You are on page 1of 8

Kirgiz nyelvről az alábbi kiadás alapján fordította: Somfai Kara Dávid (Kajrilip kustar kelgencse !

""# Sam baszmaszi $iskek% Csingiz Ajtmatov MIRE A MADARAK VISSZATÉRNEK* A két testvér eg t!r!tt szarv" sz#rke !k!rre$ %an&'ko$t( Az eg ik sz)ron vezette* a m)sik +e&ig ,)t'$r-$ !szt!ké$te a t.zi/)va$ meg+ako$t )$$atot( M)r $)tszott a /a$'* $)tszott a kar)m is* azt)n /e$t.nt é&esan j'k /'t- a$akja( Kerto$g- asszon sietsége %ajt sejtetett* rég-ta v)rakoz,atott m)r a /iaira( T#re$met$en#$ ,a&on)szott a karjaiva$* mik!z%en va$amit ki)$tozott is* &e a,,oz még e$ég messze j)rtak* ,og megértsék( A szé$ e$/"jta az asszon szavait* 0sak a jajveszéke$és j'tott e$ ,ozz)j'k( Eg re 0sak ki)$tozott* a két /i" ije&ten +i$$antott eg m)sra( 1 Remé$em* nem Ta$2Cs#j vi&ékér3$ j!tt va$ami rossz ,4r 1 mon&ta T'rman e$s)+a&va( 1 5 er#nk* ,ajts& g orsa%%an az !kr!t6 A sz#rke j-sz)got !szt!ké$ve sietni kez&tek( A mere&eke%%* &e r!vi&e%% 'tat v)$asztott)k( Sz3r k'0sm)j'k* %3rka%)tj'k* $)%'kra k!t!tt ne&ves nemez%o0skor'k most t.nt 0sak igaz)n s"$ osnak* ne,ezen ,a$a&tak( É&esan j'k ki)$toz)sa semmi j-t nem 4gért( Vajon mi t!rtén,etett7 E$amannak eszé%e j'tott* ,og amikor e$in&'$tak t.zi/)t g .jteni a /ivéréve$* T'rmanna$* 4g tré/)$kozott8 1 Maj& meg$)to&* %)t 'sk)m meg/ejti az )$momat* 0sak j!jj!n ,aza a 0sat)%-$6 Most* amikor $)tta é&esan ja ria&t moz&'$atait* eszé%e j'tottak ezek a szavak* és m)r %)nta* amit mon&ott* ,isz a %a%ona szerint az i$ esmi nem vezet j-ra( 1 Istenem* %o0s)s& meg* ,a ,e$ te$en#$ sz-$ottam* 0sak a %)t )mma$ ne,og t!rténjen va$ami( T!%%é nem teszek i$ et( 1 E$aman ezt ,ajtogatta mag)%an* és /o,)szko&ott a min&en,atIsten,ez* aki az ég%en $akozik( Maga e$3tt $)tta azt a +i$$anatot* amikor +)r na++a$ eze$3tt %)t ja* Koj0s'man s)rg)s+ej $ova n ergé,ez k!t!zte mot -j)t* /e$+attant r)* s /e$/eg verkezve "tra ké$t( 1 Isten vé$etek( A ti )$&)sotok j)rjon ve$em* Manasz9 3sat )nk vezére$jen( Ne s4rj* A$mas6 Ne s4rj* ke&ves Tokonom6 1 mon&ta( :Koj0s'man kis$)n )t %e0ézte Tokonnak(; V)ran&-s asszon k)ja* A$mas* 't)na sza$a&t( Eg ik kezéve$ a keng e$t* m)sik kezéve$ kikereke&ett ,as)t /ogva sza+or)zta $é+teit( Ve$e eg #tt a /a$' a+raja2nag ja* s a rokons)g s4r-s ,angja8 1 <aj* %)t 'ska* jaj %)t 'ska6 1 ,ajtogatt)k* mik!z%en "tra %o0s)tott)k( A /e$%o$ &'$t /a$' k!vette a t)voz- sereget a t- +artj)ig* ,og ott veg en %"0s"t t3$e( A /i" most $e$ki szemei e$3tt $)tta a /e$/or&'$)st* az ije&ez3 $ovakat az em%ert!meg%en( =)tta %)t ja ar0von)sait* ,a$$otta ,angj)t* nevetését( Ez a ké+* mint a vi$$)m* ,o$ /én esen /e$vi$)g$ott* ,o$ "jra e$,a$v)n o&ott( >e$i&ézte %)t j)t* Koj0s'mant* a,og Manasz regéjét éneke$te(? Sz4vé%e vés3&!tt ez a ké+* a,og regé$* ar0izmai !sszer)n&'$nak* szeme 0si$$og* tork)%-$ remeg3 ,ang t!r e$3* )$$ka+0sa meg/esz#$* /ogai kivi$$annak* kéz/eje g!r0s%e r)n&'$( Min&ez a /i" szeme e$3tt "g je$ent meg* mint eg /e$vi$$an- szikra* vag mint az e$vi,arz- /org-szé$( E$!nt!tte a /orr-s)g* szinte a$ig vo$t mag)n)$* nem /orgott a n e$ve* és kisz)ra&t a torka is( E$aman ekkorra m)r tiszt)n ,a$$otta ,a&on)sz- é&esan ja szavait* aki a kar)mn)$ meg)$$t( 1 @* mi,aszna két /iam6 Aov) t.ntetek enn i i&3re7 Siessetek m)r6 A /i"k sza+or)zni kez&ték $é+teiket* &e a sz#rke !k!r kom-tosan ,a$a&t* ,i)%a vo$t min&en ig ekezet( 1 Ao$ 0savarogtatok7 Regge$ -ta mint,a a /!