TEATRU

M EŞTER UL M A N O LE DRAMÂ 1927

Lui S ex til Puşcariu

P E R SO A N E VODĂ MANOLE MIRA STAREŢUL BOGUMIL GÂMAN Al şaselea Al şaptelea AI optulea Al nouălea UN BÂIAT DE CURTE COPH ŞI AJUTOARE UN SOL ŞI DOI SULIŢAŞI ALŢISULIŢAŞI TREI CĂRĂUŞI BOIERI, CALUGÂRI FEMEI, NOROD ŞI ROBI

ZIDARn:
întâiul, a fost cândva cioban Al doilea, a fost cândva pescar Al treilea, a fost cândva călugăr Al patrulea, a fost cândva ocnaş Al cincilea

Locul acţiunii: pe Argeş in jos. Tinip niitic românesc.
208

A CTUL ÎN T Â I Cămara de lucru a Meşterului Manole. Multe, foarte multe lumânâri aprinse pe masă, pe blidar, în fereastră. Pe masă e un chip mic de lemn al viitoarei biserici. Stareţul Bogumil, şezând în faţa mesei, priveşte drept înainte, din când în când clipeşte repede din ochi. Găman, figurâ ca de poveste, barba lungâ împletită, haina de lână ca un cojoc, doarme într-un colţ mişcându-se neliniştit în somn, când şi când scoate sunete ca un horcăit şi ca un suspin în acelaşi timp. Meşterul Manole, la masă, aplecat peste pergamente şi planuri, măsurâ chinuit şi frăm ântat. Noapte târziu.

SC EN A I
M A N O LE , BOGUM IL, GĂMAN

M A N O L E (d u c ă n d u -ş i m â n a d e zn ă d ă jd u it p rin p ă r ): A ju tă -m ă , c u v io a s e — a ltfe l! A ltfe l! — N u cu sfa tu r i m a i p r e s u s d e fir e ! 0 , câ te piedici ş i îm potriviri! B O G U M IL ( f ă r ă a se m işca , cu voce m onotonă, ca a u n u ia c a r e - ş i a r e un d ru m , de la care nu se m ai a b a te ): N u m a i m ă su ra ! M A N O L E : N ic i m a g ie albă nu fac, n ici m agie neagră. I m p o tr iv a c u g e tu lu i, o ch iu l se mai bizu ie încă — B O G U M IL : P e m ă su ră ri? De şap te ani to t m ăsuri cu c e l u n g h i d e aram ă, ş i n ici o izbândă. M A N O L E : Ce să în cep ? B O G U M IL : Ţ i-am sp u s. M A N O L E : N u . Eu nu! B O G U M IL : Va treb u i. M A N O L E : B o lta , ce s-a p ră b u şit ie r i, n-a fo s t prea g r e a . C e r c e te a z ă ş i tu . N -am a şeza t tem eliile pe şo v ă ia la n is ip u lu i. A d â n c im ile ş i în ă lţim ile a su ta oară le m ăsu r. S o c o t e lile s u n t bu n e, tă ia te în crem ene toate. Ş i c ele pen14 Comanda nr. 70389

209

tru arcuri, şi cele pentru laturi, deopotrivă sp re m iazăzi şi miazânoapte. BOGUMIL: De-acum tac. Orice alt cu vân t e de p riso s. MANOLE: Părinte Bogum ile, ajută-mă! BOGUMIL: Numai în iad se socoteşte. A colo, în îm părăţia virtu ţilor întoarse, toate su n t după m ăsură: ş i coarnele dracilor, şi cozile galbene. A colo num ărul stă p â n eşte în întocm iri, în sinoade, în bolţi ş i în c lă d ir i... P r iv e şte numai cu luare-aminte sem neie roşii de pe p ergam en tele astea afurisite: unele ţapene, altele şerp u itoare şi-n to r to cheate. Orice număr pare o iscălitură sch im on osită de drac. U ite, numărul ăsta trebuie să fie iscă litu ra lu i M am on, că are burta mare. A sta a lui Scaraoţchi, că e su b ţire ş i pare uscată de tusea cea seacă. A sta trebuie să fie a lu i M oloh, că se sprijineşte cu îngâm fare în sceptru. A sta treb u ie să fie a lu i Belzebub, că-i flutură stea g u l n eru şin ă rii pe cap. V ezi barba mea? Sunt bătrân, dar socoteală în v ia ţa m ea m u lt greşită — încă n-am făcut. Şi dacă to tu ş i fa c , o fa c ca în ceruri: zic unu şi gândesc trei. Mă jur pe P a ra clit. în îm părăţia lu i Dum nezeu, a socoti e un păcat cev a m ai m ic decât necinstirea sâm betii, dar neapărat m ai g r e u d ecât călcarea poruncii a şasea. N u, M anole, pe m in e nu mă prinzi în jocul acesta necurat. MANOLE (s e ridică a m e n in ţă to r): C ine-m i dărâm ă zidurile ? BOGUMIL: în cotro am en in ţi, M anole? S p re stâ n g a , unde in clipa aceasta răsare o zodie nebună, sp re d reap ta, unde norocul apune? Spre pu terile de su s , sa u sp re cele de jos? MANOLE: în toate părţile, p ărin te, în to a te p ă rţîle. S u n t veşn ic la în ceput de drum. Se petrec lu c r u r i necurate p retutind eni. în tre pietrele atâtor îm p o triv ir i care vo in ţă nu s-ar fi m âcinat până a c u m ? !
210

(

( Pauză scurtă.)

BOGUMIL ( după un lung su sp in ): într-o seară am ieşit pe m alul A r g eşu lu i. Apele erau crescute până-n gura vadulu i. Ş i în năvala apelor — un sicriu plutind văzui. Apoi a ltu l — pe urm ă altul — pe urmă cinci — pe urmă zece — şi to t m ai m u lte — pe urmă fără de număr — ca o plutire de tru n ch iu ri spre marile ferestraie. Şi cum n-a fost vedenie treb u ie să cred că a fo st aievea. Tot atât de adevărat e că în sa t co p iii nu mai cresc şi ţâţa fem eilor nu mai dâ lap te. P rin tre oameni umblă vântul cu veştile. Zidurile ta le s-ar prăbuşi, fiindcă le clatină strigoi n elin iştiţi. într-o zi au dezgropat cim itirul şi ca să nu mai rămâie nici un m ort în păm ânt, au dat drumul sicrielor pe A rgeş. O săptăm ână în treagă au tot ven it pe Argeş cele o mie de sicrie — sunând surd ca buţi hodorogite. (Cu un suspin.) Ci eu ştiu că nu m orţii răi zădărnicesc înălţarea biser icii. M ai s u n t şi alte puteri, mai mari decât morţii răi. MANOLE: Ţi-am spus, să nu mai vorbim. BOGUMIL: Ş i eu ţi-am spus: lasă-mă să mâ rog. Dar tu nu v rei să fa ci jertfa, şi pe mine nu vrei să mâ laşi să mă rog. (Se ridică.) Mă duc! F em eile n oastre au ie şit lângă râu la m iezul nopţii şi au stâ n s lu m ân ări în apă, pentru a dezlega blestem ul, dacă e b lestem . Dar nu a fost. Tu ai aprins candelă deasupra ch ip u lu i mic — tot în zadar. Un singur lucru mai poate să ajute. MANOLE: A fo st odată săpat în piatră: să nu ucizi. Şi a lt fu lg er de atunci n-a mai câzut să şteargă poruncile!
211

Zi: Doamne. în pofida noastră. şi ele dănţuiesc cu înfricoşare în noi. MANOLE (strig ă ): Cum e? Cine e? Ce e? BOGUMIL: Nu e apă şi nu e foc — su n t puterile! Ele dispreţuiesc întinderea locului şi ies când vor de su b t legile vremii. acum o cărămidă. MANOLE: Doamne. A sta ce-i! A -u . H u riu e moara sm intelilor dedesubt şi se invârte. acum un cap — o ch i bazaoch i. (Incet de tot. bul-bul-bul se suge balta! Iată stih ii frecate una de alta şi pietre sfărâm ate in fălci subpăm ântene. Pentru tine şi pentru biserica ta . Acum iese o putere ce gâlgâie. B oje m oi! Tăria alb a stră a lu m ii plesneşte. De acolo. Aici mă rog — şi pe drum . în fiecare zi mai aproape de pământ. a -u !! Pomilui nas. Le crezi acolo. şi de mai departe se dă drum ul so r ţilo r . nici una curată. Ce sta ţi? Ce întrebaţi ? Puteri fără noim ă n-au de lu cru ş i m acm ă din stâncă făină pentru gurile morţilor. şi pretutindeni. acum un o s. Lipseşte încă ceva.) Meştere! (Apoi tot ntai tare. — ca să învingi zădărniciile. acum o zburătoare în văzduh s-azvârle. pentru tine şi steaua răsăritului.BOGUMIL: Mă duc să mă rog. P en tru tin e — eu. cu p rin s d e panică. fruntevălătuc — toate negre. m eştere. Doamne. Le crezi aici. dar nu suntem părăsiţi. cu glas greu): Meştere. nevrednicul. GAMAN ( sare dintr-o d a tă în picioare. m eştere. barba mi-o pieptăn prin spini.) Se deschid porţile fără de chei. de ce m-ai părăsit? BOGUM3L: Străbătut de roşeaţa am urgului cobor de la mânăstire aici. a-u. După miezul nopţii bat drum ul inapoi. Doamne. E un vâr212 . E o invârtire. şi eie din în tâia beznă răspund. Acasă mă rog.

Boje moi! (Amăndoi il privesc cu fiori. prin tărie berbeci de cetate. Le alungi cu crucea. ca în noapte de sfârşit! Pomilui nas. împrăştiind din lănă nisip şi pămănt ca un sunet prelung. sinistru. o! Nu e nim eni să sprijinească zidurile? Cu spatele vreau să le ţin . sare pietriş din lănă pe pergamente. Şi auie trist. v r-î-î-î-î — !!! A -u.) A -u . ele răspund cu ură. cu ameninţare. numai aşa: i-i-i! puteri nebotezate şi fără de num e. u-u-u! De dincolo — e-e-e ca un râs. ce l aude de subi pămănt. Zidul se mişcă. su b t m u n te !!! Şi în împărăţia de subt picioare vr-vr. a -u !!! Râcăie subt pământ. a-u! (S e scutură enorm. a-u . BOGUMIL: Păcat că are doi ochi în loc de unul la 213 . BOGUMEL: Î1 ard tălpile. GÂMAN (agitat)'. dincolo puterile marile! Bu tăvăluc! Cau-cau-cau! BOGUMIL: De ce nu-1 trimiţi să se culce în podul cu fâ n ? Prea ne sperie in fiecare noapte. nearticulat. prin poreclă ruşine şi scârbă. imită zgomotul. Subt vrej de-acolo se aude a-a-a-a prelung. MANOLE: Smuceşte-1 de mânecă sau toarnă-i pe rană uleiul din candelă.tej. Că sunt puteri fără grai. (S e scutură fantastic. vru -u -u u u!!! Orăcăie în pustiire — aici broaştele. parc-ar călca în străchini cu lapte fierb inte pentru câini. a-u. departe. Şi nu su n t frigu rî de născare ci friguri de prăbuşire! Vr-vr. — o. se zbate în friguri pământul. la faţă fără m ăsură.) Le dârdâie dinţii — se scutură necuratele. ca în noapte de inceput.) MANOLE: Zmeul nostru bătrân visează rău şi ghiceşte faptele depărtărilor.

hărăzit veşniciei. Ascultă — coceni de brad cad pe şin d ilă — poc. Pentru su fle t e un c â ştig . Gospodi! (Se duce iarăşi la loc. o. Gămane! GÂMAN (se trezeşte ): 0 . n u crezi oare că însuşi timpul zoreşte? — Da. p rin p ă r. poc! Ca un deget care bate-n coperiş. BOGUMIL (ascu ltă în noapte): O chiul ceru lu i să ne păzească. altfel căpcăunul ar f i in tr e g ş i fără meteahnă! (îş i udă măna într-un vas cu apă şi l stro p e şte pe faţă. că nu ştii cum mai trăieşte. o! I z b ă v i n as. Făptuieşte. o.) MANOLE (către Bogum il): Mai degrabă d ecât credem o să apară păzitorii de noapte. sc â n cin d ca un copil cu un glas nespus de n efericit)'. 0 . nu cumpăni! S u fletu l iese din tru p u l h ă ră zit viermilor albi şi păroşi şi intră în v in g ă to r în tru p u l bisericii. o. Părinte. Sufletul unui om clădit în zid ar ţin e laolaltă în c h e ietu r ile lăcaşului până-n veacul veacului. fă-ţi cruce largă şi picură-ţi pe inim ă ceara a cea sta top ită: numai jertfa cea mare poate să ajute! 214 .) Grozav se munceşte. N oapte de noapte. inim ă n e treb u ie — rece! Şi mai ales ţie — sânge rece de şarpe sau sera fim . Stăm neajutoraţi ca n iş te p ăsă ri mari speriate de tunet. M anole. Trezeşte-te. amărâtă inima mea! O. N u v rei să p u i odată capât acestei griji? Ce e trupul ă sta ? R âia s u fle tu lu i. Gămane!! Te ţii de mână cu p o reclitele ş i joci tontoroiul în jurul nostru. se trănteşte acolo in sonin. GĂMAN (îşi duce măna p este fru n te.rădăcina nasului. v estin d u -n e prăb u şirea. M anole. inimă de serafim îţi trebuie să nu te cu trem u ri de arătările lui. o! Sărac sufletul meu. Boje m oif BOGUMIL: Să nu te vadă vreun copil sau vreo fem eie slabă la băierile inimii că ia de la tin e boala c ă d e r ii!! Trezeşte-te.

lu crare de nebun în a in te îm i flu tu ră. o. Cetele de su s să -ţi lum ineze h otărârea. P e şes o văd în toarsă în apa morţilor. La a doua şi la a treia. şi schelăria nu va rămânea în dreaptă tră in icie pentru catapeteasm ă. — P r e tu tin d e n i pasu l mi-1 aud în biserică crescând subt răsu n etu l b o lţilo r. jertfa mi se cere. Şi stau şi privesc. veşn ic in v u ie t ş i larmă ropotul de copite subpământene v in e cu n oaptea — şi în vârtej cărămidâ de cărămidă se sfarm ă. Gămane. cât e de greu. ci ş i pentru a noastră. a tuturor deopotrivă. din chinul acesta nu voi scăpa n ici m âine. părinte. Când văd copaci îm i zic: iată copaci — sprijin porţilor. 215 . nu pot. Cu u itătu ră din altă lum e tu îm i şop teşti aceeaşi povaţă: jertfa ! Ci eu. în Câmpul D um inicii i-aud clopotele. de nenumărate ori în d eşert ş i iar în deşert! N u.MANOLE: D in singurătate am purces să clădesc. Cer albastru când văd. şi trebu ie să f i fo s t cel puţin un an călău la curtea domnească. n icio d a tă !! GÂ M A N (s c ă n c in d ): 0 . treb u ie să f i clă d it mai puţine altare decât M anole. N ică iri gândul nu încetează să se frăm ânte. 0 . Până la sfâ r şitu l zilelo r. nu numai pentru adânca ta am ărăciune. Şi fără nădejde su n tem ţin u ţi în tinda înfăptuirii. părinte. în că o dată şi încă o dată. o! — su fletu l meu! MANOLE: S u spin ă. — înălţarea ei veşnic în tâ rzie ş i păm ântul se scutură. BOGUMIL: Eu mă duc. Nim ic nu ajută — ce să fa c? T otu l a fo s t în zadar — ce începem? încă de-o mie de o ri. B iserica m i se cere. în drum mă voi ruga pentru lin iştea ta . dar. la în tâ ia cruce. nici poim âine. Că su n tem drepţi şi ni se răspunde strâmb. Inim a m ea speriată nu e pentru asemenea fapte. nu vreau şi nu p ot!! P en tru a fi bun de-o ispravă atât de întunecată. îm i zic: de ce nu vrea fap ta să m i-o b in ecu v â n te ? ! Şi mă ridic şi mă uit.

Voi întâlni hotărârea ta la cea din urmă cruce.) _ MANOLE (Nu răspunde. BOGUMIL: Fireşte. Dumnezeu nu poate s-o ceară. din adâncimi. Eu. dar ar putea să fie. Cîne vrea jertfa? întrebările noastre nu răzbat până-n prăpăstiile albastre.) 216 . cât timp cântăreştî. aşteaptă. Pe întâiul nu ţi-I poţi închipui crud. puterile necurate nu pot s-o ceară. cum pe celelalte nu le inchipui fără de minte. m eştere. BOGUMIL: Ce e. Noapte bună. pe care noi oam enii o aducem cu noi din întunecime de veac. fiindcă e jertfă de sânge. stareţ credincîos. Manole? Ce cum pâneşti? Ce chibzuieşti? Ce nu intră in numere? Ce nu se lasă m ăsurat? MANOLE: Jertfa aceasta de neînchipuit — cine-o cere? Din lumină. fiindcă jertfa e împotriva lor. Dar crezi tu oare că m ăsuri şi înălţim ile şi adâncimile sorţii cu plum bul a tâ rn a t de sfoară ? Şi dacă întru veşnicie bunul Dumnezeu şi crâncenul Satanail sunt fraţi? Şi dacă işi schimbă obrăzarele înşelătoare că nu ştii când e unul şi când e celălalt? P oate că unul slujeşte celuilalt. — M i-aşa de greu.) ® BOGUMIL: Noapte bună. de unde ni s-ar putea răspunde.MANOLE (il opreşte. nu spun că este aşa. se cufundă in g â n d u ri): Râmâi incâ. BOGUMIL (lese prin uşa din stâ n g a . Şi-atunci toate socotelile minţii stângace sunt fără de rost şi singură stăpânitoare rămâne credinţa sângeroasă. ( îi pune măna pe umăr. părinte. meştere! MANOLE (fră n t): Noapte bună. de aceea în nîcî o vorbă de a mea nu vei găsi nici o umbră de întrebare. aşa este.

Numai pentru minunea mea nu se găseşte var destul de tare s-o lege. GÂMAN (p riveşte cu uimire bisericuţa): Ce-i biserica ta? Şi ce vor schimonositele. m-am depărtat oare prea mult de el? Trăim în neştire şi poate că totul se-ntâmplă la fel. De jos ni se numără.) Ce faci.) GÂMAN: U -u-uuuu! Se umflă guşile! Scrâşneşte ca din m âsele grozave — ies flăcâri din foi! încăierarea nu se opreşte. meştere! (in c e t) M eştere! (Se scutură. De lemn sau de piatrâ. MANOLE: Da.) MANOLE ( S tă neclintit în tristeţe. Manole? Nu mai fi trist! Gospodi. care nu se va clâtina. deşiratele şi coclitele? 217 . ş i unde-i Zidarul cel mare? Prin pământească alcătuire slăvindu-1. pomâlimsea! B iserica ta astăzi încă nu e nimic — dar cineva ne numără paşii. N eguri se vânzolesc. Unde-i piatra. lângă tine rămân. GĂMAN MANOLE (in picioare Lăngă masă. GÂMAN (sa re în panică): Meştere. Manole.pune măna pe chipul mic al bicericii): Povara bisericilor şi-o ţine pretutindeni cu um ilinţă pâmântul. Spre noi vârtejurile cresc. (Se trezeşte. Grea este ţara de lăcaşuri sfinte. în tin d e-ţi m âinile! îndoaie-ţi genunchii!! E ziua de apoi! Boje m oi! B oje m di! Cine mă trimite de aici? Rămân aici. dar de sus — nu.SCENA II MANOLE. meştere. ele stau neclintite cum e carul cel mare deasupra furtunei. şi piatră necuprinsă de blestem s-o sprijinească subt ceruri.

