You are on page 1of 15

Hng dn s dng Yahoo Mail

HNG DN S DNG YAHOO MAIL


Yahoo! Mail l ng dng gi v nhn th in t trn mng Internet, ton b cc th, a ch v thng tin ca ngi dng u c lu tr trn my dch v ca Yahoo! nn c th s dng khi bt c ch no c my tnh kt ni Internet. Yahoo! Mail l mt dch v Email trn nn web ca Yahoo!, l nh cung cp e-mail ln nht trn Internet, hin ang phc v hng triu ngi dng. Yahoo! Mail c 2 phin bn c ph v min ph, khi ng k c ph ngi dng c th chn cho mnh tn a ch ngn gn, p nh v s dng c cc chc nng m rng ca Yahoo! Mail. Tuy nhin i vi ngi dng thng thng th phin bn min ph cng l qu .

A.TO HP TH MI : ng k mt ti khon Yahoo Mail, bn truy cp vo trang http://mail.yahoo.com. Trong trang Yahoo Mail, bn click vo dng ch Create An Account ng k. Sau in thng tin :
-My name is: tn hin th. -Pick a Yahoo! ID : tn ng nhp hp th Yahoo Mail. Bn lu tn ny l duy nht, khng c trng vi ngi khc. Nu trng Yahoo ID s thng bo. -Pick a password : nhp mt khu -Retype password : nhp li mt khu. Bn lu khi nhp mt khu, yahoo i ti thiu bao nhiu k t, phi c ch hoa thng s hay khng.

Phan Huy Phong

Hng dn s dng Yahoo Mail

-I was born on : ngy thng nm sinh -My Gender : gii tnh -Language : ngn ng hin th.

-Country : quc gia ca bn

-Mobile phone : s in thoi ca bn. -Alternate email : mail khc. Bn trng.

in y thng tin, bn nhn Create my account qua bc k tip.

Phan Huy Phong

Hng dn s dng Yahoo Mail Chn cu tr li b mt 1 (Secret Question 1) v tr li (Your Answer). Tng t, chn cu tr li b mt 2 (Secret Question 2) v tr li (Your Answer).

Bn nhp code xc nhn v nhn Done.

Bn ng k thnh cng Yahoo Mail, nhn nt Get Stared vo mn hnh chnh. Phan Huy Phong 3

Hng dn s dng Yahoo Mail B.S DNG YAHOO MAIL: Trc tin, bn truy cp vo a ch http://mail.yahoo.com/ nhp username v password ri nhn nt Sign in ng nhp.

ng nhp thnh cng, mn hnh chnh ca Yahoo Mail xut hin.

MENU CHNH CA YAHOO MAIL

CONTACTS (DANH SCH LIN H): Ni lu tr cc a ch Email. CALENDAR (LCH): Lch v ghi nh, nhc nh cng vic. INBOX (HP TH): Compose : Email (son mail mi), Instant Message (chat), SMS (gi tin nhn). Inbox (Hp th n): Hin th cc th nhn c, s trong du () cho bit hin c bao nhiu th cha c xem. Khi nhn vo cc th nhn c s hin trong phn bn phi, nhn p vo tiu ca th xem. Drafts (Th nhp): Lu tr cc th cha vit xong v cha c gi. Sent (Th gi): Hin th bn sao ca cc th c gi i. Spam (Th rc): Hin th cc th b nh du l Spam. Trash (Thng rc): Hin th cc th b xa. 4

Phan Huy Phong

Hng dn s dng Yahoo Mail 1.Gi th : -Nhn nt Compose (Son Email)

-To (Ti): nhp a ch y ngi nhn mail, v d huyfeng@gmail.com -Cc (Carbon copy) : Cc c hiu nh gi thm mt bn sao ca email cho ngi khc. Trong danh sch nhng ngi c gi Cc ca cng mt email vi To, h c th nhn thy danh sch v nhng ngi nhn khc. Tc l nu bn gi To cho a1@xyz.com, gi Cc cho a2@xyz.com th ngi a1 s bit c rng ngi a2 cng nhn c email v ngc li. Cc l kiu gi hu ch khi bn mun mt vi ngi khc nhn c bn sao ca email, nhng h khng phi ngi nhn chnh. -Bcc (Blind carbon copy) : tng t nh Cc, bn s gi mt bn copy ca email cho mt danh sch cc ngi nhn khc. Tuy nhin nhng ngi trong danh sch ny s khng th nhn thy nhng ngi khc, ngha l h khng c bit rng c nhng ai khc cng nhn c email . Nhng ngi c gi bn chnh v gi Cc khng th thy danh sch nhng ngi c gi theo kiu Bcc. C th gi mail cho nhiu ngi cng mt dung, mi ngi nhn mail phn cch bng mt du chm phy (;) hoc du phy (,). p dng cho mc To, Cc v Bcc. -Subject (Ch ) : ch ca mail -Khung trng : nhp ni dung ca mail. -Thanh cng c nh dng th, to lin kt, nh km tp tin:

: gi mail c nh km tp tin cho ngi nhn. : nh dng font ch. : kch thc ch. 5

Phan Huy Phong

Hng dn s dng Yahoo Mail : nh dng ch m, nghing, gch di. : nh dng mu ch. : t m ch. : to bulleted v numbered. : indent : canh l : chn link : chn biu tng cm xc.

- Sau khi son xong ni dung mail, nhn nt Send gi mail ti ngi nhn. 2.c th : Khi c mail ngi khc gi n cho bn th Yahoo Mail t ng phn loi th vo mc tng ng ri hin thng bo cho bn bit, v d: Inbox (1) tc l c 1 l th mi cha c trong Inbox, bn click vo Inbox ri click vo tiu l th xem ni dung ca th .

