flygtninge- og asyl- Dyrvang. Indehaver Otte Vadskjær
år – deres børn kender ikke politik. Det er godt at huske Lokalavisen: - Hvad er hemme- Dyrvang, Vanløse Cykelcenter.
Irak – og de er overbevist om på, når der kommunevalg til ligheden bag succesen? Hans cykelforretning er blevet
at det er livfarligt for dem at november. - Jeg tror at det hænger sammen udnævnt til gazelle-virksomhed
tage til Irak. FN har frarådet med at vi f.eks. har haft koncep- af Dagbladet Børsen. Hans for -
tet erhvervscykler igennem retning er den rene succes. Hvad
Regionens sygehuse og offentliggørelse af opnåe- længere tid. Nu har vi så også er hemmeligheden ? Læs arti -
de resultater. fået fysiske rammer for erhverv- klen.
skal med i Den Danske De nye standarder sætter
Kvalitetsmodel overliggeren lidt højere end
før, og samtidig sker der en
Op mod 5.000 danskere sikring imod for store kvali-
mister årligt livet unødigt i tetsudsving fra egn til egn.
sundhedsvæsenet. Men Som patent skal man gerne
sådan behøver det ikke at være sikker på en kvalificeret
være. Den 17. august over- behandling, uanset om man
drog Institut for Kvalitet og bor i Hvidovre, på Frederiks-
Akkreditering i Sundheds- berg, i Hillerød eller i
væsenet (IKAS) den såkald- Gentofte. Den nye model
te Danske Kvalitetsmodel til giver måske nok en smule
alle landets sygehuse. Det mere bureaukrat i , men til
var en glædens dag, som i gengæld spares der tid på
virkeligheden burde have ”brandslukning”, når noget
været fejret med flaghejs- er ved at gå galt for en pati-
ning og folkemøder i hele ent, fordi retningslinjerne
landet, for der er ingen tvivl ikke har været klare.
om, at kvalitetsmodellen i Min opfordring skal være, at
fremtiden vil hæve patient- vores 14 hospitaler i Region
sikkerheden og behandlings- Hovedstaden hurtigst muligt
kvaliteten og dermed redde kommer med i Den Danske
liv. Det er der også brug for, Kvalitetsmodel. Samtidig
for det danske sundhedsvæ- bør også kommunerne gå
sen er desværre kendetegnet med, så man kan minimere
ved for ringe sikkerhed, for de logistiske svigt og kom-
høj dødelighed og for mange munikationsfejl, der opstår,
komplikationer. når en patient udskrives fra
Kvalitetsmodellen består på regionens sygehus og skal
nuværende tidspunkt af 104 videre til kommunens sociale
standarder på stort set alle tilbud og genoptræningstil-
sygdomsområder. Sygehu- bud.
sene kan lade sig certificere
og dermed forpligte sig til at Karsten Skawbo-Jensen
overholde de nye standarder. konservativ kandidat til
Samtidig giver sygehusene Region Hovedstaden
grønt lys for ekstern kontrol

"Tyve i mosen" knallerten og at deres hætter
er trukket godt ned over pan-
- Man kan til tider få sig et den så det umuliggør en iden-
ordentligt chok over unges tifikation.
opførsel på knallert.
Og det må jeg tilstå at jeg fik Jeg var denne gang heldig,
onsdag den 1. august kl. ikke at få stjålet min taske -
17.08. men da jeg senere var på ind-
køb i Brugsen på Brønshøj
Jeg kommer roligt og frede- Torv, fortalte en dame mig
ligt cyklende i Pilesvinget om sin ældre nabo, at hun
ved Utterslev mose. desværre havde været min-
Jeg hører godt nok at der bag dre heldig på sin cykel.
ved mig kommer en knallert Hun fik frastjålet sin taske
larmende, og rykker ind til med alt dens indhold, den
siden for at gøre plads.. stakkel - fra 2 unge med hæt-
Knallerten kører tæt op på tetrøjer på en knallert nede i
siden af min cykel og ud af Mosen.
øjenkrogen kan jeg se en
brun hånd række ud efter Jeg vil dybt beklage de unge
min taske som er anbragt i menneskers opførsel og
cykelkurven. håber inderligt på at politiet
Hånden som vil rive tasken får fat i de slyngler, så de kan
op fortryder åbenbart da tas- få en fortjent straf.
kens lange håndtag er låst
fast omkring cykelstyret. Venlig hilsen Anet Burchard.
Efterfølgende kunne jeg BR-Kandidat for DF.
konstatere at der er 2 unge på

annoncer 3879 3400
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 9

Gang i butikken
Midt i finanskrise, butiksdø- På fode igen
dens hærgen og det faktum, at Heller ikke Manniche sko og
der er i hundredvis af tomme Tang sko klager. Man kan sige,
erhvervslokaler, er der også at de begge er på fode igen.
solstråle-historier. For det er Tang sko stod ellers over for
skam ikke alle erhvervsdriven- lukning, men nu er man kom-
de, der klager. met stærkt tilbage med et godt
Et eksempel er Vanløse udvalg af sko.
Cykelcenter, Je rnbane Allé, Også hos guldsmedene i
hvor omsætningen ikke fejler Vanløse meldes om tilfredsstil-
noget. Indehaver Otte fortæller, lende omsætning.
at der er god gang i forretning- JD
en, for som han siger:
- Folk skal jo hele tiden bruge Jette Hill, Livsstil klager ikke.
en cykel og de skal hele tiden Hun har tværtimod øget
have repareret deres cykel. omsætningen midt i finanskri -
Otte har oveni købet udvidet sen. –Det handler om at forny
sin forretning med konceptet sig, siger hun.
Erhvervscykler og Klickfix:
Det sidste er et koncept med
mange muligheder for at sætte Frisør André har nok at lave.
kurve og tasker fast på cyklen. Dog ikke lige da vi mødte
En anden der er tilfreds er fri- ham. Da tog han sig en slap -
sør André på Sallingvej. Han per med avisen.
melder om et udmærket flow i
sin lille salon – og historien
viser da også, at noget af det
sidste, der lukker er byens fri-
sør. Man ser det i de små sam-
fund i det danske land, hvor der
kun er Brugsen og en frisør til-
bage.

Dametøjs-forretningen Livsstil
på Jernbane Allé melder lige-
frem om en stigende omsæt-
ning.
Jette Hill, der har butikken, for-
tæller:
- Jeg tror, at det handler meget - Og folk skal også have lov til
om at forny sig, om at have et at ose i min forretning. Der
bredt udvalg af varer i mange skal ikke være nogen købet- Vanløse Cykelcenter. Her mel -
prislag. Og så handler det selv- vang. Folk skal have lov til at der man om et godt salg – og
følgelig også om beliggenhe- se – og så kommer de måske så har man endda udvidet.
den. tilbage om tre dage og køber.
10 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009

