You are on page 1of 19

3

nOCJIOBHH PEA CTAHHUE I AEO
1. YBOR 1.1. JIOCJIOBHHM pe^oM CTaHmje I fleo ^ed)HHHcaHe cy pApeASe cTajmor 3Hanaja Kojmfa Qe

oo3HpoM Ha 3aAaTKe, nocroiene KanaixHTeTe H cneiiH#WHOCT MCCHHX npunHKa vrBpt e i!"M # i i $ci on u%i 2. T XHmKH KAI!A"HT TH H OI!# MA CTAHH"
! ! $#TTA #T A%TMT$#

%&i& i$i v$ia 'i (iit '' ) 2.!.!. &ramma T'eJ'e K(j'a je Mef'(cTaHH)a Ha np(3H Hra)* ^HMHTpoBrpaA. HcTOBpeMeHO je n nnui CTAMUTT*+ nprvinni*P ,#-n. /nonM v#n nniAT rn##$ vrm* H + ,-.///%- J^# #0IJJ"I"JI0 IIJA%J"" ""J"IHI IIJI0I0" 1/"JII02T I1JI"00"" I0"J$I noBe3y$e KOJioceKe 0JieBH H A&CHH) npyre 1eorpa2i3 HHOI Ha %e$iy HKpcT3 HHOI3 ca K4Ji4ceK4M np(re H)m* JJfmmpoBTpaji Ha neny npyre H)m* HK(&ua& 3 %TAI//I"A i ana I# ri ITPP* r)Tn) p i vro T-MII. n nr nu oTT a !)*#nu 4JITH"I5 v 06$ v%iann%na Jipa%a$v #i av5v vipuii# HJJJ i# A i u J HI&& 6 --&& % 77 #$yv2%iuiu $ipa%v $# J ivai 897:4&
2.1.2.

7 /O$JI ^7 BP;<EAA T#AHC/O#M CJI7ACS OTBOPEHA J 3A <POMET <=<OOCA, <PTJBA;A, EKC<PEC<E PO:E, AST$AAHHX /O/K"TAICA 7 CTA/K8%%-HM KOJSAIA K KOJICKXX /O/STI-AKA 3A
<O;PEBE H*HHH-3 CEM ACHBO; <OKBAPJUMO;&

2.!.3. rpamme CTaHHHHor noAp(nja ( 9AH9c( Ha oTBopeH( np(r( c( (j'a3HH cnraajm: * 7JKOHH cHraaj' ca CTpaHe Hmna A" ;2 (rpaljeH je ( KM <=>99. * 7j'a3HH cHTHaj' ca CTpane Hmmce BaH.e B) ;! (rpaljeH je ( KM ?=329. 2.!.<. Hara: CTaHHHHor miaToa y cMepy OA CKperrome :p&+ AO CKpcnome :p&> je: * OA #S! ( KM. @=9<A AO KM. @=!;9 OAHOCHO !<2 Merapa ( Bop'rcoHTajo' * OA KM. @=!;9 AO KM. @=@99 OAHOCHO 3!9 Merapa ( ycnoHy 93 232Co H * O; KM. @=@99 AO #S > ( KM. @=A@9 OAHOCHO 3@9 MeTapa ( BoprooHTaj'H. npocTop OA npeACHraaj'a ca cipaHe cTamme H)m AO (j'a3He cKperoH)e ?p.l je : * OA KM& 39>44 AO KM& 39?7@ OAHOCHO '7@ METAPA = YCNOHY OA 8,7AO. * OA KM& 39?7@ AO KM& 79''4 OAHOCHO @:? M TA#A = XO#$AOHTAJM. * OA KM& 79''4 AO KM& 79?7: OAHOCHO >3: METAPA = /AA7 OA 8AO H * OA KM. <=A<? AO #S ! ( KM. @=9<A OAHOCHO 292 ( BopmoHTaj'H. XIpocTop OA npeACHraajia ca CTpaHe CTarome HuniKa BaH>a AO yjia3He cKpeTHmje op. >
je:

* OA KM.>=3@9 AO KM. ?=A99 OAHOCHO @@9 Merapa ( Bop'coHTajm H % OA KM. ?=A99 AO KM. ?=9?@ OAHOCHO >3@ MeTapa ( <AA= OA <3@Co H *OJ^BWI^^^AO #S > ( KM. @=A@9 OAHOCHO 2!@
MeTapa ( xoprooHTaJiH.

Ha npocropHOM oAceK( Hnm* <Co. Ha npocropHOM OAce'c( H)n'Ka aDa* MepoAaBHH naA <Co.

7 ''a MepoAaBHH ycnoH je ?Co3 a MepoAaBHH naA T'ej'e K(j'a MepoAaBHH (cnoH je lCo3 a .

IPBO KonoceK je M aHom(j'araBHH E cnope^HH KOJ'oceK ) m cj'(aen 3a nocraBJBaae Koj'a pa. . a 3aTHM npeKO CKperai e :p&3 ocntapeHa $e H Be3a ca *+e$ioM CTapor HHI7CTHJCKO$ KO/OC KA KOJH ce Ha apyro$ cTpaHH npoAyxaBa y I"THTHH Ko$ioceic & IHTHTHH KO/OC K $e KOpHCHe *+yaaiHe D? MeTapa a 3aBp aBa ce rpyE$4:paH4M& O*+Bo$Ha cicpeTHHua :p& ! H n nna CKpeno a :p&3cy o:yxBaCeHe CHCTCMOM ociirypaH!a H **eHMa ce pe%oBHo p(K(je ue pa$ o ca K4MaH#H4r ny$rra& Pe%oBaH no$ioaca$ OBHX cicpeTHHua $e y npaBaB& *+ecHOM CKpeiro oM :p&3a or *+ena CTapor naycTpH$cKor KonoceKa o*+Ba$a T3B& Fr$iaBHH HHUWCTpH$oKH KOJioceKG Kora ce icao MaTHHHor o%Ba$a$y TpH MammyJiai oHa Ko$ioceica :p&7a o*+Ba$a KOJIOCCK FKKIHD Ma$G a 3aTHM J'eBOM CKpexHHUOM :p&+3+ o^Baja KOJIOCCK Fyr$tapcKHG H Haj3aI npeKO j'eBa CKperrome :p&+3@ o%Ba$a ce FMarai$HHCKH KOJIOCCKG& I+apa$ieJiHO ca FMaraipiHCKHMu KOJIOCCKOM Ha$ia3H ce T3B.HA3HB B 3A Hmn( !.'D MeTapa&KopHCHa A(acHHaje yHyrapBaHJ. T"#ABHH & @&@&3& Hi pycTpH$cKH KOJioceK H* HH"I o%Ba$a ce TpeCer r$iaBHor npo$ia3Hor KOJioceKa CTaHnme Tie$ie Ky$ia flecHOM o%Bo$HOM CKpennmoM ?p&+ y KM& 8947? npyre H u3 *+HMHTpoBrpa2i.flp(ra H TpeGH Koj'oce'm c( rj'aBHH KOJIOCCTJH H cj'(ace 3a (j'a3 H H3Jia3 B939Ba.JIABHH /#OJXA3HH Foj'occF.HH yroBapa H HCTOBapa. Te $e Ban ynoTpe:e& %BJW*i%JOCIIi3 D Ma$G HMa rpaHjeBHHc'c( ffyxauy 8D4./K^^aHXOTrapaKaKpa$yKOJ'oceKaKojHce3aBpmaBarpy#4:paH4M& 3a oc ypaHie KOJia o% o%J+ KOJioceKa c$iyacn HCK$n5HHBa :p&+ Ko$a $e yrpa^eHa y KM&49@D?& OBa$ KOJioceK HMa Ha$Be*c* HaraJ o*+ @@Ao.3 EX#H) .8 2&@& CTAHHBHA KOJIOC ^HA H ffJPYTA TEXHIWKA nOCTPOJEEbA @&@&'& CRAHHUA HEJIE K=JIA HMA TPH KOJIOC KA KOJHX JE KOJIOCCK ?#. 2. cnoco:aH $e 3a OCOBHHCKH npHTHcaK o.BaHKH Ka HHm'( Ka Hra) a'M' Ka $%% $%% $%& $%2 $!! &3$ &3$ & 2.2 KopHcrn ^(jKHHa KOJ'oceKa G HajBeGa ^on(nrreHa 2j(aoma B93a ( MerpHMa je cjrefleGa: BP. MAHHny"#ATHBHH KOPHCHA flYECHHA ^YMHA Ka Hm). r"lABHH $ ' 3. a MaKCHMa$ a *+43B4Ji!eHa ?p3HHa $e @4 KM2nac& =r$BapcKH MaHHrryJiauHOHH KOJioceK HMa KopHCHy Ay-**+Hy @8: MeTapa.a @4 TOHa. a Ha Kpa$y HCTor Ha$ia3H ce rpy#o:paH& 3a oc ypai1e KOJia oa oAJe yCa ca oBor Ko$ioceica c$iyxH HCKJiH3HHHa :p&@& MaKCHMa$raa :p3HHa je A43BOJi!eHa @4 KM2nac.2. a OCOBHHCKH npHTHcaic @4 TOHa& CK# /OM "pBH ce npeKO *+ecre . Ha$Mai#i noJiynpeHHHK KpHBHHe # K '?4 MeTapa.p5. . FOTOJiapcKH KonoceKG Ko$n $e HajBeGHM ^ej'OM 3aTpnaH.