Mn hnh chnh ni dung th.

Menu lnh x l th : Delete : xa th ang m. Spam : nh du th rc. Move : di chuyn th vo Spam, Inbox, Thu_Muc. : ch tr li th cho ngi gi. : tr li th cho nhiu ngi. Trng hp ngi gi th gi cho nhiu ngi, bn chn chc nng ny s tr li th cho tt c nhng ngi trong mc To. 6

: chuyn tip th cho ngi khc. Phan Huy Phong

Hng dn s dng Yahoo Mail -Mark as unread/read : nh du th xem/cha xem. -Star : gn sao cho th, nh du l th quan trng -Clear Star : xa du sao. -View Full Header : xem y u th. -Set Language Encoding: nh dng ngn ng. -Add Sender to Contacts : thm a ch mail ca ngi gi vo danh sch lin h. 3.Tr li th cho ngi gi/cho nhiu ngi: -Bn m th c th xong, nhn nt Reply to Sender hoc Reply to All tr li th.

-Nhp ni dung.

-Nhn nt Send gi th. Phan Huy Phong 7

Hng dn s dng Yahoo Mail 4.Chuyn tip th : -Bn m th c th xong, nhn Forward chuyn tip th cho ngi khc.

-Nhp a ch ngi nhn, ni dung.

-Nhn nt Send chuyn tip th. 5.Xa th : -Bn c th xa th bng cch m th, s dng nt Delete trn thanh cng c. Cch ny ch xa th hin hnh. - xa nhiu th, bn nh du th cn xa v nhn nt Delete trn thanh cng c. Cc th b xa s khng mt m c cho vo Trash v s c t ng xa sau 30 ngy. Vic ny nhm gip cho ngi s dng c th phc hi cc th l tay xa.

Phan Huy Phong

Hng dn s dng Yahoo Mail -Nu mun xa hn cc th ny khi thng rc, bn chn Trash, chn th cn xa v nhn nt Delete.

- phc hi th xa nhm, bn chn Trash, chn th cn phc hi v nhn nt Move, chn Inbox. Th mc c phc hi s c chuyn v mc Inbox.

6.nh du th rc : -Bn thng xuyn nhn c cc th khng mong mun nh: qung co, th tru gho ca ai ,... v khng mun nhn thy cc th ny. Bn c th lc cc th rc ny bng cch nh du chng l Spam (th rc).

nh du th rc, bn chn Inbox, chn th v nhn vo nt Spam/Report Spam, t ny v sau cc th t a ch ny s c t ng a vo mc Spam, cc th trong ny s t ng b xa sau 30 ngy. V l do no bn khng mun xem cc th ny l Spam na th hy chn mc Spam, nh du chng v chn Not Spam. N s chuyn v li mc Inbox.

Phan Huy Phong

Hng dn s dng Yahoo Mail 7.Lu tr th : -Bn c th cho cc th c qua, phn loi chng cho vo mt th mc d qun l v chng c chuyn khi Inbox nhm gip Inbox gn gng hn. -Trc tin, bn nhn du cng (+) ti mc FOLDERS to cu trc th mc.

-Chn th cn di chuyn v nhn Move, chn TenThuMuc

C.TO DANH SCH LIN H (CONTACTS): Contacts l mt cng c qun l danh b. Bn d dng truy cp v chnh sa danh sch lin lc ca bn t cc nhm kinh doanh, c nhn, v cc ti khon t chc. Trn Menu chnh ca Yahoo Mail, bn chn mc CONTACTS.

Phan Huy Phong

10

Hng dn s dng Yahoo Mail 1.To a ch lin h mi : -Bn chn mc Contacts v nhn nt New Contact. -in y thng tin.

-Nhn Save. 2.To a ch lin h mi t u th: -Chn Inbox, r chut ln tiu th, xut hin ca s sau

Phan Huy Phong

11

Hng dn s dng Yahoo Mail

-Bn chn Add Sender to Contact v in thng tin.

-Nhn Save. 3.Xa a ch lin h : -Bn chn mc Contacts v chn a ch lin h cn xa. -Chn Delete contacts. 4.Chnh sa thng tin a ch lin h : -Bn chn mc Contacts, chn a ch cn thay i, nhn Edit Details. -Chnh sa thng tin. -Nhn Save. Phan Huy Phong 12

Hng dn s dng Yahoo Mail D.CC THIT LP: 1.Thay i ngn ng hin th : -Ban u, bn c th ng k mail ting vit bng cch g http://mail.yahoo.com.vn. Nu bn ng k mail ting anh ti link http://mail.yahoo.com th c th chuyn i ngn ng nh sau : -Chn Settings /Account Info (thng tin ti khon).

-Nhp li password.

-Chn tip mc Account Settings/Set language, site, time,zone

Phan Huy Phong

13

Hng dn s dng Yahoo Mail -Chn mc Ting Vit bn khung Available Language chuyn sang Your Language. V a mc Ting Vit ln u tin. Nhn Save.

-Chn Save. 2.Thay i mt khu: -Chn Settings/Account Info. -Mc Sign-In and Security, chn Change your password.

-Nhp password hin hnh, password mi v nhn Save. Lu cc yu cu v nhp password.

Phan Huy Phong

14

Hng dn s dng Yahoo Mail 3.To ch k: -Chn Settings /Mail Options (ty chn).

-Chn mc Signature v nhp thng tin.

-Nhn Save. -T by gi tr i, mi khi son th mi bn u thy Yahoo Mail chn sn ch k ca bn pha di phn ni dung ca th. Bn ch cn nhp ni dung pha trn v gi i.

-Ngoi ra, ch k c th thit k sn dng hnh nh.

Phan Huy Phong

15