S u s. de unde ai ven it.. în to a rce-te ia r. (Se aşază la masă. to tu l e în că n eîn trerupt. Deasupra întuneric se-nchide — deznădejdea n esfâ r şite lor încercări. bunule. Manole. dorm. dar pleoapele de lum e nu mă d esp a rt. stih iile se ridică îm potriva legii de v ec i. un demon strigă: clădeşte! P ăm ântul se -m p o tr iv e şte .. şi-m i strigă: jertfeşte! A h. în bruma ochiului vârsta ţi-e scrisă şi-n glas! N u m eri m u it peste o sută de ani? Zmeule. unde sălbăticiuni îşi bagă botul în sicriu l ap elor. (Se culcă iar in colţ. în ad ân c. Jos. GÂM AN: D orm . M eştere. să nu m ai tâ lcu im . Culcă-te şi dormi. Mi se m istuie som nul şi sâ n g ele. apele se răscoală îm potriva p ietrelo r reci. în pădurile cu bărbi şi cu iezere — e locul tău. că eu răm ân de pază. (Intră M ira. pădurosule. Lăuntric. sunt mai bătrân decât. Tu eşti zm eul m eu nebun şi sfân t. v ifo r e prind să necheze. M anole. scâncind. Cu u rech ea p e s o r b u l pă~ m ântului. Meştere — biserica ta.) înâuntru un gol se deschide — m âh n ire fără în treb ă ri. V isu l s-a to t depărtat spre veşnicul n iciod at’.j 218 . de s f â r ş it nu su n t departe. Doamne.) MANOLE: Dormi numai. abia şo p tin d şi abia m işcându-se. Manole? Cu adevărat de nici un fo lo s nu este să ne tot întrebăm. A r trebui să-nchid ochii.Ce g'ânduri. sau întoarce-te iar. N ici o încercare nu vrea să -n c e te ze . mă vreau clă d it în ea. euî S ufletul meu s-o tot ocolească. MANOLE: Totul e în zadar. ce n i se cere? Şi ni se cere jertfa cea mai mare. ca o boare bătrână şi fără de m oarte. ce înseam nă p u ţin u l că ne dăruim pe noi alături de jertfa cea mai mare. dormi. Culcă-te.

lumănările..SCENA III MANOLE.. N u le stinge pe toate. bine c-a plecat! C e-aţi to t vorbit? (S tin g e.. M IRA: N u raai e nim eni aici? MANOLE: S tareţu l a plecat.) Atn tr a s cu urechea la v o i.) P ă m â n t. MANOLE: E din cojocul lui Gâman. (L a fiecare cuvănt suflă căte-o lumânare şi o stinge ştrengăreşte. — Nu crezi? (Se aşază ta el pe genunchi şi şi bagă măna in părul lui.pe rănd... M IRA. M IRA: P en tru noi lum ina cea din colţ ajunge.. deznădejde. Când se scutură ies din el colb şi nisip ca dintr-o vânturătoare. Ce în cu rcătu ră de graiuri! Om să fii — să înţelegi ceva. GĂMAN M IRA (v in e d in drea p ta . apare in uşă într-o simplă că m a şă lu n g ă . z id u r i. pot sâ viu? MANOLE: V ino. N u vreau să mai ştiu nim ic de toate astea. vino.... Mira. so c o te li. M IRA (v in e în odaie): N esu feritu l acela. MIRA: Să v iu ? MANOLE: V ino... MANOLE: V ino. când ş i când câte-u n cu v â n t..... albă. ai presărat nisip pe pergam ente.. sărind. cred in ţă. d esc u lţă ): Manole.. Mira.. P araclit. M IRA: Ş i m ătăhala? MANOLE: Doarme.) M IRA: Ş i te-a i dat la descântece — uite. su fle t. dar n-am prea în ţeles.) M eşteru l m eu era pe cale să se certe cu cerul? MANOLE (O p riv e şte lung. 219 ...

gând treaz. pierzi prea mult somn. ca un munte.):V reau să nu mai viseti. Păsările din streşm i stau cu ochii deschişi spre nevăzute primejdii. păzitorii să găsească drumul in noapte. Manole. M-am zvârcolit în cămară. apleacă-te şi surâzi. Tu. blestemul nu g ă se şte cuvânt. MJRA: Manole. MIRA: E târziu? MANOLE: După cântatul buimac al cocoşilor — mie. Mai poate cineva dormi? Namila se to t scutură.MIRA: E grozav. Am ieşit. Rod iarăşi grijile negre? MANOLE: Lângă tine. era să bat cu pum nii in porţile de sus. Ce ţii lumânările tot aprinse? MANOLE: Voiara să lumineze ferestrele. MIRA (Ia măna lui Manole şi acopere cu ea muctU iumânării. Am intrat. tu.) MANOLE: N-o stinge. zul nopţii. Mai lasă turlele.— U itâ-te in ochii mei. MANOLE: De şapte ani pierd credinţă. (Suftă de ta distanţă »prt tingura tumănare ce a mai rftma* aprinsă pe ma»A. Lumânarea se stinge. visare fără popas. MIRA: Fruntea asta nu se mai n etezeşte niciodată? Manole. stareţul te ţine de vorbă. ştiu. Nici tu n-ai dormit? MIRA: M-am molipsit de neodihna v o a stră . Mai Lasâ zidul. MANOLE: Eu aici. pierd ziduri şi somn. inim ă fără odihnă. Ce ascunzi L n tine? 220 . Am ieşit pe prispă. MIRA: După oiştea carului mare trebuie să fie mult mai târziu. Noapte de noapte.

Ce bine câ eşti aici. — Las’. Cealaltă jumătate e ea. iacâ glumesc. ce-ar f i dacă niciodată. pentru mine sunteţi una. MIRA: A stea n-ar C pricină de griji. Pricâ de drumnl pe care mâ gâsesc. ha! MANOLE: Lâcaşul — prilej neintrerupt ar fi pentru tine — de răutate şi joc. incâ puţin. Pentru d femeia adusâ de peste apă nu e tocmai totul. sau coboarâ. nu-i aşa? Şi că ziua mi-aş pierde-o mângâind bolţile. de multe ori mă gândesc. iar turla sabie intre mine şi tine. — Ştii. 221 .. (Se uită la amănunteU btseriâL) întoarce-ţi puţin jucăria.. Tu inceput şi sfârşit. Şi nu ştiu dacâ suie. Aşa. nu tăgădui! Nu mă supăr deloc că mâ pui in cumpănă cu minunea asia infricoşată de puteri. dar nu! Lăcaşul acesta odatâ va sta — deocamdată stă numai pe masă — într-o zi va sta însâ şi intre dealuri. pe ea s-o numeşti Mira — iar pe mine — biserica ta. îas’. MIRA ( şagalnic): lată pentru ce in fiecaxe dimineaţă zic: ce bine că nu vrea să se inalţe! MANOLE: Gândeşti că prea mult m-aş duce să-mbrăţăşez piatra.. Mira. (Am tă tpre bisericuţă. MTRA: Meşterul meu — visează. Şi zăpăceala ar fi cumplitâ — ha.MANOLE: Fricâ. Te tem i că noaptea mea ar fi o veşnică odihnire pe trepţi. sau mă depărtez. să văd şi turiele. Şi nu ştiu dacâ m-apropiu. Câ nu ştiu unde snnt şi unde dnce. MANOLE: între voi două nici o deosebire nu fac..) Şi cu drept cuvânt. Nu. tu total. dar sâ zicem jainătate din tot. dar s-ar putea intâmpla într-o zi. MIRA. in cealaltâ parte. meştere.

ca n işte ochi adormiţi. 222 . Ce să-m i închipui? Vrei şi mai mult să-mi batjocoreşti b iserica. Ştiu că nici o altă femeie nu ţi-ar p u tea fi m ân gâiere. Cum te cunosc. MIRA: Nu — altceva — cum ar — fi — dacă aş pleca de la tine. ai plecat — şi pe urmă? MIRA: Pe urmă? Pe urmă nim ic — n u m ai a tâ t — nu ţi-e de-ajuns? Râule! Prin iubirea n o a stră au trecu t zgomotoşi şi cu focuri ciudate aproape şa p te a n i. ferestrele bisericii s-ar căsca mai mari — ca n iş te — MANOLE ( o sărută cu p a tim ă ): Ce g u s t nebun de sânge şi somn! (îşi stăpâneşte o mişcare şi se face că glumeşte. Ea e b u cu ria n o a stră de la început. că fă ră v e ste aş muri. P rin suferinţă până la urmă multe se mai pot desăvârşi.Priveşte aici. MANOLE: Nu mă supăr — spune. Ferestrele sunt prea m ici. se pare.) Ei bine. N oroc că nu vine. meştere. mi-am închipuit. nu te-ai da înapoi nici de la una şi mai mare. nu m i-e de glumft. Nu găseşti? MANOLE: Da. MIRA: Prin suferinţă? Neapărat. MIRA: Nu-i aşa. Şi cum? Dintr-o închipuire sau fap tă să-ţi v ie? Ţi-0 doreşti înadins ? Haide să ne închipuim a tu n ci — dar mai bine nu. că atunci cău tâ n d u -m ă . nu zic. Plecarea nu te mai mişcă — să zicem. Te-ai supăra. turlele s-ar ridica a tu n ci m ai subţiri. Dar cel puţin turlele. uită-te şi tu. Turlele prea joase. în adevăr. rostită în cântec de cărămidă ş i var. şi nu m-ai — şi nu m-ai m ai g ă si niciodată? MANOLE: Să-mi inchipui — că tu — că tu ai pleca — şi nu te-aş mai găsi? MIRA: Nicăiri şi niciodată. atunci. MANOLE (cu nepăsare p r e fă c u tă ): B in e.

MANOLE: Toate se clatină. MANOLE ( se ridică. umilit de fiecare copac care-şi în alţă m enirea. Intre suferinţă şi aşteptare se pare că din sufletul meu incă nu am d at. MANOLE: De ce nu se înalţă biserica? Cum mai iau lupta cu tainele? Unde e sprijinul? MIRA ( urm ărindu-şi găndul): Stareţul tâ u e un călugăr fără H ristos. Pe urmă mare păcat n-ar fi. MIRA: Mai blastămă. MANOLE: Mira! MIRA: M eştere. oh! Iarăşi am blestem at. nu! Mira — de ce? U m ilit de fiecare piatră. nu! Voi ridica iarăşi braţele! V oi îndârji înălţimile! Blestemat să fie — blestem at — blestem at! Mira. Ce vrei? Nu. îşi frănge braţele): Lasă-mă. — Nu.. hotarele sunt departe şi moartea de asem enea. MIRA: Um bli cu gândurile intunecate ale stareţului? H abotnicul âsta te-a făcut să crezi în păcate pe care tu nu le-ai săvârşit. Gândurile lui întunecate stârnesc altele o sută .cerându-mă înapoi cerului. De aceea darul nu găseşte drumul înălţimilor şî veşnic se întoarce iar în pământ. şi stăm cu spaim ă.. Şi stâm cu fricâ. MANOLE: Cine mă tot încearcă? De ce mă tot încearcâ? Oh. V ântul cerului îmi împrăştie fumul. tu nu mai înţelegi. tu eşti lumina omului. Dar de când nu mai dormi. spicul cel mai scump şi cel mai curat. — pe urmă te linişteşti. se frăm ăntă. Am ven it la tine să te mângâî şi am glu m it. dacă cerul nu ţi-ar da nici un răspuns. MIRA: L inişteşte-te. Lasă-mă. Mira. ca A bel. care ştie cum trebuie în lum e să stea. L inişteşte-te! E şti un copil. meştere. Câteodată imi vine să-1 mătur din casă cu gunoaiele. Parcă n-ar fi botezat ca orice creştin. fâră de tine m-aş. Tu ţi-ai avea în veşnicâ frum useţe — biserica.

. MIRA (în tr-un ţe l de e x ta z ştren g ă resc. Tu cutremur. v o in ic e şte ca zm eii tărâmului celuilalt.. brrr. pe 224 . A scultă numai în to a te de el. sa re cu picioarele pe Găman care e în tin s enorm pe p o d e le. m oşule.. Manole e chin. Boje m oil GÂMAN (m uge şi scrâ şn eşte s in is tr u ): U -u-u-u! vrrr! Izbăvi nas nă sei ceas! MANOLE (A sistă la a c ea stă c iu d a tă în tâ m p la re .) MIRA: Vezi ce bine mă ţin . n estă p â n iţilo r — că to ţi su n teţi înnoraţi şi prăpăstioşi. GAMAN (S e scutură d in în ch eietu ri. C eva îi trece prin gând. d e la în cep u t. Cu credinţele lu i în cu rcă un co lţ de ţară.) MANOLE: Au căzut şi ceie din urmă cărăm izi. încă o dată — aşa — scu tu ră-te! Tu eşti pământul marele.în cei ce umblă cu el.) MIRA: Mai din adânc.) MIRA (Face semn lui M anole să ta că . A şteaptă pănă ce G ăm an se lin iş te ş te . nu şî-ar fi în tors fa ţa de la femeie. ce-1 păzeau fără simbrie. E dracul-pustnic! MANOLE: E dreptcredincios! MIRA: Şi în ce măsură? Că mănâncă b u reţii veninoşi crescuţi pe cruci. şi nu su n t n ici de var.. V reau să sfârşească odată povestea aceasta de spaim ă şi tr istă nebunie. Ţara îngrijorare. aşa. m ut căscănd ockii m ari. eu sunt biserica — jucăria puterilor! Seninătate — vreau. stareţul tău! Dacă ar fi om. Gămane.) GÂMAN (Suspină şi urlă în ch is. absent. Seninătate — când su n t în tr e v o i! Ş i puţină lumină! Săserid icesp rân cen ele! Inimă mai uşoarâ! Manole e mohorât parcă şi-ar fi pierdut în g e r ii. GÂMAN (Se întoarce-n som n. ca p e a ltă lu m e .) MIRA: Scutură-te. nici de cărâmidă. Şi tu eşti mâhnit parcă ai fi p ierd u t raiuri. C ălugărul e stafie întunecată. încă o dată! Strigă.

MIRA: Vreun rău ţi-am fâcut? Am câlcat prea greu? GĂMAN: N u. se apleacă spre el): Ce obosit e şti.. n e a rtic u la te . viaţâ fârâ pereche. Cum ar p u tea să stea. M IRA ( îl m ăn gâie): N u-i aşa câ nu ţi-am făcut nici un rău? GĂM AN: N ici un rău.) MIRA (cu îngrijorare.) MIRA: Călcâiele mele şi Mira piatră? GĂM AN: Să tăcem. dacă nimenea nu lucrează râzând la ea? (Sare de pe Găman. Trupul meu e întreg. Lasâ-mă să -ţi sârut p icioru şele tu — înger. os nu s-a sp in teca t. GĂM AN: O-o-obo-sit — Gdre mi.) 15 Com âfiU * nr. — O. Doamne. Nici un rău. vino. o! Vino.. Ş i intr-o zi nici biserica n-are sâ se mai năruie. Iartămă că te-am trezit.j GĂM AN ( S e ridică pe un cot. gospodi. cu sunete de durere. nici un rău.care n im en ea nu le-a văzu t.. Visul se izbândeşte. dar lin iştea . o. m eştere! O. (Recade cu capul la părnănt in tru n sughij ţi plâns bătrân. Moşule. nu. Mersul intâmp lă r ilo r nu se p oate sch im b a . m oşule! N u te-am văzut niciodat’ aşa de obosit. tu piatrâ. 70389 225 . un ceas mai devreme? Vai nouă. — stâlp ii sunt drepţi! Râbdare numai intun ecaţilor. să tâcem. de ce nu m -ai luat. la zm eul v o stru . o. (îi sărută pteioarele.. Mare durere simt şi oboseală ca de sfâ r şit. vezi? Nu m-am prăbuşit. gore nam — ! în văzd uh a crescut pe spatele meu — o biserică. lin iştea n-o mai găsim. arcurile intinse. Preblăgki. tu copil. fiinţă tânără.

mâna alină. cu făclii. MIRA ( î l măngăie. le plânge acura. N u vom şti niciodată pentru cine. Apă moartă din ochi ii curge. AL TREILEA: Pietrele au sărit! AL PATRULEA: Râul a sfâ râ it parc-ar fi trecu t prin matcă de jar. in cioareci. nu vom înţelege niciodată de ce. pământul nu ne mai su fere. GĂMAN (Se linişteşte de to t. Gândul se împlineşte. Uite-le! GÂMAN: Picioruşele vindecâ.) SCENA IV MANOLE. Pentru puţin.) MANOLE: Noaptea asta o sim t aşa de grea. dar pacea n-o mai intâlnim .MANOLE: 0 sută de ani n-a plâns niciodată. MANOLE: Râul e în noi toţi. intră şase zidari. Aburi s-au ridicat. C E IŞ A S E TOŢI ŞASE (găfăind): Meştere! ÎNTÂIUL: Meştere. AL CINCILEA: Am clâdit pe pământ n ârăvit. dar cu trupurile ca de aramă. MIRA: Din nou totul s-a prâbuşit? 226 . Păzitorii nu mai sosesc. goale pănă-n brău. ce e? De ce nu vorbeşti? Dacă te vindecă. Nu mai câlcâm prin partea locului. MIRA.) MIRA (se ridică cu spaim ă): Ce-a fo st? Ce-a avut? Despre ce-a vorbit? (Uşa ae deschide. Lacrimi adunate în el o sută de ani. GÂMAN. MANOLE: Nici noul amestec n-a ţin u t? AL DOILEA: N-a ţinut. Râul s-a fă cu t nor deasupra. MIRA: Gămane. sârutâ-mi şi mâinile.

Pământul nu le suferă. am slâbit din genunchi şi-am căzut. Altâdată s-a prâbuşit. cu oase scorm onite de sub lespezi. AL DOILEA: Roţi de foc am văzut învârtindu-se. AL ŞASELEA: Cu toate bisericile ţării nu vom putea-o astupa. să vorbeşti cu Vodă. A1 PATRULEA: Cuptoarele noastre de cărămizi au fost in flâcări. în jurul picioarelor am sim ţit ca un aluat. în noaptea aceasta pietrele au fost zvârlite in vâzduh. MANOLE: O astupăm. A1 DOILEA: Altădată omul cânta numai — pietrelor. şi pietrele se clâdeau singure in cetâţi. Să vadă cum piatra se mişcâ şi râul se suge in păxnânt. A stăzi durâm cu sudoare fărâ de câiitec biserici creştine. Şi cetâţile acelea erau păgâne. Şi apa a amuţit dedesubt. sâ pâzeascâ o noapte zidurile cu noi. AL DOIUEA: Nici o fiinţă nu şi-a găsit somnul.) AL PATRULEA: Sâ vie Vodâ. MANOLE (T ace enigm atic.AL ŞASELEA: Cu lumini şi lucruri spurcate. ÎNTÂIUL: Să vie Vodâ. 227 . ÎNTÂIUL: Gâtlejul morilor a secat. să vadâ că nu suntem noi de vinâ. AL ŞASELEA: Va trebui sâ câutăm alt loc pentru biserică. AL DOILEA: Aici e gura iadului. AL TREILEA: Am fugit goi ca arama pe câmpuri. dar s-au dărămat şi s-au stins. sau Domnul nu le prim eşte? AL ŞASELEA: Meştere. Luna a fo st mai roşie deasupra. ÎNTÂIUL: 0 gură de iad e tot locul unde câlcăm. AL CINCILEA: 0 noapte fierbinte ca niciodatâ.

se scu tu ră sinistru): U-u-uuu! au-au-au!! Broaşte orăcăie aici. La locul prăpădului nu ne mai întoarcem. cu la228 . şi în faţa ochilor uimiţi ai tras o dungă albă dreaptă. din apă şi plai ne-ai ales nouă la număr. dar pământul e pretutindeni împotriva noastră cu vrăjmăşie năprasnică. cu care ne-am încântat de biserica ta. ai făcut cerc de cretă în jurul n o stru . Din câmp. Ne-am făcut datoria cu iubirea. N e încredem în plănuirile tale. Măcar de ne-ar înghiţi odată pe toţi! MANOLE: Ceilalţi unde-au rămas? AL DOILEA: I-a topit oboseala subt brazi. Şi acum încremeniţi ne uităm unul la altul şi cu inima îm puţinată ne întrebăm de vină. N im ic n-am uitat. Am venit în pas după tine şi te iubim . m eştere. că oamenii vor să se lapede. nici la stân ga. se rid ică . Totul se descoperă a f i în ş e lă c iu n e . MANOLE: Să ne întoarcem. Am măsurat. AL TREILEA: în lung şi în lat. Dar acum ne-am trezit. GÂMAN (oţtând şi şuierănd. A cui e vina? Am încercat cu grijă tem eiul clădirii. A n i m ulţi am tot privit dunga cu care ne-ai îndrăcit. MIRA (sare la Găman): Zmeule. M anole. tr ezeşte-te. dar dincolo puterile marile! ZIDARII (încremenesc. ce vrei să zici. AL DOILEA: Nu pricepem.) GAMAN(se scuturâ): Cu glas tare până la cer. AL ŞASELEA: Nu ne mai întoarcem . N-am mai văzut nimic. în ocolul de vrajă am fost blânzi cum sunt cocoşii de casă. nici la dreapta.MANOLE: Ştiinţa noastrâ nu ajunge până unde se-ntinde vina noastră. ne-ai luat. Am cântărit. Şi de săptămâni nici o noapte nu am dorm it.

Prâpădul de e din pricina oaselor şi a morţilor.) (Către Mira. Nici când sfârşeşte potopul.) Să mergem la locul prăpădului. sâ-1 ceri! Dacă vina e din apă sau din pucioasă. GĂMAN: Vai nouă. sâ rămâie şi pentru mâine şi poimâine spus. du-te odihneşte-te. tăind cruce în piatră. câte un speriat şi să strigaţi. (Către oameni. Nim ic nu mai ştim. cu ce înfâţişare şi cu ce sfâşiere — Doamne! (Işi sfăşie braţele. alt nu ne rămâne.crimi mari pân’ la pământ. câte cinci speriaţi.) Viaţă fără pereche. gdspodi! (Ies toţi clătinându-se. desfigurat): Ha-ha! Cine şovâie? Cine se-ncruntă? Cinerămâne? Cine se-ntoarce? De-acum să nu mai gândim. că încercări şi mai grele ne-aşteaptâ la capâtul drumului. De-acum să tăcem. harul vine de sus! MANOLE (rănjeşte. câte nouâ speriaţi. lângâ zid să staţi. precum se cuvine patru evanghelii citind să le siliţi la potolire şi lepădare de sine! Ce-a fost rostit.) 229 . Izbăvi nas. suspinănd adăn c. Descântecul e de la noi. Manole seară de searâ. Nu ştiu când mă întorc. pe scarâ de cearâ ajutoiail Sâmpetrului. sâ muşcaţi din lumânăi'ile morţilor! Prâpâdul de vine de la puteri.) MIRA ( R ăm ăne cu pumnul crispat la gură. meştere. nici unde s-arată semnul învingerii. obosifi şi cu sufletul frânt. Şi nu ştim cine dintre noi îl va vedea şi cine nu.