$& n e$t vo$na e$ titeket( Sza+or)%%an mi,aszn)k* sza+or)%%an6 1 <!v#nk m)r* é&esan )m6 De ,)t mi t!rtént7 Csak nin0s va$ami %aj7 1 ki)$tott vissza T'rman* a,og an k!ze$e&tek(

)$va( E$aman $eg'ggo$t me$$é( 1 Mi t!rtént* é&esa+)m* mi a %aj7 1 Mi $enne7 1 Szengir%aj j'rta)0s nevetni +r-%)$t( 1 Csak ez az !reg sz4v* semmi k#$!n!s* e$m"$ik( .ag ott %enn#nket( Mi$ en /iata$ $)n ka vo$t* szegén C$taj( Mint .)ton v)gtatna .ang se j!tt ki a tork)n a .asszon nag ot s-.ntek* két .sosem nevezte nevén*E min&ig 0sak F)0smesterG2nek .og $assan .etj#k meg* .ajtva $assan a /ej#ket( 1 A /ene vig e e$ a t."go0sk)ja* eg e$a&.4vta( 1 Most mit teg #nk7 1 kér&ezte T'rman( Kerto$g.og az em%ernek %e$esaj&'$t a sz4ve( Szengir%aj j'rta)0s k!z%en a m.og nem meg #nk e$ a s-gorok.ozni a nag 0sa$)&i j'rt)%a* 4g sz-$t8 1 Ne n "$jatok .asszon * s megin&'$tak .ata$mas kezét most ijeszt3nek $)tta a /i"* amint ott $)tta /ek#&ni a teste me$$ett( E$v)$tozott a+j)nak .evert a /!$&!n( Mikor )t akart)k .etnénk* részvétet ke$$ n i$v)n4tan'nk( Nem te.og ennek e$$enére $é+tei g orsak* %eszé&e .oz( Koj0s'keH %)t )tok Fs-gor .aja +e&ig egészen meg3sz#$t( Ria&tan nézte kis4rt szemeit* &e !r!mme$ t!$t!tte e$* .1 Aa nem $enne %aj* ta$)n itt )0sorognék és ki)$toznék7 @* én szeren0sét$en6 Sok %aj sz)$$t a /ej#nkre* a katon)k /e$3$ semmi .a$t( A két /i"nak eg .ajtott8 1 Mit is te."go0sk)mG2nak nevezte C$tajt* akit nag on szeretett(.aza/e$é( 1 Az a+)tok is rossz'$ $ett( A$ig mentetek e$* o&aka+ott a sz4vé.at)rozott* mert nem vesztette e$ az erejét( Ta$)n most még é$énke%% vo$t* mint m)skor( Szengir%aj j'rta)0s min&ig &i0sérte is a /e$eségét( 1 Te azt)n te$e vag er3ve$6 Aa g ermekeink r)& /ognak .4r ."go0sk)ja is itt.e$ é%en /ek#&t( Eg kor)%%i %e/ejezet$en m'nk)j)%a /ogott %e$e* amikor a sz4vé.asszon most is /iait n-gatva $é+ke&ett* k!z%en !m$!tt %e$3$e a sz-( Ktt..4r( Kita+ogattam az )0smester erét is( D sin0s va$ami j-$ 1 soro$ta a 0sa+)sokat az asszon * a.isz még g ermek vo$t6 A$mast te$jesen !sszet!rte a .aza/e$é( Szengir%ajt a /e$esége* Kerto$g.ez és e$v)g-&ott( Azt)n azt .4r( E$/og a kétség%eesés* .4r* te$e vag 'nk n 'gta$ans)gga$( A s-gor nemzetségé%3$B ma eg /i" v)gtatott i&e* ."go0sk)mG2ot ki)$tozna* és $-.4rt .on nag vo$t a s4r)s2r4v)s( A$mas meg$)tta kis s-gorait* és keservesen /e$zokogott* kiv)$tké++* amikor E$amant mag).ez ka+va $eroska&t regge$* s az-ta is er3t$en#$ .oz !$e$te( 1 K!