You are on page 1of 24

eaxy vk'kh"k

ije iwT;k xf.kuh vkf;Zdk 105 Jh fo'kq)erh ekrkth
laLFkkid

funsZ'ku
ije iwT;k cky cz-vkf;Zdk 105 Jh fouhrerh ekrk th

eq[; ijke'kZnkrk
izks- ia- Jh ujsUnz izdk'k th tSu
fQjkstkckn

foKkiu 'kqYd
jaxhu doj ist #- 5000@¾
jaxhu iwjk ,d ist #- 2500@¾
jaxhu vk/kk ist #- 1500@¾
B/W iwjk ist #- 1500@¾
B/Wvk/kk ist #- 800@¾
B/W pkSFkkbZ ist #- 500@¾

1
0
85
1
76
4
3
50

?
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
?
H
k
xok
udh
Hk
f
Dr]
'k
C
nug
h
an
s[
k
rh
?
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??

Øe'k%
x.kkpk;Z 108 Jh fojkxlkxj th egkjkt
1@15?
?
?
?
?
?vxLr
?
?
2009?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
d#.kk
???
??
nhi
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
10
?

rj
ax f
on
ku
gh
ag
k
sx
h
y ck- cz-] Kku nhfidk
ck vkf;Zdk 105 Jh fouhrerh ekrkth
x
r
k
ad
lsv
k
xs
e sj k v e wY ; t h o u r k su "V g qv k t k jg k g SA eq> sr k sv i u st hou i
zl
U uf
pR
r euk
sn ; k u sd s' k y k sap d j d s
l
k
j
s jax
h
u i
f j/
ku
& vk
Hkw" k . kksa d k s R ; k x d j d s
d k sn s[ ku k g SA
v
k
f;Zdk n
h{
k kx
zg
. k
d h v kSj o g l ksy g g k F k
h
v k p k; Zn so d g r sg Sa& d
h'o r
sl k
M+he
k=
k i
gud j t x r i wT ; v kf; Zd kvkf;Zdk Jh fouhrerh ekrkth
^ ^ ; g e k u q"k i ; kZ; l qd qy l qf
u o k sf t u o k. k
h] c
u
d j la?
kd sl
kF
k f
ojkf t r g ksx b ZA l Hk
h t u bl oSj
k
X;Hk
k
ok
sa d
h
i z'
kal
k
; g f o f/ x ; su f e y sa l qe f . k T ; k sa m n f / l e k
u h A A * *

H
k h < w< +r
m
s&
n ;
<
l
w< +r
qUn
s;
j
g
;
k
g
a¡ r
l
d
c
v
l k
k
sp
x b
g
ZA
h
v
jg
i
k
u
F k
si
k
f
f
d
r d
b r
kse
u se
qf
u
sa e
v
u
o
k
sn
L
;
F
k
k
k
[
k
q'
k
gk
yh
dkj
k
t
, d f n u e Sau s
e sa n s[ kd j ; g v k ' p ; Z p fd r j g x b Z A fi Q j i zl U u gksd j c SB s& c SB sl k sp k
c ksy h] H kkb Ze Sa f d r u h l k SH k k X ; ' kky h g Ww A e sj kf d r u k v g ksH
k kX
; b l H k wf e i j g j t ho
g
St kse sj si f r u sl al k j r k j . k H kx o r h n h { kk d ksx zg . k f d ; k gSA j g u k p k g r k g S[ k q' k]
e Sa H kh b u d si F k d h v o x k f e u h c uawx h] e Sa Hk h b u t Sl h nh{kk u g h ap kg r k g Sd H kh n q%
[ k A
y sf
d u t h o u e sa v k ; sx h
/ k j . k d j d sv i u su kj h t Ue d k sd `r d R ; d j u sd k v o lj
d Sl s[ kq' k g ky h A
i
zk I r d : ax h ] t k sc g qr i q. ; l sf e y r k g SA HkS; k v k i f p Ur ku bl h fp Ur k e sa e u g ksi k
; k
d j sa A l al kj e sa d kSu f d l d k l x k g SA l H kh v i u s& v i u se ry c u g ha[ k k
y h A
d sl k Fkh g Sa A i f j o kj d qV qE c t u ksa d k H kh t c r d L o k FkZl / r kg S r H kh g q, , d o h r
j kx
r
c r d g h o sv i u sg ksr sg Sa A L o kF k Zl e k Ir gksu si j o sH k h ij k
; s l U r d sn ' kZu
g
k st k r sg Sa t U e d sl k F
k v k; k g qv k ; s' k j
h j H k h t c v i uk tqM s+ g kF k ] d j fy ; k o Un u A
eSau
sm U g sa f u g k j k v i y d n `f
"V ls]
l E c U/ v k Re k l sN k sM +n sr k g Sr c f i Qj v U
; c k g j e sa f n [ k
u s l k SE ; i zd `f r
o ky si n kFk ksZ d h r ksc k
r g h D ; k g So k
sr k sd H k
h H k h v i u su g hagks v / k sn `f" V y [ k
]
l d r sg Sa A H k S; k !v k i [ k
sn u d j sa A e q> sH k
h v i u st h o u d k f x j x b Zp j . k k sa e sa]
d Y ; k . k d j u sn sa A d Sl k F k k t ho u \
b r u k d g d j e u k sn ; k u si wT ; v kp k; Zx q# o j d sp j .kk
sa u d k sb Zf i Q
d j F
k h ]
x j H k k st u H kh u f
e y k
e sa , o ai wT ; J h c t zc k g qe qf u j kt d s; qx y p j
. k ksa e sa v i u k e kF
kk
r k sd k sb Zf t d j u F kh ]
Vsd f n ; k A H k f D r H k k o l sm u d h o an u k v k Sj L r qfr d h r F
kk uf dl h l s} s" k F k k ] u F k
k d k sb
Zjk x
]
v k ' kh o k Zn i zk I r f d ; k A vk
R
e k ij i k i k sa d k ] u F k k d k
sb Znkx A
r Ri ' p kr l e h i f o j kf t r v k f; Zd k l a? k e sa t kd j e L r g ksd j
u
e L d kj d j d s v i u h u kj h i ; kZ; d ks d `r
d `R; c u k u s o ky h d j jg sF k sv k R e k d h [ k
kst
m i o kl ksa d sc k n H kh
v k f ; Zd k n h{ k k i zn k u d j u sg sr qx f . ku h e kal sf u o sn u d j f
n ;k
r u i j p e d r k v k st A
A x f . ku h v k f; Zd k J h u sm l d so Sj kX ; d h m R d `"V Hk k o u k d k
s m Ug sa n s[ k e Sau sf o p k j k
n s[ k d j e u k sn ; k d ksn h{ k k i znk u d j u sd h L o h d `f r n sn h c l [ k q' kg k y h d k ; g h j
k t
j
[
kk sf
nxE
cje
qn
zk
f
iQ
j
i
g
u
ksa e
qf
D
r dk
rkt
?
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
?
v
k
f
;Zd
k
foK
e
r
he
k
rk
th

?
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??

ck-cz- Kkunhfidk vkf;Zdk Jh fouhrerh ekrkth

iw.kZ J)kiwoZd dh xbZ /kekZjk/kuk
fo'ks"k Qynk;h

lEidZ lw=& 9412548920] 9412511139] 9412503861
gqvk djrh gS
?
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
??
?
?
??
?
?
ewyuk;d Jh ik'oZukFk Lokeh eqfuJh foe'kZ lkxj th ¼eè; esa½
v
k
th
oul
n
L
;