Să se bizuie pe măsurări sau pe rugăciune! ? AL TREILEA: Cu un ochi to t m ăsoară. ALTUL: Şi cum se linişteşte to t. Nu râde cu nici unul. Câţiva zidari se trezesc. poate de aceea nu stă nici lăcaşul acesta. Privim neştiutori. în fund. SCENA I CEINOVÂ ZIDARI. Nişte ciobani 1-ar fi v ă zu t la o stână părăsită. amarnic s-au zvârcolit măruntaiele m u n telu i. Alţii 1-ar fi văzut într-o mănăstire. Din câtă piatră s-a măcinat fără noimă. măi. INTÂIUL: Aici nenorocirea vine de — jo s. apoi MANOLE UNUL: Ce tot cercetează M eşterul N enoroc? Măi. când dă dimineaţa! ALTUL: Ce locuri de groază! De şapte ani to t umblă Anticrist prin ţară.ACTUL AL DOILEA Ruinele bisericii veşrdc reîncepute. Lăcrimează cu amândoi. în jnepeni până la glezn e. Manole iese din afundăturâ. Dimioeaţâ. 230 . spre locurile de unde au fo s t luate. Anticrist işi mulgea caprele cu ugerii plini de venin. dar incS intuneric. Car după car aruncăm. păm ântul to tu l înghite. După a lţii A n ticrist umblă prin Valea Oltului. cu celălalt se roagă. ÎNTÂIUL: Ceva hotărâtor se petrece în el. AL DOILEA: Manole nu ştie ce să facă. s-ar fi p u tu t ridica şi zece biserici. cercetând temeliile ruinei. Dedesubt nici nu visăm ce bezne. Cei nouâ zidari dorm. în chip de vlădică călător şi împarte cu mincinoasă punere de mâini darul p reoţiei. m unţi şi pâduri. Se face repede lunună. unde face pe sfântul şi-şi ţine maţele într-un pahar. P ietrele au pornit de-a dura. Mai ştii.

aici nu mai e nimic de vâzut. ZIDARII: Ce e bun se molipseşte de ce e rău. MANOLE: (Vine în mijloc. ( încep să sape. dar nu izbutesc. Care sfân t n-a avut suflet şi totuşi face minuni? AL CINCILEA: Sfânta cruce. AL PATRULEA: Un nechez a străbătut prin cetini. 231 . AL ŞASELEA: Manole. AL ŞAPTELEA: Vine solul.AL DOILEA: Solia izbăvitoare de la Vodâ intârzie. AL PATRULEA: Ieri a intrat un câine in gaurâ şi a m urit. în două zile ar fi' putut să sosească de zece ori. Dar aici nici ea nu ajută. ÎNTÂIUL: Să nu ne mai înşelăm cu nici o nâdejde. Petre. nimic de cercetat.) Vine trim isul lui Vodă. Zevedei. CÂŢIVA (în cearcă.) MANOLE: Din ce parte au ieşit flăcările? AL DOILEA: Din ce parte n-au ieşit? MANOLE: Sâ ridicăm lespedea. iofi se trezesc. sâ alegem încâ o dată. fără lătrat. cufundat în gănduri. fraţilor. (Mişcare intre zidan. şi nu mai rămâne nim ic bun. Manole? MANOLE (frăn t. (Se aude un corn. MANOLE: Luaţi târnăcoapele. MANOLE (către altu l): Du-te tu. ce e bun din ce e rău. mut.) AL TREILEA: Ai asudat sânge.) MANOLE: Cine coboară să cerceteze temelia? ÎNTÂIUL (către Al cincilea): Du-te tu. dar se redobândeşte): încă nu.) ÎNTÂIUL: S-a auzit sunet vestitor.

SOLUL. Pentru toate su n tem a ic i dureroasă mărturie. Puneţi încă o dată nerăbdării voastre zăgaz. cu doi s u liţa ş i): Dimineaţâ bună. vestirea s-o primiţi fără c&rtire. 232 .MANOLE: Vodâ e om ca noi. — Totuşi.) Vin de Ia curte. A r fi priceput multe. — multă sănătate! MANOLE: Aşişderea îi dorim şi noi prin mijlocirea ta. DOl SU L IŢA ŞI SOLUL (vine. atunci din graiul fără cuvinte al tărâm u lu i. (Prefăcăndu se. Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă. dacă nu din cuvintele noastre mai prejos de adevăr. meştere! AL OPTULEA: Nu. cum însă cea de azi e plină de ceaţă. Nu mi-aţi putea răspunde pe unde se ţine Manole cu ai lui? MANOLE: Manole — sunt eu! SOLUL: Atunci nici biserica cea bântuită de faimă nu poate să fie departe. nu! SCENA II Cei dinainte. bună sau rea. păzitori de răscruce. nici solia nu poate să fie mai lum inoasă. din partea lui Vodă. Rău ne pare doar că Vodă n-a ven it şi el. INTAlUL: Mărturie stau mâinile noastre. Oricum ar fi. meştere! TOŢI: Nu. din fund. care este adevărul insuşi. AL ŞASELEA: Nu. mai sus sau mai în vale? — Dar gluma la o parte! îmi place să trăiesc din zicale. care nu mai sunt mâini de om. şi el o unealtă in mâna puterilor necunoscute.

MANOLE: Mâhnirea lui Vodă e de-nţeles. AL ŞAPTELEA: Cu pielea tăiată de brazde cu suc roşu. şi pentru altă nădejde incă nici temelia nu e aşezatâ. dar ar trebui să te duci cu ea în păinânt să le spui puterilor pe eare le priveşte. aduşi oseminte legate pe cai. de dincolo de cumpăna apelor. e\i am pe Manole. care nu pier deodatâ cu cenuşa noastră păcătoasâ. Domniţa nu mai aşteaptă. AL PATRULEA: Suntem mâncaţi de var până la oase. AL CINCILEA: Cu unghiile strivite. şi mai mult decât pentru zugravii aduşi din cetatea ziditA pe apă.AL DOILEA: Iată mâini de buturugi. AL ŞAPTELEA: Să căutăm alt loc!! SOLUL: Vodă vrea rodul. şi-a dijmuit comorile şi a rămas cu un gorgan netrebnic de pietre. MANOLE: Dojana e cu dreptate. odihna nu ne prieşte. Domniţa însă găseşte că pentru nebunia asta creştinească s-a cheltuit mai mult decât pentru ulii de vânătoare imblânziţi de Papa. ca de boala biblică a celor aruncaţi dincolo de cetate. A prăpădit aur crud şi aur topit. de muncă. AL NOUÂLEA: Ochii ne dor de plagă egipteană. se odihnesc acum aici în munte. Locul e pentru totdeauna hotărât. AL TREILEA: Cu noduri la încheieturi. Dar intâmplările mai presus de vrerea noastră — SOLUL: Ce vreri? Ce întâmplări? Vodă de la un timp tot aşa spune: alţi domni au nebuni de curte. ceea ce oricum nici în capul ei frumos nu intră şi nici in capul urât al sfetnicilor. AL OPTULEA: Suferim — destul. căci am râmânea de pomină în cronici. Străm oşii lor. Altul nu se va mai alege. Manole. 233 . Cinci ani ţi-a dat Vodâ mai mult. trebuie să-ţi reamintesc cu dojană că învoiala a fost făcută pe doi ani şi nu pe şapte.

... P en tru a lte încercări am mai găsi putere în noi. D e n ică iri nu mai putem aştepta nimîc! (Către Sol.. ha.. TOŢI: Alt loc!! A lt loc!!! A ici nu mai punem mâna pentru faptfi! SOLUL: Vodă nu mai crede.. nebunul de curte — ha. v e ste şte -i. aţi inţeles? Vodă nu mai crede. m e a . zid a ri? Truda noastră nu mai găseşte crezâmânt.. (Sfăşietor..) Sol înalt... MANOLE: Furia subt pământ e fârfi m argini şi nu mai sfârşeşte.. ş i sp u n e -i.. A ţi a u z it.. du-te la V odă.. Mai mult nu poate s-aştepte. că Manole. la... şi. sol v e n it din nepăsare. Vodă.. du-te. Suntem puşi în rând cu stârpiturile cârora li se toarn ă o ţe t pe gâtlej ca să rămână mici pentru batjocura dom n iţelor. ALŞASELEA: Ce vrei să fâ g â d u ieşti? M anole! N u.) Fraţi întru tristeţe... MANOLE: Cu solie domnească c le ştile so r ţii se strâng.. pentru noi atât de tr ist. Zidari... nu! 234 . din p a rtea . sol. care stai între doi su liţa ş i ca în tr e rău şi bine..) Âsta-i cel din urmă cuvânt? SOLUL ( neclintit): Cel din urmă.. Tinere aprod.. (Către Sol.. ce doriţi? TOŢI: Alt loc! Alt loc! A lt loc! SOLUL: Vodă a fost răbduriu şi darnic ş i bun. A1 câtu lea loc e acesta? MANOLE: Vodă nu mai crede.. ne muncim go i ca d ia v o lii ş i truda noastrâ esocotită nerozie pentru petrecania c u r ţîi.. dar crezăm ânt la a lţii nu.SOLUL: Sunteţi voi. du-te.

P e urm ă. A ş vrea să ştiu ce înseamnă acest cuvânt între zidari m incinoşi. A L ŞAPTELEA: Domnul ne va surghiuni in insula şerpilor şi vom pieri zdrobiţi de haiducii mării. sau sângele nostru se va slei. năstruşnic cum e şti. mai poţi să ajungi ceva în viaţa asta nefolosi235 . în trei zile. TOŢI ZIDARII (U lu iţi.MANOLB ( tr is l): . Vodă mai dă ajutor pentru o singură încercare. Manole. Te repezi în m oarte. SOLUL: Vodă mai dăruieşte tot ce poate pentru o singură încercare. nici pentru două. M anole. Manole? AL ŞAPTELEA: N u se poate! Meştere. SOLUL: Ce înseamnă acest în curând? Vorbim în graiuri foarte felu rite. H ristos a spus că în curând va veni să judece lum ea. Fiindcă în ceruri în curând înseamnâ mult de to t. nici pentru zece.că în curând se va închina in biserică cu toate dornniţele judecătoare din cuget mult prea uşor.. N u pentru şaptezeci. o să-i tragi domnului o nâzbâtie de Păcală.. ce vrei? Şi dacâ lăcaşul tău to tu şi nu va să se ridice? AL CINCILEA: Ţi-ai pierdut capul.) A L ŞASELEA: Ce făgăduieşti. şi acela-i sm in tit! SOLUL: Mă întorc cu vestea. MANOLE: Răbdarea lui Vodă o mai cer pentru trei zile. MANOLE (c ă tr e S o t): A i venit sol de la Vodă. MANOLE: A doua oară Manole nu mai încearcă. Dacâ eşti is te ţ. intoarce-te so l de la noi: biserica se va ridica! AL ŞASELEA: Un singur meşter are ţara. şi încă n-a v e n it. înţelegi? Numai pentru una singură. O mie de ani şi alte câteva sute au trecut. sau biserica rămâne dreaptă.

Hotărâi'ile lui ieşite din m inte scâlciată incep a fi primejdioase. Ele nu-1 privesc numai pe el. in ch ip u ite în ceas orb.) SCENA III MANOLE şi C E IN O U Â AL OPTULEA: De ce-a i f ă g ă d u i t . D upă a lt e sem ne neîncrederea lor se va în teţi şi neobrăzarea lor n u v a mai cunoaşte nici o măsură. M anole. AL ŞASELEA: Eu nu mai răm ân. Va trebui să f i i is te ţ ca şerpii. un d e stin se im plineşte 236 . ci şi pe noi to ţi. SOLUL: Şi încâ un cuvânt. AL ŞASELEA (către ceilatţi): M eşterul n ostru e nebun. întrece puterile noastre.. Sâ le punem pe cântar ş i să sco a tem s fa t din greutatea împrejurărilor. Manole. m e ş t e r e ? D in prăpădul din urmă am ie ş it is to v iţi ca n iş te p ăp u şi de cânepâ din baltâ. eu m ă în to rc la Vatră. Umbra ta a că zu t pe planeta Vinerii. Manole. N -a ţi s im ţit în câ nici azi câ fărâ putinta de a ne im potrivi. AL NOUÂLEA: Clâdirea acestei b iserici. dar blândeţea s-o laşi porumbilor.toare. De aceea cele nouâ d iscu ri lu n are ale propriei tale planete te pândesc cu r â u ta te . Asta înseamnâ că eşti prim ejdie p en tru neamul femeiesc. Nu e prea vesel. \ rodă ai' fi in stare să te facă nedisputatâ câpetenie peste zănatici şi pâcâlici.. AL NOUÂLEA: Trebuia sâ judecăm m ai în tâ i stările noi intre noi. (Pleacă in grabă cu suUţaşii. d in p a rtea mea. MANOLE: Sunteţi surzi şi orbi. mă închin. C ititorul din ocheane al c u r ţii î ţ i tr im it e p r in m ine horoscopul.

ne-am alăturat ţie in faptă. venim . MANOLE: Lânga voi am îndurat îndelung sâgeata soarelu i ş i geru l ie ş it din piatrâ. Lângă voi duhul întruchipărilor s-a întârit în mine poruncitor. că am început să-ţi semânăm la în făţişare şi pas. Manole. MANOLE: R ăzvrătiţi-vă numai şi cârtiţi! Ridicaţi-vâ peste capul meu! Va trece şi asta! A L ŞASELEA: F raţi. ş i a ţi su ferit cu mine dezamăgirea celor şaptezeci ş i şapte de prâbuşiri şi v-aţi îndoit cu mine şi iar v-aţi 237 . între orbi e şti cel mai orb. nu vâ mai lăsaţi am ăgiţi. şi fărâ abatere? Râscoala noastră de râs scoate doar muşuroaie de soboli în drumul dinainte îm p lin it al sorţii! AL ŞASELEA: N u. Şi voi a ţi văzut biserica cu chip m ic şi-aţi zis: M eştere. care dinăuntru te împinge sâ clâdeşti. sigu r. MANOLE: Singura mărire neîndoielnicâ e numai a Celu i-d e-S u s. Vei râmânea singur. ca sâ clâdim biserica din pâniânt şi din apă. s-a sâlâşlu it şi în v o i. ÎNTÂIUL: Cu trupuri de strune încordate.in noi? în cet. pe tin e te-am luat din apâ. Nu ne putem je r tfi to ţi pentru mărirea indoielnică a unuia singur. câ ai fo st câlugăr. din patru sfin te s t ih ii v-am adunat. Lângă voi pentru bisericâ ziinic mor. ploaia in carne ş i frigu l in oase. nu te-au iubit ei pânâ acum — zidarii aceştia in tre care ş i eu mă socot cu cuvânt greu în cerul g u r ii? !! N u ne-am unit cu tine în faptă şi v is? Dar acum răbdarea nu m ai are din ce sâ se hrăneascâ. Dar acum nu mai inţelegem ce vrei. Şi-atunci du h u l. că ai fost ocnaş. P riv eşte. meştere. pe tin e te-am coborât din lum ină. Din patru s t ih ii v-am adunat. că ai fost pescar. pe tin e te-am scos din pământ. din lumină şi vănt. Am trâit aşa de mult in acelaşi gând şi în aceeaşi grijă cu tine. nu mai credera nim ic. cufundat în vis v in o v a t.

Acum vă rlAtinaţi şi staţi să piecaţi pentru totdeauna? Plecarea ar fi câdere şi alunecare in şi mai rău. Moartea nu ne cheamă până când n-om fi clăd it lăcaşul. Din câmp şi munte v-am chemat. Că a fost pretutindeni in zadar. Mârturisire auziţi din parte-m i. stau in faţa voastră: dacă îmi găsiţi vreo vină — loviţi-m ă.ridicat. AL ŞASELEA: Şi dupâ toate astea fâ g ă d u ieşti lu i Vodâ biserica. am făcut tot ce mi-a sta t in putere şi voi face şi mai mult. ci numai a Celui-deSus. Toate — fiindcă nu pot a ltfel! 0 pescar. Parcă am trăi în veacul minunilor. din care nu mârirea noastră va vorbi. Mai presus de înţelegerea noastră e soarta acestui lăcaş rătâcitor. fiindcâ n-am putut altfel. De ce-ai fâgâduit. o băieşiu. AL TREILEA: înfăptuirile noastre n-au tem ei! AL ŞASELEA: Să plecâm fâră întârziere! AL TREILEL\: Dezleagă-ne de cuvânt! TOŢI: Dezleagă-ne! MAN'OLE: De şapte ani umblăm cu icoana bisericii in noi. tristeţea noastră s-a coborât peste ţară. în altâ parte apa unui râu am ridicat-o din alvie ca sâ clâdim pe temelie curată. o cioban. Peste morţi am incercat. câteodatâ in groazmcă îndoiaiă am blestemat. dacâ vâ indoiţi — părăsiţi-mă!! ÎNTÂltîL: Vorbe de amăgire! TOTI: Nimic decât vorbe. în trei ziie. totdeauna în zadar. dar nu mâ tulbur. zâdărnicia drumurilor noastre va intrista legendele. e adevărat. zidurile mistuie comori. Suflet imprăştiat ca fumul jertfei neprim ite. o călugăr — suntem oare noi chemaţi să judecăm ceea ce mai presus de vrerea noastră prin noi se face? Aud răscoala vocilor voastre. meştere? 238 . c-am in cep u t să dâdesc fiindcâ n-am putut altfel. Rătăcirile noastre au intrat in cântecul fecioarelor. Intr-un loc încercat-am să-1 ridicăm pe moaşte.

Pe tine te-am strigat cu nume nou şi m-ai urmat. şi nu o mai pot uita. meştere. venim. AL ŞAPTELEA: în plinâ amiază am vâzut-o mare pe deal. mi zile.MANOLE <sa c a d a l): Fiindcă — ui — cele din — urmă — biserica — totuşi — se — va — ■înălţa! CEILALŢI: Eşti nebun! AL TREILEA: Dezleagă-ne sâ plecâm! MANOLE: Când v-am chemat — nu v-am legat. MANOLE: Umerii noştri au ridicat. mainile noastre au m ăsurat. porunceşte ochilor noştri să nu mai aiureze. Ce dezlegare vă pot da? AL NOUĂLEA: Ne -ai isp itit cu ştiin ţâ ascunsâ şi vrăjitoreşte ne-ai biruit cu chipul mic al bisericii. Namai in altă slobozenie aţi intrat. AL CINCILEA: Arâtarea ei ne urmâreşte pretutindeni. Câ nu o mai putem uita. Pe urmă subt candelâ aprinsâ v-am arătat chipul bisericii şi voi aţi zis: meştere. nu luni. Şi acuin vreţi să plecaţi cu ruşine. când incâ nimic n-a stat? Toatâ ţara ne 23» . Dezleagâ-ne de amintirea ei. şi-acum n-o mai putem uita. Ţie ţi-am fâcut serun inalt şi ai venit. inchegată numai din lumină. MANOLE: Nici un cuvânt n-am stors increderii voastre. Ce dezlegare imi cereţi? TOŢI: Dezleagâ-ne. AL OPTULEA: Chipul ei ne insoţeşte pe tot drumul. De noul rost cu nici un cuvânt nu v-am ţintuit. Deschide-ne drumul spre vatrâ! MANOLE: Asta întrece puterea mea! AL TREILEA: Sfarmâ belciugele legâmântului. TOŢI: Dezleagă-ne! ÎNTÂIUL: Nu ne mai chinui cu tâcerea ta. Şi adierea stârmtâ in jurul ei de aripi nevăzute am simţit-o odatâ răcoritor. Porunceşte sufletelor noastre sâ uite. ci ani.

slugă şi domn.j MANOLE (extatic): Acum văd: biserica se va înălţa! CÂŢIVA (se apropie hipnotizanţi d e e x ta z u l meşteru lui): Manole! UNUL: Manole — tu aştepţi. din care cerul se va apăra de pământ ca dintr-o cetate — voi ridica-o sîngur în amară singurătate! Ah. tu aştepţi o m inune? MANOLE: Din partea noastră a ştep t o jertfă. cea din urmâ. Nu e nîcâiri şi totu şi dorul de ea — e în noi ca un dor de casă. pentru zid? TOŢI: Fă să uitâm. acum vâd: biserica se va înălţa! AL OPTULEA: Suntem bolnavi de ea. Cine se-ndurâ să plece? Sâ purceadă de aici cel ce poate! Părăsiţimă. Soarele îmi va aprinde cuptoarele.. de neasemânat. Ah. 240 . plecaţi!!! Şi cine poate să uite. nu — pe mine nu m-ai indrăcit!! (Pleacă. de jos. vreţi sâ sfârşim in batjocură? Cui nu i se râscoalâ sângele gândindu-se câ munca a fost in deşert ? Dar făcutam oare în afarâ de muncâ — o jertfă — o singură jertfâ smulsâ din viaţa noastră. MANOLE: Nimeni nicăiri nu e stăpftn pe am intiri. şi-apoi de sus. MANOLE: N u sunt şi eu pătruns de această boală până in oase? Nu e dorul de ea şi in mine ca un dor de casâ? în visul ei.. Lutul îl vor frământa copitele. de pretutindeni m inunea.priveşte. Biserica voi ridica-o singur! Biserica. să uite!! AL ŞASELEA: Toţi stau in cercul tău de vrajă. râmân eu! Varul mi-1 vor stinge ploile. ne lipim de ziduri in som n. Doamne. fă să uităm. AL TREILEA: Manole. Singura. Manole — dar pe mine nu m-ai îndrăcit cu chipul m ic al bisericii. O sim ţim în văzduh ca o mâtase.

