You are on page 1of 15

Hng dn s dng Gmail

HNG DN S DNG GMAIL


Hp th Gmail tr nn kh ph bin v quen thuc bi c nhiu tnh nhp dn vt tri hn Yahoo!Mail: Dung lng ln, hin ti l 15 Gigabytes, v dung lng ny vn ang tip tc tng ln. Tc c, ng nhp/ng xut, gi/nhn th, nh km file rt nhanh, nhanh hn rt nhiu so vi Yahoo!Mail. c s dng cc dch v hp dn ca Google: Google Docs, Googlepages, Google Groups, Google Blogs...

A.TO HP TH MI : ng k mt ti khon Gmail, bn truy cp vo trang http://gmail.com. Trong trang Gmail, bn click vo dng ch Create An Account ng k. Sau in thng tin : -Name : tn hin th. -Choose your username : tn ng nhp hp th Gmail. Bn lu tn ny l duy nht, khng c trng vi ngi. Nu trng username google s thng bo. -Create a password : nhp mt khu -Confirm your password : nhp li mt khu. Bn lu khi nhp mt khu, google i ti thiu bao nhiu k t, phi c ch hoa thng s hay khng. Phan Huy Phong 1

Hng dn s dng Gmail

-Birthday : ngy thng nm sinh


-Gender : gii tnh -Mobile phone : nhp s in thoi tht ca bn c s c mt password th dng s in thoi ny ly li. -Your current email address : a ch email hin hnh. Mc ny nn trng. -Default homepage : thit lp mc nh homepage ca trnh duyt l a ch http://www.google.com.vn. Bn khng check.

-Prove youre not a robot : nhp hai chui k t Captcha xc nhn.

-Location : ni bn ang .
-I agree to the Google Terms of Service and Privacy Policy : check vo y chp nhp dch v mail ca Google. Cui cng, bn nhn Next step sang bc k.

Bn c th hin th hnh nh i din bng cch nhn nt Add Profile Photo. Nu khng cn th b qua bc ny v nhn Next step. Phan Huy Phong 2

Hng dn s dng Gmail

Bn ng k thnh cng hp th ca Google, nhn Continue to Gmail tip tc.

Mn hnh chnh ca Gmail.

Phan Huy Phong

Hng dn s dng Gmail B.S DNG GMAIL: Trc tin, bn truy cp vo a ch http://gmail.com, hoc http://mail.google.com/ nhp username v password ri nhn nt Sign in ng nhp.

ng nhp thnh cng, mn hnh chnh ca Gmail xut hin.

MENU CHNH CA GMAIL

Contacts (Danh sch lin h): Ni lu tr cc a ch Email. Tasks (Cng vic): Ghi nh v nhc nh cng vic. Gmail Compose (Son th): To v gi th mi.

Phan Huy Phong

Hng dn s dng Gmail Inbox (Hp th n): Hin th cc th nhn c, s trong du () cho bit hin c bao nhiu th cha c xem. Khi nhn vo cc th nhn c s hin trong phn bn phi, nhn p vo tiu ca th xem. Starred (Th gn du sao): Hin th cc th c gn du sao, cc th c gn du sao mu vng quan tm. Gn du sao cho th bng cch chn th v nhn hnh sao, i mu vng ; b gn sao th nhn hnh sao ln na, sao i mu trng. Sent Mail (Th gi): Hin th bn sao ca cc th c gi i. Drafts (Th nhp): Lu tr cc th cha vit xong v cha c gi. Chat (Tr chuyn) : tn gu vi nhau. Tng t nh Yahoo Messenger. All Mail (Tt c cc th): Hin th tt c cc th k c th lu tr. Spam (Th rc): Hin th cc th b nh du l Spam. Trash (Thng rc): Hin th cc th b xa. 1.Gi th : -Nhn nt COMPOSE (SON)