Lukkes omsorgscenter?
fortsat fra forsiden........standard. det ikke svare sig rent drifts- præsentationen i september og
- Vi har måttet lukke 10 pleje- mæssigt at drive et plejehjem. derefter bliver personalet sagt
hjem inden for de senere år, for- op. Alle, personale, beboere osv
tæller sundheds- og omsorgs- Høring og hjælp er i øvrigt blevet orienteret.
borgmester Mogens Lønborg. - Johannesgården får som nævnt - Men jeg vil godt sige, at det
Det har demografiske årsager. 74 boliger, så alle, der ønsker det team, der tager sig af lukning,
Der er langt fra så mange borge- kan komme over på det pleje- flytning og afvikling er meget
re over 65 år i dag som for 30 år hjem og jeg vil gerne understre- dygtige til at oplyse, berolige og
siden. I 70erne var der 115.000 ge, at alle der nu går på dagcen- i det hele taget håndtere situatio-
indbyggere i Københavns over ter og daghjem på Hylte- nen. Der har kun været meget få
65 år. I dag er der 55.000. Altså bjerggård vil blive tilbudt nye tilfælde, hvor brugere eller pårø-
Røveri udviklede sig til gidseldrama mere end en halvering. Antallet
af ældre på 80 plus vil også fal-
pladser andre steder i området.
Også personalet vil blive tilbudt
rende har været utilfredse i for-
bindelse med en flytning. Jeg er
de frem til 2017. Derfor er vi arbejde på Johannesgården, for- fuldt ud klar over, at det er en
I omkring 20 minutter dannede ser på disse kanter – endsige i Politiet valgte derefter at nødt til at lukke plejehjem. sikrer Mogens Lønborg. voldsom begivenhed at blive
Vanløse ramme om et drama af København. omringe butikken og sætte spe- - Og når vi nu skal skære i antal- Men først skal afviklingen sen- flyttet. Jeg har selv en mor på 95,
dimensioner, da tre unge af cialfolk ind, men efter 20 minut- let af plejehjemspladser har vi des i høring hos bestyrelsen for der har prøvet det, men vi har
udenlandsk herkomst havde Flere vidner havde set de tre gå ter kom røverne ud af butikken besluttet at modernisere samti- Hyltebjerggård, bruger- og pårø- altså folk, der er gode til at hånd-
taget to kvindelige Fakta-medar- ind i Fakta-butikken på og lod sig anholde uden mod- digt. Skal vi skabe to-rums boli- rende-råd samt ældrerådet og tere den slags, slutter Mogens
bejdere som gidsler fredag aften Sallingvej og ringede til politiet. stand. De havde våben på sig ger på Hyltebjerggård bliver der lokaludvalget. Lønborg. JD
kl. 21.20. Da betjentene nåede frem, tog under røveriet. færre end 45 boliger og så kan - Det skal behandles i borgerre-
Hvad der startede som et gement de tre unge mænd, nok i despe- I et grundlovsforhør afviste de
røveri – i øvrigt efter lukketid – ration, to af de kvindelige med- tre, der er 18-19 år og fra Valby,
udviklede sig i løbet af ingen tid arbejdere som gidsler i et lager- alle sigtelser, der bl.a. lyder på
til et gidseldrama som man ikke rum. groft røveri, frihedsberøvelse og
besiddelse af skarpladt våben
Flere vidner så i øvrigt de tre
mænd da de gik ind i butikken
formummet bag hætter og mas-
ker.
De to kvinder var rystede efter
hændelsen og fik straks krise-
hjælp. De tre er foreløbig fængs-
let frem til den 18. september.
JD

Der var mange politifolk på plet -
ten da et røveri i Fakta på
Sallingvej udviklede sig til et
gidseldrama. De tre gernings -
mænd lod sig dog hurtigt anhol -
de.
Tre unge mænd tog to kvindelige Hyltebjerggård på Linde Allé er indstillet til lukning. Beboerne skal flyttes til det ny-renoverede plejehjem
Fakta-medarbejdere som gids - Johannesgården på Fuglsang Allé og der bliver personalet så også tilbudt arbejde. Både Johannesgården
ler, men det hele var overstået i og Hyltebjerggård er blevet renoveret for mange millioner.
løbet af 20 minutter.
Til venstre føres een af de
anholdte væk, iført hvis kedel -
dragt og blå sutsko.

Grønt bliver til kræmmer
Butikken har stået tom i
nogle måneder, men nu
sker der noget i den tidli -
gere grønthandel, der bar
det besynderlige navn
Bager – din grønthandel.
Butikken, der ligger på
Ålekistevej, skal indrettes
til kræmmer-butik –
hovedsageligt med nye
ting, melder den nye
indehaver.

Gang i lopperne
Der vil løbende blive ind -
købt nye ting til butikken,
fortæller han.

Butikken er i øvrigt et
eksempel på, at nye butik -
ker opstår når andre luk -
ker. Den enes død…..
Det var den store wee -
kend for vejfester,
JD gårdfester, lokale lop -
pemarkeder m.v. i den
forgangne weekend.

Havesyge med sorte pletter Der var loppemarke -
der i Vanløsegård og
Ny Katrinedal bl.a. det
sidste sted diskede café
Phister op med kaffe
Af Kaare Vissing at gøre, for patienter med dette med at sige, at nogen har ”lånt” og kage. Mon ikke der
onde kan virkelig synke dybt. de to borde, der er tydeligt endnu er nogle loppe -
I den gode gamle dialog Det er i hvert fald sket for den ”brændemærket” med HVC, markeder tilbage,
”Tømmerflåden” med Dirch eller de stakler, der i weeken- og han opfordrer såvel ”låne- inden bladene falder af
Passer og Kjeld Petersen får den 8.-9. august stjal to hav- ren” til at levere bordene tilba- træerne. Hold øje med
man at vide, at man ikke kan eborde – et hvidt og et brunt – ge som andre til at holde øje din lokale avis´annon -
drukne, når man har halsbe- fra Husum Vænge Centrets med om et par borde skulle cer.
tændelse, eftersom man ikke terrasse. have det nævnte mærke.
kan synke. Så havesyge har Lederen af centret René
altså intet med halsbetændelse Pe d e rsen nøjes optimistisk JD
Olesen og Kasper Kristensen fra
Positiv krise hos RealMæglerne.
Forklaringen skal findes i de
opblomstring i forældrekøb af
studielejligheder. Men det er
ikke den eneste forklaring. Også Boligkøbere overtager
ejendomsmæglerkæde kraftigt faldende priser og den
markant lavere rente. Det har
gjort det langt mere attraktivt at
almindelige førstegangskøbere
er kommet på banen igen, bl.a.
hjulpet på vej af indkomstfrem- deres nye bolig lynhurtigt
Salget af mindre ejerlejligheder gangen som følge af skattelet-
i Storkøbenhavn går nu så telserne. Og da de mindre ejer- Overtagelsestiden økonom, Las Olsen, sparer
stærkt, at der hos ejendomsmæ- lejligheder er et typisk boligvalg styrtdykker på trængt man derved 8.000-10.000
glerkæden RealMæglerne snart for førstegangskøberne, er det boligmarked, så bolig- kroner, fordi man derved und-
må meldes udsolgt på alle hyl- altså her at effekten først mær- går mellemfinansiering i en
der. Der er kun boliger nok til 2 kes.
ejerne sparer penge måned af 2 mio. kroner, hvis
måneders salg. I andre dele af landet og i andre Det tager tid at få solgt sin det er en dansk gennemsnits-
boligsegmenter er salget stadig ejerbolig på det nuværende villa.
Bundproppen er blevet hevet ud afdæmpet. Nogle steder mang- boligmarked, men når det
af vasken på det københavnske ler priserne stadig at blive tilpas- sker, er køberne anno 2009 til - I 2006 købte mange en ny
ejerlejlighedsmarked. Hos Real- set lidt mere i nedadgående ret- gengæld klar til at slå til som bolig, før de havde solgt den
Mæglerkædens ejendomsmæg- ning. Derfor kan de samlede sta- lynet. Det viser en ny opgø- gamle, så de så en interesse i
lere i Storkøbenhavn og Nord- tistikker stadig godt udvise sva- relse fra home. F at strække overtagelsestiden.
sjælland går salget nu så stærkt, ge prisfald for landet som hel- Forklaringen er ifølge home Nu sælger man ofte sin ejer-
at mindre lejligheder er gået fra hed. Men efterhånden som en ændret køberadfærd. Da bolig, før man køber en ny, og
at være omtrent usælgelige til nu effekten fra det københavnske boligmarkedet var mest rød- så føler man et akut behov for
pludselig at være blevet en deci- ejerlejlighedsmarked begynder glødende, tog det i gennem- at flytte. For man bliver hur-
deret mangelva re. Alene i at arbejde sig igennem fødekæ- snit 73 dage, fra danskerne tigt træt af at leve i en midler-
Storkøbenhavn er salget steget dage forud for en planlagt frem- købe ejerlejlighed, og ofte er den på boligmarkedet vil stem- købte en villa, og til de flytte- tidig bolig, forklarer kommu-
med 89 % siden sidste efterår, visning, fordi lejligheden i ejerboliger nu reelt set billigere ningsskiftet på boligmarkedet de ind. Nu går der kun 43 nikationschef Niels H. Car-
og med det nuværende tempo i mellemtiden er solgt”. end tilsvarende lejeboliger. også blive synligt i de officielle dage. stensen fra ejendomsmæg-
salget er der kun boliger nok til D e r for er der også sket en statistikker. Ifølge Danske Banks privat- lerkæden home.
2 måneders salg. Herefter må Mindre ejerlejligheder i køben-
der meldes udsolgt. havnsområdet betragtes ofte
”I Storkøbenhavn har vi 44 % som første led i fødekæden på
færre lejligheder til salg i for- boligmarkedet. Det er typiske
hold til november sidste år, hvor begynderlejligheder, hvorfor det
finanskrisen toppede. Det er også er her man oftest først kan
især de mindre lejligheder der observere ændrede tendenser på
rives ned af hylderne. Og i et boligmarkedet. ”Vendingen i
sådant tempo at vi har været boligmarkedet har været evident
nødsaget til at udsende 35.000 gennem en del måneder. Derfor
flyers for at få nye salgsemner, er det heller ikke overraskende
så vi ikke risikerer totalt tomme at efterspørgslen efter mindre
hylder”, fortæller Statsautori- lejligheder i Storkøbenhavn og
seret ejendomsmægler Martin Nordsjælland er stigende. Men
A. Olesen fra RealMæglerne, hastigheden hvo rmed udvik-
og tilføjer, ”Det sker endda at vi lingen har ændret sig har over-
må skuffe potentielle købere få rasket os”, siger Martin A.
12 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 13
14 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 15
16 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 17
18 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 19
20 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 21
22 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009