. meştere... meştere. AL ŞAPTELEA: Smulge din tine. Oh. Ne-am indoit pânâ acum trupurile. Nici o deosebire nu e între n oi.. nu găseşte cuoântul)'.18V 241 . cer. am voit să te slujim cum se cuvine. MANOLE: O invoială şi-un jurâmânt va fi! ÎNTAlUL: Sâ ne legăm pentru totdeauna vieţile? AL DOILEA: Să intrăm in robie şi mai grea? AL TREILEA: Sâ sâvârşim vreo faptâ prin c. ar fi pâoat de nuxirte. aş vrea sâ vă cer.. dar n-am ajuns încâ la marginea puterii noastre. Rana pământului in fiecare noapte mai tare se deschide. mergem pe jos la râul lordanului.. neam întins şi ne-am zbâtut in soare. va fi o 16 Comsndi ru\ 7Q . dar trăim în lumea harului. e aşa de greu. AL NOUÂLEA: Puşi alături de viaţa ta. Ce leac ştii... pentru ea? MANOLE (se luptă cu sine. aş vrea. să vâ..are ne pierdem su fletele? MANOLE: Dacâ numai unui din noi ar sâvârşi-o. Ridicaţi-vă ochii.. Martori vom fi noi toţi — biserica se va-nălţa! ÎNTÂIUL ( cu glas stin s) \ Ce mai putem face pentru ea? AL DOILEA: Ce-a mai râmas neimplinit? AL ŞAPTELEA: Dacâ crezi... smulge-1! Cuvântul aşteptat care zdrobeşte şi-nalţâ. Aş vrea. cuvântul. singur nu ştiu isonul sâ ţiu poruncii de dincolo — ce prin mine vi se vesteşte. dar altfel pacea niciodatâ n-o mai găsim .. vouă şi mie.. cum insfi prin noi toţi se va face.TOŢI (se apropie de el)\ O minune? ALTUL: De unde? MANOLE: în scurgerea zâdarnicâ a vremii ni s-a irosit tinereţea. Din aiurare şi din trupuri slâbite şi mai m ult se poate stoarce.. vouâ şi mie deopotrivă. unde îndelungâ răbdare se cere. să ne scâldâm curâţindu-ne in el de tot râui lumesc....

AL PATRULEA (a iu ră n d ): S o ţie u n u ia d in n o i? AL CINCILEA: Soră să fie? Fiică lu m in a tă ? TOŢI (Cască ochii spre M an ole. în v o in la ni se v a ie r ta şi jurâmântul nu ne va arde. cu toiagul. p oticn iţi aici in groaznicâ zădârnicie!! MANOLE (se luptă lăuniric. m eştere. E al tă u . je r tfa va fi o soţie care incă n-a născut. să pară un câ n te c ? De ce nu ani pene inalte de înger pentru ca to t ce v i se cere prin mine sâ vi se pară un basm? 0 viaţă de om ni se cere. e al lu i. Aş vrea să ni se pară dar uşor şi nu jertfă de sâ n g e. inainte nici unul nu ştim . Scrie-1. fiică lum inată. stau cumplit in mijlocul v o stru . sorâ sau fiic ă . în sfâ r ş it. Din al cu i păm ânt se v a sm u lge spicul curat. sau gh iciţi tot. sau al meu? 242 . Şi dintr-o datâ în ţeleg eţi to t. soră sau fiic ă . mă p r iv iţi cu ochi care nu mai clipesc. p ie r d u ţi. aş cân ta vestin d u vâ. AL ŞAPTELEA: Numai să nu mai în târziem . că nu gâseşti cuvântul. soră curată. tu lb u re şi răgu şit. AL TREILEA: Poatc e aşa de greu lucru l ce vrei sâ ni-1 ceri. aci in ţârânâ. şi noi il vom citi in tăcere şi dacă se poate îl vom implini. u n u l va trebui sâ sângereze amar. Fraţi zidari. în cep e cu un glas ireal): Dacâ aş avea glas de inger.jertfâ dStStoare de vintft. răsună ca o trâmbiţă rea. S o ţie ca re in că n-a nâscut.) MANOLE: Pentru înfăptuirea g â n d u lu i. De ce nu am g las de în g er pentru ca vorbele mele abia icnite. 0 viaţă scumpă de om se va clădi în zid . pentru cine e mai g reu ? P en tru cel ce v e steşte acestea sau pentru cei ce ascultâ ? S o ţia u n u ia d in noi va trebui să fie jertfa. şi mâ ascu ltaţi cu u rech i care n-o să mai adoarmă. Inim a n oastră se inchinâ lângâ curatul spic. Dar glasul meu e glas de diavol. F r a ţi in tru suferinţâ.

TOŢI (în frâ n g ă n d u -şi o im potrivire lăunirică. ochiui din triunghiul de sus — ne vede. o. ALTUL: Să rupem trup din trupul nostru? De unde luâm beţia p entru a uita? ALTUL: O. Ţie gura ţi se strânge. ÎNTÂILIL: A ltă scăpare nu este. şi m ielul din potir. acum o dată mai muit ca oricând! A m in tiţi-vă lunga suferinţă şi nu o lungiţi fărâ r o st. ALTUL: U şile. singurâ. nu clătina din cap! — tu . Ioan. jertfa noastră nu va fi decât slâvirea lui! ÎNTÂIUL: Da. puternică şi neinţeleasă. pe care te-am chemat cu nume de ducător de veste. Dar alt ce ne râmâne. V om râmânea ce-am fost: prieteni şi fraţi. Simion. vâdind in toţi nelinişte şi cutrem ur. uşile. Gheorghe. ţie mâna ţi se zbate in neştire. Dacă aşa este voia mielului. O chiul din triu n gh iu l de sus ne vede deopotrivâ de buni. inch ideţi ochii. 243 . când nici o ieşire nu e ste ? Sâ ne pătrundem de gândul câ prin iţele vrerilor noastre o altă vrere cu mult mai mare se ţese. ţie fruntea ţi se intunecâ. apăraţi-vâ de orice gând şovăitor şi rugaţi-vâ! ÎNTÂIUL ( cu disperare): Manole! MANOLE: Stăruim ca n işte stane in acest sângeros răsârit. Descordaţi-vâ strunele su fletelo r m âhnite şi nu vâ im potriviţi. ALTUL: Va sta dreaptă la moarte şi sărutat. repede unul du pă a lt u l): Purcedem spre necunoscut.Fiţi tari. fiţi tari. tu . deznădejdea noastră sfâ r şe şte in sânge. trudnicâ. tu. P etru şi to ţi ceilalţi. Sâ înfrângem incă o dată slăb iciunea cărnii in acest ţarc al lumii fărâ scâpare. Tu. Aleasa care va fi? Va sta ca spicul la secerat. sâ trecem la faptâ. o. tu . nu mai priviţi in jur.

ALTUL: Scapă-ne. MANOLE: Nu e timp de p ierd u t. ÎNTÂIUL: Să trecem la fa p tă . TOŢI (încet, copleşiţi, cu în f r ic o ş a r e ) : Să trecem . MAJSiOLE (s-apropie d e în t â iu l ) : D acă tu e şti cel ales iată pecetea gurii mele pe fru n tea ta . D acă e u s u n t cel ales' atunci opriţi-mă să mai v ăd cev a , ş i în g r ijiţi-v ă voi de' clădirea femeiescului spic! Dar să nu m ai v o rb im de alegere căci aceluia i se va lua, care m ai ta re v a iu b i, şi de iubit iubim toţi deopotrivă. A ici in cep e g r ija m ielu lu i din potir AL TREILEA: Să aruncăm s o r ţi. AL PATRULEA: Nu so rţi. AL CINCILEA: Ar fi n eom en esc. MANOLE: Să nu cântărim n o i, ce n u m a i în ceruri se poate cântări. Intrăm in ju răm ân t cu un n enoroc deopotrivă împărţit între noi to ţi. AL NOUÂLEA: Să se h otărască la je r t fă sin gu r unul din noi. AL TREILEA: Ar fi lu cru d răcesc. AL DOILEA: A tunci ce facem ? ÎNTÂIUL: Aceea să fie care în tâ i v a v e n i, bărbat să-şi vadă, frate sâ-şi vadă, tată să -şi va d ă . TOŢI: Amin. (Şi-apleacă toti capetele in jurul lui Manole, şi privesc in gol mult timp, fără mişcare. Printre nori soarele trim ite luniină. 0 unibră mare, bine hotărnicită, cade între ei.) MANOLE: Un semn, fra ţilo r. U n se m n . în aminul nostru s-a amestecat un sem n. ÎNTATUL: 0 umbră a căzu t în tre n o i ca o pasăre uriaşâ. MANOLE: Biserica nu e rid ica tă , d ar um bra ei şi cade pe nisip.
244

ALTUL: B umbră de nor. ALTUL: N-ar sta locului precum stă. Umbra e de copac sau de munte. MANOLE: N-ar fi rotundă. E umbx-a viitoarei biserici. ( începe s< 5 tragă cu toiagul o dungă, ineemnănd marginea unibrei.) TOŢI: Umbra? MANOLE: N u e munte, nu e copac, nu e nor. E umbra tu rlei de la mijloc. TOŢI (p rivin d , se aşază în sem icerc pe marginea umbrei, u n u l lân gă altul. E xclam ă cu o nădejde de neînvins): B iserica! (Dintre nori cade pe capetele lor un mănunchi de raze. un clopot se aude in văzduh.) AL ŞASELEA ( se întoarce frăn t, cade în genunchi între ei la picioarele lui M anole): Meştere — nu pot pleca. Biserica ta — nu o pot uita. M ANOLE (V rea să spună ceva, nu p oate, în gh ite cu vâ n tu l, îl m ăngăie pe cap.) ÎNTÂIUL: M eştere, ce clopot de cleştar s-aude? Şi pentru cine cântă ca niciodată? U N U L (cu g la s ir e a l): Pentru soţie, care încă n-a născut, pentru soră curată sau fiică luminatâ care întâi va veni bărbat să-şi vadă frate să-şi vadă tată să-şi vadă.

ACTUL AL TREILEA Aceleaşi ruini. Dar un zid ridicat în temelie: locul pentru jertfâ. DimineflţS. Zidarii sunt in aşteptarea celei dintâi care va veni. Keţele lor sunt trase, palide, slâbite. Mult timp tăcere. Numai câte un tuşit s-aude. Fiecare pe câte o piatrâ.

SCENA I
CEINOUÂ Z ID A R I

ÎNTÂIUL: Una e acum pe drum , care va f i ? Când o frunză se mişcâ, tresar: cine e? AL DOILEA: Poate mai m u lte d in tr -o d a tă s u n t pe drum. Dacă sosesc două deodată, pe care o a le g e m ? AL TREILEA: 0 creangă se m işcă . S â n g e le se scurge în glas, Cine e? AL ŞAPTELEA (în cet de t o t ): Toacă d ep ă rta tă e, nu e pas. AL NOUÂLEA: Una sau zece s u n t p o a te — p e drum. AL ŞASELEA: Nu — una sa u zece , ci u n a sa u nouă. AL CINCILEA: N u, nu. N ici azi cea a şte p ta tă n u -şi va face paşii mărunţi peste pu n te. Cu o c h iu l tu lb u r e de neodihnă a treia oară soarele iese din m u n te . AL ŞAPTELEA: Ne topim sub ce tin a g re a ş i albastră. Feştila aşteptării arde în ceara n o a stră . AL TREILEA: Ce lungă a ştep tare! Din toate părţile a fo st ca un lă tr a t v e n it d e departe din afunzim i de leat. Toată noaptea cu o c h ii d e sc h işi am stat. N ici un cuvânt n-am sch im b at. AL ŞASELEA: Trei zile ca trei an i n e-am p â n d it unul pe altul. Stai, ce faci? N u te m işca ! J u r ă m â n tu l ne-a
246

is to v it în tre bolovani. Fiecare a crezut câ poate să inşele pe ’N altu l. AL PATRULEA: Jurâm ântul încă nu 1-am câlcat. AL ŞASELEA: M eşterul unde-i? V râjitorul in m uţenie stâ to t de-o parte. Ha! Credeţi în adevâr că şi el mai a şteap tă? S tâ el oare între noi ca o lum ină dreaptâ? Sau trim ite în vale sem ne de m oarte? AL TREILEA: Tacî, limbâ blestem ată, taci. AL OPTULEA: M ergi şi priveşte. AL PATR ULEA: Jurâm ântul in loc să ne facă asemenea în altelor slu g i înaripate, ne-a făcut mai curând asemenea sp u rcăciu nilor fără de nume. Eu aici — fiere, tu dincolo — pizm ă. Eu fără încredere, tu veninos. Ne uităm unu l la a ltu l cu ochi p iezişi. P rivirile ni s-au ascuns verzi su b stra şin a fr u n ţii. Ne hărţuim urât şi facem poiatâ din altaru l lu i H rîsto s. AL ŞASELEA ( cu fu rie ): Manole unde-a fost toatâ noaptea ? De ce nu 1-aţî păzit? AL OPTULEA: în picioare a sta t în lunâ lângâ zid şi p rivea. Ce a lt era să facă? A L ŞA SELEA: De unde ştii? AL TREILEA ( c ă tr e A l şa selea ): Taci, a fu risitu le. taci. AL CINCILEA: Oh, sfada aceasta de valuri oarbe nu m ai sfâ r şe şte . ÎN TÂIUL: U n vân t negru a su fla t prin păduri pe la al treilea câ n ta t. A L NOUÂLEA: Ne-a top it carnea din obraji. AL CINCILEA: V ânt purces in ţara româneascâ va duce cium ă în tre m am e şi fra ţi. AL DOILEA: Ca o buhă pururea treazâ eu am v â z u t... b iserica lu i M anole aievea, aici, in faţa noastrâ. Şi se fâcea câ din pădure au ieşit m ulte feluri de sâ lb ăticiu n i, tot
247

Jurăm ântul d evin e cursă. mari şi miri. AL ŞASELEA: Gâlca grumazului nu-şi g ă seşte astâmpâr. Şi s-au sruturat.perechi. copii care au ieşit fârâ de oase din stratu l m um elor. AL SASELEA: Neghiobilor. De eram între voi. nu te-nroşitnei nu e nimenea. au intrat in bisericS şi s-nu inehinat în genunchi. toate dobitoaccle aveau incA praf pe genunchi. făureala n oastră stă ascunsâ ln gâoacea viitorului. AL CINCILEA: 0 fi aceea pe care D um nezeu o va voiALŞASELEA: Iatâ — eu o văd venind. fa ţă . Eu nu ştiu care va fi aceea ce întâi va ven i.. AL PATRl’LEA: Şi eu am vftzut biserica. Cu frumuseţea incă neajunsă în amiaza vârstei. Cine nu simte nodul in gât? Un nod care nu vrea sâ alunece! M-am intors şi am in gh iţit jurăm ântul ca ş i voi. Eu n-am nim ic de je r tfit. copii mici şi fâră de oase s-au apropiat in cete multe de biserică. Grozavă invoială făcurăţi. vor purta această patâ pe gennnchi. G ândiţi-vâ mai bine câ în vremea asta Manole stâ la pândă ca să facă pentru soţia iui drurnul intors. nu aţi fi sărit aşa de nechibzuiţi în fărădelege. in legânare dulce şi-n grozavă n eştire — o vâd 248 . CAnd au ieşit. TOŢI (sar cu tpaim ă): Unde e? Cine e? AL ŞASELEA: Piept. Şi eu cred cfi toate urinaşele ce vor naşte din ele. şi s-au intărit ca pomii tineri. Scoateti-vă gândul din cap. Copii moi ca melcii. de pe subt pietre şi ferigi. Şi eopiii au inceput sfl mfinânce var din zid . lin işteşte-te. Nu noi vom lega soarele de ţara noastră. Mie mi s-au deschis ochii. au căpătat oase sânătoase. D in pftduri. ALŞAPTELEA: Răspunzi jurăm ântului cu trei capete.. şi nici voi nu ştiţi. nâpăstuiţilor. dar praful nu se ducea. dar atât puteţi sâ ghiciţi de pe acum că a meşterului nu va fi.

Oricare ar fi. fiecare din noi a călcat jurâmântul.. acum aşa răsp u n d eţi... Care dintre voi se va atinge de ea? AL DOILEA: Eu nu. Doamne. sâ se facâ Argeş mare. fiicS luminatft. soţiei plecate scoate-i în cale şerpii pâdurii. N-am cearâ in urechi.. TOŢI (ca într-o panică. frate. umflâ cu inspum egare pârâul.. arâtare cu spadâ de foc in uşa grajdului sâ nu-mi vie fata cu ulciorut de lapte. Pe tine te-am auzit zicând: Doamne. nici sfânta Vineri nu m-a orbit fiindcâ i-am vâzut ţâţele uscate. AL OPTULEA: A cui va fi? AL ŞASELEA: A Iui Manole nu. Doamne. câQi suntem cu to ţii in aşteptare.. of. !n râscoala patunei toţi ne-am rugal. AL ŞASELEA: Atunci care? AL OPTULEA: Nici unul. ŞAPTELEA: Nici eu.. sorft curntA. Dar mai târziu când desculţâ şi nevinovată jertfa va apârea din vaiul de iarbâ. prefâcăndu-te in fulger sau muscâ rea..venind aşa în inchipnire.. AI. o vftd apropiindu-se trupeascft adiere prin iarba inaltâ. u rtă ): Manole! AL ŞASELEA: Astă-noapte. Pe tine tot aşa: Pune.. nouâ vor sâri dintr-o datâ cu jind şi chiot mut. Fireşte. ÎNTÂIUL: Nici eu. AL ŞASELEA: Şi jurâmântul? Of. lar tu ai murmurat la intâiul cântat: Opreşte-mi uevasta şi aţine-i drumul. Pe tine. A) unuia din noi de bunâ seamâ. 349 . şi nehotârârea clipei slâbeşte pofta de faptâ. soţie iubită. sâ nu poatâ sora sâ treacâ.. Toatâ noaptea v-am pândit. cel puţin o datâ.. te-am auzit rugându-te: Doamne. sâ se sperie de târâtoarele galbene şi sâ se intoarcâ acasâ.

AL ŞASELEA: Smulge-ţi părul! S fa rm ă -ţi capul de copaci! 250 . De asem enea eu zis-am: nu mi-o lua. AL CINCILEA: Fiică lum inată.. nu mai pot! AL ŞAPTELEA: încheieturile mă dor ca de apă cu zaiu. AL ŞASELEA: 0 .) AL OPTULEA: Mi s-a tras carnea d in obraz. TOŢI (în panică): Manole! UNUL: Unde stă? ALTUL: Să stea cu noi. toţi răsufiă adănc. Unde mi s-a sc u rs sân gele din trup? AL ŞASELEA (cu râ u ta te): Ha! P e A rg eş în jos. că tu ai adus duhul rău în tre noi. Mâdularele nu se mai simt.. că e mai frum oasă decât a tâlharilor de lângâ mine. Doamne.. ÎNTÂIUL (către Al şaselea): Mai bine era să nu te mai fi întors. poteca să n-o m ai găsească. nu. mai bine ia-i lumina pentru totdeauna. o! Soţie care încă n-a n ăscu t. (Pauză scurtă. AL DOILEA: Suflarea neagră to t din pricin a ta ne-a ameţit toată noaptea. AL NOUĂLEA (cu un v a ier): Soră cu r a tă . Dac-o fi purces să mă în v eselea seă . AL ŞAPTELEA: Faceţi ceva cu m in e. A cui va f i ! ^Numai a lu i Manole nu. N u . o. că eu nu mai îndur aşteptarea. ALTUL: Să vie aici. pe un mal frumos. Jurământul a fost cursă.. Fiică luminată.şi fiecare din noi a incercat să schim be m ersu l pecetluit cu jurământ al întâmplărilor. Soră curată.

ei tac.SCENA II M A N O L E ţ i ceilalţi M A N O L E (v in e în ce t. A L Ş A S E L E A : Manole. ( M u r m u r în tre zid a ri. TO ŢI (s a r la e l ) : Soţia ta ştie că nu trebuie să vie. A L Ş A S E L E A : A i făcut jurământul. Puteţi să mă bănuiţi de îngrijorare. şi bănuitor. A L Ş A S E L E A : N u -i aşa? Zidari. Zidari. Nu ştiu cum se face că veşnic eu trebuie să-mi deschid gura pentru nemulţumirea lor. Folosesc deci prilejul chemării lor pentru a-ţi cere o desluşire. dar ai ascuns jertfa. Meştere. de după ru in i. prin urm are în jurământul cu care punem totul în joc. eu ce vă spuneam? Gura păcătosului adevăr grăieşte. de când te munceşti cu gândul jertfei? M A N O L E : N u iau măsuri fără de lungă chibzuire. Dacă ar fi mai îndrăzneţi. M A N O L E : Câte n-aş vrea eu singur să-mi lămuresc din toate câte în ju ru l nostru se petrec. ei ţi-ar spune acum ce fiecare gândeşte: că legământul făcut e nedrept. o b o s it): M-aţi strigat? V -am auzit certându-vă — sau numai mi s-a părut? A L Ş A S E L E A : N u vreau să mă numeşti rău.) M A N O L E : Asemenea grea hotărâre trebuia luată numai după lungă chibzuire. Când tu apari. Vedeţi şi în asta un rău? Nu voi tăgădui că jurământul 1-am cumpănit îndelung. dar nu de viclenie. Vă este ingăduită orice întrebare. mult înainte de a vi-1 cere. n-am intrat cu aceeaşi putinţă de noroc. el a ştiut dinainte. 251 .