8. ncpeA y$ia3Hor cnraa$ia&& = CTAHH"H cy yrpa%eHH H H3Jia3HH CHraa$iH& H3JIA3HH cwnaa 3a ro$ia3 npeMa CTAHH"JI Hu ca KOJioceKa :p&3 A43 y KM& 89'8: ca KOJioceKa :p&@& H3Jia3HH cHraa$i A4@ y KM.3.@. a HCKJirora a HCK&3 yrpa+$eHa $e y KM& 89>7: H y 3aBHCH4CTH $e ca cKpe HuoM :po$ 8 Ko$y nrnroi& Pe%oBaa no$ioaca$ CBHO cKperH xa $e 3a Boaaty y npaBaii& PE#oBaH no$ioaca$ HCKJUCHMJE $e Ha UJHHH a cn a$i Ha HCJJ5HHUH noKa3y$e cH'''aj'HH 3H3K FMaHeBpHcaHKe 3a:paH. a OCOBHHCKH rrpHracaK $e @4 TOHa& @&@&7& IXpocTop c JieBe CTpaHe npBor KOJioceKa. @&3&3& ( CTAHHUH je (rpafHeHo ? cKperroma H 2 HCKJI. CK# IHH" cy o:e$ie$KeH^3#^.3&MA '.<E CE /7IHH .: Marai%HHCKH Ko$iocen HMa KopHCHy AyacHHy @44 MeTapa. Hraiaca Eaaa ca KOJioceKa :po$ 3B4 3 y KM& 89>D4 ca KOJioceKa 8po$ @& H3Jia3HH cnraa$i B4@ y KM& 89>74 & CHraaJi rpara a ManeBpHcai1a npeMa H uy yrpa+$eH $e y KM& 79>7> & Cnraa$i rpaHHua MAH B#HCAHKA npeMa Hn Ko$ Ea*U* yrpa+$eH $e y KM&:9@34. CBH cnraaJiH cy AB43HaHHH H noKa3y$y cH$nia$rae 3HaKe no nporaicHMa npaBHAHtoea '& =aa3HH craria$i ca CTpaHe H iia AU D@ yrpa+$eH $e y KM& 79:D7 OAHOCHO Ha 387 M& HcnpeA cKperoHue :p&+& I+pocTopHH cn aJi A38@ 43HaieH $e ripeACHraa$iHOM onoMe oM Bpnm y$iory npeACHraa$ia y$ia3Hor c#raa$ia H yrpa%eH $e y KM& 39>44 OAHOCHOHa '444M. (rpalJeHe cy Ha npBOM KOJioceKy& HcKJB5HHua HCK&' yrpa+$eHa $e y KM& 89'D@ . @&3& OI'PEMA CTAHHUE CHTHAJIHO3CHryPHOCHHM IIOCTPOJEH!HMA @&3&' CTaHHi$a $e oc ypaHa peJie$HHM cHraa$ o3cHrypHOCHHM ype+$a$HMa cncTeMa MC&I& WeMtinNCouMeG CBH raaBHH Ko$ioceipi cy oJioMaHH H H$HOOBa 3ay3erocT ce Ko po$ nie Ha KOMJH**uou nynry OCHM Ko$iocena :p&+ KOJH HH$e o$ioBan HHTH ce 3ay3eTocT KOHTpOJIHIHe& @&3&@& CBH CHraa$iH. a HCM/OMM ca HCK&' H HCK&3 & HCK$noHHHe HCK. 89@4'& H3J'a3HH cHraaJ' 3a H3J'a3 npeMa CTaHH"H. "C# A 7JIA3H CK# /OM .OHHHE& CBe cKpenome c( ( norj'eA0 ocJfH^Hj^no(LAaHo npHTBpHj'eHe H nocTaBJHaj( ce KOM3HAHOM noMoG( craroNHe nocTaBHm^'cS$^n'f''mfmfffl^e.< HA CTAHHHHOM /O%-#7HJ7 7 KM. OA CTaHHMHe 3rpaAe Ka :JIOK0 ABa y WKHHH OA !99 MeTapa KO#HCTH ce Kao npocrop 3a (roLap H ncToLap KOJICKKX nonL)-aKa. 3a ocHrypaM1e KOJia OA o%erayCa ca oBor Ko$iocexa c$iyxu HCKJ5OHHBa :p&3& MaKCHMa$raa :p3HHa$e A43BOJ1eHa ca @4 KM2nac. ! H HCKJI.7. ripocTopHH cn a$i 43HaHeH $e npeACHraa$ oM onoMeHHUoM B3@' Bpnm y$iory npeACHraa$ia y$ia3Hor cHraa$ia H yrpa%eH $e y KM& >938> OAHOCHO Ha '43>M. vrpa+PeHH cy ca AecHe CTpaHe KonoceKa 3a Ko$H Baace.3. a Ha Kpaj( HCTor Ha$ia3H ce rpy%oLpaH. a y 3aBHCHOcra $e ca CK# $1MOM :po$ 7 Kojy nrrara . @=A?9 E##B!) H 7 KM.eHO+ 2. HcnpeA y$ia3Hor c rana& =JI33HH cHniaJi ca CTpaHe Hnnoce Eax1e BU 3D' yrpa%eH $e y KM& :93@4 OAHOCHO Ha 7>4 M.>.34M.3. ?=2@2 E##B2) HAJ.

O^HOCHO MaHeBapcKHO cacTaBa& IIopeA aKTHBHpaHKa ypet$a$a OBHX nyranx npe$ia3a o. aKTHBHpaH!e $e MoryCe H ca KOMaH%Hor ny$rra nyreM noce:Hor Me*tana& OCHM rora cnynrrane H nopwatbe no$iyLparanca $e MoryCe nyreM Meaaia y KyC $H nyraor npe$ia3a Kao H Ha J'nn( MecTa nyreM noce:uHO p(HHHa3 Ko$e ce nyBa$y y Kyto H nyraor npe$ia3a& rioKJionai$ oa oTBopa y Ko$n ce cTaM$Ia pyMHua ce MaTBapa KaxaHiieM& K$tyM o. OAHOCHO HCKJT7HH7 TaHKy& Ko po$ia cra-!a ype+Pa$a nyntHO npe$uoa #BAO <3 #BAO! H#BAO 2 Bpn ce Ha KOMA/^HOM ny$rry CTa n$e Hu . 2JyiunncaT o. !=!A2 *#BAO! ( KM. a y 1yneHH cy y ype+$a$ 3a ayroMaTCKO o?e3?elQeH!e cao:paCa$a B434Ba. BeG $e noce**nyr H ranHe pyicy$e ita ai y MecTa nyBap ny or npe$iaaa.n(raor rrpejma ##B! ( KM. Pery$iHcaH-e cao?paGaja npeKO nyraor npej'a3a ##B@ Bpn ce ype*$a$ ia 3a a(TOMaTCKO o:e3:e%eH!e cao:paCa$a H n(Bapa n(raor npe$ia3a Kojn 3a BpeMe npo?Hor pa2ia p(K(je MexaHHHKHM :paHH tMa& KoHTpo$ia cTai1a ype+$a$a oBor nyraor npe$ia3a Bpn ce CTaHue HuniKa Eaita&&& @&3&8& IIpocTopHH CHTHa$ cy yrpa+$ei T 3 3a cMep Hu 3 TieJie Kyna A '@ y KM '9'34 A33@ y KM @9'34 A38@ y KM 39>44 OBH cHraajm ce KOHTpojmm( na cTarormoj nocTanH ipt& . <=!<2 AKTHBHpai1e ypet$a$a nyraor npej'a3a Kao H HKHXOBO ncjbywiBaibe Bpn ce a(roMaTCKH3 HannacKOM B43a Ha 7MB7HH7 Tanicy. Ha oTBopeHo$ rrpy3H roMe%y cTa tua HHQI H Tie$ie Ky$ia Ha$ia3e ce nyiHH rrpeJia3H y HHBoy Ko$H cy oc ypaHH no$iyRpaHra$KMa. @=A?9.n KaTamja n(Ba o paBHHK B939Ba. cao:paCa$ o:e3:e+Py$e H pyKOBaaeM MeBaHHHKHM SpaHH"HMa Ha norer off CTpane H(Bapa n(mor npe$ia3a pa^HHKa cTSHH'^e T'ej'e K(j'a HHje je pa^Ho Mecro KO%. CBCTJIOCHHM H SBJ2HHHM CHraaJiHMa H TO: 3 #BAO< ( KM. 3 ( KM >=<<? 3 ##B< ( KM A=@3@ H 3 ##B@ ( KM A=>AA #e'(nHcaHKe cao?paGaja B939Ba H ^p(MCKHX B93HJ'a npeKO n(raor npej'a3a ##B3 aa BpeMO npo:nor pa#a Bpn ce (pe^ajHMa 3a a(TOMaTCKO o?e3?el)eHKe cao?paGaja.H S+yBapa npe$iaMa 'Ha jm)( MecTa& Kompoj'a cBa'Ha (peHjaja OBor n(raor npej'a3a Bpnm ce Ha KOMaH^HOM croj'( cramme T'ej'e K(j'a. CTpane B93a riyreM ('c'B(HHe3 O2IHOCHO HCKi1yMHe TaMKe.B Karamja $e y 3anenaDeHOM OMO'( ( noce?HO r)'9M?HpaH9M cai yKy& Kompoj'a cTaHKa ypet$a$a OBHX nynotx npe$ia3a BpniH ce Ha KOMBH%HOM ny$rry& =pei$a$n 3a ayTOMaTCKO o:e3:e+PeH!e caoJpaCa$a B434Ba npeKO nyniHO npe$ia3a ##B! H ##B2 nynrreHH cy y npo:HH paD Te ce pa%H Tora IoF npoJroi paff xpa$e. !=>2. !=<23 3 #BAO 2 ( KM. Ha oTBopeHo$ npy3H mm^y c ia Ce$ie Ky$ia H Hra ca EaH-a HAJIA3 ce nyiHH npe$ia3ii y HHBoy H TO: 3 ##B3 ( KM ?=A@. ^-^-^AI/# KO n(raor npe$ia3a ( KM >=<<? o?e3?elPeH $e ^#7MCKHM CH a$iHHM Il(raH npej'a3 ##B*<^TcBM^P<^je ocm(paH MeBaHH"KHM &paHmmfMa KojHMa p('c(je uyBap n(raor npej)aa. H 3 #BAO3 ( KM..> npeJ'a3H ( HHBo( 3 KojH c( ocHr(paHH noj'(?paHH"HMa CBCTJIOCHHM H 3B(HHHM CHTHa$iHMa. aPBA5 3 BpniH ce Ha KOMOHAHOM riy$rry craHHue Tie$ie Ky$ia&& Hy n npeaaM IIEA**$ i $e yioi$yieii y OHCT?M AIIE*a.

2 BOA OA T A %OHa y$iaMHor CHraa$ia ca cipane Hra)a %I%%BOA OA Te$ie%oHay$ia3Hor CH aJia ca CTpaHe Hnonce Baite A 322A<%IBMiM%e$K7K!HanpocTopHorCHraa$iaA322A<! ca Te$iePJPOH^H@2USV M^<R'%a$e Be3a no CS ! * BOA(. TaKo*$e Ha craHHHHo$ nocTaB n cTaHHue TieJie Ky$ia& @&7& OnpeMa cTat ne TeJieKOMyHHKauHOHHM ype*$a$HMa H cpeACTBHMa 3a cnopa3yMeBan!e @&7&@& CiaHHua $e onpeMJBeHa Te$ieKOMyHHKai$HOHHM ny$rroM 0TT ny$rrPico$H $e yK*tyneH y ype+$a$e 3a peracTpoBane&CHHMaibe H Ko po$ia paaa cHHMaaa $e ABocrpaHa H Bpnm ce y CTaHHnaMa H n H *+HMHipoBrpaA 3a npyry Hu 3 *+HMinpoBrpaA& @&7&8& = TT3ny y cy Ko ieirrpHcaHe cBe TeJie)$POHCKe Be3e ca Ko$HMa $e onpeMJBeHa oEtHoc np(ra Kao ) cBe noKajme Tej'ajNHCKe LeLe&TT n(ar cj'(aa' o. a %a ce npH TOMe He OMera pa*+ o& B434Ba Ha TT ny$rry& IIoMoCHH Te$ieXOH $e npHKJ1yneH Ha c$ie%eCe B434BeT / 0 * BOA 3a (^ece &0 3 1oa cj'(!K8e 3a oApxutBai1e np(re JH 3 boa c$iyacRe 3a o^pacaBaae JJ H TT nocTpojeibe.Ha TT n(jn( ce Haj'a3e KoHrrpomm H KOMJHAHH e$ieMeHTH.TK AHcnenepoM H Ap(rHM KopHCHH'mMa Tej'eKOM(HHKa)HOHHX (pel)aja. a'Hn A) . HaHHH( KopHn'GeH a TT nyjrra3noMoGHor Tejie^oHa3 Tejie!J oHa KOA yjia"mra # H3Jia3HH$ c%raajia Kao # Ky&'rajaMa APB3a npomicaHe cy (n(rcTBOM 3a KopHHiCe*te HOBHX T JI KOM7HHKAIJHOHHX CTaHHMHHO H npvacHHx Be3a C/CT MA FCHMeHc3EHG $OAATO OA CO=P3a WI FEeorpaAG 4@&:p& '?482?' OA '8&48&'D?' $OAHH per&:p&8@& .e Be3e ca cyceAHHM craHH'BaMa.? 3 3a CMep Tie$ie Ky$ia 3 HHnnca Eai1a B 37' y KM ?9D44 B3@' y KM >938> OBH CHraa$ ce KOHTpo$ y.e: O0* noCJIOBHH 0OMHH:ycP BOA CH' 3 CH a$ o33BOHOBHH 0nyBapcKHP BOA npeMa Hn y CH@ 3 CHraa$ o33BOHOBHH 0nyBapcKHP 1oa npeMa Hrainco$ EaH!H CH3 3 CH aJiHO 3BOHOBHH 0HyBapcKHPBOA npeMa IJpBeHOM Kpciy ME+SMe*rycTa rn BOA npeMa Hi any ME@3Me%ycTainrnni BOA npeMa Hi nco$ OI-H ME3*Me%ycTaippnni BOA npeMa IJpBenoM KpNry <EH 3 BOA 3a (Aece RH 3 BOA c$iy-c:e 3a OA#ACABAIT npyre S0 * BOA cj'(ac?e 3a o2'pacaBa'Qe SS H TT nocTpoje'Ha 0 * BOA c$iyxc:e 3a oApxaBane KOHraicrHe Mpeace CO 0 * BOA eHepreTCKor AHcnenepa COS * BOA AHcnenepa TeAeKOManae Ao2 * BOA OA TeJie^oHa H3J'a3Hor CHraaj'a npeMa H( y Bo*3 * BOA OA Te$ie%o H3J'a3Hor cnraa$ia npeMa H. = npocTopH$H 4&B434Ba 0npHHBp CeH Ha 3HAyP Ha$ia3H ce noMoCHH HHA0KTO#CKH Tene%oH& OBaj TeJie^OH cjiyaai Kao pe3epBa y cjiynajy AO§e AO CMerae Ha TT nyjrry o. Ca TeAe^om KOA npocTopHor CHraaj'a A'@ AATA je B?3A caMO no BO^7 Cv33& B '@2B3@' 3 BOA OA TeAe7!OHa npocTopHor cnnia$ia B '@2B3@' 3 ca TeWie)"!oHa MoryCa $e Be3a no CH3@ BOAy& B 322B*<! * BOA OA Tej'ePJ)OHa npocTopHor cHraaj'a ca HCTHM 6pojeM a Mor(f'a je Be3a H no C0*2 Bo3a(.BoLoLa np'm'CKOM Ha oflpe^eHe TacBepe Bpnm ycnocraBJi!aH.Ko$H oMoryCaMa$y Kompoj'( H (cnocTaBJHa'Qe acej'ene Be3e&C!3HaKe Te$ie)"!oHCKHx BOflOBa KOJH ce c'NM( ( TT n(jn( cTa e HMa$y cj'e^eGe 3HaneH. P@0! *f'02 C?03 3 CHTHa$**+O 3B4H4:HH BO*+OBH& Hlnpe o^pe/iSe o HaMeHH BOAOBa. B030Ba Kao H%ace OMOiyCH %pyraM pa$$* uHMa ycnocTaBJtaH-e Be3e.