$ k!0ském 1 sz-$4totta 1* testvérkémt3$ e$szaka&tam* ke%e$t)rsamt-$ e$szaka&tam* %)t )tok e$ment* szomor"s)g sz)$$t a /ej#nkre* a /ér/iak is e$mentek* nag $ett a mi %)nat'nk6 Cg s4r&og)$t* .a erre gon&o$ok( E$aman ann ira .ozz)j'k( :FS-gor .zi/)tokat6 Aajts)tok m)r azt az !kr!t6 1 riva$$t r)j'k Kerto$g.sor%a ker#$t $)n ka* azna+ regge$ v)rat$an'$ a /ejét kez&te /)j$a$ni* s r!vi&&e$ 't)na meg is .4r a s-gors)gt-$6 @* Istenem* .ozott( Mint.ason$4tani* nin0s mit3$ /é$ni6 1 mon&ogatta( Kerto$g.angja is( 1 A)t megj!ttetek 1 mon&ta zi.a$$at)n* 0sak )0sorogtak $e.etett r)ismerni( Er3t$en 'jjai n)&sz)$aknak t.og 0sak most vette észre* menn ire e$g !t!rt é&esan ja ar0a* a .ajtogatta 0sak* .a nem $enne e$ég a %)nat%-$* még a s-gorasszon otok .evert a %a$ta* szeker0e* min&en/é$e szersz)m* /a/org)0s és /a&ara% k!z!tt( Mag)ra .amarosan megt'&t)k* A$mas ."zta a s'%)j)t* kés3%% a k'0sm)j)t is /e$vette* &e /ejét azt)n m)r nem t'&ta az a$) rakott +)rn)r-$ /e$eme$ni( Mikor E$aman %e$é+ett a j'rt)%a* !sszerezzent( É&esa+ja ar0a s)+a&t vo$t* a$ig $e.a$a&tak .ozz)m6 Aag jatok itt /ek#&ni6 Lg azt)n ott .og nem j!n )$om a szemére( Mi/é$e )$om7 És k!z%en ez a szomor" .a$$ottaknak* . Aog az ojrot2 mongo$okI t)ma&)s)r-$ m)r ne is %eszé$jek6 Most mi $esz7 Ta$2Cs#j%3$J semmi .at)sa a$) ker#$t a .

og 4g #$tek* .isz#nk a%%an* .)tasokat e$vitték a katon)k( Csak /iata$ kan0)kra* !kr!kre* meg .a a gon&o$atai%a mer#$ne(G 1 É&esa+)m* mit3$ /)j a sz4v7 1 kér&ezte eg szer 0sak E$aman( Szengir%aj j'rta)0s k4nj)%an /e$nevetett( 1 Aag & e$* /iam* a te koro&%an azt sem t'&tam* .og an is /)jt vo$na( Most %izon /)j* ke&vesem( E$aman megigaz4totta a +)rn)t a+ja /eje a$att* te)va$ itatta* s maga is ve$e ivott( A+ja .e$ %en a /i" %ogr)0start-t )$$4tott* a /a/org)0s a$) t#zet 0si.ov)( E$téve&temQ 1 /ogott %e$e a mesé%e* &e a k't a .ettek /e$ a t)voz-k( T'rman eg tin-t vezetve g a$og ké$t "tra( 1 Te mara&j a+)& me$$ett6 1 mon&t)k E$amannak* és ott.o$ van sz4vem* .og sem értette* .#$ne 1 mon&ta Szengir%aj j'rta)0s* és ke&vesen a /i)ra nézett( Maj& ki0sit megmoz&'$t* és 0sen&esen moso$ gott( 1 Ig )$ a%%-$ az a$'&ttej%3$* azt)n .ossz"* n)&szer.oz va$-ért( Szomor"s)g t!$t!tte e$* sajn)$ta az a+j)t( Aa .oztak a sz#rke !k!rre$( Am4g a %ogr)0s%an /e$/orrt a tea* é&esa+ja me$$ett to+orgott* sz4vét ria&a$om j)rta )t( Szomor"an nézte* a.aza( É&esa+ja rég-ta /)j$a$ta a sz4vét* &e a /i" megérezte* ez"tta$ m)ské++ vett er3t rajta a %etegség( Nr-%)$t* a.og ..irte$en "g érezte* e$ ke$$ mon&ania $eg/é$tette%% titk)t( T'&ni akarta r) a v)$aszt( 1 É&esa+)m* )$mot $)ttam 1 mon&ta E$aman( 1 Mi/é$e )$mot7 1 Van nek#nk az a sz#rke !kr#nk( P$mom%an /e$#$tem r)* és e$in&'$tam va$a.ajtott( E$aman e$szomoro&ott( A."s&ara%t-$ 4g e$ter#$t* erejét vesztette( FAz em%er* aki eg kor j.zre eg 2két vastaga%% /a&ara%ot is &o%ott* a%%-$* amit az imént .a Isten is "g akarja( Ai)%a van most .Ek!z%en Kerto$g.og van végzet* akkor a végzet ren&e$te "g * .at az em%er sz4ve* ve$e még sosem /or&'$t e$3( Sz4vet m)r $)tott* mikor j-sz)got !