You are on page 1of 2

V=s/t (m/s)---Brzina kretanja V=vo+a*t ---brzina promjenljivog kretanja - ako je vo=o -v=a*t a=v-vo/t (m/s2)---Ubrzanje -ako je vo=o  a=v/t at=v-vo => v=vo+at ---Brzina kretanja promjenljivog kretanja s=v*t => v=v+vo/2 -s=vo*t+a*t2 /2 => ako je vo=o

-s =at2/2 Ravnomjerno ubrzano kretanje Slobodni pad a=g=9,81 m/s2 h=gt2/2 v2=2gh v=gt => t=v/g -h =v2/2g—slobodni pad (visina) Hitac uvis s=vo+at2/2 , v=vo+at Hitac naniže tp= vo/g -pomjeranje do najvise tacke T=2tp –ukupno virijeme kretanja hmax= vo2/2g Njutnovi zakoni 1) F=o , v=const 2) F=m*a 3) F1,2= -F2,1 , h=vot-gt2/2 , v=vo-gt

V-Brzina,s-predjeni put,t-vijeme,VO-početna brzina,a-ubrzanje,h---visina,f-sila,m-masa