nocTaBJ'a cKpenome H HCKJBOHHije Ha jmijy Mecra pymo noMo#y Kyp0jie. YP npara OOA B939Ba.B939Ba HJIH me^Ka CTarame. K(p?j'a ce Haj'a3H noA Ko po$iOM o paBHHKa B434Ba H . H3Jia3 n npo$ia3 B434Ba.pa-ajy B434Ba..Pery$ e caoSpa#aj B030Ba H npyacHH. npoMe Ma y cao. '&7 3 cjiynajy KBapa HJIH npecTaHKa pa^a HanojHor ypeljaja cKperrome ce nocTaBJBajy Ha J'H)( MecTa p(m)oM EK(p?j'oM). ei1e MP /# A73HMA noTpe:He Mepe 3a ore3:etP B43HJia OA 4A:erayCa& x) BpniH HaA3 p H2A CTaHHHHHM SS ypeljajHMa H CTaHHHHOM nOCT3BHHOM. HP HcnocTaBjBa H ypynyje imcMeHe Hajiore #.iMiiyjeonpeaHOCTO n#H MaHeBpHcaH>y. B03HJia muetjy cyceAHH$ CTaHH%a H TO: 3ca = CT3HHHH ornpa5iBupiMa noMoBa cra e Hu HH inca Jai1a y CTaipr oM paaMaicy& * ca ompaBHH"HMa B939Ba CTAMME Han' A#B (peH)ajeM3 Hm'nca Ba'Ha ( cTaHHHHOM pa3MaK(. rrpe$ia3a 3a yna3. Y cTaromH HMa AyTOMa(cKH >KAT Te$ie)J!OH ca 6pojeM 391 KojH je npHKJByqeH Ha 5KAT ijempajiy HHHI& 3. K* Ba.). UOPEA OBHO O:ABE3A HMa H cj'e^ene 2T=!KHOCTHT npHMa TOBanrraje o ca?paGaj( B939Ba3 npoMeHaMa ( cao?paGaj( H 3aKanmKeHK( B939Ba3 AoneK(je peAOBHe B939Be KOA n(mor npej'aaa3 ocMaTpa B030Be H yoneHe HeAoerance KOA HCTHO npnjaBJbyje 0&B434Ba. A) AoneK(je H ompeMa B939Be e* Aaje 3BOHOBHe cnraajrae 3HaKe 3a o&jaB"BHBaH>e Boaa)e B 3 Ba. HrH 3a CBe nponHcane cjiynajeBe. H3Jia3 H npoj'a3 B939Ba Kao H 3a ManeBapcKe BoaoQe npeKO !ano npej'a3a ##B! 3a BpeMe Tpajana npoSHo pa^a. o) !pniH H ocTaj'e nocj'oBe Kojn HMajy yn"aja Ha (peAHocT H ?e3?eAHoer -EJIE3HHHKO.p-ajy H 3aKanni>eH>y B434Ba& r* npeAy3HMa noTpe&He Mepe onpe3HocTH co&3HpoM Ha cao&pa-aj B 3 Ba x) BO aG cao?paGajHH AHCBHHK H Ap(re AHEBHHKE onepaTHBHe eBHAeH)nje. 3P Bpn npaBAaae 3aAp(aBaH>a B 3 Ba Koje HacTaHe y craHmm H Ha np/3H y nyraoM npeA^". /a%Ho !peMe je y TypHycy !222<3 !22<A. 3. '&3 Ha noAp(Tj( cTamme KOA n(mor npej'a3a ( KM @=A?9 raj'a3H ce K(G'ma ( Kojoj Aeac(pa cTaHHHHH padrone * n(Bap n(raor npej'a3a Kojn p(K(je SparonjHMa ny oix npej'a3a PPB' H PPB@ p(mo Ha nenrer. c o?3HpoM Ha cao&pa-aj B 3 JI* Bpnm Ha^BopHa^ 0. +* npHMa H3Benrraje o cao.D (. O#$AHH3AI#JA H HAHHH B#IH %TA CAOB#ATLAJH CJ$QK nexypa jeAan onrpaBHHK B939Ba 12/24/12/48 HHJH je AeJ'oKp(r paaa H3 cao?paGajHe cj'(acSe cj'eAef'n: . a no HapeHjea( o B434Ba& BOAH npo'mcane eBHAeHmHje3 333333BP<M OTK5ASRMAIBE $4(4 4ni1a (oa 1oMo11 3a EH Bpn! H ocraj'e no"jioBe KOJH HMaj( (romaja Ha (peAHocT H :E3:EAHOCT acej'e3HHHKor caodpGaja3 a no HapeljeHK( 9. H OT<PABHHUIHMA B939Ba cTanraje nP pyKy$e CTSHHHHOM nocTaBro oM 3a o:e3:e%eH!e nyra Boaote 3a y$ .+. OBaj pa&lHHK !pn" o:e3:etPeH!e cao0pa&eaja rrpeKo nyr'm. cao?paGaja. Kao H nocTaBJ1aH&e (j'a3Hor H H3J'a3Hor cHraa$ia noKa3y$e CHTH3JIHH 3HaK 3a A 3BO"BeHy Boao)y.. y cjiyMajy K"apa cKpenciMKor nocra"Kor ypeljaja i12i npecraiaca pa^a HanojHor ype'jaja.Mi^MMaHeBpe H +opMHpa ManeBapcKe nyreBe BoaoHe.*.

He Ao?nje o?aBenrreH>e 6 je MaHeBapcKH nyr Boao3e o&e3&e#*eH. cBe AOK OA ompaBHHKa B939Ba 3 KOJH py(yje CTa)araHOM nocTaBHH5oM.me^.84 n 'D&84 naooBa rotcMeno H yoMeno& /#HMO/# AAJA o$iy-c:e po?nor ?j'arajmnca Bpn ce y ?. Ha ripHna2ia$yCeM pacnopeAHOM OAceicy Ha$BeCa yxoma B43a roHocnT npeMa craHtnpt ca BaH!a @2< MeTapa HAJB [H AonynrreHH Ha$MeCa AonynrreHa xeacHHa B43H$ia no A7%KHOM Merpy Ha npyaH FHHIH* % onpoBrpaAu H3HOCH >32 T2M& 3.ypa y TypHycy He npncycTBy$e npHMonpeAajH c$iyac:e&3a rtpaBHJiHy npHMonpeAa$y c$iyxJe oAroBopHH cy oTnpaBHHUH B434Ba& rinpaBHJiHocT H3BpmeHe npHMonpeAaje cJ'(acSe me^K CTaHH)e Mopa npoBepH HaKHaAHo.44 Hacoaa BpeMe npHMonpeAa$e c$iyac:e o./yMH%a H KJbyn ce A0K33H0 y3 eBHASHTHpaibe npeAa$y y3 npHMonpeAajy cjiy. no AoSnjeHOM imcMeHOM pacnopeA( MaHepBe OAHOCHO ycueuou Hapel*eH>y 3a MaHepBHcaH>e B 3 B ija hojugu ua CKpeTHHHKO noApyrje H ycMeHO yno3Haje ocrajio MaHeBapcKO oco?jHe o npeACTojeGeM pa#y& Ilonrro ce (Bepn Aa 3a npvy ManeBapcK( Boaciiy HeMa CMCTH&H jaB"3a ce ompaBHHKy B 3 Ba ca Tene^)oHa KOA OJJEBHHO cnraajia Ao2 HJIH Bo3 H Tpa(H nocTaBJHaHKe noTpe?Hor MaHeBapcKor nyra BoaoQe. cyceAHH Konocei1i Mopa$y :HTH CJIO:OAHH 3a Ha$Maae IJ MeTapa OA Me*$ ca.cjiraajiHH 3HaK 3a noKpeTaf)e MaHeBapcKor cacTaBa. Kj'yn 0ne a$tP 3a yBOAHy Ka0jioBCKy rjiaBy KojHM ce !pn" HCKJ'yHHBaibe H yKJ'yHHBaibe ypeljaja CKpenm%e TaKolje ce HaJia3H noA KompoJ'oM onipaBHHKa 4030Ba.c5e o.BoLoBa3 po?Hor &j'arajronca3 Mara'moHepa H CTaHHHHor paAHHKa nponHcy$e ce noce:HOM Hape%JoM e%a CTat ne& HpHMonpeAa$a c$iy A:e Bpnm ce icMeHo H ycMeHO Ha paAHHM MecniMa 4&B434Ba H CTaHHHHor paAH ca3nyBapa ny or npe$ a& noAaip' KOJH ce Aajy npn rmcMeHoj npHMonpe/jajH cn(ac@e Hajia"e ce y y3opnoM o0pac%y KojH je ( npHJ'or( oBor nocJ'oBHor peAa CTara e& C o03HpoM a. B434BH "a HapoHHroM non $BKOM #Heaoia p ajia H pajn!e Mory "e npHMa Ha KOJ'oceKe ?p.29 O nocTaBJ1a[y MaHeBapcKHO nyreBa Boao1e npH MaHeBpncany y CTaHHHH ornpaBHHK B 3 Ba H B 3 B ^a KOJH !pn" AJ%KHOCT pyKo2aona MaHepBe cnopa3yMeBajy ce nyreM Tej'eEU)OHa.!>. OrnpaBHHK B434Ba Mopa Sj'aroBpeMeHo o6a!ecTHTH np(acHor 3&':& rioc$iOBo+$y o cao:pa*ra$v B434Ba ca Hapo#roM nonauMcoM. MaHeBapcKo oco3j3e HOCH ca CO&OM cBa noTpe&Ha .CTa e Ae. OCHM Tora. B030Ba. HHOI <@! MeTapa npeMa craio H H npHTHcaK no OCOBHHH $e 223 @T.OrnpaBHHK B939Ba KOA Aone'a'BaHKa B939Ba Mopa 3A=3ETH TAKBO Mecro c odLnpoM Ha A(%KHH= rapHH'(pe3Aa ce TO H ocTBapn.'4 HCTa HMa ) yHKHHjy cKpe'HHHKor KJByia. 3&?&?& B939BH ca npe!$%$M n(no'Ka peAOBHo Mopa$y CTaTH TaKO Aa HM cpeAHHa rapmn(pe :=AE HacnpaM cTamHHHe 3rpaAe.2 H 3. yKOJiHKO y Hape*$eny o npeBO-ceH!y HapoHHTe noniHJBKe HH$e APyranH$e 4Ape+PeH4& 3.44 H ':. PyKOBao4 MaHepBe He cMe H3AaTH HapeHjeHQe H A%). cHeaooiM rpra$ioM H para oM yKOJiHKO ce H3BOAe pa%oBH Ha CT3HHHHOM no&npyH$y&3a npn$eM B43a y MH$eM $e cacraBy HapoHHTa nonnuBKa Ko$a npeKopany$e TOBapHH npo%!HJi no n pHHH. pyKOBao4 MaHepBe Mopa J5IMHO npoBepm7H Aa JIH je MaHeBapcKH nyr B 8H>e CTBapHO o&e3&e9*eH. 3&8&8 ZnpitMonpeAa$a c$iy*+c:e oTnpaBi ica B434Ba Bpnm ce y >.