KØB / SALG / BYTTE DE GULE ANNONCER Google for begyndere

GRATIS ANNONCER Vil du gerne være bedre til at
søge i Google og vil du gerne
have en gmail?
Købes: Kondicykel køb e s. Jeg Sælges: Transport a ble key b o- Google er en af de mest populæ-
skal træne nogle gigtknæ så den ardspiller (JC-918) PCH Digital re søgemaskiner på nettet, men
må ikke være for tung tlf. m/ben og nodehæfte pris 600
38285343 kr. tlf. 61308566
er også mere end bare en søge-
maskine. Du kan nu bl.a. oprette
Ø n s ke s : Kampesten ca. 40 Sælges: Auto-liftstol, auto-stol, en mail-adresse hos Google
mellemstore sten til mindre sten- babytræstol og tremmeseng (gmail), have kalender, person-
bed. Også færre antal har inter- sælges alle for 100 kr. Ring ml. lig forside mm..
esse. tlf. 97852969 kl. 18-20 tlf. 2038107712-
20852021
Vil du gerne lære mere om
Sælges: Autostol med høj ryg og Google – så tilbyder vi nu et fyr-
hovedstøtte," CYBEX solution", Sælges: Spisestuestole 4 stk aftenskursus i Google for begyn-
blå. 15-36 kg. Velholdt. Nypris mahg. kr. 700. Fo d s k a m m e l dere. Vi introducerer til hvordan
1500, sælges for 700. mahg. brunmeleret lyst uldstof man søger – og hvordan man
tlf. 2233 2056 . som ny (nypris 995) kr. 400.
Spisebord rundt massivt nødde- hurtigt gennemskuer om resulta-
Sælges: Cd-holder sort blank brun eg m / 4 stole som nyt kr. terne kan bruges. Desuden viser
plads 96 stk cd-disc 100 kr., 2 4000. - 38 60 04 87/20 33 04 87 vi hvordan gmailen fungerer og
delt regntøj med flece str. 134 hjælper med at oprette en, hvis
lyserødt god kvalitet normalpris Sælges: Violin ny med bue og du har lyst. Og vi viser hvordan
350 kr. nu 200 kr. tlf. 28307179 kuffert sælges for 550.kr. fjern-
syn Phillips 22” med indbygget du senere selv kan se alle de
Sælges: Keyboard Roland RD VHS video velholdt sælges for mange andre ting Google har at
700 sx sælges p.g.a. dødsfald 400 kr. tlf.60689563 byde på.
kun lidt brugt priside 10.000 tlf. Det foregår i Demokratihjørnet
22300870 Sælges: Bøgetræsseng sælges på Vanløse Bibliotek, torsdag d.
1 gange 2 med lamelbu n d ,
Sælges: El plæneklipper til salg madras, rullemadras og senge- 10. sep kl. 17-18 og onsdag d.
mrk. QX system nypris 5.000 kr. tæppe 500 kr. næsten ny tlf. 16. sep kl. 10-11. Der er fri entré
salgspris 1.000 kr. kun brugt få 52437614 men da der serveres en lille for-
gange tlf. 38743373 friskning er der tilmeldingsfrist
Sælges: Christiania cykel pæn senest hhv. 7. og 14. september.
Sælges: Uldtæppe L 300 B 205 og god stand 6.500 kr. tlf.
100% uld lysblå farver 550 kr., 26564526
TV + bord, Panasonic 29” 580 kr.
tlf. 3190 8891 Sælges: Holmegård glasra n ke Fokus på børn og
sort fod, øl, portvin, snaps fra 30
Sælges: Terassevarmer 300 kr, kr. Barbie dukker 5 stk. Hertha unge i kirken
Brændeovn af mærket lotus 300 mønster gaffel, skeer 13 blan-
kr, pigecykel 7-11 år 100 kr. det, dukker fra 60 kr. tlf. - Vi har i Adventskirken haft
tlf. 29290620 – 25312927 44919476 fokus på kirkens forhold til
Sælges: Den politiske arbejds- Sælges: Lademanns læge leksi-
børn og unge, og på hvordan vi
bevægelse historie i Danmark. kon A – Z 11 bind 200 kr. tlf. møder den kommende genera-
En bygning vi rejser 3 bind 500 60801129 tion. Vi mener det er vigtigt, at
kr. tlf. 38743008 vi i de Københavnske kirker er
Sælges: PC fladskærm DELL bevidst om, at vi har et ansvar
Sælges: Herreskindvest str. 60, 17” 300 kr. 14” Dantax Tv 200kr.
skjorte sort m/rød stribe str. Xl Trommesæt med 5-6 trommer, for hvilket billede unge men-
nye sælges samlet 400 kr. tlf. stol og alt tilbehør Reef Audio ( nesker har af kristendommen
38603092 ny p ris 2.500) nu 500 kr. t l f. og for hvordan dette formidles,
60675211 fortæller præst i kirken, Erik
Sælges: Nyere B & O 21” farve Meier Andersen.
TV blå MX 4000 smal monitor Sælges: 6 gode spisebordsstole
model 2 scart Beolink. Gar. OK m/høj ryg, fletsæde, brune 600 - Hvordan møder vi de unge i
1.400 kr. (9.995 kr. tlf. 44476240 kr. kan males sorte tlf. 38710777 ”øjenhøjde”, så de føler sig set
og forstået, og hvordan gør vi
Sælges: 2 stk. analoge kameraer Sælges: Salmonsens Konversa- tærsklen til kirken lavere, så
sælges: Canon TX spejlrefleks tions Leksikon 1-26 bind 200kr.
50 mm med tele 35 x 135 mm
dens budskab bliver aktuelt og
Verdens litteratur historie 1-12
550 kr., Olympus Super Zoom bind 100 kr. Næsten ny Daewoo vedkommende.
110 24 x 36 150 kr. tlf. 38747862 combi bordovn 200 kr. tlf.
60675211 - Derfor har vi arrangeret en
Sælges: Fejlkøbt Brun ? lang ungdoms-workshop, lørdag
ruskindsfra k ke m/foer str. 44 Sælges: Raleigh Club herrecy-
aldrig brugt sælges for 300 kr. tlf. kel 300 kr. Palisander sofabord
den 5.sept. 10.00-16.00 i
38790036 85x140 m/en del kakler 300 kr. Adventskirken, Sallingvej 90,
tlf. 38717231 22719855 2720 Vanløse. Her vil projekt-
Sælges: Sten, Krystaller, Kugler, leder fra +Camp, Rasmus
Pyramider, Ametyst Bjergkrystal Sælges: Porcelænsfigurer 35 Fischer, holde oplæg til debat.
og mange elegante smykker tlf. stk. 1.600 kr. Broncelysekroner,
26635250 mange prismer 700 kr.
Han har gennem de sidste fem
Prismekrone 800 kr. år arbejdet med børn og unges
Sælges: Alt i håndsyede lampe- Broncekaminur m/2 broncekan- vilkår og været med til at ska-
skærme priser fra 35 kr. til 350 delabre 2500kr. We s t e rn g u i rar be mange tiltag for at hjælpe
kr. tlf. 38283034 toplyd 600 kr. t l f. 38746885 børn med sociale og udvi-
25719960
Sælges: Dyne ny og ubrugt mål klingsmæssige problemer. Se
200x135 cm fyld af andefjersdun evt. mere på deres hjemmesi-
er vaskbar sælges billigt 150 kr. de: http://www.pluscamp.dk.
tlf. 60687751 - Om eftermiddagen vil Ruben
Andersen-Hoel, præst ved
Fri k i rken Betlehem
(Missionsforbundet) sætte
FÆLLESMARKEDET• KØB / SALG / BYTTE fokus på det kirkelige børne-
DET SKAL VI FEJRE og ungdomsarbejde ud fra sine
erfaringer gennem 10 års
Det skal vi fejre Uden Det skal vi fejre m. foto, arbejde som bl.a. efterskolelæ-
foto Max 20 0rd. GRATIS max 20 ord max højde rer og ungdomspræst. Målet er
65 mm - vedlagt kr. 100.-
Privat køb/salg/byt
at finde inspiration, høre
Max 20 ord! GRATIS Lejlighed/huse/bytte/salg andres erfaringer og udveksle
Max 30 ord Vedlagt kr. 200.- ideer. Forhåbentlig kommer vi
Loppemarkeder/
foreningsmeddelelser Betaling via Home-bank til: alle med denne ”arbejdsdag”
Max 30. ord! Send kr. 120.- 5330- 0500008 et skridt nærmere et godt tilbud
til unge i kirken.
Pris for workshoppen er kr.
200,-. Der er tilmelding senest
2. sept. til kirkens kontor eller
sbha@km.dk.