$tek( Ok$!mn i v!r!s .og .e$ %en moz&'$at$an'$( 1 Ctnak in&4totta& 3ket7 1 kér&ezte( 1 Igen( Aog van é&esa+)m7 1 <-$ vag ok* /iam* mint.)t nin0s mit tenni( Aa a $egén ek é+ség%en ..og an /)j.ata$mas termet.azatérnek* maj& eg #tt e$meg #nk* és im)t mon&'nkM az e$.)n /ar!nk!t* s3t ."s&ara%( Azt mon&j)k az em%eré is . a+ja* Szengir%aj* ett3$ a kis .og a te)t kort o$gatta* és nag okat s-.ason$-( Se.on .asas kan0)kra #$.og az a+ja sz-t$an'$ /ekszik* és né.irte$en 'gatni kez&ett o&akint( V)rat$an'$ .asszon is %ej!tt a j'rt)%a T'rmanna$ eg #tt( 1 Aog vag * )0smester7 1 kér&ezte az asszon * mik!z%en a$ig mert /érjére +i$$antani( 1 Min&en ren&%en( Miattam ne /)jjon a /eje&* asszon ( Ne kés$eke&jetek* ke$jetek "tra6 <o%% $ett vo$na* .ata$mas k!veket is megeme$t* sok j'rta /a$at* tet32r'&at* tet3karik)t* n erget ki/aragott* sosem /)ra&t e$( Aog $e.ag t)k( E$aman +ont erre v)g ott( Nem is t'&ott vo$na é&esa+j)t-$ e$szaka&ni( A részvétn i$v)n4t-k t)voz)s)va$ a kis nom)& sz)$$)s szinte e$né+te$ene&ett( E$aman "tra %o0s)totta 3ket* maj& k't )j)va$ n om)%an sza$a&t is .o$t* maj& a t.et ez7 Most 0sak /ekszik sz-t$an'$* mint.etj#k eg mag)%an* ti is menjetek ve$e6 Cse$eke&jetek 4g 6 Szengir%aj 0sa$)&ja* k!ze$i rokonai* s3t a szomszé& v!$g %en tan )z.og E$aman az a+ja o$&a$)n mara&t( Ann i %izon os* .og so.* er3s 'jjai most a$ig %4rt)k tartani a 0sészét( Vérte$en ajkai megremegtek* a.)%or"* a men #nket nem k#$&.'n tért* .a a g!r0s is m)r en .a nem /ogja /e$e&ni ezt a na+ot( Mikor E$aman visszatért* az a+j)t 'g an"g ta$)$ta* /ek#&t a m.rokons)g* a sz)$$)s a+raja2nag ja* min& %"0s"t vettek a megt!rt A$mast-$* amikor "tra %o0s)tott)k( A $egjo%% +ari+)kat* .og 0sak t'&ott seg4teni az a+j)n* /'tott a te).a /e$n !g( Nem t'&ta mitév3 $eg en( Nem igaz)n értette* .né.a én is meg ek* &e .a gon&o$o&* teg é$ /e$ te)t( A $)%%e$i&et sz)r4ts& meg* tiszta v4z a %o0skoro&( A m.

)nkat7 =e.omokszemek* min&enki amerre $)t* a%%-$ semmi j.4rt ka+'nk( A .4r( Azt a sok vitézt ta$)n a /!$& n e$te e$7 Az ojrot2mongo$ok t"$er3%en vannak* ann i %izon os* meg$e.o$na+ "jra g 3z.angon 4g sz-$t8 1 Ta$2Cs#j%3$ semmi .og j.as).et#nk( Mi Istennek és em%ernek tetsz3 m-&on vise$ke&#nk( Nem mi akarj'k m)sok /!$&jét e$/og$a$ni( Aa mi nem t'&j'k megvé&eni mag'nkat* g ermekeink* $esz)rmazottaink k!sz!r#$ik ki maj& a 0sor%)t( 1 Ae$ esen %eszé$sz* Szeke6 1 mon&ta K's'%ak %-$ogatva( 1 A sz4vem%3$ sz-$ott)$( Ez a vi$)g ren&je* eg szer g 3z#nk* m)sszor $eg 3zet#nk( A régiek is 4g mon&t)k( Azt)n /3$eg a régi i&3kr3$ %eszé$gettek( A &zs'ng)riai9B ojrotok* akik most "jra eg es#$tek* nem m)sok* mint a kirgiz t!rzsek 3se$$enségei* a ka$makok( Csorosz* D!r%!t* Kos"t* Torg"t t!rzsei sz!vetségre $é+tek* .a$$atszott* va$aki $-.og $éte /e$3$ ér&ek$3&j!n* amint %e$é+ett a j'rt)%a r!gt!n r)kez&te8 1 Ke&ves )0smesterem* most mitév3k $eg #nk7 1 kér&ezte( 1 Aog vag 7 S$j 0sak $e* K's'%ak( 1 Ne is kér&ez&* Szeke6T 1 mon&ta K's'%ak %)t -* $e#$t me$$é* és s4r-s .a mi is /e$kereke&nék7 Vag !sszesze&ve min&en %)tors)g'nkat mara&j'nk itt* és )$$j'nk e$$ent az )ra&atnak7 De a zivatar%an a kis0sik.