ripe&3HMe H HMe ompaBHHKa B 3 Ba OrnpaBHHK B939Ba Moace o:e3:e.^jR3fel)eHKe cao?paGaja npeKO ny or npej'a3a r$iacn T 3a y$ia3 0 H3Jia3 P.KpcTa inije aicna"paii. Kao H 3a (j'a3He Boa Ke OA cTpaHe CTamme HHOI .op(rHM B939M HJIH B93HJ'HMa.aa$y npOH3BOJ1HO oa ' *+o '44. OBO ^OHorpa)e ynHcy$y ( n(Tp'f o*i$iracy o 3&@'&? =%a !ooo!e ia CMepa Hiniia o&"ocno IJ. 3&@'&>& AKO H3H3eTHo Tpe:a n(cBHTH BO3 Ha KOJIOC K noceE yT .KpcTa cTainrn'H paainnc =cicpeTipriap na !o. TeK Ka*+ oCTaHHHHor pa%HHKa3 nyBapa ny or npena3a ao*cNSe roBenrra$ %a$e cao:paCa$ npeKO ny or npej'a3a o:e3:ei)eH.2!. yKOJiHKo cynpoTHH B43 HH$e ca npeKopaneHOM HajBefHoM AonynrreHOM 2$yacHHOM HJIH cynpoTHH BO3 He cTa$e y cra n & Ha n(T( Boaote B43a npe H!eroBor AOJiacKa o:ycTaBJi!a ce ManeBpHca'Qe TOKO JnaroBpeMeHO ^a B43 HcnpeA cnraa$ia He :H ycnopaMao Boac'Q(3 OAHOCHO neKao npe# HKHM. :JIOICH I ()aje ornpa*innc *oao*a (oonorpaMOM icoji'M noT!p)+yje j. OAHOCHO nyBap ny or npej)oa ( nocc&HHM Te$ierpa)"!CKo TeJieXoHCKHM *+HeBHin$HMa J373 . HJIH Ha KonoceK MHJH $e Me+$rac na H3Ji33Ho$ cTpaHH 3ay3eT HJIH My HH$e o:e3:e%eH nyT npeTpnaBai*ca .a . HJIH Ha Ko$ioceK Ko$n $e AO MecHor MecTa npoxo%aH. )O!oHorpaM HapelJSfln'8.. 3. nocTaBJBa'fce H o:e3:e*$eH!e n(ra BoacH!e 3a (j'a33 H3$ia3 H npoj'a3 B434Ba .ioBHor peAa. O paBi BeooMa Moace o:e3:eA-nn noTpe&aii nyr Boaci1e nyreM oTannnne nocTaBm)4e. a He xpoHOJionncHM pe2$oM& 3&@'&8& 7 c$iyna$y $e%HOBpeMeHor #o$iacKa B434Ba ro pa3HHO npaBana Tpe:a 3a]pacaTH Hcnpea (j'a3Hor CHraaj'a BO3 ro npaBi$a Hrana . H3<3eTHo OA CTaBa ABa oBe TaHKe .a je 5OI -eo %a cjiynaje*e icaaa y cTai!i"i npeacTojn yicpiirra*aibe OBO je ueonxojmo jep AP! 'PMe^/ cTa""e 01ene Kyjia H Hiniia O%HOCIIO 2 . npoj'a3 BQ3a o$p*% Ha 2 ca 2 Kpo3 KOJ'oceK 3a o:e3:eAH cao:paCa$ Ha nymoM npej'a3(. c o?3HpoM AJ n(mn npej'a3 HHje nNS ripeTpHaBaH. o paBHHK B434Ba Mopa nocTaBHTH CHraa$iHH KOT0# FcTo$G Ha 84 Merapa Hcnpe# MecTa Ko$e ce nraroi& noc$ie o:pa34BaH!a nyra BoacH!e .E TH ncnpe:aH nyT Boacae nyreM craHHHHe nocraBHHue . TQK KAA OA CTanHHiior paAiPPca nyBap ny or npej4na Ao:n$e iPBeniTaj Aa je cao:paCa$ npeico nymor npejiaaa o:e3:e%en& Crammm paAinnc na :$ioity # o:ape3iio npncycTBy$e Aanai1y napetPeii-a '' ippenrra$a '' Here eBiiAeir pa y S*<3. Bpn'H ornpaBHHK B 3 Ba nyreM S# Ha HaHHH nporuicaH =nyrcTBOM 3a pyKOBai1e SS ype%a$oMa y CTaHHHH GBene Ky$ia Ko$n $e cacTaBHH Aeo OBOT nocaoBHor peAa cTaHHue& Y o:e3:e%eH!y n(ra Bo-cH!e 3a BpeMe npoJHor paAa peAOBHO cyAeJiy$e cTaHHMHH paAHHK n(Bap n(mor npe$ia3a ##B*! Ko$n OA ompaBHHKa B939Ba Ao:n$a Hape^eae )Jx!H4rpaM4M Aa o:e3:eAH n(r BOOH!e npeKO n(raor rrpej'a3a pyKy$yCn ype%a$uMa 3a nocTaBJ1aite JpaHHKa HA ny HM npe$ia3HMa ##B! H##B2. a npeMa cTaBy ' Tan& ? HJI& 7@ =n& 8?& I*ey3e o oa oapeaa1a CTaBa @ Tan& ? HJI& 7@ =n& 8? :po$eBH XoHorpaMa ce .'' cnmajiHa cpeACTBa Koja cy npHMHjm y AOMH5H"raoj CTaHH5H. a Ka%a $e B43 ra3HO Ma eiHH HOIHCKH KOHTSKT 3 aKTHBHpa cH anHH 3HaKT FOnpe3aH y$ia3aK y cTa y ca '4 KM MacG& 7MecBo nocTaBJBaHKa CHraajmor 3Ha'ca 33CToj+ oBnpaBHHK B939Ba Moace Ha HCTOM MecTS flaBaTH p(HHH CHmaj'HH 3H3K MCToj+ Ka^a floneK(je BO3. ornpaBHHK B 3 Ba He Hape^yje HYBapy nymor npejia3a 9?e39VWj1L^jR?paIHeja npeKO n(mor npej'a3a. KOA o?e3?eH*eH>a n(ra BoacH>e 3a H3"ia3 Ka CTaHH5H HHEU. ripe3HMe nyBapa nyraor npe$ a paBHHK B434Ba. Kao H nocTaBJ1aH!e y$ia3Hor H H3Jia3Hor cnraa$ia Aa noKa3y$e cHnta$iHH 3HaK 3a A43BO$ieH!y Boaoty. ##ocrynaK npn MaHeBpHcaH>y "ar je y Yny(cTBy 3a pyKOBaae . o:3HpoM $e npyra ca Te CTpaHe y naay . ype)jajrona y CTaHH5H :fiejie Kyjia Koje je cacTaBHH Aeo OBOT noc. Ko$n ce Bo%e Ha OBHM #A^HHM MecTHMa . OoHorpaM roBenrra$a #a $e cao:paCa$ npeKO nyraor npe$ia3a o:e3:e+PeH r$iacn T 3a yna3 0ro$ia3P npo$ia3 B43a :p&\\\\\\\\\\\Ha 2 ca 2 KpoM mnoceK cao:paCa$a npexo ny or npe$ia3a o?e3?e'jeH.o!a. .