Sendes/indleveres til Lokal@viserne SENEST fredag lige uger!
mail: sb.lokal@viserne.dk
Jyllingevej 55 • 2720Vanløse
(mærk annoncer)
- eller Brønshøj Posten • Frederikssundsvej 301
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 23
Torsdag 27. August 2009

LOKAL
r a p -
Redigeret af Ib Helge S P O RT unge der lavede ballade i
Tingbjerg og omegn var bare
Brande og skyderi . Der har noget yngre end ballademagerne
været flere tilfælde af skyderi, på Nørrebro. Oplysninger kan
brande, stenkast m.m. i gives til politiet på 33 14 14 48.
Tingbjerg og Bystævneparken i
den forgangne uge – især i wee- Røveri på Jydeholmen. Normalt
kenden. Torsdag aften, kl. 22.30 er Vanløse et fredeligt sted at fær-
blev der affyret 21 skud i des – også om aftenen. Men
Bystævneparken. Politiet fandt Søndag nat kl. 01.00 blev der
de 21, 9 mm patronhylstre, men begået røve ri mod en 23-årig
ingen er tilsyneladende kommet mand, der blev holdt op af tre
til skade. Fredag kl. 18.08 blev unge, tilsyneladende med indvan-
der kastet sten mod politiet da de drerbaggrund. Den ene af de tre
stoppede en knallertkører. holdt en kniv op mod den 23-åri-
Politiet løb efter stenkasteren og ge, hvorefter han tog vedkom-
anholdt vedkommende. Søndag mendes mobiltelefon og en pung
var der så flere episoder. 20 indeholdende 1000 kr. Manden
unge mellem 12 og 14 år lavede med kniven beskrives som 19-20
kl. ca. 17.20 ballade på år, 180-185 cm. høj, let muskuløs,
Gadelandet ved Kobbelvænget, med ko rt sort hår. Han havde
men da politiet nåede frem var skønhedspletter på venstre kind
de væk og de unge de fandt hav- og bar en hvid sweatshirt med fle-
de tilsyneladende ikke noget re farver, sorte bukser og hvide
med balladen at gøre. Samme Nike sko. Han talte dansk med
dag om eftermiddagen blev der accent. Den anden af røve rne var
kastet med sten mod en linje 2 A 15-17 år, 170 cm og spinkel af
ved Terrasserne. En rude i bus- bygning. Han havde sort ko rt hår
sen blev knust ved den lejlighed. og bar en lyseblå/hvid kasket.Den
Samme dag blev der også kas- tredje røver var 15-17 år, ca. 170
tet med sten mod politiet og sat cm. høj og almindelig af bygning.
ild til flere containere samt en Han havde mørkt karseklippet
varebil med maling. Varebilen hår. Efter røveriet gik de tre stille
stod relativt tæt på bebyggelsen. og roligt mod Ålekistevej.
Politiet mener at de mange bran- Mobiltelefonen er en sort I-phone
de og balladen er inspireret af 3 G. Pungen indeholdt bl.a. køre-
balladen på Nørrebro. Men de ko rt og betalingskort. Oplysninger
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 25

annoncer 3879 3400
Vind gavekort på 150 kroner!

VIND GAV E KO RT
Til køb hos een af avisens
annoncører på denne side.
Indsend din løsning til:
adressen på side 2
Eller aflever den på Lokalavisernes
kontorer i Vanløse eller Brønshøj

SENEST 31/8 2009
HUSK! -kun een løsning
Se selv efter om du har vundet,
og kontakt os på 3879 3400

Vinder af krydsen
uge 34
Anders Madsen
Grøndals Parkven 14
2720 Vanløse

35-211
26 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009

Redigeret af Ib Helge S P O RT
VIF hænger på i toppen
VIF - Nordvest FC 0-0 • 410 tilskuere
Startopstilling: Per Rasmussen, end 3 skud på stolpe og over-
Rasmus Lucht,, Morten Emil liggeren.
Rylander, Mikkel Larsen, Nicolai Selv om Holbæk for tiden
Lewandowski, Jon Volf Andersen, mønstrer divisionens topsco-
Thomas Domino,
Kasper Thorsvang, Daniel
rer, er det jo ingen garanti for at
Udsen, Kristian Krog, der ikke går mål ind, således
Anders Jochumsen. har Holbæks målmand i de 2
foregående kampe lukket 2
Indskiftninger: mål ind. Men I lørd agens
38. Andreas Serner i stedet for kamp stod han også en pragt-
Kasper Thorsvang kamp,
60. Ali Aliji erstatter han reddede således et skud fra
Kristian Krog Kristian Krog der kun en meter
79. Jon Ahlberg ind i stedet for
Andreas Serner
fra målstregen modtog en Anders Jochumsen i en mandfolketackling
returbold, fra et kanonskud fra
Det var med stor spænding Anders Jochumsen der ramte hurtige ryk frem på banen, og Som helhed må VIF være
VIF tog imod den meget stær- en modspiller, men blev altså VIF nærmest som et modløst mere end tilfredse med det ene
ke trup fra Holbæks FCNV. reddet af Holbækmålmanden. spillende hold, spillet kom ikke point, godt var spillet ikke, træ-
Holdet er jo eet af topholdene I På tilskuerpladserne var alle på noget tidspunkt til at glide. ner Michael Madsen var da
2. Division, og er det fortsat VIF-tilskuere da også enige Men alligevel fik Anders også enig I, at VIF var heldige
efter 0-0 kampen mod VIF. om, at VIF var meget heldige Jovhumsen bolden i modstan- med 0-0.
Det lykkedes igen en meget med uafgjort efter første halv- derens net midt i halvlegen, Træner Madsen udtalte da
stærkt spillende Per Ras- leg. efter et godt fremstød fra Ali også efter kampen; “ Vi skal
mussen i Vanløse målet, at hol- Aliji, men målet blev desværre helt sikkert være glade for uaf-
de buret rent, selv om det til 2. Halvleg blev en monoton underkendt, for en tvivlsom off g j o rt på en dag hvor
tider brændte alvorligt på, såle- affære, med Holbæk som deci- side, mente en del af de nær- FCNordvest var klart det far-
des havde Holbæk ikke færre deret kontrahold, med meget meststående tilskuere. ligste hold. Ihr.