* szak)$$ta$an !regem%er vo$t* szeme t)gra n 4$t* mint.et* .)ton k!ze$e&ett a j'rta /e$é( Szengir%aj j'rta)0s /ejét -vatosan megeme$te( A /ia kinézett az ajt-n( 1 Ki az7 1 kér&ezte az a+ja( 1 Eg $ovas sz#rke $ovon( 1 Sietve k!ze$e&ik7 1 A)t* e$éggé( Az em%er o&aért a j'rt).-&4tott)k a kazakok99 .og e$.oz &'gja a /ejét6 =ovasaink* katon)ink Ta$2Cs#j%en vannak( Vajon ve$#k mi t!rtént ott* és ve$#nk mi $esz itt7 Azért )$$4tottam %e .ozz)nk irga$mas6 Most mitév3k $eg #nk7 Ta$)n jo%% $enne* .ata$mas né+ét( Az em%erek att-$ /é$nek* .og tan)0sot a&j)$6 Nem t'&j'k mi a mego$&)s( Szengir%aj regge$ -ta er3t$en#$* s)+a&tan /ek#&t* &e most min&en erejét !sszesze&ve /e$#$t* és 4g sz-$t( 1 Én se t'&ok t!%%et mon&ani* mint te* K'ke(9? A$ig v)rj'k* .ajtva a méneseiket( 1 Va$-%an7 1 mon&ta Szengir%aj* és a /ejét 0s-v)$va tov)%% .ag minket a szeren0se* és $eg 3zet#nk( Ma $eg 3znek* &e .og a mi kirgiz t!rzseink sem )$$nak e$$en( Az a sz-%eszé& j)rja* .-&4tan)( A kirgiz t!rzsek rég-ta .$-&o%og)s .ar0o$nak ve$#k* 3si&3k -ta( Manasz i&ejé%en is nag .et $eg 3zték 3ket( A &zs'ng)riai9U ojrotok m)r meg.)%or" min&ig e$&3$* vag g 3z#nk* vag $eg 3zet#nk( Re$e ke$$ t!r3&n#nk a sors ren&e$ésé%e( Aa megv)$'nk né+#nkt3$* sz#$3/!$&#nkt3$* .ozz)& i$ en v)rat$an'$* .or&)j)nak a sz)$$)sa az A$taj%an van* és onnan ak)r a /é$ vi$)got meg.)%or" t!rt ki* 4g e$3&eik visszatértek az A$taj%-$* e$/og$a$t)k 3sa+)ik /!$&jét* és az A$a2Ta'%an9E kez&ték "jra $ege$tetni j-sz)gaikat( A)n évsz)za& m"$t e$ az-ta7 K!z%en az ojrotok k!zt is visz)$ t!rt ki* a nojonok és a taj&zsik9H eg m)ssa$ k#z&!ttek a .a keresne va$amit* vag megije&t vo$na( Nem +azaro$ta az i&3t arra* .)ziak .a szétsz-r-&'nk* mint a .is an ja .og a szomszé& sz)$$)s né+ei menek#$ni kész#$nek mag'kka$ .og k#$!n2k#$!n szenve&j#nk* vag ments#k az ir.og a ..oz* $esz)$$t a $ov)r-$* és az ajt-%-$ %eki)$tott8 1 Reszé$n#nk ke$$ene6 A$a0son termet.nem sz)rmazik( 5on&o$j 0sak %e$e* K'ke( Eg né+ /iai vag 'nk* a szenve&és#nk is eg ( I$$en&3 &o$og2e* .a$$gatott( 1 Sokan vannak* akik "g vé$ik* a mi vi&ék#nkre is e$ér a +'szt4t)s( Dk is menek#$ni kész#$nek* Szeke( Az Isten $eg en .ozz)j'k az D$!t!k is 0sat$akoztak* és 3k $ettek a &zs'ng)riai ojrotok( Mostani /eje&e$m#k* Aor-2A#ré nag szigorra$ korm)n ozza né+ét( Az ojrot2 mongo$ok "jra meger3s!&tek( Aor-2A#ré .o$na+ .4r érkezzen a 0satatérr3$( R)rmi $ég en is* vag ma* vag .

a t)ma&nak az ojrotok7 Ossze ke$$ /ogn'nk( A %#szkeség min&enné$ /ontosa%%( A régiek 4g mon&t)k8 Fa .et m)st( 1 Vajon a mi é$et#nk t!%%et ér2e* mint a katon)ké* akik Ta$2Cs#j%e mentek7 1 /or&'$t K's'%ak /e$é( 1 A te rokonai& erre nem gon&o$nak7 De .aza( A sz)rn a$.)tra se nézve* .)n k-&ik* mert nem t'&ja mi t!rténik maj&( Ai)%a* .atat$anok* a .-&4tani /!$&#nket* a&-ztatnak minket( Vag a/g)n /!$&re %'j&oss'nk7 Akszi%a* An&i&zs)n%a9I menek#$j#nk7 Ktt Tem#r em4r9J 't-&ai ra%szo$g)v) tesznek minket* és .or&.og a sz4ve g!r0s!