111 t ln f niiuciiiim] Al. Ai.: IVtitru *ttliirllt> tnlt'. I>nr liu lot nyn tlr llljoi |it»t* nf* mm'll )»• t ’t*l dc-Sun.r d t 'r t 'ii iiin vt'tlt>ii«n.TI'I. OfTI'I. t<(tr ln rA şlin n iii»i U fim iil.j(iitt ■uvAiiliil ilnL fflrfl |»ir*t.KA.: Niinlt' nu mnl r it’tlt'm.: N r> ol Itjutit M fl fnt i'iii ntonrtol AI.ipnl im îk * iiivftrtc riohun. '! Htfl nll tlf n ifl. TdŢI (f u iitriudtr): M ln rliin A l M lnrlunrtt UNtM. nlrl nmi |jmi tlt> m'uliitui. » m ifll fiii'tu n i (If jk' iu o n n r tn tiil l)< n iiiillo r ? | MAI MUl/ri: . MANOI. l>r Itci sttlr» <*. Al. n irr nt' n inciM/it. OITtM.KA: Uii mxl < -»ri> H in jfu r « a dt'/l(. rtirr iillAmlii »c |iriti noi rii firin ft’ rt'Mtrt’ ilcnrliiHt>.•r«n fin tu iiu i'tiil illn lr i> ilnlA «fl innl v ir nrt ijl vntlfl / . Ş A I’TKI.ţl l’rtrrt uriurtril Al. şl tot i i i j i i JiirAmrtntul t'iiit’ m > it iiiylit’ liil.i . Am flnpAi'lll rii vol forul.KA: Al volt u rt jh> jirin/. rfit niii n u lcrll vftrtt'jiil ut'liotnrArli. dnr (Inlirtmln lin.(iliî.K: lnl'A|itiitrrn nr f| rrtrtlln prin on innrtyi.KA: l ’ rin Ii ' k a i i i h i i I.ŞASKl.lililo r iil di. (’di't’ Vn fl? Am inrtKlll mimrtriil n trli'lo r tllii nrtltuisîn •lf niii: rnii’ v« fl? O. m o Liilbtiic «I Ini'Krt n|iA nt' tlonjiiirtt'. Am tinpnrţlt ru vol cortul. tontt' lt> «lir.Inrrtmrtntul c <1ohfrtcut! Al. t’ l prlltru Kl.I r lt'l liuli' tl > ■ ft'iiK-ln c ii rfli (>fl ifiilhiui/} i/l iilr io n r i' « u h ţ l r l ? a lii |ii l(lv (ir «I w>tt'ii|ilrt inijinM flliuir»' t. Im Jtii'flniflntiil nti’Ntii n » l’ont l'rtrtit jion tn i noi. 1)1n(. MANOI.TUI. I'ii.KA: In nol 11 font ndi'vrtr. iit'-iiin lio lr t r f it jio n ln i |i(rn|nrt<. .'(■.i fi jm ltit nrt vrt iiişpI? t’iinlr. pcnti'ii nt nt'Hiii » rt nflflin rA tn iii stnt tnirt’ noi itinlirrt m -«Ii't»«|»trtI m .i 111 fiu-Mrt iirlKiujii.K (cu rm rm tiiilr) : !)«> In o v ifiiii*. AI. ClNt'II. şi lotuşl v iini lnl iim |ililin>n dr p0 iin (drm |«* t rMldlt (firm ^l j>rt»n«**i v < 1111 dnt o nlrt mnl ii». Ş ' lutiiyi m nru invlmt . g ţl m jtii to(i. Al.Şl Aţn tjl cl.

. i H u u a d in u n o n ţ t i . ik I i i -o ? I ! A l . V i n e f e m e i e d i n m i a z i U i . Ş A S K L K A : In s f r t r ş i t . rtis u fld gn \ b it. .liirAniAntul trtu a fost minciunA. TO Ţ I: A I. (i n i r p i l K a l b c n A .n n n i s p i m d e ţ i IIiiiiA i li i i i i i u ' i i ţ n t'K I N O I I A M IR A .u la ri. . .a m c r o d o ! IINHI. S A S K l .a m c r e d e . A l. V i n e . .n i is pit. Ş A S K L I Î A : Ş i tlucfl ni s t r i g n . K ( ( ) p r t v r 'f t f i n U m n i t ft nu mui g < )m ic ft^ . p u t e m p le cn ! ( M i r a se apmpie. . ( Pr frţete eelor nouil M IH A utuirr.i n n f l! M on rtel P c n tru z id u rile tale! M A I M U I i Ţ I : N e . ( S n t i p d la / U c i o a r f l e l u i M a n o l r . . T O Ţ l : N u U '. .M A N O I . M l R-l A I . llil'l iiiiu M A N O I . H A ( t > i hu I c )'.it sA f a r e m i n o n r t e ! AI/|'M: Sfl u c i d e m i u b i r e ! A I . 011 n u ! M n n o l e î (H os t'fte.Ţ II: H N U I. K : C e v r p ţ i ? Srt nt ri K I n r p s p r e i n i a zA z i : D o a in n e . \ u . t o t nu t e . Cum no-ai d o r i t ..: . m i. aşo sâ f i i i n ş e l a t . T U I .) S C E N A III Ac na şi ... ) TOŢI ( n c u i p f t la M )■ .) K i n ţ i /.o s u l i ţ A . I? . t Ş i t>plc<Ht\ f r u n i i l t . ) v o i n i c i l o r . din funrl.: M ii u . . cu un s u n is s p e r i a t ) : nourt u oi j r a ş i . Jji cu M a n o l e z o r e . ( ' u m ih' ni i n ş e l n t . Lu b A t a ie d e .o nşa sâ ţ i se trttrtmple. : I V c n r e n i r i d r n c u l n i r i r e r u l nu l e v r e a ! U N U l .

Nu-mi răspundeţi? Altădată venind. U nde-i omul pe care 1-aţi prins? Am venit să fiu m ărturie acestei în tâm plări neomeneşti. fostul c ilu g ă r. Se pare că stareţul Bogumil n-a minţit. şi le lasă să cadă n eputincios. şi-acum feţe de ucigaşi. Tu eşti pescarul? Tu eşti ciobanul? Tu eşti câlugârul? 254 .. din mâini păcătoase. Stareţul mi-a spus credinţa ce um blă printre oameni. — d a r crezi că poruncile de dincolo au devenit de prisos din pricina prăbuşirilor de-aici? (Către zidari. ii in fru n tă m a i m u lt in tre b ă to r decăt din c on v in g e re. Ochi de sfinţi aveaţi. De ce nu răspundeţi? — Aşadar totul e adevărat? V ă este cugetul incârcat şi staţi in ruşinare. Vrei să schimbi pravili scrise cu fu lg e r — ca să izbuteşti in meşteşug? Nu-ţi poate fi spre bucurie că sunt aici. De ce tăceţi? N ici unul încâ nu m-a privit in ochi. Bârbaţilor negri.) Nici tu nu-mi răspunzi? (b ’edumentă. Numai barba vă lipseşte. ră u ai fo st sfâtuit. N-am crezut — şi totuşi am venit să impiedic asemenea faptâ! MANOLE (Care-şi strănsese n u m a i b ra ţe le de coaste. sălbaticilor! Luaţi şi beţi. să vă lu m in eze pe d in ă u n tr u . sângeroasă.. ci şi a voastră..j MIRA (că tre M a n o le ): Meştere. pnveşte spre to ţi. Lndemnul lui şi hotărârea voastră. d a r totul e aşa de neomenesc că nu e cu putinţă. bucuria nu era num ai a Meşterului.) Şi voi? Nu m-aţi aşteptat. o nouâ piedică in planurile voastre.) V-am adus vin. şi I apucă u ş o r de barbă..(S e duce la al Ireilea... Ce feţe aveţi! Parcă aţi ieşit din groapă. Şi pâine albâ v-am adus să vă abat inspre gânduri mai bune.

) Tot a pierit din oasele voastre: carne.. aşa nu-mi place să vă văd. luminâ..) M IR A : Unde ţi-e lucirea din ochi? (C ă tre to ţi. în adevăr. încruntarea de asemenea.. Astăzi când nu mai este pâgân...) M IR A (s e liită la ei. Ei. aţi voit cu tot dinadinsul să. Acum sunteţi albine ameninţâtoare într-un stup mort.. dar se lucra. suflet şi voinicie. (A p u c ă pe un ul de bărbie şi îi indreaptă capul. nu! (C ă tre u n u l. răstoarnă in m iş ca re vreo trei zid a ri.. copii bătrâni şi încruntaţi. şăgălnicia ei speriată se schimbă in fio r . cu feţe de m o rţi. 255 .. ce ila iţi se dau inapoi..) Ridică şi tu fruntea asta de plumb! TOŢI (R ă m â n n e c lin tiţi.. s azvârle între ei. v-aţi putut gândi? Astăzi când toată lumea e creştină.) înalţă capul ăsta greu... Altădată se lucra aici cu zumzet ca într-un stup... şi în loc s-o iubiţi — s-o închideţi subt piatră şi v a r? ! Copii sălbatici şi fără de veselie.A L T R E IL E A (A plea câ fruntea. Tristeţea e păcat. Şi tu! Gurile sunt strâmbe şi nu mai au puterea să râdă. Fără rost. N u aşa. şi până şi copacii şi dobitoacele sunt creştine? Şi adică ce fel? V-aţi gândit să prindeţi vreun biet rătăcit prin păduri şi să-1 clădiţi in zid?! Au cum? Să mergeţi în munte şi să furaţi din turmă vreun cioban neştiut şi să-1 zidăriţi între cărămizi? Aşa râi cum sunteţi. aţi fi fost poate in stare sâ ispitiţi între voi vreo băciţă trecătoare. in cerc. cu un ţ ip ă t ): Meştere! M A N O L E ( m are şi sinistru.. Gândul morţii a schimbat sângele vostru în venin. oameni şi creştini..

TOŢI ZIDARII ( î l ţin tu iesc cu p r iv ir ile şi fa c un pas in ce rcu in d u i.. M IRA: Râmân.. Vreau sâ mă trezesc. Mira.. Voi rămânea aici şi n-am 6â ingâdui stingerea omului..) MANOLE ( se încruntă cu u r â ): în lături. de aceea am venit ca sâ stau. un jurâm ânt — Mira.. E l iţ> < p h n d e *o{ia df’ m nm 5 şi vrca * o smulgă dtntre e i): Mira! MJRA: Acum ştiu tot. stareţui Bogumil!! Mi-a spus câ aici trebuie să se facâ raoarte de om. aici vreţi sâ jertfiţi un om intre ziduri. Făcea spume la gurâ stareţul şi bolborosea... cine te-a chemat? MIRA: N’imenea nu m-a chemat. MIRA: E 1 singur e de vinâ: duhul care la toate relele impinge.) A L ŞASELEA: Un jurâmânt s-a fâcut între noi. nu. tâlhariior!! ZIDARII ( I I privesc lung.... Dar nu ştiu. nu. fireşte câ râmân. Nimenea nu m-a oprit... MAN’OLE: \u ştii incâ nimic. Dar o nelinişte m-a cuprins — şi iatâ am venit sâ vâ opresc.. nici o indoialâ nu mai este..după obiceiul lupitor.. câ omul nu-i o lumânare de Etins cu douâ degete rauiate in apa spurcatâ a gu rii... Meştere. Am venit! MANOLE: Mira — pleacă. Acum ştiu. Şi eu am stat la gânduri şi n-am crezut. E! v-a indemnat la râu. 256 . M ANOLE (c a sugru m a t): Da. Vreau sâ fie numai vis râu. E o crudâ nebunie. râmâi.. ci biserica nu se va inâlţa pânâ când nu se va zidi In ea viaţâ de om. Meştere? MANOLE: Mira. nu se poate!. nu se m iş c ă . astâzi mâ p riv iţi aşa de ciudat.. nu! N u se poate.... MAN'OLE (t tn g ă sfâşietor) : Mira. Mira! De ce? MIRA: Ce e.. Din tâcerea voastrâ am în ţeles că e sdevărat..

noaptea sul de foc — un jur&mânt stâ veşnic vâzut. 0 schimbare s-a petrecut. ci in umbra lui. de asemenea. acum sâ nu mai pleci. Poate v-a vrâjit cineva de v-aţi piexdut cugetul. acum sâ râmăi. asta-i.. Uite.) M IR A : Te dezleg de jurâmânt.) M IR A : Ei. Mira. V-a scuipat fiară câlâtoare. Lasâ-ne sâ ne sfâşiem singuri aici. Şi voi. ÎN T A I U L (A p tea că fr u n te a . Şi nu mai ştim ce e. Şi am pierdut orice rost şi nu mai ştim încotro. lângâ voi nu s-a oprit? Meştere. ciobânaşule? Şi tu ai jurat? In loc sâ fii vesel. Pe toţi vâ dezleg. şi nu m*i şUm incotro. intre noi s-a sâiăşluit gândul. feţele voastre! E o intrebare şi o spaimâ in toţi.ParcA Diimnezeu s-a intors acura cu spateie câlre m>i şi stâm in umbra lui.. intre line şi ei s-« sâlfişluit gândul morţii. Am urcat să vâd suflete bune.. . M A N O L E (i s t o v i t ) : Da... N-am venit sâ vâ vâd innoraţi. Ziua nor nemişcat. Cazi in râtâciri. Mira. Z ID A R II (F a c iarăşi un pas ineercuindu t . luminează-ţi fruntea.j M_A. Mira. Pleacâ. zidari.) Şi tu ai jurat? A L T R E IL E A (A p le a că fru n te a .\OLE: N u . Sunteţi deocheaţi de vânt sau de pâdure. 1 7 C'Natnda nr. ce te-a orbit câ nu mai vezi ? — Cine a jurat ? (Se apropu dt intăiuL ) Şi tu. in loc să umbli prin pâduri fârâ griji. Saii vâ inchipuiţi câ e lucru uşor sâ — ? (CătreAl treilea. Şi poate nu mai st&m in faţa lui Dumnezeu. M IR A : Meştere. Prim âvara pânâ sus in plai a ajans. Şi nu mai ştira ce este..

De ce taci? De ce tăceţi? Unde vă uitaţi? L a ce p riviţi? TOŢI (T a c .) Un jurâraânt ne-a-nţepenit aici pentru totdeauna.) MAN'OLE: înapoi. Cu braţele te voi incinge: să laşi biserica. viaţă de om in ziduri nn veţi clâdi. ce te-a o rb it că nu mă raai vezi? Ce te-a asurzit că nu mâ mai au zi? M an o le.M ANOLE: Vantul sunt eu. tâlharilor! (S c recu lege. mâ voi ruga de tine trei zile . în felul acesta slava bisericii nu o vreau. Şi priveşti in sus. nu se poate! Cine v-a innebunit? De ce nu-mi vorbiţi? Uite. Manole. ai mai vâzut minuni inâlţate pe moarte? în tre noi toţi un gol s-a câscat — şi întru mare ameninţare ne-am p iro n it locuJui. A stâzi şi incă puţinâ vrerae să te mulţumeşti cu mine. ) M IRA: Manole. Lnâltimea cu nici un răspuns nu se îndură. A i sugrumat in tine — glas ridicat din inim ă. Fiara călătoare a ieşit din visul bisericii. M IRA: Nu — nu —-! Meştere. Voi da de veste în vale să nu se apropie nimenea de voi că suntcţi porniţi spre ucidere. V'reţi să faceţi negru din ce-i alb? V re ţ i să tociţi tablele de pe munte? Vreţi sâ inăbuşiţi p orun cile ce ni le cântă tot sângele din trup? N u. că mai târziu râbdarea totul invinge. ce nim enea n-a mai incercat. din râsuflarea ta lu n g ă ghicesc adâncimea durerii şi puterea cu care te stăpâneşti. împresuraţi de soartă şi ură. şi in tr-o clipă de deznâdejde aţi voit să incercaţi. şi atunci vă iert! A L Ş A S E LE A : Un om sau biserica? Ce e mai rnult? a58 . M IRA: Manole. Şi te uiţi în jos: fâră scâpare.sâ vii acasâ. vre au . ZIDARII (S e apropie incâ un p a s . răspundeţi-m i câ v-aţi redobăndit cealaltâ hotărâre.

dar tu ai puterea cuvântului. C ărăm ida o strănge peste piept şi nu rnai găseşte aer. M IR A : M anole. bvin sau netrebnic.. sloboziţi-1. Manole? Dacâ eşti tu — ( Se inloarte către zidan. voi sunteţi nouă. M anole.) M eştere! Poate-aţi p n n s pe cineva şi 1-aţi legat in pivniţi. (Cu spaimâ.. Aşa cum staţi acum ..) M A N O L E ( o ( i n e ) : N u .Omul e ceea ce etintern. izbăvin d fiinţa închisă. zid in juru l nostru — 1 1 puteţi impiedica! (Aţieaplă pufin. Cine e? V reu n călu găr a fost. L âsaţi-m ă! Cine e? V reu n cioban a fost.) Sau poate aţi şi clădit pe cineva in zidul de a d ? (S tngă. (Vrea să mcargă la zid..) A L Ş A S E L E A : U n jurăm ânt s-a făcut. ) Dacă e el. 3 & 9 . — tu eşti singur. Sau poate. nu! M I R A : M i s-a părut un vaier din zid — (Strigă. Glasul s-a auzit. pe mine mă izbăveşti. induplecă-le indârjirea şi zădărniceşte-Ie ţinta.) M eştere. duee măna la gurO. Ochiul vo stru nu s-a Lnfriroşat? Lăsaţi-mA să-i deschid.. fiecare — lăcaşuJ e ceea ce unuia singnr ii e dat sâ infâptuiască pătruns de cea mai inaltft tainâ cereascâ! M IR A : Cine a luat hotărârea? Tu. M îra. ei sunt — ei vor. înmoaie-le cruzimea şi intoarcele d rum u l. Cine e? V re o fem eie în trecere aţi răpit. şi-1 puteţi opri..

Aşteptarea şi suferin ţa pe toţi ne-a secat. UNUL: Tu să vorbeşti. Cineva ne-a incercat. dar tu ne ierti. dar nici pentru noi nu e mai uşor. A mea a fost patima. MAN'OLE ( r id ic i fruntea. 260 . Cap fierbinte. MANOLE: Mira — nimenea nu e inchis... Acum e totul.Ea a plecat poate sS ducă vreo veste şi voi aţi silit-o sâ intre în zid. că a ta a fost patima de a clădi. A L ŞASELEA: Cu amin şi cu capete plecate.) MIRA (it măngăie pe cap) : Meşterul meu. ( l i ridică nâinite şi-şi ingroapă f af a in ete. P ă r negru. A L ŞASELEA: Cuvârit lui Vodâ am dat. Mira.. Cârtind am greşit. N u . Ce duh greu stăruie intre noi că nu putem întinde mâini de lumină unul spre altul? MANOLE fse sufocă)'. Şi-un legământ am fâcut sub privirile Ziditorului. loviţi-m â. Despicaţi-mi ţeasta asta osândită sâ rămână pământ sterp. MIRA (nespus de ru g ă to r): Manole. tu eşti astăzi cum niciodată n-ai fost. Vorbiţi — voi. luaţi piatra cea mai grea. se u ită n e s ig u r în j u r ) : Fraţi zidari. biserica s-a tot prăbu şit — cu cât se prâbuşea — patima creştea. că totul e de inţeles. eu am fost. aici.. un cuvânt ne-am dat toţi aici. Vai nouâ. Meştere. nu pot. Eu nu ştiam. eu am fost al patimei. n-am prins pe nimenea. Greu e pentru tine. se s c u tu r ă . MANOLE: N’-am prins pe nimenea. MIRA: Atunci ce e ? Ce umbră s-a coborât peste noi ? Cine a indrâcit privirile? Ce plumb s-a strâns in jurul picioarelor? Ce vrăjmăşie întunecată şi îm potriva cui a închegat lantul lor — pe care nimenea nu-1 poate sparge? Manole. Mira. în creştet. dă-mi mâinile tale.

astfel sufletul tău se vâdeşte cel mai curat. ci altar. Am auzit vaierul.. Te potriveşti în ceruri şi te-ai rătâcit intre noi. M IR A : Pe bâtrân 1-aţi clădit. linişteşte-te. De-atâtea ori ai fost izvor de munte. pe Găman.. el nu s-a mai intors.) M IR A : Meştere.M A N O L E (s e rid ică enorm spre e i): Privirile lui crezutu-le-am scut! îri lâturil (N i c i unul nu »e mLşcă. M A N O L E : Găman nu e aici. M IR A (c u o ra ză de in s e n in a re ): Manole. M A N O L E : N ici un vaier n-ai putut s-auzi Mira. Acum nu mi s-a mai părut. — aicea nu e nimenea prins. Slugile tale nu sunt in toane azi. fiindcă. Unde-i Gftman? M A N O L E : N u . nu prea inţeleg ce vorbeşti. Acum eşti aici incâ o datâ: nici căprioarâ. M IR A : A m auzit vaier în zid. — Pe bătrân 1-aţi prins.) M A N O L E (s lă b e ş t e ): M ira. slăbesc din toate încheieturile! M IR A : U nde-i omul pe care 1-aţi prins? Lâsaţi-mă. totul e numai... şi jurârnântul cu care 1-am învins.. De când a plecat cu voi în noaptea ceea târzie. nici izvor. deschide-mi drum. Ce înseamnâ sudoarea de pe fruntea voastră? Pe Gâman 1-aţi zidit. A lta r viu între blestemul ce ne-a prigonit. când coborai de la noi.. Z ID A R II ( S-adună .. Vreau să-1 văd. fa c zid în ju ru l e i. Totul e numai o glumâ şi aţi invins blestemul? 2 6 1 . Tu ai venit sâ scapi un om de la moarte.. ce sâ-ţi mai spun? Deatâten ori ai fost câprioara neagrâ când suiai drumul la noi. Mira. oameni de glumă rea. Mira.

tu. şi copiii noştri care vor veni. îm prăştiind din coperişe soare pentru toţi muritorii. tu — totdeauna eşti aşa — numai glanul tâu să se audâ. MIRA: Pe la Sâmpetru? Clopote. MIRA: Da? Atunci cu atât mai bine. Manole. ce bucurie. apoi cu inseninare neomenească) : Curnpâna voaslrA nu se mai clatină. Mira. Cine-1 va auzi? îl va auzi mama care a fost. biserica e prirnită? MANOLE: Pe la Sâmpetru va strălu ci şi clopote va avea. nu. Numai tu. MIRA: Vezi. într-o duminicâ mă voi sui să-l trag la intâia liturghie. însenineazâ-te. pe cel raic nimenea nu-1 va auzi. în câteva zile şi nopţi biserica va fi intreagă şi va străluci intre munţi. MIRA: Manole. făcând 262 .MANOLE: întreabâ zidarii şi atunci facfl-se voia lor. Zidurile nu mai cad? în adevăr zidu rile nu mai cad? MANOLE (p ie rd u t): N u. Incâ o datfi a hotârât nenorocul. Limba stă neclintită. ZIDARII (seitlen (ios): Blestcmul e b iru it! MANOLE (ş i adună p u te rile p e n tru u lt im a t'ncercare. MIRA (cu bucurie): Aşa . zidurile nu mai cad. Aceste ziduri crescute nu se vor mai prăbuşi. ştiam câ vii purtând grija altor vieţi. Priveşte zidurile. Manole. Şi n-aţi clădit pe nimenea în ele? MANOLE: Nu. Mira. Mira.. Ştiam că vii speriatâ. în sfârşit ziduriie nu m ai cad. MANOLE: Tu. MANOLE: Al tău va fi atât de curat câ numai în cer se va auzi. CeJ m ai mic eu vreau să-1 trag mai întâi.M anole. Şi atunci am glum it. Nuraai stânga cântarului meu cade-n prăpastie fâră fund.. Dar cum pe cel mare îl voi trage eu. Totdeauna tu.