-To (Ti): nhp a ch y ngi nhn mail, v d huyfeng@gmail.com -Cc (Carbon copy) : Cc c hiu nh gi thm mt bn sao ca email cho ngi khc. Trong danh sch nhng ngi c gi Cc ca cng mt email vi To, h c th nhn thy danh sch v nhng ngi nhn khc. Tc l nu bn gi To cho a1@xyz.com, gi Cc cho a2@xyz.com th ngi a1 s bit c rng ngi a2 cng nhn c email v ngc li. Cc l kiu gi hu ch khi bn mun mt vi ngi khc nhn c bn sao ca email, nhng h khng phi ngi nhn chnh. -Bcc (Blind carbon copy) : tng t nh Cc, bn s gi mt bn copy ca email cho mt danh sch cc ngi nhn khc. Tuy nhin nhng ngi trong danh sch ny s khng th nhn thy nhng ngi khc, ngha l h khng c bit rng c nhng ai khc cng nhn c email . Nhng ngi c gi bn chnh v gi Cc khng th thy danh sch nhng ngi c gi theo kiu Bcc. C th gi mail cho nhiu ngi cng mt dung, mi ngi nhn mail phn cch bng mt du chm phy (;) hoc du phy (,). p dng cho mc To, Cc v Bcc. -Subject (Ch ) : ch ca mail Phan Huy Phong 5

Hng dn s dng Gmail -Khung trng : nhp ni dung ca mail. -Thanh cng c di cng :

A: ty chn nh dng ni dung son th.

: gi mail c nh km tp tin cho ngi nhn. Lu : v l do bo mt nn Gmail hn ch khng cho gi file c ui .EXE. v file ZIP cha file EXE. Nu mun gi tp tin *.exe th bn c th nn n li thnh tp tin *.rar hoc i phn m rng *.exe thnh phn m rng khc, v d .abc ri thng bo cho ngi nhn. : cc ty chn khc. : nh km tp tin cho ngi nhn s dng Google Driver. : chn tp tin nh vo ni dung mail. Tp tin nh c th trn my tnh hoc trn Internet.

: chn lin kt (hyperlink) vo ni dung mail. Lin kt c th l a ch website hoc a ch mail.

: chn cc biu tng vui vo ni dung mail.

Phan Huy Phong

Hng dn s dng Gmail

: sau khi son xong ni dung mail, nhn nt Send gi mail ti ngi nhn.

2.c th : Khi c mail ngi khc gi n cho bn th Gmail t ng phn loi th vo mc tng ng ri hin thng bo cho bn bit, v d: Inbox (1) tc l c 1 l th mi cha c trong Inbox, bn click vo Inbox ri click vo tiu l th xem ni dung ca th .

Mn hnh chnh ni dung th.

Thanh cng c :

Phan Huy Phong

Back to Ten_Menu : tr v menu chnh. 7

Hng dn s dng Gmail : Archive : Lu tr mail. Report spam : nh du th rc. Delete : xa mail. Move To : di chuyn mail. Label : qun l nhn -Mark as unread/read : nh du th xem/cha xem -Mark as important : nh du l th quan trng -Add to Tasks : thm tc v cho th -Add star : gn hnh sao cho th -Filter messages like these : lc ni dung th

Th c nh km tp tin:

M th :

Bn c th chn View xem hoc Download v my tnh lu tr. 3.Tr li th : -Bn m th c th xong, nhn Reply tr li th.

Phan Huy Phong

Hng dn s dng Gmail -Nhp ni dung.

-Nhn nt Send gi th. 4.Chuyn tip th : -Bn m th c th xong, nhn Forward chuyn tip th cho ngi khc.

-Nhp a ch mail y ca ngi nhn v ni dung.

-Nhn nt Send chuyn tip th. 5.Xa th : -Bn c th xa th bng cch m th, s dng nt Delete trn thanh cng c. Cch ny ch xa th hin hnh. - xa nhiu th, bn nh du th cn xa v nhn nt Delete trn thanh cng c. Cc th b xa s khng mt m c cho vo Trash v s c t ng xa sau 30 ngy. Vic ny nhm gip cho ngi s dng c th phc hi cc th l tay xa.