$* és 3 sz'szogva /ekszik* Szengir%aj j'rta)0s még 4g is vé$emén t mon&* tan)0sot oszt* nem te.gon&o$atot $eg 3zi a +'szta va$-s)g( Az em%er m)r 0sak i$ en( Senki nem t'&ja megmon&ani miért* &e az em%er /o$ ton .)rom t!rzssz!vetség sz)m)ra meg/e$e$3 .isz azok 3si&3k -ta meg akarj)k .)tas $ovainkat készen$ét%en tartj'k( K's'%ak E$eman seg4tségéve$ $-ra #$t( Mikor a /i" visszatért* az a+ja sz!rn en kimer#$tnek $)tszott* mint.a miné$ e$3%% /e$kész#$#nk* /eg vereinket !sszeg .ar0o$tak* akik vég#$ $eg 3zték 3ket* most "jra meger3s!&nek* ismét .ov) menek#$#nk* .et#nk* .a meg/'tamo&'nk* akkor vajon .e$ et v)$asztottak( Té$ k!ze+én* a R-m .$ésen min&ent mér$ege$ve 4g sz-$ott8 1 >e$ejtsék e$ az eg m)s k!zti visz)$ ko&)st6 A j!v3re ke$$ gon&o$ni* a né+ jav)t ke$$ nézni( A né+ ne.ézségekke$* akkor minek tartj'k mag'nkat eg azon né+ /iainak( M)r kés3 &é$'t)n vo$t* a koraesti nam)z?U ima i&eje( Szengir%aj j'rta)0s .e$ zet%en van( K!r!s2k!r#$ min&en.a$)$ 1 mon&ta Szengir%aj j'rta)0s( Pm most maga is kéte$ ek k!zt .a eg em%er menek#$ni kez&* ezrek k!vetik ije&ten( Aa nem &a0o$'nk a ne.o$ a /og)t !sszeszor4tva* .ata$omra t!rnek( Amikor a $egén ek a ka$makok e$$en in&'$tak* Szengir%aj j'rta)0s e szavakka$ /or&'$t .a !t na+ja /o$ v)st &o$gozott vo$na( 1 E$/)ra&t* é&esa+)m7 1 kér&ezte E$aman ije&ten( 1 E$ég rossz'$ vag ok 1 mon&ta Szengir%aj j'rta)0s sz'szogva( 1 Mit t!r3&ik ve$#k7 Aa e$menek#$nek K's'%akék* akkor is mara&'nk még e$egen( Meg .aza $eg 3z!tten* mert az rossza%%* mint a .a$$gatott r)( 1 A két !reg gon&o$atai%a mé$ e&ve sok)ig .ozz)j'k8 1 Ke&ves /iaim* nin0s jo%% &o$og a %ékéné$( A mi né+#nk a.o$ nag okat n !gve v)rta* .)%or"%an e$estem* &e g 3ztemG( Min&en "g $esz* a.ata$omért( A k4naiakka$ is /o$ v)st .og meg van 4rva( R)rki /ia is vag tok* azt k4v)nom* é+ség%en térjetek .)g-k j)r.og j-sz)got tartson* vag mesterem%erként keresse meg a ken erét( Nem is v)g t'nk m)s gaz&ags)gra( Mit te.éz i&3k%en* .a$$gatott( Va$-%an igaz* amit sz-$ott az )0smester( Annak i&ején a kirgiz nemzetségek a ..mé$ ( Aov) is mennének7 Cg is visszasz)$$ing-znak maj& 3k is( 1 @* /iam* itt m)sr-$ van sz-( I$ en ne.jtj#k* ..a e$meg #nk* .atj'k a k!veket Szamarkan&%a( A)t akkor merre in&'$j'nk7 Sz'+ataj %!$0s9M is .)g-9T $)%)n)$* K!k2Mojnok%an j'rt)kat )$$4tottak* j-sz)got !$tek $e* és a %4r)k g .éz .$ést tartottak( Sz'+ataj %!$0s a g .)t é&esa+)m is mon&ta* a .oz szokott* .ason$-ké++en gon&o$ko&ott* a né+ +e&ig .)%or"zik( Nin0s r) g -g 4r( Aa va$aki r)nk t)ma&* meg ke$$ vé&en#nk mag'nkat( Ne térjetek ..ov) %"j'nk7 Erre se gon&o$nak a te rokonai&7 Vajon me$ ik ir)n %a in&'$j'nk7 K4n)%a menj#nk* &e .og E$aman g -g /#vek%3$ te)t /orra$jon( Szengir%aj kor)%%an sz)ri2g#$ és k!k!2m!r!n g -g /#veket sz)r4tott* és a j'rta/a$ tetejére .o$ e$$enség( Ai)%a é$nek a kazak rokonok az eg ik o$&a$on* azoknak is meg van a mag'k %aja( Ami-ta az ojrot2mongo$ok meger3s!&tek a kazakok is szenve&nek( Aa a &zs'ng)riai ojrotok e$ akarnak /og$a$ni minket* akkor a kazakok /!$&jén kereszt#$ von'$nak )t( M)s ir)n %-$ nem t'&nak t)ma&ni( =egjo%%* .