2<. 3. a yna3HH cnrra$iH noKaMy$y cHTHa 3H3K FCTOJ+.'@ OrnpaBHHK B434Ba yBepaBa ce %a $e BO3 npiicneo ueo H %a cy Me+$iiIpi CJIO:O^HH Ha 4CH4By CBeTJiocHHO noKa3HBana o$ioBaHHO oAceKa Ha cxaHHHHo$ nocraBHHUH& 3&@'&'3& Ka#a HacTaHe noTpe:a na ce o:ycTaBH MaHeBpHcaae pa2^H 4:pa34Ba*ta nyTa Boaote HJIH H3 Apyrax pa3Jiora. PPB3.2. #(HHHM nan(naMa npH MaHeBpnca'fc( p(B(je KOHHHHap Kora oApeAH B939B9l)a3 a TaKo^e H npH ocnr(paHK( B93HJ'a OA oASera(Ga. IIocTynaK y c$iyna$y KBapa ype+$a$a ny nx npej'a3a Ko$HMa ce BpniH ayTOMaTCKO o:e3:eIPeH!e cao?paGaja rrpeKo nyn x rrpej'a3a3 npormcaH $e y ran& 7&7&7&'&7& =nyrcTBa 3a pyKOBaite pe$ie$HHM SS ype+$a$ ia CHCTeMa MC. OA:ai0HBaH!e KOJia npH MaHeBpHcany A43B4J1eH4 $e H3 o:a npaBi$a& HTJICCKH HaHHH oA:aiiHBaH&a$e 3a:paH!eH& 3.@. .2?.a Henpe%BH% e tx noKpeTaita& 3..2@. 3a BpeMe npo:Hor pa%a nyxHH npena3H PBA53.3. HeMtinNxaceG ( cram)m +$ene K(j'a.2?. no 3aBpraeniy MaHeMpncai1a.2?.l.aa cy CBa B43HJia Ko$a ocTa$y y CTaHHUH o:e3:e+$eHa o. PPB7 H PPB8 cy noce*+Hyra nyBapHMa nyx ix npe$ a& O ncUTpe:H pyKOBaita ype*$a$HMa nyiHHO npe$ia3a 4&B434Ba o:aBenrraBa nyBape nynrax npej'a3a AABAH-eM P$xKHorpaMa npe%a B 3 .<.2 MaHeBpncane y CT3HHHH A43BOJ1eHO $e caMO KaAa H HA y$ia3a. cy rj'aBHH Ko$ioceun CJIO?OAHH 3&@3& OrnpaBHHK B434Ba ce Mopa H TO o%Max.2<. OPrAHH3AI_HJA MAHEBAPCKE CJI7PKEE 3. ra$ a HJIH npe$ia3a B434Ba. H3B#M HH nper$ieA CKper a KOHcrar(je ( AHCBKHK7 n(Bapa nyraor npeJ'a3a##Bl :$ioicy& H y 3a TO OApet$eHOM AHeBHHKy Ha J$iOKy H H CTaiBMiior pa2ppnca iia 3.2?. 3. OrnpaBHHK B434Ba $e Ayacan Aa y TOK7 AeacypcTBa AaBaH!eM nojeAHHaHHHX KOMaHAH ocMaTpaaeM OAroBapa$y*iiix HHAHKan$i$a yTBp+Jy$e ncnpaBHOcT H paAHy cn4C4:H4CT cKpeTHHna&& OCHM TOra OTnpaBHHK B434Ba MOpa y AHeBHOJ CMeHH H3BpniHTH H AeJIHMHHHH BH3yaJIHH nperxeA CKpenn a npn nei!y yntp%y$eT *+a cy CBH CKperHHHKH AeJiOBH nornyHH H HcnpaBHH Aa H3MeI)( je3HHKa H rj'aBHe n'HHe3 Kao H Ha cp)( He)a necKa3 n)Q(raca3 CHera3 J'e^a H Ap(rnB npe^Mera3 HHCToG( CKperHH(a. JIHHHO yBepHTH . 7 KaHne$iapH$n oTnpaBHHKa B939Ba n(Baj( ce TpH p(Ne nan(ne Ko$e cj'(ace 3a 3aycTaB$1aH!e oAJaneHHO KOJia npH MaHeBpncai1y Kao H 3a o:e3:e%HBanKe B43HJia H B434Ba OA caMonoKpeTaaa KaAa ce Haj'a3e ( cTaHK( MHpoBaHKa. onipaBHHK B434Ba Ce :$iaroBpeMeHo ro%a Hape%eae ocoJ$ty Ha MaHeBpn OAHOCHO pyKOBo% ouy MaHeBpe H TO ycMeHo HJIH nyreM Te$ie7!4Ha& OBO Hape+$eite ce Mopa o%Max roBpnurni& %@@& II^SBpHS'jOMMaHeBpHcafH( o paBHHK B939Ba ce yBepaBa ocMOTpSBHH'pea'RRRmaHa Ha craHHHHoj nocTaBHH"j'. OrnpaBHHK B434Ba ocMaTpaH!eM cTaHHHHe nocraBHHue Ko po$ nie cHraa$rae 3HaKe y$ia3HHx cnraa$ia& 3.

pynne KOHHHUE OBHO B 3H"ia Mopajy 6HTH npHTe"yTe 6e% o&3Hpa Ha TO A/ JIH cy Bomna 3aKoneHa a(TOMaTCKOM KOHHHIJOM& r'pn ci)yaH!y 34 MHHyra.7 7 7 7npn CTajai)y npeKO 34 MHHyra nopeA 3aKoieHHx ayroMaTCKHO KOHHHua TpeJa npHTeray npay H noc$ieAH!y py y HJIH np#rBpAHy KOHHHuy Ha KOJOMAOA B93a.2?. 3&@:&'7& 4:e3:e%eH-e cao:paCa$a ny oM npe$ia3y PPB' y 89?:3 Ko$n ce Ha$ia3H H3MelPy y$ia3Hor cnraa$ia ca CTpaHe H ca Eaita Bu D'H CKpera $e :p& > OAHOCHO CHraaj'a FrpaHHua MaHeBpHcaH-au Bpn nyBap ny or npe$ia3a& 7KOJIHKO ce MaHeBpraue Ay%e BpeMe norpeJHo$e Aa ce noc$ie '4 MHHyra o:ycTaBH MaHeBpHcai1e Aa : H ce nponyc $ia ApyMCKa B43HJia H ne ai$H& 3&@:&':& Cnopa3yMeBaH!e npH MaHeMpncai1y H3MeIPy 4&B434Ba H pyKOBaona MaHeBpe pery$racaHO $e Tan& 3&@4& 7 c$iyna$y KBapa Te$ie)J!OHa cnopa3yMeBaH!e ce Bpnra ycMeHo HJIH AOBHKHBai*aeM& I i i++ Bp3HHa i " i i n i i i &&&&&&&& I i i i iii i npeKO CKperHHua BOXOBOM y3 $e3HH3K He CMe :HTH BeCa OA @4 KM2H& KaAa ce CK# THHHAMA pyicy$e ca craHHHHe nocTaBHHue. Ka^a Ha KonoceKy ocraHy ByHHa B93HJ'a &e3 ManmHOBolje. o HeMy ompaBHHK B434Ba Mopa iracMeHO o:aBecnrrH B. OcHrypi)e Bpn'H pa^ pnoc Kora o^pe^H B939B9l)a a npoBep( H3BpmeHor o?e3?eH)eHKa Bpnm B939B9')a H ompaBHHK B939Ba. KOJia OA B43a AOBOJBHO $e 3AKOHHTH ayTOMaTCKOM KOHHHHOM. ^ CBa B 3H"ia Koja ocTajy y CTaromH HJIH B434BH &e3 ByMHor B 3H"ia Mopajy &HTH ocHr(pHH OA caMonoKpeTa'Ha. !. ompaBHHK B939Ba (pacnopeA( MaHeBpe Mopa HaLHaHHm rAe ce Haj'a3e oBa KOJ'a3 Kao H TO Aa ce 3a?paHK(je OA9a''HBaHKe Ha OBaj KonoceK H A. 3a nocWiyKKHBaH!e HHA. OABojeHa OA ocrajmB KOJ'a H noA CTAJIHHM HA34P4M npaTHOi$a no'm)HaKa OAHOCHO CTaHHHHor paAHHKa. II fU8l|| | I IIIK^H n ' ' ' | iniiiii B939Ba KOHCTa'(je ce ?pojH9 cTaHKe I H HcnpaBHOcT p(HHHX r'an(na. Py e nanyne H noAMeraHH Mopa$y :HTH npaBHu o nocraBJteHH Aa :H HB#CTO CTAJAJBI 7S TOHKOBC. KonoceKa Bpnm ce 9ApeH)eHHM B939BHMa ca norn(HHM cacra!OM B434itpaTH4r oco?j'Ka.Bolj(3pyKOBaona MaHeBpe H ManiHHOBO%y& 3&@:&'D& IIocj'(BHBa'Qe 'oHa. Ko$ia Ko$a CTo$e Ha npBOM Ko$ioceicy nopeA o:e3:e%eH!a OA caMonoKpeTai1a o:e3:e+$y$y ce H OA OARerayCa ca HeK$nero aMa Koje cy 4:aB:3H4 y no$ioxa$y FMaHeBpHcaH!e 3a:paH!eHoG& AO 3&@:&'@& Kona TOBapeHa eKcnj'93HBOM H j'aKo 3anajHHBOM po?oM Mopajy ce CMCCTHTH Ha KOJIOCCK ?p. npaao1eM1eM r$iaBHor BOAA Ha 4 :apa& .A.'3 Ilocj'e 3aBpnieHe MaHeBpe paAHHK Ko$H $e KopHcmo py#e nan(ne jjyxm $e AA HX ocTaBH y Ka#ue JiapH$ H o paBHHKa B434Ba nrro ornpaBHHK B434Ba Mopa AA n#H I I " I I I I I I I I I I " 3. Ko$iocexa B939B9l)a MaHeBapcKor cacTaBa Ao:n$a nonncHy KflQHr( OA o paBHHKa B434Ba pa^H noi cHBai1a uaHeBapcKor cacTaBa KaKo y o%JiacKy TaKO H y . KaAa ce ManeBpHme Ha KOAoce'e( ?p. !.ce npHJ'aace'Qe OBHM KOjnHMa Bpnm BOJKH!OM ca HapoHHroM onpe3HomG(. 7KOJIHKO ce He pacno$iaace noTpeRHHM :po$eM #7HHHX HJIH /#HTB#AHHX Konrania noTpe[io$e yMecro cMaue HeaocTa$yCe py e KOHHi e no @ ocoBHHe ocHrypa #7/HHM nan(naMa HJIH yncnpeLoM je^Hor noAMeTana.

o?e3?e^eHKeM n(ra BoaoHe 3a (j'a3 AO H3J'a3Hor CHraaj'a.'7 noBpaTKy&IIonHCHa KH!Hra c$iyx nopeA nonnca MaH& cacTaBa. >& IIo 3aBpmeH9M paA( Ha HHA(cTpHjcKOM KOJ'oceK( KJQ(n oa ompaBHrac( B434Ba (nHCHB3H!eM Ha noj'eljHHH ManaNe pacnopeAa MaHeBpe. 3&3' CMerae Ha JJ ype%a$HMa npHjaB")yjy ce KopAHHaTopy TTl*a y CTaHHi Hran Ha TeJie7!OH :p& 7?: HJIH nie)$!y JJ AeoH $e H4m Ha Tene%OH :p& @D7& HAeHTH^HKaip)ja . 7& HcnpeA cKper'nme :p& 3 y oAJ'acK( 'cao H y noBpanc( ca HHA(crp''jcKor KonoceKa MaHeBapcKH cacxaB Mopa cra & 3a A[n!y Boao1y OA CKpermme :p& 3 MepoAaBHH cy CHTHa$IHH 3H3IOH CT3HHHHOr 4C4:i1a& 8& MaHeBapcKH cacraB ce Moxee noKpeHyra 3a HaMepaBaHy Boaci1y TeK no o:e3:e+Pei1y MaHeBapcKor nyra Boaate OA crpaHe npya or MaHeBpHCTe& :& IIo %a!p"eH$M paAy Ha jeAHOM HHA(cTpHjcKOM Koj'oceB( npyan" MaHeBpHCTa Mopa o?e3?eAHTH ?oHH( 3anrrnr( 3a Apyni HHA(crpHjcKH KOJ'oceK.KRr'QH Bpn ce Ha HaHHH npoi caH y ynyTCTBy 3a pyKOBai1e JJ (pelPa$HMa y CTaHHUH& Bpme'@^. HapetPeH!e 3a noc$iyacHBaite HHA& KOJioceKa EH B 3 B )Pa *+o:H$a OA o paBHHKa B434Ba Ha pacno$iara*ty MAH B# J3@@ H aeroBor npHJiora& #acnopeAOM ompaBHHKa B939Ba AOKaaHO npeAa$e BOJOBO%H KiByneBe OA noTpe*iHHO HCKJOOHH-'a3 33BHCHO H3 KOM Ge HHA* KOJIOCeKy H o?aBJHaTH MaHeBapcKH paA3 = pacnopeAy MaHeBpe ompaBHHK B434Ba (rmc(je paAHe 3aAance H Ha KOM HHA& Koj'oce'c( ce Bpnm MaHeBapcKH paA*0 npn)or( pacnopeAa MaHeBpe3 ornpaBHHK B939Ba Mopa ynHcaiHT '& r'pe3aaje ce KJH(n OA HcmnaHH'Be ?p.EHaBec'H ?poj) paAH nocj'(BHBaH. 3&@>& = CBHM cJ'(najeBHMa KaAa je TO Ge ce H3Bpn HCKJmLHHoa Bpamra AOKa3HO noTpe* o BO3 Ko$H no peAy Boaa1e n)m no Hape%euy He craje ( craHm'Q' H3y3e o 3a(cTaBHTH3 H3J'a3HHM cnmaj'OM 'j. $o H 3a H3panyHaBaH!e :pyro TeacHHe PKM H JKM. cacTaBa Mopa ce CHTHaj'rooBaTH. cacTaBa ro CTaHmje3 ornpaBHHK B939Ba npoBepaBa ro nonncHe KHKHre TAHHOCT ..OPA<=HABA`TA #KM H SKM H H3BpmeHe npo?e BA3A=<ME KOHHHUE H HCT= nonnc(je. 3aTHM y icHBai1e npHMe%Re o H3Bp eHo$ nornyHo$ npo:H KOHHHi$a MaHeBapcKor cacTaBa.a HHA& KOJIOCeKa&&& &0HaBeCTH Ha3HBP& @& 2JO3BOJB HA :P3HHA HA HHA. Kao H 3a npHMonpeAa$y KOJia ripeACTaBHHKa EH& MaHeBapcKH cacTaB ce y OAnacKy rypa.. KO/OC K7 H J 29 KM2TOC. 3& 3a naA OA 22C A93B9JQeH( ?p3HH( OA 29 KM2nac Ha HHA& KOJ'oceK( H npo)eHar Kone'Qa je 2?C.?aflGa'He c$iyac:e 3a BpeMe Tpaja'Qa cMeTH!H Ha (peljajrena y craHHUH H Ha npy3H AeraJ1HO $eiX?nn<#iu N%8aMa OAceKa H ynyrcTBa 78& 3&38& MaTepHjan ( Kojioceiey nopeA Konocexa H H3Mel)( KOJ'oceKa Mopa ce np<!HJI.HajMa'Qa OACTOJAIBA MaTepnjaj'a H npeAMeTa OA (H(rpamoe cMenrra" Aa He 3AAHPE ( CJIO5OAAH .noTn(H( npo?( Ba3A(n'HHX KOHHHI`A Bpnm B434B4i)a H ManmHOBo^a o neM( B434B4+)a ('mc(je ( no'mcH( KHKHr( . a y noBpancy Byne H Mopa &HTH Ba3Ayn o KoneH& IIoHeTaK H Kpaj MaH..I>pe noj'acKa MaH..