Phan Huy Phong

Hng dn s dng Gmail

-Nu mun xa hn cc th ny khi thng rc th chn Trash, bn chn mt hoc nhiu th cn xa v nhn nt Delete forever (Xa vnh vin).

- phc hi th xa nhm, bn chn Trash, chn th cn phc hi v nhn nt Move To, chn Inbox. Th mc c phc hi s c chuyn v mc Inbox. 6.nh du th rc : -Bn thng xuyn nhn c cc th khng mong mun nh: qung co, th tru gho ca ai ,... v khng mun nhn thy cc th ny. Bn c th lc cc th rc ny bng cch nh du chng l th rc (Spam).

nh du th rc, bn chn Inbox, nh du th v nhn vo nt Report Spam, t ny v sau cc th t a ch ny s c t ng a vo mc Spam, cc th trong ny s Phan Huy Phong 10

Hng dn s dng Gmail t ng b xa sau 30 ngy. Ngoi ra bn cng c th chuyn chng thng vo Trash bng cch to b lc. Nu v l do no hoc bn khng cn mun xem cc th ny l "rc" na th hy chn mc Spam, nh du chng v chn Not spam (Khng phi spam). Th ny s chuyn v li mc Inbox.

7.Lu tr th : -Bn c th cho cc th c hoc khng quan trng n i bng cch chn Inbox, nh du chn th cn lu tr v nhn chut vo nt Archive trn thanh cng c.

Cc th c lu tr s khng b mt m ch c n i, cho cc th ny hin ln tr li bng cch nhn vo mc All Mail. Nu mun phc hi li khi trang thi lu tr th nh du chn th v nhn vo nt Move To, ri chn Inbox.

Phan Huy Phong

11

Hng dn s dng Gmail

C.TO DANH SCH LIN H (CONTACTS): Contacts l mt cng c qun l danh b. Bn d dng truy cp v chnh sa danh sch lin lc ca bn t cc nhm kinh doanh, c nhn, v cc ti khon t chc. Trn Menu chnh ca Gmail, bn chn mc Contacts.

1.To a ch lin h mi : -Bn chn mc My Contacts v nhn nt New Contact. -in y thng tin.

Phan Huy Phong

12

Hng dn s dng Gmail

-Nhn Save. 2.To a ch lin h mi t u th: -Chn Inbox, r chut ln tiu th, xut hin ca s sau

-Bn nhn Add to Contact v thm thng tin. 3.Xa a ch lin h : -Bn chn mc My Contacts v chn a ch lin h cn xa.

-Chn More, chn Delete contact. 4.Chnh sa thng tin a ch lin h : -Bn chn mc My Contacts v nhn p a ch lin h cn thay i. -Chnh sa thng tin. -Nhn Save. D.CC THIT LP: Bn chn Settings (ci t) thit lp cc ty chn.

Phan Huy Phong

13

Hng dn s dng Gmail

1.Thay i ngn ng hin th : -Settings/Tab General (chung).

-Mc Language (Ngn ng), Gmail display language (Ngn ng hin th cho Gmail) , chn Ting Vit/English (US). -Chn Save Changes (Lu thay i).

2.To ch k: -Settings/Tab General.

-Nhp thng tin. -Chn Save Changes. -T by gi tr i, mi khi son th mi bn u thy Gmail chn sn ch k ca bn pha di phn ni dung ca th. Bn ch cn nhp ni dung pha trn v gi i. Phan Huy Phong 14

Hng dn s dng Gmail

3.Thay i mt khu: -Settings/Tab Accounts (ti khon).

-Mc Change account settings (thay i ci t ti khon), chn Change password (thay i mt khu).

-Nhn Change Password thay i.

Phan Huy Phong

15