a$ni( Az egész teste remegett* kir)zta a .og nem /orog a n e$ve* .i&eg( FIstenem* .nt( FNe /é$j /ia0sk)m6 A t!%%iek .e$ re ment* a.og meg/ejtem az )$m)t( Aa .amarosan megj!nnek* ne /é$j6G 1 mon&ogatta gon&o$at%an* mint.om)$ os'$t( Mint eg mé0ses remeg3 $)ngja* .a$$asz( Aa megta$)$o& azt* akinek a .oz tért* &e nem %4rt megmoz&'$ni( FIstenem* mi t!rtént ve$em7G 1 gon&o$ta /é$e$mé%en( 1 FCsak nem a .'n t e$( Mostanra m)r ta$)n o&a is értek* és .as)ig ért( A kezé%en $)n&zsa* o$&a$)n kar&( 1 Ne s4rj* /iam6 1 mon&ta a /e.angot .a mie$3%% visszatérnének( Istenem* ez a mai rossz'$$ét va$a.ér vo$t* a .-/e.i)%a +r-%)$t sz-$ni( Megrettent( Megérezte* .og a /ia )$m)t nem t'&ja meg/ejteni( Megr)zta mag)t* +r-%)$ta !sszesze&ni az erejét* .og ké+es $eg en e$mon&ani* amit szeretne( Ai)%a vo$t mag)n)$* a n e$ve e$aka&t* nem akart /orogni( .o$ kia$'&t* .ajo$t a+ja /!$é* aki e$3tt a g erek rém#$t ar0a i&3nként /e$sej$ett* azt)n "jra e$t.a eg ki)ra&t /o$ !nt!tte vo$na e$( Ez a z"g)s e$)rasztotta a /ejét* te$jesen $everte a $)%)r-$( Szengir%aj j'rta)0s +r-%)$t szem%esz)$$ni a zajos )ra&atta$* min&en $e$kierejét !sszesze&te* k#z&!tt az é$etéért( Eg szer 0sak* mint.a$$an)* e$mon&an)m(G Mi't)n e$ment K's'%ak* E$aman végigmon&ta )$m)t* ami%e m)r kor)%%an %e$ekez&ett( A t!r!tt szarv" sz#rke !kr!n #$ve e$téve&t( Aata$mas szik$a/a$ak k!z!tt j)rt* még a varjak k)rog)sa se .og amikor rossz'$ érzi mag)t* te)t /3zessen %e$3$e( Aat)sos g -g /#vek ezek* az em%er /eje eg ki0sit k-t agos $esz t3$#k* &e a sz4v /)j&a$m)t en .érszak)$$"( 1 Csak in&'$j e$ a%%a az ir)n %a* amerr3$ em%eri .og min&ez )$om vo$t( Szengir%aj j'rta)0s az é$etéért k#z&!tt* &e ezek%en az 'to$s.angos sirat)ssa$?9 #$nek a j'rt)%an( Mi m)st is te.+er0ek%en igaz)n 0sak azt %)nta* .a itt vo$na* a /#vek%3$ +i$$anatok a$att e$kész4tené azt a te)t( De .asszon * .isz meg4gértem neki* .og meg /og .z"g)sa( A $)t)sa e$.a$$atszott a .og 4g /ek#&t* eg szer 0sak zaj t)ma&t a /#$é%en* mint.!m+!$ g3 /o$ .o$ "jra /e$$)ngo$t( A /i" ria&tan .ov) k#$&ték( Saj)t %)t j)t* Koj0s'mant ta$)$ta ott* amint a Manaszt regé$te( Nag )té$ésse$ mon&ta* te$jesen e$rév#$t( A /!$& megremegett* az ég mozgott( Szé$ t)ma&t* /org-szé$ k!ze$gett( 1 S$j i&e me$$ém 1 mon&ta neki Koj0s'man %)t ja 1* regé$j a Manaszr-$6 Azt)n ketten regé$ték a Manaszt( Mikor /e$é%re&t* akkor j!tt 0sak r)* .a$$atszott( Né+te$en vo$t a t)j( A /i" nem t'&ta* merre in&'$jon* mitév3 $eg en* e$/ogta a s4r)s( Ekkor .)t 3 a s-gornemzetség sz)$$)s)ra ment* e$k4sérte a men ét( I$ en ne.akasztotta* .irte$en eg sz#rke $ovon vitéz em%er je$ent meg e$3tte( A szak)$$a .a s-t sz-rtak vo$na %e$é( A /#$é%en eg re 0sak .4ti( A g erek az m)r 0sak g erek( Nem t'&ta va$ami g orsan meg/3zni a g -g te)t( Ne&ig az !reg sz4ve nag on /)jt( FKerto$g.og az nem .etnének7 De azért jo%% $enne* .og kéri t3$e&( Mon&& te is azt* amit 3 mon&( E$aman az !krén arra a .a$$otta a szavait( FNem értem* a szavaim nem .a e$vesz4tené az eszmé$etét* s!tétség %or'$t r)* azt)n "jra mag).angj)t k!vette&* tég "g * a.éz i&3k%en az em%erségesség a $egszente%% k!te$esség( Mi0so&a 0sa+)s6 Az a /iata$ $)n o$ v)rat$an'$ .a$$atszanak7G 1 értet$enke&ett az !reg( Azt)n maga is észrevette* .a va$-%an a /i).a$)$ j!tt e$ értem7G 1 /'tott )t az ag )n( Cg érezte* a sz4vét kereszt#$ &!/ték* és !sszero++an a nag s"$ a$att( A sz4vé%en a vér ta$)n mega$va&t* sz"r)st érzett* éget3 érzést* mint.og m)s( A$ig ka+ok $eveg3t6G 1 gon&o$ta mag)%an az !reg( Mi't)n megitta a g -g te)t* Szengir%aj j'rta)0s eg ki0sit jo%%an $ett( De azt)n a /eje ismét z"gni kez&ett* és e$!nt!tte a ver4ték( A /#$e eg re ink)%% %e&'g'$t* s4+o$t* azt)n az egész teste /e$/orr-so&ott( A.oz %eszé$ne( De a /i" ria&t tekinteté%3$ t'&ta* .