Pigeraketten futtede af
med højt humør
Masser af friske piger mellem 6 lyserøde trøjer til at tage i mod
og 12 år fra Vanløse havde en pigerne som først skulle lave
rigtig sjov lørdag på banerne i deres rumvæsen sprog for ellers
Vanløse i DBUs tiltag Pige- kunne de ikke snakke dansk
raketten, der rejser land og rige -Pigerne fik under vejs frugt,
rundt for at skabe mere PR og gulerødder og vand og da det
sætte fokus på pigefodbold. hele var overstået fik pigerne et
Der blev driblet på det grønne penalhus med rumraketten, fod-
græs og mon ikke Vanløse IF bolds tøzer 09 Diplom og indby-
eller FC Damsø fik sig en eller delse til at komme og deltage i
to nye spillere den dag. det var Vanløse IF trænings dag som er
første gang Pige Raketten fløj mandag den 31. august kl 16
forbi Vanløse – men nok ikke nede på engen. Alle piger i alde-
sidste gang, at dømme efter ren 5-13 år er velkomne.
fremmødet.
Annette Johannsen, der var med JD
, fortæller:
-Det var en super hyggelig dag
med masser af sol og glade piger
og forældre der var mødt op hos
Vanløse if til Dbu´s pigeraketten
Vi hyggede i tre timer, hvor
pigerne tog af sted med raketten Alle havde det sjovt til pigefold -
til Jupiter Mars Sol i alt var der 9 bold-arrangementet
planeter pigerne besøgte og der Pige raketten
stod rumvæsnerne klar i deres (Alle foto af Jan Schmidt)

Politikere skal på
banen i hegn-sagen
Der skal rettes henvendelse til politi-
kerne og forvaltningerne i sagen om
det ulovligt opførte hegn på Vanløse
Byvej og lysmasterne, der sender et
hvidt skarpt lys ind i stuerne hos de
beboere, der er naboer til grusbanen.
Det blev konklusionen da beboerne
endnu engang fremlagde deres sag
for Vanløse Lokaludvalg i sidste uge.
Lokaludvalget håber på at kunne sæt-
te et møde i stand om sagen i nær-
meste fremtid. Desværre har vi ikke
plads til den debat, der udspillede sig,
men bl.a. blev ordene røvrendt og
afmagt brugt i forbindelse med
sagen. Det blev også nævnt, at lokal-
udvalget stadig ikke er blevet hørt og
blevet informeret i sagen. JD
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 27

Arrangementer
Et lille stykke 'Bella Italia'

Lige ved Bellahøj, på Fre- Her kan du få Pasta eller Pizza, henført til 'Little Italy' med den
derikssundsvej 121, er der Lammekrone eller Osso Buco, ægte italienske atmosfære.
åbnet en rigtig italiensk restau- Saltinboca eller Vitello Tonato, Restauranten har åbent hver
rant med en ægte italiensk friske fisk eller muslinger samt d ag kl. 15-24 og serve re r
kok, Lino, som er kendt fra de naturligvis ægte italiensk is, brunch i weekenden kl. 10-15.
allerbedste italienske restau- desserter, vin og cappuccino.
ranter i København. Interiøret er lyst og hyggeligt På billdet ses køkkenchefen
Restauranten kalder sig Little og når duften fra kaffen og de Lino samt restaurantens dagli-
Italy og lover helt frisk pasta, italienske lækkerier spreder sig ge kok og tjener.
friske råvarer og lækkert brød. i restauranten, føler man sig

Bliv inspireret meget skal du gå i dybden og og de aktiviteter du igangsætter
til den grønne detaljen? Hvor henter du/vi tro- som forretning i den sammen-
værdig viden? hæng.
Climate Street Miljøpunkt Vanløse og Grønne
Erhverv har inviteret forfatterne Der vil blive serveret mad og
Onsdag den 2. september holder bag den aktuelle bog Første- drikke til mødet. Deltagelse er
Miljøpunkt Vanløse et inspira- hjælp til Klimakommunikation, gratis og tilmelding er nødven-
tionsmøde om klima og kom- Marie Kraul og Sascha dig. Tilmelding skal ske senest
munikation i Vanløse Kulturhus Amarasinha. Forfatterne kom- fredag den 28. august til:
med udgangspunkt i projekt mer og deler deres viden og erfa-
Climate Street. På mødet der ring, og ikke mindst inspirerer Jette Ebbekær Thomsen, jet-
holdes kl. 18-20 får du ti gode til, hvordan vi kan komme end- te@miljopunkt-vanlose.dk eller
råd til, hvordan du kommer i nu længere med at kommunike- 40 90 88 20
gang. Kom og hør, hvordan du re arbejdet med Climate Street,
kan formidle projektet til kunde-
kredsen og andre interesserede.
På mødet vil det bl.a. blive dis-
kuteret:
Hvad kræver det af dig/os? Hvor
er det vigtigst at tage fat? Hvor

Jazz på oksen
om lørdagen
Der er jazz på plakaten i Den
gyldne Okse i september, men
desværre kom vi til at skrive en
forkert dato i sidste avis. Dixie
Kings, der nærmest er blevet
husorkester, spiller lørdag den
26. september og ikke fredag
den 25. september som vi urig-
tigt skrev. Og det er stadigvæk
en god idé at bestille bord til
aftenen. Der er altid rift om plad-
serne når der er levende musik
på programmet.
JD

Belli-koncert
udsat
M i chel Belli-ko n c e rten i
Vanløse Kulturhus er udsat til
foråret. Den skulle have fundet
sted i forbindelse med udgi-
velsen af hans nye CD – men
da den er udsat, er koncerten
også blevet det.
Den endelige dato er ikke fast-
sat. Indtil da kan man jo lytte til
hans første CD. Billetter kan
refunderes i kulturhuset.
28 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009

Arrangementer
omkring fortiden og nutiden.
Tavse, kedelige og anonyme Maleriet er et momentant øje-
bliksbillede af Bellahøj Hal, og
udtrykker et vidnesbyrd om en
facader bliver til kunst svunden tid.

En fascination af ganske Hun fortæller selv om sit arbej- gik i gang med at "portrættere" Se mere om Jonna Pedersen og
almindelige hverdags-facader, de og inspiration: de steder, vi ser og alle kender, hendes arbejde på www.jonna-
hve rd ags-billeder og steder - For år tilbage var jeg i New og så alligevel ikke rigtig ser, pedersen.dk
som vi andre bare finder kede- York for første gang. Den by fordi vi bare suser forbi.
lige har drevet hende som var så fascinerende og inspire- Kort CV:
kunstner i flere år. Lige nu rende, at jeg måtte have New De tavse overflader Født 1971, uddannet på pri -
udstiller Jonna Pedersen på York ud af mit system igen, og - Jeg er fascineret af storbyens vate billedkunstskoler i
Rødovre Bibliotek, men jeg begyndte at arbejde med tavse overflader, og med byen London og København i årene
mange af hendes motiver er byen som motiv i mine maleri- som inspiration arbejder jeg 1999-2003. Debuterede på
”fanget” i Vanløse. er. Senere blev det til malerier med at udtrykke den mennes- Charlottenborgs
Det er facader som vi knapt fra Barcelona og Berlin i for- keskabte virkelighed. Heri lig- Forårsudstilling i 2005 og
nok lægger mærke til – bille- bindelse med udstillinger og ger et portræt af mennesket, og Jonna Pedersen er fascineret af de tavse, anonyme facader vi kører siden er det blevet til delta -
der af byen som er under sta- studieture til de byer. dermed historien om det, der er forbi hver dag - og rigtigt mange af hendes motiver stammer fra gelse på 10 censurerede
dig forandring. Hun startede - Undervejs overvejede jeg fle- og har været - kulturens udvik- Vanløse – især Jyllingevej. udstillinger, galleriudstillinger
for nogle år siden og i dag er re gange, om jeg mon nogen- ling, som i bund og grund er i New York, Berlin, Barcelona
jeg skabte malerier fra steder- - Det er i virkelighed en tilfæl- og i anerkendte danske galle -
hun en anerkendt kunstner, der sinde ville finde lige så inspire- det jeg beskæftiger mig med i ne. Deriblandt Bellahøj Hal, dighed, at jeg har malet
har udstillet i de store metropo- rende steder i København og min kunst. rier. I 2008 legat fra Statens
som i min udgave er blevet til Bellahøj Hal; det vil dog være Kunstfond samt udsmykning
ler New York, B e rlin og mit lokalområde. En dag hvor - I Vanløse har jeg fundet Bellahøj Bad. Maleriet er naturligt, at maleriet kom til at
Barcelona, ligesom hun har jeg cyklede ned af Jyllingevej, mange inspirationskilder. af Finansforbundet.
malet for over 1? år siden, udsmykke det nye bad, for at
mange udstillinger i Danmark blev jeg pludselig inspireret af Mange steder som allerede nu inden jeg kendte til renovering- give mulighed for dialog og
bag sig. flere steder langs vejen og jeg er forandrede, i forhold til da en af hallen. oplevelse for de besøgende,