) OBO OAcro$ai1e IBHOCH '344 MM 3a BHCHHe OA '444 MM . 3a BpeMe H3Bo%en!a paAOBa Ha KOJioceuHMa CTaHHHHor noAp(nja Bpn np(BHm nocj'oBofja nocTaBj-a'QeM cHraajnaHB oLnaKa M Mecro paAa Ha npy3HG H ocMarpaneM Ko$ioceica Ha KOMe ce H3BOAe #AAOBH.eHK( B 3 Ba. A BHCHH8 MT.'8 HBHi$e r$iaMe KOJioceHHe no e 3a MarepH$a$ie KOJH no npnpoAH HJIH c$iaraity HMa$y Hara? Ha$BH e AO 784 npeMa KOJioceKy 0 nu1yHaie.Ca npTJtaacHOM :$iara$HOM TaKo+$e paAH OTpaBHHK B434Ba&O 3aKaon$1J**iy B434Ba ca npeB434M nyrHHKa.. o npoMeHaMa ( cao?paf'aj( H O 3aKanm. 3&3:& 4:e38e*teH!e npyaa x paAHHHKHx OApeAa. TyuaHHK H CJI. r$iaBa no a @44 MM . a 3a BHCHHe npeKO '444 AO 3484 MM K3HOCH Ha$Maae '?44 MM & H3Me*Py KonoceHHHO nn a MarepH$a$iH npeAMexH Mopa$y :nxH yAaJi!eHH OA yHyrpa oHO HBHIO . neKaoi na Mopa :HTH oTBopeHa Ha$xaci $e Ha $eAaH nac npe acKa /7THHHKO$ B93A3 a 3HMH Mopa ?HTH $oni H 3arpe$aHa&Bo3He KapTe H3Aa$e Aea^%I-^^<@$OCKB939BA. OTpaBHHK B434Ba ce o:aBenrraBa o iuiaHy o peMe :pyra& 7&@& JIoKaJiHH B434BH 3a noTpe?e npeA(3eGa EH y oAJ'ac'c( 3a(cTaBJQaj( ce Ha TpeGeM Koj'oce'c( AO H3J'a3Hor cnmaj'a Ha H3J'a3Hoj cBa'm)H. npBH B93 ce nynrra Ha KO$ioceK :$ ace cTaHHHHoj 3rpaAH.EPMJAJIA H3H*A RIJ- N MO»« 6HTH HAJSHME 50 MM. Ilpe nonenea #1 npyacHH noc$iOBO%a ce oJaBeiirraBa KOA o paBHHKa B434Ba o cao:paCa$y B 3 Ba.) H3HOCH >44 MM 0$ie P H ?44 MM 0 3HMHP& 3a MaTepn$a$ie H npe2c#eTe KOJH no npnpoAH HJIH CJiara*+1y HMa$y Bepnoca$iaH noJioaca$ 0 nparoBH. nyno*+ce o:aBenrraBa o paBHHK B434Ba KOA H3AaBai1a BOSHHX KapaTa& . HHTJia H CJI. =KpuaBaite H HCKp'^'Ba'Qe nyrHHKa Bpn ce Ha cynpo o$ cTpa'm craHHHHe 3rpaAe&OBe B434Be o paBHHK B434Ba caneicy$e HcnpeA caoQpafcajHe Kamjej'apHje. a APyrn Ha KOJioceK raa i1era& CTAHAAPHH H KaAa ce ra cao?paGajHHB pa3J'ora B93 KOJH fcac'mje craace Nm npoJ'aLn CTaHH)( ?e3 3aApacaBaHKa nycTa Ha KOJIOCEK ?jmace CTaHHHHo$ 3'paAH3 OAHOCHO cene npHJia3 nyrHH2HMa !$%a KojH cTojn ( CTaHH2H oHAa ce ApyrH BO3 Moace npHMHTH ( cra""y3 4KaAa je KOA np!or B93a ra!p"eHO HCKp-a!aHKe H (Kp'jaBa'Qe nyTH"ca.rpa+$a. o npeACTo$eCo$ BOXHKH B43a no Ko$ioceicy J$ aceM CTaHHHHo$ 3rpaAH. YP 3KaAa $e o paBHHK B434Ba yno3opno BoMonparao ocoJ$ie B43a KOJH cTo$n.9#$AHH3A"HJA H HAHHH B#IH BA T#AHC/O#THO*MAHHTI7JIATHBH CJI73K 7&'& HeMa Marai H& 3a cMenrra$ npTJBara eKcnpecHe po:e c$iyacn Epyro 3a onpeMy H3 oBe cTa e npH$aBJiy$e ce 3a CMep nonoBaH3*+%HMHTpoBrpaA+IpH$aBJ1HBa*te op(ra 3a onpeM( Bpnm fleB(pHH orapaBHHK B 3 Ba&BpeMe npH$aBJBHBa*ta Sp(ra OApe%y$e ce y noc$ioBHOM peAy cra e II Aco&npn$eMOM ara$i e 3a paAHH BO3 OA pacnopeAHe CTaro e. KaKo ?H OBO 3aTB4pHJi4 :oHHa BpaTa H yno3opHJio nyxHHKe Ha AOJia3aK B43a OAHOCHO Ha HyBaH-e $ HHe :e3:eAHoc & PaAH npHOBaTa nyrHHKa. OmpaBHHK B939BA Ge M( OBO o1aBenrrei1e Aa yi coM y pyHHH 1e$ieaa K npyxHor noc$ioBo+$e & <. necaK. aP KaAa ce y cTa n cacTa$y ABa B43a ca npeB434M nynMnca. j'arajHa JraeTa Mopa o one ca H3AaBaHKeM BO3HHX KapaTa Ha$icaci $e Ha nu$ia SiJ+#%B$$y$o$iacKa n(nrnHKor B93a.