M IR A : M i-e ingâduit sâ rad tare? M A N O L E : Asta ntt.Cu mine? M A N O L E (c u glas ir e a l): Cu tine. pe cnre-1 votn face cu tine. Aeum tot aşu ne vom juca de-a moartea. Căci vezi. M IR A (c u oarecare nedurnerire): Rine! ( S e u ită cu o o cltire nprr a oa rc. iţl aminteşti. M IR A : Cu rnine? — Nu înţeleg. tu o nâ-ţi culci capnl pe trepte. acunt te voi culca în zid. Un joe de nlbA vrajA şi mtutiecntfl rnagie. Cflnd ne-nm întâlnit cu stângftcie întfti. şi poate ai a-o iubeşti mai niult pe ea decât pe tnine. Dnr n-nre a face. Mira. Şi-npoi aşa se şi potriveşte. Poveaten eu jertfn omptienecfl e numai nşa — mi joc. N-aş tnai şti ce trebuie sfl fne şi mâna mi-nr tremurn. Mnnole. 8ă te sileşti sâ gltimeşti. sâ mâ rog. atw . (•'iindeâ m-ar turbura şl mi-ar abnte gândul in oltft parte.) Dncft tiu e prea tărziu. Vn trebui sfl l'im cu luare-aminte.. fiindcA tu eqti nici — din îivtâinplare. o dimineaţă ca asta era. ca intr-o sltijbâ in faţa pristolului. Dneă zântbeşli. M IR A : Bisericn vn sta. de nsemenea e bine. . şi chiar de va fi rece zidul. Atttnci te-ani culcat în iarbâ. Ett ce vn trebui astâzi aâ fac? Sâ-nchid ochii. Daeâ-nehlzi ochii e bine.. M A N O L E : Mult nu e de atunci. V a trebui tot titnpul să zâinbeşti. ce vom face cu tine. îl invingein c-un joc. blestemul de cnre vorbirâm. Doar să înduri. Fiindcâ între toti şi tonte tu eşti oen ntai pornită spre joc..pe bftrbnţii sâlbutici. să tnc? M A N O L E : Nitrtic ce n ar fi firesc.. Sâ parâ in adevâr câ nionrtea e uti joc. atn fost npronpe numai copii şi-am inceput in neştire să ne jucăni de-a viaţn. eă vreau să mfl întorc inapoi încă înninte de n se face nminzâ.

) M IR A : Ah. 204 . aţi auzit? în cru n tarea s-a sfârşit. Şi am venit într-o fugă. Parcă şi sprâncenele le-au mai crescut peste uitătura piezişâ. să râzi. M IR A : Eu glumesc des.. — Dar ăştia să nu se mai încrunte că-mi pierd orice plăcere. Şi mai ales a stareţului. p regătiţi ţă rân a şi tot ce e de pregătit! ZID A R II (S e pun în m iş ca re . La început j iu prea cre- zusem stareţului. Uite cum îmi bate inim a. dar când glum esc alţii cu mine. cum altul nu ţi-a fo st.. ceasul — acesta ar trebui — să-ţi fie scump.) M A N O L E ŞI M IR A (S e p rivesc lu n g . mă luase spaim a. nici la al doilea. să vă bată inim a la fel. Poate sunt cam p rostuţă. în degete iţi lâcrimează inele de fier. cum m-am speriat. (C o p ilă ro s . fiindcâ — fiindcă — mă vezi şi te văd. M A N O LE (p ie rd u t)'. pe urmă am stat în nedum erire. Da. gândeşte-te sin gură.M IR A (c a un copil)\ Am să mă joc cu voi cum doriţi. apoi fâră sâ-mi dau seama de ce. M A N O L E : Ochii îţi sunt incă plini de nelinişte. M IR A : Las’. dar nu. în ch ip u iţi-vă — copii.. 0 să fac şi eu. bunăoară. când clădeaţi biserici din nisip! Luaţi uneltele.) Să plesnească. Acura începe partea luminei. Să scorneşti odată ceva grozav. — Priveşte soarele şi tot ce se poate privi. M AN O LE: Zidari.. M AN O LE ( o m â n g ă ie ): Suflet bun şi în alt eşti tu. Nu m-am odihnit nici la stâlp ul în tâi de hotar. M ira. închipuiţi-vă în trecut. cu treizeci de ani înapoi. nu prea inţeleg. D a r las că râd şi eu o dată de voi.

Z ID A R II (L u c r e a z ă la z id . ca să intri desculţă în zid. M IR A ( î ş i d esfa ce op incile-sandale. N oi. Ochii aceştia au fost fâcuţi sâ se bucure de verdeaţă.) M IR A (s u s p in ă u şurată. ( O p rirtd e u ş o r c u b ra ţu l. de lucruri mici. oameni răi. am speriat ochii şi inima. M A N O L E ( o m â n g â ie ): Viaţă fără pereche eşti.. şi de bucuria că nu e nimic. se-ntoarce spre e i ) : Ei de ce tac? A ltăd ată erau mai fireşti. şi picioarele cum imi tremurâ.) . M A N O L E ( c u lin iş te n e o m e n e a s că ): Ieşi din încâlţăminte. D ar lungă şi fârâ de sfârşit minunea. Tot trupul îmi trem ură ca o apă. M IR A : De obosită abia mă mai ţin.M IR A : A h . şi de spaima curmată. altădată — nu mai.. Trup tânăr. sau trei. să le am când ies — că altfel mă dor tălpile de pietre — când calc. de ape şi de furtuni. Altădată să nu mai glum iţi cu atâta cruzime! M A N O L E : N u . Inima a fost făcută să iubească şi niciodată să tacă. V a ţine mult jocul? M A N O L E : U n ceas — două. şi pornesc în pas lin iş tit spnt z id u n . M IR A ( i l p riv e ş te cu m are şi lin iş tită iu b ir e ): Meştere. Sânge fără păcat. s p rijin in d u -s e cu o m ănă de M a n o le ) : Unde le las? Să mi le aduci lângă zid. M IR A : N um ai atât? M A N O L E : Jocul e scurt.

Pe locul u m lf in zid M ira ed e tot acopenli cadr un minunchi de raze. Otravâ şi slavâ cuiegem din fapte. cu un mcepnt de scitelp in tr-o parte. Zidarii iucrenij repede.A C ri I. Daţi sfoara şi plumbul.jos. să-nchidem viaţa in zidul de jos. Vai. Copii pe scâri unul peste altnl. A L T U L : Zvârliţi tencuialâ. ÎNTAlUL: Ucideţi nâdejde de casâ şi vatrâ. ALTUL: ALTUL: ALTUL: A LTU L: ALTUL: Scânduri şi cobile. Manoie. «I treilea şi întâiul zidar . A L DOILEA: Sus scânduri şi bărne. Măna nu se-opreşte. zi lungâ şi noapte. cine ne-ndrumâ? Oh. Zidnrii pe scliele. SCENA I (M A S 'O LE . AL CINCILEA: Isteţi fiţi ca şerpii §i blânzi ca porurabul. ALTUL: Var şi cărăroidâ. Ochiul de apâ. C O P I I I . ) AL ŞAPTELEA: Zvârliţi tencuială pe coapse şi os. AL NOUALEA: Obliţi cârăraidă cu ochiul de apă. Z ID A R II. Tot tim pul zguiuot de muncâ ţi de unelte. işi dsu cArâm izi. Zi şi noapte. N'oapte şi zi. A L PATRULEA: Din gura de iad şi-nvinsul mister — noapte şi zi creştem spre cer. Urmaţi-mi mâsura. ALTUL: Sfoarâ şi plumb. A L P A T H I L K A Zidurilr ndtc*te. Ciădiţi-mi iftcaş din luminâ şi piatrâ. Manole umbli a£itat. nimeni nu scapâ. Mi .

bâieţi. A L T R E IL E A Z ID A R (fo s tu l călugărj: !n tot râul şi un bine. Lucraţi. Fftrâ repeoe. AJL. Sâ nrrtexe vaierni in zid! ( Ptnaefte cu btetul. fârâ foan»e. plexntnd pesle ei un bict fantantic de lu n g ): Lucraţi. N u e cineva sâ lovvascâ trupul. ce departe auntem uaul di> altul. soare şi ceruri mari. A L T U L : N u dorraiţi. Oh. bâieţi.) aî7 . Sufletui a bAut fapte şi poveşti amare. A L P A T R U L E A : Să nu râmânem inapoi de nici o parte. lumea doare. sunetul doare. s£ simt rel puţin o ciipâ durerea 111 altâ parte?! O. vaienil sâ incetece în zid!! A L T U L : Lucraţi. zidari! U N U L : Lucraţi. lucraţi zidari. băieţi! M A N O L E : O. deasupra aceleaşi păreri f4râ s-aducfi vindecare. M A N O L E : Var şi cftrâmidă. xidari! Fârâ odihiU. bâieţi. A L Ş A P T E L E A : Ciocanele râsune pânA departe ca ua zângânit de luptâ. incepeţi dincolo de naos. A L DOILELA: Noapte şi zi creştem spre cer. fărâ sete. A L C IN C IL E A : Suntem in toiul muncii şi tot mai strigaţi. ce departe!! Mai repede. M A N O L E : Doare lumina. mai repede!! soriţi.A L T IIL : Venin şi slavâ! M A N O L E ( urlă . Toată vremea petrecuti aici e un adaos. vaierul! De-aici re poartâ mai desehid? Lucraţi.TUL: Timpul petrecut la clădirea unei biserici nu »e pune-n socoteala vieţii. zidari! Cine clâdeşte bbseriei triieşte mult.

Doamne. (Sfoate un uaier surd.Argeşul sâ se umfle cu vuiet. dar vaierul e lung. A L TREILEA Z ID A R : Câteodată parcă şi eu mai aud ceva in zid! A L T U L : Oare mai trâieşte? Sau nu mai trăieşte? Ca sfi nu auzim. A L C INC ILE A : Oare când a inţeles? Când a inceput să se zbatâ. a fa ră de M A N O L E A L DO ILEA: Meşterul nu mai găseşte odihnă. Se duce. A L T R E ILEA ZID A R : Lumină de care fu geau umbrele.) 268 . (V n grup de fete & ţem ei i ine d in d re a p ta . ÎN T Â IU L : Astfel una din alta s-au aprins intâmplările. Se duce Ln umbră. a fost aşa de bună că nici la urmă n-a inţeles. (Dispare n dreapta. ca să nu auzim. Să nu se rnai audă chinul din zid. în tânguire se duce. Şi ea nu inţelege nici acum. ciocanele tot mai tare — au lovit.) Manole — Manole — Manole. Eu cred câ a aşteptat fârâ tristeţe. speriată doar că jocul ţine prea mult. Se-ntoarce la ziduri. tot mai tare am vorbit. Se-ntoarce. era de mult inchisâ. jocul a fost scurt. ci se m iră din zid sau din cer că noi tot ne mai jucăm.) S C E N A II T o ţi. sâ se inteţească şuier prin copaci. şi femeia din miazâzi a răm as a lta r in tre blestem şi jurământ. după iid u ri. năuc se-ntoarce.

Femei plângând tot drumul de vestea soţiei din zid. A ltele de mai departe. G R U P U L D E FE M EI (Se-ntoarce. de unde şesui işi schimbâ num ele. privind zidurile. Cărăuşii de vie!! (Vm din dreapta trei cărăuşiJ 269 . Din toate pârţile vin în cete ca pâsări câlătoare. Sfioase. — A stea au fost de unde râul nostru limpezeşte Dunârea tulbure. şi in spaim a lo r de necunoscutul bărbat se cred miresele m orţii. aprinse.IN T Â IU L : Inrăşi femei. Şi unde a arătat n-am văzut nimic. A L T R E IL E A Z ID A R : Vorbe. Nim enea nu ştie de ce. Nici turn. altele un ceas. Toate-şi inchipuie cu în fricoşare că suntem mai tari decăt iubirea noastrâ. Pe urmă pleacă şi tot drum ul pănft acasă surâd numai in amară şi dulce tâcere. Î N T A lU L : U na a arătat cu mâna ca spre un turn. Unele vin cu miros de scoici din ţinutul bălţilor galbene. ocolind. privind ta z id u ri. Pe urmă se duc. A L D O IL E A : A ţi luat seama la ele? Se uitau toate in sus cu m ult deasupra noastră. Nici pasăre nu era. altele numai vin şi se-ntorc. vorbe — jumâtate adevâr. Unele stau o zi. se pare că ele îtiţeleg mai m ult decât au putut să înţeleagă lângă vatrâ. p a rcă a r vedea biserica intreagă: dispare in fu n d . şi dacă le-ntrebi — nici ele nu ştiu. V in stârnite ca de-o primejdie de sfârşit de veac. incep a veni de prin ţară.) A L T R E IL E A Z ID A R : Cete in aiurire vin şi pleacă. chip câ ar fi văzut ceva. jum âtate închipuire. deşi răm âne acelaşi. istovite. dar aici lângă schelele infăptuirii. Când sunt aici. uitâ pentru ce au venit. Toate deopotrivă cască ochii mari şi se m iră şi nu întreabă nimic.

încearcâ-le şi aseamănă-le totdeauna cu cele curate din brâuJ ploilor. cu păr de mistreţ cele lungi. cum ar fi bunăoarâ inima încercuită cu spin. cuie m ari şi mici. să nu fie cu semne papistăşeşti. Toate astea pentru biserică. scoabe de fier. forme. stranele le tăiem aici. zugrăvelniţe. lemn de stejar uscat in cuptoare de meşteşug. fără altă amintire. de la turnătorie clopote. cu fire de coam ă cele scurte. Fiecare cu şase telegari. Urechea ţi-e bunâ. A L TREILEA ZIDAR: Plecarea v i s-a hotărât. A L DOILEA CAR ÂU Ş: Eu la Sibiu. (Către întâiul cârăuş. Ţine minte: aerul de-aici — d u h u l cleştarului. Pe urmă — intoarce-te: aşa — vezi cu lo rile lum ii noastre? Toate din soare sunt. (Către At treUea coriiuş. pentru catapeteasmă u leiu ri. încearcă-le sunetul. La fel să fie cu lorile pe care le cumperi.SC E N A III Cei ilc mai inainte şi eărăuşii. A L TREILEA C ÂR ÂU Ş: Eu la Târgo vişte. A L TREILEA ZIDAR (c ă tr e î n t ă i u l c ă r ă u ş ): Scheilor gureşi le laşi braşoavele.) De la Sibiu.) 270 . ÎNTÂIUL CÂRÂUŞ: Porunciţi.) Tu la Braşov. Dar pot să aibâ semn: Hristos culcat în tr-u n potir. să se potrivească aerului de-aid. şi nu uita mâtasea. (CătreAt doitea cărăuş. Rămâne cum ne-am inţeles. şi te înţelegi num ai cu saxonii cinstiţi: aduci piele. Pentru nevoile pivniţelor nu uita pucioasa în fo rm ă de turte.

il găseşti la moşia lui sfinţind popi şi pâzind dobitoace. A L T R E IL E A Z ID A R : Stai puţin aici pe piatrâ. (C e i tre i ftfrâuşi pleacS. câ mâ inec. ( fiidu'ă ochu obosiţi spre zidurt. Şi trec.) • _ *7 1 . fă ră cărâu şi. a r vrea sâ se redobondeas c ă ) : De şapte zile — fârâ alinare. M A N O L E (a p le a că fru n tea . după câteva clipe — M A X O L E M A N O L E ( R evin e p ierdu t şi frâ n t. CEI T R E I C Â R A U Ş I: Am inţeles. A L T R E IL E A Z ID A R : Drum bun. A n i intregi incap în şapte zile. Dacâ vlâdica nu-i acolo. Odâjdii ai de adus şi cârţi. Trupul stâ şi priveşte. ( I I ia itf ma/liî pc ctitu ga r. fărâ zăbavâ.) De câte sâptâinani lucrâm? A L TREILEIA Z ID A R : De sâptâniâni? De şapte zile.) A L T R E IL E A Z ID A R (s a p ro p ie de el cu glas m ângâie■ t o r ) : Manole.) M A N O L E : A m intiri — vin in goanâ ca o stavâ neagră din şe9ul pârâsit al vieţii.La Târgovişte ceri binecuvântarea creştinească.. Nu! Trebuie sâ fie mai niult.i SC E NA IV A re ia ş i. Bine de cel ce poate vorbi. şi nu se mai opresc.. lângâ mine. Şi altele vin asurzitoare ridicănd pulbere. încleştatâ rămâne gu ra suferinţei pe ranâ. ai fost Ia apâ? M A N O L E (a b ă t u t ): Frate. ( S aşazâ am ândot. e aşa de greu.

Am crezut câ în clipa cea m ai în a ltă a încercârii va opri cu un semn lucrarea. MANOLE (se scutură ca de f r i g ) : D a. Şi mâinile mele sunt reci. oricine a r f i fost. C el ce se ridicâ e din suferinţa morţii. nu e cu dreptate. Mai vorbeşte. D a r nu. nu e cu dreptate sâ intrebi. m ie m i-a cerut tot. dar încet că urechile m ă d o r de orice cuvânt. M ira cel d in u rm ă ! C a oricare din meşteri voit-am sâ-i clâdeec un lăcaş — L u i! D a r mie mi-a cerut tot.. şi nu pot s-aud cuvânt tare. A zâmbit. A L TREILEA ZIDAR: Manole. MANOLE (se ridică v io le n t) : Cine a pus cea din urmâ cărâmidâ ?!! A L TREILEA ZIDAR ( î l re ţin e .) MANOLE (c u a m ărăciune n e în c h ip u it ă ): Luminile au fost intâile lui cuvinte. Acum îndură sila cea m ai grea. (Ridică u ş o r un deget. spune-miJ Ce-a făc u t? C e-a zis? A L TREILEA ZIDAR: S-a eilit să zâm beascâ. N-a zis nimic? Nici un cuvânt? A L TREILEA ZIDAR: Num ai târziu.Spune-mi tu. şi am f r ig m are in mine. Numai din bucurie slobodă. voi porunci sâ spargâ zidul! 272 . înainte de a pune peste ea cea din urmă cărâmidă: că zidul o strânge cum numai tu o strângeai. M ANOLE ( iarăşi a s c u ltă ) : Dacâ nu ineetează vaierul. Manole. MANOLE: Adevârat. de silă nimic nu făcea. A L TREILEA Z ID A R : A cesta v a fi şi m ai frum os.. Adică nu — nu s-a siiit. şi l fa c e d in nou să se aşeze): Linişteşte-te. suntem in g r ija înaltului. Din bucuria vieţii am inceput lăcaşul.

aşa cum ridici mâna ca sâ faci o cruce. Numai în urechi m i-a răm as ca un vârtej de apâ adâncâ. Noaptea. şi capul in altâ parte. M A N O L E : A avut mâini. Linişteştete. şi trupul e m ideva jos. 70. o! o! — poate numai urechea te chinuie cu păreri întârziate. Doamne” ! M A N O L E : Oh. Şi munceam.1»^ ^ 3 . M A N O L E : G rozavă e această uitare în care am câzut. să zicem şi noi cu miile de gu ri. ce vin să se uimeascâ. Sunt plin de râscoală. Fâră apă. M A N O L E : La care zid? A L T R E I L E A Z ID A R : Noi ceilalţi te-am ascultat in tâcere. De-acum nimic nu se mai poate schimba.. parcă m-am despârţit de maini. A L T R E I L E A Z ID A R : N u mai intreba.. a avut ochi şi trup intocmai ca noi aeum. de somn şi de moarte. O oboseulâ stâruie incâ in picioare şi intunerare in gând.A L T R E I L E A Z ID A R : Ceea ce tu auzi. Şi eu am lucat? N u l N u! N u se poate! A L T R E I L E A Z ID A R : întruna fără intrerupere. A L T R E I L E A Z ID A R : Pune ochii in pământ şi nu mai găndi! M A N O L E : Sirnt cârămizile ridicate. la mine venea. Şi noi ziceam: “Doamne. câncl ciorchinii zodiilor se coborau târziu intre case şi brazi. Trecerea cum s-a fâcut? A L T R E I L E A Z ID A R : Fâră cuvânt. — Când totul se împlineşte după porunci gândite cu m ult deasupra noastrâ. Toate sunt altfel acum. U m bla şi se oprea. Nu. Din tot ce s-a intâmplat in aceste zile fărâ sfâi'şit — nimic nu ştiu. Aşa a fost să fie. fără pâine. Ai lucrat zi şi noapte. M eştere. M A N O L E : A venit să scape un om.. cu glas ridicat şi cu hohot. nti! Nu se poate! Cea din urniă cine a pus-o?! I# Comanda nr.. şi inchideam ochii.