Tyrkiske karikaturer Syng i
pigekor
i kulturhuset Holder du af at synge og
går du i 3. klasse og opef -
ter. Så er der plads i
Hyltebjerg/Vanløse Kirkes
Han er kendt i sit hjemland for scene Stærekassen 29. august på pigekor. Mød op til korprø -
sine humoristiske tegninger og tyrkisk og være til stede under ve fredag den 28. august
artikler, der siden år 2000 har ferniseringen i Vanløse mandag kl. 15-16.30 i Hyltebjerg
prydet spaltepladsen i diverse 31. august kl. 16, hvor der bliver Kirke eller ring til Simone
tyrkiske aviser og magasiner. åbnet for udstillingen. på tlf. 44 97 44 53. Du kan
Men det bliver første gang teg- også hente en tilmeldings -
ningerne kan ses i Danmark, når I 2007 besluttede den daværen- folder på kirkekontoret.
Alpay Erdem viser 200 karika- de 30-årige ingeniør at tage sit
turtegninger i Vanløse. Fra 31. humoristiske talent med på sce-
august og frem til og med 31. nen og optrådte for første gang I folkedanserkredse er det også
oktober. som stand-up komiker iført en
mikrofon og en håndfuld jokes
Vild med dans – så taget op, at gøre dansen mere
rummelig sådan at forstå, at
Måske har Alpay Erdem og
Niels Hausgaard noget til fælles.
I hvert fald kan begge komikere Alpay Erdem – se hans humoris -
om sin egen opvækst i Istanbul.
Da publikum belønnede ham
med stående bifald, besluttede
prøv folkedans andre former for folkelig dans
også kan indgå. Det er et
spørgsmål om lyst og interesse
fange små finurlige detaljer om tiske tegninger i kulturhuset fra Alpay Erdem at tilføje titlen som Brønshøj Folkedanser Forening Der er et godt socialt sammen- fra deltagerne.
livet, som publikum forstår. Der 31. august. professionel stand-up komiker starter ny sæson onsdag den 2. hold i BFF. Alle er velkomne.
er heller ikke nogen af dem, der til sit visitkort. Siden har han til- september Har du lyst til frisk og fornøje- Dans og sang
udelader privatlivet i sine egne Alpay Erdem kommer til bragt mange timer på scenen og lig motion, så er folkedans til levende musik
shows. Erdems shows og teg- Danmark for at optræde på dette turneret verden rundt med sine Mange i lokalområdet kender sagen. Folkedans byder på Der danses til levende musik.
ninger handler om barndommen års Zulu Comedy Festival, og shows på tyrkisk. Brønshøj Folkedanser Fore- livsglæde og god motion. De Som fast musiker har frore-
i Istanbul, cykelture og ikke det er i den anledning han samti- ning (BFF) fra opvisningen gamle danse giver os samtidig ningen Toke Andersen, som
mindst konen. Mest af alt sætter dig vil vise sine tegninger i Vanløse Kunstforening og ved sommerfesten i Brønshøj indsigt i, hvordan tidligere gen- trods sin unge alder mestrer
han fokus på en almindelig tyr- Vanløse Kulturhus 31. august – Leonardos Værksted ved Kirkes Præstegårdshave. De- erationer morede sig gennem harmonikaspillet, så man uvæ-
kers liv leveret med masser af 31. oktober. Han vil optræde på Annemarie Fiig støtter op om sværre måtte man opgive at dansen og klædte sig på til fest. gerligt bliver i godt humør.
humor og slagkraft. Det Kongelige Teaters skuespil- udstillingen og giver den lokal danse i år, fordi regnen på det Foreningen råder over en dyg-
forankring i det kreative miljø i nærmeste satte haven under tig danser som danseinstruktør Kom og prøv det gratis
Vanløse, og det er håbet, at vand. – nemlig Carsten Jørgensen. Det er ikke nødvendigt at være
udstillingen vil henvende sig til Men først og fremmest er det Denne har igen i 2009 sammen medlem af foreningen for at
mange tyrkere i Vanløse og i den ugentlige danseaften, der med Mette udmærket sig ved danse i BFF, man kan danse
hele København og måske oven tæller. Og her danses der selv- at vinde danmarksmesterskab i med som kursist. Men man går
i købet give anledning til nye følgelig i vores almindelige tøj. folkedans for par samt været så glip af de mange andre akti-
netværk. Under alle omstændig- Dragterne bruges kun ved sær- med på det hold, der vandt viteter, som et medlemskab
heder er der en unik chance for lige lejligheder. sølv. byder på. Alle er velkomne til
at få indblik i en anden kulturs at danse med gratis et par
syn på humor. gange. Men pas på - det er
vanedannende! Et nyt medlem
I følge Danmarks Statistik er der skrev sidste år i vores blad:
i dag 57.000 herboende tyrkere, ”Allerede den første aften var
som gør tyrkerne til den største jeg solgt. Det har været en
befolkningsgruppe herhjemme meget positiv og varm ople-
med udenlandsk baggrund. velse at starte til folkedans.”
Alene af den årsag, har arrangø- Brønshøj Folkedanser Fore-
rerne bag Zulu Comedy ning er oprettet i 1952. Vi er en
Festivalen, Immergut, valgt at uafhængig forening, der er til-
samarbejde med fo reningen knyttet Landsforeningen Dan-
club-alaturca.dk om at bringe ske Folkedansere.
Alpay Erdem til Danmark, så Der danses på Brønshøj Skole,
Danmarks største minoritet også Klintholmsvej 5, Brønshøj,
kan få sig et godt, indforstået første gang onsdag 2. septem-
grin. Udstillingen er blevet til i ber. Kom og vær med.
samarbejde mellem Jesper Du kan se mere om
Holger fra Immergut, arrangør foreningen og de forskellige
af Zulu Comedy Dk, og Vanløse aktiviteter på www.brhff.dk
Kulturhus. Du kan også kontakte Bente
Bang (formand)
tlf. 38 60 64 50

.
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 29

Arrangementer
Nu er hænderne arrangerer udflugter i sommer-
perioden.
Workshopprogrammet for
Vokaljazz med
flittige igen efterårssæsonen starter også nu
– først med en workshop den danske tekster
26. august 2009, hvor deltager- Torsdag d. 27 august, kl. 12
Flittige hænder i Vanløse Dansk Husflids Værksteds- ne skal lave nogle sjove bol- TV-Koncert
begyndte sine ugentlige med- Museum samt Johannes cheformede/farvede lynlåstas- Fredag den 28. august kl. 20 Junior Robinson (3)
lemsaftener i kulturhuset Larsen Museet, fortæller for- ker – og så går det ellers deru- gæster sangerinden Helle
medio august og medlemmer- manden, Jeanette Hundahl. daf med knytning, origami og Henning, Uttterslev Jazzcafé. Søndag d. 30. august, kl.
ne kan mødes hver torsdag fra - Midt på sommeren et "kaffes- decoupage. Hendes speciale er at skrive jaz- 18.30
kl. 19.00. Den første torsdag i labb e rads med Sønderjysk zede sange med danske tekster. Brønshøj-LFA
Hendes seneste CD ” Verden er Sammendrag
måneden er også endnu ikke- kagebord" i Majas Have – og For børn og unge kommer der
medlemmer velkomne. senest en dagsudflugt til i oktober en filtworkshop og i lige her”, har af anmelderne fået
Mandag d. 31. august, kl. 12
Malmø, hvor tekstilkunstneren november et lysbilledforedrag rigtig flotte roser med på vejen. Brønshøj-LFA
Selv om det faste mødested i Hans Krondahl's udstilling på om "Strikkedille i USA", hvor Med i hendes kvintet den aften 1. halvleg
kulturhuset har haft sommer- Malmø Ku n s t museum blev designeren og forfatteren er : pianisten Nickolaj Hess,
lukket, så har foreningen ikke besøgt – der var også tid til et Vivian Høxbro kommer og Saxofonisten Claus Waidtløv, Tirsdag d. 1. september, kl. 12
haft helt lukket for aktiviteter- besøg på Form & Design- fortæller. bassisten Jens Skou Olsen og Brønshøj-LFA
ne. centret og ikke mindst de Man kan læse mere om Flittige trommeslageren Jonas 2. halvleg
- I år har vi afholdt tre velbe- mange små og store butikker i hænders program på hjemme- Johansen. Jazzcaféen som har til
huse på Utterslev Skole, Tirsdag d. 1. september, kl.
søgte udflugter/sammenkom- den centrale del af byen. Alt i siden www.fhiv.dk, som 18.30
ster. Først en dagsudflugt til alt tre gode arrangementer – så løbende ajourføres med nye Skoleholdervej 20, byder publi-
Nyheder
Kerteminde, hvor vi besøgte det er ikke sidste gang, vi aktiviteter. kum velkommen i en intim og Vanløse og Brønshøj
hyggelig atmosfære. Caféen
som overvejende er Økologisk,
Skraldekunst af Multiart
byder på hjemmelavet kage og
stempelkaffe, vin, fadøl, vand og
andre lækkerier til absolut rime-
Torsdag d. 3. september, kl.
12
TV-Koncert