aKo yroBap H . JT'. ynncaTH y KH. HCTOBap H npeTOBap KOJICKHX nonnu*caica c$iyaa.npMH Ma yJia BHH KO$ioceK3E$ieiapoHCKa HHAHCTpH$a H$A/ Ko$a Ha$BeCHM A JIOM Bpn yroBap H HCTOBap KOJICKHX nonnutaKa HMa cBoj HH&lycTpHjcKH KOJioceK na ce MaHHriyjia%nja ca KOJICKHM nomm'KaMa Bpnm m OBOM Ko$ioceKv& I+pH$eM H bTpeMH noniHJBaKa H eiccnpecHe poOe Bpn aeacyp i orpaBHHK B434Ba& I+npHMonpeAai= paaa H po:e Kao H KJ1yneBe Marai Ha o:aBJta ce 7!aiciHHKH Ha MII^$ M1/ M TO IKKMIc M3. HaKOH oBora OTpaBHHK B434Ba Ce ''HCMeHO o?aBecTHTH e)0!a craHH)e Kojn Ge aai1e nocTyror no BaaceCHM npor cHMa&Koj'a Ko$a Ce ce aara 3a yroBap Mopa po?'o' :$iara$HHK. TeBroNKH nperjie&l KOJ'a H TOBapa Bpnn'Ge ce y cTaHm'm. :$iara$HHK $e ayxcan aa ce JIHHHO yBepn aa $e yroBap npaBH$ o H3Bp eH. KOJICKH TOBapHH npn:op H CBH Ha+$eHH HeaocTa i.': 7&7 OBa cTamma jeaaH KacHpam' BaroH&OA noMo#ro'. 3aTBop Ha KOJiHMa.Koj'a Ko$a Ce ce TOBapHTH 3a H3B43 Mopa$y oaroBapaTH TeBmrao'M (cj'oB''Ma 3enjQe Kojoj ce (n(G(j( Kao H CBHM 3eMJHaMa npeKO Ko$nx npo$ia3e& IIo H3BpnieHOM yroBapy. cpeacraBa npH MaHHnyjiamijH oBa cTa a pacno$iaace ca $e%HHM py#oi KOMMHMA ca J AHHM TOHKOM& 3a yroMap. CMaTpa#e ce aa je npHMonpeaaja KOJia H3BpmeHa npeMa noaaijHMa Koje je acejie3HHMKH pa6HHK ynHcao y KOJI*<.e 3axreBaCe Haiuiaiy oa crpa ce& IIpHMonpeaa$y KOJia KopncHHUHMa npeB03a Ko$n Bprne MaHHny$iai $y Ha npBOM KOJIOC K7 po: i :$iara$HHK Bpn Ha Jinny Mecra 73 eBHaeHn$t$y y KOJI37 H no BaxeCHM npoi cHMa& CBa npncne$ia TOBapeHa KOJia 3a H H npa3Ha KOJia Ko$a Ce ce TOBapHTH nocraBJBa$y ce Ha HHA7CT#HJCKOMKOJIOC K7&npHMorB$eaa$a KOJia Bpn ce ICM ^7 po:Hor :$iara$HHKa H OBJia CeHor Ji $a OA CTpaHe H Ha $n y MecTa y3 eBHAe $y y noce:HH KOJI37& IIpHJiHKOM npHMonpeAa$e Mopa$y ce Ao:po nper$ieaa CBa KOJia. %i$%%teMa MoryCHOCTH aa ce HOBO npncne$ia KOJia nocTaBe Ha HHaycTpn$cKH KOJIOCCK paaH%J*i?" <<iKi$oB%a 3:or Tora nrro paHH$e nocTaBJtera KOJia HHcy :$iar4BpeMeH4 7TOB^HA* HCTOBA#%iJ^$MAH%-A&% e c e KOJicica AAH$7?HHHA 3a HOBO npncne$ia KOJia oa naca Kaaa cy J#ia npHMJteHa 3a nocrau$ia*te Ha HHaycTpH$cKH KOJioceK na ao naca Kaaa cy paHH$e nocraBJBeHa KOJia yTOBapeHa3 HCTOBapeHa& AKO npHMonpeaajn KOJia HHje npHcyraH npeacTaBHmc EH y paaHOM BpeMeHy CTamme. /#HMO/# ^AJ cao:pa*ra$He c$iyaeRe& 3a i$enoKynHy TpaHcnopTHo*KOMep)Hjajm( cj'(acQ( H QJ'arajmNKo nocj'oBa'He HopMHpaHo je paaHO M CTO paaror :$iaraiHHKa&PaAHO BpeMe 4B4r paaHor Mecra $e ocMonacoBHO oa ? C AO ': C ) nm'JIflroH'eHn I# If a TTp) rraH'S n^' TT o T>XT #)p rm''pnp H# TTAT'mn.rp r5 n IO n'O'H-p OB'rjT'n'nf e5e5 + '^m)MO^OHOJC K<J!C!1<)XI #PN.TeB ompaBHHKa B939Ba H &lpyror oBJ'an'GeHor paAHHKa CTanmie H3BpniH nonpaBKy TOBapa y KOJIHM3 TOBapeHHM Ha M=CTPHJCKOM Koj'oce'c(.#. HOBa Ko$ia 3a yroBap3 HCTOBap nocTaBHCe ce Ha CT3HHHHH Ma y Jiai$HOHH KOJIOCCK.#OK 3a HCTOBap KOJia Tene oa naca nocTaBJ'aH a OBHX KOJia Ha HHfl(cpnjcKH KOJioceK.I H.y 3a npHMonpeaa$y KOJia& U+Tere Ko$e HacTaHy KOJiHMa 3a BpeMe 3aapxeaBaH!a OBHX Ha HHAycTpH$cKOM Ko$ioceKv Han$iarnCe ce oa H HH-H. a 3a oHe KOJH Ha OBaj HaHHH HeMor( aa ce aBH3Hpa$y aBH3HpaHKe Ge H3B#IIIHTH JIHMHO po:HH :$iara$HHK&= cj'(naj( aa Heaocraje ')'oM?a Ha TOBapHHM KOjn'Ma3 ornpaBHHK B939Ba Ge mBpHrnfm ')'OM?HpaHKe KOJia KaKo ?H ce TpeH(mo CTa'Qe 3aapKKaj'o ao KOMHcnjcKor nperneaa po?e.0*8"S ''UP))'SaS ))'''')mS ja l)^)m)'S HH'))nj')jY NS Te$ie)"POHOM npHMaonHMa KOJH HMaj( CBoje Tej'eEJPOHe. 3aTB4peHa KOJia TOBapeHa Ha HHA7CT#/JCKOM Ko$ioceicy Mopa H n$ioM5HpaiH CBOJ8OM I"IOM:OM& Ca O:JIHKOM OTHCKOM I"IOM:H Mopa :HTH yno3HaTa ace$ie3HHHKa craro a +ie$ie Ky$ia& 3a yroBap H HCTOBap KOJia Baace #OKOBH npoi caHH TapnPJ)OM 3a npeB43 po:e& ripeacTaBHHK H ayacaH $e aa oaMax no 3aBp eHOM yroBapy3HCTOBapy KOJia Ha HHaycTpn$cKOM Ko$ioceicy o TOMe o:aBecTHTH TeJie)J )OHOM po:Hor :$iara$HHKa Ko$n Ce ro$iacKOM Ha Ji $y Mecra npoBepHTH HcnpaBHocT& AKO HeMa MoryCHocrn AA ce HeKa KOJia nocTaBe paan yroBapa Ha HHaycTpn$cKOM Ko$ioceicy 3:or Tora nrro $e OBa$ eBeraya$ o Hecnoco:aH 3a Boaciiy. Koj'' Bpnm H A7ACHOCT MaranHOHepa Ha $ ny MecTa nper$ieaarn y nor$ieay rexHHHKe HcnpaBHOcrn Kao H aa$ $e nep)oaHH nper$iea HCTeKao. a KOA orBopeHHX KOJia aa TO Bap He npeKopan(je TOBapHH npo7KHJI3 aa KOJia npn (roBap( HHc( onrreCeHa H TO KOHCTa y$e ( KOJI37& = c$iyna$y aa $e HacTa$io onrreCeH. npHMonpeAaja nonnutaKa TOBape ix y MaTBOperaiM KOJ5iMa. $$peA#TaBHHK H je pywa" m 3a.

8&3 CBe HenpaBHjmocm 3a BpeMe c$iyxc:e pa^HHHH npn$aBJ1y$y 'mcMeHo me)"!y CTaHHne KOJH HO 3aB93H y ACJIOBOAHHK& no npu$aBaMa oco:$ta concTBeHe cxa e Kao H npHcne$ x npn$aBa oa ppymx. B939BA H cTaHHHHH pa onc v J373 Go #j$%cy II3 OJIOKy '& . $earon a mePUK CTaHHne Bpn cacjr(ma'Qa oaroBop'mB pa^HHKa H cBe^oKa H npe3Z('aace Mepe 3a oncj'aH!aHKe HenpaBHjmocm HJIH npe3a(3HMaHKe AHc'mnjmHCKHB Mepa& =KOJIHKO He'c( npH$aBy n'ePUK CTamme He Moace penmrn y CBOM Aej'oKp(r( pa^a ncry '''aJHe cao:paCa$Ho$ ce'amjH Himi Ha flpmu noc'(naK.TMa3HBa'Qe.npe HmnGe'Qa cKpemraja3 HHCTan cKpenmna p(Bm je3 ce cHao%E ^ ^mLmRRepHjH ca oAroBapaj(l'HM MaTepHjanoM 3a HHn'GeLQe H no.#aZ'HH"H EH .IIIecj) CTaHHne je oflroBopaH pan(Honoj'araM 3a Tpe?oBaHKe noTponmor MaTep''jaJ'a.B 3 Ba H3#a$e HapeI?( CT3HHHHOM paflHHKy pa^H H3Bp eH>a OBHX noc$ioBa H TO 7!4H4rpaM4M c$ie%eCe ca*+pacHHeT FHH CeH!e CBHX CKperani$a Ha ?JIOK7\\\\\\\\\or\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\nacoBa&G Ilpe3HMe 9.r'oTpon'HH MaTepn$a$i ce n(Ba ( $iaMi cTepH$H Ko$a ce Haj'a3H ( CTaHHHHoj 3rpa[H&PacnoY'ej'a noTpomaHKor MaTepnjaj'a Bpnm ce no noTpefm3 a eBHaeHT''paHH (rpomaB Bpnm n'ePjK CTamme ( OATOBapaj(Ge o?pacne. 8&@& BHaeHHHj( pa^Hor Bpe)eHa 3a CBe paj'HHKe BO%H JIHHHO meEJ) CTamme.no 3aBpmeHOM HH'''GeH!y KJ1yH EnemajH) syxaH je jia BpaBH onrpaBHHK( B939Ba.. a nonn)Nce TOBapeHe y oTBopero'M KOJIHMA <)aKTHHKH3(K9jmK9 TO npnpoY'a po?e fl93B9J'!aBa. 8&7& ^^Dm'GeHKe H no[Ma3HBaH!E CBHO CKpemH)a Bpn .aeac(pHH crampnm paIHHK ( cTa'oSHf^^aRMecBor Aeac(pcTBa.Z'(aeHH c( aa no 3 « .aH!E noJ'o3aja cKpenome Kao H 3a aoro!op OKO BpeMeHa HHTepBana 3a HmnGe'Qe no$e5H'"x cKpemra'a HHCTa' ce Mopa $aBJ1ara orrrpaBHHK( B434Ba ca TeJ'e)JPOHa KOA H3J'a3HHX cHn'aj'a. CaB np''?op KojH npHma^a KOJ'HMa Mopa ce BparaTH craHH"H ( ncnpaBHOM c raHH(& H BPUI HOM HCXOBAPY OHUCTS CBA KOJIA II HOTA BPATE KOJICKH 7&8& no$anaH nprnntB nyTHHKa $e cBaKe cvooTe Kaaa ce KopucTe H A JBH noBpa e KapTe H ( Aaue 2J#ACABHIIX II pen(Sjnrac''B npaamnca na ce ( Te ^ane Mopa omoMero paraRe ca H3AaBaH!eM BO3HHX KapaTa& @.O#TAHH3A"JIJA H HAHHH B#IH CJI7@K H 8&'& QA nOCJIOBA OCTAJIHX noTpo'mHH' MaBep)jaj' ce 'peS(je pe2HoBHo Ha cBaKHX TpH Mece)a.'> cy IIM njioMoe HcnpaBHe3 Bpnm ce CHMOOJIHHKH.B939Ba OB opptoc"O CTOHIram po^mnc y totia" 3a (nHCHBane nperae^a c)pena')Ha na )$KPHorpaMe eBHaeHTHpa$y HA nponncaH HAHHH O. OBepaBaae 3ApaBCTBe'mB KfHHaama 3anocj'eHHB pa^HH'ca H HJ'aHOBa H!HOOBHO nopo2)ma Bpn! mePUK cramme. HaJ'ore 3a cj'(aH?eHo n(roBa'He %a$e n'e^ cra e no Hapel)enK( caoJpaCa$He ceK)nje HHIIO paDH H3Bn'eHKa o^peljeHor 3aIaTKa.3a MeH. O.3a BpeMe HHH'Ge'Ha^HMCTaH cKper a Mopa KityH EHe')arQ) j\a CTaBH ( OTBOP <OCTABHE cnpaBe KaKO ?H ce OHeMoryCHJio nempajmo nocTaBJiKaH!e cKperHH''e Koj( HHcra H rooerj'a MoryCHocT 93J'e3aa. fla cBammH.