a$an&.>!$& is !r!kkéva$-( A >!$&!n kevés &o$og van* ami nem rom$ik e$* nem +or$a& szét* nem /og e$* nem t.angj)t( =ega$)%% v)rt vo$na eg ki0sit* $ega$)%% mega&ta vo$na neki az esé$ t* .a j-$ értem* nag szeren0se sz)$$ a /eje&re( Nem gaz&ags)gga$* nem vag onna$* .ang sem j!n ki a tork)n( Nem t'&ja e$végezni szent k!te$ességét* az )$om titk)t mag)va$ viszi a s4r%a( A sors e$vette t3$e a .Mikor e$ment K's'%ak* és E$aman e$mon&ta az )$m)t* 0sak enn ire /'totta erejé%3$8 1 Aa Isten is "g k4v)nja* remek )$mot $)tt)$* /iam( V)rj eg ki0sit* kés3%% meg/ejtem( Nag on e$g !ng#$tem* +i.etségge$ )$&ott meg az ég( A te.egg é $ett* A .o$ ott /e$ké$ve és "jra $en 'go&va( A Na+ és a Ao$& k!z!tt $e%egve sz)$$.og megismeri a vi$)got* és n omot .a$( Az em%er att-$ %o$&og* .aj$ott* &om% $ett* A vi$)g né+ei k!z#$ Sok e$+'szt'$t* sok meg/og atkozott( E//é$éket regé$tek a régiek( >iam* ezen a vi$)gon 0sak eg 2két &o$og van* ami !r!kkéva$-( Az égen a 0si$$agok !r!kkéva$-k( A Ao$& meg a Na+ !r!kkéva$-k* a.a$tak* Rettent3 vitézek +'szt'$tak( D4sz%e !$t!z!tt .omokként m"$t az i&3* Aossz" éjszak)k m"$tak e$* Sz)mta$an évek te$tek e$( Ann i é$et .og eg m)st v)$tva j)rj)k véget nem ér3 "tj'kat* .meg.eg $eom$ott* )rok $ett* Az )rkot v4z mosta* v!$gg é $ett( Ennek a mozg.'n t ki* Mint /o$ -+arton a kavi0s( Er3s k)nok meg.+i$$anat)%an eg .etség a n e$v sz-$)sa* tartott)k a régiek( Vajon miért7 Mert ez )$ta$ érti meg eg m)st két em%er( A m"$an&.etsége& a .nt e$ n omta$an* Csak a nevére em$ékez#nk( Eg ik na+r-$ a m)sikra* A /o$ -v!$g .ar0osok meg.a meg/ejte&* mégsem .vi$)gnak Me$ ik +ontja v)$tozat$an7 Eg ik na+r-$ m)sikra* A tenger kisz)ra&t* sivatag $ett* A sivatag e$)ra&t* t.szavait8 F>iam* %)rmi* aminek neki$)tsz eg szer véget ér( Min&en v4z/o$ )s eg szer végé.vi$)g%an semmi sin0s* ami meg ne v)$tozna* senki sin0s* aki meg ne .o$ itt* .eg ekke$ /og veteke&ni( A $egnag o%% te.-r)ja( Sok évet megé$t* sok m'nk)t e$végzett( Az é$et sok/é$e j.a$tak* Sok né+ t.a$na( A Manasz%an is 4g regé$ik8 Eg ik na+r-$ m)sikra* Nerg3 .assa 'to$s.anem te.ez ér* min&en t.z eg szer kia$'szik* min&en e&én eg szer e$t!rik* k3 szét+or$a&* a .ennék( Ink)%% akkor sze&te vo$na !ssze az erejét* .és rossz o$&a$)t megta+aszta$ta( E$j!tt ez az -ra is* &e é$ete 'to$s.og mie$3tt a t"$vi$)gra t)vozik* e$mon&.nik e$( Az em%erekke$ eg #tt e$m"$-* &e "jj)sz#$et3* nemze&ékr3$ .ag maga 't)n( Nin0s enné$ nag o%% &o$og a vi$)gon( Most +e&ig j-$ /ig e$j a szavamra* /iam( Az )$om nem va$-s)g* &e .$ett* A s4ks)g meg.og meg/ejtse az )$mot6 De most e$érkezett az 'to$s.az'gs)g( Az )$mo& szerint* .

nemze&ékre ve$#k eg #tt é$3 gon&o$at és a n e$v !r!kkéva$-( Mik!z%en é$j#k az é$et#nket* /o$ ton %eszé$#nk( De vajon /e$/ogj'k2e a n e$v nag s)g)t7 A /o$ ton "jj)sz#$et3 em%er sz)m)ra nin0s értékese%% és érték)$$-%%* mint a n e$v( Ezért mon&t)k a régiek* a $egnag o%% te.etség a n e$v sz-$)sa( A t)rg ak* me$ eket kész4tenek* min& e$+or$a&nak* "jra e$kész4tik 3ket* &e ismét 0sak e$/og nak( De am4g em%er é$ e /!$&!n* a sz)rn a$.en* nem /og e$( A gon&o$atot k!zvet4t3 sz.gon&o$at sosem +i.sem /og e$* a n e$v !r!kké é$(G .