Henry Heerup udstiller lige priser. se mere på
www.jazzcafe.dk Entré til kon-
Junior Robinson (4)

Søndag d. 6. september, kl.
certen er 80 kr.
18.30
Udstilling på Heerup Udstillingen vil være koncentre- Fredag den 28. august 2009, kl. Vanløse-BGA
ret omkring en række af 16 – 18 er der fernisering på en Sammendrag
Museum fra den 28. aug. Heerups skraldemodeller, som ny udstilling hos Kontakt
2009 til den 3. jan. 2010
Genbrug var gennem hele livet
præsenteres i samspil med vær-
ker af genbrug og skrot skabt af
såvel danske som udenlandske
Mellem Mennesker i Grøndal,
Godthåbsvej 262. 6 kunstnere
f ra Kunstnergruppen Multiart
Hjælp til lektierne og andet Mandag d. 7. september, kl.
12
Vanløse-BGA
kunstnere fra 1940’erne til i dag. udstiller henholdsvis skulpturer, 1. halvleg
fundamentalt for Heerup. Han Sidste skoleår havde Vanløse Vanløse Bibliotek har flere
havde en enestående sans for at fotografier og malerier. Bibliotek lektiecafé hver tors- unge og ældre frivillige hjæl-
Når Heerup omtalte sine skral- Tirsdag d. 8. september, kl.
se skønheden i selv skrald og dag primært for børn fra 4.- 8. pere, som sidder parat hver 12
begyndte tidligt i sin karriere at demodeller var det med selve Kunstnerne er: Ebbe Knudsen, klasse. Lektiehjælpen fortsæt- Vanløse-BGA
livet som metafo r. Gennem torsdag fra kl. 15-17. Som
arbejde med genbrugsmateria- Eva Zangenberg, Leif Holmark, ter og det er stadig hver torsdag udgangspunkt vil der være 2-3 2. halvleg
ler. Dette ses først og fremmest i skraldemodellerne gav han ting K i rsten Rønnebæk, Jytte fra kl. 15-17, at du kan få
nyt liv eller med andre ord tillag- hjælpere pr. gang. De har for-
hans mange fantasifulde og kre- Eiriksson, Bent Bauer og John hjælp, men nu er den åben for skellige kompetencer: nogle er Tirsdag d. 8. september, kl.
ativt konstruerede skraldemo- de han skraldet ny betydning. Olsen. alle klassetrin. 18.30
Hans evne til at ”besjæle” ting gode til dansk og matematik, Nyheder
deller. Den danske maler og pro- Lektiehjælp dækker i dag over a n d re til kemi og sprog. Brønshøj og Vanløse
vokatør Jens Jørgen Thorsen med øjne og mimik der taler Udstillingen kan ses i åbningsti- mere end blot at hjælpe elever-
direkte til os er blevet sammen- Hjælperne er ikke professio-
skrev i 1987 om Heerup: ...han den mandag, tirsdag, onsdag og ne med at møde forberedt op nelle i faglig forstand, men fri-
lignet med H.C. Andersens Torsdag d. 10. september
var den første der for alvor viste torsdag kl.14-17 samt lørdag kl. til næste dag. Begrebet er mere villige som tilbyder børn den Bella Qlt
det brugte, slidte, kasserede og eventyr om stoppenåle, tepotter 10-13. Udstillingen slutter den 3. rummeligt, fordi man er blevet
og tinsoldater. De udstillede hjælp, som forældre af forskel-
værdiløse frem som det ædleste oktober 2009. mere opmærksom på, at en del lige årsager ikke er i stand til at Søndag d. 13. september, kl.
materiale. Heerup er en væsent- værker repræsenterer en mang- børn og unge har brug for 18.30
foldighed af strategier med give. Så mød op og opdag alt
lig repræsentant for den danske Multiart mødes hver uge i hjælp i bredere forstand. det du kan få hjælp til. Lektie- TV-Koncert
avantgardekunst, der op igen- skraldet som omdrejningspunkt. Kvarterhuset, og hvis du er inter- Derfor er der både en faglig og Michael Klinke og Edisons
Fælles for alle repræsenterede cafeen åbner den 3. september. (1)
nem det 20 årh. udforskede kun- esseret i at komme med kan du social vinkel på aktiviteterne i
stens grænser ved at integrere kunstnere er, at de på deres helt altid henvende dig på stedet. en lektiecafé.
hverdagsgenstande i en kunstne- egen måde har pustet liv i gen-
risk sammenhæng. stande hentet fra skraldespan-
den, lossepladsen, loppemarke-
Med udstillingen ”Alting har en det eller pulterrummet.
sjæl” ønsker Heerup Museum at
sætte fokus på skraldets mulig- I forbindelse med udstillingen
heder og særlige betingelser i en ”Alting har en sjæl” afholdes en
kunstnerisk sammenhæng. række spændende arrangemen-
ter på Heerup Museums med
bl.a. Anne Marie
Helger og Jens
Galschiøt. Læs
mere på www.hee-
rup.dk
H e e rup Museum
ligger ved Dam-
husengen på Rød-
ovre-siden.

Et eksempel på
Heerups skralde -
kunst.
Udstillingen kan
ses på Heerup
museum ved
Damhusengen.
30 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009

Arrangementer
Den alternative Efterårets første
forening
Så er den alternative forening på platform (lave Klarsyn) fra
taizé-gudstjeneste
CHEARTS klar til, at tage hul den engelske spiritistiske union Tirsdag 8. sep. kl. 19.30 te, hvor "jeget" sættes i cen-
på endnu en spændende sæson SNU (The Spiritualist’s begynder den mørke tids lys- trum, og hvor det understreges,
i Pilegården. National Union). gudstjenester igen i Vanløse at vi hver især er nsvarlige for
Klarsyn som byder på både Fremover vil det være Mette Kirke. Disse meditative guds- vores succes her i livet.
rørende, sjove og eftertænk- Keller der laver Klarsyn i alle tjenester, som er præget af Kristendommen siger noget
somme beskeder fra den anden lige måneder, mens Kit Liesel masser af levende lys, stilhed, andet: Det store "jeg-projekt"
side. Dalager fortsætter med smuk sang og gode læsninger er en løgn, for det er ikke mig,
Klarsyn, Forhåndsviden, fra Bibelen, er en fin anledning der skaber mit eget liv. Livet er
Det landskendte medie Else Psykometri og Sandlæsning i til et pusterum i en hektisk givet os, og derfor er Gud den
Solvig Hansen (kendt fra TV ulige måneder. hverdag. vigtigste sparringspartner sam-
serien ”Fornemmelse for Denne aftens tema er en gam- men med vores næste. Det er
mord”) som siden august 2004 Onsdag den 26. august er der mel kristen grundsætning: Du Gud og mit medmenneske, der
har været et af de to faste medi- goddag og farvel Klarsyn med Vooddom – et dansk reggaeband, der kan opleves i kulturhuset tors - er ikke dit livs centrum! Tidens er centrum i mit liv!
er, har valgt at drosle ned på Else Solvig Hansen og Mette dag den 3. september. løsen er ellers ofte det modsat-
sine aktiviteter. Desværre er Keller og onsdag den 23. sep-
det derfor tid til, at takke hende tember med Kit Liesel
for mange skønne timers ople-
velser.
Dalager.
Døren åbnes kl. 18.15 og luk-
Det bedste af dansk Martin Krasnik i
Heldigvis er der fundet en
kes når Klarsynet starter kl.
19.00 reggae i Vanløse Vanløse Kulturhus
værdig afløser. Entre: 50,- kr. Der kan ikke Vanløse Bibliotek og fatteren Philip Roth, tegneseri-
Mette Keller er det første bestilles pladser/billetter. Kulturhus indleder efterårets eforfatteren Art Spiegelman og
medie i Danmark som har Den danske reggae lever videre venligt show. Voodoom blev for forfatterarrangementer, den 8. den gamle feminist Erica Jong.
modtaget certifikat i at arbejde og har det godt. Rigtig godt. Det nylig valgt som månedens september, med besøg af jour- Martin Krasnik har foretaget
bliver fejret med en dobbeltkon- demoband i Gaffa. Teksterne er nalisten og forfatteren Martin flere rejser i USA, for at finde
cert med to stærke bands i på dansk, spansk og engelsk. Krasnik. ud af, hvad der er blevet af den
Kulturhuset torsdag d. 3. sep. kl. amerikanske drøm – som
20. Positiv reggae egentlig også er hans egen. Da
DING DONG TROMME er en de amerikanske forfattere er de
Efter Natasjas store succes sid- kvartet fra Fyn/Sønderjylland. bedste drømmetydere, har han
ste år kunne man tro, at dansk De spiller en positiv reggae, lige- opsøgt dem Han har talt med
reggae døde med hende. Det er ledes med en pragtfuld dyna- mænd og kvinder, unge og
heldigvis ikke tilfældet. misk rytmebund og med tydeli- gamle, forfattere af både skøn-
Tværtimod synes flere bands og ge referencer til Bob Marley. og faglitteratur, og så har han
solister at insistere på at fasthol- Teksterne er på dansk og ikke rejst fra kyst til kyst, fra nord til
de udbredelsen og populariteten uden humor. syd, for netop at finde ud af,
af reggae-scenen. De spiller den Det er endnu ikke forbudt at hvor de mener Amerika står i
smittende musik for mange have holdninger – også hold- dag.
andre end inderkredsen – og ninger, der er anderledes end den Der har ikke været noget andet
lykkes med det. statsgaranterede. Det er ofte tema end netop dét. Han har
VOODOOM er lige nu et af de sådanne synspunkter og betragt- spurgt dem om deres bøger og
hotteste reggae-bands i ninger, der kommer til udtryk i liv og forholdet til det land, de
Danmark og har netop optrådt begge orkestres lyrik. Det er hel- alle sammen tydeligvis elsker
på Skanderborg Festival’en . ler ikke forbudt at sidde pænt og så højt. Bogen kommer godt
Der er tale om en sejt swingen- lytte, men det er svært når regga- rundt om nøgleord som sex,
de reggae med stærke elementer erytmerne slippes løs. Advarsel: Med udgangspunkt i sin senes- magt, litteratur og politik.
af ska-punk og dancehall. Der kan godt blive trængsel på te bog ”Min amerikanske Krasnik er f.eks. blevet klogere
Gruppens medlemmer har tidli- dansegulvet i Kulturhuset. drøm: på jagt efter stjernerne”, på S. Rushdies syn på de dan-
gere spillet i andre sammen- Entré: 50 kr. Forsalg på som er en underholdende ske Muhammedtegninger og
hænge, bl.a. i Skalar, Natasja & www.vkhus.kk.dk interviewbog med vigtige den ældre Erica Jongs forhold
ReggaPack. Med Claudia Koncerter i Vanløse Kulturhus er amerikanske forfattere, vil til sex.
Rodguez og Lars ”Red Rebel” støttet af Vanløse Lokaludvalg, Martin Krasnik tage os med til Arrangementet starter kl. 19.30
Petersen bag mikrofonerne leve- Københavns Musikudvalg og USA og specielt New York, og billetter kan købes på
rer de et fængslende og danse- Statens Kunstråd. hvor de fleste af interviewene biblioteket, i kulturhuset eller
finder sted. Vi møder bl.a. for- på vkh@kff.kk.dk
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 31