Lumânâri in Argeş stingea.. va mai porunci. mai tare — pe urmă tot mai slab incâ o zi. Numai un trup a rămas aici care s-a rănit de spinii cerului. nu intreba. Trupul va mai întârzia puţin in luminâ. MANOLE: Manole nu iubeşte cerul. AL TREILEA ZIDAR: Să aduc puţină apă trupului chinuit? MAN'OLE: Manole nu mai poate să vadă apă. Zidul — se prâbuşea. Câ nu e bine şi nici cu dreptate! MANOLE: Nu. sunt ale meie? Manole a plecat.. Ceea ce nu se mai poate intoarce. Manoie nu raai este. stă şi acum in faţa mea. A L TREILEA ZIDAR: Priveşte puţin cerul. AL TOEILEA ZIDAR: Cuvintele omeneşti pentru sufletul tău nu sunt leac. MANOLE (dă tăgăduilor din c a p ): V iaţa ei trece lumină prin veac. Ea tot mai tare iubea.AL TREILEA ZIDAR: Manole. — Pe urmă — d ar toate celelalte le ştii.. prin iubire pe Altul slâvind. Ea vra jâ potrivnicâ scornea. Lăcaşul creşte nebun. Eu ziceam: D raga mea. Acum hotar de netrecut ne desparte. Şi îngerii-i fac rău. E) va fi un cântec de iubire împletit cu un cantec de raoarte. 274 1 1 .. Manole e ca un câine bolnav. venea. O zi. Din iubire pentru ea am zămislit lăcaşui. vai'ul alb nu-I inchega. Priveşte mâinile astea sângerate din senin.. nu se poate.. va mai zbiera. când ii zkeam vino. râdea! Viaţă în trecere cu tresărire de stea. Sâ ţi se facâ iarăşi bine. Stânca neagrâ nu-1 ridica. Ingeri să sufle in rana ta. . Uită-te la mine: niai sunt eu cel ce am fost? Manole nu mai este. intâlnirea noastrâ e blestemată şi rea. N im ic nu se prindea. Când ii ziceam du-te. douâ. fiindcă Manole a pierdut tot.

M A N O L E : Acum lasă-mâ singur. trupul cu păcatele in numcă şi foc! Proptiţi temeliile către miazănoapte de unde ne-au venit surpările şi deznădejdile.) Zoriţi. biciuieşte aspm văzduhul. nu piedicâ! Tu de ce te-ai oprit? Tu unde te duci? De ce zăboveşti? Ce numeri? (S e aud eiocanele şi sunetul to l niai grăbit at uneltelor âe lu cru . Câ e mult rău aici. — Nu. Binele abia 1 1 ghicim. lâcaşul va sta inti e lumina de ieri *ji tristeţea de azi. băieţi. băieţi! Copiii şi ajutoarele! Pe scări. daţi cărămizi! Fiecare cărâmidă o carte ridicată c h două mâini în sus. să fie cel puţin înspăimântătoare' Dacâ lăcaş de slavă nu va fi. fiecare la loc. dar poate nici binele nu lipseşte.) Ce se iaprâveşte aici? ( Hohotind. vom pune cruci! U nul pentru altul sâ fiţi indemn. cartea veştUor rele şi bune. să plece copleşitâ de-nfăptuire. Zoriţi. Dacă fapta noastră nu e bunâ. unul peste altul! Copii. picioare pe umeri! U N U L : Se muncesc fuult greşiţii de se omoară! A L T U L : Lui Manole tot nu-i e de-ajuna.) Prea mult râsuflaţi! N u mai priviţi peste brazi! Eu n-am râgaz! Legaţi scarâ de scaiâ! Şi unde nu djungeţi. ridicat de oaraeni împotriva puterilor. Nehotărât. sporiţi. să râmână cel puţin semn de ameninţare. Diu zori până-n apus. iiiciodată! Mai repetle!! Niciodatâ nu 27a . răul din adânc il simţim. z id a ri!! Că Manole nu are râgaz! Cu sârg. zidari! Lumea um ită spre noi de mirarea jertfei. fără preget.A L T R E IL E A ZID A R : Aşa este. Vom face turle. nu mai pot râsufla! (Se ndică dintr-o dată. M A N O L E : N u. să fie cel puţin frumoasă. veşnic.

uiftsuraţi. fruntile sâ izvornscfi şiroaie. încfi treil A treiu duminicft It * veţi nuzi limpede §i sus.u l d<> fc p c d c n S im . sA se v«dă tlt' departe cfl nici zece drnci clădesc o bisericâ lui liristosl UNUL: Var şi cftrSmidftl Că meşterul ne mână. ntOţfl cuptonrelc de cârfimizi! Pescnre. I’entru chimil nieu dostul di* repede uimic mi cste.) Ciobmir. AL OPTULEA: Lâsnţi-vâ biciuiţi! MANOLE: Nebuni de curte mi suntem. j o s . ntiiestecnţi şi îdrobiţi. AL (X)1LEA: Scâri şi brtrne. s i Zorlti. Zidnrili* sA croascS. AL ŞAPTRLEA: Frftţi. tn Iflt u r i! Nu ( ilt'r d t'ti v n v n c d l V rm u i srt e u i'K 'fl s u d o r i l e . vnr şi cărflmidăt I Aprindeţi păditrile. zidnril ( l ’lm nevtr v ă id u h u i. ii c i in i m flnn vcm ntni trrtn d d v o ijtt'. sA se c e dp obon rn lfi f f u r t lt i. fârfl fonmc.i. nu cftrtiţi. AL NOUÂLEA: Zi şi nonpte. Trngeţi.) . » ( l fo n t lu m ii c i p â n ’ u t i noudt’ tlo d e su b t o i i m o I p i}i u r a m n l l (T o t inai a H irn tn ţQ io r. în n in t i» . incă două. t\ şi nonptel Clopotele călite de fulger ml Ip doreocl lncfl o duminică. CINCILEA: PâmAnt şi inoarte. umple buţilecu npftl Hrtifţi. Grâbiti. Kidicnţ. râspunzântl nt'drrpUţii din odâncimi. uici ontneni • 27« . AL PATRULEA: C6bile şi scânduri. Al.l C r ă m ă n t a U . Ci»loa(J p ă m rtn tu J ş i . cft pitignru! scoate sânge cu biciul. fiirA nrte. Trngeţi boi in jug.tn i f (tw l. Kftrt ineetare. d n r Sd n u poatfl u c ib v o r b il Z id n r l . că plugnrul nu vren sA nuu privenscă inapoil ÎNTAIUL: Vnr şi cârămidâ. AL CINCILEA: Nisip şi pintrâ. L u n iîr t art f i r lir n h j i l u n i l u i . AL ŞAPTKLEA: Trudâ şi sudoare.

acum suferiţi biciul maimarelui! Voi n-aţi pus în învingere decât cârtire. în lături! Alte măsuri. nici pagvtbâ. vreau loc! ( I a un apărgator cnorm de o(el ?i. eu am pus scumpă viaţă! ( Sare de pe scliclc. dă in n d . pentru alte ferestre! Alte cercuri temelie turlelor! Mai înnlte decât le-a voit inceputul. nu zâboviţi! Timpul noetru e zgftrcit mftsnrat. câ m-aţi hulit şi m-aţi pândit! Aţi scuipat la picioarele mele.) Loc! Vaierul prin piatră pătrunde. nici pentru tăWkmuri. îmi trebuie loc! Nimic nu e bine.) •m . Loc. invârtindu I. M AN O LB (îş i face Loc pe schele între zid ari): Zoriţi! Nu staţi cu pumnii în şoiduri. Pânâ desearâ zidurile trebuie sâ fie sub noil Trupurile voastre n-au suferit nici scâdere. de ce nu lucraţi?! ( Loveşte. jos rămăne numai Al treilea ztdar j i pescarul. sâ clădim de-acum cu minţile arse. nici pentru tării. A zis şi s-a făcut. Că nu sunteţi femeiuşti netrebnice în poarta plăcerilor! Sunteţi pe schelele minunii! La o parte — sâ trec! Am bâut turbârile jurâmântului. şi nu ni se va ingădui nici o râsuflare mni mult dincolo de înâlţarea aramei. în tulpină mai subţiri decât în cântecul bucuriei! (Loceşte. Când E1 a clădit. ce a jertfit? Nimic n-a jertfit.) A L TR E ILEA ZIDAR (că tre pescar): Manole vorbeşte aiuren. Lâsaţi vftntul să vâ sugâ sudoarea.ei dracit Dracii lui Urietoa! Lucraţi. Fâpturile voastre cu glasul scârţâind a pustietate le voi pune la munci. Loc. Temeliile lumii sunt fără de noimâ.) în lături. să mă pot învârti! La ce staţi. Şi totuşi mie totul mi-a cerut.

Loc! Vaierul nu conteneşte! Lovind mai tare ţipă. Judecata mea rni-o face-o singur. o bucată nare de zid cade. Manole? MANOLE (cu totul ieşit din m in ţ i): Luaţi spărgătoarele şi ajutaţi. Ah. Ce vrea? Sâ 8e abatâ de la intâiul chip? MANOLE (lo v e ş te ): Bici subţire de foc. mi-ar trebui să vă ard. GLASURI: Manole. sâ-1 legăm de-un copac! 27» . pareg in carne lovesc. nu zăboviţi! Munciţi. Să vă arate lumea: Ei sunt! Să vă ocolească hulindu-vâ. A L TREILEA ZIDAR (c ă tre p e s c a r): Până la urmâ nu ştiu ce va mai fi cu Manole. dar glasul tot se mai aude.) GLASURI: Ce faci. mişeilor. tu strici ce-am ridicat? MANOLE ( loveşte) : Pieire nefirească să ajungâ din urmâ pe cel ce dincolo de inălţarea lăcaşuiui mai vrea sâ trâiască. Sâ ni se uite numele. N u scuipaţi. că sunteţi pe-un mormânt. judecata vo astră cine va face-o? Lucraţi. şarpe lung. Să rămâneţi însemnaţi pe trup cu semn tâlhâresc. Tăceţi mulcom. nu şovâiţi! Grâbiţi. nu cârtiţi! (Lootftt. Daţi la o parte pietrele. Nu xnjuraţi că sunteţi pe-o biserică. Am voit să schimb infăţişarea lăcaşului. Că(tva se adună in jurul tui ingrijaţi. că aţi sugrumat femeia in zid. şi-aţi rupt jurăm ântul. că unul din voi a ucis. nu priviţi! A L TREILEA ZIDAR ( }on) : Ce facem cu el ? Să-1 oprim? (C ă tre cet de s u ». Să ni se ardă casele şi cenuşa mâdularelor noastre pe apă să se arunce. dar eu nu 1-am rupt.) Pâziţlîf AI jT UL: Sâ nu-1 lâsâm. aţi lătrat in ju ru l meu ca o armâJaie de câini.

nu mai vreau turle. că a fost cea mai grea. A L N O U Â L E A : Dă-te jos. din toate poveştile purtate vreodată de vânt. câ altfei te legâm! A L T U L : Lasâ-ne în munca noastrâ. nu mai lovi! A L ŞA P T E LE A : Opreşte-te. Manole. Povestea noastră să se cufunde-n pământ. loc. loc! A L ŞA S E LE A : Opreşte. Eu v-am legat.M A N O L B ( tot mai tare lou eţte): Nu mai vreau ferestre. eu vâ deileg. tulburâtoare. Manole. Manole! TOŢI: Jos. Goi şi uitare sâ se lase in jurul nostru. nu mai vreau nimic. Un berbec de cetate imi trebuie!! Z ID A R II (S e adună. cea mai tristă. Pe ea din piatrâ o vreaul Loc! A L Ş A S E LE A : Sâriţi sâ-1 legâm! Câ altfel totul de la capât incepe! Ce staţi? Sftriţi!! . cade o parte din zid. Jos! M A N O L E : Nimic nu mai vreau! Nimic! Totul sâ se dirâme! Vaierul! Vaierul! Nici acuin nu-1 auziţi? Manole 1-aude.) A L T U L (u re a să-l oprească) : Noi clâdim şi tu dărâmi' M A N O L E (s ă lb a tic ): în lâturi! A L T U L : Unde va ajunge? A L C IN C ILE A : Manoie.) M A N O L E : Un spârgător mai puternic! C Â Ţ IV A : Ce faci. Manole? U N U L : Vrea sâ sloboadâ jertfa! M A N O L E ( Looeşte. . mai fărâ de noimâ. Jos! M A N O L E (lo v e ş te ): Nu mai vreau nici alte turle! Nici alte ferestre! N u mai vreau nici bisericâ! N'u mai vreau nimic! Loc. Manole.\u mai vreau minune. Pleacâ. toţi il auzim. nu mai vreau nimicî Vaierul tot mai tare se aude.

seâfârtii iniolbate! LT cigaşui care a fost? Carţ zaână s-a întins? Care braţ îd faptă n-a increm enit? Subt co&sie care inimâ n-a rămas un pum n de cenuşă in faţj fe m e ii din miaiăzi? Peste ea cea am urmă cărăm idă cine a pus? fC ă trtA Î şaselea. D e la cârăm izile sprijin subt picioare pănă la cărăm ida coperiş deasupra capului.) M A X O LE ( suntep voi? lHidtcc spargătc r u t sprr e i . n u î Cazi ui alt păcat' A L TRE3LEA Z ID A R : Ţi-am spus să n u m ai intrebi! A L Ş A S E LE A : Băauiala ta are ascu ţiş in to rs.j Xum ai tu ai puîut sâ fîiî Fă-ţi cruceî N'um ai tu ’ Xu. — V -a slă bit g la s u l şi vouă. gaxa sâ sară asupra lu i.) 280 ridieă m a rr în t r e e i ) : Cine su n t eu ? C i^ . acela ai fo s t tu.’ fRutîcă spârgătorul deasupra lu i.TOTI f î l ocoJfsc. Manole. — acum vă este uşor. $e topeşte pe-o p ia t r ă ) : N u — m ai — trăieşte — N u — raai — trăieşte. acum n u m ai plecaţiIGăfâiiut tot mai slab. mai tu. Dacă cu orice preţ v r e i să-1 ştii.) ÎN T Â I U L : Ceea ce facl e in zadar. M an ole.! TOŢI ( s a r la el şi-l o p re s c ): X u . E a nu mai trăieşte. obo&eşte. — Acuzn — staţj.) Loc.p u t e r ile îi scad. A itfe l pieptui femeiesc nu ş i-a r f i în d u ra t fă r ă împotrivire sfărşirea. M AN'O LE: Yai nouă. M A N O L E ( looeşte repede una după a lt a . Tu ai zidit-o de Ia început până la sfâ rşit. — totul s fâ r ş it! E u n u î Eu nuî M anole nu! Xiciodatâ! (bovtşte in zid.

treptefe.) M A N O L E ( p ie rd u t .l Fraţi zidari — spuneţi-mi. (Hănd fi nespus 4t tnsl. TRECĂTORI Z ID A R I ( P e trepte. mormănt de ingeri şi sfînţi. cântă spre g o lu i in altu iu i taina ei călătoare printre veşnici pârinţi! A C T U L A L CLNCILEA U b colţ al hisericii isprăvite intrâ pieziş pe sceni. N u — nimic — Manole unde-i? — A cum — oh — da — odată o stea — in mâinile mele ţineam — s-a jucat cu noi de-a moartea. TO ŢI (S t a u ş i-l prit-esc dureros. Toţi aţi tăcut ? U n deva s-a oprit un vânt. tra g din răsputeri de n iţte fu n ii ca re d u c in biserică. Nu se vpde decât partea de jos. Se rid ică clopotuL Cu strigăte obişnuite la asem enea lu c r a r e . Lăcaş abia inceput. — Ce departe unul de altul — in suferinţă.N u mai trâieşte — vi se pare aşa de firesc — vâ aplecaţi peste mine cu clâtinare din cap — şi mă doriţi — revârsal — intr-o jainică obişnuinţă. SCENA I Z ID A R I. abia şoptind) : Voi sta aici. Spre stâisga nişie râmâşiţe de schete. intrarea principaiâ. — Acum e linişte. Acom a incetat — acum vaierul a incetat — spuneţi-mi.) ■ m . U n deva a contenit un glas. Străini suntem în mare singurătate şi-n reşnică pierdere.

A L TR E ILEA ZID A R : încă o dată! U n u . dimpreună cu cei doi vultu ri gem eni de sus. A L TREILEA: A lt ce ar putea să pună? Vedeţi. Iarba păr. în sfârşit clopotul sus! ZID A R II (A d u nâ fu n iile. Stelele ochi. TOŢI (P riv e s c cu tristeţe în g o l. A L TR E ILEA : Acum totul e isprăvit. cum prinzi o fată când vrea să treacă pârâul. fraţi. A L D O ILEA: Şi eu la fel. dar nimic din zbucium. Clopotul fată.) ÎN T Â IU L : Ştie oare Manole ceva? Eu tot aşa simt — de când m-am trezit simt că astăzi se întâm plă ceva.) ÎN T Â IU L : Şi zbuciumul nu se poate pune în stemă. care în fiecare zi rotesc deasupra noastră pe la ceasul acesta. Tufele fete. Poate că V odă vine să-i aducă osânda. (Zidarii îşi fac de lucru. T u vezi tot fete. Se cuvine să nu fim trişti. atât rămâne după noi: infăptuirea. ÎN T Â IU L : Legea e lege. în fiecare clipă trebuie să sosească Vodă.) A L C INC ILE A : în chingi clopotul a fo st p rin s de subsuori. Am auzit că domnitorul vrea să-şi pună în stemă biserica aceasta. A L ŞA P T E LE A : Vrabia cânepă visează. doi — aşa. Toată luraea — fată-m prăştiată. Din umbră să-şi întindă vinele fericite în la rgu l priveliştii. Şi ce s-ar întâm pla cu noi? 282 . Şi încă ce fată! Domniţă curată! A L N O U Â L E A : Mai adunaţi şi stâlpii ceia. se îm p ră ş tie . Funiile plete. şi incă vuietu l neschimbat al apei şi poate tristeţea vreunei legende. că nu sunt puşi să prindă rădăcini aici! A L O PTU LEA : Şi totuşi umbră de copac n -ar strica pentru cei ce vin şi pururea vor veni să se minuneze.

barba crescută. Î N T Â I U L : Ca un duh speriat şi rătăcit. A L T R E IL E A : Semne sunt — şi umblă prin toată lumea. ar trebui să-1 nască nu în iesle.) M A N O L E : Gămane. (S e duc spre stănga. M A N O L E . Totuşi nu mă indoiesc că Vodă vine să se bucure de lăcaşul isprăvit. 283 . se apropie de el. Biserica e atât de frum oasă — Maica Precista dacă ar fi să nască a doua oară pe Isus. faţa deva sta tă.A L T R E IL E A : Când a veni Vodă şi ne-o intreba de nume. Soborul va judeca şi dacă e bine şi cu cale să se încerce în lăcaşul acesta schimbarea pâinii în trup şi a vinului in sânge.) U ite . Şi în cele din urmă. Î N T Â I U L : Um blă parcă n-ar umbla. De săptăm âni tot aşa umblă. vom afla. A L D O IL E A : Nici o vină nu avem. N u vine să judece. de iese pe la răspântii spre alte tărâmuri. M anole în jurul bisericii aiurând ocoleşte. eşti aici? Unde ai fost? De unde vii? G Â M A N : Pe la toate mânăstirile m-am rugat. vin amândoi in m ijloc. A L T R E IL E A : Trăieşte parcă n-ar trăi. ( D in dreapta vine M a nole pe lăngă zid .) SCENA II G Â M A N soseşte din stânga. sau dacă nu cumva ar fi mai bine lăcaşul să se dea schismaticilor! Astă-noapte mâna de aur a Fecioarei a căzut din icoană. mai bătrân. istovit. cu toată suferinţa — o mulţumire poate avea şi Manole. ci în lăcaşul acesta. A L D O IL E A : Vorbeşte parcă n-ar vorbi.