3!< BaH paAHor BpeMeHa cBa o?aBen'reH!a ( Be3H BanpeAHor Aora+$a$a Aaj( ce ADK(pHOM AHcnenep( onepaTHBHor OAejQe'Qa Hmn Tej'.2.flHMHTpHja T()oBHGa ?p. H npeMa pacnopeay ICWITOM <<CMEHOM HAPE%bOM e)"!a CTAMME& H >& BAHPE*+HH #OrATPAJH >&'& ^EOMH"HJI KOJicKe AH3a$n e H JIOKOMOIMTA ca #AOHHKOM $e Ceia $a 3a Byny B434Ba HHE5.<!! H @9<9. IHecf) CTamme CTaH(je ( Hran( TeJ'.<><*<A<. PyKOBOAHJiau Ce'cmde 3a Byny B434Ba Hmn Ten. >&7& C'mcaK p(KOBOAHJ'a''a paAHHB jeAHmma H Apvntx paAHmca Kojn ce no3HBaj( npa BaHpeAHHM Aora^aj''Ma H SpojeBH H!HOOBHO Tej'e^oHa. !2 Ten. >&:& .< IIIePJ) TT ACOHH)e Haj'a3H ce ( Hran( Ten.. 7 cjiynajy noTpe?e no3Bara Ha?popHHKa JIOKOMOTHBC Ha TEJIE%OH 3323 a 33THM &jaro 3aBTeB H TenerpaMOM.<3 a cMeTHKe Ha TT (pe'jajra'a me)JK( TT IeoHH'\e HHIH I Ha Tej'.3!3 #(KOBOAHJ'a) CeK"Hje 3a ST# Hmn TeA. #O?HH :$iara$HHK ca i^A#HHCKOM npn$aBOM H nponpaxHHM ^OK7M HTHMA OAJia3H y )YapHHCKH o^ejQaK H H Ha J'nn( MecTa ca /A#HHHKOM Bprne ripHMO*npe2jaj( nonn)HKe H o:aBJ1a$y CBe npor caHe pa#H!e npe. WCP P=OHH c( o?)pacaBara cTafaram paoHHim 3A BpeMe CBOT %EAC=PCATBA.'? 8&:& no(HaBaH!e oco:$ta cTara e Bpnm mePj) cTaro e OBa n(ra MeceHHo no ppa Haca&Pacnopea noynaBai1a cacraBJIa nieX cia e 3a cMaiai Mecey n KCTTIHC ra na orj'acHoj TaQjm ( KaHTej'apnjn orpaBHHnca B434Ba& 8&D& CMeTHKe H KBapoBe Ha JJ (peljajHMa npnjaBJB(j( ce n'e^j( JJ aeomme H)m Ha Tej'. >&@& *+oMHHHJi noMoCHHO JIOKOMOTHBA H noMollHor B43a $e CeKUH$a 3a Byny B434Ba Ite .<9A. napHHe ce y EH& 3a CBe npncne$ie napHHCKe nonn4>Ke PO:HH :nara$HHK caHHHH[e napHHCKy npnjafiy y TpH npHMepica Ha oopac4y K*<92 H 3aBo?m HO y AHCBHHK onapHHKeHHX nonmJBaKa ?p.OBH%eHe npaBHJiHHKOM ':7& 8&'4&>& CBE pa@He npocTopHje Kao H npocTopnje o4pefyeHe 3a Kopmii-eH!e nyniHKa AneKaoHH4e nepoH.3!! #(KOBOAHJ'a) CeKHHje 3a T# Hran Ten. a . a 3a M Aara >&3& G CeAHnrre Ceiapi$e 3a o#pxcaBaH!e npyre H npyacHe Aeo e $e y HH y&CpeAHnrre CeKipi$e 3a Byny B434Ba H CeKnn$e 3a oapxaBai1e B43HJia $e y Hnm(.3<.<23 -He<K Aeomme 3a SS (peljaje Haj'aan ce ( Hran( Hcj'.B7$$$eH!e noMoCn Bpn ce npeKO Ha]34pHHKa JIOKOMOTHBC Ha Te$ie%oH 33@. >&8& CeAHnrre HaAJ'eacHor j'e'capa jaBHe 3ApaBCTBeHe cj'(ac?e je ( Hm)(* AHcnaroep 3a cao?paGajH( MeAH"HH( Hmn ( (n. <<* @92 IHePj) np(acHe Aeomme HH5I CTaH(je ( Hm)(3 Te$i.3!2 #(KOBOAHJ'a) Ce'apfje 3a ]O# Hmn Ten. 37?& 8&'4& #O:HH :$iara$HHK Bpn noc$ioBe noTpaa o peienaMaimoHe c$iyac:e& 8&'4&@ 7Qo3HC non'HJBKe Koje npncneBajy 3a H Kao H oHe nommMce Koje OBa TOBapn 3a H3B43.2.

B434Ba) Mopa &AMax A2TO npBa ooaBen ei1a5 Tejie4>&H&M5 Aea"ypH&M AHcnenepy H /O3BATH $n a HH$e $e npncycTBO HeonxoAHO npn paAy. He neica$yCH Ha CBe noAance Ko$e Tpe:a aa ca2tpatH Tejie paM H IMCM HA npn$aBa& = Te$ie7POHCKOM oJaMe Tei1y o nacra$ioM BaHpeAHOM Aora+$a$y e7! cra e Mopa Ha jia"HTH AaJiH$e3a OACTpai1HBai1e Ha"Tajie #Me ae y caoopaCa$y n"npeoHa H noMo) Ap(rnB $eAHHHua 3a AH3a.22. pa$iH ynecTBoBaH!a y OTKJiaH!oH!y HacTaJie c#erae y ipuIy peiy$nicaaa cao:paCa$a B434Ba HJIH yne"TB&Bai1a y KOMHCHJH 3a yBH+Pa$ H HCJiet$e*te BaHpeAHor Aora+$a$a. >&'3& npHpyHHa anoTei"a ce Hajia3H ( Ka !ejiapHjH oxnpaBHHKa B434Ba H 3a HKen( ynoTpe:y $e OAroBopaH JIHHHO ornpaBHHK BoMoBa&*+a $e anoTera CHaJAeBeHa noTpe1HHM npn1opoM H JI KOBHMA oATOBOBOpaH $e rnec$P CTamme. >&> CeAHnrre Ha$:$McKer noacapHor OApeAa $e npn orairraHCKo$ CKynnrraHH Hran Ten& D3& >&?& CeAHnrre cKynniTHHe oi rr ie je ( Hran( ( (j'. % "MH#Jiy noMeHy o yny "TBa npe nonen"a 3HMCKOT nepH&Aa . 0*Korapec :p&@7 HaAJieacHH opra i oBe c$#ac:e Mory ce AO:HTH Ha Ten& :p& @7347?& !33''& I+o8V%+#%%$iyHa$y noacapa y CTarotUH npeABir*PeH $e noce: iM ynyrcTBOM o noacapHo$ 3anrnm'(^fAMBE'''^JejK K(na Ko$a $e Bepn% coBaHO OA HaAJieacHor M7n* a. npyre H nocTpojen!a Kao H "a o eT#Ka H Apy a noMo). @@3777 H @833:>& HcTpaxHo OAe$Beae Te$i& @33':4 HHcneKun$a paAa je 3acTyroBeHa ( OKBHpy SO Hran ( (n.'D MecTO Haj?jHHCKe 0JoraiHue je rpaACKa Soj'mma y Hrany y yn& paGe TacKOBHGa. a Tej'e)*POHCKa )empaj'aje ca :po$eM 32*!2!.KojH nono1e '8&oKTo:paP. npeABH%eHa onepaTHBHHM ruiaHOM Ceiaot$e 3a JTP :7A0 o:e3:e*ieHH HaiKac t$e ao '&'4& TeKyCe roAHHe& O BaHpe%HOM Aora+Pa$y.6> #Ta!!e np a"y!1a noAaixe o Ha"TajioM BanpeAH&M Ao a2ajy H noAHo"H npnjaBy Te7ePJ)OHCKH H nn"MeHo. Tej'e^OHCKa )empaj'a oBe ?oj'm')e je ca :po$eM 3!*. BoacAOBa :p&@3& JaBHH TyaoiJiau Te$i& @@3'@4 3aMeHrac $aBHor Tyacnoua T A. OBO (n(rcTBo $e cacTaBHH A&O HOCnoBHor peAa CTa e& >&'@& %nyT#TB& 3a o6e36e')eH(e "ao6pa)aja y TOK0 3HMe npo !"yje npeBeHTHBHe H 3an aTHe Mepe 3a o"n ypai*"e 6e36eAHo +ejie3HHHKo "aoSpa)aja y 3HMCKOM nepH&Ay. $$pBa ooaBen ei1a AaTa y "BeMy npeMa yny "TBy >D& IIo Aa oM npBOM o6aBenj eH>y5 !e. !e. 03Ko pec :p&@7& ue pa$ia SO je ca ?pojeM @33@DD& >&D& CeAHnrre HaAJieacHor M7T-3a ( Hran(3 Te$i& @83:77& AeacypHa cnyac:a M=II3a Tej./> "Ta!!e je AyxeaH jx& "aHHHH pa"nopeA pa0a o"o*xi1a ! HH a)ei'y "He a H Jie2a y #TaHH3H. Ibe7! cra e $e ENoBopaH CBa cpe^cTBa H MarepH$a$i 3a HHn'GeH!e CHera H $ie%a. KOJH ce AecHo HA noApyn$y CT%"TTM 3 M PJK #Ta!!e -o.e B43HJia. nopeA oBe ?oj'm')e y Hrany nocrojn H BojHa ?oj'mma y HCTo$ (jn')H E.@834?@ Hanej'KHK $aBHe :e34eAHocTH Te$i& @73473 OAe$iei1e ApxeeBHe :e38eAHOCTH Tea& @@383'& >&'4& CeAHnrre HaAJiea or $aBHor Tyacnoua H HCTpaa or cyAH$e $e ( Hran( ( (n. >G9D:D& ?& 3ABP'IIHE O*+PE*+EE . >&'?& TpaHnne noAp(nja ( CMHCJ'( HaAJ'eacHocra 3a HCJ'e^eHKe BaHpeAHHX AoraHjaja c(: OA Fm. onpaBKa H nper$ieA B43HJia.

noTBplj(j( paAHHHH cBojHM no !"o^^K.I. ^^QRH'eM Ha 3Han>e &ApeAaSa $$o"noBHo peAa #Ta!!e.@4 ?&'& H3MeHe H AonyHe IIoc$ioBHor peAa CTarame H3pa*Py$e me EJ) CTamme npeMa yKa3aHo$ noTpe:H& HcTe AocraBJ1a CeKu $a 3a JTP H ii Ha oAo:peH!e a noTOM no H3Bp eH4M 4A4:peH!y cnp4B4AH HX y npHMepu$iMa o& B434Ba H e7!a CTa e& ej'ennce o Aon(HaMa H roMeHaMa3 Kao H ?poj oAo?peHKa CeK"Hje 3a ST# H)m3 me<K CTamme ('mc(je TaKolje ( npHMepmo'a CTarame ( cnHc'c( H3Mena H Aon(Ha3 Koje ce Haj'a3e Ha noHenc( IlocJ'OBHor peAa CTamme. ?&@& Ca oApeA?aMa ITocj'oBHor peAa CTaHome3 Kao H ca HKeroBHM H3MeHaMa Mopaj( ce yno3HaTH CBH paAramn cTamme. KpcT H H iiKa Eaoa& :P =nyrcTBO 3a pyKOBaae pe$ie$HHM SS ype+$a$HMa cHCTeMa F C.MJJJ7KOJH "e Hajia3H Ha iqpajy //o"jioBHo peAa #Ta!nje H TO y3 HA3HAK7 %-AT7MA. ?&3& A) 'r IIOCJIOBHOM pea( CTamme "y npn$ioace i cj'eAeHHo npHJio3H KojH MHHe H!eroBAeoT C yaibioHH ruiaH craHH)e T'eJ'e Ky$ia H n'eMe EcKH)e) c(ceAHHB cTa a HHIII3 CTaHH"H Hene Ky$ia per&:p& ''3& B) 7n(TCTBO 3a KopHni*reH!e HOBHX Te$ieKOMHHHKanHOHHO CTaHHHHHX H npy$KHHO Be3a CHCTeMa F Ji enM 3 EIG 4@ :p& '?482?' oa '8&48&'D?'&roAHHeper&:p&8@& rP OJpaaan npHMonpeAaje caoRpaCa$He c$iyniJe ornpaBHHKa B939Ba. 0eLH'nRGa)L+ y IH dK CTAHH-H I+perneAao y Ceicibi$H 3a CITI HHHI .

@' OAO@# HO QAJI7KOM :P& 8D>: OA @3&''&'DD4 $OAHH IH O C K"HJ 3A CHI HHIII .