Arrangementer
Det sker lokalt Kl. 14.30.
Besøg på Frilandsmuseet. Arr.
Vanløse Kirke. Mødested:
Frilandsmuseet, Kongevejen 11,
Tirsdag den 8. september.
Kl. 19.30.
”Parforhold og tosomhed”. Foredrag
af psykolog og terapeut Pia
Kaffe i konfirmandstuen.
Tingbjerg Kirke.
Kl. 13.00 – 15.00.
Udstillingen i ”Nød og fare”.
Kl. 23.00 – 24.00.
Om stort og småt i fortid, nutid og
fremtid. Ved Lis Hermansen fra
Brønshøj. Radio: 106,3 MHz.
e Torsdag den 27. august.
Kl. 14.00 – 16.00.
Elisabeth Lange og Kipara Yusuph.
For de lidt større børn.
Lyngby.

Kl. 16.00 – 17.30.
Pibenbring.
Brønshøj Sognecenter.
Brønshøj Museum.

Herrehjørnet. Hygge for pensionerede Husumparken. Fantasiens Verden. En ny fantasy-klub Kl. 20.00 – 21.00.
mænd over kaffe, ost en enkelt øl. med Arne Grinder-Hansen som leder. Om stort og småt i fortid, nutid og
A dventskirken, Sallingvej Mandag den 31. august. Arr. Børnebiblioteket. fremtid. Ved Lis Hermansen fra
Kl. 10.00 – 12.00. Brønshøj Bibliotek, Brønshøj.Radio: 106,3 MHz.
Kl. 20.00. Legestue. For børn i alderen 0 – 3 Frederikssundsvej 175.
Bliv frivillig på Linien! Information år og deres voksne. Onsdag den 9. september.
om at gøre noget for andre. Bellahøj Kirke, Frederikssundsvej Kl. 23.00 – 24.00. Kl. 10.00 – 12.00.
Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej Om stort og småt i fortid, nutid og
Kl. 13.00 – 15.00. fremtid. Ved Lis Hermansen fra
Fredag den 28. august. Strikkeklubben. Der strikkes og Brønshøj.
Kl. 19.00. hækles til fordel for Foreningen til Nørreb ro Radio: 106,3 MHz.
Danse-Hyggeklubben. støtte for Rumænien – afbrudt af
Kulturhuset Pilegården. kaffepause. Torsdag den 3. september.
Bellahøj Kirke. Kl. 19.30.
Lørdag den 29. august. Brønshøj Frimærkeklub.
Kl. 19.30. Tirsdag den 1. september. Ekstraordinær generalforsamling.
Velkommen i Københavns Kl. 13.00 – 15.30. Kulturhuset Pilegården.
Folke musikhus. Pilegården. Hiv & Sving. Med det muntre har-
monikaorkester. Kl. 20.00.
Søndag den 30. august. Vanløse Kulturhus. Michael Klinke og Edisons. Koncert
Kl. 10.00 – 15.00 med 50’er- og 60’ermusik.
Sct. Antoni kirke Frederikssundsvej Kl. 14.00 – 16.00. Kulturhuset Pilegården.
225, holder traditionen tro, sommer- ”Om Hal Koch og Kaj Munk”.
marked. Denne gang holdes marke- Sog n epræst Karsten Thomsen for- Søndag den 6. september.
det, som vel nok må høre til bydelens tæller om to store danske person- Kl. 13.00 – 16.00.
ældste arra n gement af sin art. ligheder. Udstillingen ”I nød og fare”.
Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Brønshøj Museum.
Kl. 11.00. Allé 5.
Børnekulturdag i Pilegården. Mandag den 7. september.
Kulturhuset Pilegården. Kl. 20.00 – 21.00. Kl. 10.00 – 12.00.
Om stort og småt i fortid, nutid og Legestue. For børn i alderen 0 – 3 år
Kl. 13.00 – 14.00. fremtid. Ved Lis Hermansen fra og deres voksne.
Afrikansk dans, sang og musik ved Brønshøj. Bellahøj Kirke.
Elisabeth Lange og Kipara Yusuph. Nørrebro Radio: 106,3 MHz.
For de små børn. Kl. 10.00 – 12.00.
Husumparken, Nordrupvej 16. Onsdag den 2. september. Billetsalg til efterårets arrangementer i
Kl. 10.00 – 12.00. Aktiv-Center. Rum 5.
Kl. 13.00 – 16.00. Kaffe i konfirmandstuen. Kulturhuset Pilegården.
Udstillingen ”I nød og fare”. Baseret Tingbjerg Kirke, Langhusvej 1.
på Svenskekrigene 1657-60. Kl. 13.00 – 15.00.
Brønshøj Museum, Brønshøjvej 1. Kl. 13.00 – 16.00. Strikkeklubben.

Kl. 14.00 – 15.00.
Afrikansk dans, sang og musik ved
Udstillingen ”I nød og fare”.
Brønshøj Museum.
Bellahøj Kirke.
annoncer 3879 3400
32 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 33
34 Lokal@viserne.dk Torsdag 27. August 2009

Få noget for annoncekronerne!
Sæt din annonce i
brønshøj-husum
i Lokalavisen
brønshøj - posten
-så får du det største oplag

43.070
-og laveste annoncepris

-er din garanti for at alle får

Lokalavisen
brønshøj - posten
Desuden kan du finde
dine annoncer
på vor hjemmeside
www.dinlokalavis.dk
-der er nu søgefunktioner
på artikler og debatter.
-du kan i arkivbasen se alle
avissider 4 år tilbage.
Torsdag 27. August 2009 Lokal@viserne.dk 35