MANOLE (şopteşle): Şi n-a zis nimic. MANOLE (tra n s fig u ra t): Aici nimenea nu-1 aude. (Vorbeţte parcă i a r spune o ta in ă . Acesta Dum nezeu singur şi 1-a ridicat printr-o minune. multă ţară e ingrozită. s-aude.) Bdje moi. M ANOLE (f r ă n t ): Ce deşertăciune in toate întocmirile! Apârător al legii nu e numai soborul. Acum mai jos. GÂMAN: Ştiu.) Ea a crezut că c joc. Dar ea a zâmbit. CÂMAN' (dă din ca p ): Ştiu. E cântecul obârşiilor şi al sfârşiturilor in neschimbarea aceluiaşi cerc. i a ra tă lo c u l): Aici. MANOLE ( tot destăinuind): Ani ucis-o cu mâinile mele. Acum sunetul inalt şi lung. Eu 2 M . Şi-acum şi tu. MANOLE ( i l ia de mtinâ. pe care doar E1 o inţelege. numai eu. GÂMAN: Ştiu. şi vreau in socoteala mea să se pună sugrumarea vieţii. (Suspină. A crezut că e joc. apârător al legii 6unt şi eu. E parcă viaţa toatâ pe care incă o dată o încerc. MANOLE: Astăzi plec. dar lăcaşul nu. sâ fii judecat pentru omor. GÂM AN (sa p rop ie cu urechea de z i d ) : D a. MANOLE ( ascultă ): Tu auzi cântecul din zid? GÂMAN: Î1 aud. GÂMAN: Ştiu. depârtat ca o chemare. Numai noi doi îl auzim . Boje m oi! — Manole.MANOLE: Ştii tot? GÂMAN: ijtiu tot. glasuri s-au ridicat în sobor şi sfatul boieresc face vorbă asupra ta.

cu gu ra c ă s c a tă ): Ei. alţii mai târziu. ră su flâ n d . V O D Â : Num ai atât? B Â IA T U L : Mai mult ce sft zic? În locul măriei taie aş da afară din călindar un sfânt şi-aş pune in locu-i numele lui Manole. în stânga se adună popor in jurul zidartlor. eupriuinlepierdute. un bătat de curle. al ctitorului? B Â I A T U L : Ştiu eu? Atunci aş lâuda pe Manole. uneite şi scânduri în schele. Prin ceea ce din durere nimic nu ni se scade. cdfii'a s u lifa ş i m ai in urm â. nu vorbeşti? B A lA T U L : Laud pe ctitor. când clâdirea e gata şi folosul vremelnic nu le mai cere. unii-şi dau seama mai curând. V O D A (in a lt . unde puneai frunză mântuitoare de ieuştean. se in toa rce către bftiat. A lt n-ai nimic să-mi spui? (R id ică nd gUttul. M A N O L E : A lt nimic? G Â M A N : A lt nimic. Dobitoacele Ei. gras.am fost numai o netrebnică unealtă. abia aiuns. (R & m ă n amăndot lâ n g i nd .j Pe la casa noastră ai trecut? G A M A N : între spini veninoşi stă poarta intunecatâ.) SCENA III S o sfs c din dreapta VODĂ. 385 . care se u itâ n sus. boieri incruntajt şi călugări fan otia urmafi de robi. uşor cu toatâ greutatea. bâiete. o scândurâ in scheleie pe care ie dărâm i. B O G U M IL . V O D Â : Şi dacă ai fi în locul meu. dobitoacele Ei sfinte s-au dus subt pâmânt. Aşa suntem noi toţi.

) Asta-i tot aşa de neîndoios o minune. V O D Â . Ce gândeşte Vodă. Scris este: sâ daţi lui Dum nezeu ce-i a lui Dumnezeu şi voievodului ce e a voievodului. moştenirilor. părinte? (C ă tre Bogum . sunteţi tot aşa de mulţumiţi ca şi mine? ÎN T Â IU L ZIDAR: Vinul e tulbure. 0 limbă limpede nu putem avea.il. Sufletul nu şi-a cruţat. care ar fi impăcarea voievozilor. Noi cei de aici nu am ales numai părţile uşoare fără a da piept şi cu toate îndoielile obşteşti şi cu toate tulburările. pentru sute de ani! (Către mulţime. V oi aţi făcut amândouă lucrurile cu o singură faptă. dar soborul gândeşte tocmai dimpotrivă.) Straşnic om Manole ăsta. mântuirîlor. ( î t batc pe u m ă r. stăpâne. Cei ce vor veni vor judeca mai bine partea bună cerească a ei şi partea rea. dar uite ispravă. aş gândi şi eu la fel. Ce. Acum îţi punem la picioare noul lăcaş. a ei.) Cu voia ta. ce se amestecă printre ele. şi bucurie tuturor pruncimilor viitoare. mângâierile robilor. frate.) Ei. îţi dorim încă m ulţi ani de luptâ întru ale creărilor. îmi voi da silinţa ‘286 . ţinând seama şi de afunzimile de subt noi şi de toate cele acolo auzite şi văzute. Fără de harul de sus nu am fi învins puterile din prăpăstii. pământească. pe cât sunt eu voievod. fireşte! (P riv e ş te în sus. VO DĂ: Las’ că vom vedea.VO D Â : Dacă aş fi bâiat de curte. e treaba mea. A L T R E IL E A : Stăpâne.

N u e un noroc — că ai putut să ridici asemenea biserică? E cea mai frumoasă in toată credinţa râsâritului.) Când te-am văzut pe urmă. care aşteaptă sâ le fiu lecuitor suferinţelor. n-am fu ra t rodii oprite. V O D Ă ( clă tin â n d din cap. ce-a fost? B O G U M IL : Alegere şi har. Doamne. N-am voit să clădesc turn din creştetul căruia să râd de potopul sâu. In păm ânt mi-am pus capul şi-am zis: Doamne. Dacâ pedeapsâ n-a fost. mai aproape! P riv iţi-v ă omul. dacă a fost pedeapsă. fără fereli. am sim ţit adâncimile tale apropiindu-se de gura mea — şi apoi din nou depărtându-se. Numai slăvirea Ta am voit-o. şi totuşi aşa de uşoară că ar putea ln fel sâ plutească şi pe 287 . Stă aici. adică în singura dreaptă-credinţă. erai încă tânăr. îi poţi spune: “fără sărbătoare” şi “fără noroc”. de piatrâ. pe urmă să-mi spuneţi ce mai doriţi! ( Către Manole. N-am batjocorit indemnând la desfrâu îngerii trimişi la Gomora. Furtună din care deşert te-a pustiit aşa. şi totuşi m-ai încercat cu toate stihiile. Se pare însă că sunt m ucenici aici.) Tu eşti Manole? M A N O L E (v in e mai aproape. inexistent): Eu. ( Caută pe M anole. dar dacă vrei. Manole? A u ce suflare a făcut din părul tău vârtej şi spuză? M A N O L E (s fă r ş it ): Suflarea aceea nu are nume. Meştere. de ce a fost? Pentru a şti râul şi binele.să nu mă cert cu E1 pentru darul vostru. Cât p-aci să nu te cunosc. se întoarce către boieri şi c ă lu g ă r i): Boieri şi călugări. V O D Ă : Nedrepţi niciodată sâ nu fim cu întâmplările.

N u cârti. V a ghici vreodată cineva? — Nu. creştini şi copii. ce m i-a fo st în viaţă frumos. şi tu. Că patima aceasta coborâtă de aiurea în om e foc. rugaţi-vă să nu se mai sălâşluiască in nimenea patima clădirii ca în Meşterul Manole cel de cum plită amintire. 288 .. Crede! M ANOLE: Uite braţul meu: e blând. nu socoti. în pâclâ neagră sunt fără ieşire şi fă r ă toiag.. Şi e pedeapsă şi e blestem . Ceasul meu a incetat. nu mai ş tiu . ea ar fi tot cea mai frumoasă. nu cântări. nu va ghici — şi nim eni nu v a înţelege — o! unde sunt? ce mai vreau? N u cereţi g ra i lăm u rit omuiui cu gândul rupt. fiindcă. toţi. cuvintele. De subt picioare păm ântul să piară nu vrea. că nu poate să fie decât am ar împăcat. oameni. ce mistuie preajmâ şi purtător. BOGUMIL: Nu cântări. Tot ce mi-a râmas e sălbâticia cuvântului. Doamne. oh. ce sunt m âinile? Ce e iubirea. fiindcâ. U ite ochii mei: astăzi sunt blânzi. apro piindu-se.raare. Crede! Nu judeca. orice dobândă e de prisos. Rodul muncii şi al m âinilor tale! MANOLE: Ce e munca. Aici.. pumnul se strân ge împotriva credinţei astăzi şi totdeauna. M anole. Am dat ce am dat. Crede! MANOLE: Fâră de voie. La porţi închise sângerez lângâ singurul tot. B O IE R IIŞIC Â LU G Â R II (S e m işcă a a m e n in ţa re .) BOGUMIL: îmblânzeşte-ţi.. pentru ce vinâ neştiută am fost pedepsit cu dorul de a zâmisli frumseţe? VODÂ: Credeam că te găsesc mai m ângâiat. Sufletul e aşa de sfârşit. şi statul în picioare. Sunteţi de faţă. MANOLE: Locul nu mi-1 mai găsesc în atâta loc. Şi blând e şi m ersul m eu. părinte Bogumile. suferinţa şi moartea noastră? înalte. N u socoti. sau mutată prin vâzduh în altă ţară.

U N C Â L U G Ă R : Se-mpotriveşte crucii! V O D Â : Manole. alţii mor bâtrâni.B O G U M IL : Ţi se va ierta ţie păcatul acesta. V O D Ă : N u strânge pumnii. am mai in târziat o clipă cu sângele in tremurare. Eu uit comorile prăpădite. întârziată. Nu mai am nimic de aşteptat. şi totuşi intre zi şi noapte mai zâbovesc. poate se deschide încâ peretele cum mormântul Celui ce a treia zi a-nviat s-a deschis. Totul e şi mai minunat decât s-a putut vedea din chipul mic. somnul nu tace. p rivirea mea spre acelaşi loc veşnic se-ndruraă. răutatea curtenilor. Pentru cântecul ce s-a mai auzit din sicriul zidului. în urechile mele. incă nu. stâpâne. 19 C om anda n r. La judecata din urmă ea de aci va ieşi. 70389 . amintirile mele nu se sting. Ridicat din carnea mea strigătul copleşeşte vuietul lum ii. ce ai? Tu eşti bolnav. pârinte. Ochii nu se închid. uitarea ţi s-ar aşterne pe amintiri. şi altele încă o mie. Dacă ai vedea-o o dată din vale. dar în mine ea tot mai strigâ. şi caut odihnă de piatră. trâmbiţând peste A rge ş. că biserica ta cântâ peste toată ţara. aşa cum a intrat. Şi sunt surd şi-aproape nu mai aud vorba măriei tale. (V re a să facă cruce deasupra lu i. ascunse căile Domnului. şi uneltirile altora.) M A N O L E ( i l o p re ş te ): încâ nu. B O IE R II ŞI C Â L U G Ă R II (S e uită cu tnţeles unii la a lf ii. B O G U M IL : U n ii mor tineri. Lacrimă mă sim t. Manole. când ca păsâri de toamnă îngeri călători pe biserică se vor odihni. B O G U M IL : Mare e durerea ta. peste sate şi stâni. ) M A N O L E : N u . M A N O L E : în zid ea s-a stins. s-o vâd ieşind — numai luminâ.

Pe urmă mai vorbim în linişte. Spre stânga limba nu se va apleca. (C ă tre B o g u m il. MANOLE: Da. iar tu. clă tin â nd u se. D u -te acum. stăpâne. BOGUMIL (Face cru cea .) MANOLE (In tră . trage clopotul. MANOLE (cu crescăndă. vei asculta şi vei înţelege — că altfel — că altfel — nu se poate. m ult.YODÂ: Pentru tine in ziua aceea arh an gh elu l nu va trebui să-nşele la cântar. deşi cuvintele tale. VODÂ: Fie. a fost fiindcă voiam să ţi-o cer acum. — stăpâne.) Părinte. Vreau să trag eu clopotul în tâia oară pentru aceea care cântare de clopot n-a avut — num ai atât. în b is e r ic ă . Tot ce mai doresc e să mă laşi — să m â laşi să mă sui in bisericâ. Dar până atunci mai este mult.) 200 . ci va pune pe tipsia din stânga a cântarului toate pâcatele tale. încă o sută sau două de ani Vodă mai vrea sâ trăiască. Eu nu voi zice nimic. 0 să vorbim uitându-ne muţi unul la altul. Voi fi între slugile tale până la sfârşit. iar pe cea din dreapta biserica aceasta. nu le-nţeleg. astăzi ne vom imprăştia aşa cum am venit. toate. dacâ m-am îm potrivit crucii tale. să se bucure de dărnicia noastră fără sfârşit. şi Yodă porunceşte şi lui Manole să trăiască. g ră b ită r ă s u f la r e ) : N u . stăpâne. lucrul e isp ră v it. şi mai ales în linişte. o să mai vorbim . stâpâne — numai atât.

Nu e chip să vă pun stavili? Vreţi să-mi îndârjiţi mândria? Vreţi să-m i aţâţaţi spaima de a-mi pierde norocul? Pe Manoie. ci iată: ce doreşti măria ta?! Că inţelesul şi hotărârea nu ne fu astfel. pe boieri. dar nu ce vrea el.J V O D Â (s e -n c r u n tă )'. fară M A S O L E V O D Ă : C e-a voit Manole cu cuvintele din urmâ? A cerut binecuvântare ca de plecare.S C E N A IV Aceiaşi.) Î N T Â I U L B O IE R : N e întrebăm şi noi. ( B o ie rii şi c ă lu gă rti se apropie de Vod6.) P r in m enirea mea pământească au trecut întâmplări şi fu rtu n i de pom ină — credeţi că astfel voi face cruce peste toate? D e săptămăni astea iară şi iară le aud. în stemă biserica aceasta vei luat-o in zadar. să-ţi batjocorească comorile deşertate şi să iasă din cuvănt! (C to p o tu l incepe sâ sune. Manole va putea oricănd un altar şi mai frum os să-nchipuiască.l L u crăto ri. şi răspunzând să aveţi sufletul pe limbâ! Lucrători. Astfel se pregăteşte el. N u se porneşte la drum prin biserică şi nici prin turle. că incă o faptă il mai aşteaptă. — pe cine voi lega? (Zidani s au aproptat. Lucrătorii să vie! (C ă tre boieri. p>e lucrători. căci scăpat de aici. De-altfel singur s-a sumeţit lucrătorilor. auziţi — clopotul cade-ntr-o dungă sâ alunge de pe p ăm ân tul acesta orice prâpâd. Luaţi aminte. cine unelteşte? 291 .

Z ID ARII: (8 * privetx m ira ţi. Măria ta. măria ta!! VODA (I ş i mutâ toiagul d in tr o m ănă în cealaltă. ci laudelor. Vorbelor lui leam pierdut cheia. Şi incâ o mâhnire pare a fi de neînlâturat! A L DOILEA BOIER: A spus sau nu a spus — cade puţin in cumpână.) BOIERII Ş1 C ÂLU GÂRll: Osânda!!! ÎN T Â IU L CALUGÂR: S-a prorocit că va veni cu înfăţişare mare şi cu semne strălucire. latâ acesta e întâiul lăcaş al lui Anticrist! BOIERII ŞI CÂLUGÂRII: Osânda!!! ÎN T Â IU L BOIER: Auziţi-1 cum trage clopotul — cumplit şi fârfl smerenie.fărâdelegea neispăşită va atrage blestemul asupra tuturor! VO I)A (x ă fu in d ): Auziţi arama — auziţi arama — rftspitnzând nedreptâţii din adâncimi! 20 2 .) ALT BOIER: Rosteşte osânda. şi priveşte tutburat yi m ut. dar înâuntru va fi pildă de stricâciune. INTAlUL ZIDAR: De la o vreme Manole vorbeşte m ghicitori tot mai intunecate. ALT ZIDAR: Pe cataligele mândriei el niciodatâ n-a iimblat. parcă s-ar certa cu cerul! A L T BOIER: Trăind — ne batjocoreşte. avem pravili care nu trebuieftc cSlcate! AL TREILEA BOIER: A învins stihiile cu omor şi fapta lui strigâ la cerl MULŢIMEA (M u rm u ră îm p otriva b o ie rilo r.) VODA (atrigfi la e i): Râspundeţi!!! U N CALUGÂR: Manole s-a impotrivit crucii! A L TREILEA ZIDAR: Nu crucii. Dar el a ucis cu gând blestemat şi asta nu-i o ghicitoare. trăind — va fi o priniejdie •. Cine poate să le-nţeleagă? Spusele lui ascund tot alte şi alte tâlcuri.

Noi strigăm. din care a două oară ne-am născut? Să vie sft-1 privim! Să stea în faţă. impotrivindu-se! M U L Ţ IM E A : N u. clopotul dintro dată se apreşte. de ce vă tulburaţi. nu se poate! Iatăne — toţi — toţi suntem în biserică — şi-n preajma bisericii. boierii urlă. alt sobor! Acesta să plece! Acesta să se intoarcă! (T o a tă m ulţim ea se m iţcă. meşterul neasemănat trebuie să trăiască! Nu. sutiţaşi fac gard de sulili in faţa năvalei. — singttr deasupra noastră — deasupra bisericii! Alt sfat. Manole singur e sus. noi apărăm.) ÎN T Â IU L BOIER: Robi ai pământului — sus in turlâ! Puneţi zăvoarele pe uşa scărilor! Doborâţi schelele de cealaltă parte! Să nu mai scape! B O IERII ŞI C ÂLU G Â R II: Moarte clăditorului! (R o b ii năoălesc în biserică. in cel mai marc tum ult. care inalţft şi osândesc? Cine ridică glasul — impotriva mumei fără de trup.) V O D Â : Staţi! Ce e? Ce s-a intâmplat? Cine se ridică? Cine dă porunci! ? 293 .M U L Ţ IM E A ( se tulb ură j: Nu. care i-a uns! M U L Ţ IM E A (in tulburare creseândâ. de ce urlaţi? Voi sunteţi ferestrele prin care în biserică intră lumina? Voi sunteţi uşile de apărare şi stâlpii de sprijin? V oi sunteţi clopotele care vestesc. nu se poate! — Ce vor? Nu se poate! — Cine sunt? — Nu se poate! ÎN T Â T U L C Â L U G Â R (intorcăndu-se către mulfime ): Cine a mai văzut mădulare răsculându-se împotiiva trupului din care fac parte? De ce strigaţi. spre boieri): Nu. nu. nu se poate! ÎN T Â IU L C â LU G Ă R : Prin vremi voievoiu s-a« bucurat sâ fie slugile sfintei biserici. călugării osăndesc — toţi suntem jos. nu se poate! — Manole.

Pu ne-ţi iacâ o datâ mâna deasupra mea.) Mâfiole 6-a aruncat in vâzduh. nu mişcaţi! 0 vorbâ sâ n u crâcniţi! G A M AN (v in e în m ijloc. cerui iţi pare jos ca un ccut. ALTUL: Acurn epre aprn.. in a iu ra re in t e r io a r ă ): Cântecul din zid te chc-amâ spre alt târâm. ca atunci când am voit sâ plec ţi n-am putut.) ALTUL. P lâ m ite fem el. lumina se invârte. p rw in d m m n . MLiLŢIMEA (ttrig ă de } oh)-. S la v a tibie. unde huma e aibastrâ şi uride «e duc toate vieţile. Manole. M anole! MULŢIMEA (cu tem ere): Ce e. (D ed u pfi bweriră un ţtp ă t. eu te-am urât ţi te-am iubit rnai mult decât oricare.MULŢfMEA fA m u ţefte d t n ir o daUi. Nu trebuie 8ă spui nici un cuvânt — nutnui mana »-o ridici. TOŢI (S e uttă in tu * cu f io r . ce vrea? fToţi t 7privftceu rănuftarea tăiată. Gândul tâu zboarâ. (H c vede nuina lui Maiuiti1crinpundu »e 111 c lu /> <te i e r t a r e .) UNUL: Manole a ieţit pe rm rg in ea biscricii.) VQDA: Staţi.) Câzut. trupul tâu cade ca o hainâ care te-a «trâne fi mult te-a durut.) 2 \H . Dintre turle priveşti şi ţi se ţm e jainici lumea «i toatâ frumuseţea. S -a u d q o a p te . pe u rm â se lin iş te ş te tot mai m u tt): în zîd un cântec a contenit. ntuva tibie! Prime$te-1 de-a-dreapta puterii! C ÂŢIVA (A d u c trupul in m ijto c .* Manole ingenuncheazâ epre rânârit.KA (n aruncfl pente e l): Manole. G Â M A N (s a §cuturat s in is tru .. S u fletu l tâu se desprinde djn trup.) A L ŞASEI. (Ţ tpete in mutfime. Gonpodt.

Astăzi ne vom îm prăştia aşa cum am venit. vom râtâci din loc în loc.) H a! Leşul sâ fie dat soborului. Î N T Â I U L : Doamne. căte un icâneet reţiuut.) B O IE R II ŞI C Ă L U G Â R II (D e atemenea. ce vom face? A L T U L : Doamne. A L C I N C I L E A (c ă t r e A l d oilea ) : Tu pescar. A L T U L : N u vom şti cum sâ ne mai găsim un loc in viaţă.T O Ţ L M ort. apa şi adâncul pâdurilor vor mai vui aici. A L T R E IL E A : Când noi nu vom mai fi.) V O D A : A şa a spus: Lucrul e isprâvit. te vei intoarce iarăşi în apă? A L D O IL E A : Sunt cu rostul pierdut.f V O D Â ( îş i dttscopere caput. amintindu-ne fărâ sâ ne numeascâ. surd şi cumplit. ce strâlucire aid şi ce pustietate în noi! . a-u! a-u! din veac in veac. in cer sau nebunie. şi te duce de-a dreptul in moarte sau sârăcie. ( S adun/s impn/ur. A L T R E IL E A : Manole. Manole. A L T U L : E1 tot aşa zicea: înfâptuirea bisericii cere U>t. (Cu amară irome. cel ce a clâdit biserici.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful